Page 53

Självmord/suicid Suicid och suicidförsök är ett allvarligt problem i samhället med många som dör eller överlever med skador och men för livet. Självmord kan föra tankarna till mord och kriminella handlingar därför används oftare ordet suicid efter engelskans ”suicide”. Förekomsten av suicid i så väl kommun, region som riket i helhet mäts genom självmord per 10 000 invånare över en femårsperiod. För små kommuner kan enstaka suicid påverka jämförelsetalen i hög grad vilket är angeläget att poängtera. Enligt 2009-2013 års statistik för kvinnor i Lysekil 15 år och uppåt (åldersstandardiserat) förekom 0,4 suicid per 10 000 invånare jämfört med rikets 0,7. För männen i Lysekil var motsvarande siffra 1,7 suicid per 10 000 invånare jämfört med rikets 1,8 (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata).

Tobak Sedan 80-talet har mer än 1 miljon svenskar slutat röka. Trots den positiva utvecklingen är tobaksbruket fortfarande den enskilda faktor som står för den största andelen av sjukdomsbördan i vårt land och orsakar varje år 6600 människors för tidiga död. Det finns påtagliga skillnader i tobaksvanor mellan personer i olika socioekonomiska grupper. Rökning är betydligt vanligare bland låginkomsttagare och personer med kort utbildning än bland höginkomsttagare och personer med lång utbildning. Glädjande nog tycks andelen dagligrökare minska både i Lysekil och i riket. Andelen rökande kvinnor har minskat betydligt över tid.

Andel (%) som uppger att de röker dagligen 18 16 14 12

Lysekil kvinnor

10

Lysekil män

8

Riket kvinnor

6

Riket män

4 2 0

2004-2007 2006-2009 2008-2011 2010-2013 2012-2015

Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten

VÄ L FÄ R D S R E D O V I S N I N G 2 0 15 • Goda levnadsvanor

48

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement