Lokalplan Auning (Skovlunden)

Page 1

TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 051-707 Boligområde vest for Molshuse ved Kirkevej i Auning

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk


VEJLEDNING

LÆSEVEJLEDNING

Lokalplanen er opdelt i 2 hovedafsnit, en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. I redegørelsesdelen beskrives lokalplanens baggrund og indhold samt intentionerne med planen. Desuden beskriver redegørelsesdelen lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med overordnede landsplandirektiver, kommuneplanen samt vedtagne forsyningsplaner. Lokalplanen er bindende for de omfattede ejendomme. Planen medfører ikke umiddelbar handlepligt, således kan eksisterende lovlige forhold fortsætte som hidtil. Lokalplanen er bindende for fremtidige ændringer og nyanlæg.

Lokalplanen er udarbejdet af: Kultur & Udvikling, Norddjurs Kommune Telefon: 89 59 40 50 E-mail: hacr@norddjurs.dk

2


INDHOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Borgernes indflydelse på lokalplanlægningen -------------------------------------------------------------- 2

LOKALPLANENS REDEGØRELSE

Lokalplanens baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 Lokalplanens indhold ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 Lokalplanens forhold til anden Lovgivning / planlægning ----------------------------------------------- 8 Naturbeskyttelsesloven --------------------------------------------------------------------------------------- 8 Museumsloven -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Landbrugsloven ------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Miljøvurdering -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Støjforhold ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 Drikkevandsinteresser -OSD ---------------------------------------------------------------------------------- 9 Kommuneplan 2013 for Norddjurs Kommune -------------------------------------------------------------- 10 Lokalplan 188 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Teknisk forsyning ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Norddjurs Kommunes kompetenceplan --------------------------------------------------------------------- 12

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

Lokalplanens formål ------------------------------------------------------------------------------------ 13 Områdets afgrænsning og zonestatus ---------------------------------------------------------------- 13 Områdets anvendelse ----------------------------------------------------------------------------------- 13 Udstykning ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 Veje, stier, parkering ----------------------------------------------------------------------------------- 14 Ledningsanlæg ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Bebyggelsens omfang og placering ------------------------------------------------------------------- 15 Bebyggelsens ydre fremtræden ----------------------------------------------------------------------- 15 Ubebyggede arealer, beplantning og hegn ---------------------------------------------------------- 15 Grundejerforening --------------------------------------------------------------------------------------- 16 Servitutter ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 Øvrige tilladelser ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 Ophævelse af lokalplan -------------------------------------------------------------------------------- 17 Lokalplanens retsvirkninger ---------------------------------------------------------------------------- 17 Vedtagelse ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 Offentlig bekendtgørelse ------------------------------------------------------------------------------- 17

Kortbilag 1 (Lokalplanensafgrænsning, matrikelkort) ---------------------------------------------------- 18 Kortbilag 2 (Lokalplanens udformning, fremtidige forhold) --------------------------------------------- 19 Kortbilag 3 (Udstykningsplan retningsgivende) ------------------------------------------------------------ 20 Luftfoto 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

3


REDEGØRELSE

LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund

Norddjurs kommunalbetyrelse har den 17. september 2013 vedtaget at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde ved Kirkevej i Auning. Arealet er beliggende i et skovområde vest for Molshuse.

Lokalplanens indhold

Denne lokalplan giver mulighed for opførelse af op til 36 boliger på en grund beliggende Kirkevej 14 i Auning. Lokalplanområdet udgør ca. 63.000 m2 og rummer i dag kun een bolig. Nærværende lokalplan fastlægger udstykningen for ny bebyggelse. Lokalplanen fastlægger strukturen i området, dets vej- og stiforhold, principper for bebyggelsens udformning og retningslinjer for friarealernes karakter.

Udstykning Lokalplanen giver mulighed for udstykning af nye skovparceller varierende i størrelse fra ca. 500 m² til ca. 1.000 m². For at give plads til skovens træer er det vigtigt, at villaerne I området ikke optager for megen plads. Derfor er det gennem bestemmelserne i nærværende lokalplan fastlagt, at ny bebyggelse skal opføres med 2 etager på minimum 20 af de 36 grunde, sådan at flere villaer bliver så høje og slanke som muligt. På den måde sikres mest mulig plads mellem de enkelte villaer.

4


REDEGØRELSE

For at skabe en sammenhængende skovbeplantning mellem villaerne er det faslagt, at de enkelte skovvillagrunde afgrænses visuelt med beplantning. Skovvillagrundende er alle placeret I selvstændige lysninger i det kommende skovareal. Dette giver mulighed for, at der kan anlægges en terrasse, en lille have eller andet udeareal som mellemzone mellem den enkelte villa og den omkringliggende skovbund.

5


REDEGØRELSE

Bebyggelse Bebyggelsen skal I sin helhed danne et smukt og harmonisk udtryk mellem træerne – dette i form af et ensart formsprog I arkitekturen, samt anvendelse af de nærmere definerede materialer.

Lokalplanens bestemmelser lægger desuden en række begrænsninger på brug af formsprog og materialer i området, som såsom farvevalg m.v., idet naturen gerne må være det dominerende element I sammenspil med den ensrettet formsprog, farver mv i bebyggelsen.

6


REDEGØRELSE

Veje Området vejbetjenes fra kommunevejen Kirkevej samt den nye private fællesvej i området. Vejene anlægges med en kørebane på 5 m og 1,5 m græsarmeringsten i begge vejsider. Derudover 2 m brede græsrabatter. Fællesarealer I område II (jf. kortbilag 1 og 2) udlægges arealer, der skal anvendes som fællesarealer for grundene i udstykningen. Beplantning Områdets eksisterende præg med skovagtig bevoksning ønskes opretholdt, hvorfor der fastsættes bestemmelser i lokalplanen om en skovagtig beplantningen af grundene. Der udlægges et beplantningsbælte på 1,5 meter i skel – med undtagelse af skel mod boligvejen, hvor indkørsel på 4 meter I bredden kan etableres til ejendommen.

7


REDEGØRELSE

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING / PLANLÆGNING Naturbeskyttelsesloven

Den vestligste del af området er omfattet af 300 meter skovbyggelinie. Skovbyggelinien forudsættes ophævet i forbindelse med lokalplanlægningen. Ophævelse af skovbyggelinien kræver tiladelse fra Naturstyrelsen efter Naturbeskyttelsesloven. Derudover er området omfattet af et beskyttet vandløb, en sø og et moseareal. Ændres tilstanden, nødvendiggør dette dispensation fra kommunen.

Skovbyggelinje

Sø Vandløb Sø

Mose

© Norddjurs Kommune, © Danmarks Arealinformation

Museumsloven

Lokalplanforslaget er tilsendt Djurslands Museum til arkivalsk kontrol og besigtigelse af området for en vurdering af, om der er spor af fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Museum Østjylland oplyser, at der er registreret fortidsminder i umiddelbar nærhed. Det kan bl.a. nævnes, at arealet ligger i umiddelbar forbindelse med den tidligere benævnte Kirkemose, hvori der tidligere er fundet lerkar fra jernalderen. Endvidere er der registreret mange gravhøje øst for området på det lidt højereliggende terræn. Den nære beliggenhed til fortidsminder indikerer, at der kan være spor efter hidtil ure-

8


REDEGØRELSE

gistrerede fortidsminder i lokalplanområdet. Sådanne eventuelle fortidsminder er beskyttet af Museumslovens § 27. Museet anbefaler, at der fortages en arkæologisk forundersøgelse af området inden anlægsarbejdet igangsættes. Dermed kan det konstateres, om der er fortidsminder, og omfanget kan blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse, for at anlægsarbejdet ikke skal forsinkes unødigt. Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland.

Landbrugsloven

Lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanens område efter reglerne i landbrugslovens § 6 i forbindelse med udstykning. Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages udstykning eller arealoverførsel til boligformål fra landbrugsejendomme før der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen / Geodatastyrelsen til ophævelse af landbrugspligten på matr.nr. 1b Gl. estrup Hgd., Fausing og 8i Auning By, Auning jvnf. Lov om landbrugsejendomme.

Miljøvurdering

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 936 af 24. september 2009) skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Norddjurs Kommune har foretaget screening af nærværende lokalplan og vurderer som planmyndighed, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den skal ikke miljøvurderes. Planen omfatter et mindre område på lokalt plan. Planen giver ikke mulighed for større anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde og planen får ikke en væsentlig indvirkning på miljøet, jvnf. kriterierne i lovens bilag 2.

Støjforhold

Der forventes ingen støjmæssige problemer mellem det nye boligområde og omgivelserne. Området grænser umiddelbart op til eksisterende boiligområder, skov og landbrugsjord. Ved planlægning for nye boligområder skal det tilstræbes, at støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje ikke overstiger 55 dB(A). Området ligger i stor afstand fra overordnede veje, hvilket sikrer overholdelse af grænseværdien for vejtrafikstøj.

Drikkevandsinteresser -OSD

Området er udpeget som drikkevandsinteresseområde.

9


REDEGØRELSE

Kommuneplan 2013 for Norddjurs Kommune

På grund af sin udpegning som hovedby tildeles Auning særlige muligheder for at udvikle sig befolknings-, erhvervs- og servicemæssigt, og på den baggrund at fastholde handelscentret. Auning er tildelt mulighed for nye attraktive boligområder tæt ved rekreative arealer, ligesom der er sikret mulighed for at tilføre nye boliger centralt i byen. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og er ikke omfattet af rammebestemmelser, undtaget dog et mindre areal der overføres fra område 1B.18, se kortskitsen herunder. Der skal derfor tilvejebringes et kommuneplantillæg der fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Som det fremgår af nedenstående kort vil kommuneplantillægget få rammeområde 1B.22. Kommuneplantillægget fremlægges sideløbende med lokalplanen, og er en forudsætning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Nyt rammeområde 1B.22 Overføres fra 1B.18 til 1B.22

1B.18

Lokalplan 188

En mindre del af nærværende lokalplanområde er omfattet af lokalplan 188, der regulerer boligområdet Moselunden. Området er i lokalplan 188 udlagt som naturområde. Beliggenheden nord for Kirkevej bevirker, at der ikke er sammenhæng med lokalplanen. I nærværende lokalplan sikres beplantningen mod Kirkevej.

© Miljøministeriet

Nærværende lokalplan ophæver lokalplan 188 for arealet vist på modstående side.

10


REDEGØRELSE

Areal der udtages af lokalplan 188

Lokalplan 188

Teknisk forsyning Vand Eksisterende landbrugsejendom har egen drikkevandsboring. Det forventes at ejendommen fjernes og drikkevandsboringen lukkes. Drikkevandsforsyningen sker fra Auning Vandværk I/S, i hvis forsyningsområde lokalplanområdet er beliggende. Varme Lokalplanområdet er delvist omfattet af varmeplanen. Lokalplanområdet pålægges tilslutningspligt til Auning Fjernvarmeværk. Der er forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen. Spildevand ledes til centralrenseanlægget i Randers. Regnvand Regnvand fra parkerings- og tagarealer skal nedsives i faskine på egen grund. Vejvand ledes til vejgrøfter eller regnvandsbassin.

11


REDEGØRELSE

Norddjurs kommunes kompetenceplan

Når det af lokalplanens punkter fremgår, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation eller godkendelse, betyder det, at afgørelse træffes efter den til enhver tid gældende kompetenceplan. Kompetenceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og uddelegerer i visse sager beslutningskompetence til fagudvalg og/ eller forvaltning.

12


BESTEMMELSER

LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan 051-707 for et område vest for Molshuse ved Kirkevej i Auning. Områdets størrelse er ca. 6.3 ha. I henhold til lov om planlægning (Lovbek. nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i punkt 2 nævnte område.

1.0 Lokalplanens formål 1.1

Lokalplanen har til formål, at sikre, at området anvendes til boliger i form af selvstændige boliger.

1.2

at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udseende og placering.

2.0 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1

Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 1b,Gl. Estrup Hgd., Fausing, og matr. nr. 8i og 8ic begge Auning By, Auning.

2.2

Lokalplanen opdeles i følgende delområder: Delområde I: Bebyggelse. Delområde II: Grønt område.

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres til byzone med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan.

3.0 Områdets anvendelse 3.1

Område I Området må kun anvendes til boliger i form af selvstændige boliger, dobbelthuse eller rækkehuse.

3.2

Område II Området må kun anvendes til grønt område. Der må dog opføres mindre bygninger som legehus eller lign. til områdets beboere.

4.0 Udstykning 4.1

Udstykninger skal foretages i princippet, som vist på kortbilag 3.

4.2

Der må maksimalt udstykkes 36 parceller.

13


BESTEMMELSER

5.0 Veje, stier, parkering 5.1

Veje Veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje.

5.2

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kirkevej, som vist på kortbilag 2.

5.3

Vejene udlægges i en bredde af 8 m. Kørebanen anlægges i en bredde af 5 m og belægges med asfalt eller stenbelægning. I hver vejside anlægges et bælte på 1,5 m i græsarmering.

5.4

Kommunen skal godkende vejtilslutningen til Kirkevej.

5.4

Parkering Der skal på hver grund udlægges 2 p-pladser pr. bolig.

5.5

Stier Den eksisterende sti a - b fastholdes som stiforbindelse mellem Auning og Gl. Estrup.

5.6

Stien c - d skal sikre adgang til det grønne fællesareal.

5.7

Stien e - f skal sikre adgang til det grønne fællesareal, samt forbindelse til Banestien.

6.0 Ledningsanlæg 6.1

El-ledninger, herunder til vej- og stibelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/ omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.

6.2

Nye boliger skal tilsluttes Auning Varmeværk, og aftage sit varmeforbrug fra dette værk, på de til enhver tid gældende betingelser for værket.

6.3

14

Ifølge planlovens § 19, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen dog dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i Bygningsreglement. Nye boliger skal tilsluttes Auning Vandværk.


BESTEMMELSER

7.0 Bebyggelsens omfang og placering

Område I

7.1

Bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet må for den enkelte ejendom ikke overstige 30.

7.2

Bebyggelsen må opføres med højst 2 etager. Der vil kunne anlægges tagterrasse.

7.3

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8 m, målt efter bygningsreglementets regler. Enkelte bygningsdele kan være højere.

7.4

Område II Der må kun opføres mindre bygninger som legehuse, overdækket bålplads og lignende.

7.5

Bygningshøjden må maksimalt være 5 m.

8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1

Ydervægge skal fremtræde som blank mur, pudset/ vandskuret facade. Træ/pladebeklædning eller lignende kan anvendes i mindre grad.

8.2

Mindre bygninger inden for område II kan udføres i træbeklædning.

8.3

Ydervæggene skal holdes i en kombination af jordfarver, sort og/eller hvid.

8.4

Blanke og reflekterende materialer må ikke benyttes, herunder glaserede tagsten. Materialerne må ikke have et glanstal, som overstiger 10. Anlæg til vedvarende energiforsyning er undtaget.

8.5

Skilte og reklamer inden for lokalplanens område må ikke finde sted.

9.0 Ubebyggede arealer, beplantning og hegn 9.1

Området skal fremstå med skovagtig karakter.

9.2

På den enkelte ejendom skal arealet fra vejskel til en afstand af 2 m fra vejskel anlægges i græs.

9.3

Hegning omkring de enkelte parceller må ikke udføres som fast hegn eller hæk – men som naturligt hegn I form af beplantningsbælte, som derved naturligt fremmer områdets karakter af skovområde.

Grunden skal efter ibrugtagning minimum have et beplantet areal på 25 % af grundens samlede areal.

15


BESTEMMELSER

9.4

I skel mod Kirkevej efterplantes skovbæltet, således at skellene får skovkarakter. I naboskel og i bagskel plantes 1,5 m på hver grund mod nabo.

9.5

Den eksisterende beplantning af høje løvtræer skal så vidt muligt bevares.

9.6

Campingvogne, lastbiler, busser, lastbilsanhængere, containere, større både og uindregistrerede køretøjer og lign., må ikke opbevares på en ejendoms ubebyggede arealer.

9.7

Henlæggelse af materiale og materiel må ikke finde sted uden for bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer. I forbindelse med byggeri kan materiale og materiel oplagres kortvarigt på ejendommen (maksimalt ½ år).

9.8

Terrænreguleringer på mere end 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og nærmere naboskel end 1 m, må ikke foretages uden tilladelse fra bygningsmyndigheden.

10.0 Grundejerforening 10.1 For udstykkede parceller inden for lokalplanområdet, skal der på grundejernes foranstaltning oprettes en grundejerforening. Der er medlemspligt af grundejerforeningen. 10.2 Vedtægter for grundejerforeningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 10.3 Grundejerforeningen skal oprettes når Kommunalbestyrelsen kræver det. 10.4 Grundejerforeningen skal forestå fællesanliggender som drift og vedligehold af områdets veje, stier, det græsklædte forareal, samt de grønne fællesarealer, herunder beplantning. 10.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade sammenlægning med eksisterende grundejerforening. 10.6 Grundejerforeningens forpligtelser skal overtages af et boligselskab, hvis bebyggelsen opføres af et sådant.

11.0 Servitutter 11.1 Der er ikke tinglyst servitutter indenfor lokalplanområdet, som skønnes at være i modstrid med lokalplanens bestemmelser.

16


BESTEMMELSER

12.0 Øvrige tilladelser 12.1 Den vestlige del af lokalplanens område er berørt af en 300 m beskyttelse omkring skove. Naturstyrelsen søges om ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Ophævelsen er en forudsætning før bebyggelse kan påbegyndes. 12.2 Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages udstykning eller arealoverførsel til boligformål fra landbrugsejendommen, før der er opnået tilladelse til ophævelse af landbrugspligten jvnf. Lov om landbrugsejendomme.

13.0 Ophævelse af del af lokalplan 13.1 Den af Sønderhald byråd den 26. april 2006 vedtagne lokalplan 188 aflyses for området omfattet af nærværende lokalplan.

14.0 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge § 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom indenfor lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, planen søger at skabe eller fastholde. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15.0 Vedtagelse 15.1 Forslag til lokalplan 051-707 for et boligområde vest for Molshuse ved Kirkevej i Auning er vedtaget af Norddjurs kommunalbestyrelse den 21.10 2014. 15.2 Lokalplan 051-707 for et boligområde vest for Molshuse ved Kirkevej i Auning er vedtaget af Norddjurs kommunalbestyrelse den 24.02 2015.

16.0 Offentlig bekendtgørelse 16.1 Lokalplan 051-707 for et boligområde vest for Molshuse ved Kirkevej i Auning er offentlig bekendtgjort den 3. marts 2015.

17


KORTBILAG

II

Ba

II

ne n stie

I

Mols

Mo

se

lun

de

n

huse

Signaturforklaring Lokalplangrænse Delområdegrænse 18

Ki

rke

ve

j

Kortbilag 1

Lokalplanområdets afgrænsning Matrikelkort Mål 1 : 2500


KORTBILAG

Ba tien

nes

II

f

II

d

c

I e

a

Mols

huse

b rke

ve

j

Mo

se

lun

de

n

Ki

Signaturforklaring

Lokalplangrænse Delområdegrænse

Vejareal Sti Beplantningsbælte Grønt område

Kortbilag 2

Lokalplanens udformning Fremtidige forhold Mål 1 : 2000 19


KORTBILAG

Kortbilag 3

Udstykningsplan Matrikelkort M책l (Ikke m책lfast)

Luftfoto 2008 Copyright DDO, Cowi

20


KORTBILAG

Lokalplanområde

Illustrativt kort Luftfoto 2012

Copyright DDO, Cowi

DDO © COWI

21