Page 16

Pendling

BAKGRUNDSI N D I K AT O R E R

Antalet förvärvsarbetande som pendlar, både till och från Lysekils kommun, för att arbeta tycks ha ökat något över tid. I synnerhet inpendlingen. Det vanligaste är dock fortfarande att man bor och arbetar i Lysekils kommun.

Antal förvärvsarbetande som pendlar/bor och arbetar i Lysekils kommun 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Inpendlar Utpendlar Bor och arbetar i Lysekils kommun

0

Källa: SCB

Medellivslängd Medellivslängd är ett övergripande mått som ofta används för att beskriva befolkningens hälsa. Den kan betraktas som en summering av goda villkor, levnadsvanor och hälsa under hela livet. Man beräknar medellivslängd utifrån den återstående livslängden vid födseln. Under en lång tid har utvecklingen varit att vi lever allt längre. Det beror främst på att vi lyckats eliminera, eller i alla fall minska, olika dödsorsaker. Under senare decennier är det minskad dödlighet från hjärt- och kärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt och stroke som har bidragit mest till ökad medellivslängd. Medellivslängden fortsätter öka i riket, men skillnaderna mellan olika grupper går fortfarande tydligt att se. Personer med kort utbildning har sämre hälsa och dödligheten är mer än dubbelt så hög bland personer med kort utbildning än bland personer med längre utbildning. Kvinnor lever längre än män, som generellt sett har högre dödlighet än kvinnor. I åldern 35-64 år är dock utbildning snarare än kön avgörande för livslängden: män med lång utbildning har betydligt lägre dödlighet än kvinnor med kort utbildning.

11

Bakgrundsindikatorer • VÄ L FÄ R D S R E D O V I S N I N G 2 0 15

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement