Page 1


1. FASEA DIAGNOSTIKOA

ondorioak

1. FASE

EL DIAGNOSTICO

conclusiones


GERNIKA-LUMO espazioen katalogazioa GERNIKA-LUMO catรกlogo de espacios


Mestikabaso kalea

Espazio falta Falta de espacio Irisgarritasuna Accesibilidad Zaharkitua Envejecido

+ _

9

Mes

GERNIKA-LUMO zerbitzu espazioak GERNIKA-LUMO espacios de servicio

tika

bas

ok

alea

Zearreta kalea

N

ESKALA 1:4000 ESCALA 50

Jua n

Calz

ada

Espazio falta Falta de espacio Irisgarritasuna Accesibilidad Zaharkitua Envejecido

kale

a

_

Iparr agir

re k

alea

zein kanpoan Falta de espacio, tanto dentro como fuera Irisgarritasuna eraikin barruan Accesibilidad dentro del edificio Zaharkitua Envejecido

+

1

4

5 Juan C

alzada

7

8

a

kale

Ar te

Leku falta Falta de espacio

+ _

n

a Ju lea

ka

3

Eraikina historikoa Edificio histórico Kokapena Localización

6

_ +

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

Kultur Etxea eta liburutegia Casa de cultura y biblioteca Astra Astra Lizeoa Teatro Liceo Pasealekua Pasealeku Segundo Olaeta musika-eskola publikoa Escuela de música pública Segundo Merkatu plaza Plaza del mercado EPA EPA Jai Alai pilotalekua Frontón Jai Alai Allende Salazar eskola publikoa Escuela pública de Allende Salazar

Erabilera mugatua Uso limitado

n

_ +

Erabilera anitza Variedad de usos Taldeentzako gunea Espacio para los grupos Kudeaketa Gestión Parte hartze anitza Amplia participación Ekintza aniztasuna eta gendeari zabalduta Variedad de actividades abiertas a todos los ciudadanos

Kokapena Localización

Sa

Kokapena, trenbidea gurutzatu beharra Localización, necesidad de cruzar vías del tren Informazio falta Falta de información 3. solairu hutsik 3. piso vacío %100 garatu gabe No está al 100% de su funcionamiento

Carlos Gangoiti kalea

kalea

Ez dago publiko guztiari zuzenduta No está dirigido a todos los públicos Irisgarritasuna Accesibilidad Zaharkitua Envejecido Eraikina Iparradesaprobetxatuta girre kalea Edificio desaprovechado

2

1/

200 m

Erabilera handia Amplio uso Kokapena Localización

Erabilera ugaria Gran uso Kokapena Localización Zaletasun handia Mucha afición

+ _ Espazio falta, barruan

100

Ez dauka handitzeko aukerarik No tiene posibilidad de ampliación Udalarekiko menpekotasuna Dependencia del ayuntamiento

_

+

Programa aberatsa Programa variado Kokapena, kale peatonala Localización, calle peatonal Eskaintza handia Amplia oferta Erabilera handia Amplio uso Tamaina ona Tamaño adecuado

Altzari urbanoen desegokitasuna Mobiliario urbano inadecuado Erabilera gutxi, puntuala Poco uso, puntual

zabala +Espazio Espacio amplio _

+ _

Eraikin historikoa Edificio histórico Potentzial handia Gran potencial


Mestikabaso kalea

Mes

tika

bas

o ka

lea

12

Aterperik ez Falta de espacio cubierto Berdeguneen altuerak desegokiak Altura de las zonas verdes inadecuadas Skate park zaharkitua Skate park envejecido Zentrutik urrun Lejos del centro

Jua n

Calz

ada

Erabilera txikia Poco uso Ordutegia eskasa Horario limitado Mantenimendu falta Falta de mantenimiento Leku itxia Ámbito cerrado

kale

a

_ +

Erabilera maila altua Gran utilidad Eremu mugatua, hiri altzari egokiak eta skate park Espacio delimitado, mobiliario urbano adecuado, skate park. Zentrutik kanpo Fuera del centro Espazio zabala Amplio espacio

