Page 1

24/7 Christenwees in die gemeenskap want

ons gee om ...


Ons glo dat ons gemeente 'n ″gemeenskap van gestuurdes″ is. Ons verklaar dit ook in ons geloofsverklaring (opgestel in die negentigerjare) dat: ″ons in diens van die koninkryk van God betrokke sal raak by die omvattende nood van die wêreld om ons.″ Dit is wat kerkwees beteken ... ″om gestuur te wees″, volgelinge van die Gestuurde Jesus Christus. Die Caritas-bediening neem oorhoofs verantwoordelikheid vir, onder andere, die koördinering van die gemeente se omgee na ″binne en buite.″ In die gemoedere van lidmate bestaan daar dikwels oorvleueling tussen die ″uitreik na buite en binne″. Dit gaan immers in beide gevalle oor omgee, hulp verlening en betrokkenheid wanneer jy 'n 24/7 lewe deur die Gees leef. Sommige lidmate het gawes om dit naby te doen en ander weer verder, maar dis dieselfde ″aksie″. Ons fokus val hierdie kwartaal op ″gemeenskap″. As mens jou ore op die grond hou, hoor jy van wonderlike omgee-stories in die gemeenskap deur lidmate wat, sonder dat ander weet, betrokke is by bure, vriende en ander in nood. Ons wil nie net ons onderlinge gemeenskap as gelowiges en bure van nie-lidmate koester en uitbou nie, maar ook ons betrokkenheid by die wyer gemeenskap. Die Here seën ons gemeente op so baie maniere: met lidmate wat hulle tyd, vaardighede en soveel van hulleself beskikbaar stel; ook op finansiële gebied dra hulle dikwels meer as hulle dankoffer by om 'n verskil in ons wyer gemeenskap te maak. Om 'n idee te vorm van waar ons oral betrokke is, het ons dit goedgedink om die volgende oorsig saam te stel. Dalk wil jy ook betrokke raak op een of ander manier, belangriker nog ... jou voorbidding is onmisbaar. Ons gee aan die einde ook 'n paar wenke om ons ″naby″ gemeenskapsbetrokkenheid te bevorder. Die uitreike wat kans sien daarvoor, kry op 29 Mei geleentheid om uitstallings van hul werksaamhede hier by die kerk te hou, om gemeentelede geleentheid te gee om die werk van nader te leer ken.


Diens aan besighede binne ons gemeentegrense Ons gemeente wil graag ook die besigheidsgemeenskap binne ons grense dien. Om 'n paar voorbeelde te noem: daar is dikwels werknemers wat deur moeilike tye begelei moet word, of 'n besigheid wat dalk die behoefte het aan 'n weeklikse Bybelstudiebyeenkoms ... die moontlikhede is legio. Besighede sal deur 'n lidmaat besoek word en die ideaal is dat persoonlike kontak, wat gereeld opgevolg moet word, sal meewerk tot die totstandkoming van goeie verhoudinge. 'n Kaartjie met die gemeente se inligting en skakelpersone se besonderhede, word dan by die betrokke skakelpersoon gelaat.

Bybelverspreiding By die kerkkantoor is Bybels in 'n verskeidenheid tale beskikbaar en die gemeente subsidieer die aankoopprys.. Die bedrag wat deur ons boeke gaan (R2,400), is 'n baie klein gedeelte van wat deur gemeentelede aan Bybelverspreiding bestee word. Verlede jaar se bedrag was 10.4% hoër as die vorige jaar ... 'n reuse R142,324!

″Begrafnisbediening″ 'n Eienaardige naam vir 'n bediening, maar 'n klompie vroue het besef dat daar 'n groot behoefte bestaan om lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, by te staan met verversings, na afloop van 'n roudiens uit die kerk. Dikwels is die paar vroue by meer as twee begrafnissie per week betrokke.

