Page 1

власть. богатство. нефть: читайте стр. 3, 9

все могут короли? JUNE

20 - 26 2008

àÁ‰‡ÂÚÒfl ÔË Û˜‡ÒÚËË „‡ÁÂÚ˚ “åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÓÏÒÓÏÓΈ”

PERIODICALS

25¢ New York City 75¢ Other States

ĉÂÒ ‰‡ÍˆËË: 55 Broad Street, 20th floor, New York, NY, 10004 íÂÎÂÙÓÌ: (212) 482-0303. Fax (212) 482-0370

читайте стр. 38

#25 (694)

МАЛОЛЕТНИЕ

ВАМПИРЫ

сьюзAн сарандон: не зарекаются любя

дело о $450.000.000: покажите мне труп!

читайте стр. 20

ОДЕССЫ читайте стр. 18

ФУТ ЕВР БОЛ: О’20 08 чит айт е ст р. 3 0

Лучший летний детский лагерь

в Бруклине РегИстрируйтесь сейчас 718.943.6345 www.jchcamp.com Marks jch day camp


3

20—26 ˲Ìfl 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

PiLGRiM TRAVEL GROUP

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡¯ ÔÂÁˉÂÌÚ ‰‚‡Ê‰˚ ̇‚‰˚‚‡ÎÒfl ‚ ë‡Û‰Ó‚ÒÍÛ˛ Ä‡‚˲ Ë ÛÔ‡¯Ë‚‡Î ÍÓÓÎfl Ä·‰‡ÎÎÛ Û‚Â΢ËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÌÂÙÚË, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÚÂÏËÚÂθÌ˚È ÓÒÚ ˆÂÌ Ì‡ ˝ÚÓ „Ó˛˜ÂÂ. é·‡ ‡Á‡ ÍÓÓθ Óڂ˜‡Î ÔÂÁˉÂÌÚÛ ÓÚ͇ÁÓÏ, ÒÒ˚·flÒ¸ ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏËÓ‚˚ ˚ÌÍË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌ˚ ÌÂÙÚ¸˛, ‡ Ô˘Ë̇ ÓÒÚ‡ ˆÂÌ Ì‡ Ì — ‚ χıË̇ˆËflı ÒÔÂÍÛÎflÌÚÓ‚.

ÉêìèèéÇõÖ èéÖáÑäà ë êìëëäàå ÉàÑéå 15-24 СЕНТЯБРЯ 3-14 ОКТЯБРЯ БАРСЕЛОНА-НИЦЦА-МОНТЕ-КАРЛО БРАЗИЛИЯ-АРГЕНТИНА-ЧИЛИ . . . $2300 10 дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от $1699 20-30 ОКТЯБРЯ 16-26 СЕНТЯБРЯ ИТАЛИЯ-ПОРТУГАЛИЯ . . . . . . .от $1630 ЧЕХИЯ-АВСТРИЯ-ВЕНГРИЯ 27 ОКТЯБРЯ - 5 НОЯБРЯ 11 дней . . . . . . .от $1625 МЕКСИКА-РИВЬЕРА-МАЙЯ, отель 5* с группой путешествует Юлий Ким. 10 дней, All Inclusive . . . . . . . . . . . $1180 СЕНТЯБРЬ áÄèêÄòàÇÄâíÖ çÄò ЛЕЧЕНИЕ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ 2-3 недели ÖÜÖÉéÑçõâ äÄíÄãéÉ

èìãúë

1 (877) 707-8787 ВСТРЕТЬТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ НА НАШИХ ТУРАХ

ВСЕ ЛИ МОГУТ КОРОЛИ?

Philadelphia, PA – (215) 464-4565 Atlanta, GA - (678) 887-0933 Denver , CO – (303) 552-0952 San Francisco , CA- (415) 412-9366 New York, NY (718) 577-5005

ÑÓÓ„Ó “˜ÂÌÓ ÁÓÎÓÚÓ” ÏÓÊÂÚ ÔӉ¯‚ÂÚ¸. à Ì ËÁ-Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ éèÖä. èÂÁˉÂÌÚ ÅÛ¯ ‚˚ÒÚÛÔËÚ ÔÂ‰ äÓÌ„ÂÒÒÓÏ Ò ÔËÁ˚‚ÓÏ Í Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎflÏ ‡Á¯ËÚ¸ ‰Ó·˚˜Û ÌÂÙÚË ‚ ÔË·ÂÊÌÓÈ ¯ÂθÙÓ‚ÓÈ ÁÓÌÂ. äÓÚÓÛ˛ Á‡ÔÂÚËÎË 25 ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ ÔÓ ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍËÏ, Í‡Í ÔËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ÒÓÓ·‡ÊÂÌËflÏ.

“èÓ‡ ÔËÏÂÌËÚ¸ Ô‡flθÌËÍ ÔÓÚË‚ éèÖä”

УДАР ПО БАРРЕЛЮ

Ó ‚ÓÚ ‚ ÍÓ̈ ÔÓ¯ÎÓÈ Ì‰ÂÎË ÍÓÓθ Ä·‰‡Î· ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ ÔËÌflÎ ‰‚‡ ¯ÂÌËfl. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÒÓÁ‚‡Ú¸ 22 ˲Ìfl ‚ êÛ˝-ëË-Ú‡ÛÌ ÑÊˉ‰˚ Òӂ¢‡ÌË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ ÌÂÙÚË, ‚Íβ˜‡fl ëòÄ, êÓÒÒ˲, ÄÌ„Î˲, äËÚ‡È, àÌ‰Ë˛ Ë üÔÓÌ˲. é·˚˜ÌÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚ Òӂ¢‡ÌËfl „ÓÚÓ‚flÚÒfl ËÒÔÓ‰‚Óθ, ‡ Ì ˝ÍÒÔÓÏÚÓÏ, ÌÓ, ÍÓ„‰‡ „Ó‚ÓËÚ ÍÓÓθ ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË, ÏË ‚˚ÌÛʉÂÌ ÔËÒÎۯ˂‡Ú¸Òfl. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÍÓÓθ Ä·‰‡Î· ‰‡Î Òӄ·ÒË ̇ Û‚Â΢ÂÌË ‰Ó·˚˜Ë Ò‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ ÌÂÙÚË Ì‡ ÔÓÎÏËÎÎËÓ̇ ·‡ÂÎÂÈ. ëÂȘ‡Ò Ò‡Û‰Ó‚ˆ˚ ͇˜‡˛Ú ËÁ Ò‚ÓËı ̉ 9,45 ÏÎÌ ·‡ÂÎÂÈ Âʉ̂ÌÓ. ùÚÓ Ì‡ 300 000 ·‡ÂÎÂÈ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÏÂÒflˆÂ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Âʉ̂̇fl ‰Ó·˚˜‡ Ò‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ ÌÂÙÚË ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ 10 ÏÎÌ ·‡ÂÎÂÈ. ÖÒÎË Ò‡Û‰Ó‚ˆ‡Ï Û‰‡ÒÚÒfl Û‰Âʇڸ ˝ÚÛ Ô·ÌÍÛ, ÚÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÂÍÓ‰ÓÏ ‚ ËÒÚÓËË ÍÓÓ΂ÒÚ‚‡. èÓÎÏËÎÎËÓ̇ ·‡ÂÎÂÈ ÌÂÙÚË ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÏÂ̸¯Â 1%  „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÚ·ÎÂÌËfl. çÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Á̇˜ÂÌË ËÏÂÂÚ Ì ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó, ‡ ‰Ë̇ÏË͇. éÙˈˇθÌÓ ÍÓÓθ Ó·˙fl‚ËÚ Ó· Û‚Â΢ÂÌËË ‰Ó·˚˜Ë ÌÂÙÚË Ì‡ ÔÓÎÏËÎÎËÓ̇ ·‡ÂÎÂÈ ‚ ‰Â̸ ̇ Òӂ¢‡ÌËË 22 ˲Ìfl, „·‚Ì˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ ÔÓ‚ÂÒÚÍË ‰Ìfl ÍÓÚÓÓ„Ó ·Û‰ÂÚ “ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡ÎÎË ˆÂÌ Ì‡ ÌÂÙÚ¸”. óÚÓ Á‡ÒÚ‡‚ËÎÓ Ò‡Û‰Ó‚ÒÍË ‚·ÒÚË ËÁÏÂÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛? ÉÓ‚Ófl flÁ˚ÍÓÏ ÔÓÁ˚, ÓÌË ÔÓÌflÎË, ˜ÚÓ Ì ‚ ‰Â̸„‡ı Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÍÓÚÓ˚ı Û ÌËı Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ÍÛ˚ Ì Íβ˛Ú. åÂÚÂÓÌ˚È ÓÒÚ ˆÂÌ ıÓÚfl Ë ÔËÌÓÒËÚ ËÏ ·‡ÒÌÓÒÎÓ‚Ì˚ ÔË·˚ÎË, ÌÓ ˜‚‡Ú ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏË Ë ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÏË ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ÏË. é· ˝ÚÓÏ Ì‡ ‰Ìflı ‚ÌÓ‚¸ ̇ÔÓÏÌËÎË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ÔÓÚÂÒÚ‡, ÔÓ͇ÚË‚¯ËÂÒfl ÓÚ àÚ‡ÎËË ‰Ó à̉ÓÌÂÁËË. ë‡Û‰Ó‚ÒÍË ‚·ÒÚË ÓÔ‡Ò‡˛ÚÒfl, ˜ÚÓ ÔӉ̷ÂÒÌ˚ ˆÂÌ˚ ̇ ÌÂÙÚ¸ Ô˂‰ÛÚ ‚ ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ Í ÍÓÌÚ‡͈ËË — ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲  ÔÓÚ·ÎÂÌËfl, Û‚Â΢ÂÌ˲ ÔÓ-

ç

ç

¯‡Ú ‚ÂÒ¸ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍËÈ ·ËÁÌÂÒ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÒÔÂı‡ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡ ÅÛ¯ Ô‡‡ÎÎÂθÌÓ ÛÒËÎË‚‡ÂÚ Ë Ì‡ÊËÏ Ì‡ ÂÊËÏ˚ ‚ ÇÂÌÂÒÛ˝ÎÂ, ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ Ò‚Ó˛ ÌÂÙÚ¸ ‚ ëòÄ, Ë ‚ à‡ÌÂ, θ‚ËÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂÙÚ¸. çÂÛÊÂÎË ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ ¯ÂÌË äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÎËflÚ¸ ̇ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ·‡ÂÎfl? lj¸ ÏÓÒ͇fl ·ÛÓ‚‡fl Ô·ÚÙÓχ — ÒÎÓÊÌÂȯÂÂ Ë Ó˜Â̸ ‰ÓÓ„Ó ÒÓÓÛÊÂÌËÂ. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓÈ Ô·ÚÙÓÏ˚ ÏÓÊÂÚ ‰ÓıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó $500 ÏÎÌ. Ä ÒÓÍË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ë ÏÓÌڇʇ ‚fl‰ ÎË ÛÎÓʇÚÒfl ÏÂÌ ˜ÂÏ ‚ ÚË „Ó‰‡. ä‡Í ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ, ÌÓ ‰‡Ê ÔËÌflÚË (‡ Ì ӷflÁ‡ÚÂθÌÓ ‡ÎËÁ‡ˆËfl) ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ„Ó ¯ÂÌËfl ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ ÅÛ¯‡ ÏÓÊÂÚ Ò͇Á‡Ú¸Òfl ̇ ˆÂ̇ı ̇ ÌÂÙÚ¸. lj¸ Ú ˆÂÌ˚, ˜ÚÓ Ï˚ ÔË‚˚ÍÎË Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÏËÓ‚˚ÏË, ÙÓÏËÛ˛ÚÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ Ò˜ÂÚ Ù¸˛˜ÂÒÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. ë Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ÏË ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ˆÂÌ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. à ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ˚ÌÍ ÒˉflÚ ÒÔÂÍÛÎflÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚ ÚÓ„Û˛Ú ‰‡Ê Ì ÌÂÙÚ¸˛, ‡ ˝ÚËÏË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË. Ä ÒÔÂÍÛÎflÌÚ˚, Í‡Í ‚ÒflÍË “ÚÓ„Ó‚ˆ˚ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ”, ÌÂ‚ÌÓ ‡„ËÛ˛Ú Ì‡ β·˚ Á̇˜ËÏ˚ ‰Îfl ˚Ì͇ ËÁ‚ÂÒÚËfl. чÊ ̇ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚ Ì ҷۉÛÚÒfl. à ÔÓÚÓÏÛ ÒÌËÊÂÌË ÒÚÓËÏÓÒÚË ·‡ÂÎfl ÌÂÙÚË ‚ÔÓÎÌ ‚ÂÓflÚÌÓ. Ä ˝ÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˆÂ̇ ·ÂÌÁË̇ ‚ ÄÏÂËÍ ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸.

ÄÎÂÍ҇̉ Éêàòàç.

E-mail directory: editor@vnsnews.com (‰Îfl ÔËÒÂÏ Ë ÒÚ‡ÚÂÈ) ads@vnsnews.com (Ù‡ÈÎ˚ ÂÍ·ÏÌ˚ı χÍÂÚÓ‚) subscribe@vnsnews.com (ÔËҸχ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰ÔËÒÍË)

èéÜÄãìâëíÄ, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÙÓÏ‡Ú “RTF” (Rich Text Format) ‰Îfl ‚‡¯Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ. ———————————————

èêàüíçÄü çéÇéëíú

Ó Ò‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ò ÚÓθÍÓ Í ˝ÍÓÎÓ„ËË ·˚ÎÓ ·˚ ÒÎ˯ÍÓÏ ÔÓÒÚÓ. éÚ͇Á‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ‰Ó·˚˜Ë ÌÂÙÚË Ì‡ 85% ÔË·ÂÊÌÓ„Ó ¯Âθه, ëòÄ ÔÓ ÒÛÚË Á‡ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÎË Ò‚ÓÈ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍËÈ Á‡Ô‡Ò. óÚÓ·˚ “˜ÂÌÓ ÁÓÎÓÚÓ” Û Ì‡Ò ·˚ÎÓ ‰‡Ê ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Â„Ó Á‡Ô‡Ò˚ ËÒÒflÍÌÛÚ ‚ ÓÒڇθÌÓÏ ÏËÂ. ç˘ÚÓ Ì ‚˜ÌÓ ÔÓ‰ ÎÛÌÓÈ. à ̇ÏÂÂÌË ÅÛ¯‡ Î˯ÌËÈ ‡Á ˝ÚÓ ‰Ó͇Á˚‚‡ÂÚ. “ÄÏÂË͇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÏ ÍËÁËÒ”, — ̇ÔË҇Π‚ ÔËҸϠÔÂÁˉÂÌÚÛ ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌÂÒÔÛ·ÎË͇̈ ÑÊÓÌ èÂÚÂÒÓÌ, Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡fl Ú‡ÍÓ ¯ÂÌËÂ. óÚÓ, ÄÏÂËÍ Ì ı‚‡Ú‡ÂÚ ÌÂÙÚË? ÇÔÓÎÌ ı‚‡Ú‡ÂÚ. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ̇fl ‰Ó·˚˜‡ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÔÓÚ·ÌÓÒÚÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ‡ ÓÒڇθÌÓ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚÒfl Û Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ — ÚÓθÍÓ Ô·ÚË, ÔÓ‰‚ÂÁÛÚ ıÓÚ¸ Á‡ÎÂÈÒfl. çÓ — Ì˚̯ÌËÈ ÛÓ‚Â̸ ÏËÓ‚˚ı ˆÂÌ ·ÓθÌÓ ·¸ÂÚ ÔÓ ÍÓ¯ÂÎ¸Í‡Ï ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ·ÂÌÁË̇ ‚ ëòÄ ‡ÒÚÂÚ, ÔÛÒÚ¸ Ë Ì ڇÍËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË, Í‡Í ‚ êÓÒÒËË. èÓÒΉÌË ÂÍÓ‰Ì˚ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ÛÊ Ô‚˚ÒËÎË $4 Á‡ „‡ÎÎÓÌ. ɉ ÏÓ„ÛÚ ‡Á¯ËÚ¸ ‰Ó·˚˜Û ÌÂÙÚË? ì ÔÓ·ÂÂʸfl îÎÓˉ˚ Ë ä‡ÎËÙÓÌËË, ̇ ÄÎflÒÍÂ. ê‡Á¯‡Ú ÎË? íÓÚ Ê èÂÚÂÒÓÌ ÛÊ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌˈˇÚË‚ÓÈ, ÌÓ ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ˚-‰ÂÏÓÍ‡Ú˚ ÛÒÔ¯ÌÓ ·ÎÓÍËÓ‚‡ÎË ÂÂ. ч Ë ÒÂȘ‡Ò ÔÓÚË‚ ‡Á¯ÂÌËfl ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË îÎÓˉ˚ Ë ä‡ÎËÙÓÌËË, ÔÓ·„‡˛˘ËÂ, ˜ÚÓ ÔË·ÂÊÌ˚ ÌÂÙÚ‰ӷ˚‚‡˛˘Ë Ô·ÚÙÓÏ˚ ‡ÁÛ-

êÖÑÄäñàü: Tel: (212) 482-0303 Fax: (212) 482-0370

manager@vnsnews.com („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÏẨÊÂ)

èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ì‡ Ò‡ÈÚ www.pilgrim-group.org

ñÂ̇ ·ÂÌÁË̇ ‚ ÄÏÂËÍ ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸

V NOVOM SVETE 55 Broad Street, 20th Floor, New York, N Y 10004

ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl  ˝Á‡ˆÂ‚. ùÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ÛÊ ̇˜‡ÎÒfl ‚ ëòÄ Ë ‰Û„Ëı ‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı. Ç ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡Á‚ËÚË ÏÓÊÂÚ ÒËθÌÓ Û‰‡ËÚ¸ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ·‡ÁËÛ˛˘ÂÈÒfl ̇ ÌÂÙÚË, Ë ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ — ̇ Ò‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ. íÓθÍÓ Á‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰ ˆÂÌ˚ ̇ ÌÂÙÚ¸ ‚˚ÓÒÎË Ì‡ 40%, ‰ÓÒÚË„ÌÛ‚ ÔÓ˜ÚË $140 Á‡ ·‡Âθ Ë $4 — Á‡ „‡ÎÎÓÌ ·ÂÌÁË̇ Û Ì‡Ò. çÂÍÓÚÓ˚ ‡Ì‡ÎËÚËÍË Ô‰Ò͇Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ Â˘Â ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ˆÂ̇ ·‡ÂÎfl ÌÂÙÚË ÏÓÊÂÚ ‰ÓÒÚ˘¸ $200! (èË ÓÒÚ ÒÔÓÒ‡ Ë ÓÚÒÚ‡˛˘Â„Ó ÓÚ ÌÂ„Ó ÔÓÚ·ÎÂÌËfl.) äÓÎÓ·Ó‰fl˘ËÈ Ï‡flÚÌËÍ ˆÂÌ Ì‡ ÌÂÙÚ¸, ‰ÓÒÚË„¯ËÈ ÂÍÓ‰‡ ‚ $10,75 Á‡ ‰Â̸, ·˚Î ÔÓÒΉÌËÏ ÚÓΘÍÓÏ, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚¯ËÏ Ò‡Û‰Ó‚ˆÂ‚ Á‡¯Â‚ÂÎËÚ¸Òfl. ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î Ëı ËÌˈˇÚË‚Û. é‰Ì‡ÍÓ ‰Âχ¯ ÍÓÓÎfl Ä·‰‡ÎÎ˚ Ú‡ËÚ ‚ ÒÂ·Â Ë ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È ËÒÍ. Ä ˜ÚÓ ÂÒÎË ÓÌ Ì ÒÏÓÊÂÚ Ò·ËÚ¸ ÓÒÚ ˆÂÌ Ì‡ ÌÂÙÚ¸? åÌÓ„Ë ËÌ‚ÂÒÚÓ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Û ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË ÌÂÚ ÂÁÂ‚Ó‚ ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó Û‚Â΢ÂÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÌÂÙÚË. ÑÊÓÌ äËΉ‡ÙÙ, „·‚Ì˚È ‚ˈÂ-ÔÂÁˉÂÌÚ ·ÓÍÂÒÍÓÈ ÙËÏ˚ “MF Globac”, „Ó‚ÓËÚ: “ùÚÓ ·Óθ¯Ó ËÒÔ˚Ú‡ÌË ‰Îfl Ò‡Û‰Ó‚ˆÂ‚. éÌÓ ÏÓÊÂÚ Û‰‡ËÚ¸ ÔÓ ÌËÏ, ÂÒÎË ËÌ‚ÂÒÚÓ˚ Ì ÓÚ‡„ËÛ˛Ú. Ä ‰Û„Ó„Ó ÔÓ‰˛ÒÂ‡ ÌÂÙÚË, ӷ·‰‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË, ÏÓÊÂÚ Ì Ó͇Á‡Ú¸Òfl”. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Ò‡Û‰Ó‚ÒÍËÈ ‰Âχ¯ ‚ ÍÓ̈ ÔÓ¯ÎÓÈ Ì‰ÂÎË ˆÂÌ˚ ̇ ÌÂÙÚ¸ ̇ 縲-âÓÍÒÍÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ·ËÊ ÛÔ‡ÎË Ì‡ $1,88 Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎË $134,86 Á‡ ·‡Âθ ÌÂÙÚË. ùÚÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ‰‡ÎÂÍÓ Ì ҉‚Ë„. è‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÌÂÙÚflÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ÍÓÓ΂ÒÚ‚‡ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë Ó„‡Ì˘ËÎÒfl Á‡fl‚ÎÂÌËÂÏ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ “Ï˚ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ Ò·fl ÌÂÍÓÏÙÓÚÌÓ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒÎ˯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍËı ˆÂÌ… 燯‡ ˆÂθ — ‚ÂÌÛÚ¸ ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸ ÌÂÙÚflÌ˚Ï ˚Ì͇ϔ.

éÍÓ̘‡ÌË ̇ ÒÚ. 9

V NOVOM SVETE ISSN 1089-1420 is published weekly for $39 a year and for $22 every six months, USPS number 014-353, by A.R. Publishing Co. Inc., 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004 Periodical postage paid at New York, NY and at additional mailing offices.

POSTMASTER: Send address changes to V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor, New York, NY 10004

àÌÙÓχˆË˛ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ‡‰ÂÒ‡ ‚˚Ò˚·ÈÚÂ: V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004

——————————————— Editor-in-Chief:

Peter Spector; Executive Editor:

Mikhail Gusev; Deputy Editor-in-Chief, Art Director (Moscow):

Igor Agaphonov; General Manager:

Helen Brusilovsky; Staff Columnists:

Alexander Grant; Melor Sturua; Graphic Design:

Svetlana Slutsker; Michael Lyudin; Special Correspondents:

Alexander Khinstein; Julia Kalinina; Alexander Minkin. —————————————— èÂÂÔ˜‡Ú͇ χÚÂˇÎÓ‚ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ëı ‚ β·ÓÈ ÙÓÏÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ëåà, ·ÂÁ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ‡Á¯ÂÌËfl ‰‡ÍˆËË Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl. ——————————————— All original layouts, published by V Novom Svete Newspaper are property of A.R. Publishing Co., Inc. and cannot be reproduced, reprinted, altered without the written permission. Any infringement of above stated shall be considered as violation of Copyright Law and be prosecuted. ——————————————— A.R. Publishing Co., Inc. is not responsible for the content of advertising materials published in V Novom Svete ——————————————— ᇠÒÚËθ Ë ÒÓ‰ÂʇÌË ÂÍ·ÏÌ˚ı Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ ‰‡ÍˆËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì ÌÂÒÂÚ ———————————————


В НОВОМ СВЕТЕ

4

äÄäéÇ Çéèêéë

éÅêÄá Üàáçà

ÓΠ6% ÊËÚÂÎÂÈ Ó„ÓÌÒÍÓ„Ó èÓÚÎẨ‡ ‰Ó·Ë‡˛ÚÅ Òfl ‰Ó ‡·ÓÚ˚ ̇ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â. Ç Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ڇÍËı ·ÓΠ2%, ‚ óË͇„Ó - 1,5%. ÇÂÎÓÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸ ‡ÒÚÂÚ

Ó‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ Ì ÛÚ‡ÚËÎË ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓÎÓÊÂë ÌËfl ‚ ÏË ̇ÛÍË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ÔÂÂ‰Ë Ò‚ÓËı „·‚Ì˚ı ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚ ‚ Ö‚ÓÔÂ Ë üÔÓÌËË.

Üàíú ÅìÑÖå. ëäéãúäé? ·ÂÌÓÍ, Ӊ˂¯ËÈÒfl ‚ ëòÄ ‚ 2006 „Ó‰Û, ê ‰ÓÊË‚ÂÚ ‰Ó 78 ÎÂÚ, Á‡fl‚ËΠ燈ËÓ̇θÌ˚È ˆÂÌÚ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl. ÇÔÂ‚˚ ‚ÂÓflÚ̇fl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ‰ÓÒÚ˄· Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ͇Á‡ÚÂÎfl. é·˘ËÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ÒÏÂÚÌÓÒÚË ‚ ÒÚ‡Ì ÛÔ‡Î Ò 799 ÒÎÛ˜‡Â‚ ̇ 100 Ú˚Òfl˜ ÊËÚÂÎÂÈ ‚ 2005 ‰Ó 776,4 ‚ 2006 „Ó‰Û. ë‡ÏÓ ·Óθ¯Ó ÒÌËÊÂÌË ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ Ô‡‰ÂÌË ̇ 12,8% ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÏÂÚÂÈ ÒÂ‰Ë Á‡·Ó΂¯Ëı „ËÔÔÓÏ Ë ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂÏ Î„ÍËı, ̇ 6,5% - ÓÚ ıÓÌ˘ÂÒÍËı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ‰˚ı‡ÚÂθÌ˚ı ÔÛÚÂÈ, ̇ 5,5% - ÓÚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ë ‰Ë‡·ÂÚ‡, ̇ 1,6% - ÓÚ ‡Í‡. ÑÂÚÒ͇fl ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯Ë·Ҹ ̇ 2,3%. ë‡Ï‡fl ‚˚ÒÓ͇fl ÓÊˉ‡Âχfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ‚ ëòÄ Û ·ÂÎ˚ı ÊÂÌ˘ËÌ - 81 „Ó‰, Û ·ÂÎ˚ı ÏÛʘËÌ - 76 ÎÂÚ. çÓ ‚ ÏËÓ‚ÓÏ ÂÈÚËÌ„Â ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË ÊËÁÌË ëòÄ Á‡ÌËχ˛Ú 30- ÏÂÒÚÓ. ç‡ ÔÂ‚ÓÏ - üÔÓÌËfl: ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ, Ӊ˂¯ËıÒfl ‚ 2006 „Ó‰Û, - 83 „Ó‰‡, ‚ ò‚ÂȈ‡ËË Ë Ä‚ÒÚ‡ÎËË - ·ÓΠ80 ÎÂÚ.

äíé áÄ éÅÄåì? ÓˆËÓÎÓ„Ë ñÂÌÚ‡ Pew ÓÔÓë ÒËÎË ÊËÚÂÎÂÈ 24 ÒÚ‡Ì ÏË‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ‚ÔÂ‚˚ Á‡ 5 ÎÂÚ ËÏÏË‰Ê ëòÄ ÛÎÛ˜¯ËÎÒfl ‚ 19 „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ı. ÅÓΠÔÓÁËÚË‚ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ÄÏÂËÍÛ Ë ‚ êÓÒÒËË (‚ 2007 „Ó‰Û - 41%, ÒÂȘ‡Ò 46%). é·‡Á ëòÄ ÛıÛ‰¯ËÎÒfl ‚ üÔÓÌËË (̇ 11%) Ë ‚ åÂÍÒËÍ (̇ 9). èÓ‰‡‚Îfl˛˘Â ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ëòÄ Ó͇Á˚‚‡˛Ú Ì„‡ÚË‚ÌÓ ‚ÎËflÌË ̇ ÒÓÒÚÓflÌË ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ˝ÍÓÌÓÏËÍ. ÖÒÎË ·˚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ëòÄ ‚˚·Ë‡ÎË ËÌÓÒÚ‡Ìˆ˚, ÚÓ Ôӷ‰ËÎ ·˚ Ň‡Í 鷇χ. íÓθÍÓ ‚ àÓ‰‡ÌËË ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ËÎ ·˚ å‡ÍÍÂÈÌ. Ç êÓÒÒËË Á‡ é·‡ÏÛ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË ·˚ 39%, Á‡ å‡ÍÍÂÈ̇ - 22%. Ç 13 ÒÚ‡Ì‡ı ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÓÒΠ‚˚·ÓÓ‚ ‚̯Ìflfl ÔÓÎËÚË͇ ëòÄ ËÁÏÂÌËÚÒfl ‚ ÎÛ˜¯Û˛ ÒÚÓÓÌÛ.

Ä ÑéåÄ ãìóòÖ?

èêéîëéûáçÄü ÇàçÄ ÂʉÛ̇Ӊ̇fl ÍÓÌÙ‰Â‡ˆËfl ÔÓÙÒÓå ˛ÁÓ‚ Ó·‚ËÌË· ëòÄ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ‡·ÓÚÌËÍË Î˯ÂÌ˚ Ô‡‚‡ ̇ Ó·˙‰ËÌÂÌË ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÒÂθÒÍÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ Ë ÒÙÂ ÛÒÎÛ„. à Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÏ ÒÂÍÚÓ Ê·ÌË ӷ‡ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÙÒÓ˛Á ‚ÒÚ˜‡ÂÚ ÔÂÒÒËÌ„ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ̇ÌËχÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚ "Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÚÛ‰fl˘ËıÒfl ÒÎÛ¯‡Ú¸ ‡ÌÚËÔÓÙÒÓ˛ÁÌÛ˛ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Û Ë Û„Óʇ˛Ú Á‡Í˚ÚËÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÂÒÎË ‡·ÓÚÌËÍË ÔÓ„ÓÎÓÒÛ˛Ú Á‡ ÒÓÁ‰‡ÌË ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË".

Yahoo! çÖ èêéÑÄÖíëü ÓÏÔ‡ÌËfl Yahoo! ÓÚ͇Á‡Î‡Ò¸ ‚ÂÒÚË ÔÂ„ӂÓä ˚ Ò ÍÓÔÓ‡ˆËÂÈ Microsoft ÔÓ ÔÓ‰‡Ê ҂ÓËı ‡ÍˆËÈ. è‰ÔÓ·„‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ô‡ÚÌÂÓÏ Yahoo! ÒÚ‡ÌÂÚ Google. Microsoft Ô‰·„‡Î Á‡ Yahoo! $44,6 ÏÎ‰ - ÔÓ $31 Á‡ Í‡Ê‰Û˛ ‡ÍˆË˛ ÔÓËÒÍÓ‚Ë͇. Yahoo! ˆÂ̇ Ì ÛÒÚÓË·.

FCI GLOBAL USA, INC.

ÓÏÔ‡ÌËfl Dice Holdings Inc ÒÔÓÒË· Û 1500 ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„Ó‚ - ˜ÚÓ ÂÒÎË Ëı ÙËÏ˚ Ô‰ÎÓÊ‡Ú ËÏ ÔÓÌËÁËÚ¸ Á‡Ô·ÚÛ Ì‡ 10% ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ Ô‡‚Ó ‡·ÓÚ‡Ú¸ ËÁ ‰Óχ, ÔÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ? 37% ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ëı ·˚ ˝ÚÓ ÛÒÚÓËÎÓ ‡ÒıÓ‰˚ ̇ ·ÂÌÁËÌ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÒÓÍ‡ÚflÚÒfl. 36% Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ Á‡Ô·ڇ Ì ‰ÓÎÊ̇ ÔÓÌËʇڸÒfl, ÂÒÎË ‡·ÓÚ‡ Ì ÏÂÌflÂÚÒfl. éÔÓÒ ÌÓÒËÎ „ËÔÓÚÂÚ˘ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÔÓ͇ ÌË Ó‰Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ì ҉·· Ò‚ÓËÏ ÒÔˆˇÎËÒÚ‡Ï Ú‡ÍÓ„Ó Ô‰ÎÓÊÂÌËfl.

ä

ÉÑÖ ìèÄëíú?

International Nurses Education and Training www.fciglobalusa.com

ÇçàåÄçàÖ, åÖÑàñàçëäàÖ êÄÅéíçàäà! ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ å‰ÒÂÒÚÂ ‰Îfl Ô‡‚‡ Ò‰‡˜Ë ÚÂÒÚÓ‚ CGFNS/NCLEX ‚Ó ‚ÒÂı ¯Ú‡Ú‡ı ëòÄ

ÇÔÂ‚˚Â!!! Ç‡˜ÂÈ, îÂθ‰¯ÂÓ‚, ÄÍÛ¯ÂÓ‚, è‰ˇÚ˘ÂÒÍËı ωÒÂÒÚÂ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÎˈÂÌÁËË

“Registered Nurse” é˜Ì‡fl Ë ‰ËÒڇ̈ËÓÌ̇fl ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ÚÂÒÚ‡Ï

CGFNS/NCLEX å‰ÒÂÒÚfi, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚ ëòÄ. éÙÓÏÎÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ‰ËÒڇ̈ËÓÌ̇fl ÔÓ‰„ÓÚӂ͇

Í ÚÂÒÚ‡Ï CGFNS/NCLEX å‰ÒÂÒÚfi, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Á‡ Û·ÂÊÓÏ

3000 Dundee Road, Suite 209, Northbrook, IL 60062 Ph. 847-498-4499, 847-498-3399; Fax: 847-412-9570

ÔÓ˜ÚË ÔÓÔÓˆËÓ̇θÌÓ ÓÒÚÛ ˆÂÌ Ì‡ ·ÂÌÁËÌ. Ä ‚·ÒÚË ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ‚̉flÚ¸ Ô‰‡Î¸Ì˚È Ú‡ÌÒÔÓÚ ‚ ÊËÁ̸. Ç èÓÚÎẨ ‚˚‰ÂÎÂ̇ 171 ÏËÎfl ‚ÂÎÓÒËÔ‰Ì˚ı ‰ÓÓÊÂÍ, ‰ÎËÌÛ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ·ÎËʇȯ ‚ÂÏfl Ô·ÌËÛ˛Ú ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó 434 ÏËθ. ÇÒ „·‚Ì˚ „ÓÓ‰ÒÍË χ„ËÒÚ‡ÎË ËÏÂ˛Ú Ë‰Û˘Ë ‚‰Óθ ÌËı ‚ÂÎÓÎËÌËË. ç‡ 114 ÏËθ ÔÓÚflÌÛÎËÒ¸ "‚ÂÎÓ·Û肇˚" - ÛÎˈ˚, „‰Â Ó„‡Ì˘Â̇ ÒÍÓÓÒÚ¸ χ¯ËÌ, ‡ ‚ÂÎÓÒËÔ‰ËÒÚ˚ ËÏÂ˛Ú ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÂ‰ ÌËÏË. óË͇„Ó ËÏÂÂÚ 115 ÏËθ ‚ÂÎÓ‰ÓÓÊÂÍ Ë 11 Ú˚Òfl˜ ÏÂÒÚ, „‰Â ÏÓÊÌÓ ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ÂÎÓÒËÔ‰˚. Ç Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ÔÂ‰ ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ Òڇ̈ËÈ ÏÂÚÓ ÒÓÓÛÊÂÌ˚ ‚ÂÎÓÒÚÓflÌÍË, ‡ ÒÍÓÓ Á‡ÔÛÒÚflÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÚÓÓÈ Á‡ $40 ‚ „Ó‰ ÒÏÓ„ÛÚ ·‡Ú¸ ‚ÂÎÓÒËÔ‰ Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÂÎÓÒÚÓflÌÍË Ë Ò‰‡‚‡Ú¸ Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ ‚ β·ÓÏ ‰Û„ÓÏ ÏÂÒÚÂ.

ÉÄáéÇõÖ ÑÜÖçíãúåÖçõ ‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Á‡Ô‡‚ÓÍ ‚ ÍÓÌÌÂÍÚËÍÛÚÒÍÓÏ èÎÂÈÌ‚ËÎΠ‰‚Ó ÏÛʘËÌ ‚ ç ÁÂÎÂÌ˚ı „ÓθÙÓ‚ÒÍËı Û·‡¯Í‡ı Ë ·ÂÈÒ·ÓÎ͇ı ÔÓ‰Ó¯ÎË Í Á‡ÎË‚‡‚¯ÂÈ ·ÂÌÁËÌ ‚ Ò‚Ó˛ χ¯ËÌÛ äÂÈÎ äËηÂÌ Ë ‚Û˜ËÎË ÂÈ ÒÚÓ‰ÓηÓ‚Û˛ ÍÛÔ˛Û Ë Í‡ÚÓ˜ÍÛ, ̇ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ: "ÑÓÁ‡Ô‡‚ËÏ Ì‡¯Û Ó·˘ËÌÛ". The Gas Men." ÜÂÌ˘Ë̇ ·˚· ̇ÒÚÓθÍÓ Ó¯‡‡¯Â̇, ˜ÚÓ ‚̇˜‡Î ‰Â̸„Ë ÔÓ͇Á‡ÎËÒ¸ ÂÈ Ì ̇ÒÚÓfl˘ËÏË, ‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚ÏË ‰Îfl Ë„˚ "åÓÌÓÔÓÎËfl". çÓ ÍÛÔ˛‡ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ‡θÌÓÈ, Ë Ó̇ ‡ÒÔ·ÚË·Ҹ ÂÈ Á‡ ·ÂÌÁËÌ. äËηÂÌ ‚ˉ·, Í‡Í "„‡ÁÏÂÌ˚" ‰‡ÎË ‰Â̸„Ë Â˘Â 5 ËÎË 6 ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ.

îãÄÉ àå Ç êìäà ‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθ ËÁ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÇË‰ÊËá ÌËË ÑÊÂÍ âÓÒÚ Ì‡ ÔÓıÓÓ̇ı ‚ÂÚÂ‡Ì‡ ÛÁ̇Î, ˜ÚÓ ÔÓÍ˚‚‡˛˘ËÈ „Ó· Ù·„ ëòÄ Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ äËÚ‡Â, Ë Ô‰ÎÓÊËÎ, ‡ ÍÓÎÎÂ„Ë ÔËÌflÎË Á‡ÍÓÌ: ‚Ò Ù·„Ë ÒÚ‡Ì˚, ÔÓÍÛÔ‡ÂÏ˚ Á‡ Ò˜ÂÚ Ò‰ÒÚ‚ ¯Ú‡Ú‡, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÄÏÂËÍÂ. ÇË‰ÊËÌÒÍËÈ Á‡ÍÓÌ ·˚Î ÒÔËÒ‡Ì Ò ÚÂÌÌÂÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚÂıÎÂÚÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë Á‡ÍÓÌ˚ ‚ χÚ ÔËÌflÎË ‚ äÓÎÓ‡‰Ó Ë ÇËÒÍÓÌÒËÌÂ, ÔÓÂÍÚ˚ Ó·ÒÛʉ‡˛ÚÒfl ‚Ó îÎÓˉÂ, åËÒÒÛË Ë éÍ·ıÓÏÂ. Ä ‚ åËÌÌÂÒÓÚ ‚ÓÓ·˘Â Á‡ÔÂÚËÎË ÔÓ‰‡ÊÛ Î˛·Ó„Ó Ò‰Â·ÌÌÓ„Ó Á‡ Û·ÂÊÓÏ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó Ù·„‡. é‰ÌÓ "ÌÓ": Á‡ÍÓÌ˚, Á‡Ô¢‡˛˘Ë ÔÓ‰‡ÊÛ ‚ ëòÄ ÔÓ‰Û͈ËË, ҉·ÌÌÓÈ Á‡ Û·ÂÊÓÏ, ÔÓÚË‚Ó˜‡Ú ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï ÚÓ„Ó‚˚Ï ‰Ó„Ó‚Ó‡Ï. ч Ë Ô‡ÚËÓÚ˘ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ù·„Ó‚ Ó·ÓȉÂÚÒfl ‰ÓÓÊÂ.

ÅéÅÖê-íÖêêéêàëí ÂÚ˚ „ÓÓ‰‡ ‚ Ä͇ÌÁ‡Ò ÔÓÒÚ‡ó ‰‡ÎË ËÁ-Á‡... ·Ó·‡. ÑÓÊ‰Ë ‡ÁÏ˚ÎË ÔÓ˜‚Û, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÍ˚‚‡Î‡ ÓÔÚËÍÓ‚ÓÎÓÍÓÌÌ˚È Í‡·Âθ, ‡ ӷ̇ÛÊË‚¯ËÈ ˝ÚÓ ·Ó·Â ÔÂ„˚Á „Ó. à ÒÓÚÌË Ú˚Òfl˜ ÊËÚÂÎÂÈ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ¯Ú‡Ú‡ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 11 ˜‡ÒÓ‚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ·ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË. Ç Ï‡„‡ÁË̇ı Ì ‡·ÓÚ‡ÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ ÓÔ·Ú ÔÓÍÛÔÓÍ Í‡ÚӘ͇ÏË, ·ÂÌÁÓÁ‡Ô‡‚ÍË ÏÓ„ÎË ÔËÌËχڸ ÚÓθÍÓ Ì‡Î˘Ì˚ Ë, ˜ÚÓ „Ó‡Á‰Ó ıÛÊÂ, Ì ‡·Óڇ· ÎËÌËfl 911.

éíäÄáÄÇòàâ ùÑàëéçì χÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒÍÓÏ Ä̉ӂÂ ÒÓÒÚÓflÎÒfl Ô‡‡‰ ‚˚ÔÛÇ ÒÍÌËÍÓ‚ ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ. Ö„Ó ‚ÓÁ„·‚ËÎ ü‰ÎË óËÚÚËÍ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰ËÔÎÓÏ ÏÂÒÚÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚... 90 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÓÌ Á‡ÍÓ̘ËÎ å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒÍËÈ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ, ÒڇΠ˛ËÒÚÓÏ-Ô‡ÚÂÌÚӂ‰ÓÏ Ë ‰‡Ê Ӊ̇ʉ˚ ÓÚ‚Â„ Ô‰ÎÓÊÂÌË ‡·ÓÚ˚, ҉·ÌÌÓ ÂÏÛ íÓχÒÓÏ ù‰ËÒÓÌÓÏ. ä‡Í ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ 107-ÎÂÚÌËÈ óËÚÚËÍ, ÔÂ‰ ˝ÚËÏ ù‰ËÒÓÌ ÔÓÒ·ΠÂÏÛ ÚÂÒÚ ÒÓ 150 ‚ÓÔÓÒ‡ÏË. óËÚÚËÍ - ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ì˚Ì ÊË‚Û˘ËÈ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ 1918 „Ó‰‡.

èüíú ãÖí áÄ Ééâû

 ɇ‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ éÙÓÏÎÂÌËÂ

 éÙÓÏÎÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚

ëòÄ éí “Ä” Ñé “W”

åÖçüû êìãú çÄ èÖÑÄãà

åõ ÇèÖêÖÑà èãÄçÖíõ ÇëÖâ í‡ÍÓ Á‡Íβ˜ÂÌË ҉·ÎË ˝ÍÒÔÂÚ˚ RAND Corporation. ëòÄ Ú‡ÚflÚ Ì‡ ̇ۘÌ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl Ë ‡Á‡·ÓÚÍË 40% ‚ÒÂ„Ó Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓ„Ó ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ„Ó ÏËÓ‚Ó„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡, ‚ ÒÚ‡Ì ‡·ÓÚ‡˛Ú 70% ‚ÒÂı çÓ·Â΂ÒÍËı ·Û‡ÚÓ‚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚË ÎÛ˜¯Ëı ÏËÓ‚˚ı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚. Ç ‰ÓÍ·‰Â ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚‡ÊÌÛ˛ Óθ ‚ ÛÒÔÂı‡ı Ë„‡˛Ú ̇ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ‚ ëòÄ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ ۘÂÌ˚Â, ËÌÊÂÌÂ˚ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚. RAND Û·Âʉ‡ÂÚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚË Î˛‰Ë ÏÓ„ÎË ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚ ËÎË Á‡˘ËÚ˚ ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËÈ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚ‡Ì ̇ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ.

20—26 ˲Ìfl 2008

ÂÌÚ ÔÓ ÍÓÌÚÓβ Á‡ ·ÓÎÂÁÌflÏË Ë Ëı ÔÓÙË·ÍÚËÍ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÂ‚Ó ÏÂÒÚÓ ‚ ëòÄ ÔÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Û Ú‡‚Ï ‚Ó ‚ÂÏfl ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ ‚˚¯ÎÓ Í‡Ú‡ÌË ̇ ÒÌÓÛ·Ó‰‡ı. ëÂ‰Ë ‚ÒÂı Ó·‡ÚË‚¯ËıÒfl Á‡ ÌÂÓÚÎÓÊÌÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛, ÒÌÓÛ·Ó‰ËÒÚ˚ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 26%. ëΉÓÏ Ë‰ÛÚ Ò‡ÌÓ˜ÌËÍË (11) Ë „ÓÌÓ‚ÓÒıÓ‰ËÚÂÎË (6). èÓ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï Ï‰ËÍÓ‚, ‚Ó ‚ÂÏfl ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ Ú‡‚Ï˚ ÂÊ„ӉÌÓ ‚ Ò‰ÌÂÏ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÍÓÎÓ 213 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‰‚ ÚÂÚË ËÁ ÍÓÚÓ˚ı - ÏÛʘËÌ˚. ÇÓÁ‡ÒÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı - 10-24 „Ó‰‡.

ñ

ÌÓfl· ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓԇ· ͇ÚË̇ î‡ÌˆËÒÍÓ ÉÓÈË "ÑÂÚË Ò ÚÂÎÂÊÍÓÈ". Ç åÛÁÂÈ ÊË‚ÓÔËÒË ‚ Ó„‡ÈÒÍÓÏ íÓÎÂ‰Ó Ó·˙fl‚ËΠ̇„‡‰Û ‚ $50 Ú˚Òfl˜ Á‡ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌË ıÓÎÒÚ‡. à ‚ ÏÛÁÂÈ Ó·‡ÚËÎÒfl ëÚË‚ÂÌ éÎÒÓÌ, ÍÓÚÓ˚È Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Ì‡¯ÂΠ͇ÚËÌÛ ‚ ÒÚÂÌ ÔÓ‰‚‡Î‡ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Óχ. ç ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ ÚÛ‰‡ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ éÎÒÓÌ Ë Â„Ó ÔÓ‰ÂθÌËÍ êÓÏ‡Ì áÛÍÓ "̇¯ÎË"  ‚ „ÛÁÓ‚ËÍÂ, ÔÂ‚ÓÁË‚¯ÂÏ Í‡ÚËÌÛ ËÁ íÓÎÂ‰Ó Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ‚ ÏÛÁÂÈ ÉÛ„„ÂÌıÂÈχ ‚ 縲-âÓÍÂ. é·‡ ‚Ó‡ ÔËÁ̇ÎËÒ¸ ‚ Í‡ÊÂ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË: éÎÒÓÌ - 5 ÎÂÚ Ú˛¸Ï˚, áÛÍÓ - „Ó‰.

çÄ ãéÇñÄ à áÇÖêú ÅÖÜàí ÍÓÎÓ‡‰ÒÍÓÏ ÅÓÛΉÂ ÏÛʘË̇ Ô˯ÂÎ ÔÓÔËÚ¸ ÍÓÙ ‚ "ëÚ‡·‡ÍÒ", Ç ÍÓÚÓ˚È Á‡ ‰‚‡ ‰Ìfl ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Ó„‡·ËÎ. è˘ÂÏ, Ô˯ÂÎ ‚ ÚÓÈ Ê ӉÂʉÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·˚Î ‚ ‰Â̸ Ó„‡·ÎÂÌËfl, ‡ ‚ "ëÚ‡·‡ÍÒÂ" ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÒΉӂ‡ÚÂθ ÓÔ‡¯Ë‚‡Î ÔÂÒÓ̇Î, ÍÓÚÓ˚È ÚÛÚ ÊÂ Ë ÔËÁ̇Π„‡·ËÚÂÎfl. íÓÚ Ô˚Ú‡ÎÒfl Û·Âʇڸ, ÌÓ ÚÂÔÂ¸ ÂÏÛ ÔˉÂÚÒfl ÔËÚ¸ Ú˛ÂÏÌ˚È ÍÓÙÂ.


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

ëãõïÄãà ãú Çõ?

üáõä ñàîê

76 åãç

çÄÉêÄÑÄ çÄòãÄ ÉéêÅà ÂÁ‡‚ËÒËÏ˚È ç‡ˆËÓ̇θÌ˚È ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚È ˆÂÌÚ ëòÄ, ‚ÓÁ„·‚ÎflÂÏ˚È ÅÛ¯ÂÏ-ÒÚ‡¯ËÏ, ÔËÒÛ‰ËÎ ÂÊ„ӉÌÛ˛ ̇„‡‰Û - ω‡Î¸ ë‚Ó·Ó‰˚ Ë ÔÂÏ˲ ‚ $100 Ú˚Òfl˜ - åËı‡ËÎÛ ÉÓ·‡˜Â‚Û "Á‡ ‚Í·‰ ‚ ÓÍÓ̘‡ÌË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚". 燄‡‰‡ ·Û‰ÂÚ ‚Û˜Â̇ 18 ÒÂÌÚfl·fl ‚ îË·‰ÂθÙËË.

ç

Åêàç ëäÄáÄã - "èéÖïÄãà!" Ì‚ÂÒÚÓÓÏ ˜‡ÒÚÌÓÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Space Adventures ÒڇΠÒÓÓÒÌÓ‚‡ÚÂθ "Google" ëÂ„ÂÈ ÅËÌ, ҉·‚ ÔÂ‚˚È ‚ÁÌÓÒ ‚ $5 ÏÎÌ Ë ‚Óȉfl ‚ ÒÔËÒÓÍ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ̇ ÚÛÔÓÎÂÚ Ì‡ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÛ˛ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛. èÓÎ̇fl ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl - ·ÓΠ$35 ÏÎÌ. ä‡Ê‰˚È ˜ÎÂÌ ˝ÎËÚÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÌÂÒÚË ÔÓ 5 ÏÎÌ ‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÂ‚Ó„Ó ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÎÂÚ‡ ‚ ÍÓÒÏÓÒ. ÑÓ ˝ÚÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓÍÛԇ· ÏÂÒÚ‡ ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÏ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍÓÏ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Â, ‡ ÚÂÔÂ¸ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÒÚÓËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‡ÍÂÚÛ "ëÓ˛Á" Ë ÓÚÔ‡‚ËÚ¸  ‚ ÍÓÒÏÓÒ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ 2011 „Ó‰‡. è‰ÔÓ·„‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÂÊ„ӉÌÓ ·Û‰ÂÚ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸Òfl Ó‰ËÌ ÔÓÎÂÚ Ò ‰‚ÛÏfl ÚÛËÒÚ‡ÏË Ì‡ ·ÓÚÛ.

à

ÅÖêÖÉàëú ùãÖäíêéåéÅàãü ÂÌÚ ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ Ú‡‚Ï ëòÄ Ó·Ì‡ÛÊËÎ, ñ ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÏÓ·ËÎË, Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ÔÂ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ „ÓθÙÓ‚˚Ï ÔÓÎflÏ, ÒÚ‡ÎË Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Ì ÏÂ̸¯Û˛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ˜ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË. ë 1990 ÔÓ 2006 „Ó‰ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ 150 Ú˚Òfl˜ Ú‡‚Ï Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ, Ô˘ËÌÂÌÌ˚ı ËÏË. ÇÓÁ‡ÒÚ ÊÂÚ‚: ÓÚ ‰‚ÛıÏÂÒfl˜ÌÓ„Ó Ï·‰Â̈‡ ‰Ó 96-ÎÂÚÌÂ„Ó ÒÚ‡Ë͇. è˘ËÌ˚: ·ÓΠ‰Â¯Â‚˚ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÔÓÒÚ˚ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË Ë ˝ÍÓÎӄ˘Ì˚ ˝ÎÂÍÚÓÏÓ·ËÎË ¯ËÓÍÓ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ‚ ·ÓθÌˈ‡ı, Ô‡͇ı, ‡˝ÓÔÓÚ‡ı, ÒÚÛ‰Â̘ÂÒÍËı „ÓӉ͇ı, ̇ ÍÛÓÚ‡ı, ‚ÓÂÌÌ˚ı ·‡Á‡ı Ë ‰‡Ê ̇ ‰ËÔÎÓχÚ˘ÂÒÍËı ‚ÒÚ˜‡ı. åÓÚÓ˚ Ëı ÒÚ‡ÎË ·ÓΠÏÓ˘Ì˚ÏË, ÌÂÍÓÚÓ˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰Ó 50 ÍÏ ‚ ˜‡Ò, ‡ ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ì ÚÂ·Û˛ÚÒfl ‚Ó‰ËÚÂθÒÍË Ô‡‚‡.

éí çÖÉé çÖ ëäêéÖòúëü ãË‚ÂÏÓÒÍÓÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÔÓ¯ÂÎ Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚Â Ç ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÛÌË‚Â҇θÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ, ÒÔÓÒÓ·Ì˚È Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ‚ ‚ÓÁ‰Ûı β·˚ı ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÒÛ·Òڇ̈ËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÂÓËÒÚ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ˜‡ÒÚˈ ·ËÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó, ıËÏ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ‡‰ËÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÛÊËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÒΉӂ ‚Á˚‚˜‡Ú˚ı ‚¢ÂÒÚ‚ Ë Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍËı Ò‰ÒÚ‚. ÑÎfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÔË·ÓÛ ÌÛÊÌÓ ÏÂÌ ÏËÌÛÚ˚.

ËÏÂÌÓ Ú‡ÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÎÛ˜‡Â‚ Ôˢ‚˚ı ÓÚ‡‚ÎÂÌËÈ ÂÊ„ӉÌÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl ‚ ëòÄ. éÍÓÎÓ 5 000 ËÁ ÌËı - Ò ÎÂڇθÌ˚Ï ËÒıÓ‰ÓÏ.

è

118

ùèàñÖçíê

ÑÖòÖÇõï ÄÇàÄÅàãÖíéÇ, äêìàáéÇ à íìêéÇ

áÑÖëú! www.FlyFromUSA.com Phone:

ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ„Ë·ÎË ÓÚ ÚÓ̇‰Ó ‚ ó ëòÄ Á‡ ÔÂ‚˚ ÔflÚ¸ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÏÂÒflˆÂ‚ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡. ᇠ‚ÂÒ¸ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÔÓ„Ë· 81 ‡ÏÂË͇̈.

Toll Free:

‡ÍÛ˛ ÒÛÏíÒ‰ÌÂÏ ÏÛ ‚ ËÒÚ‡ÚËÎË ‡ÏÂË͇̈˚ ̇ ÔÓ‰‡ÍË Í ÑÌ˛ ÓÚˆ‡. Ä Ì‡ ÔÓ‰‡ÍË Í ÑÌ˛ χÚÂË $138.63. ä ÑÌ˛ ÓÚˆ‡ ·˚ÎÓ ÍÛÔÎÂÌÓ 105 ÏÎÌ ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂθÌ˚ı ÓÚÍ˚ÚÓÍ, Í ÑÌ˛ χÚÂË - 155 ÏÎÌ.

20% ÁÓÒÎ˚ı Ç ‡ÏÂË͇̈‚ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‰Ó 30 ÎÂÚ, ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ñÂÌÚÓÏ Pew, Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ‚˚Ò¯ËÈ ÔËÓËÚÂÚ ‰Îfl ÌËı ÒÚ‡Ú¸ ·Ó„‡Ú˚ÏË. ֢ 42% Ò˜ËÚ‡˛Ú ˝ÚÓ, ÔÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂÂ, ‚‡ÊÌ˚Ï ‰Îfl Ò·fl.

çÄ 3,8%

(212) 268-0708 (800) 790-8960

Brand New Travel Inc. 1502 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229 êéëëàâëäÄü ÇàáÄ $165 - ÇëÖ ëÅéêõ ÇäãûóÖçõ www.RussVISA.com

$94.54

èéãçõâ ÇèÖêÖÑ!

ÑÖçú íÄíìàêéÇéä Ê ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ, ÍÓ„‰‡ ÔflÚÌˈ‡ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ Ì‡ ì 13- ˜ËÒÎÓ, ‰‡Î·ÒÒÍËÈ Ò‡ÎÓÌ Elm Street Tattoo Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÈ Ï‡‡ÙÓÌ Ú‡ÚÛËÓ‚ÓÍ. à ‚Â‰¸ ̇ıÓ‰flÚÒfl ÒÓÚÌË Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ıÓÚflÚ ‚˚Ú‡ÚÛËÓ‚‡Ú¸ Ò· ˜ËÒÎÓ 13 Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‡ ‚ÒÂı ˜‡ÒÚflı Ú· ÒÔÂÂ‰Ë Ë ÒÁ‡‰Ë. Ç ÔflÚÌËˆÛ 13 ˲Ìfl Ó‰ËÌ ËÁ ‚·‰ÂθˆÂ‚ Ò‡ÎÓ̇ éÎË‚Â èÂÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ÂÍÓ‰, ÍÓÚÓ˚È ‚ÓȉÂÚ ‚ äÌË„Û ÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂÒÒ‡. ᇠÒÛÚÍË ÓÌ Ì‡ÌÂÒ Ú‡ÍË ڇÚÛËÓ‚ÍË 415 Á‡Í‡Á˜Ë͇Ï.

ëåÖüíúëü, èêÄÇé, çÖ ÉêÖòçé Ûχ· ÓÙˈˇÌÚ͇ ÂÒÚÓ‡Ì‡ ‚Ó ÙÎÓÑ ˉÒÍÓÏ ç¸˛ÔÓÚ-êË˜Ë Ñ‡Ë äÓÎÎËÓÒ, ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÏÂfl·Ҹ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÍÎËÂÌÚÓÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡Î‡. íÛÚ ÔÓ‰Ó¯ÂÎ ıÓÁflËÌ ÂÒÚÓ‡Ì‡ Ë ÔË͇Á‡Î ÂÈ ÔÂÂÒÚ‡Ú¸ ÒÏÂflÚ¸Òfl, Ë̇˜Â, ÏÓÎ, Û‚Óβ. чË ÛÒÏÂıÌÛ·Ҹ Ë ·˚· ÌÂωÎÂÌÌÓ ÓÚÔ‡‚ÎÂ̇ ‰ÓÏÓÈ. äÎËÂÌÚ Ì ʇÎÓ‚‡ÎÒfl ̇ ÒÏÂı ÓÙˈˇÌÚÍË, ÌÓ ıÓÁflËÌ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó ÂÒÚÓ‡Ì ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÚËıËÏ Ë Û˛ÚÌ˚Ï, ‡ ÒÏÂı ÔÂÒÓ̇· ˝ÚÓÏÛ Ï¯‡ÂÚ. ÇÓ îÎÓˉ ‡·ÓÚÌËÍ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï Ì Á‡Íβ˜ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‚ÓÎÂÌ ·ÂÁ Ó·˙flÒÌÂÌËfl Ô˘ËÌ, ÌÓ ˜ÚÓ·˚ Ì ·˚ÎÓ ‰ËÒÍËÏË̇ˆËË ÔÓ ÔÓÎÛ, ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ËÎË ‡ÒÓ‚ÓÈ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸˛.

äìêÄÜ äéååàÇéüÜÖêéÇ

çì à çû! ‡ÒÒ‡ÊË˚, ‚˚ÎÂÚ‡˛˘Ë ËÁ ‰‚Ûı ‚‡¯ËÌ„ÚÓÌÒÍËı, ̸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó JFK, ÎÓÒ-‡Ì‰ÊÂÎÂÒÒÍÓ„Ó, ÙËÌËÍÒÒÍÓ„Ó, ·Ò-‚„‡ÒÒÍÓ„Ó, ‰‡Î·ÒÒÍÓ„Ó, ‡Î¸·ÛÍÂÍÒÍÓ„Ó, χȇÏÒÍÓ„Ó Ë ‰ÂÚÓÈÚÒÍÓ„Ó ‡˝ÓÔÓÚÓ‚, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ëı ÏÓ„ÛÚ ÔÓÔÓÒËÚ¸ ÔÓÈÚË ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÛ˛ ·Û‰ÍÛ Ë ÔÓÒ‚ÂÚËÚ¸ Ò͇ÌÂÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÂÁ Ó‰ÂÊ‰Û ÔÓ͇ÊÂÚ ÚÂıÏÂÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË Ëı ӷ̇ÊÂÌÌÓ„Ó Ú· Ò Á‡ÚÛχÌÂÌÌ˚Ï ÎˈÓÏ. ç‡ ‚ÓÁ‡ÊÂÌËfl, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË ̇Û¯‡ÂÚ Ô‡‚Ó Ì‡ "˜‡ÒÚÌÛ˛ ÊËÁ̸", Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Á‡‚ÂËÎË, ˜ÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÓÒΠ‰ÓÒÏÓÚ‡ ÌÂωÎÂÌÌÓ ÒÚË‡ÂÚÒfl Ò ÏÓÌËÚÓ‡, Ì ÙËÍÒËÛflÒ¸ ‚ Ô‡ÏflÚË, Ë Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÒÔ˜‡Ú‡ÌÓ ËÎË ÔÂÂÒ·ÌÓ ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸. ä ÍÓÌˆÛ „Ó‰‡ ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı ëòÄ ·Û‰ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 30 Ú‡ÍËı χ¯ËÌ.

‰ÍÓ ‰ÂÎÓ: ÓÍÓÎÓ 40 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ‚Âê ÏÂÌÌÓ ‚˚ÒÂÎÂÌ˚ ËÁ „ÓÒÚËÌˈ˚ ‚ ÏËÌÌÂÒÓÚÒÍÓÏ „ÓӉ åÛı‡‰. óÂÂÁ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚

è

ÇéáÇêÄôÖçàÖ íéåÄíéÇ ÂÚ¸ ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ McDonald's ‚ÂÌÂÚ ë ̇ÂÁ‡ÌÌ˚ ÔÓÏˉÓ˚ ‚ Ò‚ÓË Ò˝Ì‰‚˘Ë. ë ‡ÔÂÎfl ‚ 23 ¯Ú‡Ú‡ı ·˚ÎÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ 228 ÒÎÛ˜‡Â‚ Á‡‡ÊÂÌËfl ҇θÏÓÌÂÎÎÂÁÓÏ ÓÚ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl Ò˚˚ı ÔÓÏˉÓÓ‚. à ÓÚ ÔÓÏˉÓÓ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒÓÚÓ‚ ÓÚ͇Á‡ÎËÒ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÚÂÈ ·˚ÒÚÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl Ë fl‰ ÍÛÔÌ˚ı ÒÛÔÂχÍÂÚÓ‚.

ëíàÇ èé àåÖçà "IN GOD" Û‰ „ÓÓ‰‡ ëËÓÌ ‚ ÔË„ÓӉ óË͇„Ó ‡Á¯ËÎ 57-ÎÂÚÌÂÏÛ ëÚË‚Û äÓȯËÛ ÒÏÂÌËÚ¸ Ò‚Ó ËÏfl ̇ ‰Â‚ËÁ ëòÄ - "In God We Trust". éÚÌ˚Ì "In God" ·Û‰ÂÚ Â„Ó ËÏÂÌÂÏ, ‡ "We Trust" Ù‡ÏËÎËÂÈ. ûËÒÚ˚ ̇ÏÂÂÌ˚ ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸ ˝ÚÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡.

ë

5

ÏÂ̸¯Ë·Ҹ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ì ÔÓ¯Î˚Ï „Ó‰ÓÏ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸ ‡ÏÂË͇̈‚ ‚ ·ÂÌÁËÌÂ. àÁ-Á‡ ‚˚ÓÒ¯Ëı ˆÂÌ.

27,88 åãç

ÚÓθÍÓ ‡ÏÂË͇̈‚ ÔÓÎÛ˜Ëë ÎË ÙÛ‰ÒÚÂÏÔ˚ ‚ χÚ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, ˜ÚÓ Ì‡ 219 Ú˚Òfl˜ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ Ù‚‡ÎÂ, Ë Ì‡ 1,5 ÏÎÌ, ˜ÂÏ ‚ χÚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó, „Ó‰‡.

$11 åãêÑ ‚ Ò‰ÌÂÏ Ú‡ÚflÚ ÖÚÓ‚Ê„ӉÌÓ ‡ÏÂË͇̈˚ ̇ ÓÔ·ÚÛ ‚ËÁËÍ ‰ÓÍÚÓ‡Ï, ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ë ‰Û„Ë ‡ÒıÓ‰˚ ‚ Ò‚flÁË Ò Î˜ÂÌËÂÏ ‡ÎÎÂ„˘ÂÒÍËı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ.

AmericInn Lodge & Suites ÔÓÒÂÎËÎËÒ¸ ÍÓÏÏË‚ÓflÊÂ˚, ÔÓ‰‡˛˘Ë ˜ËÒÚfl˘Ë ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÓÌË Ì‡˜‡ÎË ¯ÛÏÌÓ ‚˚ÔË‚‡Ú¸ Ë ÍÛËÚ¸ ‚ ÍÓÏ̇ڇı, „‰Â ˝ÚÓ Á‡Ô¢ÂÌÓ. Ä Ì‡ ÔÓÒ¸·Û ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ‚ÂÒÚË Ò·fl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÒÚ‡ÎË Û„Óʇڸ ÔÂÒÓ̇ÎÛ Ë Óı‡ÌÂ. èÓÒΠËı ËÁ„̇ÌËfl ӷ̇ÛÊËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ‚ÂÚÂÎË ‰˚ÍË ‚ ÒÚÂ̇ı, ‚˚‚‡ÎË ‰ÂʇÚÂÎË ÚÛ‡ÎÂÚÌÓÈ ·Ûχ„Ë Ë ‚˚·ËÎË ËÁ ÓÍÓÌ ÒÂÚÍË. ÉÓÒÚËÌˈ‡ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl Ô‰˙fl‚ËÚ¸ ÚÓ„Ó‚ˆ‡Ï Ò˜ÂÚ Á‡ Û˘Â·.

Toll Free

1-800-997-6608 Tel: (718) 275-4300 www.oceanclubtravel.com ÄÇàÄÅàãÖíõ Ç ãûÅìû íéóäì åàêÄ åéëäÇÄ $850 äàÖÇ $850 íÅàãàëà $1100 íÖãú-ÄÇàÇ $1390 +Tax ÖêÖÇÄç $1100 ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚

éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï åÖäëàäÄ . . . .$900 ÄêìÅÄ . . . . .$1100

çÄ 7 çéóÖâ

ÑÜÄåÄâäÄ . .$990 Ñéåàçàä.êÖëè. $800

äêìàáõ ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚ CARNIVAL from NYC 8 nights . . . . . . . . NORWEGIAN from Boston 7 nights . . . . ROYAL CARRIBEAN from Miami 7 nights PRINCESS from NYC 9 nights . . . . . . . éíÑõï Ç ëòÄ

.$850 .$800 .$750 .$995

çÄ 4 çéóà

ãÄë ÇÖÉÄë . . . . . . . . .$370 åÄâÄåà . . . . . . . . . . .$450 éêãÄçÑé . . . . . . . . . . .$380

Çàáõ • ÄÇíéÅìëçõÖ ùäëäìêëàà èé ÄåÖêàäÖ à äÄçÄÑÖ


В НОВОМ СВЕТЕ

6

çÄ éÅãéåäÄï ëéûáÄ ÑÓ ÒÏÂÚË ÔÂÂÔÛ„‡Ú¸ ‚Ò˛ ÓÒÒËÈÒÍÓ-ÛÍ‡ËÌÒÍÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÏÓ„ ‚ˈÂ-ÔÂϸÂ êÓÒÒËË ëÂ„ÂÈ à‚‡ÌÓ‚. éÚϘ‡fl ˛·ËÎÂÈ ë‚‡ÒÚÓÔÓÎfl, ·˚‚¯ËÈ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ìÍ‡ËÌ˚ ‚ çÄíé ˜ÎÂÌ˚ ˝ÚÓ„Ó ‡Î¸flÌÒ‡ Á‡ÒÚ‡‚flÚ äË‚ ‚‚ÂÒÚË ‚ËÁÓ‚˚È ÂÊËÏ Ò åÓÒÍ‚ÓÈ. ä‡Í ÌË ‰ËÍÓ ˝ÚÓ ÔÓÁ‚Û˜ËÚ, ÌÓ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl “‚ËÁÓ‚Ó„Ó ·‡¸Â‡” ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl Ò·‚flÌÒÍËÏË ÒÂÒÚ‡ÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. è‡‚‰‡, Ò‚flÁ‡Ì‡ Ó̇ ÌÂ Ò çÄíé, ‡ Ò Ö‚ÓÒÓ˛ÁÓÏ.

ìÍ‡ËÌÒÍË ‚·ÒÚË Á‡ÔÂÚËÎË ‚˚‚Ó‰ËÚ¸ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍ ÓÒÒËÈÒÍË ÍÓ‡·ÎË ‚ ÏÓÂ, ÌÓ ˜ÂÌÓÏÓˆ˚, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ Á‡ÔÂÚ, ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÍÓ‡·ÎË Ì‡ Âȉ ë‚‡ÒÚÓÔÓÎfl.

В И З А Н А С Т РА Х í‡Í ÎË ÒÚ‡¯ÌÓ çÄíé, Í‡Í Â„Ó Ï‡Î˛ÂÚ êÓÒÒËfl?

УКРАИНА

ç‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÛÒÒÍÓÈ Ó·˘Ë̠낇ÒÚÓÔÓÎfl ÔË·˚ÎË Í‡Á‡ÍË ÇÓÈÒ͇ ÑÓÌÒÍÓ„Ó.

ëñÖçÄêàâ çÄ áÄÇíêÄ äË‚ ÔËÎÂÚÂÎ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ çÄíé ü‡Ô ‰Â ïÓÓÔ ëıÂÙÙÂ. à ëÂ„ÂÈ ÅÓËÒӂ˘ ¯ËÎ ‚Ó ‚ÂÏfl Ò‚ÓÂ„Ó Ô·˚‚‡ÌËfl ‚ 낇ÒÚÓÔÓΠÔÓ‰·ÓÒËÚ¸ „Óη̉ˆÛ ‰ÓıÎÛ˛ ÍÓ¯ÍÛ. “ü Û‚ÂÂÌ ËÎË ÔÓ˜ÚË Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ìÍ‡ËÌ˚ ‚ çÄíé ·Û‰ÂÚ ‚‚‰ÂÌ ‚ËÁÓ‚˚È ÂÊËÏ. çÄíé Á‡ÒÚ‡‚ËÚ ìÍ‡ËÌÛ ‚‚ÂÒÚË ‚ËÁÓ‚˚È ÂÊËÏ. ùÚÓ ÍÓÒÌÂÚÒfl ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ë ‰‡Ê ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ β‰ÂÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË Ë ìÍ‡ËÌ˚, ˜¸Ë Ò‚flÁË ·Û‰ÛÚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌ˚”, — ÔÓ Ó·˚˜Ì˚Ï ÏÂÍ‡Ï ëÂ„Âfl à‚‡ÌÓ‚‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓ ‚ÂıÓÏ Ïfl„-

Ç

20—26 ˲Ìfl 2008

ÍÓÒÚË. íÂÏ Ì ÏÂÌ ÓÌÓ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÙÛÓ. ᇠÔӯ‰¯Ë ÒÚÓÎÂÚËfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ÏÂÊ‰Û ˝ÚËÏË Ì‡Ó‰‡ÏË ·˚ÎÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ‚ÒflÍÓÂ. çÓ ÚÓθÍÓ Ì ڇÍÓÂ… ÑÓ ÒËı ÔÓ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ë‚ÂÓ‡Ú·ÌÚ˘ÂÒÍËÈ ‡Î¸flÌÒ Ë ‚ËÁÓ‚˚È ÂÊËÏ ËÏÂ˛Ú ‰Û„ Í ‰Û„Û Ô‰ÂθÌÓ ÓÔÓÒ‰ӂ‡ÌÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. åÌÓ„Ë ÒÚ‡Ì˚ Ö‚ÓÒÓ˛Á‡, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, fl‚Îfl˛ÚÒfl Ë ˜ÎÂ̇ÏË çÄíé. çÓ ˝ÚÓ Ì ÔÓϯ‡ÎÓ åÓÒÍ‚Â ÔÓ‚ÓÁ„·ÒËÚ¸ „fl‰Û˘Â ‚‚‰ÂÌË ·ÂÁ‚ËÁÓ‚Ó„Ó ÂÊËχ Ò Öë Ó‰ÌÓÈ ËÁ „·‚Ì˚ı ˆÂÎÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÎËÚËÍË. ÖÒÚ¸ Ë ÏÂÌ ‡·ÒÚ‡ÍÚÌ˚È ÔËÏÂ. íÛˆËfl fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ·ÓÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Ë ‡ÍÚË‚Ì˚ı ˜ÎÂÌÓ‚ çÄíé. çÓ, Í‡Í ÏÓ„ÛÚ

Á‡Ò‚ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÓÒÒËÈÒÍËı β·ËÚÂÎÂÈ ÔÎflÊÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡, ‚ËÁÓ‚˚È ÂÊËÏ Ò ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ÌÓÒËÚ ÒËÏ‚Ó΢ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ. è·ÚË ‚ ‡˝ÓÔÓÚÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÓηÓ‚ Ë ÔÓÎÛ˜‡È χÍÛ ‚ Ô‡ÒÔÓÚ. ÖÒÎË ÓÚ·ÓÒËÚ¸ ıËı‡Ì¸ÍË Ë ı‡ı‡Ì¸ÍË, ÚÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‚ËÁ˚ ‰Îfl ÔÓÂÁ‰ÍË ËÁ åÓÒÍ‚˚ ‚ äË‚ ‚ ‰Ó΄ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÊ ÒÓ‚ÒÂÏ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÌÓÈ. ìÍ‡Ë̇ ÒÚÂÏËÚÒfl Ì ÚÓθÍÓ ‚ çÄíé, ÌÓ Ë ‚ Ö‚ÓÒÓ˛Á. è˘ÂÏ ÂÒÎË ‚ ÔÓθÁÛ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ‚ÓÂÌÌ˚È ·ÎÓÍ ÛÍ‡Ë̈‚ ̇‰Ó ¢ ‡„ËÚËÓ‚‡Ú¸, ÚÓ ÔËÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í Öë ‚˚Á˚‚‡ÂÚ „Ó‡Á‰Ó ·Óθ¯Â ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚ı ˝ÏÓˆËÈ. à ÂÒÎË ‚‰Û„ “‚ÓÔÂÈÒ͇fl Ϙڇ” ìÍ‡ËÌ˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÒfl, ÚÓ ‚ËÁ˚ Ò êÓÒÒËÂÈ ‚ ÚÂÓËË ‚ÔÓÎÌ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚‚‰ÂÌ˚. 片‚ÌÓ ‚ÒÚÛÔË‚¯Ë ‚ Ö‚ÓÒÓ˛Á ÅÓ΄‡Ëfl, èÓθ¯‡ ËÎË äËÔ ÌË ‚ ͇ÍÛ˛ Ì ıÓÚÂÎË Ì‡ÒÚÛÔ‡Ú¸ ̇ „ÓÎÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÂÒÌÂ Ë ‚‚Ó‰ËÚ¸ ‚ËÁ˚ ‰Îfl ÓÒÒËflÌ. çÓ Ô‡‚Ë· Öë Ì ÓÒÚ‡‚ËÎË ËÏ ‚˚·Ó‡. ÑÛ„Ó ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò ìÍ‡ËÌÓÈ ‚Ò ÏÓÊÂÚ ÔÓÈÚË ÔÓ ËÌÓÏÛ ÒˆÂ̇˲. ÖÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó çÄíé, ÚÓ ÛÊ ÔËÌflÚÓ ÔË̈ËÔˇθÌÓ ¯ÂÌË ÔËÌflÚ¸ ÚÛ‰‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍÓÂÂ. çÓ ‚ÓÚ Á‡‰‡˜‡ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚ ҉·ڸ ìÍ‡ËÌÛ ˜ÎÂÌÓÏ Öë ÔÓ˜ÚË ÌËÍÂÏ ‚ Ö‚ÓÔÂ Ë ëòÄ Ì ÒÚ‡‚ËÚÒfl. äË‚ Ò Â„Ó ÓÚÒÚ‡ÎÓÈ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ ÏÂÍ‡Ï ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ Ë ‡Ì‡ı˘ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ Í ÔÓÎÌÓÔ‡‚ÌÓÏÛ ˜ÎÂÌÒÚ‚Û ‚ Ö‚ÓÒÓ˛Á ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ Ì „ÓÚÓ‚. í‡Ï ‰Ó ÒËı ÔÓ Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ “ÔÂ‚‡ËÚ¸” ÌÓ‚˚ı ˜ÎÂÌÓ‚ ÚËÔ‡ êÛÏ˚ÌËË ËÎË ÅÓ΄‡ËË. Å˚ÒÚÓ ÔËÒÓ‰ËÌÂÌË ìÍ‡ËÌ˚ ÏÓÊÂÚ Ë ‚Ó‚Ò ‚˚Á‚‡Ú¸ Û Öë ÒÓÒÚÓflÌË ÒÚÓηÌfl͇. ä ÚÓÏÛ Ê ւÓÒÓ˛Á ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÒÂȘ‡Ò ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì ÒÏÂÚÂθÌÓ„Ó, ÌÓ ‚Ò Ê ÌÂÔËflÚÌÓ„Ó ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ÍËÁËÒ‡. èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ‚ÂÒÂÎ˚ Ë·̉ˆ˚ ÔÓ‚‡ÎËÎË Ì‡ ÂÙÂẨÛÏ ÌÓ‚˚È ‚‡ˇÌÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Öë, ÌËÍÚÓ Ì Á̇ÂÚ, Í‡Í ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰‡Î¸¯Â. äÓÓ˜Â, ‚ ·ÎËʇȯË „Ó‰˚ ËÁ-Á‡ Ú·ӂ‡ÌËÈ ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚ ‚ËÁÓ‚˚È ÂÊËÏ ÏÂÊ‰Û åÓÒÍ‚ÓÈ Ë äË‚ÓÏ ‚‚‰ÂÌ Ì ·Û‰ÂÚ. çÓ äÂÏβ ‚Ò ‡‚ÌÓ Ì‡‰Ó ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl ‚‚‰ÂÌËfl ·ÂÁ‚ËÁÓ‚Ó„Ó ÂÊËχ ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë Öë ‚ ˆÂÎÓÏ. àÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı ‚̯ÌÂÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÍÛ„‡ı ÔËÁ̇˛Ú, ˜ÚÓ ˝Ú‡ Á‡‰‡˜‡ “ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ¯Â̇ Ì Ò„ӉÌfl Ë ‰‡Ê ÌÂ

Á‡‚Ú‡”. çÓ ÍÚÓ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ̇‰Ó ÚÓθÍÓ Ò„ӉÌfl¯ÌËÈ ËÎË Á‡‚Ú‡¯ÌËÈ ‰Â̸? êÂÔÎËÍÛ ëÂ„Âfl à‚‡ÌÓ‚‡ ÍÓÂÍÚÓ, Ô‡‚‰‡, ËÒÚÓÎÍÓ‚‡Î Í‡Í Á‡‚Û‡ÎËÓ‚‡ÌÌÛ˛ Û„ÓÁÛ. åÓÎ, ÂÒÎË äË‚ Ì ÓÚ͇ÊÂÚÒfl ÓÚ çÄíé, ÚÓ åÓÒÍ‚‡ ҇χ ÏÓÊÂÚ ‚‚ÂÒÚË ‚ËÁÓ‚˚È ÂÊËÏ Ò ìÍ‡ËÌÓÈ. çÓ ìÍ‡Ë̇ Ì ÉÛÁËfl. ÑÎfl êÓÒÒËË ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌˈˇÚË‚Â ‚‚Ó‰ËÚ¸ Ò ÌÂÈ ‚ËÁÓ‚˚È ÂÊËÏ — ÚÓ Ê ҇ÏÓÂ, ˜ÚÓ ÒÚÂÎflÚ¸ Ò· ‚ ÛÍÛ. ïÓ˜ÂÚÒfl ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ‰Ó Ú‡ÍÓ„Ó ‚ äÂÏΠ¢ Ì ‰Ó¯ÎË.

äíé ÇáéêÇÄã òÄïíì? ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡ÒÒΉӂ‡Ì˲ Ô˘ËÌ ‡‚‡ËË Ì‡ ¯‡ıÚ ‚ ÑÓ̈͠„-Ì íÛ˜ËÌÓ‚ ÓÁ‚Û˜ËÎ „·‚ÌÛ˛ ‚ÂÒ˲ ‚Á˚‚‡. “ÇÁ˚‚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÓ Ô˘ËÌ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÛÓ‚Ì 1 Ú˚Ò. ÏÂÚÓ‚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ó„ÓÏÌ˚È ‚˚·ÓÒ ÔÓÓ‰˚ Û„Îfl Ë „‡Á‡. åÂÚ‡Ì, ÍÓÚÓ˚È Î„˜Â ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÓ‰ÌflÎÒfl ‚‚Âı, Ë Ï˚ Ì ËÒÍβ˜‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ̇ÚËÒÍÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó Ó·˙Âχ „‡Á‡ ·˚ÎË ÒÓ‚‡Ì˚ ÏÛÙÚ˚, ‡ ‚Ó ‚ÂÏfl Ò˚‚‡ Ïӄ· ÔÓËÁÓÈÚË ËÒÍ‡, ÍÓÚÓ‡fl Ë Òڇ· Ô˘ËÌÓÈ ‚Á˚‚‡”, — ÔÓflÒÌËÎ ÓÌ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ¯‡ıÚÂ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ Á‡ÔÂÚ, ‚·Ҹ-Ú‡ÍË ‰Ó·˚˜‡ Û„Îfl. äÓ„‰‡ ËÁ ¯‡ıÚ˚ ·˚ÎË ÔÓ‰ÌflÚ˚ ¢ 24 „ÓÌfl͇, ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÒÛ‰¸·‡ 12 ¯‡ıÚÂÓ‚. è‰ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ, ÓÌË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ̇ „ÎÛ·ËÌ 550 ÏÂÚÓ‚: ÓÚÚÛ‰‡ ·˚ÎË ÒÎ˚¯Ì˚ „ÓÎÓÒ‡. çÓ ¯‡ıÚÛ Ì‡˜‡ÎÓ Á‡Ú‡ÔÎË‚‡Ú¸: ËÁ-Á‡ Ò·Ófl ‚ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‰‡˜Â ÔÂÂÒÚ‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ ̇ÒÓÒ˚, ÓÚ͇˜Ë‚‡˛˘Ë ‚Ó‰Û. ÉÓËÁÓÌÚ ‚ 1000 ÏÂÚÓ‚ Û¯ÂÎ ÔÓ‰ ‚Ó‰Û.

ê

çÄ ÉêÄçà êÄëäéãÄ Ó˛Á Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì ìÍ‡ËÌ˚ Ó·‡ÚËÎÒfl Í ËÂ‡ı‡Ï åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó è‡Úˇı‡Ú‡ Ò ÔËÁ˚‚ÓÏ Ì‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ‡‚ÚÓÍÂÙ‡ÎËË ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. “å˚ ÒÏËÂÌÌÓ Ó·‡˘‡ÂÏÒfl Í ÄıËÂÂÈÒÍÓÏÛ ëÓ·ÓÛ êÛÒÒÍÓÈ è‡‚ÓÒ·‚ÌÓÈ ñÂÍ‚Ë Ò ÔÓ¯ÂÌËÂÏ ÔËÌflÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÏÂ˚ ÔÓ ÛÍÂÔÎÂÌ˲ ‰ËÌÒÚ‚‡ ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë Ò êÛÒÒÍÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓ ‡Ò¯ËÂÌ˲ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍÓ-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂθÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ñÂÍ‚Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Ò‰ ÏÓÎÓ‰ÂÊË”, — „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ‰ÂÍ·‡ˆËË, ÔËÌflÚÓÈ Ì‡ Ó˜Â‰ÌÓÏ Ò˙ÂÁ‰Â ëÓ˛Á‡ ‚ äË‚Â. Ä‚ÚÓ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÔËÁ‚‡ÎË ‚·ÒÚË ìÍ‡ËÌ˚ “ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ‚ϯ‡ÚÂθÒÚ‚Ó ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌË ‰Â· ñÂÍ‚Ë Ë ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‡ÒÍÓθÌ˘ÂÒÍËı Ë ÛÌˇÚÒÍËı „ÛÔÔËÓ‚ÓÍ”. éÌË Û͇Á‡ÎË Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË “ÒÂÍÛÎflÌÓÈ ÔÓÁ‡Ô‡‰ÌÓÈ „ÛÔÔËÓ‚ÍË” ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ‚·ÒÚË, ÓÚÏÂÚË‚, ˜ÚÓ Â ˆÂθ — “ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ìÍ‡ËÌÒÍÛ˛ ñÂÍÓ‚¸ ÓÚ êÛÒÒÍÓÈ, ‡ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÒΉÌËÈ flÍÓ¸, ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÏÛÚ‡ˆËË ìÍ‡ËÌ˚,  ‚˚ıÓ‰Û ËÁ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ-ıËÒÚˇÌÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡”. ëÓ˛Á Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì ìÍ‡ËÌ˚ Ú‡ÍÊ Á‡fl‚ËÎ Ó Ì‡ÏÂÂÌËË ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡Ì ÏËÒÒËÓÌÂÒÍËÂ Ë Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ ˆÂÌÚ˚, “ÔÓÏÓ„‡˛˘Ë ͇ÌÓÌ˘ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë”. äÓÏ ÚÓ„Ó, ëÓ˛Á Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì ÔÓӷ¢‡Î ÔËÎÓÊËÚ¸ ‚Ò ÛÒËÎËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ “ÒÓ‚‡Ú¸ Ô·Ì˚ ÔÓ ‚ÒÚÛÔÎÂÌ˲ ìÍ‡ËÌ˚ ‚ çÄíé”.

ë

“áÄêçàñÄ” èé-ÅÄçÑÖêéÇëäà ÍÓÌˆÂ Ë˛Ìfl ÔÓ‰ ÅÓ‰‡ÏË („‰Â, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË ‚ÓÈÒ͇ÏË ·˚· ‡Á„ÓÏÎÂ̇ ‰Ë‚ËÁËfl ëë “É‡Î˘Ë̇”) ÔÓȉÂÚ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì‡fl ÂÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÒÓ·˚ÚËÈ 1944 „Ó‰‡. ó‡ÒÚ¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ò˚„‡ÂÚ ÓÎË ‚ÓËÌÓ‚, Ò‡Ê‡‚¯ËıÒfl ̇ ÒÚÓÓÌ ëÚ‡ÎË̇, ‰Û„‡fl ˜‡ÒÚ¸ — ÌÂψ‚ Ë ‚ÓËÌÓ‚ ìèÄ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÔÓ‚Òڇ̘ÂÒÍÓÈ ‡ÏËË. èËÏÍÌÛÚ¸ Í Î˛·ÓÈ ËÁ ÒÚÓÓÌ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ (‡ ËÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÎˉÂ˚ ìçÄ-ìçëé) Ô˄·ÒËÎË ·ÂÎÓÛÒÒÍÛ˛ ÏÓÎÓ‰Âʸ, ˜¸Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ˜‡ÒÚÂ̸ÍÓ Ì‡‚‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚Ó ã¸‚Ó‚ÒÍÛ˛ ӷ·ÒÚ¸. ùÚ‡ ‰Âڇθ Ì Ôӯ· ÌÂÁ‡Ï˜ÂÌÌÓÈ ÓÙˈˇθÌ˚ÏË ëåà ÒÓÒ‰ÌÂÈ Ò ìÍ‡ËÌÓÈ ‰Âʇ‚˚. èÂ‚˚È Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚È Í‡Ì‡Î Å·ÛÒË Á‡fl‚ËÎ: ‚ ìÍ‡ËÌÂ-‰Â ÙÛÌ͈ËÓÌËÛ˛Ú ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ·„Âfl, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ·ÂÎÓÛÒÒÍË ÓÔÔÓÁˈËÓÌÂ˚ ÓÒ‚‡Ë‚‡˛Ú ÏÂÚÓ‰˚ Á‡ı‚‡Ú‡ Á‡ÎÓÊÌËÍÓ‚, ̇ԇ‰ÂÌËfl ̇ ̇ÒÂÎÂÌÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚, ÔËÂÏ˚ ‡Á‚‰ÍË Ë Ï‡ÒÍËÓ‚ÍË. é·Û˜‡˛Ú ·ÂÎÓÛÒÓ‚ ÂÏÂÒÎÛ ·Ó‚ËÍË ìçÄ-ìçëé, Ôӯ‰¯Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ‚ “„Ófl˜Ëı ÚӘ͇ı” ̇ ÚÂËÚÓËË ·˚‚¯Â„Ó ëëëê: ‚ Ä·ı‡ÁËË, ó˜ÌÂ Ë èˉÌÂÒÚÓ‚¸Â. èÓ ÏÌÂÌ˲ ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ëåà, Û˜ÂÌËfl, ÔÓ‚Ó‰fl˘ËÂÒfl ‚ ˝ÚË ‰ÌË ‚ ÎÂÒ‡ı íÂÌÓÔÓθÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÔËÁ‚‡Ì˚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Í‚‡ÎËÙË͇ˆË˛ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı “ÚÂÓËÒÚÓ‚”, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÒΉÌËÏ ÔÓ̇‰Ó·ËÚÒfl ÛÊ ˝ÚÓÈ ÓÒÂ̸˛, ÍÓ„‰‡ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ ÔÓȉÛÚ ‚˚·Ó˚. Ç ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ‡Ò҇ϷÎÂË-ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓÈ Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌ˚ Ó·‚ËÌÂÌËfl ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í “ÚÂÓËÒÚÓ‚” ̇Á˚‚‡˛Ú ÔˉÛÏÍÓÈ ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÔˆÒÎÛÊ·. åÓÎ, ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ÏÓÎÓ‰˚ı ·ÂÎÓÛÒÓ‚ ̇ ÚÂËÚÓËË ìÍ‡ËÌ˚ ¢ Ì ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ·Û‰ÚÓ Ò ÌËÏË ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ Ó‰ÌÓÏ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. ä ÒÎÓ‚Û, ÏÂÓÔËflÚËfl, ÍÓÚÓ˚ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ “Ë„ ̇ Ò‚ÂÊÂÏ ‚ÓÁ‰Ûı”, ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ıÓ‰ËÎË ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ “á‡Ìˈ˚”, — ‚ÓÂÌÌÓ-ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ Ë„˚, ÔÓÔÛÎflÌÓÈ ‚Ó ‚ÂÏÂ̇ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡.

Ç


éÒÌÓ‚Ì˚ ÔË̈ËÔ˚ “Ë„” ‚ ÎÂÒ‡ı íÂÌÓÔÓθ˘ËÌ˚ — ÔË‚ËÚË ۂ‡ÊÂÌËfl Í ÒÚ‡¯ËÏ, Í ÍÓχ̉Ë‡Ï, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË β·‚Ë Í ÓÛÊ˲ Ë ÛÏÂÌË Ô‡‚ËθÌÓ Ò ÌËÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl. åÓÎÓ‰˚ı ÛÍ‡Ë̈‚ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ÓÚÛ˜ËÚ¸ ÓÚ ÔË̈ËÔ‡ “„·‚ÌÓ — ‰Â̸„Ë”, ÍÓÚÓ˚È ·Î‡„Ó‰‡fl ÊËÁÌË Ë ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‰ÓÏÓÓ˘ÂÌÌ˚ı ÔÓÎËÚËÍÓ‚ ÔÓ˜ÌÓ ÛÍÓÂÌËÎÒfl ‚ Ëı ÒÓÁ̇ÌËË. íÓ, ˜ÚÓ ÛÍ‡Ë̈˚ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ÔӉ·ڸ Ë ÒÓ Ò‚ÓËÏË ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË Ò‚ÂÒÚÌË͇ÏË...

ÇÖóÖê “ÄäíàÇçéÉé èÖÇñÄ”

ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘Ëı ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ, — ˜¸ Ô‚ˆ‡ Ó·Ó„‡˘‡Î‡Ò¸ ÛÒÒÍËÏË ÒÎÓ‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËflÏË. èÓÒΠ‰‚Ûı ˜‡ÒÓ‚ ÔÂÌËfl Ò ÔÓÎÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ ÒËÎ å‡Í͇ÚÌË Ò‰Â·Π‚ˉ, ·Û‰ÚÓ ÍÓ̈ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÏ ·ÂÒÔÓ‚ÓÓÚÌÓ ÓÍÓ̘ËÎÒfl. ç‡Ó‰, ÒÚÓfl‚¯ËÈ Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ‡ÒهθÚ ·ÓÒËÍÓÏ Ë ·ÂÁ ÙÛÚ·ÓÎÓÍ, ÔËÌflÎÒfl „ÓÏÍÓ Ú·ӂ‡Ú¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ¢ ÌÂÒÍÓθÍËı Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÂÒÂÌ. íÛÚ Ì‡‰Ó ÔÓflÒÌËÚ¸: ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl å‡Í͇ÚÌË 14 ˲Ìfl ÔÛÚÂÏ àÌÚÂÌÂÚ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl ÙÓÏËÓ‚‡ÎË ·ÓΠ20 Ú˚Òfl˜ ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ “ÅËÚÎÁ”. ëӄ·ÒÌÓ ˝ÚÓÏÛ ÓÔÓÒÛ, ÎˉÂÓÏ Òڇ· Mrs. Vanderbilt (25%), Wings Band On The Run (1973), London Town, Pipes Of Peace, Hope Of Deliverance, My Brave Face, All My Loving, Yesterday. ëÂ‰Ë Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı ه̇ÏË ÔÂÒÂÌ ·˚· Ë ÍÓÏÔÓÁˈËfl Back In The U.S.S.R., ‚ ÍÓÚÓÓÈ å‡Í͇ÚÌË ÔÓÂÚ Ó· ÛÍ‡ËÌÒÍËı ‰Â‚ۯ͇ı: Well the Ukraine girls really knock me out, They leave the west behind. àÒÔÓÎÌÂÌË ˝ÚÓ„Ó ıËÚ‡ Ô‚ˆ Ô‰‚‡ËÎ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ Ù‡ÁÓÈ: “Ä Á‡‡Á — ÚÓıË iÒÚÓii”. èÓ‚ÚÓÂÌÌÓÈ ‰‚‡Ê‰˚, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ù‡Ì˚ ÒÔÂ‚‡ Ì ÔÓ‚ÂËÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Û¯‡Ï. èÂ‰ ËÒÔÓÎÌÂÌÌÓÈ Ì‡ ·ËÒ Yesterday å‡Í͇ÚÌË ‚˚¯ÂΠ̇ ÒˆÂÌÛ Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚Ï Ù·„ÓÏ. ᇂÂ¯ËÎÒfl ÍÓ̈ÂÚ ‚ ̇˜‡Î ÔÂ‚Ó„Ó ÌÓ˜Ë. å‡Í͇ÚÌË ÒÎÓÊËΠ·‰Ó¯ÍË ÔÓ‰ ˘ÂÍÓÈ, ÔÓ͇Á˚‚‡fl, ˜ÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÒÔ‡Ú¸, Á‚ÌÛÎ — Ë ÔÛ·ÎË͇ ÔÓÚflÌÛ·Ҹ Í ‚˚ıÓ‰Û. èÓÒΉÌËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË èÓ· ·˚ÎË: “ÑflÍÛ˛! áÛÒÚiÌÂÏÓÒ¸ ̇ÒÚÛÔÌÓ„Ó ‡ÁÛ!”

̉ÂÎË; “ˆ‡¸-ÍÓÎÓÍÓΔ, Í‡Í Â„Ó ÛÊ ÛÒÔÂÎË ÓÍÂÒÚËÚ¸ ÊËÚÂÎË „ÓÓ‰‡, Á‡‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÚÓθÍÓ ÔÓ Ô‡Á‰ÌË͇Ï. ë‰ÒÚ‚‡ ̇ ÓÚÎË‚ÍÛ ÍÓÎÓÍÓ· — $80 Ú˚Ò. — é‰ÂÒÒÍÓ-àÁχËθÒ͇fl ÂÔ‡ıËfl ‰Ó·˚· ‚ ıӉ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌÓ„Ó Ï‡‡ÙÓ̇. èÓÏËÏÓ ‡ÒÒ˄̇ˆËÈ Ó‰ÂÒÒËÚ˚ ÌÂÒÎË Ë ÏÂÚ‡ÎÎ: ÎÓÏ, ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ ωË, ·ÓÌÁ˚, ·ÚÛÌË, ÒÂ·‡. ÇÒÂ„Ó ·˚ÎÓ ÒÓ·‡ÌÓ 1300 Í„. ëÂ‰Ë ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌÌÓ„Ó ·˚ÎË Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ̇„‡‰˚. ä‡Í ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ì‡ ÒÓ·‡ÌËË è‡‚ÓÒ·‚ÌÓ„Ó ÙÓ̉‡, Ú‡ÍË ‚Â˘Ë ÔÂÂÔ·‚ÎflÚ¸ ÌÂθÁfl. íÂÏ Ì ÏÂÌ ÔËÌÂÒÂÌÌ˚Â, ÌÓ ÌÂËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌ˚ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ Ó‰Â̇ Ë Ï‰‡ÎË Á‡ Ô‰ÂÎ˚ ÒÓ·Ó‡ Ì ÛȉÛÚ. ëÔˆˇθÌÓ ‰Îfl Ëı ı‡ÌÂÌËfl ‚ ëÔ‡ÒÓ-èÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÏ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ì ÏÛÁÂÈ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ.

БЕЛАРУСЬ

‡Í‡ÌÛÌ ÔÂ‚Ó„Ó ‚ ËÒÚÓËË ìÍ‡ËÌ˚ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ΄Ẩ‡ÌÓ„Ó ·ËÚ· ÚÓθÍÓ Ë ·˚ÎÓ ‡Á„Ó‚ÓÓ‚, Í‡Í ÔÓÎÛ˜¯Â ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸Òfl ̇ ÔÎÓ˘‡‰Ë çÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ë ˜ÚÓ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰Â·ڸ. ì‚˚, ˜ÂÚÍË Ô·Ì˚ Á̇ÚÓÍÓ‚ äË‚‡ ̇ÔÓ˜¸ ÒÔÛڇΠÎË‚Â̸, ‡Á·Û¯Â‚‡‚¯ËÈÒfl ‚ ÒÚÓÎˈ ËÏÂÌÌÓ ÒÛ··ÓÚÌËÏ ‚˜ÂÓÏ. 500 Ú˚Òfl˜ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ, ӷ¢‡ÌÌ˚ı ÛÒÚÓËÚÂÎflÏË Independence concert, ÔÓ ˝ÚÓÈ Ô˘ËÌ ̇ å‡È‰‡Ì Ì ÒÓ·‡ÎËÒ¸; ÔÓ-‚ˉËÏÓÏÛ, ÓÌË ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏ ÒΉËÎË Á‡ ÔÂËÔÂÚËflÏË “ÍÓ̈ÂÚ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË” ·Î‡„Ó‰‡fl ÔflÏÓÈ Ú‡ÌÒÎflˆËË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÂÎ “çÓ‚˚È Í‡Ì‡Î”. é҂ӷӉ˂¯ËÂÒfl ÏÂÒÚ‡ ÚÂÏ Ì ÏÂÌ Á‡ÔÓÎÌËÎË ÔËÂı‡‚¯Ë ÒÓ ‚ÒÂÈ ìÍ‡ËÌ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ËÁ êÓÒÒËË, åÓΉӂ˚, Å·ÛÒË Ë ÒÚ‡Ì ŇÎÚËË. àÁ í·ËÎËÒË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÂϸÂÈ — ‡‰Ë ‰‚Ûı Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ˜‡ÒÓ‚ “ÊË‚ÓÈ ÏÛÁ˚ÍË” ÔËÎÂÚÂÎ åËı‡ËΠ뇇͇¯‚ËÎË. Ç ÔÓÏÂÊÛÚ͇ı ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔÓÁˈËflÏË å‡Í͇ÚÌË Ì‡ ÌÂÔÎÓıÓÏ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏ ÓÚÔÛÒ͇ΠÍÓÏÏÂÌÚaËË “ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛”. ÇÂÏÂ̇ÏË — Û˜ËÚ˚‚‡fl

‡ 24-ÏÂÚÓ‚ÓÈ ÍÓÎÓÍÓθÌ ëÔ‡ÒÓ-èÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓ„Ó Í‡Ù‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË 14-ÚÓÌÌ˚È ÍÓÎÓÍÓÎ — Ò‡Ï˚È ·Óθ¯ÓÈ ‚ ìÍ‡ËÌÂ. ñÂÂÏÓÌËfl ÔÓ‰ÌflÚËfl ÍÓÎÓÍÓ· Òڇ· ÙË̇θÌÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ‚ ‚ÓÒ¸ÏËÎÂÚÌÂÈ ËÒÚÓËË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ò‡ÏÓ„Ó ÍÛÔÌÓ„Ó Ì‡ û„ ìÍ‡ËÌ˚ Ô‡‚ÓÒ·‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡. ÖÏÛ Ì˚̘ ÔÓ˜ÚË 200 ÎÂÚ. Ç ÒÂ‰ËÌ 30-ı „Ó‰Ó‚ ÒÓ·Ó ·˚Î ‚ÁÓ‚‡Ì, ̇ Â„Ó ÏÂÒÚ ÒÓÓÛ‰ËÎË... “‰ÓÏËÍ à.Ç.ëÚ‡ÎË̇ ‚ ÉÓË” — Ò ÙË„ÛÍÓÈ ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó ‚Óʉfl Çäè (·)... èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˆÂÂÏÓÌËË Ç˚ÒÓÍÓÔÂÓÒ‚fl˘ÂÌÌÂȯËÈ Ä„‡Ù‡Ì„ÂÎ, ÏËÚÓÔÓÎËÚ é‰ÂÒÒÍËÈ Ë àÁχËθÒÍËÈ, ÓÚÒÎÛÊËÎ ÏÓηÂÌ, ÓÍÓÔËÎ ÍÓÎÓÍÓÎ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÚËʉ˚ Û‰‡ËÎ ÔÓ ÌÂÏÛ Û‚ÂÒËÒÚ˚Ï ÏÓÎÓÚÓÏ. ä ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ôӈ‰Û „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ Ì ӉËÌ ÏÂÒflˆ. lj¸ ‰Ë‡ÏÂÚ ÍÓÎÓÍÓ· ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ̇ 4 ÒÏ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ¯ËË̇ ÔÓÂχ ‡ÍË flÛÒ‡, ÍÛ‰‡ Â„Ó ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÎË. åÓ˘Ì˚È Á‚ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ Ó„Î‡¯‡Ú¸ ˆÂÌÚ é‰ÂÒÒ˚ ÔËÏÂÌÓ ÒÔÛÒÚfl ‰‚Â

Tel. (718) 645-8578 www.impressaclub.com info@impressaclub.Òom

ëÄåõÖ ÑÖòÖÇõÖ ÄÇàÄÅàãÖíõ ùäëèêÖëë-Çàáõ

ÄÇàÄÅàãÖíõ

‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì Ë êÓÒÒ˲ Á‡ 3 ‰Ìfl. èÓÏÓ„‡ÂÏ ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË ‚ËÁ ‚ ìÍ‡ËÌÛ, Å·ÛÒ¸, åÓΉӂÛ, ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì

ëÔˆˇθÌ˚ ˆÂÌ˚ ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl äË‚ . . . . . . . .$857 é‰ÂÒÒ‡ . . . . . . .$1072 㸂ӂ . . . . . . . .$1092 à‚‡ÌÓ-î‡ÌÍÓ‚ÒÍ $1184 åÓÒÍ‚‡ . . . . . . .$800 ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ .$920 ŇÍÛ . . . . . . . . .$1300 íÂθ-Ä‚Ë‚ . . . . .$1360

éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï

All inclusive Flight+Hotel

ùäëäìêëàà ÔÓ ëòÄ Ë Ö‚ÓÔÂ. ÉÓÒÚËÌˈ˚ í‡ÌÒÙÂ˚ VIP service TRAVEL INSURANCE from $50

ÑéåàçàäÄçëäÄü êÖëèìÅãàäÄ Punta Cana

äêìàáõ

ÅÄíúäÄ à ÇçìóäÄ

Royal Caribbean Holland America Princess Disney Cruise Norwegian Carnival ãÛ˜¯Ë ÍÛËÁÌ˚ ÍÓ‡·ÎË

åÖäëàäÄ Rivera Maya Cancun ÑÜÄåÄâäÄ

ç

-ãÓ̉ÓÌ-ÇÒfl àÒÔ‡ÌËfl-è‡ËÊ-ä·ÒÒ˘ÂÒ͇fl àÚ‡ÎËfl -íÛ˚ ÔÓ ÉÂχÌËË-è‡ËÊ-çˈˆ‡-ÅÂÌËβÍÒ -óÂıËfl Ë ÇÂÌ„Ëfl - ΘÂÌËÂ Ë ÓÚ‰˚ı -ÉˆËfl-íÛˆËfl-üÔÓÌËfl-äËÚ‡È-Ä„ÂÌÚË̇-Å‡ÁËÎËfl

íéãúäé ì çÄë - àçÑàÇàÑìÄãúçõÖ ùäëäìêëàà èé ÉêìèèéÇõå ñÖçÄå Ç àáêÄàãú!

á‚ÓÌËÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ

ñÖçõ ÇçÖ äéçäìêÖçñàà

íìêõ ìÍ‡Ë̇, êÓÒÒËfl: ê˜Ì˚ ÍÛËÁ˚ íÛ˚ ÔÓ „ÓÓ‰‡Ï ùÍÒÍÛÒËÓÌÌ˚ ÚÛ˚ í‡ÌÒÙÂ, éÚÂÎË, VIP

ÅÄÉÄåõ ÄêìÅÄ

2307 Coney Island Avenue Brooklyn, New York 11223

Ñ

ÂÒflÚËÎÂÚÌflfl ‚Ì͇ۘ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ãÛ͇¯ÂÌÍÓ ÇË͇ (‰Ó˜Í‡ ÒÚ‡¯Â„Ó Ò˚̇ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÇËÍÚÓ‡. — Ä‚Ú.) Òڇ· ÍËÌÓ‡ÍÚËÒÓÈ. Ç åËÌÒÍ ÔÂÁÂÌÚÓ‚‡ÎË ÍÓω˲ “ç‡ ÒÔËÌÂ Û ˜ÂÌÓ„Ó ÍÓÚ‡” ÂÊËÒÒÂ‡ à‚‡Ì‡ 臂ÎÓ‚‡, „‰Â ÇË͇ ãÛ͇¯ÂÌÍÓ Ò˚„‡Î‡ Ì·Óθ¯Û˛, ÌÓ Á‡ÏÂÚÌÛ˛ Óθ. ç‡ ÔÓÒÏÓÚ ÙËθχ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û fl‚ËÎÓÒ¸ ‡Ê 300 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ëˆÂ̇ËÈ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÙËθχ “ç‡ ÒÔËÌÂ Û ˜ÂÌÓ„Ó ÍÓÚ‡” ÔÓԇΠ̇ ÒÚÓÎ Í Ò‡ÏÓÏÛ ÄÎÂÍ҇̉Û ãÛ͇¯ÂÌÍÓ, Ë ÓÌ Â„Ó Ó‰Ó·ËÎ. èÓÒΠ˜Â„Ó ÂÊËÒÒÂ‡ ͇ÚËÌ˚ à‚‡Ì‡ 臂ÎÓ‚‡ ÔÓÔÓÒËÎË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ Ó‰ÌÛ ËÁ ‰ÂÚÒÍËı ÓÎÂÈ ‰Â‚Ó˜ÍÛ ÔÓ ËÏÂÌË ÇË͇ ãÛ͇¯ÂÌÍÓ. çË͇ÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ Ì ÒÚ‡‚ËÎË. çÓ ÂÊËÒÒÂ Ë Ò‡Ï ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ·ÂÌ͇ ̇‰Ó ·‡Ú¸. ç‡ ÔÓ·‡ı ÇË͇ ‡ÒÒ͇Á‡Î‡ Á‡·‡‚Ì˚È ‰ÂÚÒÍËÈ ‡ÌÂ͉ÓÚ: ‚ ˝ÚÓÏ Ù˯͇ ÂÊËÒÒÂ‡, ÍÓÚÓ˚È Ò‡Ï ÔÓÒËÚ ‰ÂÚÂÈ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Ú¸ Ì ÒÚËıË, ‡ ‡ÌÂ͉ÓÚ˚. èÓ̇˜‡ÎÛ Óθ

ÇËÍË ·˚· Ì ÒÚÓθ χүڇ·Ì‡. çÓ ‚Ì͇ۘ ãÛ͇¯ÂÌÍÓ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ̇ÒÚÓθÍÓ Ó·‡flÚÂθÌÓÈ, ˜ÚÓ ‚ ËÚÓ„Â ÓÚ ËÏÂÌË Â „ÂÓËÌË ‚‰ÂÚÒfl ‚Ò ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË ‚ ÙËθÏÂ. Ç ÎÂÌÚ ڇÍÊ ·˚Î Á‡ÌflÚ îËÎËÔÔ äËÍÓÓ‚, ÍÓÚÓÓ„Ó Ô˄·ÒËÎË ‰Îfl Ò˙ÂÏÓÍ ‚ ÙËθÏ ËÁ ĉÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÂÁˉÂÌÚ‡. èÓ Á‡Ï˚ÒÎÛ ÒˆÂ̇ËÒÚ‡ à„Ófl íÓÓÚ¸ÍÓ ‚ ˝ÔËÁӉ ‚ ÓÎË “Ó˜Â̸ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÔÂÒÓÌ˚” ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÒÌËχڸÒfl çËÍËÚ‡ åËı‡ÎÍÓ‚, ÌÓ Û Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó ÂÊËÒÒÂ‡ Ó͇Á‡ÎÒfl Ó˜Â̸ ÔÎÓÚÌ˚È „‡ÙËÍ. Ä Á‡ Ô‚ˆÓÏ ·˚Î ÔÓÒÎ‡Ì ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËÈ Ò‡ÏÓÎÂÚ. äÒÚ‡ÚË, ̇ „ÓÌÓ‡ Á‡ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ ÓÌ Ì ÔÂÚẨӂ‡Î - ˘Â‰˚È ÔÓ‰‡ÓÍ. êÓÎË ‰Â‰‡ ãÂıË Ë ‰Â‰‡ ë‡ÌË ËÒÔÓÎÌËÎË ÓÒÒËÈÒÍË ‡ÍÚÂ˚ åËı‡ËÎ ÜË„‡ÎÓ‚ (“Ô‡Ô‡ ä‡ÚË èۯ͇‚ÓÈ”) Ë Ç‡ÎÂËÈ èÓıÓÓ‚. ÑÎfl LJÎÂËfl èÓıÓÓ‚‡ Óθ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÍËÌÓÍÓωËË Òڇ· ÔÓÒΉÌÂÈ. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸ ÔÓÒΠÓÁ‚Û˜‡ÌËfl ÙËθχ ‡ÍÚÂ ÛÏÂ. é óÖå îàãúå Ç ÌÓ‚ÓÈ ÍÓωËË ‰‚‡ ÒÚ‡Ë͇ ‰Ó·Ë‡˛ÚÒfl ‰Ó åËÌÒ͇, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„ÛÎflÚ¸ ̇ ‰Â̸„Ë, ÍÓÚÓ˚ ӉËÌ ËÁ ÌËı ‚˚Ë„‡Î ‚ ÎÓÚÂ². à ̇˜Ë̇ÂÚÒfl! äËÍÓÓ‚, ÌÓ˜Ì˚ ÍÎÛ·˚, ‰Â‚Ó˜ÍË… çÓ ‚ ÍÓ̈ ÙËθχ Í ÒÚ‡ËÍ‡Ï ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‡ÁÛÏ, Ë ÓÌË ÓÚ‰‡˛Ú ı‡Îfl‚Ì˚ ‰Â̸ÊË˘Ë ‰Â‚Ó˜ÍÂ, ÍÓÚÓÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÓÔÂ‡ˆËfl ̇ ÒÂ‰ˆÂ.

ГРУЗИЯ

ñÖêäÇà ÇéáÇêÄôÖçõ àëíéêàóÖëäàÖ áÖåãà Ô‡ıËË Å‡ÚÛÏÒÍÓÈ Ë ëı‡ÎÚÒÍÓÈ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ˚ ËÒÚÓ˘ÂÒÍË ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯Ë ÂÈ ÁÂÏÎË. ëӄ·¯ÂÌËÂ Ó ÔÂ‰‡˜Â ÔÎÓ˘‡‰Ë ‚ 21 „ÂÍÚ‡ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 20 ÎÂÚ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ÂÔËÒÍÓÔÓÏ Å‡ÚÛÏÒÍËÏ Ë ëı‡ÎÚÒÍËÏ ÑËÏËÚËÂÏ òËÓ·¯‚ËÎË Ë ÏËÌËÒÚÓÏ Óı‡Ì˚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ Ë ÔËÓ‰Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ à‡ÍÎËÂÏ É‚‡Î‡‰ÁÂ. 11 „ÂÍÚ‡Ó‚ ÔÂ‰‡ÌÓ ÏÓ̇ÒÚ˚˛ àÓ‡Ì̇ äÂÒÚËÚÂÎfl ‚ ïËÌÓ, ‡ ¢ ‰ÂÒflÚ¸ — ı‡ÏÛ ë‚flÚÓ„Ó ÉÂÓ„Ëfl ‚ ñıÂÏÎÓ‚‡ÌË. èÓ‰ÔËÒ‡Ì Â˘Â Ó‰ËÌ ‰Ó„Ó‚Ó ÏÂÊ‰Û Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ Ë Ô‡ÚˇıËÂÈ, ÌÓ ˝ÚÓ Ì ÔÓÒΉÌËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ. “ì Ì‡Ò ·Óθ¯Ë Ô·Ì˚ ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲ Ë ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Û ˆÂÍ‚ÂÈ Ë ÏÓ̇ÒÚ˚ÂÈ”, — Á‡fl‚ËÎ Ô‰Ò‰‡ÚÂθ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ĉʇËË ã‚‡Ì LJ¯‡ÎÓÏˉÁÂ.

Ö

ÄÇàÄÅàãÖíõ Çé ÇëÖ ëíêÄçõ åàêÄ. éíÑõï. äìêéêíõ. äêìàáõ ëèÖñàÄãúçõÖ ñÖçõ çÄ íìêõ èé ÖÇêéèÖ, Äáàà à ûÜçéâ ÄåÖêàäÖ ë êìëëäàå ÉàÑéå:

ÇÒ ˆÂÌ˚ Û͇Á‡Ì˚ Ò Û˜ÂÚÓÏ tax Ò·ÓÓ‚!

Request tickets online 24/7

éÑÖëëäàâ ñÄêú-äéãéäéã

ç

7

В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

äÄêàÅëäàÖ éëíêéÇÄ: Аруба, Ямайка, Доминиканская республика и др. äÄêãéÇõ ÇÄêõ!

ëÔˆˇθÌ˚ ˆÂÌ˚ ̇ ·ËÎÂÚ˚ ËÁ ‚ÒÂı „ÓÓ‰Ó‚ ìÍ‡ËÌ˚ (‚ÓÁÏÓÊ̇ ‰ÓÒÚ‡‚͇ ̇ ‰ÓÏ) ÇËÁ˚ ‚ ëçÉ. éÙÓÏÎÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ÒÓ˜Ì˚ı ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍËı Ô‡ÒÔÓÚÓ‚ ëÔˆˇθÌ˚ ˆÂÌ˚ ̇ ÍÛËÁ˚ ËÁ 縲-âÓ͇

1-866-667-8247 www.tairtravel.com, Email: tairny@hotmail.com

Tel. (718) 376-0300 • Fax. (718) 376-9022 • 2076 East 13th Street, Brooklyn, NY 11229


В НОВОМ СВЕТЕ

8

Çé ÇãÄëíà ᇢˢ‡fl äÓÌÒÚËÚÛˆË˛, ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ëòÄ Ì‡ ÔÓ¯ÎÓÈ Ì‰ÂΠ̇ÌÂÒ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÅÛ¯‡ Ò‡Ï˚È ÒÓÍÛ¯ËÚÂθÌ˚È Û‰‡ Ò 11 ÒÂÌÚfl·fl 2001 „Ó‰‡. flÚ¸˛ „ÓÎÓÒ‡ÏË ÔÓÚË‚ ˜ÂÚ˚Âı ÒÛ‰ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏ˚ ‚ ÚÂÓËÁÏÂ, ÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÊ‡Ú ‚ ÍÓ̈·„Â ̇ ·‡Á Çåë ÉÛ‡Ìڇ̇ÏÓ, ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl ‚ ̇¯Ëı „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ÒÛ‰‡ı. ᇠ˝ÚÓ ¯ÂÌË ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÒÛ‰¸fl ùÌÚÓÌË äÂÌ̉Ë, ̇Á̇˜ÂÌÌ˚È ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ êÂÈ„‡ÌÓÏ ‚ 1988 „Ó‰Û, Ë Â„Ó ÔÓ‰‰ÂʇÎË ˜ÂÚ‚ÂÓ ÒÛ‰ÂÈ-ÎË·Â‡ÎÓ‚. éÌË ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ó·˙flÒÌËÎË, ˜ÚÓ Ô‡‚Ó Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸ Á‡Íβ˜ÂÌË Á‡ÎÓÊÂÌÓ ‚ Writ of Habeas Corpus (ÔË͇Á ÒÛ‰‡ ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ËÎË ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÏÛ ÎˈÛ, ÒÓ‰Âʇ˘ÂÏÛ ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ‚ Á‡Íβ˜ÂÌËË, ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓÒΉÌÂ„Ó ‚ ÒÛ‰), ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ò 1679 „Ó‰‡ Ë ‚ıÓ‰ËÚ ‚ äÓÌÒÚËÚÛˆË˛ ëòÄ. Ç 2006 „Ó‰Û ÔÓ‚ÂÎ äÓÌ„ÂÒÒ Á‡ÍÓÌ, Î˯˂¯ËÈ „Û‡Ìڇ̇ÏÒÍËı ÛÁÌËÍÓ‚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚‡, Û˜‰˂ Ú‡Ï ‚ÓÂÌÌ˚ ÒÛ‰˚, ÔÓÒÍÓθÍÛ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ «‚‡Ê‰Â·Ì˚ ·Ó‚ËÍË» («enemy combatants») Ì ÔÓ‰ÎÂʇÎË ˛ËÒ‰Ë͈ËË „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ÒÛ‰Ó‚ ëòÄ. «á‡ÍÓÌ˚ Ë äÓÌÒÚËÚÛˆËfl, - Á‡ÔË҇Π71-ÎÂÚÌËÈ äÂÌÌÂ‰Ë ‚ ¯ÂÌËË ÒÛ‰‡, - ÒÓÁ‰‡Ì˚ ̇‚Ò„‰‡ Ë ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ‚ ÒËΠ‰‡Ê ‚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ ‚ÂÏÂ̇. ë‚Ó·Ó‰Û ÏÓÊÌÓ ÔËÏËËÚ¸ Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛». ç Òӄ·ÒÌ˚È Ò ¯ÂÌËÂÏ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ÒÛ‰¸fl ÄÌÚÓÌËÌ ë͇Ρ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÓÌÓ Ì‡‚ÂÌfl͇ Ô˂‰ÂÚ Í Û‚Â΢ÂÌ˲ Û·ËÈÒÚ‚ ‡ÏÂË͇̈‚ Ë «ÒÚ‡Ì‡ ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸, ÒÓʇÎÂfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‰Â·ΠÒ„ӉÌfl ÒÛ‰». ê¯ÂÌËfl ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ‚·ÒÚ¸˛ Ì ӷÒÛʉ‡˛ÚÒfl, Ë ÔÂÁˉÂÌÚ ÅÛ¯ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ‰˜ËÌflÂÚÒfl ˝ÚÓÏÛ ¯ÂÌ˲, ÌÓ ˝ÚÓ ‚Ó‚Ò Ì Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ Î˘ÌÓ ÓÌ Ò ÌËÏ Òӄ·ÒÂÌ. äÓ„‰‡ ‚ äÓÌ„ÂÒÒ ‚ÂıÓ‚Ó‰ËÎË ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚, ÅÛ¯ ‰‚‡Ê‰˚ Û·Âʉ‡Î Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ ÛÁ‡ÍÓÌËÚ¸ Â„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔÎÂÌÌ˚Ï ÚÂÓËÒÚ‡Ï, Ë Ó·‡ ‡Á‡ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ÔËÁ̇‚‡Î ˝ÚÓ ÌÂÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Ï. ÅÛ¯ ÒÌÓ‚‡ Ô‰ÎÓÊËÎ Ò‚ÓËÏ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡Ï ÔÓ‰Ûχڸ Ó «‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒڂ», ÌÓ, Í‡Í ‚˚‡ÁË·Ҹ ä‡ÂÌ ÉËÌ·Â„ ËÁ ñÂÌÚ‡ Á‡ÍÓ̇ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ç¸˛âÓÍÒÍÓÏ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, «ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÓÔ‡‚flÚÒfl ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Û‰‡‡, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ÛÊ ÒÏÂÌËÚÒfl». ä‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ‚ÓÒÔËÌflÎË ˝ÚÓ ¯ÂÌË ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. êÂÒÔÛ·ÎË͇̈ ÑÊÓÌ å‡ÍÍÂÈÌ, ÔÓ·˚‚‡‚¯ËÈ ‚ ÔÎÂÌÛ Û ‚¸ÂÚ̇ÏÒÍËı ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚, ‚˚‡ÁËÎ ÚÂ‚Ó„Û ‚ Ò‚flÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ÚÂÓËÒÚ‡Ï ‰‡˛Ú ÍÓÌ-

è

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ГУАНТАНАМО

НЕВИНОВНЫ? ÉÛÒÚÌÓ, ‰Â‚Û¯ÍË!

ÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚ Ô‡‚‡ ëòÄ, ÌÓ ÓÒÚ‡ÎÒfl ÔË Ò‚ÓÂÏ ÏÌÂÌËË, ˜ÚÓ Î‡„Â¸ ‚ Á‡ÎË‚Â ÉÛ‡Ìڇ̇ÏÓ Ì‡ äÛ·Â ÌÛÊÌÓ Á‡Í˚Ú¸, ‡ ‰ÓÔÓÒ˚ ÚÂÓËÒÚÓ‚ Ò ÔËÒÚ‡ÒÚËÂÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ô˚ÚÍË, Á‡ÔÂÚËÚ¸. ÑÂÏÓÍ‡Ú Ň‡Í 鷇χ Ó·‚ËÌËÎ å‡ÍÍÂÈ̇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò ÉÛ‡Ìڇ̇ÏÓ ÚÓÚ Á‡˘Ë˘‡ÂÚ «˛ˉ˘ÂÒÍÛ˛ ˜ÂÌÛ˛ ‰˚Û». ê¯ÂÌË ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡, Á‡fl‚ËΠŇ‡Í 鷇χ ̇ Ò‡ÈÚ ҂ÓÂÈ ËÁ·Ë‡ÚÂθÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË, «Û·Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Á‡˘ËÚËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÌÛ Ë ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ Ò ÚÂÓËÒÚ‡ÏË ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ, ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÒÓı‡Ìflfl ̇¯Ë ÍÓÂÌÌ˚ ˆÂÌÌÓÒÚË». 鷇χ ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Û‰Ó·ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ̇ÔÓÏË̇ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ, ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ ÏÌÓ„Ëı ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚ äÓÌ„ÂÒÒ‡, Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ·˚Î ÔÓÚË‚ ‚ÓÈÌ˚ Ò à‡ÍÓÏ, Ë ¯ÂÌË ‚˚Ò¯ÂÈ Òۉ·ÌÓÈ ËÌÒڇ̈ËË ëòÄ Ì‡Á‚‡Î «‚‡ÊÌ˚Ï ¯‡„ÓÏ Í ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲ ̇¯ÂÈ ÂÔÛÚ‡ˆËË Ô‡‚Ó‚Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ÓÚ-

ˈ‡Ì˲ ÎÓÊÌÓ„Ó ‚˚·Ó‡ ÏÂÊ‰Û ·Ó¸·ÓÈ Ò ÚÂÓËÁÏÓÏ Ë Òӷβ‰ÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ ΢ÌÓÒÚË (habeas corpus)». ëÂȘ‡Ò ‚ ·„Â ̇ ·‡Á ÉÛ‡Ìڇ̇ÏÓ, ËÎË, Í‡Í Â„Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú, ÉËÚÏÓ, ‰ÂÊ‡Ú 270 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, 19 ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÛ‰ËÚ¸ ÚË·Û̇Î˚ Á‡ ‚ÓÂÌÌ˚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ‚Íβ˜‡fl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÚÂ‡ÍÚ‡ «9\11». т ̉ÂÎË Ì‡Á‡‰ ‚ÓÂÌÌ˚È ÒÛ‰ Ô‰˙fl‚ËÎ Ó·‚ËÌÂÌËfl 5 Á‡„Ó‚Ó˘Ë͇Ï, ÔÓ ‚ËÌ ÍÓÚÓ˚ı 11 ÒÂÌÚfl·fl 2001 „Ó‰‡ ‚ 縲âÓÍÂ, ÇË‰ÊËÌËË Ë èÂÌÒË肇ÌËË ÔÓ„Ë·ÎË 2973 ‡ÏÂË͇̈‡. ÇÒ ËÎË ÔÓ˜ÚË ‚Ò ÛÁÌËÍË ÉÛ‡Ìڇ̇ÏÓ Ì ÔËÁ̇˛Ú Ò·fl ‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË, Ë ÒÂȘ‡Ò Ëı ‡‰‚Ó͇Ú˚ Á‡‚‡ÎflÚ Ù‰Â‡Î¸Ì˚ ÒÛ‰˚ ʇÎÓ·‡ÏË. èÓ ÏÌÂÌ˲ ä‡ÂÌ ÉËÌ·Â„ ËÁ ñÂÌÚ‡ Á‡ÍÓ̇ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ç¸˛-âÓÍÒÍÓÏ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, ¯ÂÌË ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ÒÓÁ‰‡ÒÚ ı‡ÓÒ Ë ‚ ÉËÚÏÓ

PRESIDENT**** .$85 AMBIENTE**** .$99

$1600

•èÂÂÎÂÚ ËÁ 縲-âÓ͇ •éÚÂθ - 13 ÌÓ˜ÂÈ, ΘÂÌËÂ, 2-‡Á. ÔËÚ‡ÌËÂ

•ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚ •ÇÓÁÏÓÊÂÌ ‚˚ÎÂÚ ËÁ ‰Û„Ëı „ÓÓ‰Ó‚

ãìóòàÖ ñÖçõ çÄ ëÄçÄíéêàà! RUZE**** . . . .$86 OSTENDE**** .$95 MILITARY***...$79 LAZNE III*** . .$88 THERMAL**** .$90

äìêéêíõ:

SPECIALS ÓÚ $650 for 8 days

ÄÛ·‡, Ä͇ÔÛθÍÓ, ä‡ÌÍÛÌ, ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔ., ɇ‚‡ÈË

ESPLANADE*** $73 PRAGA*** . . . .$91

ТОЛЬКО У НАС! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ С ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ В ГРУЗИЮ, АРМЕНИЮ, МОЛДОВУ И УКРАИНУ!

åéëäÇÄ . . .$640 íÖãú-ÄÇàÇ .$950

‚ÏÂÒÚÂ Ò ˝ÚËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚ÈÚË Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Û Ë ÒÌÓ‚‡ Û·Ë‚‡Ú¸ ̇¯Ëı ÒÓΉ‡Ú Ú‡Ï ÊÂ, „‰Â Â„Ó ‚ÁflÎË ‚ ÔÎÂÌ. ó‡ÒÚÓ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ äÓÌÒÚËÚÛˆËfl Ì ԇÍÚ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡, ÌÓ ËÁ ¯ÂÌËfl (ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ – ê‰.) ˝ÚÓ„Ó Ì ‚ˉÌÓ. íÓθÍÓ ÔÓ‰ÛχÈÚÂ: å˚ ÒÓ·Ë‡ÂÏÒfl Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓÎÌ˚ ۄÓÎÓ‚Ì˚ Ô‡‚‡ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ÔÓÚË‚ÌË͇Ï, ÍÓÚÓ˚ ÒÚÂÎflÎË ‚ ̇¯Ëı ÒÓΉ‡Ú Ë Û·Ë‚‡ÎË Ëı ̇ ÔÓΠ·Ófl». óËÚ‡ÚÂθ Å‡È‡Ì ëÚÓÍË Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÓÒÓ·Ó ÏÌÂÌË ÒÛ‰¸Ë ÄÌÚÓÌË̇ ë͇Ρ, ˜ÚÓ «ÒÚ‡Ì‡ ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸, ÒÓʇÎÂfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‰Â·ΠÒ„ӉÌfl ÒÛ‰». ùÚÓ ¯ÂÌË ëÚÓÍË Ò˜ËÚ‡ÂÚ «Ô·˜Â‚ÌÓÈ „·‚ÓÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ËÒÚÓËË», ÔÓÒÍÓθÍÛ ÒÛÚ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ «ÛÁÌËÍË ÉËÚÏÓ Ì Ì‚ËÌÌ˚ ÊÂÚ‚˚ ‚ÓÈÌ˚, Í‡Í ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï». «ä‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡Ì„ÎÓflÁ˚˜Ì˚ ̇Ó‰˚ Ò‚ÓËÏ ÌÂ‡ÁÛÏËÂÏ, ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓÒÚ¸˛ Ë ‰Ó·ÓÚÓÈ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÁÎÓ‰ÂflÏ ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÓÛÊËÚ¸Òfl?» - ̇ÔË҇ΠìËÌÒÚÓÌ óÂ˜ËÎθ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÚÓÏ ҂ÓÂÈ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓËË ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ̇Á‚‡‚ Â„Ó «ëÍÓÓ „flÌÂÚ ·Ûfl» ("Gathering Storm"). Ç ÔÓ̉ÂθÌËÍ ÔË·˚‚¯ËÈ ‚ 縲-âÓÍ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÍËÌÓÒˆÂ̇ËÒÚ, ÂÊËÒÒÂ Ë ÔÓ‰˛ÒÂ Ç·‰ËÏË ëËÌÂθÌËÍÓ‚ ÔÓ͇Á‡Î ÔÂ‚Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÒÂˇ· Ò Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ Ì ÒÚÓθÍÓ ÔÓÓ˜ÂÒÍË-ÒËÏ‚Ó΢ÂÒÍËÏ, ÒÍÓθÍÓ ÓÒÓÁ̇ÌÌÓ-Ú‡„˘ÂÒÍËÏ: «íÂÚ¸fl åËÓ‚‡fl ̇˜‡Î‡Ò¸». àÏÂÌÌÓ Ú‡Í, ‰‡Ï˚ Ë „ÓÒÔÓ‰‡, ÔÓ͇ Ï˚ Ô˜ÂÏÒfl Ó „‡‡ÌÚËflı ÓÒÌÓ‚ ·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡ ‰Îfl ‚ÒÂı Ë Í‡Ê‰Ó„Ó, ·Ûfl ÛÊ „flÌÛ· Ë Ì‡Ò Û·Ë‚‡˛Ú ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ì Ô‡‚‡, ‡ ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó Ù‡Ì‡ÚËÁχ. «Ç˚ β·ËÚ ÊËÁ̸, ‡ Ï˚ β·ËÏ ÒÏÂÚ¸», - Á‡fl‚ÎflÂÚ ‚ ÙËθÏ ëËÌÂθÌËÍÓ‚‡ ÎˉÂ ç‡Ó‰ÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl è‡ÎÂÒÚËÌ˚ Äıω ÑÊË·Ëθ. ã‡ÚËÌÒ͇fl Ù‡Á‡ «habeas corpus» ‰ÓÒÎÓ‚ÌÓ Á̇˜ËÚ «ËÏÂÂÚ ÚÂÎÓ», ˜ÚÓ ÔÓ ·ËÚ‡ÌÒÍÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ, ÔËÌflÚÓÏÛ ‚ 1679 „Ó‰Û ÔË ÍÓÓΠä‡ΠÇÚÓÓÏ, ÓÁ̇˜‡ÎÓ „‡‡ÌÚ˲ Ò‚Ó·Ó‰˚ ΢ÌÓÒÚË Í‡Í Â˘Â ÊË‚Ó„Ó Ú·. àÒ·ÏËÒÚ˚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ò Ú·ÏË ‚ Ô‡ÚÓÎӄӇ̇ÚÓÏ˘ÂÒÍÓÏ Á̇˜ÂÌËË, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ò ÚÛÔ‡ÏË, Ë ÚÛÚ Ò ÌËÏË ÌËÍ‡Í Ì ‰Ó„Ó‚Ó˯¸Òfl. èflÚ¸ ËÁ ‰Â‚flÚË ˜ÎÂÌÓ‚ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ëòÄ ¯ËÎË, ˜ÚÓ ‰Îfl ÚÓÊÂÒÚ‚‡ ÓÒÌÓ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ˝ÚÓ Ì ‚‡ÊÌÓ, ‰‡Ê ÂÒÎË ˝Ú‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl ̇ „‡ÌË „Ë·ÂÎË. «ë‚Ó·Ó‰Û ÏÓÊÌÓ ÔËÏËËÚ¸ Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ ‰‡Ê ‚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ ‚ÂÏÂ̇», - Á‡ÔË҇Π‚ ¯ÂÌËË ÒÛ‰‡ 71-ÎÂÚÌËÈ ùÌÚÓÌË äÂÌ̉Ë. èÓÒΠÓÏÓÎÓÊÂÌËfl ÒÓÒÚ‡‚‡ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ëòÄ Á‡ „Ó‰˚ ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚‡ ÑÊÓ‰Ê‡ ÅÛ¯‡ Ò‰ÌËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ ËÁ·Ë‡ÂÏ˚ı ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓ ÒÛ‰ÂÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 68 ÎÂÚ. ä‡Í Ò͇Á‡Î éÒÚ‡Ô ÅẨÂ ÒÚ‡Û¯Í‡Ï ËÁ ÒÚ‡„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÊËÎÒÓ·ÂÒ‡ ‹ 2: «ÉÛÒÚÌÓ, ‰Â‚Û¯ÍË!»

ûËÈ ÄãÖäëÄçÑêéÇ..

Telephone (718) 605-1600 Fax (718) 605-4306 Toll free number out of NYC (866) 999-0599 Staten Island N.Y. 10309

äÄêãéÇõ ÇÄêõ! ëèÖñàÄãúçéÖ èêÖÑãéÜÖçàÖ! éí

̇ äÛ·Â, Ë Û Ì‡Ò ‚ ÄÏÂËÍÂ. Å˚‚¯ËÈ ˛ËÒÚ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ Å‰ÙÓ‰ ÅÂÂÌÒÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ¯ÂÌË «Û„ÎÛ·ËÚ Ë ÓÒÎÓÊÌËÚ Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ‰Ó ÒϯÌÓ„Ó ÒÎÓÊÌ˚Â Ë Á‡ÔÛÚ‡ÌÌ˚ ÚflÊ·˚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÚÂÓËÒÚÓ‚ Ò Ì‡¯ËÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ». Ç ÍÓ̈ ÔÓ¯ÎÓÈ Ì‰ÂÎË ÏËÌËÒÚ ˛ÒÚˈËË å‡ÈÍÎ å¸˛Í˝ÒË ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ¯ÂÌË ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡, 19 ‚ÓʇÍÓ‚ ËÒ·ÏÒÍÓ„Ó ÚÂÓËÁχ ‚Ò Ê ÔÓÔ‡‰ÛÚ ÔÓ‰ ÚË·Û̇Î˚. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ å¸˛Í˝ÒË ‚˚‡ÁËÎ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌË ˝ÚËÏ ¯ÂÌËÂÏ, ÌÓ Ì‡ ‚ÒÚ˜ ÏËÌËÒÚÓ‚ ˛ÒÚˈËË «·Óθ¯ÓÈ ‚ÓÒ¸ÏÂÍË» ‚ íÓÍËÓ ÔÓflÒÌËÎ ÂÔÓÚÂ‡Ï, ˜ÚÓ ÓÌÓ «Ì ͇҇ÂÚÒfl ‚ÓÂÌÌ˚ı ÒÛ‰Ó‚», ͇Í, ̇ÔËÏÂ, ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ÒÎÛ¯‡ÂÚ ‰ÂÎÓ ï‡Îˉ‡ òÂÈı‡ åÛı‡Ï‰‡. íÓ„‰‡ Ê ̇¯ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚ êÓ·ÂÚ ÉÂÈÚÒ Ì‡ Ó˜Â‰ÌÓÏ Á‡Ò‰‡ÌËË çÄíé ‚ Å˛ÒÒÂΠÒ͇Á‡Î, ˜ÚÓ ˛ËÒÚ˚ èÂÌÚ‡„Ó̇ ÒÏÂ͇˛Ú, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ë ÌÛÊÌÓ Ò‰Â·ڸ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ¯ÂÌË ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡. ä‡Í Ë ÒÂ̇ÚÓ å‡ÍÍÂÈÌ, ÉÂÈÚÒ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Î‡„Â¸ ÉËÚÏÓ ÌÛÊÌÓ Á‡Í˚Ú¸, ÌÓ Ò̇˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ¯ËÚ¸, ÍÛ‰‡ ‰ÂÚ¸ Â„Ó Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. éÚÌÓ¯ÂÌË ̇¯Ëı ÔÓÎËÚËÍÓ‚ Í ÔËÌflÚÓÏÛ ¯ÂÌ˲ ˜ÂÚÍÓ ‰ÂÚÂÏËÌËÛÂÚÒfl Ëı Ô‡ÚËÈÌÓÈ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ Í ‚ÓÈÌ ‚ à‡ÍÂ. äÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ-ÂÒÔÛ·ÎË͇̈ ч̇ êÓ‡·‡ÍÂ, ̇ÔËÏÂ, Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ¯ÂÌË ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ «Á‡ÚÛ‰ÌËÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ô‰ÓÚ‚‡˘‡Ú¸ χÒÒÓ‚Ó ۷ËÈÒÚ‚Ó Ì‡¯Ëı „‡Ê‰‡Ì». ë‡ÁÛ ÔÓÒΠ«9\11» flÒÚ· êÓ‡·‡ÍÂ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Á‡ Ò‚ÂÊÂÌË ÂÊËχ 뇉‰‡Ï‡ ïÛÒÂÈ̇ Ë ‚ÓÈÌÛ Ò ËÒ·ÏÒÍËÏ ÚÂÓËÁÏÓÏ ‰Ó Ôӷ‰ÌÓ„Ó ÍÓ̈‡, ‡ ÒÂȘ‡Ò Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ëòÄ «Ò‰Â·ΠÔÓ‰ÌÓÊÍÛ ÚÂÏ, ‰Îfl ÍÓ„Ó ˝Ú‡ ‚ÓÈ̇ ̇ ÔÂ‚ÓÏ ÏÂÒÚ». ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Â„Ó ÍÓÎ΄‡-‰ÂÏÓÍ‡Ú ù‰‚‡‰ å‡ÍË ÔÓÒ·‚ËÎ ÔËÌflÚÓ ¯ÂÌËÂ, Í‡Í «ÊÂÒÚÍËÈ ÓÚ͇Á ÓÚ ‚˚ÒÓÍÓÏÂËfl Ë ËÒ͇ÊÂÌËÈ Á‡ÍÓ̇ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÅÛ¯‡». ÉÓÎÛ·¸ å‡ÍË „ÓÎÓÒÓ‚‡Î ÔÓÚË‚ ÙË̇ÌÒËÓ‚‡ÌËfl ‚ÓÈÌ˚ ‚ à‡ÍÂ Ë ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Á‡ ÌÂωÎÂÌÌ˚È ‚˚‚Ó‰ ÓÚÚÛ‰‡ ‚ÓÈÒÍ, ‡ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, «ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Û˜ËÎË ‚ ̇˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ: ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ ÒÚ‡Ì‡ Á‡ÍÓ̇, Ë ÌÛÊÌÓ Û‚‡Ê‡Ú¸ ̇¯Û äÓÌÒÚËÚÛˆË˛ Ë ÅËÎθ Ó Ô‡‚‡ı». äÛ‰‡ ÍÓ̸ Ò ÍÓÔ˚ÚÓÏ, ÚÛ‰‡ Ë ‡Í Ò ÍίÌÂÈ. Ç ÒÏ˚ÒÎÂ, ͇ÍÓ‚ ÔÓÔ, Ú‡ÍÓ‚ Ë ÔËıÓ‰. Ç ÒÏ˚ÒÎÂ, ͇ÍÓ‚˚ ̇¯Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ËÁ·‡ÌÌËÍË, Ú‡ÍÓ‚˚ Ë Ëı ËÁ·Ë‡ÚÂÎË, ˜ÚÓ Ë Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl „·ÒÓÏ Ì‡Ó‰‡. Ç ÔËҸϠ‰‡ÍÚÓÛ „‡ÁÂÚ˚ Washington Times ˜ËÚ‡ÚÂθ ÑÊÂÍ ì˝·· ‚˚‡ÁËÎ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ «·Î‡„Ó‰‡fl „ÛÔÔ ËÁ ÔflÚË “ÎÛ˜¯Ëı” ˛ˉ˘ÂÒÍËı ÛÏÓ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚, ͇ʉ˚È Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚È Ì‡ ·‡Á Çåë ÉÛ‡Ìڇ̇ÏÓ, ̇ÍÓ̈, ÒÏÓÊÂÚ ‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ϘÚÛ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡‰‚Ó͇ڇ ËÁ ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ·Ó¸·˚ Á‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍË Ô‡‚‡, ‡

White Pearl Travel

ëÄåõâ çÄÑÖÜçõâ ëÖêÇàë ÇëÖÉÑÄ ä ÇÄòàå ìëãìÉÄå

Ç ñÖçì ÇäãûóÖçõ:

20—26 ˲Ìfl 2008

íÅàãàëà . .$852 éÑÖëëÄ . . . .$848 ÖêÖÇÄç . . . .$936 èêÄÉÄ . . . . .$784 äàòàçÖÇ . .$870 ëéîàü . . . .$739 äàÖÇ . . . . .$848 ÅìïÄêÖëí . .$775 ПОЛНЫЙ НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ!

éÙÓÏÎÂÌË ‚ËÁ ‚ êÓÒÒ˲ Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ ÉÓÒÚËÌˈ˚ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ, ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ ÚÂÔÎ˚ ÒÚ‡Ì˚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÛÓÚ˚ Ë Ò‡Ì‡ÚÓËË • V.I.P. Service 156 Fifth Avenue, Suite 934, New York, N.Y. 10010, USA info@panoramatravel.com Tel. 212.741.0033 • Toll Free 1.800.204.7130

äêìàáõ:

3-14 days — from $359

Carnival, Celebrity, Princess, Royal Caribbean, Norwegian

íìêõ èé ÖÇêéèÖ: Ò ‡Ì„ÎÓ- Ë ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏË „ˉ‡ÏË — ÓÚ $479

ëèÖñàÄãúçõÖ íìêõ: Discover Europe, Japan and Asia Exotic tours to S.America & Africa

SALE!!! ÄÇàÄÅàãÖíõ SALE!!! åÓÒÍ‚‡, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, äË‚, é‰ÂÒÒ‡, êË„‡, ŇÍÛ, åËÌÒÍ, ÅÂÎËÌ, è‡ËÊ, íÂθ-Ä‚Ë‚ Cruises Vacation etc. www.AAPearl.com

Free $1,000,000 E&O Insurance Las Vegas Packages, California, Orlando, Miami, Key West — ÓÚ $219

ÄÇíéÅìëçõÖ ùäëäìêëàà èé ÄåÖêàäÖ Резервируем Гостиницы и машины


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

9

www.glavs.com; info@glavs.com

212.290.3300 800.336.5727 718.615.1010 АВИАКОМПАНИИ

êìëëäÄü ÄèíÖäÄ Ç ñÖçíêÖ REGO PARK Ç çÄòÖâ ÄèíÖäÖ Çõ åéÜÖíÖ èêàéÅêÖëíà: • êÛÒÒÍË ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ë Ú‡‚˚ • êÛÒÒÍË ÍÂÏ˚, ¯‡ÏÔÛÌË Ë ÍÓÒÏÂÚËÍÛ • ÄÏÂË͇ÌÒÍËÂ Ë ÛÒÒÍË ˜‡Ë • íÓθÍÓ Û Ì‡Ò ÔÓ‰Û͈Ëfl ÙËÏ˚ “ÑÓÍÚÓ çÓ̇” • èÓ‰Û͈Ëfl ËÁ åÂÚ‚Ó„Ó ÏÓfl ÙËÏ˚ “Ahava” • ÉÓÏÂÓÔ‡Ú˘ÂÒÍË ÔÂÔ‡‡Ú˚ • ÇËÚ‡ÏËÌ˚ ÙËÏ˚ “Solgar” ÒÓ ÒÍˉÍÓÈ 25% • äÂÏ “äÂÏ΂ÒÍËÈ” • “ÄSTRUM” - ͇ÔÒÛÎ˚ Ë ÍÂÏ • ç‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È Ï‰ “å‡ÌÛ͇“ (çÓ‚‡fl á·̉Ëfl) • ÅÓθ¯ÓÈ ‚˚·Ó ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ‰ÛıÓ‚ Ë Ó‰ÂÍÓÎÓÌÓ‚

êÄëëõãÄÖå çÄòì èêéÑìäñàû èé ÇëÖå òíÄíÄå

• WIC ÔÓ„‡Ïχ • èÂ‚Ӊ ‰ÂÌ„ ˜ÂÂÁ Western Union • èÓ ‚ÍÛÒÛ ‚‡¯Â„Ó ·ÂÌ͇ ÙÛÍÚÓ‚˚ ‰Ó·‡‚ÍË ‚ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ — FLAVORx • çÓÚ‡ˇθÌ˚ ÛÒÎÛ„Ë, ÍÓÔËË, Ù‡ÍÒ, money order 75c • èÓ Medicaid Ë Medicare Û Ì‡Ò ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÓ΄ÓÚÍË Ë ˜ÛÎÍË ‰Îfl ‚‡ËÍÓÁÌ˚ı ‚ÂÌ, ÔÓflÒ‡, ̇ÍÓÎÂÌÌËÍË, ·̄ÂÚÍË ‰Îfl ÛÍ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„ÓÂ

Ç ÔÓ‰‡Ê ËÏÂÂÚÒfl: ÒÓÍ ÔÓ‰ÓÓÊÌË͇, ÑÎfl ̇¯Ëı ÛÍÓÔ̇fl ‚Ó‰‡, ÒÓÍ ‡ÎÓ˝, ÒÓÍ çÓÌË, ÍÎËÂÌÚÓ‚ ͇·ÌıÓÂ, ıÓÎÓÒ‡Ò, ωˈËÌÒ͇fl ÅÖëèãÄíçé ÊÂΘ¸ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ó å˚ éÔ·ڇ ÍÓÏÏÛ̇θÌ˚ı ÔËÌËχÂÏ Ò˜ÂÚÓ‚: Ò‚ÂÚ, „‡Á, ÚÂÎÂÙÓÌ Astra Pharmacy ‚Ò ÑÓÒÚ‡‚͇ ÎÂ͇ÒÚ‚ 94-15 63 Drive, Rego ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, Ë Á‡Í‡ÁÓ‚ ̇ ‰ÓÏ

êÄÅéíÄÖå ëé ÇëÖåà òíÄíÄåà ÄåÖêàäà çéÇõï èÄñàÖçíéÇ ë êÖñÖèíÄåà ÜÑÖí èéÑÄêéä

èìãúë éÍÓ̘‡ÌËÂ. 燘‡ÎÓ Ì‡ ÒÚ. 3. ‡‡ÒÚ‡ÂÚ ÓÔÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ. ê‡ÒÚÛ˘Ë ˆÂÌ˚ ̇ ÌÂÙÚ¸ ‚ÎÂÍÛÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÓÒÚ ˆÂÌ Ì‡ ÔÓ‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂ Ë ‚ÓÓ·˘Â Ó͇Á˚‚‡˛Ú Ì„‡ÚË‚ÌÓ ‚ÎËflÌË ̇ ÏËÓ‚Û˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ‡ Ä‚ÒÚ‡ÎËË ä‚Ë̇ ꇉ‰‡, “ÔÓ‡ ÔËÏÂÌËÚ¸ Ô‡flθÌËÍ ÔÓÚË‚ éèÖä”. à‰Âfl “Ô‡flθÌË͇” ̇ıÓ‰ËÚ ‰‚ÛıÔ‡ÚËÈÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌÂ. äÓÌ„ÂÒÒ „ÓÚÓ‚ËÚ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ, ‡Á¯‡˛˘ËÈ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Û ˛ÒÚˈËË ÔËÏÂÌÂÌË ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓθÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ Í éèÖä. Ä̇Îӄ˘Ì˚ ̇ÒÚÓÂÌËfl „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛Ú Ë ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı — ÔÓÚ·ËÚÂÎflı ÌÂÙÚË. éÒÓ·Ó Ì‡‡ÒÚ‡ÂÚ Ì‡ÊËÏ Ì‡ ÒÔÂÍÛÎflÌÚÓ‚, ‚Ò ·Óθ¯Â ÒÚ‡ÌÓ‚fl˘ËıÒfl ÍÓÁ·ÏË ÓÚÔÛ˘ÂÌËfl. äÒÚ‡ÚË, Ë Ò‡Ï‡ éèÖä ‚‡ÎËÚ ‚ËÌÛ Ì‡ ÒÔÂÍÛÎflÌÚÓ‚, Í‡Í Ì‡ „·‚Ì˚ı ‚ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ‚Á‚Ë̘˂‡ÌËfl ˆÂÌ Ì‡ ÌÂÙÚ¸. (ç‡fl‰Û Ò ÔÓ΄˜‡ÌËÂÏ ‰Óη‡.) é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌË ¯ÂÌËfl Û‚Â΢ËÚ¸ ‰Ó·˚˜Û ÌÂÙÚË ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌ˲ ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË Ò ‰Û„ËÏË ˜ÎÂ̇ÏË éèÖä, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯ÂÈ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ ‚ÒÚ˜ Ì ‰Â·ڸ ˝ÚÓ„Ó. Ä̇ÎËÚËÍË ÒÂÍÂÚ‡ˇڇ éèÖä ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ˝ÚÛ ÔÓÁËˆË˛ ‚ ÔÓ¯ÎÛ˛ ÔflÚÌˈÛ. Ç Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÍ·‰Â ÓÌË Á‡fl‚ËÎË: “èÂÚÂÌÁËË Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÒÚ ˆÂÌ Ì‡ ÌÂÙÚ¸ ‚˚Á‚‡Ì ÌÂı‚‡ÚÍÓÈ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl, ÌÂÓÔ‡‚‰‡Ì˚”. Ç ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ë‡Û‰Ó‚Ò͇fl Ä‡‚Ëfl Á‡‚Â¯‡ÂÚ ‚ÌÛ¯ËÚÂθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‡Ò¯ËÂÌËfl Ò‚ÓÂÈ ÌÂÙÚflÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. Ö ˆÂθ — ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Âʉ̂ÌÛ˛ ‰Ó·˚˜Û ÌÂÙÚË ‰Ó 12,5 ÏËÎÎËÓ̇ ·‡ÂÎÂÈ Í 2009 „Ó‰Û. Ç ‡Ï͇ı ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡Ï-

ç

Park, NY 11374 Tel. (718) 275- 4847 fax: (718) 275-4851 Mon.-Thu: 9 a.m.-8 p.m. Fri.-Sun: 9 a.m.-6 p.m.

Ï˚ “Ä‡ÏÍÓ” (̇ˆËÓ̇θ̇fl ÌÂÙÚfl̇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl) Ô·ÌËÛÂÚ ‚ ·ÎËʇȯÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÓ‚Ó ÌÂÙÚflÌÓ ÏÂÒÚÓÓʉÂÌË äÛÒ‡ÌˇÌ. (ÑÌ‚ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó — ÔÓÎ-

Medicare, Medicaid, 1199, Worker’s Compensation

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ на:

НАША МИССИЯ SUPPORT ISRAEL 17 мая, 27 сент., 8 нояб. . . . . $1000+перелет . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2150 вкл.перелет из NY 12 дн. Полный тур, включая Эйлат. Одно из семи чудес света – ПЕТРА (Иордания). 2разовое питание.

ВЕЛИКИЙ КИТАЙ ТУР ЛЮКС 12 дн. 15 сент, 13 окт . . . . . от $1099+перелет ПекинВЕЛИКАЯ СТЕНАСиянь (Терракотовая Армия) ХанчжоуСучжойТонгли (водная деревня)Шанхай. Отели 5*, 3раз. питание

Aэросвит, Аэрофлот, СZECH, ELAL, MALEV, LUFTHANSA

см. www. glavs.com

КАРЛОВЫ ВАРЫ

IMPERIAL**** . . . . . . . . . . . . . . . от $125 SANSSOUCI**** . . . . . . . . . . . . . от $104 DVORAK**** . . . . . . . . . . . . . . . . от $136 PRAGA*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от $65 MILITARY*** . . . . . . . . . . . . . . . . . от $80 Вкл: проживание DBL, 3раз. питание и лечение.

БРАЗИЛИЯ – АРГЕНТИНА

ЭКСКУРСИИ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

11 дн 10 окт., 7 ноября. . от $1499+перелет РиодеЖанейро (СТАТУЯ ХРИСТА) Игуасу Буэнос Айрес, отели 4*, 2разовое питание

АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ

ИТАЛИЯ РЕГУЛЯРНЫЙ ТУР

ЧИКАГО в ожерелье Великих Озер6 дн12 авг $595

9/10 дней по пятницам и субботам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от $989 + перелет Венеция Пиза Сиена Флоренция Орвието Рим (КОЛИЗЕЙ)

ЯПОНИЯ: ВСЕ СТОЛИЦЫ И ЕЩЕ... ЦЕНЫ — ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

12 сентября 9 дн. . . . . . . . . . от $1690 + перелет ТокиоКамакураФудзиямаХаконеНараКиотоОсака

ТОЛЬКО У НАС

Юрмала! КВН . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 20 июля Конкурс песни «Новая Волна» . . . 23 28 июля

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТУРЫ ИСПАНИЯ 9/12 дн ежемес . . . . от $860/1500** ПРАГАВЕНАБУДАПЕШТ9/11 дн . . от $965/1150** (+Зальцбург, Карловы Вары) ежемесячно ИСПАНИЯФРАНЦИЯИТАЛИЯ9 дн . . . от $840** ЛОНДОН 9 дней еженедельно . . . . . . от $880** ПАРИЖ 9 дней еженедельно . . . . . . . . от $755** ШВЕЙЦАРИЯ 8 дней ежемесячно . . от $1069** АМСТЕРДАМБРЮССЕЛЬ 8 дней. . . . от $990** ПОРТУГАЛИЯИСПАНИЯ 9/10 дней ежемесячно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от $940** ГРЕЦИЯ еженедельно . . . . . . . . . . . . . от $710** ГРЕЦИЯТУРЦИЯ13 дн.24 сентября. . . . $1990** АФРИКАСАФАРИ10 дн.10 октября. . . от $3300

КРУИЗЫ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА КРУИЗЫ ИЗ НЬЮ ЙОРКА, ФЛОРИДЫ, КАЛИФОРНИИ, ПУЭРТО РИКО. 3 ночи от $399 7 ночей от $599 9 ночей от$899 11ночей от $999 На круизных лайнерах ROYL CARIBBEAN, CARNIVAL, PRINCESS, HOLLAND AMERICA, CUNARD, CELEBRITY, COSTA. (тax в стоимость не вкл.) **Цена без перелета

    

ЛОНДОНПАРИЖ11дн3 сент. . от $2150 вкл.перелет ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ, ПРОВАНС и ШВЕЙЦАРИЯ 12 дн. 18 сентября. . . . . . . . . . . $2450 вкл. перелет Канада 6 дн 9 августа.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $560

РЕГУЛЯРНЫЕ ТУРЫ

НЬЮЙОРКСТОЛИЦА МИРА ежедневно . . . . . . . $64 НЬЮЙОРКс круизом к Статуе Свободы по сред.. . $69 ФИЛАДЕЛЬФИЯ И ШОУ ФОНТАНОВ В САДАХ ДЮПОНОВ четверг, суббота. . . . . . . . . . . . . . . . . . $79 ЗНАМЕНИТЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ В САДАХ ДЮПОНОВ И ФИЛАДЕЛЬФИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . $89 4, 19 июля, 31 августа, 6 сентября ВАШИНГТОНСТОЛИЦА США2 дн.по вт. и суб. $145 БОСТОН, ПЛИМУТ, НЬЮПОРТ 2 дн. по суб. . $159 НИАГАРА, ОЗЕРО ОНТАРИО 2 дн. по суб. . . . . $170

КАЛИФОРНИЯНЕВАДААРИЗОНАЮТА 10 дн. 26 сентября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1020** еженедельно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1060** ЛАСВЕГАС И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 7 дн. 7 окт.. . . . $745**

Программа туров на День Независимости ПАЛЬЧИКОВЫЕ ОЗЕРА, КОРНУЭЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАСКАД ВОДОПАДОВ 3 дн. 4 июля. . . . . . . . . . . $273 ВСЯ ВИРДЖИНИЯ 3 дн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $269 4,18 июля, 8, 22, 30 августа, 12, 26 сент. ГОРНАЯ ВИРДЖИНИЯ С ИМЕНИЕМ ДЖЕФЕРСОНА 3 дн. 4, 11, 25 июля, 8, 22, 30 авг., 13, 26 сент.. . . . . . . . . . . . $269 ФРАНЦУЗСКАЯ КАНАДА 3 дн.. . . . . . . . . . . . . . $325 4, 26 июля, 2, 8, 16, 30 авг., 12, 26 сент. АНГЛИЙСКАЯ КАНАДА 3 дн. . . . . . . . . . . . . . . . $325 4, 19 июля, 15, 30 августа, 12, 26 сентября ПАНОРАМА КАНАДЫ 5 дн. 4 июля . . . . . . . . . $460 Включено посещение Оттавы ВЕРМОНТ, ВУДСТОК, КИЛИНГТОН, КРУИЗ ПО ОЗЕРУ 3 дн. 4 июля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $283 НИАГАРА 2 дн. 5 июля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $170 ОТДЫХ НА МЫСЕ КЕЙПКОД 4 июля 5/6/8 дн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $519/$589/$725 Хаянис, Плимут, Провинстаун

3171 Coney Island Brooklyn, NY 11235; 55 West 39 Str, Suite 808, NY, NY 10018 ÏËÎÎËÓ̇ ·‡ÂÎÂÈ.) ùÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ԇ‡ÎÎÂÎË Ì ÏÂÌ ÓÔ‡ÒÌ˚, ˜ÂÏ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÂ. íÂÏ Ì ÏÂÌ ÔÓÁ‚Óβ Ò· ӉÌÛ. ëÂ‰Ë ÌÂÙÚ‰ӷ˚‚‡˛˘Ëı ÒÚ‡Ì, ÌÂ

ВСЕ ЛИ МОГУТ КОРОЛИ?

“èÓ‡ ÔËÏÂÌËÚ¸ Ô‡flθÌËÍ ÔÓÚË‚ éèÖä”

‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚ ͇ÚÂθ éèÖä, êÓÒÒËfl ÔÓ Ò‚ÓËÏ Ï‡Ò¯Ú‡·‡Ï Ë„‡ÂÚ Óθ ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË. èÓ˝ÚÓÏÛ ·˚ÎÓ ·˚ ‡ˆËÓ̇θÌÓ ÔËÒχÚË‚‡Ú¸Òfl ÔËÒڇθÌÓ Á‡  ÔËÏÂÓÏ, ·Âfl ̇ ‚ÓÓÛÊÂÌË ÔÓÁËÚË‚ÌÓÂ Ë ÓÚ‚Â„‡fl Ì„‡ÚË‚ÌÓÂ. ÑÛχ˛, ˜ÚÓ, ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÌÂÙÚflÌÓÈ ˝ÈÙÓËË, êÓÒÒËfl ˝ÚÓ„Ó Ì ‰Â·ÂÚ. çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚ‡ÂÚ ÓÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË ÔÓÒÚÌÂÙÚflÌÓÈ ÏË, ù-êËfl‰ ‚Ò ‚ÂÏfl ‰ÛχÂÚ Ó ÌÂÏ Ë „ÓÚÓ‚ËÚÒfl Í ÌÂÏÛ. èÓËÒıÓ‰ËÚ ˝ÚÓ ÔÓ ÌÂÒÍÓθÍËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ë‡Û‰Ó‚Ò͇fl Ä‡‚Ëfl Ô˚Ú‡ÂÚÒfl χÍÒËχθÌÓ ÓÒ‚ÓËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÂÚÓ‰Óη˚, Ô‚‡˘‡fl Ëı ‚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÂ Ë ÒӈˇθÌ˚ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚. êÂÁÓÌ ÔÓÒÚ: ÌÂÙÚ¸ ÍÓ̘ËÚÒfl, ‡ ÔÓÒÚÓÂÌÌÓ ̇ ÌÂÙÚË ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ó̇ ÒÚÂÏËÚÒfl ÂÎËÍÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÓÚÚflÌÛÚ¸ ̇ÒÚÛÔÎÂÌË ÔÓÒÚÌÂÙÚflÌÓÈ ˝˚ ÔÛÚÂÏ ÒÌËÊÂÌËfl ˆÂÌ Ì‡ ÌÂÙÚ¸ Ë ‚ÎËflÌËfl ̇  ÔÓÚ·ÎÂÌËÂ. à Á‰ÂÒ¸ ÂÁÓÌ ÔÓÒÚ: ‰Â·fl ÌÂÙÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ, ù-êËfl‰ ÓÒ··ÎflÂÚ Úfl„Û Í Ó„‡Ì˘ÂÌ˲  ÔÓÚ·ÎÂÌËfl, Í ÔÓËÒÍÛ ˝Á‡ˆ-„Ó˛˜Â„Ó, ÒÌËʇÂÚ ÒӈˇθÌÛ˛ ̇ÔflÊÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı — ÔÓÚ·ËÚÂÎflı ÌÂÙÚË. äÓÓ˜Â, ÎÛ˜¯Â ͇ʉ˚È ‰Â̸ ÔËÚ¸ ÔÓ ·Ó͇ÎÛ ‚Ë̇, Ì ÓÔÓÓÊÌflfl Â„Ó ÔÓ‰‚‡Î˚, ˜ÂÏ Ó‰ËÌ ‡Á ̇ÔËÚ¸Òfl ‚ÛÒÏÂÚ¸ Ë ÔÓÒÌÛÚ¸Òfl ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ÛÚÓ ÒÓ ÒÚ‡¯ÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ ·Óθ˛ Ë ÔÛÒÚ˚ÏË ‚ËÌÌ˚ÏË ÔÓ‰‚‡Î‡ÏË. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ÓÒÒËÈÒÍË ÔÂÚÓ‰Óη˚ Ì ‡·ÓÚ‡˛Ú Ò ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ Ò‡Û‰Ó‚ÒÍËı. éÌË ÎÓʇÚÒfl ËÎË ÔÓ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ï‡Ú‡ˆ ̇ ‚ÒflÍËÈ ÔÓʇÌ˚È ÒÎÛ˜‡È, ‚ ëÚ‡·ÙÓ̉, ÍÓ„‰‡ ÌÛÊ̇ Ì ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËfl, ‡ ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓÂÍÚÓ‚ ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ, ËÎË ÔÓ‰ ÓÎË„‡ı˘ÂÒÍËÈ Ï‡Ú‡ˆ — ‚ Á‡Ô‡‰Ì˚ı ·‡Ì͇ı. éÌË ÌÂ

ÓÔÎÓ‰ÓÚ‚Ófl˛Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò‰ÒÚ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ̇ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ ÍËÁËÒÂ, ̇ÛÍÛ Ë ÌÓ‚˚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÒÂθÒÍÓ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ‰Ó‚ÓθÒÚ‚ÂÌÌ˚È ·ËÁÌÂÒ. é„ÓÏÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂÚÓ‰ÓηÓ‚ ˉÂÚ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ̇ ËÏÔÓÚ ÔÓ ÔË̈ËÔÛ “‚Ò ÍÛÔβ” ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó Á·ڇ. íÓθÍÓ ÒÂȘ‡Ò ‚ äÂÏΠ‚ÒÔÓÏÌËÎË, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl — ‚ÂÎË͇fl ‰Âʇ‚‡ ·ÂÁ‰ÓÓʸfl. Ä ÒÚÓËÚ¸ ‰ÓÓ„Ë — ‰ÓÓ„Ó ۉӂÓθÒÚ‚ËÂ, ÒÎÓ‚ÌÓ ÏÓÒÚ˯¸ Ëı ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Ï ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ. åÓ„ÛÚ ‚ÓÁ‡ÁËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒ͇fl ÌÂÙÚ¸ ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ Ò‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ë‰ÂÚ Ì ‚ ëòÄ Ë ‰Û„Ë ‡Á‚ËÚ˚ ÒÚ‡Ì˚, ‡ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl, „‰Â ʇʉ‡ ÌÂÙÚË ÌÂÛÚÓÎËχ, ‡ Ó ÒÎÓ‚Â “˝Ú‡ÌÓΔ Ë ÒÎ˚ıÓÏ Ì ÒÎ˚ı‡ÎË, „‰Â ‰ËÍÚ‡ÚÓÒÍËÂ Ë ‡‚ÚÓËÚ‡Ì˚ ÂÊËÏ˚ ‰ÂÊ‡Ú ‚ ÛÁ‰Â ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌË χÒÒ ‚˚ÒÓÍËÏË ˆÂ̇ÏË. Ç Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ˝ÚÓ Ú‡Í. çÓ Á‡ ˝ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl Ô·ÚËÚ¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏË ÛÒÚÛÔ͇ÏË, ÍÓÚÓ˚ Ì ÏÓ„ÛÚ Ì ÓÚ‡ÁËÚ¸Òfl Ë Ì‡ ‚ÌÛÚËÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË êÓÒÒËË. ç‡ÍÓ̈, ÔËÏÂ éèÖä Ë ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, Í‡Í ÓÔ‡ÒÌÓ Á‡Ë„˚‚‡Ú¸ Ò Ë‰ÂÂÈ ÒÓÁ‰‡ÌËfl „‡ÁÓ‚Ó„Ó Í‡ÚÂÎfl ‚Ó „·‚Â Ò êÓÒÒËÂÈ… ëӂ¢‡ÌËÂ, ̇Á̇˜ÂÌÌÓ ̇ 22 ˲Ìfl, ‚fl‰ ÎË ÔËÌÂÒÂÚ Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ÍÓÌÍÂÚÌ˚ ÂÁÛθڇÚ˚. Ö„Ó ËÌˈˇÚÓ˚ ÔËÁ̇˛Ú ˝ÚÓ, ÌÓ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ò‡Ï Ù‡ÍÚ Â„Ó Ôӂ‰ÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÎÓÏËÚ¸ ÚẨÂÌˆË˛ ÓÒÚ‡ ˆÂÌ Ì‡ ÌÂÙÚ¸ ̇ ÏËÓ‚˚ı ˚Ì͇ı. ä‡Í Á‡fl‚ÎflÂÚ ‡Ì‡ÎËÚËÍ Lehman Brothers ĉ‡Ï êÓ·ËÌÒÓÌ, “ÍÓ„‰‡ ÍÓÓθ ÒÓÁ˚‚‡ÂÚ Òӂ¢‡ÌËÂ, ˚ÌÍË ‚ÌËχ˛Ú ÂÏÛ”. ÇÒ ÏÓ„ÛÚ ÍÓÓÎË? ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÌÂÚ.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.


В НОВОМ СВЕТЕ

10

ÇõÅéêõ-2008 ÖÒÎË Ï˚ ËÁ·ÂÂÏ é·‡ÏÛ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ, ÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÓÍÍÛÔ‡ÌÚÓÏ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔËÒ‡ÚÂθ. è˘ÂÏ, ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏ ÓÌ ÒڇΠÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ¯ËÎ Á‡ÌflÚ¸Òfl ÔÓÎËÚËÍÓÈ. Ó„‰‡ ÓÌ ÔËÒ‡Î Ò‚Ó˛ ÔÂ‚Û˛ ÍÌË„Û, ÚÓ ÏÂÌ ‚ÒÂ„Ó ‰ÛÏ‡Î Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏ Ô‡·ÎËÒËÚË, ÌÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎflı. íÂÔÂ¸ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Â„Ó Á‡‡·ÓÚÓÍ – ÓÚ ·ÂÒÚÒÂÎÎÂÌ˚ı ÏÂÏÛ‡Ó‚, ÍÓÚÓ˚ ÓÌ Ô˯ÂÚ Ò‡Ï, ‡ Ì ‚ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Â Ò ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ÏË „ÓÒÚ‡ÈÚÂ‡ÏË. Ç ÔÓÏÓ˘¸ ÂÏÛ, Í‡Í ÔËÒ‡ÚÂβ, ˜ÚÓ ÓÌ Ò‡Ï ·˚Î ‰‡ÍÚÓÓÏ - ÔÂ‚˚Ï Ì ·ÂÎ˚Ï ‰‡ÍÚÓÓÏ ÔÂÒÚËÊÌÓ„Ó ËÁ‰‡ÌËfl “Harvard Law Review” (Ò Ù‚‡Îfl 1990 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ‚ÚÓÓÍÛÒÌËÍÓÏ ‚ ɇ‚‡‰Â). Ň‡Í 鷇χ ÛÊ ËÁ‰‡Î ‰‚ ÍÌË„Ë, ‡ ‰Ó„Ó‚Ó Û ÌÂ„Ó Ì‡ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÛ˛ ÚËÎӄ˲. ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ˝ÚËÏ ÓÌ Ì ӄ‡Ì˘ËÚÒfl – ‚‰¸ ‰Ó„Ó‚Ó ÓÌ Á‡Íβ˜‡Î ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚Ó˛ ͇̉ˉ‡ÚÛÛ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚. éÌ Ò‡‚ÌËÚÂθÌÓ ÏÓÎÓ‰, a ÊËÁ̸ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl, Ë ÂÏÛ ·Û‰ÂÚ Ó ˜ÂÏ ‚ÒÔÓÏË̇ڸ, ‰‡Ê ÂÒÎË ÓÌ Ì ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ – Ӊ̇ ·Ó¸·‡ Ò ïËηË äÎËÌÚÓÌ ˜Â„Ó ÒÚÓËÚ! Ä ‚ÔÂÂ‰Ë Â˘Â ·Ó¸·‡ Ò ÑÊÓÌÓÏ å‡ÍÍÂÈÌÓÏ. Ċ˜‡Î‡ Â„Ó ÍÌË„Ë ÔÓ‰‡‚‡ÎËÒ¸ Ú‡Í Ò· - 8-9 Ú˚Òfl˜ ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ Ó·˙fl‚ËÎ Ò·fl ͇̉ˉ‡ÚÓÏ ‚ àÎÎËÌÓÈÒÍËÈ ¯Ú‡ÚÌ˚È ÒÂ̇Ú: ‰Â· ÔÓ¯ÎË ÎÛ˜¯Â, ̇ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ‡‚ÚÓÓÏ ÒÚ‡ÎË ÔËıÓ‰ËÚ¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ÔÓÒÎ˚¯‡‚¯ËÂ Ó ÌÂÏ, Í‡Í Ó ÏÂÒÚÌÓÏ ÔÓÎËÚËÍÂ. ÇÓÒıÓʉÂÌË 鷇Ï˚ ÔÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÎÂÒÚÌˈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÎÓ ËÌÚÂÂÒ Í Â„Ó ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÈ ÔÓÁÂ. Ä ÒÚÓËÎÓ ÂÏÛ Ó·˙fl‚ËÚ¸ Ò·fl ͇̉ˉ‡ÚÓÏ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚, Â„Ó ÍÌË„Ë (Ëı ÛÊ ·˚ÎÓ ‰‚Â) Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ Á‡ÌflÎË ÔÂ‚˚ ÒÚÓ˜ÍË ‚ ÂÈÚËÌ„Â ·ÂÒÚÒÂÎÎÂÓ‚: ÒÂȘ‡Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡ÌÓ ÛÊ ÚË ÏËÎÎËÓ̇ ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚, Ë Â˘Â ‰‚‡ ÏËÎÎËÓ̇ – ‚ ËÁ‰‡ÚÂθÒÍËı Ô·̇ı. lj¸ ‚ÔÂÂ‰Ë ÔÓ‰ËÌÓÍ Å‡‡Í‡ é·‡Ï˚ Ò ÑÊÓÌÓÏ å‡ÍÍÂÈÌÓÏ, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï ·Û‰ÂÚ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÒΉËÚ¸ ‚ÂÒ¸ ÏË – ËÒÚÓËfl Ň‡Í‡ é·‡Ï˚, ‡ÒÒ͇Á‡Ì̇fl Ò‡ÏËÏ Å‡‡ÍÓÏ é·‡ÏÓÈ, ÛÊ ÒÂȘ‡Ò ‚ÓÒÚ·ӂ‡Ì‡ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ. Ä Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Â„Ó ÔËÒ‡ÚÂθÒ͇fl ͇¸Â‡ ‚ ÒÂ‰ËÌ 90-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚Â͇ ÌÂθÁfl Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Û‰‡˜ÌÓ.

ä

èÂ‚‡fl Â„Ó ÍÌË„‡ – «å˜Ú˚ ÓÚ ÏÓÂ„Ó ÓÚˆ‡», ÍÓÚÓÓ„Ó, ÍÒÚ‡ÚË, Ň‡Í ÔÓ˜ÚË Ì Á̇Î, Ú‡Í Í‡Í ÍÂÌˈ 鷇χ-ÒÚ‡¯ËÈ ·ÓÒËÎ ÒÂϸ˛, ÍÓ„‰‡ χθ˜ËÍÛ ·˚ÎÓ ‰‚‡ „Ó‰‡, ‡ ‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ äÂÌ˲, Ë ‚Ó‚Ò ÔÓ„Ë· ‚ ‡‚ÚÓ͇ڇÒÚÓÙÂ. ïÂÏÂÌ ï‡ÚχÌ, ËÁ‰‡ÚÂθ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÌÓ„Ó „·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÎÓ·˚Ï ˜ÂÌ˚Ï ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ ÊÛ̇· “N’Digo”, ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ, Í‡Í ÂÈ ÔÓÁ‚ÓÌËΠŇ‡Í 鷇χ

ÁÂÌÚÓ‚ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÂ‚ÓÈ ÍÌË„ÓÈ, 鷇χ ÛÊ ÔË҇ΠÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ - Ò ÓχÌÚ˘ÂÒÍËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ÑÂÁÓÒÚ¸ ̇‰Âʉ˚». éÌ Á‡ÍÓ̘ËÎ ÂÂ, ÛÊ ·Û‰Û˜Ë ÒÂ̇ÚÓÓÏ Ë ÒÛÔÂÁ‚ÂÁ‰ÓÈ ÑÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË, ‡ ÒÔÛÒÚfl ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓÒΠ ‚˚ıÓ‰‡ ‚ Ò‚ÂÚ Ó·˙fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ ÔÓÒÚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ëòÄ. ÇÓÚ ˝ÚÓ ÚÂÏÔ˚! èÓ‡ÁËÚÂθÌÓ, Í‡Í ÔËÒ‡ÚÂθÒÍË ‡Ï·ËˆËË Å‡‡Í‡ ˉÛÚ

20—26 ˲Ìfl 2008

ÍÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÍÛÔ‡ÂÚ. Ç Â„Ó ÍÌË„‡ı ÌÂÚ ‡Ò˜ÂÚ‡. èÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ÔÂ‚‡fl ËÁ ÌËı ÓÔÂ‰Ë· Â„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛ ͇¸ÂÛ. ëÒ˚Î͇ ̇ ÓÚˆ‡, ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ Ì ÔÓÏÌËÚ, Ì ÒÎÛ˜‡È̇. èÓ̇˜‡ÎÛ é·‡Ï‡ ıÓÚÂΠ̇ÔËÒ‡Ú¸ ÚÂÓÂÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÍÌË„Û Ó ‡ÒÓ‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ‚ ÄÏÂËÍÂ, ÌÓ ÔÓ ÏÂ ÒÓ˜ËÌËÚÂθÒÚ‚‡ ÒڇΠ‚ÒÔÓÏË̇ڸ ‰ÂÚÒÚ‚Ó, ·ÂÁÓÚˆÓ‚˘ËÌÛ, ̇˂Ì˚ ÓÚˈ‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ˜ÂÌ˚È («ì

ãàíÖêÄíìêçõâ

ÅÄêÄä èËÒ‡ÚÂθ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏÂ? Ë ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓ˜ÂÒÚ¸ Â„Ó ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ‚˚¯Â‰¯Û˛ ÍÌË„Û, ‡ ÔÓÚÓÏ Á‚ÓÌËÎ ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ Í‡Ê‰Û˛ ̉Âβ, ˜ÚÓ·˚ ÛÁ̇ڸ Ó Â ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËflı. åËÒÒ ï‡ÚÏ‡Ì ÍÌË„Û ÔӘ·, ÌÓ ¯Ë· Ì ‰‡‚‡Ú¸ ˆÂÌÁ˲ ̇ Ì ‚ Ò‚ÓÂÏ ÊÛ̇ΠÔÓ ÚÓÈ Ô˘ËÌÂ, ˜ÚÓ ‡ÒÒ͇Á‡Ì̇fl ‚ ÌÂÈ ËÒÚÓËfl ˜ÂÂÒ˜Û ˝ÍÁÓÚ˘̇: ÓÚˆ ÍÂÌˈ, χڸ ·Â·fl, ‰ÂÚÒÚ‚Ó ‚ ÉÓÌÓÎÛÎÛ Ë Ñʇ͇ÚÂ. é‰Ì‡ÍÓ ÍÓ„‰‡ ÒÔÛÒÚfl ‚ÓÒÂϸ ÎÂÚ é·‡Ï‡ ‚˚ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚Ó˛ ͇̉ˉ‡ÚÛÛ ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ëÂ̇Ú, “N’Digo” ·˚Î ÔÂ‚˚Ï ÊÛ̇ÎÓÏ, ÍÚÓ ÔÓÏÂÒÚËÎ Â„Ó ÔÓÚÂÚ Ì‡ Ó·ÎÓÊÍÂ. ë ÚÂı ÔÓ ËÁ‰‡ÚÂθ Ë ÒÂ̇ÚÓ – ‰ÛÁ¸fl. é·ı‡ÊË‚‡fl ‰‡ÍÚÓÓ‚ Ë ˆÂÌ-

‚Ó‚Â̸ Ò ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏË. ÇÒ ·ÂÁ ËÒÍβ˜ÂÌËfl ˜ËÚ‡ÚÂÎË Â„Ó ÍÌË„, ‚Íβ˜‡fl ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı ÍËÚËÍÓ‚, ÔËÁ̇˛Ú Ëı ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÌÌ˚ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡. ç „Ó‚Ófl ÛÊ ӷ ‡ÛÚÂÌÚ˘ÌÓÒÚË – ËÌÓ„‰‡ ‚Ó ‚‰ é·‡ÏÂ-ÔÓÎËÚËÍÛ. ᇘÂÏ, Í ÔËÏÂÛ, ÓÌ Ô˯ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÚËı‡fl ÍÛËΠχËıÛ‡ÌÛ Ë Ì˛ı‡Î ÍÓ͇ËÌ? ë‚ˉÂÚÂÎÂÈ Ê ˝ÚËı Â„Ó ÒÚÛ‰Â̘ÂÒÍËı ۂΘÂÌËÈ Ì‡ÍÓÚÓÈ Ì ·˚ÎÓ, Ë Ï˚ Á̇ÂÏ Ó ÌËı ÚÓθÍÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ÔËÁ̇ÌËflÏ Å‡‡Í‡. é‰ËÌ ‰‡ÍÚÓ Û„Ó‚‡Ë‚‡Î Â„Ó ÒÌflÚ¸ ˝ÚË ËÒÔӂ‰‡Î¸Ì˚ ҇ÏÓÓ„Ó‚Ó˚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓϯ‡Ú¸ ‡‚ÚÓÛ, ÂÒÎË Â„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛÛ ‚˚‰‚ËÌÛÚ ‚ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰. 鷇χ ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚Òfi, Í‡Í ÂÒÚ¸. Ö„Ó ÍÌË„Ë Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ Ì Ôˇ‡ ‡‰Ë, Í‡Í Û ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ÔÓÎËÚËÍÓ‚, ÌÓ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‚ ËÒÔӂ‰‡Î¸ÌÓÏ Ê‡ÌÂ, ·ÂÁ ÛÚ‡ÈÍË Ë ÛÏÓΘ‡ÌËÈ. ë‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ, Ú‡Ï ÏÌÓ„Ó Ë Á‡·‡‚Ì˚ı Ù‡ÍÚÓ‚ – ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÚÓÏÂ, - Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ‰Û„ËÏË ÔÓÎËÚË͇ÏË. ä ÔËÏÂÛ, Í‡Í ÅÛ¯-Ï·‰¯ËÈ ÔÓÊËχÂÚ ÔË ‚ÒÚ˜ ÛÍÛ Å‡‡ÍÛ é·‡ÏÂ, ‡ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ÚÛÚ Ê ÔÓÚË‡ÂÚ ÛÍÛ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ ÒÓ ÒÔˆˇθÌ˚Ï ‡ÒÚ‚ÓÓÏ. «è‰Óı‡ÌflÂÚ ÓÚ „ËÔÔ‡», - ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÚÒfl W. ÔÂ‰ ÏÓÎÓ‰˚Ï ÒÂ̇ÚÓÓÏ. èÛÒÚ¸ ˝ÚÓ ÏÂÏÛ‡˚, ÌÓ Ëı ‡‚ÚÓ ÔÓθÁÛÂÚÒfl ÚÂÏË Ê ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ÏË ÔËÂχÏË, Í‡Í ÂÒÎË ·˚ ÔË҇ΠÓχÌ, ˜ÚÓ·˚ ҉·ڸ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ ËÌÚÂÂÒÌÓÈ, Á‡ÌflÚÌÓÈ, Û‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓÈ ˜ËÚ‡ÚÂβ. ùÚÓ ‚˚‰‡ÂÚ ‚ ÌÂÏ ÍÌË„Ó˜Âfl Ò ‡ÌÌÂ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡. óÛ, ÏÓΘÓÍ:ËÁ·Ë‡ÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚ ˜ËÚ‡˛Ú Ó‰ÌÛ ÍÌË„Û ‚ „Ó‰, ‚ χÒÒ ҂ÓÂÈ Ì β·flÚ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ıÓÚflÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ÏË. èËÒ‡ÚÂθ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏÂ? ùÚÓ„Ó Â˘Â Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ! é‰Ì‡ÍÓ ‚˚flÒÌflÂÚÒfl, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ Ó·‡ÏÓ‚ÒÍÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú‡ ·˚· Ô˂ΘÂ̇ Í Å‡‡ÍÛ ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡fl Â„Ó ÍÌË„‡Ï, ÛÁ̇‚ ËÁ ÌËı, ͇ÍÓÈ ÓÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ÔÓ‚ÂË‚ ‚ Ì„Ó. Ö„Ó ËÒ-

ÏÂÌfl Ú‡ÍÓÈ ÒÏÛ„Î˚È ˆ‚ÂÚ ÍÓÊË», - „Ó‚ÓËÎ ÓÌ Ó‰ÌÓ͇¯ÌË͇Ï) – ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÓÒÓÁ̇ÌËfl Ò·fl ‡ÙÓ‡ÏÂË͇̈ÂÏ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Ú‡ÍÓÈ Ê ˜ÂÌ˚È, Í‡Í Ë ·ÂÎ˚È. ÖÒÎË Û Å‡‡Í‡ é·‡Ï˚ Ë ·˚ÎË ˝ÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚, ÚÓ ÓÌ Ëı ÛÒÔ¯ÌÓ ÔÂÓ‰ÓÎÂÎ. Ň‡Í 鷇χ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ô‰ÎÓÊÂÌË ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‚ ɇ‚‡‰Â Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸, ÌÓ ÔËÒ‡ÚÂθÒ͇fl ÒÚ‡ÒÚ¸ Û‚ÎÂ͇· Â„Ó ·Óθ¯Â, ÚÂÏ ·ÓΠÔÓÁ‡‰Ë ÛÊ ·˚ÎË ÒÚËıÓÚ‚ÓÌ˚ ÓÔ˚Ú˚ (Â„Ó ÔÓ˝Ï˚ Ô˜‡Ú‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÚÛ‰Â̘ÂÒÍÓÈ ÔÂÒÒÂ), Ë ÓÌ ÛÔÓÒËÎ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÂÌÚÓ‡ - ÔÓÙÂÒÒÓ‡ Ñۄ·҇ ÅÂ‰‡ ‰‡Ú¸ ÂÏÛ Ï‡ÎÂ̸ÍÛ˛ Ò‚ÂÚÎÛ˛ ÍÓÏ̇ÚÍÛ – «Í‡Í Û ÇË‰ÊËÌËË ÇÛÎÙ» - ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÏÓ„ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÍÌË„Û. à ‚ÓÚ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ fl‰ÓÏ Ò ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ Ú‡ÍÓÈ «ÔËÒ‡ÚÂθÒÍËÈ» ÓÙËÒ, „‰Â ‚˜ÂÌ Á‡ÍÓ̘ËÎ «å˜Ú˚ ÓÚ ÏÓÂ„Ó ÓÚˆ‡». èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ËÁ‰‡ÚÂÎfl, ÛÍÓÔËÒ¸ Ú·ӂ‡Î‡ ÏËÌËχθÌÓÈ ‰‡ÍÚÛ˚, ÌÓ Å‡‡Í ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÒ‡ÚÂθÒÍÓÈ Ì‡ÚÛ ÔÂÙÂ͈ËÓÌËÒÚ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÊÂÌÓÈ å˯Âθ ÓÚÔ‡‚ËÎÒfl ̇ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ‚ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓ ÏÂÒÚÓ ‚ ŇÎË, „‰Â Û ÌËı ‰‡Ê Ì ·˚ÎÓ ÚÂÎÂÙÓ̇ – ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ Ì ·ÂÒÔÓÍÓËÎ Ë Ì ÓÚ‚ÎÂ͇ΠÓÚ ‡·ÓÚ˚. Ö„Ó Â‰ËÌÓÛÚӷ̇fl ÒÂÒÚ‡ å‡È‡ ëÓ˝ÚÓÓ ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ, ˜ÚÓ Ó˜Â̸ ÌÂ‚Ì˘‡Î‡, ÛÁ̇‚ Ó ÔËÒ‡ÚÂθÒÍËı Á‡ÌflÚËflı ·‡Ú‡ Ë ·ÓflÒ¸, Í‡Í ·˚ ÓÌ Ì Á‡‰ÂÎ ‚ ÌËı ·ÂÎ˚ı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ ä‡ÌÁ‡ÒÂ. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÂÏfl ÒÔÎÓ¯Ì˚ı ÏÂÏÛ‡Ì˚ı Ò͇̉‡ÎÓ‚, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÔÓÏË̇θ˘ËÍË ÔÓÎÓÒ͇ÎË Ì‡ β‰flı „flÁÌÓ ·ÂθÂ. é‰Ì‡ÍÓ Å‡‡Í 鷇χ ÛÊ ‚ Ô‰ËÒÎÓ‚ËË Ô‰ÛÔ‰ËÎ, ˜ÚÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚ ˜‡ÒÚÓ ÔÒ‚‰ÓÌËÏ˚ ‚Á‡ÏÂÌ Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı ËÏÂÌ, ÒÓ˜ËÌflÂÚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È ÔÂÒÓÌ‡Ê ËÁ ÌÂÒÍÓθÍËı ‡θÌ˚ı ÔÓÚÓÚËÔÓ‚, ËÁÏ˚¯ÎflÂÚ Ë ‰‡Ê ̇Û¯‡ÂÚ ıÓÌÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ÔÓfl‰ÓÍ ÒÓ·˚ÚËÈ. Ö„Ó ÍÌË„Ë Û‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ Ì ÚÓθÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓÎ̇ ˝ÍÁÓÚËÍË Ë ÔËÍβ˜Â-

ÌËÈ ÒÛ‰¸·‡ Ëı ‡‚ÚÓ‡, ÌÓ Â˘Â Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÒÏ¢ÂÌ Ò‡Ï Ê‡Ì: Ì curriculum vitae, ‡ ÓχÌ̇fl ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËfl. 鷇χ Á̇ÂÚ, Í‡Í Ë ˜ÂÏ Û‚Î˜¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl. Ç ÓÒÌÓ‚Â Â„Ó ‰‚Ûı ÏÂÏÛ‡Ì˚ı ÚÓÏÓ‚ ÎÂÊËÚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È ÔËÂÏ, ÓÌ ÛÏÂÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ÚÓ˜ÌÓÂ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÎÓ‚Ó. ÖÒÎË Â„Ó ËÁ·ÂÛÚ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ, ·Ó˛Ò¸, Ï˚ ÔÓÚÂflÂÏ Í·ÒÒÌÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl. äÓ̘ÌÓ, ÂÒÎË ·˚ ÓÌ Ì ÒڇΠ‚‰Û„ ÒÂÌÒ‡ˆËÂÈ ÑÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË – Ò̇˜‡Î‡ Í‡Í ÒÂ̇ÚÓ, ‡ ÔÓÚÓÏ Í‡Í Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚, Â„Ó ÍÌË„‡Ï ·˚Î ·˚ Û„ÓÚÓ‚‡Ì ÌÂÁ‡‚ˉÌ˚È, χ„Ë̇θÌ˚È Û‰ÂÎ. é‰Ì‡ÍÓ ‰‡ÊÂ

ÒÚ‡‚ ÍÂÏ ÓÌ ÒÚ‡Î, Ň‡Í Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı Á‡ÌflÚËÈ. ì ÌÂ„Ó ‰‡Ê ÂÒÚ¸ ÛÁÍËÈ ÍÛ„ ÔÂ‚˚ı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ: „·‚Ì˚È ÒÚ‡Ú„ Â„Ó Í‡ÏÔ‡ÌËË Ñ˝‚ˉ ÄÍÒÂθÓ‰, ·˚‚¯ËÈ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ äÎËÌÚÓ̇ ÔÓ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÄÌÚÛ‡Ì ãÂÈÍ, ·˚‚¯ËÈ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ äÎËÌÚÓ̇ ÑÊËÌ ëÚÂÎËÌ„ Ë ë‡Ï‡ÌÚ‡ è‡Û˝, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚ÌÛʉÂ̇ ·˚· ÛÈÚË Ò ÔÓÒÚ‡ ÒÓ‚ÂÚÌË͇ é·‡Ï˚ ÔÓ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ‰ÂÎ‡Ï ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÔËβ‰ÌÓ Ó·ÓÁ‚‡Î‡ ïËηË äÎËÌÚÓÌ «ÏÓÌÒÚÓÏ». éÚ‰‡‚ ÛÍÓÔËÒ¸ ‰ÛÁ¸flÏ, Ň‡Í 鷇χ Ò ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ Ê‰ÂÚ Ëı ÓÚÁ˚‚Ó‚. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÎۘ˂ Ëı Ë ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÁ̇ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËflÏË, ÒÎÛ¯‡ÂÚÒfl Ò‚ÓËı ÍËÚËÍÓ‚ ‰ÍÓ, Ò‡Ï Ë˘ÂÚ ÌÓ‚˚ ÒÎÓ‚‡ Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÛÍÓÔËÒ¸. ÑÛ„Ó ‰ÂÎÓ, ÂÒÎË ÒÓ‚ÂÚÌËÍË Û͇Á˚‚‡˛Ú ̇ ÒÎ˯ÍÓÏ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚ ÒÚÓÍË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ é·‡ÏÂ Í‡Í Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚. èÓÒΉÌ ÒÎÓ‚Ó Á‰ÂÒ¸ ÔË̇‰ÎÂÊËÚ ÄÍÒÂθÓ‰Û. èÓ‚Âı ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı ÍËÚÂË‚ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍË ҂ÂıÙÛÌ͈ËË: ҉·ڸ Ň‡Í‡ é·‡ÏÛ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ëòÄ. Ä ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ, Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË Å‡‡Í‡ é·‡Ï˚ Í‡Í ÔÓÎËÚË͇ Ë Í‡Í ÔËÒ‡ÚÂÎfl, Ò ÌËÏ Á‡Íβ˜ÂÌ ÌÓ‚˚È ‰Ó„Ó‚Ó ̇ ¢ ӉÌÛ ÚËÎӄ˲: Ӊ̇ ÍÌË„‡ Ó Â„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ‚Á„Îfl‰‡ı, ‰Û„‡fl Ó ‰ÂÚÒÚ‚Â ÒÂ̇ÚÓ‡ (‰Îfl ‰ÂÚÂÈ), ÚÂχ ÚÂÚ¸ÂÈ Â˘Â Ì ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ËÎË ‰ÂÊËÚÒfl ‚ ÒÂÍÂÚÂ. ÇÔÓÍ ÛÊ Á‡ÍÛÔ‡˛ÚÒfl ‚ÓÔÂÈÒÍËÂ Ë flÔÓÌÒÍË Ô‡‚‡ ̇ ËÁ‰‡ÌËfl ÔÂÊÌËı Ë ·Û‰Û˘Ëı ÍÌË„ é·‡Ï˚. ëÎÛ˜‡È ·ÂÒÔˆ‰ÂÌÚÌ˚È: ÂÒÎË Å‡‡ÍÛ é·‡Ï ۉ‡ÒÚÒfl Ó‰ÓÎÂÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓ„Ó ÒÓÔÂÌË͇, ‚ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ ‚˙‰ÂÚ ÔËÒ‡ÚÂθ-·ÂÒÚÒÂÎÎÂËÒÚ. é·‡Ú̇fl ËÒÚÓËfl ÚÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl Ó·˚˜ÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, ÍÓ„‰‡ ·˚‚¯Ë ÔÂÁˉẨ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌ˚ı „ÓÒÚ‡ÈÚÂÓ‚ ‚ÒÔÓÏË̇˛Ú ÔÓ Ò‚ÓË ·ÂÎÓ‰ÓÏÓ‚ÒÍË „Ó‰˚. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÂÒÎË ÓÌ Ì ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ, ÚÓ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏÚÓ ÓÌ ÛÊ ÒÚ‡Î.

Ç·‰ËÏË ëéãéÇúÖÇ.


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

èéÑ äéÇêéå ä‡Í ÚÓθÍÓ ‚ äÂÏΠÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÏÂ̇ ͇‡Û·, ÉÂÌË äËÒÒË̉ÊÂ ÎÂÚËÚ ‚ åÓÒÍ‚Û. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ Ú‡‰ËˆËÂÈ. í‡‰ËˆËfl ‚ÓflÊÂÈ ÉÂÌË ‚ èÂ‚ÓÔÂÒÚÓθÌÛ˛ ‰ÂÎËÚÒfl ̇ ‰‚‡ ‡‰Ë͇θÌÓ ‡ÁÌ˚ı ÔÂËÓ‰‡. ë̇˜‡Î‡ Â„Ó Ô˄·¯‡ÎË. á‡ÚÂÏ ÓÌ Ì‡Ô‡¯Ë‚‡ÎÒfl ̇ Ô˄·¯ÂÌËfl. ÔÂ‚ÓÏ ÔÂËӉ ‰ÂÎÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. ä‡Í ÚÓθÍÓ ÏÂÊ‰Û åÓÒÍ‚ÓÈ Ë Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌÓÏ Ôӷ„‡Î‡ ˜Â̇fl Íӯ͇, ãÂÓÌˉ àθ˘ ÅÂÊÌ‚ ËÁÂ͇Î: “Ä ÌÛ-͇ ÔÓ‰‡Ú¸ Ò˛‰‡ “äËÒ˛”!” “äËÒÂÈ” ̇Á˚‚‡ÎÓ äËÒÒË̉ÊÂ‡ ·ÎËʇȯ ÓÍÛÊÂÌË ÅÂÊÌ‚‡, ÍÓÚÓÓ Á‡ÌËχÎÓÒ¸ ‚̯ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍÓÈ ‚Ì ÒÚÂÌ åàч. ã˛‰Ë, ‚ıӉ˂¯Ë ‚ ˝ÚÓÚ ·ÎËÊÌËÈ ÍÛ„, β·ËÎË “äËÒ˛” Ë Â„Ó ‚ËÁËÚ˚ ıÓÚfl ·˚ ÛÊ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌË ‰‡‚‡ÎË ËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÂÓ „·‚ÌÓÏÛ ‰ËÔÎÓχÚÛ ÒÚ‡Ì˚ Ä̉² Ä̉ÂÂ‚Ë˜Û ÉÓÏ˚ÍÓ, Ì„˷ÍÓÏÛ, Í‡Í Â„Ó ÌÂÒÏÂÌflÂÏ˚ ÚflÊÂÎ˚ ˜ÂÌ˚ ·‡¯Ï‡ÍË. çËÍÒÓÌ, ‡ Á‡ÚÂÏ îÓ‰ “ÔÓ‰‡‚‡ÎË” “äËÒ˛” ÅÂÊÌ‚Û. íÓÚ ÔËÎÂڇΠ‚ åÓÒÍ‚Û, ÒϯËÎ ÅÂÊÌ‚‡ ÒÚ‡˚ÏË ‡ÌÂ͉ÓÚ‡ÏË Ë “ÏÂÊ‰Û ‰ÂÎÓÏ” ·ڇΠÔÓÂıË ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ ‰ÂÚ‡ÌÚÂ, ÔӉ΂‡fl „Ó, ‡ Á‡Ó‰ÌÓ Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË äÂÏ΂ÒÍÓÈ ËÏÔÂËË. äËÒÒË̉ÊÂ Ì β·ËÎ ÍÓÏÏÛÌËÁÏ, ÌÓ Î˛·ËÎ Ë„‡Ú¸ Óθ ÔÓÒ‰ÌË͇ ÏÂÊ‰Û Ò‚Âı‰Âʇ‚‡ÏË. ç‡ ÏÂ̸¯Â ÉÂÌË Òӄ·ÒÂÌ Ì ·˚Î. Ö„Ó ıηÓÏ Ì ÍÓÏË, ‰‡È ÔÓÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ó ÒÏ˚ÒΠÊËÁÌË Ò å‡Ó Ë ÔÓÁÛ·ÓÒ͇ÎËÚ¸ Ò ãÂÌÂÈ. éÌ ËÒÍÂÌÌ ÔÂÂÊË‚‡Î, ˜ÚÓ Ì ÒÏÓ„ “Á‡ı‚‡ÚËÚ¸” ëÚ‡ÎË̇. éÌ ·˚Î Í‡Í ÎÛ̇, Ò‚ÂÚfl˘‡flÒfl ÓÚ‡ÊÂÌÌ˚Ï Ò‚ÂÚÓÏ ÒÓÎ̈‡. ÇÔÓ˜ÂÏ, ‰Îfl ÏÂÎÍËı ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÎÛÌ ÒÓÎ̈ÂÏ ·˚Î ÓÌ Ò‡Ï. ÇÚÓÓÈ ÔÂËÓ‰ ÍËÒÒË̉ÊÂÓ‚ÒÍËı ‚ÓflÊÂÈ ‚ åÓÒÍ‚Û Ì‡˜‡ÎÒfl, ÍÓ„‰‡ Á‡Í‡ÚËÎÓÒ¸ ÒÓÎÌˆÂ Ë ëÓ‚ÂÚÓ‚, Ë Â„Ó. ëÓ‚ÂÚ˚ ·˚ÎË ‚˚·Ó¯ÂÌ˚ ̇ Ò‚‡ÎÍÛ ËÒÚÓËË, ‡ äËÒÒË̉ÊÂ ‚ÌÓ‚¸ ÒڇΠËÒÚÓËÍÓÏ, ÔË¯Û˘ËÏ ÍÌË„Ë ‚ ÓÔ‡‚‰‡ÌË ҂ÓÂÈ ‰ËÔÎÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. ɇ‚‡‰ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ÔËÌflÚ¸ Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ, Ë·Ó Â„Ó ÛÍË ·˚ÎË Á‡·˚Á„‡Ì˚ Ì ˜ÂÌË·ÏË. äÛÔÌÂȯË ËÒÚÓËÍË Ë ÔÛ·ÎˈËÒÚ˚, ‚ Ëı ˜ËÒΠëÂÈÏÛ ïÂ¯, äËÒÚÓÙÂ ïËÚ˜ÂÌÒ, êÓ·ÂÚ Ñ‡ÎÎÂÍ Ë å‡„‡ÂÚ å‡ÍÌËηÌ, ÒÌflÎË Ò “äËÒË” ÒÚÛÊÍÛ. ç‡ ‰Ìflı ÓÌ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ Ì ˜ËÚ‡ÂÚ ÍÌË„Ë Ó Ò·Â. “íÓθÍÓ ˆÂÌÁËË”. äÓÏÛ ÔËflÚÌÓ ÔÓ˜ÂÒÚ¸ Ó Ò·Â, ̇ÔËÏÂ, Ú‡ÍÓÂ: “äËÒÒË̉ÊÂ ÔË͇-

Á˚‚‡Î Ë Ò‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡Î ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, Û·ËÈÒÚ‚‡ ÌÂÛ‰Ó·Ì˚ı ÔÓÎËÚËÍÓ‚, ÔÓıˢÂÌËfl ÒÓΉ‡Ú, ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ Ë Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ̇ Â„Ó ÔÛÚË… éÌ Á‡ÌËχÎÒfl ·ÂÒÔÓfl‰Ó˜Ì˚Ï Ì‡ÒËÎËÂÏ Á‡ „‡ÌˈÂÈ Ë „Û·ÓÈ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÒÚ¸˛ ‰Óχ”. (ä.ïËÚ˜ÂÌÒ “ëÛ‰ ̇‰ ÉÂÌË äËÒÒË̉ÊÂÓÏ”). ëÂÈÏÛ ïÂ¯ ÔËÒ‡Î Ó ÌÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌ “ıÓÚÂÎ Á‡ÎËÚ¸ ̇ԇÎÏÓÏ Ç¸ÂÚÌ‡Ï Ë ‚·ÓÏ·ËÚ¸ ä‡Ï·Ó‰ÊÛ ‚ ͇ÏÂÌÌ˚È ‚ÂÍ”. (ÇÚÓ‡fl ÔÓÎÓ‚Ë̇ Ù‡Á˚ - ˆËÚ‡Ú‡ ËÁ

ڇθÌÓÏÛ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚Û Ì‚‰ÓÏÂÍ. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, “„ÎÛ·ÓÍË Ï˚ÒÎË”, ËÁÂ͇ÂÏ˚ ÒÂȘ‡Ò “äËÒÂÈ”, ˝ÚÓ ÒÔÎÓ¯Ì˚ Ú˛ËÁÏ˚. Ç˚ÒÚÛÔ‡fl ̇ ÚÂÎÂ͇̇ΠCNN ‚ ÌÓ‚ÓÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏ ÚÓÍ-¯ÓÛ î‡ˉ‡ á‡Í‡ËË ‚ ͇ÌÛÌ ÓÚÎÂÚ‡ ‚ åÓÒÍ‚Û, äËÒÒË̉ÊÂ “Ó·ÓÒÌÓ‚‡Î” ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚‡ êÓÒÒËË Ë ëòÄ, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ó·Â ÒÚ‡Ì˚ fl‰ÂÌ˚ ҂Âı‰Âʇ‚˚, ÔÓÒÍÓθÍÛ Û êÓÒÒËË ‰ÎËÌ̇fl „‡Ìˈ‡ Ò à‡ÌÓÏ, “ÍÛ˛˘ËÏ” Ò‚Ó˛ fl‰ÂÌÛ˛ ·ÓÏ·Û, Ë Â˘Â ·ÓΠ‰ÎËÌ̇fl - Ò

11

ÏÓËı ·flÚ ‚ ÉÓÒ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÂ, ÍÓÚÓ˚ ̇‰Ó‰‡˛Ú ‚‡Ï Ò‚ÓËÏ „ÛχÌËÚ‡Ì˚Ï ˝ÌÚÛÁˇÁÏÓÏ!” ë͇ÊË ÏÌÂ, ÍÚÓ Ú‚ÓÈ ‰Û„… ë ÍÂÏ Ôӂ‰¯¸Òfl… ч‚ÌÓ ÔÓ¯ÎÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ “ÛÍ‡¯‡Ú¸Òfl” Â„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ, Ô˜‡Ú‡fl ̇ ÔÂ‚˚ı ÒÚ‡Ìˈ‡ı “è‡‚‰˚” Ë “àÁ‚ÂÒÚËÈ” ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÌËÏ ‚ äÂÏÎÂ. (éÙˈˇθÌ˚ ÓÚ˜ÂÚ˚ íÄëë Ë Ó·flÁ‡ÚÂθÌ˚ ÙÓÚÓ). “è˄·¯‡˛˘ÂÈ ÒÚÓÓÌ” ˝ÚÓ ÌË͇ÍÓ„Ó ‚ÂÒ‡ Ì ÔË·‡‚ËÚ — ÌË „ÓÒÛ-

"КИСЯ" ВСЕГДА ЖИВОИ

Ç

ÇËÁËÚÓÏ „·‚˚ Ë‡ÍÒÍÓ„Ó åàч ïÓ¯ËflÓÏ áË·‡Ë ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡ÎÒfl Ë ÑÊÓÌ å‡ÍÍÂÈÌ, ΢ÌÓ ‚ÒÚÂÚË‚¯ËÈÒfl Ò ‰ËÔÎÓχÚÓÏ, Ë Å‡‡Í 鷇χ, ÔÓӷ¢‡‚¯ËÈ ÔÓÒÂÚËÚ¸ à‡Í Ë ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì. í‡Í ÓÌ ÓÚ‚ÂÚËΠ̇ ‚˚ÁÓ‚ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÔÂÌË͇-ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÚÓËÎ Ò‚Ó˛ ͇ÏÔ‡Ì˲ ̇ ËÁӷ΢ÂÌËË Ò··ÓÒÚË, ÌÂ¯ËÚÂθÌÓÒÚË Ë ÌÂÓÔ˚ÚÌÓÒÚË é·‡Ï˚.

РАСКОЛЬНИКИ à‡Í ̇ „Ó ҂ËÒÚÌÛÎ ÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ·˚‚¯ËÈ Û˜‡ÒÚÌËÍ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ „ÓÌÍË ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚ ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ Ñ˝ÌÌËÒ äÛÒËÌ˘ ÔË„ÓÁËÎ ÑÊÓ‰ÊÛ ÅÛ¯Û ËÏÔ˘ÏÂÌÚÓÏ Á‡ ‡Á‚flÁ˚‚‡ÌË ‚ÓÈÌ˚ ‚ à‡ÍÂ. «ä‡ÒÌ˚È Ñ˝Ì», Í‡Í ÔÓÁ‚‡ÎË äÛÒËÌ˘‡ Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‡ÌÚË„ÎÓ·‡ÎËÒÚÒÍÓ„Ó Ë ‡·Ó˜Â„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÚÓÊÂÌË ‚ à‡Í - ˜‡ÒÚ¸ «‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÈ ÒÚ‡Ú„ËË» ÔÓ Ó‰Û‡˜Ë‚‡Ì˲ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı „‡Ê‰‡Ì. éÌ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÔÓÚË‚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ë‡ÍÒÍÓÈ ÚÂÏ˚ ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ „ÓÌÍÂ. ÇÔÓ˜ÂÏ, Í ËÌˈˇÚË‚‡Ï ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂ̇ Ì ÓÚÌÓÒflÚÒfl ÒÂ¸ÂÁÌÓ ‰‡Ê ‚ Â„Ó Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÚËË. í‡ÍË ‡ÒÍÓθÌ˘ÂÒÍË ̇ÒÚÓÂÌËfl ‚ÌÛÚË Ô‡ÚËË Ì‡ ÛÍÛ å‡ÍÍÂÈÌÛ. íÂÚËÛfl é·‡ÏÛ Í‡Í Ò··Ó„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‚ ‚ÂıÓ‚Ì˚ „·‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÂ, ÑÊÓÌ ÔÛ·Î˘ÌÓ Ô‰ÎÓÊËÎ ÂÏÛ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ÔÓÂÁ‰ÍÛ ‚ à‡Í ‰Îfl ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ‚ÓÈÒ͇ÏË. 鷇χ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ Ì ıÓÚÂÎ ·˚ Ô‚‡˘‡Ú¸ Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏË Ô‡ÚËÓÚ‡ÏË ‚ «ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ». à ÔÓӷ¢‡Î ‚Íβ˜ËÚ¸ ‚ ıӉ ҂ÓÂÈ ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ àÓ‰‡Ì˲ Ë àÁ‡Ëθ Ë Ó·flÁ‡ÚÂθÌÛ˛ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚ à‡ÍÂ.

í éÚ àθ˘‡ ‰Ó Ä̇ÚÓθ‚˘‡ ·ÂÁ ËÌÙ‡ÍÚ‡ Ë Ô‡‡Î˘‡ Ò‡ÏÓ„Ó äËÒÒË̉ÊÂ‡ — å.ë.). ÖÒÎË „Ë·Ó‰ӂÒÍËÈ ó‡ˆÍËÈ ‚ÓÒÍÎˈ‡Î: “Ç åÓÒÍ‚Û fl ·Óθ¯Â Ì ÂÁ‰ÓÍ!”, äËÒÒË̉ÊÂ ‚ÓÒÍÎˈ‡ÂÚ Í‡Í ˜ÂıÓ‚ÒÍË ÚË ÒÂÒÚ˚: “Ç åÓÒÍ‚Û! Ç åÓÒÍ‚Û!” óÚÓ ÓÌ Ú‡Ï ÓÒÚ‡‚ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÚÂflÎ? ÇÂÒ Ë Á̇˜ÂÌËÂ. çÂÚ ÅÂÊÌ‚‡, ÌÂÚ çËÍÒÓ̇, ÌÂÚ ‰ÂÚ‡ÌÚ‡. ÇÂÏfl åÂÚÚÂÌËı‡, ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ ÍÓÔËÓ‚‡Î, ͇ÌÛÎÓ ‚ ãÂÚÛ. “äËÒ”, ÔË‚˚ͯÂÏÛ ·ÓÍÒËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÚflÊÂÎÓÏ ‚ÂÒÂ, ÒÚ‡ÒÚ¸ Í‡Í Ì ıÓ˜ÂÚÒfl ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‚ ·ÓΠ΄ÍË ͇Ú„ÓËË. ç ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ Ò„ÓÌflÚ¸ ‚ÂÒ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ Â„Ó Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˘ÂÒÍË ÚÂflÂÚ. ç ·Û‰Û˜Ë ÛÊ ‡Î¸ÚÂ ˝„Ó ÔË ÔÂÁˉÂÌÚÂ, ̇¯ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ Ï‡ÍËÁ èÓÁ‡ ÔÓÁËÛÂÚ Ò „ÓÎÎË‚Û‰ÒÍËÏË Á‚ÂÁ‰‡ÏË ‚ ÓÊˉ‡ÌËË Ô˄·¯ÂÌËfl ËÁ åÓÒÍ‚˚. èÓ˜ÂÏÛ “äËÒfl” ‚ÂÚÒfl ‚ åÓÒÍ‚Û - ÔÓÌflÚÌÓ. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ åÓÒÍ‚‡ ‚ÒÚ˜‡ÂÚ Â„Ó Ò ‡ÒÔÓÒÚÂÚ˚ÏË Ó·˙flÚËflÏË — ÉÓ·‡˜Â‚, ÖθˆËÌ, èÛÚËÌ, ‡ ÒÂȘ‡Ò 剂‰‚? ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ˜ËÒÚÓ ÔÓ-˜ÂÎӂ˜ÂÒÍË (̇ ˝ÚÓÏ ÒÎÓ‚Â fl Á‡ÔË̇˛Ò¸), Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÓÚ͇Á‡Ú¸ ÔÓ˜ÚË 90-ÎÂÚÌÂÏÛ ÒÚ‡ˆÛ ‚ ÔÓÒ¢ÂÌËË åÓÒÍ‚˚? ÇÓ‚ÚÓ˚ı, Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÔËÂı‡‚¯ÂÏÛ ‚ åÓÒÍ‚Û ÒÚ‡ˆÛ Á‡ÔÂÚËÚ¸ ÔÓÒ¢ÂÌË äÂÏÎfl? ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì éÛÊÂÈÌÓÈ Â„Ó Ô‡Î‡Ú˚, ‡ Ó˜Â‰ÌÓ„Ó “ÍÂÏ΂ÒÍÓ„Ó Ï˜ڇÚÂÎfl”. çÓ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ êÓÒÒËË ÔÓÒÚÓ „ÎÛ·ÓÍËı ÒÚ‡ˆÂ‚ Ì ÔËÌËχ˛Ú. èÓ˝ÚÓÏÛ äËÒÒË̉ÊÂ‡ Ô‚‡˘‡˛Ú ‚ „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ÏÛ‰ˆ‡, Á̇˛˘Â„Ó Ì˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ ‚ÒÂÏÛ ÓÒ-

äËÚ‡ÂÏ. éÚÍ˚Î ÄÏÂËÍÛ! äËÒÒË̉ÊÂ ·˚Î ‡ıËÚÂÍÚÓÓÏ ÚÂÓËË Ó„‡ÌÂÌÌÓÈ fl‰ÂÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Á‡ ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ Í΢ÍÛ “ÑÓÍÚÓ ëÚÂÈ̉Ê·‚”. éÌ Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl ‚ÓÈ̇ ÎÛ˜¯Â “͇ڇÍÎËÁÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ÚÂÏÓfl‰ÂÌÓ„Ó ıÓÎÓÍÓÒÚ‡”. “ÉÎÛ·ÓÍËÈ ÏÛ‰ˆ” Ì ÔÓÌËχÎ, ˜ÚÓ Ó„‡Ì˘ÂÌ̇fl ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔÂÂ‡ÒÚÂÚ ‚ ͇ڇÍÎËÁÏ˘ÂÒÍÛ˛. ÉÓÂ-ÚÂÓÂÚËÍ “äËÒfl” β·ËÎ Ì ÚÓθÍÓ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Ú¸ ҇θÌ˚ ‡ÌÂ͉ÓÚ˚, ÌÓ Ë ·flˆ‡Ú¸ ÓÛÊËÂÏ. Ç 1973 „Ó‰Û ÓÌ ÔÓÛ˜‡Î ËÁ‡ËθÒÍÓ„Ó ÔÂϸÂ‡ àˆı‡Í‡ ꇷË̇: “äÓ„‰‡ ‚˚ ÔËÏÂÌflÂÚ ÒËÎÛ, ÚÓ ÎÛ˜¯Â ÔËÏÂÌËÚ¸  ̇ 30% ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÂÏ Ì‡ 5% ÏÂ̸¯Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó… èËÏÂÌflfl ÒËÎÛ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰Â·ڸ ˝ÚÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ËÒÚÂ˘ÂÒÍË”. äÒÚ‡ÚË, ˝ÚÛ “ÚÂÓ˲” äËÒÒË̉ÊÂ ‰‚‡Ê‰˚ ÔËÏÂÌflÎ Í ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ëÓ˛ÁÛ — ‚ ÓÍÚfl· 1969 Ë ÓÍÚfl· 1973 „Ó‰Ó‚. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, Á‡ ˝ÚËÏ Ì ÔÓÒΉӂ‡Î‡ fl‰Â̇fl éÍÚfl·¸Ò͇fl ‚ÓβˆËfl. çË Ó„‡Ì˘ÂÌ̇fl, ÌË Í‡Ú‡ÍÎËÁÏ˘ÂÒ͇fl. “äËÒfl” ·˚Î ÌÂ‡Á·Ó˜Ë‚, ‚ÂÌÂÂ, ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ ‡Á·Ó˜Ë‚ ‚ ‰ÛÁ¸flı. é‰ÌÓÏÛ ËÁ „·‚‡ÂÈ ÍÓ‚‡‚ÓÈ ‡„ÂÌÚËÌÒÍÓÈ ıÛÌÚ˚ ëËÁ‡Û ÉÛˆˆÂÚÚË ÓÌ „Ó‚ÓËÎ: “å˚ ËÒÍÂÌÌ Ê·ÂÏ ‚‡Ï ÛÒÔÂı‡!” ֢ ·ÓΠÍÓ‚‡‚ÓÏÛ èËÌÓ˜ÂÚÛ ˜ËÎËÈÒÍÓÏÛ ÓÌ Ì‡Ô‚‡Î: “å˚ ÒËÏÔ‡ÚËÁËÛÂÏ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚˚ ‰Â·ÂÚÂ!” Ä Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ÂÊËχ ‡ÒËÁχ Ë ‡Ô‡ÚÂˉ‡ ‚ ûÊÌÓÈ ÄÙËÍ ӷ¢‡Î “ÔËÒÚÛÌËÚ¸

АВИАБИЛЕТЫ, ТУРЫ, КРУИЗЫ, ВИЗЫ 350 Fifth Ave.,#1417 350 Fifth Ave.,#1417 New York, NY 10118 New York, NY 10118

縲-âÓÍ - åÓÒÍ‚‡ - ëÚ.èÂÚÂ·Û„ 縲-âÓÍ . . . . . . . . . .ÓÚ $330/250+Ú‡ı 縲-âÓÍ - äË‚ - 縲-âÓÍ . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÚ $340/270+Ú‡ı

T R AV E L

縲-âÓÍ - íÂθ-Ä‚Ë‚ - 縲-âÓÍ ‚ Ó·‡ ÍÓ̈‡ . . . . . . . . . . . . . .ÓÚ $650

Çàáõ ëêéóçõÖ à éÅõäçéÇÖççõÖ

(212) 239-8000 (Äη) (718) 743-1119

‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó, ÌË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó, ÌË ÚÂÓÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó, ÌË ÚÂÏ ·ÓΠÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó! Ä ‚ÓÚ Ò‡Ï “äËÒfl” Ó·ÂÚÂÚ ‚ÚÓÓ ‰˚ı‡ÌËÂ. ÇÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ òÚ‡Ú˚, ÓÌ ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ ËÌÚÂ‚¸˛, ˜ËÚ‡Ú¸ ÎÂ͈ËË ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡Ï Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏÛ ËÒÚ·Î˯ÏÂÌÚÛ, ̇ÔÓÒËÚÒfl “‰Îfl ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl” ‚ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ Í ÅÛ¯Û, Í Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡Ï ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ Ň‡ÍÛ é·‡ÏÂ Ë ÑÊÓÌÛ å‡ÍÍÂÈÌÛ. äÓÓ˜Â, ‡ÁÓ‚¸ÂÚ ·ÛÌÛ˛ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÔÓ‰ÎÂÌ˲ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. çÓ, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, “äËÒfl” ÔË‚ÂÁÂÚ Ì‡ ·Â„‡ èÓÚÓχ͇ Ò ·Â„ӂ åÓÒÍ‚‡-ÂÍË Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Ú‡ÈÌ˚È ÏÂÒÒˉÊ? lj¸ ÓÌ Ï‡ÒÚÂ Ú‡ÈÌÓÈ ‰ËÔÎÓχÚËË! ÇÒÔÓÏÌËÏ Â„Ó Ú‡ÈÌÛ˛ ÔÓÂÁ‰ÍÛ ‚ èÂÍËÌ! ÇÒÔÓÏÌËÏ, Í‡Í ÓÌ ¯Û¯Û͇ÎÒfl Ò ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ ÔÓÒÎÓÏ ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ Ä̇ÚÓÎËÂÏ ÑÓ·˚ÌËÌ˚Ï, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ Ì ÛÒÎ˚¯‡Î ÌË ‚ ÉÓÒ‰ÂÔÂ, ÌË ‚ åàÑÂ! Ç ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÏ Ô·Ì ˝ÚÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ Ë ËÌÚÂÂÒÌÓ. çÓ, ‚ÒÔÓÏË̇fl Ó· ˝ÚÓÏ, Ì ÒΉÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ÂÏfl Ú‡ÍÓÈ Ú‡ÈÌÓÈ ‰ËÔÎÓχÚËË ÏËÌÓ‚‡ÎÓ. Ç Ó‰ÌÛ ÂÍÛ ‰‚‡Ê‰˚ ‚ÓÈÚË ÌÂθÁfl. åÓÊÌÓ Á‡ıηÌÛÚ¸Òfl ‚ ‚ÓÎ̇ı ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ÌÓ‚˚ı Ú·ӂ‡ÌËÈ ÌÓ‚ÓÈ ˝ÔÓıË. ä ÚÓÏÛ Ê “äËÒfl” ÌË ÚÂ̸ ÓÚˆ‡ ɇÏÎÂÚ‡, ÌË ÒÚ‡ÚÛfl äÓχ̉Ó‡ ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó “ÑÓÌ Üۇ̇”.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.

161 Brighton 11th Street, 2nd floor,

éíÑõïÄâíÖ çÄ áÑéêéÇúÖ!

office #2, Brooklyn, New York 11235, USA ÇïéÑ Ç áÑÄçàà íÖÄíêÄ «åàããÖçàìå» ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 1035 Brighton Beach Avenue

www.EurocureUSA.com

äÄêãéÇõ ÇÄêõ!

Tel: (718) 615-0088 e-mail: spa@EurocureUSA.com

ëÄåõÖ çàáäàÖ ñÖçõ çÄ ãìóòàÖ ëÄçÄíéêàà C èêéÜàÇÄçàÖM Ç ÑÇìïåÖëíçéå çéåÖêÖ, 2-ï êÄáéÇõå èàíÄçàÖå à ãÖóÖçàÖå:

MILITARY (SADOVY Pramen) *** ÓÚ $78 ̇ ˜ÂÎ. Á‡ ÌÓ˜¸ THERMAL**** - ÓÚ $89 ̇ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Á‡ ÌÓ˜¸

PREZIDENTE**** - ÓÚ $83 ̇ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Á‡ ÌÓ˜¸ à BCE ÑêìÉàÖ éíÖãà

BçàåÄçàÖ! ÇÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÎÂÌË Ô·˚‚‡ÌËfl ‚ è‡„Â Ò ˝ÍÒÍÛÒËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ

íìêõ çÄ êìëëäéå üáõäÖ ë ÉÄêÄçíàêéÇÄççõåà ÑÄíÄåà áÄÖáÑéÇ ÅãàÜçàâ Çéëíéä: àáêÄàãú - 16 ‚‡ˇÌÚÓ‚ (ÓÚ 7 ‰Ó 14 ‰ÌÂÈ) ëêÖÑàáÖåçéåéêúÖ: ÉêÖñàü, àíÄãàü, àëèÄçàü, íìêñàü, ñÖçíêÄãúçÄü à áÄèÄÑçÄü ÖÇêéèÄ: òÇÖâñÄêàü, ÉÖêåÄçàü, ÄÇëíêàü, ëíêÄçõ ÅÖçàãûäë, îêÄçñàü, ÇÖãàäéÅêàíÄçàü ëäÄçÑàçÄÇàü à èêàÅÄãíàäÄ: îàçãüçÑàü, òÇÖñàü, ÑÄçàü, çéêÇÖÉàü, ùëíéçàü ÇéëíéóçÄü ÖÇêéèÄ: êéëëàü, ÇÖçÉêàü, ëãéÇÄäàü, ëãéÇÖçàü, óÖïàü, ïéêÇÄíàü ûÜçÄü à ñÖçíêÄãúçÄü ÄåÖêàäÄ: ÅêÄáàãàü, ÄêÉÖçíàçÄ, óàãà, èÖêì, äéëíÄ-êàäÄ èêéÇÖÑàíÖ ÑÖçú ÅãÄÉéÑÄêÖçàü ë ìçàäÄãúçõå 9-ÑçÖÇçõå íìêéå çÄ êìëëäéå üáõäÖ Ç ëíêÄçì ÇìãäÄçéÇ à ÇéÑéèÄÑéÇ äéëíÄ-êàäÄ ë éíÑõïéå çÄ èéÅÖêÖÜúÖ ÇÒ ‚Íβ˜ÂÌÓ: Ú‡ÌÒÙÂ˚, ÓÚÂÎË ****, ˝ÍÒÍÛÒËÓÌ̇fl ÔÓ„‡Ïχ Ë 4 ÌÓ˜Ë ÓÚ‰˚ı‡ ̇ all-inclusive ÍÛÓÚ 21 - 29 çÓfl·fl 2008 „. - $999+ÔÂÂÎÂÚ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ëòÄ èéãçõâ çÄÅéê íìêàëíàóÖëäàï ìëãìÉ: á·ËÎÂÚ˚. éÙÓÏÎÂÌË ‚ËÁ ‚ êÓÒÒ˲ Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ. ÉÓÒÚËÌˈ˚, Ú‡ÌÒÙÂ˚, ÍÛËÁ˚ Ë ÓÚ‰˚ı ̇ ä‡Ë·ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı. Ö‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÛÓÚ˚ Ë Ò‡Ì‡ÚÓËË. V.I.P. Service.


12 ü‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌÓÏ ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓÈ ‡ÒÒӈˇˆËË Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ΘÂÌËfl. èӯ· ÔÓÎÌ˚È ÍÛÒ Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏ ˆÂÌÚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌڇθÌÓÈ Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË íË·ÂÚÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ «ï‡Ï ÅÂÒÒÏÂÚËfl» ÔÓ Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË, ·ËÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍÂ, ÚÂıÌËÍ ҇ÏÓ„ÛÎflˆËË, ÔÒËıÓÚÂ‡ÔËË Ë Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ ‡ÒÚÓÎÓ„ËË, ÒÛ„„ÂÒÚÓÎÓ„ËË, „‡ÏÓÌËÁ‡ˆËË Ô˘ËÌÌÓÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‚flÁË, ÚÂıÌËÍ ‚˚Ò¯ÂÈ Ò‡ÏÓ„ÛÎflˆËË Ë Ï‰ËÚ‡ˆËË, ‡Á‚ËÚ˲ Ô·ÌÂÚ‡ÌÓÈ ·ËÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍË Ë ÔflÏÓ„Ó ‚ˉÂÌËfl. ü‚ÎflÂÚÒfl ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÏ íË·ÂÚÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ «ï‡Ï ÅÂÒÒÏÂÚËfl». Ç ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â ‚·‰ÂÂÚ ÚÂıÌËÍÓÈ ÚË·ÂÚÒÍÓ„Ó Ï‡Ò҇ʇ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‰˜‡È¯ËÏ ‰‡ÓÏ PSI (‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ β·ÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË), ‡ Ú‡ÍÊ Ì ÏÂÌ ‰ÍËÏ ‰‡ÓÏ - ÂÌÚ„ÂÌӂˉÂ̸ (‚ˉÂÌËÂÏ ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ó„‡ÌÓ‚). ê‡Á‡·Óڇ· Ò‚Ó˛ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ Î˜ÂÌËfl ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË, ‚ Ú. ˜. «Ò ÚÛ‰Ì˚ÏË ÔÓ‰ÓÒÚ͇ÏË», Ò Î˛‰¸ÏË, ÔÓÔ‡‚¯ËÏË ‚ ‡ÎÍÓ„ÓθÌÛ˛ Ë Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍÛ˛ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸, ‡ Ú‡ÍÊ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ÔÓ ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ˆËË „ÂÓÔ‡ÚÓ„ÂÌÌ˚ı ÁÓÌ ‰Ó Ò‰ÌÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ËÁÎÛ˜ÂÌËfl Ë ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ˝ÌÂ„ÓËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÎfl ‚ ÊËÎ˚ı ÔÓÏ¢ÂÌËflı, ÎË͂ˉ‡ˆËfl ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÔÓÎÚÂ„ÂÈÒÚ‡. ü‚ÎflÂÚÒfl ‡‚ÚÓÓÏ ÍÌË„: «è‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ ÓÔ˚Ú ËÒˆÂÎÂÌËfl», «èÓÁÌ‡È Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl», «ì Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÈ ¯‡ÌÒ», «ë‡ÏÓËÒˆÂÎÂÌË». Ä‚ÚÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ̇ۘÌ˚ı ÔÛ·ÎË͇ˆËÈ ‚ ӷ·ÒÚË Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ΘÂÌËfl. Ç Ó·Î‡ÒÚË Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË ‡·ÓÚ‡ÂÚ ·ÓΠ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ, ËÏÂÂÚ ‚˚ү ωˈËÌÒÍÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ.

ÂÌfl ˜‡ÒÚÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú, ̇ÒÍÓθÍÓ ÏÓÊÌÓ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ ËÁΘ˂‡ÂÏÓÒÚ¸ ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ Ú‡ÍËı „ÓÁÌ˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ, Í‡Í ÓÌÍÓÎÓ„Ëfl, ëèàÑ, Äãë, ‡ÒÒÂflÌÌ˚È ÒÍÎÂÓÁ, ·ÓÎÂÁ̸ Äθˆ„ÂÈÏÂ‡ Ë Ú. ‰. éÔË‡flÒ¸ ̇ Ò‚ÓÈ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ ӷ·ÒÚË Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË, Í‡Í ‰ÓÍÚÓÔ‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ ÏÓ„Û ÛÚ‚Âʉ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÌÂÚ ÌÂËÁΘËÏ˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ, ÔË Î˜ÂÌËË ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ ÓÚÒÚÛÔ‡˛Ú Ò‡Ï˚ „ÓÁÌ˚ Ì‰ۄË, ÌÂ‰ÍÓ Ì‡ ÔÓÒΉÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË ÓÌÍÓÎÓ„ËË ÔÓ„Ë·‡Î‡ ÓÔÛıÓ΂‡fl ÍÎÂÚ͇, ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ Í ÊËÁÌË ÚflÊÂÎÓ ·ÓθÌ˚Â, Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ó·˜ÂÌÌ˚ ̇ „Ë·Âθ Ô‡ˆËÂÌÚ˚. ч‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ: ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó Ó„‡ÌËÁχ ÌÂËÒ˜ÂÔ‡ÂÏ˚. ÇÂÍÚÓ ‚Â˚ Ë Ì‡‰Âʉ˚ ̇ ‚˚Á‰ÓÓ‚ÎÂÌË ̇Ô‡‚ÎÂÌ ‚Ó ‚ÌÂ¯Ì˛˛ ÒÂ‰Û ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‡ Ì ‚Ó ‚ÌÛÚ¸. Ä ÔÓÚÓÏÛ ÚflÊÂÎÓ ·ÓθÌ˚Ï Î˛‰flÏ ÔÓ‡ ‡Á‚ÂÌÛÚ¸ ‚Á„Îfl‰ ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ Ò·fl, ÔÓÌflÚ¸, ÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸ Ò·fl, ·ÓÒËÚ¸ ‚˚ÁÓ‚ ëÛ‰¸·Â Ë ëÏÂÚË. ëÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ωˈË̇ ËÁÛ˜‡ÂÚ ˝ÚËÓÎӄ˲ Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌÂÁ ·ÓÎÂÁÌË, ÌÓ Ì ËÁÛ˜‡ÂÚ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÛ. àÏÏÛÌËÚÂÚ - ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‡͈ËÈ, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı ̇ Á‡˘ËÚÛ Ó„‡ÌËÁχ ÓÚ ËÌÙÂ͈ËÓÌÌ˚ı ‡„ÂÌÚÓ‚ Ë ‚¢ÂÒÚ‚, ÓÚ΢‡˛˘ËıÒfl ÓÚ ÌÂ„Ó ˜ÛÊÂÓ‰Ì˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË. àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Ó„‡ÌËÁÏ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚ ÍÎÂÚ͇ı ‡ÌÚËÚÓÍÒËÌ˚, ÍÓÚÓ˚ ӷÂÁ‚ÂÊË‚‡˛Ú ·‡ÍÚÂËÈÌ˚ fl‰˚ - ÚÓÍÒËÌ˚. èË ÚflÊÂÎ˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËflı, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔË ëèàÑÂ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ó„‡ÌËÁχ Í ‚˚‡·ÓÚÍ ‡ÌÚËÚÓÍÒËÌÓ‚ ÒÌËʇÂÚÒfl ËÎË ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ. Ç ÂÁÛθڇÚ ˜Â„Ó ÔË ÔÓÔ‡‰‡ÌËË ËÌÙÂ͈ËË ‚ ÍÎÂÚÍÛ Ó̇ ÔÓ„Ë·‡ÂÚ, ÔÓ„Ë·‡ÂÚ Ó„‡ÌËÁÏ, ÔÓ„Ë·‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ä ÚÂÔÂ¸ ‡ÒÒÏÓÚËÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Í‡Í ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÛ˛. ã˛·ÓÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ Ì‡ áÂÏΠÓ„‡ÌËÁÏÛ ‰Îfl ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ë ·Ó¸·˚ Á‡ ‚˚ÊË‚‡ÌË ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÌÛÊ̇ ˝ÌÂ„Ëfl. íÂÁËÒ ·ÂÒÒÔÓÂÌ. ã˛·‡fl ÍÎÂÚ͇ - ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚È ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ. ÖÈ Ú‡ÍÊ ‰Îfl ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ë ·Ó¸·˚ Ò ËÌÙÂ͈ËÂÈ ÌÛÊ̇ ˝ÌÂ„Ëfl. ÖÒÚ¸ ˝ÌÂ„Ëfl - Ó̇ ·ÓÂÚÒfl, ÔÓ·Âʉ‡ÂÚ, ÊË‚ÂÚ. çÂÚ - ÔÓ„Ë·‡ÂÚ. Ö.è. Å·‚‡ÚÒ͇fl ‚ Ò‚ÓËı ˝ÁÓÚÂ˘ÂÒÍËı ‡·ÓÚ‡ı ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔË҇·, ˜ÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl Ë Í ÍÓÌˆÛ ïï ‚Â͇ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÚÓ„Ó ÍËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÏËÌËÏÛχ, ÍÓ„‰‡  ÛÊ Ì ·Û‰ÂÚ ı‚‡Ú‡Ú¸ ̇ ÔÓ‰‰ÂʇÌË ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÍÎÂÚÓÍ Ó„‡ÌËÁχ. é̇ Ò‚flÁ˚‚‡Î‡ ÓÚÚÓÍ ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ò ËÏÏÛÌËÚÂÚÓÏ. óÂÏ ÏÂ̸¯Â ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ˝ÌÂ„ËË - ÚÂÏ Ò··ÂÂ Â„Ó ËÏÏÛÌËÚÂÚ. Ç Ë‰Â‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ - ˝ÚÓ “ÒÓÒÛ‰”, ̇ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó̇ Ô΢ÂÚÒfl ˜ÂÂÁ Í‡È. ë„ӉÌfl ˝ÚÓÚ ÒÓÒÛ‰ ̇ÔÓÎÌÂÌ Î˯¸ ̇ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. ùÚÓ Ë fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ „·‚ÌÂȯËı ÔÂ‚ÓÔ˘ËÌ ÓÒ··ÎÂÌËfl ËÏÏÛÌËÚÂÚ‡ Ë ÔÓ„ÂÒÒËÓ‚‡ÌËfl

å

á‚ÓÌËÚ¸ Ò 10 a.m., äêéåÖ ÇéëäêÖëÖçúü

В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

Parapsychologist

Алла Костикова èêÖáàÑÖçí äéêèéêÄñàà íêÄÑàñàéççéâ åÖÑàñàçõ «LIGHTEN INC» ¯ÂÌËfl ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ÔËıÓ‰ËÏ ‚ ˝ÚÓÚ ÏË. ì β‰ÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò ÚflÊÂÎÂȯËÏË ÙÓχÏË Á‡·Ó΂‡ÌËÈ, ÂÒÚ¸ ‚ÂÏfl Ó„ÎflÌÛÚ¸Òfl, Á‡‰ÛχڸÒfl Ë ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl. çÓ ÒËθ̇ ËÌÂˆËfl ÒÓˆËÛχ, ‡ÁÛχ, ÚÂıÌÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl. à Ì ͇ʉ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚ Ë Ì‡È‰ÂÚ ‚ Ò· ÒËÎ˚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ˝ÚÛ ËÌÂˆË˛, ÒÔ‡ÒÚË Ò·fl, ÒÔ‡ÒÚË Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸, “ÒÔ‡ÒÚËÒ¸” ‚ ÂÎË„ËÓÁÌÓÏ ÒÏ˚ÒΠ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡. èéÅÖÜÑÄÖí ëàãúçÖâòàâ, äíé ïéóÖí èéÅÖÑàíú, äíé ÅéêÖíëü. ì äÄÜÑéÉé Öëíú ëÇéâ òÄçë! èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÚÓθÍÓ ÔË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÎÌÓ ËÒˆÂÎÂÌËÂ.

ì äÄÜÑéÉé Öëíú ëÇéâ òÄçë… ÒÚÓθ „ÓÁÌ˚ı ̉ۄӂ, ÔÂ‰ ÍÓÚÓ˚ÏË Ï‰ˈË̇ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ·ÂÒÒËθÌÓÈ. óÂÎÓ‚ÂÍ Í‡Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ò‚flÁ‡ÌÌÓ ÒÓ ‚ÒÂÈ ·ËÓÒÙÂÓÈ, Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚  ˝ÌÂ„ÓÓ·ÏÂÌÂ. ä‡ÍÓÂÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ËË ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ, ͇ÍÓÂ-ÚÓ ÓÚ‰‡ÂÚ. Ň·ÌÒ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Ï. Ä ÂÒÎË ‚ ÌÂÏ Ò‡ÏÓÏ ‚ÓÁÌË͇ÂÚ ‰ÂÙˈËÚ ˝ÌÂ„ËË, ÚÓ Á̇˜ËÚ ËÎË Ó̇ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ‡ÒıÓ‰ÛÂÚÒfl, ËÎË ÂÒÚ¸  ÛÚ˜͇. è˘ËÌ ÛÚ˜ÍË ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó, ˝ÚÓ: ‚̉ÂÌË ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ı ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇ (ÔÓ˜Ë, ÔÓÍÎflÚËfl, ҄·Á Ë Ú. ‰.), ‰ÎËÚÂθÌÓ ̇ıÓʉÂÌË ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ „ÂÓÔ‡ÚÓ„ÂÌÌÓÈ ÁÓÌÂ, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÚÂÒÒÓ‚ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë Ú. ‰., Ë ÚÓθÍÓ “ÔÓ˜ËÌË‚” ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËÈ ÒÓÒÛ‰, ÏÓÊÌÓ ÒÚ‡·ËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ Ó„‡ÌËÁχ. ºì Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ò‚ÓÈ “ëÓÒÛ‰ ä‡Ï˚”, Ú. Â. Ô˘ËÌ, Ô˂‰¯Ëı ˜ÂÎÓ‚Â͇ Í ·ÓÎÂÁÌË. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÏÌËÚ¸: Ò‡ÏÓÔÓËÁ‚ÓθÌÓ„Ó ‚ ÏË ÌË˜Â„Ó ÌÂÚ Ë ·˚Ú¸ Ì ÏÓÊÂÚ. èÓÌËχڸ: ËÁΘÂÌË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ıӉ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÔÂÂ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl Ú˜ÂÌËfl ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËı ÔÓÚÓÍÓ‚ ‚ ÚÂΠ˜ÂÎÓ‚Â͇, “ÂÏÓÌÚ‡” ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÛ‰‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇. Ä ˝ÚÓ Ì ÚÓθÍÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ı ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Â„Ó ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡, ÌÓ Ë ËÁÏÂÌÂÌË ӷ‡Á‡ Ï˚ÒÎÂÈ Ë Ôӂ‰ÂÌËfl Ò‡ÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇. àÒ͇ڸ ÔÓÚË‚Ófl‰Ë ÔÓÚË‚ ͇Ï˘ÂÒÍËı ·ÓÎÂÁÌÂÈ ‚Ó ‚̯ÌÂÏ ÔÓΠ˜ÂÎÓ‚Â͇ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ! éÌÓ ‚ÌÛÚË Í‡Ê‰Ó„Ó ·ÓθÌÓ„Ó Ë Û Í‡Ê‰Ó„Ó Ò‚ÓÂ. ç‡¯Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡, Ï˚ÒÎË, Ê·ÌËfl, ˝ÏÓˆËË ÔÒËı˘ÂÒ͇fl ˝ÌÂ„Ëfl. ì Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò Ò‚ÓË ˆÂÎË, ‚Á„Îfl‰˚ ̇ ÊËÁ̸, ‡ÍˆÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚ ÓÔ‰ÂÎfl˛Ú, ˜ÚÓ ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÚ. ç‡ ÔÓ‰‰ÂʇÌË ÒӈˇθÌÓÈ ÍÓÌ„Û˝ÌÚÌÓÒÚË, ÚÓ ÂÒÚ¸ „‡ÏÓÌ˘ÌÓ„Ó ÒÎËflÌËfl ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÔÓÚ·ÌÓÒÚÂÈ, ͇˜ÂÒÚ‚, ÒÚÂÏÎÂÌËÈ Ò Ù‡ÍÚÓ‡ÏË ‚̯ÌÂ„Ó ÔËÌÛʉÂÌËfl ÒÓˆËÛχ, ‡ÒıÓ‰ÛÂÚÒfl Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Òfl ÔÒËı˘ÂÒ͇fl ˝ÌÂ„Ëfl ΢ÌÓÒÚË. à ˜ÂÏ ÌÂÔ‡‚ËθÌ ‚ÌÛÚÂÌÌË ËÌÚÛˈËË, ÏÓÚË‚˚ Ôӂ‰ÂÌËfl, ˆÂÎË, ÚÂÏ ·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl Ôˉ‡ÌËfl ÍÓÌ„Û˝ÌÚÌÓÒÚË Ò ‚̯ÌËÏ ÏËÓÏ. ë‡ÏÓÔÓËÁ‚ÓθÌÓ„Ó ‚ ÏË ÌË˜Â„Ó ÌÂÚ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÏÂÌflÂÚ Ò‚Ó ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂ, ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚̯ÌËÏ Ù‡ÍÚÓ‡Ï ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÏÂÌflÂÚÒfl Ú˜ÂÌËÂ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Â„Ó ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË. é̇ ÔÓÒÚÓ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡ÂÚÒfl ÓÚ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÎÓÊÌ˚ı ÔÒËıÓÒӈˇθÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛ͈ËÈ Ë ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl Ëı ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË. é„‡ÌËÁÏ Ò‡Ï Ì‡Ô‡‚ÎflÂÚ ‚˚Ò‚Ó·Óʉ‡˛˘Û˛Òfl ÔË ˝ÚÓÏ ˝ÌÂ„˲ ̇ ÔÓ‡ÊÂÌÌ˚ ËÌÙÂ͈ËÂÈ ÍÎÂÚÍË, ÍÓÚÓ˚Â, ÓÔflÚ¸ ÊÂ, ËÏÂfl ˝ÌÂ„˲, ·Ó˛ÚÒfl Ë ÔÓ·Âʉ‡˛Ú. ç‡¯Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡, Ï˚ÒÎË, Ê·ÌËfl, ˝ÏÓˆËË

(718) 376-5233

‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ ÒÛÚË, ‰Û¯Â Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÚ‰ÂθÌÓ ‚ÁflÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇. 燯‡ ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ̇Ô‡‚ÎÂ̇ ̇ ‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‚ ÊËÁÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ ‰Û¯Ë. àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‚ ÊËÁÌË ‰ÛıÓ‚Ì˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ΢ÌÓÒÚË, ‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÔÓÚ·ÌÓÒÚÂÈ. å˚Òθ ÔÂ‚˘̇! ä‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ÒÚÓËÚ Ò‚ÓÈ “Ó·‡Á Ò·fl”, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÓ‡ÁÏÂÂÌ Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË ÒӈˇθÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ÌÓÏ ÏÓ‡ÎË, Ô‡‚ËÎ Ôӂ‰ÂÌËfl. ç‡ Û‰ÂʇÌË ‚ ÒÓÁ̇ÌËË ˝ÚÓ„Ó Ó·‡Á‡ Ë ÔÓÒÚÓÂÌËfl Ôӂ҉̂Ì˚ı ÏÓÚË‚Ó‚ Ë ÒıÂÏ Ôӂ‰ÂÌËfl, ËÒıÓ‰fl˘Ëı ËÁ ˝ÚÓ„Ó Ó·‡Á‡, Ú‡ÍÊ ‡ÒıÓ‰ÛÂÚÒfl ÔÒËı˘ÂÒ͇fl ˝ÌÂ„Ëfl. à ÂÒÎË “Ó·‡Á Ò·fl” ÎÓÊÂÌ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛÚË ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÚÓ Á‡Ú‡˜ÂÌ̇fl ̇ Â„Ó ÔÓÒÚÓÂÌË ˝ÌÂ„Ëfl Ì ÍÓÏÔÂÌÒËÛÂÚÒfl ·ËÓÒÙÂÓÈ. ÑÎfl ‰Û¯Ë Ì ËÏÂÂÚ Á̇˜ÂÌËfl, ̇ ͇ÍÓÈ Ï‡¯ËÌ ‚˚ ÂÁ‰ËÚÂ, ‚Ó ˜ÚÓ ‚˚ Ӊ‚‡ÂÚÂÒ¸, ÒÍÓθÍÓ ‰ÂÌ„ Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÂ. ã˛·˚ ˝ÏÓˆËË ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚, Ú‡Í Í‡Í ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ ˆÂÌÌÓÒÚË Ì ӷÂÒÔ˜˂‡˛Ú ÌÛÊÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ˝ÌÂ„ÓÓ·ÏÂ̇. óÂÎÓ‚ÂÍ Î˯¸ ‡ÒıÓ‰ÛÂÚ ˝ÌÂ„˲, Ì ÔÓÎÛ˜‡fl ÌË˜Â„Ó ‚Á‡ÏÂÌ. ä‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓ ‚ӂΘÂÌ ‚ ÔÓˆÂÒÒ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓÒÚË. èÂÂÊË‚‡ÌËfl ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ì ÒÎÓÊË‚¯ËıÒfl, ̇ Â„Ó ‚Á„Îfl‰, Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ Ò˙‰‡˛Ú Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Ò˛ ˝ÌÂ„˲ ΢ÌÓÒÚË. é ÎÓÊÌÓÒÚË ÚÂıÌÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚‡ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ ÛÊ ÌÂχÎÓ. íÂÔÂ¸ Ï˚ ÔÓÊË̇ÂÏ ÔÎÓ‰˚ ӯ˷ÓÍ Ì‡¯Ëı Ô‡˘ÛÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â, ÓÒÏ˚ÒÎË‚ ˆÂÌÌÓÒÚË, ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í ‡ÒÒÚ‡‚ËÎË ‡ÍˆÂÌÚ˚. ÜËÁ̸ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÓ ÒÔË‡ÎË, Ó˜Â‰ÌÓÈ ‚ËÚÓÍ, ÍÓÚÓ˚È Ô˂‰ÂÚ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚‡ Í ÔÂ‚ÓÁ‰‡ÌÌÓÒÚË, ‡ ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓÒÚÓ ÛÌ˘ÚÓÊËÚ, Í‡Í ÌË˜Â„Ó Ì Á̇˜‡˘ËÈ ‰Îfl ù‚ÓβˆËË ı·Ï. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÛÚ¸ Í ‚˚Á‰ÓÓ‚ÎÂÌ˲ - ˝ÚÓ ·Ó¸·‡ Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ. íÓڇθ̇fl, ‚ÒÂÓ·˙ÂÏβ˘‡fl ‚ÓÈ̇, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰ÌflÚ¸Òfl ‚˚¯Â Ò‚ÓÂ„Ó ‡ÁÏÂ‡, ‚˚ÒΉËÚ¸, ‚˚˜ÎÂÌËÚ¸ Ë ÛÌ˘ÚÓÊËÚ¸ ÎÓÊÌ˚ ˆÂÌÌÓÒÚË, ÎÓÊÌ˚ Ï˚ÒÎË Ë ˝ÏÓˆËË Ë ‚˚ÚÂ͇˛˘Û˛ ÓÚÒ˛‰‡ ÎÓÊÌÛ˛ ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÛ˛ ‚ӂΘÂÌÌÓÒÚ¸ - ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ÛÂÏÛ˛ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÒËı˘ÂÒÍÛ˛ ˝ÌÂ„˲. ç‡Ô‡‚ËÚ¸  ̇ ÔÓ‰‰ÂʇÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl. î‡ÍÚÓ ÒÏÂÚË ÔÓ‰ÒÓÁ̇ÚÂθÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl „·‚Ì˚Ï ‰‚ËÊÛ˘ËÏ ÒÚËÏÛÎÓÏ, ÏÓÚË‚ÓÏ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó Ôӂ‰ÂÌËfl. àÏÂfl Á‡ ÒÔËÌÓÈ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÚË‚ÌË͇, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÂ. à ˝ÚÓ ·ÓÒ‡ÂÚ ÓÔflÚ¸ ÌÂÍËÈ ÏËÒÚ˘ÂÒÍËÈ Ò‚ÂÚ Ì‡ ÔÓÌËχÌË ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ ÒÛÚË ‚ ˆÂÎÓÏ Ë ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ·Ó¸·Â Ò „ÓÁÌ˚ÏË Ì‰ۄ‡ÏË ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË. ÉÓ‚Ófl ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ, Ï˚ ÒÚ‡¯ÌÓ ‰‡ÎÂÍË ÓÚ ÅÓ„‡, ÓÚ ËÒÚËÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ Ë Á‡‰‡˜, ‰Îfl A‰ÂÒ Ì‡¯Â„Ó Ò‡ÈÚ‡:

ä‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÁÂÚ¸ ËÒÚËÌÌÛ˛ Ô˘ËÌÛ Ò‚ÓËı ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ë ÌÂÒ˜‡ÒÚËÈ, ÒÚ‡‡Ú¸Òfl ÊËÚ¸, Ì ̇Û¯‡fl á‡ÍÓÌÓ‚ äÓÒÏÓÒ‡, ÅÓʸËı á‡Ôӂ‰ÂÈ, ˜ÚÓ· ÌÂÒÚË ‚ Ò· ҂ÂÚ, ˜ËÒÚÓÚÛ, ‰Ó·Ó Ë Î˛·Ó‚¸ Í Î˛‰flÏ Ë ÔËÓ‰Â. *** èÂÂÔ·͇̇ ˝Ú‡ ·Óθ, èÂÂÔ·͇̇ ‚Òfl ‰Ó ͇ÔÎË. ëÌÓ‚‡ Òı‚‡ÚÍÛ ‰ÂÊÛ Ò ÒÛ‰¸·ÓÈ, çÓ Ì Á̇˛, ‚Â‰Û Ò·fl Ú‡Í ÎË. á̇˛ ÚÓθÍÓ: ‰Ó‚ÓθÌÓ ÚÂÔÂÚ¸ ìÌËÊÂÌË ÒÎÂÁÌ˚ı ‡Ï·ËˆËÈ. èÂʉ ˜ÂÏ ‚ ˝ÚË ‰ÌË ÛÏÂÂÚ¸, ÑÎfl ̇˜‡Î‡ ·˚ ̇‰Ó Ó‰ËÚ¸Òfl. ü Ô˯· ‚ ˝ÚÓÚ ÏË ÌÂÒÔÓÒÚ‡, à Ò·fl Ì ҘËÚ‡˛ Ì‚ÂʉÓÈ. ü ҇χ ÓÚ‚Ó˛ ‚ÓÓÚ‡ Ç ˆ‡ÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ Ì‡‰Âʉ˚. èÓ-‰Û„ÓÏÛ Á‡ÊÊÂÚÒfl Á‚ÂÁ‰‡, ë‚ÂÊÂÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ò‚ÂÚ Â ·˚ÁÌÂÚ. äÚÓ Ò͇Á‡Î - “ÔÓ ÒÛ‰¸·Â Ë ÏÓθ·‡”? óÚÓ ·ÓÎÂÁ̸ - “ÚÓÏÓÊÂÌË ÊËÁÌË”?.. çÛ ‡ ‰Ûı? ä‡Í Ê ‚ÓÎfl? ëÚÂÏÎÂÌËfl ‰Û¯Ë? ÇÒ˛ ˝ÌÂ„˲ ÒÌÓ‚‡ ‚ Ò· ÔËÁ˚‚‡˛. à ‚ÌÛÚË ÏÂÌfl „ÓÎÓÒ Í˘ËÚ: “ç ÒÔÂ¯Ë íÓ, ˜ÚÓ Ú˚ Ôӷ‰˯¸, ˝ÚÓ ÚÓ˜ÌÓ fl Á̇˛!”

ÇÄå çÖéÅïéÑàåÄ èéåéôú? éÅêÄôÄâíÖëú! . èÓÙÂÒÒËÓ̇θ̇fl ÍÓÌÒÛθڇˆËfl Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚË͇ Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ó„‡ÌÓ‚. . ìÒÔ¯ÌÓ ËÁΘÂÌË ÓÚ ‡ÎÍÓ„ÓθÌÓÈ Ë Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË. . àÁΘÂÌË ÏÌÓ„Ëı ÌÂ‚ÌÓ-ÔÒËı˘ÂÒÍËı, ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ, ΄ÍËı Ë ‰˚ı‡ÚÂθÌ˚ı ÔÛÚÂÈ, Ôˢ‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Ú‡ÍÚ‡, Ô˜ÂÌË, ·ÓÎÂÁÌÂÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ Ó·ÏÂ̇ ‚¢ÂÒÚ‚ Ë ÔËÚ‡ÌËfl, Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ÔÓ˜ÂÍ Ë ÏӘ‚˚‚Ó‰fl˘Ëı ÔÛÚÂÈ, „ËÌÂÍÓÎÓ„Ëfl, Á‡·Ó΂‡ÌËfl ÍÓ‚Ë, Ú‡‚Ï˚ Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, Ë ÏÌÓ„Ë ‰Û„Ë ·ÓÎÂÁÌË ÛÒÔ¯ÌÓ ËÁΘ˂‡˛ÚÒfl ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ. . ɇ‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌË „ÂÓÔ‡ÚÓ„ÂÌÌ˚ı ÁÓÌ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË Ëı ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‰Ó Ò‰ÌÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ËÁÎÛ˜ÂÌËfl. . ɇ‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ı ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏ, ‚̉ÂÌÌ˚ı ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇: ÔÓ˜Ë, ÔÓÍÎflÚ¸fl, ҄·Á‡, ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÓÚ «Ó‰ÂÊËÏÓÒÚË», ÛÒÔ¯̇fl ‡·ÓÚ‡ Ò «ÚÛ‰Ì˚ÏË ÔÓ‰ÓÒÚ͇ÏË». . è‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ Ú‡ÎËÒχÌ˚ Ë ‡ÏÛÎÂÚ˚ (̇ Á‡˘ËÚÛ ÊËÁÌË, ÓÚ Ì„‡ÚË‚ÌÓ„Ó ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ̇ ÛÒÔÂı Ë Û‰‡˜Û ‚ ·ËÁÌÂÒÂ, Û˜Â·Â Ë Ú. ‰.) ÔÓΘÂÌÌ˚Ï Ô‡ˆËÂÌÚ‡Ï, ‡ Ú‡ÍÊ ·ËÓ˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚ Ì‡ ÛÒËÎÂÌË ˝Ì. ÔÓÚÂ̈ˇ· Ó„‡ÌËÁχ, ÛÍÂÔÎÂÌË ËÏÏÛÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ‰ËÒÍË Ò Î˜·ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍÓÈ. . ꇷÓÚ‡ÂÏ ÒÓ ‚ÒÂÏË ¯Ú‡Ú‡ÏË ÄÏÂËÍË, ä‡Ì‡‰ÓÈ, ëçÉ, ÉÂχÌËÂÈ, Ä‚ÒÚËÂÈ, ò‚ÂȈ‡ËÂÈ, Å‡ÁËÎËÂÈ, ÉˆËÂÈ Ë Ú.‰. ê‡ÒÒÚÓflÌË Á̇˜ÂÌËfl Ì ËÏÂÂÚ. óËÚ‡ÈÚ ̇¯Ë ÔÛ·ÎË͇ˆËË ‚ „‡ÁÂÚ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ‚˚È ÚÓÏ ÍÌË„Ë «èÓÁÌ‡È Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl» ̇ ̇¯ÂÏ ‚·-Ò‡ÈÚÂ.

è‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ – Alla KOSTIKOVA.

http://www.lighten1.com


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

13

íÄå, áÄ éäÖÄçéå

êÓÒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚË à í ÚÛ‰‡ ÔÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ íÄ ë ä ÏÂÚÓ‰ËÍÂ

èË Ó·˙fl‚ÎÂÌËË ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ‚ Ûχı ÏÌÓ„Ëı ÓÒÒËflÌ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ·Ûfl: ̇ ÒÎÛı — ‚ ÒÚ‡Ì ‚Ò ıÓÓ¯Ó, ̇ ‚Á„Îfl‰ — ÊËÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚Ò ̇Í·‰ÌÂÂ. èÓ˜ÂÏÛ ‚ êÓÒÒËË ÌËÍ‡Í Ì ÔÂÓ‰ÓÎÂ˛Ú ‡Á˚‚ ÏÂÊ‰Û ÓÚ˜ÂÚ‡ÏË Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸˛? ÑÂÏÓ„‡Ù˘ÂÒÍË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË êÓÒÒËË ‚ 2006-2007 „„. (Ú˚Ò.˜ÂÎ.) 2006 2007 1479,6 1602,4 2166,7 2080,1 687,1 477,7 132,3 239,9 142221 141983 Источник: Росстат

èìçäíõ êÄëóÖíéÇ ÖÒÎË êÓÒÒËfl ڇ͇fl ·Ó„‡Ú‡fl, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÒÒËflÌ ڇÍË ·Â‰Ì˚Â?

ÎË ÚÂÔÂ¸ Ó·˙flÒÌflÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ Û ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÓ‚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ڇ͇fl χÎÂ̸͇fl ËÌÙÎflˆËfl? ñÂθ Ò‡ÏÓӷχ̇ ‡ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓÒÚÓ. á̇˜ËÚÂθ̇fl ËÌÙÎflˆËfl Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚ ÔÂÂ‡Ò˜ÂÚ ÔÂÌÒËÈ, ÔÓÒÓ·ËÈ, ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛχ, ÏËÌËχθÌÓÈ ÓÔ·Ú˚ ÚÛ‰‡. êÓÒÒËfl ·Ó„‡Ú‡fl ÒÚ‡Ì‡, ÌÓ Ì ̇ÒÚÓθÍÓ, ˜ÚÓ·˚ Ì ̇ ÒÎÓ‚‡ı, ‡ ̇ ‰ÂΠ·ÓÓÚ¸Òfl Ò ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛. äÒÚ‡ÚË, ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ÔÓ ·Ó¸·Â Ò ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛ Ú‡ÍÊ ‰‡˛Ú ÔË˘Û ‰Îfl Ì‚ÂÒÂÎ˚ı ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÈ.

àÌÙÎflˆËfl ‰Îfl ˜‡ÈÌËÍÓ‚

ÒÎË êÓÒÒËfl ڇ͇fl ·Ó„‡Ú‡fl, ÚÓ ÔÓ˜ÂÏÛ Â ÊËÚÂÎË Ú‡ÍË ·Â‰Ì˚Â? èÂʉÂ, ˜ÂÏ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ̇ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ, ÓÔ‰ÂÎËÏÒfl, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÎË êÓÒÒËfl Ú‡Í ·Ó„‡Ú‡. èÓ ËÚÓ„‡Ï ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÇÇè ÓÔÂ‰ËÎ ÇÇè î‡ÌˆËË Ë àÚ‡ÎËË. ÇÇè êÓÒÒËË ÔÓ Ô‡ËÚÂÚÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂθÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ $2,076 ÚÎÌ., î‡ÌˆËË — $2,07 ÚÎÌ., àÚ‡ÎËË – $1,8 ÚÎÌ. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÏËÓ‚ÓÈ Ô‡ÍÚËÍ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ·ÓΠÒӈˇθÌÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ÒÓÒÚÓflÌËfl ˝ÍÓÌÓÏËÍË — ÇÇè ̇ ‰Û¯Û ̇ÒÂÎÂÌËfl. á‰ÂÒ¸ ÛÒÒÍË fl‚Ì˚ ÒÂ‰Ìfl˜ÍË. ç‡ Í‡Ê‰Ó„Ó Ù‡ÌˆÛÁ‡ ‚ 2007 „. Ô˯ÎÓÒ¸ $33,8 Ú˚Ò., ̇ Ëڇθfl̈‡ — $31 Ú˚Ò., ̇ ÓÒÒËflÌË̇ — $14,6 Ú˚Ò. èË ÚÓÏ ˜ÚÓ Ò‰ÌÂÏËÓ‚ÓÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ $10 Ú˚Ò. í‡Í ˜ÚÓ ÒÎÛıË Ó ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Â ÒËθÌÓ ÔÂÛ‚Â΢ÂÌ˚. ä‡Í Ë ‡ÔÓÚ˚ Ó· ÛÒÔÂı‡ı ‚ ·Ó¸·Â Ò ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛. Ç êÓÒÒËË ˜ÂÚÓÈ ·Â‰ÌÓÒÚË Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÔÓÊËÚÓ˜-

Ö

Определяя ВВП по паритету покупательной способности (ППС), обычно имеют в виду, грубо говоря, фиктивный валютный курс, основанный на покупательной способности валют на тот или иной набор товаров или услуг. Например, по официальному валютному курсу в 2007 году ВВП России составил 1 286 млрд. долларов, а по паритету покупательной способности — 2 076 млрд. долларов. То есть по этому показателю (ППС) курс доллара в России составил не 27,2 а 15,3 рубля. à

êÓÒÒËË ËÌÙÎflˆËfl ËÁÏÂflÂÚÒfl ÓÒÚÓÏ Ë̉ÂÍÒ‡ ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍËı ˆÂÌ (àèñ). éÌ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ ËÁÏÂÌÂÌË ӷ˘Â„Ó ÛÓ‚Ìfl ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë, ÍÓÚÓ˚ ̇ÒÂÎÂÌË ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ‰Îfl Ò·fl. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ËÚÓ„Ó‚‡fl ËÌÙÎflˆËfl ÒÓÒÚ‡‚Ë· 11,9%. ïÓÚfl ÏÌÓ„Ë ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔÓ‰ÓÓʇÎË Ì‡ 30% Ë ·ÓÎÂÂ, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÛÒÎÛ„ Üäï ‚˚ÓÒ· ̇ 16— 17%. ç ÓÚÒÚ‡‚‡ÎË Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÍË, Ò‚flÁËÒÚ˚, Ë˝ÎÚÓ˚, ‰‡Î — ‚ÂÁ‰Â. èÓ˜ÂÏÛ Ê ÛÓ‚Â̸ ËÌÙÎflˆËË ÔÓ ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‡θÌÓÈ Í‡ÚËÌÂ? Ç ˆÂÎÓÏ ÓÒÒËÈÒ͇fl ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëfl ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl àèñ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï Òڇ̉‡Ú‡Ï: ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍËÈ Ì‡·Ó ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„ ̇ҘËÚ˚‚‡ÂÚ 405 ÔÓÁˈËÈ, ‡ ˆÂÌ˚ ÓÚÒÎÂÊË‚‡˛ÚÒfl ‚ 266 ̇ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı. Ç ëòÄ ·‡ÁÛ ‰Îfl ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ËÌÙÎflˆËË ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 364 ͇Ú„ÓËË ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„, ‡ ÔÓÎË„ÓÌÓÏ ‰Îfl ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ÒÎÛÊËÚ 91 ‡ÈÓÌ ÒÚ‡Ì˚. à ‚ ÄÏÂËÍÂ, Ë ‚ êÓÒÒËË ·‡ÁÓ‚˚È ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍËÈ Ì‡·Ó ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Ó‰Ë̇ÍÓ‚˚È. é‰Ì‡ÍÓ ÂÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ ‡ÒıÓʉÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â Ë ÔÓÎË‚‡˛Ú Ò‚ÂÚ Ì‡ ‡ÁÌËˆÛ ÏÂÊ‰Û ·ÛχÊÌÓÈ Ë ‡θÌÓÈ ËÌÙÎflˆËÂÈ. ä ÔËÏÂÛ, ÌÂÍÓÚÓ˚ ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë Ì ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÔË ‡Ò˜ÂÚ ËÌÙÎflˆËË. êÓÒÒÚ‡Ú Ó·˙flÒÌflÂÚ ÌÂÊ·ÌË „ËÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‰Ë̇ÏËÍÛ ˆÂÌ Ì‡ ˝ÚË ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë ÚÂÏ, ˜ÚÓ “ËÁÏÂÌÂÌËfl ÌÓÒflÚ Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚È ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ” Ë ÔÓËÒıÓ‰flÚ “ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı, ÒÓ·˚ÚËÈÌ˚ı Ë ÒÂÁÓÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚”. 燉Ó

ÅËÚ‚‡ Ò ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛

Äí

Продукты: молоко разливное, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла, яблоки, апельсины, бананы, водка. Топливо: уголь, дрова. Нефтепродукты: дизельное топливо, бензин. Транспорт: проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро, пригородном поезде, в плацкартном и купейном вагонах поезда дальнего следования, полет в эконом-классе. Связь: плата за городскую, междугородную, сотовую телефонную связь, отправка обыкновенной телеграммы, простого письма. Жилищно-коммунальные услуги: содержание и ремонт жилья, водоснабжение, канализация, отопление, сетевой и сжиженный газ, электроэнергия. Источник: Росстат.

Ç

éÅåÄççõÖ

ç‡ Í‡ÍË ÚÓ‚‡˚ ÓÒÚ ˆÂÌ Ì ۘËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ÔË ÔÓ‰Ò˜ÂÚ ËÌÙÎflˆËË

äë í

äë

íÄ íà

Показатели Рождаемость Смертность Естественная убыль Прирост мигрантов Численность населения

Ì˚È ÏËÌËÏÛÏ ËÎË ÒÚÓËÏÓÒÚ̇fl ÓˆÂÌ͇ ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍÓÈ ÍÓÁËÌ˚, Ó·flÁ‡ÚÂθÌ˚ı Ô·ÚÂÊÂÈ Ë Ò·ÓÓ‚. ë 2000 ÔÓ 2007 „„. ÔÓÊËÚÓ˜Ì˚È ÏËÌËÏÛÏ ‚˚ÓÒ Ò 1210 Û·ÎÂÈ ‰Ó 4414 Û·ÎÂÈ — ‚ 3,6 ‡Á‡. åÂÌflÎÓÒ¸ Ë Ì‡ÔÓÎÌÂÌË ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍÓÈ ÍÓÁËÌ˚. çÓ ˜ÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÊËÚÓ˜Ì˚È ÏËÌËÏÛÏ — ˜ÂÚÓÈ ·Â‰ÌÓÒÚË ËÎË „‡Ì¸˛, Á‡ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ·ÂÒÔÓÒ‚ÂÚ̇fl ÌˢÂÚ‡? è‡‚‰‡ ÎË, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒ͇fl ÔÓÚ·ËÚÂθÒ͇fl ÍÓÁË̇ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Î˯¸ ̇·Ó, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‰Îfl ÙËÁËÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚˚ÊË‚‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â͇? ëÛ‰ËÚ ҇ÏË. êÓÒÒËÈÒÍÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ ÔÓÊËÚ¸, ÔÓÚ·Îflfl ‚ ‰Â̸: 366 „ ıη‡, χ͇ÓÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÍÛÔ; 102 „ ÏflÒ‡; 44 „ ˚·˚; 13 „ ÒÓÎË, ˜‡fl Ë ÒÔˆËÈ. ꇷÓÚ‡˛˘ËÈ ÓÒÒËflÌËÌ ÏÓÊÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ Ó‰ÌËÏ Ô‡Î¸ÚÓ Á‡ 2,5 „Ó‰‡, ‰‚ÛÏfl Ô‡‡ÏË Ó·Û‚Ë Ë ˜ÂÚ˚¸Ïfl Ô‰ÏÂÚ‡ÏË ·Âθfl ‚ „Ó‰. çˢËÈ ·ÓÏÊ ‚ Ó‰ÌÓÏ Ô‡Î¸ÚÓ Ì‡ ‚Ò ‚ÂÏÂ̇ „Ó‰‡ ÔÓÊËÚ¸ ÏÓÊÂÚ, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ — ÌÂÚ. á‡ÍÓÌ ÚÓ„‰‡ ÎÛ˜¯Â ÔÂÂËÏÂÌÓ‚˚‚‡Ú¸ — “é ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍÓÈ ÍÓÁËÌ ÌË˘Â„Ó êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË”. Ç 2000 „. Ú‡ÍËı ÌˢËı, ÔÓ ÓÙˈˇθÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ̇ҘËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ ÓÍÓÎÓ 62 ÏÎÌ. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. Ëı ˜ËÒÎÓ ÒÓÍ‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ 2,4 ‡Á‡ (26 ÏÎÌ.). ç‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰, ‰ÓıÓ‰˚ ̇ÒÂÎÂÌËfl ‡ÒÚÛÚ, Ô‡‚‰‡, ‰‡Ê ÔÓ ÓÙˈˇθÌ˚Ï ˆËÙ‡Ï, 60% Ó·˘Â„Ó ÔËÓÒÚ‡ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ̇ 20% Ò‡Ï˚ı ·Ó„‡Ú˚ı ÓÒÒËflÌ Ë ÚÓθÍÓ 3% — ̇ 10% Ò‡Ï˚ı ·Â‰Ì˚ı. çÓ ‚ Ö‚ÓÔ ·Â‰Ì˚Ï Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÚ, ÍÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÏÂ̸¯Â 60% Ò‰ÌÂ„Ó‰Ó‚Ó„Ó ‰ÓıÓ‰‡ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. ÖÒÎË ËÁÏÂflÚ¸ ÛÓ‚Â̸ ·Â‰ÌÓÒÚË ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ, ÚÓ ‚ 2007 „. ˜ËÒÎÓ ·Â‰Ì˚ı ‚ êÓÒÒËË ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 39,7% ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ËÎË ·ÓΠ56 ÏÎÌ. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ê‡ÁÌˈ‡ ÏÂÊ‰Û ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÙË͈ËÂÈ Ë ‡θÌ˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË — ·Óθ¯Â ˜ÂÏ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡. èÓ˜ÂÏÛ Ê ÓÚ „‡Ê‰‡Ì êÓÒÒËË ÒÍ˚‚‡˛Ú ËÒÚËÌÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ̇ ÙÓÌÚ‡ı ·Ó¸·˚ Ò ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛? ч ‚Ò ÔÓ ÚÂÏ Ê Ô˘Ë̇Ï, ˜ÚÓ Ë Ò ËÌÙÎflˆËÂÈ. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛχ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ÏËÌËχθÌ˚È ‡ÁÏÂ ÓÔ·Ú˚ ÚÛ‰‡, ÏËÌËχθÌ˚ ‡ÁÏÂ˚ ÔÂÌÒËÈ, ÔÓÒÓ·ËÈ, ÒÚËÔẨËÈ Ë ‰Û„Ëı ÒӈˇθÌ˚ı ‚˚Ô·Ú. í‡Í Á‡˜ÂÏ Ì‡Ó‰ ·‡Î‡ÏÛÚËÚ¸? ç‡Ó‰, ÍÓÚÓÓÏÛ ÛÒËÎÂÌÌÓ

ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl ÏÓÁ„Ë Ì‡ Ô‰ÏÂÚ ÓÔÂÂʇ˛˘Â„Ó ÓÒÚ‡ Á‡Ô·Ú. ÑÂÒ͇ڸ, ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ Ì ıÛ‰Ó ·˚ Ó„‡Ì˘ËÚ¸, ‡ ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚË ÚÛ‰‡. äÓÚÓÛ˛, Òӄ·ÒÌÓ “Ô·ÌÛ” ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‚Â΢ËÚ¸ ‚ ·ÎËʇȯË 12 ÎÂÚ ‚ 4 ‡Á‡.

ÅÛχÊÌ˚È ÚÛ‰ ÂÊ‰Û ÚÂÏ ÏÂʉÛ̇Ӊ̇fl ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëfl ‡Ò˜ÂÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÛ‰‡ — ˝ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ÇÇè ‚ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ˆÂ̇ı Í Ò‰Ì„ӉӂÓÈ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. à ‚ÒÂ! íÓ ÂÒÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Û·˚ÎË ˝ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰‡ ̇ ·Ûχ„ ÓÒ· ‰‡Ê ÔË ÒÚÓfl˘ÂÏ, Í‡Í ù‚ÂÂÒÚ, ÇÇè. Ä ÓÌ ‚‰¸ ‚ êÓÒÒËË ‡ÒÚÂÚ. íÂÏ ·ÓΠ‚ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ˆÂ̇ı. ÇÏÂÒÚÂ Ò ·‡ÂÎÂÏ-ÚÓ ÌÂÙÚË... Ä ÚÂÔÂ¸ ÒΉËÚ Á‡ ÎÓ‚ÍÓÒÚ¸˛ ÛÍ ÔË ‡Ò˜ÂÚ ÂÊ„ӉÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚË ‚ 2001—2007 „„. èÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ. èÓ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡‚ÂÌfl͇ ÔÓÒ˜ËÚ‡˛Ú ˝ÚÓÚ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ·ÎËÊÂ Í 2020 „Ó‰Û. чÊ ÂÒÎË ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÂÊ„ӉÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‚ 23,4% ̇ ÒÂ‰Ì˛˛ ‚Â΢ËÌÛ ÓÙˈˇθÌÓÈ ËÌÙÎflˆËË (13,7%) Á‡ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰, Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÏ ÂÊ„ӉÌ˚È ÓÒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚË ‚ Ò‰ÌÂÏ Ì‡ 9,7%. ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó Á‡‚¢‡ÌËfl èÛÚË̇ Ó· Û‚Â΢ÂÌËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ÂÊ„ӉÌ˚È ÔËÓÒÚ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ 12,2%. ë Û˜ÂÚÓÏ ÒÌËÊÂÌËfl ÓÙˈˇθÌÓÈ ËÌÙÎflˆËË (‚ 2000 „. Ó̇ ÒÓÒÚ‡‚Ë· 20,2%, ‡ ‚ 2001 „. — 18,6%), ‡ Ú‡ÍÊ ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ̉ÓÒÚ‡˛˘Ë 2,5% ÓÒÚ‡ ·Û‰ÛÚ ‚ÓÒÔÓÎÌÂÌ˚ ÛÊ ‚ ·ÎËʇȯË „Ó‰˚. ÑÓÒÚË„ÌÛÚ˚È ÓËÂÌÚË ÒÚ‡ÌÂÚ Â˘Â Ó‰ÌËÏ ‰ÛÚ˚Ï Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÛÒÔÂıÓ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.

å

Å˝·Ë, ·ÛÏ! ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl ÏÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ Ó Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÏ ‚ êÓÒÒËË ·Â·Ë-·ÛÏÂ. ÑÂÈÒÚ‚Ë-

Ç

Год Рост (%) 2001 24,0 2002 16,2 2003 24,9 2004 28,6 2005 25,3 2006 23,2 2007 21,4 Средняя величина роста производительности труда — 23,4%. Источники: Росстат, собственные расчеты автора.

ÚÂθÌÓ, ‚ 2007 „. ˜ËÒÎÓ Ӊ˂¯ËıÒfl (1602,4 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ) ̇ 8,3% Ô‚˚ÒËÎÓ ˜ËÒÎÓ ÔÓfl‚Ë‚¯ËıÒfl ̇ Ò‚ÂÚ ‚ 2006-Ï. ÅÓΠÚÓ„Ó, ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰Ìflfl Óʉ‡ÂÏÓÒÚ¸ Ô‚˚ÒË· Ì ÚÓθÍÓ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ 2004 „. (1502,5 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ), ‰Ó ˝ÚÓ„Ó fl‚Îfl‚¯ËÈÒfl ‡·ÒÓβÚÌ˚Ï ÂÍÓ‰ÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó ‚Â͇, ÌÓ Ë ‰‡ÌÌ˚ Á‡ 1992 „., ÍÓ„‰‡ Ó‰ËÎÓÒ¸ 1587,6 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ç˚̯ÌËÈ ÓÒÚ Óʉ‡ÂÏÓÒÚË Í ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‰ÂÏÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Ò ·Óθ¯ÓÈ Ì‡ÚflÊÍÓÈ. ëÂȘ‡Ò ‚ ÂÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ ‚ÒÚÛÔËÎË “‰ÂÚË ÔÂÂÒÚÓÈÍË”, ËÏÂÌÌÓ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ 80-ı ̇·Î˛‰‡ÎÒfl ÔÓÒΉÌËÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ ·˝·Ë-·ÛÏ. êÓÒÚ ˜ËÒ· Ӊ˂¯ËıÒfl ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸÒfl ¢ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‰‡ÒÚ Ó Ò· Á̇ڸ ÒÌËÊÂÌË Óʉ‡ÂÏÓÒÚË, ÙËÍÒËÛÂÏÓÂ Ò 1992 „Ó‰‡. èÓ ˜ËÒÎÛ ÛÏÂ¯Ëı êÓÒÒËfl Ú‡Í Ë Ì ‰ÓÒÚ˄· ÛÓ‚Ìfl 1992 „., ÔÂ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÍÓ„‰‡ ‚ ÏË ËÌÓÈ Û¯ÎÓ 1807,4 Ú˚Ò. ÓÒÒËflÌ. óÚÓ ÏÓÊÂÚ ·ÓΠÍ‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ó ÓÚ‡Ê‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËË? ä‡Í ÊÂ Ú‡Í — ‡ÁÌˈ‡ ÏÂÊ‰Û Ӊ˂¯ËÏËÒfl Ë ÛÏÂ¯ËÏË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÓÒÚ‡‚Ë· 477,7 Ú˚Òfl˜Ë, ‡ ̇ÒÂÎÂÌËfl ÒÚ‡ÎÓ ÏÂ̸¯Â ̇ 237,8 Ú˚Òfl˜Ë? ê‡Á„‡‰Í‡ ÔÓÒÚ‡: ‚ 2007 „. ÓÒÒËÈÒÍÓ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ËÎË 239,9 Ú˚Ò. ÏË„‡ÌÚÓ‚, ˜ÚÓ Ì‡ 81,3% ·Óθ¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò Ô‰˚‰Û˘ËÏ „Ó‰ÓÏ. êÓ‚ÌÓ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Û·˚ÎË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ 2007 „. ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Î ÏË„‡ˆËÓÌÌ˚È ÔËÓÒÚ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ÒÚ‡Ì ·ÎËÊÌÂ„Ó Á‡Û·Âʸfl. í‡Í ˜ÚÓ ‰Îfl ÓÔÚËÏËÒÚ˘Ì˚ı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ ‚ ӷ·ÒÚË ‰ÂÏÓ„‡ÙËË ‚ÂÏfl ¢ Ì ̇ÒÚÛÔËÎÓ. ä‡Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ‰Îfl Ú‡ÍËı Ê ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ Ë ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. ■■■ é·Ï‡ÌÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ‚‰flÚ ËÏˉÊÛ ‚·ÒÚË ‚ „·Á‡ı ̇ÒÂÎÂÌËfl, Á‡‰‡˛Ú ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚ ̇ÒÚÓÂÌËfl ‚ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÚÂı Ê „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ Ó·ÛÁ‰‡Ì˲ ËÌÙÎflˆËË, ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲ ·Â‰ÌÓÒÚË, ÛÎÛ˜¯ÂÌ˲ ‰ÂÏÓ„‡ÙËË, ÔË‚Ó‰flÚ Í Ó·Ï‡ÌÛ Ò‚ÓËı Ë ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÎËÚ¸Òfl ‚ Ó·‚ËÌÂÌËfl ‚ ¯ÛÎÂÒÚ‚Â Ë ·ÎÂÙÂ. ÖÒÎË Ì ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ χÒÍËÓ‚ÍÛ ÒËÏÔÚÓÏÓ‚ Ì··„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl, ÚÓ ÌË͇ÍÓ„Ó “ÛÒÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ˜Û‰‡” Ì ·Û‰ÂÚ. Ä ·ÛχÊÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËfl ‰‡Ê ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÚÛ‡ÎÂÚÌÓÈ ·Ûχ„Ë Ì ÒÏÓ„ÛÚ ÔË„Ó‰ËÚ¸Òfl.

çËÍËÚ‡ äêàóÖÇëäàâ, ‰ÓÍÚÓ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ̇ÛÍ.


В НОВОМ СВЕТЕ

14

ÇãÄëíú îÓχθÌÓ Ô‚‡ÚË‚¯ËÒ¸ ‚ „·‚ÌÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌË͇ êÓÒÒËË, èÛÚËÌ Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl Ì·ÓÊËÚÂÎÂÏ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ËÏ Î˯¸ Ó·˘Â ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í‡·ÏËÌÓÏ. êÓθ “Ôӂ҉̂ÌÓ„Ó ÔÂϸÂ‡” Ë „·‚ÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡ Á‡ÔÛÒÍ ÔÛÚËÌÒÍÓ„Ó “Ô·̇-2020” ‚˚ԇ· ̇ ‰Óβ ÔÓ͇ Â˘Â Ï‡ÎÓÁ̇ÍÓÏÓÈ ÔÛ·ÎËÍ ÙË„Û˚ — ÔÂ‚Ó„Ó Á‡Ï„·‚˚ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ à„Ófl òÛ‚‡ÎÓ‚‡. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÏÓÊÌÓ Ô‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÔÂÂ‰Ë Ò‚ÂÊÂËÒÔ˜ÂÌÌÓ„Ó “ÛÎÂ‚Ó„Ó ÓÒÒËÈÒÍËı ÂÙÓÏ” ʉÛÚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl. Ú‡‚¯ËÈ Ì‡ Á‡ ÔÛÚËÌÒÍÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ 33 ÎÂÚ Ò‡Ï˚Ï ÏÓÎÓ‰˚Ï ÏËÌËÒÚÓÏ Í‡Ò¸flÌÓ‚ÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡, à„Ó¸ òÛ‚‡ÎÓ‚ ÔÂÚẨӂ‡Î ̇ ÔÓÒÚ ÔÂϸÂ‡ ¢ ‚ 2004 „Ó‰Û. çÓ ÚÓ„‰‡ ÍÎ‡Ì ë˜Ë̇ ÔÓÚÓÎÍÌÛÎ ‚ ·ÓÒÒ˚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ “ÚÂÏÌÛ˛ ÎÓ¯‡‰ÍÛ” åËı‡Ë· î‡‰ÍÓ‚‡. òÛ‚‡ÎÓ‚Û Ô˯ÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÌÂÔÛ·Î˘ÌÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÏÓ˘ÌË͇ ÔÂÁˉÂÌÚ‡. éÚÒˉÍÛ ‚ ·˚‚¯ÂÏ Í‡·ËÌÂÚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı „ÂÌÒÂÍÓ‚ ̇ ëÚ‡ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚È ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ ˛ه͇ åÉì ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î ‰Îfl ̇‡˘Ë‚‡ÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó ‚·ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÚÂ̈ˇ·. àÏÂÌÌÓ ÔÓ‰ ̇˜‡ÎÓÏ òÛ‚‡ÎÓ‚‡ ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ÏÌÓ„Ë ˉÂË, ÍÓÚÓ˚ Á‡ÚÂÏ Î„ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚. à, ̇ÍÓ̈, ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ Ï‡Â Ó·Î‡‰‡ÚÂθ ‡ËÒÚÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ Ù‡ÏËÎËË ‚ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔË·ÎËÁËÎÒfl Í ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ˲ Ò‚ÓÂÈ Ò‡ÏÓÈ Á‡‚ÂÚÌÓÈ Ï˜Ú˚. ì òÛ‚‡ÎÓ‚‡ ÂÒÚ¸ ÏÌÓ„Ë ͇˜ÂÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ “ˉÂÓÎÓ„Û ÂÙÓÏ”. çÓ „‡‡ÌÚËÈ, ˜ÚÓ ÂÙÓÏ˚ ÔÓ-¯Û‚‡ÎÓ‚ÒÍË Û‰‡ÒÚÒfl Á‡ÔÛÒÚËÚ¸, Ò„ӉÌfl Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÌËÍÚÓ.

ë

ÄÌÚËÔÓ‰ ‚ ¯ÓÍÓ·‰Â ‡ ÙÓÌ ‚ÒÂ„Ó ÓÒڇθÌÓ„Ó ÔÛÚËÌÒÍÓ„Ó ‚ÓËÌÒÚ‚‡ à„Ó¸ òÛ‚‡ÎÓ‚ ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸Òfl Ëı ÔÓÎÌ˚Ï ‡ÌÚËÔÓ‰ÓÏ. ä‡Í Á̇˛Ú ‰‡Ê ÚËÌÂȉÊÂ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚

ç

КЛЮЧАРЬ ВВП

à„Ó¸ òÛ‚‡ÎÓ‚ – “Ôӂ҉̂Ì˚È ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ” êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË ·ÎËÊÌËÈ ÍÛ„ ÇÇè, ̇‰Ó ·˚Ú¸ ÔËÚÂˆÂÏ Ë/ËÎË ‚ÂÚÂ‡ÌÓÏ „ÓÒ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. òÛ‚‡ÎÓ‚ Ó‰ËÎÒfl ̇ óÛÍÓÚÍÂ Ë ÔË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚·ÒÚË ‚ÓÓ·˘Â Ì ‡·ÓڇΠ‚ ÒËÒÚÂÏ „ÓÒÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. Å·„Ó‰‡fl “‰ÂÁ‰ÂÌÒÍËÏ ÍÓÌflÏ” èÛÚË̇ Ò‡ÏÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ‚ Â„Ó Ò‚ËÚ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÉÂχÌËfl. òÛ‚‡ÎÓ‚ — ÒÚ‡ÒÚÌ˚È ÔÓÍÎÓÌÌËÍ Ò‡ÏÓÈ ‚‡Ê‰Â·ÌÓÈ ‰Îfl ÓÍÛÊÂÌËfl Ç·‰ËÏË‡ Ç·‰ËÏËӂ˘‡ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ‰Âʇ‚˚ — ÄÌ„ÎËË. ìÊ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì˚̯ÌËÈ ÔÂ‚˚È ‚ˈ ‚ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓÏ ÔÓfl‰Í ÂÁ‰ËÚ Ì‡ ÙË̇ΠìËϷΉÓÌÒÍÓ„Ó ÚÛÌË‡. Ö„Ó ‚ÓÒıˢÂÌË ‚ÒÂÏ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏ ÒÚÓθ ‚ÂÎËÍÓ, ˜ÚÓ Á̇ÍÓÏ˚ ҘËÚ‡˛Ú òÛ‚‡ÎÓ‚‡ Ó·‡ÁˆÓ‚˚Ï ·ËÚ‡ÌÒÍËÏ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓÓÏ, ˜Û‰ÓÏ ÔÓÔ‡‚¯ËÏ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ÔÓ˜‚Û. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ˆ‡‰‚ÓˆÂ‚ ‚ÓÍÛ„ ÇÇè ÔÓÔ‡ÎË ‚ ˝ÎËÚÛ ÚÓθÍÓ ÔÓÒΠ‚ÓÁÌÂÒÂÌËfl èÛÚË̇ ̇ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËÈ ÔÂÒÚÓÎ. òÛ‚‡ÎÓ‚ Ô˯ÂÎ ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó, ·Û‰Û˜Ë ÛÊ ‚ÂҸχ ·Ó„‡Ú˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ëÚ‡‚ ‚ 2000 „Ó‰Û ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ͇·ËÌÂ-

èÓÏÓ¯ÌËÍ ‰‚Ûı ͇ÔËÚ‡ÌÓ‚: òÛ‚‡ÎÓ‚ Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó ·ÎËÁÓÍ Ë Í èÛÚËÌÛ, Ë Í å‰‚‰‚Û. Ú‡ ÏËÌËÒÚÓ‚, à„Ó¸ à‚‡Ìӂ˘ ÔÓËÁ‚ÂÎ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏ ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÙÛÓ. Ç Ì‡Û¯ÂÌË ‚ÒÂı ‡ÔÔ‡‡ÚÌ˚ı Ó·˚˜‡Â‚ ‚ ÔÂ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÌ ÂÁ‰ËÎ Ì ̇ ÒÎÛÊ·ÌÓÏ ‡‚ÚÓ, ‡ ̇ ΢ÌÓÏ “åÂÒ‰ÂÒ” Ò ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ. ᇠ‚ÂÏfl Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl èÛÚËÌ Ë ä ÂÁÍÓ Û‚Â΢ËÎË Óθ „Ó҂·ÒÚË ‚ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. òÛ‚‡ÎÓ‚ ÚÓÊ “Á‡ ÔÓfl‰ÓÍ”. çÓ, Òӄ·ÒÌÓ Â„Ó ÙËÎÓÒÓÙËË, ÓÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ, ÚÓθÍÓ ÂÒÎË Óθ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍ ·Û‰ÂÚ ÔÓ Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ Ó„‡Ì˘Â̇. ã˛‰Ë ‚ÓÍÛ„ ÇÇè Ó·˚˜ÌÓ Ì ÒÍÎÓÌÌ˚ Í ˝ÍÒˆÂÌÚ˘ÌÓÏÛ Ôӂ‰ÂÌ˲. é· ˝Ò͇ԇ‰‡ı à„Ófl à‚‡Ìӂ˘‡ ‚ ·˚ÚÌÓÒÚ¸ Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ ‚ ÂÁˉÂ̈ËË Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ıÓ‰flÚ Î„Ẩ˚. òÛ‚‡ÎÓ‚ ÚÓ “Ó·˙fl‚ÎflÎ ‚ÓÈÌÛ” ˜ËÌÓ‚Ìˈ‡Ï ‚ ·˛Í‡ı. íÓ Î˘ÌÓ ÔÓfl‚ÎflÎÒfl ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı ·ÛÙÂÚ‡ı Ë ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡Î ‡ÔÔ‡‡Ú˜ËÍÓ‚, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌË Á‰ÂÒ¸, ‡ Ì ̇ Ò‚ÓËı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı. éÒÌӂ̇fl χÒÒ‡ ÒÓ‡ÚÌËÍÓ‚ èÛÚË̇ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÓ‚ÂÚÒÍË ÏÂÚÓ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ. òÛ‚‡ÎÓ‚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÏẨÊÏÂÌÚ‡ ‚  Í‡ÈÌËı ÙÓχı. “èӂ҉̂Ì˚È ÔÂϸÂ” Ì Û„‡ÂÚÒfl χÚÓÏ Ë ‚Ò„‰‡ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Ï ÚÓθÍÓ Ì‡ “‚˚”. é‰Ì‡ÍÓ ÓÌ Ó·ÓʇÂÚ ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ËÏ ÊÂÒÚÍË ͇̇˜ÍË Ë ÛÔÂ͇ڸ ‚ ÒÚ‡˚ı ӯ˷͇ı. èË ˝ÚÓÏ òÛ‚‡ÎÓ‚ ‚Ò„‰‡ Á‡˘Ë˘‡ÂÚ “Ò‚ÓËı” ÓÚ “ÔÓÒÚÓÓÌÌËı”. ֢ ÓÌ Û·ÂʉÂÌ, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎflı “ÚËÏ·ËΉËÌ„‡” ̇˜‡Î¸ÒÚ‚Ó ‚ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓÏ ÔÓfl‰Í ‰ÓÎÊÌÓ ÌÂÙÓχθÌÓ Ó·˘‡Ú¸Òfl Ò ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ÏË ‚ ÌÂ‡·Ó˜ÂÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. èË òÛ‚‡ÎÓ‚Â ‚Âıۯ͇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ‚· ·ÛÌÛ˛ Ò‚ÂÚÒÍÛ˛ ÊËÁ̸. íÓ ÓÌ ‚˚‚ÓÁËÎ ‚ÒÂı ̇ ·˚‚¯Û˛ ÒÚ‡ÎËÌÒÍÛ˛ “·ÎËÊÌ˛˛ ‰‡˜Û” ‚ äÛ̈‚Â. íÓ ÛÒÚ‡Ë‚‡Î ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚ ͇ڇÌËfl ̇ ÚÂÔÎÓıÓ‰‡ı. ÇÔÓ˜ÂÏ, ‰‡ÎÂÍÓ Ì ‚ÒÂÏ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÏ˚ Ëı ¯ÂÙÓÏ Á‡ÒÚÓθfl ·˚ÎË ÔÓ ‰Û¯Â. чÊ ‚ Ú‡ÍÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í òÛ‚‡ÎÓ‚ Ì ÚÓθÍÓ Ì ÚÂÔÂÎ Ô‡ÌË·‡ÚÒÚ‚‡, ÌÓ Ë Ú·ӂ‡Î, ˜ÚÓ·˚ ‚Ò ·˚ÎÓ “ˆË‚ËθÌÓ”.

20—26 ˲Ìfl 2008

èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ Â„Ó ÔËۯ͇ı ÏÌÓ„Ë ÒˉÂÎË Í‡Í Ì‡ Ë„ÓÎ͇ı. çÓ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ‚Ò˛ Â„Ó ‚ÌÂ¯Ì˛˛ ˜ÛÊÂÓ‰ÌÓÒÚ¸, Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÌÓ‚Ó„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó “Ôӂ҉̂ÌÓ„Ó ÔÂϸÂ‡” ·ÂÎÓÈ ‚ÓÓÌÓÈ ‚ ˝ÎËÚ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl. “òÛ‚‡ÎÓ‚ — ‡·ÒÓβÚÌÓ ËÂ‡ı˘Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÇÒÂı Ò‚ÓËı Á̇ÍÓÏ˚ı ÓÌ Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ‡ÒÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓ ÒÚÛÔÂ̸͇ϔ, — Ò͇Á‡Î ÏÌ ıÓÓ¯Ó Á̇˛˘ËÈ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂ‚Ó„Ó ‚ˈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÌÓ‚˚È „·‚Ì˚È Á‡Ï èÛÚË̇ ӷ·‰‡ÂÚ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍËÏ ˜ÛÚ¸ÂÏ. éÌ ÛÏÂÂÚ ÔÓÍËÌÛÚ¸ “ÚÓÌÛ˘ËÈ ÍÓ‡·Î¸”, ÔÓ͇ ¢ ÌËÍÚÓ Ì ‚ˉËÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ÚÓÌÂÚ, Ë Á‡‡Ì ҉·ڸ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ ·Û‰Û˘Â„Ó Ôӷ‰ËÚÂÎfl. ë‚ÓËÏ ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸Ì˚Ï ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËÂÏ òÛ‚‡ÎÓ‚ Ó·flÁ‡Ì χÎÓËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ, ÌÓ Ò‚Âı‚ÎËflÚÂθÌÓÏÛ ‚ ÂθˆËÌÒÍÓ ‚ÂÏfl ÓÎË„‡ıÛ ÄÎÂÍ҇̉Û å‡ÏÛÚÛ. Ç Ì‡˜‡Î 90-ı å‡ÏÛÚ ‚ÁflÎ ˛ÌÓ„Ó Ë ÒÍÓÏÌÓ„Ó ‡ÚÚ‡¯Â Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó åàч ̇ ÛÍÓ‚Ó‰fl˘Û˛ ‡·ÓÚÛ ‚ Ò‚Ó˛ ˛ˉ˘ÂÒÍÛ˛ ÙËÏÛ “Äãå-äÓÌÒ‡ÎÚËÌ„” Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ò‰ÂÎ‡Î Â„Ó ·Ó„‡Ú˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ç‡ ËÁÎÂÚ ˜ÂÌÓÏ˚‰ËÌÒÍÓ„Ó ÔÂϸÂÒÚ‚‡ ˜ÎÂÌ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ “ÒÂϸ˔ ÖθˆË̇ å‡ÏÛÚ ÔÓÏÓ„ òÛ‚‡ÎÓ‚Û Ì‡˜‡Ú¸ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ͇¸ÂÛ. Ö‰‚‡ ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡‚¯ËÈ Ò‚ÓÈ 30ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ Ò‚ÂÊÂËÒÔ˜ÂÌÌ˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ ‚‰Û„ ÒڇΠÒ͇͇ڸ Ò Ó‰ÌÓÈ Íβ˜Â‚ÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ì‡ ¢ ·ÓΠ‚‡ÊÌÛ˛: ̇˜‡Î¸ÌËÍ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ êÓÒ„ÓÒËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Á‡ÏÏËÌËÒÚ‡ ‚ ÚÓÏ Ê ‚‰ÓÏÒÚ‚Â, „·‚‡ îÓ̉‡ Ù‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡... ÇÂÒ̇ 2000 „Ó‰‡ Òڇ· ÁÂÌËÚÓÏ ÚÂÌÂ‚Ó„Ó ‚ÎËflÌËfl ÄÎÂÍ҇̉‡ å‡ÏÛÚ‡ ̇ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ‚·ÒÚ¸. Ç ÌÓ‚ÓÏ Í‡·ËÌÂÚ ÏËÌËÒÚÓ‚ Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ÔÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂ ÚË ˜ÂÎÓ‚Â͇, ·ÎËÁÍËı Í ÓÎË„‡ıÛ: Ò‡Ï ÔÂϸÂ ä‡Ò¸flÌÓ‚, ÏËÌËÒÚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë Ì‡ÛÍË ÑÓ̉ÛÍÓ‚, ÌÛ Ë, ̇ÍÓ̈, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ òÛ‚‡ÎÓ‚. çÓ Ë‰ËÎÎËfl ‰ÎË·Ҹ Ì‰Ó΄Ó. ä ‚ÂÒÌ 2003 „Ó‰‡ å‡ÏÛÚ ‚‰Û„ ӷ̇ÛÊËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó ÔÓÚÂÊ ‚ ÛÔÓ ÔÂÂÒڇΠÁ‡Ï˜‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡ÚÓ̇. ç‡ÒÏÂÚ¸ Ó·ËÊÂÌÌ˚È ÓÎË„‡ı ‚ Ô‡Â Ò ä‡Ò¸flÌÓ‚˚Ï ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ÓÚÓÏÒÚËÚ¸. èÂϸÂ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ÚÓ̇ı. íÓÚ ÓÚ‚ÂÚËÎ ÂÏÛ Ì‡ ¢ ·ÓΠÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı. èÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚Û Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚, ÍËÍË ‚ÂθÏÓÊ ·˚ÎË ÒÎ˚¯Ì˚ ‰‡Ê ‚ ÔÂϸÂÒÍÓÈ ÔËÂÏÌÓÈ. Ç ÂÁÛθڇÚ òÛ‚‡ÎÓ‚ ·ÒÚÓ˜ÍÓÈ ‚˚ÎÂÚÂÎ ËÁ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ. é‰Ì‡ÍÓ, ÍÓ„‰‡ “ÚÛÏ‡Ì ‡ÒÒÂflÎÒfl”, ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ıËÚÓÛÏÌ˚È à„Ó¸ à‚‡Ìӂ˘ ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÌË˜Â„Ó Ì ÔÓÚÂflÎ. ֢ ‰Ó Û‚ÓθÌÂÌËfl ËÁ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ ÓÌ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ÚÂÒÌ˚ ҂flÁË Ò “ÌÓ‚˚ÏË ‰ÛÁ¸flÏË” — Ä·‡Ïӂ˘ÂÏ, ÇÓÎÓ¯ËÌ˚Ï Ë ÑÂËÔ‡ÒÍÓÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ òÛ‚‡ÎÓ‚ ÔÓÒÚÓ ÔÂ¯ÂΠ̇ ÌÓ‚Û˛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ‚ ÍÂÏ΂ÒÍÛ˛ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛. óÚÓ Ê ‰Ó å‡ÏÛÚ‡ Ò ä‡Ò¸flÌÓ‚˚Ï, ÚÓ ÓÌË ‚ÒÍÓ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ ‰Îfl Ò·fl Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏ Ì·˚ÚËË. ÇÂÒÌÓÈ 2004 „Ó‰‡ ÒËÎÓ‚ËÍË ËÁ Ò˜ËÌÒÍÓ„Ó Î‡„Âfl ۷‰ËÎË èÛÚË̇, ˜ÚÓ ÔÂϸÂ‡ ̇‰Ó ÒÓ˜ÌÓ ÒÌËχڸ. ä ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ä‡Ò¸flÌÓ‚ ÒÛÏÂΠ̇ÒÚÓËÚ¸ ÔÓÚË‚ Ò·fl ‚ÎËflÚÂθÌ˚ı ÔÂÊÌËı ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚ ÚËÔ‡ ÇÓÎÓ¯Ë̇. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌËÍÚÓ Ë Ô‡Î¸ˆÂÏ Ì Ôӯ‚ÂÎËÎ, ˜ÚÓ·˚ ÂÏÛ ÔÓÏÓ˜¸. ÄÔÔ‡‡ÚÌ˚È ËÌÒÚËÌÍÚ òÛ‚‡ÎÓ‚‡ Ó͇Á‡ÎÒfl ‚ÂÌ˚Ï… èÓ˜ÚË ÔflÚ¸ ÎÂÚ ‚ ÍÂÏ΂ÒÍÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÔÓ¯ÎË ‰Îfl à„Ófl òÛ‚‡ÎÓ‚‡ ‰‡ÓÏ. Å·„Ó‰‡fl Ò‚ÓÂÏÛ ÛÏÂÌ˲ Òı‚‡Ú˚‚‡Ú¸ ‚Ò ̇ ÎÂÚÛ “ËÁ„̇ÌÌËÍ ËÁ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ” Á‡‚Ó‚‡Î ‰Ó‚ÂË ÇÇè. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ òÛ‚‡ÎÓ‚ ÒڇΠ·ÎËÁÍËÏ ÒÓ‡ÚÌËÍÓÏ å‰‚‰‚‡ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ¢ ÌËÍÚÓ Ì ҘËÚ‡Î Â„Ó ÔÂÂÏÌËÍÓÏ. èÓ˜‚‡ ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÂÁˉÂÌˆË˛ ·˚· “Û‰Ó·Â̇” ÔÓ ÔÂ‚ÓÏÛ ‡Áfl‰Û.

èβÒ˚ Ë ÏËÌÛÒ˚ ˛Ì¸ 2008 „Ó‰‡ ÒڇΠ‰Îfl à„Ófl òÛ‚‡ÎÓ‚‡ ‚ÓËÒÚËÌÛ ÚËÛÏهθÌ˚Ï. ꘸ ÔÂ‚Ó„Ó ‚ˈ ̇ ÔËÚÂÒÍÓÏ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÏ ÙÓÛÏ ‚‰ÓıÌÓ‚Ë· ‰‡Ê ڇÍËı ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ı ˆËÌËÍÓ‚, ͇ÍËÏË ÔÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌ˲ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÒÒËÈÒÍË ·ËÁÌÂÒÏÂÌ˚ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚. éÚ‰ÂθÌ˚ ¯ÛÚÌËÍË ËÁ ˜ËÌÓ‚Ì˘¸ÂÈ Ò‰˚ ‰‡Ê Ô‰ÎÓÊËÎË, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ òÛ‚‡ÎÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÂÌflÚ¸Òfl ÔÓÁ‚ˢ‡ÏË Ò ‚ˈÂ-ÔÂϸÂÓÏ à„ÓÂÏ ë˜ËÌ˚Ï. åÓÎ, ÚÂÔÂ¸ ·˚‚¯ËÈ ¯ÂÙ ÔÛÚËÌÒÍÓ„Ó ÒÂÍÂÚ‡ˇڇ ·Óθ¯Â Ì ‰ÓÒÚÓËÌ ÌÓÒËÚ¸ “ÔÓ˜ÂÚÌÓ Á‚‡ÌË” à„Ófl à‚‡Ìӂ˘‡ “̇ÒÚÓfl˘Â„Ó”. çÓ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÔÓËÁÌÂÒÚË ˜¸ Ë Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ÂÙÓÏ˚ — ˝ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ӉÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ. çÓ‚˚È ÔÂ‚˚È ‚ˈÂ-ÔÂϸÂ Ì Á‡ˆËÍÎÂÌ Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ÍÓχ̉˚. ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó Ì‡ ͇ʉÓÏ ÌÓ‚ÓÏ ÏÂÒÚ ‡·ÓÚ˚ ÓÌ ‰Ó‚ÓθÌÓ ·˚ÒÚÓ Ë ÛÒÔ¯ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰Û ËÁ “˜ÛʇÍÓ‚”. Å·„Ó‰‡fl Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓ‰ıÓ‰Û Ò„ӉÌfl òÛ‚‡ÎÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ·„‡Ú¸Òfl ̇ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı Ë ˜‡ÒÚÓ Ì ·‰fl˘Ëı ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Î˛‰ÂÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÒÙÂ. ÇÓ ‚·ÒÚË ˝ÚÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Ä͇‰ËÈ Ñ‚ÓÍӂ˘, ÏËÌËÒÚ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ùθ‚Ë‡ 燷ËÛÎÎË̇ Ë Â Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ (‡ Ú‡ÍÊÂ, ÔÓ ÒÎÛı‡Ï, ÒÓ‡‚ÚÓ ÔËÚÂÒÍÓÈ Â˜Ë ÔÂ‚Ó„Ó ‚ˈÂ) ëÚ‡ÌËÒ·‚ ÇÓÒÍÂÒÂÌÒÍËÈ. Ç ˝ÍÒÔÂÚÌÓÈ Ò‰ ÔÂ‚˚È ‚ˈ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ò‚flÁ‡Ì Ò àÌÒÚËÚÛÚÓÏ Ò‡‚ÌËÚÂθÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ Ë Ô‡‚ӂ‰ÂÌËfl ÔË Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Â ‚Ó „·‚Â Ò í‡ÎËÂÈ ï‡·Ë‚ÓÈ. ç ÏÂÌ ‚‡Ê̇fl ÓÔÓ‡ — ˜‡ÒÚ¸ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ Ç˚Ò¯ÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÔÓ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ã¸‚‡ üÍÓ·ÒÓ̇ (‰Û„‡fl ˜‡ÒÚ¸ ‚Â‰Û˘Ëı ÒÔˆӂ ˝ÚÓ„Ó ‚ÛÁ‡ ‚Ó „·‚Â Ò Ö‚„ÂÌËÂÏ üÒËÌ˚Ï Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÔÓÚÂ̈ˇθÌ˚Ï ÓÔÔÓÌÂÌÚÓÏ òÛ‚‡ÎÓ‚‡ ‚ÌÛÚË Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ äÛ‰ËÌ˚Ï). ëÔËÒÓÍ ·ÎËÁÍËı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ òÛ‚‡ÎÓ‚‡ ‚ ÒÙÂ ‚Â‰Û˘Ëı Ô‰ÔËÌËχÚÂÎÂÈ ÒÚÂÏËÚÒfl Í ·ÂÒÍÓ̘ÌÓÒÚË. ë‡Ï à„Ó¸ òÛ‚‡ÎÓ‚ Ó˘Û˘‡ÂÚ Ò·fl Ì ÚÓθÍÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓÏ, ÌÓ Ë “ÔÓÒÎÓÏ ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒڂ”. ë Íβ˜Â‚˚ÏË Ï‡„̇ڇÏË ÚËÔ‡ êÓχ̇ Ä·‡Ïӂ˘‡ ËÎË ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ Ì‡·Ë‡˛˘Â„Ó ‚ÎËflÌË ÄÎ˯Â‡ ìÒχÌÓ‚‡ ÔÂ‚˚È ‚ˈ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ Ê flÁ˚ÍÂ. åÓÊÌÓ Â˘Â ‰ÓÎ„Ó „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ‰Û„Ëı ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚ı ͇˜ÂÒÚ‚‡ı òÛ‚‡ÎÓ‚‡ ‚Ó‰Â Â„Ó Á‡‚ˉÌÓÈ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÛÏÂÌËfl “Ôӯ˷‡Ú¸ ÒÚÂÌ˚”. é‰Ì‡ÍÓ ‰‡Ê ‰ÛÁ¸fl ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂ‚Ó„Ó ‚ˈ ÔËÁ̇˛Ú: Û Â„Ó ÏẨÊÂÒÍÓ„Ó ÒÚËÎfl ÂÒÚ¸ ‰‚‡ Íβ˜Â‚˚ı ̉ÓÒÚ‡Ú͇, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl هڇθÌ˚ÏË. “òÛ‚‡ÎÓ‚ Ì ÔÓÌËχÂÚ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚Òfl ÒËÒÚÂχ ÔÓ„ÌË·, ÚÓ ÏÂÌflÚ¸ Ô‡Û ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ”, — Ò͇Á‡Î ÏÌÂ, ̇ÔËÏÂ, ·˚‚¯ËÈ ÍÓÎ΄‡ “Ôӂ҉̂ÌÓ„Ó ÔÂϸÂ‡” ÔÓ Í‡Ò¸flÌÓ‚ÒÍÓÏÛ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Û. çÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ à„Ó¸ à‚‡Ìӂ˘ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰‡‚ËÎ ÔËÌflÚË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÔÓ ËÔÓÚÂÍÂ. èË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÔÓË„ÌÓËÓ‚‡Î Á‡Ï˜‡ÌËfl ÏÌÓ„Ëı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ˜ÚÓ Á‡ÔÛÒÍ ËÔÓÚÂÍË ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌ ·ÂÁ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ÒÚÓËÚÂθÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. çÓ ÒÍÂÔÚËÍË Ó͇Á‡ÎËÒ¸ Ô‡‚˚. àÁ-Á‡ “‚‡ÌÛ‚¯Ëı ‚ ÍÓÒÏÓÒ” ˆÂÌ ÔÓÍÛÔ͇ Í‚‡ÚË˚ ÔÓ ËÔÓÚÂÍ ÔÓ Í‡χÌÛ Î˯¸ ÏËÁÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÓÒÒËÈÒÍËı „‡Ê‰‡Ì. Ç Ô‰ÒÚÓfl˘Ë ‰‚‡ „Ó‰‡ “Ôӂ҉̂Ì˚È ÔÂϸÂ” ÎË·Ó ‚ÓȉÂÚ ‚ ËÒÚÓ˲ Í‡Í ‡ıËÚÂÍÚÓ “¯Û‚‡ÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓ˚‚‡” (ÍÓ̘ÌÓ, ÓÙˈˇθÌÓ Â„Ó Ì‡ÁÓ‚ÛÚ “ω‚‰‚ÒÍËÏ” ËÎË “ÔÛÚËÌÒÍËÏ”). ãË·Ó ÂÏÛ Ô‰ÒÚÓËÚ Á‡ÌflÚ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ‰ÂÔÂÒÒË‚ÌÓ-‰ÎËÌÌÓÏ fl‰Û ÌÂÁ‡‰‡˜ÎË‚˚ı „ÓÂ-ÂÙÓχÚÓÓ‚. íÂڸ„Ó, ‚ˉËÏÓ, Ì ‰‡ÌÓ.

à

åËı‡ËÎ êéëíéÇëäàâ.


Moscow

Nonstop from Chicago Book now on AA.com

AmericanAirlines and AA.com are marks of American Airlines, Inc. oneworld is a mark of the oneworld Alliance, LLC.


В НОВОМ СВЕТЕ

‡Ú‡Î¸fl é΄ӂ̇, fl ‚‡Ï Á‡‚Ë‰Û˛: ‚˚ ÊË‚ÂÚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Í‡ÒË‚ÂȯËı „ÓÓ‰Ó‚ ÏË‡... ç‡Ú‡Î¸fl çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚‡: - åÌ ÚÛ‰ÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸, fl Á‡ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔË‚˚Í· Í Å‡ÒÂÎÓÌÂ, ÒÏÓÚ˛ ̇ Ì „·Á‡ÏË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÊËÚÂÎfl. çÓ Î˛‰Ë ² ‚ÓÒıˢ‡˛ÚÒfl, Ë ÏÂÌfl ˝ÚÓ ‡‰ÛÂÚ. àÁÛÏËÚÂθÌ˚È Ò‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒÍÓÈ „ÓÓ‰, Ò ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÓÈ, ÔËflÚÌ˚Ï ÍÎËχÚÓÏ, ‚ ÌÂÏ ÏÌÓ„Ó ÊËÁÌË Ì‡ ÛÎˈ‡ı. å‡ÒÒ‡ ÏÛÁ‚, ËÒÚÓ˘ÂÒÍËı Á‰‡ÌËÈ. åÓÒÍË ÔÎflÊË – Ë ÚÛÚ ÊÂ, ‚ ÔÓÎÛÚÓ‡ ˜‡Ò‡ı ÂÁ‰˚, ÔÓÔ‡‰‡Â¯¸ ‚ „Ó˚, ÏÓÊÌÓ Í‡Ú‡Ú¸Òfl ̇ Î˚ʇı. àË̇ çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚‡: - ü ÚÓ Ê ҇ÏÓ ÏÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸ Ó å‡‰ˉÂ. 凉ˉˆ˚ – ÓÚ Ï‡Î‡ ‰Ó ‚ÂÎË͇ - Ó˜Â̸ β·flÚ „ÛÎflÚ¸, ·Î‡„Ó ÂÒÚ¸ „‰Â, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÊËÁ̸ ̇ ÛÎˈ‡ı ·¸ÂÚ Íβ˜ÓÏ, Á‡ÏË‡fl Î˯¸ ÔÓ‰ ÛÚÓ. íÂı, ÍÚÓ Ê·ÂÚ ‚˚·‡Ú¸Òfl Á‡ „ÓÓ‰, ÔËÏÂÚ Á̇ÏÂÌËÚ˚È „ÓÌÓÎ˚ÊÌ˚È ÍÛÓÚ ç‡‚‡ÒÂ‡‰‡ ‚ „ÓÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â ë¸Â‡ ‰Â ÉÛ‡‰‡‡Ï‡, ÒÓ‚ÒÂÏ ·ÎËÁÍÓ ÓÚ ÒÚÓÎˈ˚. - Ç ‡Á΢Ì˚ı ËÒÚÓ˘ÂÒÍËı ËÒÚÓ˜ÌË͇ı ÛÔÓÏË̇˛ÚÒfl çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚. éÌË ÍÚÓ - ‚‡¯Ë Ó‰ÌÓÙ‡ÏËθˆ˚? ç.ç.: - çÂÚ, ̇¯Ë ‰‡ÎÂÍË Ô‰ÍË! åÌÓ„Ë ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÒÚ‡‚ËÎË ÒΉ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË. àı Ù‡ÏËθÌ˚È „Â· ÔÓϘÂÌ 1375 „Ó‰ÓÏ. êÓ‰Ó̇˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ·˚Î ûËÈ òÂθ, ÔË·˚‚¯ËÈ ‚ êÓÒÒ˲ ËÁ ò‚ˆËË. Ç 1242 „Ó‰Û ÔÓÚÓÏÓÍ òÂÎfl ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚË ‚ ·ËÚ‚Â Ò Ú‚ÚÓÌÒÍËÏË ˚ˆ‡flÏË Ì‡ θ‰Û óÛ‰ÒÍÓ„Ó ÓÁÂ‡, ÓÌ ÔË‚ÂΠ̇ ÔÓ‰ÏÓ„Û ÍÌflÁ˛ ÄÎÂÍ҇̉Û ç‚ÒÍÓÏÛ ÌÓ‚˚ ÒËÎ˚. ᇠ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓÁ‚ˢ çÓ‚ÓÒËΈ, ‡ Â„Ó ‰ÂÚË, ‚ÌÛÍË Ë Ô‡‚ÌÛÍË ÒÚ‡ÎË çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚ÏË. é‰ËÌ ËÁ çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚ı ÒÎÛÊËÎ ÔÓÒÚÂθÌ˘ËÏ Û à‚‡Ì‡ ÉÓÁÌÓ„Ó. Ç Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡Î Óχ̇ “ÇÓÈ̇ Ë ÏË” ÙÂÈÎË̇ ËÏÔÂ‡Úˈ˚ ÄÌ̇ 臂Îӂ̇ òÂÂ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í ÍÌflÁ˛ LJÒËÎ˲: “ç ÏÛ˜¸Ú ÏÂÌfl. çÛ, ˜ÚÓ Ê ¯ËÎË ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ‰ÂÔÂ¯Ë çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚‡?” ꘸ Ó̇ ‚· Ó çËÍÓ· çËÍÓ·‚˘ çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚Â, ÍÓÚÓ˚È ‚ ̇˜‡Î XIX ‚Â͇, ‚ ˆ‡ÒÚ‚Ó‚‡ÌË ÄÎÂÍ҇̉‡ I, ·˚Î ÔÓÒÎÓÏ êÓÒÒËË ‚ ÄÌ„ÎËË, ‡‚ÚÓÓÏ ÔÓÂÍÚ‡ ÔÂ‚ÓÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ äÓÌÒÚËÚÛˆËË, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, Ú‡Í Ë Ì ‚‚‰ÂÌÌÓÈ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. çËÍÓÎ‡È I ̇Á̇˜ËÎ Â„Ó „Û·Â̇ÚÓÓÏ Ç‡¯‡‚˚, Á‡ÚÂÏ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ‚Ó „·‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ë Í‡·ËÌÂÚ‡ ÏËÌËÒÚÓ‚... - Äه̇ÒËÈ îÂÚ ‚ Ò‚ÓËı ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËflı ÚÂÔÎÓ ÓÚÁ˚‚‡ÂÚÒfl Ó ÔÓÏ¢Ë͇ı çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚ı. Ä Â˘Â fl „‰Â-ÚÓ ‚˚˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ èÛ¯ÍËÌ, ÍÓ„‰‡ ÊËÎ ‚ çËÊÌÂÏ, ÂÁ‰ËÎ ‚

èé ãûÅÇà Ä ÒÌ˚ ËÏ ÒÌflÚÒfl ÔÓ-ÛÒÒÍË

ÒÂÎÓ ÄÔ‡ÍÒËÌÓ ‚ „ÓÒÚË Í ‰Û„ËÏ ÔÓÏ¢Ë͇Ï, ÚÓÊ çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚Ï, Ë Î˛·ÂÁÌ˘‡Î Ò Ëı ‰Ó˜Â¸ÏË – ç‡ÒÚ‡Ò¸ÂÈ Ë Ç‡‚‡ÓÈ, ıÓÚfl ÓÌË ‰ÛÎËÒ¸ ̇ ÌÂ„Ó Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ «Û·ËÎ ãÂÌÒÍÓ„Ó, ‚ÏÂÒÚ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‡ÌËÚ¸ ‚ ÛÍÛ ËÎË ‚ ÔΘӻ... ç.ç.: - ì‚˚, Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ ˝ÚÓÈ ‚ÂÚ‚Ë çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚ı ÔÓ˜ÚË Ì ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. Ä ÍÓθ Á‡¯Î‡ ˜¸ Ó èÛ¯ÍËÌÂ, ÚÓ ‚‡Ï ËÌÚÂÂÒÌÓ ·Û‰ÂÚ ÛÁ̇ڸ, ˜ÚÓ ÏÓfl ·‡·Û¯Í‡ ÔÓ ÓÚˆÛ – é脇 ÑËÏËÚË‚̇ ÉÓ̘‡Ó‚‡, ·˚· ‚ÌÛ˜‡ÚÓÈ ÔÎÂÏflÌÌˈÂÈ Â„Ó ÊÂÌ˚ - ç‡Ú‡Î¸Ë çËÍÓ·‚Ì˚ ÉÓ̘‡Ó‚ÓÈ. - Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ‚‡¯Â ÏÌÂÌËÂ Ó Á‡ÏÂÚ͇ı ÄÌÌ˚ ÄıχÚÓ‚ÓÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ó̇ ËÁ·„‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ‚ÂÒ˲ Ó Ô˘Ë̇ı „Ë·ÂÎË èÛ¯ÍË̇ Ë Ó ÚÓÈ ÓÎË, ÍÓÚÓÛ˛ Ò˚„‡ÎË ÒÂÒÚ˚ ÉÓ̘‡Ó‚˚, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ – ç‡Ú‡Î¸fl, ıÓÚfl Ë ÄÎÂÍ҇̉‡ Ì ·ÂÁ „Âı‡. Ç‡Ï ˝Ú‡ ‚ÂÒËfl Ì ͇ÊÂÚÒfl ÒÔÓÌÓÈ? ç.ç.: - ì Ì‡Ò ‚ ÒÂϸ ˝ÚÓ Ó·ÒÛʉ‡ÎÓÒ¸, Ë ·‡·Û¯Í‡ „Ó‚ÓË·, ˜ÚÓ ‚ ËÒ-

àË̇ çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚‡

ëÎÓ‚ÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡Â¯¸Òfl ‚Ó ‚ÂÏÂ̇, ÍÓ„‰‡ ‰Îfl ‚Óflʇ Á‡ „‡ÌËˆÛ Ì ӷflÁ‡ÚÂθÌÓ ÔÓÍˉ‡Ú¸ ‰Óχ¯Ì ÍÂÒÎÓ - ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ˜‡Ò «äÎÛ·‡ ÍËÌÓÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ËÈ» Ë ÓÚ‰‡Ú¸Òfl ̇ ‚Óβ ûËfl ëÂÌÍ‚˘‡: ÓÌ ‚Ò ÔÓ͇ÊÂÚ, Ó·Ó ‚ÒÂÏ ‡ÒÒ͇ÊÂÚ... è‡‚‰‡, ̇ ÒÂÈ ‡Á ÏÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Ì ÚÂ΂ËÁÓ, ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ, ˜ÚÓ·˚ Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ àÒÔ‡Ì˲ ÒÂÒÚ‡Ï çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚Ï: ‚̇˜‡Î ç‡Ú‡Î¸Â é΄ӂÌ ‚ ŇÒÂÎÓÌÛ, Á‡ÚÂÏ àËÌ é΄ӂÌ ‚ 凉ˉ. “ê‡‰Ë ÌÂÒÍÓθÍËı ÒÚÓ˜ÂÍ ‚ „‡ÁÂÚ” ÔÓ‰ Û·ËÍÓÈ, ÍÓÚÓÓÈ ‰‡‚ÌÓ ÛÊ ÒÚ‡ÎË ÚÂÒÌ˚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Ô‰ÂÎ˚.

àëèÄçäà

êìëëäéÖ áÄêìÅÖÜúÖ

20—26 ˲Ìfl 2008

ç‡Ú‡Î¸fl çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚‡.

16

ÚÓËË Ò Ñ‡ÌÚÂÒÓÏ Ë ÉÂÍÍÂÌÓÏ Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ÌÂÔ‡‚‰˚, ̉ӷ˚ı ÒÔÎÂÚÂÌ Ë ‰ÓÏ˚ÒÎÓ‚. Ç ‡‰ÂÒ ç‡Ú‡Î¸Ë çËÍÓ·‚Ì˚ ‚˚Ò͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ÛÔÂÍË, ÍÓÚÓ˚ı Ó̇ Ì Á‡ÒÎÛÊË·. ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ÍÌË„‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÔÂÂÔËÒ͇ ÒÂÒÚÂ ÉÓ̘‡Ó‚˚ı Ò Ëı ÒÚ‡¯ËÏ ·‡ÚÓÏ ÑËÏËÚËÂÏ, ̇¯ËÏ Ò àËÌÓÈ Ô‡Ô‡‰Â‰ÓÏ. èÓ ˝ÚËÏ ÔËÒ¸Ï‡Ï ÏÓÊÌÓ ‚Ò ÔÓ-ËÌÓÏÛ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡Ú¸. à.ç.: - óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ̇¯Â„Ó Ó‰ÒÚ‚‡, ÚÓ ÏÌÓ„Ë ÏÓË Á̇ÍÓÏ˚Â, Ó ÌÂÏ ‰‡Ê Ì ÔÓ‰ÓÁ‚‡fl, „Ó‚ÓËÎË Ó ÏÓÂÏ ÒıÓ‰ÒÚ‚Â Ò ç‡Ú‡Î¸ÂÈ ÉÓ̘‡Ó‚ÓÈ. à ÓÚˆ ÛÚ‚Âʉ‡Î, ˜ÚÓ fl ‚̯ÌÓÒÚ¸˛ Ë ı‡‡ÍÚÂÓÏ Ôӯ· ‚ ÉÓ̘‡Ó‚˚ı. - ɉ ÊË‚ÛÚ Ò„ӉÌfl ÔÓÚÓÏÍË ÉÓ̘‡Ó‚˚ı Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÎË ‚˚ Ò ÌËÏË Ò‚flÁ¸? ç.ç.: - ë ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ËÁ ÌËı Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl – ˝ÚÓ Ì‡¯Ë ÚÓ˛Ó‰Ì˚ ÒÂÒÚ˚ Ë ·‡Ú¸fl. àË̇ Ë ç‡Ú‡Î¸fl ÉÓ̘‡Ó‚˚ ÊË‚ÛÚ ‚ åÓÒÍ‚Â, ÑËÏËÚËÈ – ‚ êÛÒÒ ̇ Ò‚Â ÅÓ΄‡ËË. íÓ˛Ó‰Ì˚ ·‡Ú¸fl à„Ó¸ Ë é΄, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, ÛÏÂÎË. ç‡¯Ë Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÔÓ „Ó̘‡Ó‚ÒÍÓÈ ÎË-

ÌËË ÊË‚ÛÚ ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ ¯Ú‡Ú îÎÓˉ‡, ‚ ÌÓ‚ÂÊÒÍÓÏ „ÓӉ ë‡ÔÒ·Ó„Â... - Ä Í‡Í ÒÍ·‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÊËÁ̸ Ë ÒÛ‰¸·‡ ‚‡¯ÂÈ ‚ÂÚ‚Ë çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚ı? ç.ç.: - Ň·Û¯ÍËÌ ÏÛÊ, ̇¯ ‰Â‰ ãÂÓÌˉ çËÍÓ·‚˘ çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚ ÒÎÛÊËÎ ‚ ÅÂÎÓÈ ‡ÏËË, ‚Ó‚‡Î ÔÓÚË‚ Í‡ÒÌ˚ı. Ç 1920 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ É‡Ê‰‡ÌÒ͇fl ‚ÓÈ̇, çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚ Ò ÔÓ‰ÓÒÚÍÓÏ-Ò˚ÌÓÏ, ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË Ì‡¯ËÏ ÓÚˆÓÏ, ‚˚Âı‡ÎË ˜ÂÂÁ çÓ‚ÓÓÒÒËÈÒÍ ‚ û„ÓÒ·‚˲. íÛ‰‡ ÔÂÂÂı‡Î ͇‰ÂÚÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Û˜ËÎÒfl ÓÚˆ. á‡ÍÓ̘˂ „Ó, ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒÚËÔÂÌ‰Ë˛ ̇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ۘ·˚ ‚ Ô‡ÊÒÍÓÏ ä‡ÎÓ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, Ë ‚Òfl ÒÂϸfl ÓÚÔ‡‚Ë·Ҹ ‚ óÂıÓÒÎÓ‚‡Í˲. - ç ·Û‰¸ Ú‡ÍËı ÒÚ‡Ì, Í‡Í û„ÓÒ·‚Ëfl Ë óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËfl, ‚ÂҸχ Ô˜‡Î¸ÌÓÈ ·˚· ·˚ ÒÛ‰¸·‡ ËÁ„̇ÌÌËÍÓ‚ êÓÒÒËË... ç.ç.: - ü ˜‡ÒÚÓ Ó· ˝ÚÓÏ ‰Ûχ˛. óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËfl ÔËÌËχ· Í Ò· ÛÒÒÍÛ˛ ˝ÏË„‡ˆË˛, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÓ„‰‡¯ÌËÈ Â ÔÂÁˉÂÌÚ íÓχ¯ å‡Ò‡ËÍ, ‚ˉÌ˚È ÚÂÓÂÚËÍ Ô‡ÌÒ·‚ËÁχ, ·˚Î ·Óθ¯ËÏ ÛÒÓÙËÎÓÏ, ÔË ÌÂÏ ‚ è‡„ ÒÎÓÊËÎÒfl ÛÒÒÍËÈ ÍÛθÚÛÌ˚È ˆÂÌÚ, ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ·˚ÎË Û˜ÂʉÂÌ˚ ÒÚËÔẨËË ‰Îfl ÛÒÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. Ň·Û¯Í‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ χÚÂË, ã˛‰ÏË· à‚‡Ìӂ̇ ë‡ÌÚ‡ÌÛ‚‡, Ë Â ‚ÚÓÓÈ ÏÛÊ, ËÌÊÂÌÂ Ä̉ÂÈ Ä̉‚˘ äÓÌ‡‰Ë, ‰Ó éÍÚfl·¸ÒÍÓÈ ‚ÓβˆËË ÊËÎË ‚ 낇ÒÚÓÔÓÎÂ. èËÏÂÌÓ ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl, ˜ÚÓ Ë çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚˚, ÓÌË ·ÂʇÎË ‚ íÛˆË˛, ‚ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓθ, ‡ ÒÔÛÒÚfl ÌÂÍÓÚÓ˚È ÒÓÍ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ óÂıÓÒÎÓ‚‡Í˲, „‰Â χÏËÌ ÓÚ˜ËÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‡·ÓÚÛ Ì‡ Á‡‚Ӊ ‚ èËθÁÂÌÂ. ç‡¯Ë Ó‰ËÚÂÎË - é΄ çÓ‚ÓÒËθˆÓ‚ Ë Äη ë‡ÌÚ‡ÌÛ‚‡ - ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎËÒ¸ Ë ÔÓ‚Â̘‡ÎËÒ¸ ‚ è‡„Â, fl Û ÌËı Ӊ˷Ҹ ‚ 1941 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËfl ÛÊ ·˚· Á‡ÌflÚ‡ ÌÂψ‡ÏË. éÚˆ ÓÍÓ̘ËÎ ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚È Ù‡ÍÛθÚÂÚ è‡ÊÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ‡·ÓڇΠ̇ Ô‰ÔËflÚËflı ÍÓÏÔ‡ÌËË «òÍÓ‰‡», Ì ҂flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ‚˚ÔÛÒÍÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. çÂψ˚, ‚Áfl‚ ‚ Ò‚ÓË ÛÍË ‚Ò ÍÛÔÌ˚ ˜Â¯ÒÍË Á‡‚Ó‰˚ Ë Ù‡·ËÍË, ÛÒ·ÎË Â„Ó Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ Á‡ÌflÚÛ˛ ËÏË ˜‡ÒÚ¸ èÓθ¯Ë, ‚ „ÓÓ‰ÓÍ ê˚·ÌËÍ, ÚÛ‰‡ Ë Ï˚ ‚ÒΉ Á‡ ÌËÏ ÔÂÂÂı‡ÎË. éÌ ‚ÓÒÂϸ ˜‡ÒÓ‚ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ‚ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÏ ·˛Ó, ¢ ‚ÓÒÂϸ ˜‡ÒÓ‚ ÍÓԇΠ͇ÚÓÙÂθ ̇ ÔÓΠ– Ú‡Í ÂÏÛ ·˚ÎÓ Ì‡Á̇˜ÂÌÓ. èÓÚÓÏ Ï˚ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ‚ ‡‚ÒÚËÈÒÍÓÏ „ÓӉ͠í‡ÛÌ, ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓÒÂÎÂÌËÈ ‰Îfl ·ÂÊÂ̈‚ ËÁ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÒÚ‡Ì - ÔÓÎflÍÓ‚, ÔË·‡ÎÚÓ‚, ÛÍ‡Ë̈‚, ·ÂÎÓÛÒÓ‚, ÛÒÒÍËı. è‡Ô ۉ‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚÓËÚ¸Òfl ˜ÂÚÂÊÌËÍÓÏ ‚ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÏ ·˛Ó „ÓÓ‰‡ ãË̈, ÓÌ ÓÚÔ‡‚ÎflÎÒfl ÚÛ‰‡ Á‡ 50 ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ̇ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â, Ú‡Ï ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‚Ò˛ ̉Âβ, ̇ ‚˚ıÓ‰Ì˚ ÔËÂÁʇΠ‰ÓÏÓÈ. ÇÓÈ̇ ¯Î‡ Í ÍÓ̈Û. í‡ÛÌ, ‚‡ÊÌ˚È ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È ÛÁÂÎ, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ·ÓÏ·ËÎË ÒÓ˛ÁÌËÍË. ã˛‰Ë ÛÍ˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ ·ÓÏ·ÓÛ·ÂÊˢÂ, ÔflÚ‡ÎËÒ¸ ‚ Ú‡Ì¯Âflı, ÍÚÓ Ì ÛÒÔ‚‡Î Û·Âʇڸ ËÁ ‰Óχ – ÔÓÒÚÓ Á‡ÎÂÁ‡Î ÔÓ‰ ÍÓ‚‡Ú¸. Ç Ó·˘ÂÏ, ÊËÚ¸ ·˚ÎÓ ÏÓÊÌÓ... Ç ‡ÔÂΠ1945 „Ó‰‡ Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ ‡‰ËÓ ÛÒÎ˚ı‡ÎË, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍË ‚ÓÈÒ͇ ‚ÓÚ-‚ÓÚ ‚ÓÁ¸ÏÛÚ ÇÂÌÛ. àÌÒÚËÌÍÚ, Ò·‚‡ ÅÓ„Û, ËÏ ÔÓ‰Ò͇Á‡Î: ÌÛÊÌÓ Û·Â„‡Ú¸, Ë̇˜Â ÔÓÔ‡‰ÂÏ ‚ ëëëê, ‡ ‰Îfl Ì‡Ò ˝ÚÓ ÓÁ̇˜‡ÎÓ Ó‰ÌÓ - ·„Â¸ ‰Îfl «Ô‰‡ÚÂÎÂÈ Ó‰ËÌ˚». å˚ Ò Ï‡ÏÓÈ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÎÂʇÎË ‚ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ, Ó·Â ·ÓÎÂÎË Ò͇·ÚËÌÓÈ. å‡Ï‡ ·˚· ·ÂÂÏÂÌ̇ ÏÓÂÈ ÒÂÒÚÓÈ, ıӉ˷ ̇ ÔÓÒΉÌËı ̉ÂÎflı, Ë ‚‡˜ Ì ıÓÚÂΠ ÓÚÔÛÒ͇ڸ. éÚˆ ÔÓ‰ÔË҇Π·Ûχ„Û, ˜ÚÓ ·ÂÂÚ Ì‡ Ò·fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl, Ë Ï˚ ‚ÒÂÈ ÒÂϸÂÈ Ì‡ ‰‚Ûı ‚ÂÎÓÒËÔ‰‡ı ÔÓ͇ÚËÎË ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÉÂχÌËË, ÒÔ‡Ò‡flÒ¸ ÓÚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı «‚ÓËÌÓ‚-ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎÂÈ». - à ·ÂÂÏÂÌ̇fl χχ - ÚÓÊ ̇ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â?!.

ç.ç.: - ч, Ë Â˘Â ÏÂÌfl ‚ÂÁ· ‚ ÔÎÂÚÂÌÓÏ ÒÚÛθ˜ËÍÂ, ÛÍÂÔÎÂÌÌÓÏ Ì‡ ÛÎÂ. Ä Ô‡Ô‡ Í Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Û ÔˈÂÔËÎ Ì·Óθ¯Û˛ ÚÂÎÂÊÍÛ, ‚ ÌÂÈ ÎÂʇÎË ‚Ò ̇¯Ë ÔÓÊËÚÍË: Ó‰Âfl·, Ó‰Âʉ‡. èÓÂÁ‰‡ Ì ıÓ‰ËÎË, Ë ˝ÚÓ ·˚· ‰ËÌÒÚ‚ÂÌ̇fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÂı‡Ú¸. å‡ÎÓ ÍÚÓ ‚ ̇¯ÂÏ ÔÓÒÂÎÂÌËË ¯ËÎÒfl ̇ ˝ÚÓÚ ¯‡„. äÓ„‰‡ Ô‡Ô‡ ÒÏÓ„ ÚÛ‰‡ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ Á‡·‡Ú¸ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ̇¯Ë ‚¢Ë, ÓÌ ÌËÍÓ„Ó Ú‡Ï Ì Á‡ÒÚ‡Î: ‚ÒÂı ÔÂ‰‡ÎË ëÓ‚ÂÚ‡Ï. ç‰ÂÎË ˜ÂÂÁ ‰‚ Ï˚ ‰Ó·‡ÎËÒ¸ ‰Ó Ň‚‡ËË. èÓ ‰ÓÓ„Â ÛÁ̇ÎË, ˜ÚÓ ÍÓ̘Ë·Ҹ ‚ÓÈ̇. à.ç.: - í‡Ï, ‚ Ň‚‡ËË, ‚ ‚ÓÂÌÌÓÏ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ Û „ÓÓ‰‡ è‡ÒÒ‡Û, fl Ӊ˷Ҹ 19 χfl 1945 „Ó‰‡. å‡Ï‡ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î‡, Í‡Í ÚÛ‰ÌÓ ÂÈ Ô˯ÎÓÒ¸ ÒÓ ÏÌÓÈ, ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌÓÈ, ̇ Û͇ı: Ì„‰Â ·˚ÎÓ ÒÓ„ÂÚ¸ ‚Ó‰˚, Ó ÌÓχθÌÓÏ ‰ÂÚÒÍÓÏ ÔËÚ‡ÌËË ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÚÓθÍÓ Ï˜ڇڸ... ç.ç.: - ëÓ˛ÁÌËÍË ‚Ò˛‰Û ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÍÓÌÚÓθÌÓ-ÔÓÔÛÒÍÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚, ·ÂÊÂ̈‡Ï Á‡Ô¢‡ÎÓÒ¸ ÔÓÍˉ‡Ú¸ ÏÂÒÚÓ Ô·˚‚‡ÌËfl. íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ˜ÂÂÁ “ä‡ÒÌ˚È äÂÒÚ” ÓÚ˚Ò͇ÎËÒ¸ ‚ å˛ÌıÂÌ ԇÔËÌ˚ ·‡Ú Ë ÒÂÒÚ‡. è‡Ô‡, ̇‚Ó‰fl ÒÔ‡‚ÍË, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ÒÚÂÚËÎ ÛÒÒÍÛ˛ ‰ÓÍÚÓ¯Û, Á̇ÍÓÏÛ˛ ¢ ÔÓ è‡„Â. ÑÓÍÚÓ¯‡ ‚˚‚ÂÁ· Ì‡Ò ˜ÂÂÁ äèè ̇ χ¯ËÌ «ÒÍÓÓÈ ÔÓÏӢ˻, Ë Ï˚ ‰Ó·‡ÎËÒ¸ ‰Ó å˛ÌıÂ̇. - íÂÔÂ¸ fl ÔÓÔÓ·Û˛ Û„‡‰‡Ú¸: Ó‰ËÚÂÎË Á‡ÔËÒ‡ÎË ‚‡Ò ‚ ¯ÍÓÎÛ ÔË ‰ÓÏ «åËÎÓÒÂ‰Ì˚È Ò‡Ï‡flÌËÌ», ‚ÂÌÓ? ç.ç.: - íÓ˜ÌÓ, ‚ ¯ÍÓÎÛ ÓÚˆ‡ ÄÎÂÍ҇̉‡, ÂÂ Ú‡Í Á‚‡ÎË ÔÓ ËÏÂÌË ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎfl, Ô‡‚ÓÒ·‚ÌÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌË͇ ÄÎÂÍ҇̉‡ äËÒÂ΂‡. Ä ‚˚ Ó ÌÂÈ ÚÓÊ Á̇ÂÚÂ? - åÌÓ„Ë ËÁ ÚÂı, Ò ÍÂÏ fl ‡Ì¸¯Â ÔÓ‚Ó‰ËÎ ËÌÚÂ‚¸˛, ÔÓÒ¢‡ÎË ˝ÚÛ ¯ÍÓÎÛ Ë ÚÂÔÎÓ ‚ÒÔÓÏË̇˛Ú ÓÚˆ‡ ÄÎÂÍ҇̉‡ Ë Â„Ó ÒÛÔÛ„Û, χÚÛ¯ÍÛ ä‡ÎÎËÒÚÛ. à.ç.: - å˛ÌıÂÌ ÒÚ‡¯ÌÓ ÔÓÒÚ‡‰‡Î ÓÚ ·ÓÏ·ÂÊÂÍ, ̇ÈÚË ÔËÒÚ‡Ìˢ ÒÚÓËÎÓ Ì‡¯ËÏ Ó‰ËÚÂÎflÏ Ó„ÓÏÌÓ„Ó ÚÛ‰‡. é͇Á‡‚¯ËÒ¸ ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÓÍÍÛÔ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÁÓÌÂ, ÓÌË ÔÓ‰‡ÎË ÔÓ¯ÂÌË ̇ ‚˙ÂÁ‰ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚, ÌÓ Ì ÔÓÔ‡ÎË ‚ ˜ËÒÎÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚˜ËÍÓ‚, Ë ‚ 1948 „Ó‰Û Ì‡Ï Ô˯ÎÓÒ¸ Âı‡Ú¸ ‚ ÇÂÌÂÒÛ˝ÎÛ. ç.ç.: - Ç ä‡‡Í‡Ò ·˚· ·Óθ¯‡fl ÍÓÎÓÌËfl ÛÒÒ͇fl, Ô‡‚ÓÒ·‚̇fl ˆÂÍÓ‚¸, ÔË ˆÂÍ‚Ë – ¯ÍÓ·, „‰Â ÏÂÌfl ̇ۘËÎË ÔËÒ‡Ú¸ Ë ˜ËÚ‡Ú¸, ‰‡ÎË ÔÂ‚˚ ÛÓÍË ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË. å˚ Ú‡Ï ÔÓÊËÎË ‰Â‚flÚ¸ ÎÂÚ, Ô‡ÏflÚ¸ Ó ÒÚ‡Ì ÒÓı‡ÌËÎË Ò‡ÏÛ˛ ‰Ó·Û˛. Ç 1957 „Ó‰Û Ì‡¯‡ ÒÂϸfl ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÓԇ· ‚ òÚ‡Ú˚, „‰Â Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ÏÌÓ„Ë ̇¯Ë Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË. ç‡Ï Ì ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÂÁÍÓ ÏÂÌflÚ¸ ÍÎËχÚ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ‚˚·‡ÎË å‡È‡ÏË. çÓ Ú‡Ï Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ʇ˜Â, ˜ÂÏ ‚ ÇÂÌÂÒÛ˝ÎÂ, Ë Ï˚ ÔÓ‰‡ÎËÒ¸ ̇ Ò‚Â, ‚ ëË‡Í¸˛Á, ¯Ú‡Ú 縲-âÓÍ. å‡Ï‡ Òڇ· ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‚ Syracuse University, fl ÔÓÒÚÛÔË· ̇ ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚È Ù‡ÍÛθÚÂÚ Rhode Island School of Design, ÌÓ ‚ÒÍÓ ÔÂ‰Ûχ· Ë ÔÂ¯· ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, ̇ Ù‡ÍÛθÚÂÚ ÛÒÒÍÓÈ Ë ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ ÙËÎÓÎÓ„ËË. - í‡ÍÓÈ ÂÁÍËÈ ÔÂÂıÓ‰ – ‚Ó ËÏfl ˜Â„Ó? ç.ç.: - ü ¢ ‚ ‰ÂÚÒڂ Ϙڇ· ÊËÚ¸ ‚ àÒÔ‡ÌËË, ‰‡Ê ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰Ì‚ÌËÍ ӷ ˝ÚÓÏ ÔË҇·. óÚÓ·˚ ˝ÚÛ Ï˜ÚÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸, Ô˯ÎÓÒ¸ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ‡ÒÔË‡ÌÚÛÛ. ÄÏÂË͇ÌÒÍËÈ Middlebury College ËÏÂÎ ÙËÎˇΠ‚ 凉ˉÂ, Ë fl ÔÓÂı‡Î‡ ÚÛ‰‡ Á‡ Masters degree ÔÓ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ. ùÚÓ Á‡ÌflÎÓ „Ó‰. åÌ ÔÓ‚ÂÁÎÓ: fl ۘ˷Ҹ Û ÎÛ˜¯Ëı ÔÓÙÂÒÒÓÓ‚ – ÔÓ˝ÚÓ‚, ÔÓÁ‡ËÍÓ‚, ÙËÎÓÒÓÙÓ‚. àı ‡ÏÂË͇̈˚ ̇ÌËχÎË ˆÂÎÂ̇Ô‡‚ÎÂÌÌÓ, ıÓÓ¯Ó Ô·ÚËÎË. ä‡Í ÚÓθÍÓ ÔÓfl‚Ë·Ҹ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒÚÓËÚ¸Òfl ̇ ‡·ÓÚÛ, fl Á‰ÂÒ¸ ÓÒڇ·Ҹ. à.ç.: - åÌ Ò̇˜‡Î‡ Ô˯ÎÓÒ¸


В НОВОМ СВЕТЕ ë ‡Í‡‰ÂÏËÍÓÏ Ñ.ë.ãËı‡˜Â‚˚Ï ‚Ó ‚ÂÏfl Â„Ó ‚ËÁËÚ‡ ‚ ŇÒÂÎÓÌÛ.

ÔÓÛ˜ËÚ¸Òfl ‰‚‡ „Ó‰‡ ‚ Syracuse University, ÔÓÚÓÏ fl ‚ÒΉ Á‡ ç‡Ú‡Î¸ÂÈ ÛÂı‡Î‡ ‚ 凉ˉ, ‡·Óڇ· ‡„ÂÌÚÓÏ ÔÓ ÂÍ·ÏÂ. ꇷÓÚ‡ ÒÛχү‰¯‡fl, ÌÓ ÏÌ Ì‡‚Ë·Ҹ: fl ÏÌÓ„Ó ÂÁ‰Ë·, Ôӂˉ‡Î‡ ‚Ò˛ Ö‚ÓÔÛ. çÓ Ì‡ ÔÂÌÒ˲ ۯ· ‡Ì¸¯Â ÒÓ͇: ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÔÓÊËÚ¸ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸. - à ͇Í, Û‰‡ÂÚÒfl? - ÇÒ ‚ÂÏfl ˜ÂÏ-ÚÓ Á‡ÌflÚ‡. ÑÌË Ú‡Í ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ÎÂÚflÚ! çÓ Ì‡ÍÓ̈-ÚÓ fl Í‚‡ÚËÛ Ô˂· ‚ ÔÓfl‰ÓÍ. ì ÏÂÌfl ·Óθ¯‡fl ÚÂ‡Ò‡, ÏÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚÓ‚, ‡Ì¸¯Â ̇ ˝ÚÓ Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ ‚ÂÏÂÌË, ÚÂÔÂ¸ – ·Óθ¯Â ˜ÂÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. èÓ˜ÚË Í‡Ê‰Û˛ ̉Âβ ‚˚ÂÁʇ˛ ‚ „ÓÓ‰ÓÍ ùÒÍÓˇθ, „‰Â ÊË‚ÂÚ ÏÓfl ÛÒÒ͇fl ÔËflÚÂθÌˈ‡, Ó̇ Á‡ÏÛÊÂÏ Á‡ ËÒԇ̈ÂÏ. í‡Ï ÔÓÚflÒ‡˛˘ËÈ ÏÓ̇ÒÚ˚¸, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚È Â˘Â îËÎËÔÔÓÏ ÇÚÓ˚Ï!.. ç.ç.: - åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚˚ÓÒÎË ‚ ÇÂÌÂÒÛ˝ÎÂ, ÍÛθÚÛ‡ ËÒÔ‡ÌÒ͇fl Ó˜Â̸ Ì‡Ò ÔË‚ÎÂ͇ÂÚ, flÁ˚Í ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÒڇΠ̇¯ËÏ ‚ÚÓ˚Ï Ó‰Ì˚Ï. - Ä Í‡Í Ê ÄÏÂË͇? à.ç.: - å˚ ӷ  β·ËÏ, Ó˜Â̸ ÂÈ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚, Ú‡Ï Ì‡Ï ÊËÎÓÒ¸ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ! çÓ àÒÔ‡ÌËfl – ÒÎÛ˜‡È ÓÒÓ·˚È. ùÚÓ Ì ÚÓθÍÓ ÍÓˉ‡, Ù·ÏÂÌÍÓ Ë ˆ˚„‡ÌÂ Ò „ËÚ‡‡ÏË. á‰ÂÒ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ ÛÊË‚‡ÂÚÒfl Ò ‰‚ÌÓÒÚ¸˛, ‡ ‚ÏÂÒÚ ÓÌË ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚È ÍÓÎÓËÚ. Ç Î˛·ÓÈ ‰Â‚Ì ‚˚ ۂˉËÚ ˆÂÍÓ‚¸ ËÎË ÏÓ̇ÒÚ˚¸ VIII, IX, XII ‚Â͇, ‚ ÌËı ÏÓÊÂÚ Ì ·˚Ú¸ ÔËıÓÊ‡Ì Ë ÏÓ̇ıÓ‚, ÌÓ Ò‡ÏË ÒÚÓÂÌËfl ÓÚ΢ÌÓ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ·Î‡„Ó‰‡fl Á‡·ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ÇÒ ËÒÔ‡ÌÒÍÓ - flÁ˚Í, Ó·˚˜‡Ë, ı‡‡ÍÚÂ˚ - Ï˚ ÔÓβ·ËÎË, Í‡Í ÚÓθÍÓ ÓÒÏÓÚÂÎËÒ¸ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ. - çÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÓÈ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ô‡‚ËÎ ‰ËÍÚ‡ÚÓ î‡ÌÍÓ? ç.ç.: - àÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚ ˝ÚÓ ÌËÍ‡Í Ì ͇҇ÎÓÒ¸. ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì Á‡ÌËχÎÒfl ÔÓÎËÚËÍÓÈ, ÓÌ ÏÓ„ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÊËÚ¸ ‚ ˝ÔÓıÛ î‡ÌÍÓ. - Ä fl-ÚÓ „ÓÎÓ‚Û ÎÓχÎ: Í‡Í ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ËÒԇ̈‡ÏË? íÂÔÂ¸ ÏÌ flÒÌÓ: ÔÓ Î˛·‚Ë. äÒÚ‡ÚË, ‰Â‚˘¸˛ Ù‡ÏËÎ˲ ‚‡¯ÂÈ Ï‡Ï˚ - ë‡ÌÚ‡ÌÛ‚‡ - Ú‡Í Ë ıÓ˜ÂÚÒfl ÔÓËÁÌÂÒÚË Ì‡ ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ Î‡‰: ë‡ÌÚ‡ çÛ˝‚‡... à.ç.: - ùÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ̇¯Ëı ÊË·ı ÂÒÚ¸ ‰ÓÎfl ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓ‚Ë, Ó̇ Ë Ò͇Á‡Î‡Ò¸: χÏËÌ˚ Ô‰ÍË – ËÒԇ̈˚. - á̇˜ËÚ, Ì ÒÎÛ˜‡È̇ ‚‡¯‡ β·Ó‚¸ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÏÛ. óÚÓ Á‡ ËÒÚÓËfl Á‡ ˝ÚËÏ ÒÚÓËÚ? ç.ç.: - àÒÚÓËfl ڇ͇fl. èÂÚ I, ̇‰Ûχ‚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÎÓÚ, Ô˄·ÒËÎ ‚ êÓÒÒ˲ ÏÌÓ„Ó ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚. 燯 Ô‰ÓÍ ÔÓ Ù‡ÏËÎËË ë‡Ìڇ̇ ‚ ̇˜‡Î XVIII ‚Â͇ ÔËÂı‡Î ‚ êÓÒÒ˲ ËÁ àÒÔ‡ÌËË. Å˚Î ÓÌ ÍÓ‡·ÎÂÒÚÓËÚÂÎÂÏ ËÎË ÏÓÒÍËÏ ÓÙˈÂÓÏ - ÚÓ˜ÌÓ Ì Á̇˛. ëÚ‡ËÌÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ÍÓθˆÓ Ò Ù‡ÏËθÌ˚Ï „Â·ÓÏ, ı‡ÌË‚¯ËÂÒfl Û Ì‡¯ÂÈ ·‡·Û¯ÍË, ÛÚÂflÌ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚. Ç ‡ıË‚Â ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓ„Ó

ÏÛÁÂfl àÒÔ‡ÌËË fl ̇¯Î‡ ‰‡ÚËÓ‚‡ÌÌ˚È 1719 „Ó‰ÓÏ ÒÔËÒÓÍ ÛÒÒÍËı „‡‰ÂχËÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚ı èÂÚ ÓÚÔ‡‚ËÎ ‚ „ÓÓ‰ 䇉ËÒ Ì‡ ˛„ àÒÔ‡ÌËË ‰Îfl ۘ·˚ ‚ ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË, ‡ ËÁ àÒÔ‡ÌËË Ô˄·ÒËÎ ‚ êÓÒÒ˲ ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚ ÏÓÒÍÓ„Ó ‰Â·, Ó‰ÌËÏ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ·˚Π̇¯ Ô‰ÓÍ ë‡Ìڇ̇. á‰ÂÒ¸, ‚ àÒÔ‡ÌËË, „‰Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë ÏÛʘËÌ˚ ÌÓÒflÚ ‰‚ هÏËÎËË - ÓÚˆ‡ Ë Ï‡ÚÂË, fl Òڇ· Natalia Novosilzov Santanueva. éÚˆ ÏÓËı ‰ÂÚÂÈ, ûËfl Ë ç‡Ú‡Î¸Ë, - ËÒԇ̈, Ëı Ù‡ÏËÎËfl Lopez de Meneses Novosilzov. - åÓ„ÎË ·˚ ‚˚ ̇Á‚‡Ú¸ Ò‡ÏÓ flÍÓÂ, ̇ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰, Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡? ì ÛÒÒÍËı Ú‡ÍËÏ ÔËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ¯ËÓÚÛ ‰Û¯Ë. Ä Û ËÒԇ̈‚?.. ç.ç.: - é‰ÌËÏ-‰‚ÛÏfl ÒÎÓ‚‡ÏË Ì‡ ‚‡¯ ‚ÓÔÓÒ Ì ÓÚ‚ÂÚ˯¸ - ÒÚ‡Ì‡ ·Óθ¯‡fl, ‡ÁÌ˚ ı‡‡ÍÚÂ˚, ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ˚. ä‡Ú‡ÎÓ̈˚ Ò‚ÓËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ Í ÊËÁÌË - ΄ÍËÏ, ·ÂÒÔ˜Ì˚Ï Ì‡ÔÓÏË̇˛Ú ÏÌ Ù‡ÌˆÛÁÓ‚. Ä̉‡ÎÛÁËȈ˚ - ‚ÂÒÂÎ˚Â, ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÒÂÌÚËÏÂÌڇθÌ˚Â, ˝ÚÓ Ò͇Á‡ÎÓÒ¸ ‚ Ëı ÔÂÒÌflı Ë ÏÛÁ˚ÍÂ. ä‡ÒÚËθˆ˚ - ÒÚÓ„ËÂ, Ò‰ÂʇÌÌ˚Â, ÓÚ ÌËı ÔÓËÁӯ· ÔÓ‰ÎËÌÌÓ ËÒÔ‡ÌÒ͇fl ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËfl. ɇÎˈËȈ˚ - ÏÌÓ„ËÂ, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, - ÏÓÂÔ·‚‡ÚÂÎË ËÎË ˚·‡ÍË, Ëı ÊÂÌ˘ËÌ˚ Á‡Í‡ÎÂÌ˚ ÚÂÎÓÏ Ë ‰ÛıÓÏ, ÔË‚˚ÍÎË ËÒÔÓÎÌflÚ¸ β·Û˛ ‡·ÓÚÛ, ÔÓ͇ ÏÛʸfl ‚ Ô·‚‡ÌËË. Ä ‚ Ó·˘ÂÏ, fl ·˚ Ò‡‚ÌË· ËÒԇ̈‚ Ò ÛÒÒÍËÏË: ÓÌË ÓÚÍ˚Ú˚, „ÓÚÓ‚˚ ÔÓÌflÚ¸ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‰‚ËÊÂÌËfl Â„Ó ‰Û¯Ë. - äÂÏ ‚˚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ŇÒÂÎÓÌÂ? ç.ç.: - ìÊ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ˜ËÚ‡˛ ÎÂ͈ËË Ì‡ Ù‡ÍÛθÚÂÚ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓ‚ ‚ Ä‚ÚÓÌÓÏÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ. ë̇˜‡Î‡ ˝ÚÓ ·˚Î ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í Ë ÔÂ‚Ӊ Ò ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡ ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ. ëÂȘ‡Ò ÔÂÔÓ‰‡˛ ÔÂ‚Ӊ Ò ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡ ‰‚‡ flÁ˚͇ – ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ Ë Í‡Ú‡ÎÓÌÒÍËÈ, ‡ Ú‡ÍÊ ‚Â‰Û Ó·ÁÓ ÛÒÒÍÓÈ ËÒÚÓËË Ë ÍÛθÚÛ˚ ÓÚ ËÒÚÓÍÓ‚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‰Ó ̇¯Ëı ‰ÌÂÈ. - óÂÏ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ ‰Îfl ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‚‡¯Ë ÎÂ͈ËË? ä‡Í ÓÌË ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ÛÒÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ Ë ÍÛθÚÛÂ? ç.ç.: - àı ËÌÚÂÂÒ Í ÛÒÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ‚ÂÎËÍ, ˜ÚÓ Ì‡Ï ÔËıÓ‰ËÚÒfl Ó„‡Ì˘˂‡Ú¸ ˜ËÒÎÓ ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚. ê‡Ì¸¯Â ‰Îfl ÌËı êÓÒÒËfl ·˚· ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ, Á‡„‡‰Ó˜ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ, ÚÂÔÂ¸ ÓÌË ÚÛ‰‡ ÏÓ„ÛÚ ÂÁ‰ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Á̇ÌËfl. чÊ ̇ıÓ‰flÚ Ò· ‡·ÓÚÛ, Ò‚flÁ‡ÌÌÛ˛ Ò ÛÒÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ. èË ˝ÚÓÏ ÔÂ‚˚Ï ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ ‰Îfl ÌËı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ, ÌÂψÍËÈ ËÎË Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ. - åÌÓ„Ó ÎË ÛÒÒÍËı ÊË‚ÛÚ ‚ àÒÔ‡ÌËË? ç.ç.: - àı ‚Ò„‰‡ Á‰ÂÒ¸ ÊËÎÓ Ó˜Â̸ χÎÓ, ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ Ô‡Î¸ˆ‡Ï ÔÂÂÒ˜ËÚ‡Ú¸. äÓ„‰‡-ÚÓ ‚ 凉ˉ ÊËÎ ‚ÂÎËÍËÈ ÍÌflÁ¸ Ç·‰ËÏË äËËÎÎӂ˘ Ò ÊÂÌÓÈ Ë ‰Ó˜Â¸˛, fl ͇ÍÚÓ Ì‡ è‡ÒıÛ ·˚· Ô˄·¯Â̇ Í ÌËÏ ‚ ‰ÓÏ. èË ÍÌflÁ ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÌÂ-

ÒÍÓθÍÓ ÛÒÒÍËı β‰ÂÈ - Ôˉ‚ÓÌ˚Â, ÏÓÊÌÓ Ëı Ú‡Í Ì‡Á‚‡Ú¸. Ç Å‡ÒÂÎÓÌ ÊË‚ÂÚ ÏÓÈ ÍÓÎ΄‡ ÔÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÛ, ÔÓÙÂÒÒÓ-Ô‡‚ӂ‰, „‡Ù Ç·‰ËÏË ã‡ÏÒ‰ÓÙ, ˜ÂÈ Ô‡‰Â‰ ‚ ̇˜‡Î ïï ‚Â͇ ·˚Î ÏËÌËÒÚÓÏ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ êÓÒÒËË. ùÏË„‡ÌÚ˚, Ì ‚ ÔËÏÂ ÏÌÓ„ËÏ ‰Û„ËÏ ÒÚ‡Ì‡Ï Ö‚ÓÔ˚, ‡ ÚÂÏ ·ÓΠëòÄ, ‚ àÒÔ‡Ì˲ Ì ÔÓÔ‡ÎË. - Ä ÒÂȘ‡Ò? ç.ç.: - ëÂȘ‡Ò ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ˆÂÎ˚ ‡ÈÓÌ˚, Ëı ̇ÒÂÎfl˛Ú Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ ÌÓ‚˚ ÛÒÒÍËÂ. ç‡ÊË‚ ÒÓÒÚÓflÌË ‚ êÓÒÒËË, ÓÌË ÔËÒ˚·˛Ú Ò˛‰‡ ̇ ÊËÚÂθÒÚ‚Ó Ò‚ÓË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡... - ...‡ Ò‡ÏË ÔÓ‰ÓÎʇ˛Ú ̇‚‡Ë‚‡Ú¸ ‰Â̸„Ë Û Ò·fl ̇ Ó‰ËÌÂ. ç.ç.: - 燂ÂÌÓÂ. çË˜Â„Ó Ó·˘Â„Ó Û ÏÂÌfl Ò ÌËÏË ÌÂÚ. åÓË ÛÒÒÍË ‰ÛÁ¸fl – ÔÓÙÂÒÒÓ‡, ÍÓÚÓ˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ àÒÔ‡ÌËË ÔÓ Ô˄·¯ÂÌ˲ ÏÂÒÚÌ˚ı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚. îËÁËÍË, χÚÂχÚËÍË, ÎËÌ„‚ËÒÚ˚. - çÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ fl ·‡Î ËÌÚÂ‚¸˛ Û ÛÒÒÍÓ„Ó ‰ÓÍÚÓ‡ Ö‚„ÂÌËfl ÄÍÒÂÌÓ‚‡. éÌ Ó‰ËÎÒfl ‚ äËÚ‡Â, Û˜ËÎÒfl ‚ üÔÓÌËË, 65 ÎÂÚ ËÁ ÔÓÊËÚ˚ı ̇ Ò‚ÂÚ 84-ı ÊË‚ÂÚ ‚ íÓÍËÓ, Â„Ó Á̇ÂÚ ‚Òfl ÒÚ‡Ì‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í‡Í ‚‡˜ ÓÌ ‰Â·ÂÚ ˜Û‰ÂÒ‡. üÔÓÌÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ ‚·‰ÂÂÚ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â, ‰‡ Ë ÊÂÌ‡Ú Ì‡ flÔÓÌÍÂ. çÓ Á̇ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÓÌ ÏÌ Ò͇Á‡Î? «Ñ‡Ê ÔÓÊË‚ ‚ üÔÓÌËË ÒÚÓ Ë ‰‚ÂÒÚË ÎÂÚ, ‚˚ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂÒ¸ ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂÏ». Ä Í‡Í ‚ àÒÔ‡ÌËË? ç.ç.: - íÛÚ ‚Ò Ë̇˜Â. ÖÒÎË ÏÂÌfl ÒÔÓÒflÚ Ó Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË, fl Ì Ò‡ÁÛ Óڂ˜Û, ˜ÚÓ ÛÒÒ͇fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ Ò·fl ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. çÓ Ò‡Ï‡ ۉ˂Îfl˛Ò¸, ÒÍÓθ ÒËθ̇ ÏÓfl ÔË‚flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ Í êÓÒÒËË, ıÓÚ¸ fl Ӊ˷Ҹ Ë ÊË‚Û Á‡  Ô‰Â·ÏË. ÑÂÚË ÏÓË Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ 凉ˉÂ, Ëı ÓÚˆ – ËÒԇ̈, ÛÒÒÍÓÈ Ò‰˚ Û ÌËı Ì ·˚ÎÓ, ÌÓ Ó·‡ „Ó‚ÓflÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ‰Îfl ÌËı ˝ÚÓ - χÏËÌ flÁ˚Í. Ç˚ ÚÓθÍÓ ÔÓ‰ÛχÈÚÂ: ÏÓfl ç‡Ú‡Î¸fl ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÂÚ¸ÏË, ‡ Ëı Û Ì ‰‚Ó – χθ˜ËÍ Ë ‰Â‚Ә͇ – ‰Óχ „Ó‚ÓËÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË! åÂÌfl ˝ÚÓ ‡‰ÛÂÚ Ë Û‰Ë‚ÎflÂÚ. à.ç.: - ç‡ ‚‡¯ ‚ÓÔÓÒ Ó Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË Óڂ˜Û: fl ÛÒÒ͇fl ËÒÔ‡Ì͇. ÇÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ËÁ Ó˜Â‰ÌÓÈ Á‡Û·ÂÊÌÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË, ‚Ò„‰‡ „Ó‚ÓË· Ò·Â: «çÛ ‚ÓÚ fl Ë ‰Óχ». ÖÒÚ¸ Û ÏÂÌfl ÛÒÒÍË ‰ÛÁ¸fl – ÏÛÁ˚͇ÌÚ˚, Ï˚ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚ˜‡ÂÏÒfl, Ò ÌËÏË fl „Ó‚Ó˛ ÔÓ-ÛÒÒÍË. - äÓÏ ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó Ë, ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó, ͇ÍË ¢ flÁ˚ÍË ‚‡Ï Á̇ÍÓÏ˚? ç.ç.: - ü Ì ÔÓÎË„ÎÓÚ. á̇˛ ͇ڇÎÓÌÒÍËÈ, ıÓÚfl ËÏ ÔÓ˜ÚË Ì ÔÓθÁÛ˛Ò¸. å˚ Ò ÒÂÒÚÓÈ „Ó‚ÓËÏ Ë ˜ËÚ‡ÂÏ ÔÓ-Ù‡ÌˆÛÁÒÍË. Ä Ò˚Ì ÏÓÈ ‚·‰ÂÂÚ ËÒÔ‡ÌÒÍËÏ, ÌÂψÍËÏ, ͇ڇÎÓÌÒÍËÏ, ÛÒÒÍËÏ, ËڇθflÌÒÍËÏ, Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÏ, ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏ. é·ÓËı ‰ÂÚÂÈ fl ÓÚÔ‡‚Îfl· Û˜ËÚ¸Òfl ̇ „Ó‰ ‚ òÚ‡Ú˚, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ıÓÓ¯Ó ËÁÛ˜ËÎË flÁ˚Í. äÓÏ ÚÓ„Ó, Ò˚Ì ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒÚËÔÂÌ‰Ë˛ ‚ University of Southern California, ËÏÂÂÚ Masters degree ÔÓ Ó·ÓÚËÍÂ. - ä‡ÍËÏ ·Û‰ÂÚ Ëı ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ Ó Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË?.. ç.ç.: - óÚÓ ÓÌË Ó˘Û˘‡˛Ú Ò·fl „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ÏË‡. - èӂ‰fl ·Óθ¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÊËÁÌË ÒÂ‰Ë ËÒԇ̈‚, ‚˚ Ó·Â ÒÛÏÂÎË ÒÓı‡ÌËÚ¸ ΄ÍËÈ, Í‡ÒË‚˚È, Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í. ä‡Í ‚‡Ï ˝ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸? à.ç.: - êÓ‰ËÚÂÎË ÔÓÁ‡·ÓÚËÎËÒ¸. à ÂÒÎË ‚ ÄÏÂËÍ Ï˚ Ò ÌÂÈ ˜‡ÒÚÓ ÔËÏÂÌflÎË ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ flÁ˚Í, ÚÓ ‚ àÒÔ‡ÌËË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ¯ÎË Ì‡ ÛÒÒÍËÈ. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ó·Â ˜ËÚ‡ÂÏ ÔÓ-ÛÒÒÍË. - Ä ‰ÛχÂÚ ̇ ͇ÍÓÏ flÁ˚ÍÂ? ç.ç.: - äÓ„‰‡ „Ó‚Ó˛ ̇ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÏ, ÚÓ Ë ‰Ûχ˛ ̇ ÌÂÏ. íÓ Ê ҇ÏÓÂ Ò ÛÒÒÍËÏ. Ä ÒÌ˚ ÏÌ ÒÌflÚÒfl ·Óθ¯Â ÔÓ-ÛÒÒÍË... à.ç.: - à ̇ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ Û Ì‡Ò Ò ç‡Ú‡Î¸ÂÈ ‡ÒıÓʉÂÌËÈ ÌÂÚ.

LJÎÂËÈ ëÄçÑãÖê.

17

ç‡Ò‡‰ËÚ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ·ÓÌÁÓ‚˚ ·˛ÒÚ˚ èÛ¯ÍË̇ — Ú‡ÍÛ˛ ÏËÒÒ˲ ‚Áfl· ̇ Ò·fl åÂʉÛ̇Ӊ̇fl Ù‰Â‡ˆËfl ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚ı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ. ä·ÒÒËÍÓÏ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Á‡˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒfl Ì ÚÓθÍÓ ‚ Ö‚ÓÔÂ, Â„Ó ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú Ë ‚ çË͇‡„Û‡, Ä„ÂÌÚËÌÂ, ǸÂÚ̇ÏÂ, äÓÌ„Ó Ë å‡ÎË. èËÒ‡ÚÂÎË-˝ÏË„‡ÌÚ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓ˝Ú‡ ‰ÓÎÊÌ˚ Á̇ڸ Ì ÚÓθÍÓ ÔÓ Â„Ó ÔÓËÁ‚‰ÂÌËflÏ, ÌÓ Ë, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, ‚ ÎˈÓ. ë‡ÁÛ ‰‚‡ ·ÓÌÁÓ‚˚ı èÛ¯ÍË̇ ‚ ‰Â̸ ÓʉÂÌËfl ÔÓ˝Ú‡ ÔÓfl‚flÚÒfl ÔÂ‰ Á‰‡ÌËÂÏ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚͇ ËÏ. èÛ¯ÍË̇ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë ‚ ÛÒ‡‰¸·Â ÉÓ̘‡Ó‚˚ı ‚ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÏ üÓÔÓθˆÂ. Ç Ú˜ÂÌË ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ „Ó‰‡ ·ÓÌÁÓ‚˚ ·˛ÒÚ˚ ÔÓ˝Ú‡ ÔÓfl‚flÚÒfl ‚ ‰‚Ûı „ÓÓ‰‡ı èÓθ¯Ë, ‚ ÇÂÌ„ËË, ÉˆËË Ë êËÏÂ. 燯 ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ÎËÚÂÈÌÓÏ ˆÂı ÔË ÓÚÎË‚Â ·˛ÒÚÓ‚ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡.

àÑÖü

20—26 ˲Ìfl 2008

ПУШКИНА ПУСТИЛИ ПО МИРУ ç‡˜Ë̇ÂÚÒfl χÒÒÓ‚˚È ˝ÍÒÔÓÚ Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ÔÓ˝ÚÛ ËÁ êÓÒÒËË ËÚÂÈÌ˚È ˆÂı ̇ÔÓÏË̇ÂÚ ÒÍ·‰ ÏÓÌÛÏÂÌÚÓ‚: 6-ÏÂÚÓ‚˚ ҂flÚ˚ ÌËÏ·ÓÏ ÛÔË‡˛ÚÒfl ‚ ÔÓÚÓÎÓÍ, ̇ ÒÔËÌ ÎÂÊËÚ ‡Í‡‰ÂÏËÍ äÓÓ΂, ÚÓÈ͇ ÍÓÌÂÈ Ï˜ËÚÒfl ‚‰‡Î¸, ‰‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ Ò‚Â͇˛˘Ë ·ÓÌÁÓ‚˚ ÍÓÔ˚Ú‡ ‚ËÒflÚ ‚ ‚ÓÁ‰Ûı ̇‰ ÏÓÂÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ. ÄÎÂÍ҇̉ ëÂ„‚˘ èÛ¯ÍËÌ Ì‡ ÙÓÌ ˝ÚËı „Ë„‡ÌÚÓ‚ ÒÏÓÚËÚÒfl ıÛÔÍËÏ Ë ÛÚÓ̘ÂÌÌ˚Ï — Â„Ó ‚˚ÒÓÚ‡ ‚ÒÂ„Ó 1,1 ÏÂÚ‡, ‡ ‚ÂÒ — 200 Í„. — í‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ·Û‰Û˘Ëı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ÔÓÒÎÛÊËÎ Á̇ÏÂÌËÚ˚È ÔÓÚÂÚ ÄÎÂÍ҇̉‡ ëÂ„‚˘‡ èÛ¯ÍË̇ ‡·ÓÚ˚ ıÛ‰ÓÊÌË͇ LJÒËÎËfl íÓÔËÌË̇, ÍÓÚÓ˚È, ÔÓ ÔËÁ̇ÌËflÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓ˝Ú‡, ·˚Î Ò‡Ï˚Ï Û‰‡˜Ì˚Ï Ë Ò‡Ï˚Ï ÔÓıÓÊËÏ, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Á‡Ï. ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û “ãËÚ ÄÚ” Ä̉ÂÈ Å‡·‡¯ËÌ. — àÁÓ·‡ÊÂÌË ÒÍÛθÔÚÓ ãÂÓÌˉ LJÚÌËÍ ÔÂÂÌÂÒ Ì‡ ÒËÎËÍÓÌÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ, ËÁ„ÓÚÓ‚ËÎ ‚ åÓÌ‡ÎÂ, Ë Â ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ åÓÒÍ‚Û. èË Â ÔÓÏÓ˘Ë Ï˚ Ë ·Û‰ÂÏ ÓÚÎË‚‡Ú¸ ÚËÔÓ‚˚ ·ÓÌÁÓ‚˚ ·˛ÒÚ˚. ëËÎËÍÓÌÓ‚‡fl ÙÓχ ̇ÔÓÏË̇ÂÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ “ã„Ӕ ËÁ ‰‚Ûı ÔÓÎÓ‚ËÌÓÍ, ÂÒÎË Ëı ÒÎÓÊËÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl Ó·˙ÂÏÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÓ˝Ú‡. ë̇˜‡Î‡ ÙÓÏÓ‚˘ËÍË Ó·Ï‡Á˚‚‡˛Ú Í‡Ê‰Û˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÛ ÚÓÌÍËÏ ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ ËÁ ̇ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô˜ÂÎËÌÓ„Ó ‚ÓÒ͇. á‡ÚÂÏ ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òfl ÔÛÒÚÓÚÛ Á‡Ò˚Ô‡˛Ú ÒÔˆˇθÌÓÈ ÒÏÂÒ¸˛. íÓ, ˜ÚÓ ËÁ Ì ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ̇ flÁ˚Í ÙÓÏÓ‚˘ËÍÓ‚ ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl “·Ó΂‡Ì”. ÇÓÍÛ„ “·Ó΂‡Ì‡” ‰Â·˛Ú ‡Á·ÓÌÛ˛ ÙÓÏÛ, Á‡ÚÂÏ Ï‡ÒÚÂ‡ ‚Û˜ÌÛ˛ Û·Ë‡˛Ú ‚ÓÒÍ, ÚÓ„‰‡ ̇ ÏÂÒÚ ‚ÓÒ͇ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÔÛÒÚÓÚ‡, ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÛ ÔÛÒÚÓÚÛ ˜ÂÂÁ ÔÓÒ‚ÂÎÂÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ‡Á·ÓÌÓÈ ÙÓÏ Á‡Î¸˛Ú ‡Ò͇ÎÂÌÌÓÈ ·ÓÌÁÓÈ. íÂÔÂ¸ ‚ Ô˜¸ ÓÚÔ‡‚Îfl˛Ú ÎË-

ã

ÚÂÈÌÛ˛ ·ÓÌÁÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 1200 „‡‰ÛÒÓ‚ ·Û‰ÂÚ Ô·‚ËÚ¸Òfl ÌÂÒÍÓθÍÓ ˜‡ÒÓ‚. á‡ÚÂÏ „Ófl˘‡fl ·‚‡ ËÁ Ô˜Ë, ¯ËÔfl Ë ÔÓÚÂÒÍË‚‡fl, ‚˚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‚ „Ë„‡ÌÚÒÍËÈ ÍÓ‚¯. Ä Á‡ÚÂÏ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Í‡Ì‡ ‡Ò͇ÎÂÌ̇fl ·ÓÌÁ‡ Á‡ÎË‚‡ÂÚÒfl ˜ÂÂÁ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ·Û‰Û˘Â„Ó ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡. äÓ„‰‡ ·ÓÌÁ‡ Á‡ÒÚ˚ÌÂÚ, ÙÓχ Û·Ë‡ÂÚÒfl Ë Ì‡ ̇¯Ëı „·Á‡ı ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ·˛ÒÚ ÔÓ˝Ú‡. — ùÚËÏË Ô‡ÏflÚÌË͇ÏË ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl ÛÌË͇θ̇fl ÏÂʉÛ̇Ӊ̇fl ÔÓ„‡Ïχ ÔÓ ÛÍÂÔÎÂÌ˲ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ÔÓÁˈËÈ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚͇ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, ÛÒÒÍÓÈ ÍÛθÚÛ˚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ. ë„ӉÌfl ‚‰ÛÚÒfl ÔÂ„ӂÓ˚ Ò ‚·ÒÚflÏË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚ÒÂı ÍÓÌÚËÌÂÌÚÓ‚ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ‚ ÍÛÔÌÂȯËı „ÓÓ‰‡ı ÏË‡ ·ÓÌÁÓ‚˚ı ·˛ÒÚÓ‚ èÛ¯ÍË̇, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ô‰Ò‰‡ÚÂθ Ô‡‚ÎÂÌËfl åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ î‰Â‡ˆËË ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚ı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ é΄ ÇÓÎÓ‚ËÍ. — Ç·ÒÚË Ì ÔÓÒÚÓ Ë‰ÛÚ Ì‡‚ÒÚ˜Û, ÌÓ Ë Ô‰·„‡˛Ú Ò‡Ï˚ ÔÓÔÛÎflÌ˚ ÏÂÒÚ‡, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ËÏÂÌÂÏ èÛ¯ÍË̇, „‰Â ÄÎÂÍ҇̉ ëÂ„‚˘ ·Û‰ÂÚ ÒÏÓÚÂÚ¸Òfl ‚Ó ‚ÒÂÈ Í‡ÒÂ Ë ‚Â΢ËË, — ÔÂ‰ Á‰‡ÌËflÏË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚, ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ. ç‡ÍÓ̈-ÚÓ èÛ¯ÍËÌ ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ „Ó è‡Ì‡Ò ‚ ÉˆËË, ÏÂÒÚÂ, ÍÓÚÓÓ ÔÓ˝Ú ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ‚ÓÒÔ‚‡Î ‚ Ò‚ÓËı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËflı. ä‡Í ÏËÌËÏÛÏ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÏÓÌÛÏÂÌÚÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‚ Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ÎÂÚ. å˚ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë˘ÂÏ ÒÔÓÌÒÓÓ‚, ‚‰¸ ÓÚÎË‚ ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡ — ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl. çÓ ˝ÚÓ ÒÚÓËÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ β·Ó‚¸ Í ‚ÂÎËÍÓÏÛ Í·ÒÒËÍÛ ÔÓÒÚË‡Î‡Ò¸ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ Ô‰ÂÎ˚ Â„Ó Ó‰ËÌ˚.

Ö͇ÚÂË̇ ÅÖãüÖÇÄ.


В НОВОМ СВЕТЕ

18

òéä “Ä fl ·˚· Á̇ÍÓχ Ò ‚‡ÏÔË¯ÂÈ ÑˇÌÓÈ, ÔÓÒ·‚Ë‚¯ÂÈ Ô‡Û ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ̇¯Û é‰ÂÒÒÛ Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÏË. Ñˇ̇ Á‡·Óη ‡ÍÓÏ Ë ¯Ë·, ˜ÚÓ ‚˚Á‰ÓÓ‚ÂÚ¸ ÂÈ ÔÓÏÓÊÂÚ ‰ÂÚÒ͇fl ÍÓ‚¸. ã˛ÚÓÈ ÁËÏÓÈ Ó̇ ÒÓ·Ë‡Î‡ Û Ò·fl ‚ Í‚‡ÚË ̇Ò, ·Ó‰flÊÂÍ, ÔӉ͇ÏÎË‚‡Î‡, „·, ‡ ÔÓÚÓÏ ÒˆÂÊË‚‡Î‡ Ë ÔË· ÍÓ‚¸. çÂÏÌÓ„Ó, Ò Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ ÚÂÚ¸ Òڇ͇̇ „‰Â-ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ Ì ÛÏÂÎË ÓÚ Ó·ÂÒÍÓ‚ÎË‚‡ÌËfl. äÓ„‰‡ ÑˇÌÛ ÔÓÈχÎË, fl Òڇ· ÔÓÚÂÔ‚¯ÂÈ ÔÓ ‰ÂÎÛ. åÂÌfl Á‡·‡ÎË ‚ êéÇÑ ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ Ë ‚ “Ó·ÂÁ¸flÌÌËÍ” Ì ÍÓÏËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÌÂÈ, ÔÓÒÚÓ Á‡·˚ÎË. ì Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‰Â‚˜ÓÌÓÍ ·˚· Ò ÒÓ·ÓÈ ·‡Ì͇ χÈÓÌÂÁ‡, Ë Ï˚  ‚Ò˛ ‰Ó˜ËÒÚ‡ ‚˚ÎËÁ‡ÎË. ëΉӂ‡ÚÂβ fl ÔÓÚÓÏ Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ñˇ̇ ·˚· Ò‡Ï˚Ï ‰Ó·˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ‚ÒÚ˜ÂÌÌ˚Ï ÏÌÓ˛ ‚ ÊËÁÌË. ܇θ, ˜ÚÓ ÏÓfl ÍÓ‚¸ ÂÈ Ì ÔÓÏӄ·, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl ÛÊ ·˚Î Çàó”. Ú˛ÂÏÌÓÈ ·ÓθÌ˘Í ‚ ˆÂÌÚ é‰ÂÒÒ˚ ÒÂȘ‡Ò ÛÏË‡ÂÚ 15ÎÂÚÌflfl ‰Â‚Ә͇, ÍÓÚÓÛ˛ ÁÓ‚ÛÚ ç‡‰fl. ÅÂÒÔËÁÓÌˈ‡, Ìˢ‡fl, ÌËÍÓÏÛ Ì ÌÛÊ̇fl — Ú‡ÍËı ÔÓÎÌÓ Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ, ÌÓ Ë ÔÓ ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË. î‡ÏËÎËË Â fl Ì Á̇˛. ìÏË‡ÂÚ Ó̇ ÓÚ ëèàч. Ä ÒˉËÚ Á‡ Ó„‡·ÎÂÌÌ˚È ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ Î‡ÂÍ Ì‡ èË‚ÓÁÂ. à ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÔÓÒΠ燉Âʉ˚ ̇ ˝ÚÓÈ ÁÂÏÎÂ, — ‚ÓÓı ËÒÚÂÔ‡‚¯ËıÒfl „Îfl̈‚˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ‰‡ ÔÛıÎ˚È Ò‡ÏÓ‰ÂθÌ˚È Ú‡ÎÏÛ‰ Ò ÔÂÂÔÎÂÚÓÏ ËÁ ÒÚ‡˚ı ‰ÊËÌÒÓ‚. ùÚÓ ÅË·ÎËfl ÅÓ‰fl„. ÇÏÂÒÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÔÓ‰Û„‡ÏË ç‡‰fl, ÔË¯Û˘‡fl Ò Ó¯Ë·Í‡ÏË Ë Á‡ÍÓ̘˂¯‡fl ‚ÒÂ„Ó ÒÂϸ Í·ÒÒÓ‚, ÒÓ˜ËÌfl· ˝ÚÛ ÍÌË„Û ‰Ó΄Ëı ÔflÚ¸ ÎÂÚ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚Ò˛ Ï·‰Â̘ÂÒÍÛ˛ ÔÓÛ Ò‚ÓÂ„Ó ·ÂÒÔ˲ÚÒÚ‚‡. äÓ„‰‡ ÏË ¢ Ì ÒÛÁËÎÒfl ‰Ó ‡ÁÏÂÓ‚ Ú˛ÂÏÌÓÈ Í‡ÏÂ˚, ‡ ÊËÁ̸ ͇Á‡Î‡Ò¸ ·ÂÒÍÓ̘ÌÓÈ.

Ç

çÂÔÚ˘¸fl ÒÚ‡fl ‚ÂÍ „·ÏÛ‡ — ÌÂÏӉ̇fl ÚÂχ ÊËÁ̸ ·ÂÒÔËÁÓÌ˚ı. ÇÓÚ ÏÌ „Ó‚ÓflÚ: ÔÓ˜ÂÏÛ fl ÔË¯Û Ó· Ó‰ÂÒÒÍËı ·Ó‰fl„‡ı? ê‡Á‚ ‚ åÓÒÍ‚Â ËÎË ‚ èËÚÂ Ëı ÏÂ̸¯Â? çÂÚ, Ì ÏÂ̸¯Â — ÌÓ Á‰ÂÒ¸, ̇ ÚÂÔÎÓÏ ·ÂÂ„Û Ò‡ÏÓ„Ó óÂÌÓ„Ó ÏÓfl, ÓÌË ÍÓ̈ÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÂÂ, ˜ÚÓ ÎË. ä‡Í

Ç

˜ËÙË¸ ‚ÏÂÒÚÓ ˜‡fl. ÑÎfl ÌËı ˝Ú‡ ‚Óθ̇fl ÊËÁ̸ — ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ ˜ÂÒÚË, Ò‚Ó‰ÓÏ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı Ô‡‚ËÎ — ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ̇ Ë ÔÓÒÚ‡. à Ò ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏË ÌˢËÏË, ‚ÓÌ˛˜ËÏË Ë „flÁÌ˚ÏË, ʇÎÛ˛˘ËÏËÒfl ̇ ÌÂ΄ÍÛ˛ ‰Óβ ‚ ÏÂÚÓ, — Ó‰ÂÒÒÍËı ·Ó‰flÊÂÍ Ó·˙‰ËÌfl˛Ú ÚÓθÍÓ ‚¯Ë. ç‡ ˝ÚÓ ‰ÍÓ Ó·‡˘‡˛Ú ‚ÌËχÌË ÚÛËÒÚ˚. çÓ ÔÓ‰ èÓÚÂÏÍËÌÒÍÓÈ ÎÂÒÚÌˈÂÈ, Ò΂‡, ‚ ÒÚÂÌÂ, ÂÒÚ¸ Ô¢Â‡. í‡Ï ÍÛ˜ÍÛ˛ÚÒfl ÏÂÒÚÌ˚ ·ÂÒÔËÁÓÌËÍË. éÚ ‰ÂÒflÚË ‰Ó ‚ÓÒÂÏ̇‰ˆ‡ÚË. äÓÚÓ-

‰Â̸„Ë, — ÔÂ˜ËÒÎflÂÚ ä‡Ë̇ ÌÂıËÚ˚ ‰Â‚˘¸Ë Á‡·‡‚˚. — ïÓÎÓ‰ÌÓ — Ô‡ÔËÍË Ì‡Ò ÔÓÍÓÏflÚ ‚ ÚÂÔÎÂ, ‡ ÍÓ„‰‡ ̇‰Ó “‡ÒÔ·˜Ë‚‡Ú¸Òfl”, Ï˚ Ó·˙fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ï Â˘Â ÌÂÚ ¯ÂÒÚ̇‰ˆ‡ÚË. à ‚ÒÂ, ÒχÚ˚‚‡ÂÏÒfl. ֢ ÓÌË Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÌËχ˛Ú ‰‡ÍË Ì‡ ÏÓ·ËθÌËÍË Ë ÔÓ‰‡˛Ú ˛ÁÂ‡Ï ‰Îfl ‚˚Í·‰ÍË ‚ àÌÚÂÌÂÚ. èËÒÚ‡˛Ú Í ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸ ̇ ÛÎËˆÂ Ë ÎÛÔflÚ ÒÏÂÚÌ˚Ï ·ÓÂÏ: ˜ÂÏ ·Óθ¯Â ÍÓ‚Ë, ÚÂÏ ‚˚¯Â ˆÂÌflÚÒfl ͇‰˚ — ‰Ó $20.

ÉÄÑäàÖ ä˚θfl ÓÚÂÁ‡˛Ú ·ÂÁ ̇ÍÓÁ‡. ÜÂÒÚ¸.

ãÖÅÖÑà é‰ËÌ ‰Â̸ Ò ‚ÓθÌ˚ÏË Ó‰ÂÒÒÍËÏË ·Ó‰fl„‡ÏË ˚ ÔÓÚÓÏ ‡ÒÒÓÒÛÚÒfl ÔÓ Ú˛¸Ï‡Ï Ë ÁÓ̇Ï, ÔÓ ¯ÛÏÎË‚˚Ï Á‰Â¯ÌËÏ ‰‚Ó‡Ï, ÓÚ åÓΉ‡‚‡ÌÍË ‰Ó èÂÂÒ˚ÔË. çÓ ÔÓ͇ ÓÌË ‚Ì ÒÓˆËÛχ Ë ‚Ì ÍÓÌÍÛÂ̈ËË. ëÚ‡È͇ ‚ ÒÚËΠ¯‡ÌÒÓÌ ËÁ ÚÂı ‰Â‚˜ÓÌÓÍ, ÍÓÚÓ˚ ÔË̇‰ÎÂÊ‡Ú Ò‡ÏËÏ Ò·Â. 燉fl-·Óθ¯‡fl, ÔÓıÓʇfl ̇ Ó„ÓÏÌÓÂ, ·ÂÁӷˉÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓÂ. àÁ‚ÓÓÚÎË‚‡fl ä‡ËÌ͇, ˜¸fl χڸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÊÓÍÂÂÏ Ì‡ é‰ÂÒÒÍÓÏ ËÔÔÓ‰ÓÏÂ. à, ̇ÍÓ̈, ÌÂχfl 燉¸Í‡Ï‡ÎÂ̸͇fl, ÍÓÚÓ‡fl Ò·Âʇ· ÓÚ ‡ÎÍÓ„ÓÎËÍÓ‚-Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ëÚ‡È͇ — ÒÚ‡fl. çÓ ‚ÏÂÒÚ ÓÌË — ÒË·. — èÓ ‚˜Â‡Ï ·ÓÏ·ËÏ ÎÓıÓ‚ ̇ î‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ ·Û肇Â, ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ „‡·ËÏ ËÎË ‡Á‚Ó‰ËÏ Ô‰ÓÙËÎÓ‚ ̇

äêìàáõ íìêõ Çàáõ

燉¸Í‡-·Óθ¯‡fl, ä‡ËÌ͇ Ë ç‡‰¸Í‡-χÎÂ̸͇fl Ì ‰Ûχ˛Ú ÌË Ó ˜ÂÏ ‰Óθ¯Â ÚÓÈ ÏËÌÛÚ˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÒÂȘ‡Ò ÊË‚ÛÚ. éÌË Ì ‡ÁÏ˚¯Îfl˛Ú Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÓ„ÎË ·˚ ÒÔ‡Ú¸ ̇ ÍÓ‚‡Úflı, ‡ Ì ‚ ÔÓ‰‚‡Î‡ı, ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ¯ÍÓÎÛ, Í‡Í ‚Ò ÌÓχθÌ˚ ‰ÂÚË. ч Ë ÍÚÓ Ò͇ÊÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡Í Ô‡‚ËθÌ — ˜ÚÓ ÚÂ, ‰Û„Ë ÓÌË, ‰Óχ¯ÌËÂ Ë ÏËÎ˚Â, Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ·˚ ÎÛ˜¯Â? “ç ·ËÎË ·˚ Ï˚, ·ËÎË ·˚ ̇Ҕ, — Í‡Í ÙËÎÓÒÓÙÒÍË Á‡Ï˜‡ÂÚ ä‡ËÌ͇. ïÓÚfl Ë ·Ó‰fl„Ë ÚÓÊ ËÌÓ„‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ˜‡ÒÚ¸˛ „·ÏÛ‡. ä‡Í-ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚È ‡Ú-ı‡ÛÒÌ˚È ÙÓÚÓ„‡Ù ãÛÍ‡Ò Ô‰ÎÓÊËΠ燉¸ÍÂ Ë ä‡ËÌÍ Á‡ ÍÓÏÂÊÍÛ ·ÂÒÔ·ÚÌÛ˛ ÙÓÚÓÒÂÒÒ˲. Ç Ó·‡Á „‡‰ÍËı η‰ÂÈ — ÌˢËı ‚ „Îfl̈Â. íÓθÍÓ ·ÂÎ˚ Í˚θfl ıÎÓÔ‡˛Ú Á‡ ÒÔËÌÓÈ. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÒÌËÏÍ Í˚θfl ÓÚÂÁ‡˛Ú Í‡Í ·˚ ·ÂÁ ̇ÍÓÁ‡ ‚ Í‡Í ·˚ ‚ ·ÓθÌˈÂ. ÜÂÒÚ¸.

20—26 ˲Ìfl 2008

îÓÚÓ„‡Ù ˝ÚÓÚ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÎ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÂ: ‰˚fl‚˚ ÍËÚ‡ÈÒÍË ÍÓÒÒÓ‚ÍË Ë ·ÂÎÓÒÌÂÊÌ˚ ·‡ÎÂÚÌ˚ ԇ˜ÍË, ˜ËÒÚÓÚÛ ˝Ì‰ „flÁ¸. Ä ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ô·Ú˚ Ò‚Ó‰ËÎ ‰Â‚˜ÓÌÓÍ ‚ “å‡Í‰Ó̇ΉҔ. èÓÁËÛfl, 燉¸Í‡-·Óθ¯‡fl ÔËÓ·Ìfl· Ò‚ÓË ÔΘË. èÓ Á‡ÔflÒÚ¸flÏ ‚‚Âı ÔÓÔÓÎÁÎË “ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ ¯Ô‡Î˚”, ÒΉ˚ ÔÓÂÁ‡ÌÌ˚ı ‚ÂÌ. ì Ì ·˚ÎÓ ÚË ÌÂÛ‰‡‚¯ËıÒfl Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡.

äÚÓ Û·ËΠ燉ÂʉÛ? ‡‰Â ·˚ÎÓ Ó‰ËÌ̇‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, ÍÓ„‰‡ ‚ ‡‚ÚÓ‡‚‡ËË ÔÓ„Ë·ÎË Ó‰ËÚÂÎË, ‡  ҇ÏÛ ÓÚÔ‡‚ËÎË ÊËÚ¸ ‚ Ô˲Ú. 䂇ÚË‡ ‚ é‰ÂÒÒ — ÔÂÍ‡Ò̇fl Ë ‚ ˆÂÌÚ — ÓÒڇ·Ҹ ʉ‡Ú¸ 燉ËÌÓ„Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚËfl. ÇÒÍÓ Á‡ ÌÂÈ ‚ ÔË˛Ú ÔËÂı‡Î‡ ÔËÂÏ̇fl χχ. ÑÓ·‡fl, ÚÓÎÒÚ‡fl. ã˛·Ó‚¸ Í Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÚflÏ Ò‚ÂÚË·Ҹ ‚  „·Á‡ı. à Í‡Í ÚÓθÍÓ Ó̇ ÛÁ̇·, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ̇ Ò‚ÂÚ ڇ͇fl ˜Û‰ÂÒ̇fl ‰Â‚Ә͇? 燉¸Í‡ ıÓÚfl Ë ÔÓ‰ÓÁ‚‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ÁÓÒÎ˚ ‰ÂÚÂÈ Ó·Ï‡Ì˚‚‡˛Ú — Í‡Í Â Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚ ‚ÁflÎË Ë ÛÏÂÎË, — ‚‰Û„ Òӄ·ÒË·Ҹ. óÂÂÁ ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡ ÔËÂÏ̇fl χχ, Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÔËÒ‡‚¯‡flÒfl ‚ 燉¸ÍËÌÓÏ ÊËθÂ, ÓÚ‰‡Î‡ “‰Ó˜ÍÛ” Ó·‡ÚÌÓ. “é̇ ‚ÓÛÂÚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Û ÏÂÌfl ËÁ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇”, — ÏÓÚË‚ËÓ‚‡Î‡ ˝Ú‡ ÊÂÌ˘Ë̇ Ò‚ÓÈ ÓÚ͇Á ÓÚ Ï‡ÚÂËÌÒÍËı Ô‡‚. ëÛ‰ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ: Í‚‡ÚËÛ ÓÚ‰‡Ú¸ ÌÂÒÓÒÚÓfl‚¯ÂÈÒfl Ó‰ËÚÂθÌˈÂ. ÇÁ‡ÏÂÌ, ̇‚ÂÌÓÂ, Ò˙‰ÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. åÛÚÌÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÂÏfl ̇ ìÍ‡ËÌÂ, ̇˜‡ÎÓ XXI ‚Â͇. í‡Í 燉¸Í‡ Òڇ· ·ÓÏÊÓÏ. Ç ‰ÂÚ‰ÓÏÂ, ÍÛ‰‡ ‰Â‚Ә͇ ‚ÂÌÛ·Ҹ, ÂÈ ÌË˜Â„Ó Ì ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸, Í‡Í ÔÂÂÂÁ‡Ú¸ Ò· ‚ÂÌ˚. à Ò·Âʇڸ ‰‡Î¸¯Â ̇ ‚ÓθÌ˚ ıη‡. 燉¸Í‡ ̉ÓÎ„Ó ÔÓ·˚· ÔÓÒÚËÚÛÚÍÓÈ Û ˆ˚„‡Ì, ÚÛÒÓ‚‡Î‡Ò¸ Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÒÍËÌı‰‡ÏË. ë‚ÓËı ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰Û„ ä‡ËÌÍÛ Ë ç‡‰¸ÍÛ-χÎÂ̸ÍÛ˛ Ó̇ ̇¯Î‡ ̇ ÚÛ·‡ı ÚÂÔÎÓÚ‡ÒÒ˚, „‰Â Ú ÍÓÓÚ‡ÎË ÁËÏÛ. èÓ‰Ûχ‚, ÓÒڇ·Ҹ Ò ÌËÏË. é̇ ÌËÍÓÏÛ ·Óθ¯Â Ì ‚ÂË·. äÓÏ ÅÓ„‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓ„Ó ÂÈ ‡ÒÒ͇Á‡ÎË ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ ÌˢÂÌÍË Û ˆÂÍ‚Ë. àÒÚÓËfl ÔÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡¯ ÏË ·˚Î ÍÂÏ-ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÒÓÁ‰‡Ì, Ë ÔÓ Í‡ÍËÏ Ô‡‚Ë·Ï, Ë ÍÚÓ ˝ÚË Ô‡‚Ë· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ÔÓ‰ÂÎË‚ ‰Ó·Ó Ì‡ ÁÎÓ, ‡ ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¸ ̇ ¢ ·Óθ¯Û˛ ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¸, Ú‡Í Á‡Ô‡Î‡ ‚ 燉¸ÍËÌÛ ‰Û¯Û, ˜ÚÓ Ú‡ ¯Ë· ÒÓ˜ËÌËÚ¸ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ô‡‚Ë· ÊËÚËfl — ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÅË·Î˲. ÅÓΠÔÓÌflÚÌÛ˛ β·ÓÏÛ ·Ó‰fl„ ËÎË ÌˢÂÏÛ. í‡Í Í‡Í Ì‡ÒÚÓfl˘Û˛ äÌË„Û ÍÌË„ 燉¸Í‡ Ì ˜Ëڇ·, ÚÓ Á‡ ÓÒÌÓ‚Û Ó̇ ‚Áfl· ÅË·Î˲ ÏÓÂÔ·‚‡ÚÂÎÂÈ, ˜ÚÓ ı‡ÌËÚÒfl ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÏÛÁ‚ é‰ÂÒÒ˚ Ò 1906 „Ó‰‡. ä‡ÔËÚ‡Ì Ó‰ÌÓ„Ó Òۉ̇ Ò‰‡Î  ÚÛ‰‡, ‡ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ˆÂÎ˚ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÏÓflÍÓ‚ ÒÚÓ ‰Ó΄Ëı ÎÂÚ ÔËÒ‡ÎË ˝ÚÛ ÍÌË„Û. ùÚÓÚ Ú‡ÎÏÛ‰ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ‚ˉ· ‚ ÏÛÁ ä‡ËÌ͇. Ç Ò‚ÓÂÏ ÇÂÚıÓÏ á‡‚ÂÚ ‰Â‚˜ÓÌÍË Ò‰Â·ÎË ÔÓÚ‡ÈÌ˚ ͇χ¯ÍË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÔflÚ‡ÎË ÔÂÁÂ‚‡ÚË‚˚, ÔˉÛχÎË ‰ÂÒflÚ¸ Á‡Ôӂ‰ÂÈ, χÎÓ ˜ÂÏ ÓÚ΢‡˛˘ËıÒfl ÓÚ Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı: “ç Í˚ÒflÚÌ˘‡È”, “ç Ô‰‡‚‡È”. äÓÏ ӉÌÓÈ: “ÖÒÎË Ú·fl ıÓÚflÚ Û‰‡ËÚ¸, Û‰‡¸ ÔÂ-

ç

‚˚Ï — Ë ÔÓÒËθÌ”. “ÖÒÎË ÛÊ ۉ‡ËÎË — ÔÂÂÚÂÔË, ‰ÓʉËÒ¸, ÔÓ͇ Òڇ̯¸ ÒËθÌ˚Ï, Ë ıÓÚ¸ ‚ ÒÔËÌÛ, ÌÓ ÓÚÓÏÒÚË”. ë‚Ó ·ÂÒÒÏÂÚÌÓ ڂÓÂÌË ‰Â‚˜ÓÌÍË Á‡ÏÛÓ‚‡ÎË ‚ ÒÚÂÌÛ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Á‡·Ó¯ÂÌÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚, ˜ÚÓ·˚ Ì ̇¯ÎË ˜ÛÊËÂ. ç‡ ÒÚÓ ÎÂÚ. èÓ͇ Ì ÒÓÒÚ‡flÚÒfl! åÂÒÚÌ˚ ÊÛ̇ÎËÒÚ˚ ÒÌflÎË Ó· ˝ÚÓÏ Ò˛ÊÂÚ. ᇘËÚ‡ÎË ÓÚ˚‚ÍË ËÁ Ëı ÅË·ÎËË ÔÓ ÚÂ΂ËÁÓÛ, ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ ‰‡Ê ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ˝Í‡ÌËÁËÓ‚‡ÎË, ÔÓ͇ ÍÌË„‡ ¢ ·˚· ̇ ‚ˉÛ. í‡Í Ó ÅË·ÎËË ÅÓ‰fl„ ÛÁ̇· fl.

àÁ ÅË·ÎËË Ó‰fl„Ë Î˛·flÚ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„Û Ò͇ÁÍË. à˘ÛÚ Ì‡ ÓÍ‡ËÌ ÚÛ·Û „Ófl˜Â„Ó ‚Ó‰ÓÒ̇·ÊÂÌËfl, Á‡·Ë‡˛ÚÒfl ̇ ÌÂÂ Ò ÌÓ„‡ÏË, Á‡ÍÛÚ˚‚‡˛ÚÒfl ‚Ó ‚Ò ÍÛÚÍË Ë ÍÓÙÚ˚, ÔËÊËχ˛ÚÒfl ÎˈÓÏ Í ÎËˆÛ Ë ÚËıÓ ¯ÂÔ˜ÛÚ Ì‡ ÛıÓ ËÒÚÓËË, Í‡Í Ï‡ÏËÌ˚ ÍÓÎ˚·ÂθÌ˚Â, ÔÓ͇ Ì ÒÎËÔÌÛÚÒfl „·Á‡. ê‡Á¯ÂÌ˚ ÚÓθÍÓ Ò‡Ï˚ ÒÚ‡¯Ì˚Â. óÚÓ· ÏÛ‡¯ÍË ÔÓ ÚÂÎÛ. íÓ„‰‡ Û΢Ì˚È ıÓÎÓ‰ Ì ÔÓ·ÂÂÚÒfl ‚ÌÛÚ¸. çÂÍÓÚÓ˚ ËÒÚÓËË Ì‡¯ÎË Ò‚Ó ÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ë ‚ ÅË·ÎËË ÅÓ‰fl„. ä‡Í, ̇ÔËÏÂ, „·‚̇fl ÒÚ‡¯ËÎ͇ Ó‰ÂÒÒÍËı ·ÂÒÔËÁÓÌËÍÓ‚ — ÔÓ ÏËÎˈËÓÌÂ‡ ïÂθÏÛÚ‡, ÔËÁ‡Í ÍÓÚÓÓ„Ó ÊË‚ÂÚ ‚ ÔÓÎÛ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓÏ Á‰‡ÌËË Ì‡ äÌflʸÂÈ, 1, Ë ÔÓ ÌÓ˜‡Ï ÓıÓÚËÚÒfl Á‡ χÎÓÎÂÚÌËÏË. äÓ„‰‡ ̇ıÓ‰ËÚ Ëı — Ò˙‰‡ÂÚ. — çËÍÓ„‰‡, ÌË ÔË Í‡ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı, ‰‡Ê ÂÒÎË ÌÓ˜¸ Á‡Òڇ· ‚‡Ò ‚‡ÒÔÎÓı, Ì ÌÓ˜ÛÈÚ ̇ äÌflʸÂÈ, — ÒÚ‡¯Ì˚Ï „ÓÎÓÒÓÏ Á‡‚˚‚‡ÂÚ ä‡ËÌ͇. — ùÚÓÚ ïÂθÏÛÚ Ì Á̇ÂÚ ÌË Ê‡ÎÓÒÚË, ÌË ÔÓ˘‡‰˚. åÂÒÚ¸ Â„Ó ÒÚ‡¯Ì‡! àÁ ÅË·ÎËË: “Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÏËÎˈËË ÒÎÛÊËÎ ÁÎÓ·Ì˚È ÏËÎˈËÓÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ·ËÎ ·ÂÒÔËÁÓÌËÍÓ‚ ÔË Á‡‰ÂʇÌËË ÒÏÂÚÌ˚Ï ·ÓÂÏ. ÖÏÛ ˝ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎÓ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂ. ä‡Í Â„Ó Á‚‡ÎË — ÌËÍÚÓ Ì Á̇Î. Ä ÔÓ ÚÂ΂ËÁÓÛ ¯ÎË “ëÂÏ̇‰ˆ‡Ú¸ Ï„ÌÓ‚ÂÌËÈ ‚ÂÒÌ˚” (ÙËÎ¸Ï Ú‡ÍÓÈ), Ë Ú‡Ï Ù‡¯ËÒÚ, Ô˚Ú‡fl ·ÂÌ͇, ÔË͇Á˚‚‡Î Ò‚ÓÂÏÛ ÔÓ‰Û˜ÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊËÚ¸ χÎ˚¯‡ ̇ ÔÓ‰ÓÍÓÌÌËÍ: “ïÂθÏÛÚ, ÔËÌÂÒË ·ÂÌ͇!” “ïÂθÏÛÚ, ÔË‚Â‰Ë ·ÂÒÔËÁÓÌË͇”, — Ó·‡ÚËÎËÒ¸ ̇˜‡Î¸ÌËÍË Í ÁÎÓÏÛ ÏËÎˈËÓÌÂÛ. à ÚÓÚ ÔÓ¯ÂÎ Á‡ Ó˜Â‰Ì˚Ï Á‡‰ÂʇÌÌ˚Ï ‚ ÍÓˉÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒΠÔ˚ÚÓÍ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ·ÂÌ͇ ‚ Ô˲ڔ. éÚÒ˛‰‡ Ë Í΢͇. çËÍÚÓ Ì Á̇ÂÚ, Ô‡‚‰‡ ÎË, ÌÓ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ӷ·‚˚ ̇ ‰ÂÚÂÈ, ÛÒÚÓÂÌÌÓÈ ‚ „ÓÓ‰ÒÍËı ‡Á‚‡ÎË̇ı, ÁÎÓ·Ì˚È ïÂθÏÛÚ ÔÓԇΠÔÓ‰ ͇ÏÌÂÔ‡‰. à… ÔÓ„Ë·, Á‡Ò˚Ô‡ÌÌ˚È ¯ÚÛ͇ÚÛÍÓÈ. ç‡Ô‡ÒÌÓ ÛÏÓÎflÎ ÓÌ Ó ÔÓ˘‡‰Â ·ÂÒÔËÁÓÌ˚ı ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, ÔflÚ‡‚¯ËıÒfl ÓÚ ÌÂ„Ó Á‰ÂÒ¸. — ÑÂÚË, ‚˚ÁÓ‚ËÚ “ÒÍÓÛ˛”! í Ì ‚˚¯ÎË Ì‡ Â„Ó ÁÓ‚. — à Ò ÚÂı ÔÓ ïÂθÏÛÚ-ÏÂڂˆ ·Ó‰ËÚ ÔÓ ‰ÓÏÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Â„Ó Û·ËÎË, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÓÏÒÚËÚ¸ Ì‡Ï Á‡ Ò‚Ó˛ ÒÏÂÚ¸, — ·ÂÁÊËÁÌÂÌÌ˚Ï „ÓÎÓÒÓÏ ÔÓ‚ÚÓflÂÚ ä‡ËÌ͇. — çËÍÓ„‰‡, ÌË ÔË Í‡ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı Ì ıÓ‰ËÚ ̇ äÌflʸ˛. ÅÂÒÒÏÂÚË ÁÎÓÈ ÏËÎˈËÓÌÂÒÍÓÈ ‰Û¯Ë ‰Îfl ·Ó‰fl„ — ‚¢¸, Ì ÔÓ‰‰‡˛˘‡flÒfl ÒÓÏÌÂÌ˲. íÓθÍÓ Â„Ó ÁÎÓ·Ì˚È ‰Ûı, ‚ÂÌÂÂ, ·ÓflÁ̸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ ÔˉÂÚ Ë Á‡ ÚÓ·ÓÈ, ÏÓÊÂÚ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Ó‰fl„Û ÔÓÍÓ̘ËÚ¸ Ò ·Ó‰flÊÌ˘ÂÒÚ‚ÓÏ.

Å

Ö͇ÚÂË̇ ëÄÜçÖÇÄ.


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

åõëãà Çëãìï ëӄ·ÒÌÓ ÔÓÔËÒÍÂ, ÏÓÈ Ô‡‚ÌÛÍ çËÍËÚ‡ ÊË‚ÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Â; Òӄ·ÒÌÓ Â„Ó ‰Û¯Â‚ÌÓÏÛ Ì‡ÒÚÓ˛ — ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ. èÓ˜ÚË ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÒÓÁ̇ÚÂθÌÛ˛ ÊËÁ̸ — ‡ ÂÏÛ ÛÊ ¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ — ÓÌ ‡ÒÒχÚË‚‡ÂÚ Ì‡¯Û Ô·ÌÂÚÛ Í‡Í „Ë„‡ÌÚÒÍËÈ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍËÈ ÍÓ‡·Î¸, ÌÂÒÛ˘ËÈÒfl ‚ ·ÂÒÍÓ̘ÌÓÈ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ.

äêõíú çÖóÖå

åÓÈ Ô‡‚ÌÛÍ ÊË‚ÂÚ ‚ ÍÓÒÏÓÒ ‡ÍÓ‚‡ Â„Ó ÚӘ͇ ÓÚÒ˜ÂÚ‡, Ë Ó̇ ‚ÔÓÎÌ Òӄ·ÒÛÂÚÒfl Ò ‡ÒÚÓÌÓÏËÂÈ, Ó ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ Â˘Â Ì ÒÎ˚ı‡Î. — ÇÍβ˜‡˛ ÏÓ‰Ûθ! èËÒÚ„ÌËÚ ÂÏÌË! — ÍÓχ̉ÛÂÚ çËÍËÚ‡. — Ä ÂÒÎË Ì ÔËÒÚ„ÌÛ? — ÔÓ‰‰‡ÁÌË‚‡˛ fl „Ó. — íÓ„‰‡ fl Ú·fl ͇̇ÊÛ! — ç ÒÏÓʯ¸. ì Ú·fl ÛÍË Á‡ÌflÚ˚ ÔÛθÚÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. — Ä fl ÔÓÒÚ‡‚β áÂÏβ ̇ ‡‚ÚÓÔËÎÓÚ Ë Ì‡Í‡ÊÛ Ú·fl!

í

éÌ „Ó‚ÓËÚ “ÔÓÒÚ‡‚β áÂÏβ ̇ ‡‚ÚÓÔËÎÓÚ” ÒÚÓθ Ê ¯ËÚÂθÌÓ, Í‡Í ÄÎÂÍ҇̉ å‡Í‰ÓÌÒÍËÈ ‡ÁÛ·‡Î „Ó‰Ë‚ ÛÁÂÎ. éÌ Â˘Â Ì Á̇ÂÚ, ˜ÚÓ Ô·ÌÂÚ‡ ̇¯‡ ‰‡‚ÌÓ ÛÊ ̇ ‡‚ÚÓÔËÎÓÚÂ, ıÓÚfl ÌÂÍÓÚÓ˚Ï Â ӷËÚ‡ÚÂÎflÏ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÌË ÛÔ‡‚Îfl˛Ú ². ɉ äÓÒÏÓÒ, Ú‡Ï Ë Ó·ÓÚ˚. á‚ÓÌËÚ ÏÌ çËÍËÚ‡ ‚ ÄÏÂËÍÛ. — äÛÔË ÏÌ Ó·ÓÚ‡, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÂ‰ˆÂ ÔÓÒÂ‰ËÌÂ. — Ä ÒÂ‰ˆÂ-ÚÓ Á‡˜ÂÏ? — ÒÔ‡-

¯Ë‚‡˛. — óÚÓ·˚ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Â„Ó Ì‡ β·Ó‚¸ ÍÓ ÏÌÂ. ÖÒÎË ÓÌ ÔÓβ·ËÚ ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ‰Û„Ó„Ó, ÓÌ ÒÎÓχÂÚÒfl. — çÛ, Ú‡ÍÓÈ Ó·ÓÚ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓËÚ¸ Ó˜Â̸ ‰ÓÓ„Ó, — „Ó‚Ó˛ fl, Ë·Ó Ú‡ÍËı Ó·ÓÚÓ‚ ‰‡Ê ‚ ÄÏÂËÍ Ì ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ. — ëÓ‚ÒÂÏ Ì ‰ÓÓ„Ó, — ‚ÓÁ‡Ê‡ÂÚ çËÍËÚ‡. — í˚ Ò͇ÊË Û˜ÂÌ˚Ï, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÒÓ·‡ÎË ˝ÚÓ„Ó Ó·ÓÚ‡ ËÁ ÌÂÌÛÊÌ˚ı ‚ËÌÚËÍÓ‚ ÓÚ ËÒÔÓ˜ÂÌÌ˚ı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÎÂÚ‡˛Ú ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ. íÓ„‰‡ Ó·ÓÚ ·Û‰ÂÚ Ì‰ÓÓ„ËÏ. äÓÒÏÓÒ, Ó·ÓÚ˚… ùÚÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ‚ÎËflÌË ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı ÏÛθÚfl¯ÂÍ. ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ Á‰ÂÒ¸ Ì ҇ÏÓ ‚ÎËflÌËÂ, ‡ Â„Ó ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂ, Ë Ì ÚÓθÍÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ (ˆÂ̇ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓχ), ‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓ (ÒÂ‰ˆÂÓ‰ÌÓβ· Û Ó·ÓÚ‡). çÓ çËÍËÚ‡ Ì ÚÓθÍÓ ÚÂı̇¸, ÓÌ Â˘Â Ë ·ËÓÎÓ„. — çËÍËÚ‡, Ú˚ ÏÂÌfl Ó˜Â̸ β·Ë¯¸? — ÒÔ‡¯Ë‚‡˛ fl. — é˜Â̸. — ÅÓθ¯Â Ô‡Ô˚? — çÂÚ, Ô‡ÔÛ fl β·Î˛ ·Óθ¯Â. — èÓ˜ÂÏÛ? — êÓ‰ËÚÂθÒÍËÈ ËÌÒÚËÌÍÚ… å̠̘ÂÏ Í˚Ú¸. ë‡Ï ч‚ËÌ Ì‡ ÒÚÓÓÌ çËÍËÚ˚… ì çËÍËÚ˚ ÒËθÌÓ ‡Á‚ËÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ò‚Ó·Ó‰˚. éÚ ‰‚Ûı ‰Ó ¯ÂÒÚË ‚Ò ‰ÂÚË Ò‚Ó·Ó‰Óβ·Ë‚˚, Í‡Í ·‡Ú¸fl É‡ÍıË Ë ‰Â͇·ËÒÚ˚. çÓ Û çËÍËÚ˚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì ÚÓθÍÓ ËÌÒÚËÌÍÚË‚ÌÓ, ÌÓ Ë ÍÓ̈ÂÔÚۇθÌÓ! èÓÒΠ‰Ó΄Ëı Û„Ó‚ÓÓ‚ fl Òӄ·-

ä‚ËÌ å‡ÍäÂÌÁË, ıÛ‰. ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ

19

¯‡˛Ò¸ ÔÓ‚ÂÒÚË Â„Ó ‚ ÁÓÓÔ‡Í. ü Ô˚Ú‡˛Ò¸ ÔÓ͇Á‡Ú¸ ÂÏÛ Ó·˚˜Ì˚ “ıËÚ˚” ÁÓÓÔ‡ÍÓ‚ — ÒÎÓÌÓ‚, θ‚Ó‚, ÚË„Ó‚, ω‚‰ÂÈ. çË͇ÍÓÈ ‡͈ËË! Ä Á‡‚ˉ‚ ̇ ‰ÓÓÊÍ ÁÓÓÔ‡͇ ‚ÓÓ·¸fl, ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓÍ΂˚‚‡˛˘Â„Ó Ì‡ ÁÂÏÎÂ, çËÍËÚ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ̇ ÍÓÚÓ˜ÍË ÔÂ‰ ÌËÏ Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸. — ç‡ ˜ÚÓ Ú· ҉‡ÎÒfl ˝ÚÓÚ ‚ÓÓ·ÂÈ? èÓ¯ÎË ÒÏÓÚÂÚ¸ ÒÎÓÌÓ‚ Ë Î¸‚Ó‚! — „Ó‚Ó˛ fl. — ëÎÓÌ˚ Ë Î¸‚˚ ÌÂ̇ÒÚÓfl˘ËÂ, ‡ ‚ÓÓ·ÂÈ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ, — Óڂ˜‡ÂÚ çËÍËÚ‡. — ä‡Í ˝ÚÓ ÌÂ̇ÒÚÓfl˘ËÂ?! — ‚Á˚‚‡˛Ò¸ fl. — èÓÒÏÓÚË, ͇ÍËÂ Û ÒÎÓÌÓ‚ ·Ë‚ÌË, ͇ÍË „Ë‚˚ Û Î¸‚Ó‚! — ч, ÌÓ ÓÌË ÒˉflÚ ‚ ÍÎÂÚ͇ı, ‡ ‚ÓÓ·ÂÈ — ̇ Ò‚Ó·Ó‰Â! íÛ¯Â! í˚ Ô‡‚, çËÍËÚ‡, Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡! ã˛‰Ë Ë Á‚ÂË, Î˯ÂÌÌ˚ ҂ӷӉ˚, ÌÂ̇ÒÚÓfl˘ËÂ! à, ̇ÍÓ̈, ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚ ‰ÓÒÚÓ‚˘Ë̇. çËÍËÚ‡ Ô˯ÂÎ ‚ „ÓÒÚË ÍÓ ÏÌ ‚ ÏÓ˛ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÛ˛ Í‚‡ÚËÛ. ç ÔÓ¯ÎÓ Ë ‰‚Ûı ÏËÌÛÚ, Í‡Í Í‚‡ÚË‡ ÔËÌfl· ‚ˉ, ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓÒΠӷ˚Ò͇. çÓ Á‡ ˝ÚÓ ÔÓÒΉӂ‡ÎÓ ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó ͇̇Á‡ÌËÂ. çËÍËÚ‡ ÛÍÓÎÓÎ Ò· Û͇Á‡ÚÂθÌ˚È Ô‡Îˆ ¯ÚÓÔÓÓÏ. ë‡Ï ÛÍÓÎ Â„Ó Ì ËÒÔÛ„‡Î, ÌÓ ÍÓ„‰‡ ͇ÔÎË ÍÓ‚Ë Á‡Í‡Ô‡ÎË Ì‡ ·ÂÎÛ˛ ÔÎËÚÍÛ ÔÓ·, ÓÌ ‡ÁÓ‡ÎÒfl. ÇÔÓ˜ÂÏ, Ô‡ÌË͇ ·˚ÒÚÓ ÔÂÍ‡ÚË·Ҹ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·˚ÎÓ Á‡ÍÎÂËÚ¸ Ô·ÒÚ˚ÂÏ ‡ÌÍÛ Ë ‚˚ÚÂÂÚ¸ ͇ÔÎË ÍÓ‚Ë Ì‡ ÔÓÎÛ. à ÚÛÚ, ÔËÚfl„Ë‚‡fl Û͇Á‡ÚÂθÌ˚È Ô‡Îˆ Ò Ô·ÒÚ˚ÌÓÈ Ì‡¯ÎÂÔÍÓÈ, çËÍËÚ‡ ÔÓËÁÌÂÒ: — ä‡ÍÓÈ Ê fl ʇÎÍËÈ Ë Ì˘ÚÓÊÌ˚È ˜ÂÎӂ˜˯ÍÓ! àÏÂÌÌÓ ˜ÂÎӂ˜˯ÍÓ! å˚ ÒÚ‡ÎË ‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸ ̇‰ Â„Ó Û‰Ë‚ËÚÂθÌÓÈ Ë ÒÚ‡ÌÌÓÈ Ù‡ÁÓÈ. åÌÂÌËfl ‡Á‰ÂÎËÎËÒ¸. é‰ÌË Ò˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ çËÍËÚ‡ ıÓÚÂÎ Ò͇Á‡Ú¸ — ̇ÒÍÓθÍÓ ıÛÔÓÍ ˜Â-

ÎÓ‚ÂÍ. ÑÛ„Ë — ˜ÚÓ ÓÌ ÍÎÂÈÏËÎ Ò‚Ó˛ ÚÛÒÓÒÚ¸. çÓ ‚ β·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ù‡Á‡ ˝Ú‡ ‚ ÛÒÚ‡ı ¯ÂÒÚËÎÂÚÌÂ„Ó Ï‡Î˚¯‡ ÔÓÚflÒ‡ÂÚ. çÂÚ ÌË˜Â„Ó ˝ÍÒÚ‡Ó‰Ë̇ÌÓ„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÎË Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ, ‚ÌÛÍÓ‚ Ë ÚÂÏ ·ÓΠÔ‡‚ÌÛÍÓ‚ „ÂÌËflÏË. èÓ ÏÌÂÌ˲ äÓÌÂfl óÛÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ‚ ‡ÌÌÂÏ ‰ÂÚÒڂ ̇¯Ë χÎ˚¯Ë Ë ‚Ôflϸ ÒÚËıËÈÌ˚ „ÂÌËË, ÔÓ͇ ¯ÍÓ· Ë ÊËÁ̸ Ì ̇˜Ë̇˛Ú ÒÚ˘¸ Ëı ÔÓ‰ Ó‰ÌÛ „·ÂÌÍÛ. äÒÚ‡ÚË, Ó ¯ÍÓÎÂ. ç‡ ‰Ìflı χχ çËÍËÚ˚ Ôӂ· Â„Ó Ì‡ ÒÓ·ÂÒ‰ӂ‡ÌË ‚ Ó‰ÌÛ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÛ˛ ¯ÍÓÎÛ Ì‡ Ô‰ÏÂÚ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÌÂÂ. é̇ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ åÓÒÍ‚Â. ëÓ·ÂÒ‰ӂ‡ÌË çËÍËÚ‡ Ò ÚÂÒÍÓÏ ÔÓ‚‡ÎËÎ. ÑÂÚÒÍËÈ ÔÒËıÓÎÓ„ ¯ÍÓÎ˚ Ò˜ÂÎ Â„Ó “ÒÎ˯ÍÓÏ ÚÛ‰Ì˚Ï”. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ çËÍËÚ‡ Ò͇Á‡Î ÔÒËıÓÎÓ„Û, ˜ÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÊÂÌËÚ¸Òfl ̇ ÌÂÈ. å˚ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ‚˚flÒÌËÚ¸ Û çËÍËÚ˚, ˜ÚÓ Á‡ÒÚ‡‚ËÎÓ Â„Ó Ô‰ÎÓÊËÚ¸ ÛÍÛ Ë ÒÂ‰ˆÂ ÌÂÁ̇ÍÓÏÓÈ ÚÂÚÂ? — ü ıÓÚÂÎ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ó̇ Í‡ÒË‚‡fl, — ÓÚ‚ÂÚËÎ çËÍËÚ‡. — è‡Ô‡ ÊÂÌËÎÒfl ̇ χÏÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó̇ Í‡ÒË‚‡fl. à ‰Â‰Û¯Í‡ ÊÂÌËÎÒfl ̇ çËÌӘ͠(Ú‡Í ÓÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ·‡·Û¯ÍÛ), ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó̇ Í‡ÒË‚‡fl. ÜÂÎÂÁ̇fl ÎÓ„Ë͇. ç ‡ÁÓ‚‡Ú¸! çÓ ÔÒËıÓÎÓ„, ‚ˉËÏÓ, Ì ӈÂÌË· ÌË ˚ˆ‡ÒÚ‚‡ çËÍËÚ˚, ÌË ‰‡Ê ҂ÓÂÈ Í‡ÒÓÚ˚. (ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ „·Á‡ı ·ÂÌ͇.) ü Ì Á̇˛, ÍÂÏ ÒÚ‡ÌÂÚ çËÍËÚ‡, ÍÓ„‰‡ ‚˚‡ÒÚÂÚ — ʇÎÍËÏ Ë Ì˘ÚÓÊÌ˚Ï ˜ÂÎӂ˜˯ÍÓÈ ËÎË ÔÓ‚ÂÎËÚÂÎÂÏ Ó·ÓÚÓ‚ Ë ÍÓÒÏ˘ÂÒÍËı ÍÓ‡·ÎÂÈ. çÓ Ó‰ÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ. íÂ, ÍÓÏÛ ‰Ó‚ÂÂÌÓ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ, Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ·ÂÒÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ó·ÓÚ‡ÏË.

• ë„ӉÌfl Ë ‰Ó 12 ˲Îfl • åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ-éÔÂ‡ àË̇ Ñ‚ÓÓ‚ÂÌÍÓ äË‚, ìÍ‡Ë̇ óÂÚ‚Â„ 26 ˲Ìfl: 8 p.m.

çÄóàçÄü ë èéçÖÑÖãúçàäÄ! Â‰Ë ‚Â΢ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ë ı‡ÏÓ‚ ÏËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ à̉ËË ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ËÒÚÓËfl ‚˜ÌÓÈ Î˛·‚Ë Ë ÏÂÒÚË ·Ó„Ó‚. ëˆÂ̇ ñ‡ÒÚ‚a ÚÂÌÂÈ ÔÓÍÓflÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl.

ÉÂÌ̇‰ËÈ ë‡‚Âθ‚ åÓÒÍ‚‡, êÓÒÒËfl èÓ̉ÂθÌËÍ 23 ˲Ìfl: 8 p.m. ë‰‡ 25 ˲Ìfl: 8 p.m. ëÛ··ÓÚ‡ 28 ˲Ìfl: 2 p.m.

ÇÂÓÌË͇ è‡Ú ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, êÓÒÒËfl èÓ̉ÂθÌËÍ 23 ˲Ìfl: 8 p.m. ëÛ··ÓÚ‡ 28 ˲Ìfl: 2 p.m.

23, 24, 25, 26 27 Ë 28 ˲Ìfl: 8 pm; 25 Ë 28 ˲Ìfl: 2 pm

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.


В НОВОМ СВЕТЕ

20

ÉêÄçí-óè á‡fl‚ÎÂÌË χÌı˝ÚÚÂÌÒÍÓ„Ó Ù‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÛÓ‡ å‡ÈÍ· ɇÒˇ Á‚Û˜‡ÎÓ Í‡ÚÍÓ Ë ÔÓÒÚÓ: «Ç ÔÓ̉ÂθÌËÍ, 9 ˲Ìfl, ë˝Ï˛ÂÎ àÒ‡˝Î íÂÚËÈ Ì fl‚ËÎÒfl ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ÓÚ·˚‚‡ÌËfl 20 ÎÂÚ Î˯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ ÔÓ ÔË„Ó‚ÓÛ Á‡ ÏÓ¯ÂÌÌ˘ÂÒÚ‚Ó Ò ‚Í·‰‡ÏË ‚ ı‰Ê‚˚ ÙÓ̉˚ Bayou ̇ ÒÛÏÏÛ ·Óθ¯Â 450 ÏÎÌ. ‰ÓηÓ‚. Ç ÚÓÚ Ê ‰Â̸ ÔÓ ÔÓÒ¸·Â Ù‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ÒÛ‰¸fl äÂÌÌÂÚ ä‡‡Ò ‚˚‰‡Î Ó‰Â ̇ ‡ÂÒÚ àÒ‡˝Î‡. î‰Â‡Î¸Ì‡fl χ¯‡Î¸Ò͇fl ÒÎÛÊ·‡ Ë î‰Â‡Î¸ÌÓ ·˛Ó ‡ÒÒΉӂ‡ÌËfl ‚‰ÛÚ ‡ÍÚË‚Ì˚È ÓÁ˚Ò͇ àÒ‡˝Î‡ Ë Ì ËÒÍβ˜‡˛Ú β·˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË».

ÂÒÚ-ëËÚË ‚ Ä͇ÌÁ‡ÒÂ, ‡ ‚ÓÚ àÒ‡˝Î ‰Ó ̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ÂÏÛ Ú˛¸Ï˚ ùÈ ‚ ¯Ú‡Ú å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒ Ì ‰Ó·‡ÎÒfl. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î fl‚ËÚ¸Òfl ‚ Ú˛¸ÏÛ 9 ˲Ìfl Í 2 ˜‡Ò‡Ï ‰Ìfl. èËÏÂÌÓ ‚ 9.30 ÛÚ‡ ÓÌ ÒÂÎ Á‡ Ûθ ‚˯ÌÂ‚Ó„Ó ‚̉ÓÓÊÌË͇ GMC Envoy 2006 „Ó‰‡, Ò͇Á‡Î ÔÓ‰Û„Â Ñ··Ë ê‡È‡Ì, ˜ÚÓ Â‰ÂÚ ‚ Ú˛¸ÏÛ, Ë ‚˚Âı‡Î ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Óχ ‚ „ÓӉ͠ÄÏÓÌÍ ‚ ̸˛ÈÓÍÒÍÓÏ „‡ÙÒÚ‚Â ÇÂÒÚ˜ÂÒÚÂ. ë˝Ï˛ÂÎ Ë Ñ··Ë ÊËÎË Ú‡Ï ‚ ÓÒÓ·ÌflÍ ‚ ÒÚËÎÂ í˛‰ÓÓ‚, ÍÓÚÓ˚È àÒ‡˝Î ÒÌËÏ‡Î Û ÑÓ̇艇 í‡ÏÔ‡ Á‡ $32 Ú˚Òfl˜Ë ‚ ÏÂÒflˆ. èËÏÂÌÓ ‚ ˜‡Ò ‰Ìfl χ¯ËÌÛ àÒ‡˝Î‡ ӷ̇ÛÊËÎË ‚ 40 ÏËÎflı ÓÚ ç¸˛-âÓ͇ ̇ ÏÓÒÚÛ Bear Mountain Bridge ˜ÂÂÁ ÉÛ‰ÁÓÌ. ç‡ ÔÓÍ˚ÚÓÏ Ô˚θ˛ ͇ÔÓÚ Ә‚ˉÌÓ Ô‡Î¸ˆÂÏ ·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ: «ë‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ». í‡Í ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÂÒÌfl ËÁ ÔÓÔÛÎflÌÓ„Ó Ë ÒϯÌÓ„Ó ÚÂÎÂÒÂˇ· “MASH” Ó ‡·ÓÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‚ÓÂÌ‚‡˜ÂÈ ‚Ó ‚ÂÏfl äÓÂÈÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Ô˘ÂÏ ÔÓ˛Ú ˝ÚÛ ÔÂÒÌ˛ ‚ ÙËθÏ ÔË ËÌÒˆÂÌËÓ‚‡ÌÌÓÏ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Â. èËÏÂÌÓ ‚ 300 ÏÂÚ‡ı ÓÚ ÏÓÒÚ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl äèè Ô·ÚÌÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡, „‰Â, ·Î‡„Ó‰‡fl E-ZPass ‚ χ¯ËÌ àÒ‡˝Î‡, ·˚ÎÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ, ˜ÚÓ Ó̇ ÔÓÂı‡Î‡ Á‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ ‰Ó

ÒÚ‡‚ ÛÒÔ¯Ì˚Ï ÚȉÂÓÏ. Ç 1996 „Ó‰Û ÓÌ ‚ÒÚÂÚËÎ ÒÚ˝ÈÚÂÌ-‡ÈÎẨÒÍÓ„Ó ·Ûı„‡ÎÚÂ‡ Ñ˝ÌË· å‡ËÌÓ, Ë ‚ÏÂÒÚ ÓÌË ÓÒÌÓ‚‡ÎË ‚ äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚ ı‰Ê‚˚È ÙÓ̉ Bayou Group. èÓθÒÚË‚¯ËÒ¸ ̇ ӷ¢‡ÌÌ˚ ÔË·˚ÎË ËÌ‚ÂÒÚÓ˚ ‚ÎÓÊËÎË ÚÛ‰‡ ÓÍÓÎÓ $7 ÏÎ‰, ̇ ÍÓÚÓ˚ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎË ÙÓ̉‡ ÌË ‚ ˜ÂÏ Ò· Ì ÓÚ͇Á˚‚‡ÎË. å‡ËÌÓ ÍÛÔËÎ Ò· ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Bentley, Ferrari Ë Audi, ÌÓ àÒ‡˝Î Ú‡Í Ì ¯ËÍÓ‚‡Î Ë ÔÓ̇˜‡ÎÛ ÔÓÍÛË‚‡Î Í˝Í, ÍÓÚÓ˚È Ì‡¯ÎË Û ÌÂ„Ó ‚ 1996 „Ó‰Û, ‡ÂÒÚÓ‚‡‚ ‚ å‡Ìı˝ÚÚÂÌ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË χ¯ËÌÓÈ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ‚ˉÂ. ëÛÔÛ„‡ ÑʇÌËÒ Û¯Î‡ ÓÚ ë˝Ï˛Â· ‚ 2003 „Ó‰Û, Ë ÓÌ Ò ÔÓ‰Û„ÓÈ Ñ··Ë ê‡È‡Ì ÔÓÒÂÎËÎÒfl ‚ ÇÂÒÚ˜ÂÒÚÂÂ. îÓ̉ ËÒÔ‡‚ÌÓ ÍÓÏËÎ àÒ‡˝Î‡ Ë å‡ËÌÓ, ÌÓ Í 2005 „Ó‰Û ‰Â· ÔÓ¯ÎË ıÛÊÂ. Ç Òۉ·Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Û͇Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÏÛ ËÌ‚ÂÒÚÓÛ ë˝Ï˛ÂÎ àÒ‡˝Î Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Ì ‚ÂÌÂÚ ÂÏÛ $3 ÏÎÌ, ÔÓÒÍÓθÍÛ Â„Ó ÍÓÏԇ̸ÓÌ Ì‡ÎÓÊËΠ̇ Ò·fl ÛÍË, ‡ ‰Û„ÓÈ ËÌ‚ÂÒÚÓ Ô˯ÂÎ ‚ ÓÙËÒ Bayou Group ‚ äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚÂ, ÍÓ„‰‡ Ú‡Ï ÌËÍÓ„Ó Ì ·˚ÎÓ, Ë Ì‡¯ÂÎ ÔËÒ¸ÏÓ Ñ˝ÌË· å‡ËÌÓ Ì‡ ¯ÂÒÚË ÒÚ‡Ìˈ‡ı. «ùÚÓ ÏÓfl Ô‰ÒÏÂÚ̇fl Á‡ÔËÒ͇ Ë ÔËÁ̇ÌË», ̇˜Ë̇ÎÓÒ¸ ˝ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ, Ó·˙flÒÌfl‚¯ÂÂ, ˜ÚÓ ÙÓ̉ Á‡ÌËχÎÒfl ‡ÙÂ‡ÏË.

ПОКАЖИТЕ МНЕ ТРУП

20—26 ˲Ìfl 2008

äêàåàçÄã

ïåÖãúçéâ èéãÖí

êÓÒÒËflÌ͇ ÔË„Ó‚ÓÂ̇ ‚ ëòÄ Í 98 ‰ÌflÏ Ú˛¸Ï˚ Á‡ Ô¸flÌ˚È ‰Â·Ó¯ ̇ ·ÓÚÛ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡. Û‰ Ú‡ÍÊ ӷflÁ‡Î  ‚˚Ô·ÚËÚ¸ ‡‚ˇÍÓÏÔ‡ÌËË ¯Ú‡Ù ‚ ‡ÁÏÂ $17 Ú˚Òfl˜. ç‡Ú‡Î¸fl ÄÍÒÂÌÓ‚‡ ‚ χÚ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ÎÂÚ· ÂÈÒÓÏ ËÁ åÓÒÍ‚˚ ‚ 縲-âÓÍ ÂÈÒÓÏ Delta Airlains. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒΉÒÚ‚Ëfl, Ó̇, ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ÚÓÎÍÌÛ· ÒÚ˛‡‰ÂÒÒÛ, ÓÚ͇Á˚‚‡Î‡Ò¸ ÒÂÒÚ¸ ̇ Ò‚Ó ÏÂÒÚÓ Ë ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ÔÓıÓ‰ ÏÂÊ‰Û ÍÂÒÂÎ ‚ Ò‡ÎÓÌ ҇ÏÓÎÂÚ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÔÓ‚ÂÁÚË ÚÂÎÂÊÍË Ò Â‰ÓÈ ‰Îfl Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚. àÁ-Á‡ Ë̈ˉÂÌÚ‡ ÍÓχ̉Ë Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÔËÌflÎ ¯ÂÌË ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ‚˚ÌÛʉÂÌÌÛ˛ ÔÓÒ‡‰ÍÛ ‚ „ÓӉ Ň̄Ó ‚ ¯Ú‡Ú å˝ÈÌ, „‰Â ÄÍÒÂÌÓ‚‡ Ë ·˚· ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì‡.

ë

˜ËÚ¸ 18-ÎÂÚÌËÈ éχ ï‡Ì, ÍÓÚÓÓ„Ó Ó·‚ËÌfl˛Ú ‚ 69 ÒÎÛ˜‡flı ̇Û¯ÂÌËfl Á‡ÍÓ̇. ÑÛ„ËÏ ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï „ÓÁflÚ „Ó‡Á‰Ó ÏÂÌ ÒÛÓ‚˚ ͇̇Á‡ÌËfl - ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ Ú˛¸Ï˚. ëΉӂ‡ÚÂÎË ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ï‡Ì ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓÌË͇Π̇ ÚÂËÚÓ˲ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓ ‚˚ıÓ‰Ì˚Ï Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÛÍ‡‰ÂÌÌÓ„Ó Íβ˜‡. ᇂ·‰Â‚ Ô‡ÓÎflÏË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ, ÓÌ ÏÂÌflÎ ÓˆÂÌÍË ‚ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı ¯ÍÓÎ˚ Ò C, D Ë F ̇ Ä, ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Î ̇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Û˜ËÚÂÎÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÎË ÂÏÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í ·‡Á‡Ï ‰‡ÌÌ˚ı ¯ÍÓÎ˚. ᇠÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ï‡Ì‡ ËÁ-ÔÓ‰ ‡ÂÒÚ‡ ̇Á̇˜ÂÌ Á‡ÎÓ„ ‚ $50 Ú˚Òfl˜.

èàíéç ìåçÖÖ ïéáüàçÄ

íûêúåÄ áÄ "A" ÜËÚÂÎfl „ÓÓ‰‡ ÅˉÊÔÓÚ ‚ äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚ ‡ÂÒÚÓ‚‡ÎË Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡Ú‡‚ËÎ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Óχ¯Ì„Ó, ÌÓ ÔÓ˜ÚË ÚÂıÏÂÚÓ‚Ó„Ó ÔËÚÓ̇-‡Î¸·ËÌÓÒ‡, ̇ ÔÓÎˈÂÈÒÍËı.

ë˝Ï˛ÂÎ àÒ‡˝Î

åÌËÏÓ ҇ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó ÔÓ ‰ÓÓ„Â ‚ Ú˛¸ÏÛ ÚÓÚ Ê ‰Â̸ ̇ Ò‡ÈÚ‡ı Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ‚ Û˜‡ÒÚ͇ı ÔÓÎˈËË Ë ‚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÓÁ˚ÒÍÌ˚ ÒÌËÏÍË 48-ÎÂÚÌÂ„Ó àÒ‡˝Î‡, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÔË҇ΠÒ·fl ‚ Ò‡ÏÓÛ·ËȈ˚. ïÓÚfl Á‡ ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ë˝Ï˛ÂÎ àÒ‡˝Î Ì ӷˉÂÎ Ë ÏÛıË, ̇ Ô·͇ڇı Á̇˜ËÚÒfl, ˜ÚÓ Â„Ó ÒΉÛÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ «‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï Ë ÓÔ‡ÒÌ˚Ï». Ç˚¯Â ÒΉӂ‡ÎË ÔËÏÂÚ˚ àÒ‡˝Î‡: Ò΄͇ Î˚ÒÓ‚‡Ú, ÓÒÚ 5 ÙÛÚÓ‚ Ë 11 ‰˛ÈÏÓ‚, ‚ÂÒ 200 ÙÛÌÚÓ‚, ̇ ·Â‰ ڇÚÛËӂ͇... Ç ‡ÔÂΠàÒ‡˝ÎÛ Ë Â„Ó ÒÓÓ·˘ÌËÍÛ Ñ˝ÌËÂÎÛ å‡ËÌÓ ‚Ô‡flÎË ÔÓ 20 ÎÂÚ Ú˛¸Ï˚ Á‡ Ó·Ï‡Ì ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ ̇ $450 ÏÎÌ. èÓÒΠÔË„Ó‚ÓÓ‚ ÔÓ ‰ÂÎÛ ÍÓÔÓ‡ˆËË Enron ë˝Ï˛ÂÎ àÒ‡˝Î, ÒÓÓÒÌÓ‚‡ÚÂθ Ë ˝ÍÒ-ÏẨÊÂ ı‰ÊÂ‚Ó„Ó ÙÓ̉‡ Bayou Group, ÒڇΠӉÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ó‰ËÓÁÌ˚ı «·ÂÎ˚ı ‚ÓÓÚÌ˘ÍÓ‚», ÔÓÔ‡‚¯Ëı ÔÓ‰ ÒÛ‰. åÓÊÌÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ‰ÂÎÓ ÍÓÌ„ÎÓÏÂ‡Ú‡ TYCO, „·‚‡ ÍÓÚÓÓ„Ó Ñ˝ÌÌËÒ äÓÁÎÓ‚ÒÍË Ë Â„Ó ÙË̇ÌÒÓ‚˚È ‰ËÂÍÚÓ å‡Í ò‚‡ˆ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚ 8,5 ‰Ó 25 ÎÂÚ Ú˛¸Ï˚ Á‡ Í‡ÊÛ Û ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ $600 ÏÎÌ. Ç ÓÚ΢ˠÓÚ àÒ‡˝Î‡, äÓÁÎÓ‚ÒÍË ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ÔË·˚Î ‚ Ú˛¸ÏÛ Mid-State ‚ „ÓӉ͠å‡ÒË ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ Í‡Ì‡‰ÒÍÓÈ „‡Ìˈ˚, „‰Â ÒڇΠÁ\Í ‹ 05Ä4820 Ë ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔÓ‚‡‡Ï „ÓÚÓ‚ËÚ¸ Â‰Û ‰Îfl 20 Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı ÒÔˆ·ÎÓ͇ S. å‡ËÌÓ ÚÓÊ ˜ÂÒÚÌÓ ÏÓÚ‡ÂÚ ÒÓÍ ‚ Ù‰Â‡Î¸ÌÓÈ Ú˛¸Ï îÓ-

Ç

ÚÓ„Ó, Í‡Í Â ӷ̇ÛÊËÎË ÛÊ ·ÂÁ ‚Ó‰ËÚÂÎfl. äβ˜ ÚÓ˜‡Î ‚ Á‡ÏÍ Á‡ÊË„‡ÌËfl, ‰‚Ë„‡ÚÂθ ‡·ÓÚ‡Î. ë‚ˉÂÚÂÎË ·˚ÎË, ÌÓ ÌË Ó‰ËÌ Ì Á‡ÏÂÚËÎ, Í‡Í ‚Ó‰ËÚÂθ GMC Envoy ÔÓÍËÌÛΠχ¯ËÌÛ, Ë ÌË Ó‰ËÌ Ì ‚ˉÂÎ, ˜ÚÓ·˚ ÍÚÓ-ÚÓ ·ÓÒËÎÒfl Ò ÏÓÒÚ‡ ‚ ÂÍÛ. ÇˉÂÓ͇ÏÂ˚ χ ÏÓÒÚÛ ÒÌflÎË, Í‡Í ÔÓÁ‡‰Ë ‚̉ÓÓÊÌË͇ àÒ‡˝Î‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë·Ҹ χ¯Ë̇, ÌÓ ˜ÚÓ ·˚ÎÓ Á‡ÚÂÏ, ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Á‡ ͇‰ÓÏ. ëΉӂ‡ÚÂθ Å˛Ò äÛ˜˜Ë‡ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òfl ‚ Ú˛¸ÏÛ Ì ‰ÛÚ Á‡ ÛÎÂÏ Ò‚ÓÂÈ Ï‡¯ËÌ˚, Ë Ï‡˜ÌÓ ÔÓ¯ÛÚËÎ, ˜ÚÓ ÔË ÒÓÍ ‚ 20 ÎÂÚ ‚fl‰ ÎË ÏÓÊÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ̇ Ú˛ÂÏÌ˚È ‚‡ÎÂÚ-Ô‡ÍËÌ„. ÑÊÓÁÂÙ ÉÛ˜˜ËÓÌ ËÁ î‰Â‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯‡Î¸ÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÓÁ˚ÒÍÌËÍË «ËÒÍβ˜‡˛Ú Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó Ë Á‡ÌËχ˛ÚÒfl ÔÓËÒÍÓÏ ·Â„Έ‡», ‡ Â„Ó ÙËχ ‚Ò„‰‡ ̇ıÓ‰ËÚ ÚÂı, ÍÓ„Ó ÎÓ‚ËÚ. ç ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ò·ÂʇΠÎË àÒ‡˝Î ËÁ ÒÚ‡Ì˚, ‡ ÑÊÓÁÂÙ ÉÛ˜˜ËÓÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÓÁ˚ÒÍÌ˚ Ô·͇Ú˚, ‚ ÔÓÎËˆË˛ Ë îÅê ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ‚ÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓθÍÓ Ò˄̇ÎÓ‚ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ ÏÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌËË ·Â„Έ‡, ‰‡ Ë Ú Ì ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎËÒ¸. êÓ‰ËÚÂÎË ë˝Ï˛Â· àÒ‡˝Î‡ ‚ 縲-é·̠ÛÒÔ¯ÌÓ ÚÓ„Ó‚‡ÎË ‡ÍˆËflÏË. ë˝Ï˛ÂÎ Û˜ËÎÒfl ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, ÌÓ ‰Ó ‰ËÔÎÓχ Ì ‰ÓÚÂÔÂÎ Ë Ì‡˜‡Î Ò‚ÓÈ ÔÛÚ¸ ̇‚Âı Ò ÏÂÒÚ‡ ‡ÒÒ˚θÌÓ„Ó Ì‡ ·ËÊÂ, ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ

èËÒ¸ÏÓ Ë Ò‡ÏÓ ·˚ÎÓ Ó˜Â‰ÌÓÈ ‡ÙÂÓÈ, ÔÓÒÍÓθÍÛ å‡ËÌÓ Ë Ì ‰ÛχΠÛıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÊËÁÌË. íÂχ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡ Ì ÔÓÍˉ‡Î‡ ÍÓÏԇ̸ÓÌÓ‚. Ç ‡ÔÂÎÂ, ÍÓ„‰‡ Ù‰Â‡Î¸Ì˚È Ï‡Ìı˝ÚÚÂÌÒÍËÈ ÒÛ‰¸fl äÓÎËÌ å‡ÍÏ˝ÓÌ ‚˚ÌÓÒË· ÔË„Ó‚Ó ë˝Ï˛ÂÎÛ àÒ‡˝ÎÛ, ÓÌ Á‡ÚÓÌÛÎ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ ‚ Ô‰ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á. «ü ‰ÛÏ‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÍÓ̘ËÚ¸ Ò ÒÓ·ÓÈ, - Ò͇Á‡Î ë˝Ï˛ÂÎ ÒÛ‰¸Â. – çÓ fl Ú‡ÍÊ ÛÁ̇Î, ˜ÚÓ Ì ‚Ô‡‚ ‡ÒÔÓflʇڸÒfl Ò‚ÓÂÈ ÊËÁ̸˛ Ë ‰ÓÎÊÂÌ ‰Âʇڸ ÓÚ‚ÂÚ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‰Â·λ. ëÛ‰¸˛ ˝ÚÓ Ì ‡ÒÚÓ„‡ÎÓ, Ë Ó̇ Ì ‡Á¯Ë· àÒ‡˝ÎÛ Ê‰‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ‡ ̇ ‡ÔÂÎÎflˆË˛ ̇ Ò‚Ó·Ó‰Â. Ç ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á ÓÌ Ì‡ÏÂÍÌÛΠ̇ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó ÒÎÓ‚‡ÏË “Suicide Is Painless”, ̇ÔËÒ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡Î¸ˆÂÏ Ì‡ Ô˚θÌÓÏ Í‡ÔÓÚ ‚̉ÓÓÊÌË͇. é·Ï‡ÌÛÚ˚ àÒ‡˝ÎÓÏ ËÌ‚ÂÒÚÓ˚, ÍÓÚÓ˚ ̇‰Â˛ÚÒfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ò‚ÓË ‰Â̸„Ë, ‚ÒÚÂÚËÎË ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó Â„Ó Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Â Ò ‚‰‚ÓÈÌ ÔÓÌflÚÌ˚Ï Ì‰ӂÂËÂÏ. é‰ËÌ ËÁ ÌËı Ò‡ÁÛ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚Ó‰‡ Ë ‚˚ÌÂÒÂÚ ë˝Ï˛Â· ̇ ·Â„, ÚÓ, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÎflÊ Ì‡ Ň„‡Ï‡ı. «èÓ͇ÊËÚ ÏÌ ÚÛÔ, - Á‡fl‚ËÎ ‡‰‚ÓÍ‡Ú êÓÒÒ àÌÚÂÎËÒ‡ÌÓ, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÈ ‰‚‡ ‰ÂÒflÚ͇ Ú‡ÍËı ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚. – ü ÔÓ‚Â˛ ‚ ˝ÚÓ, ÍÓ„‰‡ Û‚ËÊÛ ÚÂÎÓ».

ÄÎÂÍ҇̉ ÉêÄçí.

çÂÒÍÓθÍËı Û˜‡˘ËıÒfl ͇ÎËÙÓÌËÈÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Tesoro ‚ ã‡Ò-îÎÓÂÒ Á‡‰ÂʇÎË ÔÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌ˲ ‚Ó ‚ÁÎÓÏ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚, Í‡Ê‡ı ˝ÍÁ‡ÏÂ̇ˆËÓÌÌ˚ı Á‡‰‡ÌËÈ Ë ÔÓ‰‰ÂÎÍ ӈÂÌÓÍ. ‰ÌÓÏÛ ËÁ ÔÓÔ‡‚¯ËıÒfl ̇ ÔÓ‰‰ÂÎÍ ӈÂÌÓÍ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ „ÓÁËÚ ‰Ó 38 ÎÂÚ Ú˛¸Ï˚. êÂÍÓ‰Ì˚È ÒÓÍ Á‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ-

é

Ñ

‚Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÔÓÎˈËË ÔË·˚ÎË ‚ Í‚‡ÚËÛ 21-ÎÂÚÌÂ„Ó ÇËÍÚÓ‡ êÓ‰Ë„ÂÒ‡ ÔÓÒΠÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÓÚ ÔÛ„‡ÂÚ ÂÔÚËÎËÂÈ Ò‚Ó˛ ‰Â‚Û¯ÍÛ. èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ‰Óχ ÓÚÍ˚Î ÔÓÎˈÂÈÒÍËÏ ‰‚Â¸ Í‚‡ÚË˚ êÓ‰Ë„ÂÒ‡, ÚÓÚ ‰‡Î ÍÓÏ‡Ì‰Û ÁÏ "ÇÁflÚ¸ Ëı". é‰Ì‡ÍÓ ÔËÚÓÌ Ó͇Á‡ÎÒfl Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ÔÓÒÎÛ¯Ì˚Ï Ë ÌËÍÚÓ Ì ÔÓÒÚ‡‰‡Î. çÓ ıÓÁflË̇ ÂÔÚËÎËË Ó·‚ËÌfl˛Ú ‚ Û„ÓÁ‡ı ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÔÓÎˈËË ÔË ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ Ë Ì‡Û¯ÂÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡, ÓÌ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ ‚ ÓÒÚÓ„ ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ‚ $10 Ú˚Òfl˜, ‡ ÔËÚÓÌ - ‚ ÔË˛Ú ‰Îfl ‰Óχ¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı.


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

äÄãÖçÑÄêú “Ççë”

NON-STOP

17 ˲Ìfl 1950 „Ó‰‡ ˜Ë͇„ÒÍËÈ ıËÛ„ ê˘‡‰ ãÓÛÎÂ ‚˚ÔÓÎÌËÎ ÔÂ‚Û˛ ‚ ÏË ÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÓ ÔÂÂÒ‡‰Í ÔÓ˜ÍË. ÚÓÏ ‚ ÒÛ··ÓÚÛ 17 ˲Ìfl 1950 „Ó‰‡ ‚ óË͇„Ó, ‚ ÍÎËÌËÍ Little Company of Mari Hospital, ÒÓÓ͇‰Â‚flÚËÎÂÚÌÂÈ ÉÓ‚‡‰ í‡ÍÂ ·˚· ҉·̇ ÓÔÂ‡ˆËfl ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÂÂÒ‡‰ÍË ÔÓ˜ÍË. í‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆË˛ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ‰ÓÍÚÓ ê˘‡‰ ãÓÛÎÂ. ÉÓ‚ÓËÚ¸ Ó ËÒÍ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸: ÔÓ ÒÛÚË ‰Â· ÏËÒÒËÒ í‡ÍÂ ·˚· Ó·˜Â̇. é̇ ÒÚ‡‰‡Î‡ ÓÚ ÌÂËÁΘËÏÓ„Ó Ì‰ۄ‡, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ÍËÒÚÓÁÌ˚ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÍ˚‚‡˛Ú ÔÓ˜ÍË ÔÎÓÚÌÓÈ ÍÓÍÓÈ, ÒÎÓ‚ÌÓ ·ÓÌÂÈ, Ë ÓÌË ÓÚÏË‡˛Ú. ä ÏÓÏÂÌÚÛ ÓÔÂ‡ˆËË Ó‰Ì‡ ·˚· ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÁÛ¯Â̇, ‚ÚÓ‡fl ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡Î‡ Î˯¸ ̇ ‰ÂÒflÚ¸ ÔÓˆÂÌÚÓ‚. Ç˚·Ó‡ Ì ·˚ÎÓ. èÂÂÒ‡‰Í‡ ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ ‰‡‚‡Î‡ ıÓÚ¸ ͇ÍÓÈÚÓ ¯‡ÌÒ, Ë Ô‡ˆËÂÌÚ͇ Òӄ·ÒË·Ҹ ·ÂÁ χÎÂȯËı ÍÓη‡ÌËÈ. í‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ÌÚ ·˚Î ‚ÁflÚ Û ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ÛÏÂ¯ÂÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÚÓ„Ó Ê ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, Ò ÚÂÏ Ê ÚËÔÓÏ ÍÓ‚Ë Ë Ó·˘ËÏË ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË. éÔÂ‡ˆËfl, ‰ÎË‚¯‡flÒfl ÒÓÓÍ ÔflÚ¸ ÏËÌÛÚ, Ôӯ· ÌÓχθÌÓ. Å˚· Á‡ÏÂÌÂ̇ Ӊ̇ ÔӘ͇ – Ú‡, ˜ÚÓ ·˚· ‡ÁÛ¯Â̇. çÂÒÏÓÚfl ̇ ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËfl, ÓÌÓ ÔÓ¯ÎÓ Ì‡ ۉ˂ÎÂÌË ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ. èÂÒÒ‡ ÚÓ ÎË ÔÓ„Îfl‰Â·, ÚÓ ÎË Ì ӈÂÌË· ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û. Ä Ï‰ËÍË Ô‰ÔÓ˜ÎË ÓÚÏÓΘ‡Ú¸Òfl. ÑÓÍÚÓ ãÓÛÎÂ, Ô‡‚‰‡, ҉·ΠÍ‡ÚÍÓ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÓÔÂ‡ˆËfl, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ ÔÓ‚ÂÎ ‚ÏÂÒÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÍÓÎ΄‡ÏË, ‰Â·ÂÚ ‡θÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÏÂÌÛ «Ô‡Ì˚ı» Ó„‡ÌÓ‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍËı, Í‡Í ÔÓ˜ÍË ËÎË Î„ÍËÂ. óÚÓ Ê ͇҇ÂÚÒfl, Í ÔËÏÂÛ, ÒÂ‰ˆ‡ ËÎË ÊÂÎۉ͇, ÚÓ ÔÓÒÍÓθÍÛ ‚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı Ú·ÛÂÚÒfl ·ÓΠ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl ‰Îfl „ÂÌÂ‡ˆËË ÌÂ‚Ó‚, ÚÓ ˝ÚÓ, Ò͇Á‡Î ıËÛ„, ‰ÂÎÓ ·ÓΠÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó. чθÌÂȯË ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ò‰ÂʇÌÌÓÒÚ¸ ‚‡˜ÂÈ ·˚· ‚ÔÓÎÌ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓÈ. èÓ̇˜‡ÎÛ Ô‡ˆËÂÌÚ͇ ÔÓÔ‡‚Îfl·Ҹ, Ë ‰Ó‚ÓθÌÓ ÛÒÔ¯ÌÓ. Ç ·˛ÎÎÂÚÂÌÂ, ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌÓÏ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ‰Ìfl, „Ó‚ÓËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ó̇ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ Ò·fl Ë ‚˚„Îfl‰ËÚ ıÓÓ¯Ó. óÂÂÁ ÚË Ì‰ÂÎË ÒÓÒÚÓflÌË ӈÂÌË‚‡ÎÓÒ¸ Í‡Í «Ó˜Â̸ ıÓӯ». óÂÂÁ ÏÂÒflˆ í‡ÍÂ ‚ ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËË ÏÛʇ ÔÓÍËÌÛ· ·ÓθÌˈÛ. íÂÏ Ì ÏÂÌ ‚ÒÂ- Ú‡ÍË ‰ÓÌÓÒ͇fl ÔӘ͇ Ì ÔËÊË·Ҹ. à ‚ ωˈËÌÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ ÓÔÂ‡ˆËfl ê˘‡‰‡ ãÓÛÎÂ‡ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ÌÂÛ‰‡˜Ì‡fl, ‡ ԇθχ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ ËÒÚÓËË ÛÒÔ¯ÌÓÈ Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËË Ó„‡ÌÓ‚ ·˚· ÓÚ‰‡Ì‡ ÑÊÓÁÂÙÛ å˛², ÍÓÚÓ˚È ‚ 1954 „Ó‰Û ÔÂÂÒ‡‰ËÎ ÔÓ˜ÍÛ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ·ÎËÁ̈‡ ‰Û„ÓÏÛ. á‡ÒÎÛ„Ë å˛Âfl ·ÂÒÒÔÓÌ˚. çÓ ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ‰ÓÒÚËÊÂÌË ãÓÛÎÂ‡ fl‚ÌÓ Ì‰ÓÓˆÂÌÂÌÓ. ÑÂ̸17 ˲Ìfl 1950 „Ó‰‡ ·˚Î ÔÓËÒÚËÌ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ. í‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËË, ÍÓ̘ÌÓ, ‰Â·ÎËÒ¸ Ë ÔÂʉ – ÍÓÊË, ÍÓÒÚÂÈ, ÌÂ‚Ó‚, ÒÂÚ˜‡ÚÍË „·Á‡, ‰ÓÎË Î„ÍÓ„Ó. çÓ ˆÂÎËÍÓÏ Ó„‡Ì ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‰Û„ÓÏÛ ·˚Î ÔÂÂÒ‡ÊÂÌ ‚ÔÂ‚˚Â. í‡Í ˜ÚÓ ıËÛ„ ê˘‡‰ ãÓÛÎÂ ·˚Π̇ÒÚÓfl˘ËÏ «ÔËÓÌÂÓÏ», Ë ıÓÚfl ÓÌ Ì ‰Ó¯ÂÎ ‰Ó ˆÂÎË, ÚÓÔ‡ ·˚· ÔÓÎÓÊÂ̇. í‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËfl ÔÓ˜ÂÍ ÛÚ‚Â‰Ë·Ҹ ‚ ωˈËÌÒÍÓÈ Ô‡ÍÚËÍ ‚ 60 „Ó‰˚. á‡ÚÂÏ Ì‡ÒÚÛÔËÎ ˜Â‰ ‰Û„Ëı Ó„‡ÌÓ‚. Ç ‰Â͇· 1967 „Ó‰‡ ıËÛ„ ËÁ ûÊÌÓÈ ÄÙËÍË äËÒÚË‡Ì Å‡̇‰

ì

ДЕЛО АННЫ éÍÓ̘ÂÌÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ‡ÒÒΉӂ‡ÌË ۄÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰Â· Ó· Û·ËÈÒÚ‚Â Ó·ÓÁ‚‡ÚÂÎfl “çÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚ˚” ÄÌÌ˚ èÓÎËÚÍÓ‚ÒÍÓÈ. ·‚ËÌflÂÏ˚Ï ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ Ó·˙fl‚ËÎË Ó Á‡‚Â¯ÂÌËË ‚ÒÂı ÒΉÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë ÓÍÓ̘‡ÌËË Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ‡ÒÒΉӂ‡ÌËfl. é·‚ËÌÂÌË ‚ Û·ËÈÒÚ‚Â ÊÛ̇ÎËÒÚÍË Ô‰˙fl‚ÎÂÌÓ ëÂ„² ÊËÍÛ·‡ÌÓ‚Û, Ñʇ·‡ËÎÛ Ë à·‡„ËÏÛ å‡ıÏÛ‰Ó‚˚Ï. ֢ ӉÌÓÏÛ ÙË„Û‡ÌÚÛ – 臂ÎÛ êfl„ÛÁÓ‚Û – Ô‰˙fl‚ÎÂÌÓ Ó·‚ËÌÂÌË ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ‡Ì ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ï‡‰ÊËÍÛ·‡ÌÓ‚˚Ï ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Ú¸flÏË 286 Ë 163 ìä êî (Ô‚˚¯ÂÌË ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ Ë ‚˚ÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚Ó 10 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚). Ç Ò‚flÁË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÌÂÔ˘‡ÒÚÌÓÒÚË Í Û·ËÈÒÚ‚Û èÓÎËÚÍÓ‚ÒÍÓÈ ÔÂÍ‡˘ÂÌ˚ ‰Â· ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â˘Â fl‰‡ ÙË„Û‡ÌÚÓ‚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˝ÍÒ-„·‚˚ ĘıÓÈ-å‡Ú‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ ó˜ÌË ò‡ÏËÎfl ÅÛ‡Â‚‡. ÑÂÎÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl Û·ËÈÒÚ‚‡ ÄÌÌ˚ èÓÎËÚÍÓ‚ÒÍÓÈ êÛÒ·̇ å‡ıÏÛ‰Ó‚‡ ‚˚‰ÂÎÂÌÓ ‚ ÓÚ‰ÂθÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÄÌ̇ èÓÎËÚÍÓ‚Ò͇fl ·˚· Û·ËÚ‡ 7 ÓÍÚfl·fl 2006 „Ó‰‡ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â ‰Óχ ̇ ÛÎˈ ãÂÒÌÓÈ, „‰Â ÒÌËχ· Í‚‡ÚËÛ. Ö ÚÂÎÓ Ò Ó„ÌÂÒÚÂθÌ˚ÏË ‡ÌÂÌËflÏË Ó·Ì‡ÛÊË· ‚ ÎËÙÚ ÒÓÒ‰͇, fl‰ÓÏ ·˚Π̇ȉÂÌ ÔËÒÚÓÎÂÚ å‡Í‡Ó‚‡ Ë ˜ÂÚ˚ „ËθÁ˚. Å˚ÎÓ ‚ÓÁ·ÛʉÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓ Òڇڸ “ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ۷ËÈÒÚ‚Ó”. èÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚ÂÒËË ÒΉÒÚ‚Ëfl, ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË ҂flÁ‡ÌÓ Ò ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸˛ ÊÛ̇ÎËÒÚÍË. é̇ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‚˚ÂÁʇ· ‚ ÁÓÌ˚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, Á‡ ÒÂ˲ ÂÔÓÚ‡ÊÂÈ ËÁ ó˜ÌË ·˚· ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË Û‰ÓÒÚÓÂ̇ ÔÂÏËË “áÓÎÓÚÓ ÔÂÓ êÓÒÒËË”. èÓÏËÏÓ ÊÛ̇ÎËÒÚËÍË, èÓÎËÚÍÓ‚Ò͇fl Á‡ÌËχ·Ҹ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸˛, ÂÁÍÓ ÍËÚËÍÓ‚‡Î‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Û˛ ‚·ÒÚ¸. èÓÒΉÌflfl ÔÛ·ÎË͇ˆËfl ÄÌÌ˚ èÓÎËÚÍÓ‚ÒÍÓÈ ‚ “çÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚ” – “ä‡‡ÚÂθÌ˚È Ò„Ó‚Ó” – ·˚· ÔÓÒ‚fl˘Â̇ ÒÓÒÚ‡‚Û Ë ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ˜Â˜ÂÌÒÍËı ÓÚfl‰Ó‚, ‚Ó˛˛˘Ëı ̇ ÒÚÓÓÌ Ù‰Â‡Î¸Ì˚ı ÒËÎ. ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ Á‡fl‚Îfl· Ó ‡ÒÍ˚ÚËË ˝ÚÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ¢ ‚ ‡‚„ÛÒÚ 2007 „Ó‰‡, Ӊ̇ÍÓ Ò ÚÂı ÔÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ó·‚ËÌflÂÏ˚ı ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÏÂÌflÎÓÒ¸.

é

҉·ΠÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÓ ÔÂÂÒ‡‰Í ÒÂ‰ˆ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÒ·‚Ë· Â„Ó Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÏË Ë ÔÓӉ˷ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó˜Â̸ ÒÍÓÓ Ï‰ËÍË, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡‚ÚÓÏÂı‡ÌË͇Ï, ·Û‰ÛÚ Á‡ÏÂÌflÚ¸ ‚ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÏ Ó„‡ÌËÁÏ ˆÂÎ˚ «ÛÁÎ˚» Ë «‡„„‡Ú˚»

21

˜ÂÌË Ë Î˜ÂÌË ‚ ÔÂ‚˚È „Ó‰- 200 Ú˚Òfl˜. ç ‚Ò ÒÚ‡ıÓ‚˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË „ÓÚÓ‚˚ ‡ÒÍÓ¯ÂÎËÚ¸Òfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË ˜¸ ˉÂÚ Ó ÌÓ‚ËÌ͇ı. çÓ ‰‡Ê ÂÒÎË ‚Ò ‚ ÔÓfl‰ÍÂ Ò ‰Â̸„‡ÏË, Í‡Í ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ‰ÂÙˈËÚ ‰ÓÌÓÓ‚? ÅÓΠ55

БЕССПОРНЫЕ ЗАСЛУГИ

“ П И О Н Е РА ” åÂÊ‰Û “ëˆËÎÎÓÈ ÓÚÚÓÊÂÌËfl” Ë “ï‡Ë·‰ÓÈ Á‡‡ÊÂÌËfl” äÓ̘ÌÓ, ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÌÂ Ú‡Í ·˚ÒÚÓ, Í‡Í ·˚ ÚÓ„Ó ıÓÚÂÎÓÒ¸, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Á‡ ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ ‚ÓÒÂϸ ÎÂÚ ÔÓÒΠÓÔÂ‡ˆËË ‚ Little Company of Mari Hospital ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÍÓÎÓÒ҇θÌ˚È ÔÓ„ÂÒÒ. ëÂȘ‡Ò ‰Â·ÂÚÒfl ÔÂÂÒ‡‰Í‡ ·ÓΠ‰‚Ûı ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ‡Á΢Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ë Ú͇ÌÂÈ. íÓθÍÓ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÂÊ„ӉÌÓ ·ÓΠ20 Ú˚Òfl˜ Ú‡ÍËı ÓÔÂ‡ˆËÈ. ÑÓÍÚÓÛ ãÓÛÎÂÛ ·˚ÎÓ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÔÓÒÚÓ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl Ò ˜ËÒÚÓ ıËÛ„˘ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ Á‡‰‡˜Ë. é‰Ì‡ÍÓ ÓÌ ÒÚÓÎÍÌÛÎÒfl Ò ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂÏ, ÍÓÚÓÓ ÚÓ„‰‡ ͇Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËÏ˚Ï. ꘸ ˉÂÚ Ó ÔÓ·ÎÂÏ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË. äÓ„‰‡ Ó„‡ÌËÁÏ Ì‡˜Ë̇ΠÓÚ‚Â„‡Ú¸ «˜ÛÊÓÈ» Ó„‡Ì, Ì ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌË˜Â„Ó ‰Û„Ó„Ó, Í‡Í ÔËÏÂÌflÚ¸ ÎÂ͇ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â, Û‚˚, ̇ÌÓÒËÎË Û‰‡ ÔÓ ËÏÏÛÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. é ‚‡˜‡ı, Á‡ÌËχ‚¯ËıÒfl Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËÂÈ, „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÓÌË Ë˘ÛÚ ÔÛÚ¸ ÏÂÊ‰Û «ëˆËÎÎÓÈ ÓÚÚÓÊÂÌËfl» Ë «ï‡Ë·‰ÓÈ Á‡‡ÊÂÌËfl». ê¯ÂÌË ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ Î˯¸ ‚ 80- „Ó‰˚, ÔÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â, ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ Ï‰Ë͇ÏÂÌÚ˚. é‰Ì‡ÍÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÂÒÚ¸ χÒÒ‡ ‰Û„Ëı, ÔÓ͇ ¢ Ì ÔÂÓ‰ÓÎÂÌÌ˚ı ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ- ÙË̇ÌÒÓ‚˚ı, ˛ˉ˘ÂÒÍËı, ˝Ú˘ÂÒÍËı. é·flÁ‡ÚÂθ̇fl Ô‰ÔÓÒ˚Î͇ Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËË - ıÓÓ¯‡fl ÒÚ‡ıӂ͇. éÔÂ‡ˆËfl ÔÓ ÔÂÂÒ‡‰Í ÔÓ˜ÍË Ó·ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂ ‚ 35 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚, Ò ‰Û„ËÏË Ó„‡Ì‡ÏË Â˘Â ÒÎÓÊÌ - ÓÔÂ‡ˆËfl ̇ ÔÂ-

Ú˚Òfl˜ ‡ÏÂË͇̈‚ ÒÚÓflÚ «Ì‡ ÎËÒÚ ÓÊˉ‡ÌËfl» ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ë Ú͇ÌÂÈ. ä‡Ê‰˚È „Ó‰ 4 Ú˚Òfl˜Ë ÛÏË‡˛Ú, Ú‡Í Ë Ì ‰Óʉ‡‚¯ËÒ¸. Ç ëòÄ ÂÊ„ӉÌÓ ÔÂÂÒ‡ÊË‚‡˛Ú ·ÓΠ12 Ú˚Òfl˜ ÔÓ˜ÂÍ. çÛʉ‡˛˘ËıÒfl ‚ Ú‡ÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ‚ÚÓ ·Óθ¯Â. äÓÏÛ ÓÚ‰‡Ú¸ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ, ÍÓ„‰‡ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‡θ̇fl ‚ÓÁÏÓÊ-

OU R A

ÌÓÒÚ¸? çÂÔÓÒÚÓÈ ‚ÓÔÓÒ, ̇ ÍÓÚÓ˚È ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı ÚÛ‰ÌÓ ‰‡Ú¸ ÒÔ‡‚‰ÎË‚˚È ÓÚ‚ÂÚ. Ç 1984 „Ó‰Û äÓÌ„ÂÒÒ ÔËÌflÎ ÒÔˆˇθÌ˚È Á‡ÍÓÌ – National Organ Transplantant Act, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË ‚ ÒÚÓθ ÒÎÓÊÌÓÈ, ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÒÙÂÂ. çÂۉ˂ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÙÓÌ ڇÍÓ„Ó ‰ÂÙˈËÚ‡ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ « ˜ÂÌ˚È ˚ÌÓÍ» χÚÂˇ· ‰Îfl Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËË. Ç 1998 „Ó‰Û ‚ 縲-âÓÍ ·˚ÎË ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚ ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÓ Ó·‚ËÌÂÌ˲ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ‚ÂÎË ÌÂ΄‡Î¸ÌÛ˛ ÚÓ„ӂβ Ó„‡Ì‡ÏË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË ÔÓÒΠ͇ÁÌË ÛÁÌËÍÓ‚ ‚ äËÚ‡Â. éÚÍÎË͇flÒ¸ ̇ ˝ÚË «ËÁ‰ÂÊÍË» ÔÓ„ÂÒÒ‡ ‚ Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ıËÛ„ËË, Ñ˝‚ˉ ãËÚÚÏ‡Ì ‚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËË Ò ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ëÚ‡˚ ‰Ó·˚ ‰ÌË», ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚ New England Journal of Medicine, ÔÓÎÛ‚ÒÂ¸ÂÁ, ÔÓÎÛ¯ÛÚfl, ̇ÔË҇ΠڇÍË ÔÓÎÂÏ˘ÂÒÍË ÒÚÓÍË: «ü Ì ÔËÏÛ ÔÓ˜ÍÛ ÓÚ ÏÓÂ„Ó ·‡Ú‡ Ë Ì ·Û‰Û ÌÓÒËÚ¸ ‚ „Û‰Ë ÒÂ‰ˆÂ ¯ËÏÔ‡ÌÁ». ëÚÓËÚ ÎË ÛÔÂ͇ڸ ‰ÓÍÚÓ‡ ê˘‡‰‡ ãÓÛÎÂ‡ Ë Â„Ó ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÂÈ ? çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â. Å·„Ó‰‡fl ËÏ Ú˚Òfl˜Ë β‰ÂÈ Ó·ÂÎË Ì‡‰ÂʉÛ. Ç ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı ‰Â‚flÌÓÒÚÓ ¯ÂÒÚ¸ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò ÔÂÂÒ‡ÊÂÌÌÓÈ ÔÓ˜ÍÓÈ ÊË‚ÛÚ ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ „Ó‰. à ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË Â˘Â Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÔÂ‡ˆËfl ·˚· ҉·̇ ÔÓ˜ÚË 30 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. Ç ÍÌË„Â «èË̈ËÔ˚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ô·ÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ıËÛ„ËË», ̇ÔËÒ‡ÌÌÓÈ É‡Óθ‰ÓÏ ÑÊËÎÎËÒÓÏ Ë ê‡Î¸ÙÓÏ åËÎÎÂÓÏ ‚ÒÍÓ ÔÓÒΠÔÂ‚ÓÈ ÛÒÔ¯ÌÓÈ Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËË, ˝ÚÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌË Ò‡‚ÌË‚‡ÂÚÒfl ÔÓ Á̇˜ËÏÓÒÚË Ò ‡Ò˘ÂÔÎÂÌËÂÏ ‡ÚÓχ. ê‡ÒÒÛʉ‡fl Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â, ‡‚ÚÓ˚ ËÒÛ˛Ú Ú‡ÍÛ˛ ͇ÚËÌÛ: «ã˛·ÓÈ ÏÓÊÂÚ Á‡ÈÚË ‚ ÏÂÒÚÌ˚È «·‡ÌÍ Ó„‡ÌÓ‚» Ë Á‡ ÛÏÂÂÌÌÛ˛ Ô·ÚÛ ÔÓÏÂÌflÚ¸ Ò··Ó ÒÂ‰ˆÂ Ë ‚flÎ˚ ÏÓÁ„Ë Ì‡ ̘ÚÓ ·ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ, ‡ ˆËÓÁÌÛ˛ Ô˜Â̸ ̇ ·ÓΠ҂ÂÊÛ˛. ч̸ ÒÏÂÚË Ì‡ Ô·ÌÂÚ ҂‰ÂÚÒfl Í ÊÂÚ‚‡Ï ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚, ÔÓÚÂflÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ ËÎË ÍÓÒÏ˘ÂÒÍËı ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ËÈ». á‚Û˜ËÚ Í‡Í ÛÚÓÔËfl? ë„ӉÌfl ‰‡. çÓ ÚÓ Ê ҇ÏÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò͇Á‡Ú¸ Ë Ó Á‡Ú ıËÛ„‡ ãÓÛÎÂ‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ì‡Úfl„Ë‚‡Î ÔÂ˜‡ÚÍË ÔÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ‚ÓÈÚË ‚ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ˜Ë͇„ÒÍÓ„Ó „ÓÒÔËÚ‡Îfl 17 ˲Ìfl 1950 „Ó‰‡.

