Page 1

M FOOD SERVICE

โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริการอาหาร และเครื่ องดื่ม คูม่ ือการใช้ งาน สาหรับผู้ประกอบการร้ านอาหาร

M Food Service โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริหารจัดการร้ านอาหารให้ เป็ นเรื่ องง่าย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้ บริการรับ ออร์ เดอร์ ลกู ค้ า และบันทึกข้ อมูลรายรับ-รายจ่าย พร้ อมระบบรายงานยอดขายและฟั งก์ชนั อื่น ๆ อีก มากมาย https://www.mfoodservice.com M Food Service สัง่ อาหารง่าย ๆ ได้ ที่นี่


Page |1

สาระบัญ การเปิ ดร ้านอาหาร

3

1. เมนู การจ ัดการข้อมู ล

8

1.1 รายงาน

8

1.2 วัตถุดบ ิ

12

1.3 อาหาร

15

1.4 โต๊ะอาหาร

20

1.5 บัญชี

23

่ 1.6 สังอาหาร

29

่ั วิธสี งอาหารโดยไม่ ต ้องจองโต๊ะอาหาร

43

1.7 ห ้องคร ัว

45

1.8 กล่องจดหมาย

46

1.9 พนักงาานในร ้าน

46

้ 2. การจ ัดการเนื อหาของร ้านอาหาร

52

2.1 รูปภาพของร ้านอาหาร

52

2.2 รูปภาพหน้าปก

54

้ 2.3 เนื อหา

55

3. การบริหารจ ัดการข้อมู ลหน้าร ้าน

56

3.1 ข ้อมูลร ้านอาหาร

56

่ ่ของร ้านอาหาร 3.2 ทีอยู

56

่ งของร ้ 3.3 ตาแหน่ งทีตั ้านอาหาร

57

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


Page |2

่ วยให้ประสบความสาเร็จในธุรกิจร ้านอาหาร ปั จจัยสาคัญทีช่ ่ มเป็ ่ นปัจจัยหลักของการเปิ ดบริการ การบริการอาหารและเครืองดื ่ ร ้านอาหาร การทีจะสร ้างความประทับใจให ้แก่ลก ู ค ้าหรือไม่น้ัน การบริการ จะต ้องมีการเตรียมพร ้อม ถูกต ้องเหมาะสมได ้มาตรฐาน สร ้างคุณค่าในการ ่ ่ จาเป็ นจะต ้องได ้ร ับการฝึ กฝนจนชานาญ มี ร ับประทานอาหาร ซึงการบริ การทีดี เทคนิ คและทักษะอย่างดี เรียนรู ้การแก ้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได ้อย่าง ถูกต ้องและเหมาะสม ใช ้ระบบ M Food ได ้อย่างคุมค่ ้ า และให ้บริการด ้วยจิตใจ ทีร่ ักการบริการอย่างแท ้จริง ่ ่ เพือความส าเร็จในธุรกิจอาหาร มีหลากหลายคนทีลงสนามเข ้ามาแบบดัง ่ สนั่นหวันไหวลู กค ้าเข ้าร ้านแบบถล่มทลายแต่แล ้วก็จากไปแบบเงียบ ๆ ซึง่ ่ มป ปัญหาส่วนหนึ่ งมากจากการขาดทุน การจัดการภายในทีไม่ ี ระสิทธิภาพพอ ่ ตรงตามความต ้องการของลูกค ้า เพราะการให ้บริการทีดี ่ ทมี การให ้บริการทีไม่ ี่ ่ ยงทีช่ ่ วยให ้ร ้านอาหารอยู่รอดได ้ แต่การทีท ่ า มาอย่างยาวนานนั้นก็เป็ นชือเสี ้ั ยวอาจทาให ้อาณาจักรล่มสลายได ้ ซึงก็ ่ ไม่ตา่ งจากคาทีว่่ า พลาดเพียงครงเดี ่ ่ พระเจ ้าก็จะประธานแต่สงดี ลูกค ้าคือพระเจ ้า เมือพระเจ ้าได ้ร ับการให ้บริการทีดี ิ่ ่ ๆ กลับมาให ้ หรือผลกาไรให ้เราได ้ แต่เมือเราให ้บริการไม่ดแี ก่ลก ู ค ้าก็อาจทา ่ ยงแล ้วก็เจ็งและปิ ดกิจการไป ซึง่ ให ้พระเจ ้าลงโทษ โดยการทาให ้เสือมเสียชือเสี ้ ้นเกิดจากการจัดการภายในทีไม่ ่ มป ทังหมดนั ี ระสิทธิภาพพอ หรือกาลังคนไม่ ่ รวดเร็วในการให ้บริการ และอีก พอต่อการให ้บริการแก่ลก ู ค ้า การทางานทีไม่ หลากหลายสาเหตุ ้ ระบบ M Food Service จะมาคอยเป็ นผู ้บริหาร ผูจ้ ด ดังนัน ั การ ้ ร ้านอาหาร ผู ้ให ้บริการแก่ลก ู ค ้า เป็ นทังพนั กงานเสิร ์ฟ พ่อคร ัว-แม่คร ัว ผู ้ ่ คิดเงิน ผูร้ ับชาระเงิน และเพิมความรวดเร็ วในการให ้บริการ ไม่จาเป็ นต ้องใช ้ ้ พนักงานเยอะ ให ้สินเปลื องงบประมาณ M Food Service สามารถตอบโจทย ์ ได ้ตรงตามเป้ าหมาย ขอเพียงเข ้าใจระบบ M Food Service ก็เพียงพอแล ้ว ่ ขอให ้อ่านและทาความเข ้าใจระบบให ้อย่างถ่องแท ้ เพือความส าเร็จในกิจการ https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


Page |3

่ าระบบ M Food Service มาใช ้แล ้ว ผู ้ประกอบการ ร ้านอาหาร เมือน ่ ดรู ายงานยอดขาย และสต็อกวัตถุดบ ร ้านอาหารจะทาหน้าทีแค่ ิ เท่านั้น ้ ่ ้ั การติดตังระบบ หรือเริมใช ้งานครงแรกมี ดงั ต่อไปนี ้

การเปิ ดร ้านอาหาร ่ ดการร ้านอาหารให ้เพิมร ่ ้านอาหารเข ้ามาก่อน หลังจากนั้นเมือ ่ ก่อนทีจะจั ่ ้านอาหารแล ้วให ้คลิกที่ “บัญชีของฉัน” แล ้วเลือก “ร ้านอาหารของฉัน” เพิมร ดังรูป

่ ้านอาหารทีได ่ ้ลงทะเบียนไว ้ ให ้คลิกทีปุ่่ ม “เปิ ด จากนั้นหน้าจอจะแสดงชือร ่ ้องการ ร ้าน” ตรงช่องของร ้านอาหารทีต ่ ้าสู่หน้าจอของร ้านอาหารมาแล ้วจะถูกแบ่งข ้อมูลออกเป็ นหลายส่วน เมือเข ่ าแรกนี จะเป็ ้ ่ กค ้าของคุณจะ ด ้วยกัน ซึงหน้ นภาพรวมของร ้านอาหาร ซึงลู ่ มองเห็นหน้าตาของร ้านคล ้าย ๆ กับหน้านี ้ โดยไม่มป ี มเมนู ุ่ แสดงให ้เห็น ซึงแต่ ่ ละส่วนแต่ละเมนู จะถูกแบ่งหน้าทีออกจากกั นอย่างช ัดเจน

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


Page |4

่ ่ ซึงสามารถปร ับแต่งหรือแทรกรูปภาพได ้ตามต ้องการ ซึงจะแบ่ งการทางาน ออกเป็ น 3 หัวข ้อใหญ่ ๆ ดังนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


Page |5

1. เมนู จัดการข ้อมูล ดังรูป

่ ้ กแบ่งตามหน้าทีการท ่ ซึงเมนู เหล่านี จะถู างานของแต่ละหัวข ้อ และจะกล่าวใน หัวข ้อถัดไป

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


Page |6

้ ่ ปภาพ หรือโพสบทความ 2. การจัดการเนื อหาของร ้านอาหาร เช่นการเพิมรู ดังรูป

่ มเหล่านี จะเป็ ้ ซึงปุ่ นการจัดการภาพลักษณ์ของร ้านอาหารให ้ดูดข ี นมา ึ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


Page |7

่ ่ ตาแหน่ งทีตั ่ ง้ 3. การบริหารจัดการข ้อมูลหน้าร ้าน เช่น ภาพหน้าร ้าน ทีอยู ่ บนแผนที่ ซึงจะจั ดการในส่วนนี ้ ดังรูป

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


Page |8

1. เมนู จัดการข้อมู ล 1.1 รายงาน

้ เป็ นการสรุปยอดขายรวมทังหมดของร ้านอาหาร หากต ้องการดูเป็ นช่วง ่ ่ ้ ดังรูป วันทีสามารถเลื อกช่วงวันทีได

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


Page |9

่ อก็ ้ สามารถคลิกที่ หรือจะขยับลงมาด ้านล่าง ต ้องการดูทล ี ะรายการสังซื ่ หมายเลขสังอาหาร แล ้วข ้อมูลจะแสดงดังรูป

่ มขวาบนของ การดาวน์โหลดข ้อมูล สามารถคลิกทีปุ่่ ม “ดาวน์โหลด” ทีมุ หน้าจอ ดังรูป https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 10

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 11

่ กจาหน่ ายออกไปทีละรายการให ้คลิกที่ หากต ้องการดูรายการอาหารทีถู “อาหาร” ดังรูป

่ กจาหน่ ายในแต่ละวัน และสามารถคลิกเข ้าไป หน้าจอจะแสดงรายการอาหารทีถู ดูรายละเอียดด ้านในได ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 12

1.2

ว ัตถุดบ ิ

่ มจากวั ่ ่ าหน่ ายอาหารได ้ เหตุผลทีเริ ตถุดบ ิ ก่อนก็เนื่ องจาก ก่อนทีจะจ ่ ตถุดบ จะต ้องมีการจัดการเรืองวั ิ ก่อน และต ้องมีการบริการสต็อกให ้เพียงพอต่อ ่ ่ ้ การจาหน่ ายอาหารได ้ เมือคลิ กเข ้ามาแล ้วหน้าจอจะแสดงรายการวัตด ุ บ ิ ทีได ่ ้แล ้ว ดังรูป เพิมไว

การจัดการวัตถุดบ ิ ของอาหารจะถูกแบ่งการทางานออกเป็ นดังนี ้ https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 13 1)

2)

่ กลุ่มของวัตถุดบ ิ เป็ นการจัดกลุ่มของวัตถุดบ ิ เพือให ้สามารถบริหาร จัดการได ้ง่ายขึน้ เช่น กลุ่มของเนื อ้ กลุ่มของอาหารแหง้ เป็ นต ้น ซึง่ ่ ตถุดบ วิธก ี ารเพิมวั ิ ให ้ทาดังนี ้ - คลิกที่ “กลุ่มของวัตถุดบ ิ ” ่ มขวาบนของหน้าจอให ้คลิกที่ “เพิมกลุ ่ - ทีมุ ่มวัตถุดบ ิ ของอาหาร” ่ ม “บันทึก” - จากนั้นคลิกทีปุ่ ประเภทของวัตถุดบ ิ จะต ้องมีการกาหนดประเภทของวัตถุดบ ิ ก่อน (หากยัง ่ ้องการ) การเพิมประเภทของวั ่ ไม่มป ี ระเภทวัตถุดบ ิ ทีต ตถุดบ ิ ให ้ทาดังนี ้ - คลิกเข ้าไปที่ “ประเภทของวัตถุดบ ิ ” ่ ่ ่ตรงขวามือบน - จากนั้นคลิกทีปุ่่ ม “เพิมประเภทวั ตถุดบ ิ ” ทีอยู - กรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน - คลิกทีปุ่่ ม “บันทึก”

่ ่ า้ หมายเหตุ หากกลุ่มหรือประเภทของวัตถุดบ ิ มีในระบบแล ้ว ไม่ควรทีจะเพิ มซ เข ้าไป 3)

่ ่ ตถุดบ เมือได ้กลุ่มและประเภทของวัตถุดบ ิ แล ้ว จากนั้นจะเป็ นการเพิมวั ิ ่ ของเราเข ้าระบบ เพือให ้สต็อกวัตถุดบ ิ ของเรามีข ้อมูล ดังนี ้ - คลิกที่ “สต ้อกวัตถุดบ ิ ” ่ มขวาบนใหค้ ลิกที่ “เพิมวั ่ ตถุดบ - ทีมุ ิ ของอาหาร” - กรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนหร ้อมกับระบุประเภทของวัตถุดบ ิ ให ้ เรียบร ้อย - จากนั้นคลิกทีปุ่่ ม “บันทึก”

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 14

จากนั้นข ้อมูลของวัตถุดบ ิ จะแสดงดังรูป

4)

่ รายการวัตถุดบ เมือมี ิ ในระบบแล ้ว จะต ้องมีการนาเข ้าจานวนของวัตถุดบ ิ โดยวิธน ี าเข ้าวัตถุดบ ิ ให ้ทาดังนี ้ - คลิกที่ “นาเข ้าวัตถุดบ ิ ” ่ าเข ้าและราคา - กรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน พร ้อมกับใส่จานวนทีน - จากนั้นคลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” ้ ่ ้องการแล ้ว แค่นีรายการวั ตถุดบ ิ ของเราก็มจี านวนตามทีต

5)

6)

่ การเบิกวัตถุดบ ิ บางอย่างทีเราต ้องเบิกไปใช ้เอง โดยยังไม่ได ้ตัดสต็อกกับ ่ ้ว่าใครเอาอะไรไปตอนไหน และบริหารสต็อกของ รายการอาหาร เพือรู วัตถุดบ ิ ได ้ การนาวัตถุดบ ิ ออกให ้ทาดังนี ้ - คลิกที่ “สต็อกวัตถุดบ ิ ” ่ ่ ้องการเบิก แล ้วคลิกที่ “เบิกออก” ตรงขวาสุดของ - ไปทีรายการที ต รายการวัตถุดบ ิ - กรอกเหตุผลในการเบิก - จากนั้นคลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” ่ กเบิกออกจากระบบ ทังที ้ เบิ ่ กเอง รายงานการเบิก เป็ นการแสดงข ้อมูลทีถู ่ ่ กอัตโนมัตค และถูกเบิกโดยอัตโนมัต ิ ซึงระบบที เบิ ิ อื การเบิกจากรายการ ่ กค ้าสัง่ ซึงรายการอาหารนั ่ ้น ๆ จะต ้องมีการผูกวัตถุดบ อาหารทีลู ิ พร ้อม ่ อลู ่ กค ้าสังอาหารและได ่ กับจานวนไว ้แล ้ว ซึงเมื ้ร ับการยืนยันแล ้วระบบจะ

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 15

่ ่ ทาการตัดสต็อกวัตถุดบ ิ ให ้อัตโนมัตโิ ดยทันที ซึงจะกล่ าวถึงต่อไปในเรือง ของอาหาร

1.3

อาหาร

้ ่ ส่วนนี จะเป็ นการจัดการรายการอาหารทีจ่ าหน่ ายให ้กับลูกค ้า ซึงจะถู ก ่ แบ่งหน้าทีออกเป็ นดังนี ้ ่ ่ กลุ่มของอาหาร เพือให ้ง่ายต่อการจัดการต ้องมีการเพิมกลุ ่ม ของอาหาร ดังนี ้ คลิกที่ “กลุ่มของอาหาร” ่ มุมขวาบนของหน้าจอคลิกที่ “เพิมกลุ ่มอาหาร” กรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน คลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” ่ 1.3.2 ประเภทของอาหาร วิธเี พิมประเภทของอาหาร ดังนี ้ คลิกที่ “ประเภทของอาหาร” ่ มขวาบนของหน้าจอใคลิกที่ “เพิมประเภทอาหาร” ่ ทีมุ กรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน คลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” 1.3.3 เมนู อาหาร ่ เมือได ้กลุ่มและประเภทของอาหารมาแล ้ว จากนั้นจะเป็ นการ ่ ่ าหน่ ายให ้ลูกค ้า การเพิมเมนู ่ เพิมเมนู อาหารเพือจ อาหารให ้ทา ดังนี ้ ่ มขวาบน คลิกที่ “เพิมเมนู ่ ทีมุ อาหาร” จากนั้นกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน 1.3.1

-

-

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 16

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 17

- ขนาด ให ้กาหนดขนาดของเมนู อาหาร เช่น เล็ก กลาง ใหญ่ เป็ น ต ้น - หน่ วย ให ้กาหนดหน่ วยของเมนู อาหาร เช่น จาก ชาม โถ เป็ นต ้น ่ - การกาหนดราคา ซึงจะแบ่ งออกเป็ น 3 ราคา คือ ราคาต่อหน่ วย เป็ น ่ ราคาทีจะแสดงก่ อนลดราคาให ้ลูกค ้าเห็น ราคาขายจริง คือราคาที่ ่ จะถูกหักลด ซึงจะใส่ เป็ นราคาเดียวกันก็ได ้ ส่วนราคาต ้นทุน คือการ ้ งๆ คานวณต ้นทุนแล ้วว่าใช ้ทุนในการทาอาหารของเมนู นีจริ ้ กจัดเก็บไว ้ในรายงานการขาย ยกตัวอย่างเช่น เพราะว่าข ้อมูลนี จะถู ่ กค ้าสังอาหารเมนู ่ ้ ้ กนาไปคิดใน เมือลู นีไปแล ้วราคาต ้นทุนนี จะถู ่ รายงานการขาย ซึงจะเป็ นการสรุปยอดขาย บวกลบต ้นทุนกาไรให ้ เห็นผ่านหน้ารายงานยอดขาย - แสดงผล คือการกาหนดว่าจะแสดงผลให ้ลูกค ้าเห็นทันทีหรือไม่ โดย ่ ส่วนใหญ่แล ้วการเพิมเมนู อาหารจะต ้องยังไม่แสดงผล ณ ตอนนั้น ้ ่ เนื่ องจากขันตอนการเพิ มเมนู อาหารจะยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่ายังไม่ ่ ปภาพประกอบอาหาร ดังนั้น ควรเลือกเป็ น “ไม่แสดง มีการเพิมรู ตอนนี ”้ ่ - เมือกรอกข ้อมูลครบแล ้วคลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” ่ มเมนู ่ ่ เมือเพิ อาหารเสร็จแล ้ว เพือให ้เมนู อาหารดูน่าร ับประทานขึน้ ่ ปภาพเข ้าไปด ้วยวิธก จาเป็ นจะต ้องเพิมรู ี าร ดังนี ้ ่ อาหาร แล ้วเลือกรายการทีต ่ ้องการเพิมรู ่ ปภาพทีด ่ ้านขวา - ไปทีเมนู สุดของเมนู คลิกเลือก “รูปภาพ” - จากนั้นจะเห็นหน้าจอสาหร ับอัพโหลดรูปภาพ ซึง่ 1 เมนู อาหาร ่ ่ สามารถเพิมได ้ 5 รูปภาพ โดยไม่จาเป็ นต ้องเพิมให ้ครบก็ได ้ แต่ถ ้า ่ ปภาพเข ้ามาครบทัง้ 5 รูปก็จะเป็ นอีกตัวเลือกหนึ่ งทีจะท ่ าให ้ เพิมรู ่ ลูกค ้าสนใจในเมนู อาหารนั้น ๆ ส่วนรูปภาพทีจะแสดงเป็ นรูปแรกใน ่ กค ้าเห็นคือ “ไฟล ์รูปภาพหลัก” ดังนั้น ไฟล ์ หน้าเมนู อาหารทีลู https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 18

่ งดูดลูกค ้าให ้เข ้ามาดูเมนู อาหารนั้น รูปภาพหลัก จึงกเป็ นภาพทีจะดึ ๆ ่ ้องการรูปภาพให ้เลือกไฟล ์รูปเข ้ามา - เมือต - จากนั้นคลิกทีปุ่่ ม “บันทึกรูปภาพ” แล ้วรอให ้อัพโหลดเสร็จ ่ พโหลดเสร็จแล ้วหน้าจอจะแสดงรูปภาพนั้นออกมาทันที - เมืออั หากต ้องการแก ้ไขเมนู อาหารให ้คลิกทีปุ่่ ม “แก ้ไข” ทันที หรือคลิกทีปุ่่ ม ่ ้าไปกาหนดการแสดงผลให ้เป็ น “แสดงทันที” “แก ้ไข” เพือเข หากต ้องการลบเมนู อาหารให ้คลิกทีปุ่่ ม “ลบ” ได ้ทันที ่ ่ ส่วนประกอบของอาหาร อีกหนึ่ งจุดสาคัญทีจะต ้องควบคุม ซึงการ ่ ่ ควบคุมสต็อกวัตถุดบ ิ ด ้วยเมนู อาหารก็ไม่ใช่เรืองยาก ซึงหากท าการ ่ วนประกอบเข ้ามายังเมนู อาหารนั้น ๆ แล ้ว ระบบจะทาการตัด เพิมส่ ่ ธก ่ วนประกอบให ้ทาดังนี ้ สต็อกวัตถุดบ ิ ให ้เองโดยอัตโนมัต ิ ซึงวิ ี ารเพิมส่ ่ วนประกอบ” - คลิกที่ “เพิมส่ ่ ้องการและทีเคยเพิ ่ ่ ้ในสต็อกวัตถุดบ - จากนั้นเลือกวัตถุดบ ิ ทีต มไว ิ ่ ้สาหร ับ - กรอกรายละเอียดให ้ครบถ ้วนพร ้อมกับจานวนทีใช เมนู อาหารรายการนี ้ - เสร็จแล ้วให ้คลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” ่ ้องการดูวา่ เมนู อาหารนี มี ้ ส่วนประกอบอะไรบ ้าง หรือต ้องการ เมือต แก ้ไข หรือต ้องการลบส่วนประกอบออกจากเมนู อาหาร ให ้ทาดังนี ้ ่ ้องการ - คลิกที่ “เปิ ดดู” ตรงช่องของเมนู อาหารทีต - หน้าจอจะแสดงเมนู อาหาร พร ้อมกับส่วนประกอบตรงด ้านล่างของ หน้าจอ ดังรูป

