Page 1

читайте стр. 14-15

между дурдомом и белым домом

MARCH

7 - 13 2008

àÁ‰‡ÂÚÒfl ÔË Û˜‡ÒÚËË „‡ÁÂÚ˚ “åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÓÏÒÓÏÓΈ”

PERIODICALS

25¢ New York City 75¢ Other States

читайте стр. 36

ĉÂÒ ‰‡ÍˆËË: 55 Broad Street, 20th floor, New York, NY, 10004 íÂÎÂÙÓÌ: (212) 482-0303. Fax (212) 482-0370

читайте стр. 6

#10 (679)

армения:

погромное разочарование александр баширов:

пить или не пить?

не вопрос! еврейские корни куклы

барби

читайте стр. 30 - 31


7—13 χÚ‡ 2008

3

В НОВОМ СВЕТЕ

íìí à íÄå

ÇêÖåü ÇèÖêÖÑ!

V NOVOM SVETE 55 Broad Street, 20th Floor, New York, N Y 10004

êÖÑÄäñàü: Tel: (212) 482-0303 Fax: (212) 482-0370

9 χÚ‡ ‚ 2 ˜‡Ò‡ ÌÓ˜Ë Ì Á‡·Û‰¸Ú ÔÂ‚ÂÒÚË ˜‡Ò˚ ̇ ÎÂÚÌ ‚ÂÏfl ̇ ˜‡Ò ‚ÔÂ‰.

è‡Ì˚È ÔÓıÓ‰ èÛÚË̇ Ë å‰‚‰‚‡ ÔÓ‰ ÔÓÎË‚Ì˚Ï ‰ÓʉÂÏ — ÔÓ ÔÛÒÚÓÈ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë — ÒÏÓÚÂÎÒfl Í‡Í ÍÎËÔ.

E-mail directory: editor@vnsnews.com (‰Îfl ÔËÒÂÏ Ë ÒÚ‡ÚÂÈ)

2004 Ó̇ ‚˚ÓÒ· ̇ 5,2%. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÏÓ„ÎÓ å‰‚Â‰Â‚Û ÔË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï èÛÚË̇ ‚ ÔÓ¯ÎÓÈ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË — ÑÏËÚËÈ Ä̇ÚÓθ‚˘ ÔÓÎÛ˜ËΠ̇ 1,1% ÏÂ̸¯Â. çÓ ‚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÂÂÏÌËÍ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÂÍÓ‰: ÂÒÎË Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó „·‚Û

ИДЕАЛЬНЫИ ПРОЦЕНТ

ads@vnsnews.com (Ù‡ÈÎ˚ ÂÍ·ÏÌ˚ı χÍÂÚÓ‚) subscribe@vnsnews.com (ÔËҸχ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰ÔËÒÍË) manager@vnsnews.com („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÏẨÊÂ) èéÜÄãìâëíÄ, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÙÓÏ‡Ú “RTF” (Rich Text Format) ‰Îfl ‚‡¯Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ. ——————————————— V NOVOM SVETE ISSN 1089-1420 is published weekly for $39 a year and for $22 every six months, USPS number 014-353, by A.R. Publishing Co. Inc., 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004 Periodical postage paid at New York, NY and at additional mailing offices.

ПОДАРКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ БОГОВ

POSTMASTER: Send address changes to V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor, New York, NY 10004

îÂÌËÍÒ ïËηË Ë ÔÓÎÌ˚È å‡ÍÍÂÈÌ "ü ÏÓÎ˛Ò¸ àËÒÛÒÛ Í‡Ê‰˚È ‚˜Â, - Á‡fl‚ËΠ鷇χ Ò‚ÓËÏ ËÁ·Ë‡ÚÂÎflÏ ‚ 鄇ÈÓ Ì‡Í‡ÌÛÌ Ô‡ÈÏÂËÁ. – ü ̇·ÓÊÌ˚È ıËÒÚˇÌËÌ". è‡ÈÏÂËÁ Á‡‚Â¯ËÎËÒ¸ Ôӷ‰ÓÈ ïËηË. èÓÒΠ12 ÔÓ‡ÊÂÌËÈ ÔÓ‰fl‰, ÓÚ˜Â„Ó ÔÓÎÓ‚Ë̇ ΂ÓÈ ÄÏÂËÍË Ô˯· ‚ ÒÏflÚÂÌËÂ Ë ÛÌ˚ÌËÂ, ˝ÍÒ-ÔÂ‚‡fl ÎÂ‰Ë ‚ÂÌÛ· ÛÔÛ˘ÂÌÌÓÂ, Ë ıÓÚfl ÔÓ „ÓÎÓÒ‡Ï ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÌÂÏÌÓ„Ó ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ ˜ÂÌÓÍÓÊÂÏÛ Ó‰ÌÓÔ‡ÚËȈÛ, ÚË Ôӷ‰˚ ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ ‰‡˛Ú ÂÈ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ̇ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ «ÒÛÔÂ‰Â΄‡ÚÓ‚» ̇ 燈ËÓ̇θÌÓÏ Ò˙ÂÁ‰Â Ô‡ÚËË. ‡ Ò„ӉÌfl Û Å‡‡Í‡ é·‡Ï˚ 1392 „ÓÎÓÒ‡ Ó·˚˜Ì˚ı ‰Â΄‡ÚÓ‚ Ò˙ÂÁ‰‡, Û ïËηË äÎËÌÚÓÌ 1279, ‡ ‰Îfl ÌÓÏË̇ˆËË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ÌÛÊÌÓ 2075. ÇÔÂÂ‰Ë Û ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚ ÍÓÍÛÒ˚ ‚ LJÈÓÏËÌ„Â, „‰Â ‚ÒÂ„Ó 12 ‰Â΄‡ÚÓ‚; Á‡ÚÂÏ Ô‡ÈÏÂËÁ ‚ åËÒÒËÒËÔË (33 ‰Â΄‡Ú‡) Ë ‚ èÂÌÒË肇ÌËË, „‰Â ‰Â΄‡ÚÓ‚ 158. 縲-ÈÓÍÒÍËÈ Ú‡·ÎÓˉ Daily News ÓÙˈˇθÌÓ ÔÓ‰‰ÂʇΠïËηË äÎËÌÚÓÌ, ıÓÚfl ‚·‰ÂΈ Ë ‚Â‰Û˘Ë ӷÓÁ‚‡ÚÂÎË „‡ÁÂÚ˚ ÓÚ Ì ̠‚ ‚ÓÒÚÓ„Â. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ „‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÌÂÒ· ̇ ÔÂ‚Û˛ ÔÓÎÓÒÛ ïËηË Ò ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË „·Á‡ÏË Ë „Ë„‡ÌÚÒÍËÏ Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ: «èӷ‰‡ ËÎË Adios», ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓ˘‡ÌËÂ. Ç ÒÂ‰Û Ì‡ ‚Ò˛ ÔÂ‚Û˛ ÔÓÎÓÒÛ Daily News ÛÎ˚·‡ÎÒfl ÒÂ̇ÚÓ-ÂÒÔÛ·ÎË͇̈ ÑÊÓÌ

ç

å‡ÍÍÂÈÌ, ÔÓ͇Á˚‚‡fl ÓÚ΢Ì˚ ‰Îfl 71-ÎÂÚÌÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÁÛ·˚. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ å‡ÍÍÂÈÌ Ôӷ‰ËÎ ‚Ó ‚ÒÂı ˜ÂÚ˚Âı ¯Ú‡Ú‡ı, ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ‚˚·Ë‚ ËÁ „ÓÌÍË ·˚‚¯Â„Ó „Û·Â̇ÚÓ‡ Ä͇ÌÁ‡Ò‡ å‡È͇ ï‡Í͇·Ë. ï‡Í͇·Ë ÒÓ¯ÂÎ Ò ÚÓÔ˚ ‚ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ ÔÓ-‰ÊÂÌÚθÏÂÌÒÍË, ̇Á‚‡‚ å‡ÍÍÂÈ̇ ˜ÂÒÚÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÒÚÌÓ ‚‰ÂÚ ·Ó¸·Û, Ë ÔÓӷ¢‡‚ ÔËÎÓÊËÚ¸ ‚Ò ÒËÎ˚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÚÓÚ ÒڇΠÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ëòÄ. ֢ ӉËÌ Û˜‡ÒÚÌËÍ Ô‰‚˚·ÓÌÓÈ ·Ó¸·˚ ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‚, ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ êÓÌ èÓÎ, Ó ‚˚ıӉ ËÁ „ÓÌÍË ÔÓ͇ Ì ӷ˙fl‚ËÎ, ÚÓ ÎË Ì‡‰ÂflÒ¸ ̇ ˜Û‰Ó, ÚÓ ÎË ÓÊˉ‡fl ‚˚„Ó‰ÌÓ„Ó Ô‰ÎÓÊÂÌËfl, ÌÓ å‡ÍÍÂÈÌÛ ‚fl‰ ÎË ÔÓ‰ÓȉÂÚ Ú‡ÍÓÈ Ì‡Ô‡ÌËÍ.

éÍÓ̘‡ÌË ̇ ÒÚ. 9.

äêìàáõ íìêõ Çàáõ

àÌÙÓχˆË˛ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ‡‰ÂÒ‡ ‚˚Ò˚·ÈÚÂ: V NOVOM SVETE, 55 Broad Street, 20th floor New York, NY, 10004

——————————————— Editor-in-Chief:

Peter Spector;

äÎËÔ Ó ‰‚Ûı ÔÂÁˉÂÌÚ‡ı ÓÒÍÓθÍÛ ¯ÎË ÔÂÁˉÂÌÚ˚ êÓÒÒËË - Ì˚̯ÌËÈ Ë Ò‚ÂÊÂËÁ·‡ÌÌ˚È - ̇ ÍÓ̈ÂÚ “ü ‚˚·Ë‡˛ êÓÒÒ˲” Ëı ÒÓÔÓ‚Óʉ‡Î‡ ÔÂÒÌfl „ÛÔÔ˚ “ã˛·˝” “ч‚‡È Á‡...”. çÂÍÓÚÓ˚ ÍÛÔÎÂÚ˚ ÔÓÔ‡ÎË ‚ ÚÂÏÛ: ëÂ˚ÏË ÚÛ˜‡ÏË ÌÂ·Ó Á‡ÚflÌÛÚÓ, çÂ‚˚ „ËÚ‡ÌÓÈ ÒÚÛÌÓ˛ ̇ÚflÌÛÚ˚, ÑÓʉ¸ ·‡‡·‡ÌËÚ Ò ÛÚ‡ Ë ‰Ó ‚˜Â‡, ÇÂÏfl Á‡ÒÚ˚‚¯Â ͇ÊÂÚÒfl ‚˜ÌÓÒÚ¸˛… Ä ÒÎÓ‚‡ “ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ÛÊ ÍÓ̘ËÎÓÒ¸” ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÛÊ ÒËÏ‚Ó΢ÌÓ. çÂÒÏÓÚfl ̇ β·Ó‚¸ „-̇ 剂‰‚‡ Í Á‡Ô‡‰Ì˚Ï ÓÍ-„ÛÔÔ‡Ï, ÔÓıÓÊÂ, ËÏÂÌÌÓ ÔÂÒÂÌ͇ “ã˛·˝” ·Û‰ÂÚ ÓÚÌ˚Ì ‚˚Á˚‚‡Ú¸ Û ÌÂ„Ó Ò‡Ï˚ ÓÒÚ˚ ‡ÒÒӈˇˆËË. äÒÚ‡ÚË, ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ÍÎËÔ Ì‡ Ì (Í ÒÂˇÎÛ “ëÔˆ̇Á”) ÒÌflÎË Ò ÔÓ͇Á‡ ̇ MTV: ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í‡Ì‡Î‡ ÛÒÏÓÚÂÎÓ ‚ ÌÂÏ ‡ÌÚË͇‚͇ÁÒÍË ̇ÒÚÓÂÌËfl... éÚÌ˚Ì ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ÂÍÓ‰ÒÏÂÌÓÏ êÓÒÒËË ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Í‡Í Ç·‰ËÏË‡ Ç·‰ËÏËӂ˘‡, Ú‡Í Ë ÑÏËÚËfl Ä̇ÚÓθ‚˘‡. ùÚÓ ÍÓÏÛ Ò Í‡ÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Û‰Ó·ÌÂÈ ·Û‰ÂÚ ÒÏÓÚÂÚ¸. 剂‰‚ Ó‰ÂʇΠÔÓ·Â‰Û ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÚÛÂ, ̇·‡‚ ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÏÂ̸¯Â ‚ ÔÓˆÂÌÚÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË, ˜ÂÏ èÛÚËÌ ‚ 2004 „Ó‰Û. çÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÂÂÏÌËÍ ÓÔÂ‰ËÎ „·‚Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÓ ˜ËÒÎÛ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ¯˂¯Ëı ÓÚ‰‡Ú¸ Ù‡‚ÓËÚÛ Í‡ÏÔ‡ÌËË „ÓÎÓÒ‡. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚˚‰ÂÊ‡Ì ·‡Î‡ÌÒ, ‡ Á̇˜ËÚ — Ì ӷˉÌÓ ÌËÍÓÏÛ. ü‚͇ ̇ ˝ÚËı ‚˚·Ó‡ı Ó͇Á‡Î‡Ò¸ Ò‡ÏÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ Ì‡˜Ë̇fl Ò 2000 „Ó‰‡. èÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‚˚·Ó‡ÏË-

è

êÓÒÒËË ‚ ÔÓ¯Î˚È ‡Á ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË 49,6 ÏÎÌ „‡Ê‰‡Ì, ÚÓ Á‡ Â„Ó ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎfl — 52 ÏÎÌ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Á‡ 剂‰‚‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎÓ Ì‡ÒÂÎÂÌË ‰‚Ûı ÍÛÔÌ˚ı ÓÒÒËÈÒÍËı „ÓÓ‰Ó‚. ÑÎfl Ò‡‚ÌÂÌËfl: ̇ÒÂÎÂÌË çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ Ë Ö͇ÚÂËÌ·Û„‡ — ÔÓ 1,3 ÏÎÌ, çÓ‚ÓÒË·ËÒ͇ — 1,4 ÏÎÌ. ä‡Ê‰˚È Ê·˛˘ËÈ ÏÓÊÂÚ Ú‡ÍÚÓ‚‡Ú¸ ÂÁÛθڇÚ˚ ͇ÏÔ‡ÌËË-2008 ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ. á‡ıÓ˜ÂÚ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ “̇ˆËÓ̇θÌ˚È ÎˉÂ” èÛÚËÌ ‚Ò ‡‚ÌÓ Íۘ ‚ÒÂı, — Á̇˜ËÚ, ‚ÒÔÓÏÌËÚ, ˜ÚÓ å‰‚Â‰Â‚Û Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ÔÂ·ËÚ¸ Â„Ó ÔÓÒΉÌËÈ ÂÁÛθڇÚ. ÖÒÎË Ê ÔÓfl‚ËÚÒfl Ê·ÌË ÓÚ‰‡Ú¸ ԇθÏÛ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ ÔÂÂÏÌËÍÛ — ÒÚÓËÚ ÚÓθÍÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÚÓÚ Á‡‡·ÓڇΠ̇ ‰‚‡ Ò Î˯ÌËÏ ÏËÎÎËÓ̇ „ÓÎÓÒÓ‚ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÇÇè. ÇÓÚ Ú‡Í‡fl ‚ÓÚ Ï‡„Ëfl ˆËÙ...

ç‡Ú‡Î¸fl ÉÄãàåéÇÄ.

êÖáìãúíÄíõ ÇõÅéêéÇ-2008 ü‚͇ - 69,65%. ÑÏËÚËÈ å‰‚‰‚ - 70,23% ÉÂÌ̇‰ËÈ á˛„‡ÌÓ‚ - 17,76% Ç·‰ËÏË ÜËËÌÓ‚ÒÍËÈ - 9,37% Ä̉ÂÈ ÅÓ„‰‡ÌÓ‚ - 1,29%. (èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ó·‡·ÓÚÍË 99,45% ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚ ËÁ·Ë‡ÚÂθÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ).

ÑÛ„Ë χÚÂˇÎ˚ Ó ‚˚·Ó‡ı ‚ êî ˜ËÚ‡ÈÚ ̇ ÒÚ. 10-11.

Executive Editor:

Mikhail Gusev; Deputy Editor-in-Chief, Art Director (Moscow):

Igor Agaphonov; General Manager:

Helen Brusilovsky; Staff Columnists:

Alexander Grant; Melor Sturua; Graphic Design:

Svetlana Slutsker; Michael Lyudin; Special Correspondents:

Alexander Khinstein; Julia Kalinina; Alexander Minkin. —————————————— èÂÂÔ˜‡Ú͇ χÚÂˇÎÓ‚ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ëı ‚ β·ÓÈ ÙÓÏÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ëåà, ·ÂÁ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ‡Á¯ÂÌËfl ‰‡ÍˆËË Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl. ——————————————— All original layouts, published by V Novom Svete Newspaper are property of A.R. Publishing Co., Inc. and cannot be reproduced, reprinted, altered without the written permission. Any infringement of above stated shall be considered as violation of Copyright Law and be prosecuted. ——————————————— A.R. Publishing Co., Inc. is not responsible for the content of advertising materials published in V Novom Svete ——————————————— ᇠÒÚËθ Ë ÒÓ‰ÂʇÌË ÂÍ·ÏÌ˚ı Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ ‰‡ÍˆËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì ÌÂÒÂÚ ———————————————


4

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

éÅêÄá Üàáçà ÇêÖåü ÉéêéÜÄç

äÄäéÇ Çéèêéë?

ËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Á‡fl‚Ëå ÎÓ, ˜ÚÓ Ô·Ì˚ ÔÓÒÚÓËÚ¸ "‚ËÚۇθÌ˚È Á‡·Ó" ‚‰Óθ ‚ÒÂÈ ÏÂÍÒË͇ÌÒÍÓÈ „‡Ìˈ˚ ÓÚÍ·‰˚‚‡˛ÚÒfl,

ÍÓÌˆÛ „Ó‰‡ ‚ÔÂ‚˚ ‚ ËÒÚÓËË ÔÓÎÓä ‚Ë̇ ̇ÒÂÎÂÌËfl Ô·ÌÂÚ˚ ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸ ‚ „ÓÓ‰‡ı, Ò˜ËÚ‡ÂÚ ééç. ëÂȘ‡Ò ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚË „ÓÓÊ‡Ì ÔÓÊË‚‡˛Ú ‚ 25 „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ı. ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó Ëı ‚ äËÚ‡Â, à̉ËË Ë ëòÄ. 11 ËÁ 19 ÏËÓ‚˚ı Ï„‡ÔÓÎËÒÓ‚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ·ÓΠ10 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚ ÄÁËË, 4 - ‚ ã‡ÚËÌÒÍÓÈ ÄÏÂËÍÂ, 2 - ‚ Ö‚ÓÔ (åÓÒÍ‚‡ Ë ëڇϷÛÎ), ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ - ‚ ë‚ÂÌÓÈ ÄÏÂËÍ (縲-âÓÍ) Ë ÄÙËÍÂ. ä 2025 „Ó‰Û ÔÓfl‚flÚÒfl 5 ÌÓ‚˚ı Ï„‡ÔÓÎËÒÓ‚ ‚ ÄÁËË, 2 - ‚ ÄÙËÍÂ Ë 1 - ‚ Ö‚ÓÔ (è‡ËÊ). ëÂȘ‡Ò Ò‡Ï˚È ·Óθ¯ÓÈ „ÓÓ‰ Ô·ÌÂÚ˚ - íÓÍËÓ (35,7 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ), ‚ÚÓÓÈ - 縲-âÓÍ (19 ÏÎÌ).

çÖîíú çÄ Çëüäàâ ëãìóÄâ Ú‡Ú„˘ÂÒÍË Á‡Ô‡Ò˚ ÌÂÙÚË ‚ ëòÄ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÔÓ˜ÚË 700 ë ÏÎÌ ·‡ÂÎÂÈ. àı ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ËÏÔÓÚ‡ ÌÂÙÚË ı‚‡ÚËÚ Ì‡ 56 ÒÛÚÓÍ, ÒÓÓ·˘Ë· Ò˜ÂÚ̇fl ԇ·ڇ äÓÌ„ÂÒÒ‡. çÂÙÚflÌÓÈ ÂÁÂ‚ ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ‚ 1975 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ‡‡·ÒÍË ˝ÍÒÔÓÚÂ˚ ÔÂÍ‡ÚËÎË ÔÓ‰‡ÊÛ ÌÂÙÚË ÏÌÓ„ËÏ ÒÚ‡Ì‡Ï á‡Ô‡‰‡, Ë Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ù‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡. çÂÙÚ¸ ı‡ÌËÚÒfl ‚ ÒÓÎflÌ˚ı ¯‡ıÚ‡ı íÂı‡Ò‡ Ë ãÛËÁˇÌ˚. çÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ‚ÏÂÒÚËÚ¸ Ì ·ÓΠ727 ÏÎÌ ·‡ÂÎÂÈ. èÓÒÍÓθÍÛ ‚ 2005 „Ó‰Û ·˚ÎÓ ¯ÂÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸ çá ‰Ó ÏËÎΡ‰‡ ·‡ÂÎÂÈ, ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡˜ÌÂÚÒfl ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó ı‡ÌËÎˢ ‚ íÂı‡ÒÂ, ãÛËÁˇÌÂ Ë åËÒÒËÒËÔË. çÂÙÚ¸ ‚ ÂÁÂ‚ ÔÂ‰‡˛Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓÚÓ˚ ‰Ó·˚‚‡˛Ú  ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ. ᇠÔÓθÁÓ‚‡Ìˠ̉‡ÏË ÓÌË ‡ÒÔ·˜Ë‚‡˛ÚÒfl Ì ‰Â̸„‡ÏË, ‡ "˜ÂÌ˚Ï ÁÓÎÓÚÓÏ".

ïÄäÖêçÄü ÇéâçÄ

èéóÖå ÇéâçÄ? χÚ 2003 „Ó‰‡ ‡‰ÏËÌËÒÚÇ ‡ˆËfl ÅÛ¯‡ Ô‰Ò͇Á˚‚‡Î‡, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÓÈÌÛ ‚ à‡Í ı‚‡ÚËÚ ÏÂ̸¯Â $2 ÏÎ‰. Ç Ô‰‰‚ÂËË ÔflÚÓÈ „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚ Ò Ì‡˜‡Î‡ ‚ÚÓÊÂÌËfl çÓ·Â΂ÒÍËÈ Î‡ÛÂ‡Ú ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ÔÓÙÂÒÒÓ äÓÎÛÏ·ËÈÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÑÊÓÁÂÙ ëÚË„Îˈ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‚ÓÈÌ˚ ‚ à‡ÍÂ Ë ÄÙ„‡ÌËÒڇ̠‚ $3 ÚËÎÎËÓ̇! Ç ÍÌË„Â "ÇÓÈ̇ ÚË ÚËÎÎËÓ̇ ‰ÓηÓ‚" ÓÌ Ë Â„Ó ÒÓ‡‚ÚÓ - ÔÓÙÂÒÒÓ ɇ‚‡‰‡ ãË̉‡ ŇÈÎÏÂÒ - ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú: ÂÒÎË ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÔÓˆÂÌÚ˚ ̇ ‰Â̸„Ë, ‚ÁflÚ˚ ‰Îfl ‚ÓÈÌ˚, ·Û‰Û˘Ë Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ̇ ‚ÓÂÌÌ˚ ÌÛʉ˚, ÔÓ‰ÓÎʇ˛˘ÂÂÒfl ‚ÓÂÌÌÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ‚ à‡ÍÂ Ë ÔÓÊËÁÌÂÌÌ˚ Ï‰ˈËÌÒÍË ‡ÒıÓ‰˚ ̇ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ÚÓ ‚ÓÈ̇ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓËÚ¸ ÓÚ 5 ‰Ó 7 ÚËÎÎËÓÌÓ‚.

ÊẨÂθÌÓ Ì‡ Ô·ÌÂÚ „ËÒÚËÛ˛ÚÒfl ·ÓΠ55 ÏÎÌ ‡Ú‡Í ı‡ÍÂÓ‚, ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘Â ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÍÓÚÓ˚ı ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ ÄÁËË. èÓ ÓˆÂÌÍ‡Ï Computer Economics, ‚ 2005 „Ó‰Û Û˘Â· ÓÚ ÌËı ÒÓÒÚ‡‚ËÎ $14 ÏÎ‰ Ë ‡ÒÚÂÚ Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ. çÓ 65% ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ÙËÏ ëòÄ Ì ӷۘ‡˛Ú ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ï ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‡ 67% Ì ÔÓ‚Âfl˛Ú, ͇ÍË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ‚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ı. "èÓÏÓ„‡ÂÚ" ı‡ÍÂ‡Ï Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ̇˷ÓΠÔÓÔÛÎflÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı ÏÌÓ„Ó ÛflÁ‚ËÏ˚ı ÏÂÒÚ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ä‡ÌÂ„Ë åÂÎÎÓÌ, ͇ʉ˚ 82 ÏËÌÛÚ˚ ӷ̇ÛÊË‚‡ÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl ÔÓ·ÎÂχ ‚ ÒËÒÚÂχı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ëÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ˝ÚÓ„Ó fl‰Ó‚˚ ‡ÏÂË͇̈˚, ΢Ì˚ ‰‡ÌÌ˚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓıˢ‡˛ÚÒfl ËÁ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı ‡Á΢Ì˚ı ÒÚÛÍÚÛ.

Ö

éóÖêÖÑú áÄ èêé LJ¯ËÌ„ÚÓÌ ̇ ÔÂ„ӂÓ‡ı ÅÛ¯‡ Ç Ò ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚÓÏ óÂıËË íÓÔÓ·ÌÂÍÓÏ Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ Òӄ·¯ÂÌË ӷ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÒËÒÚÂÏ èêé ̇ ˜Â¯ÒÍÓÈ ÚÂËÚÓËË. “íË ÒÎÓ‚‡ ÓÚ‰ÂÎfl˛Ú ëòÄ Ë óÂı˲ ÓÚ Òӄ·¯ÂÌËfl ÔÓ ‡ÁÏ¢ÂÌ˲ ÒËÒÚÂÏ èêé: ÊÂÒÚÍË ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍË Á‡ÍÓÌ˚”, — Á‡fl‚ËÎ íÓÔÓ·ÌÂÍ. éÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ óÂıËfl Ì ̇ÏÂÂ̇ Á‡Íβ˜‡Ú¸ ‰Ó„Ó‚Ó, ÔÓ͇ ‚ ÌÂ„Ó Ì ‚ÒÚÛÔËÚ èÓθ¯‡. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÅÛ¯‡, èêé Ì ·Û‰ÂÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂ̇ ̇ êÓÒÒ˲, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ó̇ “Ì fl‚ÎflÂÚÒfl Û„ÓÁÓÈ ÏËÛ”.

FCI GLOBAL USA, INC. International Nurses Education and Training www.fciglobalusa.com

ÇçàåÄçàÖ, åÖÑàñàçëäàÖ êÄÅéíçàäà! ɇ‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ éÙÓÏÎÂÌËÂ

‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ å‰ÒÂÒÚÂ ‰Îfl Ô‡‚‡ Ò‰‡˜Ë ÚÂÒÚÓ‚ CGFNS/NCLEX ‚Ó ‚ÒÂı ¯Ú‡Ú‡ı ëòÄ

ÇÔÂ‚˚Â!!! éÙÓÏÎÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚

Ç‡˜ÂÈ, îÂθ‰¯ÂÓ‚, ÄÍÛ¯ÂÓ‚, è‰ˇÚ˘ÂÒÍËı ωÒÂÒÚÂ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÎˈÂÌÁËË

“Registered Nurse” é˜Ì‡fl Ë ‰ËÒڇ̈ËÓÌ̇fl ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ÚÂÒÚ‡Ï

CGFNS/NCLEX å‰ÒÂÒÚfi, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚ ëòÄ. éÙÓÏÎÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ‰ËÒڇ̈ËÓÌ̇fl ÔÓ‰„ÓÚӂ͇

Í ÚÂÒÚ‡Ï CGFNS/NCLEX å‰ÒÂÒÚfi, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Á‡ Û·ÂÊÓÏ

3000 Dundee Road, Suite 209, Northbrook, IL 60062 Ph. 847-498-4499, 847-498-3399; Fax: 847-412-9570

ëòÄ éí “Ä“ Ñé “W“ áÄÅéê íêÖÇéÉà çÄòÖâ

ëäéãúäé ÑÄå?

‡Ú - ÏÂÒfl˜ÌËÍ ËÒÚÓËË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÊÂÌ˘ËÌ. éÌ ·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ äÓÌ„ÂÒÒÓÏ ‚ 1987 „Ó‰Û ‚ÏÂÒÚÓ "̉ÂθÌË͇", ‚‚‰ÂÌÌÓ„Ó Á‡ 6 ÎÂÚ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó. ç‡ 1 ÓÍÚfl·fl 2007 „Ó‰‡ ‚ ÒÚ‡Ì ·˚ÎÓ 153,6 ÏÎÌ ÊÂÌ˘ËÌ, ̇ 4,2 ÏÎÌ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÏÛʘËÌ. çÓ ‚ „ÛÔÔ ‰Ó 42 ÎÂÚ ˜ËÒÎÓ ÊÂÌ˘ËÌ ÏÂ̸¯Â. ëÂ‰Ë 85-ÎÂÚÌËı Ë ÒÚ‡¯Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ô‚ÓÒıÓ‰flÚ ÏÛʘËÌ ‚ 2 Ò Î˯ÌËÏ ‡Á‡. 82,8 ÏÎÌ ‡ÏÂË͇ÌÓÍ - χÚÂË. ëÂ‰Ë 25-30-ÎÂÚÌËı 32% ÊÂÌ˘ËÌ ËÏÂ˛Ú ÒÚÂÔÂ̸ ·‡Í‡Î‡‚‡ ËÎË ‚˚¯Â, ‡ Û ÏÛʘËÌ - ÚÓθÍÓ 25%. Ç 18% ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÒÂÏÂÈ ÊÂÌ˚ Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú, ÔÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂÂ, ̇ $5 Ú˚Òfl˜ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÏÛʸfl.

å

Ä áÑéêéÇúÖ äìèàòú? 1970 „Ó‰Û Á‡Ú‡Ú˚ ̇ Á‰‡‚ÓÇ Óı‡ÌÂÌË ‚ ëòÄ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË $75 ÏÎ‰ ËÎË 7,2% ÇÇè. çÓ Ò ÚÂı ÔÓ ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ Á‡Ú‡Ú ÒÚ‡ÎË Ì‡ 2,4% Ô‚˚¯‡Ú¸ ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ ‚ÒÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, Ë ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ì‡ ˝ÚË ˆÂÎË ·˚ÎÓ ÔÓÚ‡˜ÂÌÓ ÛÊ $2,2 ÚËÎÎËÓ̇ ËÎË 16,3% ÇÇè. Ä ÔÓ ÔÓ„ÌÓÁÛ, Í 2017 „Ó‰Û ˝ÚÓÚ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ $4,3 ÚËÎÎËÓ̇ (19,5% ÇÇè), ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ô‡‚Ó Ì‡ ωˈËÌÒÍÛ˛ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ å‰ËÍ˝ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓÍÓÎÂÌË ·˝·Ë-·ÛÏÂÓ‚. êÓÒÚ Á‡Ú‡Ú ̇ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌË ·Û‰ÂÚ ‚˚¯Â ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ËÌÙÎflˆËË. Ç 2007 „Ó‰Û ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ωӷÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ò‰ÌÂ„Ó ‡ÏÂË͇̈‡ ÒÓÒÚ‡‚Îfl· $7 Ú˚Òfl˜, ‚ 2017 „Ó‰Û - Ô‚˚ÒËÚ $13 Ú˚Òfl˜. ëòÄ Ú‡ÚflÚ Ì‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌË Á̇˜ËÚÂθÌÓ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‰Û„Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÏË‡.

ÔÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂÂ, ̇ 3 „Ó‰‡. àÁÏÂÌÂÌËfl ‚ Ô·̇ı ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡Ì˚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÔ˚ÚÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ Á‡·Ó‡ ÔÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ 28 ÏËθ ‚ ÄËÁÓÌ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, Í‡Í Ô‰ÔÓ·„‡ÎÓÒ¸, Ë Ì Óڂ˜‡ÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÔÓ„‡ÌÓı‡Ì˚ ëòÄ. é·Ì‡ÛÊÂÌÌ˚ ÌÂÔÓ·‰ÍË ÔÓÚÂ·Û˛Ú ËÌÓ„Ó ‰ËÁ‡È̇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl. èÂ‚Ó̇˜‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ ‡Á‡·Óڇ· ÍÓÔÓ‡ˆËfl "ÅÓËÌ„".

èÄíêàä ÇõïéÑçéâ Ó ‰‡ÌÌ˚Ï Å˛Ó ÔÂÂÔËÒË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, è 36 ÏÎÌ ÊËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ËÏÂ˛Ú Ë·̉ÒÍË ÍÓÌË. ÖÊ„ӉÌÓ ‚ ‰Â̸ ë‚flÚÓ„Ó è‡ÚË͇ ‚ ëòÄ ÔÓıÓ‰ËÚ ·ÓΠ90 Ô‡‡‰Ó‚ Ë ¯ÂÒÚ‚ËÈ. Ä Ì‰‡‚ÌÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Ë·̉ˆ˚ ̇˜‡ÎË ‰‚ËÊÂÌË Á‡ Ó·˙fl‚ÎÂÌË 17 χÚ‡ ‚ÒÂÓ·˘ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ëòÄ. Ç àÌÚÂÌÂÚÂ Ë ·‡‡ı, ÔÓ‰‡˛˘Ëı ÔË‚Ó "ÉËÌÌÂÒÒ", „·‚ÌÓ„Ó ÒÔÓÌÒÓ‡ ‰‚ËÊÂÌËfl, Á‡ ‰‚ Ì‰ÂÎË ÒÓ·‡ÎË 70 Ú˚Òfl˜ ÔÓ‰ÔËÒÂÈ ÔÓ‰ Ó·‡˘ÂÌËÂÏ ‚ äÓÌ„ÂÒÒ. çÓ ÌÛÊÂÌ ÏËÎÎËÓÌ Ë ‰Ó ÔÓÎÛÌÓ˜Ë 16 χÚ‡. ïÓÚËÚ ËÏÂÚ¸ ¢ ӉËÌ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰Â̸?

èéãéÇÄü àÑÖü Ó˜ÚË ˜ÂÂÁ 40 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚ „‡ÙÒÚ‚Â è ÉËÌË, ÑÊÓ‰ÊËfl, ÔÂÍ‡ÚËÎË Ò„„‡ˆË˛ ¯ÍÓÎ ÔÓ ‡ÒÓ‚ÓÏÛ ÔËÁ̇ÍÛ. íÂÔÂ¸ Ëı ¯ËÎË ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ ÔÓÎÓ‚ÓÏÛ. É‡ÙÒÚ‚Ó, „‰Â ‚ÒÂ„Ó 2 000 Û˜‡˘ËıÒfl, ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ˜ÂÌ˚Â, ‚ÔÂ‚˚ ‚ ëòÄ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÔÂ‚ÂÒÚË ‚Ò ¯ÍÓÎ˚ ̇ ‡Á‰ÂθÌÓ ӷۘÂÌËÂ. óÚÓ·˚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ÓˆÂÌÍË, ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ˜ËÒÎÓ ·ÓÒ‡˛˘Ëı ¯ÍÓÎÛ Ë ·ÂÂÏÂÌ̲˘Ëı ‚Ó ‚ÂÏfl ۘ·˚. è‡ÌË, Í‡Í Ì‡‰Â˛ÚÒfl, ÒÚ‡ÌÛÚ ‚ÂÒÚË Ò·fl ÎÛ˜¯Â, ÔÓÒÍÓθÍÛ ËÏ Ì ̇‰Ó ·Û‰ÛÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ̇ ‰Â‚Û¯ÂÍ, ‡ Ú ·Û‰ÛÚ ·ÓΠÒÏÂÎÓ Óڂ˜‡Ú¸ ‚ Í·ÒÒÂ, Ì ·ÓflÒ¸ ÔÓÒÎ˚Ú¸ ÒÎ˯ÍÓÏ ÛÏÌ˚ÏË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÏÛÊÒÍËÏ ÔÓÎÓÏ. Ç ëòÄ 366 Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ¯ÍÓÎ ÎË·Ó ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚, ÎË·Ó ËÏÂ˛Ú ÓÚ‰ÂθÌ˚ "ÔÓÎÓ‚˚Â" Í·ÒÒ˚.

íàíìãõ ÇéÑõ Á‡Ô‡‰ÌÓ-‚Ë‰ÊËÌÒÍÓÏ „ÓӉ ÅÂÍÎËÇ ëÔËÌ„Ò ÔÓ¯ÂÎ 18-È åÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ ÎÛ˜¯Û˛ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛, ÏËÌÂ‡Î¸ÌÛ˛ Ë ·ÛÚËÎËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‚Ó‰Û. Ç ÌÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·ÓΠ120 „ÓÓ‰Ó‚ ËÁ 19 ¯Ú‡ÚÓ‚ Ë 9 ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. ÇÓ‰Û ÓˆÂÌË‚‡ÎË ÔÓ ‚ÍÛÒÛ, Á‡Ô‡ıÛ, Ó˘Û˘ÂÌ˲ ‚Ó ÚÛ, ÔÓÒ΂ÍÛÒ˲ Ë ˜ËÒÚÓÚÂ. íËÚÛÎ "ãÛ˜¯‡fl ÏÛÌˈËԇθ̇fl ‚Ó‰‡" ‡Á‰ÂÎËÎË Í‡Ì‡‰ÒÍËÈ „ÓÓ‰ ä··ÛÍ Ë ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ. Ç ÌÓÏË̇ˆËË "ãÛ˜¯‡fl ·ÛÚËÎËÓ‚‡Ì̇fl ‚Ó‰‡" ÔÂ‚˚È ÔËÁ ‰ÓÒÚ‡ÎÒfl  ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ ËÁ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÇË‰ÊËÌËË.

éãÖçú - èêÖÑéä ÑÖãúîàçÄ ˜ÂÌ˚ ËÁ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ¯Ú‡Ú‡ 鄇ÈÓ Ò˜ËÚ‡ì ˛Ú, ˜ÚÓ ‰ÂθÙËÌ˚ Ë ÍËÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÚÓÏ͇ÏË Ì·Óθ¯Ó„Ó Á‚Âfl, ̇ÔÓÏË̇‚¯Â„Ó ı‚ÓÒÚ‡ÚÓ„Ó ÓÎÂÌfl (Indohyus) ·ÂÁ Ó„Ó‚. ÅÓθ¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÊËÁÌË ÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËΠ̇ ÒÛ¯Â, ÌÓ ÌÂ‰ÍÓ Ì˚flÎ ‚ ‚Ó‰Û, ÒÔ‡Ò‡flÒ¸ ÓÚ ıˢÌËÍÓ‚, Ë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔËÚ‡ÎÒfl Í‡Í „ËÔÔÓÔÓÚ‡Ï˚ Ë ÍËÚ˚. é͇ÏÂÌÂÎÓÒÚË, ̇ȉÂÌÌ˚ ‚ 䇯ÏËÂ, Û͇Á˚‚‡˛Ú ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÊË‚ÓÚÌÓÂ, „ÛÎfl‚¯Â ÔÓ ÁÂÏΠ48 ÏÎÌ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÂÏ Á‚ÂÌÓÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó Û˜ÂÌ˚Ï Ì‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒΉËÚ¸ ˝‚ÓβˆËÓÌÌÛ˛ ˆÂÔÓ˜ÍÛ, Ô˂‰¯Û˛ Í ÔÓfl‚ÎÂÌ˲ ÏÓÒÍËı ÏÎÂÍÓÔËÚ‡˛˘Ëı.

èéÜÄê çÄ "ìãàñÖ åÖóíõ" ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‡‰Ë͇θÌ˚ı Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ ÔËÓ‰˚ ËÁ è "îÓÌÚ‡ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl áÂÏÎË" ÒÓÊ„ÎË ÚË ÓÒÓ·Ìfl͇ ̇ "ìÎˈ Ï˜Ú˚" ‚ ÔË„ÓӉ ëË˝ÚÚ·. ì˘Â· ÓÚ ÔÓʇ‡ - ·Óθ¯Â $7 ÏÎÌ. çËÍÚÓ Ì ÔÓÒÚ‡‰‡Î. "îÓÌÚ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl áÂÏÎË" Ò Ì‡˜‡Î‡ 1990-ı „Ó‰Ó‚ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Ô‰ÔËÌËχΠÔÓ‰Ó·Ì˚ ‡ÍˆËË. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï îÅê, "îÓÌÚ" Ì ËÏÂÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ ‚Ó˛ÂÚ, ̇ÌÓÒfl Û˘Â· ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ, ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌ˲, ‚‰flÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰Â.

èêÖêÇÄççõâ éÅÖÑ ˚ÒÓÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ‰ÂÎÓ‚ÓÏ ÍÓÒÚ˛Ï ‚Ó ‚ÂÏfl Ó·ÂÇ ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂ˚‚‡ ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÚÛ‡ÎÂÚ‡ ‚ Á‡ÍÛÒÓ˜ÌÓÈ Wendy's ‚ ÇÂÒÚ è‡ÎÏ-Å˘ Ë Ì‡˜‡Î ÒÚÂÎflÚ¸. ì·ËÚ Ó‰ËÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡ÌÂÌ˚ ÔflÚÂÓ. íÓ ‚ ÍËÚ˘ÂÒÍÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ·ÓθÌˈÛ, ‡ Ò‡Ï ÔÂÒÚÛÔÌËÍ ÔÓÍÓ̘ËÎ Ò ÒÓ·ÓÈ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. àÏfl Â„Ó ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ·˚Î ÎË ÓÌ Á̇ÍÓÏ Ò ÍÂÏ-ÎË·Ó ËÁ ÊÂÚ‚ - Ì flÒÌÓ.


7—13 χÚ‡ 2008

5

В НОВОМ СВЕТЕ

ëãõïÄãà ãú Çõ? ÇÖíÖêàçÄê ãìóòÖ íÄäëàëíÄ ÒÒΉӂ‡ÚÂÎË ËÁ Angie's List ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÓ·‡ÎË ÔÓ‰ 300 Ú˚Òfl˜ ÓÚÁ˚‚Ó‚ ÓÚ ‡ÏÂË͇̈‚ Ó ÍÓÏÔ‡ÌËflı, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ‡Á΢Ì˚ ÛÒÎÛ„Ë. ãÛ˜¯Ë ӈÂÌÍË ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ÂÚÂË̇Ì˚ ÒÎÛÊ·˚, ‚˚„Ûθ˘ËÍË ÒÓ·‡Í, ̇ÒÚÓÈ˘ËÍË ÔˇÌËÌÓ, ÚÂÌÂ˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÔÂ‚ÓÁ˜ËÍË, Ô‡ËÍχıÂ˚, ÒÎÛÊ·˚ ˜ËÒÚÍË Ó·Ë‚ÍË, ˜ËÒÚËθ˘ËÍË ÓÍÓÌ, ÒÎÛÊ·˚ ˝ÎÂÍÚÓÓÒ‚Â˘ÂÌËfl. ïÛ‰¯Ë ӈÂÌÍË Û „‡‡ÌÚËÈÌ˚ı ÒÎÛÊ·, ÒÚÓËÚÂÎÂÈ, ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ Ï·ÂÎË, Û àÌÚÂÌÂÚ-ÛÒÎÛ„, ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚, ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ËÌÊÂÌÂÓ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓ‚ ÒÓÎ̘Ì˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ, Ú‡ÍÒËÒÚÓ‚, ÒÎÛÊ· ‡Á‚ΘÂÌËÈ Ë ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ χÚ‡ÒÓ‚.

à

êÖäãÄåõ çÖí ë‡Ì-è‡ÛÎÛ — 11-ÏËÎÎËÓÌÌÓÏ Ç „ÓӉ Å‡ÁËÎËË — ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÒËÎÛ Á‡ÍÓÌ “óËÒÚ˚È „ÓÓ‰” Ó Á‡ÔÂÚ ‚ÒÂı ‚ˉӂ ̇ÛÊÌÓÈ ÂÍ·Ï˚. àÁ Ï„‡ÔÓÎËÒ‡ Û‰‡ÎÂÌ˚ ‚Ò ÂÍ·ÏÌ˚ Ô·͇Ú˚, ÎËÒÚÓ‚ÍË, ‡‚ÚÓ·ÛÒÌ˚ ӷ˙fl‚ÎÂÌËfl, ˘ËÚ˚ Ë ‰‡Ê ӷ˚˜Ì˚ ̇ÍÎÂÈÍË.

üáõä ñàîê 380 åãç „‡ÎÎÓÌÓ‚ ·ÂÌÁË̇ ÂÊÂëÚÓθÍÓ ‰Ì‚ÌÓ ÔÓÚ·ÎflÂÚÒfl ‚ ëòÄ.

7465 ÜÖçôàç

çúû-âéêä-åéëäÇÄ-çúû-âéêä

Phone:

ÚÓθÍÓ ‡ÏÂË͇ÌÓÍ ÒÎÛÊËÎË ‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒË·ı ëòÄ ‚Ó Ç¸ÂÚ̇ÏÂ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, Í‡Í Ï‰ÒÂÒÚ˚. 195 605 ÊÂÌ˘ËÌ ÒÎÛÊËÎË ‚ à‡ÍÂ Ë ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ Ò 2001 „Ó‰‡, ‡ 25 243 ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë ÒÂȘ‡Ò ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÁÓ̇ı. 105 ÊÂÌ˘ËÌ ·˚ÎË Û·ËÚ˚ ‚ à‡ÍÂ Ë ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ.

ë

$56 016 Ç ÉéÑ

(212) 268-0708 (800) 790-8960

Toll Free: Ä íÄäÜÖ äêìàáõ, èìíÖòÖëíÇàü èé ëÄåõå çàáäàå ñÖçÄå

Brand New Travel Inc. 1502 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11229

èéãçõâ ÇèÖêÖÑ! çÖ ïéóì êÄÅéíÄíú, ïéíú áÄëíêÖãà ÂÌË˝ÎÛ äÛ˜Û ËÁ ‚ËÒÍÓÌÒËÌÒÍÓ„Ó è‡ÒÍÓ Ó˜Â̸ ÌÂ Ñ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ˉÚË Ì‡ ‡·ÓÚÛ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ Ú‡Ï Ô‰ÒÚÓflΠ̇ÍÓÚÂÒÚ. à ÓÌ ÔÓÔÓÒËÎ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Û„‡

Û‰ÂÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Á‡Ô·ڇ Å ·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔË̈‡ ɇË, ‚ÂÌÛ‚¯Â„ÓÒfl ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒڇ̇ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ‚ Á‚‡ÌËË: ËÁ ‚ÚÓÓ„Ó ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ‡ ÓÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÎÂÈÚÂ̇ÌÚÓÏ. ã˘ÌÓ ÒÓÒÚÓflÌË ÔË̈‡ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl ‚ ·ÓΠ˜ÂÏ 8 ÏÎÌ ÙÛÌÚÓ‚.

5,2 íéççõ

äÄàêëäàâ ùâçòíÖâç ÓÚÂ̈ˇθÌ˚Ï ùÈ̯ÚÂÈÌÓÏ" ̇Á˚‚‡˛Ú 9-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎfl ä‡Ë‡ å‡ıÏÛ‰‡ ì‡ËÎfl. IQ Û "˜Û‰Ó-·ÂÌ͇" - 151 ÔÛÌÍÚ, ˜ÚÓ ‚˚¯Â ÔÓÓ„‡ "„ÂÌˇθÌÓÒÚË". éÌ Î„ÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚ ÛÏ ÓÔÂ‡ˆËË Ò ÏÌÓ„ÓÁ̇˜Ì˚ÏË ˆËÙ‡ÏË, Á‡ ÚË ÏÂÒflˆ‡ ‚˚Û˜ËÎ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í Ë ÓÒ‚‡Ë‚‡ÂÚ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ Ë ÌÂψÍËÈ, ‚ ÚË „Ó‰‡, Ì ÛÏÂfl ˜ËÚ‡Ú¸, Ò Ó‰ÌÓ„Ó ‡Á‡ Á‡ÔÓÏÌËΠ̇ ÒÎÛı Ú‡·ÎËˆÛ ÛÏÌÓÊÂÌËfl. å‡ıÏÛ‰ ÛÊ ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ "é·˘ÂÒÚ‚Ó ÚÓÈÌÓÈ ‰Â‚flÚÍË" – ‚ ÌÂÏ ÓÍÓÎÓ 800 ˜ÎÂÌÓ‚ ËÁ 30 ÒÚ‡Ì ÏË‡, ˜¸Ë ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û 99,9% ÊË‚Û˘Ëı ̇ áÂÏΠβ‰ÂÈ (IQ =142).

www.AirlineTicket.ru

www.RussVISA.com

è

˚ ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú: β‰Ë ÒÚ‡‰‡ÎË ‰ÂÔÂÒÒËÂÈ Â˘Â ‚ ͇ÏÂÌÌÓÏ ‚ÂÍÂ, Ӊ̇ÍÓ ˝ÚÓ ÔÒËı˘ÂÒÍÓ ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ËÒ˜ÂÁÎÓ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ˝‚ÓβˆËË – Á̇˜ËÚ, ÓÌÓ Á‡˜ÂÏ-ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÛÊÌÓ.

Ç ÖÇêéèì à êéëëàû èé ëÄåõå ÇõÉéÑçõå ñÖçÄå

êéëëàâëäÄü ÇàáÄ $165 - ÇëÖ ëÅéêõ ÇäãûóÖçõ

‡·ÏÂÌÚ àÁ‡ËÎfl ÔËÌflÎ Á‡ÍÓÌ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ˜ÚÂÌËË, Ó„‡Ì˘˂‡˛˘ËÈ ‰ÓÒÚÛÔ Í Ò‡ÈÚ‡Ï Ò ÔÓÌÓ„‡ÙËÂÈ, ‡Á‡ÚÌ˚Ï Ë„‡Ï Ë ÔÓÔ‡„‡Ì‰ÓÈ Ì‡ÒËÎËfl. ñÂÌÁÛ‡ ‚ ‚ËÚۇθÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÛÁ‡ÍÓÌÂ̇ ‚ à‡ÌÂ, ëËËË, ǸÂÚ̇ÏÂ, ë‚ÂÌÓÈ äÓÂÂ, äËÚ‡Â, íÛÌËÒÂ, ìÁ·ÂÍËÒÚ‡ÌÂ Ë å¸flÌÏ (ÅËχ), ̇ å‡Î¸‰Ë‚ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı Ë äÛ·Â.

˜ÂÌ˚ ËÁ ÑÓÚÏÛÚÒÍÓ„Ó ÍÓÎΉʇ ‚˚fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ÔËÍ ì ‰ÂÔÂÒÒË‚ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ̇ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ëòÄ Û ÊÂÌ˘ËÌ ‚ 40 ÎÂÚ, ‡ Û ÏÛʘËÌ ‚ 50. Ä ÌÂÍÓÚÓ˚ ÔÒËıˇÚ-

ÄÇàÄÅàãÖíõ, $625 ÔflÏÓÈ ÂÈÒ, ‚Ò ڇÍÒ˚ ‚Íβ˜ÂÌ˚

ñÖçáéêõ Ç ëÖíà

ÑÖèêÖëëàü ÅÖëëåÖêíçÄ

Ä Ç˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ Ç‡¯ Ú‡‚ÂÎ-‡„ÂÌÚ Ô‰·„‡ÂÚ Ç‡Ï Ò‡Ï˚ ÎÛ˜¯Ë ˆÂÌ˚ Ë ÒÂ‚ËÒ???

ÂÒËÚ Ò‡Ï˚È ·Óθ¯ÓÈ ‚ ÏËÂ Ç Ù·„ - ËÁ‡ËθÒÍÓ Á̇Ïfl 100 ̇ 200 Ï ÔÂÔÓ‰ÌÂÒ· ‚ ‰‡ àÁ‡Ëβ ÙËÎËÔÔËÌÒ͇fl Ô‰ÔËÌËχÚÂθÌˈ‡ ÉÂÈÒ É‡ÎË̉ÂÒ-ÉÛԇ̇ ‚ ÍÂÔÓÒÚË å‡ÒÒ‡‰‡ ‚ÓÁΠåÂÚ‚Ó„Ó ÏÓfl Ë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ Ó‰ÌËÏ ËÁ ‡ÚË·ÛÚÓ‚ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl 60-ÎÂÚËfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ χ 2008 „Ó‰‡.

100 580%

çéÇéÖ ãàñé ÅÄïÄ

äÛÚËÒ‡ ÑÊÓÌÒÓ̇ ‚˚ÒÚÂÎËÚ¸ ÂÏÛ ‚ ÔΘÓ. Ä ÔÓÎˈËË ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂ„Ó ÒÚÂÎflÎË ËÁ ÔÓÂÁʇ‚¯ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚, ‚ Ò‚flÁË Ò ˜ÂÏ ·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÚÓ ‡ÒÒΉӂ‡ÌËÂ. íÂÔÂ¸ Ó·‡ ÔËflÚÂÎfl ‚ Ú˛¸ÏÂ. é‰ËÌ Ó·‚ËÌflÂÚÒfl ‚ ÎÓÊÌÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÌËË Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË, ‰Û„ÓÈ - Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‚Â„ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

ÉêÄÅàíÖãú ë èìëíõåà êìäÄåà ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ·‡Ì͇ Sovereign ‚ ̸˛-ıÂÏÔ¯ËÒÍÓÏ Ç „ÓӉ èÎÂÈÒÚÓÛ ÏÛʘË̇ ÔÓÚflÌÛΠ͇ÒÒËÛ ·ÛχÊÍÛ, ̇ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ: "ùÚÓ Ó„‡·ÎÂÌËÂ". т ̉ÂÎË Ì‡Á‡‰ ÔÓÒÂÚËÚÂθ ‚ ÚÓÈ Ê ӉÂÊ‰Â Ë Ò Ú‡ÍÓÈ Ê Á‡ÔËÒÍÓÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ Á‰ÂÒ¸ ‰Â̸„Ë. à ͇ÒÒË ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ: "ä‡Í, ÒÌÓ‚‡ ‚˚? ÅÓθ¯Â Ì ‰‡Ï ÌË ‰Óη‡!" åÛʘË̇ ÔÓÏflÎÒfl ÌÂÏÌÓ„Ó Ë Û¯ÂÎ Ò ÔÛÒÚ˚ÏË Û͇ÏË. ëÂȘ‡Ò Â„Ó Ë˘ÛÚ Ë, ÒÍÓ ‚Ò„Ó, ̇ȉÛÚ: ͇ÒÒË ‰‡Î ÚÓ˜ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Â„Ó ÔËÏÂÚ.

çÖ ÑÖòÖÇé à ëÖêÑàíé itz Side Car - Ò‡Ï˚È ‰ÓÓ„ÓÈ ÍÓÍÚÂÈθ ‚ ÏË ‚ R ·‡ Hemingway ‚ Ô‡ËÊÒÍÓÏ ÓÚÂΠRitz ÒÚÓËÚ $515. Ç Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚ ‚ıÓ‰ËÚ ‰˜‡È¯ËÈ ÒÓÚ ÍÓ̸fl͇ 1830 Ritz Reserve, ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ Î˯¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ·ÛÚ˚ÎÓÍ. íÓ˜Ì˚È ˆÂÔÚ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ‚ 20- „Ó‰˚ XX ‚Â͇, Ì ‡Á„·¯‡ÂÚÒfl, ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ̇ÔËÚÓÍ ‰Ó·‡‚Îfl˛Ú ‡ÔÂθÒËÌÓ‚˚È ÎËÍÂ ÍÛ‡ÌÚÓ Ë ÌÂÏÌÓ„Ó Ò‚ÂÊ‚˚ʇÚÓ„Ó ÎËÏÓÌÌÓ„Ó ÒÓ͇.

Ë ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë ·ÓÌÁÓ‚ÓÈ ÏÓè ‰ÂÎË ˜ÂÂÔ‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ¯ÓÚ·̉ÒÍËÈ Ô‡ÚÓÎӄӇ̇ÚÓÏ ä‡ÓÎËÌa ìËÎÍËÌÒÓÌ ÒÓÁ‰‡Îa ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÔÓÚÂÚ Å‡-

éÑçéñÖçíéÇõâ Åìçí

ı‡. Ee ÍÓÂ̇ÒÚ˚È ÏÛʘË̇ Ò ÍÓÓÚÍÓ ÒÚËÊÂÌÌ˚ÏË Ò‰˚ÏË ‚ÓÎÓÒ‡ÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚ΢‡ÂÚÒfl ÓÚ “Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓ„Ó” ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ ùΡÒÓÏ ï‡ÛÒÒχÌÌÓÏ ‚ 1746 „Ó‰Û. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Å‡ı ·˚Î ÙËÁ˘ÂÒÍË ÒËθÌ˚Ï Ë Ó˜Â̸ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ڇ̈‚‡Î Ë ÔÂÎ.

‰ÌÓˆÂÌÚÓ‚˚ ÏÓÌÂÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÌËχڸÒfl ‚ é ͇˜ÂÒÚ‚Â Ô·ÚÂʇ ‚ β·ÓÏ ÏÂÒÚ ëòÄ. çÓ ÚÓθÍÓ Ì ‚ ¯ÍÓΠ̸˛-‰ÊÂÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ê‡-

îìÄ-ÉêÄ ÇçÖ áÄäéçÄ ÓÈÌÛ ÙÛ‡-„ ӷ˙fl‚ËÎË ÔË̈ ì˝Î¸ÒÍËÈ ó‡θÁ, Ç ‡ÍÚËÒ‡ ÅËÊËÚ Å‡‰Ó, ËÒÔÓÎÌËÚÂθ ÓÎË ÑÊÂÈÏÒ‡ ÅÓ̉‡ êÓ‰ÊÂ åÛ, „Û·Â̇ÚÓ ò‚‡ˆÂÌ„„Â Ë ÔӘˠÁ̇ÏÂÌËÚÓÒÚË. èÓ ÛÚ‚ÂʉÂÌ˲ ·ÓˆÓ‚ Á‡ Ô‡‚‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, „ÛÒflÏ ˜ÂÂÁ ̇ÒËθÌÓ ÓÚÍ˚Ú˚È Íβ‚ ‚ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‚ ÊÂÎÛ‰ÓÍ ÚÛ·ÍÛ, Ë ‡‚ÚÓÏ‡Ú ‚˚ÒÚÂÎË‚‡ÂÚ ÚÛ‰‡ ͇ÎÓËÈÌ˚È ÍÓÏ (‚ 3 ‡Á‡ Ô‚ÓÒıÓ‰fl˘ËÈ ÔÓ Ó·˙ÂÏÛ Ó·˚˜ÌÛ˛ ÌÓÏÛ). çÂÍÓÚÓ˚ ÔÚˈ˚ Ì ‰ÓÊË‚‡˛Ú ‰Ó Á‡·Ófl — Ëı ÊÂÎÛ‰ÓÍ ‚Á˚‚‡ÂÚÒfl. è˜Â̸ „ÛÒÂÈ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ‚ 10— 15 ‡Á Ë flÍÓ·˚ ÔÓ‡Ê‡ÂÚÒfl ˆËÓÁÓÏ, ËÁ-Á‡ ˜Â„Ó ÙÛ‡-„‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Í‡ÌˆÂÓ„ÂÌÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó fl‰Ó‚, ÊËÓ‚ Ë ıÓÎÂÒÚÂË̇ ‚ ÒÓÚÌË ‡Á ‚˚¯Â ÌÓÏ˚.

ëíÄêÄü ñÄêëäÄü áÄÉÄÑäÄ ÔˆˇÎËÒÚ˚ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ·˛Ó Òۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ë ̇˜‡ÎË ‡·ÓÚÛ Ì‡‰ ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ˆ‡ÒÍËı ÓÒÚ‡ÌÍÓ‚ ‚ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡.

Ó‰Ó‚ÓÈ ËÌÙÎflˆËË ÔÓ͇Á‡Î‡ ‚ flÌ‚‡ ˝ÍÓÌÓÏË͇ áËÏ·‡·‚Â. Ä ÏÂÒÚÌ˚ ÔÓÙÒÓ˛Á˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚·ÒÚË Á‡ÌËʇ˛Ú ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚ ̇ ‰ÂΠÔ‚˚¯‡˛Ú 150 000%. áËÏ·‡·‚ - ÒÚ‡Ì‡ Ò Ò‡ÏÓÈ ·˚ÒÚÓ Ô‡‰‡˛˘ÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ ‚ ÏËÂ, ÛÓ‚Â̸ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ˚ Ú‡Ï - 80%, ‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÊËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÛÊ ÒÚ‡ÎË ·ÂÊÂ̈‡ÏË.

É

467 óÖãéÇÖä Á 37 ÒÚ‡Ì à ÏË‡, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ Ù‰Â‡ˆËË ‡˝Ó̇‚ÚËÍË, ÒÓ‚Â¯ËÎË ÔÓÎÂÚ ‚ ÍÓÒÏÓÒ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ Ë Ì˚̯ÌÂÏ ‚Â͇ı.

‰ËÌ„ÚÓÌ í‡Û̯ËÔ, ˜¸fl ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ͇̇Á‡Î‡ 29 ‚ÓÒ¸ÏËÍ·ÒÒÌËÍÓ‚ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı ÓÔ·ÚËÎ ‰‚Ûı‰ÓηÓ‚˚È Î‡Ì˜ Ó‰ÌÓˆÂÌÚÓ‚˚ÏË ÏÓÌÂÚ‡ÏË. ÑËÂ͈Ëfl ¯Ë·, ˜ÚÓ Û˜ÂÌËÍË Ò‰Â·ÎË ˝ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Û‰ÎËÌËÚ¸ ÔÂÂ˚‚ ̇ ·̘, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÔÂ‰ ˝ÚËÏ ÓÌ ·˚Î ÒÓÍ‡˘ÂÌ. òÍÓθÌËÍ‡Ï Ô‰ÎÓÊÂÌÓ ‚˚‡Ê‡Ú¸ ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë ÏÌÂÌËfl "ËÌ˚ÏË ÔÛÚflÏË, ̠ϯ‡˛˘ËÏË ‡·ÓÚ ‰Û„Ëı β‰ÂÈ".

ãéòÄÑàçõÖ óÄÖÇõÖ èé-íÖïÄëëäà Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÚÂı‡ÒÒÍËı ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ 71-ÎÂÚÌflfl Ç ÓÙˈˇÌÚ͇ Ä.äÂÓÎ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒ‡‰ËÚ¸ ·Óθ¯Û˛ „ÛÔÔÛ ÍÎËÂÌÚÓ‚, ÔÓÔÓÒË· ‰‚Ûı ÏÛʘËÌ ÔÂÂÒÂÒÚ¸ Á‡ ÏÂ̸¯ËÈ ÒÚÓÎËÍ. é‰ËÌ ËÁ ÏÛʘËÌ ‚‰Û„ ÒÔÓÒËÎ ÂÂ, Ì ıÓ˜ÂÚ ÎË Ó̇ ËÏÂÚ¸ ÎÓ¯‡‰¸. äÂÓÎ ıÓÚ·. óÂÂÁ ‰‚‡ ‰Ìfl ÏÛʘË̇ ‚ÂÌÛÎÒfl, ‰‡Î ÓÙˈˇÌÚÍ ÌÓÏÂ ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÌÒÚÛÍÚÓ‡ ÔÓ ‚ÂıÓ‚ÓÈ ÂÁ‰Â, ÍÓÚÓ˚È Ë ÔÂ‰‡Î ÂÈ ÔflÚËÎÂÚÌ˛˛ ÎÓ¯‡‰¸ å˝ÈÎÏÂÌ. "ùÚÓ Ò‡Ï˚ ·Óθ¯Ë ˜‡Â‚˚Â, ÍÓÚÓ˚ fl ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó ÔÓÎÛ˜‡Î‡, - ‡ÒÒ͇Á‡Î‡ Ó̇ „‡ÁÂÚ Houston Chronicle. - é‰Ì‡Ê‰˚ ÏÌ ‰‡ÎË $600, ¢ ‡Á - 500". äÓÏ ÎÓ¯‡‰Ë, Û äÂÓÎ ÂÒÚ¸ ‰‚ ÒÓ·‡ÍË Ë 16 ÍÓ¯ÂÍ.


6

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ÄÏflÌÒ͇fl “‚ÓβˆËfl” ̇˜Ë̇·Ҹ, Í‡Í Ë ÛÍ‡ËÌÒ͇fl — ÏËÚËÌ„‡ÏË Ë ÔÂÒÌflÏË, ‡ Á‡‚Â¯Ë·Ҹ, Í‡Í ‚ äË„ËÁËË — ÔÓ„ÓχÏË. ë ÚÓÈ ÚÓθÍÓ ÔÓÔ‡‚ÍÓÈ, ˜ÚÓ ÔÂÁˉÂÌÚ ÄÏÂÌËË ÌËÍÛ‰‡ Ì ҷ„‡Î, ‡ ‚‚ÂÎ ‚ ÒÚ‡Ì ÂÊËÏ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl. åËÚËÌ„Ë ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÚË‚ ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ‚˚·ÓÓ‚ ‚ ÌÓ˜¸ ̇ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸Â, 2 χÚ‡, ÔÂÂÓÒÎË ‚ ‡ÍˆËË ‚‡Ì‰‡ÎËÁχ Ë Ï‡Ó‰ÂÒÚ‚‡. ÇÓÒÂϸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ„Ë·ÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ·ÂÒÔÓfl‰ÍÓ‚, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÛÚÓ˜ÌflÂÚÒfl. èÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, Í ‚‡˜‡Ï Ó·‡ÚËÎÒfl 131 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.. АРМЕНИЯ

äÄä èé áÄäÄáì

Ñ

ÂÎÓ ¯ÎÓ Í Û„ÛÎËÓ‚‡Ì˲ ÔÓÒ΂˚·ÓÌ˚ı ÒÔÓÓ‚. èӷ‰˂¯ËÈ ëÂÊ ë‡ÍËÒflÌ ÔÓ‚ÂÎ ÔÂ„ӂÓ˚ Ò ÓÔÔÓÁˈËÂÈ Ë Û·Â‰ËÎ ÏÌÓ„Ëı  ÎˉÂÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ͇̉ˉ‡Ú‡ ‹3 — ÄÚÛ‡ Ň„‰‡Ò‡fl̇, ˜ÚÓ ÒÓÚÛ‰Ì˘‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÏËÚËÌ„Ó‚‡Ú¸. Ň„‰‡Ò‡flÌÛ Ô‰ÎÓÊËÎË ÔÓÒÚ ÒÂÍÂÚ‡fl ëÓ‚ÂÚ‡

ПОГРОМНОЕ

РАЗОЧАРОВАНИЕ ÄÏflÌÒ͇fl ‚ÓβˆËfl Ó͇Á‡Î‡Ò¸ ÒÏÂÒ¸˛ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ Ë ÍË„ËÁÒÍÓÈ

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÚ‡Ì˚. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÒÚÓÓÌÌËÍË ã‚Ó̇ íÂ-èÂÚÓÒfl̇ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â, ÌÓ Ì ÓÚ͇Á‡ÎËÒ¸ ÓÚ ‡ÍˆËÈ ÌÂÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËfl. ìÚÓÏ 1 χÚ‡ ÔÓÎˈËfl ¯Ë· ‡Áӄ̇ڸ ˝ÚÓÚ ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒfl “Ó˜‡„ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl”. íÛÚ-ÚÓ ‚ÒÂ Ë Ì‡˜‡ÎÓÒ¸… èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ÔÓÎˈÂÈÒÍËÂ,

‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÓÍÂ‡ÏË Ë ‰Û·ËÌ͇ÏË, ‡ÁÓ·‡ÎË Ô‡Î‡ÚÓ˜Ì˚È Î‡„Â¸ ̇ ÔÎÓ˘‡‰Ë ë‚Ó·Ó‰˚ Ë Û‚ÂÁÎË Ò‡ÏÓ„Ó ˝ÍÒ-͇̉ˉ‡Ú‡ Ò ÔÎÓ˘‡‰Ë, Á‡ÔÂ‚ Â„Ó ÔÓ‰ Óı‡ÌÓÈ ‚ Â„Ó ÂÁˉÂ̈ËË, ‚ ̇Ӊ ̇˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÎÌÂÌËÂ. éÒÚ‡‚¯ËÒ¸ ·ÂÁ ‚Óʇ͇, ÓÔÔÓÁˈËÓÌÂ˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÎËÒ¸ Í Á‰‡ÌËflÏ ËڇθflÌÒÍÓ„Ó Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó ÔÓÒÓθÒÚ‚, ÛÒÚÓË‚ Ú‡Ï ·‡Ë͇‰˚ ËÁ ÔÂ‚ÂÌÛÚ˚ı ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ Ë ÚÓÎÎÂÈ·ÛÒÓ‚. ä‡Í ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ, ‚ ˝ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌ Ö‚‡Ì‡ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ ÍËÌÓÚ‡Ú‡ “ÄÈ‡‡Ú”, ÔÓ ‚ÒÂÈ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË, ‚ÁÓ‚‡ÎÒfl „‡ÁÓ‚˚È ·‡ÎÎÓÌ. èÓʇ ÔÂÂÍËÌÛÎÒfl ̇ Ô‡‚ËθÓÌ˚ Ë Î‡¸ÍË. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÔÓʇÌ˚ÏË Í „Ófl˘ËÏ Ô‡Î‡ÚÍ‡Ï ·ÓÒËÎËÒ¸ χÓ‰Â˚… íÓÎÔ‡ Òڇ· ÌÂÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÈ. ǘÂÓÏ Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÂÂÓÒÎË ‚ ÔÓ„ÓÏ˚ Ë „‡·ÂÊË. ëÂ‰Ë ÏËÚËÌ„Û˛˘Ëı, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ, Ó͇Á‡ÎËÒ¸ Ì ÚÓθÍÓ Ë‰ÂÈÌ˚ ÒÚÓÓÌÌËÍË íÂ-èÂÚÓÒfl̇, ÌÓ Ë ÚÂ, ÍÚÓ Ì ÔÓ˜¸ ÔÓ„ÂÚ¸ ÛÍË Ì‡ “‚ÓβˆËÓÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË”… ë ̇ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÚÂÏÌÓÚ˚ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÌÚ˚ ÔËÌflÎËÒ¸ „ÓÏËÚ¸ χ„‡ÁËÌ˚ ‚ ˆÂÌÚ „ÓÓ‰‡, ÔÂ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ÊË„‡Ú¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ‚˚‚‡Ú¸Òfl ‚ ‰Óχ. íÓ Ë ‰ÂÎÓ ÏËÚËÌ„Û˛˘Ë ‚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ ÒÚ˚˜ÍË Ò ÔÓÎË-

ˆËÂÈ, Á‡Á‚Û˜‡Î‡ ÒÚÂθ·‡. “Ç Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ˜‡ÒÓ‚ ÓÚ ˝ÚÓÈ ÚÓÎÔ˚ ‚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ÓÍÓÎÓ 7 000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ÓÚ‰ÂÎflÎËÒ¸ „ÛÔÔ˚ β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ̇ ·ÎËÁÎÂʇ˘Ëı ÛÎˈ‡ı ÒÓÊ„ÎË ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ‡‚ÚÓχ¯ËÌ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÔË̇‰ÎÂʇ˘Ëı ÔÓÎˈËË, Ë ‰‡Ê ͇ÂÚ “ÒÍÓÓÈ ÔÓÏӢ˔, ‡Á·ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ Ë ÚÓÎÎÂÈ·ÛÒÓ‚. ê‡Á„ÓÏÎÂÌ Ë ‡Á„‡·ÎÂÌ ÑÓÏ åÓÒÍ‚˚, ÓÙËÒ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Ï‡„‡ÁËÌ˚, ‡Á·ËÚ˚ ÒÚÂÍ· ‚ Á‰‡ÌËflı Ï˝ËË Ö‚‡Ì‡ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÙËÒ‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË͇ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË “ÇË‚‡ÒÂÎΔ, — „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·˚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡. ã‚ÓÌ íÂ-èÂÚÓÒflÌ ÔËÁ‚‡Î Ò‚ÓËı ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚ ÛÈÚË Ò ÛÎˈ˚ ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÊËχ óè. ç‡ Û„Î‡ı ÛÎˈ ÒÚÓËÚ ÚflÊ·fl ÚÂıÌË͇, ÛÎˈ˚ Ô‡ÚÛÎËÛ˛Ú ‚ÌÛÚÂÌÌË ‚ÓÈÒ͇… ëÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó Á‡‰ÂʇÌËË 15 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÏ˚ı ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡Á·Ófl ̇ ÛÎˈ‡ı. èÓÎˈËfl ÔËÁ‚‡Î‡ „‡Ê‰‡Ì Í Ò‰ÂʇÌÌÓÒÚË Ë Á‰‡‚ÓÏ˚ÒÎ˲, ·ÂÒÔÂÍÓÒÎÓ‚ÌÓÏÛ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˲ ‚ÒÂı Ú·ӂ‡ÌËÈ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ ÂÊËχ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl…

ЛИТВА

èÄêíàáÄçõ èéÑ éÉçÖå ˆı‡Í Ä‡‰, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ËÁ‡ËθÒÍËÈ ËÒÚÓËÍ, ‚ Ú˜ÂÌË 21 „Ó‰‡ ÛÍӂӉ˂¯ËÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚Ï ÏÛÁÂÂÏ ïÓÎÓÍÓÒÚ‡ ü‰-LJ¯ÂÏ, Á‡ÔÓ‰ÓÁÂÌ ‚·ÒÚflÏË ãËÚ‚˚ ‚ Û·ËÈÒÚ‚Â ÏËÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl Ä‡‰ ·˚Î ‚ Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓÏ ÓÚfl‰Â Ë Ò‡Ê‡ÎÒfl ÔÓÚË‚ ̇ˆËÒÚÓ‚ Ë ÏÂÒÚÌ˚ı ÔÓÎˈÂÈÒÍËı. ãËÚÓ‚ÒÍË ÒΉӂ‡ÚÂÎË ıÓÚÂÎË ‰ÓÔÓÒËÚ¸ Ä‡‰‡, ÌÓ àÁ‡Ëθ ÓÚ‚Â„ Ëı Á‡ÔÓÒ. ç˚̯ÌËÈ Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ÏÛÁÂfl Ä‚ÌÂ ò‡Î‚ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò ÔÓÚÂÒÚÓÏ, Á‡fl‚Ë‚, ˜ÚÓ Î˛·‡fl ÔÓÔ˚Ú͇ ÔË‡‚ÌË‚‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ô‡ÚËÁ‡Ì Í ÌÂ΄‡Î¸Ì˚Ï, ‡ ÒÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸ ÍËÏË̇θÌ˚Ï, fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔ‡ÒÌ˚Ï ÔÂÂÒÏÓÚÓÏ ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ãËÚ‚Â ‚Ó ‚ÂÏfl ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚.

à

ëËÚÛ‡ˆË˛ ‚ Ö‚‡Ì ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ÊÛ̇ÎËÒÚ Ä„ éÉÄçÖëüç: Ûfl ‚ Ö‚‡Ì ÛÚËı· — ÚÂÔÂ¸ ÛÊ ‚ „Û˘Û Ì ÔÓÎÂÁ¯¸. çÂÚ „Û˘Ë: ÏËÚËÌ„Ó‚ ‰Ó 20 χÚ‡ Ì ·Û‰ÂÚ — ÓÔÔÓÁËˆË˛ Ò‚flÁ‡ÎË ÔÓ Û͇Ï, Ë Ó̇ Á‡Ú‡Ë·Ҹ. çÓ ‚·ÒÚË Ì ¯ËÎË ‚ÌÛÚËÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÍÓÌÙÎËÍÚ. ç‡Ó·ÓÓÚ — ËÏÂÌÌÓ ‚·ÒÚ¸ Ì ‚˚‰Âʇ· ÔÂ‚ÓÈ. ÜÂÒÚÓÍËÏ ‡Á„ÓÌÓÏ ÏËÌÓÈ ÔÓ ÒÛÚË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË Ó̇ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Î‡ ÔÂÂÒÚÂÎÍË Ë ÔÓ„ÓÏ˚, Ë ˝ÚÓ ‡ÛÍÌÂÚÒfl. èÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ ¯ÂÌË ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ϘÚÓÈ — ÔÓÒÚÓ Ú‡Í ËÁ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ÛÊ Ì ‚˚ÈÚË. ᇠ19 ‰ÌÂÈ óè ̇Ó‰Ì˚È „Ì‚, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È Î˯¸ ÔÓÚË‚ Á‡Ô‰ÂθÌÓ ÔÓÁÓÌ˚ı ‚˚·ÓÓ‚ (̇ÁÓ‚ÂÏ ‚Â˘Ë Ò‚ÓËÏË ËÏÂ̇ÏË: Á‡ÔÛ„Ë‚‡ÎË Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÂÈ, ·ÂÒˆÂÂÏÓÌÌÓ ·ËÎË ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ Ë ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÎË „ÓÎÓÒ‡ ÌÂÔÓÌflÚÌÓ Í‡Í), ÏÓÊÂÚ ‡ÍÍÛÏÛÎËÓ‚‡Ú¸Òfl Ë ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ì˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡¯ÌÂÂ, ˜ÂÏ Â‰ËÌ˘Ì˚ ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓ‰ÊÓ„Ó‚. ëÛÚ¸ ÔÓËÒıÓ‰fl˘Â„Ó Ú‡ÍÓ‚‡: ̇Ó‰ Ì ÚÓ ˜ÚÓ·˚ Á‡ íÂ-èÂÚÓÒfl̇ — ÓÌ ÔÓÚË‚ ë‡ÍËÒfl̇. í˚Òfl˜Ë ËÒÍÛ˛˘Ëı ÊËÁ̸˛ β‰ÂÈ, ‚˚¯Â‰¯Ëı ̇ ÛÎˈ˚, — ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂ. ÉÛ·‡fl ÒË· Ë óè — ̇ËıÛ‰¯ÂÂ, ˜ÚÓ Ïӄ· ÔˉÛχڸ ‚·ÒÚ¸. ùÚÓ ÒÍÓ Ò··ÓÒÚ¸, ˜ÂÏ ÒË·. é̇ ÔÓÎÓÊË· ̇˜‡ÎÓ ÔÂ‚˚Ï ‚˚ÒÚÂÎ‡Ï ‚ Ö‚‡Ì ÒÓ ‚ÂÏÂÌ ‡Á‚‡Î‡ ëëëê, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒÚÓ Ú‡Í Ì ÛÚËıÌÛÚ. Ç·ÒÚ¸ Á‡„̇· Ò·fl ‚ Û„ÓÎ.

УКРАИНА

“ïÄíõçäÄ” Ñãü ÑéóÖêà ùäë-èêÖáàÑÖçíÄ

‰ËÌÒÚ‚ÂÌ̇fl ‰Ó˜¸ ˝ÍÒ-ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ãÂÓÌˉ‡ äÛ˜Ï˚ ÔËÓ·· ‚ äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ Á‡ 80 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚ Ò‡Ï˚È ‰ÓÓ„ÓÈ ÔflÚ˽ڇÊÌ˚È ‚ËÍÚÓˇÌÒÍËÈ ÓÒÓ·ÌflÍ. ֢ 10 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÙÛÌÚÓ‚ ÔÓÚ‡˜ÂÌÓ Â˛ ̇ Ôӂ‰ÂÌË ͇ÔËڇθÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. Ç ‚ËÍÚÓˇÌÒÍÓÏ “Á‡ÏÍ” ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÏÂÌËÎË ËÌÚÂ¸Â˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ·‡ÒÒÂÈÌ, ÒÓÓÛ‰ËÎË ÒÔÓÚÁ‡Î, ÍËÌÓÚ‡Ú Ë ÒÔˆˇθÌÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÓ ۷ÂÊˢÂ. òÛÏÌ˚ ÒÚÓËÚÂθÌ˚ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÓÒÓ·ÌflÍÂ, Í‡Í Ô˯ÛÚ ·ËÚ‡ÌÒÍË ëåà, ‚˚Á‚‡ÎË Ì‰ӂÓθÒÚ‚Ó ÊËÚÂÎÂÈ ·ÎËÁÎÂʇ˘Ëı ‰ÓÏÓ‚, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ÌÂχÎÓ ‚˚ıÓ‰ˆÂ‚ ËÁ êÓÒÒËË. é ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒΉÌˈ‡ ˝ÍÒ-„·‚˚ ìÍ‡ËÌ˚ ҉·· Û‰‡˜ÌÓ ‚ÎÓÊÂÌË ‚ ̉‚ËÊËÏÓÒÚ¸ ÚÛχÌÌÓ„Ó Äθ·ËÓ̇, ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏ ÔÓÎËÚ·ÓÏÓ̉ Á̇ÎË Â˘Â ‰Ó ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÛ·ÎË͇ˆËË. é·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ‰Ìflı ëÓ‚ÂÚ ÒÚ‡ÂȯËÌ ‚Ó „·‚Â Ò ãÂÓÌˉÓÏ ä‡‚˜ÛÍÓÏ (‚ ÌÂ„Ó ‚ıÓ‰flÚ ˝ÍÒ-ÔÂϸÂ˚ Ö‚„ÂÌËÈ å‡˜ÛÍ, LJÎÂËÈ èÛÒÚÓ‚ÓÈÚÂÌÍÓ, ÇËÚÓθ‰ îÓÍËÌ) Ì ËÒÍÌÛÎ ÔËÌflÚ¸ ÚÛ‰‡ äÛ˜ÏÛ, ‚ÔÓÎÌ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ÔÂÚẨÂÌÚ‡ ‚ “‡Í͇҇Î˚”. ä‡‚˜ÛÍ ÔÓflÒÌËÎ ‰‡ÌÌÓ ¯ÂÌË ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË ãÂÓÌˉÓÏ Ñ‡ÌËÎӂ˘ÂÏ ‚ ·Ó¸·Â Á‡ ‚·ÒÚ¸ “ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË Ì‡Û¯ÂÌËflÏË”.

Ö


7—13 χÚ‡ 2008

7

В НОВОМ СВЕТЕ

ùÚÓÚ ‰ÓÏ ÒÚÓËÚ 80 ÏÎÌ. ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚. ëÍ˚ÚÓÈ Ê Ô˘ËÌÓÈ ÓÚ͇Á‡ ‚ ÔËÂÏ ·˚Î “Ë˝ÎÚÓÒÍËÈ ÂÍÓ‰” ‰Ó˜ÂË äÛ˜Ï˚. èÓ ‚ÂÒËË Ò͇̉‡Î¸ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ˝ÍÒ-χÈÓ‡ ìÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Âʇ‚ÌÓÈ Óı‡Ì˚ çËÍÓ·fl åÂθÌ˘ÂÌÍÓ, äۘχ Á‡ 8 ÎÂÚ Ô‡‚ÎÂÌËfl ìÍ‡ËÌÓÈ ÔӉ̇ÍÓÔËÎ ÒÚÓθÍÓ ‰Â̸ʇÚ, ˜ÚÓ ÏÓ„ ·˚ ÒÍÛÔËÚ¸ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ãÓ̉Ó̇. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓËÒıÓʉÂÌË ÔÓÚ‡˜ÂÌÌ˚ı ÖÎÂÌÓÈ ãÂÓÌˉӂÌÓÈ ‰ÂÌ„, ‚ÔÓÎÌ ‚ÂÓflÚÌÓ, ËÌÓÂ. ÇÚÓ˚Ï ·‡ÍÓÏ ‰‡Ï‡ ÒÓ˜Âڇ·Ҹ Ò ·˚‚¯ËÏ ÂÁ‡Î¸˘ËÍÓÏ ÏÂڇη çËỂÌÂÔÓ‚ÒÍÓ„Ó ÚÛ·ÓÔÓ͇ÚÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ ÇËÍÚÓÓÏ èË̘ÛÍÓÏ — Ì˚Ì ‚ÓÁ„·‚Îfl˛˘ËÏ ÒÔËÒÓÍ ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÓÎË„‡ıÓ‚. ꇷÓÚfl„‡ ËÁ ‰Ó·ÓÔÓfl‰Ó˜ÌÓÈ Â‚ÂÈÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë ÒÛÏÂΠ҉·ڸ „ÓÎÓ‚ÓÍÛÊËÚÂθÌÛ˛ ͇¸ÂÛ. ìÊ ‚ 1997-Ï ‚ÓÁ„·‚ËΠ̇ۘÌÓ-ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÛ˛ „ÛÔÔÛ “àÌÚÂÔ‡ÈÔ”. ÑÓ 2000 „Ó‰‡ ÇËÍÚÓ åËı‡ÈÎӂ˘ ÒÎÛÊËÎ ÒÓ‚ÂÚÌËÍÓÏ ·Û‰Û˘Â„Ó ÚÂÒÚfl. èÓÒΠèË̘ÛÍ Ë Â„Ó ÒÛÔÛ„‡ ÖÎÂ̇ Û‚ÎÂÍÎËÒ¸ ÔËÛÏÌÓÊÂÌËÂÏ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó Í‡ÔËڇ·. ÑÓ˜¸ äÛ˜Ï˚ Á‡‡·‡Ú˚‚‡Î‡ ̇ ıη ̇ÒÛ˘Ì˚È ‚ “ÒÂÏÂÈÌÓÈ” ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Kiev Star (ÔÓÁ‚‡ÌÌÓÈ ÁÎÓÔ˚ı‡ÚÂÎflÏË “äۘχ ëÚ‡”). Ä ÏÛÊ ÔËÓ·ÂڇΠÚÂÎÂÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ÍÛÔÂ Ò „‡ÁÂÚ‡ÏË. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÓ Ò‚ÓËÏË ˜ÂÒÚÌÓ Á‡‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ÏË $4,4 ÏÎ‰ èË̘ÛÍ Á‡ÌËχΠÚÂڸ ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÔËÒÍ ÛÍ‡ËÌÒÍËı ·Ó„‡Ú‚ — ÔÓÒΠ̇Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ìÍ‡ËÌ˚ êË̇ڇ ÄıÏÂÚÓ‚‡ ($12 ÏÎ‰) Ë Ë̉ËÈÒÍÓ-·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ÎÂÎËÚÂÈÌÓ„Ó Ï‡„̇ڇ ã‡Í¯ÏË åËÚڇ· (˜¸Ë ‡ÍÚË‚˚ ̇ ìÍ‡ËÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË $4,7 ÏÎ‰). è˘ËÌ ‰Îfl ÔÓÍÛÔÍË Ì‰‚ËÊËÏÓÒÚË ‚ “‚ÓÚ˜ËÌ ·Â„Î˚ı ÓÎË„‡ıÓ‚” Û èË̘Û͇ Ë ÖÎÂÌ˚ î‡Ì˜ÛÍ ‚Ӊ ·˚ Ë ÌÂÚ. èËÚÓÏ ˜ÚÓ ÔÓÒΠÔӷ‰˚ “Ó‡ÌÊ‚ÓÈ ‚ÓβˆËË” ÇËÍÚÓ‡ åËı‡ÈÎӂ˘‡ ÔÓÒÔ¯ËÎË ÔÓÁ‚‡Ú¸ “ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÏ” — ËÁ-Á‡ ÔÓÔ˚ÚÓÍ ÓÚÓ·‡Ú¸ Û ÓÎË„‡ı‡ çËÍÓÔÓθÒÍËÈ Á‡‚Ó‰ ÙÂÓÒÔ·‚Ó‚, éÄé “çËỂÌÂÔÓ‚ÒÍËÈ ÚÛ·ÓÔÓ͇ÚÌ˚È Á‡‚Ó‰”. ä‡ÏÔ‡ÌËfl ÔÓ “‡Á‚Â̘‡Ì˲” Á‡‚Â¯Ë·Ҹ Ì˘ÂÏ. èË̘ÛÍ ÔÓ¯ÂΠ̇ Ò·ÎËÊÂÌËÂ Ò ÌÓ‚˚Ï ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ û˘ÂÌÍÓ, ÔÓ‰‰Âʇ‚ fl‰ ËÌˈËËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÏ ÔÓÂÍÚÓ‚. èÓÒΉÌËÈ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı — ÒÓÓÛÊÂÌË ‚ äË‚ åÛÁÂfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. ÖÎÂ̇ î‡Ì˜ÛÍ Ïӄ· ·˚ Ë Ì ÒÚ‡Ú¸ “ÂÍÓ‰ÒÏÂÌÍÓÈ”, ÂÒÎË ·˚ êÓχÌÛ Ä·‡ÏÓ‚Ë˜Û Û‰‡ÎÓÒ¸ ÍÛÔËÚ¸ ÓÒÓ·ÌflÍ Old Rectory ·ÎËÁ ÎÓ̉ÓÌÒÍÓ„Ó ÒÚ‡‰ËÓ̇ “ëÚÂÏÙÓ‰-Åˉʔ, Á‡ ÍÓÚÓ˚È ÓÌ Ô‰·„‡Î 100 ÏÎÌ ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚. çÓ ‰‡Ê Á‡ Ú‡ÍÛ˛ ÒÛÏÏÛ ıÓÁflËÌ ‚ËÎÎ˚ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‰ÓÏ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ÓÎË„‡ıÛ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ͇ Ä·‡Ïӂ˘ ÏÓÊÂÚ ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸ Î˯¸ ‰ÓÏÓÏ ‚ ÎÓ̉ÓÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ ÅÂ΄‡‚Ëfl Á‡ 28 ÏÎÌ ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚ Ë ÔÓÏÂÒÚ¸ÂÏ î‡ÈÌËÌ„ıËÎÎ ‚ „‡ÙÒÚ‚Â ÇÂÒÚ-ë‡ÒÒÂÍÒ Á‡ 17,5 ÏÎÌ

ÄáÖêÅÄâÑÜÄçñõ èêÖÑãÄÉÄûí áÄÇéÑ Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒΉÌÂÈ ‚ÒÚÂ˜Ë ÇËÍÚÓ‡ û˘ÂÌÍÓ Ò àθı‡ÏÓÏ ÄÎË‚˚Ï ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ, ÔÓ ÏÌÂÌ˲ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‰ÂÎÓ‚Ó Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ: ÒÓÓÛ‰ËÚ¸ ̇ ÚÂËÚÓËË ìÍ‡ËÌ˚ ¢ ӉËÌ ÌÂÙÚÂÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÈ Á‡‚Ó‰. ìÍ‡ËÌÒÍËÈ ÔÂÁˉÂÌÚ Ò ÔËÒÛ˘ÂÈ ÂÏÛ ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚ¸˛ ÔÓӷ¢‡Î “‚ÌËÍÌÛÚ¸ ‚ ‚ÓÔÓÒ” Ë ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ó ÂÁÛθڇڇı “‰ÂڇθÌÓÈ ÔÓ‡·ÓÚÍË ÔÓ·ÎÂÏ˚”. ä ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ì˲ Á‡Í‡‚͇ÁˆÂ‚, ÔÓ˜ÚË ‚Ò ‚Â‰Û˘Ë ÛÍ‡ËÌÒÍË ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ˚Ì͇ ÓˆÂÌËÎË Ë‰Â˛ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÒÍÂÔÚ˘ÂÒÍË. à ̇ÔÓÏÌËÎË: ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË ‚˚Ò͇Á˚‚‡Î Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ Ë ÓÚˆ àθı‡Ï‡ ÉÂȉ‡ӂ˘‡, ÉÂȉ‡ ÄÎË‚˘ ÄÎË‚. ë ÚÓÈ ÔÓ˚ “„ÂÌˇθ̇fl ËÌˈˇÚË‚‡” Ì ÔÓ‰‚ËÌÛ·Ҹ ÌË Ì‡ ¯‡„. åÓ˘ÌÓÒÚË Ëϲ˘ËıÒfl ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÌÂÙÚÂÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘Ëı Á‡‚Ó‰Ó‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ Ô‚˚¯‡˛Ú ÔÓÚ·ÌÓÒÚË ÒÚ‡Ì˚ ‚ ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚ‡ı. äÛ‰‡ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÂÈ ·˚ÎÓ ·˚ ‚Í·‰˚‚‡Ú¸ Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ çèá, ÌÂÊÂÎË ÒÚÓËÚ¸ ÌÓ‚˚Â. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı çèá Ì Óڂ˜‡˛Ú ÏËÌËχθÌ˚Ï ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍËÏ ÌÓχÏ, ‚‚‰ÂÌÌ˚Ï ‚ ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚ÓÒÓ˛Á‡. èË ÄÎË‚Â-Óڈ Ô‰·„‡ÎÓÒ¸ ̇˜‡Ú¸ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó ÌÓ‚Ó„Ó çèá ‚ ÅÓ‰‡ı 㸂ӂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË — ÍÓ̘ÌÓÈ ÚӘ͠ÒÚÓË‚¯Â„ÓÒfl ‚ ÚÛ ÔÓÛ ÌÂÙÚÂÔÓ‚Ó‰‡ é‰ÂÒÒ‡-ÅÓ‰˚.

Ç

“éÑÖëëäÄü èéêéÑÄ” çÄ ÉÖççéå ìêéÇçÖ ‰ÂÒÒ‡ Òڇ· ÔÂ‚˚Ï „ÓÓ‰ÓÏ ‚ ìÍ‡ËÌÂ, „‰Â ÔËÒÚÛÔËÎË Í ÍÓÌÚÓβ Á‡ “ÔÎÓıËÏË „Â̇ÏË”. Ä‚ÚÓ ˉÂË „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl — ÂÍÚÓ é‰ÂÒÒÍÓ„Ó Ï‰ˈËÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ LJÎÂËÈ á‡ÔÓÓʇÌ. Ç ÒÔˆˇθÌ˚ Ï‰ˈËÌÒÍË (ËÎË „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍËÂ) Ô‡ÒÔÓÚ‡ ‚ÌÓÒflÚ ÔÓ‰Ó·ÌÂȯË “‡ıË‚Ì˚” „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚Â, ‰‡·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ó ÒÍÎÓÌÌÓÒÚË ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó Îˈ‡ Í Ì‡ÒΉÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ·ÓÎÂÁÌflÏ. Ç‡˜, ÓÁ̇ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍËÏ Ô‡ÒÔÓÚÓÏ Ô‡ˆËÂÌÚ‡, ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·˚ÒÚÓ ‡ÒÔÓÁ̇ڸ ËÒÚËÌÌ˚ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò Â„Ó Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ. “ÄıË‚Ì˚” ‰‡ÌÌ˚ ÔÓÏÓ„ÛÚ Ú‡ÍÊ ÒÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÊˉ‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. èÓÙÂÒÒÓ á‡ÔÓÓÊ‡Ì Û·ÂʉÂÌ: — åÓÊÌÓ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸: ‚ÓÚ ‚ ˝ÚËı „ÛÔÔ‡ı, ‚ÓÚ ‚ ˝ÚÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ˝ÚË Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ÒÓÔË͇҇ڸÒfl Ò ÚÂÏË ËÎË ËÌ˚ÏË ‚‰Ì˚ÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË, — ÔÓflÒÌflÂÚ á‡ÔÓÓʇÌ. — ÖÒÎË ˝ÚË ‚‰Ì˚ هÍÚÓ˚ ÂÒÚ¸, Í ÍÓÚÓ˚Ï Û

é

ÌËı ËÏÂÂÚÒfl ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ¸, Á̇˜ËÚ, Û ÌËı ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ˝ÚÓ Á‡·Ó΂‡ÌËÂ. Ç „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍËı Ô‡ÒÔÓÚ‡ı ‚‡ÊÌÓ ÏÂÒÚÓ Û‰ÂÎÂÌÓ Ù‡ÍÚÓÛ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚. ã˛·ÓÈ Ó‰ÂÒÒËÚ Á̇ÂÚ, ÒÍÓθ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ‚Ó ‚Ò ‚Â͇ ·˚· ‰Îfl Â„Ó Ô‰ÍÓ‚ ÔÓ·ÎÂχ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚. Ç ÌÓ‚ÓÏ Ô‡ÒÔÓÚÂ, ÂÒÎË ÓÌ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÔË̇‰ÎÂÊËÚ Ó‰ÂÒÒËÚÛ Ì ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË, ·Û‰ÛÚ ÒÓ‰ÂʇڸÒfl Û͇Á‡ÌËfl ̇ ‚‰ÌÓ ‚ÎËflÌË ‰ÌÂÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ë ‰Û̇ÈÒÍÓÈ ‚Ó‰˚. “ÑÛ̇ÈÒ͇fl ‚Ó‰‡, — Ò͇Á‡Î “Ççë” Ç‡ÎÂËÈ éÒËÔÓ‚, ÔÂÁˉÂÌÚ ûÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡, — ˝ÚÓ ÒÚӘ̇fl ͇̇‚‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓıÓ‰ËÚ ˜ÂÂÁ ‚Ò˛ Ö‚ÓÔÛ. é‰ÂÒÒ͇fl ӷ·ÒÚ¸ ÎˉËÛÂÚ ÔÓ ÓÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍËÏ, ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁÌ˚Ï Ë ÔÓ fl‰Û ‰Û„Ëı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÓÒÚ‡‚‡ ‚Ó‰˚”. “ÇÓ‰Ì˚” Ë ÔӘˠهÍÚÓ˚, Í‡Í Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚÒfl, Û·Â„ÛÚ ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌË ÊËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰‡ ÓÚ Ì‡ÒΉÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ. èÂÂÌÂÒÚË Ó‰ÂÒÒÍËÈ ÓÔ˚Ú Ì‡ ‚Ò˛ ÚÂËÚÓ˲ ìÍ‡ËÌ˚, Û‚˚, Ó·ÓȉÂÚÒfl ̉¯‚Ó: ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ ‡Á‚ËÚ˲ „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÓÈ Ï‰ˈËÌ˚ ÔÓÚ·ÛÂÚ ÒÓÚÌË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓηÓ‚.

íÄâçÄ àëèéÇÖÑà ÚÓ ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚Ó — ‚ ‚ˉ ËÁÏÂÌÂÌËfl Í ì„ÓÎÓ‚ÌÓ-ÔÓˆÂÒÒۇθÌÓÏÛ ÍÓ‰ÂÍÒÛ — Ó‰Ó·ËÎ ÍÓÏËÚÂÚ ÇÂıÓ‚ÌÓÈ ‡‰˚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl, Òӄ·ÒÌÓ ìèä ìÍ‡ËÌ˚, β·Ó„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌË͇ ÏÓ„ÛÚ ‰ÓÔÓÒËÚ¸ ‚ ͇˜ÂÒڂ ҂ˉÂÚÂÎfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËfl Â„Ó ÓÚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ı‡ÌËÚ¸ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÛ˛ Ú‡ÈÌÛ ÎˈÓÏ, ‰Ó‚ÂË‚¯ËÏ ÂÏÛ ˝ÚÛ ËÌÙÓχˆË˛. óÚÓ ÔÓÚË‚Ó˜ËÚ Ú‡‰ËˆËflÏ Ë Í‡ÌÓÌ‡Ï ñÂÍ‚Ë: Ú‡ÈÌÛ ËÒÔÓ‚Â‰Ë Ì ‚Ô‡‚ ̇Û¯ËÚ¸ ÌË Ó‰ËÌ Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂθ. ÖÒÎË ÌÓ‚˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl Í Á‡ÍÓÌÛ “é ҂ӷӉ ÒÓ‚ÂÒÚË…” ·Û‰ÛÚ Ó‰Ó·ÂÌ˚ 226 ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËÏË „ÓÎÓÒ‡ÏË, Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ ÔÓÎÛ˜ËÚ Ô‡‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ¯‡Ú¸, ̇‰Ó ÎË ÂÏÛ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ̇Û¯‡Ú¸ ˆÂÍÓ‚Ì˚ Û͇Á‡ÌËfl. íÓ Ê ҇ÏÓ ·Û‰ÂÚ Í‡Ò‡Ú¸Òfl ‡‰‚Ó͇ÚÓ‚, ÌÓÚ‡ËÛÒÓ‚, ‚‡˜ÂÈ Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚. É‡Ê‰‡ÌËÌ, ‰Ó‚ÂË‚¯ËÈ ËÏ Ò‚ÓË Ú‡ÈÌ˚, ÒÏÓÊÂÚ ‡Á¯ËÚ¸ ËÏ Ëı ‡Á„·¯ÂÌË ÚÓθÍÓ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ. “é·ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl” ÒÚ‡Ú¸fl 69 ìèä ìÍ‡ËÌ˚ ÒÍÓ ‚ÒÂ„Ó ÔÓȉÂÚ Ôӈ‰ÛÛ ÛÚ‚ÂʉÂÌËfl. èÓÒΠ˜Â„Ó ‚ ìÍ‡ËÌ ÔÓ ÔËÏÂÛ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì ̇˜ÌÛÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ̇ ‡Á„·¯ÂÌË ÍÓÌÙˉÂ̈ˇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ‚Ó ‚ÂÏfl Ôӂ‰ÂÌËfl ÒΉÒÚ‚Ëfl Ë ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔË Òۉ·ÌÓÏ Á‡Ò‰‡ÌËË.

ù

íêìÅçÄü ÇéâçìòäÄ

ÚÂÎÂÈ ìÍ‡ËÌ˚ ̇ 25%. ìÍ‡ËÌÒ͇fl ÒÚÓÓ̇ Ì ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚Ë· ÔÂ„ӂÓ˚ Ò “ɇÁÔÓÏÓÏ”, ‡  “ç‡ÙÚÓ„‡Á” Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÍÓÏÔÂÌÒËÛÂÚ Ì‰ÓÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÚ·Ó‡ ËÁ ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ı‡ÌËÎˢ „‡Á‡ (èïÉ) ‚ ìÍ‡ËÌÂ, Ë ˝ÚÓ„Ó ı‚‡ÚËÚ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ ÏÂÒflˆ. ÇÓÚ ÚÓθÍÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó „‡Á‡ ‚ èïÉ Û ˝ÚÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÌÂÚ, ‡ ÂÒÚ¸ „‡Á Rosukrenergo Ë “ìÍɇÁ-˝ÌÂ„Ó”. çÓ ˝ÚÓ ÏÂÎÓ˜Ë: ÎÓÁÛÌ„ “É‡·¸ ̇„‡·ÎÂÌÌÓ” ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚Ò ·ÓΠÔÓÔÛÎflÌ˚Ï. ëËÚÛ‡ˆË˛ Ò „‡ÁÓÏ Ì ӷ΄˜ËÎË ÌË ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ‡Á„Ó‚Ó û˘ÂÌÍÓ Ò èÛÚËÌ˚Ï (‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÂ‚˚È ‰‡Î ‚˚ÒÓ˜‡È¯Û˛ ÓˆÂÌÍÛ ‚˚·Ó‡Ï ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ‚ êÓÒÒËË), ÌË ÔÓÛ˜ÂÌË ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Ò‚ÓÂÏÛ ÔÂϸÂÛ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ÌÓ‚ÓÈ “„‡ÁÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚”. èÓÁ‰ÌÓ Ì ‰ÓÔÛÒ͇ڸ. “í۷̇fl ‚ÓÈÌۯ͇” ÛÊ ̇˜‡Î‡Ò¸. óÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ‚Ò Ê ÌÂÔËflÚÌ˚Ï Ò˛ÔËÁÓÏ ‰Îfl ûÎËË íËÏÓ¯ÂÌÍÓ, ÔÓӷ¢‡‚¯ÂÈ Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡Ó‰Û, ˜ÚÓ “ÌËÍÚÓ ÌË˜Â„Ó ÓÚÍβ˜‡Ú¸ Ì ·Û‰ÂÚ”. Ä “ɇÁÔÓÏ”, ‚ˉfl, ˜ÚÓ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì ‚˚Á˚‚‡˛Ú ‚ äË‚ ‚ÌflÚÌÓÈ ‡͈ËË, Ó·˙fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Â˘Â Ì‡ 25%. Ä 50%-Ì˚È Ô‡ÂÍ ‚ÏÂÒÚÓ Ó·˚˜ÌÓ„Ó — ˝ÚÓ Ó˜Â̸ Ó˘ÛÚËÏÓ. ç‡‰Ó ËÎË ÌÂωÎÂÌÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òfl Á‡ ÒÚÓÎ ÔÂ„ӂÓÓ‚, ̇Í˚Ú˚È ‚ åÓÒÍ‚Â, ËÎË ÓÔÛÒ͇ڸÒfl ‰Ó ·‡Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÓÓ‚ÒÚ‚‡ ‚ ̇‰ÂʉÂ, ˜ÚÓ Ö‚ÓÔ‡ ÔÓÒÚËÚ “ÏÓÎÓ‰Û˛ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˲”. é˜Â̸ ÔÓıÓÊÂ, ˜ÚÓ ‚ äË‚ ÛÊ „ÓÚÓ‚˚ ÍÓ ‚ÚÓÓÏÛ ÔÛÚË. ìÍ‡ËÌÒ͇fl ‚·ÒÚ¸ Ì ‰ÓÔÛÒÚË· Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË SGS ̇ ‰‚ ËÁÏÂËÚÂθÌ˚ Òڇ̈ËË ‰Îfl ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ó·˙ÂÏÓ‚ „‡Á‡, ÍÓÚÓ˚ Ú‡ÌÁËÚÓÏ ˜ÂÂÁ ìÍ‡ËÌÛ Ë‰ÛÚ ‚ Ö‚ÓÔÛ. Ä “ç‡ÙÚÓ„‡Á” ÔË„ÓÁËÎ Ó„‡Ì˘ËÚ¸ Ú‡ÌÁËÚ ‚ Ö‚ÓÔÛ.

ГРУЗИЯ

‡ÁÓ‚‡fl ‚ÓÈ̇” ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë ìÍ‡ËÌÓÈ ÔÓıÓÊa ̇ Ó˜Â‰ÌÛ˛ ÔÓˆË˛ ÌÛ‰ÌÓ„Ó ÒÂˇ· ÔÓ ÎÂÍ‡Î‡Ï ÒÚ‡Ó„Ó ÒˆÂ̇Ëfl. é‰Ì‡ ÒÚÓÓ̇ Ó·‚ËÌflÂÚ, ‰Û„‡fl ÓÚÍ¢˂‡ÂÚÒfl, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ò‚ÓË ‡„ÛÏÂÌÚ˚, ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ ÔÓ ÔË̈ËÔÛ “Ò‡Ï ‰Û‡Í”. “ɇÁÔÓÏ” ÒÓÍ‡ÚËÎ ÔÓÒÚ‡‚ÍË „‡Á‡ ‰Îfl ÔÓÚ·Ë-

“É

ëÄÑ èÄíÄêäÄñàòÇàãà

Ñ

‡Ê ‚ ‰Â̸ ÔÓıÓÓÌ Ò‡ÏÓ„Ó ·Ó„‡ÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÉÛÁËË — ҉Ë è‡Ú‡͇ˆË¯‚ËÎË — ˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚË Ì ÒÚ‡ÎÓ ÚÂÏÓÈ #1 ‚ ˝ÙË ‚Â‰Û˘Ëı „ÛÁËÌÒÍËı ÚÂÎÂ͇̇ÎÓ‚. чÊ ÒÎÓ‚‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Å‡‰Ë ÛÏÂ ÌÂÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚ¸˛, χÎÓ ÍÓ„Ó

ëÂÒÚ‡ è‡Ú‡͇ˆË¯‚ËÎË. ÚÓ„‡˛Ú. ç‡ Ô‡ÌËıˉ ·˚ÎË Á‡Ï˜ÂÌ˚ ÏÌÓ„Ë ÔÓÒÚ‡‚¯ËÂ Ë ÛÒÚ‡‚¯Ë „ÛÁËÌÒÍË ÔÓÎËÚËÍË. ë ÛÚ‡ Ô˯ÂÎ ÔÓÏflÌÛÚ¸ ÏËÎΡ‰Â‡ ù‰Û‡‰ ò‚‡‰Ì‡‰ÁÂ. èÓfl‚ËÎÒfl ä‡ÚÓÎËÍÓÒ ‚ÒÂfl ÉÛÁËË àÎËfl II, ÍÓÚÓ˚È Ì ÒÍ˚‚‡Î ıÓÓ¯Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÔÓÍÓÈÌ˚Ï. è˯ÂÎ ‰‡ÊÂ Ï˝ í·ËÎËÒË ì„Û·‚‡ — Ó‰ËÌ ËÁ ̇˷ÓΠfl˚ı ÍËÚËÍÓ‚ è‡Ú‡͇ˆË¯‚ËÎË. ÉÓÒÚË ÔÓ˘‡ÎËÒ¸ Ò ÚÂÎÓÏ ‚ Ó‰ÌÓ˝Ú‡ÊÌÓÏ ÓÒÓ·Ìfl˜ÍÂ, ÔË΄‡˛˘ÂÏ Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ Á‰‡Ì˲ “Ä͇‰ËË”. ÇÒ ‰ÓÓÊÍË, ‚Â‰Û˘ËÂ Í ‰ÓÏËÍÛ, ·˚ÎË ‚˚ÒÚ·Ì˚ ÔÂÒˉÒÍËÏË ÍÓ‚‡ÏË. Ç˚‡ÁË‚ ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌË ÒÛÔÛ„Â Ë ‰‚ÛÏ ‰Ó˜ÂflÏ, ÔÓ˘‡‚¯ËÂÒfl ÔÓıÓ‰ËÎË ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰‚Ó… ÜÛ̇ÎËÒÚ˚ ÓÊË‚ÎÂÌÌÓ Ó·ÒÛʉ‡ÎË ÚÂÏÛ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı „ÓÒÚÂÈ: ÍÚÓ ÔˉÂÚ, Í‡Í ·Û‰ÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ‰Â΄‡ˆËfl ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÉÓÒ‰ÛÏ˚. Ç ËÚӄ ̇ 15 ˜‡ÒÓ‚ — ‚ÂÏfl Á‡Ô·ÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ„·ÂÌËfl — ÌËÍÓ„Ó ËÁ ‚˚¯Â̇Á‚‡ÌÌ˚ı β‰ÂÈ Ì‡ ÔÓıÓÓ̇ı ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï Ô˘ËÌ‡Ï Ì ·˚ÎÓ. é ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÉÛÁ˲ Ì ÔˉÂÚ ÔÂÁˉÂÌÚ àÁ‡ËÎfl òËÏÓÌ èÂÂÒ, ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ. ÇÌËχÌË ÔË‚ÎÂÍÎË Î˯¸ „ÛÔÔ‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Â‚ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚ Ë ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘ËÈ Ç·‰ËÏË èÓÁÌÂ, ÔË·˚‚¯ËÈ ÒÔˆÂÈÒÓÏ ËÁ åÓÒÍ‚˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÓÒÒËfl̇ÏË, ËÏÂÌ ÍÓÚÓ˚ı ÊÛ̇ÎËÒÚÓÏ ÛÁ̇ڸ Ì ۉ‡ÎÓÒ¸. ç ÔÓÔ‡‚¯ËÈ Ì‡ ÔÓıÓÓÌ˚ ҉Ë ÅÓËÒ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ·Û‰ÂÚ ÏÓÎËÚ¸Òfl Á‡ ÌÂ„Ó ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ, ‚ ı‡Ï ÉÓ·‡ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl. Ä ãÛ„Ó‚ÓÈ ‚ÓÓ·˘Â Ì ÒÓ·Ë‡ÎÒfl ÔËÂÁʇڸ. ÉÓ· ‚˚ÌÂÒÎË ËÁ ÓÒÓ·Ìfl͇ Ë, Ó·Óȉfl ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï ÍÛ„ÓÏ ÂÁˉÂÌˆË˛, Á‡ıÓÓÌËÎË ‚ Ò‡‰Û ‰‚Óˆ‡. ç‡ ÔÓıÓÓÌ˚ ÏËÎΡ‰Â‡ Ô˯ÎÓ ÓÍÓÎÓ 10 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

é΄ ÅÄáÄä, èÂÚ åÄÉÑÄòüç, LJÒËÎËÈ åÖôÖêüäéÇ, çËÍËÚ‡ äÄêñÖÇ, ÖÎÂ̇ ÉÄåÄûç.


В НОВОМ СВЕТЕ

8

"Ççë"-ùäëèÖêíàáÄ éÍÓÎÓ ÔÓÎÛÚÓ‡ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ı «Ççë» fl Ì ÒÏÓ„ ÔˉÛχڸ ı˝ÔÔË-˝Ì‰ ‰Îfl Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ú¸Ë, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Î ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡ÏÂË͇ÌÓ-ÓÒÒËÈÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. «åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡Á», – ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓӷ¢‡Î fl ÚÓ„‰‡. (ïÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ÓÒÚÓÓÊÌÓ). èÓÚÓÏ fl ÔË҇Π̇ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ Â˘Â - Ë ÓÔflÚ¸ ·ÂÁ ÓÔÚËÏËÁχ. èÓÔ˚Ú‡˛Ò¸ ¢ ‡Á Á‡„ÎflÌÛÚ¸ ‚ ·Û‰Û˘Â – Ì ÒÚÓθÍÓ Ò‡Ï, ÒÍÓθÍÓ „·Á‡ÏË ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚ı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ Ë ‚Â‰Û˘Ëı ëåà ÄÏÂËÍË.

УРАВНЕНИЕ ИЗ ОДНИХ НЕИЗВЕСТНЫХ äÛ‰‡ ÔÓ‚ÂÌÛÚ ÌÓ‚˚ ÎˉÂ˚? ÓÒ˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÔÓÒΠÒÏÂÌ˚ „·‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌÂ, ÌÂ Ú‡Í Î„ÍÓ. ÄÏÂË͇̈˚ ÚÂfl˛ÚÒfl ‚ ‰Ó„‡‰Í‡ı - Ò Í‡ÍÓÈ êÓÒÒËÂÈ ÔˉÂÚÒfl ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚Ï òÚ‡Ú‡Ï: Ò ÊÂÒÚÍÓ, ÔÓÓÈ „Û·Ó Ò‡ÏÓÛÚ‚Âʉ‡˛˘ÂÈÒfl ÒÚ‡ÌÓÈ èÛÚË̇ ËÎË Ò „ËÔÓÚÂÚ˘ÂÒÍË ÒÍÎÓÌfl˛˘ÂÈÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ó·˚˜ÌÓÈ, Ì «ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÈ» ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË Ë ÌÓχθÌÓÈ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ êÓÒÒËÂÈ å‰‚‰‚‡? í‡ÍÓÈ Â ıÓÚÂÎË ·˚ ‚ˉÂÚ¸ ËÁ LJ¯ËÌ„ÚÓ̇. çËÍÚÓ Ì ÔÓÌËχÂÚ, Í‡Í ·Û‰ÛÚ ÒÓÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰‚‡ ‚˚Ò¯Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı ÎˉÂ‡, ÍÓ„‰‡ (Ë ÂÒÎË) ‚ äÂÏΠ‚Óˆ‡ËÚÒfl ڇ̉ÂÏ å‰‚‰‚-èÛÚËÌ. àÎË èÛÚËÌ剂‰‚?... Ç Ò‚ÂÊÂÏ ÌÓÏÂ ÂÊẨÂθÌË͇ «ç¸˛ÒÛËÍ» ˝ÚÓ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡ÌÓ Ú‡Í: ”ëÂÍÂÚ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍÓÈ Í‡¸Â˚ 剂‰‚‡ Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚ Â„Ó ˜Û‚ÒÚ‚Â ÒÛ·Ó‰Ë̇ˆËË, ÛÏÂÌËË ÔÓ‰˜ËÌflÚ¸Òfl Ô‡‚ËÎ‡Ï Ë ÓÍÛʇڸ èÛÚË̇ Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Ë ‚ÌËχÌËÂÏ”, – Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‚ÂÚÂ‡Ì Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl êÛÒÎ‡Ì ãË̸ÍÓ‚, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ò Ó·ÓËÏË ÎˉÂ‡ÏË ‚ 90- „Ó‰˚.

è

«é‰Ì‡ÍÓ ÔË ·ÓΠ‚ÌËχÚÂθÌÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‡θÌ˚ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â Ë Î˘ÌÓÒÚÌ˚ ‡Á΢Ëfl ÏÂÊ‰Û ÌËÏË, ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÌÓ Ò‰Â·ڸ ‚˚‚Ó‰: Ì ËÒÍβ˜ÂÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌˠ剂‰‚‡ ÓÚ ÔÛÚË, ÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Â„Ó Û˜ËÚÂÎÂÏ. ÖÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ å‰‚‰‚ ÒÚ‡ÌÂÚ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ Òӄ·ÒÌÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË Ë ·Û‰ÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚‡ Ë ÒÚ‡ÌÛ êÓÒÒ˲ Ú‡ÍËÏ ÔÛÚÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Â„Ó ·ÓΠÎË·Â‡Î¸ÌÓÈ Á‡Í‚‡ÒÍ». Ç ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌË ˝ÚÓ„Ó ÚÂÁËÒ‡ «ç¸˛ÒÛËÍ» ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ, Í‡Í èÛÚËÌ ·˚ÒÚÓ ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÓÎË «Ï‡ËÓÌÂÚÍË ÂθˆËÌÒÍÓ„Ó Í·̇, ÍÓÚÓ˚È ÔË‚ÂÎ Â„Ó Í ‚·ÒÚË», Ë ÔÓÎÓÊËÎ Ò‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÛÒ. àÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÒÔˆˇÎËÒÚ ÔÓ ÓÒÒËÈÒÍËÏ ‰ÂÎ‡Ï ã‡ÈÓÌÂÎ ÅËÌÂ ۉ˂ÎÂÌ, ˜ÚÓ êÓÒÒËË Û‰ÂÎflÂÚÒfl Ú‡Í Ï‡ÎÓ ‚ÌËχÌËfl ‚ ıӉ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ‚ ëòÄ: «çËÍÚÓ ËÁ ͇̉ˉ‡ÚÓ‚ Ì ‡Á‡·ÓڇΠÔÓ‰ÛχÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í êÓÒÒËË. ÑÂÎÓ Ì ÔÓ¯ÎÓ ‰‡Î¸¯Â ÌÂÒÍÓθÍËı ıÎÂÒÚÍËı Ù‡Á, ͇҇˛˘ËıÒfl ‰Û¯Ë èÛÚË̇ Ë Î„ÍÓ‚ÂÌÓÒÚË ÅÛ¯‡». á‰ÂÒ¸ ˝ÍÒÔÂÚ ÒÒ˚·ÂÚÒfl ̇ ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌË ÑÊÓ̇ å‡ÍÍÂÈ̇, ÍÓÚÓ-

ÓÏÛ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÌÓÏË̇ˆËfl ÓÚ êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡ÚËË: ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ ÅÛ¯‡, ÍÓÚÓ˚È «Á‡„ÎflÌÛÎ ‚ „·Á‡ èÛÚËÌÛ Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Â„Ó ‰Û¯Û», å‡ÍÍÂÈÌ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, «Á‡„ÎflÌÛÎ ‚ „·Á‡ èÛÚËÌÛ Ë Û‚Ë‰ÂÎ Ú‡Ï ÚË ·ÛÍ‚˚ – äÉÅ». éÌ Ê Ì‰‡‚ÌÓ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Î ÓÒÒËÈÒÍË ‚˚·Ó˚ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Í‡Í «Ú‡Ú χËÓÌÂÚÓÍ». ì ‚ÂÚÂ‡Ì‡ ‚ÓÈÌ˚, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ ÔÓ‚ÂÎ ‚ ÔÎÂÌÛ Û ‚¸ÂÚ̇ÏÒÍËı ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚, ‚ˉËÏÓ, ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË êÓÒÒËË Ú ˜Û‚ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚ ÓÌ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î Í ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ëÓ˛ÁÛ. èÓÚË‚ÌËÍË ÑÊÓ̇ å‡ÍÍÂÈ̇ – ÒÂ̇ÚÓ˚-‰ÂÏÓÍ‡Ú˚ Ň‡Í 鷇χ Ë ïËηË äÎËÌÚÓÌ – ‚˚Ò͇Á˚‚‡˛ÚÒfl „Ó‡Á‰Ó ÓÒÚÓÓÊÌÂÂ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ó„‡Ì˘˂‡flÒ¸ ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËÂÈ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÒÓ˜ÌÓ ‚˚‡·ÓÚ‡Ú¸ ˜ÎÂÌÓ‡Á‰ÂθÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ëòÄ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í êÓÒÒËË. «ü Ì ÒÎ˚¯‡Î, – Ô˯ÂÚ ã‡ÈÓÌÂÎ ÅËÌÂ, – Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Û ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ËÁ ÔÂÚẨÂÌÚÓ‚ ̇ ÔÓÒÚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ·˚· ‚˚‡·Óڇ̇ ÔÓÎËÚË͇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ú‡ÍËı ÚÛ‰Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡Í ÔÓÚË‚Ó‡ÍÂÚ̇fl Ó·ÓÓ̇, ÉÛÁËfl, äÓÒÓ‚Ó ËÎË ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒ͇fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. ÉÓÚÓ‚ ÎË ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÁ ÌËı ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡

7—13 χÚ‡ 2008

˝ÌÂ„ÂÚËÍË (ëòÄ. – à.Å.), ‰‡˛˘Û˛ ‡·ÓÚÛ ÓÒÒËÈÒÍËÏ Û˜ÂÌ˚Ï, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú fl‰ÂÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎӄ˲ à‡ÌÛ? ÉÓÚÓ‚ ÎË ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ͇̉ˉ‡ÚÓ‚ Í ÒÓÍ‡˘ÂÌ˲ ˜ËÒ· fl‰ÂÌ˚ı ·Ó„ÓÎÓ‚ÓÍ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË… Ò ÂÍÓÏẨ‡ˆËflÏË ‚ˉÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂflÚÂÎÂÈ – ë˝Ï‡ ç‡Ì̇, ìËθflχ èÂË, ÑÊÓ‰Ê‡ òÛθˆ‡ Ë ÉÂÌË äËÒÒË̉ÊÂ‡?» óÂÚ‚ÂÓ ÔÓÎËÚËÍÓ‚, Á‡ÌËχ‚¯Ëı ‡Ì ‚˚ÒÓÍË ÔÓÒÚ˚ ‚ „ÓÒ‡ÔÔ‡‡Ú ëòÄ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎË ÒÚ‡Ú¸˛ ‚ «ìÓÎÎÒÚËÚ ‰ÊÓÌ˝Î», ‚ ÍÓÚÓÓÈ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔËÒ‡ÎË: «çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Íβ˜ËÚ¸ Òӄ·¯ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛ ‰‡Î¸ÌÂȯËı Á̇˜ËÚÂθÌ˚ı ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ fl‰ÂÌ˚È ÒËÎ ëòÄ Ë êÓÒÒËË ÌËÊ ÔÓÓ„Ó‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‡ÏÂË͇ÌÓ-ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÑÓ„Ó‚ÓÓÏ Ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËË ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍËı ̇ÒÚÛÔ‡ÚÂθÌ˚ı ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ. èÓ ÏÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚Ó‚ÎÂ͇ڸÒfl ‰Û„Ë fl‰ÂÌ˚ ‰Âʇ‚˚… ìÒÔÂıÛ ·Û‰ÂÚ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ flÒ̇fl ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËfl ÍÓ̘ÌÓÈ ˆÂÎË… – ˝ÚÓÈ ˆÂθ˛ fl‚ÎflÂÚÒfl ÏË, Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ÓÚ fl‰ÂÌÓ„Ó ÓÛÊËfl». ëÓÏÌ‚‡˛Ò¸ (Ë ‚ ˝ÚÓÏ fl Ì ӉËÌÓÍ), ˜ÚÓ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ·Î‡„‡fl ˆÂθ, ‚˚‰‚ËÌÛÚ‡fl χÒÚËÚ˚ÏË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÏË ÔÓÎËÚË͇ÏË, ‚‰ÓıÌÓ‚ËÚ Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó ·Û‰Û˘Û˛ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ – ·Û‰¸ ÚÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl é·‡Ï˚, äÎËÌÚÓÌ ËÎË å‡ÍÍÂÈ̇. éÚ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ fl‰ÂÌÓ„Ó ˘ËÚ‡ ‚ ˝ÔÓıÛ, ÍÓ„‰‡ ÌÂÔ‰Ò͇ÁÛÂÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÚËÔ‡ à‡Ì‡ Ë ë‚ÂÌÓÈ äÓÂË ÛÊ ÔËÓ·ÂÎË ËÎË ‚ÓÚ-‚ÓÚ ÔËÓ·ÂÚÛÚ fl‰ÂÌ˚È Ï˜, ·˚ÎÓ ·˚ Í‡ÈÌ ÓÔ‡ÒÌÓÈ Ì‡Ë‚ÌÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ Ì Ò͇Á‡Ú¸ „ÎÛÔÓÒÚ¸˛. çÓ fl‰ÂÌÓ ÓÛÊË Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ÛÒÚ‡¯ÂÌËfl Ë ÓÚÔÛ„Ë‚‡ÌËfl, ‡ Ì ‰Îfl Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËfl. ì êÓÒÒËË Ë ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚ ÂÒÚ¸ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ëı ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË ÔÓˆËÚËÛ˛ ¢ ‡Á ã‡ÈÓÌ· ÅËÌÂ‡: «åÂÌfl ‡‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ é·‡Ï‡ „ÓÚÓ‚ ÒÂÒÚ¸ Á‡ ÒÚÓÎ ÔÂ„ӂÓÓ‚ Ò Ì‡¯ËÏË ‚‡„‡ÏË – ‡ êÓÒÒËfl, ÚÛÚ Ì ̇‰Ó Á‡·ÎÛʉ‡Ú¸Òfl, ̇¯ËÏ ÒÓ˛ÁÌËÍÓÏ Ì fl‚ÎflÂÚÒfl. çÓ Á‡ıÓ˜ÂÚ ÎË ÓÌ ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó «‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó óÂÈÌË» Ë Ì‡‰‡‚ËÚ¸ ̇ ÌËı ÔÓ ÌÂÔËflÚÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë ÓÚıÓ‰‡ ÓÚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË? ÅÓΠÚÓ„Ó, ÛÏÂÒÚÌÓ ÒÔÓÒËÚ¸: ‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ ÎË ÔÓ‰Ó·Ì˚ ÔÓÛ˜ÂÌËfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÚ‡Ì, ÔÓ‰Ó·Ì˚ı êÓÒÒËË, ËÎË Ê ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú – ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË Á‡Í˚‚‡˛Ú Ò‚ÓË „‡Ìˈ˚ Ë ÔÓ‰‡‚Îfl˛Ú Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË? 片‚ÌÓ êÓÒÒËfl ÓÚ͇Á‡Î‡ ‚ ‚ËÁ „·‚ Human Rights Watch – ‡ ˝ÚÓ Ì‡„ÎÓÒÚ¸ ‰‡Ê ÔÓ ÓÒÓ·˚Ï ÏÂÍ‡Ï ÔÛÚËÌÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË». 燉 ÔÓ·ÎÂÏÓÈ êÓÒÒËË ÌÓ‚ÓÏÛ ıÓÁflËÌÛ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ ÔˉÂÚÒfl ÍÂÔÍÓ ‰Ûχڸ, Ë ÒÚ‡˚È ıÓÁflËÌ, ÛıÓ‰fl-

˘ËÈ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ÏÂÌ ˜ÂÏ ˜ÂÂÁ „Ó‰, ‰‡Î ÒÓ‚ÂÚ Ò‚ÓÂÏÛ ÔÓ͇ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ÒÏÂÌ˘ËÍÛ. Ç ıӉ ÔÂÒÒ-·ËÙËÌ„‡ ÅÛ¯Û Ô˯ÎÓÒ¸ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ̇ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÊÛ̇ÎËÒÚÓ‚ Ó êÓÒÒËË. ÅÛ¯ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚‡ ÏÂÊ‰Û ëòÄ Ë êÓÒÒËÂÈ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ‡ÁÌӄ·ÒËfl. LJÊÌÛ˛ Óθ, Ò͇Á‡Î ÔÂÁˉÂÌÚ, Ë„‡˛Ú ıÓÓ¯Ë Î˘Ì˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÎˉÂÓ‚ – ÔË Ú‡ÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ΄˜Â ̇ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í Ó·˘ËÏ Û„ÓÁ‡Ï Ë ÔÓÚÂ̈ˇθÌ˚Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏ. çÓ ËÒ͇ڸ ÍÓÏÔÓÏËÒÒÌ˚ ÔÓ‰ıÓ‰˚ ‚ ÄÏÂËÍ ıÓÚflÚ Ì ‚Ò – ÑÊÓÌ å‡ÍÍÂÈÌ ÚÛÚ Ì ӉËÌÓÍ. é· ˝ÚÓÏ Ô˯ÂÚ Ñ˝‚ˉ îÓ„ÎÂÒÓÌ„, ‡‰¸˛ÌÍÚ-ÔÓÙÂÒÒÓ ËÒÚÓËË ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ê‡Ú„ÂÒ, ‚ ÍÌË„Â "ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ ÏÂÒÒˇÌÒÚ‚Ó Ë “ËÏÔÂËfl Á·”: «Ç ‰Â͇· (2007 „. – à.Å.) “LJ¯ËÌ„ÚÓÌ ÔÓÒÚ”, ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌ̇fl ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏË Ï‡ÌËÔÛÎflˆËflÏË, ‚ ÂÁÛθڇÚ ÍÓÚÓ˚ı Ô‡·ÏÂÌÚÒÍË ‚˚·Ó˚ ÔËÌÂÒÎË ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘Â ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó Ô‡ÚËË èÛÚË̇, ÓÒۉ˷ “‚ÓÁ‚‡Ú Í ˆ‡ËÁÏÛ” Ë ÔËÁ‚‡Î‡ Í ËÒÍβ˜ÂÌ˲ êÓÒÒËË ËÁ ÍÎÛ·‡ Á‡Ô‡‰Ì˚ı ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÈ… “縲-âÓÍ Ú‡ÈÏÒ” Á‡fl‚Ë·, ˜ÚÓ ëòÄ Ë Ö‚ÓÔ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰‡Ú¸ èÛÚËÌÛ ÔÓÌflÚ¸: ˝ÔÓı‡ Â„Ó ÂÒÔÂÍÚ‡·ÂθÌÓÒÚË ·˚ÒÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ÍÓ̈ۻ. îÓ„ÎÂÒÓÌ„ Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂËÓ‰˚ ‚˚·ÓÓ‚ ‚ ÄÏÂËÍ ˜‡ÒÚÓ ·Ë˜Û˛Ú êÓÒÒ˲ – ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ ˝ÚÓ ‰Â·ΠÑÊÓÌ äÂË. é‰Ì‡ÍÓ ÒÂȘ‡Ò ‚ÔÂ‚˚ ÔÓÎËÚË͇ÌÒÚ‚Ó ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò Ì‡ÒÚÓÂÌËflÏË ÏÌÓ„Ëı fl‰Ó‚˚ı ‡ÏÂË͇̈‚. äÓ„‰‡ ÊÛ̇Π«í‡ÈÏ» ̇Á‚‡Î èÛÚË̇ «˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ „Ó‰‡», ˝ÚÓ ‚˚Á‚‡ÎÓ ‚ ëòÄ ·Û˛ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËfl – ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÔËÁ˚‚Ó‚ ÒÍÛÔ‡Ú¸ χÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ ÌÓÏÂ‡ Ò èÛÚËÌ˚Ï Ì‡ Ó·ÎÓÊÍÂ Ë ÒÊË„‡Ú¸ „Ó. èÓÙÂÒÒÓ Ì ҘËÚ‡ÂÚ Ô‡‚ËθÌ˚Ï Ú‡ÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í êÓÒÒËË, ÍÓ„‰‡ Ó̇ ËÎË ‰ÓÎÊ̇ ÒÚ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ, Í‡Í ÄÏÂË͇, ËÎË ·˚Ú¸ ÓÒÛʉÂÌÌÓÈ: «äÓ„‰‡ Ï˚ ‰ÂÏÓÌËÁËÛÂÏ êÓÒÒ˲ Ë ÔÓ‰‚Â„‡ÂÏ Â ÓÒÚ‡ÍËÁÏÛ, ˝ÚÓ Î¸ÂÚ ‚Ó‰Û Ì‡ ÏÂθÌËˆÛ ÍÒÂÌÓÙÓ·ÒÚ‚Û˛˘Ëı ÛθÚ‡Ì‡ˆËÓ̇ÎËÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ·ÓΠ¯ËÓÍÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ˜ÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ë ‰ÂÏÓÍ‡Ú˚-ÎË·Â‡Î˚, ÊË‚Û˘Ë ‚ ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰‡ı». êÓÒÒËfl, ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ ÔÓÙÂÒÒÓ, ÌÛÊ̇ ëòÄ ‰Îfl «ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ ‡θÌ˚Ï ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÚËÔ‡ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÌÂ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl fl‰ÂÌÓ„Ó ÓÛÊËfl», ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡Ï ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ̇‰Ó ÔÓfl‚ÎflÚ¸ ‚Á‚¯ÂÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÌÂÈ Ë ËÏÂÚ¸ ˜ÂÚÍÓ ‚˚‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ. ÅÛ‰ÂÏ Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl, ˜ÚÓ Ú‡Í ÓÌÓ Ë ·Û‰ÂÚ – ÍÚÓ ·˚ ÌË ‚˙Âı‡Î ‚ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ ‚ flÌ‚‡ 2009-„Ó.

àθfl ÅÄêÄçàäÄë.


7—13 χÚ‡ 2008

éÍÓ̘‡ÌËÂ. 燘‡ÎÓ Ì‡ ÒÚ. 3. ‡ˆËÓ̇θÌ˚È Ò˙ÂÁ‰ êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡ÚËË ‚ åËÌ̇ÔÓÎËÒ (Ò 1 ÔÓ 4 ÒÂÌÚfl·fl) ÒÚ‡ÌÂÚ ˜ËÒÚÓ ˆÂÂÏÓÌˇθÌ˚Ï ÏÂÓÔËflÚËÂÏ, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓ‰ ÒËÌÂÍ‡ÒÌ˚ÏË ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ÏË ¯‡Ë͇ÏË å‡ÍÍÂÈ̇ ÛÍÓÔÓÎÓÊ‡Ú ‚ ͇̉ˉ‡Ú˚. ÑÎfl ÌÓÏË̇ˆËË Ì‡ Ò˙ÂÁ‰Â ÌÛÊÂÌ 1191 „ÓÎÓÒ ‰Â΄‡ÚÓ‚, ÔÂ‰ ‚ÚÓÌËÍÓÏ Û å‡ÍÍÂÈ̇ Ëı ·˚ÎÓ ÛÊ 1014, Ë ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl 147 ÓÌ ‰Ó·‡Î Ò ÎËı‚ÓÈ, ÔÓÎۘ˂ ‚ íÂı‡Ò ÏËÌËÏÛÏ 69 „ÓÎÓÒÓ‚, ‚ 鄇ÈÓ 58, ‚ ÇÂÏÓÌÚ 17 Ë ‚ êÓ‰-ÄÈÎẨ 7 „ÓÎÓÒÓ‚. 片‚ÌÓ ÂÒÔÛ·ÎË͇̈˚ Ó·‚ËÌËÎË é·‡ÏÛ ‚ Ô·„ˇÚÂ, ÌÓ Ó‡ÚÓÒÍËÈ ·‡„‡Ê ÄÏÂËÍË Ú‡Í ÛÒÚÓȘ˂, ˜ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ Ì ÔÓ‚ÚÓËÚ¸Òfl. èÓÒΠÔӷ‰˚ ‚ íÂı‡Ò ÒÂ̇ÚÓ å‡ÍÍÂÈÌ ‚ÓÎÂÈ-Ì‚ÓÎÂÈ Ì‡ÔÓÏÌËÎ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ ÑÊÓ̇ äÂÌ̉Ë, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÌÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÄÏÂË͇ ҉·ÂÚ ‰Îfl ‚‡Ò, ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ ҉·ÂÚ ‰Îfl ÄÏÂËÍË. «ü ÓÒ ÌÂ Ò Ì‡‰ÂʉÓÈ, ˜ÚÓ ÏÓfl ÒÚ‡Ì‡ ‰ÓÎÊ̇ ÏÌ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·ÓÏÛ ‡ÏÂË͇̈Û, - Ò͇Á‡Î å‡ÍÍÂÈÌ ‚ чηÒÂ. – ç‡ÔÓÚË‚, fl Ó·flÁ‡Ì ÏÓÂÈ ÒÚ‡Ì ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl ÂÒÚ¸. ü Ó·flÁ‡Ì ÂÈ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÎÛÊÂÌË ÄÏÂËÍ ÒÚ‡ÎÓ ÏÓÂÈ ÊËÁ̸˛ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ, ˜ÚÓ fl ˜‡ÒÚ¸ ˜Â„Ó-ÚÓ ·Óθ¯Â„Ó, ˜ÂÏ fl Ò‡Ï, ˜‡ÒÚ¸ ‰ËÌÒÚ‚‡ ˉ‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ‚Ò„‰‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ë ÎÛ˜¯Û˛ ̇‰ÂÊ‰Û ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚‡». ñËÌ˘ÌÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ÌÓ ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸: Ì ÛÏË äÂÌÌÂ‰Ë - ÎÛ˜¯Â Ì Ò͇ʯ¸. ì·Â‰Ë‚¯ËÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÓfl· ÂÏÛ ÔˉÂÚÒfl ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ò é·‡ÏÓÈ ËÎË äÎËÌÚÓÌ, ·˚‚¯ËÈ ‚ÓÂÌÌ˚È ÎÂÚ˜ËÍ å‡ÍÍÂÈÌ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ, ÒÚ‡‚ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ, ·Û‰ÂÚ «Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ¯ÂÌË ÛÌ˘ÚÓÊËÚ¸ ÂÊËÏ ë‡‰‰‡Ï‡ ïÛÒÂÈ̇», Ë Ì‡Á‚‡Î ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‡ÌÚË‚ÓÂÌÌ˚ Á‡fl‚ÎÂÌËfl ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚, ÔÓÒÍÓθÍÛ ˝ÚÓ Û‚Ó‰ËÚ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÓÚ

ç

9

В НОВОМ СВЕТЕ «ÏÌÓ„Ëı ÒÎÓÊÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ» ‚ ·Ó¸·Â Ò ËÒ·ÏÒÍËÏË ÚÂÓËÒÚ‡ÏË ‚ ëòÄ Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ. ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔÂÁˉÂÌÚ, ÔÓ‰ÓÎʇΠå‡ÍÍÂÈÌ, ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û Ò·fl, ‰ÓÎÊÂÌ Ó·˙flÒÌËÚ¸, Í‡Í ‰Ó‚ÂÒÚË ˝ÚÛ ‚ÓÈÌÛ ‰Ó «·˚ÒÚÂȯ„Ó

‰Â‚‡Ú¸Òfl ËÏ ÚÂÔÂ¸ ÌÂÍÛ‰‡. è‰‚˚·ÓÌ˚ ‚ÁÎÂÚ˚ Ë Ô‡‰ÂÌËfl ÒÂ̇ÚÓ‡ å‡ÍÍÂÈ̇ ̇ÔÓÏË̇˛Ú ͇˜ÍÛ ·Óθ¯Ó„Ó ÍÓ‡·Îfl. Ö„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÔËÓËÚÂÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ‰Ó‚ÂËÂ Ë Ì‰ӂÂËÂ, ÌÓ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÊÛÚÍÓÈ

ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ÍÛÒ‡ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ëÂ̇ÚÓ-ÂÒÔÛ·ÎË͇̈ ãË̉ÒË É˝Ï ̇Á‚‡Î å‡ÍÍÂÈ̇ “ÔÓ‰‡ÍÓÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ·Ó„Ó‚”. ÖÒÎË ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ̇ Ô‡ÚËÓ-

ПОДАРКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ БОГОВ îÂÌËÍÒ ïËηË Ë ÔÓÎÌ˚È å‡ÍÍÂÈÌ Á‡‚Â¯ÂÌËfl» ·ÂÁ ‡ÁÊË„‡ÌËfl ÏÂÊÔÎÂÏÂÌÌÓÈ ‚‡Ê‰˚, ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó Ó·ÓÒÚÂÌËfl Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ÅÎËÊÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ, ÛÒÚÛÔÓÍ ÚÂÓËÒÚ‡Ï Ë ÔÓ‰˚‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÄÏÂËÍË. èÓ͇ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ˝ÚÓ ÚÓÎÍÓÏ Ì ۉ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌËÍÓÏÛ, ÌÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔflÚ¸ ÎÂÚ ‚ ÔÎÂÌÛ Û ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚ ïÓ òË åË̇ ̇ۘËÎË ÑÊÓ̇ å‡ÍÍÂÈ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÛ‰ÓÒÚË. ìÁ̇‚, ˜ÚÓ Û ÒÂ̇ÚÓ‡ Ì ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚, ÔÂÁˉÂÌÚ ÅÛ¯ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î Â„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛÛ. ÖÒÎË Û ‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚ ̇ Ëı 燈ËÓ̇θÌÓÏ Ô‡ÚÒ˙ÂÁ‰Â ·Û‰ÛÚ «ÒÛÔÂ‰Â΄‡Ú˚», ÍÓÚÓ˚ ‚ÓθÌ˚ „ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸ Á‡ ÍÓ„Ó Û„Ó‰ÌÓ, ÚÓ ‚ ‡·ÓÚ Ò˙ÂÁ‰‡ êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡ÚËË ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚË ÔËÏÂÌÓ 126 «Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ‡„ÂÌÚÓ‚» - Ô‡ÚËÈÌ˚ı ÎˉÂÓ‚, ÔÓÎÒÓÚÌË ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ͇ ÓÚ͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰‰Âʇڸ å‡ÍÍÂÈ̇. çÓ

ÌÂÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË Ì˚̯ÌÂ„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÓÌ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÔÓÎÓÊËÚ¸ Í Ò· ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ Ó·ÂËı Ô‡ÚËÈ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì ‚Ò„‰‡ Òӄ·¯‡ÎÒfl Ò ÍÛÒÓÏ ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ. éÒÚ‡‚‡flÒ¸ ‚ÂÌ˚Ï ÂÒÔÛ·ÎË͇̈ÂÏ, å‡ÍÍÂÈÌ ˜‡ÒÚÓ ‚˚ÒÚÛԇΠÔÓÚË‚ ÅÛ¯‡ Ë ÎˉÂÓ‚ Ô‡ÚËË, ÍÓÚÓ˚Â, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, Ì ‰Ó‚ÂflÎË ÒÂ̇ÚÓÛ, Ò˜ËÚ‡fl Â„Ó ·‡Î‡ÏÛÚÓÏ Ë ÓÔÔÓÚÛÌËÒÚÓÏ, Á‡ ˜ÚÓ ÂÏÛ Ë ·˚ÎÓ ÓÚ͇Á‡ÌÓ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍ ̇ ‚˚·Ó‡ı 2000 „Ó‰‡. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ÑÊÓÌ å‡ÍÍÂÈÌ ÔÓ‰‰ÂʇΠÅÛ¯‡ ̇ ÔÂ‚˚·Ó‡ı, ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ‚˚ÒÚÛԇΠ̇ ÒÚÓÓÌ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Á‡ ‚ÓÈÌÛ ‚ à‡ÍÂ Ë ÔÓÏÓ„ Â„Ó ÒÚ‡‚ÎÂÌÌËÍ‡Ï ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰. ëÒÓ‡ Ò ÅÂÎ˚Ï ‰ÓÏÓÏ ‚ 2006 „Ó‰Û ËÁ-Á‡ Ô˚ÚÓÍ ÔÎÂÌÌ˚ı ÚÂÓËÒÚÓ‚ Ì ÔÓϯ‡Î‡ ‚ÂÌ˚Ï ÅÛ¯Û ÂÒÔÛ·ÎË͇̈‡Ï ‚ˉÂÚ¸ ‚ å‡ÍÍÂÈÌ ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ̇

ÚËÁÏ Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ ÏÓ‡Î¸Ì˚ ˆÂÌÌÓÒÚË ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ÚÓ Ì‡ ÒÚÓÓÌ å‡ÍÍÂÈ̇ Â„Ó ÔÓ¯ÎÓÂ: ÓÚÒÚ‡‚ÌÓÈ Í‡ÔËÚ‡Ì, ͇‚‡ÎÂ ëÂ·flÌÓÈ Ë ÅÓÌÁÓ‚ÓÈ Á‚ÂÁ‰˚, ω‡ÎË èÛÔÛÌÓ ÒÂ‰ˆÂ, äÂÒÚ‡ Á‡ ÅÓ‚˚ Á‡ÒÎÛ„Ë ‚ ÌÂ·Â Ë Ó‰Â̇ ã„ËÓÌ ÔÓ˜ÂÚ‡, ÓÚˆ ÒÂÏÂ˚ı ‰ÂÚÂÈ Ë ‡‚ÚÓ ·ÂÒÚÒÂÎÎÂ‡ “ÇÂ‡ ÏÓËı ÓÚˆÓ‚”, ÒÚÓÈÍËÈ ÒÓΉ‡Ú “ÂÈ„‡ÌÓ‚ÒÍÓÈ ‚ÓβˆËË” Ë ˜ÎÂÌ äÓÌ„ÂÒÒ‡ Ò 1982 „Ó‰‡. èÓÚË‚ÌËÍ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Ò‰ÒÚ‚ ÔÓ ÏÂÒÚÌ˚Ï ÔËıÓÚflÏ, ·Óˆ Á‡ ÒÌËÊÂÌË ̇ÎÓ„Ó‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌÛ˛ ÚÓ„ӂβ, ‡ÚÓ·Óˆ Á‡ ÒËθÌÛ˛ ÄÏÂËÍÛ Ë Á‡˘ËÚÌËÍ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË, ̇Á‚‡‚¯ËÈ èÛÚË̇ “ËÁ·‡ÎÓ‚‡ÌÌ˚Ï ·ÂÌÍÓÏ” Á‡ fl‰ÂÌÛ˛ Ò‰ÂÎÍÛ Ò à‡ÌÓÏ. èÂÁˉÂÌÚÒÍË ‚˚·Ó˚ ‚ êÓÒÒËË ÒÂ̇ÚÓ ̇Á‚‡Î ÍÛÍÓθÌ˚Ï Ú‡ÚÓÏ, „‰Â ÑÏËÚËÈ å‰‚‰‚ χËÓ-

ÌÂÚ͇, ‡ Ç·‰ËÏË èÛÚËÌ ÍÛÍÎÓ‚Ó‰. çÛ Ì ڇÍÓÈ ÎË - ÔÛÒÚ¸ Ë Ò‡Ï˚È ÒÚ‡˚È ËÁ ‚˚·‡ÌÌ˚ı ÔÂÁˉÂÌÚÓ‚ ÌÛÊÂÌ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚Ï òÚ‡Ú‡Ï Ò flÌ‚‡fl 2009 „Ó‰‡? Ä ‚ Òڇ̠‰ÂÏÓÍ‡ÚÓ‚ Òӄ·ÒËfl ÌÂÚ. îÂÌËÍÒ ïËηË äÎËÌÚÓÌ Á‡fl‚Ë·, ˜ÚÓ Â ·Ó¸·‡ Á‡ ÌÓÏË̇ˆË˛ ·Û‰ÂÚ Ë‰ÚË ‰Ó Ôӷ‰ÌÓ„Ó ÍÓ̈‡. Ç˚ÒÚÛÔË‚ ‚ äÓ·ϷÛÒÂ, Ò‚Ó˛ ÔÓ·Â‰Û ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ Ó̇ ÔÓÒ‚flÚË· «‚ÒÂÏ, ÍÚÓ ÒÔÓÚ˚͇ÎÒfl Ë Ò‡ÁÛ ‚ÒÚ‡‚‡Î; ‚ÒÂÏ, ÍÚÓ ÛÒÂ‰ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë ÌËÍÓ„‰‡ Ì ҉‡ÂÚÒfl; ‚ÒÂÏ ‚‡Ï». ëÚÓÓÌÌËÍË ‚ÂÎË ÓÚ ‚ÓÒÚÓ„‡ Ë ÓÒ˚Ô‡ÎË 60-ÎÂÚÌ˛˛ ïËηË Í‡ÒÌÓ-·ÂÎÓ-ÒËÌËÏË ÍÓÌÙÂÚÚË. Ň‡Í 鷇χ ÌÂÛ‰‡˜Û ‚ ÚÂı ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ¯Ú‡ÚÓ‚ ÔËÌflÎ ÒÚÓ˘ÂÒÍË, ‚ Ó˜Â‰ÌÓÈ ‡Á Û‚Âflfl ÄÏÂËÍÛ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÍÚÓ Ë ÏÓÊÂÚ ‚‰ÛÚ¸ ‚  Ӊflı΂¯Â ÚÂÎÓ Ò‚ÂÊËÈ ‰Ûı, Ú‡Í ˝ÚÓ ÓÌ, 46-ÎÂÚÌËÈ ÔË„ÓÊËÈ ÏÛ·Ú-ÎË·Â‡Î, Ò‰ÓÚӘˠ‰ÛÏ Ë ˜‡flÌËÈ ÏÛθÚËÍÛθÚÛÌ˚ı ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚ éÒÚËÌ ÒÂ̇ÚÓ Û‚ÂËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó ÍÓχ̉‡ Ì ÛÚ‡ÚË· ÌË ¯ËÏÓÒÚË, ÌË flÒÌÓÒÚË ˆÂÎÂÈ. «ç‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓȉÂÚ Ò„ӉÌfl ‚˜ÂÓÏ, - Ô‰ÂÍ ÓÌ Ò‚Ó ÔÓ‡ÊÂÌË ‚ íÂı‡ÒÂ, ‰Â΄‡ÚÓ‚ Û Ì‡Ò ÔÓ˜ÚË Ì‡ ÒÚÓθÍÓ Ê ·Óθ¯Â, ÒÍÓθÍÓ ÛÚÓÏ, Ë Ï˚ ̇ ÔÛÚË Í Ôӷ‰ ‚ ÌÓÏË̇ˆËË». å‡ÒÚ‡Í Ì‡ Â˜Ë é·‡Ï‡ ÔÓ‰ÓÎʇÎ, ˜ÚÓ «Ì‡Ï „Ó‚ÓËÎË, ·Û‰ÚÓ ˝ÚÓ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ», Ë «Ì‡Ï „Ó‚ÓËÎË, ·Û‰ÚÓ ÔÛÚ¸ ̇‚Âı ·Û‰ÂÚ ÒÎ˯ÍÓÏ ÍÛÚ˚Ï, ÌÓ Ò„ӉÌfl, ·Î‡„Ó‰‡fl ‚‡Ï, Ï˚ ÔÂÂÎËÒÚ˚‚‡ÂÏ ÒÚ‡ÌËˆÛ Ë „ÓÚÓ‚˚ ‚ÔËÒ‡Ú¸ ‚ ËÒÚÓ˲ ÄÏÂËÍË ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ‚ÂÎËÍÛ˛ „·‚Û». èÓ‰Ë Û„‡‰‡È, ̇ ˜ÚÓ Ì‡ÏÂ͇Π鷇χ: ̇ Ò‚Ó˛ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÛ˛ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸, ̇ ΂ËÁÌÛ Û·ÂʉÂÌËÈ ËÎË Ì‡ ¢ Ì‚ˉ‡ÌÌ˚È ‚ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ÍÓ‚‡ÚË ÅÂÎÓ„Ó ‰Óχ ˆ‚ÂÚ ÍÓÊË. ᇠÔÓÒΉÌÂÂ, ÍÒÚ‡ÚË, Ì Û˜‡˛Ò¸.

ÄÎÂÍ҇̉ ÉêÄçí.

äãàÇãÖçÑ 12 χÚ‡, 7:30pm 216. 346-9790 216. 268-0567 óàäÄÉé 14 χÚ‡, 7:30pm 847. 677-1503 847. 520-3969 www. bomond.com íéêéçíé 15 χÚ‡, 8pm 416. 721-4662 416. 226-9151 Åéëíéç 18 χÚ‡, 7:30pm 617. 965-1673 781. 593-1405

íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÍ˚ÚË „‡ÒÚÓÎÂÈ - ‚ ˜ÂÚ‚Â„ 20 χÚ‡

çúû-âéêä í‡Ú «í‡È·Â͇». 20-22 χÚ‡. 20-21 χÚ‡, 7:30pm. 22 χÚ‡, 3 pm &7:30 pm èÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÒ¸·‡Ï ÁËÚÂÎÂÈ ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ 23 χÚ‡ ‚ 3 ˜‡Ò‡ ‰Ìfl ÒÓÒÚÓËÚÒfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È ÒÔÂÍÚ‡Íθ. ÅËÎÂÚ˚: 212. 220-1460 – ͇ÒÒ‡ Ú‡Ú‡ 718. 897-4500 (ä‚ËÌÒ) 718. 934-1819 718. 615-1617 (ÅÛÍÎËÌ) www.tribecapac.org www.russianny.com çúû-ÑÜÖêëà 23 χÚ‡, 4 pm & 7:30pm 732. 232-2990

凄ËÒÚ ûËÒÔÛ‰Â̈ËË ëòÄ ÑÎfl ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ˛ˉ˘ÂÒÍËı Ù‡ÍÛθÚÂÚÓ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‚ÛÁÓ‚ ÉӉ˘̇fl ÔÓ„‡Ïχ χ„ËÒÚ‡ ˛ËÒÔÛ‰Â̈ËË Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï Ô‡‚Ó Ì‡ Ò‰‡˜Û ˝ÍÁ‡ÏÂ̇ äÓÎ΄ËË ‡‰‚Ó͇ÚÓ‚ ¯Ú‡Ú‡ 縲-âÓÍ (Bar Exam) ÑÎfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚:

éÙËÒ Ú‡ÌÒ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ St. John’s University Tel (718) 990-6948 School of Law E-mail otp@stjohns.edu Belson Hall, 2-26-H 8000 Utopia Parkway èÓÒÂÚËÚ ̇¯ ‚e·-Ò‡ÈÚ: Queens, NY 11439 www.stjohns.edu/llmlegalstudies


10

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

íìí à íÄå ç‡ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ „ÓÌÍ ‚ ÄÏÂËÍ ÍËÔÂÌË ÒÚ‡ÒÚÂÈ, ‚Ó‰Ó‚ÓÓÚ ËÌÚË„ Ë ÔÓÎ̇fl ÌÂÔ‰Ò͇ÁÛÂÏÓÒÚ¸ ÂÁÛθڇڇ. è‰‚˚·Ó̇fl ͇ÏÔ‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËË — ˆ‡ÒÚ‚Ó ÒÍÛÍË, ÙÓχÎËÁÏ Ë ‡·ÒÓβÚ̇fl Ô‰ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸ ËÚÓ„‡. Ä ÎˉÂ˚ êÓÒÒËË Á‡fl‚Îfl˛Ú, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÒÔÓÒÓ· “ËÁ·‡ÌËfl ˆ‡fl” fl‚ÎflÂÚÒfl Ì ÚÓθÍÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï, ÌÓ Â˘Â Ë Ô‰ÏÂÚÓÏ ‰Îfl „Ó‰ÓÒÚË.

ˆ‡ 2008 „Ó‰‡ — ÒËÏ‚ÓÎ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ÂÌÛ·Ҹ ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸. çÓ ÒËÏ‚ÓÎ˚ ·˚‚‡˛Ú Ë „ÎÛ·ÓÍÓ Ó·Ï‡Ì˜Ë‚˚ÏË. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ ÔÓ‰ ÎÓÁÛÌ„ÓÏ “ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸ ̇‚Ò„‰‡” ÓÒÒËÈÒÍËÏ „‡Ê‰‡Ì‡Ï ÔÓ‰ÒÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl ‡·ÒÓβÚÌÓ ‚ÌÛÚÂÌÌ ÌÂÒÚ‡·Ëθ̇fl ÒËÒÚÂχ. í‡Í Â˘Â Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl “ÒӈˇθÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡” ÏÂÊ‰Û ‚·ÒÚ¸˛ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ, ÔÓ ÒÛÚË, „ÎÛ·ÓÍÓ ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚˚.

САМИ с USAми óÂÏ ÓÚ΢‡˛ÚÒfl ÔÂÁˉÂÌÚÒÍË „ÓÌÍË ‚ êÓÒÒËË Ë ëòÄ

Â‚˚È ‚ˈÂ-ÔÂϸÂ êî ëÂ„ÂÈ à‚‡ÌÓ‚ ÔË‚ÂÎ ‚ å˛ÌıÂÌ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ ·Óθ¯ÂÈ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Ú‡Ï ‚ ‚˚·Ó‡ı Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‡Ê ˜ÂÚ˚ ͇̉ˉ‡Ú‡, ‡ Ì ‰‚‡, “Í‡Í ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı”. äÓÏÏÂÌÚ‡ËË ËÁÎ˯ÌË. Ç·‰ËÏË èÛÚËÌ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î ·ÓΠËÁÓ˘ÂÌÌ˚ ‡„ÛÏÂÌÚ˚: “íÓ, ˜ÚÓ ËÁ·Ë‡ÚÂθ̇fl ͇ÏÔ‡ÌËfl ÔÓıÓ‰ËÚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ, ·ÂÁ ˝ÚËı ‚ÓÚ ‰Â·‡ÚÓ‚, ·ÂÁ ‡Ò͇˜ÍË ‚ÌÛÚË ÒÚ‡Ì˚, „Ó‚ÓËÚ ÌÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰ÂÙˈËÚ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍËı Ôӈ‰Û. ùÚÓ „Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘Â ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó „‡Ê‰‡Ì êÓÒÒËË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚È ‚ ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ÍÛÒ”. ÖÒÎË ÔÂ‚ӉËÚ¸ Ò ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó flÁ˚͇ ̇ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚È, ÚÓ ‚ ‚ËÌÛ ‚˚·Ó‡Ï ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÚËΠÒÚ‡‚ËÚÒfl ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÓÌË Ô‚‡˘‡˛ÚÒfl ‚ ¯ÓÛ. Ä Î˛‰flÏ, Á‡ÌflÚ˚Ï ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË ‰Â·ÏË, ¯ÓÛ Ì ÌÛÊÌ˚! èÓ·ÎÂχ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Î˛·˚ ‚˚·Ó˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl Â˘Â Ë ¯ÓÛ. à ‡ÁÌˈ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ ¯ÓÛ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â “ÂÊËÒÒÂÓ‚” Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÏËÎÎËÓÌ˚ β‰ÂÈ. Ç ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ê ԸÂÒ ‚Ò Á‡‡Ì ÔÓÔËÒ‡ÌÓ ÍÛ˜ÍÓÈ “ÔÓ‰˛ÒÂÓ‚”. éÚÒ˛‰‡ Ë ÓÒÚ˚È ÍÓÌÚ‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û ÒÂÓÒÚ¸˛ Ë ‰‡È‚ÓÏ. êfl‰Ó‚˚ „‡Ê‰‡Ì êÓÒÒËË Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÛÒÚ‡ÎË ÓÚ “‰‡È‚‡ 90ı”. àÏ ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÌÓ‚¸ ËÏÂÚ¸ ÚÓ˜ÍË ÓÔÓ˚. êÓÒÒËÈÒÍË ‚˚·Ó˚ Ó·‡Á-

è

Ç ÍÛ„‡ı ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÎË·Â‡Î¸ÌÓÈ ËÌÚÂÎÎË„Â̈ËË Ì‡ ÔÓÎÌÓÏ ÒÂ¸ÂÁ ҘËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Âχfl ˜ËÒÚ‡fl ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl Ì ÚÓθÍÓ ‚ÓÁÏÓÊ̇, ÌÓ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓ Ô‡ÍÚËÍÛÂÚÒfl ‚ ÚÂı Ê ëòÄ. Ç ‡θÌÓÒÚË ‚ β·ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Ë ‚ β·Ó ‚ÂÏfl Í ÔÓÎËÚËÍ ÔËÏÂÌËÏ˚ Ú Ê ҇Ï˚ Á‡ÍÓÌ˚, ˜ÚÓ Ë Í ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û Ôˢ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚: β·Ë¯¸ ÍÓη‡ÒÛ? íÓ„‰‡ Ú· ÎÛ˜¯Â Ì Á̇ڸ, Í‡Í Ó̇ ‰Â·ÂÚÒfl! ìÎÓ‚ÍË, χıË̇ˆËË Ë ÒÓÏÌËÚÂθÌ˚ Ú˛ÍË — ‚Ò ˝ÚÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ Ë ‚ ÄÏÂËÍÂ. ÇÓ ‚ÂÏfl Ì˚̯ÌÂÈ Ô‰‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ïËηË äÎËÌÚÓÌ ÛÊÂ, ̇ÔËÏÂ, ÛÒÔÂÎË ËÒÔÓ‰‚Óθ Ó·‚ËÌËÚ¸ ‚ ÎÂÒ·ËÈÒÍÓÈ Ò‚flÁË ÒÓ ÒχÁÎË‚ÓÈ ÔÓÏÓ˘ÌˈÂÈ. çÛ ‡ Ň‡Í‡ é·‡ÏÛ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ˜ÛÚ¸ ÎË Ì Á‡Ò·ÌÌ˚Ï Í‡Á‡˜ÍÓÏ ·ÂÌ ã‡‰Â̇. à Ú‡Í ·Û‰ÂÚ ‚Ò„‰‡. ã˛·ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ - Ì ‡Ì„ÂÎ. Ä Á̇˜ËÚ, Ë ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl Ò ‚˚·Ó‡ÏË Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ̇ 100% “˜ËÒÚÂ̸ÍËÏË”. ë ÔÓ‰Ú‡ÒÓ‚ÍÓÈ ‚˚·ÓÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚ - ÒÎÓÊÌÂÂ. åÌÓ„Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚ Û·ÂʉÂÌ˚, ˜ÚÓ ‚˚·Ó˚ 2000 „Ó‰‡ ‚˚Ë„‡Î Ì ÅÛ¯, ‡ ‰ÂÏÓÍ‡Ú Äθ·ÂÚ ÉÓ. ÇÓ ‚ÂÏfl ‚˚·ÓÓ‚ 1960 „Ó‰‡ ÚÓθÍÓ ÎÂÌË‚˚È Ì „Ó‚ÓËÎ: ÏÓÎ, ÔÓ·Â‰Û ÑÊÓÌÛ äÂÌÌÂ‰Ë ÍÛÔËÎ Â„Ó ·Ó„‡Ú˚È ÓÚˆ ÑÊÓÁÂÙ. çÓ‚ÓËÁ·‡ÌÌÓÏÛ ÔÂÁˉÂÌÚÛ Ô˯ÎÓÒ¸ ‰‡Ê ‡Áfl‰ËÚ¸ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÛ·Î˘ÌÓÈ ¯ÛÚÍË: “ü ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÚÂ΄‡ÏÏÛ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÓÓ„Ó„Ó ÓÚˆ‡: “ÑÓÓ„ÓÈ ÑÊÂÍ, ˝ÍÓÌÓϸ ‰Â̸„Ë! ç ÔÓÍÛÔ‡È ÌË Â‰ËÌ˚Ï „ÓÎÓÒÓÏ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ!” çÓ ‡ÁÌˈ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ëòÄ “ıËÚ˚ Ú˛ÍË” Ì ·ÓΠ˜ÂÏ ÒÔÓ-

ÒÓ·˚, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓ˚ı Û‰‡ÂÚÒfl ËÌÓ„‰‡ ӷχÌÛÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ Ë “ÔÓ‰ÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸” ‚˚·ÓÌ˚ ÂÁÛθڇÚ˚, ‡ ‚ êÓÒÒËË ÓÌË ˜‡ÒÚ¸ Ò‡ÏÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. Ç ÄÏÂËÍ Ì‚ÓÁÏÓÊ̇ ÒËÚÛ‡ˆËfl, ÍÓ„‰‡ ‚Ò ‚Òfi Á̇˛Ú, ‚Òfi ÔÓÌËχ˛Ú, ‚Ò ÓÒÓÁ̇˛Ú ‡ÌÂ͉ÓÚ˘ÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÓÌÓ ‚ÓÒÔËÌËχÂÚÒfl Í‡Í ÌÓχ. Ñ˝Ì ëflÓÔËÌ Í‡Í-ÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ: Ì ‚‡ÊÌÓ, ͇ÍÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Íӯ͇, Î˯¸ ·˚ Ó̇ ÎÓ‚Ë· Ï˚¯ÂÈ. à, ̇‚ÂÌÓÂ, ÂÒÎË ·˚ ÓÒÒËÈÒ͇fl ÒËÒÚÂχ ÓÚ‡ˆËË ÎˉÂÓ‚ ·˚· ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ, Ò Â ÌÂÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ÏË ˜ÂÚ‡ÏË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ë ÒÏËËÚ¸Òfl. çÓ ÌË Ó Í‡ÍÓÈ ‡θÌÓÈ Â ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Â˜Ë Ì ˉÂÚ. Ç ëòÄ „·‚ÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÚÓθÍÓ ÔÓÎËÚËÍ, ‰Ó͇Á‡‚¯ËÈ Ò‚Ó˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÊË‚‡Ú¸ Ë ÔÓ·Âʉ‡Ú¸ ‚ ÊÂÒÚÍÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ·Ó¸·Â. àÌÓ„‰‡, ÍÓ̘ÌÓ, Ë Á‰ÂÒ¸ ·˚‚‡˛Ú Ò·ÓË. Ç 1920 „Ó‰Û Ì‡ ‚˚·Ó‡ı Ôӷ‰ËÎ ìÓÂÌ É‡‰ËÌ„ — ÔÓÎÌÓ Ì˘ÚÓÊÂÒÚ‚Ó, Òӄ·ÒÌÓ Ë ‚Â‰ËÍÚÛ ËÒÚÓËÍÓ‚, Ë Ò‚ÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ. çÓ ˝ÚÓÚ ˝ÔËÁÓ‰ — Î˯¸ ËÒÍβ˜ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓ ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÂÚ Ô‡‚ËÎÓ. Ç êÓÒÒËË 2008 „Ó‰‡ „fl‰Û˘ËÈ Ôӷ‰ËÚÂθ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ „ÓÌÍË “·ÓÓÎÒfl” ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ÒÓ ÒÚ‡ÚËÒÚ‡ÏË. çÓ ‚‰¸ ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÚÓ˚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ‚ÒÚ‡ÌÛÚ ÔÂ‰ ÎˉÂÓÏ ÒÚ‡Ì˚, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÚχıÌÛÚ¸Òfl, Í‡Í ÓÚ Í‡ÍÓ„ÓÌË·Û‰¸ ÜËËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Í‡Ú‡ÔÛθÚËÛ˛Ú ˜ÂÎÓ‚Â͇ ‚ äÂÏθ, Ì ӷÂÒÔ˜˂ ÂÏÛ ÔÂ‰ ˝ÚËÏ ‡θÌÓ„Ó “ÚÂÌËÌ„‡”. Ç ÄÏÂËÍ ‚ÒÂÏ flÒÌÓ, ÍÚÓ ÔÓÒΠÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ‚˚·ÓÓ‚ ·Û‰ÂÚ ‡θÌ˚Ï ·ÓÒÒÓÏ, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï ÍÓχ̉ӂ‡Ú¸ ‚ÒÂÏË ·ÂÁ ËÒÍβ˜ÂÌËfl ˜ËÌÓ‚ÌË͇ÏË Ë ÒËÎÓ‚Ë͇ÏË. å˚Òθ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰Â·ڸ Ì ÔÂÁˉÂÌÚ, ‡ Â„Ó Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ ËÎË Ò‡ÏË ÒËÎÓ‚ËÍË, ÒÔÓÒӷ̇ ‚ ëòÄ ÔËÈÚË ‚ „ÓÎÓ‚Û ‡Á‚ ˜ÚÓ ÒÛχү‰¯ËÏ. àÌÓ„‰‡ ÒÂ‰Ë Ú‡ÍËı „‡Ê‰‡Ì, ÍÓ̘ÌÓ, Ó͇Á˚‚‡˛ÚÒfl Ë ÍÛÔÌ˚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ˜ËÌÓ‚ÌËÍË. ç‡ÔËÏÂ, ‚ 1975 „Ó‰Û “Ò‡Ï˚Ï „·‚Ì˚Ï” Ò·fl ‚ÓÓ·‡ÁËÎ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚ ÑÊÂÈÏÒ òÎÂÒÒË̉ÊÂ. çÓ Ó‰ËÌ Û͇Á ÔÂÁˉÂÌÚ‡ îÓ‰‡ Ó ÒÏ¢ÂÌËË ÏËÌËÒÚ‡ — Ë ÚÂχ ·˚· ËÒ˜Âԇ̇. Ç êÓÒÒËË 2008 „Ó‰‡ ÔÓ·ÎÂχ ÌÂӘ‚ˉÌÓÒÚË ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡ ÔÓÒΠ‚˚·ÓÓ‚ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ·ÛÌÚ‡ ÒËÎÓ‚ËÍÓ‚ ËÏÂÂÚ ·ÓΠ„ÎÛ·ÓÍË ÍÓÌË. Ç ÄÏÂËÍ ÔÂ‰ Ôӷ‰ÓÈ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı ͇̉ˉ‡Ú ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ‚ÓÎÂÈ-Ì‚ÓÎÂÈ Î˘ÌÓ ÔÓÓ·˘‡ÂÚÒfl Ò Ú˚Òfl˜‡ÏË Ë Ú˚Òfl˜‡ÏË ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ. èÓÔ˚Ú͇ ËÁ·Âʇڸ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ‡‚ÌÓÁ̇˜Ì‡ ‚˚ıÓ‰Û ËÁ ‚˚·ÓÌÓÈ „ÓÌÍË. Ç êÓÒÒËË ‚ÔÓÎÌ ÏÓÊÌÓ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ËÚۇθÌ˚ÏË ‚ËÁËÚ‡ÏË Í “ÔÂ‰ӂ˚Ï ‰Ófl͇ϔ. Ç·ÒÚ¸ ‚Ò„‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÚÂı, ÍÚÓ Â ËÁ·‡Î. Ç ëòÄ ÔË ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÊ͇ı ËÏfl ·Û‰Û˘Â„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Á‡‚ËÒËÚ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÓÚ fl‰Ó‚˚ı ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ. Ç êÓÒÒËË Ú Ê ҇Ï˚ fl‰Ó‚˚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎË ‰Ó·Ó‚ÓθÌÓ ÓÚ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ÓÚ Ò‚ÓËı Ô‡‚ ‚ ÔÓθÁÛ ˝ÎËÚ˚. èÓ˝ÚÓÏÛ Ë Ì ÒÚÓËÚ Ó·ËʇڸÒfl, ˜ÚÓ Ô‡‚fl˘ËÈ Í·ÒÒ ·Û‰ÂÚ ¯‡Ú¸ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ËÏÂÌÌÓ Ò‚ÓË ÔÓ·ÎÂÏ˚. êÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ Ì‡Ó‰Ó̇ÒÂÎÂÌ˲ ÔÓӷ¢‡ÎË “ÔÓÎÌÓ Ҙ‡Òڸ” Í 2020 „Ó‰Û. à, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÍÓÂ-˜ÚÓ ‰‡Ê ·Û‰ÂÚ Ò‰Â·ÌÓ. Ä ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÚ. çÓ ‚ÓÚ Ó·Â˘‡ÌË ‚·ÒÚË Ó Ô‰ÒÚÓfl˘ÂÈ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÔÓ‡ˆËÈ ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓÎÌÂÌÓ Ò ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸˛ ‚ 99%. äÚÓ ‰Â‚Û¯ÍÛ Ó·Â‰‡ÂÚ, ÚÓÚ ÂÂ Ë Ú‡ÌˆÛÂÚ. í‡ÍÓ‚ Á‡ÍÓÌ ‚ÒÂı ʇÌÓ‚, ‚Íβ˜‡fl Ô‰‚˚·ÓÌ˚È.

åËı‡ËÎ êéëíéÇëäàâ.

ü ÇÄå èàòì 剂‰‚ Ôӷ‰ËÎ. Ç ˝ÚÓÏ ·˚ÎË Û‚ÂÂÌ˚ ‚Ò ÊËÚÂÎË Ô·ÌÂÚ˚, ÍÓÏ èÛÚË̇ Ë ‡Á‚ ˜ÚÓ Í‡ÍËı-ÌË·Û‰¸ ËÁ ÒÛχү‰¯Ëı, ÌÓ ÓÌË Ì ‚ Ò˜ÂÚ. çÂÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÂÏ ·˚ÎË ‚˚Á‚‡Ì˚ ÒÓÏÌÂÌËfl Ç·‰ËÏË‡ Ç·‰ËÏËӂ˘‡, Ó ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ „Ó‚ÓËÎ. èÂ˜ËÚ‡ÈÚ ÒÚÂÌÓ„‡ÏÏÛ Â„Ó ÂÍÓ‰ÌÓÈ (ÔÓ ‰ÎËÌÂ) ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂ̈ËË. ÇÓÚ ÔËÏÂ...

КОМУ НЕ СПИТСЯ

В НОЧЬ ГЛУХУЮ

“åÂÌfl Ú˚ ÔÓÈϯ¸ ÎÛ˜¯Â ÒÚ‡Ì˚ Ì ̇ȉ¯¸!” ÒÎË ÒËÚÛ‡ˆËfl ÒÎÓÊËÚÒfl Ú‡Í, Í‡Í ÏÌ ·˚ ıÓÚÂÎÓÒ¸, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ ËÁ·‡Ì ÔÂÁˉÂÌÚ, ÍÓÚÓÓ„Ó fl ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ÒÓÁ‰‡ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ë ÂÒÎË ÏÌ ۉ‡ÒÚÒfl ‚ÓÁ„·‚ËÚ¸ ˝ÚÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó…” óÚÓ Á̇˜ËÚ “ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ ËÁ·‡Ì”? óÚÓ Á̇˜‡Ú “ÂÒÎË ÏÌ ۉ‡ÒÚÒfl ‚ÓÁ„·‚ËÚ¸”? äÓ̘ÌÓ, ‚ÂÛ˛˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚Ò„‰‡ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˜Û‰‡. çÓ ÚÓ„‰‡ ÎÛ˜¯Â ÔflÏÓ „Ó‚ÓËÚ¸: ÏÓÎ, ÂÒÎË ÅÓ„Û ·Û‰ÂÚ Û„Ó‰ÌÓ… çÓ ÌÂ Ó ÅÓ„Â ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‰ÛχΠèÛÚËÌ. “èÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, Ë Ï˚ ‡ÒÔ‰ÂÎËÏ Ò ÑÏËÚËÂÏ Ä̇ÚÓθ‚˘ÂÏ, ÂÒÎË ËÁ·Ë‡ÚÂθ ‡Á¯ËÚ Ì‡Ï ˝ÚÓ Ò‰Â·ڸ Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ì‡Ï ˝ÚÓ Ò‰Â·ڸ ‚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÏ Ô·ÌÂ…” äÚÓ ˝ÚÓÚ ËÁ·Ë‡ÚÂθ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓ„ ÂÏÛ ˜Â„Ó-ÌË·Û‰¸ Ì ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸? éÌ Û èÛÚË̇ ÌÂÓÚÒÚÛÔÌÓ ÒˉËÚ ‚ÌÛÚË (‚ „ÓÎÓ‚Â? ‚ ‰Û¯Â?.. ‰‡Î ‚ÂÁ‰Â). ÇÓÚ ÓÔflÚ¸ ˜ÂÂÁ ÔÓΘ‡Ò‡: “ÖÒÎË ËÁ·Ë‡ÚÂθ Ó͇ÊÂÚ ‰Ó‚ÂË ÑÏËÚ˲ Ä̇ÚÓÎ¸Â‚Ë˜Û å‰‚Â‰Â‚Û Ë ÂÒÎË ÓÌ Ô‰ÎÓÊËÚ ÏÂÌfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÔÂϸÂ‡…” à ¢ ˜ÂÂÁ 20 ÏËÌÛÚ: “óÚÓ·˚ ‚˚ÒÚÓËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÑÏËÚËÂÏ Ä̇ÚÓθ‚˘ÂÏ å‰‚‰‚˚Ï, ÂÒÎË ÓÌ ·Û‰ÂÚ ËÁ·‡Ì ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ…” ñËÚËÛ˛ ËÏÂÌÌÓ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, Ú‡Ï èÛÚËÌ „Ó‚ÓËÚ ·ÂÁ ·ÛχÊÍË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÒÎÓ‚‡. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ú‡Ï Â„Ó ‰Â„‡˛Ú ‚ÓÔÓÒ‡ÏË ‚ ‡ÁÌ˚ ÒÚÓÓÌ˚ Ë, ÔÓÌflÚÌÓ ‰ÂÎÓ, Ò‡ÏÓÍÓÌÚÓθ Ò··ÂÂÚ. à ÚÓ„‰‡ ‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ÍÓÚÓ˚ ‚ ̇Ӊ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ì˚ ˜ÂÚÍÓ: Û ÍÓ„Ó ˜Â„Ó ·ÓÎËÚ — ÚÓÚ Ó ÚÓÏ Ë „Ó‚ÓËÚ. íÂÓÂÚ˘ÂÒÍË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÚË ÏÓÚË‚‡ ‰Îfl Ú‡ÍËı ˜ÂÈ. àÎË ËÒÍÂÌÌ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÓÔ‡ÒÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ì‚ÂËË ‚ β‰ÂÈ, ‚ Ëı β·Ó‚¸; ËÎË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ê·ÌË ӷχÌÛÚ¸, ˝Ú‡ÍÓ χ¯Ë̇θÌÓ ÎˈÂÏÂËÂ; ËÎË ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËχfl ÒÛÂ-

“Ö

‚ÂÌÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (‰‡Ê ‚ ÔË΢ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â) ̇˜Ë̇ÂÚ ‚‰Û„ Ô΂‡Ú¸ ˜ÂÂÁ ΂ӠÔΘÓ. Ä ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÚÛÚ ÌË˜Â„Ó Î˘ÌÓ„Ó — ÔÓÒÚÓ ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚ¸, Òӷβ‰ÂÌË ÔÓÚÓÍÓ·… çÓ ÓÚ·ÓÒ¸Ú ‚Ò ÒÓÏÌÂÌËfl Ë ÒÚ‡ıË, ÒÔËÚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ, ‡ fl ‚‡Ï Ò͇ÁÍÛ ‡ÒÒ͇ÊÛ. ÄÍÚۇθÌÛ˛ Ô‚ÂÌÚË‚ÌÛ˛ ̇Ó‰ÌÛ˛ Ò͇ÁÍÛ. ...ч‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓÓÏ ˆ‡ÒÚ‚Â, ‚ ÌÂÍÓÚÓÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â, ‚ ‰Â‚Ìflı ÉÓÂÎÓ‚Ó, çÂÂÎÓ‚Ó, çÂÛÓʇÈ͇ (ÔÓÎÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ÒÏ. Û çÂÍ‡ÒÓ‚‡) ·˚ÎË Ì‡Á̇˜ÂÌ˚ ‚˚·Ó˚. à Á‡·Â„‡fl ‚ÔÂ‰, Ò͇ÊÂÏ, ˜ÚÓ 99% ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎÓ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ Ë, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ú‡ÈÌÓ. ÉÓÚÓ‚flÒ¸ Í ‚˚·Ó‡Ï, Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ÍÓÎıÓÁ‡ (‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰ËÎË ‰Â‚Â̸ÍË) ͇ڇÎÒfl Ò Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ Ì‡ Î˚ʇı Ë Ì‡ Ò‡Ì͇ı, ‡ÒÔ‚‡fl ‰Û˝ÚÓÏ ÔÂÒÌ˛ ܇ÌÌ˚ Ä„ÛÁ‡Ó‚ÓÈ: “åÂÌfl Ú˚ ÔÓÈϯ¸ — ÎÛ˜¯Â ÒÚ‡Ì˚ Ì ̇ȉ¯¸!” Ä ‚˚·‡Ú¸ ÊËÚÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Ô‡‚ËθÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ: “óíé áÄÇíêÄ ÇáéâÑÖí?” à ‚ ·˛ÎÎÂÚÂÌ ·˚ÎË Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ ˜ÂÚ˚ ‚‡ˇÌÚ‡ ÓÚ‚ÂÚ‡ (ÔÓ ‡ÎÙ‡‚ËÚÛ): 1. ÅÂÚÓÌÌ˚È Ó·ÎÓÏÓÍ. 2. 燂ÓÁ̇fl ÍÛ˜‡. 3. ëÍÓÎÛÔ‡ ‰‚Ûı flˈ. 4. ëÓÎ̈Â. à ˜ÚÓ ·˚ ‚˚ ‰ÛχÎË? ÜËÚÂÎË ˝ÚÓÈ ‚ÓÎÓÒÚË ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Ú‡Í: ÅÂÚÓÌÌ˚È Ó·ÎÓÏÓÍ — 0%, 燂ÓÁ̇fl ÍÛ˜‡ — 0%, ëÍÓÎÛÔ‡ ‰‚Ûı flˈ — 0%, ëÓÎ̈ — 100%. ÇÓÚ Í‡Í Ô‡‚ËθÌÓ ÓÌË ÔÓÌËχÎË ÊËÁ̸! çÓ Ë ·ÂÁ ÔËÔËÒÓÍ Ì ӷӯÎÓÒ¸. é‰Ì‡ Ò‚Ë̇͇ Ì „ÓÎÓÒÓ‚‡Î‡ (Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠëÓÎ̈ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ì 100, ‡ 99,8%). Ä Ì „ÓÎÓÒÓ‚‡Î‡ Ó̇ Ì ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ·˚· ‚‡„ ̇Ó‰‡, ÔÓÒÚÓ Û Ì ҂Ë̸fl ÔÓÓÒË·Ҹ: ÒÓ‚ÒÂÏ ıÛ‰‡fl Ò‚Ë̸fl, ‚Ò„Ó-ÚÓ ÚË ÔÓÓÒÂÌ͇ Ë Ó‰ËÎÓÒ¸. å‡Î¸˜ËÍÓ‚ ̇Á‚‡ÎË ÅÛ¯ Ë èÓÎÓÌËÈ, ‡ ‰Â‚Ó˜ÍÛ — ÑËÒÒˉÂÌÚ͇. à ‚Ò ÊËÎË ‰ÓÎ„Ó Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó. óÂ„Ó Ë Ì‡Ï ‚ÒÂÏ Ê·˛.

ÄÎÂÍ҇̉ åàçäàç.


7—13 χÚ‡ 2008

11

В НОВОМ СВЕТЕ

íÄå, áÄ éäÖÄçéå

ÌÓ‚˚È ÔÂÁˉÂÌÚ ÚÓÊ ÏÓ„ ·˚ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òfl Ò ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË ÔÓ·ÎÂχÏË. èË‚˚ͯËı Í ÔÓÎÌÓÈ ‚ÓθÌˈ ÒËÎÓ‚ËÍÓ‚ „ÓÎ˚ÏË Û͇ÏË fl‚ÌÓ Ì ‚ÓÁ¸Ï¯¸. ÖÒÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı Ó‰ËÌ Ì‡ Ó‰ËÌ Ò ˜ËÒÚÓ “„‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ” ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ Ò‡Ï˚ Ì‚ÂÓflÚÌ˚Â Ò˛ÔËÁ˚. é˜Â̸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ‚Â-

Ç Ì ωÎÂÌÌÓ, ÌÓ ‚ÂÌÓ ‚ÔÓÎÁ‡ÂÚ ÒÂȘ‡Ò êÓÒÒËfl. äÓÏ Á‚ÓÌÍÓ„Ó Ì‡Á‚‡ÌËfl ÔÓ ÌÓ‚˚È ˝Ú‡Ô  ËÒÚÓËË ÔÓ͇ ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸ Ó˜Â̸ χÎÓ ÒÓ‰ÂʇÚÂθÌÓ„Ó. Ç Ò‡ÏÓÏ ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ ÌÓ‚Ó„Ó „ÓÒÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ÎÓÊÂÌÓ ‚ÌÛÚÂÌÌ ÔÓÚË‚Ó˜ËÂ.

Ñ

‚‡ ω‚‰fl ‚ Ó‰ÌÓÈ ·ÂÎÓ„Â Ì ÊË‚ÛÚ. Ä ÏÓ„ÛÚ ÎË ‚ ÌÂÈ ÛÊËÚ¸Òfl ‰‚‡ Ô‡ÚÌÂ‡ ÔÓ ‚˚Ò¯ÂÈ ‚·ÒÚË? èÛÚËÌ Ë å‰‚‰‚ Û‚Âfl˛Ú, ˜ÚÓ Á̇˛Ú, Í‡Í Ò‰Â·ڸ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÛÚ‚Â‰ËÚÂθÌ˚Ï. ÑÓ ÒËı ÔÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ˜Â„Ó-ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ì ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ ÌË Û ÍÓ„Ó. ç ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÒÓÏÌ‚‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ‰‚‡ ÔÓÎËÚË͇ ‰ÓÒÚË„ÎË ÌÂÍËı ˜ÂÚÍËı ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚÂÈ — Ë ÔÓ Í‡‰Ó‚ÓÏÛ ‡ÒÍ·‰Û, Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ·Û‰Û˘ÂÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË. åÓÊÌÓ ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÌ˚Ï ‰‡Ê ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÂÁˉÂÌÚ Ë ÔÂϸÂ ÔÓÔ˚Ú‡˛ÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ˝ÚË ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË. çÓ ‚Ò ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Á‡ÍÓÌ˚ „Ó‚ÓflÚ ‚ ÔÓθÁÛ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‡‚ÌÓÔ‡‚ÌÓ ԇÚÌÂÒÚ‚Ó Ì‡ ‚Â¯ËÌ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚·ÒÚË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. Ç ëëëê “ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó” ÔÓ‚ÓÁ„·¯‡ÎÓÒ¸ Ì ‡Á. çÓ ‚Ò Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ÔÓ‡ÊÂÌËÂÏ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ “ÍÓÎ΄”. í‡Í ·˚ÎÓ Ë ‚ Ô‡ ÅÂÊÌ‚—äÓÒ˚„ËÌ, Ë ‚ Ô‡ å‡ÎÂÌÍÓ‚—ïÛ˘Â‚, Ë ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı. ÇÓÒÔËÚ‡ÌÌ˚ ‚ Ú‡‰ËˆËflı ‰ËÌÓ̇˜‡ÎËfl èÛÚËÌ Ë å‰‚‰‚ ÔÓÌËχ˛Ú, ˜ÚÓ ‚ β·ÓÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Â Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ·Û‰ÛÚ ‚‰ÓÏ˚È Ë ‚Â‰Û˘ËÈ. éÌË ˜ÂÚÍÓ ÓÒÓÁ̇˛Ú, ˜ÚÓ ÓÍÛÊÂÌËfl ÔÂÁˉÂÌÚ‡ Ë ÔÂϸÂ‡ ·Û‰ÛÚ ÒÚ‡‡ÚÂθÌÓ “‡Á‚Ó‰ËÚ¸” Ò‚ÓËı ¯ÂÙÓ‚. à ÎË·Ó Ëı ڇ̉ÂÏ ‚ ÍÓ̘ÌÓÏ ËÚÓ„Â Ó·˜ÂÌ Ì‡ ‡Á‚‡Î, ÎË·Ó Û Ô‚‡˘ÂÌËfl èÛÚË̇ ‚ ÔÂϸÂ˚ ÂÒÚ¸ ͇͇fl-ÚÓ ÍÓÌÍÂÚ-

ЭРА ПУТВЕДЕВА í‡Í ·ËÚ‡ÌÒÍË ÓÒÚÓÒÎÓ‚˚ ÓÍÂÒÚËÎË ÌÓ‚Û˛ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛ ˝ÔÓıÛ Ì‡fl Ë ÍÓ̘̇fl ‚Ó ‚ÂÏÂÌË ˆÂθ. é ˜ÂÏ ÏÓÊÂÚ Ë‰ÚË ˜¸? ä‡Í ÌË ÒϯÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÁ‚Û˜ËÚ, ÌÓ Ó ÚÓÏ, Ó ˜ÂÏ ÇÇè ÏÌÓ„Ó ‡Á „Ó‚ÓËÎ, — Ó· Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËË Ô·‚ÌÓÈ ÔÂ‰‡˜Ë ‚·ÒÚË. lj¸ ·ÂÁ “ÔÛÚËÌÒÍÓ„Ó ÁÓÌÚË͇” ÏÌÓ„Ë ÒÚÓÎÔ˚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÂÊËχ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·˚ Ò·fl ÌÂÛ˛ÚÌÓ. ã˯˂¯ËÒ¸ ÔËÍ˚ÚËfl ÇÇè,

ÒËfl ̇˂̇ ËÎË Ê·ÂÏÓ ‚ ÌÂÈ ‚˚‰‡ÂÚÒfl Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÂ. çÓ ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚ÓÈ ÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÔÓÎÁۘ ÔÂÂÚfl„Ë‚‡ÌË ͇̇ڇ ̇ Ò‡ÏÓÏ ‚ÂıÛ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‚·ÒÚË. Ä ˝ÚÓ — ҇χfl ÔÓÒΉÌflfl ‚¢¸, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÒÂȘ‡Ò ÌÛʉ‡ÂÚÒfl ÒÚ‡Ì‡.

åËı‡ËÎ êéëíéÇëäàâ.

ВСЕ БУДЕТ ТАК åËÓ‚‡fl ÔÂÒÒ‡ Ó ‚˚·Ó‡ı ÔÂÂÏÌË͇ he New York Times ‚ Òڇڸ “èÛÚËÌÒÍËÈ ÔÓÚÂÊ ӷÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ò· ÔÓ·Â‰Û Ì‡ ‚˚·Ó‡ı” Ô˯ÂÚ, ˜ÚÓ ËÏËÚ‡ˆËfl ‚˚·ÓÓ‚ Ó·ÂÒԘ˷ Ô‰Ò͇ÁÛÂÏÓ ÒÓÍÛ¯ËÚÂθÌÛ˛ ÔÓ·Â‰Û ÑÏËÚËfl 剂‰‚‡. èÓ ÏÌÂÌ˲ The New York Times, 剂‰‚ ÔÓ͇Á‡Î Ò·fl ‚ ıӉ ‚flÎÓÈ Ô‰‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË Í‡Í ÂÙÓχÚÓ, ÒÓ·Ë‡˛˘ËÈÒfl ÔÓ·ÓÓÚ¸ ÍÓÛÔˆË˛ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ êÓÒÒËË ÚÓÊÂÒÚ‚Ó Á‡ÍÓ̇. çÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÂÈ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓÒÚË å‰‚‰‚‡ ÒÚ‡ÌÂÚ Â„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í á‡Ô‡‰Û. èÓ·‰flÚ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ ÔÂÁˉÂÌÚ å‰‚‰‚ Ë ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ èÛÚËÌ? - Á‡‰‡ÂÚÒfl ‚ÓÔÓÒÓÏ The New York Times, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl ÔÂϸÂ-ÏËÌËÒÚ‡ èÛÚËÌ Ì‡ÏÂ‚‡ÂÚÒfl ‡Ò¯ËËÚ¸. èÓfl‚ÎÂÌË Ê ‰‚Ûı ˆÂÌÚÓ‚ ‚·ÒÚË ÏÓÊÂÚ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Ú¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ ‚ äÂÏÎÂ, ÍÓÚÓ˚È Ë ÔË èÛÚËÌ ·˚Î ‡ÂÌÓÈ ÏÂʉÓÛÒӷˈ˚. The Los Angeles Times ‚ Òڇڸ “óËÒÚ‡fl Ôӷ‰‡, ‚ÂÏÂ̇ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË ‚ êÓÒÒËË” Á‡Ï˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËË „·‚ÓÈ ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ‚·ÒÚË fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂÁˉÂÌÚ, ÌÓ èÛÚËÌ ÓÚÁ˚‚‡ÎÒfl Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÔÂϸÂ‡, Í‡Í Ó ‚Â¯ËÌ ˝ÚÓÈ ‚·ÒÚË, ‡ êÓÒÒËÂÈ - “ÒÚ‡ÌÓÈ ·ÂÁʇÎÓÒÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ë ÊÂÒÚÓÍÓÈ ËÒÚÓËË” Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚Îfl· Ӊ̇ ÒËθ̇fl ΢ÌÓÒÚ¸ - ˆ‡¸, Ô‡ÚËÈÌ˚È ÎˉÂ ËÎË ÔÂÁˉÂÌÚ. The Guardian ÔÓ·„‡ÂÚ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl, Í‡Í Ë äËÚ‡È, ‡ ‰Ó ÌËı üÔÓ-

T

ÌËfl Ë ûÊ̇fl äÓÂfl, ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÔÛÚ¸ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÔË ‡‚ÚÓËÚ‡ÌÓÏ ÒÚËΠÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ÇÂÓflÚÌÓ, ˜ÚÓ å‰‚‰‚ Á‡ıÓ˜ÂÚ ‚˚ÈÚË ËÁ ÚÂÌË èÛÚË̇, ÌÓ ÚÓθÍÓ Í ÍÓÌˆÛ ÒÓ͇ Â„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl. Ç̯Ìflfl Ë ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÔÓÎËÚË͇ êÓÒÒËË Ì ËÁÏÂÌËÚÒfl ‚ Ó·ÓÁËÏÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ö‚ÓÒÓ˛Á ‡Á‰Ë‡˛Ú ÔÓÚË‚Ó˜Ëfl, ëòÄ ÔÓÒΠÅÛ¯‡ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÓÊˉ‡ÂÚ ÔÂËÓ‰ Ô‡‚ÎÂÌËfl, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‚ÌÛÚeÌÌË ‰Â·, ‡ ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘Â ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÓÒÒËflÌ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛ èÛÚËÌ˚Ï ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÎËÌ˲. ÅË-ÅË-ëË ÔÓ·„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË å‰‚‰‚ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸ ‚̯ÌÂÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı Á‡fl‚ÎÂÌËÈ, Ú‡Í Í‡Í ÌÓ‚˚È ÔÂÁˉÂÌÚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÒÓÒÚÓflÎ ‚ ÍÓÏÔ‡ÚËË Ë Ì ‡·ÓڇΠ‚ ÒÔˆÒÎÛÊ·‡ı, ÌÓ ÓÒÌÓ‚˚ ÍÂÏ΂ÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ÔÂÊÌËÏË. ÅËÚ‡ÌÒ͇fl „‡ÁÂÚ‡ The Times Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ èÛÚËÌ ·Û‰ÂÚ “ÔÎÓıËÏ ÔÓÎˈÂÈÒÍËÏ”, ‡ 剂‰‚ - “‰Ó·˚Ï ÔÓÎˈÂÈÒÍËÏ”, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ êÓÒÒ˲ ̇ ÏËÓ‚ÓÈ ‡ÂÌÂ, ÚÓ„‰‡ Í‡Í èÛÚËÌ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ÒÚ‡ÌÓÈ ‡‚ÚÓËÚ‡Ì˚ÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË Ì‡ ÔÓÒÚÛ ÔÂϸÂ‡. ì 剂‰‚‡ ÌÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÒËÎÓ‚ËÍÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, Ò˜ËÚ‡ÂÚ The Times, ÓÌ ‚ÒÂÏ Ó·flÁ‡Ì èÛÚËÌÛ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ‚˚ÍËÌÛÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂÂÏÌË͇ ËÁ ·Óθ¯ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ÂÒÎË ÚÓÚ Ì‡˜ÌÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸ ËÁÎË¯Ì˛˛ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓÒÚ¸.

BEST AMERICAN TRAVEL 2082 Homecrest Ave (Û„ÓÎ Ave U) Brooklyn NY11229•Tel. (718) 998-5188

ëÏÓÚËÚ ӷÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È www.bestamericantravel.us íìêõ ë êìëëäàå ÉàÑéå (ÔÂÂÎÂÚ Ì ‚Íβ˜ÂÌ)

www.bookmytravel.com/luckystar

ÇõãÖí àá çúû-âéêäÄ à ÑêìÉàï ÉéêéÑéÇ

1192 Gravesend Neck Road, Brooklyn,NY 11229

Tel. (718) 332-6317 Только у нас самые дешевые цены на острова PUERTO PLATA All inclusive

. .$735

PUNTA CANA . . .$900 5 star Hotel (7 nights) ÄÇàÄÅàãÖíõ LAS VEGÄS (3 nights)

. . . . .$399

CANCUN . . . . . . .$880 4 star Hotel (All inclusive) LA ROMANA (7 nights)

. . . .$900

HAWAII . . . . . . . .$890 (7 nights) Оформляем визы в СНГ, делаем страховки Специальные цены на все гостиницы!

åÓÒÍ‚‡ ÇËÎ¸Ì˛Ò êË„‡ . . ãÓ̉ÓÌ è‡ËÊ .

.. . .. .. ..

. . . . .

. . . . .

. . . . .

.$700 .$600 .$600 .$400 .$420

äêìàáõ ä‡Ë·ÒÍË ÓÒÚÓ‚‡ ÄÎflÒ͇, ɇ‚‡ÈË, Ö‚ÓÔ‡

NEW! ÉêÖñàü 11 ‰Ì 29 χfl èÂ ‚ÍÎ. . . . . . . . . .éÚ $2250 ÅêÄáàãàü-ÄêÉÖçíàçÄ 13 ‰Ì. 14,21,28 χ, 4,11,18,25 ‡Ô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .éÚ $1350 ÄêÉÖçíàçÄ-ÅêÄáàãàü-ìêìÉÇÄâ-óàãà 16 ‰Ì. (èÖêì) 14,21,28 χ, 4,11,18,25 ‡Ô. . . . . . . . . . . . . . .éÚ $1850 Çëü àíÄãàü 10,13 ‰Ì. èÂ, Á‡‚, ÛÊËÌ˚ ‚ÍÎ. 23 χfl, 27 ˲Ì, 11,25 ˲Î, 8,22,29 ‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . .$1600-$2350 SPECIAL! àíÄãàü 10 ‰Ì. èÂÂÎÂÚ ‚ÍÎ. 14,28 χ, 11,25 ‡Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1550 àíÄãàü 9 ‰Ì. ᇂÚ‡ÍË, ÛÊËÌ˚ ‚ÍÎ. . . . . . . . . . . .éÚ $780 àíÄãàü+éíÑõï 9-12-16 ‰Ì. 19 ‡Ô, 10,24,31 χfl, 7,21,28 ˲Ìfl, 5,12,19,26 ˲Îfl, 9,16,23 ‡‚„ . . . . . .éÚ $950 àíÄãàü-ÉêÖñàü 17 ‰Ì 23 χfl, 4,18 ÒÂÌ. èÂ ‚ÍÎ éÚ $2950 ëàñàãàü 9 ‰Ì. 25 ‡Ô, 2 χfl, 25 ˲Îfl, 1,8,15,22,29 ‡‚„, 5,12,19,26 ÒÂÌÚ, 3 ÓÍÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .éÚ $875 àëèÄçàü 9 ‰Ì. ᇂÚ, ÛÊËÌ˚ ‚ÍÎ. ä‡Ê‰. ÔflÚ. . . . . .éÚ $780 àëèÄçàü 11 ‰Ì. (10 Á‡‚Ú, 10 ÛÊ) 19,28 χÚ‡, 2,9,16,23,30 ‡Ô, 14,21,28 χfl, 4,11,18,25 ˲Ì, 2,9,16,23,30 ˲Îfl, 6,13,20,27 ‡‚„, 3,10,17,24 ÒÂÌÚ. éÚ $980 ëíéãàñõ àëèÄçàà 9 ‰Ì. ᇂ, ÛÊ. ‚ÍÎ. èflÚ. . . . . .éÚ $780 àëèÄçàü-èéêíìÉÄãàü 16 ‰Ì. 21 χ, 25 ‡Ô, 30 χfl, 18 ˲Îfl, 22 ‡‚„, 12 ÒÂÌÚ . . . . . . . . . . . . .éÚ $1350 àëèÄçàü+äéêêàÑÄ+ÄçÑéêêÄ ÓÚ‰˚ı 16 ‰Ì. ä‡Ê‰. ÔflÚÌËˆÛ Ò Ï‡fl ÔÓ ÒÂÌÚ. . . . . . . . . . . . . . . . .éÚ $1200 ãéçÑéç-èÄêàÜ-åéçÄäé-çàññÄ-äÄççõ 16 ‰Ì. 16,30 χfl, 27 ˲Ìfl, 1,25 ˲Îfl, 1,15, 29 ‡‚„ . . . .éÚ $1950 çàññÄ-äÄççõ-åéçÄäé 10 ‰Ì. 31 χfl, 14,28 ˲Ìfl, 16,26 ˲Îfl . . . . . . . . . . . . . .éÚ $950 ãéçÑéç-èÄêàÜ 10 ‰Ì. 14,28 χ, 23,30 χfl, 27 ˲Ìfl, 1,25 ˲Î, 1,15,29 ‡‚„, 5,12,19 ÒÂÌ. . . . .éÚ $1300 ãéçÑéç 8 ‰Ì. ä‡Ê‰.ÔflÚÌ. 14,28 χ, 23,30 χfl, 27 ˲Ìfl, 1,25 ˲Îfl, 1,15, 29 ‡‚„, 5,12,19 ÒÂÌ . . . . . .$850 ãéçÑéç (ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚‡ˇÌÚÓ‚) 8 ‰Ì. . . . . . . . . . . .éÚ $550 ãéçÑéç-ùÑàçÅìêÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .éÚ $1000 èÄêàÜ+ áÄåäà ãìÄêõ 8 ‰Ì. . . . . . . . . . . . . . . . .éÚ $720

äêìàáõ - ãìóòàâ éíÑõï ÇëÖ ÇéáåéÜçõÖ ÇÄêàÄçíõ äêìàáéÇ àá NY çÄ äÄêàÅõ

CARNIVAL (7 ‰Ì.) . ÓÚ $500 CELEBRITY (7 ‰Ì.) . . . $629 ROYAL CARIBBEAN (7 ‰Ì.) . . . . . . . . . . . . $599 PRINCESS (7 ‰Ì.) . . . .$499

COSTA-ITALIAN (7 ‰Ì) .$649 NORWEGIAN . . . . . . . $619 ÄãüëäÄ . . . . . . . . .ÓÚ $659 ÅÖêåìÑõ . . . . . .ÓÚ $599 ÖÇêéèÄ 12 ‰ÌÂÈ .ÓÚ $1200

èêÄÉÄ-áÄãúñÅìêÉ-ÇÖçÄ-ÅìÑÄèÖòí 11 ‰Ì. 3,24 χfl, 28 ˲Ìfl, 12 ˲Îfl, 6,20 ÒÂÌ. . . . . . . . .éÚ $1030 èêÄÉÄ-ÇÖçÄ-ÅìÑÄèÖòí 9 ‰Ì. 6,15,29, χ, 12,26 ‡Ô, 17 χfl, 9,16 ‡‚„, 4 ÓÍÚ. . . . . . . . . . . . . .éÚ $940 ÅìÑÄèÖòí-ïéêÇÄíàü-ÅÄãÄíéç 7,21 ˲Ìfl, 12,26 ˲Îfl, 9 ‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1050 ÉÖêåÄçàü 9-18 ‰Ì. (ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚‡ˇÌÚÓ‚) . . . . . .éÚ $500 AåëíÖêÑÄå 8 ‰Ì. ä‡Ê‰. ÔÓ̉. . . . . . . . . . . . . .éÚ $680 AåëíÖêÑÄå-ÅêûëëÖãú 8 ‰Ì. ä‡Ê‰.ÔÓ̉. . . . . . .éÚ $840 AåëíÖêÑÄå-ÅêûëëÖãú-èÄêàÜ 13 ‰Ì. . . . . . . .éÚ $1500 ÉÖêåÄçàü-ÅÖçàãûäë 11 ‰Ì. 30 χ, 29 ‡Ô, 29 ˲Ì, 29 ˲Î, 19 ‡‚„, 16 ÒÂÌÚ, 28 ÓÍÚ. . . . . . . . .OÚ $950 ÉÖêåÄçàü-ÅÖçàãûäë 9 ‰Ì. 29 ‡Ô, 25 ˲Ì, 29 ˲Î, 16 ÒÂÌÚ, 28 ÓÍÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OÚ $740 ÉÖêåÄçàü-ÅÖçàãûäë-èÄêàÜ 11 ‰Ì. 29 χ, 29 ‡Ô., 29 χfl, 25 ˲Ì, 15,29 ˲Π. . . . .éÚ $990 ÉÖêåÄçàü-ÅÖçàãûäë-ãéçÑéç-èÄêàÜ 13 ‰Ì. 27 ‡Ô, 21 ˲Ìfl, 28˲Îfl, 19 ÒÂÌÚ. . . . . . . . . . . .OÚ $1240 èìíÖòÖëíÇàÖ èé ÅÄÇÄêàà 9 ‰Ì. . . . . . . . . . . . .éÚ $890 óÖíõêÖ ëäÄçÑàçÄÇëäàÖ ëíéãàñõ + îàéêÑõ 10 ‰Ì. 8,27 ‡Ô, 8,31 χfl, 14,29 ˲Ì, 10,24 ˲Î, 5,13,23 ‡‚„, 10 ÒÂÌÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1100 11 ‰Ì. 15,26 ‡Ô, 13 χfl, 2,14,25 ˲Ì, 9,11,16,23,30 ˲Î, 16,13,20 ‡‚„, 10 ÒÂÌÚ. . . . . . . . .$1250 ÅÄÇÄêàü-òÇÖâñÄêàü 9 ‰Ì. 23 χ, 1 χfl, 27 ˲Ì, 19 ˲Î, 16 ‡‚„, 31 ÓÍÚ. . . . . . . . . . . . . . . .éÚ $960 ÄÇëíêàü-òÇÖâñÄêàü 11 ‰Ì. 22 χ, 29 ‡Ô, 1,30 ˲Ì, 25 ˲Î, 9 ‡‚„, 6 ÒÂÌÚ, 9 ÓÍÚ. . . . . . . . . . . .$1180 òÇÖâñÄêàü 8 ‰Ì. ä‡Ê‰Û˛ ÔflÚÌËˆÛ . . . . . . . . . . . .éÚ $940 ÄÇëíêàü 8 ‰Ì. ä‡Ê‰Û˛ ÔflÚÌ. Ë ÒÛ··ÓÚÛ . . . . . . . .éÚ $650 èêÄÉÄ ä‡Ê‰˚ ÔflÚÌˈÛ, ÒÛ··ÓÚÛ, ‚ÓÒÍ. . . . . . . . . .éÚ $650 ÅìÑÄèÖòí 7 ‰Ì. ä‡Ê‰. ÔflÚÌ. Ë ÒÛ··ÓÚÛ . . . . . . . . .éÚ $600 èêÄÉÄ-ÅìÑÄèÖòí 8-10-12 ‰Ì. . . . . . . . . . . . . . . . .éÚ $850 àáêÄàãú ÓÚ 5 ‰Ó 17 ‰Ì. . . . . . . . . . . . . . . . . .$450-$1100 éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï èìùêíé-êàäé . .ÓÚ $493 ÄäÄèìãúäé . . .ÓÚ $640 ëÄç-åÄêíàç . . .ÓÚ $579 ÅÄÉÄåõ . . . . . .ÓÚ $520 åÖäëàäÄ . . . . .ÓÚ $599 ÄêìÅÄ . . . . . . . .ÓÚ $650 ÉÄÇÄâà . . . . . . .ÓÚ $659 ÄçíàÉìÄ . . . . . .ÓÚ $550 é-Ç åÄêÉÄêàíÄ .ÓÚ $649 ãÄ êéåÄçÄ . . . .ÓÚ $450 ÑÜÄåÄâäÄ . . . .ÓÚ $720 èìùêíé-èãÄíÄ .ÓÚ $430

ÄÇàÄÅàãÖíõ

SPECIAL OF THE WEEK

Ç˚ÎÂÚ ËÁ ëòÄ, ÒÚ‡Ì ëçÉ, àÁ‡ËÎfl

åéëäÇÄ - ëí.èÖíÖêÅìêÉ - äàÖÇ - ãúÇéÇ - åàçëä èêàÅÄãíàäÄ - éÑÖëëÄ - íÅàãàëà - äàòàçÖÇ ÄãåÄ-ÄíÄ - íÄòäÖçí

ãÄë-ÇÖÉÄë 2 ‰Ìfl . . .$249 ÑéåàçàäÄçÄ . . . . .ÓÚ $649 éêãÄçÑé, åÄâÄåà ÓÚ $309 èìçíÄ-äÄçÄ . . . . . .ÓÚ $599 äÄçäìç . . . . . . . . . . .$399 CLUB MED . . . . . . .ÓÚ $619

ÇëÖ ÄÇíéÅìëçõÖ íìêõ ÇÄòàçÉíéç, çéÇÄü ÄçÉãàü, çàÄÉÄêÄ, ÇàêÑÜàçàü, äÄãàîéêçàü à çÖÇÄÑÄ, îêÄçñìáëäÄü à ÄçÉãàâëäÄü äÄçÄÑÄ, Çëü äÄçÄÑÄ, äÖâè-äéÑ, îãéêàÑÄ

ëèÖñàÄãúçõÖ ñÖçõ Ñãü ëÇÄÑÖÅçõï èìíÖòÖëíÇàâ

èËÌËχÂÏ Í‰ËÚÌ˚ ͇Ú˚. àÏÂÂÏ ÔÓÎÌ˚ ÒÚ‡ıÓ‚ÍË.


12

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

Parapsychologist

Алла Костикова ü‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌÓÏ ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓÈ ‡ÒÒӈˇˆËË Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ΘÂÌËfl. èӯ· ÔÓÎÌ˚È ÍÛÒ Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏ ˆÂÌÚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌڇθÌÓÈ Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË íË·ÂÚÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ «ï‡Ï ÅÂÒÒÏÂÚËfl» ÔÓ Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË, ·ËÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍÂ, ÚÂıÌËÍ ҇ÏÓ„ÛÎflˆËË, ÔÒËıÓÚÂ‡ÔËË Ë Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ ‡ÒÚÓÎÓ„ËË, ÒÛ„„ÂÒÚÓÎÓ„ËË, „‡ÏÓÌËÁ‡ˆËË Ô˘ËÌÌÓ-ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‚flÁË, ÚÂıÌËÍ ‚˚Ò¯ÂÈ Ò‡ÏÓ„ÛÎflˆËË Ë Ï‰ËÚ‡ˆËË, ‡Á‚ËÚ˲ Ô·ÌÂÚ‡ÌÓÈ ·ËÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍË Ë ÔflÏÓ„Ó ‚ˉÂÌËfl. ü‚ÎflÂÚÒfl ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÏ íË·ÂÚÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ «ï‡Ï ÅÂÒÒÏÂÚËfl». Ç ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â ‚·‰ÂÂÚ ÚÂıÌËÍÓÈ ÚË·ÂÚÒÍÓ„Ó Ï‡Ò҇ʇ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‰˜‡È¯ËÏ ‰‡ÓÏ PSI (‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ β·ÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË), ‡ Ú‡ÍÊ Ì ÏÂÌ ‰ÍËÏ ‰‡ÓÏ - ÂÌÚ„ÂÌӂˉÂ̸ (‚ˉÂÌËÂÏ ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ó„‡ÌÓ‚). ê‡Á‡·Óڇ· Ò‚Ó˛ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ Î˜ÂÌËfl ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË, ‚ Ú. ˜. «Ò ÚÛ‰Ì˚ÏË ÔÓ‰ÓÒÚ͇ÏË», Ò Î˛‰¸ÏË, ÔÓÔ‡‚¯ËÏË ‚ ‡ÎÍÓ„ÓθÌÛ˛ Ë Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍÛ˛ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸, ‡ Ú‡ÍÊ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ÔÓ ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ˆËË „ÂÓÔ‡ÚÓ„ÂÌÌ˚ı ÁÓÌ ‰Ó Ò‰ÌÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ËÁÎÛ˜ÂÌËfl Ë ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ˝ÌÂ„ÓËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÎfl ‚ ÊËÎ˚ı ÔÓÏ¢ÂÌËflı, ÎË͂ˉ‡ˆËfl ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÔÓÎÚÂ„ÂÈÒÚ‡. ü‚ÎflÂÚÒfl ‡‚ÚÓÓÏ ÍÌË„: «è‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ ÓÔ˚Ú ËÒˆÂÎÂÌËfl», «èÓÁÌ‡È Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl», «ì Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÈ ¯‡ÌÒ», «ë‡ÏÓËÒˆÂÎÂÌË». Ä‚ÚÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ̇ۘÌ˚ı ÔÛ·ÎË͇ˆËÈ ‚ ӷ·ÒÚË Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ΘÂÌËfl. Ç Ó·Î‡ÒÚË Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ËË ‡·ÓÚ‡ÂÚ ·ÓΠ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ, ËÏÂÂÚ ‚˚ү ωˈËÌÒÍÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. Ó ‚Ò ‚Â͇ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂÏËÚ¸Òfl Í ‰Ó΄ÓÎÂÚ˲, Í ÔÓ‰ÎÂÌ˲ ÊËÁÌË. ëÍÓθÍÓ ·˚ÎÓ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ ˝‚ÓβˆËË ËÒ͇ÚÂÎÂÈ ˝ÎËÍÒË‡ ÊËÁÌË, ˝ÎËÍÒË‡ ·ÂÒÒÏÂÚËfl! ÄÎıËÏËÍË á‡Ô‡‰‡ ËÒ͇ÎË ˝ÎËÍÒË ·ÂÒÒÏÂÚËfl Ë Ì ̇¯ÎË. Ñ‚ÌË ÍËڇȈ˚ ËÒ͇ÎË Ë, Òӄ·ÒÌÓ Û˜ÂÌËflÏ, ̇¯ÎË ·ÂÒÒÏÂÚË ‚ Ò‡ÏÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ. ÖÒÎË ·ÂÒÒÏÂÚÌ˚ çÂ·Ó Ë áÂÏÎfl, Á̇˜ËÚ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ - χÎÂ̸͇fl ÍÎÂÚӘ͇ Ú· ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ: «ÅÂÒÍÓ̘ÌÓ Ï‡ÎÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ·ÂÒÍÓ̘ÌÓ ·Óθ¯ÓÏÛ». èÛÒÚ¸ ÌÂ Í ·ÂÒÒÏÂÚ˲, ÌÓ Í ‰Ó΄ÓÎÂÚ˲ ÂÒÚ¸ ‡θÌ˚È ÔÛÚ¸. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ‡ÚÓÏ˚ Ë ÍÎÂÚÍË - Ì ÔÓÒÚÓ ÒÓ‰ËÌÂÌË χÚÂËË, ÌÓ ÒÛ˘‡fl ÔÒËıÓ‰Ë̇ÏË͇ ÍÓÒÏÓÒ‡, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÒÂı ÔÓfl‚ÎÂÌËflı ÊËÁÌË ‚ ÏËÓÁ‰‡ÌËË Ï˚ ‚ˉËÏ ÔÒËıÓÊËÁ̸. ã˯¸ ËÁÛ˜‡fl ÔÒËıÓ‰Ë̇ÏËÍÛ ‰Ûı‡ Ë ËÁÎÛ˜‡ÂÏÛ˛ ËÏ ÔÒËı˘ÂÒÍÛ˛ ˝ÌÂ„˲, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓÌflÚ¸ ‚Ò fl‚ÎÂÌËfl ÊËÁÌË, Î˯¸ ÚÓ„‰‡ ÔÓÁ̇ÂÏ Ò‡ÏËı Ò·fl. åÛ‰ÓÒÚ¸ ‚ÒÂı ‚ÂÍÓ‚ Û͇Á˚‚‡ÂÚ: «èÓÁÌ‡È Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl». íÓθÍÓ ÓÒÓÁ̇ÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË ‰‡ÒÚ ÔÛÚ¸ Í ‰Ó΄ÓÎÂÚ˲ Ë Ò˜‡ÒÚ¸˛ ·Û‰Û˘Â„Ó. çÂθÁfl ÓÚˈ‡Ú¸, ÓÚÒÂ͇ڸ Ò· ÔÛÚ¸ Í ÔÓÁ̇Ì˲. ç‡‰Ó ÒÚÂÏËÚ¸Òfl ÔÓÁ̇ڸ, ËÒÒΉӂ‡Ú¸ ÌÂÓÔÓÁ̇ÌÌÓÂ. í‡È̇ ̇˜Ë̇ÂÚÒfl Ú‡Ï, „‰Â ÍÓ̘‡ÂÚÒfl Á̇ÌËÂ. îËÁ˘ÂÒ͇fl ̇Û͇ Ì ÔËÁ̇ÂÚ Ì‡Î˘Ë ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË Î˯¸ ÚÓθÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó„‡Ì˘Ë· ÔÓÁ̇ÌË χÚÂËË ÔflÚ¸˛ Ó„‡Ì‡ÏË ˜Û‚ÒÚ‚: ÒÎÛı, ÁÂÌËÂ, Ó·ÓÌflÌËÂ, ÓÒflÁ‡ÌËÂ Ë ‚ÍÛÒ. à ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ Á‡ Ô‰ÂÎ˚ ‰ÓÒfl„‡ÂÏÓÒÚË ˝ÚËı ÔflÚË ˜Û‚ÒÚ‚, Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ, ‚˚Ï˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ËÎË ·Û‰ÂÚ ÓÚÌÂÒÂÌÓ Í Ó·Î‡ÒÚË Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Í Ì‡Û˜ÌÓÏÛ ÔÓÁ̇Ì˲ ˜ÂÂÁ ÔÓÒ‰ÒÚ‚Ó ÔflÚË Ó„‡ÌÓ‚ ˜Û‚ÒÚ‚ Ë ÛÏÓÁ‡Íβ˜ÂÌËfl, ÚÓ ÏÌÓ„Ë ڇÈÌ˚ Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl Ì ‡ÒÍ˚Ú˚ÏË. èÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ê·ÌËfl ÊËÚ¸. ÜËÁ̸ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl, ÔÓ͇ Ò‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ıÓ˜ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ̇ áÂÏÎÂ. чÊ ÓÔ‡ÒÌ˚ ·ÓÎÂÁÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÂÒ˜ÂÌ˚ Ê·ÌËÂÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇. çÓ Ê·ÌË ÊËÚ¸ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚˚‡ÊÂÌÓ ÒÓÁ̇ÚÂθÌÓ. óÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ Á̇ڸ Í ˜ÂÏÛ ÓÌ ÒÚÂÏËÚÒfl Ë Í‡ÍÓ ‰Ó·Ó ‰ÂÎÓ ÓÌ ÒÔ¯ËÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ, Ó·‡˘‡flÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í ‰ÓÍÚÓ-

Ç

á‚ÓÌËÚ¸ Ò 10 a.m. ‰Ó 8 p.m., äêéåÖ ÇéëäêÖëÖçúü

èêÖáàÑÖçí äéêèéêÄñàà íêÄÑàñàéççéâ åÖÑàñàçõ «LIGHTEN INC»

ПУТЬ К БЕССМЕРТИЮ Û-Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„Û, β‰Ë Ì ‚ÂflÚ ‚ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ΘÂÌËÂ, ÌÓ ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÙˈˇθ̇fl ωˈË̇ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÈ ‚ ·Ó¸·Â Ò „ÓÁÌ˚ÏË Ì‰ۄ‡ÏË, ÓÌË ‚˚ÌÛʉÂÌ˚ ËÒ͇ڸ ËÌ˚ ÏÂÚÓ‰˚ ΘÂÌËfl, Ú‡Í Í‡Í ˜¸ ÔÓÓÈ Ë‰ÂÚ ÛÊ Ì ÚÓθÍÓ Ó Á‰ÓÓ‚¸Â, ÌÓ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ë ÊËÁÌË. í‡Í ̇ÒÍÓθÍÓ ÛÒÔ¯ÌÓ Î˜ÂÌË ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ? ÇÓÔÓÒ ÚÓθÍÓ Ó‰ËÌ: ̇ÒÍÓθÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÂËÚ ‚ Ò‚Ó ËÒˆÂÎÂÌËÂ. ÉÓÒÔÓ‰¸ ‰‡ÂÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÔÓ ‚ÂÂ! ÇÂ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ò ‚̯ÌËÏ ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ÔÓÚÓÍÓÏ. ÇÂ‡ - ˝ÚÓ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È Íβ˜, ÍÓÚÓÓÏÛ Ì‡¯Â ÔÓ‰ÒÓÁ̇ÌË ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ «‰‚Â¸» ‰Îfl ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ̇¯Û ËÌÙÓχˆËÓÌÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ ËÁ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÎfl ÚÓÈ ËÌÙÓχˆËË, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÂËÚ. ÇÂ‡ - ˝ÚÓ Ò‰ÒÚ‚Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÂÁÓ̇ÌÒ‡ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓÏ ÔÓÚÓÍ‡Ï ËÁ‚Ì (‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˜¸ ˉÂÚ Ó Î˜ÂÌËË ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË). ÇÂ˯¸ ‚ ˜Û‰Ó - ÔÓÎۘ˯¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛. Ü˂¯¸ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û¯¸ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ˝ÚÓÈ ËÌÙÓχˆËË, Ë ˜Û‰Ó ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒfl. ÇÂ˯¸ ‚ Ò‚Ó˛ ·ÂÁ̇‰ÂÊÌÛ˛ ·ÓÎÂÁ̸, ‚ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÛ˛ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÛ˛ ÊËÁ̸ - ÔÓÎÛ˜‡Â¯¸ ‰Û„Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ë Í‡Í ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÛ˛ ·ÓÎÂÁ̸ ËÎË Ú‡ÍÛ˛ ÊËÁ̸. ÇÂ‡ ‚ ÎÛ˜¯Â ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÌÓÒËÚ¸ ‚ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ·Î‡„ÓÔËflÚÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛, ÍÓÚÓ‡fl ËÁÏÂÌËÚ Â„Ó Á‰ÓÓ‚¸Â Ë Â„Ó ÊËÁ̸ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì ÏÓÊÂÚ ÔÓÌflÚ¸, Í‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Î˜ÂÌË ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ, ÚÂÏ ·ÓΠ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÒÚÓ ‚ÂËÚ¸, Í‡Í Ô‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÂÎË„Ëfl. çÓ ÂÒÎË ıÓ˜ÂÚ ÔÓÌflÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í, ÚÓ ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ì‡ÛÍ (·ËÓÎÓ„ËË, ÙËÁËÍÂ, Í‚‡ÌÚÓ‚ÓÈ ÏÂı‡ÌËÍÂ). ã˜ÂÌË ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ - ˝ÚÓ Ì ‚Óί·ÒÚ‚Ó, ˝ÚÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË Ó„‡ÌËÁχ ̇ ÍÎÂÚÓ˜ÌÓÏ ÛÓ‚Ì ̇ÏÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ Ë ÂÁÛθڇÚË‚ÌÂÂ, ˜ÂÏ ‰Û„Ë ‚ˉ˚ ΘÂÌËfl, Ë Ì Ëϲ˘Â ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚, ÌÓ Î˛‰Ë ӷ·‰‡˛˘Ë ˝ÍÒÚ‡ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË - Ì ÅÓ„Ë, Ëı ‰‡, Ëı ÛÍË, - ˝ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÉÓÒÔÓ‰‡ ÅÓ„‡. ÇÒ ÓÒڇθÌÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì„Ó. ë‚flÚÓÈ îÂÓÙ‡Ì á‡Ú‚ÓÌËÍ Ò͇Á‡Î Ú‡Í: «Ç‡˜ÂÈ Ë ‚‡˜Â‚‡ÚÂÎÂÈ, ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ú‡‚˚ Ë Ò‡ÏË ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ÒÓÁ‰‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸. ç ÓÚ‚Â„‡È ΘÂÌËfl, ÌÓ ÔÓÏÌË, ˜ÚÓ ÚÓθÍÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚‡˜Â‚‡ÚÂθ ÔÓÏÓÊÂÚ. ÖÒÎË Ê ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓ „Âı‡Ï ‚‡¯ËÏ ËÎË ‚ ̇Áˉ‡ÌËÂ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌË ̇·„‡ÂÚ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ËÒˆÂÎÂÌËÂ, ÚÓ Ú‡‚‡ Ë ÍÓÌË ˆÂηÌ˚ ·Û‰ÛÚ ‚ ÚÓÚ

(718) 376-5233

ÏÓÏÂÌÚ ÔÛÒÚ˚ Ë ÌË͘ÂÏÌ˚, Ë ‰‡Ê ҇Ï˚È ÒËθÌ˚È ‚‡˜Â‚‡ÚÂθ ‚ Ò‚ÓËı ÒÚ‡‡ÌËflı ·Û‰ÂÚ Ì ÛÒÔ¯ÂÌ». é·‡˘‡flÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛, ÏÌÓ„Ë ̇Á˚‚‡˛Ú ËÏÂ̇ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ˆÂÎËÚÂÎÂÈ, ‰ÓÍÚÓÓ‚, ÍÓÚÓ˚ Ì ÒÏÓ„ÎË ËÏ ÔÓÏÓ˜¸. ü ‚‡Ò ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÌËχ˛, ·Óθ - ӷˉ‡, ÓÚ˜‡flÌËÂ, ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÒÚ¸. äÓ̘ÌÓ, ÚÛ‰ÌÓ Óڂ˜‡Ú¸ Á‡ ‚ÒÂı, Í ÍÓÏÛ ‚˚ Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ Ë Ì ÒÏÓ„ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓÏÓ˘¸, ÌÓ ‰‡‚‡ÈÚ ÓÚ·ÓÒËÏ ·Óθ, Ó·Ë‰Û Ë ÔÓ‰ÛχÂÏ ‚ÏÂÒÚÂ: ÔÓ˜ÂÏÛ ‰ÓÍÚÓ‡, ˆÂÎËÚÂÎË Ì ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, Í‡Í ·˚ ÓÌË ÌË ÒÚ‡‡ÎËÒ¸, ‚Ò ÎË ÚÓθÍÓ ÓÚ ÌËı Á‡‚ËÒËÚ? ç‡Ӊ̇fl ÏÛ‰ÓÒÚ¸ „·ÒËÚ Ú‡Í: «ÖÒÎË ÉÓÒÔÓ‰¸ Á‡ıÓ˜ÂÚ Ì‡Í‡Á‡Ú¸, ÚÓ Ë Û Ò‡ÏÓ„Ó ÏÛ‰Ó„Ó ÓÚÌËÏÂÚ ‡ÁÛÏ». Ä ˝ÚÓ Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ ‰‡Ê ҇Ï˚È ÒËθÌ˚È ‰ÓÍÚÓ-Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„, ˆÂÎËÚÂθ, ‰ÓÍÚÓ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓÍÓ‚ËÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, ·Û‰ÂÚ Ì ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ó͇Á‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ÚÓÏÛ, ÍÚÓ Â ÔÓÒËÚ, ÂÒÎË Ì‡ ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÎfl ÅÓʸfl. à ̇ӷÓÓÚ, Á‡ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌ˛˛ Ô‡ÍÚËÍÛ ÏÓÂÈ Î˜·ÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÚflÊÂÎÓ ·ÓθÌ˚ β‰Ë, ÔË„Ó‚ÓÂÌÌ˚ ÓÙˈˇθÌÓÈ Ï‰ˈËÌÓÈ, ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ «‚ÓÒÍÂÒ‡ÎË ËÁ ÏÂÚ‚˚ı», ıÓÚfl ¯‡ÌÒÓ‚ ̇ ‚˚Á‰ÓÓ‚ÎÂÌË Ì ·˚ÎÓ ÌË͇ÍËı. èÓÚÓÏÛ ÔÂʉ ˜ÂÏ Û„‡Ú¸ ‰ÓÍÚÓÓ‚, ˆÂÎËÚÂÎÂÈ, ‰ÓÍÚÓÓ‚-Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â, ËÒÍÛfl Ò‚ÓËÏ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ, ÔÓÓÈ Ë ÊËÁ̸˛, ËÒÍÂÌÌ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ËÁ·‡‚ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÓÚ ÒÚ‡‰‡ÌËÈ Ë Ì ÒÏÓ„ÎË ÔÓÏÓ˜¸, ÚÓ ÂÒÚ¸ ̇‰ ˜ÂÏ Á‡‰ÛχڸÒfl: « Ç ˜ÂÏ ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡Ê‰Û˘Â„Ó ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ? ᇠ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ̇ÎÓÊËÎ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ËÒˆÂÎÂÌËÂ? Ç ˜ÂÏ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚? ä‡Í ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ˝ÚÛ ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚ¸? ÇˉËÏÓ, ‚ ‚‡¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÎ ÔÓÏÓ˘Ë ˜ÂÂÁ ‰ÓÍÚÓ‡, ‰ÓÍÚÓ‡-Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„‡, ˆÂÎËÚÂÎfl. ÖÒÚ¸ ̇‰ ˜ÂÏ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Ë Ó˜Â̸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡‰ÛχڸÒfl… çÂÍÓÚÓ˚ ʇÎÛ˛ÚÒfl, ˜ÚÓ ÔÓÒΠÔӂ‰ÂÌÌÓ„Ó ÍÛÒ‡ ΘÂÌËfl ӷ΄˜ÂÌË ·˚ÎÓ ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯ÂÎ ˆˉ˂. ùÚÓ „Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ·˚Î ‰‡Ì ¯‡ÌÒ Ì‡ ‚˚Á‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ, ‚ÂÏfl, ˜ÚÓ· ÔÓÌflÚ¸ Ë ÓÒÓÁ̇ڸ Ò‚ÓË Ó¯Ë·ÍË, ¯‡ÌÒ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ Ëı, ÔÓÌflÚ¸, „‰Â Ë ‚ ˜ÂÏ ÓÌ ·˚Î ÌÂÔ‡‚. èËıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˚¯‡Ú¸ Ë Ú‡ÍÓÂ: «É‰Â Ê ÉÓÒÔÓ‰¸, ÔÓ˜ÂÏÛ éÌ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚ ·ÓÎÂÁÌË Ë „Ë·Âθ β‰ÂÈ? ÖÒÎË ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏËÎÓÒÂ‰ÂÌ, ÚÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÎÂÂÚ Ë ÒÚ‡‰‡ÂÚ? èÓ˜ÂÏÛ Ï˚ ÏÓÎËÏÒfl, ÌÓ ‚Ò ‡‚ÌÓ ·ÓÎÂÂÏ? Ç ˜ÂÏ Ô˘Ë̇?» í‡Í ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ‰Â·ڸ, ˜ÚÓ· ÏÓÎËÚ‚‡ ÔÓÏӄ· Ë ÉÓÒÔÓ‰¸ ÛÒÎ˚¯‡Î ̇¯Ë ÔÓÒ¸·˚? «èÛÒÚ¸ ˜ËÒÚÓÚ‡ ÔÛÚË ‚‰ÂÚ Í ˜ËÒÚÓÚ ÒÂ‰ˆ‡. åÓÎËÚ‚‡ Ì ‚ÓÁÌÓÒËÚÒfl ÓÚ „flÁÌÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡» (Äìå). ÇÓÚ ÔÂ‚‡fl Ô˘Ë̇: ÌÂθÁfl ÔË͇҇ڸÒfl Í ÏÓÎËÚ‚Â Ò „flÁÌ˚Ï ÒÂ‰ˆÂÏ, Ì ӘËÒÚË‚¯ËÒ¸ ÓÚ „flÁÌ˚ı ÔÓÏ˚ÒÎÓ‚. óÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÎËÚ Ó ÔÓ˘ÂÌËË Ë

A‰ÂÒ Ì‡¯Â„Ó Ò‡ÈÚ‡:

Ì ËÁÏÂÌflÂÚ Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË. óÂÎÓ‚ÂÍ ÒÍÓ·ËÚ Ó Ò‚ÓËı ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸flı, ÌÓ Ì ÔÓÍˉ‡ÂÚ ÌË Ó‰ÌÓÈ ÔË‚˚˜ÍË, ÍÓÚÓ˚ ‰Ó‚ÂÎË Â„Ó ‰Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÒÍÓ·Ë. èÓÏÌËÏ: Ó‰ÌÓ ÏÓÎÂÌËÂ Ó ÔÓ˘ÂÌËË Ì ËÏÂÂÚ ÒÏ˚Ò·, ÂÒÎË Ì ÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÂÚÒfl ËÒÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÊËÁÌË. ÖÒÎË Í‡Â¯¸Òfl, ÚÓ ËÒÔ‡‚ÎflÈÒfl, Ì ÚÓÔ˜ËÒ¸ ̇ ÏÂÒÚÂ, Ì ÔÓ‚ÚÓflÈ Ó¯Ë·ÓÍ, Ë·Ó ÏÓÎËÚ‚‡ Ú‚Ófl ÎˈÂÏÂ̇, ÍÓθ Ì ‚˚ÔÓÎÌfl¯¸ Ò‚ÓËı ӷ¢‡ÌËÈ. åÓÎËÚ‚‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ËÒÍÂÌÌÂÈ Ë ËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÁ „ÎÛ·ËÌ˚ ÒÂ‰ˆ‡, Î˯¸ ÚÓ„‰‡ Ó̇ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ˆÂÎË. í‡Í‡fl ÏÓÎËÚ‚‡ ËÒˆÂÎflÂÚ Ë Ó˜Ë˘‡ÂÚ. åÓÎËÚ‚‡ ÂÒÚ¸ Ó˜ËÒÚËÚÂθ. ç ÒΉÛÂÚ ÔÓÌËχڸ ˝ÚÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÓڂΘÂÌÌÓ. ÑÛıÓ‚ÌÓ Á‰ÓÓ‚¸Â ÂÒÚ¸ „·‚̇fl ÓÒÌÓ‚‡ Á‰ÓÓ‚¸fl Ú·. àÏÂÌÌÓ ÏÓÎËÚ‚‡, Í‡Í ‡θ̇fl Ò‚flÁ¸ Ò Ç˚Ò¯ËÏ, ÂÒÚ¸ Ë ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯ËÏ Ó˜ËÒÚËÚÂÎÂÏ Ó„‡ÌËÁχ ÓÚ Á‡·Ó΂‡ÌËÈ… ü Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ Ì ÒΉÛÂÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÒÛ„Û·ÎflÚ¸ ‡Á΢Ëfl ÏÂÊ‰Û Ì‡ÛÍÓÈ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸˛. ç‡ÔÓÚË‚, ҇χ ÊËÁ̸ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ¯‡„ Á‡ ¯‡„ÓÏ ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÁ̇ÌËfl Ë ‚Â˚ ‡‰Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl β‰ÂÈ Ë ·Û‰Û˘Â„Ó Ì‡¯ÂÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË. á‡ÔÓÏÌËÚÂ: ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ò˙‰‡ÂÚ Á‡‚ËÒÚ¸, ʇ‰ÌÓÒÚ¸, ‚ÌÓÒÚ¸, ÚÓÒ͇, ÛÌ˚ÌËÂ, ÒÚ‡ı, ÒÓÏÌÂÌËfl - ‚Ò ˝ÚÓ ‡Ò¯‡Ú˚‚‡ÂÚ Á‰ÓÓ‚¸Â. óÂÎÓ‚ÂÍ, ÔËÌÓÒfl˘ËÈ ‚‰ ‰Û„ËÏ Î˛‰flÏ, ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·Û‰ÂÚ Á‰ÓÓ‚˚Ï. èËÒÚÛÔ‡fl Í Ò‡ÏÓËÒˆÂÎÂÌ˲, Ó·‡˘‡flÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í ‰ÓÍÚÓÛ-Ô‡‡ÔÒËıÓÎÓ„Û, ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ‰Îfl ÛÒÔ¯ÌÓ„Ó Î˜ÂÌËfl ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÊËÚ¸ ‚ „‡ÏÓÌËË Ò ÔËÓ‰ÓÈ, Ò Î˛‰¸ÏË Ë Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ - ˝ÚÓ „·‚ÌÓÂ. ìÏËÓÚ‚ÓËÚÂ, Û‡‚ÌÓ‚ÂÒ¸Ú Ò·fl. èÓβ·ËÚ ‚ÒÂ Ë ‚ÒÂı ‚ÓÍÛ„. lj¸ Ï˚ ‚Ò - ‰ËÌÓ ˆÂÎÓÂ. å˚ - ‰ÂÚË Ö‰ËÌÓ„Ó ÅÓ„‡-í‚Óˆ‡ Ë Í‡Í ˜‡ÒÚ¸ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ èËÓ‰˚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌ˚  ÇÂÎËÍËÏ á‡ÍÓ̇Ï. à á‡ÍÓÌ˚ ˝ÚË „·ÒflÚ, ˜ÚÓ Î˯¸ ã˛·Ó‚¸˛, ä‡ÒÓÚÓÈ Ë Ö‰ËÌÂÌËÂÏ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ·˚Ú¸ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚. ç‡Û¯‡fl ˝ÚË ÇÂÎËÍË á‡ÍÓÌ˚, Ï˚ Ó·Â͇ÂÏ Ò·fl ̇ ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ Ë ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËÂ. çÂÒËÚ ‚ Ò· ë‚ÂÚ, åË, ÑÓ·Ó, ã˛·Ó‚¸, ê‡ÁÛÏ, Ë ˝ÚÓ ‰‡ÒÚ ‚‡Ï Á‰ÓÓ‚¸Â Ë ÎÛ˜¯Û˛ Á‡˘ËÚÛ ÓÚ Î˛·˚ı ËÌÙÂ͈ËÈ Ë ÓÚ Î˛·˚ı ‚‡„Ó‚. ***

ÇÄå çÖéÅïéÑàåÄ èéåéôú? éÅêÄôÄâíÖëú! . èÓÙÂÒÒËÓ̇θ̇fl ÍÓÌÒÛθڇˆËfl Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚË͇ Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ó„‡ÌÓ‚. . ìÒÔ¯ÌÓ ËÁΘÂÌË ÓÚ ‡ÎÍÓ„ÓθÌÓÈ Ë Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË. . àÁΘÂÌË ÏÌÓ„Ëı ÌÂ‚ÌÓ-ÔÒËı˘ÂÒÍËı, ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ, ΄ÍËı Ë ‰˚ı‡ÚÂθÌ˚ı ÔÛÚÂÈ, Ôˢ‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Ú‡ÍÚ‡, Ô˜ÂÌË, ·ÓÎÂÁÌÂÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ Ó·ÏÂ̇ ‚¢ÂÒÚ‚ Ë ÔËÚ‡ÌËfl, Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ÔÓ˜ÂÍ Ë ÏӘ‚˚‚Ó‰fl˘Ëı ÔÛÚÂÈ, „ËÌÂÍÓÎÓ„Ëfl, Á‡·Ó΂‡ÌËfl ÍÓ‚Ë, Ú‡‚Ï˚ Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, Ë ÏÌÓ„Ë ‰Û„Ë ·ÓÎÂÁÌË ÛÒÔ¯ÌÓ ËÁΘ˂‡˛ÚÒfl ÔÒËı˘ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ. . ɇ‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌË „ÂÓÔ‡ÚÓ„ÂÌÌ˚ı ÁÓÌ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË Ëı ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‰Ó Ò‰ÌÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ËÁÎÛ˜ÂÌËfl. . ɇ‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ı ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏ, ‚̉ÂÌÌ˚ı ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇: ÔÓ˜Ë, ÔÓÍÎflÚ¸fl, ҄·Á‡, ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÓÚ «Ó‰ÂÊËÏÓÒÚË», ÛÒÔ¯̇fl ‡·ÓÚ‡ Ò «ÚÛ‰Ì˚ÏË ÔÓ‰ÓÒÚ͇ÏË». . è‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ Ú‡ÎËÒχÌ˚ Ë ‡ÏÛÎÂÚ˚ (̇ Á‡˘ËÚÛ ÊËÁÌË, ÓÚ Ì„‡ÚË‚ÌÓ„Ó ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ̇ ÛÒÔÂı Ë Û‰‡˜Û ‚ ·ËÁÌÂÒÂ, Û˜Â·Â Ë Ú. ‰.) ÔÓΘÂÌÌ˚Ï Ô‡ˆËÂÌÚ‡Ï, ‡ Ú‡ÍÊ ·ËÓ˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚ Ì‡ ÛÒËÎÂÌË ˝Ì. ÔÓÚÂ̈ˇ· Ó„‡ÌËÁχ, ÛÍÂÔÎÂÌË ËÏÏÛÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ‰ËÒÍË Ò Î˜·ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍÓÈ. . ꇷÓÚ‡ÂÏ ÒÓ ‚ÒÂÏË ¯Ú‡Ú‡ÏË ÄÏÂËÍË, ä‡Ì‡‰ÓÈ, ÄÎflÒÍÓÈ, ëçÉ, ÉÂχÌËÂÈ, Ä‚ÒÚËÂÈ, ò‚ÂȈ‡ËÂÈ, Å‡ÁËÎËÂÈ, ÉˆËÂÈ Ë Ú.‰. ê‡ÒÒÚÓflÌË Á̇˜ÂÌËfl Ì ËÏÂÂÚ. óËÚ‡ÈÚ ̇¯Ë ÔÛ·ÎË͇ˆËË ‚ „‡ÁÂÚ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ‚˚È ÚÓÏ ÍÌË„Ë «èÓÁÌ‡È Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl» ̇ ̇¯ÂÏ ‚·-Ò‡ÈÚÂ.

è‡‡ÔÒËıÓÎÓ„ – Alla KOSTIKOVA.

http://www.lighten1.com


7—13 χÚ‡ 2008

NEW T OURS

ÔËÎÐÈÄÀ

ÓËÓ×ØÅÍÍÛÉ ÊËÀÑÑ ÃÎÑÒÈÍÈÖ

Даты отправленияАВТОБУС:

15,22мар 5,19апр 3,10,24мая 7,21,28июн 4,19июл 2,16,23авг 13,27сен 11,25окт ÔËÎÐÈÄÀ - ÂÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ 9 дн МайамиБич, Тампа, Орландо, парки Диснея**, музей Дали** АВТОБУС $695 ÔËÎÐÈÄÀ-ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß 9 дн, 6 ноч. в Орландо, АВТОБУС проживание в гостинице или на виллах ...... $625

Даты отправления ПЕРЕЛЕТ: 16,23 мар 6,20апр 4,11,25май 8,22,29июн 5,20июл 3,17,24авг 14,28сент 12,26окт 16,23ноя 7,21,26*,28*дек ÔËÎÐÈÄÀ - ÂÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ 7 дн авиа $695+перелет ÔËÎÐÈÄÀ - ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß 7 дн авиа $585+перелет ÔËÎÐÈÄÀ - ÒÓÐ È ÎÒÄÛÕ 9 дн авиа $875+перелет

ВНИМАНИЕ!

ÔËÎÐÈÄÀ: ÒÓÐ-ÎÒÄÛÕ Ñ ÏÈÒÀÍÈÅÌ.

АВТОБУС 9 дн Гостиница на океане, номера с балконами, русская кухня, экскурсии КАЖДУЮ СУББОТУ и ПО ДАТАМ ТУРОВ от $790,oceanfront rooms $820

ÔËÎÐÈÄÀ ÔËÎÐÈÄÀ ÔËÎÐÈÄÀ -

×ÓÄÎ-ÎÇÅÐÎ 11дн ПИТАНИЕ 8апр $859+ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÅÇÄ .................. $250/$450 ÒÓÐ È ÊÐÓÈÇ 9 дн .............. от $450 +круиз

ÇÀÏÀÄÍÎÅ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÒÓÐ! ÎÁÍÎÂËÅÍÍÛÉ!

ÊÀËÈÔÎÐÍÈß ÍÅÂÀÄÀ - ÀÐÈÇÎÍÀ - ÞÒÀ ДО 17 МАЯ ЗИМНИЙ ВАРИАНТ ТУРА

ÊÀËÈÔÎÐÍÈß, ÍÅÂÀÄÀ, ÞÒÀ, ÀÐÈÇÎÍÀ

10 дней 4 ШТАТА ПЕРЕЛЕТ БРАЙСКАНЬОН, ЗАЙОНКАНЬОН, ЛАСВЕГАС, ГРАНДКАНЬОН, САНДИЕГО, ЛОС АНДЖЕЛЕС, САНФРАНЦИСКО 22мар 5,12,19апр 3,17,24мая 14,28июн 4,19,26июл 2,16,23авг 12,27сент 10,25окт 8,22нояб 6,20,25*дек ............................ $1360

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ - ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ - ÃÐÀÍÄÊÀÍÜÎÍ - ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ 7 дн ПЕРЕЛЕТ включен 22мар

5,12,19апр 3,17,24мая 14,28июн 4,19,26июл 2,16,23авг 12,27сент 10,25окт 8,22ноя 6,20,25*дек .............. $1195 ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ 7 дн ПЕРЕЛЕТ 11,25мар 8,15,22апр 6,20,27мая 17июн 1,7,22,29июл 5,19,26авг 15,30сент 13,28окт 11,25ноя 9,23,28*дек ...... $1195 ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ 5 дн ПЕРЕЛЕТ 11,25мар 8,15,22апр 6,20,27мая 17июн 1,7,22,29июл 5,19,26авг 15,30сент 13,28окт $790 ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ 5 дн ПЕРЕЛЕТ 22мар 5,12,19апр 3,17,24мая 14,28июн 4,19,26июл 2,16,23авг $820 12,27сент 10,25окт 8,22нояб 6,20,25*дек ............

ÃÀÂÀÉÈ ÃÀÂÀÉÈ: ÎÑÒÐÎÂÀ È ÃÎÐÎÄÀ 9 дн Оаху, Пирл Харбор, Гонолулу, джунгли, океан от $720+пер ÃÀÂÀÉÈ ñ ÊÐÓÈÇÎÌ ÏÎ ÎÑÒÐÎÂÀÌ 11 дн ЭКСКУРСИИ + 7 ДНЕЙ КРУИЗ от $990+пер.

ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÒÓÐ! ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ Даты отправления: 24мая 14,28июн 3,19,31июл 7,16,21,28авг 9сен

БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, АЛЬБЕРТА, БАНФ, ДЖАСПЕР, ОЗЕРО ЛУИЗА, СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ, ВАНКУВЕР, ВИКТОРИЯ

ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ 9 дн ПЕРЕЛЕТ .......... $1580 ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ è ÑÈÝÒÒË 11дн ПЕРЕЛЕТ $1690 ÒÓÐ + ÊÐÓÈÇ ÍÀ ÀËßÑÊÓ 16 дн $1580+круиз $50СКИДКА ЖИТЕЛЯМ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ÀËßÑÊÀ: ÒÓÐ È ÊÐÓÈÇ

ÀËßÑÊÀ-ÊÐÓÈÇ È ÒÓÐ ÏÎ ÀËßÑÊÅ

13 дн ПЕРЕЛЕТ ДЕНАЛИ, Сиэттл, Ванкувер, Виктория ..................от $2290 ÀËßÑÊÀ 10 дн любые даты, ПЕРЕЛЕТ, круиз, трансферы ВАНКУВЕР, СИЭТТЛ ......................................от $1950 ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ - ÀËßÑÊÀ 16 дн $1580+круиз $50СКИДКА ЖИТЕЛЯМ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÀß ÏÐÈÐÎÄA НОВИНКА!

13

В НОВОМ СВЕТЕ

ÞÆÍÀß ÄÀÊÎÒÀ, ÌÈÑÑÓÐÈ

9 дн 19июл ПЕРЕЛЕТ $1245

• ×ÓÄÅÑÀ ÏÐÈÐÎÄÛ - ÀÐÈÇÎÍÀ 9 дн 4мая 12окт ПЕРЕЛЕТ $1280

• ÍÜÞ-ÌÅÕÈÊÎ, ÑÀÍÒÀ-ÔÅ, ÀËÜÁÓÊÅÐÊ 9 дн 28сен ПЕРЕЛЕТ $1265

• ÊÎËÎÐÀÄÎ, ÞÒÀ, ÂÀÉÎÌÈÍÃ

6 / 9 дн 24мая 14июн 2,30авг

ПЕРЕЛЕТ

$1050/1290

• "ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÞÃÀ"

9 дн ГРАНДТУР, АВТОБУС АТЛАНТА, ДЫМЧАТЫЕ ГОРЫ, АШВИЛЛ, ДВОРЕЦ ВАНДЕРБИЛЬТОВ, ЧАТТАНУГА 19апр 9авг 11окт 25*дек $745

ÇÂÅÇÄÛ ÀÒËÀÍÒÈÊÈ 21,28мар 4,18апр 1,15,29мая 6,20июн 4,18июл 1,15,29авг 5,19,26сен 17окт 7,21,28ноя12,19дек ÇÂÅÇÄÛ ÀÒËÀÍÒÈÊÈ ÑØÀ 8 дн..................... от $990 ÇÂÅÇÄÛ ÀÒËÀÍÒÈÊÈ è ÔËÎÐÈÄÀ 12 дн от $1280 ÇÂÅÇÄÛ ÀÒËÀÍÒÈÊÈ ÑØÀ- ÊÀÍÀÄÀ 12 дн от $1260

ÀÌÅÐÈÊÀ ÎÒ ÎÊÅÀÍÀ ÄÎ ÎÊÅÀÍÀ: ÇÂÅÇÄÛ ÀÒËÀÍ-

ÒÈÊÈ È ÊÀËÈÔÎÐÍÈß, ÍÅÂÀÄÀ, ÀÐÈÇÎÍÀ 18 дн 29фев 14,28мар 4,11,25апр 9,16мая 6,20июн.............. $2300 ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ-ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ 12 дн 6фев 5,19мар 2,9,16апр 14,21мая 11,25июн ............ $1490

• 17 ËÅÒ Â ÁÈÇÍÅÑÅ! • У НАС РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ, ПРИЗНАННЫЕ ГИДЫ • САМОЕ КРУПНОЕ АГЕНТСТВО В США ПО ЭКСКУРСИЯМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 307 BRIGHTON BEACH AVE, BROOKLYN, NY 11235 • 9714 QUEENS BLVRD, REGO PARK, NY 11374

W W W . NEWTOURS.US EMAIL: NEWTOURSUSA@YAHOO.COM • (718) 934-7644 • (718) 934-6400 • (718) 997-8687 • 24 HR: (212) 629-1898 • 1-800-975-7195

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ - ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ - ÏÎËÍÀß ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß Ñ ËÀÍ×ÅÌ: Даунтаун, Бродвей, Колумбийский университет, Гарлем, Уолл Стрит, ООН, "Граунд Зеро", РокфеллерЦентр, Линкольнцентр, Центральный парк, Метрополитен по ВТОРН., СРЕД, ЧЕТВ, СУББ, ВОСКР. $59 ПОНЕДЕЛЬНИК ÏÎËÍÛÉ ÒÓÐ Ñ ÊÐÓÈÇÎÌ Ê ÑÒÀÒÓÅ ÑÂÎÁÎÄÛ Полная обзорная экскурсия, круиз $59 ПЯТНИЦА ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÄÍÅÂÍÎÉ è ÂÅ×ÅÐÍÈÉ, ЛАНЧ $59 ПЯТНИЦА ÐÀÍÍÈÉ ÒÓÐ, начало в 8 утра........ $55 ÃÀÐËÅÌ è ÃÎÑÏÅË ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ...... $69

ÎÄÍÎÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ íå òîëüêî â âûõîäíûå äíè

ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß, ÑÀÄÛ

ÄÞÏÎÍÎÂ город, музей Родена по ВТОРН. И ВОСКР. .......................... $69 ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÕÅÐØÈ по ЧЕТВЕРГАМ и ВОСКР. $65 ÑÒÐÀÍÀ ÝÌÈØÅÉ ЛАНКАСТЕР, УСАДЬБА ЭМИШЕЙ ПО СРЕДАМ, СУББОТАМ ...................................... $65 ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÎÂ ÃÓÄÇÎÍÀ Имения Рузвельтов, легендар ная академия ВЕСТПОЙНТ, по ПЯТН. и 12апр 17мая 14июн 19июл .................................................................... $68 "ÇÎËÎÒÎÉ ÁÅÐÅÃ" ËÎÍÃ-ÀÉËÅÍÄ 29мар 5,19апр $69 ÂÀØÈÍÃÒÎÍ ВТОРН., ПЯТН., ВОСКР. ................ $105 Â ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ, ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ ÐÛÖÀÐÅÉ ОБЕД, ШОУ 23мар 20апр 11мая 1,29июн 6,20июл .............. $92 $78 ÄÂÎÐÖÛ ÍÜÞÏÎÐÒÀ 2 ДВОРЦА 22мар 27апр ÂÛÕÎÄÍÎÉ Â ÃÎÐÀÕ ОБЕД, 2Я СУББ. И 4ОЕ ВОСК. КАЖД.МЕСЯЦА, ТАКЖЕ ПО ИНДИВИД.ЗАКАЗУ $92 ÄÂÎÐÅÖ ÐÎÊÔÅËËÅÐÎÂ è ÂÈÒÐÀÆÈ ØÀÃÀËÀ Усадьба Кайкит 29апр 20мая 24июн 29июл .................. $83 ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ ÑØÀ Авиатур, гид* $350+

ÊÀÍÀÄÀ

ÒÓÐÛ 3 ÄÍß

3 дн пещеры, лазерное шоу, $259 Природный мост 28мар 19апр 9,24мая .............. ÂÈÐÄÆÈÍÈß ÊÎËÎÍÈÀËÜÍÀß 3 дня 21мар 6апр 24мая $259 28июн 4,29июл 9,30авг 31окт 28ноя ...................... ÊÐÀÑÎÒÛ ÂÅÐÌÎÍÒÀ è ÁÅÐÊØÈÐÛ 3 дн 29мар 12,25апр 10,24мая 13июн 5,26июл 9,30авг .......... $273

ÇÎËÎÒÎÉ ÄÂÎÐÅÖ, ÒÂÎÐÅÍÈß ÐÀÉÒÀ, “ÄÎÌ ÍÀ ÂÎÄÎÏÀÄÅ”, ÏÈÒÒÑÁÓÐÃ 3 дн 22мар 5,19ап 3,24мая $269

"ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ØÂÅÉÖÀÐÈß": ËÅÉÊ-ÏËÅÑÈÄ, ËÅÉÊØÀÌÏËÅÉÍ 3 дн 22мар 26апр 24мая 20июн $265 ÁÅËÛÅ ÃÎÐÛ, ÇÀÌÊÈ è ÎÇÅÐÀ ÍÜÞ-ÃÝÌÏØÈÐÀ 3 дн 14мар 25апр 2,24мая 27июн 4,18июл 9,30авг $285 ØÒÀÒ ÌÝÉÍ è ÏÀÐÊ ÀÊÀÄÈß 3 дн 28мар 26апр $266 ÏÀËÜ×ÈÊÎÂÛÅ ÎÇÅÐÀ 3 дн 21мар 19апр 3,24мая $263 ÊÓÏÅÐÑÒÀÓÍ 3 дн 15мар 11апр 17мая 6июн........ $265 ÊÅÉÏ-ÌÝÉ 3 дн 12апр 24мая 13июн.................... $265

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÑÓÏÅÐÒÓÐ ÏÎ ÊËÀÑÑÓ "ËÞÊÑ"

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÈÒÀÉ ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: 20мар 3,17апр 1,15мая 12 дней 6 городов: Пекин, Шанхай, Сучжоу, Укси, Ханчжоу, Нанкин (древняя столица) 3РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, ГОСТИНИЦЫ КЛАССА "ЛЮКС",

SPECIAL! Цена от $1895,

включая ПЕРЕЛЕТ из НЬЮЙОРКА *Возможен ГОНКОНГ

Еженедельные вылеты 7E12 дн от $600+перелет

ÑÊÀÇÎ×ÍÀß ßÏÎÍÈß ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: 20,29мар 30апр 24мая 3июл 27сен 10,25окт 8ноя

ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÏÅÐÅËÅÒÛ ÈÇ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ Внимание! Группы формируются компанией New Tours. Туры проходят по программе, разработанной New Tours, независимо от количества туристов.

Даты: 14мар 17апр 22мая 12июн 25сен

ÁÐÀÇÈËÈß, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ 12 дней РиодеЖанейро, Буэнос Айрес, водопады Игуасу .......... ............................ $2190 ÁÐÀÇÈËÈß, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ, ×ÈËÈ 16 дней Риоде Жанейро, БуэносАйрес, Сантьяго, водопады Игуасу,

$2750 ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ, ×ÈËÈ 11 дн ВОДОПАДЫ ИГУАСУ, БуэносАй рес, СантьягодеЧили ...................................... $2230 ÏÅÐÓ 8 дн Лима, Куско, МачуПикчу, озеро Титикака 19мар 31мая 26июл 25окт.................................... от $1380+перелет

Вальпараисо ....................................................

ÌÀÃÈß ÌÅÊÑÈÊÈ ÌÅÊÑÈÊÀ-ÃÎÐÎÄÀ ÁÎÃÎÂ

Мехико, пирамиды, Таско Пуэбла, Мерида,Канкун ЧиченИца 9 дн/8ноч 15мар 12апр 8мая 7июн 12июл 9авг 6сен........... $1200+перелет ÌÅÊÑÈÊÀ-ÏßÒÜ ÊÓËÜÒÓÐ 10 дн/9ноч Мехико, пирамиды, Таско,Таско Пуэбла, Мерида, Канкун,ЧиченИца 29мар 27ап 24мая 21июн 26июл 23авг 27сен........ $1320+перелет ÌÅÊÑÈÊÀ-ÃÐÀÍÄ ÒÓÐ 10дн/9нч Мехико, пирамиды,Пуэбла, Паленке, Кампече, Мерида, Каба, Канкун 13мар 1мая 17сен 18окт 17ноя 6дек................................. $1110+перелет

ÀÔÐÈÊÀ

ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß

ÀÔÐÈÊÀ 11дн/9 ноч ...................... от $1465+перелет ÀÔÐÈÊÀ 10 дн/8 ноч Кейптаун, Сан Сити $1590+перел ÀÔÐÈÊÀ: ВОДОПАД ВИКТОРИЯ и отдых на океане 11 дней/9 ночей Кейптаун.................. от $1790+перелет ÀÔÐÈÊÀ: САФАРИ в Ботсване 12 дн от $2545+перелет

ÒÅÍÍÅÑÈ, ÎÃÀÉÎ, ÊÅÍÒÓÊÊÈ, ÊÀÌÁÅÐËÅÍÄÑÊÎÅ ÓÙÅËÜÅ È ÌÀÌÎÍÒÎÂÛ ÏÅÙÅÐÛ 6 дн АВТОБУС 22апр 24мая 21июн 1,29июл 16авг 30сен 11окт 27ноя 20дек $575 ÄÛÌ×ÀÒÛÅ ÃÎÐÛ, ÀØÂÈËË 5 дн 24мая 4июл $489 ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß - ÍÎÂÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ 4 дн НьюГэмпшир Массачусетс Вермонт 24апр 10,23мая 14июн $355

ÊÀÍÊÓÍ, ÀÐÓÁÀ, ÄÎÌÈÍÈÊÀÍÀ, ÐÈÂÜÅÐÀ-ÌÀÉÀ, ßÌÀÉÊÀ 7ноч перелет, гостиница ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! от $800 ÊÓÐÎÐÒÛ ÂÅÍÃÐÈÈ лечение, питание.... от $45/ночь ÊÀÐËÎÂÛ ÂÀÐÛ лечение, питание....... от $38/ночь ÑÎËÎÒÂÈÍ, ÓÊÐÀÈÍÀ уникальная природа от $32/ночь ÏÅÑ×ÀÍÛ лечение, питание........................ от $42/ночь

ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ

ÊÐÓÈÇÛ, ÎÑÒÐÎÂÀ

ÒÓÐÛ 4-6 ÄÍÅÉ

4 дн 20мар 19,24апр 1,17,23мая $345 7,19,28июн 4,12,17,26июл 2,9,14,23,29авг ............ ×ÈÊÀÃÎ - ÂÅËÈÊÈÅ ÎÇÅÐÀ 6 дн АВТОБУС 21мар 19апр 3,24мая 7,17,28июн 8,19,26июл 2,15,27авг........ $570

29 МАРТА 2008 ГОДА

VACATIONS! ÊÓÐÎÐÒÛ, ÎÒÄÛÕ

ËÓ×ØÈÅ ÖÅÍÛ!

ÊÎËÎÑÑÀËÜÍÎÅ ØÎÓ Â ÀÒËÀÍÒÈÊ-ÑÈÒÈ

ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ, ПИТАНИЕ Бангкок, уникальные храмы, Grand Palace, статуя Будды, ферма орхидей, сад роз, круиз, ужин на воде, руины Сиама, деревня племени Карен и др.

ÅÂÐÎÏÀ

ÑÒÎËÈÖÛ ÈÌÏÅÐÈÈ:

ВЕНГРИЯСЛОВАКИЯЧЕХИЯ АВСТРИЯ 9 дн.................................. $1075+перелет

ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÈÌÏÅÐÈÈ:

ВЕНГРИЯСЛОВАКИЯЧЕХИЯ АВСТРИЯ 11 дн................................ $1150+перелет

ВЕНГРИЯСЛОВЕНИЯХОРВАТИЯ 11 дн

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈß - 4 ÑÒÎËÈÖÛ

$1150+пер

ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈÈ: ×ÅÒÛÐÅ ÑÒÎËÈÖÛ È ÁÅÐÃÅÍ 10 дн .............................................. $1200 +перелет ÈÑËÀÍÄÈß 9 дн........................ от $1420+перелет

ØÂÅÉÖÀÐÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÁÅÍÈËÞÊÑ 9 дн Мюнхензамок Нойшван штайн Берн Грюйер Женева Лихтенштейн Швейцар ская РивьераЦюрихЛюцерн 24мар 2мая $1190+пер

ØÂÅÉÖÀÐÈß

8 дн Самый полный тур, Женева, Берн, Цюрих, Люцерн, гостиницы 4* и выше, различные программы по пятницам............... от $1100+перелет ÀÂÑÒÐÈß-ØÂÅÉÖÀÐÈß-ËÈÕÒÅÉÍØÒÅÉÍ 12 дн Мюнхен ЖеневаЗамок Нойшванштайн Берн ЦюрихЗальцбург Швейцарская ривьера Люцерн Инсбрук Вена Сан Готтардский перевалЛугано 22мар 29апр $1190+перелет

ØÂÅÉÖÀÐÈß: ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÇÅÐ 11 дней Женева, Берн, Цюрих, Люцерн, Лугано, Цюрих, Интер лакен 4*+ ......................................... от $1680+перелет ÁÅÍÈËÞÊÑ

9 дн Амстердам, Брюссель, Антверпен, Гент, Гаага, Брюгге, Люксембург 45 ** 8,29мар 5апр ........................................................ от $1150+перелет

ÂÑß ÃÅÐÌÀÍÈß 19 дн Берлин, Гамбург, Бремен, Кельн, Франкфурт, Мюнхен, Нюрнберг, Лейпциг Дрезден ............................................ $2250 +перелет

ÃÐÅÖÈß, ÒÓÐÖÈß ÒÓÐÖÈß

10 дн 2раз. пит. Стамбул, Анкара, Троя, Измир, Кападокия, Памуккале, Эфес, Бергамо 16мар 6,27апр 25мая 8,22июн .................................................. от $950+перелет

ÒÓÐÖÈß с ОТДЫХОМ 9 дн.................. от $790+перелет ÃÐÅÖÈß 9 дн 2раз. питание еженедельно от $860+перелет

ÈÑÏÀÍÈß ÈÑÏÀÍÈß - ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÓÐ 9 дн Барселона, Мадрид, Гранада, Севилья, Толедо, Кордова, Валенсия, Аликанте 2раз. питание $825+,13 дн с ОТДЫХОМ от $1290+пер ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÈÑÏÀÍÈÈ 9 дн Барселона, Мадрид, Толедо, КостаБрава, 2раз.питание еженедельно от $825+пер ÂÑß ÈÑÏÀÍÈß - ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ 11 дн 2раз питание, ПО СРЕДАМ $1150+пер, 15дн с ОТДЫХОМ от $1480+пер ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÓÈÊÝÍÄ 6 дней (МАДРИД или БАРСЕЛОНА). ПО ПЯТНИЦАМ......... от $750+перелет ÈÑÏÀÍÈß è ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 15 дн Барселона, Мадрид, Лиссабон, Куэнку, ежемесячно ...... от $1650+перелет

ÈÒÀËÈß ÈÒÀËÈß - ñåâåð è þã

9 дн Классический тур 7 ОБЕДОВ еженедельно по СУББОТАМ.................... $890+перелет

ÈÒÀËÈß - ñåâåð è þã

12 дн Классический тур и 3 дня отдых 10 ОБЕДОВ по СУББОТАМ $1270+перелет

ÈÒÀËÈß - òåðìàëüíûå êóðîðòû 9 дн питание АБАНО ТЕРМЕ и другие .................................... от $690+перелет ÌÀËÜÒÀ Ñ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅÌ ÑÈÖÈËÈÈ! 9 дн от $850+перел

ÔÐÀÍÖÈß È ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß ÀÍÃËÈß - ØÎÒËÀÍÄÈß - ÓÝËÜÑ 12 дн ПЯТН. $1450+пер ÈÐËÀÍÄÈß - ÀÍÃËÈß - ÓÝËÜÑ - ØÎÒËÀÍÄÈß 14 дн ПО ПЯТНИЦАМ с круизом.........................от $2290+перелет ËÎÍÄÎÍ-ÏÀÐÈÆ 12 дн 5 ноч. в Лондоне и 5 ночей в Париже полная программа ПО ПЯТНИЦАМ $1490+перелет ËÎÍÄÎÍ - ÏÀÐÈÆ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ - ÌÎÍÀÊÎ 15 дн полная прогр. ЛондонПариж+3 ночи в Ницце, Канны, МонтеКарло ПО ПЯТНИЦАМ $1950+перелет ÏÀÐÈÆ-ÏÀÐÈÆ… 9 дн/7 ноч ПО СУББ. $980+перелет ËÎÍÄÎÍ 7 дн/5 ноч ПО ПЯТНИЦАМ $750+перелет ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ - ÌÎÍÀÊÎ 9 дней Ницца, Канны, МонтеКарло еженедельно........ $1100+перелет ÏÀÐÈÆ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ - ÌÎÍÀÊÎ 12 дней 7 ночей в Париже полная программа + 3 ночи в Ницце, Канны, МонтеКарло ПО СУББОТАМ......... $1490+перелет

ÈÇÐÀÈËÜ

“ÇÎËÎÒÎÉ ÒÓД - ËÓ×ØÅÅ Â ÈÇÐÀÈËÅ

С НАМИ РАБОТАЮТ ВЕДУЩИЕ ТУРАГЕНТСТВА И ЛУЧШИЕ ГИДЫ! ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ ÏÐÈ ÑÀÌÎÌ ÂÛÑÎÊÎÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÒÓÐÎÂ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÒÓÐÛ ÏÎ ÃÐÓÏÏÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ! ВСЕ ЭКСКУРСИИ , 2РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ , ПЕРЕЕЗДЫ . ВЫЛЕТ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. 9 дней / 7 ночей полный тур $740 +перелет с отдыхом на Эйлате 12 дн / 10 ноч $1090+перелет

БОЛЬШИЕ СКИДКИ

ÍÀ ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ È ÒÓÐÛ Â ÅÂÐÎÏÓ

БОЛЬШОЕ ФЕЕРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

1 день $39+билет, предоставляются бонусы на игру 2 дня 2 экскурсия, шоппинг, концерт, ночлег в Атлантик2 Сити, отель $195+билет, двойные бонусы на игру

$2350, включая перелет из НьюEЙорка

ÁÀÂÀÐÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß

4 дн Монреаль, Квебек, гостиница 4*, горы Лаурентиды 24мая 21июн 4,31июл $425

ÞÆÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ

ÂÈÐÄÆÈÍÈß

13 дней /11 ночей

цена

ÃÎÐÍÛÉ ÊÓÐÎÐÒ Â ÊÂÅÁÅÊÅ

ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ 6 дн Квебек, Оттава, Торонто, Мон реаль, Ниагары 15,29мар 12,22апр ...................... $499

2-ÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ

ÃÎÐÍÀß

ÒÀÈËÀÍÄ

11 дн ХЕЛЬСИНКИ, ОСЛО, СТОКГОЛЬМ, КОПЕНГАГЕН $1200 +перелет

ßÏÎÍÈß-ÑÊÀÇÎ×ÍÀß ÌÅ×ÒÀ 10 дн $2450+перелет ßÏÎÍÈß - ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ 14 дн $2800+перелет ßÏÎÍÈß - ÁËÈÖ-ÒÓÐ 8 дн $2250+перелет

2 дн ПОНЕД., СРЕДЫ, СУББ......... $130 С музеем Хиллвуд каждая последняя субб. $140 ÁÎÑÒÎÍ 2 дн ЧЕТВ. и СУББ. Кембридж, Салем $145 ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ - ÑØÀ 2 дня СРЕДЫ, СУББ. (не требуются документы)............................ $149 ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÁÅÐÊØÈÐÛ 2 дн 29мар 12апр 24мая 21июн 12июл 9авг 6сен 18окт .......................................... $189 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÄÅËÀÂÅÐÀ, ÊÅÉÏ-ÌÝÉ 2 дня 15мар 19апр 24мая 7,21июн 4,19июл 2,16,30авг 20сен 11окт.... $175 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ïî çåìëå ÌÎÃÈÊÀÍ 2 дня ЛАНЧ 15мар 26апр 24мая 28июн 8,26июл 12,23авг $179 ÄÎËÈÍÀ ÃÓÄÇÎÍÀ - ÎÇÅÐÎ ÄÆÎÐÆ, ÑÀÐÀÒÎÃÀ 2 дня Парк скульптур, минеральные источики 22мар26апр $175 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß 2 дня "по реке на мулах", пещеры, водопад 5апр 3мая 14июн 4июл............ $176

ÍÎÂÈÍÊÀ!

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ 3 дн Квебек, Монреаль 15,29мар $295 5,19,26апр 3,16,24мая ............................................ ÊÀÍÀÄÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÀß 3 дн Ниагара, Торонто 21мар 4,12,25апр 10,24,31мая .................................. $295 ÊÀÍÀÄÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß è ÎÒÒÀÂÀ 4 дн 29мар 19апр 3,24мая 7,26июн 3,19,24июл.................................. $360 ÊÀÍÀÄÀ-áîëüøîé òóð 5 дн Квебек, Монреаль, Торонто, Ниагара 21мар 5,19,26апр .................................... $420

ВПЕРВЫЕ! ØÎÏÏÈÍÃ-ÒÓÐ! ЗАГОРОДНИЙ ФИРМЕННЫЙ МОЛЛ, ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ! ПО ВТОРНИКАМ И СУББОТАМ $48

ÂÀØÈÍÃÒÎÍ

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÒÓÐÛ

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì - Ñ Ê È Ä Ê È!

ДО 15 МАЯ


14

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ÇõÅéêõ-2008 Ç„Îfl‰˚‚‡flÒ¸ ‚ Îˈ‡ ÒÓÔÂÌËÍÓ‚ ÓÚ ÑÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ Ë êÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ Ô‡ÚËÈ, ‚ÂÒ¸ ÏË „‡‰‡ÂÚ, ÍÚÓ Ê ËÁ ÌËı Á‡ÈÏÂÚ ÏÂÒÚÓ ÅÛ¯‡ ‚ ÅÂÎÓÏ ‰ÓÏÂ. çÓ ‚‰¸ ÚÂÓÂÚ˘ÂÒÍË ÔÓÒÚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ëòÄ ÏÓÊÂÚ ‰ÓÒÚ‡Ú¸Òfl Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ͇̉ˉ‡ÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ̇fl‰Û Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ˝ÎËÚ˚ Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ î‰Â‡Î¸ÌÓÈ ËÁ·Ë‡ÚÂθÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË Ë ÔÓ‚Ó‰flÚ Ò‚ÓË Ô‰‚˚·ÓÌ˚ ͇ÏÔ‡ÌËË. “Ççë” ÛÁ̇Îa, Í‡Í ËÁÏÂÌË·Ҹ ·˚ ÄÏÂË͇, ÂÒÎË ıÓÚfl ·˚ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ËÏÂÎ ¯‡ÌÒ ÔËÈÚË Í ‚·ÒÚË Ë ‚˚ÔÓÎÌËÎ Ò‚ÓË Ó·Â˘‡ÌËfl.

‚ÂÌÌ˚ Ô‡‚‡ β‰flÏ ‰Û„Ëı ‡Ò. ÇÁflÚ¸ ıÓÚfl ·˚ Ô‡‚ËÎÓ ‡ÒÓ‚ÓÈ Í‚ÓÚ˚ ÔË ÔËÂÏ ̇ ‡·ÓÚÛ. — çÓ ÄÏÂË͇ ‚Ò„‰‡ ·˚· Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÒÚ‡ÌÓÈ ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚... — ü Ò˜ËÚ‡˛ ˝ÚÓ ÛÚ‚ÂʉÂÌË ӯ˷ӘÌ˚Ï, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÏÏË„‡ÌÚ — ˝ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È Â‰ÂÚ ‚ ˜ÛÊÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ Ò ˆÂθ˛ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸Òfl Ú‡Ï Ë ÒÚ‡Ú¸ „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ. Ä ÍÓ„‰‡ ·ÂÎ˚ ÔËÎË„ËÏ˚ ‚˚Ò‡‰ËÎËÒ¸ Ò Òۉ̇ “å˝ÈÙÎ‡Û˝” ‚ ‡ÈÓÌ èÎËÏÛÚ êÓÍ, Á‰ÂÒ¸ ¢ Ì ·˚ÎÓ ÌË͇ÍÓÈ ÒÚ‡Ì˚. Å˚ÎÓ ÚÓθÍÓ ÓÍÓÎÓ 600—700 Ú˚Òfl˜ Ë̉ÂȈ‚, ̇ÒÂÎfl‚¯Ëı ‚ÒÂ„Ó 3% ë‚ÂÌÓÈ ÄÏÂËÍË. ùÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÒڇθÌ˚ 97% ÁÂÏÂθ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË. ÄÏÂË͇ ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡‚‡Î‡Ò¸ Í‡Í Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl ·Â·fl ıËÒÚˇÌÒ͇fl ÒÚ‡Ì‡. àÏÂÌÌÓ ·ÂÎ˚ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÎË äÓÌÒÚËÚÛˆË˛ ëòÄ. àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ fl Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ‰ÓÎÊ̇ ÔË̇‰ÎÂʇڸ ÚÓθÍÓ ·ÂÎ˚Ï, Ë ÌË͇ÍÓÈ ‰Û„ÓÈ ‡ÒÂ. — ê‡Á‚ ÛÓÍË ËÒÚÓËË Ì ̇ۘËÎË ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡ ‡Ò‡ Ì ‰ÓÎÊ̇ ÔËÚÂÒÌflÚ¸ ‰Û„Û˛?

ëÚË‚ÂÌ èÓΠĉ‡ÏÒ

èêÖáàÑÖçí-ëÖåúüçàç: “åõ ë ÜÖçéâ — èêéíàÇçàäà” — åÂÌfl ÁÓ‚ÛÚ ëÚË‚ÂÌ èÓΠĉ‡ÏÒ, ÌÓ ‰Îfl ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ fl ÔÓÒÚÓ ëÚË‚, — Ú‡Í Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚Ó Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ËÁ·Ë‡ÚÂÎflÏË ‰Û„ÓÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚È Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ëòÄ. — Ç 1991 „Ó‰Û fl ÊÂÌËÎÒfl ̇ ÏÓÂÈ ÒÛÔÛ-

åÖÜÑì ÑìêÑéåéå

èêÖáàÑÖçí-êÄëàëí: “ü ÑÄå ñÇÖíçõå èé $30 íõëüó à ëäÄÜì: ÇÄãàíÖ éíëûÑÄ!” ‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ò͇̉‡Î¸Ì˚ı ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ͇̉ˉ‡ÚÓ‚ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÑÊÓ̇ íÂÈÎÓ‡ ÅÓÛÎÁ‡. Ö„Ó Ô‰‚˚·Ó̇fl àÌÚÂÌÂÚ-ÒÚ‡Ì˘͇ ‡ÁËÒÓ‚‡Ì‡ Ù‡¯ËÒÚÒÍËÏË Ò‚‡ÒÚË͇ÏË, ‡ Ò‡Ï Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ̇ ÙÓÚÓ„‡ÙËflı Ó˜Â̸ ̇ÔÓÏË̇ÂÚ Ä‰Óθه ÉËÚÎÂ‡. å˚ Ò‚flÁ‡ÎËÒ¸ Ò “ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÂÏ Ù˛Â‡”, ˜ÚÓ·˚ ۷‰ËÚ¸Òfl: ÏÓÊÂÚ ÎË ‡ÒËÒÚ ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ Ú‡ÍÓÈ ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, Í‡Í ëòÄ. — Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ‚˚ ۉ˂ÎflÂÚÂÒ¸? ч, ‚ ‰Â͇· 2006 „Ó‰‡ î‰Â‡Î¸Ì‡fl ËÁ-

ÑÊÓÌ íÂÈÎÓ ÅÓÛÎÁ

é

·Ë‡ÚÂθ̇fl ÍÓÏËÒÒËfl ÓÙˈˇθÌÓ Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Î‡ ÏÂÌfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚, — ÓÚÒÂÍ ‚Ò ÒÓÏÌÂÌËfl ÅÓÛÎÁ. — ü ˝ÍÒÔÂÚ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ËÁ·Ë‡ÚÂθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ëòÄ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Û ÏÂÌfl Ì ·˚ÎÓ ÌË͇ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ Ò ÓÙÓÏÎÂÌËÂÏ. — Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‚ÓËı ˜ÂÈ ‚˚ „Ó‚ÓËÚÂ, ˜ÚÓ ·ÂÎÓ ̇ÒÂÎÂÌË ëòÄ Ò͇Ú˚‚‡ÂÚÒfl Í ÛÓ‚Ì˛ ‚ÚÓÓÒÓÚÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì. èÓ˜ÂÏÛ? — ÇÒ ÏÓÊÂÚ Ó˜Â̸ ·˚ÒÚÓ ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl. èÓ͇ ¢ ÔÂӷ·‰‡˛˘Â ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ·ÂÎÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÄÏÂËÍË Ò„ӉÌfl Ò ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚˚ÚÂÒÌflÂÚÒfl β‰¸ÏË ‰Û„Ëı ‡Ò. Ç ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÒÂϸflı Óʉ‡ÂÚÒfl ̇ÏÌÓ„Ó ·Óθ¯Â ‰ÂÚÂÈ. à ÒËÚÛ‡ˆËfl ÛÒÛ„Û·ÎflÂÚÒfl ËÁ-Á‡ ÌÂ΄‡Î¸ÌÓÈ ÏË„‡ˆËË. äÓÏ ÚÓ„Ó, ‚ ÒÚ‡Ì ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ„‡ÏÏ, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓÚË‚ ·ÂÎ˚ı. å˚ Ò‡ÏË ÓÂÏ Ò· ÏÓ„ËÎÛ, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îflfl ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ-

ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ëòÄ? — åÂÌfl ÒÚ‡ÎË ÛÁ̇‚‡Ú¸ ̇ ÛÎˈÂ. äÓ̘ÌÓ, fl Ì ڇÍÓÈ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È, Í‡Í “ÓÒÌÓ‚Ì˚” ͇̉ˉ‡Ú˚, ÌÓ ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓ̈ӂ ÒÚ‡Ì˚ ÏÌ Ô˯ÛÚ Ë Á‚ÓÌflÚ ÌÂÁ̇ÍÓÏ˚ ‡Ì β‰Ë. éÌË ËÌÚÂÂÒÛ˛ÚÒfl ÏÌÓÈ. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, fl ÒÎ˚¯Û ‰Ó·ÓÊ·ÚÂθÌ˚ ÓÚÁ˚‚˚ Ó ÏÓÂÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË, ÌÓ ÌÂ‰ÍÓ Á‚ÓÌflÚ Ë Ò ÓÒÍÓ·ÎÂÌËflÏË... — Ç˚ ‚ÂËÚ ‚ Ôӷ‰Û? — äÓ̘ÌÓ. ü ‚Í·‰˚‚‡˛ ‚ Ò‚Ó˛ ͇ÏÔ‡Ì˲ ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÌ„ Ë ‚ÂÏÂÌË, ˜ÚÓ·˚ ‰Â·ڸ ˝ÚÓ ‡‰Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÒÚ‡. ÄÏÂË͇ÌÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÔÓ·Û‰ËÚ¸Òfl Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ “ÒÚ‡ÚÛÒ-Í‚Ó”, ‚˚·‡‚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡, ÓÚ΢‡˛˘Â„ÓÒfl ÓÚ ÚÂı, ÍÓÚÓ˚ ÛÔ‡‚ÎflÎË ÄÏÂËÍÓÈ ‚Ò ˝ÚË „Ó‰˚. íÓθÍÓ ÌÓ‚˚È ÎˉÂ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÚÓ, ‚ ˜ÂÏ ‚Ò Ï˚ Ú‡Í ÌÛʉ‡ÂÏÒfl: ‡‰Ë͇θÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒÚ‡ÌÛ. — ᇠҘÂÚ ˜Â„Ó ‚˚ ÒÂȘ‡Ò ÊË‚ÂÚÂ? — ü ‡·ÓÚ‡˛ ‚ ·Óθ¯ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÔˆˇÎËÁËÛ˛˘ÂÈÒfl ̇ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı. ü àÌÚÂÌÂÚ-‰ËÁ‡ÈÌÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îfl ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl Ò·fl ‚ ͇˜ÂÒڂ ͇̉ˉ‡Ú‡ fl ËÒÔÓθÁÛ˛ ‚Ò˛ ÒËÎÛ àÌÚÂÌÂÚ‡. Ç ëÂÚË Î„ÍÓ Ì‡ÈÚË Ë ÏÓÈ Ô‰‚˚·ÓÌ˚È Ò‡ÈÚ, Ë ‚ˉÂÓÓÎËÍË Ò ÔÓÒΉÌËÏË Á‡fl‚ÎÂÌËflÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ, ÔË Ê·ÌËË, ÏÓÊÌÓ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl ÒÓ ÏÌÓÈ Ì‡ÔflÏÛ˛. — ÑÓÔÛÒÚËÏ, ‚˚ ÔˉÂÚÂ Í ‚·ÒÚË. äÓ„Ó ‚˚ Ô˄·ÒËÚ ‚ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó? — çÛ ‚ ÛÏ fl ÛÊ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÎ, ÍÓ„Ó ËÁ Ò‚ÓËı ‰ÛÁÂÈ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ̇Á̇˜ËÚ¸ ̇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÔÓÒÚ˚, ıÓÚfl ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÔËÒ͇ ÔÓ͇ ÌÂÚ. ÑÛχ˛, ˜ÚÓ ‚ ıӉ Ô‰‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË fl ̇·ÂÛ ÌÛÊÌ˚ı β‰ÂÈ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌÂ.

èêÖáàÑÖçí-åéêèÖï: “ü ëåéÉì çÄâíà üáõä ë èìíàçõå!”

à ÅÖãõå Ñéåéå ë‡Ï˚ ÌÂÓ·˚˜Ì˚ ͇̉ˉ‡Ú˚ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ëòÄ — ü Ì ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ ÌË Û ÍÓ„Ó ÓÚ·Ë‡Ú¸ Ô‡‚‡. Ä ‚ÓÚ ·ÂÎ˚ ̇ÎÓ„ÓÔ·ÚÂθ˘ËÍË ‚ÓÚ-‚ÓÚ Î˯‡ÚÒfl Ò‚ÓËı Ô‡‚. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˆ‚ÂÚÌ˚ ̇ Ô‡Û Ò ÌÂ΄‡Î¸Ì˚ÏË ËÏÏË„‡ÌÚ‡ÏË Ô‡‡ÁËÚËÛ˛Ú Ì‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ı ̇¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ‰Â·fl ËÁ ·ÂÎ˚ı β‰ÂÈ ‡·Ó‚. å˚, ·ÂÎ˚Â, ‡·ÓÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ Ò˜ÂÚ Ò‚ÓËı ̇ÎÓ„Ó‚ ÍÓÏËÚ¸ ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı. ü ıÓ˜Û ˝ÚÓ ËÁÏÂÌËÚ¸. — íÓ„‰‡ ‚‡Ï ÔˉÂÚÒfl ÏÂÌflÚ¸ ÍÓÌÒÚËÚÛˆË˛... — ü ·˚ ‚˚˜ÂÍÌÛÎ ËÁ Ì 14-˛ Ë 15-˛ ÔÓÔ‡‚ÍË. ëӄ·ÒÌÓ 14-È ÔÓÔ‡‚Í Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ˆ‚ÂÚÌ˚ı ‡Ò ÔÓÎÛ˜ËÎË Ô‡‚Ó Ì‡ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó ‚ ëòÄ, ‡ 15fl ‰‡ÂÚ Ô‡‚Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸ ‚Ì Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ˆ‚ÂÚ‡ ÍÓÊË. ü ·˚ Á‡ÏÂÌËÎ Ëı ÌÓ‚ÓÈ ÔÓÔ‡‚ÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ·˚ ÔÓÁ‚ÓÎË· ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÒÚ‡ÌÛ ·ÂÎÓÈ. — Ç˚ ÓÚÍ˚ÚÓ „Ó‚ÓËÚÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ‚˚„̇ڸ ‚ÒÂı β‰ÂÈ Ì‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ‚̯ÌÓÒÚË. ùÚÓ Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ËÒÍËÏË̇ˆËÂÈ? — çÛ fl ‰‡Ï ËÏ ÔÓ $30 Ú˚Òfl˜ ̇˜‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡ÔËڇ·, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË Ì‡˜‡ÎË ÌÓ‚Û˛ ÊËÁ̸ Á‡ Ô‰Â·ÏË òÚ‡ÚÓ‚. ä‡ÍË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÂÚÂÌÁËË? ì ÏÂÌfl Ú˚Òfl˜Ë ‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. ç‡ Ëı ‰Â̸„Ë fl Ë ÔÓ‚ÓÊÛ Ò‚Ó˛ ͇ÏÔ‡Ì˲. ÖÒÎË Ì ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl Ôӷ‰ËÚ¸ ÒÂȘ‡Ò, ·Û‰Û ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÌÓ‚‡. ê‡‰Ë ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ÄÏÂËÍË, fl Û‚ÓÎËÎÒfl Ò ‡·ÓÚ˚, Ú‡Í ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÏÓ„Û ·ÂÁ Î˯ÌËı Ô„‡‰ ˉÚË Í Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË.

„ å˝Ë, Ë ‚ ˝ÚÓÏ ·‡ÍÂ Û Ì‡Ò Ó‰ËÎËÒ¸ ‰‚‡ ·ÂÌ͇ — Ñ˝ÌËÂÎ (14 ÎÂÚ) Ë ãËÁ (9 ÎÂÚ). ä‡ÊÂÚÒfl, ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÒÒÓ ‚ ÒÂϸ ĉ‡ÏÒÓ‚ — ˝ÚÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ‚Á„Îfl‰˚ ÒÛÔÛ„Ó‚. “ü ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚È Í‡Ì‰Ë‰‡Ú, ·˚‚¯ËÈ ÂÒÔÛ·ÎË͇̈, — Ô˯ÂÚ ‰‡Î ëÚË‚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ·ËÓ„‡ÙËË. — Ä ÏÓfl ÊÂ̇ — ‰ÂÏÓÍ‡Ú͇”. å˚ ¯ËÎË ÛÁ̇ڸ, Ì ۄÓʇ˛Ú ÎË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ۷ÂʉÂÌËfl ÒÂÏÂÈÌÓÏÛ Ò˜‡ÒÚ¸˛ ëÚË‚‡... — èÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÔÛÌÍÚ‡Ï Ï˚ ‡ÒıÓ‰ËÏÒfl, ÌÓ ˝ÚÓ Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÒÂÏÂÈÌÛ˛ ÊËÁ̸, — ÛÒÔÓÍÓËÎ Ì‡Ò ëÚË‚. — å˚ ÔË‚˚ÍÎË ËÒ͇ڸ Ô‡‚‰Û ‚ ÒÔÓÂ. ì å˝Ë Ë Û ÏÂÌfl ‡ÁÌ˚ ۷ÂʉÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó ÒÚ‡Ì˚. à ‚ β·ÓÏ ÒÔÓ ͇ʉ˚È ËÁ Ì‡Ò Ú‚Â‰Ó ÒÚÓËÚ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ. — à ‚ ˜ÂÏ ËÏÂÌÌÓ Á‡Íβ˜‡˛ÚÒfl ÍÓÌÍÂÚÌÓ ‚‡¯Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ‚Á„Îfl‰˚? — çÛ, ÏÌ Ì‡‚ËÚÒfl ‰Ûχڸ, ˜ÚÓ ‚... Á‰‡‚ÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. èÓÒÍÓθÍÛ, ·Û‰Û˜Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ, ÏÌ Ì ÌÛÊÌÓ ÌË ‰ÂʇڸÒfl ÎËÌËË Ô‡ÚËË, ÌË Ó·ÂÒÔ˜˂‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ˚ ÚÂı, ÍÚÓ ÒÔÓÌÒËÛÂÚ ÏÓ˛ ËÁ·Ë‡ÚÂθÌÛ˛ ͇ÏÔ‡Ì˲, fl ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú‡Í, Í‡Í Ò˜ËÚ‡˛ ÌÛÊÌ˚Ï. óÚÓ Ê ͇҇ÂÚÒfl ÏÓÂÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÔÓÁˈËË, ÚÓ Ó̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl „‰Â-ÚÓ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÒÂ‚‡ÚËÁÏÓÏ Ë ÎË·Â‡ÎËÁÏÓÏ. — ä‡Í ËÁÏÂÌË·Ҹ ‚‡¯‡ ÊËÁ̸ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚ ¯ËÎË ÒÚ‡Ú¸

— ÑÎfl ̇˜‡Î‡ fl ҉·˛ ÍÓÂ-˜ÚÓ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì ÔÓıÓÊ ̇ ÔÓÎËÚË͇, — ̇˜Ë̇ÂÚ Ò‚Ó˛ Ô‰‚˚·ÓÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ 43-ÎÂÚÌËÈ ‚ÓÂÌÌ˚È ‚ ÓÚÒÚ‡‚Í ÑÊÓÌ ÉËÌÒÔÓÌ. Ç ˛ÌÓÒÚË ÓÌ ÔÓ¯ÂÎ ÒÎÛÊ·Û ‚ ÚÂÚ¸ÂÏ ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ÔÂ‚ÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÏÓÒÍËı ÔÂıÓÚË̈‚ ëòÄ, ‡ ÔÓÒÂÏÛ ÔÓ-‚ÓÂÌÌÓÏÛ ¯ËÚÂθÌÓ Ì‡˜Ë̇ÂÚ ËÁÎÓÊÂÌË ÔÂÁˉÂÌÚÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÉËÌÒÔÓÌ Ì‡ Ò‡ÈÚ ҂ÓÂÈ ÍaÏÔ‡ÌËË. óÚÓ Ê ‚ÒÂ-Ú‡ÍË „ÓÚÓ‚ ‰‡Ú¸ Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡Ó‰Û Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÉËÌÒÔÓÌ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Â„Ó ËÁ·ÂÛÚ Ì‡ ‚˚Ò¯ËÈ ÔÓÒÚ, — Ó· ˝ÚÓÏ Ï˚ ̇ÔflÏÛ˛ ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ Û Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡. — ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, fl Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ Ì‡Ï ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‚̯̽ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÏ ËÌ‚ÂÒÚˈËflÏ, ÔÂʉ ˜ÂÏ ÔÓ‰ÓÎʇڸ ÔÓ ÔË‚˚˜Í ‚Í·‰˚‚‡Ú¸ ‰Â̸„Ë ‚ ÔÓÂÍÚ˚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı β‰Ë ëòÄ ÛÊ Ì Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚. Ä ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ¯ÂÌ˲ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ΄‡Î¸ÌÓÈ ÏË„‡ˆËË. — Ä Í‡Í ‚˚ ·Û‰ÂÚ ¯‡Ú¸ “Ë‡ÍÒÍÛ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ”? — ëòÄ ‚˚ÔÓÎÌËÎË Ò‚Ó˛ Á‡‰‡˜Û ‚ à‡ÍÂ. å˚ ÓÚÒÚ‡ÌËÎË ÓÚ ‚·ÒÚË ë‡‰‰‡Ï‡ ïÛÒÂÈ̇. Å·„Ó‰‡fl Ì‡Ï ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì ÂÒÚ¸ ‚˚·ÓÌÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó. Ä Á̇˜ËÚ, Ô˯ÎÓ ‚ÂÏfl ‚˚‚ÂÒÚË Ì‡¯Ë ‚ÓÈÒ͇ ËÁ à‡Í‡. lj¸ ÓÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË Ëı Ô·˚‚‡ÌËfl ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì ‚Ó‚Ò Ì Á‡‚ËÒËÚ,

ÑÊÓÌ ÉËÌÒÔÓÌ

Í‡Í ÒÍÓÓ Ó̇ ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËË. ü Ì „Ó‚Ó˛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚‚ÂÒÚË ‚Ò ‚ÓÂÌÌ˚ ÒËÎ˚ ËÁ à‡Í‡. äÓ̘ÌÓ, ˝ÚÓ ÔË„Ó‚ÓËÚ à‡Í Í ı‡ÓÒÛ Ë ‡Á„ÛÎÛ ˝ÍÒÚÂÏËÁχ. Ä ÏÂÒÚÌ˚ ‚·ÒÚË Â˘Â Ì „ÓÚÓ‚˚ ·ÓÓÚ¸Òfl Ò ˝ÚËÏ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ. çÓ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ̇¯Û ÔÓÎËÚËÍÛ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Ò ÔÓÎÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Á‡ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ‰Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÒÓ‚ÂÚ˜Ë͇ ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl ÊËÁÌË Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. — Ä Í‡ÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ‚˚ ̇ÏÂÂÌ˚ ÔÓÒÚÓËÚ¸ Ò êÓÒÒËÂÈ? — ü ·˚ ıÓÚÂÎ ËÏÂÚ¸ Ò êÓÒÒËÂÈ ÌÓχθÌ˚ ‡·Ó˜Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. ü ÏÓ„Û Ì Òӄ·¯‡Ú¸Òfl Ò ÚÂÏË ËÎË ËÌ˚ÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË êÓÒÒËË Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ‡ÂÌÂ, ÌÓ ‚‰¸ Ë ÓÒÒËÈÒÍË ‚·ÒÚË, ̇ÒÍÓθÍÓ fl Á̇˛, ËÏÂ˛Ú fl‰ ÔÂÚÂÌÁËÈ Í Ì˚̯ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍ ëòÄ. ü Ó·˘‡ÎÒfl Ò ÌÂÒÍÓθÍËÏË ÓÒÒËÈÒÍËÏË ‡Í‡‰ÂÏË͇ÏË Ë ÔÓÒÚ˚ÏË ÛÒÒÍËÏË ‡·Ó˜ËÏË Ë Û‚ÂÂÌ: fl ÒÏÓ„Û Ì‡ÈÚË Ó·˘ËÈ flÁ˚Í Ò Ç·‰ËÏËÓÏ èÛÚËÌ˚Ï ËÎË ÍÂÏ ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ Â˘Â, ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËÚ¸ êÓÒÒËÂÈ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ fl Á‡ÈÏÛ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ.

èêÖáàÑÖçí-èÖçëàéçÖê: “àÑì Ç èêÖáàÑÖçíõ, óíéÅõ éèãÄíàíú ÑéãÉà ëõçÄ” — ü Ô˚Ú‡˛Ò¸ ÒÔ‡ÒÚË ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ ÄÏÂËÍË, — ‡‰Ë Ú‡ÍÓÈ ‚ÂÎËÍÓÈ ˆÂÎË 80-ÎÂÚÌËÈ ÑÓÌ äÓ‰ÂÎÎ ¯ËÎ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ëòÄ. ëӄ·ÒÌÓ ËÌÙÓχˆËË, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ Ô‰‚˚·ÓÌÓÏ Ò‡ÈÚ ͇̉ˉ‡Ú‡, “ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔflÏ˚Ï ÔÓÚÓÏÍÓÏ Ì ÚÓθÍÓ ÔÂ‚˚ı ÔÂÂÒÂÎÂ̈‚ Ò “å˝ÈÙÎ‡Û˝‡” Ë ‰‡Ê ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÓÎfl ù‰‚‡‰‡ I (!), ÌÓ Ë “ËÏÂÂÚ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ҂flÁË Ò 21-Ï ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ëòÄ, ‚Íβ˜‡fl ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÅÛ¯”. ëÔ‡‚ËÚÒfl ÎË Ò‡Ï˚È ÔÓÊËÎÓÈ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ Ò ÚflÊÂÎ˚Ï ·ÂÏÂÌÂÏ, ÍÓÚÓÓ ÌÂÒÎË Â„Ó Ô‰ÍË? — Ó· ˝ÚÓÏ Ï˚ Ë ÒÔÓÒËÎË Û Ò‡ÏÓ„Ó ÑÓ̇ äÓ‰Âη. — çÂÒÏÓÚfl ̇ ÏÓÈ ÁÂÎ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ — 25 χÚ‡ ÏÌ ËÒÔÓÎÌËÚÒfl 81 „Ó‰, — fl ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Á‰ÓÓ‚ Ë ÔÓÎÓÌ ÒËÎ. ч Ë ‚ÓÓ·˘Â, fl ‚‰¸ ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ, ‡ Ì ÒÚÓËÚÂÎÂÏ. í‡Í ˜ÚÓ ·Û‰¸Ú ÒÔÓÍÓÈÌ˚: ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÛÎ˚·‡Ú¸Òfl Ë Ï‡ı‡Ú¸ ÛÍÓÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎflÏ, Û ÏÂÌfl ÒËÎ ı‚‡ÚËÚ. 燈Ëfl ÏÓÊÂÚ Ì ·ÓflÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÔËflÚÌÓÈ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓÒÚË ÂÈ ÔˉÂÚÒfl Ô·ÚËÚ¸ Á‡ ÏӠΘÂÌËÂ. ì ÏÂÌfl Ê ÂÒÚ¸ ωˈËÌÒ͇fl ÒÚ‡ıӂ͇. — í‡Í ÓÚ ˜Â„Ó Ì‡‰Ó ÒÔ‡Ò‡Ú¸ ÄÏÂËÍÛ? — é‰ÌÓÈ ËÁ „·‚Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ ÄÏÂËÍË fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ΄‡Î¸Ì‡fl ÏË„‡ˆËfl. åËÎÎËÓÌ˚ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔÓÒÂÎË‚¯ËıÒfl ̇ ÚÂËÚÓËË ëòÄ ‰‡Ê Ì Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ‚˚Û˜ËÚ¸ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í, ˜ÚÓ·˚ ıÓÚ¸ ͇Í-ÚÓ ‡ÒÒËÏËÎËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ̇¯ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ëòÄ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰‚ÛflÁ˚˜Ì˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ. ç‡ÒÚÓfl˘Ë ‡ÏÂË͇̈˚ ‚ ·Â¯ÂÌÒÚ‚Â ÓÚ ˝ÚÓ„Ó. ÇÚÓ‡fl ÔÓ·ÎÂχ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒ‡ı „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚ ÔË‚ÂÎË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚˚ÌÂÒÎË Ò‚ÓË Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚÛ˚ Á‡ Ô‰ÂÎ˚ ëòÄ Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË Ëı ‚ ÚÂı ÒÚ‡Ì‡ı, „‰Â ‡·Ó˜‡fl ÒË· ÒÚÓËÚ ÌÂ Ú‡Í ‰ÓÓ„Ó, Í‡Í ‚ ÄÏÂËÍÂ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ äËڇ ËÎË ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı ÄÁËË. Ä Ï˚ Î˯ËÎËÒ¸ ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ. çÓ ÚÂÔÂ¸ ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ, ÔËÌflÚÓÏÛ Â˘Â ‚ 1984 „Ó‰Û, Ï˚, „‡Ê‰‡Ì ëòÄ, Î˯ËÎËÒ¸ Ë Ô‡‚‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÓÚË‚ ̇¯Â„Ó Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡, Ú·Ûfl Â„Ó ÓÚÒÚ‡‚ÍË. — Ç˚ Ô˯ÂÚÂ, ˜ÚÓ „ÓÚÓ‚˚ ·˚Ú¸ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ÄÏÂËÍË “‚ÒÂ„Ó Á‡ $30 Ú˚Ò. ‚ „Ó‰”. éÚÍÛ‰‡ ڇ͇fl ÒÛÏχ? — ùÚ‡ ÒÛÏχ ÌÛÊ̇ ÏÌÂ, ˜ÚÓ·˚ ‡ÒÔ·ÚËÚ¸Òfl Ò ·‡ÌÍÓÏ. åÓÈ ÔËÂÏÌ˚È Ò˚Ì ‚ÁflÎ ‚ ·‡ÌÍ ‰Â̸„Ë Ì‡ ÌÓ‚˚È ·ËÁÌÂÒ, ÓÒÚ‡‚Ë‚ ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ÏÓÈ ‰ÓÏ. Ä ÔÓÚÓÏ ÔÂÂÒڇΠÔ·ÚËÚ¸. ÇÒ ӷflÁ‡-


7—13 χÚ‡ 2008

òèàéçëäàÖ ëíêÄëíà

ìëèÖïà çÖáÄÇàëàåõï Ç êÄáçõÖ ÉéÑõ • 2004 — ê‡ÎÙ çÂȉÂ — ÚÂڸ ÏÂÒÚÓ — 0,38%; • 1992 — ÉÂÌË êÓÒÒ èÂÓ — ÚÂڸ ÏÂÒÚÓ — 18,9%; • 1980 — ÑÊÓÌ Å˝È‡‰ Ä̉ÂÒÓÌ — ÚÂڸ ÏÂÒÚÓ — 6,6%; • 1976 — û‰ÊËÌ å‡Í͇ÚË — 4- ÏÂÒÚÓ — 0,9%; • 1968 — û‰ÊËÌ å‡Í͇ÚË — 4- ÏÂÒÚÓ — 0,0%; • 1960 — ɇË î·‰ ŇÈfl‰ — 3- ÏÂÒÚÓ. é‰Ì‡ÍÓ Â„Ó ÂÁÛθڇÚ˚ Ì ·˚ÎË Û˜ÚÂÌ˚, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌ Ì ·˚Î ‚Íβ˜ÂÌ ‚ ÒÔËÒÓÍ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ͇̉ˉ‡ÚÓ‚, ‡ ‰ÓÒÚË„ Ú‡ÍÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÓÁˈËË Á‡ Ò˜ÂÚ „ÓÎÓÒÓ‚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ̉ӷÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚ı ‚˚·Ó˘ËÍÓ‚ Ë ÔÓ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÒÍËı ‚˚·Ó˘ËÍÓ‚, Ì ҂flÁ‡ÌÌ˚ı ӷ¢‡ÌËÂÏ „ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡; • 1820 — Ѹ˛ËÚÚ äÎËÌÚÓÌ — ÚÂڸ ÏÂÒÚÓ — 1,7%; • 1792 — ÑÊÓ‰Ê LJ¯ËÌ„ÚÓÌ — ÔÂ‚Ó ÏÂÒÚÓ — 100%; • 1789 — ÑÊÓ‰Ê LJ¯ËÌ„ÚÓÌ — ÔÂ‚Ó ÏÂÒÚÓ — 100%. ˜ÚÓ·˚ ‚Ò„‰‡ ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Óڂ˜‡Ú¸ Á‡ Ò‚ÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. — Ç˚ ‚ÒÂ¸ÂÁ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ β·ÓÈ „‡Ê‰‡ÌËÌ? — Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ Ë ÌÂÚ. ÑÛχÂÚÂ, ÏÌÓ„Ë ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ ÒÂȘ‡Ò ÒˉËÚ ‚ äÓÌ„ÂÒÒÂ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ËÏÂ˛Ú ÏÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ? ü Ú‡Í Ì ‰Ûχ˛. ÑÂ̸„Ë — ‚ÓÚ ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Ëı Í ‚·ÒÚË…

ÑÓÌ äÓ‰ÂÎÎ ÚÂθÒÚ‚‡ ÔÓ ‚˚ÔÎ‡Ú‡Ï Î„ÎË Ì‡ ÏÓË ÔΘË. Ä fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì·ӄ‡Ú˚È Ë ÔÓÎÛ˜‡˛ ÔÂÌÒ˲ - $3 000 ‚ ÏÂÒflˆ. åÌ ÒÎÓÊÌÓ Ô·ÚËÚ¸ Á‡ ‰ÓÏ ÔÓ $2300 ‚ ÏÂÒflˆ. àÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÓÚ͇Á˚‚‡Ú¸ Ò· ‚ ‰‚Ûı‰ÓηÓ‚ÓÏ „‡Ï·Û„ÂÂ... ÖÒÎË Í Ò‚ÓÂÈ ÔÂÌÒËË fl ·Û‰Û ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ¢ ıÓÚfl ·˚ $30 Ú˚Òfl˜, ÚÓ ÒÏÓ„Û ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ú¸Òfl Ò ‰Ó΄‡ÏË Ì„Ӊflfl Ò˚̇. — Ç ‚‡¯ÂÏ ÂÁ˛Ï ̇ÔËÒ‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‚˚ ¯ËÎË Ì‡‚Ò„‰‡ ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl — ÔflÏÓ Í‡Í Ì˚̯ÌËÈ ÔÂÁˉÂÌÚ. èÓ˜ÂÏÛ? — äÓ„‰‡ ÏÌ ·˚ÎÓ 12, Í ÏÓÂÏÛ ÓÚ˜ËÏÛ Ô˯ÎË ‰ÛÁ¸fl ÔÓË„‡Ú¸ ‚ ͇Ú˚. çÛ, ÍÓ̘ÌÓ, ÓÌË ÔËÎË ÒÔËÚÌÓÂ. à ‚ÓÚ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı Ú‡Í Ì‡ÔËÎÒfl, ˜ÚÓ Â„Ó ‚˚‚‡ÎÓ ÔflÏÓ Ì‡ ÔÂ‰ÌÂÏ Í˚θˆÂ ̇¯Â„Ó ‰Óχ. Ä ÛÚÓÏ ËÏÂÌÌÓ ÏÌ Ô˯ÎÓÒ¸ Û·Ë‡Ú¸ Á‡ ÌËÏ. ü ‚Ò ÌËÍ‡Í Ì ÏÓ„ ÔÓÌflÚ¸, Á‡˜ÂÏ Î˛‰Ë Ô¸˛Ú ‡ÎÍÓ„Óθ, ÂÒÎË ÓÌ Ú‡Í ÓÚ‡‚ÎflÂÚ Ëı Ó„‡ÌËÁÏ. à ¯ËÎ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÛÔÓÚ·ÎflÚ¸ ÒÔËÚÌÓÂ. ë „Ó‰‡ÏË fl Ò‚ÓÂ„Ó ÏÌÂÌËfl Ì ËÁÏÂÌËÎ. ü ÔÓÌËχ˛, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë „‡Ê‰‡Ì ıÓÚflÚ ËÌÓ„‰‡ ‚˚ÔË‚‡Ú¸, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ Á‡Ô¢‡Ú¸ ‰Â·ڸ ˝ÚÓ. å˚ ÊË‚ÂÏ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ. ÑÛ„Ó ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ ÌÂθÁfl ÁÎÓÛÔÓÚ·ÎflÚ¸ ÒÔËÚÌ˚Ï,

é˜Â‚ˉÌÓ, ˜ÚÓ ¯‡ÌÒ˚ Ú‡P.S. ÍËı ͇̉ˉ‡ÚÓ‚ ̇ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËı ‚˚·Ó‡ı ‚ ëòÄ ‡‚Ì˚ ÌÛβ. ì ÌËı ÌÂÚ ÌË ÓÔ˚Ú‡ ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÙÂÂ, ÌË ‰ÂÌ„, ÌË Ò‚flÁÂÈ... ÇÒÂ, ˜ÂÏ Ó·Î‡‰‡˛Ú ˝ÚË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚, — ˝ÚÓ Ô‡‚Ó „Ó‚ÓËÚ¸ Ë ·˚Ú¸ ÛÒÎ˚¯‡ÌÌ˚ÏË. çÓ ÛÓ‚Â̸ ‰Ó‚ÂËfl ̇ÒÂÎÂÌËfl ÄÏÂËÍË Í ‰‚ÛÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ô‡ÚËflÏ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ‚˚ÒÓÍ, ˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÏÛÊË Ì ·ÓflÚÒfl Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ‚ÒÂÏ Ê·˛˘ËÏ. ëӄ·ÒËÚÂÒ¸, Ú‡ÍÓÈ ÒÏÂÎÓÒÚ¸˛ ÏÓÊÂÚ ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ͇ʉ‡fl ÒÚ‡Ì‡... äÒÚ‡ÚË, ÔÂ‚˚Ï Ë ÔÓ͇ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ ‚ ÔÂÁˉÂÌÚ˚ ëòÄ, ÍÓÚÓÓÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ Á‡ÌflÚ¸ ‚˚Ò¯ËÈ ÔÓÒÚ ÄÏÂËÍË, ·˚Î… ÔÂ‚˚È ÔÂÁˉÂÌÚ ëòÄ ÑÊÓ‰Ê LJ¯ËÌ„ÚÓÌ. Ç 2004 „Ó‰Û ‡‰‚ÓÍ‡Ú Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ‡ÍÚË‚ËÒÚ ê‡ÎÙ çÂȉÂ ·˚Π‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÁ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ͇̉ˉ‡ÚÓ‚, ÍÓÚÓÓÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ËÁ·Ë‡ÚÂθÌ˚ ÒÔËÒÍË ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ¯Ú‡ÚÓ‚. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡·‡Î ÓÌ ÚÓθÍÓ ÓÍÓÎÓ 0,35%, ıÓÚfl ÓÙˈˇθÌÓ Ë Á‡ÌflÎ ÔÓ˜ÂÚÌÓ ÚÂڸ ÏÂÒÚÓ. èÓ ËÌÙÓχˆËË ÔÓڇ· politics1, ‚ 2008 „Ó‰Û Á‡ ÔÓÒÚ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÄÏÂËÍË „ÓÚÓ‚˚ ·ÓÓÚ¸Òfl 54 ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ͇̉ˉ‡Ú‡.

àÌ„‡ äìåëäéÇÄ. ëéãçÖóçÄü îãéêàÑÄ

ÜÑÖí ÇÄë!

éãúÉÄ ÅéêéÇëäÄü

(954) 540-0190 ëÖêÉÖâ äÄáàçÖñ

(954) 540-4953 olgaborovsky@bellsouth.net

FLORIDA BEST REALTY

15

В НОВОМ СВЕТЕ

• CONDO, ëOOPs, ˜‡ÒÚÌ˚ ‰Óχ ‰Îfl ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ò ‡ÁÌ˚ÏË ‰ÓıÓ‰‡ÏË • Pre-construction • New construction • äÓÏÏÂ˜ÂÒÍË ËÌ‚ÂÒÚˈËË Ë ·ËÁÌÂÒ˚! • çÓ‚ÓÂ: ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó ÌÓ‚˚ı superlux ‰ÓÏÓ‚ ̇ á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÔÓ·ÂÂʸ îÎÓˉ˚.

ÇëÖÉé 5% DOWN Звоните, и вы узнаете еще много интересного! èéåéÉÄÖå ë îàçÄçëàêéÇÄçàÖå à èÖêÖÖáÑéå. Мы говорим на Вашем языке, мы думаем как Вы, мы работаем для Вас!

ã˝Ë Ñ‚ÎËÌ Ï‡ÎÓ ÔÓıÓÊ Ì‡ ÑÊÂÈÏÒ‡ ÅÓ̉‡. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÂȘ‡Ò. ÖÏÛ 85 ÎÂÚ. éÌ ÒÚ‡‰‡ÂÚ ˝ÏÙËÁÂÏÓÈ Ë ÔËÍÓ‚‡Ì Í ·‡ÎÎÓÌÛ Ò ÍËÒÎÓÓ‰ÓÏ. ÜË‚ÂÚ ÓÌ ‚ ‰ÓÏËÍ ̇ ·ÂÂ„Û Ì·Óθ¯Ó„Ó ÓÁÂ‡ ‚ ÏÂÒژ͠ãÓ͇ÒÚ-ÉÓÛ‚ ‚ ÇË‰ÊËÌËË. çÓ Ô‡ÏflÚ¸ Â„Ó flÒ̇ Ë ı‡ÌËÚ ËÒÚÓËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò Â„Ó ‰Ó΄ÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ ‚ ñêì. ˚Ì ‡ÏÂÈÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍÓ‚ÌË͇ Ë ¯ÍÓθÌÓÈ Û˜ËÚÂθÌˈ˚, ã˝Ë ‡ÌÓ Û‚ÎÂÍÒfl ÔÓÎËÚËÍÓÈ. Ç 16 ÎÂÚ ÔÓ˜ÂÎ “å‡ÈÌ ä‡ÏÔÙ” ÉËÚÎÂ‡, Ë ÍÌË„‡ ÔÓÚflÒ· Â„Ó Ò‚ÓÂÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÌÂ̇‚ËÒÚÌ˘ÂÒÍÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸˛. Ç ÏÂÒÚÌÓÈ ÛÌËÚ‡ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë ˜ËÚ‡ÎË ÎÂ͈ËË Ó ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, Ë ã˝Ë ÔÓÒ¢‡Î Ëı, Ô·Úfl 25 ˆÂÌÚÓ‚ Á‡ ‚ıÓ‰. Ç „Ó‰˚ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ñ‚ÎËÌ ÒÎÛÊËΠ̇ ÙÓÌÚ‡ı ‚ ë‚ÂÌÓÈ ÄÙËÍÂ Ë ‚ Ö‚ÓÔÂ. èÓÒΠ‚ÓÈÌ˚ ã˝Ë ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ ɇ‚‡‰ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ. ä‡Í-ÚÓ ‡Á Â„Ó ‚˚Á‚‡Î ÔÓÙÂÒÒÓ ÇËθflÏ ùÎÎËÓÚ, ÒÓ‚ÂÚÌËÍ fl‰‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÔÂÁˉÂÌÚÓ‚. Ç Í‡·ËÌÂÚ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ̇ıÓ‰ËÎÒfl å‡Í-ÑÊÓ‰Ê Ň̉Ë, ÒÚ‡‚¯ËÈ ÔÓÁÊ ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ ÔÂÁˉÂÌÚÓ‚ äÂÌÌÂ‰Ë Ë ÑÊÓÌÒÓ̇ ÔÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï ‰Â·Ï. Å‡Ì‰Ë Ô‰ÎÓÊËÎ Ñ‚ÎËÌÛ ÒÚ‡Ú¸ ‡„ÂÌÚÓÏ ñêì, ÍÓÚÓÓ ·˚ÎÓ ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ, ‰‡·˚ “Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ Ô‚‡˘ÂÌË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‚ „Ófl˜Û˛”. ã˝Ë Òӄ·ÒËÎÒfl. èÓ̇˜‡ÎÛ ÓÌ ÒÎÛÊËÎ ‚ ñêì “ÌÓÍÓÏ” (“noc” — nonofficial cover). èÛÚ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÓ ÒÚ‡Ì‡Ï ÔÓ‰ ‚ˉÓÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍËı ÔÛÚ‚ӉËÚÂÎÂÈ. Ç ·ÛÎfl˘ÂÏ äÓÌ„Ó Â„Ó ‡ÂÒÚÓ‚‡ÎË Ë ËÁ·ËÎË. çÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ÓÌ ˜Û‰ÓÏ ÒÔ‡Ò‡ÎÒfl ÓÚ ÒÏÂÚË. èÓÁÊ ÓÌ ‚ÂÌÛÎÒfl ‚ äÓÌ„Ó ÛÊ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÂÁˉÂÌÚ‡ ñêì. Ç ÒÂÌÚfl· 1960 „Ó‰‡ Ñ‚ÎËÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰ÂÔÂ¯Û ËÁ ˆÂÌÚ‡ ñêì ‚ ã˝Ì„ÎË. Ç ‰ÂÔ¯ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Í ÌÂÏÛ Ò ‚‡ÊÌ˚Ï Á‡‰‡ÌËÂÏ ÔˉÂÚ “ÑÊÓ ËÁ è‡Ëʇ”! è‡ËÊÒÍËÏ ÑÊÓ Ó͇Á‡ÎÒfl ëˉÌÂÈ ÉÓÚÚÎË·, ÒÔˆˇÎËÒÚ ñêì ÔÓ fl‰‡Ï. éÌË ·˚ÎË Á̇ÍÓÏ˚ - ‚ÏÂÒÚ ÏÓÌÚËÓ‚‡ÎË ÔÓÒÎÛ¯ÍË ‚ ÌÂÒÍÓθÍËı ÒÚ‡Ì‡ı. èÓÁÊ ÉÓÚÚÎË· ÔÓ Í΢͠“ïÓÏÓÈ” ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒÓÏÌËÚÂθÌÛ˛ Ò·‚Û, Á‡ÌËχflÒ¸ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÏË Ò „‡ÎβˆËÌÓ„ÂÌÌ˚Ï ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ LSD ‰Îfl ÍÓÌÚÓÎfl ̇‰ ÒÓÁ̇ÌËÂÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇. Ä ÚÓ„‰‡ ÉÓÚÚÎË· ÒÓÓ·˘ËÎ Ñ‚ÎËÌÛ, ˜ÚÓ ÔÂÁˉÂÌÚ ùÈÁÂÌı‡Û˝ ‰‡Î ‰Ó·Ó Ì‡ ‡ÍˆË˛ ñêì - Û·ËÈÒÚ‚Ó ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒfl ÍÓÌ„ÓÎÂÁÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÂflÚÂÎfl è‡ÚËÒ‡ ãÛÏÛÏ·˚, ÍÓÚÓ˚È, ÒÚ‡‚ ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ, ·ÓÒËÎ ‚˚ÁÓ‚ ÍÓÎÓÌˇθÌ˚Ï ‰Âʇ‚‡Ï Ë Ì‡˜‡Î ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ åÓÒÍ‚Û. Ç Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ÓÔ‡Ò‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ãÛÏÛÏ·‡ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ “‡ÙË͇ÌÒÍËÏ îˉÂÎÂÏ ä‡ÒÚÓ”, ‡ ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á ÔÓÎÛ˜ËÚ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍÓ Ò˚¸Â äÓÌ„Ó Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ú‡Ï Ò‚Ó ‚ÎËflÌËÂ. òÂÙ ñêì, Á̇ÏÂÌËÚ˚È ÄÎÎÂÌ Ñ‡ÎÎÂÒ, ¯ËÎ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ãÛÏÛÏ·Û, ‡ ùÈÁÂÌı‡Û˝ Ò‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡Î ˝ÚÓ ¯ÂÌËÂ. äÓ„‰‡ ÉÓÚÚÎË· ÔÂ‰‡Î Ñ‚ÎËÌÛ ÔÓÒ˚ÎÍÛ Ò fl‰‡ÏË, ‚Íβ˜‡fl Òϯ‡ÌÌ˚È Ò ÁÛ·ÌÓÈ Ô‡ÒÚÓÈ, Ñ‚ÎËÌ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ·˚Î “ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó¯‡‡¯ÂÌ”. Ñ‚ÎËÌ, ÓÔflÚ¸ Ê ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, Ì ·˚Î ·ÂÎÓÛ˜ÍÓÈ. éÌ Á‡ÌËχÎÒfl Ë ¯‡ÌÚ‡ÊÓÏ, Ë ÔÓ‰ÍÛÔÓÏ, Ë ‰Û„ËÏË ‰ÂÎ˯͇ÏË, ÌÓ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‰ÊÂÈÏÒ·Ó̉ӂÒÍËÏ Ô‡‚ÓÏ Ì‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó ÂÏÛ Ì ÔËıÓ-

ÒÂ̇ÚÓ ÉÂ„. ç‡ Â„Ó ÒÎÛ¯‡ÌËflı ‚˚ÒÚÛÔ‡Î Ë Ñ‚ÎËÌ - ÔÓ‰ ÔÒ‚‰ÓÌËÏÓÏ ÇËÍÚÓ ï‰ÊÏÂÌ. êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÉÂ„‡ ΄ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û Á‡ÍÓÌÓ‚, ̇ÎÓÊË‚¯Ëı ÌÂÍÓÚÓÛ˛ ÛÁ‰Û ̇ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl “‚‰ÓÏÒÚ‚‡ Ô·˘‡ Ë ÍËÌʇ·”. ᇂflÁÌÛ‚ ‚ à‡ÍÂ, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ÅÛ¯‡, ÏËÌÛfl äÓÌ„ÂÒÒ, ÒÂÁ‡Î‡ ˝ÚÛ ÛÁ‰Û. ëÌÓ‚‡ ÒÚ‡ÎË ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl Ô˚ÚÍË, ‡ ÍÓ„‰‡ Òۉ·Ì˚ Ó„‡Ì˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ ‚ϯ‡Ú¸Òfl, ÚÓ ‚Ò ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚‡, ‚Íβ˜‡fl Ô˚ÚÍË, ÒÌflÚ˚ ̇ ‚ˉÂÓ, ·˚ÎË ÛÌ˘ÚÓÊÂÌ˚ ÒÓÚÛ‰ÌË͇ÏË ñêì. ÑÂÎÓ ÓÔflÚ¸ ‰Ó¯ÎÓ ‰Ó ä‡ÔËÚÓÎËfl. ÇÒ ˝ÚÓ Í‡ÍËÏ-ÚÓ ÒËÏ‚Ó΢ÂÒÍËÏ Í˚ÎÓÏ ÍÓÒÌÛÎÓÒ¸ ÒÚ‡ËÌ˚ ã˝Ë. 片‚ÌÓ Â„Ó Ô˄·ÒËÎË ‚ ã˝Ì„ÎË, ˜ÚÓ·˚ ‚Û˜ËÚ¸ ̇„‡‰Û Á‡ ‰ÓÎ„Û˛ ÒÎÛÊ·Û ‚ ñêì. 燄‡‰Û Ñ‚ÎËÌÛ ‚Û˜‡Î ̇˜‡Î¸ÌËÍ Ú‡ÈÌÓÈ ÒÎÛÊ-

ë

ЗАКАЗ: ОТРАВИТЬ ЛУМУМБУ èËÁ̇ÌË ·˚‚¯Â„Ó ‡„ÂÌÚ‡ ñêì ‰ËÎÓÒ¸. èÎ‡Ì Ñ‡ÎÎÂÒ‡ ÓÌ Ì‡¯ÂÎ “„ÎÛÔ˚Ï”. ç ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ‡ÏÓ‡Î¸Ì˚Ï, ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Â„Ó ÔÓ‚‡Î ÏÓ„ ËÏÂÚ¸ Ó„ÓÏÌ˚È ÂÁÓ̇ÌÒ, ÍÓÚÓ˚È ÒËθÌÓ Û‰‡ËÎ ·˚ ÔÓ ‚ÎËflÌ˲ Ë ÔÂÒÚËÊÛ ëòÄ ‚ ÄÙËÍÂ. çÓ ÔË͇Á ÂÒÚ¸ ÔË͇Á. ÉÓÚÚÎË· “ÛÒÔÓ͇˂‡Î” Ñ‚ÎË̇: fl‰˚ ̇‰ÂÊÌ˚Â, ÒÏÂÚ¸ ãÛÏÛÏ·˚ ·Û‰ÂÚ Í‡Á‡Ú¸Òfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ. Ñ‚ÎËÌ Ò͇Á‡Î: Á‡‰‡ÌË ˆÂÌÚ‡ ·Û‰ÂÚ Ô˂‰ÂÌÓ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ, ÌÓ ÒڇΠÚflÌÛÚ¸, Ô˚Ú‡flÒ¸ ‚˚Ë„‡Ú¸ ‚ÂÏfl. à “‰ÓÚflÌÛΔ! ãÛÏÛÏ·Û Û·ËÎË ·Âθ„ËÈÒÍË ̇ÂÏÌËÍË. ü‰Ó‚ËÚÛ˛ ÔÓÒ˚ÎÍÛ ÓÚ Ô‡ËÊÒÍÓ„Ó ÑÊÓ Ñ‚ÎËÌ ÒÔflڇΠ‚ ÒÂÈÙÂ. Ä Ú˛·ËÍ Ò ÓÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÁÛ·ÌÓÈ Ô‡ÒÚÓÈ Ò̇·‰ËÎ Â˘Â Ë Ô‰ÓÒÚÂ„‡˛˘ÂÈ Á‡ÔËÒÍÓÈ Ò ˜ÂÂÔÓÏ Ë ÍÓÒÚflÏË. ãÛÏÛÏ·‡ ·˚Î Û·ËÚ ‚ flÌ‚‡ 1961 „Ó‰‡. çÛʉ‡ ‚ fl‰‡ı ÓÚԇ·. à Ñ‚ÎËÌ ‚˚·ÓÒËÎ ÔÓÒ˚ÎÍÛ ËÁ è‡Ëʇ ‚ ÂÍÛ äÓÌ„Ó, ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ‚ÏÂÒÚÓ ÔÎflÊÂÈ Â ӷ‡ÏÎfl˛Ú Ò͇Î˚. çÓ ñêì Ì ‚˚·ÓÒËÎÓ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ‡ÒÂ̇· ÏÂÚÓ‰˚ ÑÊÂÈÏÒ‡ ÅÓ̉‡. ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â ÓÌË ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ·Ó¸·˚ Ò ÍÓÏÏÛÌËÁÏÓÏ, ÚÓ ÒÂȘ‡Ò ÓÌË ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛ÚÒfl ·Ó¸·ÓÈ Ò ÚÂÓËÁÏÓÏ. “ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡Ò̇fl ÍÓÂÎflˆËfl ÏÂÊ‰Û ÚÓÈ ˝ÓÈ Ë Ì‡¯ÂÈ”, — „Ó‚ÓËÚ ÑÊÓÌ è‡‰ÓÒ, ËÒÚÓËÍ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓ„Ó ÂÏÂÒ· Ë ‡‚ÚÓ ÍÌË„Ë “ëÂÍÂÚÌ˚ ‚ÓÈÌ˚ ñêì”. è‡‰ÓÒ ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÚÍÓ‚ÂÌËfl Ñ‚ÎË̇ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚË. éÌË ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‚ ̉‡‚ÌÓ ËÁ‰‡ÌÌÓÈ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËË Ñ‚ÎË̇ “Chief of Station, Congo: Fighting the Cold War in a Hot Zone”. Ç 70-ı „Ó‰‡ı, Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌ˚È ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË ñêì, äÓÌ„ÂÒÒ ÒÓÁ‰‡Î ÒÔˆˇθÌ˚È ÒÂ̇ÚÒÍËÈ ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓ Ëı ‡ÒÒΉӂ‡Ì˲. Ö„Ó ‚ÓÁ„·‚ËÎ

·˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ïÓÁ êÓ‰Ë„ÂÒ. íÓÚ Ò‡Ï˚È êÓ‰Ë„ÂÒ, ÍÓÚÓ˚È ‰‡Î ÔË͇Á Ó· ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËË ‚Á˚‚ÓÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÎÂÌÓÍ ÒÓ ÒˆÂ̇ÏË Ô˚ÚÓÍ Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÂȘ‡Ò Úfl„‡˛Ú ÒÛ‰ Ë äÓÌ„ÂÒÒ. “åÌ ʇθ ˝ÚÓ„Ó Ô‡Ìfl. ü Á̇˛, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÂȘ‡Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ”, — „Ó‚ÓËÚ Ó êÓ‰Ë„ÂÒ ‚ÂÚÂ‡Ì Ñ‚ÎËÌ. Ñ‚ÎËÌ ÔÓÚË‚ fl‰Ó‚ Ë Ô˚ÚÓÍ. éÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ëı ÍÓÌÚÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚ÏË Ë ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË: ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰ÚÓÎÍÌÛÚ¸ ÚÂÓËÒÚÓ‚ ̇ ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‡ÏÂË͇̈‚. ã˝Ë Á̇ÂÚ ˝ÚÓ ÔÓ Ò·Â. äÓ„‰‡ Â„Ó ËÏfl ÒÚ‡ÎË ÒÍÎÓÌflÚ¸ ‚ Ò‚flÁË Ò Û·ËÈÒÚ‚ÓÏ ãÛÏÛÏ·˚, Â„Ó “Á‡Í‡Á‡ÎË” “óÂÌ˚ ԇÌÚÂ˚” Ë Î„Ẩ‡Ì˚È ‚ÂÌÂÒÛ˝Î¸ÒÍËÈ ÚÂÓËÒÚ àθ˘ ê‡ÏËÂÒ ë‡Ì˜ÂÒ ÔÓ Í΢͠“ä‡ÎÓÒ”. ë‡Ï Ñ‚ÎËÌ ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔËÏÂÌflÎ Ô˚ÚÓÍ ÔË ‰ÓÔÓÒ‡ı. çË ‚ äÓÌ„Ó, ÌË ÔÓÁÊ ‚Ó Ç¸ÂÚ̇ÏÂ Ë ã‡ÓÒÂ, „‰Â ÓÌ ‡·ÓڇΠ‚ ̇˜‡Î 70-ı „Ó‰Ó‚. Ç 1974 „Ó‰Û Ñ‚ÎËÌ ‚˚¯ÂÎ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ Ë ‚ÂÌÛÎÒfl ‚ ÄÙËÍÛ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ·ËÁÌÂÒÏÂ̇. 12 ÎÂÚ ÓÌ ‡·ÓڇΠ‚ ·ËÎΡÌÚÓ‚ÓÏ ·ËÁÌÂÒ ̇ ·Âθ„ËÈÒÍÓ-‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ·ËÎΡÌÚÓ‚Ó„Ó ÍÓÓÎfl åÓËÒ‡ íÂÏÔÂÎÒχ̇, ÔÓÒΉÌÂ„Ó Î˛·Ó‚ÌË͇-ÒÓ‰ÂʇÚÂÎfl ܇ÍÎËÌ äÂÌ̉Ë, ÍÓÚÓ‡fl Ë ÛÏÂ· ̇ Â„Ó Û͇ı. “ÅËÎΡÌÚ˚, ÔÓ‰Ó·ÌÓ fl‰Û, ÚÓÊ ÔÓÎËÚË͇, — ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚ÛÂÚ ã˝Ë. — ü Á̇Π‚ÒÂı ‡ÙË͇ÌÒÍËı ÏËÌËÒÚÓ‚ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï Ì‰! à ‚ÂÎ ÔÂ„ӂÓ˚ ÛÒÔ¯ÌÂÂ, ˜ÂÏ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇Î˚-·ËÎΡÌÚ˘ËÍË. Ä ÍÓ„‰‡ ÏÌ ÔÓÔ‡‰‡Î‡Ò¸ ËÌÚÂÂÒ̇fl ËÌÙÓχˆËfl, fl ÒÎË‚‡Î  ÏÓËÏ ÒÚ‡˚Ï ‰ÛÊÍ‡Ï ÔÓ ñêì”. é‰ËÌ ‡Á ‡„ÂÌÚ — ‚Ò„‰‡ ‡„ÂÌÚ. ùÚÓ Í‡Í ÔË‚˚˜Í‡ ˜ËÒÚËÚ¸ ÁÛ·˚ Ô‡ÒÚÓÈ ÛÚÓÏ Ë ÔÂ‰ ÒÌÓÏ.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.


16

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ êÄëëãÖÑéÇÄçàÖ ñËÚËÛ˛ ÔÓ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ÚÂÎÂ͇̇ÎÛ: “Ç ÌÓ˜¸ ̇ 2 flÌ‚‡fl 2008 „Ó‰‡ ‚ „ÓӉ äÓθ˜Û„ËÌÓ Ç·‰ËÏËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË 25-ÎÂÚÌËÈ ÄÎÂÍÒÂÈ ÑÂÌËÒÓ‚ ·˚Î Á‡ÊË‚Ó ÒÓÊÊÂÌ Ì‡ ǘÌÓÏ Ó„Ì Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‰Â·ΠÁ‡Ï˜‡ÌË ÔÓ‰ÓÒÚ͇Ï, ÍÓÚÓ˚ ÍÛËÎË Ë ‡ÒÔË‚‡ÎË ÔË‚Ó Û ˝ÚÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡…” ëÚÓÔ! ùÚÓ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ΄Ẩ‡. ä‡ÌÓÌ˘ÂÒÍËÈ ÚÂÍÒÚ Ú‡„‰ËË, ÒÍ˚‚‡˛˘ËÈ ÒÚ‡¯ÌÛ˛ Ë ÌÂÌÛÊÌÛ˛ Ô‡‚‰Û. ü ÚÓÊ ÒÓÁ‰‡‚‡Î ˝ÚÓÚ ÏËÙ. çÓ ÚÂÔÂ¸, ÍÓ„‰‡ ÔÂ‚˚È ¯ÓÍ ÔÓÁ‡‰Ë, ÔÓÔÓ·Û˛ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl.

ÏÌÂÌËÂ, Û͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ˆÂθ ‰Îfl ·ÛÌÓ„Ó Ì„Ӊӂ‡ÌËfl. çÓ ÔÓÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÏÂÌflÚ¸ ÚÓ˜ÍÛ Ò˙ÂÏÍË. èÓÒÏÓÚËÚ ̇ ÙÓÚÓ, ÒÌflÚÓÂ Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. óÂÂÁ ‰ÓÓ„Û ÓÚ Ç˜ÌÓ„Ó Ó„Ìfl, Ë Ì ‚ 50 ÏÂÚ‡ı, ‡ ‚ 20, ÒÚÓflÚ ‰‚‡ ‰‚Ûı˝Ú‡ÊÌ˚ı ‰Óχ. 50 ÓÍÓÌ ˝ÚËı ‰ÓÏÓ‚ ÒÏÓÚflÚ ‚ ÛÔÓ ̇ ÏÂÒÚÓ Û·ËÈÒÚ‚‡. èÓ Î„ẨÂ, ÄÎÂÍÒÂfl ÑÂÌËÒÓ‚‡ Û·Ë‚‡ÎË ‚ Ú˜ÂÌË ÔÓÎÛ˜‡Ò‡. ê‡Á‰ÂÎË, ÔË̇ÎË, Ì ‰‡‚‡fl ‚ÒÚ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏ Â˘Â ÊË‚Ó„Ó ·ÓÒËÎË ÎˈÓÏ ‚ Ó„Ó̸. à Û‰ÂÊË‚‡ÎË Á‡ ÛÍË Ë Á‡ ÌÓ„Ë, ˜ÚÓ· Ì ÔÓ‰ÌflÎÒfl. èÓ Î„ẨÂ, ˝ÚÓ Á‚ÂÒÚ‚Ó ÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÎÓÒ¸ ÍË͇ÏË ·ÓÎË Ë Ûʇ҇ ÄÎÂÍÒÂfl. ч Ë Û·ËȈ˚, ̇‚ÂÌÓÂ, ˜ÚÓ-ÚÓ Í˘‡ÎË. Ä ‚ ˝ÚËı ‰Óχı ÌËÍÚÓ ÌË˜Â„Ó Ì ÒÎ˚¯‡Î? àÎË ÒÎ˚¯‡Î, ‰‡ Ì ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÓÍÌÛ? àÎË ÔÓ‰Ó¯ÂÎ — ‰‡ Ë Á‡‰ÂÌÛÎ ÓÚ „Âı‡ Á‡Ì‡‚ÂÒÍË? å‡ÎÓ ÎË ÍÚÓ Ú‡Ï ÓÂÚ ‚ ÌÓ˜Ë...

ç‡ ËÌÚÂÌÂÚ-ÙÓÛχı ÛÊ ӷ‚ËÌfl˛Ú ‚ ÒÎۘ˂¯ÂÏÒfl ÔÂÒÎÓ‚ÛÚÛ˛ ÔÛÚËÌÒÍÛ˛ ‚ÂÚË͇θ. Ä “„ÓËÁÓÌڇθ” — Í‡Í ‚Ò„‰‡, ÌË ÔË ˜ÂÏ. éÚÒ˛‰‡ ‚˚‚Ó‰. ãË·Ó ÍÓθ˜Û„ËÌÒÍËÈ, ‰‡ Ë ÓÒÒËÈÒÍËÈ Ó·˚‚‡ÚÂθ — ÒÔÎÓ¯¸ ‡‚ÌӉۯ̇fl Ò‚ÓÎÓ˜¸, Ì Ëϲ˘‡fl ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ Ó·‚ËÌflÚ¸ ÍÓ„Ó ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ. Ä ÂÒÎË ˝ÚÓ Ì ڇÍ, ÚÓ ‚ ÌÓ˜¸ ̇ 2 flÌ‚‡fl Û Ç˜ÌÓ„Ó Ó„Ìfl ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰Û„ÓÂ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ÓÁ‚Û˜ÂÌÌÓÈ Ë Ó·˘ÂÔËÌflÚÓÈ ‚ÂÒËË.

è‡ÚËÓÚ˘ÂÒ͇fl ‚ÂÒËfl ‡Í ‚Ò ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ, Ì‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÒÓ ÒÎÓ‚ Ó·‚ËÌflÂÏ˚ı — 20-ÎÂÚÌËı ÄÎÂÍ҇̉‡ Ä̉‚‡, åËı‡Ë· чÌËÎÓ‚‡, çËÍÓ·fl äÛ-

ä

‚ÓÏÛ Ú·ӂ‡Ì˲ Û˜ËÚÂÎÂÈ, Û¯ÎË ·ÂÁ Ò͇̉‡Î‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË „ÓÒÚflÏË. ÇÓÚ ˜ÚÓ ÓÌË, 20-ÎÂÚÌË η˚, Á‡·˚ÎË Ì‡ ˝ÚÓÈ ‰Â·ËθÌÓÈ ÂÎÍÂ? Ä ˝ÚÓ Ëı ÏË. åÂÒÚÓ, „‰Â Ëı ÍÓÏËÎË, Ӊ‚‡ÎË Ë Î˛·ËÎË Ò 9 ‰Ó 16 ÎÂÚ. íÛÚ ËÏ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ë ÍÓÏÙÓÚÌÓ. Ñ·ËÎ˚ — ˝ÚÓ Á‡ÏÍÌÛÚ‡fl Ò‰‡. éÌË Ë ‰ÛÊ‡Ú ÚÓθÍÓ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌË Ó‰Ì‡ ÌÓχθ̇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‰Â·Ë· Í Ò· Ì ÔËÏÂÚ. à ÊÂÌflÚÒfl ̇ Ò· ÔÓ‰Ó·Ì˚ı — ̇ ÍÓÏ ËÏ Â˘Â ÊÂÌËÚ¸Òfl? à Óʇ˛Ú Ú‡ÍËı Ê — ÍÓ„Ó Ê ÓÌË ÏÓ„ÛÚ Â˘Â Ó‰ËÚ¸? Ç ÍÓÂ͈ËÓÌÌ˚ı ¯ÍÓ·ı êÓÒÒËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ò ‰ÂÒflÚÓÍ ‰Â·ËθÌ˚ı ‰Ë̇ÒÚËÈ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ äÓθ˜Û„ËÌÒÍÓÈ ÓÚÛ˜ËÎÓÒ¸ ‰‚‡ ÔÓÍÓÎÂÌËfl чÌËÎÓ‚˚ı Ë Ä̉‚˚ı. èÓ˜ÚË ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â. í‡Í Ë ÊË‚ÛÚ ÓÌË ‚ Ò‚ÓÂÏ ÛÔÓ˘ÂÌÌÓÏ ÏËÂ, Ë ÌËÍÓÏÛ ‰Ó ÌËı ÌÂÚ ÌË͇ÍÓ„Ó ‰Â·. ëÍÓ·˜Ë‚‡˛Ú ‚ ͇ÍÓÏ-ÌË·Û‰¸ ˆÂı ·‡‡·‡Ì˚ ‰Îfl ͇·ÂÎfl, ÌÛ Ë Î‡‰ÌÓ.

äÓÂ͈ËÓÌ̇fl ¯ÍÓ·-ËÌÚÂÌ‡Ú VIII ‚ˉ‡. ìÚÂÌÌËÍ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È Ä„ÌËË Å‡ÚÓ. ë΂‡ ̇Ô‡‚Ó: åËı‡ËΠчÌËÎÓ‚ (‚ ·ÂÒÍÓÁ˚ÍÂ), ÄÎÂÍ҇̉ Ä̉‚, çËÍÓÎ‡È äÛ‡„ËÌ.

ìÅàíú ÑÖÅàãÄ êÓÒÒËÈÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ÔÓÚË‚ ÓÎË„ÓÙÂÌÓ‚ ËÁ äÓθ˜Û„Ë̇, Ô‰ÓÙËÎÓ‚ ËÁ èËÚÂ‡ Ë ‡‚ˇ‰ËÒÔÂÚ˜ÂÓ‚ ËÁ ò‚ÂȈ‡ËË

Çˉ Ò ‰Û„ÓÈ ÚÓ˜ÍË Ò ÍÓÏÛ Ì ÎÂ̸ Ó·‚ËÌfl˛Ú ÍÓθ˜Û„ËÌÒÍË ‚·ÒÚË ‚ ÔÂÒÚÛÔÌÓÏ ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËË. è‡‚ËθÌÓ Ó·‚ËÌfl˛Ú. ì·ËÈÒÚ‚Ó ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ 50 ÏÂÚ‡ı ÓÚ Á‰‡ÌËÈ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡, Ï˝ËË Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. íÂÎÂÓÔÂ‡ÚÓ˚, Ì ҄ӂ‡Ë‚‡flÒ¸, ÒÌËχÎË ÏÂÒÚÓ Ú‡„‰ËË Ó‰ÌËÏ Ô·ÌÓÏ: ÍÛÔÌÓ — ǘÌ˚È Ó„Ó̸, ÍÓÓÚ͇fl Ô‡ÌÓ‡Ï‡ Ë ÒÚÂÏËÚÂθÌ˚È Ì‡ÂÁ‰ ̇ Á‰‡ÌË ‡ÈÒÓ‚ÂÚ‡. ÑÎfl Ú‡ÌÒÙÓ͇ÚÓ‡ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ 50 ÏÂÚÓ‚ Ì Í˛Í. í‡Í ÙÓÏËÛÂÚÒfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ

Ç

ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ÊËθˆÓ‚ ‚˚Á‚‡Î ÏËÎËˆË˛, ÌÓ Ó̇ Ì ÔËÂı‡Î‡. ç ‚ÂËÚÒfl. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, ÍÓ„‰‡ ÏËÎËˆË˛ ‚˚Á‚‡Î Ç·‰ËÏË ÉÓ̘‡Ó‚ (ÔÓıÓÊËÈ, ӷ̇ÛÊË‚¯ËÈ ÚÂÎÓ ÑÂÌËÒÓ‚‡), Ó̇ ÔËÂı‡Î‡ Ú‡Í ·˚ÒÚÓ, ˜ÚÓ ÛÒÔ· Á‡‰Âʇڸ ‚ÒÂı ˜ÂÚ‚Â˚ı Û·ËȈ, ÓÍÓ·˜Ë‚‡‚¯ËıÒfl ÚÛÚ ÊÂ. éÚ ÊËθˆÓ‚ ˝ÚËı ‰‚Ûı ‰ÓÏÓ‚ „ÂÓËÁχ Ì Ú·ӂ‡ÎÓÒ¸. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·˚ÎÓ ÒÌflÚ¸ ÚÛ·ÍÛ, ÓÚÍ˚Ú¸ ÓÍÌÓ, ‚˚ÒÍÓ˜ËÚ¸ ̇ ·‡ÎÍÓÌ, ‚Á˚‚‡Ú¸ Ó ÔÓÏÓ˘Ë, ÓÒ˚Ô‡Ú¸ Û„‡Ì¸˛ ıÛÎË„‡ÌÓ‚, Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚ ÌËı Ú‡·ÛÂÚÓÏ. ÉÎfl‰Ë¯¸, Û·ËȈ˚ ·˚ Ë ÂÚËÓ‚‡ÎËÒ¸, Ì ‰Ó‚‰fl ‰Ó ÍÓ̈‡ Ò‚ÓÈ Á‡Ï˚ÒÂÎ. í‡Í ‚‰¸ Ì ·˚ÎÓ ˝ÚÓ„Ó. à ÌËÍÚÓ Ì ‚ÓÁÏÛ˘‡ÂÚÒfl Ô‡ÒÒË‚ÌÓÒÚ¸˛ „ÓÓʇÌ, Ì Ú·ÛÂÚ Ô˂Θ¸ Ëı Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ Òڇڸ “éÒÚ‡‚ÎÂÌË ‚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË”.

PiLGRiM TRAVEL GROUP 1 (877) 707-8787 ВСТРЕТЬТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ НА НАШИХ ТУРАХ ÉêìèèéÇõÖ èéÖáÑäà ë êìëëäàå ÉàÑéå 3-12 МАРТА АПРЕЛЬ ВСЯ ИТАЛИЯ, 10 дней. КРУИЗ. ГОЛЛАНДИЯ-БЕЛЬГИЯ, ГОСТЬ ТУРА - ИГОРЬ ГУБЕРМАН от $1490 11 дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от $1670 28 МАЯ - 6 ИЮНЯ 16-27 МАРТА АНГЛИЯ-ШОТЛАНДИЯ, 10 дней .от $1690 ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ с Кимельфельдом. 29 МАЯ-10 ИЮНЯ Тур Миссии поддержки, 12 дней. СКАНДИНАВИЯ-ГЕРМАНИЯ, Самый полный тур . . . . . . . . . . .от $1525 12 дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от $1800

èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ì‡ Ò‡ÈÚ www.pilgrim-group.org áÄèêÄòàÇÄâíÖ çÄò ÖÜÖÉéÑçõâ äÄíÄãéÉ

Philadelphia, PA – (215) 464-4565 Atlanta, GA - (678) 887-0933 Denver , CO – (303) 552-0952 San Francisco , CA- (415) 412-9366 New York, NY (718) 577-5005

‡„Ë̇. óÂÚ‚ÂÚ˚È ÔÂÒÚÛÔÌËÍ — 14ÎÂÚÌËÈ ÄÎÂÍÒÂÈ ÉÓfl˜Â‚, ‰‚Ó˛Ó‰Ì˚È ·‡Ú åËı‡Ë· чÌËÎÓ‚‡, — ÔÓ͇ ÌË ‚ ˜ÂÏ Ì ÒÓÁ̇ÎÒfl. ÑÛ„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ÒÛ‰fl ÔÓ ÒÍÛÔ˚Ï Á‡fl‚ÎÂÌËflÏ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎÂÈ, Û ÒΉÒÚ‚Ëfl Ì ·˚ÎÓ. åÌÓ„Ë ëåà ̇Á˚‚‡˛Ú 20ÎÂÚÌËı ÏÛʘËÌ ÔÓ‰ÓÒÚ͇ÏË. à ‚ ˝ÚÓÈ ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚË ÂÒÚ¸ ‰ÓÎfl Ô‡‚‰˚. ÇÒ ÚÓ — Ò··ÓÛÏÌ˚ ÓÚ ÓʉÂÌËfl. éÎË„ÓÙÂÌ˚ ‚ ÒÚ‡‰ËË ‰Â·ËθÌÓÒÚË. í‡ÍÓÈ ‰Ë‡„ÌÓÁ ËÏ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÒËıˇÚ ¢ ‚ ‰Â‚flÚËÎÂÚÌÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. èÓÒΠ˜Â„Ó Ï‰ËÍÓ-Ô‰‡„ӄ˘ÂÒ͇fl ÍÓÏËÒÒËfl ‚˚ÔË҇· ËÏ ÔÛÚ‚ÍË ‚ ÍÓÂ͈ËÓÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ. é‰ËÌ ËÁ ÌËı — çËÍÓÎ‡È äÛ‡„ËÌ — Ë ÚÂÔÂ¸ ËÏÂÂÚ ÓÙˈˇθÌÛ˛ ËÌ‚‡ÎˉÌÓÒÚ¸. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ì Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ Ä̉‚ Ë Ñ‡ÌËÎÓ‚ ÛÏÌ äÛ‡„Ë̇. èÓÒÚÓ Û äÛ‡„Ë̇ Ó‰ËÚÂÎË ÌÓχθÌ˚Â. Ä Û Ñ‡ÌËÎÓ‚‡ Ë Ä̉‚‡ — Ò··ÓÛÏÌ˚ ‡ÎÍÓ„ÓÎËÍË, ÓÍÓ̘˂¯Ë ‚ Ò‚Ó ‚ÂÏfl ÚÛ Ê ÍÓθ˜Û„ËÌÒÍÛ˛ ¯ÍÓÎÛ ‰Îfl ‰Û‡ÍÓ‚. àÌ‚‡ÎˉÌÓÒÚ¸ — ¯ÚÛ͇ ÍÓÌÍÂÚ̇fl. ᇠÌ Ô·ÚflÚ ÔÂÌÒ˲,  ÔËÒ‚‡Ë‚‡ÂÚ ÍÓÏËÒÒËfl. àÌ‚‡ÎˉÌÓÒÚ¸ Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ̇‰Ó ÔÓÎÛ˜ËÚ¸, ‡ ÚÓ Ë ‚˚·ËÚ¸, ÒÓ·‡‚ ÒÔ‡‚ÍË Ë Ô‰ÒÚ‡‚ ÔÂ‰ ÍÓÏËÒÒËÂÈ. ì Ó‰ËÚÂÎÂÈ çËÍÓ·fl äÛ‡„Ë̇ ̇ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ̇¯ÎÓÒ¸. Ä ‚ÓÚ Ä̉‚ Ò Ñ‡ÌËÎÓ‚˚Ï — ÔÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï ‚ÔÓÎÌ ÌÓχθÌ˚ ˜ÎÂÌ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. Ä Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË — ·ÂÒÔËÁÓÌ˚ ÔˉÛÍË Ò Í‡ÎẨ‡Ì˚Ï ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ ‚ 20 ÎÂÚ Ë ‡ÁÛÏÓÏ Ì‰Ó‡Á‚ËÚ˚ı ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚. ᇠ˜ÂÚ˚ ‰Ìfl ‰Ó Û·ËÈÒÚ‚‡ ‚Ò ÚÓ Á‡fl‚ËÎËÒ¸ ‚ ÍÓÂ͈ËÓÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ-ËÌÚÂÌ‡Ú Ì‡ ÂÎÍÛ. ÅÂÁÓÔÓÚÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË Ò·fl Ó·˚Ò͇ڸ, Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ ÔÓÒÏÓÚÂÎË ÚÓ„‡ÚÂθÌÓ ‰Û‡ˆÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ, ÒÏÂflÎËÒ¸ Ë ‡ÔÎÓ‰ËÓ‚‡ÎË. èÓڇ̈‚‡ÎË Ì‡ ‰ËÒÍÓÚÂÍÂ Ë ‚ ÒÂϸ ˜‡ÒÓ‚, ÔÓ ÔÂ-

é·˘ÂÒÚ‚Ó ·ÓÎÂÂ-ÏÂÌ ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒfl ‰Â·Ë·ÏË ÚÓθÍÓ ‰Ó ÚÓ„Ó ‰Ìfl, Í‡Í ÓÌË ÓÍÓ̘‡Ú ÍÓÂ͈ËÓÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ. à ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓÔ‡‰ÛÚ ‚ Ú˛¸ÏÛ. åÓ„ÎË Ú‡ÍË β‰Ë Ó„‡·ËÚ¸ ÄÎÂÍÒÂfl ÑÂÌËÒÓ‚‡? ëÌflÚ¸ Ò ÌÂ„Ó ÍÛÚÍÛ Ë ·ÓÚËÌÍË? ч Á‡ÔÓÒÚÓ. åÓ„ÎË ‚˜ÂÚ‚ÂÓÏ ËÁ·ËÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó? èÓ˜ÂÏÛ ÌÂÚ? í‡ÍÊ ÏÓ„ÎË ÔÓ‰Ú‡˘ËÚ¸ Â„Ó Í Ó„Ì˛, ˜ÚÓ· Ì Á‡ÏÂÁ, — ÂÒÚ¸ Ë Ú‡Í‡fl ‚ÂÒËfl. çÓ, ÔÓ‰Ú‡˘Ë‚, ÏÓ„ÎË Ë ·ÓÒËÚ¸ ̇ Ó„Ó̸, ˜ÚÓ· ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, Í‡Í ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÍÓ˜ËÚ¸Òfl. à ÚÓ˜‡Ú¸ ̇ ÏÂÒÚ ۷ËÈÒÚ‚‡, ÔÓ͇ Ì ÔˉÂÚ ÏËÎˈËfl. ÑÎfl ‰Â·Ë· ‚Ò ˝ÚÓ ·ÂÁÛÏÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ. à Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ „ÓËÚ, Ë ÍÚÓ Â„Ó Ì‡È‰ÂÚ, Ë Í‡Í ·Û‰ÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÚÛÔ, ÍÓ„‰‡ Â„Ó ‰ÓÒÚ‡ÌÛÚ ËÁ Ó„Ìfl. ä‡Í Â„Ó ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÛ˛Ú Ë ÔÓ„ÛÁflÚ ‚ ͇ÂÚÛ. à Ó ˜ÂÏ ·Û‰ÂÚ ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÏËÎˈËfl. ë··ÓÛÏË Ì ËÒÍβ˜‡ÂÚ Á‡Ô‰ÂθÌÛ˛ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸. ë··ÓÛÏË Ì ËÒÍβ˜‡ÂÚ Ë Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ËÒÍβ˜ËÚ¸, — ˝ÚÓ Ò··ÓÛÏÌ˚È Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍËÈ Ô‡ÙÓÒ ÚËÔ‡: “óÂÚ‚ÂÓ ÓÚÏÓÓÁÍÓ‚, ‡ÒÔË‚‡˛˘Ëı ÔË‚Ó Ì‡ Ô‡ÏflÚÌËÍ ԇ‚¯ËÏ „ÂÓflÏ, Á‡ÊË‚Ó ÒÓÊ„ÎË Ì‡ ǘÌÓÏ Ó„Ì ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È Ò‰Â·ΠËÏ Á‡Ï˜‡ÌË”. è‰ÒÚ‡‚ËÏ Ò· ‰Û„Û˛ ÔÓ‰‡˜Û, ‰Û„ÓÈ Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ: “ë··ÓÛÏÌ˚ ÔÓ‰ÓÒÚÍË Ó„‡·ËÎË, ËÁ·ËÎË Ë ÒÓÊ„ÎË Á‡ÊË‚Ó Ì‡ ǘÌÓÏ Ó„Ì ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó ÔÓıÓÊ„Ӆ” à ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÓÚ Ô‡ÚÂÚËÍË? à ̇ ÚÓÍ-¯ÓÛ Ô˄·ÒflÚ Ì ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ˚, ‡ Ô‰‡„Ó„Ó‚ Ë ÔÒËıˇÚÓ‚. à Ó·ÒÛʉ‡Ú¸ ·Û‰ÛÚ Ì ÏÓ‡Î¸Ì˚È ÛÔ‡‰ÓÍ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ‡ ÔÓ„ÂÒÒËÛ˛˘Â Ò··ÓÛÏË ̇ˆËË. äÓ„‰‡ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ·ÂÒÍÓÌÚÓθÌ˚ı ÓÎË„ÓÙÂÌÓ‚ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ÌÓ‚Ó ͇˜ÂÒÚ‚Ó. äÓ„‰‡ ‰Â·ËÎ‡Ï ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÚÂÒÌÓ ‚ Ò‚ÓÂÈ Û·Ó„ÓÈ Ì˯Â, Ë ÓÌË Ì‡˜Ë̇˛Ú Û·Ë‚‡Ú¸.

åÓ‰‡ ̇ Ò‡ÏÓÒÛ‰ ‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ êÓÒÒËË ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ ÏÛ˜ËÚÂθÌ˚È ÔÂËÓ‰. éÌÓ ÛÊ ‚Ӊ ÒÏËËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÚ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ ÓÚ‰ÂθÌÓÒÚË ÌË˜Â„Ó Ì Á‡‚ËÒËÚ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÎÛ˜¯Â Ì ˚Ô‡Ú¸Òfl. çÓ Â˘Â Ì Á‡·˚ÎÓ, Í‡Í ÒΉÛÂÚ Ò·fl ‚ÂÒÚË ‰ÓÒÚÓÈÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. ÇÒ ˝ÚË ÌÂ҉·ÌÌ˚ Á‡Ï˜‡ÌËfl, ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ ÔÓÒÚÛÔÍË, ÔÓ‰‡‚ÎÂÌÌÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ÏÛÊÂÒÚ‚Ó Á‡„ÓÌfl˛ÚÒfl ‚ÌÛÚ¸ Ë Ô‚‡˘‡˛ÚÒfl Ú‡Ï ‚ Ì‚ÓÁ, ‚ ÌÓ˜ÌÓÈ Íӯχ ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓÈ Ì‡ˆËË. çËÍÚÓ Ì ıÓ˜ÂÚ ÔËÁ̇‚‡Ú¸ Ò·fl ·˚‰ÎÓÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Î˛·ÓÈ ÌÂÓ‰Ë̇Ì˚È ÔÓÒÚÛÔÓÍ Ï‡ÎÂ̸ÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, β·ÓÂ, ‰‡Ê ÒÓÏÌËÚÂθÌÓ ÔÓfl‚ÎÂÌË ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÔËÌËχÂÚÒfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡ Û‡ Ë Ì‡ ‚ÂÛ. í‡Í ÔÓfl‚ËÎÒfl „ÂÓÈ ÇËÚ‡ÎËÈ ä‡ÎÓ‚, Ì˚Ì ·Óθ¯ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ éÒÂÚËË Ë ‚ÒÂÓÒÒËÈÒ͇fl Á̇ÏÂÌËÚÓÒÚ¸. í‡Í ̇ ̇¯Ëı „·Á‡ı ÎÂÔËÚÒfl ‰Û„ÓÈ „ÂÓÈ — ÄÎÂÍ҇̉ äÛÁ̈ӂ, Û·Ë‚¯ËÈ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, Ô‰ÓÙË·. Ç ÌÓχθÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ë ä‡ÎÓ‚, Ë äÛÁ̈ӂ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëfl Ë ÒÌËÒıÓʉÂÌËfl. ì Á‡ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÓÒÒËflÌ, ‚ χÒÒ ҂ÓÂÈ ÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ‰‡ÊÂ Í ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓÏÛ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏÛ ÔÓÒÚÛÔÍÛ, Ú‡ÍË β‰Ë ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ̇ˆËÓ̇θÌ˚ÏË „ÂÓflÏË. í‡Í Ò‡ÏÓÒÛ‰ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÓ‚˚Ï ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÚẨÓÏ. çÓ ‚ÂÌÂÏÒfl ‚ ÍÓθ˜Û„ËÌÒÍËÈ êéÇÑ. ÇÓÚ ‰ÓÁ̇‚‡ÚÂθ Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ‚˚flÒÌËÚ¸ ÏÓÚË‚ Û·ËÈÒÚ‚‡, ‡ ÚÓ ÓÎË„ÓÙÂÌÓ‚ Ì Á̇˛Ú, ˜ÚÓ ÂÏÛ Óڂ˜‡Ú¸. à ÔËıÓ‰ËÚÒfl Á‡‰‡‚‡Ú¸ ̇‚Ó‰fl˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ, ÔÂ‚˚È, ÍÓÚÓ˚È ‚ÂÚËÚÒfl ‚ „ÓÎÓ‚Â: — Ä ÏÓÊÂÚ, ÓÌ Ò‰Â·Π‚‡Ï Á‡Ï˜‡ÌËÂ? — çÛ ÍÓ̘ÌÓ, — ӷ΄˜ÂÌÌÓ Òӄ·¯‡˛ÚÒfl ÓÎË„ÓÙÂÌ˚. — éÌ Ò‰ÂÎ‡Î Ì‡Ï Á‡Ï˜‡ÌËÂ, Ë Ï˚ Â„Ó Á‡ ˝ÚÓ Û·ËÎË. Ä ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Ï˚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÒÔËÏ? — ë̇˜‡Î‡ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ÔÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡ Ë ‚ÓÚ Á‰ÂÒ¸ ̇Ô˯ËÚÂ: “ë ÏÓËı ÒÎÓ‚ Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ÂÌÓ. åÌÓÈ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓ”. à ÔÓ‰ÔËÒ¸. à ÓÌË ˜ËÚ‡˛Ú Ë ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡˛Ú. à ‡ÒÒ͇Á Ëı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ. à ‚ êÓÒÒËË Óʉ‡ÂÚÒfl ÌÓ‚˚È „ÂÓÈ — ÄÎÂÍÒÂÈ ÑÂÌËÒÓ‚. à Û·ËÈÒÚ‚Ó ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÂÁÓ̇ÌÒ. è‡‚‰‡, ÌË Ä̉‚, ÌË Ñ‡ÌËÎÓ‚, ÌË äÛ‡„ËÌ Ì ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡, Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÌÂÁ̇ÍÓÏ˚Ï ÔÓ˜ÂÍÓÏ. ç „Ó‚Ófl ÛÊ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ· ÔÓÌflÚ¸ Â„Ó ÒÏ˚ÒÎ. á‡ÚÓ, ÂÒÎË ÒÚ‡¯Ë ‚ÂÎflÚ ËÏ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ Ò‰Â·ڸ ‚ˉ, ˜ÚÓ ˜ËÚ‡˛Ú. à ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸, „‰Â Ò͇ÊÛÚ.

É

ìÌË‚Â҇θ̇fl ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸ ÒÎË Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÊÂÒÚÓÍÓ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÛÚË, ÚÓ ÓÌÓ ÊÂÒÚÓÍÓ ÍÓ ‚ÒÂÏ. à Í Ó‰ËÌÓÍÓÏÛ ÌÓ˜ÌÓÏÛ ÔÓıÓÊÂÏÛ. à Í ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Ï Û·ËȈ‡Ï. ùÚÓ Á̇˜ËÚ, ˜ÚÓ ‚Ò˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ò‚Ó ÚÓڇθÌÓ ‡‚ÌÓ‰Û¯ËÂ Ë Í ‚ÓÂÌÌ˚Ï Ô‡ÏflÚÌË͇Ï, Ë Í ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÒÚ‡Î˚Ï ‰ÂÚflÏ, Ë Í ÚÂÏ, ÍÓ„Ó Û·Ë‚‡˛Ú ÔÓ‰ ÓÍ̇ÏË, ‚Ò˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌ˛˛ Ôӂ҉̂ÌÛ˛ ÚÛÒÓÒÚ¸ Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ Ô‡ÒÒË‚ÌÓÒÚ¸, Á‡ ÔÓ‰ÎÓÒÚ¸ Ë ÏÂÁÓÒÚ¸ β‰Ë ÔË ÔÂ‚ÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË „ÓÚÓ‚˚ Ò‚‡ÎËÚ¸ ̇ ÚÂı ‰Â·ËÎÓ‚. ì‰Ë‚ËÚÂθÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ, Ò‚‡ÎË‚‡fl ̇ ‰Â·ËÎÓ‚ ‚Ò ҂ÓË „ÂıË, ÒÚ‡Ì‡ ‡ÒÒÓˆËËÛÂÚ Ò·fl ÌÂ Ò ÌËÏË, ‡ Ò „ÂÓÂÏ ÄÎÂÍÒÂÂÏ ÑÂÌËÒÓ‚˚Ï. éÌË ‚‰¸ ÚÓÊ ÏÓ„ÎË ·˚ ҉·ڸ Á‡Ï˜‡ÌË ÔÓ‰ÓÌ͇Ï. èÓÒÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ Ì ·˚ÎÓ Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÏÂÒÚ‡, „‰Â ˝ÚË ÔÓ‰ÓÌÍË ÍÛ˜ÍÛ˛ÚÒfl, ÓÌË ÒÚ‡‡˛ÚÒfl Ó·ıÓ‰ËÚ¸.

Ö

LJ‰ËÏ êÖóäÄãéÇ.


7—13 χÚ‡ 2008

17

В НОВОМ СВЕТЕ

ùÇêàäÄ

íÄíìàêéÇäÄ äÄä ëèéëéÅ ãÖóÖçàü àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÚÛËÓ‚ÍË ‚… ωˈËÌÒÍËı ˆÂÎflı Ô‰ÎÓÊËÎË ÌÂψÍË ۘÂÌ˚Â. èÓ Ëı ÏÌÂÌ˲, ̇ÚÂθÌ˚È ËÒÛÌÓÍ — ˉ‡θÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ‰Îfl ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ‚‡ÍˆËÌ.

Ñ

ÓÍÚÓ å‡ÚËÌ å˛ÎÎÂ Ë Â„Ó ÍÓÎÎÂ„Ë Ô‰ÔÓÎÓÊËÎË, ˜ÚÓ ‚Ë·ËÛ˛˘‡fl Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ˄· ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï Ò‰ÒÚ‚ÓÏ ‚‚Ó‰‡ ‚‡ÍˆËÌ. Ç ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ ̇ Ï˚¯‡ı ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔË Ú‡ÍÓÏ ÒÔÓÒÓ·Â ‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚ 16 ‡Á ·Óθ¯Â ‡ÌÚËÚÂÎ, ˜ÂÏ ÔË Ó·˚˜ÌÓÈ ËÌ˙Â͈ËË. Ä ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡ÌÚËÚÂÎ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÒËÎÛ ÓÚ‚ÂÚ‡ ËÏÏÛÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ÇÂÓflÚÌÓ, Ô˘Ë̇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔË Ú‡ÚÛËÓ‚Í ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, Ô˘ËÌÂÌÌ˚ Ó„‡ÌËÁÏÛ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÂÂ, ˜ÂÏ ÓÚ ÔÓÒÚÓ„Ó ÛÍÓ· Ë„ÎÓÈ. ùÚÓ Ë Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÏÏÛÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸Òfl. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÌÓ‚Û˛ ÚÂıÌÓÎӄ˲ ‡ÁÛÏÌÓ ÔËÏÂÌflÚ¸ Î˯¸ ‚ ÓÒÓ·˚ı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ˜¸ ˉÂÚ Ó ÒÓ˜ÌÓÏ ‚‚‰ÂÌËË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ÒÔˆËÙ˘ÂÒÍËı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ÔË ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËflı.

äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ ‚Â‰Û˘Â„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË͇ çàà ‚ËÛÒÓÎÓ„ËË ÄÎÂÍÒÂfl ÅÖãüÖÇÄ: — èÓ-ÏÓÂÏÛ, ˝ÚÓ ·‰ӂ‡fl ˉÂfl. ÑÓÒÚ‡‚͇ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ÏÂÚÓ‰ÓÏ Ú‡ÚÛËÓ‚ÍË ·Û‰ÂÚ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÈ Ë ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÒÔÎÂÒÍÛ ËÌÙÂ͈ËÈ, ÔÂ‰‡˛˘ËıÒfl ˜ÂÂÁ ÍÓ‚¸. Ç ÒÓ‚ÂÚÒÍË ‚ÂÏÂ̇ ωËÍË Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ‚̉ËÚ¸ ·ÂÁ˚„ÓθÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ‚‡ÍˆËÌ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ. çÓ ˝Ú‡ ˉÂfl Ì ·˚· ‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ — ÔË ‰ÓÒÚ‡‚Í ‚‡ÍˆËÌ ÔÓ‰ ·Óθ¯ËÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ‚ÓÁÌË͇ÎË ÌÂÔ‰‚ˉÂÌÌ˚ ÒËÚÛ‡ˆËË. ä ÔËÏÂÛ, ÒÚÓËÎÓ Ï‰ÒÂÒÚ “‚˚ÒÚÂÎËÚ¸” ˜ÛÚÓ˜ÍÛ ‚ ÒÚÓÓÌÛ, Í‡Í Ì‡˜Ë̇· ·ËÚ¸ ÙÓÌÚ‡ÌÓÏ ÍÓ‚¸. ÇÒÂ-Ú‡ÍË ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ Á‡ÏÂÌ˚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÏÛ ¯ÔËˆÛ Ò Ë„ÎÓÈ ÔÓ͇ Ì ÔˉÛχÌÓ.

èÂ‚‡fl ‚ ÏË ˜ÂÂÔ‡ı‡ Ò Ô·ÒÚËÍÓ‚˚Ï Ô·‚ÌËÍÓÏ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒÍÓÓ ‚ ÄÚ·ÌÚ˘ÂÒÍÓÏ Ó͇ÌÂ. äÓ̘ÌÓÒÚ¸ 30-ÎÂÚÌÂÈ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθÌˈ هÛÌ˚ ÓÚÒÂÍ ÎÓ‰Ó˜Ì˚È ÏÓÚÓ, Ë ÚÂÔÂ¸ ‚ÂÚÂË̇˚ Á‡ÏÂÌflÚ Â ̇ ÔÓÚÂÁ.

åéêëäéâ óÖêÖèÄïÖ ÇèÖêÇõÖ ìëíÄçéÇüí èêéíÖá èãÄÇçàäÄ ÓÒÍË ˜ÂÂÔ‡ıË ˜‡ÒÚÓ ÚÂfl˛Ú Ô·‚ÌËÍË, ÒÚ‡ÎÍË‚‡flÒ¸ Ò ÏÓÚÓÌ˚ÏË ÎӉ͇ÏË. ë ÚÂÏfl Ô·‚ÌË͇ÏË ÓÌË Â˘Â ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÊËÚ¸ ̇ ‚ÓÎÂ, ‡ Ò ‰‚ÛÏfl — ÚÓθÍÓ ÔË ÒÔˆˇθÌÓÏ ÛıÓ‰Â. 片‚ÌÓ Ê ÚÛËÒÚ˚ ̇¯ÎË ÊË‚ÓÚÌÓÂ, Î˯˂¯ÂÂÒfl Ò‡ÁÛ ÚÂı Ô·‚ÌËÍÓ‚, ̇ ÔÓ·ÂÂʸ ÄÚ·ÌÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó͇̇ ‚ ¯Ú‡Ú íÂı‡Ò. Ç ˆÂÌÚ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌ˲ Ë ‡·ËÎËÚ‡ˆËË ÏÓÒÍËı ˜ÂÂÔ‡ı Sea Turtle Inc., ÍÛ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓÂ, ÔËÌflÎË ¯ÂÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 13Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚ÓÈ Ô‡ˆËÂÌÚÍ ÔÓÚÂÁ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÓÚÂflÌÌ˚ı ÍÓ̘ÌÓÒÚÂÈ. àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ “Á‡Ô˜‡ÒÚ¸” ‰Îfl ˜ÂÂÔ‡ıË ¯ÂÌÓ Ò‰Â·ڸ ËÁ χÚÂˇ·, ËÒÔÓθÁÛ˛˘Â„ÓÒfl ‰Îfl ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËı ÔÓÚÂÁÓ‚. é̇ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚‡ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ì‰Âθ. ì˜ÂÌ˚ ۂÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÓÔ˚Ú ÔÓÏÓÊÂÚ Î˜ËÚ¸ ‰Û„Ëı ˜ÂÂÔ‡ı Ë ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ‚ˉ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. ÑÓ ùÎËÒÓÌ (Ú‡Í Ì‡Á‚‡ÎË ˜ÂÂÔ‡ıÛ) ÔÓÚÂÁ˚ Ô·‚ÌËÍÓ‚ ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‰‚ÛÏ ‰ÂθÙËÌ‡Ï ‚ üÔÓÌËË Ë ‚Ó îÎÓˉÂ.

å

äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ „·‚ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ‡ ‚ÂÚÍÎËÌËÍË “ñÂÌÚ” Ö‚„ÂÌËfl çÄáÄêÖçäé.

äë

íÄ

íà

— ÑÛχ˛, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÂÔ‡¯ËÈ ÔÓÚÂÁ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡Î, ÌÛÊÌÓ ÔËÎÓÊËÚ¸ ÌÂχÎÓ ÛÒËÎËÈ ÔÓ Â„Ó ‚ÊË‚ÎÂÌ˲ ‚ Ú͇ÌË ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó. çÂÚÛ‰ÌÓ Ô‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÓ‚‡fl ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌ̇fl ÍÓ̘ÌÓÒÚ¸ Û ˜ÂÂÔ‡ıË ÔÓ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ì ·Û‰ÂÚ ÛÒÚÛÔ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÔÓÚÂÁÛ ˜ÂÎÓ‚Â͇. Ç 1998 „Ó‰Û ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ‚ÂÚÍÎËÌËÍ ·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÛÌË͇θÌ˚È ÔÓÚÂÁ ‰Îfl ÒÓ‚ÒÂÏ ˛ÌÓÈ ‰Óχ¯ÌÂÈ ˜ÂÂÔ‡¯ÍË, Î˯˂¯ÂÈÒfl ‰‚Ûı Á‡‰ÌËı ·ÔÓÍ. åÓÒÍÓ‚ÒÍË ‚ÂÚÂË̇˚ ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡ÎË ÛÚ‡ÚÛ ÍÓ̘ÌÓÒÚÂÈ ‰‚ÓÈÌ˚ÏË ÍÓÎÂÒË͇ÏË ÓÚ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ‡ “ã„Ӕ.

ìóÖçõÖ êÄáìäêÄëàãà ñÇÖíçìû äÄèìëíì çÓ‚˚È ÒÓÚ ˆ‚ÂÚÌÓÈ Í‡ÔÛÒÚ˚ — Rainbow Cauliflowers (‡‰ÛÊ̇fl ˆ‚ÂÚ̇fl ͇ÔÛÒÚ‡) — ÔÓfl‚ËÎÒfl ̇ ÔË·‚͇ı ÅËÚ‡ÌËË. çÓ‚˚È Ó‚Ó˘ ӷ·‰‡ÂÚ Ì ·ÂÎÓÈ, ‡ ̇Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ÁÂÎÂÌÓÈ, Ó‡ÌÊ‚ÓÈ Ë ÙËÓÎÂÚÓ‚ÓÈ ÓÍ‡ÒÍÓÈ. ÓÁ‰‡Î‡ ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌÛ˛ ͇ÔÛÒÚÛ Ú‡ÌÒ̇ˆËÓ̇θ̇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Syngenta (Ó‰ËÌ ËÁ ÎˉÂÓ‚ ÏËÓ‚ÓÈ ‡„ÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË). èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚, ÌÂÓ·˚˜Ì˚ ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ — ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÒÂÎÂ͈ËË. ç‡ ‚ÍÛÒ ÌÓ‚‡fl ˆ‚ÂÚ̇fl ͇ÔÛÒÚ‡ Ì ÓÚ΢‡ÂÚÒfl ÓÚ Ó·˚˜ÌÓÈ, ÌÓ Á‡ÚÓ ‡‰ÛÂÚ „·Á ‰ÓÍÓ‚, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ò‚Ó˛ flÍÛ˛ ÓÍ‡ÒÍÛ ˝ÚË ÒÓˆ‚ÂÚËfl Ì ÚÂfl˛Ú Ë ÔÓÒΠ„ÓÚÓ‚ÍË. èÓÏËÏÓ ˝ÒÚÂÚËÍË ‡‰ÛÊ̇fl ˆ‚ÂÚ̇fl ͇ÔÛÒÚ‡ ӷ·‰‡ÂÚ Â˘Â Ó‰ÌËÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ: ‚ Ó‡ÌÊ‚ÓÈ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ‚ 25 ‡Á ·Óθ¯Â ·ÂÚ‡-͇ÓÚË̇, ˜ÂÏ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ÒÓˆ‚ÂÚËflı (˜ÚÓ ÔÓÎÂÁÌÓ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‰Îfl ÍÓÊË). Ä ÙËÓÎÂÚÓ‚˚È ÍÓÎÂ ‡Ì‡Îӄ˘-

ë

ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ‡ÌÚӈˇÌË̇. éÌ ÔÓÎÂÁÂÌ ‰Îfl ÔÓÙË·ÍÚËÍË Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ÒÂ‰ˆ‡, ÔÓÒÍÓθÍÛ Á‡Ï‰ÎflÂÚ Ò‚ÂÚ˚‚‡ÌË ÍÓ‚Ë.

äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ ÒÓÚÛ‰ÌË͇ àÌÒÚËÚÛÚ‡ Ó·˘ÂÈ „ÂÌÂÚËÍË êÄç Ç·‰ËÏË‡ ìèÖãçàÖäÄ: — é‡ÌÊ‚˚È Ë ÙËÓÎÂÚÓ‚˚È ˆ‚ÂÚ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ ‰Îfl ͇ÔÛÒÚ˚. çÂÓ·flÁ‡ÚÂθÌÓ ·˚ÎÓ ÒÍ¢˂‡Ú¸ ·ÂÎ˚È Ó‚Ó˘ ÒÓ Ò‚ÂÍÎÓÈ ËÎË ÏÓÍÓ‚ÍÓÈ. Ç ÔËӉ ‚ÒÚ˜‡˛ÚÒfl ‚ˉ˚ Ë ÙÓÏ˚ ‡ÒÚÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÌÂÒÛÚ ‚ Ò· ̇ÒΉÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÙÓÏ˚ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÔËÁ͇̇. K ÔËÏÂÛ, ӷ̇ÛÊËÎË Û˜ÂÌ˚ ˆ‚ÂÚÌÛ˛ ͇ÔÛÒÚÛ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ Í‡ÓÚË̇ — ÓÚÓ·‡ÎË. ëÍÂÒÚËÎË ÂÂ Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ — ÔÓÎÛ˜ËÎË Ó‚Ó˘ Ò ÛÒËÎÂÌÌ˚Ï ÔËÁ̇ÍÓÏ, Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ, ÔÓ͇ Ì ‰ÓÒÚË„ÎË Ó‡ÌÊÂ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ͇ÔÛÒÚ˚ Ò ·Óθ¯ËÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ Í‡ÓÚË̇.

èéëåéíêà åçÖ Ç ÉãÄáÄ, à ü ëäÄÜì, ëäéãúäé íÖÅÖ ãÖí ê‚ÓβˆËÓÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ‰‡Ú˚ ÓʉÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÓ ıÛÒÚ‡ÎËÍÛ „·Á‡ ̇¯ÎË Òۉ·Ì˚ ۘÂÌ˚ ËÁ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ äÓÔÂÌ„‡„Â̇. ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, ıÛÒÚ‡ÎËÍ Ú‡ËÚ ‚ Ò· ÛÌË͇θÌ˚È ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ‚ÂÏÂÌË — Û„ÎÂÓ‰-14, ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËfl ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ Ó„‡ÌËÁÏ ‚ÒÂı β‰ÂÈ Ó‰Ë̇ÍÓ‚‡. ä‡Í Ó͇Á‡ÎÓÒ¸, ÔÓÒΠÓʉÂÌËfl ÌÓ‚˚ ‡ÚÓÏ˚ Û„ÎÂÓ‰‡-14 ‚ ıÛÒÚ‡ÎËÍ Ì ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú, ‡ ËÒıÓ‰Ì˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚Ì˚È ‡ÒÔ‡‰, Ë Ëı ÒÓ‰ÂʇÌË ‚ ıÛÒÚ‡ÎËÍ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Û·˚‚‡ÂÚ. éÔ‰ÂÎflfl ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÓ‰ÂʇÌË ۄÎÂÓ‰‡-14, Û˜ÂÌ˚Â Ë ÓÔ‰ÂÎfl˛Ú ÚÓ˜Ì˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ ˜ÂÎÓ‚Â͇. ëÚÓÂÌË ıÛÒÚ‡ÎË͇ ÔÂ‰‡ÂÚÒfl „ÂÌÂÚ˘ÂÒÍË Ë Ì ÏÂÌflÂÚÒfl Ò ÓʉÂÌËfl. åÂÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰‡, ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ ÌÂÏ. àÒÒΉӂ‡ÚÂÎË Ô‡‚ËθÌÓ ÓÔ‰ÂÎËÎË ‚ÓÁ‡ÒÚ 13 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ÔÓ„¯ÌÓÒÚ¸˛ 1—1,5 „Ó‰‡, ‡Ì‡ÎËÁËÛfl Û„ÎÂÓ‰ËÒÚ˚È ËÁÓÚÓÔ, ̇Á‚‡ÌÌ˚È Û„ÎÂÓ‰ÓÏ-14, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ıÛÒÚ‡ÎËÍ „·Á‡. ê‡Ì ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎË ÚÓθ-

é

ÍÓ ‰Îfl ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ‰‚ÌËı Ô‡ÔËÛÒÓ‚, ·ÂÂÒÚflÌ˚ı „‡ÏÓÚ, ‰Â‚¸Â‚, Ó͇ÏÂÌÂÎÓÒÚÂÈ Ë ÍÓÒÚÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÁÛ·Ó‚. чÚÒÍË ۘÂÌ˚ ‚Ó „·‚Â Ò çËÎÒÓÏ ãËÌÌÂÛÔÓÏ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓ‚˚ı Á̇ÌËÈ ÓÌË ÒÏÓ„ÛÚ Ë‰ÂÌÚËÙˈËÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÊÂÚ‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ë Í‡Ú‡ÒÚÓÙ.

äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ ‰ÓÍÚÓ‡ ıËÏ˘ÂÒÍËı ̇ÛÍ ëÂ„Âfl ÅÖêÑéçéëéÇÄ. — Ç Î˛·ÓÏ ‡ÒÚÂÌËË, ÊË‚ÓÚÌÓÏ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò„‰‡ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂ̇ Ó̇ Ë Ú‡ÍÓÈ ‡ÁÌӂˉÌÓÒÚ¸˛ ‡ÚÓÏÓ‚ Û„ÎÂÓ‰‡, Í‡Í ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰ (Û„ÎÂÓ‰-14). èÓ ‚ÒÂÈ ‚ˉËÏÓÒÚË, ‰‡ÚÒÍË ۘÂÌ˚ ÔÓÒÚÓ ËÁÏÂfl˛Ú ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ıÛÒÚ‡ÎË͇ ‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜Ì˚ÏË ÔË·Ó‡ÏË Ë ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ËÁÏÂÂÌËÈ ÓÔ‰ÂÎfl˛Ú ‰‡ÚÛ ÓʉÂÌËfl. ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÛÁ̇ڸ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÊË‚Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÌÂθÁfl. lj¸ ‰Îfl Ú‡ÍËı ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚ Ú·ÛÂÚÒfl ËÁ˙flÚË ıÛÒÚ‡ÎË͇.

ROMANTIK TOUR

Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией

í‡Ú¸fl̇ Ë ÑÏËÚËÈ äÛÍÛÌÓ‚˚ Ô˄·¯‡˛Ú Ç‡Ò ‚ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl: óÖïàü - ÄÇëíêàü - ÇÖçÉêàü 11 ‰Ì., 3 ӷ‰‡. 12 χfl, 11 ÒÂÌÚfl·fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1150+ÔÂÂÎÂÚ àíÄãàü: óìÑÖëçõÖ åÉçéÇÖçàü! 11 ‰Ì. 3 ӷ‰‡. 15 χfl, 9 ÒÂÌÚ. $1500+ÔÂÂÎÂÚ òÇÖâñÄêàü-ëÖÇÖê àíÄãàà-ûÉ îêÄçñàà Ò ÓÚ‰˚ıÓÏ ‚ çˈˆÂ Ë ê‡Ô‡ÎÎÓ 13 ‰ÌÂÈ, 5 ӷ‰ӂ. 8 ÒÂÌÚ. . . .$1700+ÔÂÂÎÂÚ Çëü àëèÄçàü - LUXURY TOUR 12 ‰Ì, 5 ӷ‰o‚ 7 ‡ÔÂÎfl, 14 χfl, 24 ÒÂÌÚfl·fl $1500+ÔÂÂÎÂÚ èéêíìÉÄãàü - àëèÄçàü OÚ 10 ‰Ó 15 ‰ÌÂÈ. 10 χfl .ÓÚ $1390+ÔÂÂÎÂÚ

33

àëèÄçàü ë éíÑõïéå çÄ äéëíÄ ÅêÄÇÄ ÓÚ 9 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡.11 ‡ÔÂÎfl, 18 χfl, 8,28 ÒÂÌÚfl·fl . . . . . . . . . .ÓÚ $1150+ÔÂÂÎÂÚ ÅÄêëÖãéçÄ-ûÉ îêÄçñàà-ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ 10 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡, 11 ÒÂÌÚ . . . .$1350+ÔÂÂÎÂÚ àëèÄçàü - ûÉ îêÄçñàà-ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ 13 ‰ÌÂÈ, 3 ӷ‰‡ 8 ÒÂÌÚfl·fl .$1700+ÔÂÂÎÂÚ èÄêàÜ - ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 12 ‰ÌÂÈ. 9 ÒÂÌÚfl·fl . . . . . . .$1700+ÔÂÂÎÂÚ ãÄáìêçõâ ÅÖêÖÉ îêÄçñàà 8 ‰ÌÂÈ. 13 ÒÂÌÚfl·fl . . . . . . .$1150+ÔÂÂÎÂÚ èÄêàÜ - ÅÖãúÉàü - ãéçÑéç 11 ‰Ì. 9 ÒÂÌÚ. . . . . . . . . . . . . .$1600+ÔÂÂÎÂÚ

àçÑàÇàÑìÄãúçõÖ íìêõ èé ÖÇêéèÖ Birch St, Westwood, MA 02090 ТЕЛ. 1-888-766-5690 www.OKNOVEVROPU.com

(800) 459-4649

ÜÂÌfl


18

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ëòÄ éí “Ä“ Ñé “W“ Pew Center on the States ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ÌÓ‚˚ ‰‡ÌÌ˚Â: ‚ÔÂ‚˚ ‚ ËÒÚÓËË ëòÄ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÚ‡ ‚ÁÓÒÎ˚ı ‡ÏÂË͇̈‚ ̇ıÓ‰ËÚÒfl Á‡ Ú˛ÂÏÌÓÈ ¯ÂÚÍÓÈ. ᇠÔÓ¯Î˚È „Ó‰ Ú˛ÂÏÌÓ ̇ÒÂÎÂÌË ÒÚ‡Ì˚ ‚˚ÓÒÎÓ Ì‡ 25 000 Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı. ÓÒΠÚÂı ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÔÓ„ÓÎÓ‚¸Â Á‡¯˜ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 1,6 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ Ú˛¸Ï‡ı Ù‰Â‡Î¸Ì˚ı Ë ¯Ú‡ÚÓ‚ ÔÎ˛Ò 723 000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı. ÇÁÓÒÎÓ ̇ÒÂÎÂÌË ÒÚ‡Ì˚ - ÓÍÓÎÓ 230 ÏÎÌ. ùÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚È ÔËıÓ‰ËÚÒfl ̇ 99,1 ̇ıÓ‰fl˘ËıÒfl ̇ Ò‚Ó·Ó‰Â. ìÓ‚Â̸ Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı ¢ ·ÓΠ‚˚ÒÓÍ ÔÓ ÓÚ‰ÂθÌ˚Ï „ÛÔÔ‡Ï. Ç Ú˛¸Ï‡ı ÒˉËÚ Ó‰ËÌ ËÁ 36 ‚ÁÓÒÎ˚ı ÏÛʘËÌ-·ÚËÌÓÒ Ë Ó‰ËÌ ËÁ 15 ‚ÁÓÒÎ˚ı ˜ÂÌ˚ı ÏÛʘËÌ (‰‡ÌÌ˚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ˛ÒÚˈËË ëòÄ). Ç ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ ‚ËÎÍ 20—34 „Ó‰‡ Á‡ ¯ÂÚÍÓÈ ÒˉËÚ Ó‰ËÌ ‡ÙÓ‡ÏÂË͇̈ ËÁ ͇ʉ˚ı ‰Â‚flÚË! ì 35—39-ÎÂÚÌËı ÓÚ·˚‚‡ÂÚ Á‡Íβ˜ÂÌË Ӊ̇ ·Â·fl ÊÂÌ˘Ë̇ ËÁ 355 Ë Ó‰Ì‡ ˜Â̇fl ËÁ 100, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓÒΉÌËı ·Óθ¯Â ‚ 3,5 ‡Á‡. чÌÌ˚ Pew Center Ë åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ˛ÒÚˈËË ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ ̇ ‡ÁÌ˚ı ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëflı. åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ·ÂÂÚ Á‡ ÓÒÌÓ‚Û Ó·˘Û˛ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ̇ÒÂÎÂÌËfl ÒÚ‡Ì˚, ‡ Pew Center — ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÁÓÒÎÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ ÏËÌËÒÚÂÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï ‚ Ú˛¸Ï ̇ıÓ‰ËÚÒfl Ó‰ËÌ Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚È ËÁ ͇ʉ˚ı Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı 130 „‡Ê‰‡Ì.

‚Ò Òӄ·ÒÌ˚ Ò Â ‚˚‚Ó‰‡ÏË. èÓÙÂÒÒÓ Ô‡‚‡ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ¯Ú‡Ú‡ ûÚ‡ Ë ·˚‚¯ËÈ Ù‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl èÓÎ ä‡ÒÒÂÎ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ Pew Center Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÚÓθÍÓ ‡ÒıÓ‰˚ ̇ ÒÓ‰ÂʇÌË Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı, ÌÓ Ì ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï îÅê, Á‡ 20 ÎÂÚ ˜ËÒÎÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒËÎËfl ÒÓÍ‡ÚËÎÓÒ¸ ̇ 25%. ÖÒÎË ‚ 1987

è

åéëí Ç çàäìÑÄ é‰ËÌ ËÁ 100 ‚ÁÓÒÎ˚ı ‡ÏÂË͇̈‚ ÒˉËÚ ‚ Ú˛¸Ï çÓ ‡ÁÌ˚ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ì ‚ÎËfl˛Ú ̇ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Á˝ÍÓ‚. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Pew Center, “ÂÍÓ‰” 1:100 ·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ·Î‡„Ó‰‡fl ÂÁÍÓÏÛ ÓÒÚÛ Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı Á‡ ÔÓÒΉÌË ÔÓÎÚÓ‡ „Ó‰‡. ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ‰ËÂÍÚÓ Pew Center ë˛Á‡Ì ì‡Ì ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÓÒÚ Ì ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÒÓÍ‡˘ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË. è‡‚‰‡, ÌÂ

ù‰„‡ èÓ - Ò‡Ï˚È ÏËÒÚ˘ÂÒÍËÈ ÔËÒ‡ÚÂθ ÄÏÂËÍË. ì ÌÂ„Ó ÏËÎÎËÓÌ˚ ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ, ÌÓ Ò‡Ï˚È ‚ÂÌ˚È Ë ÏËÒÚ˘ÂÒÍËÈ - ËÁ Â„Ó Ó‰ÌÓ„Ó Å‡ÎÚËÏÓ‡, „‰Â ÒÓ˜ËÌËÚÂθ «ÛʇÒÚËÍÓ‚» ÒÍÓ̘‡ÎÒfl Ë ÔÓıÓÓÌÂÌ.

ä çÖåì çÖ áÄêÄëíÖí... äÓ̸flÍ Ë ÓÁ˚ ‰Îfl èÓ Ó„Ë· ÔËÒ‡ÚÂÎfl - ̇ Í·‰·Ë˘Â ÇÂÒÚÏËÌËÒÚÂÒÍÓÈ ÔÂÒ‚ËÚÂˇÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, Á‰ÂÒ¸ Ê - ÏÛÁÂÈ Â„Ó ËÏÂÌË. à ‚ÓÚ ÛÊÂ Ò 1949 „Ó‰‡ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÓÍÎÓÌÌËÍ ‚ ͇ʉ˚È ‰Â̸ ÓʉÂÌËfl èÓ – 19 flÌ‚‡fl – ÔËÌÓÒËÚ Í ÏÓ„ËΠÒÓ˜ËÌËÚÂÎfl ÓÁ˚ Ë ·ÛÚ˚ÎÍÛ ÍÓ̸fl͇. í‡Í ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ë Ì‡ ˝ÚÓÚ, 59-È ÔÓ Ò˜ÂÚÛ ‡Á. ÅÛÚ˚Î͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÈ, ÔÛÒÚÓÈ, ÌÓ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‰ÓÓ„ÓÈ. èÓÒΉÌflfl ·˚· ̇ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ‚˚ÔËÚÓÈ. èÂÒÒ‡, Ô‡Ô‡‡ˆˆË Ë ÔÓÒÚÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ‚˚ÒΉËÚ¸ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÌÂÁ̇ÍÓψ‡, ÌÓ ÂÏÛ Í‡Ê‰˚È ‡Á Û‰‡ÂÚÒfl ÛÈÚË ÌÂÁ‡Ï˜ÂÌÌ˚Ï. Ç ÔË̈ËÔ ÏËÒÚ˘ÂÒÍËÈ ‚ËÁËÚÂ ÌË˜Â„Ó ÔÎÓıÓ„Ó Ì ‰Â·ÂÚ, Ë ËÌÚÂÂÒ Í Â„Ó ÓÒÓ·Â ÚÓθÍÓ ËÁ-Á‡ ÒÍ˚ÚÌÓÒÚË Ë ‰ÍÓÒÚÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓflÌÒÚ‚‡. çË͇ÍËı Á‡ÔËÒÓÍ ËÎË ÔÓÒ·ÌËÈ ‚ËÁËÚÂ Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ. ᇠӉÌËÏ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ

å

- ‚ 1993 „Ó‰Û Ì‡ ÎËÒÚÍ ·˚ÎË ‰‚‡ ÒÎÓ‚‡: «î‡ÍÂÎ Û„‡Ò». ä‡Í „Ó‚ÓËÚ ÍÛ‡ÚÓ ÏÛÁÂfl ÑÊÂÙÙ ÑÊÂÓÏ, ÌÓ˜ÌÓ„Ó ‚ËÁËÚÂ‡ Ì ‡Á Á‡Ï˜‡ÎË ÔËıÓʇÌÂ, ÌÓ Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË Ë ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌËÍÚÓ ÚÓ˜ÌÓ Ì Á̇ÂÚ, Í‡Í ÓÌ ‚˚„Îfl‰ËÚ. ê‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛Ú ÚÓθÍÓ Ó ÍÓÌÚÛ‡ı ÙË„Û˚. ÖÒÚ¸ ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ó Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÍÎÓÌÌËÍ ÔËÒ‡ÚÂÎfl ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ ‚Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ˜ËÒÎÂ. ÇÒÂ-Ú‡ÍË Ú‡‰ËˆËË ÛÊ ÔÓ˜ÚË 60 ÎÂÚ, Ë Ó̇ ÔÂ‰‡ÂÚÒfl ËÁ ÛÍ ‚ ÛÍË. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˝ÚÓ ˜ÎÂÌ˚ Ó‰ÌÓÈ ÒÂϸË. ù‰„‡ èÓ ÒÍÓ̘‡ÎÒfl ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÒÓÓ͇ ÎÂÚ ‚ Ú‡‚ÂÌÂ, ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û ·Û‰ÂÚ ÓÚϘ‡Ú¸Òfl Â„Ó 200-ÎÂÚËÂ. éÚÍÓÂÚ Ò·fl ·‡ÎÚËÏÓÒÍËÈ ÌÂÁ̇ÍÓψ ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ˛·ËÎÂfl ÍÛÏË‡ ËÎË ·Û‰ÂÚ ‰Âʇڸ χÍÛ ‰Ó ÍÓ̈‡? ìÁ̇ÂÏ 19 flÌ‚‡fl 2009 „Ó‰‡.

ÇËÍÚÓ êéÑàéçéÇ.

„Ó‰Û Ì‡ ͇ʉ˚ 100 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ 612,5 Ú˚Òfl˜Ë Ú‡ÍËı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ÚÓ ‚ 2007 „Ó‰Û — 464. èÓÙÂÒÒÓ Ô˯ÂÚ: “Å˚ÎÓ ·˚ ӯ˷ÍÓÈ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ ̇ Ò‚Ó·Ó‰Û Á̇˜ËÚÂθÌÓ ˜ËÒÎÓ Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı, Ì ÔÓ‰ÌËχfl ÛÓ‚Ìfl ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË. é‰ËÌ ËÁ ÒÚ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl Á‡ ¯ÂÚÍÓÈ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÚ‡ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË”.

òÂÒÚË ÏÛÒÛθχÌÒÍËÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡Ï É‡‚‡‰ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ·˚ÎÓ ÌÂÍÓÏÙÓÚÌÓ ÚÂÌËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â Ë Ì ÔÓ äÓ‡ÌÛ ÔÓ‰ ‚Á„Îfl‰‡ÏË ÏÛʘËÌ.

ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ ÒÚÓflÚ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÏÂÒÚÓ ‚ ÏË ÔÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Û Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı. ç‡ ‚ÚÓÓÏ - äËÚ‡È: ÔÓÎÚÓ‡ ÏËÎÎËÓ̇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. çÓ ÂÒÎË Û˜ÂÒÚ¸ ̇ÒÂÎÂÌË äËÚ‡fl, ÚÓ ‚ ÔÓˆÂÌÚÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ï˚ Ó·„ÓÌflÂÏ Â„Ó Â˘Â ·Óθ¯Â. Ç ÉÂχÌËË Ì‡ 100 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËıÓ‰ËÚÒfl 93 Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı (‰‡ÌÌ˚ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌ˲ Ú˛ÂÏ ÎÓ̉ÓÌÒÍÓ„Ó äËÌ„Ò-ÍÓÎΉʇ). ëòÄ ‚ ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó·„ÓÌfl˛Ú ÉÂχÌ˲ ‚ 8 ‡Á: 750 Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı ̇ ͇ʉ˚ 100 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‰ËÂÍÚÓ‡ Pew Center ì‡Ì, ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ¸ Ò· ‚ ÙË̇ÌÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÏ Ô·Ì ÒÚÓθ ·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı. “å˚ fl‚ÎflÂÏÒfl ÒÚ‡ÌÓÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Á‡Íβ˜ÂÌË ҘËÚ‡ÂÚÒfl ΄ÍËÏ ÓÚ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ, — „Ó‚ÓËÚ Ó̇. — ùÚÓ Ó·Î„˜ÂÌÌ˚È ÏÂÚÓ‰ ·Ó¸·˚ Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÂÒÎË Û Ú·fl ÂÒÚ¸ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰Â̸„Ë. Ä Û Ì‡Ò ·˚ÎË ‰Â̸„Ë ‚ 80-ı Ë 90-ı „Ó‰‡ı. ëÂȘ‡Ò ̇¯Ë ÂÒÛÒ˚ ÒËθÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÎËÒ¸, Ë ‡ÒıÓ‰˚ ̇ Ú˛¸Ï˚ ÔÓ·Ë‚‡˛Ú Ó„ÓÏÌ˚ ·Â¯Ë ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ı ¯Ú‡ÚÓ‚”. î‡ÍÚ˚ ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛Ú ‚˚‚Ó‰˚ ì‡Ì. Ç Ò‰ÌÂÏ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ¯Ú‡Ú˚ Ú‡ÚflÚ Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌË ڲÂÏ 7% Ò‚ÓËı ·˛‰ÊÂÚÓ‚. íÓθÍÓ Ì‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë‰ÂÚ ·Óθ¯Â. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ç‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ‡ÒÒӈˇˆËË ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÓÙËÒÓ‚ ¯Ú‡ÚÓ‚, ‚ 2007 „Ó‰Û ¯Ú‡Ú˚ ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÎË Ì‡ Ú˛¸Ï˚ $44 ÏÎ‰ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ‰ÂÌ„. ÑÎfl Ò‡‚ÌÂÌËfl: ‚ 1987 „Ó‰Û ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚ ‡ÒıÓ‰˚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎË $10,6 ÏÎ‰ Ò ÔÓÔ‡‚ÍÓÈ Ì‡

åÛʘËÌ‡Ï ‚ıÓ‰ Á‡Ô¢ÂÌ ÔÓ Ëı ËÌˈˇÚË‚Â ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÔÓÚÁ‡ÎÓ‚ ‚‚ÂÎË ˜‡Ò˚ ÔÓÒ¢ÂÌËfl "ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÊÂÌ˘ËÌ". åÛʘËÌ˚, ‚Íβ˜‡fl Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÈ ÔÂÒÓ̇Î, Ì ÒÏÓ„ÛÚ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Á‡ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ. á‡ÚÓ ÏÛÒÛθχÌÒÍË ‰Â‚Û¯ÍË ÒÏÓ„ÛÚ Ó‰ÂÚ¸ Ó·˚˜ÌÛ˛ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ÙÓÏÛ, Ì ÒÚÂÒÌflflÒ¸ ÏÛÊÒÍËı ‚Á„Îfl‰Ó‚. ç ‚Ò ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ˝ÚËÏ ‰Ó‚ÓθÌ˚. çÂÍÓÚÓ˚Â, ̇ÔËÏÂ, Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ô·ÚÌ˚ ·Î‡„‡ ɇ‚‡‰‡

à

åçéÉé ïéêéòé çÖ ÅõÇÄÖí óÂÒÚÌ˚È ÏËÎÎËÓÌ „‡·ËÚÂÎfl ·‡ÌÍÓ‚

å

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.

çÖ ÇëÖå èé äéêÄçì

55-ÎÂÚÌËÈ íËÏÓÚË ùÎÎËÓÚÚ ËÁ ŇÌÒÚÂȷ·, å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒ, ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÚÂÁËÒ‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÊËÁÌË: „·‚ÌÓ ÒËθÌÓ ıÓÚÂÚ¸ Ë Ú‚Ó Ê·ÌË ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ò·Û‰ÂÚÒfl. ÑÎfl ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ ÊËÁÌË ‰ÊÂÌÚθÏÂ̇ íËÏÓÚË ÓÒÚÓ Ì‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ ÏËÎÎËÓ̇.

ÓÁ„Ó‚ Ë ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ëı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ҉·ڸ ˝ÚË ‰Â̸„Ë Û ÌÂ„Ó Ì ·˚ÎÓ, Ë ùÎÎËÓÚÚ ÔÓ‰‡ÎÒfl ‚ „‡·ËÚÂÎË ·‡ÌÍÓ‚. ÇÔÓ˜ÂÏ - ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ: ‚ 2006 „Ó‰Û ÔË ÔÓÔ˚ÚÍ ‚ÁflÚ¸ ̇ ËÒÔÛ„, ·ÂÁ ÓÛÊËfl, ·‡ÌÍ ‚ ÂÒÔÂÍÚ‡·ÂθÌÓÏ äÂÈÔ-äÓ-

ËÌÙÎflˆË˛. ÖÒÎË Í ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ¯Ú‡ÚÓ‚ ÔËÔβÒÓ‚‡Ú¸ Ù‰Â‡Î¸Ì˚ ‡ÒıÓ‰˚, ÚÓ ‚ 2007 „Ó‰Û Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌË ڲÂÏ Ë Ëı Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ·˚ÎË ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ì˚ $49 ÏÎ‰. èÓ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï ‡ÒÒӈˇˆËË, ˝Ú‡ ˆËÙ‡ ‚˚‡ÒÚÂÚ Í 2011 „Ó‰Û Â˘Â Ì‡ $25 ÏÎ‰. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, Í‡Í ˝ÚË ‡ÒıÓ‰˚ ‚˚„Îfl‰flÚ “̇ ‰Û¯Û ̇ÒÂÎÂÌËfl”. í˛ÂÏÌÓ„Ó. èÓÒΉÌË Ëϲ˘ËÈÒfl ̇ ÒÂÈ Ò˜ÂÚ ‰‡ÌÌ˚ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í 2005 „Ó‰Û Ë ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú $23 876 ̇ ÌÂÒ‚Ó·Ó‰ÌÛ˛ ‰Û¯Û. ëÂȘ‡Ò ˝Ú‡ ÒÛÏχ ¢ ·Óθ¯Â ‚ÓÁÓÒ·. åÂ̸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÒÚÓËÚ “‰Û¯‡ Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó” ‚ ãÛËÁˇÌ — $13 Ú˚Òfl˜. ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó - ‚ êÓ‰-ÄÈÎẨÂ: $45 Ú˚Òfl˜. “ᇂË̘˂‡ÌË „‡ÂÍ ‚ ·Ó¸·Â Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÓÒÚÛ ÔÂÒÒËÌ„‡ ̇ ̇ÎÓ„ÓÔ·ÚÂθ˘ËÍÓ‚. éÌË Ì ıÓÚflÚ Ô·ÚËÚ¸ $23 Ú˚Òfl˜Ë Á‡ ÒÓ‰ÂʇÌË ‚ Ú˛¸Ï ÏÂÎÍÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÌË͇. ùÚÓ ‚Ò ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚÓËÚ¸ ÏÓÒÚ ‚ ÌËÍÛ‰‡”, — „Ó‚ÓËÚ Ä‰‡Ï ÉÂη, ¢ ӉËÌ ‰ËÂÍÚÓ Pew Center. ëÚÂÏËÚÂθÌ ‚ÒÂ„Ó — ̇ 10% ÂÊ„ӉÌÓ — ‡ÒÚÛÚ ‚ ÓÒÚÓ„‡ı ωˈËÌÒÍË ‡ÒıÓ‰˚, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ú˛ÂÏÌÓ ̇ÒÂÎÂÌË ÒÚ‡ÂÂÚ. àÁ ͇ʉ˚ı ‰Â‚flÚË ·˛‰ÊÂÚÌËÍÓ‚ ¯Ú‡Ú‡ Ó‰ËÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ú˛ÂÏÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. ç‡ıÓ‰ËÚ¸ Ú˛ÂÏÌÛ˛ “‡·ÒËÎÛ” ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚Ò ÒÎÓÊÌÂÂ. í˛ÂÏ˘ËÍ‡Ï ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÚÛ‰ËÚ¸Òfl Ò‚ÂıÛÓ˜ÌÓ. íÓθÍÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‚·ÒÚË ä‡ÎËÙÓÌËË ‚˚Ô·ÚËÎË ÔÓÎÏËÎΡ‰‡ ‰ÓηÓ‚ Á‡ Ò‚ÂıÛÓ˜Ì˚ ˜‡Ò˚. èÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Û Ú˛ÂÏ˘ËÍÓ‚ Ë Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰Ë ¯Ú‡ÚÓ‚ ÎˉËÛÂÚ íÂı‡Ò.

‰Â, „‡·ËÚÂÎfl ÔÓ‚flÁ‡ÎË Ë, Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓ·ÎÂÏ Ò ÔÒËıËÍÓÈ Ë ÌÂÔÓÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ¯ÎÓ„Ó, ÔË„Ó‚ÓËÎË Í ÔflÚË „Ó‰‡Ï ÛÒÎÓ‚ÌÓ. íËÏÓÚË ˜ÂÒÚÌÓ ÓÚ·˚‚‡Î Ò‚ÓÈ «ÔÓ·˝È¯Ì», Í‡Í ‚‰Û„ ÒÓ‚‡Î ‰ÊÂÍ-ÔÓÚ Ë ˜ÂÒÚÌÓ ‚˚Ë„‡Î ̉ÓÒÚ‡˛˘ËÈ ÏËÎÎËÓÌ ‚ ÎÓÚÂÂÂ

Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‚ÒÂı Ë ‚ β·Ó ‚ÂÏfl - Ú‡Í ËÏ Ó·Â˘‡ÎË ÔË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË. чÊ ÙÂÏËÌËÒÚÍË ‚ÒÚ‡ÎË Ì‡ ÒÚÓÓÌÛ ÏÛʘËÌ, ÛÒÏÓÚ‚ ‚ ÙÂÏËÌËÁ‡ˆËË ÒÔÓÚÁ‡Î‡ ÔÓfl‚ÎÂÌË ÒÂÍÒËÁχ. ëÚÛ‰ÂÌÚ˚ ËÌ˚ı ‚ÂÓËÒÔӂ‰‡ÌËÈ ÚÓÊ Ì ‚ ‚ÓÒÚÓ„ ÓÚ ÏÛÒÛθχÌÒÍËı Ôӷ·ÊÂÍ. Ç˚ȉÂÚ ÎË Ó˜Â‰̇fl ËÁ ÌËı Á‡ Ô‰ÂÎ˚ ɇ‚‡‰‡? - ‚ÓÚ ‚ ˜ÂÏ ‚ÓÔÓÒ.

“$800 Million Spectacular”. çÓ Òӄ·ÒÌÓ ÔË„Ó‚ÓÛ, ùÎÎËÓÚÚÛ Ì‡ ‚ÂÏfl ÒÛ‰ËÏÓÒÚË ·˚ÎÓ Á‡Ô¢ÂÌÓ ÔÓÒ¢‡Ú¸ ͇ÁËÌÓ, ·ËÌ„Ó Ë ‰Û„Ë ‡Á‡ÚÌ˚ ÏÂÓÔËflÚËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ ÎÓÚÂÂÈÌ˚ ·ËÎÂÚ˚, ‰‡Ê Ҙ‡ÒÚÎË‚˚Â. çÓ Á‡ÍÓÌ Ì ‰˚¯ÎÓ, ·˚Î ·˚ Û¯Î˚È ÎÓÂ. íËÏÓÚË ÔÓ‚ÂÁÎÓ. Å·„Ó‰‡fl ÒÚ‡‡ÌËflÏ ‡‰‚Ó͇ڇ, Â„Ó Ì‡Û¯ÂÌË ÒÓ˜ÎË Ï‡ÎÓÁ̇˜ËÚÂθÌ˚Ï, Ë ÒÛ‰¸fl ê˘‡‰ äÓÌÌÓÌ Ì ̇¯ÂÎ Ô‡‚Ó‚˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ‰Îfl ËÁ˙flÚËfl ‚˚Ë„˚¯‡ ‚ ÔÓθÁÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ä ÚÓÏÛ Ê ‚˚‚Ó‰Û Ô˯· ÎÓÚÂÂÈ̇fl ÍÓÏËÒÒËfl. çÂÁ‡‰‡˜ÎË‚˚È „‡·ËÚÂθ ·‡Ì͇ ÛÊ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÂ‚˚È ËÁ Ô˘ËÚ‡˛˘ËıÒfl ÂÏÛ 20 „Ó‰Ó‚˚ı ˜ÂÍÓ‚. çÓ ÏÌÓ„Ó ıÓÓ¯Ó Ì ·˚‚‡ÂÚ. ìÒÎÓ‚ÌÓ ÓÒÛʉÂÌÌ˚ ҇ÏË Ô·ÚflÚ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚·ÒÚË Á‡ ÌËÏË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛Ú ÍÓÌÚÓθ. ä‡Í ÌÂËÏÛ˘ËÈ, íËÏÓÚË ·˚Î ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ ÓÚ ˝ÚÓÈ ÔË‚Ë΄ËË, ÒÂȘ‡Ò ÓÌ ·Û‰ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ¢ ÚÂı Ò Î˯ÌËÏ ÎÂÚ ÓÚÒÚ„˂‡Ú¸ ÔÓ $85 ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ. èËÔβÒÛÂÏ Ì‡ÎÓ„Ë Ì‡ ‚˚Ë„˚¯, ÛÒÎÛ„Ë ‡‰‚Ó͇ڇ, Ë ˜ÂÒÚÌ˚È ÏËÎÎËÓÌ ÛÒÓıÌÂÚ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. í‡Í ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÏÓ„ÛÚ ÒÌÓ‚‡ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓÈÚË Ì‡ ‰ÂÎÓ.


7—13 χÚ‡ 2008

19

В НОВОМ СВЕТЕ

ç ÛÒÔ· ÄÏÂË͇ ÓÔ‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ·ÓÈÌË ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ àÎÎËÌÓÈÒ‡, Í‡Í Ó˜Â‰ÌÓÈ ÔÒËı Û·ËÎ Ì‚ËÌÌ˚ı β‰ÂÈ. ç‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ËÁÛ‚Â Ì Á‡ÒÚÂÎËÎÒfl, ‡ Ò·ÂʇÎ. èÓÎˈËfl ˢÂÚ, ‡ ÒÚ‡Ì‡ ̉ÓÛÏ‚‡ÂÚ: ÒÍÓθÍÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸÒfl?

СТРАНА

Ç “ëíÇéãéÇéâ”äãÖíäÖ ì·ËÈÒÚ‚‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸÒfl

Ç

ÒÚ‡ÌÂ Ò 300-ÏËÎÎËÓÌÌ˚Ï Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ Ì‡ Û͇ı „‡Ê‰‡Ì 240 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl. Ç ÄÏÂËÍ ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚ Ë Ò‚ËıÌÛ‚¯ËıÒfl Ò Ûχ “̇ ‰Û¯Û ̇ÒÂÎÂÌËfl” ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔËÏÂÌÓ ÒÚÓθÍÓ ÊÂ, ÒÍÓθÍÓ Ë ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı. çÓ ‡ÁÌˈ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û Ì‡¯Ëı ÍËÎÎÂÓ‚ Ë ÔÒËıÓ‚ ÓÛÊË ‚Ò„‰‡ ÔÓ‰ ÛÍÓÈ. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ôӯ‚ÂÎËÚ¸ ԇθˆÂÏ. íÓ„Ó‚Îfl ÓÛÊËÂÏ — ·Óθ¯ÓÈ ·ËÁÌÂÒ Ì ÚÓθÍÓ Á‡ Ô‰Â·ÏË ÒÚ‡Ì˚, ÌÓ Ë ‚ÌÛÚË. äÛÎ¸Ú ÓÛÊËfl. ÇÂÒÚÂÌ˚ Ë „‡Ì„ÒÚÂÒÍË ÙËθÏ˚, ÍÓÏËÍÒ˚, ÍÌË„Ë. ÅËÁÌÂÒ Ë ÍÛθÚÛ‡ ÔÓ‰ÔËÚ˚‚‡˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡. ì ÌËı ÏÓ˘ÌÓ ÎÓ··Ë — ÄÒÒӈˇˆËfl ÒÚÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÓÛÊËfl Ë ÉÓÎÎË‚Û‰. ç‡ Ëı ÒÚÓÓÌ Á‡ÍÓÌ. Ç·‰Âθˆ˚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ Ë ÚÓ„Ó‚ˆ˚ ËÏË

ÔËÍ˚‚‡˛ÚÒfl 2-È ÔÓÔ‡‚ÍÓÈ Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË ëòÄ, „‰Â „Ó‚ÓËÚÒfl Ó Ô‡‚ ÌÓ¯ÂÌËfl ÓÛÊËfl ‚ ˆÂÎflı Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌ˚. ïÓÚfl ÔÓ ÒÏ˚ÒÎÛ ˝ÚÓÈ ÔÓÔ‡‚ÍË ˜¸ ˉÂÚ Ì ӷ Ë̉˂ˉÛÛχı, ‡ Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı, ÍÓÌÍÂÚÌÓ — ÔÓÎˈËË. ÉÓÎÎË‚Û‰ ÔËÍ˚‚‡ÂÚÒfl 1-È ÔÓÔ‡‚ÍÓÈ Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË Ó Ò‚Ó·Ó‰Â ÒÎÓ‚‡. áÎÓÛÔÓÚ·ÎÂÌË ˝ÚËÏË ‰‚ÛÏfl ÔÓÔ‡‚͇ÏË ÔË‚Ó‰ËÚ Í Ò‚Ó·Ó‰Â Û·Ë‚‡Ú¸. ë 1936 „Ó‰‡ ÒÎÛ˜‡Â‚ ÒÏÂÚÂθÌ˚ı ‡ÒÒÚÂÎÓ‚ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ı Ë ÍÓÎΉʇı ·˚ÎÓ ·ÓΠ30. Ç ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ‚ ˝ÚÓÈ Ú‡„‰ËË Ì‡ÏÂÚËÎÒfl ÌÓ‚˚È Ò˛ÊÂÚÌ˚È ÔÓ‚ÓÓÚ — ÂÁÍÓ ÓÏÓÎÓÊÂÌËÂ Ë Û·ËȈ, Ë ÊÂÚ‚. Ç˚ÒÚÂÎ˚ ÒÂËÈÌ˚ı ÍËÎÎÂÓ‚ ‚Ò ˜‡˘Â „ÂÏflÚ ‚ ÒÚÂ̇ı ¯ÍÓÎ Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚. Ç·ÒÚË ˝Ú‡

ÌÓ‚‡fl ÚẨÂ̈Ëfl Á‡Òڇ· ‚‡ÒÔÎÓı. òÍÓÎ˚ Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ “ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÏ” Á̇ÌËÈ. èÓÎˈÂÈÒÍÓ„Ó Ì‡ Ëı ÚÂËÚÓËË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Ò Ú‡ÍÓÈ Ê ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸˛, Í‡Í Ë Ï‡ÏÓÌÚ‡. çÓ Ó·‡Á ÊËÁÌË Ì‡ı‡Î¸ÌÓ ‚ÚÓ„Òfl ‚ Á‡Ôӂ‰ÌËÍË Á̇ÌËÈ. î‚‡Î¸ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ·˚Î ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡Ò˚˘ÂÌ Ú‡„‰ËflÏË ‚ ͇ÏÔÛÒ‡ı. 8 Ù‚‡Îfl ÒÚÛ‰ÂÌÚ͇ ãÛËÁˇÌÒÍÓ„Ó ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎΉʇ ‚ ŇÚÓÌ-êÛÊ ۷Ë· ‰‚Ûı Ò‚ÓËı ÔÓ‰Û„, ‡ Á‡ÚÂÏ Á‡ÒÚÂÎË·Ҹ. çÂÒÍÓθÍÓ ‰ÌÂÈ ÒÔÛÒÚfl ‚ åÂÏÙËÒÂ, íÂÌÌÂÒÒË, 17-ÎÂÚÌËÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚ Û·ËÎ ÒÓÍÛÒÌË͇. á‡ÚÂÏ ÔÓËÁӯ· ÔÂÂÒÚÂÎ͇ ‚ éÍÒ̇‰ÒÍÓÏ ÍÓÎΉʠ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË: ÔÓ„Ë· 15-ÎÂÚÌËÈ ˛ÌÓ¯‡. à, ̇ÍÓ̈, Ú‡„‰Ëfl ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ë‚ÂÌÓ„Ó àÎ-

ÎËÌÓÈÒ‡, Ô‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯‡fl ÎÓ҇̉ÊÂÎÂÒÒÍÓÈ. è‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂθÌ˚ Ó„‡Ì˚ ÒÓʇβÚ, ÌÓ ÌË͇ÍËı „‡‡ÌÚËÈ Ì ‰‡˛Ú. Ç·ÒÚË „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ı ÂÊËχ, ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓ„Ó ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚÒfl ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı, Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ë ÔË̈ËÔˇθÌÓ ÌÂÊ·ÚÂθÌÓ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ò‰ÌËı ¯ÍÓ·ı Ú‡ÍÓÈ ÂÊËÏ ‚‚‰ÂÌ. ì ‚ıÓ‰‡ ¯ÍÓθÌËÍÓ‚ ÔÓÔÛÒ͇˛Ú ÒÍ‚ÓÁ¸ ‰ÂÚÂÍÚÓ˚ ̇ Ô‰ÏÂÚ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó Ë Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl. é‰Ì‡ÍÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˚ Ì ¯ÍÓÎ˚. êÂÍÚÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÅÓÎÎ-ëÚÂÈÚ ‚ à̉ˇÌ ÑÊÓ ùÌË ÉÓ‡ „Ó‚ÓËÚ: “ì Ì‡Ò 17 000 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, 60 Á‰‡ÌËÈ Ë 1000 ‡ÍÓ‚ ÁÂÏÎË. å˚ Ì ÏÓÊÂÏ Ó„‡‰ËÚ¸Òfl ÏÂÚ‡ÎÎÓ‰ÂÚÂÍÚÓ‡ÏË”. á‰ÂÒ¸ ‚ÓÔÓÒ ÒÚÓËÚ Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÏ ÔÂÂıӉ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Ó. “ÖÒÎË ‰‡Ê ·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚ ‚Ò Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÚÛ‰ÌÓÒÚË, Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÏ ‚ÏÂÒÚÓ ı‡ÏÓ‚ ̇ÛÍË ‚ÓÂÌÌ˚ ÍÂÔÓÒÚË, — „Ó‚ÓËÚ Å‡Ë íÓÈ‚, ‚ˈÂ-ÔÂÁˉÂÌÚ ÄÒÒӈˇˆËË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚. — ÅÂÁ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó Í‡ÏÔÛÒ‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ - Ì ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, ‚ÂÒ¸ ÒÏ˚ÒÎ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏ Ó·ÏÂÌ ˉÂÈ”. àÚ‡Í, ËÎË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ËÎË Ò‚Ó·Ó‰‡: ÂÒÚ¸ ÎË ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÚÛÔË͇? ÖÒÚ¸, Ë ÓÌ ÌË͇ÍÓ„Ó ÒÂÍÂÚ‡ Ì Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ. é ÌÂÏ ‚ÌÓ‚¸ „Ó‚ÓËÎË Ì‡ ÒÓ·‡ÌËË Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ àÎÎËÌÓÈÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ ëÍÓÍË, ̇ ÍÓÚÓÓÏ fl ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î. ÇÒ ÓÌË ·ÂÁ ËÒÍβ˜ÂÌËfl Ú·ӂ‡ÎË ‚‚‰ÂÌËfl ÒÚÓÊ‡È¯Â„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡, Á‡Ô¢‡˛˘Â„Ó ÚÓ„ӂβ ÓÛÊËÂÏ Ë ‚‚Ó‰fl˘Â„Ó ÍÓÌÚÓθ ̇‰ ÌËÏ. LJ¯ËÌ„ÚÓÌ Ì‡‚Ó‰ÌÂÌ ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË Ú·ӂ‡ÌËflÏË, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ËÏË ‚ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ Ë Ì‡ ä‡ÔËÚÓÎËÈ ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓ̈ӂ ÒÚ‡Ì˚. çÓ ˝ÚÓ „Î‡Ò ‚ÓÔ˲-

˘Â„Ó ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ. éÛÊÂÈÌÓ ÎÓ··Ë Ò‚Ó‰ËÚ Ì‡ ÌÂÚ ‚Ò ÛÒËÎËfl ¯ËÓÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. è‡‚‰‡, ËÌÓ„‰‡ ÔÓÒΠ„ÓÏÍËı Û·ËÈÒÚ‚ — ·‡Ú¸Â‚ äÂÌ̉Ë, å‡ÚË̇ ã˛ÚÂ‡ äËÌ„‡, ‡ÌÂÌËfl ÔÂÁˉÂÌÚ‡ êÂÈ„‡Ì‡ Ë Ú.‰. — äÓÌ„ÂÒÒ ‚˚ÌÛʉÂÌ Ó·ÒÛʉ‡Ú¸ “ÓÛÊÂÈÌ˚È ‚ÓÔÓÒ”. çÓ Í‡Ê‰˚È ‡Á ‰ÂÎÓ Ó͇̘˂‡ÂÚÒfl ÔÓÎÓ‚Ë̘‡Ú˚ÏË ¯ÂÌËflÏË. èÂÁˉÂÌÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ë‚ÂÌÓ„Ó àÎÎËÌÓÈÒ‡ ÑÊÓÌ èËÚÂÒ ¯ËÎ ÔÂ‚‡Ú¸ Á‡ÌflÚËfl ̇ ̉Âβ, ˜ÚÓ·˚, Í‡Í ÓÌ ‚˚‡ÁËÎÒfl: “ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË Û‚‡˜Â‚‡ÎË Ò‚ÓË ÚflÊÂÎ˚ ÚÂÎÂÒÌ˚Â Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ ‡Ì˚”. éÌ Ô‰ÛÔ‰ËÎ, ˜ÚÓ ‚ ·ÎËʇȯ ‚ÂÏfl ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï “ÔˉÂÚÒfl ËÒÔ˚Ú‡Ú¸ Û„Óʇ˛˘Â ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÓÎˈËË Ì‡ ÚÂËÚÓËË Í‡ÏÔÛÒ‡”. çÓ ÔÓ͇ ̇ÒËÎË ÔËÚ‡ÂÚ ÓÛÊÂÈÌ˚È ·ËÁÌÂÒ Ë ‚ÓÒÔ‚‡ÂÚ Ï‡ÒÒÓ‚‡fl ÍÛθÚÛ‡ ÒÂËÈÌ˚ ۷ËÈÒÚ‚‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸÒfl Ë ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ı, Ë ‚ ¯ÍÓ·ı, Ë Á‡ Ëı Ô‰Â·ÏË. ÇÂÁ‰Â.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.

êìëëäÄü ÄèíÖäÄ Ç ñÖçíêÖ REGO PARK Ç çÄòÖâ ÄèíÖäÖ Çõ åéÜÖíÖ èêàéÅêÖëíà: • êÛÒÒÍË ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ë Ú‡‚˚ • êÛÒÒÍË ÍÂÏ˚, ¯‡ÏÔÛÌË Ë ÍÓÒÏÂÚËÍÛ • ÄÏÂË͇ÌÒÍËÂ Ë ÛÒÒÍË ˜‡Ë • íÓθÍÓ Û Ì‡Ò ÔÓ‰Û͈Ëfl ÙËÏ˚ “ÑÓÍÚÓ çÓ̇” • èÓ‰Û͈Ëfl ËÁ åÂÚ‚Ó„Ó ÏÓfl ÙËÏ˚ “Ahava” • ÉÓÏÂÓÔ‡Ú˘ÂÒÍË ÔÂÔ‡‡Ú˚ • ÇËÚ‡ÏËÌ˚ ÙËÏ˚ “Solgar” ÒÓ ÒÍˉÍÓÈ 25% • ÅÓθ¯ÓÈ ‚˚·Ó ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ‰ÛıÓ‚ Ë Ó‰ÂÍÓÎÓÌÓ‚

êÄëëõãÄÖå çÄòì èêéÑìäñàû èé ÇëÖå òíÄíÄå

• WIC ÔÓ„‡Ïχ • èÂ‚Ӊ ‰ÂÌ„ ˜ÂÂÁ Western Union • èÓ ‚ÍÛÒÛ ‚‡¯Â„Ó ·ÂÌ͇ ÙÛÍÚÓ‚˚ ‰Ó·‡‚ÍË ‚ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ — FLAVORx • çÓÚ‡ˇθÌ˚ ÛÒÎÛ„Ë, ÍÓÔËË, Ù‡ÍÒ, money order 75c • èÓ Medicaid Ë Medicare Û Ì‡Ò ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÓ΄ÓÚÍË Ë ˜ÛÎÍË ‰Îfl ‚‡ËÍÓÁÌ˚ı ‚ÂÌ, ÔÓflÒ‡, ̇ÍÓÎÂÌÌËÍË, ·̄ÂÚÍË ‰Îfl ÛÍ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„ÓÂ Ç ÔÓ‰‡Ê ËÏÂÂÚÒfl: ÒÓÍ ÔÓ‰ÓÓÊÌË͇, ÛÍÓÔ̇fl ‚Ó‰‡, ÒÓÍ ‡ÎÓ˝, ÒÓÍ çÓÌË, ͇·ÌıÓÂ, ıÓÎÓÒ‡Ò, ωˈËÌÒ͇fl ÊÂΘ¸ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„ÓÂ

ÑÎfl ̇¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÅÖëèãÄíçé éÔ·ڇ ÍÓÏÏÛ̇θÌ˚ı Ò˜ÂÚÓ‚: Ò‚ÂÚ, „‡Á, ÚÂÎÂÙÓÌ ÑÓÒÚ‡‚͇ ÎÂ͇ÒÚ‚ Ë Á‡Í‡ÁÓ‚ ̇ ‰ÓÏ

êÄÅéíÄÖå ëé ÇëÖåà òíÄíÄåà ÄåÖêàäà çéÇõï èÄñàÖçíéÇ ë êÖñÖèíÄåà ÜÑÖí èéÑÄêéä

Astra Pharmacy 94-15 63 Drive, Rego Park, NY 11374 Tel. (718) 275- 4847 fax: (718) 275-4851 Mon.-Thu: 9 a.m.-8 p.m. Fri.-Sun: 9 a.m.-6 p.m.

ÇÂ‰Û˘‡fl ˛‚ÂÎË̇fl ÙËχ

„‡‡ÌÚËfl ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡

2084 East 8 Str, Brooklyn, NY 11223

(718) 339-7892 Ò 12 ‰Ó 7 Âʉ̂ÌÓ å˚ ÔËÌËχÂÏ ‚Ò ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, Medicare, Medicaid, 1199, Worker’s Compensation

www.collageusa.com éË„Ë̇θÌ˚ ˛‚ÂÎËÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ ÛÒÒÍÓ„Ó ÁÓÎÓÚ‡ Ò ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË Í‡ÏÌflÏË Ë Á‡Ï͇ÏË ÛÒÒÍÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡.

K·ÒÒË͇ Ë ÏÓ‰ÂÌ


20

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

êìëëäéÖ áÄêìÅÖÜúÖ ç‡Á̇˜Ë‚ ÏÌ ‰Â̸ Ë ˜‡Ò ËÌÚÂ‚¸˛ - ˜ÂÚ‚Â„, 20.00 ÔÓ ÚÓÍËÈÒÍÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË, - ‰ÓÍÚÓ ÄÍÒÂÌÓ‚ ÔÓÔÓÒËÎ «Ì ÒÚÂÒÌflÚ¸Òfl Ë ÔÂÂÁ‚ÓÌËÚ¸ ˜‡ÒÓÏ ÔÓÁÊ», ÂÒÎË Â„Ó Ì Ó͇ÊÂÚÒfl ‰Óχ. é·˙flÒÌËÎ: «åÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Í ·ÓθÌÓÏÛ». ùÚÓÈ ÍÓÓÚÍÓÈ Ù‡ÁÓÈ 84-ÎÂÚÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È Âʉ̂ÌÓ ÔÓ 9 ˜‡ÒÓ‚ ‚‰ÂÚ ÔËÂÏ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÎËÌËÍÂ, Ò‡ÁËÎ ÏÂÌfl ̇ÔÓ‚‡Î. ÂÓ„‡ÙËfl Û·ËÍË «êÛÒÒÍÓ Á‡Û·Âʸ» ¯ËËÚÒfl - ‚ ÌÂÈ, ÔÓÏËÏÓ fl‰‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ¯Ú‡ÚÓ‚, ÛÊ ÓÚÏÂÚËÎËÒ¸ ÉÂχÌËfl, î‡ÌˆËfl, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl... Ä ÚÂÔÂ¸ fl Á‚ÓÌ˛ ‚ ÒÚÓÎËˆÛ üÔÓÌËË, „‰Â ÔÓÒΉÌË 65 ÎÂÚ ÊË‚ÂÚ Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ Á̇ÏÂÌËÚ˚È Ì‡ ‚Ò˛ ÒÚ‡ÌÛ ‰ÓÍÚÓ ÄÍÒÂÌÓ‚. - ä‡Í ‚˚ Ú‡Ï Ó͇Á‡ÎËÒ¸, Ö‚„ÂÌËÈ çËÍÓ·‚˘? - éÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ Ì‡˜ÌÛ Ò ÏÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ. åÓfl χχ, çË̇ çËÍÓ·‚̇ ã‡ÏÏ, Á‡ÍÓ̘Ë· Ô‰ËÌÒÚËÚÛÚ ‚ ‰‡Î¸Ì‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ „ÓӉ çËÍÓθÒÍ-ìÒÒÛËÈÒÍÂ, ‡·Óڇ· Û˜ËÚÂθÌˈÂÈ ‚ ͇Á‡˜¸ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ, Ë„‡Î‡ ̇ β·ËÚÂθÒÍÓÈ ÒˆÂÌÂ. í‡Ï  ۂˉÂÎ çËÍÓÎ‡È à‚‡Ìӂ˘ ÄÍÒÂÌÓ‚ - ÙË̇ÌÒËÒÚ, ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ÏÓÈ ·Û‰Û˘ËÈ ÓÚˆ, - Ë ‚β·ËÎÒfl. 낇‰¸·Û Ò˚„‡ÎË ‚ 1918 „Ó‰Û. èÓÒΠ·Óθ¯Â‚ËÒÚÒÍÓ„Ó ÔÂ‚ÓÓÚ‡ ‚ êÓÒÒËË ÓÚˆ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ‡Ï˲ äÓΘ‡Í‡, ËÏÂÎ ˜ËÌ ¯Ú‡·Ò-͇ÔËڇ̇. äÓΘ‡Í ·˚Î ‡Á·ËÚ Í‡ÒÌ˚ÏË, ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì Ë ‡ÒÒÚÂÎflÌ. éÚˆ, ÔÂÂӉ‚¯ËÒ¸ ‚ ¯Ú‡ÚÒÍÓÂ, Ô˚Ú‡ÎÒfl ÒÍ˚Ú¸Òfl, ÌÓ Ì ÛÒÔÂÎ, ·˚Î Òı‚‡˜ÂÌ ˜ÂÍËÒÚ‡ÏË Ë ÔË„Ó‚ÓÂÌ Í ‡ÒÒÚÂÎÛ. äÓÏËÒÒ‡ÓÏ Û ÌËı Ó͇Á‡ÎÒfl Â„Ó ÒÓÒÎÛÊ˂ˆ ÔÓ ÅÂÎÓÈ ‡ÏËË, ÚÓÊ ·˚‚¯ËÈ ¯Ú‡·Ò-͇ÔËÚ‡Ì, ÔÂ¯‰¯ËÈ Ì‡ ÒÎÛÊ·Û Í ·Óθ¯Â‚Ë͇Ï. ì‚ˉ‚ ‚ ‡ÒÒÚÂθÌÓÏ ÒÔËÒÍ هÏËÎ˲ «ÄÍÒÂÌÓ‚», ‚ÂÎÂÎ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Í ÌÂÏÛ Ì‡ ‰ÓÔÓÒ – ÏÓÎ, ÚÓÚ ‡ÒÔÓ·„‡ÂÚ ˆÂÌÌ˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË. ÇÓ ‚ÂÏfl «‰ÓÔÓÒ‡» ÓÌ Ò͇Á‡Î: «çËÍÓ·È, fl ÔÓÏÓ„Û Ú· ·Âʇڸ. çÓ˜¸˛ Ô˂‰ÛÚ ÎÓ¯‡‰¸ – Ò‡‰ËÒ¸ Ë ÏÓÚ‡È Í ÍËڇȈ‡Ï». éÚˆ ‚ÂıÓÏ ‰Ó·‡ÎÒfl ‰Ó „‡Ìˈ˚ Ò å‡Ì˜ÊÛËÂÈ, ÓÚÚÛ‰‡ ‚ ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ ï‡·ËÌ, „‰Â Ò ÍÓ̈‡ XIX ‚Â͇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÍÛÔ̇fl ÍÓÎÓÌËfl ÛÒÒÍËı ÔÓÒÂÎÂ̈‚, ÒÚÓË‚¯Ëı í‡ÌÒÒË·ËÒÍÛ˛ χ„ËÒÚ‡Î¸. èÓÚÓÏ Í ÌÂÏÛ ËÁ çËÍÓθÒÍ-ìÒÒÛËÈÒ͇ ÔËÂı‡Î‡ ÊÂ̇: ÔÂÂÒ˜¸ „‡ÌËˆÛ ÂÈ ÔÓÏÓ„ ‚Ò ÚÓÚ Ê ÓÚˆÓ‚ÒÍËÈ ÔËflÚÂθ. - Ä ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ Ò ÌËÏ Ò‡ÏËÏ? - çË˜Â„Ó Ó· ˝ÚÓÏ Ì Á̇˛. éÚˆ, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡fl ÏÌ ˝ÚÛ ËÒÚÓ˲, ‰‡Ê هÏËÎ˲ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÔ‡ÒËÚÂÎfl Ì ̇Á˚‚‡Î... êÓ‰ËÚÂÎË ÔÂÂÂı‡ÎË Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛ ü·ÎÓÌfl ÔÓ‰ ï‡·ËÌÓÏ. éÚˆ ÒڇΠ‡·ÓÚ‡Ú¸ ·Ûı„‡ÎÚÂÓÏ ‚ ÎÂÒÌÓÈ ÍÓ̈ÂÒÒËË äÓ‚‡Î¸ÒÍÓ„Ó, χχ - Û˜ËÚÂθÌˈÂÈ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. ü Ó‰ËÎÒfl ‚ 1924 „Ó‰Û. ÜËÎË Ï˚ ‚ ͇ÁÂÌÌÓÏ ‰ÓÏÂ. èÓ͇ Ó‰ËÚÂÎË ·˚ÎË Á‡ÌflÚ˚, Á‡ ÏÌÓÈ ÔËÒχÚË‚‡Î ÒÚ‡ËÍ-ÍËڇˆ, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î ÏÌ ̇ Ò‚ÓÂÏ flÁ˚Í Ò͇ÁÍË ÔÓ Î¸‚Ó‚ Ë ‰‡ÍÓÌÓ‚. ü ‚ ˝ÚËı Ò͇Á͇ı ÌË˜Â„Ó Ì ÔÓÌËχÎ, Á‡ÚÓ flÁ˚Í ‚˚Û˜ËÎ, ÔÓÚÓÏ Â˘Â ÔflÚ¸ ÎÂÚ Û˜ËÎ Â„Ó ‚ ı‡·ËÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ, Ë ÒÂȘ‡Ò ÏÓ„Û Ì‡ ÌÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸. Ç 1931 „Ó‰Û üÔÓÌËfl ÓÍÍÛÔËÓ‚‡Î‡ å‡Ì˜ÊÛ˲. êÛÒÒÍË Ô‰ÔËflÚËfl Á‡Í˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰ ̇ÔÓÓÏ ÍÛÔÌ˚ı flÔÓÌÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ãÂÒÌÛ˛ ÍÓ̈ÂÒÒ˲ äÓ‚‡Î¸ÒÍÓ„Ó ÔË·‡Î‡ Í ÛÍ‡Ï ÍÓÏÔ‡ÌËfl «äÓ̉ӻ. ꇷÓÚ‡Ú¸ ̇ Ì ÓÚˆ Ì Á‡ıÓÚÂÎ. óÚÓ·˚ ÔÓÔ‡‚ËÚ¸ χÚÂˇθÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ó‰ËÚÂÎË Ò‰‡ÎË ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Ì‡¯ÂÈ Í‚‡ÚË˚ ‰‚ÛÏ ÒÂÒÚ‡Ï-flÔÓÌÍ‡Ï Ò ÓÒÚÓ‚‡ ä˛Ò˛, ÔËÂı‡‚¯ËÏ Ì‡ Á‡‡·ÓÚÍË. éÌË ÏÂÌfl ‚Ó‰ËÎË ‚ flÔÓÌÒÍËÈ Ú‡Ú, ‚˚ÔËÒ‡ÎË ËÁ íÓÍËÓ Û˜Â·ÌËÍ flÔÓÌÒÍÓ„Ó flÁ˚͇, Ë ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ fl ̇ ÌÂÏ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Á‡„Ó‚ÓËÎ. é‰Ì‡ ËÁ

ÙÂÒÒËË ÚÓÊ Ì ·˚Î ‰ÂÎÓÏ ÒÎÛ˜‡fl? - ä‡Í ‡Á Ú‡ÍË ·˚Î! Ç ÒÂϸ ÎÂÚ fl Á‡·ÓÎÂÎ, χχ ÓÚ‚ÂÁ· ÏÂÌfl ‚ ÌÂψÍËÈ „ÓÒÔËڇθ ‚ ï‡·ËÌÂ. Ç‡˜, ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÌÂψ, ˜ÚÓ-ÚÓ ÂÈ „Ó‚ÓËÎ, Ó̇ ÂÏÛ Óڂ˜‡Î‡ ÔÓ-ÌÂψÍË, ‡ fl ‡ÒÒχÚË‚‡Î ÎÂʇ‚¯Ë ÔÂ‰ ÌËÏ Ì‡ ÒÚÓΠÌÂÔÓÌflÚÌ˚ ·ÎÂÒÚfl˘Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ë ‰ÛχÎ: «ä‡Í ËÌÚÂÂÒÌÓ!» èÓ Ò·fl ¯ËÎ: ÒÚ‡ÌÛ ‚‡˜ÓÏ. ë ÚÂı ÔÓ ‰Û„Ë ÔÓÙÂÒÒËË ÏÂÌfl ÛÊ Ì ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË. çÓ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÇÚÓ‡fl ÏËÓ‚‡fl ‚ÓÈ̇, ‚Ó î‡ÌˆËË

É

ДОКТОР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Ö‚„ÂÌËÈ ÄÍÒÂÌÓ‚: “ç ڇÍÓÈ ÛÊ fl ‰Ó·˚È. èÓÒÚÓ fl Ó˜Â̸ ıËÚ˚È” ÒÂÒÚÂ ¢ ÊË‚‡, Ï˚ Ò ÌÂÈ ÔÓ ÒÂÈ ‰Â̸ ‰ÛÊËÏ. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl ÏÌÓ„Ë ÛÒÒÍË ÒÚ‡ÎË ÔÓÍˉ‡Ú¸ å‡Ì˜ÊÛ˲, ÛÂÁʇÎË – ‚ ò‡Ìı‡È, ‚ ÉÓÌÍÓÌ„, ‚ Ä‚ÒÚ‡Î˲, ‚ ÄÏÂËÍÛ. åÓË Ó‰ËÚÂÎË ¯ËÎË ÓÒÚ‡Ú¸Òfl. éÚˆ ÍÛÔËÎ ÔÓ‰ ï‡·ËÌÓÏ Û˜‡ÒÚÓÍ ÁÂÏÎË Ò ÔÓÍÓÒÓÏ, Á‡‚ÂÎ ÏÓÎÓ˜ÌÓ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó, ÓÚÍ˚Î ÍÓÌÂÁ‡‚Ó‰... - àÁ ·Ûı„‡ÎÚÂÓ‚ – ‚ ÍÓÌÂÁ‡‚Ó‰˜ËÍË? - éÚˆ Ò ˛Ì˚ı ÎÂÚ ÁÌ‡Î Ë Î˛·ËÎ ÎÓ¯‡‰ÂÈ, ·˚Î Ô‚ÓÒıÓ‰Ì˚Ï Ì‡ÂÁ‰ÌËÍÓÏ, Ú‡Í ˜ÚÓ Â„Ó ‚˚·Ó fl ·˚ Ì ̇Á‚‡Î ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï. ä ‚‡¯ÂÏÛ Ò‚Â‰ÂÌ˲, ÎÓ¯‡‰Ë Á‡‚Ó‰‡ ÄÍÒÂÌÓ‚‡ ·‡ÎË ÔËÁ˚ ‚ ËÔÔÓ‰ÓÏÌ˚ı Ò͇˜Í‡ı! ÜËÎË Ï˚ Á‡ „ÓÓ‰ÓÏ, ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ıÓӯ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÚÓθÍÓ ‚ ï‡·ËÌÂ, Ë Ó‰ËÚÂÎË ÓÚ‰‡ÎË ÏÂÌfl ‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÎˈÂÈ ë‚flÚÓ„Ó çËÍÓ·fl. ü Â„Ó Á‡ÍÓ̘ËÎ ‚ 1942 „Ó‰Û Ò ÒÂ·flÌÓÈ Ï‰‡Î¸˛. å˜ڇΠÔÓÂı‡Ú¸ ‚Ó î‡ÌˆË˛, ‚˚Û˜ËÚ¸Òfl ̇ ‰ÓÍÚÓ‡... - èÓ·„‡˛, ‚‡¯ ‚˚·Ó ÔÓ-

ıÓÁflÈÌ˘‡ÎË Ì‡ˆËÒÚ˚, Ó ÔÓÂÁ‰Í ‚ è‡ËÊ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÚÓθÍÓ Ï˜ڇڸ. ç‡ ÏÓ Ҙ‡ÒÚ¸Â, Í Ì‡Ï Ì‡ ÍÓÌÌ˚È Á‡‚Ó‰ ÔË·˚· ÏËÒÒËfl ËÁ íÓÍËÈÒÍÓ„Ó ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ÎˈÂfl,  ‚ÓÁ„·‚ÎflÎ „‡Ù ›ÒËڇ͇ ñÛ„‡Û. åÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, Â„Ó ‰Ó˜¸, ÔË̈ÂÒÒ‡ ï‡Ì‡ÍÓ ïËÚ‡˜Ë Á‡ÏÛÊÂÏ Á‡ Ï·‰¯ËÏ ·‡ÚÓÏ Ì˚̯ÌÂ„Ó ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ üÔÓÌËË. É‡Ù, ·Óθ¯ÓÈ Î˛·ËÚÂθ ÎÓ¯‡‰ÂÈ, ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓ͇Á‡Ú¸ ÂÏÛ ÓÎÓ‚ÒÍËı ˚Ò‡ÍÓ‚, ÒÂ˚ı ‚ fl·ÎÓ͇ı. éÚˆ ÔÓ‚ÂÎ Â„Ó Í ÍÓÌ˛¯ÌflÏ, ‡ ÏÂÌfl ‚ÁflÎ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ. ñÛ„‡Û ·˚Î ÔÓ‡ÊÂÌ: ‚ ‰Â‚ÂÌÒÍÓÈ „ÎÛ¯Ë, ̇ ÍÓÌÌÓÏ Á‡‚Ó‰Â, ÛÒÒÍËÈ Ï‡Î¸˜ËÍ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ „Ó‚ÓËÚ ÔÓ-flÔÓÌÒÍË! Ä fl ¢ ‚ ¯ÍÓΠҘËÚ‡ÎÒfl ÔÂ‚˚Ï Û˜ÂÌËÍÓÏ ÔÓ flÔÓÌÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ, ‰‡Ê ÔÂÏ˲ Á‡ ˝ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ flÔÓÌÒÍÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÏËÒÒËË! ч Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ Û ÏÂÌfl ÚÓÊ ·˚Î ıÓÓ¯... É‡Ù ÛÁ̇ΠÓÚ ÓÚˆ‡, ˜ÚÓ ÏÓË Ì‡‰Âʉ˚ ̇ Û˜Â·Û ‚ è‡ËÊ ÛıÌÛÎË, Ë Ô‰ÎÓÊËÎ Ò‚Ó˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ-

‚ ‚ ÚÓÍËÈÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ Ç‡Ò˝‰‡. ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÒÛÎ üÔÓÌËË ‚ ï‡·ËÌ ‚ ÔflÚ¸ ÏËÌÛÚ ‚˚Ô‡‚ËÎ ÏÌ ‚ËÁÛ, Ë ‚ χÚ 1943 „Ó‰‡, ıÓÚfl ÛÊ ¯Î‡ ‚ÓÈ̇ ÏÂÊ‰Û ëòÄ Ë üÔÓÌËÂÈ, fl ÔË·˚Î ‚ íÓÍËÓ. íÂı„Ӊ˘Ì˚È ÍÛÒ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ Á‡ÍÓ̘ËÎ Á‡ ‚ÓÒÂϸ ÏÂÒflˆÂ‚, Ú‡Í Í‡Í Ì ÔÓÒÚÓ „Ó‚ÓËÎ ÔÓ-flÔÓÌÒÍË, ÌÓ ÛÏÂÎ ÔËÒ‡Ú¸ ËÂÓ„ÎËÙ˚, ·˚Î Á‡˜ËÒÎÂÌ ‚ ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÛ˛ ωˈËÌÒÍÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏ˲ Ë Ì‡˜‡Î Û˜ËÚ¸Òfl ̇ ‚‡˜‡. 15 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1945 „Ó‰‡ Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ ‚ÓÈ̇. üÔÓÌ˲ ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÎË ‡ÏÂË͇̈˚. éÌË Ô‰ÎÓÊËÎË ÏÌ ·˚Ú¸ Û ÌËı ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ ÔË „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Î˜ËÎË ÍËÚ‡ÈÒÍËı ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ‡ÂÒÚÓ‚‡ÌÌ˚ı flÔÓÌÒÍËı ‚ÓÂÌÌ˚ı: ÌË ÚÂ, ÌË ‰Û„Ë Ì Á̇ÎË ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó, ‡ fl Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË Á̇ΠωˈËÌÒÍË ÚÂÏËÌ˚ ̇ ÚÂı flÁ˚͇ı – flÔÓÌÒÍÓÏ, ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ Ë ÌÂψÍÓÏ. é͇Á‡ÎÒfl ˆÂÌÌ˚Ï Í‡‰ÓÏ ‰Îfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ‰ÓÍÚÓÓ‚. à ÔÓ‰ÓÎʇΠۘËÚ¸Òfl ‚ ωˈËÌÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË. èÓÎۘ˂ ‰ËÔÎÓÏ, ‡ Ò ÌËÏ - Ô‡‚Ó Ì‡ ‚‡˜Â·ÌÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ, fl ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ ‡·ÓڇΠ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ „ÓÒÔËڇΠÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ, ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ ‰ÓÍÚÓ‡, ¢ ÚË „Ó‰‡ - ‚ ÍÎËÌËÍ ÔË ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ íÓ„Ó‚ÓÈ Ô‡Î‡ÚÂ. Ç 1956 „Ó‰Û ¯ËÎ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ Ò·fl ωˈËÌÂ, ÓÚÍ˚Î Ò‚Ó˛ ÍÎËÌËÍÛ. è‡‡ÎÎÂθÌÓ 21 „Ó‰ ÔÓ‡·ÓڇΠıËÛ„ÓÏ ‚ åÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÏ Í‡ÚÓ΢ÂÒÍÓÏ „ÓÒÔËڇΠ‰Îfl ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÏÓflÍÓ‚. üÔÓÌËË Ú·ӂ‡ÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó Ò˚¸fl ‰Îfl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ‚Ò ˝ÚÓ Ó̇ ‚‚ÓÁË· ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ òÚ‡ÚÓ‚;  ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙÎÓÚ ·˚Î ÔÓÚÓÔÎÂÌ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚, ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ù‡ıÚÓ‚‡Ú¸ ÒÛ‰‡ Á‡ „‡ÌˈÂÈ, „·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Û ÉˆËË. ÖÒÎË ÏÓflÍË Ò ˝ÚËı ÒÛ‰Ó‚ Á‡·Ó΂‡ÎË, Ëı ÔÓÒ˚·ÎË Î˜ËÚ¸Òfl ÍÓ ÏÌÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ fl Á̇Π„˜ÂÒÍËÈ flÁ˚Í. - É˜ÂÒÍËÈ?! éÚÍÛ‰‡ Ë Á‡˜ÂÏ? - ÉˆËfl ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ ÏÂÊ‰Û ëòÄ Ë äÓÂÂÈ ÓÚÔ‡‚Ë· ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ̇ ÒÚÓÓÌ ‡ÏÂË͇̈‚ ‚ÓÒÂϸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ DACOTA C-47 Ë ÓÍÓÎÓ ÒÓÚÌË ÓÙˈÂÓ‚ Ë ÒÓΉ‡Ú. ê‡ÌÂÌ˚ „ÂÍË, ÔÓÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ Í Ì‡Ï ‚ íÓÍËÓ, ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÂÏ ·ÓΠÔÓ-flÔÓÌÒÍË - ÌË ‚ ÁÛ· ÌÓ„ÓÈ, ÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸-ÚÓ Ò ÌËÏË Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ! è˯ÎÓÒ¸ ‚˚Û˜ËÚ¸ „˜ÂÒÍËÈ. ùÚÓ ÌÂ Ú‡Í ÒÎÓÊÌÓ: ‚ ÌÂÏ ÏÌÓ„Ó ÒıÓ‰Ì˚ı ÒÎÓ‚ Ò ÛÒÒÍËÏ, Ó‰ËÌ ‡ÎÙ‡‚ËÚ. ü Ë ÚÂÔÂ¸ ÌÂÔÎÓıÓ Ó·˙flÒÌfl˛Ò¸ Ò „Â͇ÏË... - ïÓ˜ÂÚÒfl ‚‡Ò ̇Á‚‡Ú¸ ıËÛ„ÓÏ-ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌËÍÓÏ... - í‡Í ÓÌÓ Ë ‚˚¯ÎÓ, ÔÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í á‡Ô‡‰Ì‡fl ÉÂχÌËfl, çÓ‚„Ëfl, àÚ‡ÎËfl Ë ò‚ˆËfl Ô‰ÎÓÊËÎË ÏÌ ÒÚ‡Ú¸ Ëı ωˈËÌÒÍËÏ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ‚ üÔÓÌËË. ëÚ‡ıÓ‚˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ˝ÚËı ÒÚ‡Ì ‡·ÓÚ‡ÎË ÒÓ ÏÌÓÈ Ì‡ÔflÏÛ˛. ùÚÓ ·˚· „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸, fl  ÓÒÚ‡‚ËÎ, ÍÓ„‰‡ ÏÌ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 70 ÎÂÚ, ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÎÒfl ̇ ÍÎËÌËÍÂ... - ...‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ – ‚·‰ÂΈ Ë „·‚Ì˚È ‚‡˜? - ч, ÍÎËÌË͇ ÔË̇‰ÎÂÊËÚ ÏÌ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÁÂÏÎÂÈ, ̇ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÒÚÓÂ̇. Ç ˆÂÌÚ íÓÍËÓ, ÔÓ ÒÓÒ‰ÒÚ‚Û Ò ÔÓÒÓθÒÚ‚‡ÏË fl‰‡ ÒÚ‡Ì. ëÚÓËÚ Ì ӉËÌ ÏËÎÎËÓÌ ‰ÓηÓ‚. ïÓÚËÚ Á̇ڸ, Á‡˜ÂÏ fl ÁÂÏβ ÍÛÔËÎ? äÓ„‰‡ ‡ÏÂË͇̈˚ ·ÓÏ·ËÎË íÓÍËÓ, ‰ÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ fl ÊËÎ, Ò„ÓÂÎ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË, ÒÚÓfl‚¯ËÏË fl‰ÓÏ. Ç Ì‡˜‡Î 1950-ı „Ó‰Ó‚ fl ‚ÁflÎ ÒÒÛ‰Û ‚ ·‡ÌÍÂ, ÍÛÔËÎ ÔÓ„ÓÂÎÛ˛ ÁÂÏβ ̉‡ÎÂÍÓ ÓÚ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ‰‚Óˆ‡, ‚˚ÒÚÓËÎ Ì·Óθ¯ÓÈ ‰ÓÏËÍ ‚ ‰‚‡ ˝Ú‡Ê‡, ‚˚ÍÓԇΠÔÛ‰, ‚˚Ò‡‰ËÎ ‰Â‚¸fl Ë Ò͇Á‡Î Ò·Â: Ì ‰‡È ÅÓ„ ÓÔflÚ¸ ÔÓʇ, ‚ÓÈ̇, ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌË – ·Û‰ÂÚ „‰Â ÛÍ˚Ú¸Òfl. áÂÏβ Ì ÔÓ‰‡Î, ıÓÚfl ‚Ò „Ó‰˚ ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ ̇ Ì ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË. á‡‡·‡Ú˚‚‡Î ıÓÓ¯Ó, Ò‰ÒÚ‚‡ Û ÏÂÌfl ·˚ÎË – Á‡˜ÂÏ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸? ü Ë ÒÂȘ‡Ò ·Óθ¯ÓÈ ‰ÓıÓ‰ Ëϲ ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó 10-˝Ú‡ÊÌÓ„Ó Á‰‡ÌËfl ‚ ˆÂÌÚ „ÓÓ‰‡. àÏ ‡ÒÔÓ-

flʇÂÚÒfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl, Ò‰‡ÂÚ Ú‡Ï ÊËθÂ, ‰ÂÊËÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÂÒÚÓ‡Ì‡, ‡ fl ÓÚ Ì ÔÓÎÛ˜‡˛ ‰Â̸„Ë. åÓÊÂÚ ̇ÔËÒ‡Ú¸: ÛÒÒÍËÈ ·ÂÊÂ̈ ÒڇΠ‚ íÓÍËÓ ·Ó„‡Ú˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. - ч ÛÊ flÒÌÓ, ˜ÚÓ Ì ·Â‰Ì˚Ï... Ä Ô‡‚‰‡, ˜ÚÓ Í ‚‡Ï ‰ÛÚ Ô‡ˆËÂÌÚ˚ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó Ò‚ÂÚ‡? - óËÒÚ‡fl Ô‡‚‰‡. Ç ÚÓÏ ˜ËÒΠÌÂχÎÓ Á̇ÏÂÌËÚ˚ı β‰ÂÈ. åÓËÏ ÔÂ‚˚Ï «„ÓÏÍËÏ» Ô‡ˆËÂÌÚÓÏ ·˚Î ÑÊÓÌ ì˝ÈÌ, fl ÓÔÂËÓ‚‡Î Â„Ó ‚ ÒÂ‰ËÌ 1950-ı „Ó‰Ó‚. ì ÏÂÌfl ΘËÎËÒ¸ Ü‡Í òË‡Í, é脇 ãÂÔ¯ËÌÒ͇fl, 臂ÂÎ äÓ„‡Ì, Ä‚Ë‰Ò üÌÒÓÌÒ, åÒÚËÒ·‚ êÓÒÚÓÔӂ˘, ɇÎË̇ Ç˯Ì‚Ò͇fl, ÉÂÌ̇‰ËÈ êÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ. ÇÒ Á‚ÂÁ‰˚ ÉÓÎÎË‚Û‰‡, ÍÓ„‰‡ Û ÌËı ·˚‚‡˛Ú Ò˙ÂÏÍË ‚ üÔÓÌËË, ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÛÒÎÛ„‡ÏË ÏÓÂÈ ÍÎËÌËÍË. åÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ΘËÎ äËÒÚËÌÛ é̇ÒÒËÒ: ÍÓ„‰‡  Ó‰ËÚÂθ ÒÚÓËÎ ‚ üÔÓÌËË Ò‚ÓË ÒÛ‰‡, Ó̇ ·˚· Á‰ÂÒ¸ Ë Á‡·Óη ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂÏ Î„ÍËı. 凉ÓÌ̇ ÔËÂÁʇ· ÍÓ Ï̠ΘËÚ¸Òfl, ÚËʉ˚ ÔËÎÂڇΠå‡ÈÍÎ ÑÊÂÍÒÓÌ; ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ·˚Î Ç·‰ËÏË ÜËËÌÓ‚ÒÍËÈ. ÉÓ‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÓÌ Ò͇̉‡ÎËÒÚ, ‡ Ó͇Á‡ÎÒfl ÔËflÚÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ã˜ÂÌËÂÏ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‰Ó‚ÓÎÂÌ. - éÌ-ÚÓ Í‡Í Ì‡ ‚‡Ò ‚˚¯ÂÎ? - èÓ ÒÓ‚ÂÚÛ Ü‡Í‡ òË‡Í‡. íÓÚ Ò͇Á‡Î, ̇ıÓ‰flÒ¸ Ò ‚ËÁËÚÓÏ ‚ åÓÒÍ‚Â: «ü Ó˜Â̸ β·Î˛ üÔÓÌ˲, ÌÓ ÏÓÈ ‰ÓÍÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì – ÛÒÒÍËÈ, ÓÌ ÏÂÌfl ‚˚ΘËÎ, ˜Â„Ó Ì ÏÓ„ÎË Ò‰Â·ڸ ÌË ‚ ÄÏÂËÍÂ, ÌË ‚ ò‚ÂȈ‡ËË». ÜËËÌÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓÒ· êÓÒÒËË ÒÓ ÏÌÓÈ ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl, Ë ÔËÂı‡Î... ÇÓÚ ÒÂȘ‡Ò ‚ íÓÍËÓ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ·‡ÎÂÚ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó å‡ËËÌÒÍÓ„Ó Ú‡Ú‡ - ·‡ÎÂÚÌ˚ β‰Ë ÚÓÊ ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ÍÓ ÏÌÂ: ÍÚÓ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ‰Â·Ï, ÍÚÓ - ÔÓ ·ÓÎÂÁÌflÏ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. - á̇˜ËÚ ÎË ˝ÚÓ, ˜ÚÓ ‰‚ÂË ÍÎËÌËÍË ÄÍÒÂÌÓ‚‡ ÓÚÍ˚Ú˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‰Îfl Á̇ÏÂÌËÚÓÒÚÂÈ Ë ÒËθÌ˚ı ÏË‡ Ò„Ó? - Ñ‚ÂË ÍÎËÌËÍË ÄÍÒÂÌÓ‚‡ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îfl ‚ÒÂı. ë ÌÂËÏÛ˘Ëı fl ‰ÂÌ„ Ì ·ÂÛ. çÓ Á̇ÏÂÌËÚÓÒÚË Ô·ÚflÚ ÏÌ ӘÂ̸ ıÓÓ¯Ó. ÉÓÎÎË‚Û‰ÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ô·ÚflÚ Á‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ‡ÚËÒÚÓ‚. äÓ„‰‡ ΘËÎ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı χÚÓÒÓ‚ - Ô·ÚËÎË Ëı ÒÚ‡ıÓ‚˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ì ÏÂÌfl ‚Ò„‰‡ ·˚ÎË ·Óθ¯Ë Á‡‡·ÓÚÍË. - ç‡ÒÍÓθÍÓ ÒÎÓÊÌ˚ ‰Ë‡„ÌÓÁ˚ ·˚‚‡˛Ú Û ‚‡¯Ëı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚? - Ñˇ„ÌÓÁ - ‚‡˜Â·Ì‡fl Ú‡È̇. - çÛ ÚÓ„‰‡ ̇ÁÓ‚ËÚ ҂ÓÈ Î˜·Ì˚È ÔÓÙËθ. - é·˘‡fl ıËÛ„Ëfl: ÊÂÎÛ‰ÓÍ, ÊÂΘÌ˚È ÔÛÁ˚¸, Í˯ÍË, „˚ʇ, „ÂÏÓÓÈ. è‡‚‰‡, Ò ÚÂı ÔÓ Í‡Í ÏÌ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 65 ÎÂÚ, ÍÛÔÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ Ì ‰Â·˛: ÛÍË Ì ‰ÓʇÚ, ÌÓ „·Á‡ ÛÊ Ì ÚÂ. Ä ‡Ì¸¯Â, ·˚‚‡ÎÓ, ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÔÓ ÚË ÓÔÂ‡ˆËË ‚ ‰Â̸. çÛ, Ì˘„Ó, Á‡ÚÓ ‚ ÏÓÂÈ ÍÎËÌËÍ - ıËÛ„Ë ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í·ÒÒ‡. - åÌÓ„Ë ÎË „‡Ê‰‡Ì üÔÓÌËË Î˯ÂÌ˚ ωˈËÌÒÍÓÈ ÒÚ‡ıÓ‚ÍË, Í‡Í ˝ÚÓ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl ‚ ëòÄ, „‰Â ˜ËÒÎÓ «Î˯Â̈‚» - ÓÚ 30 ‰Ó 40 ÏËÎÎËÓÌÓ‚? - ÇÒ ÊËÚÂÎË üÔÓÌËË ËÏÂ˛Ú ÒÚ‡ıÓ‚ÍË: Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡Ì‡ ‚Òfl ÒÚ‡Ì‡. ÅÓ„‡Ú˚Â Ë ·Â‰Ì˚ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ωˈËÌÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ. ÅÓ„‡ÚÓ„Ó ÔÓÎÓÊ‡Ú ‚ ÓÚ‰ÂθÌÛ˛ ԇ·ÚÛ, ÌÂËÏÛ˘Â„Ó - ‚ ԇ·ÚÛ Ì‡ 10-12 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç ÓÒڇθÌÓÏ – ÌË͇ÍÓ„Ó ‡Á΢Ëfl. 凉‡Ï äÎËÌÚÓÌ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Á‡fl‚Îfl·, ˜ÚÓ Á‡‚ˉÛÂÚ flÔÓÌÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. ÖÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ ҂ÓË ÏËÌÛÒ˚, ÌÓ ÔβÒÓ‚ - ·Óθ¯Â. - èÓ ÏÓËÏ Ì‡·Î˛‰ÂÌËflÏ, Ò‡ÏÓ ÒÚ‡¯ÌÓ ‰Îfl ‡ÏÂË͇̈‡ Ì Á‡·ÓÎÂÚ¸, ‡ - ΘËÚ¸Òfl: ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‚ËÁËÚÓ‚ Í ‚‡˜Û, ÎÂ͇ÒÚ‚, Ôӈ‰Û ËÎË, Ì ‰‡È ÅÓ„, ÓÔÂ‡ˆËË, – ‚Ò ˝ÚË ‡ÒıÓ‰˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÛÒÚËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÓ ÏËÛ, Ë ÒÚ‡ıӂ͇ Ì ÒÔ‡ÒÂÚ. èÓÙÂÒÒËfl Òڇ· ·ËÁÌÂÒÓÏ. Ç‡˜ - ·ËÁÌÂÒÏÂÌ ‚ ·ÂÎÓÏ ı‡Î‡ÚÂ. ä‡Í ‚‡Ï ˝ÚÓ Ì‡‚ËÚÒfl? - ÄÏÂË͇ÌÒ͇fl ωˈË̇ ‰Ó-


7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ë Ô‡ˆËÂÌÚÓÏ å‡ÈÍÓÏ ÑÊÂÍÒÓÌÓÏ.

ÌË͇ ËÁ êÓÒÒËË: ‰‚Ó ÔË ÒÓ·ÓÂ, Ó‰ËÌ ÔË ÔÓ‰‚Ó¸Â Ô‡Úˇı‡... - èÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ íÓÍËÓ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ Ï‡ÎÓ ÛÒÒÍËı? - ê‡Ì¸¯Â ÛÒÒ͇fl ÍÓÎÓÌËfl ̇ҘËÚ˚‚‡Î‡ ·ÓΠÔflÚËÒÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ë ͇ʉ˚Ï „Ó‰ÓÏ Ì‡Ò ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÏÂ̸¯Â: β‰Ë ÛÏË‡˛Ú. ü, ̇‚ÂÌÓÂ, ‚ ˜ËÒΠÔÓÒΉÌËı ËÁ ÏÓ„Ë͇Ì. èÓÒΠ‚ÓÒÍÂÒÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÒÓ·Ë‡ÂÏÒfl ‚ÏÂÒÚÂ, ӷ‰‡ÂÏ, Ô¸ÂÏ ˜‡È. ç ÔÓÔÛÒ͇ÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‡ÚËÒÚÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË. Ç ÔÓ¯ÎÓ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ ‚ÒÂÈ ÒÂϸÂÈ ÒÏÓÚÂÎË «ã·‰ËÌÓ ÓÁÂÓ», Á‡‚Ú‡ Ò ÊÂÌÓÈ Ë‰ÂÏ Ì‡ ·‡ÎÂÚ «ÑÓÌ äËıÓÚ». ë ‰ÛÁ¸flÏË - ÛÒÒÍËÏË Ë flÔÓ̈‡ÏË - ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÏ ‚˜Â‡ ÛÒÒÍÓÈ Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË... - Ä ÔÓÒ¢‡Ú¸ êÓÒÒ˲ ‚‡Ï ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸? - 燘Ë̇fl Ò 1964 „Ó‰‡ fl Ú‡Ï ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡Î ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ï‡ÏÓÈ, ‚ÒÚ˜‡ÎÒfl Ò ·‡·Û¯ÍÓÈ. å‡ÏËÌ Ï·‰¯ËÈ ·‡Ú ·˚Î ‡‰ÏË‡ÎÓÏ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡, ÒÎÛÊËΠ̇ íËıÓÏ Ó͇ÌÂ, Â„Ó Á‚‡ÎË ÅÓËÒ ã‡ÏÏ. å˚ Ò ÌËÏ ‚ˉÂÎËÒ¸ ‚ åÓÒÍ‚Â. à ‚Ò ·˚ÎÓ ıÓÓ¯Ó. Ä ‚ 1980 „Ó‰Û ÏÂÌfl ‚ ãÂÌËÌ„‡‰Â ‡ÂÒÚÓ‚‡ÎË Í‡Í ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ¯ÔËÓ̇. - ëÚ‡ÌÌÓ: ÔÓ˜ÂÏÛ Ì flÔÓÌÒÍÓ„Ó? - ÇÓÚ ˝ÚÓ„Ó fl Ì Á̇˛. èË‚ÂÎË ‚ ÔÓ‰‚‡Î, ˜‡ÒÓ‚ ¯ÂÒÚ¸ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡ÎË, ÔÓÚÓÏ ÓÚÔÛÒÚËÎË. äÓ„‰‡-ÚÓ ‡ÏÂË͇̈˚ Ë flÔÓ̈˚ Ò˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ fl ‡·ÓÚ‡˛ ̇ ÒÓ‚ÂÚÒÍÛ˛ ‡Á‚‰ÍÛ. Å˚ÎÓ ÌÂÔËflÚÌÓ, ÌÓ Ú‡Í Í‡Í fl Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ ÔÓÒÓθÒÚ‚Ó Î˜ËÎ, ÚÓ ‚Ò ӷӯÎÓÒ¸. ÄÏÂË͇̈˚ ËÁ‚ËÌËÎËÒ¸, flÔÓ̈˚ ËÁ‚ËÌËÎËÒ¸... - Ä ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ? - éÌË – ÌÂÚ. çÓ ÒÂȘ‡Ò ‚Ò ÔÓ¯ÎÓ. ïÓÎӉ̇fl ‚ÓÈ̇ Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ... ä‡Ê‰˚È „Ó‰ fl ÔËÂÁʇ˛ ‚ åÓÒÍ‚Û Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û Ì‡¯Ëı χ̘ÊÛˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓ¯ÎË å‡„‡‰‡Ì Ë ëË·Ë¸, ÌÓ ‚˚ÊËÎË. ü ÙË̇ÌÒËÛ˛ ˝ÚË ‚ÒÚ˜Ë. Å˚ÎÓ Ì‡Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ, ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸. èÓÒΉÌËÈ ‡Á ÔÓ¯Î˚Ï ÎÂÚÓÏ ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸. åÌ Ì‡‚ËÚÒfl ·˚‚‡Ú¸ ‚ êÓÒÒËË. ã˛·Î˛ ÛÒÒÍËÈ ˜ÂÌ˚È ıη «ÅÓÓ‰ËÌÒÍËÈ» ÛÒÒÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÛÒÒÍÛ˛ ÎËÚÂ‡ÚÛÛ... ч, Ú‡Ï ÌÂ Ú‡Í ˜ËÒÚÓ, Í‡Í ‚ üÔÓÌËË, Ë Ì‡ „Û·ÓÒÚ¸ ÏÓÊÌÓ Ì‡‚‡Ú¸Òfl, ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‰Îfl ÏÂÌfl ‚˚„Îfl‰ËÚ Ò‚ÓËÏ, ıÓÚ¸ fl ÓʉÂÌ ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ˝ÚËı ÏÂÒÚ. 燂ÂÌÓÂ, Ó‰ËÚÂθÒÍË „ÂÌ˚ „Ó‚ÓflÚ. - éˆÂÌË· ÎË ‚‡¯Û ‡·ÓÚÛ ÒÚ‡Ì‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ÔÓÊËÎË ·Óθ¯Û˛ Ë, ÔÓ·„‡˛, ÎÛ˜¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË? - ü ·˚Î ÔÂ‚˚Ï ÛÒÒÍËÏ, Û‰ÓÒÚÓÂÌÌ˚Ï áÓÎÓÚÓ„Ó Ó‰Â̇ flÔÓÌÒÍÓ„Ó ä‡ÒÌÓ„Ó äÂÒÚ‡ Ë ÔÂÒÚËÊÌÓÈ Ï‰‡ÎË ùȉÁË ›ÒË͇‚˚, ÔËÒÛʉ‡ÂÏÓÈ Á‡ „ÛχÌËÚ‡ÌÛ˛ ωˈËÌÛ. èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ Ôˉ‡˜Û Í Ó‰ÂÌÛ $5 Ú˚Òfl˜ fl ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Î ̇ ÌÛʉ˚ flÔÓÌÒÍËı ÒËÓÚ. ç ӷıÓ‰flÚ ÏÂÌfl ‚ÌËχÌËÂÏ Ë ‚ êÓÒÒËË: ·˚‚¯ËÈ è‡Úˇı ÇÒÂfl êÛÒË èËÏÂÌ Ì‡„‡‰ËÎ Ó‰ÂÌÓÏ ë‚flÚÓ„Ó Ç·‰ËÏË‡ ÔÂ‚ÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, ‡ ÔÓÒÂÚË‚¯ËÈ íÓÍËÓ ‚ χ 2000 „Ó‰‡ Ô‡Úˇı ÄÎÂÍÒËÈ ÇÚÓÓÈ ‚Û˜ËÎ è‡Úˇ¯¸˛ „‡ÏÓÚÛ. 4 ÌÓfl·fl 2006 „Ó‰‡, ‚ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÑÂ̸ Ö‰ËÌÂÌËfl, fl ËÏÂÎ ˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl Ò ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ Ç·‰ËÏËÓÏ èÛÚËÌ˚Ï, Ë ÓÌ Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ «Û Ì‡Ò ·Óθ¯Â ÌÂÚ ÌË Í‡ÒÌ˚ı, ÌË ·ÂÎ˚ı, Ï˚ ‚Ò – ÛÒÒÍË»... - à ‚Ò Ê ‚˚ ‚Ô‡‚ ·˚Ú¸ Ó·ËÊÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÒÛ‰¸·Û: ÊËÁ̸ ÔÓıÓ‰ËÚ Á‡ Ô‰Â·ÏË ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÈ Ó‰ËÌ˚, ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ Ë ‚ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÒÚ‡Ì üÔÓÌËË... - çË͇ÍËı ӷˉ ̇ ÒÛ‰¸·Û fl Ì ‰ÂÊÛ. ÜËÁ̸˛ Ò‚ÓÂÈ ‰Ó‚ÓÎÂÌ. ÑÛ„Ó ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ üÔÓÌËfl – Ì êÓÒÒËfl Ë Ì ÄÏÂË͇: ‚˚ ÏÓÊÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓÊËÚ¸ ÒÚÓ, ‰‚ÂÒÚË ÎÂÚ – Ë ‚Ò ‡‚ÌÓ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂÒ¸ ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂÏ. ì ÏÂÌfl ÌÂχÎÓ ıÓÓ¯Ëı ÔËflÚÂÎÂÈ-flÔÓ̈‚, ÌÓ fl ‰Îfl ÌËı Ì ҂ÓÈ...

ÒÚ˄· ·Óθ¯Ó„Ó ÔÓ„ÂÒÒ‡ ‚ ÚÂıÌËÍÂ, ‚ ÔËÂχı ΘÂÌËfl. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ‚ ÌÂÈ ÒÎ˯ÍÓÏ ‰Ó‚ÎÂÂÚ ‰ÂÌÂÊÌ˚È ËÌÚÂÂÒ. ì Ì‡Ò ÌË˜Â„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÌÂÚ, ıÓÚfl Á‡ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ÛÒÎÛ„Ë Ô‡ˆËÂÌÚ ‚˚ÌÛʉÂÌ Ô·ÚËÚ¸. à Òۉ·Ì˚È ËÒÍ ÔÓÚË‚ ‰ÓÍÚÓ‡ ‚ üÔÓÌËË – ˜ÂÁ‚˚˜‡È̇fl ‰ÍÓÒÚ¸, ‡ Û ‚‡Ò ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ ÒÎ˚¯Ë¯¸: Ò Ó‰ÌËÏ ‰ÓÍÚÓÓÏ ÒÛ‰flÚÒfl, Ò ‰Û„ËÏ, ÚÂÚ¸ËÏ. íÂ·Û˛Ú Ò ÌËı „Óχ‰Ì˚ı ‰ÂÌ„... - ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì ËÌÒÚËÚÛÚ Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚ı ‚‡˜ÂÈ? - ÖÒÚ¸ Ú‡ÍË ‚‡˜Ë, ÚÓθÍÓ Ë̇˜Â ̇Á˚‚‡˛ÚÒfl. éÌË ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÈÓÌÌ˚ı ·ÓθÌˈ‡ı. Ç ÒÚ‡Ì ڇÍÊ ÏÌÓ„Ó ˜‡ÒÚÌ˚ı Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍËı ·ÓθÌˈ. - Ç˚ ÏÂÌfl ÔÓ‡ÁËÎË, ÒÓÓ·˘Ë‚, ˜ÚÓ ‚˜ÂÓÏ, ÔÓÒΠ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìfl, ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Í Ô‡ˆËÂÌÚÛ. Ç˚ ˜ÚÓ, ÂÁ‰ËÚÂ Í ÌËÏ Ì‡ ‰ÓÏ? - çÂÚ, fl ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û ÓÚÂÎË: ÍÚÓÌË·Û‰¸ ËÁ ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Ú‡Ï ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚ Á‡·Ó΂‡ÂÚ, ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‚˚ÂÁʇڸ. ÖÒÎË ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÓÚ‡‚ÎÂÌËÂ, ÒÂ‰Â˜Ì˚È ÔËÒÚÛÔ, ‚ÓÚ‡ ËÎË ˜ÚÓÌË·Û‰¸ ‚ ˝ÚÓÏ Ó‰Â, ÚÓ fl Á̇˛, Í‡Í ÔÓÏÓ˜¸. åÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, fl ‰ÓÍÚÓÛÌË‚ÂÒ‡Î. àÎË, Í‡Í „Ó‚ÓflÚ Û ‚‡Ò, family doctor. - Ç‡Ï Ì‡ ‰Ìflı ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 84 „Ó‰‡ – Ë ‚ Ú‡ÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‚˚ ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚÂÒ¸ ‚˜ÂÓÏ Ì‡ ‚˚ÁÓ‚?! - í‡Í fl ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÎÛ˜‡˛ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂ! Ä Ò‡Ï Ì‡ Á‰ÓÓ‚¸Â ÔÓ͇ Ì ʇÎÛ˛Ò¸. ä‡Ê‰˚È ‰Â̸ ËÁ ‰Óχ ‚ ÍÎËÌËÍÛ Ë Ó·‡ÚÌÓ Ë‰Û Ô¯ÍÓÏ, ‚ β·Ó ‚ÂÏfl „Ó‰‡, ‚ ÒÌ„, ‚ ‰Óʉ¸ Ë ‚ÂÚÂ - ˉÛ. çËÍÓ„‰‡ ‚ ÊËÁÌË Ì ÍÛËÎ, ‚ Ô‡Á‰ÌËÍ ÏÓ„Û ‚˚ÔËÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ıÓÓ¯Â„Ó ‚Ë̇. ǘÂÓÏ ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÔÓ‡Ì¸¯Â Θ¸ ÒÔ‡Ú¸. - üÔÓÌÒÍËÈ ‚‡˜ ‚ 50 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â – ˝ÚÓ ÛÁÍËÈ ÒÔˆˇÎËÒÚ, Í‡Í ÒÔÎÓ¯¸ Ë fl‰ÓÏ ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÄÏÂËÍÂ, ËÎË Ê ÒÔÂÍÚ Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ı Á̇ÌËÈ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯ËÓÍ? - ê‡Ì¸¯Â ‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì ·˚ÎÓ ÔÓÔÛÎflÌÓ ÔÓÌflÚË general practice, ˜¸ ¯Î‡ Ó Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı Ó·˘Ëı ‚‡˜‡ı. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚Ò ÓÌË ÒÚ‡ÎË ÛÁÍËÏË ÒÔˆˇÎËÒÚ‡ÏË. ÑÛχ˛, ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ‚ üÔÓÌËË ÚÓÊÂ Í ˝ÚÓÏÛ ÔˉÛÚ. ïÓÚfl ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Â˘Â ‰‡ÎÂÍÓ. - èËıÓ‰ËÚÒfl ÎË flÔÓÌÒÍÓÏÛ ‚‡˜Û Á‡Á˚‚‡Ú¸ Í Ò· ԇˆËÂÌÚÓ‚ ˜ÂÂÁ ÂÍ·ÏÛ ÔÓ ÚÂ΂ˉÂÌ˲ Ë ‡‰ËÓ, ‚ „‡ÁÂÚ‡ı, Í‡Í ˝ÚÓ ÔËÌflÚÓ Û Ì‡Ò? - óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‰ÍÓ. í‡ÍÓ ÏÓ„ÛÚ Ò· ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ‡Á‚ ˜ÚÓ Ô·ÒÚ˘ÂÒÍË ıËÛ„Ë. ÑÛ„Ë – ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÌÂÚ. - Ä ˜ÂÏ Ê ÓÌË ÔË‚ÎÂ͇˛Ú Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚? - èÓÒÚ˚Ï ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ: mouth to mouth. ã˛‰Ë ‰ÂÎflÚÒfl ËÌÙÓχˆËÂÈ Ó ‚‡˜‡ı, Û ÍÓÚÓ˚ı ΘËÎËÒ¸, Ë ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÎÛ˜¯Â β·ÓÈ ÂÍ·Ï˚. ÖÒÎË ·ÓθÌˈ‡ ıÓ˜ÂÚ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ıÓӯ ËÏfl, Ó̇ ·Û‰ÂÚ ‰Âʇڸ ÚÓθÍÓ ıÓÓ¯Ëı ‚‡˜ÂÈ. - ÇÓÚ ÏÌÂ, ÒÚÓËÚ Î˯¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ, ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÒÓ˜ÌÓ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ Ò‚ÓÂÏÛ ‰ÓÍÚÓÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔË҇ΠÌÓ‚Ó ˜Û‰Ó-ÎÂ͇ÒÚ‚Ó,

ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚Ò ÏÓË ·ÓÎfl˜ÍË Í‡Í ÛÍÓÈ ÒÌËÏÂÚ. Ä Í‡Í Û ‚‡Ò? - ÖÒÎË ÍÓ ÏÌ ӷ‡ÚflÚÒfl Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÔÓÒ¸·ÓÈ, fl Óڂ˜Û, ˜ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚flÒÌËÚ¸ - ÌÛÊÂÌ ÎË ˝ÚÓÏÛ ·ÓθÌÓÏÛ ‰‡ÌÌ˚È ÔÂÔ‡‡Ú, ËÏÂÂÚ ÎË ÓÌ ÔÓ·Ó˜Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ. Ç˚·Ó ÎÂ͇ÒÚ‚‡ – Ô‡‚Ó Ë Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ‰ÓÍÚÓ‡, Ì ԇˆËÂÌÚ‡. - çÛ ‡ ÂÒÎË Ô‡ˆËÂÌÚ Ì ÏÓÊÂÚ Á‡Ô·ÚËÚ¸ Á‡ ΘÂÌËÂ, Ì ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÍÛÔËÚ¸ ̇Á̇˜ÂÌÌÓ ‚‡ÏË ÎÂ͇ÒÚ‚Ó?.. - å˚ ·Û‰ÂÏ Â„Ó Î˜ËÚ¸ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ, ‚˚‰‡‰ËÏ ÎÂ͇ÒÚ‚Ó, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÔ˯ÂÏ Ò Ì‡ÎÓ„Ó‚ – Ò‚ÓËı ΢Ì˚ı Ë ‚ÒÂÈ ÍÎËÌËÍË. èÓ ÏÓÂÏÛ ÏÌÂÌ˲, ˜ÂÏ ˜‡˘Â ‚‡˜ ΘËÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ, ÚÂÏ ‚˚¯Â Â„Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚ Ë ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸ Û Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚. - ч ‚‰¸ ˝ÚÓ Ê ÔÛÚ¸ Í ‡ÁÓÂÌ˲, Ú‡ÍÓ„Ó ÌË Ó‰ËÌ ‚‡˜ Ì ‚˚‰ÂÊËÚ! - èÓ͇ ¢ ÌËÍÚÓ Ì ‡ÁÓËÎÒfl. ë„ӉÌfl flÔÓÌˆÛ Ì˜ÂÏ ÏÌ Á‡Ô·ÚËÚ¸, ‡ Á‡‚Ú‡ ÓÌ ‚˚͇‡·ÍË‚‡ÂÚÒfl, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÙË̇ÌÒÓ‚Ó ÒÓÒÚÓflÚÂθÌ˚Ï – Ë ÔËÌÓÒËÚ ‰Â̸„Ë, ÔÓ ÍÓÚÓ˚ fl ÛÒÔÂÎ Á‡·˚Ú¸. üÔÓÌÒÍËÏ ‚‡˜‡Ï Ì ˜ÛÊ‰Ó ·ÂÒÍÓ˚ÒÚËÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ Á‰ÂÒ¸ Û‚‡ÊÂÌËfl Í Î˛‰flÏ Ì‡¯ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË „Ó‡Á‰Ó ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ òÚ‡Ú‡ı. - ïÓÚÂÎ fl Á‡‰‡Ú¸ ‚‡Ï ‚ÓÔÓÒ: ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË, Í‡Í „Ó‚ÓflÚ ‚ ÄÏÂËÍÂ, to be a good doctor and be able to stay as human as possible? çÓ ÚÂÔÂ¸ Ë Ò‡Ï ‚ËÊÛ: ‰‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. èÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ‚ üÔÓÌËË... - åÌ „Ó‚ÓflÚ ÊÛ̇ÎËÒÚ˚, ÍÓ„‰‡ ·ÂÛÚ Û ÏÂÌfl ËÌÚÂ‚¸˛: «ä‡ÍÓÂ Û ‚‡Ò ‰Ó·Ó ÒÂ‰ˆÂ!» çÓ fl Ì ڇÍÓÈ ‰Ó·˚È, Í‡Í ËÏ Í‡ÊÂÚÒfl. èÓÒÚÓ fl Ó˜Â̸ ıËÚ˚È. äÓ„‰‡ ÎÂ˜Û ·ÂÒÔ·ÚÌÓ – ÏÌ ‚ÓÁ‰‡ÂÚÒfl ÒÚÓˈÂÈ ‚ ‚ˉ Ô‡ÍÚËÍË, Í‚‡ÎËÙË͇ˆËË, ËÏÂÌË. Ç‡˜, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÌÓ„Ó ·ÓθÌ˚ı, Ú‡Í Ì‡·Ë‚‡ÂÚ ÛÍÛ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ Î˜ËÚ¸ ‰Û„Ëı ÛÊ Ì ·ÂÒÔ·ÚÌÓ. - ä‡ÍË ͇˜ÂÒÚ‚‡ ‚˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ „·‚Ì˚ÏË ‰Îfl ‚‡˜‡? - Ñ‚‡ ÔÂ‚˚ı ͇˜ÂÒÚ‚‡ - ‰Ó·ÓÚ‡ Ë ˜ÂÒÚÌÓÒÚ¸. à Î˯¸ Á‡ÚÂÏ – Á̇ÌËÂ Ë ÛÏÂÌËÂ. - ê‡ÒÒ͇ÊËÚÂ Ó Ò‚ÓÂÈ ÒÂϸÂ. - ÜÂ̇ - flÔÓÌ͇, Í¢Â̇fl, ‚ Ô‡‚ÓÒ·‚ËË ÂÈ ‰‡ÌÓ ËÏfl Ö͇ÚÂË̇. å˚ ÊÂ̇Ú˚ 42 „Ó‰‡. é̇ ωˈËÌÒ͇fl ÒÂÒÚ‡, ‚ÏÂÒÚ ÒÓ ÏÌÓÈ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÍÎËÌËÍÂ. ë ÏÓÂÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÒ‚ÓË· ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í. 燯 Ò˚Ì Á‡ÍÓ̘ËÎ Pepperdine University ‚ „ÓӉ å‡ÎË·Û, ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË, ‚·‰ÂÂÚ ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË ‚ íÓÍËÓ Ë ‚ ÉÓÌÍÓÌ„Â, ‰Ó‚ÓθÌÓ ÛÒÔ¯ÌÓ ÚÓ„ÛÂÚ ÌÂÙÚ¸˛ Ë ÏÂڇηÏË. èÓ-ÛÒÒÍË... ÔÓÌËχÂÚ. - à ÁÓ‚ÛÚ Â„Ó?.. - çËÍÓÎ‡È Ö‚„Â̸‚˘. çÓÒËÚ ËÏfl ‰Â‰‡, ÏÓÂ„Ó ÓÚˆ‡. Ä ÏÓÈ ‚ÌÛÍ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÍÓÓ ËÒÔÓÎÌËÚÒfl ÔflÚ¸ ÎÂÚ, - Ö‚„ÂÌËÈ çËÍÓ·‚˘, Í‡Í Ë fl. å˚ Ò Ò˚ÌÓÏ ÔÓÌÂÏÌÓ„Û Û˜ËÏ Â„Ó ÛÒÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ. ÜË‚ÂÏ ‚ ‰‚Ûı ÏËÌÛÚ‡ı ıÓ‰¸·˚. ì Ì‡Ò ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ‰ÓÏ ‚ ˆÂÌÚ „ÓÓ‰‡, ‚ ÌÂÏ ˜ÂÚ˚ ÒԇθÌË, ÚË ‚‡ÌÌ˚, ·Óθ¯ÓÈ ıÓÎÎ. ÅÛ‰ÂÚ ‚ íÓÍËÓ – ÏËÎÓÒÚË ÔÓÒËÏ ‚ „ÓÒÚË. ä‡Ê‰Ó ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ ‚Òfl ̇¯‡ ÒÂϸfl ÔÓÒ¢‡ÂÚ Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚È ÒÓ·Ó ë‚flÚÓ„Ó çËÍÓ·fl, „‰Â ÒÎÛÊ‡Ú ÚË Ò‚fl˘ÂÌ-

LJÎÂËÈ ëÄçÑãÖê.

21

ÄíÄë! èÓ„ÛÎflÎË ‡·Ó˜ËÈ ‰Â̸ ËÎË Á‡ÌflÚËfl ‚ ¯ÍÓÎÂ Ë Ë˘ÂÚ ۂ‡ÊËÚÂθÌÛ˛ Ô˘ËÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÔ‡‚‰‡Ú¸Òfl? Ä ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ıÓÚËÚ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ ÔÂ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÒÓ ÒÔÓÚÁ‡ÎÓÏ, Ì Ô·Úfl Á‡ ˝ÚÓ?

ВРАНЬЕ FOR SALE ë‰Â·Π‰ÂÎÓ „ÛÎflÈ ÒÏÂÎÓ ÂÚ ÌË˜Â„Ó ÔӢ - Á‡ $25 ËÌÚÂÌÂÚ-ÍÓÏÔ‡ÌËfl Vision Matters ËÁ Ó„ÓÌÒÍÓ„Ó Thackerville ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ Excused Absence Network Ò̇·‰ËÚ ‚‡Ò ÒÔ‡‚ÍÓÈ ÓÚ ‚‡˜‡ ËÎË ËÁ ·ÓθÌˈ˚. ïÓÚËÚ - ‰‡ÒÚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ ‚ Ê˛Ë ËÎË ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓıÓÓÌ, ̇ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ flÍÓ·˚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË, Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÒÚËı‡ÏË Ë ÒÔËÒÍÓÏ Î˛‰ÂÈ, ÌÂÒ¯Ëı „Ó·. è‡‚‰‡, ‚ÓÁÌË͇ÂÚ ‚ÓÔÓÒ Ó Á‡ÍÓÌÌÓÒÚË ËÎË ˝Ú˘ÌÓÒÚË Ú‡ÍËı "ËÁ‚ËÌÂÌËÈ", ÌÓ ‚·‰Âθˆ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÓÌË Î˯¸ ÔÓÏÓ„‡˛Ú β‰flÏ ‰Â·ڸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú ‚Ò ‡‚ÌÓ ‰Â·˛Ú: "åËÎÎËÓÌ˚ ‡ÏÂË͇̈‚ ÚflÊÂÎÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú, Ë ËÌÓ„‰‡ ËÏ ÔÓÒÚÓ ÌÛÊÂÌ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰Â̸. ã˛‰Ë ‚Ò ‡‚ÌÓ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ÒÓ΄‡Ú¸. ëÍÓθÍÓ Ëı ˉÛÚ Í ‰ÓÍÚÓ‡Ï ͇ʉ˚È ‰Â̸ Ì ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ·ÓθÌ˚, ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÛÊ̇ ÒÔ‡‚͇?" äÎËÂÌÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ¯‡·ÎÓÌ, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÏÓ„ÛÚ Ì‡Ô˜‡Ú‡Ú¸ ËÏfl Ë ‡‰ÂÒ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚‡˜‡ ËÎË Ì‡Á‚‡ÌË Òڇ̈ËË ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë, ‡ ÔÓÚÓÏ ÌÛÊÌ˚È ÚÂÍÒÚ ÒÔ‡‚ÍË. íÂ, ÍÚÓ ‚˚·Ë‡ÂÚ "‚˚ÁÓ‚ ‚ Ê˛Ë", ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÙÓÏÛ, ̇ ÍÓÚÓÓÈ Ô˯ÛÚ ËÌÙÓχˆË˛ ËÁ ÒÛ‰‡ „‡ÙÒÚ‚‡. ä‡Í Ò͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ò‡ÈÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Òı‚‡ÚËÚ¸ Ó·Ï‡Ì˘ËÍÓ‚ ÌÂθÁfl, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‰Îfl ‚‡˜ÂÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ù‰Â‡Î¸Ì˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl ̇ ‡Á„·¯ÂÌˠωˈËÌÒÍÓÈ ËÌÙÓχ-

ç

ˆËË Ó Ô‡ˆËÂÌÚ‡ı. çÓ Ó‰ÌÓÈ Ì¸˛‰ÊÂÒËÈÒÍÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ Ì ÔÓ‚ÂÁÎÓ. é̇ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î‡ هθ¯Ë‚Û˛ ÒÔ‡‚ÍÛ Ó ‡ÌÂÌËË, ˜ÚÓ·˚ ÓÔ‡‚‰‡Ú¸ Ò‚Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ‚ ‰ÓÓÊÌÓÏ Òۉ ÔÓ ‰ÂÎÛ Ó Ô‚˚¯ÂÌËË ÒÍÓÓÒÚË. Ä Òۉ·Ì˚È ÍÎÂÍ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‚‡˜Û, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ ÒÔ‡‚ÍÂ, Ë ÚÓÚ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÒÎ˚¯‡Î Ó Ú‡ÍÓÈ Ô‡ˆËÂÌÚÍÂ. ÜÂÌ˘Ë̇ ·˚· ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì‡. ÖÊ„ӉÌ˚È ÓÔÓÒ 300 ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Í‡‰Ó‚˚ı ÒÎÛÊ· ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ÙËÏ ËÁ ‚ÒÂı ¯Ú‡ÚÓ‚, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚È Harris Interactive, ÔÓ͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÛÓ‚Â̸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ̇ ‡·ÓÚ ‚ Ò‰ÌÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 2,3% ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, ̇ 0,2% ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. 䇉Ó‚ËÍË Á‡fl‚ËÎË, ˜ÚÓ ‰‚ ÚÂÚË ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÒÓÓ·˘‡˛Ú Ó Ò‚ÓÂÈ ·ÓÎÂÁÌË ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÏËÌÛÚÛ, Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ‚˚ıÓ‰flÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ËÁ-Á‡ ÒÂÏÂÈÌ˚ı ËÎË Î˘Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, ÒÚÂÒÒ‡, ÔÒËı˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl. ê‡θÌÓ ·ÓÎÂ˛Ú Î˯¸ 34% ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı. Ç·‰Âθˆ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÓÒÚÓfl˘ÂÈ ËÁ ‰‚Ûı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì ‡ÒÍ˚‚‡˛Ú ‰‡ÌÌ˚Â Ó Ò‚ÓËı ÔÓ‰‡Ê‡ı, ÌÓ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ëı Ò‡ÈÚ myexcusedabsence.com ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ ÔÓÒ¢‡˛Ú ÓÍÓÎÓ 15 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

üÌ ìêÅÄç.


22

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

äÄãÖçÑÄêú "Ççë" ëË„ÂÎ ÔÓÁ‡·ÓÚËÎÒfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚ÚË «î·ÏËÌ„Ó» ÔÓ¯ÎÓ Ò ·Óθ¯ÓÈ ÔÓÏÔÓÈ. íË ÏÂÒflˆ‡ ÓÌ Ó·ı‡ÊË‚‡Î ·Óθ¯Ëı β‰ÂÈ ‚ ÉÓÎÎË‚Û‰Â, ÔÛÒÚËÎ ‚ ıÓ‰ Ò‚ÓË Ó·¯ËÌ˚ ҂flÁË ‚ ÏË ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ‡. ãÛ˜¯Ë ÏÛÁ˚͇ÌÚ˚ Ë Ô‚ˆ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÓʉÂÌË ÓÒÍÓ¯ÌÓ„Ó ÓÚÂÎfl, ÒÛÎË‚¯Â„Ó ‡Òˆ‚ÂÚ Ë„ÓÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ã‡Ò-Ç„‡ÒÂ. Ë„ÂÎ ÓÚÔ‡‚ËÎ ÌÂÒÍÓθÍÓ fl˘ËÍÓ‚ ‚ËÒÍË ‚ ‰‡ÍˆËË ÎÓÒ-‡Ì‰ÊÂÎÂÒÒÍËı Ë Î‡Ò-‚„‡ÒcÍËı „‡ÁÂÚ, ˆ‚ÂÚ˚ ‡‚ÚÓ‡Ï ‚Â‰Û˘Ëı Û·ËÍ, ‰ÓÓ„Ë ‰ÛıË Ë ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚË „ÓÎÎË‚Û‰ÒÍËÏ Í‡Ò‡‚ˈ‡Ï. ɇÁÂÚ˜ËÍË ËÁ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ‡ ‡„ËÓ‚‡ÎË ‚flÎÓ. àı ·Ò-‚„‡ÒÒÍË ÍÓÎÎÂ„Ë Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ·ÓΠ҄ӂÓ˜Ë‚˚ÏË. ë͇ÊÂÏ, ÏÂÒÚ̇fl Las Vegas Review Journal ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ ÓÚ‡·Óڇ· ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‰‡˚. ëÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ «ÌÓ‚˚È ÓÚÂθ «î·ÏËÌ„Ó», ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÔ‡ıÌÂÚ Ò‚ÓË ‰‚ÂË 26 ‰Â͇·fl 1946 „Ó‰‡, Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ ÔÛ·ÎËÍ ‚Ò ÎÛ˜¯ÂÂ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ Ë̉ÛÒÚËË ‡Á‚ΘÂÌËÈ». óÚÓ Ê ÓÊˉ‡ÎÓ „ÓÒÚÂÈ? Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl Á‚ÂÁ‰ ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÒÚ‡‰˚, ‡‰ËÓ Ë ÍËÌÓ; Ò‡Ï˚ ÔÓÔÛÎflÌ˚ ÓÍÂÒÚ˚; ‰Â‚flÚ¸ χ„‡ÁËÌÓ‚, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚¯Ëı ‚Â‰Û˘Ë ÙËÏ˚ ëòÄ; Ô·‚‡ÚÂθÌ˚ ·‡ÒÒÂÈÌ˚; ÚÂÌÌËÒÌ˚È ÍÓÚ; 36 ÓÒÍÓ¯Ì˚ı ·ÛÌ„‡ÎÓ ‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ Ê‡Ê‰ÂÚ Û‰ËÌÂÌËfl, ÂÒÚÓ‡Ì˚ Ò ËÒÍÛÒÌÂȯËÏË ÔÓ‚‡‡ÏË. à, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ë„ÓÌ˚ ÒÚÓÎ˚ Ë ‡‚ÚÓχÚ˚ ÔÓ‰ Ò‚Â͇˛˘ËÏË Ò‚Ó‰‡ÏË Í‡ÁËÌÓ. ᇠ„‡ÁÂÚÌ˚ÏË ÔÛ·ÎË͇ˆËflÏË ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÒΉËÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ˜ÂÚ˚Âı ÔÂÒÚÛÔÌ˚ı „ÛÔÔËÓ‚ÓÍ ‚ óË͇„Ó, äÎË‚ÎẨÂ, å‡È‡ÏË Ë ç¸˛âÓÍÂ. éÚ Ï‡ÙËÓÁË, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ì ÛÒÍÓθÁÌÛ· ÛÔÓÏË̇‚¯‡flÒfl ‚ Ô˜‡ÚË ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÓÚÂÎfl - $5 ÏËÎÎËÓÌÓ‚. êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Í·ÌÓ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÎË ˝ÚÛ ˆËÙÛ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‚ÎÓÊÂÌËflÏË ‚ ·Ò-‚„‡ÒÒÍÛ˛ Á‡Ú². äÚÓ Ê ڇÍÓÈ Å‡„ÒË ëË„ÂÎ Ë ˜ÚÓ Á̇˜ËÎ «î·ÏËÌ„Ó» ‚ Â„Ó ÒÛ‰¸·Â? ÜËÁ̸ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÁ‡Ûfl‰ÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÌË͇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔË҇̇ ‚ ÌÂÒÍÓθÍËı ÍÌË„‡ı. ëÌflÚ ÙËÎ¸Ï «Å‡„ÒË», ‚ ÍÓÚÓÓÏ Á‡„·‚ÌÛ˛ Óθ ËÒÔÓÎÌflÂÚ ìÓÂÌ ÅËÚÚË. Ç „‡Ì„ÒÚÂÒÍÓÈ ÍËÌÓÒ‡„ «é‰Ì‡Ê‰˚ ‚ ÄÏÂËÍ» ëÂ‰ÊËÓ ãÂÓÌ fl‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î ÏÌÓ„Ë ˝ÔËÁÓ‰˚ ËÁ ·ËÓ„‡ÙËË ë˄·. 燯 „ÂÓÈ ‚˚ÓÒ ‚ 縲-âÓÍÂ, ‚ çËÊÌÂÏ àÒÚ-҇ȉÂ, „‰Â ‚ ̇˜‡Î ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚Â͇ ÒÂÎË·Ҹ ‚ÂÈÒ͇fl ·Â‰ÌÓÚ‡. êÓ‰ËÚÂÎË Â„Ó ˝ÏË„ËÓ‚‡ÎË ËÁ èÓθ¯Ë, ‡ χÎÂ̸ÍËÈ ÅÂÌ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ Ì ·‰ËÎ Ò Á‡ÍÓÌÓÏ. Ç 14 ÎÂÚ ÓÌ ÛÊ ‚ÓÁ„·‚ÎflÎ ¯‡ÈÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ıÓÁflÈÌ˘‡Î‡ ‚ ‡ÈÓÌÂ. ûÌÓ„Ó „‡Ì„ÒÚÂ‡ ÔÓÁ‚‡ÎË «Å‡„ÒË» («ÂıÌÛ‚¯ËÈÒfl», «·Â¯ÂÌ˚È», «ÔÓÎÓÛÏÌ˚È») - Í΢͇, ÍÓÚÓ‡fl ÔËÎÂÔË·Ҹ Í ÌÂÏÛ Ì‡ ‚Ò˛ ÊËÁ̸. è‡‚‰‡, Ú‡Í ËÏÂÌÓ‚‡ÎË Â„Ó ÚÓθÍÓ Á‡ „·Á‡, ÔÓËÁÌÓÒËÚ¸ ÔÓÁ‚ˢ ‚ Â„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ·˚ÎÓ Ì·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ. ֢ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓÏ Å‡„ÒË ÔÓ‰ÛÊËÎÒfl Ò ‰Û„ËÏ Â‚ÂÈÒÍËÏ Ô‡ÌÂÏ åÂÈÂÓÏ ã‡ÌÒÍË. çËÁÍÓÓÒÎ˚È

ë

‚Ó‚‡ÎÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ÓÌ ·˚ ÌË ÒÓ‚Â¯ËÎ – Û„ÓÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, Ó„‡·ÎÂÌËfl, Û·ËÈÒÚ‚‡, ËÁ̇ÒËÎÓ‚‡ÌËfl, ·ÛÚ΄„ÂÒÚ‚Ó, ÚÓ„Ó‚Îfl ̇ÍÓÚË͇ÏË, ·ÛÍÏÂÍÂÒÚ‚Ó, ˝ÍÂÚ. ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÛÌË‚Â҇Π‚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË. éÌ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‡ÒÒÚ‡‚‡ÎÒfl Ò ÔËÒÚÓÎÂÚÓÏ Ë Ì Á‡‰ÛÏ˚‚‡flÒ¸ ÔÛÒÍ‡Î Â„Ó ‚ ıÓ‰, Û·ÂʉÂÌÌ˚È ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÛÎfl Ò‡Ï˚È Ì‡‰ÂÊÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ‡Á¯ËÚ¸ β·Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ. ëÂ‰Ë Ò‚ÓËı ÍÓÎ΄ Ň„ÒË ÒÎ˚Î «ÍÓ‚·ÓÂÏ». ùÚÓ ÒÎÓ‚Ó ‚ ÎÂÍÒËÍÓÌ „‡Ì„ÒÚÂÓ‚ ËÏÂÂÚ ÒÔˆËÙ˘ÂÒÍËÈ ÓÚ-

ОДНАЖДЫ

ÏÓÏ ‰ÂΠ˝ÚÓÚ «Ó·‡fl¯Í‡»? íÛ‰ÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÚÓθÍÓ, ˜ÚÓ ÍÓÏ ¯‡χ Ň„ÒË ÔË‚ÎÂ͇ΠÁ̇ÏÂÌËÚÓÒÚÂÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‚˚„Ó‰ÌÓ ‚ÎÓÊËÚ¸ ‰Â̸„Ë ‚ Ô‰ÔËflÚËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ÓÌ Á‡Ô‡‚ÎflÎ. Ç Ì‡˜‡Î 40-ı „Ó‰Ó‚ ã‡ÌÒÍË ÔÓÛ˜ËÎ ëË„ÂÎÛ Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ ã‡Ò-Ç„‡Ò, ÔÓ˘ÛÔ‡Ú¸ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚‡ ÓÒÍÓ¯ÌÓ„Ó Í‡ÁËÌÓ Ë ÓÚÂÎfl. íÓÚ ‚̇˜‡Î ÓÚÌÂÒÒfl Í ˝ÚÓÈ Ë‰Â ÒÍÂÔÚ˘ÂÒÍË, Ӊ̇ÍÓ, ÔÓ·˚‚‡‚ ̇ ÏÂÒÚÂ, Ô˯ÂÎ ‚ ‚ÓÒÚÓ„ ÓÚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚, ÍÓÚÓ˚ ÒÛÎËΠ΄‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ë„ÓÌ˚È ·ËÁÌÂÒ. à ÔÓÂÍÓÏẨӂ‡Î ÒË̉Ë͇ÚÛ ‚ÎÓÊËÚ¸ Ô‡Û ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓηÓ‚. è‡‚‰‡, ÍÓ„‰‡ ̇˜‡ÎÓÒ¸ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó, ÒÛÏχ ‚˚ÓÒ· ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á. Ň„ÒË Ì‡Á‚‡Î Ë„ÓÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ «î·ÏËÌ„Ó» – ÔÓÁ‚Ë˘Â Â„Ó Î˛·Ó‚Ìˈ˚ ÇË‰ÊËÌËË ïËÎÎ. éÚÍ˚ÚË ÔÓıÓ‰ËÎÓ ‚ ÌÂ‚ÓÁÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ.

В ЛАС-ВЕГАСЕ 28 Ù‚‡Îfl 1906 Ó‰ËÎÒfl „‡Ì„ÒÚÂ ÅẨʇÏËÌ ëË„ÂÎ åÂÈÂ ·˚Π̇ ˜ÂÚ˚ „Ó‰‡ ÒÚ‡¯Â. éÌ ·˚Î ÛÏÂÌ, χÒÚÂÒÍË Ô·ÌËÓ‚‡Î ÍËÏË̇θÌ˚ ÓÔÂ‡ˆËË Ë Ò˜ËÚ‡ÎÒfl ÏÓÁ„ÓÏ Ò‚ÓÂÈ ÍÓχ̉˚. ä‡Ò‡‚˜ËÍ ëË„ÂÎ Ì ÛÒÚÛԇΠÔËflÚÂβ ‚ ÒÓÓ·‡ÁËÚÂθÌÓÒÚË, Ӊ̇ÍÓ ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ ÔËÁ̇‚‡Î Â„Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚ. ÇÓ ‚ÂÏÂ̇ «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇» ÏÓÎÓ‰˚ β‰Ë Ó·˙‰ËÌËÎË ÛÒËÎËfl Ë Á‡ÌflÎËÒ¸ ·ÛÚ΄„ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ 縲-âÓÍÂ Ë ç¸˛ÑÊÂÒË. Ç̇˜‡Î ÓÌË Ì‡Ô‡‰‡ÎË Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ˚ Ò ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰Ì˚Ï ÒÔËÚÌ˚Ï Ë ÓÚÌËχÎË Â„Ó Û ÒÓÔÂÌËÍÓ‚ ÔÓ «·ËÁÌÂÒÛ». èÓÚÓÏ ÒÓÓ·‡ÁËÎË, ˜ÚÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÂÂ Ë ÔË·˚θÌ ӷÂÒÔ˜˂‡Ú¸ Óı‡ÌÛ, Ë ÒÛÏÂÎË ıÓÓ¯Ó Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ̇ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ÒÂ‚ËÒÂ. ä ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ëË„ÂÎ ‰ÓÒÚË„ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚËfl, Ì ÒÛ˘ÂÒÚ-

1-866-667-8247 ÄÇàÄÅàãÖíõ Çé ÇëÖ ëíêÄçõ åàêÄ. éíÑõï. äìêéêíõ. äêìàáõ á‚ÓÌËÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ

ëèÖñàÄãúçõÖ ñÖçõ çÄ íìêõ èé ÖÇêéèÖ, Äáàà à ûÜçéâ ÄåÖêàäÖ ë êìëëäàå ÉàÑéå äÄêàÅëäàÖ éëíêéÇÄ, äÄêãéÇõ ÇÄêõ. Çàáõ Ç ëçÉ. éîéêåãÖçàÖ ÑéäìåÖçíéÇ.

íéãúäé ì çÄë àçÑàÇàÑìÄãúçõÖ ùäëäìêëàà èé ÉêìèèéÇõå ñÖçÄå Ç àáêÄàãú!

Tel. (718) 376-0300 • Fax. (718) 376-9022 2076 East 13th Street, Brooklyn, NY 11229 www.tairtravel.com, Email: tairny@hotmail.com

ÚÂÌÓÍ. èÓÁÊ Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ÎÓÒ-‡Ì‰ÊÂÎÂÒÒÍÓ„Ó ÓÍÛÊÌÓ„Ó ÔÓÍÛÓ‡ ÄÚÛ ÇÂȘ, Á‡ÌËχ‚¯ËÈÒfl ‰ÂÎÓÏ ë˄·, ÔÓflÒÌËÎ: «í‡Í «·flÚ‡» ı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÎË ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓÓÏÛ Ï‡ÎÓ ·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Û·ËÈÒÚ‚Ó, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Π΢ÌÓ ÔËÎÓÊËÚ¸ ÛÍÛ». èÓÒΠÓÚÏÂÌ˚ «ÒÛıÓ„Ó Á‡ÍÓ̇» ‚ ÏË ÔÂÒÚÛÔÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÔÓËÁÓ¯ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚ ÒÚÛÍÚÛÌ˚ ÔÂÂÏÂÌ˚. Ç˚‰‚ËÌÛ·Ҹ „ÛÔÔ‡ ËڇθflÌÒÍËı „‡Ì„ÒÚÂÓ‚, ÓÒÚ‡‚Ë‚¯Ëı Á‡ÏÂÚÌ˚È ÒΉ ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ËÒÚÓËË – ã‡ÍË ãۘˇÌÓ, î˝ÌÍ äÓÒÚÂÎÎÓ, ÑÊÓË Ä‰ÓÌËÒ, íÓÏÏË ã˛˜˜ÂÁÂ, ÇËÚÓ ÑÊÂÌÓ‚ÂÁÂ. éÌË ÔËÌflÎË ¯ÂÌË ӷ˙‰ËÌËÚ¸Òfl. ä Ëڇθfl̈‡Ï ‚ ˝ÚÓÏ Ï‡ÙËÓÁÌÓÏ ÒË̉Ë͇Ú ÔËÏÍÌÛÎÓ Â‚ÂÈÒÍÓ «Í˚ÎÓ» – ‚ Îˈ ã‡ÌÒÍË Ë ë˄·. Ç Ì‡˜‡Î 30-ı „Ó‰Ó‚ «ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó» ÓÚÔ‡‚ËÎÓ Å‡„ÒË ‚ ä‡ÎËÙÓÌ˲ – ‚ÁflÚ¸ ‚ Ò‚ÓË ÛÍË ‰Â· ̇ á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÔÓ·ÂÂʸÂ. Ç ëË„ÂΠÒÚ‡ÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÛÊË‚‡ÎËÒ¸ ‰‚‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡ÁÌ˚ı ˜ÂÎÓ‚Â͇. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ·Â¯ÂÌ˚È Û·ËȈ‡ Ë ÔÒËıÓÔ‡Ú. à ‚ ÚÓ Ê ‚ÂÏfl ÓÌ ÏÓ„ ·˚Ú¸ Ó·‡flÚÂθÌÂȯËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. Ç ÉÓÎÎË‚Û‰Â Û ÌÂ„Ó ÒÎÓÊË·Ҹ ÂÔÛÚ‡ˆËfl Ó·ıÓ‰ËÚÂθÌÓ„Ó, Û˜ÚË‚Ó„Ó ÒÓ·ÂÒ‰ÌË͇, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÏÓÊÌÓ ÔËflÚÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÂÏfl. Ç ÒÔËÒÍÂ Â„Ó ‰ÛÁÂÈ Á‚ÂÁ‰˚ ÔÂ‚ÓÈ ‚Â΢ËÌ˚ – ÑÊËÌ ï‡ÎÓÛ, ɇË äÛÔÂ, ä·Í ÉÂÈ·Î, ÇÂÌ‰Ë Å‡Ë. é Ň„ÒË ıÓ‰ËÎË Î„Ẩ˚, „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÓÌ «Ó˜‡Ó‚‡Î ‚Ò ¯Ú‡Ì˚ Ë ÚÛÒËÍË ‚ ÉÓÎÎ˂ۉ». á̇ÎË ÎË Â„Ó ‰ÛÁ¸fl, ÍÚÓ Ì‡ Ò‡-

ÇË‰ÊËÌËfl, Ó Ò‚flÁflı ÍÓÚÓÓÈ Ò „‡Ì„ÒÚÂÓÏ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ Á̇Î, ¯Ë·, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Â «Á‚ÂÁ‰Ì˚È ˜‡Ò», ÒÓ˜ÌÓ ÔÂ·‡Î‡Ò¸ ËÁ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ‡ ‚ ã‡Ò-Ç„‡Ò Ë ÔÓÒÂÎË·Ҹ ‚ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ı Ň„ÒË. Ç ÓÚÂΠ·˚· χÒÒ‡ ̉ӉÂÎÓÍ, ‡·ÓÚ‡ ÍËÔ· ‚Ó‚Ò˛, Ë ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÍÛ„ Á‡ÍÓ·˜Ë‚‡ÎË „‚ÓÁ‰Ë Ë ‡ÒÔ‡ÍÓ‚˚‚‡ÎË ÍÓÓ·ÍË Ò Ì‡ÔËÚ͇ÏË, «ÍÓÓ΂‡ χÙËË», Í‡Í Â ËÌÓ„‰‡ ̇Á˚‚‡ÎË, Ò‡‰Ë·Ҹ ‚ Û„ÎÛ ·‡‡ Ë ÏÓΘ‡ ̇ÔË‚‡Î‡Ò¸. èÓÚÓÏ Ó̇ ¯Î‡ ‚ ÌÓÏÂ Ë Á‡Í‡Ú˚‚‡Î‡ Ò͇̉‡Î˚ ëË„ÂÎÛ, Ó·‚ËÌflfl Â„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡ÌÓÒËÚ ÂÈ ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ, ̇Á˚‚‡fl  ËÏÂÌÂÏ ˝ÚÓ «ÌÂÒ˜‡Òڸ», Ë ˜ÚÓ «˝ÚÓ ‰Û‡ˆÍÓ ˄ÓÌÓ Á‡‚‰ÂÌË Ì Ô˂ΘÂÚ ÌËÍÓ„Ó, ÍÓÏ ÏÛı Ë ÌÂÛ‰‡˜ÌËÍÓ‚». ÇÁ‚Ë̘ÂÌÌ˚È Å‡„ÒË Ì ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‚ ‰Ó΄Û. 낇˚ ÏÂÊ‰Û Î˛·Ó‚ÌË͇ÏË Ì ÔÂÍ‡˘‡ÎËÒ¸. ëË„ÂÎ ÚÂÏ Ì ÏÂÌ Ú·ӂ‡Î, ˜ÚÓ·˚ Ó̇ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ Ò ÌËÏ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚËfl. «Ä Ë̇˜Â…», - Ë ÓÌ Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ó ÛÏÓÎ͇Î. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÇË‰ÊËÌËfl Ì ·Ófl·Ҹ Â„Ó Û„ÓÁ: ‚  ‰Ì‚ÌËÍ ÒÓ‰ÂʇÎÓÒ¸ ÒÚÓθÍÓ ÍÓÏÔÓχڇ ̇ „‡Ì„ÒÚÂ‡, ˜ÚÓ ÚÓ̸ ÓÌ Â ԇθˆÂÏ, ÂÏÛ ·˚ Ì ÔÓÁ‰ÓÓ‚ËÎÓÒ¸. ç ÚÓθÍÓ “î·ÏËÌ„Ó” ·˚· ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÌÂÔËflÚÌÓÒÚÂÈ. ëÚ‡ÌÌÓ ÔÓ‚ÂÎË Ò·fl „ÓÎÎË‚Û‰ÒÍË ‰ÛÁ¸fl. ä·Í ÉÂÈ·Î, ëÔÂÌÒÂ í˝ÈÒË, ɇË äÛÔÂ ‚‰Û„ ‚ÒÔÓÏÌËÎË, ˜ÚÓ Â˘Â ‡Ì¸¯Â ·˚ÎË Ô˄·¯ÂÌ˚ ̇ ‰Û„Ë ÏÂÓÔËflÚËfl Ë Ì ÒÏÓ„ÛÚ ÔË·˚Ú¸ ̇ ÓÚÍ˚ÚË ÓÚÂÎfl. чÊ ÔËÓ‰‡ ÔÓ‰‚· ëË„Â-

·. ç‡ ÓʉÂÒÚ‚Ó ÔÓ¯ÂÎ ÒËθÌ˚È ‰Óʉ¸, ÓÌ ‡ÁÏ˚Î ‰ÓÓ„Ë Ë Ô‚‡ÚËÎ ÔÓΠÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓÂÌÌÓ„Ó ‡˝ÓÔÓÚ‡ ‚ ÒÔÎÓ¯ÌÓ ÏÂÒË‚Ó. ÇÒ ÂÈÒ˚ TWA ·˚ÎË ÓÚÏÂÌÂÌ˚. è˚Ú‡flÒ¸ ÒÔ‡ÒÚË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ëË„ÂÎ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÏËÌÛÚÛ ‰‡Î Ó·˙fl‚ÎÂÌË ‚ „‡ÁÂÚÂ, Ô˄·¯‡fl ‚ÒÂı, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ, ÔËÈÚË ‚ ÍÓÍÚÂÈθ-·‡ ·ÂÁ ‚ÒflÍËı Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚ı Á‡Í‡ÁÓ‚. éÌ ÔÓÌËχÎ, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚ ÍÓ‚·ÓË Ó·Â˛Ú ÔÂ‰ ÁÂ͇·ÏË Ë ·‡ı‡ÚÓÏ ÓÒÍÓ¯ÌÓ„Ó Í‡ÁËÌÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë ÛÔÓÏflÌÛÎ ‚ ÂÍ·ÏÂ: Ì ‰ÛχÈÚÂ Ó Ì‡fl‰‡ı, ÔËıÓ‰ËÚ ‚ ˜ÂÏ ÂÒÚ¸. Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ÇË‰ÊËÌËfl ‚ Ó˜Â‰ÌÓÈ ‡Á ‡Á‡ÁË·Ҹ Ó·‚ËÌÂÌËflÏË, ˜ÚÓ ÓÌ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ «Á‡‚‰ÂÌË ‰Îfl Ôη‚ – ÍÓ‚·Ó‚, Ô¸flÌˈ Ë ·Ó‰fl„». ëÎÓ‚ÓÏ, ÔÂ‚˚È ‰Â̸ «î·ÏËÌ„Ó» ÌËÍ‡Í Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÚÂÏ Ì‡‰Âʉ‡Ï, ÍÓÚÓ˚ ̇ ÌÂ„Ó ‚ÓÁ·„‡ÎËÒ¸. çÓ Å‡„ÒË ·˚Î Ô‰ÛÒÏÓÚËÚÂθÌ˚Ï Ô‡ÌÂÏ. ч Ë ÒÚ‡‚͇ ‰Îfl ÌÂ„Ó ·˚· «·Óθ¯Â ˜ÂÏ ÊËÁ̸»: Á‡ ÌËÏ ÌÂÛÒ˚ÔÌÓ Ì‡·Î˛‰‡ÎË Ú‡ÍË „ÓÁÌ˚ ËÌ‚ÂÒÚÓ˚, ˜ÚÓ Ò ÌËÏË ÎÛ˜¯Â ·˚ÎÓ Ì ҂flÁ˚‚‡Ú¸Òfl. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ Á‡‡Ì Á‡Ô·ÌËÓ‚‡Î «‰Û·Î¸» - ‚ÚÓÓ ÓÚÍ˚ÚËÂ, flÍÓ·˚ ‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ ‚ ‰Â̸ ÔÂϸÂ˚ Ì ÔÓÔ‡‰ÂÚ ‚ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÓÚÂθ. Å˚Î Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÔÓÂÁ‰ Ò ÍËÌÓÁ‚ÂÁ‰‡ÏË ËÁ ÉÓÎÎË‚Û‰‡, ‚ ˜ËÒΠԇÒÒ‡ÊËÓ‚ – ù‚‡ ɇ‰ÌÂ, ÇÂÓÌË͇ ãÂÈÍ, ã˛ÒËθ ÅÓÎÎ, ó‡θÁ äÓ·ÛÌ Ë ‰Û„Ë Á̇ÏÂÌËÚÓÒÚË. èË‚ÂÎË ‚ ÔÓfl‰ÓÍ ‚ÁÎÂÚÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ. àÁ îÎÓˉ˚ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÊË‚˚ı Ù·ÏËÌ„Ó. í‡Í ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÌÂÈ Å‡„ÒË ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÁflÚ¸ ‚‡Ì¯ Á‡ ÌÂÛ‰‡˜Û 26 ‰Â͇·fl. ç‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ÚÓÊÂÒÚ‚Ó Û‰‡ÎÓÒ¸ ̇ Ò·‚Û. óÚÓ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Â„Ó Ì ÒÔ‡ÒÎÓ. Ç ÔÂ‚Û˛ ʠ̉Âβ Û·˚ÚÍË Ô‚˚ÒËÎË ÔÓÎÏËÎÎËÓ̇ ‰ÓηÓ‚. èÓ ã‡Ò-Ç„‡ÒÛ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎËÒ¸ ÒÎÛıË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÚÂÎÂÏ Á‡Ô‡‚Îfl˛Ú „‡Ì„ÒÚÂ˚ Ë Ú‡Ï Ì ÏÂÒÚÓ ÔÓfl‰Ó˜Ì˚Ï „‡Ê‰‡Ì‡Ï. ÉÓ‚ÓËÎË Ó ·Â¯ÂÌÓÏ Ì‡‚ ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó Ë Ó ÒÓÏÌËÚÂθÌÓÈ ÏÓ‡ÎË Â„Ó ‚ÓÁβ·ÎÂÌÌÓÈ. «î·ÏËÌ„Ó» Ì ÔËÌÓÒËÎ ÓÊˉ‡ÂÏ˚ı ÔË·˚ÎÂÈ, Ë ÍÓÂ-ÍÚÓ ËÁ ‚Í·‰˜ËÍÓ‚ ÔÓÚ·ӂ‡Î ‰Â̸„Ë Ì‡Á‡‰. á‡ÔÓ‰ÓÁËÎË, ˜ÚÓ ‚ ͇χÌ ë˄· ÓÒ· ˜‡ÒÚ¸ Ò‰ÒÚ‚, ÓÚÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ̇ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó, ‡ Ú‡ÍÊ ‰ÓÎfl ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÓÚ Í‡ÁËÌÓ, Ë ˜ÚÓ ÇË‰ÊËÌËfl flÍÓ·˚ ÔÂÂÔ‡‚Ë· ‰Â̸„Ë ‚ ò‚ÂȈ‡˲. ç‡ ÍÓÌÙÂÂ̈ËË ·ÓÒÒÓ‚ ÔÂÒÚÛÔÌÓ„Ó ÏË‡ ‚ ɇ‚‡Ì Ň„ÒË ·˚Î ‚˚ÌÂÒÂÌ ÒÏÂÚÌ˚È ÔË„Ó‚Ó. ÉÓ‚ÓflÚ, ¯‡˛˘ËÈ „ÓÎÓÒ ÔÓ‰‡Î Â„Ó ÒÚ‡˚È ‰Û„ åÂÈÂ ã‡ÌÒÍË (ıÓÚfl ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË ÓÌ ˝ÚÓ Í‡Ú„Ó˘ÂÒÍË ÓÚˈ‡Î). 20 ˲Ìfl 1947 „Ó‰‡ ÅÂÌʇÏËÌ ëË„ÂÎ ÒˉÂÎ ‚ „ÓÒÚËÌÓÈ ÓÒÓ·Ìfl͇ ‚ Å‚ÂÎË-ıËÎÎÒ. ïÓÁflÈ͇ ‰Óχ - î·ÏËÌ„Ó, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÇË‰ÊËÌËfl ïËÎÎ, ̇ıӉ˷Ҹ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ Ö‚ÓÔÂ. Ň„ÒË ˜ËڇΠ«ãÓÒÄ̉ÊÂÎÂÒ Ú‡ÈÏÒ», ÍÓ„‰‡ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ ‰Â‚flÚ¸ ‚˚ÒÚÂÎÓ‚. ëÚÂÎflÎË ËÁ ‡ÏÂÈÒÍÓ„Ó Í‡‡·Ë̇ ˜ÂÂÁ ÓÍÌÓ. é‰Ì‡ ÔÛÎfl ÔÂ·Ë· ÂÏÛ ÌÓÒ Ë ‚ÔË·Ҹ ‚ ΂˚È „·Á. ÑÛ„‡fl Ôӯ· ˜ÂÂÁ Ô‡‚Û˛ ˘ÂÍÛ Ë ÔÓ·Ë· ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍ. íÂÚ¸fl ÚÓÊ ۄӉË· ‚ „ÓÎÓ‚Û. äËÎÎÂ fl‚ÌÓ Á̇Π҂Ó ‰ÂÎÓ. Ä Á‡fl‰˚ ·˚ÎË ÒÚÓθ ÏÓ˘Ì˚Â, ˜ÚÓ ÓÚÎÂÚ‚¯ËÈ Ô‡‚˚È „·Á ̇¯ÎË ‚ ÒÓÒ‰ÌÂÈ ÍÓÏ̇Ú ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË 15 ÙÛÚÓ‚ ÓÚ Ú·. ì «ÍÓ‚·Ófl» Ì ·˚ÎÓ ÌË͇ÍËı ¯‡ÌÒÓ‚ ÛˆÂÎÂÚ¸, Ë ÓÌ ˝ÚÓ ıÓÓ¯Ó Á̇Î. ᇠÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ‰Ó ÒÏÂÚË ÓÌ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Î Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï ÒÚÓËÚÂθÌ˚Ï ·ÓÒÒÓÏ Ñ˝ÈÎÓÏ ì˝··ÓÏ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ Ò‚flÁË Ò ÒÓÓÛÊÂÌËÂÏ «î·ÏËÌ„Ó» ÚÓÊ ·˚ÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸Òfl Á‡ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸. ä‡Í ÔÓÚÓÏ ‚ÒÔÓÏË̇ΠÔÓ‰fl‰˜ËÍ, Ň„ÒË ÙËÎÓÒÓÙÒÍË Á‡ÏÂÚËÎ: «çÛ ˜Â„Ó Ú‡Ï, ÒÚÓËÚ ÎË ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸Òfl! Ç ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ, Ï˚ ÚÓθÍÓ Ë ‰Â·ÂÏ, ˜ÚÓ Û·Ë‚‡ÂÏ ‰Û„ ‰Û„‡».

ã‚ ÅéêôÖÇëäàâ.


7—13 χÚ‡ 2008

23

В НОВОМ СВЕТЕ

25 #### #### ÅàãÖíõ $

ï Ö ë Ç ü ã Ñ Ä ê éèÖ â ëÖáéç ÇÖëÖççà

ëÔÓÌÒÓ

$25 åÖëíÄ Ç èÄêíÖêÖ

ä‡ÔÒÛÎ˚ Slimbionic ÒÌËʇ˛Ú ÊË Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÌËʇ˛Ú ‡ÔÔÂÚËÚ! ë ͇ÔÒÛ·ÏË Slimbionic ‡θ̇fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓıÛ‰ÂÚ¸ ̇ 7-10 Í„ ‚ÒÂ„Ó Á‡ 1 ÏÂÒflˆ.

èé èéçÖÑÖãúçàäÄå ë 10 A.M. èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü èêéÑÄÜÄ ÅàãÖíéÇ çÄ ÇëÖ ëèÖäíÄäãà çÄ íÖäìôÖâ çÖÑÖãÖ

nycOpera.com

212.721.6500

áÄäÄáõÇÄâíÖ, à çÄóàçÄâíÖ ïìÑÖíú èêüåé ëÖâóÄë!

ÓÔÚÓ‚˚ Á‡Í‡Á˚:

(877) 496-8649, (818) 981-3483

www.YoungYouCorp.Com (818) 981-3451, (877) 496-8649, (818) 981-3483

Дополнительные Спонсоры Сити-Опера

Спонсор сезона 2007-2008


24

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ 1

Ä̉ÊÂÎË̇ ÑÊÓÎË ÔÓ͇Á‡Î‡ ÊË‚ÓÚ É·‚Ì˚Ï ÔÂÒÓ̇ÊÂÏ Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËË ‚Û˜ÂÌËfl ÔÂÏËË Independent’s Spirit Awards ‚ ÒÛ··ÓÚÛ, 23 Ù‚‡Îfl, Òڇ· Ä̉ÊÂÎË̇ ÑÊÓÎË Ë Â Á‡ÏÂÚÌÓ ÓÍÛ„ÎË‚¯ËÈÒfl ÊË‚ÓÚ. ëÎÛıË Ó ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË ‡ÍÚËÒ˚ ıÓ‰ËÎË ‰‡‚ÌÓ, Ë ÚÂÔÂ¸ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎËÒ¸. è‡‚‰‡, Ë ÑÊÓÎË, Ë Å˝‰ èËÚÚ ‚Ò ¢ ÛÔÓÌÓ ‚ÓÁ‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl ÓÚ ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ë‚. íÂÏ Ì ÏÂÌ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ Ó· ËÌÚÂÂÒÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË Á‚ÂÁ‰˚ ÛÊ ӷÓÒ· ÍÛ˜ÂÈ ÒÎÛıÓ‚. ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ Ì ·˚· Á‡Ô·ÌËÓ‚‡Ì‡. à ˜ÚÓ ÓÌË Ê‰ÛÚ ‰‚ÓÈÌ˛, Ú‡Í Í‡Í ÍÓÏÛ-ÚÓ ËÁ Ò‚ÓËı ‰ÛÁÂÈ Å˝‰ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ‚ÒÍÓ ‚ Ëı ÒÂϸ ÔÓfl‚flÚÒfl ‰‚‡ ÌÓ‚˚ı ˜ÎÂ̇. í‡ÍÊ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Óʇڸ Ä̉ÊÂÎË̇ ÔÓ‰ÂÚ ‚Ó î‡ÌˆË˛. ïÓÚfl Òӄ·ÒÌÓ ‰Û„ÓÏÛ ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ — ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ‚ ëòÄ.

ëÄåõÖ éÅëìÜÑÄÖåõÖ áÇÖáÑõ òéì-ÅàáçÖëÄ Ç ÖÇêéèÖ à ëòÄ Á‡ Ôӯ‰¯Û˛ ̉Âβ

4

å‡ÈÍÎ ÑÊÂÍÒÓÌ Если до 19 марта Майкл Джексон не погасит долг в 24,5 миллиона долларов, его поместье Neverland будет продано с аукциона. Таким образом кредиторы музыканта хотят вернуть себе свои деньги. Однако Джексон, не проживающий в этом поместье с 2005 года, противится торгам. Его финансисты в срочном порядке пытаются найти необходимую сумму, чтобы избежать аукциона.

5

ç‡ÓÏË ä˝ÏÔ·ÂÎÎ В прошлый понедельник Наоми Кэмпбелл была сделана срочная операцию по удалению кисты. Несмотря на то что все прошло успешно, супермодели пришлось задержаться в больнице для восстановления. Но даже в клинике Наоми показала свое звездное поведение: она потребовала убрать из ее палаты телефон, чтобы журналисты не донимали ее звонками.

2 ÑÊÂÌÌËÙÂ ãÓÔÂÒ ‚ ÓÊˉ‡ÌËË Ò˛ÔËÁ‡

6

è‡Ï· Ä̉ÂÒÓÌ Памела Андерсон, вышедшая замуж за Рика Саломона в октябре прошлого года, подала документы на аннуляцию этого брака. Слухи о том, что у молодоженов не все ладно и они хотят развестись, появились уже в декабре. Однако тогда оба заявили, что у них все в порядке. Но теперь в заявлении Андерсон написала, что их брак был построен на обмане.

7

ÅËÚÌË ëÔËÒ В прошлые выходные Бритни Спирс впервые за последние два месяца разрешили увидеться со своими сыновьями. Потом на неделе певица еще два раза навещала мальчиков. Это произошло благодаря усилиям отца Бритни, который убедил ее бывшего мужа и отца детей Кевина Федерлайна в том, что сыновьям необходимо общение с матерью.

片‚ÌÓ ÒÚ‡‚¯Û˛ χÏÓÈ ÑÊÂÌÌËÙÂ ãÓÔÂÒ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÏÂÒflˆÂ ʉÂÚ ˘Â‰˚È ÔÓ‰‡ÓÍ. íÓÏ äÛÁ Ë ä˝ÚË ïÓÎÏÒ ıÓÚflÚ ÛÒÚÓËÚ¸ ‚˜ÂËÌÍÛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ 200 Ú˚Òfl˜ ‰ÓηÓ‚ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÓʉÂÌËfl Û ãÓÔÂÒ Ë å‡͇ ùÌÚÓÌË ‰‚ÓÈÌfl¯ÂÍ. ç‡ Ô‡Á‰ÌËÍ Ú‡ÍÊ Ô˄·¯ÂÌ˚ ÑÊÓÌ í‡‚ÓÎÚ‡, Ö‚‡ ãÓÌ„ÓËfl Ë ÒÛÔÛ„Ë ÅÂÍı˝Ï.

3 ÄÌÓθ‰ ò‚‡ˆÂÌ„„Â ‚ÂÌÛÎ Ú‡ÌÍ

8

äÂÈÚ Å·̯ÂÚÚ Кейт Бланшетт на церемонии вручения «Оскаров» проговорилась о поле своего будущего ребенка, который должен появиться на свет в апреле. На вопрос, не тяжело ли ей, беременной, находиться на церемонии, актриса ответила: «Мне хорошо, потому что сейчас он спит и не пинается». Так стало ясно, что Кейт ждет мальчика.

9

í‡ÌÍ, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÄÌÓθ‰ ò‚‡ˆÂÌ„„Â ÔÓıÓ‰ËÎ ÒÎÛÊ·Û ‚ ‡ÏËË ‚ 1965 „Ó‰Û, ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂÌÛÎÒfl Í Ò‚ÓÂÏÛ ıÓÁflËÌÛ. ÉÛ·Â̇ÚÓ ä‡ÎËÙÓÌËË ‚˚ÍÛÔËÎ M47 Û ‡‚ÒÚËÈÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ Ë ‚ 1999 „Ó‰Û ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ÔÂ‰ ÂÒÚÓ‡ÌÓÏ «è·ÌÂÚ‡ ÉÓÎÎË‚Û‰» ‚ „ÓӉ äÓ·ϷÛÒ (鄇ÈÓ). Ä „Ó‰ ÒÔÛÒÚfl ÔÂ‰‡Î Ú‡ÌÍ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÇÓÂÌÌÓÏÛ ÏÛÁ². çÓ ÚÂÔÂ¸ ÄÌË ¯ËÎ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ Â„Ó ·Ó‚‡fl ÚÂıÌË͇ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Û Ì„Ó: ò‚‡ˆÂÌ„„Â ıÓ˜ÂÚ Í‡Ú‡Ú¸ ̇ Ú‡ÌÍ ‰ÂÚÂÈ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ‡ ‚ ̇„‡‰Û Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ıÓÓ¯Ó Û˜‡ÚÒfl, ÔÓÏÓ„‡˛Ú Ó‰ËÚÂÎflÏ Ë Ì ÛÔÓÚ·Îfl˛Ú ̇ÍÓÚËÍË. à ‚ÓÚ Ì‡ ÔÓ¯ÎÓÈ Ì‰ÂΠڇÌÍ Ë Â„Ó ·˚‚¯ËÈ ıÓÁflËÌ Ì‡ÍÓ̈-ÚÓ ‚ÓÒÒÓ‰ËÌËÎËÒ¸.

òÓÌ èÂÌÌ Говорят, у Шона Пенна роман с Петрой Немцовой. Пару последних недель актер и супермодель неразлучны. Шон расстался с Робин Райт Пенн, с которой прожил в браке 12 лет, в январе. И Робин уже тоже нашла себе нового друга: им стал ее же бывший бойфренд Джейсон Патрик.


7—13 χÚ‡ 2008

25

В НОВОМ СВЕТЕ

STATEN ISLAND RESIDENTS:

IF YOU DIDN’T BUY FROM US, YOU DEFINITELY PAID MORE!

Offers can’t be combined. Total pmts: Versa $3318; Murano $8358; Altima $4998; Maxima $6258; Rogue $6258. Leases include 10,000 mi per yr, add’l mi at 18¢ per mi. *Example: 07 Armada #49217. Lessee resp. for main. & excess wear. Not resp for typo errors. Prices reflect all avail incentives to dlr. All prices incl freight, shpg, dlr prep & any cost except tax, tags, DMV fees & reg fees. Must be approved by primary lender. §$2995 Down payment on all cars. Due at signing=Down payment+1st mo pymt+Sec Dep+ $795 Acquisition fee. Closed end leases. No purch opt. **Valued at $300. In addition to all other discounts off MSRP. †† Model#08216 ^Available upon request. †2006 last quarter regional Nissan sales in Metro area. ‡Only in stock vehicles. DMV#7076824 NYCDCA Lic.#698282.

077670_HP_1109.indd 1

Get An Additional

759 Off

$

††

an Upgrade or Car Accessories**

11/7/07 11:08:50 AM


26

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

LA FEMME å‡¸fl ɇ‚ËÎӂ̇ ËÁ “åÂÚÂÎË”, ÖÎÂ̇ í‡Î¸·Â„ ËÁ “ÑÌÂÈ íÛ·ËÌ˚ı”, “ôËÚ Ë Ï˜”, “ä‡Î å‡ÍÒ — ÏÓÎÓ‰˚ „Ó‰˚”, “éÚˆ ëÂ„ËÈ” — ÓÍÓÎÓ 120 ÓÎÂÈ ‚ ÍËÌÓ. Ö ÒÌËχÎË ëÚ‡ÌËÒ·‚ êÓÒÚÓˆÍËÈ, ã‚ äÛÎˉʇÌÓ‚, ÉÂÓ„ËÈ Ñ‡ÌÂÎËfl Ë, ÍÓ̘ÌÓ, Ç·‰ËÏË ŇÒÓ‚. Ç Ì ‚β·ÎflÎËÒ¸ ̇ÒÏÂÚ¸ Ë ·ÂÁÓ„Îfl‰ÌÓ. íË Óχ̇ — Ë Í‡ÍËı! ë Ú‡ÍÓÈ ‚̯ÌÓÒÚ¸˛ ·˚Î ÔflÏÓÈ ÔÛÚ¸ ‚ ‡ÚËÒÚÍË. Ç Ò‚Â‰ÎÓ‚ÒÍËÈ í‡Ú ˛ÌÓ„Ó ÁËÚÂÎfl ˛ÌÛ˛ LJβ íËÚÓ‚Û ÔËÌflÎË ÔflÏÓ ÒÓ ¯ÍÓθÌÓÈ Ò͇ϸË. èÓÚÓÏ ÒÚÛ‰Ëfl ÉÂÓ„Ëfl íÓ‚ÒÚÓÌÓ„Ó‚‡ ÔË Á̇ÏÂÌËÚÓÏ ÅÓθ¯ÓÏ ‰‡Ï‡Ú˘ÂÒÍÓÏ Ú‡ÚÂ. êÂÔÂÚËÓ‚‡Î‡ „·‚ÌÛ˛ Óθ ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍΠ“ëÚÓ ˜ÂÚ˚ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÔÓ Î˛·Ó‚¸”.

ÜË‚fl Ò ÌËÏ, fl ÌË ‡ÁÛ Ì Á‡Ï˜‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÌ ‚̯̠̠„‡ÏÓÌ˘ÂÌ, ˜ÚÓ ÌÓ„Û ÚflÌÂÚ, ¯‡͇ÂÚ Ó· ‡ÒهθÚ. éÌ ÏÌ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‡ÌÂÌËÂ. èÓÚÓÏ Ò Ú‡ÍËÏ Ê “‡ÌÂÌËÂÏ” Ó‰ËÎÒfl ÏÓÈ Ò˚Ì. à fl ÔÓÌfl·, ˜ÚÓ ÔÓÚÂfl·Ҹ ‚ ÚÂı ÒÓÒ̇ı. — í‡Í ͇ÍÛ˛ ÊËÁ̸ ‚˚ ‚˚·‡ÎË, Òӄ·ÒË‚¯ËÒ¸ ÒÚ‡Ú¸ ÊÂÌÓÈ Ç·‰ËÏË‡ ŇÒÓ‚‡? çÂÔÓÒÚÛ˛, ̇‚ÂÌÓÂ? — ç ÚÓ ÒÎÓ‚Ó. ü ÒÂȘ‡Ò ÚÓθÍÓ ‚ÒÔÓÏË̇˛, Ò ÍÂÏ fl ·˚· Á̇ÍÓχ, ·Î‡„Ó‰‡fl ŇÒÓ‚Û, ÌÓ ˝ÚËı β‰ÂÈ fl Ì Á‡ÔÓÏÌË·. éÌ ·˚Î fl˜Â ‚ÒÂı. Ç·‰ËÏË 臂Îӂ˘ ÔÓÚflÒ‡˛˘Â ‰ÂʇΠ‡Û‰ËÚÓ˲, ÌÓ ‰Óχ ÓÌ „Ó‚ÓËÎ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ì‡ ÔÛ·ÎËÍÂ. äÓ„‰‡ Ï˚ Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ó͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÎÛ-

Û˛ ÔÓβ·Ë· ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ÒÚ‡Ì˚ — Ë Í‡ÍÓÈ ÒÚ‡Ì˚! — ͇͇fl-ÚÓ ÌÂÏÓ˘¸ Ú˚͇· ԇθˆÂÏ Ë „Ó‚ÓË·, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÓ ÏÌÓÈ ÒÔ‡Î! èÂ·¸ÂÚÂÒ¸, ·flÚ‡! — Ç·‰ËÏË 臂Îӂ˘ ÏÌÓ„Ó ÒÌËχΠ‚‡Ò ‚ Ò‚ÓËı ͇ÚË̇ı. íflÊÂÎÓ Ë„‡Ú¸ Û ÏÛʇ-ÂÊËÒÒÂ‡? — åÌ ·˚ÎÓ ÚflÊÂÎÓ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û. ü Ô˯· ËÁ Ú‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. åÓÈ Ó„‡ÌËÁÏ — ˝ÚÓ Ò‰ÂʇÌÌÓÒÚ¸, ÌÂÔflÏÓ ÔÓfl‚ÎÂÌË ˜Û‚ÒÚ‚. í‡ËÌÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl! Ä Å‡ÒÓ‚ Ô‰ÔÓ·„‡Î ·ÓΠÓÚÍ˚Ú˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ. ùÚ‡ ·Ó¸·‡ ÔÓ‰ÓÎʇ·Ҹ ‚ ‰‚Ûı ͇ÚË̇ı, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÌ ÒÌflΠ̇ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. èÂÂÎÓÏÌ˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ ÒڇΠÙËÎ¸Ï “ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Í ÊËÁÌË” Ó ÚÛ‰ÌÓÈ ÒÛ‰¸·Â ‚Ó‡. ùÚÓ ·˚Î Á‡Í‡Á

͇ÍÓÈ ÓÌ ·˚Î ÔËÊÓÌ. — ë Ú‡ÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Í‡Í Å‡ÒÓ‚, ‡ÒÒÚ‡Ú¸Òfl ÔÓ-ıÓÓ¯ÂÏÛ ·˚ÎÓ, ̇‚ÂÌÓÂ, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. LJ¯‡ ËÒÚÓËfl Òڇ· ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ ‰‡ÏÓÈ. — éÌ Û„Ó‚ÓËÎ ‰ÂÚÂÈ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl Ò ÌËÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ “χχ ÚÓ„‰‡ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‚ÂÌÂÚÒfl”. Ç·‰ËÏË 臂Îӂ˘ ÏÂÚ‚Ó„Ó ÏÓ„ Û„Ó‚ÓËÚ¸. åÌ ÌË˜Â„Ó Ì ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸, Í‡Í ÛÈÚË. àÎË ÛÏÂÂÚ¸, ÓÒÚ‡‚¯ËÒ¸ ‚ ‰ÓÏÂ. ü ÔÓԇ· ‚ ÓÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ. çË˜Â„Ó ÔÓÒÚÓ Ú‡Í Ì ·˚‚‡ÂÚ. 燘‡ÎËÒ¸ ÒÛ‰˚. åÂÌfl Ó·ÎËÎË „flÁ¸˛, ÔË͇Á‡ÎË Ì ÒÌËχڸ. ä‡Í å‡˲ ㇉˚ÌËÌÛ, Í‡Í å‡„‡ËÚÛ ÇÓÎÓ‰ËÌÛ — ‚Ò ÔÓ Òڇ̉‡ÚÛ. Ç˚Á‚‡ÎË ÔÓ‚ÂÒÚÍÓÈ ‚ ÒÛ‰ — Î˯‡Ú¸ χÚÂËÌÒÚ‚‡.

РОМАНЫ

‚˚ Ì ÒÚ‡ÎË Ú‡Ú‡Î¸-è— Ó˜ÂÏÛ ÌÓÈ ‡ÍÚËÒÓÈ? Ä fl Ô‰‡Î‡ íÓ‚ÒÚÓÌÓ„Ó‚‡. åÂÌfl ÔÓÈχÎË Ì‡ „ÂıÂ. ü ‚β·Ë·Ҹ Ë ÏÓڇ·Ҹ ‚ åÓÒÍ‚Û Ì‡ ҂ˉ‡ÌËfl Ò Î˛·ËÏ˚Ï. èÓÒÚÓflÚ¸ fl‰ÓÏ, ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‰Û„ ̇ ‰Û„‡ — ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Í‡Í ‰ÓÔËÌ„. é‰Ì‡Ê‰˚ ÓÔÓÁ‰‡Î‡ ̇ ÂÔÂÚËˆË˛. åÂÌfl ÚÛÚ Ê ÒÌflÎË Ò ÓÎË. — á‡ÚÓ ÚÛÚ Ê ‚ÁflÎË Ì‡ “åÓÒÙËθϔ ‚ “åÂÚÂθ”! — ü Ì ıÓÚ· ÒÌËχڸÒfl. èËÂı‡Î‡ ̇ “åÓÒÙËθϔ ÔÓ·Ó‚‡Ú¸Òfl ‚ “É‡Ì‡ÚÓ‚˚È ·‡ÒÎÂÚ” Í ÂÊËÒÒÂÛ Ä·‡ÏÛ êÓÓÏÛ. ᇠÍËÌÓÔÓ·Û ÚÓ„‰‡ Ô·ÚËÎË 10 Û·ÎÂÈ. íÛÚ Ê ÔË·ÂʇÎË ‡ÒÒËÒÚÂÌÚÍË ÓÚ Å‡ÒÓ‚‡, ÓÚ êflÁ‡ÌÓ‚‡, ÓÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ Â˘Â — ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ÌÓ‚Â̸ÍÛ˛. ç‡ ÍËÌÓÒÚÛ‰ËË Ú‡Í ‚Ò„‰‡. ŇÒÓ‚ ӷ·‰‡Î ·Óθ¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÂÏ ‰Û„ËÂ. ë‡ÁÛ ÒڇΠ„Ó‚ÓËÚ¸ ͇ÍËÂ-ÚÓ „ÎÛÔÓÒÚË: “ÅÛ‰ÂÏ ÒÌËχڸÒfl, ҉·ÂÏ ÍËÌÓ Ï‡ÌÓ‚ÂÌËÂÏ ÂÒÌˈ”. ü ÔÓ‰Ûχ·: ·ÓθÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! ä‡ÍËÏ Ï‡ÌÓ‚ÂÌËÂÏ? ü Ê — Û Ò‡ÏÓ„Ó íÓ‚ÒÚÓÌÓ„Ó‚‡! Ä Å‡ÒÓ‚ ‚˚¯ÂÎ ‚ ‰Û„Û˛ ÍÓÏ̇ÚÛ Ë Ó·˙fl‚ËÎ: “ÇÒÂ! ü ÊÂÌ˛Ò¸!” ü Â„Ó Ì ӷÓθ˘‡Î‡. ç Ûϲ. åÓ„Û ÔÓÍÓÍÂÚÌ˘‡Ú¸, ÌÓ ‡Ì¸¯Â Ë ˝ÚÓ„Ó Ì ‰Â··. ü ·˚· Í‡Í ÔÂ̸, Í‡Í ¯ÍÓθÌˈ‡. — çÓ Û ˝ÚÓÈ ¯ÍÓθÌˈ˚ ·˚Î ·ÂÁÛÏÌ˚È ÓÏ‡Ì Ò Çfl˜ÂÒ·‚ÓÏ ò‡Î‚˘ÂÏ. — ü ‰Ûχ˛, ˝ÚÓ ·˚· ̇ÒÚÓfl˘‡fl β·Ó‚¸. å˚ ÔËÒ‡ÎË ‰Û„ ‰Û„Û ÔËҸχ ͇ʉ˚È ‰Â̸, Ϙ‡ÎËÒ¸ ̇ ÍÓÓÚÍË ҂ˉ‡ÌËfl. ü ‚ ãÂÌËÌ„‡‰Â, ÓÌ ‚ åÓÒÍ‚Â. ã˛·Ó‚¸ ÏÓfl Ì ÔÓıÓ‰ËÚ, ˝ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ÏÂÌfl. ü ˜‡ÒÚÓ ‰Ûχ˛, ˜ÚÓ Ï˚ ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚. çÓ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸, ÓÌ ÌË˜Â„Ó Ì ÏÓ„ ¯ËÚ¸: ÚÛ‰Ì˚ ÒÂÏÂÈÌ˚ ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡. Ä ÏÌÂ, ‚ˉËÏÓ, ·˚Î ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Ú‡ÍÓÈ Ê ÔÓ‚Ó‰˚¸ ‚ ÊËÁÌË, Í‡Í íÓ‚ÒÚÓÌÓ„Ó‚. — à Ú‡ÍËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ó͇Á‡ÎÒfl Ç·‰ËÏË ŇÒÓ‚? — éÌ ·˚Î Ôӷ‰ËÚÂÎÂÏ ‚Ó ‚ÒÂÏ.

ÉÂÓ„Ëfl êÂ·Â„‡ ̇Á˚‚‡ÎË èË̈ÂÏ Ñ‡ÚÒÍËÏ.

БЕСПРИДАННИЦЫ ÄÍÚËÒ‡ LJÎÂÌÚË̇ íËÚÓ‚‡: “Ç Ò‚ÓËı ÏÛʸflı fl β·Ë· ÔÓÎÂÚ!” åÇÑ, Ë ÎÂÌÚÛ ÔËÌËχΠ„ÂÌÂ‡ÎËÚÂÚ. ä ŇÒÓ‚Û ÔÓ‰ıÓ‰ËÎË: “Ä ÍÚÓ ˝Ú‡ ‡ÍÚËÒ‡?” — “ùÚÓ ÏÓfl ÊÂ̇”. ÚÂÎÂÙÓÌ”. ü ·˚· ‰Óë ÔÂ‚˚Ï —χ,“чÈÚ „ÓÚÓ‚Ë· ӷ‰. ljÛ„ Á‚ÓÏÛÊÂÏ — ÌÓÍ: “ÉÓ‚ÓËÚ „ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂÚ‡ÍÓÈ-ÚÓ! ïÓ˜Û ‚‡Ò ÔÓÁ‰‡Ç·‰ËÏËÓÏ Ì‡ÌÚ ‚ËÚ¸ Ò ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ”. ŇÒÓ‚˚Ï. óÂÂÁ ÒÂÍÛÌ‰Û ÓÔflÚ¸ Á‚ÓÌÓÍ: “ÅÂÒÔÓÍÓËÚ „ÂÌÂ‡Î-ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ Ú‡ÍÓÈ-ÚÓ!” ü ÔÓ‰Ûχ·: ˆÂ·fl ¯‡È͇ ÏÂÌfl ‡Á˚„˚‚‡ÂÚ. å˚ ÚÓ„‰‡ ‚Ò ‡Á˚„¯‡ÚÂÎflÏË, ÚÓ Ì‡˜Ë̇· ·ÓÎÂÚ¸ „ÓÎÓ- ˚‚‡ÎË ‰Û„ ‰Û„‡. à ÚÛÚ ‚Ó¯ÂΠŇ‚‡. åÓfl ÊËÁ̸ ·˚· ÒÎÛÊÂÌËÂÏ, ÒÛ- ÒÓ‚. éÌ ‚ÒڇΠ̇ ÍÓÎÂÌË: “èÓÒÏÓÚ¢ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ ‚ ˜ÛÊÓÏ ËÚÏÂ. èÓ˝ÚÓ- ÎË Í‡ÚËÌÛ, ‚Ò ‚ Ú·fl ‚β·ËÎËÒ¸. ÏÛ fl Ë ¯ËÁÓÙÂÌ˘͇, Ë ‰ÂÚflÏ ÏÌÓ- ëÔ‡ÒË·Ó Ú·”. éÌ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ‚ ÏÂÌfl „Ó ÔÂ‰‡ÎÓÒ¸. Ä Í‡Í Â˘Â, ÂÒÎË ‚˚ Ì ‚ÂËÎ, ˜ÚÓ ÛıÌÛÎ, ÍÓ„‰‡ ̇ÒÚÓfl‚Ò ‚ÂÏfl Ô˚„‡ÂÚÂ Ò Ï˜‡˘Â„ÓÒfl ÔÓ- ˘Ë ÏÛʘËÌ˚ ÛıÌÛÎË. ÂÁ‰‡ ËÎË ‚Ò͇ÍË‚‡ÂÚ ̇ ÔÓ‰ÌÓÊÍÛ? — ä‡Í Ê ÓÌ ‚‡Ò ÓÚÔÛÒÚËÎ, — ŇÒÓ‚ ·˚Î ‚̯̠ÌÂÍ‡- ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ÛÈÚË? ÒË‚, ÌÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Â„Ó Ó·ÓʇÎË. — Ä ÏÂÌfl ÌËÍÚÓ Ì ÓÚÔÛÒ͇Î, fl Ç˚ ‚ÌÓ‚‡ÎË? ҇χ ÔÓ Ò·Â. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú „‡Ìˈ˚, — ü Ì ËÁ ÚÂı β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ Á‡ ÍÓÚÓ˚ Ì ̇‰Ó ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ÏÛʘË‚ÌÛ˛Ú. éÌ ÍÓÍÂÚÌ˘‡Î, ‡ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÌÂ... Óڂ˜‡ÎË ÂÏÛ ‚Á‡ËÏÌÓÒÚ¸˛. ùÚÓ ‡Á— Ç˚ ‚ÁflÎË ˜ÂÏÓ‰‡Ì Ë Û¯ÎË? ‰‡Ê‡ÎÓ, ÌÓ Ì ·Óθ¯Â. ì ÏÂÌfl Ò‚ÓÈ — ÑÓÏ, ÒÂϸfl — ˝ÚÓ ÊÂÌ˘Ë̇! Ä Ò‚Ó‰ Á‡ÍÓÌÓ‚. åÂÌfl ÌÂθÁfl ·ÓÒËÚ¸ — ÏÛʘË̇ — ÓÂÎ. éÌ Ô‡ËÚ Ì‡‰ „ÌÂÁÏÂÌfl ÏÓÊÌÓ ÔÓÚÂflÚ¸. åÌ ÌÂθÁfl ËÁ- ‰ÓÏ, Ë Ì ‰‡È ÅÓ„, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÓÚÂflÎ ÏÂÌËÚ¸. lj¸ ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ ËÁÏÂ̇? óÂ- ıÓÚ¸ Ó‰ÌÓ ÔÂÓ! é˘ËÔ‡ÌÌ˚È ÓÂÎ ÎÓ‚ÂÍ ËÁÏÂÌflÂÚ ‚Ò„‰‡ Ò‡ÏÓÏÛ Ò·Â, ÌËÍÓÏÛ Ì ÌÛÊÂÌ. ü ۯ·, Ë ÓÔÂÂË Ò ˝ÚËÏ ÓÌ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÊËÚ¸. ëÂÍÒ ıÓ- ÌË Ç·‰ËÏË‡ 臂Îӂ˘‡ ‚‰Û„ Ó¯, ÍÓ„‰‡ β·Ó‚¸. íÓ„‰‡ ˝ÚÓ ÙÂÌÓ- ÛıÌÛÎÓ. èË ÏÌ ŇÒÓ‚ ·˚Î Ó‰ÂÚ Ë ÏÂ̇θÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó. ÇÒ ÓÒڇθÌÓ — Ó·ÛÚ Ú‡Í, Í‡Í ÌËÍÚÓ. êÛ·‡¯ÍË ·˚ÎË Í‡Í ‰Ó‚‡ ÍÓÎÓÚ¸. ᇘÂÏ Ê ÏÌ ‰Ó- ·‡ÚËÒÚÓ‚˚Â, ‰‚ ‚ ‰Â̸, ·ÓÚËÌÍË Ò‡‚‡ ÍÓÎÓÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÚÓÏ ‚ ÏÂÌfl, ÍÓÚÓ- Ï˚ ‰ÓÓ„ËÂ. à ÒÂȘ‡Ò ‚ÒÔÓÏË̇˛Ú,

— Ç‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ̇·‰ËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ‰ÂÚ¸ÏË? — äÓ̘ÌÓ. ÑÂÚË-ÚÓ ÏÓË. Ä ÍÚÓ ËÏ Â˘Â ÔÓÏÓÊÂÚ? ç‡ÒÚÛÔËÎ 1991 „Ó‰. ãËÁ‡ ۘ˷Ҹ ‚ èËÚÂÂ. Ç·‰ËÏË 臂Îӂ˘ ÔËÂÁÊ‡Î Í ÌÂÈ, ÌÓ Ì ‚Ó‰ËÎ ‚ ·‡Ì˛, Ì ‰Â·ΠχÌËͲ-Ô‰ËͲ. ü Á‡ ÌÓ˜¸, ÔÓ͇ ãËÁ‡ Òԇ· Û ÏÂÌfl ‚ „ÓÒÚËÌˈÂ, Ïӄ· ÓÚÍËÔflÚËÚ¸ Ë ‚˚„·‰ËÚ¸  ÙÓÏÛ. ü ̇ıӉ˷ ÒÔÓÒÓ·˚ ıÓÎËÚ¸ ·ÂÌ͇. ë 뇯ÂÈ ·˚ÎÓ ÒÎÓÊÌÂÂ, ÌÓ fl ‚Ò„‰‡ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡Ú¸ Ò˚ÌÛ ‡‚ÓÒ¸ÍÛ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË. — ì ‚‡Ò ‚ ‰ÓÏ ̇ ÒÚÂÌ ÔÓÚÂÚ Ò‚ÂÍÓ‚Ë. é̇ Í ‚‡Ï ıÓÓ¯Ó ÓÚÌÓÒË·Ҹ? — çÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ Ó̇ ·˚· ˝„ÓËÒÚ˘̇ Ë Ì ÏÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ ‰ÛıÛ, Ï˚ Ò ÌÂÈ ÒÓ¯ÎËÒ¸ Ë ‰ÛÊÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË. êÂ·Â„ ˆÂÌËÎ ÏÓ˛ ÓÚıÓ‰˜Ë‚ÓÒÚ¸, ÛÏ Ë Î„ÍÓÒÚ¸. ɇÎË̇ ëÂÏÂÌӂ̇ ÏÂÌfl ‰ÓÔÂ͇·: “ì ÉÓ„Ë Ú‡ÍË Í‡ÒË‚˚ ÊÂÌ˘ËÌ˚”, ‡ ÔÓÚÓÏ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‰Ó·‡‚Îfl·: “çÂÚ, LJΘ͇, ÓÌ Ì‡ ‚‡Ò Ì ÊÂÌËÚÒfl”. ü ÚÂÔ· ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ. é‰Ì‡Ê‰˚ Ó̇ ÓÔflÚ¸ ÔÓËÁÌÂÒ· Ò‚Ó˛ ÍÓÓÌÌÛ˛ Ù‡ÁÛ. ü ÛÎ˚·ÌÛ·Ҹ: “ɇÎË̇ ëÂÏÂÌӂ̇, ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ ¯‡˛ fl. ë͇ÊÛ, Ë ÓÌ ÊÂÌËÚÒfl”. é̇ Ó·ÓÏη, Ì Á̇·, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸. ü ͇Á‡Î‡Ò¸ ÂÈ Ú‡ÍÓÈ ‚flÎÓÈ, ÌË͇ÍÓÈ — Ë ‚‰Û„ „ÓÎÓÒ ÔÓ‰‡Î‡: “Ç˚ ‚ˉËÚÂ, ÍÚÓ Á‰ÂÒ¸? ü. Ä „‰Â ‚‡¯Ë Í‡Ò‡‚ˈ˚? ü — ҇χfl Í‡ÒË‚‡fl”. “Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ‚˚ Ú‡Í ¯ËÎË?” — ‚ÓÁ‡ÁË-

· ɇÎË̇ ëÂÏÂÌӂ̇. “ç fl ¯Ë·, ‡ ÍËÌÂχÚÓ„‡Ù. èÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ Å˚ÒÚˈ͇fl, Á‡ ÌÂÈ fl!” éÌË ÏÓ„ÎË Ò ÉÓ„ÓÈ ÏÂÌfl Ó·ÒÛʉ‡Ú¸: “çÛ, ‚ÓÚ Û Ç‡ÎË ÌÓ„Ë ÔӉ͇˜‡ÎË”. ü Ì ‚˚‰Âʇ·: “ì ÏÂÌfl ÌÓ„Ë Ì ÔӉ͇˜‡ÎË. ùÚÓ Û ‚‡Ò ‚ÍÛÒ ÔӉ͇˜‡Î. Ç˚ ‚ ÏÛÁÂÂ-ÚÓ ·˚‚‡ÎË? çË Ó‰ËÌ Û‚‡Ê‡˛˘ËÈ Ò·fl ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ì ·Û‰ÂÚ ËÁÓ·‡Ê‡Ú¸ ıÛ‰ÓÒÓ˜ÌÓÒÚ¸!”. — Ç Ó·˘ÂÏ, ‚˚ Ô˯ÎË ‚ ˜ÛÊÓÈ ÏÓ̇ÒÚ˚¸ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÛÒÚ‡‚ÓÏ? — ü ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ ‚ÓÒÔËڇ̇. Ç ‰ÓÏ ÏÓÂ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó ‰Â‰Û¯ÍË, à‚‡Ì‡ ëÚÂÔ‡Ìӂ˘‡, ˜ÛÊË β‰Ë ·ÂÁ Ô˄·¯ÂÌËfl Ì ÔËıÓ‰ËÎË. Ä êÂ·Â„Û ÔÓÒÚÓ ÒÚÛ˜‡ÎË ‚ ÓÍÌÓ, ‰‡Ê ÌÓ˜¸˛, ·Î‡„Ó ÔÂ‚˚È ˝Ú‡Ê. éÌ ‚˚Ò͇ÍË‚‡Î, ÔÓ͇ fl Ì Ò͇Á‡Î‡: “è‰ÛÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ˢÂÈ: ÍËÔflÚÍÓÏ Ó·‚‡˛! ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ”. Ç Ëı ‰ÓÏ Ì ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Ô‰ÎÓÊËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÍÓÚÓ˚È Ô˯ÂÎ, ˜‡¯ÍÛ ˜‡fl. ɇÎË̇ ëÂÏÂÌӂ̇ ˆÂÔÂÌ·, ÍÓ„‰‡ fl Ô˄·¯‡Î‡ „ÓÒÚfl Í ÒÚÓÎÛ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔË‚˚Í·. à ËÏ ‚Ò ˝ÚÓ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸. é‰Ì‡Ê‰˚ fl ‚˚ÔË· ÔÂ‰ ÒÌÓÏ ÍÂÙË Ë Ò͇Á‡Î‡: “ÉÓ„‡, Û·ÂË Òڇ͇̘ËÍ”. “ÇÒڇ̸ Ë Û·ÂË, — ÓÚ‚ÂÚËÎ ÏÛÊ. — Ç Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏ ‚Ò„‰‡ ·Â·fl Ò͇ÚÂÚ¸ Ë ÔÓÎÌ˚È ÔÓfl‰ÓÍ”. — ÑÎfl ÏÌÓ„Ëı ‚˚ ÓÒÚ‡ÂÚÂÒ¸ “‚‰Ó‚ÓÈ Å‡ÒÓ‚‡”. å‡ÎÓ ÍÚÓ Á̇ÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚ ·˚ÎË ÊÂÌÓÈ ÉÂÓ„Ëfl êÂ·Â„‡. ç ‡Ù˯ËÓ‚‡ÎË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl? — èflÚ̇‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ fl ·˚· Â„Ó Î˛·Ó‚ÌˈÂÈ. ç ‚˚ıӉ˷ Á‡ÏÛÊ, ÔÓ͇ ·˚Î ÊË‚ ŇÒÓ‚. ÇÒÂ„Ó Ï˚ ÔÓÊËÎË ‚ÏÂÒÚ 22 „Ó‰‡. ÉÓ„‡ Ì ÔÓÌËχÎ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ ‚Ò ‚ÂÏfl fl‰ÓÏ ÒÓ ÏÌÓÈ. ì ÌÂ„Ó ·˚· ÛÒÚ‡Ìӂ͇: ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡, Ë ÓÏ‡Ì ÓÍÓ̘ÂÌ. ä‡Í-ÚÓ ÛÒÚÓËÎ ÒˆÂÌÛ Ë Ó‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓ ÒÚÓθÍÓ ÌË Ò ÍÂÏ Ì ÊË‚ÂÚ. Ä ÔÓÚÓÏ ÒÂÎ Ë Ì‡˜‡Î ÔËÒ‡Ú¸ Á‡‚¢‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚Ò ‰‚ËÊËÏÓÂ Ë Ì‰‚ËÊËÏÓ ÏÌÂ, “ÏÓÂÈ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Î˛·ËÏÓÈ, Ò ÍÓÚÓÓÈ ÊË‚Û ÛÊ 16 ÎÂÚ”. ü Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ì 16, ‡ 20. éÌ Ó·ı‚‡ÚËÎ „ÓÎÓ‚Û Û͇ÏË: “ùÚÓ fl Ò ÚÓ·ÓÈ ÒÚÓθÍÓ ÊË‚Û?” ü ‚‰¸ Ô‡Á‰ÌËÍ ÏÓ„Û ÛÒÚÓËÚ¸ ÒÂ‰Ë ÔÓÎfl — ˝ÚÓ Â„Ó ‚Ò„‰‡ ÔÓ‡Ê‡ÎÓ. äÓ„‰‡ ÂÒÚ¸ ·˚ÎÓ Ì˜„Ó, ÔÂÍ· ÔËÓ„Ë. ÑÛÁ¸fl ÔÓ‡Ê‡ÎËÒ¸: ÚÓθÍÓ ‚Ó¯ÎË ‚ ‰ÓÏ, ˜ÂÂÁ 20 ÏËÌÛÚ „Ófl˜‡fl, ‚ÍÛÒ̇fl ‰‡ ̇ ·ÂÎÓÈ Ò͇ÚÂÚË. — ÉÂÓ„ËÈ à‚‡Ìӂ˘ ‡ÌÓ Û¯ÂÎ ËÁ ÊËÁÌË — ‚ 62 „Ó‰‡... — Ç êÓÒÒËË ÏÛÊÒÍÓÈ ‚ÂÍ Ì‰ÓÎÓ„, ÌÓ ‚ ÛıӉ ÉÓ„Ë Ì ‚Ò ÔÓÒÚÓ. Ç Ê‡ÍËÈ ‰Â̸ Θ¸ ‚ ‚‡ÌÌÛ, ‚Íβ˜Ë‚ ÍËÔflÚÓÍ!!! éÍ̇ Ë ·‡ÎÍÓÌ — ̇ÒÚÂʸ. çÓÌÒÂÌÒ! äÓ„‰‡ ·˚ ÓÌ ÌË Ô˯ÂÎ, ‚ ͇ÍÓÏ ·˚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÓÌ ÌË ·˚Î, Ó‰Âʉ‡, ‰ÓÏ — ‚Ò ‚ ˉ‡θÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ. чÊ ‚ ÏÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ. ç ıÓ˜ÂÚÒfl „Ó‚ÓËÚ¸, ÌÓ Ë ÏÓfl ÊËÁ̸ ÚÓʠϯ‡Î‡. èÓ‰‡‚‡ÎË ‚ ı‡Ï Á‡ÔËÒÍË Ò ÏÓËÏ ËÏÂÌÂÏ Á‡ ÛÔÓÍÓÈ... — Ç‡Ï Í‡ÒÓÚ‡ ÔËÌÂÒ· Ò˜‡ÒÚ¸Â? — äÓ̘ÌÓ, ÌÂÚ. ä‡ÒÓÚ‡ — ˝ÚÓ ‰Ë͇fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. ÇÒ ‡‚ÌÓ ˜ÚÓ ‚‡Ï ‰‡ÎË ÏÛ̉Ë, ÍÓÚÓ˚È ÌÛÊÌÓ ÌÓÒËÚ¸ ‚Ò„‰‡. Ä ÊËÁ̸ ·˚‚‡ÂÚ ‡Á̇fl, Ë ËÌÓ„‰‡ ıÓ˜ÂÚÒfl ‚˚ÈÚË ·ÂÁ ÏÛ̉Ë‡. çÓ ‚˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÒ¸ ˜‡ÒÚ¸˛ ÚÂı Ó·‡ÁÓ‚, ÍÓÚÓ˚ Ò˚„‡ÎË, ˝Ú‡ÎÓÌÓÏ ‰Îfl Ó„ÓÏÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ β‰ÂÈ. ç‡‰Ó Ì ‡Á‰‡Ê‡Ú¸ ÚÂı, ÍÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ‚‡Ò ÔÓβ·ËÎ. — Ç·‰ËÏË ŇÒÓ‚, ÉÂÓ„ËÈ êÂ·Â„ ·˚ÎË Í‡Í ËÁ‚ÂÊÂÌË ‚ÛÎ͇̇. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚‡Ï ÌÛÊÂÌ ·˚Î ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚËıËÈ, ÔÓÍ·‰ËÒÚ˚È? — á̇˜ËÚ, ÏÓfl ÒÛÚ¸ ÊÂÌÒ͇fl ʇʉ‡Î‡ Ú‡ÍËı ÏÛʘËÌ, ÏÂÒÚ‡ÏË „Û·˚ı, ÏÂÒÚ‡ÏË ¯‡Î¸Ì˚ı. Ç Ï˜ڇı ËÒÛÂÚÒfl Í‡Ò‡‚ˆ fl‰ÓÏ, ‚ÂÊÎË‚˚È, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌ˚È: “뇉ËÒ¸, ‰ÓÓ„‡fl! ã˛·Ëχfl, Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÍÓÙÂ?” ëÏӄ· ·˚ fl Ò Ú‡ÍËÏ ÊËÚ¸? çÂÚ, ÏÂÌfl ÓÚ Ú‡ÍËı ÚÓ¯ÌËÚ! Ç Ò‚ÓËı ÏÛʸflı fl β·Ë· ÔÓÎÂÚ!

ÖÎÂ̇ ëÇÖíãéÇÄ.


7—13 χÚ‡ 2008

äàçéáÄã êÂÊËÒÒÂ ÄÎÂÍÒÂÈ Å‡Î‡·‡ÌÓ‚ ÔËÒÚÛÔËÎ Í Ò˙ÂÏÍ‡Ï ÌÓ‚Ó„Ó ÙËθχ “åÓÙËÈ” ÔÓ ÒˆÂ̇˲ ÔÓ„Ë·¯Â„Ó ‚ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÒÔ‰ˈËË ÔflÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ëÂ„Âfl ÅÓ‰Ó‚‡-Ï·‰¯Â„Ó. Ç ÓÒÌÓ‚Â ÒˆÂ̇Ëfl — ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓ ÊÂÒÚÍË “á‡ÔËÒÍË ˛ÌÓ„Ó ‚‡˜‡” åËı‡Ë· ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡. ÂÓÈ, ÏÓÎÓ‰ÓÈ ‰ÓÍÚÓ èÓÎflÍÓ‚, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ì‡Á̇˜ÂÌË ‚ „ÎÛıÛ˛ ‰Â‚ÂÌÒÍÛ˛ ·ÓθÌˈÛ. äÂÒÚ¸flÌ ‚ÓÒÔËÌËχ˛Ú Θ·ÌËˆÛ Í‡Í ‰ÓÏ ÒÚ‡‰‡ÌËÈ Ë Ô˚ÚÓÍ. ÑÓÍÚÓ ÒÔ‡Ò‡ÂÚ Ëı ÊËÁÌË, ÌÓ Ì ‚ ÒË·ı ÒÔ‡ÒÚËÒ¸ Ò‡Ï. éÌ ÔËÒÚ‡ÒÚËÎÒfl Í ÏÓÙ˲. ë̇ÛÊË — ڸχ „ËÔÂÚÒ͇fl, ÔÓ ‚˚‡ÊÂÌ˲ ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡. ÇÌÛÚË — ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍË „‡ÎβˆË̇ˆËË, ÏÓÓÍ. ç‡ ‰‚Ó 1917 „Ó‰. åÌÓ„Ó ËÁ ÓÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ‚ ÒÚ‡¯Ì˚ı “á‡ÔËÒ͇ı…” ÅÛ΄‡ÍÓ‚, ·Û‰Û˜Ë ÒÂθÒÍËÏ ‚‡˜ÓÏ, ÔÂÂÊËÎ Ò‡Ï, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÚflÊÂÎÛ˛ ÒÚ‡ÒÚ¸ Í ÏÓÙ˲. ÅÛ‰Û˘Â„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl ‚˚ıÓ‰ËÎË ‚ Ó‰ÌÓÏ äË‚ ÓÔ˚ÚÌ˚ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ Ë ·ÎËÁÍË β‰Ë. éÌ ÛÒÔÂÎ ÒÏÂÌËÚ¸ ÂÏÂÒÎÓ, ÒÓÁ‰‡Ú¸ “ÅÂÎÛ˛ „‚‡‰Ë˛”, “å‡ÒÚÂ‡ Ë å‡„‡ËÚÛ” Ë Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ “åÓÙËÈ” ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍÛ˛ ıÓÌËÍÛ Ï‰ÎÂÌÌÓÈ „Ë·ÂÎË. èÓÔ‡‰ÂÚ ‰ÓÍÚÓ ‚ ÙËθÏ ËÎË ‚˚ÒÚÓËÚ Ë ÔÓ‰ÌËÏÂÚÒfl, Ï˚ ÛÁ̇ÂÏ, ÚÓθÍÓ ÔÓÒÏÓÚ‚ ÙËθÏ, ÔÓÒÍÓθÍÛ Å‡Î‡·‡ÌÓ‚ ËÁÏÂÌËÎ ÙË̇Π҈Â̇Ëfl, Ú‡Í ˜ÚÓ Û ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË ‡‚Ì˚ ¯‡ÌÒ˚. èÓ˜ÂÏÛ ÂÊËÒÒÂ “Å‡Ú‡” ‚ÁflÎÒfl Á‡ ÒÚÓθ ÚÓÌÍÛ˛ ÚÂÏÛ? ‚ÁflÎÒfl Á‡ ˝ÚÓÚ ÒˆÂ̇ËÈ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Â„Ó Ì‡ÔË҇ΠÏÓÈ ‰Û„ ëÂÂʇ ÅÓ‰Ó‚. å˚ ÏÌÓ„Ó ˜Â„Ó ıÓÚÂÎË ‚ÏÂÒÚ ‰Â·ڸ, Ó·ÒÛʉ‡ÎË ‡ÁÌ˚ ÔÓÂÍÚ˚. ü ¯ËÎ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì ÛÒÔÂÎ, Â„Ó ‰ÂÎÓ. éÌ Ó˜Â̸ ıÓÚÂÎ ˝ÚÓÚ ÒˆÂ̇ËÈ ÒÌËχڸ. ÇÓÚ Ë ‚ÒÂ. — èÓ˜ÂÏÛ ËÏÂÌÌÓ ÒÂȘ‡Ò? — ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÍÌËÊ͇ ëÂÂÊË̇ ‚˚¯Î‡. Ä ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ÌÓÒڇθ„Ëfl, ˜ÚÓ ÎË, ÔÓ ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË. å˚ Ó˜Â̸ ‰ÛÊËÎË. éÌ ÏÌ ÒËθÌÓ ÔÓÏÓ„ ‚ ÊËÁÌË. Å‡Ú — ˝ÚÓ Ì fl, ˝ÚÓ ÓÌ. èÓÚÓÏÛ ÌÂθÁfl ˝ÚÓ„Ó Ì ҉·ڸ, ÔÓÌËχÂÚÂ? — Ç˚ Ó·ÒÛʉ‡ÎË ÒˆÂ̇ËÈ, ÍÓ„‰‡ ëÂ„ÂÈ Â„Ó ÔËÒ‡Î? — é·ÒÛʉ‡ÎË. à ÓÌ ÏÌ Ì ÔÓÌ‡‚ËÎÒfl. å˚ Ì ÒÒÓËÎËÒ¸, ÌÓ ÒÔÓËÎË. Ä ÒÂȘ‡Ò fl ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ·˚Î Ì Ô‡‚. ì ëÂÂÊË ‚ ÒˆÂ̇ËË Ì ÔÓÒÚÓ Ó‰ËÌ ‡ÒÒ͇Á ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡. ëÂÂʇ ÔˉÛχΠÒÚÛÍÚÛÛ. éÌ Ó·˙‰ËÌËÎ ‡ÒÒ͇Á “åÓÙËÈ” ÒÓ ‚ÒÂÏË ‡ÒÒ͇Á‡ÏË ˆËÍ· “á‡ÔËÒÍË ˛ÌÓ„Ó ‚‡˜‡”. ùÚ‡ Ó˜Â̸ ıÓÓ¯‡fl ÔˉÛÏ͇, Ó̇ ÔÓÌ‡‚Ë·Ҹ ÏÌÂ Ë ÚÓ„‰‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚Ò ‡‚ÌÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ Â„Ó ÔÓÂÍÚ. — Ç˚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÏÂÌflÎË ‚ ÒˆÂ̇ËË? — ü ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÂÊËÒÒÂ, ‡ ÂÊËÒÒÂÒÍËÈ ÒˆÂ̇ËÈ, Á̇ÂÚÂ, ÓÚ΢‡ÂÚÒfl. ü ‚ÌÂÒ ‰Ó‚ÓθÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓÔ‡‚ÓÍ, ‰‡ Ë ÙË̇Π‰Û„ÓÈ. çÓ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÓÒڇ·Ҹ ëÂÂÊË̇. í‡Ï, ÍÒÚ‡ÚË, Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó Ì ÓÚ ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡, ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ëÂ„ÂÈ ÔˉÛχÎ: ÒˆÂÌ˚ Ò Ö͇ÚÂËÌÓÈ ä‡ÎÓ‚ÌÓÈ, ˝ÓÚ˘ÂÒÍË ҈ÂÌ˚. ü ‚Ò ÓÒÚ‡‚β. - ÄÎÍÓ„Óθ̇fl Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ·˚‚‡ÂÚ ÒӈˇθÌÓÈ Ë Ó„‡Ì˘ÂÒÍÓÈ, β‰Ë Ô¸˛Ú, ˜ÚÓ·˚ ÔË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í ‰Û„ËÏ Î˛‰flÏ ËÎË ·Âʇڸ ÓÚ ÌËı. àÎË ÓÚ Ò·fl. ä‡Í ‚˚ ‰ÛχÂÚÂ, ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Ì‡ÍÓÚË͇ÏË ÔÓıÓÊË? — ü ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓ·Ó‚‡Î ̇ÍÓÚËÍÓ‚. Ñ‚‡ ‡Á‡ ‚ ÊËÁÌË ÍÛËΠχË-

É

27

В НОВОМ СВЕТЕ ëÂ„ÂÈ ÅÓ‰Ó‚ Ë ÄÎÂÍÒÂÈ Å‡Î‡·‡ÌÓ‚

íêèéÄëí“åéêîàû” à

С

ÄÎÂÍÒÂÈ Å‡Î‡·‡ÌÓ‚: “ü ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÒÌËχΠڇÍÓ ÍËÌÓ

‰‡˜Ë ‚ ·Û΄‡ÍÓ‚ÒÍÓÈ ÔÓ‚ÂÒÚË, ‚Ó Ú¸Ï „ËÔÂÚÒÍÓÈ, Í‡Í ÓÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÏË, ÓÍÛʇ˛˘ËÈ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ‰ÓÍÚÓ‡? — Ç˚ ˜ËÚ‡ÎË ‚ “á‡ÔËÒ͇ı…” ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡ ‡ÒÒ͇Á “ÇÓÎÍË”? ÇÓÚ ˝ÚÓ Ò‡Ï‡fl ÒÎÓÊ̇fl ÒˆÂ̇. å˚ Ì Á̇ÂÏ, Í‡Í Â ҉·ڸ! íÓ ÂÒÚ¸ Á̇ÂÏ, ÌÓ ˝ÚÓ Ó˜Â̸ ÒÎÓÊÌÓ. ùÚÓ ÍÓ„‰‡ ÏÂÚÂθ… — à ‰ÓÍÚÓ ÓÚÒÚÂÎË‚‡ÂÚÒfl ËÁ ·‡ÛÌËÌ„‡ ÓÚ ‚ÓÎÍÓ‚… — ч, Ë ‚ÓÚ Ú‡ÍË ‚Â˘Ë ‚ÌÛÚÂÌÌË — ˝ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÍËÌÓ — Ëı Ì Ô‰ۄ‡‰‡Â¯¸. ãË·Ó ÍËÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl, ÎË·Ó ÌÂÚ. Å˚‚‡ÂÚ — ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ·˚‚‡ÂÚ — ÌÂÚ. ì Ì‡Ò ‚Ò ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ. äÓÒÚ˛Ï˚, ‚Â˘Ë Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ. ÇÒÂ! ü ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÒÌËχΠڇÍÓ ÍËÌÓ. åÌ ӘÂ̸ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ò‰Â·ڸ ˜ÚÓ-ÚÓ ËÁ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÌÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÍÛ„ÓÏ ı‡ÎÚÛ‡. èÓÒÚ‡‡ÂÏÒfl. åÓÊÂÚ, Ôӷ‰ËÏ, ÏÓÊÂÚ, ÌÂÚ. — äÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÌËχڸÒfl? — ŇË̇, LJÒËÎËfl éÒËÔӂ˘‡, ÊË‚Û˘Â„Ó ÔÓ ÒÓÒ‰ÒÚ‚Û Ò ‰ÓÍÚÓÓÏ, ·Û‰ÂÚ Ë„‡Ú¸ ëÂ„ÂÈ É‡χ¯. ü Ò̇˜‡Î‡ åËı‡ÎÍÓ‚‡ Ô˄·ÒËÎ, ÌÓ ÓÌ Ì ÒÏÓ„. îÂθ‰¯Â‡, ÔÓÏÓ˘ÌË͇ ‰ÓÍÚÓ‡, Ä̉ÂÈ è‡ÌËÌ Ò˚„‡ÂÚ. Ä „·‚ÌÓ„Ó „ÂÓfl — ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÓ “ÉÛÁÛ 200” ãÂÌfl Å˘‚ËÌ. àÌ„‡ чÔÍÛ̇ÈÚ ·Û‰ÂÚ ÄÌÌÓÈ çËÍÓ·‚ÌÓÈ — ˝ÚÓ „·‚̇fl ÊÂÌÒ͇fl Óθ. éÒڇθÌ˚ ÚÓÊ ‡ÚËÒÚ˚ ıÓÓ¯ËÂ. çÛ Ë, ÍÓ̘ÌÓ, ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı. Ö͇ÚÂËÌÓÈ ä‡ÎÓ‚ÌÓÈ ‰ÓÎÊ̇ ·˚· ·˚Ú¸ êÂ̇ڇ ãËÚ‚ËÌÓ‚‡, ÌÓ Ó̇ ÓÚ͇Á‡Î‡Ò¸. à ˝ÚÛ Óθ Ò˚„‡ÂÚ ‰Â‚ۯ͇ ËÁ ëÂ·ËË — ä‡Ú‡Ë̇, fl͇fl, ËÌÚÂÂÒ̇fl. Ç ì„΢ ·Û‰ÂÏ Ì‡ÚÛÛ ÒÌËχڸ, ‡ ‚ÓÓ·-

Ä̉ÂÈ è‡ÌËÌ ‚ ÓÎË ÙÂθ‰¯Â‡ ıÛ‡ÌÛ. ÇÛ, ÚË. ü ÚÓÊ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ. ÅÛ΄‡ÍÓ‚ ·˚Î ÏÓÙËÌËÒÚÓÏ. éÌ ÔË҇ΠÔÓ Ò·fl. èÓ˝ÚÓÏÛ ˝ÚÓ ‚Ú˚͇ÂÚ. à fl ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚¢ÂÈ ‚ ÒˆÂ̇ËË ËÁÏÂÌËÎ ËÏÂÌÌÓ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌË ·ÎËÊÂ Í ÅÛ΄‡ÍÓ‚Û. èÓ Ì‡ÍÓÚËÍË fl Á̇˛ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl ·˚Î Á̇ÍÓÏ˚È Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÏÛÁ˚͇ÌÚ. éÌ ÚÓθÍÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‰ÂʇÎÒfl. éÌ ‚˚ΘËÎÒfl, ÌÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ, ÍÓ̘ÌÓ, ÒËθÌÓ. Ä ‚Ӊ͇ — ˝ÚÓ ÌÂÏÌÓ„Ó ‰Û„ÓÂ. ÇÓ‰ÍÛ fl ÔËÎ, Í‡Í ‚Ò ÛÒÒÍË β‰Ë. à fl Ó·˘Â„Ó ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠ̠‚ËÊÛ. èÓÒÚÓ Ò ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ˝ÌÂ„Ëfl. Ö ̇‰Ó ͇Í-ÚÓ ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸. ÑÎfl ‡ÚËÒÚ‡ ˝ÌÂ„Ëfl — „·‚ÌÓÂ, Ë ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ‡ÚËÒÚÓ‚ — Ô¸flÌˈ˚, ‡ÎÍÓ„ÓÎËÍË. — ä‡ÍËÏ Ê ӷ‡ÁÓÏ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÏÓÊÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓÌflÚ¸ ÔÓ Á‡‚ËÒËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÚÓÏ ÒÛÏÂÚ¸ ÚÓ˜ÌÓ ÔÂ‰‡Ú¸ Â„Ó ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë Â„Ó ÓÔ˚Ú? — èÓ-‡ÁÌÓÏÛ. ÇÒ ‡‚ÌÓ ‚‰¸ Ë ·ÂÁ ̇ÍÓÚËÍÓ‚ fl ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡ ÔÓÌflÎ. ü ıÓ˜Û Ò‰Â·ڸ ÍËÌÓ ÔÓ „ÂÌˇθÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È Ë‰ÂÚ ‚ÌËÁ. éÌ ˛Ì˚È. à ˝ÚÓ ÔÂÂÊË‚‡Î fl ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÂ‚ÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ. å˚ ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰ÍË ÔËÎË, ÍÓ„‰‡ fl ·˚Î ‚ÓÒÂÏ̇‰ˆ‡ÚË-‰Â‚flÚ̇‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ. Ç çËÊÌÂÏ Â˘Â. ùÚÓ ·˚ÎÓ Ú‡ÍÓ ÓÚ‚flÁÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ë ‚ÂÏfl, Ë ·˚ÎÓ ‚Ò ÔÓ ÙË„Û. èÓ˝ÚÓÏÛ Û ÏÂÌfl Í‡Í ·˚ ÂÒÚ¸ ‚ÓÚ ˝ÚÓ Ó˘Û˘Â-

ÌË „·‚ÌÓ„Ó „ÂÓfl. — ì ‚‡Ò ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ 1917 „Ó‰Û. Ä Û ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡ Ú‡Ï ÔÓÎÚÓ‡ „Ó‰‡ Óı‚‡˜ÂÌÓ… — ì ÏÂÌfl ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÏÂ̸¯Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÏÌ ‚‡Ê̇ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÁËχ. — Ç ÚÓ ‚ÂÏfl ÁÂθ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ ·Ó„ÂÏ˚, ‡ Ì˚̘ ̇ÍÓÚËÍË ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ͇ʉÓÏÛ. Ç ÙËθÏ ‚˚ ͇Í-ÚÓ ÍÓÒÌÂÚÂÒ¸ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚? — ü Ì ıÓ˜Û ‰Â·ڸ ÌË˜Â„Ó Ì‡‚ÓÛ˜ËÚÂθÌÓ„Ó. ü ıÓ˜Û ÔÓÒÚÓ Ò‰Â·ڸ Í‡ÒË‚Ó ÍËÌÓ. çË͇ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÓÙËÈ Í Ì˚̯ÌÂÏÛ „ÂÓËÌÛ Ì ËÏÂÂÚ. ëÂȘ‡Ò ‚‰¸ ̇˷ÓΠ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ „ÂÓËÌ? ü ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â ‚˚ıÓÊÛ ˜ÂÂÁ ˜ÂÌ˚È ıÓ‰, ‚ËÊÛ ‡ÏÔÛÎ˚, ¯Ôˈ˚. ü ÔÓ ˝ÚÓ ÌË˜Â„Ó Ì Á̇˛ Ë Ò͇Á‡Ú¸ ÌË˜Â„Ó Ì ıÓ˜Û. ü ıÓ˜Û Ò‰Â·ڸ ÍËÌÓ ÔÓ ÅÛ΄‡ÍÓ‚Û. Ä Í‡Í ‚ÓÒÔËÏÛÚ, ÛÊ ‰Û„Ó ‰ÂÎÓ. “ÉÛÁ 200” ÚÓÊ Ì ÔÓ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì. ã˛‰Ë ‚ÓÒÔËÌËχ˛Ú ˝ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï Í‡Í “ÔÓ ÒÂȘ‡Ò”. Ä fl ÒÌËχΠÔÓ 84-È „Ó‰, ÔÓ ÚÓ, ˜ÚÓ fl Á̇˛. — ä‡ÍËÏ “åÓÙËÈ” ·Û‰ÂÚ ÔÓ ÒÚËÎËÒÚËÍÂ? — ÅÛ‰ÂÚ ËÌÚÂÂÒÌÓ. èÓ·˚ ÛÊ ҉·ÎË. — ÅÛ‰ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó·˘ÂÂ Ò ÙËθÏÓÏ “èÓ ÛÓ‰Ó‚ Ë Î˛‰ÂÈ”? — “ìÓ‰˚ Ë Î˛‰Ë” — ˜ÂÌÓ-·ÂÎÓ ÍËÌÓ. Ä “åÓÙËÈ” ˆ‚ÂÚÌÓÈ. çÓ ˆ‚ÂÚ, ÍÓ̘ÌÓ, ·Û‰ÂÚ ÒËθÌÓ ÔÓ„‡-

¯ÂÌ. 뇯‡ ëËÏÓÌÓ‚, ÓÔÂ‡ÚÓ, ڇ·ÌÚÎË‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ҉·ÂÚ ‚Ò ıÓÓ¯Ó, ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl. — ä‡ÍËÏ ·Û‰ÂÚ Á‚ÛÍ? éÒÚ‡ÌÛÚÒfl ÎË Íβ˜Â‚˚ ‰Îfl ÅÛ΄‡ÍÓ‚‡ ÓÔÂÌ˚ ‡ËË ËÁ “Äˉ˚” ÇÂ‰Ë, ÒÓÔÓ‚Óʉ‡˛˘Ë ˝ÓÚ˘ÂÒÍËÂ Ë ÔӘˠ„‡ÎβˆË̇ˆËË „ÂÓfl? — çÂÚ, fl ÏÛÁ˚ÍÛ ÛÊ ̇¯ÂÎ. ùÚÓ ÏÛÁ˚͇ ÚÓÈ ˝ÔÓıË,  ÔÓÔÒÓ‚˚ ÔÂÒÌË. í‡Ï ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ÏÛÁ˚͇ ‚ÂÏÂÌË. — óÚÓ ÒÎÓÊÌ ‚ÒÂ„Ó ‰Îfl ÔÂ-

˘Â ÒÚÓËÏ ÔÓ‰ èËÚÂÓÏ, ‚˚¯Â ÚÛ‰‡, Ò‚ÂÌÂÂ… — Ç˚ ‰ÓÎ„Ó Ê‰‡ÎË ÒÌ„‡ — Ì ÏÓ„ÎË Ì‡˜‡Ú¸. Ä ÂÒÎË ‚Ò ÓÔflÚ¸ ‡ÒÚ‡ÂÚ? ê¯ËÚÂÒ¸ ̇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÌ„‡? — çÛ ‰‡, ÍÓ̘ÌÓ. — ïÓÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÙËθÏÂ… — ùÚÓ Ì ÒËθÌÓ ‚‡ÊÌÓ. É·‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ· ·˚ÎÓ ·ÂÎÓÂ Ë ˜ÚÓ· Ò‡ÌË Âı‡ÎË.

ÇÂÓÌË͇ ïãÖÅçàäéÇÄ.

ÇçàåÄçàÖ! ÉÓfl˘Ë ÔÛÚ‚ÍË

ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔÛ·ÎË͇ Ë åÂÍÒË͇

www.tanyastravel.4mydeals.com

Быстро! надежно! Ö Ç ê é è A ! ! ! профессионально! D i s c o u n t Ì ‡ ‚ Ò Â Ú Û  ˚

äêìàáõ SPECIAL ÓÚ $499

Удача и успех ÄÇàÄÅàãÖíõ улыбнутся PASSPORT EXPRESS, VISAS всем, кто путешествует íÓθÍÓ Û Ì‡Ò Ò‡Ï˚ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ˆÂÌ˚ с нами! SPECIAL!!!

$50 CASH BACK on all packages

Tel-Aviv (non stop) e Hasvafe a nd a ce éÚÍ˚Ú˚ ni ip! 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ tr èËÌËχÂÏ ‚Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ ‚ˉ˚ Í‰ËÚÌ˚ı ͇Ú

TANYA’S VACATION TRAVEL (718) 677-1652

2922 Nostrand Ave & Kings Hwy E-mail: tanyastravel@msn.com


28

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

Äêí-ÉÄãÖêÖü Ç ÏÛÁ Frick Collection - ÔÂÒÓ̇θ̇fl ‚˚ÒÚ‡‚͇ Ó‰ÌÓÈ Í‡ÚËÌ˚. ä Ú‡ÍÓÏÛ ÔÂÚÂ̈ËÓÁÌÓÏÛ ÔÓ͇ÁÛ Ô˷„‡˛Ú ‚ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı. Ç Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÎË ÑÊÓÍÓÌ‰Û ‚ èÛ¯ÍËÌÒÍÓÏ ÏÛÁÂÂ. ÅÂÁ Î˯ÌÂ„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ ÏËÛ Ò‡ÍÓÙ‡„ íÛÚ‡Ìı‡ÏÓ̇. é·˘Â˜ÂÎӂ˜ÂÒ͇fl Á̇˜ËÏÓÒÚ¸ Ú‡ÍËı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ә‚ˉ̇, ‡ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ͇Ú„ÓËÂÈ «·ÂÒˆÂÌÌÓ». ÌÓ„‰‡ ·ÂÌÂÙËÒÌ˚ ÔÓ͇Á˚ Ó‰ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÛÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl ËÁ ÔflÏÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÒÓÓ·‡ÊÂÌËfl – ‚ ÓÔ‡‚‰‡ÌË ӄÓÏÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË, ÛÔ·˜ÂÌÌÓÈ Á‡ ÌÂÂ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇fl ÔÛ·ÎË͇ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÓÁ̇ÍÓÏË·Ҹ Ò ÔÓÚÂÚÓÏ Ä‰ÂÎË ÅÎÓı-Å‡Û˝ ‡·ÓÚ˚ ÉÛÒÚ‡‚‡ äÎËÏÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÛÚÂÏ ‰ÎËÚÂθÌÓÈ ÚflÊ·˚ ·˚Î ÓÚÒÛÊÂÌ Ì‡ÒΉÌË͇ÏË ÔÂÊÌÂ„Ó ‚·‰Âθˆ‡ Û ‡‚ÒÚËÈÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ Ë ÚÛÚ Ê ÔÂÂÔÓ‰‡Ì ÍÓÒÏÂÚ˘ÂÒÍÓÏÛ Ï‡„̇ÚÛ êÓ̇θ‰Û ãÓ‰ÂÛ. Frick Collection ÔÓ͇ÁÓÏ Ó‰ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÍËÒÚË è‡ÏˉʇÌËÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌÛ˛ ˆÂθ. 燯ÂÏÛ ‚ÌËχÌ˲ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÓÚÂÚ «ÄÌÚÂfl», ̇ÔËÒ‡ÌÌ˚È ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ‚ 1530 „Ó‰Û Ë ı‡Ìfl˘ËÈÒfl ‚ ç‡ÔÓΠ‚ 燈ËÓ̇θÌÓÏ ÏÛÁ ä‡ÔÓ‰ËÏÓÌÚÂ. 20 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÔÓÚÂÚ ÛÊ ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎÒfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÔÛ·ÎËÍÂ, Ë ‚ÓÚ Ì‡Ï ‚ÌÓ‚¸ Ô‰·„‡ÂÚÒfl ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‡Á„‡‰‡Ú¸ Á‡„‡‰ÍÛ: ÍÚÓ Ê ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ ËÏÂÌÂÏ ÄÌÚÂfl? Çfl‰ ÎË Ï˚ ̇ȉÂÏ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ, ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÎÌÛÂÚ ËÒÍÛÒÒڂӂ‰ӂ ÔÓ˜ÚË ÔflÚ¸ ÒÚÓÎÂÚËÈ, ÌÓ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÏ ‚Â΢‡È¯Â ۉӂÓθÒÚ‚Ë ÓÚ ÒÓÁÂˆ‡ÌËfl Ë Ï˚ÒÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÒ͇ ÓÚ‚ÂÚ‡. à ‚ ÊËÁÌË, Ë ‚ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â è‡ÏˉʇÌËÌÓ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓ„Ó ·ÓΠ˜ÂÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ – ̇˜Ë̇fl ÓÚ ‡·ÓÚ ‚ ÒÚËΠχ̸ÂËÁχ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ÏÂÂÌÌÓ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚ ËÒ͇ÊÂÌË ‡θÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, Ë ÍÓ̘‡fl Â„Ó ÒÏÂÚ¸˛ ‚ ÓÍÓ‚˚ 37 ÎÂÚ. ç‡ÒÚÓfl˘Â ËÏfl ıÛ‰ÓÊÌË͇ - î‡Ì˜ÂÒÍÓ å‡ˆˆÛÓÎË, ‡ ÔÓÁ‚ˢ è‡ÏˉʇÌËÌÓ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ Ì‡Á‚‡ÌËfl „ÓÓ‰‡ è‡χ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó‰ËÎÒfl 11 flÌ‚‡fl 1503 „Ó‰‡. ç‡Ë·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓ ÊËÁÌÂÓÔËÒ‡ÌË ıÛ‰ÓÊÌË͇ Ì‡Ï ÓÒÚ‡‚ËÎ ÑÊÓ‰ÊÓ Ç‡Á‡Ë. ÇÓÚ ˜ÚÓ ÓÌ Ô˯ÂÚ Ó Â„Ó ‰ÂÚÒÚ‚Â: «OÚˆ‡ ÓÌ Î˯ËÎÒfl χÎÓÎÂÚÌËÏ ·ÂÌÍÓÏ Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl ̇ ÔÓÔ˜Â-

۷‰ËÎ Â„Ó ‰fl‰¸Â‚ Û˜ËÚ¸ Â„Ó ËÒÓ‚‡Ú¸ Ë ÔËÒ‡Ú¸ Í‡Ò͇ÏË. Å˚ÎË ÓÌË ÛÊ ÒÚ‡Ë͇ÏË Ë ÊË‚ÓÔËÒˆ‡ÏË Ì ‚ÂҸχ Á̇ÏÂÌËÚ˚ÏË, ÌÓ ÔÓÌËχÎË ÚÓÎÍ ‚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËflı ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ë, ÒÓÁ̇‚‡fl, ˜ÚÓ ÅÓ„ Ë ÔËÓ‰‡ ·˚ÎË ÛÊ ÔÂ‚˚ÏË Û˜ËÚÂÎflÏË ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÓÌË, ‰‡·˚ ÓÌ ÔËÓ·ÂÎ ıÓ-

“ÄÌÚÂfl”

“Ä‚ÚÓÔÓÚÂÚ ‚ ‚˚ÔÛÍÎÓÏ ÁÂ͇Δ

à

áÄÉÄÑäÄ ÌËË ‰‚Ûı ·‡Ú¸Â‚ ÓÚˆ‡. é·‡ ÓÌË ·˚ÎË ÊË‚ÓÔËÒˆ‡ÏË Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÎË Â„Ó Ò ‚Â΢‡È¯ÂÈ Î˛·Ó‚¸˛, ÔÂÔÓ‰‡‚ ÂÏÛ ‚Ò ÔÓı‚‡Î¸Ì˚ ӷ˚˜‡Ë, ͇ÍË ̇‰ÎÂÊËÚ ËÏÂÚ¸ ıËÒÚˇÌËÌÛ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÔË΢ÌÓÏÛ. à Í‡Í ÚÓθÍÓ ÓÌ ÔÓ‰ÓÒ Ë ‚ÁflÎÒfl Á‡ ÔÂÓ, ˜ÚÓ·˚ Û˜ËÚ¸Òfl ÔËÒ‡Ú¸, ͇Í, ÔÓÌÛʉ‡ÂÏ˚È ÔËÓ‰ÓÈ, Ô‰̇Á̇˜Ë‚¯ÂÈ Â„Ó ÓÚ ÓʉÂÌËfl ËÒÛÌÍÛ, ̇˜‡Î ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ú‚ÓËÚ¸ ˜Û‰ÂÒÌ˚ ‚¢Ë. ùÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ Û˜ËÚÂθ, Ó·Û˜‡‚¯ËÈ Â„Ó ÔËÒ‡Ú¸, Ë ‚ˉfl Í‡Í ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁ‚˚ÒËÚ¸Òfl ‰Ûı χθ˜Ë͇,

ND TRAVE U O L AR INTERNATIONAL COMPLETE SERVICE

15 ÎÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ

î‡Ì˜ÂÒÍÓ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‚ËÁËÚÌÓÈ Í‡ÚÓ˜ÍË ‰Îfl ËÏÒÍËı „‡Ê‰‡Ì, ‡ Ӊ̇, ÍÓÚÓÓÈ ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË Ô‰ÒÚÓflÎÓ ÒÚ‡Ú¸ Â„Ó ‚ËÁËÚÌÓÈ Í‡ÚÓ˜ÍÓÈ ‚ ËÒÚÓËË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ·˚· ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡. ÑÊÓ‰ÊÓ Ç‡Á‡Ë Ô˯ÂÚ: «Ñ‡·˚ Û„ÎÛ·ËÚ¸Òfl ‚ ÚÓÌÍÓÒÚË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ̇˜‡Î ÓÌ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÔËÒ‡Ú¸ Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl, „Îfl‰flÒ¸ ‚ ÁÂ͇ÎÓ, ÒÓÒÚÓfl˘Â ËÁ ‰‚Ûı ÔÓÎÛ¯‡ËÈ, ͇ÍË ·˚‚‡˛Ú Û ˆË˛Î¸ÌËÍÓ‚. á‡ÌËχflÒ¸ ˝ÚËÏ, ÓÌ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËχÌË ̇ ÌÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ ӷ‡ÁÛ˛ÚÒfl ËÁ-Á‡ ÍÛ„ÎÓÒÚË ÁÂ͇· ̇ Á‡ÍÛ„ÎÂÌËflı: Í‡Í ËÁ„Ë·‡˛ÚÒfl ·‡ÎÍË ÔÓÚÓÎ͇, Í‡Í ÒÚ‡ÌÌÓ ÒÓÍ‡˘‡˛ÚÒfl ‰‚ÂË Ë ˆÂÎ˚ Á‰‡ÌËfl, Ë Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô˘ۉ ÂÏÛ ‚Ò ˝ÚÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË. à ÔÓÚÓÏÛ, Á‡Í‡Á‡‚ ÚÓ˜ÂÌ˚È ‰Â‚flÌÌ˚È ¯‡ Ë ‡ÒÍÓÎÓ‚ Â„Ó ÔÓÔÓ·Ï, ̇ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓÎÛ¯‡ËÈ Ò ·Óθ¯ËÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ Ì‡˜‡Î ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ˉÂÎ ‚ ÁÂ͇ÎÂ, Ë ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ„Ó Ò·fl Ú‡Í ·ÎËÁÍÓ Í Ì‡ÚÛÂ, ˜ÚÓ Ë ÓˆÂÌËÚ¸ ˝ÚÓ Ë ÔÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÚÓÏÛ ·˚ÎÓ ·˚ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‡ Ú‡Í Í‡Í ‚Ò Ô‰ÏÂÚ˚, ÔË·ÎËʇ˛˘ËÂÒfl Í ÁÂ-

ÄÇàÄÅàãÖíõ ËÁ β·Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ëòÄ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ÌËÁÍËÏ ˆÂ̇Ï. éíÑõï: ä‡Ë·ÒÍË ÓÒÚÓ‚‡, åÂÍÒË͇, ɇ‚‡ÈË, ã‡Ò-Ç„‡Ò. íìêõ ÔÓ Ö‚ÓÔÂ Ò ‡Ì„ÎÓË ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏ „ˉÓÏ. êÖáÖêÇàêìÖå „ÓÒÚËÌˈ˚, èêéäÄí χ¯ËÌ. äêìàáõ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ. Çàáõ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ. ëÓ˜Ì˚ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ԇÒÔÓÚ‡.

èÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ÍÎËÂÌÚÛ. МЫ НЕ ДАЕМ ДЕТСКИЕ ЦЕНЫ НА ВЗРОСЛЫЕ БИЛЕТЫ И ЦЕНЫ “ОТ...” á‚ÓÌËÚÂ, ÔËıÓ‰ËÚÂ. å˚ ʉÂÏ Ç‡Ò! 56 West 45th Street, Suite 1400, New York, NY 10036 Tel: (212) 575-2555 Fax: (212) 575-2403 íÂÎÂÙÓÌ Á‡ Ô‰Â·ÏË NY (800)-455-4606

ÄçíÖà Çfl‰ ÎË Â ۉ‡ÒÚÒfl ‡Á„‡‰‡Ú¸

Ó¯Û˛ χÌÂÛ, Ì ÔÂÏËÌÛÎË ËÒÔ‡‚ÌÓ Ó·Û˜‡Ú¸ Â„Ó ËÒÓ‚‡Ì˲ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ıÓÓ¯Ëı χÒÚÂÓ‚». óÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl ‰fl‰¸fl ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ Ò Ó·‡ÚÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ – ˜ÂÁÏÂÌ˚ Á‡ÌflÚËfl ÊË‚ÓÔËÒ¸˛ ÒÚ‡ÎË ÓÚ‡Ê‡Ú¸Òfl ̇ Á‰ÓÓ‚¸Â χθ˜Ë͇, Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍË ÔÓ˚‚˚ ·ÂÌ͇ Ô˯ÎÓÒ¸ Ò‰ÂÊË‚‡Ú¸. Ç 16 ÎÂÚ ˛ÌÓ ‰‡Ó‚‡ÌË Ô˯ÂÚ àÓ‡Ì̇ äÂÒÚËÚÂÎfl – Ì ÔÓÒÚÓ ÍÓÔËÛÂÚ ‡Ì ‚ˉÂÌÌÓÂ, ‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ó·‡Á ‚ ÌÓ‚ÓÏ ÔÓ˜ÚÂÌËË. å‡ÎÓ ÍÚÓ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ͇ÚË̇ ̇ÔË҇̇ ·ÂÌÍÓÏ,  ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚ Ô‡ÏÒÍÓÈ çÛ̈ˇÚ – Ó·ËÚÂÎË ·‡Ú¸Â‚-ˆÓÍÍÓ·ÌÚÓ‚. Ä î‡Ì˜ÂÒÍÓ ÔˉÛÏ˚‚‡ÂÚ Ò· ÌÓ‚Ó ËÒÔ˚Ú‡ÌË – ÙÂÒÍË. à Ú‡Í Í‡Í Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó Â„Ó Ì ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÓÏÌÂÌËÈ, ÏÓ̇ıË ë‚. ÅẨËÍÚ‡ ‡Á¯‡˛Ú ÂÏÛ ‡ÒÔËÒ‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ͇ÔÂÎÎ ‚ ë‡ÌÑÊÓ‚‡ÌÌË ù‚‡Ì‰ÊÂÎËÒÚ‡. ä 19 „Ó‰‡Ï è‡ÏˉʇÌËÌÓ ÒڇΠÔË΢ÌÓ Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸, Ë ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë ‚ êËÏ, „‰Â ̇ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‡·ÓÚ˚ åËÍ·̉ÊÂÎÓ Ë ê‡Ù‡˝Îfl – ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, Ó ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ÒÚÓθÍÓ ÒÎ˚¯‡Î, ÌÓ ‡·ÓÚ Ëı ¢ Ì ‚ˉÂÎ, ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï. ç‡ ˝ÚÓ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë ·˚ÎË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍË ‚ˉ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ËÏÂÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡Ú¸ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï Î˛‰flÏ. íË Í‡ÚËÌ˚ ̇ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ Ò˛ÊÂÚ˚ ·˚ÎË Ì‡ÔËÒ‡Ì˚

͇ÎÛ, Û‚Â΢˂‡˛ÚÒfl, ‡ Û‰‡Îfl˛˘ËÂÒfl ÛÏÂ̸¯‡˛ÚÒfl, ÓÌ ËÁÓ·‡ÁËÎ ËÒÛ˛˘Û˛ ÛÍÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ ·ÓΠÍÛÔÌÓÈ, Í‡Í ‚ˉÌÓ ‚ ÁÂ͇ÎÂ, Ë Ì‡ÒÚÓθÍÓ ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ Ó̇ ͇Á‡Î‡Ò¸ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ”. ᇄ‡‰Í‡ Ë Ó˜‡Ó‚‡ÌË ˝ÚÓ„Ó ‡‚ÚÓÔÓÚÂÚ‡ Ì ÚÓθÍÓ ‚ Û‚Â΢ÂÌÌÓÏ ‡ÁÏÂ ÛÍË, ÌÓ Ë ‚ Îˈ ‡‚ÚÓ‡ – î‡Ì˜ÂÒÍÓ Ì‡ÒÚÓθÍÓ Í‡ÒË‚, ˜ÚÓ ÎËÍ Â„Ó Ì‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‡Ì„ÂθÒÍËÈ. ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ó·‡Á‡ ÛÍÂÔÎflÂÚÒfl ÚÓ˜ÌÓ ÔÂ‰‡ÌÌ˚ÏË ÓÚ·ÎÂÒ͇ÏË ÍË‚Ó„Ó ÁÂ͇·, Í‡Í ·˚ ËÒ͇ʇ˛˘ËÏË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÏ ‡θÌÓÒÚ¸ - «·Óθ¯Â ÓÚ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ ÓÊˉ‡Ú¸ ·˚ÎÓ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ». è‡ÏˉʇÌËÌÓ ÔÂÔÓ‰ÌÂÒ Ò‚ÓË ‡·ÓÚ˚ ‚ ‰‡ Ô‡Ô äÎËÏÂÌÚÛ, ÍÓÚÓ˚È ÓÒ˚ԇΠıÛ‰ÓÊÌË͇ ÏËÎÓÒÚflÏË Ë ÔÓ‰‡͇ÏË, ‡ ‡·ÓÚ˚ ‡Á‰‡ËÎ Ò‚ÓÂÏÛ ÓÍÛÊÂÌ˲, ˜ÚÓ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï ÊÂÒÚÓÏ. Ä‚ÚÓÔÓÚÂÚ ‚ ÁÂ͇Π‰ÓÒÚ‡ÎÒfl è¸ÂÚÓ ÄÂÚËÌÓ, Ôˉ‚ÓÌÓÏÛ ÔÓ˝ÚÛ. ëÛ‰¸·‡ Ò‡ÏÓÈ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ è‡ÏˉʇÌËÌÓ ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒfl ‰Ó ̇¯Ëı ‰ÌÂÈ: ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚ ÄˆˆÓ ‚ ‰ÓÏ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË͇ ÄÂÚËÌÓ Â„Ó ÔÓ͇Á˚‚‡ÎË ËÌÓÒÚ‡Ìˆ‡Ï, Í‡Í ‰ÍÓÒÚÌÛ˛ ‚¢¸, ‡ Ò„ӉÌfl Ò ÚÓÈ Ê ˆÂθ˛ ÔÓÚÂÚ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓÒÚÓflÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÓÁËˆË˛ ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl ÇÂÌ˚.

åÂÊ‰Û ÚÂÏ è‡ÏˉʇÌËÌÓ ÔÓ„ÛʇÂÚÒfl ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó êËχ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ Â„Ó ˜‡ÒÚ¸˛. èÓ ÌÂ„Ó „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ «‚ Â„Ó ÚÂÎÓ ‚ÒÂÎËÎÒfl ‰Ûı ê‡Ù‡˝Îfl»: ÓÌ ·˚Î ÒÚÓθ Ê ڇ·ÌÚÎË‚, Ú‡ÍÊ ÔËflÚÂÌ ‚ Ó·˘ÂÌËË Ë ‚ÓÎÂÈ-Ì‚ÓÎÂÈ ÔÓ‰‡Ê‡Î Ò‚ÓÂÏÛ ÍÛÏËÛ. ì ıÛ‰ÓÊÌË͇ ÏÌÓ„Ó Á‡Í‡ÁÓ‚ Í‡Í Ì‡ ÓÒÔËÒË, Ú‡Í Ë Ì‡ ÔÓÚÂÚ˚; ÓÌ ÏÌÓ„Ó„Ó ‰ÓÒÚË„ ‚ ÓÙÓÚ‡ı – Ëı ‰‡Ê Í‡‰ÛÚ Ë ËÏË ÓÚÍÛÔ‡˛ÚÒfl ÓÚ ÒÓΉ‡Ú, ÓÍÍÛÔËÓ‚‡‚¯Ëı Ë ‡Á„‡·Îfl˛˘Ëı êËÏ; ̇ÍÓ̈, Â„Ó ‡·ÓÚÛ Ô‡Ô‡ äÎËÏÂÌÚ ÂÍÓÏẨÛÂÚ Ò‡ÏÓÏÛ ËÏÔÂ‡ÚÓÛ ä‡ÎÛ V. çÓ Á‰ÂÒ¸ î‡Ì˜ÂÒÍÓ Ì‡˜Ë̇ÂÚ ‚ÂÒÚË Ò·fl ÒÚ‡ÌÌÓ – ÓÌ ÓÚ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰‡Ú¸ ËÏÔÂ‡ÚÓÛ ‡·ÓÚÛ. чÎÂÂ Â„Ó ÒÚ‡ÌÌÓÒÚË ÛÒÛ„Û·Îfl˛ÚÒfl: ‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ Ó‰ÌÛ˛ è‡ÏÛ ‚ 1531 „Ó‰Û, ÓÌ Û‚ÎÂÍÒfl ‡ÎıËÏËÂÈ. ñÂθ˛ Â„Ó ÊËÁÌË ÒÚ‡ÎÓ – Á‡ÏÓÓÁËÚ¸ ÚÛÚ¸. ᇘÂÏ? óÚÓ·˚ ‡Á·Ó„‡ÚÂÚ¸! ÅÓθ¯Ó„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ÓÌ Ì ̇ÊËÎ, ‡ ÓÔ˚Ú˚ Ú·ӂ‡ÎË Âʉ̂Ì˚ı Á‡Ú‡Ú ̇ Û„Óθ, ‰Ó‚‡, ÍÓη˚ Ë ÔӘ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. î‡Ì˜ÂÒÍÓ Á‡·ÓÒËÎ ÊË‚ÓÔËÒ¸ Ë «Ô‚‡ÚËÎÒfl, Í‡Í ‚Ò ÔÓϯ‡ÌÌ˚ ̇ ‡ÎıËÏËË, ËÁ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ËÁfl˘ÌÓ„Ó Ë ÔËflÚÌÓ„Ó ‚ ·ÓÓ‰‡ÚÓ„Ó, Ò ‚ÓÎÓÒ‡ÏË ‰ÎËÌÌ˚ÏË Ë ‚ÒÍÎÓÍÓ˜ÂÌÌ˚ÏË, ÓÔÛÒÚËÎÒfl Ë ÒڇΠÌÂβ‰ËÏ˚Ï Ë Ï‡˜Ì˚Ï, ̇ԇÎË Ì‡ ÌÂ„Ó ÚflÊ͇fl „Ófl˜Í‡ Ë ÊÂÒÚÓÍËÈ ÔÓÌÓÒ». éÌ ÛÏÂ 24 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1540 „Ó‰‡ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÓÚ‡‚ÎÂÌËfl Ô‡‡ÏË ÚÛÚË ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‚Ò„Ó-ÚÓ 37 ÎÂÚ. èÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Á‡‚¢‡Ì˲ ÔÓıÓÓÌÂÌ ÓÌ ·˚Î „ÓÎ˚Ï Ë Ò ‡ıËÔ‡ÒÚ˚ÒÍËÏ ÍÂÒÚÓÏ Ì‡ „Û‰Ë. Ä ‚ ËÒÚÓ˲ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‚Ó¯ÂÎ ÔÓ‰ ËÏÂÌÂÏ «Ï‡ÎÂ̸ÍÓ„Ó Ô‡ψ‡» ËÎË ÔË̈‡ χ̸ÂËÁχ. ùÚÓÏÛ ÒÚËβ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ Û‰ÎËÌÂÌÌ˚ ÔÓÔÓˆËË ÙË„Û, ÚÓÏ̇fl „‡ˆËfl, ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ ‡ÍÛÒ˚, ÓÔÚ˘ÂÒÍËÂ Ë ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ ˝ÙÙÂÍÚ˚. Ö„Ó ‡·ÓÚ‡ «å‡‰ÓÌ̇ Ò ‰ÎËÌÌÓÈ ¯ÂÂÈ» („‡ÎÂÂfl ìÙÙˈË, îÎÓÂ̈Ëfl) Òڇ· ÔËÚ˜ÂÈ ‚Ó flÁ˚ˆÂı, ÍÓ„‰‡ ˜¸ Á‡ıÓ‰ËÚ Ó Ï‡Ì¸ÂËÁÏÂ. Ç Ò‚ÓËı Ê ÔÓÚÂÚ‡ı ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í Í·ÒÒ˘ÂÒÍËÏ ÌÓÏ‡Ï ˝ÒÚÂÚËÍË. èÓÚÂÚ˚ ̇ÔËÒ‡Ì˚ ‚ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ-˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË, ÔÓÌËÍÌÛÚ˚ ‰ÛıÓÏ ‡ËÒÚÓÍ‡Ú˘ÂÒÍÓÈ Á‡ÏÍÌÛÚÓÒÚË Ë ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Ú‚ӄË. ëÚËθ ÔÓÚÂÚÓ‚ - ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚È, ˜ÚÓ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚÒfl ÛÚÓ̘ÂÌÌ˚Ï ËÒÛÌÍÓÏ Ë ÚÂÏÌ˚Ï ÍÓÎÓËÚÓÏ Ò ‚Í‡ÔÎÂÌËflÏË ÒÂ·‡. èÂÒÓ̇ÊË, ̇ÔËÒ‡ÌÌ˚ ڇÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ̇‚Ó‰flÚ Ì‡ Ï˚Òθ, ˜ÚÓ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÎË·Ó Ë˘ÂÚ Ë‰Â‡Î Í‡ÒÓÚ˚, ÎË·Ó ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡„‡‰ÍÛ ‰Îfl ÁËÚÂÎfl. ÇÓÚ Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÔÓÒ ÛÊ ÏÌÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËÈ Ë ‚ËÚ‡ÂÚ ‚ÓÍÛ„ ÔÓÚÂÚ‡ ÄÌÚÂË. äÚÓ Ó̇ – ÊË‚ÓÈ ÔÂÒÓÌ‡Ê ËÎË ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌË ÔÓËÒÍÓ‚ ˉ‡· Í‡ÒÓÚ˚? ÖÒÚ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚ÂÒËÈ, ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘Ëı ‡θÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚. Ö ÎËˆÓ Á‡Ï˜ÂÌÓ ‚ Ó·‡Á ‡Ì„· ̇ ͇ÚËÌ «å‡‰ÓÌ̇ Ò ‰ÎËÌÌÓÈ ¯ÂÂÈ» - ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ, Ó̇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ˜ÎÂÌÓÏ ÒÂÏ¸Ë Å‡fl‰Ë, ÍÓÚÓ‡fl Á‡Í‡Á˚‚‡Î‡ ͇ÚËÌÛ. åÌÓ„Ë ÒÍÎÓÌfl˛ÚÒfl Í ‚ÂÒËË, ˜ÚÓ ÄÌÚÂfl - ÔÓ‰Û„‡ è‡ÏˉʇÌËÌÓ, ÛÊ ·ÓθÌÓ ıÓÓ¯Ó ÒÏÓÚflÚÒfl ‰‚‡ Ëı Îˈ‡ ‚ÏÂÒÚÂ. çÂÍÓÚÓ˚ ÛÚ‚Âʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Â„Ó ‰Ó˜¸. ÑÛ„Ë „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎË ıÛ‰ÓÊÌËÍ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ ÔËÒÎÛ„Ë. Ä Ò‡Ï‡fl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ̇fl ‚ÂÒËfl, ˜ÚÓ ÄÌÚÂfl – ËÏfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ËÏÒÍÓÈ ÍÛÚËÁ‡ÌÍË. éÚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÚÂÚ‡ ÚÛ‰ÌÓ ÓÚÓ‚‡Ú¸ ‚Á„Îfl‰, Â„Ó ıÓ˜ÂÚÒfl ‡ÒÒÏÓÚË‚‡Ú¸, ‡ ÂÒÎË Ì‡‰ Â„Ó Á‡„‡‰ÍÓÈ ÔÓ‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸ ͇ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl, ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl flÒÌÓ, ˜ÚÓ ‰Û„Ë ͇ÚËÌ˚ ‚ ˝ÚÓÏ Á‡Î ·Û‰ÛÚ Î˯ÌËÏË Ë ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ·ÂÁ ‚ÌËχÌËfl. á̇fl ˝ÚÓÚ ˝ÙÙÂÍÚ, Frick Collection ‚ÔÓÎÌ ÒÓÁ̇ÚÂθÌÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÄÌÚ ÓÚ‰ÂθÌ˚È Á‡Î ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó 27 ‡ÔÂÎfl ÒÂ„Ó „Ó‰‡.

ë‚ÂÚ·̇ ÇÄâë.


7—13 χÚ‡ 2008

29

В НОВОМ СВЕТЕ

àçíêàÉÄ ÅÓθ¯ÓÈ ‰ÓÎ„Ó ‰ÂʇΠËÌÚË„Û: ÍÚÓ Ê ÒÚ‡ÌÂÚ ıÛ‰ÛÍÓÏ ·‡ÎÂÚ‡? ê‡ÚχÌÒÍËÈ ˜‡ÒÚ˘ÌÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl, ÉË„Óӂ˘ ˜‡ÒÚ˘ÌÓ ÔËıÓ‰ËÚ, ÍÓ„Ó-ÚÓ Ì‡Á̇˜‡˛Ú „·‚Ì˚Ï — Í‡Í ˝Ú‡ ÌÂÛÍÎ˛Ê‡fl χıË̇ ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸?

ËÎË ‚‡Ò “Û¯ÎË”? — ïÛ‰ÛÍ ·‡ÎÂÚ‡ — ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË, ˝ÚÓ ÔÓÒÏÓÚ ‚ÒÂı ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ, Ï˚ÒÎË — ˜ÚÓ ·Û‰ÂÏ Ë„‡Ú¸ ̇ „‡ÒÚÓÎflı, Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ… ëÓ‚Ï¢‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ıÛ‰Û͇ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÚÛ‰ÌÓ. Ç Ú˜ÂÌË ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ fl ÒÚ‡-

Ä ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ, ÂÒÎË ÚÓÈ͇ ËÁ Ú‡ÍËı ‡ÁÌ˚ı ‚Â΢ËÌ Ì ‰Ó„Ó‚ÓËÚÒfl ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ë ÔÂÂÛ„‡ÂÚÒfl? ç‡ ˜ÚÓ ê‡ÚχÌÒÍËÈ ‡„ËÛÂÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ: — çË͇ÍÓ„Ó ÚËÛÏ‚Ë‡Ú‡, Ï˚ ‰‡Ê Ì ·Û‰ÂÏ ÔÂÂÒÂ͇ڸÒfl. Ö˘Â Ó‰Ì‡ ÌÂÔÓÌflÚ͇ Ò ÉË„ÓÓ-

ÅÛ·͇

ÉË„Óӂ˘

ê‡ÚχÌÒÍËÈ

Ä

‚‰Û„ 80-ÎÂÚÌËÈ ÉË„Óӂ˘ Ò‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚ Ì ÚÓθÍÓ “‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÚ¸”, ÌÓ Ë ÒÚ‡‚ËÚ¸? Ä ÏÓÊÂÚ, Â˘Â Ë ÇÓÎÓ˜ÍÓ‚Û Ô˂‰ÂÚ? Ä ÂÒÎË ÓÌË ‚Ò ÔÂÂÒÒÓflÚÒfl Ë “Á‡Íˉ‡˛Ú” ‰Û„ ‰Û„‡ ̇˷ÓΠ΄ÍËÏË ·‡ÎÂË̇ÏË? — ÑÎfl ÏÂÌfl ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÓ‚˚È ıÛ‰ÛÍ ·˚Î ·˚ ËÏÂÌÌÓ ÔÂÂÏÌËÍÓÏ ê‡ÚχÌÒÍÓ„Ó Ë ÒÓı‡ÌflÎ ·˚ ÚÓÚ ‚ÂÍÚÓ ‰‚ËÊÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚È ÓÌ ÓÔ‰ÂÎËÎ ‚ ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚. Ä Ú‡ÍÊ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î Ë‰Â˛ ÔÓËÒ͇ ÏÓÎÓ‰˚ı Á‚ÂÁ‰. à ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓfl‰Ó˜Ì˚È, Ô‰‡ÌÌ˚È Ò‚ÓÂÏÛ ‰ÂÎÛ, ÍÓÚÓ˚È ·˚ ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓË ËÌÚÂÂÒ˚ ÔÓÒΠËÌÚÂÂÒÓ‚ ÅÓθ¯Ó„Ó Ú‡Ú‡. åÌ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ûËÈ ÅÛ·͇! - Ó·˙fl‚ËÎ ÑËÂÍÚÓ Ú‡Ú‡ „0Ì àÒ‡ÍÓ‚. ÜˉÍË ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚. ä‡Í Û‚ÂflÂÚ ‰ËÂ͈Ëfl, ÅÛ·͇ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ·Û‰ÂÚ ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÍÛÒ ‰Â·, Ë ÚÓθÍÓ Í 15 ÌÓfl·fl ÓÊˉ‡ÂÚÒfl Â„Ó “Ô·ÌÓ‚‡fl” ÔÓÒÚ‡Ìӂ͇ „‡Ì-Ô‡ ·‡ÎÂÚ‡ “è‡ıËÚ‡”. ÇÓÔÓÒ Í ê‡ÚχÌÒÍÓÏÛ: — ÄÎÂÍÒÂÈ, ‚˚ Û¯ÎË Ò‡ÏË

ТАНЦЫ НА ТРОИХ ÅÛ·ÍÛ ‚Ôfl„ÎË ‚ ·‡ÎÂÚ ÅÓθ¯Ó„Ó ‡ÎÒfl ˝ÚÓ ‰Â·ڸ, ÌÓ ÚÂÔÂ¸ fl ıÓÚÂÎ ·˚ ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl ̇ ıÓÂÓ„‡ÙËË. à ÒÚ‡ÌÛ “ıÓÂÓ„‡ÙÓÏ Ì‡ ‚ÓθÌ˚ı ıη‡ı”, — ÂÁ˛ÏËÛÂÚ ê‡ÚχÌÒÍËÈ, ÒÓı‡ÌË‚¯ËÈ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÒÚ‡ÚÛÒ „·‚ÌÓ„Ó Ô˄·¯ÂÌÌÓ„Ó ıÓÂÓ„‡Ù‡ ÅÓθ¯Ó„Ó. íÂÔÂ¸ ÓÌ ÒÓ Ò‚ÓËÏ Ó‰ÌÓ͇¯ÌËÍÓÏ ûËÂÏ ÅÛ·ÍÓÈ ·Û‰ÂÚ Ó·ÒÛʉ‡Ú¸ Ò‚ÓË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‰ÂÒ¸.

‚˘ÂÏ, ‡ ËÏÂÌÌÓ: ÔÓ‰ÔË҇ΠÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÅÓθ¯ËÏ ËÎË ÌÂÚ? — èË͇Á ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÏÌÓ˛ 1 χÚ‡ ÒÂ„Ó „Ó‰‡, — Ó·˙fl‚ÎflÂÚ àÍÒ‡ÌÓ‚. — Ä Ò‡Ï-ÚÓ ÉË„Óӂ˘ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î? — ì ûËfl çËÍÓ·‚˘‡ ÒÂȘ‡Ò Ó˜Â̸ ÚÛ‰ÌÓ ‚ÂÏfl. ч‚‡ÈÚÂ Â„Ó ÔÓ·ÂÂÊÂÏ.

— çÂÚ, ÔÓÒÚÓ Ï˚ ̇Ô˯ÂÏ, ‡ ÓÌ ÔÓÚÓÏ ‚ÓÁ¸ÏÂÚ Ë ÓÚ͇ÊÂÚÒfl… — ü ÉË„Óӂ˘‡ Á̇˛ Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó Ò 2001 „Ó‰‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÂÒÎË ÓÌ „Ó‚ÓËÚ “‰‡”, ÚÓ ‚ ÓÚ΢ˠÓÚ Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ëı ˝ÚÓ “‰‡”. — Ä ÂÒÎË ÓÌ Á‡ıÓ˜ÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Ò ÒÓ·ÓÈ ÇÓÎÓ˜ÍÓ‚Û? — ÑÎfl ÏÂÌfl ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ Á‚Û˜ËÚ ÔËÏÂÌÓ Ú‡Í: “ÅÛ‰ÂÚ ÎË „ÛÔÔ‡ “í‡ÚÛ” ÔÂÚ¸ ̇ ÒˆÂÌ ÅÓθ¯Ó„Ó Ú‡Ú‡?”. — Ä ÂÒÎË ÓÌ Á‡ıÓ˜ÂÚ Ì ÚÓθÍÓ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÚ¸ Ò‚ÓË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË, ÌÓ Ë ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚Â? — íÂÓÂÚ˘ÂÒÍË ‚Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. í‡Ú — ÊË‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁÏ. ç‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òfl ÅÛ·ÍÂ Ë ÔÂ‚˚ÏË ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ Â„Ó Ò Ì‡Á̇˜ÂÌËÂÏ. — ë͇ÊËÚÂ, ûËÈ, ‚˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ÍÓÌÚ‡ÍÚ? — àÁ‚ËÌËÚÂ, fl ÒÂȘ‡Ò Ì ÏÓ„Û „Ó‚ÓËÚ¸. å˚ ̇ „‡ÒÚÓÎflı, fl Á‡ Ô‰Â·ÏË. — Ç˚ Á‡ Û·ÂÊÓÏ? — çÂÚ, ‚ êÓÒÒËË. — Ä „‰Â ÍÓÌÍÂÚÌÓ, ÏÓÊÂÚ Ò͇Á‡Ú¸? — Ç èÂÏË… — èÓ˜ÂÏÛ ‚˚ ÓÒÚÓÓÊÌ˘‡ÂÚÂ? lj¸ ÛÊ ‚Ò ӷ˙fl‚ÎÂÌÓ. — ü Ì ÏÓ„Û „Ó‚ÓËÚ¸. ÇÒ Ò͇ÊÛ, ÍÓ„‰‡ ‚ÂÌÛÒ¸. Ç 20-ı ˜ËÒ·ı χÚ‡. — çÂÚ, ÔÓ͇ Ì ÔÓ‰ÔËÒ‡Î. — çÓ ÔÓ‰Ô˯ÂÚÂ? — ç‡‰Â˛Ò¸. çÓ‚˚È ıÛ‰ÛÍ Ò ÚÛ‰Ó‚ÓÈ Ù‡ÏËÎËÂÈ ÅÛ·͇ ÓÒÚÓÓÊÌ˘‡ÂÚ. í‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ûËÈ ÉË„Óӂ˘, ÍÓÚÓ˚È Ì „Ó‚ÓËÚ ÌË ‰‡, ÌË ÌÂÚ.

íÓθÍÓ ÄÎÂÍÒÂÈ ê‡ÚχÌÒÍËÈ, ÔÓÚÂÊËÓ‚‡‚¯ËÈ ÅÛ·ÍÛ ‚ ÅÓθ¯ÓÈ, ÍÓÌÍÂÚÂÌ ‚ Ò‚ÓËı ÓÚ‚ÂÚ‡ı. ÇÂҸχ ËÌÚÂÂÒÌ˚È Ï‡ÒÚÂ χÎ˚ı ÙÓÏ, fl‚ÌÓ Úfl„ÓÚË‚¯ËÈÒfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Á‡ Ú‡ÍÛ˛ χıËÌÛ, Í‡Í ·‡ÎÂÚ ËÏÔÂÒÍÓ„Ó Ú‡Ú‡, ÓÌ Á‡Íβ˜ËÎ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò New York City Ballet. çÓ ÒÓı‡ÌËÎ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ·˚Ú¸ Ô˄·¯ÂÌÌ˚Ï. Ç Ò‚flÁË Ò ÌÓ‚˚Ï Í‡‰Ó‚˚Ï ‡ÒÍ·‰ÓÏ ‚ ·‡ÎÂÚ Ú‡Ú‡ ÂÏÛ ÓÚ‚Ó‰ËÚÒfl Óθ ˜ÂıÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÂÒÓ̇ʇ — „ÓÒÔÓ‰Ë̇ íÂÔ΂‡, Óڂ˜‡˛˘Â„Ó Á‡ ÌÓ‚˚ ÙÓÏ˚. å˚ ‰ÓÁ‚ÓÌËÎËÒ¸ û˲ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜Û ÉË„Óӂ˘Û. — çË˜Â„Ó Ì ÏÓ„Û Ò͇Á‡Ú¸, ÍÓÏ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓÏËÌ͇ı ÏÓÂÈ ÊÂÌ˚ àÍÒ‡ÌÓ‚ ҉·ΠÏÌ ڇÍÓ Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ. ùÚÓ Â„Ó ËÌˈˇÚË‚‡. - ÓÚ‚ÂÚËÎ ÓÌ. - çÓ ÔÂʉ ˜ÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ˜ÂÏ-ÎË·Ó, ÏÌ ÌÛÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl Ò ÌËÏ Ë ‚Ò ӘÂ̸ Ú˘‡ÚÂθÌÓ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸. “ÉË„ÓÓ‚Ë˜Û ÛÊ ÔËÒχÚË‚‡˛Ú ͇·ËÌÂÚ”, — ÔÓÎÁÂÚ ¯ÂÔÓÚ ÔÓ ÍÓˉÓ‡Ï. ë‡Ï ÉË„Óӂ˘ Ì ‚ ÍÛÒ ҂ÓÂ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚ ÅÓθ¯ÓÏ Ë ÚÓθÍÓ ÔÓÒËÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó ‚ ÔÓÍÓÂ. ïÓÚfl Ó Ú‡ÚÂ, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó Â„Ó ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚˚„̇ÎË ‚ 90- „Ó‰˚, „Ó‚ÓËÚ Ì Ë̇˜Â Í‡Í Ó ‰ÓÏ Ó‰ÌÓÏ. û˲ ÅÛ·Í 39 ÎÂÚ. é‰ÌÓ͇¯ÌËÍ ÄÎÂÍÒÂfl ê‡ÚχÌÒÍÓ„Ó ÔÓ ıÓÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÏÛ Û˜ËÎˢÛ. ç˚Ì ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ ÚÛÔÔ˚ “êÛÒÒÍËÈ ·‡ÎÂÚ”. ëÎ˚‚ÂÚ Á̇ÚÓÍÓÏ ÒÚ‡ËÌÌÓÈ ıÓÂÓ„‡ÙËË Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ê‡ÚχÌÒÍËÏ Ò‰Â·Π̇ çÓ‚ÓÈ ÒˆÂÌ ÅÓθ¯Ó„Ó “äÓÒ‡‡”.

å‡Ë̇ êÄâäàçÄ.

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂ̇ ‚ ëòÄ ÔÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, fl‚ÎflÂÚÒfl ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍË ˜ËÒÚ˚Ï ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ. ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì‡ FDA, Department of Agriculture, ‚˚ÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ OU Ë ËÏÂÂÚ ÍÓ¯ÂÌ˚È ÒÂÚËÙË͇Ú.

www.red-caviar.com ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “Red Pearl” 454 „ $18.50

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ·‡ÌӘ͠200 „ $5.90

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “äÂÏÎfi‚Ò͇fl” 300 „ $13.90

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ·‡ÌӘ͠140 „ $4.30

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ñ‡Ò͇fl” 200 „ $9.40

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ·‡ÌӘ͠115 „ $3.40

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ “ä‡ÔËÚ‡ÌÒ͇fl” 180 „ $7.40

éÒÂÚÓ‚‡fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠120 „ $80.00

ä‡Ò̇fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠100 „ $5.00

éÒÂÚÓ‚‡fl ËÍ‡ ‚ ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ·‡ÌӘ͠56 „ $40.00

KAK áÄäÄáÄíú:

åËÌËχθ̇fl ÔÓÍÛÔ͇ – 12 ·‡ÌÓ˜ÂÍ Î˛·Ó„Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËfl. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÓÚÔ‡‚ÍË ÔÂ‚˚ı 12 ·‡ÌÓ˜ÂÍ - $18.00. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÓÚÔ‡‚ÍË Í‡Ê‰ÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ·‡ÌÓ˜ÍË ÔÓÒΠÔÂ‚˚ı 12 - $1.00 éÚÔ‡‚͇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl FedEx ‚ ÔÂÌÓÔ·ÒÚÓ‚ÓÏ fl˘ËÍ ÒÓ Î¸‰ÓÏ

èË ÓÔ·Ú Í‰ËÚÌÓÈ Í‡ÚÓÈ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 1-888-297-9196 ËÎË Ò‰Â·ÈÚ Á‡Í‡Á ̇ ‚·-Ò‡ÈÚ www.red-caviar.com Ç ç¸˛-âÓÍ ̇¯Û ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ‚ χ„‡ÁËÌ “S&K” ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 838 39th Street, Brooklyn, NY ÜËÚÂÎË ·Óθ¯Ó„Ó ëË˝ÚÚ· ÏÓ„ÛÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ËÍÛ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û Ì‡Ò ‚ χ„‡ÁËÌ ÔÓ ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ. èË ÓÔ·Ú ÔÓ ÔÓ˜Ú ÓÚÔ‡‚¸Ú money order, ËÏfl, ‡‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: Awers, Inc. 12832 NE 14th Place, Bellevue, WA 98005

èÓ ‚ÒÂÏ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÏ ‚‡Ò ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ͇҇˛˘ËÏÒfl ÔÓÍÛÔÍË Ì‡¯ÂÈ ÔÓ‰Û͈ËË, Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓ ·ÂÒÔ·ÚÌÓÏÛ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:

1-888-297-9196


30

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

MADE IN USA é̇ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ò‡Ï˚Ï ÎÛ˜¯ËÏ ÔÓ‰‡ÍÓÏ ‰Îfl ‰Â‚Ó˜ÂÍ. çÓ ‰‡Ê Ëı χÏ˚ Ì Á̇˛Ú, ˜ÚÓ Å‡·Ë Ӊ˷Ҹ Í‡Í Ï˜ڇ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ó ÌÓ‚ÓÈ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÂ, Í‡Í ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú „¯ÌÓÈ Î˛·‚Ë ÏÂÊ‰Û ÍÛÍÎÓÈ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. êÓ‚ÌÓ ÔÓ΂Â͇ ̇Á‡‰  ÔˉÛχ· ıÛ‰ÓÊÌˈ‡ ÔÓ ËÏÂÌË êÛÚ ËÁ ÒÂÏ¸Ë ·˚‚¯Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ı. ˜‡ÒÚÎË‚˚ ËÒÚÓËË Î˛·‚Ë Û Î˛‰ÂÈ – ÛÊ ‰ÍÓÒÚ¸, ‡ ËÒÚÓËfl β·‚Ë ÏÂÊ‰Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ë ÍÛÍÎÓÈ ÔÓÒÚÓ Ó·˜Â̇ Ô‚‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ΄ẨÛ. ÇÒ ̇˜‡ÎÓÒ¸ ‚ ÌÓfl· 1916 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ „ÓӉ ÑÂÌ‚Â ‚ ÒÂϸ ·˚‚¯Â„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓ‰‰‡ÌÌÓ„Ó, ÔÓθÒÍÓ„Ó ı‡Òˉ‡ åÓ¯ÍÓÎӂ˘‡, Ӊ˷Ҹ ‰Â‚Ә͇, ÍÓÚÓÛ˛ ̇Á‚‡ÎË êÛÙ¸. Ö ÓÚˆ, ÔÂ‰Â·‚¯ËÈ ÒÎÓÊÌÛ˛ ‰Îfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÒÎÛı‡ Ù‡ÏËÎ˲ åÓ¯ÍÓÎӂ˘ ̇ ÔÓÒÚÓ åÓÒÍÓ, ÍÓ„‰‡-ÚÓ ·ÂʇΠ‚ ÄÏÂËÍÛ, ‰ÂÁÂÚËÓ‚‡‚ ËÁ ˆ‡ÒÍÓÈ ‡ÏËË. ç Ê·fl ËÒ˜ÂÁÌÛÚ¸ ‚ ÌÂψÍÓÏ ÔÎÂÌÛ, · åÓÒÍÓ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÂϸÂÈ – 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÂÚÂÈ – ÓÒÂÎ ‚ çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚÂ, „‰Â Ó·ÂÎ Ò˜‡ÒÚ¸Â. Ç ÄÏÂËÍÂ Â„Ó Î˛·Ëχfl ‰Ó˜¸ êÛÙ¸ Ô‚‡ÚË·Ҹ ‚ êÛÚ Ë ÓÍÓ̘Ë· ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰ËÁ‡È̇ ä‡ÎËÙÓÌËÈÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. í‡Ï Ó̇ ÔÓÁ̇ÍÓÏË·Ҹ Ò Ô‡ÌÂÏ. ì ÌÂ„Ó ·˚ÎË „ÓÎÛ·˚ „·Á‡, ‰ÎËÌÌ˚ ÌÓ„Ë Ë ÒÂÍÒ‡ÔËθÌÓ ËÏfl ùÎÎËÓÚÚ. êÓÏ‡Ì ‰ÎËÎÒfl ̉ÓÎ„Ó Ë Á‡ÍÓ̘ËÎÒfl ·‡ÍÓÏ . êÛÚ Òڇ· ÏËÒÒËÒ ï‡Ì‰ÎÂ, ‡ ˜ÂÂÁ ‰Â‚flÚ¸ ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓËÁ‚· ̇ Ò‚ÂÚ ‰Â‚Ó˜ÍÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ̇Á‚‡ÎË Å‡·‡. ïÛ‰ÓÊÌËÍË êÛÚ Ë ùÎÎËÓÚÚ ï‡Ì‰ÎÂ ·˚ÎË ‰ÂflÚÂθÌ˚ÏË Ì‡ÚÛ‡ÏË. ç Ê·fl ʉ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl îÓ‰‡ Á‡Í‡ÊÂÚ ËÏ ‡Á‡·ÓÚÍÛ ‰ËÁ‡È̇ ÌÓ‚ÓÈ ÒÂËË ÒÂÏÂÈÌ˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ÓÌË ÓÒÌÓ‚‡ÎË Ï‡ÎÂ̸ÍÛ˛ ÙËÏÛ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‰Óχ¯ÌÂÈ ÛÚ‚‡Ë. ùÎÎËÓÚÚ Ô‰ÎÓÊËÎ ‚˚ÔÛÒ͇ڸ Ì·¸˛˘ËÂÒfl ˜‡¯ÍË, ÌÂÍÓβ˘Ë ‚ËÎÍË Ë ÌÂÚÛÔfl˘ËÂÒfl ÌÓÊË. ç·¸˛˘ËÂÒfl ˜‡¯ÍË ÌËÍÚÓ Ì ÔÓÍÛÔ‡Î, ÌÂÍÓβ˘Ë ‚ËÎÍË ‚˚Á˚‚‡ÎË ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂ, ‡ ÌÂÚÛÔfl˘ËıÒfl ÌÓÊÂÈ Ì ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÔËÓ‰Â. ëÛÔÛ„Ë ï‡Ì‰ÎÂ ÔËÛÌ˚ÎË. ä ÚÓÏÛ Ê Ëı Á‡Ïۘ˷ ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒ͇fl ËÌÒÔÂ͈Ëfl ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û „Ó˚ Ì·¸˛˘ËıÒfl ˜‡¯ÂÍ, ‡ÒÚÛ˘ÂÈ Ì‡ Ëı Á‡‰ÌÂÏ ‰‚ÓÂ. ùÚÓ ·˚ÎË ÍÛÒÍË Ô·ÒÚχÒÒ˚ ÓÚ‚‡ÚËÚÂθÌÓ„Ó ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl. ᇢËÚÌËÍË ÔËÓ‰˚ „ÓÁËÎË ¯Ú‡Ù‡ÏË. ë ÚÓÒÍÓÈ „Îfl‰fl ̇ ˝ÚÓÚ ı·Ï, êÛÚ Ô‰ÎÓÊË· ÔÂÂÔ·‚ËÚ¸ ÓÒÍÓÎÍË Ì·¸˛˘ËıÒfl ˜‡¯ÂÍ ‚ Ë„ۯ˜Ì˚ ‰ÓÏËÍË. èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ˜Û‰Ó‚ˢ‡ ÓÌË Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÓ‰‡‚‡ÎË – Ì ·Óθ¯Â ‰ÂÒflÚ͇ ‚ ÏÂÒflˆ. áËÏÓÈ 1957 „Ó‰‡ ÒÛÔÛ„Ë ï‡Ì‰ÎÂ Ò ‰Ó˜Â¸˛ ÓÚ‰˚ı‡ÎË ‚ ò‚ÂȈ‡ËË. 臉‡Î ÒÌ„, ÚÓÎÔ˚ β‰ÂÈ Ó҇ʉ‡ÎË Ï‡„‡ÁËÌ˚ – ¯Î‡ ÔÓ‡ ÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍËı ‡ÒÔÓ‰‡Ê! ä‡Í „·ÒËÚ Î„Ẩ‡, ùÎÎËÓÚÚ Ô‰ÎÓÊËÎ êÛÚ Á‡ÈÚË ‚ Ú‡·‡˜ÌÛ˛ ·‚ÍÛ - ÍÛÔËÚ¸ ‰Â¯Â‚˚ı ÒË„‡ÂÚ. êÛÚ ‚ӯ· Ë ÓÒÚÓηÂÌ·. ëÂ‰Ë Ú‡·‡Í‡, ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚Ó‚ Ë Ë„Ë‚˚ı ÊÛ̇ÎÓ‚ Òˉ· ‰Â‚Ә͇ Ò ÎˈÓÏ Ë ÚÂÎÓÏ ‚ÁÓÒÎÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚. ç Á‡È‰Ë êÛÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÏÛÊÂÏ ‚ ˝ÚÓÚ ‰Â̸ Ë ˜‡Ò ‚ Ú‡·‡˜Ì˚È Ï‡„‡ÁËÌ, ÏË ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÛÁ̇Π·˚ ÍÛÍÎÛ Å‡·Ë. Ñ‚Ә͇, ÍÓÚÓ‡fl Òˉ· ̇ ÔÓÎÍÂ, ·˚· ÒÛ‚ÂÌËÌÓÈ ÔÓÌÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓÈ Ë„Û¯ÍÓÈ – Ï·‰¯ÂÈ ÒÂÒÚÓÈ ÂÁËÌÓ‚˚ı ÍÛÍÓÎ ËÁ ÒÂÍÒ-¯ÓÔÓ‚. çÓ Ó̇ ËÏ· ËÏfl – ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ӊ 凄‰˚ ËÎË Â˘Â ·ÓΠÁ‡ÍÓ‚˚ËÒÚÓÈ êÛÚ„ÂËÌ˚. èÓ‰ÍÛÔ‡ÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ ÒÚ‡ÌÌ˚Ï

ë

ÅÄêÅà

çÄÇëÖÉÑÄ Ö‚ÂÈÒÍË ÍÓÌË ‚˜ÌÓÈ ÍÛÍÎ˚ Ó·‡ÁÓÏ ÒÓ˜ÂÚ‡ÎËÒ¸ ÔÓÓÍ Ë Ì‚ËÌÌÓÒÚ¸, Ô‡‚‰‡ Ë Ù‡ÌÚ‡ÁËfl. é̇ ·˚· ÔÓıÓʇ ̇ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ, ÚÓθÍÓ Ï‡ÎÂ̸ÍÛ˛. ÇÔÂ‚˚ ‚ ÊËÁÌË êÛÚ ï‡Ì‰ÎÂ ۂˉ· Ò‚ÓÈ Ë‰Â‡Î. çÓ Â˘Â ·Óθ¯Â êÛÚ ıÓÚÂÎÓÒ¸ Ò‡-

ÏÓÈ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ̇ Ú‡ÍÛ˛ ÍÛÍÎÛ, ˜ÚÓ·˚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl ² ‚ Û͇ı β·ËÏÓ„Ó ÏÛʘËÌ˚. íÓÒ͇ ÔÓ ÚÓÈ, ÍÂÏ êÛÚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÒÚ‡ÌÂÚ, Á‡ÒÚ‡‚Ë·  ÍÛÔËÚ¸ Ò‡ÁÛ ÚË ÍÛÍÎ˚ – ‰‚ ‰Îfl ‰Ó˜ÂË Ë Ó‰ÌÛ (Ú‡ÈÍÓÏ) ‰Îfl Ò·fl. åÛÊÛ

Ó̇ Ò͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ ‚Ò ÚË ‰Îfl Ò‚ÓËı ÍÛÁÂÌÓ‚. ÇÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ‰ÓÏÓÈ, êÛÚ ÔÓ͇Á‡Î‡ ÔÓ‰‡ÓÍ ‰Îfl ‰Ó˜ÂË ÔÓ‰Û„Â. «í˚ ‚ԇ· ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Ó», – Ò͇Á‡Î‡ Ú‡. Ň·Û¯Í‡ (χڸ ùÎÎËÓÚÚ‡) ÓÚÌÂÒ·Ҹ Í ÔÓ‰‡ÍÛ ·ÓΠÒÍÂÔÚ˘ÂÒÍË, ÒÎÓ‚ÌÓ Û˜Ûfl‚ Á‡Ô‡ı ÒÂÍÒ-¯ÓÔ‡. åÛÊ ÍËÌÛÎ: «èÓ-ÏÓÂÏÛ, Ó̇ ÔÓıÓʇ ̇ ̇¯Û ÒÓÒ‰ÍÛ». ë‡Ï‡fl Ô‡‚Ëθ̇fl ‡͈Ëfl ÔË̇‰ÎÂʇ· χÎÂ̸ÍÓÈ Å‡· ï‡Ì‰ÎÂ: Ó̇ ÔÓÎÓÊË· ‰Â‚Ó˜ÍÛ ÒÔ‡Ú¸ ‚ Ò‚Ó˛ ÍÓ‚‡ÚÍÛ. äÛÍ· ̇ÔÓÏÌË· ÂÈ Ï‡ÏÛ – Û Ì ·˚· ‚ÁÓÒ·fl „Û‰¸. «èÓ˜ÂÏÛ ·˚, – ÔÓ‰Ûχ· êÛÚ, – Ì ÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ Ë„Û¯ÍÓÈ Í‡Ê‰Û˛ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÛ˛ ÒÂϸ˛?» ÜÂÌ˘Ë̇ ÔÓÁ‚ÓÌË· Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û„Û ‰ËÁ‡ÈÌÂÛ (̇ ˜‡Ò‡ı ·˚ÎÓ ÔÓ΂ÚÓÓ„Ó ÌÓ˜Ë) Ò Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒÓÏ: ÏÓÊÌÓ ÎË ÔÂ‰Â·ڸ Ë„Û¯ÍÛ ‰Îfl ÏÛʘËÌ ‚ Ë„Û¯ÍÛ ‰Îfl χÎÂ̸ÍËı ‰Â‚Ó˜ÂÍ? «í· ̇‰Ó ÔÓÒÚÓ ÔÓÏÂÌflÚ¸ ·ËÍÛ», – ÓÚ‚ÂÚËÎ ÔËflÚÂθ. ùÚÓ ·˚ÎÓ „ÂÌˇθÌÓ ¯ÂÌËÂ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠêÛÚ Ì Á̇·, ͇ÍÛ˛ ‰Â‚Ó˜ÍÛ «ÔË‚Ó‰ËÚ ‚ ‰ÓÏ», Ë̇˜Â ÌË Á‡ ˜ÚÓ Ì ¯Ë·Ҹ ·˚ Ô‰·„‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰‡ÓÍ ‰ÂÚflÏ. ãËˆÓ ·Û‰Û˘ÂÈ Å‡·Ë ·˚ÎÓ ÒÔËÒ‡ÌÓ Ò „ÂÓËÌË ÌÂψÍËı ˝ÓÚ˘ÂÒÍËı ÍÓÏËÍÒÓ‚ ÔÓ ËÏÂÌË ãËÎÎË. àÒÚÓËË Â ÔÓıÓʉÂÌËÈ ÂÊẨÂθÌÓ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÌËÁÍÓÒÓÚÌ˚ı ÌÂψÍËı „‡ÁÂÚ‡ı ÔÓÒ΂ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡. Ç ÍÓÏËÍÒ‡ı ãËÎÎË ·˚· Ì ÔÓÒÚÓ ÍÛÍÓÎÍÓÈ, Ó̇ ·˚· «Ô‡‚ËθÌÓÈ» ÍÛÍÓÎÍÓÈ: ÓÒÎÂÔËÚÂθÌÓ-·ÂÎ˚ ‚ÓÎÓÒ˚, ‚˚ÒÓÍËÈ ÎÓ·, ÔflÏÓÈ ÌÓÒËÍ, Ó„ÓÏÌ˚ „·Á‡, ‚ Ó·˘ÂÏ, Ë„ۯ˜̇fl å‡ÎÂÌ ÑËÚËı – ˉ‡Π‡ËÈÒÍÓÈ ‡Ò˚! ãËÎÎË ËÁ ÍÓÏËÍÒÓ‚ Ӊ˷Ҹ 24 ‰Â͇·fl – ‚ êÓʉÂÒÚ‚Ó 1952 „Ó‰‡. é̇ Ó·Óʇ· ‰‚ ‚¢Ë: ÒÂÍÒ Ë ‰Â̸„Ë. ÇÒfl  ·ËÓ„‡ÙËfl ҂Ӊ˷Ҹ Í ÔÓËÒÍÛ ·Ó„‡Ú˚ı ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ Ë ıÓʉÂÌ˲ ‚ Ì„ÎËÊ ÔÓ ÅÂÎËÌÛ. é̇ ·˚· ÔÓÔÛÎfl̇. çÂψÍË ÒÓΉ‡Ú˚, ‚ÂÌÛ‚¯ËÂÒfl Ò ÙÓÌÚ‡ ËÎË ËÁ ÔÎÂ̇, Ò Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ ÔÓÍÛÔ‡ÎË ÊÛ̇θ˜ËÍË, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡˛˘Ë ÔÓ ÔÓıÓʉÂÌËfl ·ÂÎÓÍÛÓÈ ·ÂÒÚËË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÛʘËÌ‡Ï Ì‡‚ËÎËÒ¸  ÔÎÓÒÍË ¯ÛÚÓ˜ÍË – ̇ÔËÏÂ, ÚÂ, „‰Â ãËÎÎË Ê‡ÎÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ Û Ì ÍÓÓÚÍË ÌÓ„Ë, ‡ ÔÓ‰Û„‡ ÛÒÔÓ͇˂‡ÂÚ: «É‰Â Ê ÍÓÓÚÍËÂ, ‡Á ‰ÓÒÚ‡˛Ú ‰Ó ÁÂÏÎË». ᇠ͇ÍËı-ÌË·Û‰¸ ÒÂϸ ÎÂÚ ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓӘ̇fl ·ÎÓ̉ËÌ͇ Òڇ· Ì‚ÂÓflÚÌÓ ÔÓÔÛÎfl̇ ‚ ÏÛÊÒÍÓÈ Ò‰Â. Ö ÎËˆÓ ‚ÓÒÔËÌËχÎÓÒ¸ Í‡Í ÒËÏ‚ÓÎ ÊÂÌÒÍÓÈ Ì‚ÂÌÓÒÚË. Ä Â ÔÓÓÍ ·˚Î ÔÓÔÛÒÍÓÏ ‚ ‚˚Ò¯Û˛ ÎË„Û Ë̉ÛÒÚËË ‡Á‚ΘÂÌËÈ ‰Îfl ÏÛʘËÌ. íÓ, ˜ÚÓ êÛÚ ÒӘ·  „ÂÓËÌÂÈ ‰ÂÚÒÍËı „ÂÁ, – ËÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚. çӘ̇fl ·‡·Ó˜Í‡, ‡·ÓÚ‡˛˘‡fl ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌˈÂÈ ‚ ͇ÚÓ΢ÂÒÍÓÏ Îˈ ‰Îfl χθ˜ËÍÓ‚, – ‚ ˝ÚÓÏ ÂÒÚ¸ Ì‚ÂÓflÚ̇fl Ô‡‚‰‡, ÂÒÎË ÚÓθÍÓ ˝ÚÓ Ì ‚Âı ˉËÓÚËÁχ. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ò‡Ï˚ ÎÛ˜¯Ë ÓÁ‡ÂÌËfl ÔÓËÁ‡ÒÚ‡˛Ú ËÁ ÒÂÏflÌ Ó¯Ë·ÓÍ, ‡ ÔÓÓÍ Ì˘ÂÏ Ì ÓÚ΢‡ÂÚÒfl ÓÚ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË ‚ Ò‚ÓËı Í‡ÈÌËı ÔÓfl‚ÎÂÌËflı. ÇÒ ‰ÂÎÓ ‚ ‚ÓÒÔËflÚËË Ë ‚ ÚÓÏ, ÍÚÓ Ó· ˝ÚÓÏ ÒÛ‰ËÚ – χڸ íÂÂÁ‡ ËÎË ÚËʉ˚ ‡Á‚‰ÂÌ̇fl ÊÂÌ˘Ë̇. ÇÓÚ Ú‡Í, ËÁ Ì·¸˛˘ÂÈÒfl ÔÓÒÛ‰˚, Ë Ӊ˷Ҹ ÍÛÍ· ‰Îfl ‰Â‚Ó˜ÂÍ, ÍÓÚÓÓÈ Â˘Â Ô‰ÒÚÓflÎÓ ÔÓÈÚË ÔÂËÓ‰ ‚ÁÓÒÎÂÌËfl. 똇ÒÚÎË‚‡fl êÛÚ ï‡Ì‰ÎÂ ̇Á‚‡Î‡ Ò‚Ó ‰ÂÚˢ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‰Ó˜ÂË – Ň·Ë. éÚ Á‡Ï˚Ò· ‰Ó ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ÔÓ¯ÎÓ ‰‚‡ „Ó‰‡. èÂ‚‡fl ÓÔ˚Ú̇fl Ô‡ÚËfl ‰ÂÚÒÍËı ÍÛÍÓÎÓÍ ÒÓ ‚ÁÓÒÎÓÈ „Û‰¸˛ ÔÓÒÚÛÔË· ̇ ÔË·‚ÍË Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÄÏÂËÍË ‚ χÚ 1959 „Ó‰‡. ì Ì ·˚· ÌÂÒÍÓθÍÓ Ë‰Â‡Î¸Ì‡fl, ÌÓ ‚ÂҸχ ˝ÙÙÂÍÚ̇fl ÙË„Û‡, ‚ «˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÏ» ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl ÔÓÔÓˆËflÏ 99-46-84, ‡ ‚ ÍÛÍÓθÌÓÏ 39-18-33. ùÚÓ ·Óθ¯Â Óڂ˜‡ÎÓ Ë‰Â‡Î‡Ï ÏÛÊÒÍËı Ù‡ÌÚ‡ÁËÈ, ˜ÂÏ ‡θÌ˚Ï ÊÂÌÒÍËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒ-

ÚflÏ. Ç ÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÏ ÂÂÒÚ ·˚ÎÓ Û͇Á‡ÌÓ: ÍÛÍ· Ň·Ë, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ $3. í‡Í Ô·ÒÚχÒÒÓ‚‡fl χÒˇÌ͇ Ò Á‡‰ÌÂ„Ó ‰‚Ó‡ êÛÚ ï‡Ì‰ÎÂ ÒÔÛÒÚË·Ҹ ̇ ÁÂÏβ. «Ä̇ÚÓÏ˘ÂÒ͇fl ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸» – ˝ÚÓ ·˚· ÒÂÌÒ‡ˆËfl, Ò ÍÓÚÓÓÈ êÛÚ Ì ÔÓÒ˜Ëڇ·Ҹ. ç ۘ· Ó̇ ÚÓθÍÓ Ó‰ÌÓ: ‰Â‚Ó˜ÍË 13 ÎÂÚ Â ӈÂÌËÚ¸ ÏÓ„ÛÚ, Á‡Ô·ÚËÚ¸ – ÌÂÚ. êÛÚ ÔÓÌfl· Ò‚Ó˛ ӯ˷ÍÛ ÒÎ˯ÍÓÏ ÔÓÁ‰ÌÓ. èÂ‚Û˛ Ô‡Ú˲ Ň·Ë ‚ÂÌÛÎË ÒÓ ÒÍ·‰Ó‚ χ„‡ÁËÌÓ‚ ÔÓ˜ÚË ˆÂÎËÍÓÏ. ç‡ ‚ÓÔÓÒ êÛÚ «ÔÓ˜ÂÏÛ?» ÏẨÊÂ˚ Óڂ˜‡ÎË: «å˝Ï, ‰Â‚Ó˜ÍË-ÔÓ‰ÓÒÚÍË ÔËıÓ‰flÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò ÓÚˆ‡ÏË, ÌÓ Ëı ÓÚˆ˚ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Ì ıÓÚflÚ ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ˝ÚÛ ÍÛÍÎÛ, ÚÓÓÔflÒ¸ Û‚ÂÒÚË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ ÔÓ‰‡Î¸¯Â»! éÚˆÓ‚ ÒÏÛ˘‡˛Ú ‚ÓÒÔÓÏË̇ÌËfl Ó ÍÛÍ·ı ËÁ ÒÂÍÒ-¯ÓÔÓ‚. 燂ÂÌfl͇ Ú‡ÍË Ê ÔÓ‰‡˛ÚÒfl ‚ Ú‡·‡˜Ì˚ı ·‚͇ı ÄÏÂËÍË. çÓ ‚‰¸ ˝ÚÓ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ! èÂ‚‡fl ÔÓÔ˚Ú͇ Á‡‚Ó‚‡Ú¸ ÄÏÂËÍÛ ÔÓ‚‡ÎË·Ҹ. êÛÚ ·˚· ̇ „‡ÌË ÓÚ˜‡flÌËfl. ꇂ‚ËÌ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ Ó̇ Ó·‡ÚË·Ҹ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛, ‡ÒÒ͇Á‡‚ Ó Ò‚ÓÂÏ Òӷ·ÁÌÂ Ë ËÒÍÛÒÂ, Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‰ÂÚflÏ „ÂıË Ì‚‰ÓÏ˚, Ë ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Î ÒÌËÁËÚ¸ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ ˆÂÌÁ ÚÂı, Í ÍÓÏÛ ·˚· Ó·‡˘Â̇ ÍÛÍ·, Ò 13 ‰Ó 7 ÎÂÚ. ùÚÓ ·˚Î ÒÓ‚ÂÚ Ì‡ ÏËÎÎËÓÌ ‰ÓηÓ‚. à„ۯ͇ÏË Ï‡ÎÓÎÂÚÌËı ‰Â‚Ó˜ÂÍ Á‡ÌËχ˛ÚÒfl ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ Ï‡ÚÂË – ÓÚˆ‡Ï Ë ‚ „ÓÎÓ‚Û Ì ÔËıÓ‰ËÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, ‚Ó ˜ÚÓ Ë„‡˛Ú Ëı ‰Ó˜ÍË. ä ÚÓÏÛ Ê χÚÂË Ú‡ÍËı ‰Â‚Ó˜ÂÍ Ì ıÓ‰flÚ ÔÓ ÒÂÍÒ-¯ÓÔ‡Ï. ùÚÓ ·˚Î „ÂÌˇθÌ˚È ‡Ò˜ÂÚ. ÇÁÓÒÎ˚ ‚Ò„‰‡ ÓËÂÌÚËÛ˛ÚÒfl ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ, ‰‡Ê ÍÓ„‰‡ ÔÓÍÛÔ‡˛Ú Ë„Û¯ÍË ‰ÂÚflÏ. å‡ÚÂË, ÍÓÚÓ˚ ıÓÚflÚ, ˜ÚÓ·˚ Û Ëı ‰Ó˜ÂÂÈ ·˚· Ò˜‡ÒÚÎË‚‡fl ÒÛ‰¸·‡, ËÌÚÛËÚË‚ÌÓ Ó‰Â‚‡˛Ú Ëı Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ·˚ÎË ÔÓıÓÊË Ì‡ Á‚ÂÁ‰Ì˚ı ÔË̈ÂÒÒ – ıÓÎÓ‰Ì˚ı Ë ÓÚ¯ÂÌÌ˚ı, ËÌÚË„Û˛˘Ëı Ë ÔÓ‚Â΂‡˛˘Ëı ÏÛʘË̇ÏË. ä‡Í ÚÓθÍÓ êÛÚ ˝ÚÓ ÔÓÌfl·, Ó̇ ̇Ô‡‚Ë· ‚ χ„‡ÁËÌ˚ ÌÓ‚˚ ËÌÒÚÛ͈ËË. é̇ ÔÓÒË· Ó· Ó‰ÌÓÏ: ÍÛÍÓÎ Ì ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸, ÏÂÒÚÓ Ëı ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ̇ ÔË·‚͇ı Ë ‚ÓÁ‡ÒÚÌÛ˛ ̇Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ – ÔÓÏÂÌflÚ¸. ÇÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘‡fl ̉ÂÎfl Ôӯ· ‚ ÚÓÏËÚÂθÌÓÏ ÓÊˉ‡ÌËË. Ç ÒÓ˜ÂθÌËÍ 1959 „Ó‰‡ êÛÚ ·˚· ‡Á·ÛÊÂ̇ ‡ÌÓ ÛÚÓÏ. á‚ÓÌËÎË ËÁ χ„‡ÁËÌÓ‚ Ë ÔÓÒËÎË ÔË‚ÂÁÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ Ô‡Ú˲ Ë„Û¯ÂÍ – ‚ χ„‡ÁËÌ ӷ‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ó˜ÂÂ‰Ë ËÁ ‰Â‚Ó˜ÂÍ Ë Ëı χÏ, Ê·˛˘Ëı ÍÛÔËÚ¸ Ň·Ë. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÒÂÍÂÚ ÛÒÔÂı‡ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸ Ë ÍÓÂ-˜ÂÏ ‰Û„ËÏ. ÄÏÂË͇ 1959 „Ó‰‡, ÒÚÓÎÍÌÛ‚¯‡flÒfl Ò ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌÓÈ Å‡·Ë, ¢ ÊË· ‚ ÚÂÌË Î„Ẩ‡ÌÓ„Ó Ò͇̉‡Î‡, Ò‚flÁ‡ÌÌÓ„Ó Ò ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ‚ 1958 „Ó‰Û Ì‡ ÍÌËÊÌ˚ı ÔË·‚͇ı ̇¯ÛÏ‚¯Â„Ó Óχ̇ Ó ÊËÁÌË ‰Â‚Ó˜ÍË-ÔÓ‰ÓÒÚ͇ ÔÓ ËÏÂÌË ãÓÎËÚ‡, ÔˉÛχÌÌÓÈ ÛÒÒÍËÏ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏ Ç·‰ËÏËÓÏ ç‡·ÓÍÓ‚˚Ï. èÓ͇ ‚ Ô˜‡ÚË Ó·ÒÛʉ‡ÎË ãÓÎËÚÛ, ̇ ÔË·‚͇ı ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸  Ô·ÒÚχÒÒÓ‚Ó ÔÓ‰Ó·Ë ÔÓ ËÏÂÌË Å‡·Ë. èflÏ˚ ‡Ì‡ÎÓ„ËË ÌËÍÚÓ Ì ÔÓ‚Ó‰ËÎ, ÌÓ ÓÌË ‚ËÚ‡ÎË ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ. àÌÓ„‰‡ ‡Ì„ÂÎ˚ ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒfl ËÁ ·Óθ¯Ëı „¯ÌËÍÓ‚. àÏÂÌÌÓ Ú‡Í‡fl ÒÛ‰¸·‡ ÔÓÒÚ˄· „Û‰‡ÒÚÛ˛ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚Û˛ ‰Â‚Ó˜ÍÛ. äÛÍÓÎ͇ Ň·Ë Òڇ· ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂÏ ÌËÏÙÂÚÍË. ãÓÎËÚ‡ Ó͇Á‡Î‡ ÂÈ ÌÂÓˆÂÌËÏÛ˛ ÛÒÎÛ„Û, Ô‚‡ÚË‚ ·ÂÁӷˉÌÛ˛ ÍÛÍÎÛ ‚ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌˠϘÚ˚ Ó ‚Ò‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌÓÒÚË. èËÁ‡Í ˝ÚÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÛÊ ‚ËڇΠ‚ χÒÒÓ‚ÓÏ ÒÓÁ̇ÌËË Ë ‚ÒÍÓ ̇¯ÂÎ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌË ‚ å˝ËÎËÌ åÓÌÓ. çËÍÚÓ ËÁ ÔÂ‚˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Å‡·Ë ‰Ó ÍÓ̈‡ Ì ÔÓÌËχÎ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌË ˝ÚÓ ‰Â·˛Ú. íÓ, ˜ÚÓ ÍÛÍ· Ì‡‚Ë·Ҹ Ëı ‰Ó˜ÂflÏ, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ·˚ÎÓ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îfl ÔÓÍÛÔÍË. çÓ Ì ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï. ä‡Í ÔÓ͇Á‡Î‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇, ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎflÏË Å‡·Ë Á‡ ÔÂ‚˚ ÔÓ΄Ӊ‡ ÔÓ‰‡Ê


7—13 χÚ‡ 2008

31

В НОВОМ СВЕТЕ

8 åÄêíÄ!

Antoinette Blackwell (Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌˈ‡ ùÎËÁ‡·ÂÚ) Òڇ· ÔÂ‚ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ-Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ ‚ 1853 „Ó‰Û.

èÖêÇõÖ ÜÖçôàçõ

Edith Wharton - ÔÂ‚‡fl ÊÂÌ˘Ë̇-ÓχÌËÒÚ, ÔÓÎۘ˂¯‡fl Á‡ Ò‚ÓË ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl èÛÎËÚˆÂÓ‚ÒÍÛ˛ ÔÂÏ˲ ‚ 1921 „Ó‰Û.

ä‡Í Ò··˚È ÔÓÎ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ÒËθÌ˚Ï

Arabella Mansfield ‚ 1869 „Ó‰Û ÔÓÎۘ˷ ‡Á¯ÂÌË Á‡ÌËχڸÒfl ˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÍÚËÍÓÈ ‚ ¯Ú‡Ú ÄÈÓ‚‡, ÒÚ‡‚ ÔÂ‚ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ-˛ËÒÚÓÏ.

Nancy Pelosi ‚ 2007 „Ó‰Û ÔÂ‚ÓÈ ÒÂ‰Ë ÊÂÌ˘ËÌ Á‡Ìfl· ÔÓÒÚ ÒÔËÍÂ‡ è‡Î‡Ú˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ëòÄ.

Susanna Salter - ÔÂ‚‡fl ÊÂÌ˘Ë̇, ËÁ·‡Ì̇fl Ï˝ÓÏ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‚ 1887 „Ó‰Û ‚ ͇ÌÁ‡ÒÒÍÓÏ „ÓӉ Ä„ÓÌËfl. Nancy Pelosi Karen Bass - ÔÂ‚‡fl ˜Â̇fl ÊÂÌ˘Ë̇, ËÁ·‡Ì̇fl ̇ ÔÓÒÚ ÒÔËÍÂ‡ è‡Î‡Ú˚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ¯Ú‡Ú‡. ùÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË ‚ Ù‚‡Î 2008 „Ó‰‡.

Susanna Salter

Elizabeth Blackwell ‚ 1849 „Ó‰Û ÔÓÎۘ˷ ωˈËÌÒÍÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÒÚ‡‚ ÔÂ‚ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ-‚‡˜ÓÏ.

Sandra O'Connor

Sandra O'Connor ·˚· ÛÚ‚ÂʉÂ̇ ëÂ̇ÚÓÏ ëòÄ ÒÛ‰¸ÂÈ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ÒÚ‡Ì˚ ‚ 1981 „Ó‰Û. à Òڇ· ÔÂ‚ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚ ‡·ÓÚ ‚˚Ò¯Â„Ó Òۉ·ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ÒÚ‡Ì˚.

Arabella Mansfield

Mary Kies - ÔÂ‚‡fl ÊÂÌ˘Ë̇, ÔÓÎۘ˂¯‡fl Ô‡ÚÂÌÚ. é̇ ËÁÓ·· ÒÔÓÒÓ· ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ÒÓÎÓÏÛ Ò ¯ÂÎÍÓÏ.

Lucy Hobbs - ÔÂ‚‡fl ÊÂÌ˘Ë̇, Á‡ÍÓ̘˂¯‡fl ÁÛ·Ó‚‡˜Â·ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ ‚ 1866 „Ó‰Û. Lucy Hobbs

Mary Goddar

Mary Goddar Òڇ· ÔÂ‚ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ-ËÁ‰‡ÚÂÎÂÏ ‚ ÄÏÂËÍÂ. Ç 1766 „Ó‰Û Ó̇ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÚÂ¸˛ ̇˜‡ÎË ËÁ‰‡‚‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ The Providence Gazette.

Mary Kies

·˚ÎÓ ÔÓfl‚ÎÂÌË ÓÚÔ˜‡Ú͇ ÌÂÊÌÓÈ ÒÚÛÔÌË Å‡·Ë ‚ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÂÒÓ˜Ìˈ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Í‡Ê‰Ó„Ó „ÓÓ‰‡ β·ÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÏË‡. èÎÓ˘‡‰¸ Á‡‚Ó‚‡ÌÌ˚ı ² ÁÂÏÂθ ÏÓÊÌÓ Ò‡‚ÌËÚ¸ ÚÓθÍÓ Ò ‡‡ÎÓÏ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl „ËÔÔ‡. ë ̇˜‡Î‡ 90-ı Ň·Ë ÔÓԇ· ÔÓ‰ ÔˈÂÎ ÏÓ‰Ì˚ı ‰ËÁ‡ÈÌÂÓ‚. 燘‡Î‡Ò¸ ˝ÔÓı‡ „ÓÎÓ‚ÓÍÛÊËÚÂθÌ˚ı ÔÓËÒÍÓ‚ ÌÓ‚ÓÈ Ó‰Âʉ˚ ‰Îfl ÒÚ‡²˘ÂÈ ÍÛÍÎ˚. äÚÓ ÚÓθÍÓ Ì ÒÓ˜ËÌflÎ «ÔËÍˉ» ‰Îfl Ò‡ÏÓÈ „·ÏÛÌÓÈ ÍÛÍÎ˚ ‚Â͇! Ç ÒÔËÒÍ ÔÓÚÌ˚ı Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ‚ËÍÚÓˇÌÒÍË ˜ÓÔÓÌ˚È ÄÎÂÍ҇̉ å‡ÍäÛËÌ, ·Û‰‰ËÒÚÒÍË Ì‚ÓÁÏÛÚËχfl ÇÂ‡ ÇÓÌ„, ˝ÍÒÚ‡‚‡„‡ÌÚÌ˚È ÅËÎÎ Å·ÒÒ, ÍÛÚÛ‡ÁÌ˚È ê‡Î¸Ù ãÓÂÌ, Û·ËÈÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÎÂÈ·Î Versace Ë ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚È Burberry. èË ˝ÚÓÏ ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ËÌˈˇÚË‚‡ ËÒıӉ˷ ÓÚ Ò‡ÏËı ‰ËÁ‡ÈÌÂÓ‚. à Ň·Ë ‚Ò ÏÓΘ‡ÎË‚Ó ÔËÌËχ· Ë ÔËÏÂfl·. lj¸ Ó̇ ÔÓ‰ÓÎʇ· ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ÔÓ‰ ÓÔÂÍÓÈ Ë ÔËÒÏÓÚÓÏ Ò‚ÓÂÈ «Ï‡ÚÂË» êÛÚ. ë‡Ï‡fl ÔÂ‚‡fl Ň·Ë ı‡ÌË·Ҹ Û Ì ‰Óχ. ï‡ÌË·Ҹ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇… çËÍÚÓ Ì ÏÓÊÂÚ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ̇ ‚ÓÔÓÒ, ÔÓÌfl· ÎË Ò‡Ï‡ Ň·Ë, ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ò Â ÒÓÁ‰‡ÚÂθÌˈÂÈ. 27 ‡ÔÂÎfl 2002 „Ó‰‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË „‡ÁÂÚ˚ ‚˚¯ÎË Ò Ú‡„˘ÂÒÍÓÈ ÌÓ‚ÓÒÚ¸˛: ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ͇ÎËÙÓÌËÈÒÍËı ÍÎËÌËÍ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ 85 ÎÂÚ ÒÍÓ̘‡Î‡Ò¸ χڸ-ÒÓÁ‰‡ÚÂθÌˈ‡ Ň·Ë – êÛÚ ï‡Ì‰ÎÂ. é̇ ÛÏÂ· Ò ËÏÂÌÂÏ Å‡·Ë ̇ ÛÒÚ‡ı. ì  ÔÓÒÚÂÎË ÒÚÓflÎË ‰ÂÚË: ‚ÁÓÒ·fl ‰Ó˜¸ Ň·‡ (Ï·‰¯ËÈ äÂÌ Ú‡„˘ÂÒÍË ÒÍÓ̘‡ÎÒfl ‚ 1994 „Ó‰Û) Ë ‚˜ÌÓ ˛Ì‡fl Ë ÌÂËÁÏÂÌË‚¯‡flÒfl ÍÛÍ· Ň·Ë. é̇ Ӊ̇ ÔÓÒΉӂ‡Î‡ Á‡ χÚÂ¸˛ ‰Ó ÍÓ̈‡. Ö ÔÓÎÓÊËÎË ‚ „Ó· êÛÚ. é‰Ì‡ÍÓ Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ ÎË Ì‡ ˝ÚÓÏ ËÒÚÓËfl «ÍÛÍÎ˚-ÊÂÌ˘ËÌ˚»? ÇÓ‚Ò ÌÂÚ. ùÚ‡ Ë„ۯ͇ Ó·· ‚˜ÌÓÒÚ¸. é̇ ÓÍÛÊË· Ò·fl „ÂÓflÏË-Ô‡ÚÌÂ‡ÏË, Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË͇ÏË Ë ‰ÛÁ¸flÏË. çÓ Ò‡ÏÓ „·‚ÌÓ – Ó̇ Òڇ· ·ÂÒÒÏÂÚÌÓÈ. Ç Â ‰ÓÏËÍ ÏÓÊÌÓ ‡Á˚„˚‚‡Ú¸ ̯ÛÚÓ˜Ì˚ ‰‡Ï˚ ·˚ÚËfl: β·Ó‚¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÒÏÂÚ¸... à ÔÓ͇ ÓÌË ÂÒÚ¸ ̇ ÁÂÏÎÂ, Ň·Ë ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸.

Elizabeth Blackwell

Ó͇Á‡ÎËÒ¸ Í‡Í ‡Á Ì ‰Â‚Ó˜ÍË, ‡ ‚ÁÓÒÎ˚ ÊÂÌ˘ËÌ˚. è˘ÂÏ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÛÒÔ¯Ì˚Â. ᇘÂÏ ÔÓÍÛÔ‡ÎË ÓÌË – ÌÂflÒÌÓ, ÌÓ, Í‡Í ·˚ Ú‡Ï ÌË ·˚ÎÓ, Ň·Ë Ó͇Á‡Î‡Ò¸ Ò‡ÏÓÈ ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓÈ Ë„Û¯ÍÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÎÂÚ. ùÚÓ„Ó ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÒÛÔÛ„Ë ï‡Ì‰ÎÂ ‡Á·Ó„‡ÚÂÎË. ùÓÚ˘ÂÒÍË هÌÚ‡ÁËË Ô‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ‰Â̸„Ë, ‡ ‰Â̸„Ë Ôˉ‡ÎË ÒÓÏÌËÚÂθÌÓÏÛ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÚÓ‚‡Û ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ·Î‡„ÓÔËÒÚÓÈÌÓÒÚ¸. å‡ÎÂ̸͇fl Ô·ÒÚχÒÒÓ‚‡fl ‰Â‚Ә͇ Ò „ÓÎÛ·˚ÏË „·Á‡ÏË Ë ÎˈÓÏ ‚ÁÓÒÎÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Òڇ· ÍÓÓ΂ÓÈ ÔË·‚͇, ‡ ‰ÎËÌÌ˚ ӘÂÂ‰Ë Í ÌÂÈ – ÒËÏ‚Ó·ÏË ÙË̇ÌÒÓ‚Ó„Ó ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡ ÌÓ‚ÓÈ Ë„ۯ˜ÌÓÈ ËÏÔÂËË, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÒÌÓ‚‡Î‡ ˜ÂÚ‡ ï‡Ì‰ÎÂ. Ç Ëı ΢ÌÓÈ ÊËÁÌË ÚÓÊ ÔÓËÁÓ¯ÎË ÔÂÂÏÂÌ˚. ì ÌËı Ó‰ËÎÒfl χθ˜ËÍ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌË Ì‡Á‚‡ÎË äÂÌÌÂÚÚÓÏ – äÂÌÓÏ, ‰Ó˜¸ Ň·‡ ï‡Ì‰ÎÂ ÔÓ‰ÓÒ·, Òڇ· ÍÛÔÌÂÂ Ë ÚÓ΢Â, ÌÓ Â Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ‰‚ÓÈÌËÍ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‚Ò ڇÍËÏ ÊÂ, ͇ÍËÏ Â„Ó ÒÓÁ‰‡Î‡ ÔËÓ‰‡, – 99-46-84. à  „ÓÎÛ·˚ „·Á‡ ‚ÒÂ Ú‡Í Ê ·ÒÍÓ‚Ó ÒÏÓÚÂÎË Ì‡ ÏË. ÇÁÎÂÚ Ë ‡Òˆ‚ÂÚ Å‡·Ë ÔÓ‰ÓÎʇÎËÒ¸ ‰Ó ÒÂ‰ËÌ˚ 70-ı, ÔÓ͇ «Ó‰ËÚÂÎË» Ň·Ë Ì ÔÓÒÒÓËÎËÒ¸ Ò ÍÓÏԇ̸ÓÌÓÏ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï Ì‡˜Ë̇ÎË ÍÛÍÓθÌ˚È ·ËÁÌÂÒ. Ç ÂÁÛθڇÚ ÒÂËË ·ÂÒÍÓ‚Ì˚ı ‚ÓÈÌ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ·˚· ÔÓ‰‡Ì‡ Ë Ô‡‚‡ ̇ Ň·Ë ÔÂ¯ÎË Í ÌÓ‚ÓÏÛ ‚·‰ÂθˆÛ. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ì ÓÁ̇˜‡ÎÓ ÒÏÂÚË Ô·ÒÚχÒÒÓ‚ÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍË. é̇ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÔÓ‰ÓÒ· Ë ËÁÏÂÌË·Ҹ, ÔÂÂÒÚ‡‚ ·˚Ú¸ ÔÓıÓÊÂÈ Ì‡ ‡ËÈÒÍÛ˛ ·ÂÒÚ˲ ãËÎÎË. 燘Ë̇fl ÒÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 70-ı ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÂÏÌÓÍÓÊË Ň·Ë, Ň·Ë, ÔÓıÓÊË ̇ ÏÂÍÒË͇ÌÓÍ, Ň·Ë Ò ‡ÒÍÓÒ˚ÏË, Í‡Í Û ÍËÚ‡flÌÓÍ, „·Á‡ÏË... Ň·Ë ÏÂÌflÂÚ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚ¸, ‰ÎËÌÛ Ë ˆ‚ÂÚ ‚ÓÎÓÒ, ÙÓÏÛ „·Á Ë ÚÓÌ ÍÓÊË, ÌÓ Ì ÏÂÌflÂÚ Ò‚Ó˛ Ò͇ÁÓ˜ÌÛ˛ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸. é̇ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÏÌÓ„ÓÎËÍÓÈ, Í‡Í ‰ÂÚÒÍˠϘÚ˚, ÔÓfl‚ÎflflÒ¸ ‚ Ó·‡Á ËÌÒÚÛÍÚÓ‡ ÔÓ ‡˝Ó·ËÍÂ, ÍÓÓ΂˚ ‰ËÒÍÓ, ÒÚ˛‡‰ÂÒÒ˚ Ò͇ÁÓ˜ÌÓÈ ‡‚ˇÍÓÏÔ‡ÌËË… é̇ ÔÓÍÓË· ‚ÂÒ¸ ÏË. èÓÒΉÌËÏ ¯‡„ÓÏ, ÓÁ̇˜‡˛˘ËÏ ÓÍÓ̘‡ÌË ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË,

Jeannette Rankin

Edith Wharton

Antoinette Blackwell

ùÚË ‡ÏÂË͇ÌÍË ‚Ó¯ÎË ‚ ËÒÚÓ˲, ÔÓÒÍÓθÍÛ ·˚ÎË ÔÂ‚˚ÏË ÊÂÌ˘Ë̇ÏË ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÙÂ‡ı ÊËÁÌË ÒÚ‡Ì˚.

Diane Crump - ÔÂ‚‡fl ÊÂÌ˘Ë̇-̇ÂÁ‰ÌËÍ, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÈ ‚ äÂÌÚÛÍÒÍÓÏ ‰Â·Ë ‚ 1970 „Ó‰Û. Jeannette Rankin ËÁ åÓÌÚ‡Ì˚ Òڇ· ÔÂ‚ÓÈ ÍÓÌ„ÂÒÒ‚ÛÏÂÌ. é̇ ·˚· ËÁ·‡Ì‡ ‚ è‡Î‡ÚÛ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ëòÄ ‚ 1916 „Ó‰Û.

Karen Bass

ТУРЫ НА ГАВАЙИ:

Paradise Found Travel

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ. ÉÓÒÚËÌˈ‡-ÔÂÂÎÂÚ-Ú‡ÌÒÙÂ˚

Seattle: from $569 New-York & Chicago: from $789 San Francisco & Los Angeles: from $489

КРУИЗЫ ÔÓ „‡‚‡ÈÒÍËÏ ÓÒÚÓ‚‡Ï ЭКСКУРСИИ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ

travel near or abroad

www.hawaii.ru

Price is per person, double occupancy, not inclusive of tax and available on certain dates of the year

êìëëäéÖ ÄÉÖçíëíÇé çÄ ÉÄÇÄâüï

å‡Ë̇ Ë é΄

åÄêàçÄ íêÄÇÖã 808-255-8542 www.marinahawaiitravel.com

e-mail: info@hawaii.ru

ùÚÓ ÔËflÚÌ˚È ÓÚ‰˚ı ̇ ÓÒÚÓ‚‡ı. èÂÍ‡ÒÌ˚ ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ Ö‚ÓÔÛ. çËÁÍË ˆÂÌ˚ ̇ ‚Ò ‚ˉ˚ ‡‚ˇ·ËÎÂÚÓ‚. í‡ÍÊ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚È ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÓÚ‰˚ı ‚ ÎÂÚÌËÂ Ë ÁËÏÌË ÏÂÒflˆ˚ 燯 ÓÙËÒ ÓÚÍ˚Ú 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ.

á‚ÓÌËÚ ̇Ï, Ë Ï˚ ‚‡Ï ÔÓÏÓÊÂÏ Ò ‚‡¯ËÏ ÓÚ‰˚ıÓÏ E-mail: parfound@optonline.net E-mail: parfound@hotmail.com

phone/fax (732) 583-7260 cell (917) 692-5149


32

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ÅìÑú áÑéêéÇ! ÇÓÚ ÛÊ ÔÓÎÒÚÓÎÂÚËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰Ó„χ, „·Òfl˘‡fl, ˜ÚÓ ÂÒÎË Î˛‰Ë, ·ÓθÌ˚ ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÔÓÌËʇ˛Ú ÒÓ‰ÂʇÌË ҇ı‡‡ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÓ‚Ë ‰Ó ÌÓχθÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÚÓ ÓÌË ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ò‚Ó‰flÚ Ì‡ ÌÂÚ ËÒÍ ÛÏÂÂÚ¸ ÓÚ ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. çÓ ‚ÓÚ ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‰‡ÌÌ˚Â, ÔÂ˜ÂÍË‚‡˛˘Ë ˝ÚÛ, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÌÂÁ˚·ÎÂÏÛ˛ ‰Ó„ÏÛ. ꘸ ˉÂÚ Ó Ù‰Â‡Î¸ÌÓÏ ËÒÒΉӂ‡ÌËË ‚ ëòÄ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚË 10 Ú˚Òfl˜ ‡ÏÂË͇̈‚ Ò‰ÌÂ„Ó Ë ÔÓÊËÎÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ·ÓθÌ˚ı 2-Ï ÚËÔÓÏ ‰Ë‡·ÂÚ‡. (ùÚËÏ ÚËÔÓÏ ·ÓÎÂÁÌË ÒÚ‡‰‡˛Ú 95 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‰Ë‡·ÂÚËÍÓ‚.) àÒÒΉӂ‡ÌË ÔÓ͇Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÔÓÌËÊÂÌË ҇ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë ‰Ë‡·ÂÚËÍÓ‚ ‰Ó ÌÓÏ˚ Ì ÚÓθÍÓ Ì ۷Â„‡ÂÚ Ëı ÓÚ ËÒ͇ ÛÏÂÂÚ¸ ÓÚ ËÌÙ‡ÍÚ‡ ÏËÓ͇‰‡, ÌÓ Û‚Â΢˂‡ÂÚ ÔÓ‰Ó·Ì˚È ËÒÍ. ÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ̇ÒÚÓθÍÓ Ó¯ÂÎÓÏÎfl˛˘ËÏË, ˜ÚÓ Û˜ÂÌ˚ Ô‰ÔÓ˜ÎË ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ „Ó. (Ç ëòÄ ‰Ë‡·ÂÚÓÏ ·ÓÎÂÂÚ 21 ÏËÎÎËÓÌ ‡ÏÂË͇̈‚.) è‡‚‰‡, ˝ÚË Û˜ÂÌ˚ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË Í ·ÓθÌ˚Ï ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò Î˜‡˘ËÏË ‚‡˜‡ÏË, ÔÂʉ ˜ÂÏ ¯‡Ú¸, Í‡Í ‰‡Î¸¯Â ·ÓÓÚ¸Òfl ÒÓ Ò‚ÓËÏ Ì‰ۄÓÏ. àÒÒΉӂ‡ÌË ·˚ÎÓ ÔÂÍ‡˘ÂÌÓ Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ „Ó‰Û ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ ÔÓ Â„Ó ıÓ‰Û ÛÏÂÎË ÓÚ ÒÂ‰Â˜Ì˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ 54 ˜ÂÎÓ‚Â͇, Ô˘ÂÏ ËÁ ÚÓÈ „ÛÔÔ˚ ÔÓ‰ÓÔ˚ÚÌ˚ı, ÍÓÚÓ‡fl ̇˷ÓΠ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÌËʇ· Ò‡ı‡ ‰Ó ÌÓÏ˚. ì˜ÂÌ˚ Ô‰ÛÔÂʉ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÂÁÛθڇÚ˚ Ëı ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ÓÚÌ˛‰¸ Ì ÓÁ̇˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ ÒÓ‰ÂʇÌË ҇ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë Ì ËÏÂÂÚ ÌË͇ÍÓ„Ó ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl. Ö„Ó ÔÓÌËÊÂÌË Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ·ÓθÌÓ„Ó ÓÚ ÔӘ˜Ì˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ, ÒÎÂÔÓÚ˚, ‡ÏÔÛÚ‡ˆËË ÍÓ̘ÌÓÒÚÂÈ, ÌÓ Ì ÓÚ ÒÂ‰Â˜Ì˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ë Ì ‚‰ÂÚ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl, Í ÒÔ‡ÒÂÌ˲ ÊËÁÌË ·ÓθÌ˚ı. å‰ˈËÌÒÍË ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÔÓÚflÒÂÌ˚ Ì ÏÂÌÂÂ, ˜ÂÏ ËÒÒΉӂ‡ÚÂÎË. “чÌÌ˚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ ÔË‚ÂÎË Ì‡Ò ‚ Á‡Ï¯‡ÚÂθÒÚ‚Ó, — „Ó‚ÓËÚ ‰ÓÍÚÓ ÑÊÂÈÏÒ Ñ‡‚, ÔÂÁˉÂÌÚ ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÎΉʇ ͇‰ËÓÎÓ„ËË. — èflÚ¸‰ÂÒflÚ ÎÂÚ Ï˚ ÔËÁ˚‚‡ÂÏ Ì‡¯Ëı ·ÓθÌ˚ı ÒÌËʇڸ Ò‡ı‡ ‰Ó ÌÓÏ˚. ä ˝ÚÓÏÛ Ê ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Ë ‚Òfl ωˈËÌÒ͇fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ̇ ÒÂÈ Ò˜ÂÚ”. ÑÓÍÚÓ ÄÈÎ ïË¯, ÒÔˆˇÎËÒÚ ÔÓ ‰Ë‡·ÂÚÛ ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, ʇÎÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ “ÚÛ‰ÌÓ ·Û‰ÂÚ Ó·˙flÒÌflÚ¸ ‰Ë‡·ÂÚËÍ‡Ï ÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl. lj¸ ̇¯Ë Ô‡ˆËÂÌÚ˚ ÏÌÓ„Ë „Ó‰˚ ·Ó˛ÚÒfl Á‡ ÒÌËÊÂÌË ҇ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë, Ô‰ÔËÌËχfl Ó„ÓÏÌ˚ ÛÒËÎËfl ÔÓ ÎËÌËË ‰ËÂÚ˚ Ë Ï‰Ë͇ÏÂÌÚÓ‚. éÌË ·Û‰ÛÚ ÔÒËıÓÎӄ˘ÂÒÍË Ì ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÂÂÒÚÓËÚ¸Òfl. ùÚÓ Ì‡ÔÓÏË̇ÂÚ Â‡ÍˆË˛ ÊÂÌ˘ËÌ Ì‡ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ Ó ˝ÒÚÓ„ÂÌÂ.

ˆËË ÒÚÓ„Ó Ô‰ÔËÒ˚‚‡˛Ú ÒÌËÊÂÌË ҇ı‡‡ ‰Ó ÌÓÏ˚ Ë ‰‡Ê ÌËÊÂ. ÇÁ‚ÓÎÌÓ‚‡Ì˚ Ë ÒÚ‡ıÓ‚˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓÚÓ˚ Ô·ÚflÚ ÔÂÏˇθÌ˚ ‚‡˜‡Ï, ÒÓ‚ÂÚÛ˛˘ËÏ Ò‚ÓËÏ Ô‡ˆËÂÌÚ‡Ï ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÌËÁÍÓ ÒÓ‰ÂʇÌË ҇ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë. äÓÓ˜Â, ‚Ò Òϯ‡ÎÓÒ¸ ‚ ‰ÓÏ ‰Ë‡·ÂÚ‡. èÓ‚ÂÒÚË ËÒÒΉӂ‡ÌË ·˚ÎÓ Ë‰ÂÂÈ ç‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ëòÄ ÔÓ ÒÂ‰ˆÛ, ΄ÍËÏ Ë ÍÓ‚Ë Ë ç‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ëòÄ ÔÓ ‰Ë‡·ÂÚÛ, ÔÓ˜Í‡Ï Ë Ôˢ‚‡ËÚÂθÌÓÏÛ Ú‡ÍÚÛ. àÏË ‰‚Ë„‡ÎË Ì ÒÓÏÌÂÌËfl. é·‡ ˝ÚË ÒÚÓÎÔ‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ Ï‰ˈËÌ˚ Ò‚flÚÓ ‚ÂËÎË ‚ ‰Ó„ÏÛ. ê¯ÂÌËÂ Ó Ôӂ‰ÂÌËË ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ ËÏË “ÔÓ ˝Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËflÏ”. á‡Íβ˜‡ÎËÒ¸ ÓÌË ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Ó„χ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÍÒËÓÏÂ, ÌËÍÓ„‰‡ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂθÌÓ Ì ÚÂÒÚËÓ‚‡Î‡Ò¸.

‡ÒÚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ 62 „Ó‰‡, ÍÓÚÓ˚ ·ÓÎÂÎË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ Ì ÏÂÌ ‰ÂÒflÚË ÎÂÚ, ÍÓÚÓ˚ ËÏÂÎË ·ÓθÌÓ ÒÂ‰ˆÂ, ‚˚ÒÓÍÓ ÍÓ‚flÌÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ ÒÓ‰ÂʇÌË ıÓÎÂÒÚÂË̇ Ë ÔӘˠ‰Ë‡·ÂÚ˘ÂÒÍËÂ Ë Í‡‰ËÓÎӄ˘ÂÒÍË “ÔÂÎÂÒÚË”! 옇ÒÚÌËÍÓ‚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ ‡Á·ËÎË Ì‡Ó·ÛÏ Ì‡ ÚË „ÛÔÔ˚. èÂ‚Û˛ „ÛÔÔÛ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ÔÓ‚ÂflÎË Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌË ҇ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë. ÇÚÓÛ˛ — ̇ ÒÓ‰ÂʇÌË ıÓÎÂÒÚÂË̇ Ë ÚÂÚ¸˛ — ÔÓ ‰‡‚ÎÂÌ˲ ÍÓ‚Ë. (ùÍÒÔÂËÏÂÌÚ Ò ÔÂ‚ÓÈ „ÛÔÔÓÈ ÒÂȘ‡Ò ÔÂÍ‡˘ÂÌ Í‡Í ÓÔ‡ÒÌ˚È ‰Îfl ÊËÁÌË ÔÓ‰ÓÔ˚ÚÌ˚ı; ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ ÒÓ ‚ÚÓÓÈ Ë ÚÂÚ¸ÂÈ „ÛÔÔÓÈ ÔÓ‰ÓÎʇ˛ÚÒfl.) ÇÓÚ ˜ÚÓ „Ó‚ÓËÚ Ó· ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÂ Ò ÔÂ‚ÓÈ „ÛÔÔÓÈ ‰ÓÍÚÓ ÑÊÓÌ Å¸˛ÁÂ, ‚ˈÂ-Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ̇·Î˛‰‡ÚÂθÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ë ÔÂÁˉÂÌÚ

ê

ëÖçëÄñàü Ç åàêÖ ÑàÄÅÖíÄ èÓ˜ÂÏÛ ·Óθ¯Â Ì ÌÛÊÌÓ ÒÌËʇڸ ÛÓ‚Â̸ Ò‡ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë ç‡Ï ·Û‰ÂÚ Ì ÔÓ Ò· Ô‰ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ‰Ë‡·ÂÚËÍ‡Ï ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ÛÓ‚Â̸ Ò‡ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë”. êÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂθÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ÄÏÂË͇ÌÒÍÛ˛ ‰Ë‡·ÂÚ˘ÂÒÍÛ˛ ‡ÒÒӈˇˆË˛, ÔÓÒÍÓθÍÛ Â ËÌÒÚÛÍ-

èÓ̇˜‡ÎÛ ÍÓÂ-ÍÚÓ ÒÓÏÌ‚‡ÎÒfl — Ì ‚ ˝Ú˘ÌÓÒÚË, ‡ ‚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏÓÒÚË ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡. lj¸ ‚ ıÓ‰Â Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Ò‚ÂÒÚË Ò‚ÓÈ ÌÂÒ·‰ÍËÈ Ò‡ı‡ ‰Ó ÌÓÏ˚. Ä ‚‰¸ ˝ÚÓ ·˚ÎË “Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚” ‰Ë‡·ÂÚËÍË, Ò‰ÌËÈ ‚ÓÁ-

RCIS REALTY CORPORATION ë 1991 „Ó‰‡

ãˈÂÌÁËfl ‹ 980353304

èÓ‰‡Ê‡ ̉‚ËÊËÏÓÒÚË

‚ êÓÒÒËË—ìÍ‡ËÌ—àáêÄàãÖ

Ò ‡Ò˜ÂÚÓÏ ‚ ëòÄ/äÄçÄÑÖ Царовский Леонид ✦ МЕНЕДЖЕР

Ç˚ÔÓÎÌflÂÏ Á‡Ó˜ÌÓ: ‚˚ÔËÒÍÛ ËÁ Í‚‡ÚË˚, ÒÌflÚËÂ Ò ‚ÓÂÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ‡Á¯ÂÌËfl Ó„‡ÌÓ‚ ÓÔÂÍË, Ò·Ó ‚ÒÂı ÒÔ‡‚ÓÍ, ÔÓ‰‡ÊÛ Ì‰‚ËÊËÏÓÒÚË, ÔÂ‚Ӊ ‰ÂÌ„ (Ò ‚˚Ô·ÚÓÈ Ì‡ Ò˜ÂÚ ËÎË Ì‡Î˘Ì˚ÏË). ✦ ǂ‰ÂÌË ‚ ̇ÒΉÒÚ‚Ó. ✦ èË‚‡ÚËÁ‡ˆËfl. ✦ éÚÔ‡‚͇ ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚. ✦ ÄÔÓÒÚËθÌÓ Á‡‚ÂÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl êÓÒÒËË Ë ìÍ‡ËÌ˚. ✦ é͇Á˚‚‡ÂÏ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı.

ÇÒ ÍÓÌÒÛθڇˆËË — ·ÂÒÔ·ÚÌÓ Tel.: (905) 856-4415, (416) 471-3779 Fax: (905) 656-6331 E-mail: office@rcisrealty.com àÌÙÓχˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡‚Ә̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡: www.rcisrealty.com

ÄÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ‰Ë‡·ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡ÒÒӈˇˆËË ÔÓ Ï‰ˈËÌÂ Ë Ì‡ÛÍÂ. ëÌËÊÂÌË ҇ı‡‡ ‰Ó ÌÓÏ˚ ËÁÏÂflÎÓÒ¸ Òӄ·ÒÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Û ÔÓÚÂËÌÓ‚ Ë „ÂÏÓ„ÎÓ·Ë̇, ÒÓ‰ÂʇÌË ÍÓÚÓÓ„Ó Ì ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ ¯ÂÒÚË ÔÓˆÂÌÚÓ‚. “åÌÓ„Ë ÔÓÎÛ˜‡ÎË ˜ÂÚ˚-

Â-ÔflÚ¸ ÛÍÓÎÓ‚ ËÌÒÛÎË̇ ‚ ‰Â̸. çÂÍÓÚÓ˚ ÔÓθÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ËÌÒÛÎËÌÓ‚˚ÏË ÔÓÏÔ‡ÏË. åÓÌËÚÓËÌ„ Ò‡ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë ÔÓ‰ÓÔ˚ÚÌ˚ı ÔÓıÓ‰ËÎ ÒÂϸ‚ÓÒÂϸ ‡Á ‚ ‰Â̸”, — ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ ‰ÓÍÚÓ Ÿ˛ÁÂ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÔÓ‰ÓÔ˚ÚÌ˚ ÔÓÎÛ˜‡ÎË Ú‡·ÎÂÚÍË, ÒÌËʇ˛˘Ë ÒÓ‰ÂʇÌË ҇ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Û„Ë ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ÓÚ ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ÍÓÚÓ˚ÏË ÓÌË ÒÚ‡‰‡ÎË, ‚Íβ˜‡fl „ËÔÂÚÓÌ˲ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ ÒÓ‰ÂʇÌË ıÓÎÂÒÚÂË̇. éÌË ÔÓÒ¢‡ÎË ÍÎËÌËÍË Í‡Ê‰˚ ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡ Ë ˜‡ÒÚÓ ÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ Ò ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÚÓ‡ÏË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ. èÓ‰ÓÔ˚ÚÌ˚ ‚ÚÓÓÈ Ë ÚÂÚ¸ÂÈ „ÛÔÔ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ·ÓΠ˘‡‰fl˘ÂÏ ÂÊËÏÂ. éÌË ÏÂËÎË ÒÓ‰ÂʇÌË ҇ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë Î˯¸ Ó‰ËÌ-‰‚‡ ‡Á‡ ‚ ‰Â̸, ÔÓÒ¢‡ÎË ÍÎËÌËÍË ‡Á ‚ ˜ÂÚ˚ ÏÂÒflˆ‡ Ë ÔËÌËχÎË ÏÂ̸¯Â ÎÂ͇ÒÚ‚ Ë ‚ ÏÂ̸¯Ëı ‰ÓÁ‡ı. à ‚ÓÚ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚È ÂÁÛθڇÚ. èÂ‚‡fl „ÛÔÔ‡ ÔÓ‰ÓÔ˚ÚÌ˚ı, ‚ ÔÓÚ Îˈ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ·ÓÓ‚¯ËıÒfl Á‡ ÒÌËÊÂÌË ҇ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë, ·Óθ¯Â ‚ÒÂı ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ ÓÚ ÒÚ‡ÛıË Ò ÍÓÒÓÈ. ùÍÒÔÂËÏÂÌÚ ËÒÍβ˜ËÎ Í‡Í ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ Ô˘ËÌÛ ÒÏÂÚÂÈ ÓÔ‡ÒÌÓ ÔÂÂÔÎÂÚÂÌË ÛÔÓÚ·Îfl‚¯ËıÒfl ·ÓθÌ˚ÏË ÎÂ͇ÒÚ‚. ùÚÓ Í‡Ò‡ÎÓÒ¸ Ë ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ‡‚‡Ì‰Ë‡ (Avandia), ÍÓÚÓÓ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂÏ Í‡Í ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Â ÒÂ‰Â˜Ì˚Ï Á‡·Ó΂‡ÌËflÏ. ᇠ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÍÚÂÈÎÂÈ Ì‡·Î˛‰‡Î‡ ÒÔˆˇθ̇fl „ÛÔÔ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ 燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ëòÄ ÔÓ ÒÂ‰ˆÛ, ÍÓ‚Ë Ë Î„ÍËÏ. Å˚ÎË ËÒÍβ˜ÂÌ˚ Ë ‰Û„Ë Ô˘ËÌ˚ ÒÏÂÚË. ÇÒ ÓÌË ·˚ÎË ÂÁÛθڇÚÓÏ ËÏÂÌÌÓ ÒÂ‰Â˜Ì˚ı Á‡·Ó΂‡ÌËÈ. “ç‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ô˘ËÌ˚ ÒÚÓθ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl ӷ·ÒÚ¸˛ ‰Ó„‡‰ÓÍ Ë ÒÔÂÍÛÎflˆËÈ. ç ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ ԇˆËÂÌÚ˚ ÏÓ„ÎË ÒÚ‡Ú¸ ÊÂÚ‚‡ÏË ÒÎ˯ÍÓÏ ·Óθ¯Ó„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÎÂ͇ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚ ÓÌË ÔËÌËχÎË”, — Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‰ÓÍÚÓ ëÚË‚ÂÌ çËÒÒÂÌ, „·‚‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ͇‰ËÓÎӄ˘ÂÒÍÓÈ Ï‰ˈËÌ˚ äÎË‚ÎẨÒÍÓÈ ÍÎËÌËÍË. èÓ ÏÌÂÌ˲ ‰ÓÍÚÓ‡ ïË¯‡, ÓÍÓ‚Û˛ Óθ ÏÓ„ÎÓ Ò˚„‡Ú¸ ÒÎ˯ÍÓÏ ·˚ÒÚÓ ÒÌËÊÂÌË ÒÓ‰ÂʇÌËfl Ò‡ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë ·ÓθÌ˚ı. ùÚÓ ÏÓ„ÎÓ ÔË‚ÂÒÚË Í Á‡·Ó΂‡Ì˲ ÍÓ‚ÂÌÓÒÌ˚ı ÒÓÒÛ‰Ó‚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ „·Á. ÇÓÁÌË͇˛Ú Ë Ú‚ÓÊÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ·˚Ú¸ Ò ‰Ë‡·ÂÚË͇ÏË, ÍÓÚÓ˚ ¢ ÏÓÎÓ‰˚ Ë Ì ÒÚ‡‰‡˛Ú ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Á‡·Ó΂‡ÌËflÏË? ç‡‰Ó ÎË ÔÓÌËʇڸ Û ÌËı ÛÓ‚Â̸ Ò‡ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë? éÚ‚ÂÚÓ‚ ̇ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ͇ ÌËÍÚÓ Ì ËÏÂÂÚ. ä‡Í ÔËÁ̇ÂÚÒfl ‰ÓÍÚÓ ч‚, “‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÌÂÍË ̇ۘÌ˚ ÔË̈ËÔ˚, ÍÓÚÓ˚ Ì ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ‰Ë Î˛‰ÂÈ, ·ÓθÌ˚ı ‰Ë‡·ÂÚÓÏ”.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.


7—13 χÚ‡ 2008

33

В НОВОМ СВЕТЕ

• Ç çéÇéå ëÇÖíÖ • CLASSIFIED •

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÂÍ·Ï˚ Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎ. (212) 482-0303

РАБОТА • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ • АВТОМОБИЛИ • УСЛУГИ • ТОРЖЕСТВА • РАЗНОЕ

F U N T R AV E L üëçéÇàÑüôÄü ñÖãàíÖãúçàñÄ

åÄÑÄå

ÅÖããÄ àëñÖãüÖí:

100%

èËÂÏ ‚ ÅÛÍÎËÌ Âʉ̂ÌÓ ÔÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ Á‡ÔËÒË Ò 8:00 a.m. ‰Ó 7:00 p.m. ê‡Á ‚ ÔÓ΄Ӊ‡ ÔËÂÏ ‚ å‡È‡ÏË

äÛÔβ Í‚‡ÚËÛ ‚ åÓÒÍ‚Â. éÔ·ڇ ‚ β·ÓÈ ÙÓÏÂ. (415) 724-9906 Palm Coast City, Florida. Ç Á‡Í˚ÚÓÏ ÍÓÏϸ˛ÌËÚË Ì‡ ÓÁÂ ÔÓ‰‡ÂÚÒfl 3BDR . 2 ‚‡ÌÌ˚Â, „‡‡Ê ̇ 2 χ¯ËÌ˚, Screen porch. åËÌÛÚ‡ ÓÚ ·‡ÒÒÂÈ̇. èÎÓ˘‡‰¸ 1750 Sq ft. ñÂ̇ $229,000. (386)503-9134, (386) 206-1771 ç‡Ú‡Î¸fl 7-11

РАБОТА í·ÛÂÚÒfl ÛıÓ‰ Á‡ ÔÂÒÚ‡ÂÎÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ ‚ ËÌ‚‡ÎˉÌÓÈ ÍÓÎflÒÍÂ.

燯‡ ÙËχ ËÏÂÂÚ ‰ÂÒflÚËÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ íÓÓÌÚÓ. å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ·˚ÒÚÓ, ̇‰ÂÊÌÓ, ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ.

Ä Ú‡ÍÊ éíÑõï çÄ éëíêéÇÄï, ÍÛËÁ˚ ̇ ÚÂÔÎÓıÓ‰‡ı Ë ÚÛ˚ ÔÓ ÄÏÂËÍÂ

телефон:

12 Avenue O, Brooklyn, NY 11204.

·ÂÒÔÎӉˠ‰ÂÔÂÒÒ˲ ·ÂÒÒÓÌÌËˆÛ ÔÒËı˘ÂÒÍÓ ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÒÔÛ„, Á‡Ë͇ÌË ˝ÌÛÂÁ ΘËÚ ·ÓÎÂÁÌË ‰ÂÚÂÈ ÒÓ‰ËÌflÂÚ ÒÛ‰¸·˚ β‰ÂÈ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‚ ΢ÌÓÈ ÊËÁÌË ÔÓ‰˙ÂÏ ·ËÁÌÂÒ‡ ˜ËÒÚËÚ ‡ÛÛ, ˜ËÒÚËÚ Ë

Tel. (718) 234-2511 Fax. (718) 234-2609

ëíÄíìë постоянного ÜàíÖãü äÄçÄÑõ, ÂÒÎË Ç˚ ÛÒÚ‡ÎË ÓÚ ÊËÁÌË Ì‡ ÌÂ΄‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, Á‚ÓÌËÚ ̇Ï.

416-368-7515 факс: 416-368-6099 372 Bay Street, Suite 300, Toronto, Canada, M5H2W9

www.WelcomeToCanada.com • visa@WelcomeToCanada

ÑûçÄ-í (SUNLIGHT) ÒÌËÏÂÚ ·Óθ, ΘËÚ ‡ÚÓÁ˚, ‡ÚËÚ˚, ÓÒÚÂÓıÓ̉ÓÁ˚, ÔÓÒÚÛ‰˚, ÌÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ - ÒÛÒÚ‡‚˚ Ë ÍÓÊÛ.

(410) 602-1343 (443) 527-6092

www.amigocheaptickets.com

·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÎflÂÚ ‰Óχ, ·ËÁÌÂÒ˚ ÒÚ‡‚ËÚ Á‡ÒÎÓÌ „‡‰‡ÂÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ, ÔÓ ÛÍÂ,

Ç ëéãçÖóçéâ îãéêàÑÖ

ÙÓÚÓ, ÔÓ ÍÌË„Â, ÔÓ Í‡Ú‡Ï í‡Ó ‰‡ÂÚ ‡ÏÛÎÂÚ˚ ̇ Ò˜‡ÒÚ¸Â

(718) 616-1506 НЕДВИЖИМОСТЬ

éíÑõï Ç ÖÇêéèÖ

é·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ, ‚Ó‰ËÚÂθÒÍË Ô‡‚‡. ë ÔÓÊË‚‡ÌËÂÏ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÏ ‰ÓÏ ‚ å‡È‡ÏË. (917) 586-7869 ÄÎfl 10-11 è˄·¯‡ÂÏ Í ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Û ÂÍ·ÏÌ˚ı ‡„ÂÌÚÓ‚ ÔÓ ‚ÒÂÏ ¯Ú‡Ú‡Ï ïÓӯˠÛÒÎÓ‚Ëfl (212) 482-0303

ЗДОРОВЬЕ è‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ÒÓ 170 ÔËÏÂ‡ÏË ËÒˆÂÎÂÌËfl: ‡Í, ‡Í Ò ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á‡ÏË, Ï·ÌÓχ, flÁ‚˚, Ô‡ÌÍ‡ÚËÚ, ÔÓΡÚËÚ. 1(763) 476-3264 û‡, чÌËÂÎ. 10-13

PANAMA CITY BEACH ëÑÄÖíëü äÇÄêíàêÄ ‚ ÌÓ‚ÓÏ 5-ÚË Á‚ÂÁ‰Ó˜ÌÓÏ ÍÓÌ‰Ó Ì‡ 8-ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ. èÂÍ‡ÒÌ˚È ‚ˉ ̇ åÂÍÒË͇ÌÒÍËÈ Á‡ÎË‚. á‚ÓÌËÚ ÒÂȘ‡Ò, ҉·ÂÏ ÒÍˉÍÛ. (850)-960-2312 àÓ·ÌÚ‡

I and R Company. 㘷Ì˚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ËÁ êÓÒÒËË, Ö‚ÓÔ˚ Ë ÄÏÂËÍË. èËÌËχÂÏ Ë̉˂ˉۇθÌ˚ Á‡Í‡Á˚. Ç˚Ò˚·ÂÏ ‚Ó ‚Ò ¯Ú‡Ú˚ ÄÏÂËÍË. (718) 996-3752 86 Quentin Rd. Brooklyn, NY 11223

ЗНАКОМСТВА “낇‰Â·Ì˚È ÔÓ‰‡ÓÍ” ‚ÒÂÏ Ê·˛˘ËÏ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ‚ÂÌÓ„Ó ‰Û„‡ ‚ β·ÓÏ Û„ÓÎÍ ÄÏÂËÍË Ë Ó·ÂÒÚË Ò˜‡ÒÚÎË‚Û˛ ÊËÁ̸, ÔÓÁ‚ÓÌËÚ ë‡ ÔÓ ÚÂÎ. 16-52 (570) 828-6474

êÖäãÄåçõï ÄÉÖçíéÇ èé ÇëÖå òíÄíÄå ïÓӯˠÛÒÎÓ‚Ëfl (212) 482-0303

Прежде гадает чем сделать выбор в жизненной ситуации, обратитесь за советом

ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸

èÄêàÜ ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . . . . . . . .ÓÚ $499 ãéçÑéç ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . . . . . . .ÓÚ $438 àáêÄàãú ÚÓθÍÓ ÁÂÏÎfl . . . . . . . . . .ÓÚ $580

éíÑõï

12 ÍÓÎÂÌ ÔÓ˜Ë Ó‰Ó‚Ó ÔÓÍÎflڸ ‚Â̈ ·ÂÁ·‡˜Ëfl ̇„Ó‚Ó, ҄·Á

á·ËÎÂÚ˚ å‡ÈaÏË — åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) ÓÚ $388 LJ¯ËÌ„ÚÓÌ — åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt)ÓÚ $348 óË͇„Ó — åÓÒÍ‚‡, ëÚ.èÂÚÂ·Û„ (rt) ÓÚ $388 縲-âÓÍ — åÓÒÍ‚‡, äË‚ (rt) . . . . .ÓÚ $348 縲-âÓÍ — íÂθ-Ä‚Ë‚ (rt) . . . . . . . . .$620

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ëçàåÄÖí:

ûêàÑàóÖëäÄü îàêåÄ Status Policy LTD.

êÖÄãúçé àáÅÄÇãû éí ÑàÄÅÖíÄ, ÑÄÇãÖçàü, ÇÖëÄ, ÅéãÖâ, ëíêÖëëéÇ, åÄëíéèÄíàà, ùçìêÖëÄ, çÖÉÄíàÇçõï üÇãÖçàâ Ç ëãÄÅéâ ÉÖçÖíàäÖ. ë‡ÌÒ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË. ëòÄ, ä‡Ì‡‰‡, êÓÒÒËfl, àÁ‡Ëθ, ìÍ‡Ë̇.

(646) 710-0700 èËÓ·ÂÚ‡ÂÏ Ê·ÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ, Á‰ÓÓ‚¸Â! íÂflÂÏ ‚ÂÒ ÌÂ Ò ÔÓ̉ÂθÌË͇, ‡ ‚ ÒÔˆˇθÌ˚ı „ÛÔÔ‡ı.

$1 Á‡ 1Ib

ɋɉɌɌɃɄɌɅɃɀ ɊɀɈɌɃɃ ɠɢɬɟɥɹɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢ Ʉɚɧɚɞɵ

ƕƈƏƕƈƟƍƕƐƍ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ

ƊƖƙƙƚƈƕƖƊƓƍƕƐƍ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ

ǯȉǿȀǾǼ! ɬɟɥ: 1-314-994-1730 e-mail: socialhelp@mail.ru

ê‡Á΢Ì˚ ÒÔÓÒÓ·˚! Ç˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ÔËÂÏÎÂÏ˚È ‰Îfl LJÒ!

$2 Á‡ 1in

(917) 640-3516

ù‰Û‡‰


34

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ìíêÄíÄ

Ç ÌÓ˜¸ ̇ 2 χÚa ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÏ ‚ í·ËÎËÒË Ì‡ 71-Ï „Ó‰Û ÊËÁÌË ÔÓÒΠÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË ÒÍÓ̘‡Î‡Ò¸ ç‡Ӊ̇fl ‡ÚËÒÚ͇ ÉÛÁËË ëÓÙËÍÓ óˇÛÂÎË. ÑÓ˜ÂË Î˛·ËÏÓ„Ó ÂÊËÒÒÂ‡ ëÚ‡ÎË̇ åËı‡Ë· óˇÛÂÎË Ë „ÂÌˇθÌÓÈ ‰‡Ï‡Ú˘ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚËÒ˚ ÇÂËÍÓ Ä̉ʇԇˉÁ ۉ‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÈÚË ËÁ ÚÂÌË ‚ÂÎËÍËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ÇÂÒ¸ ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á Ò Á‡ÏË‡ÌËÂÏ ÒÂ‰ˆ‡ ÒÏÓÚÂΠ̇ Ì ‚ ÙËθχı “ç „Ó˛È!”, “à˘ËÚ ÊÂÌ˘ËÌÛ”, “åËÎÎËÓÌ ‚ ·‡˜ÌÓÈ ÍÓÁËÌ”. Ç ÔÓÒΉÌË „Ó‰˚ ëÓÙËÍÓ óˇÛÂÎË ÔÓÚÂfl· Ò‚flÁ¸ Ò êÓÒÒËÂÈ — ϯ‡Î‡ „‡Ìˈ‡, ÔÓÎËÚË͇. 燯ÂÏÛ ÂÔÓÚÂÛ Ó̇ ‰‡Î‡ ÔÓÒΉÌ ËÌÚÂ‚¸˛ ‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÂÒÒ˚.

“НЕ ФОТОГРАФИРУЙ, Я УЖЕ НЕМОЛОДАЯ!” èÓÒΉÌ ËÌÚÂ‚¸˛ ‡ ÔflÚ¸ ·Ë Ò ÎÓÚ͇ fl ÍÛÔË· ˜Û‰ÂÒÌ˚È ·ÛÍÂÚËÍ ËÁ ‚ÂÚÓÍ — ·˚ÎÓ ÇÂ·ÌÓ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸Â. ëÓÙËÍÓ ÓÚÍ˚· ‰‚Â¸ Ë Í‡ÚËÌÌÓ ‚ÒÍËÌÛ· ÛÍË Í Ì·Û: “ë·‚‡ ÅÓ„Û, ˜ÚÓ Ú˚ Ô˯·! à Ú·fl Ò Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, ‰ÓÓ„‡fl! — èÂʉ ˜ÂÏ ÔËÌflÚ¸ ·ÛÍÂÚ, Ó̇ Ó·Ìfl· ÏÂÌfl Ú‡Í, ·Û‰ÚÓ ‚ˉ· Ì ‚ÔÂ‚˚Â, ‡ ‚Ò˛ ÊËÁ̸ Á̇·. ꇉۯÌÓ ÔÓˆÂÎÓ‚‡Î‡ ‚ ˘ÂÍÛ. — í· ÔÓ‚ÂÁÎÓ, Ò„ӉÌfl Á‰ÂÒ¸ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÏÓË ÎÛ˜¯Ë ‰ÛÁ¸fl, Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓËÚ¸, ‚ÒÔÓÏË̇ڸ... ç‡Ï ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸!” ë ÛÎˈ˚ ÎÂÒÚÌˈ‡ Ò‡ÁÛ Ô˂· ÏÂÌfl ̇ ‚ÚÓÓÈ ˝Ú‡Ê, ̇ ÔÂ‚ÓÏ ‡ÒÔÓ·„‡ÎÒfl ‰Óχ¯ÌËÈ Ú‡Ú “ÇÂËÍÓ”. “å˜ڇ ä‡‡·‡Ò‡-Ň‡·‡Ò‡”, Í‡Í Î˛·Ë· ¯ÛÚËÚ¸ Â„Ó ıÓÁflÈ͇. ì˛ÚÌÓ Ó·ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ÍÓÏ̇Ú˚ Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÔÓÚÓÎ͇ÏË ÔÂÂÚÂ͇ÎË Ó‰Ì‡ ‚ ‰Û„Û˛ ÔÓ ÍÛ„Û. — á‰ÂÒ¸, ̇ “èËÍËÒ-„Ó”, ÒÎÛ˜ËÎÒfl ÔÂ‚˚È ÔÓˆÂÎÛÈ ÏÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, — Ó·˙flÒÌË· ëÓÙËÍÓ åËı‡ÈÎӂ̇. — à ÚÓ„‰‡ ÓÚˆ ÔÓӷ¢‡Î χÚÂË, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓËÚ Á‰ÂÒ¸ ‰ÓÏ, — Á‡ÎÓÊËÎ ÔÂ‚˚È Í‡ÏÂ̸ Û Ì ̇ „·Á‡ı. à ÓÌ ‚ÓÁ‚ÂÎ Ò‚ÓËÏË ÁÓÎÓÚ˚ÏË Û͇ÏË ˝ÚÓÚ ÓÒÓ·ÌflÍ. Ä fl ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡Î‡ Ë ‰ÓÒÚÓË· ¢ ӉËÌ ˝Ú‡Ê. ï‡Ì˛ Ò‚ÓÈ Ó˜‡„ — ‰‡Ê ˝ÚÓÚ ÒÚ‡ËÌÌ˚È Í‡ÏËÌ ÔÓÒÚÓË·, Ò˜ËÚ‡È, ˝ÚËÏË Û͇ÏË. Ç ˆÂÌÚ “‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ„Ó ·Û·ÎË͇” — „ÓÒÚË̇fl, „‰Â ÛÊ ̇˜‡ÎÓÒ¸ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ „ÛÁËÌÒÍÓ Á‡ÒÚÓθÂ. ä‡ÍËı ÚÓθÍÓ „ÓÒÚÂÈ Ì ÔËÌËχ· Á‡ ̇Í˚Ú˚Ï ÒÚÓÎÓÏ ıÓÁflÈ͇! ìÒÚÓË‚¯ËÒ¸ ‚Ó „·‚ ÒÚÓ·,

á

ГДЕ ЖЕ ТЫ,

МОЯ СОФИКО? ç‡Ӊ̇fl ‡ÍÚËÒ‡ ËÒ˜ÂÁÌÛ‚¯ÂÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ÛÁ‡ ¢ ӉÌÓ„Ó „ÛÁËÌÒÍÓ„Ó „ÂÌËfl, ÂÊËÒÒÂ‡ ëÂ„Âfl è‡‡‰Ê‡ÌÓ‚‡ (óˇÛÂÎË Ë„‡Î‡ ‚ Ú‡ÍËı ÙËθχı χÒÚÂ‡, Í‡Í “ñ‚ÂÚ „‡Ì‡Ú‡”, “įËÍ-äÂË·”, “ê‡Ò͇˂‡ÌË”), Ó̇ β·Ë· ÔÓ‚ÚÓflÚ¸: “ÜËÁ̸ — ˝ÚÓ Ó‰ËÌ ·Óθ¯ÓÈ ÍÛ¸ÂÁ”. ë·fl Ó̇ ̇Á˚‚‡Î‡ “̇Ó‰ÌÓÈ ‡ÍÚËÒÓÈ ËÒ˜ÂÁÌÛ‚¯ÂÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË”. ã‡ÛÂ‡Ú ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÂÏËË ëëëê Ë ÔÂÏËË ËÏÂÌË òÓÚ‡ êÛÒÚ‡‚ÂÎË, ëÓÙËÍÓ óˇÛÂÎË Ӊ˷Ҹ Ë Ôӂ· ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ‚ ‰ÓÏÂ, ÍÓÚÓ˚È Â ÓÚˆ ÔÓÒÚÓËΠ̇ ÏÂÒÚ ÔÂ‚Ó„Ó Ò‚Ë‰‡ÌËfl Ò Â χÚÂ¸˛. èÓÒΠËı ÒÏÂÚË ëÓÙËÍÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î‡ ‚ ÌÂÏ ÏÛÁÂÈ Ò‚ÓËı Ó-

å

‰ËÚÂÎÂÈ. Ä ˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊ ‚ÏÂÒÚ ÒÓ ‚ÚÓ˚Ï ÏÛÊÂÏ, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓÓÏ Ë ‡ÚËÒÚÓÏ Ú‡Ú‡ Ë ÍËÌÓ äÓÚ˝ å‡ı‡‡‰ÁÂ, ÓÒÌÓ‚‡Î‡ Ë ÛÍӂӉ˷ Ú‡ÚÓÏ “ÇÂËÍÓ”, ̇Á‚‡ÌÌ˚Ï Ú‡Í ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÇÂËÍÓ Ä̉ʇԇˉÁÂ. çÂÒÏÓÚfl ̇ ·ÓÎÂÁ̸, ‡ÍÚËÒ‡ ÔÓ‰ÓÎʇ· ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡Ú¸. ëÌfl·Ҹ Û ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÂÊËÒÒÂ‡ Ç·‰ËÏË‡ èÓÚ‡ÔÓ‚‡ ‚ ÍÓωËË “èÓ‰‡ÂÚÒfl ‰‡˜‡”, ‡ Á‡ÚÂÏ Û å‡ËË ë‡‡ÍflÌ ‚ ‰‡Ï “å‡flÍ”. ç‡ Ò˜ÂÚÛ óˇÛÂÎË ·ÓΠÒÚ‡ ÓÎÂÈ ‚ Ú‡ÚÂ Ë ÍËÌÓ. ÄÍÚËÒ‡ Û‰ÓÒڇ˂‡Î‡Ò¸ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı ̇„‡‰: “ᇠÎÛ˜¯Û˛ ÊÂÌÒÍÛ˛ Óθ” ‚ ãÓ͇ÌÓ (“ï‚ÒÛÒ͇fl

·‡Î·‰‡”), ÔÂÏËË Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌË Ò‡ÁÛ ¯ÂÒÚË Ó·‡ÁÓ‚ ‚ Ñ˛‡ÌÂÌÂ, î‡ÌˆËfl (“ñ‚ÂÚ „‡Ì‡Ú‡”), ÔÂ‚ÓÈ ÔÂÏËË Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌË ÊÂÌÒÍÓÈ ÓÎË ‚ ë‡Ì-ë·‡ÒÚ¸flÌÂ, àÒÔ‡ÌËfl (“íÂÔÎÓ Ú‚ÓËı ÛÍ”). ÄÍÚËÒÛ ÔÓıÓÓÌËÎË ‚ Ñˉ۷ËÌÒÍÓÏ Ô‡ÌÚÂÓÌ ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂflÚÂÎÂÈ ÉÛÁËË fl‰ÓÏ Ò äÓÚ˝ å‡ı‡‡‰ÁÂ, ۯ‰¯ËÏ ËÁ ÊËÁÌË ‚ 2002 „Ó‰Û. ì ‡ÍÚËÒ˚ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‰‚Ó Ò˚ÌÓ‚ÂÈ, çËÍÓÎ‡È Ë ÄÎÂÍ҇̉, ‚Ì͇ۘ ç‡Ú‡¯‡, ‚ÌÛÍ ÉÂÓ„ËÈ, ˜ÂÚ˚ ÔÎÂÏflÌÌË͇ Ë ÔÎÂÏflÌÌˈ˚ Ë ÒÂϸ ‚ÌÛ˜‡Ú˚ı ÔÎÂÏflÌÌËÍÓ‚.

çËÍËÚ‡ äÄêñÖÇ.

“à˘ËÚ ÊÂÌ˘ËÌÛ” — ÍÓ„‰‡ „Ó‚ÓflÚ Ó ëÓÙËÍÓ, ˝ÚÓ ‚ÒÔÓÏË̇˛Ú ‚ÒÂ Ë Ò‡ÁÛ. á‰ÂÒ¸ Ì Ò͇ʯ¸ “ ·ÎÂÒÚfl˘ËÈ ‰Û˝Ú Ò…” — Ë Ò äÛ‡‚΂˚Ï, Ë Ò Ä·‰ÛÎÓ‚˚Ï, Ë Ò üÏÓθÌËÍÓÏ, Ë Ò ûÒÍËÏ Ó̇ ‚Ӊ ·˚ Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ҇χ ÒÓ·ÓÈ, ÌÓ Â ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Í‡Í ·˚ ÔÓ‰ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ Í‡Ê‰Ó„Ó „ÂÓfl. èÓËÒÚËÌ ‰Û˝Ú ÜÂÌ˘ËÌ˚ Ò ‚˜ÌÓÒÚ¸˛.

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

“í˚ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ÓÒÚ‡‚Ë· ̇ϔ

˘Â ÒÓ‚ÒÂÏ Ì‰‡‚ÌÓ, ‚ Ú‚ÓÈ ˛·ËÎÂÈ, β·Ëχfl ëÓÙËÍÓ, fl ÔˉÛÏ˚‚‡Î‡ ͇ÍËÂ-ÚÓ ıÛÎË„‡ÌÒÍË ÒÚÓ˜ÍË, ˜ÚÓ· Ú·fl ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸. Ä ÚÂÔÂ¸ ÒÓ˜ËÌfl˛ ÒÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ ÔÂÂÊËÚ¸ „ÓÂ… á̇¯¸, ëÓÙËÍÓ, ÍÓ„‰‡ ÏÌ Ò„ӉÌfl Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ú·fl ÌÂÚ, fl Ò‡ÁÛ ÔÓ‰Ûχ· Ó Ú‚ÓÂÏ Ï·‰¯ÂÏ Ò˚ÌÂ, Ó ë‡Ì‰ËÍÂ. lj¸ Ú˚ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡

—Ö

Ò‚ÂÚ ·ÂÒÔÓÍÓË·Ҹ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ò ÌËÏ, ÂÒÎË Ú·fl ‚‰Û„ Ì ÒÚ‡ÌÂÚ. ç ÒÚ‡ÌÂÚ… ä‡ÍÓ ÊÂÒÚÓÍÓ ÒÎÓ‚Ó. ä‡Í ÏÓÊÂÚ Ú·fl Ì ÒÚ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ Ú˚ — Ò‚ÂÚ, ‡‰ÓÒÚ¸, ÒÏÂı, ÚÂÔÎÓ. í˚ — ‰Û„, Ú˚ — ËÒÚÓËfl, Ú˚ — Ò˜‡Òڸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡… å˚ Á̇ÍÓÏ˚ Ò ÚÓ·ÓÈ ·Óθ¯Â 25 ÎÂÚ! ë ͇ÚËÌ˚ “à˘ËÚ ÊÂÌ˘ËÌÛ”! èÓÏÌ˯¸, Í‡Í Ï˚ ‚ÒÂÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ „ÛÔÔÓÈ ÔËÂı‡ÎË ‚ í·ËÎËÒË Ì‡ ‚˚-

·Ó Ó‰ÌÓÈ ‡ÍÚËÒ˚? ùÚÓÈ ‡ÍÚËÒÓÈ ·˚· Ú˚. ì Ì‡Ò ·˚ÎÓ 3 ‰Ìfl Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌË͇ Ó·˘ÂÌËfl, Ë Ï˚ ÛÂı‡ÎË, Á‡·˚‚ ‰‡Ê ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Ú¸ Ú·fl. èÓÚÓÏ ·˚· ÔÂϸÂ‡ ̇¯ÂÈ Í‡ÚËÌ˚ ‚ í·ËÎËÒË. ì ÏÂÌfl ı‡ÌËÚÒfl ÙÓÚÓ„‡ÙËfl Ò ÚÓ„Ó ‚˜Â‡. ë ̇ÏË Á‡ ÒÚÓÎÓÏ ·˚· Ë ‚ÂÎË͇fl ÇÂËÍÓ Ä̉ʇԇˉÁÂ. ÇÒ ˜ÛÚ¸ Ô¸flÌ˚ (Ú‚ÓÈ ÏÛÊ äÓÚ˝ å‡ı‡‡‰Á ÔÛÒÚËÎ Ó„ Ò ‚ËÌÓÏ ÔÓ ÍÛ„Û Á‡ Á‰ÓÓ‚¸Â

ÇÂËÍÓ). Å˚ÎÓ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ Á‡ÒÚÓθÂ, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ ڂÓËÏË Ì‡ÚÛÊÂÌÌ˚ÏË Û͇ÏË. ÇÂÎË͇fl ÚÛÊÂÌˈ‡ Ë Ï‡ÒÚÂˈ‡! í‚ÓÈ ˆÂÔÚ ı‡˜‡ÔÛË fl, Í ÒÓʇÎÂÌ˲, ÔÓÚÂfl· Ë ·Óθ¯Â ÌË„‰Â Ú‡ÍÓ„Ó ‚ÍÛÒÌÓ„Ó ı‡˜‡ÔÛË Ì Â·… ä‡ÍÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ‰ÓÏ Û ‚‡Ò ·˚Î! ä‡ÍÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È Ú‡Ú ‚ ÔÓ‰‚‡Î¸˜ËÍ ˝ÚÓ„Ó ‰Óχ ‚˚ Ò äÓÚ˝ ÒÓÁ‰‡ÎË. ä‡ÍÓ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌÓ ·˚ÎÓ ‚Â-

ëÓÙËÍÓ Ò‰‚ËÌÛ· ‚ÒÂı „ÓÒÚÂÈ Ì‡ Ó‰ËÌ ÒÚÛÎ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÏÓ„ÎË ·ÂÒ‰ӂ‡Ú¸ fl‰ÓÏ: “çÓ‚ÓÏÛ „ÓÒÚ˛ — ÎÛ˜¯Â ÏÂÒÚÓ”. — í˚ Ì ÒÏÓÚË, ˜ÚÓ ÒÚÓΠ̇Í˚Ú ·Ó„‡ÚÓ. ü ‚Ò ̇ ˚ÌÍ Á‡ÍÛÔË· — ÏÂÌfl Ú‡Ï ‚Ò Á̇˛Ú. à ÔË„ÓÚÓ‚Ë· ҇χ. à ‚ËÌÓ ‰Óχ¯ÌÂÂ. Ä ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÛÁ¸fl ÔËÌÂÒÎË. ïÓÚ¸ Ú˚ Ë ‚ ÉÛÁËË, ‡ ÔÓÔÓ·ÛÈ Â‚ÂÈÒÍÛ˛ χˆÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ҉·· ÔÓ‰Û„‡, fl ˝ÚÓ ·Î˛‰Ó Ó·Óʇ˛, — ‡ÍÚËÒ‡ ·˚ÒÚÓ Ò‚‡„‡ÌË· ·ÛÚÂ·Ó‰ ̇ ÚÓÌÍÓÏ ıηˆÂ. ëÚÓθÍÓ ËÒÚÓËÈ ·˚ÎÓ ‡ÒÒ͇Á‡ÌÓ Ó ÔÓÍÓÈÌÓÏ ÏÛÊÂ, ˜ÚÓ ‚ÓÁÌËÍÎÓ Ó˘Û˘ÂÌËÂ, ·Û‰ÚÓ ÓÌ ÌÂÁËÏÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‡ ÒÚÓÎÓÏ. — ä‡Í fl β·Ë· „Ó! äÓ„‰‡ ÒÓ¯ÎËÒ¸, Û Í‡Ê‰Ó„Ó ÛÊ ·˚ÎÓ ÔÓ ‰‚Ó ‰ÂÚÂÈ ÓÚ ÔÂ‚Ó„Ó ·‡Í‡. à ˝ÚÓ fl ‚ËÌÓ‚‡Ú‡, ˜ÚÓ ·Óθ¯Â Ì ıÓÚ· Óʇڸ… ÅÓfl·Ҹ, ˜ÚÓ ÏÓÈ Ï·‰¯ËÈ Ò˚Ì ·Û‰ÂÚ Ó·‰ÂÎÂÌ ‚ÌËχÌËÂÏ. äÓÚ˝ ÏÂÌfl ‚Ò˛ ÊËÁ̸ ÛÔÂ͇΅ í‡ÍÛ˛ ӯ˷ÍÛ Ì ËÒÔ‡‚˯¸. ÉÛÒÚ¸ Ë ‚ÂÒÂθ ‚˚ÎËÎËÒ¸ ‚ ÔÂÒÌ˛ ̇ „ÛÁËÌÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. äÚÓ-ÚÓ ‰Ó·‡ÎÒfl ‰Ó ÔˇÌËÌÓ Ë Á‡‡ÍÍÓÏÔ‡ÌËÓ‚‡Î. ïÓÁflÈ͇ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „ÓÒÚflÏË ÔÛÒÚË·Ҹ ‚ ÔÎflÒ: “ç ÙÓÚÓ„‡ÙËÛÈ, fl ÛÊ ÌÂÏÓÎÓ‰‡fl!” — Ó‰Â„Ë‚‡Î‡ óˇÛÂÎË ÂÔÓÚÂ‡. à Ô·, Ë Ú‡ÌˆÂ‚‡Î‡ ëÓÙËÍÓ ÔÓ-„ÛÁËÌÒÍË. à ͇ʉ˚È ËÁ Ì‡Ò ÔÓÚÂflÎ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÂÈ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ Ò‚Ó˛ ˜‡ÒÚ˘ÍÛ ÉÛÁËË.

å‡Ëfl óÖêçàñõçÄ. Ïfl. ã„ÍÓÂ, ‚ÂÒÂÎÓÂ, ‰ÛÊÂβ·ÌÓÂ… èÓÚÓÏ, ˜ÂÂÁ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, ‚ 2001 „Ó‰Û, fl ¯Ë· ҉·ڸ ÌӂӄӉ̠ËÌÚÂ̇ˆËÓ̇θÌÓ ÍËÌÓ. è˄·ÒË· Ú·fl. í˚ ÒÌÓ‚‡ ÔËÂı‡Î‡ Ò ë‡Ì‰ËÍÓÏ, Ë Ì‡ ͇ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl Í Ì‡Ï ÔËÂÁʇΠäÓÚ˝. í˚ ÏÌ ӘÂ̸ ÔÓÏӄ· ̇ ˝ÚÓÈ Í‡ÚËÌÂ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÔÓÏÓ„‡Ú¸ — ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ú‚Ó ‚ÚÓÓ ÔËÁ‚‡ÌËÂ. Ç Í‡ÚËÌ ÒÌËχÎËÒ¸ ÚË Ô‡˚. ëÚ‡¯ÂÈ ·˚ÎË Ú˚ Ë ÑÓÌ‡Ú‡Ò Å‡ÌËÓÌËÒ. ë ÑÓ̇ڇÒÓÏ, ڇ·ÌÚÎË‚˚Ï Ë Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚Ï, ·˚ÎÓ Ì ‚Ò„‰‡ ΄ÍÓ, ÌÓ ÍÓ„‰‡ Ú˚ ·˚· fl‰ÓÏ — ÓÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ÌÂÊÌ˚Ï, ¯ÂÎÍÓ‚˚Ï. ÇÔÓ˜ÂÏ, fl‰ÓÏ Ò ÚÓ·ÓÈ Î˛·ÓÈ “ÚË„” ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Û˜Ì˚Ï — Û Ú·fl ·˚ÎÓ ÒÚÓθÍÓ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÒÚË, ÌÂÊÌÓÒÚË Ë ÚÂÔÂÌËfl! Ä ÔÓÚÓÏ ÔÓÏÌ˯¸, Í‡Í ı‚‡ÎËÎ ÑÓ̇ڇ҇ Á‡ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ äÓÚ˝?! äÓÚ˝ Ó˜Â̸ Ú·fl β·ËÎ. ü ‰Ûχ˛, ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ¢ ÒÌËÏÂÚ Ú‡ÍÓ ÍËÌÓ: ëÓÙËÍÓ Ë äÓÚ˝. àÒÚÓËfl β·‚Ë. í˚ Ò„ӉÌfl ۯ· Í ÌÂÏÛ, Í Ò‚ÓÂÏÛ Î˛·ËÏÓÏÛ, Í äÓÚ˝! çÓ Ú˚ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ÓÒÚ‡‚Ë· ̇Ï. å‡ÚÎÓ·... à ÔÓ͇ Ï˚ ÊË‚˚…

í‚Ófl Äη ëìêàäéÇÄ.


7—13 χÚ‡ 2008

35

В НОВОМ СВЕТЕ

- Ç·‰ËÏË, Ë ‚Òfi-Ú‡ÍË ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡Á‚‡ÌË “êÛÒÒÍËÈ äÓÏÔ¸˛ÚÂ”? - 14 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡ Á‡Óʉ‡Î‡Ò¸ ÙËχ, Ï˚ ¯ËÎË, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ÒÓÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË, ÔËÂı‡‚ ‚ ëòÄ, ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÒÚ‡Ú¸ ‚ Ó‰ËÌ ÒÚÓÈ Ò ‡ÏÂË͇̈‡ÏË Ë Ó‚Î‡‰ÂÚ¸ ˝ÚÓÈ ‰ÓÒÂΠڇËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ÌËı ‚¢¸˛ - äÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ. å˚ ÒÓÁ‰‡ÎË Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È ÍÎÛ·, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Í‡Ê‰˚È Ê·˛˘ËÈ ÏÓ„ ·˚ Ì ÚÓθÍÓ ‚˚·‡Ú¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ÌÓ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ̇‚˚ÍË ‡·ÓÚ˚ Ò ÌËÏ, ÔÓÁ̇ڸ ‚Ò ÔÂÏÛ‰ÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ Ò àÌÚÂÌÂÚÓÏ, Ë Ò‡ÏÓ „·‚ÌÓÂ, Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚ ËÁÛ˜ËÚ¸ Ë ÔÓÌËχڸ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í. - Ç ˜fiÏ Ê ÓÚ΢ˠ“êìëëäéÉé äéåèúûíÖêÄ” ÓÚ ‚ÒÂı ‰Û„Ëı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ëòÄ? - “êÛÒÒÍËÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ” - ˝ÚÓ Î˯¸ ̇Á‚‡ÌËÂ, ‡ ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠÏ˚ ÔÓ‰‡fiÏ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ÙËÏ˚ DELL – ÎÛ˜¯Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ëòÄ, ‰‡ Ë ‚ÒÂ„Ó ÏË‡ (ÍÒÚ‡ÚË, ÌËÍÚÓ ÍÓÏÂ Ì‡Ò ÒÓ ÒÍ·‰‡ DELL Ì ÔÓ‰‡fiÚ – ÚÓθÍÓ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ˜ÂÂÁ àÌÚÂÌÂÚ ËÎË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ). å˚ Ò‡ÏË ÌË˜Â„Ó Ì ÒÓ·Ë‡ÂÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚ – β‰Ë Ò·fl Û‚‡Ê‡˛˘ËÂ, ÓÌË ıÓÚflÚ ÚÓθÍÓ ÙËÏÂÌÌÓÂ, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡¯ ·ËÁÌÂÒ ÚÓ„ÛÂÚ ÚÓθÍÓ ÌÓ‚˚ÏË Dell Ë Ëı Á‡Ô˜‡ÒÚflÏË, LCD, ÔËÌÚÂ‡ÏË Ë Í‡ÚˉʇÏË - ‰‡Ê ÔÓ ˆÂÌ‡Ï Ëı ͇ڇÎÓ„Ó‚. ë‡ÏÓ ÔËflÚÌÓÂ, ˜ÚÓ „‡‡ÌÚËfl ̇ ‚Ò ˝ÚË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ˉfiÚ Ë ÓÚ Ì‡Ò Ë Ô‡‡ÎÂθÌÓ ÓÚ DELL. ì Ì‡Ò ‚Ò„‰‡ ‚ ÔÓ‰‡Ê ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ÔË„Ó‰Ì˚ ‰Îfl ëòÄ Ë êÓÒÒËË (110 220 ‚ÓθÚ), Í‡Í Ì‡ÒÚÓθÌ˚Â, Ú‡Í Ë ˜ÂÏÓ‰‡Ì˜ËÍË – Laptops - Notebooks ‡ÁÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ‡ÁÌÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËË – Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ ˝ÚÓ: ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ÏÓÌËÚÓ β·Ó„Ó ‡ÁÏÂ‡, ÛÒÒÍÓ-‡Ì„ÎËÈÒ͇fl Í·‚ˇÚÛ‡, ‰Ë̇ÏËÍË, Ï˚¯Í‡, ˆ‚ÂÚÌÓÈ ÔËÌÚÂ + Ò͇ÌÂ + copy & fax

machine, ‚ˉÂÓ͇ÏÂ‡ Ë ÏËÍÓÙÓÌ + ‚Ò ̇¯Ë ·ÂÒÔ·ÚÌ˚ ÛÒÎÛ„Ë. - ä‡Í ‚‡¯Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Û˜‡Ú β‰ÂÈ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ? - èÓÎÛ˜‡fl ÌÓ‚˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, Ï˚ Ëı ÛÒÒËÙˈËÛÂÏ (‰Ó·‡‚ÎflÂÏ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚͇) Ë, Ò‡ÏÓ „·‚ÌÓÂ, ÒÚ‡‚ËÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓ˚ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È “êÛÒÒÍËÈ è‡ÍÂÚ” (‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ ËÏÂÂÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, Ï˚ Ô‰·„‡ÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ‰ÓÏÛ ËÎË Û Ì‡Ò ‚ ÓÙËÒÂ, Ë ÚÓ„‰‡ ÍÎËÂÌÚ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ Ò‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ-

ÔËҸχ, Ë Ò‡ÏÓ „·‚ÌÓÂ, ÔÓÌflÚ¸ Ëı. ì ̇¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂÚ. éÌË ÔÓÒÚÓ Í·‰ÛÚ ÔËÒ¸ÏÓ Ì‡ Ò͇ÌÂ (˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ „‡ÁÂÚ‡ ËÎË ÍÌË„‡) Ë Á‡ÚÂÏ ÒÎ˚¯‡Ú Ë ‚ˉflÚ 100% ÔÂ‚Ӊ ˝ÚÓ„Ó ÔËҸχ ÛÊ ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. à ‚ÓÚ, Á̇fl Ó ˜fiÏ „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ˝ÚÓÏ ÔËÒ¸ÏÂ, Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‚ ÓË„Ë̇Π̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ Ë ‰‡ÊÂ, ÒÍÓÂÂ, ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. íÂÔÂ¸ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÏÓÁ„ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒÓˆËËÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÒÔËflÚË ÒÎÛıÓÏ, ÁÂÌËÂÏ, Ë „·‚ÌÓÂ, Á‡ÔÓÏË̇ڸ ÒÎÓ‚‡ Ë ÔÓÒÚÓÂÌË Ô‰ÎÓÊÂÌËÈ

ËÎË, Í‡Í Ëı ̇Á˚‚‡˛Ú ‚ ̇Ó‰Â, - óÂÏÓ‰‡Ì˜ËÍË, ÍÓÚÓ˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Î˛·flÚ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚ Ì ËÏÂ˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÔÓÊË‚‡ÌËfl ËÎË ˜‡ÒÚÓ ÔÂÂÂÁʇ˛Ú Ò ÏÂÒÚ‡ ̇ ÏÂÒÚÓ. ùÚË Laptops ÏÓ„ÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë Ì‡ ·‡Ú‡ÂÂ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ÏÓ„ÛÚ Ë„‡Ú¸ ‚ Ë„˚, ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ËÎË ÒÏÓÚÂÚ¸ DVD ÙËθÏ˚ ÔflÏÓ ‚ Ò‡ÏÓÎfiÚ ËÎË Ì‡ ÔÎflÊÂ, ‡ Ú‡ÍÊ ÛÔ‡ÊÌflÚ¸Òfl ‚ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚Í ËÎË ÓÚÔ‡‚ÎflÚ¸ Ë ÔËÌËχڸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛ ÔÓ˜ÚÛ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. äÓ̘ÌÓ, ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ β·ÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Ë ‰‡Ê ÔËÌÚÂ Ë Ò͇ÌÂ ̇ÔflÏÛ˛ ÓÚ ÙËÏ˚ DELL ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ë ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl ‚˚Ë„‡Ú¸ ‚ ˆÂÌ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ 10, ÌÓ ‚ÓÚ ‚Òfi ÓÒڇθÌÓÂ: Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÂ‚Ӊ‡ Ë ËÌÒÚÛ͈ËË Ë ‰ËÒ-

ÄçÉãàâëäàâ üáõä -

éÑàç çÄ éÑàç ë “êìëëäàå äéåèúûíÖêéå” ÅÂÒ‰‡ Ó· ÛÒÎÛ„‡ı “êÛÒÒÍÓ„Ó äÓÏÔ¸˛ÚÂ‡” Ò ÔÂÁˉÂÌÚÓÏ Ç·‰ËÏËÓÏ í‡È¯ËÌ˚Ï ‚ÂÌÌ˚È “çéÇõâ êìëëäàâ äéåèúûíÖê”). ùÚÓÚ “êÛÒÒÍËÈ è‡ÍÂÚ” ‡·ÒÓβÚÌÓ ÛÌË͇ÎÂÌ, Ë Ò Â„Ó ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚ Á‡ 3 - 4 ÏÂÒflˆ‡ ÓÚÍ˚‚‡˛Ú ÏË ÔÓÌËχÌËfl ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó flÁ˚͇. ç‡ Ò„ӉÌfl¯ÌËÈ ‰Â̸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÏÂÚÓ‰ËÍ ËÁÛ˜ÂÌËfl flÁ˚͇, Ë fl Ì ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸ Ëı ÔβÒ˚ Ë ÏËÌÛÒ˚. çÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ ̇¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚ ‡θÌÓ ÔÓÁ̇˛Ú ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í, ËÒÔÓθÁÛfl ̇¯Û ÏÂÚÓ‰ËÍÛ - ÏÂÚÓ‰ËÍÛ “êìëëäéÉé äéåèúûíÖêÄ”. ä ÔËÏÂÛ, Í ‚‡Ï ÔËıÓ‰ËÎË ÔËҸχ ËÁ Medicaid Office, Ë Û ‚‡Ò ‚Ò„‰‡ ·˚· ÔÓ·ÎÂχ Ô‡‚ËθÌÓ ÔÂ‚ÂÒÚË ˝ÚË

ËÏÂÌÌÓ ·ÂÁ Á‡Û˜Ë‚‡ÌËfl ˝ÚËı ÒÎÓ‚. Ä Á‡ÚÂÏ, ËÒÔÓθÁÛfl ÛÒÒÍÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍÛ˛ Í·‚ˇÚÛÛ, ÏÓÊÌÓ Ì‡Ô˜‡Ú‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË, ÍÓÚÓ˚È ÚÛÚ Ê ·Û‰ÂÚ ÔÂ‚‰fiÌ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í Ë ‰‡Ê ‡ÒÔ˜‡Ú‡Ì Ë ÓÁ‚Û˜ÂÌ. åÓÊÂÚ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒ¸ Ë ÓÚÔ‡‚ÎflÚ¸ ÔËÒ¸ÏÓ ‚ ÓÙËÒ, „‰Â ÌËÍÚÓ Ë ÌËÍÓ„‰‡ ̇ ÛÁ̇ÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚ ‚ÓÓ·˘Â Ì Á̇ÂÚ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó flÁ˚͇. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÚÂ, ÍÚÓ ÛÊ ËÏÂÂÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ÏÓ„ÛÚ Á‡Í‡Á‡Ú¸ Û Ì‡Ò ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÂ‚Ӊ‡, Ë Ï˚ ÔÓ¯ÎfiÏ Ëı ‚ β·ÓÈ ¯Ú‡Ú Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl – ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, ‡ Ú‡ÍÊ ̇ÍÎÂÈÍË ÛÒÒÍËı ·ÛÍ‚

ÎË ÔÓ‰ ÛÍÓÈ ÌÂÚ Ó˜ÍÓ‚, Çõ ÅìÑÖíÖ ‰‡Ê ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÛÊ ÔÂ‚‰fiÌÌ˚È ÚÂÍÒÚ ÓÔflÚ¸ Ê ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. Ä ÂÒÎË ‚˚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ̇ ˝ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ, ÚÓ Ô˜‡Ú‡ÈÚ ÚÂÍÒÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË Ë ÓÚÔ‡‚ÎflÈÚ ˝ÚÓÚ ÛÊ ÔÂ‚‰fiÌÌ˚È ÚÂÍÒÚ ‚ ÍÓÌ‚ÂÚ ̇ ˜ËÒÚÓÏ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ. äÓ̘ÌÓ, ÊËÚÂÎË ‰Û„Ëı ¯Ú‡ÚÓ‚ Î˯ÂÌ˚, ÔÓʇÎÛÈ, Ò‡ÏÓÈ „·‚ÌÓÈ Ì‡¯ÂÈ ÛÒÎÛ„Ë: ·ÂÒÔ·ÚÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËfl ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ ‚ ̇¯ÂÈ ¯ÍÓΠ縲-âÓ͇. çÓ ÛÊÂ Í ÍÓÌˆÛ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, Û˜ËÚ˚‚‡fl, ˜ÚÓ ÍÎËÂÌÚ‡ÏË “êÛÒÒÍÓ„Ó äÓÏÔ¸˛ÚÂ‡” ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÏÌÓ„Ë ÊËÚÂÎË ÓÚ‰‡ÎfiÌÌ˚ı ¯Ú‡ÚÓ‚ ëòÄ, ̇¯Â ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ¯ËÎÓ Í‡‰Ë̇θÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË

‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl ÓÚ ÙËÏ˚ DELL Ò ‚˚ÂÁ‰ÓÏ Ëı Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ̇ ‰ÓÏ äÎËÂÌÚ‡ ‚ Ú˜ÂÌË „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÒÓ͇ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl. ùÚË ÛÒÎÛ„Ë Ë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‰Û„Ë ·Û‰ÛÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ̇ ·ÓΠÔÓÎÌÓ ۉӂÎÂÚ‚ÓÂÌË ÔÓÚ·ÌÓÒÚÂÈ ËÌÓ„ÓÓ‰ÌËı ÍÎËÂÌÚÓ‚ “êÛÒÒÍÓ„Ó äÓÏÔ¸˛ÚÂ‡”. çéÇÄü ìëãìÉÄ Ñãü íÖï, ì äéÉé ìÜÖ Öëíú äéåèúûíÖê: ÖÒÎË ‚‡¯ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Windows XP, ÚÓ Ï˚ ‚˚Ò˚·ÂÏ ‚‡Ï 2 ‰ËÒ͇ Ò ÔÓ„‡ÏχÏË ÔÂ‚Ӊ‡ Ë ÔÓ‰Ó·Ì˚ ËÌÒÚÛ͈ËË Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚Í ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÏË, ‡ Ú‡ÍÊ ̇ÍÎÂÈÍË ÛÒÒÍËı

̇ β·˚ Í·‚ˇÚÛ˚ ËÎË ‰‡Ê ̇ Notebooks – Laptops. - à ÚÂÔÂ¸ Ò‡ÏÓ „·‚ÌÓÂ, ñÖçõ? - ñÂÌ˚ Û Ì‡Ò ‚ÔÓÎÌ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚, Ë Ò Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚÒfl Ó‰ËÌ ‡Á ‚ 7-8 ÎÂÚ, ÒÛÏχ ‚ Ò‰ÌÂÏ ÓÍÓÎÓ $990 ‚ÔÓÎÌ ÔËÂÏÎÂχ. Ç ˝ÚÛ ˆÂÌÛ ‚ıÓ‰ËÚ ‚Òfi: Ë ·ÂÒÔ·Ú̇fl ‰ÓÒÚ‡‚͇ Ë ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÒÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ̇ ‰ÓÏÛ ÍÎËÂÌÚ‡, ·ÂÒÔ·ÚÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ ‚ àÌÚÂÌÂÚ, ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ Ë 1 „Ó‰ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËfl. èËÏÂÌÓ Ú‡ÍË Ê ˆÂÌ˚ Û Ì‡Ò Ë Ì‡ Laptops

ÍË Ó·Û˜ÂÌËfl Ë Ì‡¯‡ ÔÓ‰‰ÂÊ͇ ̇ Ó‰ÌÓÏ flÁ˚Í – ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÚÓθÍÓ Û Ì‡Ò.. - LJ¯Ë ÔÓÊ·ÌËfl ̇¯ËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ. - чÊ ÂÒÎË ‚‡Ï Á‡ 60, ‡ ÏÓÊÂÚ Ë ‰‡Ê ÓÍÓÎÓ 90 ÎÂÚ, ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚Òfl ÊËÁ̸ ÔÓÁ‡‰Ë (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÂÒÎË ‚˚ Ó‰ËÌÓÍË), ÚÓ Ï˚ ‚ÂÌfiÏ ‚‡Ò Í ÊËÁÌË Ë ‰‡‰ËÏ ‚‡Ï Ì ÔÓÒÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ-Ë„Û¯ÍÛ, ‡ Ó˜Â̸ ÌÛÊÌÓ„Ó ‚‡Ï ‰Û„‡ Ë Û˜ËÚÂÎfl, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÍÓÂÚ Ç‡Ï ‚Ò˛ ÄÏÂËÍÛ Ë ‰‡Ê ‚ÂÒ¸ ÏË, ‡ Ï˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜ËÏ ‚‡Ò ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ ÔÂÏÛ‰ÓÒÚflÏ.

å‡Í ÉÓÒÒÏ‡Ì (å‡Ìı˝ÚÚÂÌ) äÓ„‰‡ fl ÍÛÔËÎ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Dell ‚ ÙËÏ “êÛÒÒÍËÈ äÓÏÔ¸˛ÚÂ”, ÏÌ ‚Òfi ·ÂÒÔ·ÚÌÓ ÔË‚ÂÁÎË ‰ÓÏÓÈ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ÔÓ‰Íβ˜ËÎË Ë ‰‡ÎË ·ÂÒÔ·ÚÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ ‚ àÌÚÂÌÂÚ. à ‚ÓÚ ÛÊ 4 ÏÂÒflˆ‡ (‡·ÒÓβÚÌÓ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ) fl ıÓÊÛ Ì‡ Á‡ÌflÚËfl ‚ ÓÙËÒ “êÛÒÒÍÓ„Ó äÓÏÔ¸˛ÚÂ‡”, Ë ÚÂÔÂ¸ fl Ò‡Ï˚È Û‚‡Ê‡ÂÏ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ̇¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ë ÛÊÂ Ò‡Ï ‰‡˛ ÒÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ (ÔÓ͇ ÚÓÊ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ) ‚ÒÂÏ ÒÓÒ‰flÏ, ‰ÛÁ¸flÏ Ë Á̇ÍÓÏ˚Ï... LJÒËÎËÈ à‚‡ÌÒÓÌ (ÅÛÍÎËÌ) ì ÏÂÌfl ÛÊ ·˚Î ‡Ì¸¯Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Sony, ÍÓÚÓ˚È ÒÚÓflÎ „Ó‰‡ÏË ‚ ÏÓfiÏ ‰ÓÏÂ Í‡Í Ï·Âθ. ü ÍÛÔËΠ„Ó, Ì Á̇fl ‰‡-

ã‡ËÒ‡ ëÏÓÎË̇ (ä‡ÎËÙÓÌËfl) íÂ, ÍÚÓ ·˚Î Ó‰ËÌÓÍ, Á̇˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ. à fl Á̇˛, ˜ÚÓ “êÛÒÒÍËÈ äÓÏÔ¸˛ÚÂ” ÔÓÏÓ„ Ì ÚÓθÍÓ ÏÌÂ, ‡ ÏÌÓ„ËÏ Ó‰ËÌÓÍËÏ Î˛‰flÏ Ì‡ÈÚË Ò‚Ó˛ ÒÛ‰¸·Û Á‰ÂÒ¸, ‚ ëòÄ. é͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˝ÚÓ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ÒÎÓÊÌÓ – ÏÂÌfl ̇ۘËÎË, Ë fl ‚˚ÒÚ‡‚Ë· Ò‚Ó˛ ÙÓÚÓ„‡Ù˲ ‚ àÌÚÂÌÂÚ Ì‡ Ó·ÓÁÂÌË ‚ÒÂı Ó‰ËÌÓÍËı ÏÛʘËÌ ëòÄ. Ç˚ Ì ÔÓ‚ÂËÚÂ, Í‡Í ÓÌË ıÓÚflÚ ‚ ÊfiÌ˚ ËÏÂÌÌÓ Ì‡Ò, ÔË·˚‚¯Ëı ÓÚÚÛ‰‡ – ËÁ ëëëê. ü ÔÓÎÛ˜‡Î‡ ͇ʉ˚È ‰Â̸ ÒÓÚÌË e-mail ËÁ ‚ÒÂı ¯Ú‡ÚÓ‚, ‡ ÏÓÈ John ÔÓÒÚÓ ÔËÎÂÚÂÎ Á‡ ÏÌÓÈ Ë Û‚fiÁ Í Ò· ‚ ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ. å˚ ÊÂ̇Ú˚ ÛÊ 3 ÏÂÒflˆ‡ Ë ÒÂȘ‡Ò ÔËÎÂÚÂÎË, ˜ÚÓ·˚ Á‡·‡Ú¸ ÏÓË ‚Â˘Ë Ë ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÏÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ DELL.

ÅÖá äéåèúûíÖêÄ çÖí èéãçéñÖççéâ Üàáçà Ç ëòÄ é·‡˘ÂÌË ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÙËÏ˚ “êÛÒÒÍËÈ äÓÏÔ¸˛ÚÂ” ÍÓ ‚ÒÂÏ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚Ï ÊËÚÂÎflÏ ëòÄ ç‡‚ÂÌÓÂ, ‚ ̇¯Â ‚ÂÏfl ÌËÍÓ„Ó Ì ̇‰Ó Û·Âʉ‡Ú¸, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë àÌÚÂÌÂÚ‡ ÛÊ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÊËÚ¸ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁ̸˛. èÓ˝ÚÓÏÛ fl ıÓ˜Û ÔÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸ ‚‡Ò Ò Ì‡¯ËÏË ÛÒÎÛ„‡ÏË Ë ÒÔˆˇθÌ˚ÏË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓ˚Ï ËÏÂÌÌÓ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓ ̇ÒÂÎÂÌË ëòÄ ‡θÌÓ ·˚ÒÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚ÊËÚ¸Òfl ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ Ó·‡Á ÊËÁÌË, ÔÓÁ̇‚ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í ‚ Í‡Ú˜‡È¯Ë ÒÓÍË. Á ÏÓËı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ì‡ ÛÒÒÍËı ÚÂÎÂ͇̇·ı ‚˚ ̇‚ÂÌfl͇ ‚ˉÂÎË ‚ÓÓ˜Ë˛ ˝ÙÙÂÍÚ ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ, ‡ ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÓ·‡ÁËÚÂ: ‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔËÒ¸ÏÓ ËÁ ωˈËÌÒÍÓ„Ó ÓÙËÒ‡ (ÍÓ̘ÌÓ Ê ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ), ‡ ‚˚ ‚Ò ˝ÚË 10 ÎÂÚ ‚ ÄÏÂËÍ ÔÓÊËÎË ÒÂ‰Ë ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚ı ÒÓÒ‰ÂÈ, Ë ˜ÚÓ Ê ‰Â·ڸ, Í‡Í Â„Ó ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Ë Ô‡‚ËθÌÓ ÔÓÌflÚ¸? à ‚ÓÚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ “êÛÒÒÍÓ„Ó äÓÏÔ¸˛ÚÂ‡” ˝ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ۂˉÂÚ¸ ̇ ˝Í‡ÌÂ, ÌÓ ˜ËÚ‡Ú¸ ÛÊ ̇ ÔË‚˚˜ÌÓÏ êìëëäéå üáõäÖ, ‡ ÂÒ-

à

̇ÒÂÎÂÌËfl Ë ‚‚Ó‰ËÚ ÌÓ‚˚ ÛÒÎÛ„Ë: 1. éÔ·ڇ Á‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Money Order, ÍÓÚÓ˚È äÎËÂÌÚ ·Û‰ÂÚ ÔÂ‰‡‚‡Ú¸ ‚Ó‰ËÚÂβ UPS ÔÓÒΠ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ‚ÒÂ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Í ÍÎËÂÌÚÛ Ì‡ ‰ÓÏ. 2. èÓÏËÏÓ ËÌÒÚÛ͈ËÈ ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚Í ·Û‰ÛÚ ÔË·„‡Ú¸Òfl 2 ‰ËÒ͇ ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚Í “é·Û˜ÂÌË Windows XP” Ë “é·Û˜ÂÌË Word XP” ‚ ‰Óχ¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëflı. 3. èÓÒΠÓÙÓÏÎÂÌËfl Á‡Í‡Á‡ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÍÎËÂÌÚÛ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ì ·ÂÒÔ·ÚÌ˚È e-mail ̇ ÒÂ‚Â Yahoo Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ Ì‡¯ ÓÚ‰ÂÎ ËÌÓ„ÓÓ‰ÌËı ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÏÓ„ Ò‚flÁ˚‚‡Ú¸Òfl ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔÓ àÌÚÂÌÂÚÛ Ë Óڂ˜‡Ú¸ ̇ ‚Ò ‚ÓÁÌËͯË ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚ ̇¯Ëı ËÌÓ„ÓÓ‰ÌËı ÍÎËÂÌÚÓ‚. 4. ÅÛ‰ÂÚ Á‡ÔÛ˘Â̇ ÒÔˆˇθ̇fl ÚÂÎÂÙÓÌ̇fl ÎËÌËfl ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ë ÓÚ‚ÂÚ‡Ï ‰Îfl ̇¯Ëı ËÌÓ„ÓÓ‰ÌËı ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ò 10 ‰Ó 6 ‚˜Â‡ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË ç¸˛-âÓ͇. 5. ɇ‡ÌÚËfl ̇ ‚Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ·Û-

燯 ĉÂÒ: 1049

·ÛÍ‚ ̇ Í·‚ˇÚÛÛ, ÍÓÏ ÚÓ„Ó, Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ 2 ‰ËÒ͇ ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚Í “é·Û˜ÂÌË Windows XP” Ë “é·Û˜ÂÌË Word XP”. çÛ Ë ÍÓ̘ÌÓ, ÂÒÎË ‚‡Ï ÌÛÊÂÌ Ò͇ÌÂ ËÎË ÍÓÏ·‡ÈÌ: ÔËÌÚÂ + Ò͇ÌÂ ˝ÚÓ Û Ì‡Ò ‚Ò„‰‡ ‚ ̇΢ËË, Í‡Í Ë Í‡ÚˉÊË ‰Îfl ÌËı, ‡ Ú‡ÍÊ ‚Òfl ÔÓ‰Û͈Ëfl ÙËÏ˚ DELL ÒÓ ÒÍ·‰‡ ‚ 縲-âÓÍÂ. Çéí ãàòú çÖäéíéêõÖ éíáõÇõ äãàÖçíéÇ “êìëëäéÉé äéåèúûíÖêÄ” ëÓÙËfl å‡„ÓÎË̇ (ÅÛÍÎËÌ) ü ÔÓÊË· ̇ Å‡ÈÚÓÌ 12 ÎÂÚ, Ë ÍÓ̘ÌÓ, ÏÓÈ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ, Í‡Í ‚‡¯ ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ…à ‚ÓÚ ‚ÒÂ„Ó Á‡ 7 ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓ 1 ˜‡ÒÛ Á‡ ‚˜Â - ̇‰ËÌÂ Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ Ë Ò ˝ÚËÏË Û‰Ë‚ËÚÂθÌ˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË ÔÂ‚Ӊ‡ Ë Ó·Û˜ÂÌËfl, Ë... ÚÂÔÂ¸ fl ÏÓ„Û Ì ÚÓθÍÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ó·˘‡Ú¸Òfl Ò ÒÓÒ‰flÏË-‡ÏÂË͇̈‡ÏË, ÌÓ Ë ÔË¯Û ÔËҸχ (ÍÓ̘ÌÓ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ) ÔÓ ÔÓÒ¸·‡Ï ÏÓËı ÔÓ‰Û„ ‚ ‡ÁÌ˚ ÓÙËÒ˚.

ÊÂ Í‡Í ÓÌ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl, ÌÓ ÊÂ̇ Ò͇Á‡Î‡: ì ‚ÒÂı ÒÂȘ‡Ò ÂÒÚ¸ – Ë Ì‡Ï Ì‡‰Ó. ÑÂÚË Ó·Â˘‡ÎË ÔËÂı‡Ú¸ Ë Ì‡Û˜ËÚ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ, ÌÓ ËÏ ‚Òfi ·˚ÎÓ ÌÂÍÓ„‰‡. èÓÚÓÏ, fl, ‚ˉËÏÓ, ÒÎÓχΠ„Ó, Ë ıÓÚfl Û ÏÂÌfl ·˚· Á‡‚Ó‰Ò͇fl „‡‡ÌÚËfl, fl Ì ÒÏÓ„ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ó·¸flÒÌËÚ¸Òfl (Ò ÏÓËÏ-ÚÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ) Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ Sony. í‡Í ÔÓ¯ÎÓ ÓÍÓÎÓ 3 ÎÂÚ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ „ÛÎflÌÓ ‚˚ÚË‡ÎË ÓÚ Ô˚ÎË, Ë fl ¯ËÎ: ÚËÚ! èÓ¯fiÎ Ë ÍÛÔËÎ ÌÓ‚˚È DELL ‚ ÙËÏ “êÛÒÒÍËÈ äÓÏÔ¸˛ÚÂ”, Ë ÚÂÔÂ¸ ÏÂÌfl Û˜‡Ú ·ÂÒÔ·ÚÌÓ, Í‡Í ˜ËÚ‡Ú¸ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍË „‡ÁÂÚ˚ ÔÓ àÌÚÂÌÂÚÛ Ë Í‡Í, Ì ‚˚ıÓ‰fl ËÁ ‰Óχ, Ó·˘‡Ú¸Òfl ˜ÂÂÁ ‚ˉÂÓ͇ÏÂÛ Ò Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË͇ÏË ËÁ àÁ‡ËÎfl, ÍÓÚÓ˚ı fl Ì ‚ˉÂÎ ÛÊ 8 ÎÂÚ, ‡ ̉‡‚ÌÓ Û‚Ë‰ÂÎ ‰‡Ê ÔÎÂÏflÌÌË͇, ÍÓÚÓÓÏÛ 6 ÎÂÚ (ÓÌ ‚ÂÒ¸ ‚ ‰fl‰˛ - Ú‡ÍÓÈ Ê ÒÚÓÈÌ˚È Ë ÛÏÌ˚È). à fl Ì ·Ó˛Ò¸, ˜ÚÓ Á‡‚Ú‡ ˝ÚÓÚ DELL ÚÓÊ ÏÓÊÂÚ ÒÎÓχڸÒfl - ‚‰¸ „‡‡ÌÚËfl ̇ ÌÂ„Ó Ë‰fiÚ Ì‡ÔflÏÛ˛ ÓÚ “êÛÒÒÍÓ„Ó äÓÏÔ¸˛ÚÂ‡” - ‡ ÓÌ ÛÊ ÏÌ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÏÓÊÂÚ.......

çËÍÓÎ‡È äÛÁ̈ӂ (ÅÓÒÚÓÌ). ü ‰‡‚ÌÓ ÁÌ‡Î Ó ÙËÏ “êÛÒÒÍËÈ äÓÏÔ¸˛ÚÂ”, ÌÓ, Û˜ËÚ˚‚‡fl, ˜ÚÓ fl ‚ÒfiÚ‡ÍË ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ç¸˛-âÓ͇, ÔÓ·‡Ë‚‡ÎÒfl: ÒÏÓ„Û ÎË fl ӂ·‰ÂÚ¸ ˝ÚËÏ ‚ÒÂÏ... ü Á‡Í‡Á‡Î ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ DELL Ë ÓÚ‰‡Î ÓÔ·ÚÛ - Money Order, ÍÓ„‰‡ ÏÌ ÔË‚ÂÁÎË ÏÓÈ Laptop Dell ‰ÓÏÓÈ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÒÂȘ‡Ò fl ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‡ÒÒÚ‡˛Ò¸ ÌË Ì‡ ‡·ÓÚÂ, ÌË Ì‡ ÓÚ‰˚ıÂ. ë̇˜‡Î‡ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÌÂÔÓÌflÚÌÓ, ÌÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ËÌÒÚÛ͈ËflÏ Ë ÒÔˆˇθÌ˚Ï ‰ËÒÍ‡Ï Ó·Û˜ÂÌËfl ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, fl ÒÏÓ„ ‚ˉÂÚ¸ ‚Òfi ̇ ˝Í‡ÌÂ Ò ÔÓflÒÌÂÌËflÏË Ë ÚÂÔÂ¸ Á̇˛, ËÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ Windows Ë Í‡Í ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ÔËÌÚÂÓÏ Ë Ò͇ÌÂÓÏ, ‡ ÂÒÎË ‰‡Ê ˜ÚÓ ÌÂÔÓÌflÚÌÓ, fl Á‚ÓÌ˛ ‚ “êÛÒÒÍËÈ äÓÏÔ¸˛ÚÂ” - Ú‡Ï ÏÌ ӷflÁ‡ÚÂθÌÓ ÔÓÏÓ„ÛÚ. åÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, ÔÓ¯ÎÓÈ ÓÒÂ̸˛ fl Ò‡Ï ÓÚÔ‡‚ËÎ ‚Ò ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ë ‰‡ÌÌ˚ ÏÓËı ‰ÛÁÂÈ Ì‡ ÓÁ˚„˚¯ ÎÓÚÂÂË Green Card, Ë ÓÌË, Ò·‚‡ ·Ó„Û, ‚˚Ë„‡ÎË! à ‚Òfi ˝ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡fl “êÛÒÒÍÓÏÛ äÓÏÔ¸˛ÚÂÛ”.

Surf Ave. íÂÎÂÙÓÌ˚: 718-333-2684 , 718-333-2685,

Ò 10 ‰Ó 6 ‚˜Â‡ – 7 ‰ÌÂÈ ‚ ̉Âβ, ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı. ĉÂÒ ‰Îfl Money Orders: Russian Computer, 1049 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224.


36

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ÇëíêÖóÄ Ñãü ÇÄë ëÓÎˉÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÄÍÚÂ, ÂÊËÒÒÂ, Û˜‰ËÚÂθ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Îfl. Ä „Ó‚ÓËÚ¸ ̇˜ÌÂÚ — ıÓÚ¸ ÒÚÓÈ, ıÓÚ¸ Ô‡‰‡È. íÓÎËÍ ËÁ Ò· ÅÓθ¯Ë é·ÒÂ˚, ÍÓÚÓ˚È ‚ “óÂÌÓÈ ÓÁÂ…” “Í·Π̇ ‚ÒÂı Ò ÔË·ÓÓÏ”, Ô¸flÌÂ̸ÍËÈ Ï‡ÈÓ ÇÇë Ň·‡ÍËÌ ËÁ “ÄÒÒ˚”, ÍÓÚ Å„ÂÏÓÚ ËÁ “å‡ÒÚÂ‡ Ë å‡„‡ËÚ˚”. íÓ ÎË Å‡¯ËÓ‚ ̇·‡ÎÒfl ÓÚ Ò‚ÓËı ˜Û‰ËÍÓ‚, ÚÓ ÎË ˜Û‰ËÍË ÓÚ Ì„Ó. òÛÚËÚ Ò Í‡ÏÂÌÌ˚Ï ÎˈÓÏ, ‡ÒÒÛʉ‡ÂÚ Ó „ÎÛ·ÓÍËı ‚¢‡ı — ÔÓ‰ıËıËÍË‚‡fl. í‡ÍÓÈ ‚ÓÚ Û΢Ì˚È ÙËÎÓÒÓÙ-χ„Ë̇Î. ëÂ¸ÂÁÌÓ — Î˯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ÒÚ‡‰‡ÌÓ Ì‡Â‰ËÌÂ Ò ÒÓ·ÓÈ... ÍÓθÍÓ ‚˚ ̇ÒÌËχÎËÒ¸ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û? í‡ÍÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ·˚ÎË

‚ÂÁ‰Â. — ì ÏÂÌfl ÌÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËfl. ÑÂÎÓ Ì ÙËθχı Ë Ì ‚ Ëı ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â. Ç Í‡Ê‰ÓÈ Í‡ÚËÌ fl, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔÓÎÚÓ˚-‰‚ ÏËÌÛÚ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛ — ˝ÚÓ ‚Ò ˝ÔËÁÓ‰˚, ·Óθ¯Ëı ÓÎÂÈ ÌÂÚ. — Ç Ó·˘ÂÏ, ÛÒÔ‚‡ÂÚ ÚÓθÍÓ ÔËÂı‡Ú¸ ̇ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ Ë Á‡‰‡Ú¸ Ò‡Í‡ÏÂÌڇθÌ˚È ‚ÓÔÓÒ: ˜ÚÓ ÒÌËχÂÏ? — äÓ„Ó Ë„‡˛, ‰‡? Å˚‚‡ÂÚ Ë Ú‡ÍÓÂ. èÓ Ô‡‚‰Â Ò͇Á‡Ú¸, fl Ì Ëϲ Ú‡ÍËı ÛÊ ·Óθ¯Ëı ‡ÍÚÂÒÍËı ‡Ï·ËˆËÈ. ч Ë ‡ÍÚÂÓÏ Ò·fl ÔÓ ·Óθ¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ Ì ҘËÚ‡˛. — LJÏ, ÄÎÂÍ҇̉, ÍÓÍÂÚÒÚ‚Ó ÌÂ Í ÎˈÛ. — çÂÚ, Ô‡‚‰‡. ÄÍÚÂ — ˝ÚÓ ‚ÒÂÚ‡ÍË ÒÂ¸ÂÁ̇fl ÒÛ‰¸·‡, β‰Ë ‚ Ú‡Ú‡ı ‡·ÓÚ‡˛Ú. Ä fl Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò· Ì ÏÓ„Û, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÈÚË ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ Ú‡Ú… — äÓÎÎÂÍÚË‚ Û„ÌÂÚ‡ÂÚ? àÎË ÒˆÂ̇? — ч ÔÓÒÚÓ Ì ‚ËÊÛ ÒÏ˚Ò· ÓÒÓ·Ó„Ó. í‡Ú ‰Îfl ÏÂÌfl ‡Ì‡ıÓÌËÁÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÌÓ·ËÒÚÒÍÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó. çÂÏÌÓ„Ó ÔÛ„‡˛˘ÂÂ. ùÎÂÏÂÌÚ Ï‡¯ËÌÂËË Í‡ÍÓÈ-ÚÓ, ·˛ÓÍ‡ÚËË. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ, Í‡Í ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl, ̇ÍÚۇθÌÓ. çÛ ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ Ú‡Ú? 燯 ͇ʉ˚È ‰Â̸ — Ú‡Ú… — ä‡ÍÓ‚ Ê ·˚Î ‚‡¯ ̇ÔÓÎÂÓÌÓ‚ÒÍËÈ Ô·Ì? — èÂ‚ÂÌÛÚ¸ ÏË, ÌÓ‚˚Ï î‡ÒÒ·Ë̉ÂÓÏ ÒÚ‡Ú¸ — ˜Â„Ó-ÚÓ Ú‡ÍÓ„Ó ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‚Ó ÇÉàäÂ. óÂÚ˚ÂÔflÚ¸ ÙËθÏÓ‚ ‚ „Ó‰, ÍÛ˜‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ, ‡‰ËÓÔ¸ÂÒ, ÒˆÂ̇Ë‚ — ·ÂÁÛÏ̇fl ÊËÁ̸… ч ÌÂ, ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Í ·Óθ¯ÓÏÛ ÛÒÔÂıÛ fl Ì ÒÚÂÏËÎÒfl. чʠ̠ϘڇΠӷ ˝ÚÓÏ. ç Ô·ÌËÓ‚‡Î, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÌfl ÛÁ̇‚‡ÎË Ì‡ ÛÎˈ‡ı Ë ‚ ·‡‡ı… à ‚

ÄÎÂÍ҇̉ ÅÄòàêéÇ: “èËÚ¸ ËÎË Ì ÔËÚ¸? ç ‚ÓÔÓÒ!”

(718) 265-9795 www.bravotravelny.com êÂÁÂ‚ËÛÈÚ 24/7/365

Ави

Путешествия рии

анато бные с

Лече

·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ë‰ÂÚ. ì Ì‡Ò ÎÂÚÓ ÍÓÓÚÍÓÂ, ÁËχ ‰ÎËÌ̇fl — ‚Ò„‰‡ ·˚ÎÓ ËÒÍÓ‚‡ÌÌÓ ÁÂÏΉÂÎËÂÏ Á‡ÌËχڸÒfl. ÅÛ‰ÂÚ ÛÓÊ‡È — Ì ·Û‰ÂÚ? Ä Â˘Â Ú‡Ú‡˚ ÔˉÛÚ, ÌÂψ˚ — ‰‡ ÍÚÓ Û„Ó‰ÌÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÛÒÒÍËÈ ÏÛÊËÍ ‰ÛχÎ: “Ä ÌÛ Â„Ó Ì‡... Ä‚ÓÒ¸ ÔÓÌÂÒÂÚ”. — í‡Í ˝ÚÓ ÛÒÒÍËÈ ÏÛÊËÍ, ‡ ‚˚ ̇ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Ú‡Ú‡ËÌ. — ü Ò˜ËÚ‡˛ Ò·fl ÛÒÒÍËÏ. çÛ Ë Ú‡Ú‡ËÌÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÏÌ ۉӷÌÓ. — ùÚÓ ÍÓ„‰‡ ÊÂ? — Ç èË·‡ÎÚËÍÂ, ̇ÔËÏÂ. äÓ„‰‡ ÓÌË Ì‡˜Ë̇˛Ú ÒÎ˯ÍÓÏ ‰‡‚ËÚ¸ ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÍÍÛÔ‡ÌÚ, fl „Ó‚Ó˛: ‰‡ ‚Ò ‡‚ÌÓ ˝Ú‡ ÁÂÏÎfl ̇¯‡. “ä‡Í ‚‡¯‡?” — ۉ˂Îfl˛ÚÒfl. “燯‡, — „Ó‚Ó˛, — Ú‡Ú‡Ò͇fl!”

èÖêÇõâ èÄêÖçú çÄ ÑÖêÖÇçÖ

Bravo Travel еты л и б а

‚ẨËÒÔ‡ÌÒÂ‡ı… — Ç˚ „Ó‰ Û˜ËÎËÒ¸ ‡ÍÚÂÒÍÓÏÛ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Û ‚ òÚ‡Ú‡ı... à ÊÂ̇ ‡ÏÂË͇Ì͇. — çÛ ‰‡, ·˚· ÒÚÛ‰Â̘ÂÒ͇fl β·Ó‚¸, ÔÂÍ‡Ò̇fl ˛ÌÓÒÚ¸. ÇÓ ‚ÂÏfl ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó ‚ÂÏflÔÂÔÓ‚ÓʉÂÌËfl ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ‚β·Îfl˛ÚÒfl ‰Û„ ‚ ‰Û„‡, ËÒÚÓËfl ËÁ‚ÂÒÚ̇fl. å˚ Ò Ç˝Ì‰Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ Ò̇˜‡Î‡ ÊËÚ¸ ‚ êÓÒÒËË, ÔÓÚÓÏ - ‚ ÄÏÂËÍÂ. Ä ÔÓÚÓÏ ‚Ò ˝ÚÓ ‡Á‚‡ÎËÎÓÒ¸. Ç ÔË̈ËÔ Ï˚ ͇ʉ˚È „Ó‰ ‚ˉËÏÒfl, Ë Ò˚Ì ÍÓ ÏÌ ˜‡ÒÚÓ ÔËÂÁʇÂÚ, ˜ÛÚ¸ ÎË Ì ‚ÂÒ¸ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÊËÎ ‚ èËÚÂÂ. íÓ ÂÒÚ¸ ÌË˜Â„Ó Ì ̇˜Ë̇ÂÚÒfl, ÌË˜Â„Ó Ì Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl… — Ä ˜ÚÓ Ç˝Ì‰Ë ‚ ‚‡Ò ̇¯Î‡? ÄÏÂË͇Ì͇ ‚ ̇˜‡Î 90-ı — ˝ÚÓ

Tel. (718) 265-9795 Fax (718) 265-9821 out of NY State 1(888) OK-BRAVO or 1(888) 652-7286 2065 86 Street Brooklyn, NY 11214

Отдых Свадебн

Визы

Круи зы

ые путе

шествия

Срочные туристические паспорта и страховки íÛ˚ Ò ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚Ï Û‰Ó·ÌÓ AL! ljÎflβ·Ó I C E ‚‡Ò ‚ÂÏfl P „ˉÓÏ S В Англии, Франции, Испании, Италии, Израиле, Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, Южной Америке и странах Юго-Восточной Азии и др.

Автобусные экскурсии на русском языке по Америке и Канаде

Öʉ̂ÌÓ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ

HOT DEALS — „Ófl˘Ë ÔÛÚ‚ÍË — Ñãü éíÑõïÄ Специальные цены и скидки с этим объявлением!

Ê ‰Â‚ۯ͇ Ò ‰Û„ÓÈ Ô·ÌÂÚ˚. — çÛ Í‡Í — ÔÂ‚˚È Ô‡Â̸ ̇ ‰Â‚ÌÂ, ˝ÚÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ. óÂ„Ó ÚÛÚ ‰‡ÎÂÍÓ ıÓ‰ËÚ¸ — ‚˚·Ó Ó‰ËÌ. — ÖÒÎË ·˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÄÏÂËÍÂ, ˜Â„Ó ·˚ ÒÏÓ„ÎË ‰Ó·ËÚ¸Òfl? — ç Á̇˛. ÇÒÂ, ˜ÚÓ fl Á̇˛ Ó· ÄÏÂËÍÂ, — ˝ÚÓ “å‡Î¸·ÓÓ”, åËÍÍËå‡ÛÒ, “å‡Í‰Ó̇ΉҔ… — ìÊ ÌÂχÎÓ. — ùÚÓ ÂÒÎË ·‡Ú¸ ·ÛÍ‚Û “å”… åËÎÛÓÍË, ·‡Ú¸fl å‡ÍÒ… çÂÚ, ÌÛ ‡ Á‡˜ÂÏ? ëÏÂÚ¸ ͇͇fl-ÚÓ. — Ä ÂÒÎË ·˚ Ì ·˚ÎÓ ‚ ÊËÁÌË ëÓÎÓ‚¸Â‚‡? — ç ·˚ÎÓ ·˚ ëÓÎÓ‚¸Â‚‡ — Ì ·˚ÎÓ ·˚ ëÓÎÓ‚¸Â‚‡. — Ä ‚˚ ·˚ÎË ·˚? — äÓ̘ÌÓ. ùÚÓ ÔÓÚÓÏ ÛÊ ÏÂÌfl ÏÓ„ÎÓ Ì ÒÚ‡Ú¸. äÓ„‰‡ ̇˜‡ÎÒfl ÍËÁËÒ. é·˚˜Ì˚È, ÍÒÚ‡ÚË, ‰Îfl ÇÉàä‡. äÓ„‰‡ ‡ÁÓ˜‡Ó‚˚‚‡Â¯¸Òfl ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflı. ä ÒÓÁˉ‡Ì˲ Ë ‚ÓÓ·˘Â Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ì˲ ‚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â. ëÓ‚ÒÂÏ Ì ıÓÚÂÎÓÒ¸ Û˜ËÚ¸Òfl. ч Ë ‚ÂÏfl ¢ ڇÍÓ ·˚ÎÓ. èÂÂÒÚÓ˜ÌÓÂ. ÇÂÏfl ·¸ÍÓ‚, ˝ÍÂÚËÓ‚, ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚. — ÉÓ‚ÓflÚ, Û ‚‡Ò ·˚ÎË Ò‚flÁË Ò ÍËÏË̇θÌ˚Ï ÏËÓÏ? — Å˚ÎË Í‡ÍËÂ-ÚÓ Á̇ÍÓÏÒÚ‚‡ — Í‡Í Û ‚ÒÂı. à‰Â¯¸ ÔÓ ÛÎˈÂ, Ú·fl ı‚‡Ú‡˛Ú, ÒÛ˛Ú ‚ χ¯ËÌÛ, ÔË‚ÓÁflÚ ‚ ÔËÚÓÌ Ë „Ó‚ÓflÚ: 뇯‡, ‰‡‚‡È ‚˚Ô¸ÂÏ, ÔÓÒˉËÏ, Ú˚ Ê Í·ÒÒÌ˚È. ü ¢ ‰Ûχ˛: óË͇„Ó Í‡ÍÓÂ-ÚÓ. ùÚÓ ˜ÚÓ, Ò‚flÁË? äÓ̘ÌÓ, ÂÒÎË · ˝ÚÓ ·˚ÎË 30— 40- „Ó‰˚, fl ·˚ ‡Á‚ÂÌÛÎÒfl… — ÇÂ˛-‚Â˛ — ÚËÔ‡Ê ÔÓÒ΂ÓÂÌÌÓ„Ó ÛÍË. — çÂÚ, ÚËÔ‡Ê ˜ÓΉÓÌÒÍËÈ, fl ·˚ Ò͇Á‡Î, ÒË·ËÒÍËÈ. — èÓÙË„ËÒÚÒÍËÈ, ‚ Ó·˘ÂÏ. — Ä ˝ÚÓ ÛÊ ̇ˆËÓ̇θÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ. ÇÒ ÓÚ ÍÎËχÚ˘ÂÒÍËı ÓÒÓ-

— èÓÎËÚËÍÓÈ ËÌÚÂÂÒÛÂÚÂÒ¸? àÎË ÚÓÊ — Í·ÎË Ò ÔË·ÓÓÏ? — чÎÂÍ ÓÚ ÌÂÂ. ü Ô˚Ú‡ÎÒfl Á‡ÌËχڸÒfl ÔÓÎËÚËÍÓÈ, ÒÌflÎ ÙËÎ¸Ï Ó û„ÓÒ·‚ËË, ÍÓ„‰‡ Ú‡Ï ‡„ÂÒÒËfl ·˚·. îËÎ¸Ï ÌËÍÛ‰‡ Ì ÔÓ¯ÂÎ, fl Ë ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÎÒfl. äËÌÓ Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ·ÂÁ‚‰Ì˚Ï, ÂÒÎË Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ˆÂÎflı. “ÜÂÎÂÁ̇fl ÔflÚ‡ ÓÎË„‡ıËË”, ‰Û„ÓÈ ÏÓÈ ÙËθÏ, — ˝ÚÓ Ò‡ÚË‡ ڇ͇fl: Òӈˇθ̇fl, ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇fl, ‰‡? çÂÍÓÚÓ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÓÚÍ˚· β‰flÏ „·Á‡ ̇ ÔÓËÒıÓ‰fl˘ÂÂ. í‡Í ˜ÚÓ Ì‡‰Ó, ̇‰Ó, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, ÔÂÓÏ Ë ÒÎÓ‚ÓÏ Ê˜¸ ÒÂ‰ˆ‡. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, fl Ëϲ Ò‚Ó˛ ÔÓÁËˆË˛. é̇ Ì ÓË„Ë̇θ̇. ᇠ҇ÏÓ·˚ÚÌÓÒÚ¸, Á‡ ÛÌË͇θÌÓÒÚ¸. èÓÚË‚ ÛÌËÙË͇ˆËË. çÓ ‚ÓÓ·˘Â ÒÂȘ‡Ò ÔÂËÓ‰ ÍÓÌÙÓÏËÁχ. ã˛‰Ë Ê‡Ê‰ÛÚ ÚÓθÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó — ̇ÂÒÚ¸Òfl. — ç ‚‡¯ ÔÂËÓ‰? àÎË ÚÓÊ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ·˚Ú¸ ÍÓÌÙÓÏËÒÚÓÏ? — Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË. çÓ fl Ô˚Ú‡˛Ò¸: ˜ÂÂÁ Ò‚ÓÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸, ˜ÂÂÁ ˝ÍÒˆÂÒÒ˚ Ú‚Ó˜ÂÒÍË — ÔÓ‰‰Âʇڸ ÒÓÒÚÓflÌË ÌÓÌÍÓÌÙÓÏËÁχ. — LJ¯ ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Î¸ “Ñ·ӯË” — ÔÓÚÂÒÚ ÔÓÚË‚ ˜Â„Ó? — ü ·˚ Ì Ò͇Á‡Î, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÚÂÒÚ. ùÚÓ ËÒÒΉӂ‡ÌËÂ Ë ÔÂÓ‰ÓÎÂÌË Ò·fl, ˜ÚÓ ÎË. à ÔÓËÒÍ, Ë ÓÚÍ˚ÚË ˜Â„Ó-ÚÓ ÌÂËÁ‚‰‡ÌÌÓ„Ó. èÂÂıÓ‰ „‡Ìˈ˚ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ. å‡„Ë̇θÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‡Ò¯ËËÚ¸ ‚ÂÏfl Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ë ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÂ… — ë‡ÏË ‰Â·Ó¯ËËÚ¸ ‰‡‚ÌÓ ÔÂÂÒÚ‡ÎË? — èÓ˜ÂÏÛ, ‰Â·Ó¯Ë˛. çÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ï‡ÒÒÓ‚Ó. à ÍËÌÂχÚÓ„‡Ù˘ÌÓ. — Ä ÂÒÎË ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ‚ÂÏÂ̇, ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰ËÎË ‰ÛÊ·Û Ò ÔËÚÂÒÍËÏË ÓÍÂ‡ÏË?

— é, ˝ÚÓ ·˚· ‚˜̇fl ‚ÂÒ̇! ÖÒÚ¸ ۷θ ‚ ͇χÌÂ, Á̇˜ËÚ, ÊËÁ̸ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl. åÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ÔÓÚ‚ÂÈÌ. à “èËÏ˚”. é˜Â̸ Á‰ÓÓ‚Ó ·˚ÎÓ... — ëÂȘ‡Ò ˝ÚË Î˛‰Ë ‚‡Ï ËÌÚÂÂÒÌ˚? äË̘‚ ÚÓÚ ÊÂ? — ü ‚ÓÓ·˘Â ‰ÍÓ Ó·˘‡˛Ò¸. ë ÍÂÏ ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ. í‡Í, ÔÂÂÒÂ͇ÂÏÒfl ËÌÓ„‰‡, Ë Ó˜Â̸ ‰Ó‚ÓθÌ˚… — Ç ÏËÒÚËÍÛ Ì ‚ÂËÚÂ? èÓÒΠ“å‡ÒÚÂ‡ Ë å‡„‡ËÚ˚” ‰‡Ê ˆÂÔÓ˜ÍÛ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓÒΉËÎË: ㇂Ó‚, Ä·‰ÛÎÓ‚… — á̇˜ËÚ, fl ‚ Ó˜ÂÂ‰Ë ÒÚÓ˛? ч Ì ÔËÚfl„Ë‚‡ÈÚ Á‡ ı‚ÓÒÚ, Ì ‚ËÊÛ ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÒÚËÍË. åËÒÚËÍË ‚ÓÓ·˘Â χÎÓ, ‡ ‚ ÍËÌÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ. ÖÒÚ¸ ÚÓθÍÓ ÏËÒÚË͇ ‚ ‡Á„Ëθ‰flÈÒÚ‚Â, ‚ ̇Û¯ÂÌËË ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÍËÌÓÔÓÙÒÓ˛Á‡. ÇÓÚ ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÏËÒÚË͇... í‡Ï χÎÓ ˜Â„Ó ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ̇ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ. ÇÒ ·˚ÒÚÓ Í‡Í-ÚÓ ·˚ÎÓ… — Ç˚ ̉ӂÓθÌ˚ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÓÈ ËÎË ÍËÌÓ ‚ ˆÂÎÓÏ? — ë‚ÓÂÈ, ÍÓ̘ÌÓ. ü Ì ӘÂ̸ ‡ÁχıÌÛÎÒfl, ˜Â„Ó-ÚÓ ÏÌÂ Ú‡Ï Ì ı‚‡ÚËÎÓ. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ÂÏÂÌË ˜ËÒÚÓ ÙËÁ˘ÂÒÍË — ÒÂˇΠ‚ÒÂ-Ú‡ÍË. çÓ Û ÏÂÌfl Ó˘Û˘ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÎÛ˜¯Â ҉·ڸ. ÇÓÚ ‚Ò„‰‡ Û ÏÂÌfl ˝ÚË Á‡ÒÛ˜ÂÌÌ˚ ÂÊËÒÒÂÒÍË Û͇‚‡, ‚Ò ҇ÏÓÏÛ ıÓ˜ÂÚÒfl ҉·ڸ. — Ä ˜ÚÓ Ì‡Ò˜ÂÚ ÓÎË ‚ “ÉÛÁÂ200”? — ÑÛχ˛, Ú‡Ï Ò‰Â·ÌÓ ‚Ò ‚ Ô‰Â·ı ʇÌ‡… — ç ·˚ÎÓ ÒÓÏÌÂÌËÈ: ÒÌËχڸÒfl ËÎË Ì ÒÌËχڸÒfl? — çÂÚ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, fl ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î, ÍÓ„‰‡ 㯇 ÔË҇Π҈Â̇ËÈ, Ï˚ Ò ÌËÏ Ó·ÒÛʉ‡ÎË Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‚¢Ë, Ë ‚ ÔË̈ËÔ fl Á̇Î, ‚ ͇ÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ÓÌ ‰‚Ë„‡ÂÚ. çÛ ‰‡, ÍÚÓ-ÚÓ ÓÚ͇Á˚‚‡ÎÒfl. ü ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ‡Á ÒÌËχÎÒfl Ò ÜÂÌÂÈ åËÓÌÓ‚˚Ï ‚ ÙËθÏ “ÄÔÓÒÚÓΔ: ÓÌ Ë„‡Î ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‡Á‚‰˜Ë͇, ‡ fl ÌÂψÍÓ„Ó — ‚ ¯ÍÓΠ‡·‚Â‡ Ó·Û˜‡Î Ô‰‡ÚÂÎÂÈ êÓ‰ËÌ˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Û ¯ËÙÓ‚‡ÌËfl. í‡Í ‚ÓÚ, ÓÌ ÏÌ Ò͇Á‡Î: “åÌ ÌÂËÌÚÂÂÒÌ˚ ÓÎË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÔÓÁËÚË‚‡”. çÓ ÏÌ ͇ÊÂÚÒfl: ̇Á‚‡ÎÒfl „ÛÁ‰ÂÏ, ÔÓÎÂÁ‡È ‚ ÍÛÁÓ‚, ‰‡?.. — Ä ˜ÚÓ ·˚ ‚˚ Ì Ò˚„‡ÎË ÌËÍÓ„‰‡ ‚ ÊËÁÌË? — Ä ˜ÚÓ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ë„‡Ú¸? ä‡ÌÌË·‡Î‡ ÏÓÊÌÓ Ò˚„‡Ú¸? ùÌÚÓÌË ïÓÔÍËÌÒ Ò˚„‡Î. Ä ˜ÚÓ, ÌÂθÁfl Ë„‡Ú¸ çÂÓ̇? ùÚÓ Ê ‚Ò Ì ÏÓ‡Î¸ÌÓ˝Ú˘ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏ˚, ˝ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ‰‡? èÓ·ÎÂÏ˚ ÒÚ‡ÌÌ˚ı ‚¢ÂÈ: ı‡‡ÍÚÂ‡, Ò‚ÂıÁ‡‰‡˜Ë, ÁÂ̇ Ó·‡Á‡. àÎË ‡Á‚ ÑÊÓÌÌË ÑÂÔÔ Ò ÑÂθ íÓÓ Ì Ò˚„‡ÎË “ëËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ã‡Ò-Ç„‡Ò”, „‰Â ‰‚‡ ̇ÍÓχ̇ Ò Ûχ ÒıÓ‰flÚ?.. — çÓ Û ‚‡Ò ‚ ÊËÁÌË ÂÒÚ¸ Ú‡·Û? — ч ÌË˜Â„Ó Ú‡ÍÓ„Ó ÓÒÓ·ÂÌÌÓ„Ó ÌÂÚ. çÛ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ì ÍÛÒ‡Ú¸Òfl ÔÛ·Î˘ÌÓ. ïÓÚfl ÂÒÎË ˝ÚÓ ı˝ÔÔÂÌËÌ„ Ë fl ÒÓ·‡Í‡, ÚÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂÚ? — Ä ‚ÓÔÓÒ: ÔËÚ¸ ËÎË Ì ÔËÚ¸ — ‰Îfl ‚‡Ò ÛÊ ¯ÂÌÌ˚È? — èËÚ¸ ËÎË Ì ÔËÚ¸? éڂ˜‡˛: Ì ‚ÓÔÓÒ. ÖÒÎË ıÓӯ ̇ÒÚÓÂÌËÂ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ì ‚˚ÔËÚ¸? — ÇӉ ‚˚ Ò͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÛÊ ‚ Á‡‚flÁÍÂ. — í‡ÍÓ„Ó fl Ò͇Á‡Ú¸ Ì ÏÓ„. åÓÊÂÚ, Ò͇Á‡Î: ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡? ч ÌÂÚ, fl Ì Á‡‚flÁ˚‚‡˛, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ë Ì Ը˛ ÓÒÓ·Ó. íÓ ÂÒÚ¸ Ô¸˛, ÌÓ Ì Á‡ÔÓÈÌÓ, ‡ Ú‡Í: ‰Â̸ ÔÓÔ¸˛ — ̉Âβ ÎÂÊÛ ·ÓθÌÓÈ, Ò ÛÚ‡ „ÓÎÓ‚‡ ·ÓÎËÚ. ÇÓÚ Ú‡ÍÓÈ ‰ÍËÈ, χÎÓËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ì‡¯ÂÏÛ Ì‡ÒÂÎÂÌ˲ ÒË̉ÓÏ. ü Ì ıÎÂ˘Û Í‡Í ÎÓ¯‡‰¸, ̇ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰. íÛÚ ÌÂÍӠ̉ÓÔÓÌËχÌË — ˝ÚÓ fl ÔÂÒÓ̇ÊÂÈ Ú‡ÍËı Ë„‡˛: ÏÌ ‰Â·˛Ú „ËÏ, ‡ÒÚËÚÂθÌÓÒÚ¸ ̇ „ÓÎӂ ڇ͇fl, Ó‰Âʉ‡, fl ÏÂÌfl˛ Ô·ÒÚËÍÛ, ‚Á„Îfl‰ ÏÛÚÌÂÂÚ… — Ä ‚˚ ‚ÌÛÚË — ·ÂÎ˚È Ë ÔÛ¯ËÒÚ˚È? — ç ÒÓ‚ÒÂÏ ·ÂÎ˚È Ë ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ÔÛ¯ËÒÚ˚È. ëÍÓÂÂ… θÌflÌÓÈ.

ÑÏËÚËÈ åÖãúåÄç.


7—13 χÚ‡ 2008

37

В НОВОМ СВЕТЕ

èé ùíì ëíéêéçì ùäêÄçÄ çÓ‚˚ ÙËθÏ˚: 7 - 13 χÚ‡ ˜ÂÌËfl. êÂÊËÒÒÂ - êÓ·̉ ùÏÏÂËı. Ç ÓÎflı: ä‡ÏËη ÅÂθ, äÎËÙÙ äÂÚËÒ, ëÚË‚ÂÌ ëÚ˝ÈÚ, éχ ò‡ËÙ, íËÏ Å‡ÎÓÛ.

ï‡¯Ï‡Ì, ÇËÌÒÂÌÚ è‡ÒÚÓÂ, Ñ˝ÌËÂÎ ê˝ÈÏÓÌÚ, äËÌ˝Ì òËÏˈÛ. ‚Ә͇-ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ Ë ÁÎÓ·Ì˚È Ô‡Ô‡¯‡-ÔÓÎˈÂÈÒÍËÈ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ÒÚÓθÍÓ ÎÂÎÂÂÚ Ò‚Ó ‰ËÚfl, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ‚ˉËÚ - ‰Â‚Ә͇ ‰‡‚ÌÓ ‚˚ÓÒ· Ë Ì ÌÛʉ‡ÂÚÒfl ‚ ÔËÒڇθÌÓÈ ÓÔÂÍÂ. ÑÓ˜¸ Ò ÔÓ‰Û„‡ÏË ÓÚÔ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓÎΉÊ. Ç ÔÓÂÁ‰ÍÛ Ì‡ÁflÁ˚‚‡ÂÚÒfl Ë Á‡·ÓÚÎË‚˚È Ó‰ËÚÂθ.

Ñ

The Bank Job

ù

10000 B.C. 2008. ëòÄ. î˝ÌÚÂÁË, ÔËÍβ-

CJ7 Ç ÓÎflı: äËÒ äÛÔÂ, è‡ÚËÒËfl ä·ÍÒÓÌ, ê˝È˜ÂÎ å‡Í‡‰‡ÏÒ, èËÒ ÅÓÒ̇Ì, Ñ˝‚ˉ ÇÂ̇Ï. ÌÓ„‰‡ ͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ Òۉ·Ì˚È ‡Á‚Ó‰ ıÛÊ ۷ËÈÒÚ‚‡. è‡‚Ëθ̇fl Ë Ì‡‰Ó‚¯‡fl ÊÂ̇. óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚È ÏÛÊ. åÓÎÓ‰‡fl ÔÓ‰ÛÊ͇. ëÓÁ‚‡ÂÚ ‰¸fl‚ÓθÒÍËÈ ÔÎ‡Ì ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÒÛÔÛ„Ë. Ç ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ϯ˂‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÈ ‰Û„ Ë Â„Ó ‚Â΢ÂÒÚ‚Ó ëÎÛ˜‡È...

à

Paranoid Park 2007. î‡ÌˆËfl, ëòÄ. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - É‡Ò Ç‡Ì ëeÌÚ. Ç ÓÎflı: ÉÂÈ· ç‚ËÌÒ, Ñ˝ÌËÂθ ãËÛ, í˝ÈÎÓ åÓÏÒÂÌ, ÑÊÂÈÍ åËÎÎÂ. Í‡ÌËÁ‡ˆËfl ¢ Ì ÔÓfl‚Ë‚¯Â„ÓÒfl ̇ ÔË·‚͇ı ‚ ëòÄ Óχ̇ ÅÎÂÈ͇ çÂθÒÓ̇. çËÚË ‡ÒÒΉӂ‡ÌËfl ÒÏÂÚË Óı‡ÌÌË͇ ÔË‚Ó‰flÚ ÔÓÎËˆË˛ ‚ ¯ÍÓÎÛ. éÒÓ·˚È ËÌÚÂÂÒ Û ÔÓÎˈËË ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÍÂÈÚ·Ó‰ËÒÚ ÄÎÂÍÒ. ìÌ˚Î˚È èÓÚÎ˝Ì‰. çÂÔË͇flÌÌ˚ ÔÓ‰ÓÒÚÍË ·Ó‰flÚ ËÁ Í·ÒÒ‡ ‚ ‡Á‰Â‚‡ÎÍÛ, ·‰ÛÚ ‰ÓÏÓÈ, „‰Â ÒÒÓflÚÒfl Ó‰ËÚÂÎË, ËÁ ‰Óχ - ‚ Ô‡Í, „‰Â ͇ڇ˛ÚÒfl ̇ ÒÍÂÈÚ‡ı, ÓÚÚÛ‰‡ - ̇ ÔÛÒÚ˚¸. ì ÄÎÂÍÒ‡ ÂÒÚ¸ ÒÂÍÂÚ. îËÎ¸Ï ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í Â„Ó Ú‡ÈÌ ÛÔflÏÓ Ë ÏÓÌÓÚÓÌÌÓ. É‡Ò Ç‡Ì ëÂÌÚ Ï‡ÒÚÂ ωËÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ú‡ÌÒ‡. Ç ˝ÚÓÏ ÙËθÏ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂÏ ‰Îfl „ËÔÌÓÁ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÙË„Û͇ ÒÍÂÈÚ·Ó‰ËÒÚ‡ Ë Â„Ó ‰‚ËÊÂÌË ̇ ‰ÓÒÍÂ Ò ÍÓÎÂÒË͇ÏË. ä‡Í Ë ‚ "ëÎÓÌÂ", ‚ ˝ÚÓÏ ÙËθÏÂ É‡Ò Ç‡Ì ëÂÌÚ ËÒÒΉÛÂÚ ÔËÓ‰Û ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ÓÈ ÊÂÒÚÍÓÒÚË.

ÍÓÚÓ‡fl ·Î‡„Ó‰‡fl ÒÚ˜ÂÌ˲ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ Ë ÒÏÂ͇ÎÍ Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÏË ÓÒÍÓ¯Ë. ÅÓ‰˚È ÍÓωËÈÌ˚È ËÚÏ, ÔÂÍ‡ÒÌ˚ ÍÓÒÚ˛Ï˚.

˚ÎÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚Î ÔÓÅ ‰Ó·ÂÌ ‰ËÍÓÏÛ Á‚Â˛, ‡ ÔÓ áÂÏΠ·Ó‰ËÎË Ï‡ÏÓÌÚ˚ Ë Ò‡·ÎÂÁÛ·˚ ÚË„˚. íÓ„‰‡ ÌÓ‚˚ ˉÂË Ë Ì‡‰Âʉ˚ ÏÓ„ÎË ÔÂ‚ÂÌÛÚ¸ ıÓ‰ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓËË. îËÎ¸Ï ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÏÓÎÓ‰ÓÏ ÓıÓÚÌËÍÂ, ÍÓÚÓ˚È ¯‡ÂÚ ÔÂÂÒ˜¸ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ‡ÏËÂÈ Ó„ÓÏÌÛ˛ ÔÛÒÚ˚Ì˛, ‚ÒÚÛÔ‡fl ‚ Òı‚‡ÚÍÛ Ò ‰ÓËÒÚÓ˘ÂÒÍËÏË ıˢÌË͇ÏË. ÖÏÛ Ô‰ÒÚÓËÚ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ËÒ˜ÂÁÌÛ‚¯Û˛ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆË˛ Ë ÒÔ‡ÒÚË Ò‚Ó˛ ‚ÓÁβ·ÎÂÌÌÛ˛ ÔË̈ÂÒÒÛ ÓÚ ÁÎÓ·ÌÓ„Ó ÔÓÎÍÓ‚Ó‰ˆ‡. åÌÓ„Ó ÔÓ„Ó̸, ÊË‚ÓÚÌ˚ı.

College Road Trip

2008. ëòÄ. äÓωËfl. êÂÊËÒÒÂ - êÓ‰ÊÂ ä‡Ï·Î. Ç ÓÎflı: ê˝È‚ÂÌ, å‡ÚËÌ ãÓÛÂÌÒ, å‡„Ó

2008. ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl. ÑÂÚÂÍÚË‚. êÂÊËÒÒÂ - êÓ‰ÊÂ ÑÓ̇θ‰ÒÓÌ. Ç ÓÎflı: ÑÊÂÈÒÓÌ ëÚ˝Úı˝Ï, ë‡ÙÙÓÌ ÅÂÓÛÁ, ëÚÂÙÂÌ ä˝ÏÔ·ÂÎÎ åÛ, Ñ˝Ì˽ΠåÂÈÒ, ÑÊÂÈÏÒ îÓÎÍÌÂ. ËÎ¸Ï ÓÒÌÓ‚‡Ì ̇ ‡θÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËflı ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ‚ 1971 „Ó‰Û. èÓÒΠ35 ÎÂÚ Á‡·‚ÂÌËfl Ï˚ ÛÁ̇ÂÏ Ó· Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ΄Ẩ‡Ì˚ı Ó„‡·ÎÂÌËÈ ·‡Ì͇ ‚ ËÒÚÓËË ÄÌ„ÎËË. íÓ„‰‡ Ì ·˚ÎÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÓ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÂÒÚ‡ Ë Ì ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ ÌË Ï‡ÎÂÈ¯Â„Ó ÒΉ‡ ÔÓıˢÂÌÌ˚ı ‰ÂÌ„. èÂÒÚÛÔÌËÍË - ÔÓ‰‡‚ˆ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ë Í‡Ò‡‚ˈ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Â̸„‡ÏË Ë ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚflÏË ÔÓÎÛ˜ËÎË ·Ûχ„Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ó͇Á‡ÎËÒ¸ Ú‡ÈÌ˚ ÒËθÌ˚ı ÏË‡ Ò„Ó...

Miss Pettigrew Lives for a Day

2007. äËÚ‡È. äÓωËfl. êÂÊËÒÒÂ - ëÚË‚ÂÌ óÓÛ. Ç ÓÎflı: ëÚË‚ÂÌ óÓÛ, äËÚÚË óÊ‡Ì ûȈË. ÂÓÈ - ·Â‰Ì˚È ‡·Ó˜ËÈ, ÓÚˆӉËÌӘ͇. äËÚÚË óÊ‡Ì ûÈˆË ËÒÔÓÎÌflÂÚ Óθ ËÌÓÔ·ÌÂÚflÌÍË, Á‡Ï‡ÒÍËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰ Û˜ËÚÂθÌˈÛ. ÑÓ‚ÓθÌÓ ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂθÌÓ Ë ÒϯÌÓ.

É

Snow Angels

î

Married Life 2007. ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl. åÂÎÓ‰‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - ÄÈ‡ ë‡ÍÒ.

2008. ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl. äÓωËfl. êÂÊËÒÒÂ - Ň‡Ú ç‡ÎÎÛË. Ç ÓÎflı: î‡ÌÒÂÁ å‡Í‰Óχ̉ Ë ùÏË Ä‰‡Ï, ëˇ‡ Ì ïË̉Ò, òËÎË ïẨÂÒÓÌ, ãË èÂÈÒ. ÓωËfl ÔÓÎÓÊÂÌËÈ. 30- „Ó‰˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚Â͇. ÉÓÎÎË‚Û‰, ‚˚Ò¯ÂÈ Ò‚ÂÚ Ë ÒÍÓÏ̇fl „Û‚Â̇ÌÚ͇,

ä

2007. ëòÄ. Ñ‡Ï‡. êÂÊËÒÒÂ - Ñ˝‚ˉ ÉÓ‰ÓÌ ÉËÌ. Ç ÓÎflı: ë˝Ï êÓÍÛ˝ÎÎ, äÂÈÚ ÅÂÍËÌÒÂÈÎ, ÉËÙÙËÌ Ñ‡ÌÌ, ùÏË ë‰‡ËÒ . Í‡ÌËÁ‡ˆËfl ÔÓÔÛÎflÌÓ„Ó Óχ̇ ëÚ˛‡Ú‡ é'ç‡Ì‡ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó ÔÓ‰ÓÒÚÍÂ, Â„Ó ÌflÌÂ Ë Â ÏÛÊÂ, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÌÂÔËflÚÌÓÒÚÂÈ.

ù

ç‡Ú‡¯‡ òÄêõåéÇÄ.


38

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

îìíÅéã çË Ó‰ËÌ ËÁ ÙÛÚ·ÓθÌ˚ı Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ êÓÒÒËË ‚ ‰‡Î¸ÌÂÏ ËÎË ·ÎËÊÌÂÏ Á‡Û·Âʸ Ì ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Ì˚̘ ڇÍÓ„Ó ÊË‚Ó„Ó ËÌÚÂÂÒ‡, Í‡Í ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ “χ¯ËÌËÒÚ” “ãÓÍÓÏÓÚË‚‡” ûËÈ ëÂÏËÌ, ‚ÓÁ„·‚Ë‚¯ËÈ ÚË ÏÂÒflˆ‡ ̇Á‡‰ Ò‡Ï˚È ÚËÚÛÎÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÍÎÛ·.

— ä‡Í‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ˝ÈÙÓËfl?! å˚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Á‡ÌËχÂÏ Î˯¸ ÚÂڸ ÏÂÒÚÓ. å‡Ú˜ ËÏÂÎ ·Óθ¯Ó Á̇˜ÂÌËÂ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‰‡Ê Ì˘¸fl ‰‡‚‡Î‡ “ò‡ıÚÂÛ” ÒÂÏËÓ˜ÍÓ‚Ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Î˯‡ÎÓ Ì‡Ò ¯‡ÌÒÓ‚ ̇ ÔÂ‚Ó ÏÂÒÚÓ. — ä‡Í ‚‡Ï ÊË‚ÂÚÒfl Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚÒfl ̇ ìÍ‡ËÌÂ? — çÓχθÌÓ. ë ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ Ó˘Û˘‡˛ Í Ò· ıÓӯ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, Á‡ ÍÓÚÓÓ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÚÔ·ÚËÚ¸ ÂÁÛθڇÚÓÏ. — èÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ÙÛÚ·ÓÎÛ Ì ÒÍÛ˜‡ÂÚÂ? — ü Ê Ì ̇ ÌÂÓ·ËÚ‡ÂÏÓÏ ÓÒÚÓ‚Â. ᇠ‚ÒÂÏ ÒÎÂÊÛ, Ò Î˛‰¸ÏË Ó·˘‡˛Ò¸. çÓ ÒÂȘ‡Ò fl — ÚÂÌÂ ÍË‚ÒÍÓ„Ó “ÑË̇ÏÓ”. Ä Î˛·ÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇ΠÊË‚ÂÚ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ ËÌÚÂÂÒ‡ÏË Ò‚ÓÂ„Ó ‰Â·. ãˉËÛÂÚ "ò‡ıÚÂ" Ò 44 Ә͇-

ëìïéâ ÑÖÅûí

èÓ˜ÂÏÛ „ÓÎÍËÔÂ˚ ·ÓÒ‡˛ÚÒfl ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓ·ËÚ ÔÂ̇θÚË? ‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇fl ÔÒËıÓÎÓ„Ëfl Ë ÙÛÚ·ÓÎ ÒÓÓÚÌÓÒflÚÒfl ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ Í‡Í Ó„ÓӉ̇fl ·ÛÁË̇ Ë ‰fl‰¸Í‡ ËÁ äË‚‡. çÓ Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl, „ÛÔÔ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚ ËÁۘ˷ 286 ÔÂ̇θÚË, ÔÓ·ËÚ˚ı ‚ ‚ÓÓÚ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚÓflÎË Ò‡Ï˚ ÔÓÒ·‚ÎÂÌÌ˚ „ÓÎÍËÔÂ˚ ̇¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓÒÏÓÚ‚ ÍËÌÓ- Ë ÚÂÎÂÁ‡ÔËÒË, ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ‚‡Ú‡Ë ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏ ¯‡˛Ú ·Ó-

ä

ÑÌÂÔ - ÑË̇ÏÓ: 0-4 ÉÓÎ˚: äÓ‡, 3; Ň̄Û‡, 36; ÉÛÒ‚, 63; ä‡‚ˆ, 75.

Ç

11-åÖíêéÇÄü áÄÉÄÑäÄ

ûËÈ ëÂÏËÌ: "ä‡Í‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ˝ÈÙÓËfl?!"

‚ÓÒÍÂÒÂ̸ è‡Î˚˜Û Ô‰ÒÚÓflÎÓ ·Ó‚Ó Í¢ÂÌË ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Â. Ç ÔÂ‚ÓÏ ÔÓÒΠÁËÏÌÂÈ Ô‡ÛÁ˚ ÔÓ‰ËÌÍ ÍË‚ÎflÌ ˄‡ÎË ÔÓÚË‚ “ÑÌÂÔ‡”, ÛıӉ˂¯Â„Ó Ì‡ ‡ÌÚ‡ÍÚ ‚ ÓÎË ÎˉÂ‡ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡. ç‡ ÚË·Û̇ı ‰ÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍÓ„Ó “åÂÚÂÓ‡” fl·ÎÓÍÛ ÛÔ‡ÒÚ¸ ·˚ÎÓ Ì„‰Â. — å˚ ÌÂÔÎÓıÓ ÔÓ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ Ò·Ó‡ı, ÌÓ Ë “ÑÌÂÔ” ‚˚„Îfl‰ËÚ Ó˜Â̸ ÔË΢ÌÓ, — Ó·ÓÁ̇˜ËÎ ‡ÒÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÒËÎ ûËÈ è‡‚Îӂ˘ Á‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ ‰Ó ̇˜‡Î‡ χژ‡. èÓ‰‰Âʇڸ β·ËÏÓ„Ó è‡Î˚˜‡ ÔËÂı‡ÎË Ë ÌÂÒÍÓθÍÓ ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚ ËÁ åÓÒÍ‚˚, ÍÓÚÓ˚Ï, Ӊ̇ÍÓ, Ì ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ‡Á‚ÂÌÛÚ¸ ÓÒÒËÈÒÍËÈ Ù·„ ‚ ÒÂÍÚÓ ‰Ë̇ÏÓ‚ÒÍËı ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚. äÒÚ‡ÚË, Á‡ Ú‡ÍË Á̇ÍË ‚ÌËχÌËfl Í ‰Û„ÓÏÛ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ÚÂÌÂÛ, ÇËÚ‡Î˲ ò‚˜ÂÌÍÓ, ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÔÓÒÚ‡‰‡Î Ó‰ÂÒÒÍËÈ “óÂÌÓÏÓˆ”. ç‡Í‡Á‡ÎË „Ë‚ÌÓÈ. çÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÙÛÚ·ÓÎ ÒÚË‡ÂÚ „‡Ìˈ˚, fl ۷‰ËÎÒfl ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl χژ‡. ûËÈ è‡‚Îӂ˘ ÔË‚˚˜ÌÓ ÓÚÔ‡‚ËÎÒfl ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÓχ̉˚, ÍÓÚÓ˚ ‰‚‡ Ì ·ÓÒËÎËÒ¸ ̇ ·Â„Ó‚Û˛ ‰ÓÓÊÍÛ Í‡˜‡Ú¸ Ôӷ‰ËÚÂÎfl. ç‡ ÔÂÒÒÍÓÌÙÂÂ̈ËË Ò‚ÓËı ÒËÏÔ‡ÚËÈ Í ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ÚÂÌÂÛ Ì ÒÍ˚‚‡ÎË Ë ÛÍ‡ËÌÒÍË ÊÛ̇ÎËÒÚ˚: “è‡Î˚˜ — ÎÛ˜¯ËÈ”. Ä ÔÂÁˉÂÌÚ “ÑË̇ÏÓ” à„Ó¸ ëÛÍËÒ Á‡fl‚ËÎ: “燯 ÍÛÒ ÒڇΠ‚ÂÌ˚Ï Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í Ï˚ Ô˄·ÒËÎË ûËfl 臂Îӂ˘‡”. 4:0 — ̇ ˜ÛÊÓÏ ÔÓÎÂ! í‡ÍËı ÂÁÛθڇÚÓ‚ ‚ ÔÓ‰ËÌ͇ı ‡‚Ì˚ı ÒÓÔÂÌËÍÓ‚ ÔÓ˜ÚË Ì ·˚‚‡ÂÚ. çÓ ëÂÏËÌ ·˚Î Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ò‰ÂÊ‡Ì ‚ ÓˆÂÌ͇ı: — ç‡Ï ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ò ·˚ÒÚ˚Ï „ÓÎÓÏ, ÍÓÚÓ˚È äÓ‡ Á‡·ËÎ ÛÊ ̇ 3-È ÏËÌÛÚÂ… — ç ·ÓËÚÂÒ¸ ‚Ô‡ÒÚ¸ ‚ ˝ÈÙÓ˲?

èÓÒχÚË‚‡fl ӄ·‚ÎÂÌË ҂ÂÊÂ„Ó ÌÓÏÂ‡ “Journal of Economic Psychology”, fl ̇ÚÍÌÛÎÒfl ̇ ÒÚ‡Ú¸˛ ÌÂÍÓÂ„Ó å‡ÈÍ· Ň-ùÎË ÔÓ‰ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚Ï ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó ÊÛ̇· Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ: “è‰۷ÂʉÂÌË ÔÓÚË‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÂ‰Ë ÙÛÚ·ÓθÌÓÈ ‚‡Ú‡ÒÍÓÈ ˝ÎËÚ˚ ̇ ÔËÏÂ ÔÓ·ËÚËfl ÔÂ̇θÚË”.

ÏË. "ÑÌÂÔ" ÓÚÒÚ‡ÂÚ ÓÚ ÌÂ„Ó ‚ÒÂ„Ó Ì‡ Ó˜ÍÓ, ı‡¸ÍÓ‚ÒÍËÈ "åÂÚ‡ÎÎËÒÚ" ̇ ‰‚‡, ÌÓ Ò˚„‡‚ ̇ χژ ·Óθ¯Â. äË‚ÎflÌÂ Ò 39 Ә͇ÏË, ÔÓıÓÊÂ, Á‡‚Â¯‡˛Ú ÒÔËÒÓÍ ÔÂÚẨÂÌÚÓ‚ ̇ ω‡ÎË, Ú‡Í Í‡Í Ë‰Û˘ËÈ ÒΉÓÏ "óÂÌÓÏÓˆ" ÒËθÌÓ ÓÚÒڇΠ- 27 Ó˜ÍÓ‚. íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ Í‡ÔËÚ‡Ì ÍË‚ÒÍÓ„Ó "ÑË̇ÏÓ" ëÂ„ÂÈ ê·Ó‚ ‰‚ËÌÛÎÒfl ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌËË - ‚ êÓÒÒ˲, ÔÂ¯ÂÎ ‚ ͇Á‡ÌÒÍËÈ "êÛ·ËÌ". äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÙÓ‚‡‰ÓÏ Ò·ÓÌÓÈ ìÍ‡ËÌ˚, ÍÓÚÓÓÏÛ 3 ˲Ìfl ËÒÔÓÎÌËÚÒfl 34 „Ó‰‡, ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì Ì‡ ‰‚‡ „Ó‰‡. îË̇ÌÒÓ‚˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÔÂÂıÓ‰‡ Ì ‡Á„·¯‡˛ÚÒfl. ëÂ„ÂÈ ê·Ó‚ ̇˜Ë̇Π͇¸ÂÛ ‚ ‰Ó̈ÍÓÏ "ò‡ıÚÂÂ", ‡ ‚ ÍË‚ÒÍÓ "ÑË̇ÏÓ" ÔÂ¯ÂÎ ‚ 1992 „Ó‰Û. èÂ‰

íÄÅãé Åéäë

Ò‡Ú¸Òfl ‚ Ô‡‚˚È ËÎË Î‚˚È Û„ÓÎ ‚ÓÓÚ Â˘Â ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌË ‚ˉflÚ, ‚ ͇ÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ÔÓ·ËÚ Ïfl˜. ùÍÓÌÓÏËÒÚ˚ ËÁÛ˜ËÎË Ë ÔÓ‚‡‰ÍË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚÓ‚, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ·¸˛˘Ëı ÔÂ̇θÚË ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÓχ̉Â. ë΢˂ Ó·‡ ̇·Î˛‰ÂÌËfl, Û˜ÂÌ˚ Ô˯ÎË Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ‰Îfl ‚‡Ú‡ÂÈ Ï‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÁˈËfl — ÒÚÓflÚ¸ ‚ ˆÂÌÚ ‚ÓÓÚ ‚ ÏÓÏÂÌÚ Û‰‡‡, ‡ Ì Ô˚„‡Ú¸ ̇ۄ‡‰. èÓ˜ÂÏÛ Ê ÚÓ„‰‡ ÓÔ˚ÚÌ˚ ‚‡-

åËı‡ËÎ èìäòÄçëäàâ.

å˝ÎÓ ëíìêìÄ.

ÏÂÍÒË͇̈‡ ˇ̇ ã˛ÍÂ, ˜ÚÓ ‡·ËÚÛ ˝ÚÓ ‚ ÍÓ̈ ÍÓ̈ӂ ̇‰ÓÂÎÓ: ‚ ÔflÚÓÏ ‡Û̉ ÓÌ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ·ÓÈ.

ÉàåçÄëíàäÄ Ó·Â‰ËÚÂÎflÏË ä۷͇ ëòÄ ‚ å˝è ‰ËÒÓÌ-ÒÍ‚Â-„‡‰ÂÌ ÒÚ‡ÎË èÓÎ ï˝ÏÏ – 94,400 ·‡Î· Ë ç‡ÒÚfl ã˛ÍË̇ – 63,4225, ÓÔÂ‰˂¯‡fl ˜ÂÏÔËÓÌÍÛ ÏË‡ Ë ëòÄ òÓÌ ÑÊÓÌÒÓÌ Ì‡ 0,345 ·‡Î·. «ü Ó˜Â̸, Ó˜Â̸ Ò˜‡ÒÚÎË‚, - Ò͇Á‡Î ÓÚˆ Ë ÚÂÌÂ Ôӷ‰ËÚÂθÌˈ˚ LJÎÂËÈ ã˛ÍËÌ, Á‡‚Ó‚‡‚¯ËÈ ‚ 1988 „Ó‰Û Ì‡ éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„‡ı ‚ ëÂÛΠ˜ÂÚ˚ Ï‰‡ÎË - ÁÓÎÓÚÛ˛ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ҷÓÌÓÈ ëëëê Ë ÚË ÒÂ·flÌ˚ ‚ Ë̉˂ˉۇθÌ˚ı ‚ˉ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚». ëÓ-

ÛÔÂÚflÊÂÎÓ‚ÂÒ˚ ÔÓ‰ÓÎʇ˛Ú ‚˚ë flÒÌflÚ¸, ÍÚÓ ËÁ ÌËı ÎÛ˜¯ËÈ ‚ ÏËÂ. Ç åÂÍÒËÍ ÒÓÒÚÓËÚÒfl ÔÓ‰ËÌÓÍ

̇˜‡ÎÓÏ ÒÂÁÓ̇-2000/01 ÔÓ‰ÔË҇ΠÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏ "íÓÚÚÂÌı˝ÏÓÏ", Á‡ ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÒÚÛԇΠ·ÓΠ‰‚Ûı ÎÂÚ. èÓÒΠ˄‡Î Á‡ ÚÛˆÍËÈ "îÂÌÂ·‡ı˜Â" Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ "ÇÂÒÚ ï˝Ï", ‡ ‚ 2005 „Ó‰Û ‚ÂÌÛÎÒfl ‚ ÍË‚ÒÍÓ "ÑË̇ÏÓ". ᇠҷÓÌÛ˛ ìÍ‡ËÌ˚ ÔÓ‚ÂÎ 75 χژÂÈ Ë Á‡·ËÎ 15 „ÓÎÓ‚. ç‡ ˜ÂÏÔËÓ̇Ú ÏË‡ 2006 „Ó‰‡ ‚ ÉÂχÌËË ‚ ˜ÂÚ˚Âı Ë„‡ı Á‡·ËÎ Ó‰ËÌ Ïfl˜.

Ú‡Ë, “̇ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ÔÓ‰ Ó„ÓÏÌ˚Ï ÔÂÒÒËÌ„ÓÏ ÓÚ·ËÚ¸ ÔÂ̇θÚË”, Ú‡Í Ì ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú? ùÍÓÌÓÏËÒÚ˚ Ó·˙flÒÌfl˛Ú ˝ÚÓÚ ÙÂÌÓÏÂÌ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ ÚÂÓËË ÌÓÏ˚ (Norm Theory). ëӄ·ÒÌÓ ˝ÚÓÈ ÚÂÓËË, ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl β‰ÂÈ ÔÓËÒıÓ‰flÚ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚ Ô‡‡ÏÂÚ‡ı ÛÒÎÓ‚ÌÓÒÚÂÈ Ë Ó·˘ÂÔËÌflÚ˚ı Ó·˚˜‡Â‚, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÔ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÒÚ‡ıÓÏ Ì ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÒϯÌ˚ÏË. ÑÎfl β‰ÂÈ ˝ÚÓ ‚‡ÊÌÂÂ, ˜ÂÏ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ÂÁÓÌÌÓ, ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ. Ç ÚËÔ˘Ì˚ı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı β‰Ë, ÔˉÂÊË‚‡˛˘ËÂÒfl ˝ÚËı ÌÓÏ, Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. èÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ÔÂ‰ ‚˚·ÓÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÒÛÎËÚ ÒÍÓ ‚ÒÂ„Ó ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚È ËÒıÓ‰, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ÌË˜Â„Ó Ì Ô‰ÔËÌËχڸ. éÌ ËÒıÓ‰ËÚ ËÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÏÌÓ„Ó ıÛÊÂ, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ·Î‡„Ó‰‡fl Ú‚ÓËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ, ‡ Ì ·ÂÁ‰ÂÈÒڂ˲. çÓ ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒϯÌ ÚÓ„Ó, ÍÓ„‰‡ ‚‡Ú‡¸ ·ÓÒ‡ÂÚÒfl ‚ Ó‰ËÌ Û„ÓÎ, ‡ Ïfl˜ ‚ÎÂÚ‡ÂÚ ‚ ‰Û„ÓÈ? ч, ˝ÚÓ Ú‡Í, „Ó‚ÓflÚ Û˜ÂÌ˚Â, ÌÓ, ÚÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ̇ ‚‡Ú‡ÂÈ “ÚÂÓËfl ÌÓÏ˚” Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl. ÇÂÌÂÂ, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl… ̇ӷÓÓÚ. Ç‡Ú‡¸ ·Û‰ÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÍÛ‰‡ ·ÓΠÒϯÌ˚Ï, ÂÒÎË ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÒÚÓflÚ¸ ̉‚ËÊËÏÓ, Í‡Í ÒÚ‡ÚÛfl, ‚ ˆÂÌÚ ‚ÓÓÚ, ÔÓ‚Óʇfl „·Á‡ÏË Ïfl˜, ÎÂÚfl˘ËÈ ‚ ÒÂÚÍÛ. èÓ˝ÚÓÏÛ „ÓÎÍËÔÂ˚ ÒÛÂÚflÚÒfl, Ô˚Ú‡flÒ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ Ò‰Â·ڸ, ÂÒÎË ˝ÚÓ ‰‡Ê Ë‡ˆËÓ̇θÌÓ, Î˯¸ ·˚ ÔÓ͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌË Ì ıÎÓÔ‡˛Ú Û¯‡ÏË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÙÛÚ·ÓθÌ˚È ÓÔ˚Ú Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ: Í‡Í ·˚ ÌË ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË ‚‡Ú‡Ë — Òӄ·ÒÌÓ “ÚÂÓËË ÌÓÏ˚” ËÎË ‚ÓÔÂÍË ÂÈ, — ıÓÓ¯Ó ÔÓ·ËÚ˚È ÔÂ̇θÚË ‚Ò ‡‚ÌÓ Ó͇̘˂‡ÂÚÒfl „ÓÎÓÏ. á‰ÂÒ¸ ‰‡Ê ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇fl ÔÒËıÓÎÓ„Ëfl ·ÂÒÒËθ̇.

é΄‡ å‡Ò͇‚‡ (34-5, 26 ÌÓ͇ÛÚÓ‚) Ò ëÂÏ˛˝ÎÂÏ èËÚÂÓÏ (29-1, 22 ÌÓ͇ÛÚ‡) Á‡ áÓÎÓÚÓÈ ÔÓflÒ ˜ÂÏÔËÓ̇ WBC. E‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ͇ ÔÓ‡ÊÂÌË ̇ÌÂÒ ÌË„ÂËÈˆÛ Ç·‰ËÏË ä΢ÍÓ. ÇÒÂÏË̇fl ·ÓÍÒÂÒ͇fl ‡ÒÒӈˇˆËfl (WBA) Ó·flÁ‡Î‡ ˜ÂÏÔËÓ̇ ÏË‡ ‚ ÚflÊÂÎÓÏ ‚ÂÒ ÔÓ ee ‚ÂÒËË êÛÒ·̇ 󇄇‚‡ ÔÓ‚ÂÒÚË ·ÓÈ Ò çËÍÓ·ÂÏ Ç‡ÎÛ‚˚Ï, fl‚Îfl˛˘ËÏÒfl ÓÙˈˇθÌ˚Ï ÔÂÚẨÂÌÚÓÏ Ì‡ ÚËÚÛÎ. Ç ç¸˛-âÓÍ ÔÓıÓ‰ËÎË ·ÓΠÒÍÓÏÌ˚ ÒÓÒÚflÁ‡ÌËfl. óÂÏÔËÓÌ IBF ‚ ÔÂ‚ÓÏ Î„˜‡È¯ÂÏ ‚ÂÒ ÓÒÒËflÌËÌ ÑÏËÚËÈ äËËÎÎÓ‚ ÒÓı‡ÌËÎ Á‚‡ÌË ‚Ó ‚ÒÚÂ˜Â Ò ÏÂÍÒË͇̈ÂÏ ëÂÒÒËÎËÓ ë‡ÌÚÓÒÓÏ: Î˯¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛ‰ÂÈ ÓÚ‰‡Î ÂÏÛ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ, ‰‚Ó ‰Û„Ëı ̇Á‚‡ÎË ËÒıÓ‰ ·Ófl Ì˘ÂÈÌ˚Ï. ÇÓ ‚ÚÓÓÏ ÔÓÎÛÒ‰ÌÂÏ ‚ÂÒ ·ÛÍÎË̈ ÑÏËÚËÈ ë‡ÎËÚ‡ ÒÚÓθÍÓ ‡Á ÔÓÒ˚·Π̇ ̇ÒÚËÎ

ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ÂÏfl ËÒԇ̈˚ ·˚ÎË ÒËθÌ – 3:2, ÌÓ, ÔÓÒÍÓθÍÛ Ï‡Ú˜ ‚ íÛˆËË Á‡‚Â¯ËÎÒfl Ò Ú‡ÍËÏ Ê ҘÂÚÓÏ ‚ ÔÓθÁÛ ıÓÁfl‚, ÔÓ̇‰Ó·ËÎÓÒ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl. à ÓÌÓ Ì ÒÏÓ„ÎÓ ‚˚fl‚ËÚ¸ Ôӷ‰ËÚÂÎfl, ‡ ‚ ÒÂËË ÔÓÒÎÂχژ‚˚ı ÔÂ̇θÚË ÚӘ̠·˚ÎË „ÓÒÚË. Ç àÚ‡ÎËË «åË·̻ ÔÓË„‡Î «ÄÒÂ̇ÎÛ» - 0:2 (0:0 ‚ ãÓ̉ÓÌÂ), ‚ ÄÌ„ÎËË «å‡Ì˜ÂÒÚÂ û̇ÈÚ‰» ‚ÒÚ˜‡ÎÒfl Ò «ãËÓÌÓÏ» 1:0 (1:1 ‚Ó î‡ÌˆËË). «óÂÎÒË» «éÎËÏÔˇÍÓÒ» - 3:0, «ê‡λ - «êÓχ» - 2:1, «èÓÚÛ» - «ò‡Î¸Í» - 1:0..

òÄïåÄíõ ÒÚ‡‚˚ ÏÛÊÒÍÓÈ Ë ÊÂÌÒÍÓÈ Ò·ÓÌ˚ı ÒÚ‡Ì˚ ·Û‰ÛÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ˚ ‚ ÒÂËË ÒÓ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ, „·‚Ì˚Ï ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó. èÓ͇ ÌË Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ „ËÏ̇ÒÚÓ‚ ÔÓÂÁ‰Í‡ ̇ éÎËÏÔËÈÒÍË ˄˚ ‚ èÂÍËÌ Ì „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡.

îìíÅéã ÓÒÚÓflÎËÒ¸ ÓÚ‚ÂÚÌ˚Â Ï‡Ú˜Ë 1/8 ë ÙË̇· ãË„Ë ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚. Ç˚‰ÂÎËÏ Ë„˚ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ Ù‡‚ÓËÚÓ‚. Ç àÒÔ‡ÌËË «Å‡ÒÂÎÓ̇» ÔËÌËχ· «ëÂÎÚËÍ» - 1:0 (3:2 ‚ ÔÂ‚ÓÈ ‚ÒÚ˜Â), ‡ «ë‚Ëθfl» ÛÒÚÛÔË· ÏÂÒÚÓ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË̇Π«îÂÌÂ·‡ı˜Â». Ç

ÚÓ‡fl ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÚÛÌË‡ ‚ ãËÇ Ì‡ÂÒ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl… ‚ ãË̇ÂÒÂ. Ä ÔÂ‚‡fl, Í‡Í ‚˚ ÔÓÏÌËÚÂ, ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ åÂÍÒËÍÂ! ë˚„‡Ì 12-È ÚÛ. Ç ÌÂÏ ÂÁÛθڇÚË‚ÌÓ Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ Î˯¸ Ӊ̇ Ô‡ÚËfl: ÌÓ‚Âʈ ä‡ÎÒÂÌ ‚ fl‚ÌÓ ÔÓË„‡ÌÌÓÈ ÔÓÁˈËË ÛÏÛ‰ËÎÒfl ̇ÌÂÒÚË ÔÓ‡ÊÂÌË ·Ó΄‡ËÌÛ íÓÔ‡ÎÓ‚Û. åËÓÏ ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸ Ä̇̉ (à̉Ëfl) – ãÂÍÓ (ÇÂÌ„Ëfl), òËÓ‚ (àÒÔ‡ÌËfl) – ÄÓÌflÌ (ÄÏÂÌËfl) Ë à‚‡Ì˜ÛÍ (ìÍ‡Ë̇) – ꇉʇ·Ó‚ (ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì).èÓÎÓÊÂÌË ۘ‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ú‡ÍÓ‚Ó: 1.Ä̇̉ - 7,5 Ә͇. 2.ä‡ÎÒÂÌ - 7. 3.ÄÓÌflÌ - 6,5. 4.íÓÔ‡ÎÓ‚ 6. 5-6.à‚‡Ì˜ÛÍ, ꇉʇ·Ó‚ - Ó·‡ ÔÓ 5,5. 7-8. òËÓ‚, ãÂÍÓ - ÔÓ 5.


7—13 χÚ‡ 2008

ïéääÖâ Ç Ú‡·Îˈ „ÛÎflÌÓ„Ó ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ çïã ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ¯ÂÒÚ¸ Á‚ÂÁ‰Ó˜ÂÍ: Ú‡Í ÔÓϘ‡˛Ú ÍÓχ̉˚, Ó·ÂÒÔ˜˂¯Ë Ò· ÏÂÒÚÓ ‚ ÔÎÂÈ-ÓÙÙ. ùÚÓ «èËÚÚÒ·Û„», «åÓÌ‡θ», «ä‡ÓÎË̇» Ë «ÑÂÚÓÈÚ», «Ñ‡Î·һ Ë «åËÌÌÂÒÓÚ‡». ÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ̇ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚ Ò‚˚ÒÓ͇. Ä Ì‡ ‰ÂÒflÚÓÍ ‚‡Í‡ÌÒËÈ ÔÂÚẨÛÂÚ ˜ÛÚ¸ ÎË Ì ˜ÂÚÓ‚‡ ‰˛ÊË̇ ÍÎÛ·Ó‚! Ç ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂ̈ËË ÚÂÓÂÚ˘ÂÒÍË ¯‡ÌÒ˚ ÒÓı‡ÌflÂÚ ‰‡Ê «îÎÓˉ‡», Ë‰Û˘‡fl 13-È, ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ 7-Â Ë 14- ÏÂÒÚÓ ÓÚ‰ÂÎfl˛Ú Î˯¸ 9 Ó˜ÍÓ‚. Ä ‚ ıӉ ÒÂÁÓ̇ Ï˚ ÛÊ Ì ‡Á ‚ˉÂÎË, Í‡Í Ó‰Ì‡ ÍÓχ̉‡ ‚‰Û„ ̇ıÓ‰ËÚ Ò‚Ó˛ Ë„Û, ‡ ‰Û„‡fl ÔÓ·ÛÍÒÓ‚˚‚‡ÂÚ ÒÂ˲ ËÁ ÔflÚ˯ÂÒÚË Ï‡Ú˜ÂÈ. Ç Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÌÓ„Ó Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÙÓÏ˚ ‚Â‰Û˘Ëı ıÓÍÍÂËÒÚÓ‚. ä‡Í Ë ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÒÛÏÂÎË ÚÂÌÂ˚ ‡ÒÔÓfl‰ËÚ¸Òfl ·˛‰ÊÂÚÓÏ ÍÓχ̉˚ ‚ ÔÓÛ Ì‰‡‚ÌËı ÔÂÂıÓ‰Ó‚ Ë„ÓÍÓ‚. èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ‚Ò ‚ÂÏfl ÒÚ‡‚ËÚÒfl ‚ÓÔÓÒ: å‡ÎÍËÌ ËÎË äÓÒ·Ë? ÅÛ‰ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ ‰‚Ûı Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚ı «èËÌ„‚ËÌÓ‚» ÏÓÊÂÚ Á‡ÚÏËÚ¸ Ó·˘Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ÔËÚÚÒ·Û„ÒÍÓÈ ‰ÛÊËÌ˚! Ö‚„ÂÌËÈ Ó˜Â̸ ıÓÓ¯. ç ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÓÌ ÔËÁÌ‡Ì ÎÛ˜¯ËÏ ıÓÍÍÂËÒÚÓÏ Ù‚‡Îfl, ÒÚ‡‚ Ò‡Ï˚Ï ÂÁÛθڇÚË‚Ì˚Ï: ‚ 14 Ë„‡ı, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ‚ÓÒ¸ÏË «èËÌ„‚ËÌÁ» Ó‰ÂʇÎË Ôӷ‰Û, å‡ÎÍËÌ Ì‡·‡Î 26 Ó˜ÍÓ‚ (9 „ÓÎÓ‚ Ë 17 ÔÂ‰‡˜). ãÛ˜¯ËÏ ‚ flÌ‚‡ ·˚Î ‰Û„ÓÈ ÓÒÒËflÌËÌ - ÄÎÂÍ҇̉ 邘ÍËÌ. à Ó˜Â̸ ʇθ, ˜ÚÓ ÒÔÓ Á‡ Á‚‡ÌË ÎÛ˜¯Â„Ó ·ÓÏ·‡‰Ë‡ Ò ÌËÏË Ì‡ ¯ÂÒÚ¸ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ Ì‰Âθ ·˚Î ‚˚ÌÛʉÂÌ ÔÂ‚‡Ú¸ ëˉÌË äÓÒ·Ë. çÓ ‚ÓÚ Ó·˘ÂÔËÁ̇ÌÌ˚È ÎˉÂ ÍÓχ̉˚ ‚ÂÌÛÎÒfl ̇ Ή Ë ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÊÂ Ï‡Ú˜Â Ò «í‡ÏÔÓÈ» Ò‰Â·Π„ÓÎÂ‚Û˛ ÔÂ‰‡˜Û å‡ÍÒËÏÛ í‡Î·Ó, ‚˚‚‰fl Ò‚ÓÈ ÍÎÛ· ‚ÔÂ‰ – 1:0. Ä å‡ÎÍËÌ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ¯Î‡„·‡ÛÏ ÔÂ‰ ÔÓÒΉÌÂÈ Ì‡‰ÂʉÓÈ «åÓÎÌËÈ», ÒÌfl‚¯Ëı ‚‡Ú‡fl – 2:0. «äÓÎÓ‡‰Ó» ÔÓ͇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓ‰‚¯ÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, Ë, ¯‡fl ‚ÓÔÓÒ ·˚Ú¸ ËÎË Ì ·˚Ú¸ ÂÈ ‚ ÔÎÂÈÓÙÙ, ÍÓχ̉‡ Ô˄·ÒË· ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ çïã èËÚÂ‡ îÓÒ·Â„‡. ò‚‰ Ë Ò‡Ï ·ÓflÎÒfl, ˜ÚÓ Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÔÓ‰‡ÒÚÂflÎ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ÙÓÏÛ. é‰Ì‡ÍÓ Â„Ó ÔÓ‚ÚÓÌ˚È ‰Â·˛Ú ‚ ãË„Â ‡Á‚ÂflÎ ‚Ò ÓÔ‡ÒÂÌËfl, ‡ «ã‡‚Ë̇» ‚˚Ë„‡Î‡ Û «Ç‡ÌÍÛ‚Â‡» - 2:1. çÂÒÍÓθÍÓ ÒÚ‡ÌÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó

‰Â·˛Ú ËÒÔ˚Ú‡ÌÌ˚ı ·ÓȈӂ çïã. íÂÏ ·ÓΠڇÍËı, Í‡Í ÚÂıÍ‡ÚÌ˚È Ó·Î‡‰‡ÚÂθ ä۷͇ ëÚ˝ÌÎË ëÂ„ÂÈ î‰ÓÓ‚. çÓ ÔÓÒΠÛıÓ‰‡ ËÁ «ê‰ ÛËÌ„Á» Ï˚ Â„Ó Ì ‚ˉÂÎË. ч, ‚˚ıÓ‰ËΠ̇ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ, ËÁ‰͇ Á‡·Ë‚‡Î… ç Á̇˛, ۂˉËÏ ÎË Ï˚ ÔÂÊÌÂ„Ó î‰ÓÓ‚‡ – ·ÎËÒÚ‡ÚÂθÌÓ„Ó ÚÂı̇fl Ò Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ÌÓ Ú‡-

ПОЛТИННИК

ОВЕЧКИНА

é

"Ça¯ËÌ„ÚÓÌ" Ò‡Ï˚È ÛÒÒÍËÈ ÍÎÛ· çïã ͇fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÂÏÛ Ô‰ÒÚ‡‚Ë·Ҹ ‚ «Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ». ìÊ ӉÌÓ Â„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë Ôˉ‡ÂÚ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ‡ Â„Ó ÓÔ˚Ú ‚ ÓÁ˚„˚¯‡ı ä۷͇ ëÚ˝ÌÎË ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚Ï. ÖÒÎË, ÍÓ̘ÌÓ, ÍÓχ̉‡ ÔÓ·¸ÂÚÒfl ‚ ‚ÓÒ¸ÏÂÍÛ ÒËθÌÂȯËı. Ä Ò‰Â·ڸ ˝ÚÓ Ó̇ ÒÔÓÒӷ̇, ÚÓθÍÓ ÂÒÎË ÒÓÒÚÓËÚÒfl ¢ ӉÌÓ «‚ÓÁ‚‡˘ÂÌË» - ÄÎÂÍ҇̉‡ 邘ÍË̇. ãÛ˜¯ËÈ Ò̇ÈÔÂ Ë ·ÓÏ·‡‰Ë ÒÂÁÓ̇ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ë„ ÔÓ‰fl‰ ÔÓ‚ÂÎ ·ÂÁÂÁÛθڇÚÌÓ - ÌÂÚ ıÓÍÍÂËÒÚ‡, Á‡·Ë‚‡˛˘Â„Ó ËÎË ‰Â·˛˘Â„Ó ÂÁÛθڇÚË‚ÌÛ˛ ÔÂ‰‡˜Û ËÁ χژ‡ ‚ χژ. çÓ, ÔÂ‚‰fl ‰Ûı, ÄÎÂÍ҇̉ ‚ Ï‡Ú˜Â Ò «ÅÓÒÚÓÌÓÏ» ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î ˜Û‰ÂÒ‡. ìÊ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÔÂËӉ ̇ Ή ÔÓÎÂÚÂÎË ¯‡ÔÍË ‚ ÓÁ̇ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Â„Ó ıÂÚÚË͇. èÓÒΠÔÂ‚ÓÈ ÊÂ Â„Ó ¯‡È·˚ ̇ ÚË·Û̇ı ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ú‡ÌÒÔ‡‡Ì-

Ú˚: «50!» ç‡ ‰‚‡ ÔÓÒΉӂ‡‚¯Ëı „Ó· Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ Ì Ó͇Á‡ÎÓÒ¸! ç ÔÓ‡ ÎË „ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl Ë Í ˆËÙ «100»? èÓ͇ Û é‚˜ÍË̇ 90 Ó˜ÍÓ‚ ÔÓ ÒËÒÚÂÏ „ÓÎ ÔÎ˛Ò Ô‡Ò (52+38). «Å˛ËÌÁ» Ô˯ÎË ‚ Ú‡ÍÛ˛ ‡ÒÚÂflÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Í ÔÂÂ˚‚Û ÔÓË„˚‚‡ÎË ÛÊ 0:6! Ä Í ÙË̇θÌÓÈ ÒËÂÌ ҘÂÚ Ì‡ Ú‡·ÎÓ ·˚Î 10:2, Ë ÄÎÂÍ҇̉ ÇÂÎËÍËÈ ‰Ó·‡‚ËÎ Í Ò‚ÓËÏ ¯‡È·‡Ï ‰‚ „Ó΂˚ ÔÂ‰‡˜Ë. äÒÚ‡ÚË, «Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ» ̇ Ò„ӉÌfl – Ò‡Ï˚È «ÛÒÒÍËÈ» ÍÎÛ· çïã: ÔÓÏËÏÓ î‰ÓÓ‚‡ Ë é‚˜ÍË̇ Á‡ ÌÂ„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú – Ë Ó˜Â̸ ÛÒÔ¯ÌÓ – ÄÎÂÍ҇̉ ëÂÏËÌ Ë ÇËÍÚÓ äÓÁÎÓ‚! í‡ÍÓÈ „‡‰ ·ÓÒÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚È Ó·Û¯ËÎÒfl ̇ „ÓÎÍËÔÂÓ‚ ‚ ÔÓÒΉÌËı Ë„‡ı, ‰ÂÎÓ ÔÓÒÚÓ Ì‚ˉ‡ÌÌÓÂ. ë ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ „ÎÛ·Ó˜‡È¯Â„Ó ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËfl „Ó‚ÓËÏ Ï˚ Ó ‚˚ÌÛʉÂÌÌ˚ı ÔÓ‰‚Ë„‡ı ÒÚ‡ÊÂÈ ‚ÓÓÚ: Ì‚ÂÓflÚ̇fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÎÓÊËÚÒfl ̇ Ëı ÔΘË. Ç ÏËÌÛ‚¯ÂÏ ÚÛ åËÍ͇ äËÔÛÒÓÙÙ ËÁ «ä‡Î„‡Ë» ÓÚ‡ÁËÎ 39 ·ÓÒÍÓ‚ ‚ Ï‡Ú˜Â Ò «äÓ·ϷÛÒ» - 1:0. 29 ‡Á ·ÓÒËÎË Ë„ÓÍË «ÄÈÎẨÂÒ» ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï «îÎÓˉ˚»… ÚÓθÍÓ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÔÂËÓ‰Â. 53 ‡Á‡ ÒÔ‡Ò Ò‚Ó˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û äÂÈ„ Ä̉ÂÒÓÌ – 1:0. óÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÂÍÓ‰ÓÏ ‚ Ë„‡ı Ò ÒÂÁÓ̇ 1955-56 „Ó‰Ó‚, ÍÓ„‰‡ ÔËÌflÎËÒ¸ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ·ÓÒÍË ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï. à ̇ ˝ÚÓÏ Â„Ó ÔÓ‚Â͇ ‚‡Ú‡fl ̇ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ì Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ. Ç Ó˜Â‰ÌÓÈ ‚ÒÚ˜ Ä̉ÂÒÓ̇ ÔÓ‰‚Â„ÎË ËÒÔ˚Ú‡Ì˲ «Å˛ËÌÁ», ÌÓ Ë Ëı 40 ÔÓÔ˚ÚÓÍ ‚ÁflÚËfl ‚ÓÓÚ Ì ÔËÌÂÒÎË ÛÒÔÂı‡: ̉‡‚ÌËÈ Á‡Ô‡ÒÌÓÈ „ÓÎÍËÔÂ ‚ÌÓ‚¸ ÔËÌÂÒ «îÎÓˉ» ÔÓ·Â‰Û – 1:0. Ö„Ó 93 «Ò˝È‚‡» ‚ ‰‚Ûı Ë„‡ı ÔÓ‰fl‰ – ¢ ӉÌÓ ‚˚ү ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ: ӷ·‰‡ÚÂÎÂÏ ÔÂÊÌÂ„Ó Ò 1997 „Ó‰‡ ·˚Î ÑÓÏËÌËÍ ï‡¯ÂÍ, ÓÚ‡ÁË‚¯ËÈ ‚ ‰‚Ûı χژ‡ı 75 ·ÓÒÍÓ‚. àÁ ÓÒڇθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚ χژÂÈ, Ò˚„‡ÌÌ˚ı ‰Ó Ò‰˚, ‚˚‰ÂÎËÏ ÔÓ·Â‰Û «Å‡ÙÙ‡ÎÓ» ̇‰ «îË·‰ÂθÙËÂÈ» - 5:2, ÔÓÁ‚ÓÎË‚¯Û˛ «äÎËÌ͇ϻ ÓÚÚÂÒÌËÚ¸ «ãÂÚÛÌÓ‚» ̇ 9- ÏÂÒÚÓ, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓË„˚¯ «êÂÈ̉ÊÂÒ» ÔÓ ·ÛÎÎËÚ‡Ï «ÄÈÎẨÂÒÛ» 3:4, ‚˚‚‰¯ËÈ Ëı… ̇ ¯ÂÒÚÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ äÓÌÙÂÂ̈ËË: ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ı‚‡ÚËÎÓ Ë Ó‰ÌÓ„Ó Ó˜Í‡.

Dunia Tours & Travel Serving the community for 30 years åõ ÉéÇéêàå èé-êìëëäà

ñÖçõ çÄ îÖÇêÄãú åÓÒÍ‚‡ . . . . . . ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ é‰ÂÒÒ‡ . . . . . . í·ËÎËÒË . . . . . . äË‚ . . . . . . . . ÇËÎ¸Ì˛Ò . . . . .

. . . . . .

.$393 .$393 .$500 .$432 .$374 .$555

Guaranteed Low Prices Accredited by

39

В НОВОМ СВЕТЕ

LJ¯‡‚‡ . è‡„‡ . . . íÂθ-Ä‚Ë‚ ä˯ËÌ‚ . î‡ÌÍÙÛÚ

. . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

.$375 .$356 .$639 .$586 .$228

*Ç ˆÂÌ˚ Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚ ̇ÎÓ„Ë

24/7

123 NW 13th Street, Suite 209 Boca Raton, FL 33432 www.traveldunia.net

FREE Ticket Delivery Toll free: (866) 653-5635 Fax: (561) 416-2034 èÓ-ÛÒÒÍË (561) 693-2820 E-mail: airticket@live.com

ÅÄëäÖíÅéã Ç ÔÓ̉ÂθÌËÍ ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸ ‚ÒÂ„Ó ÚË Ï‡Ú˜‡ „ÛÎflÌÓ„Ó ˜ÂÏÔËÓ̇ڇ NBA, Ë ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÌËı «ûÚ‡» Ó‰Âʇ· ÔÓ·Â‰Û Ì‡‰ «Ñ‡Î·ÒÓÏ» - 116:110, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl ÔËÓ‚ÓÈ ‰Îfl ‰Ê‡ÁÏÂÌÓ‚.

ДИРК НОВИЦКИ

СЛОМАЛ "АК-47" Ä ã·ÓÌ ÑÊÂÈÏÒ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÂÍÓ‰ Ë„ Ôӂ· ̇ Ò‚ÓÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Í ·ÂÁ ÔÓ‡ÊÂÌËÈ ÍÓχ̉‡ ËÁ ëÓÎÚÎÂÈÍ-ÒËÚË. Ç ÌÂÈ ÌÂχÎÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚÓ‚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í·ÒÒ‡, ÌÓ ÏÂÒÚÌ˚Ï ·ÓÎÂθ˘ËÍ‡Ï Ú‡Í Ô˯ÂÎÒfl ÔÓ Ì‡‚Û ÏÓÒ͂˘ Ä̉ÂÈ äËËÎÂÌÍÓ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ë ÔËıÓ‰flÚ ËÏÂÌÌÓ «Ì‡ «Ää-47», Í‡Í Â„Ó Ú‡Ï ÔÓÁ‚‡ÎË, ÒÓ‰ËÌË‚ ËÌˈˇÎ˚ Ò ÔÓÒ·‚ÎÂÌÌ˚Ï ‡‚ÚÓχÚÓÏ ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡! ì‚˚, ‚ Ï‡Ú˜Â Ò «Ñ‡Î·ÒÓÏ» ÓÌ ÔÓ‚ÂÎ ‚ÒÂ„Ó 5 ÏËÌÛÚ, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔÓÎÛ˜ËÎ Ú‡‚ÏÛ ‚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËË Ò ÌÂψÂÏ ÑËÍÓÏ çӂˈÍË. ë‡Ï ÔÓ‚ËÌË‚¯ËÈÒfl Ò͇Á‡Î ÔÓÒΠ‚ÒÚ˜Ë: "ü ÒÙÓÎËÎ, ÌÓ ˝ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ fl Á‡ˆÂÔËÎ Â„Ó ¯Â˛. ÇÒe ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ·˚ÒÚÓ. ç‡Û¯‡fl Ô‡‚Ë·, fl Ô˚Ú‡ÎÒfl ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ Ì Á‡·ËÎ, ÌÓ ‚Ó‚Ò Ì ıÓÚÂÎ Â„Ó Ú‡‚ÏËÓ‚‡Ú¸. ä ÒÓʇÎÂÌ˲, ÓÌ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ ÛÔ‡Î". 䇉 ̇ ÙÓÚÓ, ҉·ÌÌÓÏ ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚÓÏ Äê, ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÛÒÓÏÌËÚ¸Òfl ‚ ˜ÂÒÚÌÓÒÚË Ú‡ÍÓ„Ó ÔËÁ̇ÌËfl. ÇÓÚ Ä̉ÂÈ, ÔÓÎۘ˂¯ËÈ Ïfl˜ ̇ Îˈ‚ÓÈ ÎËÌËË, ÙËÌ-

16

ÚÓÏ ÔÓ‰ÌflÎ ÑË͇ ‚ ‚ÓÁ‰Ûı, Ë ÚÓÚ, ÓÔÛÒ͇flÒ¸, ̇ÓÚχ¯¸ ·¸ÂÚ ÒÓÔÂÌË͇ ÔÓ ÔÎÂ˜Û Ë ¯ÂÂ. çÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ ÔÓÎÂʇΠäËËÎÂÌÍÓ Ì‡ ÔÓÎÛ, Ì ‚ ÒË·ı ÔÓ‰ÌflÚ¸Òfl. Ä ÔÓÚÓÏ ‚Ò Ê ‚˚¯ÂΠ̇ ÎËÌ˲ ¯Ú‡ÙÌÓ„Ó ·ÓÒ͇ Ë ÔÓ‰ ·ÛÌ˚ ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚ ·ÓÎÂθ˘ËÍÓ‚ ‰‚‡Ê‰˚ ÔÓ‡ÁËÎ ˆÂθ. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ Â„Ó Û˜‡ÒÚË ‚ Ë„ Á‡ÍÓ̘ÂÌËÎÓÒ¸. èÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, Ä̉ÂÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ‚ÂʉÂÌË ·Â‰‡, Ú‡‚χ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ì ӘÂ̸ ÚflÊÂÎÓÈ, ̇ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÓÌ ÏÓÊÂÚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ÛÊ ‚ ·ÎËʇȯË ‰ÌË. Ç Ù‚‡Î ÎÛ˜¯ËÏË Ë„Ó͇ÏË ÒÚ‡ÎË Á‡˘ËÚÌËÍ «ãÓÒ-Ä̉ÊÂÎÂÒ ã˝ÈÍÂÒ» äÓ·Ë Å‡È‡ÌÚ Ë ÙÓ‚‡‰ «äÎË‚ÎẨ‡» ã·ÓÌ ÑÊÂÈÏÒ. «ãÂÈÍÂÒ» Á‡ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË ‚˚Ë„‡ÎË 13 χژÂÈ ËÁ 15, ‡ Ëı ÎˉÂ ̇·Ë‡Î ‚ Ò‰ÌÂÏ ÔÓ 27,2 Ә͇, ‰Â·fl 5,9 ÔÓ‰·Ó‡ Ë ‰‚‡ ÔÂÂı‚‡Ú‡. èÓ͇Á‡ÚÂÎË ÑÊÂÈÏÒ‡ - 30,2 Ә͇, 8,9 ÔÓ‰·Ó‡ Ë 8,5 ÔÂ‰‡˜Ë. éÌ, ÍÒÚ‡ÚË, ÒڇΠ҇Ï˚Ï ÏÓÎÓ‰˚Ï Ë„ÓÍÓÏ ‚ ËÒÚÓËË NBA, ̇·‡‚¯ËÏ Á‡ ͇¸ÂÛ 10 000 Ó˜ÍÓ‚.

161 Brighton 11th Street, 2nd floor,

éíÑõïÄâíÖ çÄ áÑéêéÇúÖ!

office #2, Brooklyn, New York 11235, USA ÇïéÑ Ç áÑÄçàà íÖÄíêÄ «åàããÖçàìå» ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 1035 Brighton Beach Avenue

www.EurocureUSA.com Tel: (718) 615-0088 e-mail: spa@EurocureUSA.com

ëÄåõÖ ãìóòàÖ ñÖçõ çÄ ëÄçÄíéêçõÖ èìíÖÇäà Ç äÄêãéÇõ ÇÄêõ! ëèÖñàÄãúçéÖ èêÖÑãéÜÖçàÖ çÄ ëÄåõâ çéÇõâ éíÖãú PREZIDENTE**** - ÓÚ $54 ̇ ˜ÂÎÓ‚Â͇ Á‡ ÌÓ˜¸, ‚Íβ˜‡fl: ÔÓÊË‚‡ÌË ‚ ‰‚ÛıÏÂÒÚÌÓÏ ÌÓÏÂÂ, 2-ı ‡ÁÓ‚Ó ÔËÚ‡ÌËÂ Ë Î˜ÂÌËÂ! Ä íÄäÜÖ ëÄåõÖ çàáäàÖ ñÖçõ çÄ éíÖãà: AMBIENTE**** , THERMAL****, OSTENDE****, MILITARY*** Ë ‰Û„Ë ÓÚÂÎË. ÇçàåÄçàÖ! ÇÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÎÂÌË Ô·˚‚‡ÌËfl ‚ è‡„Â Ò ˝ÍÒÍÛÒËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ.

ãìóòàÖ ñÖçõ çÄ ÄÇàÄÅàãÖíõ Çé ÇëÖ ëíêÄçõ åàêÄ! êÄáãàóçõÖ èêéÉêÄååõ íìêéÇ çÄ êìëëäéå üáõäÖ ë ÉÄêÄçíàêéÇÄççõåà ÑÄíÄåà áÄÖáÑéÇ •àáêÄàãú – 16 ÇÄêàÄçíéÇ (éÚ 7 ‰Ó 14 ‰ÌÂÈ) •èé ñÖçíêÄãúçéâ à áÄèÄÑçéâ ÖÇêéèÖ: àÚ‡ÎËfl, àÒÔ‡ÌËfl, íÛˆËfl, ÉˆËfl, ÉÂχÌËfl, Ä‚ÒÚËfl, ëÚ‡Ì˚ ÅÂÌËβÍÒ, î‡ÌˆËfl, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl

•èé Çéëíéóçéâ ÖÇêéèÖ: êÓÒÒËfl, ÇÂÌ„Ëfl, ëÎÓ‚‡ÍËfl, ëÎÓ‚ÂÌËfl, óÂıËfl, ïÓ‚‡ÚËfl •èé ûÜçéâ à ñÖçíêÄãúçéâ ÄåÖêàäÖ: Å‡ÁËÎËfl, Ä„ÂÌÚË̇, óËÎË, èÂÛ, äÓÒÚ‡-êË͇

ìçàäÄãúçõâ 9-ÑçÖÇçõâ íìê çÄ êìëëäéå üáõäÖ èé ëíêÄçÖ ÇìãäÄçéÇ à ÇéÑéèÄÑéÇ - äéëíÄ-êàäÄ! èflÏÓÈ ÔÂÂÎÂÚ ËÁ 縲-âÓ͇ 25 χfl, ÓÚ $1,197 + tax (‚Ò ‚Íβ˜ÂÌÓ) èéãçõâ çÄÅéê íìêàëíàóÖëäàï ìëãìÉ: á·ËÎÂÚ˚. éÙÓÏÎÂÌË ‚ËÁ ‚ êÓÒÒ˲ Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ. ÉÓÒÚËÌˈ˚, Ú‡ÌÒÙÂ˚, ÍÛËÁ˚ Ë ÓÚ‰˚ı ̇ ä‡Ë·ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı. Ö‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÛÓÚ˚ Ë Ò‡Ì‡ÚÓËË. V.I.P. Service.


40

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

êÄä: çÄâíà à ìçàóíéÜàíú!

ÅàéãéÉàóÖëäàÖ åÖíéÑõ

èéåéÉÄûí Åéêéíúëü ë åÖíÄëíÄáàêéÇÄççõå

êÄäéå ÉêìÑà äÎËÌ˘ÂÒÍËÈ ÔËÏÂ: ÊÂÌ˘Ë̇, 56 ÎÂÚ, ‰Ë‡„ÌÓÁ – ‡Í ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚. ëÓÒÚÓflÌË ÔÓÒΠıËÛ„˘ÂÒÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË, ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË, ‡‰ËÓÚÂ‡ÔËË. ç‡ ÏÓÏÂÌÚ Ó·‡˘ÂÌËfl Û ·ÓθÌÓÈ ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚ ‚ ÍÓÒÚË: ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï PET-scan ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌË „βÍÓÁ˚ ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ‚ ÔÓÁ‚ÓÌ͇ı, ‚ ÎÓÔ‡Ú͇ı, ‚ ·Â. ëËθÌ˚ ·ÓÎË. èÓ͇Á‡ÚÂθ ëÄ 27.29 Á̇˜ËÚÂθÌÓ Ô‚˚¯‡Î ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È ‚ÂıÌËÈ Ô‰ÂÎ, ˜ÚÓ ‡ÒˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚Ó ‡Ò¯ËÂÌËfl ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡. ÅÓθ̇fl ̇˜‡Î‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ˆÂÎÂÌÓ Ì‡ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌË ‡Á΢Ì˚ı ÒÚÓÓÌ ÊËÁ̉ÂflÚÂθÌÓ ‡ÍÓ‚ÓÈ ÓÔÛıÓÎË: ̇ ÏÂı‡ÌËÁÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „Ë·ÂÎË ‡ÍÓ‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ (‡‰ÂÒÌ˚È Ë̉ÛÍÚÓ ‡ÔÓÔÚÓÁ‡) Ë Ì‡ ÚÓÏÓÊÂÌË ÓÒÚ‡ ÒÓÒÛ‰Ó‚ ‚ ÓÔÛıÓÎflı (‡ÌÚË-‡Ì„ËÓ„ÂÌÌ˚È ÔÂÔ‡‡Ú). êÂÁÛθڇÚ: ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË ·ÓÎÂÈ, ÛÎÛ˜¯ÂÌË ͇˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË, ÒÌËÊÂÌË χÍÂ‡ ëÄ 27.29 ‰Ó ÌÓÏ˚. äÓÌÚÓθÌÓ PET-Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË ÔÓ͇Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ «…ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒ˜ÂÁÎÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌË „βÍÓÁ˚ ‚ ÔÓÁ‚ÓÌ͇ı, ‚ Ô‡‚ÓÈ ÎÓÔ‡ÚÍÂ Ë ‚ ·». ‡ÍÓ‚‡fl ÍÎÂÚ͇ - ˝ÚÓ „ÂÌˇθÌÓ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌË ·ËÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó Á·. é̇ ̇ۯ˷ ‚Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÏÌÓ„ÓÍÎÂÚÓ˜ÌÓ„Ó Ó„‡ÌËÁχ: Ó·· Ë̉˂ˉۇθÌÓ ·ÂÒÒÏÂÚË (ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ÌÂÓ„‡Ì˘ÂÌÌÓÏÛ ‰ÂÎÂÌ˲), ÒÔflڇ·Ҹ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ËÏÏÛÌËÚÂÚ‡, ̇ۘË·Ҹ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÊËÁÌÂÓ·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Ë Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ÒÚÓËÚ¸ ÒÓÒÛ‰˚. èÓ˝ÚÓÏÛ ËÒÚËÌÌӠΘÂÌË ÓÌÍÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó Á‡·Ó΂‡ÌËfl ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇Ô‡‚ÎÂÌÓ Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÎÂÚÓÍ ÔÛÚÂÏ ÓÔÂ‡ˆËË, Ó·ÎÛ˜ÂÌËfl ËÎË ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË, ÌÓ Ë Ì‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ‚ÒÂı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÚÓθÌ˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚. à̇˜Â ˆˉ˂˚ Ë ÏÂÚ‡ÒÚ‡Á˚ ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl ̇‰ ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÍÎÂÚ͇ÏË - Ó‰ÌÓ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ̇Ô‡‚ÎÂÌËÈ ·ËÓÎӄ˘ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ·Ó¸·˚ Ò ‡ÍÓÏ. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ ˝Ï·ËÓ̇θÌ˚ ·ÂÎÍË Ë ‰Û„Ë ÔËÓ‰Ì˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ «ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚» ÍÎÂÚÍË Ò‡ÏÓÛÌ˘ÚÓʇڸÒfl. ùÚÓ fl‚ÎÂÌË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ̇fl „Ë·Âθ ÍÎÂÚÓÍ - ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‡ÔÓÔÚÓÁ. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ‡ÔÓÔÚÓÁ ÔËÒڇθÌÓ ËÁÛ˜‡ÂÚÒfl ËÏÂÌÌÓ Ò ˆÂθ˛ ÔËÏÂÌÂÌËfl ‚ ÔÓÚË‚Ó‡ÍÓ‚ÓÈ ÚÂ‡ÔËË. ëÂ‰Ë ˝ÚËı ‡Á‡·ÓÚÓÍ ÓÒÓ·˚È ËÌÚÂÂÒ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl ‚ ä‡Ì‡‰Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl «ÓÌÍÓ¯‡ÚÚλ ÛÌË͇θÌ˚È ÍÓÂÍÚËÛ˛˘ËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ˝Ï·ËÓ̇θÌÓ„Ó ·ÂÎ͇ Ë Ë̉ÛÍÚÓ‡ ‡ÔÓÔÚÓÁ‡, „·‚Ì˚Ï Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ¯‡Ú¸

ê

‰‚ Á‡‰‡˜Ë: 1) ̇ÈÚË ‡ÍÓ‚Û˛ ÍÎÂÚÍÛ ‚ Ó„‡ÌËÁÏÂ Ë 2) ‚Íβ˜ËÚ¸ ‚ ÌÂÈ ÔÓˆÂÒÒ Ò‡ÏÓÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl (‡ÔÓÔÚÓÁ‡). ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ˝Ï·ËÓ̇θÌ˚È ·ÂÎÓÍ ‡‰ÂÒÌÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ë̉ÛÍÚÓ ‡ÔÓÔÚÓÁ‡ ‚ ‡ÍÓ‚˚ ÍÎÂÚÍË, Ì Á‡Ú‡„Ë‚‡fl Á‰ÓÓ‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ. èË ˝ÚÓÏ ‰ÂÒÚÛ͈Ëfl ÏÛÚËÓ‚‡‚¯Ëı ÍÎÂÚÓÍ Ì ÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÂÚÒfl ÚÓÍÒ˘ÂÒÍËÏË ÔÓfl‚ÎÂÌËflÏË, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÔÓˆÂÒÒ Ë‰ÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ Ë ·ÂÒÒËÏÔÚÓÏÌÓ. èÓ‰‡‚ÎÂÌË ÓÒÚ‡ ÒÓÒÛ‰Ó‚ ‚ ÓÔÛıÓÎflı (‡ÌÚË-‡Ì„ËÓ„ÂÌ̇fl ÚÂ‡ÔËfl) - ‰Û„Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ̇Ô‡‚ÎÂÌË ·Ó¸·˚ Ò ‡ÍÓÏ. èÂÔ‡‡Ú “çÂÓ‚‡ÒÚ‡Ú” (AE-941), ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÊˉÍÓ„Ó ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ ËÁ ıfl˘Â‚ÓÈ Ú͇ÌË, ÔÓ͇Á‡Î Ò‚Ó˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ ËÒÒΉӂ‡ÌËflı ̇ ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ‚ ÍÎËÌ˘ÂÒÍÓÏ ÔËÏÂÌÂÌËË. ÇÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ˝ÚÓ„Ó ‡ÌÚË-‡Ì„ËÓ„ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÔ‡‡Ú‡ ̇Ô‡‚ÎÂÌÓ Ì ̇ ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÍÎÂÚÍÛ, ‡ ̇ Âfi ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏËÚ¸ Ò·fl. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂÔ‡‡Ú ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ Ë ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl Í‡Í ‚ ÏÓÌÓÚÂ‡ÔËË, Ú‡Í Ë ‚ ‡‰¸˛‚‡ÌÚÌÓÈ ÚÂ‡ÔËË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ıËÏËÓÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË Ë ‡‰Ë‡ˆËÂÈ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ χÚÂˇÎ˚: 43rd ASCO Annual Meeting, June 1-5, 2007, Chicago. Denis Ginggras et al. “Neovastat - a novel angiogenic drug for cancer therapy” ‚ ÊÛ̇Π“Anti-Cancer Drugs”, 2003, 14; 91-96. å‡ÚÂˇÎ˚ ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚ı ·˛ÎÎÂÚÂÌÂÈ National Cancer Institute (USA).

ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (416) 661-7890 www.angioworld.com

10 - 16 åÄêíÄ ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA TEãEäÄçÄãA RTVi

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 10 åÄêíÄ, èéçÖÑÖãúçàä 08:00 08:06 08:40 09:06 10:45 11:06 12:00 01:06 02:06 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06 06:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:06 03:06 03:30 04:06 06:06 07:06 07:30

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 30 ÒÂËfl “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “àôÖå ÇõïéÑ” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 99 Ò “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 31 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà”, “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ÑÖçú êéÜÑÖçàü ÅìêÜìü 1” ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 125 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç êéëëàà”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ”, “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 99 Ò ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 125 ÒÂËfl “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 31 ÒÂËfl “ùïé çÖÑÖãà” “íÖãÖéóÖêä” “àÑì çÄ Éêéáì” 1 ÒÂËfl “àôÖå ÇõïéÑ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

11 åÄêíÄ, Çíéêçàä 08:00 08:06 08:40 09:06 10:06 10:45 11:30 12:00 01:06 02:06 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06 06:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:06 03:06 04:06 06:06 07:06 07:30

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 31 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” “íÖãÖéóÖêä” “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “äãàçó” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 99 Ò “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 32ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà”, “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ÑÖçú êéÜÑÖçàü ÅìêÜìü 1” ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 126 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 99 Ò ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 126 ÒÂËfl “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 32 ÒÂËfl “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” “àÑì çÄ Éêéáì” “äãàçó” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

12 åÄêíÄ, ëêÖÑÄ 08:00 08:06 08:40 09:06 10:06 10:45 11:06 12:00 01:06 02:06 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06 06:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 32 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “çÖí ÇõïéÑÄ” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 100 Ò “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 33 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà, “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ÑÖçú êéÜÑÖçàü ÅìêÜìü 1” ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 127 ÒÂËfl ( “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 100 Ò

01:00 02:06 03:06 04:06 06:06 07:06 07:32

ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 127 ÒÂËfl “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 33 ÒÂËfl “äàÖÇëäàâ óÄë” ç‡¯Â ÍËÌÓ. “ëÖêÄü ÅéãÖáçú” “çÖí ÇõïéÑÄ” “ÇàáÄÇà” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

13 åÄêíÄ, óÖíÇÖêÉ 08:00 08:06 08:40 09:06 10:06 10:45 11:06 12:00 01:06 02:06 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06 06:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:06 03:06 04:06 06:06 07:06 07:32

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 33 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ëÖâóÄë Ç êéëëàà”, “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “çÄêéÑ èêéíàÇ” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 101 Ò “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 34 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà”, “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ÑÖçú êéÜÑÖçàü ÅìêÜìü 1” ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 128 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 101 Ò ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 128 ÒÂËfl “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 34 ÒÂËfl “çÖí ÇõïéÑÄ” “ëÖÑúåéâ ëèìíçàä” “çÄêéÑ èêéíàÇ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà”

14 åÄêíÄ, èüíçàñÄ 08:00 08:06 08:40 09:06 10:06 10:45 11:06 11:30 12:00 01:00 02:06 03:06 03:35 04:06 04:35 05:06 06:06 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:06 03:06 04:06 06:00 07:06 07:30

“çéÇéëíà” “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 34 ÒÂËfl “éëéÅéÖ åçÖçàÖ” “åìáõäÄ çÄ äÄçÄãÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “ÇàáÄÇà” Ò ÄÎÎÓÈ Å‡‡ÚÚ‡ “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ÇãÄëíú” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “ëÖâóÄë Ç MàêÖ” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖê›áäÄ” “åÖëíé ÇëíêÖóà” “åìãúíîàãúåõ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 102 Ò “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 35 ÒÂËfl “ÇÖóÖêçàÖ çéÇéëíà” “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ÇãÄëíú” ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 129 ÒÂËfl “ëÖâóÄë Ç êéëëàà” “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” “Üàáçú èêéÑéãÜÄÖíëü” 102 Ò ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 129 ÒÂËfl “ÇíéêÄü Çé åçÖ” 35 ÒÂËfl “ëíêÄçÄ à ãûÑà” “êÄçé ìíêéå”)” “ÇãÄëíú” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” “åìãúíîàãúå”

15 åÄêíÄ, ëìÅÅéíÄ 08:00 “çéÇéëíà” 08:06 “ÇÖë›ãéÖ ëçéÇàÑÖçàÖ àãà ëåÖï à ëã›áõ” 1 ÒÂËfl 09:40 “åìãúíîàãúåõ” 10:06 “íÖãÖéóÖêä” 10:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:06 “ìãàñÄ çúûíéçÄ, Ñéå 1” 12:06 “äÖâë” 01:00 “çéÇéëíà” 01:06 “äÖâë” 02:06 “èìçäí çÄáçÄóÖçàü - åàê” ä‡Ì‡‰‡. èÓÒΉÌËÈ ÙÓÌÚË 03:00 “ùïé çÖÑÖãà” 03:30 “Üàáçú ëêÖÑà Ñàäéâ èêàêéÑõ” 04:30 “åìãúíîàãúåõ” 05:06 åÛÁ˚͇θÌÓ ¯ÓÛ “Üàáçú èêÖäêÄëçÄ” 07:00 “àáêÄàãú áÄ çÖÑÖãû” 08:00 ëÂˇΠ“ÑÖçú êéÜÑÖçàü ÅìêÜìü 1” 13 ÒÂËfl 09:00 ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 130 ÒÂËfl 10:00 “Ç çúû - âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå” 11:00 “ä çÄå èêàÖïÄã...” 12:30 “ùïé çÖÑÖãà” 01:00 ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 130 ÒÂËfl 02:06 “èìçäí çÄáçÄóÖçàü- åàê” ä‡Ì‡‰‡. èÓÒΉÌËÈ ÙÓÌÚË 03:06 “íÖãÖéóÖêä” 03:30 “Üàáçú ëêÖÑà Ñàäéâ èêàêéÑõ” 04:06 “èéêéÜçàâ êÖâë” 06:06 “äÖâë” 07:06 íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” 07:30 “åìãúíîàãúåõ”

16 åÄêíÄ, ÇéëäêÖëÖçúÖ 08:00 “çéÇéëíà” 08:06 “åìãúíîàãúåõ” 09:06 “Üàáçú ëêÖÑà Ñàäéâ èêàêéÑõ” 10:06 “íÖãÖéóÖêä” 10:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà” 11:06 “Ç çúû - âéêäÖ ë Çàäíéêéå íéèÄããÖêéå” 12:06 “äàÖÇëäàâ óÄë” 01:06 “èéãçõâ ÄãúÅÄñ” 02:06 “ëÖâóÄë Ç àáêÄàãÖ” 03:06 “ÉêÄçà çÖÑÖãà” 04:06 “çàäéãÄâ Çíéêéâ. äêìÉ Üàáçà.” 04:35 “ÇàáÄÇà” 05:06 “ëíêÄçÄ à ãûÑà” 06:00 “åÄåÄ” 08:00 ëÂˇΠ“ÑÖçú êéÜÑÖçàü ÅìêÜìü 1” 14 ÒÂËfl 09:00 ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 131 cÂËfl 10:00 “ÉêÄçà çÖÑÖãà” 11:00 “Üàáçú èêÖäêÄëçÄ” 01:00 ëÂˇΠ“ÇéãóàñÄ” 131 ÒÂËfl 02:06 “ÇàáÄÇà” 02:30 “äàÖÇëäàâ óÄë” 03:30 “Üàáçú ëêÖÑà Ñàäéâ èêàêéÑõ” 04:06 “êéäàêéÇäÄ Ç Ñãàççìû ëíéêéçì” 06:06 “èéãçõâ ÄãúÅÄñ” 07:06 íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÖêÖáäÄ” 07:30 “åÖëíé ÇëíêÖóà”


7—13 χÚ‡ 2008

10 - 16 åÄêíÄ ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA RTVI+

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 10 åÄêíÄ, èéçÖÑÖãúçàä

9:00 9:20 9:40 10:55 12:20 1:00 1:10 2:00 2:20 3:05 4:10 4:30 6:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00

“ÇèÖêÇõÖ áÄåìÜÖå” “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. 2 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “çì, èéÉéÑà!”, ‚˚Ô.15, ‚˚Ô.16 “çà ëãéÇÄ é îìíÅéãÖ” ëäÄáäà ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. åÛθÚÒÂˇΠë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. ë͇ÁÍË èÛ¯ÍË̇. ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Öëãà ùíé ëãìóàíëü ë íéÅéâ” åÛθÚÙËÎ¸Ï “êàëä - ÅãÄÉéêéÑçéÖ ÑÖãé” “ëíêéÉÄü åìÜëäÄü Üàáçú” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 4-fl ÒÂËfl “Äùêéèéêí”. 2-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. 3 ÒÂËfl “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 4-fl ÒÂËfl “Äùêéèéêí”. 2-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ëíêéÉÄü åìÜëäÄü Üàáçú” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 4-fl ÒÂËfl “Äùêéèéêí”. 2-fl ÒÂËfl

11 åÄêíÄ, Çíéêçàä 6:00 7:30 8:00 9:00 9:35 9:45 10:35 10:55

“êàëä - ÅãÄÉéêéÑçéÖ ÑÖãé” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚.” “Åûêé çÄïéÑéä”, ÙËÎ¸Ï 1 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. ë͇ÁÍË èÛ¯ÍË̇ “Öëãà ùíé ëãìóàíëü ë íéÅéâ”

12:00 “ãÖÉÖçÑõ èÖêìÄçëäàï àçÑÖâñÖÇ” 12:20 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 1:00 “Åûêé çÄïéÑéä”, ÙËÎ¸Ï 2 1:10 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 1:50 “ëäÄáäÄ é êõÅÄäÖ à êõÅäÖ” 2:25 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 3:05 “òìíäà Ç ëíéêéçì” 4:10 åÛθÚÙËÎ¸Ï 4:30 “çàääéãé èÄÉÄçàçà” 1c 6:00 “ëéìóÄëíçàäà” 8:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 5-fl ÒÂËfl 9:00 “Äùêéèéêí”. 3-fl ÒÂËfl 10:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” 11:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 5-fl ÒÂËfl 12:00 “Äùêéèéêí”. 3-fl ÒÂËfl 1:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. 4 ÒÂËfl 2:00 “ëéìóÄëíçàäà” 4:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 5-fl ÒÂËfl 5:00 “Äùêéèéêí”. 3-fl ÒÂËfl

12 åÄêíÄ, ëêÖÑÄ 6:00 7:30 8:00 9:00 9:30 9:40 10:20 10:55 11:15 12:20 12:55 1:05 2:15 2:35

“çàääéãé èÄÉÄçàçà” 1 Ò íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. 4 ÒÂËfl ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Åûêé çÄïéÑéä”, ÙËÎ¸Ï 2 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ëäÄáäÄ é êõÅÄäÖ à êõÅäÖ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “òìíäà Ç ëíéêéçì” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Åûêé çÄïéÑéä”, ÙËÎ¸Ï 3 ëäÄáäà “ÅÄêÄçäàç, ÅìÑú óÖãéÇÖäéå!” “áÄëÖäêÖóÖççõâ ÉéêéÑ”

3:45 4:30 6:00 8:00 9:00 10:00

ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “çàääéãé èÄÉÄçàçà” 2 Ò. “ãÖíçüü èéÖáÑäÄ ä åéêû” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 6-fl ÒÂËfl “Äùêéèéêí”. 4-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. 5 ÒÂËfl 11:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 6-fl ÒÂËfl 12:00 “Äùêéèéêí”. 4-fl ÒÂËfl 1:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” 2:00 “ãÖíçüü èéÖáÑäÄ ä åéêû” 4:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 6-fl ÒÂËfl 5:00 “Äùêéèéêí”. 4-fl ÒÂËfl

13 åÄêíÄ, óÖíÇÖêÉ 6:00 7:30 8:00 9:00 10:50 11:10 12:20 12:50 1:00 1:30 2:10

“çàääéãé èÄÉÄçàçà” 2 Ò. íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÅÄêÄçäàç, ÅìÑú óÖãéÇÖäéå!” “áÄëÖäêÖóÖççõâ ÉéêéÑ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Åûêé çÄïéÑéä”, ÙËÎ¸Ï 4 “ëäÄáäÄ é áéãéíéå èÖíìòäÖ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “çÄëãÖÑëíÇé ÇéãòÖÅçàäÄ ÅÄïêÄåÄ” 2:35 “íÄàçëíÇÖççõâ ëíÄêàä” 3:45 ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. 4:30 “çàääéãé èÄÉÄçàçà” 2 ÒÂËfl 6:00 “ÑÇÖ ãìçõ, íêà ëéãçñÄ” 8:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 7-fl ÒÂËfl 9:00 “Äùêéèéêí”. 5-fl ÒÂËfl 10:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. 6 ÒÂËfl 11:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 7-fl ÒÂËfl 12:00 “Äùêéèéêí”. 5-fl ÒÂËfl 1:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

10 - 16 åÄêíÄ

“èÖêÇõâ äÄçÄã. ÇëÖåàêçÄü ëÖíú”̇ ëòÄ èéçÖÑÖãúçàä, 10 åÄêíÄ 6.25 7.10 9.45 10.15 11.05 11.20 12.10 13.00 13.45 14.25 14.55 15.25 16.25 17.20 18.25 21.00 21.45 23.40 0.45 2.40 3.10 4.15 5.05 6.00

“ÉÂÌËË Ë ÁÎÓ‰ÂË” “èÂÒÌË ‰Îfl β·ËÏ˚ı” “ÄÏÂÈÒÍËÈ Ï‡„‡ÁËÌ” “ìÏÌˈ˚ Ë ÛÏÌËÍË” “çÂÔÛÚ‚˚ Á‡ÏÂÚÍË” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÇÂÏfl “ëχ͔ “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “ë··˚È ÔÓÎ. èÓ‚Â͇ ̇ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸” “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” äÓ̈ÂÚ ù‰ËÚ˚ è¸ÂıË ÇÂÏfl “åÓÈ ÔË̈” “åÛÒÎËÏ å‡„Óχ‚. ëÚ‡ÒÚË ÔÓ ÍÓÓβ” “í‡ÈÌ˚ ÒÂÏ¸Ë ‰Â É‡Ì¯‡Ì” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” “íÂÓËfl Ì‚ÂÓflÚÌÓÒÚË” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

Çíéêçàä, 11 åÄêíÄ 6.25 10.00 10.25 11.20 12.05 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.25 15.50 17.10 18.05 19.05 20.00 21.00

íÂÎÂ͇̇Π“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “å‡Î‡ıÓ‚ +” ëÂˇΠ“í‡Ú¸flÌËÌ ‰Â̸” ëÂˇΠ“ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÇÂÏfl “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ëχ͔ “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” ëÂˇΠ“é„Ó̸ β·‚Ë”. “Ü‰Ë ÏÂÌfl” ëÂˇΠ“í‡Ú¸flÌËÌ ‰Â̸” ÇÂÏfl

21.30 22.30 23.30 0.30 1.30 2.25 3.00 4.20 5.00 6.00

“à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË fl β·Î˛...” “ëΉ” “èÒËı·ÓθÌˈ‡. ÑÌË Ë ÌӘ˔ “é‰ÌÓ˝Ú‡Ê̇fl ÄÏÂË͇” “á‡Íβ˜ÂÌÌ˚È N 35” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” “à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË fl β·Î˛...” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” ëÂˇΠ“ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

6.25 10.00 10.25 11.20 12.10 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.20 15.50 17.05 18.05 19.05 20.00 21.00 21.30 22.30 23.30

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “å‡Î‡ıÓ‚ +” ëÂˇΠ“í‡Ú¸flÌËÌ ‰Â̸”. ëÂˇΠ“ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÇÂÏfl “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ëχ͔ “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” ëÂˇΠ“é„Ó̸ β·‚Ë”. “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” ëÂˇΠ“í‡Ú¸flÌËÌ ‰Â̸”. ÇÂÏfl “à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË fl β·Î˛...” “ëΉ” “ë‡ÏË Ï˚ Ì ÏÂÒÚÌ˚Â... àÒÚÓËË ÛÒÔÂı‡” “äÓ‰ ÊËÁÌË”. îËÎ¸Ï 1-È “Ç.åÓÎÓÚÓ‚. òÍÓ· ‚˚ÊË‚‡ÌËfl” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” “à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË fl β·Î˛...” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

ëêÖÑÄ, 12 åÄêíÄ

0.30 1.35 2.25 3.00 4.00 4.20 5.05 6.00

óÖíÇÖêÉ, 13 åÄêíÄ 6.20 “ÑÓ·Ó ÛÚÓ” 10.25 “å‡Î‡ıÓ‚ +” 11.20 ëÂˇΠ“í‡Ú¸flÌËÌ ‰Â̸”

12.05 13.00 13.30 14.00 14.25 15.00 15.25 15.55 17.05 18.05 19.05 20.00 21.00 21.30 22.30 23.30 0.30 1.25 2.25 3.00 4.00 4.20 5.05 6.05

“ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÇÂÏfl “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ëχ͔ “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” ëÂˇΠ“é„Ó̸ β·‚Ë” “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” ëÂˇΠ“í‡Ú¸flÌËÌ ‰Â̸” ÇÂÏfl “à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË fl β·Î˛...” “ëΉ” “óÂÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ” “êÓÍÓ‚‡fl ӯ˷͇ ç‡ÔÓÎÂÓ̇” “Ç.åÓÎÓÚÓ‚. ÄÂÒÚ ÊÂÌ˚ Ë Óԇ·” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” “à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË fl β·Î˛...” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” ëÂˇΠ“ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË

èüíçàñÄ, 14 åÄêíÄ 6.20 10.00 10.20 11.15 12.05 13.00 13.25 13.55 14.25 15.00 15.25 15.55 17.00 18.00 19.05 20.00 21.00 21.25 23.55 2.35 3.25

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ” çÓ‚ÓÒÚË (Ò ÒÛ·ÚËÚ‡ÏË) “å‡Î‡ıÓ‚ +” ëÂˇΠ“í‡Ú¸flÌËÌ ‰Â̸” ëÂˇΠ“ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” ÇÂÏfl “èÓÌflÚ¸. èÓÒÚËÚ¸” “ëχ͔ “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË “äÓÌÚÓθ̇fl Á‡ÍÛÔ͇” “åÓ‰Ì˚È ÔË„Ó‚Ó” “î‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰¸fl” ëÂˇΠ“é„Ó̸ β·‚Ë” “èÓΠ˜Û‰ÂÒ” ëÂˇΠ“í‡Ú¸flÌËÌ ‰Â̸” ÇÂÏfl “äÎÛ· ‚ÂÒÂÎ˚ı Ë Ì‡ıÓ‰˜Ë‚˚ı”. “çË˜Â„Ó Î˘ÌÓ„Ó” “ëÛ‰ËÚ ҇ÏË” “ÉÂÌËË Ë ÁÎÓ‰ÂË”

2:00 4:00 5:00

“ÑÇÖ ãìçõ, íêà ëéãçñÄ” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 7-fl ÒÂËfl “Äùêéèéêí”. 5-fl ÒÂËfl

14 åÄêíÄ, èüíçàñÄ 6:00 7:30 8:00 9:00 9:30 9:40 10:10 10:50

“çàääéãé èÄÉÄçàçà” 3 Ò. íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “Åûêé çÄïéÑéä”, ÙËÎ¸Ï 4 “ëäÄáäÄ é áéãéíéå èÖíìòäÖ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “çÄëãÖÑëíÇé ÇéãòÖÅçàäÄ ÅÄïêÄåÄ” “íÄàçëíÇÖççõâ ëíÄêàä” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “áÄäéãÑéÇÄççõâ åÄãúóàä” “íêéÖ àá èêéëíéäÇÄòàçé”, ëäÄáäà “ãàãéÇõâ òÄê” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “ÇÄçü ÑÄíëäàâ” “çàääéãé èÄÉÄçàçà” 4 ÒÂËfl “ìçàäìå” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 8-fl ÒÂËfl “Äùêéèéêí” 6 ÒÂËfl. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 8-fl ÒÂËfl “Äùêéèéêí” 6 ÒÂËfl. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ìçàäìå” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ”. 8-fl ÒÂËfl “Äùêéèéêí” 6 ÒÂËfl.

