Page 1

Kennispublicatie 1

De GHOR als partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding

1


Deze kennispublicatie is bedoeld voor GHOR-bureaumedewerkers en -sleutelfunctionarissen. Hiermee krijgt u een eerste beeld van het werk van de GHOR en de context ervan, zodat u weet wat van GHOR-medewerkers wordt verwacht1. De GHOR verricht belangrijk werk op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Omdat de GHOR een kleine netwerkorganisatie is met een grote achterban, bent u als GHOR-medewerker de schakel tussen verschillende werelden. Uw relatie met de achterban is bepalend voor het succes van uw werk. In deze kennispublicatie wordt de GHOR in algemene zin beschreven. In regionale documenten (bijvoorbeeld regionale plannen of productenboeken) is de nadere invulling van de GHOR in uw eigen regio terug te vinden. Deze documenten zijn aanwezig op uw eigen GHOR-bureau.

1.

Rampen en crises voorkomen en bestrijden Door maatschappelijke, technologische en biologische ontwikkelingen is onze maatschappij veiliger geworden, maar ook kwetsbaarder. Van de overheid wordt verwacht dat zij risico’s inventariseert, analyseert en zo mogelijk wegneemt of beperkt. Maar niet alles is te voorkomen. Daarom bereidt de overheid zich ook voor op mogelijke rampen of crises en de gevolgen daarvan. Door een goede voorbereiding kan dan snel en effectief hulp worden geboden, waardoor gevolgen beperkter blijven.

2.

Wat is geneeskundige hulp bij rampen en crises? Bij een ramp of crisis kan het nodig zijn dat geneeskundige hulpverlening wordt ingeschakeld. Slachtoffers moeten immers zo goed en zo snel mogelijk worden geholpen. Deze geneeskundige hulp bij een groot ongeval of ramp komt tot stand in een samenspel van veel organisaties uit de geneeskundige keten (ook wel aangeduid als ‘de witte kolom’), zoals: hĂŽ H;=?ED7B;ĂŽ7C8KB7D9;LEEHP?;D?D=;D hĂŽ C;B:A7C;HIĂŽ7C8KB7D9;PEH= hĂŽ 7BĂŽ:7DĂŽD?;JĂŽ=;IF;9?7B?I;;H:; ĂŽP?;A;D>K?P;D hĂŽ =;PED:>;?:I:?;DIJ;DĂŽ;D hĂŽ >K?I7HJI;DFEIJ;D  De eerste drie typen organisaties zijn vooral verantwoordelijk voor de opgeschaalde acute zorg, ook wel spoedeisende medische hulpverlening genoemd.

1

Waar in deze publicatie ‘u’ staat mag ook ‘jij’ of ‘je’ gelezen worden.

2


;ĂŽĂŽ?IĂŽL;H7DJMEEH:;B?@AĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽFK8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:IPEH=ĂŽ?;HED:;HĂŽ vallen vier deelprocessen, namelijk medische milieukunde2, grootschalige infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek na rampen en psychosociale >KBFL;HB;D?D=ĂŽ8?@ĂŽED=;L7BB;DĂŽ;DĂŽH7CF;DĂŽK?I7HJI;DFEIJ;D ĂŽIF;B;DĂŽ;;DĂŽHEBĂŽ bij de zorg voor lichter gewonden, nazorg en eventueel ondersteuning op opvanglocaties. ;JĂŽ(E:;ĂŽ!HK?IĂŽB;L;HJĂŽ?DĂŽ:;ĂŽLEHCĂŽL7DĂŽ)D;BĂŽDP;J87H;ĂŽHE;F;DĂŽJ;HĂŽ#;:?I9>;ĂŽ II?IJ;DJ?;ĂŽ)#I ĂŽED:;HIJ;KD?D= ĂŽ:EEHĂŽ?DP;JĂŽL7DĂŽLH?@M?BB?=;HI ĂŽ77DĂŽ:;ĂŽ ambulancehulpverlening en speelt een rol bij de opvang en verzorging van niet-gewonden en licht gewonden in een opvangcentrum. Ziekenhuizen met erkenning traumacentrum kunnen op de ongevalslocatie Mobiele Medische Teams (MMTâ&#x20AC;&#x2122;s) inzetten. ;JĂŽ8;IJH?@:;DĂŽL7DĂŽ;;DĂŽH7CFĂŽE<ĂŽ9H?I?IĂŽ8;J;A;DJĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽ=;D;;IAKD:?=;ĂŽA;J;D ĂŽ dat het reguliere werk wordt uitgevoerd in een zogeheten opgeschaalde situatie. De normale bezetting van personeel en middelen wordt dan vertaald naar een bezetting die nodig is bij een ramp. Ook de structuur van de aansturing wordt aangepast. Zo kunnen meer slachtoffers worden geholpen. De zorgverleners maken met elkaar afspraken over ketenzorg in opgeschaalde situaties, zoals ambulancebijstand en gewondenspreiding. De taken van de verschillende zorgverleners staan omschreven in de Wet veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s (Wvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Aan het einde van deze kennispublicatie wordt deze wettelijke context nader toegelicht.

2

Dit betreft gezondheidskundig advies bij gevaarlijke stoffen.

3


3.

Wat is de GHOR? ;ĂŽ7<AEHJ?D=ĂŽ%(ĂŽIJ77JĂŽLEEHĂŽ6=;D;;IAKD:?=;ĂŽ>KBFL;HB;D?D=IEH=7D?I7J?;ĂŽ?DĂŽ :;ĂŽH;=?EĂŽDĂŽH7CF ĂŽ;DĂŽ9H?I?II?JK7J?;IĂŽ:;ĂŽ6M7HC;ĂŽ<7I; ĂŽED:;HIJ;KDJĂŽE<ĂŽB;?:JĂŽ :;ĂŽ%(ĂŽ:;ĂŽ=;D;;IAKD:?=;ĂŽ>KBFL;HB;D?D=ĂŽ;DĂŽIJ;CJĂŽ:;P;ĂŽ7<ĂŽC;JĂŽ7D:;H;ĂŽ betrokken overheden en kolommen. Dit zijn bijvoorbeeld politie, brandweer ;DĂŽ=;C;;DJ;DĂŽDĂŽI?JK7J?;IĂŽ:77H8K?J;DĂŽ:;ĂŽ6AEK:;ĂŽ<7I; ĂŽH?9>JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽP?9>ĂŽEFĂŽ 7:L?I;H?D=ĂŽ;DĂŽ?D<EHC7J?;LEEHP?;D?D=ĂŽ%EAĂŽ?IĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ:7DĂŽ8;JHEAA;DĂŽ8?@ĂŽ>;JĂŽ opstellen en beoefenen van plannen/procedures voor het optreden in de warme fase. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zĂŠlf. ;ĂŽ%(ĂŽ?IĂŽ?DĂŽ:;ĂŽM;JĂŽ8;I9>H;L;DĂŽ,EB=;DIĂŽ:;ĂŽ-;JĂŽL;?B?=>;?:IH;=?EIĂŽ?IĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ belast met: t de coĂśrdinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening t de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.3 E;BĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ?IĂŽ:7JĂŽ:;ĂŽ=;PED:>;?:IPEH= ĂŽED:;HĂŽH;=?;ĂŽL7DĂŽ>;JĂŽEF;D877HĂŽ bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. Zo kunnen slachtoffers van rampen en crises optimale zorg krijgen.

4.

GHOR als deel van de veiligheidsregio De wet geeft de kaders aan voor openbare veiligheid en publieke gezondheidszorg. Op basis hiervan is een organisatie van 25 veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s gerealiseerd. Een veiligheidsregio behoort tot de overheid, net als bijvoorbeeld provincies, gemeenten en waterschappen. De veiligheidsregio wordt ingesteld door de colleges van B en W van de gemeenten uit de betreffende veiligheidsregio. ;ĂŽ%(ĂŽ?IĂŽED:;H:;;BĂŽL7DĂŽ:;ĂŽL;?B?=>;?:IH;=?E ĂŽD77IJĂŽ8H7D:M;;HĂŽ;DĂŽ gemeentelijke crisisbeheersing, en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio. Dit bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die samen de veiligheidsregio vormen. De politie heeft een eigen bestuurlijke organisatie. De veiligheidsregio werkt echter bij de uitvoering van haar taken ook nauw samen met de politie.

3ĂŽ DĂŽ:;ĂŽH;=?ED7B;ĂŽ?DLKBB?D=ĂŽL7DĂŽ:;P;ĂŽ%( J7A;DĂŽAKDD;DĂŽ?DĂŽ:;ĂŽFH7AJ?@AĂŽ7D:;H;ĂŽJ;HC;DĂŽMEH:;DĂŽ =;8HK?AJĂŽDĂŽ:;P;ĂŽA;DD?IFK8B?97J?;ĂŽMEH:;DĂŽ:;ĂŽJ;HC;DĂŽK?JĂŽ:;ĂŽ-LHĂŽ=;>7DJ;;H:ĂŽ0?;ĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽ H;=?ED7B;ĂŽ?DJ;HFH;J7J?;ĂŽ:;ĂŽ:E;BIJ;BB?D=ĂŽL7DĂŽKMĂŽ;?=;DĂŽ%( 8KH;7KĂŽ

4


GHOR-regio's Editie mei 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Groningen Fryslân Drenthe IJssel-Vecht Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland Noord Amsterdam-Amstelland Zaanstreek-Waterland Kennemerland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Zuidoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg Flevoland

Schiermonnikoog Ameland Eemsmond Terschelling De Marne Dongeradeel

Loppersum

Ferwerderadiel Dantumadeel

het Bildt

Bedum

Vlieland Menaldumadeel

Achtkarspelen

Delfzijl

Ten Boer

Zuidhorn

Leeuwarderadeel

Groningen

Grootegast

1

Slochteren Scheemda

Tytsjerksteradiel

Leeuwarden

Franekeradeel

Appingedam

Winsum Kollumerland en Nieuwkruisland

Reiderland

Leek Hoogezand- Menterwolde Sappemeer

Haren

Harlingen Marum

Winschoten

Littenseradiel Smallingerland WĂťnseradiel Texel

Noordenveld

2

Sneek

Bellingwedde

Veendam

Boarnsterhim

Bolsward

Tynaarlo

Pekela

Opsterland Stadskanaal

Aa en Hunze

Assen

Wymbritseradiel

Ooststellingwerf

Skarsterlân

Vlagtwedde

Heerenveen Nijefurd

Den Helder

Borger-Odoorn

Wieringen Gaasterlân-Sleat

Weststellingwerf

Lemsterland

Anna Paulowna

Westerveld

Wieringermeer

Zijpe

3

Midden-Drenthe

Schagen Niedorp Harenkarspel

10

Opmeer Langedijk Heerhugowaard

Meppel

Noordoostpolder

Castricum

Zwartewaterland

GraftDe Rijp Beemster Zeevang

Dalfsen Zwolle

11

25

Ommen

Hattem Oldebroek

Twenterand

Elburg

Tubbergen

Heerde Raalte

Almere Diemen

4

Dronten Lelystad

Zaanstad Oostzaan Waterland Landsmeer

Haarlemmerliede en Bloemendaal Spaarnwoude Haarlem Amsterdam Zandvoort Heemstede Bennebroek Haarlemmermeer Hillegom

Hardenberg

Kampen

13

12

Emmen

Hoogeveen

Staphorst

Schermer

Uitgeest Heemskerk Wormerland Purmerend Edam-Volendam Beverwijk Velsen

De Wolden

Urk

Hoorn Drechterland

Koggenland

Alkmaar Heiloo

Coevorden

Steenwijkerland Andijk Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec

Bergen (NH.)

Hellendoorn

Olst-Wijhe Zeewolde

Harderwijk

Dinkelland Wierden

Almelo

Nunspeet

Muiden

Borne

Epe

Ouder-Amstel Weesp Naarden Huizen Amstelveen Blaricum Abcoude Aalsmeer

Rijssen-Holten

Ermelo Deventer Noordwijkerhout Lisse Laren Eemnes Uithoorn Putten Noordwijk Hof van Twente Bunschoten Voorst Teylingen Hilversum Loenen De Ronde Venen Nijkerk Baarn Wijdemeren Alkemade Katwijk Apeldoorn Jacobswoude Oegstgeest Lochem Nieuwkoop Amersfoort Leiderdorp Barneveld Breukelen Soest Leiden Wassenaar Maarssen De Bilt Zutphen Voorschoten Leusden Alphen aan den Rijn Zoeterwoude Brummen Woerden Zeist Leidschendam- Rijnwoude Scherpenzeel Berkelland Bodegraven Utrecht Woudenberg Boskoop Voorburg Ede 's-Gravenhage Zoetermeer Renswoude Montfoort Waddinxveen Reeuwijk Bronckhorst Bunnik Utrechtse Heuvelrug Rozendaal IJsselstein Oudewater PijnackerRheden Doesburg Nieuwegein Veenendaal Gouda Nootdorp Westland Arnhem Oost Gelre Houten Delft Lansingerland Moordrecht Wijk bij Duurstede Renkum Lopik Zevenaar Rhenen Wageningen Vlist Westervoort Vianen Doetinchem Midden-Delfland Schoonhoven Capelle aan Ouderkerk Bergambacht Duiven Culemborg den IJssel Schiedam Maassluis Buren Zederik Liesveld Aalten Nederlek Montferland Overbetuwe Rozenburg Vlaardingen Neder-Betuwe Leerdam Oude IJsselstreek Lingewaard Westvoorne Rotterdam Rijnwaarden Nieuw-Lekkerland Geldermalsen Brielle Tiel Ridderkerk Millingen Druten Graafstroom Giessenlanden aan de Rijn Beuningen Gorinchem Hellevoetsluis Barendrecht West Maas en Waal Ubbergen Spijkenisse Hardinxveld-Giessendam Lingewaal Neerijnen Bernisse Nijmegen Sliedrecht Goedereede Zwijndrecht Oud-Beijerland Wijchen Binnenmaas Groesbeek Zaltbommel Woudrichem Lith Korendijk Heumen Werkendam Maasdriel Oss Dordrecht Dirksland Mook en Cromstrijen Strijen Middelaar Middelharnis Aalburg Grave Maasdonk Landerd Cuijk Schouwen-Duiveland 's-Hertogenbosch Gennep Geertruidenberg Oostflakkee Heusden Drimmelen Bernheze Waalwijk Mill en Sint Hubert Sint-Michielsgestel Moerdijk Vught Uden Oosterhout Boxmeer Loon op Zand Dongen Bergen (L.) Haaren Schijndel Sint Anthonis Boekel Veghel Steenbergen Halderberge Noord-Beveland Boxtel Tholen Etten-Leur Breda Tilburg Sint-Oedenrode Gilze en Rijen

14

6

16

9

15

Oldenzaal Losser

5 Hengelo

Enschede

Haaksbergen

7

Winterswijk

8

17

18

21

20

Oisterwijk

Veere Middelburg Vlissingen

Goes

19

Bergen op Zoom Roosendaal Kapelle

Rucphen Alphen-Chaam Goirle

Oirschot Hilvarenbeek

Zundert Baarle-Nassau

Borsele Reimerswaal

Woensdrecht

Gemert-Bakel Laarbeek Son en Breugel Nuenen, Gerwen en Helmond Nederwetten Deurne Eindhoven

Waalre

Horst aan de Maas

22

Arcen en Velden

Sevenum

Someren Asten

Eersel

Maasbree Venlo

Heeze-Leende

Sluis

Meijel

Helden

Valkenswaard

Hulst Terneuzen

Venray

Geldrop-Mierlo

Veldhoven Reusel- Bladel De Mierden

Meerlo-Wanssum

Best

Bergeijk

Cranendonck

Kessel

Nederweert

23

Beesel

Leudal

Weert

Roermond Maasgouw Roerdalen

Echt-Susteren

Sittard-Geleen Stein Beek

Onderbanken Schinnen Brunssum Nuth

Landgraaf

24

Heerlen Meerssen Kerkrade Voerendaal Maastricht Valkenburg aan de Geul Simpelveld Margraten Gulpen-Wittem Eijsden Vaals

Bron: Ministerie BZK

Als ondergrond voor deze kaart zijn de gemeenten van 2008 gebruikt. Eventuele wijzigingen of correcties kunnen doorgegeven worden via e-mail: atlas@rivm.nl. Op de site van de Nationale Atlas Volksgezondheid is de meest recente informatie te vinden: http://www.zorgatlas.nl, zoekterm 'ghorregio'.

'JHVVS0WFS[JDIUWBOEF()03SFHJPT CSPO.JOJTUFSJFWBO7FO+ [PSHBUMBT3*7.

5.

Het GHOR-bureau HĂŽP?@DĂŽĆ&#x152;Ć?ĂŽ%( H;=?EIĂŽ;DĂŽ:77HC;;ĂŽĆ&#x152;Ć?ĂŽ:?H;9J;KH;DĂŽFK8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?: 4. De directeur publieke gezondheid wordt bij de uitvoering van de taken ED:;HIJ;KD:ĂŽ:EEHĂŽ;;DĂŽ%( 8KH;7KĂŽ;JĂŽ%( 8KH;7KĂŽH?9>JĂŽP?9>ĂŽEFĂŽJ7A;DĂŽ?DĂŽ:;ĂŽ koude en de warme fase. Taken in de koude fase betreffen de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Taken in de warme fase zijn activiteiten die worden uitgevoerd bij een calamiteit. U bent als bureaumedewerker en/of 7BIĂŽIB;KJ;B<KD9J?ED7H?IĂŽM;HAP77CĂŽ8?@ĂŽ;;DĂŽ%( 8KH;7KĂŽBIĂŽ8KH;7KC;:;M;HA;HĂŽ richt u zich op taken in de koude fase, zoals beleid ontwikkelen voor geneeskundige hulpverlening, realiseren van opleiding/training/oefening op dat gebied, of adviseren bij planvorming. Als sleutelfunctionaris richt u zich op taken in de warme fase, zoals het leiden van de geneeskundige hulpverlening L7DK?JĂŽ9H?I?IJ;7CIĂŽE<ĂŽ>;JĂŽ9EĂ?H:?D;H;DĂŽE<ĂŽED:;HIJ;KD;DĂŽ:77HL7DĂŽDĂŽF7H7=H77<ĂŽĆ&#x2018;ĂŽ worden de taken in de koude en warme fase nader toegelicht.

4ĂŽ ;ĂŽ:?H;9J;KHĂŽFK8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:ĂŽMEH:JĂŽ?DĂŽ:;ĂŽEF;H7J?ED;B;ĂŽ<KD9J?; ĂŽLEB=;DIĂŽ>;JĂŽ(;<;H;DJ?;A7:;HĂŽ (;=?ED77BĂŽH?I?IFB7D ĂŽ77D=;:K?:ĂŽ7BIĂŽ6:L?I;KHĂŽ;D;;IAKD:?=ĂŽE;ĂŽ:;P;ĂŽ<KD9J?ED7H?IĂŽ?DĂŽKMĂŽ eigen regio wordt genoemd, kunt u vinden in het regionaal crisisplan. Daarin staan ook de benamingen van de overige functies en rollen.

5


;ĂŽĆ&#x152;Ć?ĂŽ%( 8KH;7KIĂŽP?@DĂŽL;H;D?=:ĂŽ?DĂŽ%(ĂŽ$;:;HB7D:ĂŽ%(ĂŽ$;:;HB7D:ĂŽ 8;>7HJ?=JĂŽ:;ĂŽ8;B7D=;DĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ%( H;=?EIĂŽ?DĂŽ>;JĂŽ7B=;C;;D ĂŽ;DĂŽ?DĂŽ>;JĂŽ bijzonder bij de totstandkoming en invoering van wet- en regelgeving. Zij is het aanspreekpunt voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Deze ministeries zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de geneeskundige hulp bij rampen en crises: VWS is verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke gedeelte van de zorgverlening; VenJ is verantwoordelijk voor de organisatie en C;:;<?D7D9?;H?D=ĂŽL7DĂŽ:;ĂŽH7CF;D8;IJH?@:?D=ĂŽ;DĂŽ:KIĂŽEEAĂŽ:;ĂŽ%(

6.

Primaire uitvoeringsprocessen van de geneeskundige hulpverlening ;ĂŽ%( J7A;DĂŽP?@DĂŽ=;H?9>JĂŽEFĂŽ:;ĂŽ=HEEJI9>7B?=;ĂŽ=;D;;IAKD:?=;ĂŽ>KBFL;HB;D?D=ĂŽ ?;H8?DD;DĂŽMEH:;DĂŽ:;ĂŽLEB=;D:;ĂŽJM;;ĂŽFH?C7?H;ĂŽK?JLE;H?D=IFHE9;II;DĂŽ onderscheiden:

Opgeschaalde acute zorg Dit betreft prioritering (â&#x20AC;&#x2DC;triageâ&#x20AC;&#x2122;), behandeling en vervoer van gewonden bij rampen en crises. Dit wordt geleverd door de reguliere keten van acute zorg.

Publieke gezondheidszorg &K8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:IPEH=ĂŽ?IĂŽ;;DĂŽL;H7DJMEEH:;B?@A>;?:ĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ ĂŽM77H8?@ĂŽ>;JĂŽ (,#ĂŽA7DĂŽ7:L?I;H;DĂŽ&K8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:IPEH=ĂŽECL7J 1. medische milieukunde 2. grootschalige infectieziektebestrijding 3. gezondheidsonderzoek na rampen 4. psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen. Bij 1 en 2 gaat het om bescherming van de volksgezondheid. Bij 3 gaat het om onderzoek naar kortetermijn- en langetermijngezondheidseffecten van de gebeurtenis, en om het leveren van evaluatieve gegevens voor de hulpverlening. Bij 4 gaat het om de coĂśrdinatie van de psychosociale opvang en hulpverlening aan slachtoffers na ongevallen en rampen. Deze opvang en hulpverlening L;HBEEFJĂŽL77AĂŽL?7ĂŽ7<IFH7A;DĂŽL7DĂŽ:;ĂŽĂŽC;JĂŽ?DIJ;BB?D=;DĂŽLEEHĂŽIB79>JE<<;H>KBF ĂŽ geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en mogelijk huisartsen.

6


De rol van de GHOR verandert, maar de GHOR blijft keihard nodig Martin Smeekes, bestuurslid GHOR Nederland (portefeuillehouder Kennis & OTO) en plv. directeur publieke gezondheid, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Als GHOR bewegen we ons op het snijvlak van verschillende wetgevingen, zoals de Wet veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s, de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet toelating zorginstellingen. Deze complexe omgeving proberen we te verduidelijken aan zorginstellingen, hulpverleningspartners en het openbaar bestuur. We geven aan dat zij in hun voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing niet alleen staan. Ik vind dat we er als GHOR goed in slagen eenduidigheid te brengen in de organisatie van de opgeschaalde zorg, hierbij gesteund door de wetgeving. Onze kracht is te zorgen voor samenhang tussen de afzonderlijke plannen en bij te dragen aan het gezamenlijk oefenen, natuurlijk met respect voor de eigen accenten van de verschillende partijen. Daarnaast zijn we voor zowel monodisciplinaire partners als multidisciplinaire partners het aanspreekpunt voor informatie vanuit de witte kolom. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over infectieziektebestrijding (samen met de GGD) en slachtofferinformatie. Dergelijke informatie is ook multidisciplinair en voor het openbaar bestuur van groot belang. In deze kennispublicatie wordt beschreven waar wij als GHOR voor staan. Deze informatie is belangrijk voor zowel onze partners als onszelf.

7.

Taken van de GHOR in de koude en warme fase ;ĂŽ%(ĂŽLE;HJĂŽ>77HĂŽJ7A;DĂŽD?;JĂŽ7BB;;DĂŽK?JĂŽJ?@:;DIĂŽ;;DĂŽH7CF ĂŽE<ĂŽ9H?I?II?JK7J?; ĂŽ maar ook daarbuiten. Steeds staan de bovengenoemde twee primaire uitvoeringsprocessen van de geneeskundige hulpverlening centraal. Wat zijn :7DĂŽ:;ĂŽJ7A;DĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ%(

Koude fase DĂŽ:;ĂŽAEK:;ĂŽ<7I;ĂŽAKDJĂŽKĂŽ7BIĂŽ%( 8KH;7KC;:;M;HA;HĂŽK?J;;DBEF;D:;ĂŽJ7A;DĂŽ verrichten:

Met ketenpartners afspraken maken ter voorbereiding op de opgeschaalde zorg Bijzondere situaties, zoals rampen en crises, kunnen gevolgen hebben voor de continuĂŻteit van de zorgverlening. Volgens de Wvr moeten zorgverleners die een rol spelen in de geneeskundige hulpverlening zich daarom voorbereiden EFĂŽ:?;ĂŽ8?@PED:;H;ĂŽI?JK7J?;IĂŽ?;HEL;HĂŽCE;J;DĂŽI9>H?<J;B?@A;ĂŽ7<IFH7A;DĂŽMEH:;DĂŽ =;C77AJĂŽC;JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽDĂŽ:;ĂŽFH7AJ?@AĂŽD;C;DĂŽC;:;M;HA;HIĂŽL7DĂŽ>;J

7


%( 8KH;7KĂŽ>;JĂŽ?D?J?7J?;<ĂŽJEJĂŽ>;JĂŽC7A;DĂŽL7DĂŽ:;P;ĂŽ7<IFH7A;DĂŽ;ĂŽ7<IFH7A;DĂŽ gaan (minimaal) over de volgende onderwerpen: t de procedures die worden gevolgd bij een ramp of crisis t de inzet van personeel en materieel (capaciteit en specialiteit) t de bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel, ruimte en materieel t de wijze van opleiden, trainen en oefenen met betrekking tot de opschaling t :;ĂŽI7C;DM;HA?D=ĂŽC;JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ;DĂŽ7D:;H;ĂŽ>KBFL;HB;D?D=I ?DIJ;BB?D=;D t >;JĂŽED:;H>EK:ĂŽ;DĂŽ8;>;;HĂŽL7DĂŽC7J;H?;;BĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽ%( ĂŽ:7JĂŽ;?=;D:ECĂŽ?IĂŽL7DĂŽ :;ĂŽL;?B?=>;?:IH;=?EĂŽE<ĂŽ>;JĂŽ(?@A ;ĂŽ%( 8KH;7KC;:;M;HA;HĂŽ?D<EHC;;HJĂŽL;HLEB=;DIĂŽ>;JĂŽ8;IJKKHĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ veiligheidsregio over deze voorbereidingen van de zorgverleners op de opgeschaalde zorg. De schriftelijke afspraken tussen de zorgverleners en de %(ĂŽMEH:;DĂŽED:;HJ;A;D:ĂŽ:EEHĂŽ>;JĂŽ8;IJKKHĂŽL7DĂŽ:;ĂŽL;?B?=>;?:IH;=?E ĂŽE<ĂŽD7C;DIĂŽ dit bestuur door de directeur publieke gezondheid.

Zorgen voor beschikbaarheid, bereikbaarheid en vakbekwaamheid van GHORsleutelfunctionarissen Beschikbaarheid ;JĂŽ%( 8KH;7KĂŽCE;JĂŽPEH=;DĂŽLEEHĂŽLEB:E;D:;ĂŽ8;I9>?A877H>;?:ĂŽL7DĂŽ%( IB;KJ;B<KD9J?ED7H?II;D ĂŽĆ&#x152;Ć&#x17D;ĂŽKKHĂŽF;HĂŽ:7= ĂŽĆ&#x2018;ĂŽ:7=;DĂŽF;HĂŽM;;AĂŽDĂŽ>;JĂŽ;IBK?JĂŽ F;HIED;;BĂŽL;?B?=>;?:IH;=?EIĂŽMEH:;DĂŽ:;ĂŽLEB=;D:;ĂŽ%( IB;KJ;B<KD9J?ED7H?II;DĂŽ onderscheiden: t EF;H7J?ED;;BĂŽ:?H;9J;KHĂŽ%( 5 t >EE<:ĂŽI;9J?;ĂŽ%(ĂŽ) %( t E<<?9?;HĂŽL7DĂŽ:?;DIJĂŽ ĂŽ=;D;;IAKD:?=ĂŽ%L  t 9ECC7D:7DJĂŽL7DĂŽ:?;DIJĂŽ ĂŽ=;D;;IAKD:?=ĂŽL  t >EE<:ĂŽ79J?;9;DJHKCĂŽ%(ĂŽ9 t EF;H7J?ED;;BĂŽC;:;M;HA;HĂŽ79J?;9;DJHKCĂŽ%(ĂŽ%#9 t 9EĂ?H:?D7JEHĂŽ=;MED:;DL;HLE;HĂŽ, t >EE<:ĂŽ=;MED:;DD;IJĂŽ$ t leider kernteam psychosociale hulpverlening t leider opvangteam psychosociale hulpverlening. EL;DIJ77D:;ĂŽ%( <KD9J?;IĂŽMEH:;DĂŽ?D=;LKB:ĂŽL7DK?JĂŽ>;JĂŽ%( 8KH;7K ĂŽ :;ĂŽ ĂŽ:;ĂŽH;=?ED7B;ĂŽ7C8KB7D9;LEEHP?;D?D=ĂŽ(, ĂŽ;DE<ĂŽ:;ĂŽF7HJD;HIĂŽK?JĂŽ :;ĂŽ=;D;;IAKD:?=;ĂŽA;J;DĂŽ;JĂŽ%( 8KH;7KĂŽ?IĂŽ;HĂŽL;H7DJMEEH:;B?@AĂŽLEEHĂŽ:7JĂŽ 5ĂŽ %FĂŽ87I?IĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ-F=ĂŽĆ&#x152;;ĂŽJH7D9>;ĂŽIJ77JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽF;HĂŽĆ&#x2039;ĂŽ@7DK7H?ĂŽĆ&#x152;Ć&#x160;Ć&#x2039;Ć&#x152;ĂŽED:;HĂŽB;?:?D=ĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ:?H;9J;KHĂŽ publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarmee vervalt de functie van :?H;9J;KHĂŽ%(ĂŽ;JĂŽ;IBK?JĂŽF;HIED;;BĂŽL;?B?=>;?:IH;=?EIĂŽ?IĂŽDE=ĂŽD?;JĂŽ77D=;F7IJĂŽEFĂŽ:;P;ĂŽI?JK7J?;ĂŽ DĂŽ>;JĂŽA7:;HĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ<;?J;B?@A;ĂŽ9H?I?I8;>;;HI?D=ĂŽ?IĂŽ:KIĂŽDE=ĂŽIFH7A;ĂŽL7DĂŽ;;DĂŽEF;H7J?ED;;BĂŽ:?H;9J;KHĂŽ %(ĂŽDĂŽ:;ĂŽFH7AJ?@AĂŽMEH:JĂŽ:;P;ĂŽ<KD9J?;ĂŽ?D=;LKB:ĂŽ:EEHĂŽ:;ĂŽ:?H;9J;KHĂŽFK8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:ĂŽ;DĂŽ :;=;D;DĂŽ:?;ĂŽD77IJĂŽ:;ĂŽ&ĂŽ?DĂŽ>;JĂŽ:;I8;JH;<<;D:;ĂŽF?A;JĂŽF7HJ?9?F;H;D

8


deze functionarissen worden benoemd, op piket gesteld (waardoor ze in een vastgestelde periode, bijvoorbeeld een week, beschikbaar en bereikbaar zijn), met opleiding/training/oefening worden voorbereid op hun taak en middelen krijgen om hun functie uit te oefenen.

