Page 46

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet är en viktig friskfaktor som kan användas för att främja hälsa och behandla sjukdomar. Ett effektivt sätt att påverka befolkningens hälsa är att öka dess fysiska aktivitet. Dagens människor spenderar en stor del av sin vakna tid stillasittande och utövar fysisk aktivitet mindre än en timme per dag. Omkring 15 procent av Lysekils kommuns invånare uppger att de har en stillasittande fritid. När det gäller andelen fysiskt aktiva finns det skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Generellt sett är personer som yrkesarbetar, som har en lång utbildning och som har en god ekonomi mest fysiskt aktiva. Med regelbunden fysisk aktivitet menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen är 30 minuter för vuxna och 60 minuter för barn dagligen. Omkring 65 procent av Lysekils kommuns invånare är fysiskt aktivta minst 30 minuter om dagen. Skillnaden mellan kvinnor och män i Lysekil är små liksom skillnaderna mellan Lysekil och riket. Andelen fysiskt aktiva verkar inte heller ha förändrats över tid.

Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min/dag 80 75 70 65 60

Lysekil kvinnor

55

Lysekil män

50

riket kvinnor riket män

45 40 35 30

2004-2007 2006-2009 2008-2011 2010-2013 2012-2015

Källa: Folkhälsomyndigheten, nationella folkhälsoenkäten.

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept FaR är en ordination som skrivs ut av en läkare eller annan legitimerad personal som komplement till, eller som ersättning för läkemedel och annan behandling vid olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Den primära målgruppen för ordinationen fysisk aktivitet är patienter inom hälso- och sjukvården med sjukdomar där fysisk aktivitet har en påvisad terapeutisk effekt.

41

Goda levnadsvanor • VÄ L FÄ R D S R E D O V I S N I N G 2 0 15

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement