Page 1

2010


Copyright © BrowserTeam. Vyd´an´ı prvn´ı. Vˇsechna pr´ava vyhrazena. Tato publikace vznikla jako semestr´ aln´ı pr´ ace k pˇredmˇetu Prezentace a komunikace informac´ı na Vysok´e ˇskole ekonomick´e v Praze.

Autoˇ ri: Milan Holzbauer / veden´ı t´ ymu, z´avˇereˇcn´a korektura Martin Fiˇ sera / kapitola Google Chrome, logo t´ ymu Aleˇ s Pouzar / sazba, ob´alka, korektura, u ´vod, z´avˇer Milan Soukup / kapitola Internet Explorer, vytvoˇren´ı CD ˇ ek / kapitola Ostatn´ı prohl´ıˇzeˇce, slovn´ık pojm˚ Petr Sanˇ u, srovn´avac´ı tabulka Emil Davtyan / kapitola V´ ykonnostn´ı testy, webov´e str´anky Jarom´ır Mareˇ cek / kapitola Mozilla Firefox Filip Franˇ ek / kapitola Opera

Webov´e str´ anky projektu: http://www.prohlizeceinernetu.cz


Obsah Obsah

1

´ 1 Uvod

3

2 Prohl´ıˇ zeˇ ce 2.1 Mozilla Firefox . . . . . . 2.2 Google Chrome . . . . . . 2.3 Internet Explorer . . . . . 2.4 Opera . . . . . . . . . . . 2.5 Ostatn´ı webov´e prohl´ıˇzeˇce

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

5 6 15 25 32 39

3 V´ ykonnostn´ı testy prohl´ıˇ zeˇ c˚ u

45

4 Z´ avˇ er

51

A Srovn´ avac´ı tabulka

53

B Slovn´ık pojm˚ u

55


´ 1 Uvod Jedn´ım z hlavn´ıch podnˇet˚ u, proˇc vznikla tato publikace, je st´ale vzr˚ ustaj´ıc´ı v´ yznam internetu, kter´ y je d´an svou dostupnost´ı, rozˇs´ıˇrenost´ı a mnoˇzstv´ım informac´ı v nˇem dohledateln´ ych. Protoˇze se st´ ale vˇetˇs´ı mnoˇzstv´ı informac´ı a sluˇzeb koncentruje v prostˇred´ı internetu, nar˚ ust´a i samotn´ y ˇcas, kter´ y jeho prohl´ıˇzen´ım tr´av´ıme – at’ uˇz jde o z´ abavu, vzdˇel´an´ı nebo pr´aci. T´ım se webov´ y prohl´ıˇzeˇc st´ av´ a nejvyuˇz´ıvanˇejˇs´ı aplikac´ı pˇri pr´ aci s poˇc´ıtaˇcem. Chceme-li tedy ˇcas str´aven´ y u poˇc´ıtaˇce vyuˇz´ıvat efektivnˇe, mˇeli bychom naˇsi pozornost zamˇeˇrit pr´ avˇe k prohl´ıˇzeˇci internetu. Z dneˇsn´ıho pohledu je slovo prohl´ıˇzeˇc“ ” (z angl. browser) notnˇe zav´ adˇej´ıc´ı pojmenov´an´ı, nebot’ dneˇsn´ı prohl´ıˇzeˇce umoˇzn ˇuj´ı mnohem v´ıce, neˇz pouh´e prohl´ıˇzen´ı str´ anek. Snahou t´eto pˇr´ıruˇcky je podat komplexn´ı pˇrehled o internetov´ ych prohl´ıˇzeˇc´ıch a nikoliv hodnotit, kter´ y je ten absolutnˇe nejlepˇs´ı nebo nejhorˇs´ı. D´ıky velk´e rozmanistosti jak na stranˇe uˇzivatel˚ u, tak na stranˇe prohl´ıˇzeˇc˚ u, jde o velmi subjektivn´ı z´ aleˇzitost. Snahou je pˇredloˇzit ˇcten´aˇri objektivn´ı informace a n´ azory samotn´ ych autor˚ u prezentovat nanejv´ yˇs ve formˇe doporuˇcen´ı. Pˇr´ıruˇcka je koncipov´ana tak, aby si mohl kaˇzd´ y jedineˇcn´ y uˇzivatel v z´ avˇeru s´ am odpovˇedˇet, kter´ y z prohl´ıˇzeˇc˚ u je pro nˇej ten nejvhodnˇejˇs´ı. Kter´ y nejl´epe odpov´ıd´ a charakteru jeho pr´ ace a jeho poˇzadavk˚ u. Pˇr´ıruˇcku lze doporuˇcit i ostatn´ım uˇzivatel˚ um, kteˇr´ı nepl´anuj´ı mˇenit sv˚ uj st´ avaj´ıc´ı prohl´ıˇzeˇc za jin´ y. Mohou se tak dozvˇedˇet o jeho dalˇs´ıch moˇznostech, o kter´ ych nemˇeli dosud tuˇsen´ı a kter´e vedou k efektivnˇejˇs´ı a komfortnˇejˇs´ı pr´aci. Pˇr´ıruˇcka je rozdˇelena do nˇekolika kapitol. Druhou kapitolu tvoˇr´ı anal´ yza jednotliv´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u. Zamˇeˇrujeme se pˇredevˇs´ım na uˇzivatelsk´e prostˇred´ı, snadnost a rychlost ovl´ad´an´ı, funkcionalitu a moˇznosti jej´ıho rozˇs´ıˇren´ı. Povaˇzujeme za d˚ uleˇzit´e porovn´avat prohl´ıˇzeˇce rovnˇeˇz z hlediska v´ ykonu. Tˇret´ı kapitola se proto zab´ yv´a testov´ an´ım rychlosti vˇsech majoritn´ıch prohl´ıˇzeˇc˚ u. Na konci pˇr´ıruˇcky se pak nach´az´ı pˇr´ılohy. V nich ˇcten´aˇr najde souhrnn´ y pˇrehled vlastnost´ı a funkc´ı vˇsech popisovan´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u formou tabulky a slovn´ık pojm˚ u. Tabulka slouˇz´ı pro snadnou a rychlou orientaci mezi nab´ıdkou jednotliv´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u, ocen´ı ji tak pˇredevˇs´ım uˇzivatel´e pˇri v´ ybˇeru vhodn´eho prohl´ıˇzeˇce. Po pˇreˇcten´ı t´eto publikace by mˇel b´ yt schopn´ y kaˇzd´ y ˇcten´aˇr kladnˇe odpovˇedˇet na ot´azky: • Zn´am hlavn´ı funkce a moˇznosti sv´eho prohl´ıˇzeˇce, kter´e mi mohou prohl´ıˇzen´ı internetu usnadnit, ” zeefektivnit ˇci uˇcinit komfortnˇejˇs´ım?“ • Pouˇz´ıv´am takov´ y prohl´ıˇzeˇc, kter´ y je k povaze (charakteru) m´e pr´ace a m´ ych n´arok˚ u nejvhodnˇejˇs´ı?“ ” Z toho vypl´ yv´ a, ˇze pˇr´ıruˇcka je urˇcena vˇsem, kteˇr´ı se chtˇej´ı dozvˇedˇet v´ıce informac´ı nejen o sv´em, ale i o ostatn´ıch prohl´ıˇzeˇc´ıch. Souˇc´ast´ı t´eto publikace je i CD, pomoc´ı kter´eho m˚ uˇzete analyzovan´e prohl´ıˇzeˇce pohodlnˇe nainstalovat. Kromˇe samotn´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u jsou na disku uloˇzeny i videouk´azky, kter´e jsou dobr´e pro z´ısk´an´ı pˇredstavy o vzhledu jednotliv´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u.


´ KAPITOLA 1. UVOD

Na z´avˇer je nutn´e poznamenat, ˇze v´ yvoj jak internetu, tak samotn´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u jde velmi rychle kupˇredu, a t´ım i informace obsaˇzen´e v t´eto pˇriruˇcce pomˇernˇe rychle zastar´avaj´ı. Pokud si chcete b´ yt jist´ı, ˇze ˇctete nejnovˇejˇs´ı informace, sledujte n´ aˇs web www.prohlizeceinernetu.cz, kde si m˚ uˇzete zdarma st´ahnout posledn´ı verzi t´eto pˇr´ıruˇcky.

4

www.prohlizeceinernetu.cz


2 Prohl´ıˇ zeˇ ce N´asleduj´ıc´ı kapitola popisuje jednotliv´e prohl´ıˇzeˇce. Nejrozˇs´ıˇrenˇejˇs´ım prohl´ıˇzeˇc˚ um je vˇenov´ ano v´ıce m´ısta oproti tˇem m´enˇe zn´ am´ ym, kter´e maj´ı na trhu sice minim´aln´ı pod´ıl, ale pˇresto stoj´ı za pozornost. Pro vˇetˇs´ı pˇrehlednost jsou podkapitoly u majoritn´ıch prohl´ıˇzeˇc˚ u rozdˇeleny do nˇekolika logick´ ych celk˚ u. ´ V Uvodu se dozv´ıte z´ akladn´ı informace a struˇcnou historii. Sekce Uˇ zivatelsk´ e rozhran´ı popisuje vzhled prohl´ıˇzeˇce a rozloˇzen´ı ovl´ adac´ıch prvk˚ u. Sekce Pouˇ z´ıv´ an´ı se vˇenuje ovl´ad´an´ı prohl´ıˇzeˇce a nechyb´ı ani seznam ˇcasto pouˇz´ıvan´ ych kl´ avesov´ ych zkratek, se kter´ ymi m˚ uˇzete Vaˇsi pr´aci v prohl´ıˇzeˇci zrychlit. D´ ale jsou u kaˇzd´eho prohl´ıˇzeˇce zm´ınˇeny Speci´ aln´ı funkce, kter´e se nemus´ı vˇzdy v´azat pˇr´ımo k prohl´ıˇzen´ı webu, ale kter´e napˇr´ıklad zpˇr´ıjemˇ nuj´ı pr´ aci s prohl´ıˇzeˇcem. Sekce Moˇ znosti rozˇ s´ıˇ ren´ı se vˇenuje funkc´ım a vychyt´avk´am, kter´e lze do prohl´ıˇzeˇce libovolnˇe pˇrid´avat a zmiˇ nuje ˇcasto pouˇz´ıvan´e doplˇ nky. Z´ avˇ er pak obsahuje struˇcn´e zhodnocen´ı prohl´ıˇzeˇce.


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

2.1

Mozilla Firefox Jarom´ır Mareˇ cek

´ Uvod Mozilla Firefox je svobodn´ y webov´ y prohl´ıˇzeˇc, kter´ y vyv´ıj´ı ve spolupr´aci se stovkami dobrovoln´ık˚ u Mozilla Corporation, dceˇrin´ a spoleˇcnost nadace Mozilla Foundation. Prvn´ı fin´aln´ı verze 1.0 byla vyd´ana i v ˇceˇstinˇe 9. listopadu 2004 za velk´eho z´ ajmu uˇzivatel˚ u i m´edi´ı a stala se jedn´ım z nejpouˇz´ıvanˇejˇs´ıch program˚ u s otevˇren´ ym k´odem. Verze 3.6.10 byla vyd´ ana 14.9.2010. Aplikace Firefox je dostupn´a za podm´ınek stanoven´ ych ve Veˇrejn´e licenci Mozilly (http://www.mozilla.org/MPL/). Ta v´am umoˇzn ˇuje aplikaci Firefox pouˇz´ıvat, kop´ırovat a ˇs´ıˇrit. Pokud potˇrebujete, m˚ uˇzete tak´e pozmˇenit zdrojov´ y k´od aplikace Firefox podle vaˇsich potˇreb. Prohl´ıˇzeˇc je ofici´ alnˇe dostupn´ y pro Microsoft Windows, Linux a Mac OS X. Firefox dosahuje v souˇcasnosti celosvˇetov´ y trˇzn´ı pod´ıl 23% a je tak po Internet Exploreru druh´ ym nejrozˇs´ıˇrenˇejˇs´ım prohl´ıˇzeˇcem internetu. Z´amˇerem p˚ uvodn´ıho tv˚ urce, Mozilla Foundation, bylo vytvoˇrit mal´ y, rychl´ y, jednoduch´ y a vysoce rozˇsiˇriteln´ y webov´ y prohl´ıˇzeˇc vedle st´ avaj´ıc´ıho velk´eho bal´ıku internetov´eho softwaru Mozilla Suite. Firefox je nyn´ı spoleˇcnˇe s e-mailov´ ym klientem Mozilla Thunderbird nejd˚ uleˇzitˇejˇs´ım projektem Mozilla Corporation.

Obr´ azek 2.1: Z´akladn´ı vzhled

6

www.prohlizeceinernetu.cz


2.1. MOZILLA FIREFOX

Uˇ zivatelsk´ e rozhran´ı Mozilla Firefox se vyznaˇcuje jednoduch´ ym a pˇrehledn´ ym uˇzivatelsk´ ym rozhran´ım, kter´e lze snadno pomoc´ı nastaven´ı a doplˇ nk˚ u takˇrka libovolnˇe pˇrizp˚ usobit. Firefox jiˇz od prvn´ı verze podporuje prohl´ıˇzen´ı v´ıce str´anek v oddˇelen´ ych panelech, coˇz se stalo postupem doby standardem, kter´ y pˇrevzali vˇsechny v´ yznamn´e prohl´ıˇzeˇce. Proch´ azet mezi panely je jednoduch´e, staˇc´ı jedno kliknut´ı na poˇzadovan´ y panel. Str´anky se v panelech nahr´ avaj´ı na pozad´ı a vaˇse prohl´ıˇzen´ı je proto rychlejˇs´ı a pˇrehlednˇejˇs´ı. Pˇri kliknut´ı na odkaz staˇc´ı stisknout Ctrl, nebo pouˇz´ıt prostˇredn´ı tlaˇc´ıtko myˇsi. Z´akladn´ı podoba uˇzivatelsk´eho rozhran´ı ihned po instalaci s defaultn´ı startovac´ı str´ankou je vidˇet na obr´azku 2.1. Nyn´ı se bl´ıˇze pod´ıv´ ame na jednotliv´e ovl´adac´ı prvky v horn´ı ˇc´asti okna prohl´ıˇzeˇce (obr´azek 2.2).

Obr´ azek 2.2: Hlavn´ı ovl´adac´ı prvky

1. Hlavn´ı nab´ıdka – pˇres jednotliv´e poloˇzky se dostanete ke vˇsem funkc´ım a nastaven´ım 2. Z´ akladn´ı tlaˇ c´ıtka – Zpˇet, Vpˇred, Reload (obnoven´ı str´anky), Stop a Dom˚ u 3. Adresn´ı ˇ r´ adek 4. RSS, Z´ aloˇ zky – prvn´ı tlaˇc´ıtlo slouˇz´ı pro odbˇer kan´alu RSS, druh´e pro pˇrid´an´ı str´anky do z´ aloˇzek 5. Vyhled´ avac´ı pole – lze vyhled´ avat na r˚ uzn´ ych serverech (Google, Seznam, Wikipedia,. . . ) 6. Vybran´ e z´ aloˇ zky – do liˇsty lze d´ at libovoln´e poloˇzky ze z´aloˇzek 7. Panely – ouˇska jednotliv´ ych panel˚ u s otevˇren´ ymi str´ankami 8. Nov´ y panel – tlaˇc´ıtko otevˇre nov´ y pr´azdn´ y panel 9. Otevˇ ren´ e panely – po kliknut´ı se zobraz´ı seznam otevˇren´ ych panel˚ u Jednou z nejˇcastˇeji jmenovan´ ych novinek je integrace Personas (www.getpersonas.com/cs), doposud samostatn´eho rozˇs´ıˇren´ı z produkce Mozilla Labs. Jde o projekt s nov´ ym neotˇrel´ ym pˇr´ıstupem k uˇzivatelsk´e zmˇenˇe vzhledu grafick´eho prostˇred´ı prohl´ıˇzeˇce. Firefox jako vˇetˇsina modern´ıch prohl´ıˇzeˇc˚ u podporuje tzv. skiny, v jeho terminologii tedy konkr´etnˇe motivy vzhledu. Jejich probl´emem je ovˇsem ˇcasto velmi razantn´ı z´asah do fungov´ an´ı a ovl´ ad´ an´ı prohl´ıˇzeˇce, kdy uˇzivatel m˚ uˇze b´ yt zmaten z´asahy do jednotliv´ ych ovl´ adac´ıch prvk˚ u nebo se dokonce mohou objevit probl´emy s kompatibilitou. S projektem Personas pˇrich´ azej´ı ke slovu tzv. lehk´e motivy vzhledu. De facto se mˇen´ı jen pozad´ı jednotliv´ ych panel˚ u v z´ ahlav´ı prohl´ıˇzeˇce a stavov´eho ˇr´adku. Nedoch´az´ı tedy ke zmˇenˇe vzhledu, um´ıstˇen´ı

www.prohlizeceinernetu.cz

7


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

nebo fungov´an´ı jednotliv´ ych ovl´ adac´ıch prvk˚ u prohl´ıˇzeˇce. Prohl´ıˇzeˇc si tak lze velmi jednoduˇse vyzdobit, aniˇz by se uˇzivatel musel b´ at nˇejak´ ych probl´em˚ u. I samotn´a tvorba tˇechto lehk´ ych motiv˚ u vzhledu je v´ yraznˇe jednoduˇsˇs´ı oproti tradiˇcn´ım motiv˚ um vzhledu. Z online galerie (www.getpersonas.com/cs/gallery/) si lze jednoduˇse vybrat nˇekter´ y z dnes uˇz mnoha tis´ıc dostupn´ ych lehk´ ych motiv˚ u vzhledu. Ty se tak´e novˇe objevuj´ı i na Mozilla Add-ons (addons. mozilla.org), ofici´ aln´ım stˇrediskem s nab´ıdkou vˇsemoˇzn´ ych doplˇ nk˚ u nejenom pro Firefox. Uˇzivatel si m˚ uˇze nechat nez´avaznˇe lehk´ y motiv vzhledu pˇredv´est pˇr´ımo ve sv´em prohl´ıˇzeˇci, jak je vidˇet na obr´ azku 2.3, samotnou instalaci pak lze realizovat bez nutnosti restartovat prohl´ıˇzeˇc.

Obr´ azek 2.3: Pˇrizp˚ usoben´ı vzhledu pomoc´ı Personas

Dalˇs´ı moˇznost´ı, jak upravit prohl´ıˇzeˇc je pˇrizp˚ usoben´ı n´astrojov´ ych liˇst. M˚ uˇzete m´ıt tˇreba jen jednu u ´zkou liˇstu. Nebo m˚ uˇzete m´ıt celou sadu liˇst se vˇsemi dostupn´ ymi funkcemi. N´astrojov´e liˇsty Firefoxu jsou plnˇe pˇrizp˚ usobiteln´e a m˚ uˇzete je m´ıt pˇresnˇe tak, jak se v´am budou l´ıbit. Vyberte Zobrazen´ ı → N´ astrojov´ e liˇ sty → Vlastn´ ı a jednoduˇse pˇret´ahnˇete vˇse tam, kde to chcete m´ıt. Firefox v´am dovol´ı i vytv´aˇret nov´e liˇsty. Dalˇs´ı liˇsty m˚ uˇzete z´ıskat instalac´ı rozmanit´ ych rozˇs´ıˇren´ı. V postran´ı liˇstˇe pak m˚ uˇzete m´ıt neust´ale otevˇren´ y seznam z´ aloˇzek nebo historii prohl´ıˇzen´ı webu.

8

www.prohlizeceinernetu.cz


2.1. MOZILLA FIREFOX

Pouˇ z´ıv´ an´ı Firefox je postaven na standardech W3C (CSS, DOM, a dalˇs´ı) a dok´aˇze korektnˇe zobrazit nejvˇetˇs´ı procento str´anek. Prohl´ıˇzeˇc je navrˇzen tak, aby jeho pouˇzit´ı bylo co moˇzn´a nejpˇr´ıjemnˇejˇs´ı a intuitivn´ı. V z´akladn´ım nastaven´ı funguje vˇsechno tak jak m´a a nav´ıc lze vˇsechny podstatn´e vˇeci zmˇenit pomoc´ı menu v horn´ı hlavn´ı nab´ıdce. Firefox lze plnˇe ovl´adat myˇs´ı a ikonami, pro rychlejˇs´ı pr´aci je ale vhodn´e osvojit si alespoˇ n nˇekter´e kl´ avesov´e zkratky, jejichˇz pouˇzit´ı, v´am usnadn´ı t´emˇeˇr kaˇzdou myslitelnou operaci (http://support.mozilla.com/cs/kb/Kl´ avesov´ e zkratky). Nejpouˇz´ıvanˇejˇs´ı zkratky naleznete v tabulce 2.1. Pˇ r´ıkaz Dom˚ u Obnovit Zastavit Zvˇetˇsit p´ısmo Zmenˇsit p´ısmo Norm´ aln´ı velikost Zavˇr´ıt panel Zavˇr´ıt okno Nov´ y panel Nov´e okno Otevˇr´ıt adresu v nov´em panelu Obnovit zavˇren´ y panel Pˇridat str´ anku do z´aloˇzek Z´ aloˇzky Spr´ avce stahov´ an´ı Historie Doplnˇen´ı dom´eny .cz Cel´ a obrazovka

Kl´ avesov´ a zkratka Alt + Home F5 Esc Ctrl + + Ctrl + Ctrl + 0 Ctrl + W Ctrl + Shift + W Ctrl + T Ctrl + N Alt + Enter Ctrl + Shift + T Ctrl + D Ctrl + B Ctrl + J Ctrl + H Ctrl + Enter F11

Tabulka 2.1: Nejpouˇz´ıvanˇejˇs´ı kl´avesov´e zkratky

Blokov´ an´ı vyskakovac´ıch oken Jednou z nejd˚ uleˇzitˇejˇs´ıch funkc´ı, kter´e pˇrinesli Firefoxu jeho obrovskou popularitu, je bezesporu funkce Blokov´an´ı vyskakovac´ıch (pop-up) oken. Nˇekter´e str´anky ke sv´emu pouˇzit´ı otv´ır´an´ı nov´ ych oken potˇrebuj´ı. Kdyˇz Firefox zablokuje nˇejak´e okno, zobraz´ı liˇstu s n´apisem Aplikace Firefox zabr´anila str´ance otevˇr´ıt ” vyskakovac´ı okno“ a ve stavov´em ˇr´ adku ikonu (viz obr´azek 2.4). Kliknut´ım na tuto liˇstu nebo na ikonu zobraz´ıte seznam oken, kter´ a Firefox zablokoval pˇri nahr´av´an´ı aktu´aln´ı str´anky. Zde m˚ uˇzete nˇekter´ ym okn˚ um snadno povolit, aby se zobrazila. Pokud chcete, m˚ uˇzete dan´emu serveru otev´ır´an´ı vyskakovac´ıch oken povolit natrvalo.

www.prohlizeceinernetu.cz

9


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Obr´ azek 2.4: Blokov´an´ı pop-up oken

Spr´ avce stahov´ an´ı D´ale je tˇreba se zm´ınit o dnes jiˇz standardn´ım vestavˇen´em Spr´avci stahov´an´ı, kter´ y zobrazuje seznam vˇsech prob´ıhaj´ıc´ıch i dokonˇcen´ ych stahov´ an´ı s patˇriˇcn´ ymi popisky (obr´azek 2.5). Uˇzivatel m´a plnou kontrolu nad prob´ıhaj´ıc´ımi i neaktivn´ımi procesy stahov´an´ı, m˚ uˇze znovu zkusit st´ahnout nedokonˇcen´e (a to i po vypnut´ı a opˇetovn´em zapnut´ı prohl´ıˇzeˇce), smazat dokonˇcen´e i nedokonˇcen´e, otevˇr´ıt staˇzen´e soubory v syst´emov´em prohl´ıˇzeˇci nebo vyˇcistit cel´ y seznam. Poklep´an´ı (dvojklik) m˚ uˇze b´ yt pouˇzito ke spouˇstˇen´ı soubor˚ u. Stahovan´e soubory jsou nav´ıc rovnou kontrolov´any proti pˇr´ıtomnosti vir˚ u a dalˇs´ıho ˇskodliv´eho softwaru vaˇs´ım antivirov´ ym programem.

Obr´azek 2.5: Spr´ avce stahov´ an´ı.

10

Obr´azek 2.6: Nastaven´ı ochrany soukrom´ı.

www.prohlizeceinernetu.cz


2.1. MOZILLA FIREFOX

Speci´ aln´ı funkce Vˇetˇsina speci´ aln´ıch funkc´ı pro Mozilla Firefox je dostupn´a skrze instalaci nejr˚ uznˇejˇs´ıch doplˇ nk˚ u. Nyn´ı se pod´ıv´ame na funkce dostupn´e jiˇz v z´ akladn´ı instalaci. Naˇ sept´ avaˇ c V praxi jednou z nejˇcastˇeji pouˇzit´ ych funkc´ı je jistˇe naˇseptavaˇc. Pˇri zad´av´an´ı adresy se zobrazuj´ı str´anky s dan´ ym ˇretˇezcem uloˇzen´e v historii nebo mezi obl´ıben´ ymi poloˇzkami. Stejnˇe tak, pˇri vyplˇ nov´ an´ı jak´ ychkoliv webov´ ych formul´ aˇr˚ u, jsou nab´ızeny dˇr´ıve pouˇzit´e v´ yrazy. V´ yhodou nav´ıc je, ˇze naˇsept´ avan´ y text nemus´ı nutnˇe zaˇc´ınat znaky, kter´e zad´av´ate do pole formul´aˇre. Pokud tedy nyn´ı zad´ate Nov´ ak“, ” nab´ıdne se v´am i Jan Nov´ ak“. ” Ochrana soukrom´ı Firefox m´a propracovanou ochranu soukrom´ı, kterou vyuˇzijete hlavnˇe, pokud pouˇzijete veˇrejnˇe pˇr´ıstupn´ y poˇc´ıtaˇc. Firefox v´ am d´ av´ a moˇznost sledovat vˇsechny informace, kter´e prohl´ıˇzeˇc ukl´ad´ a bˇehem prohl´ıˇzen´ı str´anek - napˇr. vˇeci, kter´e jste vloˇzili do formul´aˇr˚ u, cookies, soubory kter´e jste st´ahli, str´ anky kter´e jste navˇst´ıvili (Historie) a tak d´ ale. Pˇres menu N´ astroje → Moˇ znosti → Soukrom´ ı m˚ uˇzete snadno vymazat kteroukoli z tˇechto informac´ı za zvolen´e ˇcasov´e obdob´ı, jak je vidˇet na obr´azku 2.6. Anonymn´ı prohl´ıˇ zen´ı Dalˇs´ı moˇznost´ı, jak ochr´ anit svoje soukrom´ı, je funkce anonymn´ıho prohl´ıˇzen´ı. Anonymn´ı prohl´ıˇzen´ı zah´aj´ıme pˇres nab´ıdku N´ astroje nebo kl´ avesami Ctrl + Shift + P. V reˇzimu anonymn´ıho prohl´ıˇzen´ı nebude Firefox zaznamen´ avat ˇz´ adnou historii a to vˇcetnˇe historie str´anek, formul´aˇr˚ u, historie hled´ an´ı, cookies a soubor˚ u ve vyrovn´ avac´ı pamˇeti. Nicm´enˇe v´ami staˇzen´e soubory a vytvoˇren´e z´aloˇzky budou zachov´any. Pro ukonˇcen´ı reˇzimu anonymn´ıho prohl´ıˇzen´ı zvolte N´ astroje → Ukonˇ cit anonymn´ ı prohl´ ıˇ zen´ ı nebo zavˇrete Firefox. Historie a z´ aloˇ zky Uˇziteˇcnou funkc´ı je obnova zavˇren´ ych panel˚ u a oken. Pokud zavˇrete panel a chcete se k nˇemu pozdˇeji vr´atit, staˇc´ı si ho vybrat v menu Historie → Naposledy zavˇ ren´ e panely. Stejnˇe lze obnovit cel´e okno s nˇekolika panely. Firefox nab´ız´ı jeˇstˇe speci´ aln´ı funkci urˇcenou pro z´alohov´an´ı a naˇc´ıt´an´ı seznamu z´aloˇzek (obl´ıben´ ych str´anek). Zavolejte spr´ avce pomoc´ı funkce Z´ aloˇ zky → Knihovna str´ anek. Oznaˇcte vˇsechny z´ aloˇzky a klepnˇete na tlaˇc´ıtko Import a z´ aloha v n´ astrojov´e liˇstˇe. Funkc´ı Z´ alohovat vytvoˇrte soubor se seznamem vˇsech sv´ ych z´aloˇzek. Pomoc´ı Import a z´ alohy (Obnovit → Zvolit soubor) pak data z tohoto souboru obnovte na jin´em poˇc´ıtaˇci. Firefox tak´e automaticky vytv´aˇr´ı z´alohy z´aloˇzek pro nˇekolik posledn´ıch dn˚ u. V´ıce speci´aln´ıch funkc´ı je dostupn´ ych skrze velk´e mnoˇzstv´ı snadno instalovateln´ ych doplˇ nk˚ u.

www.prohlizeceinernetu.cz

11


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Moˇ znosti rozˇs´ıˇren´ı Doplˇ nky (nˇekdy t´eˇz chybnˇe naz´ yvan´e jako pluginy) jsou mal´e bal´ıˇcky, kter´e umoˇzn ˇuj´ı rozˇs´ıˇrit aplikace Mozilla o nov´e funkce, zmˇenit jejich vzhled ˇci napˇr´ıklad pˇridat podporu pro spolupr´aci s extern´ımi aplikacemi. Doplˇ nky lze z´ıskat na ˇradˇe m´ıst, ale jejich nejvˇetˇs´ı datab´azi pro aplikace jako jsou Firefox, Thunderbird ˇci SeaMonkey poskytuje web Doplˇ nky Mozilly (http://addons.mozilla.org). Dalˇs´ım dobr´ ym zdrojem je web MozDev (http://mozdev.org), ale existuj´ı i dalˇs´ı. Nejsnadnˇejˇs´ı formu vyhled´ an´ı a instalace rozˇs´ıˇren´ı poskytuje Spr´ avce doplˇ nk˚ u, kter´ y naleznete v nab´ıdce N´ astroje (obr´ azek 2.7). M˚ uˇzete t´eˇz navˇst´ıvit server Doplˇ nky Mozilly, kter´ y je ofici´aln´ım serverem s doplˇ nky pro aplikace Mozilla. V nˇem jsou jednotliv´a rozˇs´ıˇren´ı rozdˇelena do kategori´ı, takˇze snadno naleznete to, kter´e hled´ ate.

Obr´ azek 2.7: Spr´avce doplˇ nk˚ u.

Doplˇ nky lze rozdˇelit do nˇekolika skupin podle toho, jakou funkˇcnost poskytuj´ı. • Rozˇ s´ıˇ ren´ı Asi nejˇcastˇejˇs´ım typem doplˇ nku je rozˇs´ıˇren´ı. Jedn´a se o mal´ y bal´ıˇcek, kter´ y pˇrid´av´a do aplikace Mozilla nov´e funkce. M˚ uˇzete si tak snadno doinstalovat funkce, kter´e v´am pomohou s v´ yvojem webu ˇci jin´e, kter´e v´ am umoˇzn´ı snadno nahr´avat fotky na web. • Motivy vzhledu Motivy vzhledu, ˇcasto t´eˇz naz´ yvan´e skiny, jsou mal´e bal´ıˇcky, kter´e umoˇzn ˇuj´ı zmˇenit vzhled prohl´ıˇzeˇce. Motiv nejˇcastˇeji zmˇen´ı vzhled ikonek na liˇstˇe, ale m˚ uˇze t´eˇz zmˇenit rozhran´ı produktu k nepozn´an´ı, takˇze m˚ uˇzete snadno nab´ yt dojmu, ˇze se jedn´a o u ´plnˇe jin´ y produkt.

12

www.prohlizeceinernetu.cz


2.1. MOZILLA FIREFOX

• Z´ asuvn´ e moduly Z´asuvn´e moduly (z angl. t´eˇz pluginy) zajiˇst’uj´ı komunikaci s extern´ım software jak´ ym je typicky Flash, Java ˇci multimedi´ aln´ı pˇrehr´ avaˇc. D´ıky nim si napˇr´ıklad webov´ y prohl´ıˇzeˇc um´ı poradit s obsahem, kter´ y standardnˇe nepodporuje. • Vyhled´ avac´ı moduly Vyhled´avac´ı moduly jsou mal´e soubory, kter´e zprostˇredkov´avaj´ı vyhled´av´an´ı ve vyhled´avaˇc´ıch ˇci konkr´etn´ıch webech a to pˇr´ımo z vyhled´avac´ıho pole Firefoxu ˇci Seamonkey. • Kontrola pravopisu Aplikace Mozilly umoˇzn ˇuj´ı pomoc´ı jazykov´ ych slovn´ık˚ u kontrolovat pravopis ve formul´ aˇr´ıch na webov´ ych str´ ank´ ach ˇci pˇri psan´ı e-mailu. Na n´asleduj´ıc´ıch ˇr´ adc´ıch naleznete pˇr´ıklady obl´ıben´ ych doplˇ nk˚ u, kter´e si m˚ uˇzete do Firefoxu nainstalovat. Adblock Plus Jedn´ım z nejobl´ıbenˇejˇs´ıch doplˇ nk˚ u, kter´ y pˇrispˇel k obrovsk´e popularitˇe Firefoxu je bezesporu Adblock Plus. Adblock Plus v´ am umoˇzn ˇuje z´ıskat kontrolu na internetem a prohl´ıˇzet str´anky zp˚ usobem, jak´ y si zvol´ıte vy, ne reklamy na str´ ank´ ach. Tento doplnˇek je podporov´an v´ıce neˇz ˇctyˇriceti sadami ciz´ıch filtr˚ uv des´ıtk´ach jazyk˚ u, kter´e automaticky nastavuj´ı blokov´an´ı reklam a zn´am´ ych dom´en se ˇskodliv´ ym software. Adblock Plus v´ am t´eˇz umoˇzn ˇuje nastavit vlastn´ı filtry obsahu za pomoci r˚ uzn´ ych uˇziteˇcn´ ych funkc´ı jako jsou m´ıstn´ı nab´ıdka pro obr´ azky, blokovac´ı ouˇska u Flash a Java objekt˚ u, a seznam blokovateln´ ych poloˇzek umoˇzn ˇuj´ıc´ı odstranˇen´ı skript˚ u a ˇsablon styl˚ u. Adresa pro staˇzen´ı: http://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/1865/?src=api Brief Dalˇs´ım vhodn´ ym doplˇ nkem je napˇr´ıklad jednoduch´a RSS ˇcteˇcka Brief. Ovl´ad´an´ı je intuitivn´ı, n´ aroˇcnost n´ızk´a a uˇziteˇcnost vysok´ a. Brief umoˇzn ˇuje u ´ˇcinn´e z´aloˇzkov´an´ı i efektivn´ı oznaˇcov´an´ı. Brief je tou pravou volbou pro pohodln´e proˇc´ıt´ an´ı RSS zdroj˚ u pˇr´ımo v prohl´ıˇzeˇci. Adresa pro staˇzen´ı: http://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/4578/ ˇ Cesk´ e slovn´ıky pro kontrolu pravopisu ˇ e slovn´ıky pro kontrolu pravopisu ve vˇsech aplikac´ıch Mozilla. StanVˇsichni uˇzivatel´e jistˇe ocen´ı Cesk´ dardn´ı slovn´ık pro ˇceˇstinu s diakritikou je zaloˇzen na slovn´ıku z kancel´aˇrsk´eho bal´ıku OpenOffice.org, kter´ y je postaven na slovn´ıku Ispellu od Petra Kol´aˇre. Slovn´ık pro ˇceˇstinu bez diakritiky byl vytvoˇren ze standardn´ıho slovn´ıku pomoc´ı perlovsk´eho skriptu. Lze tak vyb´ırat napˇr. ze synonym, opravovat pravopisn´e chyby atd. Adresa pro staˇzen´ı: http://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/3394/ Web Developer Vˇsichni, kdo alespoˇ n jednou zkusili ps´at webov´e str´anky by si mˇeli nainstalovat doplnˇek Web Developer. Toto rozˇs´ıˇren´ı pˇrid´ a do Firefoxu menu a n´astrojovou liˇstu s mnoha uˇziteˇcn´ ymi funkcemi pro

www.prohlizeceinernetu.cz

13


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

v´ yvoj´aˇre. Budete moci pracovat s cache pamˇet´ı prohl´ıˇzeˇce, upravovat cookies, prohl´ıˇzet dokumentaci webov´ ych standard˚ u, jedn´ım klepnut´ım validovat str´anky a des´ıtky dalˇs´ıch moˇznost´ı. Adresa pro staˇzen´ı: addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/60/ Video DownloadHelper Na z´avˇer zm´ın´ıme jeˇstˇe doplnˇek Video DownloadHelper. Tento doplnˇek v´ yrazn´ ym zp˚ usobem ulehˇcuje stahov´an´ı vide´ı ˇci grafick´ ych soubor˚ u z webov´ ych str´anek. Hod´ı se zejm´ena pˇri hromadn´ ych operac´ıch i z v´ıce server˚ u souˇcasnˇe. Videa m˚ uˇzete stahovat z nejr˚ uznˇejˇs´ıch str´anek, mezi nimiˇz nechyb´ı ani popul´ arn´ı YouTube, Empfix, TubeLand, MegaVideo, Google video a mnoho dalˇs´ıch. St´ahnut´ y soubor lze v r´ amci doplˇ nku tak´e konvertovat do poˇzadovan´eho form´atu. Adresa pro staˇzen´ı: http://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/3006/

Z´ avˇ er Firefox je v´ yborn´ y prohl´ıˇzeˇc pro bˇeˇzn´e uˇzivatele i zkuˇsen´e profesion´aly. Vysok´e mnoˇzstv´ı doplˇ nk˚ u umoˇzn ˇuje kaˇzd´emu, vyladit prohl´ıˇzeˇc pˇresnˇe podle jeho pˇredstav. Vyhled´an´ı a instalace doplˇ nk˚ u je velice snadn´a a zvl´adne ji bez probl´emu i poˇc´ıtaˇcov´ y zaˇc´ateˇcn´ık. Firefox je vysoce bezpeˇcn´ y prohl´ıˇzeˇc a dodrˇzuje vˇsechny standardy pro korektn´ı zobrazen´ı webov´ ych str´anek. Vysok´a obliba a velk´ y poˇcet v´ yvoj´aˇr˚ u jsou z´arukou, ˇze i do budoucna bude Firefox patˇrit mezi nejlepˇs´ı prohl´ıˇzeˇce internetu. Porovn´an´ı klad˚ u a z´ apor˚ u obsahuje tabulka 2.2. PRO Zobrazuje t´emˇeˇr vˇsechy str´ anky Velk´e moˇznosti rozˇs´ıˇren´ı Snadn´e pˇrizp˚ usoben´ı Pˇrehledn´e uˇzivatelsk´e rozhran´ı

PROTI M´enˇe funkc´ı v z´akladu Velk´e pamˇet’ov´e n´aroky Pomalejˇs´ı start Dlouh´ y v´ yvoj verze 4.0

Tabulka 2.2: Zhodnocen´ı prohl´ıˇzeˇce Mozilla Firefox

14

www.prohlizeceinernetu.cz


2.2. GOOGLE CHROME

2.2

Google Chrome Martin Fiˇsera

´ Uvod Google Chrome byl poprv´e uvolnˇen v beta verzi 8.9.2008, prvn´ı stabiln´ı verze pak vyˇsla v prosinci u a to nejen sv´ ym neotˇrel´ ym t´ehoˇz roku. Google Chrome sv´ ym pˇr´ıchodem zam´aval“ trhem prohl´ıˇzeˇc˚ ” a do t´e doby nev´ıdan´ ym minimalistick´ ym pojet´ım GUI (viz n´asleduj´ıc´ı podkapitola), ale tak´e svou rychlost´ı vykreslov´ an´ı str´ anek a spouˇstˇen´ı. Nav´ıc se jednalo o dalˇs´ı produkt velmi obl´ıben´e megalomansk´e spoleˇcnosti Google. Aˇckoliv je tedy prohl´ıˇzeˇc zaˇst´ıtˇen spoleˇcnost´ı Google, vych´az´ı z opensource projektu Chromium (webov´e j´ adro WebKit), do jehoˇz v´ yvoje se m˚ uˇze zapojit kaˇzd´ y“ (http: ” //code.google.com/intl/cs-CZ/chromium). V souˇcasn´e dobˇe se prohl´ıˇzeˇc Chrome nach´az´ı ve stabiln´ı verzi 7, pˇriˇcemˇz kromˇe stabiln´ı verze existuj´ı ˇ ıslov´an´ı verz´ı je v˚ jeˇstˇe dalˇs´ı 3 v´ yvojov´e verze - Canary, Dev, Beta. C´ ubec zaj´ımav´e, kdyˇz si uvˇedom´ıme, ˇze mezi prvn´ı verz´ı a aktu´ aln´ı ˇsestou verz´ı ubˇehly pouh´e dva roky, v pr˚ umˇeru tedy vych´az´ı 3 stabiln´ı verze za rok! Jestli je toto ˇc´ıslov´ an´ı jen marketingov´ ym tahem nebo m´a hlubˇs´ı v´ yznam m˚ uˇzeme jen spekulovat, ’ ale jist´e je, ˇze se tomuto prohl´ıˇzeˇci nesm´ırnˇe daˇr´ı. Vˇzdyt jen za necel´e dva roky dok´azal z´ıskat bezm´ ala 8% pod´ıl na pomysln´em trhu prohl´ıˇzeˇc˚ u. Nav´ıc jiˇz pˇet mˇes´ıc˚ u po uveden´ı prvn´ı verze dok´azal pˇredstihnout (v trˇzn´ım pod´ılu) prohl´ıˇzeˇc Opera, kter´ y je na trhu od roku 1996 (zdroj: http://www.netmarketshare. com/browser-market-share.aspx?qprid=0). Pojd’me se tedy trochu bl´ıˇze pod´ıvat na tento bezesporu zaj´ımav´ y prohl´ıˇzeˇc.

Uˇ zivatelsk´ e rozhran´ı Google Chrome zp˚ usobil pˇr´ıchodem sv´e prvn´ı verze na konci roku 2008 t´emˇeˇr malou revoluci v pojet´ı uˇzivatelsk´eho prostˇred´ı prohl´ıˇzeˇc˚ u. Zat´ımco ostatn´ı prohl´ıˇzeˇce t´e doby mˇely velmi robustn´ı a “nabobtnal´e” uˇzivatelsk´e prostˇred´ı, Google Chrome pˇriˇsel s nˇeˇc´ım diametr´alnˇe odliˇsn´ ym. Nam´ısto toho, aby se prohl´ıˇzeˇc snaˇzil “vnucovat” uˇzivateli veˇsker´e sv´e funkce a informace do z´akladn´ıho prostˇred´ı, udˇelal prav´ y opak, tedy veˇsker´a zbyteˇcn´ a nastaven´ı a tlaˇc´ıtka vypouˇst´ı nebo skr´ yv´a a ponech´av´a zobrazeny jen ty opravdu d˚ uleˇzit´e ovl´adac´ı prvky (Zpˇ et, Vpˇ red, Nastaven´ ı, . . . ). Stejnˇe tak se snaˇz´ı minimalizovat prostor zab´ıran´ y kartami/z´aloˇzkami, kter´e elegantnˇe pˇresouv´a pˇr´ımo k horn´ımu okraji obrazovky. Aˇckoliv se tyto zmˇeny nezdaj´ı nikterak v´ yznamn´e, opak je pravdou, od t´eto doby se v podstatˇe navˇzdy zmˇenilo pojet´ı grafick´eho prostˇred´ı prohl´ıˇzeˇc˚ u, nebot’ netrvalo dlouho a on´ım ergonomick´ ym minimalistick´ ym pojet´ım se velmi v´ yznamnˇe zaˇcali inspirovat ostatn´ı webov´e prohl´ıˇzeˇce jako napˇr´ıklad Opera, Firefox, Internet Explorer a dalˇs´ı. Pojd’me se tedy pod´ıvat na nˇekolik v´ yznamn´ ych prvk˚ u tohoto revoluˇcn´ıho a inspiruj´ıc´ıho grafick´eho prostˇred´ı. Hned na prvn´ı pohled zaujme oblast naz´ yvan´a Speed Dial (oblast rychl´ ych odkaz˚ u, viz obr´ azek

www.prohlizeceinernetu.cz

15


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Obr´azek 2.8: Glob´aln´ı pohled na grafick´e uˇzivatelsk´e prostˇred´ı (GUI) Google Chrome v7 pod Windows 7

2.8), kter´a se poprv´e objevila v prohl´ıˇzeˇci Opera. V Google Chrome se jedn´a o pˇrehledn´e zobrazen´ı nejnavˇstˇevovanˇejˇs´ıch str´ anek, pod kter´ ym jsou odkazy na ned´avno zavˇren´e str´anky, coˇz se hod´ı pˇredevˇs´ım v pˇr´ıpadˇe, kdy omylem zavˇreme str´ anku a nezn´ame jej´ı adresu. Pˇri pohledu na obr´azek 2.9 uvid´ıme hlavn´ı panel prohl´ıˇzeˇce, kter´ y je doslova nalepen´ y na horn´ım okraji monitoru.

Obr´ azek 2.9: Detailn´ı pohled na hlavn´ı panel prohl´ıˇzeˇce

1. Karta str´ anky – v t´eto oblasti se zobrazuje n´azev str´anky a jej´ı favicon. 2. Z´ akladn´ı tlaˇ c´ıtka – Zpˇ et, Vpˇ red, Reload (znovunaˇcten´ı str´anky). V oknˇe Moˇ znosti je pak moˇzn´e aktivovat zobrazen´ı tlaˇc´ıtka Dom˚ u. 3. Oblast z´ aloˇ zek – v t´eto oblasti ze zobrazuj´ı uloˇzen´e z´aloˇzky, kter´e je moˇzn´e tˇr´ıdit i do skupin/sloˇzek. 4. Adresn´ı ˇ r´ adek – adresn´ı ˇr´ adek, kter´ y v´ yvoj´aˇri prohl´ıˇzeˇce naz´ yvaj´ı Omnibox.

16

www.prohlizeceinernetu.cz


2.2. GOOGLE CHROME

5. Nastaven´ı – po kliknut´ı na tlaˇc´ıtko Nastaven´ ı se zobraz´ı rozbalovac´ı seznam s ˇradou poloˇzek. Toto je v podstatˇe jedin´e tlaˇc´ıtko pro pˇr´ıstup k nastaven´ı prohl´ıˇzeˇce. 6. Nov´ a z´ aloˇ zka – po kliknut´ı na tuto hvˇezdiˇcku bude aktu´aln´ı str´anka pˇrid´ana do z´aloˇzek. Hvˇezdiˇcka bude ˇzlut´a, pokud je jiˇz aktu´ aln´ı str´ anka pˇrid´ana v z´aloˇzk´ach. 7. Nov´ a karta – tlaˇc´ıtko pro otevˇren´ı nov´e karty (lze suplovat kl´avesovou zkratkou Ctrl+T). V duchu jednoduchosti se nese tak´e okno Moˇ znosti, ve kter´em se prov´ad´ı hlavn´ı nastaven´ı, viz obr´ azek 2.10.

Obr´ azek 2.10: Okno Moˇ znosti.

Po zapoˇcet´ı stahov´ an´ı souboru se v doln´ı ˇc´asti okna prohl´ıˇzeˇce zobraz´ı liˇsta s pr˚ ubˇehem stahov´ an´ı, jak ukazuje obr´azek 2.11. Po dokonˇcen´ı stahov´an´ı je vˇsak nutn´e tuto liˇstu zavˇr´ıt manu´alnˇe.

Obr´ azek 2.11: Pr˚ ubˇeh stahov´an´ı.

www.prohlizeceinernetu.cz

17


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Pˇrestoˇze j´a osobnˇe jsem velk´ ym fanouˇskem minimalistick´eho pojet´ı grafick´eho prostˇred´ı, najde se dost uˇzivatel˚ u, kteˇr´ı jsou z´ asadnˇe proti tomuto trendu. Vˇetˇsinou jim totiˇz nevyhovuje mal´ y poˇcet ovl´adac´ıch prvk˚ u (tlaˇc´ıtek) v r´ amci hlavn´ıho panelu prohl´ıˇzeˇce, ˇci o nˇeco horˇs´ı integrace prohl´ıˇzeˇce v r´amci jin´ ych operaˇcn´ıch syst´em˚ u. Je totiˇz nutn´e zm´ınit, ˇze screenshoty uveden´e v´ yˇse byly poˇr´ızeny v operaˇcn´ım syst´emu Windows 7. V jin´ ych OS vypad´ a Google Chrome trochu jinak, pˇredevˇs´ım kv˚ uli absenci akcelerovan´eho grafick´eho prostˇred´ı Windows Aero a snaze pˇrizp˚ usobit se grafick´emu stylu konkr´etn´ıho OS. Na obr´ azku 2.12 m˚ uˇzete vidˇet Google Chrome pod Windows XP.

Obr´ azek 2.12: Google Chrome v7 pod Windows XP

Na z´avˇer t´eto kapitoly snad uˇz jen uvedu, ˇze jako vˇetˇsina souˇcasn´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u i prohl´ıˇzeˇc Google Chrome nab´ız´ı moˇznost zmˇenit vzhled (skin). Na adrese https://tools.google.com/chrome/intl/cs/ themes/index.html naleznete jak skiny vytvoˇren´e umˇelci, tak samotn´ ym Googlem.

18

www.prohlizeceinernetu.cz


2.2. GOOGLE CHROME

Pouˇ z´ıv´ an´ı Pouˇz´ıv´an´ı prohl´ıˇzeˇce je velmi pˇr´ıjemn´e, jednoduch´e a intuitivn´ı. Staˇc´ı prostˇe otevˇr´ıt prohl´ıˇzeˇc, zadat adresu do adresn´ıho ˇr´ adku a surfovat - rychle, snadno a bez zbyteˇcn´eho nastavov´an´ı. Pro jeˇstˇe efektivnˇejˇs´ı pr´aci s prohl´ıˇzeˇcem uv´ ad´ım v tabulce 2.3 nejˇcastˇeji pouˇz´ıvan´e zkratky. Pˇ r´ıkaz Otevˇre nov´e okno. Otevˇre novou kartu. Otevˇre nov´e okno v anonymn´ım reˇzimu. Odkaz se otevˇre na nov´e kartˇe na pozad´ı. Odkaz se otevˇre na nov´e kartˇe a pˇrejde se na tuto kartu. Odkaz se otevˇre v nov´em oknˇe. Odkaz se otevˇre na dan´e kartˇe. Pˇrepne na n´ asleduj´ıc´ı kartu. Zavˇre aktu´aln´ı okno. Pˇrejdete na pˇredchoz´ı str´ anku v historii prohl´ıˇzen´ı aktu´aln´ı karty. Okno se maximalizuje nebo minimalizuje. V aktu´aln´ım oknˇe se otevˇre domovsk´ a str´anka. Otevˇre nab´ıdku N´ astroje Zobraz´ı nebo skryje liˇstu z´ aloˇzek. Otevˇre str´anku Historie. Otevˇre str´anku Stahov´ an´ı. Otevˇre Spr´avce u ´loh. Otevˇre se dialogov´e okno Vymazat u ´daje o prohl´ıˇzen´ı. Otevˇre Centrum n´ apovˇedy na nov´e kartˇe Otevˇre adresu URL na nov´e kartˇe. Zv´ yrazn´ı adresu URL. Vytiskne aktu´ aln´ı str´ anku. Obnov´ı aktu´ aln´ı str´ anku. Otevˇre vyhled´ avac´ı liˇstu. Vyhled´a dalˇs´ı v´ yskyt v´ yrazu zadan´eho na vyhled´avac´ı liˇstˇe.

Kl´ avesov´ a zkratka Ctrl + N Ctrl + T Ctrl + Shift + N Stisknˇete kl´avesu Ctrl a kliknˇete na odkaz. Stisknˇete kombinaci kl´aves Ctrl + Shift a kliknˇete na odkaz. Stisknˇete kl´avesu Shift a kliknˇete na odkaz. Pˇret´ahnˇete odkaz na kartu. Ctrl + Tab Alt + F4 Stisknˇete kl´avesu Backspace. Dvakr´at kliknˇete do pr´azdn´e oblasti na liˇstˇe karet. Alt + Home Alt + F Ctrl + Shift + B Ctrl + H Ctrl + J Shift + Esc Ctrl + Shift + Delete F1 Zad´an´ı webov´e adresy a stisknut´ı kl´aves Alt + Enter. Kl´avesa F6 nebo kl´avesy Ctrl+L nebo kl´avesy Alt + D Ctrl + P F5 nebo Ctrl + R Ctrl + F F3

ˇ Tabulka 2.3: Casto pouˇz´ıvan´e kl´avesov´e zkratky.

www.prohlizeceinernetu.cz

19


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Speci´ aln´ı funkce T´emˇeˇr kaˇzd´ y prohl´ıˇzeˇc m´ a sv´e specifick´e/speci´aln´ı funkce, kter´e ho ˇcin´ı l´epe pouˇziteln´ ym, ergonomick´ ym, unik´atn´ım. Opera m´ a zabudovan´eho e-mailov´eho klienta, Firefox pˇriˇsel jako prvn´ı s masov´ ym vyuˇzit´ım doplˇ nk˚ u a Google Chrome rozhodnˇe nez˚ ust´av´a pozadu. Pojd’me se nyn´ı pod´ıvat na nˇekter´e ze specifick´ ych funkc´ı a vychyt´ avek, kter´e nab´ız´ı. Pˇ ripnut´ı karty Jedn´a se o funkci, kdy je moˇzn´e kartu pˇripnout/zafixovat na hlavn´ım horn´ım panelu karet. Takto pˇripnut´a karta se pˇresune na levou stranu obrazovky a m´ısto cel´eho titulku str´anky obsahuje pouze favicon (mal´ y obr´azek pˇred titulkem) a je tedy menˇs´ı (viz obr´azek 2.13). Tuto kartu tak´e nen´ı moˇzn´e omylem zavˇr´ıt, nebot’ se u n´ı nezobrazuje tlaˇc´ıtko pro zavˇren´ı, nav´ıc se karta otev´ır´a vˇzdy se spuˇstˇen´ım prohl´ıˇzeˇce a to aˇz do okamˇziku, dokud kartu “neodepneme”. Tato funkce se hod´ı pˇredevˇs´ım pokud ˇcasto vyuˇz´ıv´ame pokroˇcil´e webov´e aplikace jako napˇr´ıklad Twitter, Facebook, Google Docs aj.

ym tlaˇc´ıtkem myˇsi na kartu a vybereme poloˇzku Pˇ ripnout kartu. • Pˇripnut´ı karty: Klikneme prav´ • Odepnut´ı karty: Klikneme prav´ ym tlaˇc´ıtkem myˇsi na kartu a vybereme poloˇzku Uvolnit kartu.

Obr´ azek 2.13: Dvˇe pˇripnut´e karty.

Webov´ a str´ anka jako desktopov´ a aplikace Tato funkce slouˇz´ı pˇredevˇs´ım k zpˇr´ıstupnˇen´ı obl´ıben´ ych webov´ ych sluˇzeb pˇr´ımo z plochy poˇc´ıtaˇce a to prostˇrednictv´ım speci´ aln´ıho z´ astupce webov´e sluˇzby/str´anky. Funguje to podobnˇe jako z´astupci klasick´ ych aplikac´ı. Po poklep´ an´ı na z´ astupce se otevˇre velmi jednoduch´e okno Google Chromu s naˇctenou webovou str´ankou. Vytvoˇren´ı z´astupce webov´e aplikace: Naˇcteme webovou str´anku/aplikaci, u kter´e chceme vytvoˇrit z´astupce. N´aslednˇe klikneme na tlaˇc´ıtko Nastaven´ ı (obr´azek kl´ıˇce) → N´ astroje → Vytvoˇ rit z´ astupce. N´aslednˇe se zobraz´ı okno, ve kter´em m˚ uˇzeme nastavit, kde vˇsude se m´a z´astupce vytvoˇrit (Plocha, Nab´ ıdka Start, Pˇ ripnout na hlavn´ ı panel).

20

www.prohlizeceinernetu.cz


2.2. GOOGLE CHROME

Moˇ znost vytaˇ zen´ı“ karty ” Tato funkce se mi zd´ a sp´ıˇse zaj´ımav´ a, neˇz ˇze by byla nˇejak extr´emnˇe uˇziteˇcn´a. O co tedy jde? Pokud lev´ ym tlaˇc´ıtkem myˇsi klikneme na kartu a drˇz´ıme a n´aslednˇe t´ahneme, m˚ uˇzeme takto kartu vyt´ ahnout“ ” do vlastn´ıho okna. Stejn´ ym postupem m˚ uˇzeme kartu zase vr´atit do p˚ uvodn´ıho okna.

Co karta to proces Nejedn´a se ani tak o speci´ aln´ı uˇzivatelskou funkci jako o vlastnost prohl´ıˇzeˇce. Jde o to, ˇze veˇsker´e v souˇcasn´e dobˇe rozˇs´ıˇren´e prohl´ıˇzeˇce umoˇzn ˇuj´ı pomoc´ı karet pracovat/prohl´ıˇzet v´ıce webov´ ych str´ anek najednout. Vˇsechny tyto str´ anky/karty vˇsak vystupuj´ı v r´amci syst´emu jako jeden proces. U Google Chrome je to vˇsak jinak, pro kaˇzdou otevˇrenou kartu/str´anku vytv´aˇr´ı vlastn´ı proces. Pokud tedy otevˇreme 5 str´anek najednou, budeme m´ıt v syst´emu 5 proces˚ u prohl´ıˇzeˇce Chrome (+ procesy plugin˚ u a proces samotn´eho prohl´ıˇzeˇce). Jak´e jsou v´ yhody? Pokud jedna ze str´anek spadne (napˇr. vinou zacyklen´ı JavaScriptu), neovlivn´ı to ostatn´ı str´ anky ani prohl´ıˇzeˇc jako takov´ y. Nav´ıc je d´ıky v´ıce proces˚ um l´epe vyuˇz´ıv´ana moˇznost multitaskingu a t´ım p´ adem je zlepˇsena podpora v´ıcej´adrov´ ych procesor˚ u.

Omnibox Omnibox, takto honosnˇe naz´ yvaj´ı v´ yvoj´aˇri Chromu adresn´ı ˇr´adek. Co je na nˇem tak zvl´aˇstn´ıho, ˇze pro nˇej existuje speci´ aln´ı n´ azev? Kromˇe toho, ˇze se pouh´ ym psan´ım do Omniboxu automaticky hled´ a v historii navˇst´ıven´ ych str´ anek, se tak´e vyhled´avaj´ı relevantn´ı URL adresy. Pokud napˇr´ıklad nap´ıˇs´ı do Omniboxu ˇretˇezec www.sez“ , automaticky se najde URL adresa obsahuj´ıc´ı tento ˇretˇezec (viz obr´ azek ” 2.14).

Obr´ azek 2.14: Omnibox - dohled´an´ı URL www.seznam.cz (obr´azek Zemˇe).

Tich´ e aktualizace Jde o to, ˇze Chrome v podstatˇe v˚ ubec neinformuje uˇzivatele o vych´azej´ıc´ıch nov´ ych verz´ıch a rovnou se s´am v tichosti“ aktualizuje bez jedin´e hl´aˇsky, kter´a by upozornila uˇzivatele. Nˇekteˇr´ı uˇzivatel´e tuto ” vlastnost odsuzuj´ı, jin´ı na ni nedaj´ı dopustit - vˇec n´azoru.

www.prohlizeceinernetu.cz

21


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Spr´ avce u ´ loh Stejnˇe jako existuje spr´ avce u ´loh ve vˇetˇsinˇe operaˇcn´ıch syst´emu, m´a Chrome sv´eho vlastn´ıho spr´ avce u ´loh, pomoc´ı kter´eho m˚ uˇzeme sledovat jednotliv´e procesy/karty/str´anky/pluginy (viz podkapitola Co ” karta to proces“) a jejich atributy, jako je spotˇreba operaˇcn´ı pamˇeti, ˇci vyuˇzit´ı CPU. Zobrazen´ı spr´avce u ´loh: Prav´ ym tlaˇc´ıtkem myˇsi klikneme na z´ahlav´ı okna Chromu. N´aslednˇe vybereme volbu Spr´ avce ´ uloh. Alternativou je pouˇzit´ı kl´avesov´e zkratky Shift + Esc. Obr´ azkov´ e z´ aloˇ zky Urˇcitˇe jste se setkali s probl´emem, kdy na panelu z´aloˇzek nem´ate dostatek voln´eho m´ısta. Co takhle m´ısto z´aloˇzek v podobˇe textu, vytvoˇrit z´ aloˇzky obr´azkov´e, tedy takov´e, kter´e obsahuj´ı pouze obr´ azek str´anky (favicon). V Chromu je to moˇzn´e. Dos´ahneme toho t´ım, ˇze kdyˇz pˇrid´av´ame novou z´aloˇzku, vymaˇzeme pole Jm´ eno. V´ ysledkem jsou z´ aloˇzky jako ty na obr. 2.15.

Obr´ azek 2.15: Obr´ azkov´e z´aloˇzky (jen favicon str´anek).

Anonymn´ı okno Dalˇs´ı funkc´ı, kter´ a stoj´ı za zm´ınku je moˇznost proch´azen´ı webu bez zanech´an´ı jak´ekoliv stopy v historii prohl´ıˇzeˇce. Tuto funkci m´ a v´ıce prohl´ıˇzeˇc˚ u, avˇsak realizovan´a m˚ uˇze b´ yt r˚ uznˇe. V pˇr´ıpadˇe Chromu se jedn´ a o tzv. anonymn´ı okno“. ” Otevˇren´ı anonymn´ıho okna: Lev´ ym tlaˇc´ıtkem myˇsi klikneme na tlaˇc´ıtko Nastaven´ ı (obr´azek kl´ıˇce). Pot´e z nab´ıdky vybereme volbu Nov´ e anonymn´ ı okno (moˇzno suplovat kl´avesovou zkratkou Ctrl + Shift + N). Anonymn´ı okno/reˇzim pozn´ ame podle obr´azku agenta v lev´em horn´ım rohu prohl´ıˇzeˇce. Synchronizace Nesm´ırnˇe uˇziteˇcnou funkc´ı je moˇznost synchronizovat prohl´ıˇzeˇc na v´ıce PC. Pokud m´ame napˇr´ıklad prohl´ıˇzeˇc Chrome nainstalovan´ y na dom´ ac´ım PC, notebooku a pracovn´ım PC, m˚ uˇzeme takto snadno sjednotit nastaven´ı prohl´ıˇzeˇce na vˇsech tˇechto zaˇr´ızen´ıch a to vˇcetnˇe synchronizace z´aloˇzek, plugin˚ u a skin˚ u. Synchronizace prob´ıh´ a v re´ aln´em ˇcase prostˇrednictv´ım Google u ´ˇctu (´ uˇcet je moˇzn´e vytvoˇrit zdarma). Po nastaven´ı synchronizace v prohl´ıˇzeˇci, se automaticky vytvoˇr´ı v Google Docs sloˇzka s n´azvem Google Chrome, kter´a slouˇz´ı k ukl´ ad´ an´ı u ´daj˚ u potˇrebn´ ych k synchronizaci.

22

www.prohlizeceinernetu.cz


2.2. GOOGLE CHROME

Nastaven´ı synchronizace: V prohl´ıˇzeˇci klikneme na tlaˇc´ıtko Nastaven´ ı (obr´azek kl´ıˇce) a vybereme poloˇzku Moˇ znosti. N´ aslednˇe pˇrejdeme na kartu Osobn´ ı ´ udaje a klikneme na tlaˇc´ıtko Nastavit synchronizaci. Pot´e uˇz jen vypln´ıme pˇr´ıstupov´e u ´daje k Google u ´ˇctu, pˇr´ıpadnˇe provedeme dalˇs´ı nastaven´ı. Takto postupujeme u vˇsech instalac´ı prohl´ıˇzeˇce, kter´e chceme synchronizovat.

Moˇ znosti rozˇs´ıˇren´ı Ofici´aln´ı podpory rozˇs´ıˇren´ı se Google Chrome doˇckal 25. ledna 2010 spolu s pˇr´ıchodem ˇctvrt´e verze prohl´ıˇzeˇce a spuˇstˇen´ım galerie rozˇs´ıˇren´ı, kter´a v t´e dobˇe obsahovala v´ıce jak 1500 rozˇs´ıˇren´ı (zdroj: http: //chrome.blogspot.com/2010/01/over-1500-new-features-for-google.html). N´ıˇze uv´ad´ım nˇekolik nejobl´ıbenˇejˇs´ıch rozˇs´ıˇren´ı (podle statistik ze samotn´e galerie rozˇs´ıˇren´ı). AdBlock Blokov´an´ı reklamn´ıch banner˚ u na str´ ank´ach. Kontrola e-mailu Google Jednoduch´e rozˇs´ıˇren´ı kontroluj´ıc´ı v pravideln´ ych intervalech pˇr´ıchoz´ı poˇstu u Gmail u ´ˇctu. Faceplus Prov´ad´ı automatick´e nahrazen´ı textov´ ych smajl´ık˚ u za obr´azkov´e. IE Tab Umoˇzn ˇuje vyuˇz´ıt Internet Explorer (l´epe ˇreˇceno j´adro Trident) k vykreslen´ı str´anky. Prohl´ıˇ zeˇ c dokument˚ u ve form´ atu PDF/PowerPoint (od Google) Soubory jako PDF a PowerPoint zobraz´ı pˇr´ımo v oknˇe prohl´ıˇzeˇce bez nutnosti vlastnit nativn´ı aplikace pracuj´ıc´ı s tˇemito form´ aty. FastestChrome – Browse Faster Optimalizace prohl´ıˇzeˇce pro jeho zrychlen´ı. Facebook Photo Zoom Pohodln´e zvˇetˇsen´ı fotografi´ı na Facebooku. Google Translate Integrace pˇrekladaˇce Google Translate pˇr´ımo do prohl´ıˇzeˇce. V´ıce rozˇs´ıˇren´ı naleznete na adrese https://chrome.google.com/extensions?hl=cs.

www.prohlizeceinernetu.cz

23


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Z´ avˇ er Google Chrome hodnot´ım v mnoh´em jako revoluˇcn´ı snadno pouˇziteln´ y prohl´ıˇzeˇc, kter´ y si bud’ zamilujete, nebo na nˇej zanevˇrete. Pokud od prohl´ıˇzeˇce oˇcek´av´ate pˇredevˇs´ım jednoduchost, funkˇcnost a rychlost pak je pro v´as Chrome ten prav´ y. Pokud si vˇsak chcete s nastaven´ım prohl´ıˇzeˇce pohr´at a oˇcek´av´ate od nˇej nˇeco v´ıce neˇz to, co bylo zm´ınˇeno v pˇredchoz´ı vˇetˇe, pak byste mˇeli zvolit jin´ y prohl´ıˇzeˇc. V pˇrehledn´e tabulce 2.4 jsou porovn´ any klady a z´ apory tohoto prohl´ıˇzeˇce. PRO Rychlost Jednoduch´e GUI Dodrˇzov´an´ı standard˚ u Moˇznost rozˇs´ıˇren´ı Propojenost se sluˇzbami Googlu Stabilita (viz Co karta to proces) V´ıcekan´alov´ a distribuce Moˇznost synchronizace

PROTI Omezen´a moˇznost nastaven´ı Jednoduch´e GUI (nˇekomu nemus´ı sedˇet)

Tabulka 2.4: Zhodnocen´ı prohl´ıˇzeˇce Google Chrome

24

www.prohlizeceinernetu.cz


2.3. INTERNET EXPLORER

2.3

Internet Explorer Milan Soukup

´ Uvod Webov´ y prohl´ıˇzeˇc Internet Explorer vyv´ıj´ı spoleˇcnost Microsoft Corporation. Prohl´ıˇzeˇc je urˇcen pro grafick´e uˇzivatelsk´e rozhran´ı a je souˇc´ ast´ı operaˇcn´ıch syst´em˚ u rodiny Microsoft Windows. Prvn´ı verze spatˇrila svˇetlo svˇeta jiˇz v roce 1995. Spoleˇcnost Microsoft vyd´av´a nov´e verze prohl´ıˇzeˇce v pr˚ umˇeru jednou za dva roky s menˇs´ımi ˇci vˇetˇs´ımi v´ ykyvy. Souˇcasn´a verze prohl´ıˇzeˇce je verze 8.0, ale od z´aˇr´ı 2010 je dostupn´ a jiˇz beta verze IE 9. Internet Explorer byl v dˇr´ıvˇejˇs´ıch dob´ach absolutn´ım v´ıtˇezem na poli prohl´ıˇzeˇc˚ u. Dnes jiˇz sv´e vyslovenˇe majoritn´ı postaven´ı ztr´ ac´ı. Pˇrev´aˇznˇe starˇs´ı verze obsahovali ˇradu nedostatk˚ u a chyb. Dalo to tak moˇznost prosazen´ı jin´ ym prohl´ıˇzeˇc˚ um. Nejnovˇejˇs´ı verze IE se vˇsak snaˇz´ı vyvarovat sv´ ych minul´ ych chyb a z´ıskat si zpˇet svoje postaven´ı. Aplikace je chr´anˇena propriet´aln´ı licenc´ı, coˇz znamen´ a, ˇze k softwaru nejsou k dispozici zdrojov´e k´ ody. V aplikaci tedy nejsou povoleny z´asahy uˇzivatel˚ u a samovoln´ a distribuce.

Obr´azek 2.16: Glob´ aln´ı pohled na grafick´e uˇzivatelsk´e prostˇred´ı Internet Explorer v8 pod Windows 7.

www.prohlizeceinernetu.cz

25


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Uˇ zivatelsk´ e rozhran´ı Uˇzivatelsk´e rozhran´ı prohl´ıˇzeˇce je pomˇernˇe stroh´e (obr. 2.16). Strohost zde vˇsak nen´ı z´apornou vlastnost´ı. Urˇcit´ ym zp˚ usobem napom´ ah´ a pˇrehlednosti a snadn´e orientaci. Je to vˇsak vˇec´ı n´azoru. Aplikace Internet Explorer 8 pˇredstavuje Skupiny z´aloˇzek, kter´e usnadˇ nuj´ı proch´azen´ı na z´aloˇzk´ ach. ” Samotn´ y syst´em z´aloˇzek je dnes jiˇz samozˇrejmost´ı snad kaˇzd´eho prohl´ıˇzeˇce. Kdyˇz otevˇrete jednu z´aloˇzku z jin´e, nov´a z´aloˇzka se um´ıst´ı vedle p˚ uvodn´ı z´aloˇzky a bude barevnˇe odliˇsena, takˇze se m˚ uˇzete rychle pod´ıvat, kter´e z´aloˇzky maj´ı souvisej´ıc´ı obsah. Pokud zavˇrete z´aloˇzku, kter´a je souˇc´ast´ı skupiny, zobraz´ı se dalˇs´ı z´aloˇzka ze stejn´e skupiny, kter´ a umoˇzn ˇuje zachov´an´ı kontextu st´avaj´ıc´ı u ´lohy m´ısto n´ahl´eho pˇrechodu na nesouvisej´ıc´ı web. Barevn´e seskupov´ an´ı z´ aloˇzek umoˇzn ˇuje snadn´e sledov´an´ı souvisej´ıc´ıch z´aloˇzek a v pˇr´ıpadˇe dokonˇcen´ı ˇcinnosti zavˇr´ıt z´ aloˇzky s konkr´etn´ı barvou.M˚ uˇzete kliknout prav´ ym tlaˇc´ıtkem na libovolnou z´aloˇzku a t´ım ji zavˇr´ıt, zavˇr´ıt skupinu z´aloˇzek nebo z´aloˇzku odebrat ze skupiny. Ze stejn´e nab´ıdky m˚ uˇzete obnovit jednu nebo vˇsechny z´ aloˇzky, otevˇr´ıt novou z´aloˇzku, znovu otevˇr´ıt posledn´ı zavˇrenou z´aloˇzku nebo zobrazit seznam vˇsech ned´ avno zavˇren´ ych z´aloˇzek a znovu otevˇr´ıt nˇekter´e z nich nebo 1 vˇsechny.“ Vedle z´ aloˇzek je ikona pro zobrazen´ı miniatur z´aloˇzek a zpˇet. Pokud se uˇzivateli stane, ˇze nechtˇenˇe zavˇre z´aloˇzku, nen´ı nic ztraceno. Staˇc´ı kliknout na Otevˇ r´ ıt novou z´ aloˇ zku a zde je odkaz na tu pˇredeˇslou zavˇrenou. Nedojde ke zcela nov´emu otevˇren´ı, ale v m´ıstˇe, kde jsme pˇrestali pracovat. Funguje tak i tlaˇc´ıtko Zpˇ et atd. Samotn´e uˇzivatelsk´e rozhran´ı si m˚ uˇze uˇzivatel snadn´ ym zp˚ usobem pˇrizp˚ usobit. M˚ uˇze volit rozm´ıstˇen´ı funkˇcn´ıch prvk˚ u, pˇr´ıpadnˇe jak´e prvky se maj´ı zobrazovat ˇci nikoliv. Je zde tak´e podpora doinstalace doplˇ nk˚ u. Uˇzivatelsk´e pˇrizp˚ usoben´ı by vˇsak mohlo b´ yt v´ıce propracovan´e a mohlo by sk´ ytat vˇetˇs´ı moˇznosti. Nyn´ı se bl´ıˇze pod´ıv´ ame na jednotliv´e ovl´ adac´ı prvky v horn´ı ˇc´asti okna prohl´ıˇzeˇce (obr´azek 2.17).

Obr´azek 2.17: Detailn´ı pohled na hlavn´ı panel Internet Explorer v8 pod Windows 7.

1. Karta str´ anky - v t´eto oblasti se zobrazuje n´azev str´anky 2. Tlaˇ c´ıtka: Zpˇ et, Vpˇ red - pˇrechod na pˇredchoz´ı/dalˇs´ı str´anku 3. Obl´ıben´ e poloˇ zky - v t´eto oblasti ze zobrazuj´ı uloˇzen´e z´aloˇzky, kter´e je moˇzn´e tˇr´ıdit i do skupin/sloˇzek 4. Adresn´ı ˇ r´ adek - ˇr´ adek pro zad´ an´ı konkr´etn´ı URL adresy 1

Internet Explorer 8: Rychlejˇs´ı a snazˇs´ı [online]. 2009 [cit. 2010-10-29]. Dostupn´e z WWW: <http://www.microsoft. com/cze/windows/internet-explorer/features>.

26

www.prohlizeceinernetu.cz


2.3. INTERNET EXPLORER

5. Ikony dom˚ u, informaˇ cn´ı kan´ aly, tisk.. - pˇrechod na domovskou str´anku, tisk str´anky atd. 6. Sledovan´ a str´ anka WebSlice - po kliknut´ı na tuto poloˇzku se zobraz´ı n´ahled na sledovanou str´anku + moˇznost jej´ıho pln´eho naˇcten´ı (v´ıce o funkci Webslice v popisu funkc´ı) 7. Nov´ a karta - tlaˇc´ıtko pro otevˇren´ı nov´e karty 8. Sluˇ zba navrhovan´ e weby - doporuˇc´ı web, kter´ y by n´as mohl zaj´ımat 9. Z´ıskat v´ıce doplˇ nk˚ u - otevˇren´ı domovsk´e str´anky spoleˇcnosti s nab´ıdkou doplˇ nk˚ u pro prohl´ıˇzeˇc 10. Vyhled´ avac´ı moduly - napˇr´ıklad Wikipedia (v´ıce o vyhled´av´an´ı v popisu funkc´ı) 11. Roleta str´ anky, zabezpeˇ cen´ı, n´ astroj˚ u - rozˇs´ıˇren´e moˇznosti zobrazov´an´ı zabezpeˇcen´ı apod. 12. Rozˇ s´ıˇ ren´ e moˇ znosti a nastaven´ı 13. Tlaˇ c´ıtka pro naˇ c´ıt´ an´ı - aktualizace a zastavit naˇc´ıt´an´ı

Pouˇ z´ıv´ an´ı Pouˇz´ıv´an´ı prohl´ıˇzeˇce je pomˇernˇe snadn´e a intuitivn´ı. Ovl´ad´an´ı je realizov´ano pomoc´ı ikon na horn´ım panelu. Ovl´adat ho lze tak´e pomoc´ı kl´ avesov´ ych zkratek. Nˇekter´e prvky jako napˇr´ıklad funkce akcelerace se ovl´ad´a myˇs´ı a speci´ aln´ı ikonky pˇr´ımo ve str´ance, coˇz bude podrobnˇeji pops´ano v sekci funkce. Abychom otevˇreli odkaz v nov´e z´ aloˇzce, nemus´ıme klikat prav´ ym tlaˇc´ıtkem a volit Otevˇ r´ ıt odkaz v nov´ e z´ aloˇ zce. Staˇc´ı pouze na odkaz kliknout prostˇredn´ım tlaˇc´ıtkem myˇsi. Tabulka nˇekter´ ych zaj´ımav´ ych kl´ avesov´ ych zkratek: Pˇ r´ıkaz Otevˇren´ı nov´eho okna. Pˇrepnut´ı na konkr´etn´ı ˇc´ıslo z´ aloˇzky Zapnut´ı ˇci vypnut´ı Pˇrehledu z´ aloˇzek (zobrazen´ı miniatur) Zvˇetˇsit pˇribl´ıˇzen´ı (o 10%) Pˇrid´an´ı ˇretˇezc˚ u www. na zaˇc´ atek a .com na konec textu zadan´eho na panelu Adresa Pˇrid´an´ı aktu´ aln´ı str´ anky k obl´ıben´ ym poloˇzk´am (nebo pˇrihl´aˇsen´ı k odbˇeru informaˇcn´ıho kan´alu pˇri n´ahledu informaˇcn´ıho kan´ alu)

Kl´ avesov´ a zkratka Ctrl + N Ctrl + n (kdy n je ˇc´ıslo mezi 1 a 8) Ctrl + Q Ctrl + + Ctrl + Enter Ctrl + D

ˇ Tabulka 2.5: Casto pouˇz´ıvan´e kl´avesov´e zkratky.

www.prohlizeceinernetu.cz

27


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Speci´ aln´ı funkce Jako kaˇzd´ y prohl´ıˇzeˇc, i Internet Explorer m´a sv´e speci´aln´ı funkce. D´ale je pˇredstaven´ı nˇekolika z nich. Akceler´ atory Pomˇernˇe zaj´ımavou funkc´ı IE8 jsou takzvan´e akceler´atory. Nejlepˇs´ım vysvˇetlen´ım fungov´an´ı je asi konkr´etn´ı pˇr´ıklad. V textu na webov´e str´ ance je napˇr´ıklad poˇstovn´ı adresa, u kter´e nev´ıme, kde se nach´ az´ı. Z´aroveˇ n se n´am nechce otev´ırat nov´e okno se serverem mapy.cz. Lze to vˇsak prov´est jinak. Slovo oznaˇc´ıme a zobraz´ı se vedle nˇej modr´ a ikonka akceler´ atoru, na kterou klikneme. N´aslednˇe se zobraz´ı dodateˇcn´ a informace, jak´ y akceler´ ator chceme vyuˇz´ıt (viz obr. 2.18). Po volbˇe se n´am v minioknˇe zobraz´ı mapka s naˇs´ı adresou. Akceler´ ator˚ u je cel´ a ˇrada. Mezi nejpouˇz´ıvanˇejˇs´ı patˇr´ı jiˇz zm´ınˇen´e mapy, slovn´ık ciz´ıch slov atd.

Obr´ azek 2.18: Akceler´ ator mapy.cz v Internet Explorer v8 pod Windows 7.

Konkr´etn´ı akceler´ atory mus´ıme sami jednoduch´ ym zp˚ usobem pˇrid´avat. Pokud v nab´ıdce poˇzadovan´ y akceler´ator nen´ı, je dole volba Naj´ ıt dalˇ s´ ı akceler´ atory. Cel´a operace je d´ılem nˇekolika m´alo klik˚ u. Kompatibiln´ı zobrazen´ı M˚ uˇze se st´at, ˇze nalezneme web, kter´ y je vytvoˇren a optimalizov´an pro starˇs´ı verzi prohl´ıˇzeˇce a pˇri jeho zobrazen´ı doch´az´ı k nekorektn´ımu vzhledu, jako napˇr´ıklad nespr´avnˇe zarovnan´ y text. S t´ımto probl´emem n´am m˚ uˇze pomoci ikonka kompatibiln´ıho zobrazen´ı na ovl´adac´ım panelu. Po jej´ım stisku se web zobraz´ı jako v IE7. Funkce je reciproˇcn´ı, takˇze lze opˇetovn´ ym klikem vˇse vr´atit do pˇredchoz´ıho stavu. V aplikaci tak´e m˚ uˇzeme spravovat seznam web˚ u, kter´e se maj´ı automaticky zobrazovat v tomto kompatibiln´ım reˇzimu. Prov´ ad´ı se to jednoduˇse pˇres panel N´ astroje a Nastaven´ ı kompatibiln´ ıho zobrazen´ ı.

28

www.prohlizeceinernetu.cz


2.3. INTERNET EXPLORER

Proch´ azen´ı se sluˇ zbou InPrivate Spust’te funkci Proch´ azen´ ı se sluˇ zbou InPrivate a vaˇse aktivity proch´azen´ı, historie a soubory cookie nez˚ ustanou zachov´ any. T´ım m˚ uˇzete zabr´anit poskytovatel˚ um webov´eho obsahu tˇret´ıch stran ve sledov´an´ı vaˇsich online aktivit bez vaˇseho svolen´ı. Tuto funkci spust´ıme v z´aloˇzce Zabezpeˇ cen´ ı volbou Proch´ azet se sluˇ zbou InPrivate. Navrhovan´ e weby Navrhovan´e weby je online sluˇzba navrˇzen´a tak, aby navrhovala jin´e weby, o kter´e byste mohli m´ıt z´ajem, na z´akladˇe web˚ u, kter´e nejˇcastˇeji navˇstˇevujete (obr´azek 2.19).

Obr´ azek 2.19: Navrhovan´e weby v Internet Explorer v8 pod Windows 7.

Vyhled´ av´ an´ı Souˇc´ast´ı prohl´ıˇzeˇce je tak´e funkce vyhled´av´an´ı webov´ ych str´anek a konkr´etn´ıch str´anek na nˇejak´em serveru (obr´azek 2.20. Realizace je takov´ a, ˇze prohl´ıˇzeˇc samozˇrejmˇe obsahuje adresn´ı panel, kter´emu se zde m˚ uˇze ˇr´ıkat chytr´ y panel adresa. Pˇri zad´an´ı nˇekolika znak˚ u v panelu dojde k automatick´emu vyhled´ an´ı web˚ u, kter´e jsme jiˇz dˇr´ıve navˇst´ıvili (vyhled´av´a v historii, obl´ıben´ ych poloˇzk´ach a kan´alech RSS). Zobrazuje poloˇzky, kde se shoduje s ˇc´ ast´ı adresy webov´e str´anky ˇci libovoln´e ˇc´asti URL adresy. Ze seznamu nab´ızen´ ych str´anek m˚ uˇzeme poloˇzky libovolnˇe odstraˇ novat. Pokud hled´ate nˇeco na str´ ance Wikipedia, ˇci jin´e, urˇcitˇe n´am usnadn´ı pr´aci panel s vizu´aln´ım vyhled´av´an´ım a n´ apovˇedou pro vyhled´ av´ an´ı, tzv. naˇsept´avaˇcem. Pˇr´ısluˇsn´ y panel je um´ıstˇen standardnˇe vedle adresn´ıho ˇr´ adku. Prvn´ım krokem je zaregistrov´an´ı poskytovatele vyhled´av´an´ı. Vˇse prob´ıh´a pouh´ ym rozkliknut´ım seznamu poskytovatel˚ u volbou Vyhledat dalˇ s´ ı poskytovatele. V naˇsem pˇr´ıpadˇe bychom zvolili pr´avˇe server Wikipedia. Nyn´ı si zvol´ıme v panelu pouze, ˇze chceme vyhled´avat na Wikipeidii a nap´ıˇseme nˇejak´e to kl´ıˇcov´e slovo. Pod panelem se n´am zobrazuje seznam navrhovan´ ych str´anek s malou vizualizac´ı. ˇ Poskytovatel˚ u je opravdu mnoho. Casto pouˇz´ıvan´e jsou napˇr´ıklad hled´an´ı v aukc´ıch, knihkupectv´ıch map´ach atd. Do pole pro okamˇzit´e vyhled´ av´ an´ı bylo tak´e pˇrid´ano tlaˇc´ıtko Naj´ ıt na str´ ance, kter´e umoˇzn ˇuje

www.prohlizeceinernetu.cz

29


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

vyhled´an´ı textu na aktu´ aln´ı webov´e str´ ance.

Obr´azek 2.20: Vyhledavan´ı: poskytovatel v Internet Explorer v8 pod Windows 7.

Sledov´ an´ı aktualit WebSlice je urˇcit´ a obdoba RSS a slouˇz´ı na sledov´an´ı aktualit na webov´e str´ance (obr´azek 2.21). M˚ uˇzeme takto sledovat aukce zpr´ avy apod. Pokud str´anka podporuje WebSlice, objev´ı se na horn´ım panelu zelen´a ikona. Pomoc´ı t´eto ikony si uˇzivatel pˇrid´a nab´ızen´e WebSlice str´anky a vid´ı je v obl´ıben´ ych poloˇzk´ach na hlavn´ım panelu. Pokud se na str´ ance objev´ı zmˇena, WebSlice se zv´ yrazn´ı. Pouh´ ym kliknut´ım na oblast se zobraz´ı n´ ahled str´ anky, dalˇs´ım kliknut´ım se cel´a str´anka naˇcte. V souˇcasn´e dobˇe vˇsak Webslice m´a podporu v pomˇernˇe mal´em poˇctu str´ anek. Z ˇcesk´ ych web˚ u to je napˇr´ıklad iDnes.cz.

Obr´ azek 2.21: WebSlice Internet Explorer v8 pod Windows 7.

Prohl´ıˇzeˇc je d´ale vybaven klasickou ˇcteˇckou RSS.

30

www.prohlizeceinernetu.cz


2.3. INTERNET EXPLORER

Moˇ znosti rozˇs´ıˇren´ı Je nˇekolik zp˚ usob˚ u, jak tento prohl´ıˇzeˇc rozˇs´ıˇrit. Urˇcit´ ym zp˚ usobem rozˇs´ıˇren´ı je instalace akceler´ ator˚ u a pˇrid´an´ı poskytovatele vyhled´ av´ an´ı. Pˇri volbˇe vyhled´an´ı tˇechto prvk˚ u v pˇr´ısluˇsn´em panelu je uˇzivatel pˇresmˇerov´an na str´ anku http://www.ieaddons.com/cz. Dalˇs´ım rozˇs´ıˇren´ı je instalace rozˇsiˇruj´ıc´ıch n´astroj˚ u klasick´ ym zp˚ usobem. Doplˇ nky jsou tvoˇreny nez´ avisle a nejsou moc soustˇredˇeny na jednom m´ıstˇe. Pˇr´ıkladem takov´ehoto rozˇs´ıˇren´ı m˚ uˇze b´ yt program IE7Pro, kter´ y n´am umoˇzn´ı v IE8 ovl´ ad´ an´ı gesty, spr´avce stahov´an´ı, kontrolu pravopisu, blokov´an´ı reklamy atd. Pravdou vˇsak z˚ ust´ av´ a, ˇze v porovn´ an´ı s jin´ ymi prohl´ıˇzeˇci jsou moˇznosti rozˇs´ıˇren´ı IE8 pomˇernˇe chud´e a doplˇ nk˚ u nen´ı takov´e mnoˇzstv´ı.

Z´ avˇ er Prohl´ıˇzeˇc lze doporuˇcit uˇzivatel˚ um, kter´ ym staˇc´ı jak´esi standardn´ı proch´azen´ı webu. Nen´ı zde takov´e mnoˇzstv´ı rozˇs´ıˇren´ı prohl´ıˇzeˇce. Avˇsak oproti pˇredchoz´ım verz´ım doˇslo k pomˇernˇe v´ yrazn´emu posunu a nalezneme zde i velice zaj´ımav´e funkce, kter´e vyuˇzij´ı jak zaˇc´ateˇcn´ıci, tak pokroˇcil´ı a n´aroˇcnˇejˇs´ı uˇzivatel´e. Srovn´an´ı klad˚ u a z´ apor˚ u je v tabulce 2.6. Jak jiˇz bylo v u ´vodu zm´ınˇeno, v souˇcasnosti je jiˇz ke staˇzen´ı beta verze Internet Explorer 9. Tato nov´a verze pˇrin´ aˇs´ı nˇekter´ a vylepˇsen´ı, nˇekter´a jsou vˇsak i na ˇskodu. Mezi kladn´e vlastnost´ı jistˇe m˚ uˇzeme zaˇradit vyˇsˇs´ı rychlost, pˇrehlednost, spr´ avu z´aloˇzek, lepˇs´ı podpora standard˚ u, pˇretahov´an´ı panel˚ u mimo okno prohl´ıˇzeˇce, download manaˇzer. Na druhou stranu pˇrin´aˇs´ı nˇekter´a negativa jako odstranˇen´ı n´ ahledu panel˚ u, ˇspatn´e zobrazen´ı nˇekter´ ych str´ anek, nem´a podporu ve Windows XP. V´ıce se tato anal´ yza IE9 vˇenovat nebude. St´ ale se totiˇz jedn´ a o beta verzi a je pˇredˇcasn´e ji hodnotit, jako plnohodnotn´ y prohl´ıˇzeˇc. PRO Vysok´a podpora ze strany tv˚ urc˚ u web˚ u Pˇrehledn´e uˇzivatelsk´e rozhran´ı Snadn´e ovl´ ad´ an´ı Pomˇernˇe vysok´ a bezpeˇcnost

PROTI Mal´e moˇznosti rozˇs´ıˇren´ı Absence volby vzhledu Absence download manageru Nemoˇznost zobrazen´ı dvou web˚ u v jednom oknˇe z´aroveˇ n

Tabulka 2.6: Zhodnocen´ı prohl´ıˇzeˇce Internet Explorer

www.prohlizeceinernetu.cz

31


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

2.4

Opera Filip Franˇ ek

´ Uvod Internetov´ y prohl´ıˇzeˇc Opera je vyv´ıjen norskou spoleˇcnost´ı Opera Software. Jedn´a se o prohl´ıˇzeˇc s velk´ ym mnoˇzstv´ım funkc´ı a pomˇernˇe dlouhou histori´ı. I pˇresto se jeˇstˇe masivnˇe neprosadil a nem´ a tak velk´ y pod´ıl na trhu internetov´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u. V souˇcasnosti se ud´av´a hodnota 2,4% zastoupen´ı na trhu prohl´ıˇzeˇc˚ u. Veˇrejnost se shoduje, ˇze se jedn´ a o vyspˇel´ y prohl´ıˇzeˇc s mnoha funkcemi, nicm´enˇe doplatil na nˇekter´a chybn´a rozhodnut´ı v minulosti a horˇs´ı marketing. Historie Opery se zaˇcala ps´ at v roce 1994, kdy zaˇcal v´ yzkumn´ y projekt v norsk´e spoleˇcnosti Telenor. Dalˇs´ım miln´ıkem byl rok 2000, kdy vyˇsla Opera 4.0 s nov´ ym j´adrem, kter´e mˇelo Operu rozˇs´ıˇrit na dalˇs´ı operaˇcn´ı syst´emy a mobiln´ı platformy. Jelikoˇz v´ yvoj musel b´ yt z nˇeˇceho financov´an, byly v Opeˇre zobrazeny reklamn´ı bannery spoleˇcnost´ı, kter´e sponzorovaly Operu. Od verze 8.5 byla reklama odstranˇena a hlavn´ım sponzorem spoleˇcnosti se stala spoleˇcnost Google, kter´a s Operou uzavˇrela smlouvu na nastaven´ı Google jako v´ ychoz´ıho vyhled´ avaˇce. Souˇcasnˇe s v´ yvojem prohl´ıˇzeˇce pro platformu PC se Opera zab´ yvala v´ yvojem pro t´emˇeˇr vˇsechny mobiln´ı platformy. Na mobiln´ıch platform´ ach se Opeˇre vede mnohem l´epe, neˇz na stoln´ıch poˇc´ıtaˇc´ıch. Jednak proto, ˇze vystihla trend internetu na mobiln´ıch telefonech a zaˇcala nab´ızet napˇr´ıklad sluˇzbu komprimace pˇren´aˇsen´ ych dat, kter´ a v dobˇe, kdy se pouˇz´ıvala technologie GPRS s platbou za objem dat, byla nˇeˇc´ım naprosto jedineˇcn´ ym. Z´aroveˇ n se Opera prosadila na m´enˇe rozˇs´ıˇren´e platformy, jako napˇr´ıklad Nintendo Wii, nebo do set-top box˚ u digit´aln´ıch televiz´ı. V souˇcasn´e dobˇe je Opera uvolnˇena ve verzi 10.62, kter´a je posledn´ım v´ yvojov´ ym stupnˇem. Od ostatn´ıch prohl´ıˇzeˇc˚ u se odliˇsuje hlavnˇe t´ım, ˇze jiˇz v z´akladu m´a mnoho funkc´ı, sluˇzeb a nastaven´ı. To m´a sv´a pro a proti. Zaˇc´ ateˇcn´ıkovi se m˚ uˇze zd´at prohl´ıˇzeˇc zbyteˇcnˇe sloˇzit´ y, naopak pokroˇcil´ y uˇzivatel ocen´ı tuto komplexnost. Ta spoˇc´ıv´a v tom, ˇze v z´ akladu Opera obsahuje napˇr´ıklad e-mailov´ y klient, torrentov´ y klient, vlastn´ı server, synchronizaci, turbo reˇzim atd. Souˇc´ ast´ı jsou i praktick´e funkce jako je automatick´a aktualizace prohl´ıˇzeˇce, nebo zat´ım jeˇstˇe m´ alo rozˇs´ıˇren´ a moˇznost geolokace. O tom, kter´e funkce jsou v z´ akladu, bude pojedn´ano v ˇc´asti Speci´ aln´ı funkce a o rozˇs´ıˇren´ıch v ˇc´ asti Moˇ znosti rozˇ s´ıˇ ren´ı. Z hlediska technick´ ych prostˇredk˚ u se Opera prezentuje jako sviˇzn´ y prohl´ıˇzeˇc, kter´ y je schopn´ y rychle vykreslovat, rychle reagovat, ale vˇetˇsinou na u ´kor v´ıce vyuˇzit´eho m´ısta v operaˇcn´ı pamˇeti.

32

www.prohlizeceinernetu.cz


2.4. OPERA

Uˇ zivatelsk´ e rozhran´ı Uˇzivatelsk´e rozhran´ı v nejnovˇejˇs´ıch verz´ıch doznalo lehk´ ych zmˇen. Po otevˇren´ı Opery uˇzivatel vid´ı bud’ domovskou str´anku, nebo takzvan´ y Speed Dial (obr´azek 2.22), coˇz jsou jak´esi zmenˇsen´e n´ ahledy str´ anek, kter´e si uˇzivatel pˇrednastav´ı. Poˇcet str´anek se d´a nastavit ve velikostech od 2 × 2 aˇz po 5 × 5. Nespornou v´ yhodu m´a tato funkce v tom, ˇze ˇcasto navˇstˇevovan´e str´ anky jsou t´emˇeˇr hned pˇr´ıstupn´e a eliminuje se tak potˇreba z´aloˇzek v nˇejak´e horn´ı liˇstˇe, kter´a v koneˇcn´em d˚ usledku zmenˇsuje plochu prohl´ıˇzen´e webov´e str´anky.

Obr´ azek 2.22: Z´akladn´ı zobrazen´ı Speed Dial.

Veˇsker´e nab´ıdky a nastaven´ı jsou schov´ana pod tlaˇc´ıtkem Menu, um´ıstˇen´em v lev´em horn´ım rohu. I tady je patrn´ a snaha o maxim´ aln´ı zvˇetˇsen´ı efektivn´ı plochy. Pod tlaˇc´ıtkem menu je adresn´ı ˇr´ adek a vyhled´avac´ı pol´ıˇcko. U Opery se od verze 10.50 objevuje integrace rozhran´ı Aero ve Windows. D´ıky tomu vynikne efekt pr˚ uhlednosti a mohou b´ yt pouˇzity i ˇziv´e n´ahledy otevˇren´ ych z´aloˇzek. Ovl´adac´ı prvky, pomoc´ı kter´ ych pracujeme s prohl´ıˇzeˇcem, m˚ uˇzeme vidˇet na obr´azku 2.23.

www.prohlizeceinernetu.cz

33


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Obr´ azek 2.23: Hlavn´ı panel prohl´ıˇzeˇce.

1. Tlaˇ c´ıtko Menu 2. Otevˇ ren´ a z´ aloˇ zka v pozad´ı 3. Aktu´ aln´ı z´ aloˇ zka 4. Postrann´ı panel n´ astroj˚ u 5. Adresn´ı ˇ r´ adek 6. Vyhled´ avac´ı pole 7. Seznam zavˇ ren´ ych z´ aloˇ zek 8. Ovl´ ad´ an´ı okna prohl´ıˇ zeˇ ce Uˇzivatelsk´e rozhran´ı je pomˇernˇe variabiln´ı a umoˇzn ˇuje mˇenit polohy ovl´adac´ıch prvk˚ u, pˇrid´avat vlastn´ı poloˇzky nebo pˇrid´ avat vlastn´ı liˇsty. Z´ aroveˇ n je zde moˇznost u ´pravy grafick´eho t´ematu podle preferenc´ı uˇzivatele (obr´azek 2.24).

ˇ e n´ahledy z´aloˇzek. Obr´ azek 2.24: Ziv´

Dnes je jiˇz samozˇrejmost´ı kompletn´ı ˇcesk´ a lokalizace prohl´ıˇzeˇce. Celkovˇe je Opera lokalizov´ana do 44 svˇetov´ ych jazyk˚ u. Nab´ıdka nastaven´ı prohl´ıˇzeˇce nab´ız´ı mnoho moˇznost´ı. I pˇresto z˚ ust´av´a pˇrehledn´a.

Pouˇ z´ıv´ an´ı Pouˇz´ıv´an´ı Opery je velmi intuitivn´ı a po chv´ıli se s n´ım sˇzije i zaˇc´ınaj´ıc´ı uˇzivatel. V´ yvoj´aˇri udˇelali vˇse pro to, aby ovl´ ad´ an´ı bylo v´ıcem´enˇe obdobn´e jako v ostatn´ıch prohl´ıˇzeˇc´ıch. Pˇresto vˇsak zaˇradili do

34

www.prohlizeceinernetu.cz


2.4. OPERA

programu nˇekolik vychyt´ avek, kter´e dok´ aˇzou prohl´ıˇzen´ı internetu zpˇr´ıjemnit a zrychlit. K jejich nastaven´ı se dostaneme pomoc´ı N´ astroje → Nastaven´ ı a zobraz´ı se n´am obrazovka stejn´a jako na obr´azku 2.25. Zde m˚ uˇzeme upravovat nastaven´ı prohl´ıˇzeˇce.

Obr´ azek 2.25: Nastaven´ı prohl´ıˇzeˇce.

Prvn´ım vylepˇsen´ım jsou Mouse Gestures. Po aktivov´an´ı t´eto volby se pouh´ ym tahem myˇs´ı v ploˇse prohl´ıˇzeˇce m˚ uˇze uˇzivatel pohybovat napˇr´ıklad v historii prohl´ednut´ ych str´anek bez nutnosti neust´ale klikat na tlaˇc´ıtka Zpˇ et a Vpˇ red. Jakmile se ˇclovˇek tyto tahy myˇs´ı nauˇc´ı je schopen uˇsetˇrit mnoho ˇcasu. Pokud se nˇekomu nechce dˇelat tahy myˇs´ı po obrazovce, existuje jeˇstˇe dalˇs´ı cesta. Staˇc´ı podrˇzet prav´e tlaˇc´ıtko myˇsi a zm´ aˇcknout lev´e, coˇz zp˚ usob´ı pˇrechod na minulou str´anku. Opaˇcn´ ym gestem se pˇrejde vpˇred. V dneˇsn´ı dobˇe, kdy m´ a kaˇzd´ y mnoho internetov´ ych u ´ˇct˚ u a mnoho pˇrihlaˇsovac´ıch u ´daj˚ u, pˇrijde vhod spr´ava hesel. Pˇri prvn´ım vyplnˇen´ı pˇrihlaˇsovac´ıch u ´daj˚ u do jak´ekoliv webov´e sluˇzby se prohl´ıˇzeˇc zept´ a, jestli se zadan´e u ´daje maj´ı uloˇzit. Pokud ano, pˇridaj´ı se do datab´aze a pˇri pˇr´ıˇst´ı n´avˇstˇevˇe str´ anky se po stisknut´ı kl´avesov´e zkratky Ctrl + Enter samy vypln´ı. To dok´aˇze uˇzivateli uˇsetˇrit mnoho ˇcasu. Vˇsechna hesla samozˇrejmˇe mohou b´ yt chr´ anˇena takzvan´ ym hlavn´ım heslem, aby nedoˇslo k jejich zneuˇzit´ı. V´ yvoj´aˇri Opery nezapomnˇeli ani na spr´avu citliv´ ych u ´daj˚ u. Obvykle se vˇse, co uˇzivatel uˇcin´ı, v prohl´ıˇzeˇci zaznamen´ a. Napˇr´ıklad do seznamu navˇst´ıven´ ych adres, ukl´ad´an´ı cookies z navˇst´ıven´e str´ anky atd. Pokud uˇzivatel dopˇredu v´ı, ˇze za sebou nechce zanechat ˇz´adnou stopu, pouˇzije takzvan´ y Soukrom´ y list. V tom je umoˇznˇeno anonymnˇe proch´azet web s t´ım, ˇze na poˇc´ıtaˇci po jeho zavˇren´ı nez˚ ustanou ˇz´ adn´e stopy. Pokud si to uˇzivatel uvˇedom´ı pozdˇe a pˇrece chce smazat d˚ ukazy, vyuˇzije funkci Vymazat soukrom´ a

www.prohlizeceinernetu.cz

35


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

data. Zde si m˚ uˇze nastavit, co vˇsechno se m´ a vymazat, a potvrd´ı. Pouˇzit´ı prohl´ıˇzeˇce m˚ uˇze usnadnit tak´e blokov´an´ı obsahu. Vˇsichni dobˇre v´ıme, ˇze na vˇsech str´ank´ ach se vyskytuje obsah, kter´ y je naprosto nepodstatn´ y. Na nˇekter´ ych str´ank´ach v´ıce neˇz na jin´ ych. Stejnˇe tak jsou str´anky, na kter´ ych neust´ ale vyskakuj´ı okna s reklamou nebo nˇejak´ ymi dotazn´ıky. Pokud se toto stane jednou, d´a se to jeˇstˇe vydrˇzet. Pokud se to ale dˇeje s ˇzeleznou pravidelnost´ı, i ten nejvˇetˇs´ı klid’as zaˇcne ztr´acet nervy. D´ıky pouˇzit´ı Content Blockeru dok´ aˇzeme tomuto pˇredej´ıt. Uˇzivatel si m˚ uˇze nastavit, ˇze nechce vidˇet napˇr´ıklad obr´ azky nebo obsah ve Flashi a ty se mu zablokuj´ı. Obdobnˇe funguje PopUp Blocker, kter´ y m´a za u ´kol pozav´ırat automaticky otev´ıran´a okna s reklamou. U Opery se hodnˇe dbalo na pouˇzitelnost a pˇr´ıstupnost. To znamen´a, aby byla ovladateln´a na r˚ uzn´ ych platform´ach a r˚ uzn´ ymi uˇzivateli. Prohl´ıˇzeˇc jde napˇr´ıklad plnˇe ovl´adat pomoc´ı kl´avesnice bez pouˇzit´ı myˇsi. Stejnˇe tak je pˇrizp˚ usoben handicapovan´ ym uˇzivatel˚ um, kteˇr´ı mohou mˇenit zobrazen´ı str´anek. Od jednoduch´eho zvˇetˇsen´ı, pˇres zmˇenu font˚ u, barev a kontrastu. Pˇ r´ıkaz Nov´ a z´ aloˇzka Zavˇren´ı z´ aloˇzky Znovunaˇcten´ı str´ anky Zmˇena z´ aloˇzky Naj´ıt Vyplnˇen´ı hesla Pˇrid´ an´ı obl´ıben´e str´anky Dopˇredu v historii Dozadu v historii

Kl´ avesov´ a zkratka Ctrl + T Ctrl + W Ctrl + R Ctrl + Tab Ctrl + F Ctrl + Enter Ctrl + D Ctrl + → Ctrl + ←

ˇ Tabulka 2.7: Casto pouˇz´ıvan´e kl´avesov´e zkratky.

Speci´ aln´ı funkce Synchronizace Jedn´a se o funkci, kter´ a dok´ aˇze synchronizovat data mezi r˚ uzn´ ymi prohl´ıˇzeˇci. Uˇzivatel si vytvoˇr´ı u ´ˇcet, pod kter´ ym se v Opeˇre pˇrihl´ as´ı a vybere, co chce synchronizovat. M´a na v´ ybˇer napˇr´ıklad z´aloˇzky, osobn´ı liˇstu, rychl´ y pˇr´ıstup, pozn´ amky atd. Tato data jsou uloˇzena na serveru a aktualizov´ana pˇri kaˇzd´e u ´pravˇe. D´ıky tomu, kdyˇz se uˇzivatel pˇrihl´ as´ı v Opeˇre na jin´em poˇc´ıtaˇci, nebo dokonce mobiln´ım telefonu, okamˇzitˇe vid´ı vˇsechna data, kter´ a m´ a i na sv´em hlavn´ım poˇc´ıtaˇci. Opera Turbo ´ Jedn´a se o sluˇzbu, kter´ a byla p˚ uvodnˇe zavedena v Opeˇre pro mobiln´ı telefony. Ukolem t´eto funkce je urychlit proch´azen´ı internetu a zmenˇsit objem pˇrenesen´ ych dat. Toho se dos´ahne tak, ˇze server Opery

36

www.prohlizeceinernetu.cz


2.4. OPERA

slouˇz´ı jako proxy server, kter´ y poˇzadovan´ a data pˇredzpracuje a zmenˇs´ı. Ud´av´a se, ˇze velikost takto upraven´e str´anky se m˚ uˇze zmenˇsit aˇz o 80%. To vyuˇzij´ı uˇzivatel´e s velmi malou rychlost´ı pˇripojen´ı, nebo ti, kteˇr´ı plat´ı za objem pˇrenesen´ ych dat. Opera Unite Dok´aˇze nahradit dom´ ac´ı server. Pouˇz´ıv´a se napˇr´ıklad pro sd´ılen´ı multimedi´aln´ıho obsahu, jako jsou videa, fotografie a jak´ekoliv jin´e soubory. Pokud je Opera spuˇstˇena na hlavn´ım poˇc´ıtaˇci a je povoleno sd´ılen´ı, tak se odkudkoliv mohu k tomuto serveru pˇrihl´asit a m´ıt dostupn´a nasd´ılen´a data. Torrent Klient Dnes je tato technologie na u ´stupu, nicm´enˇe pro stahov´an´ı obsahu z torrent˚ u nen´ı potˇreba speci´ aln´ı program, ale staˇc´ı pouˇz´ıt pouze Operu, kter´a se o vˇse postar´a. Opera Mail E-mailov´ y klient, kter´ y je pˇr´ımo souˇc´ ast´ı prohl´ıˇzeˇce. Podporuje standardn´ı protokoly POP3 a IMAP. Dokonce lze pouˇz´ıt i jako RSS ˇcteˇcka. Klient m´a jen nejd˚ uleˇzitˇejˇs´ı nastaven´ı a nem˚ uˇze se rovnat s profesion´aln´ımi ˇreˇsen´ımi, jako je napˇr´ıklad Microsoft Outlook. Nicm´enˇe jako bezplatn´a alternativa pro z´ akladn´ı pr´aci s elektronickou poˇstou je naprosto dostaˇcuj´ıc´ı. Phishing, Malware protection Jedn´a se o volby, kter´e jsou standardnˇe zapnuty. Prohl´ıˇzeˇc ovˇeˇruje proch´azen´e webov´e str´anky, oproti seznamu zak´azan´ ych nebo podezˇrel´ ych str´anek. V´ yhodu to m´a napˇr´ıklad pro internetov´e zaˇc´ ateˇcn´ıky, kteˇr´ı netuˇs´ı, co vˇsechno se na internetu skr´ yv´a. Tyto funkce maj´ı zabr´anit napˇr´ıklad zavirov´an´ı poˇc´ıtaˇce, pˇr´ıpadnˇe ukradnut´ı pˇr´ıstupov´ ych hesel k internetov´ ym u ´ˇct˚ um uˇzivatele. Hlasov´ e ovl´ ad´ an´ı Funkce, kter´ a usnadˇ nuje ovl´ ad´ an´ı webov´eho prohl´ıˇzeˇce pro handicapovan´e uˇzivatele.

Moˇ znosti rozˇs´ıˇren´ı Rozˇs´ıˇren´ı funkˇcnosti prohl´ıˇzeˇce je moˇzn´e pomoc´ı speci´aln´ıch doplˇ nk˚ u zvan´ ych Widgety. Jedn´ a se o jednoduch´e aplikace, kter´e se spouˇst´ı pˇr´ımo z prohl´ıˇzeˇce. Widgety se daj´ı pˇridat rovnou v menu prohl´ıˇzeˇce, nebo po n´avˇstˇevˇe adresy http://widgets.opera. com, kde jsou vˇsechny ofici´ aln´ı doplˇ nky uvedeny, seˇrazeny do kategori´ı a ohodnoceny. V n´asleduj´ıc´ı ˇc´ asti jsou uvedeny nˇekter´e z nejstahovanˇejˇs´ıch doplˇ nk˚ u. Analog Clock Nejstahovanˇejˇs´ım doplˇ nkem je jednoduch´ y progr´amek, jehoˇz jedin´ ym u ´ˇcelem je zobrazovat aktu´ aln´ı ˇcas. SimAquarium Dalˇs´ı je hra, oznaˇcovan´ a jako simul´ ator akv´aria. Hr´aˇc kupuje a prod´av´a rybiˇcky, kupuje kam´ınky a rostliny do akv´aria.

www.prohlizeceinernetu.cz

37


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Touchthesky Doplnˇek zobrazuje aktu´ aln´ı poˇcas´ı pro pˇrednastavenou oblast. Z pˇrehledu nejstahovanˇejˇs´ıch doplˇ nk˚ u je jasn´e, ˇze se nejedn´a o nˇejak´e masivn´ı zmˇeny v prohl´ıˇzeˇci, ale o jednoduch´a rozˇs´ıˇren´ı, kter´ a maj´ı uˇzivatel˚ um poskytnout z´akladn´ı informace nebo umoˇzn´ı si zkr´ atit dlouhou chv´ıli.

Z´ avˇ er Opera se prezentuje jako komplexn´ı prohl´ıˇzeˇc s velk´ ym mnoˇzstv´ım uˇziteˇcn´ ych funkc´ı a doplˇ nk˚ u. I pˇresto je schopna zachovat si sviˇznost ovl´ ad´ an´ı a pˇrizp˚ usobit se potˇreb´am kaˇzd´eho uˇzivatele. Pr´avˇe jej´ı komplexnost je ale tak´e nejvˇetˇs´ı brzdou jej´ıho rozmachu, protoˇze st´ale existuje mnoho uˇzivatel˚ u, kteˇr´ı daj´ı pˇrednost jednoduch´emu prohl´ıˇzeˇci s minimem funkc´ı. Nicm´enˇe pro pokroˇcil´eho uˇzivatele je Opera v´ ybornou volbou a bude s jej´ım pouˇz´ıv´an´ım urˇcitˇe spokojen. V tabulce 2.8 jsou zobrazeny v´ yhody a nev´ yhody tohoto prohl´ıˇzeˇce. PRO Komplexnost Rychlost Moˇznosti nastaven´ı

PROTI Mal´a rozˇsiˇritelnost Zbyteˇcn´a sloˇzitost pro zaˇc´ateˇcn´ıky V´ıce m´ısta v operaˇcn´ı pamˇeti Tabulka 2.8: Zhodnocen´ı prohl´ıˇzeˇce Opera

38

www.prohlizeceinernetu.cz


´ PROHL´ ˇ CE ˇ 2.5. OSTATN´ I WEBOVE IZE

2.5

Ostatn´ı webov´ e prohl´ıˇ zeˇ ce ˇ ek Petr Sanˇ V´ yˇse zkouman´e prohl´ıˇzeˇce samozˇrejmˇe nejsou veˇsker´ ymi alternativami, jeˇz m˚ uˇzeme zvolit. Pro u ´plnost publikace si zbˇeˇznˇe pop´ıˇseme nˇekter´e dalˇs´ı moˇznosti. Existuje mnoho dalˇs´ıch prohl´ıˇzeˇc˚ u, kter´e, aˇc s n´ızk´ ym poˇctem uˇzivatel˚ u, mohou b´ yt d´ıky sv´ ym velice specifick´ ym funkc´ım a vlastnostem vhodn´ ymi pomocn´ıky pr´avˇe pro v´as. A to navzdory faktu, ˇze kromˇe Safari maj´ı dohromady vˇsechny prohl´ıˇzeˇce popisovan´e v t´eto kapitole m´enˇe jak 1 procentn´ı zastoupen´ı na trhu. Z d˚ uvod˚ u jejich m´enˇe ˇcast´eho uˇz´ıv´an´ı a zamˇeˇren´ı na minoritn´ıho z´akazn´ıka budou popisy jen velice struˇcn´e. Vˇsechny analyzovan´e prohl´ıˇzeˇce jsou v souˇcasn´e dobˇe aktivnˇe vyv´ıjeny a podporuj´ı modern´ı standardy, kter´e byste mohli potˇrebovat. Pro u ´plnost budou pops´any tak´e prohl´ıˇzeˇce bˇeˇz´ıc´ı na m´enˇe pouˇz´ıvan´ ych operaˇcn´ıch syst´emech Mac OS X a Linux.

