Page 1


INLEIDING In opdracht van Arnhem Coming Soon is door ArtEZ Fashion Masters een nieuw conceptplan ontwikkeld. +HWKRRIGGRHOZDVRPPHHUWUDIÀFWHJHQHUHUHQ]RZel letterlijk als digitaal. Daarnaast werden het realiseren van meer beleving in de winkel en het realiseren van meer kopers als doelen gesteld. Uitgangspunt was het HAN rapport (januari 2010) van GH +RJHVFKRRO $UQKHP 1LMPHJHQ JHVFKUHYHQ GRRU studenten van de opleiding Communicatie. Studenten van de ArtEZ Fashion Masters hebben een scherpere analyse gemaakt door bestudering van het HAN UDSSRUW HQ DDQYXOOHQG RQGHU]RHN JHSUHVHQWHHUG LQ HHQRQGHU]RHNVUDSSRUWHQDGYLHVUDSSRUW9HUYROJHQV is de brand identitiy aangescherpt voor Arnhem Coming Soon. 9DQXLWGHDDQJHVFKHUSWHEUDQGLGHQWLW\]LMQHUQLHXZH concepten ontwikkeld om de hoofddoelen te kunnen UHDOLVHUHQ RS KHW JHELHG YDQ ZLQNHOSUHVHQWDWLH HHQ KXLVODEHOHHQZHEVLWHHQPHGLD,QGLW&20,1*6221 022'%22. ]LMQ GH QLHXZH LGHHsQ JHYLVXDOLVHHUG (HQ EHHOG ]HJW LPPHUV PHHU GDQ GXL]HQG ZRRUGHQ ,QKHWELMEHKRUHQGH&20,1*62210$18$/ZRUGHQ GH FRQFHSWHQ SUDNWLVFK XLWJHOHJG ]RGDW ]H NXQQHQ worden toegepast bij Arnhem Coming Soon. 2Q]HGDQNJDDWXLWQDDURQ]HEHJHOHLGHQGHGRFHQWHQ3DXOLQH%DUHQGUHJW1DQGDYDQGHQ%HUJHQ0DULH Lou Witmer. Daarnaast danken wij Annelies Sinke voor KDDUEHJHOHLGLQJHQIHHGEDFN9RRUKXQLQWHUHVVHHQ IHHGEDFNGDQNHQZLM&KDQDQMD%DDUV%DUW+X\GWVHQ Lisa Telussa. Als laatste danken wij de medewerkers van Coming Soon voor hun vriendelijkheid en service. 0HW GH]H FRQFHSWHQ ZLOOHQ ZLM HHQ KHOGHU EHHOG scheppen van de mogelijkheden binnen Coming Soon RPPHHUWUDIÀFHQEHOHYLQJWHJHQHUHUHQ'DDUQDDVW ZLOOHQZLMLQVSLUHUHQHQSULNNHOHQRPPHWGH]HQLHXZH LGHHsQDDQGHVODJWHJDDQ $UQKHPMXQL $UW(=)DVKLRQ0DVWHUV)DVKLRQ6WUDWHJ\VWXGHQWHQ


¶ '87&+ '(6,*1 ,6 ((1 )(120((1 ,1 +(7 %8,7(1/$1' '(%,-=21'(5((,*(167,-/9$11('(5/$1'6)$6+,21(1 352'8&7'(6,*1:25'7=((5*(:$$5'((5',11('(5/$1'=,-1:,-7(%(6&+(,'(129(5(,*(17$/(17(1:( .811(19((/0((5'2(1202167$/(177(352027(1 :,/'$$5((167(9,*(%,-'5$*( $$1/(9(5(1=,-:,/7$/(179$1(,*(1%2'(0(11,(8:( 217:,..(/,1*(123+(7*(%,('9$1)$6+,21(1352'8&7'(6,*129(5+(792(7/,&+7%5(1*(1%,-,('(5((1 ',( *(Î17(5(66((5' ,6 ,1 '(6,*1 =2:(/ %,- '( 352)(6 6,21(/(:(5(/'$/6%,-+(7*527(38%/,(. $UW(=+2*(6&+22/9225'(.8167(1,6'('5,-9(1'( .5$&+7$&+7(5   ',7 %(7(.(17 1,(7 '$7 $//((1 7$/(17 8,7 $51+(0 ,1 '( 6&+,-1:(53(5667$$7'(9,6,(9$1$UW(=23'87&+'(6,*1 67$$7 &(175$$/ 9250 (12) &21&(37 (1 '( =2(.72&+71$$59(51,(8:,1*·


67 5( &85$7(' %<


(;7(5,(85 Het is bij het huidige exterieur van Coming Soon niet gelijk duidelijk dat de winkel de naam Coming Soon draagt. De belettering op GHUDPHQLV]RJURRWGDWQLHWLQ één oogopslag de naam naar voren komt. Door gebruik te maken van een gevelbord of een deurmat wordt het merk Coming Soon op een duidelijke manier gecommuniceerd naar de klant.


HANGTAGS 'H]HKDQJWDJVGUDJHQELMDDQ een herkenbare huisstijl voor &RPLQJ 6RRQ 2S GLH PDQLHU wordt het merk duidelijk gecommuniceerd. Het is belangrijk dat de hangtags consequent en op een eenduidige manier gebruikt worden. Hierdoor krijgt de winkeluitstraling meer rust.


352'8&7 35(6(17$7,( Coming Soon kan meer themaWLVFKHVHWWLQJVJDDQRS]HWWHQLQ de winkel. De reden dat Coming Soon thematische settings gaat integreren in het interieur van GHZLQNHOLVGDWKHWSXEOLHNRS GH]HPDQLHULQDDQUDNLQJNRPW met de visie van Coming Soon. 9HUGHU FRPPXQLFHHUW &RPLQJ6RRQRSGH]HPDQLHUGDW]LM ]RZHOJHYHVWLJGDOVQLHXZWDOHQW vertegenwoordigen. De winkelSUHVHQWDWLHVZRUGHQLQWKHPD¡V uitgevoerd door wisselende samenwerkingsverbanden met een wisselende curator. %HODQJULMN LQ GH ZLQNHOSUHVHQtatie en gehele storytelling van Coming Soon is het communiceren van de slogan â&#x20AC;&#x153;Coming Soon powered by ArtEZâ&#x20AC;?. 'LW ]DO GXV RRN WHUXJ WH YLQGHQ PRHWHQ]LMQLQGHZLQNHOSUHVHQWDWLH2SDOOHFRPPXQLFDWLHPLGGHOHQ ZHEVLWH SURGXFWHQ prijskaartjes) met de huisstijl van &RPLQJ 6RRQ ]DO GH VORJDQ DDQZH]LJ]LMQ2RNZRUGWLQGH winkel een vast â&#x20AC;&#x153;informatieboardâ&#x20AC;? geplaatst met het verhaal achter de samenwerking tussen ArtEZ en Coming Soon.


&85$7('%< Een nieuw concept voor de winkelpresentatie van Coming Soon. In dit concept worden exWHUQHFXUDWRUV ]DROVELMSURGXFWpresentatie al kort genoemd) gecombineerd met het merk &RPLQJ 6RRQ 2S GLH PDQLHU wordt er bijgedragen aan de RSYDOOHQGH ZLQNHOSUHVHQWDWLH ZHONHNDQ]RUJHQYRRUHHQYHUKRJLQJYDQGHRP]HW'RRUGH FRQVXPHQW WH SULNNHOHQ ]DO GH NRRSEHUHLGKHLGVWLMJHQ2QVDGvies is om dit concept vier keer per jaar uit te voeren. Iedere gecureerde winkelpresentatie wordt gecommuniceerd door PLGGHO YDQ HHQ HYHQHPHQW via de website en door free SXEOLFLW\ 2P GLW JHKHHO H[WUD toe te lichten hebben we vier YRRUEHHOG WKHPD¡V XLWJHZHUNW voor een eventuele winkelpreVHQWDWLH 2RN ZRUGW HU ELM HON thema een voorstel voor een gastcurator gedaan. 9LHUWKHPD¡V 1(:/8;85< ESCAPISM 1(:7(&+12/2*< ,17(5$&7,9(


1(:/8;85< ,Q SODDWV YDQ GH RS]LFKWLJH HQ overdadige luxe van afgelopen GHFHQQLD QHHPW QX HHQ VXEtielere en echtere vorm van luxe KHW RYHU 7LMG UXLPWH NZDOLWHLW HFKWKHLGHPRWLHHQEHWURNNHQKHLG]LMQQLHXZHVOHXWHOZRRUGHQ 9RRUKHHQPRHVWDOOHVJURRWVHQ RSYDOOHQG QX JDDW KHW RYHU klein en subtiel. De nieuwe luxe is met liefde voor ambacht en autoriteit gemaakt door vaklieGHQGLHXLWRYHUWXLJLQJHQSDVVie hun vak uitoefenen. *$67&85$725 ',*1$ .266( 'LJQD .RVVH LV LQ FXPlaude afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. 'H WKHPD·V ELM KDDU RQWZHUpen hebben vaak te maken met een huidig fenomeen in de samenleving. Haar bekendste RQWZHUS¶0LQLPDOGUHVVHV·SDVW goed binnen het thema New /X[XU\¶0LQLPDOGUHVVHV·EHVWDDW uit vijftien jurken gemaakt van verschillende garens en technieken. Een minimalistische kijk RS GHVLJQ DPEDFKW HQ SXXUKHLGVWDDQFHQWUDDO+HWNDQ]R ]LMQ GDW 'LJQD .RVVH KDDU ZLQNHOSUHVHQWDWLHHWDODJH LQULFKW met haar eigen jurken of mixt met werk van onderstaande PHQVHQGLHSDVVHQELQQHQKHW WKHPD1HZ/X[XU\ Â&#x2021;$QJHORV%UDWLV ),$GHVLJQHU Â&#x2021;0DUWLQHYDQ·W+XO ),$GHVLJQHU Â&#x2021;0LFKHO0DOODUG (Creative director) Â&#x2021;:HQGHOLHQ'DDQ $UW(=IRWRJUDIH 

â&#x20AC;&#x2DC;MAY I ASK HOW MANY COSTUMES SHE WEARS OUT EACH YEAR? MY DEAR SIR, THE CLOTHING OF A LADY DOES NOT WEAR OUT THROUGH HER WEARING OF IT, BUT THROUGH HER BEING SEEN IN IT.â&#x20AC;&#x2122;5,&+$5' 67((/²,163,5$7,(%521',*1$.266(


NEW 7(&+12/2*< Het web neemt de wereld over HQ ]R RRN GH ZLQNHO :HEZLQNHOV]LMQDOODQJHUHWLMGGHWUHQG en nu wordt de fysieke winkel en het digitale gemengd met de nieuwe trend digitale interactie. Driedimensionele presentaties in de winkel en digitale presentaties van de winkel op KHWZHE]RUJHQYRRUHHQELMQD QDDGOR]HRYHUORRS *$67&85$725*1 *1 IDVKLRQIXJLWLYH YDQ KHW duo Gerrit Uittenbogaard en 1DWDVMD0DUWHQVEHJRQLQ *1 IDVKLRQIXJLWLYH¡V NOHGLQJ LV QHW ]R VFKHUS HQ JUDĂ&#x20AC;VFK DOV het plussymbool op het logo YDQ KHW PHUN 2RN ZRUGW GH kleding soms gemaakt met een onnatuurlijk silhouet. Gebrek aan theoretische kennis heeft JH]RUJG YRRU HHQ LQQRYDWLHYH en onorthodoxe manier van ZHUNHQ*1IDVKLRQIXJLWLYH]LMQ vooruitstrevend in hun gebruik van nieuwe materialen. Dit geeft Coming Soon de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mode en design onder de aandacht te brengen. Het gebruik van nieuwe materialen en technieken YDQ *1 )DVKLRQIXJLWLYH JHHIW een interessante draai aan het WKHPD ÂśQHZ WHFKQRORJ\¡ $QGHUHPRJHOLMNHJDVWFXUDWRUV Â&#x2021;0LVV/L]:HQGHOER(visual artist) Â&#x2021;)UHXGHQWKDO9HUKDJHQ IRWRJUDĂ&#x20AC;H Â&#x2021;1DRPL1DJHONHUNHQ(student FIA)

â&#x20AC;&#x2DC;MAY I ASK HOW MANY COSTUMES SHE WEARS OUT EACH YEAR? MY DEAR SIR, THE CLOTHING OF A LADY DOES NOT WEAR OUT THROUGH HER WEARING OF IT, BUT THROUGH HER BEING SEEN IN IT.â&#x20AC;&#x2122;5,&+$5' 67((/²,163,5$7,(%521',*1$.266(


,17(5$&7,9( Interactieve concepten maken winkelpresentaties tot een perIRUPDQFH %HZHJLQJ HQ I\VLHNH LQWHUDFWLHPHWGHEH]RHNHUVWDDQ FHQWUDDO'HEH]RHNHUNDQ]HOIEHweging en verandering in de preVHQWDWLHV FUHsUHQ ELMYRRUEHHOG GRRUKHWWUHNNHQDDQWRXZHQKHW draaien of het verschuiven van delen van de presentatie. *$67&85$725)5(8'(17+$/ 9(5+$*(1 &DUPHQ )UHXGHQWKDOHQ(OOH9HUhagen studeerden beiden af aan GH5LHWYHOG$FDGHP\LQ$PVWHUGDPUHVSHFWLHYHOLMNDOVIRWRJUDDI en fashion designer. Het werk van )UHXGHQWKDO9HUKDJHQ¡V LV VQHO vrij van conventie en in essentie non-authoritair. Het werk van de fotografen is vervuld van non-verEDOHLQIRUPDWLHHQ]HVWDDQHURP EHNHQGGHJUHQ]HQYDQGHWUDGLWLRQHOHIRWRJUDĂ&#x20AC;HWHGRRUEUHNHQ )UHXGHQWKDO9HUKDJHQ ]LMQ ]HHU YRRUXLWVWUHYHQG LQ KXQ IRWRJUDĂ&#x20AC;Vche werk met bewegend beeld en 3D-effecten. Het past binnen &RPLQJ 6RRQÂ?V ]RHNWRFKW QDDU QLHXZH RQWZLNNHOLQJHQ RP GH]H onder de aandacht te brengen. De experimentele stijl van )UHXGHQWKDO9HUKDJHQ PHW ' effecten en presentaties waarin de toeschouwer deelneemt aan KHW HIIHFW ]RX WRW HHQ LQWHUHVsante samenwerking kunnen leiden voor het thema Interactive. 0RJHOLMNHFXUDWRUV Â&#x2021;0DU\/RX%HUNHXOLQ(fashion design) Â&#x2021;6DEULQD%RQJLRYDQQL IRWRJUDĂ&#x20AC;H Â&#x2021;%DV.RVWHU(fashion design) Â&#x2021;9LM(product design)


ESCAPISM De trend escapisme gaat in op het ontvluchten van de werkelijkheid. Escapisme staat voor het stUHYHQRIGHQHLJLQJKHEEHQQDDU KHWMH]HOIRQWWUHNNHQDDQGHGUXN van het heden en het ontsnappen aan de moeilijkheden van het hedendaagse. *$67&85$7250(5(/%2(56 0LVV %ODFNELUG\ 0HUHO %RHUV studeerde in 2006 cum laude af DDQGH*HUULW5LHWYHOG$FDGHP\ in Amsterdam. Ze heeft een voorliefde voor mode en illustratie. Ze FRPELQHHUW GH]H WZHH YRUPHQ van kunst in haar collecties. Ze QRHPWGLW¶VWRU\VHZLQJ·0HWKDDU ZHUN FUHsHUW ]H HHQ IDQWDVLHZereld die in contrast staat met de realiteit. Haar werk lijkt een uitvOXFKWYDQGHUHDOLWHLWWH]LMQ+DDU herkenbare illustraties kunnen JHSODDWVW ZRUGHQ RS GH YORHU RS GH HWDODJHUXLWHQ PDDU NXQQHQ RRN DOV ¶URGH GUDDG· WHUXJkeren in het resterende deel van de winkel. Het kan bijvoorbeeld YRRUNRPHQGDW0HUHO%RHUVKDDU ZLQNHOSUHVHQWDWLHHWDODJH LQULFKW met alleen haar eigen illustratLHV SURGXFWHQ HQ MXUNHQ WHYHQV NDQ]LMVDPHQZHUNHQPHWDQGHUH mensen uit het vak welke passen ELQQHQKHWWKHPD¶HVFDSLVP· Â&#x2021;'HVLUHH'ROURQ(fotografe) Â&#x2021;0DGDYDQ*DDQV ),$GHVLJQHU

Â&#x2021;/HYLYDQ9HOXZ $UW(=NXQVWHQDDU

Â&#x2021;$OH[DQGUD)ULGD(student FIA) Â&#x2021;)UHXGHWKDO9HUKDJHQ(fotograaf) Â&#x2021;$QG%H\RQG(fashion designers) Â&#x2021;0DDUWHQ6SUX\W(art director) Â&#x2021;0DUNYDQ*HQQLS(product designer)

â&#x20AC;&#x2DC;I LOVE TO DRAW A BEAUTIFULL WORLD AROUND MEâ&#x20AC;&#x2122; 0(5(/%2(566725<6(:(5


/$%(/


+8,6/$%(/ De samenwerking tussen verschillende creatieve partijen ]RX GHHO XLW PRHWHQ PDNHQ YDQ &RPLQJ 6RRQ¡V ZLQNHOFRQFHSW 2S GH]H PDQLHU LV KHW ook mogelijk om meer storytelling in het product te verwerken en de samenwerking tussen het YHUOHGHQ KHGHQ HQ WRHNRPVW van een nieuwe interessante GHVLJQHUWHODWHQ]LHQ 2SGH]HPDQLHUZRUGWKHWQLHW alleen mogelijk om designerproGXFWHQWHNRSHQPDDURRNRP het verhaal achter een product WHOHUHQNHQQHQ2SERYHQJHQRHPGH YRRU HQ QDGHOHQ QD ]RXHONHYRUPYDQVDPHQZHUNing op designgebied ook het innovatieve karakter van Coming Soon dienen te ondersteunen. De samenwerkingsverbanden worden twee keer per jaar gepresenteerd gedurende het eveQHPHQWGDWKLHUVSHFLDDOYRRU wordt georganiseerd.


HANGTAG Hang tags oftewel labels aan GHNOHGLQJ]XOOHQ]LFKVSHFLDDO YRRU KHW KXLVODEHO PRHWHQ onderscheiden van andere labels die gebruikt worden in de &RPLQJ6RRQZLQNHO2RNGLHQW GLWVSHFLÃ&#x20AC;HNHODEHOHHQGXLGHOLjke indicatie te geven van het ZLHZDWHQZDDURP 2SKHWODEHOVWDDWHHQIRWRYDQ de betreffende designer. Hiernaast beschrijft het kort en bonGLJGHYROJHQGHSXQWHQ :LH:DDU'RHO)LORVRÃ&#x20AC;H


35(6(17$7,( ,1'(:,1.(/ 2P GH VDPHQZHUNLQJ WH YLVXDOLVHUHQ]DOHUUXLPWHPRHWHQ worden gemaakt voor een VSHFLÃ&#x20AC;HNHSOHNELQQHQGH&RPLQJ6RRQZLQNHOUXLPWHZDDUGH storytelling van het product en de designer worden gecomSOLPHQWHHUG 'H]H GLVSOD\ NDQ worden gerealiseerd in samenwerking met de ontwerper of in samenwerking met de curator voor de winkel presentatie RS GDW PRPHQW (HQ YLHUNDQW GDWYRRU&RPLQJ6RRQ·VKXLVVWLMO VWDDW]DOWHUXJNRPHQLQGHZLQNHO DOV HHQ NDGHU YRRU GH &2 /$%SUHVHQWDWLH


/22.%22. Het lookbook (oftewel de collectiepresentatie op papier) voor de ontwerper waarmee Coming Soon samenwerkt kan worden gepresenteerd in de YRUPYDQHHQSRVWHU'H]HNDQ in een vierkant worden gevouZHQYHUZLM]HQGQDDUGHKXLVVWLMO van Coming Soon. Dit lookbook NDQ RRN IXQJHUHQ DOV HHQ &2 /$% FROOHFWRU¡V LWHP GDW ZHUNW DOV HHQ OLPLWHG HGLWLRQ ¡JLYH DZD\¡


+8,6/$%(/ 9(53$..,1* +HW &2/$% ODEHO ZRUGW KHW beste onderstreept door de exclusiviteit van het product uit te GUXNNHQ 2P GH]H UHGHQ PReten de producten op een speFLDOHPDQLHUQHHUJH]HWZRUGHQ &2/$% LWHPV ]RXGHQ YHUSDNW kunnen worden in een speciaal SDSLHU GDW ]LFK RQGHUVFKHLGW van andere soorten verpakkinJHQ ELQQHQ &RPLQJ 6RRQ 2P GH &2/$% GHVLJQHU RRN QDDU voren te laten komen middels GH YHUSDNNLQJ ]RX HU HHQ SULQW van het werk van de desbetreffende designer op het papier geprint kunnen worden. Dit ondersteunt de storytelling en accentueert de exclusiviteit.


NLINE

,17(5$&7,21


.(11,60$.,1* %(*,16,78$7,( Coming Soon ZHEVLWH EH]RHNHUV ]LMQ ]LFK grotendeels onbewust van de onderneming en het assortiment. NEDERLANDS | ENGLISH

+,1'(51,6 &RPLQJ 6RRQ GLHQW klanten in ĂŠĂŠn oogopslag uit te OHJJHQZLH]H]LMQZDW]HGRHQ en wat Coming Soon voor hen kan betekenen. 23/266,1* 'H ZHEVLWH YDQ Coming Soon moet interesse ZHNNHQ +LHUWRH LV HHQ ]LFKWbaar logo met ondersteunend onderschrift (slogan) een goed PLGGHO7HYHQVGLHQWKHOGHUNRUW en bondig op de homepage te staan wat Coming Soon precies doet. Daarnaast helpt het om HHQ NOHLQ SURGXFW RYHU]LFKW WH hebben van wat Coming Soon voor producten verkoopt en een korte beschrijving te hebEHQYDQDOGH]HSURGXFWHQ

< <

JULI 2010 Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Um dolutat wis eugiam il ullamet praestinisim dolore exer at accum digna faci bla acinim inim velit vel dolessi tin utat iliquat praesto ercin eniam zzriureet, velisi. El ute feugiam, si bla conumsa accum digna faeniam zzriureet, velisi.

+ ArtEZ Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Nostrud mincidunt Um dolutat wis eugiam.

MEER

21 JUNI 2010

22 JUNI 2010 INTERACTIVE

ArtEZ STUDENTEN PRESENTEREN

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi.giam il ullamet

Ismod tatueriure doloborperos eu facip eu feugait vel dolortisl ullaorem velessenim verci estissis do odo od tat iusci enis adignim veliquatum incilisit alis ad magna consequat nibh eriure commy nonsequat adip erit velit ex et lutpat, quis am et, quismod ipisi. Lendion sectetu msandio nsectem venim adignit lorem inis adiametum quis aut vel del dolendre feu feu feum quam in velit ea consequat duipit nis exeraestrud tat ut er aut adiam quipit la facinis nullandio conum quis non henisi tet, coreet| MEER

18 JUNI 2010

20 JUNI 2010 ROBERT C.

SPIJKER & SPIJKER IN ANTWERPEN

Velenim iril ut augiam, vel do dolorer iureros eugue ming el in ea con eratem iurem inci bla facilis nulput utpat.

Id ades mo ine am nosul hostus Mulut iam di, nonsus. mace tu cena vignos perum per andeporio consules, con sulus venati, es latiam pore ac menat, vit, condactua Sciaest LOODWTXDP VLOLQDW XGHHVVLV SHUĂ&#x20AC;WLD FRQVXDP LQ YLXP KRUDHW QRFXVTXRGL VHQDWLVXOLXP VWH averis condii se ia terfeni estericaede in vastra? Ri patin simus is fortica veridit iamque tam num mor alaberi pote mei pro, nonsuliendam nirisquem issim peris et? Quiusqu odiis, stum istimihilis cultumus esicae mors Marit, ta nequi tu merfecst?| MEER

ABONEER JE OP ONZE NIEUWBRIEF EMAILADRES

@ DUDOK

OVER PERSONEEL

CONTACT

PERS

Esent eum at, quis eliquis nit diamconum zzriure ming er adit, vel utpatet aciduis dig.

ArtEZ

3 uur geleden

OPENINGSTIJDEN

VOLG ONS

Kerkstraat 23 6811 DM Arnhem Phone: + 31 2 9698 3044 Fax: + 31 2 9698 8957 Email: info@arnhemcomingsoon.nl


Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Um dolutat wis eugiam il ullamet praestinisim dolore exer at accum digna faci bla acinim inim velit vel dolessi tin utat iliquat praesto ercin eniam zzriureet, velisi. El ute feugiam, si bla conumsa accum digna faeniam zzriureet, velisi.

75,**(5(1727 $$1.223

MEER

%(*,16,78$7,( 'H EH]RHNHU weet nu wie Coming Soon is en wat het voor onderneming is.

21 JUNI 2010

+,1'(51,6 'H EH]RHNHU PRHW ZRUGHQDDQJH]HWWRWDDQNRRS RS GH ZHEVLWH RI WRW EH]RHN aan de winkel.

INTERACTIVE Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto + ArtEZ conulpu tatummolor Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum sum dolute ming ex esdolute ming ex essisi. Nostrud mincidunt Um dolutat wis eugiam. sisi.giam il ullamet < <

JULI 2010

23/266,1* 0HQVHQ YHUZDchten persoonlijk te worden benaderd. Ze willen niet meer continu geconfronteerd worden PHW ORJR¡V RI EHGULMYHQ PDDU met de mensen die er werken. Daarom is het belan-grijk dat er geen verkoop tekst komt te staan bij de productbeschrijving. Coming Soon kan tevens klanten de mogelijkheid geven RP RS GH SURGXFWSDJLQD ]HOI over bepaalde producten te VFKULMYHQ GHQNSHUVRRQOLMNHHUvaringen). De verkoop wordt hierdoor persoonlijker.

22 JUNI 2010

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Um dolutat wis eugiam il ullamet praestinisim dolore exer at accum digna faci bla acinim inim velit vel dolessi tin utat iliquat praesto ercin eniam zzriureet, velisi. El ute feugiam, si bla conumsa accum digna faeniam zzriureet, velisi. MEER

21 JUNI 2010

22 JUNI 2010

ArtEZ STUDENTEN PRESENTEREN

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi.giam il ullamet

Ismod tatueriure doloborperos eu facip eu feugait vel dolortisl ullaorem velessenim verci estissis do odo od tat iusci enis adignim veliquatum incilisit alis ad magna consequat nibh eriure commy nonsequat adip erit velit ex et lutpat, quis am et, quismod ipisi. Lendion sectetu msandio nsectem venim adignit lorem inis adiametum quis aut vel del dolendre feu feu feum quam in velit ea consequat duipit nis exeraestrud tat ut er aut adiam quipit la facinis nullandio conum quis non henisi tet, coreet| MEER

ROBERT C. Velenim iril ut augiam, vel do dolorer iureros eugue ming el in ea con eratem iurem inci bla facilis nulput utpat.

ABONEER JE OP ONZE NIEUWBRIEF

ROBERT C.

Velenim iril ut augiam, vel do dolorer iureros 20 JUNI 2010 SPIJKER & SPIJKER IN ANTWERPEN eugue ming el in ea Id ades mo ine am nosul hostus Mulut iam di, nonsus. mace tu cena vignos perum con per eratem iurem inci andeporio consules, con sulus venati, es latiam pore ac menat, vit, condactua Sciaest LOODWTXDP VLOLQDW XGHHVVLV SHUĂ&#x20AC;WLD FRQVXDP LQ YLXP KRUDHW QRFXVTXRGL VHQDWLVXOLXPbla VWH facilis nulput utpat. averis condii se ia terfeni estericaede in vastra? Ri patin simus is fortica veridit iamque tam num mor alaberi pote mei pro, nonsuliendam nirisquem issim peris et? Quiusqu odiis, stum istimihilis cultumus esicae mors Marit, ta nequi tu merfecst?| MEER

OVER PERSONEEL

SPIJKER & SPIJKER IN ANTWERPEN

Id ades mo ine am nosul hostus Mulut iam andeporio consules, con sulus venati, es la LOODWTXDP VLOLQDW XGHHVVLV SHUĂ&#x20AC;WLD FRQVXDP averis condii se ia terfeni estericaede in vas num mor alaberi pote mei pro, nonsulienda istimihilis cultumus esicae mors Marit, ta neq

CONTACT

PERS

Esent eum at, quis eliquis nit diamconum zzriure ming er adit, vel utpatet aciduis dig.

ArtEZ

3 uur geleden

OPENINGSTIJDEN

Ismod tatueriure doloborperos eu facip eu estissis do odo od tat iusci enis adignim veliq eriure commy nonsequat adip erit velit ex e Lendion sectetu msandio nsectem venim dolendre feu feu feum quam in velit ea c adiam quipit la facinis nullandio conum qu

20 JUNI 2010

INTERACTIVE

18 JUNI 2010

EMAILADRES

18 JUNI 2010 @ DUDOK

ArtEZ STUDENTEN PRESENTEREN

Kerkstraat 23 6811 DM Arnhem

+ 31 2 9698 3044 ABONEER JEPhone: OP ONZE Fax: + 31 2 9698 8957 NIEUWBRIEF

OVER

Email: info@arnhemcomingsoon.nl

VOLG ONS

EMAILADRES

PERSONEEL PERS

Esent eum at, quis eliquis nit diamconum zzriure ming er adit, vel utpatet aciduis dig.

ArtEZ

3 uur geleden

OPENINGSTIJDEN

VOLG ONS


18 JUNI 2010

20 JUNI 2010

./$17(1 :(59(1 %(*,16,78$7,( De klant heeft ]LMQ HHUVWH DDQNRRSHUYDULQJ met Coming Soon gehad.

ROBERT C.

SPIJKER & SPIJKER IN ANTWERPEN

Velenim iril ut augiam, vel do dolorer iureros eugue ming el in ea con eratem iurem inci bla facilis nulput utpat.

Id ades mo ine am nosul hostus Mulut iam di, nonsus. andeporio consules, con sulus venati, es latiam pore LOODWTXDP VLOLQDW XGHHVVLV SHUĂ&#x20AC;WLD FRQVXDP LQ YLXP KR averis condii se ia terfeni estericaede in vastra? Ri patin num mor alaberi pote mei pro, nonsuliendam nirisquem istimihilis cultumus esicae mors Marit, ta nequi tu merfe

< <

JULI 2010

+,1'(51,6 'H NODQW ]DO QX bepalen of hij terugkomt. Is de aankoop goed bevallen? Is de service goed? Zijn alle beloftes nagekomen over de service en het product? 23/266,1* *RHGH VXSSRUW bieden is heel belangrijk. De site PRHWGDDURPYRRU]LHQZRUGHQ van heldere contactinformatie HQ KHW PRHW GH EH]RHNHU ]R gemakkelijk mogelijk gemaakt worden om contact op te nemen. Zorg ervoor dat de relatie met klanten warm wordt gehouden doormiddel van een e-mail nieuwsbrief. Stel klanten hierbij op de hoogte van aanbiedingen en nieuwe proGXFWHQ,QGH]HIDVHLVGHNHUQ dat beloftes worden nagekomen en dat er contact wordt gehouden met de klant.

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Um dolutat wis eugiam il ullamet praestinisim dolore exer at accum digna faci bla acinim inim velit vel dolessi tin utat iliquat praesto ercin eniam zzriureet, velisi. El ute feugiam, si bla conumsa accum digna faeniam zzriureet, velisi.

+ ArtEZ Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Nostrud mincidunt Um dolutat wis eugiam.

ABONEER JE OP ONZE NIEUWBRIEF

MEER

PERSONEEL

EMAILADRES 21 JUNI 2010

22 JUNI 2010 INTERACTIVE

ArtEZ STUDENTEN PRESENTEREN

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi.giam il ullamet

Ismod tatueriure doloborperos eu facip eu feugait vel dolortisl ullaorem velessenim verci estissis do odo od tat iusci enis adignim veliquatum incilisit alis ad magna consequat nibh eriure commy nonsequat adip erit velit ex et lutpat, quis am et, quismod ipisi. Lendion sectetu msandio nsectem venim adignit lorem inis adiametum quis aut vel del dolendre feu feu feum quam in velit ea consequat duipit nis exeraestrud tat ut er aut adiam quipit la facinis nullandio conum quis non henisi tet, coreet| MEER

18 JUNI 2010

EMAILADRES

@ DUDOK

20 JUNI 2010 ROBERT C.

SPIJKER & SPIJKER IN ANTWERPEN

Velenim iril ut augiam, vel do dolorer iureros eugue ming el in ea con eratem iurem inci bla facilis nulput utpat.

Id ades mo ine am nosul hostus Mulut iam di, nonsus. mace tu cena vignos perum per andeporio consules, con sulus venati, es latiam pore ac menat, vit, condactua Sciaest LOODWTXDP VLOLQDW XGHHVVLV SHUĂ&#x20AC;WLD FRQVXDP LQ YLXP KRUDHW QRFXVTXRGL VHQDWLVXOLXP VWH averis condii se ia terfeni estericaede in vastra? Ri patin simus is fortica veridit iamque tam num mor alaberi pote mei pro, nonsuliendam nirisquem issim peris et? Quiusqu odiis, stum istimihilis cultumus esicae mors Marit, ta nequi tu merfecst?| MEER

ABONEER JE OP ONZE NIEUWBRIEF

OVER PERSONEEL

CONTACT

PERS

Esent eum at, quis eliquis nit diamconum zzriure ming er adit, vel utpatet aciduis dig.

ArtEZ

3 uur geleden

OPENINGSTIJDEN

VOLG ONS

OVER

Kerkstraat 23 6811 DM Arnhem Phone: + 31 2 9698 3044 Fax: + 31 2 9698 8957 Email: info@arnhemcomingsoon.nl

CONT

PERS

Esent eum at, quis eliquis nit diamconum zzriure ming er adit, vel utpatet aciduis dig.

ArtEZ

3 uur geleden

OPENINGSTIJDEN

VOLG ONS

Kerkst 6811 D

Phone Fax: + Email


./$17(1 %(+28'(1 %(*,16,78$7,( 'H NODQW LV QX regelmatig op de Coming Soon website te vinden. Het is nu van belang dat Coming Soon doelWUHIIHQG ZHUNW ]RGDW GH NODQW gemakkelijk en effectief aankopen kan doen. +LQGHUQLV &RQVLVWHQWLH KHW VHUvice niveau moet consistent blijven. 2SORVVLQJ =LH GH YRULJH VWDS biedt een continu niveau van service. Zorg er ook voor dat het contact wordt vastgehouden RS HHQ ]R SHUVRRQOLMN PRJHOLjke manier. E-mail marketing en 7ZLWWHU]LMQGDDUWRHJRHGHPLGdelen. Hoewel Twitter wel sterk afhankelijk is van de persoon die twittert.

< <

JULI 2010 Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Um dolutat wis eugiam il ullamet praestinisim dolore exer at accum digna faci bla acinim inim velit vel dolessi tin utat iliquat praesto ercin eniam zzriureet, velisi. El ute feugiam, si bla conumsa accum digna faeniam zzriureet, velisi.

+ ArtEZ Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Nostrud mincidunt Um dolutat wis eugiam.

MEER

21 JUNI 2010

22 JUNI 2010 INTERACTIVE

ArtEZ STUDENTEN PRESENTEREN

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi.giam il ullamet

Ismod tatueriure doloborperos eu facip eu feugait vel dolortisl ullaorem velessenim verci estissis do odo od tat iusci enis adignim veliquatum incilisit alis ad magna consequat nibh eriure commy nonsequat adip erit velit ex et lutpat, quis am et, quismod ipisi. Lendion sectetu msandio nsectem venim adignit lorem inis adiametum quis aut vel del dolendre feu feu feum quam in velit ea consequat duipit nis exeraestrud tat ut er aut adiam quipit la facinis nullandio conum quis non henisi tet, coreet| MEER

18 JUNI 2010

@ DUDOK

Alit nostrud mincidunt alisl inciduiROBERT psusto conulpu tatC. SPIJKER & SPIJKER IN ANTWERPEN ummolor sum dolute ming ex essisi. Velenim iril ut augiam, Id ades mo ine am nosul hostus Mulut iam di, nonsus. mace tu cena vignos perum per Um dolutat wis eugiam il ullametvelpraestinisim do dolorer iureros dolore andeporio consules, con sulus venati, es latiam pore ac menat, vit, condactua Sciaest eugue ming el in ea LOODWTXDP VLOLQDW XGHHVVLV SHUĂ&#x20AC;WLD FRQVXDP LQ YLXP KRUDHW QRFXVTXRGL VHQDWLVXOLXP VWH exer at accum digna faci bla acinim inim velit vel se ia terfeni estericaede in vastra? Ri patin simus is fortica veridit iamque tam con eratem iurem inci averis condii bla facilis nulput utpat. num mor alaberi pote mei pro, nonsuliendam nirisquem issim peris et? Quiusqu odiis, stum dolessi tin utat iliquat praesto ercin eniam zzriureet, istimihilis cultumus esicae mors Marit, ta nequi tu merfecst?| MEER velisi. El ute feugiam, si bla conumsa accum digna faeniam zzriureet, velisi. ABONEER JE OP ONZE NIEUWBRIEF EMAILADRES

21 JUNI 2010

< <

JULI 2010

20 JUNI 2010

OVER

MEER

PERSONEEL

CONTACT

PERS

Esent eum at, quis eliquis nit diamconum zzriure ming er adit, vel utpatet aciduis dig.

ArtEZ

3 uur geleden

OPENINGSTIJDEN

+ ArtEZ Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Nostrud mincidunt Um dolutat wis eugiam.

Kerkstraat 23 6811 DM Arnhem Phone: + 31 2 9698 3044 Fax: + 31 2 9698 8957 Email: info@arnhemcomingsoon.nl

VOLG ONS

22 JUNI 2010

INTERACTIVE

ArtEZ STUDENTEN PRESENTEREN

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi.giam il ullamet

Ismod tatueriure doloborperos eu facip eu feugait vel dolortisl ullaorem velessenim verci estissis do odo od tat iusci enis adignim veliquatum incilisit alis ad magna consequat nibh eriure commy nonsequat adip erit velit ex et lutpat, quis am et, quismod ipisi. Lendion sectetu msandio nsectem venim adignit lorem inis adiametum quis aut vel del dolendre feu feu feum quam in velit ea consequat duipit nis exeraestrud tat ut er aut adiam quipit la facinis nullandio conum quis non henisi tet, coreet| MEER

18 JUNI 2010

@ DUDOK

20 JUNI 2010 ROBERT C.

SPIJKER & SPIJKER IN ANTWERPEN

Velenim iril ut augiam, vel do dolorer iureros eugue ming el in ea con eratem iurem inci bla facilis nulput utpat.

Id ades mo ine am nosul hostus Mulut iam di, nonsus. mace tu cena vignos perum per andeporio consules, con sulus venati, es latiam pore ac menat, vit, condactua Sciaest LOODWTXDP VLOLQDW XGHHVVLV SHUĂ&#x20AC;WLD FRQVXDP LQ YLXP KRUDHW QRFXVTXRGL VHQDWLVXOLXP VWH averis condii se ia terfeni estericaede in vastra? Ri patin simus is fortica veridit iamque tam num mor alaberi pote mei pro, nonsuliendam nirisquem issim peris et? Quiusqu odiis, stum


SITEMAP +20(

92(77(.67

1,(8:6%5,() 29(5&20,1* 6221 3(521((/

NIEUWS 3(56

ArtEZ 352'8&7(1

)$6+,21 23(1,1*67,-'(1 352'8&7 &217$&7 %2(.(1 7,-'6&+5,)7(1 7:,77(5

(9(1(0(17(1 +<9(6 &20,1*6221

,1)250$7,( )$&(%22. '(6,*1(56

%/2*

&217$&7

352'8&7(1


MEDIA T

LS


%/2* 9DQXLW KHW RRJSXQW YDQ 'XWFK design en de platformfunctie lanceert Coming Soon een EORJ+HWLVEHODQJULMNGDWGH]H actueel en trendsettend is. Storytelling en het informeren van GHEH]RHNHUVVWDDQYRRURS'H YROJHQGH ]DNHQ NXQQHQ JHcommuniceerd worden via de EORJ

NEDERLANDS | ENGLISH

NEDERLANDS | ENGLISH

Â&#x2021;6WRU\WHOOLQJYDQSURGXFWHQHU ]LMQ ELMYRRUEHHOG Ă&#x20AC;OPSMHV HQ LQterviews te bekijken van ontwerpers en hun producten. Â&#x2021; 9HUVODJ YDQ HYHQHPHQWHQ waar Coming Soon bij betrokken is. Â&#x2021;1LHXZHWUHQGVHQRQWZLNNHOLQgen. Â&#x2021;2SURHSHQYDQEH]RHNHUV Naast een vaste blogger(s) is het ook interessant om de gast-curators en studenten (die samenwerken met Coming Soon) te laten bloggen over hun eigen werk in Coming Soon.

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Um dolutat wis eugiam il ullamet praestinisim dolore exer at accum digna faci bla acinim inim velit vel dolessi tin utat iliquat praesto ercin eniam zzriureet, velisi. El ute feugiam, si bla conumsa accum digna faeniam zzriureet, velisi. Nisi. Iliquam verciliquat, vel ea faccums andiam, velenissed te modolent lore tat. Ommy nonsenit irit nummodo lorero eu facipsusto etummod dolutpat, secte molestrud magna cortie ex essi. Isi. Il illaort issismod tis num volore del ex ea core feugait lum zzriuscidunt nim in volore ming exer at. Ut delis alit am num deliquisi blaorper ing eniat dolesenis dio estisi. MEER Olorper adiamet wissit wis nonsequatue duis alissectetum eratuero venis.

Alit nostrud mincidunt alisl incidui psusto conulpu tatummolor sum dolute ming ex essisi. Um dolutat wis eugiam il ullamet praestinisim dolore exer at accum digna faci bla acinim inim velit vel dolessi tin utat iliquat praesto ercin eniam zzriureet, velisi. El ute feugiam, si bla conumsa accum digna faeniam zzriureet, velisi. Nisi. Iliquam verciliquat, vel ea faccums andiam, velenissed te modolent lore tat. Ommy nonsenit irit nummodo lorero eu facipsusto etummod dolutpat, secte molestrud magna cortie ex essi. Isi. Il illaort issismod tis num volore del ex ea core feugait lum zzriuscidunt nim in volore ming exer at. Ut delis alit am num deliquisi blaorper ing eniat dolesenis dio estisi. MEER Olorper adiamet wissit wis nonsequatue duis alissectetum eratuero venis.

Os et ullaore magna faccum ipsummodolor sum ese dolorper irit niam nim veliquis dolorpe rcidui blaorercil deliquam duis augiamcommy nullaor si. Um ad tionsen iamcor sequism olortisi. Is adiam dit venim zzriure magna faccumsan heniscidunt lut aut alismolobor in ullaor sisit ilis nulput iurem quatinim enim velit veliqui elis niatincing er suscidunt iure et pratet lum nit iuscil iriuscipit ex exero delit wisi et, suscipi smodiatem quat, quis alit wis nim diatum zzrit wis nulla feum nonsequat, quat nonullutate con esequatuerat utat la faciduis doloborperos nulla alis adipis num irit ing eu faciliq uamcor adip eril utem ip ent utem nos exer sumsan ulputat. Ectem dolore consend ipismol enisiscinisl dolore doluptat. Um ad tionsen iamcor sequism olortisi. Is adiam dit venim zzriure magna faccumsan heniscidunt. MEER

*UDĂ&#x20AC;VFKHGHWDLOOHULQJRQGHUVFKHLGHQGNOHXUJHEUXLNHQ$UWGHFRLQYORHGHQXLWGHMDUHQWZLQWLJ PHWGH]HNDUDNWHULVWLHNHVWLMOYHURYHUW6SLMNHUVHQ6SLMNHUV YRRUDO HHQPRGLVFKSXEOLHNEXLWHQGH JUHQ]HQ1HGHUODQGVHOLHIKHEEHUV]LHQKHWPHUNQRJDOVHQLJV]LQVDYDQWJDUGLVWLVFKHQÂśFRPLQJ VRRQ¡*HHQRIMXLVWUHGHQRPKHWGHVLJQGXRHHQVSRWOLJKWWHELHGHQRSRQVRQOLQH&RPLQJ6RRQ

JUNI 2010 MEI 2010 APRIL 2010 MAART 2010

FASHI N PR DUCT EVENEMENTEN +

Os et ullaore magna faccum ipsummodolor sum ese dolorper irit niam nim veliquis dolorpe rcidui blaorercil deliquam duis augiamcommy nullaor si. Um ad tionsen iamcor sequism olortisi. Is adiam dit venim zzriure magna faccumsan heniscidunt lut aut alismolobor in ullaor sisit ilis nulput iurem quatinim enim velit veliqui elis niatincing er suscidunt iure et pratet lum nit iuscil iriuscipit ex exero delit wisi et, suscipi smodiatem quat, quis alit wis nim diatum zzrit wis nulla feum nonsequat, quat nonullutate con esequatuerat utat la faciduis doloborperos nulla alis adipis num irit ing eu faciliq uamcor adip eril utem ip ent utem nos exer sumsan ulputat. Ectem dolore consend ipismol enisiscinisl dolore doluptat. Um ad tionsen iamcor sequism olortisi. Is adiam dit venim zzriure magna faccumsan heniscidunt. MEER

*UDĂ&#x20AC;VFKHGHWDLOOHULQJRQGHUVFKHLGHQGNOHXUJHEUXLNHQ$UWGHFRLQYORHGHQXLWGHMDUHQWZLQWLJ PHWGH]HNDUDNWHULVWLHNHVWLMOYHURYHUW6SLMNHUVHQ6SLMNHUV YRRUDO HHQPRGLVFKSXEOLHNEXLWHQGH JUHQ]HQ1HGHUODQGVHOLHIKHEEHUV]LHQKHWPHUNQRJDOVHQLJV]LQVDYDQWJDUGLVWLVFKHQÂśFRPLQJ VRRQ¡*HHQRIMXLVWUHGHQRPKHWGHVLJQGXRHHQVSRWOLJKWWHELHGHQRSRQVRQOLQH&RPLQJ6RRQ SODWIRUP2RNGHFROOHFWLHYRRU+HUIVW:LQWHU]DOYDQDIDXJXVWXVELM&RPLQJ6RRQWHNRRS ]LMQ 'H WZHHOLQJ]XVMHV 7UXXV HQ 5LHW 6SLMNHUV VWXGHHUGHQ LQ HQ DI DDQ $UW(= WRHQ +RJHVFKRRO YDQ GH .XQVWHQ $UQKHP ELM GH EDFKHORURSOHLGLQJ 0RGHYRUPJHYLQJ 'DDUQD YROJGHQ ]HHHQPDVWHUDDQKHW)DVKLRQ,QVWLWXWH$UQKHP ),$ GLH]LMLQYROWRRLGHQ1DHQLJHMDUHQ YORHLGHKLHUKHWVXFFHVYROOHODEHO6SLMNHUVHQ6SLMNHUVXLWYRRUW 7LMGHQVGHODDWVWH6SLMNHUVHQ6SLMNHUVFROOHFWLHSUHVHQWDWLH0HWURSROLVQDDUGHJHOLMNQDPLJHĂ&#x20AC;OP XLWZLVWHQ7UXXVHQ5LHW6SLMNHUVGHSHUVLQ0LODDQWHSULNNHOHQPHWKXQVHQVXHOHIXWXULVWLVFKH RQWZHUSHQ*HHQFDWZDONVKRZPDDUHHQSUHVHQWDWLHPHWPRGHOOHQLQ0LODDQ7RFKPLVWH7UXXV 6SLMNHUVGHWUDGLWLRQHOHFDWZDON´'HFDWZDONDGHPWG\QDPLHN(UJDDWQLHWVERYHQPRRLHYURXZHQLQPRRLHNOHGLQJRYHUHHQFDWZDON]LHQEHZHJHQ+HWOLFKWGHPX]LHNGHVW\OLQJGHEHZHJLQJ+LHUNRPWDOOHVELMHONDDUÂľ MEER

JUNI 2010 MEI 2010 APRIL 2010 MAART 2010

FASHI N PR DUCT EVENEMENTEN +


at. Ut delis alit am num deliquisi blaorper ing eniat dolesenis dio estisi. Olorper adiamet wissit wis nonsequatue duis alissectetum eratuero venis.

%/2*

MEER

Os et ullaore magna faccum ipsummodolor sum ese dolorper irit niam nim veliquis dolorpe rcidui blaorercil deliquam duis augiamcommy nullaor si. Um ad tionsen iamcor sequism olortisi. Is adiam dit venim zzriure magna faccumsan heniscidunt lut aut alismolobor in ullaor sisit ilis nulput iurem quatinim enim velit veliqui elis niatincing er suscidunt iure et pratet lum nit iuscil iriuscipit ex exero delit wisi et, suscipi smodiatem quat, quis alit wis nim diatum zzrit wis nulla feum nonsequat, quat nonullutate con esequatuerat utat la faciduis doloborperos nulla alis adipis num irit ing eu faciliq uamcor adip eril utem ip ent utem nos exer sumsan ulputat. Ectem dolore consend ipismol enisiscinisl dolore doluptat. Um ad tionsen iamcor sequism olortisi. Is adiam dit venim zzriure magna faccumsan heniscidunt.

JUNI 2010 MEI 2010 APRIL 2010 MAART 2010

FASHI N PR DUCT EVENEMENTEN +

MEER

*UDÃ&#x20AC;VFKHGHWDLOOHULQJRQGHUVFKHLGHQGNOHXUJHEUXLNHQ$UWGHFRLQYORHGHQXLWGHMDUHQWZLQWLJ PHWGH]HNDUDNWHULVWLHNHVWLMOYHURYHUW6SLMNHUVHQ6SLMNHUV YRRUDO HHQPRGLVFKSXEOLHNEXLWHQGH JUHQ]HQ1HGHUODQGVHOLHIKHEEHUV]LHQKHWPHUNQRJDOVHQLJV]LQVDYDQWJDUGLVWLVFKHQ¶FRPLQJ VRRQ·*HHQRIMXLVWUHGHQRPKHWGHVLJQGXRHHQVSRWOLJKWWHELHGHQRSRQVRQOLQH&RPLQJ6RRQ SODWIRUP2RNGHFROOHFWLHYRRU+HUIVW:LQWHU]DOYDQDIDXJXVWXVELM&RPLQJ6RRQWHNRRS ]LMQ 'H WZHHOLQJ]XVMHV 7UXXV HQ 5LHW 6SLMNHUV VWXGHHUGHQ LQ HQ DI DDQ $UW(= WRHQ +RJHVFKRRO YDQ GH .XQVWHQ $UQKHP ELM GH EDFKHORURSOHLGLQJ 0RGHYRUPJHYLQJ 'DDUQD YROJGHQ ]HHHQPDVWHUDDQKHW)DVKLRQ,QVWLWXWH$UQKHP ),$ GLH]LMLQYROWRRLGHQ1DHQLJHMDUHQ YORHLGHKLHUKHWVXFFHVYROOHODEHO6SLMNHUVHQ6SLMNHUVXLWYRRUW 7LMGHQVGHODDWVWH6SLMNHUVHQ6SLMNHUVFROOHFWLHSUHVHQWDWLH0HWURSROLVQDDUGHJHOLMNQDPLJHÃ&#x20AC;OP XLWZLVWHQ7UXXVHQ5LHW6SLMNHUVGHSHUVLQ0LODDQWHSULNNHOHQPHWKXQVHQVXHOHIXWXULVWLVFKH RQWZHUSHQ*HHQFDWZDONVKRZPDDUHHQSUHVHQWDWLHPHWPRGHOOHQLQ0LODDQ7RFKPLVWH7UXXV 6SLMNHUVGHWUDGLWLRQHOHFDWZDON´'HFDWZDONDGHPWG\QDPLHN(UJDDWQLHWVERYHQPRRLHYURXZHQLQPRRLHNOHGLQJRYHUHHQFDWZDON]LHQEHZHJHQ+HWOLFKWGHPX]LHNGHVW\OLQJGHEHZHJLQJ+LHUNRPWDOOHVELMHONDDUµ MEER

(HQVHUYLHVYDQNOHLGDWNOLQNWQLHW]RVSDQQHQG0DDUWRFKLVGLWGHQLHXZVWHDDQZLQVWYDQ$UQKHP&RPLQJ6RRQ'LW]LMQQLHW]RPDDUHHQSDDUERUGMHVHQNRPPHWMHVGLW]LMQGH¶)XQGDPHQWDOV RI0DNNXP·JHPDDNWGRRU$WHOLHU1/+HWRQWZHUSJRRLGHLQWHUQDWLRQDDODOKRJHRJHQVLQGVGH expositie in Milaan in april. /RQQ\YDQ5\VZ\FNHQ1DGLQH6WHUN $WHOLHU1/ KHEEHQQLHW]RPDDUHHQFROOHFWLHDDUGHZHUN EHGDFKW =H VWXGHHUGHQ DI PHW KXQ SURMHFW ¶8LW GH NOHL JHWURNNHQ· HQ ZHUGHQ LQJHOLMIG GRRU 7LFKHODDU 0DNNXP RP HHQ QLHXZH WRHSDVVLQJ YDQ NHUDPLHN WH RQWZHUSHQ (Q GDW GHGHQ ]H 5\VZ\FN HQ 6WHUN JURHYHQ RS YHUVFKLOOHQGH ORFDWLHV LQ 1HGHUODQG NOHL DI =H ]LHQ RQV ODQG DOV HHQDI]HWWLQJVJHELHGGDWEHVWDDWXLWULYLHU]HHHQJOHWVMHUNOHL'HYHUVFKLOOHQGHNOHLVRRUWHQ]LMQ YHU]DPHOG QDDU RQWZHUS JHYRUPG HQ DIJHEDNNHQ +HW UHVXOWDDW LV HHQ SUDFKWLJ RQWZRUSHQ DDUGHZHUNHQ VHUYLHV LQ ]HV YHUVFKLOOHQGH NOHXUHQ GLH VDPHQ HHQ DIVSLHJHOLQJ YDQ GH 1HGHUODQGVH JURQG YRUPHQ (HQ JHEDNNHQ ODQGNDDUW ]RX MH NXQQHQ ]HJJHQ 'H YHUVFKLOOHQ LQ NOHXU NRPHQGRRUGDWLHGHUHNOHLHHQDQGHUHVDPHQVWHOOLQJYDQI\VLHNHHQFKHPLVFKHHLJHQVFKDSSHQ KHHIW0RFKWMHHHQDDUGHZHUNHQVHUYLHVHHQEHHWMHVDDLYLQGHQGDQKHEMHJHOXNDDQGHELQQHQ]LMGHYLQGMHSUDFKWLJHLOOXVWUDWLHVYDQERHUGHULMHQHQKHW1HGHUODQGVHSODWWHODQG+ROODQGVHU NDQELMQDQLHW MEER


(9(1(0(17(1 ,60%/(1' 7HU YRRUEHHOG ]RX HHQ HYHQement in samenwerking met %OHQG PHW JHOLMNVRRUWLJH HOHPHQWHQ ]RDOV KLHURQGHU EHVFKUHYHQ JHUHDOLVHHUG NXQQHQ ZRUGHQ /,&+763(.7$.(/'225'(67$' /XPLQDOHOLFKWIHVWLYDOLQ)UDQN IXUWGLJLWDOHSURMHFWLHGRRUVWX denten locale kunstacademie. =R·Q VRRUW NXQVWVSHNWDNHO GRRU GHVWDG]RUJWHUYRRUGDWGHLQwoner van Arnhem (die veelal niet bekend is met Coming Soon) met Coming Soon in aanraking komt. 6725<7(//,1*(1%(/(9,1* H[SRVLWLH.ODYHUVYDQ(QJHOHQ Ter voorbeeld. ',*,7$$/6&+,/'(5 expositie Decode. 7HU YRRUEHHOG KHW LQWHUDFWLHYH HOHPHQW ]DO GH EH]RHNHU SULNkelen.


3(56%(5,&+7 8,712',*,1* Ter voorbeeld is er een idee uitgewerkt voor een persuitnoGLJLQJ ,Q YHUEDQG PHW Ă&#x20AC;QDQFLsOHEHSHUNLQJHQLVHHQXLWQRdiging die per post verstuurd kan worden het handigste. Driedimensionale uitnodigingen spreken echter meer tot GH YHUEHHOGLQJ HQ GDDURP LV het interessant om 2D met 3D te FRPELQHUHQ&RPLQJ6RRQ]RX o.a. kunnen denken aan een inspirerende leporello. Naast de vorm is er nog een ander DVSHFW EHODQJULMN GH DDQ]HW tot interactie. De pers dient geprikkeld te worden met extra mogelijkheden via de uitnodiging. Dit kan bereikt worden door HHQ Ă&#x20AC;OPSMH RS &' RI PLGGHOV 45FRGH PHHWHVWXUHQGLHGH journalist kan bekijken. Een andere uitwerking van het conFHSW ]RX KHW PHHVWXUHQ YDQ ÂśWULJJHUV¡NXQQHQ]LMQ%LMHHQXLWnodiging kan een kleine trigger WRHJHYRHJG ZRUGHQ GLH HHQ rol speelt bij het evenement. 7HU YRRUEHHOG HHQ XLWHUDDUG esthetisch ontworpen) schuimrubberen ring waarbij een uniek steentje te winnen is tijdens de festiviteiten. De uitgenodigde maakt hiermee ook kans op HHQ FROOHFWRU¡V LWHP GDW FHQtraal staat tijdens de lancering. %HODQJULMNLVGDWGH]HWULJJHUJLIW gemakkelijk mee te sturen is.


9,6,7(.$$57-( Een visitekaartje van Coming Soon is belangrijk om de naamsEHNHQGKHLG WH YHUJURWHQ %LM HHQ ZLQNHOEH]RHN QLHW DOOHHQ kopers) kan het winkelpersoneel HHQELM]RQGHUYLVLWHNDDUWMHPHHgeven. Met de tekst â&#x20AC;&#x2DC;Please &RPH %DFN 6RRQ¡ ZRUGHQ EH]RHNHUV JHSULNNHOG 1DDVW FRQtactgegevens als adres en WHOHIRRQQXPPHU GLHQW VRFLDOH PHGLD YHUPHOG WH ZRUGHQ ]RDOV ZHEVLWH EORJ <RXWXEH NDQDDO 7ZLWWHU HQ )DFHERRN Het belangrijkste is dat de vormgeving van het kaartje past binnen de huisstijl van Coming Soon en een duidelijke boodschap heeft. Daarnaast moet het vooral interessant genoeg ]LMQRPPHHWHQHPHQ'LWNDQ bijvoorbeeld door op een verassende manier met materiaal te spelen (denk 3d letters). De ronde vorm die centraal staat in een van de voorbeelden in het moodbook contrasteert mooi met de geometrische vormen van de huisstijl van ComLQJ 6RRQ 2RN NDQ HU RS GH]H PDQLHUHHQFGGYGZRUGHQELMJHYRHJG ELMYRRUEHHOG DOV GH EH]RHNHUHHQDDQNRRSGRHW


62&,$/(0(',$ Sociale media krijgt op diverse niveaus een rol binnen de communicatie van Coming Soon. .LMNHQG QDDU FRQFXUUHQWLH LV sociale media te gebruiken om YHHOPHQVHQWHEHUHLNHQHQ]H te coรถrdineren naar een diepere laag van betekenis met betrekking tot Dutch design in relatie tot Coming Soon. De volJHQGH VRFLDOH PHGLD ]LMQ YDQ belang voor Coming Soon om RSLQWHVSHOHQ 1. Twitter 2. Facebook <RXWXEH 1LHXZVWHVRFLDOHPHGLD ย‡)RXUVTXDUH ย‡,QWZLJ


MINI MAGAZINE 9RRUHHQHYHQHPHQWPHW%OHQG kan er natuurlijk een adverWHQWLHXLWQRGLJLQJ LQ KHW %OHQG PDJD]LQHJHSODDWVWZRUGHQWHU promotie. In plaats hiervan hebben wij gedacht aan een conFHSWZDDUELMHHQPLQLPDJD]LQH JHUHDOLVHHUG]RXZRUGHQLQHHQ %OHQG XLWJDYH 'LW LV HHQ NOHLQ ERHNMH GDW PLGGHQLQ GH %OHQG te vinden is en volledig over Dutch design gaat. Het mini PDJD]LQH ]DO LQ VDPHQZHUNLQJ %OHQGHQ&RPLQJ6RRQ WRW VWDQG NRPHQ HQ GH SODQN ]RX HU]RXLWNXQQHQ]LHQ Â&#x2021;&RYHU&RPLQJ6RRQLQVDPHQZHUNLQJ PHW %OHQG EHHOG LQ overleg met Coming Soon (1 pagina) Â&#x2021;,QKRXGVRSJDYH  Â&#x2021;,QWHUYLHZPHWJDVWFXUDWRUYDQ het evenement (1) Â&#x2021;'LVFXVVLHRYHU'XWFKGHVLJQ SDJLQD·V Â&#x2021;6KRRWFROOHFWRU·VLWHPV  Â&#x2021;4 $PHW$UW(=VWXGHQW die werk levert voor Coming Soon (1) Â&#x2021; 45FRGH YRRU DQLPDWLHÃ&#x20AC;OP die gemaakt is door ArtEZ-student (1) Â&#x2021; 8LWQRGLJLQJ YRRU KHW HYHQHment (1)


&5($7('%<

7VFKDJVDOPDD%RUFKXX$QQH%XLV -HQQ\1HVVPDU0RQLND7XUF]\Q .DLUDYDQ:LMN$PEHU=HHNDI

Moodbook Arnhem Coming Soon  

On behalf of Arnhem Coming Soon students of the ArtEZ Fashion Masters developed a number of strategy concepts to encourage more costumers i...