Iparr agir

Lekuaren egokitasuna, altzari urbanoa eta ibilbideak Idoneidad del lugar, mobiliario urbano y caminos Gune berde atsegina Agradable espacio verde Aukera asko eskeintzen ditu Ofrece muchas posibilidades

GERNIKA-LUMO kale eta plazak GERNIKA-LUMO calles y plazas Zearreta kalea

N

50

+ _

alea

15

Trafiko arriskutsua Tráfico peligroso Aktibitatea sortzen duen zarata Ruido generado por la actividad Zaharkitua Envejecido

Juan C

alzada

_ +

kalea

18

16

Plaza San Cristobal

13 / Merkatu plaza

Plaza del mercado

14 / Juan Calzada kalea 15 / 16 / 17 / 18 /

Calle Juan Calzada Pasealekua Pasealekua Pablo Picasso kalea Calle Pablo Picasso Lorategietako pistak Pistas de Lorategieta Feriala El ferial

lea

13

lea

Parque de los pueblos de Europa

12 / Plaza San Kristobal

girre ka

+ _

ka

Plaza San Juan Ibarra

11 / Europako herrien parkea

Aterperik ez Sin zona cubierta Gainezka, estresantea Saturado, estresante Ez dago ondo antolatuta No está bien organizada

n

Erabilera maila handia Alto nivel de uso Aktibitate handia Mucha actividad Lasaia eta peatonala Tranquila y peatonal

10

Altzari urbanoa Mobiliario urbano Erabilera handia Amplio uso Kokapena Localización Leku zabala, seguroa eta argitsua Idoneidad del lugar, amplio, seguro y luminoso.

a Ju

_ +

Iparra

a

Carlos Gangoiti kalea

n

Azpierabilia Infrautilizado Irisgarritasun arazoak Problemas de accesibilidad Zaharkitua: mantenimendu eskasa Envejecido: escaso mantenimiento Lurraren egoera txarra Mal estado del suelo

+ _

kale

Ar te

Trafikoa tabernen kalean Tráfico en la calle de las tabernas Hiri altzari desegokiak Moniliario urbano inadeacuado Azpierabilia Infrautilizado

Espazio peatonal, lasaia Espacio peatonal, tranquilo Gune bizia eta eguzkitsua Espacio vivo y luminoso

Sa

Erabilera maila handia Alto nivel de uso Aktibitate handia Mucha actividad

_

10 / Plaza San Juan Ibarra

100

11

14

re k

ESKALA 1:4000 ESCALA

+

Leku irekia eta mugatua (seguroa) Ámbito abierto y delimitado (seguro) Aterpea Espacio cubierto Gune historikoa Ámbito histórico Gune zentrikoa Espacio céntrico Erabiltzaile aniztasuna Variedad de usuarios Erabilera puntuala Uso puntual Hiri altzarien materiala eta kokapena desegokia Mobiliario urbano desadecuado Desatsegina: hotza eta iluna Desapacible: fría y oscura

_

+

Aterpea Espacio cubierto Espazio zabala Espacio amplio Kristalakaz hobeto Mejor con los vidrios Ezezaguna herritarrentzako Desconocido para muchos ciudadanos Kokapena, zentrutik urrun Localización, lejos del centro

+ _

Gune seguroa, peatonala Ámbito seguro, peatonal Azpiegitura egokiak Infraestructuras adecuadas 17

200 m


ZERBITZU ESPAZIOAK katalogoa ESPACIOS DE SERVICIO catálogo

_ + Kokapen zentrikoa Localización céntrica Erabilera anitza, programa aberatsa Variedad de usos, programación rica Ekintza aniztasuna eta jendeari zabalduta Variedad de actividades abiertas a la ciudadanía Eremu peatonala Zona peatonal Kudeaketa parte hartzailea Gestión participativa Eraikin historikoa Edificio histórico Potentzial handia jarduera ezberdinak egiteko Gran potencial para la realización de diferentes actividades