Bereikbaarheid ;JĂŽ%( 8KH;7KĂŽPEH=JĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽ8;H;?A877H>;?:ĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ%( IB;KJ;B<KD9J?ED7H?II;DĂŽ0?@ĂŽCE;J;DĂŽ?DĂŽ:;ĂŽF?A;JF;H?E:;ĂŽĆ&#x152;Ć&#x17D;ĂŽKKHĂŽF;HĂŽ:7= ĂŽĆ&#x2018;ĂŽ:7=;DĂŽ per week oproepbaar zijn via de meldkamer ambulancezorg. Ook tijdens een inzet moeten zij bereikbaar zijn en de communicatieapparatuur goed kunnen gebruiken om hun taak uit te kunnen voeren.

Vakbekwaamheid ;JĂŽ%( 8KH;7KĂŽ:H77=JĂŽPEH=ĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽL7A8;AM77C>;?:ĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ%( sleutelfunctionarissen. Deze functionarissen moeten een programma voor initiĂŤle vakbekwaamheid (startniveau) volgen. Daarnaast is er aandacht voor blijvende vakbekwaamheid, bijvoorbeeld in de vorm van bij-/nascholing, bijwonen van vakbijeenkomsten, registratie van opleidings-/trainings-/ oefenactiviteiten en bijhouden van portfolio.

9


Toegankelijk maken van plannen voor de opgeschaalde zorg ;JĂŽ%( 8KH;7KĂŽ8;I9>?AJĂŽEL;HĂŽK?J;;DBEF;D:;ĂŽFB7DD;DĂŽ;DĂŽ?D<EHC7J?;8HEDD;DĂŽ :?;ĂŽH;B;L7DJĂŽP?@DĂŽC;JĂŽ8;JH;AA?D=ĂŽJEJĂŽ:;ĂŽEF=;I9>77B:;ĂŽPEH=ĂŽ;JĂŽ=77JĂŽ>?;H8?@ĂŽECĂŽ monodisciplinaire plannen voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises, maar ook om multidisciplinaire plannen. Daarbij kunt u denken aan: regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan, regionaal crisisplan, bestuurlijke netwerkkaarten, draaiboeken, bereikbaarheidsgegevens, plannen op het gebied van opleiden/trainen/oefenen en evaluatierapporten van oefeningen ;DĂŽ?DP;JJ;DĂŽ;ĂŽ%( 8KH;7KC;:;M;HA;HĂŽCE;JĂŽ:;P;ĂŽFB7DD;DĂŽ;DĂŽ?D<EHC7J?;ĂŽ JE;=7DA;B?@AĂŽC7A;DĂŽLEEHĂŽC;JĂŽD7C;ĂŽ:;ĂŽ;?=;DĂŽ%( C;:;M;HA;HI ĂŽ:;ĂŽM?JJ;ĂŽ ketenpartners en het openbaar bestuur. Dat betekent dat u deze documentatie op verzoek opvraagt, archiveert en/of doorgeeft.

Adviseren van zorginstellingen over de voorbereiding op de opgeschaalde zorg Zorginstellingen kunnen zich voorbereiden op de opgeschaalde zorgverlening door goede rampenopvang- en (zorg)continuĂŻteitsplannen te hebben. (7CF;DEFL7D=FB7DD;DĂŽ=;L;DĂŽ77DĂŽ>E;ĂŽEH=7D?I7J?;IĂŽP?9>ĂŽLEEH8;H;?:;DĂŽEFĂŽ:;ĂŽ EFL7D=ĂŽL7DĂŽ=HEJ;H;ĂŽ77DJ7BB;DĂŽIB79>JE<<;HIĂŽEDJ?DKĂ&#x2C6;J;?JIFB7DD;DĂŽ=;L;DĂŽ77DĂŽ hoe de continuĂŻteit van de reguliere zorg wordt gegarandeerd bij bijvoorbeeld 8H7D:ĂŽE<ĂŽIJHEECK?JL7BĂŽBIĂŽ%( 8KH;7KC;:;M;HA;HĂŽAKDJĂŽKĂŽPEH=?DIJ;BB?D=;DĂŽ adviseren bij het opstellen en actualiseren van deze plannen. Daarnaast bereiden de zorginstellingen zich op de opgeschaalde zorg voor met gerichte opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten. Ook hierbij kunt u de zorginstellingen adviseren.

10


Oefeningen organiseren ;ĂŽ%(ĂŽEH=7D?I;;HJĂŽH;=;BC7J?=ĂŽCEDE:?I9?FB?D7?H;ĂŽE;<;D?D=;DĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽM?JJ;ĂŽ AEBECĂŽ77HD77IJĂŽ:H77=JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ8?@ĂŽ77DĂŽCKBJ?:?I9?FB?D7?H;ĂŽ9H?I?IE;<;D?D=;D ĂŽ waarin de geneeskundige keten samen met bijvoorbeeld gemeenten, brandweer en politie wordt beoefend.

Bijdragen aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio ;ĂŽ%(ĂŽ:H77=JĂŽL7DK?JĂŽ>;JĂŽF;HIF;9J?;<ĂŽL7DĂŽ:;ĂŽLEBAI=;PED:>;?:ĂŽ;DĂŽ:;ĂŽPEH=ĂŽ8?@ĂŽ 77DĂŽ:;ĂŽEDJM?AA;B?D=ĂŽL7DĂŽ:;ĂŽL;?B?=>;?:IH;=?EĂŽBIĂŽ%( 8KH;7KC;:;M;HA;HĂŽ kunt u bijdragen aan het ontwikkelen van plannen (bijvoorbeeld regionaal beleidsplan of regionaal crisisplan), het uitwerken van die plannen (bijvoorbeeld in opleidingsbeleid of evenementenbeleid), de implementatie van vernieuwingen en organisatieontwikkeling.

Adviseren van overheden en organisaties over crisisbeheersing en rampenbestrijding ;ĂŽ%(ĂŽA7DĂŽ?DĂŽ:?JĂŽA7:;HĂŽ>;JĂŽEF;D877HĂŽ8;IJKKHĂŽEFĂŽ77DLH77=ĂŽ7:L?I;H;D hĂŽ EL;HĂŽPEH=ĂŽ;DĂŽ>O=?Ă&#x201E;D;ĂŽ?DĂŽ>;JĂŽA7:;HĂŽL7DĂŽ;L;D;C;DJ;DL;?B?=>;?: hĂŽ EL;HĂŽ8?@LEEH8;;B:ĂŽJE;=7DA;B?@A>;?:ĂŽLEEHĂŽ>KBFL;HB;D;HIĂŽ;DĂŽLBK9>JM;=;DĂŽ8?@ĂŽ 8EKMFHE@;9J;DĂŽE<ĂŽ?D<H7IJHK9JKH;B;ĂŽFHE@;9J;DĂŽ;JĂŽ=77JĂŽ>?;H8?@ĂŽECĂŽED:;HĂŽ andere woonwijken, winkelcentra, industrieterreinen en -gebouwen, recreatievoorzieningen, grootschalige/vitale infrastructuur, verkeer en openbaar vervoer. Voor alle hulpverleners is het erg belangrijk dat zij snel ter plaatse kunnen komen. Voor de geneeskundige hulpverlening is het 8EL;D:?;DĂŽ;II;DJ?;;BĂŽEEAĂŽM;;HĂŽID;BĂŽM;=ĂŽJ;ĂŽAKDD;DĂŽ77HECĂŽ?IĂŽ%( 7:L?;IĂŽ hierbij relevant. Door bovenstaande adviezen worden al in een vroeg stadium (namelijk bij risicobeheersing) voorwaarden geschapen voor adequate hulpverlening en zelfredzaamheid. Zo kunnen voorzienbare gezondheidsrisicoâ&#x20AC;&#x2122;s worden J;HK==;:HED=;DĂŽ;ĂŽ%(ĂŽA7DĂŽ:;P;ĂŽ7:L?;IHEBĂŽEFĂŽL;;BĂŽC7D?;H;DĂŽ?DLKBB;D ĂŽ bijvoorbeeld op basis van eigen expertise, mono- en multidisciplinaire samenwerking en inhuur van expertise.

11


Bijdragen aan multidisciplinaire operationele plannen ;ĂŽ%(ĂŽ:H77=JĂŽL7DK?JĂŽ>;JĂŽF;HIF;9J?;<ĂŽL7DĂŽ:;ĂŽLEBAI=;PED:>;?:ĂŽ;DĂŽ:;ĂŽ zorg bij aan multidisciplinaire plannen, zoals rampbestrijdingsplannen, calamiteitenplannen en preparatieplannen voor evenementen, bouwprojecten E<ĂŽ?D<H7IJHK9JKH;B;ĂŽFHE@;9J;DĂŽBIĂŽ%( 8KH;7KC;:;M;HA;HĂŽD;;CJĂŽKĂŽ:7DĂŽ:;;BĂŽ aan multidisciplinaire werkgroepen die deze plannen opstellen en zorgt u voor de geneeskundige inbreng. Bovenstaande taken hebben steeds betrekking op de primaire uitvoeringsprocessen van de geneeskundige hulpverlening (â&#x20AC;&#x2DC;opgeschaalde acute zorgâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;publieke gezondheidszorgâ&#x20AC;&#x2122;) en de afstemming daarvan met de verschillende samenwerkingspartners, zowel uit de geneeskundige keten als uit de andere kolommen/organisaties/diensten.

