Page 1

01 | 2013

3,– Czech Republic

Průvodce nakupováním Lyoness The Lyoness Shopping Guide

Partner ochrany klimatu

Climate protection partnership

UNICZENG0113 Cashback Magazine CZ/ENG 01/13

10 LET

01_Cover_Mutationen.indd 9

Lyoness v USA: portrét

Lyoness in the U.S. – A profile

LYONESS

10

TURNS

An interview with Hubert Freidl

LYONESS Hubert Freidl v interview

08.02.2013 14:07:41


Photovoltaics –

Make Your House Electricity Self-sufficient! Your house can be a solar power station. Invest in your independence.

Exclusive Offer for Lyoness Members

independence from external energy suppliers and arbitrarily increasing prices reduced electricity costs, independent contracts free energy for your own needs re-financing through the sale of energy to the public network precisely calculated income safe investment for several decades increased value of your building secure, risk-free, extremely low maintenance no air and noise emissions recyclable technology climate protection by elimination of CO2 emissions

R1 Solar - the leader in photovoltaics and energy management systems. Our price-optimized complete offer includes personal care support - from a free initial consultation through commissioning of your solar system and beyond! on-site visit comprehensive professional free advice individual conceptual planning best quality by Austrian/German manufacturers delivery and turnkey installation short installation time, long lasting durability decades of warranty electricity storage and energy management systems with photovoltaics control and energy storage for the optimized use of the electricity produced

R1 Schedule an appointment now! T +43 1 8903132 - 0 E office @r1solar.at R1 Solar – the leader in photovoltaics R1 Solar GmbH, A-1070 Vienna, Bernardgasse 2/1 www.r1solar.at


Editorial

3

Vážené partnerské společnosti Lyoness, milí členové i čtenáři! Toto vydání magazínu CashbaCk nás provází přes práh jubilejního roku Lyoness. Abychom tuto zvláštní událost oslavili a aby byl časopis ještě zajímavější a lépe se četl, dovolili jsme si ho poněkud upravit. V tomto vydání věnujeme zvláštní pozornost novému Nákupnímu průvodci. Vytiskli jsme více než 500 000 kusů a rozeslali je poprvé na začátku února – zatím všem členům v Rakousku. Považujeme ho za inovační nástroj marketingu, jehož cílem je přestavit členům Lyoness atraktivní nabídky a motivovat je k nákupu. Počet partnerských společností neustále roste, což nám umožňuje začlenit do tohoto vydání profily stále většího množství mezinárodních prodejců. Uvádíme také několik nových internetových obchodů, které nabízejí zajímavé nákupní příležitosti pro ty, kteří rádi nakupují z pohodlí domova. Naše kampaň ¹ Nákupní poklad“ má již mnoho výherců. Není třeba zdůrazňovat, že zvláštní důvod k oslavám mají ti, kteří získali velkou cenu 20 000 eur v hotovosti. Naše poslední módní fotografování nás zavedlo do Miami na Floridě, kde mezinárodní modelové a modelky předvedli módní trendy pro jaro/léto roku 2013. A protože v Miami sídlí také Lyoness Management Americas, navštívili jsme tam místní tým, abychom vám mohli přiblížit úspěšné aktivity na americkém trhu. Formou konkrétních příkladů vás také informujeme o projektech nadace Greenfinity, o produktech, které nabízí, a o našem společném ekologickém projektu v součinnosti s  organizací pro ochranu atmosféry. Dále rekapitulujeme mnohé vánoční reklamní akce, projekty nadace Child & Family Foundation a naši účast na nákupním maratonu RTL. Jak jsme již dříve oznámili, můžete si stáhnout doplňkovou verzi iPad časopisu Cashback z  App Store. Najdete zde galerie obrázků a videoklipy pro větší potěšení ze čtení. Náš Child & Family Foundation magazín byl v minulém roce úspěšně uveden na trh, v  roce 2013 budete střídavě dostávat oba časopisy. Pro další vydání CashbaCk magazínu na podzim letošního roku samozřejmě připravujeme mnoho zajímavých článků. Do té doby, a zcela v duchu našeho titulního příběhu, doufáme, že jsou všechna vaše partnerství úspěšná – jak na profesionální, tak na osobní úrovni.

03_Editorial_CZ_K.indd 3

Dear Lyoness Loyalty Merchants, Members, dear readers!

Hubert Freidl Zakladatel a CEO Lyoness International AG

Silvia Weihs Head of Public Relations Lyoness Management GmbH

Mluvnický rod a politická korektnost Kvůli lepší čitelnosti neuvádíme vždy výrazy v rodu mužském i ženském. Věty v mužském rodě se samozřejmě vztahují i na rod ženský a naopak. Gender form and political correctness For the benefit of readability, we are refraining from using gender-specific wording. Of course, in all forms of address we are communicating with both genders.

This issue of the CashbaCk Magazine sees us cross the threshold of a Lyoness anniversary year. To mark this special occasion and make the magazine even more interesting and easier to read, we have given it a discreet facelift. In this issue, we are paying special attention to the new Shopping Guide. More than 500,000 copies were printed and sent out for the first time at the beginning of February – for the moment, to all the members in Austria. As an innovative marketing tool, its aim is to introduce attractive offers to Lyoness members to encourage them to shop. The number of Loyalty Merchants is rising all the time, thus enabling us to include the profile of even more of our international merchants in this issue. We are also introducing several new Online Merchants who offer interesting shopping opportunities for those who like to shop around the clock at home. Our ‘Shopping Treasure’ campaign has already seen numerous winners. Needless to say, those entrants who each received the grand prize of 20,000 euro in cash have special reason to celebrate. Our latest fashion shoot took us to Miami in Florida, where international models showed off the fashion trends for the 2013 spring/summer season. And since Lyoness Management Americas is also based in Miami, we paid our local team a visit to enable us to give you an insight into our successful activities on the American market. With in-depth stories, we are also informing you about the projects of the Greenfinity Foundation, their merchandise items, and our joint environmental project with the climate protection organisation atmosfair. Apart from that, we are reviewing the many Christmas promotions, projects of the Child & Family Foundation, and our involvement in RTL’s telethon. As previously announced, you can download the complimentary iPad version of the CashbaCk Magazine from the App Store. This has numerous galleries and video clips for even more reading pleasure. As our Child & FaMily Foundation Magazine was successfully launched last year, you will alternately receive both magazines twice in 2013. We are, of course, putting together lots of interesting articles for the second issue of the CashbaCk Magazine in autumn. Until then, and entirely in the spirit of our cover story, we hope that all your partnerships are successful – both on a professional and on a personal level.

12.03.2013 10:47:11


4 CONTENT

06

24

OBSAH Content

Lyoness LifestyLe

24

VÍTEJTE V MIAMI: MODELINGOVÉ FOCENÍ

welCome to mIAmI: the FAshIon shoot

Lyoness speciaL

06

INDIVIDUÁLNÍ HLOUBKOVÝ ROZHOVOR S HUBERTEM FREIDLEM

An In-Depth IntervIew wIth hubert FreIDl

coverstory

10

KARIÉRA A VZTAH, LÁSKA A PRÁCE

CAreer & relAtIonshIp, love & work

Lyoness career

20

VÍTEJTE V PREZIDENTSKÉM TÝMU

22

KARIÉRA U LyONESS

04-05_Inhalt_EN_CZ_K.indd 4

welCome to the presIDents teAm

CAreer wIth lyoness

Lyoness economy

32

LyONESS VE SPOJENÝCH STÁTECH

36

NAKUPOVÁNÍ S LyONESS NÁKUPNÍM PRŮVODCEM

38

EVROPA SE ZBLÁZNILA DO HLEDÁNÍ POKLADŮ

40

SBÍREJTE A VyHRÁVEJTE NA FACEBOOKU

42

NOVINKy VĚRNÝCH OBCHODNÍKŮ Z CELÉHO SVĚTA

54

NOVINKy Z EBIZ

lyoness In the unIteD stAtes

shoppIng wIth the lyoness shoppIng guIDe

europe hAs CAught the treAsure huntIng bug!

ColleCt AnD wIn on FACebook

loyAlty merChAnt news From ArounD the worlD

news From ebIz

12.03.2013 10:47:09


CONTENT 5

ĚTE HN A Á T M S AR ZD E

FRE OAD L WN

DO

75

LYONESS WORLD

58

VĚRNOSTNÍ POUKÁZKY PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU

60

GOLF: TURNAJ LYONESS OPEN 2013

62

LYONESS ŠKOLNÍ HRY O OBCHODU

LOYALTY VOUCHERS FOR MORE FLEXIBILITY

GOLF: THE 2013 LYONESS OPEN

THE LYONESS BUSINESS SCHOOLGAMES

04-05_Inhalt_EN_CZ_K.indd 5

RYZÍ MULTIMÉDIA: videa a fotky v edici časopisu CASHBACK MAGAZIN pro iPad | UNDILUTED MULTIMEDIA: videos and images in the iPad edition of the CASHBACK MAGAZINE

LYONESS FOUNDATIONS

64

NOVINKY NADACE GREENFINITY

66

NOVÁ KOLEKCE GREENFINITY

68

KLIMATICKÉ PARTNERSTVÍ S ATMOSFAIR

70

500 000 EUR PRO DĚTI V NOUZI

72

MILNÍKY V ROCE 2012: PŘEHLED

75

VÁNOČNÍ KAMPANĚ CFF

GREENFINITY NEWS

THE NEW GREENFINITY COLLECTION

CLIMATE PARTNERSHIP WITH ATMOSFAIR

500,000 EURO FOR CHILDREN IN NEED

MILESTONES IN 2012: A REVIEW

THE CHRISTMAS CAMPAIGNS OF THE CFF

12.03.2013 10:47:17


Díky různým formám nakupování, které uplatňujeme, nabízíme spotřebitelům a firmám možnost pružně reagovat na trh. Znamená to, že společnost Lyoness jde s dobou. With our different methods of shopping, we offer consumers and businesses the chance to respond to the market flexibly. This means that Lyoness is quite clearly in tune with the times. Hubert Freidl, CeO

06-09_Interview_Freidl_CZ_K.indd 6

12.03.2013 10:46:54


Lyoness special

7

Minulost, současnost a budoucnost

Past, present and future

Vývoj společnosti Lyoness v posledních letech a cíle, které byly stanoveny do budoucna – rozhovor se CEO Hubertem Freidlem.

Společnost Lyoness slaví své 10. výročí. Když se ohlédnete za poslední dekádou, jaké pro ni byly podle vás nejdůležitější události a momenty? Díky rychlému rozvoji společnosti následoval jeden významný okamžik za druhým. Abych uvedl alespoň několik příkladů – založení prvních národních kanceláří v Evropě, první vydání časopisu CashbaCk magazín v roce 2008 a založení národní kanceláře ve Spojených státech v roce 2010, které znamenalo vykročení za hranice Evropy. Mimořádný význam pro mě mělo založení našich dvou nadací. Pomoc druhým lidem a ochrana životního prostředí mi vždycky dávaly smysl. Společnost Lyoness vznikla v roce 2003. Jaké překážky jste musel v té době překonávat, když jste uváděl svoji představu do života? Stále si pamatuji, jak jsem prvních asi tak šest měsíců zápasil o to, abych mohl společnost Lyoness především vůbec založit. V té době se jednalo na trhu o úplně novou myšlenku. Nikdo nebyl schopen její potenciál náležitě vyhodnotit. Když se mi ale podařilo pro svoji myšlenku získat prvních několik společností, byl základní kámen úspěchu, který nyní Lyoness zažívá, položený. Pomyslel jste v té době na to, že za deset let budete stát v čele společnosti, která působí ve více než 40 zemích? Přestože jsem byl o svém nápadu přesvědčen od začátku, nečekal jsem, že se za pouhých deset let staneme tak velkou společností. Pojďme zpátky k současnosti. Jaké máte plány pro rok, kdy slavíte výročí? Rok 2013 by měl být v podstatě rokem konsolidace. Pomáhat nám v tom budou nové nástroje, jako je například Průvodce nakupováním, který by měl členy podpořit v lepším využívání výhod společnosti Lyoness. Náš cíl je zjevný – potvrdit naše postavení na trhu nakupování a zvýšit objem nákupů na maximum. K tomu navíc chceme zvýšit náš roční obrat za rok 2013 na více než dvě miliardy eur. Jaký měl pro společnost význam rok 2012? Velký. Nebál bych se říct, že rok 2012 představuje pro společnost Lyoness dosavadní vrchol. Například otevření národních kanceláří v Asii znamenalo poslední krok na naší cestě k pozici světového hráče. Podařilo se nám vytyčit mnoho milníků, například na začátku roku vyšlo úplně první číslo časopisu Child & Family Foundation magazín. O několik měsíců později poprvé vysílala televize Lyoness.TV a představili jsme nový webový portál společnosti Lyoness na Sensation. Hrdý jsem zejména na zahájení činnosti nadace Greenfinity Foundation, které se dostalo mezinárodní pozornosti, zejména když pořádala Lyoness Open.

06-09_Interview_Freidl_CZ_K.indd 7

The development of Lyoness in recent years and the goals that have been set for the future – An interview with CEO Hubert Freidl.

Lyoness is celebrating its 10th anniversary. If you reflect on the last ten years, what do you think were the most important developments and instances for Lyoness? One highlight has followed the other because of the rapid growth of the company. The establishment of the first European national offices, the first edition of the CashbaCk Magazine in 2008, the foundation of the national office in the United States in 2010 and with that the step beyond the borders of Europe, to name just a few examples. Of particular significance to me was when we launched the two foundations. Helping other people and contributing to the protection of the environment were always worthwhile to me. Lyoness was formed in 2003. While putting your vision into effect, what barriers were you faced with at that time? I still remember how I struggled for a good six months at the beginning to be able to establish Lyoness in the first place. At that time, the idea was something completely new on the market; no one could properly assess its potential. However, when I was able to win the first few companies over with my idea, the cornerstone was laid for the success Lyoness now enjoys. Did you think at the time that ten years later you would lead a company that operates in more than 40 countries? Although I believed in my idea from the outset, I did not expect us to become so big in just ten years. Back to the present. What are your plans for the anniversary year? Basically, 2013 should be the year of consolidation. Here we will be helped by new tools like the Shopping Guide, for example, which should encourage members to make more use of the Lyoness Benefits. Clearly, our goal is to establish ourselves in the shopping market and raise purchasing volume to the maximum. What is more, we intend to increase our annual sales for 2013 to more than two billion euro. How important was 2012 for the company? Very important. I’d even go as far as to say that so far 2012 represents the high point for Lyoness. For example, with the national offices in Asia, we have completed the step to becoming a global player. We were able to set many milestones, for example, the very first Child & FaMily Foundation Magazine appeared at the beginning of the year. A few months later, the first broadcast was made on Lyoness.TV and we were able to present Lyoness’ new website at the Sensation. I am especially proud of the launch of the Greenfinity Foundation, which gained international attention when it hosted the Lyoness Open, in particular.

12.03.2013 10:46:54


8 Lyoness special

Od otevření trhu v Asii působí společnost Lyoness na globální úrovni. Před jakými výzvami podle vás stojí společnost Lyoness, pokud jde o její mezinárodní infrastrukturu? Osvětlování kulturních zvláštností představuje pro naši firemní komunikaci trvalou výzvu. Díky mezinárodní povaze našeho podniku již nyní nabízíme naše služby ve více než 30 jazycích po celém světě. To vyžaduje vysokou úroveň fungující logistiky, administrativy, komunikace a odborných technických znalostí. Vzhledem k tomu budeme i nadále do těchto oblastí investovat, abychom byli vždy schopní zajistit trvale vysokou úroveň kvality našich služeb. Co stojí za tak velkým úspěchem společnosti Lyoness? Spotřebitelům nabízíme možnost ušetřit za nákupy. A naše partnerské společnosti (Loyalty Merchants) se těší z výhod věrnostního programu efektivního zákazníka. Díky různým formám nakupování, které uplatňujeme, nabízíme spotřebitelům a firmám možnost pružně reagovat na trh. Je tedy zřejmé, že společnost Lyoness jde s dobou. Každým rokem cestujete v zastoupení společnosti Lyoness po světě – ať už na akce, nebo na nadační projekty. Zbývá nějaký čas pro Huberta Freidla jako soukromou osobu? Omezení mého soukromého života je samozřejmě nedílnou součástí mnoha mých cest. Osobní svoboda je něco, co si jednoduše musíte vytvořit. Jak si po návratu z cest doplňujete energii? Relaxační účinky má pro mě hudba. A čas, který trávím se svojí rodinou, mi dává hodně síly. Díky marketingovým aktivitám, jako je „Nákupní poklad“ nebo nový Průvodce nakupováním, je nakupování s Lyoness pro členy ještě zajímavější a lákavější. Co od těchto aktivit očekáváte? Posílení našich partnerských společností a růst počtu členů. Naším cílem je posunout nákupní výhody více do centra pozornosti spotřebitelů po celém světě. Jak vnímáte budoucnost nakupování? Velice zřetelně. Shopping 3.0 – to znamená spojení virtuálního a skutečného nákupního prostředí. Zkušenost nakupování ve skutečném světě se nedá nahradit, ale nové směry vývoje, jako je nakupování prostřednictvím více nákupních kanálů, přinášejí nekonečné možnosti pro sektor maloobchodu a služeb. Co podle vás představuje uzel Lyoness jako symbol značky společnosti? Uzel symbolicky sjednocuje tři klíčové prvky naší společnosti: ¹ Nakupujme společně. Využívejme výhod společně. Konejme dobro společně.“ Historie společnosti Lyoness nyní pokrývá období deseti let. Jaké jsou vaše plány do následující dekády? Značka ¸Lyoness‘ by měla být zosobněním ¹ výhodného nakupování“. Zejména Lyoness.TV nám umožní postavit se v budoucnu do přední celosvětové linie nakupování prostřednictvím více nákupních kanálů. Budeme rozšiřovat naše místní zastoupení v různých zemích a stále upevňovat značku. A jedna věc je jistá: Vývoj společnosti Lyoness budou i nadále ovládat inovace.

06-09_Interview_Freidl_CZ_K.indd 8

CEO Hubert Freidl se ohlíží zpět za deseti lety úspěchů a stanovuje pro společnost Lyoness jasný směr: Shopping 3.0. CEO Hubert Freidl looks back on ten years of success and gives Lyoness a clear direction: Shopping 3.0.

Lyoness has operated globally since opening up the market in Asia. What challenges do you see for Lyoness in respect of the company’s international infrastructure? With respect to our corporate communications, accounting for cultural specificities is something that presents a permanent challenge. Due to the international nature of our business, we already offer our services in more than 30 languages across the world. This necessitates a high level of functioning logistics, administration, communication and technical expertise. With that in mind, we will continue to invest in those areas so as to always be able to ensure that the quality of our services remains high. What makes Lyoness so successful? We offer consumers the opportunity to save on their purchases. And our Loyalty Merchants enjoy the benefit of an efficient customer loyalty programme. With our different methods of shopping, we offer consumers and businesses the chance to respond to the market flexibly. This means that Lyoness is quite clearly in tune with the times. Every year, you travel around the world on behalf of Lyoness – be it to events or to foundation projects. Is there any time left for Hubert Freidl the private individual? Of course, restrictions in my private life are part and parcel of my many travels. Personal freedom is something you simply have to create. How do you recharge your batteries when you return home from your travels? I find music very relaxing. And time with my family gives me a lot of strength. Marketing activities like the ‘Shopping Treasure’ and the new Shopping Guide make shopping with Lyoness even more interesting and appealing for members. What do you expect from these activities? Strengthening of our Loyalty Merchants and growth in the number of members. Our goal is to place the shopping benefits more at the centre of the attention of consumers around the world. How do you see the future of shopping? Very clearly Shopping 3.0 – that is to say, connecting virtual and real-world shopping environments. The real-world shopping experience will not be replaceable, but with new developments like multichannel shopping come endless opportunities for the retail and services sector. As a symbol of the Lyoness brand, what do you think the Lyoness knot embodies? Symbolically, the knot connects three key elements of our company: “Shop together. Benefit together. Do good together.” Lyoness’ history now spans ten years, what are your plans for the next ten years? The ‘Lyoness’ brand should be the epitome of ‘advantageous shopping’. In particular, Lyoness.TV provides us with the opportunity to be right at the global forefront of multichannel shopping in the future. We will expand the locations and consolidate the brand further in the different countries. And one thing is for sure, the development of Lyoness will continue to be dominated by innovation.

12.03.2013 10:46:53


Lyoness special

06-09_Interview_Freidl_CZ_K.indd 9

9

12.03.2013 11:41:30


10 COVERSTORY

O

pž ráci ao

ivotě

TEXT: ROBERT HANSEN

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 10

For both the professional and private life to work well, it’s not enough to be there for your partner and family only during the holidays. The balancing act between career and relationship requires much more. The CASHBACK MAGAZINE

gives you the most important tips for the necessary balance between love and work. Photo: Stockbyte/Getty Images

Pro úspěšný profesionální i soukromý život nestačí být s partnerem a rodinou pouze během svátků a dovolených. Udržet v rovnováze profesní a soukromý život vyžaduje mnohem více. CASHBACK MAGAZINE vám přináší nejdůležitější tipy pro udržení potřebné rovnováhy mezi láskou a prací.

12.03.2013 10:48:04


COVERSTORY

11

Photo: Stockbyte/Getty Images

About love and work

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 11

12.03.2013 10:48:12


Photo: Urs Kuester/Photonica/Getty Images

12 Lyoness Coverstory

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 12

12.03.2013 10:48:09


COVERSTORY

13

V práci je každý nahraditelný. Aby to tak nevypadalo i v rodinném životě, je zapotřebí s partnerem hovořit a úspěšně zvládnout plánování času. At work, everyone is replaceable. To make sure that isn’t the case at home, discussions with your partner and successful time management are necessary. AuTOR/AuTHOR THOmAS GESTERkAmp

asto slýcháme o vyhoření. Příčinou může být nadměrný stres nebo obtíže s nalezením rovnováhy mezi soukromým a profesním životem. Máme tolik možností, jak trávit volný čas, že se občas ani nedokážeme rozhodnout, co vlastně budeme o víkendu dělat. Zároveň žijeme v  době, kdy každý může uskutečňovat svůj potenciál, využívat možnosti, které mu nabízí technický pokrok, i nepřeberné množství spotřebitelského zboží, které slouží k uspokojování nejen materiálních potřeb – to vše vede k  plnému životu, v  němž hrají rovnocennou roli kariéra, rodina i partner. Celá ta paleta nabídky však ztěžuje naši volbu, jak rozdělit energii v profesním a soukromém životě. Především jde o správné rozhodování ve správný čas, pomocí správných metod pro motivaci sebe sama. Zbytek je záležitostí dohody.

Photo: Urs Kuester/Photonica/Getty Images

č

Velký potenciál Na trhu práce se v současné době velmi dobře uplatňují lidé s  velkým potenciálem, například mladí zaměstnanci s  výtečným vzděláním, schopností přemýšlet napříč velkým množstvím disciplin, s vysokou motivací a silně rozvinutými sociálními dovednostmi. Pokud tyto vlastnosti máte a hledáte práci, můžete očekávat vysoký nástupní plat i rychlý kariérní postup. Lidé s velkým potenciálem svůj život plánují – od kariéry přes finance až po založení rodiny. Sociologové však zjistili, že často opomíjejí jeden důležitý bod svého plánu – partnera. Mají často jen neurčitou představu, jak by se měl jejich vztah dlouhodobě vyvíjet. Výsledkem této nedostatečné vize je automatické přebírání mužských a ženských rolí ve společnosti. Muži jsou zodpovědní za vydělávání peněz a ženy – i pokud mají vlastní zaměstnání – za péči o domov a rodinu. Ženy se přirozeně orientují více na budování sociálních vztahů (bez ohledu na připomínky ideologů pohlaví) a cítí odpovědnost za budování rodiny a vztahů. Někdy na sebe tedy nakládají

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 13

We hear about burnout everywhere. Excessive stress or the difficulty in finding your personal work/life balance. With the plethora of offers available it seems that some even struggle to decide on the right leisure activity for weekends. At the same time, it is precisely now that everyone has the opportunity to realise their potential, to take advantage of technical progress and the huge selection of consumer goods to satisfy not only material dreams – and to lead a full life in which career, family and partner play equal roles. But for all that, answering the question of how to spread energy between the professional and private life is still difficult for many. While here, too, it’s primarily about arriving at decisions in a timely manner and using the right methods to motivate yourself. The rest is a matter of negotiation.

High potential So-called ‘high potentials’, i.e. junior employees with an excellent education, the ability to think across a broad range of disciplines, a high level of motivation, and, beyond all else, pronounced soft skills, are currently in particular demand within the economy. People seeking jobs who have these attributes can expect a high starting salary and rapid rise to management level. High potentials plan their lives – beginning with their career across finances through to starting a family. However, sociologists have found that the executives of tomorrow often neglect to factor one important point into their planning: the partner. Generally, they only have a vague idea of how their relationship should evolve over the long term. The outcome of this lack of vision is that our society’s traditional male and female roles automatically prevail. Men are responsible for earning money and women – even if they go to work themselves – for the home and family. Members of the female sex inherently orient more towards working social relationships (regardless of the claims made by gender ideologues) and feel a responsibility for making family and rela-

12.03.2013 10:48:09


14 COVERSTORY

tionship work well. So, sometimes it isn’t only a double burden, but one that is multiple: children, career, relationship, caring for older relatives, and so on. A survey conducted in 2010 revealed that 51 per cent of all German women were forced to abandon or alter their career aspirations because of these heavy demands. In many cases, this frustration is then exacerbated by depression possibly expressed in the form of chronic migraine or back pain. Bearing all that in mind, it’s high time this cycle was broken!

Nový muž? Skutečnost, že 30 procent všech mužů The new man? dává dnes přednost rodině před kariéRecenze/Recommended reading That 30 per cent of all men now dispense rou, ukazuje, že se v posledních letech with career opportunities in favour of the mnohé změnilo. ¼ pro pracující matky a otce/ family indicates that the past few decades Stále více otců se rozhoduje pro rodi... for working mothers and fathers have already seen considerable changes. čovskou dovolenou. ¹ Považuji to u mužů More and more fathers opt for parental za důležitý krok kupředu, protože zkuleave. “I think this is a step forward for men šenosti na vlastní kůži mění pohled • Regina Hocker – Working Mum oder because you simply judge things differna věc – například každodenní život Mut zur Lücke ently if you’ve experienced them for yours  batoletem,“ říká Regina Hockerová, Verlag blv self – everyday life with a toddler, for exkterá se hledáním moderní rovnováhy www.blv.de ample,” says Regina Hocker, who throws mezi pohlavími velmi prakticky zabývá light on the modern balance between the ve své knize Working Mum oder Mut sexes very practically in her book Workzur Lücke (Pracující máma aneb Odvaha • Thomas Gesterkamp – Die neuen Väter ing Mum oder Mut zur Lücke (working dělat věci jinak* – podívejte se na recenzwischen Kind und Karriere mum or braving the gap* – see the ‘Book zi). ¹ Kvůli nedostatku míst v jeslích zůVerlag Barbara Budrich reviews’ fact box). “Because of the shortstává jeden z  rodičů s  dítětem doma. www.budrich-verlag.de age of crèche places, up until now, it’s ofAž dosud při rozhodování, kdo zůstane, ten been the payslip that has decided bývala často nejdůležitější výplatní páswho stays at home. But it’s a start. The ka. Věci se však mění. Čím větší počet more men take parental leave, the more mužů půjde na rodičovskou dovolenou, normal it will become in companies for tím snadněji se zaměstnaní muži rozfathers to want to be there for their chilhodnou, že budou věnovat čas péči dren.” o své děti.“ With that said, for many the love for Pro mnohé však přesto dosud láska work – i.e. recognition due to professionk práci – tzn. uznání profesních výkonů al performance – still replaces the love of – nahrazuje lásku partnera nebo rodiny. a partner or family. As recent history has Jak však ukázal nedávný vývoj, ty tam shown, gone are the days when this jsou dnes časy, kdy byl tento model could work over the long term. dlouhodobě funkční. “Men are sometimes not aware of the ¹ Muži si občas nejsou vědomi rizika risks in their private life – and are then ofve svém soukromém životě – a často je ten horrified when their partner wants a šokuje, když partner požádá o rozvod,“ divorce,” reports German author Thomas uvádí německý autor Thomas Gesterkamp, who addresses the issue in Gesterkamp, který se tímto fenoméhis book Die neuen Väter zwischen Kind nem zabývá ve své knize Die neuen Väund Karriere (the new fathers between ter zwischen Kind und Karriere (Noví child and career*). “When men are uninotcové mezi dětmi a kariérou*). ¹ Když vited spectators in their own family, as it were, not well versed in the jsou muži nezvanými pozorovateli ve své vlastní rodině, nejsou home environment and eternal ‘placement students of personal repříliš zakořenění v  domácím prostředí ani zběhlí v  mezilidlationships’, it has something to do with them not being in touch ských vztazích, naznačuje to, že nejsou zcela v  kontaktu se with their private life.” svým soukromým životem.“ As we all know, everyone is replaceable at work. To make sure Všichni víme, že v práci je každý nahraditelný. Aby to tak that isn’t the case at home, discussions and agreements with your nevypadalo i v rodinném životě, je zapotřebí s partnerem hopartner and successful time management are necessary. In addivořit a úspěšně zvládnout plánování času. Pomoci může i někotion to that are a few more rules for HER and HIM that we must all lik pravidel pro ženu i muže, která je dobré dodržovat – jak už consider – as our experts already know. naši odborníci vědí. (PS: Incidentally, you are very welcome to read the ‘other side’ ...) (PS: Doporučujeme přečíst i rady pro ¹druhou polovičku“.) * volný překlad

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 14

* free translation

12.03.2013 10:48:16

Photos: Westend61/Getty Images, Jetta Productions/Iconica/Getty Images

nejen dvojnásobné, nýbrž několikanásobné břemeno: děti, kariéru, vztahy, péče o starší příbuzné atd. Průzkum provedený v roce 2010 ukázal, že 51 procent všech německých žen bylo přinuceno opustit nebo změnit své profesní aspirace kvůli těmto požadavkům. V  mnoha případech se frustrace projevila formou chronické migrény nebo bolesti zad.


Photos: Westend61/Getty Images, Jetta Productions/Iconica/Getty Images

COVERSTORY

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 15

15

12.03.2013 10:48:26


16 COVERSTORY

pro ni for her

1

Talk Talk

Mluvte, mluvte ¹ Mluvte, mluvte, mluvte,“ radí Regina Hockerová. ¹ Poskytněte svému partnerovi potřebný prostor pro jeho vlastní zájmy a aktivity, buďte k němu pozorní. Při rozhovoru bez stresu (tzn. ne při cestě do supermarketu) se domluvíte na mnohem více věcech, než jen na trávení volného času.

2

2

Think twice? Think twice! Never give your partner the feeling that you are more successful in your career than he is – even if it is true. Men find it hard to cope with the idea that someone else is better than them. However, you need not hide your light under a bushel. Put it to him carefully that your career is more promising than his at present.

3

Dvakrát si rozmyslet? Dvakrát si rozmyslet!

Table, bed – and kitchen

Nikdy nedejte svému partnerovi pocítit, že jste úspěšnější v povolání než on – i kdyby to byla pravda. Muži se obtížně vyrovnávají s myšlenkou, že je někdo jiný lepší než oni. Nemusíte však své zářící světlo tlumit, své přednosti zakrývat. Opatrně naznačte partnerovi, že vaše kariéra vypadá v tomto okamžiku slibněji než jeho.

No one can expect you to accept full responsibility for home and family if you have a career. You might not succeed in teaching your husband to cook – but he should at least load the dishwasher, put the children to bed, and in the evening sometimes whisk you away from the mundane – with a visit to the theatre or restaurant, for example.

3 Stůl, postel – a kuchyně Nikdo nemůže očekávat, že se budete naplno věnovat své domácnosti a rodině, když máte své zaměstnání. Možná se vám nepodaří naučit manžela vařit – ale mohl by alespoň dávat nádobí do myčky, ukládat děti do postele a večer vás občas vytrhnout z domácího koloběhu – například návštěvou divadla nebo restaurace.

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 16

4

Around the clock You cope well with the double burden, juggle family and career perfectly, are there for your husband and children at all times thanks to modern communication technology. But at some point you should switch off your iPhone and tablet – at least to your colleagues and especially your boss. Otherwise, somebody might get jealous ...

12.03.2013 10:48:19

Photos: Tom Grill/Photographer‘s Choice RF/Getty Images, Simon Wilkinson/Photolibrary/Getty Images

1

“Talk, talk, talk,” advises Regina Hocker. “Give your partner the space he needs for his own interests and activities, be attentive toward him.” Much more can be arranged during a preferably stress-free conversation (i.e. not in passing or when driving to the supermarket) than just your leisure time.


COVERSTORY

17

5

Confidence is good ...

4 Kdykoli k dispozici Dobře se vyrovnáváte s dvojím břemenem, zvládáte perfektně práci i rodinu a jste manželovi i dětem kdykoli k dispozici pomocí moderní komunikační technologie. Někdy je však třeba svůj iPhone a tablet vypnout, přinejmenším pro své kolegy a především šéfa. Jinak by třeba někdo mohl začít žárlit¼

5 Důvěra je dobrá… Pokud je váš manžel schopný samostatně pečovat o dítě během své rodičovské dovolené, má právo, abyste na něj byla pyšná. ¹ Na druhé straně stále existuje pravomoc ženy vymezovat pravidla v domácnosti. Například pokud jde o čistotu a řádnou výchovu dětí,“ říká Thomas Gesterkamp. ¹ Ženy by však měly svým manželům důvěřovat – přestože mohou dělat určité věci jinak.“

Photos: Tom Grill/Photographer‘s Choice RF/Getty Images, Simon Wilkinson/Photolibrary/Getty Images

6

If your husband is able to care for the children alone during parental leave, then he is entitled to be proud of it. “On the other hand, a female’s power to define in the household continues to exist. For example, when it comes to cleanliness standards or bringing up the children properly,” says Thomas Gesterkamp. “Nevertheless, women should have confidence in their husbands – even though they might do certain things differently.”

6

A weekend with prospects If work takes you or your partner to a different location, then you can safely try a long-distance relationship – but “only at weekends to begin with,” advises working mum Regina Hocker. “Then, as a team, look at how everything is developing – and get down to the brass tacks later, especially when it comes to children.”

7

Good night, managing director! Don’t work with your husband – unless he pays you really well and you are not treated purely as a tax deduction item. And as you know, those who play the boss at work are easily tempted to do so privately ...

Víkend s perspektivou Pokud vy nebo váš partner pracujete na jiném místě, než je vaše bydliště, můžete zkoušet vztah na dálku. ¹ Pro začátek však jen na víkend,“ doporučuje pracující matka Regina Hockerová. ¹ Pak se jako tým podívejte na to, jak se situace vyvíjí – a později spolu ještě vše proberte, především záležitosti, které se týkají dětí.“

7 Dobrou noc, generální ředitelko! Nepracujte pro Vašeho manžela – tedy pokud Vás neplatí opravdu dobře a nechová se k Vám čistě jako k nástroji na snížení daňového základu. A jak víte – Ti, kdo poslouchají šéfa v práci, jsou v pokušení jej poslouchat i v soukromí ¼

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 17

12.03.2013 10:48:30


18 COVERSTORY

pro něj for him

1 Naslouchejte Naslouchejte své partnerce. Nejen napůl ucha během večeře, ale klidným, soustředěným a pozorným způsobem. Dávejte pozor na to, co vám říká o svých úspěších i starostech v práci, o možných problémech s  domácností nebo výchovou dětí, o svých myšlenkách a pocitech. Naslouchejte i svým dětem...

Nebuďte žárliví! Nežárlete na profesní úspěch své partnerky. Vzhledem k tomu, že situace žen na pracovním trhu ještě stále není úplně růžová a jejich platy nedosahují úrovně mužských kolegů, svůj pracovní úspěch si opravdu zaslouží. A určitě jí nezáviďte, pokud vychází s dětmi lépe než vy.

3 Stanovte si hranice! Pokud jste se rozhodli pracovat z domova, buďte tak hodní a vyberte si k tomu jinou místnost, než obývací pokoj. ¹ Oddělený prostor pro práci, do kterého nemají během den přístup děti, je velmi důležitý,“ říká Thomas Gesterkamp. ¹ Při práci doma dělejte pravidelné přestávky, určitě není dobré strávit celý den vysedáváním ve své ¸kanceláři‘. Vytvořte si jasné časové hranice, od kdy do kdy chcete pracovat.“

4 Jednoduše vypněte Ať děláte cokoli a kdekoli, není dobré být neustále ¹ na příjmu“. Práce vyžaduje soustředění. Pokud neustále zvedáte telefony a odpovídáte na textové zprávy nebo e-maily, dostanete se brzy do časového skluzu. V určitých částech pracovního dne je tedy dobré být nepřístupný. Samozřejmě s výjimkou vaší ženy a mimořádných událostí.

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 18

1

Lend me your ears Listen to your partner. Not just indulgently at the dinner table, but in a calm, focused and attentive manner. Pay attention to what she tells you about professional achievements and concerns, potential problems concerning the home or upbringing, her thoughts and feelings. And also listen to what your children have to say ...

2

Don’t be envious! Don’t be jealous of the professional success of your loved one. Given the fact that women still have a hard time on the labour market and collect less pay for the same work, she’s earned it two times over. And you should certainly swallow your envy if she gets on with the children better than you do.

3

Out of bounds! If you’ve decided to work from home, then please be so kind as to not sit around in the living room. “A separate work area that is off-limits to your children during the day is very important,” says Thomas Gesterkamp. “Take regular breaks when you work at home and don’t spend all day sitting in your ‘office’. Moreover, draw clear boundaries – from when to when you intend to work.”

Photos: Paul Vozdic/Workbook Stock/Getty Images, Yellow Dog Productions/Lifesize/Getty Images

2

12.03.2013 10:48:34


COVERSTORY

19

5 ...risk je zisk ¹ Existují studie, které ukazují, že při hrách s dětmi jsou muži mnohem odvážnější. Vyhazují je například do vzduchu a nepostávají ochranitelsky a s obavami poblíž houpačky, na které se jejich dítě houpe,“ říká profesionální otec Thomas Gesterkamp i na základě svých zkušeností. ¹ To může být pro rozvoj dítěte velmi prospěšné. V tomto ohledu získáváte důvěru své partnerky.“

6 Každodenní život s dětmi Thomas Gesterkamp nabízí i radu pro vztahy na dálku. ¹ Pokud je pár bezdětný, nebo děti již z rodného hnízda vyletěly, pak to není žádný problém; takový vztah může fungovat. Máte-li však doma malé nebo dospívající děti, kdy je přítomnost v každodenním životě důležitá, neradil bych to.“

7 Ahoj zlatíčko, už jsem doma! Nepracujte společně se svou manželkou – ledaže by se předtím projevila jako dobrý zaměstnanec. Pokud spolu pracujete, je třeba nemíchat dohromady pracovní a soukromý život, protože se příliš často přelije jeden do druhého.

4

Simply switch off Whatever you do and wherever you work, don’t be accessible around the clock. A career demands concentration. If you are constantly taking incoming calls or answering text messages and emails, then you’ll quickly fall behind. So, make sure you are accessible to nobody during some periods of work. Except to your wife in an emergency, of course.

5

... risk is better “There are studies that show that men take more risks when playing with children. For example, that they throw them into the air or don’t always stand over-protectively and cautiously when their child is sitting on a swing,” professional father Thomas Gesterkamp also speaks from experience. “That can certainly be beneficial to development. In this respect, as a husband you’ve earned the confidence of your partner.”

Photos: Paul Vozdic/Workbook Stock/Getty Images, Yellow Dog Productions/Lifesize/Getty Images

6

Everyday life with children Thomas Gesterkamp also has some advice on the subject of long-distance relationships. “If couples have no children or the children have already left home, then it’s no problem at all; such a relationship can work. During the phase with toddlers or adolescent children, where it’s also about being present during everyday life, I’d tend to advise against it.”

7

Darling, I’m home! Don’t work together with your wife – unless she has already proven herself as an employee beforehand. Otherwise, you should ensure that you don’t mix work and private life in this regard, either, because all too often one overlaps with the other.

10-19_Coverstory_CZ_K.indd 19

12.03.2013 10:48:36


20 Lyoness Career

V důchodu se začalo opět opravdu dařit

Things really took off again in retirement

Američan Jerry Kirstine je jedním z těch, kteří se v poslední době stali novými členy Prezidentského týmu Lyoness. Ve svých 63 letech skvěle odstartoval.

American Jerry Kirstine is one of the most recent newcomers to the Lyoness Presidents Team. The 63-year-old got off to a brilliant start.

íjen 2011 měl ve skutečnosti pro Jerryho Kirstinea předOctOber 2011 should actually have been the beginning of a calmer stage in the life of Jerry Kirstine. He retired after 29 years as a stavovat začátek klidnějšího životního období. Po 29 lecaptain in the fire department. Although his three children – two sons tech strávených ve službě jako kapitán hasičského záand a daughter – grew up years ago, with eight grandchildren Jerry chranného sboru odešel do důchodu. Přestože jeho tři didn© t really have time to get bored. Jerry has cared lovingly for his děti – dva synové a dcera – jsou už dávno dospělé, s osmi vnoučaty wife Julie for several years now. Julie is four years younger and sufskutečně neměl čas se nudit. Jerry se s láskou stará už několik let o fers from Alzheimer© s disease. It is something that he does with svoji ženu Julii. Julie je o čtyři roky mladší a trpí Alzheimerovou pleasure and a lot of devotion, but something that also occupies him chorobou. Dělá to rád a s nesobeckou oddaností, ale také ho to zaaround the clock. "I can honestly say that our social contacts have městnává 24 hodin denně. ¹ Upřímně musím říct, že naše společensuffered a lot because of my need to become a care provider during ské kontakty kvůli tomu, že jsem se v důchodu stal pečovatelem, retirement. And, of course, our small apple ranch in the mountains of trpí. Této izolovanosti také samozřejmě napomáhá náš malý ranč s central California has underpinned this isolation." jabloňovým sadem v horách ve střední Kalifornii.“ But as is so often the case in life, things then turned out quite differAle jak tomu v životě často bývá, všechno bylo nakonec jinak. ently. Dr. Rik, a friend of Jerry Kirstine, told him about Lyoness. "At first I Dr. Rik, přítel Jerryho Kirstinea, mu pověděl o Lyoness. ¹ Nejdřív didn© t think about the business aspect jsem na tu obchodní stránku vůbec neat all, only the opportunities for shoppomyslel, jenom na příležitosti k nakuping," recalls the 63-year-old. But durpování,“ vzpomíná muž, kterému je 63 ing a dinner meeting he reconsidered let. Během obchodní večeře to ale přeDobré kontakty a skvělá pověst jsou nejdůležitější it and then things started to move at a hodnotil a pak se vše začalo vyvíjet věcí vašeho profesního života. rapid pace: "I called some friends, rychlým tempem: ¹ Zavolal jsem někosome wanted to know more." And lika přátelům, někteří chtěli víc inforGood connections and an excellent reputation are the most within three months Jerry found himmací.“ Za tři měsíce se Jerry ocitl na important things in your professional life. self at Career Level 6. "I once again kariérním stupni 6. ¹ Znovu jsem si saw the value of good connections uvědomil hodnotu dobrých kontaktů a Jerry Kirstine, 63 and how wonderful it is to have creditaké to, jak je důležité založit vztahy na bility in our relationships," says Jerry. důvěryhodnosti,“ říká Jerry. NejdůležiHowever, most important to Jerry and tější věcí, která mu přináší největší pothe thing he is happiest about is something entirely different: "My incit štěstí, je pro Jerryho ale něco úplně jiného: ¹ Moje zapojení do volvement in and with Lyoness has allowed me to make a comeback in společnosti Lyonesse a spolupráce s ní mi umožnila návrat ve smyslu terms of my social life," he says quite proudly and immediately after mého společenského života,“ říká hrdě a hned poté hovoří o své náspeaks about his visits to Austria last year. "Vienna, Salzburg, Fuschl – to vštěvě Rakouska minulý rok. ¹ Vídeň, Salcburk, Fuschl – abych be able to develop new relationships around the world. My wife was not mohl rozvíjet nové vztahy po světě. Moje žena se mnou od doby able to travel with me since before March 2011 due to her deteriorated před březnem 2011 cestovat nemůže kvůli svému zhoršenému stavu, condition with Alzheimer’s disease and is cared for by our daughter and který způsobuje Alzheimerova choroba; když potřebuji cestovat, other care providers when I need to travel. I am open about her disease, stará se o  ni naše dcera a jiní poskytovatelé péče. O její nemoci, which is now very advanced. I want people to simply be in the know and která je nyní velmi pokročilá, mluvím otevřeně. Chci, aby lidé byli to not always have to apologise when I care for her," says Jerry. He has jednoduše v obraze a abych se nemusel stále omlouvat, když o  ni been married to Julie for 38 years and when speaking with him you can pečuji,“ říká Jerry. S Julií je ženatý 38 roků, a když s ním mluvíte, je tell that she is the love of his life. zřejmé, že je láskou jeho života. He reveals during the conversation that he – who as an outdoorsman Během rozhovoru se přiznává, že jako člověk, který tráví hodně feels most at home in the mountains and likes to fish – has experienced času v přírodě a nejlépe se cítí, když je v horách nebo chytá ryby, zayet another comeback with Lyoness: it repeatedly takes him into the city žil se společností Lyonesse ještě jeden návrat: opakovaně se díky ní on business wearing a suit and tie. "It has become an amazing contrast of dostává obchodně do města a nosí oblek a kravatu. ¹ Přináší to úžaslifestyles." ný kontrast životních stylů.“

ř

20-21_PresidentsTeam_CZ_K.indd 20

12.03.2013 10:47:49


LYONESS Career

21

Medailon/Profile Jerry Kirstine žije v horách v Kalifornii a po 29 letech strávených ve službě jako kapitán hasičského záchranného sboru si chtěl užívat důchodu. Důchod byl ale pro něho příliš klidný – proto se začal aktivně zapojovat do činnosti Lyoness. ¹ Bylo to rozhodnutí, které mě díky Bohu vrátilo do společenského života,“ říká. Jerry Kirstine lives in the mountains of California and after 29 years as a captain in the fire department had actually intended to enjoy his retirement. But retirement was too quiet for him – and so he started to become active in Lyoness. "A decision that took me back into social life, thank God," he says.

20-21_PresidentsTeam_CZ_K.indd 21

12.03.2013 10:47:54


22 Lyoness Career

¹ Svůj vlastní podnik si může založit kdokoliv“

“Anyone can start their own business”

Pocházejí z nejrůznějších zemí a mají nejrůznější profesní dráhy, jedno je ale spojuje: jejich zaujetí pro Lyoness – a příběhy, jak si se společností Lyoness změnili život.

They come from the most varied of countries and careers, but one thing unites them all: their passion for Lyoness – and the stories of how they’ve changed their lives with it.

Giulliana Gabaldoni, 38 let, narozena v Limě v peru. Žije ve Španělsku. Giulliana Gabaldoni, 38 years | Born in Lima, Peru. Lives in Spain Společnost Lyoness mi obrátila život naruby. Ale pouze v kladném slova smyslu! Mohu pracovat s přáteli, cestovat s přáteli – a přátele potkávám po celém světě. Jsem architektka a měla jsem dřív svůj vlastní malý podnik, který obchodoval se stavebními materiály. Jako živnostnice jsem však nikdy neměla volný čas. Ve své nové práci si můžu užívat i volna pro sebe. Moje sestra žije v Rakousku a jí vděčím za to, že mi jednoho dne o Lyoness řekla do telefonu a pozvala mě do Vídně, abych se o všem dozvěděla víc. Doufám, že můj tým ve Španělsku i já sama letos zažijeme ještě spoustu dalších úspěchů s Lyoness. Lyoness has compLeteLy turned my life upside down. And only in a positive way! I can work with friends, I can travel with friends – and I meet friends the world over. I’m an architect and used to have my own small business, which dealt in building materials. But as a self-employed person I never had any leisure time. In my new job, leisure time is something that I can also enjoy now. My sister lives in Austria and I am very grateful to her for telling me about Lyoness on the phone one day and inviting me to Vienna to learn about it all. I hope that my team in Spain and I are able to enjoy many more feelings of success with Lyoness this year.

22-23_Testimonials_CZ_K.indd 22

12.03.2013 10:47:43


Lyoness Career

alvise fedrigo, 39 let, z Itálie Alvise Fedrigo, 39 years | From Italy

Díky Lyoness jsem poznal spoustu nových lidí – a nejenom v rámci pracovních záležitostí. S Lyoness jsem se také naučil, jak si zdokonalit svoje osobní dovednosti, svoji dikci a své řečnické umění. Lyoness každému umožňuje naučit se, jak se stát opravdovým manažerem a jak začít své vlastní podnikání. Ostatním mohu jen doporučit, aby svému profesnímu životu dali vše, co mají, a aby nezapomínali, že s lidmi se jedná jako s lidmi, a ne s pouhými čísly. A upřímně, co by mohlo být lepšího, než hrát aktivní roli v silné nákupní komunitě a zajistit si finanční nezávislost?

23

thanks to lyoness I have been able to get to know a whole lot of new people – and not just within the confines of business. With Lyoness, I have also learned how to improve my personal skills, my diction and my rhetorical skills. Lyoness enables anyone to learn how to become a proper manager and how to start their own business. I can only recommend others to give all they’ve got in their professional life and make sure that people are treated as people, and not as numbers. And quite honestly, what could be better than playing an active part in a strong shopping community and making yourself financially independent?

Jay Bhimjiyani, 59 let, z londýna Jay Bhimjiyani, 59 years | From London Žiji se svou ženou v Londýně a v 59 letech jsem už byl jednou nohou v důchodu – Lyoness mě ale zase ¹ probudil“. Pracoval jsem v účetnictví a vedl rychlé občerstvení. Představoval jsem si, že se v důchodu budu věnovat svým koníčkům – cestovat po světě a sledovat kriket. Pro začátek na mě udělala dojem možnost dostávat při nakupování s Lyoness peníze zpátky. Brzy jsem ale rozpoznal mnohem větší obchodní potenciál. Kromě toho Lyoness také sdružuje lidi ze všech zemí a profesí – a to se mi líbí. I lIve wIth my wIfe in London and at 59 years already had one foot in retirement – but Lyoness ‘woke me up’ again. I worked in accounting and managed a fast food restaurant. And I imagined pursuing my hobbies during retirement – travelling around the world and watching a good game of cricket. To begin with, I was impressed by the opportunity of getting money back when shopping with Lyoness. However, I soon recognised the much greater business potential. And apart from that, Lyoness brings together people from all countries and professions – I like that.

22-23_Testimonials_CZ_K.indd 23

12.03.2013 10:47:45


24 LYONESS Lifestyle

NA STŘEŠNÍ TERASE: Jessica se v modrých šifonových šatech z C&A kochá nádhernými pohledy z HOTELU BETSY přes hlavní třídu Ocean Drive k tyrkysovým vodám Atlantiku. Šála infinity je také k dostání v C&A (www.c-and-a.com). ON THE ROOFTOP TERRACE: Jessica in a blue chiffon dress from C&A enjoying the wonderful views across Ocean Drive to the turquoise waters of the Atlantic from the BETSY HOTEL. The infinity scarf is also available at C&A (www.c-and-a.com).

24-31_Modestrecke_CZ_K.indd 24

W M 12.03.2013 10:50:40


W M

english XXX deutsch XXX

LYONESS Lifestyle

25

elcome

HLAD PO SLUNCI: Tato skupinka cestovala na Miami Beach s oblečením z C&A, aby zrealizovala modelingové focení pro nejnovější vydání časopisu CASHBACK MAGAZÍN – místo (na) Ocean Drive, kde se focení odehrávalo, jim naprosto učarovalo.

to

iami

24-31_Modestrecke_CZ_K.indd 25

HUNGRY FOR THE SUN: The crew travelled to Miami Beach with apparel from C&A to do the photo shoot for the latest CASHBACK MAGAZINE – and was completely thrilled with the location (on) Ocean Drive. PHOTOS: TOM SOLO/WWW.TOMSOLO.DE/LEXNEWS MODELS: JESSICA & RADU/ ELITE MODELS | STYLING: ALI RABBANI, SUSANNE GOSCH | MAKE-UP & HAIR: KORINNE MAY | PRODUKTION: LEXNEWS VIENNA | LOCAL PRODUCING ASSISTANT: NORA NAATZ OUR WARMEST THANKS GO TO THE FRIENDLY TEAM AT THE BETSY HOTEL ON OCEAN DRIVE, MIAMI BEACH, WWW.THEBETSYHOTEL.COM

12.03.2013 10:51:51


26 Lyoness Lifestyle

MODRÉ JAKO NEBE: Jessica si užívá odpoledne ve stínu – koneckonců teploměr v tento lednový den na Miami Beach ukazuje 27 °C. Jessica našla v C&A strečové džíny. Žluté tričko je z kolekce nadace Child & Family Foundation. BLUE AS THE SKY: Jessica enjoys the afternoon in the shade – after all, the thermometer in Miami Beach is showing 27 degrees Celsius on this day in January. Jessica found the stretch jeans at C&A. The yellow T-Shirt is from the Child & Family Foundation collection.

PROCHÁZKA POD PALMAMI: Hotel Betsy odděluje od pláže jenom úzký zelený pás se vzrostlými palmami. Jessica má na sobě okouzlující červenou blůzu a džíny s bílými puntíky z C&A. Radu má přes strakatou červenou košili světlemodrou mikinu s kapucí a k tomu plátěné kalhoty, všechno z C&A. A STROLL BENEATH THE PALM TREES: Only a small green strip with towering palm trees separates the Betsy Hotel from the beach. Jessica wears an enchanting red blouse and white dotted jeans from C&A. Radu a light blue hoodie over a mottled red shirt and cream-coloured chinos – all from C&A.

24-31_Modestrecke_CZ_K.indd 26

12.03.2013 10:51:07


Lyoness Lifestyle

SIESTA NA STŘEŠE: Jessica a Radu si dopřávají přestávku uprostřed areálu Art Deco na Miami Beach. Ona má na sobě džínovou košili přes bílou halenku, tyrkysové strečové džíny a modré a červené boty topsider. Radu vložil svoji důvěru do šedého propínacího svetru přes tričko s modrými a šedými proužky a sepraných džínů. Kde jsou tyto cool outfity k dostání? Samozřejmě – vše v C&A (www.c-and-a.com).

24-31_Modestrecke_CZ_K.indd 27

27

A SIESTA ON THE ROOF: Jessica and Radu treat themselves to a break in the middle of the Art Deco district of Miami Beach. She© s wearing a denim shirt over her white blouse, turquoise stretch jeans as well as blue and red topsider shoes. Radu puts his faith in a grey cardigan over the blue and grey striped T-shirt and washed out jeans. Where© s this cool gear available? All at C&A (www.c-and-a.com), of course.

12.03.2013 10:50:53


28 Lyoness Lifestyle

24-31_Modestrecke_CZ_K.indd 28

12.03.2013 10:51:02


Lyoness Lifestyle

29

COLLINS AveNue: Restauraci Jerry's Famous Deli najdete přímo za hotelem Betsy uvnitř okouzlující budovy postavené ve stylu Art Deco. Jessica má na sobě v souladu s architektonickým stylem 20. a 30. let minulého století tyrkysový háčkovaný svetřík přes bílé tílko, červené strečové džíny a modré a červené boty topsider. Radu vyhrává pastelově zelenou polokošilí, plátěnými kalhotami v krémové barvě a šedými teniskami Converse Chucks – vše z C&A. Sluneční brýle, které má Jessica, a Raduův náramek jsou z kolekce Lyoness Greenfinity Foundation. COLLINS AVENUE: Situated inside a charming Art Deco building, Jerry© s Famous Deli can be found just behind the Betsy Hotel. In keeping with the architectural style of the twenties and thirties, Jessica wears a turquoise crochet sweater over a white tank top, red stretch jeans as well as blue and red topsider shoes. Radu wins over with a pastel green polo shirt, cream-coloured chinos and grey Converse Chucks – all from C&A. Jessica© s sunglasses and Radu© s bracelet are from the Lyoness Greenfinity Foundation collection.

24-31_Modestrecke_CZ_K.indd 29

12.03.2013 10:51:33


30 Lyoness Lifestyle

HVĚZDY A PRUHY: Ti, kterým obrázek připomene „Pobřežní hlídku“, se ani tak moc nepletou – místo pláže na Malibu se ale tato záchranářská stanice nachází na Miami Beach. Jessica si v růžovo-šedých šatech přes bikiny v barvě jadeitu užívá mírného větříku, který vane od moře. Radu v polokošili a maskáčových šortkách je o něco nenápadnější. Netřeba připomínat, že všechny kousky oděvů jsou k dostání v C&A.

STARS & STRIPES: Those who are reminded of © Baywatch©by this picture would not be completely wrong – but instead of being located on the beach at Malibu, this lifeguard station is at Miami Beach. Jessica in a pink and grey tank top dress over her jade-coloured bikini enjoying the breeze blowing across the water. In his polo shirt and camouflage shorts, Radu is a little more discreet. Needless to say, all the items are available at C&A.

24-31_Modestrecke_CZ_K.indd 30

12.03.2013 10:51:14


Lyoness Lifestyle

31

OBÁLKA ČASOPISU: Oblečení na přední straně časopisu CashbaCk magazín je také z C&A. Jessica sedí na plážovém lehátku v hrubě pleteném modro-bílém svetru s dlouhými rukávy a tmavě modrých džínách. Radu má na sobě červeno-modře proužkovanou košili s dlouhými rukávy. OUR COVER: The apparel on the front page of the CasCHBaCk Magazine is also from C&A. Jessica sits on a beach lounger with a coarse-knit blue and white striped long-sleeve sweater and dark blue jeans. Radu is wearing a red and blue striped long-sleeve shirt.

Miami Beach a hotel Betsy / Miami Beach and the Betsy Hotel Legendární hotel Betsy, který se nachází jenom několik kroků od Atlantiku, nabízí ze svých tří pater velkolepé pohledy na hlavní třídu Ocean Drive. Díky své poloze uprostřed čtvrti Art Deco města Miami byl hotel Betsy také místem, kde probíhalo modelingové focení a focení pro obálku časopisu CashBaCk magazín. Pokud vám obrázky podráždily chuť, je hotel Betsy se svými luxusními pokoji, působivým umístěním a prvotřídní světovou kuchyní v restauraci BLT Steak elegantním místem s významnou historií na hlavní třídě Ocean Drive u Jižní pláže – a vloni se mu dostalo označení ¹ butikový hotel roku“. hotel Betsy se v srdci čtvrti Art Deco nachází nedaleko butiků, nákupních promenád, kulturního a nočního života. A také se od něho za chvíli dostanete taxíkem na letiště nebo do centra města.

Just a few short steps from the Atlantic, the legendary Betsy Hotel offers a magnificent view of Ocean Drive from three floors. Situated in Miami© s Art Deco district, the Betsy was also the location for the cover and fashion shoot for the CasHBaCk Magazine. And if the pictures have whetted your appetite, with its luxurious rooms, impressive location and world-class cuisine in the BLT Steak, the Betsy Hotel is an elegant historic landmark on Ocean Drive, South Beach – and was named © Boutique Hotel of the Year©last year. In the heart of the Art Deco district, the Betsy Hotel is within easy reach of boutiques, shopping parades, culture and nightlife. It is also only a short taxi ride away from the airport and Downtown Miami.

the Betsy hotel 1440 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139 Tel +1 (305) 531-6100, Internet: www.thebetsyhotel.com

24-31_Modestrecke_CZ_K.indd 31

12.03.2013 10:51:55


32 Lyoness economy

¹ Skvělý vývoj ve Společnost Lyoness se dvěma pobočkami na východním pobřeží zorganizovala v zemi neomezených příležitostí rychlou expanzi z Miami a New Yorku. Počet členů by měl do konce roku přesáhnout milionovou hranici, říká Mario Hoffmann, CEO Lyoness Management Americas Inc.

With two locations on the East Coast, Lyoness organised the rapid expansion in the land of opportunity from Miami and New York. The number of members should exceed the million mark before this year is over, says Mario Hoffmann, CEO of Lyoness Management Americas Inc.

osledních dvanáct měsíců bylo pro Maria Hoffmanna, narozeného ve Vídni, velice vzrušujících, a to osobně i profesně. V listopadu 2012 se mu ve Spojených státech narodil syn Ben. A jako CEO Lyoness America Inc. a Lyoness Management Americas Inc. se může ohlédnout zpátky za rokem nesmírného růstu. Tisíciprocentní nárůst členství je také číslo, které zanechalo hluboký dojem v zakladateli společnosti Lyoness, Hubertu Freidlovi. Lyoness má ve Spojených státech v současné době 35 000 členů (únor 2013) – do konce roku by to měl být

p

32-35_Miami_CZ_K.indd 32

The past twelve months were very exciting for the

Vienna-born Mario Hoffmann both personally and professionally. His son Ben was born in the United States in November 2012. And as the new CEO of Lyoness America Inc. and Lyoness Management Americas Inc., he can look back on a year of enormous growth. One thousand per cent growth in the membership is also a number that has left Lyoness founder Hubert Freidl feeling deeply impressed. Lyoness currently has 35,000 members in the United States (February 2013) – it should be one million by

12.03.2013 10:50:16

S


LYONESS Economy 33

Spojených státech“ “The United States is developing superbly” LYONESS AMERICA INC. V NEW YORK CITY LYONESS AMERICA INC. IN NEW YORK CITY

Vedle Lyoness Management Americas Inc. v Miami (viz další stránka) funguje už tři roky ještě Lyoness America Inc. se sídlem v New Yorku. Mimochodem, zastupitelská kancelář Lyoness America Inc. se nachází ve 26. patře legendární Empire State Building na 5. Avenue na Manhattanu.

In addition to Lyoness Management Americas Inc. in Miami (see next page), Lyoness America Inc., which is based in New York, has been operating for three years. Incidentally, the representative office of Lyoness America Inc. is located on the 27th Floor of the legendary Empire State Building on 5th Avenue in Manhattan.

milion. ¹ Naším cílem je ještě větší růst než minulý rok. Pokud jde o členy, je meta jeden milion do konce roku 2013 naprosto realistická. Nejnovější vývoj v sektoru MSP ukazuje, že jsme na dobré cestě,“ říká Mario Hoffmann v rozhovoru pro CASHBACK MAGAZÍN. Není přece jen příliš optimistický? ¹ Ne,“ dodává. ¹ Velkých věcí mohou dosáhnout jen ti, kdo mají velké plány a věří v to, co dělají,“ je přesvědčen. Mimořádně velký zájem o Lyoness je nyní ve státech Florida, Illinois, Texas a Kalifornie. Celkový potenciál ale není ani zdaleka vyčerpán. Kromě jiného ukazuje na

32-35_Miami_CZ_K.indd 33

the end of the year. “Our goal is an even bigger increase than last year. In terms of members, the one million mark by the end of 2013 is absolutely realistic. The latest developments in the SME sector show that we’re getting it right,” says Mario Hoffmann during his interview with the CASHBACK MAGAZINE. Whether he might be just a little too optimistic? “No,” he adds. “Only those who think big and believe in what they are doing can achieve great things,” he is convinced. Current interest in Lyoness in the states of Florida, Illinois, Texas and California is especially

12.03.2013 10:50:24


34 Lyoness economy

Vítejte v Miami! Uvnitř kanceláře Lyoness Management Americas Inc. Welcome to Miami! Inside the office of Lyoness Management Americas Inc.

Lyoness ManageMent aMericas inc. v MiaMi/ LYONESS MANAgEMENT AMErICAS INC. IN MIAMI

Kancelář v Miami zahájila svoji činnost v září 2012. V současné době má 32 zaměstnanců – a roste! CEO Mario Hoffmann očekává, že do konce roku 2013 bude v kanceláři s plochou 1 500 čtverečních metrů ve čtvrti Brickell v Miami 80 zaměstnanců. Vzhledem k silnému růstu ve Spojených státech Mario Hoffmann nevylučuje zřízení další, třetí kanceláře v Kalifornii.

rychlost expanze počet členů pracovního týmu. Za posledních šest měsíců bylo jen na Floridě přijato do Lyoness Management Americas více než 20 lidí – dalších 50 má podle plánu následovat do konce roku. O sloučení pracovišť v Miami a New Yorku Mario Hoffmann vůbec neuvažuje. ¹ Naopak,“ říká. ¹ Protože v současné době tak rychle rosteme, budeme se rozšiřovat. Je dokonce v plánu nové pracoviště v Kalifornii.“ Důvod, proč je společnost Lyoness ve Spojených státech tak úspěšná, je možná stejný jako kdekoliv jinde ve světě. ¹ Klíčem k úspěchu je podle mě naše jedinečná koncepce. Všichni přece chceme při každém nákupu peníze zpátky.“ Mimochodem, při návštěvě Spojených států rychle zjistíte, kde si můžete dopřát své benefity, a to pomocí aplikace Lyoness pro smartphony nebo na webových stránkách společnosti.Lyoness.

32-35_Miami_CZ_K.indd 34

The Miami office opened in September 2012. It currently has 32 staff members – and rising! By the end of 2013, CEO Mario Hoffmann anticipates 80 staff members in the 1,500 square metre office in Miami’s Brickell district. Due to the strong growth in the United States, Mario Hoffmann will not rule out the addition of a third office in California.

great. However, the full potential is supposedly far from exhausted. Amongst other things, the number of staff members reveals just how fast the expansion is. In the past six months, more than 20 people have been hired at Lyoness Management Americas in Florida alone – 50 more are set to follow by the end of the year. Mario Hoffmann is giving no thought whatsoever to merging the offices in New York and Miami. “On the contrary,” he says. “Since we are currently growing so rapidly, we are expanding. A new location is even planned in California.” The reason why Lyoness is so successful in the United States is probably the same as anywhere else in the world. “I think our unique concept is the key to success. We all want money back with every purchase.” By the way, if you are visiting the United States, you can quickly find out where you can enjoy the benefits by using Lyoness’ smartphone app or on the Lyoness website.

12.03.2013 10:50:19


LYONESS Economy 35

Mario D. Hoffmann je CEO jak newyorské firmy Lyoness America Inc., tak Lyoness Management Americas Inc. v Miami. Za poslední rok stoupl počet členů ve Spojených státech o tisíc procent. Do konce roku 2013 chce Mario Hoffmann ve Spojených státech dosáhnout čísla milion členů. Níže jsou uvedena loga několika málo z věrných obchodníků ve Spojených státech, kde členové Lyoness již dostávají při nákupu peníze zpátky. Mario D. Hoffmann is the CEO of both the New York-based Lyoness America Inc. and the Miami-based Lyoness Management Americas Inc. Last year, the number of members in the United States increased by one thousand per cent. By the end of 2013, Mario Hoffmann wants to reach the figure of one million members in the United States. Below are just a few logos of the loyalty merchants in the United States where Lyoness members already get money back when shopping.

32-35_Miami_CZ_K.indd 35

12.03.2013 10:51:28


36 Lyoness economy

Nakupujte inteligentně s Průvodcem

růvodce nakupováním Lyoness je nový ¹ offline“ marketingový nástroj, díky kterému se rok 2013 stane pro všechny členy Lyoness speciálním rokem nakupování.

p

Cíle průvodce jsou následující: •

• •

• •

OBSAH/

CONTENTS •

• Offline and online

Offline a online kampaně realizované obchodními řetězci Zeměpisná mapa: partnerské společnosti z řad MSP v dosahu 50 km od člena Osobní náhradní Cashback Card, kterou je možné vystřihnou Bonusový kód pro kampaň ¹Nákupní poklad“

propagovat partnerské společnosti Lyoness a uvést je ve známost (obchodní řetězce a obchodníci z řad • MSP) přispět k pozitivnímu vývoji obratu partnerských společností posílit pracovní vztah mezi společ• ností Lyoness a jejími partnerskými společnostmi (obchodní řetězce a obchodníci z řad MSP) povzbudit členy Lyoness pravidelně propagovat kampaň ¹ Nákupní poklad“

campaigns by chain store companies • Geomap: SME Merchants within 50 km of the member • Personal substitute Cashback Card for cutting out • Bonus code for the ‘Shopping Treasure’ campaign

• •

Členové Lyoness jsou inspirováni speciálním obsahem a motivováni ke každodennímu chytřejšímu nakupování. Průvodce nakupováním totiž obsahuje mnoho atraktivních propagačních akcí

36-37_ShoppingGuide_CZ_K.indd 36

The Lyoness Shopping Guide is a new offline marketing tool that will make 2013 a special shopping year for all the members of Lyoness. The objectives of the guide are: to promote and make known Lyoness’ Loyalty Merchants (chain store companies and SME Merchants) • to contribute to the positive development of the sales of Loyalty Merchants • to reinforce the working relationship between Lyoness and its Loyalty Merchants (chain store companies and SME Merchants)

to stimulate the members of Lyoness to regularly promote the ‘Shopping Treasure’ campaign

Members of Lyoness are inspired with special content and motivated to shop intelligently every day. This is because the shopping

12.03.2013 10:49:56

n


m

LYONESS Economy 37

nakupováním Lyoness Shop intelligently with the Lyoness Shopping Guide SKUTEČNOSTI/ FACTS

• •

Personalizovaná adresně cílená pošta (direct mail) Pravidelné vydávání v Rakousku od začátku února Rozesláno všem členům Lyoness v Rakousku, první vydání: vice než 500.000 výtisků Do oběhu pro MSP a prodejní místa, která provádějí distribuci dárkových poukázek v Rakousku: 30.000 kopií Pravidelné informování formou newsletteru Průvodce nakupováním v podobě e-flyeru na www.lyoness.at Rozšíření do dalších evropských zemích se plánuje

různých obchodních řetězců, které mohou členové Lyoness • při nakupování využívat přímo u místního obchodníka, nebo online. Znamená to, že členové využívají hned dvojitou výhodu, protože k již atraktivní nabídce získají ještě peníze zpět: Každý • den je dnem, kdy se získávají peníze zpět! • Průvodce nakupováním Lyoness je přizpůsoben osobním potřebám. Jinými slovy – na mapě přiložené k průvodci jsou • zřetelně zobrazeni všechny partnerské společnosti z řad MSP v nejbližším okolí člena (v dosahu maximálně 50 km). Kromě toho je možné sbírat bonusové klíče do kampaně ¹ Nákupní poklad“; tím se zvyšují šance na výhru jedné ze skvělých cen (www.lyoness.net/key). Průvodce nakupováním byl uveden do oběhu na začátku února. Vydává se každý měsíc a pokaždé se soustředí na jinou oblast, kterou chce zdůraznit, například na sezonní témata. Pro začátek bylo první vydání rozesláno v Rakousku více než 500.000 členům, partnerským společnostem z řad MSP a prodejním místům, která provádějí distribuci poukázek/dárkových poukázek. Rozšíření průvodce do dalších zemí je v plánu. Budeme vás průběžně informovat!

36-37_ShoppingGuide_CZ_K.indd 37

• Personalised direct mail • Published regularly in

Austria since early February • Posted to all the members of Lyoness in Austria, first edition: more than 500,000 copies • Circulation for SMEs and gift card points of sale in Austria: 30,000 copies. • Regular information by newsletter • Shopping Guide in the form of an e-flyer at www.lyoness.at • Circulation in other European countries planned

guide contains a multitude of attractive promotions by various chain store companies that members of Lyoness can make use of while shopping directly from the local merchant or online. This means that members enjoy the benefits twice over because cashback comes on top, of course – meaning every day is a cashback day! The Lyoness Shopping Guide is personalised. In other words, all the SME Merchants in the immediate vicinity of the member (no more than 50 km away) are shown clearly on a map attached to the guide. In addition, bonus keys can be collected for the ‘Shopping Treasure’ campaign and the chances of winning one of the grand prizes are thus increased (www.lyoness.net/key). The Shopping Guide was launched in early February. It is published every month and has different promotional focuses, for example, seasonal topics. To begin with, the first edition has been sent throughout Austria to the more than 500,000 members, Lyoness’ SME Merchants and Voucher/GiftCard points of sale for circulation. Circulation of the guide in other countries is planned. We’ll keep you informed!

12.03.2013 10:49:58


38 Lyoness economy

Evropa se nadchla pro hledání pokladu! Europe has caught the treasure hunting bug!

Start rozsáhlé kampaně ¹Nákupní poklad“ byl neobyčejně úspěšný. Počet nových členů prudce vzrostl a první lovci pokladů se mohou radovat z cen, které obdrželi.

The launch of the large-scale ‘Shopping Treasure’ campaign

ejvětší nadnárodní hra o ceny všech dob, kterou kdy jaká společnost uspořádala, běží od 1. října 2012. Fanoušci z více než 16 zemí, které se v Evropě zapojily do soutěže, se doslova nadchli pro hledání pokladu. To se také pozitivně odráží v nárůstu počtu členů. Počet členů Lyoness se od začátku kampaně zvýšil o více než 300 000.

The biggest transnational prize game ever implemented by a company has been running since 1st October 2012. Fans from the more than 16 countries participating in Europe have been seized by the treasure hunting bug. This is also reflected in the positive effect on the number of members. The number of Lyoness members has increased by more than 300,000 since the start of the campaign.

Sbírejte klíče a vyhrajte Nakupujte, ušetřete, vyhrávejte – něco takového získáte jen s Lyoness! Sbírejte virtuální klíče nakupováním u partnerských společností Lyoness, nebo tím, že doporučíte Lyoness svým přátelům. Klíče můžete získat také prostřednictvím měsíčně obměňovaných miniher na platformě her o ceny.

Collect keys and win Shop, Save, Win – you only get that with Lyoness! Collect virtual keys by shopping at Lyoness’ loyalty merchants or recommending Lyoness to your friends. Keys can also be obtained via the monthly changing mini-games on the prize game platform.

První lovce pokladů, na které se usmálo štěstí, už známe Během prvních tří měsíčních losování, která se uskutečnila během kampaně, se rozdělilo již více než 7 700 cen v celkové hodnotě 375 000 eur. Zvláštní důvod k oslavě má každý ze tří výherců měsíční hlavní ceny 20 000 eur v ho-

First lucky treasure hunters established More than 7,700 prizes worth 375,000 euro in total have already been raffled during the first three monthly draws of the campaign. Each of the three winners of the monthly grand prize of 20,000 euro in cash has special reason to celebrate.

n

38-41_Werbekampagne_CZ_K.indd 38

was extremely successful. It resulted in a sharp increase in the number of new members and the first treasure hunters can celebrate receiving their prizes.

12.03.2013 11:06:55


Lyoness economy 39

tovosti. Výherce navštívila televize Lyoness.TV přímo u nich doma. Své ceny tak mohli převzít v soukromí formou šeku. Hlavní cena za měsíc říjen putovala do České republiky. ¹ Jsem radostí bez sebe,“ zářil výherce Otakar P., který chce peníze využít ke koupi nového automobilu a elektrického kola. Výherce druhého losování, které se konalo v prosinci, je z Rumunska a jmenuje se Flaviu P. ¹ Jako student jsem z výhry 20 000 eur nesmírně šťastný,“ říká student managementu sportovního marketingu s nadšením. ¹ Jsem tak potěšená, že jsem vyhrála, že tomu stále nemohu uvěřit,“ raduje se Éva B., výherkyně lednového losování z Maďarska. Zdravotní sestřička nyní plánuje společnou dovolenou s  rodinou a jako výraz díků se stane sponzorkou nadace Child & Family Foundation.

They were visited at home by Lyoness.TV and able to accept their prize privately in the form of a cheque. The grand prize for the month of October went to the Czech Republic. “I’m overjoyed,” beamed winner Otakar P., who wants to use the money to buy a new car and an electric bike. The winner of the second draw, which was held in December, is from Romania and called Flaviu P. “As a student I’m tremendously happy with the prize of 20,000 euro,” says the student in sports marketing management enthusiastically. “I’m so delighted that I won. I still can hardly believe it,” Éva B., the Hungarian winner of the draw in January, rejoices. Together with her family, the nurse is now planning a holiday and as a way of saying thank you will become a sponsor of the Child & Family Foundation.

Výhercům srdečně blahopřejeme. Napínavé losování výherců kampaně ¹Nákupní poklad“ se koná druhé úterý každého měsíce ve vlastním televizním studiu společnosti Lyoness.

We warmly congratulate the winners. The exciting draw for the ‘Shopping Treasure’ winners is held on the second Tuesday of every month in Lyoness’ own TV studio.

38-41_Werbekampagne_CZ_K.indd 39

12.03.2013 11:07:09


40 Lyoness economy

Sbírejte a vyhrávejte na Facebooku

Collect and win on Facebook

Od jara 2013 se Facebook komunita každý měsíc vypraví na honbu za vysokým skóre a skvělými cenami! Hra ¹Honba za mincemi“ (Coin Rush), navržená v retro arkádovém stylu, oživuje éru arkádových her.

As of spring 2013, the Facebook community will be

ario Bros., Pac-Man nebo Donkey Kong: hry, o kterých slyšel skoro každý, arkádová klasika z 80. let minulého století. Společnost Lyoness oslavuje návrat ¹ barevné dekády“ hrou Honba za mincemi, kterou pro své fanoušky uvádí na Facebooku. Zároveň se každý měsíc losují skvělé ceny pro ty, kteří dosáhli vysokých skóre, a také pro ty, kteří si hru zahráli.

Mario Bros., Pac-Man or Donkey Kong: nearly everybody has heard of them, the arcade classics of the 1980s. Lyoness celebrates the comeback of the ‘Colourful Decade’ with ‘Coin Rush’, the Facebook game for Lyoness fans. At the same time, great prizes for high scorers as well as all those who have played the game are being drawn every month.

m

on the hunt for the high score and great prizes every month! Designed in the retro arcade style, the Facebook game ‘Coin Rush’ revives the era of the arcade.

Lovci pokladů, pozor! Každý měsíc můžete také sbírat klíče a směňovat je v průběhu kampaně ¹Nákupní honba za pokladem“.

Treasure hunters pay attention! Keys can also be collected every month and redeemed in the course of the ‘Shopping Treasure’ campaign.

Jak „Honba za mincemi“ funguje? ¹ Honba za mincemi“ je založena na jednoduchém principu a může být velice návyková! Hráči sbírají peníze zpět formou mincí a musejí překonat překážky a protivníky. Obratně procházejí různými světy Lyoness, jako je supermarket nebo restaurace. Ale pozor! Hráči musejí čelit spoustě nebezpečí a počet pokusů je omezený.

How does ‘Coin Rush’ work? ‘Coin Rush’ follows a simple principle and can be very addictive! Players collect cashback in the form of coins and have to bypass obstacles and opponents. They move deftly through different Lyoness worlds, such as the supermarket or restaurant. But caution: Players have to face a host of dangers and the number of attempts is limited.

Mějte ze hry ještě větší potěšení a pozvěte přátele! Překonávání výzev, porovnávání vysokých skóre a vyhrávání cen si ještě víc užijete v týmu. S každým novým přítelem získáte další pokusy navíc a můžete se vyhnout obávaného sdělení ¹ Konec hry“.

Invite friends for even more gaming enjoyment! Overcoming challenges, comparing high scores and winning awards are even more fun in a team. With each new friend, you get additional attempts and can protect yourself from the dreaded ‘Game Over’.

Hrajte, sdílejte, vyhrávejte:

Play, share, win:

www.lyoness.net/coinrush

38-41_Werbekampagne_CZ_K.indd 40

www.lyoness.net/coinrush

12.03.2013 11:07:05


Lyoness economy 41

Facebook Facts • • • • • •

Více než 1 miliarda aktivních uživatelů po celém světě Téměř čtvrt milionu fanoušků Lyoness od července 2010 Místní fanouškovské stránky již ve více než 20 zemích Přímá linka na tým Lyoness Snadné sdílení výhod Lyoness s přáteli Exkluzivní hry o ceny a propagační akce pouze pro fanoušky

• More than 1 billion active users around

the world • Nearly a quarter of a million Lyoness fans

since July 2010 • Local fan pages already in more than 20

countries • Direct line to the Lyoness team • Easily share the Lyoness Benefits with

friends • Exclusive prize games and promotions only for fans

38-41_Werbekampagne_CZ_K.indd 41

12.03.2013 11:07:05


42 LYONESS Economy

Pacific Coffee Company

42-43_Pacific_Coffee_CZ_K.indd 42

12.03.2013 11:06:49


Lyoness economy 43

Vytrvalost, která vede k dokonalosti

Perseverance that brings perfection

Koncept Pacific Coffee Company inspirovala kultura kaváren v Seattlu, kde kavárny představovaly místa setkávání.

avárny servírují výtečné italské espreso ve štědrých amerických velikostech, s přátelským přístupem. Od svého založení v roce 1992 poskytuje Pacific Coffee Company kávu světové kvality pro uspokojení rostoucí poptávky po kávových specialitách v Hongkongu. Personál v Pacific Coffee Company sdílí lásku ke kávě a je rozhodnutý posloužit zákazníkům ¹ dokonalým šálkem“ kdekoli a kdykoli. V souladu se svým posláním chce Pacific Coffee Company nabídnout zákazníkům vždy kávu nejvyšší kvality, velmi příjemné místo k posezení i široký výběr jídel. Snaží se každému zákazníkovi zpříjemnit návštěvu kavárny a proměnit ji v úžasný zážitek. Pacific Coffee Company se stala partnerskou společností Lyoness, je v ní možné uplatnit nákupní poukázky a poskytuje členům příležitost využít členské výhody Lyoness.

k

42-43_Pacific_Coffee_CZ_K.indd 43

The concept of the Pacific Coffee Company was inspired by the coffee culture of Seattle, where coffeehouses were meeting-places.

The coffeehouses serve great Italian espresso-based coffee in generous American sizes, with a friendly attitude. Since it was founded in 1992, the Pacific Coffee Company has provided world-class coffee to satisfy Hong Kong’s growing demand for coffee specialties. At the Pacific Coffee Company, all the staff have a passion for coffee and are committed to serving customers “The Perfect Cup” anywhere, anytime. In keeping with their mission, the Pacific Coffee Company has always strived to provide customers with great quality coffee, a really comfortable place to hang out, and plenty of food choices. To make every customer’s visit to the coffeehouse a pleasant and exciting experience, the Pacific Coffee Company has become a Lyoness Voucher Loyalty Merchant giving Members the opportunity to also enjoy the Lyoness Member Benefits.

12.03.2013 11:06:58


44 LYONESS Economy

Armitana Mimořádná obuv

Extraordinary footwear

Módní, stylová a přitažlivá – Armitana UAB nabízí boty pro každý vkus rmitana UAB nabízí zboží největších obuvnických společností v pobaltských státech. Patří mezi ně dobře známé značky Salamander, Reno, Žygio Batai, Step Top a Tops. Armitana má také franšízu pro mnohé přední světové značky, jako je například Geox, Clarks a Högl. Cílem společnosti je poskytovat nejširší možnou škálu výrobků, které uspokojí nejrůznější očekávání i vkus na trhu. Členové Lyoness mohou nyní nakupovat pomocí věrnostních poukázek u všech značek Armitana v Litvě.

a

Fashionable, stylish and eye-catching – Armitana UAB offers shoes for every taste.

ARMITANA UAB operates the largest footwear companies in the Baltic States, including well-known brands, such as Salamander, Reno, Žygio Batai, Step Top and Tops. Armitana also holds the franchises to a number of leading global brands such as Geox, Clarks and Högl. The company is committed to providing the widest possible range of products to meet the different expectations and tastes across the market. Lyoness members can now shop with Loyalty Merchant Vouchers at all Armitana brands in Lithuania.

Fakta/Facts Rok založení/Founding Year: Počet prodejen/Number of stores: Počet zaměstnanců/Number of employees: Centrála/Headquarters: Výkonný ředitel/Managing director: Website:

44-45_Armitana_CZ_K.indd 44

1992 80 350 Vilnius Arminas Mačys www.armitana.lt

12.03.2013 11:06:36


Lyoness economy 45

Co vás přesvědčilo, abyste se stali partnerem Lyoness? Příležitost vytvářet větší hodnotu pro naše zákazníky – neustále hledáme cesty pro posílení pozitivního obrazu značky a Lyoness se představil jako flexibilní partner. Domníváme se, že program Lyoness je dobře strukturovaný a zaměřený na výsledek. Kde leží klíč k vašemu úspěchu? Ve vášni pro módu, ve správné volbě partnerů a značek, které zastupujeme. Pro úspěch je důležitých mnoho faktorů, chtěla bych však zdůraznit vysoce kvalitní týmy, které pracují v  našich obchodech i centrále. Správní lidé dělají správné věci. V čem je vaše společnost mimořádně silná? Síla spočívá v naší obchodní filozofii. Prodáváme výrobky známých a spolehlivých výrobců. Věříme, že připravenost a široká nabídka i dostupnost slavných značek v  našich obchodech vytváří přidanou hodnotu. Budování dlouhodobých vztahů a zkušeností, které na tomto poli máme, stojí mnoho úsilí. Jaké cíle má vaše společnost v roce 2013? Naším cílem je nejvyšší kvalita a maximálně rychlá odpověď na zájmy a potřeby našich zákazníků. Chceme také vybudovat silný vztah ke svým zákazníkům, chceme inovovat a plně využít procesy – očekáváme velmi dynamický rok z hlediska našeho nového sebeobjevování ve všech našich řetězcích.

Profil/Profile Ramunė Tumasonytė studovala mezinárodní řízení odbytu na VIAUCTEKO v Dánsku a mezinárodní obchod a management na Bournemouth University ve Velké Británii. Od roku 2012 řídí značku Armitana STEP TOP. Její oblíbený citát: Bylo, nebylo a narodila se móda, značky, reklama a design. Od té doby není nic stejné jako předtím. Ramunė Tumasonytė studied International Sales Management at VIAUCTEKO in Denmark and International Business and Management at Bournemouth University in the United Kingdom. She has been responsible for the Armitana brand STEP TOP since 2012. Her favourite quote: “Once upon a time Fashion, Branding, Advertising and Design were born and nothing was ever the same.”

44-45_Armitana_CZ_K.indd 45

What convinced you to become a Lyoness partner? The opportunity to create more value for our customers – we are constantly looking for ways to raise positive brand experience and Lyoness introduced itself as a flexible partner. We are of the opinion that the Lyoness Loyalty Programme is very wellstructured and result-oriented. What’s the key to your success? Passion for fashion, the right choices in terms of our partners and brands that we represent. Among a lot of different aspects of business, the best team of people working in each of our shops and our head office is the essential part. Right people do the right things. What are the main strengths of the company? Our business philosophy. We sell products of well-known and reliable manufacturers. We believe that awareness and a wide choice and availability of famous trademarks in our stores are generating added value. Long-term relationships and experience that we have in the field are not easy to get. Which goals does the company have for 2013? We aim for the highest quality in the field also being the fastest to respond to the customers’ interests and needs. As much as we want to create a strong relationship to our customers, we also want to innovate and enjoy the process – we expect a very dynamic year in terms of re-inventing ourselves in all of our chains.

12.03.2013 11:06:40


46 LYONESS Economy

PerSu Na čelném místě v inovacích a propagaci prodeje

Leading in innovation and sales promotion

Obchody PerSu uspokojují každodenní potřeby svých zákazníků rozmanitostí výrobků, služeb, kvalitou i cenou.

PerSu markets meet the daily needs of their customers

bchodní řetězec PerSu je přední společností na území Vojvodiny v Srbsku. Klíčovou oblastí jeho činnosti je prodej potravin a nepotravinářských výrobků. Aby bylo možné uspokojit potřeby co největšího počtu lidí, je velký důraz kladen na monitorování a analýzu chování kupujících a zákazníků. Obchodní řetězec se rozhodl spolupracovat s Lyoness, aby mohl nabízet širokou škálu výrobků za přijatelné ceny. PerSu je partnerskou společností Lyoness, je možné zde uplatnit nákupní poukázky. Členové Lyoness obdrží z každého nákupu u PerSu peníze zpět.

THE RETAIL CHAIN PERSU is the leading company in the area of Vojvodina, Serbia. Its core business is the sale of food and non-food products. In order to satisfy the needs of as many people as possible, great emphasis is put on monitoring and analysing buyer and customer behaviour. The retail chain decided to cooperate with Lyoness to be able to offer a wide range of products at affordable prices. PerSu is a Voucher Loyalty Merchant of Lyoness and Lyoness Members receive money back with every purchase at PerSu.

o

46-47_Persu_CZ_K.indd 46

in terms of diversity, service, quality and price.

12.03.2013 11:08:29


Lyoness economy 47

Co vás přesvědčilo stát se partnerem Lyoness? Vzhledem k tomu, že spokojenost zákazníků patří k  hlavním prioritám obchodů PerSu, klademe velký důraz na monitorování a analýzu chování spotřebitelů. Podle našich analýz jsou věrnostní programy pro zákazníky stále populárnější. Lyoness je celosvětově nejrozšířenější nákupní společenství se zajímavým věrnostním programem. Vznik partnerství, jehož cílem je získání většího počtu zákazníků, je zcela jistě správným krokem.

What convinced you to become a Lyoness partner? Keeping in mind that PerSu markets give consumer satisfaction top priority, great emphasis is being put on monitoring and analysing buyer and consumer behaviour. According to our analysis, customer loyalty programmes turned out to be more and more popular nowadays. Lyoness is the largest sector spanning shopping community worldwide as well as a Loyalty Programme; to start a partnership in order to gain more customers was definitely the right thing to do.

Co je klíčem vašeho úspěchu? Politika naší společnosti je založena na maximální úrovni služeb pro zákazníky, a to prostřednictvím nabídky široké škály výrobků za přijatelné ceny. Snažíme se uspokojovat potřeby svých spotřebitelů a zlepšovat naše znalosti jejich chování. Proto mají naše služby a náš výběr zboží absolutní prioritu.

What’s the key to your success? Our company’s policy is based on providing maximum customer service by offering a wide range of products at affordable prices. We are trying to fulfill the needs of our consumers and to improve our knowledge about them, which is why our service as well as the selection of our goods are of top quality.

Jaké jsou hlavní silné stránky vaší společnosti? Síla obchodů PerSu spočívá v našich zaměstnancích, kteří jsou věrni poslání i vizi naší společnosti, tedy uspokojování potřeb našich zákazníků.

What are the main strengths of the company? The strength of PerSu markets lies in our employees who are dedicated to the mission and vision of our company, namely meeting and satisfying the needs of our consumers.

Jaké cíle má vaše společnost pro rok 2013? V roce 2013 budou obchody PerSu pokračovat v rozšiřování své sítě prodejen, aby se doslova dostaly blíže k zákazníkům, rozšířily škálu nabízených výrobků a zlepšily svou cenovou konkurenceschopnost.

Which goals does the company have for 2013? In 2013 PerSu markets will continue to expand their retail network in order to get literally closer to our consumers but also in order to increase our product range and improve our price competitiveness.

Fakta/Facts Rok založení/Founding Year:

1997

Počet prodejen/Number of stores:

cca/about 100

Počet zaměstnanců/Number of employees: více než/more than 650 Centrála/Headquarters:

Beogradska 11, 23000 Zrenjanin, Srbsko/Serbia

Výkonný ředitel/Managing director:

Dragoljub Bjeloglav/ Darko Bjeloglav

Website:

46-47_Persu_CZ_K.indd 47

www.persu.rs

12.03.2013 11:08:27


48 LYONESS Economy

Stroili Oro Vyzkoušejte svět šperků a módních doplňků

Experience the world of jewellery and fashion accessories Elegance, italský styl, vysoká kvalita a kouzlo krásy. Takto a mnohými dalšími superlativy se dá popsat nejnovější partnerská společnost Lyoness v Itálii. troili Oro je předním prodejcem šperků nejen v Itálii, nýbrž v celé Evropě. Ztělesňuje moderní životní styl založený na vysoce atraktivním výběru módních a designových šperků a hodinek. 364 obchodů přináší světlé a otevřené prostory, které zvou k prohlídce a nabízejí jednoduchý a bezprostřední způsob, jak přilákat zákazníky do světa šperků a módních doplňků. Obchody se nacházejí v těch nejprestižnějších lokalitách: na Corso Vittorio Emanuele a Corso Buenos Aires v Milánu, Via dei Calzaiuoli ve Florencii a Via del Corso v Římě. Jedním z hlavních cílů v roce 2013 je udržet a rozvíjet International Wholesale Business společnosti Stroili Oro díky silnému partnerství na hlavních trzích po celém světě. Jsme rádi, že můžeme představit Stroili Oro jako partnerskou společnost nákupního společenství Lyoness v Itálii!

s

48-49_Stroili_Oro_CZ_K.indd 48

Elegance, Italian style, high quality and glamour are but a few words to describe Italy’s latest Lyoness Loyalty Merchant. STROILI ORO is one of the foremost jewellery chains not only in Italy but throughout Europe. It epitomises a modern lifestyle with its highly attractive selection of fashion and design jewellery and watches. The 364 retail stores are bright, open-plan, inviting and welcoming, offering a simple and immediate way of attracting customers to experience the world of jewellery and fashion accessories. The stores are in some of the most prestigious locations: from Corso Vittorio Emanuele and Corso Buenos Aires in Milan, to Via dei Calzaiuoli in Florence and Via del Corso in Rome. One of the main goals in 2013 is to develop the international wholesale business of Stroili Oro through strong partnerships in the major markets worldwide. We are happy to present Stroili Oro as a Voucher Loyalty Merchant in Italy to the Lyoness community!

12.03.2013 11:08:25


LYONESS Economy 49

Fakta/Facts Rok založení/Founding Year: 1996 364 Počet obchodů/Number of stores: 1.178 Počet zaměstnanců/Number of employees: Udine, Itálie/Udine, Italy Centrála/Headquarters: CEO/CEO: Maurizio Merenda Website: www.stroilioro.com

48-49_Stroili_Oro_CZ_K.indd 49

12.03.2013 11:08:19


50 LYONESS Economy

OISHI GROUP Nejlepší přísady pro chutné jídlo

Best ingredients for delicious food

Oishi je jedna z nejrenomovanějších značek japonského jídla a nápojů v Thajsku. znikla v roce 1999 jako první japonská restaurace v  Thajsku, která nabízí jídlo formou bufetu. Nyní se společnost skládá z několika značek a patří k největším skupinám restaurací v zemi. Skupina Oishi usiluje o vysoce kvalitní výrobky, které obsahují přirozené a zdravé přísady. Proto je Oishi tak populární. Členové Loyness mohou nyní využít ¹ Z každého nákupu peníze zpět“ pomocí nákupních poukázek u partnerské společnosti Oishi v  restauracích 7 značek: Oishi Buffet, Shabushi, Oishi Ramen, Kazokutei, Oishi Grand, Nikuya a Kakashi.

v

50-51_Händler_Oishi_CZ_K.indd 50

Oishi is one of the most renowned brands for Japanese food and beverages in Thailand.

FOUNDED IN 1999 as the first Japanese buffet restaurant in Thailand, the company now consists of several brands and is one of the biggest restaurant groups in the country. The Oishi Group is committed to high quality products that consist of natural and healthy ingredients. This is what Oishi is popular for. Lyoness members can now benefit from “Money back with every purchase” with Loyalty Merchant Vouchers from Oishi at all 7 restaurant brands: Oishi Buffet, Shabushi, Oishi Ramen, Kazokutei, Oishi Grand, Nikuya and Kakashi.

12.03.2013 11:08:04


Lyoness economy 51

Fakta/Facts Úplné jméno společnosti/ Full Company Name: Oishi Group Public Company Limited 1999 Rok založení/Founding Year: 7 značek ve 154 prodejními místy Prodejny/Outlets: na celém světě/ 7 brands with 154 outlets nationwide Centrála/Headquarters: Bangkok

50-51_Händler_Oishi_CZ_K.indd 51

12.03.2013 11:08:24


52 LYONESS Economy

AB Vassilopoulos

52-53_H채ndler_AB_CZ_K.indd 52

12.03.2013 11:09:18


Lyoness economy 53

Výživně a zdravě

Nutritious & Healthy

AB Vassilopoulos chce obohatit život zákazníků, partnerů a komunit, jimž poskytuje své služby trvale udržitelným způsobem.

AB Vassilopoulos aspires to enrich the lives of

íky 74 letům historie a generacím spokojených zákazníků, kteří ve věcech zdravé výživy své rodiny důvěřují společnosti AB Vassilopoulos, pokračuje příběh AB optimisticky a kreativně i v 21. století. V souladu se svými hodnotami a vizemi nabízí zákazníkům výživné, zdravé a bezpečné výrobky za konkurenceschopné ceny. Spolu s  dynamickou expanzí obchodů a trvalým zaváděním inovačních programů si skupina udržuje dobré postavení na maloobchodním trhu a zůstává v povědomí zákazníků jako jedna z  největších a nejdůvěryhodnějších řeckých firem.

With 74 years of history and generations of loyal customers that entrust AB Vassilopoulos with their family’s healthy nutrition, AB’s story runs creatively and optimistically up to the 21st century. Faithful to its values and vision, AB Vassilopoulos offers its customers nutritious, healthy, safe and competitively priced products. In parallel, with the dynamic expansion of its stores and the constant implementation of innovative programmes, the group manages diachronically to maintain its high position in the retail market and in the conscience of consumers as one of the biggest and most credible companies in Greece.

d

customers, associates and communities it serves in a sustainable way.

Fakta/Facts Rok založení/Founding Year: Počet obchodů/Number of stores: Počet zaměstnanců/Number of employees: Website:

52-53_Händler_AB_CZ_K.indd 53

1939 268 10.599 www.ab.gr

12.03.2013 11:09:19


54 LYONESS Economy

La Redoute Hravá, okouzlující, francouzská Playful, charming, French Francouzská módní značka La Redoute se konečně dostává na trh v německy mluvících zemích! roduktová řada zahrnuje kromě soukromé značky La Redoute Création, jejíž návrhy se vytvářejí výlučně interně, a která představuje autentickou francouzskou eleganci, také populární mezinárodní značky a výtvory střídajících se hostujících designérů z Francie. Příběh úspěchu značky La Redoute začala v roce 1837 psát rodina Polletů v Roubaix ve Francii tím, že založila přádelnu vlny, která se specializovala na výrobu prvotřídní vlny a zdokonalovala pletařské techniky. Odhodlání zakladatele neustále společnost vylepšovat a udržovat ji na špici pokroku neustálými a oceňovanými inovacemi položilo základy budoucího odkazu a úspěchu, který se klene přes časový úsek 175 let. Společnost jde cestou nejnovějších inovací v technologiích a zákaznických službách a přitom se do dnešního dne pevně drží svého původního receptu na úspěch. La Redoute si na rozdíl od většiny společností, které se zabývají zásilkovým obchodem, provádí návrhy a výrobu sama. Například 80 % dámské konfekce se navrhuje interně. Odborníci na módu, to znamená stylisté, tvůrci vzorů, návrháři tkanin a odborníci na zdobení oděvů, vytvářejí kolekce přímo v Roubaix. Ve své nejnovější kolekci jaro/léto představuje La Redoute exkluzivní řady, jejichž tvůrci jsou čtyři hostující francouzští designéři: Gat Rimon, Madame à Paris, Avril Gau a Le Mont Saint Michel. Kromě dámských a pánských oděvů stojí za pozornost také doplňky do domácnosti, dětské oblečení a zejména populární kolekce nadměrných velikostí – vše à la française! Flirtujte s okouzlující francouzskou elegancí a také získejte s Lyoness peníze zpět při nákupu v online obchodech La Redoute v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

p

54-57_eBiz_CZ_K.indd 54

French fashion label La Redoute is now finally on the markets of the German-speaking nations!

BESIDES THE PRIVATE label La Redoute Création, which is designed exclusively in-house and signifies authentic French chic, the product line includes well-known international labels and the creations of alternating French guest designers. The La Redoute success story started in 1837 in Roubaix, France, with the Pollet family and the establishment of a wool spinning mill that specialised in the production of premium wool and refined knitting techniques. The commitment of the founder to continuously improve the company and keep it at the cutting edge of progress with ever new and award-winning innovations laid the foundation for heritage and success that span more than 175 years. While pursuing the latest innovations in technology and customer service, the company has kept a firm hold of this formula for success to this day. Unlike most mail order companies, La Redoute designs and manufactures itself. For example, 80% of the ready-to-wear women’s line is designed inhouse. Fashion experts like stylists, pattern makers, fabric designers and embroidery professionals create the collections locally in Roubaix. In the latest spring/summer collection, La Redoute presents exclusive collections from four French guest designers: Gat Rimon, Madame à Paris, Avril Gau and Le Mont Saint Michel. Besides the women’s and men’s wear, the home accessories, the children’s wear and especially the popular collection for plus sizes are also worth looking at – all in the style à la française! Flirt with charmingly French chic and also get money back when shopping in the La Redoute online store in Austria, Germany and Switzerland with Lyoness.

12.03.2013 11:09:08


LYONESS Economy 55

Groupon Nejvýhodnější nákupy ve vašem městě! The best deals in your city! roupon vám umožní objevovat své město každý den znova, úplně od začátku – a za bezkonkurenční ceny! Groupon zveřejňuje na internetu každý den nové nabídky na jídlo a pití, životní styl, zdraví a sportovní aktivity – až o 70 % levněji! A cestování se společností Groupon je také za babku. Společnost založil v listopadu 2008 Andrew Mason v Chicagu a zanedlouho rozšířil svoje aktivity i do Evropy, kde se tento model obchodování rychle a s úspěchem uchytil. Groupon je nyní jako jednička na trhu dostupný ve více než 140 městech. Využijte této příležitosti již dnes a poznejte své město prostřednictvím atraktivní nabídky na odpočinek a rekreaci! Jako členové Lyoness totiž získáte dvojí výhodu! S Lyoness získávají členové v Rakousku, Portugalsku, Finsku, Jižní Africe, Řecku, Nizozemsku, Turecku, Belgii, Německu, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku, Itálii a Španělsku peníze zpátky při každém nákupu u Groupon.

g

GROUPON ENABLES you to discover your city every day from scratch – and at unbeatable prices! Every day, Groupon publishes new offers on the Internet for wining and dining, lifestyle, health and sports – at up to 70% cheaper! And travelling is also a bargain with Groupon. The company was formed in November 2008 by Andrew Mason in Chicago. A short time later, Groupon expanded its activities to Europe, where the business model rapidly became successfully established on the market. As global market leader, Groupon is currently available in more than 140 cities. Make use of this opportunity today and get to know your city with an appealing recreational offer! For as a member of Lyoness, you now benefit twice over! With Lyoness, members in Austria, Portugal, Finland, South Africa, Greece, the Netherlands, Turkey, Belgium, Germany, Denmark, Sweden, Switzerland, Italy and Spain get money back with every purchase at Groupon.

MinDig TV Extra Kanály navíc pro vaši digitální TV Extra channels for your digital TV lužby digitální televize mohou domácnosti v Maďarsku využívat od 1. prosince 2008. Digitální síť je po letech vývoje nyní k dispozici téměř všude a prostřednictvím vysílačů na více než 50 místech zajišťuje pokrytí 98 % populace. Analogové vysílání v Maďarsku by mělo být zcela vypnuto a přepnuto na DVB-T do roku 2014. MinDig TV Extra nyní přináší divákům více zážitků díky rozšířené nabídce kanálů. Přestože totiž standardní bezplatný balíček DVB-T operátora MinDig TV, který je k dispozici od roku 2008, obsahuje opravdu vše podstatné, někomu i tak může něco chybět. MinDig TV Extra tuto poptávku uspokojuje a nabízí rozšířené programové balíčky pro milovníky filmů v obvyklé bezchybné audio-vizuální kvalitě. Díky nejmodernější technologii lze dokonce tři kanály odebírat v HD, a některé v různých jazycích. Potěšení z digitálního vysílání je završeno elektronickým průvodcem televizním vysíláním a několika rozhlasovými stanicemi. Zákazníci, kteří již přešli na digitální televizi a hledají další divácká potěšení, je najdou na MinDig TV Extra. A na mindigtvextra.hu si členové Lyoness mohou také dopřát potěšení z výhody získání peněz zpět - Cashback.

s

54-57_eBiz_CZ_K.indd 55

HOMES IN HUNGARY have been supplied with digital TV since 1st December 2008. After years of development, the digital network is now available almost everywhere and with broadcasting towers at more than 50 sites already ensures coverage of 98% of the population. By 2014, analogue television should be phased out completely and switched to DVB-T in Hungary. MinDig TV Extra now offers additional channels for more viewing pleasure. For although the free standard package of DVB-T operator MinDig TV, which has been available since 2008, is very substantial, for some it is not substantial enough. MinDig TV Extra addresses this demand, too, and provides larger programme packages for film lovers in the usual flawless audio-visual quality. Three channels can even be received in HD and some in different languages thanks to state-of-the-art technology. The digital viewing pleasure is rounded off by an electronic TV guide and several radio stations. Customers who have already switched to digital television and are looking for additional viewing pleasure will find it at MinDig TV Extra. And at mindigtvextra.hu members of Lyoness also enjoy the Cashback benefit.

12.03.2013 11:09:08


56 Lyoness economy

Fashiondays.pl Značkové zboží za skvělé ceny Branded goods at great prices ashiondays.pl je jedním z největších online dodavatelů značkového zboží ve střední a východní Evropě. Společnost, která byla založena ve Švýcarsku, se rychle rozrostla a postupně otevřela četné pobočky po celé Evropě. Fashiondays.pl nabízí svým zákazníkům vyhledávané módní značky a výrobky životního stylu. Ženy, muži a děti najdou na Fashiondays.pl nejlepší výrobky z nejnovějších kolekcí a také výrobky z předchozích sezon – vše za dostupné ceny. Například návštěvníci webu objeví každý den nové výrobky za ceny snížené až o 80 %. Nad cenami, jako jsou tyto, srdce zaplesá! A členové Lyoness se nyní také mohou při nákupu na Fashiondays. pl. těšit z výhody získání peněz zpět – Cashback.

f

Fashiondays.pl is one of the largest online suppliers of branded goods in Central and Eastern Europe. Founded in Switzerland, the company expanded rapidly and has opened numerous branches throughout Europe successively. Fashiondays.pl offers its customers sought after fashion brands and lifestyle products. Women, men and children will find top products from the latest collections as well as products from previous seasons at Fashiondays.pl – all at an affordable price. For example, visitors of the website will find new products at prices reduced by up to 80% every day. Prices like these make the heart skip a beat! And members of Lyoness now also enjoy the Cashback benefit when purchasing at Fashiondays.pl.

Tchibo.pl Čerstvě upražená káva ázev Tchibo je synonymem kávy nejvyšší kvality již více než 60 let. Společnost slučuje nepřekonatelnou praxi v pražení kávy s řadou spotřebního zboží, které se každý týden obměňuje. Kromě speciálních druhů káv najdete v online obchodu Tchibo.pl atraktivní sortiment pro svoji koupelnu a obytné prostory, ale také technické zařízení, služby a další. Bez ohledu na to, zda se jedná o boty, plavky, snídaňový porcelánový servis, nebo stereo systémy, Tchibo každý rok vyvíjí interně, v rámci společnosti, okolo 2 000 výrobků. Toto zboží je každý týden tematicky prezentováno, každý týden nové téma. Zákazníci objevují v online obchodě Tchibo.pl nejlepší výrobky za férové ceny. A každý člen Lyoness má na Tchibo.pl také výhodu vrácení peněz Cashback!

n

54-57_eBiz_CZ_K.indd 56

The Tchibo name has been synonymous with coffee of the highest quality for more than 60 years. The company combines unsurpassed expertise in roasted coffee with a range of consumer articles that changes every week. In addition to specialty coffees, you will find attractive items for your bathroom and living space as well as technical equipment, services and the like in the Tchibo.pl online store. And regardless of whether its shoes, swimwear, breakfast crockery or stereo systems, each year Tchibo develops some 2,000 products in-house. These items are presented in weekly changing themed environments. Customers discover the best products at a fair price at the Tchibo.pl online store. And every member of Lyoness now has the Cashback benefit at Tchibo.pl, too!

Photo: Adam Gault/OJO Images/Getty Images

Freshly roasted coffee

12.03.2013 11:09:12


Lyoness economy 57

ZlavaDna.sk Největší úspory na Slovensku The biggest savings in Slovakia ZlavaDna.sk je od svého založení na Slovensku v říjnu 2010 jedním z předních slevových portálů.

tomto období se portálu ZlavaDna.sk podařilo pro své zákazníky vyjednat slevy u 7 500 cen u více než tisíce různých obchodníků z klíčových oblastí, jako je jídlo v restauracích, kosmetická péče o tělo, cestování, zdraví a mnoho dalších. Díky tomu společnost ušetřila svým zákazníkům již 20 milionů eur. Kupující velice oceňují širokou škálu výrobků, nízké ceny, jednoduchý a bezpečný způsob nakupování a zákaznické služby. ZlavaDna.sk se těší na expanzi a v roce 2013 přidá ke svému sortimentu módu.

v

Since its inception in October 2010 in Slovakia, ZlavaDna.sk has been one of the leading coupon websites.

During this perioD, ZlavaDna.sk has been able to negotiate savings on 7,500 prices at more than a thousand different merchants from key areas, such as dining, beauty, travel, health, and many more for its customers. By doing this, the company has already saved its customers 20 million euro. They very much appreciate the wide range of products, low prices, simple and secure method of shopping and customer service. ZlavaDna.sk is looking to expand and add fashion to its range in 2013.

Zdenko Hoschek, CEO/ZlavaDna.sk

Photo: Adam Gault/OJO Images/Getty Images

Partnerství se společností Lyoness nás těší. Zákazníci velmi oceňují úspory na portálu ZlavaDna.sk a výhody dalších peněz, které dostávají zpátky u Lyoness. Díky tomuto partnerství šetří naši zákazníci dvakrát.

54-57_eBiz_CZ_K.indd 57

We are delighted at partnering with Lyoness. Customers very much appreciate the savings at ZlavaDna.sk and the advantage of additional money back with Lyoness. Thanks to this partnership, our customers save twice over.

12.03.2013 11:09:13


58 Lyoness World

Věrnostní poukázky L Společnost Lyoness boduje u svých členů díky službám, které jsou ještě více spojeny s nakupováním. Odteď jsou všechny Věrnostní dobropisy k dispozici online v osobním Nákupním kontu ve formě Věrnostních poukázek s využitím kdekoliv na světě.*

Lyoness scores well among its members with even more

akupujte a užívejte si výhod zároveň! Kromě zbrusu nových Nákupních a Dárkových poukázek jsou nyní ve ¹ světě Věrnostních dobropisů“ k dispozici také nové Věrnostní poukázky, protože věrné nakupování s Lyoness by mělo přinášet více než jen peníze nazpět. I věrnost by se měla odměňovat. Odteď budou všechny Věrnostní dobropisy, které členové od společnosti Lyoness obdrží, okamžitě připsány v jejich osobní online kanceláři ve formě Věrnostní poukázky na Nákupní konto. Člen potom bude mít Věrnostní poukázky a jakékoliv zbývající Nákupní poukázky Lyoness k dispozici pro flexibilní použití dva roky od data vydání.

Shop and benefit simultaneously! In addition to the brand new Shopping and Gift Vouchers, the new Loyalty Vouchers are now also available in the ‘Lyoness Benefits World’. For shopping loyally with Lyoness should bring more than just cash back. Loyalty should also be rewarded. From now on, all the Loyalty Credits members receive from Lyoness will be immediately credited to their personal online office in the form of a Loyalty Voucher in the purchase account. After that, the Loyalty Vouchers and any remaining Lyoness Store Vouchers will be available to the member for flexible use for two years from the date of issue.

Jaké příležitosti nabízí Věrnostní poukázka? Členové mohou používat své Věrnostní poukázky u následujících objednávek: • Mobilní poukázky • poukázky/dárkové karty od věrnostních obchodníků společnosti Lyoness • registrační flyery nebo online registrace nových členů • produkty z Lyoness Store

What opportunities are offered by the new Loyalty Voucher? Members can use their Loyalty Vouchers for the following orders: • Mobile Vouchers • Vouchers/Gift Cards from Lyoness’ Loyalty Merchants • registration flyers or online registration of new members • products from the Lyoness Store

58-59_Treuegutschein_CZ_K.indd 58

are available online in the personal purchase account in the form of Loyalty Vouchers anywhere in the world.*

Photo: Daniel Laflor/the Agency Collection/Getty Images

n

shopping-related services. From now on, all Loyalty Credits

12.03.2013 11:09:04


Lyoness World

59

y Lyoness pro více flexibility Lyoness Loyalty Vouchers for more flexibility Stejně jako v případě Nákupní poukázky je možné darovat také novou Lyoness Store Věrnostní poukázku jako Dárkovou poukázku! Like the Shopping Voucher, the new Lyoness Store Loyalty Voucher can be given away as a Gift Voucher!

Věrnostní poukázka Lyoness

320,00 CZK

Photo: Daniel Laflor/the Agency Collection/Getty Images

Při objednávce poukázky, u které se provádí zálohová/částečná platba, nabízíme možnost zarezervovat si závaznou objednávku poukázky ve výši 6.400,- CZK nebo 16.000,- CZK v podobě Nákupních poukázek Lyoness, které budou poté k dispozici jako Věrnostní poukázka na Nákupním kontu pro budoucí objednávky. A nejlepší ze všeho: Stejně jako v případě Nákupní poukázky je možné darovat také novou Věrnostní poukázku Lyoness jako Dárkovou poukázku Jednoduše si při zadávání objednávky vyberte typ Věrnostní poukázky v sekci ¹ Typ poukázky“ a Dárková poukázka je připravena jako překvapení pro vaše blízké. Více informací o Věrnostních poukázkách Lyoness najdete na www.lyoness.net/lyoness-store-vouchers. * Kromě Spojených států, Kanady a Austrálie.

58-59_Treuegutschein_CZ_K.indd 59

In the course of a voucher order for which a down/part payment is being made, we offer the option to book the mandatory voucher order of 200 euro or 500 euro as Lyoness Store Vouchers, which will then be available as a Loyalty Voucher on the purchase account for future orders. And best of all: Like the Shopping Voucher, the new Lyoness Store Loyalty Voucher can be given away as a Gift Voucher! Simply choose Loyalty Voucher below ‘Voucher type’ when making your order and the Gift Voucher is ready as a surprise for your loved ones. More information about the Lyoness Loyalty Vouchers can be found at www.lyoness.net/lyonessstore-vouchers. * Except in the United States, Canada and Australia.

12.03.2013 11:09:06


60 Lyoness World

Odpal dvou vítězů: Kenneth Ferrie (Anglie) a Bernd Wiesberger (Rakousko) na Lyoness Open 2012 Two winners tee off: Kenneth Ferrie (ENG), and Bernd Wiesberger (AUT) at the 2012 Lyoness Open.

ři druhém uvedení Lyoness Open vás čeká kvalitní sport a skvělá zábava. Můžete se těšit na čtyři vzrušující dny na turnaji s nejlepšími světovými profesionálními hráči golfu. Jako člen Lyoness si budete užívat speciálních výhod: když na pokladně předložíte kartu Cashback Card, dostanete tak volný vstup na všechny čtyři dny turnaje.* Navštivte Golfový pavilon Lyoness, kde jsou zajímavé propagační akce a skvělé soutěže – stojí za to se jich zúčastnit!

p

* Také při předložení mobilní Cashback Card!

Více se dozvíte na:

www.lyonessopen.com

60-61_Golf_CZ_K.indd 60

Quality sport and great entertainment await you at the second staging of the Lyoness Open. Look forward to four exciting days at the tournament with the world’s best professional golfers. As a member of Lyoness, you will enjoy special benefits: on presentation of your Cashback Card at the ticket desk, you will be given free admission on all four days of the tournament.* Visit the Lyoness Golf Pavilion where there are interesting promotions and great competitions – it’s worth coming to! * Also on presentation of the Mobile Cashback Card!

Learn more on

www.lyonessopen.com

12.03.2013 11:10:41


Lyoness World

61

06.–09. ČERVEN/JuNE ’13 Diamond Country Club Atzenbrugg poblíž Vídně/ Atzenbrugg near Vienna

60-61_Golf_CZ_K.indd 61

12.03.2013 11:10:48


62 Lyoness World

Hrou k podnikavosti Playing your way to entrepreneurship Díky Lyoness a školních hrách o obchodu jsou děti na nejlepší cestě k ekonomickému úspěchu.

usiness Schoolgames“ je mezinárodní školní projekt na podporu podnikavosti a chápání ekonomie. Účastní se ho školy po celém světě, aby mohly své studenty lépe připravit na požadavky budoucího profesního života. Vzdělávací koncept je jednoduchý, ale účinný: škola hrou.

„b

Jak to funguje? ¸Business Master’ je stolní hra vytvořená speciálně pro hodiny ekonomie. Jejím cílem je usnadnit mladým lidem chápání témat, která souvisejí s hospodářstvím. Pro školy je k  dispozici zdarma a představuje kombinaci Monopolů a Člověče nezlob se. Hráči mohou vytvořit známou společnost, investovat do ní a nakonec ji registrovat na burze. Lyoness je přítomen jako sponzor svým vlastním políčkem na herním plánu v  Rakousku a Německu. Zapotřebí je samozřejmě důkladné pochopení ekonomických aspektů, které prověří speciální testové otázky. K  dispozici jsou kartičky s  otázkami s  různou úrovní obtížnosti podle ročníku, který studenti navštěvují. Otázky jsou v němčině a angličtině. Podle firem, které jsou ve hře uvedeny, třída probírá různá témata. Učitelům jsou zdarma k dispozici učební materiály. Postupují jen ti nejlepší... Ústřední součástí školní hry o obchodu a zároveň další motivační součástí pro studenty jsou turnaje juniorů a seniorů, s podporou

62-63_BusinessSchool_CZ_K.indd 62

With Lyoness and the Business Schoolgames, kids are on course for a successful career in economics.

The ‘Business Schoolgames’ is an international school project to promote entrepreneurship and an understanding of economics. Schools around the world participate so as to better prepare their students for the demands of their future professional life. The educational concept behind it is simple but ingenious: ‘Fun while learning’. And this is how it works: ‘Business Master’ is a board game designed especially for the economics class. Its aim is to make it easier for young people to understand topics relating to economics. Free for schools, the game is a combination of ‘Monopoly’ and ‘Trivial Pursuit’. Players can form a well known company, invest in it and finally have it listed on the stock exchange. As a sponsor, Lyoness is also present with its own square on the board in Austria and Germany. Of course, a sound understanding of business is required and this is put to the test by answering multiple-choice questions. Depending on the school year, there are junior and senior question cards in English and German. Based on the enterprises included in the game, various topics are dealt with in the classroom. The necessary teaching materials are provided to teachers free of charge.

12.03.2013 11:10:29


63

Lyoness World

Další ceny bylo možné vyhrát na kongresu studentů ekonomie „GEWINN InfoDay“ 20. listopadu 2012. Časopis “Kronen Zeitung” uvedl Business Schoolgames i své partnery a zorganizoval soutěž, ve které mohli soutěžící získat jako ocenění například lístky na koncert. Nejrychlejší mladí ekonomové měli šanci vyhrát velkou cenu sponzorovanou Lyoness: tři sady VIP vstupenek na Lyoness Open v hodnotě 1 300 eur. Additional prizes could be won at the ‘GEWINN InfoDay’ student economic congress on 20th November 2012 in Vienna, where the ‘Kronen Zeitung’ newspaper introduced the Business Schoolgames and their partners and organised a prize game in which in addition to instant prizes like concert tickets, the fastest ‘young entrepreneurs’ had the chance to win the grand prize sponsored by Lyoness: three sets of two VIP tickets for the Lyoness Open worth 1,300 euro.

renomovaných sponzorů, jako je například Lyoness. Ve finále budou mít začínající ekonomové šanci vyhrát úžasné finanční i nefinanční ceny a dokonce možnosti zajímavých brigád o prázdninách! Více informací o školních hrách o obchodu najdete na:

only the best get to the next level ... A key part of the Business Schoolgames and an additional incentive for students to get to grips with the subject is a junior and senior tournament series backed by renowned sponsors like Lyoness. At the finals, budding economists have the chance to win amazing cash and non-cash prizes, and even holiday work placements! More information on the Business Schoolgames can be found at:

www.schoolgames.at

www.schoolgames.at

62-63_BusinessSchool_CZ_K.indd 63

12.03.2013 11:10:38


64 Lyoness Foundations

Greenfinity News GFF nyní nabízí velice snadnou možnost, jak aktivně přispět k ochraně našeho životního prostředí, a to formou kompenzace za osobní ekologickou stopu nebo daru ve prospěch projektů nadace Greenfinity.

The GFF is now offering the opportunity to make an active contribution to the protection of our environment very easily by compensating for the personal ecological footprint or making a donation in favour of Greenfinity’s projects.

e

kologická stopa je indikátorem rozsahu změn a znečištění přírody lidskou činností. Čím více se znečišťujících látek vyrábí a čím více zdrojů se spotřebuje, tím větší je ekologická stopa. Na přírodě zanechává svůj otisk zejména každodenní mobilita. Nový a vylepšený kalkulátor mobility, vyvinutý ve spolupráci s Technickou univerzitou v Grazu, ukazuje, jaký kladný dopad na naše prostředí mají i malé změny v našem každodenním chování v oblasti mobility. Pomáhá porovnávat znečištění životního prostředí způsobené různými druhy dopravy a má za cíl přispět k názornému předvedení alternativ ohleduplných k životnímu prostředí, jako je cyklistika nebo společné využívání osobního automobilu (carpooling). Kalkulátor mobility lze snadno vyzkoušet na www.lyoness-Gff.org. S aplikací si užijete plno zábavy a pomůže vám lépe vyhodnotit dopady forem mobility, které sami používáte.

64-69_Greenfinity_CZ_K.indd 64

NOVÝ KALKULÁTOR MOBILITY/ NEW MOBILITY CALCULATOR

• •

• •

Široký výběr druhů dopravy Porovnání znečištění životního prostředí způsobeného různými druhy dopravy Pomoc při výpočtu vzdálenosti Výpočet stopy zanechané na stejné trase různými druhy dopravy Výpočet nákladů kompenzace za zanechanou stopu

• Wide selection

• •

of modes of transport Comparison of the environmental pollution caused by different modes of transport Assistance in calculating distance Calculation of the footprint on the same route with a different mode of transport Calculation of the cost of compensating for the footprint

The ecological fooTprinT is an indicator of how much nature is altered and polluted by human activity. The more pollutants produced and the more resources consumed, the greater the ecological footprint. In particular, day-to-day mobility leaves its mark on nature. Developed in partnership with the Graz University of Technology, the new and enhanced GFF mobility calculator shows the positive impact on our environment possible due to only small changes in our daily mobility behaviour. It facilitates a comparison of the environmental pollution caused by different modes of transport and aims to help demonstrate environmentally friendly alternatives, such as cycling or carpooling. The mobility calculator can be tried out very easily at www.lyoness-GFF.org. The application is fun and helps you to better assess the effect of your own forms of mobility.

12.03.2013 11:10:01


LYONESS Foundations 65

PŘÍNOSY PROJEKTU ZNOVUZALESNĚNÍ/ BENEFITS OF THE REFORESTATION PROJECT

• •

Les jako klíčový dodavatel surovin Vytvoření přirozeného prostředí pro rostliny a zvířata Vytvoření živobytí pro zemědělce

• The forest as a key

supplier of raw materials • The creation of a habitat for plants and animals • The creation of a livelihood for farmers

Aktivní pomoc formou kompenzace nebo daru Assisting actively by means of compensation or a donation The opportunity to compensate specifically for environmental Nyní existuje příležitost poskytnout kompenzaci konkrétně pollution – regardless of whether it’s caused by a journey or the za znečištění životního prostředí, bez ohledu na to, zda je daily commute to work – by making a donation in favour of rezpůsobeno cestováním nebo každodenním dojížděním do forestation projects now exists. This will result in the creation of práce, a to darem na projekt znovuzalesnění. Výsledkem Lyoness’ own forest for protecting the climate. bude vytvoření vlastního lesa Lyoness na ochranu klimatu. Above and beyond that, Kromě toho nabízí nadace Greenfinity offers Lyoness MemGreenfinity členům Lyoness přílewww.lyoness-GFF.org bers the opportunity to support enžitost podpořit projekty v oblasti vironmental projects in general via životního prostředí obecně prodonations and thus make an important contribution to climate střednictvím darů, a tak významně přispět k ochraně klimaprotection. It is for this reason that a Greenfinity account has tu. Při nadaci Greenfinity byl pro tyto dary vytvořen samobeen set up for donations. 100% of the donations received will statný účet. 100 % obdržených darů půjde na projekty GFF. benefit the projects of the GFF. Furthermore, ideas for environJe také možné předkládat nápady na projekty zabývající se mental and climate protection projects can be submitted. More ochranou životního prostředí a klimatu. Více informací na information at www.lyoness-GFF.org. www.lyoness-GFF.org.

64-69_Greenfinity_CZ_K.indd 65

12.03.2013 11:10:05


66 LYONESS Foundations

Nová kolekce Greenfinity je na světě! The new Greenfinity collection is out!

adace GFF s potěšením představuje exkluzivní kolekci designového zboží Greenfinity, která byla vytvořena speciálně pro ni. Kolekce zahrnuje škálu výrobků od klasických triček přes elegantní polokošile a doplňky až po různá zařízení šetrná k životnímu prostředí. Všechny výrobky jsou nyní k dostání v obchodě Lyoness na www.lyoness.net – netřeba dodávat, že s obvyklým benefitem vrácení peněz Cashback. Další informace a fotografie najdete na www.lyoness-GFF.org.

THE GFF is delighted to be able to present the exclusive Greenfinity design merchandise collection that has been created especially for it. The collection ranges from classical T-shirts across elegant polo shirts through to accessories and ecofriendly gadgets. All the products are available now in the Lyoness Store at www.lyoness.net – needless to say, with the usual Cashback benefit. Additional information and photos are available at www.lyoness-GFF.org.

SLUNEČNÍ BRÝLE

SUNGLASSES

Nové sluneční brýle GFF jsou nejenom stylové, ale poskytují také optimální ochranu očí a zajišťují dokonalé vidění například při řízení nebo sportovních aktivitách ve vašem volném čase. Sluneční brýle, jejichž typickým znakem je ochrana UV400 a značka CE, vynikají zeleným odstínem, lehkým materiálem a dokonalým designem se zakřivenými stranicemi, které zaručují, že brýle dokonale padnou.

The new GFF sunglasses are not only stylish, but also provide optimum eye protection for perfect vision in your spare time, while driving or exercising. Characterised by UV400 protection and CE mark, the sunglasses stand out thanks to their green tint, their light material and their perfect design with curved side pieces that guarantee a perfect fit.

n

DEŠTNÍK

UMBRELLA

Deštník Greenfinity využívá vysoce kvalitní materiály. Je vybaven systémem automatického otvírání a pohodlí při jeho nošení zajišťuje útlá dřevěná hůl a zahnutá rukojeť. Potisk ekologickou stopou mu dodává typický vzhled Greenfinity. Deštník je nyní dostupný v Lyoness Store.

The Greenfinity umbrella has been made using high-grade materials. It has an automatic opening system and with its slender wooden stick and curved grip is comfortable when carrying. Printed with the ecological footprint, it has the typical Greenfinity look and is available now in the Lyoness Store.

64-69_Greenfinity_CZ_K.indd 66

12.03.2013 11:10:22


LYONESS Foundations 67

KAPESNÍ SVÍTILNA A GELOVÝ NÁRAMEK

POCKET TORCH AND GEL BRACELET

Kapesní LED baterka udělá dojem nejenom svým designem a svítivostí, ale také malými rozměry. Se svými 45 x 30 x 24 mm se vejde do jakékoliv kabelky nebo kapsy u kalhot. Je vybavena solárním modulem a dynamem, a proto je při používání dokonale šetrná k životnímu prostředí. Vysoce kvalitní gelový náramek (vlevo dole na straně 67) má na sobě logo a nápis GFF a je v typické barvě Greenfinity.

The Greenfinity LED pocket torch impresses not only with its design and illuminating power, but also with its small dimensions. At just 45 x 30 x 24 mm, it will fit into any handbag or trouser pocket. It is equipped with a solar module and a dynamo and is therefore completely environmentally friendly when in use. The high-quality gel bracelet (bottom left of page 67) carries the GFF logo and lettering and is in the typical Greenfinity colour.

TRIČKA A POLOKOŠILE

T-SHIRTS AND POLO-SHIRTS

Trička GFF, dostupná v bílém provedení, garantují dokonalý střih pro muže i ženy. Přízeň si získávají kvalitní 100% organickou bavlnou a svým stylovým designem Greenfinity. Trička GFF pro ženy a muže jsou dostupná ve velikostech S až XL. Dodavateli polokošil GFF jsou výrobci šetrní k životnímu prostředí (certifikáty EKO a FLO) a mají také design Greenfinity. Vyšité logo GFF zdobí levou stranu hrudníku. Dámská polokošile je k dispozici ve velikostech S až XL, v bílé a černé barvě. Pánská polokošile je také k dispozici ve velikostech S až XL a v černé a přírodní barvě.

A comfortable fit is guaranteed by the GFF T-shirts for women and men, which are available in white. They win over with quality 100% organic cotton and their Greenfinity style design. The GFF T-shirts for women and men are available in the sizes S to XL. The GFF polo shirts are sourced from environmentally friendly production (EKO and FLO certificate) and are also in the Greenfinity design. The embroidered GFF logo adorns the left side of the chest. The women’s polo shirt is available in the sizes S to XL and in the colours black and white. The men’s polo shirt is also available in the sizes S to XL and in the colours black and natural.

Nyní v Lyoness Online Store! www.lyoness.net Now in the Lyoness Online Store! www.lyoness.net

64-69_Greenfinity_CZ_K.indd 67

12.03.2013 11:11:06


68 Lyoness Foundations

Klimatické partnerství s atmosfair Climate partnership with atmosfair

Lyoness, Greenfinity a Styria Multi Media

Lyoness, Greenfinity and Styria Multi Media Corporate are

Corporate organizují ve spolupráci s atmosfair

organising the construction of small biogas plants in Kenya

l

64-69_Greenfinity_CZ_K.indd 68

Lyoness wants to make a further contribution to improving the environment so as to embed the issue of environmental protection even more firmly within the company. And this time, both the CashbaCk Magazine and the Child & FaMily Foundation Magazine are part of the project. From now on, 1 cent will go to the climate protection organisation atmosfair for every printed copy, which will ensure that a climate protection project endorsed by Lyoness and Greenfinity will be implemented with the funds generated. The project entitled ‘Small Biogas Plants in Kenya’ assists small farmers in the construction of biogas plants, which deliver essential energy for cooking and heating water in an environmentally friendly manner. One of these plants produces about 3 kW of thermal energy, meaning the farmers are no longer dependent on buying additional wood, kerosene, liquefied petroleum gas or charcoal. This reduces their cost of living. Apart from that, knowledge is passed on in this manner as locals are trained to build biogas plants. The technology learned can be used in villages, which then leads to the creation of jobs. The biogas is produced in the plants using converted organic waste and cow manure. The remaining residual biomass can be used as a nutrient-rich fertiliser. Together with microfinance institutions, the farmers also participate in funding the plants. The farmers recoup the costs within just one year. The reduction in CO2 emissions, a reduction in deforestation and a decrease in the formation of flue gases, which benefits the health of women and children, in particular, are only some of the positive effects on the environment. As with all the projects undertaken by atmosfair, this is also subject to the highest standards of quality. The savings in CO2 are certified by external inspectors, who are accredited by and liable to the UN, under the Clean Development Mechanism (CDM) of the United Nations. The CDM is one of the flexible mechanisms for clean development envisaged in the Kyoto Protocol. Greenfinity is proud to be able to put this project into effect in partnership with Lyoness, atmosfair and Styria Multi Media Corporate.

Photos: atmosfair

yoness chce dále přispívat ke zlepšení životního prostředí, aby tak ještě pevněji ukotvil otázku ochrany prostředí v celém svém podniku. Tentokrát jsou součástí projektu CashbaCk magazín a Child & Family Foundation magazín. Od nynějška půjde 1 cent z každého tištěného výtisku do organizace atmosfair na ochranu klimatu, což zajistí realizaci projektů na ochranu klimatu, schválených společností Lyoness a nadací Greenfinity, financovaných ze získaných prostředků. Projekt nazvaný ¹ Malé bioplynové stanice v Keni“ pomáhá malozemědělcům při výstavbě bioplynových stanic, které dodávají nezbytnou energii pro vaření a ohřívání vody způsobem šetrným k životnímu prostředí. Jedna z těchto stanic vyrobí okolo 3 kW tepelné energie, což znamená, že zemědělci nejsou nadále závislí na nákupu dalšího dřeva, petroleje, kapalného ropného plynu nebo dřevěného uhlí. To snižuje jejich životní náklady. Kromě toho se touto cestou předávají znalosti, protože se www.atmosfair.de místním lidem dostává školení, jak stavět bioplynové stanice. Technologie, kterou se naučí, lze využít ve vesnicích, což následně vede k vytváření pracovních míst. Bioplyn se vyrábí ve stanicích, které využívají přeměněný organický odpad a kravský hnůj. Zbývající zbytková biomasa se může použít jako hnojivo bohaté na živné látky. Zemědělci se také společně s institucemi mikrofinancování podílejí na financování těchto stanic. Vložené náklady se zemědělcům vrátí během jediného roku. Snížení emisí CO2, omezení odlesňování a redukce vytváření kouřových plynů, z níž mají užitek především ženy a děti, je jen několik z mnoha kladných dopadů na životní prostředí. Stejně jako všechny ostatní projekty realizované organizací atmosfair i tento podléhá nejvyšším standardům kvality. Úspory CO2 jsou certifikovány externími inspektory, kteří jsou akreditováni OSN a jí se také odpovídají v rámci mechanismu (Clean Development Mechanism/CDM) Spojených národů. CDM je jedním z flexibilních mechanismů pro čistý rozvoj předpokládaných v Kjótském protokolu. Nadace Greenfinity je hrdá na to, že uvádí tento projekt do života v partnerství s organizacemi Lyoness, atmosfair a Styria Multi Media Corporate.

in cooperation with atmosfair.

12.03.2013 11:10:10


LYONESS Foundations 69

Staví se malá bioplynová stanice. A small biogas plant is built.

Bioplyn se používá především k vaření a nahrazuje dřevo, uhlí a jiná fosilní paliva. Biogas is primarily used for cooking and replaces wood, coal and other fossil fuels.

Stanice s bioplynem na pozemku farmy.

Photos: atmosfair

A biogas plant on the grounds of a farm.

64-69_Greenfinity_CZ_K.indd 69

12.03.2013 11:10:40


70 Lyoness Foundations

Druhý domov! Dětské centrum „RTL-Kinderhaus“ v Kolíně pečuje o znevýhodněné děti. Hubert Freidl a patronka projektu Birgit Schrowangeová dětské centrum navštívili a strávili s dětmi celé odpoledne. A second home! The ‘RTL-Kinderhaus’ children’s centre in Cologne caters for, cares for and nurtures underprivileged children. Hubert Freidl and project patroness Birgit Schrowange visited the children’s centre and spent a whole afternoon with the children.

70-77_CFF_CZ_K.indd 70

12.03.2013 11:11:40


LYONESS Foundations 71

NĚMECKO | GERMANY

500 000 eur pro potřebné děti

500,000 euro for children in need

Obrovský příspěvek pro potřebné děti: Lyoness podruhé věnoval 500 000 eur ve prospěch dětských center RTL v rámci veřejné televizní sbírky RTL 2012.

Mammoth commitment to children in need: Lyoness donates 500,000 euro in favour of the RTL children’s centres for the second time in the course of RTL’s 2012 telethon.

e znevýhodněnými dětmi se můžeme setkat kdekoli, dokonce i ve střední Evropě. Jen v Německu žije 2,7 milionu dětí pod hranicí chudoby. Kvůli nedostatečné výchově a vzdělání mají bez cizí pomoci jen malou šanci na zlepšení svého života. Nadace pro děti v tísni ¹ RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ se rozhodla těmto dětem pomoci. Od roku 2009 vybudovala deset dětských center RTL po celém Německu. Tato centra chtějí pomoci mladým lidem, aby se mohli vymanit z bludného kruhu sociálního zanedbávání. Také nadace Lyoness Child & Family Foundation se snaží nabídnout potřebným dětem a dospívajícím lepší budoucnost. Hubert Freidl se proto opět neváhal zúčastnit jako projektový partner 17. televizní sbírky RTL ve dnech 22.–23. listopadu. Stejně jako v  předchozím roce předal během přímého televizního přenosu šek na částku 500  000 eur moderátorovi Wolframu Konsovi a patronce dětského centra v Kolíně, Birgit Schrowangeové. Tento štědrý dar bude použit v plné výši pro provoz dětských center RTL.

Underprivileged children can be found everywhere, even in the middle of Europe. 2.7 million children live on the poverty line in Germany alone. Due to poor upbringing and education, they have little chance of improving their lives without support. The ‘RTL – Wir helfen Kindern e.V.’ children in need foundation has made a commitment to help such children. Since 2009, it has built ten RTL children’s centres all over Germany to help young people free themselves from the vicious circle of social neglect. Giving needy children and adolescents a future is also a matter of concern for the Lyoness Child & Family Foundation. That’s why Hubert Freidl did not hesitate to be a project partner once again at RTL’s 17th telethon from 22nd to 23rd November 2012. As in the previous year, he handed over a cheque for a donation of 500,000 euro to presenter Wolfram Kons and patroness of the RTL children’s centre in Cologne, Birgit Schrowange, on live TV. This generous donation goes entirely to the maintenance of RTL’s children’s centres.

Hubert Freidl v dětském centru ‚Kinderhaus am Kölnberg‘ Hubert Freidl se sám přesvědčil, že finanční prostředky věnované v roce 2011 byly použity v souladu s původním účelem. V září loňského roku navštívil zrekonstruovaný ¸Kinderhaus am Kölnberg‘, který v současné době nabízí druhý domov 25 dětem ve věku mezi 6 a 16 lety. Najdou zde vřelou pozornost, mohou si odpočinout po vyučování, dostanou teplé jídlo a různé hry zde usilují o zvýšení jejich motivace. Pracovníci centra jim pomohou napsat domácí úkoly, organizují programy pro podporu čtení a řečnických dovedností nebo pro práci s  rodiči, zprostředkují tipy pro zdravé stravování, cvičení i odpočinek. To je jen výběr z  různých aktivit, které mají děti připravit na budoucnost. Prostřednictvím svého nedávného daru přispívají Lyoness a CFF nadále k zajištění existence dětských center RTL. Dar je také symbolem začátku užší spolupráce, která se bude soustředit na realizaci společných projektů mezi CFF a nadací RTL.

Hubert Freidl at the ‘Kinderhaus am Kölnberg’ children’s centre Hubert Freidl has seen for himself that the funds donated in 2011 have been used as intended. Last September he visited the newly renovated ‘Kinderhaus am Kölnberg’, which currently offers 25 children aged 6 to 16 a second home where they can retreat for a few hours after school, are given a hot meal, shown affection and motivated through fun and games. Assistance with their homework, programmes to help with reading and elocution, working with parents and tips on healthy eating, exercise and relaxation are just some of the steps to prepare them for the future. Thanks to the recent donation Lyoness and the CFF continue to make a contribution to safeguarding the existence of the RTL children’s centres. Aside from that, the donation signifies the starting point for closer cooperation, which will centre on the implementation of joint projects, between the CFF and RTL’s foundation.

s

70-77_CFF_CZ_K.indd 71

12.03.2013 11:11:45


72 LYONESS Foundations

Důležité události v roce 2012 Milestones in 2012

Byl to rok plný událostí. CFF získala atraktivní vzhled, použila nové komunikační prostředky a uskutečnila mnoho výtečných projektů po celém světě. Nabízíme přehled nejdůležitějších událostí 2012.

It was a year full of highlights. The CFF was given an attractive look, opened up new means of communication and put into effect sensational projects across the globe. A review of the milestones of 2012.

LEDEN 2012

JANUARY 2012

Školní projekty v Nigérii CFF zahájila na začátku roku svůj první školní projekt v Africe. Projekt zajišťuje provoz školy Amina Zwindila Foundation School pro potřebné děti v nigerijském městě Jos, kterým zmítají občanské nepokoje. V  květnu CFF převzala také Holy Trinity School v Uromi. Tato všeobecná vzdělávací škola byla od základu zrenovována a rozšířena. Významná je stavba víceúčelové haly, která bude v  blízké době dokončena.

School projects in Nigeria The CFF started its first school project in Africa at the beginning of the year. It safeguards operation of the Amina Zwindila Foundation School for needy children in the Nigerian Jos, a large city shaken by unrest. In May, the CFF also takes on the Holy Trinity School in Uromi. The comprehensive school has since been renovated from the ground up and expanded. The highlight is the construction of a multipurpose hall, which will soon be completed.

MARCH 2012

BŘEZEN 2012 Nový vzhled CFF CFF poprvé představuje novou firemní identitu na konferenci v Macau. Logo a webová stránka CFF získaly jednotnější a profesionálnější vzhled. Objevily se i nové komunikační prostředky CFF: desky, kanál YouTube a MAGAZÍN CHILD & FAMILY FOUNDATION, který spatřil světlo světa v březnu 2012.

Děti ze školy Holy Trinity School mají radost z rekonstrukce své školy. ČASOPIS CHILD & FAMILY FOUNDATION informuje o projektech CFF od roku 2012.

A new look for the CFF The CFF presents its new corporate identity for the first time at the convention in Macao. The CFF logo and newly designed website has since made for a more uniform and professional appearance. Also here to stay are the new voices of the CFF: the image folder, the YouTube channel and the CHILD & FAMILY FOUNDATION MAGAZINE, which made its debut in March 2012.

The children of Holy Trinity School are delighted with the renovation of their school. The CHILD & FAMILY FOUNDATION MAGAZINE has reported about CFF projects like this since 2012.

70-77_CFF_CZ_K.indd 72

12.03.2013 11:11:49


Lyoness Foundations 73

ČeRVen 2012

June 2012

Velvyslanec CFF Ve své funkci velvyslance CFF přejíždí Christoph Strasser podruhé napříč Spojenými státy na kole. Jen o vlásek mu uniklo obhájení prvenství v závodě Race Across America, po velmi napínavém finiši skončil druhý. Od poloviny roku podpořil CFF další extrémní sportovec: ¹ StrongestMan“ Franz Müllner chce využít své akce nazvané ¹ Strong Kids“ pro motivaci dětí ke sportu a pohybové aktivitě.

Ambassador of the CFF In his capacity as ambassador of the CFF, Christoph Strasser struggles across the United States on a bike for the second time. He only just misses out on defending the Race Across America title and after a thrilling final stage crosses the finish line in second place. Another extreme sport athlete has also been committed to the CFF since the middle of the year: ‘StrongestMan’ Franz Müllner, who wants to use his ‘Strong Kids’ events as a means of inspiring children to take part in sport and exercise.

ČeRVeneC 2012 Nelson Mandela a CFF Byla to bezpochyby nejdůležitější událost celého roku: Delegace Lyoness navštívila Nelsona Mandelu v jeho soukromé rezidenci. 94letý bojovník za svobodu podporuje se svou rodinou budování No-Moscow Primary School v jihoafrické vesnici Qunu. Projekt CFF se díky prominentnímu patronovi dostal do centra pozornosti médií. K  plánovanému otevření školy by mělo dojít již v březnu 2013.

70-77_CFF_CZ_K.indd 73

Díky CFF a rodině pana Mandely se budou moci děti z No-Moscow Primary School brzy přestěhovat do nové školní budovy. „StrongestMan“ Franz Müllner pracuje jako velvyslanec CFF od poloviny 2012 (vlevo nahoře na jedné z akcí „Strong Kids“). Thanks to the CFF and the Mandela family, the children of No-Moscow Primary School in Qunu can soon move into a new school building. ‘StrongestMan’ Franz Müllner has been involved with the CFF as ambassador since mid-2012 (top left at one of his ‘Strong Kids’ events).

JuLy 2012 Nelson Mandela and the CFF It was the emotional highlight of the year: a delegation from Lyoness visits Nelson Mandela in his private residence. The 94-year-old freedom fighter and his family are backing the development of the No-Moscow Primary School in the South African village of Qunu. The CFF project comes into the focus of the international media thanks to its prominent patron. The school is set to open as early as March 2013.

12.03.2013 11:12:07


74 Lyoness Foundations

sRPen 2012 Dvě školy otevírají své brány Po devíti měsících stavebních prací skončila rekonstrukce San Roque Elementary School na Filipínách. Škola byla oficiálně otevřena 2. srpna. O tři týdny později zahájila svůj provoz Escuela Lyoness, první škola nadace v Hondurasu. Zkušební provoz dopadl výtečně, pravidelné vyučování proto může začít v únoru 2013.

ÚsPĚŠnÉ nÁRoDnÍ PRoJeKTy V průběhu roku zrealizovala CFF mnoho pomocných projektů na národní úrovni – v  Polsku, Francii, Slovinsku, Slovensku a Kanadě. Jedním z  nejdůležitějších bylo sponzorování projektu ¸Saudade do Parajuru‘ v Brazílii. Projekt nabízí mladým nezaměstnaným ženám možnost absolvovat kurzy šití a zpracování textilu, což jim umožní získat obživu. Jedná se o první případ aktivit CFF v Jižní Americe.

70-77_CFF_CZ_K.indd 74

AugusT 2012

Dvě školy otevřeny během jednoho měsíce! CFF otevřela v srpnu Escuela Lyoness a San Roque Elementary School. První projekt byl zahájen v Brazílii (dole) v květnu. Two school openings in one month! The CFF opened the Escuela Lyoness and the San Roque Elementary School in August. The first project was launched in Brazil (below) back in May.

Two schools open their doors After building activities spanning nine months, the renovation of the San Roque Elementary School in the Philippines is complete. The school will be officially inaugurated on 2nd August. Three weeks later the first Foundation School, the Escuela Lyoness, opens its doors in Honduras. The trial operation has been a complete success; regular classes can therefore begin on schedule in February 2013.

successFuL nATionAL PRoJecTs In the course of the year, the CFF again put into effect a number of aid projects at national level, such as in Poland, France, Slovenia, Slovakia and Canada. One of the highlights is the sponsorship of the ‘Saudade do Parajuru’ project in Brazil. It offers young unemployed women the opportunity to take sewing and textile processing courses to enable them to gain a foothold on the employment ladder. This is the first time that the CFF has operated in South America.

12.03.2013 11:12:17


Lyoness Foundations 75

Vánoční kampaň na třech kontinentech Christmas campaigns on three continents

Vánoční kampaně CFF mají dlouhou a velmi dobrou tradici. I v letošním roce vyzývaly národní kanceláře Lyoness po celém světě, aby se připojily k sociálním projektům.

aměstnanci národních kanceláří se připojili k výzvě CFF s  nadšením. Díky svému úsilí a štědrým darům mohli opět přinést v  předvánočním čase lidem spoustu radosti. Například 11 znevýhodněným dětem ve věku od 5 do 13 let, které podporuje polské sdružení ¹ Regenbogenschirm“ ve Włocławku. Spolu s  několika členy Lyoness vymysleli zaměstnanci Lyoness v Polsku pro mikulášskou nadílku 5. prosince něco zvláštního. Vydali se na cestu spolu s  Mikulášem a obdarovali děti školními potřebami a sladkostmi. Zatímco rumunští zaměstnanci předali potřebným dětem ze základní školy 43 balíčků se školními potřebami, šachy a vybavením pro házenou, vedla dobročinná organizace na Slovensku zvláštní školu pro tělesně a mentálně postižené děti a dospívající v trnavském regionu. Děti ve věku mezi

z

70-77_CFF_CZ_K.indd 75

The CFF’s Christmas campaigns have long been well established. This year has once again seen it calling on Lyoness’ national offices around the world to get involved in a social project.

Radostná předvánoční atmosféra v polském sdružení „Regenbogenschirm“ ve Włocławku! V doprovodu svatého Mikuláše předávají zaměstnanci a členové Lyoness okouzleným dětem školní pomůcky a sladkosti. Cheerful atmosphere in the run-up to Christmas at the Polish ‘Regenbogenschirm’ association in Włocławek! Accompanied by St. Nicholas, employees and members of Lyoness give the enthralled children school supplies and sweets.

The employees of the national offices followed the call of the CFF with enthusiasm. Thanks to their efforts and generous donations they have again helped towards giving joy to people in need during the Christmas period. Like the 11 impaired children between 5 and 13 years, who are supported by the Polish ‘Regenbogenschirm’ association in Włocławek. Together with a number of Lyoness Members, the employees of Lyoness in Poland thought up something special for the Polish St. Nicholas Day on 5th December. Along with Lyco and St. Nicholas, they visited the children and gave them school supplies and sweets. While Romanian employees gave needy primary school children 43 school starter kits, chess boards and handball equipment, the aid operation in Slovakia led to a special school for physically and mentally challenged children and adolescents in the Trnava Region. The pupils aged 6 to 19 years are taught there in specially

12.03.2013 11:11:54


76 Lyoness Foundations

6 a 19 lety se učí ve speciálně vybavených třídách. Ve škole jsou i chráněné dílny, které dětem umožňují, aby se vyučily různým řemeslným dovednostem a připravily se na budoucí povolání. Slovenští zaměstnanci a členové Lyoness shromáždili finanční prostředky a předali je osobně řediteli školy. Peníze se použijí pro vzdělávání dětí, a děti za příspěvek originálně poděkovaly formou vánočních dárků pro návštěvníky z Lyoness. Dárky byly vyrobeny přímo ve škole. Tým Lyoness ve Slovinsku zorganizoval dvě vánoční kampaně. Uskutečnil sbírku ošacení, knih a hraček pro vážně nemocnou svobodnou matku dvou dcer a pomohl jí zaplatit neuhrazené složenky. Jako bonus pak tým zakoupil 150 dětských knih, které byly rozděleny mezi dvě místa slovinského projektu: základní školu IV Murska Sobota a chráněnou dílnu Medobčinsko društvo Sožitje. Peníze vybrané pro nákup knih se použily také pro pomoc pro malou tělesně postiženou dívku jménem Manca a její rodiče. Veden sloganem ¹ Otevřete svá srdce“ navštívil tým CFF spolu se zaměstnanci z  různých poboček Lyoness v  Rakousku v prosinci ubytovnu pro ženy v  Grazu, kterou vede Caritas. Podařilo se shromáždit tolik finančních prostředků, že bylo možné věnovat dětem společenské hry a ženám malé dárky. Všichni měli radost a již se těší na novou kampaň, která je plánována na Velikonoce 2013.

70-77_CFF_CZ_K.indd 76

Pomoc rodině v nouzi: Lyoness Slovenia uskutečnil sbírku ošacení, knih a hraček pro vážně nemocnou svobodnou matku a její dcery. Ředitel speciální školy pro tělesně a mentálně postižené děti na Slovensku s radostí přijímá finanční pomoc (dole). Commitment to a family in need: Lyoness Slovenia collected clothes, books and toys for a seriously ill single mother and her daughters. The principal of a special school for mentally and physically challenged children in Slovakia was delighted to receive a donation (below).

equipped classes. To prepare for an occupation, they can also learn different handicraft skills in sheltered workshops. Slovakian employees and members of Lyoness collected money for the school and handed it over to the school principal in person. It will be used for educating the children, who said thank you for the donation in their own special way by proudly presenting Christmas gifts made at the school to the visitors from Lyoness. This time the Lyoness team in Slovenia organised two Christmas campaigns. They collected clothing, books and toys for a seriously ill single mother with two daughters and helped to pay off outstanding bills. And as a bonus they purchased 150 children’s books, which were split between the two Slovenian project locations: the IV Murska Sobota primary school and the Medobčinsko društvo Sožitje sheltered workshop. The money collected for buying the books was also used to support physically challenged little Manca and her parents.

12.03.2013 11:12:13


Lyoness Foundations 77

Tým Lyoness ve Spojených státech předal hračky a školní pomůcky pracovníkům „Children’s Home Society“. Důvod k oslavě mělo i 130 sirotků z „Mercy Centre“ (dole). Lyoness Siam pro ně připravil vánoční oslavu s dárky a zábavou. The Lyoness team in the United States gave toys and school supplies to the wards of the ‘Children’s Home Society’. The 130 orphans of the ‘Mercy Centre’ (bottom) also had reason to celebrate. Lyoness Siam organised a Christmas party for them with gifts and entertainment.

Charitativní kampaň ve Spojených státech a Thajsku Zaměstnanci Lyoness ve Spojených státech si získali přízeň dětí, když shromáždili desítky dárků, školních pomůcek, hraček i přáníček pro ¹ Children’s Home Society“ na Floridě. Nezapomněli ani na sbírku školních pomůcek pro starší děti, které podobné kampaně často opomíjejí. ¹ Children’s Home Society“ byla založena už v roce 1901, jedná se o největší a nejstarší soukromou neziskovou organizaci na Floridě. Tato organizace podporuje zneužívané děti a jejich rodiny. Zaměstnanci Lyoness se angažovali také na druhé straně zeměkoule, v  nedávno otevřené kanceláři Lyoness v  Bangkoku v  Thajsku. Jejich štědré příspěvky pomohly splnit vánoční přání dětí z ¹ Mercy Centre“. Tato sociální oáza uprostřed chudinských čtvrtí poskytuje přístřeší dětem z  ulice, má pět sirotčinců, hospic, ubytovnu pro matky nakažené HIV a jejich děti i školku pro místní děti. Lyoness Siam zorganizoval vánoční oslavu s jídlem a zábavou pro 130 obyvatel sirotčinců – k  velké radosti dětí! Děti tancovaly a smály se, dostaly malé dárky, a mohly tak na pár hodin zapomenout na své starosti.

70-77_CFF_CZ_K.indd 77

Dole: Tým CFF a zaměstnanci Lyoness ze Štýrska navštívili ubytovnu pro ženy v Grazu, kterou vede Caritas, a předali obyvatelům malé dárky. Zlatým hřebem programu byl kouzelník, který potěšil děti svými triky. Below: The CFF team and Lyoness employees from Styria paid a visit to the women’s shelter in Graz run by the Caritas and gave small gifts to the residents. Special highlight: A magician amazes the children with entertaining tricks.

Guided by the slogan ‘Open your heart’, the CFF team together with employees from the various locations of Lyoness in Austria visited the women’s shelter in Graz run by the Caritas in December. It was possible to collect enough donations in the run-up to present community games to the children and small gifts to the women. They were all delighted and already look forward to the next campaign, which is scheduled for Easter 2013. Charity campaigns in the United States and Thailand In the United States, Lyoness employees became ‘Champions for Children’ by collecting dozens of gifts, school supplies, toys and gift cards, thus supporting the ‘Children’s Home Society’ in Florida. At the same time, they placed particular emphasis on collecting school supplies for the older children, too, who are often overlooked during such campaigns. The ‘Children’s Home Society’ was formed in 1901 and is Florida’s largest and oldest private non-profit organisation. It provides support for abused children and their families. Lyoness employees have also shown huge commitment on the other side of the world in the recently opened Lyoness office in Bangkok, Thailand. With their generous donations, they have ensured that the Christmas wishes of children from the ‘Mercy Centre’ have been fulfilled. This social oasis in the middle of the slums provides shelter for street children and has five orphanages, a hospice, a shelter for HIV-infected mothers and their children as well as a nursery school for slum children. Lyoness Siam organised a Christmas party with food and entertainment for the 130 occupants of the orphanages – much to the delight of the children! They danced and laughed, received small gifts and were thus able to leave their worries behind for a few hours.

12.03.2013 11:12:18


78 LYONESS Shopping

Shopping with Lyoness

Cashback Card Před zaplacením u pokladny předložte Cashback Card jako plastovou kartu nebo s mobilní aplikací Na základě evidovaných dat o Vašich nákupech obdržíte členské výhody, které z toho vyplývají Partnerské společnosti na Cashback Card najdete on-line na adrese www.lyoness.net Present your plastic Cashback Card or show your mobile app at the till before paying The purchases recorded then enable you to enjoy the benefits of being a Lyoness Member All of the Cashback Card Loyalty Merchants are listed online at www.lyoness.net

Poukázky Originální poukázky/Dárkové karty obdržíte písemně, telefonicky nebo on-line u Lyoness nebo v prodejních místech poukázek Z nich vyplývající členské výhody obdržíte na základě objednávky poukázek Poukázky můžete uplatnit u příslušné partnerské společnosti nebo darovat

Mobilní poukázky Pomocí ¹ Hledání obchodníka“ vyberete požadovanou partnerskou společnost Na Smartphonu zadáte požadovanou částku poukázky a potvrdíte generování poukázky osobní PIN kódem Partnerské společnosti předložíte bezpečnostní kód, který jste obdrželi. Personál poté ověří platnost poukázky. Poukázka je tím uplatněna a nákup dokončen Mobile Vouchers Select the Loyalty Merchant you are looking for via the “Loyalty Merchant Search” Enter the voucher amount into your smart-phone and confirm the generated voucher with your personal PIN code Present the received security code at the Loyalty Merchant. The staff will then verify the validity of the voucher, which redeems it and the purchase is completed

78-79_Zertifikate_CZ.indd 78

On-line nakupování Zaregistrujte se na www.lyoness.net a v portálu Lyoness Online Shopping si můžete vybrat z více než 3.200 on-line obchodů Nakupujte na celém světě 24 hodin denně Na základě evidovaných dat o Vašich nákupech obdržíte členské výhody, které z toho vyplývají Online shopping Log into www.lyoness.net and choose from more than 3,200 online shops in the Lyoness online shopping portal Shop around the clock and around the world The benefits of Lyoness Membership are granted based on the shopping information recorded

Photos: Getty Images/altrendo images, Getty Images/ Daniel Laflor

Vouchers Buy your Original Vouchers/Gift-Cards in writing, by telephone, online at Lyoness or at any voucher sales outlet Member Benefits are awarded based on the voucher order Use the vouchers at Loyalty Merchants, or give them away as gifts

12.03.2013 11:11:31


CERTIFICATES 79

Jednoduše vyznamenaný!

Simply excellent!

ISO 9001:2008 Management kvality Lyoness podrobila kontrole certifikační společnost Quality Austria a Lyoness obdržel certifikát ISO 9001:2008. Certifikát ISO 9001 stanoví mezinárodní minimální standardy pro postupy a struktury společnosti.

ISO 9001:2008

Quality management at Lyoness was tested by Quality Austria and awarded ISO 9001:2008 certification. The ISO 9001 certification sets minimum international standards by which the processes and structures of a company can be defined.

TÜV

Lyoness je oficiálně ¹nákupní společenství s prověřenými službami, které nakupujícím šetří peníze/Cashback“. Jedinečné! Toto vyznamenání nemá žádná jiná cashback společnost na světě. Náš požadavek – spokojenost našich členů – potvrdilo nezávislé místo.

TÜV

Lyoness is officially a „shopping community providing certified services that offer a verified price advantage/Cashback“. Unique: No other cashback company in the world has received such a distinction. Our guiding principle – the satisfaction of our members – has been independently confirmed.

FSC®

Leitbetriebe Austria Společnost Lyoness Austria GmbH je členem hospodářské sítě Leitbetriebe Austria. Leitbetriebe Austria je červeno-bílečervená značka, kterou smí používat 1.000 vyznamenaných společností v Rakousku.

Leitbetriebe Austria

Photos: Getty Images/altrendo images, Getty Images/ Daniel Laflor

Lyoness Austria GmbH is a member of the business network Leitbetriebe Austria. Leitbetriebe Austria is an Austrian brand that 1,000 outstanding companies in Austria may avail of.

CASHBACK MAGAZINE se nyní tiskne na papíře s certifikací FSC®. FSC® (Forest Stewardship Council) kontroluje dodržování ekologických i sociálních norem v lesním hospodářství a usiluje o odpovědné nakládání s globálními lesními zdroji. Výrobky s certifikací FSC®pocházejí z trvale udržitelného lesního hospodářství. Přestože se v takových lesích dřevo kácí, rozmanitost rostlin i živočichů zůstává zachována. Zohledňují se také sociální zájmy lidí.

FSC®

The CASHBACK MAGAZINE is now printed on FSC®-certified paper. The FSC® (Forest Stewardship Council) verifies environmental and social standards in forest management and is committed to responsible handling of global forestry resources. FSC®-certified products are sourced from sustainable forestry. Although timber is cut in the forests concerned, the diversity of the plants and animals is preserved. Additionally, the social interests of the people are considered.

Certifikát IQNet

Mezinárodně uznaný. V rámci certifikace ISO 9001:2008, kterou provedla společnost Quality Austria, obdržel Lyoness také certifikát IQNet Partnerům IQNet byly vystaveny certifikáty ve150 zemích; představují 30% podíl na světovém trhu.

IQNet certification

Internationally recognised: as part of the ISO 9001: 2008 certification by Quality Austria, Lyoness was also certified by IQNet. IQNet partners have so far issued certificates in 150 countries, and command a global market share of 30 per cent.

78-79_Zertifikate_CZ.indd 79

12.03.2013 11:11:38


80 IMPRINT

EUROPA EUROPE

Kärntner Straße 9 8020 Graz Tel.: +43/(0)316/70 77-0 E-Mail: europe.office@lyoness.ag

PORTUGALSKO PORTUGAL Lyoness Portugal Unipessoal Lda. Praça Duque De Saldanha Nº1 Ed. Atrium Saldanha 9D 1050-094 Lisboa Tel.: +351 211156510 E-Mail: office@lyoness.pt

RAKOUSKO AUSTRIA Lyoness Austria GmbH Kärntner Straße 9 8020 Graz Tel.: +43/(0)316/23 11 03 E-Mail: servicecenter@lyoness.at

RUMUNSKO ROMANIA SC Lyoness Romania S.R.L. Cal. Floreasca 169 A Clădirea A-et.3 014459, Bucureşti Tel.: +40/(0)316/20 70 13 E-Mail: servicecenter@lyoness.ro

BELGIE BELGIUM Lyoness Belgium bvba/sprl Belgicastraat 7 1930 Zaventem Tel.: +32/2/894 88 80 E-Mail: office@lyoness.be

SRBSKO SERBIA Lyoness d.o.o. Beograd Sava Business Center Milentija Popovića 5, Tower B 11070 Novi Beograd Tel.: +381/(0)11/655 73 90 E-Mail: office@lyoness.rs

BOSNIEN-HERZEGOWINA BOSNIA-HERZEGOVINA Lyoness d.o.o. Sarajevo Maršala Tita 28 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387 (0) 33 / 265 390 E-Mail: office@lyoness.ba BULHARSKO BULGARIA Lyoness Bulgaria EOOD ul. „Yunak“ 24, 1000 Sofia Tel.: +359/(0)2/969 99 11 E-Mail: office@lyoness.bg CHORVATSKO CROATIA Lyoness d.o.o. Radnička cesta 52 HR-10000 Zagreb Tel.: +385/(0)1/38 90 93-0 E-Mail: servicecenter@lyoness.hr KYPR CYPRUS Lyoness Cyprus Ltd. Gorgonon Street 14 Office 302 Patsalos Plaza 6047 Larnaca-Cyprus Tel.: +357/248/191 99 E-Mail: office@lyoness.com.cy ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Lyoness Czech Prague, s.r.o. Evropská 2591/33e 160 00 Praha 6 Tel.: +420 233 313 017 E-Mail: servicecenter@lyoness.cz NĚMECKO GERMANY Lyoness Deutschland GmbH Kranhaus Süd, Im Zollhafen 24 50678 Köln Tel.: +49 (0)221 27 16 74-0 E-Mail: servicecenter@lyoness.de

80-81_Impressum_CZ.indd 80

DÁNSKOL DENMARK Lyoness Denmark APS Strandvejen 58, 2900 Hellerup Tel.: +45 (0)44 22 02 02 E-Mail: office@lyoness.dk FINSKO FINLAND Lyoness Finland Oy Plaza Business Park Äyritie 18, 3.krs 01510 Vantaa Tel.: +358 (0) 29 3400 620 E-Mail: office@lyoness.fi FRANCIE FRANCE Lyoness France SARL Tour Maine-Montparnasse 33 avenue du Maine BP 184 75755 Paris Cedex Tel.: +33/(1)/76 77 20 98 E-Mail: servicecenter@lyoness.fr ŘECKO GREECE Lyoness Hellas M.E.P.E Leoforos Thessalonikis 52 57019 Peraia – Thessaloniki Tel.: +30/23920 – 211 03 E-Mail: office@lyoness.gr MAĎARSKO HUNGARY Lyoness Hungary Kft. Stefánia út 101 - 103 1143 Budapest Tel.: +36/1/688 93 48 E-Mail: servicecenter@lyoness.hu IRSKO IRELAND Lyoness Loyalty Ireland Ltd. trading as Lyoness Ireland 2nd Floor, 10/11 Exchange Place IFSC Dublin 1 Tel.: +353/17 917 700 E-Mail: office@lyoness.ie

ITÁLIE ITALY Lyoness Italia s.r.l. Via Belvedere, 15 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) Tel.: +39/045/98 16 377 E-Mail: servicecenter@lyoness.it LOTYŠSKO LATVIA SIA „Lyoness Latvija“ Brīvības 149 LV -1012 Rīga Tel.: +371 67809216 E-Mail: office@lyoness.lv LITVA LITHUANIA UAB „Lyoness Lietuva“ Olimpiečių g. 1 09200 Vilnius Tel.: +370 5 268 3368 E-Mail: office@lyoness.lt MAKEDONIE MACEDONIA Lyoness DOOEL Skopje blvd. 8-mi Septemvri 16/1 Hyperium Business Center 2nd floor 1000 Skopje Tel.: +389 2 3090067 E-Mail: office@lyoness.mk NIZOZEMSKO NETHERLANDS Lyoness Nederland BV World Trade Center Rotterdam Beursplein 37, 14e verdieping unit 1468 en 1469 Postal address: postbus 30043 3001 DA Rotterdam Tel.: +31 (0) 10 820 99 00 E-Mail: servicecenter@lyoness.nl POLSKO POLAND Lyoness Poland Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 169 40-524 Katowice Tel.: +48/(0)32/353 05 70 E-Mail: servicecenter@lyoness.pl

SLOVENSKO SLOVAKIA Lyoness Slovakia, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava Tel.: +421/2/33 05 78 13 E-Mail: servicecenter@lyoness.sk SLOVINSKO SLOVENIA Lyoness d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 3 2000 Maribor Tel.: +386 (0) 2/4213390 E-Mail: office@lyoness.si ŠPANĚLSKO SPAIN Lyoness Spain, S.L.U. Pza. Pablo Ruiz Picasso 1 Edificio Torre Picasso Planta 14, Módulo A 28020 Madrid Tel.: +34 91 769 56 39 E-Mail: office@lyoness.es ŠVÉDSKO SWEDEN Lyoness Sweden AB Wenner-Gren Center, vån 5 Sveavägen 166 113 46 Stockholm Tel.: +46/(0)8/509 06 888 E-Mail: office@lyoness.se ŠVÝCARSKO SWITZERLAND Lyoness Suisse GmbH Hinterbergstrasse 24 6330 Cham Tel.: +41/(0)41/785 13 30 E-Mail: servicecenter@lyoness.ch TURECKO TURKEY Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Maya Akar Center C Blok Kat:1 No:10-11 Şişli-İSTANBUL

Photo: Wides & Holl/Getty Images

LYONESS MANAGEMENT GMBH

12.03.2013 11:12:55


imprint 81

tel.: +90 (0) 212/444 4 596 E-Mail: servicecenter@lyoness.com.tr spojené království United Kingdom Lyoness uK Limited 105 piccadilly London W1J 7NJ tel.: +44 (0) 20 7629 3493 E-Mail: office@lyoness.co.uk

america AmericA lyoness manaGement americas, inc. 1450 Brickell ave., Suite 1700 Miami, fL 33131 tel.: +1 (786) 220 7822 E-Mail: office@lyoness.us usa United StAteS of AmericA Lyoness america inc. Empire State Building 350 fifth avenue, Suite 2710 New York, NY 10118 tel.: +1 (646) 537 2547 E-Mail: servicecenter@lyoness.us kanada cAnAdA Lyoness canada inc. 5000 Yonge Street, Suite 1706 toronto, ON M2N 7E9 tel.: +1 (416) 479 8373 E-Mail: servicecenter@lyoness.ca brazílie brAzil Lyoness do Brasil Ltda av. das Nações unidas, 11.633 9º andar, Edifício Brasilinterpart cEp: 04578-000 Brooklin paulista São paulo tel.: +55 (11) 5102-4013 E-Mail: office@lyoness.com.br

střední výcHod/afrika middle eASt/AfricA

Photo: Wides & Holl/Getty Images

imea manaGement Lyoness Management iMEa L.L.c. Emaar Business park, Building 4, 6th floor, p.O. Box 391367 Sheikh Zayed road Dubai, united arab Emirates tel.: +971 (4) 4279897 E-Mail: management.imea@lyoness.ae jiŽní afrika SoUtH AfricA Lyoness cashback programme (pty) Ltd. postnet Suite 137 p/Bag X 9976 2146 Sandton tel.: +27 (11) 30 11 900 E-Mail: office@lyoness.co.za spojené arabské emiráty United ArAb emirAteS Lyoness Europe aG Dubai Branch Emaar Business park

80-81_Impressum_CZ.indd 81

Building 4, 6th floor p.O. Box 390490 Sheikh Zayed road, Dubai tel.: +971 (4) 45 34 343 E-Mail: office@lyoness.ae katar StAte of qAtAr Lyoness Qatar WLL al Gassar tower 8th floor, Office No.1 p.O. Box 25554, Westbay Doha, State of Qatar tel.: +974 40 160 200 E-Mail: office@lyoness.qa

asie ASiA lyoness manaGement asia limited Suite 2607-12, 26th floor tower 2, the Gateway harbour city, tsim Sha tsui hong Kong tel.: +852 3977 4000 E-Mail: asia.office@lyoness.asia HonGkonG Hong Kong Lyoness hong Kong Limited Suite 2607-12, 26th floor tower 2, the Gateway harbour city, tsim Sha tsui tel.: +852 3977 4088 E-Mail: office@lyoness.com.hk macao mAcAU Lyoness Macau Limited unit f, 8/f, Macau finance and it centre of Macau Nam van Lake, Quarteirao 5, Lote a, Macau tel.: +853 2820 3808 E-Mail: office@lyoness.com.mo filipíny PHiliPPineS Lyoness philippines inc. unit 1503-04, 15th floor tower 1, the Enterprise center 6766 ayala avenue corner paseo de roxas, 1226 Makati city tel.: +63 2 491 77 20 E-Mail: office@lyoness.ph tHajsko tHAilAnd Lyoness Siam co. Ltd. the Offices at central World Suite ML1711-12, 17th floor No. 999/9, rama 1 road, patumwan Bangkok 10330 tel.: +66 2 250 8965 E-Mail: office@lyoness.co.th

austrálie AUStrAliA austrálie AUStrAliA Lyoness australia pty Ltd. Suite 2, Level 30, 9 castlereagh Street Sydney, NSW 2000, australia tel.: +61 2 9007 1000 E-Mail: office@lyoness.com.au

majitel a vydavatel médií media proprietor and publisher: LYONESS Europe AG, Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs odpovědné osoby u lyoness overall responsible at LYONESS: Silvia Weihs, Head of Public Relations nakladatelství a výroba publishing house and producer: Styria Multi Media Corporate GmbH & Co KG, Geiselbergstraße 15, 1110 Wien, Tel.: +43/(0)1/601 17, Fax: 190 jednatelé managing directors: Erich Schönberg, Martin Distl, Thomas Leskoschek, Nina Haas šéfredaktor chief editor: Alex Schütz umělecké vedení art director: www.urbane-grafik.at

fotoredakce photo editor: Ewa Bisztyga fotoGrafie v tomto vydání photographs in this issue: Cover: Photographer: Tom Solo, Models: Jessica & Radu/Elite Models, Styling: Ali Rabbani & Susanne Gosch, Make-up: Korinne May, Location: The Betsy Hotel, Miami Beach, USA. Production: lexNEWS, 1070 Wien | Photos Cashback Magazine: Javier Rodriguez/ lexNEWS, Robert Korkisch/ quickshot.at, Alexander Weber, Red Bull, Corbis, Getty Images, Franz Müllner výroba production: m4! Mediendienstleistungs GmbH & Co KG, www.m-4.at spolupracovníci na tomto vydání contributors to this issue: Javier Rodriguez, Gerda Tauschek, Paul Tognotti, Silvia Weihs, Jürgen Zacharias, Bettina Pries, Karin Talaber, Elisabeth Donaczi, Klaus Piber, Monika Fikerment, Simone Nedelko, Stephanie Beichl

řízení projektů project management: lexNEWS.at, 1070 Wien; Styria Multi Media Corporate, Viola Jantzen, Katharina Tieber

překlad translation: eurolanguage Fachübersetzungen GmbH; Skřivánek s.r.o.

Grafika graphic design: Rosi Horvath

tisk print: Neografia, a.s., 03655 Martin, Slowakia

jazyková korektura proof-reading: Barbara Hofmann

periodicita vydávání frequency: 2 x p. a.

proHlášení v souladu s Článkem 25 mediálníHo zákona Vydavatel a vlastník média: Lyoness Europe AG Sídlo: Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs Mit der Durchführung beauftragte Gesellschaft: Lyoness Management GmbH Kancelář Kärntner Straße 9, A-8020 Graz

PřEDMěT čINNOSTI SPOLEčNOSTI: Společnost Lyoness Europe AG provozuje mezinárodní nákupní společenství, které umožňuje svým členům získávat benefity při nákupu zboží a služeb od partnerských společností Lyoness. Vydavatelská politika: časopis Cashback Magazín je B2B časopis společnosti Lyoness. Přináší aktuální informace a zprávy o novinkách ze světa Lyoness, a také zábavné články. Je zrcadlem moderního života ve všech ohledech, poskytuje informace o výhodách dostupných všem členům Lyoness a představuje regionální kanceláře a partnerské společnosti. časopis se vydává dvakrát ročně v jazykových mutacích němčina-angličtina, slovenština-angličtina, maďarština-angličtina, rumunština-angličtina, čeština-angličtina, polština-angličtina, francouzština-angličtina, španělština-angličtina, turečtina-angličtina, italština-angličtina a řečtina-angličtina. Prezident/CEO Lyoness Europe AG: Marko Sedovnik Správní rada/členové rady: Alexander Lerch (Vice President); Werner Kaiser; Bernhard Koch Generální ředitel Lyoness Management GmbH: Alexander Lerch

DiScLOSurE aS pEr articLE 25 Of thE MEDia act

Publisher and media owner: Lyoness Europe aG Headquarters: Bahnhofstrasse 7, ch-9470 Buchs Company responsible for implementation: Lyoness Management Gmbh Office: Kärntnerstraße 9, a-8020 Graz

corporate purpose: the Lyoness Europe aG operates an international shopping community, which enables members to receive benefits when buying products and services from Lyoness Loyalty Merchants. Editorial policy: CashbaCk Magazine is the B2B magazine of Lyoness. it provides current information and news on services from the Lyoness world as well as entertaining articles. it reflects modern life in all respects, providing information on the benefits available to all Lyoness Members and presenting the regional offices as well as Loyalty Merchants. the magazine is published two times a year in German-English, Slovakian-English, hungarian-English, romanian-English, czech-English, polish-English, french-English, Spanish-English, turkish-English, italian-English and Greek-English. President/CEO Lyoness Europe AG: Marko Sedovnik Administrative Board/Members of Board: alexander Lerch (Vice president); Werner Kaiser; Bernhard Koch General Manager Lyoness Management GmbH: alexander Lerch

12.03.2013 11:12:46


82

V měsíčním losování soutěže „Nákupní poklad“ se rozdává více než 2 500 cen. More than 2,500 prizes are raffled at the monthly ‘Shopping Treasure’ draw.

Sheer excitement! The ‘Shopping Treasure’ draw on Lyoness.TV

Ryzí vzrušení! Losování soutěže ¹ Nákupní poklad“ na Lyoness.TV Sledujte vzrušující losování soutěže ¹Nákupní poklad“ na Lyoness.TV, vašem informačním kanálu! O výherci za každý měsíc v kampani ¹Nákupní poklad“ se rozhoduje každé druhé úterý každého měsíce ve vlastním televizním studiu společnosti Lyoness v Grazu. Lyoness.TV je živé vysílání na místě, zatímco cena v hodnotě 20 000 eur se šťastnému výherci uděluje v soukromí.

82_LyonessTV_CZ_K.indd 82

Follow the exciting ‘Shopping Treasure’ draw on Lyoness.TV, your infotainment channel! The monthly winner of the ‘Shopping Treasure’ campaign is determined on the second Tuesday of every month in Lyoness’ own TV studio in Graz. Lyoness.TV is live on the spot when the prize worth 20,000 euro is awarded privately to the lucky winner.

12.03.2013 11:12:45


VŠE PRO KRÁSU NA JEDNOM MÍSTĚ Calvin Klein Euphoria parfemovaná voda pro ženy

100 ml

Lanvin Eclat D‘Arpege parfemovaná voda pro ženy

100 ml

Cerruti 1881 pour Femme toaletní voda pro ženy

akce na parfémy barvy na vlasy 100 ml

čištění pleti deodoranty

denní krémy

gely na vlasy

dámské parfémy kondicionéry krémy na ruce lesky na rty

laky na vlasy

krémy na vrásky

krémy na vyhlazení pleti

make up

masky na vlasy

minelární voda

noční krémy nové parfémy Bvlgari AQVA Pour Homme toaletní voda pro muže

100 ml

Jil Sander Sander for Men toaletní voda pro muže

125 ml

Versace Eau Fraiche Man toaletní voda pro muže

oční linky oční stíny odlíčení očí opalovací přípravky pleťové masky 100 ml

pánské parfémy

péče o oční okolí

pleťový peeling problematická pleť proti celulitidě přípravky po opalování pudry rtěnky

řasenky

proti striim

samoopalovací krémy slevy na parfémy silver šampon

sprchové gely styling šampony tužky na oči spreje na vlasy

L´Oréal Professionnel Absolut Repair Cellular kondicionér pro suché a poškozené vlasy

750 ml

L´Oréal Professionnel Série Expert Vitamino Color regenerační maska 500 ml pro barvené vlasy

L´Oréal Professionnel Volume Expand šampon pro objem

tvářenky vosky na vlasy 500 ml

výprodej parfémů

AŽ O

zeštíhlující krémy

60 %

NIŽŠÍ CENY La Roche-Posay Hydraphase hydratační a vyživující sérum pro suchou pleť

30 ml

Vichy Normaderm denní hydratační krém pro problematickou pleť, akné

50 ml

Nabídka platí do 15. 2. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Bioderma Hydrabio čisticí mléko pro citlivou pleť

250 ml

OPROTI OBCHODŮM A SALÓNŮM


Inserat_Lyoness_220x297_CZ_Ver4.indd 1

2013.01.30. 15:25:59

Lyoness Cashback Magazine 01|2013 (cz)  

Toto vydání magazínu Cashback nás provází přes práh jubilejního roku Lyoness. Abychom tuto zvláštní událost oslavili a aby byl časopis ještě...