Chinese eredienste Sedert ons gemeente 'n paar jaar gelede ons lokale beskibaar gestel het aan die Chinese gemeenskap om hul eredienste te hou, het die getalle so gegroei, dat hulle nou op Sondae om 11:00 hulle eredienste in die Gesinskerk hou. Dit is ook vir hulle 'n sosiale geleentheid van saam-eet en -kuier as gelowiges en wanneer hulle die kans gegun word om by 'n funksie van ons gemeente betrokke te wees, trakteer hulle ons met egte Chinese disse.

Die ″African-Lynnwood Outreach″ 'n Groep gelowiges wat in wind en weer, aanvanklik by die Frik Eloff-park bymekaargekom het, het 'n paar maande gelede die behoefte uitgespreek om ons lokale te gebruik. Hulle kom gereeld op Sondae en


een maal per maand oor 'n naweek bymekaar vir eredienste, Bybelstudie en dissipelskap-opleiding. Die man wat die leiding neem, is 'n sekuriteitswag en hy is tans besig met sy opleiding as leke-prediker asook 'n MBA. Die persoon gaan hierdie jaar twee Pinksterreekse vir anderstaliges in Zulu aanbied. Die eerste reeks is vroegmiddag om 15:00 en die tweede om 18:00. Dit word so beplan aangesien baie huishulpe net na 16:00 busse moet haal, en aan die ander kant is daar 'n groter groep wat veral saans die dienste wil bywoon.

CMR-kantoor Ons gemeente stel al vir jarelank lokale kosteloos beskikbaar aan die Christelike Maatskaplike Raad (Sentraal), sodat die maatskaplike werker haar dienste aan die gemeenskap en die ander gemeentes in die Ring kan lewer. Elke Woensdag doen sy berading by Menlopark Hoërskool en is baie betrokke by ons tieners en hulle ouers. Verder is sy ook betrokke by die gemeente se Ratanang-projek. (Sien onder Gemeentevroue) Saam met een van ons predikante word Egskeidingberadingsgroepe vir die wyer gemeenskap, reeds vir meer as 24 jaar aangebied. Lidmate lewer ook bydraes wat aangewend word vir die Vosstraatprojek van die CMR, waar werkloses van kos voorsien word en ook 'n kleuterskool bedryf word.

Diens van Barmhartigheid Heelwat lidmate help persone wat in nood verkeer - baie van die gevalle weet ons nie eens van nie - mens verneem soms terloops daarvan. Die Kerkraad het ook 'n fonds wat spesifiek vir sulke gevalle aangewend word. Uit hierdie fonds word behoeftes binne die gemeente aangespreek, bv lidmate wat hul werk verloor het en waar sommige geskeides en ouer lidmate dikwels in die situasie beland dat daar nie kos op die tafel is nie. Ons help ook in gevalle waar daar siekte of doktersbesoeke noodsaaklik is. Verlede jaar het ons ongeveer R31,000 bestee. Tans staan die fonds op ongeveer R4,500, wat beskikbaar is wanneer dringende hulp verleen moet word.

Gasvryheid- en Nuwe Intrekkersbediening Die bediening maak op twee terreine 'n reuse bydrae tot ons gemeente se gemeenskapslewe. Aan die een kant met die reël van byvoorbeeld die verwelkomings-, winter-, paas-, lente- en kerstee-geleenthede na eredienste – dis 'n heerlike kuiertyd wat al ons sintuie inspan.


Aan die ander kant besoek die groepie vroue ons nuwe lidmate en nooi hulle uit na eredienste en 'n tee vir nuwe intrekkers – dit dra daartoe by dat vreemdes gou tuis voel en inskakel.

Lynnwood-Oord en Lynnmed kliniek Die gemeente het, na die oprigting van die Oord, besef dat die Oord 'n besondere bedieningspunt in die gemeente is. Aanvanklik is een van die predikantespanlede afgesonder om die werk te doen, maar daar is gou besef dat die bediening by die Oord gespesialiseerd is en 'n Pastorale hulp-pos is geskep. Die kollega, wat deel is van die predikantespan, is verantwoordelik vir alle pastorale besoeke, die weeklikse Bybelstudie en die maandelikse eredienste. Saam met die dienswerkers bedien hulle bykans alle inwoners, ook van ander kerke. Lynnmed Kliniek is ook deel van die verantwoordelikhede. Afgesien van die versorging van inwoners, is dit ook 'n ″step down″-kliniek. Siekes word besoek en persone van ver, word ook bedien.

Seniorbediening Die paar lidmate wat aan die stuur van sake by die bediening staan, reël uitstappies (vervoer word betaal deur die gemeente), konserte en geleenthede waar ons seniorlidmate kan saamkom en kuier. Op dié manier wil hulle uitreik na lidmate wat in 'n lewensfase is, waar alleenheid en die behoefte aan geselskap baie groot raak. 'n Ander behoefte van ouerwordende lidmate is vervoer. Die bediening voorsien op gereelde basis vervoer vir inkopies en doktersbesoeke aan lidmate. Die Gemeentevroue is betrokke by: • Jakaranda Kinderhuis Huis 6. Daar is 13 seuns, waarvan 9 in die laerskool is. Ons gemeentevroue probeer om 'n huislike atmosfeer te skep, ook in die kinders se kamers. Klere en kamerlinne kry ook individuele aandag. Elke kind se verjaarsdag word spesiaal gemaak. Die kinders het hulp nodig met hulle skoolwerk en die vroue wat betrokke is, word bygestaan deur lede van Omgeegroepe, die Jong Volwassenes en Gesinsbediening. Aangesien Huis 6 ongeveer R300 per maand benodig vir klere, ekstra kos, ens. word die kinders óf aan Gemeentevrouegroepe, óf individue toegewys om daarmee behulpsaam te wees. Verlede jaar is sowat R16,060 aan donasies


ontvang en die jaarlikse Kersfeesdankoffer wat aan die Kinderhuis oorbetaal is, het R16,182 bedra. • Ratanang. Op die eerste Woensdag van elke maand, kom 'n groep huishulpe bymekaar en onder leiding van vier gemeentevroue en die maatskaplike werker, leer hulle oor entrepeneurskap, hoe om geld te verdien met handvaardighede en praatjies oor aktuele onderwerpe word gehou. Elke byeenkoms word afgesluit met 'n kort boodskap. Vir hierdie finansiële jaar is R1,500 begroot, maar ekstra fondse kom van die betrokke vroue.

• Tabita-naaldwerkklasse Die Tabita-naaldwerkklasse word al vir baie jare in die gemeente aangebied op Dinsdae en Donderdae. Twee verskillende groepe gemeentevroue leer huishulpe om klere te maak en ander naaldwerkprojekte aan te pak. Op die twee middae is dit 'n gedreun van naaimasjiene, omkapmasjiene en 'n geknip van skêre, lekker gesels en opgewondenheid wat mens dankbaar laat wegstap – dankbaar oor die rykdom gawes van die Here wat ook op hierdie manier 'n verskil in baie mense en gesinne se lewens maak. Jaareindfunksies is ’n belewenis: 'n modeparade, waar elke vrou haar skeppings van die jaar wys, word met groot vrolikheid, vreugde en trots aangebied. Gemeentelede skenk dikwels materiale en ander benodigdhede. Om nie eers te praat van die manslidmate wat deur die loop van die jare al die masjiene op gereelde basis gediens het nie! Daar is hierdie jaar R500 begroot om te help met van die uitgawes.

• Geletterdheidsklasse in die Jeuglokale So 'n paar jaar gelede het ons die versoek ontvang om lokale tot beskikking van ABET, 'n skool wat geletterdheidsklasse aanbied, te stel. Die versoek is toegestaan en elke aand van Maandag tot Donderdag is daar 44 leerders wat van vroeg af aankom om onder leiding van 4 onderwyseresse, tot op graad 4-vlak onderrig te ontvang, met Engels as onderrigtaal. Twee van die onderwyseresse het ook by die Departement van Onderwys kontrakte ontvang om by die Akademiese hospitaal se ABET-sentrum klasse aan te bied. Hulle gee dus onderrig by twee sentra van Maandae tot Donderdae! Die onderwyseresse moes vir 'n tydlank verlede jaar sonder salarisse klaarkom en het die werk met dieselfde passie voortgesit. Om dié


rede het die gemeente aan die einde van 2010 'n honorarium aan hulle oorhandig.

• Leeuwfontein Laerskool Die skool is naby Kameeldrif en 'n maatskaplike werker is ons skakelpersoon. Groepe vroue in ons gemeente brei blokke, wat aanmekaargewerk word as komberse vir die behoeftiges. Ons gemeentevroue het verlede jaar 'n projek van stapel gestuur waar elke kind 'n kersgeskenk ontvang. Die sop wat tydens die Pinksterdienste oorbly, word gevries en na die Laerskool Leeuwfontein geneem. Leerlinge van Hoërskool Menlopark word ook betrek by sop, brood en lemoene.

Mabopane-uitreik Hierdie uitreik het 'n paar jaar gelede begin en het gegroei tot 'n wonderlike uitreik. Die Mabopane Foundation, waarby verskeie gemeentes van North Carolina in die VSA inskakel, is saam met van ons gemeentevroue verantwoordelik vir die uitreik. Die Mabopane-projek is intussen ook geregistreer as 'n Art. 21 maatskappy. Die diens word op drie vlakke bedryf: 1. Die Mabopane Kleuterskool – waarby 100 kleuters (3 - 6 jaar), in drie klasse verdeel, aandag kry en twee gebalanseerde maaltye per dag voorsien word. Die vroue uit ons gemeente is verantwoordelik vir die bestuur en onderhoud van die skool. 2. Mabopane Shelters bied tydelike huisvesting vir kwesbare kinders wat deur die howe van hul ouers weggeneem is. Die 120 laer- en hoërskoolleerlinge (60 seuns en 60 dogters) ontvang op Maandae 'n ″city lunch.″ 3. Ye Bana huise – Hier word hoofsaaklik omgesien na Aids-wesies en word bestuur deur die Art. 21 maatskappy. Die Mabopane Foundation van die VSA is finansieel verbind tot die projek en maak dit moontlik dat professionele persone se insette verkry kan word vir die langtermynbeplanning en ontwikkeling van die grond. Drie pleegsorghuise is reeds voltooi. Vir die toerusting van die huise wil ons graag gemeentelede betrokke kry. 'n Maatskappy, waarby een van ons lidmate betrokke is, gee gratis opleiding aan twee onderwyseresse en dra maandeliks R10,000 tot die Art. 21 maatskappy by.


Fondse word, onder andere, ontvang van donateurs uit die gemeente en projekte wat die gemeentevroue aanpak. Die afgelope boekjaar is ongeveer R125,687 ontvang en die kos wat met die ″Pak-'n-sak″-projek ingesamel word, help baie! Kyk gerus na die kas by die hoofingang se inhoud om te sien hoe gemeentelede die afgelope tyd betrokke geraak het. 'n Groep gemeentevroue is ook besig om 106 truie te brei vir die kinders van die kleuterskool.

Pen-aksie 'n Paar lidmate is op deurlopende basis betrokke en het besluit om op twee of drie aspekte van die bediening in die middestad te fokus. Jaarliks word van die junior bestuurders geborg om 'n seminaar oor beter bestuur en werk by te woon. Hulle besoek elke jaar ons gemeente om tydens 'n erediens inligting te gee oor die seekamp. Lidmate borg die kinders vir 'n vakansie by die see. Deel van die bediening in die middestad, is die Tshwane Leadership Foundation ″Christmas in the Park″. 'n Kersete word vir die jongmense aangebied en die hoërskoolfonds van een van die leerders van die straat af, word gedra. Hierdie projekte maak 'n verskil aan so baie kinders se lewens en ons sal wil sien dat meer gemeentelede hierby betrokke raak. Bydraes van gemeentelede vir die afgelope finansiële jaar het R11,150 beloop.

Wespoort-projek Dit is een van die gemeente se oudste projekte en het ongeveer 26 jaar gelede tot stand gekom, nadat die hoof van Laerskool Danville tydens 'n besoek aan die gemeente vertel het van die nood in daardie gemeenskap. Lynnwood het aanvanklik die laerskool begin help met klimrame en ander toerusting om die kinders te stimuleer, maar het baie gou besef dat ons eerder saam met Wespoort-gemeente moet werk om die groter gemeenskap te dien. 'n Maatskaplike werker is aangestel (ons gemeente is o.a. verantwoordelik vir haar salaris) en verskeie projekte is in die lewe geroep. Meeste daarvan het deurentyd dieselfde gebly en oor die jare was daar letterlik honderde van ons gemeentevroue en -mans op een of ander wyse betrokke by die projek. Verlede jaar is R49,110 in die vorm van donasies ontvang, maar die totale uitgawe van die projek was R200,667. Vanjaar word 'n inkomste van R45,720 verwag en die gemeente het R144,365 daarvoor begroot.


Daar is met NG Wespoort-gemeente onderhandel om hierdie jaar finansieel meer betrokke te raak, veral t.o.v. die kos-uitgawes. Ons gemeente begroot dus van hierdie boekjaar af nie meer daarvoor nie. Kyk gerus na die ″koskas″ by die ingangsportaal van die kerkgebou. Kosbydraes kan gemaak word deur die oranje Wespoort-sakke te neem, dit te vul en weer terug te bring. Die Uitreik reël egter ook self fondsinsamelingsgeleenthede en ander gemeentes maak ook bydraes. Hierdie fondse word deur die uitreik self geadministreer. Sowat R80,000 per jaar word op dié wyse ingesamel vir hul eie rekening. Ander gemeentes wat betrokke is sluit in NG Erasmia, NG Monumentpark en NG Overkruin. Laasgenoemde voorsien meubels en komberse. Die Hoërskool Tuine hou ook insamelings vir blikkieskos en ander ″droë″ produkte. 'n Selgroep van sakemanne lewer hulle dienste gratis aan die uitreik. Daar word weekliks 'n verskeidenheid aktiwiteite aangebied: 'n speelgroep vir 25-30 kleuters, werkskeppings-, ontwikkelings en opheffingsgroepe, ouerleidingsgroepe en Bybelstudie. 'n Klerekas word ook bedryf. Kospakkies word alleenlik vir gesinne gegee wat op die een of ander manier inskakel.

Wozanibone-Kleuterskool Wozanibone het bykans 26 jaar gelede tot stand gekom en deur die jare het van ons lidmate betrokke gebly. Alhoewel ons gemeente vir 'n geruime tyd nie direk betrokke was by die skool nie, het ons aan die begin van die jaar weer betrokke geraak toe daar versoek is om die fondse vanuit ons kerkkantoor te bestuur. Die manier waarop Rossdorffgemeente in Frankfurt, Duitsland, betrokke geraak het, is ook 'n mooi storie. Een van ons gemeentekinders was 'n uitruilstudent in Duitsland en daardie gemeente het 'n geleentheid gesien om hier betrokke te raak. Sedert daardie jare gee Rossdorff-gemeente elke jaar 'n bydrae. Die afgelope jaar het hulle R28,141 bygedra. Uit hierdie fondse word twee versorgers betaal en kos aangekoop. Gelukkig het die Verenigende Gereformeerde Kerk ook pas besluit om in te staan vir die salaris van nog 'n persoon – R1000 per maand! Van die lidmate van Rossdorff wat verlede jaar hier op besoek was, het onlangs 300 Euros ingesamel waarmee 'n yskas aangekoop is.


'n Internasionale Maatskappy, binne ons gemeentegrense, waar 'n hele paar van ons lidmate betrokke is en in uitvoerende posisies staan, het 'n donasie van R20,000 gemaak vir die herstel van die dak en hulle help ook daar as deel van hulle gemeenskapsberokkenheid. Van die werknemers het hulle kersfunksie ″opgegee″ om eerder fisies betrokke te raak met herstel en instandhouding. Wat 'n mooi gebaar ...! Die crèche sien om na dertig kinders van die Kanana plakkerskamp buite Bronkhorstspruit. Die kleintjies word versorg en ons poog om vir hulle ten minste een gesonde maaltyd per dag te verskaf. Die ouderdomme wissel van 5 maande tot so 5 jaar en die behoefte aan stimulasie en ontwikkeling is net so groot soos die fisiese behoeftes in hierdie arm gemeenskap. Die skooltjie word gehuisves in 'n struktuur waarvan die dak lek, die vloere is sonder matte en die klimraam is lendelam en geroes. Wozanibone beteken om ″te kom en te kyk″ of minder direk vertaal - ″te leer.″ By Wozanibone poog ons om hierdie kleintjies die geleentheid te gee om te leer en te floreer in 'n gesonde en warm atmosfeer met vol magies en hopelik elke dag 'n glimlaggie.

Nuwe Generasie-uitreike Die gemeente se Nuwe Generasiebediening is met 'n hele klompie uitreike besig. Die afgelope finansiële jaar is R46,557 aan die uitreike bestee. Bydraes van die jongmense en ander lidmate het R38,042 beloop. Die jongmense dra self hul uitgawes vir hulle betrokkenheid by die uitreike. Daar word tans beplan aan 'n Botswana-uitreik in Julie vir ongeveer sestig jong volwassenes en studente. Die opgewondenheid loop hoog vir die 3000km busrit wat gerig is op die uitdra van die Evangelie en toerusting van ons jongmense. Om dit te bereik gaan 'n hele paar sendingstasies besoek word. 'n Besoek aan Wozanibone word beplan vir 19 Mei en hulle wil saam met die jongmense van daardie omgewing aan die werk spring en die geboue afskuur, verf en saambraai. Kyk gerus na ons gemeente se webblad na van die ander projekte waarby die Nuwe Generasie betrokke is.


Ander uitreike ... Lidmate gee ook o.a. bydraes vir die: • Mzanzi-koor (Ekurhuleni-koor); • Middestadsbediening ; • Paul Jungnickel Tehuis vir gestremdes; • Portugalsending • Zimbabwe en • Mosambiek.


Hoe kan ons die gedagte van 24/7 Christenwees in ons eie gemeenskap uitbou en tasbaar maak? 'n Paar gedagtes om jou te prikkel en aan te moedig om iets hiervan waar te maak: • Oorweeg 'n straatbraai ... nooi almal naby jou uit (lidmate en nielidmate) vir so 'n geleentheid en kuier sommer net lekker saam, leer mekaar beter ken, maak dit 'n lekker ervaring. Die dominees sal te enige tyd wenke gee en dalk self daar wees! Indien die straat moeilik toegemaak gaan word, maak dit dan 'n Bure-braai! • Raak betrokke by ons ″een-tot-een″ struktuur. Volgende week kry lidmate, wat hulle bereid verklaar het om in te skakel, hulle eerste briewe en riglyne. Ons wil lidmate, besoekpunte, verantwoordelik maak vir mekaar en gaan op gereelde basis riglyne aan die betrokkenes voorsien. Die gedagte is om op dié manier 'n ″ketting″ te vorm van lidmate wat in mekaar belangstel, kan deel in mekaar se lief en leed en mekaar die versorgende nabyheid van die Here te laat ervaar. • Stel die mense wat vir jou werk in staat om ons Pinksterdienste in Zulu te kom bywoon. Van 5 tot 9 Junie, elke middag om 15:00 in die Kapel en elke aand om 18:00, in die Kleuterkerk.

Bankbesonderhede van NG Lynnwood: ABSA Reknr 540580014 Takkode 632005 Indien u vir 'n spesifieke projek wil bydra, spesifiseer dit asb duidelik op u deposito/oorplasing. Meer inligting i.v.m. skakelpersone is op die webblad beskikbaar www.nglynnwood.co.za

24/7 CHRISTEN WEES | FONTEINE | GEMEENSKAP | EKOLOGIE | VERHOUDINGE

24/7 Christenwees in gemeenskap  

24/7 Christenwees in gemeenskap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you