Espazio falta eta handitzeko aukerarik gabe Falta de espacio y sin posibilidad de ampliación Irrisgarritasun arazoak eraikin barruan Problemas de accesibilidad en el interior del edificio Zaharkitua Envejecido Espazio desaprobetxatuta Espacio desaprovechado Udalarekiko menpekotasuna Dependencia del ayuntamiento

KALE eta PLAZAK katalogoa CALLES y PLAZAS catálogo

_ + Eremu mugatua, peatonala, trafikorik gabekoa, segurua Zona delimitada, peatonal, sin tráfico, seguro Erabilera maila altua eta anitza Nivel alto de uso y variado Eremu zabala, aukera asko eskeintzen duena jarduera ezberdinak egiteko Amplio espacio que ofrece muchas posibilidades para la realización de diferentes actividades Ibilbide atseginak Zonas de paso agradables Aterpea Zona cubierta Gune zentrikoa Zona céntrica Erabiltzaile aniztasuna Variedad de usuarios Gune zabala, argitsua eta irekia Espacio amplio, abierto y luminoso

Aterperik ez Falta de espacio cubierto Berdeguneen altuera eta kokapen desegokiak Inapropiada altura y emplazamiento de las zonas verdes Hiri altzariak zaharkituak Mobiliario urbano deteriorado Hiri altzarien material eta kokapen desegokia Material y emplazamiento inapropiado del mobiliario urbano Zentrutik urrun Alejado del centro Trafikoa Tráfico rodado Mantenimendu falta Falta de mantenimiento Ordutegi eskasa eta eremu itxia Horario insuficiente y espacio cerrado Irisgarritasun arazoak Problemas de accesibilidad Lurraren egoera txarra Mal estado del suelo Erabilera puntuala Uso puntual Leku iluna eta hotza Espacio oscuro y frío Gune azpierabilia Espacio infrautilizado Gainezka, estresantea Saturado, estresante


PASEALEKUA barru eta kanpo espazioak PASEALEKU espacios interiores y exteriores


+ _

+ _ Aktibitateak egiteko aukera eman Posibilita la realización de actividades Kanpoaldea ere erabiltzen dute aktibitate hauek egiteko-ekarpena Aprobechamiento de la plaza para estas actividades-aportación

Adin nahasketa Mezcla de edades Erabilera handia Alto grado de utilización Erabilera: plazarekiko konpatibilitatea Compatibilidad del uso con la plaza

Espazioa txiki geratu aktibitate batzuentzat Escasez de espacio para la realización de algunas de las actividades Gela elkarbanatua: ordutegi mugatuak Sala compartida: horario limitado Koordinazio arduradun baten falta Falta de responsable de coordinación

Leku falta Falta de espacio Ez du eskeintzen eraikinen arteko lotura fisikoa No conecta físicamente los dos edificios Irisgarritasun arazoak Problemas de accesibilidad Kanpoaldearekiko hartu-eman urria Escasa relación con el espacio exterior

+ _

Zerbitzua ona Calidad del servicio Gernikarentzat onurak: eskualdeko zentraltasuna Centralidad de Gernika en la comarca

Arrotza Ajeno Pasealekuaren nortasunarekin zerikusirik ez Sin relación con el carácter del Pasealeku Irisgarritasun eskasa Mala accesibilidad Sektore zehatz bati zuzendua Dirigido a un sector concreto Bulego erabilera, itxia Oficinas, cerrado

PASEALEKUA barru espazioak PASEALEKU espacios interiores

3 2

1

+ _

Umeen aisialdirako zerbitzu bat eskeini Ofrece un servicio de ocio para los niños

4 5

+ _

Espazioa dago Ofrece espacio Kokapena, herriaren erdigunean Localización, céntrico Posibilitateak, aukerak Posibilidades, oportunidades

Zerbitzu pribatua eremu publiko batean Servicio privado en zona pública Ordainketako zerbitzua Servicio de pago Aterpe eremua murriztu Reducción de la zona cubierta Kanpoarekiko harreman eza Relación inexistente con el exterior

Hutsik dago Sin uso Eusko Jaurlaritzari atxikita Afectado al Govierno Vasco Egoera txarra, zaharkitua Mal estado, degradado Irisgarritasuna, iristeko eskailerak Accesibilidad, escaleras de acceso Berritzearen beharra Urgencia de rehabilitación Anfiteatroarekiko lotura ez zuzena Relación indirecta respecto al anfiteatro

1 / Berritzegunea Berritzegune

2 / Babesleku txiki park-a Txiki park Babesleku

3 / Jubilatuen egoitza

Centro de los jubilados

4 / Areto funtzioanitza Sala polivalente


_

+

Erabilera aukerak eskeini Ofrece oportunidades de utilización Bistak Vistas

Ez da erabiltzen, pasabide bezala bakarrik No se utiliza, solo como lugar de paso Irisgarritasun txarra Mala accesibilidad Igogailua behetik-gora doa bakarrik eta taberna barruan hartu behar da El ascensor solo de abajo arriba y necesidad de entrar al bar para tomarlo Ez daude hiri altzariak. Gudari eskulturaren kokapena ez da egokia No hay mobiliario urbano. El emplazamiento de la escultura del Gudari no es adecuado Zikintasuna Suciedad

+ _ Ekintzak egiteko aproposa, leku singularra. Zinea udan Lugar singular y apropiado para realizar eventos. Cine en verano Eguzkitsua neguan Soleado en invierno Eskailerak, gazteak batzeko lekua Las escaleras, lugar de encuentro de los jóvenes

Gutxi erabiltzen da. Ekintza puntualak Se utiliza poco. Eventos puntuales Irisgarritasun txarra Mala accesibilidad Zikintasuna, mantenimendu falta. Iluna Suciedad, falta de mantenimiento. Oscuro

_

+

Asko erabiltzen da. Pasabide eta topaguna bezala Mucha utilización, como lugar de paso y de encuentro Adin ezberdinetako erabiltzaileak Usuarios de diferentes edades Zuhaitzak: udan leku freskoa eta neguan babestua Árboles: frescor en verano y cubierta en invierno Hiri altzariak egokiak Mobiliario urbano adecuado

Lurraren egoera txarra, desnibelak Mal estado del firme de la plaza, desniveles Komunen mantenimendu eskasa Insuficiente mantenimiento de los baños Kristalezko baldosak labainkorrak Las baldosas de cristal son resbaladizas

4

5 1 3

2

+ _

Pasealekuko aterpe bakarra Única zona cubierta del Pasealeku Neguan formatu txikiko ekintzak egiteko leku aproposa Lugar adecuado para realizar pequeñas actividades durante el invierno Umeak erabiltzen dituzte, batez ere Txiki Park alboko arkupeak Lo emplean los niños, sobretodo los arcos situados junto al Txiki Park

Gutxi erabiltzen da Se utiliza poco Lurra desegokia da frontoi moduan erabiltzeko El suelo no es el adecuado para ser usado como frontón Eserleku gutxi eta kokapena desegokia Pocos asientos y mal distribuidos Irisgarritasuna, iristeko eskailerak Accesibilidad, escaleras de acceso Aterpe gune eskasa, txikia Reducida superficie de espacio cubierto

Hiri altzariak ez dira egokiak El mobiliario urbano no es el adecuado Hiri altzarien kokapena ez da egokiena. Plazaren erabilera mugatzen dute La situación del mobiliario urbano no es la más conveniente. Limitan los usos de la plaza Lurraren egoera txarra, desnibelak Mal estado del firme de la plaza, desniveles Plazako instalazioak aldatzeko beharra: ura, argia, saneamendua Necesidad de cambio de las instalaciones de la plaza: agua, luz, saneamiento Ez dago harremanik eraikinen erabileren eta plazan egiten diren ekintzen artean No existe relación entre los usos de los edificios y las actividades que se realizan en la plaza

+ _

PASEALEKUA kanpo espazioak PASEALEKU espacios exteriores

Leku zabala eta segurua. Trafikorik gabe Espacio amplio y seguro. Sin tráfico Aktibitate ugari. Ekintza puntualak jaietan eta udan batez ere Mucha actividad. Actividades puntuales sobre todo en fiestas y en verano Leku egokia umeak eta gazteak erabiltzeko Espacio adecuado para el uso de los niños y los jóvenes Ekintza eta erabiltzaile desberdinentzako gune egokia Espacio adecuado diferentes usuarios y acitividades Zuhaitzak eta iturriak Los árboles y las fuentes

1 / Pasealeku plaza

Plaza del Pasealeku

2 / Arkupeak

Los arcos

3 / Auditorioa Auditorio

4 / Balcón Sacafaltas Balcón Sacafaltas

5 / Paseoa

El paseo


PASEALEKUA puntu klabeak eta baldintzatzaileak PASEALEKU puntos clave y condicionantes


FISIKO-ESPAZIALA FISICO-ESPACIAL 1/ Eremuaren izaera propioa sustatu, itsura orokorra mantendu Potenciar el caracter propio del conjunto, mantener su aspecto general

2/ Harremana

Kanpo-barru Eraikinen artean Pasealekua-herria

Relación

Fuera-dentro Entre los edificios Pasealeku-pueblo

3/ Moldakortasuna, etorkizuneko beharretara moldagarria

1/ Eraikinen arteko egungo lotura eza

Falta de unión entre los edificios en la actualidad

2/ Irisgarritasun txarra, lekuetara iristeko eskailerak

Mala accesibilidad, escaleras de acceso a los espacios

3/ Eraikin babestua, moldaketak egiteko limitazioak Edificios protegidos, limitaciones para su transformación

Flexibilidad, adaptable a futuras necesidades

4/ Espazio publikoa: ekintzak antolatzeko gune zabala bermatu Espacio público: garantizar la amplitud del espacio para la organización de eventos

5/ Egungo instalazioen aprobetxamendua Aprovechamiento de las instalaciones actuales

6/ Erakargarria, alaia Atractivo, alegre

puntu klabeak puntos clave

baldintzatzaileak condicionantes


ERABILERAK eta ERABILTZAILEAK USOS y USUARIOS 1/ Intergenerazionala Intergeneracional

1/ Gaur egungo zerbitzuak, erabiltzaileak: lekualdatzearen

Kanpo-barru Erabiltzaileen artean elkar elikatu Pasealekua-herria

2/ Harremana

Fuera-dentro Relaciรณn interacciรณn Entre los usuarios Pasealeku-pueblo

baldintza zuzena, baldintza bereko edo hobeetako beste leku bat behar Servicios y usuarios actuales: otro lugar en las mismas condiciones o mejores, condiciรณn directa para su traslado

2/ Berritzegune: legez dagokion espazio baten erabiltzailea

Berritzegune: usuario de un espacio que le pertenece legalmente

3/ Anitza, integratzailea

Diversidad, integrador

4/ Erabilerek Pasealekuari ekarpenak eskeini

Los usos deben ofrecer aportaciones al Pasealeku

3/ Eraikin hutsa: EJko Hezkuntza Sailak probetxurik ez atera Edificio en desuso: el Departamento e Educaciรณn del GV no le saca provecho

4/ Pasealekuak betetzen zituen funtzio batzuk (jolasa, topagunea...) beste espazio batzuetara trasladatu (beste plazak, lonjak...) Traslado de algunas funciones previas del Pasealeku (juego, reuniรณn...) a otros espacios (otras plazas, lonjas...)

