Page 1

2 ,585

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

Módos í tástárgya XXX

2015 .00 .00 .

Be lsőép í tészte rvező :

+36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

Morvay Már ton

Be lsőép í tészte rvező :

Ate rvezéstárgya /c íme :

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

Ate rvfa j tá ja :

Page1o f1

A /V I /4lakás ELŐLAP

Ate rv lap megnevezése :

K iadásdá tuma

A /V I /4/E -01

Te rv lapsorszám

2017 .11 .10 .

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Jóváhagyva :

A /V I /4

Módos í tásdá tuma

d

K IV ITELEZÉSRE

62

A /V I /4

Te rvs tá tusza

1 ,80

2 ,34

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ 1 ,80

H

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

MG

T ípu s a

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

5 13x20 =2 ,64

E -12 Ga le r ia .p l t

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E


pad lóbu rko la t :1 ,85 m2/gres lap/GRE05kód lábaza t :0fm/gres lap/GRE05kód

Ate rv lap megnevezése :

1 ,195

pad lóbu rko la t :5 ,22 m2/gres lap/GRE16kód lábaza t :0fm/gres lap/GRE16kód

60

GRE 0 5

GRE 1 6

Page1o f1

1 ,23

Ate rvfa j tá ja :

pad lóbu rko la t :10 ,90 m2/lam iná l t/LAM02kód lábaza t :0fm/lam iná l t/LAM02kód

1 ,23

E -12 Ga le r ia .p l t

LAM 0 2

92

pad lóbu rko la t :9 ,41 m2/gres lap/GRE16kód lábaza t :2 ,80fm/gres lap/GRE16kód

2 ,455

A /V I /4/E -07 /A A /V I /4lakás Pad lóburko lás itervI .

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ GRE 1 6

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

40

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

Te rv lapsorszám

d

T ípu s a

2017 .11 .10 .

A /V I /4

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E

lábaza t megeme lése aza j tóa la t t ife lü le ten

LAM 0 2

Ate rvezéstárgya /c íme :

3 ,91

pad lóbu rko la t :29 ,10 m2/lam iná l t/LAM02kód lábaza t :12 ,60fm/lam iná l t/LAM02kód

GRE 1 2

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

+36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

XXX 2015 .00 .00 .

Morvay Már ton

Módos í tástárgya

Be lsőép í tészte rvező : Be lsőép í tészte rvező :

Jóváhagyva :

1 ,80

K IV ITELEZÉSRE

1 ,80

2 ,34

62

H

MG

2 ,585

Te rvs tá tusza

IMOLAHAB ITAT45G 45x45cm 10 mmvas tag ló lap GRE16 pad

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

CLASS ICLATH I OAK C i k k s z . :37357 7 mmva s tag lam iná l t r ko la t LAM01 bu

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! fi lhaszná landó -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Are t i -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

A /V I /4

5 13x20 =2 ,64

IMOLAHAB ITAT45G 45 x45 cm 10 mmva s tag ló lap GRE16 pad

C IFREDECOR MONTBLANCPEARL CSEMPE 20x50cm 9 , 5Rmm vE as ta M A RAK S Hg fa l ics em p e GRE11 C EM E NT L AP LE ILA0301 Mé re t :20×20×1 ,6cm Sú ly :34kg /m2|1 ,35kg/ lap K isze re lés :dobozban(13 lap≈0 ,52 m2 ) C I F R E D E M a r r a ke sh iCOR Ma O N T B Lú A C Pa E ARL m n u f a k t rN án kb n Pa A D L ÓL A P 4e 5 xh 4n 5o cm h g y om á n yost c lóg ia 9 , 6 mm v a s t ag s z e r i n t ,t e l j e s mé r tékben pé az d l ó l a p 2k z e l k észü l tcemen t lap . GRE15

Módos í tásdá tuma

64

pad lóbu rko la t :3 ,58 m2/gres lap/GRE13kód lábaza t :0fm/gres lap/GRE13kód


60

Ate rv lap megnevezése :

pad lóbu rko la t :6 ,54 m2/gres lap/GRE16kód lábaza t :0fm/gres lap/GRE16kód

LAM 0 2

pad lóbu rko la t :16 ,70 m2/lam iná l t/LAM02kód lábaza t :9 ,80fm/lam iná l t/LAM02kód

Ate rvfa j tá ja : 62 2 ,34

A /V I /4/E -07 /B +36309141474

Morvay Gabr ie l la

XXX 2015 .00 .00 .

