Page 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz ● podatelna@mestopacov.cz ● tel. 565 455 111 ● fax. 565 455 155 Č.j.: Spis.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:

MP/01068/2018 MP/00696/2018/02 Tomáš Kocour 565 455 163 mistostarosta@mestopacov.cz Pacov, 29.1.2018

Účastník řízení: …………………………………………………………………………………. Městský úřad Pacov jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím o žádosti ……..……………………………., (dále jen „………………………“) ze dne 17. ledna 2018 o poskytnutí informace znějící: „Dne 6.10.2017 vypsal starosta města Lukáš Vlček výběrové řízení na pozici tajemník městského úřadu – vedoucí úřadu. Pro toto výběrové řízení žádám o poskytnutí následujících informací: • seznam uchazečů, kteří se do řízení přihlásili • pro každého z účastníků kompletní přihlášku do výběrového řízení včetně písemného materiálu obsahujícího zhodnocení stavu úřadu a vizi rozvoje, který byl v oznámení požadován • seznam členů výběrové komise zřízené dle § 8 zákona č. 312/2002 Sb. • písemnou zprávu o posouzení uchazečů vypracovanou dle § 9 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. Měl-li by předání požadovaných informací bránit možný nesoulad s požadavky na ochranu osobních údajů, mohou být informace umožňující identifikaci osob odstraněny formou pseudonymizace, kdy zůstane zachována možnost propojit všechny materiály související s jedním uchazečem napříč celým výběrovým řízením“ a vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Pacov dva z celkového počtu čtyř uchazečů sdělili, že s poskytnutím informací uvedených v přihláškách a jejich přílohách souhlasí (avšak za podmínky, že bude anonymizována adresa trvalého pobytu, datum narození, místo a okres narození, rodné číslo, národnost, rodinný stav, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis) takto: Žádost …………. ze dne 17. ledna 2018 o poskytnutí informace znějící: „Dne 6.10.2017 vypsal starosta města Lukáš Vlček výběrové řízení na pozici tajemník městského úřadu – vedoucí úřadu. Pro toto výběrové řízení žádám o poskytnutí následujících informací: • seznam uchazečů, kteří se do řízení přihlásili • pro každého z účastníků kompletní přihlášku do výběrového řízení včetně písemného materiálu obsahujícího zhodnocení stavu úřadu a vizi rozvoje, který byl v oznámení požadován • seznam členů výběrové komise zřízené dle § 8 zákona č. 312/2002 Sb. • písemnou zprávu o posouzení uchazečů vypracovanou dle § 9 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. Měl-li by předání požadovaných informací bránit možný nesoulad s požadavky na ochranu osobních údajů, mohou být informace umožňující identifikaci osob odstraněny formou pseudonymizace, kdy zůstane zachována možnost propojit všechny materiály související s jedním uchazečem napříč celým výběrovým řízením“


I. se dle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím vzhledem k § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím částečně odmítá, tak že se neposkytnou • údaje o dvou uchazečích ze čtyř uchazečů, kteří se do řízení přihlásili • přihlášky dvou uchazečů ze čtyř uchazečů výběrového řízení včetně písemného materiálu obsahujícího zhodnocení stavu úřadu a vizi rozvoje, který byl v oznámení požadován • osobní údaje dvou uchazečů uvedené v písemné zprávě o posouzení uchazečů dle § 9 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů neboť tyto informace jsou informace: vzniklé bez použití veřejných prostředků, byly předány uchazeči, kterým žádný zákon neukládá povinnost tyto informace předávat, a tito dva uchazeči je předali a nesdělili, že s poskytnutím informací souhlasí. II. se dle § 8a a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů částečně odmítá tak, že se neposkytnou osobní údaje zbývajících dvou uchazečů a to Mgr. Bc. Dany Duškové a Bc. Stanislava Macháčka, DiS., uvedené v přihláškách uchazečů a jejich přílohách (např. životopisy, diplomy a obdobné doklady o dosaženém vzdělání, osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vize fungování úřadu a jeho organizační struktura, koncepce řízení Městského úřadu Pacov) a v písemné zprávě o posouzení uchazečů dle § 9 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to osobní údaje v rozsahu: adresa trvalého pobytu, datum narození, místo a okres narození, rodné číslo, národnost, rodinný stav, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, emailová adresa, podpis. Odůvodnění: Městský úřad Pacov obdržel dne 17. ledna 2018 žádost ………………. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to: „Dne 6.10.2017 vypsal starosta města Lukáš Vlček výběrové řízení na pozici tajemník městského úřadu – vedoucí úřadu. Pro toto výběrové řízení žádám o poskytnutí následujících informací: • seznam uchazečů, kteří se do řízení přihlásili • pro každého z účastníků kompletní přihlášku do výběrového řízení včetně písemného materiálu obsahujícího zhodnocení stavu úřadu a vizi rozvoje, který byl v oznámení požadován • seznam členů výběrové komise zřízené dle § 8 zákona č. 312/2002 Sb. • písemnou zprávu o posouzení uchazečů vypracovanou dle § 9 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. Měl-li by předání požadovaných informací bránit možný nesoulad s požadavky na ochranu osobních údajů, mohou být informace umožňující identifikaci osob odstraněny formou pseudonymizace, kdy zůstane zachována možnost propojit všechny materiály související s jedním uchazečem napříč celým výběrovým řízením“ K bodu I. Městský úřad Pacov jako povinný subjekt posoudil shora uvedenou žádost a došel k závěru, že: • osobní údaje uchazečů, kteří se do řízení přihlásili • kompletní přihláška každého z účastníků výběrového řízení včetně písemného materiálu obsahujícího zhodnocení stavu úřadu a vizi rozvoje, který byl v oznámení požadován jsou informacemi, které byly předány uchazeči, kteří se přihlásili do výběrového řízení vyhlášeného starostou města dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) na místo vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Pacov, tj. osobami kterým žádný zákon povinnost poskytnout tyto informace neukládá a tyto osoby nesdělily, že s poskytnutím informací souhlasí a jde o informace vzniklé bez použití veřejných prostředků. Městský úřad Pacov kontaktoval všechny čtyři


uchazeče, aby ověřil, zda nesouhlas s poskytnutím informací trvá i po podání žádosti o poskytnutí informací. Dva z celkového počtu čtyř uchazečů a to Mgr. Bc. Dana Dušková a Bc. Stanislav Macháček, DiS., podepsali a předložili dne 25.1.2018 souhlas s poskytnutím informací uvedených v přihláškách k výběrovému řízení a všech jimi dodaných přílohách ve kterém uvádějí „souhlasím s tím, aby osobám které podaly či podají žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů byla poskytnuta přihláška k výběrovému řízení včetně všech mnou dodaných příloh, pokud v nich budou anonymizovány následující údaje: adresa trvalého pobytu, datum narození, místo a okres narození, rodné číslo, národnost, rodinný stav, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis. Současně souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce k výběrovému řízení a všech mnou dodaných přílohách.“ Zbývající dva uchazeči takovýto souhlas Městskému úřadu Pacov nepodepsali, ani nepředložili a proto Městský úřad Pacov dospěl k závěru, že informace týkající se uchazeče C a uchazeče D nelze poskytnout vzhledem k § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím a rozhodl tak, jak je uvedeno v bodě I. K bodu II. Dle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím poskytne povinný subjekt (tj. Městský úřad Pacov) informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími jejich ochranu. V přihláškách uchazečů a jejich přílohách (např. životopisy, diplomy a obdobné doklady o dosaženém vzdělání, osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vize fungování úřadu a jeho organizační struktura, koncepce řízení Městského úřadu Pacov) a písemné zprávě o posouzení uchazečů dle § 9 odst. 2 zákona o úřednících jsou mj. uvedeny osobní údaje fyzických osob (např. jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, data narození, místo a okres narození, rodná čísla, údaje o národnosti, údaje o rodinném stavu, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla občanských průkazů, podpisy) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace lze poskytnout jen se souhlasem dotčených osob, tj. uchazečů. Vzhledem k tomu, že uchazeči Mgr. Bc. Dana Dušková a Bc. Stanislav Macháček, DiS., podepsali a předložili dne 25.1.2018 souhlas s poskytnutím informací (podrobněji je obsah souhlasu popsán v předchozí části odůvodnění) je vůči údajům: adresa trvalého pobytu, datum narození, místo a okres narození, rodné číslo, národnost, rodinný stav, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis splněn důvod pro odmítnutí žádosti, a proto tyto údaje jsou v zasílaných fotokopiích přihlášek uchazečů a jejich přílohách (např. životopisy, diplomy a obdobné doklady o dosaženém vzdělání, osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vize fungování úřadu a jeho organizační struktura, koncepce řízení Městského úřadu Pacov) anonymizovány. S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Pacov tak, že žádost o poskytnutí informací o uchazečích, kteří poskytli shora uvedený souhlas s poskytnutím informací v rozsahu osobních údajů: adresa trvalého pobytu, datum narození, místo a okres narození, rodné číslo, národnost, rodinný stav, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis odmítl, ostatní požadované informace poskytl a to: • anonymizovanou přihlášku Mgr. Bc. Dany Duškové včetně příloh (životopis, vize fungování úřadu a jeho organizační struktura, diplom z 29.5.2009, diplom z 19.6.1995, osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. z 31.10.2017, čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. z 16.11.2017) • anonymizovanou přihlášku Bc. Stanislava Macháčka, DiS., včetně příloh (životopis, diplom s vyznamenáním z 7.9.2016, diplom absolventa vyšší odborné školy, vysvědčení o absolutoriu z 25.9.2012, koncepce řízení Městského úřadu Pacov) • anonymizovanou písemnou zprávu o posouzení uchazečů dle § 9 zákona č. 312/2002 Sb. zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Poučení účastníka o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Pacov.

Tomáš Kocour místostarosta

2018-02b  
2018-02b  
Advertisement