puntu klabeak puntos clave

baldintzatzaileak condicionantes


MEMORIA eta ONDAREA MEMORIA y PATRIMONIO 1/

Irisgarria Ondarea Balorean jarri Ezagutzera eman

Accesible Patrimonio Poner en valor Dar a conocer

1/ Eraikin babestua, moldaketak egiteko limitazioak

Edificios protegidos, limitaciones para su transformaci贸n

2/ Eraikin zaharrak, erabilerarako berritze lanen eta ondorengo

2/ Herritarrentzat eta bisitarientzat

manteinuaren beharra Edificios viejos, necesidad de obras de adecuaci贸n y posterior mantenimieno para su uso

Para los gernikarras y visitantes

3/ Herriaren adierazlea, erreferentea Significativo, referente del pueblo

puntu klabeak puntos clave

baldintzatzaileak condicionantes


ADMINISTRAZIOA eta KUDEAKETA ADMINISTRACION Y GESTION 1/ Orokortasunaren koordinazioa: zerbitzuen arteko harremana eta guztien integrazioa bermatu Coordinación del conjunto: garantizar la relación entre los distintos servicios e integración de todos ellos

1/ Kudeatzaile anitzak behe solairua: udala / 1. solairua: EJko Hezkuntza Saila Diversidad de gestores planta baja: ayuntamiento / 1º planta: Departamiento de Educación del GV

2/ Kudeaketa parte hartzailea erabiltzaile finkoak nahiz puntualak (ekintza puntualen antolatzaileak) Gestión participativa usuarios fijos y puntuales (organizadores de eventos puntuales)

3/ Txikitik handirako kudeaketa eredua erabiltzaileak erabiltzaile batzordea administrazioa Modelo de gestión: de lo pequeño a lo grande usuarios comisión de usuarios administración

puntu klabeak puntos clave

baldintzatzaileak condicionantes


EKONOMIKOA ECONOMICO

Lehentasunak 1/ Jasangarria Faseak Jarraitasuna

Sostenible

Prioridades Fases Continuidad

1/ Udaletxeak inbertsioak egiteko baliabide urritasuna Escasez de recursos económicos del ayuntamiento

2/ Bestelako finantziazio iturriak aztertu eta gehitzeko beharra: 2/ Eraginkortasuna: moldaketa txikiak, inpaktu handia Efectividad: pequeñas acciones, gran impacto

3/ Moldaketa handiak lortzeko ondoz ondoko akzio txikiak

Sucesión de pequeñas acciones para lograr un cambio mayor

diru laguntzak, finantziazio eredu mixtoa (publiko-pribatua), diru-bilketa ekintzak... Necesidad de estudiar e incluir otras fuentes de financiación: subvenciones, modelos mixtos de financiación (público-privado), eventos recaudatorios...

3/ Eraikin zaharrak, erabilerarako berritze lanen eta ondorengo manteinuaren beharra Edificios viejos, necesidad de obras de adecuación y posterior mantenimieno para su uso

puntu klabeak puntos clave

baldintzatzaileak condicionantes


PARTE HARTZE PROZESUA PROCESO DE PARTICIPACION 1/ Gernikako errealitatearen erakusle, nahiak eta beharrak

Mostrar la realidad de Gernika, voluntades y necesidades

1/ Udalaren babes eta konpromezuaren beharra

Necesidad del apoyo y compromiso del ayuntamiento

2/ Herritarren eskuhartzea, inplikazioa

Empoderamiento ciudadano, implicación

3/ Prozesu honetatik haratago partaidetzaren jarraipena

Continuación de la participación después de este proceso

4/ Norbanako interesen gaindi, herri proiektua

Por encima de los intereses particulares, proyecto común

5/ Bateratzailea: herritar eta instituzio administratzaileak

Integrador: ciudadanos e instituciones administrativas

puntu klabeak puntos clave

baldintzatzaileak condicionantes

Pasileku Diagnostiko tailerren ondorioak  
Advertisement