{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


Aurkibidea Índice

Sarrera Introducción

0

Egondako proiektuak Cronología de proyectos Prozesuaren arrakastarako baldintzak Condiciones para el éxito del proceso Prozesuaren helburuak Objetivos del proceso Prozesuaren egitura Estructura del proceso Metodologia Metodología Faseak Fases Hirigintza analisia Análisis urbanístico Erabileren garapena PASILEKU Evolución de los usos

1 2 3 4 5 6 7 8

PASILEKU

ANALISIA 0. FASEA / FASE 0 ANÁLISIS

DIAGNOSTIKOA

1

5 7 8 9 11 12 14 25

1. FASEA / FASE 1 DIAGNÓSTICO

PASILEKU

Elkarrizketak Entrevistas Espazioen katalogazioa Catalogación de espacios Puzzlea eta piezak Puzzle y piezas Pentsatzeko 6 txapelak 6 sombreros para pensar

PROPOSAMENAK

9 10 11 12

29 31 41 47

2. FASEA / FASE 2 PROPUESTAS Erabilera tailerrak Talleres de usos

PASILEKU ONDORIOAK

13

53

/ CONCLUSIONES

Pasealekua zerbitzu publikoen gune Pasealeku núcleo de servicios públicos Proiektu kolektiboa Proyecto colectivo Jarraipen bideak Pasos para su continuidad

14 15 16

68 71 72


Sarrera Introducción

PASILEKU PROZESUA

TESTUINGURUA

CONTEXTO

Pasealekua, bere kokapenagatik, historiagatik, izandako erabileragatik eta bere izaeragatik gernikarrentzako oso espazio esanguratsua da. Herri erdian kokatua, 1937ko bonbardaketa ondoren zutik iraun zuena, urte askoan eskola izandakoa, eta beti herritarrentzako topagunea; ume, heldu zein nagusi.

El Pasealeku, por su localización, historia, por su uso y por su carácter es un espacio muy significativo para los Gernikeses: situado en el centro del pueblo, habiendo permanecido en pie tras el bombardeo de 1937, siendo escuelas durante muchos años y siempre lugar de encuentro para los habitantes de Gernika, niños, adultos, como mayores.

2006 urtetik, hainbat izan dira herrian entzun eta udaletik proposatu diren erabilera posibleak. Pasealekuan klasea ematen zuten umeak Allende Salazar Eskolara igo zirenetik erabilera gabe geratu ziren eraikinentzako hainbat proposamen planteatu eta garatu izan dira. Gernikarren beharrizanei erantzuna bilatu nahian hutsune ezberdinak identifikatu izan dira eta ideia horiek proiektu bilakatu ere kasu askotan. Herriaren hainbat sektoretatik ere Pasealekua biziberritu eta erabilera publikoa izateko eskakizuna egin da.

Desde 2006 y sobretodo desde que se trasladaron las dependencias de las escuelas a Allende Salazar, muchas han sido las propuestas que se han planteado para los espacios que quedaron vacíos tanto desde las instituciones como desde la ciudadanía. Intentando dar solución a las necesidades de los gernikeses se han identificado diferentes carencias que muchas veces se han transformado en proyecto así como, desde varios sectores se ha demandado la reactivación y recuperación del uso público del Pasealeku.

JUSTIFIKAZIOA

JUSTIFICACIÓN

Prozesu honekin lortu nahi den helburu nagusia argia da: Pasealekuarentzako adostutako erantzunak lortzea. Helburu horrekin Kultura Batzordeak sustatutako parte hartze prozesu honek Pasealekua den bezalako herrigunearen gestioan aurrerapausu bat planteatzen du: espazio honek harreman zuzena izatea bertako beharren eta tokiko komunitatearen indartzearekin.

El objetivo principal que se quiere alcanzar con este proceso es claro: conseguir soluciones consensuadas para el Pasealeku. Pero este proceso de participación impulsado por el Kultura Batzorde también plantea un paso adelante en la gestión de esta espacio urbano que es el Pasealeku: un espacio relacionado directamente con las necesidades locales y con el refuerzo de la comunidad que le rodea.

Honek guztiak parte-hartze prozesuen dinamiketara zuzentzen gaitu. Duten garrantziagatik, espazioen eta kolektibo sustatzaileen garrantziagatik, base sozialetik abiatu behar dute, bertako komunitateari aukera eman eta proposamenaren egokitzapena bermatu behar dute. Hiriko gune horietarako sortzen diren proiektuek diagnostiko bat eta gogoeta kritiko bat hartu behar dute oinarritzat, jendarteari onura dakarkion erabileren inguruan, edota sare sozialak indartuko dituzten eta eragin soziala handituz inbertsio gastuak jaitsiko dituzten kudeaketa formen inguruan. Kosteak gutxitzeko berriz, soluzio hibrido eta malguak aukera ona izan daitezke, diseinu minimoekin. Bertan

Estos aspectos nos apuntan a las dinámica de los procesos participativos; unos procesos que por su importancia, por la relevancia de los espacios o colectivos que tratan, deben partir desde una base social, ser una oportunidad para ella y garantizar la idoneidad de las propuestas resultantes. Para ello, los proyectos que surjan para estos enclaves urbanos deben tomar como base un diagnóstico colectivo y unas reflexiones críticas previas en torno a los beneficios sociales que generan sus usos actuales así como sobre las formas de gestión que puedan permitir potenciar sus redes locales y minimizar los costes de inversión maximizando el impacto social.

1


PASILEKU PROZESUA erabilera desberdinak defini daitezke, erabilera zehatz batzuetara mugatu gabe. Era berean, prozesu hauek lekuko administrazioen funtzionatzeko moduan aldaketak eskatzen dituzte, jendartearen erabaki gune indartsu eta lotesleak sortuz. Prozesua diagnostiko eta ikuspegi orokorrez hasiko da, sare soziala tailer eta jardunaldi gehiegirekin kargatu gabe. Helburu hau, ezbairik gabe, ez da bat edo bi prozesurekin lortzen, baina komenigarria da prozesuek erabakigune den sare hori sendotzea. Aurkezten dugun prozesu honekin, fase bakoitzean sortuko den informazioaren bidez diseinurako zentzuzko irizpide batzuk ezarri nahi izan dira. Bitartean, ekintza eta etengabeko hezkuntza prozesu baten bidez, parte-hartzaileen artean sare bat sortu da, prozesuak berak emandako emaitzak kudeatzeko gai izango dena. Prozesu honekin Pasealkuaren etorkizuna base sozialak erabakitzea lortu nahi da (elkarte kulturalak, bizilagunenak, ekonomikoak, norbanakoak, alderdi politikoak...), hauek jarritako irizpideen laguntzaz. Aurkezten dugun prozesua aurrera eramateko, M-etxea arkitekuraren ikerketa taldeko arkitekto eta Gernikako soziologo batek osatutako talde teknikoa eratu zen, hirigune honen gaineko parte hartze prozesuak bateratzen dituen hirigintza eta soziologiaren disziplinak elkartuz.

Sarrera Introducción Para minimizar los costes, las soluciones híbridas y flexibles, con un diseño mínimo, pueden ser una buena opción. A su vez, estas soluciones híbridas permiten definir usos diferentes sin tener que limitarse a uno en concreto. Del mismo modo, estos procesos precisan de cambios de funcionamiento en las administraciones locales que permitan espacios estables de reunión y decisión. El proceso comenzará con un diagnóstico y una mirada general intentando no saturar a los participantes desde un primer momento con demasiados talleres o jornadas de trabajo. Este objetivo no se consigue con uno o dos procesos, pero es conveniente fortalecer la red que se genera en los espacios de reunión y decisión. Con este proceso se han pretendido establecer unos criterios coherentes para el diseño de futuro del Pasealeku a través de la información acumulada en cada una de las fases. Al mismo tiempo, se ha establecido una red entre los participantes, reforzada y formada durante las dinámicas del proceso, capaz de gestionar los resultados obtenidos por ellos mismos. Este proceso pretende que el futuro del Pasealeku sea decidido por la base social y mediante los criterios que ésta exponga (asociaciones culturales, vecinales, económicas, personas a título individual, partidos políticos…). Por último, para llevar a cabo este proceso se conformó un equipo técnico formado por los arquitectos del grupo de investigación de la arquitectura de M-etxea y una socióloga de Gernika, aunando las dos disciplinas que engloba el proceso de participación en espacio urbano, el urbanismo y la sociología.

2


PASILEKU PROZESUA

0. FASEA / FASE 0 informazio bilketa recogida de información

1

prozesuaren oinarriak bases del proceso

EGONDAKO PROIEKTUAK CRONOLOGÍA DE PROYECTOS Pasealekuan egondako proiektuak aztertu Analizar los proyectos habidos en el Pasealeku

2

ZERGATIK EZ ZEN LORTU? ¿POR QUÉ NO SE CONSIGUIÓ? erabiltzaile + kudeatzaile GUZTIAK EZ kontuan hartu NO tener en cuenta TODOS los usuarios y gestores

PROZESUAREN ARRAKASTARAKO BALDINTZAK CONDICIONES PARA EL ÉXITO DEL PROCESO Agente guztien presentzia prozesuan: erabiltzaile eta kudeatzaileak Presencia de todos los agentes en el proceso: usuarios y gestores Alderdi politiko guztien babesa eta inplikazioa prozesuan Apoyo e implicación de todos los partidos políticos en el proceso

agente BAKAR baten proposamena propuesta de un ÚNICO agente

3

PROZESUAREN HELBURUAK OBJETIVOS DEL PROCESO Zerotik abiatu Empezar de cero Agente ezberdinen arteko topalekua Construir puentes entre los diferentes agentes Partaidetza zabala Amplia participación Pasealekua berreaktibatzeko tresna Herramienta para la reactivación del Pasealeku Ekimen-bideak eta ardatz estrategikoak definitu Definir ejes estratégicos y de acción

3


PASILEKU PROZESUA

0. FASEA / FASE 0 prozesuaren antolaketa organización del proceso

4

PROZESUAREN EGITURA ESTRUTURA DEL PROCESO

analisia análisis

7

Talde eragilea Grupo motor Jarraipen taldea Grupo de seguimiento Herritarrak Ciudadanos

5

HIRIGINTZA ANALISIA ANÁLISIS URBANÍSTICO Mugikortasuna / garraio publikoa Movilidad / transporte público Espazio publikoak Espacios públicos Babestutako eraikinak Edificios protegidos Hezkuntza ekipamenduak Equipamiento educativos Zuzkidurak Dotaciones Behe oineko erabilerak Usos en planta baja

METODOLOGIA METODOLOGÍA IREKIALDIAK: informazio bilketa APERTURAS: recogida de información ITXIALDIAK: adostea CIERRES: consenso

8 6

FASEAK FASES 0 FASEA: analisia FASE 0: análisis 1 FASEA: diagnostikoa FASE 1: diagnóstico 2 FASEA: proposamenak FASE 2: propuestas ONDORIOAK / CONCLUSIONES

ERABILEREN GARAPENA EVOLUCIÓN DE LOS USOS Herri eskolak Escuelas municipales Jubilatuen egoitza Hogar del Jubilado Babesleku txikipark Txikipark Babesleku Berritzegunea Berritzegune Gaztetxea Gaztetxe

4


PASILEKU PROZESUA

Informazio bilketa Recogida de información

0. FASEA

1

EGONDAKO PROIEKTUAK CRONOLOGÍA DE PROYECTOS

TESTUINGURUA

CONTEXTO

Pasealekurako planteatu eta aurkeztutako proiektuen inguruko ikuspegi orokorra eskuratu eta hauek aurrera atera ez izanaren arrazoiak ezagutzeko, 2006tik aurrera komunikabide ezberdinetan agertutako gai honi buruzko prentsa oharrak eta udaletxeko osoko bilkuretako aktak bildu dira.

Con la intención de obtener una visión general de los proyectos planteados y presentados en torno al Pasealeku y el porqué de su no consecución, recogimos y analizamos las notas de prensa aparecidas desde 2006 en diferentes medios sobre este asunto así como también los plenos municipales celebrados en el ayuntamiento durante ese mismo periodo.

Ardatz kronologiko honen bitartez denbora tarte honetan emandako ekimen garrantzitsuenen kontakizuna egin nahi da, honen bitartez proposamen ezberdinek aurrera jarraitu ez izanaren arrazoiak aztertu eta prozesuaren arrakastarako baldintza minimoak ezarri ahal izateko.

Iturriak: - Udaleko osoko bilkuretako aktak: 2008/04/30, 2008/07/16, 2011/02/23 - Prentsa: el Correo, Deia

Esta línea cronológica pretende ser un relato de los hechos, donde poder conocer y aprender de los motivos de la no continuación de las diferentes propuestas y de esta manera establecer las condiciones básicas e imprescindibles para el comienzo del proceso y su éxito. Fuentes: - Actas de los plenos del ayuntamiento: 16/07/2008, 23/02/2011 - Prensa: el Correo, Deia

30/04/2008,

2006

2007

2007ko maitza

2007ko iraila

2008

APARKALEKUA /APARCAMIENTO NOR?/¿QUIÉN?: EAJ/PNV NOLA proposatu? /¿CÓMO se propone?: Hauteskunde kanpainan / En campaña electoral. ZER?/¿QUÉ?: 2 solairuetako lurrazpiko aparkaleku bat / Un aparcamiento subterráneo de 2 plantas.

LIBURUTEGI ETA KULTUR TALDEENTZAKO LOKALAK BIBLIOTECA Y LOCALES PARA AGRUPACIONES CULTURALES NOR?/¿QUIÉN?: EA NOLA proposatu?/¿CÓMO se propone?: Udalerriko gobernuaK proiektua idazteko enkargua ematen du / El gobierno municipal encarga la redacción del proyecto ZER?/¿QUÉ?: Ipar eraikinean liburutegi bat eta hego eraikinean kultur taldeentzako lokalak / Una biblioteca en el edificio norte y locales para agrupaciones culturales en el sur.

5


PASILEKU PROZESUA

0. FASEA

2008ko apirila

2008ko maiatza

2008ko uztaila 2008ko iraila

2009

Informazio bilketa Recogida de información PASEALEKUKO ERAIKINEN DESAFEKZIOA LIBURUTEGIRAKO DESAFECCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL PASEALEKU PARA BIBLIOTECA NOR?/¿QUIÉN?: EA NOLA proposatu?/¿CÓMO se propone?: Udalbatzarrean / En el pleno municipal ZER?/¿QUÉ?: Berritzegunea Kultur etxera mugitzea eta horrela Pasealekuko bi eraikinak eta Berritzeguneko Artekaleko lehengo lokala eskuratzea proposatzen du. ANV, PNV, PSE eta Aralarrek proposamena errefusatzen dute, proiektuak Kultur Etxea hipotekatzen du eta. / Trasladar el Berrtizegune a la Casa de cultura y de este modo recuperar los 2 edificios del Pasealeku y el local del Berritzegune en Artekale. ANV, PNV, PSE y Aralar rechazan la propuesta ya que el proyecto hipoteca a la Casa de Cultura. GERNIKAKO GAZTEENTZAKO KULTUR GUNEA ESPACIO CULTURAL PARA LOS JÓVENES DE GERNIKA NOR?/¿QUIÉN?: Astrako Koordinadora / La coordinadora de Astra NOLA proposatu? /¿CÓMO se propone?: Manifestazio bat “Astra Proiektua aurrera/Bitartean Pasilekura” lemarekin / En una manifestación con el lema” El proyecto de Astra adelante / Mientras tanto al Pasileku” ZER?/¿QUÉ?: Astrako birgaitze lanak irauten zuten bitartean, bertako kultur taldeak Pasealekuko lokaletan kokatzeko eskaera / Petición para recolocar en los locales del Pasealeku a sus agrupaciones culturales mientras durasen los trabajos de rehabilitación de Astra. PASEALEKUKO ERAIKINEN DESAFEKZIOA+KULTUR TALDEEN LOKALAK DESAFECCION DE LOS EDIFICIOS DEL PASEALEKU+LOCALES PARA GRUPOS CULTURALES NOR?/¿QUIÉN?: Astra Koordinadora / Coordinadora Astra NOLA proposatu? /¿CÓMO se propone?: Udalbatzarrean mozio baten bitartez / En pleno municipal mediante una moción ZER?/¿QUÉ?: Pasealekua publikoa eta munizipala izan dadin desafekzioa eskatzea eta Astrako birgaitze lanak iraun bitartean bertako kultur taldeak Pasealekuko lokaletan kokatzea. Mozioa onartu baina Berritzegunearen kokapen alternatiboan desadostasuna / Desafectar los edificios del Pasealeku para que pasen a ser municipales y públicos y recolocar en los locales del Pasealeku a las agrupaciones culturales de Astra mientras durasen los trabajos de rehabilitación. Se aprueba la moción pero no hay consenso para el emplazamiento alternativo del Berritzegune. HEGO ERAIKINAREN OKUPAZIOA /OKUPACIÓN DEL EDIFICIO SUR NOR?/¿QUIÉN?: “Ieup” gazte asanblada / La asamblea juvenil “Ieup” NOLA proposatu? /¿CÓMO se propone?: Okupazioa / Okupación ZER?/¿QUÉ?: Gazte talde batek Pasealekuko eskola okupatzen du, biltzeko espaziorik ez dutela aldarrikatuz eta udaletxearen erantzun falta salatuz / Un grupo de jóvenes okupa el edificio sur del Pasealeku, reclamando espacios de reunión y denunciando la falta de respuestas del ayuntamiento.

2010

2008ko azaroa

2011

2011ko otsaila

BERRITZEGUNEARENTZAKO ALTERNATIBA ALTERNATIVA PARA EL BERRITZEGUNE NOR?/¿QUIÉN?: EA NOLA proposatu?/¿CÓMO se propone?: ZER?/¿QUÉ?: EAk Tolen dauden zenbait lokal 900.000 euroen truke erostea proposatzen du. EAJak horren ordez denboraldi baterako alokairua hobesten du. / EA propone emplear 900.000 euros para la compra de locales en la zona de Tole. El PNV, por el contrario, propone un alquiler temporal. HAUR ETA GAZTEENTZAKO LIBURUTEGIA BIBLIOTECA PARA JÓVENES Y NIÑOS NOR?/¿QUIÉN?: Liburutegi eta Kultur etxeko langileek eta Kultura Batzordeko ordezkariek. / Trabajadores de la biblioteca y la Casa de Cultura y miembros de la Kultura Batzordea. NOLA proposatu?/¿CÓMO se propone?: Udalbatzarrean mozio baten bidez / En el pleno municipal a través de una moción. ZER?/¿QUÉ?: Haur eta gaztetxoen liburutegia lekualdaketa Txiki Parkean eskatzen zuen mozioari bakarrik ezkerra abertzaleak baietza ematen dio eta beste alderdi politikoek plan integral bat liburutegirako nahiago dute. / Solo la izquierda abertzale aprueba la moción que propone trasladar el servicio de biblioteca juvenil e infantil al Txiki Park y el resto de partidos la rechaza por preferir un plan integral para ella.

6


PASILEKU PROZESUA

0. FASEA

2

Prozesuaren oinarriak Bases del proceso

PROZESUAREN ARRAKASTARAKO BALDINTZAK CONDICIONES PARA EL ÉXITO DEL PROCESO

AGENTE GUZTIEN PRESENTZIA Egungo erabiltzaileak (zerbitzuak)/ Egun Pasealekuan 2 kolektibok dute euren egoitza, jubilatuek eta Elai Alai dantza taldeak, eta eskualdeko Berritzeguneren bulegoak eta Babesleku enpresa ere bertan kokatzen dira. Zuzeneko erabiltzaile bezala, ezinbestekoa ikusten da euren partaidetza prozesuan, beraien ikuspegia partekatu dezaten eta euren behar eta nahiak prozesuari batu daitezen.

Kudeatzaileak/

PRESENCIA DE TODOS LOS AGENTES Usuarios actuales (servicios)/ Hoy en día 2 colectivos tienen su sede en el Pasealeku, los jubilados y el grupo de danza Elai Alai, así como también tienen presencia las oficinas del Berritzegune comarcal y la empresa concesionaria del Txiki Park Babesleku. Como usuarios directos, vemos imprescindible su participación en el proceso, de manera que puedan compartir su visión y sumar sus necesidades y deseos al mismo.

Gune honen berezitasunetako bat bi kudeatzaile dituela da: eraikinen jabetza udalarena da eta eraikin hauek erabiltzeko eskubidea berriz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarena. Bi kudeatzaile hauek gune honekiko eskumena izateagatik prozesuan agente garrantsitsuak dira.

Gestores/

ALDERDI POLITIKO GUZTIEN BABESA ETA INPLIKAZIOA

APOYO E IMPLICACIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Prozesu honen helburuak lortzeko funtsezkoa da hasierako pausuetatik herri gune honen erantzule diren eta Pasealekuaren etorkizunean inplikazio zuzena duten udal instituzioen parte hartze eta konpromisoa. Azpimarratu nahi da prozesu honetan alderdi guztiek izan behar dutela tokia, momentuan momentuko udal gobernuaren gainetik abian jarriko den parte hartze prozesuak jarraipena izan dezan bermatzeko.

Una de las características del Pasealeku es su duplicidad de gestores: mientras la propiedad de los edificios es del ayuntamiento, el derecho de uso lo conserva el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Estos dos agentes son relevantes en el proceso por ser de su competencia este emplazamiento.

Para conseguir los objetivos del proceso es imprescindible la participación y compromiso de las instituciones locales, gestores del Pasealeku y responsables directos de su futuro. Se quiere subrayar la importancia de que todos los partidos compartan el mismo espacio en este proceso, para que la continuidad del mismo se sitúe por encima de los gobiernos de cada momento.

7


PASILEKU PROZESUA

Prozesuaren oinarriak Bases del proceso

0. FASEA

3

PROZESUAREN HELBURUAK OBJETIVOS DEL PROCESO

1/ Bide berri bat zabaldu:

Pasealekuaren etorkizuna azken urteetan, modu intermitentean bada ere, herriko instituzio, agente, zein norbanakoen ahotan egon izan den gaia da. Parte hartze prozesu honek zerotik abiatzea du beharrezko, eszenatoki berri horretara heltzeko bide berri bat izan nahi du, orain arte eraikitakoa aintzat hartuz eta barne hartuz.

2/ Zubiak eraiki: Instituzioak, eragile/talde eta herritarrak batuko dituen topalekua sortzeko tresna izatea parte hartze prozesua. Ikuspegi, interes, ekiteko ahalmen edo ideia ezberdinek topaleku bat behar dute, elkarri entzun, eztabaidatu eta akordio zabaletara heltzeko.

3/ Herri osora heldu: Pasealekuarekiko harreman zuzenagoa edo zeharkakoagoa duten sektoreak izango dira herrian, eta honek agenteen inplikazio mailan eragingo du, baina herritarren erabakia balizkoa izan dadin, beharrezkoa izango da partaidetza zabala bermatzea.

4/ Pasealekua biziberritu: parte hartze prozesu honek Pasealekua berraktibatzeko tresna izan nahi du, herritar eta instituzioen begirada gune honetara erakarri eta guztien elkarlanaren bitartez berau aktibatu eta antolatzeko estrategiak adosteko. Parte hartze prozesuak berak Pasealekua biziberritzeko lehen akzioa izan nahi du. 5/ Pasealekuarentzako jarduera eta lehentasunak adostu: Pasealekuaren bilakaera eragingo duten ekimen-bideak eta ardatz estrategikoak adostu nahi dira, hauen lehentasun mailak eta faseak definituz.

1/ Abrir un nuevo camino:

los últimos años el futuro del Pasealeku, aún de forma intermitente, ha estado en boca tanto de las instituciones, agentes como ciudadanos de la localidad. Este proceso de participación tiene como requisito el partir de cero, incluyendo y teniendo en cuenta lo realizado hasta la fecha , queriendo ser un nuevo camino para poder llegar a ese escenario de futuro.

2/ Tender puentes: el proceso participativo pretende ser la herramienta que genere un lugar de encuentro entre instituciones, agrupaciones y ciudadanos. Los diferentes visiones, intereses e ideas necesitan de un lugar de encuentro para poder ser compartidas, discutidas y llegar a amplios acuerdos.

3/ Llegar a toda el pueblo: en el pueblo habrá sectores relacionados con el Pasealeku de manera más directa o indirecta y ésto influirá en el posterior grado de implicación de los agente, pero para que las decisiones de los ciudadanos sean validadas, habrá que hacer lo posible por garantizar una amplia participación.

4/ Reactivar el Pasealeku: este proceso participativo pretende ser una herramienta para la reactivación del Pasealeku, atrayendo de nuevo a él la mirada de ciudadanos e instituciones y consensuando mediante el trabajo colectivo las estrategias para su activación y organización. El propio proceso participativo pretende ser la primera acción para su reactivación. 5/ Consensuar usos y prioridades para el Pasealeku: se quieren consensuar los ejes de acción y estratégicos que impulsarán la transformación del Pasealeku, definiendo las prioridades y fases.

8


PASILEKU PROZESUA

Prozesuaren antolaketa Estructura del proceso

0. FASEA

4

PROZESUAREN EGITURA ESTRUCTURA DEL PROCESO

Prozesuaren egituran hiru talde hauek bereizten dira:

En la estructura del proceso se diferencian estos 3 grupos:

1/ Talde eragilea (TE): partaidetza talde teknikoak osatua (soziologoa eta arkitektoak), prozesua diseinatu, definitu eta aurrera eramateaz arduratuko dena. Honez gain, Kultura Batzordetik sortutako aparteko Laguntza Lantaldea egongo da, prozesuari bide guztian laguntza eskainiko diona. Talde hau arduratuko da prozesuak bizirik iraun eta funtzionamendu egokia izan dezan arlo ezberdinak lantzeaz: komunikazioa, difusioa... Fase guztietan aurkituko dugu Talde Eragilea, beste taldeekin etengabeko elkarlanean. Parte Hartze prozesuan beharrezkoa den inpartzialtasuna eta erabateko gardentasuna eskainiko ditu, horretarako beste taldeekin informazio fluxu konstantea mantenduz.

1/ Grupo impulsor (TE): formado por

2/ Jarraipen taldea (JT):

2/ Grupo de seguimiento (JT): for-

Pasealekuaren arduradun eta zuzenki inplikatutako agenteek osatua.

a/ Udaleko alderdi politiko guztiak: herri gune eta ekipamenduen kudeatzaile diren heinean eta Pasealekua udal jabetzako gunea izanik, beraren erantzule zuzenak.

b/ Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sai-

la: Pasealekuko eraikinen esleipena duena eta Pasealekuan kokatuta dagoen Berritzeguneren arduraduna.

c/ Kultur Etxea: herriko kultur entitate instituzionala.

el grupo técnico (socióloga y arquitectos) se responsabilizará del diseño, definición y continuidad del proceso. Además de esto, habrá un grupo de apoyo creado desde la Kultura Batzordea, que ayudará durante todo el proceso. Este grupo se responsabilizará de mantener con vida el mismo y de su correcto funcionamiento en diferentes aspectos como: comunicación, difusión… En todas las fases del proceso encontraremos al grupo impulsor trabajando continuamente con los otros grupos. A su vez garantizará la trasparencia e imparcialidad necesaria durante el proceso manteniendo un flujo constante de información con el resto de grupos.

mado por los responsables del Pasealeku y los agentes implicados de manera directa.

a/ Todos los partidos políticos que

forman parte del ayuntamiento: son gestores de los espacios y equipamientos del pueblo, así como propietarios del Pasealeku y por tanto sus responsables directos.

b/ Consejería de Educación del Go-

bierno Vasco: tiene el derecho de uso de las antiguas escuelas del Pasealeku y es responsable de las dependencias del Berritzegune situadas en el Pasealeku.

c/ Casa de cultura: institución de la cultura en la localidad.

d/ Kultura Batzordea: herriko kultur taldeen bilkura eta prozesu honen bultzatzailea.

d/ Kultura Batzordea: son los promotores del proceso así como la agrupación que reúne a los diferentes agentes culturales del pueblo.

9


PASILEKU PROZESUA

0. FASEA

Prozesuaren antolaketa Estructura del proceso

Jarraipen talde honetako kideek zeregin bikoitza izango dute, prozesuan parte hartu, baina baita hau zaintzeaz arduratu ere. Prozesua arrakastatsua izan dadin modu “pro-aktiboan” jardun dezaten nahi da, espazio eta bideak erraztuz, eta herritarren modura erabakitze prozesu parte hartzailearen parte izanez.

Los miembros de este grupo de seguimiento tienen una doble responsabilidad, por una parte la de participar en el proceso y por otra la de cuidar del mismo. Para el éxito del proceso se requiere que actúen de un modo “pro-activo”, facilitando las vías y espacios, y tomando parte en las decisiones del mismo como cualquier otro participante.

Jarraipen talde honetan agente guzti hauek biltzearen helburuetako bat, Talde Eragilearen gardentasuna eta inpartzialitatea bermatzea da. Talde motorrak diseinatutako prozesua hauekin partekatzea da asmoa, diseinu hau kontrastatu eta balioztatu dezaten, informazio fluxu iraunkor baten bitartez.

El objetivo de este grupo de seguimiento es además de agrupar a todos estos agentes clave, el asegurar la trasparencia e imparcialidad del grupo impulsor. Se pretende compartir el proceso diseñado por el grupo motor, con el fin de contrastarlo y validarlo, a través de un flujo constante de información.

3/ Herritarrak (H):

3/ Ciudadanos (H): grupo formado tanto

norbanakoz zein elkarte/eragilez osatutako taldea, interesa duen orori irekia. Prozesuaren diagraman espaziorik handiena okupatzen duen talde honek tailerretan parte hartu, ideiak, proposamenak landu eta eztabaidatuko ditu; azken finean, Pasealekuaren etorkizuna adostasunez irudikatuko du.

por individuos como por miembros de diferentes agrupaciones, y abierto a todo el que tenga interés en participar. Este grupo ocupa el mayor espacio en el diagrama del proceso tomando parte en el mismo y trabajando y discutiendo diferentes ideas y propuestas. En definitiva serán los responsables de consensuar el futuro del Pasealeku.

10


PASILEKU PROZESUA

0. FASEA

5

Prozesuaren antolaketa Estructura del proceso

METODOLOGIA METODOLOGÍA

Parte hartze prozesuaren lanketa aurrera eramateko bidean, akordeoiaren mugimenduak irudikatzen dituen ereduaz baliatuko ginateke, hau da, irekitze aldiak eta itxiera aldiak uztartzeaz hain zuzen ere. Hala nola irekitze aldian, informazioa, nahiak, expektatibak, frustrazioak eta jende ororen proposamenak pilatuko genituzke. Itxiera aldian bestalde, adostasun puntuetara iristea litzateke zeregina.

El ejemplo del acordeón nos permite representar el modelo que seguiremos para llevar adelante el proceso, teniendo éste momentos de apertura y confluyendo en momentos de cierre. Por un lado, en los momentos de apertura recogeríamos la diferente información, deseos, expectativas, frustraciones y propuestas de todas las personas. Y por otro lado, en los momentos de cierre la labor consistiría en llegar a puntos de consenso.

Hori dela eta, garatu nahi den metodologiak, akordeioaren mugimenduak gogoraraziko ligukeen zabaltze eta uzkurtze aldiak jarraituko lituzke. Zabaltze aldiak, aukeren eta posibilitateen abaniko zabal bat barne hartzea luke xede, bidean gelditzen diren ñabardurak ahaztu gabe, gerorako erebakietan ondoriorik izan ez dezaten.

Por todo ello, la metodología que queremos seguir, nos recordaría los movimientos del acordeón con sus momentos de apertura y contracción. Los momentos de apertura, tendrían como objetivo recoger el abanico de posibilidades y oportunidades, sin olvidar los matices que se quedan por el camino, para que no tuviesen consecuencias en las posteriores decisiones.

Behin, ekarpenen eta proposamenen emariak gehiagorako ematen ez duenean, uzkurtze/itxiera aldiari emango genioke bide, non sakabanaturik gelditu diren proposamen horiek sailkatzera igaroko ginatekeen. Hots, adoste guneak identifikatzearekin bat (ardatz estrategikoak), programak/ egitasmoak azaleratuko lirateke (lehentasunezko ekintzak) dagozkien gauzatze proposamen zehatzekin (ekintzak).

Una vez el periodo de propuestas y aportaciones no diese más de sí, pasaríamos al momento de cierre/contracción, donde definiríamos las propuestas que hubiesen aparecido anteriormente. Es decir, además de identificar los puntos de consenso (ejes estratégicos) , también aparecerían programas/planes (prioridades) así como propuestas concretas de materialización (acciones).

11


PASILEKU PROZESUA

Prozesuaren antolaketa Estructura del proceso

0. FASEA

6

FASEAK FASES

0. FASEA:

FASE 0:

Prozesuaren diseinua

Diseño del proceso

azaroa-abendua / bi hilabete Fase honetan prozesuak izango dituen oinarrizko baldintza eta ezaugarriak finkatuko dira. Prozesuan inplikatu eta prozesuaren bultzatzaile izango diren agente guztien arteko gune eta espazioak adostu eta egituratuko dira. Agente hauen mahai/ foroaren funtzioak eta betebeharrak eta prozesuan izango duten papera adostuko dira.

noviembre / un mes. En esta fase se establecerán las condiciones y características básicas del proceso. Además se diseñaran y consensuarán las estructuras y espacios de encuentro de todos los agentes impulsores e implicados en el proceso. Del mismo modo, también se pactarán las funciones de estas mesas /foros, sus responsabilidades y el papel que tendrán durante el proceso.

1 FASEA:

FASE 1 :

Diagnostikoa

Diagnóstico

urtarrila-otsaila / bi hilabete Prozesuaren abiapuntu bezala Pasealekuaren gunea eta honekin harremanetan dauden aspektu guztien azterketa kritikoa egingo da. Fase honetan proposamen fasearen oinarriak definituko dira.

diciembre-enero/2 meses Como punto de partida del proceso se hará un análisis crítico del ámbito del Pasealeku y de todos los aspectos que estén relacionados con éste. En esta fase se establecerán las bases de la fase de propuestas.

2 FASEA:

FASE 2:

Proposamenak

Propuestas

martxoa / hilabete bat Diagnostikoan bildutako ondorioetatik abiatuta, atzemandako hutsuneei eran-tzuna emateko proposamenak partekatuko dira. Fase honetan Pasealekuaren bi¬lakaera eragingo duten ekimenbideak eta ardatz estrategikoak definituko dira, baita hauen lehentasun mailak eta faseak ere.

febrero-marzo/2 meses Partiendo de las conclusiones del diagnóstico, se pondrán en común propuestas que den respuesta a las necesidades encontradas. En esta fase se definirán los ejes estratégicos y de acción que se seguirán en la trasformación del Pasealeku, así como sus fases y prioridades.

Ondorioak

Conclusiones

Prozesu guztiaren konklusioak bilduko dituen fasea izango da. Tailerretan adostutako puntu eta emaitza guztiak batuko dira. Pasealekuarentzako adostutako estrategia azalduko duen txostena idatzi eta aurkeztuko da.

Ésta será la fase que recoja todas las conclusiones del proceso. Se incluirán todos los puntos consensuados en los talleres. Se redactará y presentará un informe que recoja y explique la estrategia acordada para el Pasealeku.

12


PASILEKU PROZESUA

0. FASEA

7

BUS

HIRIGINTZA ANALISIA ANÁLISIS URBANÍSTICO

BUS BUS

BUS

BUS

BUS

TRENA

BUS

BUS

Bus geltokia Parada de bus Itzulera ibilbidea Recorrido de vuelta Goizeko joaneko ibilbidea Recorrido de ida a la mañana Arratsaldeko joaneko ibilbidea Recorrido de ida a la tarde

TRENA

Tren geltokia Estación de tren Trenbidea Vías del tren


MUGIKORTASUNA-GARRAIO PUBLIKOA MOVILIDAD-TRANSPORTE PÚBLICO

N

ESKALA 1:6000 ESCALA

BUS

BUS BUS BUS BUS

BUS

BUS BUS

BUS

BUS

TRENA

TRENA

BUS

BUS

BUS

14


Mestikabaso kalea

Mes tik

aba

so k

alea

07 03

Jua nC

alza da k alea

Ipar

ragir

re k

alea

15 Juan C alzada

PLAZAK ETA PARKEAK PLAZAS Y PARQUES 01 / San Juan Ibarra plaza Plaza San Juan Ibarra 02 / Europako herrien parkea Parque de los pueblos de Europa 03 / San Kristobal plaza Plaza San Cristobal 04 / Merkatu plaza Plaza del mercado

GUNE PEATONALAK ZONAS PEATONALES

05 / Pasealekua Pasealeku

10 / San Juan Ibarra plaza Plaza San Juan Ibarra

06 / Lorategietako pistak Pistas de Lorategieta

11 / Pablo Picasso kalea Calle Pablo Picasso

07 / Agirre plaza Plaza Agirre

12 / Pedro Aboitiz Isasi kalea Calle Pedro aboitiz Isasi

08 / Foru plaza Plaza Foru

13 / Barrenkale eta Andra Mari Kaleak Calles Barrenkale y Andra Mari

15 / Juan Calzada kalea Calle Juan Calzada

09 / Elai Alai plaza Plaza Elai Alai

14 / Azokakalea eta Goeinkale Azokakalea y Goienkale

16 / Adolfo Urioste kalea Calle Adolfo Urioste

GUNEA SEMIPEATONALAK ZONAS SEMIPEATONALES

k


ESPAZIO PUBLIKOAK ESPACIOS PÚBLICOS Zearreta kalea

N

ESKALA 1:4000 ESCALA 50

100

200 m

02

09

14 Carlos Gangoiti kalea

05 08

kalea

a kale

Ar te

10

13 01

11

n

12

a

le ka

04

n

16

a Ju

girre k alea

Sa

Iparra

06

16


13

12 14 11

01

02

15

03

04

05 04 06


10

BABESTUTAKO ERAIKINAK EDIFICIOS PROTEGIDOS

09

N 09

ESKALA 1:2000 ESCALA 01 / Ferialeko eskolen gunea Conjunto de las escuelas del Ferial 02 / Arano jauregia Palacio Arano 03 / Arano jauregiaren alboko etxea Casa junto al palacio Arano 04 / Astra-Unzuetako eraikin industriala Edificio industrial de Astra-Unzueta 05 / Gernikako tailerren eraikin industriala Edificio industrial de talleres de Gernika 06 / Geltokiko eraikina Edificio de la estación

16

07 / San Juan Ibarrako etxea Villa en Ibarra de San Juan

16

16

08 / Catarro zahar jatetxeko etxea Caserón del antiguo restaurante Catarro

16

09 / Txorraburu kale gaineko baserriak Caseríos encima de la estrada de Txorraburu

16 07 08

10 / Udetxea Udetxea JUNTETXEKO PLAN BEREZIA PLAN ESPECIAL DE LA CASA DE JUNTAS

11 / Gernikako Juntetxea. Euskadiko monumento nazionala Casa de Juntas de Gernika. Monumento nacional de Euskadi 12 / Gernikako arbola eta tenpletea Árbol de Gernika con su templete 13 / Juntetxe inguruko eraikin multzoa Conjunto de edificios en el entorno de la Casa de Juntas 14 / Montefuerteko jauregia Palacio de Montefuerte HERRIGUNE HISTORIKOA CASCO HISTÓRICO

15 / Gernikako Andra Mari eliza Iglesia de Andra Mari de Gernika 16 / Udaletxe eta bertako plazaren inguruko eraikin taldea Conjunto de edfificios del ayuntamiento y su plaza

18


ALLENDE SALAZAR ESKOLA PUBLIKOA ESCUELA PÚBLICA DE ALLENDE SALAZAR

SEBER ALTUBE IKA IKASTOLA SEBER A

LANBIDE HASTAPENETA IKAS CENTRO DE INICIA PROFES


ASTOLA ALTUBE

HEZKUNTZA EKIPAMENDUAK EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS N SAN FIDEL IKASTOLA IKASTOLA SAN FIDEL

ARAKO STEGIA ACIÓN IONAL

ESKALA 1:6000 ESCALA

GERNIKAKO INSTITUTOA INSTITUTO DE GERNIKA

MERTZEDE IKASTETXEA COLEGIO DE LAS MERCEDES

BARRUTIA IKASTETXE PUBLIKOA COLEGIO PÚBLICO BARRUTIA

20


SEBER ALTUBE IKASTOLA IKASTOLA SEBER ALTUBE

ALLENDE SALAZAR ESKOLA PUBLIKOA ESCUELA PÚBLICA DE ALLENDE SALAZAR

SANTA KLARA ELIZA ETA KOMENTUA IGLESIA Y CONVENTO DE SANTA CLARA

EUSKAL HERRIA MUSEO DE EUSKA

JUNTETXEA ETA ARBOLA CASA DE JUNTAS Y ÁRBOL DE GERNIKA

ANDRA MARI ELIZA IGLESIA DE SANTA MARIA SEGUNDO OLAETA MUSIKA-ESKOLA PUBLIKOA ESCUELA DE MÚSICA PÚBLICA SEGUNDO OLAETA

BAKEAREN MUSE MUSEO DE LA P

ASTRA SORMEN LANTEGIA ASTRA FÁBRICA DE CREACIÓN

LIZEO A TEATR BUS GELTOKIA ESTACIÓN DE BUSES

Kirol ekipamendua Equipamiento deportivo

Udal ekipamendua Equipamiento municipal

Kultura ekipamendua Equipamiento cultural

Erlijio ekipamendua Equipamiento religioso

Hezkuntza ekipamendua Equipamiento educativo

Garraioa Transporte

GE ES


ZUZKIDURAK DOTACIONES N

ESKALA 1:2000 ESCALA

SAN FIDEL IKASTOLA IKASTOLA SAN FIDEL

MUSEOA AL HERRIA KULTUR ETXEA ETA UDAL LIBURUTEGIA CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

GERNIKA-LUMOKO UDALETXEA AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO

JAI ALAI PILOTALEKUA FRONTÓN JAI ALAI

OA PAZ AITA VILLASANTE UDAL EUSKALTEGIA + EPA EUSKALTEGI MUNICIPAL AITA VILLASANTE + EPA

ANTZOKIA RO LICEO MERKATU PLAZA PLAZA DEL MERCADO

ERNIKA-LUMOKO TREN GELTOKIA STACIÓN DE TREN DE GERNIKA MERTZEDE IKASTETXEA COLEGIO DE LAS MERCEDES LANBIDE HASTAPENETARAKO IKASTEGIA CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL

22


rria He al sk Eu lea ka Allende Salazar kalea

kalea

Karmelo Etxegarai

Pasealekua

Juan C

alzad

a kal ea

Eria Lorateg

Ipar

ragir r

kalea

so k

s Pablo Pica

C. de Berg kalea a

Industr ia

e ka

lea

Iparra g

Komertzioa Comercio

Bankua eta aseguroa Banca y seguros

Lokal hutsa Local vacío

Ostalaritza Hostelería

Osasun zerbitzuak Servicios sanitarios

Bestelakoak Otros

Janari denda Comestibles

Adminiztrazioa Administración

irre ka

Loiz

lea

aga

ka


a kale r a laz

Sa

de llen

A

Plaza Elai Alai

Plaza Marijesiak

BEHE OINEKO ERABILERAK USOS EN PLANTA BAJA

alea

N

enk Goi

Ad

Plaza Foru

a

oU olf

ale kak

Azo ste

rio lea ka

ea

l eka Ar t

ra M And aria

ako gieta

kale

lea

a

nka arre

kalea

B

kalea

Plaza Domingo Alegria

rios

te k

alea

8 de enero

Plaza Geltoki

Sa

nR

ok ek ale

a

A. U

a

alea

ESKALA 1:1000 ESCALA

Do

nT ello

kal

ea

24


Analisia Análisis

PASILEKU PROZESUA

0. FASEA

8

ERABILEREN GARAPENA EVOLUCIÓN DE LOS USOS

1885

IPARRALDEKO ERAIKINA / EDIFICIO NORTE 1853, Gernikako lehen frontoia. 1885, bere gainean mutilen eskola publikoa / 1853, primer frontón de Gernika. En 1885, sobre él, se construyeron las Escuelas públicas de niños MENDEBALDEKO TERRAZA / TERRAZA OESTE “Balcón sacafaltas” bezala ezaguna. / Conocido como el “Balcón Sacafaltas. HEGOALDEKO ERAIKINA / EDIFICIO SUR 1927, nesken eskola / 1927, escuela para niñas. M. T. / T. O. Jubilatuen egoitza / Casa del jubilado.

2006

2007

2008

I. E. ARKUPEAK/ E. N. PÓRTICOS Arkupeak ixten dira Txiki Park bat jartzeko / Los Pórticos del edificio norte son cerrados para abrir un Txiki Park. H. E. / E. S. Elai Alai dantza taldearen egoitza jubilatuekin elkarbanatua / Sede del grupo de danza Elai Alai compartido con los jubilados. H. E. / E. S. Pasealekuko haur eskola / Escuela infantil del Pasealeku. Arkupeak ez dira ixten / El pórtico no es cerrado. I. E. ARKUPEAK / E. N. PÓRTICOS Txiki Park Babeslekua irekitzen da / Apertura del Txiki Park Babesleku

H. E. / E. S. Pasealekuko eskolak Allende Salazar eskolara eramaten dira / Las escuelas del Pasealeku son trasladadas a Allende Salazar. I. E. / E. N. Berritzegune zentroa irekitzen da / Apertura del centro Berritzegune.

2009

2012

H. E. / E. S. “Ieup” gazte asanbladak eraikina okupatzen du. Gaztetxea irekitzen da / La asamble juvenil “Ieup” okupa el edificio. Apertura del Gaztetxe.

H. E. / E. S. Gaztetxea Astrara pasatzen da / El gaztetxe se traslada a Astra.

25


Acto de presentación del proceso de participación en el propio Pasealeku el 18 de enero con la presencia de representantes de EA, Sortu, EAJ/PNV, Kultura Batzordea, Pasileku lantalde y el grupo técnico.

Urtarrilaren 18an Pasealekuan egindako parte hartze prozesuaren aurkezpen ekitaldia EA, Sortu, EAJ/PNV, Kultura Batzordea, Pasileku lantaldea eta talde teknikoko ordezkariekin

Campaña de difusión realizada durante los meses de diciembre y enero

Abendu eta urtarrilean zehar egindako difusio kanpaina.

26


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA / FASE 1 testuingurua ulertu entender el contexto

9

egungoa ezagutu conocer lo existente

ELKARRIZKETAK ENTREVISTAS Herritarren sektore ezberdinen inpresioak jaso Recoger las impresiones de diferentes sectores de la ciudadanía

iraganaren protagonismoa protagonismo del pasado

egungoaren ezjakintasuna desconocimiento de la situación actual

10

ESPAZIOEN KATALOGAZIOA CATALOGACIÓN DE ESPACIOS Herriko zerbitzu eta espazio publikoen sarea aztertu Analizar la red de servicios y espácios públicos del pueblo

11

PUZZLEA ETA PIEZAK PUZZLE Y PIEZAS Pasealekuko zerbitzu eta espazio publiko ezberdinak aztertu Analizar los diferentes servicios y espacios públicos del Pasealeku

?

etorkizuna futuro

27


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA / FASE 1

PASILEKU PROPOSAMENAK

2. FASEA / FASE 2

etorkizunaren oinarriak las bases del futuro

12

PENTSATZEKO 6 TXAPELAK 6 SOMBREROS PARA PENSAR Pasealekuaren etorkizuneko ezaugarri eta baldintza orokorak definitu Definir las características y condiciones generales del Pasealeku futuro

erabilera egokiak usos adecuados

13

ERABILERA TAILERRAK TALLERES DE USOS Etorkizuneko Pasealekuari hobekien egokitzen zaizkion erabilerak adostu Acordar los usos más adecuados para ese Pasealeku futuro

28


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

9

Testuingurua ulertu Entender el contexto

ELKARRIZKETAK ENTREVISTAS

AZALPENA

DESCRIPCIÓN

Elkarrizketatuaren hitzalditik informazioa lortzea helburu duen ikerketa tresna dugu, ikertzen ari den prozesurako ezinbesteko informazioa eskuratzeko. Horretarako bilatzen ari garen datuen lorpenera daramaten helburu batzuk markatu behar dira, ikertzen ari garenari buruzko ezagutza eta baliabideak eskuratzeko.

Herramienta de investigación, donde se pretende obtener información del discurso del entrevistado, una información fundamental para el proceso que se está investigando. Para ello hay que marcar unos objetivos tendentes a la obtención de datos, información y recursos que nos aporten conocimiento sobre lo que se está investigando.

Eztabaida taldeen funtsezko helburua diskurtso sozialari ordena eta zentzua ematea da. Gai jakin batekiko erlazionatutako posizio eta diskurtsoak ezagutzeko modu bat da, testuinguruan kokatuko gaituen aurre-informazioa biltzeko modu bat.

El objetivo fundamental del grupo de discusión es ordenar y dar sentido al discurso social que se va a reproducir. Es una forma de conocer y reconocer las posiciones y discursos relacionados con un tema dado, una forma de recoger información previa que nos sitúe en el contexto en cuestión.

Gernika-Lumoko gizarteko hainbat sektore eta agenteen elkarrizketa hauetan diskurtso orokor bat gailentzen da:

De estas entrevistas a distintos sectores y agentes de Gernika-Lumo se obtiene un discurso generalizado:

Iraganaren protagonismoa

Protagonismo del pasado

Pasealekuak elkarrizketatuen memoria kolektiboan duen garrantzia esanguratsua da, euren lehenaldiko bizitzako eta gizarteko bizipen esanguratsuen kokaleku ezartzen dutelarik: haurtzaroa, herriko ekitaldi nagusiak, harreman eta topalekua...

Es significativa la importancia que adopta el Pasealeku en la memoria colectiva de los entrevistados, quienes lo colocan como emplazamiento de relevantes vivencias de su vida y sus relaciones sociales del pasado: la infancia, eventos más importantes del pueblo, lugar de relación y reunión...

Egungoaren ezjakintasuna

Desconocimiento de la situación actual

Gaur egungo Pasealekuak diskurtso kolektiboan intentsitatea galtzen du eta egun Pasealekuarekin zerikusia duten elkarrizketatuen bizipenak urriak dira. Pasealekuan dauden zerbitzu eta aktibitateei buruzko ezagutza urria edota nahasia da, baita azken urteetan bertan izandako plan edota proiektuei buruz ere.

El estado actual del Pasealeku pierde intensidad en el discurso colectivo y actualmente las vivencias de los entrevistados en este emplazamiento son pocas. El conocimiento sobre la situación actual del Pasealeku es escasa, tanto sobre los servicios y las actividades que se realizan como sobre los planes o proyectos de los últmos años.

Etorkizunaren ausentzia

Ausencia del futuro

Egungo Pasealekuaren egoerak erakarritako arreta urria dela eta, etorkizunaerako begirada oraindik eta lausoagoa da.

Dada la poca atención que capta la situación actual del Pasealeku, la mirada hacia el futuro es todavía más difusa.

29


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

Testuingurua ulertu Entender el contexto

PARTE HARTUTAKO TALDEAK GRUPOS PARTICIPANTES Pasealekuko egungo erabiltzaileak/Usuarios actuales del Pasealeku Babesleku txikipark Jubilatuen egoitza Berritzegunea Elai Alai dantza taldea

Hezkuntza/Educación Allende Salazar + guraso elkartea Gernikako Institutua Barruti eskola + guraso elkartea San Fidel ikastola Seber Altube ikastola EPA

Kultura eta gizartea Udaleko talde politikoak/Grupos Cultura y sociedad políticos del ayuntamiento Marijesiak Lagunak Kultur Elkartea Eusko Alkartasuna (EA) Sortu Eusko Alderdi Jeltzalea (EAJ-PNV)

Udaleko teknikariak Técnicos del ayuntamiento Kultura teknikariak - Kultur Etxea Hirigintza teknikariak

Pasealekuko plazako ekintzen antolatzaileak Organizadores de actividades en la plaza del Pasealeku Jai Batzordea Gernika Racing Elkartea Txu gazte taldea

Una de las estrevistas celebradas en la casa de cultura.

Gernika Gogoratuz Busturialdeko AEK Aita Villasante udal euskaltegia Gernika Batzordea Kultura Batzordea Gorabide Lobak Astra Ure Zineklub Arrano kultur elkartea Ernai gazte taldea Segundo Olaeta musika eskola

Ekonomia/Economía Merkatari elkartea Ostalari elkartea

Kultur etxean egindako elkarrizketetako bat

30


PASILEKU

Egungoa ezagutu Conocer lo existente

DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

10

ESPAZIOEN KATALOGAZIOA CATALOGACIÓN DE ESPACIOS

AZALPENA

DESCRIPCIÓN

Errepresentazio grafikoko teknika dugu hau, zeinaren bitartez proiektu baterako garrantzitsuak diren espazioak lokalizatzen diren, baina elementu gehigarri batekin: espazio hauen balorazioa egiten da ondoren, gustoko ditugun eta ez ditugun gauzen katalogoa definitzeko asmoz. Pasealekua batetik espazio publikoa eta bestetik zerbitzu ezberdinen kokalekua izanik, lokalizatuko diren espazioak herriko kaleak eta plazak (espazio publikoak) eta zerbitzuzko espazioak dira. Hauen balorazioa espazioaren pertzepzioan eragina izan dezaketen edozein ezaugarriren arabera egingo da (tamaina, bizitza, programazioa, eskaintza, irisgarritasuna, altzariak, diseinua, kokapena…).

Es una técnica de representación gráfica, de localización de espacios que pueden ser importantes para un proyecto, pero tiene un elemento diferente: implica una valoración posterior de esos espacios que se localizan a fin de conseguir un catálogo de cosas que gustan y no gustan. En la medida que el Pasealeku por un lado es un espacio público y por otro alberga diferentes servicios, los espacios que se localizaron fueron calles y plazas del pueblo (espacios públicos) y espacios de servicio. La valoración se hizo en relación a tamaños, vida social, programación, oferta, acceso, mobiliario, diseño, localización... y cualquier otra característica que pueda influir en la percepción del espacio concreto.

Pasealekua aztertzeko lehen pausu bezala, espazio honen antzerako ezaugarriak dituzten herriko beste espazioekin erlazionatu eta denek osatzen duten sarea identifikatuko dugu, sare honen eta bere egoeraren konszientzia izateko.

Como primer paso para el análisis del Pasealeku, lo relacionaremos con otros espacios que encontramos en el pueblo y que poseen características similares, con el fin de identificar y tener consciencia de la red que todos ellos crean.

Horrela, Pasealekua den espazio konplexu honetan hainbat espazio publiko topatzen ditugu batetik, eta horregatik herriko kale eta plaza nagusienak identifikatu dira. Bestetik, Pasealekuko eraikinak hainbat zerbitzuren kokaleku dira eta, beraz, herriko beste ekipamendu eta zerbitzuzko eraikin nagusienak aztertu dira.

Así, en la complejidad espacial del Pasealeku encontramos diversos espacios públicos, con lo que se han identificado las otras calles y plazas más relevantes para los participantes. Por otro lado, el Pasealeku alberga varios servicios dentro de sus edificios, y por ello también se han analizado los equipamientos y espacios de servicio más importantes del pueblo.

Tailer honen helburua espazio hauek definitzen dituzten ezaugarri orokorren bilatzea izango da, horrela jakingo baitugu nola bizitzen dituzten gernikarrek bere plazak, ekipamenduak... eta hiriko espazio bat propiotzat baloratzeko parametroak definitzen dituzten aldagaiak lortuko ditugu. Horrela, positiboki baloratzen diren oinarrizko ezaugarri horiek emango dizkigute Pasealekurako proposamen berrientzako beharrezko pistak eta bideak.

El objetivo de este taller es buscar las características generales que definen estos espacios, puesto que es así como sabremos cómo viven los gerniqueses sus plazas, equipamientos... y lograremos un conjunto de variables que tienen como objetivo indicar los parámetros por los cuales la población participante valora el entorno urbano como un entorno propio. Las características que se valoran positivamente nos darán las pistas e indicaciones necesarias para las futuras propuestas para el Pasealeku.

31


PASILEKU

Egungoa ezagutu Conocer lo existente

DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

DINAMIKAREN FITXA

FICHA DE LA DINÁMICA

Lan esparrua

Ámbito de trabajo

Herri nukleoa, Gernika-Lumoko bi muturretako BI635 errepideko sarbideen arteko eremua.

El núcleo urbano, el ámbito entre las dos entradas de la carretera BI-635 a ambas extremidades de Gernika-Lumo.

Antolaketa

Organización

Talde kopurua: 6 Talde bakoitzeko pertsona kopurua: 8 Taldeen lan esparrua: 3 talde: kale eta plazak 3 talde: zerbitzuzko espazioak

Número de grupos: 6 Número de personas por grupo: 8 Ámbito de trabajo de los grupos: 3 grupos: calles y plazas 3 grupos: espacios de servicio

Iraupena

Duración

30 min

30 min

Zer lortu nahi dugu?

¿Qué queremos conseguir?

1/Pasealekua herri sarean kokatu

1/Situar el Pasealeku en la red

Parte hartzaileentzako garrantzitsuak diren espazioak lokalizatu.

Localizar los espacios que son relevantes para los participantes.

2/Sareko elementuen balorazioa egin

2/Valorar los elementos de la red

Atsegin duguna zer den jakin, zer den positiboa, zer den lokalizatutako espazioetatik baloratzen dena eta baita zer den negatiboa ere, zer ez dugun atsegin...

3/Sarearen gabeziak detektatu Pasealekuak erabilera aukerak eskainetzen dituen heinean, herrian zer falta den edota dagoenak zein gebezia dituen ezagutu.

Conocer qué es lo que nos gusta, lo positivo, lo que se valora de los espacios localizados y también qué es lo negativo, lo que no nos gusta...

3/Detectar las carencias de la red En la medida que el Pasealeku aporta oportunidades de uso, conocer qué carencias hay en el pueblo o qué carencias tiene lo existente.

Conocer las 4/Proiektuaren ezaugarri orokorrak eza- 4/ del proyecto

gutu Espazio urbanoen katalogazio bat osatu, gure inguruko espazioen zein ezaugarri positiboki eta zein negatiboki baloratzen dugun jakin eta proiektuari egokitu dakizkioken ezaugarriak ezagutzeko.

características generales

Completar una catalogación urbana, para conocer cuales de las características de los espacios que nos rodean valoramos positivamente y cuales negativamente y cuales de ellas pueden adecuarse a nuestro proyecto.

32


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

Egungoa ezagutu Conocer lo existente

EMAITZAK:KALE ETA PLAZAK

RESULTADOS:CALLES Y PLAZAS

Aztertutako espazioak 1/ San Juan Ibarra plaza 2/ Europako herrien parkea 3/ San Kristobal plaza 4/ Merkatu plaza 5/ Juan Calzada kalea 6/ Pasealekua 7/ Pablo Picasso kalea 8/ Lorategietako pistak 9/ Feriala Gune peatonala

Espacios analizados 1/ Plaza San Juan Ibarra 2/ Parque de los pueblos de Europa 3/ Plaza San Cristobal 4/ Plaza del mercado 5/ Calle Juan Calzada 6/ Pasealeku 7/ Calle Pablo Picasso 8/ Pistas de Lorategieta 9/ El Ferial Zona peatonal

Trafikotik babestutako espazioak baloratzen dira, arrisku baxuko guneak izateagatik eta aisiako ekintzak burutzeko gune aproposak izateagatik.

Se valoran favorablemente los lugares protegidos del tráfico, por ser espacios de baja peligrosidad y adecuados para el ocio.

Kokapena

Localización

Herriko erdialdean kokatutako espazioei balorea ematen zaie, beste ekipamendu, gune komertzial nahiz espazio publikoekin harremana izan eta herritarek herriko bizitza burutzeko gunea izateagatik.

Se adjudica especial valor a los espacios situados en el centro, por estar próximos a otros equipamientos, zonas comerciales y espacios públicos y ser donde los ciudadanos transcurren la mayor parte de la vida en el pueblo.

Erabilera asko eta anitza

Gran y variado uso

Erabilera asko eta ekintza anitz nahiz jende mota ezberdinek erabiltzen dituzten tokiak baloratzen dira, egun osoan zehar toki biziak direnak. Erabilera handia izanagatik, jendez gainezka dauden espazioak deseroso suertatzen dira.

Se valoran favorablemente los sitios con diversidad de usos y usuarios, lugares que están vivos durante todo el día. Aun siendo su uso alto, los espacios abarrotados resultan incómodos.

Malgutasuna Ekintza ezberdinak antolatzeko ahalmena duten tokiak baloratzen dira, hala nola espazio zabal eta irekiak.

Diseinu egokitua

Flexibilidad Se valoran favorablemente los espacios capaces de albergar diferentes actividades, tal como espacios amplios y abiertos.

Diseño adaptado

Hiri altzariak toki horretan egiten diren akibitateentzako egoki distribuiturik eta diseinaturik egon daitezen baloratzen da, hala nola materiala, egoera fisikoa, manteinua... Klima euritsuagatik estalpeak dituzten tokiak baloratzen dira.

Se valora favorablemente la adecuda distribución y diseño del mobiliario urbano acorde con las actividades que se realizan en dicho sitio, como su material, estado físico, mantenimiento... Dada la climatología lluviosa, se aprecian espacios con cubierta.

Irisgarria

Accesible

Bertara iristeko nahiz bertatik ibiltzeko erosoak diren tokiak balortzen dira.

Se valoran favorablemente sitios donde se pueda acceder y andar por él cómodamente.

33


PASILEKU

Egungoa ezagutu Conocer lo existente

DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

KALE ETA PLAZAEN KATALOGOA CATÁLOGO DE CALLES Y PLAZAS

_ + Eremu mugatua, peatonala, trafikorik gabekoa, segurua Zona delimitada, peatonal, sin tráfico, seguro Erabilera maila altua eta anitza Nivel alto de uso y variado Eremu zabala, aukera asko eskeintzen duena jarduera ezberdinak egiteko Amplio espacio que ofrece muchas posibilidades para la realización de diferentes actividades Ibilbide atseginak Zonas de paso agradables Aterpea Zona cubierta Gune zentrikoa Zona céntrica Erabiltzaile aniztasuna Variedad de usuarios Gune zabala, argitsua eta irekia Espacio amplio, abierto y luminoso

Aterperik ez Falta de espacio cubierto Berdeguneen altuera eta kokapen desegokiak Inapropiada altura y emplazamiento de las zonas verdes Hiri altzariak zaharkituak Mobiliario urbano deteriorado Hiri altzarien material eta kokapen desegokia Material y emplazamiento inapropiado del mobiliario urbano Zentrutik urrun Alejado del centro Trafikoa Tráfico rodado Mantenimendu falta Falta de mantenimiento Ordutegi eskasa eta eremu itxia Horario insuficiente y espacio cerrado Irisgarritasun arazoak Problemas de accesibilidad Lurraren egoera txarra Mal estado del suelo Erabilera puntuala Uso puntual Leku iluna eta hotza Espacio oscuro y frío Gune azpierabilia Espacio infrautilizado Gainezka, estresantea Saturado, estresante

34


Lekuaren egokitasuna, altzari urbanoa eta ibilbideak Idoneidad del lugar, mobiliario urbano y caminos Gune berde atsegina Agradable espacio verde Aukera asko eskeintzen ditu Ofrece muchas posibilidades

Mestikabaso kalea

Mes tik

aba

so k

alea

12

+ _ txikia

Aterperik ez Falta de espacio cubierto Berdeguneen altuerak desegokiak Altura de las zonas verdes inadecuadas Skate park zaharkitua Skate park envejecido Zentrutik urrun Lejos del centro

Erabilera Poco uso Ordutegia eskasa Horario limitado Mantenimendu falta Falta de mantenimiento Leku itxia テ[bito cerrado

Jua nC

alza da k alea

_ + Erabilera maila altua Gran utilidad Eremu mugatua, hiri altzari egokiak eta skate park Espacio delimitado, mobiliario urbano adecuado, skate park. Zentrutik kanpo Fuera del centro Espazio zabala Amplio espacio

Ipar

ragir

14

re k

alea

Trafiko arriskutsua Trテ。fico peligroso Aktibitatea sortzen duen zarata Ruido generado por la actividad Zaharkitua Envejecido

Juan C alzada

_ +

k

16

Erabilera maila handia Alto nivel de uso Aktibitate handia Mucha actividad

Irisg Problemas Zaharkitu

En

Lurra Mal

_ +

Erabilera mail handia Alto nivel de u Aktibitate han Mucha activid Lasaia eta pea Tranquila y pe

10 / Plaza San Juan Ibarra Plaza San Juan Ibarra

11 / Europako herrien parkea Parque de los pueblos de Europa

12 / Plaza San Kristobal

Plaza San Cristobal

13 / Merkatu plaza

Plaza del mercado

14 / Juan Calzada kalea 15 16 17 18

Calle Juan Calzada / Pasealekua Pasealekua / Pablo Picasso kalea Calle Pablo Picasso / Lorategietako pistak Pistas de Lorategieta / Feriala El ferial


GERNIKA: KALE ETA PLAZEN KATALOGAZIOA GERNIKA: CATALOGACIÓN DE CALLES Y PLAZAS

Zearreta kalea

N

50

15

+ _ Trafikoa tabernen a kale

Ar te

18

200 m

kalean Tráfico en la calle de las tabernas Hiri altzari desegokiak Moniliario urbano inadeacuado Azpierabilia Infrautilizado

+ _ Aterperik ez

10

Iparra

girre k alea

Carlos Gangoiti kalea

Altzari urbanoa Mobiliario urbano Erabilera handia Amplio uso Kokapena Localización Leku zabala, seguroa eta argitsua Idoneidad del lugar, amplio, seguro y luminoso.

Sin zona cubierta Gainezka, estresantea Saturado, estresante Ez dago ondo antolatuta No está bien organizada

n a Ju

13

n a

le ka

_

Espazio peatonal, lasaia Espacio peatonal, tranquilo Gune bizia eta eguzkitsua Espacio vivo y luminoso

Sa

Azpierabilia Infrautilizado garritasun arazoak s de accesibilidad ua: mantenimendu eskasa nvejecido: escaso mantenimiento aren egoera txarra l estado del suelo

uso dia dad atonala eatonal

100

11

kalea

la

ESKALA 1:4000 ESCALA

+ Leku irekia eta mugatua (seguroa) Ámbito abierto y delimitado (seguro) Aterpea Espacio cubierto Gune historikoa Ámbito histórico Gune zentrikoa Espacio céntrico Erabiltzaile aniztasuna Variedad de usuarios Erabilera puntuala Uso puntual Hiri altzarien materiala eta kokapena desegokia Mobiliario urbano desadecuado Desatsegina: hotza eta iluna Desapacible: fría y oscura

_

+ Aterpea Espacio cubierto Espazio zabala Espacio amplio Kristalakaz hobeto Mejor con los vidrios

+ _ Ezezaguna herritarrentzako

Gune seguroa, peatonala Ámbito seguro, peatonal Azpiegitura egokiak Infraestructuras adecuadas 17

Desconocido para muchos ciudadanos Kokapena, zentrutik urrun Localización, lejos del centro

36 36


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

Egungoa ezagutu Conocer lo existente

EMAITZAK:ZERBITZUZKO ESPAZIOAK

RESULTADOS: ESPACIOS DE SERVICIO

Aztertutako espazioak 1/ Kultur etxea 2/ Astra 3/ Lizeoa 4/ Pasealekua 5/ Segundo Olaeta musika eskola 6/ Merkatu plaza 7/ EPA 8/ Jai Alai pilotalekua 9/ Allende Salazar eskola

Espacios analizados 1/ Casa de Cultura 2/ Astra 3/ Liceo 4/ Pasealeku 5/ Escuela de música Segundo Olaeta 6/ Plaza del mercado 7/ EPA 8/ Frontón Jai Alai 9/ Escuela Allende Salazar

Gune peatonala

Zona peatonal

Trafikotik babestutako espazioetan kokatutako zerbitzuak baloratzen dira, bertarako sarbideak arrisku baxuko guneak izan eta zerbitzuarekin erlazionatutako kanpoaldeko aktibitateak egiteko gune arpoposak izateagatik.

Se valoran favorablemente los servicios situados en espacios protegidos del tráfico, por localizarse sus accesos en zonas de baja peligrosidad y ser espacios apropiados para la realización de actividades relacionados con el servicio en el exterior.

Kokapena Herriko erdialdean kokatutako zerbitzuei balorea ematen zaie, beste ekipamendu, gune komertzial nahiz espazio publikoekin harremana izan eta herritarek herriko bizitza burutzeko gunea izateagatik.

Erabilera asko eta anitza

Localización Se adjudica especial valor a los servicios situados en el centro, por estar próximos a otros equipamientos, zonas comerciales y espacios públicos y ser donde los ciudadanos transcurren la mayor parte de la vida en el pueblo.

Erabilera asko eta ekintza anitz nahiz jende mota ezberdinek erabiltzen dituzten zerbitzuak baloratzen dira.

Gran y variado uso

Parte hartzailea

Participativo

Zerbitzuaren kudeaketan erabiltzaileen eskuhartzea, ekarpena eta ardura baloratzen dira.

Se valora favorablemente la intervención, aportación y responsabilidad de los usuarios en su gestión.

Ondarea Ondare diren toki eta eraikinen garrantzia eta balioa gailentzen dira, baita hauen zaintze eta manteinu beharra ere.

Irisgarria Bertara iristeko nahiz bertatik ibiltzeko erosoak diren tokiak balortzen dira.

Se valoran favorablemente los servicios de gran afluencia y con diversidad de usos y usuarios.

Patrimonio Se resaltan la importancia y valor de los sitios y edificios patrimoniales, como la necesidad de su conservación y mantenimiento.

Accesible Se valoran favorablemente sitios donde se pueda acceder y andar por ellos cómodamente.

37


PASILEKU

Egungoa ezagutu Conocer lo existente

DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

ZERBITZU ESPAZIOEN KATALOGOA CATÁLOGO DE ESPACIOS DE SERVICIO

_ + Kokapen zentrikoa Localización céntrica Erabilera anitza, programa aberatsa Variedad de usos, programación rica Ekintza aniztasuna eta jendeari zabalduta Variedad de actividades abiertas a la ciudadanía Eremu peatonala Zona peatonal Kudeaketa parte hartzailea Gestión participativa Eraikin historikoa Edificio histórico Potentzial handia jarduera ezberdinak egiteko Gran potencial para la realización de diferentes actividades

1. taller de diagnóstico

Espazio falta eta handitzeko aukerarik gabe Falta de espacio y sin posibilidad de ampliación Irrisgarritasun arazoak eraikin barruan Problemas de accesibilidad en el interior del edificio Zaharkitua Envejecido Espazio desaprobetxatuta Espacio desaprovechado Udalarekiko menpekotasuna Dependencia del ayuntamiento

1. diagnostiko tailerra

38


+ _ Espazio falta

Mestikabaso kalea

Falta de espacio Irisgarritasuna Accesibilidad Zaharkitua Envejecido

Jua n

Calz

9

Mes

tika

bas

ok

alea

Zearret

ada k

alea

Ipar

ragir

Erabilera ugaria Gran uso Kokapena Localización Zaletasun handia Mucha afición

re k

alea

Espazio falta, barruan zein kanpoan Falta de espacio, tanto dentro como fuera Irisgarritasuna eraikin barruan Accesibilidad dentro del edificio Zaharkitua Envejecido

+ _

5 Juan C alzada

kalea

gu N to

Iparradg

d

2

Kokapena, trenbidea gurutzatu beharra Localización, necesidad de cruzar vías del tren Informazio falta Falta de información 3. solairu hutsik 3. piso vacío %100 garatu gabe No está al 100% de su funcionamiento

_ +

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

Kultur Etxea eta liburutegia Casa de cultura y biblioteca Astra Astra Lizeoa Teatro Liceo Pasealekua Pasealeku Segundo Olaeta musika-eskola publikoa Escuela de música pública Segundo Merkatu plaza Plaza del mercado EPA EPA Jai Alai pilotalekua Frontón Jai Alai Allende Salazar eskola publikoa Escuela pública de Allende Salazar

Erabilera Variedad Taldeent Espacio Kudeake Gestión Parte ha Amplia p Ekintza a gendear Variedad abiertas ciudadan


GERNIKA: ZERBITZUEN KATALOGAZIOA GERNIKA: CATALOGACIÓN DE SERVICIOS

ta kalea

N

ESKALA 1:4000 ESCALA 50

Espazio falta Falta de espacio Irisgarritasuna Accesibilidad Zaharkitua Envejecido

_

100

200 m

+ Erabilera handia Amplio uso Kokapena Localización 1

4

Carlos Gangoiti kalea

8

lea

ka Ar te

Ez dago publiko uztiari zuzenduta No está dirigido a odos los públicos Irisgarritasuna Accesibilidad Zaharkitua Envejecido Eraikina desaprobetxatuta girre kale a Edificio desaprovechado

7

n Sa n

a Ju

3

a

le ka

artze anitza participación aniztasuna eta i zabalduta d de actividades a todos los nos

Uso limitado

Falta de espacio

_ +

a anitza d de usos tzako gunea para los grupos eta

+ Kokapena Localización _ Leku falta

+ _ Erabilera mugatua

Eraikin historikoa Edificio histórico Potentzial handia Gran potencial

Eraikina historikoa Edificio histórico Kokapena Localización

6

zabala +Espazio Espacio amplio _ Altzari urbanoen

desegokitasuna Mobiliario urbano inadecuado Erabilera gutxi, puntuala Poco uso, puntual

Ez dauka handitzeko aukerarik No tiene posibilidad de ampliación Udalarekiko menpekotasuna Dependencia del ayuntamiento

_

+ Programa aberatsa Programa variado Kokapena, kale peatonala Localización, calle peatonal Eskaintza handia Amplia oferta Erabilera handia Amplio uso Tamaina ona Tamaño adecuado

40 40


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

11

Egungoa ezagutu Conocer lo existente

PASEALEKUKO PUZZLEA ETA PIEZAK PUZZLE Y PIEZAS DEL PASEALEKU

AZALPENA

DESCRIPCIÓN

Aurreko ariketako metodo bera erabiliko dugu hemen ere, baina honako honetan gure helburua Pasealekua konposatzen duten kanpo espazio eta zerbitzu ezberdinak ezagutzea izango da, gaur egungo Pasealekuaren errealitatea ulertzeko. Eremua osatzen duten pieza ezberdin hauen balorazioak jabetze horretan lagundu eta Pasealekuan dagoenaren inguruko lehen hausnarketa bat egitea ahalbideratuko digu.

Utilizaremos el mismo método que en el ejercicio anterior, pero esta vez el objetivo será conocer los diferentes espacios exteriores y espacios de servicio que componen el Pasealeku, con el fin de comprender la realidad actual de este conunto. La valoración específica de cada pieza del Pasealeku nos ayudará en esta comprensión y nos proporcionará una primera reflexión acerca del estado actual del Pasealeku.

Egungo Pasealekuaren errealitatearen ezagutzak abiapuntu bezala balio izango digu ondoren etorriko diren Pasealekurako proposamenen oinarriak definitzeko.

El conocimiento de la realidad actual del Pasealeku nos servirá como punto de partida para definir la bases de las futuras propuestas para el Pasealeku.

Aurretik esan bezala, Pasealekuak bi arloko espazioak bateratzen ditu: espazio publikoak batetik eta zerbitzuzko espazioak bestetik. Horregatik Pasealekua bera aztertzen gabiltzan honetan ere, bi arlo horien gaineko hausnarketa egingo dugu.

Como se ha mencionado anteriormente, el Pasealeku reune espacios de dos ámbitos: espacios públicos por un lado y espacios de servicio por otro. Es por ello que en esta ocasión donde analizamos el ámbito específico del Pasealeku, también repetiremos le reflexión sobre estos dos tipos de espacios.

Alde batetik, ezaugarri eta fisionomia ezberdinak dituzten kapo espazioen multzo konplexua aztertuko da, espazio bakoitza lokalizatu eta definituz. Bestetik, eraikinak betetzen dituzten zerbitzu ezberdinak lokalizatuko dira eta bakoitzaren izaera eta ezaugarriak aztertu. Pasealekua osotasunean ulertzen badugu ere, berau osatzen duten piezak bereizteko ariketa egingo dugu, banan banako azterketaren bidez pieza bakoitza isolatu eta bakoitzaren ezaugarri espezifikoak behatzeko. Tailer honen helburua espazio bakoitza definitzen dituzten ezaugarri orokorren bilatzea izango da, horrela jakingo baitugu nola bizitzen dituzten gernikarrek Pasealekuko plazak eta zerbitzuak.

Por un lado, se analizarán los diferentes espacios exteriores, con características y fisionomía propias, que componen este complejo conjunto, localizando y definiendo cada uno de los espacios. Por otro lado, se localizarán los diferentes servicios que ocupan los edificios y se analizarán las características y naturaleza de cada uno. Aunque entendamos el Pasealeku como un todo, haremos el ejercicio de separar las diferentes piezas que lo componen, para, mediante el análisis de cada uno de ellos, aislar y observar las características específicas de cada pieza. El objetivo de este taller es buscar las características generales que definen estos espacios, puesto que es así como sabremos cómo viven los gerniqueses las plazas y servicios del Pasealeku.

41


PASILEKU

Egungoa ezagutu Conocer lo existente

DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

DINAMIKAREN FITXA

FICHA DE LA DINÁMICA

Lan esparrua

Ámbito de trabajo

Pasealekua eta bere gertuko ingurua, Foru plaza, Juntetxea, Pablo Picasso kalea eta Juan Calzada kalea.

El Pasealeku y su entorno próximo, plaza de los Fueros, la Casa de Juntas y las calles Pablo Picasso y Juan Calzada.

Antolaketa

Organización

Talde kopurua: 6 Talde bakoitzeko pertsona kopurua: 8 Taldeen lan esparrua: 3 talde: kanpo espazioak / espazio publikoa 3 talde: barru espazioak / zerbitzuak

Número de grupos: 6 Número de personas por grupo: 8 Ámbito de trabajo de los grupos: 3 grupos: espacios exteriores / esp. público 3 grupos: espacios interiores / servicios

Iraupena

Duración

30 min

30 min

Zer lortu nahi dugu?

¿Qué queremos conseguir?

1/Pasealekua ezagutu Pasealekuan dauden espazio ezberdinak ezagutu eta lokalizatu.

1/Conocer el Pasealeku Conocer y localzar los distintos espacios del Pasealeku.

Valorar los espacios del Pasealeku 2/Pasealekuko espazioen balorazioa egin 2/ Conocer qué es lo que nos gusta, lo positivo, lo Atsegin duguna zer den jakin, zer den positiboa, zer den lokalizatutako espazioetatik baloratzen dena eta baita zer den negatiboa ere, zer ez dugun atsegin...

3/Proiektuaren ezaugarri orokorrak eza-

gutu Pasealekuko espazioak eta positiboki eta negatiboki baloratzen diren aspektuak ezagutu, proiektuari egokitu dakizkioken ezaugarriak jakiteko.

que se valora de los espacios localizados y también qué es lo negativo, lo que no nos gusta...

3/Conocer

las características generales

del proyecto Conocer los diferentes espacios del Pasealeku y los aspectos que valoramos positivamente y negativamente, para averiguar las características que mejor se adecuen al proyecto.

42


_

+

Erabilera aukerak eskeini Ofrece oportunidades de utilización Bistak Vistas

Ez da erabiltzen, pasabide bezala bakarrik No se utiliza, solo como lugar de paso Irisgarritasun txarra Mala accesibilidad Igogailua behetik-gora doa bakarrik eta taberna barruan hartu behar da El ascensor solo de abajo arriba y necesidad de entrar al bar para tomarlo Ez daude hiri altzariak. Gudari eskulturaren kokapena ez da egokia No hay mobiliario urbano. El emplazamiento de la escultura del Gudari no es adecuado Zikintasuna Suciedad

_ + Ekintzak egiteko aproposa, leku singularra. Zinea udan Lugar singular y apropiado para realizar eventos. Cine en verano Eguzkitsua neguan Soleado en invierno Eskailerak, gazteak batzeko lekua Las escaleras, lugar de encuentro de los jóvenes

Gutxi erabiltzen da. Ekintza puntualak Se utiliza poco. Eventos puntuales Irisgarritasun txarra Mala accesibilidad Zikintasuna, mantenimendu falta. Iluna Suciedad, falta de mantenimiento. Oscuro

4

1 3

2

+ _

Pasealekuko aterpe bakarra Única zona cubierta del Pasealeku Neguan formatu txikiko ekintzak egiteko leku aproposa Lugar adecuado para realizar pequeñas actividades durante el invierno Umeak erabiltzen dituzte, batez ere Txiki Park alboko arkupeak Lo emplean los niños, sobretodo los arcos situados junto al Txiki Park

Gutxi erabiltzen da Se utiliza poco Lurra desegokia da frontoi moduan erabiltzeko El suelo no es el adecuado para ser usado como frontón Eserleku gutxi eta kokapena desegokia Pocos asientos y mal distribuidos Irisgarritasuna, iristeko eskailerak Accesibilidad, escaleras de acceso Aterpe gune eskasa, txikia Reducida superficie de espacio cubierto


_

+

Asko erabiltzen da. Pasabide eta topaguna bezala Mucha utilización, como lugar de paso y de encuentro Adin ezberdinetako erabiltzaileak Usuarios de diferentes edades Zuhaitzak: udan leku freskoa eta neguan babestua Árboles: frescor en verano y cubierta en invierno Hiri altzariak egokiak Mobiliario urbano adecuado

Lurraren egoera txarra, desnibelak Mal estado del firme de la plaza, desniveles Komunen mantenimendu eskasa Insuficiente mantenimiento de los baños Kristalezko baldosak labainkorrak Las baldosas de cristal son resbaladizas

5 Hiri altzariak ez dira egokiak El mobiliario urbano no es el adecuado Hiri altzarien kokapena ez da egokiena. Plazaren erabilera mugatzen dute La situación del mobiliario urbano no es la más conveniente. Limitan los usos de la plaza Lurraren egoera txarra, desnibelak Mal estado del firme de la plaza, desniveles Plazako instalazioak aldatzeko beharra: ura, argia, saneamendua Necesidad de cambio de las instalaciones de la plaza: agua, luz, saneamiento Ez dago harremanik eraikinen erabileren eta plazan egiten diren ekintzen artean No existe relación entre los usos de los edificios y las actividades que se realizan en la plaza

+ _

PASEALEKUA kanpo espazioak PASEALEKU espacios exteriores

Leku zabala eta segurua. Trafikorik gabe Espacio amplio y seguro. Sin tráfico Aktibitate ugari. Ekintza puntualak jaietan eta udan batez ere Mucha actividad. Actividades puntuales sobre todo en fiestas y en verano Leku egokia umeak eta gazteak erabiltzeko Espacio adecuado para el uso de los niños y los jóvenes Ekintza eta erabiltzaile desberdinentzako gune egokia Espacio adecuado diferentes usuarios y acitividades Zuhaitzak eta iturriak Los árboles y las fuentes

1 / Pasealeku plaza Plaza del Pasealeku

2 / Arkupeak Los arcos

3 / Auditorioa Auditorio

4 / Balcón Sacafaltas Balcón Sacafaltas

5 / Paseoa El paseo

44


+ _ + _ Aktibitateak egiteko aukera eman Posibilita la realización de actividades Kanpoaldea ere erabiltzen dute aktibitate hauek egiteko-ekarpena Aprobechamiento de la plaza para estas actividades-aportación

Adin nahasketa Mezcla de edades Erabilera handia Alto grado de utilización Erabilera: plazarekiko konpatibilitatea Compatibilidad del uso con la plaza

Espazioa txiki geratu aktibitate batzuentzat Escasez de espacio para la realización de algunas de las actividades Gela elkarbanatua: ordutegi mugatuak Sala compartida: horario limitado Koordinazio arduradun baten falta Falta de responsable de coordinación

Leku falta Falta de espacio Ez du eskeintzen eraikinen arteko lotura fisikoa No conecta físicamente los dos edificios Irisgarritasun arazoak Problemas de accesibilidad Kanpoaldearekiko hartu-eman urria Escasa relación con el espacio exterior

3

+

Umeen aisialdira zerbitzu bat eske Ofrece un servicio ocio para los niñ

4 5

+ _

Espazioa dago Ofrece espacio Kokapena, herriaren erdigunean Localización, céntrico Posibilitateak, aukerak Posibilidades, oportunidades

Hutsik dago Sin uso Eusko Jaurlaritzari atxikita Afectado al Govierno Vasco Egoera txarra, zaharkitua Mal estado, degradado Irisgarritasuna, iristeko eskaile Accesibilidad, escaleras de acc Berritzearen beharra Urgencia de rehabilitación Anfiteatroarekiko lotura ez zuz Relación indirecta respecto al a


_ + Zerbitzua ona Calidad del servicio Gernikarentzat onurak: eskualdeko zentraltasuna Centralidad de Gernika en la comarca

2

Arrotza Ajeno Pasealekuaren nortasunarekin zerikusirik ez Sin relación con el carácter del Pasealeku Irisgarritasun eskasa Mala accesibilidad Sektore zehatz bati zuzendua Dirigido a un sector concreto Bulego erabilera, itxia Oficinas, cerrado

PASEALEKUA barru espazioak PASEALEKU espacios interiores

1

_ +

ako eini de ños

Zerbitzu pribatua eremu publiko batean Servicio privado en zona pública Ordainketako zerbitzua Servicio de pago Aterpe eremua murriztu Reducción de la zona cubierta Kanpoarekiko harreman eza Relación inexistente con el exterior

erak ceso

ena anfiteatro

1 / Berritzegunea Berritzegune

2 / Babesleku txiki park-a Txiki park Babesleku

3 / Jubilatuen egoitza Centro de los jubilados

4 / Areto funtzioanitza Sala polivalente

46


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

12

Etorkizunaren oinarriak Las bases de futuro

PENTSATZEKO SEI TXAPELAK SEIS SOMBREROS PARA PENSAR

AZALPENA

DESCRIPCIÓN

Diagnostikoa, proposamenak eta plangintza lantzeko taldekako teknika dugu hau. Hasiera batean Pasealekuaren azterketa superfiziala egin zelarik, oraingo honetan errealitatearen konplexutasun sakonago baten definizioa lortzea izango da helburua. Hala, errelitate hau osatzen duten hainbat arloren gaineko erreflexioa burutuko da; fisiko-espaziala, erabilera, kudeaketa, ondarea, ekonomikoa eta parte hartze prozesua bera. Gai bakoitza ikuspuntu ezberdinetatik aztertuz proiekturako plangintza edo jarraibideak ondorioztatuko dira.

Esta es una técnica grupal de diagnóstico, elaboración de propuestas y planificación. Así como en un principio se elaboró un análisis superficial del Pasealeku, esta vez el objetivo será profundizar en la definición de una realidad más compleja que engloba el Pasealeku. Así, se reflexionará sobre los diferentes campos que componen esta realidad: el físico-espacial, usos, gestión, patrimonial, económico y el propio proceso de participación. Se analizará cada uno desde diferentes puntos de vista llegando a unas conclusiones de planificación y pautas a seguir para el proyecto.

Ikuspuntu hauetako hausnarketa bakoitza kolore baten bitartez irudikatzen da: _txuria (dagoena, errealitatea...) _horia (aukerak, posibilitateak...) _beltza (oztopoak, zailtasunak...) _gorria (sentimenduak, zer eragiten digu...) _berdea (alternatibak, zer egin dezakegu...) _urdina (ondorioak, plangintza...)

Cada una de estas reflexiones se representa por un color: _blanco (lo que existe, verdades) _amarillo (ventajas, posibilidades...) _negro (obstáculos, dificultades...) _rojo (sentimientos, qué nos provoca...) _verde (alternativas, qué podemos hacer...) _azul (conclusiones, planificación...)

Hurrenkera konkretu honek aztertu beharreko gaiaren eta bere gizarte inplikazio eta inplikazio pertsonalen ulermena ahalbideratzen du eta honen aurrean alternatiba berrien sorkuntza bultzatzen du, hauen bitartez hasierako egoeraren puntu positiboak gailendu eta negatiboak ezabatu edota gutxituz.

Éste es un orden concreto pues facilita la comprensión del tema a tratar, de sus implicaciones sociales y personales y llega a la generación de alternativas mediante las que revertir esa situación inicial potenciando lo positivo y eliminando o aminorando lo negativo.

Txosten honetan, beraz, hausnarketaren ondorio den eta proiektuaren jarraibide eta plangintza orokorrak biltzen dituen txapela urdina jasotzen da. Puntu hauek Pasealekuaren etorkizuneko izaera definitu eta bere ezaugarri orokorrak finkatuko dituzte, “puntu klabeak” izendatu ditugunak. Bestetik, etorkizuneko eszenatoki berri horretara iristeko kontuan hartu behar diren gaurko errealitateko baldintzak biltzen dituen txapela beltza jaso da baita ere, puntu hauek “baldintzatzaile” bezala izendatuz.

Por lo tanto, en este informe se recoge el sombrero azul, el sombrero resultante de toda la reflexión y que reune la planificación y pautas del proyecto. Estos puntos definen el carácter del Pasealeku futuro y sus características generales, los cuales hemos nombrado como “puntos clave”. A su vez, también se han recogido las condiciones de la realidad actual a tomar en cuenta para llegar a ese escenario futuro, las cuales recoge sobre todo el sombrero negro, denominando dichos puntos como “condicionantes”.

47


PASILEKU

Etorkizunaren oinarriak Las bases de futuro

DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

DINAMIKAREN FITXA

FICHA DE LA DINÁMICA

Lan esparrua

Ámbito de trabajo

Pasealekua

El Pasealeku

Antolaketa

Organización

Talde kopurua: 7 Talde bakoitzeko pertsona kopurua: 6

Número de grupos: 7 Número de personas por grupo: 6

Iraupena

Duración

60 min

60 min

Zer lortu nahi dugu?

¿Qué queremos conseguir?

1/Pasealekua ezagutu

1/Conocer el Pasealeku

Pasealekuaren errealitatearen azterketa egin, egoera 5 ikuspuntu ezberdinetatik begiratuz: errealitate objetiboa, positiboa, negatiboa, sentimentala eta kreatiboa.

Analizar la realidad del Pasealeku, enfocando la situación desde 5 puntos de vista: la realidad objetiva, positiva, negativa, sentimental y creativa.

2/Ikuspegia zabaldu Hasiera batean kontuan hartzen ez ditugun eta proiektuaren aukera edo baldintzatzaile izan daitezken aspektuak identifikatu.

3/Pasealekuaren etorkizuneko izaera

definitu Etorkizuneko Pasilekuaren izaera definituko duten ezaugarriak adostu (6. txapela, urdina).

2/Ampliar la perspectiva Identificar aspectos que en un principio no tomamos en cuenta y que pueden potenciar o condicionar el proyecto.

3/Definir el carácter del Pasealeku futuro Acordar las características que definirán el carácter del Pasealeku futuro (el 6. sombrero, el azul).

Irizpideak

Criterios

1- fisiko-espaziala 2- erabilerak eta erabiltzaileak 3- administratiboa eta kudeaketa 4- memoria eta ondarea 5- ekonomikoa 6- parte hartze prozesua

1- fisico-espacial 2- usos y usuarios 3- administrativo y gestión 4- memoria y patrimonio 5- económico 6- proceso de participación

48


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

Etorkizunaren oinarriak Las bases de futuro

EMAITZAK: PUNTU KLABEAK RESULTADOS: PUNTOS CLAVE Fisiko-espaziala Físico-espacial Eremuaren izaera propioa sustatu, itsura orokorra mantendu Potenciar el caracter propio del conjunto, mantener su aspecto general Harremana Relación

Kanpo-barru fuera-dentro Eraikinen artean entre edificios Pasealekua-herria con el pueblo

Moldakortasuna, etorkizuneko beharretara moldagarria Flexibilidad, adaptable a futuras necesidades Espazio publikoa: ekintzak antolatzeko gune zabala bermatu Espacio público: garantizar la amplitud del espacio para la organización de eventos Egungo instalazioen aprobetxamendua Aprovechamiento de las instalaciones actuales Erakargarria, alaia Atractivo, alegre

Memoria eta ondarea Memoria y patrimonio Irisgarria accesible Ondarea Patrimonio Balorean jarri poner en valor Ezagutzera eman dar a conocer Herritarrentzat eta bisitarientzat Para los gernikarras y visitantes Herriaren adierazlea, erreferentea Significativo, referente del pueblo

Adminiztrazioa eta kudeaketa Administración y gestión

Erabilerak /erabiltzaileak Usos /usuarios

Orokortasunaren koordinazioa: zerbitzuen arteko harremana eta guztien integrazioa bermatu Coordinación del conjunto: garantizar la relación entre los distintos servicios e integración de todos ellos Kudeaketa parte hartzailea erabiltzaile finkoak nahiz puntualak (ekintza puntualen antolatzaileak) Gestión participativa por los usuarios fijos y puntuales (organizadores de eventos puntuales) Txikitik handirako kudeaketa eredua: erabiltzaileak - erabiltzaile batzordea - administrazioa Modelo de gestión: de lo pequeño a lo grande usuarios - comisión de usuarios - administración

Intergenerazionala Intergeneracional

Ekonomikoa Económico

Harremana Kanpo-barru fuera-dentro elkar elikatu Erabiltzaileen artean entre usuarios Pasealekua-herria pueblo Relación Anitza, integratzailea Diversidad, integrador Erabilerek Pasealekuari ekarpenak eskeini Los usos deben aportar al Pasealeku

Lehentasunak prioridades Jasangarria Faseak fases Sostenible Jarraitasuna continuidad Eraginkortasuna: moldaketa txikiak, inpaktu handia Efectividad: pequeñas acciones, gran impacto Moldaketa handiak lortzeko ondoz ondoko akzio txikiak Sucesión de pequeñas acciones para lograr un cambio mayor

49


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

Etorkizunaren oinarriak Las bases de futuro

Parte hartze prozesua Proceso de participación Gernikako errealitatearen erakusle, nahiak eta beharrak Mostrar la realidad de Gernika, voluntades y necesidades Herritarren eskuhartzea, inplikazioa Empoderamiento ciudadano, implicación Prozesu honetatik haratago partaidetzaren jarraipena Continuación de la participación después de este proceso Norbanako interesen gaindi, herri proiektua Por encima de los intereses particulares, proyecto común Bateratzailea: herritar eta instituzio administratzaileak Integrador: ciudadanos e instituciones administrativas

Diagnostikoaren 2. tailerra: pentsatzeko 6 txapelak. 2. taller de diagnóstico: los 6 sombreros de pensar

Diagnostikoaren 2. tailerra: taldekako lanketa 2. taller de diagnóstico: trabajo en grupo

50


PASILEKU

Etorkizunaren oinarriak Las bases de futuro

DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

EMAITZAK: BALDINTZATZAILEAK RESULTADOS: CONDICIONANTES Fisiko-espaziala Físico-espacial

Adminiztrazioa eta kudeaketa Administración y gestión

Eraikinen arteko egungo lotura eza Falta de unión entre los edificios en la actualidad Irisgarritasun txarra, lekuetara iristeko eskailerak Mala accesibilidad, escaleras de acceso a los espacios Eraikin babestua, moldaketak egiteko limitazioak Edificios protegidos, limitaciones para su transformación

Kudeatzaile anitzak: behe solairua: udala / 1. solairua: EJko Hezkuntza Saila Diversidad de gestores: planta baja: ayuntamiento / 1º planta: Dep. de Educación del GV

Erabilerak /erabiltzaileak Usos /usuarios Gaur egungo zerbitzuak, erabiltzaileak: lekualdatzearen baldintza zuzena, baldintza bereko edo hobeetako beste leku bat behar Servicios y usuarios actuales: otro lugar en las mismas condiciones o mejores, condición directa para su traslado Berritzegune: legez dagokion espazio baten erabiltzailea Berritzegune: usuario de un espacio que le pertenece legalmente Eraikin hutsa: EJko Hezkuntza Sailak probetxurik ez atera Edificio en desuso: el Departamento de Educación del GV no le saca provecho Pasealekuak betetzen zituen funtzio batzuk (jolasa, topagunea...) beste espazio batzuetara trasladatu (beste plazak, lonjak...) Traslado de algunas funciones previas del Pasealeku (juego, reunión...) a otros espacios (otras plazas, lonjas...)

Parte hartze prozesua Proceso de participación Udalaren babes eta konpromezuaren beharra Necesidad del apoyo y compromiso del ayuntamiento

Ekonomikoa Económico Udaletxeak inbertsioak egiteko baliabide urritasuna Escasez de recursos económicos del ayuntamiento Bestelako finantziazio iturriak aztertu eta gehitzeko beharra: diru laguntzak, finantziazio eredu mixtoa (publiko-pribatua), diru-bilketa ekintzak... Necesidad de estudiar e incluir otras fuentes de financiación: subvenciones, modelos mixtos de financiación (público-privado), eventos recaudatorios... Eraikin zaharrak, erabilerarako berritze lanen eta ondorengo manteinuaren beharra Edificios viejos, necesidad de obras de adecuación y posterior mantenimieno para su uso

Memoria eta ondarea Memoria y patrimonio Eraikin babestua, moldaketak egiteko limitazioak Edificios protegidos, limitaciones para su transformación Eraikin zaharrak, erabilerarako berritze lanen eta ondorengo manteinuaren beharra Edificios viejos, necesidad de obras de adecuación y posterior mantenimieno para su uso

51


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA

Casa del jubilado desde la plaza del Pasealeku.

2. taller de diagn贸stico: los 6 sombreros de pensar

Etorkizunaren oinarriak Las bases de futuro

Jubilatuen egoitza Pasealekuko plazatik.

Diagnostikoaren 2. tailerra: pentsatzeko 6 txapelak.

52


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA

13

ERABILERA TAILERRA (1 eta 2) TALLER DE USOS (1 y 2)

AZALPENA

DESCRIPCIÓN

Etorkizuneko Pasealekuak izan beharko lukeen erabileraren hausnarketa kolektiboa egiteko tailerrak ditugu hauek.

Éstos son talleres para realizar una reflexión colectiva sobre los usos que debería tener el Pasealeku.

Erabilera tailerra bi zatitan burutuko da. Bietan diagnostikoan finkatutako oinarriak izango ditugu ardatz: egungo zerbitzuen analisia eta etorkizuneko Pasealekuaren ezaugarri orokorrak. Lehen zatian egungo erabileren egokitasuna aztertu eta erabilera berrien proposamenak landuko dira, erabilera posibleen zerrenda bat osatuz. Bigarren zatian, erabileren arteko bateragarritasuna eta hauen ezaugarri nagusiak definituko dira. Ondoz ondoko bi hausnarketa hauen helburua Pasealekuak herritarren beharrizanei ahalik eta egokien erantzuteko aproposenak diren erabilerak finkatzea da.

El taller de propuestas se realizará en dos partes y el eje central de ambos serán las bases definidas en la fase de diagnóstico: el análisis de los servicios actuales y las características generales del Pasealeku futuro. En la primera parte se analizará la idoneidad de los servicios actuales y se debatirán nuevas propuestas de usos. En la segunda parte se estudiará la compatibilidad entre los diferentes usos y se definirán sus características generales. El objetivo de estas dos reflexiones consecutivas será establecer los usos más adecuados que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

1.Erabilera tailerra: dagoena 1.Taller de usos: eta proposamenak

preexistencias y propuestas

HAUSNARKETA MAHAIAK

MESAS DE REFLEXIÓN

Lehen tailer honetan taldeka egingo da lanketa. Lehen hausnarketa egun Pasealekuan dauden erabileren gainean egingo da, izan ere gaur egungo preexistentziak baititugu abiapuntu etorkizunean Pasealekuak izango dituen erabilerak definitzeko. Talde bakoitzak, diagnostiko fasean definitutako etorkizuneko Pasealekuaren ezaugarri nagusi eta orokorrak oinarri hartuta, lehenik eta behin egun dauden zerbitzu eta erabilerak eta ezaugarri horien arteko bateratasuna aztertuko du, egungo egoera etorkizuneko egoera berri horri egokitzeko bideak definituz.

En este primer taller se trabajará por grupos. La primera reflexión se realizará en torno a los usos actuales del Pasealeku, ya que son estas preexistencias el punto de partida para la definición de los usos del Pasealeku futuro. Cada grupo, tomando como base las características generales del Pasealeku futuro definidas en la fase de diagnóstico, primeramente analizará la compatibilidad de los usos actuales con estas características, con el objetivo de establecer pautas para adecuar la situación actual del Pasealeku a ese escenario de futuro.

Ondoren, erabilera berrien zerrenda osatu eta adostuko du talde bakoitzak, herriko beste zerbitzuen analisian detektatu diren gabeziak edota beharrizanak aztertuz eta Pasealekuaren ezaugarri nagusi horiekin bateragarrien diren erabilerak finkatuz.

A continuación, se establecerá una lista de nuevos usos que consensuará cada grupo, analizando las carencias o necesidades detectadas en el análisis de los espacios de servicio del pueblo y definiendo los usos más acordes con las características del Pasealeku futuro.

53


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA DINAMIKAREN FITXA

FICHA DE LA DINÁMICA

Lan esparrua

Ámbito de trabajo

Pasealekua

El Pasealeku

Antolaketa

Organización

Talde kopurua: 7 Talde bakoitzeko pertsona kopurua: 4

Número de grupos: 7 Número de personas por grupo: 4

Iraupena

duración

90 min

90 min

Zer lortu nahi dugu?

¿Qué queremos conseguir?

1/Pasealekuko

1/Analizar

erabileren egungo eta etorkizuneko ezaugarrien bateragarritasuna aztertu Egungo erabilerak etorkizuneko Pasealekuak izango dituen ezaugarriekin bateragarriak diren aztertu.

2/

Etorkizuneko Pasealekuaren erabileraegitura berria finkatu Aurreko hausnarketaren arabera, Pasealekuak aurrerantzean izaten jarraitzea nahi ditugun erabilerak finkatu.

3/Egitura erabilera gehigarriz osatu Pasealekuak etorkizunean finkatu dugun izaera hori bete dezan hobekien egokitzen diren erabilera berrien zerrenda osatu.

la compatibiliad de los usos actuales con las características del Pasealeku futuro Analizar si los usos actuales cumplen con las características del Pasealeku futuro.

2/Establecer la nueva estructura de usos del Pasealeku futuro Establecer los usos que deberían de continuar en el Pasealeku, acorde con la reflexión anterior.

3/Completar

la estructura con nuevos

usos Completar una lista de nuevos usos más adecuados que posibiliten que el Pasealeku en un futuro tome ese nuevo carácter que hemos establecido de antemano.

54


PASILEKU DIAGNOSTIKOA

1. FASEA / FASE 1 ESPAZIOEN KATALOGAZIOA CATALOGACIÓN DE ESPACIOS GAUR EGUNGOAREN ezaguera eta balorazioa consciencia y valoración de la SITUACIÓN ACTUAL TXIKIPARK

JUBILATUEN EGOITZA HOGAR DE LOS JUBILADOS

ELAI ALAIEN EGOITZA SEDE ELAI ALAI

TABERNAK BARES

BERRITZEGUNEA

HERRIKO beharrizanak detektatu detección de las necesidades del PUEBLO

ETORKIZUNEKO IZAERA CARÁCTER DE FUTURO ETORKIZUNA definitu ezaugarriak eta baldintzak definir el FUTURO características y condiciones


PASILEKU PROPOSAMENAK

2. FASEA / FASE 2 ERABILERAK DEFINITU DEFINICIÓN DE USOS EGUNGO ERABILERAK USOS ACTUALES

+

ERABILERA BERRIAK NUEVOS USOS

UMEEN TXOKOA TXOKO DE LOS NIÑOS

JUBILATUEN TXOKOA TXOKO DE LOS JUBILADOS

ARETO FUNTZIOANITZA SALA MULTIFUNCIONAL

TABERNA BAR

GAZTEEN TXOKOA BERRITZEGUNEA

TXOKO DE LOS JÓVENES

LIBURUTEGIA BIBLIOTECA

TAILERRAK TALLERES

MEMORIA ETA ONDAREA MEMORIA Y PATRIMONIO

56


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA Gaur egun dauden erabilerek definitu dugun etorkizuneko Pasealekuaren ezaugarriekin bat egiten dute?

¿Se adecúan los usos actuales a las características establecidas para el Pasealeku futuro?

BAT DATOZ: Puntu klabeak

SE ADECÚAN: Puntos clave

Etorkizuneko Pasealekuaren izaerarekin bat datozen egungo erabilerak PUNTU KLABEAK direla esango dugu, hau da, etorkizunean erabilera horiek bertako ezaugarri izango direla, Pasealekuaren izaeraren parte, eta beraz bertan proposatzen ditugun erabilera berri eta moldaketek hau oinarri hartu beharko dutela eta erabilera-egitura berri honi egokitu beharko zaizkiela.

Estableceremos los usos que se adecúan al carácter del Pasealeku futuro como PUNTOS CLAVE, esto es, que estos usos pasarán a ser una característica del Pasealeku y formarán parte de su carácter. Por consiguiente, tanto los nuevos usos que se propongan como cualquier adaptación tomará como base esta nueva estructura de usos y se adecuará a ella.

Umeen txokoa

Txoko de los niños

Pasealekuan umeei zuzendutako zerbitzu bat egotea garratzitsu ikusten da, baina umeentzako eskaintza publiko eta hezitzaile bat eskainiz.

Jubilatuen txokoa Jubilatuei zuzendutako zerbitzu publiko batentzat Pasealekua kokapen egokia dela ikusten da.

Areto funtzioanitza Pasealekuko erabiltzaile anitzek erabiltzeko areto bat ekintza ezberdinak antolatzeko aukera bezala ikusten da.

EZ DATOZ BAT: Baldintzatzaileak Etorkizuneko Pasealekuaren izaerarekin bat ez datozen egungo erabilerak BALDINTZATZAILEAK direla esango dugu, hau da, Pasealekuak ezarritako ezaugarri horien araberako garapena izan dezan, zerbitzu horiek lekualdatu beharko liratekeela, hauek ez baitituzte bermatzen Pasealekuaren etorkizuneko eskakizunak.

Berritzegunea Hezkuntzaren sektoreari zuzendutako zerbitzu honentzat bulego erabilera izanagatik Pasealekua kokapen desegokia dela ikusten da.

Se ve importante que haya un servicio dirigido a los niños en el Paseleku, pero con una oferta educativa de carácter público.

Txoko de los jubilados Se ve adecuado el Pasealeku como localización para un servicio dirigido a los jubilados.

Sala multifuncional Se estima la sala como una oportunidad para realizar diferentes actividades por los distintos usuarios del Pasealeku.

NO SE ADECÚAN: Condicionantes Estableceremos los usos actuales que no se adecúen al carácter del Pasealeku futuro como CONDICIONANTES, esto es, que, para que el Paseleku tenga un desarrollo acorde con las características establecidas, estos usos deberán de trasladarse, ya que no aportan las condiciones establecidas.

Berritzegune Se ve al Pasealeku como una localización inadecuada para este servicio debido a su uso de oficina dirigido al sector de la educación.

57


PASILEKU PROPOSAMENAK

2. FASEA

Erabilera egokiak Usos adecuados

2. erabilera tailerra:

2. taller de usos:

zehaztapenak

concreciones

EZTABAIDA TALDEA

GRUPO DE DEBATE

Bigarren tailer honetan, parte hartzaile guztien artean burutuko da aurretik proposatutako erabilera horien geineko hausnarketa, eztabida talde bakar batean lan eginez.

En este segundo taller, los participantes reflexionarán juntos sobre los usos anteriormente expuestos, trabajando en un mismo grupo de debate.

Erabilera proposamen guztiak mahai gainean izanik, erabilera hauen arteko bateragarritasuna eta harremana aztertuko da, banaka ez ezik denek batera osatzen duten multzoaren egokitasuna bermatzeko. Pasealekuaren etorkizuneko ezsenatoki horri egokitzen zaizkion erabilera multzoa finkatuko da eta erabilera bakoitzaren ezaugarri nagusiak definituko dira.

Analizaremos la compatibilidad entre los diferentes usos y sus posibles relaciones, con el fin de garantizar no solo el buen funcionamiento de cada servicio como unidad sino del conjunto que conforman. Se establecerá un grupo de usos que mejor se adecúan a ese escenario de futuro que hemos definido anteriormente y se definirán las característias generales de cada uso.

2. taller de usos: concreciones.

2. erabilera tailerra: zehaztapenak.

58


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA DINAMIKAREN FITXA

FICHA DE LA DINÁMICA

Lan esparrua

Ámbito de trabajo

Pasealekua

El Pasealeku

Antolaketa

Organización

Talde kopurua: 1, parte harzaile guztiak batera Partaide kopurua: 20

Númeo de grupos: 1, todos los participantes Número de participantes: 20

Iraupena

Duración

90 min

90 min

Zer lortu nahi dugu?

¿Qué queremos conseguir?

1/Erabileren ezaugarri nagusiak definitu. 1/Definir las características generales de Aurreko tailerrean osatutako erabilera posibleen zerrenda aztertu eta erabilera bakoitzaren ezaugarriak deskribatu: zeini dagoen zuzendua, eskaintzen dituen ekarpenak, funtzionamendua hobetzeko moldaketak...

cada uso. Analizar la lista de usos definida en el taller anterior describiendo las características de cada uno: a quién está dirigido, qué aporta, adaptaciones para mejorar su funcionamiento...

2/Erabileren

2/Analizar la compatibilidad y la relación

arteko bateragarritasuna eta harremanak aztertu. Erabilera ezberdinen artean sor daitezkeen erlazioak eta haien arteko konbibentzia aztertu.

3/

Pasealekuaren etorkizuneko izaerari gehien egokitzen zaion erabilera multzoa definitu. Etorkizunean jarraipena izango duten eta erabilera gehigarriek osatzen duten erabilera multzoa zehaztu.

entre los usos. Analizar las relaciones que puedan establecerse entre los diferentes usos y la convivencia entre ellos.

3/Definir el grupo de usos que mejor se

adecúa al carácter del Pasealeku futuro. Cocretar el grupo de usos compuesto por los actuales usos que tengan continuidad y los nuevos usos complementarios.

59


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA hobekuntza eta moldaketak mejoras y adecuaciones

ESPAZIO PUBLIKOA

KIROL GUNEAK ZONAS DEPORTIVAS Zoruko marken eta material ezberdinen bitartez definitu eta antolatu Definir y ordenar mediante marcas en el suelo y diferentes materiales

EKITALDI PUNTUALAK EVENTOS PUNTUALES Plazan ekintza hauek burutzeko beharrezko atonketak burutu: instalazioak ipini, zorua berritu... Habilitar la plaza para la realización de estas actividades: reacondicionar las instalaciones, renovar el suelo...

FRONTOIA FRONTÓN Ondoko aretoarekin harremandu, aretoko ekintzak frontoira ireki eta zabaltzea ahalbideratu Consolidar la relación con la sala adyacente, posibilitar la extensión de las actividades de la sala al espacio del frontón Frontoi erabilera berreskuratu eta zorua egokitu Recuperar el uso de frontón y adecuar el suelo para ello

AUDITORIOA AUDITORIO Auditorioa estali: kalitatezko eszenatoki bat lortu Cubrir el auditorio: lograr un escenario de calidad

KIOSKO-ESZENATOKIA QUIOSCO-ESCENARIO Ekintza txikiak antolatzeko: dantza taldeak, bandak... Para eventos pequeños: grupos de danza, bandas... Plazan antolatzen diren ekintzekin konpatiblea (ekitaldiak, jaiak...): desmuntagarria? Compatible con las actividades que se realizan en la plaza (eventos, fiestas...): ¿desmontable?

BALCÓN SACAFALTAS BALCÓN SACAFALTAS Probetxu handirik gabeko espazioa: eskailerak eta balkoia bera gutxi erabili Espacio desaprovechado: escaso uso de las escaleras y el balcón Espazio hau itxi: barne espazio gehigarria lortu eta eraikinen arteko lotura eskaini Cerrar este espacio: lograr espacio interior adicional y dotar de una conexión entre los dos edificios

60


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA

adin tarte ezberdinei zuzendutako zerbitzuak servicios dirigidos a diferentes rangos de edad

TXOKOAK

UMEEN TXOKOA JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN Pasealekuko plaza umeen aisialdiko espazio naturala El Pasealeku es un espacio de ocio natural de los niños Umeei bideratutako zerbitzu publiko baten falta herrian Ausencia de un servicio público dirigido a niños en el pueblo

EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS Umeei bideratutako jarduera plan bat Un plan de actividades dirigido a los niños Ez uneoro programa bat jarraitu, jarduera plan horretatik kanpo umeek zerbitzua libreki erabili, beti ere ardurazko pertsona baten zaintzapean Uso libre del servicio por parte de los niños fuera de ese programa, bajo el cuidado de una persona responsable Arduradun bat, eginkizunak: - Programazioa burutu - Lokala, materiala eta funtzionamenduaren arduradun - Anti-txikiparking, ardura elkarbanatua: arduraduna + guraso, aiton-amon… Un responsable, funciones: - Ejecutar la programación - Responsable del local, material y su funcionamiento - Anti-txikiparkig, responsabilidad compartida entre el responsable y los cuidadores de los niños (padres, abuelos...)

0-10 gurasoak padres aiton-amonak abuelos ...

egun osoa todo el día goizak: jaioberriak ahurdunak mañanas: recién nacidos y embarazadas arratsaldeak: umeak tardes: niños + asteburuak fines de semana oporrak vacaciones

GAZTEEN TXOKOA JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN Gazteak dira plaza gehien erabiltzen duten sektorea, umeekin batera Son los jóvenes los mayores usuarios de la plaza, junto con los niños Lonjen alterbatiba gisa, gazteei bideratutako zerbitzu bat bertan kokatzea estrategikoa izan daiteke Colocar un servicio dirigido a jóvenes podría ser estratégico, como alternativa a las lonjas

EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS Gazteekin batera antolatu eta diseinatutako lekua, haien behar eta nahien arabera Servicio proyectado y diseñado por y para los jóvenes, adecuado a sus necesidades y deseos Autonomia, beste adinekiko independentzia behar: kanpo zein barru espazio independienteak, sarrera independiente batekin Autonomía, necesidad de independencia respecto a otras edades: espacios independientes, tanto interiores como exteriores, con un acceso independiente

10-16 arratsaldeak tardes

+

asteburuak fines de semana oporrak vacaciones

61


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA

adin tarte ezberdinei zuzendutako zerbitzuak servicios dirigidos a diferentes rangos de edad

TXOKOAK

JUBILATUEN TXOKOA JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN Adin tarte garrantzitsu baten presentzia bermatu Pasealekuan (gizartearen herena) Garantizar la presencia de un rango de edad relevante en el Pasealeku (un tercio de la población) Jubilatuen nortasuna, mugikortasun urritasuna… kontuan hartuz, beraiei zuzendutako espazio bereziak behar Teniendo en cuenta su carácter, problemas de movilidad... necesidad de espacios dirigidos a ellos

EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS Zerbitzu publiko bat baina sektore (adin-tarte) zehatz bati zuzendua, sektore honi bideratutako eta haien ekintzei egokitutako espazioekin Un servicio público dirigido a un sector (rango de edad) concreto, con espacios adecuados y desarrollados para sus actividades Zerbitzu puntualki irekia, herritar ororen parte hartzea eta beste adin tarteekin harremantzea bermatu: interes orokorrekoak izan daitezkeen hitzaldiak, ikastaroak, adin tarte ezberdinen arteko ekintzak… Servicio puntualmente abierto a todos los ciudadanos y fomento de la relación intergeneracional: charlas de interés común, cursos, actividades intergeneracionales...

+60 herritar oro cualquier ciudadano

egun osoa todo el día

MOLDAKETAK ADAPTACIONES IRISGARRITASUNA ACCESIBILIDAD Irisgarritasun txarra, jubilatu askok bertaratzeko kotxeak erabiltzen dituzte eta kotxeak plazara sartzeak espazio honen erabilera oztopatzen du Mala accesibilidad, muchos jubilados utilizan el coche para acercarse y el acceso de coches a la plaza entorpece su uso Irisgarritasuna hobetu: goiko aldean, Allende Salazar kalean, aldi baterako aparkalekua gorde, jubilatuak bertan utzi eta jasotzeko eta goitik beherako irisgarritasuna hobetu Mejora de la accesibilidad: reservar una plaza de estacionamiento en la parte de arriba, en la calle Allende Salazar, para dejar y recoger a los jubilados y mejorar la accesibilidad desde arriba abajo Plazara kotxeak sartzea debekatu Prohibir la entrada de los coches a la plaza Tabernetako probeedoreentzako ordutegia mugatu (goizez) Restringir el horario de entrada de los proveedores de los bares (mañanas)

IREKIERA MAILA GRADO DE APERTURA “Klub” izaera gainditu eta hirugarren adineko komunitate osoa integratzen duen zerbitzua garatu, publikoa den heinean Romper con el carácter de “club” y desarrollar un servicio que integre a toda la comunidad de la tercera edad, en la medida que es público

62


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA publiko orokorrari zuzendutako zerbitzuak servicios dirigidos al público general

OROKORRAK

LIBURUTEGIA JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN Herrian dagoen behar izan bat asetu Satisfacer una necesidad del pueblo

EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS Pasealekuko “txoko” ezberdinekin hartuemanean, jarduerak antolatu umeen txokoarekin, gazteen txokoarekin, jubilatuen txokoarekin… En relación con los diferentes “txokos” del Pasealeku, organizar actividades con el txoko de los niños, el txoko de los jóvenes, el de los jubilados... KONTSULTA ETA IRAKURGELA SALA DE CONSULTA Y LECTURA Adin tarte bakoitzarentzako materiala gorde eta erabiltzeko egokitutako espazioak Espacios adecuados para el almacenamiento y uso del material para cada rango de edad IKASGEAK SALAS DE ESTUDIO Bi motatakoak: isiltasun gelak eta talde lanetarako gelak De dos tipos: salas de silencio y de trabajos en grupo Liburutegiaren barruan, liburutegiko beste espazioekin loturik Dentro de la biblioteca, unidos a los otros espacios de la biblioteca Autonomoki, liburutegiaren ordutegitik kanpo, funtzionatzeko ahalmena: sarrera independientea, txartel bidezko sarbidea… Capacidad de funcionar autónomamente, fuera del horario de la biblioteca: acceso independiente, sistema de tarjetas... Puntualki, eskaera handiagoa denean (azterketa garaian…) Pasealekuko areto funtzionaitza erabiltzeko posibilitatea Puntualmente, en los momentos de mayor demanda (época de exámenes) posibildad de utilizar la sala multifuncional del Pasealeku

herritar oro cualquier ciudadano

egun osoa todo el día jaiegunetan itxita festivos cerrado ikasgelak: 24h salas de estudio: 24h

Liburutegiaren zerbitzu osagarria: KZ GUNEA Servicio complementario de la biblioteca: KZ GUNEA

63


PASILEKU

Erabilera egokiak Usos adecuados

PROPOSAMENAK

2. FASEA publiko orokorrari zuzendutako zerbitzuak servicios dirigidos al público general

OROKORRAK

TAILERRAK JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN Kultur Etxeko tailerren erabilera Pasealekura ekarriz, zerbitzu honen eskaintza zabaldu eta garatzeko posibilitatea El traslado del uso de talleres de la Casa de Cultura al Pasealeku posibilita la ampliación y un mejor desarrollo del servicio Kultur etxean tailerrak egiten diren espazioak libratuz bertako beste zerbitzuak handitu eta garatzeko posibilitatea eskaini Liberar el espacio utilizado para los talleres y posibilitar la ampliación y el desarrollo de otros servicios dentro de la Casa de Cultura

EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS Adin tarte ezberdinek erabili ahalko dituzten tailerrak Talleres para los diferentes rangos de edad Zerbitzua herritarren egungo eskaerei moldatzeko eta honi egokitutako kudeaketa eredu bat garatzeko aukera Oportunidad de adaptar el servicio a las necesidades actuales de los ciudadanos y generar una gestión adecuada a los mismos

herritar oro cualquier ciudadano

egun osoa todo el día

TABERNA JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN “Txoko” ezberdinen harremantzea gertatu Lugar de encuentro entre los diferentes “txokos”

EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS Pasealekuko erabilera guztiei eta publiko orokorrari zerbitzua emango diona Bar al servicio de todos los usos del Pasealeku y el público en general Pasealekuko taberna, denentzako taberna bat Bar del Pasealeku, un bar para todos

herritar oro cualquier ciudadano

egun osoa todo el día

64


PASILEKU PROPOSAMENAK

2. FASEA zerbitzu guztien artean elkarbanatutakoak compartidos por todos los servicios

Erabilera egokiak Usos adecuados

ELKARBANATUAK

ARETO FUNTZIOANITZA JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN Pasealekuko zerbitzu guztien artean elkarbanatutako espazioa, zeinak espazio zabalagoa behar duten edota publiko handiagoa duten ekintzak antolatzeko aukera eskaintzen duen: hitzaldiak, jardunaldiak... Un espacio compartido entre los diferentes usos del Pasealeku, el cual posibilite la realización de actividades que requieran de más espacio o con un mayor público: charlas, jornadas...

EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS Esklusibitaterik gabekoa, erabilera eskubide berdinekin Sin exclusividades, igualdad en el derecho de uso

herritar oro cualquier ciudadano

egun osoa todo el día

MOLDAKETAK ADAPTACIONES Bi aukera dos opciones EGUNGO ARETOA LA SALA ACTUAL Behe solairuan kokatua: Pasealekuko zerbitzu guztientzat eta orokorrean jendearentzat irisgarriena Situado en planta baja: el más accesible para los usuarios de los servicios del Pasealeku y para la gente en general Baldintza: Elai Alaiek beste egoitza bat beharko luke Condición: Elai Alai debería trasladarse a otra sede ARETO BERRIA NUEVA SALA Gaur egungoa dagoen bezala mantenduz, beste areto berri bat Manteniendo la sala actual como está, creación de otra sala multifuncional Irisgarritasuna arazoa izan daiteke, goiko solairuan, sarbideak… Problemas potenciales de accesibilidad, situado en la planta de arriba, accesos...

65


PASILEKU PROPOSAMENAK

2. FASEA

Erabilera egokiak Usos adecuados

BESTEAK MEMORIA ETA ONDAREA JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN Ondarea balioan jarri eta duintasuna eman: eraikinak, bunkerrak eta eremua bera Poner en valor y dignificar el patrimonio: los edificios, los búnquers y el conjunto como tal

EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS Lekua erakargarri egin, fluxuen mugimendu handiagoa eragin, pasabide nahiz egoteko leku bat izan dadila Hacer del Pasealeku un lugar atractivo, impulsar un mayor movimiento de los flujos, que sea un lugar de tránsito y de estar Bisitariak eta bisita gidatuak: ondarea ezagutzera eman eta Pasealekuaren kudeaketa ekonomikoarako aukera Visitantes y visitas guiadas: dar a conocer el patrimonio y ámbito de oportunidad para la gestión económica del Pasealeku

herritar oro cualquier ciudadano

+

bisitariak visitantes egun osoa todo el día bisita gidatuak: ordutegi zehatzak visitas guiadas: horario concreto

66


PASILEKU ONDORIOAK

prozesuaren ondorioak conclusiones del proceso

1

jarraipena continuación

PASEALEKUA ZERBITZU PUBLIKOEN GUNE EL PASEALEKU NÚCLEO DE SERVICIOS PÚBLICOS Pasealekua zerbitzu sarearen barruan El Pasealeku dentro de la red de servicios Pasealekuaren trataera integrala Tratamiento integral del Pasealeku Pasealekua eta Kultur Etxea, elkarren osagarri El Pasealeku y la Casa de Cultura, complementarios Sarearen berrantolaketa Reconfiguración de la red Ondarearen berreskuratzea Recuperación del patrimonio Lehentasunak eta ekintza-faseak Prioridades y fases de actuación

2

PROIEKTU KOLEKTIBOA PROYECTO COLECTIVO Proposamen indibidualetik kolektibora De propuesta individual a colectiva Oinarri sendoa Una base firme

3

JARRAIPEN BIDEAK PASOS PARA SU CONTINUIDAD Gune parte hartzailea Espacio participativo Erabiltzaileen inplikazioa Implicación de los usuarioa Administrazioaren erantzuna Respuesta de la administración

67


PASILEKU ONDORIOAK

14

Prozesuaren ondorioak Conclusiones del proceso

PASEALEKUA ZERBITZU PUBLIKOEN GUNE EL PASEALEKU NÚCLEO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pasealekua zerbitzu sarearen ba- El Pasealeku dentro de la red de rruan servicios Pasealekua historikoki zerbitzu publikoen kokagune izan da, herri eskola publiko bezala sortu zenez. Pasealekuaren bilakaera, ordea, ez da bat etorri herritarren eskakizun eta beharrizanen bilakaerarekin eta horren ondorio da gaur Pasealekua den gune azpierabili eta ahaztua. Prozesu honekin berriro zerbitzu gune bezala Pasealekuaren izaera indartu eta herriarekiko funtzioa definitzea bilatu da, zerbitzu sarearen barruan duen papera finkatzea, alegia.

El Pasealeku ha sido históricamente emplazamiento de servicios municipales, como lo fueron las escuelas públicas, pero su transformación a lo largo de los años, por el contrario, no ha seguido la evolución de las necesidades de la ciudadanía, lo que lo ha convertido en el lugar infrautilizado y olvidado que es hoy. Con este proceso se ha querido reforzar su carácter y definir su función para con el pueblo: esto es, definir su papel dentro de la red de servicios de Gernika-Lumo.

Bilakaera honek ekarri dituen ondorioek Pasealekua birpentsatzeko aukera ematen digute, eta herriko zerbitzu sare horren barruan eskaintzen dituen aukerak aztertzekoa. Pasealekuaren erabilerak proposatzeko sare honen analisia hartu da oinarritzat, bertako beharrizan eta urritasunak detektatu eta Pasealekuak bete ditzakeen erabilera egokienak definitzeko.

Las consecuencias que ha acarreado la transformación del Pasealeku nos llevan a reflexionar sobre las oportunidades que ofrece dentro de esta red de servicios. Como base a las propuestas de usos para el Pasealeku se ha relizado un previo análisis de la red existente, con el fin de detectar sus carencias y definir los usos más adecuados al Pasealeku.

Pasealekuaren trataera integrala

Tratamiento integral del Pasealeku

Pasealekua bera bai arkitektonikoki eta bai herritarren pertzepzioan osotasunean ulertzen den gunea izanik, Pasealekua izaera unitario baten bitartez definitzea garrantzitsua ikusi da. Pasealekurako planteamendu orokor bat landu da prozesuan zehar, bere ezaugarri nagusi eta orokorrak aztertu eta definituz.

Al ser el Pasealeku un ámbito que, tanto arquitectónicamente como por la percepción de los ciudadanos, se entiende como uno solo, de manera global, se ha considerado importante definirlo con un carácter unitario. Durante el proceso se ha trabajado un planteamiento general para el Pasealeku, definiendo y analizando sus características principales en conjunto.

Egun Pasealekua osatzen duten zerbitzu isolatuen aurrean, erabilera ezberdinak landu badira ere multzoaren konplexutasunean erabilerak beraien artean bateragarriak eta elkarren osagarriak izatea bilatu da, guztien arteko interrelaziotik sortzen den Pasealekua gune aberatsa sortuz.

Frente al aislamiento que componen el Pasealeku en la actualidad, y habiéndolos analizados por separado dentro del complejo conjunto que forman, se ha buscado la compatibilidad entre ellos buscando conformar un Pasealeku más rico mediante su interrelación.

68


Prozesuaren ondorioak Conclusiones del proceso

PASILEKU ONDORIOAK

Pasealekua eta Kultur Etxea, elka- Pasealeku y Casa de Cultura, comrren osagarri plementarios Pasealekuak dituen hainbat berezitasun aztertu eta baloratu dira, sarearen baitan posizio esanguratsua ematen diotenak: kokapen zentrikoa, beste zerbitzu gune garrantzitsuekiko hurbiltasuna, balio historiko nahiz memoriala, plazaren potentziala... Hortik abiatuz, Pasealekua izaera publikoa duen herritar orori zuzendutako kultura, heziketa nahiz aisia zerbitzuen kokagune egokia dela ikusi da. Irekitasun eta orokortasun maila hauek dira Kultur Etxeak betetzen dituen ezaugarriak eta, beraz, Pasealekua eta Kultur Etxea bera elkarren osagarri lirateke. Egun Kultur Etxean kokatzen diren erabilera ezberdinek duten espazio falta eta kalitatezko zerbitzua eskaintzeko zailtasunak baretu eta Kultur Etxearen eskaintza Pasealekuan handitzeko aukera ikusi da.

EGUNGO ERABILERAK USOS ACTUALES

Sa han analizado y valorado varias caracteríticas del Pasealeku que le otorgan una posición privilegiada dentro de la red: su céntrica localización, la proximidad respecto a otros servicios importantes, su valor histórico y memorial, el potencial de la plaza... Éstas carácterísticas son las que hacen del Pasealeku un lugar idóneo para servicios públicos del ámbito de la cultura, formación y ocio, dirigidos a la ciudadanía en general. Son los servicios de la Casa de Cultura los que poseen este carácter general y abierto, por lo que el Pasealeku y la Casa de Cultura serían espacios complementarios entre sí. El Pasealeku aportaría la oportunidad de paliar la falta de espacio y dificultad de ofertar servicios de calidad de la actual Casa de Cultura ampliando sus servicios en este ámbito.

+

ERABILERA BERRIAK NUEVOS USOS

UMEEN TXOKOA TXOKO DE LOS NIÑOS

GAZTEEN TXOKOA TXOKO DE LOS JÓVENES

JUBILATUEN TXOKOA TXOKO DE LOS JUBILADOS

LIBURUTEGIA BIBLIOTECA

ARETO FUNTZIOANITZA SALA MULTIFUNCIONAL

TAILERRAK TALLERES

TABERNA BAR erabileren arteko bateragarritasuna

PASEALEKUA

compatibilidad de los usos

KULTUR ETXEA

69


PASILEKU ONDORIOAK

Prozesuaren ondorioak Conclusiones del proceso

Sarearen berrantolaketa

Reorganización de la red

Pasealekuan erabilera berri horiek txertatzeak Kultur Etxearen berrantolaketa batetara garamatza beraz, bi espazio hauek elkarren osagarri diren heinean, zerbitzu baten lekualdaketak Kultur Etxeko beste zerbitzuen antolaketa berria eskatzen baitu.

La incorporación de los nuevos usos en el Pasealeku supone la reorganización de los existentes en la Casa de Cultura, siendo uno complementario del otro, ya que el traslado de alguno de los nuevos usos al Pasealeku supondría la restructuración de los otros servicios en la Casa de Cultura.

Zerbitzu sareko bi elementu hauen arteko harreman honetaz haratago, sareaz hitz egiten ari garenean guztien arteko osagarritasuna bermatzeaz ari gara, hau da, sareko elementu guztiek osatzen duten multzoak, denen batuketaren bitartez, herritarren beharrizanak modu egokienean asetzeaz; hori da “sarea” izatearen funtsa hain zuzen. Arlo honetan, Pasealekua adibide izanik, herriko sarearen hainbat gabezi detektatu dira prozesuan burututako analisian eta sarearen funtzionamendu egokirako bere egungo antolaketaren azterketa sakon baten beharra ikusi da, Pasealekuaren kasuaz haratago.

Más allá de la relación de estos 2 servicios concretos de la red, cuando nos referimos a la red, de una manera global, lo hacemos a la suma complementaria de todos los servicios, una suma que debe satisfacer las necesidades de los ciudadanos de la manera más apropiada: siendo éste el verdadero sentido de “red”. En esta dirección y tomando el Pasealeku como base, durante el análisis llevado a cabo en el proceso se han detectado varias carencias en la red local y se ha detectado la necesidad de un análisis más profundo de toda ella en la actualidad para conseguir un funcionamiento más idóneo.

Ondarearen berreskuratzea

Recuperación del patrimonio

Pasealekua bere osotasunean, eraikinek eta inguruko plaza eta espazio irekiek osatzen duten multzo bezala, herriaren ondare dira; ez ondare historiko eta arkitektoniko bakarrik, baita memoria kolektiboaren bizipenen eta Gernika-Lumoko gizartearen erreferente ere.

El Pasealeku en su totalidad, como conjunto de los diferentes edificios y plazas y zonas libres que los rodean, es un patrimonio no sólo histórico y arquitectónico, sino también un referente en la memoria colectiva de los ciudadanos y la sociedad de Gernika-Lumo.

Ondarearen erabilera eza da kalte gehien eragiten duena, elkarrizketetan ikusi den bezala leku hauek iraganean uztea eragiten duena batetik eta espazio hauen ondatzea ekartzen duena bestetik. Prozesu honekin Pasealekuak egun herrian bere lekua baduela erakutsi da, egungo Gernika-Lumoko biztanleen bizitzan funtzio bat betetzen duela eta hare gehiago bete dezakeela. Urteotan pairatu duen degradazioaren ondorioz hondatzen ari den ondare-gune honi, batez ere erabilerarik gabe edo “utziak” geratu diren eraikina eta kanpoko espazioak, duintasuna eman eta berreskuratzearen beharra agerian utzi da. Jubilatuen egoitzaren barruan dauden bunkerrak ikustaraztea ere berreskurapen horren atal bat litzake.

La falta de uso del patrimonio es la principal causa de su deterioro, ya que como se pudo comprobar en las entrevistas, tanto su anclaje en el pasado como su abandono, son sus 2 principales problemas. Con este proceso se ha demostrado que el Pasealeku aún cuenta con su espacio en el pueblo, que aún sigue cumpliendo una función en la vida de los habitantes de Gernika-Lumo y que puede seguir cumpliéndola en el futuro. Debido a la degradación sufrida en los últimos años, sobretodo en el edificio que ha quedado sin uso o “vacío” y en el espacio público, ha quedado clara la necesidad de su recuperación y dignificación. El visibilizar los bunkers que se encuentran dentro de la casa del jubilado podrían ser parte de esta recuperación. 70


Prozesuaren ondorioak Conclusiones del proceso

PASILEKU ONDORIOAK

Lehentasunak eta ekintza-faseak

Prioridades y fases de ejecución

Pasealekuaren bilakaerak trataera integral bat izatea funtsezkoa da, beraz. Beti ere ezaugarri eta plantemandu orokor horietara bideratuz pausuak, inbertsio gastuak jaitsiko dituen kudeaketa eredu bat jarraitzea ezinbesteko ikusi da, lehentasunak eta ekintza-faseak antolatuz. Honakoak dira duten eskuragarritasun mailagatik eta premiagatik ezarritako lehentasunak:

Resulta imprescindible por tanto el tratar de manera integral la transformación del Pasealeku. Dirigiendo siempre los pasos por esos planteamientos y características generales, se ve necesario el seguir un modelo de gestión que permita minimizar los gastos de inversión, estableciendo unas prioridades y unas fases de ejecución. A continuación, estas son las prioridades elegidas habiendo tenido en cuenta su viabilidad y urgencia:

PLAZA UMEEN TXOKOA ERAIKIN HUTSA

15

PLAZA TXOKO DE LOS NIÑOS EDIFICIO VACÍO

PROIEKTU KOLEKTIBOA PROYECTO COLECTIVO

Proposamen indibidualetik kolektibora

De propuesta individual a colectiva

Pasealekua berreskuratu eta erabilera publikoa emateko hainbat proiektu proposatu izan dira, baina prozesu honekin herritarrek gune hau berriro ere bereganatzea bilatu da, hiritarren jabekuntzaren bitartez proiektu kolektibo bat sortzeko.

Para recuperar y dotar de uso público al Pasealeku varios has sido los proyectos propuestos en los últimos años, pero con este proceso se ha buscado también que los ciudadanos volvieran a hacer suyo este espacio, para de este modo y mediante el consiguiente empoderamiento, generar un proyecto colectivo.

Oinarri sendoa

Una base firme

Prozesu honek oinarri-oinarritik abiatzea bilatu du, egun dagoenaren azterketa eta etorkizunaren ezaugarri orokorrak finkatzetik, herriko gizartearen aniztasuna barneratzen duen sektore ezberdinetako norbanakoz osatutako partaide taldeak kolektiboki adostutako oinarriak finkatzea bilatuz. Aurrez egindako hausnarketatik ondorioztatutako emaitzak izatea da oinarri hauei sendotasuna eta balioa ematen diotenak. Ondoren garatu daitezkeen proiektu orok izango ditu garapen eta zehaztapen handiagoz lantzeko oinarri hauek.

Este proceso ha buscado partiendo desde la base, el análisis de lo existente hoy en día y las características generales que se quieren para el futuro, el llegar a unos ejes consensuados de manera colectiva por el grupo de participantes provenientes de diferentes sectores de GernikaLumo, muestra de la diversidad de su sociedad. Las conclusiones obtenidas de la reflexión previa son la base firme que pone en valor estos ejes consensuados. Y a su vez, estos ejes serán la base de los proyectos venideros para seguir siendo desarrollados y concretados.

71


Jarraipena Continuación

PASILEKU ONDORIOAK

16

JARRAIPEN BIDEAK PASOS PARA SU CONTINUIDAD

Gune parte hartzailea

Espacio participativo

Prozesu honen, eta bai bere aurrekarien, funtsa herriko arlo ezberdinetan espazio erabakitzaileak sortzea da, elkarren artean gurutzatzen diren bideen topaleku izan eta adostasunetara heltzeko. Prozesu honen hurrengo pasuak jada sorturiko espazio erabakitzaile honen baitan egiten jarraitzea garrantsitsua da, bide hau indartu eta jarraipena emateko.

Este proceso, así como sus predecesores, apuntan a la necesidad de continuar fortaleciendo y extendiendo esta vía como opción real en la toma de decisiones en diferentes aspectos y proseguir con la labor de empoderamiento de la ciudadanía.

Erabiltzaileen inplikazioa

Implicación de los usuarios

Prozesu honetan Pasealekuaren etorkizunaren oinarriak zehazteko herritarren ikuspegi osoa barneratu nahi izan duen partaidetza ireki eta anitza bilatu den bezala, Pasealeku berria osatuko duten zerbitzuen diseinuan erabakigarria izango da bertako erabiltzaile zuzenen lankidetza zerbitzu hauen diseinua beharrei eta funtzionamenduari egokitua izan dadin; eskainitako zerbitzua (eta Pasealekuaren etorkizuna) arrakastatsua izan dadin azken finean.

Al igual que durante el proceso se ha querido buscar una participación abierta y diversa para recoger la visión completa de la ciudadanía en el establecimiento de las bases de futuro, a la hora de definir las características de los nuevos servicios, también será necesaria una participación directa de sus futuros usuarios para definir un diseño y funcionamiento adaptado a sus necesidades; para que al fin y al cabo, el servicio ofrecido (y el futuro del Pasealeku) sea el más adecuado posible.

Hala nola, erabilera bakoitzaren arabera, gazteen txokoan GAZTEAK eta ELKARTE HEZITZAILEAK lirateke, umeen txokoan UMEAK, GURASOAK eta HEZITZAILEAK, kultur etxeko zerbitzuetan TEKNIKARIAK eta ERABILTZAILEAK, espazio publikoan EKINTZEN ANTOLATZAILEAK, PASEALEKUKO ZERBITZUAK, HERRITARRAK...

Siendo así, en función de cada servicio, se hará necesaria la participación de sus futuros usuarios. En el caso del txoko de los jóvenes, los JÓVENES y EDUCADORES, en el txoko de los niños, NIÑOS, PADRES y EDUCADORES, en los servicios de la Casa de Cultura, TÉCNICOS y USUARIOS, en el espacio público, los ORGANIZADORES DE EVENTOS, LOS SERVICIOS DEL PASEALEKU, CIUDADANOS...

Administrazioaren erantzuna

Respuesta de la administración

Prozesu honen jarraipenak bertako parte diren agenteen inplikazio eta konpromisoan pausu bat ematea suposatzen du. Administrazioaren kasuan, prozesuan aktiboki parte hartzen jarraitzeaz gain, prozesuaren garapena bermatu eta bere baliabideak, baliabide teknikoetatik difusiora, prozesuaren eskuetan jartzea esan nahi du, adostutako proiektuaren oinarriak garatzen jarraitzeko. Horrez gain, elkarrizketarako, ideiak elkarbanatu eta adostasunetara heltzeko bideak eta espazioak sortzen jarraitzea ezinbestekoa da.

La continuidad del proceso supone un paso más en el grado de implicación y compromiso de todos los agentes que son parte del mismo. En el caso de la administración, significa continuar participando activamente en el proceso, cuidar del mismo y seguir facilitando las vías y espacios de discusión, consenso y contraste y dar un paso más en su compromiso con la facilitación de diferentes recursos (desde lo técnico a la difusión) así como trabajar para la materialización final del proyecto consensuado.

72


Eskerrak / Agradecimientos Prozesuan parte hartutakoei / a los participantes en el proceso Taldeei / a los grupos: Babesleku txikipark/Jubilatuen egoitza/Berritzegunea/Elai Alai dantza taldea/ Eusko Alkartasuna (EA)/ Sortu/Eusko Alderdi Jeltzalea (EAJ-PNV)/ Kultura teknikariak - Kultur Etxea/Hirigintza teknikariak/Jai Batzordea/Gernika Racing Elkartea/Txu gazte taldea/Iparragirre Rock Elkartea/ Allende Salazar + guraso elkartea/Gernikako Institutua/Barruti eskola + guraso elkartea/ San Fidel ikastola/Seber Altube ikastola/EPA/ Marijesiak Lagunak Kultur Elkartea/Gernika Gogoratuz/ Busturialdeko AEK/Aita Villasante udal euskaltegia/Gernika Batzordea/Kultura Batzordea/Gorabide/ Lobak/Astra/Ure/Zineklub/Arrano kultur elkartea/Ernai gazte taldea/Segundo Olaeta musika eskola/ Merkatari elkartea/Ostalari elkartea Tailerretara etorri zaretenei / a los que habéis acudido a los talleres: Ane Ramos/Itsasne Zarrabeitia/Dabid Zelaia-Zugadi/Mª Carmen Villa/Natalia Aboitiz/Camino Saiz/Nora Urkitza/Ainhoa Vazquez/Irati Bidaurreta/Itsasne Gabriel/Begoña Landa/Iban Vicente/Isabel Olalla/Marijo Deogracias/ Lander Madariaga/Aitor Omaetxebarria/Mentxu Novaliches/Ainara Belaustegi/Gorka Arrien/Vanessa Lamas/Luis Ortuzar/Ariane Ensunza/Jone Amezaga/Ane Ibarzabal/Ainhoa Iturriarte/Leire Etxebarria/ Xabier Goiria/Sabin Ibazeta/Aitor Uribeetxebarria/Andrea Aiape/ Paul Arzanegi/Aritz Erdaide/Ana Hormaetxe/Leire Gonzalez/Larraitz Uriarte/Lourdes San Sebenino/Aiora Musatali/Naiara Urberuaga/ Beñat Amutio/Nere Obieta/Oier Plaza/Nile Uribarrena/Asier Aurrekoetxea/Makri/Alejandra/Maria Uribe/ Bego Jaio/Igone Olabarria/Ianire Lejarzegi/Noelia Serna/Iñigo Magunagoikoetxea/Amaia Arrugaeta/ Jesús Garatxena/Igone Olabarria/Maite/Isabel López/Juan Vázquez

Elkarlanak /Colaboraciones Olatz Longarte soziologoa / socióloga Pasileku lantaldea


metxeakolektiboa@gmail.com m-etxea.com fb: M-etxea @metxea

Profile for M-etxea Kolektiboa

Pasileku prozesuaren txostena  

Pasileku prozesuaren txostena  

Profile for m-etxea
Advertisement