11:10 12:20 12:50 1:35 1:55 2:20 3:35 4:10 4:30 6:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00

15 åÄêíÄ, ëìÅÅéíÄ 6:00 7:30 8:00 9:00 9:30 10:15 10:35

“çàääéãé èÄÉÄçàçà” 4 Ò. íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “áÄäéãÑéÇÄççõâ åÄãúóàä” “íêéÖ àá èêéëíéäÇÄòàçé” “ëäÄáäÄ é èéèÖ à é êÄÅéíçàäÖ ÖÉé ÅÄãÑÖ” 11:00 “ãàãéÇõâ òÄê”

12:20 1:05 1:25 1:40 2:00 3:15 3:45 5:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00

ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚ “ÅÖãÄü ñÄèãü” “Äããé! ÇÄë ëãõòì!” “äÄçàäìãõ Ç èêéëíéäÇÄòàçé” “ÇëÖ ÑÖãé Ç ÅêÄíÖ” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “èãõÇà, äéêÄÅãàä...” “ÄÅéêàÉÖç” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 9-fl ÒÂËfl. “Äùêéèéêí”. 7-fl ÒÂËfl, “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 9-fl ÒÂËfl. “Äùêéèéêí”. 7-fl ÒÂËfl “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “ì åÄíêéëéÇ çÖí ÇéèêéëéÇ!” “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 2-fl ÒÂËfl. “Äùêéèéêí”. 7-fl ÒÂËfl

16 åÄêíÄ, ÇéëäêÖëÖçúÖ 6:00 7:30 8:00 9:00 9:10 10:25 10:45 11:05 12:20 1:10 1:30 1:45 3:55 5:00 8:00 9:00 10:00

“ì åÄíêéëéÇ çÖí ÇéèêéëéÇ!” íÂÎÂχ„‡ÁËÌ “ÅÂfiÁ͇”. “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” “éëúåàçéÜäà” “ÇëÖ ÑÖãé Ç ÅêÄíÖ” “äÄçàäìãõ Ç èêéëíéäÇÄòàçé” “ÅÖãÄü ñÄèãü” “èãõÇà, äéêÄÅãàä...” ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. åÛθÚÙËθÏ. “èêé äéáãÄ” “áàåÄ Ç èêéëíéäÇÄòàçé”, ë·ÓÌËÍ ÏÛθÚÙËθÏÓ‚. “åÄêäÄ ëíêÄçõ ÉéçÑÖãìèõ” “ïÄçìåÄ” 2 ˜‡ÒÚË “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 10-fl ÒÂËfl. “Äùêéèéêí”. 8-fl ÒÂËfl, . “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ”. 9-fl ÒÂËfl 11:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 10-fl ÒÂËfl. 12:00 “Äùêéèéêí”. 8-fl ÒÂËfl 1:00 “ìãàñõ êÄáÅàíõï îéçÄêÖâ” 2:00 “Çõâíà áÄåìÜ áÄ äÄèàíÄçÄ” 4:00 “äêéÇÄÇõâ äêìÉ” 10-fl ÒÂËfl. 5:00 “Äùêéèéêí”. 8-fl ÒÂËfl

ÇçàåÄçàû ÇëÖï åìÜóàç! Хотите ли вы испытать самый невероятный за всю вашу жизнь секс? Хотите ли вы ощутить радость от страсти и полного удовлетворения? Тогда вы должны попробовать фантастическое средство MPB/1000 — последнее достижение немецкой науки. MPB/1000 лучше, чем вайагра, потому что MPB/1000 — абсолютно безопасное средство для мужчин всех возрастов, не дающее никаких побочных эффектов и не взаимодействующее ни с какими принимаемыми вами лекарствами. Миллионы мужчин в Европе — а теперь и здесь — используют эти фантастические таблетки постоянно и потрясены, так как они действительно работают. Мы настолько уверены в том, что они сработают и для вас, что предлагаем вам испытать эти фантастические таблетки при гарантированном возврате денег в течение 60 дней. Вы можете только выиграть и не рискуете ничего потерять.

Торопитесь! Направляйте заказы с чеками и мани-ордерами по адресу:

100 Ú‡·ÎÂÚÓÍ 200 Ú‡·ÎÂÚÓÍ 300 Ú‡·ÎÂÚÓÍ

$30.00 $55.00 $75.00

ëèÖñàÄãúçéÖ èêÖÑãéÜÖçàÖ!! á‡Í‡Á ̇ ‚ÂÒ¸ „Ó‰ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ $240! ÇÒ ˆÂÌ˚ ‚Íβ˜‡˛Ú ÓÚÔ‡‚ÍÛ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÍÛ ‚ ëòÄ Ë ä‡Ì‡‰Û. ÇÒ Á‡Í‡Á˚, ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ Ì ÔÓÁ‰Ì 31 ‰Â͇·fl, ·Û‰ÛÚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡Ú¸Òfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ˆÂ̇Ï. á‡Í‡Á˚‚‡ÈÚ Ò„ӉÌfl Ë ˝ÍÓÌÓϸÚÂ!

è‡Á‰ÌÛÂÏ 40-ÎÂÚË ‡·ÓÚ˚ Ò ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎflÏË ‚ ëòÄ Ë ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ!

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА 6:00 8:00

41

В НОВОМ СВЕТЕ

International Dept. MP/X FDR Station, P.O.Box 1626 New York, NY, 10150

4.10 5.00 5.55

“èÓΠ˜Û‰ÂÒ” “ÜÂÌ˘ËÌ˚ ‚ β·‚Ë” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚”

ëìÅÅéíÄ, 15 åÄêíÄ 6.30 8.00 8.20 9.35 9.50 10.35 11.10 12.00 13.00 13.20 14.40 15.40 17.10 18.00 19.00 19.55 21.00 21.20 23.35 1.15 2.10 3.05

äÓωËfl “ç‡¯Ë ÒÓÒ‰˔ “Ö‡Î‡¯” “ÄÎχÁ˚ ‰Îfl å‡ËË” “ëÎÓ‚Ó Ô‡ÒÚ˚fl” “á‰ÓÓ‚¸Â” “ëχ͔ “èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ” “í‡Ú¸fl̇ ë‡ÏÓÈÎÓ‚‡. èflÚ¸‰ÂÒflÚ ÎÂÚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡” ÇÂÏfl íÂÒÚ˚ ‰Îfl ̇ÒÚÓfl˘Ëı ÏÛʘËÌ” “êÛÒÒ͇fl ÊÂ̇ èË͇ÒÒÓ” óÂÏÔËÓÌ˚ äÇç. “ÇÌ ˄˚”. “è‡ÌË ËÁ ŇÍÛ” “äÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÏËÎÎËÓÌÂÓÏ?” “ÇÂÏÂ̇” Ò èÓÁÌÂÓÏ “ìÊ Á‡ÏÛÊ Ì‚ÚÂÔÂÊ” “Ç ÏË β‰ÂÈ” ÇÂÏfl “ñËÍ” “ÑÂÚË ÔÓ̉ÂθÌË͇” “óÂβÒÍËÌ”. é·˜ÂÌÌ˚ ̇ ÔÓ‰‚Ë„“ “ÇÂÎËÍË ‰Ë̇ÒÚËË”. èÛ¯ÍËÌ˚ “ᇄ‡‰ÍË ËÒÚÓËË. çÂÓÌ, ËÎË ÇÂÏfl ÄÌÚËıËÒÚ‡”, 2-fl ˜‡ÒÚ¸

MPB/1000 4.10 5.00

“Ü‰Ë ÏÂÌfl” “áË̇-áËÌÛÎfl”

ÇéëäêÖëÖçúÖ, 16 åÄêíÄ 6.25 7.10 7.45 8.10 8.55 11.15 11.55 12.10 13.00 13.45 14.30 16.20 17.55 18.55 21.00 21.45 0.00 1.35 3.10 4.00 4.15 4.50 5.25 6.00

“ÉÂÌËË Ë ÁÎÓ‰ÂË” “à„‡È, „‡ÏÓ̸ β·Ëχfl!” ëÎÛÊÛ éÚ˜ËÁÌÂ! ìÏÌˈ˚ Ë ÛÏÌËÍË” îÛÚ·ÓÎ. óÂÏÔËÓÌ‡Ú êÓÒÒËË. I ÚÛ. “áÂÌËÚ” - “ëÔ‡ڇ͔. “î‡ÁẨ‡” “çÂÔÛÚ‚˚ Á‡ÏÂÚÍË” “èÓ͇ ‚Ò ‰Óχ” “ÇÂÏfl”. “çÓ‚˚È ‰ÓÏ ‰Îfl “ıÛÒڇθÌÓ„Ó” χθ˜Ë͇” “èÂÂÍÂÒÚÓÍ” óÂÏÔËÓÌ˚ äÇç. “ÇÌ ˄˚”. “ÑÂÚË ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ‡ òÏˉڇ” “ÅÂÒÔ‰ÂΠ̇ ‰ÓÓ„‡ı” “çÂÌÓχθ̇fl” “ÇÂÏfl” “Ñ‚Â Á‚ÂÁ‰˚” “èÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë ÏҸ èÂ˯Ó̇” “Ä‚‡Ëfl - ‰Ó˜¸ ÏÂÌÚ‡” “î‡ÁẨ‡” çÓ‚ÓÒÚË “á‰ÓÓ‚¸Â” “à„‡È, „‡ÏÓ̸ β·Ëχfl!” “ÑÂÚÂÍÚË‚˚” ÑÛ„Ë ÌÓ‚ÓÒÚË


42

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

17 - 23 åÄêíÄ ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA äàçéäÄçÄãA RTN

(718) 616-1534

çéÇéÖ Ç ÅéêúÅÖ ë ñÖããûãàíéå

äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ ñÖçõ Ñéëíìèçõ ÇëÖå!

êÖáìãúíÄí

êÄÅéíÄÖå ëé ÇëÖåà òíÄíÄåà ÄåÖêàäà

èéçÖÑÖãúçàä 17 åÄêíÄ 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 12:30 1:30 2:00 3:00 3:30 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:00

åàê ëÖÉéÑçü ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 116 Ò ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ åÖÑùäëèêÖëë. äéçíÄäí ÖÇêÖâëäàÖ íêÄÑàñàà óÖãéÇÖä ÉéÑÄ 5767 ó‡ÒÚ¸ 1-fl çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà ëàíìÄñàü 202 2-fl ÒÂËfl ÑàÄãéÉ çéÇéëíà ìäêÄàçõ ãûÅéÇú ëãÖèÄ 1 -fl ÒÂËfl ÇÖëíà ïàÄë éíÇÖóÄÖí... åàãÖÑà 29-fl ÒÂËfl ëàíìÄñàü 202 1-fl ÒÂËfl åàê ëÖÉéÑçü ãÄÅàêàçíõ êÄáìåÄ 6-fl ÒÂËfl çéóçõÖ åìáõ àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 124 Ò ãûÅéÇú ëãÖèÄ 1 -fl ÒÂËfl ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ åàãÖÑà 29-fl ÒÂËfl äéçíÄäí ÑàÄãéÉ ë ÄÎÎÓÈ äË„Âθ äãûóÖÇéâ åéåÖçí

Çíéêçàä 18 åÄêíÄ 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 12:30 1:00 1:30

åàê ëÖÉéÑçü ÉéêéÑéä àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 124 Ò ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ãàçàü áÑéêéÇúü äéçíÄäí ãÄÅàêàçíõ êÄáìåÄ 6-fl ÒÂËfl çéóçõÖ åìáõ àáêÄàãú èãûë. èÖêëéçÄ çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà

ùãàíçÄü èêéÉêÄååÄ èéïìÑÖçàü ‰Îfl Ó˜Â̸ áÄçüíõï β‰ÂÈ

11:00 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30

ãÖÉäé, Çäìëçé

óÖíÇÖêÉ 20 åÄêíÄ 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30

(718) 702-9472

2:00 3:00 3:30 4:00 5:03 6:00

ëàíìÄñàü 202 1-fl ÒÂËfl ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ ãûÅéÇú ëãÖèÄ 2 -fl ÒÂËfl ÇÖëíà áÄåÖçà ëÇéû ÇéÑì – áÄåÖçà ëÇéû Üàáçú 6:30 çéÇéëíà àáêÄàãü 7:00 åàãÖÑà 30-fl ÒÂËfl 8:00 ëàíìÄñàü 202 2-fl ÒÂËfl 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 10:00 ãÄÅàêàçíõ êÄáìåÄ 7-fl ÒÂËfl 11:30 àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 125 Ò 12:30 ãûÅéÇú ëãÖèÄ 2 -fl ÒÂËfl 1:30 ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ 2:30 åàãÖÑà 30-fl ÒÂËfl 3:30 äéçíÄäí 4:30 ÇëÖ Ñãü íÖÅü

ëêÖÑÄ 19 åÄêíÄ 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 10:30 11:30 12:30 1:00 1:30 2:00 3:00 3:30 4:00 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00

åàê ëÖÉéÑçü àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 125 Ò ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ àáêÄàãú èãûë. ÇÄòÖ èêÄÇé äéçíÄäí ãÄÅàêàçíõ êÄáìåÄ 7-fl ÒÂËfl çéóçõÖ åìáõ ÑéäìåÖçíÄãúçõâ ÑÖíÖäíàÇ çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà ëàíìÄñàü 202 2-fl ÒÂËfl ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ ãûÅéÇú ëãÖèÄ 3-fl ÒÂËfl ÇÖëíà ÑÄÇÄâíÖ ÉéÇéêàíú èé- ÄçÉã. çéÇéëíà àáêÄàãü åàãÖÑà 31-fl ÒÂËfl ëàíìÄñàü 202 1-fl ÒÂËfl åàê ëÖÉéÑçü ì çÄë Ç Ééëíüï... ãÖéçàÑ äÄçÖÇëäàâ

çéóçõÖ åìáõ àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 126 Ò ãûÅéÇú ëãÖèÄ 3-fl ÒÂËfl ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ åàãÖÑà 31-fl ÒÂËfl äéçíÄäí äãûóÖÇéâ åéåÖçí

12:30 1:00 1:35 2:00 3:00 3:30 4:00 5:03 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30

åàê ëÖÉéÑçü àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 126 Ò ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ ãàçàü áÑéêéÇúü éëéÅéÖ åçÖçàÖ ì çÄë Ç Ééëíüï... ãÖéçàÑ äÄçÖÇëäàâ çéóçõÖ åìáõ àáêÄàãú èãûë èÖêëéçÄ çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà ëàíìÄñàü 202 1-fl ÒÂËfl ãàíÖêÄíìêçõâ êÄáÉéÇéê çéÇéëíà ìäêÄàçõ ãûÅéÇú ëãÖèÄ 4-fl ÒÂËfl ÇÖëíà ÑêÖÇé Üàáçà çéÇéëíà àáêÄàãü åàãÖÑà 32-fl ÒÂËfl ëàíìÄñàü 202 2-fl ÒÂËfl åàê ëÖÉéÑçü ãÄÅàêàçíõ êÄáìåÄ 8-fl ÒÂËfl çéóçõÖ åìáõ àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 127 Ò ãûÅéÇú ëãÖèÄ 4-fl ÒÂËfl ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ åàãÖÑà 32-fl ÒÂËfl éëéÅéÖ åçÖçàÖ äãûóÖÇéâ åéåÖçí

èüíçàñÄ 21 åÄêíÄ 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

åàê ëÖÉéÑçü àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 127 Ò ÖÇêéçúûë ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ áÄåÖíäà éÅ àáêÄàãúëäéâ äìãúíìêÖ 10:30 äéçíÄäí 11:30 ãÄÅàêàçíõ êÄáìåÄ 8-fl ÒÂËfl 12:30 çéóçõÖ åìáõ 1:00 «ëÖåú ëéêéä» 1:30 çà Ñçü ÅÖá ëíêéóäà 2:00 ëàíìÄñàü 202 2-fl ÒÂËfl 3:00 ÇêÖåü. ëéÅõíàü.ãûÑà. 3:30 çéÇéëíà ìäêÄàçõ 4:00 ãûÅéÇú ëãÖèÄ 5-fl ÒÂËfl 5:03 ÇÖëíà 6:00 ì çÄë Ç ÄåÖêàäÖ 6:30 çéÇéëíà àáêÄàãü 7:00 åàãÖÑà 33-fl ÒÂËfl 8:00 äéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú 1 ÒÂ.

äìèéç Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË

èÓ¯Û ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÏÂÌfl

èÓ¯Û ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ

̇ „‡ÁÂÚÛ «Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ» ̇ 6 ÏÂÒflˆÂ‚

̇ 12 ÏÂÒflˆÂ‚

9:00 10:00 11:00 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30

åàê ëÖÉéÑçü ëÖåÖç ÑÖÜçÖÇ çéóçõÖ åìáõ àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 128 Ò ãûÅéÇú ëãÖèÄ 5-fl ÒÂËfl ìíêÖççüü èêéÅÖÜäÄ åàãÖÑà 33-fl ÒÂËfl äéçíÄäí äãûóÖÇéâ åéåÖçí

CìÅÅéíÄ 22 åÄêíÄ 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 11:30 1:00 1:30 2:00

åàê ëÖÉéÑçü àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 128 Ò ÖÇêéçúûë èéãúòÄ - áÑÖëú ÜàÇ ÅéÉ Çéèêéë...ÖôÖ Çéèêéë ÉéêéÑéä ëÖåÖç ÑÖÜçÖÇ äêìÉãõâ ëíéã äÄãÖâÑéëäéè óìÑÖë äéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú 1 ÒÂ. 3:00 ÇÖëíà 4:00 ãûÅéÇú ëãÖèÄ 6-fl ÒÂËfl 5:00 çéÇéëíà ìäêÄàçõ 5:30 ãûÅàåÖñ èìÅãàäà 6:05 àï çêÄÇõ 7:00 åàãÖÑà 34-fl ÒÂËfl 8:00 äéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú 2 ÒÂ. 9:00 åàê ëÖÉéÑçü 9:30 çéóçõÖ åìáõ 10:00 ëàãúÇÄ 11:30 àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 129 Ò 12:35 ãûÅéÇú ëãÖèÄ 6-fl ÒÂËfl 1:30 èéãúòÄ - áÑÖëú ÜàÇ ÅéÉ

“Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ” Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ Ì‡ ‰ÓÏ. ìÒÎÓ‚Ëfl ÔÓ‰ÔËÒÍË Ó˜Â̸ ÔÓÒÚ˚:

6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉Âθ) — ‚Ò„Ó-̇‚ÒÂ„Ó $22 1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $39

2:30 3:30 4:30

åàãÖÑà 34-fl ÒÂËfl åìáõäÄãúçõâ ëÄäÇéüÜ àï çêÄÇõ

ÇéëäêÖëÖçúÖ 23 åÄêíÄ 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 9:30 10:00 11:00 11:30 1:30 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 9:30 10:00 11:00 11:30 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 4:30 5:00

åàê ëÖÉéÑçü äÄãÖâÑéëäéè óìÑÖë àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 129 Ò ÖÇêéçúûë ÄÇíéîÄâãõ óíé çéÇÖçúäéÉé? èéãàíàóÖëäàâ êéåÄç ãàÑéóäÄ ÑÓÍ.ÙËÎ¸Ï ëàãúÇÄ ãÖ ïÄàå äéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú 2-fl ÒÂËfl ÇÖëíà çÖÑÖãà ãûÅéÇú ëãÖèÄ 7 -fl ÒÂËfl çÖÇÖêéüíçõÖ àëíéêàà ãûÅÇà èêÖëë äãìÅ åàãÖÑà 35-fl ÒÂËfl äéÉÑÄ ÖÖ ëéÇëÖå çÖ ÜÑÖòú 3-fl ÒÂËfl åàê ëÖÉéÑçü åÖÑùäëèêÖëë óÖãéÇÖä ÉéÑÄ 5767 ó‡ÒÚ¸ 2-fl çéóçõÖ åìáõ àëñÖãÖçàÖ ãûÅéÇúû 130 Ò ãûÅéÇú ëãÖèÄ 7 -fl ÒÂËfl ãàÑéóäÄ ‰ÓÍ.ÙËÎ¸Ï óíé çéÇÖçúäéÉé? åàãÖÑà 35-fl ÒÂËfl çÖÇÖêéüíçõÖ àëíéêàà ãûÅÇà ÄÇíéîÄâãõ èêÖëë äãìÅ

ÑÎfl ̇¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Á‡ Ô‰Â·ÏË ëòÄ: ä‡Ì‡‰‡:

6 ÏÂÒ. — $55 (US) 12 ÏÂÒ. — $110 (US) éÒڇθÌÓÈ ÏË: 6 ÏÂÒ. — $125 (US) 12 ÏÂÒ. — $260 (US)

ÑÎfl Ê·˛˘Ëı ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ “Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚ” 1-Ï Í·ÒÒÓÏ ‚ ÍÓÌ‚ÂÚÂ: ÑÎfl ÊËÚÂÎÂÈ ¯Ú‡ÚÓ‚ 縲-âÓÍ, ÑÎfl ̇¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ç¸˛-ÑÊÂÒË, äÓÌÌÂÍÚËÍÛÚ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı ¯Ú‡Ú‡ı

àÏfl ‹ ‰Óχ, ÛÎˈ‡

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $130 6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉.) — $66

䂇ÚË‡ ÉÓÓ‰

1 „Ó‰ (52 ̉ÂÎË) — $104 6 ÏÂÒflˆÂ‚ (26 ̉.) — $54

áaÔÓÎÌËÚ ÔË·„‡ÂÏ˚È ÍÛÔÓÌ (ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË), ‚˚Ô˯ËÚ χÌË-Ó‰Â ËÎË ˜ÂÍ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÒÛÏÏÛ Ì‡ ËÏfl AR Publishing Co., Inc. Ë ÓÚÔ‡‚¸Ú ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

òÚ‡Ú Zip Code

AR Publishing Co., Inc. 55 Broad Street, 20th floor New York, NY 10004

íÂÎÂÙÓÌ èË·„‡˛ ˜ÂÍ (χÌË-Ó‰Â) ‹ ̇ ÒÛÏÏÛ $ óËÒÎÓ

èÓ‰ÔËÒ¸

éÙÓÏÎflÂÏ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (212)482-0303 èêàçàåÄÖå ÇëÖ ÇàÑõ äêÖÑàíçõï äÄêí

ÑéêéÉàÖ èéÑèàëóàäà! å˚ Ó˜Â̸ ÔÓÒËÏ ‚‡Ò Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ÔӉ΂‡Ú¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ „‡ÁÂÚÛ "Ç çÓ‚ÓÏ ë‚ÂÚÂ", ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÔÂÂ˚‚‡ ‚  ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, Á‡ ‰‚ Ì‰ÂÎË ‰Ó ËÒÚ˜ÂÌËfl ÒÓ͇ ÔÓ‰ÔËÒÍË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÁÏÂÌÂÌËfl LJ¯Â„Ó ‡‰ÂÒ‡ (‰‡Ê ÌÓÏÂ‡ Í‚‡ÚË˚), ÔÓÒËÏ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ ÔÓ˜ÚÛ, ÌÓ Ë Ì‡Ï, ‚ „‡ÁÂÚÛ. íÂÎ. (212)482-0303 Fax: (212)482-0370 , Ö-mail: subscribe@vnsnews.com


7—13 χÚ‡ 2008

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

17 - 23 åÄêíÄ ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “êíê èãÄçÖíÄ” äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ

17 åÄêíÄ, èéçÖÑÖãúçàä 0:00 4:00 4:45 5:30 7:00 7:35 9:00 9:15 10:00 10:55 11:25 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:20 16:55 17:15 17:40 18:25 19:10 19:55 20:40 21:00 21:45 22:30 22:50 23:40

“ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ”. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó”. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. “ᇂ¢‡ÌË ëÚ‡ÎË̇” åÛθÚÙËθÏ˚ ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. “èÓ ‡Ú”. “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó”. ÇÖëíà. ëÂˇΠ凘Âı‡” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “éÒÚÓ‚‡”. ëÂ„ÂÈ ò‡ÍÛÓ‚ “ÇÖëíà +”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “çÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎÂÚ” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ”. “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó”. íÂÎÂÒÂˇΠ“凘Âı‡”. çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” “ÇÖëíà +”. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “èÓ ‡Ú”.

18 åÄêíÄ, Çíéêçàä 0:10 0:40 1:00 4:00 4:45 5:30 6:10 7:00 7:35

43

В НОВОМ СВЕТЕ

“çÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎÂÚ” ÇÖëíà-ëèéêí. “ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “éÒÚÓ‚‡”. ëÂ„ÂÈ ò‡ÍÛÓ‚. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” ÇÖëíà. “åÂÚ˘‡‡ - Á‚Â¸ ÏÓÒÍÓÈ”

8:55 9:15 10:00 10:55

åÛθÚÙËθÏ˚. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. “ã„Ẩ˚ ÏËÓ‚Ó„Ó ÍËÌÓ”. ãÂÓÌˉ ï‡ËÚÓÌÓ‚ 11:25 “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” 12:15 “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” 13:00 ÇÖëíà. 13:45 ëÂˇΠ“凘Âı‡” 14:30 íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” 15:15 ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. 16:20 “ÄÔÓÍËÙ” 16:55 “ÇÖëíà +”. 17:150 çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. 17:40 “çÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎÂÚ” 18:10 ÇÖëíà-ëèéêí. 18:25 “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” 19:10 “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” 19:55 ëÂˇΠ“凘Âı‡” 20:40 çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. 21:00 ÇÖëíà. 21:45 íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” 22:50 ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. 23:40 “ã„Ẩ˚ ÏËÓ‚Ó„Ó ÍËÌÓ”. ãÂÓÌˉ ï‡ËÚÓÌÓ‚

19 åÄêíÄ, ëêÖÑÄ 0:10 0:40 1:00 4:00 4:45 5:30 6:10 7:00 7:35 9:15 10:00 10:55 11:25 12:10 13:00

“çÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎÂÚ” ÇÖëíà-ëèéêí. “ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “á‚ÂÁ‰Ì˚ „Ó‰˚ “ãÂÌÙËθχ”. íÂÎÂÒÂˇÎ. ч ·ÓÊËÈ” ÇÖëíà. “чÏÒÍËÈ ÔÓÚÌÓÈ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. “äÚÓ Ú‡Ï...” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” ÇÖëíà.

ЯСНОВИДЯЩАЯ ÉéëèéÜÄ

13:45 14:30 15:15 16:20 17:00 17:40 18:25 19:10 19:55 20:40 21:00 21:45 22:50 23:40

ëÂˇΠ“凘Âı‡” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “áÓÎÓÚÓÈ ·‡Ò êÓÒÒËË”. ÄÎÂÍ҇̉ ljÂÌËÍÓ‚. “ÇÖëíà +”. “çÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎÂÚ” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” ëÂˇΠ“凘Âı‡” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “äÚÓ Ú‡Ï...”

20 åÄêíÄ, óÖíÇÖêÉ 0:10 0:40 1:00 4:00 4:45 5:30 6:10 7:00 7:35 8:55 9:15 10:00 10:55 11:25 12:15 13:00 13:45 14:30 15:20 15:50 16:30 17:30 17:55 18:25 19:10

“çÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎÂÚ” ÇÖëíà-ëèéêí. “ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “óÂÌ˚ ‰˚˚. ÅÂÎ˚ ÔflÚ̇” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” ÇÖëíà. “ÉÂı” åÛθÚÙËθÏ˚. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. “ÅÎÓÍçéí” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” ÇÖëíà. ëÂˇΠ“凘Âı‡” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” “èflÚ‡fl ÒÚÛ‰Ëfl”” “ê‚ËÁÓ” “ùÔËÁÓ‰˚” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. “çÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎÂÚ” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó”

ТЕРЕЗА!

ñÖãàíÖãú-èêéîÖëëàéçÄã В СОВЕРШЕНСТВЕ ВЛАДЕЕТ БЕЛОЙ МАГИЕЙ ÉÄÑÄÖí, ëçàåÄÖí èéêóì à çÖÇÖáÖçàÖ àëñÖãüÖí éí ÑÖèêÖëëàà à ÅÖëèãéÑàü Ее феномен восхищает тысячи значимых людей на протяжении 35 лет!

ëéÖÑàçüÖí ëìÑúÅõ ãûÑÖâ. èéåéÉÄÖí Ç ÅàáçÖëÖ ÉÄÑÄÖí èé äÄêíÄå íÄêéí, èé êìäÖ à èé ëÇüôÖççéâ äçàÉÖ

èËÂÏ Ò 10 ÛÚ‡ ‰Ó 7 ‚˜Â‡

(718) 743-6828

19:55 20:40 21:00 21:45 22:50 23:20 23:50

ëÂˇΠ“凘Âı‡” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÇÖëíà. íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” “èflÚ‡fl ÒÚÛ‰Ëfl” ” “ê‚ËÁÓ” “ÅÎÓÍçéí”

21 åÄêíÄ, èüíçàñÄ 0:20 1:00 4:00 4:45 5:30 6:10 7:00 7:35 9:00 9:15 10:00 10:55 11:25 12:15 13:00 13:45 15:20 17:45 18:25 19:10 19:55 20:40 21:00 21:45 23:20

“çÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎÂÚ” “ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “ùÔËÁÓ‰˚” íÂÎÂÒÂˇÎ. “ч ·ÓÊËÈ” ÇÖëíà. “å¢ÂÒÍË” åÛθÚÙËθÏ˚. “åÓÈ ÒÂ·flÌ˚È ¯‡” ÇÖëíà. “èflÚÓ ËÁÏÂÂÌË” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” ÇÖëíà. äÓ̈ÂÚ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ÇÓÍÛ„ ÒÏÂı‡. çÓÌ-ÒÚÓÔ” “ÉÓÌ͇ Á‡ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ” “ÜÂÌ˘Ë̇ ·ÂÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó” “åÓÈ ÒÂ·flÌ˚È ¯‡” çÓ‚ÓÒÚË ÍÛθÚÛ˚. ÇÖëíà. äÓ̈ÂÚ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ÑÓ·Ó ÛÚÓ, êÓÒÒËfl!” ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. ÇÖëíà. “ÅË·ÎÂÈÒÍËÈ Ò˛ÊÂÚ”. “èÓ‰ÓÒÚÓÍ” 3-fl ÒÂËfl. “äÚÓ ‚ ‰ÓÏ ıÓÁflËÌ”. “ê‡ÁÌÓ˜ÚÂÌËfl”. ÇÖëíà. “ë‚Ófl ÍÓχ̉‡” åÛθÚÙËθÏ. “ᇠÒÂϸ˛ Ô˜‡ÚflÏË”. “ÇÓÍÛ„ Ò‚ÂÚ‡”. “ä‡ÏÂÚÓÌ”

“燈ËÓ̇θÌ˚È ËÌÚÂÂÒ” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “凄Ëfl ÍËÌÓ”. “ëÓ˜ÌÓ ‚ ÌÓÏÂ” ÇÖëíà. “äÛθÚÛ̇fl ‚ÓβˆËfl” äÓ̈ÂÚ. ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “òËÓÍËÈ ÙÓχڔ ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “èÓ‰ÓÒÚÓÍ” 3-fl ÒÂËfl. “ëÓ˜ÌÓ ‚ ÌÓÏÂ” ÇÖëíà. “äÛθÚÛ̇fl ‚ÓβˆËfl” äÓ̈ÂÚ. “凄Ëfl ÍËÌÓ”

23 åÄêíÄ, ÇéëäêÖëÖçúÖ

22 åÄêíÄ, ëìÅÅéíÄ 1:00 2:30 4:00 4:20 4:50 6:05 6:30 7:00 7:15 8:05 8:15 8:50 9:35

10:05 10:50 11:35 12:15 13:00 13:20 14:15 15:55 16:35 17:00 19:00 20:15 21:00 21:20 22:15 23:50 0:25 1:00 1:10 1:20 2:45 3:30 4:00 4:50 6:05 6:20 7:00 7:15 8:05 8:20 8:50 9:15 10:10 10:50 11:45 12:15 13:00 14:05 14:30 15:25 17:05 19:00 20:15 21:00 22:00 22:30 23:20

“òËÓÍËÈ ÙÓχڔ ÇÖëíà. ÇÖëíà-åéëäÇÄ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “ëÏÂıÓÔ‡ÌÓ‡Ï‡ èÂÚÓÒfl̇”. “ëÚ‡ÌÒÚ‚Ëfl ÏÛÁ˚͇ÌÚ‡” ÇÖëíà. “èÓ‰ÓÒÚÓÍ” 4-fl ÒÂËfl åÛθÚÙËθÏ˚. “ë‡Ï Ò· ÂÊËÒÒÂ”. ÇÖëíà. “ë‚Ófl ÍÓχ̉‡” åÛθÚÙËθÏ˚. “ë·Ó̇fl êÓÒÒËË”. “ÉÓÓ‰ÓÍ”. чȉÊÂÒÚ ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÙËθÏ. “ÅÓθ¯Â, ˜ÂÏ Î˛·Ó‚¸” “íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ” “óÂÒÚÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚” “ëÓ˜ÌÓ ‚ ÌÓÏÂ” ÇÖëíà çÖÑÖãà. “ëÔˆˇθÌ˚È ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ”. “ãËÌËfl ÊËÁÌË”. äÓ̈ÂÚ. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËθÏ. “èÓ‰ÓÒÚÓÍ” 4-fl ÒÂËfl “ëÓ˜ÌÓ ‚ ÌÓÏÂ” ÇÖëíà çÖÑÖãà. “ëÔˆˇθÌ˚È ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ”. “ãËÌËfl ÊËÁÌË” äÓ̈ÂÚ.

White Pearl Travel Telephone (718) 605-1600 Fax (718) 605-4306 Toll free number out of NYC (866) 999-0599 Staten Island N.Y. 10309

äìêéêíõ:

SPECIALS ÓÚ $650 for 8 days

ÄÛ·‡, Ä͇ÔÛθÍÓ, ä‡ÌÍÛÌ, ÑÓÏËÌË͇ÌÒ͇fl ÂÒÔ., ɇ‚‡ÈË 3-14 days — äêìàáõ: from $359 Carnival, Celebrity, Princess, Royal Caribbean, Norwegian

íìêõ èé ÖÇêéèÖ: Ò ‡Ì„ÎÓ- Ë ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘ËÏË „ˉ‡ÏË — ÓÚ $479

ëèÖñàÄãúçõÖ íìêõ: Discover Europe, Japan and Asia Exotic tours to S.America & Africa

SALE!!! ÄÇàÄÅàãÖíõ SALE!!! åÓÒÍ‚‡, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, äË‚, é‰ÂÒÒ‡, êË„‡, ŇÍÛ, åËÌÒÍ, ÅÂÎËÌ, è‡ËÊ, íÂθ-Ä‚Ë‚ Cruises Vacation etc. www.AAPearl.com

Free $1,000,000 E&O Insurance Las Vegas Packages, California, Orlando, Miami, Key West — ÓÚ $219

ÄÇíéÅìëçõÖ ùäëäìêëàà èé ÄåÖêàäÖ Резервируем Гостиницы и машины

АВИАБИЛЕТЫ, ТУРЫ, КРУИЗЫ, ВИЗЫ 350 Fifth Ave.,#1417 350 Fifth Ave.,#1417 New York, NY 10118 New York, NY 10118

縲-âÓÍ - åÓÒÍ‚‡ - ëÚ.èÂÚÂ·Û„ 縲-âÓÍ . . . . . . . . . .ÓÚ $330/250+Ú‡ı 縲-âÓÍ - äË‚ - 縲-âÓÍ . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÚ $340/270+Ú‡ı

T R AV E L

縲-âÓÍ - íÂθ-Ä‚Ë‚ - 縲-âÓÍ ‚ Ó·‡ ÍÓ̈‡ . . . . . . . . . . . . . .ÓÚ $650

Çàáõ

ëêéóçõÖ à éÅõäçéÇÖççõÖ

(212) 239-8000 (Äη) (718) 743-1119


44

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ 08.20 09:30 10:00 ÇÂÏfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ëòÄ 10.50 12:00 12:35 01:30 çÄ ÇëÖâ äéçíàçÖçíÄãúçéâ íÖêêàíéêàà ëòÄ 02:35 03:20 10.20 “íÄâçÄ ãÖÅÖÑàçéÉé éáÖêÄ” 01:00 “íÄâçÄ ãÖÅÖÑàçéÉé éáÖêÄ” 04:05 11:10 «éïéíÄ çÄ ÉÖçàü.». 15-fl Ò. 01:45 «éïéíÄ çÄ ÉÖçàü.». 13-fl Ò. 04:50 12:00 «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» 02:40 «ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚». 05:35 01:10 “LADY COP” 11-fl ÒÂËfl 03:10 «çÄòà íÄãÄçíãàÇõÖ ÑÖíà» 06:05 02:00 “áÄäéç åõòÖãéÇäà” 3-fl Ò. 04:05 “ãûÅàíú Éãéêàû” 47-fl Ò. 06:30 03:20 “ãûÅàíú Éãéêàû” 48-fl Ò. 04:55 «óÄë ëìÑÄ» 07:35 04:30 «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» 05:40 «ÇëíêÖóà» Ò èÓÎÂڇ‚˚Ï 09:30 05:00 “êìëëäÄü çÄóàçäÄ” 06:10 “äÄêìëÖãú”. 6 Ò. 09:55 05:30 «àï çêÄÇõ» 07.00 “ëÖÉéÑçü” 11:35 07.40 “LADY COP” 10-fl Ò. 12:25 óÖíÇÖêÉ 13 åÄêíÄ 08:30 “áÄäéç åõòÖãéÇäà” 2-fl Ò. 01:15 06.00 “ëÖÉéÑçü” 09:30 “ëÖÉéÑçü: àíéÉà Ñçü” 02:00 08.20 «ëÖÉéÑçü ìíêéå». 10:20 “íÄâçÄ ãÖÅÖÑàçéÉé éáÖêÄ” 02:45 09:30 «ÇëíêÖóà» Ò èÓÎÂڇ‚˚Ï 11:10 «éïéíÄ çÄ ÉÖçàü.». 14-fl Ò. 03:30 10:00 “äÄêìëÖãú”. 7 Ò. 12:00 «óÄë ëìÑÄ» 04:20 10:45 «çÄòÖ ÇëÖ» 01:10 “LADY COP” 10-fl ÒÂËfl 05:10 11:30 “ÄÇàÄíéêõ” 02:00 “áÄäéç åõòÖãéÇäà” 2-fl Ò. 05:30 12:00 “ëÖÉéÑçü” 03:15 “ãûÅàíú Éãéêàû” 47-fl Ò. 01:00 “íÄâçÄ ãÖÅÖÑàçéÉé éáÖêÄ” 04:30 «ÅÖá êÖñÖèíÄ» 01:50 «éïéíÄ çÄ ÉÖçàü.». 15-fl Ò. 05:00 «ëíÄãàç. ëåÖêíú ÇéÜÑü» 06.00 02:40 “ÉãÄÇçõâ ÉÖêéâ” 05:30 åìáõäÄãúçõâ ÄÇíéåÄí 06:20 03:40 «ëÖÉéÑçü» 06:50 ëêÖÑÄ 12 åÄêíÄ 04:05 “ãûÅàíú Éãéêàû” 49-fl Ò. 07.35 04:55 «óÄë ëìÑÄ» 06.00 “ëÖÉéÑçü” 08.20 05:40 «íÖãÖéóÖêä» 08.20 «ëÖÉéÑçü ìíêéå». 09:10 06:10 “äÄêìëÖãú”. 8 Ò. 09:30 «ÇëíêÖóà» Ò èÓÎÂڇ‚˚Ï 09:40 07.00 “ëÖÉéÑçü” 10:00 “äÄêìëÖãú”. 6Ò. 10:30 07.40 “LADY COP” 12-fl ÒÂËfl 10:45 «çÄòÖ ÇëÖ» 11.00 08:30 “áÄäéç åõòÖãéÇäà” 4-fl Ò 11:30 «àï çêÄÇõ» 11:35 09:30 “ëÖÉéÑçü: àíéÉà Ñçü” 12:00 “ëÖÉéÑçü” 12:30 10:20 “ä ÅÄêúÖêì!” 01:00 “íÄâçÄ ãÖÅÖÑàçéÉé éáÖêÄ” 01:00 11:30 «éïéíÄ çÄ ÉÖçàü.». 16-fl Ò. 01:50 «éïéíÄ çÄ ÉÖçàü.». 14-fl Ò. 01:30 12:25 «óÄë ëìÑÄ» 02:40 “äéåçÄíÄ éíÑõïÄ” 02:00 01:10 “LADY COP” 12-fl ÒÂËfl 03:10 «TIME OUT» 02:30 02:00 “áÄäéç åõòÖãéÇäà” 4-fl Ò. 03:40 «ëÖÉéÑçü» 04.00 03:00 «ëÖÉéÑçü» 04:05 “ãûÅàíú Éãéêàû” 48-fl Ò. 05:00 03:20 “ãûÅàíú Éãéêàû” 49-fl Ò. 04:55 «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» 05:55 04:30 “ÉãÄÇçõâ ÉÖêéâ” 05:40 «ÇëíêÖóà» Ò èÓÎÂڇ‚˚Ï 06:30 05:30 “ÄÇàÄíéêõ” 06:10 “äÄêìëÖãú”. 7 Ò. 07:00 07:35 “LADY COP” 11-fl ÒÂËfl 07:35 èüíçàñÄ 14 åÄêíÄ 08:30 “áÄäéç åõòÖãéÇäà” 3-fl Ò. 08:00 06.00 “ëÖÉéÑçü” 09:30 “ëÖÉéÑçü: àíéÉà Ñçü”

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА

10 - 16 åÄêíÄ

èêéÉêÄååA èÖêÖÑÄó “NTV ÄåÖêàäÄ” äÄçÄã èêàçàåÄÖíëü èéçÖÑÖãúçàä 10 åÄêíÄ 06.00 06.25 06.55 08:30 09:30 10:00 10:50 11:35 12:00 12:40 01:30 04:10 04:55 05:40 06:10 07.00 07.40 08:30 09:30 09:55 10:20 11:10 12:00 12:30 01:10 02:00 03:00 03:25 04:10 04:35 05:30

“ëÖÉéÑçü” «éëíéêéÜçé åéÑÖêç» “äéçñÖêí” “ÖÑàå ÑéåÄ” “ÇëíêÖóà” Ò èÓÎÂڇ‚˚Ï «òäéãÄ áãéëãéÇàü» «êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà». «áÇÖêàçÄü êÄÅéíÄ» «ëÖÉéÑçü» «ÄÑÇéäÄí-2». «ê‡‰Ë β·‚Ë» «òäéãÄ áãéëãéÇàü» “ãûÅàíú Éãéêàû” 46-fl Ò. «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» «íÖãÖéóÖêä» “äÄêìëÖãú”. 1 Ò. «ëÖÉéÑçü» “LADY COP” 9-fl Ò. “áÄäéç åõòÖãéÇäà” 1-fl Ò. “ëÖÉéÑçü: àíéÉà Ñçü” «èéÅÖÑàÇòàÖ ëåÖêíú» “íÄâçÄ ãÖÅÖÑàçéÉé éáÖêÄ” «éïéíÄ çÄ ÉÖçàü.». 13-fl Ò. «òÄïåÄíçéÖ éÅéáêÖçàÖ». «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» “LADY COP” 9-fl Ò. “áÄäéç åõòÖãéÇäà” 1-fl Ò. «ëÖÉéÑçü» “ãûÅàíú Éãéêàû” 46 ÒÂ. “éÅáéê. ëèÄëÄíÖãà” «äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë» “ÖÑàå ÑéåÄ”

Çíéêçàä 11 åÄêíÄ 06.00 08.20 09:30 10:00 10:45 11:15 12:00

“ëÖÉéÑçü” «ëÖÉéÑçü ìíêéå». «íÖãÖéóÖêä» “äÄêìëÖãú”. 5 Ò. «ÅÖá êÖñÖèíÄ» «ëíÄãàç. ëåÖêíú ÇéÜÑü» “ëÖÉéÑçü”

“áÄäéç åõòÖãéÇäà” èÓ‰ÓÁ‚‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ Í‡Ê‰Ó„Ó, ‰‡Ê ҇ÏÓ„Ó Ò·fl. LJ‰ËÏ - ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È „ÂÌËÈ Ò ÙÂÌÓÏÂ̇θÌ˚ÏË Ï‡ÚÂχÚ˘ÂÒÍËÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË. éÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÛÌË͇θÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡Ú¸ ÒÓ·˚ÚËfl Ë ÔÓÒÚÛÔÍË Î˛‰ÂÈ. èÓÒΠÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ˚, ² Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚˚‚‡˛ÚÒfl ÏÌÓ„ËÂ: ‚·ÒÚÌ˚ ÒÚÛÍÚÛ˚, ÔÓÎËÚËÍË, ‚·‰Âθˆ˚ Ë„ÓÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. LJ‰ËÏ, Ëϲ˘ËÈ ‰ÂÎÓ Ò ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂÏ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÁ„‡, Ò‡Ï ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÔÒËı˘ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÛıÓ‰fl˘Ë ÍÓÌflÏË ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ. Ç ‰ÂÚÒÚ‚Â Û ÌÂ„Ó Ì‡ „·Á‡ı χ̸flÍ Û·ËΠχڸ. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Â„Ó ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ÏÛ˜‡˛Ú Íӯχ˚ Ë ‚ˉÂÌËfl. Ç ıӉ ‡·ÓÚ˚ ̇‰ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ó·ÓÒÚfl˛ÚÒfl, LJ‰ËÏÛ Í‡ÊÂÚÒfl, ·Û‰ÚÓ ÓÌ ‚‰fiÚ Ô‡‡ÎÎÂθÌÛ˛ ÊËÁ̸. Ç „ÓӉ ‚ÌÓ‚¸ Ó·˙fl‚ÎflÂÚÒfl χ̸flÍ-Û·ËȈ‡, ËÒ˜ÂÁÌÛ‚¯ËÈ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. “ü ‚ÂÌÛÎÒfl!” - Á‡fl‚ÎflÂÚ ÓÌ Á‚ÓÌÍÓÏ Ì‡ ‡‰ËÓ. ëΉӂ‡ÚÂθ ÔÓ ‰ÂÎÛ Ï‡Ì¸fl͇ Á̇ÍÓÏËÚÒfl Ò Ç‡‰ËÏÓÏ Ë Ô˚Ú‡ÂÚÒfl Ô˂Θ¸ Â„Ó Í ‡ÒÒΉӂ‡Ì˲. é‰Ì‡ÍÓ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜ÂÌ˚È ‚Òfi ·Óθ¯Â ÒÚ‡‰‡ÂÚ ÓÚ ‚ˉÂÌËÈ. çÂÍÓÚÓ˚ ‰ÂÚ‡ÎË Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Â„Ó ‰Ûχڸ, ˜ÚÓ Ï‡Ì¸flÍ ÓÌ Ò‡Ï... àθfl çÓÒÍÓ‚, ãÂÓÌˉ 炉ÓÏÒÍËÈ, ÄÌËÒ ãˈËÚËÒ Ë Ä̇ÚÓÎËÈ è‡¯ËÌËÌ ‚ ÓÒÚÓÒ˛ÊÂÚÌÓÏ 8-ÒÂËÈÌÓÏ ÚËÎÎÂ“á‡ÍÓÌ Ï˚¯ÂÎÓ‚ÍË”. ëÏÓÚËÚÂ Ò 10 χÚ‡.

“òäéãÄ áãéëãéÇàü” í‡Ú ̇ çíÇ. çË„‰Â Ì ÛÏÂÎË Ú‡Í ÁÎÓÒÎÓ‚ËÚ¸ Ë Í΂ÂÚ‡Ú¸, Ú‡Í ÎÓ‚ÍÓ ÔÎÂÒÚË ËÌÚË„Ë, Í‡Í ‚ Ò‡ÎÓÌ ÎÂ‰Ë ëÌˉÛ-

˝Î... Å˚ÒÚÓ ‚ıÓ‰ËÚ ‚Ó ‚ÍÛÒ Ò‚ÂÚÒÍÓÈ ÊËÁÌË Ë ÏÓÎÓ‰‡fl ÎÂ‰Ë íËÁÎ. ã„ÍÓÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÔËÌËχfl Ûı‡ÊË‚‡ÌËfl ·ÎÂÒÚfl˘Â„Ó Í‡‚‡ÎÂ‡, Ó̇ Ì ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Â ҇ÏÛ Ë Â ÏÛʇ ʉÂÚ Ì¯ÛÚÓ˜ÌÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ… ùÍ‡ÌËÁ‡ˆËfl ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl ÔÓ Ô¸ÂÒ ê. òÂˉ‡Ì‡ «òÍÓ· ÁÎÓÒÎÓ‚Ëfl» ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í çËÍÓ·fl ÉÓ˜‡ÍÓ‚‡ Ë è. ã‡„Ë̇ (åïÄí ËÏÂÌË å. ÉÓ¸ÍÓ„Ó) Ç ÓÎflı ΄Ẩ˚ ÛÒÒÍÓÈ ÒˆÂÌ˚ åËı‡ËÎ ü̯ËÌ, é脇 Ä̉Ó‚Ò͇fl, Ä̇ÚÓÎËÈ äÚÓÓ‚, 臂ÂÎ å‡Ò҇θÒÍËÈ. ëÏÓÚËÚ 10 χÚ‡.

“èéÅÖÑàÇòàÖ ëåÖêíú” ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ÒÂË‡Î Ó Î˛‰flı, Ó͇Á‡‚¯ËıÒfl ̇ „‡ÌË ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË. çÓ‚˚ ‚˚ÔÛÒÍË. èÓʇ˚ Ë Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËfl, ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl Ë ÚÂıÌÓ„ÂÌÌ˚ ͇ڇÒÚÓÙ˚ ÛÌÓÒflÚ ÒÓÚÌË Ë Ú˚Òfl˜Ë ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËı ÊËÁÌÂÈ. çÓ ‰‡Ê ÔË ÒÚ˜ÂÌËË Ú‡ÍËı Ú‡„˘ÂÒÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ ËÌÓ„‰‡ ÒÎÛ˜‡˛ÚÒfl Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ ÙË̇Î˚. ä‡Ê‰‡fl ÒÂËfl ˆËÍ· - Á‡ÍÓ̘ÂÌ̇fl ËÒÚÓËfl Ó ÒËΠ‰Ûı‡ Ë Î˛·‚Ë Í ÊËÁÌË, ‡ÒÒ͇Á Ó ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËË. ÇÂ‰Û˘ËÈ ëÂ„ÂÈ èÓÎflÌÒÍËÈ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ Ú‡ÈÌ˚ ÛÌË͇θÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ „ÂÓ‚, ÔÓ‚ÚÓflÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË ‚Ò ˝Ú‡Ô˚ Ëı ·Ó¸·˚ Á‡ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ. èÓ‡ÁËÚÂθÌ˚ ËÒÚÓËË ÒÔ‡ÒÂÌËfl, ۉ˂ËÚÂθÌ˚ ÒÔÎÂÚÂÌËfl Òۉ·, flÍË ÓÚÍÓ‚ÂÌËfl β‰ÂÈ, ÔÂÂÊË‚¯Ëı ‚ÚÓÓ ÓʉÂÌËÂ, ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌڇθÌÓÏ ÒÂˇÎ “èӷ‰˂¯Ë ÒÏÂÚ¸”. 10 χÚ‡.

“çéÇÖâòÄü àëíéêàü” “ëíÄãàç: ëåÖêíú ÇéÜÑü”. ÑÓ ÒËı ÔÓ Â„Ó ËÏfl Ó‰ÌËÏ ‚ÌÛ¯‡ÂÚ ÛÊ‡Ò Ë ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ, ‰Û„ËÏ Î˛·Ó‚¸ Ë ‚ÓÒıˢÂÌËÂ. ì„ÓÎÓ‚ÌËÍ, Á‡ı‚‡ÚË‚¯ËÈ ‚·ÒÚ¸, ËÎË ÏÛ‰˚È Ô‡‚ËÚÂθ, ÒÔ‡Ò¯ËÈ êÓÒ-

Ò˲, ̉Óۘ˂¯ËÈÒfl ÒÂÏË̇ËÒÚ ËÎË ‚˚‰‡˛˘ËÈÒfl Û˜ÂÌ˚È, ·ÂÁʇÎÓÒÚÌ˚È ÚË‡Ì, ÛÌ˘ÚÓÊË‚¯ËÈ ÏËÎÎËÓÌ˚, ËÎË ÓÚˆ ̇Ó‰Ó‚, Ó·˙‰ËÌËÚÂθ ̇ˆËÈ, ÁÎÓ‰ÂÈ ËÎË „ÂÌËÈ, Ѹfl‚ÓÎ ËÎË ÅÓ„? èÓÒΉÌË ‰ÌË ÚË‡Ì‡ ‚ ÔÓ„‡ÏÏ “ëÚ‡ÎËÌ: ÒÏÂÚ¸ ‚Óʉfl” ËÁ ˆËÍ· “çÓ‚Âȯ‡fl ËÒÚÓËfl”. ëÏÓÚËÚ ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ 11 χÚ‡.

“éÑàçéóÖëíÇé ãûÅÇà” á‡Ô‡‰Ìfl ‰Îfl ‚ÂÌÓÈ ÊÂÌ˚. èÂÛÒÔ‚‡˛˘ËÈ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ‡‰‚ÓÍ‡Ú î‰Ó ÄÌÓθ‰Ó‚˘ ̇˜Ë̇ÂÚ ÔÓ‰ÓÁ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ Í‡Ò‡‚ˈÛ-ÊÂÌÛ ‚ ËÁÏÂÌÂ. é̇ ÏÓÎÓÊÂ Â„Ó Ì‡ Úˉˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, Ӊ˷ ÂÏÛ Ó˜‡Ó‚‡ÚÂθÌÓ„Ó Ò˚Ì˯ÍÛ Ë ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‰‡‚‡Î‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ‰Îfl ‚ÌÓÒÚË, ÌÓ, ‚ÓÚ, ̇ÒڇΠÚÓÚ ‰Â̸, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡²˘ËÈ ÏÛÊ Á‡ÌÂ‚Ì˘‡Î. àË̇ ‚β·Ë·Ҹ ‚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Ú‡ÌˆÓ‚˘Ë͇, ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó ‚ ÚÛÔÔÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ÌÂÒÍÓθÍËı ÎÂÚ ÒÔÓÌÒËÓ‚‡Î „ÓÒÔÓ‰ËÌ è‡‰Ó. êÓÏ‡Ì ·˚Î ·ÛÌ˚Ï, flÍËÏ Ë ÍÓÓÚÍËÏ. ÇÒÍÓ àËÌÛ ÒÚ‡ÎË ÔÂÒΉӂ‡Ú¸ ÒÚ‡ÌÌ˚Â, ‚ÂҸχ Ó҂‰ÓÏÎÂÌÌ˚Â Ó Â ÔÓıÓʉÂÌËflı β‰Ë, ÚÂ·Û˛˘Ë ÓÚ Ì ͇ʉ˚È ‰Â̸ ‚Ò ·Óθ¯ËÂ Ë ·Óθ¯Ë ÒÛÏÏ˚ ‚Á‡ÏÂÌ Ì‡ ÏÓΘ‡ÌËÂ. àË̇ ÔÓÚËıÓ̸ÍÛ ÒıÓ‰ËÚ Ò Ûχ, ÌÓ ÂÈ ÌÛÊÌÓ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸, ÍÚÓ Ê ÒÚÓËÚ Á‡ ˝ÚËÏË ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎflÏË... LJÎÂËÈ Å‡ËÌÓ‚, ë‚ÂÚ·̇ ïÓ‰˜ÂÌÍÓ‚‡, 臂ÂÎ åÂÎÂ̘ÛÍ, ÖÎÂ̇ åÂθÌËÍÓ‚‡, å‡Ëfl ÉÛÁ‚‡ ‚ ÏÂÎÓ‰‡Ï ÇËÍÚÓ‡ åÂÂÊÍÓ “é‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó Î˛·‚Ë”. ëÏÓÚËÚ ‚ ÔflÚÌËˆÛ 14 χÚ‡.

“ÑìêçÄü èêàÇõóäÄ” ì·ËÚ¸ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓÁ‰ÌÓ. Ç ÔË„ÓӉ èÂÚÂ·Û„‡ ̇ ÒÚ‡ËÌÌÓÈ ‰‡˜Â ÊË‚ÛÚ ‰‚ ÏËÎ˚ ÒÚ‡Û¯ÍË. Ä ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË Ëı ÔÎÂÏflÌÌˈ‡ ‡Í-

«ëÖÉéÑçü ìíêéå». «íÖãÖéóÖêä» “äÄêìëÖãú”. 8 Ò. «çÄòÖ ÇëÖ» “ëÖÉéÑçü” “äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä” “ä ÅÄêúÖêì!”. «éïéíÄ çÄ ÉÖçàü.». 16-fl Ò. «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» “ãûÅàíú Éãéêàû” 50-fl Ò. «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» «ÇëíêÖóà» Ò èÓÎÂڇ‚˚Ï «ÑÜÖçíãúåÖç-òéì «çÖ ÇéÇêÖåü» «éÑàçéóÖëíÇé ãûÅÇà». “ëÖÉéÑçü: àíéÉà Ñçü” “ÑìêçÄü èêàÇõóäÄ” «ÄÑÇéäÄí-2». «ÅÎÂÙ» 21-fl Ò. “ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ -2” «óÄë ëìÑÄ. ÑÖãÄ ëÖåÖâçõÖ» «çÖéÅöüëçàåé, çé îÄäí» “ãûÅàíú Éãéêàû” 50-fl Ò. «ëÖÉéÑçü» «äéåÖÑà äãÄÅ» «éÅáéê. ëèÄëÄíÖãà» «ÜÖçëäàâ ÇáÉãüÑ»

ëìÅÅéíÄ 15 åÄêíÄ “ëÖÉéÑçü” «ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚». “çÄòà” Ò çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï. “Ñàäàâ åàê” Ò Å‡ÊÂÌÓ‚˚Ï “ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ -2” “äéåçÄíÄ éíÑõïÄ” «çÖéÅöüëçàåé, çé îÄäí» «çÄòà íÄãÄçíãàÇõÖ ÑÖíà». «áÇÖêàçÄü êÄÅéíÄ». ÑÓÍÛÏÂÌڇθÌ˚È ‰ÂÚÂÍÚË‚. «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» «ÖÑàå ÑéåÄ» «ÅÖá êÖñÖèíÄ» «íÄäëà» “åÄãÖçúäàÖ ÅÖÉãÖñõ” «äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä” “äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë” «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» «ÜÖçëäàâ ÇáÉãüÑ» «ëÖÉéÑçü» «èêéîÖëëàü-êÖèéêíÖê» «èêéÉêÄååÄ åÄäëàåìå»

ÚËÒ‡ ç‡ÒÚfl Ë Âfi ·‡Ú åËÚfl, ÒÛχү‰¯ËÈ, ÏÌfl˘ËÈ Ò·fl ó‡Ô‡Â‚˚Ï. Ç Ó‰ËÌ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ‰Â̸ ç‡ÒÚfl, ÒÓ·Ë‡flÒ¸ ‚ Ó˜Â‰ÌÓ ҂‡‰Â·ÌÓ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ӷ̇ÛÊË‚‡ÂÚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ˜ÂÏÓ‰‡Ì ÚÛÔ ÔÓÊËÎÓ„Ó ÏÛʘËÌ˚. é̇ ‰ÛχÂÚ, ˜ÚÓ Û·ËȈ‡ Âfi ·‡Ú Ë ÒÛ‰ÓÓÊÌÓ, Ì ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë Ò‚ÓÂ„Ó ÌÓ‚ÓËÒÔ˜ÂÌÌÓ„Ó ÏÛʇ-ÒˆÂ̇ËÒÚ‡, Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÒÔflÚ‡Ú¸, ÛÊ ÛÒÔ‚¯Â„Ó ÓÒÚ˚Ú¸ ·Â‰Ó·„Û, Ë ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ·ÛÈÌÓ„Ó åËÚ˛ ‚ ÔÒËıÛ¯ÍÛ. ä‡Í ‚‰Û„ ‚˚flÒÌflÂÚÒfl, ˜ÚÓ Û·ËȈ‡ ‚Ó‚Ò Ì ·‡Ú... ÄÎÂÍ҇̉‡ á‡ı‡Ó‚‡, áË̇ˉ‡ ò‡ÍÓ Ë Ä‰‡ êÓ„Ó‚ˆÂ‚‡ - ‚ ˜fiÌÓÈ ÍÓωËË “ÑÛ̇fl ÔË‚˚˜Í‡”. ëÏÓÚËÚ ‚ ÔflÚÌËˆÛ 14 χÚ‡.

“áÇÖêàçÄü êÄÅéíÄ” ä‡ÍËÏË ÔÓÙÂÒÒËflÏË ‚·‰Â˛Ú ÊË‚ÓÚÌ˚Â. ìÌË͇θÌ˚È Í‡Ì‡‰ÒÍËÈ ÒÂˇΠ“á‚ÂË̇fl ‡·ÓÚ‡” Á‡ÌËχÚÂθÌÓ Ë ÔÓ-

08:50 09:35 10:25 11:10 11:40 12:10 01:00 01:30 02:00 02:50 03:40 04:00 04:30 05:00 05:30

«êìëëäàÖ ëÖçëÄñàà». «äéåÖÑà äãÄÅ» «íõ çÖ èéÇÖêàòú!» “êìëëäÄü çÄóàçäÄ” «êÖÄãúçÄü èéãàíàäÄ» “ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ -2” «ÑÄë àëí îÄçíÄëíàò» «éëíéêéÜçé åéÑÖêç» «çÖéÅöüëçàåé, çé îÄäí» «ÅÖá êÖñÖèíÄ» «áÇÖêàçÄü êÄÅéíÄ». «ÉãÄÇçÄü ÑéêéÉÄ» «ÖÑàå ÑéåÄ». «ÜÖçëäàâ ÇáÉãüÑ» «íÄäëà»

ÇéëäêÖëÖçúÖ 16 åÄêíÄ 06.00 06.15 07:05 08:00 08:25 09:00 09:45 10:35 11:00 11:30 12:00 12:50 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:30 05:00 05:45 07:00 07:50 08:20 08:50 10:00 11:10 00:50 01:15 02:45 03:55 04:25 05:00 05:30

“ëÖÉéÑçü” “äìãàçÄêçõâ èéÖÑàçéä”. “äÇÄêíàêçõâ Çéèêéë” “ëÖÉéÑçü” «åÖãéÑàà çÄ èÄåüíú» “ÇéáÇêÄôÖçàÖ åìïíÄêÄ -2” «ÑÜÖçíãúåÖç-òéì». “Ñàäàâ åàê” Ò Å‡ÊÂÌÓ‚˚Ï «ëåéíê» «ëÖäêÖíõ éí ÉÄãàçõ» «ëÖÉéÑçü. àíéÉéÇÄü èêéÉê.» «çÄòà» Ò çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï. «íÄäëà» «ÄÇàÄíéêõ» “QUATTRORUOTE”. “àï çêÄÇõ” “êéëëàü. áÄÅõíõÖ ÉéÑõ” “éÑàç ÑÖçú. çéÇÄü ÇÖêëàü”. «äêÖåãÖÇëäàÖ ÑÖíà» “çÄ äéÉé ÅéÉ èéòãÖí” «ëÖÉéÑçü. àÚÓ„Ó‚‡fl ÔÓ„.» «óàëíéëÖêÑÖóçéÖ èêàáçÄçàÖ» «ÇëÖ ëêÄáì!» Ò î‡‰Â‚˚Ï “ÉãÄÇçõâ ÉÖêéâ” «ÇéëäêÖëçõâ ÇÖóÖê» «íõ ëìèÖêëíÄê» «àëèõíÄçàÖ ÇÖêçéëíà». «äéãÖëé ãûÅÇà» «çÄòà» Ò çÓ‚ÓÊÂÌÓ‚˚Ï. «ÄÇàÄíéêõ» “àï çêÄÇõ” “QUATTRORUOTE”. «íÄäëà»

‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó ÌÂÓ·˚˜Ì˚ı ÔÓÙÂÒÒËflı “·‡Ú¸Â‚ ̇¯Ëı ÏÂ̸¯Ëı”. ä‡ÍË ÊË‚ÓÚÌ˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ ÚÛËÁÏÂ, ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒÂ, ‚ ÒÔ‡Ò‡ÚÂθÌ˚ı ‡·ÓÚ‡ı Ë ÔË „ÛÁÓÔÂ‚ÓÁ͇ı? ä‡Í ‰ÂθÙËÌ˚, ÔÓÔÛ„‡Ë, ÎÓ¯‡‰Ë ÔÓÏÓ„‡˛Ú β‰flÏ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl Ò ÔÒËı˘ÂÒÍËÏË ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË? Ç ˜ÂÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ˜ÂÚ‚ÂÓÌÓ„Ëı ÌflÌÂÍ? óÚÓ Ç˚ Á̇ÂÚÂ Ó ÔÚˈ‡ıÔ‰Ò͇Á‡ÚÂÎflı ÔÓ„Ó‰˚, Ó ÒÛ͇ı-ÏÂÚÂÓÓÎÓ„‡ı, Ó Á‚Âflı, ÔÓÏÓ„‡˛˘Ëı ÔÓʇÌ˚Ï? ìÊ ‰‡‚ÌÓ ÌËÍÓ„Ó Ì ۉ˂Îfl˛Ú ÒÓ·‡ÍË Ì‡ ÒÚ‡Ê ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡, ‡ Á̇ÍÓÏ˚ ÎË Ç˚ Ò Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ÏË-”ËÌÙÓχÚÓ‡ÏË”, ‡ÒÍ˚‚‡˛˘ËÏË Û·ËÈÒÚ‚‡? ÇÔÂ‚˚ ̇ ÚÂ΂ˉÂÌËË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ÒÚÓθ ¯ËÓ͇fl Ô‡ÌÓ‡Ï‡ Á‚ÂËÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÍÓÚÓÓÈ Ì ÏÌÓ„Ë ‰Ó„‡‰˚‚‡˛ÚÒfl, ÌÓ ·ÂÁ ÍÓÚÓÓÈ Î˛‰Ë ÛÊ Ì Ï˚ÒÎflÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.

ïéóì çíÇ ÄåÖêàäÄ çÄ TIME WARNER! ÖÒÎË Ç˚ ÍÎËÂÌÚ Time Warner Ë ıÓÚËÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÂÎÂ͇̇ΠçíÇ ÄÏÂË͇, Á‡ÔÓÎÌËÚ ˝ÚÓÚ ÍÛÔÓÌ Ë Ô˯ÎËÚ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

NTV America One Executive Drive, Suite 190, Fort Lee NJ 07024 èÓ‰‰ÂÊËÚ ̇¯Û ËÌˈˇÚË‚Û. ãÛ˜¯Â ÚÂ΂ˉÂÌË ̇ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚Í çíÇ ÄÏÂË͇ ÔˉÂÚ ‚ LJ¯ ‰ÓÏ. àÏfl __________________________________________________________ ĉÂÒ _________________________________________________________ __________________________________________________________


7—13 χÚ‡ 2008

45

В НОВОМ СВЕТЕ - é! ÇÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ! éÌ ‡Á·Û‰ËÎ ‚Ó ÏÌ ÊÂÌ˘ËÌÛ! - ë „Ó-ÚÓ ·Û‰ËθÌËÍÓÏ?!ÇèÖêÇõÖ Ç äÄçÄÑÖ à ÄåÖêàäÖ I M B+ äéåèÄçàü International Media Broadcasting èêÖÑëíÄÇãüÖí

ꇷËÌӂ˘ ÌÂ‚ÌÓ ıÓ‰ËÚ ÔÂ‰ Ò‚ÓËÏ ‰ÓÏÓÏ, ÔÓ„Îfl‰˚‚‡fl ̇ ˜‡Ò˚. - ÇÓÎÌÛ˛Ò¸ Á‡ Ò‚Ó˛ ë‡Û, ÔÓflÒÌflÂÚ ÓÌ ÒÓÒ‰Û. - Ä ˜ÚÓ Ò ÌÂÈ? - ë ÌÂÈ ÏÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ..

íÖãÖÇàÑÖçàÖ àá êéëëàà à àáêÄàãü

òÚËÎˈ ̇ÔÓÓÎÒfl ̇ ÒÛÍ, Û ÌËı Ë Á‡ÌӘ‚‡Î.òÚËÎˈ ÔË„ÓÚÓ‚ËÎÒfl Í ·Ó˛, ‡ Ô˯· „fiÎ...Ç˚·ÂÂÏ å‰‚‰‚‡ ‚ èÛÚËÌ˚ êÓÒÒËË!äÓÌÒÚËÚÛˆËfl êÓÒÒËË: É·‚‡ 4, ëÚ‡Ú¸fl 81, èÛÌÍÚ 1 (ÌÓ‚‡fl ‰‡ÍˆËfl): "èÂÁˉÂÌÚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË ËÁ·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓ, ̇ ‰‚‡ ÒÓ͇ ÔÓ‰fl‰".åÂÌfl˛ Ò͇ÚÂÚ¸-Ò‡ÏÓ·‡ÌÍÛ Ì‡ ‡Ì‡Îӄ˘ÌÛ˛ ÔÓÒÚ˚Ì˛.Ç „ÓÒÚË ÔËÂı‡Î‡ Úfi˘‡. Ç ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË, Ì ÏÂÌflfl ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂθÒÚ‚‡, Ó͇Á‡ÎÒfl Û ÌÂfi ‚ „ÓÒÚflı.äÚÓ ‚ÂÒ¸ ‰Â̸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÚÓÏÛ ÌÂÍÓ„‰‡ Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‰Â̸„Ë.- ëÛ‰‡¸, ‚˚ ÔӉΈ! ü ‚˚Á˚‚‡˛ ‚‡Ò ̇ ‰Û˝Î¸! è‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ ‚‡Ï ‚˚·‡Ú¸ ÓÛÊËÂ: ¯Ô‡„‡ ËÎË ÔËÒÚÓÎÂÚ? - òÔ‡„‡. - éÚ΢ÌÓ. Ä fl - ‚˚·Ë‡˛ ÔËÒÚÓÎÂÚ!- Äı, ͇͇fl ÊÂÌ˘Ë̇, ͇͇fl ÊÂÌ˘Ë̇. åÌ · β·Û˛!è¸ÂÚ - Á̇˜ËÚ, β·ËÚ. ã˛·ËÚ ÔËÚ¸.щ͇ Á‡ êÂÔÍÛ, ҷ͇ Á‡ щÍÛ, ÇÌ͇ۘ Á‡ Ň·ÍÛ, Ü͇ۘ Á‡ ÇÌÛ˜ÍÛ, äӯ͇ Á‡ ÜÛ˜ÍÛ, å˚¯Í‡ Á‡ äÓ¯ÍÛ... Ä Ì‡˜‡ÎÓÒ¸

‚ÒÂ Ò Î„‡ÎËÁ‡ˆËË Ó‰ÌÓÔÓÎ˚ı ·‡ÍÓ‚...ç‡ıÓ‰flÒ¸ ‚ Á‰‡‚ÓÏ ÛÏÂ Ë Ú‚Â‰ÓÈ Ô‡ÏflÚË, Ï˚ ¯ËÎË ‚˚ÔËÚ¸ Ë ‚Ò Á‡·˚Ú¸.èÓÎËÚÍÓÂÍÚÌ˚ ¯‡ıχÚ˚ ˝ÚÓ, ÍÓ„‰‡ ÔÂ‚˚ÏË ıÓ‰flÚ ˜ÂÌ˚Â.2 χÚ‡ - ‰Â̸ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÛ͇. ÅÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓ„Ó.ÖÒÎË Ì‡ ͇ÏÌ ̇ÔËÒ‡ÌÓ "ç‡ÎÂ‚Ó ÔÓȉ¯¸ - ÍÓÌfl ÔÓÚÂfl¯¸, ̇Ô‡‚Ó ÔÓȉ¯¸ ÊÂÌÛ ÔÓÚÂfl¯¸", ÚÓ ÔÂʉ ˜ÂÏ Ë‰ÚË, ۷‰ËÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔËÒ‡ÎË Ì ÊÂ̇ Ë Ì ÍÓ̸.

- ü ÔËÂı‡Î ‚ àÁ‡Ëθ ÚÓθÍÓ ‡‰Ë ‰ÂÚÂÈ. éÌË ÚÂÔÂ¸ Ú‡Í Ò˜‡ÒÚÎË‚˚! - Ç˚ ÊË‚ÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ? - óÚÓ ‚˚?! éÌË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ é‰ÂÒÒÂ. Ç é‰ÂÒÒ ÚÓÌÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë Í˘ËÚ: - Help me, help me! ç‡ ·ÂÂ„Û Ó‰ÂÒÒËÚ ˘ÂÎ͇ÂÚ ÒÂϘÍË. èÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Û„ÓÈ Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ: - Ä ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸? - ч ‚ÓÚ, ÔÓ͇ ‚Òfl é‰ÂÒÒ‡ ۘ˷Ҹ Ô·‚‡Ú¸, ˝ÚÓÚ ÔÓÎË„ÎÓÚ Û˜ËÎ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í.óÂÏ ‰ÛχÎË, ÚÓ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸.äÓ„‰‡ ÍÓÎıÓÁÌËÍË Ó‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓ·Â‰Û ‚ ·ËÚ‚Â Ò ÛÓʇÂÏ, ÚÓ ÔÓÒΉÌËÈ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓ„Ë·‡ÂÚ. ä‡Í ÔÓË„‡‚¯ËÈ ·ËÚ‚Û.

å‡Î¸˜ËÍ ÊÂÒÚ‡ÏË Ó·˙flÒÌËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó ÁÓ‚ÛÚ ïÛ‡Ì...íÓθÍÓ Òfl‰Â¯¸ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸, Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ‡Á·Û‰ËÚ.

èÓ„‡ÏÏËÒÚ ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ „flÁÌÛ˛ „ÓÎÓ‚Û, ·˚ÒÚ˚ ÛÍË Ë ıÓÎÓ‰ÌÓ ÔË‚Ó. à ˜ÂÚ‚Â„ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÓ̉ÂθÌËÍÓÏ, ÂÒÎË ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‚˚ÔËÚ¸ ‚ Ò‰Û.- ä‡Í, ‚˚ Ì Á̇ÂÚÂ, Í‡Í ÏÂÌfl ̇ÈÚË?! O˜Â̸ ÔpÓÒÚÓ: ‚˚ ˉÂÚ ̇ ÑÂpË·‡ÒÓ‚ÒÍy˛, Á‡ıÓ‰ËÚ ‚ ÔÂp‚˚È ÔpÓyÎÓÍ ÒÔp‡‚‡ Ë ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ‚Ó ‰‚ÓpËÍ. á‰ÂÒ¸ Íp˘ËÚ - "ꇷËÌӂ˘!" - ‚Ó ‚ÒÂı ÓÍ̇ı ÔÓfl‚flÚÒfl β‰Ë, ‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ Ì ·y‰ÂÚ ÌËÍÓ„Ó - Ú‡Ï ÊË‚y fl, ÏÓfl Ù‡ÏËÎËfl - ò‡ÔËpÓ.ÅÓθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚ÛÚ ÔÂ‰ ‚˚·Ó‡ÏË, ÒÂÍÒÓÏ Ë ÔÓÒΠ˚·‡ÎÍË.- çÛ Í‡Í Ú‡Ï Û Ú·fl Ò ê‡·ËÌӂ˘ÂÏ?

 

åÓ‡Î¸ÌÓ ۉӂÎÂÚ‚ÓÂÌË - ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ó˜Â̸ ÔËflÚÌÓÂ, ÌÓ ‡ÏÓ‡Î¸ÌÓ - ¢ ÔËflÚÌÂÈ.óÂÎӂ˜ÂÒÚ‚Ó ÒÏÂflÒ¸ ‡ÒÒÚ‡eÚÒfl ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÔÓ¯Î˚Ï, ‡ χÚÂflÒ¸ - Ò ÏÓ·ËθÌËÍÓÏ, ÍÓ¯ÂθÍÓÏ, Íβ˜‡ÏË...- LJ¯Û „ÓÎÓ‚Û ÔÓÒ¢‡˛Ú Ï˚ÒÎË Ó ÒÂÍÒÂ? - éÌË Ú‡Ï ÊË‚ÛÚ!à‚‡ÌÓ‚ à‚‡Ì à‚‡Ìӂ˘ ÍÛÔËÎ ÍËÎÓ„‡ÏÏ Ó„ÛˆÓ‚ Ë Á‡¯ÂÎ Ò ÌËÏË ‚ ·‡ÌÍ. ëӄ·ÒËÚÂÒ¸, Ú‡Í ÒϯÌÓ ‚˚¯ÎÓ - à‚‡ÌÓ‚ à‚‡Ì à‚‡Ìӂ˘ ‚ ·‡ÌÍÂ Ò Ó„Ûˆ‡ÏË.

B&B SPRINGS éÅÖëèÖóàí ÇÄå óìÑé-éíÑõï çÄ óìÑé-éáÖêÖ ÇÒÚ˜‡ÂÏ ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı: Sarasota Ë Fort Mayers. èÓÊË‚‡ÌË ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ Ò ÛÒÒÍËÏ ÚÂ΂ˉÂÌËÂÏ Ë ·‡ÒÒÂÈÌÓÏ. 3-ı ‡ÁÓ‚Ó ÔËÚ‡ÌË ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ. ÇıÓ‰ ̇ ÓÁÂÓ.

9

á‡Í‡ÊËÚ ÛÒÒÍËı ͇̇ÎÓ‚ èÓÂÁ‰ÍË Ì‡ åÂÍÒË͇ÌÒÍËÈ Á‡ÎË‚. èÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl, ˝ÍÒÍÛÒËË Ë ÏÌÓ„Óe ‰Û„Ó„oe. èÓ‚ÓʇÂÏ ‚ ‡˝ÓÔÓÚ, ÔÓÏÓ„‡ÂÏ Ò‰‡Ú¸ ·‡„‡Ê Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·ËÎÂÚ.

ÅÂÒÔ·ÚÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ 1-866-552-5733 Ç&B Springs 13624 Tamiami Tr, PMB 182, North Port, FL 34287

Ç Ô‡ÍÂÚ ‚ıÓ‰ËÚ 25 ͇̇ÎÓ‚:

9 - àá êéëëàà, 1- àá àáêÄàãü, 6 - àá èéãúòà, 9 - àá ìäêÄàçõ á‚ÓÌËÚÂ

‚ÒÂ„Ó Á‡ $

1 ‚ ‰Â̸

à ëåéíêàíÖ çÄòì ÇàÑÖéíÖäì ÅÖëèãÄíçé!

416-232-2905, 877-462-4788 www.imb-jptv.com

éíÇÖíõ çÄ äêéëëÇéêÑ #9 По горизонтали: 3. Репа. 5. Цитруллин. 10. Шлем. 15. “Елочка”. 18. Огород. 19. Сныть. 20. Запад. 21. Штат. 22. Метакса. 26. Тоту. 27. Шевалье. 28. Пшеница. 29. Бурэ. 31. Шептала. 32. Писк. 34. Корейка. 36. “Эмигранты”. 37. Маслина. 41. Руно. 43. Ахилл. 44. Опара. 45. Вова. 47. Танкон. 48. Снежок. 51. Икша. 52. Осина. 53. Репня. 54. Алек. 56. Ребенок. 58. Стремянка. 62. Ежевика. 66. Ника. 69. Родство. 71. Кляп. 73. Катафот. 74. Изделие. 75. Тува. 77. Марийка. 81. Блок. 82. Арина. 83. Кайра. 84. Телави. 85. Ноготь. 86. Ярус. 87. Валериана. 88. Тьма.ç‡ÌËχ˛Ú ̇ ‡·ÓÚÛ ÒÂÍÂÚ‡¯Û. Ç˚flÒÌflÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ô˜‡Ú‡ÂÚ Ó̇ Ó‰ÌËÏ Ô‡Î¸ˆÂÏ, ‰ÂÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì Á̇ÂÚ. - Ç ˜ÂÏ Ê ‚‡¯Â ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó? - ü ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·ÂÂÏÂ̲.- ÇÂ‡ ‡·ÒÓβÚÌÓ Ì Í‡ÒËÚÒfl, ‡ ÊË‚ÂÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÏÛÊÂÏ ‰Û¯‡ ‚ ‰Û¯Û ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ. - ìı Ú˚! Ä ‚ ˜ÂÏ ÒÂÍÂÚ? - Ä ÓÌ Ô¸ÂÚ!Ç˚ÔË‚¯ËÈ ıËÛ„ ÓÚ͇Á‡ÎÒfl ‰Â·ڸ Ô·ÒÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛ ÊÂÌ˘ËÌÂ, Ò͇Á‡‚, ˜ÚÓ Ó̇ Ë Ú‡Í Í‡ÒË‚‡fl.

По вертикали: 1. Алатау. 2. Счет. 3. Равнение. 4. Пассаж. 6. Ильм. 7. Раут. 8. Лоск. 9. Инза. 11. Льдина. 12. Мотоцикл. 13. Борт. 14. Портос. 16. Пыльца. 17. Опушка. 23. Ежели. 24. Артур. 25. Салун. 29. Батыр. 30. Эколог. 32. Панова. 33. Кичка. 35. Йоханссон. 38. Спряжение. 39. Блиндаж. 40. Комсорг. 42. Упрек. 46. Верже. 49. Мачеха. 50. Наскок. 51. Илион. 55. Клупп. 57. Евлампия. 59. Рвота. 60. Мюсли. 61. Навык. 63. Величина. 64. Аноним. 65. Дизайн. 67. Игумен. 68. Какаду. 70. Лекарь. 72. Ярость. 76. Азат. 77. Маша. 78. Реле. 79. Йети. 80. Акын. 81. Бега.- ü ̉‡‚ÌÓ Ì‡ Ò‚‡‰¸·Â ·˚Î! - Ä ˜ÚÓ Û Ú·fl Ò ÎˈÓÏ? - ê‡Á·ËÎË Ì‡ Ò˜‡ÒÚ¸Â.Ç êÓÒÒËË Á‡ÔÂÚËÎË ÔËÚ¸ ÔË‚Ó ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı. à Ó͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË ÌÂÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ!à ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ äÂÏÎÂ? - çÛ... ˆ‡¸-ÍÓÎÓÍÓÎ! íÓθÍÓ ÓÌ Ì Á‚ÓÌËÚ! - Ä„‡, ‡ ¢Â? - ñ‡¸-Ôۯ͇! íÓθÍÓ Ó̇ Ì ÒÚÂÎflÂÚ! - Ä Â˘Â ˜ÚÓ ÂÒÚ¸? - Ä Â˘Â ÂÒÚ¸ ÑÛχ...

ëÄåõâ çÄÑÖÜçõâ ëÖêÇàë ÇëÖÉÑÄ ä ÇÄòàå ìëãìÉÄå

156 Fifth Avenue, Suite 934, New York, N.Y. 10010, USA 212.741.0033 info@panoramatravel.com

íéãúäé ì çÄë! ëÄåõÖ çàáäàÖ ñÖçõ çÄ ÄÇàÄÅàãÖíõ Ç Éêìáàû, ÄêåÖçàû, åéãÑéÇì à ìäêÄàçì! TÅàãàëà. . . . $440 EêÖÇÄç . . . . . $516 äàòàçÖÇ . . . $469 äàÖÇ. . . . . . . $250 íÄäÜÖ, çàáäàÖ ñÖçõ çÄ èÖêÖãÖíõ Ç ÉéêéÑÄ ëçÉ à èé ÇëÖåì åàêì!

O‰ÂÒÒ‡ . . . . . .$300 ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ $380 ëËÏÙÂÓÔÓθ . .$380 E͇ÚÂËÌ·Û„ . .$577 ÄÎχ-ÄÚ˚ . . . .$971

T‡ÎÎËÌ . . . . . .$359 ëÓÙËfl . . . . . .$362 LJ¯‡‚‡ . . . . .$300 㸂ӂ . . . . . .$374 ÑÓÌÂˆÍ . . . . . .$380

MoÒÍ‚‡ . . . . .$230 MËÌÒÍ . . . . . .$270 Å˯ÍÂÍ . . . . .$908 ÇËÎ¸Ì˛Ò . . . . .$320 ÅÛı‡ÂÒÚ . . . . .$310

ÇÂ̇ . . . . . . .$379 ï‡¸ÍÓ‚ . . . . .$380 à‚‡ÌÓî‡ÌÍo‚cÍ . . .$380 ëÚ. èÂÚÂ·Û„ .$373

ŇÍÛ . . . . . . .$586 êË„‡ . . . . . . .$359 è‡„‡ . . . . . . .$295 ÅÛ‰‡ÔÂ¯Ú . . . .$283 TÂθ-Ä‚Ë‚ . . . .$449

ñÖçõ èêàÇéÑüíëü ÅÖá çÄãéÉéÇ * ÇéáåéÜçõ ÇõãÖíõ àá ãûÅõï ÉéêéÑéÇ ÄåÖêàäà

äÄêãéÇõ ÇÄêõ! ëèÖñàÄãúçéÖ èêÖÑãéÜÖçàÖ! éí

$1250

Ç ñÖçì ÇäãûóÖçõ:

•èÂÂÎÂÚ ËÁ 縲-âÓ͇ •éÚÂθ - 13 ÌÓ˜ÂÈ, ΘÂÌËÂ, 2-‡Á. ÔËÚ‡ÌËÂ

•ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚ •ÇÓÁÏÓÊÂÌ ‚˚ÎÂÚ ËÁ ‰Û„Ëı „ÓÓ‰Ó‚

èéãçõâ çÄÅéê íìêàëíàóÖëäàï ìëãìÉ: éÙÓÏÎÂÌË ‚ËÁ ‚ êÓÒÒ˲ Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡Ì˚ ëçÉ. ÉÓÒÚËÌˈ˚, Ú‡ÌÒÙÂ˚, ÍÛËÁ˚, ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ ÚÂÔÎ˚ ÒÚ‡Ì˚. Ö‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÛÓÚ˚ Ë Ò‡Ì‡ÚÓËË. V.I.P. Service


46

7—13 χÚ‡ 2008

В НОВОМ СВЕТЕ

èé ÉéêàáéçíÄãà: 4. ê‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌË ‚Ó‰˚, ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓÈ ‰Îfl Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËfl ‡Á΢Ì˚ı ÌÛʉ ̇ÒÂÎÂÌËfl. 13. ëÍÓθÍÓ Î·‰ÂÈ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ “í‡ÌˆÂ χÎÂ̸ÍËı η‰ÂÈ” ‚ ·‡ÎÂÚ è.ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó? 14. Ä˝ÓÔÓÚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡. 15. ëÔÛÚÌËÍ Ô·ÌÂÚ˚ çÂÔÚÛÌ. 17. “ìÍ‡¯ÂÌË”, ‚ÓÁÌË͇˛˘Â ҇ÏÓÔÓËÁ‚ÓθÌÓ Ì‡ Í‡˛ ÔÎÓıÓ ÔÓ‰¯ËÚÓÈ Ú͇ÌË. 19. ÑÓη Ô‡‰‡ÂÚ, ‡ ÓÌ ‡ÒÚÂÚ. 20. ëÚÓÎˈ‡ ç‡ÏË·ËË. 22. ÇÂÒÂÎ˚È „ÛÔÔÓ‚ÓÈ ÙËÌÒÍËÈ Ú‡Ìˆ ÎÂÚ͇-... 23. “íÓÚ ÔÓıÓÊ, ÌÂÚ, Ô‡‚‰‡, ..., ̇ ¯ÛË̇ — ڇ͇fl Ê Ô¸fl̸!” 24. ä‡Í Â„Ó ÚÓθÍÓ Ì ‚Â΢‡ÎË: ˜ÂÚÓÔÓÎÓı, ÏÛ‡Ú, ‚ÓȈ, ‰Â‰Ó‚ÌËÍ, ÔÛÒÚÓÒÂθ. 25. êÂ͇ ‚ àÚ‡ÎËË. 26. ç‚ÓÎfl Û Ú‡Ú‡ Ë ÚÛÓÍ (ËÒÚ.). 27. èÂ‚˚È ÍÎÛ· êÓÒÒËË, ‚˚Ë„‡‚¯ËÈ äÛ·ÓÍ ìÖîÄ. 29. óÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÚÌÓ¯ÂÌË ͇ÚÂÚ‡, ÎÂʇ˘Â„Ó ÔÓÚË‚ ÓÒÚÓ„Ó Û„Î‡, Í „ËÔÓÚÂÌÛÁÂ? 32. èÓ Í‡ÍÓÏÛ „ÓÓ‰Û Ï‡Î¸˜Ë¯ÍÓÈ ·Â„‡Î ܲθ ÇÂÌ? 34. àÏÔÂËfl ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚. 35. ÉÓÏÍËÈ ·ÂÒÔÓfl‰Ó˜Ì˚È ÔÚ˘ËÈ ÍËÍ, ͇̸͇Â. 36. Ç ˜ÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Á̇ÏÂÌËÚ‡fl flıÚ‡ ͇ÔËڇ̇ ÇÛÌ„ÂÎfl? 38. Å‡ÁËθÒ͇fl Òӂ͇, Ӊ̇ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÍÛÔÌ˚ı ·‡·Ó˜ÂÍ. 39. å‡ÚÂχÚ˘ÂÒÍËÈ Á̇Í, ÛÔÓÚ·ÎflÂÏ˚È ‰Îfl Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËfl ÔÓfl‰Í‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. 43. “åÓÎÓ˜Ì˚ ..., ÍËÒÂθÌ˚ ·Â„‡”. 44. ÉÓÎÎË‚Û‰ÒÍËÈ ÂÊËÒÒÂ ÔÓ ËÏÂÌË ÇÛ‰Ë. 45. ë‡Ï˚È ÔÓÔÛÎflÌ˚È ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏË ÒÓ·‡˜ËÈ ÚÂÎÂÒÂˇÎ. 46. óÚÓ ‰‡Î¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚ ÌËÁ‡? 47. äÓ̯ÚÂÈÌ ‰Îfl ÍÓ‚ÎË. 48. ÄÌÍ·‚ ̇ ÚÂËÚÓËË ûÄê. 51. ÇÓҸχfl ·ÛÍ‚‡ ˆÂÍÓ‚ÌÓÒ·‚flÌÒÍÓÈ Ë ÒÚ‡ÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ‡Á·ÛÍË. 52. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl Ó‰Âʉ˚. 53. ä‡Ê‰˚È ËÁ Á‡ÎË‚Ó‚, ÒÚ‡‚¯Ëı ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ „Ó‰ÓÒÚ¸˛ çÓ‚„ËË. 54. “ÅÓ·” Í‡Í Ì˜ÚÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓÂ. 55. ëÛϘ‡ÚÓ ÊË‚ÓÚÌÓ ËÁ Ä‚ÒÚ‡ÎËË. 59. ä‡ÍÓÈ ‚ˉ ÒÔÓÚ‡ ÔË‚ÂÁ Ò É‡‚‡ÈÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ ÔËÒ‡ÚÂθ ÑÊÂÍ ãÓ̉ÓÌ? 64. ëÚÓÎˈ‡ ùËÚÂË. 66. ñ‡¸ ËÁ ÛÒÒÍÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓÈ Ò͇ÁÍË “åÓÓ͇”. 67. ëÎÓ‚Ó ËÁ ÎÂÍÒËÍÓ̇ ùÎÎÓ˜ÍË ôÛÍËÌÓÈ ‚ ÓχÌ à.àθه Ë Ö.èÂÚÓ‚‡. 68. ÑÓËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ ÔÓÚÓÚËÔ áÏÂfl ÉÓ˚Ì˚˜‡. 70. ÉÛˆÛθÒÍËÈ Ì‡Ó‰Ì˚È ÏÛÊÒÍÓÈ Ú‡Ìˆ. 71. ÉÓÎÛ·Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡‰ ÁÂÏÎÂÈ. 73. Ö„Ó ‡‰ÏË‡Î Ä.äÓΘ‡Í Ó·˙fl‚ËÎ ÒÚÓÎˈÂÈ ëË·ËË. 74. ÑÓ·˚˜‡ ÓıÓÚÌËÍÓ‚ ̇ ͇ÚËÌ Ç.èÂÓ‚‡. 76. ã‰Â̈˚ ÓÚ Í‡¯Îfl. 77. ìÒÎÓ‚Ë ÒÔÓ‡. 78. èÓÎÓÊËÚÂθÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰. 80. ñÂÍÓ‚ÌÓ-‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÓÍÛ„, ̇ıÓ‰fl˘ËÈÒfl ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÂÔËÒÍÓÔ‡. 84. Ç ‡ÌÚ˘ÌÓÈ „ÂÓ„‡ÙËË: ÓÒÚÓ‚ Û èÓÎflÌÓ„Ó ÍÛ„‡, ‚ ¯ÂÒÚË ‰Ìflı Ô·‚‡ÌËfl Í Ò‚ÂÛ ÓÚ ÅËÚ‡ÌËË. 85. êÛÒÒÍËÈ „ÂÌÂ‡Î ÓÚ ËÌÙ‡ÌÚÂËË, Û˜‡ÒÚÌËÍ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 1812 „Ó‰‡. 86. èÂÒÌfl Ä.è‡ıÏÛÚÓ‚ÓÈ. 87. èÎÓÚÌÓ ÚÓÌÍÓ ÒÛÍÌÓ Ò ‚ÓÒÓÏ Ì‡ ËÁ̇ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ. 88. üÔÓ̈, “Ûϲ˘ËÈ Ì‡Ô‡‰‡Ú¸ Ë Á‡˘Ë˘‡Ú¸Òfl”. 89. ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÒËθÌÓ Î˛·ËÚ¸ ËÎË Î˛·ËÚ¸ ÏÌÓ„Ëı. èé ÇÖêíàäÄãà: 1. Å˚ÚÓ‚Ó ӷÒÎÛÊË‚‡ÌË ̇ÒÂÎÂÌËfl. 2. éÚ‡Òθ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË ÏÓÎÓ͇. 3. áÏ‚ˉ̇fl fl˘Âˈ‡ ωÌÓ-ÒÂÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. 4. ë‡Ï˚È ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È ‡‚ÚÓ„‡Ù ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÚÛËÒÚÓ‚. 5. êËÏÒÍËÈ ÍÓωËÓ„‡Ù. 6. “ãÛ˜¯Â ËÏÂÚ¸ ÒÚ‡˚Â, ÔÓ‰ÂʇÌÌ˚ ·ËÎΡÌÚ˚, ˜ÂÏ Ì ËÏÂÚ¸ ÌË͇ÍËı” (‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÔËÒ‡ÚÂθ). 7. ÅË·ÎÂÈÒÍËÈ ÔÓÓÍ, Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎÂÏ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË, ‡ËÙÏÂÚËÍË Ë ‡ÒÚÓÌÓÏËË. 8. Å·fl ÌӘ̇fl ÙˇÎ͇, ÍÓÚÓÛ˛ Ì ̇ȉ¯¸ ‚ ÎÂÒÛ, ÍÓ„‰‡ Á‡ˆ‚ÂÚÛÚ ÎËÔ˚. 9. ÉÂÓÈ ÏÛθÚÙËθχ, ËÒÔÛ„‡‚¯ËÈÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ‡ÊÂÌËfl ‚ ÂÍÂ. 10. “íÂڸ” Í Ò‚Ó·Ó‰Â Ë ‡‚ÂÌÒÚ‚Û. 11. ÄÍÚËÒ‡, ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌˈ‡ „·‚ÌÓÈ ÓÎË ‚ ÍËÌÓÙËθÏ “ÑÓÊË‚ÂÏ ‰Ó ÔÓ̉ÂθÌË͇”. 12. ãÓ¯‡‰¸, ÍÓÚÓ-

ëìèÖêäêéëëÇéêÑ

èÓ‰ÔËÒ͇ ̇ ÂÊẨÂθÌËÍ

“В Новом Свете” ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ВАШИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ CÚÓËÚ ‰Â¯Â‚Ó, ‡ ÔÓÏÌËÚ¸ ·Û‰ÛÚ ˆÂÎ˚È „Ó‰! èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔÓ‰ÔËÒÍË Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ

(212) 482-0303

‡fl ÒÎÛÊËÚ Ì‡ ËÔÔÓ‰ÓÏÂ. 16. èÓÎÛÒ‰ÌËÈ Ì‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ ÙÛÚ·ÓθÌÓÈ ÍÓχ̉˚. 18. í‡ÎËÒÏ‡Ì éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„ ‚ ë‡‡Â‚Â. 21. äËÌÓ¯Ì˚È ‡‚ÒÚ‡Îˈ ÔÓ ÔÓÁ‚Ë˘Û äÓÍÓ‰ËÎ. 27. é·˙‰ËÌÂÌË ˜Â„Ó-ÎË·Ó ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, ‚ Ó‰ÌËı Û͇ı. 28. à „ÓÓ‰ ‚ ˆÂÌÚ flÔÓÌÒÍÓ„Ó Ó. ïÓÌÒ˛, Ë Ô‡‚˚È ÔËÚÓÍ é‰˚ ‚ èÓθ¯Â, Ë ÒÓÚ ÔÓÏˉÓÓ‚. 29. ãÓÒÓÒ¸ Ò ã‡‰Ó„Ë. 30. ÅÂÎÓ„ÓÎÓ‚˚È „ËÙ. 31. “èÓ‰‡˜‡ ̇ ‚˚ÎÂÚ” ‚ ·Óθ¯ÓÏ ÚÂÌÌËÒÂ. 33. ëÚ‡Ê ÌÓ‚Ó„Ó ÛÒÒÍÓ„Ó. 37. ùÚÓ Ô‚ˈ‡, Ô‚¯‡fl ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚ ‡Ì҇ϷΠñÑäÜ, ‚ 1973 „Ó‰Û ËÒÔÓÎÌË· ÔÂÒÌ˛ 臂· ĉÓÌˈÍÓ„Ó Ì‡ ÒÚËıË Ö͇ÚÂËÌ˚ ò‚Â΂ÓÈ “ëÂ·flÌ˚ ҂‡‰¸·˚”, ÍÓÚÓ‡fl ÔËÌÂÒ· ÂÈ ·Óθ¯Û˛ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸. 40. ä‡Í ̇ êÛÒË Ì‡Á˚‚‡ÎË ÔÂ‚˚È ‚ÂÎÓÒËÔ‰? 41. ë͇Á͇ Ä.íÓÎÒÚÓ„Ó. 42. Å·„ÓÔËflÚÌÓ ÒÚ˜ÂÌË ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚. 49. ò‡Ú‡Ú¸Òfl ÚÛ‰‡-Ò˛‰‡ ·ÂÁ ‰Â·.

50. ÜËÚÂÎË ÒÛ¯Ë, ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ ÓÍÛÊÂÌÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. 56. é·Î‡ÒÚ¸ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl ÊËÁÌË Ì‡ ÁÂÏÌÓÏ ¯‡Â. 57. ÖÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl ‚‡ÍË ‚‡Â̸fl. 58. ÄÒÒÂÌËÁ‡ÚÓ ‡‚„Ë‚˚ı ÍÓÌ˛¯ÂÌ. 60. äÓÏÓ‚‡fl ÍÛθÚÛ‡. 61. ÅÓ‰fl˜ËÈ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÙÓÍÛÒÌËÍ. 62. éÒÌÓ‚‡ÚÂθ ÄÒÒËËÈÒÍÓ„Ó ˆ‡ÒÚ‚‡, ÏÛÊ ëÂÏË‡Ïˉ˚. 63. èÂÁËÚÂθÌÓ ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‡Ì„΢‡ÌË̇ ËÎË ‡ÏÂË͇̈‡ ‚ ã‡Ú. ÄÏÂËÍÂ. 64. åÂ‡ ÁÂÏÂθÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë Û ·Ëڇ̈‚. 65. чχ ËÁ ‡··‡ÚÒÚ‚‡. 69. ÅÂÌ̇fl ÒÓ·‡Í‡. 72. ÉflÁ‚ÓÈ ‚ÛÎ͇Ì. 75. èÂ‰Ìflfl ˜‡ÒÚ¸ ÛÊÂÈÌÓ„Ó ÎÓʇ, ̇ ÍÓÚÓÛ˛ ÛÍ·‰˚‚‡ÂÚÒfl ÒÚ‚ÓÎ. 76. äÓη‡ÌË ‚Ó‰˚ ‚ ·ÛıÚ‡ı. 79. èÓÎÛÓÒÚÓ‚ ÓÎÂÌ‚Ӊӂ Ë „‡ÁÓ‚ËÍÓ‚ ̇ Ò‚Â á‡Ô‡‰ÌÓÈ ëË·ËË. 81. è‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ̇Ó‰‡, ÔÓ‰‡Ë‚¯ËÈ ÏËÛ Ò‚ÓË ˆËÙ˚. 82. á‡Î ÓÊˉ‡ÌËfl ‚ ÓÚÂÎÂ. 83. çÂÔËflÚÌÓÒÚ¸, ÛÒÚ‡ÌflÂχfl Ú‡·ÎÂÚÍÓÈ ‡Ì‡Î¸„Ë̇.

éÚ‚ÂÚ˚ ̇ ëìèÖêäêéëëÇéêÑ Ô˂‰ÂÌ˚ ̇ ÒÚ. 45

Похудеть

·ÂÁ ÓÒÓ·˚ı ÛÒËÎËÈ

ìÅêÄíú Üàê Ò ÊË‚ÓÚ‡ Ë ·Â‰Â!

Контролировать свой вес! Просто, надежно, 100% натурально á‚ÓÌËÚ ÒÂȘ‡Ò

1(267) 250-7946 Ä̉ÂÈ èÂ‰‡ÈÚ ÚÓÏÛ, ÍÓ„Ó ˝ÚÓ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ.

ÄëíêéãéÉàóÖëäàâ èêéÉçéá çÄ íÖäìôìû çÖÑÖãû éÇÖç

21.03 — 20.04

ç ҇ÏÓ ·Î‡„ÓÔËflÚÌÓ ‚ÂÏfl ‰Îfl é‚ÌÓ‚-̇˜‡Î¸ÌËÍÓ‚: Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ˝ÚÓ„Ó Á͇̇ Á‚ÂÁ‰˚ Ì ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÔËÌËχڸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ ¯ÂÌËfl (ÔÓ̉ÂθÌËÍ, ˜ÂÚ‚Â„) Ë ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ‚ÁflÚ¸ ̇ Ò·fl Á̇˜ËÏÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı (ÔÓ̉ÂθÌËÍ, ÔflÚÌˈ‡) — ·ÂÁ ‚‡Ò Û ÌËı ‚Ò ‡‚ÌÓ ÌË˜Â„Ó ÍÎÂËÚ¸Òfl Ì ·Û‰ÂÚ. Ä ‚ÓÚ ÚÂÏ, ÍÚÓ ÔÓ͇ Ì ‰ÓÒÚË„ ͇¸ÂÌ˚ı ‚˚ÒÓÚ, ̇‚ÂÌfl͇ ÔÓ‚ÂÁÂÚ: ‚ ‚‡¯ÂÏ ÔÓ„ÌÓÁ ۂÂ΢ÂÌË Á‡‡·ÓÚÌÓÈ Ô·Ú˚ (ÔflÚÌˈ‡).

íÖãÖñ

21.04 — 21.05

ç ÎÛ˜¯‡fl ̉ÂÎfl. èÂ‚‡fl ÔÓÎÓ‚Ë̇ ·ÓΠ·Î‡„ÓÔËflÚ̇: ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÒÍ‚ÂÌÓ ҇ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ, Í Ò‰ ‚˚ ÒÔ‡‚ËÚÂÒ¸ Ò Ì‡Ë·ÓΠ‚‡ÊÌ˚ÏË ‰Â·ÏË Ë ‰‡Ê Á‡·ÂÊËÚ ‚ „ÓÒÚË Í ÔÓ‰Û„Â (‚ÚÓÌËÍ), ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‰Âʇڸ  ‚ ‡ÁÎÛÍÂ Ò Î˛·ËÏ˚Ï. Ä ‚ÓÚ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ ‡Á·ÓÎÂÂÚÂÒ¸, ÒÎflÊÂÚ (˜ÂÚ‚Â„), «ÔÓ„ÛÎflÂÚ» ‚‡ÊÌÓ ҂ˉ‡ÌË (ÔflÚÌˈ‡). àÁ-Á‡ ˜Â„Ó ‡ÒÒÓËÚÂÒ¸ Ò Î˛·ËÏ˚Ï (ÒÛ··ÓÚ‡) Ë ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ Ôӂ‰ÂÚ ‚ ÒÎÂÁ‡ı Ë Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â.

ÅãàáçÖñõ

22.05 — 21.06

çÂËÌÚÂÂÒÌÓ! ëÍÛ˜Ì˚ Ôӂ҉̂Ì˚ ‰Â·, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡‚·‰Â˛Ú ‚‡ÏË ‰Ó Ò‰˚, Ó·flÁ‡ÚÂθ̇fl, ÌÓ Ì ÌÛÊ̇fl ‚‡Ï ‚ÒÚ˜‡ (ÔflÚÌˈ‡), ΄ÍӠ̉ÓÏÓ„‡ÌËÂ Ë «ÔÛÒÚ˚» ‚˚ıÓ‰Ì˚Â… ëÏ˚ÒÎ ‚ÒÂ„Ó Ò ‚‡ÏË ÔÓËÒıÓ‰fl˘Â„Ó ÒÚ‡ÌÂÚ flÒÂÌ „Ó‡Á‰Ó ÔÓÁÊÂ. é‰ÌÓ ËÁ «ÒÍÛ˜Ì˚ı» ‰ÂÎ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÏÓÊÂÚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÓÁÓÎÓÚËÚ¸ ‚‡Ò, ‚ÒÚ˜‡ ‚ ÔflÚÌËˆÛ ÔÓ‰‡ËÚ Á̇ÏÂ̇ÚÂθÌÓ Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó, ‡ ·ÓÎÂÁ̸ ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚ ËÁ·‡‚ËÚ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË.

êÄä

22.06 — 22.07

ùÚÛ Ì‰Âβ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓ Ô·ÌËÓ‚‡Ú¸: ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ‚ÒÔ˚ıÌÛ‚¯Â ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‚Ò ‚‡¯Ë Ô·Ì˚ ‡ÁÛ¯ËÚ! ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ë ˜ÂÚ‚Â„ Á‚ÂÁ‰˚ «ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË» ‰Îfl ‚‡Ò ÒÚ‡ÒÚÌ˚ ҂ˉ‡ÌËfl, ÒÂ‰Û Ë ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ ÓÚ‰‡ÎË ÔÓ‰ Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò Â„Ó ‰ÛÁ¸flÏË Ë Ó‰Ì˚ÏË, ‡ ÒÛ··ÓÚÛ ÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÓ‰ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÊËÌ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‚‡¯ ÓÏ‡Ì ·Û‰ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl ÒÚÓθ ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ ÛÊ ‚ ˝ÚÓÚ ‰Â̸ ‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ). ùÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı ‰ÌÂÈ „Ó‰‡!

ãÖÇ

23.07 — 23.08

ë˚Ú˚È ã‚. Ç˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ ӘÂ̸ ‚˚„Ó‰ÌÓ ‰ÂÎÓ‚Ó Ô‰ÎÓÊÂÌË (ÔÓ̉ÂθÌËÍ), ÔË·ÂÂÚÂ Í ÛÍ‡Ï Î‡ÍÓÏ˚È ÍÛÒÓÍ ·ËÁÌÂÒ‡ (Ò‰‡), ‡ Í ÍÓÌˆÛ Ì‰ÂÎË (Ô‰ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ, ‚ ÔflÚÌˈÛ) ̇ ‚‡¯ Ò˜ÂÚ ÔÓÒÚÛÔËÚ ÍÛÔ̇fl ÒÛÏχ ‰ÂÌ„. 㸂˚ ‡ÁÌÂʇÚÒfl, ÔÓ‰Ó·²څ à ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ΄ÍÓÈ ‰Ó·˚˜ÂÈ ÏÓ¯ÂÌÌËÍÓ‚! ç ‰Ó‚ÂflÈÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï Á̇ÍÓÏ˚Ï (Ò‰‡), ‰ÂÊËÚ ‚ ÒÂÍÂÚ ÙË̇ÌÒÓ‚Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ (ÔflÚÌˈ‡), ËÁ·Â„‡ÈÚ ‚˜ÂËÌÓÍ (ÒÛ··ÓÚ‡).

ÑÖÇÄ

24.08 — 23.09

á‚ÂÁ‰˚ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ‚‡Ï ÛÍÂÔËÚ¸Òfl ̇ Á‡‚Ó‚‡ÌÌ˚ı ‚˚ÒÓÚ‡ı. éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ Ò‰Â·ڸ ˝ÚÓ Ì‡ ÒÎÛÊ·Â: Ë̇˜Â ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı, ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ‚‡¯ËÏ ÔÓχıÓÏ (ÔÓ̉ÂθÌËÍ), ÏÓÊÂÚ «ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸» ‚‡Ò. Ñ‚ۯ͇Ï, ̉‡‚ÌÓ ‚ÒÚÂÚË‚¯ËÏ Ò‚Ó˛ β·Ó‚¸, Ì ÒΉÛÂÚ Á̇ÍÓÏËÚ¸ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ò ÔÓ‰Û„‡ÏË (̇ ‚˜ÂËÌÍ ‚ ˜ÂÚ‚Â„). Ä ÚÂÏ, ÍÚÓ Ì‰‡‚ÌÓ ‚˚Á‰ÓÓ‚ÂÎ, ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ·Â˜¸ Á‰ÓÓ‚¸Â (‚ ÒÛ··ÓÚÛ ‚ÂÎË͇ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ˆˉ˂‡).

ÇÖëõ

24.09 — 23.10

ç ÒÚÓËÚ ‡ÒÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òfl ÔÓ ÔÛÒÚfl͇Ï! Ç ÔÓ̉ÂθÌËÍ Ë ÔflÚÌËˆÛ ‚˚ Ú‡Í ÒÎÂÁÎË‚˚ Ë ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ҉·ڸ ÒÎÓ̇ Ì ÚÓ ˜ÚÓ ËÁ ÏÛıË, ‡ ËÁ ÍÓıÓÚÌÓ„Ó ÏÛ‡‚¸Ë¯ÍË. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, ‰‡·˚ ËÁ·Âʇڸ ÌÂÍ‡ÒË‚ÓÈ ‚ÒÔ˚¯ÍË „Ì‚‡. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÓÚÎÓÊËÚ ‚ÒÚÂ˜Û Ò ‰ÛÁ¸flÏË, ‡ ‚ ÒÛ··ÓÚÛ — Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓÒÒÓËÚ¸Òfl. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ Á‚ÂÁ‰˚ ÒÛÎflÚ ‚‡Ï ÔÓıÓ‰ ‚ ÍËÌÓ: ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ Ô‰ÔÓ˜ÂÒÚ¸ ÍÓω˲ ÏÂÎÓ‰‡ÏÂ.

ëäéêèàéç

24.10 — 22.11

ëÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÎÓıÓ! äÛÔÌ˚ı ÛÒÔÂıÓ‚ Ë Ò‚Â¯ÂÌËÈ ÓÚ ˝ÚÓÈ Ì‰ÂÎË Ê‰‡Ú¸ Ì ÒÚÓËÚ. á‡ÚÓ ‚‡Ò ʉÂÚ ÌÂχÎÓ ÔËflÚÌ˚ı ÏÓÏÂÌÚÓ‚. Ç ÔÓ̉ÂθÌËÍ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ‰‡ÓÍ ÓÚ ÒÚ‡Ó„Ó ÔËflÚÂÎfl. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÒıÓ‰ËÚÂ Ò ÔÓ‰Û„ÓÈ ‚ ÙËÚÌÂÒ-ÍÎÛ·. Ç ÒÂ‰Û ÓÚÛÊË̇ÂÚÂ Ò Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ (ÚÓθÍÓ ·ËÁÌÂÒ, ÌË˜Â„Ó Î˘ÌÓ„Ó!). óÂÚ‚Â„ ÔÓ‰‡ËÚ ‚‡Ï ÔËflÚÌ˚È ÔÓıÓ‰ ‚ ÍËÌÓ, ÔflÚÌˈ‡ — ¯ÓÔËÌ„, ÒÛ··ÓÚ‡ — ÔÓ„ÛÎÍÛ, ‡ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ — β·Ó‚ÌÓ ҂ˉ‡ÌËÂ.

ëíêÖãÖñ

23.11 — 21.12

Ç˚ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Ó„‡‰ÎË‚˚ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛! ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ Ó·‰ÛχÈÚ ÒÎۘ˂¯ÂÂÒfl. Ç ÒÂ‰Û ‰Ó‚Â¸ÚÂÒ¸ ËÌÚÛˈËË Ë Ò‰Â·ÈÚ ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌ˚ ‚˚‚Ó‰˚. åÓΘËÚÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á̇ÂÚÂ, ‚ ˜ÂÚ‚Â„. Ä ‚ÓÚ ‚ ÔflÚÌËˆÛ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÈÚ ·˚ÒÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Ó¯ÂÎÓÏËÚ¸ Ë ÒÎÓÏËÚ¸ Ò‚ÓËı ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚. Ç ÒÛ··ÓÚÛ Ì‡Ò·ʉ‡ÈÚÂÒ¸ Ò‚ÓËÏ ÔËÁÓÏ, ÌÓ Ò ÛÏÓÏ! é ˜ÂÏ ˝ÚÓ Ï˚? èÓÒ˜ËÚ‡ÈÚ ҇ÏË! á‚ÂÁ‰˚ Ó· ˝ÚÓÏ ÛχΘ˂‡˛Ú.

äéáÖêéÉ

22.12 — 20.01

ÇÒ ·˚ Ì˘„Ó, ÌÓ ÒÍ‚ÂÌ˚È Ì‡ÒÚÓÈ ÏÓÊÂÚ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚‡Ò ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ÒÚÓθ Ê ÒÍ‚ÂÌ˚ ÔÓÒÚÛÔÍË. Ç ÔÓ̉ÂθÌËÍ ‚˚ Ì ÛÒÚÛÔËÚ β·ËÏÓÏÛ Ë ÔÓÒÒÓËÚÂÒ¸ Ò ÌËÏ ËÁ-Á‡ ÔÛÒÚfl͇. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚‰Û„ ‡ÁÓÁÎËÚÂÒ¸ ̇ Ó‚ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ Ë Ì‡„Û·ËÚ ÍÓÎ΄Â. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‡Á‚Ó˜ËÚÂÒ¸: ‚‡¯ÂÏ ‰ÂÚflÏ Ë/ËÎË Ï·‰¯ÂÈ ÒÂÒÚ ÌÂÒ‰Ó·Ó‚‡Ú¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‡ÁӷˉÂÚÂÒ¸ ̇ ‚ÂÒ¸ ·ÂÎ˚È Ò‚ÂÚ… ч Ú‡Í, ˜ÚÓ ‚Ò ‚˚ıÓ‰Ì˚ ‰Óχ Ë ÔÓÒˉËÚÂ.

ÇéÑéãÖâ

21.01 — 18.02

ÇÓ‰ÓÎÂË ·Û‰ÛÚ Ì‡ÔflÊÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚Ò˛ ̉Âβ — ‰‡Ê ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â. á‡ÚÓ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È. äÓ ‚ÚÓÌËÍÛ ‚˚ Á‡‚Â¯ËÚ ÒÎÓÊÌ˚È ÔÓÂÍÚ, Ô˘ÂÏ ‡Ì¸¯Â „‡ÙË͇. Ç ÒÂ‰Û ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓı‚‡ÎÛ Ì‡˜‡Î¸ÌË͇. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‰‡Ê ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÈ ÔÂÏËË ÏÓÊÂÚ ۉÓÒÚÓËÚ¸Òfl. Ç ÔflÚÌËˆÛ Ú‡Í ıÓÓ¯Ó ÒÔ‡‚ËÚÂÒ¸ Ò ÔÓÛ˜ÂÌËÂÏ ÍÓÎ΄Ë, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ӘÂ̸ ÒÓ·ÓÈ ‰Ó‚ÓθÌ˚ Ë Ì ‡ÒÒÚÓËÚÂÒ¸ ËÁ-Á‡ Ôӂ‰ÂÌÌ˚ı ‚ ÓÙËÒ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı.

êõÅõ

19.02 — 20.03

èÓÏÓ„ËÚ ‚ÒÂÏ, ÍÚÓ ‚ ‚‡Ò ÌÛʉ‡ÂÚÒfl. Ç ÔÓ̉ÂθÌËÍ ÔÓ‰‰ÂÊËÚ ÍÓÎÎÂ„Û ‚Ó ‚ÂÏfl ‡Á„Ó‚Ó‡ Ò Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ò˙ÂÁ‰ËÚÂ Í Ó‰ËÚÂÎflÏ. Ç ÒÂ‰Û ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ë Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ Ò‰Â·ڸ, Ë ‰Û„Û ÔÓÏÓ˜¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚‡¯Â„Ó Û˜‡ÒÚËfl ·Û‰ÛÚ Ê‰‡Ú¸ Ë ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ Ó‰Ì˚ı, Ë ÔÓ‰Û„‡, Ë Î˛·ËÏ˚È: ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌËÍÓ„Ó Ì ӷˉÂÚ¸. à ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁ̇„‡Ê‰ÂÌ˚!


7—13 χÚ‡ 2008

TM

èéÑèàòàíÖëú çÄ RUSSIANDIRECT ëÖÉéÑçü!

íå

ëڇ̉‡Ú̇fl ˆÂ̇ Ô‡ÍÂÚ‡ PREFFERRED CHOICE $32.99/ÏÂÒ. - ÒÍˉ͇ ÒÓ Ò˜ÂÚ‡ $13 ‚ ÏÂÒflˆ 12 ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓ‰fl‰ ÔÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÛÔÓ̇ = $19.99/ÏÂÒflˆ. í·ÛÂÚÒfl ‡ÍÚË‚‡ˆËfl β·Ó„Ó Ô‡ÍÂÚ‡ a la Carte WorldDirect. è‰ÎÓÊÂÌË ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‰Ó 23 ˲Ìfl 2008 „. Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl Ô·ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Ú·ÛÂÚÒfl Í‰ËÚ̇fl ͇Ú‡. íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚ Ú·ÛÂÚÒfl ‰Ó„Ó‚Ó Ó· ‡Ẩ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. ÄẨ̇fl Ô·ڇ $4.99/ÏÂÒ. Á‡ ‚ÚÓÓÈ Ë Í‡Ê‰˚È ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔËÂÏÌËÍ.

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÂ‚ËÒ‡ WorldDirect Ú·ÛÂÚ Ì‡Î˘Ëfl ÔÓ‰ÔËÒÍË Ì‡ Ô‡ÍÂÚ DIRECTV BASIC ($9.99/ÏÂÒflˆ) ËÎË Ì‡ β·ÓÈ ·‡ÁÓ‚˚È Ô‡ÍÂÚ DIRECTV ($29.99/‚ ÏÂÒflˆ Ë ‚˚¯Â)

47

В НОВОМ СВЕТЕ

ä‰ËÚ̇fl ͇ÚӘ͇ Ì Ú·ÛÂÚÒfl ‚ å‡ÒÒ‡˜ÛÒÂÚÒÂ Ë èÂÌÒË肇ÌËË. *èêÖÑãéÜÖçàÖ èé äêÖÑàíéÇÄçàû ëóÖíÄ/èêéÉêÄåå: ç‡Á‚‡ÌË Ô‰·„‡ÂÏÓ„Ó Ô‡ÍÂÚ‡ Ë ˆÂ̇: ëÂ‚ËÒÌ˚È Ô‡ÍÂÚ WorldDirect Ò Ô‡ÍÂÚÓÏ PREFERRED CHOICE* ($32.99/ÏÂÒflˆ). èÓÒΠ‡ÍÚË‚‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ DIRECTV Á‡Í‡Á˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÍÛÔÓÌ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl (ÓÌ ÔË·„‡ÂÚÒfl Í ÔÂ‚ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ DIRECTV, ÔÓÒ˚·ÂÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌ˚Ï ÔËÒ¸ÏÓÏ, ‡ ‚ ¯Ú‡Ú 縲-âÓÍ Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û ÔÓ‰‡‚ˆ‡), Ë ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl, Û͇Á‡ÌÌ˚ ̇ ·Î‡ÌÍÂ. ëÍˉ͇ ·Û‰ÂÚ ÔËÏÂÌÂ̇ ÚÓθÍÓ Í ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Ò˜ÂÚ‡Ï, Ì Ëϲ˘ËÏ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÔÓ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓÏÛ ÓÔ‰ÂÎÂÌ˲ DIRECTV. DIRECTV Ì Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ò ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ, ÛÚ‡˜ÂÌÌ˚Â, ÌÂ‡Á·Ó˜Ë‚Ó ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚Â, ÔÓ‚ÂʉÂÌÌ˚Â, ÌÂÔÓÎÌ˚Â, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ Ì ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ËÎË ÌÂÓÔ·˜ÂÌÌ˚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËfl.é„‡Ì˘ÂÌËÂ: Ó‰ËÌ ÍÛÔÓÌ Ì‡ ͇ʉ˚È Ò˜ÂÚ. Öëãà Ç íÖóÖçàÖ 12 èéëãÖÑéÇÄíÖãúçõï åÖëüñÖÇ (3 åÖëüñÄ Ñãü SHOWTIME/STARZ) áÄäÄáóàä çÖ ëÇüÜÖíëü ë DIRECTV ë èêéëúÅéâ àáåÖçàíú ìëãéÇàü èéÑèàëäà, íé ÇëÖ ìëãìÉà, çÄ äéíéêõÖ èéÑèàëÄãëü áÄäÄáóàä, ÅìÑìí ÄÇíéåÄíàóÖëäà èêéÑãÖçõ çÖ 13-â åÖëüñ (4-â åÖëüñ Ñãü SHOWTIME/STARZ) èé ÑÖâëíÇìûôàå çÄ íéí åéåÖçí íÄêàîÄå, ÇäãûóÄü ÄêÖçÑçìû èãÄíì $4.99/åÖë. çÄ Çíéêéâ à äÄÜÑõâ èéëãÖÑìûôàâ èêàÖåçàä. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı „ËÓ̇ı ˚Ì͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚/Ú‡ËÙ˚ ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl. í‡ËÙ˚ ̇ Ô‡ÍÂÚ˚ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ̇ ÒÚ‡Ìˈ directv.com/packages. ëËÒÚÂχ DIRECTV ËÏÂÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Í‡Ì‡Î‡Ï. åéåÖçíÄãúçÄü ëäàÑäÄ: ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÏÓÏÂÌڇθÌÓÈ ÒÍˉÍË Ì‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó Í·ÒÒ‡ Ú·ÛÂÚÒfl Ô‡ÍÂÚ CHOICE XTRA ÚÏ ($57.99/ÏÂÒ.) ËÎË ‚˚¯Â, Ô‡ÍÂÚ FAMILIAR ULTRA ÚÏ ËÎË ‚˚¯Â, Jadeworld ËÎË Î˛·ÓÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ô‡ÍÂÚ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÛ„, ‚Íβ˜‡˛˘ËÈ Ô‡ÍÂÚ PREFERRED CHOICE ÚÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË DIRECTV (ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ $32.99/ÏÂÒ.) ÑÎfl ‡Ẩ˚ ÛÒÎÛ„Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË Ú·ÛÂÚÒfl ÔÓ‰ÔËÒ͇ ̇ ÛÒÎÛ„Û ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ($5.99/ÏÂÒ.); ‰Îfl ‡Ẩ˚ ÛÒÎÛ„Ë ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË Ú·ÛÂÚÒfl ÓÔ·ڇ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÚÂ΂ˉÂÌ˲ ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË ($9.99/ÏÂÒ.) ìëíÄçéÇäÄ éÅéêìÑéÇÄçàü: ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ÓÔ·ڇ Á‡ ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. ÄêÖçÑÄ ëàëíÖåõ: í·ÛÂÚÒfl ÔÓ‰ÔËÒ͇ ̇ β·ÓÈ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡ÍÂÚÓ‚ ÔÓ„‡ÏÏ DIRECTV ($29.99/ÏÂÒ.) ÒÓÍÓÏ Ì‡ 18 ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓ‰fl‰ (24 ÏÂÒflˆ‡ ‰Îfl ÔËÂÏÌËÍÓ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó Í·ÒÒ‡) ËÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ô‡ÍÂÚ‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÛ„. çÖÇõèéãçÖçàÖ ÄäíàÇÄñàà ÇëÖÉé éÅéêìÑéÇÄçàü ëàëíÖåõ DIRECTV ëéÉãÄëçé èêàãéÜÖçàû èé ÄêÖçÑÖ éÅéêìÑéÇÄçàü åéÜÖí èéÇãÖóú áÄ ëéÅéâ òíêÄî Ç ëìååÖ $150 áÄ äÄÜÑõâ çÖÄäíàÇàêéÇÄççõâ èêàÖåçàä. èêà çÖëéÅãûÑÖçàà ÇÄåà íêÖÅéÇÄçàâ èé èêéÉêÄååÄå DIRECTV åéÜÖí ÇáàåÄíú èêéèéêñàéçÄãúçìû èãÄíì Ñé $480. èêàÖåçàäà ÇëÖÉÑÄ éëíÄûíëü ëéÅëíÇÖççéëíúû DIRECTV à ÑéãÜçõ Åõíú ÇéáÇêÄôÖçõ èêà èêÖäêÄôÖçàà éÅëãìÜàÇÄçàü, Ç èêéíàÇçéå ëãìóÄÖ åéÜÖí ÇáàåÄíúëü ÑéèéãçàíÖãúçÄü éèãÄíÄ. èéÑêéÅçéëíà ëå. çÄ ëÄâíÖ directv.com àãà áÇéçàíÖ èé çéåÖêì 1-800-DIRECTV. è‡ÍÂÚ˚ ÔÓ„‡ÏÏ, ˆÂÌ˚ Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ‚ β·Ó ‚ÂÏfl. ñÂÌ˚ ‰Îfl ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚. ç‡ÎÓ„Ë Ì ‚Íβ˜ÂÌ˚. èÓÎÛ˜ÂÌË ԇÍÂÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ DIRECTV Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÑÓ„Ó‚ÓÓÏ DIRECTV Ò Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ, ÍÓÔËfl ÍÓÚÓÓ„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ̇ ÒÚ‡Ìˈ directv.com/legal Ë ÔË·„‡ÂÚÒfl Í ÔÂ‚ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ. ©2008 DIRECTV,Inc. DIRECTV Ë ÎÓ„ÓÚËÔ Cyclone Design, ‡ Ú‡ÍÊ Á̇ÍË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl WorldDirect fl‚Îfl˛ÚÒfl Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡Ì˚ÏË Á͇̇ÏË DIRECTV, Inc. ÇÒ ‰Û„Ë ÚÓ‚‡Ì˚ Á̇ÍË Ë Á̇ÍË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ò‚ÓËı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚·‰ÂθˆÂ‚.


VNS #10_2008  

American - Russian Weekly Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you