Page 1

                                                                             

VERFKOMPAS VOC 2010 9 9 9 9 9 9

VERFONDERZOEK BESTEKKEN EN VERFADVIES  RGVO  INSPECTIES, NEN 2767  PROJECTLEIDING  MJOP     

PAGINA | 39                                                                                                              verfkompas.nl 

www.verfkompas.nl

©AHA‐Adviseurs VOC 2010 


VERFKOMPAS VOC 2010


PROJECTGEGEVENS        

Opdrachtgever  

Participanten VOC 2010 

Uitvoering onderzoek  

AHA‐Adviseurs

Contactpersoon  

A. Harsevoort 

Adres

Patrijs 29 

7951 VG Staphorst  Telefoon  

0522 46 09 95 

Fax  

0522 46 05 15 

Email

info@aha‐adviseurs.nl

Web

www.verfkompas.nl

www.aha‐adviseurs.nl

                    Dit  rapport  is  eigendom  van  AHA‐Adviseurs.  Om  het  gebruiksrecht  van  uitsluitend  de  participanten  te  waarborgen bevat dit rapport enkele zichtbare en onzichtbare beveiligingen tegen onrechtmatig kopiëren.  Gebruik  van  informatie  uit  dit  rapport  is  daarom  niet  toegestaan  zonder  schriftelijke  toestemming  van  AHA‐Adviseurs. Vermenigvuldiging of openbaar maken, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op  andere  wijze,  is  niet  toegestaan.  Extra  rapporten  zijn  voordelig  te  bestellen  bij  AHA‐Adviseurs  of  via  verfkompas.nl. Overhandiging van dit rapport aan de participanten, dient uitsluitend ter kennisneming en  leidt  op  geen  enkele  wijze  tot  rechten  op  dit  rapport,  noch  kan  aanspraak  gemaakt  worden  op  hierin  besproken producten of werkwijzen. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, zijn op dit rapport  de Algemene Voorwaarden voor opdrachten van AHA‐Adviseurs van toepassing, welke zijn gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Deze voorwaarden zijn bij opdracht verstrekt. Extra exemplaren  zijn op aanvraag verkrijgbaar of via www.aha‐adviseurs.nl in te zien. 


VOORWOORD     In 2010 is het al weer vijf jaren geleden dat door ons de eerste buitenexpositie is ingezet. Op  de opnieuw opgebouwde buitenexpositierekken van het Cibap (voormalige Schildersschool),  hebben we bijna 1600 testpanelen in een witte en grijze kleur opgesteld. Naast de bestaande  alkyden zijn de High Solids, acrylaatdispersies en alkydemulsies verwerkt op vuren en meranti,  in een timmerfabrieksysteem en een onderhoudsverfsysteem. Het doel is om daarmee  onafhankelijk informatie te verzamelen over de duurzaamheid van verfsystemen. In geen  enkele praktijksituatie zijn de verouderende omstandigheden zo constant of reproduceerbaar,  dat verschillende verfsystemen naast en met elkaar vergeleken kunnen worden op  glansbehoud, reinigbaarheid, verkleuring, poederen, etc.  Deze buitenexpositie is nu overgeschilderd met de VOC 2010 aflakken en wordt beoordeeld op  hechting, oppervlakte gebreken, glans, etc. Dat is een uniek onderzoek.   Daarnaast is de overschilderbaarheid van nieuwe en verweerde timmerfabriek systemen  getest evenals de houtreparatiesystemen. Een groot onderzoek dat informatie geeft over de  status van VOC 2010 in het algemeen en topsystemen en risico’s in het bijzonder.  Ook nu is het doel weer onafhankelijke informatie te verzamelen om beter onderhoud te  kunnen doen aan vastgoed. Beter onderhoud betekent minder faalkosten maar ook  levensduur verlengende maatregelen of systemen in te zetten.  Een bijkomstigheid is dat het in 2010 20 jaar geleden is dat ik mijn carrière begon op de R&D  afdeling van een verffabriek. Een periode waarin ik veel heb geleerd. Na al die jaren buiten de  R&D afdeling kan ik nu uit ervaring zeggen dat men alleen op een laboratorium de  dieperliggende kennis kan verwerven van de opbouw van verven en het bepalen van hun  eigenschappen.  Na 20 jaar met bouwverven te hebben gewerkt zijn er nog steeds voldoende uitdagingen om  mijn eigen kennis te vergroten en daarmee betere adviezen te kunnen maken voor  vastgoedbeheerders en onderhoudspecialisten. In een team van onderhoudspecialisten doen  we onderzoek naar materialen en verfsystemen voor een brede groep opdrachtgevers.  Aannemers, verffabrieken, schildersbedrijven, rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen  vragen regelmatig naar onze expertise. Dat is ook precies waar we willen zijn, op het snijvlak  van praktijk en wetenschap. Vanuit praktijksituaties en onderzoeken kennis verzamelen en  daardoor betere inspecties uitvoeren, betere adviezen of bestekken maken en heldere RGVO  contracten opstellen. Het werken met en het delen van die verkregen kennis is onze missie.    Wij vertrouwen erop dat u door het lezen van dit VOC 2010 rapport evenveel opsteekt als wij  tijdens de uitvoering van het onderzoek. Een onderzoek dat mede door uw participatie is  gerealiseerd en waarvoor wij u hartelijk danken.       Bert Harsevoort, AHA‐Adviseurs, 21 agustus 2010 


INHOUD 1  HET ONDERZOEK ..................................................................................................................   1.1  Achtergrondinformatie ....................................................................................................   1.1.1   VOC 2010 ...............................................................................................................   1.1.2   AHA‐Adviseurs .......................................................................................................   1.2  Onderzoeksdoelstelling, ‐visie en missie ..........................................................................   1.3  Relevantie.........................................................................................................................   1.4  Leeswijzer .........................................................................................................................   2  TOEGEPASTE PRODUCTEN ....................................................................................................   2.1  Producten in het onderzoek ......................................................................................... 49  2.1.1   Aflakken .................................................................................................................   2.1.2   Grondverven ..........................................................................................................   2.1.3   Houtreparatie middelen ........................................................................................   2.1.4   Timmerindustrie concepten 2 en 3 ........................................................................   3  HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 52  3.1  Testen ...............................................................................................................................   4  RESULTATEN VERFEIGENSCHAPPEN .....................................................................................   4.1  Vastestofgehalte ..............................................................................................................   4.1.1  Berekening ..............................................................................................................   4.1.2   Resultaten vastestofbepaling ................................................................................   4.2  Standvermogen ................................................................................................................   4.2.1  Resultaten ...............................................................................................................   4.2.2  Conclusies ...............................................................................................................   4.3  Droging en schuurbaarheid ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  4.3.1  Droging VOC 2010 aflakken ....................................................................................   4.3.2  Schuurbaarheid VOC 2010 aflakken .......................................................................   4.3.3  Conclusies droging VOC 2010 aflakken ...................................................................   4.3.4   Droging en schuurbaarheid VOC 2010 aflakken ....................................................   4.3.5   Droging grondverven op houtreparatiemiddelen ..................................................   4.3.6   Conclusies droging grondverven op houtreparatiemiddelen ................................   4.3.7   Drogingsresultaten grondverven op houtreparatiemiddelenFout! Bladwijzer niet gedef 4.4  Dekkracht verf ..................................................................................................................   4.4.1   Dekkracht ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  4.4.2   Conclusies dekkracht verf .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  4.4.3   Dekkracht Ral 1013 ................................................................................................   5  ALGEMENE INDRUK VAN DE VERFFILM ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  5.1  Glans ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  5.1.2   Glanswaarden ........................................................................................................   5.1.3   Scherptediepte .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  5.1.4   Gevonden waarden ...............................................................................................   5.1.5   Conclusies algemene indruk verffilm .....................................................................  


6

7

8

9

HECHTING VAN DE VOC 2010 PRODUCTEN ...........................................................................   6.1  Aflakken op grondverven .................................................................................................   6.1.1  Conclusies hechting op grondverven ......................................................................   6.2  Natte hechting aflakken op grondverven na 20 weken ....................................................   6.2.1  Conclusies natte hechting op grondverven ............................................................   6.3  Hechting, grondverven op TIFA systemen, niet verweerdFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  6.3.1   Conclusies hechting grondverven op TIFA niet verweerd ......................................   6.4  Natte hechting, grondverven op TIFA systemen, niet verweerd ......................................   6.4.1  Conclusies natte hechting .......................................................................................   6.5  Hechting, aflakken op TIFA systemen, niet verweerd ......................................................   6.5.1  Conclusies hechting aflakken op TIFA systemen niet verweerdFout! Bladwijzer niet ged 6.6  Natte hechting, aflakken op TIFA systemen, niet verweerdFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.6.1  Conclusies natte hechting ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  6.7  Hechting aflakken op TIFA Systemen verweerd ...............................................................   6.7.1  Conclusies hechting aflakken op TIFA systemen verweerdFout! Bladwijzer niet gedefini 6.8  Hechting selectie VOC 2010 producten op oude aflakken ...............................................   6.8.1  Conclusies hechting selectie VOC 2010 op oude aflakkenFout! Bladwijzer niet gedefinie 6.9  Hechting VOC 2010 producten op houtreparatiemiddelen  6.9.1  Conclusies hechting VOC 2010 producten op houtreparaties ................................   OPPERVLAKTEGEBREKEN VOC 2010 OVER TIFA PRIMERS .....................................................   7.1  Oppervlaktegebreken grondverven op TIFA systemen verweerd ....................................   7.1  Oppervlaktegebreken grondverven op TIFA systemen verweerd ....................................   7.2  Oppervlaktegebreken, aflakken op TIFA systemen, niet verweerd ..................................   7.3  Oppervlakte gebreken, aflakken op verweerde TIFA systemen .......................................   7.4  Conclusies oppervlaktegebreken op TIFA systemen ........................................................   GLANSDEFECTEN VOC AFLAK OP OUDE AFLAKKEN ...............................................................   8.1   Conclusies glansdefecten ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  8.2  Glansverlies VOC producten op oude aflakken ................................................................   BUITENEXPOSITIE VOC 2010 .................................................................................................   9.1  Resultaten glansmeting buitenexpositie 2010 .................................................................   9.2  Conclusies buitenexpositie VOC 2010 ..............................................................................   9.3   Afsluiting ..........................................................................................................................  

VOC 2010 EN VERDER ....................................................................................................................    


1 HET ONDERZOEK  1.1  Achtergrondinformatie  1.1.1   VOC 2010  De oorsprong van wat wij nu VOC 2010 noemen ligt in de Europese regelgeving van 2004. De  EG‐richtlijn Verfproducten 2004/42/EG. Deze is te downloaden op www.verfkompas.nl.   Vanuit de EG‐richtlijn Verfproducten (2004/42/EG) is het ‘Besluit organische oplosmiddelen in  verven en vernissen’ ontstaan (BOOVV). Staatsblad 632, 13 december 2005. Ook dit besluit is  als pdf te downloaden van www.verfkompas.nl.   Het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen en producten voor het  overspuiten van voertuigen en tot wijziging van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG‐VOS‐ richtlijn milieubeheer (kortweg: het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen  Wms) is een verplichte implementatie van de EG‐richtlijn Verfproducten (2004/42/EG). Deze  EG‐richtlijn is één van de Europese instrumenten die bijdragen aan de realisatie van de  nationale emissieplafonds (NEC) voor VOS die Nederland en de andere lidstaten hebben  afgesproken. Tevens dient de richtlijn voor het harmoniseren van regels binnen de lidstaten  om handelingsbelemmeringen en concurrentievervalsing tegen te gaan.  De producten die onder de werkingssfeer van het BOOVV vallen, die vóór 1 januari 2010 zijn  geproduceerd en niet aan de vanaf 1 januari 2010 geldende maximale grenswaarden voor het  VOS‐gehalte voldoen, mogen tot 1 januari 2011 worden ingevoerd of aan derden ter  beschikking worden gesteld. Ontheffingen kunnen door VROM worden verleend aan  leveranciers voor producten voor de restauratie van beschermde monumenten of het  onderhoud van klassieke voertuigen. Aan de ontheffing zullen passende voorschriften  verbonden worden. Het is niet de bedoeling om voor ieder te behandelen individueel gebouw  of klassiek voertuig een ontheffing te verlenen.   Na 1 januari 2010 moeten geproduceerde verfproducten in Nederland voldoen aan de nieuwe  Europese verfrichtlijn. Deze richtlijn heeft het reduceren van oplosmiddelen als doelstelling  voor een beter milieu en gezondere arbeidsomstandigheden. Hiermee moet het gehalte aan  oplosmiddelen voor deze subgroep lager liggen dan 300 gram per liter verf. Dit vraagt soms  nieuwe bindmiddelen om dat te kunnen halen. Het hoofdbestanddeel van verf is namelijk het  bindmiddel. Het bepaalt belangrijke eigenschappen als hechting, droging, glans en  duurzaamheid.   Volgens enkele enquêtes twijfelt men nog weleens aan de kwaliteit van die nieuwe verven. De  ervaringen op het vlak van applicatiegedrag is overwegend goed te noemen. De ervaringen in  de praktijk zijn soms minder positief. Trage droging, kraters, zakkers, stofinsluiting, blazen en  een slechte hechting zijn ook gehoorde opmerkingen. Gezien de aanpassingen die  verffabrieken gedaan hebben, en nog gaan doen, is de kritiek niet helemaal ongegrond. Zo  worden nu allerlei middelen ingezet, bijvoorbeeld; versnellers, verharders en vloeimiddelen  om zo de droging en vloei van de verf te verbeteren.  Combinaties met andere materialen zoals houtreparatiemiddelen, kitten, maar ook  timmerindustriegrondverven zorgen voor problemen en zijn soms moeilijk op te lossen. Het  herstellen van de gebreken zorgt zo voor grote kostenposten.      


1.1.2   AHA‐Adviseurs  AHA‐Adviseurs voert inspecties uit voor woningcorporaties en gemeenten, schrijft bestekken  voor uitvoering van onderhoud en stelt RGVO contracten op. Daarom heeft ze een eigen  buitenexpositie opgezet. Deze levert objectieve informatie over duurzaamheid van diverse  aflakken om de RGVO contracten beter onderbouwd te kunnen vormgeven. Ook andere  onderzoeken, bijvoorbeeld de prestaties van randsealers voor plaatmaterialen en  houtreparatiemiddelen en de overschilderbaarheid daarvan, zijn al eens onderzocht voor  schildersbedrijven en aannemersbedrijven om vervolgschades te voorkomen. Ook de  wateropname van de concepten I, II en III voor de timmerindustrie, is al voor diverse partijen  onderzocht.  Deze onderzoeken worden uitgevoerd in het eigen laboratorium van AHA‐Adviseurs.  AHA‐Adviseurs is in 2005 begonnen met buitenexpositie onderzoek en heeft in 2008 de eerste  verven die voldeden aan de EG richtlijn (welke richtlijn) al in de buitenexpositie geplaatst.  Tijdens de start van de tweede buitenexpositie in 2009 kwamen enkele gebreken van de VOC  2010 lakken aan het licht die overeenkomen met opmerkingen uit de markt.     Verf en ondergrond  Voor elke ondergrond en situatie bestaat er wel een verf. Verf is dus een zorgvuldig  samengesteld product welke een grote toegevoegde waarde behoort te leveren aan de  bescherming van vastgoedonderdelen. Alleen wanneer de juiste verf op de juiste manier op de  juiste ondergrond onder de juiste condities wordt aangebracht, is de kans groot dat het  product waarmaakt waarop het zo zorgvuldig is geselecteerd.  Wij maken onafhankelijke adviezen maar kunnen ook op verzoek het meest geschikte product  voor een specifieke situatie voorschrijven. Om een goed eindresultaat te waarborgen is  bouwbegeleiding noodzakelijk. Door middel van het bepalen en vastleggen van  applicatiecondities, ondergrondpreparatie en drogingomstandigheden, kan het vereiste  kwaliteitsniveau behaald wordt. Een goed afgestemd en uitgevoerd verfadvies geeft het  maximale resultaat tegen de laagste kosten.     Materiaal en verfonderzoek  Het voorkomen van schade is een belangrijke reden om materiaalonderzoek te laten  uitvoeren. Ook kan het voorkomen van een herhaling van schade een reden zijn om een  alternatief te zoeken in materiaal of werkwijze. Het niet doorvertalen van leereffecten van  oude naar nieuwe projecten is de grootste veroorzaker van faalkosten, zo blijkt uit een  algemeen bouwonderzoek van USP marketing consultancy.    Naast faalkosten en ook het afbreukrisico van de reputatie en vanwege de groeiende  aansprakelijkheid, gaan bouw‐ en afwerkingsbedrijven steeds vaker over tot het doen van  materiaalonderzoek. Door middel van onderzoek blijkt wat de kritische eigenschappen zijn van  een materiaal of zijn verwerkingswijze en of schade kan worden voorkomen. Ook kan een  alternatief materiaal gevonden worden wanneer een toepassing niet zonder aanvaardbare  risico’s mogelijk blijkt te zijn.         


1.2 Onderzoeksdoelstelling, ‐visie en missie  Onderzoeksdoelstelling  Het doel van AHA‐Adviseurs is de bouwkolom informatie te bieden over de eigenschappen van  de nieuwe verven en verfproducten met betrekking tot verwerking en duurzaamheid.   

Onderzoeksvisie Door middel van onafhankelijk en deskundig technisch advies willen wij een pakket duurzame  oplossingen bieden voor de verplichte overgang naar VOC 2010. Onderzoeken komen daarom  op een pragmatische, economische en maatschappelijk verantwoorde manier tot stand. Wij  streven naar langdurige en betrouwbare relaties op basis van wederzijds respect en  vertrouwen. Een vraagbaak zijn en ontzorging van onze branche is ons werk.   

Onderzoekmissie Vanuit een wetenschappelijke en technische belangstelling zoeken wij oplossingen en  antwoorden voor vraagstukken op het gebied van afwerking. Wij adviseren, begeleiden en  ondersteunen hierbij onze branche vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen  de verplichte overgang naar VOC 2010. 

1.3 Relevantie   Met het rapport VOC 2010 verkrijgt u kennis over:  ¾ De eigenschappen van verfsystemen die voldoen aan VOC 2010;  ¾ Combinaties binnen verfsystemen die u beter kunt vermijden;  ¾ De hechting van de VOC 2010 aflakken op de top acht timmerindustrieprimers;  ¾ De hechting van de VOC 2010 aflakken op de bijbehorende kwast grondverven;   ¾ De droging en hechting van de 2010 aflakken op hout‐reparatiemiddelen;   ¾ De eigenschap ‘droging’ en ‘doordroogtijd’;  ¾ De doorwerkmogelijkheden in de wintermaanden;  ¾ Het glansbehoud van de aflakken 2010;  ¾ De belangrijkste eigenschappen die belangrijk zijn voor offertes en planningen;  ¾ Technische eigenschappen voor RGVO;  ¾ De risico’s van producten en systemen.    

1.4 Leeswijzer  Binnen hoofdstuk 2 worden schematisch alle producten weergegeven die opgenomen zijn in  het onderzoek. Vervolgens worden de testresultaten en bijhorende conclusies gepresenteerd.  De producten zijn voor het gebruiksgemak op alfabetische volgorde van fabrikant  neergezet/geregistreerd. Op de website www.aha‐verfkompas.nl zijn de werkomschrijvingen  van de uitgevoerde testen te downloaden. Deze zijn niet opgenomen in het rapport om de  verkregen informatie beknopter weer te geven.    


2 TOEGEPASTE PRODUCTEN  Er is geprobeerd om alle aanwezige en beschikbare aflakken mee te nemen in het onderzoek.  Soms waren producten wel klaar maar zijn deze niet door ons gevonden en werden ze door de  leveranciers zelf ingebracht voor deelname aan het onderzoek. 30% van de producenten doet  actief mee aan het onderzoek. Men heeft daarvoor producten ter beschikking gesteld en  onderhoudt contact over de resultaten en verdere stappen in het doorontwikkelen van hun  producten. Misschien zijn er toch enkele producten niet waargenomen of gewijzigd na de  aankoop in januari, onze excuses daarvoor. In vervolgonderzoeken, bijvoorbeeld de  buitenduurzaamheid, worden deze alsnog ingezet. 

2.1 Producten in het onderzoek  2.1.1  

Aflakken

Aflakken Bi che mi e

AVIS Tra di ti ona l s

Anke r Stuy Boons toppe l

Wa a rborg Hooggl a ns  La kve rf Ga ra nti e  Hooggl a ns  PU

Boons toppe l

Ga ra nti e Hooggl a ns  SB

Boons toppe l

Ga ra nti e Sys te e mve rf HS

Boons toppe l Bri s tol

Ga ra nti e Onde rhouds ve rf HS Rubbe rl a c

Bri l l ux

Impre dur Hooggl a ns l a k 840

Ca pa rol Dros t

Ca pa l a c Tri Ma XX Gl os s De ve ta a l  PU Gl a ns  MMX

Dros t

De ve top PU/AC gl a ns

Dros t

Dros ta l SV Doorwe rkve rf (DWV)

Eve rt Koni ng Gl oba l  Pa i nt

Si l e ko Hooggl a ns Bri l l i a ntcoa t SB

Gl oba l Pa i nt

Novi coa t

Gl oba l Pa i nt Ne l f

Uni coa t Ne l fa l i te Xtre me  Gl os s

Ne l f Re l i us

Ne l fa l i te Xtre me  Sys te m Profi  Sa ti n

Re l i us

Profi Ve nti  1‐2‐3

Re l i us

Profi Gl os s

Re mme rs

Ai dol Buntl a ck 2 i n 1

Si gma Si gma

S2U Gl os s S2U Al l ure  Gl os s

Si kke ns Si kke ns

Rubbol AZ pl us Rubbol  EPS pl us

Si kke ns

Rubbol SB pl us

Si kke ns

Rubbol Sa tura  pl us

Si kke ns

Rubbol XD Gl os s

Tri me ta l Tri me ta l

Pe rma l i ne De cor Bri l l a nt NT Pe rma l i ne  Si l i con NT

Tri me ta l

Pe rma l i ne Re gul é  NT

Ve ve o De Vos  Ve rf

Ce l s or Pl a ti na  SB Gl a zol  Hooggl a ns l a k XTD

Va n Wi jhe  Ve rf

LBH Si l i con Al kyd Hooggl a ns l a k

Va n Wi jhe  Ve rf Va n Wi jhe  Ve rf

LBH Si l i con Al kyd Sys te e mve rf Gl a ns l a k Hi gh Sol i d

         


2.1.2  

Grondverven

Grondverven Bi chemi e Anker Stuy Anker Stuy Boons toppel Boons toppel Bri s tol Bri l l ux Ca pa rol Dros t Evert Koni ng Gl oba l  Pa i nt Nel f Rel i us Remmers Si gma Si gma Si gma

AVIS Mul ti ‐Pri mer Apl ex Aqua  Ba s i s grondverf Wa a rborg Grondverf Ga ra nti e Grondl a kverf 2000 Ga ra nti e Grondverf PU

   

Bri s tol cryl ‐PU Hechtpri mer Impredur Grond 835 Ca pa l a c Tri Ma XX Pri mer Dros t PU/AC grondl a k

Rexo Grondverf Aqua tura  Ba s epri mer X‐tra Nel fpré Xtreme Grondl a k Profi  Vorl a c Pri mer

Ai dol Al l grund Si gma  Ama rol  Ra pi d Pri mer S2U Pri mer

Si gma Si kkens Si kkens

S2U Sol i d Pri mer S2U Al l ure Pri mer Rubbol  Pri mer Thi x Rubbol  Pri mer pl us

Si kkens Südwes t Tri meta l

Onol Expres s Sudwes t Al l  grund Perma l i ne Pri mer NT

Veveo

Veveo Cel s or Thi x Pri mer Gl a zol  Grondl a k BB LBH Grondl a k HV

De Vos  Verf Va n Wi jhe Verf

           

               


2.1.3  

Houtreparatie middelen 

Houtreparatie Va n Wi jhe verf Renova i d Renova i d Si kkens Si kkens Si gma Si gma Repa i r Ca re Repa i r Ca re

Wi jzonol Houtrepa ra ti e EP Fl ex Renofl ex wi nter Renofl ex zomer Componex WR Fa s t Componex WR Fl ex Fl exi dur FX Fl exi dur SV Dry Fl ex 4 Dry Fl ex 16

Nel f Nel f Nel f Anker Stuy Anker Stuy Progol d Proba s ti ne  Proba s ti ne  Proba s ti ne  La mi kon

ZUSEX Renova ti ecompound ZUSEX Fl exi compound ZUSEX Snel compound Anko Houtrepa ra ti e EL   Ankodur Houtfi l l er FL  ProGol d Epoxy pa s ta  2 i n 1 Nul  gra den Epoxy Renova ti epa s ta  Snel drogend Epoxy Houtrepa ra ti epa s ta La mi kon

2.1.4  

                 

Timmerindustrie concepten 2 en 3   

Timmerindustrie Va n Wi jhe verf

Wi jzonol Eco Pri mer S(N)

Va n Wi jhe verf Va n Wi jhe verf Va n Wi jhe verf Si gma

Wi jzonol Eco Pri mer S(N) + Wi jzonol  Eco Top Gl os s  S(N) Wi jzonol  Eco Pri mer S + Wi jzonol  Eco Top Gl os s Wi jzonol  Eco Pri mer S  Si gma l i th WS Pri mer

Si gma Si gma Si gma Si kkens

Si gma l i th WBA Pri mer Si gma l i th WBA Pri mer + Si gma l i th WBA Semi ‐Gl os s Si gma l i th WBA Pri mer + Si gma l i th WS Semi ‐Gl os s Rubbol  WM 260

Si kkens Si kkens Drywood Drywood

Rubbol WM 290 WM 290 + Rubbol  WF 360 Opti pri mer Opti pri mer + Opti fi ni s h

Remmers Anker Stuy Anker Stuy Anker Stuy PPG Wood Fi ni s hes PPG Wood Fi ni s hes PPG Wood Fi ni s hes

Indul i ne DW 601 Apl ex Aqua  Voorl a k Apl ex Aqua  Ba s i s verf D + Apl ex Aqua  Fi ni s h Apl ex Aqua  Ba s i s verf D  Res pur 154 Q Res pur 154 Q + Res pur 284 Q ISO


3 HET ONDERZOEK  In dit hoofdstuk zijn de testen beschreven die binnen het onderzoek zijn uitgevoerd. Veel  testen zijn volgens ISO/EN normen uitgevoerd. Waar normen ontbreken zijn de testen  uitgevoerd volgens de eigen AHA‐werkomschrijvingen. De proeven zijn onder voorgeschreven  o o omgevingscondities uitgevoerd of onder lab condities: 20 C +/‐ 1 C en 50% RV +/‐ 5%. 

                3.1  Testen  Dit VOC onderzoek is hoofdzakelijk gericht op de eigenschappen van de droge verffilm. Enkele  eigenschappen van de natte verf zijn bepaald om een beter inzicht te krijgen in de  eigenschappen van de verf. Eigenschappen als vloei (SAG) en vastestof bepaling zijn  opgenomen in dit onderzoek. In dit rapport worden de resultaten gegeven van de droging op  diverse ondergronden, oppervlakte gebreken, hechting en glans. Voor meer gedetailleerde  informatie over viscositeit, geur, verwerkbaarheid, besnijden, open tijd en vloei, verwijzen wij  u naar ons applicatierapport, op www.verfkompas.nl. In het applicatierapport zijn diverse  testen beschreven die met applicatie te maken hebben als: besnijden, opzetten en verdelen,  viscositeit, geur, vloei, open tijd, schuurbaarheid, doordroging, etc. 


9.3  Afsluiting    Gebruik dit document en de tabellen om indien nodig per project een bijpassend product te  kiezen. Trek uw eigen conclusies. Er is meestal goed te werken met de VOC 2010 producten  maar toch zijn er nog veel aandachtspunten voor het werken met de nieuwe generatie verven.  Voorbehandeling is cruciaal, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Zorg voor een perfect schone  ondergrond die zeer nauwkeurig is voorbehandeld.  Gebruik een grondverf of zet een voorlaklaag. Hechting, oppervlaktegebreken verbeteren  sterk door de extra laag. Ook de glans en de algemene indruk worden beter door een extra  laag grondlak of aflak.    Alle participanten nogmaals bedankt en graag tot ziens op www.verfkompas.nl. We houden u  op de hoogte met vervolgonderzoeken, actualiteiten en adviezen.                          AHA‐Adviseurs  Patrijs 29  7951 VG Staphorst  0522 46 09 95  info@aha‐adviseurs.nl  www.verfkompas.nl  www.aha‐adviseurs.nl     


VOC 2010 EN VERDER  De buitenexpositie van dit onderzoek blijft doorlopen. Tweemaal per jaar worden de proef‐ planken beoordeeld en de resultaten afgerapporteerd. Een rapport betreffende de  duurzaamheid van de VOC 2010 producten aangevuld met de nieuwste producten voorzien  van drogings‐additieven, zullen worden opgezet en periodiek beoordeeld. Voor meer  informatie: blijf kijken op www.verfkompas.nl   

Vervolgonderzoeken VOC 2010  Als vervolg op dit onderzoek blijven er nog diverse vragen:  • Hoe is de hechting op beglazingskitten en hoe hechten de kitten op de verf?  • Applicatieonderzoek bij 5 en 200C. Laagdikte, vloei, geur, snelheid, besnijden.  • Wat is de invloed van drogingsversnellers op de arbeidsomstandigheden,     invloed op applicatie en duurzaamheid. 

Houtreparatiemiddelen  Een onderzoek naar mengbaarheid, verwerking, pot‐life, droging, schuurbaarheid,  overschilderbaarheid, elasticiteit en duurzaamheid. 

2011   Ook in 2011 blijft de VOC 2010 buitenexpositie gevolgd worden evenals de transparante lijn en  de transparante producten superduurzaam. Deze lijn van lakken en beitsen versterkt met nano  technologie, heeft een uitstekende buitenduurzaamheid. In vergelijking met de reguliere  producten kan de levensduur verlengd worden met 2 tot 3 jaren. En dat is voor transparante  producten lang. Daarmee passen deze producten in een normale onderhoudscyclus.     Gecertificeerde lijmen timmerindustrie en overschilderbaarheid met TIFA primers. Droogtijden  in relatie tot overschilderbaarheid, wateropname, hechting.    Inzetten buitenexpositie concepten 3 en 4 voor de timmerindustrie. Met welke producten  wordt concept 2 en 3 afgeschilderd, wat is de duurzaamheid van concept 4 verfsystemen.              


VERFKOMPAS VOC 2010


9 VERFONDERZOEK 9 BESTEKKEN EN VERFADVIES  9 RGVO  9 INSPECTIES, NEN 2767  9 PROJECTLEIDING  9 MJOP     

www.aha‐adviseurs.nl

VOC 2010 onderzoek  

Een omvangrijk onderzoek naar de eigenschappen van de nieuwe VOC 2010 producten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you