Page 12

Bakgrundsindikatorer Med bakgrundsfakta om demografiska skillnader mellan grupper i befolkningen kan ojämlikheter tydligare urskiljas. Därför presenteras här fakta bland annat om ålders- och könsfördelning, befolkningsantal, befolkning med utländsk bakgrund samt medellivslängd.

Befolkning Under 2015 flyttade 920 personer till Lysekil och 686 personer flyttade från Lysekil vilket innebär ett postivt flyttnetto på +234 personer. Det var således inflyttningar som bidrog till att folkmängden ökade. Folkmängden i Lysekils kommun var den 31 december 2015 14 464 invånare vilket är en ökning med 165 personer sedan föregående år. Under 2015 föddes 108 barn och 175 personer avled under året. Ökningen 2015 avser framför allt flyttningar till Lysekils kommun från kommuner inom länet, drygt 500 inflyttade, men även utrikes inflyttningar ökade under 2015. Diagrammen nedan visar befolkningsförändringar i antal.

Befolkningsförändringar i Lysekils kommun 2005-2015 1000 900 800 700 600

Inflyttade

500

Utflyttade

400

Födda Döda

300 200 100 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inflyttning Lysekils kommun 2000-2015 600 500 400

inflyttningar från kommuner inom länet

300

inflyttningar från övriga län

200

utrikes inflyttningar

100

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0 2000

BAKGRUNDSI N D I K AT O R E R

Källa: SCB. Offentlig statistik. Befolkningsstatistik 2015. 7

Bakgrundsindikatorer • VÄ L FÄ R D S R E D O V I S N I N G 2 0 15

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Välfärdsredovisning 2015 webb  

Lysekils kommuns välfärdsredovisning 2015

Advertisement