Page 1

Publikrekord Studiefรถrbundens Musikrapport 2015

1 Studiefรถrbundens Musikrapport 2015


Studieförbundens Musikrapport 2015 FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 ATT SKAPA ETT AKTIVT MUSIKLIV 5 STÄMSÅNG, TRUMVIRVLAR OCH BEATBOXING 5 STUDIEFÖRBUNDENS MUSIKVERKSAMHET LÅTER ÖVER HELA LANDET HELA TIDEN 5 LOKAL MOTOR FÖR MUSIK – UTAN STUDIEFÖRBUNDEN BLIR DET TYST I KOMMUNERNA 8 VI ÄLSKAR ATT GÅ PÅ KONSERT 8 STUDIEFÖRBUNDEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT LEVANDE KULTURLIV 9 INKLUDERING OCH JÄMSTÄLLDHET – ATT FÅ ALLA ATT VÄXA 11 EN DEL AV DET SVENSKA MUSIKUNDRET 12

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens branschorganisation. Tillsammans är studieförbunden Sveriges största kulturarrangör med 368 400 kulturprogram med nära 20 miljoner besökare/deltagare per år. Studieförbunden har över 275 000 studiecirklar varje år. Publikrekord – Studieförbundens Musikrapport 2015 Text: Kerstin Mikaelsson Layout: Lill Perby www.studieforbunden.se Folkbildningsförbundets material 2015:2

2 Studieförbundens Musikrapport 2015


Förord I varje kommun i landet möts musikintresserade genom studieförbunden för att skapa musik, oavsett om det gäller hiphop, punk, folkmusik, körsång eller något helt annat. I musikhus, i studiecirklar och på konserter sker nya kreativa möten mellan människor. Det är modern folkbildning som bygger på deltagarnas engagemang. Studieförbunden är en infrastuktur för musikverksamheten i hela Sverige, för såväl amatörer som professionella utövare. Vi är glada att så många kommuner ser vikten av det och hoppas att än fler ska göra det i framtiden. Det är främst ideellt arbetande personer som genomför verksamheten med hjälp av offentlig finansiering, och det krävs förståelse för verksamhetens roll och möjligheter från såväl kommun som regering för att studieförbunden ska kunna fortsätta vara en lokal motor för musik. Enormt många deltar i den breda verksamheten. I publiken fanns 8,7 miljoner under år 2014, vilket är en ökning på över två miljoner de senaste tio åren. Trenden är att fler och fler vill utföra och uppleva musik hos studieförbunden, och vi vill fortsätta utvecklas och möta människors intresse. Studieförbunden, deras musikverksamhet och folkbildningen är unik ur ett internationellt perspektiv. Det är viktigt att ta tillvara på kraften som möjliggör ett aktivt musikliv och på sikt den svenska musikexporten. Under en vecka i oktober 2015 ska studieförbunden gemensamt genomföra Världens Största Musikfestival (www.varldensstorstamusikfestival.se). Då kommer det att låta överallt i hela Sverige. I samma veva satsar vi på fortsatt komptenshöjning och insatser för ett jämställt musikliv. Det kommer att bli ett tillfälle att uppfylla gamla drömmar och ge möjlighet för nya drömmar. David Samuelsson generalsekreterare, Folkbildningsförbundet

Varje år gör folkbildningen det möjligt för så många människor att utvecklas och växa. I Örebro, som på många andra platser, jobbar vi ständigt hårt för att nå människor oavsett kön, etnicitet, funktionsvariationer eller som vi på grund av andra omständigheter inte alltid lyckas nå.” Sara Herou musikkonsulent Örebro

3 Studieförbundens Musikrapport 2015


Sammanfattning Musikrapport 2015 tittar på utvecklingen för musikverksamheten från 2004 och framåt, med särskilt fokus på utvecklingen från 2012. Studieförbunden har en stor musikverksamhet som genomförs över hela landet. Många människor väljer att satsa mycket av sin fritid på att lära mer om musik, ordna spelningar, aktivera sig i musikhus och spela tillsammans. Tack vare att verksamheten sker inom folkbildningen kan fokus ligga på utveckling och lärande. Hos studieförbunden möts proffs och amatörer, här bestämmer deltagarna oavsett om de började i går eller har många års erfarenhet. Studieförbunden är en infrastruktur för musikverksamheten i hela Sverige. Studieförbunden ger människor möjlighet att lära sig sång eller instrument, att spela tillsammans - att utvecklas i sin egen takt - att arrangera konserter och uppträda inför publik. Totalt deltog 146 000 unika deltagare i studiecirklar om musik 2014. Cirklarna utgår från deltagarnas egna intressen, erfarenheter och vilja att engagera sig. Studieförbunden har ett brett samarbete med föreningsliv och kommuner. Det leder till att många människor får utöva och uppleva musik där de bor. Studieförbunden är en lokal kraft för utvecklingen av ett blomstrande och aktivt musikliv. Fyra trender kan konstateras • Fler än någonsin träffas hos studieförbunden för att skapa musik tillsam- mans, i många olika genrer och band- och gruppkonstellationer. • Studieförbunden fortsätter att slå besöksrekord varje år. Under år 2014 samlade studieförbunden en publik på 8,7 miljoner till konserter och spelningar – och det ser bara ut att öka. Under en tioårsperiod har besö- karna ökat med 2,4 miljoner. • Utbudet av konserter och spelningar fortsätter att öka. 128 000 kulturprogram i sång och musik genomfördes hos studieförbunden år 2014. • Studieförbunden arbetar målinriktat för att skapa en inkluderande och jämställd musikverksamhet. Rapporten baseras på studieförbundens rapportering av studiecirklar och kulturarrangemang inom musikområdet till SCB med fokus på år 2014 samt Folkbildningsrådets utvärderingar av studieförbundens kulturprogram. Tidigare har sammanställningar av studieförbundens musikverksamhet endast innefattat pop, rock och hiphop men denna gång har alla typer av musikgenrer undersökts.

4 Studieförbundens Musikrapport 2015


Att skapa ett aktivt musikliv Stämsång, trumvirvlar och beatboxing 145 969 personer utvecklade genom studieförbundens studiecirklar sitt intresse för musik under 2014. En studiecirkel bygger på att deltagarna tillsammans utformar en studieplan som ska innehålla planering om vad träffarna ska handla om och leda fram till. Målet i sig behöver inte vara scenframträdande eller produktion, det kan handla om att stämma gitarrer, skriva låtar, öva oktaver eller kunna hantera ett mixerbord. Alla genrer får plats inom studieförbunden och deltagarna styr själva vad och hur musik ska skapas. Genrer indelning Improvisatorisk musik (rock, jazz etc.) Körsång Sång och musik i grupp Musik (för scenframställning) Instrumentalmusik - ensemble Stränginstrument (enskilt instrument) Folkmusik Övriga enskilda instrument Solosång Piano (enskilt instrument) tangentspel Totalt

Antal unika deltagare 46 041 39 471 29 228 12 517 7 799 4 133 2 955 2 586 650 589 145 969

I studieförbundens musikverksamhet ryms alla åldrar. Antalet som är över 65 år och de mellan 13-24 år är lika många totalt sett även om det skiljer mellan olika genrer.

Vårt studieförbund har hjälpt oss på en massa sätt. De ordande replokal och efter en vecka fick vi vår första spelning. Vi kunde fråga vad som helst. Nu skriver vi all musik själva och har en hel del spelningar. Allting i livet känns så mycket bättre med musik. Särskilt när man hittar det där exakta uttrycket som känns i hela kroppen.” Sandra Hinrichsen från Rättvik som spelar i bandet Wrong Channel

Studieförbundens musikverksamhet låter över hela landet hela tiden Det låter i 4 750 492 x 451 minuter varje år från studieförbundens band, körer och spelmanslag. Om man lägger ihop alla timmar som det spelas, sjungs och produceras musik i studieförbunden under år 2014 motsvarar det 1 806 år som heltidsanställd eller konstant ljud i 407 år.  1