ã‚ ÅéêôÖÇëäàâ.

ND TRAVE L

INTERNATIONAL COMPLETE SERVICE

15 ÎÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ

ÄÇàÄÅàãÖíõ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ëòÄ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ÌËÁÍËÏ ˆÂ̇Ï. éíÑõï: ä‡Ë·ÒÍË ÓÒÚÓ‚‡, åÂÍÒË͇, ɇ‚‡ÈË, ã‡Ò-Ç„‡Ò. íìêõ ÔÓ Ö‚ÓÔÂ Ò ‡Ì„ÎÓË ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏ „ˉÓÏ. êÖáÖêÇàêìÖå „ÓÒÚËÌˈ˚, èêéäÄí χ¯ËÌ. äêìàáõ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ. Çàáõ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ. ëÓ˜Ì˚ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ԇÒÔÓÚ‡.

èÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ÍÎËÂÌÚÛ. МЫ НЕ ДАЕМ ДЕТСКИЕ ЦЕНЫ НА ВЗРОСЛЫЕ БИЛЕТЫ И ЦЕНЫ “ОТ...” á‚ÓÌËÚÂ, ÔËıÓ‰ËÚÂ. å˚ ʉÂÏ Ç‡Ò! 56 West 45th Street, Suite 1400, New York, NY 10036 Tel: (212) 575-2555 Fax: (212) 575-2403 íÂÎÂÙÓÌ Á‡ Ô‰Â·ÏË NY (800)-455-4606


В НОВОМ СВЕТЕ

22

ûÅàãÖâ

“Ä͇ÌÓ‚ Ú‡ÍÓÈ, Ä͇ÌÓ‚ ÒflÍÓÈ” ‡‰ ‰Ë‚‡ÌÓÏ ‚ „ÓÒÚËÌÓÈ ‚ËÒËÚ Ó·˙fl‚ÎÂÌËÂ: “äÓÈ͇ Ì ÓÔÎÓ˜ÂÌ̇fl ‰Ó ‰‚Â̇‰ˆ‡ÚË Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ”. ùÚÛ Ú‡·Î˘ÍÛ ÔËÒ‡ÚÂθ “ÔÓÁ‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡Î” ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˛ÊÌ˚ı „ÓÒÚËÌˈ. êfl‰ÓÏ Ì‡ ÒÚÂÌ — ‚ ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌÓÈ ‡ÏӘ͠— ·‡¯Ï‡Í… — è‡‚‰‡, ˜ÚÓ ˛ÏÓËÒÚ˚ ‚ ÊËÁÌË ‰Ó‚ÓθÌÓ Û„˛Ï˚ β‰Ë? — ‰ÓÔ˚Ú˚‚‡ÂÏÒfl Ï˚ Û Ì˚̯ÌÂÈ ÊÂÌ˚ Ä͇ÌÓ‚‡ — ç‡Ú‡Î¸Ë Ç˚ÒÓˆÍÓÈ, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÏÛÁ˚͇θÌÓ„Ó ‰‡ÍÚÓ‡ “éÒÚ‡ÌÍËÌÓ”. — åÌ ÚflÊÂΠ‚‰‚ÓÈÌÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ä͇ÌÓ‚ ÔÓ Á̇ÍÛ ÁӉˇ͇ — ÅÎËÁ̈˚. ãÓÊ˯¸Òfl ÒÔ‡Ú¸ Ò Ó‰ÌËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ‡ ÔÓÒ˚ԇ¯¸Òfl Ò ‡·ÒÓβÚÌÓ ‰Û„ËÏ! èËÒ‡ÚÂθ ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÌÂÔ‰Ò͇ÁÛÂÏ, ˜ÚÓ Ë ÓÚ‡ÁËÎ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰‚ÛıÚÓÏÌËÍ “Ä͇ÌÓ‚ Ú‡ÍÓÈ, Ä͇ÌÓ‚ ÒflÍÓÈ”. ç‡ÔËÏÂ, Ä͇‰ËÈ åËı‡ÈÎӂ˘ ‚Ò„‰‡ ·˚Î Ó˜Â̸ ÒÔÓÚË‚ÂÌ. ëÚÓÏÂÚÓ‚ÍÛ ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ·Â„‡Î ̇ ÛÓ‚Ì χÒÚÂ‡ ÒÔÓÚ‡. çÓ ÔË ˝ÚÓÏ ‚ ÊËÁÌË ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÚÓÓÔËÎÒfl — ‰‡Ê ÓÔ‡Á‰˚‚‡fl ̇ ÔÓÂÁ‰, ÓÌ Ë Ì ‰ÛχΠÛÒÍÓflÚ¸ ¯‡„, Ë·Ó Ò˜ËÚ‡Î Ë Ì˚Ì ҘËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂÚ ÒϯÌ ÒÔ¯‡˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇. èÓÚfl„Ë‚‡fl ËÁ „‡ÌÂÌÓ„Ó Òڇ͇̇ ÍÂÔ˜‡È¯ËÈ ˜‡È, ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ·ËÓ„‡Ù˲ ıÓÁflËÌ ÛÍ·‰˚‚‡ÂÚ ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÚÓÍ: “êÓ‰ËÎÒfl 7 ˲Ìfl 1933 „Ó‰‡ ‚ äË‚Â. àϲ 17 ËÁ‰‡ÌÌ˚ı ÍÌË„ Ë ÍÌËÊÂÍ, ‡ Ú‡ÍÊ ‰‚Ûı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ. чڇ ÏÓÂÈ ÒÏÂÚË ÔÓ͇ ÌÂËÁ‚ÂÒÚ̇”. çÓ Ë ÏÌ ıÓ˜ÂÚÒfl ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ Ó ÒÚ‡ÒÚflı Ë Óχ̇ı. ÇÔÓ˜ÂÏ, ̇˜Ë̇˛ fl ÔÓ ÔÓfl‰ÍÛ... — ä‡Í ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ å‰ˈËÌÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ä͇‰ËÈ Ä͇ÌÓ‚, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ä͇‰ËÈ òÚÂÈÌ·ÓÍ, ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎÒfl ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ·Û‰Û˘ÂÈ ÊÂÌÓÈ — ÚÓÏÌÓÈ Í‡Ò‡‚ˈÂÈ å‡ÈÂÈ äËÒÚ‡ÎËÌÒÍÓÈ? — í‡Ú‡Î¸ÌÓ-˝ÒÚ‡‰Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ èÂ‚Ó„Ó Ï‰‡ Ô˄·ÒËÎË ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ̇ ÇÒÂÏËÌÓÏ ÙÂÒÚË‚‡Î ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔÓÈÚË ‚ 1957 „Ó‰Û ‚ åÓÒÍ‚Â, — ÓıÓÚÌÓ ÓÚÁ˚‚‡ÂÚÒfl ÔËÒ‡ÚÂθ. — ç‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÂÔÂÚˈËÈ Ò ‰Ê‡ÁÓ‚˚Ï ÓÍÂÒÚÓÏ ûËfl ë‡ÛθÒÍÓ„Ó Ô· ۉ˂ËÚÂθ̇fl, ÌËÍÓÏÛ Ì ËÁ‚ÂÒÚ̇fl ‰Â‚ۯ͇. ü ÛÒÔÂÎ ‚˚flÒÌËÚ¸: ‰Â‚Û¯ÍÛ ÁÓ‚ÛÚ å‡Èfl äËÒÚ‡ÎËÌÒ͇fl, Ó̇ Á‡ÍÓ̘Ë· áˆËÓÌÌ˚È ËÌÒÚËÚÛÚ, ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ̇ ˝ÒÚ‡‰Â ÒÓ‚Ï¢‡ÂÚ Ò ‡·ÓÚÓÈ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍÓÏ ·˛Ó Û üÍӂ΂‡. á‡ÍÓ̘ËÎÒfl ÍÓ̈ÂÚ, ÔÓ¯ÂÎ ÔÓÎË‚ÌÓÈ ‰Óʉ¸. à Ï˚ Ò å‡ÈÂÈ Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â ·ÓÍ Ó ·ÓÍ. ü Ô˄·ÒËΠ ‚ÚÓÓ„Ó Ï‡fl ̇ ̇¯ ͇ÔÛÒÚÌËÍ. é̇ Ô˯· Ë ÒÔ· ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÂÒÂÌ. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Ò‚Ë‰‡ÌËË 9 χfl fl ÒÔÓÒËÎ å‡È˛: “Ä Ì ıӘ¯¸ ÎË Ú˚ ‚˚ÈÚË Á‡ ÏÂÌfl Á‡ÏÛÊ?” à Ó̇ ÏÌ Ò͇Á‡Î‡ “ч”. ùÚÓ ·˚· ̇¯‡ ÚÂÚ¸fl ‚ÒÚ˜‡. Ç ‰Â̸ ÏÓÂ„Ó ÓʉÂÌËfl, 7 ˲Ìfl, Ï˚ ÓÚÏÂÚËÎË Ò‚‡‰¸·Û Û ÏÂÌfl ‚ ÍÓÏÏÛ̇θÌÓÈ Í‚‡ÚËÂ. — Å‡Í-˝ÍÒÔÂÒÒ ÔÓ‰ÎËÎÒfl Ì‰Ó΄Ó? — ü ‡·ÓڇΠۘ‡ÒÚÍÓ‚˚Ï ‚‡˜ÓÏ, ‡ å‡Èfl Á‡‚Ó‚˚‚‡Î‡ ˝ÒÚ‡‰Û. ì Ì ̇˜‡Î‡ ÍÛÊËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚‡ ÓÚ ÛÒÔÂıÓ‚. ÉÓÒÍÓ̈ÂÚ Ô‰ÎÓÊËÎ å‡È ÔÓ‚ÂÒÚË ÒÂ˲ ÍÓ̈ÂÚÓ‚ ‚ ÂÒÔÛ·ÎË͇ı á‡Í‡‚͇Á¸fl. Ö „‡ÒÚÓθÌ˚È „‡ÙËÍ ÌËÍ‡Í Ì ‚ÔËÒ˚‚‡ÎÒfl ‚ ̇¯Û ÒÂÏÂÈÌÛ˛ ÊËÁ̸. èÓÊË‚ ÒÂϸ ÏÂÒflˆÂ‚, Ï˚ ‡ÒÒÚ‡ÎËÒ¸ ·ÂÁ ÒÒÓ Ë Ó·Ë‰, ̇ ‰Ó΄Ë „Ó‰˚ ÒÓı‡ÌË‚ ıÓӯˠÓÚÌÓ¯ÂÌËfl.

ç

“ÜÂÌfl — É·‚̇fl ÊÂÌ˘Ë̇ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË” èÂʉ ˜ÂÏ ‚ÒˆÂÎÓ ÓÚ‰‡Ú¸Òfl

“ÑÓ·Ó Ì‡‰Ó ÒÂflÚ¸, ‡ ÁÎÓ Ò‡Ê‡Ú¸”, “éÚ‰˚ı‡˛ fl ıÓÓ¯Ó, ÚÓθÍÓ ÛÒÚ‡˛ Ó˜Â̸”, “í‡ÍÓ‚‡ ÊËÁ̸ — ıӘ¯¸ Ì ıӘ¯¸, ‡ ÛÏ¯¸”. ùÚË Ë ÏÌÓ„Ë ‰Û„Ë Ù‡Á˚ ËÁ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ Ä͇‰Ëfl Ä͇ÌÓ‚‡ ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡ÎË ‡ÙÓËÁχÏË. çÓ ÂÒÎË Ó Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Â ÔËÒ‡ÚÂÎfl-Ò‡ÚËË͇, Â„Ó Û‚Î˜ÂÌËË ÒÔÓÚÓÏ Ë ¯‡ıχڇÏË ‡ÒÒ͇Á‡ÌÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÚÓ Î˘̇fl ÊËÁ̸ Ä͇ÌÓ‚‡ ‚Ò„‰‡ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÂÌË. ç‡Í‡ÌÛÌ ҂ÓÂ„Ó 75-ÎÂÚËfl Ä͇‰ËÈ åËı‡ÈÎӂ˘ ¯ËÎ ‡ÒÍ˚Ú¸ Ì‡Ï ‚Ò˛ ÔÓ‰ÌÓ„ÓÚÌÛ˛: ‡ÒÒ͇Á‡Î Ó ÔËÒÚ‡ÒÚËË Í Ò͇˜Í‡Ï Ë Í‡ÁËÌÓ, Ó ˜ÂÚ˚Âı Ò‚ÓËı ÊÂ̇ı, Ó Ò˚ÌÓ‚¸flı LJÒËÎËË Ë è¸ÂÂ, ÔÓÒΉÌËÈ Ó‰ËÎÒfl ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ ·‡ÍÂ Ë ‚˚ÓÒ ‚Ó î‡ÌˆËË.

ÑÜÖçíãúåÖç

ìÑÄóà Ä͇‰ËÈ Ä͇ÌÓ‚: “ÄÁ‡Ú — ˝ÚÓ ‚ËÚ‡ÏËÌ ÊËÁÌË”

èÂ‚‡fl ÊÂ̇ Ä͇ÌÓ‚‡ å‡Èfl äËÒÚ‡ÎËÌÒ͇fl.

ÇÚÓ‡fl ÊÂ̇ Ö‚„ÂÌËfl åÓÓÁÓ‚‡.

ç˚̯Ìflfl ÊÂ̇ ç‡Ú‡Î¸fl Ç˚Òӈ͇fl.

20—26 ˲Ìfl 2008

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Û, Ä͇‰ËÈ Ä͇ÌÓ‚ ÚË „Ó‰‡ ÓÚÚÛ·ËÎ Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚Ï ‚‡˜ÓÏ ‚ 22È ÔÓÎËÍÎËÌËÍ ‚ íËÏËflÁ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ „ÓÓ‰‡ åÓÒÍ‚˚. — ä‡ÍÛ˛ „·‚ÌÛ˛ ËÒÚËÌÛ ‚˚ ÛÒ‚ÓËÎË Á‡ ‚ÂÏfl ωˈËÌÒÍÓÈ Ô‡ÍÚËÍË? — óÚÓ ÔÂ·˂‡Ú¸ ·ÓθÌÓ„Ó ÌÂθÁfl, ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡ Ú˚ ÓÒڇ̯¸Òfl ıÓÓ¯ËÏ ‚‡˜ÓÏ. å‰ˈË̇ ÒÓ ‚ÒÂÏË Â ˆËÌ˘Ì˚ÏË ¯ÛÚ͇ÏË Ë ˜ÂÌ˚Ï ˛ÏÓÓÏ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠӘÂ̸ ÓÔÚËÏËÒÚ˘̇. Ç‡˜ ËÏÂÂÚ ‰ÂÎÓ Ò ‰‚ÛÏfl „·‚Ì˚ÏË ÔÓÌflÚËflÏË: ÊËÁ̸ Ë ÒÏÂÚ¸ — Ë ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ˝ÚÓÏÛ Ó˜Â̸ ÒÔÓÍÓÈÌÓ. Ç ÒË·ı ‚‡˜‡ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ÒÏÂÚ¸ ÍÛ‰‡ ÔÓ‰‡Î¸¯Â Ë ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÊËÁ̸. à ˝ÚÓ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ Û Ï‰Ë͇ Á‰ÓÓ‚ÓÂ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Ô‡ˆËÂÌÚ‡, ˆËÌ˘ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÊËÁÌË. ùÚÓ Ì ˆËÌËÁÏ, ˝ÚÓ ÌÓχθÌÓÂ, Á‰ÓÓ‚Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚË. — ÉÓ‚ÓflÚ, Ò‚Ó˛ ‚ÚÓÛ˛ ÊÂÌÛ, ÜÂÌ˛ åÓÓÁÓ‚Û, ‚˚ ÓÚ·ËÎË Û ·˚‚¯Â„Ó ÒÓÍÛÒÌË͇ ÔÓ å‰ËÌÒÚËÚÛÚÛ ÄÎÂÍ҇̉‡ ã‚ÂÌ·Û͇? — é‰Ì‡Ê‰˚ 뇯‡ ÔÓÔÓÒËÎ ÏÂÌfl ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Û Ú‡Ú‡ Ò‚Ó˛ ‰Â‚Û¯ÍÛ. ÜÂÌfl ·˚· Ó˜Â̸ ÔË͇ÌÚ̇, ÏË·, ÒÚÓÈ̇, ÛÏ̇ Ë Ó˜Â̸ ÏÛÁ˚͇θ̇. ùÚËı ͇˜ÂÒÚ‚ ı‚‡ÚËÎÓ, ˜ÚÓ·˚ fl, ̇˜Ë̇˛˘ËÈ ÔËÒ‡ÚÂθ-Ò‡ÚËËÍ, ÔÓÚÂflÎ „ÓÎÓ‚Û. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸ fl ÒڇΠ‰ÓÔ˚Ú˚‚‡Ú¸Òfl Û ã‚ÂÌ·Û͇: “ì Ú·fl Ò ÜÂÌÂÈ ÒÂ¸ÂÁÌÓ?” à Ô‰ÛÔ‰ËÎ: “åÌ Ó̇ Ó˜Â̸ ÔÓÌ‡‚Ë·Ҹ, fl ıÓ˜Û Â Á‡‚Ó‚‡Ú¸!” éˆÂÌË· ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, Í‡Í ‰‚ ͇ÔÎË ‚Ó‰˚ ÔÓıÓÊÂ„Ó Ì‡ ‡ÍÚÂ‡ å‡˜ÂÎÎÓ å‡ÒÚÓflÌÌË, Ë Ö‚„ÂÌËfl. äÓ„‰‡ ã‚ÂÌ·ÛÍ ‚˚ÒΉËÎ Ô‡Ó˜ÍÛ, ‚ÒÔ˚ÎËÎ: “Ç˚·Ë‡È ÌÂωÎÂÌÌÓ: ËÎË fl, ËÎË Ä͇ÌÓ‚”. ÜÂÌfl ‚˚·‡Î‡ Ä͇‰Ëfl Ë ‚ÒÍÓ Òڇ· Â„Ó ÊÂÌÓÈ, É·‚ÌÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ Â„Ó ÊËÁÌË. íÂı̇¸, Ó̇ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ‡Á·Ë‡Î‡Ò¸ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ Ë ÏÛÁ˚ÍÂ, Á̇· ÌÂÒÍÓθÍÓ flÁ˚ÍÓ‚. — é‰ÌËÏ ‰ÂÚÂÈ ÔËÌÓÒËÚ ‡ËÒÚ, ‡ ‚‡Ï Ò˚̇ ÔËÌÂÒ· ÒÓ·‡Í‡? — å˚ Ò ÜÂÌÂÈ Ó˜Â̸ ıÓÚÂÎË ·ÂÌ͇, ÌÓ ‚‡˜Ë, ÔÓÒÚ‡‚Ë‚ ‰Ë‡„ÌÓÁ “·ÂÒÔÎӉ˔, Ú‚Â‰ËÎË: “à Ì ̇‰ÂÈÚÂÒ¸”. èËıÓ‰fl˘‡fl ‰ÓÏ‡·ÓÚÌˈ‡, ÔÓÒÚ‡fl ‰Â‚ÂÌÒ͇fl ÊÂÌ˘Ë̇, ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Î‡ Ô˲ÚËÚ¸ ÒÓ·‡ÍÛ, Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÒÛ˜ÍÛ, ÔËÚÓÏ ·ÂÁ‰ÓÏÌÛ˛… éÚ·Ë‚ ̇ ÛÎËˆÂ Û ÊË‚Ó‰ÂÓ‚ Ó·ÎÂÁÎÓ„Ó ÔÒ‡, fl ÔËÚ‡˘ËÎ Â„Ó ‚ Í‚‡ÚËÛ Ì‡ ë‡ÏÓÚ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. ç ÔÓÊË· åÛı‡ Û Ì‡Ò Ë ÚÂı ÏÂÒflˆÂ‚, Í‡Í ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ˜Û‰Ó: ÔÓÒΠ‰Â‚flÚË ÎÂÚ ·‡Í‡ Ö‚„ÂÌËfl Á‡·ÂÂÏÂÌ·. êÓ‰ËÎÒfl LJÒfl. ÑÂʇڸ ÎËÌfl˛˘Û˛ ÒÓ·‡ÍÛ ‚ χÎÂ̸ÍÓÈ ÍÓÏ̇ÚÍ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·ÂÌÍÓÏ Ï˚ Ì ÏÓ„ÎË. è˯ÎÓÒ¸ åÛıÛ ÓÚ‰‡Ú¸. è˯· ‰ÓÏ‡·ÓÚÌˈ‡ Ë „Ó‚ÓËÚ: “Ç˚ ҉·ÎË ·Óθ¯Û˛ ӯ˷ÍÛ, ÌÂθÁfl ˝ÚÓ„Ó ·˚ÎÓ ‰Â·ڸ”. à ‚ ÒËÎÛ ˆÂÎÓ„Ó fl‰‡ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ Ï˚ Ò ÜÂÌÂÈ ‡ÒÒÚ‡ÎËÒ¸. ùÚÓ ÌÂÓ·˙flÒÌËÏ˚ ‚¢Ë. à Í‡Í ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Ì ‚ÂËÚ¸ ‚ ÔËÏÂÚ˚?

“å˚ Ë„‡ÎË ‚ ÚÂÏÌ˚ı ÎÓ¯‡‰ÂÈ” èflÚ̇‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ö‚„ÂÌËfl Ò Ò˚ÌÓÏ Ë Ä͇‰ËÈ ÊËÎË ‚ Ó‰ÌÓÏ ‰ÓÏÂ, ÌÓ ‚ ‡ÁÌ˚ı Í‚‡ÚË‡ı. Å˚Î ÓÙÓÏÎÂÌ ÓÙˈˇθÌ˚È ‡Á‚Ó‰, ÌÓ ·˚‚¯Ë ÒÛÔÛ„Ë ÔÓ‰ÓÎʇÎË ‰ÛÊËÚ¸, ‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl ÛÒÔÂı‡Ï ‰Û„ ‰Û„‡. í‚Ó˜ÂÒ͇fl ÊËÁ̸ Ä͇‰Ëfl Ä͇ÌÓ‚‡ ·Ë· Íβ˜ÓÏ! Ç ‚ÓÒ¸ÏˉÂÒflÚË ‰‚Ûı Ú‡Ú‡ı ÒÚ‡Ì˚ ¯Î‡ Ëı Ò ÉÓËÌ˚Ï Ô¸ÂÒ‡ “낇‰¸·‡ ̇ ‚Ò˛ Ö‚ÓÔÛ”, ‚ ÏÂÒflˆ ÔËÒ‡ÚÂÎË-Ò‡ÚËËÍË ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÔÓ Ú˚Òfl˜Â Û·ÎÂÈ. ůÂÌ˚ ‰Â̸„Ë ÔÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ ‚ÂÏÂ̇Ï. ÉË„ÓËÈ ÉÓËÌ ÍÛÔËΠ̇ ˝ÚË ‰Â̸„Ë Í‚‡ÚËÛ, ‡ Ä͇‰ËÈ Ä͇ÌÓ‚… ÒÔÛÒÚËÎ ‚Ò ‰Â̸„Ë Ì‡ ËÔÔÓ‰ÓÏÂ. ë͇˜ÍË Á‡ı‚‡ÚËÎË Â„Ó Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ. ë Á‡Í‡‰˚˜Ì˚Ï ‰Û„ÓÏ — ÄÎÂÍ҇̉ÓÏ òË‚Ë̉ÚÓÏ — ÓÌË ÔËıÓ-

‰ËÎË Ì‡ ËÔÔÓ‰ÓÏ Á‡ ÔÓÎÚÓ‡ ˜‡Ò‡ ‰Ó ̇˜‡Î‡ ·Â„Ó‚, Á‡ÏÂflÎË Ò ÒÂÍÛ̉ÓÏÂ‡ÏË ‚ Û͇ı ‚ÂÒ¸ ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ... — å˚ Ë„‡ÎË ‚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ÚÂÏÌ˚ı ÎÓ¯‡‰ÂÈ, ÚÂı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÌËÍÚÓ Ì ˄‡Î, ÍÓÚÓ˚ Ì ËÏÂÎË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ¯‡ÌÒÓ‚ ̇ Ôӷ‰Û. çÓ ÂÒÎË ‚‰Û„ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ, Ï˚ Ó͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ Ó‰ÌË ‚ ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ÂÏ ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚Â. ÇÂÒ¸ ËÔÔÓ‰ÓÏ Ò ÍË͇ÏË Ë Ï‡ÚÓÏ ‚˚·‡Ò˚‚‡Î ÍÛÔÎÂÌÌ˚ ·ËÎÂÚ˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓË„‡ÎË ‚ÒÂ, ‡ Ï˚ ‚˚Ë„‡ÎË. ç‡ ·Â„‡ı ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó Ó˜‡Ó‚‡ÚÂθÌ˚ı ÊÂÌ˘ËÌ. à Ӊ̇ʉ˚ Ä͇‰ËÈ åËı‡ÈÎӂ˘ Ò ÛʇÒÓÏ ÓÒÓÁ̇Î, ˜ÚÓ Í‡ÒÓÚÍË Â„Ó ËÌÚÂÂÒÛ˛Ú ÚÓθÍÓ Í‡Í… Ë„ÓÍË: ͇ÍË ÓÌË ‰Â·˛Ú ÒÚ‡‚ÍË, ‚ ͇ÍÓÈ Í‡ÒÒÂ, ̇ ͇ÍÛ˛ ÎÓ¯‡‰¸. à Ô˯ÂÎ ‚ Ûʇ҅ èËÒ‡ÚÂθ ¯ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ‡ Á‡‚flÁ˚‚‡Ú¸ ÒÓ Ò͇˜Í‡ÏË. íÂÏ ·ÓΠ˜ÚÓ ‚ÒÍÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ú‡„˘ÂÒÍÓÂ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Ä͇ÌÓ‚‡ Ë òË‚Ë̉ڇ, ÒÓ·˚ÚËÂ. äÓ„‰‡ Û ‰ÛÁÂÈ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÔÓ ÚË Û·Îfl ̇ ÚË ·ËÎÂÚ‡, ÓÌË ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎËÒ¸ Ë ¯ËÎË ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ̇ Ò‚Ó˛ β·ËÏÛ˛ ÚÂÏÌÛ˛ ÎÓ¯‡‰ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÂ‚ÓÈ Â˘Â Ì ÔËıӉ˷. òË‚ËÌ‰Ú ÓÚÔ‡‚ËÎÒfl ‚ ͇ÒÒÛ. — òÛ‡ ÔËıÓ‰ËÚ Ë „Ó‚ÓËÚ: “ü ҉·ΠÒÚ‡‚ÍË, ÌÓ ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÔÓÏÂÌflÎ ÌÛÏÂ‡ˆË˛ ÓÚ Ó‰ÌÓÈ ÎÓ¯‡‰Ë Í ‰Û„ÓÈ, Û Ì‡Ò Ë Ú‡Í ÚÂÏ̇fl, ‡ ¢ ÒÓ ‚ÚÓÓÈ ÚÂÏÌÓÈ, Ú‡Í Ì ·˚‚‡ÂÚ, fl Í Ù‡‚ÓËÚÛ Â ÔÓÒÚ‡‚ËΔ. ü „Ó‚Ó˛: “òÛ‡, Ú‡Í Ì ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú, ̇‰Ó ·˚ÎÓ ÒÚ‡‚ËÚ¸ Í‡Í ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸”. 燯‡ ÔËıÓ‰ËÚ ÔÂ‚ÓÈ, ‡ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Á‡ÂÁ‰Â ÔËıÓ‰ËÚ Ú‡, ÍÓÚÓÛ˛ òÛ‡ ÔÓÏÂÌflÎ, Ë Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ ÍÛÍ˯ Ò Ï‡ÒÎÓÏ. Ä Ì‡ Ú‡·ÎÓ ‚˚‚¯˂‡˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ˜ËÒ·: 26 Ú˚Òfl˜ 850 Û·ÎÂÈ. èÓ‰˜ÂÍË‚‡˛: ‚ÂÏfl — ̇˜‡ÎÓ 70-ı „Ó‰Ó‚. åÓÊÂÚ Ò· Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ͇ÍË ‰Â̸„Ë ÓÚ Ì‡Ò ÛÔÎ˚ÎË ÚÓθÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ òÛ‡ ÔÓËÁ‚ÓθÌÓ ÔÓÏÂÌflÎ Ó‰ËÌ ËÁ ÌÓÏÂÓ‚? ÑÛÁ¸fl ‚˚¯ÎË Ò ËÔÔÓ‰Óχ Ë ÏÓΘ‡ ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸ ‚ ‡ÁÌ˚ ÒÚÓÓÌ˚. ñÂÎ˚È „Ó‰ ÓÌË Ì ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÎË. êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÔÔÓ‰Óχ ¯ËÎÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ËÁ Ó·˘Â„Ó ˜ËÒ· ÔÓË„‡‚¯Ëı ˝ÚËı ‰‚Ûı ÔÛ·Î˘Ì˚ı Ë„ÓÍÓ‚. èËÍËÌÛ‚ ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ, ÒÍÓθÍÓ ‰ÂÌ„ ÔÓÒ‡‰ËÎË Ì‡ ·Â„‡ı Ä͇ÌÓ‚ Ò òË‚Ë̉ÚÓÏ, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ÔÓÒÚÓË· ̇ ˝ÚË ‰Â̸„Ë ÍÓÌ˛¯Ì˛. ç‡ ÒÚÂÌ ‰Ó΄Ë „Ó‰˚ Í‡ÒÓ‚‡Î‡Ò¸ ÏÂÏÓˇθ̇fl ‰ÓÒ͇ Ò ËÏÂ̇ÏË ÔËÒ‡ÚÂÎfl Ë ‡ÚËÒÚ‡. — Ç˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‡Á‡ÚÌ˚È, ‚ Ë„Û ÓÍÛ̇ÂÚÂÒ¸ Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ. Ä ÂÒÚ¸ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ‡‚ÌÓˆÂÌÌÓ ÔËÒÚ‡ÒÚËÂ? — ü β·Î˛ ‰Ê‡Á. ֢ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚, ‚ ä‡ÒÌÓflÒÍÂ, ‚ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËË, ·Û‰Û˜Ë ‰Â‚flÚËÎÂÚÌËÏ Ô‡ˆ‡ÌÓÏ, fl ÛÒÎ˚¯‡Î ÓÍÂÒÚ ù‰‰Ë êÓÁÌÂ‡. ÇÂÎËÍËÈ ÚÛ·‡˜ Ë ‰ÊÂÌÚθÏÂÌ ÔÓ‡ÁËÎ ÏÓ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËÂ. ü Á‡·ÓÎÂÎ ‰Ê‡ÁÓÏ. èÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚Ï ÏÛÁ˚͇ÌÚÓÏ fl Ì ÒÚ‡Î. çÓ, Í‡Í ÚÓθÍÓ ÔÓfl‚Ë·Ҹ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, ÒÍÓÔË‚ ÒÚËÔẨËË, ÍÛÔËÎ Ò· ÚÛ·Û. à„‡Ú¸ ̇ ÌÂÈ Ì‡Û˜ËÎÒfl ‚ ÒÚÛ‰Â̘ÂÒÍÓÏ ‰ÛıÓ‚ÓÏ ÓÍÂÒÚÂ. ç‡ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Û ÏÂÌfl ÒÓı‡ÌË·Ҹ ÔË‚˚˜Í‡: ÍÓ„‰‡ Á‡ıÎÂÒÚ˚‚‡˛Ú ˝ÏÓˆËË, ·ÂÛ ‚ ÛÍË ÚÛ·Û. 片‚ÌÓ Ä͇‰ËÈ åËı‡ÈÎӂ˘ ÔÓ‰‡Î ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ‰Ê‡ÁÓ‚ÓÈ ÍÓÎÎÂ͈ËË Ë Ò‰Â·ΠÒ· ÔÓ‰‡ÓÍ: ‚˚ÔÛÒÚËÎ ÌÂÓ·˚˜Ì˚È ‰ËÒÍ. èÓ ÔËÁ̇Ì˲ Ò‡ÚËË͇, ˝ÚÓ Ê·ÌË ·˚ÎÓ ÒÓ‰ÌË Ê·Ì˲ ·ÂÌ͇ ËÏÂÚ¸ β·ËÏÛ˛ Ë„Û¯ÍÛ. ç‡ ÏÛÁ˚ÍÛ Í·ÒÒ˘ÂÒÍËı ‰Ê‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÏÔÓÁˈËÈ ÓÌ Ì‡ÎÓÊËÎ ÒÚËıË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ˜ËÌÂÌËfl Ë Ì‡ÔÂÎ Ëı. èÓ‰Ó·ÌÓ ÒϯÂÌË ʇÌÓ‚, ÒÏ˚ÒÎÓ‚, ÒÎÓ‚ Ë ÌÓÚ ÏÓ„ ÔˉÛχڸ ÚÓθÍÓ Ä͇ÌÓ‚.

ë‚ÂÚ·̇ ëÄåéÑÖãéÇÄ.


20—26 ˲Ìfl 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

23


72852&ROOHJHLVDQHTXDORSSRUWXQLW\LQVWLWXWLRQ


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

25

g;G8R@A6D6B

wËÛÞÜÊ»ÛËÒÏÍËÝÛÓ

zÐÛÍæÔuËØËÖÚËÕÐÝ 05>1/@B<>121>>10 /4;5/1

mæÜÙÕÙÜÕÙÛÙÜÝØÙÔ ÓØÝÐÛØÐÝÙÝBQ^Uf[ZÏÙ wN\_»Í!ÛËÒÌæÜÝÛÐÐ âÐ×ÜÝËØÏËÛÝØËÊ!"ÕÜÍÊÒç âÐÛÐÒPUMXa\

yÌäËÊáÐØËÚÙÏÚÓÜÕÓ& |ÕÓÏÕËÜÙÜâÐÝËÙÝ05>1/@B

yÌäËÊáÐØËÚËÕÐÝË&

zËÕÐÝBQ^Uf[Z 2^QQP[Y1__QZ`UMX_» ØÐÙÎÛËØÓâÐØØæÐ ÒÍÙØÕÓÍ|ƒkÓuËØËÏÞ

!%"×ÐÜ

|ÕÓÏÕËBQ^Uf[Z@^U\XQ2^QQP[Y »%$×ÐÜ

»×ÐÜ

ÏÙ$%%$‹×ÐÜYI;N;D?; xyC;HVM;8 YI;N;D?; xyC;HVM;8Š

YRI6A=;CE=;I;:E768?IS F6A;I>a__UMZ0U^QO`55 >6 !%%×ÐÜ

YI;N;D?; xyC;HVM;8

WI6A=;ƒlp|zvk}xy8I;N;D?;z›LC;HVM;8Š ‹

ÐØËÍÕÖéâËÐÝÍÜÐÌÊÙÝÏÐÖçØÞéÚÙÏÚÓÜÕÞØËzÐÛÍæÔuËØËÖ %%×ÐÜÍ×ÐÜÝÐÜÚËÕÐÝÙ×05>1/@B<>121>>10/4;5/1%%×ÐÜÜÕÓÏÕÞÜÙÜâÐÝËÒËÞÜÖÞÎÓÍ×ÐÜ mÝÐâÐØÓÐ×ÐÜÊáÐÍÚÙÜÖÐÓÜÚÙÖçÒÙÍËØÓÊÕÞÚÙØËØËÓØÝÐÛØÐÝÐÓÖÓÚÙÝÐÖÐßÙØÞÚÖéÜÜÕÓÏÕÞÜÙÜâÐÝËÍ"×ÐÜzÛÐÏÖÙÑÐØÓÊÓÜÝÐÕËéÝ ÓéØÊ$ÎÙÏËyÜØÙÍËØÙØË ÞÜÝËØÙÍÕÐÜÓÜÝÐ×æÍÙÏØÙÔÕÙ×ØËÝÐ}ÙÖçÕÙÚÙÜÖÐÚÛÙÍÐÛÕÓÕÛÐÏÓÝØÙÔÓÜÝÙÛÓÓÝÛÐÌÞÐÝÜÊÕÛÐÏÓÝØËÊÕËÛÝË}ÙÖçÕÙÏÖÊØÙÍæàÚÙÏÚÓÜâÓÕÙÍ}ÛÐÌÞÐÝÜÊËÛÐØÏËÙÌÙÛÞÏÙÍËØÓÊ %%×ÐÜrËÍÝÙÛÙÔÓÕËÑÏæÔÚÙÜÖÐÏÞéäÓÔÚÛÓÐ×ØÓÕÕÙÝÙÛËÊÙßÙÛ×ÖÊÐÝÜÊÙÝÏÐÖçØÙ

rÍÙØÓÝÐÜÐÔâËÜ

$#####! zÛÐÏÖÙÑÐØÓÐÜÙÎÛËØÓâÐØØæ×ÜÛÙÕÙ×ÏÐÔÜÝÍÓÊÏÖÊâËÜÝØæàËÌÙØÐØÝÙÍÜÐÛÍÓÜËBQ^Uf[Z4UST?\QQP5Z`Q^ZQ`}ÛÐÌÞÐÝÜÊÚÙÏÚÓÜÕËØËÞÜÖÞÎÞBQ^Uf[Z2^QQP[Y1__QZ`UMX_?9BQ^Uf[Z4UST?\QQP5Z`Q^ZQ`9N\_ÓÜÐÛÍÓÜ05>1/@BÜÛÙÕÙ×ØËÙÏÓØÎÙρÐØæ×ÙÎÞÝ ÓÒ×ÐØÓÝçÜÊÚÙÜÖÐÒËÍÐÛãÐØÓÊÚÐÛÍÙÎÙÎÙÏËÚÙÏÚÓÜÕÓpÏÓØÙÍÛÐ×ÐØØËÊÙÚÖËÝËÙßÙÛ×ÖÐØÓÊÚÙÏÚÓÜÕÓÕÙ×ÚËØÓÓBQ^Uf[Z»ÏÙ!!mÕÖéâËÐÝÝÙÖçÕÙ×ÐÑÏÞÎÙÛÙÏØÓÐÒÍÙØÕÓØËÌÛËØØæÐØËÚÛÊ×ÞéÓÜÏÙ×ËãØÐÎÙÝÐÖÐßÙØËmÙÒ×ÙÑØæÐÏÙÚÙÖØÓÝÐÖçØæÐÜÌÙÛæ ØËÖÙÎÓÓÙÎÛËØÓâÐØÓÊuÙ×ÚËØÓÊØÐÎËÛËØÝÓÛÞÐÝÏÙÜÝÞÚÕÜÐÛÍÓÜÞÜÕÙÛÙÜÝçÓØÐÚÛÐÛæÍØÙÜÝçÜÍÊÒÓzÛÐÏÖÙÑÐØÓÐÓÜÝÐÕËÐÝËÍÎÞÜÝË$Δ$BQ^Uf[Z05>1/@B&ÜÐÛÍÓÜÙÌÐÜÚÐâÓÍËÐÝÜÊÕÙ×ÚËØÓÐÔ05>1/@BuÛÐÏÓÝØËÊÕËÛÝÙâÕËØÐÝÛÐÌÞÐÝÜÊÍwËÜÜËâÞÜÐÝÜÐ ÓzÐØÜÓÖçÍËØÓÓz{povyqpxspzy|usoup|y|‚p}k&zÙÜÖÐËÕÝÓÍËáÓÓÜÓÜÝÐ×æ05>1/@BÒËÕËÒâÓÕÏÙÖÑÐØÒËÚÙÖØÓÝçÓÚÙÏÚÓÜËÝçÕÞÚÙØÚÛÐÏÖÙÑÐØÓÊÙØÚÛÓÖËÎËÐÝÜÊÕÚÐÛÍÙ×ÞÜâÐÝÞ05>1/@BÚÙÜæÖËÐÝÜÊÙÝÏÐÖçØæ×ÚÓÜç×Ù×ËÍãÝËÝÐxçétÙÛÕÐÎÙ ×ÙÑØÙÚÙÖÞâÓÝçÞÚÛÙÏËÍáËÓÍæÚÙÖØÓÝçÞÜÖÙÍÓÊÞÕËÒËØØæÐØËÌÖËØÕÐ|ÕÓÏÕËØËâØÐÝÏÐÔÜÝÍÙÍËÝçÍÝÐâÐØÓÐ"$ØÐÏÐÖçÚÙÜÖÐÚÙÖÞâÐØÓÊÕÙ×ÚËØÓÐÔÒËÚÛÙÜËÙÝÚÙÏÚÓÜâÓÕËÚÙÓØÝÐÛØÐÝÞÓÖÓÝÐÖÐßÙØÞzÛÙÏÙÖÑÓÝÐÖçØÙÜÝçÜÕÓÏÕÓÓØËâËÖÙÐÐÏÐÔÜÝÍÓÊ ÒËÍÓÜÊÝÙÝÏËÝæÚÙÏËâÓÒËÚÛÙÜËÚÙÏÚÓÜâÓÕÙ×ÓÏËÝæÚÛÐÏÖÙÑÐØÓÊ|ÕÓÏÕËÌÞÏÐÝÚÛÓ×ÐØÐØËÝÙÖçÕÙÕËÕÝÓÍØæ×ÜâÐÝË×ØÐÓ×ÐéäÓ×ÒËÏÙÖÑÐØØÙÜÝÐÔÚÙÓÜÕÖéâÓÝÐÖçØÙ×ÞÙÚÛÐÏÐÖÐØÓé05>1/@B05>1/@BØÐÙÝÍÐâËÐÝÒËÕÞÚÙØæÏÙÜÝËÍÖÐØØæÐÜÙÚÙÒÏËØÓÐ× ÞÝÛËâÐØØæÐØÐÛËÒÌÙÛâÓÍÙÒËÚÙÖØÐØØæÐÚÙÍÛÐÑÏÐØØæÐØÐÚÙÖØæÐØËÚÛËÍÖÐØØæÐØÐÚÙËÏÛÐÜÞÓÖÓÏÖÊÙÚÖËÝæÚÙÖÞâËÝÐÖÐ×yÎÛËØÓâÐØÓÐ&ÙÏÓØÕÞÚÙØØËÕËÑÏÙÎÙÚÙÏÚÓÜâÓÕËp|vszyozs|‚suxp|mŠqp}|Š|05>1/@B|z{y|‡lytsrwpxs}‡~|vymsŠ zy|vp€zy|vpoymk}pv‡x†€wp|Špm}yzyozs|ukxk4.;?4;C@591s?@->Fkm}ywk}s‚p|usz{yovs}|Šxk‚sxkŠ| nywp|Škzyopt|}m~‰„swxk}y}wywpx}}k{skw|usouk|y|‚p}kml~op}km}ywk}s‚p|usy}wpxpxk zy|vpm†zvk}†ny{krkzËÕÐÝæÚÛÙÎÛË××áÐØæÓÞÜÖÙÍÓÊ×ÙÎÞÝÓÒ×ÐØÓÝçÜÊÍÖéÌÙÐÍÛÐ×ʁÐØæÓÞÜÖÙÍÓÊÚÙÏÚÓÜÕÓÒËÍÓÜÊÝÙÝ×ÐÜÝËÚÛÙÑÓÍËØÓÊ|ÓÜÝÐ×ËÓ×ÐÐÝßÞØÕáÓéÙÎÛËØÓâÐØÓÊÏÙÜÝÞÚËÕÕËØËÖË×}ÛÐÌÞÐÝÜÊÚÙÏÚÓÜÕËØËÜÐÛÍÓÜØË$ ÚÙÜÖÐÏÙÍËÝÐÖçØæà×ÐÜÊáÐÍ ×ÐÜÊáËÏÖÊÚÛÓÐ×ØÓÕÙÍÚÙÍæãÐØØÙÎÙÕÖËÜÜˁÐØæÏÖÊâËÜÝØæàÚÙÏÚÓÜâÓÕÙÍoÙÜÝÞÚÕÜÐÛÍÓÜÞ05>1/@BÙÌÞÜÖÙÍÖÐØoÙÎÙÍÙÛÙ×05>1/@BÜÒËÕËÒâÓÕÙ×ÕÙÚÓÊÕÙÝÙÛÙÎÙÛËÜÚÙÖÙÑÐØËØËÜÝÛËØÓáÐPU^QO`bO[YXQSMXÓÚÛÓÖËÎËÐÝÜÊÕ ÚÐÛÍÙ×ÞÜâÐÝÞ05>1/@BÊÍÖÊÐÝÜÊÒËÛÐÎÓÜÝÛÓÛÙÍËØØæ×ÝÙÍËÛØæ×ÒØËÕÙ×05>1/@B5ZO”$BQ^Uf[Z


26

В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008


éÎËÏÔËÈÒÍËı ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ ‚ ڇ̈‡ı ̇ θ‰Û å‡ËÌÛ äÎËÏÓ‚Û Ë ëÂ„Âfl èÓÌÓχÂÌÍÓ ÒÓ Î¸‰‡ Ôӄ̇ÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ‰ÂÚË. íÓ ÂÒÚ¸ ÔÂ‚‡ÎË Ëı ÎÂ‰Ó‚Û˛ ͇¸ÂÛ. ‡ÚÓÍ ‚ ÊËÁÌË ÔÓÒ·‚ÎÂÌÌ˚ı ÙË„ÛËÒÚÓ‚, ÍÓ̘ÌÓ, ÓÒÚ‡ÎÒfl — Í‡Í ÏÂÒÚÓ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. çÓ ÊËÁÌÂÌÌ˚ ÔËÓËÚÂÚ˚ ÔÓÏÂÌflÎËÒ¸. à Ò„ӉÌfl ‰Û¯Â‚Ì˚ ÒËÎ˚ å‡Ë̇ Ë ëÂ„ÂÈ ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰Îfl ÒÂϸË, ‰Îfl χθ˜Ë¯ÂÍ. è˘ÂÏ Ó ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ ÔÓ¯ÎÓÏ Ó‰ËÚÂÎË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì ‚ÒÔÓÏË̇ڸ — Ì ıÓÚflÚ Ì‡‚flÁ˚‚‡Ú¸ Ò˚ÌÓ‚¸flÏ ˆÂÎË, ÍÓÚÓ˚ ÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÎË Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ‰ÂÚÒÚ‚Ó Ë ˛ÌÓÒÚ¸. — á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl ͇¸ÂÛ, ‚˚ ÛÊ Á̇ÎË, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÚÂÌÂ‡ÏË Á‡ Û·ÂÊÓÏ, Í‡Í Ë ÏÌÓ„Ë ÓÒÒËÈÒÍË ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚? å‡Ë̇: — çÂÚ, Ì ‚ÒÂ Û Ì‡Ò Ú‡Í ˜ÂÚÍÓ ‡Ò˜Â˜ÂÌÓ ·˚ÎÓ — Ò̇˜‡Î‡ Ï˚ ıÓÚÂÎË ÔÓÒÚÓ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÏ ¯ÓÛ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸, Ë ‚ ÂÁÛθڇÚ ‚ÓÒÂϸ ÎÂÚ Ú‡Í Ë ÔÓ͇ڇÎËÒ¸. ë͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÚflÊÂÎÓ ·˚ÎÓ, — ÌË˜Â„Ó Ì Ò͇Á‡Ú¸. åÓÚ‡ÎËÒ¸ ËÁ „ÓÓ‰‡ ‚ „ÓÓ‰. Ä „Ó‰‡ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ Ú‡ÍÓÈ ÊËÁÌË ÔÓÌflÎË, ˜ÚÓ ·Óθ¯Â Ì ÏÓÊÂÏ ÊËÚ¸ ̇ ˜ÂÏÓ‰‡Ì‡ı. é·ÓÒÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË Ë ÔÓ‰ÓÎʇÎË ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸. — Ä åÓÒÍ‚‡ Ì Á‚‡Î‡ Ó·‡ÚÌÓ? — åÓÊÂÚ, Ë ÔÓÁ‚‡Î‡ ·˚… çÓ — ÍÛ‰‡? å˚ Ë Ì ̇‰ÂflÎËÒ¸, Á̇ÎË, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË Ò Í‡Ú͇ÏË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì ҇χfl ÎÛ˜¯‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl. ÇÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl Ì ÚÓÓÔËÎËÒ¸, ‰‡ Ì‡Ò ÌËÍÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ë Ì ‰Â„‡Î. èÓÚÓÏ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‰ÂÚË, Ë ‚ 2000 „Ó‰Û Ï˚ Ò͇Á‡ÎË Ò·Â: ‚ÒÂ, ı‚‡ÚËÚ! éÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ò‚Ó˛ ÎÂ‰Ó‚Û˛ ͇¸ÂÛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. ç‡Í‡Ú‡ÎËÒ¸, ̇‚˚ÒÚÛÔ‡ÎËÒ¸, ÔÓ‡ ÓÒÂÒÚ¸. — çÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÓÒÒËÈÒÍË ÁËÚÂÎË Û‚Ë‰ÂÎË ‚‡Ò ‚ ΉӂÓÏ ¯ÓÛ. — ÖÒÎË ·˚ Ì Ô˄·¯ÂÌË ̇ ˝ÚÓÚ ÔÓÂÍÚ, ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ Ú‡Í ·˚ ‰Ó ÒËı ÔÓ Ë Ì ͇ڇÎËÒ¸. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ… å̠̉‡‚ÌÓ ÏÓË Ê ÒÎÓ‚‡ Ó ·Û‰Û˘ÂÏ Ì‡ÔÓÏÌËÎË — ‰‚Ó ‰ÂÚÂÈ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÓÏ, ÒÓÎÌ˚¯ÍÓ… ÇÒ ˝ÚÓ Ò„ӉÌfl ÂÒÚ¸. à ÒÓÎ̈‡ ‰‡Ê ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó. ÜË‚ÂÏ-ÚÓ Ï˚ ‚ ë‡Ì-ïÓÒÂ, ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË. — à ‚ÒÂ-‚Ò ‚ ˝ÚÓÈ ÊËÁÌË ‚‡Ò ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ? — äÓ„‰‡ Ú˚ ÏÓÎÓ‰, ÚÓ ·ÂÊ˯¸ ÔÓ ÊËÁÌË, ÓÒÓ·Ó Ì ËÌÚÂÂÒÛflÒ¸, Í‡Í Ú‡Ï Ï‡Ï‡, Ô‡Ô‡, Ó‰Ì˚Â… Ä ÔÓÚÓÏ Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË, Ó‰ËÚÂÎË — ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ β‰Ë, ÍÓÏÛ Ú˚ ‚ ˝ÚÓÈ ÊËÁÌË ÔÓ-̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÌÛÊÂÌ Ë ËÌÚÂÂÒÂÌ. à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔÓÌËχ¯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú· Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸: ̇ÒÚÓfl˘Ë ҂flÁË — ÒÂÏÂÈÌ˚Â. ÇÒ ÓÒڇθÌÓ — ÏËÏÓÎÂÚÌÓ. ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, fl Í Ò‚ÓËÏ ÒÓÓ͇ „Ó‰‡Ï Ô˯· Í Ú‡ÍÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û. èÓ˝ÚÓÏÛ, ˜Â„Ó ÔÓÓÈ Ì ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ ÄÏÂËÍÂ, — ˝ÚÓ ‰Û¯Â‚ÌÓÒÚË. ç Ï˚ Ó‰ÌË ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡‰‡ÂÏ. Ç ÄÏÂËÍÂ Ì‡Ï Ú‡Í Ë Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÛÊËÚ¸Òfl Ò ÍÂÏ-ÚÓ ÔÓ̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ, Í‡Í ÛÏÂ˛Ú ‰ÛÊËÚ¸ Û Ì‡Ò. ÖÒÚ¸ Á̇ÍÓÏ˚Â, ÔËflÚÂÎË… çÓ ˝ÚÓ Î˛‰Ë, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÔÓÒÚÓ ÔÓ ÊËÁÌË ÔÂÂÒÂ͇¯¸Òfl. ç‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ‰Û¯Â‚ÌÓÒÚË ÌÂÚ, ‚Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ. çÓ, Á̇ÂÚÂ, Ï˚ Á‡ÏÂÚËÎË: Í ÒÓʇÎÂÌ˲, êÓÒÒËfl ÚÓÊ ˉÂÚ Í ˝ÚÓÏÛ. ÇÒ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÒÎ˯ÍÓÏ ‰ÂÎÓ‚˚ÏË. à ÒÂϸfl — ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ÊËÁÌË Í‡Í-ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Ú¸. — Ç˚ Ú‡ÍË ‰ÍË „ÓÒÚË ‚ åÓÒÍ‚Â — ÌÂÛÊÂÎË Ì ÚflÌÛÎÓ?

ä

НЕВЛЮБЛЕННЫЕ

УЧИТЕЛЯ

äìåàêõ

27

В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

å‡Ë̇ äãàåéÇÄ Ë ëÂ„ÂÈ èéçéåÄêÖçäé: “ÄÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÚÂÌÂ Í‡Í ÍÓÌ‚ÂÈÂ.” — Ä ˜ÚÓ ‰Â·ڸ? ëÂ„ÂÈ ÒÂϸ ÎÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Â Ì ·˚Î. àÁ-Á‡ ‡·ÓÚ˚ ‚ÂÏÂÌË Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ. í˚ ÎË·Ó ÚÂÌËÛ¯¸, ˜ÚÓ·˚ ÛÓ‚Ì˛ ÊËÁÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÎË·Ó Òˉ˯¸ ÌË Ò ˜ÂÏ. ÄÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÚÂÌÂ — Í‡Í ÍÓÌ‚ÂÈÂ. ê‡Á ‚ÒڇΠ— ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl ÛÊ ÌÂθÁfl. å˚ ‰‡Ê ÓÚÔÛÒÍ ÏÓÊÂÏ ‚ÁflÚ¸ χÍÒËÏÛÏ Ì‡ ̉Âβ. Ä ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÓÌ — Ë ÎËıÓ‡‰Ó˜ÌÓ ‰Ûχ¯¸: ÍÛ‰‡ ÏÂÚÌÛÚ¸Òfl?.. — äÓ„‰‡ ÔÓÁ‚‡ÎË ‚ ¯ÓÛ, Ò‡ÁÛ Òӄ·ÒËÎËÒ¸? ëÂ„ÂÈ: — ç Ò‡ÁÛ, ıÓÚfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ, ̇‚ÂÌÓÂ, „ÓÚÓ‚˚ ·˚ÎË Í ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÏÛ. 燉ÓÂÎÓ, ˜ÂÒÚÌÓ „Ó‚Ófl, Á‡ÌËχڸÒfl ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓÒΉÌËı ÎÂÚ Ó‰ÌËÏ Ë ÚÂÏ ÊÂ: ÚÂÌËÓ‚‡Ú¸ Ë ÚÂÌËÓ‚‡Ú¸. å‡Ë̇: — å˚ Ò̇˜‡Î‡ ËÒÔÛ„‡ÎËÒ¸. à — ÓÚ͇Á‡ÎËÒ¸. ùÚÓ Ê ͇ʉ˚È ‰Â̸ “ÚflÌÛÚ¸” Ò·fl ̇‰Ó, ÓÔflÚ¸ ÚÂÌËÓ‚‡Ú¸Òfl. å˚ ‚‰¸ Ë Ì ‰ÛχÎË ÛÊÂ, ˜ÚÓ ÒÌÓ‚‡ ̇˜ÌÂÏ Í‡Ú‡Ú¸Òfl. ëÂϸ ÎÂÚ Û Ì‡Ò Ú‡Í‡fl ‡ÁÏÂÂÌ̇fl ÊËÁ̸ ·˚·. ꇷÓÚ‡, ‰ÂÚË, ‰ÓÏ… èËflÚ̇fl, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÛÚË̇. ìÒÚ‡ÎË, ̇‚ÂÌÓÂ, ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓ Ï‡ÏÓÈÔ‡ÔÓÈ. ê¯ËÎË, ÂÒÎË ÏÓÊÌÓ Ú‡Í Ò͇Á‡Ú¸, ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÓÒΉÌËÏ ¯‡ÌÒÓÏ ‚ ÊËÁÌË, ˜ÚÓ·˚ ¢ ÔÓ͇ڇڸÒfl. ÇӉ Ì ·˚ÎÓ ÌË˜Â„Ó — Ë Ì ‚ÒÔÓÏË̇ÎË. Ä Ì‡˜‡ÎË Í‡Ú‡Ú¸Òfl — ÔÓÌflÎË, ˜ÚÓ ÒÍÛ˜‡ÎË. — íËÏÛ — 9 ÎÂÚ, Ï·‰¯ÂÏÛ ÄÌÚÓÌÛ — 6, ˝ÚÓ ÛÊ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ‰ÂÚË? å‡Ë̇: — çÂÚ, fl ·˚ Ú‡Í Ì Ò͇Á‡Î‡. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl flÁ˚͇, ÚÓ ÓÌË Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó ıÓÓ¯Ó „Ó‚ÓflÚ Ë ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË, Ë ÔÓ-ÛÒÒÍË. à ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Û ÌËı ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÛÒÒÍÓÂ, ÂÒÎË Ú‡Í ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸. ÑÂÚË Û˜‡ÚÒfl ‚ Ó·˚˜ÌÓÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ, ÌÓ ‚Ò ÓÒڇθÌÓ — ‰Óχ¯ÌË Ú‡‰ËˆËË, Ó·˘ÂÌËÂ, ÍÌË„Ë, Ó·‡Á ÊËÁÌË — Í‡Í Û Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ. í‡Í Í‡Í Ô‡Ô‡ Û Ì‡Ò ‚Ò ‚ÂÏfl ̇ ‡·ÓÚÂ, χθ˜Ë¯Í‡ÏË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ÌËχ˛Ò¸ fl. çÓ Ì ÏÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ëı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË ˆÂÎËÍÓÏ

̇ ÏÌ ÎÂÊËÚ. è˘ÂÏ ÒÓÁ̇ÚÂθÌÓ ÒÚ‡‡˛Ò¸ Ì ÚflÌÛÚ¸ ‚Ò ̇ Ò·fl. — èÓ˜ÂÏÛ? — ü Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ Ï‡Ï‡ ÌÛÊ̇ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚÂÈ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸, ÓÔÂ͇ڸ, ·˚Ú¸ fl‰ÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÌÛÊÌÓ, ‡ Ì Ì‡‚ÓÛ˜ÂÌËflÏË Á‡ÌËχڸÒfl. ì ÏÛʘËÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ò‚ÓÈ ‡Á„Ó‚Ó. ë Ò˚ÌÓ‚¸flÏË ‰Ó‚ÓθÌÓ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ-

ÌË ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‰Â‰Û¯Í‡, ÏÓÈ Ô‡Ô‡. ÜË‚ÛÚ ÏÓË Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ‰ åÓÒÍ‚ÓÈ, ÌÓ ÔËÂÁʇ˛Ú Í Ì‡Ï „ÛÎflÌÓ. — LJ¯Â ÒÔÓÚË‚ÌÓ ÔÓ¯ÎÓ — ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl „Ó‰ÓÒÚË Ï‡Î¸˜Ë¯ÂÍ? àÎË ËÏ ‚Ò ‡‚ÌÓ? ëÂ„ÂÈ: — ÑÓχ Û Ì‡Ò, ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, ÚÓθÍÓ Ó‰Ì‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËfl, „‰Â Ï˚ Ò å‡ËÌÓÈ Ì‡ θ‰Û. ü ‰‡Ê Ì Á̇˛, „‰Â ̇¯Ë ω‡ÎË, ÂÒÎË ˜ÂÒÚÌÓ. ÇÓÚ ‚ ¯ÍÓΠËÏ ˜ÚÓ-ÚÓ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛Ú. Ä Ï˚ Ò‡ÏË ÌËÍÓ„‰‡ ‰‡Ê Ì ÒÏÓÚËÏ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË Ì‡¯Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ. éÌË Á‡ÌËχ˛ÚÒfl ÒÔÓÚÓÏ, ÌÓ ‰Îfl Ò·fl. ëÚ‡¯ËÈ — Ô·‚‡ÌËÂÏ. å·‰¯ËÈ — ÙË„ÛÌ˚Ï Í‡Ú‡ÌËÂÏ Ë „ËÏ̇ÒÚËÍÓÈ. Ç „ËÏ̇ÒÚËÍ ÓÌ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Û ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ. Ä Ì‡ ÍÓ̸͇ı ÛÊ ‰‡Ê ‚˚ÒÚÛÔ‡Î Ò Ô‡ÚÌÂ¯ÂÈ — ̇ çÓ‚˚È „Ó‰ å‡Ë̇ ‰Â·· ËÏ ÔÓ͇Á‡ÚÂθÌ˚È ÌÓÏÂ. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‚ ÍÎÛ·Â, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ÚÂÌËÛÂÏ. å‡Ë̇: — éÌË Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÍÚÓ Ï˚, ÌÓ ÍÛθڇ ÌÂÚ. щۯ͇ ËÌÓ„‰‡ ÒÚ‡‚ËÚ ËÏ Á‡ÔËÒ¸ ̇¯Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ÌÓ ‚Ò ˝ÚÓ Ú‡Í — ÒÔÓÍÓÈÌÓ. à ÔÂÍ‡ÒÌÓ: Ì ıÓÚËÏ Ëı Á‡‰‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ò‚ÓËÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË, ˜ÚÓ·˚ Ì ·˚ÎÓ Û ÌËı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚. á̇ÂÚÂ, Í‡Í ËÌÓ„‰‡ ·˚‚‡ÂÚ: ̇‰Ó Ì ÚÓθÍÓ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ÔÛÚ¸ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÌÓ Ë ÔÂ„̇ڸ Ëı? — ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â — ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸… — ÇÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ë Ì ̇‰Ó ‰ÂÚflÏ. è˚Ú‡ÂÏÒfl ‚Ò ‚ÏÂÒÚ ̇ÈÚË ‰Îfl ÌËı ˜ÚÓ-ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ. í‡ÍÓ„Ó — Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÙË„ÛËÒÚÓÏ! — Û Ì‡Ò ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·˚ÎÓ Ë ÌÂÚ. ïÓÚfl Û Ï·‰¯Â„Ó ÂÒÚ¸ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÍÓÓ‰Ë̇ˆËfl ıÓÓ¯‡fl. — Ç˚ ÚÂÌËÛÂÚ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Í‡ÚÍÂ? ëÂ„ÂÈ: — å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ‚ ÚÂÌËÓ‚Ó˜ÌÓÏ ˆÂÌÚ ıÓÍÍÂÈÌÓÈ ÍÓχ̉˚ “ò‡ÍÒ”. í‡Ï ˜ÂÚ˚ ͇Ú͇. ç‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÌËı Ï˚ ‰‡ÂÏ ˜‡ÒÚÌ˚ ÛÓÍË. ÖÒÚ¸ „ÛÔÔ‡, ÍÓÚÓ‡fl Á‡ÌËχÂÚÒfl ÙË„ÛÌ˚Ï Í‡Ú‡ÌËÂÏ ·ÓΠÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ, ÂÒÚ¸ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚ ÔËıÓ‰flÚ Ì‡ Ή ÔÓÒÚÓ ‰Îfl ‰Û¯Ë. äÓÌÒÛθڇˆË˛ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ β·ÓÈ Ê·˛˘ËÈ. — ùÚÓ ÒÔÓÒÓ· ‰Ó·˚‚‡ÌËfl ‰ÂÌ„ ‰Îfl ÒÂÏ¸Ë ËÎË ‚ÚÓÓ ÔËÁ‚‡ÌËÂ? — çÂÚ, Ì ÚÓθÍÓ ‰Â̸„Ë ‚‡ÊÌ˚, ıÓÚfl ÒÂϸfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔ˜Â̇. ü β·Î˛ ÚÂÌËÓ‚‡Ú¸. à ÚÂÔÂ¸ ̇-

Û˜ËÎÒfl ¢ ‚ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ Ë Ì ‡ÁÓ˜‡Ó‚˚‚‡Ú¸Òfl. — óÚÓ ˝ÚÓ Á̇˜ËÚ — ‰Û¯Û Ì ‚Í·‰˚‚‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÎË? å‡Ë̇: — á̇ÂÚÂ, Í‡Í Û˜Ë· Ì‡Ò í‡Ú¸fl̇ Ä̇ÚÓθ‚̇ í‡‡ÒÓ‚‡? çÂθÁfl ÔËÍËÔ‡Ú¸ Í Û˜ÂÌË͇Ï. — çÓ Ó̇-ÚÓ ‚Ò„‰‡ ‚ÒÂı Í‡Í Ó‰Ì˚ı ÔÂÒÚÓ‚‡Î‡. à ‰‡Ê ͇Í-ÚÓ Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ïۘ˷ ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ Ò‚ÓÂÈ Î˛·Ó‚¸˛… — ч, ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ‚β·Îfl·Ҹ ‚ Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚, ‡ ÔÓÚÓÏ ÒÚ‡‰‡Î‡. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Î˛·ÓÈ ‡Á˚‚ — ˝ÚÓ ¯‡Ï ̇ ÒÂ‰ˆÂ. — ùÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ? ëÂ„ÂÈ: — ï‡ÎÚÛ˚ ÌÂÚ ÌË͇ÍÓÈ, ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ Ï˚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì ÛÏÂÂÏ. çÓ ¯ËÎË: ÓÚ‰‡ÂÏ, ÔÓ‰‡ÂÏ ˜ÂÒÚÌÓ Ò‚ÓË Á̇ÌËfl, ‡ Ú‡Ï ÛÊ Í‡Í ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. å‡Ë̇: — á̇ÂÚÂ, fl ÒÏÓÚ˛ ‚ÓÚ Ú‡Í ËÁÌÛÚË — ҇χfl Ô‡‚Ëθ̇fl ÒÚ‡Ì‡, „‰Â ÏÓÊÌÓ Ò‚ÓË ÚÂÌÂÒÍË ‡Ï·ËˆËË Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸, — ˝ÚÓ êÓÒÒËfl. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‰ÂÚË Á‰ÂÒ¸ ÙË„ÛÌ˚Ï Í‡Ú‡ÌËÂÏ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Á‡ÌËχ˛ÚÒfl ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ. ì ‡ÏÂË͇̈‚ ‰Û„ÓÈ ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚ. ì‚ΘÂÌË ÒÔÓÚÓÏ — ˝ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ӷflÁ‡ÚÂθÌÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌË ‚Â¯ËÌ, ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó — Á‡ÌflÚÓ ҂ӷӉÌÓ ‚ÂÏfl. Ç Í‡Ê‰ÓÏ „ÓӉ ÔÓ 40—50 ͇ÚÍÓ‚, β‰Ë Ô·ÚflÚ Ó„ÓÏÌ˚ ‰Â̸„Ë Á‡ Ò·fl Ë Á‡ ‰ÂÚÂÈ, ÌÓ Á‡ÌËχ˛ÚÒfl ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl Ë Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl. á‡ÌËχ˛ÚÒfl ÏÌÓ„ËÂ, ‡ ‚˚ıÓ‰flÚ Ì‡ ‚˚Ò¯ËÈ ÛÓ‚Â̸ ÚÓθÍÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç êÓÒÒËË Ì ڇÍ. ÇÒÂ, ÍÚÓ Á‡ÌËχÂÚÒfl, ıÓÚflÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÂÁÛθڇÚ. ùÚÓ ÚÓÊÂ, ÍÓ̘ÌÓ, ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËfl ÒÎÓÊÌÓ ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ Ë Ó‰ËÚÂÎflÏ, Ë ‰ÂÚflÏ, ÌÓ Á‡ÚÓ ‰Îfl ÚÂÌÂÓ‚ — Ó„ÓÏÌÓ ÔÓΠ‡·ÓÚ˚. — Ç ÄÏÂËÍ Á‡ÌflÚËfl ÒÔÓÚÓÏ — ˝ÚÓ Â˘Â Ë ÒÔÓÒÓ· ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚ ÍÓÎΉÊË Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˚. ëÂ„ÂÈ: — Ñ‚flÌÓÒÚÓ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ·flÚ, ÍÓÚÓ˚ Á‡ÌËχ˛ÚÒfl Û Ì‡Ò, ÔÓÚÓÏ ÛıÓ‰flÚ ‚ ÍÓÎΉÊË Ë ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔÂÍ‡˘‡˛Ú ͇ڇڸÒfl. à ‚ ÍÓÎΉÊË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ˜‡ÒÚÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ıÓÓ¯Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË, ̇ÔËÏÂ ‚ ˛ÌËÓ‡ı ̇ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Â ÄÏÂËÍË. ᇠ˝ÚÓ ËÏ ‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ Û˜ËÚ¸Òfl.

àË̇ éäëûíäàçÄ.

ХОТИТЕ ЛЕГКО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ СБРОСИТЬ ЛИШНИЙ ВЕС, без диет, таблеток и физических нагрузок, а главное с пользой для здоровья? Это возможно!

INFRARED, дорогостоящая в SPA салонах процедура, теперь у вас дома!

ДОМАШНЯЯ ИНФРАКРАСНАЯ КАБИНА ■ За один сеанс (20-30 минут) вы сжигаете 800-1400 ккал ■ Улучшает кожу, она становится гладкой и эластичной ■ Выводит тяжелые металлы, шлаки, токсины ■ Безопасна для любого возраста ■ Благодаря малой нагрузке на сердце и кровеносную систему не имеет противопоказаний ■ Занимает мало места, легко устанавливается и разбирается ■ Оснащена запатентованным длинноволновым источником инфракрасного излучения

(347) 217-7878

ЭФФЕКТИВНА ПРИ:

сердечно-сосудистых заболеваниях, артрических болях, варикозном расширении вен, судорогах, целлюлите, нервных расстройствах, высоком/низком давлении, простудах.

www.your-health.biz

Есть программа "рент" и "покупка в рассрочку".


В НОВОМ СВЕТЕ

28

ãÖÉÖçÑÄ …í‡Ú¸fl̇ ëÂÏÂÌӂ̇ ÔÂ‚ÂÌÛ· ͇ÎẨ‡¸. ç‡ ‰‚Ó — 19 χfl 1960 „Ó‰‡. ÑÂ̸ ÔËÓÌÂËË. ë„ӉÌfl Ó˜Â‰̇fl ‚ÒÚ˜‡ Ò ‡ÚÂÍÓ‚ˆ‡ÏË. ÜÂÌ˘Ë̇ ÔÓ‚flÁ‡Î‡ ·ÂÎÓÒÌÂÊÌÛ˛ Ô‡‡‰ÌÛ˛ ÍÓÒ˚ÌÍÛ, ÔË·‡Î‡Ò¸ ‚ ÍÓÏ̇ÚÍÂ, ÒÚflıÌÛ· Ô˚θ Ò ÔÓÚÂÚ‡ Ò˚̇. Ê ÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ ÔÓ¯ÎÓ, ‡ ‚Ò ÂÁ‰flÚ, ‡ÒÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú… — ‚Á‰ÓıÌÛ· åÓÓÁÓ‚‡. — í·fl ÛÊ ‰‡‚ÌÓ ÌÂÚ, ‡ Ô‡ÏflÚ¸ ÊË‚ÂÚ… å‡Ú¸ ÔËÓÌÂ‡-„ÂÓfl 臂ÎË͇ åÓÓÁÓ‚‡ Ì β·Ë· ˝ÚÓÚ ÌÂÔÓÌflÚÌ˚È ‰ÂÚÒÍËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ. ç„‡ÏÓÚ̇fl ÊÂÌ˘Ë̇, ‚˚ÓÒ¯‡fl ‚ „ÎÛıÓÈ Û‡Î¸ÒÍÓÈ ‰Â‚ۯÍÂ, Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÓÌËχ·, ÍÚÓ ‚ÓÓ·˘Â Ú‡ÍË ÔËÓÌÂ˚… ä‡Í ÒÎÓÊË·Ҹ ÊËÁ̸ χÚÂË è‡‚ÎË͇ åÓÓÁÓ‚‡ — ‚ χÚÂˇÎ ̇¯Â„Ó ÒÔˆˇθÌÓ„Ó ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ‡. ëÍÓÏ̇fl ı‡Ú‡ åÓÓÁÓ‚˚ı Ò Ì·Óθ¯ËÏ Ô‡ÎËÒ‡‰ÌËÍÓÏ ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ̇ ÔÓ‰‡ÊÛ. íÓθÍÓ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓ ÊËθ ÌËÍ‡Í Ì ̇ȉÂÚÒfl. é‰ËÌ ËÁ ‚ÌÛÍÓ‚ χÚÂË ÔËÓÌÂ‡„ÂÓfl Á‡ÎÓÏËÎ ÌÂÒÎ˚ı‡ÌÌÛ˛ ÔÓ ÏÂÒÚÌ˚Ï ÏÂÍ‡Ï ˆÂÌÛ Á‡ ‡Á‚‡ÎË‚¯Û˛Òfl ıË·‡Û — $100 Ú˚Òfl˜. 燈ÂÌ͇ — Á‡ „ÓÏÍÓ ËÏfl ıÓÁfl‚. Ç˚ıÓ‰ËÚ, Ô‰ÔËËϘ˂˚ ̇ÒΉÌËÍË åÓÓÁÓ‚˚ı ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Í ÚÓÏÛ, Ò ˜ÂÏ ·Óθ¯Â ÔÓÎÛ‚Â͇ ̇Á‡‰ ·ÓÓÎÒfl 臂ÎËÍ? …ÜËÁ̸ 臂ÎË͇ åÓÓÁÓ‚‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ·Û‰Ó‡ÊËÚ ÛÏ˚ ËÒÚÓËÍÓ‚. óÚÓ Ê ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ „ÎÛıÓÈ ‰Â‚ۯÍ ÉÂ‡ÒËÏӂ͇ ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ 1932 „Ó‰Û. íÂÔÂ¸ Ï˚ ‚fl‰ ÎË ÛÁ̇ÂÏ. ëÂÏÂÈÌÛ˛ Ú‡ÈÌÛ Ï‡Ú¸ 臂ÎË͇ í‡Ú¸fl̇ åÓÓÁÓ‚‡ ÛÌÂÒ· ‚ ÏÓ„ËÎÛ. ç ‡Á‚Â̘‡Î‡ ÏËÙ Ó Ò·‚ÌÓÏ ÔÓ‰‚Ë„Â Ò˚̇ ÔÂ‰ ÒÏÂÚ¸˛. ç ÔÓ‰ÂÎË·Ҹ ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ˚Ï ‰‡ÊÂ Ò ·ÎËÁÍËÏË Î˛‰¸ÏË… Ç 1979 „Ó‰Û ·˚‚¯ÂÏÛ Í˚Ϙ‡ÌËÌÛ, ‡ Ì˚Ì „‡Ê‰‡ÌËÌÛ àÁ‡ËÎfl åËı‡ËÎÛ ãÂÁËÌÒÍÓÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ·ÂÒ‰ӂ‡Ú¸ Ò í‡Ú¸flÌÓÈ åÓÓÁÓ‚ÓÈ. ÅÂÒ‰‡ ‰ÎË·Ҹ ÓÍÓÎÓ ÚÂı ˜‡ÒÓ‚. — åÓÓÁÓ‚‡ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ „Û·ÓÈ, ÌÂÔË‚ÂÚÎË‚ÓÈ, — ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ åËı‡ËÎ. — íÓθÍÓ ÍÓ„‰‡ ‚˚ÔË·, flÁ˚Í Û Ì ‡Á‚flÁ‡ÎÒfl. ÇÓÚ ÚÓ„‰‡-ÚÓ Ó̇ ÔÓ͇ÚË· ·Ó˜ÍÛ Ì‡ Ó·ÍÓÏÓ‚ˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚ Â ÍÛËÓ‚‡ÎË, Ì ÓÚÔÛÒ͇ÎË Á‡ „‡ÌˈÛ. äÒÚ‡ÚË, Ô˄·¯ÂÌËflÏË Û Ì ·˚Î Á‡‚‡ÎÂÌ ‚ÂÒ¸ ÍÓÏÓ‰. Ä Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ÏË Ó̇ Ó·˘‡Î‡Ò¸ ÒÚÓ„Ó ÔÓ‰ ÔËÒÏÓÚÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚. èÓ Ò‚ÓÂ„Ó è‡¯ÍÛ Ó̇ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ ‰ÓηË· ÚÛ ‚˚ÁÛ·ÂÌÌÛ˛ ‚ÂÒ˲, ÍÓÚÓÛ˛ ÂÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË ÓÚ‰ÂÎ ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ Ó·ÍÓχ Çäè (·) Ë Ó·ÍÓÏ äèëë. …èÓÒΠÒÏÂÚË Ò˚̇ í‡Ú¸fl̇ åÓÓÁÓ‚‡ ‰Ó΄Ë „Ó‰˚ ÔÓÒÎÛ¯ÌÓ Ë„‡Î‡ Óθ Ò‚‡‰Â·ÌÓ„Ó „ÂÌÂ‡Î‡ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠ‡·ÒÛ‰‡. ç„‡ÏÓÚ̇fl ÊÂÌ˘Ë̇ ڇΉ˚˜Ë· ÚÂÍÒÚ ÔÓ Ò‚ÓÂ„Ó „ÂÓ˘ÂÒÍÓ„Ó è‡¯ÍÛ ÔÂ‰ ÔËÓÌÂ‡ÏË, ËÌÓÒÚ‡Ìˆ‡ÏË, ̇ Ô‡ÚÒÓ·‡ÌËflı Ë Ô‡Á‰Ì˘Ì˚ı ÏÂÓÔËflÚËflı. ÖÁ‰Ë· ÔÓ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ëÓ˛ÁÛ Ì‡ ÒÓ·‡ÌËfl, ÍÓÌÙÂÂ̈ËË, Ò˙ÂÁ‰˚. ëˉ· ‚ ÔÂÁˉËÛχı. ä‡Ê‰˚È ‡Á ÂÈ ÔÓ‰ ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚ ÔÓ‚flÁ˚‚‡ÎË ÔËÓÌÂÒÍËÈ „‡ÎÒÚÛÍ. ç‡ÍÓ̈ ÒËÎ˚ ÍÓ̘ËÎËÒ¸. Ç ÍÓ̈ 70-ı „Ó‰Ó‚ ÊÂÌ˘Ë̇ ÛÊ ̇ÓÚÂÁ ÓÚ͇Á˚‚‡Î‡Ò¸ ÔÂÂÒ͇Á˚‚‡Ú¸ ̇·Ë‚¯Û˛ ÓÒÍÓÏËÌÛ ËÒÚÓ˲ Ó è‡‚ÎËÍÂ. ç‡ ÔÓÒ¸·˚ ÔËÓÌÂÓ‚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËflÏË ÓÚχıË‚‡Î‡Ò¸: “óËÚ‡ÈÚ ÍÌËÊÍË”. — àÒÚÓËfl Ò è‡‚ÎËÍÓÏ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ·˚· ̇‰Ûχ̇, ÔËÛÍ‡¯Â̇, — „Ó‚ÓËÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ ‡ÎÛÔÍËÌÒÍÓ„Ó ıÓ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÑË̇ LJÒËθ‚̇. — çÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÒÏÂÚË åÓÓÁÓ‚‡ ‡ÁÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˘‡Î‡Ò¸ ÒÓ ÏÌÓÈ Ë ÔÓ-

–ì

‚‰‡Î‡ ËÌÛ˛ ‚ÂÒ˲ Ú‡„‰ËË. ê‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î‡, Í‡Í Ó‰Ì‡Ê‰˚ 臂ÎËÍ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÓÚˆ Ôfl˜ÂÚ ‚ ÔÓ„· ÁÂÌÓ. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸ Í ÌËÏ ‚ ‰ÓÏ Ô˯ÎË „ÓÎÓ‰Ì˚ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚, ËÒ͇ÎË ıη. “ì Ì‡Ò ÌË˜Â„Ó ÌÂÚ!” — Ò͇Á‡Î íÓÙËÏ, ÓÚˆ χθ˜Ë͇. Ä è‡‚ÎËÍ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ Ì‡Ë‚ÌÓÒÚË ‰‡‚‡È Ó‡Ú¸ Ò Ô˜Ë: “ä‡Í ÌÂÚ, fl ‚ˉÂÎ, ÒÍÓθÍÓ Ï¯ÍÓ‚ ÔflÚ‡ÎË!..” éÚˆ‡ ÔÓÒ‡‰ËÎË, ‡ ‰Â‰ Á‡Ú‡ËÎ ÁÎÓ·Û Ì‡ Ô‡Ì˯ÍÛ. ë Ô¸flÌ˚ı „·Á ÒÚ‡ËÍ Ë ÔÓ¯ËÎ ·ÂÌ͇. ÇÓÚ Ë ‚ÂÒ¸ Ò͇Á…

‰ÂÎËÎË ı‡ÚÛ, Ó҂ӷӉ˂¯Û˛Òfl ÔÓÒΠ‚˚Ò˚ÎÍË ‚‡„Ó‚ ̇Ó‰‡. å·Âθ, Á‡Ì‡‚ÂÒÍË, Ó‰Âʉ‡ — ‚Ò ·˚ÎÓ ˜ÛÊÓÂ, ‡ ÒÚ‡ÎÓ ÂÂ. Ç ÄÎÛÔÍÛ ÊÂÌ˘ËÌÛ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ¯Ë͇ÌÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ‚ ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËË ÓÍÂÒÚ‡. Ö ÔÂÂÂÁ‰ÓÏ Á‡ÌËχ·Ҹ ҇χ 燉Âʉ‡ äÛÔÒ͇fl. èÓ ÒÎÛı‡Ï, ‰Ó ÔÂÂÂÁ‰‡ Í óÂÌÓÏÛ ÏÓ˛ åÓÓÁÓ‚ÓÈ Ô‰·„‡ÎË ¯Ë͇ÌÛ˛ Í‚‡ÚËÛ ‚ ˆÂÌÚ åÓÒÍ‚˚. í‡Ú¸fl̇ ëÂÏÂÌӂ̇ ‚Áfl· ‚ÂÏfl ̇ ‡Á‰ÛÏ¸Â Ë Û͇ÚË· ÔÓÔ‡‚ËÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ҇̇ÚÓË‚ ÄÎÛÔÍË. ìÂÁʇڸ ÓÚÒ˛‰‡ Ó̇ ̇ÓÚÂÁ

МАТЬ

í‡Ú¸fl̇ åÓÓÁÓ‚‡ Ò ‚ÌÛÍÓÏ è‡‚ÎËÍÓÏ. 1979 „Ó‰.

ИМЕНИ ПАВЛИКА МОРОЗОВА ÄÎÛÔ͇. ìÎˈ‡ ÉÓ‚˚ËÌ˚ı. ÑÓÏ 12. á‰ÂÒ¸ ÊË· χڸ ÔËÓÌÂ‡-„ÂÓfl 臂ÎË͇ åÓÓÁÓ‚‡.

ê‡ÒÍ˚Ú‡ ÒÂÏÂÈ̇fl Ú‡È̇ ÔËÓÌÂ‡-„ÂÓfl ‡‚ÎË͇ Ë î‰˛ åÓÓÁÓ‚˚ı ÔÓıÓÓÌËÎË 7 ÒÂÌÚfl·fl 1932 „Ó‰‡ ‚ ÒÂΠÉÂ‡ÒËÏӂ͇. ëÏÂÚ¸ Ò˚ÌÓ‚ÂÈ ÍÛÚÓ ËÁÏÂÌË· ÊËÁ̸ í‡Ú¸flÌ˚ ëÂÏÂÌÓ‚Ì˚. ç‡ Â „ÓÎÓ‚Û Ó·ۯ˷Ҹ Ú‡Í ‰Ó ÍÓ̈‡ Ë Ì ÓÒÓÁ̇Ì̇fl ² Ò·‚‡. é 臂ÎËÍ ‚˚ıÓ‰ËÎË ‰ÂÒflÚÍË ÍÌË„, ÂÏÛ ÔÓÒ‚fl˘‡ÎË ÒÚËıË, „ËÏÌ˚, ̇ ÌÂ„Ó Ï˜ڇÎË ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚Ò ‰ÂÚË ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡… — ÉÓ‚ÓflÚ, ÔÓÒΠ۷ËÈÒÚ‚‡ Ò˚̇ åÓÓÁÓ‚‡ Ò „Ófl ÒËθÌÓ Á‡ÔË·, — ‰ÂÎflÚÒfl ÒÚ‡ÓÊËÎ˚ ÄÎÛÔÍË. — äÓ̘ÌÓ, ‚·ÒÚË Ì ÏÓ„ÎË ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ χڸ ÔËÓÌÂ‡-„ÂÓfl ‚· ÌÂÔÓ‰Ó·‡˛˘ËÈ Ó·‡Á ÊËÁÌË. ä ÚÓÏÛ Ê ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÔÓÚÂÚ Â Ò˚̇ ÛÊ ‚ËÒÂÎ ‚ „Â‡ÒËÏÓ‚ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ, ҇χ ¯ÍÓ· ÌÓÒË· ËÏfl 臂ÎË͇ åÓÓÁÓ‚‡, ‡ ‚Ò ÛÓÍË Ì‡˜Ë̇ÎËÒ¸ Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ó·ÒÛʉÂÌËÂÏ ÔÓ‰‚Ë„‡ ÔËÓÌÂ‡ Ë ÔËÁ˚‚‡ÏË ‡‚ÌflÚ¸Òfl ̇ Ì„Ó... í‡Ú¸flÌÛ ëÂÏÂÌÓ‚ÌÛ ÔÂÂÒÂÎËÎË ‚ ‡ÈˆÂÌÚ 퇂‰‡. í‡Ï Ó̇ ÚÓÊ Ì ÔÓÒ˚ı‡Î‡. íÓ„‰‡ ÂÈ Ô‰ÎÓÊËÎË ‰ÓÏËÍ ‚ ä˚ÏÛ. á‰ÂÒ¸ åÓÓÁÓ‚ÓÈ ‚˚-

è

ÓÚ͇Á‡Î‡Ò¸. éÚ·Ë· ÚÂ΄‡ÏÏÛ Ì‡ ËÏfl äÛÔÒÍÓÈ: “ïÓ˜Û ÊËÚ¸ ̇ ·ÂÂ„Û óÂÌÓ„Ó ÏÓfl”. í‡Í åÓÓÁÓ‚‡ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ‚ ÄÎÛÔÍÂ. — Ç ÔÓÒ΂ÓÂÌÌ˚ „Ó‰˚ ÄÎÛÔ͇ Ò˜Ëڇ·Ҹ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÛÓÚÓÏ, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ÒÓÒ‰͇ åÓÓÁÓ‚˚ı ÄÌÚÓÌË̇ å‡Î¸ˆÂ‚‡. — ùÚÓ ·˚Î ‡È! àÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌ˚È, ÒÔÓÍÓÈÌ˚È „ÓÓ‰ÓÍ. éÚÓ‚‡Ë‚‡Î‡Ò¸ χڸ 臂ÎË͇ ‚ Á‡Í˚ÚÓÏ Ï‡„‡ÁËÌ — ÓÒÍÓ¯¸ ÔÓ ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï ÌÂÒÛÒ‚ÂÚ̇fl. é̇ ‚‰¸ Ì ‡·Óڇ· — ÔÓÎÛ˜‡Î‡ ÔÓÊËÁÌÂÌÌÛ˛ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÂÌÒ˲. ä‡Ê‰˚È „Ó‰ ÂÈ ‚˚‰‡‚‡ÎË ÔÛÚ‚ÍË Ì‡ ÎÛ˜¯Ë ÍÛÓÚ˚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡. á̇ÏÂÌËÚ˚ ÔËÒ‡ÚÂÎË, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ˚ ΢ÌÓ ÔËıÓ‰ËÎË Í ÌÂÈ ‚ ‰ÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Ò͇Á‡Ú¸ Ò‚Ó ÔÓ˜ÚÂÌËÂ. Ç ‰ÓÏÂ Û åÓÓÁÓ‚ÓÈ ı‡ÌË·Ҹ Óı‡Ì̇fl „‡ÏÓÚ‡ ä‡ÎËÌË̇. ÑÓÍÛÏÂÌÚ fl ‚ˉ· Ò‚ÓËÏË „·Á‡ÏË. åÓÓÁÓ‚˚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò·fl Ò ÌËÏ Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ‚ÒÂı ÌÂÔËflÚÌÓÒÚÂÈ. èÓÎۘ˂ ÊËθ ̇ óÂÌÓÏÓ-

20—26 ˲Ìfl 2008

ÒÍÓÏ ÔÓ·ÂÂʸÂ, ÓÚ Ô‰ÎÓÊÂÌÌÓÈ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Í‚‡ÚË˚ ÊÂÌ˘Ë̇ Ì ÓÚ͇Á‡Î‡Ò¸. ÄÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ˚ ÓÚÔË҇· Ò˚ÌÛ ÄÎÂÍÒ², Ó‰ÌÓÏÛ ·‡ÚÛ è‡‚ÎË͇ åÓÓÁÓ‚‡. Ç ÒÚÓÎˈ ԇÂ̸ ÊÂÌËÎÒfl, Ó‰ËÎ Ò˚̇ ÑÂÌËÒ‡. íÓ ÎË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ Ì Á‡Î‡‰ËÎËÒ¸, ÚÓ ÎË Ï‡Ú¸ Ì ıÓÚ· ÓÚÔÛÒ͇ڸ ÓÚ Ò·fl ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·ÂÌ͇, ÌÓ ‚ÒÍÓ ÄÎÂÍÒÂÈ ÔÂ·‡ÎÒfl ‚ ä˚Ï. á‰ÂÒ¸ í‡Ú¸fl̇ ëÂÏÂÌӂ̇ ·˚ÒÚÂ̸ÍÓ ÒÓÒ‚‡Ú‡Î‡ ÂÏÛ ç‡‰ÂʉÛ. ÇÒÍÓ ‚ ÌÓ‚ÓËÒÔ˜ÂÌÌÓÈ ÒÂϸ Ó‰ËÎÒfl χθ˜ËÍ. ê·ÂÌ͇ ÓÍÂÒÚËÎË è‡‚ÎËÍÓÏ. í‡Í ıÓÚ· ·‡·Û¯Í‡! ã˯¸ ‚ ÍÓ̈ 80-ı, ÍÓ„‰‡ ‚ ÔÂÒÒ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ χÚÂˇÎ˚, ‡Áӷ·˜‡˛˘Ë 臂ÎË͇ åÓÓÁÓ‚‡, ÄÎÂÍÒÂÈ íÓÙËÏӂ˘ ̇Û¯ËÎ Ó·ÂÚ ÏÓΘ‡ÌËfl. чΠËÌÚÂ‚¸˛ ÊÛ̇ÎËÒÚÛ ÏÂÒÚÌÓÈ ÏÌÓ„ÓÚË‡ÊÍË. çÓ Ï‡ÚÂˇΠÔÓ¯ÂÎ ÌÂÁ‡Ï˜ÂÌÌ˚Ï. óËÚ‡ÚÂθ Ì ÔÓ‚ÂËÎ Ó‰ÌÓÏÛ ·‡ÚÛ „ÂÓfl. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï „ÓÓʇÌ, ÄÎÂÍÒÂÈ Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ ·˚ÎË ÏËÎ˚Â, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚˚ β‰Ë. à ͇ÊÂÚÒfl, ÌÂÏÌÓ„Ó ÒÚÂÒÌflÎËÒ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl. á‡ÚÓ Ëı Ò˚Ì, 臂ÎËÍ, „Ó‰ËÎÒfl Á̇ÏÂÌËÚÓÈ Ù‡ÏËÎËÂÈ. å‡Î¸˜Ë͇ ÔËÌflÎË ‚ ÔËÓÌÂ˚ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ۘ·Û, ¯ÍÓÎÛ ÓÌ Á‡ÍÓ̘ËΠ̇ “ÓÚ΢ÌÓ” — Ì ÏÓ„ÎË ÔÎÂÏflÌÌËÍÛ „ÂÓfl ‚˚‰‡Ú¸ ÔÎÓıÓÈ ‡ÚÚÂÒÚ‡Ú… — ÄÏËfl ıÎÓÔ˜Ë͇ ÒÎÓχ·! — ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ ÒÓÒ‰ åÓÓÁÓ‚˚ı. — 臯͇ Ú‡Ï ˜ËÒÎËÎÒfl ̇ ÓÒÓ·ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË. ÇˉËÏÓ, Â„Ó ÒÓÒÎÛÊË‚ˆ‡Ï Ì ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸ ˝ÚÓ. ïÓ‰ËÎË ÒÎÛıË, ˜ÚÓ Ì‡‰ ÌËÏ Ú‡Ï ÒÚ‡¯ÌÓ ËÁ‰Â‚‡ÎËÒ¸. Ç ËÚÓ„Â è‡¯Û ÍÓÏËÒÒÓ‚‡ÎË, ÓÌ ‚ÂÌÛÎÒfl ‰ÓÏÓÈ ËÁ·ËÚ˚È, ·ÂÁ ÁÛ·Ó‚. ä‡ÍËÏÚÓ Ó·‡ÁÓÏ ÓÌ ÛÏÛ‰ËÎÒfl Á‰ÂÒ¸ ‰‚‡Ê‰˚ ÊÂÌËÚ¸Òfl. çÓ ÌË Ó‰Ì‡ ËÁ Â„Ó ÊÂÌ Ì ‚˚‰Âʇ· ÍÛÚÓ„Ó Ì‡‚‡ ·‡·Û¯ÍË åÓÓÁÓ‚ÓÈ, Ò ÍÓÚÓÓÈ ËÏ Ô˯ÎÓÒ¸ ÊËÚ¸. Ç ÔÓÒΉÌ ‚ÂÏfl 臯͇ ˆÂÎ˚ÏË ‰ÌflÏË ÔÓ„ÛÎË‚‡ÎÒfl ÔÓ ÄÎÛÔÍ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ·ÓÎÓÌÍÓÈ äÛÁÂÈ, ‰‡Ê ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Î ÚÓθÍÓ Ò ÌÂÈ. — ч ·‰ÌÓ ·Âı‡Ú¸! — ÔËÒÓ‰ËÌflÂÚÒfl Í ‡Á„Ó‚ÓÛ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚È ÔÓıÓÊËÈ, — 臯͇ Ô‡ˆ‡Ì ·˚Î ˜ÚÓ Ì‡‰Ó! ë ÌËÏ Ë ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Á‡ ÊËÁ̸ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ, Ë ‚˚ÔËÚ¸ ÓÌ Ì ‰Û‡Í! à ‰Â̸„Ë Û ÌÂ„Ó ‚Ò„‰‡ ‚Ó‰ËÎËÒ¸. éÌ ˜‡ÒÚÓ Û„Ó˘‡Î ÏÛÊËÍÓ‚. å˚ Ò ÌËÏ ‚ÏÂÒÚ ̇ ÊÂÎÂÁÓ·ÂÚÓÌÌÓÏ Á‡‚Ӊ ‡·ÓÚ‡ÎË. éÌ ÍӘ„‡ÓÏ ·˚Î, fl — ÒÎÂÒ‡ÂÏ. ÇÌÛ˜‡Ú˚È ÔÎÂÏflÌÌËÍ ÔËÓÌÂ‡„ÂÓfl Ì ÒڇΠÔË‚ÂÊÂ̈ÂÏ ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ú‡‰ËˆËË. ùÚ‡ ÚÂχ ·˚· ÂÏÛ ÌÂËÌÚÂÂÒ̇. è‡¯Ë Ì ÒÚ‡ÎÓ ‰‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰. ÖÏÛ ·˚ÎÓ 48 ÎÂÚ. ìÏÂ ÓÚ ÔÂËÚÓÌËÚ‡. èÓıÓÓÌËÎË Â„Ó Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ Í·‰·Ë˘Â ÄÎÛÔÍË fl‰ÓÏ Ò ÓÚˆÓÏ ÄÎÂÍÒÂÂÏ. 燉Âʉ‡ ÔÓÒΠÒÏÂÚË Ò˚̇ Ë ÏÛʇ ÔÂ·‡Î‡Ò¸ ‚ ÅÂÒÚ. àÁ ‚ÒÂÈ Ó‰ÌË åÓÓÁÓ‚˚ı ‚ ÄÎÛÔÍ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‰‚Ó˛Ӊ̇fl ÔÎÂÏflÌÌˈ‡ í‡Ú¸flÌ˚ ëÂÏÂÌÓ‚Ì˚ 80-ÎÂÚÌflfl Ö͇ÚÂË̇ á‡ı‡ӂ̇ ‰‡ Ò˚Ì ÄÎÂÍÒÂfl íÓÙËÏӂ˘‡ ÓÚ ÔÂ‚Ó„Ó ·‡Í‡. éÚ Ó·˘ÂÌËfl Ò ÔÂÒÒÓÈ ÓÌË Ì‡ÓÚÂÁ ÓÚ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl. ç‡ÒΉÌËÍË í‡Ú¸flÌ˚ åÓÓÁÓ‚ÓÈ Ì ÒÏÓ„ÎË ÒÏËËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ Ëı ·ÎËÁÍËı ‚ÓÁÌÂÒÎË Ë Ò‚Â„ÌÛÎË. — å˚ ·Óθ¯Â ÔflÚ̇‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ Ì ‰‡ÂÏ ËÌÚÂ‚¸˛, — ıÎÓÔÌÛ· ÔÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ ‰‚Â¸˛ ‰Ó˜¸ Ö͇ÚÂËÌ˚ á‡ı‡Ó‚Ì˚. — ùÚÓ ¯ÂÌË ÒÂϸË. Ç˚ Á‡ÔflÚ̇ÎË ËÏfl 臂ÎË͇, Ï˚ Ì ıÓÚËÏ ·Óθ¯Â Ó·˘‡Ú¸Òfl ̇ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ. ˚Ï. ÄÎÛÔ͇. ìÎˈ‡ ÉÓ‚˚ËÌ˚ı, 12. äÓ„‰‡-ÚÓ Í‡Ê‰˚È ‰Â̸ Ò˛‰‡ ÔËıÓ‰ËÎË ‰ÂÒflÚÍË ÔËÒÂÏ Ò ‡ÁÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ Ò‚ÂÚ‡ ‰Îfl χÚÂË ÔËÓÌÂ‡-„ÂÓfl. — èË ÊËÁÌË í‡Ú¸flÌ˚ åÓÓÁÓ‚ÓÈ Ì‡  ‰ÓÏ ıÓÚÂÎË ÔË·ËÚ¸ ÏÂÏÓˇθÌÛ˛ ‰ÓÒÍÛ, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛Ú ÒÚ‡ÓÊËÎ˚ Í‡fl. — ÜÂÌ˘Ë̇ Á‡ÔÓÚË‚Ë·Ҹ. íÂÏ ·ÓΠ˜ÚÓ ‰ÓÒÍË ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ‰Â·ÎË ËÁ Ï‡ÏÓ‡ Ò ÔÓÁÓÎÓÚÓÈ. ÇÓÚ Ë Á‡·ÂÒÔÓÍÓË·Ҹ ·‡·Û¯Í‡ — ÓÚ Ú‡ÍÓÈ ÚflÊÂÒÚË Ë ı‡Ú͇ Á‡‚‡ÎËÚÒfl. èÂ‰ ÒÏÂÚ¸˛ í‡Ú¸fl̇ ëÂÏÂÌӂ̇ ͇̇Á‡Î‡ Ò‚ÓËÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì ‚Á‰ÛχÎË Û‚ÂÍӂ˜˂‡Ú¸ Ú‡ÍËÏ Ó·‡-

ä

ÁÓÏ Ô‡ÏflÚ¸ 臂ÎË͇… ëÚÛ˜ÛÒ¸ ‚ ‰ÓÏ. í˯Ë̇. — ç‡Ô‡ÒÌ˚È ÚÛ‰, — ‚˚„Îfl‰˚‚‡ÂÚ ËÁ ‰Óχ ̇ÔÓÚË‚ ÒÚ‡ËÍ. — ïÓÁflËÌ ÛÂı‡Î Ò ÛÚ‡ ‚ üÎÚÛ, ÓÌ Á‰ÂÒ¸ ‚ÓÓ·˘Â ‰ÍÓ ·˚‚‡ÂÚ. Ä ˜ÚÓ Ú˚ Ú‡Ï ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ıÓÚ·? ÑÓÏ Ó·˚˜Ì˚È, ‚ ÚË ÍÓÏ̇Ú˚. çË˜Â„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó Ì ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. äÓ„‰‡ ·˚· ÊË‚‡ ëÂÏÂÌӂ̇, ‚  ÒԇθÌ ·˚Π̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÏÛÁÂÈ. ç‡ ÒÚÂ̇ı ‚ËÒÂÎË ÔÓÚÂÚ˚ 臂ÎË͇, Ò‡‡È ·˚Î Á‡‚‡ÎÂÌ ·˛ÒÚ‡ÏË ÔÓ„Ë·¯Â„Ó Ò˚̇, ‡ ÍÌË„ Ó Î„Ẩ‡ÌÓÏ ÔËÓÌÂÂ-„ÂÓ ·˚ÎÓ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó, ˜ÚÓ ËÏË, ·˚‚‡ÎÓ, ÚÓÔËÎË Ô˜¸. ë„ӉÌfl ÌËÍÚÓ ËÁ Ì˚̯ÌËı ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ‡ÎÛÔÍËÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Ì ÔÓÏÌËÚ í‡Ú¸flÌÛ åÓÓÁÓ‚Û. ì˜ÂÌËÍË Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÓÌËχ˛Ú, ÍÚÓ Ú‡ÍË ÔËÓÌÂ˚. Ä ËÁ ¯ÍÓθÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ΄ÂÌ‰Û ÔÓ è‡‚ÎË͇ åÓÓÁÓ‚‡ ËÒÍβ˜ËÎË. — Ä ‚ÓÚ fl ıÓÓ¯Ó ÔÓÏÌ˛ ˝ÚÛ ÊÂÌ˘ËÌÛ, Ó̇ ÏÌ ÔËÓÌÂÒÍËÈ „‡ÎÒÚÛÍ Á‡‚flÁ˚‚‡Î‡, — fl‰ÓÏ ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ˜ÛÚ¸ Á‡ıÏÂ΂¯ËÈ ÏÛʘË̇. — ë‡Ï˚ı ÎÛ˜¯Ëı ÔËÌËχÎË ‚ ÔËÓÌÂ˚ Û Ì ‚ Ô‡ÎËÒ‡‰ÌËÍÂ. Ä Â˘Â Ó̇ ÔӂӉ˷ Û Ì‡Ò ÎÂÌËÌÒÍË ÛÓÍË. çÓ ˜ÚÓ „Ó‚ÓË· — Û·ÂÈ Ì ÔÓÏÌ˛! çÂۉ˂ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ÒÓ·ÂÒ‰ÌËÍ Ì Á‡ÔÓÏÌËÎ ÒÎÓ‚‡ åÓÓÁÓ‚ÓÈ. ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ˜¸ í‡Ú¸flÌ˚ ëÂÏÂÌÓ‚Ì˚ ·˚· ̇ÒÚÓθÍÓ ÌÂÓ·˚˜ÌÓÈ, ˜ÚÓ ‰‡Ê ‚ÁÓÒÎ˚ Ì ÏÓ„ÎË Â ‡ÁÓ·‡Ú¸. — Ç 78-Ï „Ó‰Û fl ‡·Óڇ· ÔËÓÌÂ‚ÓʇÚÓÈ ‚ ¯ÍÓÎÂ. åÌÂ Ò ·Óθ¯ËÏ ÚÛ‰ÓÏ Û‰‡ÎÓÒ¸ Û„Ó‚ÓËÚ¸ åÓÓÁÓ‚Û, ˜ÚÓ·˚ Ó̇ ÔËÌfl· ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÏ ÏÓËı ÔÓ‰ÓÔ˜Ì˚ı, — ‰ÂÎËÚÒfl ÄÌÚÓÌË̇ å‡Î¸ˆÂ‚‡. — à ‚ÓÚ í‡Ú¸fl̇ ëÂÏÂÌӂ̇ ̇˜‡Î‡ ‡ÒÒ͇Á. çÓ Â ÍÂʇˆÍ‡fl ˜¸ Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ̇ÒÚÓθÍÓ ÚflÊÂÎÓÈ, ÂÁÍÓÈ, ·˛˘ÂÈ Ë Â Ï˚ÒÎË Ú‡Í ÔÛÚ‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ‰ÂÚË ÌË˜Â„Ó Ì ÔÓÌflÎË ËÁ  ÏÓÌÓÎÓ„‡. í‡Í ˜ÚÓ Ô˯ÎÓÒ¸ ÔÓÚÓÏ ÔÂ‚ӉËÚ¸. Ç ÄÎÛÔÍ Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ̇ÈÚË ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÚÓ ·˚ Ò͇Á‡Î: “ü ‰ÛÊËÎ Ò ˝ÚÓÈ ÒÂϸÂÈ”… — ãÂÚÓÏ åÓÓÁÓ‚‡ Ò‰‡‚‡Î‡ ÓÚ‰˚ı‡˛˘ËÏ Ò‚ÓÈ Ò‡‡È˜ËÍ. í‡Í ÓÚ Ì ̇ ‚ÚÓÓÈ ‰Â̸ ÍÛÓÚÌËÍË Ò·Â„‡ÎË, ̇ÒÚÓθÍÓ Ó̇ ·˚· Ì‚˚ÌÓÒËχfl, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛Ú ÔÓ‰‡‚ˆ˚ ̇ ÔÎÓ˘‡‰Ë. — çÂÒÏÓÚfl ̇ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÛ˛ ÊËÁ̸, åÓÓÁÓ‚‡ ·˚· ʇ‰ÌÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ. é̇ ÒÍÛԇ· ÔÓ ‰Â¯Â‚Í ÙÛÍÚ˚ Ë ÔÓ‰‡‚‡Î‡ ̇ ˚ÌÍ ‚ÚˉÓÓ„‡, ÒÔÂÍÛÎËÓ‚‡Î‡. Ä ÒÍÓθÍÓ ÂÈ ÔËÒ˚·ÎË ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ËÁ-Á‡ Û·Âʇ! ÑÓÏ ·˚Î Á‡‚‡ÎÂÌ ‰ÓÓ„ËÏË ˜‡Ò‡ÏË, ÒÛ‚ÂÌË‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ Ó̇ ÚÓÊ ҷ˚‚‡Î‡ ÓÚ‰˚ı‡˛˘ËÏ. èÓ˜ÂÏÛ í‡Ú¸fl̇ åÓÓÁÓ‚‡ ËÁ·Â„‡Î‡ Ó·˘ÂÌËfl Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÊËÚÂÎflÏË? èÓ˜ÂÏÛ Ì ÔËÌËχ· „ÓÒÚÂÈ, Ì ‰ÛÊË· Ò ÒÓÒ‰flÏË? åÓÊÂÚ, ·Ófl·Ҹ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚˚·ÓÎÚ‡Ú¸ Ò‚Ó˛ Ú‡ÈÌÛ? — é‰Ì‡Ê‰˚ Í Ì‡Ï ‚ ÄÎÛÔÍÛ ÔËÂı‡ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ËÁ „˝‰˝˝Ó‚ÒÍÓ„Ó ‰Óχ ÔËÓÌÂÓ‚. éÌË ıÓÚÂÎË ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl Ò Ï‡ÚÂ¸˛ ÔËÓÌÂ‡-„ÂÓfl. çÓ ÏÂÒÚÌ˚ ‚·ÒÚË Á‡ÔÂÚËÎË ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸ „ÓÒÚflÏ ·‡·Û¯ÍÛ åÓÓÁÓ‚Û. àÒÔÛ„‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ Ó̇ ÔÓ¯ÎÂÚ Ëı ÍÛ‰‡ ÔÓ‰‡Î¸¯Â. ç„‡ÏÓÚÌÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ ·˚ÎÓ Ì ÔÓÌflÚ¸, Í‡Í ÌÂψ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÔËÓÌÂÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, — ‰Ó·‡‚ÎflÂÚ ·˚‚¯‡fl Û˜ËÚÂθÌˈ‡ å‡Î¸ˆÂ‚‡. — ä‡Í-ÚÓ í‡Ú¸fl̇ ëÂÏÂÌӂ̇ Ó·˙fl‚Ë· ·ÓÈÍÓÚ Ó‰ÌÓÏÛ Ì‡¯ÂÏÛ ¯ÍÓθÌÓÏÛ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂβ: “ë ‚‡ÏË fl Ì ·Û‰Û ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚‡¯Ë Û˜ÂÌËÍË Û ÏÂÌfl Ú‡Ï Ì‡ Á‡‰‚Ó͇ı ÍÛflÚ!” í‡Ú¸fl̇ åÓÓÁÓ‚‡ ÛÏÂ· ‚ 1983 „Ó‰Û. èÓıÓÓÌËÎË Â ‚ ÄÎÛÔÍ ̇ ÒÚ‡ÓÏ Í·‰·Ë˘Â. ç‡ ÔÓ˘‡ÌË ̇„̇ÎË ÓÚfl‰ ÔËÓÌÂÓ‚ ËÁ “ÄÚÂ͇”. çËÍÚÓ ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÔÓıÓÓÌ˚ Ì ÔÓ¯ÂÎ. ë„ӉÌfl ÒÚ‡ÓÊËÎ˚ ÄÎÛÔÍË ‰‡Ê Ì ÏÓ„ÛÚ Û͇Á‡Ú¸ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÏÓ„Ë· χÚÂË ÔËÓÌÂ‡-„ÂÓfl: “á‡ÓÒ· ÛÊ ÔÓ‰Ë ÚÓÔËÌ͇ Í åÓÓÁÓ‚ÓÈ. ìı‡ÊË‚‡Ú¸ Á‡ Û˜‡ÒÚÍÓÏ ÌÂÍÓÏÛ…”

àË̇ ÅéÅêéÇÄ.


Ô‰ÒÚ‡‚Îfl· ‡ÚËÒÚ‡ ‚ Ô‡ÛÒËÌÓ‚˚ı ¯Ú‡Ì‡ı, ‚ ¯ÎflÔÂ. éÌ ·˚Î Ó˜Â̸ ÔÓÒÚ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ë ˝Ú‡ ÔÓÒÚÓÚ‡ ÏÌÓ„ËÏË ‚ÓÒÔËÌËχ·Ҹ Í‡Í ÛÔÓ˘ÂÌÌÓÒÚ¸. çÓ ÚÂ, ÍÚÓ Ò ÌËÏ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÎÒfl ·ÎËÁÍÓ ÔÓ ‡·ÓÚÂ, ÔÓÒÚÓ ÓÚÍ˚‚‡ÎË Â„Ó ‰Îfl Ò·fl Á‡ÌÓ‚Ó, ‚ÓÒıˢ‡ÎËÒ¸ ËÏ. ÅÛ‰Û˜Ë Ì ÔËÌflÚ˚Ï ÌË ‚ Ó‰ËÌ Ú‡Ú‡Î¸Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ, ÓÌ ‡Á‡·ÓÚ‡Î Ò‚Ó˛ ÒıÂÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. ÑÓχ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ó˜Â̸ ‚ÂÒÂÎ˚Ï Ë Ì ÔÂÂÌÓÒËΠ̇ Ì‡Ò Ò‚Ó ÔÎÓıÓ ̇ÒÚÓÂÌËÂ. çÓ Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ÔÂÂÊË‚‡Î ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ‡ÁÌ˚Ï ÔÓ‚Ó‰‡Ï. — ùÚÓ ·˚· Ú‚Ó˜ÂÒ͇fl ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸? — ç ÚÓθÍÓ. åÌÓ„Ë „Ó‚ÓËÎË ÂÏÛ: “ùı, ÜÓ͇, ÏÌ ·˚ Ú‚Ó˛ Ó„‡ÌËÍÛ!” ÖÏÛ Ó·Ë‰ÌÓ ·˚ÎÓ ˝ÚÓ ÒÎ˚¯‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Á‡ Ú‡ÍÓÈ Ó„‡ÌËÍÓÈ ·˚Î ÏÓ˘ÌÂȯËÈ, ÚflÊÂÎÂȯËÈ ÚÛ‰, ‡·ÓÚ‡ ‰Ûı‡. Ä Î˛‰Ë ‰ÛχÎË, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÔÓÒÚÓ ÔÓ‚ÂÁÎÓ, Ë ˝Ú‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÅÓ„ÓÏ ÂÏÛ ‰‡Ì‡, Í‡Í ÒÓ·‡ÍÂ

éíñõ à ÑÖíà é ÉÂÓ„ËË à‚‡Ìӂ˘ ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ Î˛·Ëχfl ‰Ó˜¸ 凯‡, ‡ÍÚËÒ‡ Ñ‡Ï‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó Ú‡Ú‡ ËÏ. ä. ë. ëÚ‡ÌËÒ·‚ÒÍÓ„Ó.

Ö„Ó Ì ÒÚ‡ÎÓ ‚ 57… — 凯‡, ͇ÍËÂ Û ‚‡Ò Ò‡Ï˚ ÔÂ‚˚ ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËfl Ó Ô‡ÔÂ? — ÑÎfl ÏÂÌfl Ô‡Ô‡ Ë Ï‡Ï‡ ‚Ò„‰‡ ‚ÏÂÒÚÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚ Ú‡Í Ë ÊËÎË Ï‡ÎÂ̸ÍÓÈ Ò‚ÓÂÈ Ô·ÌÂÚÓÈ. è‡Ô‡ — ÏÓfl ÔÂ‚‡fl β·Ó‚¸. ü Ê ıÓÚ· ‚˚ÈÚË Á‡ ÌÂ„Ó Á‡ÏÛÊ Ë „Ó‚ÓË· ÂÏÛ ˝ÚÓ, ˜ÚÓ Â„Ó ÛʇÒÌÓ ÒÏÛ˘‡ÎÓ. é˜Â̸ ıÓÚ· ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ̇ Ì„Ó. ïÓÚ·, ˜ÚÓ·˚ Ú‡ÍÓÈ Ê ͇‰˚Í ·˚Î, ÌÓÒ. è‡Ô‡ ·˚Î ‰Îfl ÏÂÌfl ‰Û„ÓÏ. äÓ„‰‡ ‚ ¯ÍÓΠÍÓ ÏÌ ÔÓ‰ıÓ‰ËÎË: “óÚÓ, Ú‚ÓÈ Ô‡Ô‡ ‡ÚËÒÚ?” — fl ÔÓÒÚÓ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÚÂfl· ÒÓÁ̇ÌËÂ. çÛ Í‡Í‡fl ‡ÁÌˈ‡, Á‡˜ÂÏ ÔÓ ˝ÚÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸, ˝ÚÓ Ê ÏÓÈ Ô‡Ô‡! — Ç‡Ò Ó‰ËÚÂÎË Ò ÔÂÎÂÌÓÍ Ú‡˘ËÎË Ì‡ Ò‚ÓË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË? — çÂÚ, fl Ì ‰ËÚfl Á‡ÍÛÎËÒ¸fl. ïÓÚfl ËÌÓ„‰‡ χχ ·‡Î‡ ÏÂÌfl Ò ÒÓ·ÓÈ, ҇ʇ· ̇ „ËÏËÓ‚‡Î¸Ì˚È ÒÚÓÎËÍ. çÓ Ò‡Ï‡-ÚÓ fl ‚Ò„‰‡ ·˚· Ó˜Â̸ Á‡Ê‡ÚÓÈ. èÓÚÓÏ fl ÏÌÓ„Ó ‡Á ıӉ˷ ̇ ÒÔÂÍÚ‡Íθ “å‡ÎÂ̸ÍËÈ ÔË̈”, „‰Â Ô‡Ô‡ Ë„‡Î ãËÒ‡, ‡ χχ — å‡ÎÂ̸ÍÓ„Ó ÔË̈‡. à ͇ʉ˚È ‡Á Ô·͇·. Ä ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠ“à‚‡Ì Ë å‡‰ÓÌ̇” Ô‡Ô‡ ‚˚ıÓ‰ËΠ̇ Í‡È ÒˆÂÌ˚ Ë ÔÓËÁÌÓÒËÎ ÏÓÌÓÎÓ„ Ú‡Í, ˜ÚÓ ‚Ò Ô·͇ÎË, ‰‡Ê ÂÊËÒÒÂ åÓÓÁÓ‚. å‡Ï‡ Â„Ó Ê‡Î·: “ÜÓ, ÏÓÊÂÚ, Ì ·Û‰Â¯¸ Ú‡Í ‚˚Í·‰˚‚‡Ú¸Òfl…” äÓ„‰‡ Ô‡Ô‡ ‚˜ÂÓÏ ÔËıÓ‰ËÎ ÔÓÒΠÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl, ÓÚ ÌÂ„Ó Ô‡ıÎÓ ÍÛÎËÒ‡ÏË, ÍÎÂÂÏ, ÍÓÚÓ˚Ï ÂÏÛ ÔËÍÎÂË‚‡ÎË ÛÒ˚ Ë ·ÓÓ‰Û. ùÚÓÚ Á‡Ô‡ı ÒڇΠ‰Îfl ÏÂÌfl Ó‰Ì˚Ï. ü Â„Ó Ê‰‡Î‡, ÓÌ ÔËıÓ‰ËÎ Ë ‚Ò„‰‡, ‰‡Ê ÔË Ì‡¯ÂÈ ·Â‰ÌÓÒÚË, ‰‡ËÎ ÏÌ ÍÓÌÙÂÚÛ, ¯ÓÍÓ·‰ÍÛ. è‡Ô‡ Á‡ıÓ‰ËÎ ‚ ÏÓ˛ ÍÓÏ̇ÚÛ, Ë Ï˚ ˘ÂÍÓÚ‡ÎËÒ¸, ‚ÓÁËÎËÒ¸ ËÎË ÓÌ Ò͇ÁÍÛ ÒÚ‡¯ÌÛ˛ ̇ ÌÓ˜¸ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î. ü ÂÏÛ Â˘Â Ò‚ÓË ËÒÛÌÍË ÔÓ͇Á˚‚‡Î‡, ͇ÎflÍË-χÎflÍË, ‡ ÓÌ Ó˜Â̸ Ëı ı‚‡ÎËÎ, ÔÓÓ˘flfl ÏÓ ڂÓ˜ÂÒÚ‚Ó.

“ü ÔÓÒÏÓÚ·, ‡ Û ÌÂ„Ó „ÓÎÓ‚‡ ÔÓ·ËÚ‡!” — ÉÓ‚ÓflÚ, ÉÂÓ„ËÈ à‚‡Ìӂ˘ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ó˜Â̸ ÒÂÏÂÈÌ˚Ï. á̇˜ËÚ, ¯ÛÏÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ì β·ËÎ? — äÓ̘ÌÓ, Â„Ó ‚Ò„‰‡ ÚflÌÛÎÓ Í ‰ÓÏÛ, Í ÒÂϸÂ. éÌ ÔËıÓ‰ËÎ — Ë Ò‡ÁÛ Í Ï‡ÏÂ: “í‡Ì˛Ә͇ ÏÓfl β·Ëχfl…” èÓÒΠԇÔËÌÓÈ ÒÏÂÚË fl Á‡ÎÂÁ· ‚ Â„Ó ‰Ì‚ÌËÍË Ë Û‚Ë‰Â· Á‡ÔËÒ¸: “çÛ ˜ÚÓ ·˚ fl ‰Â·Π·ÂÁ ÏÓÂÈ í‡Ì˛Ó˜ÍË?!” ü ‚ˉ·, ͇ÍËÂ Û ÌËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Ï‡ÏÓÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÏÌ ·˚ÎÓ Ó˜Â̸ ÚÛ‰ÌÓ ÔÓÒÚÓËÚ¸ Ò‚Ó˛ ΢ÌÛ˛ ÊËÁ̸. ü Ë Á‡ÏÛÊ-ÚÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì ıÓÚ· ‚˚ıÓ‰ËÚ¸. — à‰Â‡Î ·˚Î fl‰ÓÏ. — Ä·ÒÓβÚÌÓ Ú‡Í. çÓ ÍÓ„‰‡ Ô‡Ô‡ ·˚Π̇ Ò˙ÂÏ͇ı, ÚÓ ‚Ò — ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ÔÓÏÓ˘ÌËÍË — ÓÍÛʇÎË Â„Ó. éÌ ÒÓÁ‰‡‚‡Î ۉ˂ËÚÂθÌÛ˛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ, ËÌÓ„‰‡ ‰‡Ê ÔË‚Ë‡Î ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ Ò·fl, ‡ ‚ÒÂ Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ ÒÎÛ¯‡ÎË. — Ä ‰Óχ ÓÌ Á‡Ï˚͇ÎÒfl ‚ Ò·Â? — äÓ„‰‡ Ô‡Ô‡ ‡·ÓڇΠ‚ ÍÓÏ̇ÚÂ, ‚ ͇·ËÌÂÚÂ, Ï˚ ‚Ò Á̇ÎË: Ô‡Ô‡ Ô˯ÂÚ, Ë ıÓ‰ËÎË ÚËıÓ. Ä ÔË҇ΠÓÌ ‚Ò ‚ÂÏfl ‚ ÒÚÓÎ, ‰Îfl Ò·fl. ùÚÓ ·˚ÎË Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl, ÙËÎÓÒÓÙÒÍË ‡ÒÒÛʉÂÌËfl Ë Ô·Ì˚, Ô·Ì˚… éÌ ‚Ò Ò· ‡ÒÔË҇Π‰Ó 2005 „Ó‰‡, ·˚Î Ó‰ÂÊËÏ Ò‚ÓËÏË Ë‰ÂflÏË. — ä‡ÍÓÈ ÓÌ ·˚Î ‰Óχ? — ÖÒÎË ·˚ Ì Á̇ÎË, ÌËÍÚÓ ·˚ Ì Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ ‡ÚËÒÚ. åÓfl ·‡·Û¯Í‡, Â„Ó Ï‡Ï‡, ‚Ò ‚ÂÏfl Ô˘Ëڇ·: “çÛ ˜ÚÓ Ê Ú˚, ÜÓ͇, ¯Ú‡Ì˚ ÌÓÒ˯¸ ͇ÍËÂ-ÚÓ ÔÓÒÚ˚Â, ‰ÊËÌÒ˚?..” é̇ Ò·Â

29

В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

Мария Я хотела БУРКОВА: выИти èÓ¯ÎÓ ÛÊ 18 ÎÂÚ, Í‡Í Û¯ÂÎ ËÁ ÊËÁÌË ÉÂÓ„ËÈ à‚‡Ìӂ˘ ÅÛÍÓ‚, ÌÓ Â„Ó ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÔÓÏÌflÚ Ë Î˛·flÚ. ä‡Í ·Û‰ÚÓ ÓÌ Ò Ì‡ÏË, Í‡Í ·Û‰ÚÓ Ë„‡ÂÚ ‰Ó ÒËı ÔÓ. ÇÒÂ Â„Ó Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ χÎÂ̸ÍË ÓÎË ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚. Ç ÍÓωËË ù艇‡ êflÁ‡ÌÓ‚‡ “ëÎÛÊ·Ì˚È Óχ̔ ÓÌ ÔÓÒÚÓ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ͇·ËÌÂÚ Ì‡ ÏËÌÛÚÓ˜ÍÛ, ÔÓ˜ÚË Ì „Ó‚Ófl ÌË ÒÎÓ‚‡, ‡ ͇ÍÓÈ Ó·‡Á ÛÒÔÂÎ ‚˚ÎÂÔËÚ¸! Ä “ɇ‡Ê”? “ü Á‡ ÌÂ„Ó êÓ‰ËÌÛ ÔÓ‰‡Î!” ç Á‡·˚‚‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÓ ÌËÍÓ„‰‡…

замуж за папу!

ËÎË ÍÓ¯ÍÂ. äÓ̘ÌÓ, ÓÌ Ó˜Â̸ ıÓÚÂÎ Ë„‡Ú¸ ·Óθ¯Ë ÓÎË, ÌÓ ÓÌË ÂÏÛ ‰ÍÓ ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸, Ë ÚÓ„‰‡ ÓÌ ‚˚ıÓ‰ËÎ Ë ‰Â·Π‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Ô‰·„‡ÎË. ÅË·ÎËÓÚÂ͇ Û Ô‡Ô˚ ·˚· Ó„ÓÏ̇fl — ËÒÚÓËfl Ú‡Ú‡, Í·ÒÒË͇, ÙËÎÓÒÓÙ˚, ‰‡Ï‡ÚÛ„Ëfl… è‡Ô‡ ‚ ‰ÓÏ — ˝ÚÓ ·˚ÚÓ‚‡fl ͇ڇÒÚÓÙ‡ ·˚·; ÍÓÏ fl˘Ìˈ˚ Ë ÍÓÙÂ, ÓÌ ÌË˜Â„Ó Ì ÛÏÂÎ Ò· „ÓÚÓ‚ËÚ¸. è‡Ô‡ Ò „‚ÓÁ‰ÂÏ — ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓ Íӯχ! — îËÎÓÒÓÙ, ˜ÚÓ Ê ‚˚ ıÓÚÂÎË. — é‰Ì‡Ê‰˚ ‚Ó ‰‚ÓÂ Í ÌÂÏÛ ÔÓ‰Ó¯ÎË ËÁ Üùä‡ Ë Û͇Á‡ÎË Ì‡ ̇¯Û χ¯ËÌÛ: “ÉÂÓ„ËÈ à‚‡Ìӂ˘, ˝ÚÓ ‚‡¯‡?” — “ч”. — “Ç˚ ÏÓÊÂڠ ÓÚӄ̇ڸ?” à Ô‡Ô‡ ̇ χ¯ËÌÛ: “ä˚¯Í˚¯-Í˚¯!” Ç ˝ÚÓÏ ÓÌ ‚ÂÒ¸. Ä ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌ˲ ÓÌ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÏË‡. ïÓÚfl ÍÚÓ-ÚÓ Ì‡ÍÎÂËÎ ÂÏÛ flÎ˚Í, ·Û‰ÚÓ ÓÌ ‡ÌÚËÒÂÏËÚ. è‡Ô‡ Ó˜Â̸ ÒÚ‡‰‡Î ÓÚ ˝ÚÓ„Ó. èÓÏÌ˛, ͇ÍËÂ-ÚÓ “ÍÓÏÒÓÏÓθˆ˚”, χÎÓÔÓÌflÚÌ˚ ͇·ËÌÂÚÌ˚ β‰Ë, ÔÓӷ¢‡‚ ‚ÓÔÎÓÚËÚ¸ Â„Ó Ë‰ÂË, ÔÓÁ‚‡ÎË ÓÚˆ‡ Í Ò· ̇ Í‚‡ÚËÛ, Ë ÓÌ ÔÓÂı‡Î. à ‚ÓÚ ÛÊ ‚˜Â ÔÓÁ‰ÌËÈ, ÌÓ˜¸, ‡ Â„Ó ‚Ò ÌÂÚ. í‡ÍÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ‰Óχ Ì ÌӘ‚‡Î, Ì ·˚ÎÓ ÌËÍÓ„‰‡. å˚ Ì ÒÔËÏ, ·ÂÒÔÓÍÓËÏÒfl, fl ̇ ͇ʉ˚È Á‚ÛÍ Ï‡¯ËÌ˚ ·Â„Û Í ÓÍÌÛ. à ‚‰Û„ ‚ ˜‡Ò ÌÓ˜Ë — Á‚ÓÌÓÍ ‚ ‰‚Â¸: ÒÚÓËÚ ÓÚˆ. èÂ‚Ó ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, ·Û‰ÚÓ ÓÌ Ô¸flÌ˚È. Ö„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÌÂÏÌÓ„Ó ¯‡Ú‡ÎÓ. ü ·ÂÁ ‚ÒflÍËı ‚˚flÒÌÂÌËÈ: “è‡Ô, Á‡ıӉ˔. Ä ÓÌ ÏÌÂ: “èÓÒÏÓÚË, Û ÏÂÌfl Ú‡Ï „ÓÎÓ‚‡…” ü ÔÓÒÏÓÚ·, ‡ Û ÌÂ„Ó „ÓÎÓ‚‡ ÔÓ·ËÚ‡! èÓÚÓÏ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ÚÓÈ Í‚‡ÚË ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÚÓ‚‡Ë˘Ë ‡-Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚Ó “è‡ÏflÚ¸” Ë ÒÚ‡ÎË ‰ÓÌËχڸÒfl: “Ç˚ ÔÓ Í‡ÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ·‡Ë͇‰?” éÌ Ëı ÔÓÒ·Î, ‡ ÓÌË: “èÓ͇ Ì ÓÚ‚ÂÚ˯¸, ÓÚÒ˛‰‡ Ì ‚˚ȉ¯¸”. à Â„Ó ÚÓÎÍÌÛΠ͇ÍÓÈ-ÚÓ ·Û„‡È, ÓÌ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ó· ÍÓÒflÍ… èÓÚÓÏ Í‡Í‡fl-ÚÓ ÊÂÌ˘Ë̇ ÒÔ‡Ò·, ‰Ó Ú‡ÍÒË ÔӂӉ˷.

“åÓÎÓ‰Âʸ Á‡ ÌËÏ Ú‡·Û̇ÏË ıӉ˷” — ÉÂÓ„Ëfl à‚‡Ìӂ˘‡ ‚Ò β·ËÎË ËÎË Û ÌÂ„Ó ·˚ÎË Á‡‚ËÒÚÌËÍË? — ü Á̇˛ ÚÓθÍÓ ÚÂı, ÍÚÓ Â„Ó Î˛·ËÎ. åÓÎÓ‰Âʸ Ïı‡ÚÓ‚Ò͇fl Á‡ ÌËÏ Ú‡·Û̇ÏË ıӉ˷. ֢ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‚ÓÈÌ˚ Â„Ó Ó˜Â̸ β·ËÎË ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ Ò˚„‡Î „ÂÌÂ‡Î‡ è‡ÌÙËÎÓ‚‡ ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠòËÎÓ‚ÒÍÓ„Ó. çÓ ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÎÂʇΠ‚ ‡ÌËχˆËË ‚ ͇‰ËÓÎÓ„ËË ‚ åflÒÌËÍÓ‚ÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, ÌËÍÚÓ ËÁ ‰ÓÓÌËÌÒÍÓ„Ó åïÄí‡, „‰Â ÓÌ ÚÓ„‰‡ Ë„‡Î, Ì ÚÓ ˜ÚÓ Ì Ô˯ÂÎ — ‰‡Ê Ì ÔÓÁ‚ÓÌËÎ. — Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ÖÙÂÏÓ‚ ÔË ‡Á‰ÂÎÂÌËË åïÄí‡ Â„Ó Í Ò· Ì ‚ÁflÎ? — ì Ô‡Ô˚ Ò ÖÙÂÏÓ‚˚Ï ·˚ÎË ıÓӯˠÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. çÓ ÔÓÚÓÏ ÓÌ Û¯ÂÎ. èÓ̇˜‡ÎÛ ÌÂ Í ÑÓÓÌËÌÓÈ, ‡ ‚ í‡Ú ËÏ. èÛ¯ÍË̇. Ä ÛÊ ÔÓÚÓÏ ‚ÓÁ-

á̇ÏÂÌËÚ˚È ‡ÍÚÂ ‡ÒÔËÒ‡Î Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ ‰Ó 2005 „Ó‰‡

ÌËÍ· ÑÓÓÌË̇. — àÁ-Á‡ ˜Â„Ó ÉÂÓ„ËÈ à‚‡Ìӂ˘ ÔÂ‚˚È ‡Á ÔÓԇΠ‚ ‡ÌËχˆË˛? — ùÚÓ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ÍÛÂÌËfl. ì ÌÂ„Ó Á‡ÍÛÔÓ͇ ÒÓÒÛ‰Ó‚ ÔÓËÁӯ·. è‡Ô‡ ˜‡ÒÚÓ ıÓ‰ËÎ ÔÓ¯‡Ú˚‚‡flÒ¸. èÓÏÌ˛, Ô˯· ‚‡˜ ËÁ ‡ÈÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË, ۂˉ· Ô‡ÔÛ, ‚ÓÒÍÎËÍÌÛ·: “ч ‚‡Ï ÒÓ˜ÌÓ ‚ ·ÓθÌËˆÛ ÌÛÊÌÓ ÎÓÊËÚ¸Òfl!” Ä ÓÌ ÌËÍÓÏÛ ÌËÍÓ„‰‡ ÌË˜Â„Ó Ì „Ó‚ÓËÎ, Ì ʇÎÓ‚‡ÎÒfl. — ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ, ÍÓ„‰‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ·ÓÎÂÁÌË ÅÛÍÓ‚‡ ‰ÓÓÌËÌÒÍËÈ Ú‡Ú ÛÂı‡Î ̇ „‡ÒÚÓÎË ‚ äË‚, í‡Ú¸fl̇ LJÒËθ‚̇ ·˚· ̉ӂÓθ̇ Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ. — ч ÓÌ Ê ÔÓÒΠËÌÙ‡ÍÚ‡ ÎÂʇÎ, ‡ ÓÌË ‚ äË‚ ÛÂı‡ÎË! í‡Ï Ë„‡ÎË “ëÚ‡Û˛ ‡ÍÚËÒÛ Ì‡ Óθ ÊÂÌ˚ ÑÓÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó” ꇉÁËÌÒÍÓ„Ó. ÇÏÂÒÚÓ Ô‡Ô˚ ̇ ÒÍÓÛ˛ ÛÍÛ ‚‚ÂÎË ÄËÒÚ‡ı‡ ãË‚‡ÌÓ‚‡, Ë, ÍÓ̘ÌÓ, Á‡Î ÔËÌflÎ ÔÎÓıÓ, Ì ڇÍ, Í‡Í ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚. ç‡‰Ó ·˚ÎÓ ÒÔ‡Ò‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ — í‡Ú¸fl̇ LJÒËθ‚̇ ‚˚¯Î‡ Í ÏËÍÓÙÓÌÛ Ë Ò͇Á‡Î‡ ÁËÚÂÎflÏ: “ëÔ‡ÒË·Ó, ˜ÚÓ ‚˚ Ô˯ÎË. ì Ì‡Ò ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÒÓ˜Ì˚È ‚‚Ó‰: Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚È ‡ÍÚÂ ÄËÒÚ‡ı ãË‚‡ÌÓ‚ ‚‚ÂÎÒfl Á‡ ÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ Ë ÔËÂı‡Î Í ‚‡Ï. Ä ÅÛÍÓ‚, ‚ˉËÏÓ, ËÒÔÛ„‡ÎÒfl ‡‰Ë‡ˆËË”. à ‚ÓÚ ÚÓ„‰‡ ‡Á‰‡ÎËÒ¸ ·ÛÌ˚ ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚… — ì ÉÂÓ„Ëfl à‚‡Ìӂ˘‡ ·˚ÎË ‰ÛÁ¸fl? — ч Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ·˚ÎÓ. ÑÛÊ·‡ — ‰͇fl ¯ÚÛ͇. çÓ ·˚Î Ó‰ËÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Û Ô‡Ô˚, Ó˜Â̸ ·ÎËÁÍËÈ, — LJÒËÎËÈ å‡Í‡ӂ˘ òÛͯËÌ. ïÓÚfl òÛͯËÌ — ÒÎÓÊÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Í Ò· ÌËÍÓ„Ó Ì ÔÓ‰ÔÛÒ͇Î. Ä Ò Ô‡ÔÓÈ ÓÌË ÌÓ˜‡ÏË ÒˉÂÎË, ÔËÎË ÍÓÙÂ, ÍÛËÎË, „Ó‚ÓËÎË Ó·Ó ‚ÒÂÏ. à ̇ Ò˙ÂÏ͇ı Ì ÏÓ„ÎË ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡ ÓÚÓ‚‡Ú¸Òfl. LJÒËÎËÈ å‡Í‡ӂ˘ ÛÏÂ ̇ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Í ÙËθχ “éÌË Ò‡Ê‡ÎËÒ¸ Á‡ êÓ‰ËÌÛ”. è‡Ô‡ ÛÚÓÏ ÓÚÍ˚Î ‰‚Â¸ ‚ Â„Ó Í‡˛ÚÛ Ë Û‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ òÛͯËÌ ÎÂÊËÚ ‚ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ÌÂÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÁÂ. éÌ ‚˚¯ÂÎ, ۂˉÂÎ ÉÛ·ÂÌÍÓ Ë Ò͇Á‡Î: “èÓÈ‰Ë ÔÓÒÏÓÚË, ˜ÚÓ Ò Ç‡ÒÂÈ”. ÇÓÚ Ú‡Í ˝ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. — 凯‡, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚ÓÒÎË, Ô‡Ô‡ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‰Îfl ‚‡Ò ‰Û„ÓÏ? — ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ, ÌÓ ÍÓ„‰‡ fl ۘ˷Ҹ ‚ ¯ÍÓÎÂ, ÓÌ ‚ÓÓ·˘Â Ì ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl, Í‡Í fl Û˜ÛÒ¸. чÊ ‰Ì‚ÌËÍ ÌË ‡ÁÛ Ì ÔÓ‚ÂflÎ. ëÎÓ‚Ó “¯ÍÓ·” ÔÓÒÚÓ Ì ÔÓËÁÌÓÒËÎÓÒ¸. èÓÒΠ¯ÍÓÎ˚ fl ÔÓÒÚÛԇ· ‚Ó ‚Ò Ú‡Ú‡Î¸Ì˚ ۘËÎˢ‡ Ë ‚ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ‚ÂÁ‰Â ÔÓ‚‡ÎË·Ҹ. ç‡ ‚ÚÓÓÈ „Ó‰ fl Ôӯ· ‚ ôÛÍÛ Ë òÍÓÎÛ-ÒÚÛ‰Ë˛ åïÄí — Ë ‚˚·‡Î‡ åïÄí. è‡Ô‡ ̇ ÏÂÌfl Ì ‰‡‚ËÎ ÌËÍÓ„‰‡. íÓθÍÓ ‚ÓÚ ÍÓ„‰‡ ‚ˉÂÎ, ˜ÚÓ fl χÎÓ ˜ËÚ‡˛, „Ó‚ÓËÎ: “çÛ, 凯͇, Ú˚ ÒÂ‡fl, ˜ËڇȔ. éÌ ÏÌ ÏÌÓ„Ó ÔÓ˘‡Î.

ÄÎÂÍ҇̉ åÖãúåÄç

Bravo Travel (718) 265-9795 www.bravotravelny.com êÂÁÂ‚ËÛÈÚ 24/7/365

бил Авиа

еты

Путешествия атории

е сан ечебны

Л

Tel. (718) 265-9795 Fax (718) 265-9821 out of NY State 1(888) OK-BRAVO or 1(888) 652-7286 845 Ave. Z, 1 ˝Ú., Ò΂‡ Brooklyn, NY 11235

Отдых Свадебн

Визы

Круи зы

ые путе

шествия

Срочные туристические паспорта и страховки íÛ˚ Ò ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚Ï „ˉÓÏ

IAL! SPEC

Ç Î˛·Ó ۉӷÌÓ ‰Îfl ‚‡Ò ‚ÂÏfl

В Англии, Франции, Испании, Италии, Израиле, Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, Южной Америке и странах Юго-Восточной Азии и др.

Автобусные экскурсии на русском языке по Америке и Канаде

Öʉ̂ÌÓ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ

HOT DEALS — „Ófl˘Ë ÔÛÚ‚ÍË — Ñãü éíÑõïÄ Специальные цены и скидки с этим объявлением!


В НОВОМ СВЕТЕ ÖÇêé-2008

ëÂϸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ „ÛÔÔÓ‚˚ı ÚÛÌËÓ‚ ÛÊ ‚˚¯ÎË ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇Î, Ë Ê‰‡Ú¸ ËÏ, ‚ÓÔÂÍË ÔÓÒÎӂˈÂ, Ô˯ÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓ„Ó.

ÒÚËË Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ‚˚Ë„‡Ú¸ Û ÉÂχÌËË. é‰Ì‡ÍÓ Ë ˝ÚÓ Ì „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÎÓ ‚ÚÓÓÈ ıÓÁflÈÍ ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ ‚˚ıÓ‰ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇Î. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ú‡ÍÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ, ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Â˘Â Ë ‰Óʉ‡Ú¸Òfl Ôӷ‰˚ ÔÓÎflÍÓ‚ ̇‰ ıÓ‚‡Ú‡ÏË, Ô˘ÂÏ, Ò ‡ÁÌˈÂÈ

СЕМЕРО ЖДАЛИ ОДНОГО… Ç

ÔÓ˜ÂÏ, ˜ÂÚ˚ ÍÓχ̉˚ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÎË Ò· «ÔÛÚ‚ÍÛ ‚ ÊËÁ̸» ¢ ÔÓÒΠ‚ÚÓÓ„Ó ÚÛ‡: èÓÚÛ„‡ÎËfl, ïÓ‚‡ÚËfl, çˉÂ·̉˚ Ë àÒÔ‡ÌËfl. éÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÚÓθÍÓ ÛÁ̇ڸ, Ò ÍÂÏ ËÏ ÔˉÂÚÒfl ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl ̇ Ó˜Â‰ÌÓÏ ˝Ú‡Ô ÚÛÌË‡. ë·Ó̇fl èÓÚÛ„‡ÎËË Ó·ÂÒԘ˷ Ò· ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ „ÛÔÔÂ Ä Í‡ÒË‚ÓÈ Ôӷ‰ÓÈ Ì‡‰ ˜Âı‡ÏË – 3:1 Ë ‚ ÔÓÒΉÌÂÏ Ï‡Ú˜Â – ÒÓ ò‚ÂȈ‡ËÂÈ - ÔÓÁ‚ÓÎË· ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ ‚Â‰Û˘ËÏ Ë„Ó͇Ï. ê¯ÂÌË ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÂÌ˚Ï Ë Ì ̇Û¯‡ÎÓ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ˝ÚËÍÛ: ‰‡Ê Ôӷ‰‡ ÒÓÔÂÌËÍÓ‚ Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl· ËÏ ‚ϯ‡Ú¸Òfl ‚ ÒÔÓ óÂıËË Ë íÛˆËË, ÍÓÚÓ˚Â, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, ·˚ÎË Ì ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÒÏÂÒÚËÚ¸ ÔÓÚÛ„‡Î¸ˆÂ‚ Ò ‚ÂıÌÂÈ ÒÚÓ˜ÍË ÚÛÌËÌÓÈ Ú‡·Îˈ˚: ÔÓ‰ÓÔ˜Ì˚ ãÛËÒ‡ îÂÎËÔ ëÍÓ·Ë Ó·˚„‡ÎË Ë ÚÂı, Ë ‰Û„Ëı. èÂ‰ Á‡Íβ˜ËÚÂθÌ˚Ï ÚÛÓÏ Û ÔÓÚÛ„‡Î¸ˆÂ‚ ·˚ÎÓ 6 Ó˜ÍÓ‚, Û íÛˆËË Ë óÂıËË ÔÓ 3, ‡ ¯‚ÂȈ‡ˆ˚, ÔÓË„‡‚¯Ë ӷ‡ χژ‡, ÛÊ ÔÓÚÂflÎË ¯‡ÌÒ˚ ̇ ‚˚ıÓ‰ ËÁ „ÛÔÔ˚. 燂ÂÌÓÂ, Ò·Ó̇fl Ò èËÂÌÂÈÒÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚‡ ÒËθÌÂÂ. ïÓÁfl‚‡ Ê ÔÓÎfl ÌË ‡ÁÛ Ì ‚˚Ë„˚‚‡ÎË ‚ ÙË̇θÌ˚ı ÒÚ‡‰Ëflı ˜ÂÏÔËÓ̇ÚÓ‚ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡. à ÓÌË Ò‰Â·ÎË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÚÛÌË ‰ÓÒÚÓÈÌÓ – 2:0. é·‡ „Ó· Á‡·ËÎ ï‡Í‡Ì üÍËÌ. É·‚Ì˚È ÚÂÌÂ Ò·ÓÌÓÈ ò‚ÂȈ‡ËË üÍÓ· äÛÌ, ÔÓÁ‰‡‚Ë‚ Ò‚ÓËı ÔÓ‰ÓÔ˜Ì˚ı Ò Ôӷ‰ÓÈ, ÔÓÔÓ˘‡ÎÒfl ÒÓ Ò·ÓÌÓÈ, ÛÒÚÛÔË‚ ÏÂÒÚÓ ÌÂÏˆÛ éÚÚχÛ ïËÚˆÙÂθ‰Û. é ¯ÂÌËË Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ̇ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏ ÛÓ‚Ì Á‡fl‚ËÎ Ë ‚‡Ú‡¸ ÍÓχ̉˚ è‡Ò͇θ ñÛ·Â·˛ÎÂ. Ä ˜ÂıË Í ÒÂ‰ËÌ ‚ÚÓÓ„Ó Ú‡Èχ ‚˚Ë„˚‚‡ÎË Û íÛˆËË – 2:1. à ÚÛÚ ÓÔ˚ÚÌÂȯËÈ èÂÚÂ óÂı, ‚‡Ú‡¸ ÏËÓ‚Ó„Ó Í·ÒÒ‡ ËÁ "óÂÎÒË", ÔÓÒΠӘÂ‰ÌÓ„Ó Ì‡‚ÂÒ‡ ‚˚ÓÌËÎ ÏÓÍ˚È Ïfl˜ ËÁ ÛÍ, Ë çËı‡Ú ‚͇ÚËÎ Â„Ó ‚ ‚ÓÓÚ‡. àÒÚÂ͇ÎË ÔÓÒΉÌË ÒÂÍÛ̉˚ ÔÓ‰ËÌ͇, ÍÓ„‰‡ ÏÓ˘Ì˚È Û‰‡ çËı‡Ú‡ ÔÓ‰ ÔÂÂÍ·‰ËÌÛ ÔËÌÂÒ ÚÛÍ‡Ï ÚËÛÏÙ – 3:2! óÂıË ÛÒÚÂÏËÎËÒ¸ ‚ ‡Ú‡ÍÛ – ·ÂÁÂÁÛθڇÚÌÓ. Ä Á‡·ÂÈ ÓÌË „ÓÎ, ‚ ÒÂËË ÔÂ̇θÚË ÛÊ Ì ÒÏÓ„ ·˚ ÔËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚË ÚÛˆÍËÈ „ÓÎÍËÔÂ ÇÓÎÍ‡Ì ÑÂÏËÂθ, Û‰‡ÎÂÌÌ˚È Ò ÔÓÎfl ÔÓ‰ Á‡Ì‡‚ÂÒ ‚ÒÚ˜Ë. çÓ Ì‡‚ÂÒÚ‡Ú¸ ÛÔÛ˘ÂÌÌÓ ÔÓË„˚‚‡‚¯Ë ÛÊ Ì ÛÒÔÂÎË. í‡Í ÚÛÍË ‚˚¯ÎË Ì‡ ÏÓ˘ÌÛ˛ Ò·ÓÌÛ˛ ïÓ‚‡ÚËË. Ç Â ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚ ‚ Ï‡Ú˜Â Ò ÔÓÎfl͇ÏË ÔÓËÁÓ¯ÎÓ 9 (!) ËÁÏÂÌÂÌËÈ, Ë ‚Ò Ê ·˚· ‰Ó·˚Ú‡ Ôӷ‰‡ – 1:0. Ä ÔÓÚÛ„‡Î¸ˆ˚? ùÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÓÚÍ·‰˚‚‡ÎÒfl ‰Ó Ë„ ÚÂÚ¸Â„Ó ÚÛ‡ ÍÓχ̉ „ÛÔÔ˚ B. 碸ÂÈ ‡‚ÒÚËȈ‚ Ò ÔÓÎfl͇ÏË Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ̇ ‚ÚÓÛ˛ ÔÛÚ‚ÍÛ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÍÓ̈‡ ÏÓ„ÎË ÔÂÚẨӂ‡Ú¸ ÚË ÍÓχ̉˚. è‡‚‰‡, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ä‚-

Ì ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ ‰‚‡ Ïfl˜‡. à„‡Ú¸ Ò ÔÓÚÛ„‡Î¸ˆ‡ÏË ‚Ò Ê ·Û‰ÛÚ ÌÂψ˚, ÍÓÚÓ˚ı ̇ ‚ÚÓÓ ÏÂÒÚÓ ‚ „ÛÔÔ ‚˚‚ÂÎ Í‡Ò‡‚ˆ-„ÓÎ åËı‡˝Îfl Ňη͇ – 1:0. ùÚÓÚ ÔÓ‰ËÌÓÍ ‚ÓȉÂÚ ‚ ËÒÚÓ˲ ÏËÓ‚Ó„Ó ÙÛÚ·Ó·: ÔÓ‰ Á‡Ì‡‚ÂÒ ÔÂ‚Ó„Ó Ú‡Èχ ÔËÌflÎËÒ¸ ‚˚flÒÌflÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÒÚ‡¯Ë ÚÂÌÂ˚ Ó·ÂËı Ò·ÓÌ˚ı ã‚ Ë ïËÍÂÒ·Â„Â, Á‡ÚÂÏ ÓÌË Ó·Û¯ËÎËÒ¸ ̇ ÂÁÂ‚ÌÓ„Ó ‡·ËÚ‡, Ë ‚ ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ ÒÛ‰¸fl χژ‡ åÂıÛÚÓ ÉÓÌÒ‡ÎÂÒ ÓÚÔ‡‚ËÎ Ó·ÓËı ̇ ÚË·ÛÌ˚! ょ Ì‡Ï ÔÓ͇Á‡ÎË ÔÓ ÚÂ΂ˉÂÌ˲ ÛÊ ‚ Ó·˙flÚËflı ͇̈ÎÂ‡ ÉÂχÌËË ÄÌ„ÂÎ˚ åÂÍÂθ. ä‡Í Ë ıÓ‚‡Ú˚, ÒÚÓÔÓˆÂÌÚÌ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÓ͇Á‡ÎË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ˚ çˉÂ·̉ӂ – 9 Ó˜ÍÓ‚. ëÓÔÂÌËÍ ÔÓ‰ Á‡Ì‡‚ÂÒ ‰ÓÒÚ‡ÎÒfl ËÏ Ì Î„ÍËÈ – êÛÏ˚ÌËfl. ч Ë Ì ·˚ÎÓ ‚ «„ÛÔÔ ÒÏÂÚË» ÔÓıÓ‰Ì˚ı Ë„. ÉÓη̉ˆ‡Ï ̇ ÔÛÚË ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇ΠÔË‚ÂÎÓÒ¸ Ó·˚„‡Ú¸ ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ ÏË‡ Ëڇθfl̈‚ Ë ‚ˈÂ-˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ – Ù‡ÌˆÛÁÓ‚: ‚ ‚ÓÓÚ‡ «ÒÍÛ‡‰‡ ‡‰ÁÛ˚» ‚ÎÂÚÂÎË ÚË ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÌ˚ı Ïfl˜‡, «ÚÂıˆ‚ÂÚÌ˚» ·˚ÎË ÔÓ‚ÂÊÂÌ˚ ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ 4:1. èÓÒΠ˜Â„Ó ÔÓÎÓÊÂÌˠ̉‡‚ÌËı Ù‡‚ÓËÚÓ‚ ·ÛÍÏÂÍÂÓ‚ ÒÚ‡ÎÓ ‡ıÓ‚˚Ï: ‚‰¸ Ë ÚÂ, Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰ÂÎËÎË Ó˜ÍË ÔÓÓ‚ÌÛ Ò ÛÏ˚̇ÏË! óÛ‰‡ Ì ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. ÉÓη̉ˆ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË Û‚ÂÂÌÌÓ Ë Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ ‚ÁflÎË ‚Âı – 2:0, Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚˚·Ë‚ ÔÓÎflÍÓ‚ ËÁ fl‰Ó‚ ÔÂÚẨÂÌÚÓ‚ ̇ ‚ÚÓÛ˛ ÔÛÚ‚ÍÛ. íÂÔÂ¸ ‚ ·ÓÈ Á‡ Ì ‚ÒÚÛÔ‡ÎË àÚ‡ÎËfl – î‡ÌˆËfl. ë Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ë„ÓÍË Ì Á̇ÎË, Í‡Í Á‡‚Â¯‡Ú Ò‚ÓÈ ÔÓ‰ËÌÓÍ ÔÓÎflÍË, Ì˘¸fl Ì ÛÒÚ‡Ë‚‡Î‡ ÒÓÔÂÌËÍÓ‚. íÛ‰ÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, Í‡Í Á‡ÍÓ̘ËÎÒfl ·˚ ˝ÚÓÚ ÔÓ‰ËÌÓÍ, ÌÓ Ì‡ ıÓ‰ Â„Ó ÛÊ ‚ ÔÂ‚ÓÏ Ú‡ÈÏ ÔÓ‚ÎËflÎË ‰‚‡ óè. ë̇˜‡Î‡ Ú‡‚ÏÛ ÔÓÎÛ˜ËÎ êË·ÂË, ‡ Á‡ÚÂÏ Ù‡ÌˆÛÁ˚ Ë ‚Ó‚Ò ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚‰ÂÒflÚÂÓÏ: ķˉ‡Î¸ ̉ÓÁ‚ÓÎÂÌÌ˚Ï ÔËÂÏÓÏ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ‚ ¯Ú‡ÙÌÓÈ íÓÌË, Ë ‡·ËÚ, ‡ÒˆÂÌË‚ ˝ÚÓ Í‡Í ÙÓÎ ÔÓÒΉÌÂÈ Ì‡‰Âʉ˚, Û‰‡ÎËΠ̇Û¯ËÚÂÎfl Ë Ì‡Á̇˜ËÎ 11-ÏÂÚÓ‚˚È ‚ ‚ÓÓÚ‡ „‡ÎÎÓ‚. èÂ̇θÚË ÓÚÏÂÌÌ˚Ï Û‰‡ÓÏ ‚ «‰Â‚flÚÍÛ» ‡ÎËÁÓ‚‡Î èËÎÓ. à„‡Ú¸ ‚ ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚Â Ë ‡Ú‡ÍÓ‚‡Ú¸ – ‡ ‰Û„Ó„Ó ‚‡ˇÌÚ‡ Û Ù‡ÌˆÛÁÓ‚ Ì ·˚ÎÓ – ÒÎÓÊÌÓ ‰‡Ê ‰‚ ıÓÍÍÂÈÌ˚ ÏËÌÛÚ˚, ‡ ÚÛÚ – Û‰‡ÎÂÌË ‰Ó ÍÓ̈‡ ÔÓ‰ËÌ͇! èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ Ëڇθfl̈˚ ‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÎË Ì‡ ÔÓÎÂ, ÍÓ„‰‡ Ê ÔÓÒΠ¯Ú‡ÙÌÓ„Ó Û‰‡‡ Ñ êÓÒÒË Ïfl˜, ÒËÍÓ¯ÂÚË‚ ÓÚ ÄÌË, ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ‡Á ‚ÎÂÚÂÎ ‚ ÒÂÚÍÛ ‚ÓÓÚ Ù‡ÌˆÛÁÓ‚, ‰ÂÎÓ ·˚ÎÓ Ò‰Â·ÌÓ. í‡Í Ëڇθfl̈˚ ‚˚¯ÎË Ì‡ Ôӷ‰ËÚÂÎÂÈ ‚ „ÛÔÔ D ËÒԇ̈‚. çˉÂ·̉‡Ï Ê Ô˯ÎÓÒ¸ ÔÓ‚ÂÏÂÌËÚ¸: Ëı ÒÓÔÂÌËÍ ÓÔ‰ÂÎËÎÒfl ÚÓθÍÓ ‚ Ò‰Û.

…à ÑéÜÑÄãàëú êéëëàü! ӷ‰‡ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÚÛ ̇‰ ¯‚‰‡ÏË – 2:1 Ó·ÂÒԘ˷ ËÒԇ̈‡Ï ‚˚ıÓ‰ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇Î. Ç ÚÓÚ Ê ‰Â̸ ÓÚÔ‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ˜ÂÏÔËÓÌ˚ Ö‚ÓÔ˚ „ÂÍË. ç‡ ÒÚ‡Ú ÓÌË ÔÓË„‡ÎË «í äÛÌÛ», ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ÓÒÒËflÌ ‚ÁflÎË ‚Âı ̇‰ ˝ÎÎË̇ÏË – 1:0. Ç ÒÂ‰Û Á‡‚Â¯ËÎÒfl Ë ÚÛÌË ÍÓχ̉ „ÛÔÔ˚ D. àÒԇ̈˚ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÎË Ò· ÔÂ‚Ó ÏÂÒÚÓ, „ÂÍË – ‰‡Ê ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ôӷ‰˚ ̇·Ë‡ÎË 3 Ә͇ Ë ‚˚·˚‚‡ÎË ËÁ ·Ó¸·˚. à ÚÓθÍÓ ÔÓ‰ËÌÓÍ ÏÌÓ„ÓÓÔ˚ÚÌ˚ı ¯‚‰ӂ Ò ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÍÓχ̉ÓÈ ÓÒÒËflÌ ËÏÂÎ ¯‡˛˘Â Á̇˜ÂÌËÂ. 碸fl ÔËÌÓÒË· ÛÒÔÂı Ò͇̉Ë̇‚ÓÏ, Û ÍÓÚÓ˚ı ·˚· ÎÛ˜¯‡fl ‡ÁÌˈ‡ Á‡·ËÚ˚ı Ë ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı Ïfl˜ÂÈ – 3:2. í‡Í ˜ÚÓ Ëı ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡Ï (2:4) ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚Ó ˜ÚÓ ·˚ ÚÓ ÌË ÒÚ‡ÎÓ ‚ÁflÚ¸ ‚Âı. ë·Ó̇fl êÓÒÒËË ‚ ‰‚Ûı ÒÚ‡ÚÓ‚˚ı χژ‡ı ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡ ÌÂÔÎÓıÛ˛ Ë„Û ‚ ‡Ú‡ÍÂ, ËÒÔÓθÁÓ‚‡‚ ÔÓÒÚÓÂÌËfl 4-5-1 Ë 4-1-3-11. Ç ÔÓ‰ËÌÍÂ Ò „Â͇ÏË ÔÓÒΉÌËÏË «Â‰ËÌˈ‡ÏË» ·˚ÎË íÓ·ËÌÒÍËÈ Ë è‡‚Î˛˜ÂÌÍÓ. èÓÒÓ˜ËÎËÒ¸ ҂‰ÂÌËfl, ˜ÚÓ Í Ì‡Ô‡‰‡˛˘ÂÏÛ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó «ëÔ‡ڇ͇» Ë Ò·ÓÌÓÈ êÓÒÒËË êÓχÌÛ è‡‚Î˛˜ÂÌÍÓ ÔÓfl‚Îfl˛Ú ËÌÚÂÂÒ Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ ËÒÔ‡ÌÒÍËı ÍÎÛ·Ó‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ«Å‡ÒÂÎÓ̇» Ë Ï‡‰ˉÒÍËÈ «ê‡λ. èÓ ËÌÙÓχˆËË AS, χ‰ˉÒÍËÈ ÍÎÛ· ‡ÒÒχÚË‚‡ÂÚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ‡ Í‡ÒÌÓ-·ÂÎ˚ı ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÚÂÚ¸Â„Ó ÙÓ‚‡‰‡ ÔÓÒΠÓÔ˚ÚÌ˚ı ê‡ÛÎfl Ë êÛ‰‡ ‚‡Ì çËÒÚÂÎÓfl. ëΉӂ‡ÎÓ ÓÊˉ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ Á‡Íβ˜ËÚÂθÌÓÈ ‚ÒÚ˜ ÓÒÒËflÌ ‡ÒÔÓÎÓʇÚÒfl ÛÊ ÔÓ ÒıÂÏÂ, ·ÎËÁÍÓÈ Í ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ – 4-3-3: Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙË͇ˆËfl ̇ ‰‚‡ χژ‡ Ä̉Âfl Ä¯‡‚Ë̇, ‡ Ì˘¸fl ÛÒÚ‡Ë‚‡Î‡ ÚÓθÍÓ ¯‚‰ӂ. çÓ ïˉ‰ËÌÍ Ì ÒڇΠËÒ͇ڸ ‰Ó·‡ ÓÚ ‰Ó·‡, ‚˚‰ÂÎË‚ ̇ ÓÒÚË ‡Ú‡ÍË Ä¯‡‚Ë̇ Ë è‡‚Î˛˜ÂÌÍÓ. Ç ‡ÁÏÂÂÌÌÓÏ ‰Â·˛Ú ÚÛ‰ÌÓ ·˚ÎÓ ÓÚ‰‡Ú¸ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌË ͇ÍÓÈ-ÎË·Ó ËÁ ÍÓχ̉. ê‡Áfl‰Í‡ ̇ÒÚÛÔË· ̇ 24-È ÏËÌÛÚÂ, ÍÓ„‰‡ ÄÌ˛ÍÓ‚ Ò Ù·̄‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ‰‡Î Ô‡Ò Ó҂ӷӉ˂¯ÂÏÛÒfl ÓÚ ÓÔÂÍÛÌÓ‚ è‡‚Î˛˜ÂÌÍÓ – 1:0. íÛÚ ÛÊ ¯‚‰˚ ÛÒÚÂÏËÎËÒ¸ ‚ ̇ԇ‰ÂÌËÂ, Ë ÚÓθÍÓ ÔÂÂÍ·‰Ë̇ ÒÔ‡Ò· ‚ÓÓÚ‡ ÄÍËÌÙË‚‡ ÔÓÒΠۉ‡‡ ‚ÂÚÂ‡Ì‡ «í äÛÌÛ» ã‡ÒÂ̇. èӯ· ÓÚÍ˚Ú‡fl Ë„‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ¯‡ÌÒ˚ Ò‡‚ÌflÚ¸ Ò˜ÂÚ Ë Û‚Â΢ËÚ¸ ‡Á˚‚ ·˚ÎË ÔËÏÂÌÓ Ó‰Ë̇ÍÓ‚˚Â. èÓ‰ Á‡Ì‡‚ÂÒ Ú‡Èχ Ò͇̉Ë̇‚˚ Á‡ÏÂÚÌÓ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡ÎËÒ¸, Ë „ÓÎÍËÔÂÛ ÓÒÒËflÌ Ô˯ÎÓÒ¸ ÔÓÚÛ‰ËÚ¸Òfl ̇ Ò·‚Û, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓË ‚ÓÓÚ‡ ‚ ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚË. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ë è‡‚Î˛˜ÂÌÍÓ ÔÓ·ËÎ ‚ ÔÂÂÍ·‰ËÌÛ! èËÏÂÌÓ Ú‡ Ê ͇ÚË̇ ̇·Î˛‰‡Î‡Ò¸ Ë ÔÓÒΠÔÂÂ˚‚‡. ÇÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ, Á‡·Ë‚ „ÓÎ (50-fl ÏËÌÛÚ‡, Ä¯‡‚ËÌ Ò ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓÈ ÔÂ‰‡˜Ë ÜËÍÓ‚‡), ÓÒÒËflÌ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚ‰‡ÎË ËÌˈˇÚË‚Û. èÓÏÌÓʸÚ ˝ÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÒÚÌÓ Ê·ÌË ¯‚‰ӂ ÓÚ˚„‡Ú¸Òfl, Ëı ‚˚ıÓ‰˚ Ó‰ËÌ Ì‡ Ó‰ËÌ Ò ÄÍËÌÙ‚˚Ï, Ë ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÌflÚÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ ïˉ‰ËÌÍ Ô‰ÔÓ˜ÂÎ ÛÒËÎËÚ¸ Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ ÔÓfl‰ÍË, ‚˚ÔÛÒÚË‚ ‚ Ò‡ÏÓÏ ÍÓ̈ ‚ÒÚÂ˜Ë ‚ÏÂÒÚÓ è‡‚Î˛˜ÂÌÍÓ Å˚ÒÚÓ‚‡. 2:0, Ë Ó˜Â‰ÌÓÈ ÔÓ‰ËÌÓÍ ÓÒÒËflÌ Ôӂ‰ÛÚ ÛÊ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇ÎÂ Ò „Óη̉ˆ‡ÏË. Ç ÒÂ‰Û ÒÓÒÚÓflÎÒfl ¢ ӉËÌ Ï‡Ú˜, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ËÒԇ̈˚ ‚˚Ë„‡ÎË Û „ÂÍÓ‚ – 2:1.

20—26 ˲Ìfl 2008

ÇÖëíà ë èéãÖâ

éïêÄççàä - ìÅàâñÄ

è

ù‰Û‡‰ ëíÄêòàâ.

ÌÓÍ „·‚Ì˚È ‡·ËÚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ 10 Ú˚Òfl˜ ‚Ó, ÎËÌÂÈÌ˚ - ÔÓ ÔflÚ¸ Ú˚Òfl˜, ‡ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÙÂË - ˜ÂÚ˚ Ú˚Òfl˜Ë. êÂÁÂ‚Ì˚È ÎËÌÂÈÌ˚È ‡·ËÚ (˝ÚÓ ÌÓ‚Ó‚‚‰ÂÌË ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ ÔÓÒΠ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ ÏË‡ 2006 „Ó‰‡) ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÚË Ú˚Òfl˜Ë».

ìÅàã Åõ... ÓÚÛ‰ÌËÍË Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌÂψÍËı ë Óı‡ÌÌ˚ı Ô‰ÔËflÚËÈ, ÔÓ‰fl‰˜Ë͇ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ ÔÓ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌ˲ ÔÓfl‰Í‡ ̇ ÒÚ‡‰ËÓÌ ‚ ä·„ÂÌÙÛÚÂ, Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ÌÂψÍÓÈ ÔÓÎˈËË ÙÛÚ·ÓθÌ˚ÏË ıÛÎË„‡Ì‡ÏË. çÂψ͇fl „‡ÁÂÚ‡ Welt am Sonntag ÒÓÓ·˘‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ ÒÎÛÊ·Â Óı‡ÌÌ˚ı Ô‰ÔËflÚËÈ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‰Â‚flÚ¸ ıÛÎË„‡ÌÓ‚, ‡ ‡‚ÒÚËÈÒÍÓ ËÁ‰‡ÌË Kronenzeitung ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ëı ·˚ÎÓ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ·Óθ¯Â. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ̇˜‡Î¸ÌË͇ ÔÓÎˈËË ä·„ÂÌÙÛÚ‡ ÇÓθل‡Ì„‡ ê‡Ûı„„Â‡, Ó‰ËÌ ËÁ «„‡‡ÌÚÓ‚ Ô‡‚ÓÔÓfl‰Í‡» Ó͇Á‡ÎÒfl ‰‡Ê ÓÒÛʉÂÌÌ˚Ï Û·ËȈÂÈ. é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ ‚ ÒÔ¯ÌÓÏ ÔÓfl‰Í Î˯ËÎË ‡·Ó˜Ëı ÎˈÂÌÁËÈ ‚ÒÂı ıÛÎË„‡ÌÓ‚, ‚ÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚ ÒÔˆˇθÌ˚È ·‡ÌÍ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓÎˈËË îêÉ.

ÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ èÓθ¯Ë ÑÓè ̇θ‰ íÛÒÍ ÔËÁ̇ÎÒfl, ˜ÚÓ ·˚Î „ÓÚÓ‚ Û·ËÚ¸ ‡·ËÚ‡ χژ‡ Ä‚ÒÚËfl — èÓθ¯‡ (1:1) ÉÓ‚‡‰‡ ì˝··‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Á̇˜ËÎ ÔÂ̇θÚË ‚ ‚ÓÓÚ‡ ÔÓθÒÍÓÈ Ò·ÓÌÓÈ Ì‡ ÔÓÒΉÌËı ÏËÌÛÚ‡ı. «ü Ó·flÁ‡Ì ·˚Ú¸ ‰ËÔÎÓχÚ˘Ì˚Ï. çÓ ÍÓ„‰‡ fl ÒÏÓÚÂÎ ˝ÚÓÚ Ï‡Ú˜, ÏÂÌfl ÔÓÒÚÓ Á‡ıÎÂÒÚÌÛÎË ˝ÏÓˆËË. ëÛ‰¸fl ̇ÒÚÓθÍÓ ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓ ÒÛ‰ËÎ, ҉·ΠÒÚÓθÍÓ Ó¯Ë·ÓÍ. éÌ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ÔÓ‚ÎËflΠ̇ ËÒıÓ‰ χژ‡».

TV èêéíàÇ ñÖçáìêõ

íÄä áÄÇÖôÄã óÄìòÖëäì ËÂÏÌ˚È Ò˚Ì ˜ÂÚ˚ ó‡Û¯ÂÒÍÛ – è LJÎÂÌÚËÌ ÒÎ˚‚ÂÚ Á̇ÚÓÍÓÏ Ë ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓÏ ÙÛÚ·Ó· Â˘Â Ò ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ Â„Ó Ó‰ËÚÂÎË ·˚ÎË Ì‡ ‚Â¯ËÌ ‚·ÒÚË ‚ êÛÏ˚ÌËË. éÌ ‰‡Ê ÔËÌËχΠۘ‡ÒÚË ‚ ÓÚ·Ó ˄ÓÍÓ‚ ‰Îfl ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ Ò·ÓÌÓÈ. à ̇Á˚‚‡ÂÚ Â Ì˚̯ÌÂ„Ó ÚÂÌÂ‡ ÇËÍÚÓ‡ èˈÛÍ˝ «‚˚‰‡˛˘ËÏÒfl ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸  ˄Û». Ä ÔÂ‰

·‚‡ ¯‚ÂȈ‡ÒÍÓÈ ÚÂÎÂ‡‰ËÓÉÔÂ‰‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË Á‡fl‚ËÎ Ó Ì‡ÏÂÂÌËË ìÖîÄ ÌÓÚÛ ÔÓÚÂÒÚ‡ ‚ Ò‚flÁË Ò ˆÂÌÁÛÓÈ Ì‡ Ö‚Ó-2008, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚ÌÛʉ‡ÂÚ ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Á‡ ͇‰ÓÏ ·ÂÒ˜ËÌÒÚ‚‡ ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï „ẨËÂÍÚÓ‡ SRG SSR ÄÏË̇ LJθÔÂ̇, ÔÓ‚Ó‰ÓÏ Í Ì‰ӂÓθÒÚ‚Û ÒÚ‡ÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ ÚÂ΂ˉÂÌ˲ Ú‡Í Ë Ì ·˚ÎË ÔÓ͇Á‡Ì˚ ͇‰˚ ·ÂÒÔÓfl‰ÍÓ‚, Û˜ËÌÂÌÌ˚ı ه̇ڇÏË ‡‚ÒÚËÈÒÍÓÈ Ë ıÓ‚‡ÚÒÍÓÈ Ò·ÓÌ˚ı. ìÖîÄ, ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘‡fl Ú‡ÌÒÎflˆËË ‚ÒÂı χژÂÈ Ö‚Ó-2008, Ì ÔÓÁ‚ÓÎË· ÔÓ͇Á‡Ú¸, Í‡Í Ù‡Ì‡Ú˚ Ê„ÎË Ù‡ÍÂÎ˚, ‡ Ó‰ËÌ ËÁ ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚ ‰‡Ê ËÌÛÎÒfl ̇ ÔÓÎÂ. «å˚ Ì ıÓÚËÏ ÂÍ·ÏËÓ‚‡Ú¸ ̇Û¯ËÚÂÎÂÈ ÔÓfl‰Í‡. å˚ ÒÓÒ‰ÓÚ‡˜Ë‚‡ÂÏÒfl ̇ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ë„», - Ò͇Á‡Î Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ìÖîÄ ÇÓθل‡Ì„ ÄÈıÎÂ.

ÇËÍÚÓ èˈÛÍ˝

30

χژÂÏ Ò „Óη̉ˆ‡ÏË, ¯‡‚¯ËÏ, ·˚Ú¸ ÎË êÛÏ˚ÌËË ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇ÎÂ, ó‡Û¯ÂÒÍÛ-Ï·‰¯ËÈ ¯ËÎ ÔÓ‰‰Âʇڸ ÍÓχ̉Û: «èˈ˻ (Ú‡Í ·ÓÎÂθ˘ËÍË ËÏÂÌÛ˛Ú èˈÛÍ˝) ıÓÓ¯Ó Á̇ÂÚ „Óη̉ˆÂ‚ Ë ÒÏÓÊÂÚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl Ì˘¸ÂÈ. ÖÒÎË Ï˚ ÔÓË„‡ÂÏ, Ì ÌÛÊÌÓ ‡ÒÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òfl - ÙÛÚ·ÓÎ ÂÒÚ¸ ÙÛÚ·Óλ.

èéêçéîìíÅéã

ëìÑÖâëäàÖ ÑÖçúÉà

͇ÌÛÌ Ï‡Ú˜‡ ÚÂÚ¸Â„Ó ÚÛ‡ ÏÂÊÇ ‰Û Ä‚ÒÚËÂÈ Ë ÉÂχÌËÂÈ, ÒÓÓ·˘Ë· ‡Ì„ÎËÈÒ͇fl «Sun», ÔÓÍÎÓÌË Ó‰ËÌ ÒÛ‰ÂÈÒÍËÈ ÒÎÛÊËÚÂθ ç îÂÏˉ˚ Ì ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ú‡ÍË ‰Â̸„Ë, Í‡Í ÍÓÎÎÂ„Ë Ì‡ Ö‚Ó-2008. ë Ëı Á‡‡·ÓÚ͇ÏË ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎ ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ ÓÙˈˇθÌÓ„Ó Ò‡ÈÚ‡ ÚÛÌË‡ „·‚‡ „ÛÔÔ˚ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÒÛ‰¸flÏË Ì‡ ˜ÂÏÔËÓ̇Ú ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ à‚‡Ì äÓÌ˛: «àı Âʉ̂ÌÓ ʇÎÓ‚‡ÌË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 200 ‚Ó, ‡ Ï‡Ú˜Ë ÓÔ·˜Ë‚‡˛ÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌÓ. ᇠӉËÌ ÔÓ‰Ë-

Ìˈ˚ ÙÛÚ·Ó·, Ó‰ÂÚ˚ ‚ Ó‰ÌË ÚÛÒËÍË, ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚË ‚ ËÏÔÓ‚ËÁËÓ‚‡ÌÌÓÏ Ï‡Ú˜Â. éÚ΢‡ÎËÒ¸ ÍÓχ̉˚, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ËÁ ÔÓÌÓÁ‚ÂÁ‰, ‡ÒÍ‡ÒÍÓÈ ÚÂÎÂÒ. «Ä‚ÒÚËfl˜ÍË» ‚˚Ë„‡ÎË Û «ÌÂÏÓÍ» 10:5, Ë Ó‰Ì‡ ËÁ Ôӷ‰ËÚÂθÌˈ ‚˚‡ÁË· ̇‰ÂÊ‰Û Ì‡ Ú‡ÍÓÈ Ê ÛÒÔÂı ÏÛÊÒÍÓÈ Ò·ÓÌÓÈ. çÓ ÌÂψ˚ ‚ÁflÎË ‚‡Ì¯ Á‡ ÔÓ‡ÊÂÌË ҂ÓËı ‰Â‚ˈ!


NHL ÄÎÂÍ҇̉Û é‚˜ÍËÌÛ Ï‡ÎÓ ‰‚Ûı „·‚Ì˚ı ÔËÁÓ‚ - Hart Trophy, Í‡Í Ò‡ÏÓÏÛ ˆÂÌÌÓÏÛ Ë„ÓÍÛ çïã, Ë Lester B. Pearson Award, Í‡Í Ò‡ÏÓÏÛ ‚˚‰‡˛˘ÂÏÛÒfl Ë„ÓÍÛ ÔÓ ÏÌÂÌ˲ Ò‡ÏËı ıÓÍÍÂËÒÚÓ‚: ÓÌ Ê‡Ê‰ÂÚ Ôӷ‰˚ ‚ äÛ·Í ëÚ˝ÌÎË. Ó„Ó Ê ʉÂÚ Ë ÒÚÓÎˈ‡ ÄÏÂËÍË. ç ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚·‰ÂΈ «Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ä˝ÔËÚ‡ÎÁ» í‰ ãÂÓÌÒËÒ Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËË ‚Û˜ÂÌËfl Ò͇Á‡Î: «à ÍÚÓ ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Ò͇ÊÂÚ, ˜ÚÓ Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ — Ì ıÓÍÍÂÈÌ˚È „ÓÓ‰? Ä?! Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û Ì‡¯ÂÈ ˆÂθ˛ ·Û‰ÂÚ Ôӷ‰‡ ‚ äÛ·Í ëÚ˝ÌÎË». ÄÎÂÍ҇̉ ÇÂÎËÍËÈ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ÔÓÍÓËÎ ‚ÒÂı, ˜ÚÓ Ï˝ LJ¯ËÌ„ÚÓ̇ ĉË‡Ì îÎÂÌÚË ‚Û˜ËÎ ÂÏÛ Íβ˜Ë ÓÚ „ÓÓ‰‡. ç‡ ˜ÚÓ ıÓÍÍÂËÒÚ ÒÍÓÏÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ë„ӉÌfl fl ÍÓÓθ ˝ÚÓ„Ó „ÓÓ‰‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ·Û‰ÂÚ ‚ÂÒÂÎÓ — fl ÓÚÏÂÌfl˛ Ó„‡Ì˘ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË!» 邘ÍËÌ ÒڇΠ‚ÚÓ˚Ï ‚ÒΉ Á‡ ëÂ„ÂÂÏ î‰ÓÓ‚˚Ï ÓÒÒËflÌËÌÓÏ, Á‡‚Ó‚‡‚¯ËÏ ‰‚‡ „·‚Ì˚ı ÚÓÙÂfl ‚ Ó‰ÌÓÏ ˜ÂÏÔËÓ̇ÚÂ. çÓ 22-ÎÂÚÌÂÏÛ ÄÎÂÍ҇̉Û ‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ë Â˘Â ‰‚ ̇„‡‰˚: ÎÛ˜¯ÂÏÛ Ò̇ÈÔÂÛ (Rocket Richard Trophy) – 65 ¯‡È· Ë ÎÛ˜¯ÂÏÛ ·ÓÏ·‡‰ËÛ (Art Ross Trophy) – 112 Ó˜ÍÓ‚ ÔÓ ÒËÒÚÂÏ „ÓÎ ÔÎ˛Ò Ô‡Ò. «Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÒÂÁÓÌÂ, ‰Ûχ˛, Ï˚ ‚˚ÒÚÛÔËÏ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÎÛ˜¯Â, ÔÓÒÚÓ Ì ÏÓ„Û ‰Óʉ‡Ú¸Òfl, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ì‡˜ÌÂÚÒfl, - „Ó‚ÓËÚ ÄÎÂÍ҇̉. – ç‡Ï Ì‡‚ËÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰Â·ÂÏ. å˚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ҉‡ÂÏÒfl, Ï˚ ‚ÂËÏ ‰Û„ ‚ ‰Û„‡, ‚ÂËÏ ‚ ÚÂÌÂ‡. íÓθÍÓ ÍÓ„‰‡ ‚˚ ‚ÂËÚÂ, ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ

í

NBA ë 1947 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡ÚÓ‚‡ÎË ÙË̇θÌ˚ ÒÂËË, «ëÂÎÚËÍÒ» 16 ‡Á ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ˜ÂÏÔËÓ̇ÏË ç‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ·‡ÒÍÂÚ·ÓθÌÓÈ ÎË„Ë, 17-Í‡ÚÌ˚ÏË Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÚ‡Ú¸ ÚÓθÍÓ ÔÓÒΠÔÂÂ˚‚‡ ‚ 22 „Ó‰‡. Âθڇϔ ÌÂ΄ÍÓ ‰ÓÒÚ‡ÎÒfl Larry O'Brien Trophy: ̇ «ãÂÈÍÂÒ» ·ÓÒÚÓ̈˚ ‚˚¯ÎË, Ôӂ‰fl ÔÓ 7 χژÂÈ Ò «ÄÚ·ÌÚÓÈ» Ë «äÎË‚ÎẨÓÏ» Ë 6 – ÔÓÚË‚ «ÑÂÚÓÈÚ‡». åÓ„ÎË ÓÌË Á‡‚Â¯ËÚ¸ ÙË̇θÌÛ˛ ÒÂ˲ Ò ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒÓÏ ‡Ì¸¯Â? Ñ‚Â Ôӷ‰˚ ‰Óχ ¢ ÌË Ó ˜ÂÏ Ì „Ó‚ÓËÎË. Ç ÚÂı χژ‡ı ‚ „ÓÒÚflı – Î˯¸ Ó‰ÌÓ Ó˜ÍÓ. Ç Ó‰Ì˚ ÔÂ̇Ú˚ «ëÂÎÚËÍÒ», ÔÓË„‡‚¯Ë ÔflÚÛ˛ ‚ÒÚÂ˜Û ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ 98:103, ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸, ‚‰fl ‚ ÒÂËË Ò ÏËÌËχθÌ˚Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ – 3:2, Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË èËÒÓÏ, èÂÍËÌÒÓÏ Ë êÓ̉Ó. ᇉÂʇÎÒfl ‚ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒÂ Ë ÄÎÎÂÌ: Û Â„Ó Ò˚̇ ‚‡˜Ë ӷ̇ÛÊËÎË ‰Ë‡·ÂÚ. í‡Í ˜ÚÓ ÍÓχ̉ ÔÓ̇‰Ó·ËÎËÒ¸ ÚË Ò‡ÏÓÎÂÚ‡, ˜ÚÓ·˚ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ̉ÂθÌËÍ «ÔÓ ˜‡ÒÚflÏ» ‰Ó·‡Ú¸Òfl ‰Ó ‰Óχ Ë ÛÊ ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸ ‚˚ÈÚË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. çËÍÚÓ Ë ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‚˚Ë„˚‚‡Î ÙË̇θÌÛ˛ ÒÂ˲, ÔÓË„˚‚‡fl ÔÓ ıÓ‰Û 1:3. «çÓ ãÂÈÍÂÒ» - ‰ÛÊË̇ ÌÂÔÓÒÚ‡fl Ë ÏÓÎÓ‰‡fl,  ÂÁÛθڇÚ˚ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ò˚„‡˛Ú ÓÒÌÓ‚Ì˚ Ò̇ÈÔÂ˚, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı, ÍÓ̘ÌÓ, „·‚Ì˚È ÍÓÁ˚¸ - Ò‡Ï˚È ˆÂÌÌ˚È Ë„ÓÍ „ÛÎflÌÓ„Ó ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ äÓ·Ë Å‡È‡ÌÚ. Ç˚flÒÌËÎÓÒ¸ Ӊ̇ÍÓ, ˜ÚÓ Û ·ÓÒÚÓ̈‚ ÂÒÚ¸ ÓÛÊË ÔÓÒËθÌ – ÚÓÈ-

31

В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ

ПРИЗЫ ÄÎÂÍ҇̉ 邘ÍËÌ Ò ˆÂÎÓÈ ÍÓÎÎÂ͈ËÂÈ Ì‡„‡‰: (Ò΂‡ ̇Ô‡‚Ó) - Maurice Richard Trophy, Lester B. Pearson Trophy, Hart Memorial Trophy Ë Art Ross Trophy.

ÄÎÂÍ҇̉Û ÇÂÎËÍÓÏÛ ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÎË Íβ˜Ë ÓÚ Ç‡¯ËÌ„ÚÓ̇ Á‡‚Ó‚‡Ú¸ äÛ·ÓÍ ëÚ˝ÌÎË». à ÎÛ˜¯ËÏ ÚÂÌÂÓÏ ·˚Π̇Á‚‡Ì ÒÚ‡¯ËÈ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ «Ç‡¯ËÌ„ÚÓ̇» Å˛Ò ÅÛ‰Ó. Ç ÍÓÌÍÛÒ Á‡ Jack Adams Award ÓÌ ÓÔÂ‰ËÎ å‡È͇ Ň·ÍÓÍ͇ - ÍÓÎÎÂ„Û ËÁ ÍÓχ̉˚ – ӷ·‰‡ÚÂθÌˈ˚ ä۷͇ ëÚ˝ÌÎË Ë É‡fl ä‡·ÓÌÓ ËÁ «åÓÌ‡Îfl». Ç ¯ÂÒÚÓÈ ‡Á ӷ·‰‡ÚÂÎÂÏ Norris Trophy ÒڇΠÎÛ˜¯ËÈ Á‡˘ËÚÌËÍ çïã ͇ÔËÚ‡Ì «ê‰ ìËÌ„Á» çËÍÎ‡Ò ãˉÒÚÂÏ, ÛÒÚÛÔ‡fl Î˯¸ ÅÓ··Ë éÛ (8) Ë Ñ‡„Û ï‡‚Ë (7). 38-ÎÂÚÌËÈ ¯‚‰ ÒڇΠ҇Ï˚Ï ÂÁÛθڇÚË‚Ì˚Ï Ë„ÓÍÓÏ Ó·ÓÓÌ˚ – 70 Ó˜ÍÓ‚ (10 + 60) Ë ÔË‚ÂÎ Ò‚Ó˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û Í Ôӷ‰ ‚ äÛ·Í ëÚ˝ÌÎË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÌÂχÎÓ Ò‰Â·Π‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ë è‡‚ÂΠчˆ˛Í, Á‡ÒÎÛ„Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÚϘÂÌ˚ Selke Trophy - ̇„‡‰‡ ÎÛ˜¯ÂÏÛ ÙÓ‚‡‰Û Ó·ÓÓÌËÚÂθÌÓ„Ó Ô·̇ Ë Lady

͇, ÔÓÎۘ˂¯‡fl ̇Á‚‡ÌË «Big Three» ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl: ä‚ËÌ É‡ÌÂÚÚ, èÓÎ èËÒ Ë ê˝È ÄÎÎÂÌ («ÅÓθ¯ÓÈ ÚÓÈÍÓÈ» ‚ 80- „Ó‰˚ ËÏÂÌÓ‚‡ÎË ã‡Ë ÅÂ‰‡, ä‚Ë̇ å‡ÍıÂÈ· Ë êÓ·ÂÚ‡ è˝˯‡). Ç Ï‡Ú˜Â, ÒÚ‡‚¯ÂÏ Á‡Íβ˜ËÚÂθÌ˚Ï ‚

Byng Trophy: ÓÌ ÒڇΠÔÂ‚˚Ï Ë„ÓÍÓÏ Á‡ 73 „Ó‰‡, ÚËʉ˚ ÔÓ‰fl‰ ÔÓÎۘ˂¯ËÏ ÔËÁ Á‡ ‰ÊÂÌÚθÏÂÌÒÚ‚Ó - Í‡Í Ì‡ θ‰Û, Ú‡Í Ë ‚ ÊËÁÌË! Ç ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ‡Á Á‡ ÔflÚ¸ ÒÂÁÓÌÓ‚ ÎÛ˜¯ËÏ ‚‡Ú‡ÂÏ ÔËÁÌ‡Ì å‡ÚËÌ ÅÓ‰Â (Vezina Trophy), ÓÔÂ‰˂¯ËÈ Ö‚„ÂÌËfl 燷ÓÍÓ‚‡ ËÁ «ë‡ÌïÓÒ» Ë ïÂÌË͇ ãÛ̉͂ËÒÚ‡ («êÂÈ̉ÊÂÒ»). à, ÍÓ̘ÌÓ, ÌÂθÁfl Ì ÓÚÏÂÚËÚ¸ ӷ·‰‡ÚÂÎfl King Clancy Trophy ÇËÌÒÂÌÚ‡ ãÂ͇‚‡Î¸Â ËÁ «í‡ÏÔ˚». ùÚ‡ ̇„‡‰‡ ‚Û˜‡ÂÚÒfl ıÓÍÍÂËÒÚÛ, fl‚Îfl˛˘ÂÏÛÒfl Ó·‡ÁˆÓÏ Ë ‚ ÒÔÓÚÂ, Ë ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. Ä ÇËÌÒÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Í ‚ ÂÍÓÏẨ‡ˆËflı Ì ÌÛʉ‡ÂÚÒfl, ‚ÌÂÒ $3 ÏÎÌ Ì‡ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó ÍÎËÌËÍË ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ, ·ÓθÌ˚ı ‡ÍÓÏ Ë Á‡·Ó΂‡ÌËflÏË ÍÓ‚Ë, ‚ ëÂÌÚèÂÚÂÒ·Û„Â, îÎÓˉ‡.

ù‰‚‡‰ èÄêàüçñ. èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó «ÅÓÒÚÓ̇» ·˚ÎÓ ‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÏ ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓθÌ˚Ï ÔÓÌflÚËflÏ Ë ‚ ËÚÓ„Â ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 39 Ó˜ÍÓ‚ – 131:92. í‡ÍÓÈ ‡ÁÌˈ˚ ãË„‡ Ì Á̇· ‚ ÙË̇·ı ÒÓ ‚ÂÏÂÌ Ôӷ‰˚ «óË͇„Ó» ̇‰ «ûÚÓÈ» ‚ 1988 „Ó‰Û – 96:54. éÒÚ‡-

22 ГОДА СПУСТЯ

“ä

èÄãÄíÄ #64 60 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, 16 χfl 1948 „Ó‰‡, ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÍÛÔÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ¯‡ıχÚÌÓÈ ËÒÚÓËË – Á‡‚Â¯ËÎÒfl χژ-ÚÛÌË ̇ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÏË‡ ÔflÚË ÒËθÌÂȯËı „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂÓ‚, ‚ ÂÁÛθڇÚ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ ¯‡ıχÚÌ˚È ÚÓÌ ÔÓ‰ÌflÎÒfl åËı‡ËÎ ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ - ÓÌ ÒڇΠ¯ÂÒÚ˚Ï ÔÓ Ò˜ÂÚÛ Ë ÔÂ‚˚Ï ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ÏË‡. 1946 „Ó‰Û, ÔÓÒΠÒÏÂÚË ÄÎÂıË̇, ¯‡ıχÚÌÓ ÍÓÓ΂ÒÚ‚Ó ‚ÔÂ‚˚ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ·ÂÁ ÍÓÓÎfl. ì‚˚, ÔÓ‰ËÌÓÍ Á‡ ÚÓÌ ÄÎÂıËÌ – ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ, Ó ÍÓÚÓÓÏ ÛÊ ·˚· ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸, Ú‡Í Ë Ì ÒÓÒÚÓflÎÒfl. íÓ„‰‡-ÚÓ Ë ¯ËÎË ÔÓ‚ÂÒÚË «Ï‡Ú˜-ÚÛÌË ÔflÚË», ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒËθÌÂȯË „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË «ËÁ·‡Ú¸» Ò‚ÓÂ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó Ô‰‚Ó‰ËÚÂÎfl. óÂÚ˚ ÔÂ‚˚ı ˜ÂÏÔËÓ̇ (ÔÓÏËÏÓ ÄÎÂıË̇, ëÚÂÈÌˈ, ã‡ÒÍÂ Ë ä‡Ô‡·Î‡Ì͇) ÛÊ ÔÂÂÏÂÒÚËÎËÒ¸ ‚ ÏË ËÌÓÈ, ‚ ÊË‚˚ı ·˚Î Î˯¸ „Óη̉ˆ å‡ÍÒ ùÈ‚Â. äÓÏ Ì„Ó, ‚ χژÂ-ÚÛÌË ˄‡ÎË ÒÓ‚ÂÚÒÍË „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ˚ åËı‡ËÎ ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ, è‡Ûθ äÂÂÒ, LJÒËÎËÈ ëÏ˚ÒÎÓ‚ Ë ˝ÍÒ-‚Û̉ÂÍË̉ ‡ÏÂË͇̈ ë˝Ï˛˝Î¸ ꯂÒÍËÈ. íÛÌË ÔÓıÓ‰ËÎ ‚ ÔflÚ¸ ÍÛ„Ó‚, ÔÂ‚˚ ‰‚‡ - ‚ ɇ‡„Â, ÔÓÒΉÌË ÚË – ‚ åÓÒÍ‚Â. ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ ‚ÁflÎ ‚Âı ‚Ó ‚ÒÂı ˜ÂÚ˚Âı χژ‡ı Ë Û·Â‰ËÚÂθÌÓ Ò ÓÚ˚‚ÓÏ ‚ 3 Ә͇ ÓÚ Á‡Ìfl‚¯Â„Ó ‚ÚÓÓ ÏÂÒÚÓ ëÏ˚ÒÎÓ‚‡ - 14 ËÁ 20! - Á‡‚Ó‚‡Î ˜ÂÏÔËÓÌÒÍËÈ ÚËÚÛÎ. àÏÂÌÌÓ ‚˚‰‡˛˘‡flÒfl Ôӷ‰‡ ÅÓÚ‚ËÌÌË͇ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÓÒÚflÁ‡ÌËË ‚ ÍÓ̘ÌÓÏ ËÚÓ„Â ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÓʉÂÌ˲ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ¯‡ıχÚÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. Ç Ú˜ÂÌË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓ˜ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚË ‚Â͇ ¯‡ıχÚ̇fl ÍÓÓ̇ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ‚ ëëëê – ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ, ëÏ˚ÒÎÓ‚, í‡Î¸, èÂÚÓÒflÌ, ëÔ‡ÒÒÍËÈ, Ë ÚÓθÍÓ ‚ 1972 „Ó‰Û Ó̇ ÛÔÎ˚· ‚ ÄÏÂËÍÛ, ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ÏË‡ ÒڇΠêÓ·ÂÚ î˯Â. ÇÓÚ ‰‚ ‚ÂÒÂÎ˚ ËÒÚÓËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÏ «Ï‡Ú˜ÂÏÚÛÌËÓÏ ÔflÚË».

Ç

ÑÓÌÓÒ

èӷ‰‡, ÍÓÚÓÓÈ Á‡Ê‰‡ÎËÒ¸ ‚ ÅÓÒÚÓÌ ÒÂËË, ɇÌÂÚÚ Ì‡·‡Î 26 Ó˜ÍÓ‚ Ë Ò‰Â·Π14 ÔÓ‰·ÓÓ‚, ÄÎÎÂÌ - 26, èËÒ, ÔËÁ̇ÌÌ˚È Ò‡Ï˚Ï ˆÂÌÌ˚Ï Ë„ÓÍÓÏ ÙË̇· - 17. èÓ‰ÒÚ‡Ú¸ ËÏ ·˚ÎË Ë ÓÒڇθÌ˚ «Û·ÛÚÛ» - êÓÌ‰Ó – 21 Ó˜ÍÓ, èÓÛÁË - 11, ï‡ÛÒ - 9... «ì·ÛÚÛ» ÒÎÓ‚Ó Ì ÍÂθÚÒÍÓÂ, Ô˯ÎÓ ÓÌÓ ËÁ ÄÙËÍË Ë ÓÁ̇˜‡ÂÚ - «ü ÂÒÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Ï˚». à ËÏÂÌÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚ˂̇fl Ë„‡ ÔÓÁ‚ÓÎË· ÍÓχ̉ ӉÓÎÂÚ¸ ÒËθÌÓ„Ó ÔÓÚË‚ÌË͇.

ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ Ê‡ÎÂÚ¸, ˜ÚÓ ‚Â‰Û˘Ë ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚ˚ «ëÂÎÚËÍÒ» Ì ‰ÓË„‡ÎË Ï‡Ú˜ ‰Ó ÍÓ̈‡: Á‡ 4 Ò Î˯ÌËÏ ÏËÌÛÚ˚ ‰Ó ÙË̇θÌÓÈ ÒËÂÌ˚ ÚÂÌÂ ÑÓÍ êË‚ÂÒ ÒÌflÎ Ëı Ò ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ˜ÚÓ·˚… ‰ÓÒÓ˜ÌÓ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ Ôӷ‰Û! éÍÓ̘‡ÚÂθÌ˚È Ò˜ÂÚ, ÂÍÓ‰˚, - ‚Ò ˝ÚÓ ÛÊ Ì ËÏÂÎÓ ÌË͇ÍÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl…

ä‡Î ÇÖãíéÇ.

Ç ÒÂ‰ËÌ ÚÛÌË‡, ÔÓÒΠ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ËÁ ÉÓη̉ËË ‰ÓÏÓÈ, Â„Ó ·Û‰Û˘ËÈ Ôӷ‰ËÚÂθ „ÓÚÓ‚ËÎÒfl Í ¯‡˛˘ËÏ Òı‚‡Ú͇Ï, ‡ ÌÂÍÚÓ èÓÍÓ‚ÒÍËÈ ËÁ ìÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ Ë ‡„ËÚ‡ˆËË ñä Çäè(·) ‰Â·Π҂Ó ÔË‚˚˜ÌÓ ‰ÂÎÓ: ÒÚÓ˜ËΠ̇ „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ‡ Ó‰ËÌ ‰ÓÌÓÒ Á‡ ‰Û„ËÏ ‚ Ò‡Ï˚ ‚˚ÒÓÍË ËÌÒڇ̈ËË: «ÇÓÁ‚‡˘‡flÒ¸ ËÁ ɇ‡„Ë ‚ åÓÒÍ‚Û, ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ ‚ÂÁ Ò ÒÓ·ÓÈ 15 ˜ÂÏÓ‰‡ÌÓ‚... ìÔ‡‚ÎÂÌË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÒΉËÎÓ... å˚ ·ÂÒ‰ӂ‡ÎË Ò ÚÓ‚‡ˢ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ ‚ˉÂÎË...» Ë Ú.‰. Ë Ú.Ô. íÓ, ˜ÚÓ ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ ·˚Î ‚ ÉÓη̉ËË Ò ÊÂÌÓÈ Ë ‰Ó˜ÍÓÈ, Ë ÚÓ, ˜ÚÓ 10 ˜ÂÏÓ‰‡ÌÓ‚ ÓÌ ÔË‚ÂÁ Ò ÒÓ·ÓÈ ËÁ åÓÒÍ‚˚, Ô˘ÂÏ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ Á‡·ËÚÓ ¯‡ıχÚÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÓÈ, ‚Ó ‚ÌËχÌË Ì ÔËÌËχÎÓÒ¸. ÑÓÌÓÒ - ‰ÂÎÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, Ë ÅÓÚ‚ËÌÌË͇ ‚ÔÓÎÌ ÏÓ„ÎË ÒÌflÚ¸ Ò ‰ËÒڇ̈ËË, Ì ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ·˚ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÍÓÓ̇ ÛÔÎ˚‚ÂÚ Á‡ ÓÍÂ‡Ì (‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÏÂÒÚ ¯ÂÎ ‡ÏÂË͇̈ ë˝Ï˛˝Î¸ ꯂÒÍËÈ). Ä ÒÔ‡Ò ÅÓÚ‚ËÌÌË͇, Í‡Í ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ, äÎËÏ ÇÓÓ¯ËÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ÔËÏËËÚÂθÌÓ Ò͇Á‡Î: «çÛ Ë ˜ÚÓ, ‡ ËÌÓ-

ТУРНИР

ПЯТИ Ë ÔflÚ¸ ˜ÂÏÓ‰‡ÌÓ‚ ÅÓÚ‚ËÌÌË͇ ÒÚ‡Ìˆ˚, ÔÓÍˉ‡fl åÓÒÍ‚Û, Û‚ÓÁflÚ Ò ÒÓ·ÓÈ ÔÓ 20 ˜ÂÏÓ‰‡ÌÓ‚. ч Ë ˜ÚÓ ÓÚÚÛ‰‡ ‚ÂÁÚË, ÍÓ„‰‡ Û Ì‡Ò ‚Ò ÂÒÚ¸!» èÓ‚ÂÁÎÓ åËı‡ËÎÛ åÓËÒ‚˘Û, ˜ÚÓ äÎËÏÂÌÚ ÖÙÂÏӂ˘ ÌËÍÓ„‰‡ ‚ ÊËÁÌË Ì ·˚Î ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı χ„‡ÁË̇ı!

ᇷÓÚÎË‚‡fl ‚·ÒÚ¸ èÓÒΠ„Óη̉ÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË Ï‡Ú˜‡-ÚÛÌË‡ ÎˉËÓ‚‡Î ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ, ‡ ̇ ‚ÚÓÓÏ ÏÂÒÚ ¯ÂΠꯂÒÍËÈ. í‡ÍÓ ÔÂÒΉӂ‡ÌË ·ÂÒÔÓÍÓËÎÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍË ‚·ÒÚË, Ë ‚Ó ‚ÂÏfl ‰‚Ûı̉ÂθÌÓÈ Ô‡ÛÁ˚ ÅÓÚ‚ËÌÌË͇ ‚˚Á‚‡ÎË ‚ ñä. ë ÌËÏ ·ÂÒ‰ӂ‡ÎË Ò‡Ï˚ ‚ÂÌ˚ ÒÓ‡ÚÌËÍË ëÚ‡ÎË̇ ÚÓ‚‡Ë˘Ë ÇÓÓ¯ËÎÓ‚ Ë Ü‰‡ÌÓ‚. - å˚ ÓÔ‡Ò‡ÂÏÒfl, ˜ÚÓ ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ÏË‡ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ‡ÏÂË͇̈, - Ò͇Á‡Î ܉‡ÌÓ‚, - Ë ıÓÚËÏ ‚‡Ò ÔÓ‰‰Âʇڸ. 燉ÂÂÏÒfl, ‚˚ Ì ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁ‡Ê‡Ú¸, ÂÒÎË ÒÓ‚ÂÚÒÍË „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ˚ äÂÂÒ Ë ëÏ˚ÒÎÓ‚ ‰Ó·Ó‚ÓθÌÓ ÔÓË„‡˛Ú ‚‡Ï, - ‰Ó·‡‚ËÎ „·‚Ì˚È ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ Ë‰ÂÓÎÓ„. - íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÌË ÔÓfl‚flÚ Ò·fl ̇ÒÚÓfl˘ËÏË Ô‡ÚËÓÚ‡ÏË. åËı‡ËÎ åÓËÒ‚˘ Ô˚Ú‡ÎÒfl ‚ÓÁ‡ÁËÚ¸, ÌÓ Ü‰‡ÌÓ‚ ÔÓfl‚ËΠ̇ÒÚÓȘ˂ÓÒÚ¸. íÓ„‰‡ ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ Ô‰ÎÓÊËÎ ÍÓÏÔÓÏËÒÒ: - ч‚‡ÈÚ ÔÓ‚ÂÏÂÌËÏ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˝ÚÓ Ì ÔÓ̇‰Ó·ËÚÒfl. ܉‡ÌÓ‚ ÔÓ¯ÂΠ̇‚ÒÚÂ˜Û ·Û‰Û˘ÂÏÛ ˜ÂÏÔËÓÌÛ ÏË‡. Ä ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ Ô‡‚‰‡ ‚ ‰‚Ûı Á‡Íβ˜ËÚÂθÌ˚ı Ô‡ÚËflı Ò ê¯‚ÒÍËÏ Î˘ÌÓ Ó·˚„‡Î ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡, ÓÚ·ÓÒËÎ Â„Ó Ì‡Á‡‰ Ë, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·Ó¯ÂÎÒfl ·ÂÁ Á‡·ÓÚ˚ Ô‡ÚËË Ë Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡. ïÓÚfl, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÚÂ̈ˇθ̇fl ÔÓ‰‰ÂÊ͇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ïӄ· Ò˚„‡Ú¸ ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÛ˛ Óθ, ÔË·‡‚Ë· ÅÓÚ‚ËÌÌËÍÛ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚ Ò‚ÓËı ÒË·ı...

Ö‚„ÂÌËÈ Éàä.


В НОВОМ СВЕТЕ

åàê åéÑõ

32

èÂÂÔÎÂÚÂÌÌ˚ ËÌˈˇÎ˚ Â„Ó ËÏÂÌË Á̇ÂÚ ‚ÂÒ¸ ÏË. Ö„Ó ËÏfl ÁÓÎÓÚ˚ÏË ·ÛÍ‚‡ÏË ‚ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ËÒÚÓ˲ ÏÓ‰˚. éÌ ·˚Î ÔÓÓ˜ÂÌ, Í‡Í Î˛·ÓÈ „ÂÌËÈ. éÚÍ˚ÚÓ „Ó‚ÓËÎ Ó Ò‚ÓÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏÂ Ë Ì‡ÍÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, ‡ÌÓ ÓÒÓÁÌ‡Î Ò‚Ó˛ „ÓÏÓÒÂÍÒۇθÌÓÒÚ¸. çÓ Â„Ó ‚Ò ‡‚ÌÓ ·Ó„ÓÚ‚ÓflÚ, ÂÏÛ ÔÓÍÎÓÌfl˛ÚÒfl. éÌ ÔˉÛχΠÊÂÌÒÍËÈ ÒÏÓÍËÌ„, ÒÚËθ Ò‡Ù‡Ë, ‡ ˝ÚÌËÍÛ ‚ÓÁ‚ÂÎ ‚ ‚˚ÒÓÍËÈ ÒÚËθ. ë‡Ï‡ äÓÍÓ ò‡ÌÂθ ̇Á‚‡Î‡ Â„Ó Ò‚ÓËÏ ÔÂÂÏÌËÍÓÏ ‚ ÏÓ‰Â. Ä ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ, ̇˜Ë̇fl Ò‚Ó˛ ͇¸ÂÛ ‚ ÏÓ‰ÌÓÏ ÑÓÏ Dior, ·Û‰Û˘ËÈ ‚ÂÎËÍËÈ à‚ ëÂÌ-ãÓ‡Ì Ì ÛÏÂÎ ÌË ÍÓËÚ¸, ÌË ¯ËÚ¸. ç‰Âβ ̇Á‡‰ Â„Ó Ì ÒÚ‡ÎÓ. ÖÏÛ ·˚Î 71 „Ó‰. ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ëÂÌ-ãÓ‡Ì ÔÓÒΉÌËÈ „Ó‰ ÒÚ‡‰‡Î ‡ÍÓÏ ÏÓÁ„‡...

‚ ÄÌË ÑÓ̇ å‡Ú¸Â ëÂÌãÓ‡Ì Ó‰ËÎÒfl 1 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1936 „Ó‰‡ ‚ ÒÂϸ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ‡ËÒÚÓÍ‡ÚÓ‚ ‚ ÔË·ÂÊÌÓÏ „ÓӉ͠é‡Ì ‚ ÄÎÊËÂ. ëӄ·ÒÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓÏÛ Ô‰‡Ì˲, ·Û‰Û˘ËÈ „ÂÌËÈ ÏÓ‰ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÚÂı ÎÂÚ Á‡fl‚ËÎ Ò‚ÓÂÈ ÚÂÚÛ¯ÍÂ, ˜ÚÓ Â ÚÛÙÎË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì ÔÓ‰ıÓ‰flÚ Í Â ̇fl‰Û. êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌˈ‡ ıÓÚ¸ Ë ÓÒÍÓ·Ë·Ҹ, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔËÁ̇·, ˜ÚÓ ÔÎÂÏflÌÌËÍ Ô‡‚. ìÊ ‚ 13 ÓÌ Á̇Î, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‰ËÁ‡ÈÌÂÓÏ, ıÓÚfl ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ‰Ë̇ÒÚËË ëÂÌ-ãÓ‡ÌÓ‚ Á‡ÌËχÎËÒ¸ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ˛ËÒÔÛ‰Â̈ËÂÈ. çÓ à‚ ÒڇΠËÒÓ‚‡Ú¸ Ô·ڸfl ‰Îfl ÍÛÍÓÎ. Ö„Ó Û‚Î˜ÂÌË Á‡ÏÂÚË· Ë ÔÓ‰‰Âʇ· χڸ ã˛Ò¸ÂÌ. Ö„Ó Í‡¸Â‡ ÒÍ·‰˚‚‡Î‡Ò¸ ÌÂ Ú‡Í „·‰ÍÓ, Í‡Í ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸Òfl. ч, ÓÌ ·˚Î Ò‡Ï˚Ï ÏÓÎÓ‰˚Ï ‡ÒÒËÒÚÂÌÚÓÏ äËÒÚˇ̇ ÑËÓ‡. ч, ‰‚‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚËfl, ÓÌ ÒڇΠ„·‚ÓÈ ÏÓ‰ÌÓ„Ó ÑÓχ. ч, ÓÌ ÔÓÒÌÛÎÒfl Á̇ÏÂÌËÚ˚Ï Â˘Â ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚ÔÛÒÚËÎ Ò‚Ó˛ ÔÂ‚Û˛ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÛ˛ ÍÓÎÎÂÍˆË˛ “í‡ÔˆËfl”. ìÊ ÚÓ„‰‡, Ò‡ÁÛ ÔÓÒΠÒÏÂÚË äËÒÚˇ̇ ÑËÓ‡, ‚ Ô‡ËÊÒÍËı „‡ÁÂÚ‡ı ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Á‡„ÓÎÓ‚ÍË: “äÓÓθ ÛÏÂ! ч Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÓθ!” çÓ ÒÔÛÒÚfl ÚË „Ó‰‡ ëÂÌ-ãÓ‡Ì‡ ÔËÁ‚‡ÎË ‚ ‡Ï˲, ‡ „·‚Ì˚È ËÌ‚ÂÒÚÓ ÏÓ‰ÌÓ„Ó ÑÓχ Dior Ô˄·ÒËΠ̇ ÏÂÒÚÓ à‚‡ ‰Û„Ó„Ó ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÁ‡ÈÌÂ‡ å‡͇ ÅӇ̇. ÇÔ˜‡ÚÎËÚÂθÌ˚È, ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚È ëÂÌ-ãÓ‡Ì ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓԇΠ‚ ÔÒËıˇÚ˘ÂÒÍÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‚ÓÂÌÌÓ„Ó „ÓÒÔËÚ‡Îfl. éÌ ‚ÂÒËÎ 40 ÍËÎÓ Ë ÔÓ˜ÚË Ì ÏÓ„ „Ó‚ÓËÚ¸. Ö„Ó Î˜ËÎË ¯ÓÍÓ‚ÓÈ ÚÂ‡ÔËÂÈ Ë ÒËθÌ˚ÏË ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË. Ö„Ó

à

äéêéãú

ПРОСТО УМЕР

20—26 ˲Ìfl 2008

ÒÔ‡Ò è¸Â ÅÂÊ — ÒÂ‰Â˜Ì˚È ‰Û„ Ë ÒÓ‡ÚÌËÍ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ à‚ ëÂÌãÓ‡Ì ‚ 1962 „Ó‰Û Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î Ò‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÑÓÏ ÏÓ‰˚. à‚ ëÂÌ-ãÓ‡Ì ÌËÍÓ„‰‡ Ì Ô˚Ú‡ÎÒfl ˝Ô‡ÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÛ·ÎËÍÛ, ÌÓ ‚Ò„‰‡ ۉ˂ÎflÎ. ÇÓʉÂÌÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‚ÍÛÒ‡ Ë Ì‚ÂÓflÚ̇fl β·Ó‚¸ Í ÊÂÌ˘ËÌ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÂÏÛ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÓ ÒÚËÎflÏË Ë ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È. Ö„Ó ÌÂÒÔÓÒÚ‡ ̇Á˚‚‡˛Ú Ó‰Ó̇˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÌÂÒÍÓθÍËı ÏÓ‰Ì˚ı ̇Ô‡‚ÎÂÌËÈ. èËÍ Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ Ô˯ÂÎÒfl ̇ 60—70- „Ó‰˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚Â͇. àÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ ÓÌ ÒÓÁ‰‡Î ‡ÙË͇ÌÒÍÛ˛ ÍÓÎÎÂÍˆË˛, ‡Á‡·‡Ú‡Î ÒÚËθ Ò‡Ù‡Ë. óÛÚ¸ ‡Ì¸¯Â ÓÌ ‚˚ÔÛÒÚËΠ̇ ÔÓ‰ËÛÏ ·Î‰ÌÛ˛ Í‡Ò‡‚ËˆÛ ‚ ÒÏÓÍËÌ„Â, ‡ fl‰ÓÏ — ‚ÔÂ‚˚ ‚ ËÒÚÓËË ÏÓ‰˚ — ˜ÂÌÓÍÓÊÛ˛ ÏÓ‰Âθ ‚ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ ·ÎÛÁÍÂ. à‚ ëÂÌ-ãÓ‡Ì ÔˉÛχΠÏËÌË-˛·ÍÛ ‚ ÙÓÏ ¯‡‡, ̇‰ÂΠ̇ ‰ÎËÌÌ˚ ÌÓ„Ë Ï‡ÌÂÍÂÌ˘Ëˆ ‚˚ÒÓÍË ҇ÔÓ„Ë ‰Ó ·Â‰‡, Ò¯ËÎ Ô·ڸfl ËÁ ˜ÂÌÓ„Ó ¯ËÙÓ̇, ÍÓÚÓ˚ ÒÚ‡ÎË ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÒÚËÎfl Carmen. éÌ ÒÓÁ‰‡Î Á̇ÏÂÌËÚÓ ‚flÁ‡ÌÓ Ô·ڸÂ-χÚ¯ÍÛ Ë Ô·ڸfl-͇ÚËÌ˚ – åÓ̉ˇÌ, èË͇ÒÒÓ, å‡ÚËÒÒ, LJÌ-ÉÓ„. ÄÓχÚ˚, ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚ ÔÓ‰ χÍÓÈ “à‚ ëÂÌ-ãÓ‡Ì”, ÔÓËÁ‚ÂÎË Ì ÏÂ̸¯ËÈ ÙÛÓ, ˜ÂÏ ·˛ÍË ËÎË ÍÛÚÍË-Ò‡Ù‡Ë. ÜÂÌÒÍË ‰ÛıË “Opium” ·˚ÎË Á‡Ô¢ÂÌ˚ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı: ‚ ̇Á‚‡ÌËË ÛÒÏÓÚÂÎË ÔÓÔ‡„‡Ì‰Û ̇ÍÓÚËÍÓ‚. Ä ‰Îfl ÂÍ·Ï˚ ÏÛÊÒÍÓ„Ó ‡Óχڇ “YSL pour Homme” χ˝ÒÚÓ ÔÓÁËÓ‚‡Î ӷ̇ÊÂÌÌ˚Ï. Ç 2002 „Ó‰Û à‚ ëÂÌ-ãÓ‡Ì ̇‚Ò„‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÎ ÏË Ç˚ÒÓÍÓÈ ÏÓ‰˚. ÜËÎ ÚÓ Ì‡ ‚ËÎΠ‚ å‡‡Í¯Â, ÚÓ ‚ Á‡ÏÍ ‚ çÓχ̉ËË, ÚÓ ‚ ¯Ë͇ÌÓÈ Ô‡ËÊÒÍÓÈ Í‚‡ÚËÂ. óËÚ‡Î, ÔËÒ‡Î, ËÒÓ‚‡Î, ÒÎÛ¯‡Î Í·ÒÒËÍÛ. éÌ Ì ÒÏÓ„ ÒÏËËÚ¸Òfl Ò „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ‚ ÏË ÏÓ‰˚, Ì ÓÒÚ‡‚ËÎ

ÔÂÂÏÌË͇ Ë ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·˚Î ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰Â·˛Ú ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÏÓ‰ÌÓ„Ó ÑÓχ Â„Ó ËÏÂÌË, ·Û‰¸ ÚÓ íÓÏ îÓ‰ ËÎË ëÚÂÙ‡ÌÓ èË·ÚË. çÓ, Í‡Í ÓÌ Ò‡Ï ÍÓ„‰‡ÚÓ Ò͇Á‡Î, “ÏÓ‰‡ ÏÂÌflÂÚÒfl, ‡ ÒÚËθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl”. ëÚËθ à‚‡ ëÂÌ-ãÓ‡Ì‡. Ç 1985 „Ó‰Û ·˚‚¯ËÈ ÔÂÁˉÂÌÚ î‡ÌˆËË î‡ÌÒÛ‡ åËÚÚÂ‡Ì ΢ÌÓ Ì‡„‡‰ËÎ à‚‡ ëÂÌ-ãÓ‡Ì‡ Ó‰ÂÌÓÏ èÓ˜ÂÚÌÓ„Ó Î„ËÓ̇. Ö„Ó Î˛·ËÎË ä‡ÚËÌ ÑÂÌ‚, ÅÂ̇‰ÂÚÚ òË‡Í, ç‡Ë̇ ÖθˆË̇ Ë ÏÂÌ Á̇ÏÂÌËÚ˚ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ò ·ÂÁÛÔ˜Ì˚Ï ‚ÍÛÒÓÏ.

êÛÒÒÍËÈ ÒΉ à‚‡ Ç 1959 „Ó‰Û à‚ ëÂÌ-ãÓ‡Ì ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÓ‰Ì˚Ï ÑÓÏÓÏ Dior ÛÒÚÓËÎ ÔÂ‚˚È ÔÓ͇Á Ç˚ÒÓÍÓÈ Ô‡ËÊÒÍÓÈ ÏÓ‰˚ ‚ åÓÒÍ‚Â. óÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ, ‚ 1976Ï, ÍÛÚ˛¸Â ÒÓÁ‰‡ÂÚ “ÛÒÒÍÛ˛” ÍÓÎÎÂÍˆË˛, ‡ÍÚË‚ÌÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛfl ÍÂÒÚ¸flÌÒÍË ÏÓÚË‚˚. éÌ Ú‡Í Ê ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔËÌËχΠۘ‡ÒÚË ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË ÛÒÒÍËı ·‡ÎÂÚÓ‚ Ë ‰Â·ΠÍÓÒÚ˛Ï˚ ‰Îfl å‡ÈË èÎËÒˆÍÓÈ. Ç 1987 „Ó‰Û ‚ åÓÒÍ‚Â Ôӯ· ÔÂ‚‡fl ÔÂÒÓ̇θ̇fl ‚˚ÒÚ‡‚͇ Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó ÏÓ‰ÂθÂ‡. íÂ, ÍÓÏÛ ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ·˚Ú¸ ̇ ÓÚÍ˚ÚËË ˝ÍÒÔÓÁˈËË, ÔÓÏÌflÚ, ˜ÚÓ Ï‡˝ÒÚÓ ·˚Î „ÛÒÚÂÌ Ë ÏÓΘ‡ÎË‚. “éÌ Ì Ò͇Á‡Î ÌË ÒÎÓ‚‡”, — ‚ÒÔÓÏË̇˛Ú ÚÂ, ÍÚÓ ·˚Π̇ ÔÓ͇ÁÂ. Ç åÓÒÍ‚Â ÂÒÚ¸ ·ÛÚËÍ à‚‡ ëÂÌ-ãÓ‡Ì‡. à‚ ëÂÌ-ãÓ‡Ì Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ‚ åÓÒÍ‚Â Ó‰ÌÛ ËÁ Ò‚ÓËı ÎËÌËÈ ÔÂÚ-‡-ÔÓÚ ÔÓ‰ ̇Á‚‡ÌËÂÏ “ã‚˚È ·Â„”. åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ ÏÓ‰Ìˈ‡Ï Ô‰ÎÓÊËÎË ÚÓ„‰‡ ÌÓ‚Û˛ ÍÓÎÎÂÍˆË˛ ÓÒÂÌÌÂ-ÁËÏÌÂ„Ó ÒÂÁÓ̇, „‰Â ÍÓÏ ‚ÂıÌÂÈ Ó‰Âʉ˚ ·˚ÎË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚, Ó·Û‚¸, ÒÛÏÍË, „ÓÎÓ‚Ì˚ ۷Ó˚, ·ËÊÛÚÂËfl.

뇷Ë̇ ÑÄÑÄòÖÇÄ.

“ч Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÓθ!” - ÔÓÒΠÒÏÂÚË ãÓ‡Ì‡ Í˘‡Ú¸ ÌÂÍÓÏÛ

å‡˝ÒÚÓ Ë ä·ۉˇ òËÙÙÂ.

ÜÂÌ˘ËÌ˚ β·flÚ ëÂÌ-ãÓ‡Ì‡ Ë Â„Ó ÏÓ‰ÂÎË.

ROMANTIK TOUR

Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией

í‡Ú¸fl̇ Ë ÑÏËÚËÈ äÛÍÛÌÓ‚˚ Ô˄·¯‡˛Ú Ç‡Ò ‚ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl: äéëíÄ-êàäÄ çÄ ÑÖçú ÅãÄÉéÑÄêÖçàü 9 ‰ÌÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . .$995+ÔÂÂÎÂÚ óÖïàü - ÄÇëíêàü - ÇÖçÉêàü 11 ‰Ì., 3 ӷ‰‡. 11 ÒÂÌÚfl·fl .$1150+ÔÂÂÎÂÚ àíÄãàü: óìÑÖëçõÖ åÉçéÇÖçàü! 11 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡. 9 ÒÂÌÚ. . . . .$1500+ÔÂÂÎÂÚ òÇÖâñÄêàü-ëÖÇÖê àíÄãàà-ûÉ îêÄçñàà Ò ÓÚ‰˚ıÓÏ ‚ çˈˆÂ Ë ê‡Ô‡ÎÎÓ 13 ‰ÌÂÈ, 5 ӷ‰ӂ. 8 ÒÂÌÚ. . . .$1700+ÔÂÂÎÂÚ Çëü àëèÄçàü - LUXURY TOUR 12 ‰Ì, 5 ӷ‰o‚ 24 ÒÂÌÚfl·fl .$1500+ÔÂÂÎÂÚ èéêíìÉÄãàü - àëèÄçàü OÚ 10 ‰Ó 15 ‰ÌÂÈ. 19 ÒÂÌÚ. .ÓÚ $1390+ÔÂÂÎÂÚ

33

àëèÄçàü ë éíÑõïéå çÄ äéëíÄ ÅêÄÇÄ ÓÚ 9 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡. 8,28 ÒÂÌÚfl·fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÓÚ $1150+ÔÂÂÎÂÚ ÅÄêëÖãéçÄ-ûÉ îêÄçñàà-ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ 10 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡, 11 ÒÂÌÚfl·fl $1350+ÔÂÂÎÂÚ àëèÄçàü - ûÉ îêÄçñàà-ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ 13 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡ 8 ÒÂÌÚfl·fl .$1700+ÔÂÂÎÂÚ èÄêàÜ - ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 12 ‰ÌÂÈ. 9 ÒÂÌÚfl·fl . . . . . . .$1700+ÔÂÂÎÂÚ ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 8 ‰ÌÂÈ. 13 ÒÂÌÚfl·fl . . . . . . .$1150+ÔÂÂÎÂÚ èÄêàÜ - ÅÖãúÉàü - ãéçÑéç 11 ‰ÌÂÈ. 9 ÒÂÌÚfl·fl . . . . . . . .$1600+ÔÂÂÎÂÚ

àçÑàÇàÑìÄãúçõÖ íìêõ èé ÖÇêéèÖ Birch St, Westwood, MA 02090 ТЕЛ. 1-888-766-5690 www.OKNOVEVROPU.com

Paradise Found Travel travel near or abroad

ùÚÓ ÔËflÚÌ˚È ÓÚ‰˚ı ̇ ÓÒÚÓ‚‡ı. èÂÍ‡ÒÌ˚ ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ Ö‚ÓÔÛ. çËÁÍË ˆÂÌ˚ ̇ ‚Ò ‚ˉ˚ ‡‚ˇ·ËÎÂÚÓ‚. í‡ÍÊ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚È ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÓÚ‰˚ı ‚ ÎÂÚÌËÂ Ë ÁËÏÌË ÏÂÒflˆ˚ 燯 ÓÙËÒ ÓÚÍ˚Ú 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ.

á‚ÓÌËÚ ̇Ï, Ë Ï˚ ‚‡Ï ÔÓÏÓÊÂÏ Ò ‚‡¯ËÏ ÓÚ‰˚ıÓÏ E-mail: parfound@optonline.net E-mail: parfound@hotmail.com

phone/fax (732) 583-7260 cell (917) 692-5149


33

В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

• Ç çéÇéå ëÇÖíÖ • CLASSIFIED •

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÂÍ·Ï˚ Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎ. (212) 482-0303

РАБОТА • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ • АВТОМОБИЛИ • УСЛУГИ • ТОРЖЕСТВА • РАЗНОЕ

F U N T R AV E L üëçéÇàÑüôÄü ñÖãàíÖãúçàñÄ

åÄÑÄå

ÅÖããÄ àëñÖãüÖí:

12 ÍÓÎÂÌ ÔÓ˜Ë Ó‰Ó‚Ó ÔÓÍÎflڸ ‚Â̈ ·ÂÁ·‡˜Ëfl ̇„Ó‚Ó, ҄·Á

Прежде гадает чем сделать выбор в жизненной ситуации, обратитесь за советом

100%

éíÑõï Ç ÖÇêéèÖ èÄêàÜ ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . . . . . . . .ÓÚ $499 ãéçÑéç ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . . . . . . .ÓÚ $438 àáêÄàãú ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . . . . . . .ÓÚ $580

Ä Ú‡ÍÊ éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï, ÍÛËÁ˚ ̇ ÚÂÔÎÓıÓ‰‡ı Ë ÚÛ˚ ÔÓ ÄÏÂËÍÂ

·ÂÒÔÎӉˠ‰ÂÔÂÒÒ˲ ·ÂÒÒÓÌÌËˆÛ ÔÒËı˘ÂÒÍÓ ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÒÔÛ„, Á‡Ë͇ÌË ˝ÌÛÂÁ ΘËÚ ·ÓÎÂÁÌË ‰ÂÚÂÈ ÒÓ‰ËÌflÂÚ ÒÛ‰¸·˚ β‰ÂÈ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‚ ΢ÌÓÈ ÊËÁÌË ÔÓ‰˙ÂÏ ·ËÁÌÂÒ‡ ˜ËÒÚËÚ ‡ÛÛ, ˜ËÒÚËÚ Ë

телефон:

Tel. (718) 234-2511 Fax. (718) 234-2609

EB Employment agency Ô‰·„‡ÂÚ ‡·ÓÚ˚ ‚ ˛ˉ˘ÂÒÍËı ÓÙËÒ‡ı ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË: attorneys, paralegals, legal assistants, clerks, receptionists. êÂÁ˛Ï - ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú ËÎË Ù‡ÍÒÛ. ebjobs@yahoo.com. íel.(818) 599-9779, fax (818) 548-8308 25-28

НЕДВИЖИМОСТЬ äÛÔβ Í‚‡ÚËÛ ‚ åÓÒÍ‚Â, äË‚Â, ãÂÌËÌ„‡‰Â, é‰ÂÒÒ ËÎË ‰Û„Ëı „ÓÓ‰‡ı Ò ‡Ò˜ÂÚÓÏ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡Ú‡ı ÄÏÂËÍË. (415) 244-9917 äÛÔβ Í‚‡ÚËÛ ‚ åÓÒÍ‚Â Ò Ô‰ÓÔ·ÚÓÈ ‚ β·ÓÈ ÙÓÏ ‚ ëòÄ. (415) 724-9906 ëêéóçé ÔÓ‰‡˛ Í‚‡ÚËÛ ‚ ÅÓ΄‡ËË. 27,000 euro. çÓ‚˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ì‡ ÍÛÓÚÂ, ëÓÎ̘Ì˚È ·Â„, ‚ÓÁΠ‡Í‚‡Ô‡͇. èÓ‰Ó·Ì (718) 332-7510 12-20 ê‡ÈÒÍËÈ Û„ÓÎÓÍ ‚ North Carolina. èÓ‰‡˛ÚÒfl Û˜‡ÒÚÍË 155K Ë ÌÓ‚˚ ‰Óχ - 4.000 sq. ÓÚ $599,000. ÇËÌÓ„‡‰ÌËÍË, ÎÛ˜¯Ë ¯ÍÓÎ˚ ‚ ÒÚ‡ÌÂ. Tiger Wood Golf cours ‚ 5ÚË ÏËÌÛÚ‡ı. Close to everything.

èÓ‰‡ÂÚÒfl ‚ „ÓӉ í·ËÎËÒË, ‡ÈÓÌ ÑË„ÓÏË, ̇ ·ÂÂ„Û äÛ˚ 2-ÍÓÏ̇Ú̇fl Í‚‡ÚË‡ + 3-fl ÍÓÏ̇ڇÎÓ‰ÊËfl. (773) 262-1326 23-26 뉇ÂÚÒfl ÍÓÏ̇ڇ ‰Îfl ‰Â‚Û¯ÍË, $300, „ÓÓ‰ éχı‡, ¯Ú‡Ú ç·‡Ò͇. (402) 708-6723 24-25

ЗДОРОВЬЕ I and R Company. 㘷Ì˚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ËÁ êÓÒÒËË, Ö‚ÓÔ˚ Ë ÄÏÂËÍË. èËÌËχÂÏ Ë̉˂ˉۇθÌ˚ Á‡Í‡Á˚. Ç˚Ò˚·ÂÏ ‚Ó ‚Ò ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË. (718) 996-3752 86 Quentin Rd. Brooklyn, NY 11223

ЗНАКОМСТВА ÅêÄóçéÖ ÄÉÖçíëíÇé “JULIA”. ÅÓθ¯ÓÈ ‚˚·Ó ÊÂÌËıÓ‚ Ë Ì‚ÂÒÚ Î˛·Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. éÔ˚Ú̇fl Ò‚‡ı‡ ÛÒÚÓËÚ ‚‡¯Û ΢ÌÛ˛ ÊËÁ̸. (213) 590-3678 ꇷÓÚ‡˛ ‰Ó ÂÁÛθڇڇ. 13-20

РАЗНОЕ äÛÔβ ÍÓÎÎÂÍˆË˛ ÏÓÌÂÚ, χÓÍ ËÎË Ó‰ÂÌÓ‚ Ë Ï‰‡ÎÂÈ. (415) 724-9906 21-46

ÂÒÎË Ç˚ ÛÒÚ‡ÎË ÓÚ ÊËÁÌË Ì‡ ÌÂ΄‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, Á‚ÓÌËÚ ̇Ï.

416-368-7515 факс: 416-368-6099 372 Bay Street, Suite 300, Toronto, Canada, M5H2W9

www.WelcomeToCanada.com • visa@WelcomeToCanada

ɋɉɌɌɃɄɌɅɃɀ ɊɀɈɌɃɃ

ƕƈƏƕƈƟƍƕƐƍ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ

www.amigocheaptickets.com

“Серебряная таблетка” 23-26

ëíÄíìë постоянного ÜàíÖãü äÄçÄÑõ,

ɠɢɬɟɥɹɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢ Ʉɚɧɚɞɵ

(718) 616-1506 Full financing. Call (718) 446-9275

燯‡ ÙËχ ËÏÂÂÚ ‰ÂÒflÚËÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ íÓÓÌÚÓ. å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ·˚ÒÚÓ, ̇‰ÂÊÌÓ, ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ.

2225 65 Str, Brooklyn, NY 11204.

·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÎflÂÚ ‰Óχ, ·ËÁÌÂÒ˚ ÒÚ‡‚ËÚ Á‡ÒÎÓÌ èËÂÏ ‚ ÅÛÍÎËÌ Âʉ̂ÌÓ „‡‰‡ÂÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ, ÔÓ ÛÍÂ, ÔÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ Á‡ÔËÒË ÙÓÚÓ, ÔÓ ÍÌË„Â, ÔÓ Í‡Ú‡Ï í‡Ó Ò 8:00 a.m. ‰Ó 7:00 p.m. ê‡Á ‚ ÔÓ΄Ӊ‡ ÔËÂÏ ‚ å‡È‡ÏË ‰‡ÂÚ ‡ÏÛÎÂÚ˚ ̇ Ò˜‡ÒÚ¸Â

РАБОТА

ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸

å‡ÈaÏË — åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) ÓÚ $388 LJ¯ËÌ„ÚÓÌ — åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt)ÓÚ $348 óË͇„Ó — åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) ÓÚ $388 縲-âÓÍ — åÓÒÍ‚‡, äË‚ (rt) . . . . .ÓÚ $348 縲-âÓÍ — íÂθ-Ä‚Ë‚ (rt) . . . . . . . . .$620

˜ËÒÚËÚ Ë Î˜ËÚ ÊÂÎÛ‰ÓÍ Ë Í˯˜ÌËÍ

PBC - ”Электронный эректор” ÉÄêÄçíàêéÇÄççé ΘËÚ ÔÓÒÚ‡ÚËÚ Ë ‰. ÏÛÊÒÍËÂ Ë ÊÂÌÒÍË ·ÓÎÂÁÌË. (443) 527-6092

ꉇ͈ËË „‡ÁÂÚ˚ "Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚÂ"

íêÖÅìÖíëü ÜìêçÄãàëí ÇõèìëäÄûôàâ êÖÑÄäíéê êÂÁ˛Ï ÔËÒ˚·ڸ ÚÓθÍÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÓÈ Ì‡ ‡‰ÂÒ:

editor@vnsnews.com ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

êÖäãÄåçõï ÄÉÖçíéÇ èé ÇëÖå òíÄíÄå ïÓӯˠÛÒÎÓ‚Ëfl (212) 482-0303

ƊƖƙƙƚƈƕƖƊƓƍƕƐƍ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ

ǯȉǿȀǾǼ! ɬɟɥ: 1-314-994-1730 e-mail: socialhelp@mail.ru

ÇçàåÄçàû ÇëÖï åìÜóàç! Хотите ли вы испытать самый невероятный за всю вашу жизнь секс? Хотите ли вы ощутить радость от страсти и полного удовлетворения? Тогда вы должны попробовать фантастическое средство MPB/1000 — последнее достижение немецкой науки. MPB/1000 лучше, чем вайагра, потому что MPB/1000 — абсолютно безопасное средство для мужчин всех возрастов, не дающее никаких побочных эффектов и не взаимодействующее ни с какими принимаемыми вами лекарствами. Миллионы мужчин в Европе — а теперь и здесь — используют эти фантастические таблетки постоянно и потрясены, так как они действительно работают. Мы настолько уверены в том, что они сработают и для вас, что предлагаем вам испытать эти фантастические таблетки при гарантированном возврате денег в течение 60 дней. Вы можете только выиграть и не рискуете ничего потерять.

Торопитесь! Направляйте заказы с чеками и мани-ордерами по адресу:

100 Ú‡·ÎÂÚÓÍ 200 Ú‡·ÎÂÚÓÍ 300 Ú‡·ÎÂÚÓÍ

$30.00 $55.00 $75.00

ëèÖñàÄãúçéÖ èêÖÑãéÜÖçàÖ!! á‡Í‡Á ̇ ‚ÂÒ¸ „Ó‰ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ $240! ÇÒ ˆÂÌ˚ ‚Íβ˜‡˛Ú ÓÚÔ‡‚ÍÛ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÍÛ ‚ ëòÄ Ë ä‡Ì‡‰Û. ÇÒ Á‡Í‡Á˚, ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ Ì ÔÓÁ‰Ì 31 ‰Â͇·fl, ·Û‰ÛÚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡Ú¸Òfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ˆÂ̇Ï. á‡Í‡Á˚‚‡ÈÚ Ò„ӉÌfl Ë ˝ÍÓÌÓϸÚÂ!

è‡Á‰ÌÛÂÏ 40-ÎÂÚË ‡·ÓÚ˚ Ò ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎflÏË ‚ ëòÄ Ë ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ! International Dept. MP/X FDR Station, P.O.Box 1626 New York, NY, 10150

Г 100

ëçàåÄÖí:

á·ËÎÂÚ˚

ûêàÑàóÖëäÄü îàêåÄ Status Policy LTD.

MPB/1000

РИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НОГТЕЙ % ÉÄêÄçíàü àáãÖóÖçàü

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ç‡ÚÛ‡Î¸ÌÓe ÎÂ͇ÒÚ‚Ó! Ç˚Ò˚·ÂÚÒfl ‚ β·ÓÈ ¯Ú‡Ú

АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНО 1-917-803-1031 ã‚-ˆÂÎËÚÂθ


В НОВОМ СВЕТЕ

34

20—26 ˲Ìfl 2008

äÓÏÔ‡ÌËfl MoneyGram Ô‰·„‡ÂÚ Â˘Â ·ÓΠÌËÁÍË ڇËÙ˚ ̇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ ÔÂ‚Ӊ˚ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÔÂÏˇθÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ MoneyGram RewardsSM . èÓ„‡Ïχ ‚Íβ˜‡ÂÚ ‡ÒÒ˚ÎÍÛ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ۂ‰ÓÏÎÂÌËÈ «ì‚‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËË Ò‰ÒÚ‚» Ë ‚·-Ò‡ÈÚ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ÔÓ„‡ÏÏ ÎÓflθÌÓÒÚË. åËÌ̇ÔÓÎËÒ, åËÌÌÂÒÓÚ‡, 20 ˲Ìfl 2008 „Ó‰‡. ÂÏ ·Óθ¯Â ‰ÂÌ„ ‚˚ ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚÂ, ÚÂÏ ·Óθ¯Â ˝ÍÓÌÓÏËÚÂ! ùÚÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒΉÌÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÎÓflθÌÓÒÚË MoneyGram RewardsSM, ÍÓÚÓÛ˛ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ô‰ÒÚ‡‚Ë· ‰Îfl Ò‚ÓËı ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‚ ëòÄ ‚ 2008 „Ó‰Û. çÓ‚‡fl ÔÓ„‡Ïχ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ÒÍˉÍË ‰Ó 10% ‰Îfl ÍÎËÂÌÚÓ‚, ̇˷ÓΠ˜‡ÒÚÓ ÔÓθÁÛ˛˘ËıÒfl ÛÒÎÛ„‡ÏË ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÂ‚Ӊӂ MoneyGram, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú «ì‚‰ÓÏÎÂÌËÈ Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËË Ò‰ÒÚ‚» ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‰ÂÌÂÊÌ˚È ÔÂ‚Ӊ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ ÎˈÓÏ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌ Ô‰̇Á̇˜‡ÎÒfl. «èÓ„‡Ïχ MoneyGram Rewards ‡Á‡·Óڇ̇ ÒÔˆˇθÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ ÔÓÚ·ÌÓÒÚË Ì‡¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚, Ò͇Á‡Î‡ ç‡Ú‡ÎËfl íÂÏÌËÍÓ‚‡, ÒÔˆˇÎËÒÚ ÔÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„Û ÍÓÏÔ‡ÌËË MoneyGram ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ. å˚ ÓÔÓÒËÎË ÒÓÚÌË ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ Ë ˜‡ÒÚÓ ÒÎ˚¯‡ÎË ÏÌÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏËË fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÓΠÊ·ÌÌÓÈ, ˜ÂÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÔËÁÓ‚ ËÎË Ì‡ÍÓÔÎÂÌË ·ÓÌÛÒÌ˚ı Ó˜ÍÓ‚». í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ̇˜Ë̇fl Ò ÚÂÚ¸Â„Ó ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ‡, ҉·ÌÌÓ„Ó ‚ ͇ÎẨ‡ÌÓÏ „Ó‰Û, ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ MoneyGram Rewards ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÔÂ‚Ӊ‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔflÚËÔÓˆÂÌÚÌÛ˛ ÒÍˉÍÛ. ÖÒÎË ÍÎËÂÌÚ ÔÂ‚ÂÎ ‰Â̸„Ë ¯ÂÒÚ¸ Ë ·ÓΠ‡Á ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË Í‡ÎẨ‡ÌÓ-

ó

ЧЕМ БОЛЬШЕ - ТЕМ МЕНЬШЕ Ô·Ú˯¸ Á‡ ÔÂ‚Ӊ ‰ÂÌ„ „Ó „Ó‰‡, ÒÍˉ͇ ÔË ÒÓ‚Â¯ÂÌËË Í‡Ê‰Ó„Ó ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ‡ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ ‰Ó 10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ó‡ÒÚ¸˛ ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ MoneyGram Rewards fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÚ‡Ìˈ‡ Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ‚ àÌÚÂÌÂÚ - www.mymoneygram.com - „‰Â ÍÎËÂÌÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ÛÁ̇ڸ Ó Ò‚ÓËı ÒÍˉ͇ı, ËÁÏÂÌËÚ¸ ΢ÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ë Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó «ì‚‰ÓÏÎÂÌËfl Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËË Ò‰ÒÚ‚», ÍÓÚÓÓ ÔËÒ˚·ÂÚÒfl ÔÓÒΠÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓÎÛ˜‡ÚÂβ ÔÂ‚‰ÂÌÌ˚ı Ò‰ÒÚ‚. «ç‡¯ËÏ ÍÎËÂÌÚ‡Ï Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ Ëı ‰Â̸„Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲. ç‡Ï ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÛÒÎÛ-

„‡ ”삉ÓÏÎÂÌËÂ Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËË Ò‰ÒÚ‚“ ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl Ú‡ÍÓÈ Ê ÔÓÔÛÎflÌÓÈ, Í‡Í Ë ÔÓ„‡Ïχ ˝ÍÓÌÓÏËË, - „Ó‚ÓËÚ ÅÂÌÚ ä‡ÚÂ (Brent Carter), ÏẨÊÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÎÓflθÌÓÒÚË MoneyGram. - ç‡¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚ flÒÌÓ ‚˚Ò͇Á‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓθÁÛ ˝ÚÓÈ ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ”ÔÂ‚Ӊ“ ÌÂθÁfl Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï, ÔÓ͇ Ì ·Û‰ÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ ËÏ ‰Â̸„Ë». ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ۉӷ̇ Â˘Â Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Í‡ÚӘ͇ Û˜‡ÒÚÌË͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ MoneyGram Rewards Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‚ÂÏfl ̇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÂ‚Ӊ‡, ‚‰¸ ËÌÙÓχˆËfl Ó ÍÎËÂÌÚ‡ı Rewards ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË

ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ÒflÍËÈ ‡Á, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÔÂ‚ӉflÚ Ò‰ÒÚ‚‡ - ‡ Á̇˜ËÚ, ËÏ Ì ÌÛÊÌÓ Á‡ÔÓÎÌflÚ¸ ÌË͇ÍËı ·Î‡ÌÍÓ‚. «ü Ô˄·¯‡˛ ‚ÒÂı ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‚ ëòÄ, ÍÓÚÓ˚ „ÛÎflÌÓ ÔÂ‚ӉflÚ ‰ÓÏÓÈ ‰Â̸„Ë, ÔÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ MoneyGram Rewards, - „Ó‚ÓËÚ íÂÏÌËÍÓ‚‡. lj¸ ·Î‡„Ó‰‡fl ÂÈ ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú ‚‡ÊÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÍÓÌÚÓÎfl, ˝ÍÓÌÓÏËË Ë ·ÓΠۉӷÌÓ„Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÂ‚Ӊӂ». èÓ„‡Ïχ MoneyGram Rewards Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ÏÂÒÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ˚ MoneySaver, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‡ÌÂÂ. ÇÒ ۘ‡ÒÚÌËÍË ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‡ÌÂÂ, ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÚ‡ÌÓ-

Oбразцы подарочных наборов и букетов

‚flÚÒfl Û˜‡ÒÚÌË͇ÏË ÌÓ‚ÓÈ Ë ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ͇ÚÓ˜ÍÛ MoneySaver ‰Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ͇ÚÓ˜ÍË Û˜‡ÒÚÌË͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ MoneyGram Rewards. óÚÓ·˚ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ͇ÚÓ˜ÍÛ ËÎË ÒÚ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓÒÂÚËÚ β·ÓÈ ÔÛÌÍÚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚÓ‚ MoneyGram, Á‡È‰ËÚ ̇ Ò‡ÈÚ www.mymoneygram.com ËÎË ÔÓÁ‚ÓÌËÚ 1-800-MoneyGram. ÑÎfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÔÓ„‡ÏÏ MoneyGram Rewards Ì Ú·ÛÂÚÒfl ‚ÒÚÛÔËÚÂθÌ˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚. «å˚ Ô·ÌËÛÂÏ ‡Ò¯ËËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ MoneyGram Rewards ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û, ˜ÚÓ·˚ ̇¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚ ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı Ú‡ÍÊ ÒÏÓ„ÎË ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‚ ‡Ï͇ı ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚», - Ò͇Á‡Î ä‡ÚÂ. MoneyGram International, Inc. ˝ÚÓ ÏËÓ‚ÓÈ ÎˉÂ ‚ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÛÒÎÛ„ ‚ ӷ·ÒÚË ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÂ‚Ӊӂ. ä ˜ËÒÎÛ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, ÓÚÌÓÒflÚÒfl ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â Ë ÔÓ˜ÚÓ‚˚ ÔÂ‚Ӊ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ¯ÂÌËfl ÔÓ Ó·‡·ÓÚÍ Ô·ÚÂÊÂÈ ‰Îfl ÙË̇ÌÒÓ‚˚ı Û˜ÂʉÂÌËÈ Ë Ë̉˂ˉۇθÌ˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚. ì MoneyGram ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ 150 000 ÔÛÌÍÚÓ‚ ÔËÂχ Ë ‚˚‰‡˜Ë Ô·ÚÂÊÂÈ ‚ 180 ÒÚ‡Ì‡ı Ë ÚÂËÚÓËflı. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓÒÂÚËÚ ҇ÈÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ www.moneygram.com.

ç‡Ú‡Î¸fl íÖåçàäéÇÄ. TÂÎÂÙÓÌ: (720) 568-8687 ntemnikova@moneygram.com

ДОСТАВКА ЦВЕТОВ, ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ, ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПОДАРКОВ И ПИСЕМ ПО РОССИИ, США И ВСЕМУ МИРУ Порадуйте ваших родных и любимых,друзей и партнеров прекрасным подарком от службы “ФЛАМИНГО”!

www.russianservice.com 1-877-747-6007 Ò 8 am ‰Ó 5 pm (ET)

ëèÖñàÄãúçõÖ áÄäÄáõ à ìëãìÉà

å˚ ÒÙÓÏËÛÂÏ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ËÏ ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚È Ì‡·Ó ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ Ê·Ì˲: Ô‡Ù˛ÏÂËfl, ÍÓÒÏÂÚË͇, ˝ÎÂÍÚÓÌË͇

ÑÎfl Á‡Í‡Á‡ ÔÓÒÂÚËÚ ̇¯ ‚·-Ò‡ÈÚ ËÎË áÇéçàíÖ ÅÖëèãÄíçé 24 ˜‡Ò‡ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ

1-888-689-4473 1-888-558-0535 Service network Flamingo is an exclusive service provided by Eleview International, INC. Address in USA: 7426 Alban Station Blvd. Ste.B-208, Springfield, VA 22150

5

%

ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÒÍˉÍË ËÒÔÓθÁÛÈÚ ̇ ‚·-Ò‡ÈÚ ËÎË ÛÔÓÏflÌËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ÔÓÏ-ÍÓ‰

NS

ëäàÑäÄ


20—26 ˲Ìfl 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

35

ëÂÍÒۇθÌÓÏÛ ‚ΘÂÌ˲ ÏÛʘËÌ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÒÓ‰Âʇ˘Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ ë, ‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ Ö ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ ÊÂÌÒÍËÈ Ó„‡ÌËÁÏ Í Á‡˜‡Ú˲. åÌÓ„Ë ÒÂÍÒۇθÌ˚ ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ÏÂÊ‰Û ÏÛʘË̇ÏË Ë ÊÂÌ˘Ë̇ÏË Ò„ӉÌfl ÒÔˆˇÎËÒÚ˚ Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ò… ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ. ç‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˆËÌ͇ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË ‰‡ÊÂ Í ËÏÔÓÚÂ̈ËË Ë ÔÓÒÚ‡ÚËÚÛ.

ÅìÑú áÑéêéÇ!

ãûÅéÇú ‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓÒΉÌËı ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ ÒÂÍÒÓÔ‡ÚÓÎÓ„Ë Ó·ÎÓÏ ‚ ÔÓÒÚÂÎË Û ÏÛʘËÌ Ò‚flÁ˚‚‡ÎË ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ò ÌÂ‚Ì˚Ï ÔÂÂ̇ÔflÊÂÌËÂÏ, ÔÎÓıÓÈ ˝ÍÓÎÓ„ËÂÈ Ë ‰‡ÊÂ… Ò ıÓÌ˘ÂÒÍÓÈ ÌÂı‚‡ÚÍÓÈ ‰ÂÌ„. éÙˈˇθ̇fl ωˈË̇ Ë Ò„ӉÌfl Ì ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÛÚ‚Âʉ‡Ú¸: “éÚ͇Á ÓÚ Î˛·‚Ë ‚ β·ÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‡‚ÌÓÒËÎÂÌ ÓÚ͇ÁÛ ÓÚ ÊËÁÌË ‚ÓÓ·˘Â”. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ ÙËÁËÓÎÓ„Ë „·‚Ì˚ÏË Ô˘Ë̇ÏË ÏÛÊÒÍÓÈ Ë ÊÂÌÒÍÓÈ Ù˄ˉÌÓÒÚË Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÒÚÂÒÒ˚, ÁÎÓÛÔÓÚ·ÎÂÌË ÒÔËÚÌ˚Ï, ÍÛÂÌËÂ Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÔËÚ‡ÌËÂ. í‡Í ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ Ë ‚‡˜-‰ËÂÚÓÎÓ„ Ä̉ÂÈ Å‡ÏËÌÓ‚. ë„ӉÌfl ÓÌ ‡ÒÒ͇ÊÂÚ Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ı, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı “‚ËÚ‡ÏËÌ˚ ÒÂÍÒ‡”.

ç

ëË̉ÓÏ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚË — ì‚˚, Ô‡‚˚ ÒÂÍÒÓÔ‡ÚÓÎÓ„Ë, Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰Â̸ ̇Á˚‚‡˛˘Ë “ÒË̉ÓÏ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚË” Ë “ÒË̉ÓÏ ÛÒÚ‡ÎÓÈ ‰ÓÏÓıÓÁflÈÍË” ‚ ˜ËÒΠÔ˘ËÌ ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËfl ÏÂÊ‰Û ÔÓ·ÏË, ÒÌËÊÂÌËfl ÒÂÍÒۇθÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Í‡Í ÏÛʘËÌ, Ú‡Í Ë ÊÂÌ˘ËÌ. çÓ ÂÒÚ¸ Ë ‰Û„Ë Ô˘ËÌ˚. Ç fl‰Û Ò‡Ï˚ı ‚‡ÊÌ˚ı — ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ “·˚ÒÚÓ” ÔËÚ‡ÌËÂ, ‰‡ Â˘Â Ì‡ ıÓ‰Û. ïÓÚfl, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‚ÁÓÒÎ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÓÎÂÌ Ò‡Ï ‚˚·Ë‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ËÁ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‡ ÓÚ ˜Â„Ó ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl. óÂÏ ÔËÚ‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÂÒÎË Ì ÄÔÓÎÎÓÌÓÏ, ÚÓ ÙËÁ˘ÂÒÍË Á‰ÓÓ‚˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó, ÍÓ̘ÌÓ, ̇‰Ó

çÖ äÄêíéòäÄ ç‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚ ‡ˆËÓÌ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ˆËÌÍ, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ËÏÔÓÚÂ̈ËË

·˚ Á̇ڸ, ͇͇fl ‰‡ Ô‡‚Ëθ̇fl, ‡ ͇ÍÓÈ ÎÛ˜¯Â ËÁ·Â„‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ӷ·ʇڸÒfl ‚ ÔÓÒÚÂÎË. ç‡ á‡Ô‡‰Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˆÂ·fl ÚÂÓËfl, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ „·‚Ì˚ı Ô˘ËÌ Ì ÚÓθÍÓ ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ÏÂÊ‰Û ÏÛʘË̇ÏË Ë ÊÂÌ˘Ë̇ÏË, ÌÓ Ë ÒÂÍÒۇθÌ˚ı ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl „ËÔÓ„ÎËÍÂÏËfl — ÂÁÍÓ ÒÌËÊÂÌË ÒÓ‰ÂʇÌËfl Ò‡ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë. óÚÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÔË Á‡·Ó΂‡ÌËflı ÊÂÎÂÁ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÂÍˆËË Ë Ô˜ÂÌË. èÓ‰Ó·Ì˚ ÍÓη‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ Ì ÚÓθÍÓ ‡Á‰‡ÊËÚÂθÌÓÒÚË, ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓÈ ËÒÚÓ˘ÂÌÌÓÒÚË, ‰ÂÔÂÒÒËË, ÌÓ Ë ÒÌËÊÂÌËfl ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‚ΘÂÌËfl. àı ÓÔÔÓÌÂÌÚ˚, ̇ÔÓÚË‚, Û·ÂʉÂÌ˚, ˜ÚÓ Ó„‡ÌËÁÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ Û„Î‚Ӊ‡ÏË. à ˜ÂÏ ·Óθ¯Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÚ·ÎflÂÚ ÔˢË, ÒÓ‰Âʇ˘ÂÈ Û„Î‚Ӊ˚, ÚÂÏ ·Óθ¯Â Ú·ÛÂÚÒfl ËÌÒÛÎË̇ ‰Îfl  ÔÂÂ‡·ÓÚÍË. ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁχ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ì ·ÂÁ„‡Ì˘Ì˚. éÚÒ˛‰‡ — „ËÔÂ„ÎËÍÂÏËfl, ÍÓÚÓ‡fl ‚ÓÁÏÓÊ̇ Ë ÔË ÒËθÌ˚ı ˝ÏÓˆËÓ̇θÌ˚ı ̇ÔflÊÂÌËflı, ÔË Ò‡ı‡ÌÓÏ ‰Ë‡·ÂÚÂ. à ÚÓÊ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÒÌËÊÂÌËfl

ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‚ΘÂÌËfl. ÑÎfl ÚÂı, ÍÚÓ ıÓÚÂÎ ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÎË ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÒÂÍÒۇθÌÛ˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, ‰ËÂÚÓÎÓ„Ë Ô‰·„‡˛Ú ̇·Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‚ ‡ˆËÓÌ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ˜ÚÓ·˚ Ôˢ‡ Í‡Í ‡Á ·˚· ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ Ë Ì ËÁÎ˯ÌÂÈ ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓÚ·ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁχ.

“ÇËÚ‡ÏËÌ˚ ÒÂÍÒ‡” — ̇ ͇ʉ˚È ‰Â̸ ë‚Ó‰ Ô‡‚ËÎ, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È ‰ËÂÚÓÎÓ„‡ÏË ‰Îfl ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËfl Ó„‡ÌËÁχ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÒÂÍÒۇθÌÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl. Ö¯¸ÚÂ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·Óθ¯Â Ò‚ÂÊËı ÙÛÍÚÓ‚ Ë Ó‚Ó˘ÂÈ. ä‡Ê‰˚È ‰Â̸ Ò˙‰‡ÈÚÂ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ Ó‰ËÌ ÙÛÍÚ ËÎË Ó‚Ó˘, ÒÓ‰Âʇ˘ËÈ ‚ËÚ‡ÏËÌ Ä (ÏÓÍÓ‚¸, ÔÂÒËÍË, ‡·ËÍÓÒ˚). Ä Â˘Â — χÒÎÓ ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ, ÒÏÂڇ̇, ¯ÔË̇Ú. à ÌÂÒÍÓθÍÓ ÙÛÍÚÓ‚ ËÎË Ó‚Ó˘ÂÈ, ·Ó„‡Ú˚ı ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ ë (‡ÔÂθÒËÌ˚, ÎËÏÓÌ˚, ÁÂÎÂ̸ Ë ‰.). é·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‚Íβ˜‡ÈÚ ‚ ‡ˆËÓÌ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÒÓ‰Âʇ˘Ë “‚Ë-

ÇãÄÑÖâíÖ ëÇéàå äìëéóäéå åÄçïùííÖçÄ ëÖÉéÑçü

Ú‡ÏËÌ ÒÂÍÒ‡” Ö, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ·‡Ì‡Ì˚, ÔÓÏˉÓ˚, ÏÓÍÓ‚¸, Ô¯ÂÌ˘Ì˚ ÓÚÛ·Ë, ÒÂϘÍË, ÓÂıË, ‡ÒÚËÚÂθÌÓ χÒÎÓ, ʇÌÓÈ ıη, ÎÓÒÓÒ¸ Ë ‰Û„Ë ‰‡˚ ÏÓfl. ä‡Í ÏËÌËÏÛÏ Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ‰Â̸ ¯¸ÚÂ Ò‡Î‡Ú ËÁ ÁÂÎÂÌË. éÒÓ·Ó ÔÓ˜ÚÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï, ·Ó„‡Ú˚Ï ˆËÌÍÓÏ. ëÓ‰ÂÊËÚÒfl Ê ˆËÌÍ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ ·ÂÎÍÓ‚ÓÈ ÔˢÂ. ÖÒÎË ‚˚ Ó„‡Ì˘˂‡ÂÚ Ò·fl ‚ ·ÂÎ͇ı ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl, ÚÓ ·Óθ¯Â ¯¸Ú ÓÂıÓ‚, „ÓÓı‡, Ù‡ÒÓÎË, ˜Â˜Â‚ˈ˚, „Ë·Ó‚, ˜ÂÒÌÓ͇, ÂÔ˚, ÔÂÚÛ¯ÍË, ͇ÚÓÙÂÎfl, ÍÛÍÛÛÁ˚, ˆ‚ÂÚÌÓÈ Í‡ÔÛÒÚ˚. èÂÈÚ ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚È ÒÓÍ. àÁ ·ÂÎÍÓ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÓÚ‰‡ÈÚ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌË ˚·Â Ë ÍÛˈÂ, ‡ Ì ÏflÒÌ˚Ï ·Î˛‰‡Ï. é„‡Ì˘¸Ú ÛÔÓÚ·ÎÂÌË ÊËÌ˚ı ·Î˛‰. óÂÏ ÏÂ̸¯Â ÊËÓ‚ ·Û‰ÂÚ ‚ ‚‡¯ÂÏ ‡ˆËÓÌÂ, ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â ‰Îfl Ô‡ÚÌÂ¯Ë. ÉÓÚÓ‚¸Ú ÔË˘Û Ì‡ Ô‡Û, ‚‡ËÚÂ, Á‡ÔÂ͇ÈÚÂ, ÌÓ Ì ʇ¸ÚÂ. é„‡Ì˘¸Ú ÔÓÚ·ÎÂÌË flˈ Ë Ò˚‡. é„‡Ì˘¸ÚÂ, ‡ ¢ ÎÛ˜¯Â ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒÍβ˜ËÚ ÍÓÙÂËÌ, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ‚ ÍÓÙÂ Ë ÍÂÔÍÓÏ ˜‡Â.

ÄÎÍÓ„Óθ — Á‡ÍÎflÚ˚È ‚‡„ àÒÍβ˜ËÚ ËÎË Ó„‡Ì˘¸Ú ÔÓÚ·ÎÂÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl — ˝ÚÓ ‚‡„ ÒÂÍÒ‡ ‹1. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ÔÂ‰‡ÈÚÂ. ÖÒÚ¸ ÎÛ˜¯Â Ì·Óθ¯ËÏË ÔÓˆËflÏË ¯ÂÒÚ¸-‚ÓÒÂϸ ‡Á ‚ ‰Â̸ — ˝ÚÓ Ì ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ì‡Í‡ÔÎË‚‡Ú¸ ͇ÎÓËË. à ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ó˜Â̸ „ÓÎÓ‰Ì˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË ıÓÚËÚ ҷÓÒËÚ¸ Î˯ÌËÈ ‚ÂÒ. ç Á‡ÔË‚‡ÈÚ ÔË˘Û ‚Ó ‚ÂÏfl ‰˚, ˝ÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ ËÁ·Âʇڸ ÔÂ‰‡ÌËfl. ã˛·Û˛ ÊˉÍÓÒÚ¸ ÔÂÈÚ Á‡ ÔÓΘ‡Ò‡ ‰Ó Ë ˜ÂÂÁ ÔÓΘ‡Ò‡ ÔÓÒΠ‰˚. 낉ËÚ ‰Ó ÏËÌËÏÛχ ‡ÙËÌËÓ‚‡ÌÌ˚È Ò‡ı‡, Á‡ÏÂÌË‚ Â„Ó Ï‰ÓÏ. ë‡ı‡ ‰‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Í‡ÎÓËË, ‡ Ì ÔËÚ‡ÚÂθÌ˚ ‚¢ÂÒÚ‚‡. ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÏÂ̸¯Â ÒÓÎËÚ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â Ì ÒÓÎËÚ ÔˢÛ. Ç ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‚ˉ ÒÓθ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ‡ı, Ì „Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â ‰Ó·‡‚Îfl˛Ú Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚Ó ‚Ò ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ ه·˘Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ. ÖÒÎË Ê ‚˚ Ì ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ÒÓÎË, ÛÔÓÚ·ÎflÈÚ ÏÓÒÍÛ˛. Ä Â˘Â ÎÛ˜¯Â Á‡ÏÂÌËڠ ·Û˚ÏË ‚Ó‰ÓÓÒÎflÏË, ·Ó„‡Ú˚ÏË ÊÂÎÂÁÓÏ, ÈÓ‰ÓÏ Ë ‰Û„ËÏË ÏËÌÂ‡Î‡ÏË. ÇÍÛÒ ÒÓÎË ÏÓ„ÛÚ ÛÒÔ¯ÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ú‡ÍÊ Ú‡‚˚, ÒÔˆËË Ë ÎËÏÓÌÌ˚È ÒÓÍ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÔËÔ‡‚˚ Í ÌÂÒÓÎÂÌ˚Ï ·Î˛‰‡Ï. ᇂÚ‡Í‡ÈÚ ÔÎÓÚÌÓ (͇¯Ë, Ù‡ÒÓθ, ‰Û„Ë ·Î˛‰‡, ·Ó„‡Ú˚ ·ÂÎ͇ÏË), ˝ÚÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ ‚‡Ò ˝ÌÂ„ËÂÈ ‚ Ú˜ÂÌË ‚ÒÂ„Ó ‰Ìfl. ç ¯¸Ú Á‡Ò‡ı‡ÂÌÌ˚ı ÙÛÍÚÓ‚.

éÚ‰‡ÈÚ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌË ҂ÂÊËÏ ÙÛÍÚ‡Ï, ·Ó„‡Ú˚Ï ÍÎÂÚ˜‡ÚÍÓÈ. äËÒÎÓÏÓÎÓ˜Ì˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚: ÈÓ„ÛÚ, ÍÂÙË, ÍÛÏ˚Ò, ‡ˆË‰ÓÙËÎËÌ — ÔÓÎÂÁÌ ÏÓÎÓ͇. ÑÎfl ÛÒËÎÂÌËfl ‚ËÚ‡ÏËÌÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡ ‰Ó·‡‚¸Ú ‚ ÌËı ÔÓÓÒ¯Û˛ Ô¯ÂÌˈÛ. éÚ͇ÊËÚÂÒ¸ ÓÚ ‡ÙËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ — Ò‡ı‡‡, ıηÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ·ÂÎÓÈ ÏÛÍË. é„‡Ì˘¸Ú ÔÓÚ·ÎÂÌË ÍÓÌÒÂ‚Ó‚, „‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ò·‰ÍËı ̇ÔËÚÍÓ‚, ÒÓÎÂÌ˚ı ÓÂıÓ‚, ¯ÓÍÓ·‰‡, Ó·ËθÌÓ„Ó ‰ÂÒÂÚ‡, ÓÚ͇ÊËÚÂÒ¸ ÓÚ Ê‚‡ÚÂθÌÓÈ ÂÁËÌÍË, ÒÓ‰Âʇ˘ÂÈ Ò‡ı‡, ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó, ‰ÊÂÏÓ‚, ÊÂÎÂ, ‚‡Â̸fl, ÍÓ̉ËÚÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ, ʇÂÌ˚ı ÔËÓÊÍÓ‚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÓ Ò·‰ÍÓÈ Ì‡˜ËÌÍÓÈ.

èÓÒÚ‡ÚËÚ Ì ÔÓÒÚËÚ — Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÙË·ÍÚËÍË ıÓÓ¯Ë Ò‚ÂÊ‚˚ʇÚ˚ ӂӢÌ˚ ÒÓÍË, ÔËÚ¸ ÍÓÚÓ˚ ÎÛ˜¯Â ÛÚÓÏ Ì‡ÚÓ˘‡Í Ë ÍÛÒ‡ÏË (7—10 ‰ÌÂÈ), ‡ Ì ‚ÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË. ç‡ÔËÏÂ, Òϯ˂‡Ú¸ ‚ ‡‚Ì˚ı ÔÓÔÓˆËflı ÏÓÍÓ‚Ì˚È ÒÓÍ Ë Í‡ÔÛÒÚÌ˚È; ËÎË ‚ ÏÓÍÓ‚Ì˚È ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÒÓÍ ¯ÔË̇ڇ; ÎË·Ó ‚ ÏÓÍÓ‚Ì˚È ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÒÓÍ Ò‚ÂÍÓθÌ˚È ËÎË Ó„Û˜Ì˚È (‚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË 3:1). Ä ÂÒÎË ÔÓÒÚ‡ÚËÚ ÛÊ ÒÎÛ˜ËÎÒfl, Ì ÔÓϯ‡ÂÚ „ÓÎÓ‰‡ÌË — ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÒÌflÚ¸ ÓÒÚÓ ÒÓÒÚÓflÌË Á‡‰ÂÊÍË ÏÓ˜ÂËÒÔÛÒ͇ÌËfl ËÁ-Á‡ Û‚Â΢ÂÌËfl ÊÂÎÂÁ˚. ÇÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‚Ó‰ËÚ 1—2-‰Ì‚Ì˚ „ÓÎÓ‰‡ÌËfl (2—3 ‡Á‡ ‚ ÏÂÒflˆ). çÓ ÌË͇ÍÓ „ÓÎÓ‰‡ÌË Ì ÔÓÏÓÊÂÚ, ÂÒÎË Ì ËÁÏÂÌËÚ¸ ÌÂÁ‰ÓÓ‚˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË ‚ ˆÂÎÓÏ. èÓÒÚ‡ÚËÚ Ì β·ËÚ ÓÒÚÓ„Ó Ë ÏflÒÌÓ„Ó. ç‡ Á‡‚Ú‡Í ÎÛ˜¯Â ÂÒÚ¸ ͇¯Ë, Ú‚ÓÓ„, Ú‚ÓÓÊÌ˚ Á‡ÔÂ͇ÌÍË, Ò‚ÂÊË ҇·Ú˚. ç‡ Ó·Â‰ ÏÓÊÌÓ ÏflÒÓ, ÎÛ˜¯Â — ÏÓÎÓ‰Û˛ ÚÂÎflÚËÌÛ ËÎË ·‡‡ÌËÌÛ, ÎË·Ó Ò‚ÂÊÛ˛ ˚·Û Ò Ó‚Ó˘‡ÏË. ìÊË̇ڸ Ê·ÚÂθÌÓ ·ÂÁ ÏflÒ‡. çÓ ÒΉËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ò˙‰‡Âχfl Ôˢ‡ ÒÓ‰Âʇ· ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚: ‚ËÚ‡ÏË̇ Ä — ÂÚËÌÓ· (ÏÓÍÓ‚¸, χÒÎÓ, ÒÏÂڇ̇, ¯ÔË̇Ú, ÔÂÒËÍË, ‡·ËÍÓÒ˚), ‚ËÚ‡ÏË̇ Ç (‰ÓÊÊË, Ô˜Â̸, flȈ‡, ÏÓÎÓÍÓ, χÒÎÓ), ‚ËÚ‡ÏË̇ Ö (ÔÓÓүˠԯÂÌ˘Ì˚Â Ë Ó‚ÒflÌ˚ ÁÂ̇, ÔÓ‰ÒÓÎ̘ÌÓ χÒÎÓ). é˜Â̸ ÔÓÎÂÁÌ˚ ҇·Ú˚ ËÁ ÎËÒڸ‚ Ë ÍÓÌÂÈ ÔÂÚÛ¯ÍË, ËÁ ·ÚÛ͇, ÒÂθ‰ÂÂfl; Ò˚‡fl, ‚‡Â̇fl Ë Í‚‡¯Â̇fl ͇ÔÛÒÚ‡, ˜ÂÒÌÓÍ, ÎÛÍ, ÙËÌËÍË. èË ıÓÌ˘ÂÒÍÓÈ ÙÓÏ êˆÂÔÚ: 2 ÒÚ. ÎÓÊÍË ÒÛıËı ÍÓÌÂÈ ÎÓÔÛı‡ ·Óθ¯Ó„Ó Á‡ÎËÚ¸ 0,5 Î ÍËÔfl˜ÂÌÓÈ ‚Ó‰˚, ‚‡ËÚ¸ 10 ÏËÌÛÚ Ì‡ Ò··ÓÏ Ó„ÌÂ, ̇ÒÚÓflÚ¸ 3 ˜‡Ò‡, Ôӈ‰ËÚ¸ Ë ÔËÚ¸ ÔÓ 1/3 Òڇ͇̇ 3—4 ‡Á‡ ‚ ‰Â̸ Á‡ 20—30 ÏËÌÛÚ ‰Ó ‰˚. äÒÚ‡ÚË, ˝ÚÓÚ ÓÚ‚‡ Ó͇Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÚË‚Ó‚ÓÒÔ‡ÎËÚÂθÌ˚È Ë ÔÓÚË‚ÓÓÔÛıÓ΂˚È ˝ÙÙÂÍÚ

ÄÎÂÍ҇̉‡ áàçéÇúÖÇÄ.

ùÎËÚÌÓ ùÒÍÓÚ Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó Ô˄·¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ı ‰Â‚Û¯ÂÍ ÓÚ 18 ‰Ó 27 ÎÂÚ ‰Îfl Ôӂ‰ÂÌËfl ‚ÂÏÂÌË Ò VIP ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı „ÓÒÚËÌˈ‡ı Ë ÂÁˉÂ̈Ëflı åiami. *** ç‡¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚ Ô·ÚflÚ ÓÚ $700 ‰Ó $1000 ‚ ˜‡Ò! ***

çÓ‚Ó ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó

Upper East-side Åìíàä-äéçÑé ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÒÚËÎÂ, ÚÓθÍÓ 3 Í‚‡ÚË˚ ̇ ͇ʉÓÏ ˝Ú‡ÊÂ Ò ·‡ÎÍÓ̇ÏË, ÚÂ‡ÒÓÈ Ì‡ Í˚¯Â Ë ÙËÚÌÂÒÒ-ˆÂÌÚÓÏ 1-ÍÓÏ̇ÚÌ˚ ͂-˚ ÓÚ $425,000 íéãúäé 5% 燘‡Î¸Ì˚È ‚ÁÌÓÒ

Chelsea äÓ̉Ó-ÒÚÛ‰Ëfl ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ‚ ‰‚Ûı ¯‡„‡ı ÓÚ ÏÂÚÓ ‚ ˆÂÌÚ óÂÎÒË ä‚‡ÚË‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡ ˛„ Ò ‚ˉÓÏ Ì‡ Ò‡‰, ·ÂÁ ¯Ûχ, Ò Ó˜Â̸ ÌËÁÍÓÈ ÓÔ·ÚÓÈ ‚ ÏÂÒflˆ. à‰Â‡Î¸Ì˚È ‚‡ˇÌÚ ‰Îfl ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl $459,000

•É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È Á‡‡·ÓÚÓÍ ÓÚ $20,000 ‰Ó $40,000 ‚ ÏÂÒflˆ. •éÔ·ڇ ̇΢Ì˚ÏË ÔÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚˚ÁÓ‚‡. •è‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ Ï‡¯ËÌÛ Ò ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ/Óı‡ÌÓÈ Ë ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËÂ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ÍÎËÂÌÚÛ •é·ÂÒÔ˜˂‡ÂÏ ÔÓÎÌÛ˛ ÍÓÌÙˉÂ̈ˇθÌÓÒÚ¸ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. •è‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ ÔÓÊË‚‡ÌË ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ˝ÍÒÍβÁË‚Ì˚ı (5 star) ÊËÎ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ å‡È‡ÏË.

çÓ‚˚È ÔÓÂÍÚ Financial District äÇÄêíàêõ-ãéîíõ Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÔÓÚÓÎ͇ÏË, ‚ˉÓÏ Ì‡ East River KÓ̉ÓÏËÌËÛÏ ä·ÒÒ‡ ã˛ÍÒ ÅÓθ¯Ë ëÚÛ‰ËË ÓÚ $530,000 1-ÍÓÏ̇ÚÌ˚ ͂-˚ ÓÚ $700,000

*** å˚ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÏ Ò ÛÒÒÍËÏË ÍÎËÂÌÚ‡ÏË! ***

çËÁÍË ÓÔ·Ú˚ ‚ ÏÂÒflˆ 燘‡Î¸Ì˚È ‚ÁÌÓÒ 10%

ᇠ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËÂÈ Á‚ÓÌËÚÂ: 917.664.6617

ᇠ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËÂÈ ÔÓÒÂÚËÚÂ:

(305) 494-8695

www.EliteMiamiEscorts.com e-mail: miamitemptation@mail.ru


В НОВОМ СВЕТЕ

36

1

ÑÊÂÒÒË͇ Äθ·‡ ÔÓÎۘ˷ ë·‚Û ÒÛ··ÓÚÛ, 7 ˲Ìfl, ÑÊÂÒÒË͇ Äθ·‡ Ӊ˷ ‰Â‚Ó˜ÍÛ. ÄÍÚËÒ‡ Ë Â ÒÛÔÛ„ ä˝¯ ìÓÂÌ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌË ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎËÒ¸ ‚ 2004 „Ó‰Û Ì‡ Ò˙ÂÏ͇ı ÙËθχ «î‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒ͇fl ˜ÂÚ‚Â͇», „‰Â Äθ·‡ Ë„‡Î‡ Ó‰ÌÛ ËÁ „·‚Ì˚ı ÓÎÂÈ, ‡ ìÓÂÌ ·˚Î ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ ÂÊËÒÒÂ‡, ̇Á‚‡ÎË ‰Ó˜ÍÛ éÌÓ å‡Ë (Honor Marie), ÚÓ ÂÒÚ¸ ë·‚ÓÈ å‡Ë. ùÚÓ ÌÂÓ·˚˜ÌÓ ËÏfl ÛÊ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ó‰Ó·ÂÌËÂ Û ‡Á΢Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ÔÓ ËÏÂ̇Ï, ÍÓÚÓ˚ ҘËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÌÓ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ ÔÓ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÒÛ‰¸·Û ‰Â‚Ó˜ÍË. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ·‡Ú‡ ÑÊÂÒÒËÍË, χÎ˚¯Í‡ Ó˜Â̸ ÔÓıÓʇ ̇ Ò‚Ó˛ χڸ: Ú Ê „·Á‡, Ú Ê ‚ÓÎÓÒ˚... ÖÏÛ ‚ÚÓËÚ Ë ÓÚˆ ÍËÌÓÁ‚ÂÁ‰˚, ÍÓÚÓ˚È Û‚ÂflÂÚ, ˜ÚÓ ÑÊÂÒÒË͇ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ‚˚„Îfl‰Â· ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ.

Ç

3

ÅÓÈ ÑÊÓ‰Ê ÒÔÓÂÚ ‰‚ÓÌË͇Ï

‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ ÅÓÈ ÑÊÓ‰Ê Á‡ ÎÓÊÌ˚È ‚˚ÁÓ‚ ÔÓÎˈËË Ë ı‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚ ·˚Î ÔË„Ó‚ÓÂÌ ÒÛ‰ÓÏ Í Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‡·ÓÚ‡Ï, ÍÓÚÓ˚ Á‡Íβ˜‡ÎËÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ô‚ˆ Û·Ë‡Î ÏÛÒÓ ̇ ÛÎˈ‡ı 縲âÓ͇. ëÂȘ‡Ò ÔÓÔ-Á‚ÂÁ‰‡ ¯ËÎ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ó Ò‚ÓËı ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÓÎ΄‡ı Ë ‰‡Ú¸ ËÏ ·ÂÒÔ·ÚÌ˚È ÍÓ̈ÂÚ. «ùÚË Î˛‰Ë ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ ÍÓ ÏÌÂ Ò ·Óθ¯ÓÈ ‰Ó·ÓÚÓÈ Ë ÚÂÔÎÓÏ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ fl ‚ ˝ÚÓÏ ÌÛʉ‡ÎÒfl, — „Ó‚ÓËÚ ÑÊÓ‰Ê. — à ÏÌ ıÓ˜ÂÚÒfl Ôӷ·„Ó‰‡ËÚ¸ Ëı Á‡ ˝ÚÓ». Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌË ÏÛÁ˚͇ÌÚ‡ Á‡Ô·ÌËÓ‚‡ÌÓ Ì‡ 17 ‡‚„ÛÒÚ‡ — ‰Â̸, ÍÓ„‰‡ ‡·ÓÚÌËÍË ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÔÓ Û·ÓÍ ÏÛÒÓ‡ ÓÚϘ‡˛Ú Ò‚ÓÈ Ô‡Á‰ÌËÍ.

20—26 ˲Ìfl 2008

10 2

Á‡ Ôӯ‰¯Û˛ ̉Âβ

éÔ‡ ìËÌÙË За прошедший год телеведущая обогатилась на 275 миллионов долларов. Именно этот факт позволяет Опре пока лидировать в списке «Форбс», потому что рейтинг ее ток-шоу стал падать, а новое реалити-шоу «Большой подарок Опры» и вовсе провалилось. Но это не страшно, потому что сейчас Уинфри готовится открыть телеканал имени самой себя.

4

ÅËÎÎ å˛ÂÈ Месяц назад жена Билла Мюррея подала с ним на развод, обвинив актера в домашнем насилии, супружеской неверности и пристрастии к наркотикам. Однако выяснилось, что Дженнифер сама не ангел. Оказывается, в дом Мюрреев соседи неоднократно вызывали полицию, видя, как пьяная Дженнифер кричала на своих детей и даже поднимала на них руку.

5

Ñ

7

ëÄåõï éÅëìÜÑÄÖåõï áÇÖáÑ òéì-ÅàáçÖëÄ Ç ÖÇêéèÖ à ëòÄ

ç‡ÓÏË ä˝ÏÔ·ÂÎÎ Наоми Кэмпбелл, мечтающей стать матерью, была сделана операция, которая повысила шансы 38-летней супермодели забеременеть. Что именно это была за операция, Наоми не говорит, но признается, что готова даже пойти на искусственное оплодотворение и рожать ребенка без отца. Кэмпбелл уверена, что материнство в корне изменит ее жизнь и прежде всего умерит ее эмоции.

6

ÑÊ. ä. êÓÛÎËÌ„ В прошлый вторник на благотворительном аукционе был продан рассказ Дж.К.Роулинг, который сама писательница называет приквелом к «Гарри Поттеру». Рукопись всего на 800 слов ушла с молотка за 49 тысяч долларов. События в рассказе разворачиваются за три года до рождения Гарри и описывают, как Сириус Блэк и папа Гарри Джеймс сбежали от двух разгневанных полицейских при помощи магии.

8

íÓË ëÔÂÎÎËÌ„ Звезда сериала «Беверли Хиллз, 90210» и фильма «Очень страшное кино-2» Тори Спеллинг во второй раз стала мамой: 9 июня актриса родила девочку, которую назвала Стеллой. Тори и ее муж Дин Макдермотт растят также сына Лайама Аарона, появившегося на свет в марте прошлого года. У Дина также есть сын от предыдущего брака.

è‡Ï· Ä̉ÂÒÓÌ ÔÓ‰‡ÂÚ Ï‡¯ËÌÛ

9

ùÌÌ ï˝ÚÛ˝È Благотворительный фонд, принадлежащий бойфренду актрисы Энн Хэтуэй Раффаэло Фолльери и занимающийся вопросами вакцинации детей в странах третьего мира, находится под следствием. Налоговая служба США уверена, что Follieri Foundation не подал все нужные декларации. Однако звезде фильма «Дьявол носит Prada» следствие не грозит, так как Энн, бывшая членом правления фонда, некоторое время назад покинула совет директоров.

10

‰‡‚ÌÓ è‡Ï· Ä̉ÂÒÓÌ Á‡ÍÓ̘Ë· ÒÌËχڸÒfl ‚ ‡ÎËÚË-¯ÓÛ «è˝Ï: Ñ‚Ә͇ ̇ ҂ӷӉ». é‰ÌÛ ËÁ „·‚Ì˚ı ÓÎÂÈ ‚ ¯ÓÛ ËÒÔÓÎÌËÎ ‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ Dodge Viper, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒΠÒ˙ÂÏÓÍ ‡ÍÚËÒ ÔÓ‰‡ËÎË. é‰Ì‡ÍÓ Ä̉ÂÒÓÌ ¯Ë· ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó Ì‡ ‡Û͈ËÓÌ, ‡ ‚Ò ‚˚Û˜ÂÌÌ˚Â Ò ÔÓ‰‡ÊË ‰Â̸„Ë Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ «ã˛‰Ë Á‡ ˝Ú˘ÂÒÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÊË‚ÓÚÌ˚Ï», Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθÌˈÂÈ ÍÓÚÓÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÊ 15 ÎÂÚ. ä ÚÓÏÛ Ê ‡ÍÚËÒ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˝ÚÓÚ „ÓÌÓ˜Ì˚È ‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏ ‰Îfl Ò·fl, Ú‡Í Í‡Í Û‚ÂÂ̇, ˜ÚÓ Ó̇ ÔÎÓıÓÈ ‚Ó‰ËÚÂθ.

ç

ÑÊÂÌÌËÙÂ ãÓÔÂÒ Недавно родившая двойню Дженнифер Лопес решила помочь таким же, как она, молодым мамам сбросить лишний вес. Певица разрабатывает новую коллекцию спортивной одежды, прежде всего для занятий йогой и спортивными танцами. Джей Ло хочет, чтобы ее спортивные наряды были не только удобными, но и сексуальными и таким образом поднимали бы самооценку женщины.


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

èé ùíì ëíéêéçì ùäêÄçÄ

çÓ‚˚ ÙËθÏ˚: 20 - 27 ˲Ìfl Û˜ËÚÒfl ÚÓÏÛ, ˜ÂÏÛ Ì‡Û˜ËÚ¸ ÌËÍÚÓ Ì ÏÓÊÂÚ: ÚÓθÍÓ ÓÌ Ó‰ËÌ ÏÓÊÂÚ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÒÛ‰¸·Û.

Trumbo

Wanted 2008. ëòÄ. ÅÓ‚ËÍ. êÂÊËÒÒfi - íËÏÛ ÅÂÍχϷÂÚÓ‚. Ç ÓÎflı: ÑÊÂÈÏÒ å‡Íù‚ÓÈ, Ä̉ÊÂÎË̇ ÑÊÓÎË, åÓ„‡Ì îËχÌ, íÂÂÌÒ ëÚ‡ÏÔ, íÓÏ‡Ò äÂگχÌÌ, å‡Í ìÓÂÌ, Ñ˝‚ˉ é'ï‡‡, äËÒÚÂÌ ï˝È„Â, äËÒ è˝ÚÚ, ãÓ̇ ëÍÓÚÚ, чÚÓ Å‡ıÚ‡‰ÁÂ, äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ï‡·ÂÌÒÍËÈ. -ÎÂÚÌËÈ ì˝ÒÎË ÉË·ÒÓÌ ÍÓ„‰‡ÚÓ ·˚Î Ò‡Ï˚Ï Ì‰ӂÓθÌ˚Ï ÊËÁ̸˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ì‡ ÁÂÏÎÂ. ÅÓÒÒ Â„Ó ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÊÛËÎ, ‰Â‚ۯ͇ Ì ӷ‡˘‡Î‡ ̇ ÌÂ„Ó ‚ÌËχÌËfl, ÊËÁ̸ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ô‚‡˘‡Î‡Ò¸ ‚ ‡ÒÚËÚÂθÌÛ˛. ÇÒÂ Ë ÓÌ Ò‡Ï ·˚ÎË Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ÓÌ - ÎÛÁÂ. í‡Í ÔÓ‰ÓÎʇÎÓÒ¸ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÓÌ Ì ÔÓÁ̇ÍÓÏËÎÒfl Ò ÊÂÌ˘ËÌÓÈ ÔÓ ËÏÂÌË îÓÍÒ. é·‚ÓÓÊËÚÂθ̇fl îÓÍÒ Ô‰·„‡ÂÚ ì˝ÒÎË ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ "Å‡ÚÒÚ‚Ó" - Ú‡ÈÌÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó, ˜ÎÂÌ˚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓ„ÛÚ Ì‡Û˜ËÚ¸ „Ó, Í‡Í ÓÚÓÏÒÚËÚ¸ Á‡ ÒÏÂÚ¸ ÓÚˆ‡ Ë ‡Á·Û‰ËÚ¸ ÒÔfl˘Û˛ ‚ ÌÂÏ ÒËÎÛ. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÍÓ ÓÌ Ì‡˜Ë̇ÂÚ ÔÓÌËχڸ, ˜ÚÓ Â„Ó ÓÔ‡ÒÌ˚ ÒÓ˛ÁÌËÍË ÌÂ Ú‡Í ÔÓÒÚ˚, Í‡Í Í‡ÊÂÚÒfl. Ň·ÌÒËÛfl ÏÂÊ‰Û ÌÓ‚ÓÓ·ÂÚÂÌÌ˚Ï „ÂÓËÁÏÓÏ Ë Ê‡Ê‰ÓÈ ÏÂÒÚË, ì˝ÒÎË

25

ÏÓÊÌÓ, Ë Ò‰Â·Π·˚ ͇¸ÂÛ, ÂÒÎË ·˚ Ì ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ Ë ÔËÒÚ‡ÒÚËÂ Í ‡Á‡ÚÌ˚Ï Ë„‡Ï. éÌ ÔÂÂÍβ˜ËÎÒfl ̇ Ò͇˜ÍË Ë ÒÚ‡‡ÂÚÒfl ÒÍ˚Ú¸ Ò‚Ó˛ ÌÓ‚Û˛ ÒÚ‡ÒÚ¸ ÓÚ ÊÂÌ˚. íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÓÌ ÛÁ̇ÂÚ, ˜ÚÓ Â„Ó ÔÎÂÏflÌÌˈ‡ Äχ̉‡ Òڇ· ÔÓÒÚËÚÛÚÍÓÈ ‚ ã‡ÒÇ„‡ÒÂ, Ë ÓÌ, ‰‡‚ Á‡ÓÍ, ˜ÚÓ ·Óθ¯Â ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓ‰ÓȉÂÚ Í Ë„ÓÌÓÏ ÒÚÓÎÛ, ‰ÂÚ ÒÔ‡Ò‡Ú¸ ‰Â‚Û¯ÍÛ.

37

‡‰ÂÒ çïã. Ç ÙËθÏ ÂÒÚ¸ „ÂÌˇθÌ˚ ÏÓÏÂÌÚ˚. ç‡ÔËÏÂ ÔÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‡Ï˚Ï ÔÓÔÛÎflÌ˚Ï ÚÂÎÂÒÂˇÎÓÏ ‚ ÇËÌÌËÔ„ ·˚Î "óÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ͇ÌËÁÂ", ¯Â‰¯ËÈ 30 ÎÂÚ. ë˛ÊÂÚ Â„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÛʘË̇ ‚˚ÎÂÁ‡ÂÚ Ì‡ ͇ÌËÁ Ë ıÓ˜ÂÚ Ô˚„ÌÛÚ¸ ‚ÌËÁ, ‡ ÒÚ‡ۯ͇-χڸ ÓÚ„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚ Â„Ó, ÔË‚Ó‰fl ÊËÁÌÂÛÚ‚Âʉ‡˛˘Ë ‡„ÛÏÂÌÚ˚. Ç ÍÓ̈ ͇ʉÓÈ ÒÂËË ÏÛʘË̇ ¯‡ÂÚ ÊËÚ¸ Ë ÎÂÁÂÚ Ó·‡ÚÌÓ, ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ë‰ÂÚ ‡ÌÓÌÒ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÂËË, Í‡Í ÓÌ ÓÔflÚ¸ ıÓ˜ÂÚ Ô˚„ÌÛÚ¸.

Quid Pro Quo

My Winnipeg

To the Limit 2007. ÉÂχÌËfl. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. êÂÊËÒÒÂ - èÂÔ ÑÓÌÍ‚‡Ú. ÍÓÓÒÚÌÓ ‚ÓÒıÓʉÂÌËÂ Ò ÔÂÂÔ‡‰ÓÏ ‚˚ÒÓÚ˚ ·ÓΠ3000 Ï. ÄÎÂÍ҇̉ ïÛ·Â Ë Â„Ó ·‡Ú íÓÏ‡Ò ÛÌË͇θÌ˚ β‰Ë. éÚˆ ‚˚‚ÂÎ Ò˚ÌÓ‚ÂÈ ‚ „Ó˚, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ·˚ÎË ‰ÂÚ¸ÏË. ë ÚÂı ÔÓ Ò͇ÎÓ·Á‡ÌË ÒÚ‡ÎÓ ÒÚ‡ÒÚ¸˛ ÄÎÂÍ҇̉‡.

ë

Warsaw Bridge 2007. ëòÄ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. êÂÊËÒÒÂ˚ - èËÚÂ ùÒÍËÌ Ë ÑÊÓ˝Ì ÄÎÎÂÌ. Ç ÙËθÏ ۘ‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË: Å‡È‡Ì ÑÂÌÌÂıË, äËÍ Ñۄ·Ò, å‡ÈÍÎ Ñۄ·Ò, èÓθ ÑʇχÚÚË, ÑÓ̇θ‰ ë‡ÁÂÎẨ. ÚÓ ÙËÎ¸Ï Ó· ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ „ÓÎÎË‚Û‰ÒÍÓÏ ÒˆÂ̇ËÒÚ чÎÚÓÌ í‡Ï·Ó, ÍÓÚÓ˚È ‚Ó ‚ÂÏÂ̇ "ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚" Ì ËÏÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‡·ÓÚ‡Ú¸, Ú‡Í Í‡Í ·˚Î Á‡ÌÂÒÂÌ ‚ ˜ÂÌ˚ ÒÔËÒÍË. Ä ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË ÔÓÎÛ˜ËÎ "éÒ͇" Á‡ ÒˆÂ̇ËÈ ÙËθχ "êËÏÒÍË ͇ÌËÍÛÎ˚".

ù

Finding Amanda 2008. ëòÄ. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - èËÚÂ íÓ·Ì. Ç ÓÎflı: ÑÊÂÌÌË ÅÎÓÌ, å˝ÚÚ¸˛ ÅÓ‰ÂËÍ, ù‰‚‡‰ ä‡Ì‚‡ÎÂ, èËÚÂ î‡ÒËÌÂÎÎË. ÂÓÈ ÙËθχ - ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚È ÒˆÂ̇ËÒÚ Ë ÔÓ‰˛ÒÂ. éÌ, ‚ÓÁ-

É

1990. àÒÔ‡ÌËfl. Ä‚‡Ì„‡‰. êÂÊËÒÒÂ - èÂÔ èÓÚ‡·Âη.

2007. ä‡Ì‡‰‡. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - É‡È å˝‰‰ËÌ. Ç ÓÎflı: чÒË îÂ, ùÌÌ ë˝‚Ë‰Ê, ùÏË ëÚ˛‡Ú, ãÛËÒ ç‰ʇÈÌ, ÅẨ‡Ì ä˝È‰. ÂÓÈ ÙËθχ ‰ÂÚ ‚ ÔÓÂÁ‰Â Ë ÔÓÍÎË̇ÂÚ Ò‚ÓÈ Ó‰ÌÓÈ ÇËÌÌËÔ„. éÒÌӂ̇fl ÔÂÚÂÌÁËfl Í „ÓÓ‰Û ÚÓ, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÊË‚ÂÚ Â„Ó Ï‡Ï‡. éÒڇθÌÓ ‚ ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËflı ÚÓÊ Ì ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÛÏËÎÂÌËfl: Ô‡Í ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó ‰Â‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÍÓÛÏÔËÓ‚‡ÌÌ˚ ÏÛÌˈËԇθÌ˚ ‚·ÒÚË ‚Á˚‚‡˛Ú ‰Ë̇ÏËÚÓÏ, ‚β·ÎÂÌÌ˚Â, „ÛÎfl˛˘Ë ÒÂ‰Ë ‚ÏÂÁ¯Ëı ‚ Îfi‰ ÏÂÚ‚˚ı ÎÓ¯‡‰ÂÈ, ÏÂÒÚÌ˚È Ï˝ ÛÌ˘ÚÓʇÂÚ ÍÛθÚÛÌÓ ̇ÒΉËÂ. åËÌÛÚ 20 ÙËθχ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÓ ËÌ‚ÂÍÚË‚‡Ï ‚

É

2008. ëòÄ. íËÎÎÂ. êÂÊËÒÒÂ - ä‡ÎÓÒ ÅÛÍÒ. Ç ÓÎflı: çËÍ ëÚ‡Î, ÇÂ‡ î‡ÏË„‡, ù¯ÎË ÄÚÍËÌÒÓÌ, ê˝È˜ÂÎ å˝ÚÚ¸˛Ò ÅνÍ, ÑËÎ‡Ì ÅÛÌÓ. ÈÁÂÍ, ÂÔÓÚÂ ̇ ̸˛-ÈÓÍÒÍÓÈ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË. äÓ„‰‡ ÂÏÛ ·˚ÎÓ ‚ÓÒÂϸ ÎÂÚ, Â„Ó Ï‡Ú¸ Ë ÓÚˆ ÔÓ„Ë·ÎË ‚ ‡‚ÚÓ͇ڇÒÚÓÙÂ, ‡ Ò‡Ï ÓÌ ÓÒÚ‡ÎÒfl ̇‚Ò„‰‡ ÔËÍÓ‚‡ÌÌ˚Ï Í ËÌ‚‡ÎˉÌÓÏÛ ÍÂÒÎÛ. çÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓ "Ñ‚Ìflfl ÍËÚ‡ÈÒ͇fl ‰Â‚Ә͇", Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‚ÔÓÎÌ Á‰ÓÓ‚˚ β‰Ë ÔÓ‰ÍÛÔ‡˛Ú ‰ÓÍÚÓÓ‚, ˜ÚÓ·˚ Ú ‡ÏÔÛÚËÓ‚‡ÎË ËÏ ÍÓ̘ÌÓÒÚË. ê‡ÒÒΉÛfl ËÌÙÓχˆË˛, ÄÈÁÂÍ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl Ò îÂÓÌÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ‚‚Ó‰ËÚ Â„Ó ‚ ÍÛ„ β‰ÂÈ, Ó·˙‰ÂÌÌ˚ı Ê·ÌËÂÏ ÒÚ‡Ú¸ ËÌ‚‡Îˉ‡ÏË.

Ä

ËÎ¸Ï Ó ÎËÚÂ‡ÚÓÂ, ̇ÔËÒ‡‚î ¯ÂÏ ÏÓÌÓ„‡Ù˲ "Warsaw Bridge". éÚ‰ÂθÌ˚ ҈ÂÌ˚ ÙËθχ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ò‚flÁ‡Ì˚, ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ÌÂÚ Ò ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ ÍÌË„Ë. àı Ò‚flÁ¸ - ‡ÒÒӈˇÚ˂̇fl Ë Ì ‰‡ÂÚ ÁËÚÂβ Íβ˜‡-ÔÓ‰Ò͇ÁÍË: β·ËÚÂÎË ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÓ„Ó ÍËÌÓ Ò‡ÏË ‡Á·ÂÛÚÒfl, ˜ÚÓ Í ˜ÂÏÛ.

ç‡Ú‡¯‡ òÄêõåéÇÄ.


В НОВОМ СВЕТЕ

ùäëäãûáàÇ

38

20—26 ˲Ìfl 2008

ç‡ ‚ÓÔÓÒ, Í‡Í ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ ÍËÌÓ Á‡ ÚÓ ‚ÂÏfl, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ‚ÂÎË ‚ ¯ÓÛ·ËÁÌÂÒÂ, ΄Ẩ‡Ì˚ ‡ÍÚÂ˚ 븲Á‡Ì ë‡‡Ì‰ÓÌ Ë ÑÊÓÌ ÉÛ‰Ï‡Ì Óڂ˜‡˛Ú: “íÂÔÂ¸ ÓÌÓ ÒÚÓËÚ 100 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓηÓ‚”. Ç Ó‰ÌÓÏ Ú‡ÍÓÏ ÍËÌÓ ÓÌË Ë Ò˚„‡ÎË — ‚ “ëÔˉË-„ÓÌ˘ËÍ” ·‡Ú¸Â‚ LJ˜Ó‚ÒÍË, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı ‚Ò ÓÊˉ‡ÎË ˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ “å‡Úˈ˚”, ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚ΢Ì˚È ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡ÚÚ‡ÍˆËÓÌ. Ç ˝ÍÒÍβÁË‚ÌÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛ ͇̇ÌÛÌ ÔÂϸÂ˚ “ëÔˉ˄ÓÌ˘Ë͇” ‡ÍÚÂ˚ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ ‡ÒÒ͇Á‡ÎË ‚Ò˛ Ô‡‚‰Û Ó ·‡Ú¸flı LJ˜Ó‚ÒÍË Ë ·‡Ú¸flı äÓ˝Ì‡ı, Ó Ò‚ÓËı ‰ÂÚflı Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÔËÒÚ‡ÒÚËflı.

НЕ ЗАРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ

“ã„ÍÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú˚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·Û‰Â¯¸ „·ÏÛÌ˚Ï”

븲Á‡Ì ë‡‡Ì‰ÓÌ: “ü – ‚ÓËÌ. à ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ËÏ ·˚·” ËÒÚÂ ÉۉχÌ, ‡·ÓÚ‡ Ò ·‡Ú¸flÏË äÓ˝Ì‡ÏË ÓÚ΢‡ÂÚÒfl ÓÚ ‡·ÓÚ˚ Ò ·‡Ú¸flÏË Ç‡˜Ó‚ÒÍË? ÑÊÓÌ ÉۉχÌ: ÇÒ ÓÌË ÓÚ΢Ì˚ ‡ÒÒ͇Á˜ËÍË, ÌÓ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛Ú Ò‚ÓË ËÒÚÓËË ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. ÇÒ ÓÌË ËÁÏÂÌËÎË ÍËÌÓ, ͇ʉ‡fl Ô‡‡ ·‡Ú¸Â‚ ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ. ì ÚÂı Ë Û ‰Û„Ëı ÓÒÓ·Ó ˜Û‚ÒÚ‚Ó ˛ÏÓ‡. (ÑÛχÂÚ.) çÂÚ, Ì ‚ËÊÛ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÈ ‡ÁÌˈ˚, ÒÓ ‚ÒÂÏË ÏÌ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸, ‡ Ú‡Í Í‡Í ·‡Ú¸Â‚ ‰‚Ó — ‡·ÓÚ‡Ú¸ ·˚ÎÓ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ËÌÚÂÂÒÌÂÂ, Ë „·‚ÌÓ — Á‡ Ú Ê ‰Â̸„Ë! (ëÏÂÂÚÒfl.) 븲Á‡Ì ë‡‡Ì‰ÓÌ: Ä äÓ˝Ì˚ Ë„‡ÎË ‚ ‚ˉÂÓË„˚ ‚ ÔÂÂ˚‚‡ı ÏÂÊ‰Û Ò˙ÂÏ͇ÏË “ÅÓθ¯Ó„Ó ã·ӂÒÍË”? Ñ.É.: (ëÏÂÂÚÒfl.) ùÚÓ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ·˚ÎÓ. çÓ ÒÂȘ‡Ò, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë Ë„‡˛Ú. — çÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‰‚‡ ÂÊËÒÒÂ‡ ̇ ÔÎÓ˘‡‰Í — ˝ÚÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ËÒÔ˚Ú‡ÌË ‰Îfl ‡ÍÚÂÓ‚, ‰‚ÓÈÌÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂ… ë.ë.: á̇ÂÚÂ, ã‡Ë äÓ˝Ì Í‡Í-ÚÓ ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl, ÔÓ˜ÂÏÛ ÊÛ̇ÎËÒÚ˚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú, Í‡Í ÓÌË Ô˯ÛÚ ÒˆÂ̇ËË ‚‰‚ÓÂÏ... — çÛ, ˝ÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÙËθχ, ‡ ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú ËÌÓ„‰‡… ë.ë.: ü ‰Ûχ˛, Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ô˯ÛÚ ‚ÏÂÒÚÂ, Ú‡Í Ë ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÓÚÓÏ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ… Ñ.É.: äÓ˝Ì˚, ̇ÔËÏÂ, ÚÓÊ Ô˯ÛÚ ‚ÏÂÒÚÂ, Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ô˯ÛÚ. ë.ë.: êÂÊËÒÒÛ‡ ÏÌ ‚ÓÓ·˘Â ͇ÊÂÚÒfl Ó˜Â̸ ËÌÚÂÂÒÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ. êÂÊËÒÒÂ ‚‰¸ Ó‰ÂÊËÏ Ë‰ÂÂÈ, ÌÓ ÔËÚÓÏ ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‰Ûχڸ Ó ‚ÂÏÂÌË: 9 ÛÚ‡ ËÎË 9 ‚˜Â‡, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‰Û·ÎË, Ò˙ÂÏÓ˜Ì˚ ˜‡Ò˚, Ë ‚ÂÒ¸ ÏË ‰Îfl ÌÂ„Ó Á‡Íβ˜ÂÌ ‚ ‡ÏÍÂ, Ó„‡Ì˘˂‡˛˘ÂÈ Í‡‰. åÂÌfl ÓÌË ËÌÓ„‰‡ ‰‡Ê ÚÂflÎË ËÁ ‚ˉÛ. êÂÊËÒÒÂ ‚Ò ‰ÓÎÊÂÌ ‰Âʇڸ ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ, ÌÓ ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ‰ÓÎÊÂÌ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Ú¸ ËÒÚÓ˲ Ë ÊËÚ¸ ÏÓÏÂÌÚÓÏ. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÚÛ‰Ì˘‡Ú¸ ÒÓ ‚ÒÂÏË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, Ò ‰Û„ÓÈ — ÌÂÒÚË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, ËÌÓ„‰‡ ‚ÂÒ¸ ‰Â̸ Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÓÚ‚ÂÚ‡ı “‰‡—ÌÂÚ”. ïÓÓ¯ËÈ ÂÊËÒÒÂ ÌË-

–å

ÍÓ„‰‡ Ì ÒÚ‡ÌÂÚ ‰‡‚ËÚ¸, ÓÌ ÔÓÌËχÂÚ, ˜ÚÓ ÔӢ ‚Ò Û·‰ËÚ¸ Ó·ÒÛʉÂÌËÂÏ. ÖÏÛ ÌÛÊÌÓ ÔËÌflÚ¸ ‚Ó ‚ÌËχÌË ÏÌÂÌË ÓÍÛʇ˛˘Ëı, ıÓÚfl ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÓÌ ÒÌËχÂÚ Ò‚Ó ÍËÌÓ, Ë ÚÓθÍÓ ÓÌ ÏÓÊÂÚ ¯ËÚ¸, ͇ÍËÏ ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ. Ñ.É.: ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ Ç‡˜Ó‚ÒÍË ‚Ò„‰‡ ‡„ËÛ˛Ú Ì‡ Ú‚ÓË ‚ÓÔÓÒ˚ ËÎË ÔÓÒ¸·˚ ÏÓÏÂÌڇθÌÓ… ë.ë.: ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÂÊËÒÒÂ˚ ˝Í¯Ì-ÙËθÏÓ‚ ˜‡ÒÚÓ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÔÓ‰˛ÒÂÓ‚. çÓ ‚ β·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò Î˛‰¸ÏË, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Ú˚ Ê˂¯¸ “̇ Ó‰ÌÓÈ ‚ÓÎÌ”, — ‚Ò„‰‡ ·Óθ¯‡fl Û‰‡˜‡. — 븲Á‡Ì, ÌÓ ‚‰¸ ‚‡Ï, ̇‚ÂÌÓÂ, Ô˯ÎÓÒ¸ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Á̇˜ËÚ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ‚·ÒÚ¸˛, — ‚‰¸ ‚˚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÎË ‰‚ÓËı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ… ë.ë.: ü — ‚ÓËÌ. à ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ËÏ ·˚·. ëÂȘ‡Ò Ó‰ËÌ ËÁ ÏÓËı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ ÒڇΠ‚Ó‰ËÚ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ, ıÓÚfl fl ÓÚÚfl„Ë‚‡Î‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Í‡Í Ïӄ·. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ 縲-âÓÍ Ú· Ì ÒÚÓËÚ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸Òfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÒÚÍË ‚˚Ô¸˛Ú ÔË‚‡ Ë ÔÓ‰ÛÚ Í‡Ú‡Ú¸Òfl, ÌÓ ÒÂȘ‡Ò Ï˚ ÊË‚ÂÏ ‚ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒÂ, ‡ Ú‡Ï ˝ÚÓ ‚ÂҸχ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ. çÓ ÓÌË Á̇˛Ú, ˜ÚÓ fl ·ÂÒÔÓÍÓ˛Ò¸, Ë Í‡Ê‰˚È ‡Á ӷ¢‡˛Ú ÏÌ Ì ÔËÚ¸ ÔË‚‡ Ë Ì „ÓÌflÚ¸. ê‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÓÚÔÛÒ͇ڸ ‰ÂÚÂÈ Ë Ò‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ò·fl ÓÚ Ê·ÌËfl ‚ÂÌÛÚ¸ Ëı Ó·‡ÚÌÓ Ë ÔÓÒ‡‰ËÚ¸ ÔÓ‰ Á‡ÏÓÍ. Ñ.É.: ч, fl Ì ıÓÚÂÎ ·˚, ˜ÚÓ·˚ ÏÓfl ‰Ó˜¸ ‡‰Ë ÓÎË ÔÓԇ· ‚ Ó‰ÌÛ ËÁ ÏÌÓ„Ëı „ÓÎÎË‚Û‰ÒÍËı ËÒÚÓËÈ ÔÓ ÔÓ‰˛ÒÂ‡! ë.ë.: ì ÑÊÓ̇ ÔÂÍ‡Ò̇fl ‰Ó˜¸, ڇ͇fl ËÒÚÓËfl ÂÈ Ì „ÓÁËÚ. çÓ, Á̇ÂÚÂ, ÒÌËχflÒ¸ ‚ ÍËÌÓ, fl ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ „ÓÚÓ‚Ë· Ò·fl Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÏÓË ‰ÂÚË ‚˚‡ÒÚÛÚ, Ë ÚÂÔÂ¸ ÏÌ ÔӢ ÓÚÔÛÒÚËÚ¸ Ëı ˉÚË Ò‚ÓÂÈ ‰ÓÓ„ÓÈ. — ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÏË Ì ҇ÏÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÏÂÒÚÓ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ, Òӄ·ÒËÚÂÒ¸? Ñ.É.: í‡Í ‚Ò„‰‡ ·˚ÎÓ, Ë Ò„ӉÌfl ÌË˜Â„Ó Ì ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸. ë.ë.: ùÚÓ ‚ÂÌÓ. ÖÒÚ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ô‡‚ËÎ, ÍÓÚÓ˚ Ï˚ ‚ÌÛ¯‡ÂÏ ‰ÂÚflÏ

Travel Rush Network - Лучшие цены - Заказывайте, не выходя из дома - Работаем по всему миру

www.travelrush.net www.travelrush.org www.travelrush.biz

 낇‰Â·Ì˚ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl ÉÓÒÚËÌˈ˚ äÛËÁ˚ á·ËÎÂÚ˚ ÄẨ‡ ‡‚ÚÓ Ë Ì ÚÓθÍÓ...

èÓ˜ÂÏÛ ÑÊÓÌ ÉÛ‰Ï‡Ì Ò·ËÎ ÛÒ˚? Ò ‡ÌÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡… ë.ë.: ì ÏÓÂÈ Ï‡Ï˚ ·˚ÎÓ ÒÚÓθÍÓ ‰ÂÚÂÈ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÂÈ ·˚ÎÓ ÓÒÓ·Ó Ì ‰Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl,  ÔËÒ͇ÁÍÓÈ ‚Ò„‰‡ ·˚ÎÓ: “ç ‚˚ıÓ‰Ë ‡ÌÓ Á‡ÏÛÊ”. ü Ô˚Ú‡˛Ò¸ ‚ β·ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò·fl ̇ ÏÂÒÚÓ ·ÂÌ͇, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl-ÚÓ ÂÒÚ¸ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú, ‡ Û ÌÂ„Ó Â˘Â ÌÂÚ, Ë fl Ô˚Ú‡˛Ò¸ ÔÓÌflÚ¸, ÏÓÊÂÚ ÎË ÓÌ ÓˆÂÌËÚ¸ ÒÚÂÔÂ̸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, Ì ӷ·‰‡fl ÏÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ. à fl ‚Ò„‰‡ ÔÓ‚ÚÓfl˛ ËÏ: “óÚÓ ·˚ ÌË ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, Ú˚ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ÏÌ”. — ë ÚÂı ÔÓ Í‡Í ‚˚ Ò˚„‡ÎË Ò‚Ó˛ ÔÂ‚Û˛ Óθ, ÔÓˆÂÒÒ Ò˙ÂÏÓÍ ÒËθÌÓ ËÁÏÂÌËÎÒfl, ÒÂȘ‡Ò, ̇ÔËÏÂ, ‚˚ ÒÌËχÎËÒ¸ ̇ ÙÓÌ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˝Í‡Ì‡, ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò·fl ÌÂÛ˛ÚÌÓ? ë.ë.: ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ì‡Ï ÌÂ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÒˆÂÌ Ì‡ ÙÓÌ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˝Í‡Ì‡ — ÒˆÂÌ˚ ‚ ‰ÓÏ ÒÌËχÎËÒ¸ ‚ Ô‡‚ËθÓÌÂ, „‰Â ·˚ÎË ‰ÂÍÓ‡ˆËË. Ñ.É.: à ‰‡Í‡ ‚ „ÓÒÚËÌˈ ÚÓÊ ÒÌËχ·Ҹ ·ÂÁ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˝Í‡Ì‡. — ÑÊÓÌ, ‡ ÛÒ˚ Û ‚‡Ò ‚ ͇‰ ̇ÒÚÓfl˘ËÂ? Ñ.É.: ч, ̇ÒÚÓfl˘ËÂ. è‡‚‰‡, ÍÛÚ˚Â? à Û ÏÂÌfl ‚Ò„‰‡ ·˚ÎÓ ˜ÚÓ ÔÓÍÛÚËÚ¸ ‚ ÏËÌÛÚ˚ ‚ÓÎÌÂÌËfl. èÂ‰ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂÏ ‰ÓÏÓÈ fl Ëı Ò·ËÎ, ÚÂÔÂ¸ ËÌÓ„‰‡ ʇβ. — Ç ÙËθÏ ˜ÎÂÌÓÏ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ·˚Î ¯ËÏÔ‡ÌÁÂ, Í‡Í ‚˚ Ò·fl Ò ÌËÏ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ? Ñ.É.: ë ÌËÏ Ï˚ ÔÓ‚ÂÎË ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Í ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ Ò ÍÂÏÎË·Ó ‰Û„ËÏ, ÌÓ ÓÌ ÒÓ‰ËÌflÎ Ì‡Ò ‚ÒÂı ‚ÏÂÒÚÂ, ÓÌ ‚ÂÎ Ò·fl Í‡Í Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ·ÂÌÓÍ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ̇¯Ëı ‰Ó΄Ëı ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÓÌ ÔÓ‰ÓÎʇΠÁ‡ÌËχڸÒfl Ò‚ÓËÏË ‰Â·ÏË, Ì ӷ‡˘‡fl ̇ Ì‡Ò ÌË͇ÍÓ„Ó ‚ÌËχÌËfl. ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ‰ÂÚË, ‚˚ ÔÓÌËχÂÚÂ, Ó ˜ÂÏ fl „Ó‚Ó˛. ë.ë.: íÓθÍÓ ÓÚıÓ‰fl ÓÚ ‰ÂÒÒËÓ‚˘Ë͇, ¯ËÏÔ‡ÌÁ ÚÛÚ Ê ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ̇¯ËÏ ÎÛ˜¯ËÏ ‰Û„ÓÏ. ç‡ ÔÎÓ˘‡‰Í ¯ËÏÔ‡ÌÁ ·˚ÎÓ ‰‚Ó — ÔÓÒÚ‡¯Â Ë ÔÓÏÓÎÓÊÂ, — ͇ʉ˚È Ë„‡Î Ò‚Ó˛ ÒˆÂÌÛ. í‡Í ‚ÓÚ ÚÓÚ, ÍÓÚÓ˚È

·˚Î ÔÓÏÓÎÓÊÂ, ÏÂÌfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓβ·ËÎ. çÓ, ˜ÂÒÚÌÓ Ò͇ÊÛ, ÏÌ ¢ Ì ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ̇ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ò ÍÂÏ-ÎË·Ó, ÍÚÓ ·˚Î ·˚ Ú‡Í Ê ÓÔ‡ÒÂÌ Ë ÒÂflÎ ‚ÓÍÛ„ Ò·fl Ú‡ÍË Ê ‡ÁÛ¯ÂÌËfl, Í‡Í ¯ËÏÔ‡ÌÁÂ. — èËÁ̇ڸÒfl, ˆ‚ÂÚ‡ ‚‡¯Â„Ó ‰Óχ ‚ ÙËθÏ ·˚ÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ÌÂÓ·˚˜Ì˚, Û ‚‡Ò Ì ‚ÓÁÌËÍÎÓ Ê·ÌËfl ҉·ڸ ÂÏÓÌÚ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‰ÓÏ ÔÓÒΠÒ˙ÂÏÓÍ? ë.ë.: ü ‚ÂÌÛ·Ҹ ‰ÓÏÓÈ ‚ flÍÓÊÂÎÚÓÏ Ô·ڸÂ. à, Ó͇Á‡‚¯ËÒ¸ ‰Óχ, fl Ì ÔÓÌfl·, Ó ˜ÂÏ fl ‰Ûχ·, ̇‰Â‚‡fl Ô·ڸ ڇÍÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. çËÍÓ„‰‡ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË, ‰‡Ê ‚ Ò‡ÏÓ ʇÍÓ ÎÂÚÓ, ÏÌ ‚ „ÓÎÓ‚Û Ì ÔËıÓ‰ËÎÓ ÍÛÔËÚ¸ flÍÓ-ÊÂÎÚÓ Ô·ڸÂ. (ëÏÂÂÚÒfl.) ü Ì ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ Û ÍÓ„Ó-ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Ê·ÌË ÊËÚ¸ ‚ ËÌÚÂ¸Â ڇÍËı flÍËı ˆ‚ÂÚÓ‚, Í‡Í ‚ ̇¯ÂÏ ÙËθÏÂ. Ç „ÓÒÚËÌÓÈ ÌÛÊÌÓ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸… Ñ.É.: Ä fl ·˚ ÒÏÓ„! — Ä ÔÎ‡Ú¸Â Ú‡Í Ë ÔÓÔ‡ÎÓ ËÎË ‚‡Ï Ô˯ÎÓÒ¸ Â„Ó ÔÓÌÓÒËÚ¸? ë.ë.: çÂÚ, Ê‰Û ÚÂÔÎÓÈ ÔÓ„Ó‰˚. — 븲Á‡Ì, Ó‰ÌÓ ‚ÂÏfl ‚˚ Ó˜Â̸ ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ÄÏÂËÍË, ‡ ÒÂȘ‡Ò? ë.ë.: ü ‰Ûχ˛, „·‚Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË Í‡Í ‡Á ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ „‡Ê‰‡Ì ÒÚ‡Ì˚ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Â. à ÂÒÎË Ú‡ÍËı β‰ÂÈ Ò˜ËÚ‡˛Ú ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË, fl Ì ÔÓÌËχ˛, ÔÓ˜ÂÏÛ. ü Ì β·Î˛ ÔÓËÁÌÓÒËÚ¸ ˜Ë, Ì ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ Ò·fl ÍÓÏÙÓÚÌÓ ‚ Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ÌÓ ËÌÓ„‰‡ ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÌÂÍÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ËÌÙÓχˆËË ÓÚ ÏÂÌfl Í‡Í ÓÚ „‡Ê‰‡ÌË̇ ÒÚ‡Ì˚ ÒÍ˚‚‡˛Ú, Ë fl Ëϲ Ô‡‚Ó ÒÔÓÒËÚ¸, ÍÚÓ Á‡ ˝ÚÓ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, Ë Á‡‰‡˛ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ Ò‚ÓÂÏÛ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Û. à fl ̇‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ Û ÏÓÂÈ ÒÂϸË, ÏÓËı ‰ÂÚÂÈ, ÏÓËı ÒÓÒ‰ÂÈ Ë ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂı ˝ÚÓ Ì ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Û‰Ë‚ÎÂÌËfl, ̇ӷÓÓÚ, ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ Ú‡Í ÊÂ. — í‡Í ÍÚÓ Ê ·Û‰ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ? ë.ë.: ç‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ é·‡Ï‡. åÌ ͇ÊÂÚÒfl, ËÁ ‚ÒÂı — ÓÌ ÎÛ˜¯ËÈ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Ë Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÏË Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ ÏÌÂÌË ÏË‡ Ó· ÄÏÂËÍ ‚ ÎÛ˜¯Û˛ ÒÚÓÓÌÛ.

— íÓ ÂÒÚ¸ ‚˚ Â„Ó ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÂ? ë.ë.: ч, Ë ÙË̇ÌÒÓ‚Ó Ë ÏÓ‡Î¸ÌÓ. à fl „ÓÚÓ‚‡ ÔÓ‰‰Âʇڸ Â„Ó ÔÛ·Î˘ÌÓ, ÂÒÎË ÓÌ ÏÂÌfl Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓÔÓÒËÚ, ÌÓ Ì Á̇˛, ·Û‰ÂÚ ˝ÚÓ ‰Îfl ÌÂ„Ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ËÎË Ì‰ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ. — Ç˚ ÒÌËχÎË ÙËÎ¸Ï ‚ ÉÂχÌËË, Í‡Í ‚‡Ï ‚ˉÂÎËÒ¸ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÌÓ‚ÓÒÚË ËÁ Ö‚ÓÔ˚? ë.ë.: Ä·ÒÓβÚÌÓ Ë̇˜Â. åÂÌfl ¯ÓÍËÓ‚‡ÎÓ, Í‡Í ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ χÒÒ-ωˇ ‚ ëòÄ. Ç Ö‚ÓÔ fl ÒÏÓÚ· ‚ÓÔÂÈÒÍË ÌÓ‚ÓÒÚË, ÇÇë ̇ÔËÏÂ, Ë ·˚· ¯ÓÍËÓ‚‡Ì‡ ۂˉÂÌÌ˚Ï. ü ‚ˉ·, ÒÍÓθÍÓ ÎÊË „Ó‚ÓflÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ˜ËÌÓ‚ÌËÍË, Ó ãË‚ËË Ì‡ÔËÏÂ. éÌË ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ ‚ÛÚ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛, Ë ˝ÚÓ ÒıÓ‰ËÚ ËÏ Ò ÛÍ. ü ıÓÚ· ·˚ Á̇ڸ, ÓÚÍÛ‰‡ ÓÌË ·ÂÛÚ ˝ÚËı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‰‡˛Ú Ò‚ÓË ÔÓ„ÌÓÁ˚ ̇ íÇ Ë ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ó¯Ë·‡˛ÚÒfl, ͇Í, ̇ÔËÏÂ, Ò ˝ÚÓÈ ‚ÓÈÌÓÈ. àÁ ÄÏÂËÍË Ï˚ Ì ‚ˉËÏ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÏË‡. ç‡ÔËÏÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ è‡‡„‚‡Â, Í‡Í Ú‡Ï ÔÓ¯ÎË ‚˚·Ó˚? lj¸ ˝ÚÓ Ó„ÓÏÌÓ ÒÓ·˚ÚËÂ, ‡ ‰Îfl Ì‡Ò Â„Ó Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. — ÑÊÓÌ, ‡ ‚˚ ˜ÚÓ ‰ÛχÂÚÂ? Ñ.É.: ÑÛχ˛, ˜ÚÓ fl ÒÎ˯ÍÓÏ ‰ÓÎ„Ó ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl ÔÓÎËÚËÍÓÈ. ëÂȘ‡Ò fl ÛÒڇΠÏÂÚ‡Ú¸Òfl ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó Í ‰Û„ÓÏÛ, ‚ÂËÚ¸ ӷ¢‡ÌËflÏ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÌËÍÓÏÛ Ì ‚Â˛. ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â β‰Ë Á‡·ÓÚËÎËÒ¸ Ó Ò‚ÓÂÈ ÂÔÛÚ‡ˆËË, ÒÂȘ‡Ò ˝ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ Á‡·˚ÚÓ, ̇ íÇ, ‚ ÊÛ̇·ı, „‡ÁÂÚ‡ı — ÒÔÎÓ¯ÌÓÈ „·ÏÛ. ç‡‰Â˛Ò¸, ÒÓ ÏÌÓÈ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ͇ Ì ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. í‡Í ˜ÚÓ ÌÂÚ, Ì ‚Â˛ ·Óθ¯Â ÌËÍÓÏÛ. — çÓ ‚‰¸ ‚ÓÚ ÒÂȘ‡Ò, Ò ÙËθÏÓÏ “ëÔˉË-„ÓÌ˘ËÍ”, ‚˚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‰Îfl Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÚÛ‰ËË, ˜ÂÏ Ì „·ÏÛ? ë.ë.: çÂθÁfl Á‡Â͇ڸÒfl ÓÚ ‡·ÓÚ˚ Ò Ó„ÓÏÌ˚ÏË ÒÚÛ‰ËflÏË. ÇÒ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒˆÂ̇Ëfl, ÓÚ ÚÓ„Ó, Ó ˜ÂÏ ÙËθÏ, Ë Í‡Í‡fl ‡ÁÌˈ‡, ·Óθ¯‡fl ÒÚÛ‰Ëfl Â„Ó ÒÌËχÂÚ ËÎË Ï‡ÎÂ̸͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl? ã„ÍÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú˚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·Û‰Â¯¸ „·ÏÛÌ˚Ï, ÔÓ͇ ˝ÚÓ„Ó Ì ҉·¯¸.

å‡Ëfl ÑÄÇíüç, ãÓ̉ÓÌ.


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

39

TM

èéÑèàòàíÖëú çÄ RUSSIANDIRECT ëÖÉéÑçü!

íå

ëڇ̉‡Ú̇fl ˆÂ̇ Ô‡ÍÂÚ‡ PREFFERRED CHOICE $32.99/ÏÂÒ. - ÒÍˉ͇ ÒÓ Ò˜ÂÚ‡ $13 ‚ ÏÂÒflˆ 12 ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓ‰fl‰ ÔÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÛÔÓ̇ = $19.99/ÏÂÒflˆ. í·ÛÂÚÒfl ‡ÍÚË‚‡ˆËfl β·Ó„Ó Ô‡ÍÂÚ‡ a la Carte WorldDirect. è‰ÎÓÊÂÌË ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‰Ó 23 ˲Ìfl 2008 „. Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl Ô·ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Ú·ÛÂÚÒfl Í‰ËÚ̇fl ͇Ú‡. íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚ Ú·ÛÂÚÒfl ‰Ó„Ó‚Ó Ó· ‡Ẩ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. ÄẨ̇fl Ô·ڇ $4.99/ÏÂÒ. Á‡ ‚ÚÓÓÈ Ë Í‡Ê‰˚È ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔËÂÏÌËÍ.

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÂ‚ËÒ‡ WorldDirect Ú·ÛÂÚ Ì‡Î˘Ëfl ÔÓ‰ÔËÒÍË Ì‡ Ô‡ÍÂÚ DIRECTV BASIC ($9.99/ÏÂÒflˆ) ËÎË Ì‡ β·ÓÈ ·‡ÁÓ‚˚È Ô‡ÍÂÚ DIRECTV ($29.99/‚ ÏÂÒflˆ Ë ‚˚¯Â)

$20 $20 - ÏÛÊ˜Ë $10 - - ‰Îfl ‚Ò Ì‡Ï ÒÚ‡ ‰ÂÚfl Âı Ê ¯Â 60 Ï Ì˘ËÌ

SALE ˆËË Ò óÂÏ ÒÎfl ÔË

ÒÏÓÚ ËÚÂ ‚ÒÂ

Ò Ì‡

ÓÎÛ Ú·

Ì ‡

Ö‚ÓÔ˚ ÔÓ ÙÛ ‡Ú‡ ÓÌ

Ú

åõ éíäêõíõ 7 ÑçÖâ Ç çÖÑÖãû ë 8 ìíêÄ Ñé 12 çéóà ÅÖëèãÄíçõâ èÄêäàçÉ

ä‰ËÚ̇fl ͇ÚӘ͇ Ì Ú·ÛÂÚÒfl ‚ å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒÂ Ë èÂÌÒË肇ÌËË. *èêÖÑãéÜÖçàÖ èé äêÖÑàíéÇÄçàû ëóÖíÄ/èêéÉêÄåå: ç‡Á‚‡ÌË Ô‰·„‡ÂÏÓ„Ó Ô‡ÍÂÚ‡ Ë ˆÂ̇: ëÂ‚ËÒÌ˚È Ô‡ÍÂÚ WorldDirect Ò Ô‡ÍÂÚÓÏ PREFERRED CHOICE* ($32.99/ÏÂÒflˆ). èÓÒΠ‡ÍÚË‚‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ DIRECTV Á‡Í‡Á˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÍÛÔÓÌ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl (ÓÌ ÔË·„‡ÂÚÒfl Í ÔÂ‚ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ DIRECTV, ÔÓÒ˚·ÂÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌ˚Ï ÔËÒ¸ÏÓÏ, ‡ ‚ ¯Ú‡Ú 縲-âÓÍ Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û ÔÓ‰‡‚ˆ‡), Ë ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl, Û͇Á‡ÌÌ˚ ̇ ·Î‡ÌÍÂ. ëÍˉ͇ ·Û‰ÂÚ ÔËÏÂÌÂ̇ ÚÓθÍÓ Í ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Ò˜ÂÚ‡Ï, Ì Ëϲ˘ËÏ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÔÓ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓÏÛ ÓÔ‰ÂÎÂÌ˲ DIRECTV. DIRECTV Ì Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ò ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ, ÛÚ‡˜ÂÌÌ˚Â, ÌÂ‡Á·Ó˜Ë‚Ó ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚Â, ÔÓ‚ÂʉÂÌÌ˚Â, ÌÂÔÓÎÌ˚Â, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ Ì ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ËÎË ÌÂÓÔ·˜ÂÌÌ˚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËfl.é„‡Ì˘ÂÌËÂ: Ó‰ËÌ ÍÛÔÓÌ Ì‡ ͇ʉ˚È Ò˜ÂÚ. Öëãà Ç íÖóÖçàÖ 12 èéëãÖÑéÇÄíÖãúçõï åÖëüñÖÇ (3 åÖëüñÄ Ñãü SHOWTIME/STARZ) áÄäÄáóàä çÖ ëÇüÜÖíëü ë DIRECTV ë èêéëúÅéâ àáåÖçàíú ìëãéÇàü èéÑèàëäà, íé ÇëÖ ìëãìÉà, çÄ äéíéêõÖ èéÑèàëÄãëü áÄäÄáóàä, ÅìÑìí ÄÇíéåÄíàóÖëäà èêéÑãÖçõ çÖ 13-â åÖëüñ (4-â åÖëüñ Ñãü SHOWTIME/STARZ) èé ÑÖâëíÇìûôàå çÄ íéí åéåÖçí íÄêàîÄå, ÇäãûóÄü ÄêÖçÑçìû èãÄíì $4.99/åÖë. çÄ Çíéêéâ à äÄÜÑõâ èéëãÖÑìûôàâ èêàÖåçàä. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı „ËÓ̇ı ˚Ì͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚/Ú‡ËÙ˚ ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl. í‡ËÙ˚ ̇ Ô‡ÍÂÚ˚ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ̇ ÒÚ‡Ìˈ directv.com/packages. ëËÒÚÂχ DIRECTV ËÏÂÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Í‡Ì‡Î‡Ï. åéåÖçíÄãúçÄü ëäàÑäÄ: ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÏÓÏÂÌڇθÌÓÈ ÒÍˉÍË Ì‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó Í·ÒÒ‡ Ú·ÛÂÚÒfl Ô‡ÍÂÚ CHOICE XTRA ÚÏ ($57.99/ÏÂÒ.) ËÎË ‚˚¯Â, Ô‡ÍÂÚ FAMILIAR ULTRA ÚÏ ËÎË ‚˚¯Â, Jadeworld ËÎË Î˛·ÓÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ô‡ÍÂÚ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÛ„, ‚Íβ˜‡˛˘ËÈ Ô‡ÍÂÚ PREFERRED CHOICE ÚÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË DIRECTV (ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ $32.99/ÏÂÒ.) ÑÎfl ‡Ẩ˚ ÛÒÎÛ„Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË Ú·ÛÂÚÒfl ÔÓ‰ÔËÒ͇ ̇ ÛÒÎÛ„Û ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ($5.99/ÏÂÒ.); ‰Îfl ‡Ẩ˚ ÛÒÎÛ„Ë ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË Ú·ÛÂÚÒfl ÓÔ·ڇ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÚÂ΂ˉÂÌ˲ ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË ($9.99/ÏÂÒ.) ìëíÄçéÇäÄ éÅéêìÑéÇÄçàü: ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ÓÔ·ڇ Á‡ ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. ÄêÖçÑÄ ëàëíÖåõ: í·ÛÂÚÒfl ÔÓ‰ÔËÒ͇ ̇ β·ÓÈ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡ÍÂÚÓ‚ ÔÓ„‡ÏÏ DIRECTV ($29.99/ÏÂÒ.) ÒÓÍÓÏ Ì‡ 18 ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓ‰fl‰ (24 ÏÂÒflˆ‡ ‰Îfl ÔËÂÏÌËÍÓ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó Í·ÒÒ‡) ËÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ô‡ÍÂÚ‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÛ„. çÖÇõèéãçÖçàÖ ÄäíàÇÄñàà ÇëÖÉé éÅéêìÑéÇÄçàü ëàëíÖåõ DIRECTV ëéÉãÄëçé èêàãéÜÖçàû èé ÄêÖçÑÖ éÅéêìÑéÇÄçàü åéÜÖí èéÇãÖóú áÄ ëéÅéâ òíêÄî Ç ëìååÖ $150 áÄ äÄÜÑõâ çÖÄäíàÇàêéÇÄççõâ èêàÖåçàä. èêà çÖëéÅãûÑÖçàà ÇÄåà íêÖÅéÇÄçàâ èé èêéÉêÄååÄå DIRECTV åéÜÖí ÇáàåÄíú èêéèéêñàéçÄãúçìû èãÄíì Ñé $480. èêàÖåçàäà ÇëÖÉÑÄ éëíÄûíëü ëéÅëíÇÖççéëíúû DIRECTV à ÑéãÜçõ Åõíú ÇéáÇêÄôÖçõ èêà èêÖäêÄôÖçàà éÅëãìÜàÇÄçàü, Ç èêéíàÇçéå ëãìóÄÖ åéÜÖí ÇáàåÄíúëü ÑéèéãçàíÖãúçÄü éèãÄíÄ. èéÑêéÅçéëíà ëå. çÄ ëÄâíÖ directv.com àãà áÇéçàíÖ èé çéåÖêì 1-800-DIRECTV. è‡ÍÂÚ˚ ÔÓ„‡ÏÏ, ˆÂÌ˚ Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ‚ β·Ó ‚ÂÏfl. ñÂÌ˚ ‰Îfl ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚. ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚. èÓÎÛ˜ÂÌË ԇÍÂÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ DIRECTV Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÑÓ„Ó‚ÓÓÏ DIRECTV Ò Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ, ÍÓÔËfl ÍÓÚÓÓ„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ̇ ÒÚ‡Ìˈ directv.com/legal Ë ÔË·„‡ÂÚÒfl Í ÔÂ‚ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ. ©2008 DIRECTV,Inc. DIRECTV Ë ÎÓ„ÓÚËÔ Cyclone Design, ‡ Ú‡ÍÊ Á̇ÍË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl WorldDirect fl‚Îfl˛ÚÒfl Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡Ì˚ÏË Á͇̇ÏË DIRECTV, Inc. ÇÒ ‰Û„Ë ÚÓ‚‡Ì˚ Á̇ÍË Ë Á̇ÍË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ò‚ÓËı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚·‰ÂθˆÂ‚.

Ç Ë˛

ÌÂ Û

1158 McDONALD AVENUE | www.sandoonyusa.com | 718.951.2000 718.951.9000


40

В НОВОМ СВЕТЕ åçÖçàÖ

20—26 ˲Ìfl 2008 èÂ‚‡fl ÔÓ„‡Ïχ: 11.00 ç‡ Á‡fl‰ÍÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÒ¸ 14.00 “ûÌ˚È ÔËÓÌÂ” — ÚÂÎÂÊÛ̇Π17.20 ì˜ËÚÂÒ¸ ڇ̈‚‡Ú¸. “LJθÒ-„‡‚ÓÚ” 17.50 äËÌÓÊÛ̇Π18.00 ç‡Ӊ̇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ Äη‡ÌËfl. Ç ÒÚ‡Ì‡ı ÒӈˇÎËÁχ 18.40 ãÂÌËÌ ‚Ò„‰‡ ÊË‚ÓÈ! 18.50 ç‡Ó‰Ì˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ. “ÇÂÎËÍË χÒÚÂ‡ ÇÓÁÓʉÂÌËfl”. íÂÎÂÊÛ̇Π“àÒÍÛÒÒÚ‚Ó” 20.30 éÔÂÂÚÚ‡ “ÄÍÛÎË̇”. îËθÏ-ÒÔÂÍÚ‡Íθ 22.40 èÓÒΉÌË ËÁ‚ÂÒÚËfl

ó‡ÒÚ¸ 2. äÚÓ ‚ËÌÓ‚‡Ú? ãÛ˜¯ËÈ ‰Û„

å˚ ÔÓ‰ÓÎʇÂÏ ÔÛ·ÎË͇ˆË˛ ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ËÒÒΉӂ‡ÌËfl. ë‰Â·ÌÌÓ ÓÚÍ˚ÚË ‚‡ÊÌ ÔÓÎËÚËÍË Ë ˝ÍÓÌÓÏËÍË. êÄëäêõíõ èêàóàçõ à åÖïÄçàáå éÅôÖëíÇÖççéâ ÑÖÉêÄÑÄñàà (Í‡Í ‚ êÓÒÒËË, Ú‡Í Ë ‚ ‰Û„Ëı ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı). ÖÒÎË ‰Â„‡‰‡ˆË˛ Ì ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ — ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ÍÓ̈. (èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. 燘‡ÎÓ ‚ #22,23,24). ÎÂÍ҇̉‡ å‡Í‰ÓÌÒÍÓ„Ó Û˜ËÎ ‚ÂÎËÍËÈ ÄËÒÚÓÚÂθ. ç‡ÒΉÌË͇ ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÂÒÚÓ· Û˜ËÎ ÔÓ˝Ú ÜÛÍÓ‚ÒÍËÈ. åËÚÓÙ‡ÌÛ¯ÍÛ Û˜ËÎ Á‡·ÛΉ˚„‡ äÛÚÂÈÍËÌ. íÂÔÂ¸ ‚ÒÂı — ÚÂ΂ËÁÓ. ÇÒÂı Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó — ÒÍÓÚÒÚ‚Û. ÑÎfl ÒÔ‡ÒÂÌËfl ̇ˆËË Ô‰·„‡ÂÚÒfl ‚‚ÂÒÚË ‚ ¯ÍÓ·ı ÛÓÍ Ô‡‚ÓÒ·‚Ëfl. ÇÓÓ·‡ÁËÚ ÊËÁ̸ ‚ ·Ó‰ÂÎÂ: ‡Á ‚ ̉Âβ 45 ÏËÌÛÚ — ÛÓÍ Ì‚ËÌÌÓÒÚË. ëËθÌÓ ÔÓÏÓÊÂÚ. ñË‚ËÎËÁ‡ˆËfl — ˝ÚÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÏÓ‡Î¸Ì˚ı Á‡ÔÂÚÓ‚ (ÓÌË ‚ Á‡ÍÓ̇ı, ‚ ÂÎË„ËË). ÅÂÁ ÌËı — ͇ڇÒÚÓÙ‡. ã˛‰Ë Ï˜ڇÎË (‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚ÌӘ͇) Ó ‰Â‚Ә͠ËÁ ıÓÓ¯ÂÈ ÒÂϸË. ç ËÁ ·Ó„‡ÚÓÈ, ‡ ËÁ ıÓÓ¯ÂÈ — ‚‡ÊÌÓ ·˚ÎÓ Ôӂ‰ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓ Ó̇ ̇·Î˛‰‡Î‡ Ë ‚ÔËڇ· Ò˚Áχ·. íÂÔÂ¸ ‰Â‚Ó˜ÍË Ì‡·Î˛‰‡˛Ú “ÑÓÏ-2”. éÌË ‡Á‚‡˘ÂÌ˚ ÔÂʉÂ, ˜ÂÏ ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓÌflÚ¸: ıÓÚflÚ ÓÌË ˝ÚÓ„Ó ËÎË ÌÂÚ. àı ‚ÒÂı ÓÚÓ‰Û ÔÓ„Ûʇ˛Ú ‚ ‰Â¸ÏÓ. çÂÍÓÚÓ˚ Ó‰ËÚÂÎË Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ „Ó‚ÓflÚ: “å˚ ‡Á¯‡ÂÏ ‰ÂÚflÏ ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÓθÍÓ ıÓӯˠÔÂ‰‡˜Ë”. çÂÍÓÚÓ˚ ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘Ë (ãÓ...Ú‡, å‡...ıÓ‚) Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ „Ó‚ÓflÚ: “å˚ ‰Â·ÂÏ ıÓÓ¯Û˛, ‰Ó·Û˛, ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ÔÂ‰‡˜Û”. Ç ˝ÎËÚÌÓÏ ·Ó‰ÂΠ‚Ò„‰‡ ıÓÓ¯ËÈ, ‰Ó·˚È, ڇ·ÌÚÎË‚˚È ÔˇÌËÒÚ Ë ıÓÓ¯ËÂ, ‰Ó·˚ ‰Â‚Û¯ÍË. ÑÂÎÓ Ì ‚ ÔÓÌÓ, ‡ ‚Ó ‚ÒÂÔÓÌË͇˛˘ÂÏ ÔÓÌÓ. èÓÌÓ„‡ÙËfl ·˚· ‚Ò„‰‡ — Ë ÒÚÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ë Ú˚Òfl˜Û. çÓ ÚÓθÍÓ ÚÂÔÂ¸ Ó̇ ÓÍÛÊË· ‰ÂÚÂÈ Ò ÔÂÎÂÌÓÍ. èÛ¯ÍËÌÒ͇fl í‡Ú¸fl̇ ÚÂÔÂ¸ Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó̇ ‚ „ÎÛ¯Ë, ‚ ‰Â‚ÌÂ Ò ÔÂÎÂÌÓÍ ÒÏÓÚËÚ “ÑÓÏ-2”. *** íÇ ‚ÎËflÂÚ Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ‰Û¯Û. íÂ, ÍÚÓ ÒÂ·Â Ë ‰ÂÚflÏ ‚˚·Ë‡˛Ú “ıÓӯˠÔÂ‰‡˜Ë”, ‰ÓÎÊÌ˚ Á̇ڸ: ÚÂ΂ËÁÓ (ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÓ‰ÂʇÌËfl) ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÙËÁËÓÎӄ˲. é˜Â̸ ‚‰ÌÓ. Ç üÔÓÌËË ‚˜ÂÓÏ 16 ‰Â͇·fl 1997 „Ó‰‡ ‚ ‡ÁÌ˚ı „ÓÓ‰‡ı ‰ÂÚË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÚ‡ÎË ·ËÚ¸Òfl ‚ ÒÛ‰ÓÓ„‡ı, Ô‡‰‡Ú¸, ÏÌÓ„Ëı ‚‡ÎÓ, Û ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÎÓÒ¸ ‰˚ı‡ÌËÂ. èÓÒÚ‡‰‡ÎÓ Ò‚˚¯Â 650 ‰ÂÚÂÈ. èËÔ‡‰ÍË Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ËÎË Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ

Ä

ÄÎÂÍ҇̉ åàçäàç

èéÑ ÇãÄëíúû åÄçúüäéÇ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÔÓÔÛÎflÌÓ„Ó ÏÛθÚÒÂˇ· “èÓÍÂÏÓÌ” (“ä‡χÌÌ˚ ÏÓÌÒÚ˚”). èˉfl ‚ Ò·fl, ‰ÂÚË ÛÚ‚Âʉ‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò·fl ÔÎÓıÓ, ÍÓ„‰‡ Û Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÂÒÓ̇ÊÂÈ ÏÛθÚÙËθχ ÒÚ‡ÎË ÌÂÒÚÂÔËÏÓ Ò‚Â͇ڸ „·Á‡. ëÔˆˇÎËÒÚ˚ ÓÔ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ Ï‡ÒÒÓ‚‡fl “ÔÒ‚‰Ó˝ÔËÎÂÔÒËfl” ·˚· ‚˚Á‚‡Ì‡ ÚÂ΂ˉÂÌËÂÏ. ïÛÒÚ‡ÎËÍ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó „·Á‡ ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ÙÓÏËÛÂÚÒfl Í ‚ÓÒ¸ÏË „Ó‰‡Ï. çÂÍÓÚÓ˚ ÓÙڇθÏÓÎÓ„Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ·ÂÌÍÛ ‚ÓÓ·˘Â ÔÓÚË‚ÓÔÓ͇Á‡ÌÓ ÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ (ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë Ú.‰.). äÓ„‰‡ ÒÏÓÚ˯¸ ̇ ˜ÚÓ-ÎË·Ó, „·Á‡ (ÔÓÏËÏÓ ‚ÓÎË) ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ÌÂÓ˘ÛÚËÏ˚ Ò͇˜ÍË, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ ҇Í͇‰˚. çÓχθÌÓ — ÓÚ 2 ‰Ó 5 ‚ ÒÂÍÛ̉Û. óËÒÎÓ Ò‡Í͇‰ ÔË ÚÂÎÂÔÓÒÏÓÚ ÂÁÍÓ ÒÌËʇÂÚÒfl. ä ÍÓÌˆÛ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ 15-ÏËÌÛÚÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡ „ÓÎÎË‚Û‰ÒÍÓ„Ó ¯ÓÛ Û ‚ÒÂı ËÒÔ˚ÚÛÂÏ˚ı ˜‡ÒÚÓÚ‡ Ò‡Í͇‰ ÒÌËÁË·Ҹ ‚ 10 ‡Á. ÑÓÍÚÓ ̇ÛÍ ê‡ÈÌÂ 臈·٠̇ÔË҇ΠÍÌË„Û “á‡ÒÚ˚‚¯ËÈ ‚Á„Îfl‰” — Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ íÇ Ò ÔÒËıËÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ò ÔÒËıËÍÓÈ ‰ÂÚÂÈ: “óÂÏ ·Óθ¯Â χÎÂ̸ÍË ‰ÂÚË ÒÏÓÚflÚ ÚÂ΂ËÁÓ, ÚÂÏ ˜‡˘Â Ë ÚflÊÂΠ‚ÓÁÌË͇˛˘ËÂ Û ÌËı ̇Û¯ÂÌËfl ˜Ë. íÂνÍ‡Ì ·ÎÓÍËÛÂÚ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌ˚ ڂÓ˜ÂÒÍË ˄˚ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ‰‚ËÊÂÌËfl. ùÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ‰ÂÙˈËÚÛ ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÙÛÌ͈ËÈ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡, ‡ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÔË ˝ÚÓÏ Ú‚Ó˜ÂÒÍË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Ù‡ÌÚ‡ÁËfl Ë ËÌÚÂÎÎÂÍÚ. ì˜ÂÌ˚ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛ˛Ú, ˜ÚÓ Û

ÇçàåÄçàÖ! ÉÓfl˘Ë ÔÛÚ‚ÍË

ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ Ë åÂÍÒË͇

www.tanyastravel.4mydeals.com

Быстро! надежно! Ö Ç ê é è A ! ! ! профессионально! D i s c o u n t Ì ‡ ‚ Ò Â Ú Û  ˚

äêìàáõ SPECIAL ÓÚ $499

Удача и успех ÄÇàÄÅàãÖíõ улыбнутся PASSPORT EXPRESS, VISAS всем, кто путешествует íÓθÍÓ Û Ì‡Ò Ò‡Ï˚ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ˆÂÌ˚ с нами! SPECIAL!!!

$50 CASH BACK on all packages

Tel-Aviv (non stop) e Hasvafe a d n a ce éÚÍ˚Ú˚ ni ip! 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ tr èËÌËχÂÏ ‚Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ ‚ˉ˚ Í‰ËÚÌ˚ı ͇Ú

TANYA’S VACATION TRAVEL (718) 677-1652

2922 Nostrand Ave & Kings Hwy E-mail: tanyastravel@msn.com

Ì˚̯ÌËı ‰ÂÚÂÈ ÒÓ ‚Ò ·Óθ¯ËÏ ÚÛ‰ÓÏ ÙÓÏËÛ˛ÚÒfl ÙÛÌ͈ËË ‰Îfl ‚ÓÒÔËflÚËfl ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ë ‚̯ÌËı ÒÓÒÚÓflÌËÈ — ÚÂÔ·, ‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl, ‰‚ËÊÂÌËfl, Ó·ÓÌflÌËÂ, ÓÒflÁ‡ÌËÂ Ë ‚ÍÛÒ. íÂ΂ˉÂÌË ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÔÓÎÌÓÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í ‡ÍÍÓÏÓ‰‡ˆË˛ „·Á. éˆÂÔÂÌÂÌË „·Á ÔÂ‰‡ÂÚÒfl ‚ÒÂÏÛ ÚÂÎÛ; ‰‡Ê ҇Ï˚ ÌÂÔÓÒ‰ÎË‚˚ ‰ÂÚ˯ÍË ˜‡Ò‡ÏË ÒˉflÚ ÔÂ‰ ÚÂ΂ËÁÓÓÏ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ. Ç‡˜Ë ̇Á˚‚‡˛Ú Ú‡ÍÓ ‰‚Ë„‡ÚÂθÌ˚Ï Á‡ÒÚÓÂÏ — ÌÓ ÔÓ·ÎÂχ Ì ‚ Ô‡ÒÒË‚ÌÓÒÚË ÏÛÒÍÛÎÓ‚, ‡ ‚ Ô‡ÒÒË‚ÌÓÒÚË ‚ÓÎË, ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÏÛÒÍÛ·ÏË. èÓËÒıÓ‰ËÚ ‡Ú‡Í‡ ̇ ‚ÓÎÂ‚Û˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â͇. àÏÂ˛Ú ÏÂÒÚÓ ÒÌËÊÂÌË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, Á‡ÒÚÓÈ ‚ÓÎË, ‡ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ë ‰Â„‡‰‡ˆËfl ΢ÌÓÒÚË. èÓÚÂÒÚËÓ‚‡‚ ÒÓÒÚÓflÌË ӷ˘Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÌÂψ‚, ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰‚ÂÒÚË Î‡ÍÓÌ˘Ì˚È ËÚÓ„: ˜ÂÏ ‰Óθ¯Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÏÓÚËÚ ÚÂ΂ËÁÓ, ÚÂÏ ÒÍÛ‰ÌÂÂ Â„Ó ÔÓÁ̇ÌËfl”. çÂψ͇fl ÚӘ̇fl ÒÚ‡ÚËÒÚË͇: “é·˙flÒÌËÚ¸ ̇ ÛÓÍ χÚÂχÚËÍË ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó ÚÂÓÂÏ˚ ÒÂȘ‡Ò ÌÂËÁÏÂËÏÓ ÚÛ‰ÌÂÂ, ˜ÂÏ 10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ú‡Í Í‡Í ÏÌÓ„Ë ¯ÍÓθÌËÍË Ì ÛÏÂ˛Ú Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓÒÚÂȯË Ï˚ÒÎËÚÂθÌ˚ ÓÔÂ‡ˆËË”. çÂψ͇fl èÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ-ÚÓ„Ó‚‡fl ԇ·ڇ ‰‚‡Ê‰˚ Ôӂ· Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ Ê ÚÂÒÚ (‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÌflÎÓ Û˜‡ÒÚË 740 ‰Ó·Ó‚ÓθˆÂ‚). ÑÓÎfl ÚÂı, ÍÚÓ ıÓÓ¯Ó ÛÏÂÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ÒÓÍ‡ÚË·Ҹ Á‡ 10 ÎÂÚ Ò 20,8% ‰Ó 11,2%. lj‚ÓÂ! äËڇȈ˚, Ù‡ÌˆÛÁ˚, flÔÓ̈˚, ‡ÏÂË͇̈˚, ÌÂψ˚… (Ì ÔÓÒÚÓ ‡ÁÌ˚Â, ‡ ÔÓÎflÌÓ ‡ÁÌ˚ ÔÓ ÍÛθÚÛÂ, ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û) — ‚ÒÂ, ÍÚÓ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÒfl ̇‰ ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÏ, ‚ËÌflÚ ÚÂ΂ˉÂÌËÂ. Ç‡˜Ë ÔËıÓ‰flÚ ‚ ÛʇÒ, ‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌ˘ËÍË — ‚ ‚ÓÒÚÓ„ (Ò‡ÏË ÓÚ Ò·fl). ìÒÔ¯Ì˚È ÂÍ·ÏÌ˚È ÂÊËÒÒÂ ëÂ„ÂÈ éÒËÔ¸flÌ (ÒÌflÎ ÓÎËÍË ‚ÒÂÏËÌÓ Á̇ÏÂÌËÚ˚ı ̇ÔËÚÍÓ‚, ¯ÓÍÓ·‰Ì˚ı ·‡ÚÓ̘ËÍÓ‚, ÍÓÒÏÂÚËÍË, ÍÛÔÌ˚ı ·‡ÌÍÓ‚) ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛: “ì ÏÂÌfl ‰‡Ê ‰ÂÚË ÒÏÓÚflÚ ÂÍ·ÏÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó̇ fl͇fl, ÏÛÁ˚͇ ‚Ò„‰‡ „ÓÏÍÓ. åÓÂÈ ‰Ó˜ÂË „Ó‰ Ë ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡, Ë Ó̇ Á‡ÒÚ˚‚‡ÂÚ ÔÂ‰ ÚÂ΂ËÁÓÓÏ Í‡Í Á‡‚ÓÓÊÂÌ̇fl. à fl Ú‡ÍÓÈ ÊÂ, ̇ ÏÂÌfl ‚Ò ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ. ü, Í‡Í ·ÂÌÓÍ, β·Î˛ ÏË ÔÓÚ·ÎÂÌËfl”. éÌ Î˛·ÛÂÚÒfl Ò‚ÓÂÈ „Ó‰Ó‚‡ÎÓÈ ‰Ó˜Â¸˛, Á‡ÒÚ˚‚¯ÂÈ ÔÂ‰ ÚÂ΂ËÁÓÓÏ. éÌ Ì ÒÎ˚¯‡Î Ë Ì ˜ËÚ‡Î Ó ‰Â„‡‰‡ˆËË Î˘ÌÓÒÚË. Ä ÂÒÎË ÒÎ˚-

¯‡Î, ÚÓ ÓÚχıÌÛÎÒfl. äÛÔÌÂȯËÈ ‚ ÏË ‡‚ÚÓËÚÂÚ ‚ ӷ·ÒÚË ‚ÎËflÌËfl ÚÂ΂ˉÂÌËfl ̇ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó å‡¯‡ÎÎ å‡Íβ˝Ì ‚ ‡ÁÌ˚ „Ó‰˚ ÔËÒ‡Î: “ÑËÚfl ÚÂ΂ˉÂÌËfl — ˝ÚÓ ËÌ‚‡Îˉ, ÍÓÚÓÓÏÛ Ì ÔÓÎÓÊÂÌ˚ ÔË‚Ë΄ËË” (1964 „.); “íÂ΂ˉÂÌË ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Í‡Í ãëÑ”; “Å˚ÎÓ ·˚ Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó, ÂÒÎË ‚ ÄÏÂËÍ Ì ·˚ÎÓ ·˚ ÚÂ΂ˉÂÌËfl ‚ÓÓ·˘Â” (1967 „.); “ÅÂÁÓÔ‡Ò̇fl ‰ÓÁ‡ ÚÂ΂ˉÂÌËfl ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ˜ÚÓ-ÚÓ ÓÍÓÎÓ ÌÛÎfl”; “íÂ΂ËÁÓ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁÛÂÚ ÏÛÒÍÛÎ˚ „·Á‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ‰ËÚfl ÚÂ΂ˉÂÌËfl Ì ÏÓÊÂÚ ˜ËÚ‡Ú¸. ùÚÓ Ì ÚÂÓËfl, ‡ Ù‡ÍÚ, ÍÓÚÓ˚È Ï˚ ÒÏÓ„ÎË Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ Ë ‰Ó͇Á‡Ú¸” (1977 „.). ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Û (‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÏÌÓ„ËÏ ËÁ ‚‡Ò, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË) ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÚÛ‰ÌÓ ÔËÁ̇ڸ Ô‡‚ÓÚÛ ˝ÚËı ‚Á„Îfl‰Ó‚. à·Ó ˝ÚÓ Á̇˜ËÚ ÔËÁ̇ڸ, ˜ÚÓ „Ó‰‡ÏË „Û·ËÎ Ò·fl Ë Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÂÒÎË ÔËÁ̇Î, — Á̇˜ËÚ, ‚Ӊ ·˚ ‰ÓÎÊÂÌ ÌÂωÎÂÌÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ôӂ‰ÂÌË (‡ Ì ʉ‡Ú¸, ÔÓ͇ ÏË ËÁÏÂÌËÚÒfl ‚ ÎÛ˜¯Û˛ ÒÚÓÓÌÛ).

