On estudiaràs?

Page 1

Facultat de Química • GRAUS •M ÀSTERS UNIVERSITARIS

OFICIALS

• ERASMUS MUNDUS MSc • DOCTORAT I RECERCA


La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona és el centre universitari més ben valorat de tot l’Estat pel que fa a la docència i la recerca en química. Acull prop de 2.000 estudiants, que cursen estudis de grau, màster o doctorat. Participa activament en programes de mobilitat nacionals i internacionals i duu a terme nombroses accions per a l’ocupabilitat, com ara les pràctiques en empreses i el contacte de l’estudiant amb el teixit industrial del sector. La Facultat de Química ha rebut l’acreditació institucional de l’AQU Catalunya.

PRESTIGI proximitat

projecció internacional lideratge

POSICIÓ DE FACULTAT EN DIVERSOS ÀMBITS SEGONS EL RÀNQUING QS (2021)

Món

Europa

Espanya

Química

100

28

1

Enginyeria Química

133

34

4

Ciència de Materials

184

44

2

Espais i equipaments • 18 aules per a la docència teòrica i 5 aules d’informàtica amb mitjans audiovisuals interactius i xarxa wifi. • 14 laboratoris docents adaptats a les diferents assignatures dels graus. Tots els laboratoris disposen d’ordinadors i xarxa wifi. • Laboratori polivalent amb vitrines de 360º. movibles, càmeres de vídeo i projector interactiu. CRAI Biblioteca de Física i Química Disposa de 51.000 monografies, accés electrònic a més de 4.000 títols de revistes i prop de 200 revistes en paper, així com a les bases de dades especialitzades, les obres de referència, un important fons històric i col·leccions digitals. Té dues grans sales de lectura amb prop de 350 seients, sales petites de treball en grup amb ordinadors i connexió wifi, una aula informàtica i una sala d’audiovisuals. Altres equipaments • Centre de transferència de residus químics • Sales d’estudi • Llibreria i reprografia • Cafeteria i restaurant • Menjador d’estudiants Accions d’ocupabilitat • Speed Networking • Fira d’Empreses • Cafès col·loqui Activitats de divulgació científica • Fem Química al Laboratori • Masterquímica • Tesimarató


Graus Enginyeria de Materials

Enginyeria Química

Grau oficial acreditat per l’AQU

Grau oficial acreditat per l’AQU

Crèdits ECTS: 240 Places de nou ingrés: 40

Crèdits ECTS: 240 Places de nou ingrés: 70

Formem enginyers i professionals de la ciència i de la tecnologia de materials amb una base científica sòlida i una preparació tècnica multidisciplinària, amb coneixement de les estructures, de les propietats, del processament i de les aplicacions de tot tipus de materials. Aquest grau capacita per adaptar-se a entorns professionals d’R+D+I i dona una excel·lent preparació per integrarse en sectors estratègics industrials.

Formem enginyers amb una base sòlida en ciències per poder abordar l’estudi de sistemes en els quals les substàncies registren una modificació en la composició, el contingut energètic o l’estat físic. Aquest grau capacita per conèixer el disseny de processos que són útils per a la indústria química, la seguretat, la sostenibilitat i per minimitzar l’impacte ambiental.

En què podràs treballar? • Producció de materials en escenaris d’R+D+I. • Control de materials: caracterització, control i durabilitat dels materials, incloenthi el disseny, la seguretat estructural, l’anàlisi de fallades i la predicció de la vida en servei. • Oficines tècniques i de disseny, indústries i fàbriques, tant en la part de producció com en els departaments d’R+D+I. • Gestió de la producció i del medi ambient, i de l’ús sostenible dels materials.

Titulats que troben la primera feina en menys d’un any*

82,2% 85,7%

Química

100%

Enginyeria de Materials

En què podràs treballar? • Estudi, viabilitat, projecte, direcció, construcció, instal·lació i operació d’indústries que involucrin processos químics i les seves instal·lacions complementàries (química, petroquímica, farmacèutica, alimentària, agroquímica, cosmètica, etc.), en un entorn d’R+D+I. • Assessorament relacionat amb la planificació, l’organització, el control, l’automatització i l’optimació i la reducció de l’impacte ambiental dels processos industrials. • Assessorament relacionat amb la viabilitat de l’aprofitament dels recursos naturals i les matèries primeres per a la transformació i elaboració de nous productes. • Assessorament legal, peritatges i taxacions.

