Page 1

“ìK%ë

?

четвъртък 20 февруари 2014

a!%L 7 (7), ã%ä,…= I

?

35 “2%2,…*,

bå“2…,* ƒ= C%ë,2,*=, K,ƒ…å“ , *3ë23!=

Îáùèíñêè ñúâåò ðàçðåøè íîâ äúëã îò 12,6 ìëí. ëåâà íà ßìáîë Годишният бюджет на общината е 43 477 239 лв., но проектите надхвърлят 112 млн. лв.

ÄÈÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ

2014 г. може да бъде най-проблемната за Ямбол, заради големите заеми, които общината се кани да поеме, за да изпълни европейските проекти, които надхвърлят като бюджет 112 млн. лв. Това показва бюджет 2014, приет на последната сесия на Общински съвет. Привидно бюджетът изглежда нормално разчетен, неговият размер е 43 477 239 лв., което е с 3,1 млн. лв. повече от предходната година. По-големият бюджет се

дължи от една страна на субсидията от държавния бюджет, която е 25 100 500 лв., с над 1 млн. лв.

Арматурни заготовки и сандвич панели на най-ниски цени

повече в сравнение с 2013 г. По-голям е и преходният остатък – в бюджет 2014 г. той е 4 974 627 лв., докато

година по-рано е бил 3 225 753 лв. С над 1 млн. лв. са увеличени и планираните приходи за местна дейност, заради увеличената субсидия от бюджета за местни дейности, докато собствените приходи са увеличени само с близо 300 000 лв. и достигат 16 144 315 лв. Това, което е голямата неизвестна в бюджета, е дали общината ще успее да се справи с планираните големи заеми, които трябва да поеме. Предвиден е временен безлихвен заем от 10 млн.

Преди празника

Четете ни и в Интернет www. delnik.net

ÍÅäåëíè÷íè

Óêðàéíà â ïëàìúöè ËÞÁÎÌÈÐ ÊÎÒÅÂ

Ïðèõîäè

Приходите от нощувки през декември 2013 г. в Ямболска област са 263 400 лв., съобщават от Териториално статистическо бюро – Ямбол. Декември е вторият месец, когато хотелите в Ямболско бележат сериозен пик на бизнеса си заради командированите полицаи. Приходите от нощувки на български граждани през декември са 220 100 лв., а от чужди – само 43 300 лв. Общият брой на нощувките във всички 20 средства за подслон и места за настаняване в региона е 7 300, което е със 129.0% повече в

îê

НА СТРАНИЦА 2

Ø

Последните събития в Украйна, тъй печалните, кървави сблъсъци, показват нагледно до какво води политическия инат.Сметките на президента Кучма, очевидно, са криви сметки, негова е, преди всичко, отговорността за случващото се. Но има своята вина, вероятно, и опозицията, чиято непримиримост понякога е безмерна. А народът иска своето! Иска своето Европейско бъдеще, тръбят от опозицията, но без да загуби изгодите от Русия, контрират от официозната власт. Един Бог знае къде е истината, каква точно е! А ние знаем това, че народът е разделен, объркан, но и устремен към бъдещето, каквото и да е то… И сме длъжни, всички ние, така нареченото прогресивно човечество, да му помогнем! Длъжни сме да помогнем, ако сме цивилизовани хора, да възтържествува отново политическият разум…

лв. за оборотни средства по проектите, които ще се изпълняват през 2014 г. , общината се кани да вземе и 2 792 766 безлихвен заем от ПУДООС по проекта за водния цикъл. Планирано е усвояването на 9 800 000 лв. заем от фонд „ФЛАГ”, а община Ямбол трябва да погаси и както вече взетия заем по „ФЛАГ” в размер на 670 000 лв., така и 515 000 лв. по дългосрочния заем за водопровода. Общинският съвет гласува, че максималният НА СТРАНИЦА 2

Èç÷åçíàë

Шокиран останал 26-годишен сливналия, когато на 16 февруари видял, че от паркинга в комплекс „Боровец” липсва личният му лек автомобил „БМВ-535Д” със сливенска регистрация. Противозаконното отнемане на автомобила е станало за времето от 6 ч. на 15 февруари до 19 ч. на 16 февруари. Мъжът е сигнализирал в полицията. Автомобилът е обявен за общодържавно издирване.

Óçàêîíÿâàò ïúòÿ çà ÃÊÏÏ - Ëåñîâî Областният управител плаща обезщетения на собственици

Областният управител е започнал процедура за узаконяване на строения преди повече от 10 години път за ГКПП – Лесово. В областна администрация тече процедура по изплащане на дължимите суми на собствениците на отчуждени имоти в землищата на селата Лесово, Гранитово и Мелница, община Елхово. Имоти и части от имоти-частна и об-

щинска собственост са на обект „Път I-7 Eлховоотчуждени за държавна Гранитово-Лесово-нов нужда със заповед на ГКПП” от км 0+000 до км 20+868- промяна на откосите”. От инвеститора на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура” е публикувано обявление на 23.10.2013 г., че започва изплащане на обезщетенията на собствениците областен управител № ДС на засегнати имоти, но 04/0006 от 26.08.2013 г., във в законово определения връзка с изграждането НА СТРАНИЦА 2


ßìáîë

20 февруари 2014 ? страница 2

Двойно повече получават в столицата, вторите по доход са врачанци

Ñðåäíàòà çàïëàòà â ßìáîëñêî íå ïðåñêî÷è 600 ëåâà

Областта ни държи 23 място по средни доходи за последното тримесечие на 2013 г. ÄÈÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ

Средната заплата в Ямболска област не успя да прескочи границата от 600 лв. през последното тримесечие на 2013 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт. Средният доход от 597 лв. ни отрежда 23 място сред 28-те области, същото на което бяхме и през предходното тримесечие. Зад нас остават вечният последен – област Видин с доход от 538 лв., Благоевград – 575 лв., Хасково – 582 лв., Перник – 589 лв. и Смолян – 591 лв. Повече от минимална работна заплата (през декември тя беше 310 лв.) – 331 лв. ни дели от средната работна заплата за страната, която е 828 лв. Подоходното разделение в страната обаче става все по-голя-

мо, защото реално само столицата има доход по-висок от средния за страната и точно нарастването на доходите там вдига този икономически показател. През последното тримесечие на 2013 г. в София – град са получавали средно 1138 лв. На второ място по доходи е област Враца със сред-

на заплата от 825 лв., което е доста смущаващо, защото реално разликата между първия и втория по доходи започва драстично да нараства – една минимална работна заплата. На трето място е област Варна със средно възнаграждение от 817 лв., следвана от Стара Загора – 806 лв., София

– област – 792 лв., Бургас – 719 и Пловдив – 708 лв. Това е първата седмица по доходи, които надвишават границата от 700 лв. През последното тримесечие на 2013 г. в първата десетица по доходи влизат и Габрово – 692 лв., Търговище – 672 лв. и Шумен – 665 лв. Интересно е, че през предходното тримесечие разместването между първите седем по средна работна заплата е било доста сериозно. Първото място е безспорно и не се нуждае от коментар – София – град с доход за третото тримесечие на 2013 г. от 1039 лв., на второ място е била област Стара Загора с възнаграждение от 788 лв., трета е била Враца – 744 лв., четвърта - София област със средна заплата от 773 лв., пета е Варна – 771 лв.,

шеста – област Пловдив – 679 лв. и седма – Бургас – 670 лв. Спрямо предходното тримесечие заплатата в Ямболско се е повишила с 18 лв. Ако направим сравнение с тези области, които остават зад нас по доходи, ще видим, че там традиционно стоят региони като Благоевград и Перник, чието население е със значително повисок стандарт от нашия, но явно там реалните доходи остават по-скоро неофициални и вероятно затова и средните заплати са толкова ниски. Проблемът на регион като нашия обаче си остава ниското заплащане, което ни държи в дъното не само на класацията по доходи, но и по другите икономически показатели като брутен вътрешен продукт и безработица.

Îáùèíñêè ñúâåò... Óçàêîíÿâàò... b!åìå2%

Времето в Ямбол ще продължи да бъде мъгливо сутрин и слънчево по обяд. Минималната температура ще бъде 8 градуса, а максималната – 18 градуса.

o=!,2å Длъжниците към държавата ще избират сами кое задължение да погасят, когато не могат да покрият едновременно всички, предвижда промяна в Данъчно-процесуалния кодекс, след като Конституционният съд отмени единната данъчна сметка.

0å…,2å Първите мартенички вече се появиха по улиците на Ямбол. Цените са разнообразни – от 10 -20 ст. за мартеничка за ръката, до над левче, а за по-големите, които са за украса и парите се увеличават.

n2*!,2, На тази дата през 1872 г. в САЩ е патентован електрическият асансьор, а американецът Уолдо Уотърман създава първия автомобил, който може да лети (аеромобил).

j=ëå…ä=!

През 1881 г. са избрани членовете на първия след Освобождението Свети синод.

k,÷…%“2,

1849 г. — Иван Евстратиев Гешов, министър-председател на България, който умира през 1924 г.

ОТ СТРАНИЦА 1 размер на новия общински дълг за 2014 г., е 12 600 000 лв., като в края на годината общият максимален размер на дълга не може да надхвърля 15 200 000 лв. Големият проблем е не само в желязната бюджетна дисциплина, която ще трябва да води Ямбол, за да не „потъне” бюджетът, но в усвоената досега лоша практика да няма нито един европейски проект без да се налага доплащане с бюджетни средства. Тази година обаче проектите са много сериозни – над 72 млн. за водния цикъл, над 24 млн. за депото, близо 5 млн. за енергийна ефективност на училища и детски градини, 4,8 млн. за туристическите атракции и близо 4 млн. за модернизацията на центъра на Ямбол. Ако общината обаче продължи да си носи старите пороци и на всеки проект „добавя” бюджетни средства за-

ради неточно планиране или зле свършена работа, тогава бюджетът ще бъде допълнително застрашен, защото и без това Ямбол трябва да осигури близо 6 млн. лв. собствено участие за тези проекти. А иначе в бюджета са планирани 4 180 660 лв. капиталови разходи, от които 1 897 500 за основен ремонт. От тях 133 000 лв. са за ремонти за общинска администрация, 905 000 лв. за образование, в което е включено и съфинансирането за енергийната ефективност в училищата и детските градини. Над 355 000 лв., например, са планираните допълнителни бюджетни средства по проекта за Безистена и НАР „Кабиле”, което отново доказва, че общината трябва да повиши контрола най-вече по предварителното изготвяне на проектите, а след това и по изпълнението им, за да гарантира бюджетната стабилност на Ямбол.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на Петър Петров от любимата съпруга и нейните колеги от ИПК "Светлина" с пожелание за здраве и успехи

ОТ СТРАНИЦА 1 срок от 3 месеца, в АПИ не са постъпили искания. Съгласно чл.39а, ал.1 от Закона за държавната собственост, инвеститорът е превел на сметката на областен управител сумата от 13 441 лв. за обезщетяване на засегнатите лица. На всички правоимащи са изпратени уведомителни писма с указания за дължимите суми и необходими документи, които трябва да се представят в областна администрация. Макар и закъсняла цялата тази процедура е крайно необходима, за да може пътят за ГКПП – Лесово да получи акт 16, т. е. да бъде въведен законно в експлоатация. Запознати с проблема твърдят, че едва тогава този път може да стане и част от туристическия поток на автобусите, които досега го избягваха, защото имаха проблеми със застраховките на пътниците.

Крими

Êàáåë

На 18 февруари в РУ “Полиция” - Стралджа е постъпило заявление от жител на града, който е съобщил, че през нощта срещу 15 февруари от избено помещение в дома му, на ул. „Черно море”, е извършена кражба на 60 м ел. кабел на стойност около 300 лева. В резултат па проведените бързи издирвателни дейности е установено, че престъпното деяние е извършено от А.В. на 18 г. в съучастие с 15-годишен младеж, и двамата криминално проявени жители на Стралджа.

Âàíäàëèçúì

В РУ “Полиция” – Ямбол е постъпило съобщение от 38-годишен жител на града, за това че, сутринта на 18 февруари е установил, че е с остър предмет е нанесено увреждане на личния му лек автомобил “БМВ 318И”, паркиран на пл. “Освобождение”. Щетата е в процес на установяване.

Ïðèõîäè

ОТ СТРАНИЦА 1 сравнение със същия месец на предходната година. От чужденците, ползвали нашите хотели, наймногобройни са естонците, следвани от латвийци, холандци, германци и англичани. Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през декември 2013 г. се увеличават с 44.1% в сравнение със съответния месец на 2012 г. и достигат 1700 души. Те са реализирали средно по 4.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 189, а пренощувалите българи са 1500. Чуждите граждани са реализирали средно по 5.2 нощувки, а българските - средно по 4.3 нощувки. Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през декември 2013 г. е 35.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 20 %.


20 февруари 2014 ? страница 3 Хроника

Áîëÿðîâî ïðàçíóâà

Òðèôîí Çàðåçàí - ïðàçíèêúò íà Ñòðàëäæà

ÍÀÄß ÆÅ×ÅÂÀ

В община Болярово традициите и обичаите винаги са били почитани и спазвани. И тази година, благодарение на отличната организация на общинското ръководство и НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – Болярово беше отбелязан подобаващо празника на 14 февруари 2014 г. в общината. Както всяка година, общинският кмет, заедно с председателя и заместник-председателя на Общинския съвет и мъжете от общинската администрация „зарязаха” ритуално лозята. Жельо Желев, главен експерт „Икономически дейности” (агроном по образование) разясни на присъстващите разликата във видовете резитба. Това се случи в лозовия масив край Болярово, собственост на „Витис Агро” ЕООД- със седалище в град Болярово. От сорта грозде там се произвежда едно от най-хубавите вина в Ямбол- каберне савиньон и мерло. Общинският кмет, а след него и Жельо Желев, след ритуалното „зарязване” и поливане с вино, пожелаха берекет и плодородие, а след тях и всеки един от общинските служители и присъстващите граждани повтори ритуала. Христов пожела на служителите си да обединят двата празника ( на 14 февруари католиците празнуват Свети Валентин- деня на влюбените) в сърцата и душите си и да са винаги здрави, усмихнати, обичани и щастливи! След това честването продължи на хижата край село Стефан Караджово. Там отново общинският кмет поздрави всички присъстващи, благодари на заелите се с чудесната организация под негово ръководство и даде началото на конкурса, в който и тази година се състезаваха най-добрите винари. Дегустираните вина на лозарите, предложили от собственото си производство, бяха около двадесет. Компетентната комисия в с председател Жельо Желев и членове Стамо Стамов и Ончо Ончев, определи най-качествените и добри вина. Първа награда за производител на най-добро вино взе Христофор Марков, началник на Пожарна безопасност и защита на населението – Болярово. Неговият служител Диян Кижев взе третата награда, а второто място бе за Илия Николов, който няколко поредни години беше безспорен фаворит. Освен грамоти, кметът Христо Христов им връчи и материални награди, осигурени от НЧ „Възраждане“ – Болярово. Поощрителни награди получиха – Петър Янев (един от малкото производители на бяло вино) и Николай Михалев, чието вино не бе сред участващите, но се хареса най-много от присъстващите. С много настроение, песни и танци продължи честването на празника на виното и любовта. На него присъстваха общински съветници, кметове и кметски наместници, служители на общинската администрация и гости.

Виц на броя Следовател към обвиняем: - Имате ли алиби за времето на престъплението? - Да, в каква валута го искате?

Красив и незабравим е празникът Трифон-Зарезан, който всяка година организира община Стралджа и читалище "Просвета-1892". В него има много настроение, надежди за плодородие, песни и танци, народна веселба и разбира се много наздравици. Гости на кмета Митко Андонов тази година бяха Темиртай Избастин, управляващ посолството на Република Казахстан в РБългария и ръководител на дипломатическа мисия, областният управител Николай Пенев със своите заместници Иван Иванов и Ахмед Мехмедов, представители на фирмите-производители на грозде и вино от общината, представители на различни организации, кооперации, общински съветници, кметове и кметски наместници от общината, екип на информационна агенция "Синхуа" Китай както и множество журналисти. "С тържествата в лозята на Стралджа и останалите села в нашата община ние искаме да кажем на всички, че където са расли лози , пак ще ги има. Божественото дърво е местна ценност и част от нашия живот. Всяка година на този ден в огнището пита се пече, бъклица с вино се подготвя от найдобрите винари и всички пътища водят към лозята. Добре знаем, че там с лице към изгрева три пъти

трябва да се прекръстим преди да резнем три пъти първата лоза и да полеем с червено вино и светена водя с пожеланието : "Хаирлия да е! Благодатна година да ни радва, благословен да е труда ни!", каза в своето поздравление кмета Митко Андонов. Добрин Енев и тази година влезе много сполучливо в ролята на Трифон-Зарезан и достави истинско удоволствие на гости и домакини. Артистично и в синхрон с традицията калпаклията светия не изпусна бъклицата от ръцете си, благославяше наляво и надясно, вдигаше щедри наздравици с пожелания за щедра година, за много грозде и реки от вино. До него неотстъпно беше Кольо Пехливанов, който в ролята на водещ, имаше възможност за пореден път да докаже своята ар-

тистичност и любов към местните традиции. След откриването на празника от кмета Митко Андонов, пожелания към участниците в Трифоновден поднесоха гостите г-н Избастин от Казахстан и областния управител Николай Пенев. Щедри бяха пожеланията за здраве , за поддържане на традициите, за плодородие в лозята и пълни бъчви с вино. Площадът се ошари с усмивките и народните носии на танцьорките от ансамбъл "Въжички" и фолклорната група при клуб "Дълголетие", музиката на оркестър "Стралджа" вдигна настроението. Конски впряг потегли към лозята, където преди традиционното зарязване, свещеник Димитър благослови труда на стралджанци, поръси за здраве и берекет. Заи-

граха ножиците в ръцете на лозарите, включиха се и гостите, червено вино потече по чуканите и молби се отправиха за плодородие. Конкурсът за най-добро домашно стралджанско вино отново предизвика жив интерес към майсторството на местните лозари и винари. Тази година освен бяло и червено в надпреварата се включиха розе и дори пелин. При червеното най-добри се оказаха вината на Теодора Андонова, Атанас Андонов и Димитър Илиев. При бялото наградите грабнаха Атанас Андонов, Галя Андонова и Андон Тодоров, при розето дама оглави класирането - Станислава Миланова, следвана от Тодор Андонов. При пелина първото и второто място заеха Динко Димитров и Станислава Миланова.

Èñòîðèÿòà âäúõíîâÿâà Ó÷àñòèå â òóðèñòè÷åñêà áîðñà

Във връзка с предстоящия Национален празник на България 3 март Исторически музей Стралджа отвори гостоприемно вратите си за учениците от училищата. Всеки четвъртък по график децата са гости на музея, където директорът Снежана Вълкова ги запознава с историята на родния град. След лекцията и разглеждането на експонатите със специално внимание към тематичната изложба на снимки от героичните моменти на Освобождението, учениците имат

възможност да задават въпроси, да споделят свои идеи . Според г-жа Вълкова най-голям интерес сред децата предизвикват богатите традиции на Стралджа, развитието на занаятите, историята на образователното дело… Много често задават въпроси за присъствието на Яворов в Стралджа, за участието на стралджанци във войните, за получените отличия за храброст. Получената информация в музея обикновено става повод и за провокиране творческите заложби на учениците, които пишат есета за историята на Стралджа и гордостта от това, че са родени в този красив и героичен край на България.

Общините „Тунджа”, Ямбол, Стралджа и Болярово взеха участие в 31 – то издание на Международната туристическа борса „Ваканция & Спа Експо” - София, което се проведе от 13 до 16 февруари 2014 година. Представянето на общините е в изпълнение на проект „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа” – Ямбол – Стралджа – Болярово”. На изложението бяха представени изработените по проекта рекламно- информационни материали (брошури, дипляни и флаери), представящи пет туристически маршрути и туристически пакети, както и други рекламни материали за всяка една от общините. Изложението откри Бранимир Ботев, замест-

ник-министър на Министерство на икономиката и енергетиката. Кметът на община Стралджа Митко Андонов, беше гост на форума и посети щанда, на който бе представен проекта „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа” – Ямбол – Стралджа – Болярово”. Акцент в предложенията към многобройните туроператори и турагенти, посетили щанда, беше поставен върху предстоящия инфотур по проекта, който ще се проведе на 8 март 2014 г. Пред участници и гости ще бъдат представени събития и прояви от Кукерландия – 2014 и традиционната Тодоровска кушия в село Тенево, които се организират с участието на община „Тунджа”.


Àðò

20 февруари 2014 ? страница 4

Актьорът Атанас Атанасов, който участва в постановката „Бурунданга” на ДТ „Невена Коканова” – Ямбол:

Ñòàíàõìå ÷óâñòâèòåëíè êàòî òàðàëåæèòå Гледна точка

Èíâàçèÿòà íà ãðàôîìàíèòå

ÁÎÐÈÑËÀÂ ÍÅÍÎÂ Ямболските автори на книги са оставени на волно съществувание. Това бе и една от идеите на демокрацията, нахлула и в страната никрай на всякаква цензура, свобода на идеите, жанровете, изказа. Лошото на хубавото дойде почти светкавично.Тоталното изчезване на литературната критика и на истинските редактори още в пролога на Прехода, даде невероятен простор на графоманите. На всякакво ниво-от столицата, та чак да Тутракан и Петрич. В този литературен хаос, вече никой не може да се ориентира кое си заслужава да се прочете и кое е мощна струя в прословутия по времето на комунизма сив поток. Всеки графоман извади куфара с отхвърляни от всички някогашни що годе нормални издателства, и ги пусна сред широките народни маси. Народните маси познават тук –там по някое криминале и книга на български автор, който прави страхотни номера, за да обиколи за една сутрин всички телевизии с национален обхват. При стълпотворението от графомани, пишещи с еднаква лекота и романи, и стихове, и исторически произведения, някои общини се опитаха да въведат все пак елементарен ред. Защото литературната хигиена винаги е нужна, казал го е още проф.Александър Балабанов. Най-опасното е това, че графоманите са убийствено пробивни и обсаждат по цял ден фирмите. А във фирмите, обяснимо е, няма хора, които да разбират кое си заслужава да получи спонсорство и кое не. Отношението на ямболската община към литературата е никакво. В Пловдив и Шумен, например, има конкурси за издаване на книги, като това става чрез адекватно жури, което да раздели зърното от плявата. Край Мадара всяка година общината финансира четири книги от тамошни автори. Под тепетата спонсорство от общината получават 12 книги. От пловдивски писатели или от такива, които са създали произведение на тематика, свързана с прастария град. В Ямбол е пълно безхаберие. Официално общината не финансира нищо в областта на словото, неофициално обаче, който е досаден като конска муха, успява да получи известни средства. После тропва на общината огромен списък на хора в София, до които творбата му трябва да стигне, защото е безценна. Така че на практика община Ямбол е абдикирала от тази сфера на изкуството. И така просторът за графоманите става още поширок. Днес те са бродят по фирмите, утре са из кабинетите на Бялата къща. Подобно чудо в община „Тунджа” липсва. Там още в началото на годината са решили кои автори ще бъдат подпомогнати за творбите им. Може да са две книги, както е през 2014, но имат литературна политика. А Ямбол се грижи основно за задоволяване на капризите на общинските съветници. И за егото на най-видните си администратори. Чиста работа…

- Как се чувствате в ролята на актьор в постановка, която вие за пръв път сте поставяли в България, само че като режисьор? Какво е за вас пиесата „Бурунданга” на Жорди Галсерон? - Скъпа ми е тази постановка, всъщност това беше едно от предизвикателствата да играя в нещо, което аз съм правил като режисьор, да видя другата

нас? - Да, авторът е прекрасен. Той е един от европейските автори, които добиват все поголяма популярност. Пиесата е чудесна. Всъщност той има невероятното качество да ситуира прекрасно историите, които разказва. Аз не зная дали двете постановки – моята в пловдивския театър и тази в ямболския театър, ще бъдат разбрани по различен на-

вълнува, онова, което чувстваме, онова, което бихме искали да направим. Всъщност бурундангата е онова тайнствено растение, вид наркотик, при който като се изпият няколко капки човек казва всичко онова, което мисли и след това забравя. Невероятно чувство за хумор има в постановката, невероятни обрати. Аз бих казал, че на всяка втора страница от пи-

гледна точка на колегата режисьор. Общо взето аз избирам пиесите, които поставям като режисьор, когато искам да изиграя всяка една от ролите. Тази роля много ми харесва, там играеше Малин Кръстев в моята постановка. Сега нещата са много по-различни, доста се различават постановъчните инвенции (б. р. творчески хрумвания). Това е едно от предизвикателствата, любопитно ми е наистина, защото съм имал една идея, когато съм я поставял, а тук нещата се пречупват по друг начин и се извеждат други неща. - Според вас друго послание ли ще достигне до зрителите с различната трактовка и защо се спряхте точно на тази пиеса. Жорди Галсерон е един изключително модерен автор, млад и добре приеман у

чин. Посланието всъщност е едно. Въпросът е, че средствата, с които това послание се експонира и в моята постановка, и тук, са различни, което е любопитно, това е интересно, струва ми се. - Какво трябва да разберат зрителите от тази постановка? - В постановката доста се говори за това, което ние прикриваме, за това, което всеки един от нас се опитва да скрие и е необходим един тласък, неочакван тласък, за да можем да изкажем онова, което прикриваме – лични пространства, лични преживявания, лични фантазии, които като звено от верига едно по едно се нареждат и всъщност виждаме, че всеки пред някого играе различни роли. Ние не сме дотам искрени, за да признаем онова, което ни

есата се случва нещо, изключително е наситена със събития и това като че ли е много интересно, защото зрителят няма време да остане спокоен. Непрекъснато се чувства изненадан от ситуациите, които Галсеран развива. Прекрасна драматургия. - Освен темата за истината в пиесата е развита и темата за любовта. Самият автор казва, че смисълът да се живее е да бъдеш обичан. Внася ли нова трактовка в темата за любовта тази пиеса? - Според мен няколко основни теми има в световната драматургия – това са проблемите за властта и за любовта. Струва ми се, че в добрата драматургия всеки зрител би могъл по някакъв начин да се припознае или да се разграничи от тази тема за любо-

вта. Всеки зрител да намери своята собствена тема, която го вълнува, по отношение или на любовта, или на властта, или на други проблеми, които пиесата третира. Самото припознаване или разграничаване от темата на пиесата, от основната тема, е много ценно. Мисля, че ако един зрител, излизайки от театъра, след това известно време се занимава със себе си, не с пиесата, а със себе си, с онова, което го е докоснало, значи ние сме развълнували зрителя, защото в крайна сметка актьорът чрез ролята си разказва до голяма степен собствения си живот. Режисьорът собствените си проблеми чрез един чужд материал. Така и зрителят чрез нашата постановка би могъл да намери оная своя тема, да се опита да се разпознае, да се задълбочи вътре в себе си самия и да преживее (разбира се, думата е силна) катарзис, но важното е да се позанимае малко със себе си. Защото ние все по-малко време имаме да се занимаваме със себе си. - Имаме ли нужда от такъв серум на истаната, за да достигнем до себе си? - Да, имаме нужда. Този серум може да е бурунданга, този серум може да е човекът до нас, този серум може да е някаква случайна реплика, която да отключи всичко онова, което ние таим, пазим в себе си от страх да не нараним човека отстреща, от страх да не задълбочим някакъв свой личен, социален, политически проблем. Всички ние, някак си живеем, не само сега, разбира се, малко като таралежите, много сме чувствителни. Ние се страхуваме да се отворим, а всъщност отварянето по някакъв начин според мен ни предпазва от много следващи грешки. ÈÍÒÅÐÂÞ ÍÀ ÄÈÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ


Îáùåñòâî

20 февруари 2014 ? страница 5

Коментар

Ïàìåòòà çà Àïîñòîëà

Паметта за Апостола, най-великият сред великите българи, се изражда дотолкова, че деградира до гаврата. И оскверняването на паметника му е бял кахър, колкото и възмутителен акт да е , защото се сблъскваме с далеч по-възмутителни безумия. Нездравият мерак на печално известни, политически лилипути, да се подредят някак до националните първенци, носи невиждана развала, затъмнява величието и подвига. Обърканият нашенец е още по-объркан, не само заради патологичните реакции на маниакалния политик, но и заради псевдо-научните изследвания на псевдо-академичните шарлатани. Стремежът да те забележат, да те оценят и възвеличат, покрай Васил Левски, е жалък, укорим и смешен, но върши добра работа някому. За наш срам, голям национален срам, не стихват, почти сто години вече, издевателствата над светлата памет на найсвестния сред българите. И всеки от тези печални заговори срещу българщината, може да се твърди, са съвместна завера на политически и академични шарлатани. Един натрапващ се пример в това отношение е ужасяващата некрофилия, несекващото ровене около костите на Дякона, която напразно свързваме с Николай Хайтов. Този идиотизъм, „украсил” трайно обществено-политическия ни живот, има дълга история и току е раздухван от знайни и незнайни дейци и институции. Споменавам тук институциите, защото първопроходци са вестник „Мир” и Поборническо-опълченското дружество „Юнак”, защото покрай тяхната инициатива се пръкват „герои” като Христо Хамбарев и Илия Джагаров, които искат по-високи пенсии, заради мнимите си подвизи. Тези двамата, апропо, съвсем не са единствените, които лъжат неистово, докато се кълнат, че са пренесли тленните останки на Васил Левски и са ги заровили до олтара в църквата „Света Петка Самарджийска”. А фантасмагорията с пренасянето на костите на Апостола и препогребването им във въ-

просната църква е толкова наивна и толкова невероятна, че е и непонятна, и непростима дълговечността й. Нашите историци, в това число и БАН, очевидно, са длъжници на българския народ, щом все още не са заклеймили достатъчно

вя просто смирено да замълчим. Така е, в онова робско време не са много способните да схванат колко велик е Левски, да вникнат в борбата му, а още помалко са тези, които биха се загрижили за тленните му останки!

категорично опитите да се угоди на политическата конюнктура или на нечия суета, докато се коват абсурдни теории. Случаят с Хайтов, който също е академик, е съвсем показателен, щом пасваше както на политическата конюнктура, т. е. помпозното честване на 1300-годишнината, а така и на амбициите на автора, шумно дискутираната му книга за гроба на Левски. За чест на българската наука трябва да споменем тук, че сериозни историци, като професор Николай Генчев, пък и целият Археологически институт към БАН, воглаве с шефа си, професор Стамен Михайлов, въстанаха срещу фриволните, спекулативни конструкции на писателя. Въпреки всичко, както забравените вече герои, така и незабравеният все още Хайтов, наместо да бъдат заклеймени за тарикатлъците си, печелят всеобща симпатия. Техните намерения, очевидно, се схващат като положителен акт, не като гавра с паметта на Апостола, макар да е пределно ясно, че печалната историческа истина ни заста-

Васил Левски остава неразбран от най-близките си съратници, като Димитър Общи, погива заради тях, а е предаден пак от тях, от близките си съратници. И това е само част от жестоката, страшна, тежка за всеки истински патриот истина, защото сме длъжни, ако сме наистина родолюбци, да знаем, че най-великият ни национал-революционер е съден като криминален престъпник. Спекулацията на турците не е неочаквана, напротив, няма нищо по-логично от желанието им да унизят Демона на империята, но нека не забравяме и изповядания грах на Апостола. Светецът Левски е неканоничен светец, заради признанието си, че е убил беззащитен човек, макар че пак той, през целия си съзнателен живот, е бил гений на добротата. Да, истински гений на добротата, който не случайно е останал в съзнанието на народа като Апостола и Дякона, който се родее с библейските великани, заради делата си. Тъкмо така е, който познава добре биографията му, помни че докато е знаменосец на Панайот Хитов,

той се грижи бащински за момчетата и като грижовен баща наказва неспособните да опазят здравето си. Помним, ако сме проумели живота и делото му, още и това, че възправилият се в титаничен сблъсък срещу вековната империя мъж, зове към борба, но не накървява оръжието си, категоричен е и непоколебим, но и всякога човечен. Апостолът, досущ като библейските апостоли, е изтъкан от доброта и великолепие, въпреки обречеността на борбата за свобода, но малцина са го разбирали тогава. Малцина са се прекланяли пред подвига и светостта му, а мнозина са го хулели като пройдоха и детеубиец, та

по-невинните издевателства над паметта на Апостола, прераснаха в непростими издевателства, пак заради политическата конюнктура и нечия суета. Казвал съм и пак ще кажа, че не само предадохме Васил Левски, но и не наказахме предателите му! А пълния абсурд, до който стигнахме, върхът на моралното ни падение е, че позволихме някому да се домогва до оневиняването на поп Кръстю Никифоров, въпреки безспорните доказателства за предателството му. Срам е, разбира се, голям срам за Българската православна църква и града Ловеч, пък и за всеки от нас, че предателят е духовник, че предава не само Левски, но и вярата ни, но такава е тъжната истина. И безспорната, за жалост, истина, а по-срамното е, не ще и дума, че я пренебрегваме, заради конюнктурни съображения, забравяйки живота и делото, подвига и величието на Апостола. Фа-

майка му, клетата юнашка майка, не е изтърпяла и се е хвърлила в кладенеца на съседите! Дали се е самоубила заради глада тя, или заради хулите, е срам за нас, голям национален срам, по-срамен и от срамното, но славно бесило! Длъжник е историята ни и тук, пък и всички сме длъжни, никой не е направил това, за да бъде тачен, почитан, велик, най-великият българин, което е направил с книгата за него си Захарий Стоянов. Наместо това,

ктите са безмилостни за поп Кръстьо Никифоров, свидетелстват категорично за безчестния му живот, за неговата двойнственост, още преди да участва в революционния комитет. Отличил се е той, веднъж като яростен противник на гръцкия владика, а сетне като непоколебим негов поддръжник, след като е додрапал да му бъде наместник. Такъв си и остава, двойнствен, секретар е на революционния комитет, но и турски шпионин, ËÞÁÎÌÈÐ ÊÎÒÅÂ

за което има документи, официални документи, а и действия, официални действия на турските власти. Факт е, неоспорим факт, че той, секретарят на комитета, е освободен, докато редовите членове са осъдени и заточени в Диарбекир. Факт е, ако се доверим на тези заточеници, че у него остават комитетските пари, значително количество, с които, казват, си построил нова къща, докато те гният по занданите. Факт е, че ляга болен и, казват, умира от страх, когато те, Диарбекирските заточеници, предадените от него довчерашни съратници, се завръщат след Освобождението. Такава е печалната истина, такива са фактите, а пострашното е, че някой поругава паметта на Васил Левски, за да угоди на комунистическата конюнктура и лично на другаря Тодор Живков. Да, нито на ловчанлии, нито на църковниците ни, би хрумнало да оневиняват поп Кръстьо, ако не бе Марин поп Луканов заклеймен като пръв приятел на Стамболов, а Андрей Луканов като пръв враг на Живков. Срамният стремеж за оневиняване на поп Кръстьо Никифоров, който хвърля тежка сянка върху светлата памет на Апостола, е породен от срамна конюнктура, а резилът е за всички ни, не само и не толкова за сътворителите й. Добре е да го осъзнаем найсетне, както смогнахме да осъзнаем, че трябва да честваме, преди всичко, раждането на Апостола, не кончината му. Писал съм отдавна, но ще повторя, че ако най-позорният факт в историята на Гърция, по определението на Волтер, е осъждането на Сократ, то за нас най-позорният факт е осъждането на Левски! Още по-позорен бе фактът обаче, че задълго честваме като национален празник деня, в който е обесен Апостола, а не деня, в който се е родил. Поправихме си, слава Богу, грешката напоследък и дано отрезвеем, дано проумеем и за другите грешки, та да не сме дотолкоз длъжници пред великана, който няма никой от нас, никога да достигне…


Âðåìåíà

20 февруари 2014 ? страница 6

Нови страници за стария Ямбол

Ïðîáëåìè ñ ìîðàëà â ëîæà „Òåøóà” ïðåç 1937

Елитните евреи край Тунджа почнали да залитат по хазарта

Легенди

Âåëêî Êúíåâ ãðàáíà „Àñêååð” ïðåäè 20 ãîäèíè

Големият и непрежалим артист Велко Кънев, роден в Елхово, грабна най-голямата българска награда за театрално майсторство „Аскеер”, преди 20 години. Тя му бе присъдена за страхотното изпълнение в спектакъла „Великденско вино”, в който майсторът от

нашия регион изигра ролята на поп Кръстьо Никифоров. Велко Кънев ни напусна преди три годинина 11 декември 2011 г., като остави зад себе си прекрасни роли и в театъра, и в киното. В биографията му са изпълнения във филми като „Оркестър без име”, „Матриархат”, „Маневри на петия етаж”, „Да обичаш на инат”, „Бяла магия”, „Бон шанс, инспекторе!”. Чаровният грозник на българското кино бе свързан тясно не само с родния си град Елхово, на чиято сцена е играл знаменития моноспектакъл „Великденско вино” на драматурга Константин Илиев, а и с ямболския Драматичен театър „Невена Коканова”. В града ни Велко Кънев режисира пиесата на Съмърсет Моъм „Благородният испанец”, която продължава да е на сцената. Появата на артиста-режисьор бе събитие за Ямбол, тъй като по една или друга причина през годините Велко Кънев не бе работил с трупата на нашия театър. Големият артист вече бе в битка с рака, но се държа до последно и свърши работата си перфектно. Велко Кънев, подобно на всички театрали от Елхово, излезе от шинела на тамошния режисьор Стойчо Стойчев. Неговата съпруга Дора Дарманова също е елховлийка, тя е съученичка от тамошната гимназия с ямболския артист Николай Вълканов. Както неведнъж е ставало през годините, Велко Кънев не бе удостоен с подобаваща награда в Ямбол, въпреки че в града ни изобилства с почетни граждани, нямащи никаква или почти никаква връзка с областния център, като маршал Владимир Судец или Борис Велчев. Преди 20 години, през 1994 г., найпрестижната награда в театъра-„Аскеер” обаче попадна в ръцете на Велко Кънев за изпълнението на ролята на поп Кръстьо във „Великденско вино”. Тази знаменита пиеса бе играна и от трупата на ямболския театър през сезон 1986-1987 г., като в главната роля се превъплъти Тодор Тотев, а режисьор на спектакъла бе Диана Радева.

На 29 юни 1937 година братята от ямболската бенеберитска ложа „Тешуа” решили да излязат във ваканция. Нямало нищо странно в това, такъв им бил обичаят, ако съдим по запазената в Държавен архив-Ямбол тяхна протоколна книга. Преди да тръгнат по курорти или просто да разпускат по домовете си в жежкото лято край Тунджа, брат Моис Арав решил да повдигне въпроса за някои неща, които можели да уронят престижа на ложата и да попречат за правилното и развитие. В последните седмици и месеци каймакът на ямболските евреи или поне една част от него, се отдал твърде много на играта на карти по домовете си и всекидневно устройвал журове, като именно на тях се разигравали къде по-малки, къде по-крупни суми от хазартната им страст. Това, заявил брат Моис Арав, влече занемаряване към семейството и спадане на авторитета на членуващите в „Тешуа” Можем да се досетим каква кисела физиономия е направил при това изявление управителят на най-голямото предприятие в града, тъкачна фабрика „Тунджа”, даваща работа на около 800 души, Нисим Илел. Не даром, разбира се, а срещу техните усилия, но това за господин Илел надали имало особено значение. Хазартът обаче, както и жените, силно го вълнували. И вероятно трудно се сдържал на мястото си, докато брат Моис Арав го поучавал как трябва да живее. Още повече, че заради страстта му към жените и хазарта, местният началник на военния гарнизон бил издал заповед офицерите да не се събират с шефа на тъкачната фабрика… А нравоученията на Арав не спрели дотуктой отчел, че за цялата бенеберитска година членуващите в „Тешуа” не направили нито една семейна вечеринка, а именно по този път можело да се постигне опознаване, сближение и солидарност между братята. За капак се стигнало до проблемите и на ев-

рейската община в Ямбол, която наново била изправена „пред мъчнотии и затруднения”. Това можело да означава само едно-ще се иска видните предста-

след което равинът Моше Пинто прочел обичайната молитва . После председателят на ложата д-р Калдерон произнесъл слово , в което обяснил, че

вители на еврейството край Тунджа да поизпразнят банковите си сметки. Нито за Нисим Илел, нито за един друг от големите ямболски богаташи, Даниел Кордова, това щяло да намали богатството им особено, но е вън от съмнение, че и единият, и другият не останали във възторг от подобни приказки. Може би именно заради такива приказки, Даниел Кордова рядко стъпвал на сбирките на ложата и не веднъж бил порицаван от братята за тези му отсъствия. Все пак „Тешуа” излязла във ваканция без да се стигне до гласуване на конкретни суми, които да се внесат в помощ на еврейската община. Братята се събрали отново чак на 12 септември 1937 година. Часът бил ранен-11, но и поводът е специалентраурно събрание. На него присъствали 16 братя с жените си, както и поканените специално за церемонията представители на всички еврейски културни организации в Ямбол, а също и семействата на починалите братя от „Тешуа”. Близките на починалите запалили седем свещи на менората,

подобни траурни събрания се правят всяка година от другите ложи и че това трябва да стане традиция и за „Тешуа”.Д-р Калдеров счел за нужно да опише появата на бенеберитството в света и в какво се състои то, което е странно, тъй като надали някой е приет в ложата без да е наясно с принципите на тази организация. Според мен председателят на ложата е искал да припомни благородните цели, залегнали в основата на бенеберитството, защото, да си припомним, преди излизането във ваканция на 29 юни, се наложило да се говори за склонността към хазарта у някои членове на ямболската организация. След председателя Калдерон, думата взел вече добре познатият ни индустриален бос Нисим Илел, който говорил как му липсва покойният Аврам Йомтов. Накрая равинът Моше Пинто поканил събранието да стане на крака и да прочете обичайната ескава. Следващото събиране на членовете на „Тешуа”, този път само на тях, без никакви хора от културните организации, станало на 10

октомври през същата 1937 година. Тогава се оказало, че траурното събрание не протекло както му е редът. Лукът, оказва се, сгазил пак най-богатият от братята –Нисил Илел, който имал и висок пост в ложатаментор.Вместо само да прочете молитвата си, управителят на тъкачната фабрика бил упрекнат, че неуместно се разпрострял да говори за чувствата си към покойния Аврам Йомтов. Това изглежда преляло чашата на търпението у Илел и оттук насетне той съвсем разредил присъствието си на сбирките на „Тешуа”. Появил се чак в края на годината, на 22 декември, и бил затиснат да даде обяснения за липсата си от ложата, на която той, да не забравяме, е ментор, а това е втората по важност длъжност. Фабрикантът не искал явно да се конфронтира с едноверците си и се измъкнал с това, че му се налагало поради работата му често да пътува извън Ямбол. Приели обяснението му, а може би не искали да задълбават в историите на директора на текстилното предприятие, понеже се налагало да прибягват до него, щом имало някой съкратен от фабриката евреин. За да го върне, естествено, иначе ложата трябвало да му бере гайлето. А на последното за 1937 година събрание на „Тешуа” царял дух на разбирателство-брат Пепо Хаимов заминавал за постоянно в София, където се установил с баща си, Хаим, един от основателите на ложата. Именно това придало интимен характер на сбирката, още повече че елитните ямболски евреи били с жените си. Така, както се искало от тях, още преди лятната ваканция, наместо да пилеят парите си в игри на карти… ÁÎÐÈÑËÀÂ ÍÅÍÎÂ


Èíòåðâþ â ÷åòâúðòúê

20 февруари 2014 ? страница 7

Строителният предприемач Кольо Колев, собственик на „Диана комерс !”:

Íå ñïèðàì äà ìå÷òàÿ è äà ïðåñëåäâàì ìå÷òèòå ñè!

- Какво е усещането да си на половин век? - За мен възрастта е само отмерване на времето и в този смисъл не е нищо по-различно от това да си на 40 години. Разбира се тя носи и предимства, чувствам се по-улегнал, по-ерудиран, повече знаещ. Вярвам в максимата,че човек се учи докато е жив, така че половин век съм се учил, трупал съм знания и продължавам да се уча. Но найхубавото е, че животът продължава!!! - Какво свърши и какво не свърши Кольо Колев за петдесет години? - Успях да завърша образованието си и създадох семейство, с което се гордея. Това мисля, че е едно от найважните неща в живота ми. Успях да превърна работата си в хоби. А какво не съм успял да свърша - много неща, винаги съм недоволен от себе си, винаги съм самокритичен, но едно от нещата, които например не съм успял да свърша, е да науча английски език. Правил съм няколко опита, но не се получава, дали поради липса на време, или може би и заради възрастта, но не успях. - Считате ли се за успял човек, осъществихте ли мечтите си? - Дали съм успял човек или не, аз не мога да кажа, това според мен трябва да го кажат хората! Както казах и преди, аз съм доста самокритичен човек: винаги смятам, че може и по-добре. Най-много бих се радвал ако хората мислят за мен като за коректен и почтен човек и, разбира се, добър работодател. А за мечтите, какво да кажа: тези, които ме познават, знаят, че съм романтичен човек. Не спирам да мечтая и да преследвам мечтите си. Приказката, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, е много важна и аз бих препоръчал на младите хора да

не спират да мечтаят и да бъдат винаги оптимисти! Дали имам неосъществени мечти в строителството - разбира се, че имам, и като човек също, но продължавам да работя по тяхното осъществяване! - След като фирмата Ви стана два

въвеждането на обекта в експлоатация е незаменимо. Ние строителите сме благословени хора, защото плодът от нашия труд остава и след като ние си отидем от този свят! - Коя е най-голямата награда за Вас в строителството? - Няма по-голяма на-

дост, но разбира се и моите приятели, които не са никак малко! А коя е моята най-голяма болка - за това не ми се говори, но все пак ще ти кажа: към днешна дата това е загубата на моите родители. Бяха страхотно добри хора! Много неща съм научил от тях.

пъти носител на приза сграда на годината, какво още искате да постигнете в професията си? - В професията съм ненаситен: винаги искам и още, и още, и още! Тук не става въпрос за печалбарство -нека да бъда правилно разбран! Тук става въпрос за любов към професията! Всеки нов проект е предизвикателство за мен! Чувството след

града от признанието на хората, от това,че моите инвеститори винаги са давали на мен и на екипа ми отлични оценки и референции! Няма по-голяма награда от чувството за добре свършена работа! - Коя е най–голямата радост и найголямата болка на Кольо Колев? - Както казах и преди това, моето семейство ми е най-голямата ра-

- Какво е за Вас Ямбол? - Градът, който наймного обичам. Това, че вече живея в София не ме кара да не се чувствам Ямболия! Аз съм Ямболия и се гордея с това! - Как фирма от Ямбол стигна до строителството на един от най- големите обекти, какъвто е заводът за отпадъци в София?

- Няма значение откъде е фирмата. Всичко е въпрос на желание, упоритост, професионално отношение към

Визитка Кольо Колев е роден на 23 февруари 1964 година в тунджанското село Маломир. Завършил е висше образование за строителен инженер. През 1990 година е създал „Диана комерс 1”. За 24 години от съществуването на фирмата Кольо Колев успя да я превърне в една от водещите строителни компании в България с дългогодишен опит в изграждането на сгради и промишлени съоръжения. Компанията става три пъти носител на наградата на Камарата на строителите – „Колоната на Омуртаг” и два пъти печели най-престижната награда в областта на строителството – „Сграда на годината”. През 2009 г. „Диана комерс 1” получи наградата за строителството на ваканционния комплекс "Оазис ризорт и спа" - с. Лозенец, в раздела "Ваканционен комплекс", а през 2013 г. за строителството на Академична база – София на Европейския колеж по икономика и управление, в раздела "О бразование и спорт". Д ругот о признание за нивото на развитие, до което е стигнала строителната фирма, е избирането й да бъде строител на Завода за компостиране на София, като тя е извършила и проектирането. работата си и разбира се, професионален екип, на който можеш да разчиташ. Аз съм щастлив, че разполагам с такъв. - Коя е любимата Ви сграда, построена от Вас? - Нямам такава, всички ми са любими. Човек

не може да каже за децата си “това ми е най-любимото”. - Трудно ли се прави бизнес в България? - За съжаление много трудно, но какво да се прави: това е българската действителност. Не искам да влизам в подробности, защото всички ние знаем какви са ни проблемите. Не се страхувам от конкуренция! Конкуренцията е хубаво нещо, тя те държи буден, кара те да мислиш, да се усъвършенстваш, да си гъвкав, стабилен! Но това е тъй наречената лоялна конкуренция. Проблемът е, че става въпрос за нелоялна конкуренция: уговорки, неплащане на данъци, неназначените хора, неплащане на осигуровки и още куп нарушения. Някой наричат това сива икономика, но без значение на името ние няма как да бъдем конкурентни с такива фирми. Трябва да има правила, които всички ние да спазваме, иначе няма прогрес. Но аз съм, както казах оптимист. - Кои са вашите хобита? - Аз имам няколко хобита, от които не знам кое най-много харесвам: обичам да играя тенис, да карам ски, да чета книги. - Вярна ли е според Вас максимата, че до всеки успял мъж има една подкрепяща го жена? - Да, категорично. Поне при мене е така, без да се смятам за успял мъж. - Имате ли време за почивка и ако имате, какво обичате да правите през свободното си време? - Да, от време на време намирам. Батериите трябва да се зареждат, иначе не произвеждат светлина. Какво обичам да правя през свободното си време ли? Обичам да чета преди всичко, но обичам да ходя и на кино, и да гледам футбол или тенис, особено ако играят Григор или Цвети. Интервю на Кети Котева


Òåëåâèçèÿ БНТ 1 четвъртък - 20 февруари 2014 01:00 - Линия Сочи01:30 - Ретро следобед: Как ще ги стигнем... /п/02:15 Умно село: Триптих за Александър Стефанов /п/03:10 - По света и у нас /п от 20:00/04:05 - Джаз фестивал Банско 2013: Концерт на Ехут Етун трио / Израел/ /п/05:05 - Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/п/05:35 - Дързост и красота тв филм /3305 епизод/п/06:00 - Денят започва Информационен сутрешен блок с водещи Ася Методиева и Росен Цветков06:30 - Линия Сочи07:00 - Денят започва Информационен сутрешен блок с водещи Ася Методиева и Росен Цветков09:00 - По света и у нас информационна емисия09:10 - Денят започва с Култура информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Георги Ангелов, Анна Ангелова и Даниел Ненчев10:00 - Северна комбинация: Ски скок /голяма шанца, отборно, мъже/10:50 - Денят отблизо с Мария11:30 - Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу12:00 - По света и у нас информационна емисия12:30 - Малки истории /п/12:40 - Телепазарен прозорец12:55 - Северна комбинация: Ски бягане /щафета, 4х5км, мъже/14:00 - Ски свободен стил: Ски крос /финали, мъже/15:30 - Телепазарен прозорец15:50 - Частен случай16:00 - По света и у нас информационна емисия16:10 - Новини на турски език16:20 - Ретро следобед: Клуб "НЛО17:05 - Дързост и красота тв филм /3306 епизод/17:30 - Още от деня Следобеден информационен блок с водещи Милена Цветанска и Надежда Узунова18:00 - По света и у нас информационна емисия18:30 - Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс19:00 - Днес на игрите с Евгения Раданова19:30 - Фигурно пързаляне: Волна програма/ жени/21:00 - По света и у нас информационна емисия21:30 - Студио Футбол22:00 - Футбол: Лацио - Лудогорец, среща от турнира за "Лига Европа" пряко предаване от "Стадио Олимпико", Рим

петък - 21 февруари 2014

00:15 - Линия Сочи00:45 - Под прикритие 4 тв филм /5 епизод/п/ (16)01:45 - Ретро следобед: Клуб "НЛО" /п/02:30 - По света и у нас /п от 21:00/03:00 - Футбол: Лацио - Лудогорец /запис/04:55 - Малки истории /п/05:05 Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/п/05:35 - Дързост и красота тв филм /3306 епизод/п/06:00 - Денят започва Информационен сутрешен блок с водещи Ася Методиева и Росен Цветков06:30 - Линия Сочи07:00 - Денят започва Информационен сутрешен блок с водещи Ася Методиева и Росен Цветков09:00 - По света и у нас информационна емисия09:10 - Денят започва с Култура информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Георги Ангелов, Анна Ангелова и Даниел Ненчев10:00 - По света и у нас информационна емисия10:10 - Денят отблизо: Зелената линейка11:00 - Парламентарен контрол пряко предаване от Народното събрание14:00 - Хокей на лед/полуфинал, мъже/16:30 - Биатлон: Щафета/4х6 км, жени/17:50 - Ски алпийски дисциплини: Слалом /1 манш, жени/18:15 - Ски алпийски дисциплини: Слалом /2 манш, жени/19:00 - Шатовалон тв филм /26, последен епизод/19:50 - Лека, нощ деца!: Случки с бърколини20:00 - По света и у нас информационна емисия20:45 - Спортни новини21:00 - Панорама с Бойко Василев Публицистично обзорно предаване с водещ Бойко Василев22:00 Днес на игрите с Евгения Раданова22:45 - Хокей на лед/полуфинал, мъже/

събота - 22 февруари 2014

00:45 - Линия Сочи01:15 - Шорттрек /финали/01:45 - Шатовалон тв филм /26, последен епизод/п/02:35 - Джаз линия: Рей Джелато & Гигантите /п/03:35 - По света и у нас /п от 20:00/04:20 - Панорама с Бойко Василев /п/05:30 - Китай на фокус /п/05:40 - Да открием Германия /п/06:10 - Денят отблизо: Зелената линейка /п/07:00 - Обзор "Лига Европа07:30 - Телепазарен прозорец07:45 - Без багаж Туристическо реалити08:15 - Телепазарен прозорец08:30 - Линия Сочи08:55 - Животът и други неща Съботно токшоу с водещи Асен и Сибина Григорови11:00 - Денят отблизо с Мира Магазинно предаване с водещa Мира Добрева12:00 - По света и у нас информационна емисия12:30 - Сноуборд: Паралелен слалом /финали, мъже и жени/13:10 - Линия Сочи13:20 - Ски бягане /30км, жени/14:40 - Ски алпийски дисциплини: Слалом /1 манш, мъже/16:15 - Линия Сочи16:25 Биатлон: Щафета/4х7,5 км, мъже/17:55 - Линия Сочи18:10 - Ски алпийски дисциплини: Слалом /2 манш, мъже/19:30 - Фигурно пързаляне: Галаконцерт21:00 - По света и у нас информационна емисия21:30 - Днес на игрите с Евгения Раданова22:15 - Хокей на лед/мач за бронзовите медали, мъже

неделя - 23 февруари 2014

00:15 - Линия Сочи00:45 - Бобслей: Четворки/1 и 2 манш, мъже/01:15 Най-хубавите години от нашия живот тв шоу /8 епизод/п/02:15 - Живот на парчета игрален филм /САЩ, 2009г./, режисьор Ребека Милър, в ролите: Робин Райт Пен, Алън Аркин, Мария Бело, Джулиън Мур и др. (12)04:05 Концерт на Шери Уилямс и бенд/САЩ/ и Анджи Кинг /Великобритания/ /п/05:00 - Денят отблизо с Мира /п/05:55 - Без багаж /п/06:25 - Иде нашенската музика /п/07:25 - Телепазарен прозорец07:40 - Неделно евангелие07:45 - Бърколино Познавателно предаване за най-малките08:15 - Телепазарен прозорец08:30 - Линия Сочи08:55 - Денят започва ...в неделя с Жоро Любенов Развлекателно предаване11:30 - Знаеш ли кой си ти документален филм12:00 - По света и у нас информационна емисия12:20 - Пътят към Мондиала /28 епизод/12:55 - Теглене на жребия за квалификациите за "Евро 2016" пряко предаване от Ница14:00 - Хокей на лед/финал, мъже/16:30 - Линия Сочи16:45 - Днес на игрите с Евгения Раданова17:30 - Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс18:00 - Закриване на ХХ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ Сочи 201420:30 - По света и у нас информационна емисия21:00 - Под прикритие 4 тв филм /6 епизод/ (16)22:05 - Нощни птици Вечерно ток шоу с водещ Искра Ангелова23:05 - По света и у нас информационна емисия23:20 - Джаз фестивал Банско 2013: Концерт на Себастиян Лаверни квартет/Германия/ и Блекаут трио /България, Сащ/

понеделник - 24 февруари 2014

00:20 Адаптация - игрален филм /САЩ, 2002г./, режисьор Спайк Джоунзи, в ролите: Никълъс Кейдж, Мерил Стрийп, Крис Купър и др. 02:20 Нощни птици 03:20 Закриване на ХХ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ Сочи 2014 06:00 Денят започва 09:00 По света и у нас 09:05 Денят започва с Култура 10:00 По света и у нас 10:15 Отблизо с Мария 11:00 По света и у нас 11:10 Отблизо с Мария 11:50 Малки истории 12:00 По света и у нас 12:30 Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня 12:40 Телепазарен прозорец 13:00 Пътят към София 14:05 Телепазарен прозорец 14:20 Знаеш ли кой си ти 14:50 Телепазарен прозорец 15:05 Робин Худ 35 Телепазарен прозорец 15:50 Частен случай 16:00 По света и у нас 16:10 Новини на турски език 16:25 Малки истории 16:40 Втори шанс 17:25 Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня 17:35 Дързост и красота 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:10 Великите българи: Аспарух 19:40 Лека, нощ деца!: Кученце в джоб 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 История.bg: 85г. от рождението на писателя Георги Марков 22:00 В кадър: 1000 промила глупост 22:30 По света и у нас 23:00 Детективката

вторник - 25 февруари 2014

00:00 Втори шанс 00:45 По света и у нас 01:30 История.bg: 85г. от рождението на писателя Георги Марков 02:30 Сен Тропе 03:25 Детективката 04:25 Днес и утре 04:55 В кадър: 1000 промила глупост 05:25 Малки истории 05:35 Дързост и красота 06:00 Денят започва 09:00 По света и у нас 09:05 Денят

започва с Култура 10:00 По света и у нас 10:15 Отблизо с Мария 11:00 По света и у нас 11:10 Отблизо с Мария 11:50 Малки истории 12:00 По света и у нас 12:30 Бързо, лесно, вкусно 12:40 Телепазарен прозорец 13:00 Пътят към София 14:05 Телепазарен прозорец 14:20 В кадър: 1000 промила глупост 14:50 Телепазарен прозорец 15:05 Робин Худ 15:30 Пъстрото лице на Добруджа 15:35 Телепазарен прозорец 15:50 Частен случай 16:00 По света и у нас 16:10 Новини на турски език 16:25 Малки истории 16:40 Втори шанс 17:25 Бързо, лесно, вкусно 17:35 Дързост и красота 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:10 Великите българи: Кирил и Методий 19:40 Лека, нощ деца!: Кученце в джоб 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум 22:00 Открито с Валя Ахчиева 22:30 По света и у нас 23:00 Детективката

сряда - 26 февруари 2014

05:25 Малки истории /п/ 05:35 Дързост и красота тв филм /3308 епизод/п/ 06:00 Денят започва Информационен сутрешен блок с водещи Ася Методиева и Росен Цветков 09:00 По света и у нас информационна емисия 09:05 Денят започва с Култура информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Георги Ангелов, Анна Ангелова и Даниел Ненчев 10:00 По света и у нас информационна емисия 10:15 Отблизо с Мария Магазинно предаване с водещ Мария Андонова 11:00 По света и у нас информационна емисия 11:10 Отблизо с Мария 11:50 Малки истории /п/ 12:00 По света и у нас информационна емисия 12:30 Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу 12:40 Телепазарен прозорец 13:00 Пътят към София тв филм /3 серия/ 14:05 Телепазарен прозорец 14:20 Открито с Валя Ахчиева /п/ 14:50 Телепазарен прозорец 15:05 Робин Худ анимационен филм /9 епизод/ 15:30 Пъстрото лице на Добруджа 15:35 Телепазарен прозорец 15:50 Частен случай 16:00 По света и у нас информационна емисия 16:10 Новини на турски език 16:25 Малки истории /п/ 16:40 Втори шанс тв филм /3 епизод/ 17:25 Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/п/ 17:35 Дързост и красота тв филм /3309 епизод/ 18:00 По света и у нас информационна емисия 18:30 Още от деня Следобеден информационен блок с водещи Милена Цветанска и Надежда Узунова 19:10 Великите българи: Борис I документален филм 19:40 Лека, нощ деца!: Кученце в джобче 20:00 По света и у нас информационна емисия 20:45 Спортни новини 21:00 Най-хубавите години от нашия живот тв шоу /9 епизод/ 22:00 Виж БиБиСи: "Великите влюбени на ХХ век: Кралица Нур и кралят на Йордания Хюсеин" документален филм 22:30 По света и у нас информационна емисия 23:00 Детективката тв филм /12 епизод/

bTV четвъртък - 20 февруари 2014 00:00 - "Кости" - сериал, с. 6, еп. 13 01:00 - "Досиетата Х" - сериал, с. 6, еп. 2 02:00 - "Преди обед" /п./ 03:20 - bTV Новините /п./ 03:50 - "Cool T" /п./ 04:40 - "Бон Апети" /п./ - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 05:10 - "Кухнята на Звездев" /п./ 05:40 - "Цветовете на любовта" /п./ - сериал, еп. 252, 253 06:30 - "Тази сутрин"- информационно предаване с водещи Генка Шикерова и Константин Караджов 09:30 - "Преди обед" токшоу с водещи Деси и Сашо 11:30 - "Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу с Иван Звездев 12:00 - bTV Новините - обедна емисия 12:30 - "Шоуто на Слави" /п./ 13:30 - "Ангели пазители" - сериал, еп. 93 14:30 - "Цветовете на любовта" - сериал, еп. 254, 255 15:30 - "Пепел от рози" - сериал, еп. 116 16:30 - "Бон Апети" - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 17:00 bTV Новините 17:30 - "Лице в лице" - публицистично предаване с водещи Цветанка Ризова и Димитър Цонев 19:00 - bTV Новините - централна емисия 20:00 - "Север Юг" - сериал, еп. 29 21:00 - "Изабел Кастилска" - сериал, еп. 10 22:00 - bTV Новините - късна емисия 22:30 - "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу 23:30 - "Двама мъже и половина" - комедиен сериал, с. 9, еп. 14

петък - 21 февруари 2014

00:00 - "Кости" - сериал, с. 6, еп. 14 01:00 - "Досиетата Х" - сериал, с. 6, еп. 3 02:00 - "Преди обед" /п./ 03:20 - bTV Новините /п./ 03:50 - "Духът на здравето" /п./ 04:40 - "Бон Апети" /п./ - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 05:10 - "Кухнята на Звездев" /п./ 05:40 - "Цветовете на любовта" /п./ - сериал, еп. 254, 255 06:30 - "Тази сутрин"- информационно предаване с водещи Генка Шикерова и Константин Караджов 09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо 11:30 - "Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу с Иван Звездев 12:00 - bTV Новините - обедна емисия 12:30 - "Шоуто на Слави" /п./ 13:30 - "Ангели пазители" - сериал, еп. 94 14:30 - "Цветовете на любовта" - сериал, еп. 256, 257 15:30 - "Пепел от рози" - сериал, еп. 117 16:30 - "Бон Апети" - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 17:00 - bTV Новините 17:30 - "Лице в лице" - публицистично предаване с водещи Цветанка Ризова и Димитър Цонев 19:00 - bTV Новините - централна емисия 20:00 - "Север Юг" - сериал, еп. 30 21:00 - "Комиците" - комедийно шоу 22:00 - bTV Новините - късна емисия 22:30 - "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу с водещ Слави Трифонов 23:30 - "Двама мъже и половина" - комедиен сериал, с. 9, еп. 15

събота - 22 февруари 2014

00:00 - "Кости" - сериал, с. 6, еп. 15 01:00 - "Досиетата Х" - сериал, с. 6, еп. 4 02:00 - "Преди обед" /п./ 03:20 - bTV Новините /п./ 03:50 - "Бон Апети" /п./ - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 04:10 - "Кухнята на Звездев" /п./ 04:40 - "Цветовете на любовта" /п./ - сериал, еп. 256, 257 05:30 - "Лигата на справедливостта" - детски сериал 06:00 - "Лигата на справедливостта" детски сериал 06:30 - "Агрофорум 07:00 - "Духът на здравето" /п./ - здравно предаване с водещ д-р Неделя Щонова 08:00 - "Тази събота" - актуално предаване с водещ Антон Хекимян 11:00 - "Модерно" - токшоу с водещ Радост Драганова 12:00 - bTV Новините - обедна емисия 12:30 - "Да отгледаш Хоуп" - комедиен сериал, еп. 21 13:00 - "Флирт с четиредесетгодишна" - комедия, романтичен, САЩ, 2008 г.; Режисьор: Майкъл Соломон; Актьори: Хедър Локлеър, Робърт Бъкли, Ванеса Уилямс, Чела Хосдел и др. 15:00 - "Извън играта" - сериал, с. 4, еп. 15 16:00 - "Cool T" - лайфстайл шоу с водеща Петя Дикова 17:00 - "120 минути" - публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 - bTV Новините - централна емисия 19:30 - bTV Репортерите предаване за журналистически разследвания и филми 20:00 - "10,000 години пр. н. е." - Комедия, САЩ, 2008 г.; Режисьор: Роналд Емерих; Актьори: Стивън Стрейт, Камила Бел, Клиф Кътрис 22:00 - bTV Новините - късна емисия 22:30 bTV Документите - документална поредица с продуценти Гена Трайкова и Венелин Петков 23:30 - "Кибритлии" - Комедия, Драма, Криминален, САЩ, 2003 г.; Режисьор: Ридли Скот; Актьори: Алисън Ломан, Брус Макгил, Сам Рокуел, Никълъс Кейдж, Алисън Лохман, Стийв Ийстин, Бет Грант, Шийла Кели и др.

неделя - 23 февруари 2014

02:30 - bTV Новините /п./ 03:00 - Cool T /п./ 04:00 - "Модерно" /п./ 05:00 - "Х-Мен Еволюция" - детски сериал 05:30 - "Батман" - детски сериал 06:00 - "Батман" - детски сериал 06:30 - "Кухнята на Звездев" - кулинарно предаване с водещ Иван Звездев 07:00 - "Духът на здравето" - здравно предаване с водещ д-р Неделя Щонова 08:00 - "Тази неделя" - актуално предаване с водещ Антон Хекимян 11:00 - "Търси се" - токшоу с водещи Меги и Нели 12:00 - bTV Новините - обедна емисия 12:30 - "НепознатиТЕ" документална поредица 13:00 - "Стомана" - Фантастика, Екшън, Криминале, САЩ, 1997 г.; Режисьор: Кенет Джонсън; Актьори: Шакил О`Нийл, Анабет Гиш, Джъд Нелсън и др. 15:00 - "Извън играта" - сериал, с. 4, еп. 16 16:00

20 февруари 2014 ? страница 8 - "Нека говорят" - токшоу 19:00 - bTV Новините - централна емисия 19:30 - bTV Репортерите - предаване за журналистически разследвания и филм 20:00 - "Код "Олимп" - Драма, САЩ, 2013 г.; Режисьор: Антоан Фукуа; Актьори: Джерард Бътлър, Арън Екхарт, Финли Джейкъбсън, Дилън Макдермът, Рик Юн, Морган Фриймън, Анджела Басет, Мелиса Лео, Рада Мичъл, Коул Хаузър, Фил Остин, Джеймс Ингерсол 22:20 - bTV Новините - късна емисия 22:50 "Корупция" - Екшън, Драма, Криминален, САЩ, 1999 г.; Режисьор: Джеймс Фоли; Актьори: Чоу Юн-Фат, Марк Уолбърг, Рик Йънг, Пол Бен-Виктор, Джон Кит Лий, Андрю Панг, Елизабет Линдзи, Браян Кокс

понеделник - 24 февруари 2014

01:00 Стомана - Фантастика, Екшън, Криминале, САЩ, 1997 г. Режисьор: Кенет Джонсън Актьори: Шакил О`Нийл, Анабет Гиш, Джъд Нелсън и др. 02:50 Търси се 03:40 120 минути - публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 05:30 Комиците 06:30 Тази сутрин- информационно предаване с водещи Генка Шикерова и Константин Караджов 09:30 Преди обед - токшоу с водещи Деси и Сашо 11:30 Кухнята на Звездев - кулинарно шоу с Иван Звездев 12:00 bTV Новините - обедна емисия 12:30 Шоуто на Слави 13:30 Ангели пазители - сериал, еп. 95 14:30 Цветовете на любовта - сериал, еп. 258, 259 15:30 Пепел от рози - сериал, еп. 118 16:30 Бон Апети - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 17:00 bTV Новините 17:30 Лице в лице - публицистично предаване с водещи Цветанка Ризова и Димитър Цонев 19:00 bTV Новините - централна емисия 20:00 Север Юг - сериал, еп. 31 21:00 Изабел Кастилска - сериал, еп. 11 22:00 bTV Новините - късна емисия 22:30 Шоуто на Слави - вечерно токшоу 23:30 Двама мъже и половина - комедиен сериал, с. 9, еп. 16

