Page 1

Politik for de mindste Radikalt smübørnsudspil

0


Indholdsfortegnelse Indledning ......................................................................................................................................................1 Visionen .........................................................................................................................................................1 Mål .................................................................................................................................................................1 Tal ..................................................................................................................................................................1 Organisering ..................................................................................................................................................2 Graviditeten ...................................................................................................................................................2 Spædbarnet ....................................................................................................................................................2 Det lille barn ..................................................................................................................................................3 Børnehavebarnet ............................................................................................................................................3 De voksne ......................................................................................................................................................4 Forældrene ...........................................................................................................4 Pædagogerne ...........................................................................................................4 Ledere i pasningstilbud ...........................................................................................................4 Fritid og kultur ...............................................................................................................................................5 Det sunde barn ...............................................................................................................................................5 Det udsatte barn .............................................................................................................................................5

Odense Radikale Venstre, oktober 2013


Indledning Vi tror på fremtiden, og børn er fremtiden. Børn, der trives og har gode vilkår, er nemme at udfordre fagligt, opfanger hurtigt sociale kompetencer, og har generelt mod på livet. Børn, som oplever svigt, risikerer at få vanskeligheder med at håndtere livets udfordringer. Børn er som udgangspunkt forældrenes ansvar. Kommunen kan skabe gode rammer for et godt børneliv, - forældrene skal sammen med deres børn udfylde dem. Når det er sagt er vi opmærksomme på, at nogle af kommunens børn og deres forældre har særlige behov, og dem skal vi være klar til at holde hånden under.

Visionen Odense er en by, hvor man gerne vil stifte familie og lade sine børn vokse op fordi alle børn gives muligheder og en god start på livet.

Mål -

Børnene i Odense skal være sunde og glade børn med mod på livet

-

Byens pasningstilbud skal have høj pædagogisk standard

-

Børn med diagnoser eller andre særlige udfordringer har en handleplan før skolestart

-

De børn og/ eller forældre som har særlige udfordringer føler, at kommunen er en medspiller, som det er trygt at søge hjælp hos.

Tal • • • •

Odense har ca. 15.500 0-6 årige svarende til ca 8 % af befolkningen. Odense bruger 4.700 kr./ indbygger til dagpasning hvilket er signifikant mindre end Ålborg, Århus og København. I Odense vælger 14 % af de 0-2 årige frokostordning mod 100 % i København og Ålborg. Der er godt 90 børn, som er anbragt udenfor hjemmet af sociale årsager.

1


Organisering Mange ting skal den enkelte institution selv tage beslutning om, men enkelte strukturelle ting er byrådets ansvar. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: • • • •

At der ikke foretages yderligere nedskæringer på kerneydelserne på dagpasningsområdet. At de midler regeringen har afsat og afsætter til bedre normeringer anvendes til dette formål. At nybyggede institutioner placeres ved den lokale skole, nær offentlig transport og bygges efter bygningsreglementets energiklasse 2020. At relationer mellem småbørn og ældre sættes i spil.

Graviditeten Det lille barns vilkår og muligheder starter allerede under graviditeten. Det er velkendt et misbrug af stoffer og alkohol hos moderen under graviditeten, kan give barnet problemer ved fødslen, men også medføre varige skader. Det er for nogle en voldsom situation pludselig at blive forældre og nogle parforhold opløses allerede før barnet kommer til verden. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: • •

At der fortsat gives mulighed for etablere mødregrupper. For særlige grupper skal det være en mulighed allerede under graviditeten. At sundhedsplejersker og andre sundheds- eller socialtfaglige personer fortsat skal sikre at vanskeligt stillede familier og mødre gives den fornødne hjælp til at kunne give barnet en god og tryg opvækst At forvaltningen i de tilfælde hvor en social indsats ikke giver gode resultater er klar til at tage de nødvendige tiltag - også selvom dette er omkostningsfuldt. Barnet er det vigtigste og lovgivningen om varetagelse af barnets tarv skal overholdes!

Spædbarnet Der er ingen tvivl om, at det er vigtig at komme godt fra start med det lille barn. Derfor vil Odense Radikale Venstre vil arbejde for: • At der eksisterer cafetilbud til unge mødre og fædre. • At de sundhedsprofessionelle sikrer opsporing af fødselsdepressioner. • At mødre og fædre med fødselsdepressioner gives den rette støtte og hjælp til at komme videre i livet. • At der oprettes en hotline til nybagte mødre og fædre. Denne skal være betjent af sundhedsplejersker og tage sig af bl.a. bekymringer om amning, ernæring og trivsel.

2


Det lille barn For de fleste familier vil det efter endt barsel være nødvendigt, at barnet passes uden for hjemmet. Det er forældrene, der afgør hvilket pasningstilbud, der er bedst til barnet, hvad enten det er dagpleje eller vuggestue, privat eller offentligt. Kommunens opgave er at sikre at kvaliteten er i orden. Derfor vil Odense Radikale Venstre arbejde for: • • • •

At vuggestuerne tilbyder en forplejning der er attraktiv. At lukkedage afskaffes i vuggestuer. At der er reelt frit valg mellem vuggestue og dagpleje. At borgere i “nyttejobs” kan varetage praktiske gøremål, såsom at vaske legetøj af, vaske tøj o.l.

Børnehavebarnet Når barnet bliver større sker der en gradvis forskydning fra at opfylde basale behov til mere udviklende aktiviteter. I den sidste tid af børnehavetiden skal barnet blive klar til at møde de udfordringer, der er ved at starte i skole. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for: • At afskaffe lukkedage i daginstitutionerne. • At et tilstrækkeligt antal institutioner har åbent i ydertimerne, således at familier med meget tidlige eller sene mødetider tilgodeses. • At der etableres yderligere samarbejde mellem Odense Musikskole og børnehaverne. • At støjen i daginstitutionerne minimeres. • At de særlige tilbud til børn med særlige udfordringer - knastbørnehaverne genetableres. • At frokostordninger bliver et attraktivt tilbud i daginstitutionerne. • At der etableres samarbejde mellem børnehaver og ældrecentre. Børnene kan bl.a. tage på skovtur ved ældrecentre og der kan laves fælles sangdage.

3


De voksne Der er flere forskellige voksne, der spiller en rolle i barnets liv. De har forskellige roller, men fælles er, at forældre og kommunens ansatte skal have gode muligheder for at varetage henholdsvis forældrerolle og faglighed.

Forældrene Forældrene har ansvaret for deres børn og skal tage valgene for deres børn. Kommunen skal være en god og kompetent samarbejdspartner. Odense Radikale Venstre mener: • at forældre altid skal føle sig ligeværdigt og kompetent behandlet når de har kontakt med Odense Kommune, hvad enten det er for at søge om dagpasningstilbud eller omhandler bekymringer for barnet. • At forældre får den støtte og vejledning de har brug for hos det sundhedsprofessionelle og socialtfaglige personale. • At der bør oprettes aktivitetstilbud for borgere på kontanthjælp eller andre offentlige ydelser med fokus på forældrerollen.

Pædagogerne Pædagogerne og andre voksne er nøglepersoner i kommunens pasningstilbud, hvad enten de ansat kommunalt eller arbejder i private tilbud. Odense Radikale Venstre vil arbejde for: • At pædagoger oplever at underretninger om børns trivsel tages alvorligt. • At der tilbydes relevant efteruddannelse. • At pædagogerne har mulighed for at arbejde med børnenes udvikling, hvilket betyder at der skal være tid til det enkelte barn og til forskellige grupper af børn. Eksempelvis skal der være mulighed for at lave målrettede aktiviteter med en gruppe af små eller en gruppe af store børn i børnehaven.

Ledere i pasningstilbud At være leder af et dagpasningstilbud kræver både pædagogisk indsigt, men også ledelsesmæssige kompetencer. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: • At lederne oplever tillid til deres arbejde. • At det administrative arbejde minimeres, herunder ved at gøre brug af Odenses status som frikommune. • At daginstitutionsledere har en efteruddannelse i ledelse og organiseres i ledelsesnetværk.

4


Fritid og kultur Små børn har også et liv uden for pasningstilbuddet. De er på vej til at blive små medborgere. Odense Radikale Venstre vil derfor: • At byens kulturinstitutioner samarbejder om gratis tilbud til småbørn, blandt andet med forbillede i de mange aktiviteter som afholdes af bibliotekerne. • At byens legepladser vedligeholdes og udbygges. • At borgere i nyttejobs indtænkes i vedligeholdelsen af legepladser.

Det sunde barn I barndommen grundlægges de sunde vaner. Det er forældrenes ansvar, at varetage deres barns sundhed. Det er kommunens ansvar at skabe gode rammer. Odense Radikale Venstre vil arbejde for • At der er fokus på hygiejne i pasningstilbud både blandt børn og voksne. • At madordninger i daginstitutioner bliver af en kvalitet og til en pris der gør det attraktivt at deltage. Fælles snak om maden skal være med til at øge børnenes viden om sund mad og pædagogisk medspisning skal være en mulighed. • At børnehavebørnene jævnligt hjælper med til at lave mad i institutionens køkken. • At forældrene tilbydes rygestop, alkohol- og eller misbrugsbehandling, således at misbruget ikke videreføres til næste generation.

Det udsatte barn Nogle af kommunens børn og deres forældre har særlige udfordringer af økonomisk eller social art. Det er en vigtig opgave at hjælpe til at betydningen af social baggrund får mindst mulig betydning for børnene. Radikale Venstre vil arbejde for: • At familieanbringelser anvendes når det giver mening. • At der gives fripas til fritidsaktiviteter efter sammen kriterier som friplads i daginstitution. • At “Dagkollegiet”, som et tilbud til unge mødre reetableres. • At knastbørnehaverne bevares. • At indretningen af legepladser tager hensyn til børn med handicap.

5

Politik for de mindste  
Politik for de mindste  
Advertisement