Samenwerken over de regiogrenzen heen is kenmerkend voor de GHORaanpak Adrie Henkes, beleidsmedewerker GHOR Flevoland en HS-GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek

In de koude situatie ben ik beleidsmedewerker GHOR. In de warme situatie vervul ik de functie hoofd sectie GHOR (HS-GHOR). Op tactisch niveau ben ik als HS-GHOR belast met de coĂśrdinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast ben ik adviseur voor de directeur publieke gezondheidszorg. De functie van HS-GHOR is boeiend, omdat je met alle actoren te maken hebt. Het is belangrijk dat je de juiste personen kent en gekend wordt, zowel mono- als multidisciplinair. Hierdoor kan ik mijn informatiepositie goed vervullen. Het belang van een goed netwerk werd duidelijk tijdens het Koninginnedagdrama bij de Naald in Apeldoorn. Een collega-HS-GHOR benaderde mij voor slachtoffers uit Flevoland. Voor de opvang van deze slachtoffers is samen met de leider van het kernteam psychosociale nazorg georganiseerd in Flevoland. Dit is een voorbeeld van een goede multidisciplinaire samenwerking over de grenzen van regioâ&#x20AC;&#x2122;s. Deze manier van samenwerken vind ik onder andere kenmerkend voor mijn werk en de GHOR in zijn algemeenheid.

12


Warme fase CoĂśrdineren, aansturen of regisseren van de geneeskundige hulpverlening $77IJĂŽ:;ĂŽJM;;ĂŽFH?C7?H;ĂŽK?JLE;H?D=IFHE9;II;DĂŽ6EF=;I9>77B:;ĂŽ79KJ;ĂŽPEH=ĂŽ;DĂŽ â&#x20AC;&#x2DC;publieke gezondheidszorgâ&#x20AC;&#x2122; onderscheidt het Besluit veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s vier besturende en ondersteunende processen: hĂŽ C;B:?D=ĂŽ;DĂŽ7B7HC;H?D= hĂŽ EF ĂŽ;DĂŽ7<I9>7B?D= hĂŽ B;?:?D=ĂŽ;DĂŽ9EĂ?H:?D7J?; hĂŽ ?D<EHC7J?;C7D7=;C;nt. Acute zorg

Publieke gezondheidszorg Melding en alarmering Op- en afschaling Leiding en coĂśrdinatie Informatiemanagement besturende en ondersteunende processen

ANP

ZiROP

HaROP

GROP

'JHVVS0WFS[JDIUCFTUVSFOEFFOPOEFSTUFVOFOEFQSPDFTTFO

DĂŽ:;ĂŽM7HC;ĂŽ<7I;ĂŽ8?@ĂŽ:;ĂŽEF=;I9>77B:;ĂŽ=;D;;IAKD:?=;ĂŽ>KBFL;HB;D?D= ĂŽLE;HJĂŽ:;ĂŽ %(ĂŽ:;P;ĂŽ8;IJKH;D:;ĂŽ;DĂŽED:;HIJ;KD;D:;ĂŽFHE9;II;DĂŽK?J ĂŽC;JĂŽ8;JH;AA?D=ĂŽJEJĂŽ:;ĂŽ EF=;I9>77B:;ĂŽ79KJ;ĂŽPEH=ĂŽ;DĂŽ:;ĂŽFK8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:IPEH=ĂŽ%EAĂŽ:H77=JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ zorg voor afstemming ervan met de verschillende samenwerkingspartners. ED9H;;JĂŽ8;J;A;DJĂŽ:?JĂŽ:7JĂŽKĂŽ7BIĂŽ%( IB;KJ;B<KD9J?ED7H?IĂŽ?DĂŽ:;ĂŽM7HC;ĂŽ<7I;ĂŽ:;ĂŽ geneeskundige hulpverlening coĂśrdineert, aanstuurt of regisseert. Dit houdt in dat u: t de geneeskundige hulpverlening op de juiste wijze en met de juiste prioriteitsstelling leidt en/of t zorg draagt voor informatiedeling en -afstemming, en/of t andere organisaties/diensten ondersteunt en adviseert bij de uitvoering en/of t deel uitmaakt van multidisciplinaire coĂśrdinerende staven (dit wordt nader toegelicht in paragraaf 8) en/of t zorgt draagt voor op- en afschaling en/of t bijdraagt aan de evaluatie. Dit alles draagt bij aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij slachtoffers.

13


8.

Organisatie van de rampenbestrijding 0E7BIĂŽ77D=;=;L;DĂŽM;HAJĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽI7C;DĂŽC;JĂŽ:;ĂŽPEH=?DIJ;BB?D=;DĂŽ;DĂŽ zorgverleners in de witte kolom, en daarnaast met de brandweer (rode kolom), FEB?J?;ĂŽ8B7KM;ĂŽAEBEC ĂŽ;DĂŽ=;C;;DJ;DĂŽEH7D@;ĂŽAEBEC ĂŽ,;H:;HĂŽM;HAJĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ samen met bijvoorbeeld waterschappen, milieudiensten en Defensie. Bij een (dreigende) ramp of crisis worden een aantal coĂśrdinatiestructuren actief, die ;;DĂŽ:;;BĂŽL7DĂŽ:;ĂŽA;J;DĂŽ=77DĂŽ77DIJKH;DĂŽ;DJĂŽKĂŽ7BIĂŽ%( IB;KJ;B<KD9J?ED7H?IĂŽ actief in de warme fase, dan kunt u in dat geval multidisciplinair samenwerken op een van de volgende niveaus:

In het commando plaats incident (CoPI) ;JĂŽ=77JĂŽ>?;HĂŽECĂŽ:;ĂŽEF;H7J?ED;B;ĂŽB;?:?D=ĂŽEFĂŽ:;ĂŽFB77JIĂŽL7DĂŽ;;DĂŽ?D9?:;DJ ĂŽ K?J=;LE;H:ĂŽ:EEHĂŽ;;DĂŽCKBJ?:?I9?FB?D7?HĂŽJ;7CĂŽ,7DK?JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽD;;CJĂŽ:;ĂŽ%L ĂŽ E<<?9?;HĂŽL7DĂŽ:?;DIJĂŽ ĂŽ=;D;;IAKD:?= ĂŽE<ĂŽL ĂŽ9ECC7D:7DJĂŽL7DĂŽ:?;DIJĂŽ ĂŽ geneeskundig) zitting in dit team.

In het regionaal operationeel team (ROT) Dit team bestaat uit functionarissen van de verschillende hulpdiensten, die de inzet van hun operationele diensten op afstand leiden in overleg C;JĂŽ>;JĂŽE&ĂŽ,7DK?JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽD;;CJĂŽ>;JĂŽ) %(ĂŽ>EE<:ĂŽI;9J?;ĂŽ%( ĂŽ P?JJ?D=ĂŽ?DĂŽ:?JĂŽJ;7CĂŽ;JĂŽ) %(ĂŽ=;;<JĂŽB;?:?D=ĂŽ77DĂŽ:;ĂŽ%( <KD9J?ED7H?IĂŽ ?DĂŽ>;JĂŽE& ĂŽ:;ĂŽB;:;DĂŽL7DĂŽ:;ĂŽI;9J?;ĂŽ%(ĂŽ?DĂŽ>;JĂŽ(%* ĂŽ:;ĂŽB;?:;HĂŽL7DĂŽ>;JĂŽ A;HDJ;7CĂŽFIO9>EIE9?7B;ĂŽ>KBFL;HB;D?D=ĂŽ;DĂŽ>;JĂŽ>EE<:ĂŽ79J?;9;DJHKCĂŽ%(ĂŽC;JĂŽ :77HED:;HĂŽ:;ĂŽC;:;M;HA;HIĂŽL7DĂŽ>;JĂŽ79J?;9;DJHKCĂŽ%( ĂŽ?JĂŽ79J?;9;DJHKCĂŽ organiseert de logistieke en facilitaire ondersteuning van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Ook speelt het een belangrijke rol bij de informatievoorziening. Bij rampen en crises wordt onderscheid gemaakt in â&#x20AC;&#x2DC;brongebiedâ&#x20AC;&#x2122; en 6;<<;9J=;8?;:ĂŽ;JĂŽ8HED=;8?;:ĂŽ?IĂŽ:;ĂŽFB77JIĂŽL7DĂŽ>;JĂŽ?D9?:;DJĂŽ;JĂŽ;<<;9J=;8?;:ĂŽ?IĂŽ het gebied daarbuiten, waar het incident effecten heeft op de omgeving. Dit A7DĂŽ8;F;HAJĂŽP?@DĂŽJEJĂŽ:;ĂŽ;?=;DĂŽH;=?E ĂŽC77HĂŽEEAĂŽ8EL;DH;=?ED77BĂŽP?@DĂŽ;JĂŽ(%*ĂŽ houdt zich vooral bezig met het effectgebied.

In het gemeentelijk of regionaal beleidsteam (GBT of RBT) Dit team ondersteunt de burgemeester van een getroffen gemeente om op bestuurlijk niveau sturing te geven aan de bestrijding van de gevolgen van een H7CFĂŽ,7DK?JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽD;;CJĂŽ:;ĂŽEF;H7J?ED;;B ĂŽ:?H;9J;KHĂŽFK8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:ĂŽ zitting in dit team6. Deze adviseert de burgemeester, over zaken die betrekking 6ĂŽ DĂŽ>;JĂŽ;IBK?JĂŽF;HIED;;BĂŽL;?B?=>;?:IH;=?EIĂŽ?IĂŽ:;P;ĂŽ<KD9J?ED7H?IĂŽDE=ĂŽ77D=;:K?:ĂŽ7BIĂŽ6EF;H7J?ED;;BĂŽ :?H;9J;KHĂŽ%(

14


>;88;DĂŽEFĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ?DĂŽH;B7J?;ĂŽJEJĂŽ>;JĂŽCKBJ?:?I9?FB?D7?HĂŽEFJH;:;DĂŽ;ĂŽ:?H;9J;KHĂŽ FK8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:ĂŽ=;;<JĂŽ:?H;9JĂŽB;?:?D=ĂŽ77DĂŽ>;JĂŽ) %(ĂŽ?DĂŽ>;JĂŽ(%*ĂŽ DĂŽ>;JĂŽ(*ĂŽA7DĂŽIFH7A;ĂŽP?@DĂŽL7DĂŽ;;DĂŽPE=;>;J;DĂŽ6EDJAB;KH:ĂŽEF;H7J?ED;;BĂŽB;?:;HĂŽ Deze adviseert dan, namens de verschillende kolommen, de voorzitter van de veiligheidsregio. Op verzoek van deze voorzitter kan de (operationeel) directeur FK8B?;A;ĂŽ=;PED:>;?:ĂŽ7BIĂŽ7:L?I;KHĂŽ:;;BD;C;DĂŽ77DĂŽ>;JĂŽ(BT. Burgemeester Operationeel leider Operationele actiecentra

Gemeentelijk beleidsteam (GBT) met o.a. directeur GHOR

Regionaal operationeel team (ROT) (met o.a. HS-GHOR)

Gemeentelijk management-/ crisisteam (met o.a. gemeentelijke diensthoofden

Leider CoPI

Gemeentelijke actiecentra

Commando plaats incident (CoPI) (met o.a. OvD-G/CvD-G) 'JHVVS0QFSBUJPOFMFDSJTJTPSHBOJTBUJF

De rampenbestrijdingsorganisatie is onder reguliere omstandigheden een lege organisatie. Tijdens een rampsituatie wordt deze organisatie in korte tijd opgebouwd. Dit opbouwen van uitvoerende en bestuurlijke diensten EFI9>7B;D ĂŽL?D:JĂŽFB77JIĂŽL?7ĂŽ;;DĂŽ77DJ7BĂŽ(& <7I;DĂŽ 6(&ĂŽIJ77JĂŽLEEHĂŽ6;9EĂ?H:?D;;H:;ĂŽ(;=?ED7B;ĂŽD9?:;DJ8;IJH?@:?D=IĂŽ&HE9;:KH;ĂŽ ;ĂŽ<7I;DĂŽBEF;DĂŽL7DĂŽRIP 1 tot en met GRIP 4: Ć&#x2018; hĂŽ ?@ĂŽRIP 1ĂŽL?D:JĂŽ77DIJKH?D=ĂŽL7DK?JĂŽ>;JĂŽE&ĂŽFB77JI hĂŽ ?@ĂŽ(P 2ĂŽL?D:JĂŽ77DIJKH?D=ĂŽL7DK?JĂŽ>;JĂŽ(%*ĂŽFB77JI hĂŽ ?@ĂŽ(P 3ĂŽL?D:JĂŽ77DIJKH?D=ĂŽL7DK?JĂŽ>;JĂŽ*ĂŽFB77JI hĂŽ ?@ĂŽ(P 4ĂŽL?D:JĂŽ77DIJKH?D=ĂŽL7DK?JĂŽ>;JĂŽ(*ĂŽFB77JI

7ĂŽ )ECIĂŽMEH:JĂŽ:;ĂŽJ;HCĂŽ6(&ĂŽĆ&#x160;ĂŽ=;8HK?AJĂŽ:?JĂŽ8;JH;<JĂŽ:7DĂŽ>;JĂŽPE=;>;J;DĂŽ6CEJEHA7FEL;HB;=ĂŽ8?@ĂŽ:;ĂŽ :7=;B?@AI;ĂŽ>KBFL;HB;D?D=ĂŽ;ĂŽJ;HCĂŽ6(&ĂŽĆ?ĂŽMEH:JĂŽIECIĂŽ=;8HK?AJĂŽ7BIĂŽ:;ĂŽ=;LEB=;DĂŽL7DĂŽ;;DĂŽH7CFĂŽ:;ĂŽ H;=?E=H;DP;DFHEL?D9?;=H;DP;DĂŽEL;HI9>H?@:;DĂŽDĂŽ:;ĂŽJ;HCĂŽ6(&ĂŽĆ?ĂŽMEH:JĂŽIECIĂŽ=;8HK?AJĂŽ7BIĂŽ:;ĂŽ gevolgen van een ramp de landsgrenzen overschrijden.

15


De GHOR is niet geneeskundig inhoudelijk betrokken en houdt daardoor goed het overzicht Jos KĂśrner, medewerker OTO, regionaal multidisciplinair oefencoĂśrdinator, commandant van dienst geneeskundig, Bureau GHOR Brabant-Zuidoost

Op 12 juni 2011 om 09.30 uur kregen we bericht van een grote uitslaande brand bij Timco plastic. Om 02.00 uur was het sein brand meester. We moesten in de tussentijd een verzorgingstehuis ontruimen. De 225 inwoners vervoerden we met een groot aantal ambulances en het gemeentevervoer. Er waren die dag maar liefst vier officieren van dienst geneeskundig (OvD-Gâ&#x20AC;&#x2122;s) actief. Bij een opschaling als deze ben ik de commandant van dienst geneeskundig (CvD-G) en stuur ik onder meer de OvD-Gâ&#x20AC;&#x2122;s aan. Ik vertegenwoordig de witte kolom in het commando plaats incident (CoPI). Van hieruit coĂśrdineer ik met de brandweer en politie de inzet. Omdat ik niet geneeskundig inhoudelijk betrokken ben bij de uitvoering, kan ik goed het overzicht houden. In het CoPI worden richtinggevende besluiten genomen en neem ik de besluiten voor de geneeskundige hulpverleners in het veld. Omdat er tijdens de inzet geen tijd is voor onduidelijkheid en discussie, zorg ik dat ik altijd helder en duidelijk ben over de genomen beslissingen.

Behalve een brede multidisciplinaire opschaling, is ook monodisciplinaire opschaling van (alleen) de geneeskundige hulpverlening mogelijk. Dit speelt vooral als: t een zorginstelling opschaalt en (een deel van) het rampenopvangplan in werking stelt t een grootschalige infectieziektecrisis of pandemie dreigt. DĂŽ8;?:;ĂŽ=;L7BB;DĂŽ8;J;A;DJĂŽ:?JĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽEEAĂŽL77AĂŽ;;DĂŽEFI9>7B?D= ĂŽ bijvoorbeeld om de inzet van de verschillende zorginstellingen te coĂśrdineren.

9.

Wederzijdse afhankelijkheid DĂŽ>;JĂŽLEEH=77D:;ĂŽ?IĂŽJE;=;B?9>JĂŽ:7JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽM;JJ;B?@AĂŽL;H7DJMEEH:;B?@AĂŽ?IĂŽLEEHĂŽ de (voorbereiding op de) coĂśrdinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises, inclusief het maken van afspraken hierover met de ketenpartners. De feitelijke uitvoering van de primaire zorgprocessen is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners. Zij zijn wettelijk verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg onder ÂťBB;ĂŽECIJ7D:?=>;:;DĂŽ!M7B?J;?JIM;JĂŽPEH=?DIJ;BB?D=;DĂŽ;DĂŽ-;JĂŽEFĂŽ:;ĂŽ8;HE;F;DĂŽ in de individuele gezondheidszorg). Zij moeten zich dus ook voorbereiden op bijzondere situaties die gevolgen kunnen hebben voor de continuĂŻteit van de PEH=L;HB;D?D=ĂŽ;DĂŽ>?;HEL;HĂŽI9>H?<J;B?@A;ĂŽ7<IFH7A;DĂŽC7A;DĂŽC;JĂŽ:;ĂŽ%( 16


;ĂŽL;H7DJMEEH:;B?@A>;:;DĂŽL7DĂŽPEH=L;HB;D;HIĂŽ;DĂŽ%(ĂŽLKBB;DĂŽ;BA77HĂŽ:KIĂŽ77DĂŽ DĂŽ<;?J;ĂŽ?IĂŽ;HĂŽIFH7A;ĂŽL7DĂŽ;;DĂŽM;:;HP?@:I;ĂŽ7<>7DA;B?@A>;?: ĂŽM77H8?@ĂŽ;BA;ĂŽF7HJ?@ĂŽ P?@DĂŽJ7A;DĂŽ>;;<JĂŽ;ĂŽ%(ĂŽ?IĂŽ?CC;HIĂŽ=;;DĂŽ6?D>EK:I:;IAKD:?=;ĂŽEFĂŽ>;JĂŽ=;8?;:ĂŽ van zorg, maar wel de partij die inzicht heeft in de coĂśrdinatie en regie van de =HEEJI9>7B?=;ĂŽ=;D;;IAKD:?=;ĂŽ>KBFL;HB;D?D=ĂŽ;JĂŽ?IĂŽ:77HECĂŽL7DĂŽ8;B7D=ĂŽ8?@ĂŽ:;ĂŽ zorgverlener: hĂŽ ?DĂŽ=;IFH;AĂŽJ;ĂŽAEC;DĂŽC;JĂŽ:;ĂŽ@K?IJ;ĂŽ=;IFH;AIF7HJD;HĂŽ:;ĂŽ<KD9J?ED7H?IĂŽ:?;ĂŽ8?@ĂŽ de zorginstelling verantwoordelijk is voor de voorbereiding op bijzondere situaties (bijvoorbeeld een crisiscoĂśrdinator) hĂŽ J;ĂŽ?DL;DJ7H?I;H;DĂŽ>E;ĂŽL;HĂŽ>KDĂŽLEEH8;H;?:?D=ĂŽEFĂŽ8?@PED:;H;ĂŽI?JK7J?;IĂŽ?IĂŽ ;DĂŽ77DĂŽJ;ĂŽ=;L;DĂŽM7JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽ77DLKBB;D:ĂŽA7DĂŽ8?;:;DĂŽ?@LEEH8;;B:ĂŽEFĂŽ het gebied van planvorming, opleiden/trainen/oefenen of informatieuitwisseling bij rampen en crises (niet alleen bij opschaling maar ook bij afschaling, zodat zorgverleners niet nodeloos paraat blijven staan).

17


10. GHOR als schakel tussen openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid ?@ĂŽ>;JĂŽK?JLE;H;DĂŽL7DĂŽ>77HĂŽJ7A;DĂŽ?IĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽI9>7A;BĂŽJKII;DĂŽ:H?;ĂŽ:EC;?D;D

1. Openbaar bestuur ;ĂŽ%(ĂŽ?IĂŽ;;DĂŽFK8B?;A;ĂŽJ77AĂŽ;P;ĂŽMEH:JĂŽ?DĂŽ:;ĂŽLEEH8;H;?:?D=ĂŽK?J=;LE;H:ĂŽ onder verantwoordelijkheid van de colleges van B en W. Tijdens een inzet wordt deze publieke taak uitgevoerd onder het opperbevel van de burgemeester (bij lokale rampen en crises) of de voorzitter van de veiligheidsregio (bij bovenlokale rampen en crises).

2. Gezondheidszorg De geneeskundige hulpverlening wordt bij rampen en crises uitgevoerd door :;ĂŽH;=KB?;H;ĂŽPEH=77D8?;:;HIĂŽ;DĂŽPEH=?DIJ;BB?D=;DĂŽ;ĂŽ%(ĂŽ>;;<JĂŽ>?;H?DĂŽ:;ĂŽ coĂśrdinerende, aansturende en regisserende taak.

3. Veiligheid ;ĂŽ%(ĂŽ?IĂŽED:;H:;;BĂŽL7DĂŽ:;ĂŽL;?B?=>;?:IPEH=ĂŽ?DĂŽ$;:;HB7D:ĂŽ,EEHĂŽ;;DĂŽ=E;:;ĂŽ >KBFL;HB;D?D=ĂŽCE;JĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽPEH=ĂŽ:H7=;DĂŽLEEHĂŽ;;DĂŽ=E;:;ĂŽI7C;DM;HA?D=ĂŽJKII;DĂŽ de zorgketen en de partners op het gebied van fysieke veiligheid. Dit betreft met name brandweer, politie en gemeenten, en verder diverse publieke en private partners.

Openbaar bestuur

Publieke gezondheid

Publieke veiligheid

GHOR

Gezondheidszorg

Veiligheid in de zorg

Veiligheid

FJHVVS%F()03PQIFUSBBLWMBLWBOEFEPNFJOFOPQFOCBBSCFTUVVS HF[POEIFJET[PSHFO WFJMJHIFJE

18


EEH:7JĂŽKĂŽ7BIĂŽ%( C;:;M;HA;HĂŽEFĂŽ:;ĂŽL;HI9>?BB;D:;ĂŽ:EC;?D;DĂŽM;HAP77CĂŽ 8;DJ ĂŽA7DĂŽP?9>ĂŽ:;ĂŽLH77=ĂŽ77D:?;D;DĂŽ6-?;ĂŽ?IĂŽ:?;ĂŽ%( C;:;M;HA;HĂŽDKĂŽ;?=;DB?@AĂŽ ;ĂŽ%( C;:;M;HA;HĂŽ>;;<JĂŽ?CC;HIĂŽLEEHJ:KH;D:ĂŽL;HI9>?BB;D:;ĂŽF;JJ;DĂŽEF ĂŽ levert in alle domeinen een bijdrage en is de verbindende schakel daartussen. ,EEHĂŽKĂŽ7BIĂŽ%( C;:;M;HA;HĂŽ8;J;A;DJĂŽ:?J ĂŽ:7JĂŽKĂŽEE=ĂŽCE;JĂŽ>;88;DĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽ verschillende invalshoeken van die werelden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn in een overleg met zorgverleners op de stoel van de â&#x20AC;&#x2DC;veiligheidâ&#x20AC;&#x2122; zitten, of in een overleg met de brandweer aan te geven hoe zij steeds de zorgverleners in :;ĂŽ9ECCKD?97J?;ĂŽCE;J;DĂŽ8;JH;AA;DĂŽ+ĂŽ:?;DJĂŽ7BIĂŽ%( C;:;M;HA;HĂŽ:77HECĂŽ:;ĂŽ verschillende belangen en posities te kunnen verduidelijken en bruggenbouwer te zijn.

Bij dreiging voor de volksgezondheid is de bijdrage van de GHOR extra belangrijk Jelle Buijtendijk, hoofd GHOR-bureau Kennemerland en operationeel directeur GHOR

In het beleidsteam benadruk ik als operationeel directeur GHOR altijd de volksgezondheidsaspecten. Ik bekijk daarnaast de consequenties van de crisissituatie voor de organisatie van de gezondheidszorg van morgen en overmorgen. Hoewel tijdens een inzet niet altijd alle strategische informatie voorhanden is, zorg ik er samen met het beleidsteam voor dat we tot een goed algemeen totaalbeeld komen. Van daaruit kijken we vooruit. Samenwerking is niet vanzelfsprekend. Daar investeren we in. Goed oefenen zorgt ervoor dat we er als beleidsteam staan tijdens hoogspanning. Bij alle incidenten kan de knop ineens omgaan. Zoals in 2009 bij het eerste griepgeval (Nieuwe Inf luenza A) in Nederland, toen moest op Koninginnedag ook ineens alle hens aan dek en schaalden we op zoals in elke andere GRIP-situatie. Een volgende pandemie is de grootste dreiging voor de volksgezondheid op dit moment. Dat maakt de bijdrage van de GHOR, en de bijdrage van de operationeel directeur GHOR in het bijzonder, extra belangrijk.

19


11. Financiering De voorbereiding en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening door de reguliere zorgsector wordt in beginsel gefinancierd vanuit de zorgpremies. De %(ĂŽMEH:JĂŽ8;AEIJ?=:ĂŽL7DK?JĂŽ:;ĂŽLEB=;D:;ĂŽJM;;ĂŽ8HEDD;D

1. Inwonersbijdrage vanuit de gemeenten in de veiligheidsregio De gemeenten in de veiligheidsregio leveren een bijdrage aan de ;C;;DI9>7FF;B?@A;ĂŽ(;=;B?D=ĂŽ,;?B?=>;?:IH;=?E ĂŽED:;HĂŽ7D:;H;ĂŽLEEHĂŽ>;JĂŽ K?JLE;H;DĂŽL7DĂŽ:;ĂŽ%( J7A;DĂŽ&;HĂŽL;?B?=>;?:IH;=?EĂŽ8;F7B;DĂŽ:;ĂŽ=;C;;DJ;DĂŽ daartoe gezamenlijk de â&#x20AC;&#x2DC;inwonersbijdrageâ&#x20AC;&#x2122;: het bedrag dat elke gemeente per inwoner afdraagt aan de veiligheidsregio.

2. BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) ,;?B?=>;?:IH;=?EIĂŽEDJL7D=;DĂŽL7DĂŽ>;JĂŽ(?@AĂŽdoeluitkeringen ĂŽPE7BIĂŽ:;ĂŽ+(ĂŽ;ĂŽ +(ĂŽ?IĂŽ=;87I;;H:ĂŽEFĂŽ;;DĂŽ8;F77B:ĂŽ68E:;C8;:H7=ĂŽC;JĂŽ:77HĂŽ8EL;DEFĂŽ;;DĂŽJE;IB7=ĂŽ op grond van de in de regio aanwezige risicoâ&#x20AC;&#x2122;s. Deze financiĂŤle middelen worden ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio en zijn niet gekoppeld aan de specifieke onderdelen van de veiligheidsregio. +ĂŽAKDJĂŽ8?@ĂŽKMĂŽ;?=;DĂŽH;=?EĂŽD7=77DĂŽM7JĂŽ:;ĂŽ?DAECIJ;DĂŽLEEHĂŽ:;ĂŽ%(ĂŽP?@DĂŽL7DK?JĂŽ :;ĂŽ?DMED;HI8?@:H7=;ĂŽH;IF;9J?;L;B?@AĂŽ:;ĂŽ+(

20


Wettelijke context Wet veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s (Wvr)

Door de Wvr zijn in Nederland 25 veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s ingesteld. De GHOR is onderdeel van de veiligheidsregio. De Wvr biedt de structuur voor de samenwerking tussen opgeschaalde zorg, brandweer en openbaar bestuur. Verder verplicht de Wvr elke veiligheidsregio tot het beschikken over een regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan, regionaal crisisplan en waar nodig rampbestrijdingsplannen. In artikel 1 staat: â&#x20AC;&#x2DC;GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coĂśrdinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.â&#x20AC;&#x2122; In artikel 33 staat dat zorgverleners zich zelf moeten voorbereiden op bijzondere situaties die gevolgen kunnen hebben voor de zorgverlening en hierover schriftelijke afspraken moeten maken met het bestuur van de veiligheidsregio. Wet publieke gezondheid (Wpg), 2008

De Wpg regelt onder andere de organisatie van de publieke gezondheidszorg en de bestrijding van infectieziektecrises. Gemeenten hebben hierin een belangrijke taak. Om die uit te voeren, moeten zij beschikken over een GGD. De Wpg beschrijft de verantwoordelijkheden van de GGD, waaronder die voor medische milieukunde, grootschalige infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek na rampen en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen. Wet publieke gezondheid (Wpg) 2e tranche (1 januari 2012) in relatie tot de Wvr

De Wpg 2e tranche is per 1 januari 2012 van kracht. De Wpg is gewijzigd om aan te sluiten op de Wvr en heeft de volgende gevolgen: h ;J8;IJKKHL7D:;L;?B?=>;?:IH;=?EI?IL;H7DJMEEH:;B?@ALEEH:;LEEH8;H;?:?D=EF;;D infectieziektecrisis. GGD-bestuur en veiligheidsbestuur moeten samen het deel van het crisisplan vaststellen dat over infectieziekten gaat. h H:?;DJ;;D:?H;9J;KHFK8B?;A;=;PED:>;?:& J;P?@D77D=;IJ;B: :?;PEM;BB;?:?D= geeft aan de GGD-organisatie als aan de GHOR-organisatie. In tijd van crises treedt de DPG coĂśrdinerend en adviserend op, op het terrein van de infectieziektebestrijding en volksgezondheidsvraagstukken, en geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening door de gehele witte kolom. h ;JM;HA=;8?;:L7D;;D:?;DJ=;B?@AJ;P?@D77D:7JL7D:;L;?B?=>;?:IH;=?E Gemeenten hebben de mogelijkheid een GGD te vormen die meer dan ĂŠĂŠn veiligheidsregio omvat. In dit geval is vereist dat deze GGD de betreffende veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s in zijn geheel omvat. Wet toelating zorginstellingen (WTZi)

De WTZi beschrijft onder andere dat ziekenhuizen, R AV, GGZ en huisartsenposten binnen het door het ziekenhuis met erkenning traumacentrum georganiseerde Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) afspraken maken over de 24 uurstoegankelijkheid van de acute zorg.

21


Verder dienen ziekenhuizen zich adequaat voor te bereiden op rampen. Daartoe moeten zij beschikken over een actueel en beproefd ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP) en afspraken met de directeur GHOR , die worden vastgelegd in het regionaal crisisplan van de veiligheidsregio. Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)/Wet ambulancezorg (Waz)

Ter vervanging van de Wet ambulancevervoer (WAV) is na een lange parlementaire discussie in 2010 de Wet ambulancezorg (Waz) vastgesteld door het parlement. Het kabinet heeft echter afgezien van invoering, omdat de Waz mogelijk strijdig is met aanbestedingsregels van de EU. In plaats van de Waz is daarom de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in procedure gebracht. Deze regelt vanaf 2012 voor een periode van vijf jaar een gebruiksvergunning per veiligheidsregio. Hiermee kan de regionale ambulancevoorziening (R AV) de ambulancezorg in de regio uitvoeren. De Twaz beschrijft: h ;L;H7DJMEEH:;B?@A>;:;DL7D:;( , h ;I9>77B=HEEJJ;L7D:;( ,;P;?I?:;DJ?;A77D:;L;?B?=>;?:IH;=?E h ;;?I;D:?;>;J8;IJKKHL7D:;L;?B?=>;?:IH;=?EA7DIJ;BB;D77D:;( , J;D77DP?;D van de meldkamer, de ambulancezorg en de registratie van slachtoffers. Het gaat om onder andere eisen aan personeel en samenwerking in de keten van acute zorg en de keten van openbare orde en veiligheid. Voor het overige (bijvoorbeeld de inzet van R AV-medewerkers als sleutelfunctionaris, hun uitrusting, of deelname aan oefeningen) gaat het om regionaal maatwerk. Daarover maakt de DPG, namens het bestuur van de veiligheidsregio, met de R AV afspraken voor wat betreft het optreden tijdens opgeschaalde situaties en de voorbereiding daarop. Binnen de genoemde periode van vijf jaar wordt een nieuwe wet voor de ambulancezorg uitgewerkt. Daarin wordt zowel de relatie met de acute gezondheidszorg als de relatie met het veld van openbare orde en veiligheid opnieuw geregeld. Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Deze wetten beschrijven de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor het leveren van verantwoorde zorg, ongeacht de omstandigheden.

22


Colofon ;P;ĂŽA;DD?IFK8B?97J?;ĂŽ?IĂŽ8;:E;B:ĂŽLEEHĂŽ%( 8KH;7KC;:;M;HA;HIĂŽ;DĂŽ%( IB;KJ;B functionarissen en medewerkers van de veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s. Er zijn nog drie andere kennispublicaties uitgebracht, gericht op het openbaar bestuur, de multidisciplinaire ketenpartners en de zorginstellingen in de witte kolom. Deze publicaties vindt u op www.ghoracademie.nl Deze kennispublicatie is gebaseerd op bestaande documentatie waaronder: hĂŽ ĂŽEE?ĂŽ;DĂŽ,;9>JIJH;;AĂŽB;LEB7D:ĂŽĆ&#x152;Ć&#x160;Ć&#x2039;Ć&#x2039; ĂŽDiensten- en productenboek hĂŽ %(ĂŽ97:;C?;$;:;HB7D:IĂŽDIJ?JKKJĂŽOI?;A;ĂŽ,;?B?=>;?:ĂŽNibraĂŽĆ&#x152;Ć&#x160;Ć&#x160;Ć&#x2019; ĂŽBasisleerstof GHOR. hĂŽ %(ĂŽ$;:;HB7D:ĂŽĆ&#x152;ĂŽ:;9;C8;HĂŽĆ&#x152;Ć&#x160;Ć&#x2039;Ć&#x160; ĂŽDe nieuwe GHOR. hĂŽ %(ĂŽ$;:;HB7D:ĂŽ-;HAFHE=H7CC7ĂŽ%(ĂŽ$;:;HB7D:ĂŽĆ&#x152;Ć&#x160;Ć&#x2039;Ć&#x2039; hĂŽ #?D?IJ;H?;ĂŽL7DĂŽ,EBAI=;PED:>;?: ĂŽ-;BP?@DĂŽ;DĂŽ)FEHJĂŽ@KB?ĂŽĆ&#x152;Ć&#x160;Ć&#x2039;Ć&#x2039; ĂŽWet publieke gezondheid in relatie tot de Wet veiligheidsregioâ&#x20AC;&#x2122;s - factsheet. hĂŽ &HE@;9JJ;7CĂŽ(;<;H;DJ?;A7:;HĂŽ(;=?ED77BĂŽH?I?IFB7DĂŽĆ&#x152;Ć&#x160;Ć&#x160;Ć&#x201C; ĂŽReferentiekader Regionaal Crisisplan 2009. hĂŽ ,;?B?=>;?:I8;H77:%(ĂŽ$;:;HB7D:ĂŽDe GHOR-keten versterkt. hĂŽ -;JIJ;AIJ;D Tekst: Anja Zonneveld, PLATO, Universiteit Leiden EJE=H7<?;ĂŽ(E8ĂŽ 7IJHP;8IA? ĂŽ#7HJ?DĂŽ:;ĂŽ ED=>ĂŽ;DĂŽHJ>KHĂŽ-?@D;D Deze uitgave is tot stand gekomen met medewerking van een werkgroep bestaande uit: ,?D9;DJĂŽ&EJ ĂŽI;D?EHĂŽ8;B;?:IC;:;M;HA;H ĂŽ%(ĂŽ$;:;HB7D:ĂŽLEEHP?JJ;HĂŽM;HA=HE;F DD;C7H?;ĂŽ7J;D8KH= !KHF;HI>E;A ĂŽ8KH;7KC7D7=;H ĂŽ%(ĂŽ0K?: EBB7D:ĂŽ0K?: DJE?D;JJ;ĂŽ;BJED )9>?;8HE;A ĂŽI;D?EHĂŽ8;B;?:IC;:;M;HA;H ĂŽ%(ĂŽ77=B7D:;D D=;B7ĂŽ77DI ĂŽ8;B;?:IC;:;M;HA;H ĂŽ%(ĂŽ;B:;HB7D: 0K?: B7K:?7ĂŽL7DĂŽ#;;=;D ĂŽ8;B;?:I7:L?I;KHĂŽ?D9?:;DJ8;IJH?@:?D= ĂŽ%(ĂŽH787DJ 0K?:EEIJ (;DĂ&#x201A;ĂŽ)JKCF;B ĂŽ7HJI ĂŽ:?H;9J;KHĂŽ%( ĂŽEE?ĂŽ;DĂŽ,;9>JIJH;;A -;D:OĂŽ"?ED ĂŽ7:L?I;KHĂŽ%*% ĂŽ%(ĂŽ97:;C?; Met dank aan: I78;BĂŽ"?D:;HI ĂŽ EO9;ĂŽ$;BB?II;D ĂŽ K:?J>ĂŽL7DĂŽ;HA;B ĂŽ#7JJ>?@IĂŽ";KH?DA ĂŽ#?9>?;BĂŽEEHM;= ĂŽ-?BBĂŽ L7DĂŽ(E;II;BĂŽ%(ĂŽ$;:;HB7D: ĂŽ"7KH7ĂŽ(KIJĂŽĂŽ$;:;HB7D: ĂŽ;DĂŽ)@;<ĂŽ*?CC;HC7DIĂŽ%(ĂŽ Academie) voor het meelezen. H?9ĂŽL7DĂŽ:;HĂŽ#77I ĂŽFHE@;9JB;?:;HĂŽ69JK7B?I7J?;ĂŽ%( EFB;?:?D=;D 7H?7DĂŽEEBI ĂŽ:;977DFHE=H7CC7C7D7=;HĂŽ%(ĂŽ97:;C?; :H?;ĂŽ;DA;I ĂŽ ;BB;ĂŽK?J;D:?@A ĂŽ EIĂŽ!Ă?HD;HĂŽ;DĂŽ#7HJ?DĂŽ)C;;A;IĂŽLEEHĂŽ>KDĂŽC;:;M;HA?D=ĂŽ77DĂŽ:;ĂŽ interviews. Â?ĂŽ%(ĂŽ97:;C?; ĂŽĆ&#x2039;e druk, 1eĂŽEFB7=; ĂŽC77HJĂŽĆ&#x152;Ć&#x160;Ć&#x2039;Ć&#x152; De informatie uit deze publicatie mag uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden met bronvermelding.

23


De GHOR Academie: dé academie voor opgeschaalde zorg en GHOR De GHOR Academie is het centrum waar de kennis en OTO-vraag en aanbod voor de opgeschaalde zorg en de reguliere zorg onder grootschalig optreden samenkomen. Vanuit dit centrum bereiden wij professionals uit de zorg voor op hun werk in opgeschaalde situaties en dragen wij bij aan professionele hulpverlening aan burgers. Organisatie De GHOR Academie is samen met de Brandweeracademie, de Academie voor Crisisbeheersing, de Academie voor Leiderschap Veiligheidsregio’s, Infopunt Veiligheid en de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding onderdeel van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Ook trekken wij nauw op met GHOR Nederland. We ondersteunen de bestuurlijke programma’s in hun samenwerking met de zorgpartners. Wij adviseren over de professionalisering van het werkveld en maken producten en diensten voor het geformuleerde beleid. De GHOR Academie onderhoudt daarnaast intensief contact met de hulpverleningsorganisaties en GHOR-regio’s om OTO- en kennisbehoeften te signaleren. Samen met deze organisaties maken wij hier passend aanbod op in de vorm van opleidingen, kennisproducten, advies en/of onderzoek. Samenwerkingspartners Wij werken bij de ontwikkeling en uitvoering van ons aanbod samen met onze partners binnen de geneeskundige hulpverlening, veiligheidspartners, gerenommeerde kennis- en opleidingsinstituten en andere academies. Met verschillende professionals maken we bruikbare producten en diensten voor de opgeschaalde zorg.

GHOR Academie Postbus 7010 6801 ha Arnhem T 026 355 24 20 F 026 351 50 51 www.ghoracademie.nl

24

Kennispublicatie GHOR-medewerkers  

Kennispublicatie_GHOR-medewerkers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you