Titulats ocupats tres anys després d’haver finalitzat els estudis**

95,2% Enginyeria Química

100%

Enginyeria de Materials

90,5% Química

Enginyeria Química *AQU, 2020, i fonts pròpies

**AQU, 2020, i fonts pròpies


Química Grau oficial acreditat per l’AQU Crèdits ECTS: 240 Places de nou ingrés: 200 Formem graduats químics que integren coneixements científics que, amb una formació multidisciplinària, permeten desenvolupar les actituds i habilitats pràctiques que necessita un professional de la química. En què podràs treballar? • Síntesi de substàncies i nous materials. • Anàlisi de substàncies i materials per determinar-ne la composició, estructura i propietats. • Creació de nous productes i processos per tractar residus, eliminar contaminants i protegir el medi ambient. • Direcció, execució i avaluació d’activitats d’R+D+I en laboratoris d’anàlisi i síntesi. • Assessorament i control de les condicions de seguretat en equipaments científics. • Arbitratges i peritatges en l’àmbit de la química. • Control i elaboració de normes i especificacions de qualitat de substàncies. • Participació en el disseny d’instal·lacions on es portin a terme processos químics.

Doble itinerari Administració i Direcció d’Empreses – Química Crèdits ECTS: 420 Places de nou ingrés: 20 El sector químic requereix un nou perfil de professional de la química, competent en la gestió d’equips i amb coneixements socioeconòmics que el capacitin per liderar i gestionar un repte empresarial dins l’àmbit químic. Aquest doble itinerari, únic en el sistema universitari públic català, proporciona al titulat una excel·lent preparació que combina els coneixements tècnics de la química amb la gestió i administració d’empreses, i permet a l’estudiant tenir a l’abast els serveis i l’expertesa del professorat de les facultats d’Economia i Empresa i de Química. En què podràs treballar? • Accés a un ampli mercat laboral, que inclou totes les sortides professionals dels graduats en Química i Administració i Direcció d’Empreses. Fruit de la complementarietat del doble itinerari, els titulats estaran particularment preparats per accedir a àmbits com ara: • Gestió de laboratoris químics. • Administració d’empreses en el sector químic. • Emprenedoria en el camp de la química. • Recursos humans en el sector químic. • Consultoria i avaluació de projectes.

Més de

500

convenis anuals de pràctiques externes


Màsters Màsters universitaris oficials Electroquímica. Ciència i Tecnologia Crèdits ECTS: 60 Treball Final de Màster: 15 ECTS Places de nou ingrés: 20 Aquest màster conjunt de nou universitats et formarà com a especialista en el camp de l’electroquímica, tant en vessants fonamentals com aplicades.

Enginyeria Ambiental Crèdits ECTS: 60 Treball Final de Màster: 12 ECTS Places de nou ingrés: 25 Aquest màster, d’orientació investigadora, et capacitarà per fer recerca aplicada des d’una perspectiva global que abasti tots els aspectes d’avaluació, minimització, gestió, optimització, eficiència de processos i tecnologies de tractament en el camp de l’enginyeria ambiental.

Enginyeria Química Crèdits ECTS: 90 Treball Final de Màster: 30 ECTS Places de nou ingrés: 25 Aquest màster, equivalent a l’enginyeria superior en especialitat de Química Industrial, t’orientarà cap a les necessitats de la indústria química, especialment de química fina i transformadora. Et capacitarà també per desenvolupar recerca aplicada en tots els aspectes d’avaluació, optimització, eficàcia i tecnologia de processos.

Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica Crèdits ECTS: 60 Treball Final de Màster: 18 ECTS Places de nou ingrés: 25 Aquest màster et capacitarà per a l’ús d’eines computacionals i de programació per estudiar les relacions d’estructura atomicomolecular amb propietats dinàmiques i estructurals multiescala, tant en ciència de materials com en sistemes biològics, amb

una formació molt versàtil aplicable en altres àmbits (informàtica, gestió, anàlisi de dades, etc.).

Química Analítica Crèdits ECTS: 60 Treball Final de Màster: 30 ECTS Places de nou ingrés: 33 Aquesta titulació millorarà les teves capacitats per al desenvolupament i aplicació de tècniques d’anàlisi i per a la resolució de problemes analítics en entorns de recerca d’àmbits com ara el medi ambient, l’alimentació i el desenvolupament de fàrmacs, entre d’altres.

Química de Materials Aplicada Crèdits ECTS: 60 Treball Final de Màster: 12 ECTS Places de nou ingrés: 20 Aquest màster et proporcionarà una formació interdisciplinària per aprofundir en l’estudi de la química dels materials en un context d’R+D+I.

Química Orgànica Crèdits ECTS: 60 Treball Final de Màster: 30 ECTS Places de nou ingrés: 40 La formació especialitzada d’aquest màster et permetrà començar amb èxit una carrera acadèmica o professional dedicada a la recerca, el desenvolupament o la innovació, tant en centres de recerca com en la indústria d’aquest àmbit.

Química Teòrica i Modelització Computacional Crèdits ECTS: 120 Treball Final de Màster: 30 ECTS Places de nou ingrés: 20 Aquest màster interuniversitari entre catorze universitats espanyoles et prepararà per a l’estudi dels fonaments de les eines de la química computacional i la seva aplicació en àmbits molt diversos.


Erasmus Mundus in Chemical Innovation and Regulation / Innovació i Regulació en Química Crèdits ECTS: 120 Treball Final de Màster: 30 ECTS Places de nou ingrés: 25 Aquest màster ofereix un programa complet i flexible que prepara professionals qualificats per al treball en tots els aspectes relacionats amb la seguretat química, amb una especial atenció a l’economia circular i la seguretat dels recursos.

Erasmus Mundus in Quality in Analytical Laboratories / Qualitat als Laboratoris Analítics Crèdits ECTS: 120 Treball Final de Màster: 30 ECTS Places de nou ingrés: 20

Aquest màster té com a objectiu preparar professionals per als laboratoris analítics, amb una especial atenció a la implementació i gestió de sistemes de qualitat en els laboratoris.

Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling / Química Teòrica i Modelització Computacional Crèdits ECTS: 120 Treball Final de Màster: 30 ECTS Places de nou ingrés: 20 Aquest màster, que implica nou universitats europees, prepara experts en l’ús i desenvolupament de tècniques computacionals en química, física, ciències de la vida o dels materials, i alhora promou la mobilitat internacional.


Doctorat Formem estudiants de doctorat en els programes següents:

Electroquímica. Ciència i Tecnologia* Enginyeria i Ciències Aplicades* Química Analítica i Medi Ambient* Química Orgànica* Química Teòrica i Modelització Computacional* Nanociències** Biotecnologia** Biomedicina**

400 més de

articles científics anuals publicats (el 90% en revistes internacionals indexades)

150 més de

30 més de

tesis llegides per curs acadèmic

estudiants de doctorat

400 més de

contribucions anuals a congressos

més de

100 contractes anuals amb empreses

100 més de

projectes de recerca (autonòmics, nacionals i internacionals)

* Adscrits a la Facultat ** Amb participació de professorat de la Facultat

Recerca

La Facultat de Química té una sòlida tradició en recerca, innovació i transferència de coneixement amb empreses dels sectors públic i privat. Promou activitats en què participen estudiants de graus que desenvolupen el treball final de grau en grups de recerca, i també estudiants de màster i doctorat. La majoria dels seus professors s’agrupen en més de 30 grups de recerca consolidats, i investiguen en àrees molt diverses de la química, l’enginyeria química i la ciència i l’enginyeria de materials, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Les principals àrees de recerca són:

Síntesi orgànica, inorgànica i organometàl·lica Química de pèptids Química computacional Química analítica i mediambiental Nous materials Nanotecnologia Molècules bioactives Materials de referència Enginyeria de processos químics Electroquímica Caracterització tribològica

La Facultat de Química acull també la direcció de tres instituts propis de recerca de la UB, amb una àmplia participació de professorat de la Facultat:


On estudiaràs? Facultat de Química C/ Martí i Franquès, 1 08028 Barcelona 934 021 201 www.ub.edu/portal/web/quimica

Zona Universitària

Dia

go n

al

ès

da

Palau Reial

Ma

rtí i Fr an

Doctor Mara ñ

ón

gu

qu

Av in

«La qualitat del professorat, el reconeixement internacional i l’alt nombre de pràctiques externes que ofereix són un valor afegit: estudiar química a la UB és una experiència única.» Estudiant de grau

«Estem compromesos amb la nostra tasca docent. Gràcies a les instal·lacions i als serveis, oferim una docència d’alt nivell.» Professora de la Facultat

«Amb l’excel·lent base del grau m’ha estat fàcil trobar feina. M’adono que també he estat capaç de resoldre problemes en àmbits allunyats de la meva especialitat.» Titulat de grau