Page 13

Lysekils kommuns befolkning - andel (%) i olika åldrar 2015

BAKGRUNDSI N D I K AT O R E R

0-14 år 15%

65 28%

0-14 år

15-24 år 10%

15-24 år 25-44 år 45-64 år

25-44 år 19%

65 -

45-64 år 28%

Källa: SCB. Offentlig statistik. Befolkningsstatistik 2015. Lysekils kommun har en äldre befolkning jämfört med riket och medelåldern är 46,7 år jämfört med snittet för riket som är 41 år. Kvinnorna och männen är ungefär lika många och andelen invånare, uppdelat i tioårsklasser, är störst i åldrarna 65-74 år. Lysekils kommun hade vid årsskiftet en lägre andel utrikesfödda (12,2%) jämfört med riket (17%). Andel med utländsk bakgrund var i Lysekil också lägre (13,2%) jämfört med riket (21,5%). Med utländsk bakgrund menas utrikes födda och födda i Sverige men båda föräldrarna födda utomlands. De senaste tre åren har andelen utrikesfödda ökat med drygt en procent i Lysekil. Flest kommer från Norge men de tre största utomnordiska grupperna i Lysekil kommer från Syrien, Polen och Somalia.

Andel (%) utrikesfödda i Lysekils kommun 2015 Total andel utrikesfödda Asien Nord och sydamerika Afrika Europa (utom Norden) Norden 0

2

4

6

8

10

12

14

Källa: SCB. Offentlig statistik. Befolkningsstatistik 2015.

VÄ L FÄ R D S R E D O V I S N I N G 2 0 15 • Bakgrundsindikatorer

8

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement