Page 1

ADUNANZA

M. A. D.GALLERYMI LANO 10/ 2016


I nt r oduz i one I nl i nguai t al i anai lt e r mi neAdunanz ai ndi c aunve r o epr opr i o“r aduno”,unr i c hi amoal l ’ at t e nz i onedapar t e dit ut t iipr e s e nt i . Tal ec onc e t t oèal l abas ede l l amos t r a r e al i z z at ai nM. A. D.Gal l e r y ,c onc e pi t adaidi r e t t or i ar t i s t i c iCar l oGr e c oeAl e s s andr aMagni . e z i os one lc uor ediMi l ano,M. A. Ds if a Sc r i gnopr pr omot r i c edive r iepr opr ic apol avor i ,l avor ando s uduef r ont i :l aval or i z z az i onediar t i s t igi ànot ine l pa nor amai nt e r naz i onal e ;l apr omoz i onedigi ovani e me r ge nt i .I lvol ut oac c os t ame nt oponel ebas ipe run ve r oepr opr i odi al ogot r ac hiène lpi e node l l apr opr i a mat ur i t àar t i s t i c aec hiè ,i nve c e ,al l ar i c e r c adiuna pr opr i ai ndi vi dual i t às t i l i s t i c a.I lr i s ul t at oèunos c ambi o eunar r i c c hi me nt or e c i pr oc o,nons ol ot r aar t i s t i ,mat r a l ear t it ut t e . Al l ’ i nt e r nodiM. A. D.Gal l e r yModa, Ar t ee De s i gns if ondono,c os ìc omes if ondonogl is t i l ine gl i ac c os t ame nt is t udi at iene gl ial l e s t i me nt idi nami c i . Ne lc as odi Adunanz a,ar t i s t ipr ove ni e nt idat ut t oi l mondos onoc hi amat ial l ’ appe l l o,i nune ve nt o r oge ne o,quant od’ e f f e t t o. i nt e r naz i onal e ,t ant oe t e Edèpr opr i os ul l ’ e t e r oge ne i t à,s ul l edi f f e r e nz ec ul t ur al i , s ul l edi ve r s i t àdipe ns i e r oc hes it r ovai lf i l oc ondut t or e de l l anos t r amos t r a.Lamul t i c ul t ur al i t àdiM. A. D. Gal l e r yr i s pe c c hi ae s at t ame nt el amul t i c ul t ur al i t àde l mondo.Nons ol oc ul t ur eet e midi ve r s i ,maanc hedi ve r s i l i nguaggid’ e s pr e s s i ones onois uoipr ot agoni s t i . r ont oel ac ompr e s e nz ade l l edi ve r s i t àdis t i l ie I lc onf t e c ni c hepe r me t t o nodigi unge r eadi ve r s ec ons i de r az i oni s ul l os t at oat t ual ede l l ’ ar t e . I npar t i c ol ar epi t t ur ae f ot ogr af i a,das e mpr ei ndi bat t i t ot r al or o,s e mbr ano t r ovar ei nM. A. D.unapac i f i c ac oe s i s t e nz a. ù,unave r aepr opr i ac oe s i one ,i nc uil ’ una Anz i ,anc orpi pr e ndes punt odal l ’ al t r aevi c e ve r s a:l af ot ogr af i at e nde al l api t t ur ape rl apoe t i c i t à,pe ric ol or is at ur iope r l er i e l abor az i onif ant as i os e ;me nt r el api t t ur at e ndeal l a f ot ogr af i ape rl epar t i c ol ar i“i nquadr at ur e ”epe r


l ’ at t e nz i onealde t t agl i o. Al t r ac ons i de r az i onedovut aè l e gat aaldi bat t i t ot r api t t ur at e nde nt eal“r e al i s mo” epi t t ur at e nde nt eal l ’ ”as t r at t i s mo”.Di bat t i t o,s c at ur i t o da l l aSe c ondaGue r r aMondi al e ,c henonèmaide lt ut t o t e r mi nat o.Dal l amos t r aquipr e s e nt ee me r gepe r òc he l ’ ant i c o“s c ont r o”s ièt r as f or mat oi n“di al ogo”: s ove nt ene l l as t e s s aope r as ipuòos s e r var el ac ompr e s e nz adif at t or ias t r at t ief at t or ir e al i s t i c i .I nol t r e ,l api t t ur a s e mbr agi oc ar eunr uol odime di az i onet r ar e a l t àdat ae mondoi nt e r i or ede l l ’ ar t i s t a,me nt r el af ot ogr af i a, r e al i s t ape rde f i ni z i one ,t e ndes e mpr epi ùadas t r a r r e . I nf i nepos s i amoos s e r var ec heognunode gl iar t i s t iat t ual i , f i gl idis e c ol idis t or i a,dis t i l i ,di bat t i t i ,t e nde nz e ,nonpuò pi ùe s s e r ei ns e r i t oi nunf i l onear t i s t i c oc hepos s ade f i ni r l ope r f e t t ame nt e .L’ ar t i s t aodi e r nono nèpi ùas c r i vi bi l e adunac e r c hi a,mac r e aat t or noas éunpr opr i oc e r c hi o, unal i ne adic onf i ne ,unapr opr i as pe c i f i c aar t ec hel o c ont r addi s t i nguedat ut t igl ial t r i . Al l al uc edic i ò, Adunanz as iponedaunapar t ec omer e al ec ompr e ns i one de l l os t at oat t ual ede l l ’ ar t eede l l adi ve r s i t ài ns i t ai nogni s t i l e ,dal l ’ al t r ac omes pe c c hi ode l l ’ e t e r oge ne i t àc he c ar at t e r i z z ai lmondoi nc uivi vi amo. Adunanz aèl adi mos t r az i one ,unavol t adipi ù,nons ol o c hel ’ ar t eèf i gl i ade lc ont e s t os t or i c oc ul t ur al edac ui vi e nepar t or i t a,mac henonos t ant ei lt r as c or r e r ede i s e c ol i ,nonhamaipe r s oi ls uor uol oe s pl i c at i vone ic onf r ont ide l l as oc i e t àede l l ’ uomo.I npar ol epove r e ,l ’ ar t e s pi e gaanois t e s s ic his i amor e al me nt e .

Cur at e dby Val e nt i naRi c upa t i

M. A. D.Gal l e r yMi l a no Ar tCur at or Mas t e r ’ sDe gr e e i nAr tHi s t or y att heUni ve r s i t yo fFl o r e nc e


Al

Ag r e a ts o uls e ns i t i v i t y ,ag r e a ta t t e nt i o nt ot hepr o bl e msa f f l i c t i ngt he wo r l d,apa s s i o nf o rt hema na ndt he s ur r o undi ngna t ur e ,at r uel o v ef o r pho t o g r a phy . TheFr e nc ha r t i s tAlt a ke st hewo r l d wi t ht hena t ur a l ne s sa nds i mpl i c i t y t ha tc ha r a c t e r i z e he r s e l f .He rpur ea ndc a r e f ull o o k unde r s t a ndst hede e ps y mbo l i cv a l ue o fna t ur e . Thr o ug hhe rs ho t s , af l i g ht o fbi r ds ,abr i g htda wn,as e to f c l o udst a keo napo e t i ca ndano s t a l g i cme a ni ng ,g i v e nbyt hepr e di l e c t i o nf o r bl a c ka ndwhi t e . Ev e r ypi c t ur e i sl i nke dt oas pe c i f i cs o c i a li s s ue . I n as i c kwo r l d, Alt a ke st he t e nde r ne s s ,t hepo e t r y ,t he s we e t ne s sa ndt hei mpo r t a nc eo f e v e r ymo me ntl i v e d. He rwo r ksa r ear e f l e c t i o no nt he wa ywel i v e ,o no ure x i s t e nc e . Shewa nt st ot r a ns f e ro ura t t e nt i o n f r o m be i ng"s e l f i s hpl a y e r s i nt hewo r l d",t or e s pe c tl i f e i t s e l f ,whi c hi st heg r e a t e s t g i f tweha v er e c e i v e d.

Va l e nt i naRi c upa t i M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Al mo Al mo ’ sa r t wo r ksl e a dusba c kt ot he pa s t . Thea c c ur a c yo ft hebo di e s , t hev i r t uo s i t yo ft hedr a pe r y , t hei mpo r t a nc eg i v e nt ot hec o nt o ur l i ne ,t hene v e rl e f tf i g ur a t i v i s m. Hi swo r ksr e v e lag r e a tc ul t ur a l e x pe r i e nc ea ndag r e a tt e c hni c a l ba c kg r o und,a swe l la sa ni nna t e pa s s i o nf o rt heI t a l i a nRe na i s s a nc e . Themy t hi so bv i o us l yr e c o nne c t e d t oBo t t i c e l l i ,a st hes t a t i cna t ur eo f t hemo v e me nt s ; t hef o r ma lv i r t uo s i t yi st her e s ul to f t her e wo r ki ngo fMi c he l a ng e l oa nd hi sf ol l o we r s ,ma i nl yi nc l udi ng Po nt o r mo ,a ndt hec i r c l eo f Manne r i s t . Al mo ’ ss t y l e ,whi c h s umma r i z e sc e nt ur i e so fe x qui s i t e l y I t a l i a na r t ,i sl i nke dt owha ti sc a l l e d Ne o ma ni e r i s mo . r ype r s o na l ,ho we v e r ,i st heus eo f Ve c o l o r st ha t ,s e r i o usa ndhe a v y , pl a c e t hec ha r a c t e r si nadi me ns i o nt ha t g o e sbe y o ndt hekno wnna t ur e , t ha t e x c e e dsr e a l i t y . Thi sma s t e r y , t o g e t he rwi t ht hec o nt i nuo usr e s e a r c ht ha t i si nhe r e nti nhi sna t ur e ,l e a dst he a r t i s ti nt oa nuppe rs t udyl e v e l , e v e n hi g he r :t heMe t a phy s i c s .

Va l e nt i naRi c upa t i M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Ar l e t t eDe l e v a l l é e I r r e ve r e ntande c c e nt r i car t i s t , Ar l e t t ei r oni c al l yt r e a t st hei s s ue st ha ta r ea tt heba s eo fas o c i e t y . Thes e ve nDe adl ys i ns , t hec onc e pt sofFr e e dom,Equa l i t y ,Br o t he r ho o da r ee x pl a i ne dt hr o ug ht he i r de r i s i on. Thewi l lt ous et hi s“e s c amot age ”, wa sbo r nf r o mt her e a l i z a t i o nt ha tt he s es a mepr i nc i pl e s ha vebe e nf or got t e n, ande s pe c i al l yt hatmant e ndst ov e ne r a t et het o t e mso ft he i ro ppo s i t e s . Wi t hg r e a t i r ony , Ar l e t t ei si ns pi r e dbyt hemode r nar tofr e c y c l i ng ,r e t r a c i nga tt hes a met i met heba s i cpr i nc i pl e s o fAr tPove r aandConc e pt ual Ar t , i nave r ype r s o na li nt e r pr e t a t i o n. TheCo nc e pt ua l Ar t ,ba s e do nt he i de at hatanobj e c t , i t si mageandi t sve r balr e pr e s e nt a t i o nc r e a t eapr e c i s ec o nc e pti no urmi nd,i s wi t t i l yt ur ne dove r . Ar l e t t er e pr e s e nt st hee xac to ppo s i t eo ft hewo r dss heus e s .Sheha sa nat t i t udeo f de r i s i onandc ompl ai ntagai ns tt oday' ss oc i e t y ,t ha tha sf o r g o t t e nt heg o o dmo r a lr ul e s . Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Be at eWe be r Ast heBe l g i a nAr tHi s t o r i a nMi c he l Se upho rs a i d,t he r ea r et wot y pe so f Abs t r a c t i o ni s m:o nec o nne c t e dt o t hel y r i c i s ma ndf r e ef o r ms , bo r n o fKa ndi ns kya ndde r i v e df r o m Fa uv i s ma ndEx pr e s s i o ni s m; t heo t he rwa sbo r nf r o mr a t i o na l i s m a ndba s e do ng e o me t r i cs ha pe s , de e pe ne dbyDe l a una y ,Kupkaa nd Mondr i a n,wi t ho r i g i nsi nCubi s m. We l l ,Be a t eWe be rc o mbi ne si nhe r wo r ksbo t hl i ne so ft ho ug ht . Ge o me t r i cs ha pe s ,c l e a rl i ne s , wr i t i ng :s hec r e a t e sac o mpl e t e Abs t r a c t i o ni s m,i ns pi r e dbyt hemo s t i nt e ns i v er e s e a r c ho ft hee a r l y Twe nt i e t hc e nt ur y .Be a t ema ke sa pur ea c t i o no fs umma r yo ft het wo me a nso fe x pr e s s i o n,g e t t i ngt ot he e l a bo r a t i o no fwo r kswi t hav e r y c o mpl e xme a ni ng .

Va l e nt i naRi c upa t i M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Fa bi oBe l l o ni "Thegr e at e s tgl or yofabui l di ngi sne i t he ri ng o l dno ri nt hes t o ne so fwhi c hi ti sma de .I t sg l o r yi si ni t s a g eandi nt hes e ns eofwi der e s onanc e( . . . )t ha twef e e lbyt hewa l l st ha tha v el o ngbe e nl a ppe dbyt he humanhi s t or y". Ther omant i cc onc e pt i onofJ o hnRus ki ni se x a c t l yr e pr e s e nt e di nBe l l o ni ’ sar t wo r ks . Theabandone dpl ac e s , t her ui ns , t hegr owt ho fv e g e t a t i o nt ha ts ur r o undst hea r c hi t e c t ur e ,a r et hepr o t a g oni s t sofhi sphot ogr aphs . Be l l onii nvi t e sust oas i nc e r er e f l e c t i o no no urpa s t ,i nr e l a t i o nt oo urpr e s e nt . Whowear e ?Whowe r ewe ?Whatwel e ar ne di nt hi spe r i o d? Thr oughe voc at i vepl ac e s , Be l l onis e e mst ot e l lust ha tt hepa s tc a nno tbee r a s e da ndmus tno tbef o r go t t e n. Themar ksi tl e ave sonusaspe opl eandont hewo r l da r o undusa r ei nde l i bl e .Hi spho t o g r a phsmus t ber e ads ymbol i c al l y:ar ui ni ndi c at e sapi e c eo fhi s t o r y ;a ne mpt i ne s si sas y mbo lo fa bs e nc e ,t hede t e r i o r at e dbui l di ngsr e c al lt het r ans i t i onoft i me .Loo kt ot hepa s tt e a c he sust og e tabe t t e rf ut ur e . Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Br i gi t t eJoc hum Br i g i t t e ’ sa r t wo r ksc r e a t eag r e a t e mo t i o na li mpa c t . Thes ubj e c t s de pi c t e da r ede f i ne dbys ha r p o ut l i ne s . Thei nt e ns eg l a nc e st ha t c ha r a c t e r i z et he mc l e a r l yr e v e a l t he i rpe r s o na l i t y .Ev e nt hec o l o r pl a y saf unda me nt a lr o l ea ndi s a nyt hi ngbutna t ur a l . Fr o m ac a r e f ula na l y s i so fhe rwo r ks i ts e e mst ha tBr i g i t t epr e pa r e sf i r s t t hea bs t r a c tba c kg r o und,a ndt he n s hedr a wi ng so v e rhe rpr o t a g o ni s t s . Cha r a c t e r se me r g i ngf r o m he r c a nv a s e sa r er e a l l ye mo t i o na l l y i nv o l v e me nta ndc ha r a c t e r i z e dby be a ut i f ulf e a t ur e s ,c o nt r a s t i ngwi t h t hes wi r lo fc o l o r st ha ts ur r o unds t he m.Butt hema i nf e a t ur eo fhe r wo r ksi st hec o l o rt ha ti sl e f tt odr i p do wn.I ti sar e a l"dr i ppi ng "t ha t c l e a r l ye v o ke st heAme r i c a n Abs t r a c tEx pr e s s i o ni s ma sr e g a r ds t her a ndo mne s swi t hwhi c hi ti s s pr i nkl e do nt hec a nv a sa ndf o r s pe c i a le f f e c t so bt a i ne d,no te nt i r e l y c o nt r o l l e dbyt hea r t i s t .

Va l e nt i naRi c upa t i M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Chr i sHar ve y Obs e r v i ngChr i s ’ sa r t wo r kswes e ea r e ne we di nt e r e s to nc o mmo npe o pl e , ar e v i v a lo ft hemo s te x qui s i t e e v e r y da yl i f e ,apa r t i c ul a ra t t e nt i o n t ot hea c t i o nsa nds i mpl ec r a f t s , e s pe c i a l l yt ot hepa i nt e r ' sc r a f t . Hi ss e r i e so fpa i nt i ng s ,"Fi g ur e s ", "La nds c a pe s ","Dr a wi ng s "a nd "APa i nt e r sLi f e "s ho wt hea r t i s t ' s ne e dt or e pr e s e ntar e a l l yl i v e d wo r l d,ar e a l i t yt ha tmus tbede e pl y e x pe r i e nc e da ndi nwhi c hy o uha v e t oma key o urma r k. Thet o pi c s e ns i t i v i t yi sc o mbi ne dwi t hag r e a t c o l o rs e ns i bi l i t y . Thec l e a ri ns pi r a t i o nt oVa nGo g h r e v e a l sa ni nt e l l i g e nta ndpe r s o na l r e wo r ki ngo fpa s tmo de l s .Co l o r s us e d,f r a g me nt e dl i ne sa ndv i br a nt br us hs t r o ke sc o mmuni c a t ea smuc h hi sc ha r a c t e r s 'f e e l i ng sa shi so wn e mo t i o nse x e r c i s i nghi spr o f e s s i o n. Ev e nbe f o r eaj o b,Chr i sf o l l o wsa r e a lpa s s i o n,awa ybywhi c hhec a n f r e e l ye x pr e s shi st ho ug ht sa bo utt he wo r l da ndl i f e . Ashes a y s : "Mypa i nt i ng sa nddr a wi ng sa r et he s t a t e me nt st ha tIma ket oc o nv e ymy e x i s t e nc ei nt hi swo r l d". Va l e nt i naRi c upa t i M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Cynt hi aHans on Ar e t ur nt ot hepr i mo r di a l ,t hea r c ha i ca ndt o t e mi cf i g ur e s .Na t ur e , a ni ma l s ,s t i c kf i g ur e sa r i s ef r o mt he s e ns i t i v es o ulo ft hea r t i s t .Sheha sa ne e dt os ur r o undhe r s e l fwi t hpo s i t i v i t y ,a ut he nt i c i t ya ndc e r t a i nt y . He r r e s e a r c hi sa i me dt of i ndt heg o o di n ac o r r uptwo r l d,t hea ut he nt i c i t yi na wo r l do fl i e s ,t hel o v ei nt hes i mpl e s t a c t i o nsa ndi nl i t t l et hi ng st ha twe ha ve . Thej o y f ulc o l o r s ,t hes i mpl i c i t yo f t hes ha pe s ,t hec a r eo ft hede c o r a t i o nsa ndt heba c kg r o und,t hepr e c i s i o nwi t hwhi c he a c ho r g a ni s mi s c o nne c t e dt oa no t he r . Theme s s a g e t ha ti mme di a t e l ye me r g e sf r o m Cy nt hi a ’ sa r t wo r ksi st hec o nc e pto f bo nd. Wea r ea l lc o nne c t e di ns o me wa y . Thewo r l d,i ni t sl i f ec y c l e , uni t e sus . Thee x i s t e nc eo fe v e r y o ne i sr e l a t e dt oo t he rbe i ng s .

Va l e nt i naRi c upa t i M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Dami anoCont iBor bone

I nf l ue nc e dbyt hemo s ti r r e v e r e nta r t i s t i c t r e ndso ft hes e c o ndha l fo ft het we nt i e t h c e nt ur y ,t hewo r kso ft hey o ungDa mi a no Co nt iBor bo nee x pr e s sade e pr e f l e c t i o no n ma ni nr e l a t i o nt oi s s ue so faphi l o s o phi c a l na t ur e . Thec o ns t a ntque s t i o ni ngo nt he s e i s s ue sa r i s e sf r o mt hede s i r et ounde r s t a nd t he i rde e pe rme a ni ng ."Unde r s t a ndi ng " me a nswe l c o mi ngme nt a l l ya nds pi r i t ua l l y at ho ug ht .Unde r s t a ndi ngme a ns a bs t r a c t i ngt heme a ni ngf r o mt heo bj e c to f s t udy . AndDa mi a nopr e c i s e l ywo r ks t hr o ug hapur eo pe r a t i o no fa bs t r a c t i o n. Thei nc l us i o no fo bj e c t si ns pi r e dbyNe w Da da ,t hes t udi e so fLuc i oFo nt a naa bo ut t hede pur a t i o no ft hes ha pe ,t hede e pe r e s e a r c hbo r nf r o m Co nc e pt ua l Ar t , a r et he r be s tba s i sf o rt hea r t i s tt of a c ei s s ue ss uc ha s t hee x i s t e nc e ,t hec r i s i so fv a l ue s ,t he be a ut y ,t hel o v e ,t hea r ti t s e l f .Hi sc a nv a s e s f a i t hf ul l yr e pr o duc ehi so wnme nt a l r e pr e s e nt a t i o ns .But“ unde r s t a ndi ng �a l s o me a nse s t a bl i s hi ngar e l a t i o ns hi pbe t we e n i de a s ,c o mpa r eo ppo s i t e s ,r e v e a l i ngt hec o nt r a s t s .Da mi a not he r e f o r er e v e a l st he me a ni ngo fl i f et hr o ug h"ki l l i ng ", t he me a ni ngo fl o v et hr o ug ht he"l o ne l i ne s s ", t heme a ni ngo fa r tt hr o ug ht he"no na r t . "

Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


JaneCowl e s As i mpl eo bj e c t ,whi c hweus ua l l ys e e , c a n ha vea ni nt e ns es e ns ei fo bs e r v e dmo r ec a r e f ul l y . Thr o ug hpho t o g r a phyJ a neCo wl e si s a bl et oc a pt ur ede t a i l st ha te v e r yda ywe l e a v e .He rwo r ksa r eg e nt l yt r e a t e dwi t ha n e nc a us t i ct e c hni que . Thr o ug hhe ra r t , he r de l i c a c yi nt r e a t i ngs ur f a c e sa ndt hepo e t r y o fhe rc r e a t i o ns ,t heo bj e c tde pi c t e di se l e v a t e dt oas y mbo l i ca nds pi r i t ua lme a ni ng . Co mmo nwhi t ef l o we r sc a ne v o ket he pur i t y ;as i ng l er e dpe t a lc a nr e me mbe ra be a t i nghe a r t .J a net a l ksa bo utl i f ewi t h s i mpl i c i t y .He ra r ti sba s e do nag r e a ta t t e nt i o nt ode t a i l s .He rg a z ea sapho t o g r a phe r t e ndst os e a r c hi ns i det hea r mo r ,r e v e a l i ng t hee s s e nc eo ft hes ur r o undi ngwo r l da nd t o uc ht hede pt hso fo urs o ul s .

Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Je s usFe r nande zEs c obar Theo v e r c o mi ngc a nbebo r no nl yf r o mt he c o mpa r i s o n. Thes t ude ntma ye x c e e dt he t e a c he ro nl ya f t e rf o l l o wi ngi nhi sf o o t s t e ps . Fo re v e r ya r t i s taf a c et of a c ewi t ht heo l di s amus t . I nl i g hto ft hea bo v e , J e s usFe r na nde zEs c o ba rc o me st ot he c r e a t i o no fhi ss t y l et ha nkst ot her e wo r ki ng o ft heba s i cc o nc e pt so ft hemo s tg e nui ne Eur o pe a na r t . Thea nc i e ntma t he ma t i c a l pe r s pe c t i v es t udi e s ,t hepr o po r t i o ns , t he pe r s pe c t i v el i ne sa r et hes t a r t i ngpo i nto f hi swo r k. Thea r t i s tha st heg r e a ta bi l i t yt o "mo de r ni z e "t ho s es t udi e s"t r a c i ng "wi t h e v i de nc et hepe r s pe c t i v et r a j e c t o r i e sa nd de l i be r a t e l yhi g hl i g ht i ngt hef o c a lpo i nto f t hei ma g e .Bo l ddi a g o na l sa nda e r i a l pe r s pe c t i v e st ha tpr e s e nt susha v et he mo de r ni t yo ft hemo s ta uda c i o us c o nt e mpo r a r ypho t o g r a phs .

Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


J a neGo t t l i e b Thehi s t or i cc ont r ove r s ybe t we e nphot o gr aphya ndpa i nt i ngs e e mst of i ndape a c e f ulr e s o l ut i o ni nJ a ne Got t l i e b’ swor ks . Thephot ogr aphi ci mage sar eo v e r l a i d,r e wo r ke d,r e pa i nt e d. Thec o l o r s ,l e dt ot he hi ghe s tl e ve l sofs at ur at i on, l e adusi nt oawor l da sf a nt a s t i ca sr e a la tt hes a met i me . Tha two r l de x i s t s i nt hemi ndandi nt hes ouloft hear t i s tandappe a r sa sapo s s i bi l i t yo fj o y .He rwo r ksne a rt ot hePo p Ar tar epr e s e nt e dasani nvi t at i ont ogobe yondt hes a me ne s sa ndt hes a dne s st ha ts ur r o undsus ,t o o v e r c omet hepe r s i s t e ntf e e l i ngofi nc ompl e t e ne s sa nddi s s a t i s f a c t i o nt ha tc ha r a c t e r i z e sc o nt e mpo r a r y ma n.Janes t andsoutt hankst oagr e atabi l i t yt og e te x c i t e da ndt og i v euse mo t i o nsa tt hes a met i me , t hr oughane l abor at ec hoi c eandapr e c i s ec ol ors c he me .He rs t y l es e e mst of i nds o l i dba s ei nMa t i s s e ’ s wor ds :"Thec ol orr e ac he si t sf ul le xpr e s s i ononl ywhe ni ti so r g a ni z e d,whe ni ta g r e e swi t ht hei nt e ns i t y o ft hee mot i onsoft hear t i s t ”. Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Le vi aMonc r i e f f e Kal l ai Ag r e a tc a pa c i t yt oa na l y z et hes ubj e c t s , c o mbi ne dwi t ha ne x t r a o r di na r ya bi l i t yi n t hec o l o rs y nt he s i s . Abur s t i nge mo t i o na l i s m e me r g e sf r o m he rwo r ks .He rt e c hni quei s ba s e do nt hema t e r i cj ux t a po s i t i o nso fc o l o r o fVa nGo g ha ndo nt hes i nc e r e s tpo r t r a i t s o fMa t i s s e . Thema t e r i a ls e e mst oe me r g e f r o m he rc a nv a s e s ,c a pt ur i ngus ma g ne t i c a l l y .Nopr e pa r a t o r ydr a wi ng , no c o nt o url i ne . Thec o l o ra tt hes a met i mei s pr o t a g o ni s ta ndbo ndi ngbe t we e nf i g ur e a ndba c kg r o und.Bo t ha r et r e a t e de qua l l y a ndt he ya r ee s s e nt i a l l ydi s t i ng ui s he dbyt he c ho s e nc o l o rpi g me nt a t i o ns . Fr o mt hewo r kso fLe v i aa r i s eno to nl yt he e mo t i o nso fhe rc ha r a c t e r s ,buta l s ohe r o wnj o ya ndpr i deo fbe i nga na r t i s t , he r pa s s i o nf o rt hepi c t o r i a lma t e r i a l ,he rl o v e f o rhe ro wnc r e a t i o ns .

Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Mar c usCar l s s on I nf l ue nc e dbyt hephi l o s o phyo fAbs t r a c t Ame r i c a nEs pr e s s i o ni s ma ndi npa r t i c ul a r f r o mAc t i o nPa i nt i ngo fJ a c ks o nPo l l o c k, Mar c usus e sahi g hl ys pe c i f i ct e c hni que . Spa t ul a sa ndbr us he sa r eus e di na n unc o nv e nt i o na lwa y : f r o m "pa s s i v ei ns t r ume nt s ",dr i v e nby r e a s o n,t he ybe c o me"a c t i v e "s ubj e c t s , a c t i ngo nt hec a nv a ss oc o mpl e t e l yr a ndo m a ndno tf i x e d.So ,s pl a s hi nga nddr i ppi ng c o l o ro v e r s pr e a dt hes ur f a c ei na n unc o nt r o l l e dma nne r .El i mi na t e dt he g ui de l i neo fr e a s o na ndt hee l a bo r a t i o n o fapr e pa r a t i o npr o j e c t ,t hec a s ebe c o me s , t he r e f o r e ,t her e a lpr o t a g o ni s to fi swo r k. Thea r t wo r ki sr e a l l yr e v e a l e dt oMa r c usa t t hee ndo fhi si nt e ns ec r e a t i v epr o c e s s .

Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Ta na Ta nai save r yc ompl e xar t i s t . Phot ogr aphe r ,pa i nt e r ,de s i g ne r ,po e t .He rpe c ul i a r i t yi st hea bi l i t yt o us ee ac hoft he s eas pe c t sf ort hec r e at i onofhe rwo r ks .Ea c ho ft he m,hi g hl ys t udi e da nde l a bo r a t e d, i st her e s ul tofani mme ns eamountofpr e par a t i o na ndg e s t a t i on.He rs t udi oi sar e a lpi c t o r i a l l abor at or yt ha ti smodi f i e dac c or di ngt ohe rg r e a tc r e a t i v i t y .I ti sac o nt e x ti nwhi c hs heo pe r a t e s andi nt e r ac t swi t hands e r ve sasar e albac kgr o undf o rhe rs c e ne s . Wo me n,da nc e r s ,g i r l sa r ec a l l e dt o i nt e r ac twi t ht hebac kgr ound, i nwhi c hpai nt i ng ,v e i l s ,s pl a s he so fc o l o rc r e a t eag r e a te mo t i o na li mpa c t . Fr om al lt hi swor kt hephot ogr aphst hatar i s ea r ef ur t he rr e wo r ke dt oo bt a i nt hef i na li ma g e . Thef i ni s he dwor ki st her e pr e s e nt at i onnotofs i ng l emo me nt s ,buto ft he"unwi ndi ng "o ft hea c t i o n, o f t he"pr oc e e di ng"oft i me , oft he"l i vi ng"t hewo r ki t s e l f .I nt hi swa y , Ta na ’ ss t y l ei spa r to fa na r e at ha t i shal f waybe t we e npai nt i ngandt he at e r , be t we e npho t o g r a phya ndc i ne ma t o g r a phy . Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


TonySt uc ke ns "Co l o ri same di um t odi r e c t l yi nf l ue nc et he s o ul . Thec o l o ri st heke y . Thee y ei st he g a v e l . Thes o uli st hepi a nowi t hma ny s t r i ng s . Thea r t i s ti st heha ndt ha tt o uc hi ng o neke yo ra no t he r ,s ha ke st hes o ul ." Thekno wnc o nc e pt i o no fKa ndi ns ky s e e mst obet heba s i so ft hewo r kso f To nySt uc ke ns . TheBe l g i a nsa r t i s tc ho o s e s pur ec o l o r s ,c o mbi ne dwi t ht hede pi c t i o n o fs i mpl i f i e df o r msa ndde r i v e df r o m pl a ne g e o me t r y .Hi swo r kss ho wt heg r e a t i mpo r t a nc eg i v e nt oc o l o r ,i t sme a ni ng s , i t s a bi l i t yt oe x pr e s sc o nc e pt ss uc ha s s pi r i t ua l i t y ,pa s s i o n,dy na mi s m. St uc ke nsi sno tl i mi t e dt ot he r e pr e s e nt a t i o no fpl a nef i g ur e s ,l i nke dt o t het wo di me ns i o na l i t y ,butt hr o ug ht he c ur v e s ,t hede l i c a c yo ft hel i g ht sa ndt he s o f t ne s so fhi sbr us hs t r o ke s ,hei sa bl et o g i v et hei mpr e s s i o no ft hr e e di me ns i o na l i t y . Sha pe sa ndc o l o r si nt e r s e c te a c ho t he r f o l l o wi ngune x pe c t e dt r a j e c t o r i e s ,e nt e r i ng i nt ot he"de pt hs "s pa c ec r e a t e di nt he c a nv a sa nd,a tt hes a met i me ,i nt hemi ndo f t hes pe c t a t o r s . Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


We nyanXu Ana r tt ha tr e pr e s e nt st hewo r l di nwhi c h wel i v et hr o ug ha no bs o l e t es t y l ewo ul dbe a nac hr o ni s t i c :whe nde s c r i bi ngr e a l i t ywi t h t r a di t i o na lf o r msi snol o ng e rpo s s i bl e , y o u ha vet ot a keo t he rwa y s . Thi si st hes e ns eo fWe ny a nXu’ sa r t i s t i c r e s e a r c h,a bo utt hea na l y s i so ft hes ha pea s we l la st hei nv e s t i g a t i o no fi s s ue so fg r e a t i nt e r e s t ,whi c hbe c o mec a us ef o rr e f l e c t i o n. Dr a wi ngi ns pi r a t i o nf r o m Ame r i c a n Abs t r a c tEx pr e s s i o ni s ma ndI nf o r ma l Eur o pe a ns t y l e ,t hea r t i s tg e t st oa ma z i ng r e s ul t s .I nt hedi s t o r t e da ndde f o r me d f i g ur e sc a nbet r a c e d“ ho mi ni ds ”i nt e ntt o wo r ka ndt oma keda i l yc ho r e s . Theba c kg r o undsa r equi t ea bs t r a c ta nd c a nno tbei de nt i f i e d,ma det hr o ug h "g e s t ur a l "br us hs t r o ke s ,a l mo s t unc o nt r o l l e d,a nda ppa r e nt l ywi t ho uta s e ns e . Ac t ua l l y ,t hede e pme a ni ngo fhe r wo r ki st r a c e a bl ei nt her e f l e c t i o no nma n a ndhi se x i s t e nc e .I nal i f ewhe r ee v e r y t hi ng i s"me c ha ni c a l ",i nwhi c ho ura c t i o ns be c o me"a ut o ma t i c ",weno to nl yl o s et he me a ni ngo fo ura c t i o ns ,buta l s ot he s ur r o undi ngc o nt e x t . Thea r t i s tput susi nf r o nto ft her e a l i z a t i o n t ha tar e a l i t ys omo no t o no usa ndr e pe t i t i v e l e a dst ot hel o s so fme a ni ngo ft hea c t i o ns , a smuc ha so ft hel i f ei t s e l f . Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no


Ya ngBi n Thet r adi t i onalor i e nt alwat e r c ol ort e c hni queme e t sWe s t e r nl a nds c a pe sa nd,i nt hi sc a s e ,o urbe l o v e d Ve ni c e . Thec r e at i vepr oc e s sofYangBi nwasbo r nf r o mt hee mo t i o nf e l tbyt heme mo r yo fhi st r a v e l s . Thes par kl eofc hanne l s , t hegi l di ngofgondol a s ,t hema g i c a la t mo s phe r ea r ev i v i dme mo r i e si nhi s mi ndandi nhi she ar t . Thec ar et ode t ai l , t hede l i c a c ywi t hwhi c hhet r e a t st hel i g ht s ,t hes e ns i bi l i t y wi t hwhi c hhes pr e adst hec ol or sc r e at epoe t i cl a nds c a pe s . Hi ss t yl ec ont ai nse xqui s i t e l yi mpr e s s i oni s t se l e me nt s ,r e l a t e dt ot hee x e c ut i o ns pe e da ndt ot hec o l o r j uxt apos i t i ons ;andal s oe l e me nt soft hee xpr e s s i o ni s two r l d,a bo utt hede s i r et oc o mmuni c a t e ,t hr o ug h t hec hoi c eofc ol or , s pe c i f i cme mor i e sande mo t i o ns . Vi br a ntc o l o r se v o ket hes a mes e ns a t i o no fwe l l be i ng, f e l twhe nwer e mi ndame mor yorpl e as a nte mo t i o n. Va l e nt i naRi c upa t i-M. A. D.Ga l l e r yMi l a no

Adunanza October, the Catalogue  

Adunanza, International Contemporary Art Exhibition October 15/29 2016 Curated by Art Curator Dott.ssa Valentina Ricupati for MAD GALLERY MI...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you