Page 1

Nom: Montse Ferrer Montañés Curs: 2n ESO C Professora: Maria José de Cid Institut: Joaquin Bau


ÍNDEX:

1. Definició energies alternatives 2. Energia eòlica 3. Energia hidràulica 4. Energia mareomotriu 5. Energia solar 6. Energia geotèrmica 7. Energia de les onades 8. Bioenergia


1. Definició energies alternatives: Es consideren energies “alternatives” aquelles que s'obtenen de formes diferents a les utilitzades majoritàriament, com són els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i la fissió nuclear.

2.Energia eólica: És l'energia cinètica o de moviment generada per efecte de les corrents de vent, i que és modificada per mitjà d'aerogeneradors o molins de vent. Com es genera electricitat? A una turbina de vent hi ha un motor que poseeix dos o tres fulles que el vent empeny, el que provoca que el rotor gire el generador per produïr electricitat.

3.Energia hidràulica: Es denomina energia hidràulica, energia hídrica o hidroenergia, a aquella que s'obté de l'aprofitament de les energies cinètica i potencial del corrent de l'aigua, salts d'aigua o marees. És un tipus d'energia verda quan el seu impacte ambiental és mínim i utilitza la força hídrica sense represarla, en cas contrari és considerada només una forma d'energia renovable. Com es genera electricitat? L'aigua al posar-se en moviment fa girar unes turbines que estan connectades a un generador. Aquest, transforma aquest moviment de rotació del eix a una corrent que al circular pel generador amb un camp magnètic més una velocitat de rotació produeix energia electrica.


4.Energia mareomotriu: L'energia mareomotriu és la que s'obté aprofitant les marees, mitjançant el seu entroncament a un alternador es pot utilitzar el sistema per a la generació d'electricitat, transformant així l'energia mareomotriu en energia elèctrica, una forma energètica més segura i aprofitable. Com es genera electricitat? El sistema consisteix a capturar l'aigua en el moment de l'alta marea i alliberar-la, obligant-la a passar per les turbines durant la baixamar. Quan la marea puja, el nivell del mar és superior al de l'aigua de l'interior de la ria. Obrint les comportes, l'aigua passa d'un costat a un altre del dic, i els seus moviments fan que també es moguin les turbines d'uns generadors de corrents situats al costat dels conductes pels quals circula l'aigua. Quan per contra, la marea baixa, el nivell de la mar és inferior al de la ria, perquè el moviment de l'aigua és en sentit contrari que l'anterior, però tambén s'aprofita per produir electricitat.

5.Energia solar: L'energia solar és l'energia obtinguda a partir de l'aprofitament de la radiació electromagnètica procedent del Sol La radiació solar que arriba a la Terra ha estat aprofitada per l'ésser humà des de l'Antiguitat, mitjançant diferents tecnologies que han anat evolucionant amb el temps des de la seva concepció. Actualment, la calor i la llum del Sol es pot aprofitar per mitjà de captadors com cèl·lules fotovoltaiques, heliòstats o col·lectors tèrmics, que poden transformar-la en energia


elèctrica o tèrmica. És una de les anomenades energies renovables o energies netes, que poden ajudar a resoldre alguns dels problemes més urgents que afronta la humanidad. Com es genera electricitat? Segons la NASA científica, una cèl · lula fotovoltaica o solar consta de dues o més capes primes de silici, un semiconductor que s'utilitza comunament en la microelectrònica que forma una hòstia. Amb un tractament especial, una cèl · lula té un costat positiu i un costat negatiu, amb conductors a banda i banda. Aquesta configuració forma un circuit que activa la cèl · lula per crear un camp elèctric. Quan la llum xoca amb silici, els electrons alliberats generen una càrrega que es pot conduir com a corrent directa.

6.Energia geotèrmica: L'energia geotèrmica és aquella energia que pot obtenir-se mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra. El terme "geotèrmic" ve del grec geo (Terra), i THERMOS (Calor de la Terra) . Aquesta calor interna escalfa fins a les capes d'aigua més profundes: en ascendir, l'aigua calenta o el vapor produeixen manifestacions, com els guèisers o les fonts termals, utilitzades per a calefacció des de l'època dels romans. Avui en dia, els progressos en els mètodes de perforació i bombament permeten explotar l'energia geotèrmica en nombrosos llocs del món. Com es genera electricitat? El procés comença a diversos quilòmetres de profunditat a la terra, en terres volcàniques, on hi ha roca fosa a centenars de graus centígrads, en alguns casos les capes de roques que cobreixen aquestes càmeres són poroses però impermeables, el que produeix que el vapor d'aigua generat a la terra es contingui generant altes pressions amb aquest fluid a altes temperatures. Si aquests dos es barregen, es produeix un jaciment Geotèrmic. Quan es troba un d'aquests jaciments i es disposa per a la seva utilització s'extreu aquests fluids geotèrmics, aquest es condueix a la plaça geotèrmica on passa per un separador on surt el vapor i la salmorra i líquids de condensació i arrossegament, que és una combinació de aigua i materials, els últims s'envien a pous de reinjecció perquè no s'esgoti el pou geotèrmic, i el vapor continua per productes i fa moure unes turbines generadores d'electricitat.


7.Energia de les onades: És l'energia que permet l'obtenció d'electricitat a partir d'energia mecànica generada pel moviment de les onades. És un dels tipus d'energies renovables més estudiada actualment, i presenta enormes avantatges davant d'altres energies renovables a causa que en ella es presenta una major facilitat per predir condicions òptimes que permetin la major eficiència en els seus processos. És més fàcil arribar a predir condicions òptimes d'onatge, quines condicions òptimes en vents per obtenir energia eòlica, ja que la seva variabilitat és menor. Com es genera electricitat? El sistema consisteix a capturar l'aigua en el moment de l'alta marea i alliberar-la, obligant-la a passar per les turbines durant la baixamar. Quan la marea puja, el nivell del mar és superior al de l'aigua de l'interior de la ria. Obrint les comportes, l'aigua passa d'un costat a un altre del dic, i els seus moviments fan que també es moguin les turbines d'uns generadors de corrents situats al costat dels conductes pels quals circula l'aigua. Quan per contra, la marea baixa, el nivell de la mar és inferior al de la ria, perquè el moviment de l'aigua és en sentit contrari que l'anterior, però també s'aprofita per produir electricitat.


8.Energia de la bioenergia: És un tipus d'energia renovable procedent de l'aprofitament de la matèria orgànica i industrial formada en algun procés biològic o mecànic, generalment és treta dels residus de les substàncies que constitueixen els éssers vius (plantes, ser humà, animals, entre d'altres), o les seves restes i residus. L'aprofitament de l'energia de la biomassa es fa directament (per exemple, per combustió), o per transformació en altres substàncies que poden ser aprofitades més tard com a combustibles o aliments. No es considera com energia de la biomassa, tot i que podria incloure en un sentit ampli, l'energia continguda en els aliments subministrats a animals i persones, la qual és convertida en energia en aquests organismes en un percentatge elevat, en el procés de la respiració cel · lular . Com es genera electricitat?

Es crema la bioenergia i amb la seva calentor escalfem aigua. Aquesta aigua passa per unes turbines i genera electricitat.


9.Webgrafía -Vikipèdia -Wikipèdia -http://www.ehowenespanol.com

-http://es.answers.yahoo.com

Energies Alternatives  
Energies Alternatives  
Advertisement