En studiecirkeltimme motsvarar 45 minuter. Regler studiecirkel: En får vara med i olika studiecirklar max 20 studietimmar i veckan. Max 3 sammanskomster om 4 studietimmar per vecka. Minikravet för en studiecirkel är 9 studietimmar förlagda under minst 2 veckor fördelade på minst 3 sammankomster. En studiecirkel får löpa under max 480 studietimmar per år. Barn under 13 får inte delta i studiecirkeln. 5 Studieförbundens Musikrapport 2015


En studiecirkeltimme är 45 minuter och i en studiecirkel träffas en mindre grupper människor som söker kunskap och skapar något nytt tillsammans. De senaste tio åren har antalet studiecirkeltimmar inom musikområdet ökat med 100 000 och bara de senaste tre åren har antalet timmar ökat med 50 000. Antal studiecirkeltimmar i musik 5 000 000

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000

4 750 492

4 255 363

4 528 391

4 500 000 4 000 000

1 000 000 500 000 0

2012

2013

2014

Jag har deltagit i musikstudiecirklar konstant sen jag fyllde tretton år. Helt ärligt vet jag inte vem jag skulle vara i mitt liv i dag utan det.” Sara Herou, musikkonsulent från Örebro

Skapandet som sker i musikstudiecirklar har ett värde i sig oavsett resultatet. Det handlar om att lära sig sätta delmål och mål. Det krävs också att deltagarna hanterar viss administration och byråkrati genom att ha ordning och reda på bokningar, fylla i listor och hålla koll på pengar. Allt detta utvecklar individen. För att verksamheten ska kunna vara deltagarstyrd behövs engagerad personal inom studieförbunden som både har kunskap och vilja att möta deltagarna utifrån deras intressen och förutsättningar.

Vårt studieförbund har fungerat lite som en verktygslåda för oss att komma vidare från replokalen. I ett band gäller det att lära sig acceptera varandras olikheter. Vi är otroligt olika personligheter, men alla är viktiga för helheten. Inom fotbollen blir du bortplockad om du inte är tillräckligt bra, så funkar det inte i ett band. Det är som ett enda stort grupparbete. Hela tiden.” Thomas Gjerdingen från Uppsala som spelar i bandet Tennis Bafra

6 Studieförbundens Musikrapport 2015


Deltagarna i studieförbundens musikverksamhet kan få hjälp med: • Replokaler • Utrustning • Att ta fram en studieplan • Musikutbildning • Clinics och workshops • Nätverk/kontakter • Speltillfällen • Musikjuridik • Inspelning, live och i studio • Projektstöd Studiecirkeln har en särskild metodik som bygger på att deltagarna i mindre grupper lär sig tillsammans utifrån sina egna viljor och behov. Deltagarnas egna kunskaper betraktas som värdefulla och viktiga för lärandeprocessen. En studiecirkel är demokrati i praktiken då åsikter, argument och olika viljor ska komma överrens. Forskare brukar tala om den sociala dynamiken i musikstudiecirklar som resulterar i ökad självkännedom, respekt för andras åsikter och förmåga att kompromissa. All studiecirkelverksamhet hos studieförbunden rapporteras in till SCB och Folkbildningsrådet och indelas i olika ämneskategorier2 för musiken. Studieförbunden arrangerar också så kallade kulturprogram som är en friare typ av folkbildning som inte kräver studieplaner eller flertalet träffar. Konsert är en form av kulturprogram. Ofta hör studiecirklar och kulturprogram ihop och kompletterar på så vis varandra. En musikgrupp repar i cirkelform och uppträder senare på en scen som rapporteras som ett kulturprogram.

2 Musik (för scenframställning), Körsång, Solosång, Sång och musik i grupp, Instrumentalmusik – ensemble, Piano (enskilt instrument) tangentspel, Stränginstrument (enskilt instrument), Övriga enskilda instrument, Improvisatorisk musik (rock, jazz etc) och Folkmusik. 7 Studieförbundens Musikrapport 2015


Lokal motor för musik – utan studieförbunden blir det tyst i kommunerna Vi älskar att gå på konsert Förra året arrangerades 127 644 musikarrangemang3 av studieförbunden runt om i hela landet. Dessa spelningar och konserter hade tillsammans 8,7 miljoner personer i publiken 2014. Det motsvarar 147 stycken Storsjöyran vid besöksrekordet år 2009. Antalet konserter och spelningar som studieförbunden arrangerat har de senaste åren legat relativt stabilt omkring 125 000 stycken per år men har på en tioårsperiod ökat med över 50 000.

4

7 64 2 1 : 4 1 20

1

4 79 7 : 4 0 0 2

Det blir mer och mer populärt att komma på studieförbunds arrangemang. Sedan 2012 har publiken ökat med 600 000 och sedan 2004 har publiken ökat med 2,4 miljoner. Det finns ett större intresse än någonsin att uppleva musik hos studieförbunden. Publik på studieförbundens konserter och spelningar

2013

8 695 419

2012

8 512 328

8 108 472

10 miljoner 9 miljoner 8 miljoner 7 miljoner 6 miljoner 5 miljoner 4 miljoner 3 miljoner 2 miljoner 1 miljon 0

2014

Studieförbunden samarbetar med en rad aktörer inom musikområdet, framförallt ideella föreningar och festivaler. Musikfestivalerna varierar i storlek och typen av samarbete med studieförbunden skiftar. Det kan handla om att vara medarrangör, ha en egen scen för små band, bistå med kompetens och nätverk. Festivalsamarbetena är spridda över hela landet. Några exempel är Uddevalla Bluesfestival, Stolt & Nykter i Gävle, Västerviks Visfestival, Öland Roots, Sweden Rock i Sölvesborg och Storsjöyran i Östersund. Livekarusellen, Danskarusellen, Music Box Live och Manifest on tour är några av studieförbundens egna nationella musikturnéer. 3  Ett musikarrangemang är ett arrangemang som utannonserats i förväg som pågår i minst 30 minuter inför publik. Det kan vara en eller flera akter som uppträder. 8 Studieförbundens Musikrapport 2015


Studieförbunden är en förutsättning för ett levande kulturliv På lokala festivaler och kulturnätter där studieförbunden är medarrangörer når musiken en stor publik. Samtidigt pågår en mindre offentlig men bred verksamhet med studiecirklar, prova-på-dagar och musikläger. Det fysiska rummen för musik, som replokaler och scener, finns på många platser samlade i så kallade musikhus. Studieförbunden driver fler än 400 musikhus fördelade på mer än hälften av landets kommuner. Studieförbundens musikverksamhet syns och hörs i hela landet. Flest konserter och spelningar arrangerades i Västra Götalands regionen, totalt 18 000 arrangemang som nådde en publik på 1,3 miljoner. I Stockholm, Västerbotten, Örebro län och Skåne arrangerades nära 10 000 konserter och spelningar i respektive region av studieförbunden och tillsammans samlades 2,6 miljoner människor i dessa regioner för att ta del av studieförbundens musikarrangemang. Regional jämförelse 2014

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg

Spelningar och konserter 2 936 6 075 1 546 5 413

Halland 2 990 Jämtland 2 843 Jönköpings län 5 844 Kalmar län 4 666 Kronobergs län 2 375 Norrbottens län 6 870 Skåne 9 889 Stockholm 10 032 Södermanlands län 3 065 Uppsala län 5 206 Värmlands län 6 630 Västerbottens län 9 846 Västernorrlands län 5 537 Västmanlands län 3 075 Västra Götalands län 18 066 Örebro län 9 602 Östergötlands län 5 077 Okänt 61

Publik 217 895 374 084 129 285 500 387 276 743 179 334 438 441 258 073 284 720 297 797 777 263 934 431 230 224 328 189 370 559 542 980 314 631 197 215 1 347 566 321 887 369 054 4 661

Musikstudiecirkeldeltagare 6 496 10 169 2 142 15 045 12 263 4 570 10 647 10 448 7 936 12 789 37 592 44 558 9 180 8 931 8 563 1 8395 10 744 15 157 70 995 10 570 13 826 9 Studieförbundens Musikrapport 2015


I princip alla svenska band jag intervjuat, inklusive Kent och Cardigans, lyfter fram studieförbunden i Sverige som avgörande för att de började spela och bildade band. De fick i ett tidigt skede hjälp med replokaler, ibland till och med instrument.” Jan Gradvall, musikjournalist Dagens Industri Weekend

Studieförbunden skapar möjligheterna att ta del av musik oavsett bostadsort. Små orter skulle förlora en väsentlig del av sitt kulturutbud om studieförbundens kulturprogram försvann utan att ersättas av annan jämförbar verksamhet. Även i större städer fyller studieförbunden en annan funktion än de kommunala kulturinstitutionerna då de i större utsträckning fokuserar på bredd och aktivt deltagande. Enligt Folkbildningsrådet4 arbetar studieförbunden inte bara med att nå nya och fler sociala grupper, än kommunala och statliga kulturinstitutioner, utan även med en geografisk spännvidd för att nå befolkningen utanför centralorterna. Studieförbunden är helt enkelt en förutsättning för ett levande kulturliv i hela Sverige.

4 Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället, Folkbildningsrådet (2013)

10 Studieförbundens Musikrapport 2015


Inkludering och jämställdhet – att få alla att växa Studieförbundens gemensamma värdegrund utgår från alla människors lika värde och rättigheter. Det pågår ständigt ett arbete för att aktivt sänka trösklarna för de grupper som är underrepresenterade i musikverksamheten i dag och därmed erbjuda speltillfällen för alla. I musikvärlden ska många olika stilar, uttryck och värderingar samsas. Studieförbunden för årligen tusentals diskussioner om rasism, homofobi och stereotypa könsroller. Musikverksamheten ska vara öppen för alla oavsett könsidentitet, livsåskådning, sexuell orientering, funktionsvariation eller etnisk tillhörighet. Till studieförbunden kan vem som helst vända sig för att lära och utveckla sitt intresse för musik. Över hela landet har studieförbunden musikkonsulenter med kunskap och möjlighet att möta deltagaren utifrån dennes kunskapsnivå och vilja. Det finns ett stort intresse för att lära mer om musik, 29 procent av Sveriges befolkning anger att de är intresserade av att lära mer om musik 2014.5 Detta är konstant oavsett ålder, kön, sysselsättning och bostadsort. Även om det verkar finns en tendens att norra Sverige har ett något större intresse. Det gäller att studieförbunden lyckas fånga upp dessa intresserade. Det kan till exempel göras genom nya former för verksamheten, prova-på-dagar och distanskurser. Det pågår en mängd satsningar för ett inkluderande och jämställt musikliv. Målet för folkbildningen är att erbjuda alla människor oavsett bakgrund och utbildningsnivå möjlighet att utvecklas. Studieförbunden vill med sin musikverksamhet öka närvaron i socioekonomiskt utsatta områden, arbeta med inkludering och bemötande, samt bryta mansdominansen som finns i vissa musikgenrer. År 2014 var totalt 43 procent av deltagarna i musikstudiecirklar kvinnor. En nivå som varit relativt stabil i flera år, dock skiljer det sig mycket mellan olika genrer och ålderskategorier. Improvisatorisk musik och instrumentalmusik har en övervägande andel män som deltagare, endast 16 procent respektive 29 procent kvinnor, medan exempelvis stränginstrument har en mer jämställd könsfördelning med 50 procent kvinnor, inom folkmusik 46 procent kvinnor och inom körsång 70 procent. Studieförbunden samarbetar med experter, exempelvis Crossing boarders och Popkollo, för att nå sina mål om jämställd och inkluderade musikverksamhet.