Safari Tento prohl´ıˇzeˇc uchv´ atil svˇet Mack˚ u v roce 2003 a na tomto operaˇcn´ım syst´emu se stal tak popul´ arn´ım, ˇze pro nˇej Microsoft zastavil v´ yvoj Internet Exploreru. Uˇz delˇs´ı dobu je pouˇz´ıv´an jako v´ ychoz´ı prohl´ıˇzeˇc pro Macky. Safari je od verze 3 z roku 2007 vytv´aˇren i pro MS Windows. Zamˇeˇruje se hlavnˇe na klasickou

Obr´ azek 2.26: Prohl´ıˇzeˇc Safari.

www.prohlizeceinernetu.cz

39


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

mackovskou elegantnost a v posledn´ı dobˇe lidmi st´ale v´ıce upˇrednostˇ novanou rychlost. V´ yhodou je tak´e moˇznost rychl´e redukce rozhran´ı na minim´ aln´ı poˇcet prvk˚ u, coˇz je vhodn´e zejm´ena pro poˇc´ıtaˇce s menˇs´ımi monitory. Zaj´ımavou vlastnost´ı Safari je jeho ukl´ad´an´ı veˇsker´ ych text˚ u ze vˇsech str´anek, co jste navˇst´ıvili. Toto v´am umoˇzn´ı snadno a rychle naj´ıt str´anku z historie se znalost´ı tˇreba jen jedin´eho slova z on´e str´anky. Toto se vˇsak m˚ uˇze po ˇcase st´ at z´ atˇeˇz´ı pro disky menˇs´ıch kapacit u starˇs´ıch poˇc´ıtaˇc˚ u. Se sv´ ym 5 procentn´ım zastoupen´ım na trhu patˇr´ı mezi 4. nejuˇz´ıvanˇejˇs´ı prohl´ıˇzeˇc. Se sv´ ym 5 procentn´ım zastoupen´ım na trhu patˇr´ı mezi 4. nejuˇz´ıvanˇejˇs´ı prohl´ıˇzeˇc. Staˇzen´ı z: http://www.apple.com/safari/download (aktu´aln´ı verze: Safari 5.0.2)

Flock

Obr´ azek 2.27: Prohl´ıˇzeˇc Flock. Flock se oznaˇcuje za tzv. soci´ aln´ı prohl´ıˇzeˇc a to kv˚ uli jeho zamˇeˇren´ı na soci´aln´ı m´edia. Tento prohl´ıˇzeˇc je zaloˇzen na Mozille a tud´ıˇz m˚ uˇze pouˇz´ıvat mnoho jeho plugin˚ u. Jiˇz v z´akladu v nˇem ale najdete mnoho utilit, kter´e urychl´ı vaˇsi komunikaci se soci´ aln´ımi servery jako napˇr´ıklad liˇsta shrnuj´ıc´ı nov´e zpr´ avy z Youtubu, Facebooku, Twitteru a dalˇs´ıch nebo sd´ılen´ı webov´ ych z´aloˇzek. Pokud jsou tedy soci´aln´ı m´edia hlavn´ı vˇec, jeˇz na internetu hled´ ate, Flock by pro v´as mohl b´ yt tou spr´avnou alternativou, se kterou ’ uˇsetˇr´ıte ˇcas, m´ısto na disku i pamˇet sv´eho poˇc´ıtaˇce. Jsou dostupn´e verze pro Mac OS X, Windows i Linux. Staˇzen´ı z: http://www.flock.com (aktu´ aln´ı verze: Flock v2.6)

40

www.prohlizeceinernetu.cz


´ PROHL´ ˇ CE ˇ 2.5. OSTATN´ I WEBOVE IZE

Camino Jedin´ y prohl´ıˇzeˇc v naˇsem souhrnu urˇcen pouze pro Mac je Camino. Vypad´a podobnˇe jako Safari a je navrˇzen pro rychlost a intuitivnost. Na rozd´ıl od Safari nepˇreb´ır´a tolik vˇec´ı z Firefoxu a d´ıky sv´e jednoduchosti je znatelnˇe stabilnˇejˇs´ı. Jeho pˇr´ıliˇsn´a jednoduchost a nedostateˇcn´a moˇznost nastaven´ı urˇcitˇe nebude mnoha technokratiˇctˇejˇs´ım“ uˇzivatel˚ um vyhovovat. Pokud chcete jen surfovat, je Camino ten ” spr´avn´ y mal´ y a jednoduch´ y pomocn´ık. Staˇzen´ı z: http://caminobrowser.org (aktu´aln´ı verze: Camino 2.0.4)

Obr´ azek 2.28: Prohl´ıˇzeˇc Camino.

www.prohlizeceinernetu.cz

41


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Maxthon Pokud nen´ı skromn´e Camino nic co byste hledali, moˇzn´a bude naˇslapan´ y Maxthon nˇeco pro v´ as. Tento prohl´ıˇzeˇc v sobˇe kombinuje vˇetˇsinu funkc´ı konkurenˇcn´ıch prohl´ıˇzeˇc˚ u a pˇrid´av´a tak´e mnoho sv´ ych vlastn´ıch. Zm´ın´ım jen nˇekolik, jako napˇr´ıklad funkce pro pˇriˇrazen´ı URL adresy na kl´avesu, funkce pro rychl´e vyplˇ nov´an´ı formul´ aˇr˚ u nebo CPU saver, jeˇz sn´ıˇz´ı procesorov´e vyt´ıˇzen´ı Maxthonem na minimum. D´ıky sv´ ym nesˇcetn´ ym funkc´ım je interface prohl´ıˇzeˇce se sv´ ymi mnoh´ ymi liˇstami znaˇcnˇe pˇreplnˇen. Vzhled ale m˚ uˇze b´ yt personalizov´ an a t´ım znaˇcnˇe zredukov´ana jeho pˇreplnˇenost. Co se nastavov´an´ı funkcionalit t´ yˇce, je ho zde taky mnoho a tud´ıˇz si m˚ uˇzete nastavit opravdu t´emˇeˇr vˇse. Maxthon bˇeˇz´ı pouze pod Windows. Staˇzen´ı z: http://www.maxthon.com/download.htm (aktu´aln´ı verze: Maxthon 2.5.15)

Obr´ azek 2.29: Prohl´ıˇzeˇc Maxthon.

42

www.prohlizeceinernetu.cz


´ PROHL´ ˇ CE ˇ 2.5. OSTATN´ I WEBOVE IZE

Konqueror Konqueror je webov´ y prohl´ıˇzeˇc, ale tak´e spr´avce soubor˚ u nebo FTP klient integrovan´ y do prostˇred´ı KDE, vyuˇz´ıvan´e hlavnˇe Linuxem. V dneˇsn´ı dobˇe uˇz je pˇri troˇse pr´ace moˇzn´e jej pouˇz´ıt i na Windows a Mac OS X. Jeho hlavn´ı devizou je jeho velk´a pˇrizp˚ usobitelnost a pod Linuxem tak´e univers´alnost. Staˇzen´ı z: http://www.konqueror.org/download (aktu´aln´ı verze: Konqueror 4.4.1)

Obr´ azek 2.30: Prohl´ıˇzeˇc Konqueror.

www.prohlizeceinernetu.cz

43


ˇ CE ˇ KAPITOLA 2. PROHL´ IZE

Amaya Na z´avˇer si pˇredstav´ıme prohl´ıˇzeˇc, kter´ y v sobˇe kombinuje tak´e funkce webov´eho editoru a uˇzivatel´e tedy mohou kromˇe surfov´ an´ı sv˚ uj web pˇr´ımo upravovat. Amaya n´asleduje p˚ uvodn´ı vizi webu jako m´ısto pro spolupr´aci a neomezuje se pouze na jednostrann´e publikov´an´ı informac´ı. Editor podporuje HTML, CSS, ale tak´e XML a d´ıky jeho dlouholet´emu v´ yvoji a zkuˇsenostem program´ator˚ u je pr´ace s n´ım velice intuitivn´ı a rychl´a. Pokud tedy jednou za ˇcas potˇrebujete editovat sv˚ uj web a hled´ate jednoduch´ y n´astroj, kter´ ym m˚ uˇzete web rovnou i prohl´ıˇzet, m˚ uˇze b´ yt pr´avˇe Amaya vhodn´a volba. Tento prohl´ıˇzeˇc bˇeˇz´ı pod Windows, Mac OS X i Linuxem. Staˇzen´ı z: http://www.w3.org/Amaya/User/BinDist.html (aktu´aln´ı verze: Amaya 11.3.1)

Obr´ azek 2.31: Prohl´ıˇzeˇc Amaya.

44

www.prohlizeceinernetu.cz


3 V´ ykonnostn´ı testy prohl´ıˇ zeˇ c˚ u Autor: Emil Davtyan

V t´eto ˇc´asti postav´ıme naˇse analyzovan´e prohl´ıˇzeˇce vedle sebe v jednotliv´ ych v´ ykonnostn´ıch testech, kter´e objektivnˇe zobraz´ı schopnosti porovn´avan´eho prohl´ıˇzeˇce. Na z´akladˇe zdejˇs´ıch test˚ u pozn´ame, kter´ y prohl´ıˇzeˇc nab´ız´ı nejv´ıce moˇznost´ı pro webov´eho v´ yvoj´aˇre. D´ıky nimˇz m˚ uˇze v´ yvoj´aˇr vytvoˇrit modern´ı, dynamick´e str´anky, aniˇz by se omezoval schopnostmi prohl´ıˇzeˇce zobrazit dan´e str´anky. D´ale zde tak´e zmˇeˇr´ıme rychlost prohl´ıˇzeˇce v zobrazov´ an´ı r˚ uzn´ ych str´anek a vyuˇzit´ı syst´emov´ ych prostˇredk˚ u ke sv´e ˇcinnosti. Pro lepˇs´ı srovnatelnost budeme testovat vˇzdy aktu´alnˇe nejnovˇejˇs´ı verze prohl´ıˇzeˇc˚ u vˇc. beta verz´ı.

Testovac´ı sestava • Notebook s OS Windows 7 Professional 64 bit • Procesor Intel ® Core™ 2 Duo SU9400 (1,4 GHz) • Grafick´a karta ATI Mobility Radeon ™ HD 4330 • 4GB RAM

Verze testovan´ ych prohl´ıˇ zeˇ c˚ u • Internet Explorer 9.0.7930.16406 • Firefox 4.0 beta 6 • Google Chrome 8.0.555.0 • Opera 10.63


´ ´ ˇ C ˇU ˚ KAPITOLA 3. VYKONNOSTN I TESTY PROHL´ IZE

Test rychlosti JavaScriptu V t´eto ˇc´asti jsme mˇeˇrili rychlost JavaScriptov´eho j´adra jednotliv´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u pomoci popul´arn´ıho srovn´avac´ıho testu SunSpider. Tento test n´ am ˇr´ık´a, jak rychl´e je j´adro prohl´ıˇzeˇce plnic´ı pˇr´ıkazy psan´e v JavaScriptu (jenˇz se vyskytuje snad ve vˇsech modern´ıch str´ank´ach nevyj´ımaje mapy.cz, google.com, ˇ ım rychlejˇs´ı j´ facebook.com atd.). C´ adro, tim rychleji se naˇcte str´anka pouˇz´ıvajic´ı javascript a z´aroveˇ n rychlejˇs´ı reakce pˇri vyuˇz´ıv´ an´ı str´ anky (obr´ azek 3.1).

Obr´azek 3.1: Graf ud´ av´ a rychlost v´ ypoˇctu dan´e u ´lohy a tedy ˇc´ım m´enˇe t´ım l´epe.

Test CSS 3 V t´eto ˇc´asti jsme provedli test podpory zobrazen´ı nov´e verze kask´adov´ ych styl˚ u (CSS 3). Pomoc´ı kask´adov´ ych styl˚ u webov´ y v´ yvoj´ aˇri urˇcuj´ı vzhled webov´e str´anky, nov´a verze jiˇz umoˇzn ˇuje mnoho nov´ ych nastaven´ı, jako napˇr. pˇrechody barev, vlastn´ı fonty a mnoho dalˇs´ıch novinek. Tyto moˇznosti nebudou vyuˇz´ıv´any, dokud je vˇetˇsina prohl´ıˇzeˇc˚ u nebude podporovat, naˇstˇest´ı veˇsker´e testovan´e prohl´ıˇzeˇce test zvl´adly na 100%, z toho d˚ uvodu lze v budoucnu oˇcek´avat mnoho str´anek vyuˇz´ıvajic´ı tuto technologii. Srovn´avac´ı graf by zde poztr´ acel smysl. Test byl proveden pomoci str´ anek http://www.css3.info/selectors-test.

46

www.prohlizeceinernetu.cz


Test Acid3 Benchmark Acid3 testuje spr´ avnost zobrazen´ı prohl´ıˇzeˇce nˇekter´ ych vybran´ ych element˚ u dle webov´ ych standard˚ u, testuje r˚ uzn´e specifikace prohl´ıˇzeˇce (mj. DOM, JavaScript, CSS3 ˇci SVG). Test zvl´adly Opera a Google Chrome na 100% a pozadu nez˚ ustaly ani IE s 95% a Firefox s 97% (obr´azek 3.2). Z v´ ysledku plyne, ˇze vˇsechny testovan´e prohl´ıˇzeˇce se jiˇz snaˇz´ı drˇzet webov´ ych standard˚ u, coˇz je dobr´a zpr´ ava pro uˇzivatele, kdy jejich obl´ıben´e str´ anky by mˇely vypadat ve vˇsech prohl´ıˇzeˇc´ıch v podstatˇe stejnˇe. D´ ale na z´akladˇe tohoto testu, lze o vˇsech testovan´ ych prohl´ıˇzeˇc´ıch ˇr´ıci, ˇze podporuj´ı vˇetˇsinu nov´ ych standard˚ u, kter´e d´avaj´ı v´ıce moˇznosti webov´ ym v´ yvoj´ aˇr˚ um k vytvoˇren´ı intuitivn´ıch webov´ ych str´anek (napˇr. podpora SVG znaˇc´ı moˇznost vyuˇzit´ı vektorov´e grafiky, jenˇz zoomov´an´ı bez ztr´aty kvality obr´azku, jedna z v´ yhod CSS3 je moˇznost zobrazen´ı jak´ ychkoliv font˚ u, aniˇz by uˇzivatel je mˇel v syst´emu nainstalovan´e apod.). Webov´e str´anky testu: http://acid3.acidtests.org

Obr´azek 3.2: Test Acid3.

Rychlost naˇ cten´ı webov´ e str´ anky V t´eto ˇc´asti jsme zmˇeˇrily pr˚ umˇernou dobu naˇcten´ı webov´e str´anky v jednotliv´ ych prohl´ıˇzeˇc´ıch (obr´ azek 3.3). Tento test by mˇel b´ yt pro uˇzivatele nejpraktiˇctˇejˇs´ı, jelikoˇz mˇeˇr´ı re´alnou schopnost zobrazit celou webovou str´anku a nikoliv teoretickou schopnost prohl´ıˇzeˇce. Jelikoˇz nen´ı v naˇsich sil´ ach zmˇeˇrit pr˚ umˇernou rychlost veˇsker´ ych webov´ ych str´anek na internetu, rozhodly jsme naˇse testov´ an´ı omezit na 5 nejobvyklejˇs´ıch str´anek. Konkr´etnˇe www.vse.cz, www.seznam. cz, www.moviezone.cz, www.youtube.com a www.google.cz/#q=vˇ se. Test byl proveden pomoci str´ anek http://www.webwait.com a http://www.numion.com/stopwatch.

www.prohlizeceinernetu.cz

47


´ ´ ˇ C ˇU ˚ KAPITOLA 3. VYKONNOSTN I TESTY PROHL´ IZE

Obr´azek 3.3: Vˇzdy se mˇeˇrilo v jednu dobu jen 1 prohl´ıˇzeˇc a 1 str´anka, s t´ım, ˇze v´ ysledn´ yu ´daj je pr˚ umˇerem pˇeti zmˇeˇren´ ych hodnot.

Podpora HTML 5 jednotliv´ ymi prohl´ıˇ zeˇ ci V tomto testu se na z´ akladˇe str´ anky http://html5test.com testovalo podpora nov´eho (byt’ st´ ale neschv´alen´eho) standardu HTML 5. Jiˇz v dneˇsn´ı dobˇe lze pˇrehr´avat videa na youtube.com bez nutnosti instalovace flash pluginu, ˇcistˇe pomoci html 5 technologie, s r˚ ustem podpory prohl´ıˇzeˇc˚ u t´eto technologie, d´a se oˇcek´avat nov´e a nov´e sluˇzby, kter´e usnadni a zefektivn´ı pouˇz´ıv´an´ı internetu uˇzivatel˚ um. Prohl´ıˇzeˇc jenˇz podporuje nejv´ıce HTML 5 element˚ u (tedy nejv´ıce nov´ ych funkc´ı, kter´e HTML 5 pˇrin´ aˇs´ı) a jin´ ych funkc´ı spojen´e s HTML 5 dostalo nejv´ıce bod˚ u, maximum je 300 bod˚ u. Z testu lze usoudit, ˇze IE 9 m´a st´ale jist´e mezery v implementaci nov´ ych funkc´ı nab´ızen´ ych specifikac´ı HTML 5 (obr´azek 3.4).

48

www.prohlizeceinernetu.cz


Obr´ azek 3.4: Podpora HTML 5 jednotliv´ ymi prohl´ıˇzeˇci.

Vyuˇ zit´ı operaˇ cn´ı pamˇ eti V t´eto ˇc´asti jsme se pokusily zmˇeˇrit vyuˇzit´ı operaˇcn´ı pamˇeti jednotliv´ ymi prohl´ıˇzeˇci. Mˇeˇren´ı probˇehlo po nˇekolika minut´ ach zapnut´ı vˇzdy jednoho prohl´ıˇzeˇce jenˇz mˇel otevˇren´ ych 5 z´aloˇzek (www.vse.cz, ˇ ım m´enˇe alokovan´e www.seznam.cz, www.moviezone.cz, www.youtube.com a www.google.cz/#q=vˇ se). C´ pamˇeti prohl´ıˇzeˇcem, t´ım v´ıce m´ısta zbude pro ostatn´ı programy a tedy i l´epe. Srovn´an´ı jednotliv´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u pˇri tomto mˇeˇren´ı m˚ uˇzeme vidˇet na obr´azku 3.5.

Obr´ azek 3.5: Vyuˇzit´ı operaˇcn´ı pamˇeti.

www.prohlizeceinernetu.cz

49


´ ´ ˇ C ˇU ˚ KAPITOLA 3. VYKONNOSTN I TESTY PROHL´ IZE

Velikost liˇsty jednotliv´ ych prohl´ıˇ zeˇ c˚ u V t´eto ˇc´asti jsme se rozhodly spoˇc´ıtat pixely, kter´e si vezme prohl´ıˇzeˇc pro svou nab´ıdku (tj. zobrazen´ı okrajov´ ych liˇst) a zbytek displeje tedy z˚ ust´ av´a pro zobrazen´ı str´anky. Vˇeˇr´ıme, ˇze toto srovn´an´ı m˚ uˇze b´ yt vod´ıtkem k v´ ybˇeru prohl´ıˇzeˇce, obzvl´ aˇstˇe pro majitele netbook˚ u ˇci tablet˚ u. Graf zobrazuje poˇcet pixel˚ u (zobrazovac´ıch bod˚ u), kter´e ukousnu prohl´ıˇzeˇce pˇri standardn´ım reˇzimu zobrazen´ı (obr´azek 3.6). Bylo mˇeˇreno od nejvyˇsˇs´ıho bodu pˇres adresn´ı ˇr´adek aˇz k poˇc´atku prvn´ıho pixelu zobrazen´e str´anky.

Obr´ azek 3.6: Velikost liˇsty jednotliv´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u.

Celkov´ y verdikt Jak jiˇz z graf˚ u vyplynulo v testech se nejv´ıce daˇrilo nejnovˇejˇs´ı verzi prohl´ıˇzeˇce od spoleˇcnosti Google. Ale je zde potˇreba zm´ınit, ˇze ani ostatn´ı prohl´ıˇzeˇce si nevedly v˚ ubec ˇspatnˇe. Internet Explorer ve sv´e nov´e verzi 9.0 (jenˇz je v dobˇe testov´ an´ı st´ ale beta) jiˇz velmi zdatnˇe konkuruje i v testech, ve kter´ ych v minul´ ych verz´ıch byl u ´pln´ ym outsiderem. Vˇetˇsina v´ ykonnostn´ıch rozd´ıl˚ u jsou v ˇrad´ach milisekund ˇci jen nepatrn´e a tedy nezb´ yv´ a neˇz uˇzivateli doporuˇcit, aby se rozhodlo sp´ıˇse dle funkc´ı a intuitivnosti jednotliv´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u oproti zmˇeˇren´ ym hodnot´am v milisekund´ach ˇci v rozd´ılech jen nˇekolika procent.

50

www.prohlizeceinernetu.cz


4 Z´ avˇ er Na tomto m´ıstˇe bychom r´ adi ve zkratce shrnuli souˇcasnou nab´ıdku webov´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u, kter´e jsou pˇredmˇetem t´eto publikace. I zde by nebylo od vˇeci pˇripomenout, ˇze nelze jednoznaˇcnˇe urˇcit, kter´ y z prohl´ıˇzeˇc˚ u je nejlepˇs´ı. Zat´ımco nˇekomu se m˚ uˇze s jedn´ım prohl´ıˇzeˇcem pracovat velmi rychle a pohodlnˇe, druh´ y se v nˇem bude ztr´ acet. V posledn´ı ˇradˇe vˇzdy z´aleˇz´ı na znalostech, poˇzadavc´ıch, n´aroc´ıch a preferenc´ıch uˇzivatel˚ u. Prohl´ıˇzeˇce, resp. pr´ ace s nimi, se od sebe z´asadnˇe neliˇs´ı. Rozd´ıly m˚ uˇzeme spatˇrit kromˇe grafick´eho rozhran´ı a rozm´ıstˇen´ı ovl´ adac´ıch prvk˚ u pˇredevˇs´ım v moˇznostech pˇrizp˚ usoben´ı, nastaven´ı ˇci nab´ıdce funkc´ı. Rozhoduj´ıc´ı krit´eria pˇri v´ ybˇeru prohl´ıˇzeˇce jsou jednoznaˇcnˇe uˇzivatelsk´e rozhran´ı (pˇrehlednost, snadnost a rychlost ovl´ ad´ an´ı), s t´ım souvisej´ıc´ı pˇrizp˚ usobitelnost (pˇresunov´an´ı, vyp´ın´an´ı a zap´ın´an´ı ovl´ adac´ıch prvk˚ u, liˇst a panel˚ u, skiny, barvy) a mnoˇzstv´ı funkc´ı, kter´e je moˇzn´e v prohl´ıˇzeˇci pouˇz´ıvat. U funkc´ı hrajou roli pˇredevˇs´ım dvˇe vˇeci. Za prv´e dostupnost v z´akladn´ı instalaci. Pro leckter´eho uˇzivatele je rozhodnˇe pˇr´ıjemnˇejˇs´ı nainstalovat program jiˇz se vˇsemi funkcemi, kter´e ke sv´e pr´aci vyuˇz´ıv´a, neˇz zdlouhavˇe vyhled´avat a instalovat doplˇ nky s pˇr´ısluˇsnou funkcionalitou. A za druh´e, u prohl´ıˇzeˇce nen´ı rozhoduj´ıc´ı jen to, zda poskytuje danou funkci, ale pˇredevˇs´ım jak j´ı poskytuje. Jak je zasazena do uˇzivatelsk´eho prostˇred´ı, ˇ ne vˇzdy je stejn´ jak s n´ı lze manipulovat, jak´e jsou moˇznosti nastaven´ı ˇci snadnost a rychlost pouˇzit´ı. Ze a funkce implementov´ ana stejnˇe, n´ am uk´ azal napˇr´ıklad reˇzim anonymn´ıho prohl´ıˇzen´ı. Nem´enˇe d˚ uleˇzit´e, ale tak´e nepˇr´ıliˇs viditeln´e, je pak z´ azem´ı“ prohl´ıˇzeˇce, tj. jeho podpora ze strany v´ yrobce. M´alokter´ y uˇzivatel ” si ale bude vyb´ırat prohl´ıˇzeˇc podle toho, jak ˇcasto je aktualizovan´ y, jak velk´a je nab´ıdka doplˇ nk˚ u nebo ´ jak je bezpeˇcn´ y. Uplnˇe zapomenout by se nemˇelo ani na rychlost prohl´ıˇzeˇc˚ u. Jak uk´azaly naˇse testy, majoritn´ı prohl´ıˇzeˇce se liˇs´ı po str´ ance v´ ykonnosti jen minim´alnˇe. Tomuto krit´eriu by mˇel nicm´enˇe vˇenovat vˇetˇs´ı pozornost uˇzivatel, kter´ y disponuje starˇs´ım, ne pˇr´ıliˇs v´ ykonn´ ym poˇc´ıtaˇcem, a je zvykl´ y prohl´ıˇzet si webov´e str´anky ve v´ıce panelech, resp. oknech. Rozmanitost prohl´ıˇzeˇc˚ u je d´ ana rozmanitost´ı samotn´ ych uˇzivatel˚ u. Proˇc neexistuje univerz´ aln´ı prohl´ıˇzeˇc, kter´ y by hned po instalaci uspokojil poˇzadavky vˇsech skupin uˇzivatel˚ u? Univerz´aln´ı (neboli ide´aln´ı) prohl´ıˇzeˇc je takov´ y, kter´ y spln´ı ty nejvyˇsˇs´ı n´aroky zkuˇsen´ ych uˇzivatel˚ u a z´aroveˇ n je pˇrehledn´ y a lehce ovladateln´ y pro zaˇc´ ateˇcn´ıky. Jinak ˇreˇceno, uˇzivatelsk´e prostˇred´ı by mˇelo b´ yt v takov´em prohl´ıˇzeˇci maxim´alnˇe jednoduch´e a pˇrehledn´e a souˇcasnˇe by mˇela b´ yt splnˇena podm´ınka, ˇze pokroˇcil´e funkce integrovan´e v prohl´ıˇzeˇci budou snadno a rychle pˇr´ıstupn´e. Pr´avˇe tyto dvˇe podm´ınky jsou ale protich˚ udn´e a v´ ysledn´ y prohl´ıˇzeˇc je vˇzdy urˇcit´ ym kompromisem mezi obˇemi. Nˇekdy smˇeˇruje v´ıce k jedn´e, nˇekdy v´ıce k druh´e podm´ınce. A v neposledn´ı ˇradˇe je moˇzn´e tento vz´ajemn´ y pomˇer mˇenit pomoc´ı vlastn´ıho nastaven´ı a pˇrizp˚ usoben´ı; u nˇekter´ ych prohl´ıˇzeˇc˚ u v´ıce, u nˇekter´ ych m´enˇe, u nˇekter´ ych t´emˇeˇr v˚ ubec. Dneˇsn´ı uˇzivatel´e tak maj´ı na v´ ybˇer z pomˇernˇe rozmanit´e nab´ıdky prohl´ıˇzeˇc˚ u. Prohl´ıˇzeˇce, kter´e V´ am umoˇzn´ı pˇrekopat t´emˇeˇr cel´e uˇzivatelsk´e prostˇred´ı, rozˇs´ıˇrit funkcionalitu o des´ıtky nov´ ych funkc´ı, nastavit vˇse od soukrom´ı, bezpeˇcnost aˇz po pr´ aci se soubory nebo ovl´adat prohl´ıˇzeˇc pomoc´ı sotisfikovan´ ych metod. Vˇeˇr´ıme, ˇze V´am tento pr˚ uvodce pomohl zv´ yˇsit efektivitu a komfort pˇri kaˇzdodenn´ım surfov´ an´ı nebo alespoˇ n rozˇs´ıˇril znalosti o internetov´ ych prohl´ıˇzeˇc´ıch.


A Srovn´ avac´ı tabulka ˇ ek Autor: Petr Sanˇ Tabulka A.1 na n´ asleduj´ıc´ı stranˇe obsahuje z´akladn´ı vlastnosti a funkce vˇsech majoritn´ıch prohl´ıˇzeˇc˚ u. Uˇzivatel si tak m˚ uˇze snadno a pˇrehlednˇe porovnat jednotliv´e prohl´ıˇzeˇce.


ˇ´ ´ ´ PR ILOHA A. SROVNAVAC I TABULKA

Funkce/vlastnost ˇ stina Ceˇ RSS ˇ cteˇ cka Operaˇ cn´ı syst´ em

Lze rozˇs´ıˇrit pomoc´ı doplˇ nku. Pomoc´ı Windows Update.

Anonynm´ı m´ od Ovl´ ad´ an´ı pomoc´ı gest myˇ si Doplˇ nky (add-ony) Spr´ avce stahov´ an´ı Vyhled´ avac´ı modul Skiny Automatick´ e aktualizace Export/import z´ aloˇ zek a nastaven´ı E-mail klient Spr´ avce aplikac´ı Torrent klient Open source CSS 3 Renderovac´ı j´ adro V´ yvoj´ aˇ r

b

a

Opera 10.6 ano ano Win, Mac OS, FreeBSD ano ano

ne ne1 ano ne ano2 ano

ano ne1

Internet Explorer 8 ano ano Win

ano ne1

ne ano ano ano ano ano

ne ne ne ne ne Trident Microsoft

Google Chrome 7 ano ne Win, Linux, Mac OS

ano ne1 ano ano ano ano ano ano

ano ne ano ne ano Presto Opera Software, ASA

Mozilla Firefox 3.6 ano ano Win, Linux, Mac OS

ano ano ano ano ano ano

ne ano ne ˇc´asteˇcnˇe ano Webkit Google, Inc.

Linux, Solaris,

ne ne ne ano ano Gecko Mozilla Corporation

Tabulka A.1: Srovn´avac´ı tabulka nejpouˇz´ıvanˇejˇs´ıch prohl´ıˇzeˇc˚ u

www.prohlizeceinernetu.cz

54


B Slovn´ık pojm˚ u ˇ ek Autor: Petr Sanˇ Anonymn´ı m´ od – V tomto m´ odu prohl´ıˇzeˇce vˇetˇsinou pˇrestanou zaznamen´avat data jako historii prohl´ıˇzen´ ych str´ anek, vyplnˇen´ı formul´ aˇr˚ u, historii hled´an´ı, cookies nebo soubory ve vyrovn´avac´ı pamˇeti. CSS – Cascading Style Sheets (kask´ adov´e styly)- jazyk navrˇzen W3C pro popis zp˚ usobu zobrazen´ı str´anek napsan´ ych v jazyc´ıch HTML a XML. Urˇcuje pouze grafickou podobu str´anky, tedy velikost, barvu nebo um´ıstˇen´ı text˚ u a jin´ ych objekt˚ u. Hlavn´ım smyslem je umoˇznit n´avrh´aˇr˚ um oddˇelit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Aktu´ aln´ı verze je CSS 3. Cookies – data, kter´ a webov´ y server poˇsle prohl´ıˇzeˇci, jeˇz je uloˇz´ı na poˇc´ıtaˇci uˇzivatele. Pˇri kaˇzd´e dalˇs´ı n´avˇstˇevˇe t´ehoˇz serveru pak prohl´ıˇzeˇc tato data pos´ıl´a zpˇet serveru, kter´ y je d´ıky nim schopen rozliˇsit jednotliv´e uˇzivatele. Ukl´ ad´ a se do nich napˇr´ıklad obsah n´akupn´ıho koˇs´ıku“ nebo uˇzivatelsk´e pˇredvolby. ” DOM – Document Object Model - objektovˇe orientovan´a reprezentace XML nebo HTML dokumentu. DOM je rozhran´ı umoˇzn ˇuj´ıc´ı pˇr´ıstup ˇci modifikaci obsahu, struktury, nebo stylu dokumentu, ˇci jeho ˇc´ ast´ı. Favicon — ikona konkr´etn´ı webov´e str´anky o velikosti 16x16 pixel˚ u, kter´a se nejˇcastˇeji zobrazuje nalevo v adresn´ım ˇr´ adku, na kartˇe se str´ ankou a v nab´ıdce z´aloˇzek/obl´ıben´ ych. Geolokace – metoda slouˇz´ıc´ı k urˇcen´ı skuteˇcn´e geografick´e polohy poˇc´ıtaˇce pˇripojen´eho k Internetu zaloˇzen´a na anal´ yze IP adresy. HTML – znaˇckovac´ı jazyk slouˇz´ıc´ı k publikaci dokument˚ u na Internetu. Webov´ y prohl´ıˇzeˇc HTML k´ od ˇcte a zobrazuje jej jako webovou str´ anku. Kromˇe z´apisu vˇecn´eho obsahu umoˇzn ˇuje i z´akladn´ı grafickou pr´aci s textem. Posledn´ı kompletn´ı verze je HTML 4.01 IMAP – internetov´ y protokol pro vzd´alen´ y pˇr´ıstup k e-mailov´e schr´ance. Na rozd´ıl od protokolu POP3 vyˇzaduje IMAP trval´e pˇripojen´ı, avˇsak nab´ız´ı pokroˇcil´e moˇznosti vzd´alen´e spr´avy, jako jsou pr´ ace se sloˇzkami, pˇresouv´ an´ı zpr´ av, prohled´ av´ an´ı na stranˇe serveru apod. JavaScript – multiplatformn´ı skriptovac´ı jazyk, jenˇz je hojnˇe vyuˇz´ıv´an v modern´ıch webov´ ych str´ank´ach, jako jsou napˇr. mapy.cz ˇci maps.google.com (hlavnˇe pro naˇcten´ı ˇc´asti obsahu str´anky bez nutnosti aktualizace cel´e webov´e str´ anky) ˇci facebook.com apod. Open source – software s veˇrejn´ ym zdrojov´ ym k´odem a moˇznost´ı jeho u ´prav a redistribuce vˇetˇsinou bez omezen´ı. Nemus´ı b´ yt nutnˇe zdarma. Opakem je propriet´arn´ı/closed software. (v´ıce o open source na: http://www.opensource.org/docs/definition.php) Pop-up okno – vyskakovac´ı okno, kter´e ˇcasto otev´ıraj´ı (zejm´ena pouˇzit´ım JavaScriptu) r˚ uzn´e webov´e str´anky vˇetˇsinou k zobrazov´ an´ı reklamy. M˚ uˇze b´ yt vˇsak pouˇzit k zobrazen´ı kontextov´e n´apovˇedy, kter´ a se vynoˇr´ı na pozici kurzoru, nebo dialogov´eho okna. D´ıky kvalitn´ım pup-up filtr˚ um v dneˇsn´ıch prohl´ıˇzeˇc´ıch se pod´ıl pop-up reklamy na internetu znaˇcnˇe sniˇzuje.


ˇ´ ˚ PR ILOHA B. SLOVN´ IK POJMU

POP3 – je internetov´ y protokol, kter´ y se pouˇz´ıv´a pro stahov´an´ı emailov´ ych zpr´av z poˇstovn´ıho serveru (napˇr. seznam.cz, gmail.com). Plugin (z´ asuvn´ y modul) – doplˇ nkov´ y modul prohl´ıˇzeˇce, jeˇz rozˇsiˇruje jeho funkˇcnost. RSS — technologie, jeˇz umoˇzn ˇuje uˇzivatel˚ u pˇrihl´asit se k odbˇeru novˇe publikovan´ ych str´anek z urˇcit´e oblasti, nebo cel´eho konkr´etn´ıho webu. Pro odeb´ır´an´ı je nutn´e m´ıt ˇcteˇcku RSS a webov´a str´anka mus´ı RSS kan´al podporovat. Uˇzivatel tedy nemus´ı naˇc´ıtat cel´ y web a hledat jeho novinky, ale jen si poˇck´ a, aˇz mu dojde zpr´ava pˇres RSS kan´ al. Renderovac´ı j´ adro — software, kter´ y vezme obsah webov´e str´anky (HTML, XML, obr´azky apod.), form´atovac´ı informace (CSS) a zobraz´ı naform´atovan´ y obsah do okna webov´eho prohl´ıˇzeˇce nebo na tisk´arnu. D´ıky odliˇsnostem renderovac´ıho j´ adra zobrazuj´ı r˚ uzn´e prohl´ıˇzeˇce mnoho str´anek rozd´ılnˇe. Smartphone – Telefon, jeˇz m´ a operaˇcn´ı syst´em, kter´ y umoˇzn ˇuje instalaci program˚ u. SVG – znaˇckovac´ı jazyk a form´ at souboru, kter´ y popisuje dvojrozmˇernou vektorovou grafiku pomoc´ı jazyka XML. K´od obr´ azku m˚ uˇze b´ yt vloˇzen pˇr´ımo do HTML k´odu a prohl´ıˇzeˇc jej interpretuje jako obr´ azek a odpad´a mu pr´ace s objektem, kter´ a je pro prohl´ıˇzeˇc n´aroˇcnˇejˇs´ı a zdlouhavˇejˇs´ı. Form´at SVG by se mˇel v budoucnu st´at z´akladn´ım otevˇren´ ym form´ atem pro vektorovou grafiku na Internetu. Torrentov´ y klient — aplikace, jeˇz umoˇzn ˇuje stahov´an´ı z torrent soubor˚ u, ve kter´ ych jsou uloˇzeny adresy, ze kter´ ych se pot´e simult´ annˇe stahuje poˇzadovan´ y soubor. Vyhled´ avac´ı modul — funkce prohl´ıˇzeˇce, kter´a zprostˇredkov´av´a vyhled´av´an´ı ve webov´ ych vyhled´avaˇc´ıch ˇci konkr´etn´ıch webech pˇr´ımo z vyhled´avac´ıho pole prohl´ıˇzeˇce. Vˇetˇsinou je um´ıstˇen v prav´em horn´ım rohu prohl´ıˇzeˇce. W3C – World Wide Web Consortium - mezin´arodn´ı konsorcium, jehoˇz ˇclenov´e spoleˇcnˇe s veˇrejnost´ı vyv´ıjej´ı webov´e standardy pro World Wide Web. C´ılem konsorcia je Rozv´ıjet World Wide Web do jeho ” pln´eho potenci´alu v´ yvojem protokol˚ u a smˇernic, kter´e zajist´ı dlouhodob´ y r˚ ust Webu“. XML – umoˇzn ˇuje snadn´e vytv´ aˇren´ı konkr´etn´ıch znaˇckovac´ıch jazyk˚ u (aplikac´ı) pro r˚ uzn´e u ´ˇcely. Jako HTML je urˇcen pˇredevˇs´ım pro v´ ymˇenu dat mezi aplikacemi a pro publikov´an´ı dokument˚ u, u kter´ ych popisuje strukturu z hlediska vˇecn´eho obsahu jednotliv´ ych ˇc´ast´ı.

56

www.prohlizeceinernetu.cz

Průvodce prohlížeči internetu  

4SA426 - Průvodce prohlížeči internetu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you