Page 1

02 | 2013

3,– Czech Republic

Lead Academy Convention Lead Academy Convention

Akce CFF, které pomáhají

Aid projects of the CFF

Lyoness Open 2013

The 2013 Lyoness Open

UNICZENG0213 Cashback Magazine CZ/ENG 02/13

NEW FORMATS ON LYONESS.TV

NOVÉ FORMÁTY NA

LYONESS.TV

01_Cover_CZ.indd 1

13.09.2013 12:29:42


3

Editorial

Vážené Lyoness partnerské společnosti, členové, čtenářky a čtenáři Před deseti lety, dne 2. července 2003, byl založen Lyoness. Od té doby se společnost vyvinula z malého nákupního společenství do mezinárodního koncernu - jedinečný úspěšný příběh, ve kterém budeme společně pokračovat. V tomto vydání Cashback magazínu na vás čekají vzrušující zprávy o vývoji v posledních měsících. Jsme obzvláště hrdí na inovaci Lyoness.TV v červnu tohoto roku. Obě nová vysílání magazínů „Zoom“ a „inLife“ se budou po týdnu střídat a budou je suverénně moderovat Khadra Sufi a Chris Brow. V rámci Lead Academy Convention v Pamhagenu byly v červnu představeny významné kroky v oblasti síťových služeb. S Lead Academy, Cashback klubem a dalšími novinkami jsme vykročili správným směrem k úspěšné budoucnosti. Naše partnerské společnosti, z nichž opět některé představujeme v tomto čísle, jsou klíčovým faktorem pro náš pokračující obchodní úspěch. V oblasti online nakupování můžeme rovněž představit zajímavé nové i stávající partnery; z nichž jeden poskytl vybavení pro Fashion Shoot v pusté hornaté krajině Mallorky. Zvláštní událostí posledních několika měsíců byl Lyoness Open podporovaný Greefinity v Atzenbruggu / Rakousko. Úctyhodné startovní pole, čítající profesionální golfisty, bojovalo čtyři dny celkem o jeden milion eur. Jako prezentující sponzor Lyoness Open přilákala i naše Greenfinity Foundation pozornost médií. Na tiskové konferenci představila GFF ekologickou stopu Lyoness Open 2012 a opatření, přijatá v roce 2013 k jejímu trvalému snížení. Zajímavé podrobné informace o současných projektech naší Child & Family Foundation, stejně jako zpětný pohled na rekordní výhru CFF velvyslance Christopha Strassera v Závodě napříč Amerikou doplňují obsah tohoto vydání . Ať je pro vás čas do příštího vydání našeho magazínu příjemný a úspěšný.

03_Edi_CZ.indd 3

Dear Lyoness Loyalty Merchants, Members, dear readers!

Hubert Freidl CEO Lyoness International AG

Silvia Kelemen Head of Public Relations Lyoness Management GmbH

Genderové formy & Politická korektnost Ve prospěch čitelnosti jsme upustili v našich textech od genderové formulace. Samozřejmě oslovujeme obě pohlaví ve všech formách oslovení. Gender form and political correctness For the benefit of readability, we are refraining from using gender-specific wording. Of course, in all forms of address we are communicating with both genders.

Lyoness was founded ten years ago on July 2nd 2003. The company has since evolved from a small shopping community into an international group – a unique success story that we will continue to share. Exciting reports on the developments of the past few months await you in this issue of the Cashback Magazine. We are especially proud of the relaunch of Lyoness.TV in June of this year. The two new magazine shows ‘ZOOM’ and ‘inLife’ alternate weekly and are hosted with consummate ease by Khadra Sufi and Chris Brow. Significant steps in the area of network services were presented in June in the course of the Lead Academy Convention in Pamhagen, Austria. With the Lead Academy, the Cashback Club, and other new developments, we have set the course for a successful future. Our Loyalty Merchants are a key factor in our continued business success and we will be introducing a number of them again in this issue. We are also able to present interesting new and existing Merchants in the area of online shopping. One of them provided the equipment for the fashion shoot in the barren mountains of Majorca. One special event during the past few months was the Lyoness Open powered by Greenfinity in Atzenbrugg, Austria. A starting field of well-known professional golfers competed for prize money totalling one million euro over a period of four days. As presenting sponsor of the Lyoness Open, our Greenfinity Foundation attracted the attention of the media. During a press conference, the GFF presented the ecological footprint of the 2012 Lyoness Open and the measures taken in 2013 to reduce it sustainably. This issue is rounded off by interesting information about the current projects of our Child & Family Foundation, as well as a review of the record win of CFF ambassador Christoph Strasser in the Race Across America. We hope you have success and enjoyment between now and the next issue of our magazine.

10.10.2013 15:28:02


4 Content

RYZÍ MULTIMEDIA: Filmy, videoklipy a stovky snímků ve vydání Cashback magazínu ve verzi pro iPad | Undiluted multimedia: Films, video clips, and hundreds of images in the iPad edition of the Cashback Magazine

16

Nový Network Service Europe

Inhalt Content

22 The new Network Service Europe

MARIO KAPUN V KRÁTKÉM ROZHOVORU

23 A brief interview with Mario Kapun

Lyoness Special

VÍTEJTE V CASHBACK KLUBU

24 Welcome to the Cashback Club

06 Rendezvous at the Lyco Lounge

LEAD ACADEMY: S VĚDOMOSTMI K ÚSPĚCHU

Lyoness Coverstory

PORTRÉT NOVÝCH GENERÁLNÍCH ŘEDITELŮ

MÍSTO SETKÁNÍ

LYCO LOUNGE

O ZODPOVĚDNOSTI A O ZELENÝCH KANCELÁŘÍCH

08 Responsibility and green offices

26 Lead Academy: Knowledge – your springboard to success

28 Spotlight on new general managers

OFFICE SUPPORT NA CELOSVĚTOVÉ ÚROVNI

30 Office support at a global level

Lyoness Career VÍTEJTE V PREZIDENTSKÉM TÝMU

14 Welcome to the PRESIDENTS Team

LEAD ACADEMY CONVENTION 2013

16 2013 Lead Academy Convention

04-05_Inhalt_CZ.indd 4

Lyoness Lifestyle FASHION SHOOT S DRESS-FOR-LESS

32 Fashion shoot with Dress-for-Less

10.10.2013 15:28:59
Content 5

58

Lyoness Economy ÚSPĚŠNÝ NÁKUPNÍ PRŮVODCE

38 Successful Shopping Guide

ZPRÁVY O PARTNERECH Z CELÉHO SVĚTA

40 Merchant news from around the world IMPULZY PRO MSP PARTNERY

50 Impetus for SME MERCHANTS NOVINKY V LYONESS EBIZ

52 News from Lyoness eBiz

62

Lyoness Foundations OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA LYONESS OPEN

68 Environmental protection at the Lyoness Open LYONESS LESY NA DVOU KONTINENTECH

70 LYONESS FORESTS ON TWO CONTINENTS VELKÉ NASAZENÍ PRO DOBROU VĚC

72 Huge commitment for a good cause ZÁVOD NAPŘÍČ AMERIKOU: VÍTĚZSTVÍ PRO STRASSERA

76 Race Across America: Victory for Strasser

Lyoness World NOVÉ FORMÁTY U LYONESS.TV

58 New formats on Lyoness.TV

LYONESS OPEN: GOLFOVÁ UDÁLOST ROKU

62 Lyoness Open: The golf event of the year Novinky z Lyoness golfové kolekce. Všechny snímky v Lyoness Store na www.lyoness.net – nebo přímo ve vydání Cashback magazínu ve verzi pro iPad. News from the Lyoness golf collection. All images in the Lyoness store on www.lyoness.net – or directly in the iPad edition of the Cashback Magazine.

04-05_Inhalt_CZ.indd 5

10.10.2013 15:29:11


6 LYONESS Special

06-07_LycoLounge_CZ.indd 6

10.10.2013 15:29:29


LYONESS Special

7

Místo setkání Lyco Lounge

Rendezvous at the Lyco Lounge

LYONESS s myšlenkou franšízové kavárny rozšiřuje svůj komunikační koncept o podstatnou část a klade zvláštní důraz na další budoucnost v oblasti referenčního marketingu.

Lyoness has expanded its communication strategy by an important element with the franchise café idea and in so doing set the tone for the future of referral marketing.

spěšně spuštěn již v lednu 2013 v Řecku, další lokality Lyoness čekají na rozšíření významného franšízového projektu. Na počátku byla myšlenka CNO Herberta Teissela: požadovaný profil spočíval ve vytvoření komunikačního místa setkání pro členy Lyoness a další zainteresované strany, s technickými službami a k tomu v příjemném prostředí. Jako první lokalita bylo vybráno Řecko a během několika týdnů byl v lednu letošního roku úspěšně otevřen prototyp Lyco Lounge v Peraia.

FOLLOWING THE SUCCESSFUL LAUNCH in Greece in January 2013, other Lyoness locations are waiting for the expansion of this significant franchise project. It all started with the idea of CNO Herbert Teissel: The specification profile laid down the establishment of a rendezvous point for communication that had technical services in a pleasant atmosphere for Lyoness Members and other people who want to learn more. Greece was considered for the first location and within a few weeks the Lyco Lounge prototype was successfully opened in Peraia in January of this year.

Kde se business stane volným časem Lyco Lounge nabízí uvolněnou atmosféru, kde je zejména komunikace trumfem. Jako místo setkání členů Lyoness a zainteresovaných stran nabízí lounge kromě odpočinku po namáhavém pracovním dnu zejména možnost, jak přiblížit nápad Lyoness zainteresovaným osobám. Všechny služby Lyoness jsou koncepčně podporovány tímto záměrem. Lounge slouží jako výdejní místo poukázek a samozřejmě nabízí Friendship Flyery a propagační předměty. Jako speciální významná událost se také bude každý měsíc konat takzvaný „VIP den“, na kterém bude přivítán speciální host z Lyoness společenství, který se zúčastní diskuze a bude odpovídat na otázky.

Where business becomes leisure The Lyco Lounge promises a relaxed atmosphere where communication represents the main trump card. As a rendezvous point for Lyoness Members and people who want to learn more, the lounge offers relaxation after a busy day at work and, in particular, the opportunity to familiarise people who are interested in the Lyoness idea. At the same time, all the services provided by Lyoness are conceptually supported. The lounge acts as a gift card point of sale. Of course, it is also is equipped with friendship flyers and merchandising equipment. One special highlight is the so-called ‘VIP Day’. Held each month, this is attended by a special guest from the Lyoness community who is available to speak with and to answer questions.

ú

Krásné prostředí s technickou podporou A beautiful atmosphere with technical support Lyco Lounge, jehož propracovaný koncept podporuje jedinečná atModern and unconventional, almost avant-garde in style, the Lyco mosféra, se prezentuje moderně a neformálně v téměř avantgardLounge supports the unique flair by means of a well thought-out ním stylu. S 60 místy na sezení, bezplatným připojením k internetu concept. With 60 seats, free internet access, and at least two touch taa s alespoň dvěma dotykovými tabulemi je zaručen rychlý přístup k bles, fast access to the Lyoness website is guaranteed. Of course, next webovým stránkám Lyoness. Vedle stahování e-mailů lze samozřejto the retrieval of emails, social networks like Facebook, Twitter, and mě snadno použít i sociální sítě jako Facebook, Twitter, YouTube a YouTube can be easily used as well. In addition, the lounge’s digital Co. Kromě toho lounge nabízí regionálním, malým a středním partarea provides small and medium-sized Loyalty Merchants from the renerským firmám optimální reklamní platformu v digitální oblasti gion with a perfect platform for adversalonku. Pokud máte zájem stát se franchisantem, kontaktujte tising. Jednomyslné hodnocení předprosím: Unanimous opinion of visitors thus chozích návštěvníků: špičkové far: an excellent location with high level umístění s vysokou úrovní podpory. support. It is no wonder that the brand Není divu, že zcela nový Lyco If you are interested in becoming a franchisee, then please contact: new Lyco Lounge has quickly become Lounge se velmi rychle stal pro člethe ‘in place’ for Lyoness Members. ny Lyoness populární adresou. INFO@LYCO-LOUNGE.COM

06-07_LycoLounge_CZ.indd 7

10.10.2013 15:29:31


8 LYONESS Coverstory

Kouzelné slůvko pro moderní podniky zní „Corporate Social Responsibility“. Za ním se skrývá podnikatelská zodpovědnost – za společnost a za životní prostředí. Neboť žádný podnik si již nemůže dovolit pošilhávat pouze po vlastních výnosech. A to nejlepší: Náklonost k zeleni dělá ze všech vítěze.

Z

The magic formula for modern companies is ‘Corporate

Social Responsibility’. Underlying this is corporate responsibility – for society and for the environment. Because no

company can afford to only look at their own profits. And the best thing is that opting for green makes winners of us all.

About responsibility and green offices

08-13_Coverstory_CZ.indd 8

PHOTOS: OLIVIER CADEAUX/CORBIS

TEXT: PETER WEILER

10.10.2013 15:31:24


PHOTOS: OLIVIER CADEAUX/CORBIS

Z O

K

english XXX deutsch XXX

LYONESS Coverstory

9

odpovědnosti Zelených

ředstavte si: týdenní trh na malém městě. Modré nebe, sluneční záře, čisté prodejní stánky s čerstvým zbožím, spokojení zákazníci, spravedlivé ceny a dobře vydělávající obchodníci. Vše vypadá perfektně, poměr mezi nabídkou a poptávkou je vyvážený, volné tržní hospodářství funguje tak, jak má. Avšak náhle se nebe zatáhne tmavými mraky. Bedlivý pozorovatel přišel na to, že řezník, který u svého stánku nabízí tak pěkné řízky, zamořuje venku za městem řeku zbytky masa a jinými ne-

p

08-13_Coverstory_CZ.indd 9

anceláří IMAGINE A WEEKLY MARKET in a small town. The sky is blue, the sun is shining, the market is full of stalls with fresh goods, satisfied customers, fair prices and merchants making a decent profit. Everything seems perfect, the relationship between supply and demand is well-balanced, the free market works exactly as it should. But suddenly there are dark clouds on the horizon. An observant passer-by has noticed that the butcher offering perfect steaks at his stall is polluting the river outside the city with meat waste and trimmings. A hiker has noticed that numerous trees are being chopped down in the once idyllic forest to provide wood for the lovely gift boxes. And the town chronicler tells of a visit to the poor neighbouring village

10.10.2013 15:31:29


10 Lyoness Coverstory

Myšlenka CSR vznikla již ve středověku – mezitím jen trochu upadla v zapomnění. V příručkách pro obchodníky z 12. století byl poprvé zmíněn motiv „počestného obchodníka“, jež je humanisticky vzdělán a žije ctnostně.

Photos: GETTY IMAGES

The idea of CSR already existed in the Middle Ages – it’s just that in the meantime it’s faded from prominence a little. Merchants’ handbooks from the 12th century show the role model of the ‘honourable merchant’ for the first time – a merchant with a humanist education, living a virtuous life.

08-13_Coverstory_CZ.indd 10

10.10.2013 15:31:42


Photos: GETTY IMAGES

Lyoness Coverstory 11

where children are paid starvation wages to sew the blouses that are vábnými věcmi. Jeden cestovatel si všiml, že v kdysi idylickém sold at the market. lese jsou káceny stromy pro získání kvalitního dřeva na ozdobIt is exactly this situation – only on a much larger scale – that not né dárkové kazety. A kronikář města píše o výletu do chudé just international corporations, but also medium-sized companies face sousední vesnice, kde musí děti za hubenou mzdu šít halenky, in the age of globalisation. As practical as it may be that raw materials které se nabízejí na trhu. can be purchased anywhere and that goods can be produced at any Naprosto stejné situaci – jen ve větším – se v éře globalizalocation in the world and transported to distant places in no time at all, ce musí postavit mezinárodně působící koncerny, ale také globally active media, environmental organisations and citizens’ initiapodniky střední velikosti. Jakkoliv je to praktické, že je dnes tives are now acting just as swiftly and diligently. možné koupit suroviny všude, vyrábět zboží na jakémkoliv Because of this, the concept of Corporate Social Responsibility místě na světě a poté je rychlostí větru přepravit úplně jinam, (CSR) has become increasingly significant in the economic area in retakhle pozorně a rychle už dnes jednají i globálně aktivní mécent years. It encompasses the efforts of companies of all sizes, from dia, organizace pro životní prostředí a iniciativy občanů. corporations to family businesses, to not only adhere to legal regulaZ tohoto důvodu získal v minulých letech pojem Corporate tions (compliance), but to return something to the world outside the Social Responsibility (CSR; česky něco jako: „podnikatelská company based on their own motivation and a sense of responsibility. společenská zodpovědnost“) v hospodářství velký význam. This new corporate philosophy is about much more than just selling Podporuje úsilí podniků všech velikostí, od koncernů po roproducts and maximising profits. dinné podniky, dodržovat neAccording to CSR standards, the jen zákonné předpisy (Comeconomy ought to contribute to pliance), ale i z vlastního popusustainable development – accorddu a vědomí zodpovědnosti ing to the semi-official definition: světu mimo firmu něco vrátit. Bylo mi už koncem 70. let jasné, že je chytřejší soustředit “a development that serves the U této podnikatelské filozofie needs of the present generation jde o víc, než jen o prodej výse na ekologické dřevo. without endangering the possibilirobků a pokud možno vysoké ties of future generations to satisfy zisky. Hospodářství by mělo I realised by the end of the 70s that it is smarter to concentrate on environtheir needs”. podle standardu CSR přispět k mentally friendly wood. You can express that even easitrvalému rozvoji – to znamená er and with the words of earlier podle polooficiální definice: Graf/Count von Faber-Castell generations: we have only bor„rozvoj, který slouží potřebám rowed the world from our children. dnešní generace, aniž by přiWe have to make sure that subsetom byly ohroženy možnosti quent generations do not run out of raw materials, that the generated uspokojení potřeb budoucích generací“. welfare also benefits the workers and that we do not keep polluting the Lze to vyjádřit i snadněji a slovy dřívější generace: My jsme environment until nobody can live on our planet. si svět našich dětí pouze vypůjčili. Musíme dbát na to, aby děAside from the omnipresent reduction of carbon footprints as a tem nedošly suroviny, aby nahospodařený blahobyt byl i ku measure against climate change, the engagement of many companies prospěchu dělníků, a aby nebylo dál zamořováno životní procan also be seen in areas that were formerly the domain of developstředí tak, že na naší planetě již nebude možný žádný další žiment aid organisations and citizens’ initiatives. For example, Cocavot. Cola uses water treatment plants to provide fresh drinking water to loVedle všudypřítomného snižování bilance CO2 jako opatcal communities in Ghana and helps five million women worldwide to ření proti změnám klimatu se účast mnoha podniků projevuje achieve economic independence as independent entrepreneurs with i v takových oblastech, které byly dříve vyhrazeny pro rozvoits ‘5by20’ initiative. The German technology corporation Siemens jové pomocné organizace a iniciativy občanů. Tak například uses mobile clinics to improve healthcare in rural India and provides zajišťuje Coca-Cola pomocí center na úpravu vody venkovvillages in Mexico with photovoltaic power plants to supply water and ským osadám v Ghaně čerstvou pitnou vodu, nebo napomáhá electricity to local residents. And the insecticide company Reckhaus díky iniciativě „5by20“ pěti miliónům žen celého světa k hosfrom Bielefeld, Germany, invests in ‘compensation areas’, where an podářské nezávislosti jako samostatné podnikatelky. Němecinsect is added to the eco-system for every fly that was exterminated ký technologický koncern Siemens zase vylepšuje mobilními by the company’s products. klinikami zdravotní péči na indickém venkově nebo vybavuje This is not only good for the corporate image and the conscience of vesnice v Mexiku fotovoltaickými zařízeními, aby byl obyvathe managers, but actually also benefits the world as a whole – as telstvu zajištěn přístup k elektřině a vodě. A firma Reckhaus z expressed by the coffee system manufacturer Nestlé Nespresso: Bielefeldu, která vyrábí insekticidy, investuje do „vyrovnáva“We keep an eye on sustainability in all our business endeavours,” says cích ploch“, kde za každou mouchu zabitou jejich výrobkem company spokeswoman Dianne Duperret. With an annual turnover of může ekosystém obohatit jiný hmyz. over 3.2 billion Swiss Francs, Nestlé is one of the biggest companies in To všechno není dobré jen pro image a svědomí manažerů, its sector (see “Coffee with a Conscience” interview box). “That is why ale ve skutečnosti také pro svět jako celek – tak jak to ví i výwe started a company-wide program called Ecolaboration to promote robce systému na kávu Nestlé Nespresso: „Veškerým naším sustainable development, environmental protection and social initiaobchodním jednáním dbáme na stálost“, říká podniková tives in our entire value-creation chain. Since 2003, there is also our mluvčí Dianne Duperret. S ročním obratem více než 3,2 mili-