äÓ„‰‡ ÎËÒ˘͇ ÔÓÒË·Ҹ Í Á‡È˜ËÍÛ ÔÂÂÌӘ‚‡Ú¸, Ó̇ ·˚· Û·ÂʉÂÌ̇fl ‚„ÂÚ‡ˇÌ͇ ê·ÂÌÓÍ ÍÓÔËÛÂÚ ‚ÁÓÒÎ˚ı, ÛÒ‚‡Ë‚‡ÂÚ „Ó‚Ó (‡ÍˆÂÌÚ), ÔÓ‚‡‰ÍË, ÔÓıÓ‰ÍÛ, Ó·˚˜‡Ë, χÌÂÛ ÂÒÚ¸, ËÌÚÓ̇ˆËË, ıÓÓ¯ËÂ Ë ‰ÛÌ˚ ÔË‚˚˜ÍË. äÛflÚ Ó‰ËÚÂÎË — Ë ÓÌ ÒÍÓ ‚ÒÂ„Ó Á‡ÍÛËÚ. à ÔÓÒÎӂˈ‡ ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÂÚ: “ü·ÎÓÍÓ ÓÚ fl·ÎÓÌË Ì‰‡ÎÂÍÓ Ô‡‰‡ÂÚ”. çÓ ÔÂʉ “fl·ÎÓÌfl” ÔÓ‰‡ÁÛÏ‚‡Î‡ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÓÚˆ‡. èÓÚÓÏ Û ÔÓ‰ÓÒÚ͇ ÔÓfl‚ÎflÎËÒ¸ ÍÛÏË˚: ˆËÍÓ‚˚ ·Óˆ˚, ‡ÚËÒÚ˚, Á̇ÏÂÌËÚ˚ ۘÂÌ˚Â, ‚ÂÎËÍË ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ — ‚ÒÂ, ÍÚÓ ÔÓθÁÓ‚‡ÎÒfl ÔÓ˜ÂÚÓÏ Ë ÛÒÔÂıÓÏ. ÑÓ íÇ ÓËÂÌÚËÓÏ ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·˚Î „ÂÓÈ, Ò‚flÚÓÈ, ÏÛ‰˚È, ‰Ó·˚È. éËÂÌÚ‡ˆËfl ̇ „ÂÓfl ÚflÌÂÚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚‚Âı. äÓ„‰‡ Ï˚ „Ó‚ÓËÏ “ÚÂ΂ˉÂÌË” — Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚‚Ë‰Û Ì‡¯Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ íÇ. ÇÓÁ¸ÏËÚ ‚ ÛÍË Ò„ӉÌfl¯Ì˛˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë Ò‡‚ÌËÚÂ: ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ó̇ ‚˚„Îfl‰Â· Ë̇˜Â. (èÛ·ÎËÍÛÂÏ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛, ·ÂÁ ÔÓÔÛÒÍÓ‚.) íÂ΂ˉÂÌË 22 ‡ÔÂÎfl 1958 „Ó‰‡

ÇÚÓ‡fl ÔÓ„‡Ïχ: 14.30 “ᇠÎÂÒ‡ÏË ‰ÂÏÛ˜ËÏË”. ëÔÂÍÚ‡Íθ ÅÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó íûᇠ18.45 ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ, “ÇÓ‚Ӊ‡”. éÔÂ‡ 20.00 å‡ÒÚÂ‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡. É·‚˚ ËÁ Óχ̇ Ä.íÓÎÒÚÓ„Ó “èÂÚ èÂ‚˚È” 20.45 “ëÓÔÂÌËÍË Á‡ ÛÎÂÏ”. ï/Ù. ÉÑê *** èÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‡ÁÌˈÛ? çËÍÓ„‰‡ Ë ÌË„‰Â ÔÓÒÚËÚÛÚ͇ Ì ·˚· Ó·‡ÁˆÓÏ ‰Îfl ÔÓ‰‡Ê‡ÌËfl. çËÍÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ۘËÎ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ÔÛ·Î˘ÌÓ ÒÓ‚ÓÍÛÔÎflÚ¸Òfl, ÔÓ͇ Ì ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ “ᇠÒÚÂÍÎÓÏ”. çËÁ ‚˚ÎÂÁ ̇‚Âı. Ä ÚÂ΂ËÁÓ — „·‚Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ, „·‚Ì˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ˝ÚÓ„Ó ÔÂ‚ÓÓÚ‡. ã˛‰Ë ÔÂÂÌËχ˛Ú Û ÚÂ΄ÂÓ‚ Ô˘ÂÒÍË, ÒÎӂ˜ÍË. èÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÚÂÏËÚÂθÌÓÂ, χÒÒÓ‚Ó (‚ ̇ˆËÓ̇θÌÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â) Ó·Û˜ÂÌËÂ. íÂ΂ËÁÓ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÂÏ ÒÚË‡Ú¸, ˜ÂÏ ·ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡‰ÂÚ¸, ˜ÂÏ Ì‡Ï‡Á‡Ú¸Òfl, ̇Ï˚ÎËÚ¸Òfl, ÔÓÔÛ‰ËÚ¸Òfl. Ä ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÔË˘Ë ÚÂ΂ËÁÓ Ô‰·„‡ÂÚ Ò·fl. ïÓÚËÚ ÔÓ˝ÁËË? ÉÛ·˚È, ̇„Î˚È, Ò ·‡Ì‰ËÚÒÍÓÈ ıËÔÎÓÈ ÓÚÚflÊÍÓÈ „ÓÎÓÒ: “íÓθÍÓ Ì‡ ̇¯ÂÏ Í‡Ì‡ÎÂ!! àÌÚËÏ̇fl ÊËÁ̸ ÄıχÚÓ‚ÓÈ!” Ä Á‡˜ÂÏ Ì‡Ï ËÌÚËÏ̇fl ÊËÁ̸ ÄıχÚÓ‚ÓÈ? ÖÒÎË Ï˚ β·ËÏ Â ÒÚËıË, ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÒÚ¸ Ì‡Ï ÓÚ‚‡ÚËÚÂθ̇. Ä ÂÒÎË Ì Á̇ÂÏ, ÍÚÓ ˝ÚÓ, ÚÓ Í‡ÍÓÂ Ì‡Ï ‰ÂÎÓ, ‚ ͇ÍÓÏ ‚ÂÍ ÊË· Ë Ò ÍÂÏ Òԇ·? …Ä ˜Â„Ó ÌÂθÁfl ÔÓ‰‡Ú¸, ÚÓ„Ó ‚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂÚÛ. ìÏ, ‰Ó·ÓÚ‡… Ëı ÌÂÚ Ì‡ ÔÓÎ͇ı. Ä ‡Á ÚÓ‚‡ Ì ÔÓ‰‡ÂÚÒfl — Á‡˜ÂÏ Ó ÌÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸, Á‡˜ÂÏ Ú‡ÚËÚ¸ ‰ÓÓ„Ó ‚ÂÏfl? çÂÚ ÚÓ‚‡‡ — ÌÂÚ ÂÍ·ÏÓ‰‡ÚÂÎfl — ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ ̇ íÇ. çÂÚ ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl Ò‡Ï˚ı ÎÛ˜¯Ëı ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËı ˜Û‚ÒÚ‚, Ë·Ó ÓÌË Ì ÔÓ‰‡˛ÚÒfl. *** íÇ ‚ÎËflÂÚ — ˝ÚÓ ‰Ó͇Á‡ÌÓ. ëÚ‡¯Ë ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚ÓÁÏÛ˘‡˛ÚÒfl „flÁ¸˛, ÔÓı‡·˘ËÌÓÈ, ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸˛. Ä ÏÓÎÓ‰Âʸ ÔÓÊËχÂÚ ÔΘ‡ÏË: ˜ÚÓ ÚÛÚ Ú‡ÍÓ„Ó? ëÚ‡¯Ë ‚˚ÓÒÎË ‚ ‰Û„ÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ. ÑÎfl ÌËı ÏÌÓ„Ó ̇ Ò„ӉÌfl¯ÌÂÏ íÇ — ÓÚ‚‡ÚËÚÂθÌÓ. Ä Ï·‰¯Ë ‚˚ÓÒÎË Ì‡ ˝ÚÓÏ íÇ. ùÚÓÚ ÍÓÏ (‰Ûıӂ̇fl Ôˢ‡) ‰Îfl ÌËı — ÌÓχ. íÂ΂ÎËflÌË ÂÒÚ¸, Ë ÓÌÓ ÚËÔ˘ÌÓ. ÇÒfl͇fl ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸ Ë ‡Á‚‡Ú Ôˉ‡˛ÚÒfl, ÔÂÂÒÚ‡˛Ú ‚ÓÁ·Ûʉ‡Ú¸, ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂ. à ÔÛÚ¸ ÔËÛ˜ÂÌÌ˚ı Í Ú‡ÍËÏ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËflÏ, Í Ú‡ÍÓÏÛ ÍÓÏÛ — ÚÓθÍÓ ‚ÌËÁ: Í Â˘Â ·Óθ¯ÂÈ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË, ¢ ·ÓΠÔÓ„‡Ì˚Ï ËÁ‚‡˘ÂÌËflÏ. í‡Í ̇ÍÓÏ‡Ì ÔÓÚËıÓ̸ÍÛ Û‚Â΢˂‡ÂÚ ‰ÓÁÛ. èÂÊÌflfl ÛÊ Ì ·ÂÂÚ. …Ä ‡‰Ë ˜Â„Ó ‚Ò ˝ÚÓ ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú? ê‡‰Ë ˜Â„Ó Ì‡Ò Âʉ̂ÌÓ ‚Ò „ÎÛ·Ê ÓÔÛÒ͇˛Ú ‚ ̇ÒËÎËÂ, ÔÓ‰ÎÓÒÚ¸ Ë „flÁ¸? íÂ΂ËÁËÓÌ˘ËÍË ‚‰¸ Ì ÒÛχү‰¯ËÂ. Ç Ëı Ôӂ‰ÂÌËË ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÏ˚ÒÎ. éÌ ÂÒÚ¸. éÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl “‰Â̸„Ë”. ç‡ Ëı flÁ˚Í — “ÂÈÚËÌ„”. í‡Ï, ̇ íÇ, ÓÌ ÒڇΠ·Ó„ÓÏ. éÌË ÏÓÎflÚÒfl ÚÓθÍÓ ÂÏÛ.

(èÓ‰ÓÎÊÂÌË ÒΉÛÂÚ.)


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

41

̇ ÔÓ‰·ÓÓ‰ÍÂ? — ç‡ Í‡ÍÓÏ ËÏÂÌÌÓ, ‰ÓÓ„‡fl?..

êÓ„ ËÁÓ·ËÎËfl - ˝ÚÓ ÍÓ„‰‡ ÊÂ̇ ËÁÏÂÌflÂÚ Ò ÓÎË„‡ıÓÏ.˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ? î‡ÏËÎËfl... Ä ‚˚ Ó ˜fiÏ ÔÓ‰ÛχÎË?

éÚ ÔÂÂÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏÂÒÚ Ò·„‡ÂÏ˚ı ÒÛÏχ Ì ÏÂÌflÂÚÒfl - Á‡ÍÓÌ ÊËÁÌË. Ä ‚ÓÚ ‚˚ ·˚ ˜ÚÓ ‚˚·‡Îˉ‚ „Û‰Ë ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó„Ó ‡ÁÏÂ‡ ËÎË ˜ÂÚ˚ - ‚ÚÓÓ„Ó?ä 2008 „Ó‰Û ‚Ò ¯ÍÓÎ˚ ÔÓ‰Íβ˜‡Ú Í àÌÚÂÌÂÚÛ. ч‚ÌÓ ÔÓ‡, ı‚‡ÚËÚ ¯ÍÓθÌËÍ‡Ï Á‡ ÔÓÌÛıÛ ·‡˚„‡Ï ‰Â̸„Ë Ô·ÚËÚ¸.

ᇠÔpÂÍp‡ÒÌ˚ı ‰‡Ï Ë ‰Û„Ëı ÏËÙ˘ÂÒÍËı ÔÂÒÓ̇ÊÂÈ!è‡ÌË Î˛·flÚ Í‡ÒË‚˚ı Ë Ì‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı... èÓÈ‰Û Ì‡Í‡¯ÛÒ¸ Ë Á‡ÔÛÒ¸ ‚ ÒÂÈÙ!

— óÚÓ ‰Â·ÂÚ ÊÂÌ˘Ë̇, ÛÁ̇‚, ˜ÚÓ Â ÏÛÊ ÒÓ·‡ÎÒfl ‚ ÓÔÂÛ Ò ‰Û„ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ? — ìÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ÍÓ̈ÂÚ ‰Óχ.— í˚ ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÁÎÓÈ-ÚÓ? — ч ËÁ-Á‡ Ó‰ËÚÂÎÂÈ... — Ä ˜ÚÓ ÓÌË Ò‰Â·ÎË? — åÂÌfl...éÙˈˇθ̇fl ‰Â΄‡ˆËfl êÓÒÒËË Ì‡ ˜ÂÏÔËÓ̇Ú ւÓÔ˚ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ ÔÓ‰‡Î‡ ÔÓÚÂÒÚ: ïÓ‚‡ÚËfl Ó·˚„‡Î‡ ÛÊ ‰‚ ҷÓÌ˚Â, ‡ Ò·ÓÌÓÈ êÓÒÒËË ‰Ó ÒËı ÔÓ Ì ‚Û˜ËÎË ÔÛÚ‚ÍÛ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇Î!ÇÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ ÏÛÊ ‰ÓÏÓÈ, Á‡ÔË‡ÂÚ ¯Í‡Ù Ë „Ó‚ÓËÚ ÊÂÌÂ: — Ä ÚÂÔÂ¸ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ Ì‡Â‰ËÌÂ…— ü ÔÓÒËÎ ‚‡Ò ̇ÒÚÓËÚ¸ ÙÓÚÂÔˇÌÓ, ‡ Ì ˆÂÎÓ‚‡Ú¸ ÏÓ˛ ÊÂÌÛ! — ч, ÌÓ Ó̇ ÚÓÊ ·˚· ڇ͇fl ‡ÒÒÚÓÂÌ̇fl...ÜÂ̇ — ÏÛÊÛ: — í˚ ÔÓÏÌ˯¸, ͇ÍÓÈ Á‡‚Ú‡ ‰Â̸? — ч, ÍÓ̘ÌÓ, 10 ÎÂÚ Ì‡¯ÂÈ Ò‚‡‰¸·˚. — à Í‡Í Ï˚ ÓÚÏÂÚËÏ Ô‡Á‰ÌËÍ? — ä‡ÍÓÈ Ô‡Á‰ÌËÍ?ê‡Á„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú ÔËflÚÂÎË. — ÉÓ‚ÓflÚ, ıÓ‰ËÚ¸ ·ÓÒËÍÓÏ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl. — í˚ Ô‡‚! äÓ„‰‡ fl ÔÓÒ˚Ô‡˛Ò¸ ‚ Ó·Û‚Ë, Û ÏÂÌfl ÒÚ‡¯ÌÓ ·ÓÎËÚ „ÓÎÓ‚‡!ÜÂ̇ — ÏÛÊÛ: — åËÎ˚È, ÏÌ ˉÂÚ flÏӘ͇

ЯСНОВИДЯЩАЯ ÉéëèéÜÄ

è‡Ô‡, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl¯¸, ‚˚ıÓÊÛ ËÁ ËÌÒÚËÚÛÚ‡, ÔËÒÚ‡ÂÚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Ô¸flÌ˚È ÛÓ‰ Ë Ô‰·„‡ÂÚ ÔÂÂÒÔ‡Ú¸ Ò ÌËÏ ‚ÓÚ Á‡ ˝ÚÛ ˆÂÔÓ˜ÍÛ.ç‡Ӊ̇fl ÔËÏÂÚ‡: ÂÒÎË ˜‡È͇ ÎÂÚËÚ Á‡‰ÌˈÂÈ ‚ÔÂ‰ Á̇˜ËÚ, ‚ÂÚÂ ÒËθÌ˚È.àÁ ‚ÒÂÈ Ô˜‡ÚÌÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË Ì‡Ë·Óθ¯ËÏ ÒÔÓÒÓÏ ‰Ó ÒÂÈ ÔÓ˚, ·ÂÁ ‚ÒflÍËı ÒÓÏÌÂÌËÈ, ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl... ‰Â̸„Ë.- å‡Ï‡, ょ ÏÌ ‚˜Â‡ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ fl ҇χfl ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚ̇fl ‰Â‚ۯ͇ ‚ é‰ÂÒÒÂ. åÓÊÂÚ ÒÚÓËÚ Ô˄·ÒËÚ¸ Â„Ó ‰ÓÏÓÈ? - çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â! èÛÒÚ¸ ÓÌ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ Ú‡Í ‰Ûχڸ.ëÚ‡˚È ‰Û„ ÎÛ˜¯Â ÌÓ‚˚ı ‰‚Ûı. ë ÔÓ‰Û„‡ÏË ‚Ò ̇ӷÓÓÚ.ä‡Í ÚÓθÍÓ Ì‡ıӉ˯¸ Ò‚Ó˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÛ, ‚ÓÍÛ„ ̇˜Ë̇˛Ú ·Ó‰ËÚ¸ ‰Û„Ë ÔÓÎÓ‚ËÌÍË Ë Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ú·fl ÒÓÏÌ‚‡Ú¸Òfl.

ТЕРЕЗА!

ñÖãàíÖãú-èêéîÖëëàéçÄã В СОВЕРШЕНСТВЕ ВЛАДЕЕТ БЕЛОЙ МАГИЕЙ ÉÄÑÄÖí, ëçàåÄÖí èéêóì à çÖÇÖáÖçàÖ àëñÖãüÖí éí ÑÖèêÖëëàà à ÅÖëèãéÑàü Ее феномен восхищает тысячи значимых людей на протяжении 35 лет!

ëéÖÑàçüÖí ëìÑúÅõ ãûÑÖâ. èéåéÉÄÖí Ç ÅàáçÖëÖ ÉÄÑÄÖí èé äÄêíÄå íÄêéí, èé êìäÖ à èé ëÇüôÖççéâ äçàÉÖ

- üÍÓ‚, ‚˚ Û ÍÓ„Ó ‚ åÓÒÍ‚Â ÊËÚ¸ ·Û‰ÂÚÂ? - ì ÚÂÚÍË. - ì ͇ÍÓÈ Ú‡ÍÓÈ ÚÂÚÍË? - çÂÔË̈ËÔˇθÌÓ. èÓ‰ÛχÎÓÒ¸ Ò„ӉÌfl Á‡ ӷ‰ÓÏ: "óÚÓ-ÚÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ‰ÓÓ„Ó fl Ò· ӷıÓÊÛÒ¸..."ÇÓ ‚ÂÏfl Âȉ‡ ÒÓÚÛ‰ÌË͇ÏË Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ·˚ÎÓ Á‡‰ÂʇÌÓ 40 ÊÂÌ˘ËÌ Î„ÍÓ„Ó Ôӂ‰ÂÌËfl. Ç ËÚÓ„Â ‚ÓÁ·ÛʉÂÌÓ… 118 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚.- êÓχ Ä·‡Ïӂ˘ ‚ ÍÓÒÏÓÒ ÎÂÚËÚ. ᇠ500 ÎËÏÓÌÓ‚. - Ä ˜Â Ú‡Í ‰ÓÓ„Ó? - í‡Í ‚‰¸ ̇ flıÚÂ.- ÑÓÓ„‡fl, Ò„ӉÌfl Ú‡ÍÓÈ Ô‡Á‰ÌËÍ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÌÓ ÏÂÌfl Ò ‡·ÓÚ˚ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ÔÓÔÓÁÊ ÔËÌÂÒÛÚ?ç‡ ‚ÓÔÓÒ ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ‡: «óÚÓ ‚˚ ÚÛÚ ‰Â·ÂÚÂ?» 95% ÓÚ‚ÂÚËÎË ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ.ì ò‚‡ˆeÌ„„Â‡ ˝ÚÓ Ì˜ÚÓ ·Óθ¯ÓÂ. ì ê˘‡‰‡ ÉË‡ χÎÂ̸ÍÓÂ. ì 凉ÓÌÌ˚ ÌÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ. ì è‡Ô˚ êËÏÒÍÓ„Ó ÂÒÚ¸, ÌÓ ÓÌ ˝ÚËÏ Ì ÔÓθÁÛÂÚÒfl. äÎËÌÚÓÌ ÔÓθÁÛÂÚÒfl ˝ÚËÏ ‚Ò ‚ÂÏfl. óÚÓÖÒÎË fl Ò͇Á‡Î "ç ·‡Î!", Á̇˜ËÚ Ì ÓÚ‰‡Ï!ÖÒÎË ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ‚ Ó‰ËÌ ‰Â̸ ÔÓÈÚË Ú·ӂ‡Ú¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Á‡‡·ÓÚÌÓÈ Ô·Ú˚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓ‚ÂÁÂÚ ıÓÚfl ·˚ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ̇Ò!äÓ„‰‡ ‚˚ ÊÂÌËÚÂÒ¸ ̇ Ò‚ÓÂÈ Î˛·Ó‚ÌˈÂ, ‚˚ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÓ‚Ó ‡·Ó˜Â ÏÂÒÚÓ.- ÇÌËχÌËÂ! ìÎ˚·Ó˜ÍÛ! ëÂȘ‡Ò ‚˚ÎÂÚËÚ ÎÓ¯‡‰¸! - Ò͇Á‡Î ÙÓÚÓ„‡Ù Ë ÔÓÚflÌÛÎ äÒ˛¯Â ëÓ·˜‡Í ÒÌËÏÓÍ ËÁ "èÓ·Óˉ‡".- á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ, Ï˚ ÏËÎˈËÓÌÂ˚ 뉸ÏÓ„Ó ÑÌfl. å˚ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ Ú‡ÍÚÛÂÏ ì„ÓÎÓ‚Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ.ÜÂÌ˘Ë̇ Ò‡‰ËÚÒfl ‚ Ú‡ÍÒË Ë „Ó‚ÓËÚ: - Ç Ó‰‰ÓÏ. ч Ì „ÓÌËÚ ڇÍ, fl ÔÓÒÚÓ Ú‡Ï ‡·ÓÚ‡˛!

Äçéçë

ë 10 àûçü ̇ áÄèÄÑçéå èéÅÖêÖÜúÖ îãéêàÑõ Ç „. NORT PORT ·Û‰ÂÚ ÔËÌËχڸ ËÁ‚ÂÒÚ̇fl ̇ ‚Ò˛ ÄÏÂËÍÛ ˆÂÎËÚÂθÌˈ‡ ËÁ 縲-âÓ͇

ñÖãàíÖãú éí ÅéÉÄ - çÖãü üëçéÇàÑüôÄü, èÄêÄèëàïéãéÉ, åÄëíÖê “êÖâäà” ÑàÄÉçéëíàäÄ, èêÖÑëäÄáÄçàÖ, ñÖãàíÖãúëíÇé, ãÖóÖçàÖ ãàóçé, èé îéíéÉêÄîàà, èé àåÖçà, èé éÅêÄáì àãà Ééãéëì 1. àÒˆÂÎÂÌË Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ÌÂ‚Ì˚ı, ÔÒËı˘ÂÒÍËı, ÒÂ‰Â˜Ì˚ı, ÍÓÊË 2. àÏÔÓÚÂ̈Ëfl, ÔÓÒÚ‡Ú‡, ˝ÌÛÂÁ 3. ÅÂÒÔÎÓ‰ËÂ, ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌË Ôˉ‡ÚÍÓ‚ χÚÍË. 4. ì·Ë‡˛ ÙË·ÓÏÛ, ÓÔÛıÓÎË, χÒÚÓÔ‡Ú˲, ‚˚Ô‡‰ÂÌË ‚ÓÎÓÒ. 5. ÄÚËÚ˚, ÔÓΡÚËÚ˚, ·ÓÎË ‚ ÍÓÎÂÌflı Ë ÌÓ„‡ı, ‚ ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍÂ. 6. ã˜ÂÌË ÔÓ·ÎÂÏ Ò ÍÛÂÌËÂÏ, ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏÓÏ, ̇ÍÓχÌËÂÈ. 7. ëÚ‡‚β ÍÓ‰ ̇ ÙÓÚÓ Ë Î˘ÌÓ. ì·Ë‡˛ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò Î˯ÌËÏ ‚ÂÒÓÏ. 8. èÓÏÓ˘¸ ‚ ‚ÓÒÒÓ‰ËÌÂÌËË Î˛·ËÏ˚ı Ë ÒÂϸË. 9. ÇÎËfl˛ ̇ ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚È ËÒıÓ‰ ‰Â· ‚ ÒÛ‰Â. 10. ëÌËχ˛ ÔÓ˜Û, ҄·Á, Á‡‚ËÒÚ¸, Ó‰Ó‚Ó ÔÓÍÎflÚËÂ, ÍÓΉӂÒÚ‚Ó. 11. ì·Ë‡˛ ͇Ï˘ÂÒÍË „ÂıË, ̇‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â Ë ÔÂ¯‰¯Ë ÔÓ „ÂÌÂÚËÍÂ Ë ÔÓ „ÎÛÔÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊ ͇ÏÛ Á· Ë ËÁ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË.

äÄóÖëíÇé à äéçîàÑÖçñàÄãúçéëíú ÉÄêÄçíàêìû ĉÂÒ: áÄèÄÑçéÖ èéÅÖêÖÜúÖ îãéêàÑõ

èËÂÏ Ò 10 ÛÚ‡ ‰Ó 7 ‚˜Â‡

ÉÓÓ‰ çéêí èéêí, îãéêàÑÄ (‚ ‡ÈÓÌ óÛ‰Ó-ÓÁÂ‡)

(718) 743-6828

á‚ÓÌËÚ ̇ Á‡ÔËÒ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: OÙËÒ (941) 423-0800 Cell phone (347) 742-0749 • Home phone (718) 332-9067 Web-site: godandme.US • E-mail: nelli@godandme.US


В НОВОМ СВЕТЕ

42

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

êÄä: çÄâíà à ìçàóíéÜàíú!

êÄä èêéëíÄíõ óíé åéÜÖí èéåéóú? äÎËÌ˘ÂÒÍËÈ ÔËÏÂ: åÛʘË̇, 72 „Ó‰‡. Ñˇ„ÌÓÁ - ‡‰ÂÌÓ͇ˆËÌÓχ ÔÓÒÚ‡Ú˚. èÓÎÛ˜‡Î ‡‰ËÓÚÂ‡Ô˲. óÂÂÁ 5 ÎÂÚ ÓÔÛıÓθ ‚ÓÁÌËÍ· ‚ÌÓ‚¸, Á̇˜ËÚÂθÌÓ ‚˚ÓÒ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ PSA (ÔÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÈ ÒÔˆËÙ˘ÂÒÍËÈ ‡ÌÚË„ÂÌ). èÓÒΠÔӂ‰ÂÌÌÓÈ Í‡ÒÚ‡ˆËË Ë Î˜ÂÌËfl ÙÎÛÚ‡ÏˉÓÏ Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËfl ‚ Ú˜ÂÌË 3-ı ÎÂÚ, Á‡ÚÂÏ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ PSA ‚ÌÓ‚¸ ÒڇΠ‡ÒÚË. 燘‡Î ÔËÂÏ ÊˉÍÓ„Ó ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ ıfl˘Â‚ÓÈ Ú͇ÌË (‰ÓÁ‡ Ì Û͇Á‡Ì‡). é·˙ÂÍÚË‚Ì˚È ÂÁÛθڇÚ: ÒÌËÊÂÌË PSA, ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËfl ÒÓÒÚÓflÌËfl, ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÏÂÚ‡ÒÚ‡ÁÓ‚. ê‡Í Ô‰ÒÚ‡ÚÂθÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚ˜‡˛˘ËÏÒfl Á‡·Ó΂‡ÌËÂÏ Û ÏÛʘËÌ ÔÓÊËÎÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. èÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ, ‚ ë‚ÂÌÓÈ ÄÏÂËÍ ‡ÍÓÏ Ô‰ÒÚ‡ÚÂθÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ Á‡·Ó΂‡ÂÚ 1 ËÁ 10 ÏÛʘËÌ. ‡Ì‡‰Ò͇fl ·ËÓÙ‡χˆÂ‚Ú˘ÂÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl “Ä˝ÚÂ̇” Ôӂ· ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl I-II Ù‡Á˚ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÄÖ-941 (Neovastat) ̇ Ô‡ˆËÂÌÚ‡ı, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ÏÂÚ‡ÒÚ‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‡ÍÓÏ Ô‰ÒÚ‡ÚÂθÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚. êÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Ë Â„Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, Á‡‚ËÒfl˘Û˛ ÓÚ ‰ÓÁËÓ‚ÍË. ìÎÛ˜¯ÂÌË ÒÓÒÚÓflÌËfl ËÎË ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËfl Á‡·Ó΂‡ÌËfl ÓˆÂÌË‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ ËÁÏÂÌÂÌ˲ èëÄ (‡ÒÒÓˆËËÓ‚‡ÌÌ˚È Ò ‡ÍÓÏ ‡ÌÚË„ÂÌ ÔÓÒÚ‡Ú˚). Ç ËÒÔ˚Ú‡ÌËflı Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ 48 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ıÓӯˠÂÁÛθڇÚ˚ ̇·Î˛‰‡ÎËÒ¸ Û 20% Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜‡‚¯Ëı ÌËÁÍË ‰ÓÁ˚, Ë Û 45% Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜‡‚¯Ëı ‚˚ÒÓÍË ‰ÓÁ˚ ÔÂÔ‡‡Ú‡. ìÏÂ̸¯ÂÌË ·ÓÎÂÈ Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËfl ÓÔÛıÓÎÂ‚Ó„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ̇·Î˛‰‡ÎËÒ¸ Û 80% Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚. 鷢 ÒÓÒÚÓflÌË Á‰ÓÓ‚¸fl ·˚ÎÓ ÒÚ‡·ËθÌ˚Ï ËÎË ÛÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸ Û 50% Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚. àÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ ÂÊËÏ ÏÓÌÓ-ÚÂ‡ÔËË. Ç ÌËı Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ô‡ˆËÂÌÚ˚, Ì ‚ÓÒÔËËϘ˂˚Â Í Î˛·˚Ï ‰Û„ËÏ ÏÂÚÓ‰‡Ï ΘÂÌËfl. éˆÂÌ͇ ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÔӂӉ˷Ҹ ̇ 84-È ‰Â̸ ΘÂÌËfl. «êÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚Ô˜‡ÚÎfl˛˘ËÏË, Ò͇Á‡Î ‰ÓÍÚÓ î‰ 뇇‰ ËÁ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÉÓÒÔËÚ‡Îfl ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ å‡ÍÉËÎÎ, „. åÓÌ‡θ, - ÔÂÔ‡‡Ú ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÂÁÛθڇڠΘÂÌËfl ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË ÚflÊÂÎÓ ·ÓθÌ˚ı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ·˚ÎÓ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌÓ». èÎ‡Ì ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔÂÔ‡‡Ú‡ Í ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ Á‡‚Â¯ÂÌË III Ù‡Á˚ ÍÎËÌ˘ÂÒÍËı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÄÖ-941 (Neovastat) ̇ ·ÓθÌ˚ı Ò ÏÂÚ‡ÒÚ‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‡ÍÓÏ ÔÓ˜ÍË Ë Ò ‡ÍÓÏ Î„ÍËı, ‡ Ú‡ÍÊ Ôӂ‰ÂÌË I-II Ù‡Á˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ì‡ ·ÓθÌ˚ı Ò ‡ÍÓÏ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂ-

ä

ÎÂÁ˚. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó ÔÂÔ‡‡Ú ÔËÏÂÌÂÌ ‚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌڇθÌÓÏ Î˜ÂÌËË ·ÓθÌ˚ı Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏËÂÎÓÏÓÈ - ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚ˜‡˛˘ËÏÒfl ‡ÍÓÏ ÍÓ‚Ë. èÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚ ÂÁÛθڇÚ˚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ̇ ‚ÒÂı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ. èÂÔ‡‡Ú Û‚Â΢˂‡ÂÚ ‚˚ÊË‚‡ÂÏÓÒÚ¸ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, Ì ËÏÂÂÚ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ Ë ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‰Û„ËÏË ‚ˉ‡ÏË ÚÂ‡ÔËË. èËÓ‰Ì˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÔÂÔ‡‡Ú‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ıfl˘Â‚‡fl Ú̸͇, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ˝ÍÒÚ‡„ËÛ˛ÚÒfl „ÛÎflÚÓÌ˚ ÔÂÔÚˉ˚ Ò ‡ÌÚË-‡Ì„ËÓ„ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ. èÂÔ‡‡Ú ËÏÂÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. ä‡Í ÔÓ͇Á‡ÎË ËÒÒΉӂ‡ÌËfl, ÔÂÔ‡‡Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË “Ä˝ÚÂ̇” ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÏfl ÔÛÚflÏË: • ·ÎÓÍËÛÂÚ ÓÒÚ ÌÓ‚˚ı ÒÓÒÛ‰Ó‚ ‚ ÓÔÛıÓÎflı Ë ‚ ‰Û„Ëı Ô‡ÚÓÎӄ˘ÂÒÍËı ÁÓ̇ı; • ÔÓ‰‡‚ÎflÂÚ ÙÂÏÂÌÚ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÓÔÛıÓÎË ‰Îfl ‚‡ÒÚ‡ÌËfl ‚ ÓÍÛʇ˛˘Ë Ú͇ÌË; • ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ „Ë·Âθ ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÎÂÚÓÍ (‡ÔÓÔÚÓÁ). ä ̇ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ·ÓΠÚ˚Òfl˜Ë Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò ‡ÍÓÏ ÔÓ˜ÍË, ΄ÍÓ„Ó, ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ Ë ÔÓÒÚ‡Ú˚ ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ‡Ï͇ı ‡Á΢Ì˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ‚ 140 ωˈËÌÒÍËı ˆÂÌÚ‡ı ëòÄ, ä‡Ì‡‰˚ Ë Ö‚ÓÔ˚. àÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÂÔ‡‡Ú ÄÖ-941 ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ ÔË ÏÌÓ„Ëı Á‡·Ó΂‡ÌËflı Ë Ì ËÏÂÂÚ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚. ä ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡Ï ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÒΉÛÂÚ ÓÚÌÂÒÚË Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚˚ÔÛÒ͇ÂÚÒfl ‚ Û‰Ó·ÌÓÈ ‰Îfl ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl ÊˉÍÓÈ ÙÓÏÂ: ÒÓ‰ÂÊËÏÓ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ı Ù·ÍÓÌÓ‚ ̇‰Ó ÔÓÒÚÓ ‚˚ÔË‚‡Ú¸ Á‡ ÔÓΘ‡Ò‡ ‰Ó ‰˚.

èÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÂÊ„ӉÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËfl ä‡Ì‡‰ÒÍÓÈ ÄÒÒӈˇˆËË ìÓÎÓ„Ó‚.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (416) 661-7890 www.angioworld.com

20—26 ˲Ìfl 2008

23 - 29 àûçü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA TEãEäÄçÄãA RTVi

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 23 àûçü, èéçÖÑÖãúçàä 08:00 08:06 08:40 09:06 9:45 10:00 10:06 11:00 12:06 01:06 02:06 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06 06:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:06 03:06 04:06 06:06 07:06 07:30

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” “çéÇéëíà” “áÄåÄêÄòäÄ” 35 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” “àôÖå ÇõïéÑ” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ”, “éÑàç çÄ éÑàç”, “ùäéçéåàóÖëäàÖ çéÇéëíà” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 173 ÒÂËfl ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 36 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-2” 10 ÒÂËfl ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 230 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ”, “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 173 ÒÂËfl ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 230 ÒÂËfl ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 36 ÒÂËfl “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-2” 10 ÒÂËfl “ÉéêéÑ áÄÜàÉÄÖí éÉçà” “àôÖå ÇõïéÑ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

24 àûçü, Çíéêçàä 08:00 08:06 08:40 09:06 09:45 10:06 11:00 12:06 01:06 02:06 02:30 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06 06:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:06 03:06 04:06 06:06 07:06 07:30

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” “áÄåÄêÄòäÄ” 36 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “äãàçó” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “íÖãÖéóÖêä” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 174 ÒÂËfl ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 37 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-2” 11 ÒÂËfl ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 231 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 174 ÒÂËfl ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 231 ÒÂËfl ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 37 ÒÂËfl “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-2” 11 ÒÂËfl “ÑÖèìíÄí ÅÄãíàäà” “äãàçó” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

25 àûçü, ëêÖÑÄ 08:00 08:06 08:40 09:06 10:06 11:00 12:06 01:06 02:06 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “áÄåÄêÄòäÄ” 37 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “çÖí ÇõïéÑÄ” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 175 ÒÂËfl

NEW TOURS

• WWW.NEWTOURS.US • NEWTOURSUSA@YAHOO.COM • 307 BRIGHTON BEACH AVE. 2 FL., BROOKLYN, NY 11235

• ÑÀÌÎÅ ÊÐÓÏÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑØÀ ÏÎ ÝÊÑÊÓÐÑÈßÌ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ • 16 ËÅÒ Â ÁÈÇÍÅÑÅ

ÈÙÈÒÅ ÍÀØÓ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÃÀÇÅÒÛ ÑÌ.

WWW.NEWTOURS.US

718. 934-7644 718. 997-8687

06:06 ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 38 ÒÂËfl 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”, 08:00 “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-2” 12 ÒÂËfl 09:00 ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 232 ÒÂËfl 10:00 “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” 11:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” 12:00 “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 175 ÒÂËfl 01:00 ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 232 ÒÂËfl 02:06 ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 38 ÒÂËfl 03:06 “ùêÄ ëíêÖãúñÄ-2”12 ÒÂËfl 04:06 燯 ÍËÌÓ. “áÖåãü” 06:06 “çÖí ÇõïéÑÄ” 07:06 “ÇàáÄÇà” 07:32 “åÖëíé ÇëíêÖóà”

26 àûçü, óÖíÇÖêÉ 08:00 08:06 08:40 09:06 09:45 10:06 11:00 12:06 01:06 02:06 02:30 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06 06:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:06 03:06 04:06 06:06 07:06 07:30

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” “áÄåÄêÄòäÄ” 38 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “çÄêéÑ èêéíàÇ” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “íÖãÖéóÖêä” “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 176 ÒÂËfl ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 39 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” ëÂˇΠ“äêéí” 1 ÒÂËfl ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 233 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 176 ÒÂËfl ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 233 ÒÂËfl ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 39 ÒÂËfl “äêéí” 1 ÒÂËfl “ÅÄãíàâëäÄü ëãÄÇÄ” “çÄêéÑ èêéíàÇ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

27 àûçü, èüíçàñÄ 08:00 08:06 08:40 09:06 09:45 10:06 11:00 12:00 01:06 02:06 02:30 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” “áÄåÄêÄòäÄ” 39 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “ÇãÄëíú” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ÇàáÄÇà” Ò ÄÎÎÓÈ Å‡‡ÚÚ‡. “ëÖâóÄë Ç åàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 174 ÒÂËfl 06:06 ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 40 ÒÂËfl 07:00 “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà”

718. 934-6400 800. 975-7195 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:06 06:00 07:06 07:30

“äêéí” 2 ÒÂËfl ëÂˇΠ“êéÑçõÖ ãûÑà” 1 Ò. “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà àá ÄåÖêàäà” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 174 ÒÂËfl ëÂˇΠ“êéÑçõÖ ãûÑà” 1 Ò. ëÂˇΠ“áÄåÄêÄòäÄ” 40 ÒÂËfl “äêéí” 2 ÒÂËfl “ÑéêéÉÄ çÄ êûÅÖñÄãú” “ÇãÄëíú” Ò Ö‚„ÂÌËÂÏ äËÒÂÎfi‚˚Ë íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “åìãúíîàãúåõ”

28 àûçü, ëìÅÅéíÄ 08:00 09:10 10:06 10:30 11:06 12:06 01:06 03:00 03:30 04:30 05:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:30 01:00 02:06 03:06 04:06 06:06 07:06 07:30

“åÖçüû ëéÅÄäì çÄ èÄêéÇéá” “åìãúíîàãúåõ” “íÖãÖéóÖêä” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “èìçäí çÄáçÄóÖçàü — åàê” “äÖâë” “äéëéãÄèõâ ÑêìÉ” “ùïé çÖÑÖãà” “Üàáçú ëêÖÑà Ñàäéâ èêàêéÑõ” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêÖäêÄëçÄ” “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” “äêéí” 3 ÒÂËfl ëÂˇΠ“êéÑçõÖ ãûÑà” 2 Ò. “Ç çúû - âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå” “Çõâíà áÄåìÜ áÄ äÄèàíÄçÄ”, Äêí-çÄÇàÉÄíéê “ùïé çÖÑÖãà” ëÂˇΠ“êéÑçõÖ ãûÑà” 2 Ò. “èìçäí çÄáçÄóÖçàü- åàê” “äêéí” 3 ÒÂËfl “éíäêõíÄü äçàÉÄ” 1 ˜‡ÒÚ¸ “äÖâë” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “åìãúíîàãúåõ”

29 àûçü, ÇéëäêÖëëÖçúÖ 08:00 “åìãúíîàãúåõ” 09:00 “Üàáçú ëêÖÑà Ñàäéâ èêàêéÑõ” 10:00 “íÖãÖéóÖêä” 10:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:06 “Ç çúû - âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå” 12:06 “èéãçõâ ÄãúÅÄñ” 01:06 “éÑàç çÄ éÑàç” 02:06 “17 åÉçéÇÖçàâ ÇÖëçõ. 25 ãÖí ëèìëíü” 2 ÒÂËfl 03:06 “èìçäí çÄáçÄóÖçàü — åàê” 04:06 “åìãúíîàãúåõ” 04:30 “ÇàáÄÇà” 05:06 “ëíêÄçÄ à ãûÑà” 06:00 “ëéÅÄóàâ èàê” 08:00 ëÂˇΠ“äêéí” 4 cÂËfl 09:00 “êéÑçõÖ ãûÑà” 3 ÒÂËfl 10:00 “äãàçó” 11:00 “Üàáçú èêÖäêÄëçÄ” Äêí-çÄÇàÉÄíéê 01:00 ëÂˇΠ“êéÑçõÖ ãûÑà” 3 Ò. 02:06 “ùïé çÖÑÖãà” 02:30 “ÇàáÄÇà” 03:06 “äêéí” 14ÒÂËfl 04:06 “éíäêõíÄü äçàÉÄ” 2 ˜‡ÒÚ¸ 06:06 “èéãçõâ ÄãúÅÄñ” 07:06 íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” 07:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà”


В НОВОМ СВЕТЕ

ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA RTVI+

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 23 àûçü, èéçÖÑÖãúçàä 6:00 8:00 9:00 9:30 9:40 10:50 11:00 12:25 12:55 1:20 1:40 4:30 6:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00

“èéÑëìÑàåõâ” “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ. åÖçíõ-4” 24 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “ÇéáÇêÄôÖçàÖ ÑéåéÇÖçäÄ” “åéâ ÑéÅêõâ èÄèÄ” “íÄâçÄ ÜÖãíéÉé äìëíÄ” “Ñé èÖêÇéâ äêéÇà” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ”, ÙËÎ¸Ï 1 “èÖêëÖâ” ë·ÓÌËÍË ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “êéëëàü åéãéÑÄü” 1-fl ÒÂËfl “ÇíéêÄü èéèõíäÄ ÇàäíéêÄ äêéïàçÄ” “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä - 2”. 12 ÒÂËfl. ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ” 1 ÒÂËfl. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-4”. 25 ÒÂ. “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä - 2”. 12 ÒÂËfl. “ÅêÄíÇÄ” 1 ÒÂËfl. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-4”. 25 ÒÂ. “ÇíéêÄü èéèõíäÄ ÇàäíéêÄ äêéïàçÄ” “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä - 2”. 12 ÒÂËfl. “ëÚËÎÂÚ-2” 6 ÒÂËfl.

24 àûçü, Çíéêçàä 6:00 7:30 8:00

“êéëëàü åéãéÑÄü” 1 ÒÂ. íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”

9:00 9:50 10:10 11:10 12:30 2:50 4:15 4:30 6:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00

“åÖçíõ-4” 25 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “èÖêëÖâ” ë·ÓÌËÍË ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÅÖãõâ îãûÉÖê” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “åÄãúóàòäà” êÛÒÒÍË ̇Ó‰Ì˚ Ò͇ÁÍË. “êéëëàü åéãéÑÄü” 2 ÒÂËfl. “Äëü” “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3 1 Ò. “ÅêÄíÇÄ” 2 ÒÂËfl. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-4”. 26 ÒÂ. “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3 1 Ò. “ÅêÄíÇÄ” 2 ÒÂËfl. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-4”. 26 ÒÂ. “Äëü” “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3 1 Ò. “ÅêÄíÇÄ” 2 ÒÂËfl.

25 àûçü, ëêÖÑÄ 6:00 7:30 8:00 9:00 9:30 9:50 10:10 11:00 12:25 12:55 1:15

“êéëëàü åéãéÑÄü” 2-fl ÒÂ. íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-4”. 26 Ò. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ”, Ù..2 ã„Ẩ˚ Ë ÏËÙ˚ ‰‚ÌÂÈ ÉˆËË. “ÉÖêÄäã ì ÄÑåÖíÄ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “åÄãúóàòäà” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. åÛθÚÒÂˇÎ. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ”, Ù..3 “ãÄÅàêàçí. èéÑÇàÉà íÖëÖü”

1:35 4:30 6:00 8:00 9:00 10:00

ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “êéëëàü åéãéÑÄü” 3 ÒÂËfl. “íÄÅÄóçõâ äÄèàíÄç” “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 2 Ò. ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”.3-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 1 ÒÂËfl 11:00 “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 2 Ò. 12:00 ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 3-fl ÒÂËfl 1:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”.1 ÒÂËfl 2:00 “íÄÅÄóçõâ äÄèàíÄç” 4:00 “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 2 Ò 5:00 ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 3-fl ÒÂËfl

26 àûçü, óÖíÇÖêÉ 6:00 7:30 8:00

“êéëëàü åéãéÑÄü” 3 ÒÂËfl. íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 1 ÒÂËfl 9:00 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 9:30 åÛθÚÒÂˇÎ. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ”, Ù.3 9:50 “ãÄÅàêàçí. èéÑÇàÉà íÖëÖü” 10:10 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 12:55 åÛθÚÒÂˇÎ. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ”, Ù. 4 1:15 “ÄêÉéçÄÇíõ” 1:35 ë·ÓÌËÍË ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 2:55 “êõÜàâ, óÖëíçõâ, ÇãûÅãÖççõâ” 1ÒÂËfl. 4:10 “ÄêïÄçÉÖãúëäàÖ çéÇÖããõ” 4:30 “êéëëàü åéãéÑÄü”. 4 ÒÂËfl. 6:00 “ãìççõâ èÄèÄ” 8:00 “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3 3 Ò. 9:00 ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ” 4 ÒÂ. 10:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 2 ÒÂËfl

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

23 - 29 àûçü

“èÖêÇõâ äÄçÄã. ÇëÖåàêçÄü ëÖíú”̇ ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä, 23 àûçü 6.25 10.00 10.25 11.20 12.15 13.00 13.30 14.20 14.55 15.15 15.45 16.50 17.05 18.00 19.05 20.00 21.00 21.30

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “å‡Î‡ıÓ‚ +” “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. “ÇÁ˚‚ ̇ ÎËÌÍÓ” ÇÂÏfl “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” çÓ‚ÓÒÚË “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” “é„Ó̸ β·‚Ë”. Ü‰Ë ÏÂÌfl “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. ÇÂÏfl èÂϸÂ‡. “åÓÓÁÓ‚”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï 22.30 Ç˚ÔÛÒÍÌÓÈ ·‡Î. í‡ÌÒÎflˆËfl ËÁ äÂÏÎfl 00.00 “ëΉ” 0.45 “ç‡ ÌÓ˜¸ „Îfl‰fl” 1.30 ÑÌ‚ÌËÍ ïïï åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îfl 1.40 çËÍÓÎ‡È ä˛˜ÍÓ‚ ‚ ÙËθÏ “ëÛ‰” 3.05 “åÓÓÁÓ‚”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï 4.15 “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” Ò Ä̉ÂÂÏ å‡Î‡ıÓ‚˚Ï 5.05 “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” 6.00 ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

Çíéêçàä, 24 àûçü 6.25 10.00 10.20 11.25 12.15 13.00 13.30 14.20 14.55

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “å‡Î‡ıÓ‚ +” “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. “èÓ‰‡‚ˆ˚ ÒÏÂı‡” ÇÂÏfl “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

15.15 15.45 16.50 17.05 18.10 19.05 20.00 21.00 21.30 22.30 23.40 0.25 1.10 1.20 3.05 4.00 4.15 5.05 6.00

“äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” çÓ‚ÓÒÚË “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” “é„Ó̸ β·‚Ë”. “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. ÇÂÏfl “åÓÓÁÓ‚”. “ÑÂÚË ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ‡ òÏˉڇ” “ëΉ” “ç‡ ÌÓ˜¸ „Îfl‰fl” ÑÌ‚ÌËÍ ïïï åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îfl “ùÚÓ ÒËθÌ ÏÂÌfl” “åÓÓÁÓ‚”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” Ò Ä̉ÂÂÏ å‡Î‡ıÓ‚˚Ï “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

ëêÖÑÄ, 25 àûçü 6.25 10.00 10.20 11.25 12.15 13.00 13.25 14.15 14.55 15.15 15.45 17.05 18.00 19.05 20.00 21.00 21.30 22.30 23.40

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “å‡Î‡ıÓ‚ +” “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. êÓʉÂÌˠ΄Ẩ˚. “ÑÓ·Ó ÔÓʇÎÓ‚‡Ú¸, ËÎË èÓÒÚÓÓÌÌËÏ ‚ıÓ‰ ‚ÓÒÔ¢ÂÌ” ÇÂÏfl “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” “é„Ó̸ β·‚Ë”. “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” Ò Ä̉ÂÂÏ å‡Î‡ıÓ‚˚Ï “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. ÇÂÏfl “åÓÓÁÓ‚”. “á‚ÂÁ‰˚ ‚Ì Á‡ÍÓ̇” “ëΉ”

0.25 1.10 1.20 3.05 4.15 5.05 6.00

“èÓ‰ÔÓθÌÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó. ÅÛθ‰ÓÁÂÌ˚È Ô‰ÂΔ ÑÌ‚ÌËÍ ïïï åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îfl “èÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë ·Û‰ÂÚ ÔËflÚÌ˚Ï” “åÓÓÁÓ‚”. “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” Ò Ä̉ÂÂÏ å‡Î‡ıÓ‚˚Ï “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

óÖíÇÖêÉ, 26 àûçü 6.25 10.20 11.25 12.15 13.00 13.30 14.20 14.55 15.15 15.45 17.05 18.00 19.05 20.00 21.00 21.30 22.30 23.40 0.25 1.10 1.20 3.05 4.15 5.05 6.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” “å‡Î‡ıÓ‚ +” “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. “èÓÒΉÌËÈ ¯‡ÌÒ” ÇÂÏfl “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” “é„Ó̸ β·‚Ë”. “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. ÇÂÏfl “åÓÓÁÓ‚”. îËÎ¸Ï “óÂÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ” “ëΉ” “ç‡ ÌÓ˜¸ „Îfl‰fl” ÑÌ‚ÌËÍ ïïï åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îfl “ÉÓÌ͇ Ò ÔÂÒΉӂ‡ÌËÂÏ” “åÓÓÁÓ‚”. åÌÓ„ÓÒÂËÈÌ˚È ÙËÎ¸Ï “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

èüíçàñÄ, 27 àûçü 6.25 10.20 11.20 12.15 13.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” “å‡Î‡ıÓ‚ +” “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. “åÓÒÍ‚‡ ·‡Ì‰ËÚÒ͇fl” ÇÂÏfl

11:00 ”ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 3 Ò. 12:00 ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 4-fl ÒÂËfl 1:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 2 ÒÂ. 2:00 “ãìççõâ èÄèÄ” 4:00 “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 3 Ò. 5:00 ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 4-fl ÒÂËfl

27 àûçü, èüíçàñÄ 6:00 7:30 8:00 9:00 9:30 9:50 10:10 12:50 1:10 2:55 3:15 4:30 6:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00

“êéëëàü åéãéÑÄü” 4-fl ÒÂËfl íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 2 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. åÛθÚÒÂˇÎ. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ”, Ù. 4 “ÄêÉéçÄÇíõ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. åÛθÚÒÂˇÎ. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ”, Ù.5 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “èêéåÖíÖâ” “êõÜàâ, óÖëíçõâ, ÇãûÅãÖççõâ”. 2ÒÂËfl. “êéëëàü åéãéÑÄü” 5 ÒÂËfl. “ÅÖãéÖ èêéäãüíúÖ” “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 4 Ò. ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 5-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 3 ÒÂ. “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 4 Ò. ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”.5-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 3 ÒÂ. “ÅÖãéÖ èêéäãüíúÖ” ëÖêàÄã. “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3”. 4 ÒÂËfl. ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”.5-fl ÒÂËfl

28 àûçü, ëìÅÅéíÄ 6:00 7:30

“êéëëàü åéãéÑÄü” 5-fl ÒÂËfl íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. ñÖçõ Ñéëíìèçõ ÇëÖå!

8:00 9:00 9:15 9:35 10:50 11:10 12:25 5:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00

29 àûçü, ÇéëäêÖëÖçúÖ. “ÇçàåÄçàÖ! ÇëÖå èéëíÄå ...” “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 4 ÒÂËfl 9:00 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 5:00 “óÖêçõâ áÄåéä éãúòÄçëäàâ” 2 ÒÂËË. 8:00 “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 6 Ò. 9:00 ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 7-fl ÒÂËfl 10:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 5 ÒÂËfl 11:00 “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 6 Ò. 12:00 ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 7-fl ÒÂËfl . 1:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”.5ÒÂËfl 2:00 “ÜÖçÄíõâ ïéãéëíüä” 4:00 “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 6 Ò. 5:00 ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 7-fl ÒÂËfl

0.10 0.20 2.10 4.15 5.00 5.50

“èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ëχ͔ “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” çÓ‚ÓÒÚË “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” “é„Ó̸ β·‚Ë”. “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” “èË̈ÂÒÒ‡ ˆË͇”. ÇÂÏfl “äÎÛ· ‚ÂÒÂÎ˚ı Ë Ì‡ıÓ‰˜Ë‚˚ı”. îÂÒÚË‚‡Î¸ ‚ ûχΠÑÌ‚ÌËÍ ïïï åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îfl “ê‡θÌ˚ ‰Â‚˜ÓÌÍË” “ᇄӂÓ Ó·˜ÂÌÌ˚ı” “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚”

ëìÅÅéíÄ, 28 àûçü 6.30 8.10 9.40 9.55 10.40 11.15 11.55 13.00 13.20 16.00 17.00 17.55 18.00 18.55 19.55

ùãàíçÄü èêéÉêÄååÄ èéïìÑÖçàü ‰Îfl Ó˜Â̸ áÄçüíõï β‰ÂÈ

ãÖÉäé, Çäìëçé

êÖáìãúíÄí

êÄÅéíÄÖå ëé ÇëÖåà òíÄíÄåà ÄåÖêàäà

13.25 13.55 14.15 14.55 15.15 15.45 16.50 17.00 18.00 19.05 20.00 21.00 21.25

“ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 3 ÒÂËfl “Ç íêàÑÖëüíéå ÇÖäÖ” åÛθÚÒÂˇÎ. “ÇéãòÖÅçàä àáìåêìÑçéÉé ÉéêéÑÄ”, Ù.5 ë͇ÁÍË Ì‡Ó‰Ó‚ ÏË‡. “èêéåÖíÖâ” “êõÜàâ, óÖëíçõâ, ÇãûÅãÖççõâ”. 2ÒÂËfl. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÇÖáìóàâ óÖãéÇÖä” 2 ÒÂËË. ëÖêàÄã. “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3”. 5 ÒÂËfl. ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 6-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”. 4 ÒÂËfl “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 5 Ò. ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 6-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. “åÂÌÚ˚-5”.4 ÒÂËfl. “ÇçàåÄçàÖ! ÇëÖå èéëíÄå ...” “ÉêÄÜÑÄçàç çÄóÄãúçàä-3” 5 Ò. ëÖêàÄã. “ÅêÄíÇÄ”. 6-fl ÒÂËfl

6:00 8:00

(718) 616-1534

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

23 - 29 àûçü

43

çéÇéÖ Ç ÅéêúÅÖ ë ñÖããûãàíéå

20—26 ˲Ìfl 2008

“ë‡Ï˚È Ï‰ÎÂÌÌ˚È ÔÓÂÁ‰” “íÂÏ·ËÚ‡” “ëÎÓ‚Ó Ô‡ÒÚ˚fl” “á‰ÓÓ‚¸Â” “ëχ͔ “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” èÂϸÂ‡. “300 Îˈ ÄÏÂ̇ ÑÊË„‡ı‡Ìfl̇” ÇÂÏfl “ëÓÎÓÏÂÌ̇fl ¯ÎflÔ͇” “èÓÒΉÌ ‰˚ı‡ÌË β·‚Ë” “äÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÏËÎÎËÓÌÂÓÏ?” ÄÌÓÌÒ “ÇÂÏÂ̇” “á‚ÂÁ‰Ì˚È ·Â·Ë-·ÛÏ” “Ç ÏË β‰ÂÈ”

(718) 702-9472

21.00 ÇÂÏfl 21.20 “ÜË‚ÓÈ” 23.05 á‡Í˚ÚË ïïï åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îfl 0.05 “èÛÚ¯ÂÒÚ‚ËÂ Ò ‰Óχ¯ÌËÏË ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË” 2.10 àÒÚÓËfl ÔÂÒÌË. “èÛÒÚ¸ ‚Ò„‰‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓÎ̈” 3.05 ù‰‚‡‰ ꇉÁËÌÒÍËÈ. “ÑÓÏ êÓχÌÓ‚˚ı. ã˛·Ó‚¸ Ë ÒÏÂÚ¸”. îËÎ¸Ï 1-È 4.15 “Ü‰Ë ÏÂÌfl” 5.00 “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” 5.50 “ÑÂÚÂÍÚË‚˚”

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 29 àûçü 6.30 8.15 10.00 10.35 11.15 11.55 12.10 13.00 13.45 14.45 16.20 18.15 21.00 21.50 23.30 0.55 3.00 4.15 4.50 5.30 6.00

“ÄÚÚÂÒÚ‡Ú ÁÂÎÓÒÚË” “ᇷۉ¸Ú ÒÎÓ‚Ó “ÒÏÂÚ¸” “ÄÏÂÈÒÍËÈ Ï‡„‡ÁËÌ” “à„‡È, „‡ÏÓ̸ β·Ëχfl!” “î‡ÁẨ‡” “çÂÔÛÚ‚˚ Á‡ÏÂÚÍË” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” ÇÓÒÍÂÒÌÓ “ÇÂÏfl”. ä 100-ÎÂÚ˲ ‚Á˚‚‡. “èÓÒΉÌË ÒÓΉ‡Ú˚ íÛÌ„ÛÒÍË” “äÇç”. èÂϸÂ-ÎË„‡ “óÂÚ˚ ڇÍÒËÒÚ‡ Ë ÒÓ·‡Í‡” “ä‡Á‡ÓÁ‡”. îËÎ¸Ï ÇÓÒÍÂÒÌÓ “ÇÂÏfl”. “äÓÓθ ËÌ„‡”. ÇÓÁ‚‡˘ÂÌË “ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÚÂ̸” “è‡ÚËÓÚ˘ÂÒ͇fl ÍÓωËfl” “Ç·‰ËÏË áÂθ‰ËÌ. Çβ·ÎÂÌÌ˚È ÑÓÌ äËıÓÚ” “á‰ÓÓ‚¸Â” “à„‡È, „‡ÏÓ̸ β·Ëχfl!” “ÉÂÌËË Ë ÁÎÓ‰ÂË” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË


В НОВОМ СВЕТЕ

44

20—26 ˲Ìfl 2008

11:35 12:25 01:20 ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ 02:30 03:20 03:45 04:40 çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 05:45 06:30 01:10 “Çàëüäà” 27-fl ÒÂËfl 04:00 “ñÖçÄ ãûÅÇà” 07:35 02:20 “äéêéíäéÖ ÑõïÄçàÖ” 3-fl Ò. 04:50 «óÄë ëìÑÄ» 08:30 03:15 “ñÖçÄ ãûÅÇà” 05:35 “ëÖäêÖíõ éí ÉÄãàçõ” 09:30 04:25 «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» 06:05 “äéÑÖäë óÖëíà-3” 2-fl Ò. 09:50 05:00 “êìëëäÄü çÄóàçäÄ” 07.00 “ëÖÉéÑçü” 10:00 05:30 «àï çêÄÇõ» 07.35 “Çàëüäà” 26-fl ÒÂËfl 11:40 08:30 “äéêéíäéÖ ÑõïÄçàÖ” 2-fl Ò. 00:30 óÖíÇÖêÉ 26 àûçü 09:30 “ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ” 01:15 06.00 “ëÖÉéÑçü” 09:50 «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» 02:20 09:35 «ëÖäêÖíõ éí ÉÄãàçõ» 10:00 «ëÖÉéÑçü» 03:10 10:00 “äéÑÖäë óÖëíà-3” 3-fl ÒÂËfl 10:25 “Ñ’ ÄêíÄçúüç à íêà 04:20 11:00 “ëÖÉéÑçü” åìòäÖíÖêÄ” 2-fl Ò. 04:45 11:35 «çÄòÖ ÇëÖ» 12:05 «óÄë ëìÑÄ» 05:35 12:25 “ÅéêúÅÄ áÄ ëéÅëíÇÖççéëíú” 01:10 “Çàëüäà” 26-fl ÒÂËfl 12:55 «óàëíéëÖêÑÖóçéÖ èêàáçÄçàÖ» 02:20 “äéêéíäéÖ ÑõïÄçàÖ” 2-fl Ò. 01:25 “Ñ’ ÄêíÄçúüç à íêà 06.00 03:10 “ñÖçÄ ãûÅÇà” åìòäÖíÖêÄ” 3-fl Ò. 06:20 04:30 «ÅÖá êÖñÖèíÄ» 02:40 «ëÖÉéÑçü» 08.00 05:00 “ÄÇàÄíéêõ” 03:05 “ÉãÄÇçõâ ÉÖêéâ” 08.25 05:30 “éÑàç ÑÖçú. çéÇÄü ÇÖêëàü” 04:05 “ñÖçÄ ãûÅÇà”. 09:15 ëêÖÑÄ 25 àûçü 04:50 «óÄë ëìÑÄ» 09:40 06.00 “ëÖÉéÑçü” 06:05 “äéÑÖäë óÖëíà-3” 4-fl ÒÂËfl 10:30 09:30 “ëÖäêÖíõ éí ÉÄãàçõ” 07.35 “Çàëüäà” 28-fl ÒÂËfl 11:00 11:35 10:00 “äéÑÖäë óÖëíà-3” 2-fl Ò. 08:30 “äéêéíäéÖ ÑõïÄçàÖ” 4-fl Ò. 12:10 11:00 “ëÖÉéÑçü” 09:30 «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» 12:40 11:35 «çÄòÖ ÇëÖ» 09:50 «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» 01:10 12:20 «àï çêÄÇõ» 10:25 «ä ÅÄêúÖêì!». íÓÍ-¯ÓÛ 01:40 12:55 “Ñ’ ÄêíÄçúüç à íêà 11:35 «ÜàÇÄü ãÖÉÖçÑÄ. 02:05 åìòäÖíÖêÄ” 2-fl Ò. ÄçÑêÖâ ÇéáçÖëÖçëäàâ». 02:20 03:05 «áéãéíÄü èõãú» 12:25 “óÄë ëìÑÄ” 04.00 03:35 “ñÖçÄ ãûÅÇà” 01:10 “Çàëüäà” 28-fl ÒÂËfl 05:00 04:25 «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» 02:20 “äéêéíäéÖ ÑõïÄçàÖ” 4-fl Ò. 05:55 05:10 «êìëëäÄü çÄóàçäÄ» 03:10 “ñÖçÄ ãûÅÇà”. 06:30 06:05 “äéÑÖäë óÖëíà-3” 3-fl Ò. 04:30 “ÉãÄÇçõâ ÉÖêéâ” 07.00 “ëÖÉéÑçü” 05:30 «óàëíéëÖêÑÖóçéÖ èêàáçÄçàÖ» 07:00 07:35 07:35 “Çàëüäà” 27-fl ÒÂËfl èüíçàñÄ 27 àûçü 08:00 08:30 “äéêéíäéÖ ÑõïÄçàÖ” 3-fl Ò. 06.00 “ëÖÉéÑçü” 08:50 09:50 «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» 09:40 08.20 «ëÖÉéÑçü ìíêéå». 10:00 «ëÖÉéÑçü» 10:30 09:30 «éÅáéê. ëèÄëÄíÖãà” 10.25 “Ñ’ ÄêíÄçúüç à íêà 11:15 10:00 “äéÑÖäë óÖëíà-3” 4-fl ÒÂËfl åìòäÖíÖêÄ” 3-fl Ò. 11:45 11:00 “ëÖÉéÑçü” 11:45 «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ»

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

23 - 29 àûçü

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “NTV ÄåÖêàäÄ” äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü èéçÖÑÖãúçàä 23 àûçü 06.00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:35 12:15 01:00 01:55 02:40 03:05 04:10 04:55 06:05 07.00 07.35 08:30 09:30 09:50 10:25 12:00 01:10 02:20 03:10 04:25 05:30

“ëÖÉéÑçü” “ÖÑàå ÑéåÄ” “ëÏÓÚ” «îìíÅéãúçÄü çéóú» «ëÖÉéÑçü» «íõ çÖ èéÇÖêàòú!» «ÄÑÇéäÄí-2».33-fl ÒÂËfl: «èêéÉêÄååÄ åÄäëàåìå» «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà». «ëÖÉéÑçü» «ÇéëäêÖëçõâ ÇÖóÖê» “ñÖçÄ ãûÅÇà”. «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» “äéÑÖäë óÖëíà-3”. 1-fl Ò. «ëÖÉéÑçü» “Çàëüäà” 25-fl ÒÂËfl “äéêéíäéÖ ÑõïÄçàÖ “ 1-fl Ò. «ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ» «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» “Ñ’ ÄêíÄçúüç à íêà åìòäÖíÖêÄ” 1-fl Ò. «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» “Çàëüäà” 25-fl ÒÂËfl “äéêéíäéÖ ÑõïÄçàÖ” 1-fl Ò. “ñÖçÄ ãûÅÇà” «äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë» “ÖÑàå ÑéåÄ”

Çíéêçàä 24 àûçü 06.00 08.20 09:30 10:00 11:00 11:35 12:20 12:55

“ëÖÉéÑçü” «ëÖÉéÑçü ìíêéå». “ÄÇàÄíéêõ” “äéÑÖäë óÖëíà-3”. 1-fl Ò. “ëÖÉéÑçü” «çÄòÖ ÇëÖ» «ÅÖá êÖñÖèíÄ» “Ñ’ ÄêíÄçúüç à íêà åìòäÖíÖêÄ” 1-fl Ò. 03:05 «èêéîÖëëàü: êÖèéêíÖê» 03:30 “éÑàç ÑÖçú. çéÇÄü ÇÖêëàü”

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

30 àûçü - 6 àûãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “êíê èãÄçÖíÄ” äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

30 àûçü, èéçÖÑÖãúçàä 0:00 3:00 3:45 4:30 6:00 6:35 7:50 8:30 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 16:05 17:05 18:20 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:35 23:15 23:45

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ”. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÙËÎ¸Ï ÇÖëíà. “ä‡Ë - 2” ‚˚Á˚‚‡ÂÚ “ÄθÙÛ” åÛθÚÙËθÏ˚ “èÓ ‡Ú”. ÇÖëíà. “ÇÁÓÒÎ˚ ˄˚”. íÂÎÂÒÂˇΠ“ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “êro Ë contra”. ÇËÍÚÓ LJÒ̈ӂ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÒÂˇÎ. ÇÖëíà-ëèéêí. “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ”. íÂÎÂÒÂˇΠ“ÇÁÓÒÎ˚ ˄˚”. ÇÖëíà. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “èÓ ‡Ú” ÇÖëíà-ëèéêí.

1 àûãü, Çíéêçàä 0:00 3:00 3:45 4:30 5:10 6:00 6:35

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “êro Ë contra”. ÇËÍÚÓ LJÒ̈ӂ. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÇÖëíà. “àÏÂÂÚËÌÒÍË ˝ÒÍËÁ˚”

8:05 8:30 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 16:05 16:50 17:05 18:20 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:35 23:15 23:45

çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “ã„Ẩ˚ ÏËÓ‚Ó„Ó ÍËÌÓ”. ÇÖëíà. “ÇÁÓÒÎ˚ ˄˚”. íÂÎÂÒÂˇΠ“ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ÄÔÓÍËÙ” “ÇÖëíà +”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÒÂˇÎ. ÇÖëíà-ëèéêí. “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” ëÂˇΠ“ÇÁÓÒÎ˚ ˄˚” ÇÖëíà. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ã„Ẩ˚ ÏËÓ‚Ó„Ó ÍËÌÓ” ÇÖëíà-ëèéêí.

0:00 3:00 3:45 4:30 5:10 6:00 6:35 8:05 8:30 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “á‚ÂÁ‰Ì˚ „Ó‰˚ “ãÂÌÙËθχ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÇÖëíà. “å‡˝ÒÚÓ Ò ÌËÚÓ˜ÍÓÈ” 1 ÒÂËfl. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “äÚÓ Ú‡Ï...”. ÇÖëíà. “ÇÁÓÒÎ˚ ˄˚”. íÂÎÂÒÂˇΠ“ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÇÖëíà. “åÓÈ ÒÂ·flÌ˚È ¯‡”

2 àûãü, ëêÖÑÄ

13:30 14:15 15:00 16:05 17:05 18:20 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:35 23:15 23:45

“ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ÅËÎÂÚ ‚ ÅÓθ¯ÓÈ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÒÂˇÎ. ÇÖëíà-ëèéêí. “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÇÁÓÒÎ˚ ˄˚” ÇÖëíà. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “äÚÓ Ú‡Ï...” ÇÖëíà-ëèéêí.

3 àûãü, óÖíÇÖêÉ 0:00 3:00 3:45 4:30 5:10 6:00 6:35 7:30 8:05 8:30 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 16:05 16:50 17:05 18:30 19:15

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “óÂÌ˚ ‰˚˚. ÅÂÎ˚ ÔflÚ̇” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÇÖëíà. “å‡˝ÒÚÓ Ò ÌËÚÓ˜ÍÓÈ” 2-fl ÒÂËfl åÛθÚÙËθÏ˚. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÇÖëíà. “ÇÁÓÒÎ˚ ˄˚” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “ùÔËÁÓ‰˚” “ÇÖëíà +”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÒÂˇÎ. “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” ëÂˇΠ“ÇÁÓÒÎ˚ ˄˚”

20:00 20:45 21:30 22:15 22:30 23:45

«çÄòÖ ÇëÖ» «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä” «ä ÅÄêúÖêì!». íÓÍ-¯ÓÛ “ÄçÑêÖâ ÇéáçÖëÖçëäàâ” “ùäëäãûáàÇ” “ñÖçÄ ãûÅÇà”. «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» «ÑÜÖçíãúåÖç-òéì» “çÖ ÇéÇêÖåü” “òäéãÄ áãéëãéÇàü” «ëãÖÑëíÇàÖ ÇÖãà» “ëÖÉéÑçü Ç ÄåÖêàäÖ” «èÖêëéçÄ ÉêÄíÄ» “Üàã-Åõã ÑÖÑ” 1-fl Ë 2-fl Ò. «ÄÑÇéäÄí-2», 34-fl ÒÂËfl: “ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ -2” “òäéãÄ áãéëãéÇàü” «ëãÖÑëíÇàÖ ÇÖãà» “ñÖçÄ ãûÅÇà”. «éÅáéê. ëèÄëÄíÖãà” «äéåÖÑà äãÄÅ» «ÜÖçëäàâ ÇáÉãüÑ»

ëìÅÅéíÄ 28 àûçü “ëÖÉéÑçü” “ëèàëéä äàëÖãÖÇÄ” “ëÖÉéÑçü” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ -2” «ÑÜÖçíãúåÖç-òéì» «çÖéÅöüëçàåé, çé îÄäí» “ëäÄáäà ÅÄÜÖçéÇÄ” “ëÖÉéÑçü” «éëéÅé éèÄëÖç» «ÅÖá êÖñÖèíÄ» «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» «ÖÑàå ÑéåÄ» «íÄäëà» “èêàäéãàëíõ” “ëìÑúÅÄ åÄêàçõ” «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä” “äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë” «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» «ÜÖçëäàâ ÇáÉãüÑ» «ëÖÉéÑçü» «èêéîÖëëàü-êÖèéêíÖê» «èêéÉêÄååÄ åÄäëàåìå» «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà» èÂϸÂ‡. «äéåÖÑà äãÄÅ» «íõ çÖ èéÇÖêàòú!» “êìëëäÄü çÄóàçäÄ” “ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ -2”

ÇÖëíà. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” “ÇÖëíà +”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθ˚ÌÈ ÙËÎ¸Ï ÇÖëíà-ëèéêí.

4 àûãü, èüíçàñÄ 0:00 3:00 3:45 4:30 5:10 6:00 6:35 8:05 8:30 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:50 17:40 18:20 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 23:00 23:45

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “ùÔËÁÓ‰˚” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ä‡Ò̇fl ͇ÔÂη” ÇÖëíà. “êÛÒÒÍËÈ Ò˜ÂÚ” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚ “èflÚÓ ËÁÏÂÂÌË” ÇÖëíà. “ÇÓÍÛ„ Ò‚ÂÚ‡”. “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “åÓÈ ÒÂ·flÌ˚È ¯‡” ÇÖëíà. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó”. äÓ̈ÂÚ. “ëËÚÛ‡ˆËfl 202. éÒÓ·˚È ÔÂËÓ‰” “ÇÓÍÛ„ ÒÏÂı‡. çÓÌ-ÒÚÓÔ”. ÇÖëíà-ëèéêí. “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ”. “åÓÈ ÒÂ·flÌ˚È ¯‡”. ÇÖëíà. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó”. äÓ̈ÂÚ. “ÇÓÍÛ„ ÒÏÂı‡. çÓÌ-ÒÚÓÔ”. ÇÖëíà-ëèéêí.

0:00 1:30 3:00 3:20 3:50 5:05 5:30 6:15 7:10 7:15

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÇÖëíà. “ÅË·ÎÂÈÒÍËÈ Ò˛ÊÂÚ”. “ÜËÁ̸ äÎËχ ë‡Ï„Ë̇” 1 ÒÂ “çÓ‚˚È ëÚ‡˚È ˆËÍ”. “äÚÓ ‚ ‰ÓÏ ıÓÁflËÌ” ëÂˇÎ. “ã˛·Ó‚¸ ÏÓfl” åÛθÚÙËθÏ. “ᇠÒÂϸ˛ Ô˜‡ÚflÏË”

5 àûãü, ëìÅÅéíÄ

12:35 01:05 01:35 02:20 03:05 03:35 04:05 04:35 05:00

“òÄïåÄíçéÖ éÅéáêÖçàÖ” «ÑÄë àëí îÄçíÄëíàò» «éëíéêéÜçé, åéÑÖêç» «çÖéÅöüëçàåé, çé îÄäí» «ÅÖá êÖñÖèíÄ» «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» «ÖÑàå ÑéåÄ» «ÜÖçëäàâ ÇáÉãüÑ» “êìëëäÄü çÄóàçäÄ”

ÇéëäêÖëÖçúÖ 29 àûçü 06.00 06.20 07:10 08:20 08:50 09:25 10:20 10:30 11:00 11:50

02:50 03:20 04:00 04:30 05:00 05:30

“ëÖÉéÑçü” «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä” “äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë” «éëíéêéÜçé, åéÑÖêç!» «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» “ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ -2” «èãÄçÖíÄ áÖåãü» “Ñàäàâ åàê” «ëÖÉéÑçü. àíéÉéÇÄü èêéÉê.» “ÇÖôÖëíÇÖççéÖ ÑéäÄáÄíÖãúëíÇé” 8-fl Ò. “ëåéíê” «çÄòà Ò ã.çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï» «íÄäëà» “ÄÇàÄíéêõ” èÂϸÂ‡. “áéãéíÄü èõãú” “àï çêÄÇõ” “êéëëàü. áÄÅõíõÖ ÉéÑõ” «éÑàç ÑÖçú. çéÇÄü ÇÖêëàü» “äêÖåã›ÇëäàÖ ÑÖíà”” “ùäëäãûáàÇ” “í‡Ú‡Î¸Ì˚È ¯ÓÍ. Äη èÓÍÓ‚Ò͇fl” «ÇëÖ ëêÄáì!» «ëÖÉéÑçü. àíéÉéÇÄü èêéÉê.» «TIME OUT» «óàëíéëÖêÑÖóçéÖ èêàáçÄçàÖ» “ÉãÄÇçõâ ÉÖêéâ” “ÇéëäêÖëçõâ ÇÖóÖê” “òÄïåÄíçéÖ éÅéáêÖçàÖ” “àëèõíÄçàÖ ÇÖêçéëíà”. «îìíÅéãúçÄü çéóú» “óêÖáÇõóÄâçéÖ èêéàëòÖëíÇàÖ” “ÇÖôÖëíÇÖççéÖ ÑéäÄáÄíÖãúëíÇé” 8-fl Ò. «ëåéíê» «çÄòà Ò ã.çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï» “àï çêÄÇõ”. “ÄÇàÄíéêõ” «éÑàç ÑÖçú. çéÇÄü ÇÖêëàü» «íÄäëà»

7:50 8:35 9:05 9:50 10:30 11:15 12:00 12:20 13:15 14:50 15:30 15:55 17:20 18:30 19:15 20:20 21:15 22:50 23:30

“ÇÓÍÛ„ Ò‚ÂÚ‡”. “è‡ÚËÚÛ˚ Ì „ÓflÚ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “凄Ëfl ÍËÌÓ”. “å‡¯ íÛˆÍÓ„Ó” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. “äÛθÚÛ̇fl ‚ÓβˆËfl” äÓ̈ÂÚ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËÎ¸Ï “òËÓÍËÈ ÙÓχڔ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ÜËÁ̸ äÎËχ ë‡Ï„Ë̇” 1 ÒÂ. “å‡¯ íÛˆÍÓ„Ó”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “äÛθÚÛ̇fl ‚ÓβˆËfl” äÓ̈ÂÚ. “凄Ëfl ÍËÌÓ” “òËÓÍËÈ ÙÓχڔ

12:20 12:50 01:35 02:00 02:30 03:00 03:35 04:30 05:00 06:00 06:30 07:00 07:50 08:20 08:50 10:00 12:00 12:35 01:00 01:30 02:20

6 àûãü, ÇéëäêÖëÖçúÖ 0:00 0:20 1:45 2:30 3:00 3:50 5:20 6:00 6:15 7:10 7:40 8:10 9:25 9:50 11:15 12:00 13:05 13:30 14:25 16:40 17:50 19:15 20:00 21:00 21:30 22:25

ÇÖëíà. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï “äÓÏ̇ڇ ÒÏÂı‡” “èÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl ̇ÚÛ‡ÎËÒÚ‡” ÇÖëíà. “ÜËÁ̸ äÎËχ ë‡Ï„Ë̇” 2 ÒÂ. “ë‡Ï Ò· ÂÊËÒÒÂ”. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇΠ“ã˛·Ó‚¸ ÏÓfl” “ë·Ó̇fl êÓÒÒËË”. “ÉÓÓ‰ÓÍ”. чȉÊÂÒÚ ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï “óÂÒÚÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” “å‡¯ íÛˆÍÓ„Ó” “àÒÚÓ˘ÂÒÍË ıÓÌËÍË” ÇÖëíà çÖÑÖãà. “ëÔˆˇθÌ˚È ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ”. “ãËÌËfl ÊËÁÌË”. äÓ̈ÂÚ. “ÜËÁ̸ äÎËχ ë‡Ï„Ë̇” 2 ÒÂ. “å‡¯ íÛˆÍÓ„Ó”. “àÒÚÓ˘ÂÒÍË ıÓÌËÍË ÇÖëíà çÖÑÖãà. “ëÔˆˇθÌ˚È ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ”. “ãËÌËfl ÊËÁÌË”. äÓ̈ÂÚ.


В НОВОМ СВЕТЕ

20—26 ˲Ìfl 2008

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

45

30 àûçü - 6 àûãü ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA RTN

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

èéçÖÑÖãúçàä 30 àûçü 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 12:15 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 10:00 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:00

åàê ëÖÉéÑçü ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ çÄ çéóú ÉãüÑü... ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ åÖÑùäëèêÖëë. äéçíÄäí ÖÇêÖâëäàÖ íêÄÑàñàà éíäêõíÄü ëíìÑàü çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íõëüóÄ Çàíêàç– 3 88 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 89 Ò ÑàÄãéÉ çéÇéëíà ìäêÄàçõ ãÄÅàêàçí 6-fl ÒÂËfl ÇÖëíà ÉéêéÑéä àèêÖãÖëíà Üàáçà áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû – 2 íõëüóÄ Çàíêàç– 3 89 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 90 Ò åàê ëÖÉéÑçü “èêéôÖççéÖ ÇéëäêÖëÖçúÖ” ÇéãóàñÄ 39-fl ÒÂËfl ãÄÅàêàçí 6-fl ÒÂËfl ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû – 2 äéçíÄäí ÑàÄãéÉ äãûóÖÇéâ åéåÖçí

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 1:05

åàê ëÖÉéÑçü çÄ çéóú ÉãüÑü... ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ãàçàü áÑéêéÇúü äéçíÄäí “èêéôÖççéÖ ÇéëäêÖëÖçúÖ” àáêÄàãú èãûë. èÖêëéçÄ

Çíéêçàä 1 àûãü

1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 10:00 11:30 12:35 1:30 2:30 3:30 4:30

çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íõëüóÄ Çàíêàç-3 89 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 90 Ò. ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ ãÄÅàêàçí 7-fl ÒÂËfl ÇÖëíà ÑéäìåÖçíÄãúçõâ ÑÖíÖäíàÇ èêÖãÖëíà Üàáçà áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû – 2 íõëüóÄ Çàíêàç-3 90-fl ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 91 Ò. åàê ëÖÉéÑçü èêÖåúÖêÄ! äêéÇú áÄ äêéÇú ÇéãóàñÄ 40-fl ÒÂËfl ãÄÅàêàçí 7-fl ÒÂËfl ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû – 2 äéçíÄäí ÇëÖ Ñãü íÖÅü

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30

åàê ëÖÉéÑçü çÄ çéóú ÉãüÑü... ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ àáêÄàãú èãûë. ÇÄòÖ èêÄÇé äéçíÄäí äêéÇú áÄ äêéÇú çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íõëüóÄ Çàíêàç– 3 90 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 91 Ò ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ èêÖåúÖêÄ! ãÄÅàêàçí 8 ÒÂËfl ÇÖëíà ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé–ÄçÉã. èêÖãÖëíà Üàáçà áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 15 Ò íõëüóÄ Çàíêàç– 3 91 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 92 ÒÂ.

ëêÖÑÄ 2 àûãü

9:00 10:00 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30

åàê ëÖÉéÑçü ÑÇÄ ÅéâñÄ ÇéãóàñÄ 41-fl ÒÂËfl ãÄÅàêàçí 8-fl ÒÂËfl ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 15 Ò äéçíÄäí äãûóÖÇéâ åéåÖçí

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 10:00 11:50 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30

åàê ëÖÉéÑçü çÄ çéóú ÉãüÑü... ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ãàçàü áÑéêéÇúü éëéÅéÖ åçÖçàÖ ÑÇÄ ÅéâñÄ àáêÄàãú èãûë. èÖêëéçÄ çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà íõëüóÄ Çàíêàç– 3 91 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 92 Ò. ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ èêÖåúÖêÄ! ãÄÅàêàçí 9 ÒÂËfl ÇÖëíà ÑêÖÇé Üàáçà èêÖãÖëíà Üàáçà áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 16 Ò íõëüóÄ Çàíêàç– 3 92 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 93 Ò åàê ëÖÉéÑçü “Üàáçú ë ÑÖíúåà” ÇéãóàñÄ 42-fl ÒÂËfl èêÖåúÖêÄ! ãÄÅàêàçí 9 ÒÂ ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 16 Ò éëéÅéÖ åçÖçàÖ äãûóÖÇéâ åéåÖçí

6:00 7:00

åàê ëÖÉéÑçü çÄ çéóú ÉãüÑü...

óÖíÇÖêÉ 3 àûãü

èüíçàñÄ 4 àûãü

8:00 9:00 9:30 11:00 11:25 11:30 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:10 11:45 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 4:30

ÖÇêéçúûë àáêÄàãú èãûë èÖêëéçÄ ëÄåõâ ëàãúçõâ ÖÇêÖâëäàÖ àåÖçÄ àÇêàí äÄíÄç Üàáçú ë ÑÖíúåà ÅêÄÇé, èÖêàäéãÄ! íõëüóÄ Çàíêàç– 3 92 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 93 Ò ÇêÖåü. ëéÅõíàü.ãûÑà. çéÇéëíà ìäêÄàçõ ãÄÅàêàçí 10-fl ÒÂËfl ÇÖëíà ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ èêÖãÖëíà Üàáçà áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 17 Ò íõëüóÄ Çàíêàç– 3 93 ÒÂ. åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 94 Ò. åàê ëÖÉéÑçü ÅéãúòÖ, óÖå ãûÅéÇú ãûÅéÇú ÄÇêéêõ ÇéãóàñÄ 43-fl ÒÂËfl ãÄÅàêàçí 10-fl ÒÂËfl ÅêÄÇé, èÖêàäéãÄ! ÉéêéÑéä áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 17 Ò ÅéãúòÖ, óÖå ãûÅéÇú äãûóÖÇéâ åéåÖçí

6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 9:30 10:00 11:30 1:05 1:30 2:00 2:30 3:00 4:00 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00

åàê ëÖÉéÑçü ÉéêéÑéä çÄ çéóú ÉãüÑü... ÖÇêéçúûë ÉéêéÑéä êéåÄçíàäÄ êéåÄçëÄ åìáõäÄãúçõâ ëÄäÇéüÜ ãûÅéÇú ÄÇêéêõ äêìÉãõâ ëíéã ÖêìòÄãÄàå íõëüóÄ Çàíêàç– 3 93 ÒÂ. åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 94 Ò. ÇÖëíà ãÄÅàêàçí 11-fl ÒÂËfl çéÇéëíà ìäêÄàçõ èÄêíàíìêõ çÖ Ééêüí àáêÄàãú èãûë. ëÄäÇéüÜ äíé íÄå... áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 18 Ò

CìÅÅéíÄ 5 àûãü

8:00 8:30 9:00 9:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:00 5:00 5:30

íõëüóÄ Çàíêàç– 3 94 ÒÂ. åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 95 Ò. åàê ëÖÉéÑçü çéóçõÖ éíäêéÇÖçàü ÇéãóàñÄ 44-fl ÒÂËfl ãÄÅàêàçí 11-fl ÒÂËfl êéåÄçíàäÄ êéåÄçëÄ áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 19-fl ÒÂËfl àáêÄàãú èãûë ëÄäÇéüÜ åìáõäÄãúçõâ ëÄäÇéüÜ èÄêíàíìêõ çÖ Ééêüí ÉéêéÑéä

ÇéëäêÖëÖçúÖ 6 àûãü 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 4:00 5:00

åàê ëÖÉéÑçü åàê Çõëéäàï íÖïçéãéÉàâ çÄ çéóú ÉãüÑü... ÖÇêéçúûë èéãàíàóÖëäàâ êéåÄç óíé çéÇÖçúäéÉé? ÉéêéÑéä çéóçõÖ éíäêéÇÖçàü ñÇÖíõ ÇêÖåÖç éäìèÄñàà ãÖ ïÄàå íõëüóÄ Çàíêàç– 3 94 ÒÂËfl åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 95 Ò ÇÖëíà çÖÑÖãà ãÄÅàêàçí 12-fl ÒÂËfl çÖÇÖêéüíçõÖ àëíéêàà ãûÅÇà 6:00 èêÖëë-äãìÅ 7:00 áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 15 Ò 8:00 íõëüóÄ Çàíêàç-3 95-fl ÒÂËfl 8:30 åéü èêÖäêÄëçÄü çüçü 96 Ò. 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 9:30 åÖÑùäëèêÖëë 9:45 ïÄ – åÄãÖçúäàÖ äéåÖÑàà 10:00 áéãéíÄü ÑÖÇüíäÄ 11:30 ÇéãóàñÄ 45-fl ÒÂËfl 12:30 ãÄÅàêàçí 12-fl ÒÂËfl 1:30 óíé çéÇÖçúäéÉé? 2:00 äíé íÄå... 2:30 áÄ ÇëÖ íÖÅü ÅãÄÉéÑÄêû-2 19-fl ÒÂËfl 3:30 çÖÇÖêéüíçõÖ àëíéêàà ãûÅÇà 4:30 ÉéêéÑéä 5:00 èêÖëë-äãìÅ

ÇàíÄãàâ ïÄÇäàç ãÖäÄêëíÇÄ ùäëíêÄëÖçë – ñÖãàíÖãú

àá êéëëàà à ÖÇêéèõ

àáÅÄÇãÖçàÖ éí ÄãäéÉéãàáåÄ, ÑÖèêÖëëàâ, ÇêÖÑçõï èêàÇõóÖä, äìêÖçàü

çÓ-¯Ô‡, ÌÓÓÚÓÔËÎ, ˝ÒÒÂ̈ˇÎ ÙÓÚÂ, ‡ÌÚË·ËÓÚËÍË, ‚ˇ„‡, “Ù‡χÚÂÍÒ”, ‚ËÚ‡ÏËÌ˚, ÔÂÔ‡‡Ú˚ ‰Îfl ΘÂÌËfl ÒÂ‰ˆ‡, ‰‡‚ÎÂÌËfl, ÌÂ‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, Ô˜ÂÌË, ÒÛÒÚ‡‚Ó‚, ̇ÒÚÓÈÍË, χÁË, Ú‡‚˚ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„ÓÂ.

1 СЕАНС –

100 % ГАРАНТИЯ

åÖÑàñàçëäàÖ èêéÅãÖåõ – êÖÄãúçõâ êÖáìãúíÄí èéëãÖ éÑçéÉé ëÖÄçëÄ. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‡·ÓÚ‡˛ ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú „‡‡ÌÚËÛ˛.

(718) 336-7757 é ÇàíÄãàà ÉéÇéêüí ÖÉé èÄñàÖçíõ: «...èÓ¯ÎÓ 8 ÎÂÚ, Í‡Í ÏÓÈ ÏÛÊ Ì ԸÂÚ, ‡ fl ‚Ò ÌËÍ‡Í Ì ÏÓ„Û ÔÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÚÓÏÛ Ò˜‡ÒÚ¸˛. ëÔ‡ÒË·Ó Ç‡Ï, ÇËÚ‡ÎËÈ. àÌ̇, à„Ó¸. è. (404) 408-2483» «...å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚˚ÚflÌÛÎË Ò˜‡ÒÚÎË‚˚È ·ËÎÂÚ, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÛÁ̇‚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ 縲 – âÓÍ ÂÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ëϲ˘ËÈ ÅÓÊËÈ ‰‡ ÔÓÏÓ˜¸ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ÛÊ ÓÚ˜‡flÎÒfl. ëÍÓθÍÓ ·ÓÒÚÓ̈‚ Í·Ìfl˛ÚÒfl LJÏ, ÇËÚ‡ÎËÈ, Ó҂ӷӉ˂¯ËÒ¸ ÓÚ Íӯχ‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁχ, ̇ÍÓχÌËË, ·ÓÒË‚ ÍÛËÚ¸, ËÁ·‡‚Ë‚¯ËÒ¸ ÓÚ ·ÓÎfl˜ÂÍ. ÉÓ‰ËÏÒfl Í‡Í ÔÂ‚ÓÓÚÍ˚‚‡ÚÂÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ - Ò Ì‡¯ÂÈ ÔÓ‰‡˜Ë. ãÂ̇, ÇÓÎÓ‰fl Å. (617) 969-0324» «ü Ó·‡˘‡˛Ò¸ Í ÇËÚ‡Î˲ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚ÓÚ ÛÊ 5 ÎÂÚ. çÓ fl ‚Ò ‡‚ÌÓ ‰Ûχ·, ˜ÚÓ ÏÓÈ ÏÛÊ ‡Ì¸¯Â ·ÓÒËÚ ÏÂÌfl, ˜ÂÏ ÍÛËÚ¸. Ä ‚‰¸ ·ÓÒËÎ – ·Î‡„Ó‰‡fl ÇËÚ‡Î˲. ù· Ç. (718) 743-0844» «...ü ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ ÇËÚ‡Î˲ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÏÓÂÈ ÒÂϸÂ. ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Ú‡ÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ, ÒÍÓÏÂÌ Ë ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ ˝ÚÓ ‰‡Ê ‚ Ò‚ÓÂÈ ÂÍ·ÏÂ. 뇯‡ ü. (212) 795-0108» «èÓ¯ÎÓ 7 ÎÂÚ, Í‡Í ‚˚ ËÁ·‡‚ËÎË ÏÓÂ„Ó Ò˚̇ ÓÚ Á‡Ë͇ÌËfl. å˚ ·˚ ÛÊ Á‡·˚ÎË Ó Ç‡Ò, ÂÒÎË ·˚ Ì ÔÓ-

·ÎÂχ Ò ‰Ó΄ËÏ ÌÂÒ‡˘eÌËÂÏ ÏÓÂÈ ÒÎÓχÌÌÓÈ ÛÍË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÓÔflÚ¸ ¯ËÎË Í‡Í ÍÛ‰ÂÒÌËÍ. áË̇ ä. (216) 481-1452» «ü ·˚ ÛÊ Á‡·˚Î Ó ÇËÚ‡ÎËË, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÏÓ„ ÏÌ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÍÛÂÌËfl 9 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÂÒÎË ·˚ ÏÓfl ÒÂϸfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì ӷ‡˘‡Î‡Ò¸ Í ÌÂÏÛ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛. Å·„ÓÒÎo‚Ë Ç‡Ò ÅÓ„ ‚Ó ‚ÒÂı ‰Â·ı LJ¯Ëı. ÇËÍÚÓ ë. (718) 449-9697» «...Ç˚ ÔÓÏÓ„ÎË ÏÓÂÈ Ï‡ÚÂË ‚ 퇯ÍÂÌÚ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÍÛÂÌËfl, ÏÌ ÓÚ ‰ÂÔÂÒÒËË – ‚Ó îÎÓˉÂ. ü Ç‡Ò ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‚ˉ·, ÌÓ ÍÓ„‰‡ fl Ó·‡˘‡˛Ò¸ Í ‚‡Ï Ò Ó˜Â‰ÌÓÈ ÔÓÒ¸·ÓÈ, ÚÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‚ÓÒÚÓ„‡ Ë ÓÊˉ‡ÌË ˜Û‰ÂÒÌÓ„Ó. í‡Ìfl á. (404) 861-2718 «...Ç Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â, ̇‚ÂÌÓÂ, ÏÌÓ„Ë Á̇˛Ú Ó ÇËÚ‡ÎËË: ÍÓÏÛ-ÚÓ ÓÌ ÔÓÏÓ„ ·ÓÒËÚ¸ ÔËÚ¸, ‰Û„ÓÏÛ ÍÛËÚ¸, ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ·‡‚ËÎ ÓÚ ˆËÒÚËÚ‡ Ë ·ÓÎÂÈ ‚ ÒÔËÌÂ... éÚ ‚ÒÂı ÌËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸.” ÅÓËÒ ä. (321) 723-7283 «...ùÚÓ ·˚· ÔÓÎ̇fl ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ fl ÔÓÒΠ‡‚‡ËË Ó·Ó¯Î‡Ò¸ ·ÂÁ „ËÔÒ‡ ̇ ÌÓ„Â Ë ÓÔÂ‡ˆËË Ì‡ „·ÁÛ, Ë ‰Îfl ÏÂÌfl, Ë ‰Îfl ÏÓËı ÍÓÎ΄‚‡˜ÂÈ, Ë ‚Ò ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË. åÂÌfl ÔÓÒÚÓ Á‡‚‡ÎËÎË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË Ó Ç‡¯ÂÏ ÚÂÎÂÙÓÌÂ... àÌ̇ Ñ. (404) 542-0144

Ç éîàëÖ èêéÇéÑàíëü äéåèúûíÖêçéÖ íÖëíàêéÇÄçàÖ Ç˚Ò˚·ÂÏ ‚Ó ‚Ò ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË. èêàçàåÄÖå àçÑàÇàÑìÄãúçõÖ áÄäÄáõ

Your Vitality LLC (718) 645-3037 (718) 339-6381

å˚ ÔÂÂÂı‡ÎË: 2518 Ocean Ave, 9 2 Brooklyn NY 112 Ò ÅeÈÒÏÂÌÚ-ÓÙË

Что?

«Пробуксовывает» реклама, нет должной отдачи? Дело поправимое. И мы его поправим!

Агентство

Ads Market:

• «Разбор полетов» анализ тупиковых ситуаций • Размещение рекламы в различных СМИ и во всех штатах • Большой опыт и надежные контакты • Почтовая реклама • Создание оригинальной телевизионной рекламы • Пакеты услуг со скидкой Есть о чем поговорить, если для Вас это серьезно:

7189073222


В НОВОМ СВЕТЕ

46

20—26 ˲Ìfl 2008

ëìèÖêäêéëëÇéêÑ 1

2

3

4

15

5

6

7

8

9

10

16

22

23

24

26 28

30

31

34

35

32

36

37

39

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ВАШИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ CÚÓËÚ ‰Â¯Â‚Ó, ‡ ÔÓÏÌËÚ¸ ·Û‰ÛÚ ˆÂÎ˚È „Ó‰!

49 52

38

44

“В Новом Свете” -

47

33

40

èÓ‰ÔËÒ͇ ̇ ÂÊẨÂθÌËÍ

43

51

14

18

25

27

42

13

20

21

41

12

17

19

29

11

45

48 50 53

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔÓ‰ÔËÒÍË Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ

46

54

55

(212) 482-0303 56

57

58

59

60

61

62

64 66

67

65

68

69

70

73 75

63

71

72

74

76

77 82

78

79

80

81

83

84

85 86

èé ÉéêàáéçíÄãà: 3. èÓÓ‰‡ ÍÓÏ̇ÚÌ˚ı ÒÓ·‡Í Ò “̉ӂÓθÌÓÈ” ÏÓ‰ÓÈ. 5. ëÔÓÚ ‰Îfl ÚÂı, “ÍÓÏÛ ÎÂÚ‡Ú¸ ÓıÓÚ‡”. 10. êÓ‰ÌÓÈ „ÓÓ‰ ɇË ä‡ÒÔ‡Ó‚‡. 15. ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ‚Ó‰ÓÂÏ ÍÓ‡ÎÎÓ‚˚ı ÓÒÚÓ‚Ó‚. 18. ëÂ·ËÒÚÓ-·ÂÎ˚È ÏÂÚ‡ÎÎ Ò ÒÂÓ‚‡Ú˚Ï ÓÚÚÂÌÍÓÏ. 19. êÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡ÍÚÂ, ËÒÔÓÎÌËÚÂθ „·‚ÌÓÈ ÓÎË ‚ ÏÛÁ˚͇θÌÓÈ ÍÓωËË “å˚ ËÁ ‰Ê‡Á‡”. 20. Ö ˜‡ÒÚÓ ÁÓ‚ÛÚ ‚ÂÂÒÍÓÏ. 21. êÂ͇ ‚ ÅÂθ„ËË Ë î‡ÌˆËË. 22. èÓÁ‚ˢ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÍÌflÁfl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ‚·‰ËÏËÒÍÓ„Ó, ÛÍӂӉ˂¯Â„Ó ‡Á„ÓÏÓÏ ÏÓÌ„ÓÎÓ-Ú‡Ú‡ ‚ äÛÎËÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â. 26. ÇÂÏfl ÒÓÒ‡Ú¸ ·ÔÛ Û Ï‰‚‰fl. 27. åÂÒÚÓ, ̇ ÍÓÚÓÓÂ, ÂÒÎË ‚ÂËÚ¸ Ä.èÛ¯ÍËÌÛ, “ÔÓÎÓÊËÎË ÏÓÎÓ‰˚ı Ë ÓÒÚ‡‚ËÎË Ó‰ÌËı”. 28. ꇷӘ‡fl ÍÓÏ̇ڇ. 29. ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ ÔÓÎflÌ˚È ËÒÒΉӂ‡ÚÂθ. 31. ÇÂÎËÍËÈ ‰‡Ï‡ÚÛ„ ãÓÔ ‰Â Ç„‡ ÔÓ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË. 32. ëÂ·fl̇fl ... Òڇ· ̇„‡‰ÓÈ é‰ËÒÒ², Ôӷ‰˂¯ÂÏÛ ‚ ÒÓÒÚflÁ‡ÌËflı ÔÓ ·Â„Û, ‚ÓÒÔÂÚ˚ı ‚ “àΡ‰Â” ÉÓÏÂ‡. 34. è‡ÏflÚÌËÍ ËÁ ͇ÏÌÂÈ-Ï„‡ÎËÚÓ‚. 36. í‚Óˆ ÏÂÎÍËı „‡‰ÓÒÚÂÈ. 37.

87

ǘÂÌ ۄ‡Ò‡ÌË ‰Ìfl. 41. ÇÓÓ‚ÒÍÓÈ ÔËÁ˚‚ “ÒχÚ˚‚‡Ú¸ Û‰Ó˜ÍË”. 43. é·ÌÛÎÂÌË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ Ò˜ÂÚ˜Ë͇. 44. ÅÂÒÔÓÎÂÁÌÓÒÚ¸ (ÛÒÚ‡.). 45. Ñ‚Ì„˜ÂÒ͇fl ·Ó„ËÌfl Ôӷ‰˚. 47. ëÛıË Á‡ÍÛÒÍË, ÔÓ‰‡‚‡ÂÏ˚Â Í ÍÓÌˆÛ Â‰˚ (̇.-‡Á„.). 48. “Ç˚˜ÛÌ˚È” ÒÚËθ ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â. 51. ëÂËfl ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ·‡ÎÂÚÌ˚ı Ô˚ÊÍÓ‚. 52. ÄÏÂË͇ÌÒ͇fl ‡ÁÌӂˉÌÓÒÚ¸ Ë„˚ ‚ ÎÓÚÓ. 53. Ç ‰‚Ì„˜ÂÒÍÓÏ ˝ÔÓÒ Ó‰Ë̇ Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó é‰ËÒÒÂfl. 54. ê‡ÒÒΉӂ‡ÌË ۄÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰Â· ‚ ‰Ó‚ÓβˆËÓÌÌÓÈ êÓÒÒËË. 56. ü̸͇ ̇ ÒÚ‡ÓÛÒÒÍËÈ Î‡‰. 58. ç‡Û͇ Ó ÒÂÁÓÌÌ˚ı fl‚ÎÂÌËflı ‚ ÊË‚ÓÈ ÔËӉ 62. “óÂÎÓ‚ÂÍ ÓÛÊËfl” ̇ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ Î‡‰. 66. ëÎÂ‰Û˛˘Ë ‰Û„ Á‡ ‰Û„ÓÏ ÔÓ‚ÓÁÍË Ò „ÛÁÓÏ. 69. óÂÌ˚È ÚÓÔÓθ. 71. ÄÎÍÓ„Óθ Ó‰ÓÏ ËÁ üÔÓÌËË. 73. è‚‡˘ÂÌË ҂ÂÊÂÈ ‚Ó·Î˚ ‚ Á‡ÍÛÒÍÛ Í ÔË‚Û. 74. ä‡Í ÔËÌflÚÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Í‚‡Ò, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‰Ûı Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Ë ÒÎÂÁ˚ ËÁ „·Á? 75. Ñ‚Ә͇, ÛÌÂÒÂÌ̇fl Û‡„‡ÌÓÏ ËÁ ä‡ÌÁ‡Ò‡ ‚ ÇÓί·ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ. 77. äÓθ˜ÛÊ̇fl ÒÂÚ͇ ̇ ¯ÎÂÏ ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ Îˈ‡. 81. è·ÒÚ, ÎÂʇ˘ËÈ ‚ fl‰Û

Похудеть

·ÂÁ ÓÒÓ·˚ı ÛÒËÎËÈ

ìÅêÄíú Üàê Ò ÊË‚ÓÚ‡ Ë ·Â‰Â!

Контролировать свой вес! Просто, надежно, 100% натурально á‚ÓÌËÚ ÒÂȘ‡Ò

1(267) 250-7946 Ä̉ÂÈ èÂ‰‡ÈÚ ÚÓÏÛ, ÍÓ„Ó ˝ÚÓ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ.

88

‰Û„Ëı Ô·ÒÚÓ‚. 82. ÇÂÚıÓÁ‡‚ÂÚÌ˚È ÔÓÓÍ, ÔÂ‚˚È ËÁ ·Óθ¯Ëı ÔÓÓÍÓ‚. 83. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌ̇fl Ô·ÌÂÚ‡, ˜¸Â ̇Á‚‡ÌË ‚ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚Í Ì ҂flÁ‡ÌÓ Ò ‡ÌÚ˘ÌÓÈ ÏËÙÓÎÓ„ËÂÈ. 84. åÓÎÓ‰ÓÈ ‚‡˜, ÒÚ‡ÊËÛ˛˘ËÈÒfl ÔË ÍÎËÌË͇ı ËÎË ·ÓθÌˈ‡ı. 85. ÅÛÒ˚ ËÁ ‡ÍÓ‚ËÌ Û Ò‚ÂÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı Ë̉ÂȈ‚. 86. ÉÓ̇fl ÒËÒÚÂχ, Ӊ̇ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‰ÎËÌÌ˚ı Ë Ò‡Ï˚ı ‚˚ÒÓÍËı ̇ áÂÏÎÂ. 87. ä‡ÚË̇ Ò ‰Ë˜¸˛ Ë Ó‚Ó˘‡ÏË. 88. ÉÓÎÓ‚ÌÓ ÔÓÍ˚‚‡ÎÓ Ì‚ÂÒÚ˚. èé ÇÖêíàäÄãà: 1. ëÓÒÛ‰ ‰Îfl ÛÏ˚‚‡ÌËfl Ò Á‡Í˚‚‡˛˘ËÏÒfl ÒÎË‚ÓÏ. 2. ÉÓÓ‰ ̇ Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓÈ ÂÍ ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â. 3. Ç Í‡ÍÓÏ ‰‚ÓˆÍÓÏ ÒÔflÚ‡Ì “‚ÂÒÂÎ˚È Î‡‰”. 4. èËıÓʇÌ ‰Îfl ·‡Ú˛¯ÍË. 6. êÓÏ‡Ì ù.áÓÎfl ËÁ ÚËÎÓ„ËË “íË „ÓÓ‰‡”. 7. ɇÁ, “Ô·‚‡˛˘ËÈ” ‚ ‡Í‚‡ËÛÏÂ. 8. ÇÓΘ¸fl ·Â„ÓÚÌfl ‚ ÔÓËÒ͇ı ÚÛ‰ÌÓÈ ÁËÏÌÂÈ ‰Ó·˚˜Ë. 9. ãÂÚÛÌ Ì‡ ‚Â‚ӘÍÂ. 11. Ä··‡Ú Ò ‰Û¯ÓÈ ÏÛ¯ÍÂÚÂ‡. 12. êÓÏ‡Ì û.íËÙÓÌÓ‚‡ “... ʇʉ˚”. 13. é‰Ì‡ ËÁ ÙÓÏ ‰Ê‡ÁÓ‚ÓÈ ÏÛÁ˚ÍË. 14.

ëÓÚ ÏÂÎÍÓ„Ó ‚ËÌÓ„‡‰‡ ·ÂÁ ÍÓÒÚÓ˜ÂÍ. 16. áÓÎÓÚÓÈ Ò‡ÏÓÓ‰ÓÍ. 17. à„ÓÈ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÁÓÎÓÚÓÏ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÛÒ·ʉ‡Î ÒÎÛı ·Ó„Ó‚-ÓÎËÏÔËȈ‚ Á·ÚÓÍÛ‰˚È ÄÔÓÎÎÓÌ. 23. òÂÎÛı‡, ÓÒÚ‡‚¯‡flÒfl ‚ ¯ÂÚÂ. 24. 쉇ÌËÍ ËÁ “ÅËÚÎÁ”. 25. ÇÓ‰ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÓÏ˚‚‡˛˘Â χÚÂËÍ. 29. èÓ‰Û„‡ „‡ÌÂÌÓ„Ó Òڇ͇̇. 30. íflÊÂÎÓ ÔÓÒΉÒÚ‚Ë ÌÂ΄ÍÓÈ ÊËÁÌË. 32. ëÚ‡ËÌÌ˚È ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ Ú‡Ìˆ. 33. ë ÍËÍÓÏ “Û‡!” ̇ ‚‡„‡. 35. ëÚÓÎˈ‡ ɇ·Ó̇. 38. ìÒ‡Ú˚È ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌËÍ ËÁ ‰Â‚ÌË èÓÒÚÓÍ‚‡¯ËÌÓ. 39. ÜËÚÂθ Ò‚Â‡, Ûϲ˘ËÈ ÒÚÓËÚ¸ ‰Óχ ËÁ ÒÌÂÊÌ˚ı ÍËÔ˘ÂÈ. 40. ÑÂ̸ ̉ÂÎË, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ·ÓΠÔËflÚÌ˚Ï, ˜ÂÏ Ô‰˚‰Û˘ËÈ. 42. LJβڇ ä‡Á‡ıÒڇ̇. 46. ç‡ÎË‚‡ÂÚÒfl ̇ ıηÌÓÈ ÌË‚Â. 49. èÓÎÌ˚È Ì‡·Ó ÔÓÒÛ‰˚ ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 50. èÂÒˉÒÍËÈ ˆ‡¸, ÍÓÚÓ˚È ÔË͇Á‡Î ‚˚Ò˜¸ ... ÏÓÂ. 51. è‡Û˜ËÈ ¯Ôˈ Ò fl‰ÓÏ. 55. ãӉ͇

‰Îfl Ë̉ÂÈÒÍÓ„Ó ·Ë‡ÚÎÓ̇. 57. åflÒÓ ÒÓı‡ÚÓ„Ó. 59. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl Ó‰Âʉ˚. 60. ÇÓÒÚӘ̇fl Ò·‰ÓÒÚ¸ ‡ı‡Ú-... 61. ê‡ÒÚÂÌËÂ Ò ÏÂÎÍËÏË ·ÂÎ˚ÏË ËÎË ÓÁÓ‚˚ÏË ˆ‚ÂÚ͇ÏË 63. Ñ‚ÛÍ‡Ú̇fl ÓÎËÏÔËÈÒ͇fl ˜ÂÏÔËÓÌ͇ 2004 „Ó‰‡ ÔÓ ÒËÌıÓÌÌÓÏÛ Ô·‚‡Ì˲ ‚ ‰Û˝ÚÂ Ë „ÛÔÔÂ. 64. ÑÓ˜¸ çÛ¯Ó͇ ËÁ ÔÓ‚ÂÒÚË-Ò͇ÁÍË Ç.ÉÛ·‡‚‡ “äÓÓ΂ÒÚ‚Ó ÍË‚˚ı ÁÂ͇Δ. 65. ëÚÓÎˈ‡ í‡ÌÁ‡ÌËË. 67. ꇂÌÓ‚ÂÒË ÔËıÓ‰‡ Ë ‡ÒıÓ‰‡. 68. “ëÂËfl” ıÓÍÍÂÈÌÓ„Ó Ï‡Ú˜‡. 70. ìıÎÂÒÚ˚‚‡˛Ú Á‡ ‰Â‚˜‡Ú‡ÏË. 72. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ̇ ÒÓ·‡ÌËË ‰Îfl ÔËÌflÚËfl Â„Ó ¯ÂÌËÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ÏË. 76. ÅÎÓ̉ËÌ͇ ËÁ ÔÓÔÛÎflÌÓ„Ó ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂÒÂˇ· “ë‡ÌڇŇ·‡‡”. 77. ɇ‰ÓÒÚ¸ ÔÓ-‰ÂÚÒÍË. 78. Çˉ ˝ÒÚ‡‰ÌÓ„Ó ËÎË Ú‡Ú‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl. 79. “É·ÁÍË” ‚ ÍÂÍÒÂ. 80. ä΢͇ ÒÓ·‡ÍË ËÁ Ô‡ÎË̉Óχ å‡Î¸‚ËÌ˚, ÍÓÚÓ˚È Ó̇ ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡Î‡ ÅÛ‡ÚËÌÓ. 81. “Ç ·ÓÈ Ë‰ÛÚ Ó‰ÌË ÚÓÎÒÚflÍË” (·Ó¸·‡).

éíÇÖíõ çÄ äêéëëÇéêÑ, éèìÅãàäéÇÄççõâ Ç èêéòãéå çéåÖêÖ èé ÉéêàáéçíÄãà: 3. èÛχ. 5. ëÓÁ‚ÂÁ‰ËÂ. 10. äÎÓÍ. 15. åÓ˜‡ÎÓ. 18. éÚÒÍÓÍ. 19. ÉÂÍ·. 20. àÁ˚ÒÍ. 21. ãÛʇ. 22. ãË„ÓËÌ. 26. ÄÚ‡Ò. 27. Ä„ËÔÔ‡. 28. è˘ÛÊ͇. 29. 臯‡. 31. äÛÁÓ‚ÓÍ. 32. íÓÌ. 34. éÍÒÙÓ‰. 36. Äθχ‚Ë‚‡. 37. ë‡Ì‰ËÍ. 41. Ö„Ó. 43. íÂÒ·. 44. ä‡Ï˜‡. 45. áÂ̇. 47. å‡Î‚. 48. àËÒ͇. 51. äËÒ‡. 52. ÄÌÍÓ. 53. é‰ÂÓÌ. 54. ÄıË. 56. ë„ÏÂÌÚ. 58. å‰̷҇‡Ú. 62. ëÏ˚ÒÎÓ‚. 66. ìÒÚ‡. 69.

LJÎÂÌÒ‡. 71. ÄÌÓ‡. 73. éÍ‡Ò͇. 74. ÅÓ̉‡¸. 75. ìÔÓ. 77. ã‰ÓÛ·. 81. à‡Í. 82. òÔ‡Ó. 83. ÄÌËÓÌ. 84. óÛ˜ÂÎÓ. 85. èÓ‰‰ÓÌ. 86. ç˛Ìfl. 87. ã‰ÓÒÚÛ„. 88. Ä‚‚‡. èé ÇÖêíàäÄãà: 1. äÓÊÛ‡. 2. LJ·‡. 3. èÓÎË„‡Ù. 4. 凄ÌËÚ. 6. éÔ‡Î. 7. ÇËÁ„. 8. áÂÓ. 9. àÌËÌ. 11. ã‡ÍÛ‡. 12. äÓÌÓÍ‡‰. 13. åÒÚ‡. 14. åÓ̇ÍÓ. 16. òÍËÔÂ. 17. ã˚ÒË̇. 23. àÔÛÚ¸. 24. ê‚ÓÚ‡. 25. “àÚÓ„Ë”. 29. èËÍÂ. 30. ÄÍÍÓ‰. 32. íÓˉÁÂ.

33. “çÛʉ‡”. 35. éˆÂÔÎÂÌËÂ. 38. ç˜ËÒÚÓÚ˚. 39. LJ‚‡‡. 40. ÄÍ‚ËÎÓÌ. 42. ÉÓÌÍË. 46. çÓ‚˚ı. 49. ɇÎÂÚ‡. 50. è‡ÌÓ‚‡. 51. ä‡ı‡Û. 55. àË̇. 57. åÛ¯ÍÂÚÓÌ. 59. Ñ‡ÊÂ. 60. “ÄÎÂÍÓ”. 61. ÅËÒ‡Û. 63. ëÍÓÎÛÔ‡. 64. ÑÓÍ·‰. 65. ÄÌÓÌËÏ. 67. ëÛÔÛ„. 68. ɇ¯ËÌ. 70. ܉‡ÌÓ‚. 72. 鄇ÓÍ. 76. êÊ‚. 77. ãÓÏÂ. 78. ÑÂÎÓ. 79. êÛÒÚ. 80. ŇÍÛ. 81. àÛ‰‡.


VNS #25_2008  

American - Russian Weekly Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you