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 19

้ การระบุไว ้ว่าใช ้ต ้นหอมจานวน 1 กิโลกร ัม ดังนั้น เมือ ่ - ในภาพนี มี ่ ลูกค ้าสังเมนู อาหาร “กุ ้งย่าง” และลูกค ้าทาการยืนยันรายการแล ้ว ระบบจะตัดสต็อกออกไปจานวน 1 กิโลกร ัมเสมอ - หากต ้องการแก ้ไขให ้คลิกทีปุ่่ ม “แก ้ไข” ตรงช่องของวัตถุดบ ิ ที่ ต ้องการ ่ ้องการ - หากต ้องการลบให ้คลิกทีปุ่่ ม “ลบ” ตรงช่องของวัตถุดบ ิ ทีต ่ วนประกอบของอาหารเข ้าไปผูกกับแต่ละเมนู อาหารนั้น จะทาให ้ การเพิมส่ สามารถควบคุมสต็อกวัตถุดบ ิ ได ้ง่าย และจะช่วยให ้ระบบสามารถ ่ ่ ่ ตถุดบ พยากรณ์ได ้ว่าวัตถุดบ ิ จะหมดเมือไหร่ เพือให ้การสังวั ิ เข ้ามา ประกอบอาหารได ้ทันเวลา

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 20

่ ้ั ดังนั้น หลายคนอาจมองว่าเริมระบบคร งแรกการใช ้งานอาจจะดู ่ ยากลาบากหลายอย่าง ดังนั้น ขอให ้ใช ้ความระเอียดรอบคอบ อดทน เพือ ่ อวางระบบครบทุ ่ วางระบบให ้สามารถทางานบนตัวมันเองได ้ ซึงเมื กอย่าง ่ ๆ สบายขึน้ เพราะระบบรายงานทุกอย่าง แล ้วจะทาให ้การบริหารส่วนอืน ไม่ต ้องมานั่งบันทึกกันอีกต่อไป โต๊ะอาหาร ่ ้สาหร ับให ้ลูกค ้าเลือกโต๊ะหรือจองโต๊ะไว ้สาหร ับสัง่ โต๊ะอาหาร มีหน้าทีไว ่ ่ ่ อาหาร ซึงการที จะจองโต๊ ะได ้นั้นจะต ้องมีการเพิมหมายเลขโต๊ ะเข ้าไป ก่อนด ้วยวิธก ี าร ดังนี ้ ่ ้ามาทีหน้ ่ าโต๊ะอาหารแล ้ว ให ้คลิกที่ “เพิมโต๊ ่ - เมือเข ะอาหาร” ่ ะ” คือการระบุหมายเลขโต๊ะ หรือชือโต๊ ่ ะ - กรอกข ้อมูลให ้ครบ “ชือโต๊ เช่น A01, A02, A03 เป็ นต ้น ่ - ควรระบุความจุของจานวนคนในแต่ละโต๊ะอาหารด ้วย เพือให ้ลูกค ้า ่ หรือพนักงานสามารถเห็นได ้ว่าควรจะนั่งโต๊ะไหนเพือให ้เหมาะกับ การนั่งรบั ประทานอาหาร ่ - เมือกรอกข ้อมูลครบแล ้วให ้คลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” ่ ้องการแก ้ไขให ้คลิกทีปุ่่ ม “แก ้ไข” ตรงชองของโต๊ะนั้น ๆ - เมือต ่ ้องการลบออกจากระบบให ้คลิกทีปุ่่ ม “ลบ” ตรงช่องของโต๊ะนั้น - เมือต ๆ

1.4

่ มโต๊ ่ ่ ่ งทีขาดไม่ ่ เมือเพิ ะอาหารแล ้ว อีกสิงหนึ ได ้คือแผนผังการวางโต๊ะ ่ ้านอาหารควรมีแผนทีส ่ าหร ับบอกให ้ลูกค ้าหรือ ของร ้านอาหาร ซึงร ่ ่ พนักงานในร ้านทราบได ้ว่าโต๊ะไหนอยู่จด ุ ใด ซึงการเพิ มแผนผั งของ ร ้านให ้ทาดังนี ้ ่ Layout โต๊ะอาหาร” - คลิกที่ “เพิม ่ ้องการ (ควรเป็ นไฟล ์รูปภาพเท่านั้น) - จากนั้นเลือกไฟล ์ทีต https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 21

่ อกไฟล ์เสร็จแล ้วให ้คลิกที่ “อัพโหลด” - เมือเลื - จากนั้นรอให ้อัพโหลดเสร็จ ภาพแผนผังของร ้านอาหารจะแสดง ออกมาทันที ่ เมือได ้ข ้อมูลของโต๊ะอาหารครบแล ้ว ให ้นาคิวอาร ์โค ้ดไปติดตามโต๊ะ ่ ปแบบไฟล ์ทีจะต ่ ้ ต่าง ๆ ซึงรู ้องนาไปปรินจะเป็ นแบบ PDF ขนาด A4 ซึง่ ้ วอาร ์โค ้ดให ้ทาดังนี ้ สามารถย่อขยายได ้ตามต ้องการ วิธก ี ารปรินคิ -

้ คลิกที่ “คิวอาร ์โค ้ดโต๊ะทังหมด” ่ ะพร ้อมกับคิวอาร ์โค ้ด หน้าจอจะแสดงชือโต๊ ้ คลิกทีปุ่่ ม “ปริน” จะได ้ไฟล ์ ดังรูป

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 22

่ ่ ้ - การทีจะปริ น้ ควรใช ้คอมพิวเตอร ์ในการปริน้ เมือปริ นออกมาแล ้ว ่ ะอาหารตามทีต ่ ้องการได ้ทันที หรือจะปรินใส่ ้ สามารถนาไปติดทีโต๊ ๊ กระดาษ Label สติกเกอร ์ก็ได ้ ่ ควิ อาร ์โค ้ดแล ้ว ลูกค ้าของคุณสามารถเลือกโต๊ะอาหารด ้วย - เมือมี ่ งอาหารได ่ การแสกนคิวอาร ์โค ้ดตามโต๊ะอาหารเพือสั ้รวดเร็วขึน้ ่ ทันที ซึงหากไม่ มค ี วิ อาร ์โค ้ดบนโต๊ะอาหาร การเลือกโต๊ะอาหารของ ้ ่ งอาหารได ่ ลูกค ้าจะมีหลายขันตอน อาจะทาให ้เสียเวลาก่อนทีจะสั ้ ้ ่ ้องการ โดยไม่ สามารถนาคิวอาร ์โค ้ดนี ไปปร ับปรุงหรือปรบั แต่งได ้ตามทีต ่ ใหก้ ็ได ้ ซึงการจะน ่ จาเป็ นต ้องใช ้ฟอร ์มจาก PDF ทีมี าคิวอาร ์โค ้ดของแต่ ่ ้องการ ละโต๊ะไปใช ้ให ้คลิกที่ “คิวอาร ์โค ้ด” ตรงช่องของโต๊ะอาหารทีต ่ ่ า จากนั้นให ้บันทึกคิวอาร ์โค ้ดเป็ นไฟล ์รูปภาพไปยังเครืองของคุ ณ เพือน ไฟล ์นั้นไปปร ับแต่งได ้เอง

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 23

1.5

บัญชี

่ กแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้ คือการบริหารจัดการบัญชีของร ้านอาหาร ซึงถู - รายการชาระด ้วยบัตรเครดิต - บัญชีธนาคาร - พร ้อมเพย ์คิวอาร ์โค ้ด รายการชาระด้วยบัตรเครดิต เป็ นการแสดงรายงานการชาระ ค่าบริการกับร ้านอาหารของลูกค ้า โดยการชาระด ้วยบัตรเครดิต ผ่าน ระบบออนไลน์ผ่านผู ้ให ้บริการจาก Omise ่ ่ กค ้าชาระผ่านระบบเครดิต (https://www.omise.co/th) ซึงการที ลู ่ กค ้าชาระค่าบริการแล ้วจะต ้องถูกหักค่าธรรมเนี ยมการ ออนไลน์น้ัน เมือลู ่ ้งหมายเลข ใช ้บัตรเครดิตออกเป็ น 5 เปอร ์เซ็น ก่อนส่งคืนร ้านอาหารทีแจ บัญชีไว ้ วิธด ี รู ายงานการใช ้บัตรเครดิตคลิกทีปุ่่ ม “ดู” จากนั้นหน้าจอจะ แสดงรายงานการใช ้บัตรเครดิต ดังรูป

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 24

่ ่ งไม่ออกใบแจ ้งชาระค่าบริการ หากมี ซึงรายการดั งกล่าวเป็ นรายการทียั การออกใบแจ ้งชาระค่าบริการ ข ้อมูลจะแสดงดังรูปภาพต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 25

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 26

่ อมี ่ การแจ ้งค่าบริการแล ้ว ร ้านอาหารจะได ้ร ับการโอนเงินเข ้าบัญชีที่ ซึงเมื ให ้ไว ้ ตามวันและเวลาดังกล่าว หมายเหตุ กาหนดรอบการโอนเงินมี 2 ครง้ั ต่อเดือน คือ ทุกวันที่ 10 ่ ่ และวันที่ 25 ของทุก ๆ เดือน ซึงหากไม่ ตรงกับวันทาการอาจมีการเลือน ่ เข ้าหรือเลือนออกตามความเหมาะสมในแต่ ละรอบบิลนั้น ๆ ่ วยให ้ ช่องทางการชาระเงินด ้วยบัตรเครดิตออนไลน์น้ัน เป็ นช่องทางทีช่ ่ ลูกค ้ามันใจในการใช ้บริการและเป็ นการส่งเสริมการขายให ้กับร ้านอาหาร ่ เราขอสงวนสิทธิที์ จะอนุ ญาตให ้ลูกค ้าของคุณชาระด ้วยบัตรเครดิต ่ นอีกช่องทางในการทารายการสังซื ่ ออาหารที ้ ่ ออนไลน์ ซึงเป็ สะดวก รวดเร็วขึน้ และทางเราของร ับภาระการนาส่งเงินค่าธรรมเนี ยมให ้แต่ละ ่ กค่าธรรมเนี ยมการใช ้บัตรเครดิตของลูกค ้า แล ้วค่อยจ่าย ธนาคารเพือหั ่ งกล่าว คืนแก่ร ้านอาหารตามรอบวันทีดั ่ บั การ บัญชีธนาคาร เป็ นการกาหนดบัญชีธนาคารของร ้านอาหารเพือร โอนเงินเข ้าบัญชี สาหร ับชาระค่าใช ้บริการหลังหักค่าธรรมเนี ยมการใช ้ ่ ่ องทางการ บัตรเครดิตของลูกค ้า เพือความสะดวกรวดเร็ วในการเพิมช่ ่ ้องการเพิม ่ โอนเงินได ้เร็วขึน้ ควรระบุประเภทบัญชีเป็ นพร ้อมเพย ์ เมือต บัญชีให ้กรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนแล ้วคลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” หรือยังไม่ ่ ้ ได ้ทันที ต ้องการเพิมสามารถคลิ กทีปุ่่ ม “ลบทิง” ่ าลังได ้ร ับความนิ ยมเป็ นอย่าง พร ้อมเพย ์คิวอาร ์โค้ด อีกหนึ่ งช่องทางทีก ่ ัฐบาลกาลังผลักดันให ้เกิดสังคมไร ้ สูง คือ การจ่ายเงินด ้วยคิวอาร ์โค ้ด ซึงร ้ นส่วนหนึ่ งในการเตรียมพร ้อมเข ้าสู่สงั คมไร ้ เงินสด หากต ้องการก ้าวขึนเป็ ่ ญชีพร ้อมเพย ์เพือร ่ ับชาระ เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ ร ้านอาหารควรเพิมบั ่ ญชี ค่าบริการจากลูกค ้าด ้วยระบบ QR Code Payment โดยการเพิมบั พร ้อมเพย ์เข ้าไป ดังนี ้ https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 27

- คลิกที่ “พร ้อมเพย ์คิวอาร ์โค ้ด” - กรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน ดังรูป

่ - เมือกรอกเสร็ จแล ้วให ้คลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” ่ นทึกเสร็จแลว้ จะแสดงคิวอาร ์โค ้ดของบัญชีพร ้อมเพย ์ขึนมา ้ - เมือบั ทันที ดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 28

้ งใช ้งานไม่ได ้ ซึงจะใช ่ ่ การสังอาหาร ่ คิวอาร ์โค ้ดนี จะยั ้ได ้ก็ตอ ่ เมือมี แล ้ว ่ านวนเงินจะถูกคานวณราคาอาหาร เลือกวีธก ี ารชาระเงินเป็ นพร ้อมเพย ์ ซึงจ

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 29

่ ้ ่ ธก แล ้ว ซึงระบบนี จะเป็ นระบบทีป้่ องกันการใส่จะนวนเงินผิดจากลูกค ้าได ้ ซึงวิ ี าร ้ ่ ร ับชาระด ้วยพร ้อมเพย ์คิวอาร ์โค ้ดจะกล่าวถึงในขันตอนของการสั งอาหาร หากต ้องการยกเลิกการชาระด ้วยคิวอาร ์โค ้ดพร ้อมเพย ์ให ้คลิกทีปุ่่ ม ้ ระบบก็จะไม่มต “ลบทิง” ี วั เลือกการชาระเงินด ้วยพร ้อมเพย ์ ่ สังอาหาร ่ ่ สังอาหาร เป็ นการบริการสังอาหารผ่ านหน้าจอมือถือ หน้าจอแท็กเลต ่ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร ์ก็ได ้ ซึงพนั กงานไม่จาเป็ นจะต ้องจดรายการ ่ ่ ้องการเข ้าไปได ้เลย อาหารใส่ในกระดาษเพียงแค่เพิมเมนู อาหารทีต ่ ่ าการเพิมเมนู ่ การเพิมเมนู อาหารนั้น ก่อนทีจะท อาหารจะต ้องทาการ ่ ธก เลือกโต๊ะอาหารก่อน ซึงวิ ี ารให ้ทาดังนี ้ - คลิกที่ “จองโต๊ะ” หรือกรณี ทมี ี่ การจองโต๊ะไว ้หลายโต๊ะให ้คลิกที่ ่ อกโต๊ะอาหาร วงกลม ดังรูป เพือเลื

1.6

่ - เมือคลิ กจองโต๊ะเข ้ามาแล ้วคลิกทีปุ่่ ม “เลือกโต๊ะ” ตรงกรอบของโต๊ะ ่ ้องการ ทีต ่ อกโต๊ะเสร็จแล ้วให ้รอซ ักครู ่ ระบบจะพาเข ้าสู่หน้าจอ - เมือเลื เมนู อาหาร ดังรูป

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 30

่ ้องการสังอาหารให ่ ่ ตรงช่องของเมนู อาหาร - เมือต ้คลิกทีปุ่่ ม “เพิม” ่ องหมายบวกข ่ หรือต ้องการจานวนมากกว่า 1 ให ้คลิกทีเครื ้างปุ่ ม ่ เพือเพิ ่ มจ ่ านวนตามต ้องการ จากนั้นค่อยคลิกทีปุ่่ ม “เพิม” ่ “เพิม” ่ มเมนู ่ ่ อก ดัง - เมือเพิ อาหารเข ้ามาแลว้ หน้าจอจะแสดงเมนู อาหารทีเลื ่ ่ ให ้คลิกทีปุ่่ ม “สังเพิ ่ ม” ่ รูป หากต ้องการสังเมนู อน ื่ ๆ เพิม

