Page 54

ATT FUNDERA ÖVER Vi har beslutat om rökfri arbetstid i Lysekils kommun. Är det relevant att besluta om rökfri skoltid?

Andelen elever i årskurs nio som uppgav att de rökte var däremot något högre i Lysekil jämfört med Västra Götaland 2013 medan det var färre gymnasieelever från Lysekil jämfört med regionen som angav att de rökte. Andelen rökande flickor i årskurs nio var betydligt högre i början av 2000-talet då omkring 30-40 procent angav att de rökte varje dag eller då och då jämfört med 16 procent 2013. Andelen rökande pojkar har varierat mer över tid. Vid senaste mätningen 2013 minskade andelen elever i Lysekil som uppgav att de snusade varje eller nästan varje dag. Fyra procent av pojkarna och ingen av flickorna uppgav att de snusade.

Andel (%) som röker årskurs 9, 2013 Västra Götaland flickor

Västra Götaland pojkar

Röker varje dag/nästan varje dag Röker sällan (när jag festar/ ibland)

Lysekil flickor

Lysekil pojkar 0

5

10

15

20

Andel (%) som röker, åk 2 gymnasiet, 2013

Västra Götaland Röker varje dag/nästan varje dag Röker sällan (när jag festar/ ibland) Lysekil

0

10

20

30

40

Källa: CAN

49

Goda levnadsvanor • VÄ L FÄ R D S R E D O V I S N I N G 2 0 15

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement