Issuu on Google+

‫ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﻻﮐﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ‬ ‫رﻓﺘﻪ ﻣﺴﻮﺍك ﺑﺰﻧﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮردن ﻏﺬﺍ‬

‫ﺗﺎ دﻧﺪوﻧﺎش ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﺗﻤﯿﺰ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻪ‬ ‫ﻣﺴﻮﺍك ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﯾﻪ دوﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﺷﻪ‬


luky