5 TNS-SIFO undersökning med uppdrag från Folkbildningsförbundet december 2014

11 Studieförbundens Musikrapport 2015


Exempel på insatser för ökad jämlikhet: • nätverk för jämställda band • separatistiska pass och läger • nya musikhus som startar med jämn könsfördelning bland band/akter • satsningar på fler genrer • utbildning av ledare och personal • lokala handlingsplaner för förändring • riktlinjer för att boka inkluderande och jämställt inför Världens Största Musikfestival 2015

Genom handfasta tips i Crossing Boarders åttastegsmetod och med Popkollos välbeprövade metoder kommer det att finnas goda förutsättningar att höja volymen ytterligare ett par snäpp i det viktiga arbetet som studieförbunden gör för att öppna upp musiken för fler.” Frida Hasselblad, VD Crossing boarders

En del av det svenska musikundret Det pratas ofta om det svenska musikundret då svenska artister, producenter och låtskrivare under lång tid haft stora framgångar på den internationella musikscenen. Studieförbunden är en viktig del av det svenska musikundret. Majoriteten av alla professionella artister och band, kompositörer och låtskrivare i Sverige inleder sin bana hos studieförbunden. Ett axplock av de som börjat hos studieförbunden är Mando Diao, Lillasyster, Lars Winnerbäck och Crucified Barbara. Musiksverige är ett myller av kreativitet och aktivitet. Här blandas olika kulturformer, ideellt arbete och företagande. Gränserna suddas på det sättet ut. Hos studieförbunden kan både proffs och amatörer mötas, lära av varandra och utvecklas tillsammans samt var och en för sig. Tack vare en bred musikverksamhet i hela landet ges många tillfälle att utveckla sitt musikaliska intresse hos studieförbunden. Det är bara toppen av ett isberg som slår igenom och de flesta hamnar inte på några topplistor. Musikkonsulenten Maria Lundberg uttrycker sig såsom följer ”Vår uppgift som folkbildare är inte att hjälpa banden slå igenom kommersiellt, utan att de kan utvecklas på egna villkor”.

När vi är utomlands och folk frågar mig om varför det går så bra för svensk musik brukar jag alltid nämna studieförbunden. Ingen fattar vad det är för det verkar inte finnas någon annanstans.” David Johannesson från bandet Mustasch

12 Studieförbundens Musikrapport 2015


Egna anteckningar ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________


Studieförbundens Musikrapport 2015 Fler än någonsin träffas hos studieförbunden för att skapa musik tillsammans, i många olika genrer och band- och gruppkonstellationer. Studieförbunden fortsätter att slå besöksrekord varje år. 2014 samlade studieförbunden en publik på 8,7 miljoner till konserter och spelningar – och det ser bara ut att öka. Under en tioårsperiod har besökarna ökat med 2,7 miljoner. Utbudet av konserter och spelningar fortsätter att öka. Förra året genomfördes 128 000 kulturprogram i sång och musik hos studieförbunden. Studieförbunden arbetar målinriktat för att skapa en inkluderande och jämställd musikverksamhet. I studieförbundens Musikrapport 2015 kan en läsa om studieförbundens inverkan på det svenska musikundret, regionala jämförelser av musikverksamhetens omfattning och mycket mer.

Om studieförbunden - Det finns tio studieförbund i Sverige. Alla har folkbildning som grund. - Studieförbunden har skilda profiler och inriktningar på verksamheten. - De är ideella organisationer som styrs demokratiskt. - Studieförbunden har organisationer och föreningar som medlemmar och grundare.

Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefone 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden.se

16 Studieförbundens Musikrapport 2015

Publikrekord: Musikrapport 2015  

Studieförbunden är en infrastuktur för musikverksamheten i hela Sverige, för såväl amatörer som professionella utövare. Vi är glada att så m...

Publikrekord: Musikrapport 2015  

Studieförbunden är en infrastuktur för musikverksamheten i hela Sverige, för såväl amatörer som professionella utövare. Vi är glada att så m...

Advertisement