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 31

- กรณี ทลู ี่ กค ้าต ้องการใส่หมายเหตุไปยังเมนู อาหารนั้น ๆ (เช่น กระ เพาไม่ใส่ถว่ ั ไข่ดาวไม่สก ุ เป็ นต ้น) ให ้คลิกทีปุ่่ ม ดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 32

- จากนั้นระบบจะอนุ ญาตให ้ใส่หมายเหตุเข ้าไปได ้ ดังรูป ให ้กรอก หมายเหตุทต ี่ ้องการ

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 33

- จากนั้นคลิกทีปุ่่ มบันทึก ดังรูป

- หน้าจอจะแสดงหมายเหตุดงั รูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 34

่ ้ - ซึงหมายเหตุ นีจะไปแสดงในระบบของห ้องคร ัว แต่จะยังไม่แสดง ้ ตอนนี จนกว่ าจะมีการกดยืนยันรายการอาหาร ่ อกเมนู อาหารครบแล ้วให ้กรอกชือลู ่ กค ้า จะระบุหรือไม่ระบุก็ - เมือเลื ได ้ - จากนั้นคลิกทีปุ่่ ม “ยืนยันรายการอาหาร” ่ ่ - เมือคลิ กทีปุ่่ ม “ยืนยันรายการอาหาร” แล ้ว ข ้อมูลการสังอาหารจะ แสดงดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 35

่ - จะเห็นได ้ว่าปุ่ มบวกและปุ่ มลบยังสามารถกดเพิมได ้ เนื่ องจาก ่ ห ้องคร ัวยังไม่กดปุ่ มทาอาหาร ซึงหากห ้องครวกดปุ่ มทาอาหารไป ่ มหรื ่ แล ้วจะไม่สามารถกดปุ่ มบวกหรือลบเพือเพิ อลดเมนู อาหารได ้ ่ ม” ่ ได ้ แต่รายการนั้นจะถูกแยกออกมา แต่ยงั สามารถกดปุ่ ม “สังเพิ ด ้านล่างของหน้าจออีก ่ ่ งห ้องคร ัวทาอาหารแล ้ว หน้าจอจะแสดง - จากนั้นเมือทางฝั สถานการณ์ทาอาหารดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 36

่ ้องคร ัวทาอาหารเสร็จแล ้ว สถานะ “กาลังทาอาหาร” จะ - เมือห ่ เปลียนไป ดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 37

่ สถานะ “ทาอาหารเสร็จแล ้ว” มา - ให ้พนักงานร ้านไปร ับอาหารทีมี เสิร ์ฟให ้ลูกค ้า ่ ร ์ฟให ้ลูกค ้าเสร็จแล ้ว ให ้คลิกทีปุ่่ ม “กดร ับ” ทีเมนู ่ อาหารที่ - เมือเสิ ่ นการยืนยันและป้ องกันการลืมเสิร ์ฟอาหาร ซึง่ เสิร ์ฟให ้ลูกค ้า เพือเป็ ่ สถานะเมนู อาหารจะเปลียนไป ดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 38

- อีกหนึ่ งปัญหาของร ้านอาหารส่วนใหญ่ คือ ไม่รู ้ว่าลูกค ้าได ้ร ับ อาหารแล ้วหรือยัง หรือเสิร ์ฟอาหารไปแล ้วแต่ดน ั เสิร ์ฟให ้อีก ่ กค่าร ับประทานอาหารเสร็จแล ้ว จะต ้องมีการชาระเงินให ้คลิกที่ - เมือลู ปุ่ ม “ชาระค่าอาหาร” ่ - เมือคลิ กทีปุ่่ ม “ชาระค่าอาหาร” แล ้ว หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการ ชาระเงิน ดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 39

- เงินสด คือการชาระด ้วยเงินสด สามารถกรอกจานวนเงินทีร่ ับจาก ลูกค ้า แล ้วระบบจะคานวณเงินทอนให ้เองโดยอัตโนมัต ิ ดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 40

่ ดบัตรเครดิตของร ้านอาหาร (ถ ้า - เครดิต คือ การร ับชาระด ้วยเครืองรู มี) - เครดิตออนไลน์ คือการร ับชาระด ้วยบัตรเครดิตของลูกค ้าผ่านระบบ ออนไลน์ด ้วยวิธก ี ารกรอกข ้อมูลการชาระเงินด ้วยบัตรเครดิตผ่านผู ้ ่ ้ ให ้บริการจาก Omise ซึงการช าระด ้วยวิธน ี ี จะต ้องให ้ลูกค ้าเป็ นคน ่ องกันพนักงานขโมยหมายเลขบัตรเครดิตของ กรอกข ้อมูลเอง เพือป้ ่ อกเครดิตออนไลน์แล ้วจะต ้องรอซ ักพักเพือให ่ ลูกค ้า เมือเลื ้ระบบ เรียกการทางานจาก Omise แล ้วให ้กดยืนยันการชาระเงินอีกที จากนั้นให ้ลูกค ้ากรอกข ้อมูลการชาระเงินด ้วยบัตรเครดิตแล ้วกด ่ ้ กยืนยันการชาระเงินโดย ยืนยันการชาระเงินเอง ซึงระบบนี จะถู อัตโนมัต ิ - คิวอาร ์โค ้ดพร ้อมเพย ์ เป็ นการร ับชาระค่าบริการจากการแสกน ่ั ่ กค ้าใช ้บริการอยู่ ซึงคิ ่ วอาร ์ จ่ายเงินของแอพพลิเคชนของธนาคาที ลู https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 41

่ ้บริการ Scan to pay โค ้ดของเราสามารถใช ้ได ้กับทุกธนาคารทีให ่ เมือคลิ กที่ “คิวอาร ์โค ้ดพร ้อมเพย ์” แล ้วหน้าจอจะแสดงคิวอาร ์โค ้ด พร ้อมรายละเอียดของเจ ้าของบัญชีดงั รูป

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 42

่ั ่ ายเงิน - ให ้ลูกค ้าใช ้แอพพลิเคชนของธนาคารสแกนคิ วอาร ์โค ้ดเพือจ่ ่ านวนเงินจะไม่สามารถแก ้ไขได ้ และเป็ นจานวนทีค ่ านวณราคา ซึงจ อาหารครบแล ้ว ่ กค ้ายืนยันการชาระค่าอาหารแล ้วให ้คลิกทีปุ่่ ม “ยืนยันการ - เมือลู ชาระเงิน” แล ้วหน้าจะจะแสดงดังรูป

่ กค ้าออกจากร ้านอาหารไปแล ้วให ้คลิกทีปุ่่ ม “เคลียร ์โต๊ะ” ทันที - เมือลู ้ กค ้าคนอืน ่ ๆ จะไม่สามารถเลือกโต๊ะนี ได ้ ้ เพราะ หากไม่คลิกทีปุ่่ มนี ลู สถานะของโต๊ะจะเป็ นสถานะไม่วา่ งอยู่ ่ ้ บลูกค ้าอืน ่ ๆ ได ้โดย - หรือ พนักงานสามารถสังอาหารส าหร ับโต๊ะนี กั ไม่ต ้องกดปุ่ มเคลียร ์โต๊ะก็ได ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 43

่ ้ ่ นอยู ้ จะเห็นว่าการสังอาหารอาจมี หลากหลายขันตอน ซึงขึ ่กบั ความ ่ ต ้องการของแต่ละร ้านอาหารว่าต ้องการใช ้ส่วนไหนบา้ ง ซึงการท างาน ่ งอาหารแล ่ ของระบบค่อนข ้างยืดหยุ่น เช่น เมือสั ้วสามารถกดชาระ ค่าบริการได ้ทันที โดยไม่ต ้องรอให ้ห ้องคร ัวทาอาหารก็สามารถไปร ับ อาหารมาเสิร ์ฟแล ้วกดชาระเงินได ้ทันที ่ั วิธส ี งอาหารโดยไม่ ตอ ้ งจองโต๊ะอาหาร ่ ่ บบ ้าน ด ้วยวิธก การสังอาหารโดยไม่ ต ้องจองโต๊ะอาหารเป็ นการสังกลั ี ารดังนี ้ ่ ่ บบ ้าน” ดังรูป - คลิกที่ สังอาหาร แล ้วเลือก “สังกลั

่ ่ ้องการ - จากนั้นให ้เพิมเมนู อาหารทีต ่ มเมนู ่ ่ กค ้า แลว้ คลิก “ยืนยันรายการ - เมือเพิ อาหารครบแล ้ว ให ้กรอกชือลู อาหาร”

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 44

่ นยันเสร็จแล ้ว หากต ้องการสังให ่ ้ลูกค ้าท่านอืน ่ ให ้คลิกทีปุ่่ ม “ปิ ด” - เมือยั แล ้วคลิกที่ “สร ้างออร ์เดอร ์ใหม่” ดังรูป

่ - จากนั้นก็เพิมเมนู อาหารแล ้วยืนยันเมนู อาหารอีกครง้ั ่ นยันเมนู อาหารแล ้ว เมนู อาหารจะไปแสดงทีห ่ อ้ งคร ัวทันที - เมือยั ่ าอาหารเสร็จแล ้ว จะต ้องดาเนิ นการร ับชาระค่าอาหารกับ - จากนั้นเมือท ่ ่ หน้าจอจะแสดงออร ์เดอร ์ทีลู ่ กค ้าสัง่ ลูกค ้า ให ้คลิกที่ “เปลียนออร ์เดอร ์อืน” ไว ้ ดังรูป

่ องหมายเลขสังซื ่ อ้ ตามทีต ่ ้องการ - จากนั้นให ้คลิกเลือกทีช่ ้ - หน้าจอจะแสดงออร ์เดอร ์ขึนมา แล ้วให ้ทาการชาระค่าอาหารให ้ลูกค ้า ทันที

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 45

1.7

ห้องคร ัว

่ ่ คือระบบแยกตัวออกมาจากระบบสังอาหาร เพือให ้คนทาอาหารสามารถ ดูแลและจัดคิวการทาอาหารได ้สะดวก การทาอาหารในห ้องคร ัวให ้ทาดังนี ้ ่ ้ามาที่ “ห ้องคร ัว” - คลิกทีเข ่ กค ้าสังไว ่ ้ ดังรูป ให ้สังเกตุ ่ - จะพบกับหน้าจอรายการเมนู อาหารทีลู ท ี่ ่ ไฮไลท ์สีส ้ม เป็ นการแสดงหมายเหตุทลู ี่ กค ้าต ้องการ เพือการ ทาอาหารได ้ตรงตามต ้องการของลูกค ้า ก่อนทาอาหารให ้ดูหมาย ้ กครง้ั เหตุนีทุ

่ ้องการทาอาหารให ้คลิกทีปุ่่ ม “ทาอาหาร” จากนั้นหน้าจอจะ - เมือต แสดงข ้อมูลดังรูปต่อไปนี ้

่ าอาหารเสร็จแล ้วให ้คลิกทีปุ่่ ม “กดเสร็จ” แล ้วหน้าจอจะแสดง - เมือท ดังรูป https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 46

- หากต ้องการดูรายงานการทาอาหารให ้คลิกที่ “รายงานการ ทาอาหาร”

1.8

กล่องจดหมาย

่ กค ้าหรือบุคคลทัวไปติ ่ เป็ นกล่องข ้อความทีลู ดต่อสอบถามผ่านทางช่อง ่ ั ซึงสามารถเปิ ่ ทางการติดต่อในหน้าแอพพลิเคชน ดเข ้ามาแล ้วกดเข ้าดูแต่ ละข ้อความได ้ พนักงานในร ้าน ่ ใ้ ช ้งานในร ้านอาหาร ซึงผู ่ ท้ จะต สาหร ับจัดการชือผู ี่ ้องเป็ นพนักงานใน ร ้านได ้นั้นจะต ้องทาการลงทะเบียนสมาชิกกับ M Food แล ้วเท่านั้น ่ เมือลงทะเบี ยนเสร็จแล ้วให ้สมัครเป็ นพนักงานของร ้านอาหาร ด ้วย วิธก ี ารดังนี ้

1.9

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 47

่ าโปรไฟล ์ของร ้านอาหาร โดยการคลิกทีเมนู ่ - ไปทีหน้ จากนั้นเลือก ่ ้องของร ้าน หรือคลิกดูทงหมด ้ั “ร ้านอาหาร” แล ้วเลือกตาแหน่ งทีต ดังรูป

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 48

- จากนั้นกดค ้นหาแล ้วคลิกเข ้ามาทีร่ ้านอาหาร จะพบปุ่ ม “สมัครงาน ร ้านอาหาร” ดังรูปต่อไปนี ้

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 49

่ ่ - เมือคลิ กทีปุ่่ มสมัครงานแล ้ว หน้าจอจะแสดงข ้อตกลงและเงือนไข

- จากนั้นให ้คลิกทีปุ่่ ม “ยอมร ับและสมัคร” ่ - เมือสมั ครเสร็จจะยังไม่สามารถเปิ ดร ้านอาหารได ้ ต ้องให ้เจ ้าของร ้าน เปิ ดร ้านแล ้วเข ้ามาที่ “พนักงานในร ้าน” ่ ครเข ้ามาใหม่ ดังรูป - หน้าจอจะแสดงข ้อมูลพนักงานทีสมั

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 50

่ าการอนุ มต - ให ้คลิกที่ “แก ้ไข” เพือท ั แิ ละกาหนดแผนก ดังรูป

- จากนั้นกดปุ่ ม “บันทึก” พนักงานของร ้านอาหารก็จะสามารถเข ้า ร ้านอาหารผ่านช่องทางบัญชีของตัวเองได ้ ่ - เมือพนั กงานต ้องการเปิ ดร ้านอาหารให ้คลิกที่ “บัญชีของฉัน” ่ นพนักงาน” ดังรูปต่อไปนี ้ - แล ้วเลือก “ร ้านทีเป็

่ ้ามาแล ้วให ้พนักงานคลิกทีปุ่่ ม “เปิ ดร ้าน” - เมือเข ้ กงานก็สามารถบริหารจัดการร ้านอาหารได ้ตามสิทธิที์ ก ่ าหนด แค่นีพนั ่ ์ ่ ไว ้ ซึงการก าหนดสิทธิของพนั กงานจะถูกกาหนดด ้วยแผนก ซึงการ กาหนดแผนกนั้นจะมีให ้เลือกไว ้อยู่ในระบบแล ้ว เพียงแค่ต ้องไปกาหนด https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 51

้ั าต ้องการให ้แต่ละแผนกนั้นสามารถทาอะไรได ้บ ้าง ซึงการ ่ สิทธือก ี ครงว่ ์ ้ทาดังนี ้ กาหนดสิทธิให ่ ้ามาทีหน้ ่ า “พนักงานในร ้าน” แล ้ว ให ้คลิกที่ “แผนก” จากนั้น - เมือเข ให ้คลิกทีปุ่่ ม “สิทธิ”์ ตรงขวามือ ่ กกาหนดไว ้แล ้ว ดังรูป - หน้าจอจะแสดงสิทธิที์ ถู

- การกาหนดสิทธิ ์ ให ้คลิกเลือกตรงช่องแก ้ไขว่าต ้องการให ้ “เข ้าถึง ่ าหนดเสร็จแล ้วระบบจะบันทึกให ้ ได ้” หรือ “เข ้าถึงไม่ได ้” เมือก อัตโนมัตท ิ น ั ที ่ ้ใช ้งานนั้นสาคัญมาก ซึงกรณี ่ การจัดการชือผู ทรี่ ้านอาหารเป็ นร ้านใหญ่จะต ้อง มีการแบ่งแผนกออกเป็ นหลากหลายแผนกด ้วยหัน หากในหน้าจอแผนกไม่มี ่ ้องการแสดงอยู่ ให ้ทาการคลิกทีปุ่่ ม “เพิมแผนก” ่ แผนกทีต แล ้วกดปุ่ ม “บันทึก” ่ าหนดสิทธิของแผนกที ์ ่ ได ้เองโดยทันที หลังจากนั้นค่อยคลิกที่ “สิทธิ”์ เพือก ต ้องการ

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 52

้ 2. การจัดการเนื อหาของร ้านอาหาร ่ ปภาพของร ้านอาหาร เป็ นการแชร ์รูปภาพต่าง ๆ ของร ้านอาหาร 2.1 เพิมรู ่ ้าร ้านอาหาร เช่น ภาพเมนู อาหาร ภาพรวมของร ้านอาหาร ภาพของลูกค ้าทีเข ่ ่ ปภาพให ้ทาดังนี ้ มาแล ้ว เป็ นต ้น ซึงการเพิ มรู ่ ปภาพ” ดังรูป - คลิกทีปุ่่ ม “เพิมรู

- จากนั้นทาการเลือกไฟล ์รูภาพ แล ้วกรอกรายละเอียดหรือคา บรรยายใต ้ภาพของรูปภาพ ่ - จากนั้นคลิกที่ “อัพโหลด” แล ้วรอซ ักพักเพือให ้ระบบทาการอัพ โหลดไฟล ์

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 53

่ พโหลดเสร็จแล ้ว รูปภาพจะแสดงตรงส่วนของด ้านล่างของ - เมืออั หน้าจอ ดังรูปต่อไปนี ้

่ ่ กค ้าจะ - สามารถคลิกทีรู่ ปภาพ เพือขยายดู รป ู ภาพใหญ่ได ้ ซึงลู ้ สามารถมองเห็นรูปภาพนี และค าบรรยายของรูปภาพได ้ด ้วย

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 54

2.2 รูปภาพหน้าปก ่ ่ กค ้าจะ เป็ นการกาหนดรูปภาพทีจะแสดงในส่ วนหัวของหน้าร ้านทีลู ่ ดเข ้ามาทีร่ ้านอาหาร ซึงรู ่ ปภาพหน้าปกจะแสดงใน มองเห็นก่อนเมือเปิ หน้าร ้าน ดังรูป

่ ธก ่ ปภาพหน้าปก ให ้ทาดังนี ้ ซึงวิ ี ารเพิมรู ่ ปภพหน้าปก” - คลิกทีปุ่่ ม “เพิมรู ่ ้ไขรูป จากนั้นให ้ - คลิกเลือกไฟล ์ หรือกรณี ทมี ี่ ไฟล ์แล ้วให ้คลิกทีแก เลือกไฟล ์ - คลิก “บันทึกภาพ” - รอให ้อัพโหลดเสร็จ แล ้วปิ ดหน้าต่างนี ้ รูปภาพจะถูกนาไปแสแดงใน หน้าร ้านอาหารทันที

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 55

้ 2.3 เนื อหา ่ องทางในการประชาสัมพันธ ์ให ้กับร ้านอาหาร ซึงร ่ ้านอาหาร เป็ นการเพิมช่ ่ ้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ ์ร ้าน หรือการแจกสูตร สามารถเพิมข ้ ้ กนามาแสดงในหน้าร ้านอาหารดังรูป เมนู อาหารต่าง ๆ โดยเนื อหานี จะถู

้ งไม่พอ หากมีการกาหนดว่าให ้แสดงในหน้าแรก บทความของ เพียงเท่านี ยั ่ การเปิ ดเข ้ามาดูบทความจะ ร ้านอาหารจะแสดงในหน้าแรกของ M Food เมือมี ่ เห็นลิงค ์ของผู ้เพิมบทความ แล ้วลิงค ์มาทีร่ ้านอาหาร ่ ้องการเพิมเนื ่ อหาให ้ ่ อหา” ้ เมือต ้คลิกทีปุ่่ ม “เพิมเนื จากนั้นกรอกข ้อมูลให ้ครบ ่ นทึกแล ้วบทความของคุณจะไม่ถก แล ้วคลิกทีปุ่่ ม “บันทึก” เมือบั ู แสดงทันที แต่ ่ องกันการส่งบทความทีไม่ ่ จะต ้องรอการอนุ มต ั จิ าก M Food ก่อน เพือป้ ่ ้ในการอนุ มต ่ั เหมาะสมมายังระบบ โดยปกติแล ้วเวลาทีใช ั จิ ะไม่เกิน 24 ชวโมง ่ มเข ่ หลังจากทีเพิ ้ามา https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 56

3. การบริหารจัดการข้อมู ลหน้าร ้าน ่ ่ของร ้านอาหารให ้ ข ้อมูลของหน้าร ้านจะเป็ นการแสดงรายละเอียดและทีอยู ่ ลูกค ้าทราบ และตัดสินใจได ้ว่าจะเลือกร ้านไหน เพือให ้ง่ายต่อการดูแล จะ แบ่งออกดังนี ้ ข ้อมูลร ้านอาหาร ่ ้องการจัดการข ้อมูลของร ้านอาหารให ้คลิกทีปุ่่ มแก ้ไข แล ้วคลิกที่ เมือต “บันทึก” ในส่วนของข ้อมูล ดังรูป

3.1

3.2

่ ่ของร ้านอาหาร ทีอยู

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม


P a g e | 57

สามารถคลิกทีปุ่่ ม “แก ้ไข” แล ้วกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน จากนั้นคลิกทีปุ่่ ม ่ ่” “บันทึกทีอยู ่ งของร ้ ตาแหน่ งทีตั ้านอาหาร ่ ่ งของร ้ ่ั ก่อนทีจะระบุ ตาแหน่ งทีตั ้านอาหารให ้เปิ ดร ้านผ่านแอพพลิเคชน ่ ่ั Android ของ M Food Service ซึงจะต ้องอนุ ญาติให ้แอพพลิเคชน เข ้าถึงตาแหน่ งก่อน จากนั้นให ้ ทาดังนี ้ - ไปทีร่ ้านอาหารของคุณ ่ ง” ้ - คลิกที่ “ตาแหน่ งทีตั ่ ง” ้ - คลิกที่ “ค ้นตาแหน่ งทีตั ่ ่ งที ้ ต ่ ้องการแล ้วให ้คลิกทีปุ่่ ม “บันทึกตาแหน่ ง - เมือพบต าแหน่ งทีตั ่ ง” ้ ทีตั

3.3

่ งของร ้ หลังจากนั้นตาแหน่ งทีตั ้านอาหารของคุณจะถูกปักหมุดลงในระบบ ่ อน ่ าทางมายังร ้านอาหารได ้สะดวกยิงขึ ่ น้ โดยลูกค ้าสามารถเปิ ดแผนทีเพื

https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้ านอาหาร สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

โปรแกรมร้านอาหาร คู่มือการใช้งาน M Food โปรแกรม POS  

โปรแกรม M Food จาก http://www.mfoodservice.com เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการร้านอาหาร สำหรับสั่งอาหาร ใช้งานได้ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารและล...

โปรแกรมร้านอาหาร คู่มือการใช้งาน M Food โปรแกรม POS  

โปรแกรม M Food จาก http://www.mfoodservice.com เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการร้านอาหาร สำหรับสั่งอาหาร ใช้งานได้ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารและล...

Advertisement