08-13_Coverstory_CZ.indd 11

10.10.2013 15:31:48


ardy švýcarských franků patří Nestlé k velikánům svého oboru (viz Interview: „Káva se svědomím“). „Za tímto účelem jsme spustili celopodnikový program jménem Ecolaboration, kterým podporujeme trvalý rozvoj, ochranu životního prostředí a sociální opatření v celém našem řetězci tvorby hodnot. Mimoto existuje od roku 2003 náš program AAA Sustainable Quality, který je zaměřen na získávání kvalitní kávy z celého světa a přitom se dbá na nezávadnost pro životní prostředí a zlepšení životní situace pěstitelů kávy. Aktuální studie prokázaly, že na kávových farmách, které spolupracují, jsou sociální poměry o 22,6 % lepší, než ve srovnatelných podnicích.“ Myšlenka CSR vznikla již ve středověku – mezitím jen trochu upadla v zapomnění. V příručkách pro obchodníky z 12. století byl poprvé zmíněn motiv „počestného obchodníka“, jež je humanisticky vzdělán a žije ctnostně. Necítí zodpovědnost jen za svůj podnik, ale i za své zaměstnance, stejně jako za společnost a životní prostředí obecně. Svůj historický původ má počestný obchodník ve středověké Itálii. Tenkrát samotný stav obchodníka vyžadoval, aby ovládal psaní, počítání a měl organizační schopnosti, a i díky toleranci, zdvořilosti a podpoře kultury přispíval k udržení sociálního smíru ve svém městě. Od doby měšťanstva raného novověku byly tyto pravidla a vlastnosti dále rozvíjeny, až se ve 20. století staly koncepcí CSR pro moderní podniky. V podstatě je ale lze shrnout krátkou větou německého průmyslníka a vynálezce Roberta Bosche: „Nejslušnější způsob vedení obchodu je i tím nejtrvalejším.“ V 70. letech se v USA prosadila myšlenka, že podniky by měly aktivně pomáhat utvářet společnost. Od roku 1972, kdy Club of Rome zveřejnil svou zprávu „Hranice růstu“, požadovala také OSN a jiné organizace novou formu zodpovědného hospodaření, ke které se vzápětí připojila i ochrana životního prostředí. Od té doby jdou Corporate Social Responsibility a stálost ruku v ruce. To přivádí stále více a více firem k tomu, že se stávají „zelenými“ a dodržují stále přísnější vlastní určené ekologické normy. Tak jako například na tradice bohatý a šlechtickou rodinou založený výrobní podnik na tužky a luxusní psací potřeby Faber-Castell, který mnozí znají ještě ze školních let. Podnik se již na začátku století připojil k ambiciózní ekologické a sociální politice a provozuje v Brazílii lesní plantáže, které nejsou pouze pozitivním přínosem k jejich bilanci CO2, ale také dodávají nejlepší dřevo. „Již začátkem 70. let mi bylo jasné, že je chytřejší soustředit se na ekologické dřevo“, řekl „ tužkový baron“ Anton Wolfgang Graf ze spol. Faber-Castell (72) v jednom z interview. „Nato člověk nemusí být Einstein.“

08-13_Coverstory_CZ.indd 12

AAA Sustainable Quality Program, which aims to purchase high-grade coffee from all over the world while keeping an eye on environmental compatibility and improving the living standards of the coffee farmers. A current study shows that social circumstances are 22.6 percent better in the coffee farms that work with us than in comparable operations.” The history of the social responsibility of companies goes back to the Middle Ages – though it has been forgotten somewhat in the meantime. Merchants’ handbooks from the 12th century show the role model of the ‘honourable merchant’ for the first time – a merchant with a humanist education, living a virtuous life. He feels responsible not only for his commercial enterprise, but also for his employees as well as society at large and the environment in general. The idea of CSR already existed in the Middle Ages – it’s just that in the meantime it’s faded from prominence a little. At that time a merchant’s status required that he could write, calculate and organise, but also that he contributed to preserving the social peace in his city through tolerance, politeness and promoting culture. Since the bourgeoisie of the early modern age, these rules and qualities were developed further until they evolved into the CSR-concept of modern companies in the 20th century. They can be boiled down to their essence in a sentence by the German industrialist and inventor Robert Bosch: “The most decent type of business management is also the most durable.” In the 1970s, the notion became prominent in the US that businesses should take an active part in shaping society. Since 1972, when the Club of Rome published its report ‘The Limits to Growth’, the UN and other organisations also demanded a new form of responsible economic activity, which soon also came to include environmental protection. Since then, corporate social responsibility and sustainability go hand in hand. That encourages more and more companies to go ‘green’ and always adhere to strict self-imposed ecological standards. Take, for example, the long-established pencil and luxury writing implement manufacturer Faber-Castell, founded by a noble family and familiar to many from their school days. Since the turn of the millennium, the company has subscribed to an ambitious ecological and social policy. It operates its own forest plantations in Brazil, which not only results in a positive carbon offset, but also provides the company with the best wood. “I realised by the end of the 70s that it is smarter to concentrate on environmentally friendly wood,” the ‘pencil-Count’ Anton Wolfgang Count von Faber-Castell (72) said in an interview. “You don’t have to be Einstein to figure that out.”

Photos: SERGE KOZAK/CORBIS

12 Lyoness Coverstory

10.10.2013 15:32:07


Káva se svědomím

Coffee with a conscience

Nespresso ručí svými kávovými kapslemi za luxus a

With its coffee capsules, Nespresso stands for luxury

požitek – a současně dělá všechno pro to, aby jeho

and enjoyment – and at the same time does every-

produkty nezatěžovaly životní prostředí. Cashback

thing not to burden the environment with its products.

magazín

požádal Diannu Duperretovou, mluvčí spol.

Nespresso, o interview.

spokeswoman for Nespresso.

Se kterými nevládními a jinými organizacemi spolupracuje Nespresso ve věci stálosti? Dianne Duperret: Spolupracujeme na našem programu Nespresso AAA Sustainable Quality Program s mnoha lokálně a globálně působícími organizacemi – mimo jiné se skupinou pro ochranu životního prostředí Rainforest Alliance, sociálním investičním fondem Root Capital, USAID [americkým úřadem pro mezinárodní rozvoj] a přirozeně i s našimi dodavateli.

With respect to sustainability, what NGOs and other organisations does Nespresso work with? Dianne Duperret: At our Nespresso AAA Sustainable Quality Program, we cooperate with many local and globally active organisations – among others with the environmental protection group Rainforest Alliance, the social investment fund Root Capital, USAID [the US government agency for international development], as well as with our suppliers, of course.

Kolik investuje Nespresso do svých programů stálosti a CSR? Dianne Duperret: Je těžké vyjádřit se v číslech. Máme několik programů, od sbírání a recyklace našich kávových kapslí až po snahu o zlepšení naší bilance CO2. Alespoň jeden příklad: jen do programu AAA v Kolumbii jsme od roku 2006 investovali 30 milionů amerických dolarů – a vydáme tam v příštích pěti letech dalších 50 milionů na zlepšení stálosti naší výroby a sociální situace pěstitelů kávy.

How much does Nespresso invest in its sustainability and CSR programmes? Dianne Duperret: It’s difficult to name total numbers. We have a number of programmes, from the collection and recycling of our coffee capsules to efforts to improve our carbon offset balance. Here’s an example: in the AAA-program in Columbia alone, we invested US$ 30 million since 2006 – and in the next five years we will spend an additional US$ 50 million to improve the sustainability of our production as well as the social circumstances of the coffee farmers.

Photos: SERGE KOZAK/CORBIS

Jak spolupracujete při ochraně životního prostředí se zákazníky Nespresso? Dianne Duperret: Vyvinuli jsme náš vlastní recyklační program, abychom mohli znovu použít hliník obsažený v našich kapslích. Na konci roku 2012 jsme měli více než 14 000 sběrných míst pro použité kapsle ve 22 zemích. Chtěli bychom to v tomto ohledu našim zákazníkům co nejvíce ulehčit a stále je tak motivovat k tomu, aby kapsle jednoduše neodhazovali do komunálního odpadu.

08-13_Coverstory_CZ.indd 13

Cashback Magazine interviewed Dianne Duperret,

How do you work with Nespresso-customers with regard to environmental protection? Dianne Duperret: We’ve developed our own recycling systems to recycle the aluminium in our capsules. At the end 2012, we had more than 14,000 collection points for used capsules in 22 countries. We want to make it as easy as possible for our customers and always motivate them to not just throw the capsules in their bin at home.

10.10.2013 15:32:10


14 LYONESS Career

O osobě/Profile Helmut Freydl na jevišti. Před pěti lety zahájil „naplno“ svou činnost u Lyoness, před rokem se zcela vzdal svého povolání hudebníka. Helmut Freydl je ženatý, má jednoho syna a žije v Södingu v Západním Štýrsku/Rakousko. Helmut Freydl on stage. Five years ago, he started at Lyoness ‘with a bang’, a year ago he completely gave up his job as a musician. Helmut Freydl is married, has a son and lives in Söding in West Styria, Austria.

14-15_Presidents Team_CZ.indd 14

10.10.2013 15:32:46


Lyoness Career

15

S hudbou několikrát kolem světa

Around the entire world with music – again and again Nejprve byl Helmut Freydl povoláním profesionální hudebník. Pak objevil svět Lyoness. Mezitím je tento 54letý muž také v prezidentském teamu.

Helmut Freydl initially found his calling as a professional musician. Then he discovered the world of Lyoness. Now the 54-year-old man is also in the Presidents Team.

dyž člověka baví radost, pak jde vše snadněji. To Everything is easier if you enjoy doing it. It's a familiar refrain – and it perfectly describes Helmut Freydl's philosoje známé moudro – a přitom lze tímto nejlépe phy in life. Because even as a teenager he turned what he popsat životní postoj Helmuta Freydla. Neboť enjoyed doing best into his job – and became a musician. He už jako teenager si z toho, co dělal nejraději, vysoon became a professional musician – as a band leader, tvořil své povolání – a byl hudebníkem. Ještě nebyl plnoletý composer and accordion player, he travelled all over the a už se přesunul do tábora profesionálních hudebníků – jako world, on tours across Europe, the US, Canada and Australia. frontman skupiny, skladatel a hráč na akordeon pak zcestoIn this time, he recorded more than 200 compositions on val celý svět, turné ho vedla napříč Evropou, do USA, vinyl and CD. Of course he was also awarded a few gold Kanady a Austrálie. V této době vydal více než 200 skladeb records during this time. One of his highlights came in 2000 na gramofonových deskách a CD. Přirozeně mu v této době – in the course of a tour of Australia, he took part in a musical byla udělena ta či ona Zlatá deska. Jedním z jeho vrcholů session with the legendary ex-Beatle George Harrison durbylo v roce 2000 – během australského turné – hudební seing the Australian Grand Prix tkání na soutěži Australian in Melbourne. Grand Prix v Melbourne s býAt the end of 2007, his valým legendárním členem friend of many years, Gerry skupiny Beatles Georgem Začal jsem plný energie a nadšení – a úspěch Seebacher – also in the Harrisonem. byl obrovský. Lyoness Presidents Team and Koncem roku 2007 ho jeho also with a background as dlouholetý přítel Gerry I started full of energy and enthusiasm – and the success was a professional musician – Seebacher – také v prezidentoverwhelming. brought Lyoness to his attenském teamu Lyoness a taktéž tion. But Helmut Freydl was in profesionální hudebník – osloHelmut Freydl, 54 the middle of recording a new vil ohledně Lyoness. Ale CD and the next tour with his Helmut Freydl byl plně zaband was also already městnán nahráváním nového planned. Helmut Freydl's curiosity was piqued, however – CD a nové turné s jeho skupinou již bylo také naplánováno. Byl and after the tour he returned to Gerry Seebacher to find out ale stále zvědavý – a po turné se Gerryho Seebachera znovu zemore. A year later, Helmut Freydl started at Lyoness full of ptal. O rok později pak zahájil Helmut Freydl svou činnost u energy and enthusiasm – and with overwhelming success. Lyoness plný energie a nadšení: s obrovským úspěchem. As soon as February 2012, he decided to make Neboť již v únoru 2012 se rozhodl, že se Lyoness stane Lyoness his new main occupation. Even though he could jeho hlavním povoláním. I když si to vlastně nikdy nedovedl never have imagined it beforehand, after 37 years he said představit, rozloučil se po 37 letech s hudbou a skupinou. goodbye to music and his band. “But to tell you the truth”, „Ale naprosto upřímně“, říká Freydl v rozhovoru pro Freydl says in an interview with Cashback Magazine, “I'm enCashback magazín, „Lyoness mě baví stejně, jako dříve hudjoying Lyoness just as much as I used to enjoy music!” It is ba!“ Neboť cesty se několikrát protnuly: „Pracuješ s lidmi, similar in so many ways: “You work with people, you give dáváš jim perspektivu budoucnosti – a jsi hodně na cestách. them a perspective for the future – and you travel a lot. Every Každý den se stane něco nového.“ Proto je pro něho důležiday ­there's something new.” That's why he made a point of té, ještě jednou za to Gerrymu Seebacherovi poděkovat. explicitly thanking Gerry Seebacher one more time, because Protože kdyby ho tenkrát ohledně Lyoness neoslovil, probíif he hadn't brought Lyoness to Freydl's attention, his life hal by jeho život přeci jen trochu jinak. „Nebo by právě newould have taken a different turn. “Or maybe not, after probíhal jinak, po 37 letech jako profesionální hudebník“, 37 years as a professional musician”, says Helmut Freydl říká Helmut Freydl a mrká přitom. A dodává: „Bez mé báwith a wink. He adds: “Without my fantastic wife Andrea and ječné ženy Andrey a mého syna Petera by to všechno nebylo my son Peter, none of this would have been possible.” možné.“

k

14-15_Presidents Team_CZ.indd 15

10.10.2013 15:32:50


16 Lyoness Career

Lead Academy 2013 Lead Academy Convention

Ať Network Service Department, Lead Academy nebo nové zahájení vysílání Lyoness.TV – letošní Convention byl zcela ve znamení úspěchu.

16-21_Leaderseminar_CZ.indd 16

Whether the Network Service department, Lead Academy or relaunch of the Lyoness.TV shows – this year's Convention was all about success.

10.10.2013 15:34:18


Lyoness Career

17

Convention 2013

16-21_Leaderseminar_CZ.indd 17

10.10.2013 15:34:25


18 Lyoness Career

rakouském Pamhagenu v Burgenlandsku leží, zasazený do idylické přírodní kulisy, hotel VILA VITA Pannonia. Přímo na hranicích s Národním parkem Neusiedler See-Seewinkel, obklopen loukami a poli, široko daleko není k nalezení žádný výškový dům, hluk z ulic nebo stres každodenního života. Kdo se zde zdrží, nalezne odpočinek, klid a relaxaci – perfektní předpoklady pro lepší poznání sebe sama a svých schopností.

v

Tvůj vlastní potenciál Prostřednictvím hlavního motivu „Vedení místo manažerování“ napomohli mluvčí a prezentující již čtvrté konference Convention více než 300 členům ze 38 národů pochopení schopností vedení, profesionality a kariéry. V popředí přitom stálo především správné jednání a postup v běžném obchodním dni. Strategické novinky CEO Hubert Freidl využil tentokrát příležitosti také k prezentaci novinek společnosti Lyoness. Tak byla účastníkům dána možnost nahlédnout do optimalizované podnikové struktury a byly představeny nové kontinentální Network Service Department (více o tom na straně 22). Nové uvedení Lyoness.TV na trh slavili účastníci konference přesně v termínu 4. června – od té doby byly zveřejněny alternativně každý týden dva nové vysílací formáty. Vedle již zkušené moderátorky Lyoness.TV Khadry Sufiové se nyní k týmu Lyoness.TV přidal jako další moderátor Chris Brow (více informací od strany 58). Leadership a Life Management „Leader realizátor“ Harald Psaridis hovořil jako host o úspěšné vedoucí osobnosti budoucnosti, která je respektována a uznávána především pro svou integritu, hodnoty a vědomí zodpověd-

16-21_Leaderseminar_CZ.indd 18

Pódium je pro všechny příliš malé: Conventionu se účastnilo více než 20 členů prezidentského týmu. Čtrnáct z nich při debatě s Wernerem Kaiserem, CNO Asia. The stage is already too small for everyone: more than 20 Presidents Team Members were at this Convention. Fourteen of them here during a talk with Werner Kaiser, CNO Asia.

The VILA VITA Pannonia hotel is nestled in an idyllic natural setting in the Austrian Pamhagen in Burgenland. Bordering directly on the Neusiedler See-Seewinkel National Park and surrounded by meadows and fields, there is no trace of skyscrapers, street noise, or the stress of everyday life for miles. Anyone who stays there finds rest, tranquillity, and relaxation – the perfect conditions for gaining a better understanding of yourself and your skills. The potential within you True to the guiding principle 'Lead rather than manage', speakers and presenters at the now fourth Convention helped the some 300 attendees from 38 countries to arrive at insights about leadership skills, professionalism, and career. The main focus was on the right conduct and approach in everyday business life. Strategic innovations Once again, CEO Hubert Freidl took the opportunity to showcase innovations at Lyoness. For example, attendees were given a clear understanding of the improved corporate structure and told about the new continental Network Service departments (more about that on page 22). Attendees of the Convention celebrated the relaunch of Lyoness.TV punctually on 4th June – two new show formats have since been broadcast each week on an alternating basis. In addition to Khadra Sufi, who is already well-versed with Lyoness.TV, Chris Brow has now joined the Lyoness.TV team as a second presenter (more information from page 58 on).

10.10.2013 15:34:35


Lyoness Career

19

Mario Kapun, Chief Networking Officer pro Evropu, představuje plány dalšího budování infrastruktury v Evropě. Mario Kapun, Chief Networking Officer for Europe, presents the plans for developing the European infrastructure further.

16-21_Leaderseminar_CZ.indd 19

10.10.2013 15:34:46


20 Lyoness Career

Pro návštěvníky Convention objednaná speciální exkluzivní jízda tramvají Vídní byla jedním z mnoha vrcholných okamžiků letošní Convention (vpravo nahoře). Při POWER DAY bylo nutno zdolat překážky nejrůznějšího druhu (vlevo a dole).

The exclusive tram ride through Vienna organised especially for the Convention visitors was just one of the many highlights of this year's Convention (above right). There were obstacles of various kinds to overcome during POWER DAY (left and bottom).

16-21_Leaderseminar_CZ.indd 20

10.10.2013 15:35:09


nosti. Druhý pozvaný řečník, Raho J. Bornhorst, zdůraznil navíc osobní „Life Management“, díky kterému se vůbec poprvé můžeme na 100 % zaměřit na náš úspěch. Jako vždy pevný bod programu: řeč prezidenta, která účastníkům konference poskytla hlubší náhled do špičkové kariéry u Lyoness.

Lyoness Career

21

Leadership and life management Guest speaker Harald Psaridis – the 'leader creator' – discussed the successful leaders of the future who are respected and admired predominantly because of their integrity, values, and sense of responsibility. The second guest speaker, Raho J. Bornhorst, built on that by concentrating on personal life management, without which we will never be able to focus fully on our success. A permanent fixture of the agenda: the Presidents Talk, which gave attendees of the Convention deeper insight into a top career with Lyoness.

Přírodní kulisa Burgenlandsko Vedle seminářů a pracovních kurzů o správném vedení vlastního týmu zažili účastníci během „POWER DAY“ příNatural setting Burgenland rodní a sportovní ráj Burgenlandsko zcela zblízka. Ať už na Next to seminars and workshops on mandvoukolce, čtyřkolce, autem, v moaging your own team properly, attendees tokáře, na skútru nebo s Bubble enjoyed getting up close and personal to Ball: Úkol „POWER DAY“ byl náLead Academy optimalizuje nadále the nature and sporting paradise that is sledující: přijmout výzvu a prorazit stav vědomostí a znalostí a kvalitu Burgenland during 'POWER DAY'. Whether si vlastní cestu překážkovou dráit was with a Segway, quad, car, go-kart, jet hou, bezpečnostním tréninkem a doporučujícího marketingu. ski or bubble ball: the task of 'POWER DAY' trasami Cross Country. Na prograwas to take on challenges and work your mu byl také výlet do Vídně – pro The Lead Academy continues to optimise knowledge and way through obstacle courses, safety traintento účel speciálně objednaná quality in referral marketing. ing, and cross-country tours. Also on the tramvaj provezla návštěvníky raagenda was a trip to Vienna – a tram kouským spolkovým hlavním měsbooked especially for that took the visitors tem. through the Austrian capital. Náhled Outlook Cílem společnosti je nadále synchronizace nabídky servisu The company's objective is still to synchronise the services of all the všech zemí Lyoness. Obzvláště vytvoření sítě malých a Lyoness countries. In particular, expanding the network of small and mestředních podniků a nejlepší servisní služby pro členy a dium-sized enterprises as well as the best possible service features for partnerské podniky mají nejvyšší priority. Pro tento účel se Members and Loyalty Merchants have the highest priority. A lot is being dělá mnoho: Hlavní motiv nadace Lyoness Child & Family done in this respect: the motto of the Lyoness Child & Family Foundation, Foundation – „Vzdělání. Šance. Budoucnost.“ – se přitom ‘Education. Opportunities. Future’, is employed both in-house and in the používá jak vnitropodnikově, tak i v oblasti doporučujícího area of referral marketing. Here, the Lyoness Lead Academy (more marketingu. Lyoness Lead Academy (více k tomu na straně about that on page 26) represents just one of many projects. 26) zároveň prezentuje jen jeden z četných projektů.

16-21_Leaderseminar_CZ.indd 21

10.10.2013 15:35:11


22 Lyoness Career

Nový Network Service Europe

The new Network Service Europe

Optimalizovaná přestavba pro efektivnější komunikaci a nejlepší servis. a všech kontinentech rozložený nový Network Service Europe podporuje a poskytuje poradenství přiděleným společnostem ve všech otázkách, které se týkají témat Network a doporučujícího marketingu. Tímto jsou sjednocovány postupy a procesy a je zlepšována komunikace v těchto oblastech.

n

Optimised restructuring for more efficient communication and the best possible service.

The new Network Service Europe, which spans the entire continent, supports and consults the national companies allocated to it on all questions affecting the subjects of network and referral marketing. This is how procedures and processes are unified and the communication in these areas is improved.

Lyoness Europe

Lyoness IMEA

Lyoness America

Lyoness Asia

CEO Alexander Lerch

CEO Gerhard Buckholz

CEO Mario Hoffmann

CEO Steffen Müller

CNO Mario Kapun

CNO Herbert Teissel

CNO Jerry Yerke

CNO Werner Kaiser

Kontinentální odpovědnosti: CEO (Administrace a Key Account) a CNO (Vývoj infrastruktury: nákupní síť a MSP). Continental responsibilities: CEO (Administration and Key Account) and CNO (Infrastructure Development: Shopping Network and SME).

22-23_Network_Kapun_CZ.indd 22

Photos: CORBIS

Lyoness international Ag

10.10.2013 15:35:29


PHOTOS: CORBIS

LYONESS Career

23

O úkolech, plánech a vývoji

About responsibilities, plans and developments

Mario Kapun, Chief Networking Officer pro Evropu, v krátkém interview pro CASHBACK MAGAZÍN.

Mario Kapun, Chief Networking Officer for Europe, in a brief interview with CASHBACK MAGAZINE.

What are the responsibilities of a CNO? I see myself as an interface between the active networkers and Lyoness. The task of the CNO is to create an optimal basis for anyone who wants to build up their own business with Lyoness.

Jaké jsou úkoly CNO? Považuji se za rozhraní mezi aktivními členy sítě a Lyoness. Úkolem CNO je vytvořit pro každého, kdo by si chtěl vybudovat vlastní podnik, optimální základnu.

What plans do you have for the Network Service Europe? To support the expansion of our shopping network through communication and a clear line.

Jaké plány máte pro Network Service Europe? Díky jasné linii a komunikaci podpořit vývoj naší nákupní sítě.

What developments led to the Network Service Europe being created? Members who want to set up a shopping network need special support. That is why a team of employees was put together and trained to provide exactly this kind of help.

Jak vznikl Network Service Europe? Členové, kteří si chtějí vybudovat nákupní síť, potřebují speciální podporu. Proto byl sestaven tým zaměstnanců, kteří byli vyškoleni přesně na poskytování pomoci. Jak vypadá Váš běžný pracovní den? Velkou částí mého běžného pracovního dne je komunikace s našimi členy sítě, aby bylo možné vyhledat potenciál ke zlepšení a určit, kde je nutno poskytnout podporu. Co podle Vás dělá vedoucí osobnost vedoucí osobností? Pro mě je vedoucí osobnost někdo, kdo dokáže nadchnout jiné pro společný cíl a vytvořit klima, ve kterém se všichni cítí dobře a ve kterém se daří pracovat sám na sobě a stát se lepším.

22-23_Network_Kapun_CZ.indd 23

Krátká vizitka/Brief profile U Lyoness od: srpen 2009 Životopis před Lyoness: samostatný finanční poradce Životní motto: Dělej jen věci, které Tě baví a dělej je tak dlouho, dokud Tě baví! Kniha, kterou byste si vzal na dovolenou: Jak získávat přátele – Dale Carnegie At Lyoness since: August 2009 Career before Lyoness: Independent financial service provider Words to live by: Only do things you enjoy and only do them as long as you enjoy them! Book you would take with you to read on holiday: How to Win Friends and Influence People – Dale Carnegie

What is your working day like? A large part of my working day revolves around the communication with our networkers to find out where there is any improvement potential and where help is needed. In your view, what makes a good leader? To me, a good leader is somebody who manages to inspire others for a joint objective and to create an atmosphere in which everyone feels comfortable and in which they can push themselves and each other to new heights.

10.10.2013 15:35:39


24 Lyoness Career

Předávat dále nákupní výhody Lyoness se vyplatí – čím více objemu nákupů z přímých a nepřímých doporučení, tím vyšší Přátelský bonus. Passing on the shopping benefits of Lyoness is worthwhile – the greater the shopping volume of directly and indirectly recommended Members, the higher the Friendship Bonus.

With Auto Cashback, Members are sent their desired Original Vouchers/ Gift-Cards each month automatically, meaning the next purchase also becomes a Cashback highlight!

24-25_CashbackClub_CZ.indd 24

10.10.2013 15:37:44

Photos: istockphoto, OCEAN/CORBIS

S Auto Cashbackem obdrží členové automaticky každý měsíc poštou své požadované originální poukázky/dárkové karty. Tak se další nákup stává špičkovým Cashbackem.


LYONESS Career

25

Vítejte v Cashback Welcome to the klubu! Cashback Club! S novým Cashback klubem se do světa nakupování vlije nový život! Klub by měl v budoucnu cíleně zajistit vývoj obratu a mimoto nabízet členům novou špičkovou servisní službu a vynikající motivační program.

The new Cashback Club brings life to the world of shopping! The club’s specific purpose is to ensure the development of additional sales in the future and it will also offer Members new top service features and an outstanding incentive programme.

výšení frekvence nakupování, AN INCREASE in purchasing frequency, continuous customer growth, and inplynulý nárůst zákazníků a zvýcreased sales – the Cashback Club supšený obrat – Cashback klub podporuje Lyoness partnerskou ports the Lyoness network of síť koncernů, online obchodů a MSP dlouhomerchant companies, online stores dobou strategií. Cílem klubu je trvale zvyšoand SMEs with a long-term strategy. vat celkovou kupní sílu nákupního společenThe aim of the club is to lastingly inství a podpořit partnerské podniky zvýšením crease the overall purchasing pownákupního objemu komunity Lyoness a upever of the shopping community něním spojení se zákazníky. Aby se člověk and support Loyalty Merchants mohl stát členem Cashback klubu, je through the Lyoness communinutno dosáhnout zadaného objety’s increased purchasing volmu nákupů z přímých ume, as well as reinforced customer loyalty. To become a nepřímých doporua member of the Cashback čení během jednoho Club, a predetermined měsíce. Přitom jsou samozřejmě hodsales volume of the direct and indirect noceny výhradně nákurecommendations py u partnerských podmust be reached niků. V souvislosti se zavedewithin a month. Of course, ním Cashback klubu byla only purchases made at Loyalty navíc v četných zemích zaMerchants will be considered. vedena nová špičková servisní With the introduction of the Cashback Club, a služba: tak zvaný „Auto new top service feature has also been introduced in Cashback program“. Auto many countries: the so-called ‘Auto Cashback Programme’. Auto Cashback works automatically, Cashback funguje automaticky, conveniently, and secures Lyoness benefits for pohodlně a zajišťuje každý měsíc numerous ongoing expenses like fuel, food, personvýhody za četné běžné výlohy jako např. za poAUTO CASHBACK al care products and much more every month. honné hmoty, potraviny, výrobky péče o tělo a Switching to the electricity, gas, heating oil mnoho dalších. and telecommunications providers in the Lyoness network can Také přechod na elektřinu, plyn, topný olej a telefonní služalso already be done very easily in many countries. by dodavatelů z Lyoness sítě lze velmi snadno společně realizoConsequently, every day becomes a Cashback day! vat již v mnoha zemích. Tak bude každý den Cashback dnem!

PHOTOS: ISTOCKPHOTO, OCEAN/CORBIS

z

24-25_CashbackClub_CZ.indd 25

10.10.2013 15:37:54


26 LYONESS Career

Znalostmi k úspěchu Knowledge – your springboard to success Nová Lead Academy symbolizuje další stupeň vývoje školicího a komunikačního programu Lyoness, ve kterém budou využity četné technické inovace.

The new Lead Academy represents the next development stage of the Lyoness training and communication programme in which many technical enhancements are being employed.

yoness nabízí navíc ke stávajícímu IN ADDITION TO the existing training and education programme, Lyoness provides tréninkovému a školícímu prograthe Lead Academy as an optimised tool for mu Lead Academy jako optimalithe acquisition of knowledge for one of the zovaný nástroj k osvojení vědoworld’s most ambitious sectors of recent mostí a znalostí z celosvětově vzhůru směřuyears: referral marketing. The first of the jícího oboru posledních let: doporučujícího five main seminars of the Lead Academy is marketingu. První z celkem pěti hlavních sethe Shopping Network Seminar. This takes minářů Lead Academy je seminář Shopping two days and provides practical content to enaNetwork. Ten trvá dva dny a předává obsahy z ble a successful business start in referral marketing. praxe pro umožnění úspěšného obchodního startu v The basic laws of success, the philosophy of successful doporučujícím marketingu. Prezentovány jsou mimo jiné zánetwork building, video and presentation training, and kladní zákonitosti úspěchu, filozofie úspěšného vytvoření a strategic plan for further steps towards a successful sítě, trénink prostřednictvím videí a prezentací a strategický career will be presented, plán pro další kroky ve směru among other things. So far, it úspěšné kariéry. Spuštěn byl has been launched in almost téměř ve všech evropských every European country, in the zemích, na Středním Výcho„Znalostmi k úspěchu“ – nejen stará moudrost, Middle East and Africa, as well dě, v Africe a v tichomořale také téma naší doby! as in Asia-Pacific. And it is ských oblastech Asie. A brzy soon to be launched in the bude zahájen i v Jižní a Sever‘Knowledge – your springboard to success’ is not just a mantra, Americas, too. ní Americe.

L

but the topic of our time!

vel Career le

LYONESS LEAD ACADEMY

vel Career le

Online & offline vel Career le

WORKSHOPS

ve Career le

LYONESS DAYS

3

INTERNATIONAL TOUR

WEBINARE

SHOPPING NETWORK SEMINAR

26-27_Leadacademy_CZ.indd 26

SHOPPING MANAGEMENT SEMINAR

l

5

4

SPEAKER TRAINING

LYONESS LEADER CONVENTION

LYONESS WORLD CONVENTION PHOTOS: ISTOCKPHOTO

BUSINESS INFOS

7

10.10.2013 15:38:05


Lyoness Career

27

Photos: istockphoto

26-27_Leadacademy_CZ.indd 27

10.10.2013 15:38:24


28 Lyoness Career

Stručný portrét generálních ředitelů

A brief portrait of the General Managers

Anna Teissel, Daina Daubare a Fernando Grave podporují zastoupení Lyoness ve všech zemích Evropy.

Anna Teissel, Daina Daubare and Fernando Grave support Lyoness' regional offices in all of Europe.

V roce 2008 jsem se poprvé doslechla o Lyonessu a byla okamžitě fascinována myšlenkou „Z každého nákupu peníze zpět“. Po krátké době sestavování jádra týmu byla v roce 2010 oficiálně založena kancelář Lyoness Hellas. Začala jsem v této kanceláři jako prokuristka, krátce na to jsem převzala vedení jako jednatelka společnosti Lyoness Hellas a dále jsem se pak stala jednatelkou společnosti Lyoness Cyprus Ltd. Následně mi byl správní radou Lyoness International AG učiněn návrh pracovat jako General Manager pro „Middle Europe“. S nadšením jsem přijala tuto výzvu a nyní pečuji o jedenáct zemí v oblasti administrace. Mými silnými stránkami jsou integrita, loajalita a vědomí, že mohu být prospěšná nejlepšímu podniku světa. Korektnost a týmová práce jsou pro mě rozhodujícími kritérii pro vytvoření zastoupení společnosti v určité zemi. Proto je mým cílem posilovat týmy v našich zemích a především nabízet nejlepší zákaznický servis.

28-29_RegionalDirectors_CZ.indd 28

I heard about Lyoness for the first time in 2008 and I was immediately fascinated by the idea of ‘money back with every purchase’. After a short time spent setting up a core team, the office of Lyoness Hellas was founded in 2010. I started in this office as a company officer with statutory authority. Not much later I took over as Managing Director of Lyoness Hellas and subsequently the business management of Lyoness Cyprus Ltd. Finally, the management of Lyoness International AG asked me to become General Manager for ‘Central Europe’. I was delighted to take on the challenge, and now I supervise eleven countries in the administration area. My strengths are integrity, loyalty and the awareness that I can make a contribution in the best company in the world. For me, correctness and teamwork are decisive criteria to set up a national subsidiary. That’s why it is my goal to strengthen the teams in the countries and especially to offer the best possible customer service.

10.10.2013 15:38:40

Photos: SHUTTERSTOCK

Anna Teissel, General Manager Middle Europe (FR, DE, PL, CZ, SK, SI, HU, RO, BG, GR, CY)


Lyoness Career

29

Již dva měsíce jsem jednatelkou společnosti pro Jižní Evropu. Mým cílem je podpořit země v mé oblasti tak, aby se mohly dále rozvíjet a tím mohly dosáhnout takové pozici v našem nákupním společenství, jakou si také zaslouží. Mým cílem je, přivést tyto regiony v Lyoness co nejvýše, s největším počtem zaměstnanců, největším množstvím a výběrem možností nakupování a největším objemem nákupů. Je důležité vytvářet nejen možnosti nakupování pro denní potřeby našich členů, ale i členů, kteří nás navštíví během jejich dovolené. Jih Evropy je známý díky slunci, moři a jídlu se srdečnými, přátelskými lidmi. Chtěli bychom samozřejmě využít těchto přirozených podmínek, abychom přilákali a přivítali naše členy z celé Evropy a ostatních částí světa, aby si prostřednictvím Cashbacku užili dovolenou svého života.

Fernando Grave, General Manager Southern Europe (PT, ES, IT, HR, RS, ME, BA, MK, TR)

For two months I have been the General Manager Southern Europe. My objective is to  offer the best possible support, so that the  countries under my responsibility can grow even more and eventually take their deserved place in our shopping community. My main goal is to  turn this region  into one of Lyoness' top assets, with the  largest number of Members, the biggest amount and variety of shopping opportunities and the biggest purchase volume. It is important that we do not only create shopping opportunities for the daily needs of our Members, but also for Members that visit us for their holidays. The south of Europe is famous for its sun, sea and food and its warm and friendly people. We want to use these natural conditions to attract and welcome our Members from all of Europe and the rest of the world, so that they can have the holidays of their lives with Cashback.

Photos: SHUTTERSTOCK

Dříve jsem snil o tom, že zažiji tolik kultur, kolik to jen bude možné. Ne jako turista, ale jako obyvatel. Lyoness mi umožnil splnění tohoto snu. Můj tým nyní sestává z kolegů z jedenácti různých zemí. Ačkoliv jsou tak rozdílní, mají přesto jedno společné: Všichni jsou přesvědčení o tom, že jsou jedineční. A to je přesně to, co pro jednatele globální společnosti představuje největší výzvu. Dobrý jednatel společnosti se vyznačuje tím, že přizpůsobí svůj styl vedení potřebám týmu, aby tak vytvořil přidanou hodnotu a dosáhl nejlepších výsledků. Vždyť nakonec jen společně jsme silní! Oblasti Severní Evropy jsou u Lyoness krátce. Více než polovina těchto trhů je aktivní méně než půl druhého roku. Nyní mám další sen: Vytvořit z Lyoness přední značku severní oblasti. Věřím, že náš tým manažerů, členů sítě a nakupujících toho v příštím roce dosáhne. Víme, co je třeba udělat, a proto nám v našem úspěchu nic nestojí v cestě! In the past I had the dream of getting to know as many different cultures as possible. Not like a tourist, but rather like a local. Lyoness has given me the opportunity to make my wish come true. My team now consists of colleagues from 11 different countries. Yet, as different as they are, they have one thing in common: They all share the conviction of being unique. That is exactly what poses the biggest challenge to managers of global companies. Being a good manager means adapting your management style to the needs of your team so as to create value and achieve the best result. After all, only ‘Together we are strong’! The regions in northern Europe have not been with Lyoness that long. More than half of those markets have been operating less than 1.5 years. Now I have another dream: Making Lyoness the leading brand in the northern region. I believe that our team of managers, networkers and shoppers will achieve that in the coming year. We know what needs to be done and there’s nothing standing in the way of our success!

28-29_RegionalDirectors_CZ.indd 29

Daina Daubare, General Manager Northern Europe (NO, SE, FI, DK, LT, LV, EE, UK, IE, BE, NL)

10.10.2013 15:38:48


30 LYONESS Career

30-31_Office Support_CZ.indd 30

10.10.2013 15:39:12


LYONESS Career

31

Office Support na celosvětové úrovni

Office Support on a worldwide level

Profesionální servis a prvotřídní péče jsou v kancelářích Lyoness psány velkými písmeny. Aby vše fungovalo hladce, je k dispozici celosvětová podpora Office Support. podstatě nás lze považovat za celosvětové servisy podpory pro zastoupení společností v našich zemích“, vysvětluje Martha Krolikowski. Jako vedoucí oddělení „Office Support“ vidí úkoly svého týmu především v péči a podpoře kanceláří v zemích Lyoness v administrativních a procesních záležitostech. Cílem je zvýšení hodnoty rozpoznání značky pro členy a partnery na mezinárodní úrovni s uspokojivým výsledkem. „Člověk by se u nás měl cítit dobře a měl by vědět, že u Lyoness se mu v každé zemi dostane profesionální a prvotřídní podpory.“ K oblastem činnosti týmů Office Support patří například kontrola procesů v zastoupeních v našich zemích se zohledněním daných okolností, typických pro danou zemi, administrativní optimalizace procesu a školení zaměstnanců resp. obchodního vedení a také případné restrukturalizace kanceláří v našich zemích.

v

Lyoness offices place a special emphasis on professional service and first-class support. To ensure that this functions smoothly, worldwide Office Support is provided.

“Basically we can be seen as a worldwide support service for the regional offices”, Martha Krolikowski explains. As head of the ‘Office Support’ department, she sees the responsibilities of her team primarily in the assistance and support of the regional offices in administrative and process-related matters. The aim is to increase the recognition value for Members and Loyalty Merchants on an international level. “They should feel comfortable with us and know that they can rely on professional and first-class support from Lyoness in every country.” The activities of the Office Support team include, for example, the verification of processes in the regional offices while taking into account the country-specific circumstances, administrative process optimisation and training of employees and management as well as possible restructuring measures of regional offices.

Člověk by se u nás měl cítit dobře a měl by vědět, že u Lyoness se mu v každé zemi dostane profesionální a prvotřídní podpory. They should feel comfortable with us and know that they can rely on professional and first-class support from Lyoness in every country. MARTHA KROLIKOWSKI

30-31_Office Support_CZ.indd 31

10.10.2013 15:39:20


D 32 LYONESS Lifestyle

S

o podzimu

Perfectly styled for autumn

32-37_Modestrecke_CZ.indd 32

perfektnÄ›

10.10.2013 15:39:45


S 32-37_Modestrecke_CZ.indd 33

LYONESS Lifestyle

33

V nejlepší náladě se nám ukázali naši modelové Ramona a José v teplém podzimním španělském slunci – žádný div při takovém počasí a skvělých outfitech od dress-for-less. Our models Ramona and José are in the best of moods as they bask in Spain’s warm autumn sun – which is hardly surprising, given the weather and the fantastic outfits from dress-for-less. PHOTOS: TOM SOLO/LEXNEWS.AT MODELS: RAMONA & JOSÉ, OTBT. MAKE-UP & HAIR: ZOE MARVIE, LOCATION: CAP FORMENTOR, SERRA DE TRAMUNTANA, SPAIN

e stylem Ramoniny kalhoty jsou značky Pepe, kožená bunda Tigha, pulovr Vila a boty Diesel. Josého džíny a bunda jsou taktéž značky Diesel, pulovr Marville. Ramona’s trousers are from Pepe, the leather jacket is from Tigha, the sweater from Vila and the shoes are from Diesel. José’s jeans and jacket are also from Diesel, the sweater is from Marville.

10.10.2013 15:39:53


34 Lyoness Lifestyle

S PŘEHLEDEM: Ramoniny kalhoty jsou značky Diesel, kabát Mishumo. A tyto skvělé kousky získala u partnerského podniku Lyoness dress-for-less. A woman of vision: Ramona’s trousers are from Diesel, the coat is from Mishumo. All at bargain prices from Lyoness Loyalty Merchant dress-for-less.

32-37_Modestrecke_CZ.indd 34

10.10.2013 15:40:03


LYONESS Lifestyle

ČAS NA PŘESTÁVKU VE ŠPANĚLSKÝCH HORÁCH: José má na sobě kalhoty značky Frank Ferry a koženou bundu značky Tigha, tričko a šála jsou od CK. To vše a obuv mají u dress-for-less.

35

TIME FOR A BREAK IN THE MOUNTAINS OF SPAIN: José is wearing trousers from Frank Ferry and a leather jacket from Tigha. The shirt and scarf are from CK. All this as well as the boots (Selected) are available at dress-for-less.

dress-for-less: designérský outlet / dress-for-less: the online designer outlet store Nakupujte v evropském předním online designérském outletu a získejte kvalitní značkové výrobky za nejnižší ceny. Při výběru z více než 350 různých designérských a módních značek najde zaručeně každý to své. Díky nabídce více než 14 000 druhů zboží, které je kdykoliv k dispozici online, jde o drahé kousky z nadměrné výroby, zbylých zásob a sezónních výprodejů, které jsou pro Vás vybírány přímo u výrobce. Ať už pro volný čas, obchodní schůzky nebo sport – dress-for-less nabízí perfektní outfit pro každou příležitost. A to za atraktivní ceny!

32-37_Modestrecke_CZ.indd 35

Shop at Europe’s leading online designer outlet store and get high-quality brand names at low prices. With a selection of more than 350 different designer and fashion brands, there’s something here for everyone. The available range spans over 14,000 items that are available online at any time and includes elegant pieces from production surpluses, remainders and seasonal sales selected from the manufacturer especially for you. Whether you’re looking for leisurewear, smart business clothes or sports attire – dress-for-less offers the perfect outfit for any occasion – at attractive prices!

10.10.2013 15:40:14


36 Lyoness Lifestyle

TAKHLE KONČÍ VÍTĚZOVÉ: Své outfity mají

Ramona a José od dress-for-less. Ramoniny džíny jsou značky Diesel, pletený pulovr je od Blend She. Josého džíny jsou také modelem z kolekce Diesel, bunda je od Khujo. Look like a winner: Ramona and José’s outfits are from dress-for-less. Ramona’s jeans are from Diesel, the knit sweater is from Blend She. José’s jeans are also from the Diesel collection. The jacket is from Khujo.

32-37_Modestrecke_CZ.indd 36

10.10.2013 15:40:34


DRŽ SE PEVNĚ: Ramoniny šaty pocházejí od Phard, šála od ‚Codello. Vhodně barevně sladěný José se prezentuje v pulovru Key Largo.

32-37_Modestrecke_CZ.indd 37

Lyoness Lifestyle

37

Hold on tight: Ramona’s dress is from Phard, the scarf from Codello. José presents himself in matching colours in a sweater from Key Largo.

10.10.2013 15:40:32


38 Lyoness Economy

Shopping Guide v Od začátku února nabízí nakupování ještě více radovánek! Nákupním průvodcem - Shopping Guide vytvořil Lyoness marketingový nástroj, který měsíc co měsíc přináší jeho členům nadšení z nových nabídek.

ákupní průvodce obsahuje mnoho atraktivních akcí partnerských podniků, jako Kika, bauMax, Leiner, Zielpunkt, Schirnhofer a Nordsee, které mohou Lyoness členové při nakupování využít přímo u partnera v místě. Ale i nakupování online se vyplatí. Každé vydání je vhodně k ročnímu období věnováno speciálnímu tématu. Členové Lyoness si užívají dvojité výhody, neboť k exkluzivním partnerským akcím s úsporami až 50% mohou využít navíc ještě i svůj Cashback!

n

38-39_Shopping Guide_CZ.indd 38

Shopping has been even more enjoyable since the beginning of February! With the Shopping Guide Lyoness has succeeded in creating a marketing tool that thrills its Members with fantastic offers every month.

The shopping guide contains a number of attractive sales promotions from such Loyalty Merchants as Kika, bauMax, Leiner, Zielpunkt, Schirnhofer, and Nordsee, which Lyoness Members can take advantage of immediately while shopping at the Merchant. And online shoppers have not been left out, either. Each issue has a particular focus appropriate to the season. Lyoness Members enjoy the benefits twice over because next to exclusive Merchant promotions with savings of up to 50%, they get Cashback as well!

10.10.2013 15:40:41


LYONESS Economy 39

Rakousku úspěšný Shopping guide successful in Austria

Mustermann GmbH Mustermannstraße 9 8020 Graz Tel: 0123/456789

Mustermann GmbH Mustermannstraße 9 8020 Graz Tel: 0123/456789

Zvláštní servis Pobočka velkého partnerského podniku, jež se nachází nejblíže bydlišti příjemce Nákupního průvodce, je uvedena na každé stránce akce. To usnadňuje orientaci a nabízí tak při nakupování další využití. Další novinkou je takzvaná „Geomapa“, mapa jako střižená na míru každému jednotlivému příjemci, na které jsou zobrazeni všichni partneři z malých a středních podniků, kteří se nachází v blízkosti. Tak mají Lyoness členové přehled o tom, jak mohou denně ve svém okolí snadno a pohodlně nakupovat s Lyoness a denně tak ušetřit.

Mustermann GmbH Mustermannstraße 9 8020 Graz Tel: 0123/456789

A special service The branch of any of the big Loyalty Merchants closest to the home of the recipient of the Shopping Guide is listed on each promotional page. This simplifies orientation and provides shoppers with an added benefit. Another new feature is the so-called ‘Geomap’, a map tailored to each individual recipient, which depicts every SME Merchant in the vicinity. Lyoness Members thus get an overview of where they can easily and conveniently buy and save in their area every day with Lyoness.

Jubilejní vydání K 10. výročí společnosti Lyoness vyšlo jubilejní vydání s doplňkovými nabídkami:

Anniversary edition An anniversary edition with additional offers was issued in July to mark the tenth birthday of Lyoness:

akce –10%, nabídky a poukazy za 10 euro přinesly opravdu mnoho radosti z nakupování.

-10% promotions, as well as 10 euro deals and gift cards made for especially enjoyable shopping.

Z Nákupního průvodce se stal nenahraditelný marketingový nástroj. Průvodce je neustále vyvíjen, aby při nakupování nabízel ještě vyšší servis.

The Shopping Guide has established itself as an indispensable marketing tool and is continuously being developed to provide an even better service when you go shopping.

38-39_Shopping Guide_CZ.indd 39

10.10.2013 15:40:51


40 LYONESS Economy

National Book Store Malasakit* a knihy

Malasakit* and books

National Book Store je hrdé na svou roli instituce, která podporuje vzdělání a zlepšuje kvalitu života lidí nejlepším a největším výběrem knih v oblasti vzdělávací, profesní a v oblasti sociální komunikace.

40-41_National Book_CZ.indd 40

National Book Store takes pride in its role as an institution that supports education and enhances lives by providing the best and widest selection of educational, professional, and social communication products.

10.10.2013 15:43:44
Lyoness Economy 41

aloženo jako obyčejné knihkupectví ve čtyřicátých letech minulého století, patří National Book Store mezi největší poskytovatele knih a kancelářských potřeb na Filipínách. Jako partner pro vzdělávání a profesi zůstává společnost s více než 150 celostátními pobočkami a se značkami PowerBook, bestsellery a NBS Book Express nadále nesporným lídrem na trhu. Podle základní myšlenky National Book Store („Malasakit“) byla v roce 2004 založena nadace National Book Store Foundation. Cílem je dostat se k lidem a upozornit je na to, aby si uvědomili, že čtení a učení může vést ke splnění snů.

z

TodaY, being the largest bookstore and office supplies store in the Philippines, National Book Store originally started as a simple stall shop in the 1940s. Serving as a partner in education and profession, the company continues to be the undisputed category leader with over 150 stores nationwide and carrying various store brands such as Powerbooks, Bestsellers, and NBS Book Express. Since having ‘malasakit’ as National Book Store’s core value, the National Book Store Foundation Inc. was officially established in 2004. The foundation establishes libraries all over the country and spreads the message that through reading and learning, people can make their dreams come true.

* „Malasakit“ je filipínské slovo pro „pečovat o” *‘Malasakit’ is the Philippine word for “care”/“concern”

Údaje o společnosti/Facts Rok založení/Founding year:1942 Socorro “Nanay Coring” Ramos Zakladatel/Founder: Manila, Filipíny/Manila, Philippines Hlavní sídlo /Headquarters: Pobočky/Stores: více než 150/over 150 Počet zaměstnanců/Employees: 3.000 Webová stránka/Website: www.nationalbookstore.com

40-41_National Book_CZ.indd 41

10.10.2013 15:43:56


42 LYONESS Economy

POLO Motorrad und Sportswear GmbH Pro milovníky motorek a šílence

For Motorcycle Lovers and Maniacs

Oděvy, přilby, příslušenství, technika a sportovní oblečení

OLO Motorrad und Sportswear GmbH patří k předním dodavatelům motocyklového oblečení, příslušenství, techniky a sportovního oblečení. 83 poboček v Německu, sedm ve Švýcarsku, internetový obchod (www.polo-motorrad.de) a zásilkový obchod zajišťuje celosvětový prodej více než 40 000 motorových, sportovních výrobků a výrobků pro volný čas. Charakteristickými znaky společnosti je vlastní vývoj motocyklového oblečení v evropské centrále Jüchen a kolekce TÜV testovaného vybavení pro jezdce. Široká škála značek nabízí vhodné výrobky pro každý styl i každou peněženku.

P

42-43_POLO_CZ.indd 42

Clothing, Helmets, Accessory, Technology and Sportswear.

THE POLO MOTORRAD AND SPORTSWEAR GMBH ranks among the leading suppliers of motorcycle clothing, accessory, technology and sportswear. 83 stores in Germany, seven in Switzerland, an online shop (www.polo-motorrad.de) and the catalogue selling ensure the worldwide distribution of more than 40,000 motor, sports and leisure articles. The own product development for motorcycle clothing in the European headquarters in Jüchen and an own collection of TÜV (German organisation for technical safety and certification) standard driving equipment are the company’s distinctive characteristics. A great selection of brands offers the right solution for every taste.

10.10.2013 15:44:19
Lyoness Economy 43

Co Vás přesvědčilo stát se Lyoness partnerskou společností? LYONESS nám dává příležitost vytvořit novou zákaznickou základnu a posílit vnímání značky POLO

What convinced you to become a Lyoness Merchant? Lyoness offers the option to reach a wider range of customers and to strengthen the perception of the POLO trademark.

Jaký je Váš recept na úspěch? Kdo jezdí na motocyklu, značku zná. Usilujeme vždy o to, abychom poskytovali našim zákazníkům jistotu, že jsou u POLO v dobrých rukou. Špičkově vyškolený personál vždy nabízí komplexní služby ve všech oblastech a snaží se nabízet naším zákazníkům vždy trochu více, než očekávají.

What’s the key to your success? Every motorcyclist knows the label. We constantly aim at assuring our customers that they are in good hands at POLO. Highly-trained employees provide comprehensive service for all concerns and try to offer more than the customers expect.

V čem jsou nejsilnější stránky společnosti? Naše nejsilnější stránka spočívá v jasném zaměření společnosti na zákazníka. Jako vícekanálový obchodník vytváříme konkrétně jak prostřednictvím naší nabídky zboží, tak i naším prodejem cíleně multiopční klientelu a s 90 obchody v Německu a ve Švýcarsku jsme také blízko zákazníkovi. Myslím si, že 33 let zkušeností v motocyklovém průmyslu mluví samo za sebe.

What are the main strengths of the company? Our main strength lies in the clear customer orientation of the company. As multichannel retailer we are specifically responsive to our multi-optional customers with our product presentation as well as our distribution methods. With 90 stores in Germany and Switzerland we are also locally close to the customers. I believe, 33 years of experience in the industry speak for themselves.

K osobě/Profile Komunikační odborník Dirk Welpotte působí ve společnosti od srpna 2011 a od dubna 2012 je vedoucím oddělení marketingu a reklamy. Jezdí na motocyklu a běhá rád maratony. Oblíbené heslo: „ Velké úsilí je často korunováno úspěchem „.

Údaje o společnosti/Facts Název/Company name: POLO Motorrad und Sportswear GmbH Rok založení/Founding year: 1980 Klaus Esser a/and Ulrich Kues Zakladatel/Founder: 90 Pobočky/Stores: Webová stránka/Website: www.polo-motorrad.de

Dirk Welpotte, Master of Communications, has been working for the company since August 2011 and has served as head of marketing and advertising since April 2012. He rides a motorcycle and enjoys running marathons. His favorite motto: „Often effort is crowned with success“.

42-43_POLO_CZ.indd 43

10.10.2013 15:44:29


44 LYONESS Economy

FNAC FNAC v Portugalsku

FNAC in Portugal

FNAC je předním evropským prodejcem zábavní elektroniky a produktů se zaměřením na kulturu. Nabízí široký výběr literatury, hudby, fi lmů, her a jakéhokoliv druhu zábavní elektroniky pod jednou střechou.

44-45_Händler_FNAC_CZ.indd 44

FNAC is a leading European provider of consumer electronics and cultural products. It offers a wide range of literature, music, films, games, and all kinds of consumer electronics under one roof.

10.10.2013 15:44:44


únor 1998 se zapsal bodem obratu v nabídce kulturní a zábavní elektroniky v Portugalsku. Společnost FNAC, založená roku 1954 ve Francii a do té doby známá pouze malému okruhu osob, dobyla portugalský trh. Zájem domácích spotřebitelů o koncepci FNAC byl mimořádný a obchod se vyvinul tak dobře, že se dá hovořit o nedostižném příběhu úspěchu. FNAC vyvinul jedinečnou koncepci, založenou na reálných a virtuálních prostorách, v nichž je možné se vydat na objevnou cestu, dostat radu, a které slouží jako místo setkání a kulturní střediska. FNAC a Lyoness nabízí společně poukázku „Cartão Oferta“, se kterou mohou členové nakoupit veškeré produkty a služby, nabízené spol. FNAC.

28

28th February 1998 marked a turning-point for the cultural scene and range of consumer electronics on offer in Portugal. Founded in France in 1954 and previously known only to a minority, FNAC conquered the Portuguese market. Domestic consumer interest in the FNAC concept was extraordinary. Moreover, the business developed so exceptionally well that it can be referred to as an unprecedented success story. FNAC has developed a unique concept that is based on real and virtual spaces where people can embark on a journey of discovery, receive advice, and which serve as a meeting place and cultural centre. FNAC and Lyoness jointly offer the ‘Cartão Oferta’ gift cards, which Members can use to purchase all the products and services in the shops of FNAC.

Údaje o podniku/Facts Rok založení/ založen roku 1954 ve Francii a od 28. Founding year: února 1998 se sídlem v Portugalsku/ 1954 in France and based in Portugal since 28th February 1998 Pobočky/Stores: 17 a 1 obchod online/ 17 plus an online store Generální ředitelství FNAC Portugalsko/ Director-general FNAC Portugal: Cláudia Almeida e Silva Webová stránka/Website: www.fnac.pt

44-45_Händler_FNAC_CZ.indd 45

10.10.2013 15:44:59


46 LYONESS Economy

Konzum Zaostřeno na místní nabídky

Focus on local offerings

Vedoucí maloobchodní řetězec v Chorvatsku plynule realizuje nejmodernější trendy maloobchodní branže a denně pečuje až o 650 000 zákazníků.

46-47_Haendler_Konzum_CZ.indd 46

The leading retail chain in Croatia continuously implements the latest trends in the retail sector and serves up to 650,000 customers daily.

10.10.2013 15:45:23
Lyoness Economy 47

Chorvatsko bez konzumu si již není možné představit. Od svého založení v roce 1957 se stal podle nezávislé studie podnik, jako jednoduchý supermarket, nejoblíbenějším maloobchodním řetězcem, a vlastní paleta produktů „K Plus“ oblíbenou značkou Chorvatska. Vedle prvotřídního servisu a nejlepšího poměru ceny a výkonu, stojí v popředí zajištění místních produktů, které tvoří 75% celého sortimentu. Úspěch konzumu se mimo jiné zakládá na jeho hodnotách: kvalitě, příznivosti, důvěře, inovaci a porozumění potřebám členů místního společenství. Od roku 2002 je konzum s více než 20 000 nejrůznějšími druhy zboží také online. Objednané zboží je buď připraveno k vyzvednutí v požadované pobočce, nebo je zákazníkovi doručeno v požadovaném termínu – a to každý den. Zákazník tedy rozhoduje sám, zda chce své nákupy vyřídit na místě nebo online.

k

It seems impossible to imagine Croatia without Konzum these days. Since its founding as a simple supermarket in 1957, the company has, according to an independent study, developed into the most popular retail chain and established its own “K Plus” product range as the Croatians’ favourite brand. Aside from first-class service and the best price-quality ratio, the focus is on supplying local products, which represent up to 75% of the entire product range. Among other things, the success of Konzum is based on its values: quality, friendliness, confidence, innovation and understanding the needs of the members of the local community. Since 2002, Konzum also has an online presence with more than 20,000 different items. The ordered goods are either made available for pick-up at the desired branch or delivered to the customer at a requested time – all this on a daily basis. The customers can decide whether they want to shop in the supermarket or online.

Údaje o podniku/Facts Rok založení/Founding year: CEO: Pobočky/Stores: Zaměstnanci/Employees: Webová stránka/Website: 

46-47_Haendler_Konzum_CZ.indd 47

1957 Darko Knez 700 12.000 www.konzum.hr

10.10.2013 15:45:33


48 LYONESS Economy

Elektromarkt

IT produkty za výhodné ceny

IT products for best prices

Elektromarkt je jedním z největších maloobchodních řetězců s elektronikou a domácími spotřebiči v pobaltských státech. Hlavním principem firmy je nastolit důvěru mezi zákazníky, zaměstnanci a subdodavateli.

48-49_Händler Elektromarkt_CZ.indd 48

Elektromarkt is one of the biggest retail chains for electronics and home appliances in the Baltic States. Their main principle is to create trust among customers, staff and product suppliers.

10.10.2013 15:45:52
Lyoness Economy 49

lektromarkt prodává IT produkty, zábavní elektroniku, domácí potřeby, fotografické vybavení a komunikační produkty. Navíc jsou nabízeny další důležité služby. Široce rozvětvený výběr produktů je pak tím správným řešením pro každého. Zákazníci umí velký výběr zboží a kvalitních služeb velmi dobře ocenit. To co dělá Elektromarkt tak jedinečným, je možnost vyzkoušení produktů zákazníkem ještě před jejich zakoupením. Mimoto je zde k dispozici prostor pro děti, ve kterém se mohou vydovádět, zatímco jejich rodiče nakupují. Elektromarkt neprodává jen celosvětově známé značkové produkty – Philips, Sony, Apple, Siemens, Bosch, Samsung, LG, Whirlpool, Panasonic atd. –, ale také kvalitní produkty méně známých dodavatelů, které jsou s ohledem na cenu a design konkurence schopné. Tyto produkty jsou vybírány za nejpřísnějších podmínek na kvalitu a hospodářskou soutěž.

e

Údaje o podniku/Facts

Aleksandras Tumakovas, CEO

Elektromarkt sells IT products, consumer electronics, home appliances, photographic equipment and communication products plus provides related services. A wide variety of products offers the right solution for every taste. Customers appreciate the great range of goods and the qualified services. What makes Elektromarkt special is that customers may test products before purchasing them. In addition, children are offered a whole area for themselves where they can go wild and have a joyful time while their parents are shopping. Elektromarkt sells not only the world’s most famous brands products – Philips, Sony, Apple, Siemens, Bosch, Samsung, LG, Whirlpool, Panasonic, etc. – but also products of high quality from less familiar companies, competing on price and design. These products are selected under strict quality and competitiveness requirements.

Rok založení/Founding year: 2001 Vilnius Hlavní sídlo/Headquarters: Aleksandras Tumakovas CEO: 14 Pobočky /Stores: 240 Zaměstnanci /Employees: Webová stránka/Website: www.elektromarkt.lt

48-49_Händler Elektromarkt_CZ.indd 49

10.10.2013 15:46:02


50 Lyoness Economy

Nové podněty pro partnery z m New impetus for SME Merchants Nová koncepce malých a středních podniků Lyoness úspěšně postupuje vpřed. Nyní se plynule rozprostře na všechny kontinenty a rozšíří o nové marketingové strategie. alé a střední podniky (MSP) jsou páteří hospodářství. Jen v Evropě tvoří 99 procent všech podniků malé a střední podniky. Aby bylo možné tohoto potenciálu velmi dobře využít pro nakupující, vytvořil Lyoness pro svůj model malých a středních podniků novou strukturu a rozšířil ji. Jako významná oblast obchodní činnosti koncernu je od té doby postupně posouvána do všech zemí Lyoness.

m

Lyoness’ new SME plan is progressing well. It is now being steadily rolled out across all continents and expanded by new marketing strategies.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of the economy. In Europe alone, SMEs account for 99 per cent of all companies. To make more use of this potential for the shopping community, Lyoness has restructured and expanded its SME module. As one of the Group’s key areas of operations, it is being gradually rolled out across all the Lyoness countries.

Top service for SMEs Top servis pro MSP Service is a priority within the new SME model. Since the beginning Servis je v rámci nového modelu MSP psán velkými písmeny. of 2013, the most important services provided by Lyoness for SMEs Od začátku roku 2013 jsou nejdůležitější servisní výkony are summarised for every Lyoness pro MSP shrnuty v country in a new All-In-Service balíčku pro všechny země package. Next to the technical All-In-Service. Balíček obsaequipment and wide-ranging huje kromě technického vyadvertising media, this inbavení a nejrůznějších recludes an array of cuttingklamních prostředků také edge POS materials displaying množství nejvíce aktuálních the new ‘Cashback Point’ logo. materiálů o POS s novým loAlso included: advice provided gem „Cashback Point“. Souby a Regional Manager who do částí je též: poradenství potheir level best to help Loyalty skytnuté vlastním regionálMerchants implement their ním manažerem. Ten pomáhá own Loyalty Programme – partnerskému podniku při reand do so for the entire duraalizaci jeho vlastního progration of the partnership at no mu kmenových zákazníků – a additional cost. to po celou dobu kooperace a Regular SME regional bez dalších nákladů. meetings round off the range Pravidelná regionální seof services provided by Lyoness. tkání MSP uzavírají nabídku These meetings provide the servisu Lyoness. Setkání nabíopportunity to exchange inforzí možnost výměny informací, mation, benefit from the expeprospěchu ze zkušených podrience of successful operaniků a využití součinnosti v Reklamní prostředky s účinkem: Nyní aktuální POS materiály posoudili tions, and make use of B2B partneři z malých a středních podniků jako je Autohaus Ornig v jižním oblasti B2B. synergies. Štýrsku pro zákazníky jako jasně viditelné „Cashback Point“a tím také partnerské podniky Lyoness. Noví zákazníci pro region New customers for the region Podstatný úkol regionálního Advertising media that have an impact! Cutting-edge POS materials make SME One of the key tasks Regional manažera bude v budoucnu Merchants like car dealership Autohaus Ornig in south Styria clearly visible as a Managers will have in the future spočívat v připojování nových ‚Cashback Point‘ to the customer and thus one of Lyoness‘ Loyalty Merchants.

50-51_SME_CZ.indd 50

10.10.2013 15:46:21


Lyoness Economy 51

z malých a středních podniků

EXKLUZIVNĚ PRO LYONESS ČLENY EXCLUSIVELY FOR LYONESS MEMBERS 3denní relaxace v Alpách v hotelu Kaiserhof – horský zážitek pro každého 3 dny vč. polopenze, 1 x wellness dle výběru (25 min) a 1 x večeře při svíčkách Three days of Alpine relaxation in Kaiserhof Hotel – the mountain experience for everyone Three days, including half board, one spa treatment of your choice (25 minutes), and one candlelit dinner Místo € 399,– pouze € 259,– na osobu Instead of 399 euro, only 259 euro per person Lze objednat 20.–24.12.2013; 06.01.–14.02.2014; 10.–31.03.2014 Více informací k balíčku na

More information about the package below:

http://kaiserhof.at

regionů resp. zvyšování kupní síly v připojených oblastech. Podařit se tak má díky úspěšným regionálním podnikům, které tvoří atraktivní směsici branží a především přivádí do regionu členy Lyoness s oblibou v nakupování. Aktuálním příkladem je renomovaný hotel Kaiserhof v tyrolském městě Berwang, který díky exkluzivnímu kompletnímu balíčku pro Lyoness společenství oživuje celý region. „Více zákazníků znamená vyšší obraty pro partnery z malých a středních podniků a také pro nákupní společenství“, vysvětluje Gerhard Kollmann, Director SME Europe, marketingové strategie Lyoness. „Tím máme opět k dispozici vyšší rozpočet pro optimalizaci uvedení našich partnerských podniků na trh a zajištění dalšího zvyšování počtu jejich zákazníků.“

50-51_SME_CZ.indd 51

Kupní síla pro region: Úspěšní regionální partneři z malých a středních podniků jako je hotel Kaiserhof, přivádí s atraktivními nabídkami pro Lyoness společenství do regionu zákazníky s oblibou v nakupování. Purchasing power for the region! Established regional SME Merchants like Kaiserhof Hotel attract customers who are keen to consume to the region with appealing offers for the Lyoness community.

will be to open up new regions and/or increase purchasing power in areas that have been opened up. This will be achieved by means of established regional operations, which will provide an appealing mix of industries and attract more Lyoness Members, who are keen to consume, into the region. A current example of this is the renowned Kaiserhof Hotel in the Tyrolean Berwang, which is invigorating the region with an exclusive package for the Lyoness community. “More customers mean more sales for SME Merchants and also for the shopping community,” Gerhard Kollmann, SME Director Europe, explains Lyoness’ marketing strategy. “In turn, this means that we have a higher budget for optimising the marketing of our Loyalty Merchants and increasing their customer base further.”

10.10.2013 15:46:32


52 Lyoness Economy

hotel.de/hotel.info Několikerým kliknutím k hotelu svého přání Find your dream hotel with just a few clicks Plánujete Vaši další cestu? Zarezervujte si hotel výhodně na hotel.de/hotel.info!

de naleznete široký výběr nejrůznějších nabídek – od cenově výhodných designérských hotelů ve městě až k odpočinkovým wellness hotelům v zeleni. Více než 250 000 hotelů lze rezervovat na www.hotel.de nebo www.hotel.info, webových stránkách předního celosvětového poskytovatele rezervačních hotelových služeb. Praktické vyhledávací funkce a více než dva miliony písemných hodnocení hostů Vám pomohou při výběru a zobrazí rychle a snadno vhodný výsledek. Rezervujte nyní Váš hotel na přání bez poplatku za výhodnou, každý den aktuální cenu. Lyoness členové z Austrálie, Rakouska, Belgie, Brazílie, Bulharska, Německa, Finska, Francie, Řecka, Velké Británie, Irska, Itálie, Kanady, Chorvatska, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Švédska, Švýcarska, Slovenska, Lotyšska, Španělska, České republiky, Turecka, Maďarska a USA mají navíc výhodu při nákupu peníze zpět.

Are you planning your next trip? Book it now with hotel.de/hotel.info and save money!

z

52-57_eBiz_CZ.indd 52

Here you will find a wide range of all kinds of offerings – from an affordable designer hotel in the city to a relaxing wellness hotel in the countryside. You can book a stay in any of over 250,000 hotels via www.hotel.de or www.hotel.info, one of the leading online hotel reservation services in the world. Practical search functions and over 2 million guest reviews will help you with your selection and quickly and easily deliver the best result for you. Book your dream hotel right now at the best current price and without additional fees. In addition, Lyoness Members from Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Germany, Finland, France, Greece, Great Britain, Ireland, Italy, Canada, Croatia, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Spain, the Czech Republic, Turkey, Hungary and the US can also benefit from the advantage: ‘money back with every purchase’.

10.10.2013 15:49:41


LYONESS Economy 53

INFURN Individuální bydlení v designu od INFURN Individual furniture designed by INFURN spol. INFURN nesmí být nábytek pouze účelový. Neboť způsob, jakým si člověk zařídí svůj domov, odráží osobnost a individualitu člověka. Hezké kousky nábytku tedy nepatří do muzeí, zaslouží si zvláštní místo ve Vašem domově. Proto vyrábí INFURN kvalitní nábytek od nejlepších designerů 20. století, jako jsou Arne Jacobsen, Charles Eames, Mies van der Rohe, Eileen Gray a Le Corbusier. V online shopu INFURN lze koupit klasické kousky nábytku a mnoho dalšího od nejlepších designerů za rozumné ceny. Ve snaze nabídnout zákazníkům nejlepší design, otevřela spol. INFURN nyní svůj vlastní ateliér. INFURN Home zaměstnává skupinu angažovaných designerů, kteří vytváří inovativní, dobové umění usilovnou ruční prací. Cílem je vyrábět klasiku budoucnosti. Chuť na víc? Lyoness členové ve Francii, Anglii, Norsku, Nizozemsku, Německu, Švédsku, Itálii a Španělsku využívají od této chvíle výhodu – Peníze zpět také v online shopu INFURN. Nechte se inspirovat!

u

AT INFURN, furniture shouldn’t only be functional. The way in which a person decorates their home reflects their personality and individuality. Beautiful furniture doesn’t belong in a museum; it should occupy a special place in your home. That is why INFURN produces highquality furniture by the best designers of the 20th century, such as Arne Jacobsen, Charles Eames, Mies van der Rohe, Eileen Gray and Le Corbusier. You can buy classic furniture and much more by the best designers at sensible prices at the INFURN Online Store. In pursuit of its aim of offering its customers the best designs, INFURN has now also opened its own studio. INFURN Home features a group of engaged designers creating innovative, contemporary furniture art, carefully crafted by hand, with the goal of producing the classics of the future. Do you want to buy more? Lyoness Members can immediately enjoy the money-back advantage at INFURN Online Stores in France, England, Norway, the Netherlands, Germany, Sweden, Italy and Spain. Let yourself be inspired!

QUELLE Špičková kvalita za nízkou cenu Top quality at low prices louhá podniková historie QUELLE začíná roku 1927: Po založení v Německu pronikla společnost na trh jako nejznámější zásilkový obchod. Z důvodu insolvence QUELLE v roce 2009 získal nakonec koncern OTTO známkové právo a zřídil v srpnu roku 2011 na www.quelle.de online tržnici, ve které mohli jiní obchodníci nabízet své zboží. V květnu roku 2013 pak došlo k novému uvedení webové stránky s novou koncepcí – startovní výstřel pro online shop QUELLE s více než 300 000 výrobky. Online shop byl vytvořen zcela nově – tak zde nyní již nelze nalézt online tržnici, ale samostatný online shop s nabídkami a servisem QUELLE, zcela podle motta „Proč platit víc, když přeci máme QUELLE?“. Obzvláště důležité je pro QUELLE také téma životního prostředí. Tak je součástí online shopu vlastní kategorie pro ECO zboží, ve které zákazníci mohou rychle a snadno najít příslušné výrobky. Jako Lyoness člen z Rakouska, Německa nebo Švýcarska obdržíte od tohoto okamžiku od QUELLE při nakupování online peníze zpět. Přihlaste se jako obvykle na www.lyoness.net a využívejte svých nákupních výhod.

d

52-57_eBiz_CZ.indd 53

QUELLE’S LONG COMPANY history begins in 1927: founded in Germany, the company established itself to become one of the bestknown mail order companies. In the course of QUELLE’s insolvency in 2009, the OTTO Group finally acquired the brand name and in August 2011 created an online marketplace at www.quelle.de, where merchants could offer their goods. In May 2013, the website was relaunched with a new concept, signifying the start of the QUELLE online store with more than 300,000 products. The online store was completely re-built. It is no longer an online marketplace, but an independent online store with the products and service of QUELLE, in line with the slogan: “Why pay more when you can go to QUELLE?” The environment is also especially important to QUELLE. That is why the online store features a separate category for ECO-articles, where customers can find corresponding products quickly and easily. As a Lyoness Member from Austria, Germany or Switzerland, you can get money back when you shop online at QUELLE, starting immediately. Log in at www.lyoness.net as usual and enjoy your shopping advantages.

10.10.2013 15:49:45


54 LYONESS Economy

OnlineGolf Vše kolem golfového sportu Everything you need to play golf Od založení shopu OnlineGolf v roce 1999 patří tento online shop k nejsilnějším maloobchodním řetězcům v Evropě.

trategické ohnisko přitom leží především v trzích ve Velké Británii, Německu a Rakousku. Úspěšný obchod se již od počátku vyznačoval razantním vývojem a věrnou klientelou. Cílem tohoto shopu je, aby golfové vybavení bylo rychle a snadno k dispozici. OnlineGolf je autorizovaným, specializovaným obchodem pro všechny důležité golfové značky jako TaylorMade, Nike, Callaway & adidas. To znamená, že vybavení a oblečení je neustále doplňováno. OnlineGolf je hrdý na to, že je partnerem Lyoness a těší se z úspěšné spolupráce jako největší golfový maloobchodní řetězec, zejména proto, že Lyoness je také sponzorem turnaje Lyoness Open. Onlinegolf.de nabízí svým zákazníkům výjimečný servis, a to formou výhodných rabatů na stovky výrobků a denních nabídek oblečení, GPS, golfového vybavení a mnoho dalšího. Navíc Vám objednané zboží bude od hodnoty objednávky nad 150 € v Rakousku a nad 50 € v Německu doručeno bezplatně. Od tohoto okamžiku mohou Lyoness členové z Rakouska a Německa využívat výhod vrácení peněz.

Since OnlineGolf was founded in 1999, the online store is one of the strongest retail chains in Europe.

s

52-57_eBiz_CZ.indd 54

THE STRATEGIC FOCUS is primarily on the markets in Great Britain, Germany and Austria. From the beginning, the successful business was marked by rapid development and loyal customers. The objective of the shop is to make golf equipment available quickly and easily. OnlineGolf is an authorised specialist dealer for all important golf brands, including TaylorMade, Nike, Callaway & adidas. This means that there is a constant supply of new equipment and clothing. OnlineGolf is proud to be a Lyoness Loyalty Merchant and looks forward to a successful cooperation as the first major golf retail chain, in particular since Lyoness is also a sponsor of the Lyoness Open. The onlinegolf.de website offers its customers a special service through attractive discounts on hundreds of products and daily special offers on clothing, GPS, golf equipment and much more. Free shipping is available on orders from a order value of € 150 in Austria and € 50 in Germany. Starting immediately, Lyoness Members from Austria and Germany can benefit from the money-back advantage.

10.10.2013 15:49:58


LYONESS Economy 55

zooplus Přinášíme radost zvířatům We make animals happy ZOOPLUS OFFERS an extensive range of pet products. More than 8,000 top products are constantly available and can be shipped the same day they are ordered. Consumers benefit from over 14 years of experience in the area of pet needs at zooplus: whether you require pet food or accessories, zooplus offers top brands and quality products at particularly attractive prices. As Europe’s market leader in the online sale of pet products, zooplus makes pets and their owners in more than 20 countries happy. As a pure online company, zooplus concentrates entirely on making the shopping experience easier for consumers: simply order your desired products at the zooplus shop and have them delivered to your front door. The carefully researched product descriptions, complemented by customers’ evaluations and photos, will help you find the right articles for your own pet. You can do more than just shop at zooplus; take advantage of the many additional functions of the online store. Test zooplus today and become one of over 5 million satisfied customers. Starting immediately, Lyoness Members from Germany, Austria, Poland, Italy, Belgium, France, Spain, the Netherlands, Finland, Hungary, Romania, England, the Czech Republic, Switzerland, Slovenia, Denmark, Ireland, Sweden, Slovakia and Turkey can benefit from the money-back advantage. Benji, Marketing & Sales team u zooplus Benji, Marketing & Sales Team at zooplus

ooplus nabízí rozsáhlý sortiment pro domácí zvířata. Přes 8 000 špičkových výrobků je průběžně k dispozici a lze je odeslat ještě dnes. Přitom mají konzumenti obchodu zooplus prospěch ze zkušeností za více než 14 let praxe v oboru potřeb zvířat: Ať už se jedná o krmivo nebo příslušenství pro zvířata, zooplus nabízí špičkové značky a kvalitní výrobky za obzvláště výhodné ceny. Jako přední evropský podnik na trhu ve věci online zásilek potřeb pro zvířata přináší zooplus radost chovatelům zvířat a jejich miláčkům ve více než 20 zemích. Jako čirý online podnik se zooplus zaměřuje 100 % na to, aby usnadnil svým konzumentům každodenní nakupování: Objednejte snadno výrobky na přání v shopu zooplus a nechte si je pohodlně zaslat domů. Pečlivě prověřené popisy výrobků, doplněné hodnocením a fotografiemi zákazníků, Vám pomohou při výběru správného zboží pro Vaše vlastní domácí zvíře. U zooplus však není možné jen nakupovat, ale lze využívat i mnoho dalších funkcí online shopu. Vyzkoušejte zooplus ještě dnes a buďte jedním z více než pěti milionů spokojených zákazníků. Již dnes mohou Lyoness členové z Německa, Rakouska, Polska, Itálie, Belgie, Francie, Španělska, Nizozemska, Finska, Maďarska, Rumunska, Anglie, České republiky, Švýcarska, Slovinska, Dánska, Irska, Švédska, Slovenska a Turecka využít výhody – Peníze zpět.

z

52-57_eBiz_CZ.indd 55

Bodie, Shop team u zooplus Nizozemsko Bodie, Shop Team at zooplus Netherlands

10.10.2013 15:50:05


56 Lyoness Economy

Lands’ End Kvalitní móda v nadčasovém stylu Premium-quality fashion in a timeless style Vše začalo v roce 1963 ve staré koželužské čtvrti Chicaga. Tam prodával zakladatel firmy Gary Comer příslušenství pro plachetnice a snil o velkém širém světě. eho filozofie byla velmi jednoduchá: „Pečuj o své zákazníky, zbytek se vyvine sám od sebe.“ Dnes již sice Lands’ End nenabízí příslušenství pro plachetnice, ale firemní filozofie se od tehdejších dní nezměnila. Zákazník je stále ústředním bodem. Přátelští a kompetentní zaměstnanci jsou 24 hodin denně, sedm dní v týdnu k dispozici pro osobní telefonické poradenství svých zákazníků. Kolekce Lands’ End nabízí kvalitní módu pro volný čas v nadčasovém stylu pro celou rodinu – od sportovních polokošil a klasických košil přes pohodlnou obuv až po funkční outdoorové oblečení. K dostání je také móda v nejrůznějších zvláštních velikostech. Veškeré zboží je prvotřídně zpracováno, vybaveno rafinovanými detaily a je vynikající kvality. Na to obdržíte od společnosti zcela zvláštní záruku spokojenosti: Guaranteed. Period.®, záruku bez jakýchkoliv „Co kdyby“. Nebude-li zákazník se svým objednaným zbožím 100 % spokojený, může je zaslat zpět. Kdykoliv. Zákazník pak obdrží rychle náhradu nebo své peníze zpět – zcela podle jeho přání. Žádné podmínky psané malým písmem. Bez diskuse. Žádné „Co kdyby“. Lyoness členové z Německa a Rakouska získají u spol. Lands’ End nyní svou obvyklou členskou výhodu.

j

52-57_eBiz_CZ.indd 56

It all started in the old tanner district of Chicago in 1963. That’s where the company founder Gary Comer sold sailing accessories and dreamed of travelling all over the world.

His philosophy was quite simple: “Look after the customers and the rest will take care of itself.” Today, Lands’ End no longer offers sailing accessories, but the company’s philosophy has not changed since those days. The focus is still always on the customer. Friendly and competent employees are available around the clock, seven days a week, for a personal consultation on the phone. The Lands’ End collection offers high-grade leisurewear in a timeless style for the entire family – from athletic polo shirts and classical shirts to comfortable shoes to functional outdoor clothes. The clothes are also available in different special sizes. All articles are of first-class manufacture and excellent quality, featuring sophisticated details. The company offers a special satisfaction guarantee: Guaranteed. Period.® The guarantee with no ifs or buts. If customers are not 100 percent satisfied with an ordered item, they can return it. At any time. They will quickly receive a replacement or their money back – as they wish. No small print. No discussion. No ifs or buts. Lyoness Members from Germany and Austria can now receive their usual Member Benefits at Lands’ End.

10.10.2013 16:12:34


LYONESS Economy 57

dress-for-less Přední evropský online designérský outlet Europe’s leading online designer outlet store

ress-for-less je designérský outlet pro módní, cenově výhodné designérské a značkové zboží. Se sortimentem s více než 14 000 druhy zboží a celkem více než 350 různými exkluzivními designérskými a módními značkami, jako například Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel a Pepe Jeans, nabízí dress-for-less svým zákazníkům možnost ušetřit až 70%. Z nadměrné produkce, zbylých zásob a sezónních výprodejů nakupuje dress-for-less nejhezčí a cenově nejvýhodnější položky pro své zákazníky. U nabízeného zboží se jedná vždy o zboží „první jakosti“. Zákazníci si mohou proto být jistí, že dostanou vždy jedno: nejkvalitnější designérské a značkové výrobky nejlepší kvality – za nejnižší ceny. Dress-for-less nabízí svým zákazníkům atraktivní slevové akce, které se mění každý týden, a nové značky a výherní soutěže. Po dlouholeté a úspěšné spolupráci s Lyoness, by dress-for- less chtěl získat prostřednictvím sítě zastoupení v ještě více zemích. Nyní mohou výhod navíc při každém online nákupu využívat Lyoness členové v Rakousku, Dánsku, Německu, Francii, Polsku, Švédsku, Švýcarsku, Slovensku, Slovinsku, České republice, Maďarsku, Nizozemsku a Velké Británii.

d

52-57_eBiz_CZ.indd 57

DRESS-FOR-LESS is the designer outlet store for fashionable, affordable designer and branded goods. With a range of over 14,000 articles and a total of more than 350 different exclusive designer and fashion brands, including Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel and Pepe Jeans, dress-for-less offers its customers an opportunity to save up to 70%. Dress-for-less acquires the most attractive and affordable items from surpluses, remainders and seasonal sales for its customers. The goods are always “first choice” articles. That is why customers can be sure that they will always get the highest-quality designer and brand products of the best quality – at low prices. Dress-for-less offers its customers attractive discount promotions several times a week, as well as a regularly changing home page and new brands and competitions. After a successful collaboration with Lyoness that goes back many years, dress-for-less would like to be presented within the network in even more countries in future. Currently, Lyoness Members in Austria, Denmark, Germany, France, Poland, Sweden, Switzerland, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic, Hungary, the Netherlands and Great Britain can take advantage of Lyoness Benefits with every online purchase.

10.10.2013 15:50:23


58 Lyoness World

Happy Birthday Lyoness.TV! K narozeninám nové zahájení vysílání … Happy Birthday Lyoness.TV! A birthday relaunch ... V červnu 2013 oslavila Lyoness.TV své narozeniny a představila ve svém jubilejním vysílání ohlašované nové uvedení programu. Tak budou v budoucnu dvě vysílání magazínu, jedná nová webová stránka a jeden nový moderátor.

vysílání Lyoness.TV bylo jubilejním vydáním, které se ohlédlo za prvním rokem Lyoness.TV a také připravilo výhled do budoucna.

27.

In June 2013, Lyoness.TV celebrated its first birthday and presented the programme’s announced relaunch in an anniversary show. From now on, there are two new review shows, one new website, and a new presenter.

The 27th Lyoness.TV show was an anniversary programme that looked back at the first year of Lyoness.TV and provided an outlook of the future.

Ohlédnutí za prvním rokem Lyoness.TV Již od 5. června 2012 vysílá Lyoness.TV každých 14 dní nové vysílání prostřednictvím online video portálu. Po celý rok sledovali diváci Lyoness.TV příspěvky ze světa nakupování Lyoness, nadací Lyoness Foundations a k tématům hospodářství a volný čas.

Looking back at one year of Lyoness.TV Lyoness.TV has broadcast a new show via the online video portal every 14 days since 5th June 2012. Lyoness.TV viewers have followed reports on the shopping world of Lyoness, the Lyoness Foundations, and topics focusing on business and leisure for one whole year.

Budoucnost Lyoness.TV se jmenuje inLife a ZOOM Od 11. června 2013 je u Lyoness.TV vše nové, neboť nyní jsou k dispozici dva magazíny – hospodářský magazín ZOOM a magazín o životním stylu inLife. Tyto magazíny se střídají každý týden a nabízí jako doposud každý čtvrtek ve 20 hodin divákům Lyoness.TV rozmanitou směsici hospodářství a životního stylu.

The future of Lyoness.TV: inLife and ZOOM Everything has changed at Lyoness.TV since 11th June 2013 because there are now two shows: the ZOOM business show and the inLife lifestyle show. The two shows alternate each week and as before provide Lyoness.TV viewers with a varied mix of business and lifestyle every Tuesday at 8pm.

Nový magazín životního stylu inLife se zabývá především módou, sportem, cestováním a kulinářskými specialitami a také vyhledává nejnovější trendy v nejrůznějších oblastech. Vysílání moderuje Chris Brow. Brow je mezinárodně zkušený moderátor, který Business-TV moderuje stejně suverénně jako hudební nebo klubové akce, na kterých také občas rád vezme do ruky mikrofon jako rapper (viz interview na stranách 60 a 61). Khadra Sufiová, jejíž tvář je v Lyoness.TV již známá, moderuje nový hospodářský magazín ZOOM.

58-61_TV Formate_CZ.indd 58

Hosted by Chris Brow, inLife, the new lifestyle show, deals mainly with fashion, sport, travel, as well as culinary highlights, and also tracks down the latest trends in a multitude of different areas. Chris, a presenter with international experience, hosts Business-TV for BMW just as confidently as a music or club event, where he also enjoys taking to the microphone as a rapper from time to time (see interview on pages 60 and 61). The already familiar face of Lyoness.TV, Khadra Sufi, hosts the new business show, ZOOM. At the heart of the show are business topics, Lyoness Loyalty

10.10.2013 15:50:43
Lyoness World

Ústředním tématem vysílání jsou hospodářská témata, portréty partnerských podniků Lyoness a četné servisní příspěvky na téma nakupování. Nová webová stránka Nově byla vytvořena také webová stránka Lyoness.TV. Všechna vysílání jsou sice jako doposud trvale k dispozici na webové stránce, stejně tak však existuje možnost v mediatéce samostatně zhlédnout jednotlivé příspěvky z vysílání, shrnout je do vlastního seznamu pro přehrávání a filtrovat tak určité skupiny témat. Všechna vysílání a příspěvky jsou neustále k dispozici a lze je kdykoliv vyvolat. Celkový vzhled nového formátu Lyoness.TV je přehlednější a umožňuje intuitivní používání. Samozřejmě lze všechna vysílání sdílet s přáteli prostřednictvím sociálních médií – touto online mediatékou Lyoness určuje trendy.

58-61_TV Formate_CZ.indd 59

59

Merchant profiles, and numerous service-based reports devoted to shopping. New website The Lyoness.TV website has also been redesigned. Although all the shows are still permanently available on the website, there is now the possibility to view single reports from a show separately in the media library, to merge these in your own play list, and thus to filter certain thematic groups. All the shows and reports are permanently available and can be accessed on the platform at any time. The overall appearance of the new Lyoness.TV platform is more clearly structured and facilitates intuitive use. Needless to say, all the shows can be shared with friends via social media – Lyoness is setting trends with the online media library.

10.10.2013 15:50:51


60 Lyoness World

Sympatický bavič a rapper, Chris Brow, je tváří nového magazínu životního stylu inLife. V interview vypráví mimo jiné o svém profesním životě a svých nových úkolech jako moderátor Lyoness.TV.

The likeable entertainer and rapper Chris Brow is the face of the new lifestyle show, inLife. In this interview he talks about such things as his career and his new role as a Lyoness.TV presenter.

Chrisi, blahopřejeme k Tvé nové úloze! Jaký to byl pro Tebe okamžik, když jsi byl dotázán, zda bys chtěl moderovat magazín životního stylu u Lyoness.TV? Nejprve jsem byl velmi překvapený, že za mnou Lyoness přišel. Normálně jsou takové joby realizovány přes casting nebo přímým kontaktem na redaktora. Po prvním zavolání jsem si o tom ještě nic moc nemyslel. Když krátce na to přišlo pozvání, abych se přijel představit do Štýrského Hradce (Graz), byl jsem velmi šťastný a samozřejmě nervózní! Když jsem pak dostal přímý příslib, nemohl jsem si odpustit široký úsměv a rovnou jsem zavolal své rodině a nadšeně jsem jim řekl: „Mám ten job. Mám ten job!“

Congratulations on your new role Chris. How did you feel at the moment you were asked if you would like to present the inLife show on Lyoness.TV? To begin with, I was very surprised that Lyoness approached me. Jobs of this nature usually come via a casting or direct contact with an editor. After the first call, I didn’t give it too much thought. But I was very happy when the invitation for the interview in Graz followed shortly after, and excited of course! And I couldn’t resist a big, happy grin when a commitment was made directly. I called my family right away and told them excitedly: “I’ve got the job. I’ve got the job!”

Čím je magazín životního stylu inLife tak zvláštní? Look není momentálně ještě finální a my v podstatě při každém záznamu pracujeme na inovacích. Klíčová slova, která mě však nyní spontánně napadají, jsou: čerstvý, nekonvenční, zábavný, moderní.

What’s different about the inLife lifestyle show? The look hasn’t been finalised yet. We are actually working on improving things with each recording. However, watchwords that spring to mind spontaneously are fresh, funky, fun, and modern.

Is there anything that excites Je něco, co se Ti na inLife Mně osobně se líbí skutečnost, že se mohu podílet na you particularly about inLife? obzvláště líbí? sestavení vysílání. I’m excited about the fact that I can Mě osobně se líbí skutečnost, že se můžu play a role in shaping the show. A podílet na sestavení vysílání. Neexistuje I'm excited about the fact that I can play a role in shaping fixed model that has to be strictly žádné tak zvané „schéma F“, které musí the show. adhered to and provides no options být striktně dodrženo a u kterého člověk for contributing your own ideas nemá žádné možnosti uplatnit vlastní náChris Brow doesn’t exist. And precisely THAT is pady. A tady je požadováno právě encouraged. In addition, I find a TOHLE. Navíc považuji magazín s širocross-thematic show like inLife exkým rozsahem témat jako inLife sám o citing in itself because the reports always cover different affairs and sobě za napínavý, protože příspěvky informují vždy o různých věcech aspects. a aspektech.

Co jsi dělal doposud? Radši se mě zeptej, co jsem ještě nedělal! (směje se) Před tím, než jsem se stal moderátorem a zpěvákem, jsem dělal různé práce. Od práce na čerpací stanici, jako disponent letecké nákladní společnosti, činnosti u obchodníka s karavany, barmana, pořadatele party, trenéra ve fitness, až po mé vzdělání jako obchodník v oboru pořádání akcí. Jako moderátor jsem doposud také mohl nasbírat zkušenosti v téměř všech možných oblastech. Gala, hudební show, sportovní události, veletrhy, prezentace výrobků, předávání cen, ale také mnoho natáčení a filmů o image pro mezinárodní firmy. K tomu jsem již také moderoval cestovní vysílání a magazín o automobilech! Skutečností je: Miluji svou práci a jsem velmi vděčný za úkoly, které jsem doposud dostával.

What have you done so far? It’s better to ask me what I haven’t done! (smiles) I did numerous different jobs before my time as a presenter and singer. From my job at a filling station, as a dispatcher at an air cargo company, working as a caravan dealer, a bartender, a party organiser, a physical trainer, a graphic designer, through to my vocational education as an event manager. As a presenter, I’ve been able to gather experience in pretty much every area of relevance. Galas, music shows, sporting events, trade fairs, sales presentations, award ceremonies – but also many shoots and corporate films for international companies. I’ve also hosted a travel show and a car programme. The fact of the matter is that I love my job and am very grateful for the assignments given to me so far.

Na co jsi obzvláště hrdý? Hrdý jsem v každém případě na svou rodinu! To, že jsem tak často pryč z domova, není pro mou přítelkyni a pro mé děti jednoduché. Oni mi hlídají záda a svým pochopením mi dávají možnost, že můžu tuto práci vykonávat tak intenzivně!

What are you especially proud of? I’m definitely proud of my family! That I’m away from home so often is not easy for my girlfriend or my children. They give me the support I need. And with their understanding they enable me to pursue this profession so vigorously.

58-61_TV Formate_CZ.indd 60

10.10.2013 15:50:58


61

LYONESS World

Factbox Jméno: Chris Brow Narozen: 26.08.1981 v Bitburgu (Eifel) Bydliště: Düsseldorf Vzdělání: obchodník v oboru pořádání akcí Jazyky: němčina, angličtina Name: Chris Brow Born: 26/08/1981 in Bitburg (Eifel), Germany Residence: Düsseldorf, Germany Vocational education: Event manager Languages: German and English

Jsi velmi všestranný muž, jaké máš vlastně koníčky? Miluji sport! Miluji například běhat lesem. Dříve jsem provozoval různé druhy sportu v oddílech, jako baseball, fotbal nebo basketball. Ale na pravidelné časy tréninků není moje práce vhodná. Běhat přece můžu kdekoliv.

You have a very broad range of interests, what are your hobbies? I love sport! I love to run through the forest, for example. I used to do different types of sport at club level such as baseball, football, and basketball. But the job I have now doesn’t permit a regular training routine. With that said, I can run anywhere.

Jak nakládáš se stresem? Mám naštěstí schopnost přeměnit stres na energii! Přirozeně jsem i já někdy stresovaný a mám špatnou náladu, ale to mě často rychle přejde. Navíc pracuji velmi dobře pod časovým tlakem. Někdy je show nebo natáčení velmi hektické a chaotické. S tím musí umět člověk zacházet.

How do you deal with stress? Fortunately, I have the ability to convert stress into energy! Of course, I get stressed out and bad tempered at times, too, but that normally passes quickly. I’m also able to work very well when deadlines are tight. Shows or shoots can sometimes be very hectic and chaotic. That’s something you have to be able to deal with.

Výhled do budoucnosti Lyoness.TV … Will be the greatest show on earth!

Outlook for the future of Lyoness.TV ... It will be the greatest show on earth!

58-61_TV Formate_CZ.indd 61

10.10.2013 15:51:11


62 LYONESS World

Golfovรก udรกlost roku The golf event of the year

62-67_Lyoness Golf Open_CZ.indd 62

10.10.2013 15:51:26


62-67_Lyoness Golf Open_CZ.indd 63

Lyoness World

63

10.10.2013 15:51:36


64 Lyoness World

Lyoness Open powered by Greenfinity Facts & Figures

MÍSTO: Diamond Country Club, Atzenbrugg, Rakousko KATEGORIE: European Tour Termín: 6. – 9. června 2013 Výherní částka: 1 milión Euro Oficiální Pro-Am: 5. června 2013

eden krát za rok se o malé dolnorakouské obci Atzenbrugg všude mluví. Při druhém ročníku Lyoness Open powered by Greenfinity, jediné evropské sérii v Rakousku, zažilo více než 20 000 diváků čtyři dny světové golfové třídy zblízka. Také mimo hrací pole byl zajištěn pestrý zábavný program. U pavilonu Lyoness Golf byla vedle zajímavých akcí a skvělých výherních soutěží k dispozici nová Lyoness golfová kolekce a kalkulačka ekologické stopy. Mimoto si hosté mohli zahrát hlavní roli v prstovém kině.

j

Ohlášení hvězd v Atzenbruggu Den před oficiálním zahájením turnaje Lyoness Open se ve středu 5. června konal oficiální European Tour Pro-Am na Driving Range klubu Diamond Country Club. Ačkoliv nebyly ideální povětrnostní podmínky a turnaj musel být zkrácen na devět jamek, nálada byla výborná. Hvězdy European Tour získali poslední body pro Lyoness Open a jejich prominentní flight partneři si vychutnali zážitek zahrát si s prominentem na golfovém hřišti světové třídy. Jure Košir (bývalý slalomový sjezdař), Reinhard Nowak (rakouský kabaretista) a vysocí činitelé z politiky a hospodářství byli jen některými z četných prominentů. Slavnostní vyhlášení vítězů uzavřelo den Pro-Am a spokojený Lyoness CEO Hubert Freidl zahájil oficiálně turnaj Lyoness Open. Světová elita golfového sportu Obhájce titulu Bernd Wiesberger převzal roli velvyslance turnaje Lyoness Open a představil největší a nejvýznamnější turnaj Rakouska hráčům European Tour, aby zdůraznil mezinárodní význam této prvotřídní události. Očividně s úspěchem, neboť rakouský hlavní turnaj odstartoval se 156členným mezinárodním osazenstvem.

62-67_Lyoness Golf Open_CZ.indd 64

VENUE: Diamond Country Club, Atzenbrugg, Austria CATEGORY: European Tour From/to: 6th – 9th June 2013 Prize money: 1 million euro Official Pro-Am: 5th June 2013

Once every year, the small Lower Austrian market town of Atzenbrugg is on everyone’s lips. More than 20,000 spectators enjoyed getting up close and personal to world class golf for four days at the second staging of the Lyoness Open powered by Greenfinity, the only European Tour event in Austria. A varied entertainment programme was also provided away from the field. For example, next to interesting promotions and great prize games, the new Lyoness golf collection and the ecological footprint calculator were at the Lyoness Golf Pavilion. Guests could also play the starring role in their own flip book movie. Star line-up in Atzenbrugg The European Tour Pro-Am was held on the driving range of the Diamond Country Club on Wednesday 5th June, one day before the official start of the Lyoness Open. Although the weather was not ideal and the tournament had to be shortened by nine holes, the atmosphere was excellent. The European Tour stars made their final preparations for the Lyoness Open and their famous flight partners enjoyed the experience of being able to play on a world class golf course together with a pro. Jure Košir (former slalom skier), Reinhard Nowak (Austrian cabaret artist), and political and economic decision-makers were just some of the numerous prominent figures. The Pro-Am day was rounded off by the awards ceremony that evening and the Lyoness Open was officially started by Lyoness’ satisfied CEO, Hubert Freidl. The world’s golf elite Bernd Wiesberger, the defending champion, has taken over the role of Lyoness Open ambassador and promoted Austria’s largest and most important tournament among the European

10.10.2013 15:51:50


Lyoness World

65

Zaostřeno: Španěl Miguel Angel Jiménez se svým nosičem Cliffordem Bothou při patování (nahoře) a zářící vítěz Joost Luiten z Nizozemska (dole). General Manager Lyoness Management, Alexander Lerch, očividně dobře naladěn (vpravo). Moment, který musí být zachycen. Focused: Spaniard Miguel Angel Jiménez with his caddie Clifford Botha while putting (above) and the delighted winner Joost Luiten from the Netherlands (below). General Manager Lyoness Management Alexander Lerch is visibly amused (right). A moment that has to be recorded!

62-67_Lyoness Golf Open_CZ.indd 65

10.10.2013 15:52:06


66 Lyoness World

Mimořádná sportovní událost: Lyoness Open powered by Greenfinity byl velkým úspěchem. Lyoness.TV byla každý den živě u toho.

An exceptional sporting event: The Lyoness Open powered by Greenfinity was a huge success. Lyoness.TV was at the venue every day.

Na odpalu při turnaji Lyoness Open stálo celkem devatenáct Tour players to emphasise the international importance of this world class event. And since Austria’s leading tournament domácích hráčů, mezi nimi třináct profesionálů a šest amatérů. Vestarted with a 156-strong field of international players, it dle vítěze z předchozího roku Bernda Wiesbergera měli největší seems he was successful. šance na výhru Martin Wiegele ze Štýrska a Markus Brier z Vídně. A total of 19 players – 13 professionals and six amateurs – Pořadí mezinárodních konkurentů bylo stejně tak dlouhé jako prfrom Austria teed off at the Lyoness Open. Next to last year’s votřídní. Vedle Miguela Angela Jiméneze (ESP) a druhého hráče winner, Bernd Wiesberger, the předchozího roku Thomase players tipped with the best Leveta (FRA) patřili také chance of winning were Martin Thomas Björn (DEN), Joost Wiegele from Styria and Markus Luiten (NED), Paul Waring Brier from Vienna. But the array (ENG) a mnoho dalších k okru„Turnaj se v posledních letech skvěle vyvinul a ohlasy jsou of international competitors was hu favoritů. as long as its calibre was high. přímo obrovské.“ Alongside Miguel Angel Jiménez Jeviště volné pro profesionály (ESP) and last year’s runner up, Turnaj Lyoness Open byl doThe tournament has grown in recent years and the resonance is positively Thomas Levet (FRA), the circle statečně protkán význačnými overwhelming. of favourites also included událostmi. Především maturant Thomas Björn (DEN), Joost a amatér Matthias Schwab Mathias Vorbach Luiten (NED), Paul Waring předvedl grandiózní výstup. (ENG), and many others. Od prvního dne měl tento štýrský hráč turnaj ve své režii, Clear the stage for the pros na závěr se umístil se svým vzorem Wiesbergerem na společném 14. The Lyoness Open was sufficiently peppered with highlights. místě. Jednoznačným předním hráčem byl Nizozemec Joost In particular, A-level student and amateur Matthias Schwab Luiten. delivered a magnificent performance. The Styrian put his O neobvyklé překvapení se postaral neočekávaný výstup fotbastamp on the tournament from the first day on and ultimately lové hvězdy Davida Alaby. Ještě den předtím blouznilo Rakousko came in joint 14th place together with his idol Bernd Wiesberger. jako v horečce při kvalifikaci na světové mistrovství spolu s Alabou, The convincing front runner was Dutchman Joost Luiten. o den později si zajel na golfové hřiště a dostal od Bernda The unexpected appearance of star footballer David Alaba Wiesbergera lekci golfu. was a special surprise. It was only on the previous day that

62-67_Lyoness Golf Open_CZ.indd 66

10.10.2013 15:52:32


Lyoness World

67

Majitel klubu Diamond Country Club, Christian Guzy (vlevo), s Lyoness CEO Hubertem Freidlem (uprostřed) při zahájení turnaje Lyoness Open 2013. Owner of the Diamond Country Club, Christian Guzy (left), together with Lyoness CEO, Hubert Freidl (centre), at the start of the 2013 Lyoness Open.

Golf Clinic Také Lyoness partneři z malých a středních podniků byly 6. června při tom a prostřednictvím kyvadlové dopravy byly dopraveni přímo ke sportovní události. Na místě se nabízela jedinečná příležitost zúčastnit se exkluzivní akce Golf Clinic s profesionálem PGA Markusem Zechmannen na Driving Range klubu Diamond Country Club. Tak se událost stala správným zážitkem pro nadšence golfu, začátečníky a zkušené hráče. Na greenu – kde lze optimálně skloubit práci s volným časem Nikde jinde nelze tak uvolněně skloubit volný čas a obchod, jako na golfovém hřišti. Toho si je vědom i Lyoness a již od roku 2008 se angažuje v rakouském golfovém sportu. Kooperace s European Tour zcela odpovídá mezinárodní orientaci a strategii B2B Lyonessu, neboť golf je ideálním prostorem pro navazování kontaktů, vytváření sítí a zvyšování úrovně povědomí podniku. Inovace roku 2013 a výhled na rok 2014 Ve srovnání s minulým rokem navštívilo turnaj Lyoness Open téměř dvakrát tolik golfových fanoušků, za což lze mimo jiné poděkovat především intenzivní reklamě. Vedle nových kooperací jako například s BMW, byl veřejný prostor zvětšen a atraktivněji zařízen díky video zdi. Lyoness jako hlavní sponzor a sponzor titulu zajišťuje až do konce roku 2014 budoucnost jediné události European Tour v Rakousku. V příštím roce bude událost ještě atraktivnější a větší. Další rozšíření veřejného prostoru a vedlejších událostí by měly přilákat ještě více diváků, mezi nimi i dětí a mládeže. To vše spolu s myšlenkou ekologické optimalizace golfového sportu, kdy budou nabízeny například alternativní možnosti příjezdu veřejnými dopravními prostředky a kyvadlovou dopravou.

Austria was captivated by Alaba in a World Cup qualifier. One day later the footballer made a detour to the golf course and was given a golf lesson by Bernd Wiesberger. Golf clinic Lyoness SME Merchants also attended on 6th June and were taken straight to the sports event of the year by means of a shuttle service. After they arrived, they were given the unique opportunity of taking part in an exclusive golf clinic with PGA professional Markus Zechmann on the driving range of the Diamond Country Club. And so the event became a true experience for golf enthusiasts, beginners, and accomplished players. On the green – where work and leisure can be combined perfectly Nowhere else can leisure and business be so easily combined as on the golf course. Lyoness is also aware of this fact and has already been committed to Austrian golf since 2008. The partnership with the European Tour fully reflects the international focus and B2B strategy of Lyoness – for golf is the ideal platform for making contacts, building networks, and raising the profile of the company. New developments in 2013 and a look at 2014 Among other things due to the increased advertising beforehand, the number of golf fans to visit the Lyoness Open was almost twice that of the previous year. Next to new partnerships, such as with BMW, the public area was extended and made more appealing by a video wall. As main and title sponsor up until the end of 2014, Lyoness has guaranteed the future of the only European Tour event in Austria. In the coming year, the event will be even bigger and more appealing. Further expansion of the public area and side events should attract more spectators, including children and adolescents. And all this is against the backdrop of efforts to improve golf in environmental terms, for example, by offering alternative means of travelling to the venue via public transport and shuttle services.

Golfoví profesionálové Bernd Wiesberger (vlevo) a Martin Wiegele (vpravo) s fotbalovou hvězdou Davidem Alabou (uprostřed). Nějakou chvíli si vyměňovali míče. The two golf pros Bernd Wiesberger (left) and Martin Wiegele (right) together with star footballer David Alaba (centre). They swapped balls for a little while.

62-67_Lyoness Golf Open_CZ.indd 67

10.10.2013 15:52:40


68 Lyoness Foundations

Ochrana životního prostředí na Environmental protection

Greenfinity byla i tento rok zastoupena na Lyoness Open jako prezentující sponzor (vlevo). Návštěvníci si užívali mražené jogurty s čerstvou polevou (nahoře). Greenfinity was represented at the Lyoness Open as presenting sponsor this year, too (left). Visitors enjoyed frozen yogurt with fresh toppings (above).

U info stánku Greenfinity bylo k dispozici dostatek informací o projektech GFF (vlevo). „My footprint“- návštěvníci měli možnost spočítat si svou vlastní ekologickou stopu (vpravo). Plenty of information about the projects of the GFF was available at the Greenfinity Info Corner (left). ‘My footprint’-visitors had the opportunity to calculate their own ecological footprint (right).

68-71_Greenfinity_CZ.indd 68

10.10.2013 15:53:03

t


a

LYONESS Foundations 69

turnaji Lyoness Open 2013 at the 2013 Lyoness Open

Nadace Greenfinity dosáhla v minulém roce úspěšného výpočtu ekologické stopy turnaje Lyoness Open 2012. V roce 2013 tak byla stanovena cílená opatření k ochraně životního prostředí, která by ekologickou stopu měla trvale snížit. iváci stejně jako golfoví profesionálové byli z tohoto podniku nadace Greenfinity nadšeni. Na ochranu životního prostředí se na turnaji Lyoness Open 2013 nejen poukazovalo, ale ochranou životního prostředí se i žilo. Tak bylo například ve zvláště zřízeném Greenfinity Corner možné vypočítat si vlastní osobní ekologickou stopu a tuto prostřednictvím daru projektu zalesňování „Lyoness Forest“ v Nikaragui a Německu ihned vyrovnat. Při této příležitosti mohly být napraveny účinky na životní prostředí o velikosti cca 625.000 km, které byly způsobeny různými dopravními prostředky. Ti návštěvníci, kteří hledali zdravé občerstvení, jej nalezli u stánku s mraženými jogurty. I zde probíhalo čilé věnování darů na projekty nadace Greenfinity, zatímco bylo možné vychutnávat si zdravý mražený jogurt s nejrůznějšími druhy čerstvého ovoce. Již při příjezdu k akci, která s 21 000 diváky vykázala velmi dobrou návštěvnost, byl velký význam kladen na stálost. Tak bylo jedno euro za každý zaparkovaný vůz použito ve prospěch projektu ochrany životního prostředí „Les generací“ v obci Purkersdorf (Dolní Rakousko). U tohoto trvalého projektu děti zasadí les, pečují o něj a les se tak stane užitečným pro budoucí generaci. 18. července 2013 bylo možné předat darovanou částku ve výši 7 000 euro. Další opatření k optimalizaci se týkaly především logistiky, stravování a dodávek energií: Ve spolupráci s lokálními firmami byly zkráceny příjezdové cesty, použity regionální a biologické potraviny a též byla vylepšena koncepce odpadového hospodářství. Mimoto byl výrazně navýšen odběr z regionální elektrické sítě, a tím došlo k silnému omezení použití dieselagregátů. Nyní nadace Greenfinity zpracovává vyhodnocení dat shromážděných na místě, aby bylo možné stanovit ekologickou stopu turnaje Lyoness Open 2013. Prezentace prvních výsledků je již velmi radostně očekávána, neboť tyto výsledky ukáží efektivitu opatření k ochraně životního prostředí. Novinky naleznete průběžně na www.lyoness-GFF.org.

d

68-71_Greenfinity_CZ.indd 69

Last year, Greenfinity calculated the ecological footprint of the 2012 Lyoness Open. 2013 saw the implementation of specific environmental protection measures aimed at reducing the footprint lastingly. SPECTATORS AND GOLF PROFESSIONALS alike were thrilled with the efforts of Greenfinity. At the 2013 Lyoness Open, environmental protection was not only made tangible, but also practised. For example, people were able to calculate their own ecological footprint in the purpose-built Greenfinity Corner and immediately compensate for their footprint by means of a donation in support of the ‘Lyoness Forest’ reforestation project in Nicaragua and Germany. This opportunity made it possible to offset the environmental impact of some 625,000 km covered using different modes of transport. Those visitors who were seeking a healthy refreshment found what they were looking for in the frozen yogurt stand, where donations for the projects of Greenfinity were also eagerly made while enjoying healthy iced yogurt with a wide variety of fresh fruits. Great importance was attached to sustainability from the moment of arrival at the event, which with 21,000 spectators was very well attended. For example, the ‘Generation Forest’ environmental protection project in Purkersdorf (Lower Austria) benefited from one euro for every parked car. This sustainability project involves children planting a forest, cultivating it, and making it useful to future generations. It was possible to hand over donations totalling 7,000 euro on 18th July 2013. Other optimisation measures included logistics, catering, and the supply of energy. Partnerships with local businesses were made to reduce access routes, regional and organic foods were used and the waste management strategy was improved. Apart from that, to severely restrict the use of diesel generators more use was made of the regional power grid. To determine the ecological footprint of the 2013 Lyoness Open, Greenfinity is currently working on analysing the data collected at the venue. We are looking forward to being able to present the initial results soon, which should show the efficacy of the environmental measures. You will find news as it unfolds at www.lyoness-GFF.org.

10.10.2013 17:45:12


70 Lyoness Foundations

Lesy Lyoness na dvou kontinentech Lyoness forests on two continents

Lyoness Members enable forests to rise in Nicaragua and Germany together with the Greenfinity Foundation.

měna klimatu a nešetrné využívání neobnovitelných přírodních zdrojů jako oleje jsou problémy naší společnosti, které je třeba brát vážně. Abychom se této situaci pokusili zamezit, spustila nadace Greenfinity projekty zalesňování v Nikaragui a Německu. V tomto projektu jsou neplodné a ladem ležící plochy zalesňovány domácími druhy stromů. Tak vzniká dřevo, které pro domorodce neslouží pouze jako důležitá surovina a náhrada za topný olej, naftu a hnědé uhlí, ale stává se tak doplňkovým zdrojem příjmu obyvatelstva. Kromě lidí má však z projektů zalesňování prospěch především místní fauna a flóra, neboť vznikající lesy tak nabízí tolik potřebný životní prostor, nezbytný obzvláště pro ohrožené druhy.

z

Nikaragua – první krok z chudoby V blízkosti města San Juan de Limay v Nikaragui vzniká nyní les Lyoness. Tato oblast byla vybrána proto, že v důsledku silného zemědělského využívání tamní půdy došlo k vyčerpání cenných výživných látek. Projekt Lyoness Forest je více než jen prostor k životu – je pro domorodé obyvatelstvo též prv-

68-71_Greenfinity_CZ.indd 70

Climate change and the excessive use of non-renewable resources like oil are serious problems within our society. Greenfinity has started reforestation projects in Nicaragua and Germany to correct this situation. Here, fallow and infertile land is reforested with native tree species. This produces wood, which people from the area not only use as an important raw material and substitute for fuel oil, kerosene and brown coal, but also provides an additional source of income for the population. With that said, next to people, it is the native flora and fauna that benefit especially from the reforestation projects because the resulting forests provide a much-needed habitat, which is essential for endangered species, in particular. Nicaragua – a step out of poverty A Lyoness forest is now being developed near the town of San Juan de Limay in Nicaragua. This area was chosen because valuable nutrients have been removed from the local soil due to heavy agricultural use. More than just a habitat, the Lyoness forest is also a step out of poverty for the local population. Reforestation and management of the forests create new jobs

Photos: CORBIS

Členové Lyoness společně s nadací Greenfinity pomáhají vzniku lesů v Nikaragui a Německu.

10.10.2013 15:53:10


LYONESS Foundations 71

CÍLE PROJEKTU LYONESS FOREST/ LYONESS FOREST OBJECTIVES

• • •

• •

• •

Les jako nejdůležitější dodavatel surovin Oživení oblastí ležících ladem Životní prostor pro rostliny a zvířata Boj proti chudobě Ochrana mnoha druhů zvířat a rostlin Stabilizace podnebí Biologická rozmanitost

• The forest as a key

supplier of raw materials • The regeneration of

fallow areas • A habitat for plants and

animals • The reduction of poverty • The protection of

many animal and plant species • Stabilisation of the climate • Biodiversity

PHOTOS: CORBIS

ním krokem z chudoby. Zalesnění a obhospodařování lesů vytváří nová pracovní místa a základ pro život, především proto, že kromě užitečných druhů dřevin jsou pěstovány také ovocné stromy.

and a livelihood, especially since fruit trees were planted in addition to the timber species.

Německo – nový životní prostor pro bobry Bobr se v Německu stal ohroženým druhem. Z důvodu extrémních podmínek prostředí, jako jsou povodně, úpravy toků a intenzivní využití půdy se neustále zmenšuje jeho životní prostor. Projekt Lyoness Forest by v německé spolkové zemi Mecklenburg-Vorpommern měl nyní bobrům nabídnout nový domov. Smíšený les, jež mimo jiné sestává z olše a habru a je pro tento úkol vhodný, má velmi pozitivní vliv na vývoj půdy a biotopů.

Germany – a new habitat for the beaver The beaver has become an endangered species in Germany. Extreme environmental conditions like flooding, as well as waterway construction and extensive land use, has caused its habitat to shrink steadily. The Lyoness forest in the German federal state of Mecklenburg-Western Pomerania is now set to provide a home for the beaver. Suitable for the location, the mixed forest consists of such trees as red alder and common hornbeam and has a very positive impact on the development of soil and habitats.

Členové Lyoness pomáhají Od začátku roku 2013 si mohou členové Lyoness na www.lyoness-GFF.org spočítat svou osobní ekologickou stopu. Tuto ekologickou stopu mohou vyrovnat darem ve prospěch projektu Lesy Lyoness. Tak pomáháte i Vy vytvářet nové životní prostory a trvale zlepšovat naše podnebí.

Lyoness Members help Lyoness Members have been able to calculate their own ecological footprint at www.lyoness-GFF.org since the beginning of 2013. They can offset this footprint by making a donation in support of the Lyoness forests. This is how you too can help to create habitats and improve our climate lastingly.

68-71_Greenfinity_CZ.indd 71

10.10.2013 17:45:00


72 LYONESS Foundations

Vysoké nasazení pro dobrou věc

Huge commitment for a good cause

Členové a zaměstnanci LYONESS se angažují: v posledních několika měsících spustili množství sociální projektů na pomoc potřebným.

Lyoness members and staff get actively involved: in the past few months, they have launched a number of social projects to help needy people.

RAKOUSKO | AUSTRIA

Tombola na setkání obchodníků Lyoness erena Reinisch měla těžký život. Od smrti svého partnera před dvěma lety, bydlí 24letá matka trojčat v bytě, který velmi vyžaduje rekonstrukci. Aby ženě při rekonstrukci pomohli, odstartovali v květnu 2013 prémium členové Gerhard Schreier a Thomas Hornof společně s regionálním manažerem MSP Gerhardem Flatzem charitativní akci v rámci druhého setkání obchodníků Lyoness v restauraci „Gletscherblick“ v Tyrolsku. Jako organizátoři dobře navštěvovaného setkání obchodníků úspěšně přiměli k účasti místní partnerské firmy. MSP partneři Lyoness CARBON 4 Heizsysteme, Installationen Angerer, Farbmacher Kaffeemaschinen a EFMATIC Furtner byli myšlenkou nadšeni a darovali na renovaci poukázky. Navíc se uspořádala ve prospěch mladé matky tombola, v rámci které bylo slosováno 250 cen od 41 partnerských firem. A také Lyoness Rakousko přispělo: 1000 euro v podobě poukázek. Po celkovém sečtení se Verena Reinisch může radovat z darované částky okolo 13.000 eur a z bezplatných služeb partnerů Lyoness.

v

72-75_CFF_CZ.indd 72

Raffle at the Lyoness merchant meeting LIFE HAS BEEN difficult for Verena Reinisch. Since the death of her partner two years ago, the 24-year-old mother of triplets from Tyrol has lived in a flat in serious need of renovation. To help her with the renovation, Premium Members Gerhard Schreier and Thomas Hornof, together with SME Regional Manager Gerhard Flatz, organised a charity event during the second Lyoness Merchant meeting at the Gletscherblick restaurant, Tyrol, in May 2013. As the organisers of this well-attended meeting, they encouraged Loyalty Merchants from the area to get involved – and with great success! The Lyoness SME Merchants CARBON 4 Heizsysteme, Installationen Angerer, Farbmacher Kaffeemaschinen, and EFMATIC Furtner were thrilled with the idea and donated gift cards for the renovation. On top of that, a raffle consisting of 250 prizes from 41 Loyalty Merchants was held for the benefit of the young mother. And Lyoness Austria also made a contribution: 1,000 euro in the form of gift cards. All in all, Verena Reinisch can look forward to a donation of some 13,000 euro and free services by Lyoness Merchants.

10.10.2013 15:53:40


LYONESS Foundations 73

NĚMECKO | GERMANY

24 patronátů na vzdělání pro CFF rémium členka LYONESS Michaela Krieg z Bavorska dostala nápad na akci CFF zvláštního druhu. Po smrti svého otce byla konfrontována s úkolem zrušit prostorný venkovský dům svých rodičů u Tegernsee. Proč nedarovat výtěžek ze zrušení domu nadaci CFF podle motta „Utrpení jednoho může být radostí pro druhého“? Její matka byla touto myšlenkou ihned nadšená, protože si byla jistá, že se nese přesně v duchu smýšlení jejího zesnulého manžela. Jak vše vymyslely, tak to i uskutečnily. V březnu 2013 uspořádaly bleší trh. Nashromáždily nejen skleničky, porcelán, dekorační předměty, zrcadla, obrazy, vánoční ozdoby, ubrusy, záclony, drobný nábytek - ale i mnoho dalšího a uspořádaly bazar v odstaveném krytém bazénu v domě. Za jeden a půl dne přišlo téměř 200 „zákazníků“ a málokterý z nich odešel s prázdnou. Výsledek je pozoruhodný: s podporou Bruna Peterse, také prémium člena a životního partnera Michaely Kriegové, mohly obě dámy díky výnosu uzavřít 24 patronátů na vzdělání na jeden rok.

p

24 educational sponsorships for the CFF LYONESS PREMIUM MEMBER Michaela Krieg from Bavaria had the idea of a CFF event – one that was very unique in its nature. She was faced with the task of liquidating a spacious country house on the Tegernsee owned by her parents after the death of her father. True to the motto one man’s pain is another man’s pleasure, why not donate the proceeds of the liquidation to the CFF? Her mother was also thrilled with the idea as she was confident it was something her late husband would have supported. No sooner thought than done! And so, they held a flea market in March 2013. Glass and chinaware, decorative items, mirrors, pictures, Christmas decorations, tablecloths, curtains, small items of furniture – they gathered all that and much more together and then set up a bazaar in the building’s disused indoor swimming pool. Over one and a half days almost 200 ‘customers’ visited and hardly any of them left empty-handed. The result is something to be proud of: supported by Bruno Peters, also a Premium Member and partner of Michaela Krieg, the two ladies were able to take on 24 educational sponsorships, each lasting a year, with the proceeds.

Michaela Krieg (uprostřed), její životní partner Bruno Peters a její matka jsou velmi spokojeni: jejich bazar ve prospěch CFF byl tak úspěšný, že mohli uzavřít na jeden rok 24 patronátů na vzdělání. Michaela Krieg (centre), her partner Bruno Peters, and her mother are extremely satisfied! Their bazaar for the benefit of the CFF was so successful that they were able to take on 24 educational sponsorships for a year.

72-75_CFF_CZ.indd 73

10.10.2013 15:53:50


74 LYONESS Foundations

POLSKO | POLAND

Srdnaté záchranné akce v Polsku bzvláště se angažovalo LYONESS Polsko. Polská kancelář v květnu 2013 podpořila ihned několik zařízení. Zatímco zaměstnanci Lyoness rozdělovali v hospici Cordis spotřební předměty jako jsou léky a kosmetika, obdržely nedoslýchavé a neslyšící děti ze vzdělávacího domova v Bydgoszczi, kromě jiného, školní potřeby, hračky, oblečení a balíčky na úspěšné zahájení školního roku. Důvod k oslavě měli také chovanci čtyř mateřských škol a jednoho dětského domova v Siemianowice Śląskie a Dąbrowa Górnicza: Lyoness Polsko jim darovala CFF trička a školní potřeby.

o

Dedicated aid projects in Poland LYONESS POLAND was extremely active. May 2013 saw the regional office in Poland assisting a number of organisations. While Lyoness staff distributed supplies such as medicines and cosmetics at the Cordis hospice, deaf or hard of hearing children at the community home in Bydgoszcz were given school supplies, toys, clothing, as well as school starter kits and the like to get their schooling off to a good start. The children of four kindergartens and a day centre in Siemianowice Śląskie and Dąbrowa Górnicza also had reason to celebrate: Lyoness Poland gave them CFF T-shirts and school supplies.

Důvod k radosti měli také chovanci několika sociálních zařízení v Polsku: Lyoness Polsko jim darovala CFF trička a balíčky na zahájení školního roku. The charges of a number of welfare establishments in Poland had reason to celebrate. Lyoness Poland gave them such items as toys, CFF T-shirts, and school starter kits to get their schooling off to a good start.

72-75_CFF_CZ.indd 74

10.10.2013 15:54:06


LYONESS Foundations 75

RUMUNSKO | ROMANIA

LYONESS Rumunsko vyzývá k malé dárky mohou udělat velkou radost. To zažili členové Lyoness v Rumunsku, kteří dostali nápad rozdělit dárky potřebným dětem o Velikonocích. Již na začátku roku proto Lyoness Rumunsko vyzvalo členy k darování hraček a potravin. Po šesti týdnech navštívili rumunští členové Lyoness tři sociální instituce a předali tam dětem nashromážděné dary. Ty byly drobnými dárky nadšené a zářící radostí zahájily velikonoční prázdniny.

i

Lyoness Romania calls for Easter campaign EVEN SMALL GIFTS can bring about great pleasure – as was experienced by Lyoness Members in Romania, who had the idea of distributing Easter gifts to needy children. As early as the beginning of the year, Lyoness Romania called on its members to donate toys and food. After six weeks, the Romanian Lyoness Members visited three welfare establishments and handed over the donations that had been collected to the children there, who were thrilled with the small gifts and started the Easter holidays beaming with joy.

CHORVATSKO | CROATIA

Poukázky, které dělají radost Lyoness Chorvatsko se zasadilo o dobrou věc. Třem chorvatským institucím - „Domovu lásky“ Caritas v Záhřebu, centru „Betlém“ a sirotčinci „Klasje“ - darovalo národní společenství originální poukázky v hodnotě více než 11.500 eur. Ty byly uplatněny u partnerských společností Lyoness k obstarání autosedaček, povlečení, hraček, dětských postelí a mnoha dalších, tolik potřebných věcí. Lyoness Chorvatsko touto dárkovou akcí udělala radost více než 60 osiřelým dětem a mladým maminkám.

i

Gift cards that make people happy LYONESS CROATIA also campaigned for a good cause. The regional office donated Original Vouchers worth more than 11,500 euro to three Croatian organisations: the Caritas’ Home of Love in Zagreb, the Bethlehem centre, and the Klasje orphanage. These were used at Lyoness Loyalty Merchants to obtain car seats, bedding, toys, cots, and numerous other urgently needed items. Lyoness Croatia brought joy to more than 60 orphans and young mothers with this campaign.

LYONESS Chorvatsko (vlevo jednatel Vedran Ognjenović) darovalo třem chorvatským institucím originální poukázky v hodnotě více než 11.500 eur na obstarání hraček, postelí a mnoha dalších, tolik potřebných věcí pro děti. Lyoness Croatia (left CEO Vedran Ognjenović) gave three Croatian organisations Original Vouchers worth 11,500 euro to enable them to buy toys, beds, and other urgently needed items for the children.

72-75_CFF_CZ.indd 75

10.10.2013 15:54:16


76 LYONESS Foundations

Vítězství do učebnic dějepisu

A victory for the history books

Svým druhým vítězstvím v Závodě napříč Amerikou (Race Across America) vstoupil velvyslanec CFF Christoph Strasser do dějin: stal se vůbec prvním jezdcem, který kdy absolvoval nejtěžší cyklistický závod na světě za méně než osm dnů.

76-77_RAAM_CZ.indd 76

With his second victory in the Race Across America CFF ambassador Christoph Strasser has made history. He is the first ever rider to complete the toughest bike race in the world in less than eight days.

10.10.2013 15:54:33
Lyoness Foundations 77

ávod napříč Amerikou 2013 odstartoval 11. června z Oceanside v Kalifornii. Cíl: co nejdříve zdolat 4 680 km dlouhou trasu od západního až k východnímu pobřeží Spojených států. Rakouský extrémní cyklista Christoph Strasser již od začátku předváděl svou vynikající formu. Měsíce tréninku a týdenní aklimatizace v Mohavské poušti ho optimálně připravily na nadcházející dřinu. Již první den převzal 30letý závodník vedení. Poháněn svým týmem čelil horku, déšťovým bouřím či akutní únavě a neustále zvyšoval svůj náskok. Rekordní vítězný čas se začal rýsovat. Strassera poháněla přes Facebook a Twitter Lyoness komunita a dychtivě očekávala výsledek závodu. Po 7denní sólové jízdě v čele závodu dorazil Rakušan do cíle na východním pobřeží Spojených států. Jeho neuvěřitelný vítězný čas: 7 dnů, 22 hodin a 52 minut. Christoph Strasser to skutečně dokázal. Jako první sportovec v dějinách Závodu napříč Amerikou zůstal pod magickou hranicí osmi dnů a dosáhl nového rekordu s průměrnou rychlostí 15,56 mph (zhruba 25 km). Jako i v předchozích dvou letech byla přítomnost Strassera na Závodě napříč Amerikou z hlediska CFF jednoznačným úspěchem. Jako velvyslanec CFF svou jízdou napříč Spojenými státy upozornil na nadaci Lyoness a na její nasazení ve prospěch znevýhodněných dětí.

z

76-77_RAAM_CZ.indd 77

The starter’s gun for the 2013 Race Across America was fired on 11th June in Oceanside, California. The objective: to cover the 4,680 kilometre-long route from the west coast to east coast of the United States in as little time as possible. Austrian extreme cyclist Christoph Strasser was in impressive form right from the start. Months of training and a one-week period of acclimatisation in the Mojave Desert prepared him perfectly for the upcoming rigours. The 30-year-old had already taken the lead on the first day. Driven on by his team, he braved heat, rain storms, the acute fatigue, and built on his lead continuously. A record-winning time seemed likely! Eagerly awaiting the outcome of the race, the Lyoness community spurred Christoph on via Facebook and Twitter. After a seven-day solo ride at the front, the Austrian finally reached the finish line on the east coast of the United States. His incredible winning time: seven days, 22 hours, and 52 minutes. Christoph Strasser had actually made it. He is the first athlete in the history of the Race Across America to keep under the magical eight-day mark and set a new record with an average speed of 15.56 mph (25 km/h). As in the two previous years, Christoph’s presence in the Race Across America was a resounding success from the perspective of the CFF, too. As an ambassador of the CFF, he drew attention to the Lyoness foundation and its commitment to disadvantaged children with his ride across the United States.

10.10.2013 15:54:39


78 LYONESS

Shopping with Lyoness

Cashback Card Cashback Card ve formě plastové karty nebo mobilní aplikace předložte před placením u pokladny. Na základě nashromážděných údajů o nákupech obdržíte z nich plynoucí členské výhody. Partnerské společnosti akceptující Cashback Card naleznete on-line na www.lyoness.net. Present your plastic Cashback Card or show your mobile app at the till before paying The purchases recorded then enable you to enjoy the benefits of being a Lyoness Member All of the Cashback Card Loyalty Merchants are listed online at www.lyoness.net

Poukázky Originální poukázky / dárkové karty můžete získat písemně, telefonicky nebo on-line u Lyoness nebo na poukázkových prodejních místech. Na základě objednávky poukázek obdržíte z nich plynoucí Členské výhody. Poukázky můžete uplatnit u příslušné partnerské společnosti nebo je darovat.

Mobilní poukázky Pomocí „Hledání obchodníka“ vyberete požadovanou partnerskou společnost. Na smartphonu zadáte požadovanou částku poukázky a potvrdíte generování poukázky osobním PIN kódem. Partnerské společnosti předložíte bezpečnostní kód, který jste obdrželi. Personál poté ověří platnost poukázky. Poukázka je tímto uplatněna a nákup dokončen. Mobile Vouchers Select the Loyalty Merchant you are looking for via the “Loyalty Merchant Search” Enter the voucher amount into your smart-phone and confirm the generated voucher with your personal PIN code Present the received security code at the Loyalty Merchant. The staff will then verify the validity of the voucher, which redeems it and the purchase is completed

78-79_Zertifikate_CZ.indd 78

Online nákup Zaregistrujte se na www.lyoness.net a v portálu Lyoness Online Shopping si můžete vybrat z více než 4.000 on-line obchodů. Nakupujte po celém světě 24 hodin denně. Na základě evidovaných údajů o Vašich nákupech obdržíte z nich vyplývající členské výhody. Online shopping Log into www.lyoness.net and choose from more than 4,000 online shops in the Lyoness online shopping portal Shop around the clock and around the world The benefits of Lyoness Membership are granted based on the shopping information recorded

10.10.2013 15:54:59

PHOTOS: FABRICE LEROUGE/ONOKY/CORBIS

Vouchers Buy your Original Voucher/Gift-Cards in writing, by telephone, online at Lyoness or at any voucher sales outlet Member Benefits are awarded based on the voucher order Use the vouchers at Loyalty Merchant, or give them away as gifts


LYONESS 79

Prostě vynikající! ISO 9001:2008

Společnost Quality Austria prováděla audit managementu společenství Lyoness a udělila jí certifikát ISO 9001:2008. Certifikát ISO 9001:2008 stanoví minimální mezinárodní standardy pro procesy a struktury společnosti.

ISO 9001:2008

Quality management at Lyoness was tested by Quality Austria and awarded ISO 9001:2008 certification. The ISO 9001 certification sets minimum international standards by which the processes and structures of a company can be defined.

Simply excellent!

ClimatePartner

Lyoness Friendship Flyer a tiskové materiály jsou ihned tištěny na klimaticky neutrálním papíru. ClimatePartner podporuje podniky při aktivní ochraně klimatu. Při CO2 kompenzovaném tisku jsou vypočítány emise skleníkových plynů, které v průběhu tisku vznikají, a jsou kompenzovány prostřednictvím nákupu emisních certifikátů.

ClimatePartner

Lyoness friendship flyers and press kits are now printed on climate-neutral paper. ClimatePartner helps companies to actively protect the climate. CO2 compensated printing involves a calculation of the greenhouse gas emissions caused by the printing process. These are then offset by the acquisition of emission certificates.

FSC®

Leitbetriebe Austria

Společnost Lyoness Austria GmbH je členem hospodářské sítě Leitbetriebe Austria. Leitbetriebe Austria je červeno-bílo-červená značka, kterou smí používat 1.000 vyznamenaných podniků v Rakousku.

Leitbetriebe Austria

Lyoness Austria GmbH is a member of the business network Leitbetriebe Austria. Leitbetriebe Austria is an Austrian brand that 1,000 outstanding companies in Austria may avail of.

CASHBACK MAGAZÍN se nyní tiskne na papíře s certifikací FSC®.* FSC® (Forest Stewardship Council) kontroluje dodržování ekologických a sociálních norem v lesním hospodářství a usiluje o odpovědné nakládání s globálními lesními zdroji. Výrobky s certifikací FSC® pocházejí ze sociálně a trvale udržitelného lesního hospodářství. Při nákupu výrobků s certifikací FSC® je naše životní prostředí aktivně zachováno. Zohledňují se také sociální zájmy lidí. * Pouze pro magazíny tištěné v Evropě.

FSC®

The CASHBACK MAGAZINE is now printed on FSC®-certified paper.* The FSC® (Forest Stewardship Council) verifies environmental and social standards in forest management and campaigns for responsible handling of global forestry resources. FSC®-certified products originate from forests managed in an environmentally and socially responsible way. The conservation of our environment is actively supported when FSC products are purchased. Additionally, the social interests of people are considered.

PHOTOS: FABRICE LEROUGE/ONOKY/CORBIS

* Only for magazines printed in Europe.

Certifikáty IQNet

Mezinárodně uznaný: V rámci certifikace podle ISO 9001:2008, kterou provedla společnost Quality Austria, získalo společenství Lyoness také certifikát IQNet. Partneři vystavili v rámci IQNet certifikáty ve 150 zemích, což představuje 30% podíl na celosvětovém trhu.

IQNet certification

Internationally recognised: as part of the ISO 9001: 2008 certification by Quality Austria, Lyoness was also certified by IQNet. IQNet partners have so far issued certificates in 150 countries, and command a global market share of 30 percent.

78-79_Zertifikate_CZ.indd 79

10.10.2013 15:55:13


80 IMPRINT

EVROPA EUROPE LYONESS MANAGEMENT GMBH Kärntner Straße 9 8020 Graz Tel.: +43/(0)316/70 77-0 E-Mail: europe.office@lyoness.ag RAKOUSKO AUSTRIA Lyoness Austria GmbH Kärntner Straße 9 8020 Graz Tel.: +43/(0)316/23 11 03 E-Mail: servicecenter@lyoness.at BELGIE BELGIUM Lyoness Belgium bvba Fountain Plaza , Belgicastraat 7, 1930 Zaventem Tel.: +32/2/894 88 80 E-Mail: office@lyoness.be BOSNA A HERCEGOVINA BOSNIA-HERZEGOVINA Lyoness d.o.o. Sarajevo Maršala Tita 28 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387(0)33/265 390 E-Mail: office@lyoness.ba BULHARSKO BULGARIA Lyoness Bulgaria EOOD ul. „Yunak“ 24, 1000 Sofia Tel.: +359/(0)2/969 99 11 E-Mail: office@lyoness.bg CHORVATSKO CROATIA Lyoness d.o.o. Radnička cesta 52 HR-10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3890 930 E-Mail: servicecenter@lyoness.hr KYPR CYPRUS Lyoness Cyprus Ltd. Leoforos Griva Digeni 25 Office 304 (3. Floor) 6035 Larnaka Tel.: +357/248/191 99 E-Mail: office@lyoness.com.cy ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Lyoness Czech Prague, s.r.o. Evropská 2591/33e 160 00 Praha 6 Tel.: +420 233 313 017 E-Mail: servicecenter@lyoness.cz NĚMECKO GERMANY Lyoness Deutschland GmbH Kranhaus Süd, Im Zollhafen 24 50678 Köln Tel.: +49 (0)221 27 16 74-0 E-Mail: servicecenter@lyoness.de ESTONSKO ESTONIA Lyoness Eesti OÜ Tartu maantee 2 10145 Tallinn, Eesti Tel.: +372 640 3600 E-Mail: office@lyoness.ee

80-81_Impressum_CZ.indd 80

DÁNSKO DENMARK Lyoness Denmark APS Strandvejen 58, 2900 Hellerup Tel.: +45 44 22 02 02 E-Mail: office@lyoness.dk FINSKO FINLAND Lyoness Finland Oy Plaza Business Park Äyritie 18, 3.krs, 01510 Vantaa Tel.: +358 (0) 29 3400 620 E-Mail: office@lyoness.fi FRANCIE FRANCE Lyoness France SARL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 184 75755 Paris Cedex 15 Tel.: +33/(1)/76 77 20 98 E-Mail: servicecenter@lyoness.fr ŘECKO GREECE Lyoness Hellas M.E.P.E Leoforos Thessalonikis 52 57019 Peraia – Thessaloniki Tel.: +30/23920 – 211 03 E-Mail: office@lyoness.gr MAĎARSKO HUNGARY Lyoness Hungary Kft. Stefánia út 101 - 103 1143 Budapest Tel.: +36/1/688 93 48 E-Mail: servicecenter@lyoness.hu IRSKO IRELAND Lyoness Loyalty Ireland Ltd. trading as Lyoness Ireland

2nd Floor, 10/11 Exchange Place IFSC Dublin 1 Tel.: +353/17 917 700 E-Mail: office@lyoness.ie ITÁLIE ITALY Lyoness Italia s.r.l. Via Belvedere, 15 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) Tel.: +39/045/98 16 377 E-Mail: servicecenter@lyoness.it

NIZOZEMSKO NETHERLANDS Lyoness Nederland BV World Trade Center Rotterdam Beursplein 37, 14e verdieping unit 1468 en 1469 Postal address: postbus 30043 3001 DA Rotterdam Tel.: +31 (0) 10 820 99 00 E-Mail: office@lyoness.nl

LOTYŠSKO LATVIA SIA „Lyoness Latvija“ Brīvības 149, LV -1012 Rīga Tel.: +371 67809216 E-Mail: office@lyoness.lv

NORSKO NORWAY Lyoness Norway AS Lysaker Torg 15 N-1366 Lysaker Tel.: +47 (0) 21093500 E-Mail: office@lyoness.no

LITVA LITHUANIA UAB „Lyoness Lietuva“ Olimpiečių g. 1 Vilnius, LT-09235 Tel.: +370 5 268 3368 E-Mail: office@lyoness.lt

POLSKO POLAND Lyoness Poland Sp. z o.o. ul. Kościuszki 169 40-524 Katowice Tel.: +48/(0)32/353 05 70 E-Mail: servicecenter@lyoness.pl

MAKEDONIE MACEDONIA Lyoness DOOEL Skopje blvd. 8-mi Septemvri 16/1 Hyperium Business Center 2nd floor, 1000 Skopje Tel.: +389 2 3090067 E-Mail: office@lyoness.mk

PORTUGALSKO PORTUGAL Lyoness Portugal Unipessoal Lda. Praça Duque De Saldanha Nº1 Ed. Atrium Saldanha 9D 1050-094 Lisboa Tel.: +351 211156510 E-Mail: office@lyoness.pt

ČERNÁ HORA MONTENEGRO Lyoness d.o.o. Podgorica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica Tel.: +382 (0) 20 219 910 E-Mail: office@lyoness.me

RUMUNSKO ROMANIA SC Lyoness Romania S.R.L. Cal. Floreasca 169 A Clădirea A-et.3 014459, Bucureşti Tel.: +40/(0)316/20 70 13 E-Mail: servicecenter@lyoness.ro

10.10.2013 15:48:56
SRBSKO serbia Lyoness d.o.o. Beograd Sava Business Center Milentija Popovića 5, Tower B 11070 Novi Beograd Tel.: +381/(0)11/655 73 90 E-Mail: office@lyoness.rs SLOVENSKO SLOVAKIA Lyoness Slovakia, s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava  Tel.: +421/2/33 05 78 13 E-Mail: servicecenter@lyoness.sk

imprint 81

New York, NY 10118 Tel.: +1 (646) 537 2547 E-Mail: office@lyoness.us USA United States of America Lyoness America Inc. California Regional Office 114 Pacifica Court, Suite 100 Irvine, CA 92618 Tel.: +1 (949) 202 0360 E-Mail: office@lyoness.us

SloVINSKO Slovenia Lyoness d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 3 2000 Maribor  Tel.: +386 (0) 2/4213390 E-Mail: office@lyoness.si

kanadA Canada Lyoness Canada Inc. 5000 Yonge Street, Suite 1706 Toronto, ON M2N 7E9 Tel.: +1 (416) 479 8373 E-Mail: office@lyoness.ca

ŠPANĚLSKO spain Lyoness Spain, S.L.U. Pza. Pablo Ruiz Picasso 1 Edificio Torre Picasso Planta 14, Módulo A 28020 Madrid Tel.: +34 91 769 56 39 E-Mail: office@lyoness.es

kanadA Canada Lyoness Canada Inc./ British Columbia location 5489 Byrne Road Unit 285 Burnaby, British Columbia, V5J 3J1 Tel.: +1 (604) 235 26 49 E-Mail: office@lyoness.ca

ŠVÉDSKO sweden Lyoness Sweden AB Wenner-Gren Center, vån 5 Sveavägen 166 113 46 Stockholm Tel.: +46/(0)8/509 06 888 E-Mail: office@lyoness.se

BraZÍlie brazil Lyoness do Brasil Ltda Av. das Nações Unidas, 11.633 9º andar, Edifício Brasilinterpart CEP: 04578-901 Brooklin Paulista São Paulo Tel.: + 55 (11) 3197-7770 E-Mail: office@lyoness.com.br

ŠVÝCARSKO SWITZERLAND Lyoness Suisse GmbH Hinterbergstrasse 24 6330 Cham Tel.: +41/(0)41/785 13 30 E-Mail: servicecenter@lyoness.ch TURECKO TURKEy Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Maya Akar Center C Blok Kat:1 No:10-11 Şişli-İSTANBUL Tel.: +90 (0) 212/444 4 596 E-Mail: servicecenter@lyoness.com.tr SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ United Kingdom Lyoness UK Limited 105 Piccadilly London W1J 7NJ Tel.: +44 (0) 20 7629 3493 E-Mail: office@lyoness.co.uk

Amerika America Lyoness Management ­Americas, Inc. 1450 Brickell Ave., Suite 1700 Miami, FL 33131 Tel.: +1 1(786) 222 7822 E-Mail: office@lyoness.us USA United States of America Lyoness America Inc. Empire State Building 350 Fifth Avenue, Suite 2710

80-81_Impressum_CZ.indd 81

STŘEDNÍ VÝCHOD/ Afrika Middle East/­Africa IMEA Management Lyoness Management IMEA L.L.C. Emaar Business Park, Building 4, 6th Floor, P.O. Box 391367 Sheikh Zayed Road Dubai, United Arab Emirates Tel.: +971 (4) 4534343 E-Mail: management.imea@lyoness.ae JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA SOUTH AFRICA Lyoness Cashback Programme (Pty) Ltd. 1 Protea Place, Postnet Suite 137 P/Bag X 9976 2146 Sandton Tel.: +27 (11) 30 11 900 E-Mail: office@lyoness.co.za SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY United Arab Emirates Lyoness Europe AG Dubai Branch Emaar Business Park Building 4, 6th Floor P.O. Box 390490 Sheikh Zayed Road, Dubai Tel.: +971 (4) 45 34 343 E-Mail: office@lyoness.ae

Katar state of qatar Lyoness Qatar WLL Al Gassar Tower 8th Floor, Office No.1 P.O. Box 25554, Westbay Doha, State of Qatar Tel.: +974 40 160 200 E-Mail: office@lyoness.qa

ASIE ASia Lyoness Management Asia Limited Suite 2607-12, 26th Floor Tower 2, The Gateway Harbour City, Tsim Sha Tsui Hong Kong Tel.: +852 3977 4000 E-Mail: asia.office@lyoness.asia HongKong Hong Kong Lyoness Hong Kong Limited Suite 2607-12, 26th Floor Tower 2, The Gateway Harbour City, Tsim Sha Tsui Tel.: +852 3977 4088 E-Mail: office@lyoness.com.hk MACAO Macau Lyoness Macau Limited Finance and IT Center of Macau Unit F, 8/F, Nam van Lake, Quarteirao 5, Lote A, Macau Tel.: +853 2820 3808 E-Mail: office@lyoness.com.mo FILIPÍNY PHILIPPINES Lyoness Philippines Inc. Unit 1503-04, 15th Floor Tower 1, The Enterprise Center 6766 Ayala Avenue corner Paseo de Roxas, 1226 Makati City Tel.: +63 2 491 77 20 E-Mail: office@lyoness.ph ThaJSKO Thailand Lyoness Siam Co. Ltd. The Offices at Central World Suite ML1711-12, 17th Floor No. 999/9, Rama 1 Road, Patumwan Bangkok 10330 Tel.: +66 2 250 8965 E-Mail: office@lyoness.co.th

AUSTRÁLIE australia AUSTRÁLIE Australia Lyoness Australia Pty Ltd. Suite 2, Level 30, 9 Castlereagh Street Sydney, NSW 2000, Australia Tel.: +61 2 9007 1000 E-Mail: office@lyoness.com.au

MAJITEL A VYDAVATEL MÉDIÍ media proprietor and publisher: LYONESS Europe AG, Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs ZodpovědnÉ OSOBY LYONESS overall responsible at LYONESS: Silvia Kelemen, Head of Public Relations Vydavatelství a VÝROBA publishing house and producer: Styria Multi Media Corporate GmbH & Co KG, Geiselbergstraße 15, 1110 Wien, Tel.: +43/ (0)1/601 17, Fax: 190 jEDNATEL managing directors: Martin Distl, Erich Schönberg Thomas ­Leskoschek, Christian Schmidt-Hamkens ŠéfredakCE chief editor: Alex Schütz UMĚLECKÉ VEDENÍ art director: www.urbane-grafik.at ŘÍZENÍ PROJEKTŮ project management: lexNEWS.at, 1070 Wien; Styria Multi Media Corporate, Viola Jantzen, Katharina Tieber GrafikA graphic design: Rosi Horvath JAZYKOVÁ KorekturA proof-reading: Barbara Hofmann FotoGRAFIE V TOMTO VYDÁNÍ photographs in this issue: Cover: Photographer: Tom Solo/ lexNews.at, Models: Ramona & José Martinez/otbt, Make-up: Zoe Marvie, Outfits by dressfor-less.com, Location: Cap Formentor/Serra de Tramuntana, Spain. Production: lexNEWS.at, 1070 Vienna | Photos Cashback Magazine: Javier Rodriguez/ lexNEWS, Robert Korkisch/ quick¬shot.at, Stephan Friesinger, Lupi Spuma, Corbis, Getty Images VÝROBA production: m4! Mediendienstleistungs GmbH & Co KG, www.m-4.at SPOLUPRACOVNÍCI NA TOMTO VYDÁNÍ contributors to this issue: Javier Rodriguez, Robert Hansen, Paul Tognotti, Silvia Kelemen, Jürgen Zacharias, Bettina Pries, Karin Talaber, Elisabeth Donaczi, Klaus Piber, Monika Fikerment, Simone Nedelko, Peter Weiler PŘEKLAD translation: eurolanguage Fachübersetzungen GmbH, Sentia spol.s r.o. TISK print: Neografia, a.s., 03655 Martin, Slowakia PERIODICITA VYDÁVÁNÍ frequency: 2 x p. a.

10.10.2013 15:48:59


82

Chris Brow a Khadra Sufiová moderovali obě nová vysílání magazínů inLife a ZOOM. Magazíny se střídají každý týden a nabízí divákům Lyoness.TV pestrou směsici hospodářství a životního stylu.

Chris Brow and Khadra Sufi host the two new magazine shows inLife and ZOOM. The magazines alternate weekly and offer Lyoness.TV viewers a varied mix of economic news and lifestyle stories.

Proklikněte se dovnitř: Vrcholné okamžiky na Lyoness.TV Click inside: The highlights on Lyoness.TV Campen jednou jinak Počasí perfektní, batoh & stan zabalený. Avšak hloupé, když člověk zapomene to nejdůležitější. Bez ohně a vody se ze zamýšleného pohodlného táboření rychle stává boj o přežití. Na to však existují instrukce pro přežití „Snake eaters“: www.snakeeaters.at

A different approach to camping The weather is perfect, the backpack and tent are packed. And yet the trip could still be ruined if you forget the most important things. Without fire and water, what you thought might be a cosy camping trip can quickly turn into a struggle to survive. What you need is the ‘Snakeeaters’ survival trainer: www.snakeeaters.at

Lyoness – jak se rozvinula jedna myšlenka Před deseti lety byla založena společnost Lyoness. Od té doby se prudce rozvinula. Jako jedno z největších nákupních společenství světa může Lyoness dnes poukázat na tři miliony členů a 29 000 partnerských podniků.

Lyoness – how an idea developed Ten years ago, Lyoness was founded. Since then, the company has developed quickly. As one of the world’s biggest shopping communities Lyoness today has 3 million Members and 29,000 Loyalty Merchants.

Kdo je pravým sedlákem? V našem putovním závodě XXL-Bauernhof testujeme, zda obyvatelé města umí zacházet lépe se Smartphonem nebo vidlemi. Biologický selský statek „Moar in Greith“ (Rakousko).

Who has what it takes to be a real farmer? In our XXL Farm Challenge, we test whether city slickers are better at slinging a smartphone or a pitchfork. Organic farm “Moar in Greith” (Austria).

82_LyonessTV_Teaser_CZ.indd 82

10.10.2013 15:48:38


www.lyoness.tv

Business and Trade – presented by Khadra Sufi.

INE

GAZ A M S NES

BUSI

www.lyoness.tv

Lifestyle and Trends – presented by Chris Brow.

E

LIFEST

AZIN G A M E YL

Lyoness Cashback Magazine 02|2013 (cz)  

Před deseti lety, dne 2. července 2003, byl založen Lyoness. Od té doby se společnost vyvinula z malého nákupního společenství do mezinárodn...

Lyoness Cashback Magazine 02|2013 (cz)  

Před deseti lety, dne 2. července 2003, byl založen Lyoness. Od té doby se společnost vyvinula z malého nákupního společenství do mezinárodn...

Advertisement