вторник - 25 февруари 2014

00:00 Кости - сериал, с. 6, еп. 16 01:00 Досиетата Х - сериал, с. 6, еп. 5 02:00 Преди обед 03:20 bTV Новините 03:50 Модерно 04:40 Бон Апети - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 05:10 Кухнята на Звездев 05:40 Цветовете на любовта - сериал, еп. 258, 259 06:30 Тази сутрин- информационно предаване с водещи Генка Шикерова и Константин Караджов 09:30 Преди обед - токшоу с водещи Деси и Сашо 11:30 Кухнята на Звездев - кулинарно шоу с Иван Звездев 12:00 bTV Новините - обедна емисия 12:30 Шоуто на Слави 13:30 Ангели пазители - сериал, еп. 96 14:30 Цветовете на любовта - сериал, еп. 260 15:00 Цветовете на любовта - сериал, с. 2, еп. 1 15:30 Пепел от рози - сериал, еп. 119 16:30 Бон Апети - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 17:00 bTV Новините 17:30 Лице в лице - публицистично предаване с водещи Цветанка Ризова и Димитър Цонев 19:00 bTV Новините - централна емисия 20:00 Север Юг - сериал, еп. 32 21:00 Изабел Кастилска - сериал, еп. 12 22:00 bTV Новините - късна емисия 22:30 Шоуто на Слави - вечерно токшоу 23:30 Двама мъже и половина - комедиен сериал, с. 9, еп. 17

сряда - 26 февруари 2014

05:10 "Кухнята на Звездев" /п./ 05:40 "Цветовете на любовта" /п./ - сериал, с. 1, еп. 260, с. 2, еп. 1 06:30 "Тази сутрин"- информационно предаване с водещи Генка Шикерова и Константин Караджов 09:30 "Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо 11:30 "Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу с Иван Звездев 12:00 bTV Новините - обедна емисия 12:30 "Шоуто на Слави" /п./ 13:30 "Ангели пазители" - сериал, еп. 97 14:30 "Цветовете на любовта" - сериал, с. 2, еп. 2, 3 15:30 "Пепел от рози" - сериал, еп. 120 16:30 "Бон Апети" - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян 17:00 bTV Новините 17:30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещи Цветанка Ризова и Димитър Цонев 19:00 bTV Новините - централна емисия 20:00 "Север Юг" сериал, еп. 33 21:00 "Изабел Кастилска" - сериал, еп. 13 22:00 bTV Новините - късна емисия 22:30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу 23:30 "Двама мъже и половина" - комедиен сериал, с. 9, еп. 18 00:00 "Кости" - сериал, с. 6, еп. 18 01:00 "Досиетата Х" - сериал, с. 6, еп. 7 02:00 "Преди обед" /п./ 03:20 bTV Новините /п./ 03:50 "Cool T" /п./ 04:40 "Бон Апети" /п./ - кулинарно предаване с водещи Лора и Стоян

DTV четвъртък - 20 февруари 2014 8:00 Всеки Делник 10:00 Музика 10:30 Анимационен сериал 11:20 На фокус повторение/ 12:00 Фолклорна трапеза 13:10 Спорт 15:20 Пред олтара / повторение/ 15:50 Музика 16:20 Игрален Филм 18:00 Новини 18:10 Време 18:15 Отвъд новините 19:30 Сериен игрален филм 20:30 Новини 20:50 Спорт 20:55 Време 21:10 Коментарно тудио 22:30 Новини 22:50 Спорт 22:55 Време 23:00 Отвъд новините /повторение/

петък - 21 февруари 2014

8:00 Всеки Делник 10:00 Музика 10:30 Анимационен сериал 11:20 Отвъд новините повторение/ 12:00 Изворче 13:10 Спорт 15:20 Документален филм 15:50 Музика 16:20 Игрален Филм 18:00 Новини 18:10 Време 18:15 Спорт 19:30 Фреш 20:30 Новини 20:50 Спорт 20:55 Време 21:10 Документален филм 22:30 Новини 22:50 Спорт 22:55 Време 23:00 Коментарно студио /повторение/

събота - 22 февруари 2014

08:00 Всеки Делник /повторение с гости от седмицата/ 11:05 Изгубени в превода /повторение/ 12:00 Правен калейдоскоп /повторение/ 12:30 Общество и здраве /повторение/ 13:10 На фокус /повторение/ 14:00 Светлини 14:30 Арена 15:05 Скорост 15:50 Коментарно студио /повторение/ 17:00 Документален филм 18:00 Какво се случи 18:30 Игрален филм 20:30 Какво се случи 21:10 Фреш /повторение/ 22:30 Какво се случи 23:00 Музика

неделя - 23 февруари 2014 8:00 Спорт 12:00 Какво се случи /повторение/ 12:30 Пред олтара 13:10 Спорт 18.00 Какво се случи /повторение/ 18.30 Спорт

понеделник - 24 февруари 2014

8:00 Всеки Делник 10:00 Музика 10:30 Анимационен сериал 11:20 Фреш / повторение 12:00 Да сме живи, да сме здрави 12:30 Агрофорум 13:10 Игрален филм 15:20 Документален филм 15:50 Музика 16:20 Игрален Филм 18:00 Новини 18:10 Време 18:15 Отвъд новините 19:30 Сериен игрален филм 20:30 Новини 20:50 Спорт 20:55 Време 21:10 Изгубени в превода 22:30 Новини 22:50 Спорт 22:55 Време 23:00 Отвъд новините /повторение/

вторник - 25 февруари 2014

8:00 Всеки Делник 10:00 Музика 10:30 Анимационен сериал 11:20 Отвъд новините /повторение/ 12:00 Балканфолк 13:10 Спорт 15:20 Документален филм 15:50 Музика 16:20 Игрален Филм 18:00 Новини 18:10 Време 18:15 Правен калейдоскоп 19:30 Сериен игрален филм 20:30 Новини 20:50 Спорт 20:55 Време 21:10 Документален филм 22:30 Новини 22:50 Спорт 22:55 Време 23:00 Изгубени в превода /повторение/

сряда - 26 февруари 2014

8:00 Всеки Делник 10:00 Музика 10:30 Анимационен сериал 11:20 Правен калейдоскоп /повторение/ 12:00 Песни за душата 12:30 Успешно земеделие 13:10 Спорт 15:20 Документален филм 15:50 Музика 16:20 Игрален Филм 18:00 Новини 18:10 Време 18:15 Общество и здраве 19:30 Сериен игрален филм 20:30 Новини 20:50 Спорт 20:55 Време 21:10 На фокус 22:30 Новини 22:50 Спорт 22:55 Време 23:00 Документален филм


Ïîëåçíî è ïðèÿòíî

20 февруари 2014 ? страница 9

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ЯМБОЛ З А П О В Е Д № РД - 12 - 384 - 25 гр. Ямбол, 18.02.2014 г. На основание чл. 56з, ал.1, изречение второ от ППЗСПЗЗ и писма изх. №№: 66-1820/03.01.2014г., 66-4857/03.01.2014г., 66-3439/04.02.2014г., 66-4748/04.02.2014г., 66-1294/19.05.2012г., 663430/24.07.2012г., 66-1384/18.07.2012г., 66-1386/18.07.2012г. и 66-1386/17.10.2012г. на МЗХ, за съгласие за започване на процедура за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжениябивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежаща на възстановяване по ЗСПЗЗ. НАРЕЖДАМ : 1. Откривам процедура за провеждането на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени поземлени имоти, частна държавна собственост, представляващи ПИ с №№:

№ по ред

Община

Землище

№ на имот

Площ /кв.м./

Начална тръжна цена /лв./

Депозит /лв./

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Болярово Болярово Болярово Болярово Болярово Болярово Болярово Болярово Елхово Елхово Елхово „Тунджа” „Тунджа” „Тунджа” „Тунджа” “Тунджа” “Тунджа” Стралджа Стралджа Стралджа Стралджа Стралджа

с. Странджа с. Странджа с. Ситово с. Ситово с. Ситово с. Малко Шарково с. Малко Шарково с. Малко Шарково с. Бояново с. Бояново с. Бояново с. Ханово с. Ханово с. Безмер с. Кукорево с. Миладиновци с. Завой с. Чарда с. Чарда с. Чарда с. Чарда с. Чарда

69674.39.754 69674.39.758 297010 297013 297031 165001 165003 165007 472009 472010 472019 014085 014086 061003 042034 144002 020008 095007 098008 095014 095015 095016

21 296 7 021 3 008 2 472 1 421 12 300 821 10 283 2 741 2 654 15 093 2 105 1 223 4 470 3 288 4 789 1 879 2 402 826 8 606 11 141 10 608

42 166.08 13 901.58 5 955.84 4 894.56 2 813.58 24 354.00 1 625.58 20 360.34 9 723.67 9 415.12 53 542.39 3 056.46 1 775.84 9 440.64 6 944.30 6 953.65 2 728.33 6 341.28 1 744.49 18 175.85 23 529.77 22 404.14

4 216.61 1 390.16 595.58 489.46 281.36 2 435.40 162.56 2 036.03 972.37 941.51 5 354.24 305.65 177.58 944.06 694.43 695.36 272.83 634.13 174.45 1 817.58 2 352.98 2 240.41

2. В търга могат да участватфизически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. 3. Началната тръжна цена на предложените незастроени имоти е определена по реда на чл. 88 от ППЗДС. 4. Размера на депозита за участие в търга е в размер 10 на сто от началната тръжна цена на имота, съгласно чл. 56з, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Върху депозита не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ на кандидата за сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга /в оригинал/. 5. Условия за плащане на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на ОД „Земеделие” гр. Ямбол. Банка ДСК – ЕАД Ямбол; BG 13 STSA 93003304128510; Основание за плащане: депозит за участие в търг – изписва се и поземления имот. 6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна Дирекция ,,Земеделие” гр. Ямбол, ул. ,,Жорж Папазов” № 9, ет.5, стая № 1 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч., в срок от 30 календарни дни считано от публикацията на заповедта в местен вестник. Заповедта ще бъде публикувана на интернет страницата на ОД „Земеделие” Ямбол и МЗХ. 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна Дирекция ,,Земеделие” гр. Ямбол, ул. ,,Жорж Папазов” № 9, ет. 5, стая № 1 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч., в срок до 30 кален-

дарни дни, считано от публикацията на заповедта в местен вестник. - заявителите или упълномощеното от тях лице /писмено с нотариална заверка на подписа/ подават в ОД “Земеделие” гр. Ямбол заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието и храните. В заявлението се посочват: - местоположението, номерът и площта на имота; - предлаганата цена в левове за имота, изписан с цифри и словом и не може да бъде по-ниска от началната цена; - за всеки имот се подава отделно заявление; - към заявлението се прилагат: - копие от документ за самоличност на физически лица; - копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец; - документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на тръжната процедура; - платежен документ за внесен депозит в оригинал. Заявление представено в незапечатан плик е недействително. Получените в ОД “Земеделие” гр. Ямбол пликове със заявление за участие в търга без да се разпечатват се записват с входящ номер, дата и час в регистър. 8. Не се допускат за участие в търг кандидатите, чиито заявления са подадени след срока на чл. 56з, ал. 2 от ППЗСПЗЗ или не отговарят на изискванията на чл. 56к от ППЗСПЗЗ. 9. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие. 10. Лицата, които придобиват имоти по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, заплащат и разходите по чл. 56ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 11. В случаите по чл. 56н от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване. Стъпката за наддаване е в размер на 100.00 лв /сто лева/ от началната цена предложена от участниците при търга с тайно наддаване, увеличена с една стъпка. Председателят на тръжната комисия уведомява кандидатите за деня, часа, условията и реда за провеждане на търга с явно наддаване. 12. Директорът на ОД “Земеделие” Ямбол в 3 - дневен срок след изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие в търг, назначава със заповед състава на тръжната комисия. 13. В 7 - дневен срок комисията разглежда заявленията, класира предложенията и определя спечелилия търга кандидат. За резултатите от търга се съставя протокол. Протокола с резултатите от търга се обявява на информационното табло на ОД “Земеделие” гр. Ямбол и на интернет страницата на дирекцията. Председателят на тръжната комисия в 3 - дневен срок представя протокола за одобряване от министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 56м, ал. 3 от ППЗСПЗЗ. Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице в 7 - дневен срок със заповед определя кандидатите класирани за всеки имот на първо и второ място. Заповедта се публикува на интернет страницата на МЗХ при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. В 3 - дневен срок директорът на ОД “Земеделие” уведомява участниците в търга по реда на ГПК за заповедта, която подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от уведомлението им по реда на АПК. 14. Търгът се счита за спечелен от участника предложил най-високата цена за имота. 15. При прехвърляне право на собственост на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ се начислява ДДС върху продажната стойност на имота, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. 15. Условия за връщане на депозита. Депозита на спечелилия участник се прихваща от цената на придобиване на имота. Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 7 - дневен срок след приключване на търга, а депозитът на кандидата, класиран на второ място - след подписването на договора със спечеления кандидат. Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място не се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор. Депозитът на обжалвания търга участник се възстановява след влизането в сила на съдебно решение. 16. Сключване на договор за покупко – продажба. В 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта се сключва договор в писмена форма с лицето, спечелило търга след внасяне на цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски и разходите по изготвяне на пазарните оценките на имотите. В случай, че лицето спечелило търга, не внесе посочените суми, за сключване на договор да се покани класирания на второ място кандидат. Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОД “Земеделие” гр. Ямбол и на страницата на МЗХ, да се постави в 3 - дневен срок от издаването й на таблото на ОД “Земеделие” гр. Ямбол, в общинската служба по земеделие, в общината и в кметството на населеното място по местонахождение на имота. Директор ОД ”Земеделие”: Дора Добрева / п /

Óçàêîíÿâàò ïúòÿ çà ÃÊÏÏ - Ëåñîâî

Ïðîâåäåíè îáó÷åíèÿ ïî ïðîåêò „Ïîâèøàâàíå íà êâàëèôèêàöèÿòà íà ñëóæèòåëèòå â îáùèíà Áîëÿðîâî”

В рамките на изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите от община Болярово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.“, съгласно Договор № А12-22-50/17.04.2013г., на 31 януари 2014 г. в учебната база на Института по публична администрация в гр. Банкя се проведе обучение на 10 служители от общинска администрация Болярово. Обучението е в изпълнение на дейност 1 от проекта – „Провеждане на обучение в Института по публична администрация по Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси”. Обучението се извърши по предварително разработени от ИПА учебни материали и завърши с получаване на сертификати за завършено обучение. Това е последното от обученията, предвидени в проекта. През 2013 г. бяха осъществени останалите, предвидени по проекта обучения, а именно: o Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА - обучението се проведе в периода от 08.10.2013г. – 23.11.2013г., 100 уч.часа, за 25 общински служители; o „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” – тридневно изнесено обучение за 35 общински служители, което се проведе в гр. Трявна; o „Подобряване на личната ефективност чрез обучение

за ключови компетентности“ – тридневно обучение за 35 общински служители, проведено в гр. Девин След провеждането на предвидените обучения се реализираха основните цели на проекта – повишаване на капацитета на служителите от администрацията и кметствата в община Болярово чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на тяхната мотивация. Повишените умения и знания на участниците в обученията са предпоставка за успешно въвеждане на принципите на по-добро управление и за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. След приключването на всички обучения и дейности по информация и публичност ще се изготви окончателния технически и финансов доклад по проекта за изпълнението на Договора за финансова помощ, който приключва на 17.04.2014 г. Този документ е създаден в рамките на проект «Повишаване на квалификацията на служителите от община Болярово» по договор № А12-22-50/17.04.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му носи Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПАК.

Областна администрация Ямбол е стартирала процедура по изплащане на дължимите суми на собствениците на отчуждени имоти в землищата на селата Лесово, Гранитово и Мелница, община Елхово. Имоти и части от имоти-частна и общинска собственост са отчуждени за държавна нужда със заповед на областен управител № ДС 04/0006 от 26.08.2013 г., във връзка с изграждането на обект „Път I-7 Eлхово-Гранитово-Лесово-нов ГКПП” от км 0+000 до км 20+868- промяна на откосите”. От инвеститора на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура” е публикувано обявление на 23.10.2013 г., че започва изплащане на обезщетенията на собствениците на засегнати имоти, но в законово определения срок от 3 месеца, в АПИ не са постъпили искания. Съгласно чл.39а, ал.1 от Закона за държавната собственост, инвеститорът е превел на сметката на областен управител сумата от 13 441 лв. за обезщетяване на засегнатите лица. На всички правоимащи са изпратени уведомителни писма с указания за дължимите суми и необходими документи, които трябва да се представят в Областна администрация.

Малки обяви 0884726657 дава под наем двустаен апартамент на втория етаж в Ямбол, ново строителство, идеален център, дългосрочно. Цена по договаряне. 0884019141 продава две къщи за ремонт (180 кв. м) с два гаража (42 кв. м) и дворно място с обща площ 353 кв. м в квартал "Боровец” на ул. "Сливница”. Цена 71 000 лв. 0895450401 дава под наем апартамент на улица "Стара планина”, бл.3, след ремонт 0884726657 дава под наем помещение от 30 км. м за магазин в Ямбол, офис, ателие в идеален център. Цена по договаряне.


Õîðîñêîï ОВЕН

С настъпването на седмицата ще разполагате с отлични условия да поставите ново начало на работното си място. До средата на седмицата се освободете от ангажиментите, чието изпълнение няма спешен характер, а и не ви носят никакви ползи в професионален или в материален план. Много от вас ще имат шанс да подобрят условията си за работа, ако заложите на вътрешната си увереност и на умението си да отстоявате личната си позиция дипломатично. Избягвайте да проявявате колебание, дори и да страдате, защото ви липсва достатъчно увереност! Около средата на периода много от вас ще съумеят да стабилизират служебни отношения, които притежават потенциал да бъдат от изключителна полза за развитието ви. Ако проявите прозорливост, ще успеете да се справите с изпречващите се по пътя ви трудности. В края на седмицата добре разпределете текущите си задължения – така успешно ще направлявате тяхното изпълнение. ТЕЛЕЦ

През първия делничен ден преследвайте набелязаните цели, но си осигурете подкрепата на достатъчно хора, които да ви помогнят, ако възникнат трудности. До средата на седмицата много от вас ще се радват на завиден късмет, който ще ви позволи да постигнете целите си в професионално или в лично направление. Около средата на периода контролирайте страстите си, дори и в професионален и личен план да бъдете изправени пред редица предизвикателства. Стремете се да съставяте плановете си, като се съобразявате с желанията си и с реалността – нещата за вас ще се случват по възможно най-добрия начин. В края на седмицата търпението ви в личен план ще бъде достойно възнаградено. През почивните дни с готовност приемете подкрепата, която интимната ви половинка желае да ви окаже в предприета от вас инициатива от личен характер. БЛИЗНАЦИ

В началото на периода съсредоточете усилията си за изпълнението на главните си отговорности – така успешно ще се справите с всякакви предизвикателства. Организирайте до най-малката подробност как да осъществявате текущите си инициативи, тъй като ще се наложи да поемете и ред неочаквани задължения. До средата на седмицата много от вас ще научат известия, които ще ви дадат сериозно основание да съсредоточите усилията си върху инициатива с бъдещ отличен ефект върху кариерата ви. Около средата на периода искайте и ще ви се даде! Напълно възможно е да научите известия, с които ще ви бъде гарантирана професионалната ви стабилност. Стремете се да работите при отлична организация и най-вече да проявявате търпение, когато осъществявате намеренията си – така ще получите лично удовлетворение. В края на седмицата нищо няма да е в състояние да ви отклони да постигнете желанията си, но трябва да проявите разбиране за възможностите, които ви се предоставят в професионалната сфера.

РАК

С настъпването на новата седмица ще попаднете при обстоятелства, които няма да успеете да контролирате сами. Добре е в този момент да потърсите подкрепата на съмишленик или на делови партньор, за когото сте сигурни, че ще реагира адекватно на отправените предизвикателства. Не допускайте някой да диктува решенията, касаещи личния ви живот! До средата на седмицата не отлагайте да преразгледате тези свои задължения, по които работите в последно време. В края на седмицата се постарайте да сведете до минимум необходимостта да предприемате рисковани ходове. Имайте готовност да съставите програмата си така, че да постигнете лично удовлетворение, също – стабилни приходи и отлични крайни резултати. През почивните дни се стремете да се отнасяте адекватно към изпълнението на свои задължения от материален характер, особено ако по някакъв начин ще помогнете на член от семейството си. ЛЪВ

Още в началото на периода ще разполагате с всичко необходимо, за да постигнете отлично развитие на предприетите от вас инициативи. Стремете се да следвате разумно темпо на работа, тъй като емоционалното и физическото изтощение може да намалят съпротивителните сили на организма ви и да станете по-податливи на всякакви инфекции. Финансовата ви стабилност ще зависи от разходите ви! До средата на седмицата се съсредоточете върху делата, които имат потенциал да ви осигурят значително развитие в професионалната сфера. През почивните дни не предприемайте рисковани промени в личен план. Моментът ще се окаже от изключителна важност за тези от вас, които не попаднат в плен на емоциите си и разумно оценят създалото се положение, така че да извлечете ползи. Стремете се да подготвите детайлно делата, с които възнамерявате да се заемете още с настъпването на новата работна седмица. ДЕВА

С настъпването на новата работна седмица се стремете да действайте така, че да изпълните отлично поетите от вас ангажименти. Стремете се да проявявате голяма гъвкавост – това ще ви осигури преднина, когато реализирате стремежите си. Около средата на периода ще бъдете податливи на външно влияние, което може да окаже неблагоприятен ефект върху здравословното ви състояние. Постарайте се да планирате действията си така, че те да ви носят удовлетворение и отлична реализация, независимо при какви условия сте принудени да ги осъществявате. В края на седмицата, ако успеете да постигнете баланс между натоварване и почивка, ще преодолеете редица съществуващи предизвикателства. Въпреки това част от вас ще са склонни да проявяват крайности в емоционално отношение, най-вероятно породени от съмненията относно лоялността на делови партньор. През почивните дни се въздържайте и не давайте съвети на човек, който не ви е помолил изрично за това. Постарайте се да не давате обещание, което да не успеете да изпълните в определения срок.

20 февруари 2014 ? страница 10

ВЕЗНИ

С настъпването на новата седмица ще се наложи да се съсредоточите само върху тези свои ангажименти от професионален характер, които не търпят отлагане във времето. Превърнете част от недостатъците си в преимущество, защото по този начин ще съумеете да се измъкнете от редица неловки ситуации в делови и в личен план. До средата на седмицата предприетите от вас действия в професионалната сфера може да ви осигурят развитието, към което реално се стремите отдавна. Около средата на периода на много от вас ще се наложи да се справят с редица предизвикателства в професионалната сфера. Възможно е да бъдете изправени пред изпитание, което да ви тласне към взимането на крайно решение. Имайте предвид обаче, че то вероятно ще окаже цялостен ефект върху живота ви! В края на седмицата в договореностите, които постигате в деловата и в материалната област, изключете и най-малка вероятност да възникнат недоразумения. СКОРПИОН

През първия делничен ден отделете достатъчно време за делата, които притежават и потенциал за развитие, и възможности да ви носят отлични приходи. Постарайте се да планирате подписването на конкретен договор, като отделите за резерв достатъчно време, за да успеете да реагирате според обстоятелствата. До средата на седмицата се съобразете със заобикалящата действителност на работното си място.Около средата на периода не се доверявайте на информация и на констатации, които са дело на ваш близък, колега или познат. Когато взимате важни решения, съхранете независимостта си. През почивните дни направете точна преценка на материалното си положение. Постарайте се да предвидите някои събития от делови и личен характер, за да не изпитате сериозно разочарование. Проявявайте търпение и постоянство. СТРЕЛЕЦ

В началото на седмицата концентрирайте усилията си, за да започнете работа по инициативи, които ще ви носят отлични приходи. Стремете се да приемате адекватно забележките, отправяни ви от началник, клиент или делови партньор. Опитайте да се облагодетелствате от знанията и опита, който сте натрупали през годините. Не предприемайте промени в стила си на работа, ако не сте сигурни, че това ще ви донесе ползи! До средата на седмицата не допускайте обстоятелствата да спират изпълнението на плановете ви. Около средата на периода овладейте страстите си и нещата около вас ще се случват по възможно най-благоприятния начин. Добре е да направите цялостна равносметка за материалното си положение. Не предприемайте съществени промени, ако не сте сигурни какви приоритети ще следвате в скоро време. В края на седмицата не бързайте да реализирате някои свои инициативи, тъй като те няма да ви донесат успеха, на който се надявате на този етап. През почивните дни бъдете готови да окажете безрезервна подкрепа на близък, приятел или роднина.

КОЗИРОГ

С настъпването на седмицата избягвайте да предприемате каквито и да било промени на работното място, ако не сте били достатъчно добре подготвени за тях. Стремете се да използвате времето си градивно, например за натрупване на допълнителни знания, опит или за сдобиване с допълнителна информация. До средата на седмицата подобрете сами положението си на работното място. Възможно е на много от вас да им бъде отправено конкретно предложение, което ще ви помогне да се справите с редица предизвикателства. Около средата на периода се постарайте правилно да се възползвате от дадените ви възможности в деловата сфера, дори и да смятате, че не бихте могли да направите това с част от тях. В края на седмицата не допускайте напрежението, на което сте подложени на работното място, да ви попречи да се ориентирате и да използвате всички възможности, които съдбата ви дава. ВОДОЛЕЙ

През първия делничен ден не отлагайте да превърнете в реалност част от проектите си. Ще разполагате с отлични условия да осъществите инициативите си, ако си осигурите и подкрепата на близки, познати, а още по-добре – на влиятелна особа. Важно е да се въоръжите с търпение, ако събитията не се подреждат според очакванията ви. До средата на седмицата избягвайте да проявявате съмненията си или колебание, тъй като това ще ви постави в невъзможност да се справите с трудностите, които неминуемо ще ви съпътстват в процеса на работа. Около средата на периода управлявайте разумно финансите си, за да не нарушите баланса, който постигнахте с ограничения, лишения и правилно разпределение между приходи и разходи. В края на седмицата се постарайте с готовност да посрещнете предизвикателствата, отправени ви от страна на началник, клиент или делови партньор. РИБИ

В началото на седмицата, преди да предприемете конкретна инициатива от делови характер, се ориентирайте в обстановката. Осъществените срещи контакти ще имат ползотворен ефект върху вас и със сигурност ще дадат положително отражение върху живота ви в бъдеще. До средата на седмицата заложете на действието! Опитайте се да планирате инициативите и професионалните си задължения така, че да се справите с текущите си отговорности. Около средата на периода е потребно да усвоите нови умения, които ще ви помагат при осъществяването на професионалните ви идеи. През почивните дни избягвайте компанията на особи, които ви натоварват с личните си проблеми. Постарайте се да се посветите на делата, касаещи семейството ви или вас самите. Помогнете си сами, за да подобрите значително тонуса и отличната си физическа форма. Моментът ще бъде от изключителна важност за вас и нещата ще се подредят от само себе си. Сложете под пълен контрол делата, от които очаквате конкретни резултати. Очаква ви приятна вест от личен характер.


20 февруари 2014 ? страница 11 ЛК „Тунджа” се завърна с четири златни медала от държавното първенство

Ìîùíî ïðåäñòàâÿíå íà ÿìáîëñêàòà ëåêà àòëåòèêà

Виктор Минков спечели титла за ЛАК „Ямбол” с национален рекорд

Новини

ßìáîëñêèòå âîëåéáîëèñòêè ñè ïðîáèõà ïúò

След изиграните миналата седмица последния двубои от регионалното първенство, девойките младша възраст на волейболен клуб „Тунджа” си проправиха път в следващия етап от надпреварата. В крайното подреждане момичетата на треньора Илия Михайлов завършиха на трето място с актив от 6 победи и 2 загуби. ВК „Тунджа” отстъпи само пред отборите на Казанлък, стар център във волейбола при девойките и жените, и „Арда” /Кърджали/. Нашият тим загуби от връстничките си от Кърджали с 1:3, докато от представителките от долината на розите не можа да хване гейм. Другите шест състава- „Бургас 2007”, „Яворов”/Чирпан/, „Бургас 2009”, „Странджа”/ Средец/, „Берое” и „СТОГОС”/ Нова Загора/ бяха надиграни от ямболския волейболен отбор. Най-сложен бе пътят към победата в мача срещу „Бургас 2007”, спечелен от „Тунджа” с 3:2, а чисти победи девойките ни постигнаха срещу „Берое” и „СТОГОС”/Нова Загора/. Оттук нататък момичетата от „Тунджа” продължават с тренировъчния цикъл, за да са готови за следващия етап от държавното първенство по волейбол.

Æðåáèÿò íè õâúðëè ñðåùó „Áàëêàí” çà Êóïàòà

Жребият за Купата на България по баскетбол за мъже прати тимът на „Ямбол” срещу „Балкан” в четвъртфиналите. „Зелените” са найтежкия ни съперник от началото на сезона, нашите имат от две срещи две загуби, при това с големи разлики. При първия мач, в зала „Диана” на 15 ноември, отборът, воден от македонеца Александър Тодоров, ни разби със стрелба от Безистена и двубоят приключи с разлика от 21 точки за „Балкан”. По-успешно играха момчетата на Юлиян Радионов при гостуването си в Ботевград на 19 януари. Тогава капитанът Говедаров и съотборниците му бяха напълно равностойни до почивката, когато изоставаха само с 3 точки. В третата четвърт обаче „зелените” решиха мача, като вдигнаха аванса си на 14 точки. Тези загуби вероятно ще амбицират допълнително „Ямбол”, който влезе в силна серия и в края на второто „завъртане” закова в зала „Диана” втория в класирането „Черно море” по категоричен начин. Малко преди това „жълтосините” направиха чудесен мача в Самоков и биха след продължение „Рилски спортист”. Жребият бе дирижиран, нашият клуб бе във втората урна, така че нямаше как да не се падне срещу някой от водещите отбори. Финалният турнир за Купата на България е от 27 февруари до 2 март в зала „Универсиада”.

ÁÎÐÈÑËÀÂ ÍÅÍÎÂ

Чудесно представяне направиха ямболските лекоатлети и лекоатлетки на завършилото в Добрич държавно първенство за девойки и юноши младша и старша възраст. Лекоатлетически клуб „Тунджа” се завърна с четири златни отличия при девойките. Габриела Георгиева потвърди титлата си от миналия сезон при младшата възраст в дисциплината 200 метра, като преди това спечели бронза на 60 метра. 16-годишната ученичка от Гимназията по строителство и геодезия в града ни, имаше голям принос и за златното отличие в щафетното бягане при девойките старша възраст, в което момичетата от „Тунджа” са безапелационни в последните години. Страхотно се изяви на пистата в Добрич и Полина Тодорова. Тя найнапред стана първенец на България в дисциплината 400 метра при младшата възраст, даде много и за сребърните отличия в щафетното бягане в тази възраст на същата дистанция, а за бъде прекрасен спомен за нея първенството на страната, бе част от квартета, който триумфира в щафетата на 400 метра при горната възрастова група.

Рикошет

Ëèïñàòà íà îïîíåíò ÁÎÐÈÑËÀÂ ÍÅÍÎÂ

Въпреки простудното си заболяване, воля и майсторство показа при старшата възраст Ангелина Георгиева. Тя стана вицешампионка в коронната си дисциплина-400 метра и има огромен принос за титлата в щафетното бягане на същата дистанция. Треньори в ЛК „Тунджа” са Йордан Атанасов, Галина Атанасова и Петрана Чамова. Лекоатлетически клуб „Ямбол” също донесе титла за града ни.Това направи юношата младша възраст Виктор Минков, който не просто победи съперниците си в многобоя, но подобри националния рекорд, постигайки сбор от 375 точки. Сребърно отличие постигна за ЛАК „Ямбол” в тласкането на гюле Димитър Мирчев, постигнал резултат от 15,71 метра. И

една съвсем млада дама от този наш клуб даде принос, за да се говори с респект отново и отново за леката атлетика в нашия град. Това е Симона Иванова, класирала се на трето място в тройния скок при девойките младша възраст. Който познава изключително лошите условия за подготовка на ямболските лекоатлети, пистата на градския стадион е като юфка и е цяло чудо, че няма тежки контузии, не може да не оцени голямата работа, която са свършили треньорите и от ЛК „Тунджа”, и от ЛАК „Ямбол”. От доста години се говори за истински ремонт на тази писта, но това все остава пожелание. Сега проблясва надежда в тази посока, дано този път намеренията станат най-сетне реалност.

След като четири години почти непрестанно атакуваха Борислав Михайлов, опонентите му в крайна сметка не извадиха кандидат за президентския му пост в БФС. И поне още четири зими легендарният вратар ще е на иначе ветровития пост. Явно прословутата дипломатичност на Боби продължава да е на висота. Както беше и в националния отбор, воден от Димитър Пенев, където суперзвездите щяха да се избият, ако не бе уравновесената личност на Михайлов. Заявката за опониране на конгреса от страна на Порточанов бе по-скоро нелепа. Някогашният бос на “Нефтохимик” отдавна е никой в българския футбол. А дори и легенди като Стоичков, си дават сметка, че да си шеф на БФС е неблагодарна работа. За разлика от тях Михайлов има търпението да я свърши. И да вземе лаврите…

Шахмат

Ñèëíà èãðà íà Äîíèêà ïðè æåíèòå В продължение на шест дни в Пловдив се проведе полуфиналът на държавното първенство по шахмат за жени. В него взеха участие 10 състезателки, 8 от тях бяха най-добрите до 20-годишна възраст. Сред тях бе и Доника Шивачева от СКШ “Тунджа 2009” - Ямбол. Изиграха се 9 кръга, по системата всеки срещу всеки на контрола 1,30ч. + 30 секунди на ход. Доника постигна 2 победи и 2 ремита.Във втория кръг ученичката от МГ ”Ат. Радев” по-

беди Цвета Василева, една от състезателките на средна възраст, която затруднява с играта си доста противници. В 6-тия кръг Доника с черните фигури спечели

срещу младата ни надежда Виктория Радева, световна вицешампионка от Бразилия преди 2 години. Шивачева постигна реми срещу другите две млади български надежди – Габриела Антова и Нюргюл Салимова. В партията си срещу Габриела Антова, Доника надигра противничката и заслужаваше победата, но липсата на време не и позволи да намери верния път. Добри позиции имаше във

ИПК "СВЕТЛИНА" А Д

всички партии, като за изпуснатите точки наймного може да съжалява в партиите срещу 18- годишната Ива Пенчева и срещу Мария Васова, която ще и бъде и пряка конкурентка на държавното първенство до 16 г. през април тази година. Нашата състезателка показа стабилна игра и можем да бъдем доволни от представянето и. В крайното класиране 14-годишната Доника завърши с 3 точки и зае престижното 8-то място на полуфинала при жените.

ISSN 1310 - 4551

Главен редактор: Любомир Котев – 66 94 84 Редактори: Диана Иванова – 669486; Борислав Ненов – 66 94 85; Технологичен отдел: Мария Атанасова, Централа: 669493, 669495, 669496; За справки: вътр. 15; Каса: вътр. 15 Факс- 669492; Адрес на редакцията: Ямбол, ул. "Милин камък" 8, ИПК "Светлина" АД; BIC: IABGBGSF, IBAN: BG56IABG70941000349501, ИАБАНК АД – Ямбол Реклами и обяви се приемат в касата. E-mail: delniky@abv.bg


Ñïåêòúð

20 февруари 2014 ? страница 12

Êëàñà â „Ðóñêà èðîíè÷íà ãðàôèêà”

Битовият хумор отстъпва на ексистенциалната проблематика ÁÎÐÈÑËÀÂ ÍÅÍÎÂ

Погледът на карикатуриста почти винаги е лакмуса за това, което става в обществото. Зависи обаче кой и по какъв критерий подбира творбите, когото те ще пътуват под един купол, наречен изложба, из цяла Европа. Откритата наскоро в Галерия „Жорж Папазов” изложба „Руска иронична графика” е потвърждение именно на второто. Тя „броди” из България от декември миналата година, организирана е от Гилдията на карикатуристите в Русия и от Руския културно-информационен център в страната ни, а със съдействието на община Ямбол акостира край Тунджа.

Огромната Русия, една от държавите с големи имена в карикатурата, крайно внимателно е подбрала творбите, които да преминават от държава в държава. Ироничната графика е изчистена от всякакви визии на карикатуристите към знаковите политически фигури

в живота на бившата империя пред последните две десетилетия, въпреки че именно такъв анонс съпровожда изложбата. Това надали е учудващо-цензурата, под една или друга форма бди, и затова в Галерия „Жорж Папазов” сатиричните карикатури подминават кохортата, стартирала с Горбачов, поета от Борис Елцин, а сега предвождана от Путин. Имаме обаче в преобладаващата част от творбите среща с майстори от класа. Голяма част от тях не са от клиширания тип карикатуристи-между тях има рисувачи от висок ранг, използвани са някои от съвременните технологии, които дълба-

ят по-скоро в екзистенциалните проблеми на човечеството, отколкото в класическия хумор. Александър Александров, уредник в „Жорж Папазов”, вижда корените на руската карикатура още от 17 век, но според него тя става оръжие по времето на Маяковски. Това оръжие достига своя апогей в епохата на Кукриникски, като това трио има ролята да бие врага на комунизма и във вътрешен, и в международен план. 94 са авторите, участващи в изложбата „Руска иронична графика”, сред тях има ветерани като Борис Еренбург, правил изложба в Габрово през далечната 1978 г.. За него е нелепо да твърдим, че е от новата вълна в руската

карикатура, но явно е марка. Еренбург обаче още преди 24 г. е станал израелец. Негови са думите, че карикатурните школи на Русия и България са най-добрите в света, пак той заявява, че „му липсва времето на съветската цензура”. Сред майсторите, които си заслужава да се запомнят, са Игор Макаров, Михаил Серебряков, Андрей Фелдшейн, Евгений Осипов. Много точно изложбата е онасловена не като карикатурна, а като иронична графика, защото в нея тези, които са свикнали с класическия изказ, няма да открият почти нищо от него. Но е вън от съмнение, че тази изложба трябва да се види.

Мигове

ËÞÁÎÌÈÐ ÊÎÒÅÂ

*** Бертранд Ръсел се шегува, че к с е н о ф о б и я ще рече „жителите на Андора да смятат, че жителите на Андора са най-добрите.” И, макар да се шегува, ни подсеща, че сме и заклети, и смешни ксенофоби. Няколко поколения българи, трябва да признаем, бяха убедени, че сме найдобрите и само липсата на късмет ни препъва. Изключение правят, може би, само най-младите, но то е, защото се напъват да преодолеят тъкмо това мислене, което ще се окаже, може би,непреодолимо и за тях… *** Помним, че още с Кануннамето на султан Мехмед ІІ Фатик, всички немюсюлмани в Османската империя се определят като рая, но сме забравили, че рая са и огромната част от мюсюлманите. Някой упорито ни втълпяваше, че жалка рая са само нещастните гяури, които са натоварени и с безброй данъци. Всъщност, едничката тегоба, която имаме в повече от мюсюлманската рая, е данъкът джизие… *** Кандидат-студентските бисери, понякога, не само не са глупост, а са същинско проникновение. Например, когато анонимният кандидатстудент казва за п а р л а м е н т : Сбирщина от парвенюта, издигнати на гребена на политическата вълна…

тел.: 046/66-19-18

Àôîðèçúì íà áðîÿ Бедната мъдрост често става роб на богатата глупост Уилям Шекспир

ДЕЖУРЕН РЕДАКТОР: ÄÈÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ

Íîâ ðîìàí

Ямболският писател с национална тежест Христо Карастоянов е приключил с новия си роман и той вече е в издателство „Жанет 45”. По традиция в това пловдивско издателство, авторът на „Перпетуум мобиле” издава книгите си и явно няма причина да сменя „местожителството” си. Редактор на книгата е Виктор Самуилов, а авторът намекна, че ни връща назад във времето, в смутните години от по-новата българска история. Като персонажи в романа ще видим известни фигури на ямболски евреи и още ред други персонажи, имащи своите прототипи, в една или друга степен.

Ñèðà÷åòà ñïàñèõà ïàðàëåëêà â ÎÓ „Õð.Ñìèðíåíñêè” Маломерният клас получи дофинансиране

Ямболският общински съвет погледна благосклонно към основно училище „Христо Смирненски” и на последната си сесия старейшините гласуваха за дофинансиране на маломерна паралелка в школото. Вместо нужният минимум от 16 ученици, в една от паралелките, 4 „А” клас, има 15 деца и по правилата в образованието, тя не би трябвало да съществува. Местният парламент обаче подкрепи предложението на кмета за дофинансиране на маломерната

паралелка, като в случая натежа наличието в нея на седем ученици от Дома за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”.

В аргументацията на кмета на община Ямбол се изтъкваше, че в паралелката има и четири деца, които пътуват от близките села, но такива

ученици има във всяко ямболско училище, така че сирачетата спасиха от още един проблем ОУ „Хр. Смирненски”. Върнатият от съда директор Димитър Бояджиев не може да встъпи в длъжност, твърдят от просветния инспекторат, понеже имало обжалване от страна на училището срещу решението на Ямболския Окръжен съд. При това положение, делото е вече в компетенцията на Върховния касационен съд, заявиха още от инспектората.

Nedelnik7