Page 1

OPISKELIJOIDEN OIKEUSTURVAOPAS AVUKSI OPINTOJEN SUJUVUUTEEN


2

OPISKELIJOIDEN OIKEUSTURVAOPAS AVUKSI OPINTOJEN SUJUVUUTEEN


JOHDANTO

6

I TENTTIMINEN

9

1.1 Tenttiin ilmoittautuminen 1.2 Tenttiin vastaamiskieli 1.3 Tenttiin osallistumiskertojen rajaaminen 1.4 Oikeus tenttiin osallistumiseen 1.5 Tenttimisen este (esim: kirjapula) 1.6 Tentistä myöhästyminen 1.7 Tenttikuoren väärät kysymykset 1.8 Valvonta tenttiakvaariossa 1.9 Tentin, muun kurssisuorituksen ja gradujen arvioiminen 1.10 Tenttitulosten viivästyminen

Valokuvat ja ulkoasu Heidi Pöysä Painopaikka Pohjolan painotuote, Rovaniemi 2012

16 18

II OPINTOJEN EDISTYMINEN

21

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

22 24 24 25 27

Opintoihin osallistuminen Oppiaineen lakkauttaminen Opintoajan rajaus Kurssien päällekkäisyys Aiempien opintojen hyväksilukeminen (AHOT)

III MUITA ESIMERKKEJÄ Toimittanut Lapin yliopiston ylioppilaskunta | Anni Vesa

11 12 12 13 14 14 16 16

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Opinto-oppaan paikkansapitävyys Opintosuoritusten vanheneminen Opetushenkilökunnan tavoittaminen Oikeus apuvälineisiin ja opintojen joustavaan suorittamiseen Arvostelun oikaiseminen Vilppi (tenttivilppi tai plagioiminen)

29 31 32 32 33 34 36


ARVOISA OPISKELIJA,

6

pidät kädessäsi uutta Lapin yliopiston ylioppilaskunnan laatimaa Opiskelijan oikeusturvaopasta. Opas on tarkoitettu opiskelijoille avuksi opintojen sujuvuuteen. Uusittu painos sisältää havainnollistavat esimerkit mahdollisista oikeusturvaa koskevista tapauksista sekä yksinkertaistetut toimintaohjeet. Opiskelijan oikeusturvalla tarkoitetaan laajasti opiskelijan oikeuksia yhdenvertaiseen ja läpinäkyvään kohteluun. On opiskelijan vastuulla tuoda esille oikeusturvaongelmat silloin kun opiskelija niitä kohtaa. Opiskelijoiden oikeuksista opintoihin liittyen on määritelty yliopistolaissa sekä yliopiston tutkintosäännössä. Yliopiston toimintaedellytysten kannalta on välttämätöntä, että yliopisto turvaa opiskelijan oikeudet. Opiskelijan oikeuksien rinnalla kulkee myös velvollisuuksia, joista joitakin on avattu myös tässä oppaassa. Muistathan, että vaikka et haluaisikaan viedä omaa ongelmaasi eteenpäin, kannattaa antaa aina palautetta ongelmakohdista, joita huomaat ympärilläsi. On ensiarvoisen tärkeää, että nämä ongelmat tuodaan esille. Vain tiedostamalla ongelmat niihin voidaan puuttua ja toimintaa korjata. Ongelmakohtien raportoimisen lisäksi on aina mukavaa saada palautetta jos jokin asia on muuttunut aiempaa parempaan! Tämän oppaan lisäksi sinulle ensiarvoisen tärkeää tietoa opintoihisi, opintojen suorittamisen käytäntöihin sekä tiedekuntakohtaisiin määräyksiin antaa opinto-opas. Lue ja säilytä siis opinto-oppaasi huolella.

Pidä opas aina mukanasi, niin säästyt huhujen aiheuttamilta säikähdyksiltä ja turhilta kyselyiltä.

Jos et halua säilyttää painettua opinto-opasta, löytyvät opintooppaat pdf-muodossa myös yliopiston nettisivuilta tiedekuntien alta. Otathan huomioon, että joissakin teemoissa tiedekunnilla on omat ohjeistuksensa. Tämän vuoksi useissa kohdissa yhteyshenkilöksi on merkitty pelkästään tiedekunta. Oikean henkilön saat kuitenkin helposti selville käymällä tiedekunnan toimistolla esittämässä asiasi. Tiedekunnan lisäksi apua voi tulla aina kysymään ylioppilaskunnalta. Ylioppilaskuntaan voi ottaa yhteyttä sähköpostilla, soittamalla tai tulemalla käymään. Suosittelemme, että otat yhteyttä joko pääsihteeriin tai edunvalvonta-asiantuntijaan, he auttavat sinua eteenpäin! Suosittelemme, että luet oppaan kerran ajatuksella läpi ja sen jälkeen laitat sen paikkaan, josta löydät sen tarpeen tullen. Askarruttavia asioita voi tulla eteen missä tahansa opintojen vaiheessa, ja niissä tilanteissa tämä opas toimii apunasi! Ja vielä KTK:n opinto-opasta lainatakseni: ”Pidä opas aina mukanasi, niin säästyt huhujen aiheuttamilta säikähdyksiltä ja turhilta kyselyiltä”.

7


I TENTTIMINEN 8

9


Tenttiminen on keskeinen osa lähes kaikkia ylipisto-opintoja. Tenttiin valmistautuu opiskelijan lisäksi opettaja valmistelemalla kysymykset ja tarkastamalla tentin. Tentti tarkoittaakin monelle opiskelijalle opintopisteiden ropinaa, joten jokaisen opiskelijan on hyvä tuntea tenttiin liittyvät käytännöt erityisen hyvin.

1.1 Tenttiin ilmoittautuminen " Taina aikoo osallistua kurssille, joka järjestetään poikkeuksellisen myöhään keväällä. Taina on jo maisterivaiheen opiskelija, ja asuu toisella paikkakunnalla. Taina yrittää etsiä kurssia oodista, muttei löydä. Taina kuuleekin muilta opiskelijoilta, että vanhoillinen opettaja ei usko tekniikkaan ja ottaa vastaan kurssi-ilmoittautumisia vain ovessaan olevaan listaan. Taina ei tiedä, voiko osallistua kurssille, sillä hän ei pääse paikan päälle kirjoittamaan nimeään listaan. » Opetukseen, tentteihin sekä kertauskuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta (tutkintosääntö 11§). Tainan kannattaa ottaa yhteyttä tiedekuntaan ja kertoa tällaisesta erikoisesta toimintatavasta, joka ei ole yliopiston linjauksen mukainen. Todellisuudessa tällaisia tilanteita ei yliopistossamme ole tavattu. Yhteyshenkilö: tiedekunta

11


1.2 Tenttiin vastaamiskieli

ta yksi tenttikerta on mennyt pieleen kuumeen takia. Muilla kerroilla Alina ei ole valmistautumisesta huolimatta saanut tentistä tarpeeksi pisteitä, että olisi päässyt läpi. Alina ilmoittautuu neljännen kerran tenttiin, mutta saakin yllättäen tentin vastaanottavalta opettajalta sähköpostia, jossa opettaja sanoo, että Alina ei saa käydä tekemässä tenttiä neljättä kertaa ennen kuin seuraavana lukuvuonna. Opettaja sanoo, että samaa tenttiä voi käydä tekemässä korkeintaan kolme kertaa samana lukuvuonna.

" Tiina opiskelee sivuaineena johtamista. Tiina on valmistautunut kirjatenttiin, jonka kirjamateriaali on ollut pääosin englanniksi, mutta myös suomeksi. Tentissä Tiina huomaa, että englanninkielisten kirjojen kysymykset ovat englanniksi. Tiina ei tiedä millä kielellä vastata kysymyksiin.

12

» Yliopiston opetus- ja tutkintokieli on tutkintosäännön 6§ mukaan suomi. Muita kieliä voidaan käyttää, mikäli tiedekuntaneuvosto on asiasta näin päättänyt, ja muun kuin suomen kielen käyttö nähdään tarpeelliseksi jotta opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että tiedekuntaneuvosto hyväksyessään opinto-oppaan hyväksyy myös samalla mahdollisesti esimerkiksi englanniksi suoritettavat opintojaksot. Opinto-oppaassa on merkintä, jos kurssin kieli on muu kuin suomi. Jos merkintää ei ole, saa myös tentin englanninkielisiin kysymyksiin vastata suomeksi. Vieraskieliset maisteriohjelmat tehdään automaattisesti englanniksi. Jos opettaja ei kuitenkaan hyväksy vastausta suomeksi, vaikka merkintää muusta kielestä ei ole, voi Tiina vaatia oikaisua (tutkintosääntö 15§, ks. myös kohta 3.3). Yhteyshenkilö: suorituksen vastaanottava opettaja

1.3 Tenttiin osallistumiskertojen rajaaminen " Alina on ilmoittautunut jo kolme kertaa finanssioikeuden tenttiin. Alina on joka kerta valmistautunut tenttiin parhaansa mukaan, mut-

Kuulustelut on järjestettävä siten, että opiskelijat voivat tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, keskeytyksettä ja tehokkaasti harjoittaa opintojaan.

» Tutkintosäännön 10§ mukaan yleiseen kuulusteluun osallistumiskertoja ei saa rajoittaa, ellei tiedekunta toisin määrää. Alinan täytyykin ensimmäisenä ottaa selvää, onko tiedekunta rajoittanut tenttiin osallistumisen kertoja. Tieto tästä löytyy tiedekunnan opinto-oppaasta, ja sitä voi kysellä myös ainejärjestön koulutus- ja sosiaalipoliittiselta vastaavalta tai opintovastaavalta. Myös tiedekunnan opintopäällikkö tietää, onko tiedekunnassa tällaisia rajoituksia. Jos tiedekunnassa ei ole rajoituksia, ei yksittäinen opettaja voi rajoituksista päättää. Yhteyshenkilö: tiedekunta, ainejärjestö, opinto-opas

1.4 Oikeus tenttiin osallistumiseen – kirjatentti, luentokuulustelu sekä uusintakuulustelu " Tiia osallistuu pakolliselle kurssille, joka järjestetään vain kerran vuodessa. WebOodissa on ilmoitettu kurssin kuulustelupäivämäärät, jotka Tiia on varannut kalenteriinsa. Tiia eipääse osallistumaan kurssin viimeiselle luennolle,

mutta menee hyvin valmistautuneena luentokuulusteluun oodin mukaisena päivämääränä. Yllätys onkin suuri, kun kuulustelua ei olekaan. Tiia saa kuulla eräältä toiselta opiskelijalta, että tenttien päivämäärät on siirretty, ja opettaja on ilmoittanut asiasta viimeisellä luennolla. Kuulustelujen päivämääriä ei ole muutettu oodiin eikä asiasta ole laitettu sähköpostia kurssille osallistuneille opiskelijoille. » Tutkintosäännön 10§ mukaan: ”Kuulustelut on järjestettävä siten, että opiskelijat voivat tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, keskeytyksettä ja tehokkaasti harjoittaa opintojaan. Kuulustelutilaisuus voidaan siirtää vain pakottavista syistä”, ja samassa kohdassa todetaan myös että kuulustelu järjestetään kurssin päätteeksi. Tiian kannattaakin ottaa yhteyttä suoraan opettajaan ja vaatia kuulustelun järjestämistä niin, että kurssille osallistuvat opiskelijat voivat sen asianmukaisesti suorittaa. Jos kurssin opettaja ei suostu yhteistyöhön, kannattaa ottaa yhteyttä tiedekuntaan. Jos yksin asiasta meuhkaaminen tuntuu turhalta, voi kysellä myös kuinka monta muuta opiskelijaa on samassa tilanteessa ja hoitaa asia porukalla, tai pyytää ainejärjestöä hoitamaan asiaa. Yhteyshenkilö: kurssin opettaja, tiedekunta, ainejärjestö " Eemeli on osallistunut luentokuulusteluun marraskuussa luentojen lopussa. Eemeli ei ole kuitenkaan päässyt läpi kuulustelua. Eemeli valmistautuu uusintakuulusteluun, joka ilmoitettu pidettävän kahden viikon kuluttua varsinaisesta kuulustelusta. Luennoitsija ilmoittaa sähköpostilla, että kertauskuulustelu on peruttu hänen työmatkansa takia. »»

13


Eemelin kysellessä uutta uusintakuulustelun päivämäärää luennoitsija ilmoittaa, ettei ole paikkakunnalla enää kuluvana lukuvuotena ja kehottaa uusimaan tentin seuraavana lukuvuonna. » Luentokuulustelulle on varattava tutkintosäännön (10§) mukaan vähintään yksi mahdollisuus kuulustelun uusimiseen. Eemeli voi vedota tähän ja vaatia uutta uusintakuulustelua vielä samana lukuvuonna. On kurssin vastuuopettajan vastuulla pitää huolta, että vähintään yksi uusintakuulustelu toteutuu. Yhteyshenkilö: kurssin opettaja, tiedekunta, ainejärjestö

14

1.5 Tenttimisen este " Jani on ilmoittautunut yleiseen tenttiin tekemään kirjapakettia. Ennen tenttiä Jani huomaakin, että tentti on niin suosittu ettei kirjoja tenttiin olekaan enää tarjolla. Jani ei voi siis osallistua tenttiin. » Opiskelijan velvollisuus on perua osallistuminen tenttiin (tutkintosääntö 11§) heti, kun hän tietää ettei voi osallistua. Perumisen voi tehdä joko oodin kautta, tai jos oodista tentti tai kurssi on jo sulkeutunut, lähettämällä opettajalle ja tiedekunnan kansliaan sähköpostia. Sama koskee myös sähköistä tenttis-järjestelmää, eli tenttiakvaarioonkin varattu tentti

on peruutettava (perutaan järjestelmässä) ellei tenttiaikaa aiota käyttää. Yhteyshenkilö: tentin vastaanottava/kurssin vetävä opettaja, tiedekunnan opintoasioista vastaava sihteeri

1.6 Tentistä myöhästyminen " Eveliina on ilmoittautunut normaalisti yleiseen tenttiin. Talvinen pakkaskeli yllättää kuitenkin Eveliinan matkalla tenttiin, ja Eveliina myöhästyy tentin alusta 20 minuuttia. Eveliina yrittää mennä sisään tenttiin, mutta valvojat eivät anna enää hänen osallistua tenttiin. » Tutkintosäännön (12§) mukaan tentistä ei saa poistua ennen kuin puoli tuntia tentin alusta on kulunut, ja tenttiin saa osallistua mikäli tulee puoli tuntia tentin alkamisen jälkeen. Kukaan ei ole saanut poistua tentistä jotta tenttiin saa edelleen osallistua. Jos valvoja on päästänyt jonkun pois tentistä jo 20 minuuttia tentin alkamisen jälkeen, on valvoja menetellyt väärin. Tapauksethan tulevat ilmi jo tenttitilanteessa, mutta opiskelijan kannattaa muistaa itse pyytää tiedekuntaa järjestämään uuden mahdollisuuden tenttimiseen mahdollisimman pian ja joustavasti, ellei sitä suoraan tarjota. Yhteyshenkilö: tentin valvoja, tiedekunta


1.7 Tenttikuoren väärät kysymykset " Janne on ilmoittautunut yleiseen tenttiin, ja lukenut ahkerasti tenttiin. Tentissä käy kuitenkin ilmi, että opettaja on laittanut väärän kirjapaketin kysymykset tenttikuoreen. » Tutkintosäännön (12§) mukaan tentaattorin on joko valvottava tenttiä, tai ilmoitettava tiedekunnan kansliaan, miten hänet saa tentin aikaan kiinni. On tentin valvojien tai tiedekunnan henkilökunnan vastuulla selvittää tentaattorilta oikeat kysymykset. Yhteyshenkilö: tentin valvojat, tiedekunta

1.8 Valvonta tenttiakvaariossa 16

" Antti on päättänyt hyödyntää sähköisen tenttimisen mahdollisuutta, ja aikoo tehdä seuraavan tentin tenttiakvaariossa. Mennessään tenttitilaan Antti huomaa, että tilassa on kamerat ja tenttiä kuvataan. Antti ei pidä ajatuksesta, että häntä kuvataan. » Tutkintosäännön (12§) mukaan sähköistä tenttiä valvotaan videovalvonnalla, ja tentistä ei saa poistua kesken tenttimistä. Videovalvonnalla pidetään huolta, ettei tentissä sorruta tenttivilppiin tai muihin kurinpidollisia toimia aiheuttaviin toimiin. Tenttiakvaariossa ei ole mahdollista suorittaa tenttiä ilman valvontaa. Yhteyshenkilö: tentin vastuuopettaja, tenttiakvaarion yhteyshenkilö (pääkäyttäjä Paula Niemelä)

Opiskelijalla on myös oikeus saada mahdollisuus tutustua arvosteltuun työhönsä arvostelun saapumisen jälkeen.

1.9 Tentin, muun kurssisuorituksen ja gradujen arvioiminen " Liisa opiskelee taiteita. Hänelle on tullut opiskelujen aikana sellainen käsitys, että pienessä ryhmässä tehtävien töiden arvosteluun vaikuttaa suuresti ns. pärstäkerroin, eli se, miten hyvin kukainenkin tulee opettajan kanssa toimeen. Liisan mielestä joskus töitä myös hyväksytään liian heppoisin perustein. Opintosuoritusten arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin osaamistavoitteisiin (tutkintosääntö 13§). Osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaasta jokaisen kurssin kohdalta. Opiskelija voi myös pyytää jo kurssin alussa opettajalta tietoon koko ryhmälle osaamis- ja arviointiperusteet. Epäreilusta toiminnasta voi yrittää keskustella suoraan opettajan kanssa, ilmoittaa ainejärjestölle (joka voi viedä asiaa eteenpäin) tai keskustella asiasta tiedekunnan vastuuhenkilöiden kanssa.

» Tutkintosäännön (13§) ja yliopistolain (44§) mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijalla on myös oikeus saada mahdollisuus tutustua arvosteltuun työhönsä arvostelun saapumisen jälkeen. Kirjalliset ja muulla tavoin säilytetyt työt on säilytettävä yliopistolla kuusi kuukautta tulosten julkistamisesta. Kannattaa käydä ensin keskustelemassa opettajan kanssa suorituksesta, ja käydä läpi suorituksen ansiot ja miinukset. Jos Heidi on edelleen eri mieltä arvostelun kanssa, voi Heidi tehdä asiasta oikaisupyynnön. Yhteyshenkilö: kurssin opettaja

Yhteyshenkilö: kurssin vastuuopettaja, ainejärjestö, tiedekunta " Heidi opiskelee matkailututkimusta. Hän tekee esseen, johon hän käyttää paljon aikaa. Arvostelun tullessa Heidi huomaa, että opettaja ei ole kuitenkaan antanut Heidin mielestä tarpeeksi hyvää arvosanaa.

" Jarmo on saanut gradunsa valmiiksi. Dekaani on määrännyt gradulle tarkastajat. Toinen tarkastajista on professori, jonka kanssa Jarmo ei ole tullut juttuun opiskelujensa aikana. Arvostelun saadessaan Jarmo on sitä mieltä, että kokeneempi professori, joka ei pidä Jarmosta, on vaikuttanut merkittävästi arvosteluun.

17 Jarmo ei ole tyytyväinen esitettyyn arvosanaan koska uskoo arvosteluun vaikuttaneen hänen työnsä lisäksi Jarmon persoona. » Opiskelija voi halutessaan antaa vastineen arvostelusta ennen sen hyväksymistä (tutkintosääntö 13§). Tiedekuntaneuvosto käsittelee vastineen ja jää tiedekuntaneuvoston harteille, aiheuttaako vastine toimenpiteitä. Joskus voidaan pyytää uusi tarkastuslausunto esimerkiksi kolmannelta lausunnon antajalta. Jos Jarmo ei ole edelleenkään tyytyväinen arvosteluun, voi Jarmo tehdä asiassa oikaisupyynnön. Yhteyshenkilö: tiedekunnan opintopäällikkö


1.10 Tenttitulosten viivästyminen " Kaisa käy yleisenä tenttipäivänä tentissä. Tentti menee mukavasti, ja Kaisa jääkin odottamaan innokkaana, oliko vastaus opettajan mielestä yhtä sopiva kuin Kaisan mielestä. Tenttituloksia ei kuitenkaan kuulu.

18

» Tenttitulokset täytyy yliopiston tutkintosäännön (13§) mukaan tulla viimeistään neljän viikon kuluttua tentistä tai kirjallisten töiden palautuspäivämäärästä. Määräaika koskee pääsääntöisesti myös sähköistä tenttimistä. Jos tulosta ei jostain syystä pysty ilmoittamaan tässä määräajassa, on asiasta ilmoitettava (sekä uudesta julkistamisajankohdasta) ennen määräajan päättymistä. Kesätenttien kanssa voidaan kuitenkin neljän viikon määräajasta joustaa. Nämäkin tulokset on kuitenkin julkaistava viimeistään neljän viikon kuluttua elokuun tenttipäivästä. Asiassa kannattaa olla ensimmäisenä suoraan yhteydessä kurssin vastuuopettajaan. Vastauksia on voinut viivästyttää esimerkiksi sairaustapaukset. Jos toiminta on jatkuvaa, kannattaa olla yhteydessä myös ainejärjestöön, joka voi viedä asiaa oppiaineen opettajille eteenpäin, jolloin kaikkien opiskelijoiden tilanne kohenee. Yhteyshenkilö: kurssin vastuuopettaja, ainejärjestö


II OPINTOJEN EDISTYMINEN 20

21


Opiskelijoiden edistyminen on opiskelijan oman aktiivisuuden ja yliopiston luomien opintoedellytysten yhteispeli. Yliopiston velvollisuutena on järjestää opinnot niin, että opiskelijalla on mahdollisuus suoriutua tavoiteajassa opinnoistaan, ja opiskelijan velvollisuutena on edistyä opinnoissaan. Yliopiston kehittäminen ja opiskelijoiden monimuotoisuus voi kuitenkin luoda muutosvaiheessa jouhevalle edistymiselle haasteita.

II OPINTOJEDISTYMINEN

22

2.1 Opintoihin osallistuminen " Riina aikoo tsempata hieman hitaasti edenneissä opinnoissaan, ja kahmiikin itselleen heti syksystä lähtien täyden kalenterin kursseja. Opintojen tiimellyksessä Riina kuitenkin huomaa, että osa luennoista menee päällekkäin. Riinalla tulee päällekkäisyyksien kanssa liikaa poissaoloja joiltakin kursseilta, eikä Riina tiedä voiko hän jatkaa kurssia. » Riinan kannattaa ottaa yhteys kurssien opettajiin heti, kun huomaa että päällekkäisyyksiä on luvassa. Päällekkäisyyksiä saattaa tulla opintojen aikana luennoille, seminaareihin, harjoitustöihin tai harjoitteluun. Yleensä opiskelijalle voidaan sopia yksittäisiä mahdollisuuksia joustaa, mikäli poissaolot

opetuksesta eivät estä oppimistavoitteiden saavuttamista. Ylimääräiset poissaolot voidaan korvata esimerkiksi ylimääräisellä esseellä, harjoituksilla, osallistumisella johonkin toiseen vastaavaan opetukseen yms. Kannattaa pyrkiä hakemaan opettajan kanssa yhdessä kompromissia. Joskus kuitenkin poissaoloja tulee niin paljon, että on oppimisen kannalta järkevämpää suorittaa kurssi silloin, kun oppimiselle on paremmin aikaa. ´Kannattaa myös kiinnittää jo kursseja valitessaan huomiota kurssien kuormittavuuteen ja aikatauluihin, jotta valitsemasi kurssit olisi mahdollista suorittaa laadukkaasti. Yhteyshenkilö: kurssin vastuuopettaja


2.2 Oppiaineen lakkauttaminen " Heikki on aloittanut opiskelut Lapin yliopistossa vuonna 2005. Myöhemmin pääaineen sisäänotto lakkautetaan, ja Heikki kuulee, että koko pääaineen opetuskin lakkautetaan. Yliopistolta kerrotaan, että opetusta järjestetään niin, että viimeisessä sisäänotossa tulleilla opiskelijoilla on viisi vuotta aikaa suorittaa tutkintonsa loppuun. Heikinkin on siis suoritettava opintonsa tuolloin loppuun. Heikki on kuitenkin yksinhuoltaja, ja hänen on hankalaa sovittaa yllättävän tiivistä opiskelutahtia perhe-elämään.

24

» Yliopiston on annettava jo ”opiskelun aloittaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kesken olevat opinnot loppuun kohtuullisen ajan kuluessa” (tutkintosääntö 2§). Yliopistolain ohjesäännöt opintojen suorittamisajoista antavat osviittaa aikarajoista. Subjektiivista oikeutta opintojen loppuun saattamiseen millä tahansa aikataululla ei ole. Voidaan kuitenkin todeta, että koska maisterin tutkinnolle on varattu viisi vuotta suorittamisaikaa, on tämä annettu viisi vuotta hyvinkin kohtuullinen. Heikin tapauksessa se tarkoittaa vielä vähän lisää, koska Heikki on aloittanut opinnot jo aikaisemmin. Heikille on joka tapauksessa annettu opiskeluaikaa vain seitsemän vuotta, joten raja opintojen kestolle tulisi vastaan huolimatta pääaineen loppumisesta. Heikin kannattaa ottaa yhteyttä tiedekuntaan, ja kysyä millaisia järjestelyitä voisi olla tutkinnon loppuun suorittamiseksi joustavammin. Heikki voisi esimerkiksi sopia niin, että suorittaa kandin tutkinnon loppuun ennen opetuksen loppumista. Heikki voisi todennäköisesti suorittaa maisterin opinnot johonkin toiseen pääaineeseen saman tiede-

kunnan sisällä. Heikin kannattaa ottaa yhteyttä myös ainejärjestöön, jolloin ainejärjestö voi kollektiivisesti neuvotella jatkosta tiedekunnan kanssa.

Hakemuksen ja lisätietoja löydät osoitteesta ulapland.fi › opiskelu › tutkinnon suorittamisaika. HUOM! Yliopisto voi myös myöntää tutkinto-oikeuden vain kandin tai maisterin tutkintoon. Kandiin opintoaikaa myönnetään 3+1 vuotta ja maisterin tutkintoon 2+2 vuotta. Myös näihin voi hakea lisäaikaa tiedekunnalta.

Jos olet aloittanut sivuaineopinnot oppiaineesta, jonka opetus lopetetaan, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan oppiaineeseen. Yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa voidaan katsoa, onko mahdollista suorittaa aloitettu sivuaine loppuun vielä saatavilla olevilla opetusresursseilla.

Yhteyshenkilö: tiedekunnan opintopäällikkö, opettajatuutori

Yhteyshenkilö: tiedekunta, ainejärjestö, oppiaine

2.3 Opintoajan rajaus " Jenni on aloittanut opinnot oikeustieteissä (kandi ja maisteri) vuonna 2009. Jennille on myönnetty normaaliin tapaan 5+2 vuotta opintojen suorittamiseen. Jennin opinto-oikeus siis loppuu heinäkuussa 2016. Jenni on kuitenkin opiskelujen ohessa käynyt töissä, mikä on viivästyttänyt opintojen suorittamista, eikä Jenni saa opintoja loppuun kesällä 2016. » Opiskelijan velvollisuutena on seurata omaa opintoaikaansa WebOodista. Jenni voi hakea tiedekunnalta lisäaikaa opintoihin. Hakemuspohja ja hakuohjeet on netissä, hakemus jätetään opintopäällikölle. Tiedekunta myöntää tai voi myös olla myöntämättä lisäaikaa opintoihin. Lisäajan myöntämisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma. Apua opintosuunnitelman toteuttamiseen saa omalta opettajatuutorilta tai tiedekunnan opintopäälliköltä. Lisäaikaa myönnetään vähintään lukukausi ja enintään neljä lukukautta.

Apua opintosuunnitelman toteuttamiseen saa omalta opettajatuutorilta tai tiedekunnan opintopäälliköltä.

2.4 Kurssien päällekkäisyys " Jaana lukee sivuaineena sekä saksaa että englantia. Jaana törmää joka lukukausi ongelmaan, että paljon läsnäoloa vaativien sivuaineiden harvat kurssit on jälleen aikataulutettu päällekkäin. Jaanan mielestä tämä on turhauttavaa ja viivästyttää opintoja. » Tutkintosäännön 6§ mukaan opetus on järjestettävä niin, että opiskelijat pystyvät opiskelemaan tehokkaasti ja tutkintoon varatussa ajassa. On kuitenkin totta, että opintojaksojen aikataulutus on hankalaa, ja päällekkäisyyksiä tulee väistämättä. Asiasta kannattaakin antaa palautetta opintojaksojen opettajille, ja palautteessa voi vaikka vedota tutkintosääntöönkin. Palautetta voi antaa kurssien lopuksi WebOodissa tai kurssilla kerätyssä palautteessa. Palautetta asiasta voi antaa myös ainejärjestölle, ylioppilaskunnalle, tai käydä suoraan juttelemassa kurssien vastuuopettajien kanssa. Yhteyshenkilö: kurssin vastuuopettaja, ainejärjestö, ylioppilaskunta

25


2.5 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT): opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla, muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen, muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen " Jarkko on opiskellut ammattikorkeakoulussa osan tradenomin tutkintoa ennen yliopistoopintojaan. Jarkko haluaisi tietää, voiko hän saada joitain yleisluontoisia kursseja hyväksiluettua uuteen tutkintoonsa. » Jarkon aiemmin tehdyillä opinnoilla voidaan korvata joitain Jarkon uuden tutkinnon pakollisista kursseista. Jarkon kannattaa täyttää muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemislomake ja olla opettajiin yhteydessä. Katso lisäksi alla olevat AHOT-yleisohjeet. " Hanna-Kaisa on ennen yliopisto-opintoja suorittanut psykologian perusopinnot avoimessa yliopistossa. Hanna-Kaisa miettii, onko niistä mitään hyötyä nyt tutkinto-opiskelijana. » Aiemmin suoritetut yliopisto-opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon. Hanna-Kaisan kannattaa olla yhteydessä opintopäällikköön. Katso lisäksi alla olevat AHOT-yleisohjeet. " Ismo aloittaa opinnot vasta pitkän työuran jälkeen. Katsellessaan kursseja ja kurssien sisältöjä sekä oppimistavoitteita Ismo kokee, että suurimman osan vaadittavista taidoista Ismo on saanut jo kokemuksen kautta työelämässä. Ismo pohtiikin, täytyykö kurssit todellakin käydä uudelleen, vaikka kurssin läpäisemiseen vaaditut taidot on hankittu toisin.

» Ismon aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea, jos todellakin vaikuttaa että Ismo on jo työssään vaaditut taidot jo itselleen hankkinut. Luultavimmin Ismon pitää kuitenkin osoittaa osaamisensa vielä jollain tavalla opettajalle tai kuitata kurssiin vaadittavat suoritukset esimerkiksi tenttimällä vain osa vaaditusta kirjallisuudesta. Ismon kannattaa ottaa yhteyttä opettajatuutorinsa ja/tai tiedekunnan tai kielikeskuksen AHOT-vastuuhenkilöön. Katso lisäksi alla olevat AHOT-yleisohjeet. Yleisohjeet: Asiassa kannattaa kääntyä ensimmäisenä joko oman opettajatuutorin tai kurssin vastuuhenkilön puoleen. Yliopistolla on yleisohjeet liittyen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen (AHOT). Opintoja voidaan korvata tai sisällyttää tutkintoon. Tiedekunnat ja kielikeskus voivat antaa tarkempia neuvoja ja ohjeita liittyen hyväksilukemiseen. Asiaa käsittelee myös tutkintosäännön 8§. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen aiemmin hanhankitun osaamisen tunnistamiseen, voi opiskelija tehdä asiasta oikaisupyynnön päätöksen tehneelle. Ohjeet löytyvät yliopiston nettisivuilta ulapland.fi › opiskelu › opinnot › AHOT Kannattaa olla myös yhteydessä ainejärjestöön. Erityisesti aloilla, joilla aiemmat opinnot ovat hyvin yleisiä (kuten sosiaalityö) ainejärjestö voi yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa neuvotella selkeät raamit aiempien opintojen hyväksymiseen. Yhteyshenkilö: oma opettajatuutori, tiedekunta, kurssin opettaja, ainejärjestö

27


III MUITA ESIMERKKEJÄ 28

29


Opiskelijaa voi kohdata opintojen varrella useat kinkkiset tilanteet. Yliopisto-opiskelijan yksi tärkeimmistä taidoista on tiedonhaun taito. Käytä siis tätä taitoasi reippaasti hyödyksesi myös silloin, kun kohtaat ongelman johon et tiedä heti vastausta. Apua antavat esimerkiksi ylioppilaskunta sekä tiedekunnat.

3.1 Opinto-oppaan paikkansapitävyys " Mari osallistuu kurssille, johon opinto-oppaan mukaan kuuluu luentokuulustelun korvaava essee. Kurssin alussa opettaja ilmoittaa, että pitääkin opinto-oppaan höpinöistä huolimatta kuulustelun. » Kuulustelut on tutkintosäännön 10§ mukaan järjestettävä opetussuunnitelman määräämällä tavalla (opetussuunnitelmaa käsittelee myös erikseen tutkintosäännön 6§). Mari voi valittaa asiasta joko suoraan opettajalle tai valittaa asiasta esimerkiksi tiedekuntaan. Jos toiminta on jatkuvaa kyseisen opettajan toimesta, eikä opettaja reagoi millään tavalla opiskelijoiden turhautumiseen, kannattaa pyytää myös ainejärjestöä ottamaan asia hoidettavakseen. Yhteyshenkilö: kurssin opettaja, tiedekunta, ainejärjestö

31


3.2 Opintosuoritusten vanheneminen " Marjo on lopettelemassa tutkintoaan, ja ryhtyy tutkimaan opintorekisteriotettaan selvittääkseen puuttuvat opinnot. Marjo huomaa, että häneltä puuttuu osa opinnoista. Mennessään tiedustelemaan asiaa tiedekunnan kansliaan käy ilmi, että osa suorituksista on vanhentunut.

32

» Kaikki opintosuoritukset tallennetaan sähköiseen rekisteriin. Opintosuoritukset ovat voimassa rajoittamattoman ajan, mutta keskeneräisten suoritusten voimassaolosta päättää tiedekunta (tutkintosääntö 14§). Jos opinnoille on määritelty jokin vanhentumisaika, on asiasta merkintä opinto-oppaassa. Jos opintorekisterin merkinnöissä on jotain epäselvää, kannattaa ottaa yhteys tiedekunnan kansliaan. Keskeneräisillä opinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi opintojaksoa johon liittyy kirjatentti ja luennot, ja jompikumpi on jostain syystä jäänyt suorittamatta. Marjon kannattaa selvittää, onko vanhentuneita keskeneräisiä suorituksia mahdollista päivittää esimerkiksi pienellä ekstratyöllä jälleen voimaantuleviksi. Joskus käy niin, että uuden opinto-oppaan myötä myös kurssien vaatimukset, nimet tai pistemäärät muuttuvat. Silloin kannattaa ottaa välittömästi yhteys oppiaineeseen, ja kysyä olisiko mahdollista järjestellä puuttuvia suorituksia tapauskohtaisesti niin, että kokonaisuudet tulee tehtyä valmiiksi. Oli kyse sitten opintojen vanhentumisesta tai opinto-oppaan muutoksesta, käsitellään

asiat aina tapauskohtaisesti, eikä muuta yleispätevää sääntöä ole kuin että kannattaa ottaa mahdollisimman nopeaa yhteys oppiaineeseen tai opintopäällikköön.

» Hennan kannattaa kääntyä asiassa suoraan tiedekunnan opintopäällikön puoleen. Opintopäällikkö neuvoo Hennaa yliopistossa käytössä olevista joustoista esimerkiksi lukihäiriön kanssa.

Yhteyshenkilö: suorituksen vastaanottanut opettaja, tiedekunta

3.3 Opetushenkilökunnan tavoittaminen " Eerolla on kysyttävää eräästä opintojaksosta, ja hän onkin yrittänyt tavoitella kurssista vastaavaa opettajaa jo monen viikon ajan usealla sähköpostilla. Eeron tavoitteluista huolimatta opettaja ei vastaa viesteihin. » Jos opettajaa ei tavoita useista sähköposteista huolimatta, kannattaa tarttua perinteikkäämpiin menetelmiin kuten soittamiseen ja työhuoneella käymiseen. Jos nämäkin vinkit tuottavat vesiperän, kannattaa kääntyä tiedekunnan dekaanin puoleen. Yhteyshenkilö: dekaani

3.4 Oikeus apuvälineisiin ja opintojen joustavaan suorittamiseen " Hennalla on lukihäiriö, joka on tutkittu ja Henna on saanut asiasta virallisen todistuksen. Henna tarvitsee lisäaikaa tentin suorittamiseen.

Lisätietoja: Opiskelijoilla voi olla monenlaisia vammoja tai muita poikkeamia jotka hankaloittavat opintojen suorittamista suositellussa tahdissa tavallisilla menetelmillä. Joillakin vamma saattaa olla tiedossa jo opintojen alkaessa, tai vamma voi myös tulla opintojen aikana esimerkiksi onnettomuudessa. Yliopisto järjestää opiskelijoille heidän mahdollisesti tarvitsemiaan apuvälineitä (kuten tietokoneen tenttitilaisuuteen) tai muita apukeinoja opintojen suorittamiseksi. Yhdessä opintopäällikön kanssa voidaan tapauskohtaisesti katsoa, mitkä järjestelyt auttaisivat opiskelijaa parhaiten opintojen suorittamisessa. Lähes jokaisella opiskelijalla on jossain opintojensa vaiheessa ongelmia opintojen ja muiden velvollisuuksien kuten työn tai perheen yhteensovittamisessa. Jokaisella opiskelijalla on oikeus järjestää saatavilla olevia opintojaan joustavasti omaan elämäntilanteeseen sopivaksi, sillä yliopistossa ei ole lukujärjestyksiä tai pakkoa suorittaa tietty kurssi juuri tiettynä vuonna. Yksittäisen kurssin vaihtoehtoisten suoritusmuotojen selvittämiseksi kannattaa olla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan. Yliopisto ja ylioppilaskunta tekevät yhdessä jatkuvasti työ-

Opintosuoritukset ovat voimassa rajoittamattoman ajan, mutta keskeneräisten suoritusten voimassaolosta päättää tiedekunta.

33

tä joustavuuden lisäämiseksi ihan tavallisissa opinnoissa. Joskus opinnot hidastuvat esimerkiksi motivaation puutteen, huonosti sopivan opiskelutekniikan tai vaikka ajanhallinnan ongelmien vuoksi. Tällöin kannattaa kääntyä korkeakouluopintojen ohjaaja Panu Helteen puoleen. Panu järjestää opiskelijoille ryhmätoimintaa sekä yksilötapaamisia. Yhteyshenkilö: opintopäällikkö, kurssin vastuuopettaja, korkeakouluopintojen ohjaaja


3.5 Arvostelun oikaiseminen " Jaakko on tyytymätön tenttinsä arvosteluun, ja keskusteleekin opettajan kanssa tentistä käyden läpi tentin ansiot ja miinukset. Keskustelun jälkeenkin Jaakko ansaitsee mielestään paremman arvosanan. » Menettely on selvä: voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä (eli suorituksen arvostellut opettaja, tutkintosääntö 15§). Jos kyseessä on suurempi opinnäyte kuten gradu, lisensiaatin tutkielma tai väitöskirja, voi oikaisua pyytää tiedekuntaneuvostolta kirjallisesti.

34

Tutkintosääntö määrittää oikaisusta seuraavaa: ”Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen tai päätös hyväksilukemisesta tietoonsa. Mikäli opettaja ei ole määräaikana tavoitettavissa, kirjallinen oikaisupyyntö voidaan jättää tiedekunnan kansliaan. Opettajan tulee antaa oikaisupyyntöön tekemänsä hylkäävä päätös kirjallisesti opiskelijan sitä pyytäessä. Opintosuorituksen arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisupäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta muutoksenhakulautakunnalta. Muutosta opiskelija voi hakea 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut päätöksestä tiedon. Valitus toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei enää saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhakulautakunnasta määrätään Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä.”


3.6 Vilppi (tenttivilppi tai plagioiminen) " Mika on tehnyt pitkään graduaan. Kirjoittamisen tuoksinassa kirjat ovat sekoittuneet toisiinsa ja tietokoneen ruudulle leikatut hyvät lauseet omaan tekstiin. Palauttaessaan graduaan ohjaajalle gradun ohjaaja huomauttaa Mikalle, että työssä on selkeästi plagioituja tekstejä.

36

" Matleena on lukenut tenttiin huonosti kotona itkevän vauvan takia. Tentti olisi kuitenkin pakko saada läpi, ja Matleena tekeekin pienen muistilapun tärkeimmistä tentattavista teoreetikoista. Tenttiä tehdessään Matleena havahtuu siihen, kun valvoja tulee noutamaan Matleenan ulos tenttisalista mukanaan myös muistilappu. » Sekä plagioiminen että tenttivilppi ovat ehdottomasti kiellettyjä yliopistolla. Ei ole olemassa sellaista syytä, joilla teot oikeutettaisiin. On totta, että varsinkin huomaamatta, vahingossa tehty plagiointi on mahdollista erityisesti pitkiä kirjoitustöitä tehdessä. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että opiskelija on tarkka lähteiden merkitsemisestä. Erityisesti kirjoitetuissa esseissä sekä opinnäytetöissä kuten kandidaatintöissä ja graduissa plagioitu teksti on yleensä hyvin helposti havainnoitavissa ammattilaisen silmin. Plagioimisesta jää aina kiinni.

Yliopistolla on myös käytössään tietokoneohjelma, joka on tehty erityisesti plagioinnin havaitsemiseen. Kannattaakin pyytää, että opettaja tarkistaa tekstisi ennen lopullista palauttamista, jos epäilet, että olet huomaamattasi saattanut jättää jonkun lähdeviitteen merkitsemättä. Osa opettajan työtä on oikeaan akateemiseen kirjoittamiseen ohjaaminen, ja opettajan on huomioitava, että opiskelija voi syyllistyä erityisesti pienimuotoiseen plagioimiseen myös vahingossa, elleivät käytännöt ole tuttuja. Tenttivilppiin ei ole olemassa opiskelijaa puolustavia syitä. On opiskelijan omalla vastuulla, ettei ylimääräisiä lappuja tehdä tai ainakaan tuoda tenttitilaisuuteen, ja ettei tenttiin tuotaviin materiaaleihin tehdä ylimääräisiä merkintöjä. Opiskelijaa voidaan tutkintosäännön 16§ mukaan rangaista vilpistä varoituksella tai jopa vuoden määräaikaisella erottamisella. Ennen toimenpiteitä opiskelijalle on toimitettava tiedoksi asia, mistä rangaistusta harkitaan ja antaa mahdollisuus tulla kuulluksi. Tenttivilppiin syyllistyneen suoritus hylätään automaattisesti. Tiedekunnilla on omia eettisiä ohjeistuksiaan, jotka kannattaakin lukea huolella jo opintojen alussa sekä palata niihin tarpeen mukaan opintojen edetessä. Yhteyshenkilö: ohjaava opettaja, dekaani, rehtori


ARVOISA OPISKELIJA, toivottavasti opas herätti sinussa ajatuksia ja koit sen hyödylliseksi. Opiskelijan oikeusturva on keskeinen osa opintoja ja yliopisto ja ylioppilaskunta tekevät jatkuvasti parhaansa taatakseen opiskelijoiden oikeusturvan toteutumisen. Ylioppilaskunta toivottaa sinulle mielenkiintoisia, antoisia ja sujuvia opintoja! Muistathan, että oikeusturva- tai missä tahansa muissa asioissa voit otta aina yhteyttä ylioppilaskuntaan.

38

Ylioppilaskunta haluaa vielä kiittää vararehtori Kaarina Määttää sekä koko opetuksen kehittämisryhmää avusta oppaan tekoon. www.lyy.fi www.ulapland.fi/opiskelijalle

39


LYY: Opiskelijan oikeusturvaopas  
LYY: Opiskelijan oikeusturvaopas  

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan oikeusturvaopas avuksi opiskelijoille.

Advertisement