+36302411369

Módos í tástárgya Módos í tásdá tuma

Be lsőép í tészte rvező : Be lsőép í tészte rvező :

Jóváhagyva :

1 ,80

K IV ITELEZÉSRE

CLASS ICLATH I OAK C ikksz . :37357 7 mmvas taglam iná l t rko la t LAM01 bu

1 ,80

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

2 ,585 15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

IMOLAHAB ITAT45G 45x45cm 10 mmvas tag ló lap GRE16 pad

5 13x20 =2 ,64

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! fi lhaszná landó -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

Te rvs tá tusza

A /V I /4

MG

MARRAKESH CEMENTLAP LE ILA0301 Mé re t :20×20×1 ,6cm Sú ly :34kg /m2|1 ,35kg/ lap K isze re lés :dobozban(13 lap≈0 ,52 m2 ) Ma r rakesh i manu fak tú ránkban hagyományostechno lóg ia sze r in t ,te l jes mé r tékben lkészü l tcemen t lap . GRE15 kézze

Ate rvezéstárgya /c íme :

ÉR LÉGT

H

R GTÉ LÉ

Page1o f1

E -12 Ga le r ia .p l t

65

Morvay Már ton

1 ,02

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ GRE 1 6

A /V I /4lakás Pad lóburko lás itervI I .

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

Te rv lapsorszám

d

T ípu s a

2017 .11 .10 .

A /V I /4

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E


Ate rv lap megnevezése :

A /V I /4/E -08 /B +36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

XXX

Morvay Már ton

Módos í tástárgya

2015 .00 .00 .

Be lsőép í tészte rvező : Be lsőép í tészte rvező :

1 ,80

Jóváhagyva :

2 ,585

K IV ITELEZÉSRE

62 2 ,34 1 ,80

MG

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

5 13x20 =2 ,64

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

H

PARADYZTAOMEB IANCO Me t rocsempe /fényesfehé r Me t rocsempe9 ,8x19 ,8 8 ,4 mmvas tag l icsempe GRE14 fa

Te rvs tá tusza

A /V I /4

Módos í tásdá tuma

45

IMOLAHAB ITAT45DG 45x45cm 10 mmvas tag ló lap GRE13 pad

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

Ate rvfa j tá ja :

pad ló vona l

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

45

Ate rvezéstárgya /c íme :

pad lóvona l

GRE 1 4

1 ,20

GRE 1 4

1 ,20

1 ,20

GRE 1 4

A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tI .

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ 02 WC 02 /02fa lnéze t

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Te rv lapsorszám

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

02 WC 02 /01fa lnéze t

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E


pad lóvona l

GRE 1 4

Ate rv lap megnevezése : Ate rvfa j tá ja :

A /V I /4/E -08 /C

Ate rvezéstárgya /c íme :

GRE 1 4

1 ,20

1 ,20

59

GRE 1 5

A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tI I .

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ 02 WC 02 /04fa lnéze t

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Te rv lapsorszám

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

02 WC 02 /03fa lnéze t

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E

pad ló vona l

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

Jóváhagyva :

+36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

Morvay Már ton

XXX

Be lsőép í tészte rvező : Be lsőép í tészte rvező :

Módos í tástárgya

2015 .00 .00 .

K IV ITELEZÉSRE

1 ,80

Te rvs tá tusza

1 ,80

2 ,34

62

H

MG

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

2 ,585 15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

PARADYZTAOMEB IANCO Me t rocsempe /fényesfehé r Me t rocsempe9 ,8x19 ,8 8 ,4 mmvas tag fa l i cs em e GRE14 M A R R AKp E SH CEMENTLAP LE ILA0301 Mé re t :20×20×1 ,6cm Sú ly :34kg /m2|1 ,35kg/ lap K isze re lés :dobozban(13 lap≈0 ,52 m2 ) Ma r rakesh i manu fak tú ránkban hagyományostechno lóg ia sze r in t ,te l jes mé r tékben lkészü l tcemen t lap . GRE15 kézze

A /V I /4

5 13x20 =2 ,64

IMOLAHAB ITAT45DG 45x45cm 10 mmvas tag ló lap GRE13 pad

Módos í tásdá tuma

50


Ate rv lap megnevezése :

A /V I /4/E -08 /D

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ 03FÜRDŐSZOBA 03 /02fa lnéze t

A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tI I I .

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Te rv lapsorszám

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

03FÜRDŐSZOBA 03 /01fa lnéze t

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E

GRE 1 4

pad lóvona l

pad ló vona l

+36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

Morvay Már ton

Be lsőép í tészte rvező : Be lsőép í tészte rvező :

1 ,80

Jóváhagyva :

62 2 ,34 1 ,80

MG

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

2 ,585 15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

5 13x20 =2 ,64

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

PARADYZTAOMEB IANCO Me t rocsempe /fényesfehé r Me t rocsempe9 ,8x19 ,8 8 ,4 mmvas tag fa l i cs em e GRE14 M A R R AKp E SH CEMENTLAP LE ILA0301 Mé re t :20×20×1 ,6cm Sú ly :34kg /m2|1 ,35kg/ lap K isze re lés :dobozban(13 lap≈0 ,52 m2 ) M a r r a k e s h i FAPLum inaB ianco ma n u f a k t ú r áe n k ban ( G l o s s / f é ny s ) h gy lóg ia 2a 5x 7om 5 ányostechno s z e r i n t ,t e l j e s m é r tá ék e 8 , 5 mm v a s t ag é l v gb o t tn k é z z e l k é s z ü l t c em e n t l a . GRE1 5 rce lánfa l icsempe p 04 po MARCACORONA1741 V in tagebe ige7907 15x60 9 mmvas tagg respo rce lán ló lap GRE05 pad

K IV ITELEZÉSRE

A /V I /4

H

FAPLum inaB ianco (G lo s s / fé n y e s )AT45DG IM O L A H A B I T 25x4 75cm 4 8 , 5mm mmv v a s t a gé lvágo t t 1 0 a s t a g o r có e áp nfa l icsempe 4 pa d l la GRE0 13

XXX

FAPLum inaSqua re (G loss / fényes ) 25x75 8 ,5 mmvas tagé lvágo t t rce lánfa l icsempe GRE03 po

Módos í tástárgya

795

2015 .00 .00 .

795

Módos í tásdá tuma

55

Te rvs tá tusza

55

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

1 ,20

1 ,20

1 ,20

pe remeis GRE05

Ate rvfa j tá ja :

GRE 0 4

Ate rvezéstárgya /c íme :

GRE 1 5

fa l fü lkepa rape te

GRE 0 5

fa l fü lkepa rape te

pe remeis GRE05


Ate rv lap megnevezése : Ate rvfa j tá ja :

fa l fü lkepa rape te

fa l fü lkepa rape te

GRE 0 4

62

A /V I /4/E -08 /E +36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

Morvay Már ton

XXX

Be lsőép í tészte rvező : Be lsőép í tészte rvező :

Jóváhagyva :

1 ,80

K IV ITELEZÉSRE

2 ,585 15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

2 ,34

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

1 ,80

MG

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

PARADYZTAOMEB IANCO Me t rocsempe /fényesfehé r Me t rocsempe9 ,8x19 ,8 8 ,4 mmvas tag l icsempe GRE14 fa

5 13x20 =2 ,64

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

Módos í tástárgya

A /V I /4

H

FAPLum inaB ianco (G lo s s / fé n y e s )AT45DG IM O L A H A B I T 25x4 75cm 4 8 , 5mm mmv v a s t a gé lvágo t t 1 0 a s t a g o r có e áp nfa l icsempe 4 pa d l la GRE0 13

2015 .00 .00 .

FAPLum inaSqua re (G loss / fényes ) 25x75 8 ,5 mmvas tagé lvágo t t rce lánfa l icsempe GRE03 po

Módos í tásdá tuma

pad ló vona l

Te rvs tá tusza

pad lóvona l

Ate rvezéstárgya /c íme :

1 ,20

GRE 1 4

1 ,20

GRE 0 4

A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tIV .

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ 03FÜRDŐSZOBA 03 /02fa lnéze t

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Te rv lapsorszám

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

03FÜRDŐSZOBA 03 /04fa lnéze t

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E


A /V I /4/E -08 /F A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tV .

Te rv lapsorszám Be lsőép í tészte rvező :

Jóváhagyva :

1 ,80

62 2 ,34

+36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

XXX

Morvay Már ton

Módos í tástárgya

2015 .00 .00 .

K IV ITELEZÉSRE

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

1 ,80

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

5 13x20 =2 ,64

MG

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

2 ,585

Módos í tásdá tuma

A /V I /4

H

C IFRE MONTBLANC PEARL20x50cm 9 ,5 mmvas tag l icsempe GRE09 mázasfa

Te rvs tá tusza

C IFRE MONTBLANCBLUE 20x50cm 9 ,5 mmvas tag l icsempe GRE08 mázasfa

Be lsőép í tészte rvező :

Ate rvezéstárgya /c íme :

GRE 0 9

pad ló vona l

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ

Ate rv lap megnevezése :

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Ate rvfa j tá ja :

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

GRE 0 9

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E


Ate rvfa j tá ja :

2 ,315

A /V I /4/E -08 /G

A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tV I .

2 ,78

3 ,205

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Ate rv lap megnevezése :

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

Te rv lapsorszám

d

T ípu s a

2017 .11 .10 .

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E

GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

+36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

XXX

Morvay Már ton

Módos í tástárgya

2015 .00 .00 .

Be lsőép í tészte rvező : Be lsőép í tészte rvező :

Jóváhagyva :

1 ,80

K IV ITELEZÉSRE

62 2 ,34 1 ,80

15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez 15 / 1 5 i l lm é r nem l á tf ha a tp ó ódon rögz í tésefa lhoz /pa rape t fa lhoz , 1 0 /i 5n f aa r á ca s z a t többpon ton ,va l am t l j z to h o z rögz í tésege rendához O PC IO N Áó L IS :ódon n em l á th a t m 10 /5farácsoza trögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon . HELYETTEüvege lemeki l le tve fesz í te t tponyvaise lhe lyezhe tő

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

2 ,585 15 /10fage renda rögz í tésep i l lé rhez nemlá tha tó módon

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

5 13x20 =2 ,64

MG

H

C IFRE MONTBLANC PEARL20x50cm 9 ,5 mmvas tag l icsempe GRE09 mázasfa

Módos í tásdá tuma

A /V I /4

Te rvs tá tusza

C IFRE MONTBLANCBLUE 20x50cm 9 ,5 mmvas tag l icsempe GRE08 mázasfa

Ate rvezéstárgya /c íme :

GRE 0 9


Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t . GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

PARADYZTAOMEB IANCO Me t rocsempe /fényesfehé r Me t rocsempe9 ,8x19 ,8 8 ,4 mmvas tag l icsempe GRE14 fa

R GTÉ LÉ

ÉR LÉGT

A /V I /4/E -08 /H

A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tV I I .

Ate rv lap megnevezése :

+36309141474

+36302411369

Morvay Gabr ie l la

Ate rvezéstárgya /c íme : Be lsőép í tészte rvező : Be lsőép í tészte rvező :

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

5 13x20 =2 ,64

FAPLum inaB ianco (G loss / fényes ) 25x75 8 ,5 mmvas tagé lvágo t t rce lánfa l icsempe GRE04 po MARCACORONA1741 V in tO aL ge e i g eT 7 9 07 IM Ab H A B I A T 45DG 15x4 65 0cm 4 90mm vv as t aa gg g respo rce lán 1 mm a s t 03 5 pad ló lap GRE1

A /V I /4

M

FAPLum inaSqua re (G loss / fényes ) 25x75 8 ,5 mmvas tagé lvágo t t rce lánfa l icsempe GRE03 po

55

Jóváhagyva :

55

K IV ITELEZÉSRE

Fa lszakasztenge lye

Ate rvfa j tá ja :

GRE 0 4

Módos í tástárgya

GRE 0 5

XXX

GRE 0 4

Módos í tásdá tuma

GRE 0 4

2015 .00 .00 .

GRE 0 4

Te rvs tá tusza

GRE 1 4

Morvay Már ton

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ 09FÜRDŐSZOBA 09 /02fa lnéze t

09FÜRDŐSZOBA 09 /01fa lné ze t

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Te rv lapsorszám

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E


GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

A /V I /4/E -08 / I A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tV I I I .

Ate rv lap megnevezése : Ate rvfa j tá ja :

+36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

XXX

Be lsőép í tészte rvező :

Módos í tástárgya

Ate rvezéstárgya /c íme : Jóváhagyva :

PARADYZTAOMEB IANCO Me t rocsempe /fényesfehé r Me t rocsempe9 ,8x19 ,8 8 ,4 mmvas tag l icsempe GRE14 fa

ÉR LÉGT

K IV ITELEZÉSRE

R GTÉ LÉ

2015 .00 .00 .

A /V I /4

Módos í tásdá tuma

FAPLum inaB ianco (G loss / fényes ) 25x75 8 ,5 mmvas tagé lvágo t t rce lánfa l icsempe GRE04 po MARCACORONA1741 V in tO aL ge e i g eT 7 9 07 IM Ab H A B I A T 45DG 15x4 65 0cm 4 90mm vv as t aa gg g respo rce lán 1 mm a s t 03 5 pad ló lap GRE1

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

GRE 1 4

GRE 0 4

FAPLum inaSqua re (G loss / fényes ) 25x75 8 ,5 mmvas tagé lvágo t t rce lánfa l icsempe GRE03 po

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

GRE 0 4

Be lsőép í tészte rvező :

GRE 0 5

Te rvs tá tusza

pe remeis GRE04

GRE 1 4

5 13x20 =2 ,64

GRE 0 4

GRE 0 4

M

pe remeis GRE04

Morvay Már ton

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ 09FÜRDŐSZOBA 09 /04fa lnéze t

09FÜRDŐSZOBA 09 /03fa lné ze t

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Te rv lapsorszám

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E


GSPub l ishe rV e rs ion0 .0 .100 .100

A /V I /4/E -08 /J A /V I /4lakás Burko lás itervfa lnéze tIX . BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ +36309141474

Morvay Gabr ie l la

+36302411369

XXX

Morvay Már ton

Módos í tástárgya

Ate rvezéstárgya /c íme : Jóváhagyva :

ÉR LÉGT

K IV ITELEZÉSRE

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lő t ta mé re teke tahe lysz ínene l lenő r izn iszükséges . Ate rvekentö r ténővá l toz ta táscsakate rvezőbe leegyezéséve ltö r ténhe t .

R GTÉ LÉ

5 13x20 =2 ,64

M

MEGJEGYZÉSEK : -A m in táslapokfek te téséné la m in ta ismé t lődése lke rü léseé rdekébenalapoka tforga tn iszükséges ! -Ah idegburko la toksarok ta lá lkozásáná l ,i l le tvekezdéséné lLa lakúszá lcs iszo l ta lupro fi lhaszná landó ta lá lkozás ipon tokongé rbenvágo t t módon . -Av iny lburko la tokta lá lkozásáná lrendsze razonossaroke lembeép í téseszükséges . -Are t i fiká l tlapoka t2 mm-es ,m ígas imalapoka t3 m m-esfugáva lke l lrakn i . -Alábaza t ie lemekcsakabeép í te t tbú torokésaza j tókbeép í téseu tánhe lyezhe tőekfe l . -Ragasz to t tburko la tokközö t tnemhaszná lunkburko la tvá l tó t ! -Aburko la tokvas tagsága ie l té rhe tnek ,ezé r taza l jza tk iegyen l í tésé refokozo t tanügye ln ike l l .

2015 .00 .00 .

A /V I /4

FAPLum inaB ianco (G loss / fényes ) 25x75 8 ,5 mmvas tagé lvágo t t rce lánfa l icsempe GRE04 po

Módos í tásdá tuma

FAPLum inaSqua re (G loss / fényes ) 25x75 8 ,5 mmvas tagé lvágo t t rce lánfa l icsempe GRE03 po

Ate rvfa j tá ja :

GRE 0 4

Te rvs tá tusza

GRE 0 4

Ate rv lap megnevezése :

09FÜRDŐSZOBA 09 /03fa lnéze t

Be lsőép í tészte rvező :

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ

09FÜRDŐSZOBA 09 /01fa lnéze t

Te rv lapsorszám

86 ,35 +22 ,09 t e ra s z

Be lsőép í tészte rvező :

B ru t tó a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

K iadásdá tuma

A /V I /4

LAKÁ S M EGN EV E Z É S E


31db

88db

6890F t

1 ,04 m2

4 ,78 m2

7390F t

C IFRE MONTBLANCPEARL 20 x50 cm 9 ,5 mmva s tag mázas l i c sempe GRE09 fa

76db

5290F t

C IFREDECOR MONTBLANC PEARLPADLÓLAP 45x45cm 9 ,6 mmva s tag ló lap GRE12 pad

20db

8340F t

CLASS ICLATH I OAK C i k k s z . :37357 taglam iná l tbu rko la t LAM01 7 mmvas Bu r ko la t vá l tó : ma t tszá lcs iszo l t a lum in iumUp ro f i l É l vá l tóh idegbu r ko la thoz : s zá l c s i s zo l ta luLp ro f i l

Meg jegyzés :Ak iv i te lezés megkezdésee lőt ta mé re teke tahe lysz ínene l len őr izn iszükséges . Ate rvekentö r ténő vá l toz ta táscsakate rvez ő be leegyezéséve ltö r ténhe t .

26db

29 ,1 m2 +12 ,6 fm lábaza t

A /V I /4/ K -01

15875F t

36db

10 ,90 m2

16 ,70 m2 +9 ,8 fm lábaza t

5480F t

4950F t

+36309141474

96db

6082F t

Morvay Gabr ie l la

51db +2 ,8 fm lábaza t

20db

8 ,08 m2

+36302411369

IMOLAHAB ITAT45G 45x45cm 10 mmva s tag ló lap GRE16 pad

6 ,01 m2

Morvay Már ton

MARRAKESHCEMENTLAP LE ILA0301 Mé re t :20×20×1 ,6cm Sú l y :34kg /m2|1 ,35kg/ lap K i s ze re lé s :dobozban(13 lap≈ 0 ,52 m2 ) Ma r ra ke sh i manu fak tú ránkban hag yomán yo stechno lóg ia s ze r in t ,te l je s mé r tékbenkézze l l tcemen t lap . GRE15 készü

3 ,92 m2

Be lsőép í tésztervező:

PARADYZTAOMEB IANCO Me t roc sempe /fényesfehé r Me t roc sempe9 ,8x19 ,8 8 ,4 mmva s tag l i c sempe GRE14 fa

TELJESÁR

A /V I /4lakás Burko la tkonsz ignác ió

ÁR /m2ÁR /db

Aterv lap megnevezése :

ÖSSZES ÍTETT MENNY ISÉG M2 MENNY ISÉG /db REÁTSZÁM ÍTVA

Atervfa j tá ja :

EMELET I FÜRDŐ -WC

Atervezéstárgya /c íme:

EMELET IHÁLÓ

Be lsőép í tésztervező:

1 ,85 m2

HÁLÓ

Jóváhagyva :

FAPLum inaB ianco (G lo s s / fén ye s ) 25x75 8 ,5 mmva s tagé lvágo t t r ce lánfa l ic sempe GRE04 po MARCACORONA1741 V in tagebe ige7907 15 x60 9 mmva s tagg re spo rce lán ló lap GRE05 pad

FÖLDSZ INT I WC FÖLDSZ INT IFÜRDŐ

K IV ITELEZÉSRE

NAPPAL I

XXX

KONYHA

Módos í tástárgya

ELŐSZOBA

2015 .00 .00 .

KÉP

Módos í tásdá tuma

TERMÉKNEVE/SPEC IF IKÁC IÓ

BELSŐÉP ÍTÉSZET I TERVDOKUMENTÁC IÓ

M IN M2 TA _D DO ES I KU G N ME NT ÁC IÓ KÓD

Tervs tá tusza

AV I4

AFELTÜNTETETT MENNY ISÉGEKNETTÓ MENNY ISÉGEK ,10%KÁLÓTKELL MÉGHOZZÁSZÁMOLN I !

Terv lapsorszám

86 ,35 +22 ,09 & t e ra s z

B ru t tó & a l ap t e rü l e t M eg j eg y z é s

2017 .11 .10 .

d

T ípu s a

BURKOLATOKL ISTÁJA :

A /V I /4

K iadásdá tuma

LAKÁ S &M EGN EV E Z É S E

Kiviteli II  
Kiviteli II  
Advertisement