{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

IKERKETA PROIEKTUA

BERREIBAR ERAIKIN INDUSTRIALEN BERRERABILTZE PROAKTIBOA EIBARREN


IKERKETA PROIEKTUA

BERREIBAR ERAIKIN INDUSTRIALEN BERRERABILTZE PROAKTIBOA EIBARREN

Berreibar proiektuaren 0.Fasean egindako ikerketa lanaren ondotik 2013.urtean proiektuaren 1.Faseari ekin zaio, non proiektuan inplikatuta dauden agenteekin lan zuzena burutu den. Fase honetan beraz bai eraikinen JABEEKIN, bai eraikinen ERABILTZAILE posibleekin egindako parte hartze prozesua aurkitu dezakegu. Honetaz gain, eta proiektua helarazteko helburuarekin estrategia kultural baten planeteamen‐ !"#$%&%$!%'()*+%($!#,$)+#($%&%$#&#+-#&%($.)/).)0)+#+)-$1#0*#$)+#($.#)*+%($234#/%#&%($-(!-&)%*#5-$$.#*3

Metxea ikerketa taldea 01 31


IKERKETA PROIEKTUA

BERREIBAR ERAIKIN INDUSTRIALEN BERRERABILTZE PROAKTIBOA EIBARREN

JABEAK­ERAIKINAK eraikinen aukeraketa:

iRIZPIDE nagusiak

03

hiri estrategia

04 05

KOKAPEN PLANOA

eraikinen fitxak:

EO1: UBITXA 08 E02: BISTA EDER 12 E03: IBARGAIN 02 E04: GISASTUBIDE 01 E05: ESTAZIÑO 18 E06: IPARRAGIRRE 07 E07: IPARRAGIRRE 08 E08: ERREKATXU 03 E09: ERREKATXU 05 E10: BIDEBARRIETA 23­25 E11: ASUA ERREKA 05

JABEEKIN ELKARRIZKETAK:

ELKARRIZKETa HELBURUAK ELKARRIZKETA metodologia ondorioak

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 02 31


AUKERATUTAKO ERAIKINAK AUKERAKETA IRIZPIDEAK Eibarren erabilerarik gabeko eraikin industrial mordoa aurkitzen dugu, beraz, asko dira interbentzio baten beharra duten hutsune urbanoak. Hala ere, arazo hau ez da urbanistikoa bakarrik, izan ere hut‐ sune hauek birmoldatzea garrantzi handiko transformazio sozio‐urbanoa baita. !"#$%#"&'()*+&',*%#(*-.,*"*-(&/#(#-/.#$*%(&,/"#/&0*#(&""&#1(2#/()&3'*/.('#4*#'5(6"%*&-/.#(#-%/#/$&#( eta egungo egoerak ematen dizkigun aukeretara mugatzea erabakitzen da. Horrela bada, eta lehen hurbilketa gisa, birmoldatzeko egokiak izan daitezkeen eraikinen aukeraketa bat egiten da. Aukeraketa honetarako eraikinaren tamaina eta inguruan garatzen diren aktibitateak faktore era‐ bakigarriak izango dira; baina ez dira bakarrak izango, eraikinaren kokalekua eta bere egoerak ere garrantzi handia izango baitute. !.-&"#-&/#"#-%(*"*$6*)&#-(%')%"&'0%#-(*$#'0%()*"#7 . KOKALEKUA7(8*2#"-%(&"#*-*'(#,-%(2*"+%1)#0#""*()*"&'(#""&'5(&$().0.(#4#$/.(2&4#"(&"#*-*'(2#/&'( aktibazioak beste batzuen birmoldaketaren hasiera izatea nahi dugula etorkizunean. Horregatik gar‐ rantzitsua da eraikina zonalde degradatu batean egotea, baina ez aktibitatea eta mugimendua da‐ goen zentrotik oso urrun. . TAMAINA7(&$()#(-%+&'*0#""*#(/#+#*'#(4#')*-%(&"#*-*'(2#/(2*"+%1)#/$&'(4#,/&#5(4%'&-()*".(#,-%( &,-#/.-%(1.-&&1#-%9(:#*'&"#(#-/*2*/#/&(&/#(&).-*(#,-%(2&4#"-%(0&'*/.$-&(&,6#$*%(0.$/*#(2&/&/$&-%9( ;'/&"2&'/$*%#(6"%0"&,*2%#()&'(-#,.#'(2#-#""*-(61#'/&#/$&'()#(4%""&1#-%(/#+#*'#-%(&"#*-*'(2#/(#.‐ -&"#/$&#9(<#1#(&"&(&0%-*#0%(*-.,/&'().0.(/#+#*'#(/=*-*-%(&"#*-*'(2#/&/*-(4#,*(&/#(&,6&"*&'/$*#(/#+#*'#( handiagoko beste eraikin batzuetara eramatea. . AKTIBITATEA hiria hutsunez beteta egotearen kontua inguruan garatzen den aktibitatearekin lo‐ tua dago; izan ere geroz eta hutsago egon, orduan eta aktibitate gutxiago izango baitu. Aktibitate nulua edo ia nulua duen zonalde baten aktibitatea sortzea oso zaila da, helburu ez baita foku berriak sortzea, dauden aktibitate eremuak indartu eta hedatzea baizik. . EGOERA7(2*"+%1)#/.(2&4#""&-%( &"#*-*'#"&'( &0%&"#( &$()#( &"#2#-*0#""*#5( 2#*'#( 2#*( 0#""#'/$*/,.#9( Oso degradatuta dagoen eraikin baten birmoldaketarako lehen inbertsioa garestiagoa izango da, eta ahal den neurrian inbertsio oso handia eskatzen ez duten eraikinekin hastea komenigarria da. Auto‐ eraikuntzaren bidez ere gastu horiek jaisten ahaleginduko gara, eraikinak ematen dituen aukeren arabera noski.

03


AUKERATUTAKO ERAIKINAK HIRI ESTRATEGIA / ERRONKA NAGUSIAK !.""&/*-(#*6#/./#-%(*"*$6*)&&$(0#*'(0#""#'/$*/,.#(*$#'0%()#(&"&(#.-&"#/./#-%(&"#*-*'#(4*"*(&,/"#/&0*#( baten kontextuan kokatzea, edo behintzat honen birmoldaketaren bitartez Eibarko herriak dituen hirigintza arazo larrienei erantzun ematen saiatzea. 8"#2*1&"#"*-(0#2&-%(&"#*-*'(2#/(2*"+%1)#/$&#"&'(#-$*%#-(&"#0*'(6%,*/*2%()&=&'/&()*/.(2&"&(*'0.".( gertuan, izan ere degradatutako gune batean aktibitate berri bat gertatzen hasten baita. Aktibitate berri hau eraikina berarekiko mesedegarria izango da beraz, baino baita honen ingururako ere, izan &"&( 4*"*#"&'( &""&0&'&"#$*%"#-%( 1&4&'( 6#.,.#( *$#'0%( 2#*/#5( &/%"-*$.'&#'( 1%"#/.( )#*/&$-&&'( 1%"&&'( hazia.

. BI FOKO ZENTRALEN DESOREKA7(:%*-%(#1)&#(&/#(A&4&-%(#1)&#9 !$-&'(."/&(4#.&/#'(8*2#""&-(6#*"#/.()*/.&'(4*"*(2&""*-.'/$#(&/#(#1)#-&/#(,%$*%B&-%'%+*-%&'(%'‐ dorioz herriaren Goiko Aldeak bultzada nabarmena jaso du, 2. maila batean utziz herriaren Beheko !1)&#( C2&/*)#'*-( 4&""*#"&'( $&'/".#( *$#'( )&'#D9( E&,-%'6&',#$*%( '#2#"+&'#( #."-*/$&'( ).0.( 0#."( egunean beraz bi alde hauen artean, Goiko Aldean Behekoan baino askoz ere komertzio eta ak‐ tibitate gehiago egonik. Hainbat estrategien ondorio gisa bere garaian herriaren zentru izandakoa )&,61#$#/.$(F%#'()#(8,/#$*G%/*(H'$#0#"./$5(&/#(2&"&$((I(#-/*2*/#/&(J%-%-%(4&""*#(*$#'(2&4#"($.&'#-5( aktibitate foko bakarreko herrian gelditu da, baino hau tokiz aldatuta.

Hori dela eta lehen birmoldatze honen aukeraketa oso garrantzitsuagoa izango da, honen bitartez hiri estrategia zabalago bati erantzuteko aukera dugulako. Gaur egunean Eibarrek duen erronka nagusiena herri guztian zehar dauden eraikin industrial hut‐ sei erantzun ematea izanik, badaude degradazio maila nabarmenagoa eskeintzen duten guneak ere, Matsaria eta Txontako auzoak esaterako. Bi auzo hauen ia erabateko degradazioari azken urteotako 4*"*(6%1*/*-#-(8*2#"-%(:%*-%(!1)&#"*(&+#'()*%'(2.1/$#)#(0&4*/$&'(2#1)*'(2#)*%0.5(#"0*(*-.,*()&$#-&0.( herriaren Beheko eta Goiko Aldeen artean desoreka nabarmena ematen dela. Bi erronka hauek 2&"#$(6*=.(4#.')*-%#-(*$#'0%()*"#(8*2#"-%(&""&0&'#"#$*%#$(4*/$(&0*/&"#-%#'5(&/#(2&"#$(6"%*&-/.#'( &"&(-%'/./#'(4#"/.(2&4#""&-%#-7 . AUZOEN ERABATEKO DEGRADAZIOA7(>#/,#"*#(&/#(?=%'/#9 Matsaria nahiz Txontako auzoak kutsu industrialeko auzoak dira, eta nahiz eta etxebizitza eta tail‐ &""#-( '#4#,/&'( )*/.$/&'( &"#*-*'#-( &0%'5( #-/*2*/#/&( 6"%).-/*2%#( 2&/*)#'*-( *$#'( )#( #.$%( 4#.&/#-%(( adierazgarri eta motorea. 7o.hamarkadatik aurrera bertan kokatzen diren tailerrak beraien ateak */=*/$&'(4#,/&'()*"#5(&/#(6*=-#'#-#(#.$%(4#.&-(4*1/$&'(4#,/&'()*"#9( Gaur egunean auzo hauetan ez dago kasik aktibitaterik, nahiz eta oraindik etxebizitza eraikin batzuk aktiboan jarraitzen duten, eta aktibitate galera honen ondorio zuzen gisa auzoek ikaragarrizko de‐ 0"#)#$*%#(6#*"#/.()./&9( @&4&'(#*6#/.(2&$#1#(&$(1*/$#/&-&(1%0*-%#(*$#'0%(#.$%(4#.&/#'(&"#2#/(+."0*1)./#-%(&"#*-*'(2#/(2*"‐ moldatzea, inguruan ez dagoelako ia aktibitaterik. Aldiz, auzo hauen ateetan duaden erakinak kon‐ sideratzen garrantzitsua iruditzen zaigu, izan ere hauek etorkizunean auzoek izan dezaketen erre‐ generazioan eragina izan dezaketelako.

04


AUKERATUTAKO ERAIKINAK KOKAPEN PLANOA

05


eraikinen fitxak

e 01 u bitx 08 a

UBITXA 08 REF 4381477

2345678928':76;2' A.A. 115 01 unitatea

ETXEBIZITZA TAILERRA 1. ETA 2. SOLAIRUAK TAILERRAK GAINONTZEKO SOLAIRUAK ETXEBITZAK

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOTIK GERTU / IRISGARRITASUN EGOKIA.

AKTIBITATEA

!"#$%$#!#&'&((&)$*&+#,$!-!'+!./)$ '$+./(/!+'0(1*/",$1!' AKTIBITATE GUTXI

EGOERA

NAHIKO ONA

ERTAINA

ETXEBIZITZA ETA TAILER TIPOLOGIAK KONBINATZEN DITUEN ERAIKIN HAU UBITXA AUZOAN AURKITZEN DA. AUZO HAU BATEZ ERE ERRESIDENTZIALA IZANGO DA, BERAZ ERAIKINAREN INGURUAN AKTIBITATE PRODUKTIBO ETA IN足 DUSTRIAL GUTXI AURKITU DEZAKEGU. KOKAPENARI DAGOKIONEZ EZ DAGO HERRIAREN ZENTRUAN BERTAN, BAINO HONETATIK OSO GERTU AURKITZEN DA, ERAIKINAREN INGURUAN EGUNERO EMATEN DEN BIZITZA ETA AKTIBITATEA NAHIKO ALTUA IZANIK. ERAIKINAREN LEHEN 2 PIXUAK TAILERREZ OSATUTA DAUDE, HAUEK ERABAT HUTSIK AURKITZEN DITUGULARIK GAUR EGUN. GAINONTZEKO SOLAIRUTAN ETXEBIZITZAK AURKITZEN DITUGU, HAUEK ORAINDIK MODU AKTIBOAN. ERAIKINA GUZTIZ HUTSIK EZ EGOTEAREN ONDORIOZ HONEN KONTSERBAZIO EGOERA ORAINDIK ERE NAHIKO ONA DA.

06


eraikinen fitxak

e02

bis

ta e d 02 er

BISTA EDER 12 REF 4381160

2345678928':76;2' A.I 124 01 unitatea

TAILERRA ESTALKIAN PLAZA PUBLIKO BAT DUELARIK

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOAN / IRISGARRITASUN EGOKIA.

AKTIBITATEA

AKTIBITATE ASKOKO GUNEA

EGOERA

NAHIKO ONA

TXIKIA

OIN BAKARREKO TAILER TXIKI HAU HERRIAREN ZENTRUAN DAGO KOKATUTA. INGURUKO ERAIKIN GEHIENAK ER足 RESIDENTZIALAK BALDIN BADIRA ERE TAILERRAREN ONDOAN PORTALEA KULTUR ETXEA KOKATUTA EGONAGATIK BERTAN AURKITZEN DUGUN AKTIBITATEA ETA DINAMISMOA ERABATEKOA DA. GAUR EGUN LOKALA HUTSIK BALDIN BADAGO ERE EGOERA NAHIKO ONEAN KONSERBATZEN DA, IZAN ERE HONEN ESTALKIA PLAZA PUBLIKO BAT DA, BERAZ GAUR EGUNEAN ERABILTZEN DEN KANPO ESPAZIO BAT.

07


eraikinen fitxak

e 03 ib arg a 02 in

ibargain 02 REF 4381580

2345678928':76;2' TAILERRA

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOAN / IRISGARRITASUN ESKASA.

AKTIBITATEA

AKTIBITATE GALERA NABARMENEKO GUNEA

EGOERA

DEGRADAZIO NABARMENA

ERTAINA

IBARGAIN KALETIK SARRERA DUEN ETA TRENBIDERA IREKITZEN DEN TAILER HAU NAHIKO DEGRADATUTA AURKIT足 ZEN DA, IZAN ERE URTEAK DARAMATZA HUTSIK. ERAIKINAREN FATXADA NAGUSIENA TRENBIDERA EGONIK EZ DA ERREZ AURKITZEN EDO IKUSTEN DEN TAILER BAT, NAHIZ ETA GUNE NAHIKO ZENTRIKO BATEAN KOKATUTA EGON. KONTEXTU URBANOAREN BARRUAN AURKITZEN BADA ERE, AKTIBITATE GALERA NABARMENA DUEN GUNE BATEAN AURKITZEN DUGU, NAHIZ ETA ORAINDIK BADAGOEN INGURUAN AKTIBITATE MINIMO BAT. maTSARIA AUZOAREKIKO DUEN HURBILTASUNAGATIK BALIOGARRIA IZAN DAITEKE ERAIKIN HAU AUZO HONEN ER足 REGENERAZIOA MARTXAN JARTZEKO ETA BERTAKO AKTIBITATEA BERRESKURATZEN HASTEKO.

08


eraikinen fitxak

e04

gis

ast ub 01 ide

gisastubide 01 ref. 4381309

2345678928':76;2' A.11.1. unitatea

TAILERRA

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOAN / IRISGARRITASUN ona.

AKTIBITATEA

AKTIBITATE dexenteko gunea

EGOERA

DEGRADAZIO NABARMENA

haundia

GISASTU BIDE KALEAREN HASIERAN KOKATZEN DEN ERAIKIN HAU KONTEXTU URBANOTIK NAHIKO GERTU DAGO, BERAZ INGURUAN AKTIBITATE DEXENTE AURKITZEN AHAL DUGU, ETA ALDI BEREAN ERABAT DEGRADATUTA DAGOEN TXONTA AUZOAREN ATEAN ERE AURKITZEN DA. BERAZ BERTAN BIRMOLDATZE BAT EGITEA ONURAGARRIA IZAN DAITEKE AUZOAREN ERREGENERAZIORAKO. ERAIKINA OSO HAUNDIA DA, BAINO BARNE KONPARTIMENDUARI ESKER TAMAINU EZBERDINETAKO TAILER EZBERDIN MORDOA AURKI DITZAZKEGU BERTAN. GAUR EGUNEAN HAUETAKO batzuk oraindik ere aktiboan egonik.

09


eraikinen fitxak

e 05 E STA ZI 18 ÑO

ESTAZIÑO 18 ref. 4381592

"1+)1-$*!#/! ETXEBIZITZA TAILERRA behe solairu 1. ETA 2. SOLAIRUAK TAILERRAK GAINONTZEKO SOLAIRUAK ETXEBITZAK

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOAN / IRISGARRITASUN OSO ONA.

AKTIBITATEA

AKTIBITATE DEXENTEKO KALEAN

EGOERA

ONA

ERTAINA

KOKAPEN EZINHOBEA DA ERAIKIN HONENA, IZAN ERE BERE GARAIAN HERRIAREN ZENTRUA KONSIDERATZEN ZEN GUneAN KOKATZEN BAITA. NAHIZ ETA AZKEN URTEETAKO HIRI ESTRATEGIEK HERRIKO ZENTRUA UNZAGA ALDERA DESPLAZATU DUTEN, ORAINDIK ERE GUNE HONEK BERE JATORRIZKO XARMAREN ARRASTOAK MANTENTZEN DITU, BERTAN EGONIK HERRIKO TREN GELTOKIA. ERAIKINAREN beho oin eta LEHEN 2 PIXUAK TAILERREZ OSATUTA DAUDE, ETA HAUETAN PRODUKZIO AKTIBITAT­ ERIK EMATEN EZ BADA ERE BEHE SOLAIRUA ALMAZEN GISA ERABILTZEN DA. GAINONTZEKO SOLAIRUTAN ETXEBI­ ZITZAK AURKITZEN DITUGU, AZKEN SOLAIRUKO ETXEBIZITZA ORAINDIK AKTIBOan EGONIK. HAU DELA ETA ERAIKIN­ AREN EGOERA NAHIKO ONA DA GAUR EGUNEAN.

10


eraikinen fitxak

e06

ipar

rag i 07 rre

iparragirre 07 ref. 4482011

"1+)1-$*!#/! ETXEBIZITZA TAILERRA beheko 3 solairutan TAILERRAk GAINONTZEKO SOLAIRUAK ETXEBITZAK

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOtik nahiko aparte

AKTIBITATEA

aktibitate erresidentziala nagusi

EGOERA

oso ONA

txikia

iparragirre kalea eibarko gune altu batean kokatzen den kalea da, eta nahiz eta bertarako irisgar足 ritasuna soluzionatuta dagoen, ez da gune oso transitatua, eta kontextu urbanotik nahiko aparte dago. Bertan aurkitzen diren eraikinak batipat etxebizitza eraikinak dira, beraz bertako aktibitate nagusia erresidentziala da. hala ere etxe eraikin guzti hauen behe oinetan eta sotoetan (KOTA EZBERDINTA足 SUNA SALBATUZ) tailerrak aurkitzen ditugu.

11


eraikinen fitxak

e07

ipar

rag i 08 rre

iparragirre 08 ref. 4381323

"1+)1-$*!#/! ETXEBIZITZA TAILERRA behe solairuan TAILERRA GAINONTZEKO SOLAIRUAK ETXEBITZAK

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOtik nahiko aparte

AKTIBITATEA

aktibitate erresidentziala nagusi

EGOERA

oso ONA

txikia

iparragirre kalea eibarko gune altu batean kokatzen den kalea da, eta nahiz eta bertarako irisgar足 ritasuna soluzionatuta dagoen, ez da gune oso transitatua, eta kontextu urbanotik nahiko aparte dago. Bertan aurkitzen diren eraikinak batipat etxebizitza eraikinak dira, beraz bertako aktibitate nagusia erresidentziala da. hala ere etxe eraikin guzti hauen behe oinetan eta sotoetan (KOTA EZBERDINTA足 SUNA SALBATUZ) tailerrak aurkitzen ditugu.

12


eraikinen fitxak

e08

ERR

EKA 03 TXU

ERREKATXU 03 ref 4381046

2345678928':76;2' A.I. 124.01 unitatea

ETXEBIZITZA TAILERRA beheko 3 SOLAIRUTAN TAILERRAK GAINONTZEKO SOLAIRUAK ETXEBITZAK

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOAN / IRISGARRITASUN ertaina.

AKTIBITATEA

AKTIBITATE haundiko gunea

EGOERA

DEGRADAZIO NABARMENA

haundia

eibARKO HERRIAN HAIN NABARIA DEN ETXEBIZITZA TAILER BINOMIOa HOBE ERAKUSTEN DUEN ERAIKINETAKO BAT DUGU HAU, LEHEN 3 SOLAIRUAK TAILERRAK IZANIK (KOTA ALDAKETA GAINDITZEKO BALIO DUTENAK GAINERA)  ETA HAUEN GAINEAN 5 SOLAIRUKO ETXEBIZITZA ERAIKINA KOkatuz. ETXEBIZITZAK ORAINDIK AKTIBOAN BALDIN BADAUDE ERE TAILERRAK ERABAT HUTSIK DAUDE, ETA HONEN ONDORIOZ ERAIKINAK DEGRADAZIO NABARMENa Erakusten DU. KOKAPENARI DAGOKIONEZ KONTEXTU URBANOAN MURGILDUTAKO ERAIKINA DUGU HAU. PORTALEA OSO GERTU EGOTEAREN ONDORIOZ INGURUKO AKTIBITATEA OSO HAUNDIA DA.

13


eraikinen fitxak

e09

ERR

EKA 05 TXU

ERREKATXU 05 ref 4381045

2345678928':76;2' A.I. 124.01 unitatea

ETXEBIZITZA TAILERRA beheko 5 SOLAIRUTAN TAILERRAK GAINONTZEKO SOLAIRUAK ETXEBITZAK

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOAN / IRISGARRITASUN ertaina.

AKTIBITATEA

AKTIBITATE haundiko gunea

EGOERA

DEGRADAZIO NABARMENA

haundia

eibARKO HERRIAN HAIN NABARIA DEN ETXEBIZITZA TAILER BINOMIOa HOBE ERAKUSTEN DUEN ERAIKINETAKO BAT DUGU HAU, LEHEN 5 SOLAIRUETAN TAILERRAK AURKITZEN DITUGU (LEHEN 3 SOLAIRUEN BITARTEZ KOTA ALDAKETA GAINDITUZ) ETA HAUEN GAINEAN 3 etxebizitza solairu. AZKEN HAUEK ORAINDIK AKTIBOAN BALDIN BADAUDE ERE TAILERRETAKO 5 SOLAIRUAK ERABAT HUTSIK DAUDE, ETA HONEN ONDORIOZ ERAIKINAK DEGRADAZIO NABAR­ MENa Eraksuten DU. KOKAPENARI DAGOKIONEZ KONTEXTU URBANOAN MURGILDUTAKO ERAIKINA DUGU HAU. PORTALEA OSO GERTU EGOTEAREN ONDORIOZ INGURUKO AKTIBITATEA OSO HAUNDIA DA.

14


eraikinen fitxak

e 10 E

BID

BA 23足 RRIETA 25

BIDEBARRIETA 23足25 ref 4381045

2345678928':76;2' A.I. 124.01 unitatea

ETXEBIZITZA TAILERRA tailerrak solairu gehienetan etzebizitzak azken solairuan

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOAN / IRISGARRITASUN ona

AKTIBITATEA

AKTIBITATE haundiko gunea

EGOERA

oso ona

haundia

eibarko ardatz nagusienetako bat osatzen duen kalean egotearen ondorioz aktibitate haundia konzentratzen da eraikin honen inguruan. hala eta guztiz ere aktibitate gehiena erresidentziala eta kulturala/aisialdikoa litzateke, ez hainbeste produktiboa. orain dela urte bete hutsik gelditu zen eraikin hau, beraz oraindik ere oso konserbazio egoera onean aurkitzen da. tamainuz oso haundia bada ere, eraikinak pixkanaka eta solairuka aktibatzeko aukera eskeintzen du.

15


eraikinen fitxak asu

e11

ae rr 05 eka

asua erreka 05 ref. 4382045

:26<2=947>?7 TAILERRA

aukeraketa irizpideak

kokalekua TAMAINA

KONTEXTU URBANOtik aparte / IRISGARRITASUN ona.

AKTIBITATEA

ESKASA

EGOERA

nahiko degradatua

ertaina

TRENBIDEAREN BESTE ALDEAN KOKATUTAKO ERAIKIN HAU KONTEXTU URBANOTIK ETA AKTIBITATE ZENTRUTIK NA足 HIKO APARTE GELDITZEN DA. HALA ETA GUZTIZ ERE TRENBIDE AZPITIK PASOA IZANAGATIK IRISGARRITASUN ONEKO ERAIKINA DA. ORAIN DELA GUTXI ARTE ERAIKINA AKTIBITATEAN MANTENDU baDA ere nahiko degradatua dagoela ikusi dezakegu.

16


jabeekin elkarrizketak ELKARRIZKETA HELBURUAK A&4*'(&"#2#-*/#(#*6#/./#-%(-%'/&=/.#'($&*'(&"#*-*'(*$#'()#*/&$-&&'(&0%-*#-(1&4&'(6"%*&-/.(6*1%/%( honen birmoldatzea aurrera eramateko, eraikin hauen jabeekin kontaktuan jartzea ezinbestekoa *-.,/&'()#5(*$#'(&"&5(&"#*-*'(0.$/*(4#.&-(F#2&/$#(6"*2#/.-%#-(2#*/*"#9( ?&%"*#/*-(6"#-/*-#"#'$-%(1&4&'(6#.,.#(&+#'('#4*#'5(&/#('%1#2#*/(#.-&"#/./#-%(&"#*-*'&'(&""&#1*/#/&( zuzena ezagutzeko asmoz, 11 kasu hoien jabeekin elkarrizketatzea erabakitzen da.

<*".(4&12.".(21%-&(4#.&/#$(0#*'(&$().0.(#4#$/.(2&4#"(6"%*&-/.(6*1%/%(4%'&'(2*/#"/&$(2*"+%1)#-&/#( &,/"#/&0*#(2#/&'(+#"-%#()&3'*/.('#4*()&1#5(2&"#$(0#""#'/$*/,.#(*$#'0%()#(4&+&')*-(#.""&""#(F#2&&-*'( +#"/=#'(F#"/$&'()&'(1#'(4%'&'(2*/#"/&$(A&""&*2#"(6"%*&-/.#"&'(J%"+.1#()&3'*/$&'(4#,/&#9( ;$#'(&"&(0#."(&0.'&#'(&"#*-*'(0.$/*(4#.&-(&""&#1*/#/&(2#/()#.-#/&(&/#(&/%"-*$.'#"*(2&0*"#(61#'/&‐ #+&').(2#/()#0%(()&3'*/.(4#.&/#"#-%(&"&(CK9:9L9H9D9(<#1#(&"&5(&0.'0%(-%'/&=/.(,%$*%B&-%'%+*-%#-( hau aurrera eramateko zailtasunak baino ez ditu jartzen, beraz, honen alternatiba izan daitekeen 2*)&(2&""*(2#/&'()&3'*$*%(1#'&'(4#,*&"#"&'(#.""&#'(&0%'(0#*$/&$-&9

Elkarrizketa hauen helburua anitza izango da, izan ere errealitatea ezagutzeaz gain, jabeen birmolda‐ -&/#"&-*-%(6"&,/./#,.'#(&$#0./$&#(&"&(&$*'2&,/&-%#(*$#'0%()#5(2#*/#(F#2&/$#(6"*2#/.#(*$#/&#-(&-#""*( ditzazkeen arazoak ezagutzea ere. @#2."2*1).$5(4*".(+.1/$%(4#.&/#'(-%-#/.()*/$#$-&0.(&1-#""*$-&/#(4#.&'(4&12.".#-7 . ERREALITATEA EZAGUTZEA : Errealitatearen ezagutza honetan garrantzitsua iruditzen zaigu 1&4&'*-(&/#(2&4*'((F#2&&*(%"#*'(#"/&(&0*')#-%(1#'#"&'(1#2."6&'(2#/(#."-&$/&#5('#4*$(&/#(2&"#*&-(#"#‐ $%#(1&4&'(61#'%#'(2*$*/$&'()./&'9(!.""&/*-(&0*')#-%(()*#0'%,/*-%(%"%-%"(4%""&/#/*-(#/&"#/#-%()#/‐ .#-(#1)&"#(2#/&"#(./$*$5(%"#*'0%#'5(&"#*-*'(4./,&'(-#,.(-%'-"&/%#-(&$#0./.('#4*()*/.0.(7('%1#(2*$*/$&'( duten arazo hau jabeek, benetan arazo bezela ikusten duten edo ez egoera hau, zein den eraikinaren egoera gaur egunean, ... . BIRMOLDAKETARAKO PRESTUTASUNA : (#.-&"#/./#-%(&"#*-*'(0.$/*#-(F#2&/$#(6"*2#/.#-(*$#‐ '*-(0#""#'/$*/,.#(*$#'0%()#(F#-*/&#(4#.&-(2*"+%1)#-&/#(6%,*21&(2#/&"#-%()./&'(6"&,/./#,.'#(&)%( F#""&"#5( *$#'( &"&( 2&"#*&-( *$#'0%( 2#*/*"#( #$-&'( 3'&#'( 2*"+%1)#-&/#( #.""&"#( &"#+#/&#"&'( &"#2#-*#( hartzen dutenak. Horretarako etorkizunari begira eraikinak eskeintzen dituen aukerak aztertzea &$*'2&,/&-%#()#7(&"#*-*'#(2*"+%1)#/$&-%(6"&,/./#,.'#()#0%&'(&)%(&$5($&(2*"+%1)#-&/#(+%/#5($&( baldintza bete beharko ziren birmoldaketa hori aurrera eramateko,... . ARAZOAK / OZTOPOAK : konsziente izanik kasu bakoitza mundu bat dela, elkarrizketa hauen 4&12.".&/#-%(2#/(&"#*-*'(2#-%*/$#-(2*"+%1)#-&/#"#-%(&"#-.,/&'().&'(#"#$%(&)%(%$/%6%('#0.,*&'#( detektatzea izango da eta hau orokortasun batera eramatea. Izan ere eraikin eta jabe bakoitzaren -#,.#(&$2&")*'#(2#1)*'(2#)#(&"&(#"#$%#-(2&4*'(&/#(2&""*"%(&""&6*-#/.-%()*"#5(2&"#$(4#.&-(&$#0./$&#( eta hauei erantzun orokor bat ematea izango da helburu nagusia.

erabilera

etekina

gaur egun

p.g.o.u.

berreibar

eraikin industrial hutsak

eraikin industrialen eraistea eta berrien eraikitzea

eraikin industrialen birmoldatzea

erabilera gabe

erabilera berrien sortzea

etekin gabe @ .7=537',?8567' 853A7:'2347964?8' eraikin huts baten­ gatik B .7=537'&8',?8567' '5379:967356'45­ gradazioa eta honek dakarren moldatze 96C53<927A7>9:

etekin ikaragarria jabeentzat @ $37C789',?8567' 5379:967'<7=4?8

erabileren berreskurapena (berdina edo ezberdina)

etekin konpartitua (jabeak­erabiltzaileak­ administrazioak) @ $37C789',?8567' 853A56' murrizpenagatik B $37C789'&8',?8567' eraikinaren moldatzea eta rebalorizatzeagatik

17


jabeekin elkarrizketak ELKARRIZKETA METODOLOGIA !*6#/./#-%(4&12.".#-(1%"/$&-%(#.-&"#/./#-%(&"#*-*'&'(F#2&&-*'(-%'/#-/#/.(0&'.&'(&/#(2#'#'(2#'#'( 2*1).(0*'&'(2&"#*&-*'9(MM(F#2&&-*'(*$#')#-%(2*1&"#(4#.&-(2*(21%-&/#'(#'/%1#/./#($&.)&'7 . BERREIBAR AURKEZPENA:( @&4&'*-( &/#( 2&4*'5( ,#""&"#( 0*,#5( ( 6"%*-&/.#"&'( #."-&$6&'( 2#/( &0*'( $*/$#*&'9((!$#16&'(4%""&'(2*/#"/&$(%"#*'(#"/&(A&""&*2#"(6"%*&-/.#"&'(*2*12*)&#(&"#-.,/&#$(0#*'(2*)&( 4%"/#'(,%"/./#-%(-&$-#-(&"&(/"#',+*/*/.($*/$#*$-*&'5(*$#'(&"&(4&+&')*-(#.""&"#-%(1#'#(*'61*-#/.(0.$â&#x20AC;? tien bitartez hoiek argitzea baita. . ELKARRIZKETAK:(A*0#""&'*-(2#-%*/$#"&'(-#,.(6"%6*%#(&$#0./$&-%(#,+%$(1#.(21%-&/#'(#'/%1#/â&#x20AC;? ./#-%(&1-#""*$-&/#(2#/(&0*'($*/$#*&'5(4%'#-%#(*$#'*-(&1-#""*$-&/#(4%""&'(0*)%*#7

kasu espezifikoa

. Nola ikusten duzu zure eraikina? Gainetik kendu nahi duen zama / balorea duen zerbait . Ze posibilidade ikusten dizkiozu? (N#1).(O(#1%-#/.(O(0&,/*%(6"%6*%# . Dagoen moduan utziko zenuke edo eraberritzeko prest zaude? . Ze gastu ditu zure eraikinak gaur egun?

plan estrategikoa

. Prest egongo zinake zure eraikina udal plan estrategiko batean barruan sartzeko? . Epe luzera konbenio bat sinatzeko aukera izango bazenu onartuko zenuke? 10 urte / 5urte / gutxiago . Ze postura hartu beharko luke udaletxeak plan estrategiko honen aurrean? K"%*&-/.#(,.,/#/.(O(6"%*&-/.#(2&"+#/.(O(6"%*&-/.#'(#6%"/#/.

finantziazioa

. Konforme egongo zinake udaletxeak hasierako urteetan zergak kitatzeko konpromezua hartzen badu? P(."/&(O(Q(."/&(O(-%'2&'*%#"&'(*"#.6&'(&6&# . Udalak laguntzak eskeintzen dituen epe hortan ze onura eskeiniko zenizkion zuk erabiltzaileari? Alokairurik ez / alokairu merkeagoa / gastuak doan . Beharrezkoa ikusten duzu zergak kentzeaz gain beste nolabaiteko aportaziorik? R&"0#-(-&'/$&#('#4*-%#(O($&"0#-(-&').(S(4#,*&"#-%(*'2&",*%#"&'(6%"/â&#x20AC;? zentai bat / besterik (eraikinaren gastuak adibidez) . Nola egingo zenioke aurre hasierako inbersioari? Gastuak zuk ordaindu / dirulaguntzaren bat jasotzea ezinbestekoa / auzolanean (masoberia)

eraikinaren programa erabiltzaileak

. Prest egongo zinake zure eraikinean erabilera ezberdinak emateko? . Hauetako ze erabilera onartuko zenituzke? Produkzioa / Formakuntza / Integrazio soziala / Aisialdia / Etxebizitzak . Ze nolako gestioa onartuko zenuke zure eraikinean? 8"#2*1/$#*1&&-(0&,/*%'#/.#(O(.)#1(0&,/*%#(C61#'(&,/"#/&0*-%#D(O(0&,/*%(6"%6*%#9.

18


jabeekin elkarrizketak ONDORIOAK Elkarrizketa bakoitzaren anotazio indibidualak alde batera utzita orokorrean esan dezakegu jabeen #1)&/*-(6"%*&-/.#-(4#""&"#(%,%(%'#(*$#'().&1#5(*$#'(&"&(2*"+%1)#-&/#"#-%(6"&,/./#,.'#(&"#2#/&-%#( izan da. Bizi duten arazoaz erabat konsziente izanik egungo egoerari buelta eman nahi diote modu batean edo bestean, eta gaur egungo egoera sozio‐ekonomikoa ikusita argi ikusten dute eraikinak ,#12#/$&-%(&,/"#/&0*#(2&""*(2#/()&3'*/.(2&4#""#()#0%&1#9 ITTU9."/&#'(8*2#""&'()&3'*/./#-%(61#'(0&'&"#1#-(&0%&"#(4%'&/#"#(#*1&0#/$&"#(V-%')&'#/.W()*/.&'#‐ "&'( ,&',#$*%#( )#0%5( *$#'( &"&( ."/&( 4%""&/#/*-( #.""&"#( ,.J"*/./#-%( -"*,*( &-%'%+*-%#-( ( 61#'( 4%'&/#'( )&3'*/$&'($&'(&,/"#/&0*#(0&1)*#"#$*(2#*/.9((;#(MT(."/&$(&0%&"#(&-%'%+*-%#(4%2&/$&'(%/&($&'#"&'( zai egoteagatik jabeek ez dute inolako inbersiorik egin eraikin hoien konsebazioaren alde (eraist‐ &"#(-%')&'#/./#(2#*/$&.)&'D5(&/#(%')%"*%$(&"#*-*'&-(*$.0#""*$-%()&0"#)#$*%#(6#*"#/.()./&9(L"#*'5( K9:9L9H9B"&'(&,/"#/&0*#(&"#2#/(./%6*-%#()&'(0#"#*(4%'&/#'5()&0"#)#$*%(6"%$&,.(4%"*(&/&/&-%(2&4#"( ikaragarria ikusten dute jabeek.

. JABE KOMUNITATEAK: Elkarrizketatutako ia eraikin guztiek jabe bat baino gehiago dute gaur egunean, izan ere ez dugu ahaztu behar jatorrian tailer hauek 3‐4 lagunen artean sortutakoak direla &/#()&'2%"#"&-*'(4#*&'(%')%"&'0%(0&'&"#$*%&-(F#,%(*$#'()*/.$/&1#(#*6#/./#-%(F#2&/$#-9(X#2&(#'*$/#‐ ,.'#$(4#"#/#0%5(4#*'2#/(&"#*-*'(F#2&(-%+.'*/#/&(0*,#(#'/%1#/./#()#.)&5(-%+.'*/#/&(4%""&'(6#"/&()&'( guztien adostasuna beharrezkoa izanik edozein erabaki hartzeko. Kasu honetan, beste antolamendu motetan ez bezala, ez da gehienezko adostasunarekin nahikoa izango, baizik eta erabateko adosta‐ sunera ailegatu beharko gara. . BIRMOLDATZE INBERSIOA: Birmoldatzearen ideiak izugarrizko arrakasta izan badu ere arazo lar‐ "*#-(,%"/$&'()*"#(2*"+%1)#/$&(4%""&'(*'2&",*%#"*()#0%-*%'&$9(X#2&&-(2*"+%1)#-&/#"&'(#1)&-%(#6%,‐ tua egiten baldin badute ere, gutxik azaltzen dute hau diruz aurrera eramateko gaitasuna. Erreforma lanek duten kostua, eta beraz jabeek eraikinean lortzen duten onura hori konbenioak irauten duen )&'2%"#'($&4#"(-%'6&',#/$&#"&'(#1)&-%#-()*"#5(2#*'%(4#,*&"#-%(*'2&",*%(4%"*(&0*/&'().&'(6&"31(2#/( beharrezkoa da.

Orokorrean ia inorrek ez du uste gaur egunean eraikin huts hauek bota eta etxebizitzak egiteko #.-&"#()#0%&'*-5(2&"#$(#$6*&0*/."#(&=*,/&'/&(4#.&-(-%',&"2#/.(&/#(2&""&"#2*1/$&#"&'(#6%,/.#"&'( aldekoak dira. Honetarako beharrezkoa ikusten dute administrazioak indarrean dagoen hiri legedi‐ #"&'((&""&2*,*%(2#/(&0*/&#5(&)%/#(&,$&6$*%"#-%(2*)&#($#2#1/$&'(4#,/&#(1&0&(4#.&'(+#10./#,.'#"&'( bitartez. A*"+%1)#/$&#"&'(#1)&-%(#6%,/.#(&0*'*-(2&"#$5(&/#(&/&-*'(-%'6#"/*/.#"&'(2*)&#(1#'/$&-%(6"&,/./#,.'( osoarekin (non jabe, erabiltzaile nahiz administrazioak irabazten duten) elkarrizketatuko 11 jabeek 6"%*&-/.#"&-*'(2#/(&0*/&'()./&(&/#(&/%"-*$.'&#'(1#'&#'(F#""#*/$&-%(#)*&"#$6&'#(&0*/&'()./&9( Ondorio orokor hauetaz gain egindako 11 elkarrizketetan hainbat gai interesgarri azaldu ziren, be‐ raz garrantzitsua da hauek hasieratik burutan izatea, izan ere etorkizuneko birmoldaketa batean 4#.&*(&"#'/$.'(&+#'(2&4#"-%(2#*/$#*&7 . HIRIGINTZA UNITATEAK: *')#""&#'( )#0%&'( 61#'( 0&'&"#1#-( 4*"*0*'/$#( .'*/#/&&'( #"#2&"#-%( &,‐ /"#/&0*#-(61#'/&#/$&'()*/.9(<*"*0*'/$#(.'*/#/&(2#-%*/$#-(#.$%O&/=&(+.1/$%(2#/*(&""&J&"&'/$*#(&0*/&'( )*%(&/#(&,6#"".(0.$/*(4%'&'(61#'0*'/$#()&3'*/$&'().9(H'*/#/&(&,/"#/&0*#(4#.&'(2*/#"/&$(&"#*-*'(2#‐ -%*/$#-(2&"&(*$#&"#(*')*2*).#1#(0#1/$&'().5(&)%(4#.(2&4*'/$#/(.'*/#/&(%,%#'(61#'*3-#/./#()#0%&'( hortara mugatzen da. 19


IKERKETA PROIEKTUA

BERREIBAR ERAIKIN INDUSTRIALEN BERRERABILTZE PROAKTIBOA EIBARREN

ERABILTZAILEAK SARRERA

SARRERA

21

ERABILTZAILEEKIKO HARREMANA

LEHEN HARTU­EMAN + INKESTAK

22 23

AURKEZPENA: TRIPTIKOA + BIDEOA LEHEN BILERA LEHEN TAILERRA ESTRATEGIA BERRIA KONPROMEZU MAILAREN DEFINIZIOA

EGUNGO EGOERA:

EGUNGO EGOERA

24 25 27 28 28

20 31


SARRERA Erakunde publiko eta erabilerarik gabeko eraikinen jabeekin batera, Berreibar proiektuan, Eibarko hiriâ&#x20AC;?biziberritzerako funtsezko taldeetako bat hiritar ekintzaileena da, edota, jada ekonomia sustatâ&#x20AC;? zen duen aktibitate batean partaide izanik erabilerarik gabeko eraikin hauen erabiltzaile bilakatuko direnena. Jabekideak ez dira talde honen parte. Erabiltzaile posibleena, pertsona ezezagunez osaturiko taldea da, orain arte, estatistikaz eta MonoDestudio soziologo taldearen laguntzaz, ustez prozesuko eragile izan zitezkeen elkarte ezâ&#x20AC;? berdinetako partaideei burututako elkarrizketetatik ateratako datuetan oinarritu baikara.

21


ERABILTZAILEEKIKO HARREMANA LEHEN HARTU‐EMAN + INKESTAK Lehenik, elkarrizketatutako pertsonen artean erabiltzaile posible gisara ikusten zirenekin telefono edo e‐mail bidez harremanetan jarri ginen. Era berean, inkesta bat helarazi zitzaien parametro er‐ realagoetara gerturatzeko asmoz eta honela, inkestetatik eskuratutako datuekin, erabiltzaile posi‐ bleen egoera eta beharrei buruzko informazioarekin datu‐base bat osatzeari ekin zitzaion. Bestalde, interesaturik zeuden pertsonei, proiektuaren difusioan laguntzeko eskatu zitzaien interesa izan zezaketen pertsona berriak proiektura gerturatzeko asmoz. Ondoren erabiltzaileei bidalitako inkesta:

aktibitatea

. Idatzi ezazu zure talde/kolektibo edo enpresaren izena . Ze lan mota egiten duzue? Jarduera horrek ekoizpen ekonomikorik ba al du? . Zenbat pertsonak osatzen dute lan taldea? Jarduera horrek jendearen joan­etorriaren beharrik ba al du?

espazioa

. Zuen jarduera burutzeko tokirik ba al duzue? . Horrela bada, non dago? zenbat metro karratu ditu? Deskribatu laburki !"#$%&'()*"+%,-"()$&".)/'0*0-"%(-'$*01$/2-(%034-&"'0*%"5$,,%"5-'$*"5$'$"5$6-,"+%')$&"5-4+%&'(-*"$'-"5$6-,,-*" kurtsoak, hiri erdigunetik gertu egotea...

internet, ura, aldagelak, formaziorako 

finantziazioa

. Espazioaren truke alokairu bat ordaintzeko prest egongo zinateke?

komunitatea

. Zure diziplinakoa ez den jendearekin espazioa eta ezagutza konpartitzea aberasgarria izan daitekela iruditzen al zaizu? . Prest egongo al zinateke beste diziplinetako pertsonekin elkarlanean aritzeko?

berreibar

!" 7$,,$%5-,"2,0%$*')-,$&"%&.),)*0"(-4-&'(-,%*"5-"-4"+)()3$8"#$"/$&'/-(%0"',-&/9%'%'($&"+%()"2,0%$*')-*8""

22


erabiltzaileekiko harremana AURKEZPENA: TRIPTIKOA + BIDEOA Egun erabilerarik gabe dagoen eta birmoldatzea proposatzen den eraikinerako erabiltzaileak bi‐ latzeko lehen urratsa, jatorrizko arazoa eta proiektua eibartarrei ezagutzera ematea zen. Horretara‐ ko, kultur ekintzak antolatzeaz aparte, proiektua hiritargoari gerturatzeko asmoz, Portalean, Eibarko kultur etxean, aurkezpen publikoa egin zen. Aurrez, proiektua azaltzen duen bideoa eta herriko gune ezberdinetan (taberna, okindegi, kultur etxe… ) banatuko ziren triptikoa diseinatu ziren, eibar‐ tarrek Berreibar zer zen argi ez zutela eta proiektuaren difusioa indartu beharra detektatu baitzen. Triptikoan, proiektuaren funtsa azaltzen duen diagrama ageri da, Berreibarri buruzko galdera nagus‐ iei (Zer? Zein? Nola?) erantzuten diena.

Bideoak (http://www.youtube.com/watch?v=awRl8CbU9QA), era laburrean, Berreibar zer den azaltzen du; zein den helburu nagusia eta nori dagoen zuzendua. Ikus‐entzunezko baliabide honen aldeko apustua, proiektuaren difusiorako modu merkea, gauzatzen erraz samarra eta eraginkorra zela ulertuta egin zen. Honela, 2’58’’ inguruko iraupeneko stop motion bideoa diseinatu eta grabatu zen, mezu argi eta zuzenekoa (884 aldiz ikusia izan da). Aurkezpenerako gonbidapena, e‐mail eta Eibarko erdiguneko kaleetan zintzilikatutako kartelen bi‐ dez burutu zen. Aurkezpenaren jomuga, gure proposamenak jendearengan zuen eragina zein zen ikustea zen, ordura arte ez baitzuen herritarrengan oihartzun handirik izan.

23


ERABILTZAILEEKIKO HARREMANA LEHEN BILERA Proiektuaren aurkezpena pasata, parte‐hartze irekiko prozesuari ekitea erabaki zen, horrela, inte‐ resa zuen edonork prozesuko 1.fasean parte har zezakeelarik. Parte‐hartzea sustatzeko, bilera in‐ formatibo bat antolatu zen, geuk, M‐Etxeak, prozesuko trakzio‐talde gisara, Berreibarrekin aurrera egiteko planteatutako planning‐a jendeari helarazi eta ekipo gisara ezagutzera emateko.

Erabiltzaile posibleekiko zuzeneko harremanari bilera informal baten bidez ekin zitzaion. Bilerarako, areto nagusiaren ordez, gela soilago bat aukeratu zen erabiltzaileekiko tratua gertuagokoa izan ze‐ din, eurak baitira Berreibar martxan jarri behar dutenak eta prozesu honetan, M‐Etxearen eginkizuna trakzio‐talde gisara soilik aritzea baita.

Bilerarako gonbidapen deialdia e‐mail bidez burutu zen, ordura arteko esperientzian oinarrituta, baliabide eraginkorrena zela erabaki baitzen.

Bileran, berriro ere, proiektua azaldu zen prozesura batu berri zirenentzat eta gainera, hurrengo hilabeteetan jarraitu beharreko estrategiaren berri eman zitzaien. Bestalde, bilerara gerturatu zen orok bere burua aurkeztu zuen pixkanaka guztien arteko konplizitatea garatzea sustatzeko eta hon‐ ela, Berreibarreko etorkizuneko sarea eraikitzeko lehen pausoak emateko.

Ez zen asistentzia jendetsurik espero (8 bat lagun), e‐mail bidez ez baitziren baieztapen erantzun asko jaso eta, gainera, ordura arte lortutako oihartzuna mugatua zela uste baitzen. Gonbidapen deialdiaren eta bilera‐egunaren artean, egunkari batek proiektuari orri osoa eskaini zion bere tokiko atalean. Honek bultzada handia suposatu zuen proiektuaren difusioan eta herritarren artean Berreibar ezagutzera ematen lagundu zuen. Honela, bilera egunean 8 lagun espero baziren ere, 25 izan ziren bertaratu zirenak.

Prozesuko planteamenduari buruzko informazioa banatu zitzaien guztiei. Diagrama batean prozesua deskribatzen zen, arlo ezberdinetako tailerren bidez planteatutakoa: programatikoa, juridikoa, eko‐ nomikoa eta kudeaketa sozial edo auto‐eraikuntzarekin erlazionatutakoak.

24


ERABILTZAILEEKIKO HARREMANA LEHEN TAILERRA Berrerabiliko den eraikinean espazio bat okupatzeko interesa zuen pertsona ororen kontaktu‐da‐ tuak bildu ziren eta lehen aipatutako inkesta helarazi zitzaien euren okupazio, lantoki eta beharrei buruzko galderekin. Bilera ondoren, interesatuak prozesua gertutik jarraitzea ahalbidetzeko blog bat ireki zen. Bertan, bileretako aktak eta proiektuari buruzko informazio publiko guztia argitaratzen joan ginen. Gauzak horrela, erabiltzaile posibleetako batek iradokita, txat bat gehitu zen blogean, jendeak iritzi eta zalantzak elkartruka zitzan eta eurek ekarpenak egitea ahalbidetzeko. Blog: berreibar.blogspot.com

Bilera arrakastatsu horren ondoren, interesatu oro lehen tailerrera gonbidatzeko deialdia egin zen. Lehen tailerraren helburua, erabiltzaileak hiruetako zein konpromiso taldetan lan egin nahi zuten !"#$%&'"()* +%!"()&'")* '"$,* -.$/(.0%1.* 0)%2)3* 4.$)3.)3* !%()5* +%'%* 63.$1&)$&")$* "()+%2%78* .39/)&9** 6!"$+.()* &)(&"* #$3)&9"&)$*"()+%2%7*"&)*"()+%2%*6&)(&"3)*"()+%2%7,*-.$/(.0%1.*0)%2)*"'+"(!%$*4.(%"$* bidez, eraikinaren funtzionamendua lideratuko duen taldea sortzea zen helburu. Horretarako, nor‐ banako zein enpresa gisara, bakoitzak proiektuan izan nahi duen konpromisoari buruz taldean go‐ goeta egitera bultzatzeko dinamika ezberdinak diseinatu ziren, ondoren, informazio horrekin sozio‐ grama bat osatzeko. Tailerra, parte hartzaileek duten informazio maila neurtzeko balio duen dinamika txiki batekin hasi zen, horretarako, bakoitzak bere burua aurkeztu ondoren, proiektuari buruz zuen ezagutza maila azaldu zuen.

25


erabiltzaileekiko harremana Bigarren dinamikak, taldeka eguzki‐sistema bat sortzean zetzan. Horretarako, partaideek, proiek‐ tuaren antolaketa eta kudeaketarekin erlazionaturiko termino ezberdinak elkarren artean lotu be‐ har zituzten eguzki‐sistema bat eraiki arte, hau guztia, talde osoaren adostasuna lortuta. Hauek dira terminoetako batzuk: dirua, kolaboratu, lehiakortasuna, aukera, jasangarritasuna, iraunkortasuna, ar‐ rakasta, sarea, indibidualismoa...

Azken dinamika gisara, eta komunitate baten parte izatearen inguruko hausnarketa ezberdinak egin on‐ doren, partaide bakoitzari bere izena post‐it batean idatzi eta horman itsatsitako soziograma erraldoi batean kokatzeko eskatu zitzaien. Soziograman, Berreibar proiekturako inplikazio maila ezberdinak ageri ziren.

Ondoren lau lan taldeen emaitzak: Soziograma:

Taldean termino hauen inguruko gogoeta egin ondoren, helburutzat komunitateari buruzko banakako hausnarketa duen dinamika egin zen. Horretarako, hasiera batean marra berean kokatutako partaid‐ eak, planteatutako galderari emandako erantzunaren arabera, alde batera edo bestera mugitzen ziren; baiezkoaren aldera edo ezezkoarenera. Hauek dira galderetako batzuk: sekula bizi izan al zara partekatutako etxebizitza batean? Kirolik egiten al duzu? Bakardadea gustatzen al zaizu? Lanik egingo al zenuke musu‐truk?…

Lehen tailer honen laburpen bideoa : http://vimeo.com/69252953

26


erabiltzaileekiko harremana ESTRATEGIA BERRIA Soziogramaren edukiaren porrota ikusita (talde ekintzaile bakarra azaldu baitzen bizikidetzarako prest), hurrengo pausoetarako estrategia birplant‐ eatu zen. Honela, hurrengo tailerrerako, espazio‐ aren diseinu eta eraikinaren aukeraketarekin hasi ordez (kasu honetan lehen bilerako diagraman !"#$%&'()%*"$+,(-.$./&%01.(2.34.*1("/50)%.(60&"$( sortzailea hizlari gisara gonbidatzea planteatu zen, hark, bere esperientzia kontatzeaz gain tailerreko partaideei sor zekizkiekeen zalantzei erantzuteko (http://vimeo.com/70068467). Era honetara, proiektuan parte hartzeko gogoa berritzea, eta ondorioz, kudeaketarako talde eragilea osatzea zen helburu, bizikidetzarako konpromisodun pertsonarik gabe ezinezkoa baita prozesua martxan jartzea.

Co‐workeko sortzaileak, partaideen zalantza askori erantzun zien, eztabaida txikiak ere sortu ziren eta proiektuan gutxien sinesten zuten partaideak animatu egin zituen bere bizikizunak eredu har‐ tuta. Era berean, argi adierazi zien mota honetako proiektuak, irabazi ekonomikoak ematen dituzten ekimen produktiboak dituztenentzat soilik direla bideragarriak. 7"/&08!",( "/50)%.0*"$( #$0$&)01"&039.!'*01.( 580$&"09"$!'0( "*"( 0)08!'( )%&)0%"$,( :.*%( ( 60%&)"$( prozesuan interesatuak zeuden pertsonen kezka nagusia; konpromiso ekonomikoa.

27


ERABILTZAILEEKIKO HARREMANA KONPROMEZU MAILAREN DEFINIZIOA Hitzaldi eta bileraren feedback gisara, Berreibar proiektuan espazio bat okupatzeko prest zeude‐ nei, erabilerarik gabeko eraikina biziberritzeko ekosistema eraikitzeko talde eragilea sortzea funt‐ sezkoa zela ulertuta, euren inplikazio maila argitzen zuen e‐maila idazteko eskatu zitzaien. Ez zuen jende gehiegik erantzun, baina Berreibar proba pilotua izanik, partaide gutxi izanda ere aurrera egin behar zela erabaki zen, gerora, emaitza ikusita (positiboa espero zen) eta Berreibar eredu gisara hartuta, espazio berriak biziberritzen joango zirela espero baita. Berreibarren helburua, erabilerarik gabe dauden eraikinen berrerabiltze‐sarea sustatzea da. Ekosistema horren eraikuntzan parte hartzeko prest dauden pertsonak hobeto, eta giro lasaiago‐ an, ezagut zitezen, co‐workeko sortzaileak, antzeko proiektuetan duen esperientziatik, iradokita, taldeko harremanak sustatzeko afaria antolatu zen. !"#$%$#&'()*+,#(-,&#.+.#/(*#$#%(0#.)#,(.#%1)$$#(2),()34#2%'#,(&'&#.+.#&'()1&#$.)(*#3.$','5%&'#(#+‐ keratu zen afaltoki gisara. Afari‐egunaren bezperan, Berreibarren bizikide izateko prest azaldutako taldeetako batek proiektuan parte hartzen jarraitzeari buruzko zalantzak zituela eta proiektuak eskatzen duen konpromisoari buruz hausnar egiteko denbora eskatu zuen.

EGUNGO EGOERA Berreibarren ekosistemako parte izango zen ekipotako baten ezbaiak eraginda, proiektuaren parte ziren pertsona eta talde guztiekin biltzea erabaki zen, egoeraz argi hitz egin eta parte hartzeileei iritzi, zalantza eta proposamenak emateko aukera eskaintzeko asmoz. Bileretako ondorioen sistensia: ‐ Lanerako gogoa duen eta produktiboa den jendea exijitzen dute ‐ Argi adierazten dute beharrezkoa dela komunitate barnean intimitatea izatea ‐ Obrak era progresiboan egitearekin ados daude ‐ Diru inbertsioren bat egiteko prest daude ‐ Espazioak lagunarteko jendearekin partekatzea espero dute ‐ Iritzi eta ideiak partekatzeko prest daude 6(72(8+.)(#$*%(%&+3.),(4$'%)&.+#$),(-,#,.2%#2%'6&',.+# ‐ Birmoldatuko den espazioa ikusi nahi dute, era horretara, prozesua hobeto ulertu eta sinetsiko dutela argudiatuz.

28


IKERKETA PROIEKTUA

BERREIBAR ERAIKIN INDUSTRIALEN BERRERABILTZE PROAKTIBOA EIBARREN

ESTRATEGIA KULTURALA SARRERA marka­arte industriari buruzko txarlak INDUSTRIA deribak fete de la musique video mapping partehartze ekintzak artea tallerrean EIBAR BARRUTIK berreibar fest

30 31 31 32 32 33 33 34 34 35

29


BERREIBART, SARRERA BERREIBARART Berreibar proiektuko promozio kultural gisa garatutako estrategia dugu. Helburua ei‐ bartarrei ondare industrialak duen baloreaz sensibilizatzea izanik, herriko nahiz eskualdeko agenda kulturalaren osagarri izan daitezkeen iniziatibak proposatzen dira. Jarraian ikusiko ditugun proposamenen bitartez adin eta esparru ezberdinetako jendea erabilerarik gabeko eraikin industrialetara erakarri nahi da, beti ere integrazioa, parte hartzea eta kreatibitatea aktibitate hauen oinarri izanik. Era berean Eibar, eskualde gertu edo Euskadi guztiko talde eta koleti‐ boen partehartzea sustatu nahi da aipatutako aktibitateen antolamendu eta kudeaketa lanetan, izan ere asko dira industria eta ondarea, arte plastiko edota arte eszenikoetan aritzen diren giza taldeak. Ez dugu ulertze zaileko kultura edo kultura exklusibo bat sortu nahi, baizik eta publiko guztientzat irisgarria dena. Estrategia hau dagoeneko arrakasta haundia izan duten iniziatiba ezberdinetan oinar‐ ritzen denez, hau posiblea eta errela dela ikusten dugu, eta bere aplikazioa Eibarren ere arrakastat‐ sua izango denaren ziurtasuna dugu. Inguruko herrietara erraz hedatu daitezkeen arrakastak dira gainera, izan ere asko dira ezaugarri eta arazo antzekoak dituzten herriak. BERREIBARART beste lekuetan dagoeneko garatu diren hainbat esperientzia batuko lituzke, hauek Eu‐ skal Herrian hain errepikatua den hiri modelora egokituta, hau da, dekadentzian dagoen hiri kontextu insdustrialera. Aktibitate hauen bitartez beraz gure identitatea, ondarea eta historia goraipatu nahi dira, herritar guztientzat irisgarria den lenguai bat baliatuaz. Arteak, bere forma ezberdinetan, orain arte ezezaguna edo ahaztua izan den errealitatea ezagutzeko aukera ematen digu, modu ameno eta ludiko batean. Aktibitaterik gabe dauden tailer eta eraikin industrial guzti hoien muga gaindituaz eta bertan aktibitateak eginaz, beraien iragana errekuraperatzen da, oraina idazten da eta etorkizun batean berriro ere espazio produktibo izan daitezenaren ametsak loratzen dira. Estrategia kultura honen arrakasta ondare industrialaren gain herritarrek duten kontzepzioa negati‐ boa aldatzean datza. Aktibitate kultural eta giza mugimendu ezberdin hauek oinarri gisa hartuta pentsamendu kolektiboa Berrerabiltze eta Aktibazio ereduetara bideratu nahi da.

Orain arte Euskadin ez da inoiz horrelako estrategia kultural bat planteatu, zeinetan garai batean bizitzeko modu eta sinbolo izandako eraikinen eta hauek osatzen duten ondare insdustrialaren bisualizazioa eta balorean jartzea diren ardatz nagusiak. Eibar honetarako toki aproposa da dudarik gabe, bai duen iraganagatik, bai eta gaur egun bizi duen errealitateagatik ere; izan ere gaur egunean aurkitzen ditugun 700 tailer hutsak iragan industrial garrantzitsu horren testigu baitira. Alda dezagun beraz ‘erabilerarik gabeko espazioen’ ideia ‘aukeren espazioaren’ ideiagatik. Egin dezagun herritarrak bertara hurbiltzea, erakusketa, deriba, antzerki, musika, gosari, proiekzio, mer‐ katu, etab. bitartez, eta bide batez imagina ditzagun espazio hoietan etorkizunean eman daitezkeen aktibitate guztiak. Berreibar proiektua etorkizuneko estrategia bat da, pentsamolde aldaketa bat ekonomi eta gizarte aldaketa baten aurrean. Berreibar proietuak berak dagoeneko badu erreperkusioa hedabideetan eta herritarren arteko difusioa ere gero eta zabalagoa da. Geroz eta jende gehiagok (Eibarren, Gipuzkoan nahiz Estatu mailan) entzun du proiektuaren inguruan eta honek jarraitzen dituen helbu‐ ruen inguruan. Orain pausu bat gehiago emateko garaia da, kulturaren bozgorailuaren bitartez difusio erradioa haunditzearena hain zuzen ere. Ahalik eta jende gehien hurbiltzea nahi dugu, eta hauek inguran dituzten eraikin industrialen gaineko begirada irekitzea. BERREIBARART estrategia kulturalak progresio bat bilatzen du bere programazioan azaltzen diren disziplina ezberdinen arteko interakzioan. Hori dela eta hasiera batean aktibitate xumeagoak bu‐ rutuko dira, baliabide gutxiago behar dituztenak, baino ezinbestekoak direnak hastapen gisa. Behin gure inguruko kontextu industriala ezagututa, sona haundiagoko saioak egingo dira, non disziplina ezberdinetako jendea nahastuko den, besteak beste mikro akutazioen jaialdi bat antolatuaz eraikin industrial huts hauen barruan. Guzti honen bitartez Eibarko aktibitate kulturala osatu nahi da, aldi berean aktibitate artistikoa egiten dituzten pertsona eta kolektiboen eskapararte bat sortuaz. Industriaren mundu tekniko eta artearen mundu kreatiboaren arteko interakzioa bilatzen da, bata bestearen osagarri bihurtuz.

30


MARKa­ARTE

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

ekintza artistiko puntualak eraikin industrial hutsen kanpoaldean inork ez euskadiko artistak eta kolektiboak esparru lokalak

!"#"$%&%'()#*&"'(+,-#").)&"(*'-"/$)-+&*-)&0",-)#)-1*$%&*$"'-1)&)#-",-"$%&2+'-+).)3&!%'*'&0"(*1&*#)"$"'& huts guztiak seinalatu eta marktatuko dira, sinbolojia bera erabiliz eta era ez‐inbasiboan, adibidez ar‐ gazki edo irudi ezberdinak fatxada, ate edo eraikinaren aurreko espaloian. Helburua jendearen arreta eskuratzea da, jakinmina sortuz. Eibarko artista kolektiboekin kontaktatu nahi da gauzatzeaz ardura‐ tzeko. Inspirazioa:

www.bananensprayer.de www.lisboasos.blogspot.com.es/2008/11/da‐onda‐magntica.html www.erbmon.tumblr.com

industriari buruzko txarlak

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

industria arkitekturaren ondareari buruzko hitzaldiak hitzaldi aretoetan / eraikin industrial hutsetan inork ez / eraikinen jabeek gaian adituek esparru lokalak

Oraingo honetan, industriari buruzko txarlak proposatzen dira. Honen helburua, Eibar‐ ren identitate industriala berpiztea da non gaiaren inguruko solasaldiak proposatzen diren. Aktibitate kultural hau aurrera atera dadin, arlo desberdinetan adituak diren pertsonak gonbidatzea da helburua (idazleak, psikologoak...) industriaren inguruko solasaldiak lantzeko eta arlo desberdin 4)+*'&0"(*1&&"'(+,-#")#*'&5)")#*$"'&2)#).*.",6%)$&,%#-1*$%3&!"-1).(")$7&5+'*&/'$%8"-9"&0)-*)'&0+#+-1*)& pentsatu dugu (hitzaldi aretoak adibidez), hala ere industriarekin lotura estuagoa duen tailerretan ere egin daitezkeela uste dugu. Hau, gaiaren inguruan hitz egiteko gonbidatzen den adituarekin batera adosteko zeozer izan beharko da udaletxearen baiezkoa lortzea beharrekoa den bezala. 31


INDUSTRIA deribak

Fete de la musique

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

ibilbide gidatuak eraikin industrialetatik interes bereziko eraikin industrialetan eraikinen jabeek gaian adituek esparru lokalak

Agenda kulturalaren barnean, deribak proposatzen dira. Ibilaldi hauek, Eibarren zehar dauden tailâ&#x20AC;? erretatik planteatzen dira. Industria izanik deriba hauen haria, Eibarko historia, tailerren eraketak, funtzionamenduak, berezitaâ&#x20AC;? sunak... komentatzea da helburua, non gaiaren inguruan edo tailerren inguruan aditua den nonor gonâ&#x20AC;? bidatzen den. Honek bere jakituria deribara hurbiltzen direnei azaltzea da eta ondoren solasaldi bat planteatzea hauekin. Deriben programan, tailerretan barneratzea planteatuz gero baimenak eskatu beharko genituzke, hala !"#$%&'("()%*$%+%,)-!*.$#/%)(#"!*%&$/#)#$+#)$0&*#)-!#"!*%&$&#1%*.#$%-#&'.$,%)-#)!*!2$ Eibartarrei eta batik bat gaian interesa dutenei bideratutako aktibitatea da.

konzertu eguna Eibarretik zehar interes bereziko eraikin industrialen inguruan / barruan udaletxeak eta eraikinen jabeek Euskadiko musikariak lurralde esparruak eta esparru lokalak

1982tik ospatzen den jaialdia, 2012an 106 herrialdetako 520 hirik parte hartu zutelarik. Helburua 3(4%*#$5$3./()#&$+(,)-#)-!#$/#6$,!1!&%*7$3(4%*#"%$#0-%.&#)(#*$*#,!"#$8.)-!"#$#)!"#)-!#$/#$1!,+("(7$$ bigarrenik doako kontzertuak antolatu ahal izatea, entzulegoari hainbat estilo eta jatorriko musikariak entzuteko aukera emanez. Gure kasuan ideia ahalik eta musikari amateur eibartar gehienari euren hirian jotzeko aukera ematea da, egun hutsik aurkitu arren, Eibarren nortasunaren zati garrantzitsua diren tallerretan hain zuzen ere. Inspirazioa:

www.fetedelamusique.culture.fr

32


video MAPPING

partehartze ekintzak

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

fatxadetan bideo‐proiekzioak interes bereziko eraikin industrialen fatxadetan inork ez ikus‐entzunezko artistek esparru lokalak

Ekintza honek helburu bikoitza du: alde batetik, fatxadetan egindako proiekzio ezberdinen bidez, hiritarren arreta deitu nahi da erabilerarik gabeko eraikinen balio estetiko eta arkitektonikoaren ingu‐ ruan, hauek teloi bezala erabiliz. Bestetik, Eibarko kaleetan kultura eta ikuskizun programa txiki bat eskeintzea. Nahiz eta ez den aukera bakarra, Eibarko ondare industrialaren gaiak aukera ugari eta oso interes‐ garriak eskeintzen dizkigu zer proiektatu erabakitzeko orduan: argazki historikoak, Eibarko historia !"#$%&'!()('*"+!",$'$-.+#.-$/*"&()(-0+,(!('!+1$'$2-.+3*)!-$)(-0+!"4.,'(5(-0+!-$%*"&2$"*2-.+('&*(+ orokorrean... Inspirazioa:

www.fetedeslumieres.lyon.fr www.staroriga.lv/013

6*''!+1(2-('!(-0+(2.-(0+5)/+*/("()#!(-777 eraikin industrial hutsetan eraikinen jabeek lekuko elkarteek eta kolektiboek esparru lokalak

Eibartarrei zuzendutako topaketak, gaur egun oraindik erabilgarriak direla erakutsi nahi duten hiriko espazio industrial huts ezberdinetan. Hauen helburua era erakargarrian eta jai giroan herritar gehienentzat izkutuan egon diren espazio hauek aktibatzea da. Bestalde, Eibarko kolektibo, elkarte edo talde ezberdinentzat topaleku izateko asmoa dute, baita euren arteko kontaktu eta laguntza sortzekoa ere. Inspirazioa:

www.desayunoconviandantes.org www.espacioopen.com/?portfolio=openyourganbara

33


artea tailerrean

EIBAR BARRUTIK

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

arte erakusketak interes bereziko eraikin industrialetan eraikinen jabeek euskadiko eta lekuko artistek lurralde esparruak eta esparru lokalak

Artea Tailerrean mota eta eskala ezberdineko gertaera eta esposizio artistiko multzo bat da, vernis‐ sagetik hasita arte azokaraino, hiriko espazio industrial hutsetako batzuetan emango direnak. Espazio hauek atondura minimo bat beharko dute, aurreikusitako jende harrerarentza ere seguru izan daitezen. Gai industrialarekin zerikusia duten gaiak eta artista lokal edota euskaldunak lehenetsiko dira, kultura‐ ren bi arlo hauek bultzatzeko asmoz.

ARTE ESZENIKOen JAIALDIA

arte eszenikoen jaialdia (antzerkia, dantza, musika) eraikin industrialen inguruan / barruan udaletxeak eta eraikinen jabeek euskadiko eta lekuko dantza, musika eta antzerki taldeek lurralde esparruak eta esparru lokalak

Eibarko ondare industriala bultzatu, dinamizatu eta ikusgai egiteko, berau osatzen duten eraikin eta tailer ezberdinetan zehar ibilbide eszeniko bat moldatu nahiko luke Jaialdi honek, asteburu batez, 15‐ 20 minutuko mikroikuskizun sorta baten bidez. Ikuskizun hau antzerki, dantza, txotxongilo, poesia, performance, etab. ‐ek osatuko dute. Inspirazioa:

www.cabanyalintim.blogspot.com.es www.secretconcerts.co.uk.

34


BERREIBAR FEST

INDUSTRIA ONDAREA BALIOZTATU ETA BERRAKTIBATZEKO JAIALDIA

IKERKETA PROIEKTUA

BERREIBAR ERAIKIN INDUSTRIALEN BERRERABILTZE PROAKTIBOA EIBARREN

ZER ? NON ? baimena NORK ? burutu NORK ? gozatu NORK ?

worshop eta tailer jaialdia ondare industrialarekin erlazionatulotuta lekuak udaletxeak eta eraikinen jabeek euskadiko eta lekuko arkitektura eta arte kolektiboek lurralde esparruak eta esparru nazionalak

Odarearen arloko edota izaera arkitektoniko, artistiko eta soziokulturaleko kostu txikiko esku‐hartze ezberdinen bidez Eibarko ondare eta identitate industriala ber‐aktibatu eta balioan jartzeko jaialdia. 200 ikasle eta profesional gaztez osatutako disziplina arteko talde batek 10 egunetan zehar aurrera eramango duena. Bokazio euskaldun eta internazionalekoa. Inspirazioa:

www.ifac2013.com www.elcasc.com

Metxea ikerketa taldea 35

Profile for M-etxea Kolektiboa

BERREIBAR _ 1. Fasearen Dossierra  

Berreibar proiektuaren 1 Fasean egindako lanaren dossierra

BERREIBAR _ 1. Fasearen Dossierra  

Berreibar proiektuaren 1 Fasean egindako lanaren dossierra

Profile for m-etxea
Advertisement