Page 1

cmyk

VOL-3

No. 45

ISSUE - 150

DATE: 05-07-2009

PAGE 1

@ Y O U R H O M E E V E RY S U N D AY

Xr∏q-Wn-Øpd \K-c-k` 11-˛mw ]©-h-’c ]≤-Xn ˛ 2009-˛2010

IcSp \n¿t±-i-߃ hna¿i-\-Øn-\¿l-amb Nne {][m\ C\-߃: sF‰w 4: _n]n-F¬ IpSpw_-߃°v (400 bqWn-‰v) hm´¿ IW-£≥ sImSp-°p∂-Xn\v 9 e£w cq]. Hcp bqWn-‰n\p 2250 cq]tb e`n°p- I - b p- ≈ p. CsXm´pw ]cym]vXa - √ - . am{X-a√ Ct∏mgp≈ Pew sIm≠v IqSp-X¬ IW- £ - \ p- I ƒ°v Pew sImSp-°m-\m-hn-√. Nq≠n Pew e`n- ® mse Fs¥¶nepw \S-°q. CXp h¿j-ßfmbn \o≠p-\o≠p t]mIp∂p. C°m-cy-Øn¬ kPoh kΩ¿±w Bh-iy-am-Wv. 5: kºq¿Æ sshZyp-Xo-IcWw \√ e£yw Xs∂. 8: BkmZv ]m¿°ns‚ \ho-

I-cW {]h¿Ø-\-߃°v 5 e£w ImWn®n- c n- ° p- ∂ p. CXv ASn- b - ¥ cw Xs∂; KpW-I-c-hpw. 10: {^≠v Hm^o-kn¬ IpSnsh-≈hpw tSmbve‰v ]›mØe kuI-cyw Hcp-°epw ˛ 3 e£w ˛ CXv hfsc AXy¥mt-]-£nXw Xs∂. 14: sImXpIp \nhm-c-Whpw Im\ ipNo-I-c-Whpw ˛ 5 e£w ˛ Hcp hm¿Un-tebv°v Hcp amk-tØbv°v shdpw 1126 cq] am{Xta CXp-{]Imcw e`n-°q. CXv Hcp ZnhksØ sImXpIp \nhm-c-WØn\pw Im\ ipNo-I-c-WØn-\pw -t]mepw XnI-bn-√.

th≠{X XpI Cu C\Øn¬ hI sIm≈n-°-Ww. 16: t]mf- ° pfw ˛ aq∂mw L´w ˛ 7 e£w ˛ t]mf°pfw ipNo- I - c n®p F∂ te_-en¬ Pem-i-b-Øns‚ hnkvXo¿Æw Ipd- ® p- I f™Xv ]cn-ÿn-Xn-tbmSpw ]cn-k-c-hm-kn-I-tfmSpw sNbvX A\oXn am{X-am-Wv. Ct∏mƒ XpI A\p-h-Zn-®n-cn°p- ∂ Xv \nI- Ø nb ÿeØv tIm¨{Io-‰v _©p-Iƒ \n¿Ωn-°m-\m-sW∂-dn-™p. Cu ÿe-Øns‚ sXm´p ]Sn- ™ msd AXn¿Øn ap\n-kn-∏¬ sI´nS- Ø n¬ {]h¿Øn- ° p∂

_mdm-sW∂v Hm¿t°-≠-Xp≠v. AhnsS F¥p sNøp∂Xpw k÷- \ - ß ƒ°v KpW-I-c-a-√. 21: amcw- I pfw t]m´- b n¬ Ipfw ˛ a‰p \o¿ØS ]≤Xn-Iƒ°v {]tXy-I-ambn 2 e£w hoXw A\p- h - Z n- ® t∏mƒ Cu c≠p Ipf߃°pw IqSn BsI 2 e£-amWv hI sIm≈n-®n-cn°p-∂-Xv. CXpw t]mcm, a‰p ]≤-Xn-I-sf-t∏mse Xs∂ amcw- I p- f hpw t]m´- b n¬ Ipfhpw c≠mbn Xs∂ ]cnK-Wn®v th≠{X XpI hI sIm≈n-t°-≠-Xm-Wv.

tkh\ taJe t{]mP-IvSp-Iƒ ˛ {]tXyI LSI ]≤Xn sF‰w 6: sshZypXn FØmØ {]tZ- i - ß - f n¬ t]mÃn´v sse≥ hen-°epw Syq_v ÿm]n- ° epw ˛ 2 e£w. CtX Bh-iy-Øn\p Xs∂ 12 e£w cq] tkh\ taJe s{]mP- I v ‰ p- I - f n¬ 5˛mw \º- d n¬ tN¿Øp ImWp-∂p-≠v. 7: _n.- ] n.- F ¬. IpSpw- _ ߃°v hm´¿ IW-£≥ 10 e£w. CXpw AXy-¥m-t]£nXw Xs∂. ]t£ th≠{X Pe-sa-hnsS? (p.s. item 4 above) 10: sIm∏-d-ºn¬ IΩyq-Wn‰n lmfn¬ ^¿Wn-®¿ hm߬ 1,50,000 cq]. h¿j-߃°p ap≥]m-cw-`n®v 7 e£w cq] aS°n \n¿Øn- s h® IÆ≥Ip-f-ß-c-bnse IΩyqWn‰n lmƒ \n¿ΩmWw ]p\-

cm- c w- ` n- ° p- I - b mWv BZyw \n¿Øn-sh-®n-cn-°p-I-bm-W- √. C°m-cy-Øn-ep≈ \bt√m. AXp- s Im≠v XpI amWv BZyw cq]o-Ic - n-t°-≠th≠-Xv. - p-sIm≠p Imcy-an- Xv. 11: sX°pw-`mKw hen-b-Xd sIm≈n-®X `mKØv IΩyq-Wn‰n lmƒ \n¿Ωn- ° p- ∂ - X n\v 11 e£hpw Fcq¿ IWn-bm-ºpg- b n¬ IΩyq- W n‰n lmƒ \n¿Ωn- ° m≥ 10 e£hpw tN¿Øn-cn-°p∂p. (p.s. item 12 also)

Cu c≠p IΩyq-Wn‰n lmfn s‚ \n¿ΩmW {]h¿Ø-\߃°pw, h¿j- ß ƒ°p apºm-cw-`n® IÆ≥Ip-f-ßc IΩyq-Wn‰n lmfns‚ KXn hcm- X n- c n- ° m≥ {]m¿∞n°mw. t]∏-´n-I-fpsS ieyw A\pZn\w h¿≤n®p hcp- ∂ p. C°m-cy-sØ-°p-dn®v F¥p sNø-W-sa∂ Imcy-Øn¬ th≠{X hni-Zo-I-c-W-an-√. ]´n- ] n- S pØw ^e- Ø n¬


2

SUNDAY

July 05 to 11, 2009

PUBLIC UTILITY SERVICES

Adn-b-s∏-SmØ C.-Fw.-Fkv hnI-kzc cm{„-ßf - nse hnπh cmjv{So-bØ - ns‚ KXn-hn-KX - n-Is - f-°p-dn®v Nn¥n®n-cp∂ am¿IvknÃv F∂v hnti-jn-∏nbv°s∏-Sp∂ bpK-{]-`m-h\ - mb CFw-Fkns‚ Adn-bs - ∏-SmØ hi-߃ At±-lsØ AXn-c‰v kvt\ln-°p-∂h - ¿°v ]cn-Nb - s - ∏-Sp-Øn-s°m-SpØ ]{X-{]-h¿Ø-I\ - mb A∏p-°p-´≥ h≈n-°p-∂ns‚ "Adn-bs - ∏-SmØ CFw-Fkv' ]c-ºc - b - psS cq]-Øn¬ tZim-`n-am\n hmcn-Ib - nepw ]n∂oSv {KŸ-cq-]Ø - nepw {]kn-≤o-Ic - n-®t- ∏mƒ Xs∂ At\-Isc BI¿jn-®ncp-∂p. ae-_m-dnse hiy-amb {KmaoW hyh-ÿt- bbpw {]uV-amb \ºq-Xncn P∑n-Xz-tØbpw ]‰nbpw CFw-Fkv F∂ ap≥ap-Jy-a{- ¥n-bp-tSbpw Iayq-WnÃv BNm-cy-t‚bpw BZy-Ime Pohn-XØ - nse GSp-Is - f-°p-dn®pw koan-Xhpw ]cnan-Xh - p-amb Adnhv am{Xw D≠m-bn-cp-∂h - sc "Adn-bs - ∏-SmØ CFw-Fkn'se kar-≤a - mb hni-Zmw-iß - ƒ A∂v BÀm-Zn-∏n®v ImW-Ww. F¥m-bmepw AtX {KŸ-Øns‚ ]pXp-°n-bXpw hnI-kn-∏n-s®-Sp-ØX - p-amb ]Xn-∏mWv ]n. tKmhnμ-∏n-≈b - p-tSbpw A¥-cn® Fw.-F≥. hnP-bt- ‚bpw apJ-hp-cI - t- fmsS ªm°v B≥Uv ssh‰v Ct∏mƒ A™q-tdmfw ]pd-߃ hcp∂ henb ]pkvXI - a - mbn {]kn-≤o-Ic - n-®n-cn-°p-∂X - v. A{]-Jym-]n-Xtam kzbw ASn-t®-ev]n-®tXm Bb in£W kz`m-ha - m¿∂ \nb-{¥-Wß - f - n¬\n∂pw hne-°p-If - n¬\n∂pw ]pdØp-h∂ Hcp BJym-\hpw BVy-P∑ - n-Xz-Øns‚ HØ \Sp°v {]Xn-jvTn-°s∏´ Hcm-Zy-Ime CFw-Fk - ns\ {]Xn-bp≈ hnh-cW - hpw hmb-\° - m-cn¬ hn{]Xn-]Øn A√ A∂pw krjvSn-®X - v. tIc-fØ - ns‚ lnXw ]nSn-®p-]‰ - nb GewIpfw a\-bpsS {hX-ip-≤nbpw (kZm DW¿∂n-cn-°p∂ F{X-sb{X ssZh-ßfpw `K-hXnamcpw) Af-h‰ kºØpw (A-ºX - n-\m-bncw ]d ]m´w) Dƒ∏sS k¿h hn[-Øn-ep≈ {]Xm-ss]-iz-cy-ßfpw Nne kt¶m-N-ß-fn¬\n∂v Aßs\ hnap‡n t\Sn hmb-\° - m-cpsS ap∂n-se-Øn-bXv henb kw`-ha - m-bn. CFw-Fkns‚ ]co-£W - ß - f - m¬ kpZr-Va - m-°s - ∏´ cmjv{Sob PohnXw t]mse hnhmZ-\n¿`-ca - mb thdn-s´mcp Pohn-Xw, BJym-bn-Ib - psS cq]-Øn-se-gpXnb Cu PohN-cn-{X-∏p-kvXI - Ø - n\v ssIh-∂Xv a‰p Nne ]pXp-aI - ƒ°v AkvXn-hm-ca - n´p. CSpßn-bXpw e£y-t_m-[Ø - n¬ A[n-jvTn-Xh - p-amb Iayq-WnÃv kmln-Xy-Øn¬ \n∂v "Adn-bs - ∏-SmØ CFw-Fkn'\v e`n® hnSp-X¬ BWv ChnsS hnh-£. Ht´sd {]Xn-Iƒ hn‰-gn-°s - ∏-´X - p-hgn CXn-s\mcp "sabn≥kv{SoanMv C^IvSv' krjvSn-°m≥ Ign-™p. i¶-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sns‚ Gew-Ipfw C√sØ _meyhpw Iuam-chpw Ahsb Nqgv∂p \n¬°p∂ BNm-c-˛-A-\p-jvTm\ acym-Z-I-tfmsS {KŸ-Imc≥ ]I¿Øn-bn-cn-°p-∂Xv Bcnepw ckw ]Icpw hn[-Øn-emWv. Ht´sd C√ßfpw ]mS-ßfpw ]pg-Ifpw t£{X-ßfpw ae-Ifpw Dƒs°m-≈p∂ ]´m-ºn, H‰-∏m-ew, s]cn-¥¬aÆ XpS-ßnb CS-߃ AS-ßp∂ kz¥w X´Iw hn´v IYm]p-cp-j≥ Xriq-cn-tebv°v hcp∂XmWv {KŸ-Ønse {][m\ hgn-Øn-cnhv. AtXmsS CFw-F-kn¬ henb am‰-߃ kw`-hn-°p-I-bm-bn. hmb\ t]mse-bp≈ ]pXnb ioe-ßfpw Fgp-Øv -t]m-se-bp≈ ]pXnb {]h¿Ø-\ßfpw Fw.-]n. t]mƒ, Pn. i¶-c-°p-dp-∏v, kn. ANyp-X-ta-t\m≥, hn.-Sn. `´-Xn-cn∏mSv XpS-ßnb alZv hy‡nIfpam-bp≈ ]cn-N-bhpw CFw-F-kns\ \man∂v Adn-bp∂ CFw-F-km°n \n¿an-°p-∂Xv Xriq-cn¬ sh-®m-Wv. s]mXpth ]d™m¬ kap-Zmb ]cn-jvI-c-W-sa∂pw tIm¨{Kkv {]h¿Ø-\-sa∂pw c≠v kam-¥c [mc-Iƒ D≈-S-ßp-∂-XmWv CFw-F-kns‚ BZy-Ime s]mXp-{]h¿Ø-\w. Btfm-lcn`mKw, Cw•ojv hnZym-`ymkw, kzPmXn hnhm-lw, \n¿_‘ hnZym-`ym-kw, kv{Xo hnZym-`ym-kw, _lp-`m-cy-Xzw, km]Xv\yw F∂nßs\ ]e ZpxJ-ßfpw ]cn-jvI-c-W-Øns‚ ]e hgn-Ifpw e£y-ßfpw AtXsNm√n Db¿∂n-cp∂ hg-°p-Ifpw t]dnbn-cp∂ kap-Zmb ]cn-jvIc - Ww ]n∂oSv At±-l-Øn¬ Zp¿_-e-am-bn. ae-_m-dnse `qD-Sam _‘ß-sf-°p-dn-®p≈ ]T\hpw lnμp-˛-ap…ow aX-ssa-{Xn-bpsS Bh-iy-I-X-bp-amWv CFw-F-kn¬ tZiob {]ÿm\w sNep-Ønb kzm[o-\-Øns‚ kZv^-e-߃. Aßs\ Dev]-Xn-jvWp-hn¬\n∂v tZiob hmZn-bn-tebv°pw tZiob hmZnbn¬\n∂v Iayq-WnÃv hnπ-h-Im-cn-bn-te-bv°p-ap≈ CFw-F-kns‚ A\p-{I-aamb ]cn-Wm-aØ - nse sshb-‡nI hi-amWv "Adn-bs - ∏-SmØ CFw-Fkn'se {]Xn-]mZy hnj-b-sa∂v ]d-bmw. Bflmwiw \t∂ Ipd™ Bfl-I-Y-\-ßfmWv CFw-F-kn-t‚-sX∂ kmln-Xy-hn-a¿i-I\pw ]{Xm-[n-]-cp-amb Xmbm´v i¶-cs‚ ({K-Ÿ-k-a¿∏Ww At±-l-Øn-\m-Wv) ]cm-Xn°v ia\w ImWm-\p≈ {ia-Øns‚ `mK-am-bm-Wt√m Cu {KŸw ]nd-°p-∂Xp Xs∂. B \nebv°v t\m°p-tºmƒ "Adn-b-s∏SmØ CFw-Fkv' hnPbw Xs∂bmWv. BJymbnIm cq]-Øn-ep≈ ssien Ah-ew-_n-°pI hgn {KŸ-Øns‚ ss[j-WnImwiw tNm¿∂p-t]mtbm F∂v tNmZn-®m¬ Cs√∂pw ]d-tb-≠n-hc - pw. ss[jWn-I-Xbpw hnIm-c-]-c-X-bpw Hcp-t]mse HØn-W-ßnb C¿hn-Mv tÃm-Wns‚ "Z Hdn-Pn≥' (Nmƒkv Um¿hn≥), "Z BKWn B≥Uv Zn FIvkvÃkn' (ssa°-em-RvP-tem) F∂o Poh-N-cn{X t\mh-ep-Iƒ DZm-l-c-Ww. ss{IkvXh kl-\-Øn\pw ]oU-\-Øn\pw Cc-bm-Ip∂ a\p-jy-i-co-c-߃°v ]Icw BImc kujvT-hhpw Zm¿Vyhpw ktΩ-fn-°p∂ ico-c-ßsf inev]-ß-fntebv°v ssa°-em-RvPtem ]I¿Øn-b-t∏mƒ Db¿∂ kuμ-cy -im-kv{X-]camb Iem]--t_m[w th≠p-thmfw tÃmWns‚ IrXn-bn-ep-≠-t√m.

vWp-Ip-am¿ nj h n. h m-[n-]¿

Airport Cochin International Airport Indian Airlines Enquiry Indian Airlines Resevation Jet Airways Ambulance Abhayam Varma Medical Clinic Vyapari Vyavasaya Bhavan (Eroor) Karingachira Church Blood Bank IMA Voluntary Blood Bank Mobile Lab Service (DDC) Enquiries Collectorate Office Tripunithura Municipality Eye Bank Abhayam Fire Service Tripunithura Fire Station Kochi Refineries Hospitals Devi Nursing Home Govt. Ayurveda Hospital Govt. Hospital Lakshmi Hospital R.C.M Hospital Roshan Eye Care Varma Clinic Vijaya Kumara Menon Hospital K.S.E.B Tripunithura K.S.R.T.C Ernakulam Help Line Abhayam

2610115 to 35 2610041 2353826 2358879 , 2358592

Child Line Disha Mukthi-Free De-addiction Center

1098 2780673 2785090

L.P.G Services

2778980 2781507 2782966, 9349741417 2777877,2778676

Jyothi Gas (Bharath) Maneesha Gas (Indane) Reshmi Gas (Indane) Vairelil Gas (Bharath)

2361549

Police Tripunithura Police Station Tripunithura Traffic Police Commissioner of Police Control Room

2780228 2777831 2394651, 2394770 100, 2366100

Post office Tripunithura Eroor North

2777298 2776716

2776585 2422292 2780318 2778980, 2780501 2775388 2720789 6958484, 85, 86 2776043, 2777489 2777315 2776981 2776318, 19 2774701 2781271, 2781506 2777619, 019

Railways Tripunithura Ernakulam Jn. Ernakulam Town Telephone Services-BSNL Fault Repair Services Tripunithura Exchange Theater Sreekala Central Universities Cochin University

2780588 2775401 2777946 3205293, 2779766 2784890, 2785683 (IVRS)

2777375 2375131 2395198 2776198 2778300 2777384 6991074, 6493440 2577619

2781227

Mahatma Gandhi University Kerala University

0481 2731050 0471 2306422

372033

Water Supply Tripunithura

2777960

2778980

TRIPUNITHURA RLY. STN. TRAIN TIME TABLE Train No

6327 6328 2623 2624 6329 1081 6302 6301 342 352 344 346 341 343 355 345

From

To

Day

Time

Korba Trivandrum Chennai Trivandrum Trivandrum Mumbai Trivandrum Shornur Kottayam Quilon Kayamkulam Kottayam Ernakulam Jn Ernakulam Jn Ernakulam Jn Ernakulam Jn

Trivandrum Korba Trivandrum Chennai Manglore Kanyakumari Shornur Trivandrum Ernakulam Jn Ernakulam Jn Ernakulam Jn Ernakulam Jn. Kottayam Kayamkulam Quilon Kottayam

Monday, Friday Monday, Thursday Daily ” ” ” ” ” Daily Passenger ” ” ” ” ” ” ”

13.25 8.45 7.10 18.30 23.02 5.00 9.15 17.30 6.40 8.15 18.05 19.15 7.45 11.45 18.15 20.10

]{X

]cmXnIfpw {]Xn-I-cWßfpw Ab-®p-X-cnI Tripunithura News: Views and opinions expressed in this newspaper are not necessarily those of Tripunithura News. Tripunithura News reserves the right to use the information published herein in any manner whatsoever. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither Tripunithura News or any of its employees accept any responsibility for any errors or omission. Further Tripunithura News does not take any responsibility for loss or damage incurred or suffered by any subscriber/reader of this newspaper as a result of his/her accepting any invitation/offer published in this newspaper. No part of this newspaper may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

We have thousands of opportunities every day to be grateful: for having good weather, to be able to sit in such a beautiful room on such comfortable furniture, to have slept well last night, to be able to get up, to be healthy, to have enough to eat. ... There’s opportunity upon opportunity to be grateful; that’s what life is. - Brother David Steindl-Rast

Xr∏qWnØpd \nhm- k n- I - f psS kz¥w ]{X- a mb "Xr∏q- W n- Ø pd \yqkn'tebv°v ]cm-Xn-Ifpw {]Xn-I-c-W-ßfpw Ab-®p-X-cn-I. hy‡n-]-ctam cmjv{So-b-]-ctam aX-]-ctam kzm¿∞-Xm-ev]-cy]ctam A√mØ Pt\m-]-Imc-{]-Z-amb hm¿Øm {]m[m-\y-ap≈ Imcy-߃ FgpXn Adn-bn-®m¬ {]kn-≤s∏-Sp-Øp-∂-XmWv. FUn-‰¿, Xr∏q-Wn-Øpd \yqkv, Fkv.-F≥.-Pw-Kvj≥, Xr∏q-Wn-Øpd t^m¨:

2785007,9447465205


3

SUNDAY

Neighbourhood Events

July 05 to 11, 2009

Nq≠n ]≤Xn DZvLm-S\w almflm {KŸ-ime Nq≠n ]≤-Xn-bpsS DZvLmS\w Pe-hn-`h hIp∏p a{¥n F≥.-sI. t{]aN{μ≥ Xr∏qWn-Øp-d-bn¬ BKÃv 1˛mw XobXn IΩo-j≥ sNøp-∂p.

tbmK- Ø n¬ sI. _m_p FwF¬-F ]s¶-Sp°pw. 2008 Unkw- _ - d n¬ DZv L m- S \w sNtø≠nbncp∂ Nq≠n ]≤-Xn-bm-Wn-Xv. Xr∏q-Wn-

A\p-tam-Z\ kmbm”w 12-˛\v

Øp-db - n-tebpw ]cn-kc - ß - f - ntebpw IpSn- \ o¿ £maw CtXmsS ]cn-lc - n-°s - ∏-Sp-sa- almflm {KŸ- i m- e - b psS Xmbn {KŸ-ime sk{I-´dn DZvLm-S\w sNøp-∂-Xv. XZ-h-k-c-Øn¬ tUm. Sn.∂mWv P\-߃ {]Xo-£n- kPoh {]h¿Ø- I cpw ]n. kptc-{μ≥ Adn-bn-®n-cnAhm¿Up tPXm-°-fp-amb °p-∂p. F≥. hnizw-`c - ≥, cma-N{- μ≥, °p-∂-Xv. kzmX{¥y kac tk\m\n {KŸ-im-e-bpsS {]kn- Fw.- h n. s_∂n F∂n- h ¿ Xne- I ≥ Imh- \ m¬, Ihn U‚ v Un. at\m-lc - ≥ A≤y- Biw-k-Iƒ t\¿∂p {]kw{]^p- √ ≥ Xr∏q- W n- Ø p- d , £X hln- ° p∂ s]mXp- Kn-°pw. IYm-IrØv C.-]n. {ioIp-am¿ tbm- K w, IYbv ° v tIcf ]pXnb {KŸ-im-e-bnse tbmKy-X-bp≈ DtZym-Km¿ F∂n-hsc {KŸ-ime 12-˛\v kmlnXy A°m- Z - a n- b psS Iem-aW - vUew cmap lmfn¬ ∞n-Iƒ A ¬ k¿´n-^n- Rmb- d mgv N sshIo´v 5 kwÿm\ Ahm¿Uv t\Snb sh®mWv NS-ßv. °‰pw At]-£b - p-ambn 6˛mw aWn°v A\p- t am- Z n- ° p- ∂ - kt¥mjv F®n-°m-\-amWv XobXn cmhnse 10.30- ˛ \v {]n≥kn- ∏ - f n\p apºmsI Dealers in Quality COFFEE Opp.Main Post Office, Tripunithura lmP-cm-I-Ww. Coffee, ChicoryWORKS & Tea Ph: 2777329, 94470 48861

A≤ym-]I Hgnhv Xr∏q-Wn-Øpd Kh. tImtfPn¬ Cw•ojv hn`m-K-Øn¬ F^v.-sF.-]n. Hgn-hn¬ A ≤ym-]-Is\ \nb-an-°p-∂p. bpPnkn \n›-bn-®n-cn-°p∂ tbmKy-X-bp≈ DtZym-Km¿ ∞n-Iƒ A ¬ k¿´n-^n°‰pw At]-£b - p-ambn 6˛mw

XobXn cmhnse 10.30- ˛ \v {]n≥kn- ∏ - f n\p apºmsI lmP-cm-I-Ww. Xr∏q-Wn-Øpd Kh. tImtfPn¬ Cw•ojv hn`m-K-Øn¬ F^v.-sF.-]n. Hgn-hn¬ A ≤ym-]-Is\ \nb-an-°p-∂p. bpPnkn \n›-bn-®n-cn-°p∂

Kpcp-]q¿Wnam Zn\m-tLmjw Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ Kpcp- ] q¿Wnam Zn\- a mb Pqembv Ggn\v Xr∏q- W nØpd kn≥Un-t°‰v _m¶n\v apºnse am¿°‰v PwKvj\v kao-]sØ Fkv.F - k - v. an\n lmfn¬ sshI- t ∂cw A©n\v {io hymk-]q-Pbpw `‡-cmPv alm-cmPv Ah¿IfpsS Kpcp-]q-Pbpw \S-°pw. XpS¿∂v lnμp [¿am-`n-am-

NANAS

kzmXn kwKoX ]pc-kvImcw ka¿∏n®p

\n-Isf BZ-cn-°¬, \mS-Iw, "k\m- X ≥ {]- ` mXv ' F∂ ]{X- Ø ns‚ hnti- j - X - I fpsS hnh-c-Ww, apJym-Xn-YnbpsS am¿K-\n¿t±i {]`mjWw F∂nh \S- ° pw. k\m- X ≥ kwÿ- b psS t{]cWm t{kmX- mWv `‡-cmPv alm-cm-Pv.

hnPbv tat\ms‚ {]`m-jWw C∂v `mcXv hnImkv ]cn- j Øv Xr∏q-Wn-Øpd bqWn-‰ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Xr∏q-WnØpd Ifn-t°m´ ]me-kn¬ C∂v (Pqembv 5, Rmb-dmgvN) hnPbv tat\ms‚ {]`mj-Ww. hnjbw: kmaq-lyt_m-[w.

bqWn-‰ns‚ ]Xnhv {]Xnamk tbmK-Øns‚ `mK-ambmWv {]`m-jWw G¿s∏-SpØn- b n- c n- ° p- ∂ Xv . cm{Xn Ggn\v tbmKw XpS-ßpw. Ggcbv°v {]`m-jWw Bcw-`n°pw. AXn-\p-tijw hncp-∂p -k¬°m-c-ap-≠m-bn-cn-°pw.

_me- t Km- I pew Kpcp- ] qP atlm-’hw sIm≠mSpw sIm®n alm- \ - K - c - Ø n\p Iogn-ep≈ _metKm-Ipew bqWn-‰p-I-fpsS B`n-ap-JyØn¬ Pqembv 4, 5 Xob-XnI- f n¬ Kpcp- ] qP atlm’hw sIm≠m-Spw. BjmV-am-k-Ønse Kpcp-]q¿Æn-

a-tbm-S-\p-_-‘n®v \S-°p∂ Kpcp-]qP atlm-’-h-Øn¬ hnhn[ tKmIpe ]cn-[n-I-fnep≈ Kpcp-°-∑msc BZ-cn°p-sa∂pw _me-tKm-Ipew sIm®n alm-\-K¿ kanXn Adn-bn-®p.

Kpcp-]qP Kpcp- ] q¿Æn- a - t bm- S - \ p- _ ‘n®v \S-°p∂ Kpcp-]qP NSßv Xr∏q-Wn-ØpdbpsS Iogn-ep≈ 15 tKmIpe bqWn‰p-I-fn¬ \S-°pw. AXmXp tKmIpe ]cn-[n-I-fn-ep≈ 15 Kpcp-°-∑msc BZ-cn-°p∂ NSßpw Kpcp-]qP atlm-’h-Øns‚ `mK-ambn \S-°psa∂v Xmeq°v kwL-S\m Imcy-Z¿in hnt\mZv I°mSv Adn-bn-®p.

tIcf k¿°m¿ G¿s∏-SpØnb Hcp e£w cq]bpw {]ikvXn ]{Xhpw inev]hpw AS-ßp∂ kzmXn kwKoX ]pc- k vIm- c w, kwKoX Iem- \ n[n tUm. B¿.- s I. {ioI- W vT- \ v, kmwkvIm-cnI hIp-∏p-a{¥n Fw.-F. t__n ka¿∏n-®p. tUm. {]`m-I-c≥ ]g»n (sk{I-´d - n, tIcf kwKoX \mSI

A°m- Z - a n)- b psS kzmK- X tØmsS Bcw-`n® tbmKØn¬ sI. _m_p Fw.F¬.F., cRvPn\n kptcjv (ap\n. sNb¿t]-gvk¨), Sn.F. kXy-]m¬ (sk-{I-´-dn, tIcf efn-X-Iem A°m-Zan sI. {]Zo]v ({]- k n- U ‚ v , {io]q¿Æ-{X-boi kwKoX k`) F∂n-h¿ kwkm-cn-®p. Ifn- t °m´ ]me- n¬

\S∂ \S∂ ]pc-kvImc ka¿∏W ktΩ-f-\-Øn¬ ]pckvImc tPXmhv tUm. B¿.sI. {ioI- W v T ≥ adp- ] Sn {]kw- K - Ø n¬ tIcf kwKoX \mSI A°m-Z-antbm-Sp≈ Xs‚ IrX-⁄X tcJ- s ∏- S p- Ø n. XpS¿∂v \S∂ kwKoX It®-cn-bn¬ tUm. B¿.-sI. {ioI-WvTs\m∏w aI≥ s{]m^. cp{Z-

""]T\ _p≤n-ap´pw Hm∏¨ kvIqfpw'' kv]¿iv ˛ skan-\m¿ Xr∏q-Wn-Øpd "kv]¿iv Nmcn‰-_nƒ {SÃv' ""]T\ _p≤nap´pw Hm∏¨ kv I qfpw'' F∂ hnj- b - s Ø- ° p- d n®v Hcp skan-\m¿ kwL-Sn-∏n°p-∂p. 2009 Pqembv 11-˛mw XobXn i\n-bmgvN 10 aWn °v Xr∏q-Wn-Øpd koXmdmw Iem-a-μn¿ lmfn¬. {]th-

i\w kuP-\y-am-Wv. ]T-\-Øn¬ ]nt∂m°w \n¬°p∂ Ip´n- I - f psS bYm¿∞ Ah-ÿ-sb-∏-‰nbpw, Fßns\ Ah- c psS kvIqƒ hnZym-`ymkw hnP-bI-c-ambn ]q¿Øn-bm-°m-sa∂-Xn-s\-°p-dn-®p-ap≈ hnjb- ß - f mWv {][m- \ - a mbpw

skan-\m-dn¬ N¿® sNøp-∂Xv. Cu hnj-bØ - n¬ {]K-¤cm-b-h¿ skan-\m¿ \bn-°p∂p. A≤ym-]-I¿, c£n-Xm°ƒ, kmaq-ly-tk-hI - ¿ Cu hnj- b - Ø n¬ {]tXy- I n®v Xmev ] - c y- a p- ≈ - h ¿ F∂nh¿°v skan-\m-dn¬ ]s¶-Sp°mw. Xmev]-cy-ap-≈-h¿ 7˛7-

˛2009-˛\p ap≥]mbn cPn-ÿ sNøp-hm≥ Xmev]-cy-s∏-Sp∂p. hnfn- t °≠ \º¿ 2783602, samss_¬: 9447127817.

(+1 Commerce/Humanities)

sk≥{S¬

`mKy-tZ-hX (3 Ifn-Iƒ) {ioIe (Ph : 2777384)

Ie-≠¿ (2.30, 6.00, 9.30)

{io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønse ta¬im-¥nbpw Iogvim-¥nbpw Xr∏q-Wn-Øpd {io]q¿Æ-{Xboi t£{X-Ønse ta¬im¥n-bmbn hS-t°-tIm´ {io\nhm-kn¬ F≥.-sI. tKm]m-eIr-jvW≥ F{ºm-¥n-cnbpw Iogvim-¥n-bmbn tNm‰m-\n-

°c `{Z hnem-k-Øn¬ aWnI- W v T ≥ F{ºm- ¥ n- c nbpw Nm¿s÷-Sp-Øp. ta¬im¥n CXn-\p-ap≥]v 8 {]mh-iyhpw Iogvim¥n Bdp {]mh- i yhpw Cu

t£{X- Ø n¬ tkh- \ - a - \ pjvTn-®n-´p-≠v. C\n Bdp-am-k°mew Ch¿°p t£{X-kt¶Xw hn´v ]pd-Øp-t]m-bn°q-S.

Wedding Cards, all types of Printing works, DTP, Project Report & Photostat

PRINT FAST Opp.DOWN TOWN, Ph: 2777660

AUvan-j≥ XpS-cp-∂p

kn\na ˛C∂v ( Ph :6991074)

]-´Ww Fkv. cam-Im¥pw ]s¶-Sp-Øp. ]°-tafw Dabmƒ]pcw inh-cm-a≥ (ar-ZwKw), Sn.-F-®v. kp{_-“Wyw (h-b-en≥), Xr∏q-Wn-Øpd cm[m- I r- j vW≥ (L- S w) F∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp.

SSLC, (14 XnI-™-h¿°v t\cn´v +2, (Hcp h¿jw sIm≠v)

B.COM (Commerce / Humanities) M.COM +2 (Failed Session) NIOS (X,XI,XII) (Science/Commerce) em_v A‰m®vUv DAY / EARLY MORNING / SUNDAY

cmP¿jn tImtfPv ]≈n°v kao-]w, Icn-ßm-®n-d, Ccp-º\w ]n.-H.

0484-2778186, 9349922061


4

SUNDAY

July 05 to 11, 2009

Neighbourhood Events

h\Pm `oa-`-´¿ kvamcI _mUvan‚¨ (j-´n¬) Sq¿Æ-sa‚ v Fkv . - F ≥.- F . sk≥{S¬ hnZym¿∞n- I ƒ Xß- f psS tdmj≥ hnP- b ≥ kzmK-

Iem-a-’-c-߃ Bcw-`n®p

tkm¨-˛F Iem-a-’-c-߃ 2009 XpS- ß n. ÃpU‚ v k v t\gvkv Atkm-kn-tb-j≥ (F- k v - F ≥- F ) sk≥{S¬ tkm¨-˛F bpsS 2009-˛se Iem amam¶w acSv ]n.-F-kv. anj≥ kvIqƒ Hm^v t\gvknßn¬ Ac-tß-dn. Fd-Wm-Ipf-sØ {]ap-J-amb A\-h[n t\gvknßv tImtf- P p- I fn¬\n∂pw kvIqfp-I-fnepw \n∂pw FØn-t®¿∂ \qdp IW- ° n\v t\gvknßv

Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ah-X-cn∏n-®p. cmhnse 9 aWn-°v. dh. ^m. s^enIvkv N°me-°¬, s^mdm\ hnIm¿, sk‚ v tacn aKvZ-en≥ N¿®v, acSv DZvLm-S\w \n¿Δ-ln® ]cn-]m-Sn-bn¬ Fkv.-F≥.-F. tkmW¬ AssUz-k¿ dh. knÿ knkve‰v, {]n≥kn∏mƒ, ]n.- F - k v. anj≥ kvIqƒ Hm^v t\gvknwKv XpSßn-b-h¿ k∂n-ln-X-cm-bn-cp∂p. bqWn‰v AssUz-k¿

Xhpw Fkv.- F ≥.- F . tkmW¬ sshkv {]knU‚ v A\ojv \μnbpw tcJs∏-Sp-Øn. tkmW¬ sk{I´dn tacn A¬t^m¨kv tP°∫v dnt∏m¿´v Ah-X-cn∏n-®p. sshIp-t∂cw 4.30 \v ]n.-F-kv. anj≥ tlmkv]n‰¬ Ub- d - I v S ¿ dh. ^m. t¢mUn‰v kΩm- \ - Z m\w \n¿Δ-ln-®p.

hm¿jnI ktΩ-f\w

DUp∏n am≤z {_m“W hn`m-K-Øn¬ s]´ h\n-XIƒ°mbn "Hmƒ tIcfm DUp∏n am≤z {_m“n≥kv bqØv aqhvsa‚ v' Xr∏q-WnØpd bqWn‰v \S- Ø p∂ ""h\Pm `oa-`-´¿ kvamcI _mUv a n‚¨ (j- ´ n¬) Sq ¿Æ- s a‚ v '' C∂p apX¬ (Pqsse 5 Rmb- d m- g v N ) cmhnse 10 aWn-ap-X¬ Xr∏qWn- Ø pd eb¨kv ¢∫v HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ (A-`n-

amen\y ap‡ tIcfw kº-∂ tIcfw

sIm®n sat{Sm bmYm¿∞y-am-Ip∂p hmb\m ]≤Xn \S-∏m-°p-I. ]qWnØp-d-bnse t]´bv°pw Bep-hm-bv°p-anS-bn¬ 26 In.-ao-‰¿ \of-Ønep≈ sat{Sm sdbn¬ ]≤Xn°v 3048 tImSn cq]-bmWv Nnehv {]Xo-£n-°p-∂-Xv. Bep-hm-bn¬\n∂pw s\Sp-ºm-t»cn hnam-\-Øm-hf-Øn-te-bv°p-hsc sat{Sm sdbn¬ \o´n-tb-°p-sa∂pw Adn- b p- ∂ p. Aßn- s \- s b¶n¬ CS-bv°p≈ tÃj-\pIƒ°v am‰w kw`-hn-t®-°mw.

Iae kpcø A\p-kva-cWw temI kmln-XysØ Zcn-{Zam- ° n- s °m≠v F°m- e tØbpw {]nb-s∏´ Fgp-ØpImcn am[-hn-°p-´n°v bm{Xmsamgn \¬Inb kulrZ tIcfw C∂pw ZpxJn-°p-∂p. {]W-bhpw Ie-lhpw CgtN¿Øv IY-bp-tSbpw IhnX-bp-tSbpw N{I-hmfw ]q°f-am°n PohnXw BtLmjn® Cu hniz-km-ln-Xy-Imcnsb sX°p-`mKw {KmaoW hmb-\-ime lrZ-b-]q¿Δw

A\p-kva-cn-®p. "am[hn°p´n-bpsS kmln- X y- t emIw' F∂ hnjbw Ah- X - c n- ∏ n- ® psIm≠v s{]m^. kpan tPmbv {]`m-jWw \S-Øn. N¿®bn¬ ]s¶-Sp-Øp-sIm≠v kn._n. thWp- t Km- ] m¬, ]n. kptc- { μ≥, Aw_nIm thWp- t Km- ] m¬, Sn.- F . taml-\≥, _m_p amÿ, F≥.- k n. DÆn- ° r- j v W ≥ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.

°p∂ kΩm-\-Zm\ NS-ßpI-fn¬ ssIcfn {Kmss\‰vkv amt\-PnwKv Ub-d-IvS¿ hn.B¿. \mcm-b-W≥ F{ºm≥, sIm®n≥ s]bn‚ vkv amt\PnwKv Ub-d-IvS¿ F≥. cmaIr-jvW≥ t]m‰n F∂n-h¿ hnP-bn-Iƒ°v kΩm\w hnXcWw sNøp-∂-Xm-Wv. XpS¿ ∂v Be- ∏ pg bph- P - \ - h n`mKw kwL-Sn-∏n-°p∂ ""lm ¿´v _o‰vkv'' F∂ kwKoX ]cn-]m-Snbpw \S-°pw.

ssh.-Fw.Xr∏q-Wn-Øpd ap\n-kn-∏m-en‰n kn.-F. 13-˛mw hm¿Up tbmKw Nn{X-c-N\m Xr∏q- W n- Ø pd \K- c - k - ` - °p- ∂ - X n- s \- ° p- d n®v Cu bpsS 13-˛mw hm¿Up tbmKw h¿jw H∂pw Xs∂ ]d-bpa’cw hm¿Uv Iu¨kn-e¿ iIp- ∂n-√.

Fd-Wm-Ipfw sshFw-knF bpsS B`n- a p- J y- Ø n¬ AJne tIcf Nn{X-c-N\m a’cw 11-˛mw XobXn \S°pw. {]mb-]-cn[n 17 hb- ph-sc-bp≈ hnZym¿∞n-Iƒ°v ]s¶-Sp-°mw. Fd-Wm-Ipfw sshFw-kn-F, ]mem-cn-h´w {_m©v sshFw- k nF, kuØv {_m©v sshFw-knF, sshFw-knF thmbvkv tlmw, Xr°m- ° c F∂o ÿe-ß-fn¬ sh®v cmhnse 10 apX- e mWv a’- c - ß ƒ Bcw- ` n- ° p- ∂ - X v . ]s¶- S p- y-ap-≈h - ¿ 9˛mw hm¿jnI ktΩf\w sI. _m_p FwF¬-F DZvLm-S\w sNøp∂p. CStØ A‰Øv °m≥ Xmev]c {]kn-U‚ v Sn.-sI. cmP-∏≥, heØp `mKØv AUz. taml≥, F.-Fw. cm[m-Ir-jvW≥, Xob-Xn°p apºmbn t]cv cPn- à ¿ sNtø- ≠ - X m- W v . Znt\-{μ-{]-kmZv F∂n-h-tcbpw ImWmw. t^m¨: 2383789. tIcf hWnI sshiy Xn°pw + 2 hn\p IqSp-X¬ F¬kn hsc ]Tn- ° p∂ kwLw Xr∏q-Wn-Øpd imJ- am¿°p hmßnb ]n.- P n. Ip´n-Iƒ°v ]T-t\m-]-I-c-WbpsS 68- ˛ mw hm¿jnI APnXn\pw Fkv- F - k v- ߃ kwÿm\ IΩ‰n ktΩf\w IÆ≥Ip-f-ßc F¬kn°v G‰hpw IqSp-X¬ saº¿ Znt\-{μ-{]-kmZv hnXDu´p- ] pc lmfn¬ imJm am¿°p hmßnb A\p{io cWw sNbvXp. Pn√m sk{I{]kn-U‚ v Sn.-sI. cmP-∏s‚ _m_p-cm-Pn\pw sNb¿t]- ´dn AUz. taml≥, F.-Fw. A≤y- £ - X - b n¬ tN¿∂p. gv k ¨ AUz. cRv P n\n cm[m- I r- j v W ≥, kptcjv sI. _m_p FwF¬- F kptcjv Iymjv Ahm¿Pp- F∂o kap-Zmb t\Xm-°ƒ tbmKw DZvLm-S\w sNbvXp. Ifpw t{Sm^nbpw hnX-cWw Biw-k-Iƒ t\¿∂p {]kwkwkvIrXw Fw.- F .°v sNbv X p. kap- Z m- b - Ø nse Kn-®p. H∂mw dm¶v t\Snb tch- F¬sIPn apX¬ FkvF - k - v-

sIm®n sat{Sm ]≤Xn s]mXp- t a- J - e - b n¬Øs∂ bmYm¿∞yam°p∂Xn\v tI{μ Bkq- { XW IΩojs‚ A\p-aX - n-bm-bn. tI{μ \K- c - h n- I - k \ a{¥m- e bw ASpØ 100 Znh- k sØ I¿Ω ]cn-]m-Sn-bn¬ Dƒs∏SpØn ]≤-Xn°v A\p-aXn hmßp-sa∂v a{¥n Pb-]m¬ sdÕn Xn¶-fmgvN {]kvXm-hn®-tXmsS IqSp-X¬ Dd-∏m-bn. ]pdsa \n∂v hmbv] FSpØp-sIm≠v s]mXp-ta-J-ebn¬Ø- s ∂- b m- b n- c n°pw

tjIw I¨sh≥j≥ sk ‚-dn\v kao-]w) \S-Øp∂ Cu Sq¿Æ-sa‚n¬ hnhn[ Pn√m Bÿm-\-ß-fn¬ \n ∂mbn knwKnƒkv , U_n ƒkv C\-ß-fn¬ 8 Soap-Iƒ ]s¶-Sp-°p-∂p. Sq¿Æ-sa‚n s‚ Hu]-Nm-cnI DZvLm-S\w A∂v cmhnse 10 aWn°v DUp∏n am≤z {_m“-W-k` (tI-cf - ) {]kn-U≠v _n. Kncncm-P≥ \n¿Δ-ln-°pw. Sq¿Æsa‚n\v tijw sshIo´v \S-

¥f Pb-Ip-am-dns‚ A≤y£-X-bn¬ 29-˛\p sshIo´v IÆ≥Ip- f - ß c Du´p- ] pc lmfn¬ tN¿∂p. ap\n-kn∏¬ Hm^o-kn¬\n∂v HcptZym-K-ÿbpw kw_-‘n-®ncp-∂p. 11-˛mw ]©-h-’c ]≤Xn P\-Io-bm-kq-{XWw c≠mw L´w aq∂mw hm¿jnI ]≤Xn 2009-˛10se IcSp ]≤Xn- \n¿t±-i-ß-sf-∏‰n N¿® sNøp-I-bm-bn-cp∂p Dt±-iw. hnX- c Ww sNø- s ∏´ \n¿t±- i - ß - f n¬ 13- ˛ mw hm¿Uns\ {]tXyIw _m[n°p∂ ]≤- X n- I - s fm∂pw Xs∂ ImWm-Ø-Xn¬ tbm Kw s]mXpsh AXr]v X n {]I-Sn-∏n-®p. F√m h¿jhpw \nc¥cw Bh- i y- s ∏- S p- I bpw Ign™ h¿jw hsc _P‰n¬ ImWn- ° p- I bpw sNbv X n- c p∂ "IÆ≥Ip- f ßc IΩyq-Wn‰n lmfn's‚ h¿j-߃°p ap≥]v Ggp e£w cq] Nne-hm°n XpSßn-sh® ]Wn ]p\-cm-cw-`n-

Cu hm¿Uns‚ hSt° AXn¿Øn-bmb A‘-Im-ctØm- ´ nse ]mgv a - c - ß ƒ Ign™ h¿jw sh´n. sXt° `mKØv Ac-a-Xn¬ ]Wn-Xp. ]t£ tXm´nse amen\yw Ipdp-Inb Agp-°psh-≈hpw sNfnbpw CtXhsc \o°w sNbv X n- ´ n- √ . C°m-cy-sØ-°p-dn®pw bm sXmcp Nne-hp-Ifpw ]≤Xn \n¿t±-iß - f - n¬ ImWp-∂n-√. sImXpIp \nhm- c - W Øn\pw Im\ \∂m-°p-∂Xn\pw IqSn Hcp Znh- k tØbv ° v Hcp hm¿Un- t e bv°v shdpw 1126 cq] am{Xw A\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂p. CsXms° A£-¥-hyamb IrXy-hn-tem-]-ambpw Xr∏q-Wn-Øp-d-tbmSv {]tXyIn®v Cu hm¿Unse ]uc∑m-tcmSv ImWn-°p∂ t_m [- ] q¿Δ- a mb Ah- K - W - \ bmbpw s]mXp-tbmKw hnebn- c p- Ø n. C°m- c y- ß ƒ _‘-s∏´ A[n-Im-cn-Isf Adn-bn®p th≠Xp sNøm≥ Iu¨kn-esd Npa-X-e-s∏-SpØn.

hmcm-N-cWw kam-]n®p

Xncp-hm-¶pfw alm-flm, {Kma]-©m-bØv XpS¿ hnZym-tI{μw, s\{lp bph- t I{μ F∂n- h - b psS B`n- a p- J yØn¬ hb\m hmcm-N-cWw kwL-Sn-∏n-®p. hmcm-N-cW ]cn-]m-Sn-Iƒ Nw]Iv _meamknI FUn- t ‰m- d n- b ¬ hn`mKw {]Xn- \ n[n {]oX DZvLm- S \w sNbvXp. almflm {]kn-U‚ v {]nb ]n.\mb¿ A≤y-£X hln®p. almflm D]-tZ-iI kanXn-bwKw hn.-sI. {]`m-I-c≥ amÿ apJy {]`m-jWw \SØn. hmcm- N - c W `mK- a mbn sslkv I qƒ hnZym¿∞nIƒ°mbn hnhn[ Fgp-ØpIm- c psS ]pkvX- I - ß ƒ \¬In ]pkv X - I m- k zm- Z \ a’cw kwL- S n- ∏ n- ® p. 52 Hmfw t]¿ a’- c - Ø n¬ ]s¶-Sp-Øp. XpS¿∂v {]ikvX _me {]kn-≤o-I-c-W-amb Nw]Iv amkn- I - b ps# B`n- a p- J yØn¬ Ip´n-Iƒ°mbn IYmc-N\m a’cw kwL-Sn-∏n-®p. 80 Hmfw Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp-

Xncp-hm-¶pfw alm-flm, {Kma-]-©m-bØv XpS¿ hnZym-tI-{μw F∂n-h-bpsS B`n-apJy-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® hmb\m hmcm-Nc - W ]cn-]m-Sn-Iƒ Nw]Iv _meam-knI FUnt‰m-dn-b¬ hn`mKw {]Xn-\n[n {]oX DZvLm-S\w sNøp∂p. Øp. hn`mKw {]Xn-\n[n Pb-tZDZvLm- S \ NS- ß n¬ h≥, _me-thZn {]kn-U‚ v Nw]Iv FUn- t ‰m- d n- b ¬ aRvPp Gen-bm-k,v sk{I-´dn t_kn¬ cmPp, almflm

sk{I-´dn A`n-PnXv kn.-Fkv, c£m- [ n- I mcn Fw. cRv P n- X v I p- a m¿ F∂n- h ¿ kwkm-cn-®p.


5

SUNDAY

Neighbourhood Events

July 05 to 11, 2009

ap≥t] ]d∂ {]Xn` Sn.-F. taml-\≥

sImSp-ß-√q¿ B¬Ød

sjm¿Wq¿ KÃv lukns‚ 11-˛mw \º¿ apdn-bn-tebv°v ]Xnhp tamWnMv Sobp-ambn h∂ dqw t_mbv I≠Xv Xpd∂p InS∂ apdn-bm-bn-cp∂p. I´n-en¬ _Uv kvs{]Uv Ae- k - a mbn InS- ° p- ∂ p. k¿,...-k¿,.... F∂p hnfn®p ]cXn \S∂ ]ø\v AhnsS Bscbpw ImWm≥ Ign-™n√. DtZz- K - t ØmsS dqw t_mbv Ipfn-ap-dn-bpsS ASpØp-sN∂p hnfn-®p. {]Xn-Ic-Wa - n-√. Xpd-∂p-In-S∂ Pme-

I-Øn-eqsS t\m°p-tºmƒ sXmSn-bn¬ Hcmƒ Fs¥ms°tbm hnfn- ® p- ] - d - ™ psIm≠v ac-Øn¬ amdn amdn t\m°p- ∂ p. Ahn- s Sms° ]c-Xn-bn´pw ]ø\v Bscbpw ImWm≥ Ign-™n-√. DSs\ ]qap- J - t Ø- b v°n- d - ß nb dqwt_mbv At±-l-Øns‚ ASp- Ø p- s N∂p tNmZn- ® p. k¿, Fs¥-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p, AhnsS? km¿, BtcmSmWp kwkm-cn-®p-sIm-≠n-cp∂Xv?

Ip´m....- R m\o sXmSnbn¬ Xs∂ D≠m-bn-cp-∂p. Ahn-sSms° Rm\-t\z-jn®p. Ahsf I≠n-√. Ah-sfhn-sS-t]m-sb-∂d - n-bn-√. F√m Znh-khpw ]m´p-]mSn Ahsfs∂ DW¿Øp-am-bn-cp-∂p. C∂se InS- ° p- t ºmgpw Rm\Xp {]Xo-£n-®p. AhfpsS h¿Æ®ndIpIƒ F\ns°∂pw IuXp-Ia - m-bn-cp-∂p. Ah-fpsS kwKoXw F\ns°∂pw {]nb-X-c-ß-fm-bncp∂p. C∂p Rm\m ]m´p

tI´n-√. Ahƒs°¥p ]‰nsb-∂d - n-bm≥ F\n°v D¬°Wv T - b m- b n- c p- ∂ p. AXmWv Rm\-hn-sS-sbms° At\zjn®p t]mb-Xv. \o, Ahsf Fhn-sS-sb¶nepw It≠zm Ip´m....-A-hsf- h nsS t]mbn Hfn- ® n- c n°p∂p? \o Ah-fpsS ]m´p tI´n- ´ nt√? Ahƒ a[p- c ambn ]mSpw. dqw t_mbv, AXnsem∂pw Xmev]-cy-an-√m-ØXp-t]mse NqSp Nmb Rm≥

thsd sIm≠p- h - c m- s a∂p ]d™v sdtÃm- d ‚ n- t ebvt°m-Sn. AsX, AXv temln-XZmkv F∂ Ne-®n{X kwhn[m-b-I-\m-bn-cp-∂p. Xnc-°-YIƒ°v ]pXnb am\w ]I¿∂ {]]-©sØ {]Wbn® IYm-Im-c≥. ]£n-ItfmSpw hr£-ß-tfmSpw ]pgI-tfmSpw ]q°-tfmSpw agtbmSpw a™n-t\mSpw AZ-ayamb Bth-ia - m-bn-cp-∂p, Cu Iem-Im-c-\v. {]Ir-Xn-bpsS

hc-Zm-\-ßsf Xs‚ k¿§mfl-IX - s - Im≠v h¿Wm-`a - mbn A{`-]m-fn-I-fn-tebv°v k∂nth-in-∏n-°p-tºm-gp-≠m-Ip∂ anI- h m¿∂ Ne- ® n{X߃ Aßv tZim-¥c - o-bß - t- fmfw hf¿∂Xv Ah-bpsS Imhymfl-IX sIm≠p am{X-am-Wv. Ht´sd sNdp- I - Y - I - s fgpXn ]{X- a m- [ y- a - ß - f n- t ebv°-b®p sImSp-Ø-h-sbms°bpw Xnc-®-b-bv°-s∏-Sptºm-sgms° thZ\ A\p-`h-s∏-´n-´p-s≠-¶nepw Xs‚ cN- \ m- s sh- ` hw Xcnºpw tNm¿∂p t]mbn- ´ n- s √∂v shfn- s ∏- S p- Ø - e p- I - f m- b ncp∂p XpS¿∂p≈ At±-lØns‚ A£-cß-tfm-Sp≈ kmao]yw a¿±n-X-cpsS a\- -

tijw 12-˛mw t]Pn¬

""Hcp lrZ-b-Øns‚ bm{X''bpambn

aoc bp. tat\m≥

Fw.-F≥. KwKm-[-c≥ \mb¿ "Xr∏q- W n- Ø pd \yqkn¬ {]kn-≤o-I-cn-®, tUm. sI.-‰n. cma-h¿Ω-bpsS "sImSp-ß√q¿ hnh-cW'sØ°p-dn®v shfn®w \¬In-bXv {ioIpam¿ h¿Ω- b psS 28- ˛ 6- ˛ se X¬kw-_‘ - a - mb Xncn-™pt\m-´-am-Wv. sImSp-ß√ - q¿ kwkvIrX kZ- n-s\-°p-dn®p hmbn-®t∏mƒ sImSp- ß - √ q¿ B¬Ø-d-bmWv BZyw a\ n¬ HmSn-sb-Øn-b-Xv. 1892 \hw- _ ¿ amk- Ø n¬ sjm¿Æq¿ sdbn¬sh tÃj-\n¬, s{Sbn-\n¬ h∂nd-ßnb kzman hnth-Im-\μ≥, \S-∂pw, Imf-h≠ - n-bn¬ bm{X sNbv X pw, tIcfw I≠pw, ]Tn-®pw, sImSp-ß√ - qcn-se-Øn. AXn-\Iw sImSpß-√q-cns‚ ]q¿Δ Ncn{Xw Ipd-s®ms° At±lw a\ n-em-°n-bn-cn-°mw. IqSp-X¬ a\-   n- e m- ° m- \ m- b n- ´ m- b ncn°mw sImSp-ß√ - q-cn-se-Ønb- X v. bm{X sNbvXp £oWn® kzman t\sc B¬Ø-d-bn¬ Ibdn Ccp∂p. ae-bmfw Adn-bmØ Akm-[m-c-W-\mb Hcp ]ctZin k\ymkn B¬Ø-db - nen- c n- ° p- ∂ - X mbn sIm´m- c Ønepw hm¿Ø- s b- Ø n. DSs\ Xs∂ kwkv I rX hnZp-jn-If - mb Nne cmP h\nX-Iƒ B¬Ø-d-bn-seØn At±-lsØ A`n-ap-Jo-I-cn®p. ]c-kv]cw Bib hn\nabw sNøm-hp∂ GI `mj kwkvIrXw am{X-am-sW-∂dn- ™ - t ∏mƒ Ah¿°v kt¥m-j-am-bn. apJy-ambpw At±-l-Øns‚ kwkvIrX

]mWvUn-XysØ ]co-£n-°pI- b m- W - h ¿ sNbvX- X v. AhcpsS kwhmZw Zo¿Lt\cw \o≠p-\n-∂p. A\Xn hnZq-c-`m-hn-bn¬ temIw apgph≥ {]Imiw ]c- Ø p∂ kqcy tXP- mWv Xß-fpsS apºnencn-°p-∂-sX-∂-h¿°v tXm∂n-bn-cn-°p-Itb C√. AXn\p sXfn- h m- W t√m, Ah-km\w At±-l-Øns‚ kwkvIrX hyp¬∏-Ønsb Aev]w ]cn- l - k n- ® - X v. At∏mƒ At±lw {]Xn-hN - n®Xv "kwkvIr-Xw, thW-sa¶n¬ Fs‚ ]pdtI hcpw' F∂m-Wv. kwkv I rX ]Wv U nX htc- W y- \ mb {ZpX- I - h n, sImSp-ß-√q¿ Ip™n-°p-´≥ Xºp-cm-\p-t]mepw KWy-amb ÿm\w Iev]n®p \¬ImØ sImSp-ß√ - q-cnse kwkvIrX kZ- nse AwK߃, Hcp ]c-tZi k\ymknsb ]cn- l - k n- s ®- ¶ n¬ A¤p-Xs - ∏-tS-≠X - n-√. _rlØmb kwkvIrX alm-`m-cXw, \S-∂p-sIm-≠v, samgnam‰w sNbvXp ]d-™p-sImSp-sØ-gp-Xn-®-XmWv ae-bmf alm-`m-c-X-hn-h¿Ø-\w. B {]Imi tKm]p- c sØ t]mepw, ]q¿Æ-ambn AwKoI-cn-®pthm F∂p kwi-bn°p-tºmƒ hgn-t]m-°-\mb Hcp ]c-tZi k\ym-knsb cmP-h-\n-X-I-fmb kwkvIrX hnZp- j n- I ƒ Aev]w ]cn-lk - n®p t]msb¶n¬ A¤p-X-an√Xs∂. kzman t\sc t]mbXv Fd-Wm-Ip-f-tØ-bv°v. At±lw h©n-bn¬ Ic-°n-

d-ßp-tºmƒ {]`mX khmcn \S-Øp-I-bm-bn-cp∂ sIm®n Znhm≥ ImWp-Ibpw IqsS sIm≠p- t ]mbn Xmakw G¿∏m-Sm-°p-I-bp-amWv sNbvX-Xv. Fd-Wm-Ip-f-Øp∂n∂v kzman Xncp-h-\-¥-]pc- t Øbv°p bm{X- b m- b t∏mƒ Ahn-SsØ bph-cm-Pmhns‚ Syq´¿°v Hcp ]cn-N-bs∏-Sp-ج IØpw \¬Ip-Ibp-≠m-bn. bph-cm-Pm-hns‚ Syq´-dpsS Xncp-h-\-¥-]pcw Nme- b nse ho´n¬ kzman FØn hmXn-en¬ ap´n. Syq´dpsS _me-\mb aI≥ Xmsg Cdßn IXIp Xpd- ° ptºmƒ Akm-[m-c-W-\mb kzmansb ImWp-I-bpw, HmSn apI-fn¬ t]mbn A—-t\m-Sv, "A—s\ ImWm≥ alm-cmPm-hp-Xs∂ Fgp-∂-≈n-bn-cn°p∂p' F∂v ]cn-{`-an®p ]dbp-Ib - p-≠m-bn. "hnÕn' F∂p hnfn-®p-sIm≠v Xmsg FØnb-t∏mƒ, A`ua ]ucp-jaq¿Øn-bmb kzmansb I≠v, IØp hmbn- ® v , apI- f n- t ebv ° m- \ - b n- ® p. aI- t \mSp ]d™p "cmPm- h √, N{Ih¿Øn- b mWv h∂n- c n- ° p∂Xv' F∂-s{X. kzman- P n, Nne Znh- k ߃ AhnsS Ign-®p. CSbv ° nsS Syq´- d psS aIs\ Imfn-Zm-ks‚ Ipam-ck - w-`hw hmbn-∏n-®v, A¿∞w ]d-™psIm-Sp-°p-Ib - pw, hnh-cn-°p-Ibpw, lnam-e-b-h¿Æ-\sb Io¿Øn-®pw, Imfn-Zm-ks\ {]iw- k n®pw kwkm- c n- ® p. ‘Renouncer renouncer and be happy’ F∂v D]-tZ-in-®ncp∂ At±- l - s Ø- ° p- d n®v

C{Xbpw IqSn. Xncp-h\ - ¥ - ] - pcsØ Hcp kº-∂-\mb Hcp Bcm-[-I≥ At±-l-Øn\v Bbncw cq]m kw`m- h \ sNøp- I - b p- ≠ m- b n. AXp \μn- ] q¿Δw Xnc- k v I - c n®p At±-lw. Nme-bn¬ In´mhp∂ G‰hpw \√ Hcp knKc‰v hmßnØ∂v AXp-aXn' F∂mWv ]d-s™m-gn-™X - v. "A`o' "A`o' F∂p \nc¥cw `mc-Xo-bsc Bthiw sIm≈n® kzman-Pn, Xnanw-Ke- ß - f p≈ kap{Zw \o¥n ]md-bn¬ FØn [ym\-an-cp∂-Xpw, D]-tZ-in-®pX-∂Xv Km‘n- P nsb t]mse {]h¿Øn-°p-Ibpw sNbvX alm a\p- j y- \ m- b n- c p- ∂ p. F¥m-bm-epw, sImSp-ß-√q¿ B¬Ød kwhmZw kzman-PnbpsS Poh-N-cn-{X-Øn-eqsS hniz {]kn-≤-am-bn.

aoc bp. tat\m≥ Fgp-Xnb "Hcp lrZ-b-Øns‚ bm{X' F∂ Ihn- X m- k - a m- l mcw Pqembv 12 Rmb-dmgvN {]Imi\w sNøp-∂p. Xr∏q-WnØpd Nn∑b hnZym- e - b Øn¬ (embw tdmUv, ÃmNyp PwKvj≥) sshIo´v 3.30- ˛ \v sNΩ\w Nmt°m {]Im-i-\-I¿Ωw \n¿Δ-ln°p- ∂ p. tUm. sI.- P n. ]utemkv A≤y- £ - \ mIp∂ NS-ßn¬ sI. _m_p FwF¬-F., cRvPn\n kptcjv (ap-\n. sNb¿t]-gvk¨), Fw.- h n. s_∂n, Cu.- ] n. {ioIp- a m¿ XpS- ß n- b - h ¿ ]s¶-Sp-°p-∂p. ]pXnb ImeØns‚ ]pØ≥ hymI-c-Wß-fn¬ hgn-am-dp∂ lrZb _‘-ß-fpsS hymIp-e-X-Ifn¬ {]Xn- I - c n- ° p∂ 33 t\¿°-gvN-I-fmWv kam-lmc-Øn-ep-≈-Xv.

kp`m- j nXw w Δx A]q¿ n -tImtimb tIm f] h `mcXn X hnZtX m Xn X t hyb _p≤n-am-bm n m-bmX -bmXv £b-a k÷

hnZy-bm-Ip∂ tZhntb! Aß‚ bpsS Adn-hnsq¿ΔCcn-∏nSw A] am-Ip-∂p. Nne-h-gn-°pwtXmdpw AXv h¿≤n-°p-∂p. w tiJ-cn®v am{X sh®m¬ £bn-°p-∂p.

˛ sI. {iodmw


cmyk

Neighbourhood Events

bpK-bp-Km-¥c - ß - ƒ°p apºv \c-\m-cm-bW - ∑ - m-cmb A¿÷p\-t\bpw {ioIr-jW v t- \bpw ImW-Ws - a∂ tamlw tlXphmbn Ahsc kao-]-tØbv°v hcp-Øp-∂-Xn-\p-th≠n km£m¬ sshIp-WvT-\m-Y-\mb ]fl-\m-`≥ kpIr-Xn-Ifn¬ AXn-kp-Ir-Xnbpw t{ijvT-∑m-cn¬ AXn-t{i-jvT-\pamb km[p {_m“-Ws‚ k¥m-\ß - sf sshIp-WvTØ - ntebv°v hcp-Øp-Ib - pw, CXp a\- n-em-°nb {ioIr-jW v ≥ A¿÷p-\s\ \nanØ-am-°p-Ibpw hm°p-]m-en-°m≥ IgnbmsX tZl-Xym-K-Øn\p Xøm-dmb A¿÷p-\-t\bpw sIm≠v sshIp-WT v Ø - n-se-Øp-Ibpw tbmK-\n-{Z-bn¬ \n∂v DW¿∂v IpS-bmbn ]nSn® A\¥ knwlm-k\ - Ø - n-en-cp∂v {iotbmSpw `qan-tbmSpw IqSn amXm-]n-Xm-°sf t]mse km[p {_m“W k¥m-\-ßsf emfn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ Zriyw I≠v A¤pX ]c-h-i-cm-bn-Øo-cp-Ibpw sNbvXp. k¥m-\-ßsf Hmtcm-cp-Ø-sc-bmbn \¬Inb ka-bØv {_m“W Ip´n-Iƒ `qtem-I-Øn¬ {_m“-Ws‚ kao-]tØ°p t]mIp-∂-Xn\v hnk-Ω-Xn-°p-Ibpw CtX k¶ev]-Øn¬ `K-hm≥ Xß-tfm-sSm∏w hs∂-¶n¬ am{Xta am\pj thj-[m-cn-If - mb X߃°v hm°p ]men-°p-hm≥ km[n-°p-Ib - p≈q F∂v IrjvWm¿÷p-\∑ - m¿ A`y¿∞n°p-Ibpw sNbvXp. sshIp-WvT-\m-Y≥ A¿÷p-\-t\msSm∏w {ioIr-jvW≥ sN∂ ka-bØv GsXmcp cq]-`m-hß-fn-emtWm Ccp-∂n-cp-∂Xv AtX cq]-Ønepw AtX `mhØnepw D≈-Xmb Xs‚ tXtPm-a-b-amb ARvP\ inemhn-{Klw \¬Ip-Ibpw AXv `qan-bn¬ ]hn-{X-am-sbmcp ÿeØv {]Xn-jvTn-°p-hm≥ Bh-iy-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. A¿÷p-\≥ B hn{K-lt- Øm-Sp-IqSn `qtem-IØ - n¬ h∂v km[p {_m“-Ws‚ k¥m-\-ßsf Xncn®p \¬Inb tijw {_m“W b⁄-`q-an-bmb Cu ]pWy-ÿ-eØv {ioIr-jvWs‚ km∂n-≤y-Øn¬ bYm-hn[n {]XnjvT \SØp-Ibpw sNbvXp. A¿÷p-\≥ ]q¿Æ-{X-bo-is\ {]Xn-jvTn-®Xv IenbpKw XpSßn 51-˛mw \mfn-em-sW∂p A\p-am-\n-°p-∂p. ]q¿Æ-{X-bo-i {]XnjvTbv°p tijw aqΔm-bn-cØn Fgp∂q‰n ap∏-Øn-aq∂p Znhkw IqSn {ioIr-jvW≥ `qan-bn¬ hkn-®n-cp-∂p-h-s{X. AXn\p tij-am-bn-cp∂p At±-lØns‚ kz¿§m-tcm-l-Ww. ]ns∂ Ccp-]-Øn-bmdv Zn\߃ IqSn Ign™v [¿Ω ]p{Xm-Zn-Iƒ kz¿§m-tcm-lWw sNbvXp-sh-∂mWv ]d-bs - ∏-Sp-∂X - v. sshIp-WvT-\m-Y≥, tbmK-\m-cm-b-W≥, k¥m-\-tKm]m-e-aq¿Øn F∂o hnhn[ [ym\-ß-fn¬ Bcm-[n-®p-hcp∂ {io]q¿Æ-{X-bo-i≥ aq∂p thZ-ß-fp-tSbpw aq¿ØnaXv`m-ha - mb b⁄-]p-cp-j\ - m-Wv. A\-¥^ - W - ß - ƒ hncpØnb O{X-Øn\p Iogn¬ A\-¥m-k-\-Øn¬ ]memgn ]memgn a[y-Øn¬ Ccp ]m¿iz-ßf - nepw `qan-tZ-hn-tbmSpw e£vao-tZ-hn-tbmSpw IqSn Ccp-∂-cp-fp∂ `K-hm≥ k¿Δm`o-jvS-{]-Z\pw Cl-Øn¬ k¿Δ-hn[ kpJ-ß-tfbpw ]cØn¬ kmbq-Py-]Z- h - n-tbbpw \¬Ip∂ km£m¬ sshIpWvT\ - m-Y\ - m-Wv.

cmyk

cmyk 6

B\oew ]oX-tNew aWn-I-\-I-a-ssb¿ `qjnXw `qj-WussLx e£vao-ht- £m-P` - m-kzZv Lpkr-Wc - k - e - k - Xv˛ Zz£kw kp{]-k∂w _n{`mWw iwJ-Nt{I \fn-\-a]n KZmw Nmcp-tZm¿`nx ]pcmWw ]q¿Æ{Xbymetbiw ]pcp-ja - l - a - l - o˛ imk-\m-ko-\a - o-sU. tIc-f-Ønse {]i-kvX-amb t£{X-amWv {io]q¿Æ{X-boi t£{Xw. cmPm-[n-Imcw \ne-\n-∂n-cp∂ ImeØv sIm®n alm-cm-Pm-hns‚ t\cn-´p≈ \nb-{¥-W-Ønepw ta¬t\m-´-Ønepw BWv t£{X-`-c-Whpw t£t{Xm-’h-ßfpw \S-∂n-cp-∂-Xv. Ime- { I- a - Ø n¬ t£{X- ` - c Ww sIm®n tZhkzw t_m¿Un\v hn´p-sIm-Sp-Øp. tZhkzw hI kzØp-°ƒ A\ym-[o-\-s∏-Sp-Ibpw t£{X-Ønse hchv ]cn-an-X-amhp-Ibpw sNbvXp. X∑qew t£{X-Ønse \nXy-\n-Zm-\hpw D’-h-ßfpw ]gb \ne-bn¬ sIm≠p \S-°p-hm≥ ]‰mØ Hc-hÿ kwPm-X-am-bn. 1969-˛¬ D’-h-]-cn-]m-Sn-Iƒ \S-Øp-∂-Xn\v `‡-P-\ß-fpsS Hcp ÿncw IΩn‰n thW-sa∂v am\n®v {io]q¿Æ{X-boi tkhm-kwLw F∂ kwL-S\ cq]o-Ic - n-®p. XpS°-Øn¬ IY-I-fn, ]m´p-I-t®-cn, Hm´≥Xp-≈¬ apX-emb D’h ]cn-]m-Sn-Iƒ tkhm-kwLw \S-Øn-t∏m-∂p. 1975-˛¬ kmº-ØnI ]cm-[o-\X aqew tZhkzw t_m¿Uv hr›n-tIm-’hw sh´n-°p-db - v°p-Ibpw D’-hmtLm-j-߃ \ma-am-{X-ambn \S-Øp-hm≥ Xocp-am-\n-°pIbpw sNbvXp. CXv `‡-P-\-ß-tf-bpw, tkhm-kwLw {]h¿Ø-It- cbpw AXy¥w ZpxJn-Xc - m-°n. XXv^e - a - mbn hr›n-tIm-’hw tkhm-kwLw ]cn-]q¿Æ-ambn Gs‰-SpØp. B h¿jw Xs∂ tkhm-kwLw {Smh≥Iq¿ sIm®n en‰-d-dn, ssk‚n-^nIv B‚ v Nmcn-‰-_nƒ skmssk‰n cPn-kvt{S-j≥ BIvSns‚ Iogn¬ cPn-ÿ sNø-s∏-´p. 1975 apX¬ 2000-˛mw B≠v hsc GXm≠v Im¬ \q‰mt≠mfw Imew {io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kwLw {io]q¿Æ{X-boi t£{X-hp-ambn _‘-s∏´ F√m Imcy-ßfpw Gs‰SpØv \S-Øn-t∏m-cp-hm≥ {i≤n-®n-cp-∂p. hr›n-tIm-’h - w, D{Xw Xncp-\mƒ atlm-’hw apX-em-bh ]q¿Δm-Nm-c-{]Imcw AtX {]uVn-tbmSpw Nn´-tbmSpw IqSn \S-Øn-h∂n-cp-∂p. aq∂p h¿jw XpS¿®-bmbn thZ-{Xb e£m¿®\ \S-Øn-bXp IqSmsX 1998-˛¬ t£{X-kw-_-‘-ambn Hcp AjvS-aw-Key {]iv\hpw AXns‚ ]cn-lm-c-I¿Ω-ßfpw \S-Øp-Ib - p-≠m-bn. 1977-˛¬ t£{X-Ønse Du´p-]p- cbpw AXn-t\m-S\ - p-_‘n-®p≈ Du´p-]pc ]dºpw IqSnb 1.01 G°¿ ÿew A\ym-Zo-\-s∏-Sm≥ CS-h-∂-t∏mƒ CXn-s\-Xnsc tkhmkwLw _lp. tIcf sslt°m-SX - nsb kao-]n-°p-Ibpw AXns\ XpS¿∂v {]kvXpX ÿew Af∂v Xncn®v kwc-

SUNDAY

£n-°p-hm≥ tZhkzw t_m¿Uv \n¿t±iw \¬In-s°m≠p≈ DØ-chv D≠m-hp-Ibpw sNbvXp. CXp-Iq-SmsX t£{X-Ønse hm¿jnI A‰-Ip‰ ]Wn-Iƒ, s]bn‚nßv, sh≈-]q-i¬, t£{X ipNo-I-cWw apX-emb Imcyß-fnepw tkhm-kwLw {i≤ ]Xn-∏n®p h∂n-cp-∂p. 2001 s^{_p-hcn 14-˛mw XobXn D≠mb Hcp sslt°mSXn hn[nsb XpS¿∂v tkhm-kw-L-Øn\v t£{X-Im-cyß-fn¬ {]h¿Øn-°m-\p≈ AwKo-Imcw \jvSs - ∏-´p. CXns\-Xn-cmbn tkhm-kwLw kp{]ow tImS-Xnsb kao-]n®p. 2005-˛¬ kp{]ow tImSXn hn[n A\p-k-cn®v tkhmkw-LØ - ns‚ {]h¿Ø-\ß - s - f-∏‰ - nbpw hnizm-ky-Xs - b-∏‰nbpw sslt°m-SXn \S-Ønb ]cm-a¿i-߃ A\m-hi - yam-bn-cp∂p F∂pw Bb-Xp-sIm≠v sslt°m-SXn hn[n \ne-\n¬°-Ø-°-X-s√∂pw hn[n-®p. Cu kml-N-cyØnepw tZhkzw t_m¿Uv {io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kwL-Øns\ AwKo-Ic - n-°m≥ Xøm-dm-bn-√. \nc-h[n tIkpIƒ tkhm-kw-L-Øn\v FXn-cmbn ^b¬ sNø-s∏-´p. tkhm-kw-L-Øns‚ {]h¿Ø-\-ßsf hni-Z-ambn ]cntim-[n-®-tijw D≠mb hn[n-I-fn¬ IqSn _lp. tIcf sslt°m-SXn tkhm kwL-Øns‚ {]h¿Ø-\ß - s - fbpw AXnse AwK-ß-fpsS t£{X-Im-cy-Øn-ep≈ A¿∏W at\m-`m-ht- Øbpw AwKo-Ic - n-°p-Ib - mWv sNbvXn-´p-≈X - v. CXns‚ F√mw XpS¿®-bmbn 2007 HIvtSm-_¿ 23-˛mw XobXn sslt°m-SXn PÃnkv ]n.-B¿. cma≥, PÃnkv Fkv. kncn-P-K≥ F∂n-h¿ Dƒs∏´ Unhn-j≥ _©v {io]q¿Æ-{X-boi t£{X ]p\-cp-≤m-cWw Gs‰-SpØv \SØp-∂-Xn\v {io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kw-L-Øn\v A\paXn \¬Ip-Ibpw C°m-cy-Øn¬ Bh-iy-amb \S-]S- n-Iƒ kzoI-cn-°p-hm≥ tZhkzw t_m¿Uns\ A\p-h-Zn-®psIm≠v DØ-c-hm-hp-Ibpw sNbvXp. AtX-k-abw Cu h¿jsØ hr›n-tIm-’h \S-Øn-∏n-\mbn Hcp IΩn‰nsb tZhkzw t_m¿Uv AwKo-I-cn®v {]h¿Ø-\-߃ XpS-ßn-bn-cp-∂p. CXn-s\-Xnsc t£{X-t£-a-k-anXn sslt°m-S-Xnsb kao-]n-®n-cp-∂p. sslt°m-SXn Unhnj≥ _©v t£{X-{io-tIm-hn¬ ]p\-cp-≤m-cWw {io]q¿Æ{X-boi tkhm-kw-L-Øns\ G¬∏n-°p-hm≥ DØ-c-hmbn-´p-s≠∂pw AXns‚ ASn-ÿm-\Ø - n¬ hr›n-tIm-’hw apX-emb F√m Imcy-ßfpw tkhm-kw-LsØ G¬∏n°p- h m≥ _m[y- ÿ - c m- s W∂pw tZhkzw t_m¿Uv sslt°m-SX - n-bn¬ t_m[n-∏n-®p. PÃnkv sI.-Fk - v. cm[mIr-jvW≥, PÃnkv F.-sI. _jo¿ F∂n-h¿ Dƒs∏´ Unhn-j≥ _©v CXw-Ko-Ic - n-°p-Ibpw t£{X-t£a kanXn-bpsS l¿Pn X≈p-Ibpw sNbvXp. C{]-Imcw Ggv h¿j-߃°-tijw hyXy-kvX-amb c≠p Unhn-j≥ _©v hn[n-I-fn-eqsS t£{X-tIm-hn¬ ]p\-cp-≤m-c-Whpw hr›n-tIm-’hw apX-emb BtLmj-ßfpw Gs‰-SpØv \S-Øp-hm≥ D≈ Npa-Xe ]cn-]q¿Æambn {io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kw-L-Øn¬ \n£n-]vX-

July 05 to 11, 2009

am-bn-cn-°p-Ib - m-W.v kp{]ow-tIm-SX - n, sslt°m-SXn hn[n-Ifpw AXns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ sIm®n tZhkzw t_m¿Uns‚ a≥ `c-Wk - a - nXn FSpØ \ne-]m-Sp-Ifpw aqe-amWv Cu AwKoImcw tkhm-kw-L-Øn\v e`n-®n-cn-°p-∂-Xv. `K-h¬tX-P v ]q¿Δm-[nIw i‡ns∏SpØp-∂X - n-s‚bpw ssNX-\y-hX - vIc - n-t°-≠X - n-s‚bpw Bh-iy-IX {io]q¿Æ-{Xboi tkhm-kwLw kpIr-X-ambn Gs‰-SpØv `wKn-bmbn \n¿Δ-ln-°p-hm≥ {ian-°p-I-bm-Wv. {iotIm-hn¬, \a-kv°mc-a-WvU-]w, Np‰-º-ew, sImSn-a-cw, Du´p-]p-c, ]pdw-a-Xn-epIƒ XpS-ßn-b-h-bpsS Po¿tÆm-≤m-c-W-amWv \n¿Δ-ln®p Xo¿t°-≠X - m-bn-´p-≈X - .v Ct∏mƒ h´ {iotIm-hn-ens‚ Xdbpw Icn-¶-√p-sIm≠p ]WnX `nØn-bp-sam-gn®v ta¬∏p-cbS°ap≈ apIƒ `mK-amWv ]pXp-°n-∏W - n-bp-∂X - v. tIm¨{Io-‰n\p ]Icw tX°n≥X-Sn-sIm≠v ta¬∏pc ]Wn-bp-Ibpw AXv ]q¿Æ-ambpw sNºp-]e - I sIm≠v s]mXn-bI - bpw sNøp-hm\mWv Dt±-in-°p-∂-Xv. {iotIm-hn-ens‚ ]p\x-cp-≤m-cW {]h¿Ø-\ß - ƒ°v am{X-ambn Dt±iw H∂-ct- °mSn cq]-tbmfw Nnehp hcp-sa-∂mWv {]Xo-£n-°p-∂-Xv. t£{X ]p\-xcp≤mcW-Øn-\mbn tIm∂n-bn¬ h\w-hI - p∏ns‚ A[o-\-X-bn-ep≈ IpΩ-Æq¿ h\w-ta-J-e-bn¬\n∂pw Zmcp-]-cn-{Kl ]qP \SØn e£-W-bp-‡-amb tX°p-X-SnIƒ BWv t£{X-Øn¬ FØn-®n-´p-≈-Xv. Du´p-]pc ]dºn¬ {]tXy-I-ambn Xøm-dm-°n-bn-´p≈ hnim-e-amb ]Wn∏p-cI - f - n¬ 2009 s^{_p-hcn 5˛\v CtXm-S\ - p-_‘ - n-®p≈ ]WnIƒ Bcw-`n-°p-I-bp-≠m-bn. 9 ao‰¿ \ofhpw 29 sk. ao‰¿ hoXnbpw 6 sk. ao‰¿ I\-hp-ap≈ 64 Igp-t°m-ep-I-fmWv {iotIm-hn-ens‚ \n¿Ωm-W-Øn\v {][m-\-ambpw Bh-iy-ap≈-Xv. CXn¬ 37 Igp-t°m-ep-fpsS ]Wn ]q¿Øn-bmbn Ign™p. hmtcm-Øc - w, h≈n-bp-Øc - w, Bcp-tUm-Øc - w, hf ChbpsS ]Wnbpw {[pX-K-Xn-bn¬ ]ptcm-K-an-°p-∂p-≠v. {]Xo£n-®-Xp-t]mse Imcy-߃ ]ptcm-K-an-®m¬ ASpØ Bdp amk-Øn-\p-≈n¬ Xs∂ {iotIm-hn-ens‚ ]p\x-cp-≤m-cW {]h¿Ø-\ß - ƒ ]q¿Øo-Ic - n-°m-\m-Is - a-∂mWv {]Xo-£n-°p∂-X.v {io]q¿Æ-{X-bo-is‚ {iotIm-hn¬ ]p\x-cp-≤m-cW - Ø - n¬ `mK-`m-°m-Ip-∂-Xn-\p≈ kph¿Æm-h-kcw F{Xtbm Xe-apd-Iƒ°p-ti-j-amWv \ap°v ho≠pw e`n-°p-∂-Xv. Bb-XpsIm≠v Hmtcm Krl-Øn¬\n∂pw Xß-fm-em-hp∂ kw`m-h\-Iƒ \¬In Cu ]pWy I¿Ω-Øn¬ ]¶m-fn-I-fm-Ip-sa∂v R߃ {]Xo-£n-°p-∂p. sIm®n≥ tZhkzw t_m¿Upw, {io]q¿Æ-{X-boi tkhmkw-Lhpw kwbp-‡a - mbn Gs‰-Sp-Øn-cn-°p∂ ]p\-cp-≤m-cW {]h¿Ø-\ß - ƒ°v {]mtbm-Kn-Ia - mb \n¿t±-iß - fpw kl-Ic-W-ßfpw \¬In Rß-fpsS F√m-hn[ {]h¿Ø-\-ßfpw hnP-bn-∏n-°W - s - a∂v `‡-P\ - ß - t- fmSpw \m´p-Im-tcmSpw hn\oX-ambn A`y¿∞n-°p-∂p. {io]q¿Æ-{X-bo-is‚ A\p-{Kl ISm-£-߃ F√m-hcnepw sNmcn-bp-am-dm-Is´ F∂v k¿Δm-fl\m {]m¿∞n-®psIm≠v t£{X-]p-\x-cp-≤m-cW {]h¿Ø-\-߃ `K-hms‚ ]mZm-c-hn-μ-ß-fn¬ ka¿∏n-°p-∂p.

Fhn-tSbpw Cuiz-cs‚ Du¿÷-kv]μw Dƒs°m-≈p∂ t£{X-k-ap-®-b-Øns‚ \n¿Ωm-Ww, \ho-I-c-W-I-eiw apX-emb GsXmcp {]hr-Ønbpw ]qP-bm-Wv. CXv `‡-P-\-ß-fpsS Pohn-X-{]-bXv\ ^e-Øns‚ BsI XpI-bp-am-Wv. Cuizc≥ k¿Δ hym]nbpw ]q¿Æm-\-μ-c-ksØ A\p-`-hn-°p-∂-h-\m-sW-¶nepw `‡-P-\-Po-hnX km^-ey-Øn-\p≈ ]qP-bv°mbn t£{X-cq-]-Øn¬ Bhn¿`-hn-°p-∂p. ]qP ]q¿Æ-am-Ip-∂Xv Pohn-X-Øn¬ \S-Ønb {]b-Xv\-Øns‚ ^ew ka¿∏n®v Ign-bp-tºmƒ am{X-am-Wv. t£{X \n¿ΩmW {]h¿Ø-\-Øn¬ [\-k-a¿∏Ww \S-Øn-bm¬ Ign™ Ggv P∑-ß-fn-tebpw ]m]w C√m-Xm-Ip-I-bpw, hcpw Xe-ap-d-bv°p≈ ]pWy-I¿Ω-ambn `hn-°p-sa∂pw sshjvWh kwln-X-Iƒ ]d-bp-∂p. `‡-P-\-ß-fpsS ]¶m-fn-Øhpw klm-bhpw e£y-am°n Bhn-jv°-cn-®n-cn-°p∂ hnhn[ kw`m-h-\-I-fpsS hni-Z-hn-h-c-߃ : {iotIm-hn¬ IqSw (1,00,000/-˛ cq]), Igp-t°m¬ (bq-Wn‰v H∂n\v ˛ 50,000/˛), ta®n¬ ]eI (10,000/-˛), Bcq-tVm-Øcw (7,500/˛), hmtcm-Øcw (5,000/˛), Np‰p-Øcw (4,000/˛), h≈n-bp-Øcw (2,000/˛), _me-IqSw (1,000/-˛), sNtºme (500/˛). kw`m-h-\-Iƒ "sk{I-´-dn, {io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kw-Lw, Xr∏q-Wn-Øpd ˛ 682 301' F∂ hnem-k-Øn¬ Ab-t°-≠-Xm-Wv. sN°p-Iƒ, {Um^v‰p-Iƒ apX-em-bh "{io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kwLw' F∂ t]cn¬ Bbn-cn-t°-≠-Xm-Wv.

_m¶v F°u≠v: hnPb _m¶v, Xr∏q-Wn-Øpd ˛ S.B. A/c No. 20400 101 1000 626.

7

Supplement


8

SUNDAY

July 05 to 11, 2009

Tripunithura’s Durbar

Nne Nn√-d-°m-cy-߃ ]\-Ømgw Irjn, hyh-km-bw, hnZym-`ymkw, hnt\m-Zw, Imbn-I-cw-Kw, Ncaw XpS-ßn-b-hbvs°√mw \ΩpsS Zn\- ∏ - { X- ß ƒ {]tXyIw t]Pp-Iƒ \o°n h®n- ´ p- ≠ v . C∂p \ΩpsS \m´n¬ Zn\w-tXmdpw \S-∂ph-cp∂ tamj-Ww, Ih¿®, ]nSn- ® p- ] dn F∂n- h bv ° pw IqSn kvs]j¬ Xmfv A\ph-Zn-t°≠ Imew AXn-{I-an®n-cn-°p-∂p. ImcWw Znh-k߃ ]n∂n-Sp-t¥mdpw ChbpsS kwJy h¿≤n-°p-∂-X√msX Ipd-bp∂ Imcy-sØ°p-dn®v Nn¥n-°p-Itb th≠ F∂ Ah-ÿ-bmWp≈Xv. ]s≠ms° I≈-∑m¿ AhcpsS sXmgn-en-t\mSv Ipsdsbms° am\y-Xbpw kXy-k‘-Xbpw ]pe¿Øn-bn-cp-∂p. F∂m¬, C∂-sXms° amdn

Ds≠∂p Icp- X p- h m≥ _p≤n-ap-´p≈ Xc-Øn-emWv Ah¿ ssIs°m-≈p∂ \S]-Sn-Iƒ F∂p ]d-bmsX \nhr-Øn-bn-√. Ih¿®-bpsS \ne-hm-c-a-\p-k-cn®v eLphpw ISp- ∏ - h p- a mbn {]kvXm-h-\-Iƒ `c-W-X-eØn- e p- ≈ - h - c pw, {Ia- k - a m[m\w IÆnse IrjvW-aWn-t]mse ImØp-kq-£n°p-hm≥ \ntbm-Kn-°-s∏-´n´p≈ t]meokv hIp-∏p-X-ehcpw ]pd-s∏-Sp-hn-°m-dp-s≠¶nepw s]mXp-P\ Xr]vXn°p-X-Ip∂ {]mtbm-KnI \S]-Sn-I-sfm∂pw ]e-t∏mgpw FSp- Ø p- I m- W m- d n√ (C- S bv°n-Sbv°v Nne Ad-ÃpIfpw ]nSn-Iq-S-ep-Ifpw \S°p-∂p-s≠∂ Imcyw ad-°p∂n-√). Cu hnj-b-Øn¬

bn-d° - n-s°m≠v \n›-ea - mbn \ne-sIm-≈p-∂-Xp-amb ko\p-Iƒ \ΩpsS kwÿm\Øv Ac-tß-dn-h-cp-∂p. DKm- ≠ - b nepw ^nemU¬^n- b m- b n- e p- s ams° kw`-hn-°p∂ A\n-jvSI - m-cyß- f n¬ {]Xn- t j- [ n- ° p-

C°m-cy-ß-fn¬ Cu kwLS- \ - I - s f√mw XnI™ \njv{In-bXzw ]men-°p-∂-Xv. F√mw t]meokv sNøs´ F∂ at\m-`m-ha - mWv s]mXpP-\-Øn-\p-ap-≈-Xv. Cu {]hW- X bpw Hcp ]cn- [ n- h sc cmPyØv tamj-W-ßfpw Ih¿®-Ifpw h¿≤n-∏n-°phm≥ Imc-Wa - m-°p-∂p-≠v. sXm´- S pØ ho´n¬ IXIp sh´n- s ∏m- f n®v A{I- a n- I ƒ Ibdn sIm≈ \S- Ø p∂ hnhcw Adn- ™ m¬ t]mepw kzh- k - X nbnse sse‰pIƒ

adn-™n-cn-°p-∂p. GXp XcØn-epw, F¥p am¿K-ap-]t- bmKn®pw kºØv kz¥-am-°phm-\p≈ kºq¿Wm-h-Imiw P∑\m Xs∂ X߃°ps≠∂ Xc-Øn-emWv AhcpsS \o°w. ap≥Im-eß - f - n¬ Nne {]tXyI kok-Wp-Ifn¬ am{Xsa tamjvSm-°ƒ Ah-cpsS ]cn-]mSn \S-Øm-dp≠m- b n- c p- ∂ p- ≈ p. AXpw cm{Xn Ime-ß-fn¬ am{Xw! Bfp- I sf tZtlm- ] - { Zhw G¬∏n-°p∂ kμ¿`-ßfpw hfsc hncfw! ]s£ C∂sØ ÿnXntbm? amcIm-bp-[ß - f - p-ambn ]´m-∏I - ¬ hoSp-If - n¬ Ib-dn-s®∂v `ojWn- s ∏- S p- Ø n, ]Whpw kz¿W-hp-sams° DS-aÿ - s - cs°m- ≠ p- X s∂ X∏n- s b- S p∏n®v hmßn-s°m≠p ÿew hnSp-∂p. C{Xbpw ss[cyhpw kuI- c y- ß fpw C√mØ I≈-∑m¿ cm{Xn-bn¬ hoSp-IfpsS hmXn-ep-Iƒ IpØn-ØI¿Øv AI-Øp-I-bdn B`c-Wßfpw ]Whpw ssIh-is ∏ - S p - Ø p - ∂ p . t£{X≤zwk\-ßfpw hne-aXn-°m-\m-ImØ hn{K-l-tamj-W-ßfpw \nXy-kw-`-h-ßfm-bn-Øo¿∂n-cn-°p-∂p. _m¶n¬\n-∂p-sa-SpØ ]Whp-ambn t]mIp-∂-h-tcbpw _m¶p-I-fn¬ \nt£-]n-°phm≥ t]mIp- ∂ - h - t cbpw ]n¥p-S¿∂v {Iqc-ambn B{Ian®v ]Ww ]nSn-®p-]-dn-s®-Sp°p-∂p. Npcp-°-Øn¬ kzX{¥-ambn ]pd-Øn-dßn k©cn-°p-hmt\m ({]-tXy-In®pw kv { XoIƒ°v ) km[m- c W a\p- j y¿°v kzÿ- a mbn kz¥w ho´n¬ InS-∂p-d-ßphmt\m Akm-≤y-amb Ahÿ-bmWv kwPm-X-am-bn-cn°p-∂-Xv. Zn\w-tXmdpw \m´n¬ \Sam-Sp∂p ZpjvIr-Xy-߃°pw {]Pm-lnw-kbv°pw AdpXn hcp-Ø-W-sa∂ Bflm¿∞amb B{K-l-sam∂pw `c-WØn-en-cn-°p∂ am\y¿°pw

t]meokv hIp- ∏ n- t \bpw AXnse DtZym-K-ÿ-tcbpw AS®p Ip‰-s∏-Sp-Øp-∂Xpw Bt£-]n-°p-∂Xpw ]q¿Æambpw icn- b m- s W∂p tXm∂p-∂p-an-√. Ahn-b¬ I£n- ` - c Ww \S- ° p∂ \ΩpsS cmPyØv t]meokv hIp-∏n\v ]e ]cn-an-Xn-I-fpap-≠t√m! \ne-hn-ep≈ \nb-a-ßfn¬ ]e-Xpw, `c-W-°m-cpsS \b- ß - f pw, sIm≈°m¿°pw I≈- ∑ m¿°pw Kp≠-Iƒ°p-sams° kwc£-W-ta-Ip∂ Xc-Øn-ep-≈X- s √∂p Icp- X p- h m≥ \n¿Δm-la - n-√. Kp≠-It- fbpw tamjvSm-°-tfbpw Ad-ÃpsN-bvXm¬Ø-s∂, \nan-j߃°Iw Pmayw t\Sn ]pdØn- d ßn Xß- f psS sXmgn¬ ]q¿Δm-[nIw tIaambn ]p\x- c m- c w- ` n- ° p- h m\p≈ kml-N-cy-amWv D≈Xv . t]meo- k ns‚ hocyw sISpØn kz¥w ]m¿´n-°mcpsS sNm¬∏-Sn°p \n¿Øphm- \ p≈ `c- W m- [ n- ] - c psS \bw IqSn-bm-Ip-tºmƒ kZy _lp-tI-a-am-bn-Øo-cp-∂p. Pbn¬hmka\p-`-hn-°p∂ {Inan-\¬ ]p≈n-Isf \ncp]m-[nIw hnSp-X¬ sNøpI F∂, XnI®pw A]-I-S-I-chpw, {Ia- k - a m- [ m- \ - \ ne XInSw adn-bp-hm≥ am{Xw klm-bI - c - h - p-am-Ip∂ `cW ]cn- j v I m- c (!)amWv ]et∏mgpw `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ kzoI-cn-°m-dp-≈-Xv. AdÃp sNbv X v AIØm-°-s∏-Sp∂ Ip‰-hm-fn-Isf, kwLw tN¿∂v t]meokv tÃj-\p-I-fn-seØn, t]io-_-ehpw `c-W-]£Øp NS- ™ n- c n- ° p∂ I£n-I-fpsS ]n¥p-Wbpw {]tbm- P - \ - s ∏- S pØn hnSpX¬ sNbvXp sIm≠p-t]mIp-∂Xpw hnIm-c-`-cn-X-amb Cu cwK-Øn\v aqI-km-£nI-fm-bn, \ΩpsS t]meo-kpIm¿, aoi Xmtgm´p Xncp-Ωn-

hm\pw {]Xn-I-cn-°p-hm\pw th≠n, am¿®p-Ifpw D]-tcm[- ß fpw kwL- S n- ∏ n- ® v, t]meo-kp-Im-cpsS ]°¬\n∂pw \n¿_-‘n®v emØn-Ø√p hmßp∂ bphP-\-ßsf AWn-\n-c-Øn-bn´p≈ kwL- S - \ - I ƒ°v, \ΩpsS \m´n¬ A\p-Zn\w Ac-tß-dp∂ A\njvS kw`h-ßsf C√mbva sNøp-hm≥ km[n- ° pw. ]s£ AsXms° A¬∏w _p≤nap-´p-≈Xpw ]Øp s]mXp-P\-Øn\v Bizmkw ]I-cp∂Xpw Bbn- t ∏m- b mtem F∂ `b-∏mSp sIm≠mImw

sXfn-bn-°p-Itbm H®-∏m-Sp≠m- ° p- I tbm sNøm- d n- √ . \msf X߃°pw CØ- c samcp Zp¿KXn t\cn-tS≠n hcp-sa∂ Nn¥bpw Ah¿°n√. Cu {]h- W X ]q¿Wambpw amtd-≠-Xp-≠v. Npcp- ° - Ø n¬, I≈∑m¿°pw sIm≈- ˛ - I - h ¿®°m¿°pw A\p- I q- e - a mb Imem-h-ÿ-bmWv \ne-hn-ep≈-Xv. I≈-∑m-tcbpw Ih¿®°m- t cbpw Is≠Øn Ah¿s°- X nsc \n¿±m£nWyw \S-]Sn FSp-°pI F∂ e£yw ap≥\n¿Øn, kwÿm-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬,

inYne Nn¥-Iƒ sIm®n sat{Smbv ° v ]®s°mSn F¶n-en\n Nph∏p sImSnIƒ ÿm]n-°m≥ sshIn°-≠. **** Atbm-≤y-bn¬ cma-t£{Xw ]Wnbpw ˛ _nsP]n km£m¬ {iocm-a-\pt]mepw Cu ]g- s ©m√v tI´v tI´v aSp-Øp-Im-Wpw. **** t]meo- k p- I m¿ "B¿°pw sIm´m-hp∂' sN≠-b√ ˛ a{¥n Nne {]tXyI kwL- S - \ Iƒ°v am{Xsa AXn-\p≈ Ah-Im-i-ap-≈p. **** s]t{Smƒ, Uok¬ hne Iq´n _m°n kuP-\y-߃ _UvP-‰n¬ {]Xo-£n-°mw. **** Hcp tI{μ- a {¥n a{Zmkv sslt°m¿´v PUv P nsb kzm[o- \ n- ° m≥ {ian- ® Xv bp]nF k¿°m-cn\v Xe-thZ-\-bm-Ip∂p ˛ dnt∏m¿´v a { ¥ n - b - √ t √ m ? ""cmPm''ht√? **** a{¥n ]p{Xs‚ t]cn-ep≈ tI v ]n≥h- e n- ° m- \ p≈ At]£ tImSXn X≈n.

""\nb-a-]cw'' Ign™ ÿnXn°v C\n cmjv{So-bambn t\cn-S-Ww. **** sdbn¬th Iep¶v hrØn-bm°m≥ tImSXn _Z¬ am¿§w tXSn. cmta-iz-cw-˛-I¬hØn I\m¬ hrØn-bm-°m≥ sslt°m- S Xn \n¿t±iw \¬In. Hmtlm! CuhI ]Wn-Iƒ tIm¿∏-td-j≥ tImS-Xn-sbbmWv G¬∏n-®n-cn-°p-∂Xv At√ amtj! **** 50% kzm{ib ko‰n¬ k¿°m¿ ^okv A{]m-tbmKn- I - a mWv ˛ hnZym- ` ymk a{¥n. Hcp h°o-ens‚ hmZw tI´v ]s≠mcp PUv P n AbmtfmSp tNmZn®p ""Xm¶ƒ hmZn-°p-th-≠n-bmtWm {]Xn°p th≠n- b mtWm hmZn-°p-∂Xv?'' **** sIm®n Xpd- a pJ {SÃn¬ ""]Wn Ipd-™-t∏mƒ Hmh¿ ssSw h¿≤n®p!'' Bflm¿∞- a mbn kabw t\m°msX tPmen sNbvXmepw Ip‰w. ****

t]meokv hIp- ∏ n¬ Hcp {]tXyI "hnßv ' Xs∂ krjvSn®v "CS-s]-S-ep-Isf' AXn-Po-hn®v {]h¿Ø-\-amcw- ` n- ® m¬ {]iv\- ß ƒ Hs´ms° ]cn-lr-X-am-Ipw. bph- P - \ - k w- L - S - \ - I - f pw, s]mXp-P-\-ßfpw Ah-k-cØn- s \mØv Db¿∂p {]h¿Øn-°p-Ibpw thWw.

lc- W - ^ ew: Hc- h - k - c Øn¬, tI{μ Kh-s◊‚ns‚ hnizmk thm´p N¿®-bn¬ ]s¶-SpØp thm´p-sN-øp-∂Xn\v GXm\pw Fw.-]n.-am¿ Xolm¿ Pbn¬\n-∂p-amWv h∂sX∂pw thm´psNbvXp aS-ßn-bXpw Xolm¿ Pbn-ente-bv°p- X-s∂-bm-sW∂pw ]{X-hm¿Ø!

Kottavathil Jokes


9

SUNDAY

July 05 to 11, 2009

Parents,Children & Youth of Tripunithura

Puzzles are wonderful brain refreshers; they not only stretch our brains and explore how to solve problems, but they also teach our brains to work in new ways.

Gift Sponsored by

HAPPY PUZZLING...

COMPUTER VIRUSES Find 42 devious computer viruses, worms, and Trojans hiding across, down, backwards, and diagonally. The remaining letters will spell out a quote about the puzzle Plot them out and enjoy! A N A P

N D K E

S F O O Y T R E

T E R B I L

S R I M R A

R R

F O R M

K A K W O R M A

I

J E R D

R U S A T N I C

L E M N K O

L E I I R T C B T O

U Q

C G A I

O O V T O A L C W D Y F

H G T Y E E

H I U Y U P F B P X

E T

M S E T

R E S B

E T U P H N E E

L L R A T T

B I B P G N R L A O

A T

T R P U

L I Y O

L I V N L O G A

B R A R H K

B O E H A R K B W T

S I

E B

V U

L E D H

T E E

A C O Y S

R

C E

T D

L

A Z T

I A Y C L

T

T M E

A P

E K R A M O U P E L

N A

J O

R T S D

I

N B N L G

A

T A

G E S P

E N A

V I

D A D

Z

C R

N S

T O N E

D S C

O R E S O

O

U S

M A

E R T S

I

Y H S S P

B

AIDS Trojan Apology Back Orifice Badtrans Boza Brain Bubbleboy CAP Chernobyl Class CodeBlue

Code Red Concept Ethan ExploreZip Footer Form FunLove HappyTime Hybris Internet Worm Jerusalem

Kakworm Laroux Lehigh Liberty LoveLetter Magistr Marker Melissa Michelangelo Navidad PrettyPark

GEMSTONES

CONSTELLATIONS

Scores SirCam Stages Staog Stoned Strange Brew Streams Tequila Tristate

CONSTELLATIONS

Send entries with your full name, address & Telephone numbers to: Tripunithura News, S.N. Junction, Tripunithura 682 301. You can also email us at wecan@resourceunlimited.net.in.

Tour AMERICA….. The 30 largest cities of USA by population are hiding across, down, backwards, and diagonally in the grid. Once you find all the cities hidden in the grid, the remaining letters will spell out a quote about the puzzle. Plot them out and enjoy!

A L

O S

R B

149th Issue - Answers

THROUGH A WEEKLY LUCKY DRAW ONE WINNER WILL GET A GIFT SPONSORED BY :

B A A T

S O G E

I M S I

H E N T

P R C E

M H O E

E T I L

M R N L

T O O I

H W T V

E T N N

R R A O

E O N S

A S O N O F I C G O A S A S I K C A J S

A E L T T A E S E T A A E

I D N A S I P F O O O L R

R N O T S U O H P C L E S

Y O D T E N L R S S V E U

O T O I I S A I T N L K B

C N I T A X C O E E F U M

E H S C D N I D G I D A U

S U A W A N A N L T R W L

A S E R A M A P E D E L O

L D F S L S O L O O D I C

L N E H O O H H T L H M K

A P C L R J T I A R I P R

D H E A P U N T N L O S O

I L U T C H C A E G K P Y

New York Los Angeles Chicago Houston Philadelphia Phoenix San Diego Dallas San Antonio Detroit San Jose

Just Bornn

Indianapolis San Francisco Jacksonville Columbus Austin Baltimore Memphis Milwaukee Boston Washington Nashville

P E S S E N I R S O T O W

E R O M I T L A B W J O E

P N I T E L L I V H S A N

El Paso Seattle Denver Charlotte Fort Worth Portland Oklahoma City Tucson

Conceptualization & created by V. Vishnukumar

Exclusive Baby Shop

for Answers... read next week Issue

148 se hnP-bn- : HAPPY FATHER’S DAY… : AKHIL

KIDS SPACE

BVM Eroor

Gokul Sunil IV D

S.N.D.P.H.S.S.

Anand M. VII G

N.S.S.H.S.S.

Dear kids, Let our Tripunithura know what your talents are. We do not & will not judge any of your contributions. This is your space. If space permits we will incorporate all your contributions.

Ajay Kumar K.S. VI C

R R S H I O E P E N T L Y

Exclusive Baby Shop for New born care products, Soft toys, learning products, pre school electronics, infant toys, creative play, roll play, fun to learn, outdoor play, crazy cushion furnishing, Body care & cosmetics, Soft bed & pillows, Jewellers & Imitations, gift & paintings, Decorative articles


10

SUNDAY

July 05 to 11, 2009

Neighbourhood Events

MARKET NEXT WEEK Legend: NIFTY formed an Eve and Adam Double Top (EADT) during first week of Jun and fell very close to the maximum target of the above formation. It then formed an inverted Head and Shoulders (H&S) and broke out on 26 Jun making the intensions of a rally very clear. However, the price action before achieving the target, did a throwback to the neck line ‘N” of the H&S and now rallying again.

FOR RENT

Since NIFTY has currently paused near to the resistance “R1”, with a much higher momentum, we should expect a strong breakout on when Market opens on Monday, which could take NIFTY straight to “R2”. Technically this is an extremely strong resistance point and it is unlikely that NIFTY pierce this level easily.

FLAT FOR RENT 3 bedroom furnished (A/c) Contact:

9447181245 0484-2760467

Real Estate

What next?: If NIFTY stops its rally and R2 and turns back downwards, then….We should expect the real danger in the offing. I will go into that next week, as there is more than a week left (probably) for trend change confirmation.

What can we expect next week?: If there was no throwback, the maximum target would have been close to 4830. The theory says throwback affects the performance of any chart SATISH KUMAR pattern. Hence we should July 4, 2009 consider the next lower target as the maximum which lies on 4550-70 (See line “R2”).

hkv X p hmßp∂Xn\pw hn¬°p-∂Xn\pw hmS-Ih - o-Sn\pw kao-]n-°pI:

Ph: 9349 268969

BEAUTY TIPS

apSn-b-g-In\v \√ akmPv Hmbn¬ D]-tbm-Kn®v BgvNb - n¬ Hcn°¬ apSn akmPv sNøp-∂Xv \√-Xm-Wv. CXv apSn-bpsS dq´n\v _ew \¬Im\pw ªUv k¿°pte-j≥ Iq´m\pw km[n-°p-∂p. Xmc≥ D≠m-Ip∂-Xn-t\bpw Hcp ]cn[n hsc XS-bm≥ CXv klm-bn-°pw. IS-∏mSv : k®p chn,

\b\ sl¿_¬ _yq´n ¢n\n°v t^m¨: 9447694587

ho´p-Imcyw

Know Your Skin COMMON SKIN PROBLEMS WE ENCOUNTERED Unlike other diseases, skin problem usually cause psychological problem as skin plays an important role in our personality. Most of us might have encountered at least one skin problem in our life time. The usual problems we face are dandruff, acne (pimples), different types of fungal infections, allergy to various items like drugs, food items, cosmetics, different types of pigmentations, diffuse or patching hair loss etc.

DANDRUFF

Once if it starts growing on our scalp it is usually difficult to eradicate it completely. Usual problems seen in people with dandruff are excess hair fall, acne over chest, back and forehead, scalp itching etc. Stress increases dandruff. Take bath everyday to remove dust and excess sebum and keep the scalp clean and allow the hair to dry well. Avoid excess oil, reduce stress by doing yoga, use medicated antidandruff shampoo once in a week for maintenance.

ACNE

The main cause for dandruff is an yeast like organism. It

is

the

disease

of

sebaceous glands. It usually start at the age of puberty and can extent even up to age of 40 yrs. Hormones play an important part in the sebaceous gland activity. Acne can range from comedones to pustules. Treatment may depend on the stage. Take treatment for acne to prevent post acne sequels.

SKIN DRYNESS OR XEROSIS

the cosmetics and soaps and so on. So generally it is very important to take care of our skin as it has many important functions to perform. Use soaps and shampoos with similar ph value of that of the skin which is 6.8. Use of luke warm water and regular bath if the skin exposure is inevitable use sunscreen with an SPF suitable for our climate. To be contd……..

Courtesy Our skin is constantly exDr. Beena Mathew MBBS DDVL posed to dust, poisonous Consultant Dermatologist gases from atmosphere, various chemicals added in

1. ]cn∏v thhn-°p-tºmƒ Aev]w ISe-sb-Æ-tbm, c≠√n shfp-Øp≈ntbm tN¿Øv thhn- ® m¬ Kymkv{S-_nƒ D≠m-hn-√. 2. s]s´∂v FSp-Øp-]-tbm-Kn-°m≥ Np°v, {Kmºp, Gebv ° F∂nh s]mSn®v Im‰p Ib- d msX kq£n-°p-I. 3. I¿∏qcw Dcp-In-t∏m-Ip-∂Xp XS-bm≥ Aev]w Ipcpap-fIv I¿∏q-c-Øn-s\m∏w Ie¿Øn sh°p-I. 4. C©n `£-W-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øp-∂Xv Zl-\Øn\pw N¿Ω-c-£bv°pw klm-b-am-hpw. 5. hmg-bv°-bp-tS-bpw, hmg-°q-ºn-t‚bpw Id If-bphm≥ I™n-sh-≈-Øn¬ apdn-®n-Sp-I. ]n∂oSv ip≤-P-e-Øn¬ Igp-Ip-I. e£van taml≥

ico-c-®qSv Ipd-bm≥ \dp-\o≠n thcv sh≈-Øn-en´v Xnf-∏n®v ÿnc-ambn IpSn-°p-I. Zml-i-a-\n-bmbn D]-tbm-Kn-®m¬ ico-c-®qSv Ipd-bp-Ibpw c‡w ip≤n-bm-hp-Ibpw hnb¿∏n\v Zp¿K‘w C√m-Xm-hp-Ibpw sNøpw. tUm. taml≥ Kpcp-°ƒ AKkvXy `mcX If-cn-kwLw,Xr∏q-Wn-Øp-d


11

SUNDAY

k¿°m¿ Poh-\-°m-cpsS hnc-an-°¬ GIo-I-cn°m\pw am¿®v 31-˛\v F√m-h-cp-tSbpw hnc-an-°¬ Zn\-am-°m\pw k¿°m¿ Xe-Øn¬ Xocp-am-\-sa-SpØn-cn-°p-∂p. s]mXpsh k¿°m¿ Hm^o-kp-If - n¬ Ib-dn-bn-d-ßp∂ P\-߃°p≈ _p≤n-ap-´p-Iƒ ]d-™-dn-bn-°m-\m-hm-Ø-Xm-Wv. AXn-\n-S-bn¬ CXp-IqSn hcp-tºmƒ s]mXp-P\ - s - a∂ Igp-Xbv°v as‰mcp Ccp-´-Sn-bm-bn. Hcmƒ Ipd-®p-Zn-hkw eohm-bm¬ Cu ko‰nse Imcy-߃ Abmƒ h∂mse \S°q F∂-XmWv an° k¿°m-cm-^o-knsebpw ÿnXn. At∏mƒ ]IpXn-tbm-S-SpØ Poh-\-°m¿ H‰-Zn-hkw ]ncn-™m-tem, ]d-bp-Ibpw th≠. {]tXy-In®pw am¿®v˛- G - {- ]n¬ amkß-fn¬ kmº-Øn-I-h¿jm-h-km-\-hp-ambn _‘s∏´v P\-߃°v a‰p amk-ßt- f-°mƒ IqSp-Xe - mbn CØcw Hm^o-kp-Isf B{i-bn-t°-≠n-h-cpw. hnc-an-°¬ am¿®n-em-Ip-tºmƒ, Poh-\°m¿ _m°n-bp≈ eohv am¿®n¬ FSpØp-Xo¿°p-∂-Xn-\m¬ am¿®nse BZy BgvN-bn¬ ko‰p-Iƒ Imen-bm-Im-\mWp km[y-X. Ah-km-\h - m-cØ - n-em-Is´ bm{Xb-b-∏p-I-fpsS Xnc-°p-am-bn-cn-°pw. CXn-\nS-bn¬ IqSp-X¬ DØ-c-hm-Zn-Xz-߃ Gs‰Sp-°m\pw Ah¿ Xøm-dm-bn-s°m-≈-W-sa∂n-√. AXn-\m¬ k¿°m-cns‚ dh\yp hcpam-\-Øn¬ Xs∂ henb Ipdhp hcm≥ km[y-X-bp-≠v. CXn-\∏pd-am-bn-cn°pw G{]n-ense ÿnXn. ÿew am‰-Øn¬ IqSn-bm-sW-¶nepw ]pXnb \nb-a-\-am-sW-¶nepw ]pXp-Xmbn hcp-∂-h¿ Imcy-߃ "]Tn®p' hcm≥ ka-b-sa-Sp-°pw. P\-߃ Hm^o-kp-Iƒ Ib-dn-bn-dßn sNcp-∏p-tX-bpI-bmhpw an®w. AXp-sIm≠v Cu A]-I-S-߃ D≠m-hm-Xn-cn-°m≥ k¿°m-cns‚ `mK-Øp-\n∂v {]K-¤-amb coXn-bn¬ Nne Imcy-߃ sNtø-≠n-bn-cn-°p-∂p. G{]n¬ BIp-tºmtgbv°pw ]pXn-b-h¿°v Imcy-߃ sNøm≥ Ffp-∏-am-°p∂ Xc-Øn¬ am¿®v 1˛\p Xs∂ ]Icw Poh-\-°m¿ Nm¿sP-Sp-°p∂ coXn-bn¬ ]pXnb \nb-a-\-߃ AYhm ÿew am‰-߃ {Iao-I-cn-t°-≠-Xm-Wv. Aßn-s\-sb-¶n¬ am¿®n¬ ]Wn \S-°mØ Ah-ÿbv°pw am‰-ap-≠m-Ipw. DØ-ch - m-Zs - ∏-´h - c - psS {i≤ C°m-cy-Øn¬ ]Xnbp-sa∂p shdpsX {]Xo-£n-°mw.

sk]v‰nIv Sm¶v ¢o\nwKv Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ Fhn-sSbpw saUn-¢o≥, Xr∏q-Wn-Øpd

2114246, 9656134068 9387076516

WEDDING CARDS Sales & Printing

PRINT FAST Opp. DOWN TOWN

Ph: 2777660, 9447026751,

9495676711

ABACUS - SPEED MATHS

: 2785724, 9847927265

AKBAR TRAVELS

: 2776699, 9846712366

ALL FOR KIDS - Pediatric Clinic : 6452772, 6492772

sIm®n≥ B¿adn

Letters to the Edito Editorr

tjWm-bokv PwKvj≥ \mc-I-Ød tdmUv, Fd-Wm-Ipfw t^m¨:

0484 2- 371598, 2353589

AMBERMOLI HOMES

: 9895201552, 6461232

AISWARYA BEAUTY CLINIC

: 9847373199

CAD CENTRE Tweens Multimedia

: 3101048, 9387534440

CHARUTHA SILKS

: 3019192

CHOORAL VILLA

: 2303650, 9447910097

DOWN TOWN

: 3019122

DOG TRAINER

: 9946359391

ELECTRICAL & PLUMBING WORKS: 9947047004, 3083113 (FAMS) HEERA HOMES

: 2346484, 85, 9847600088

INSIGHTS (Opp. Hotel Prasanth): 9495973825 (ENGLISH TUITIONS, IELTS) Dr. KUNAL’s

sat{Sm sdbn¬

: 2782878 9048055102

MULTI-SPECIALTY DENTAL CLINIC

TUITIONS

k¿, Fd-Wm-Ip-fsØ {Sm^nIv {]iv\-߃°v AdpXn hcp-Øm-\p≈ Hcp t]mwh-gn-bm-bmWv BZyw sat{Sm sdbn-ens\ I≠n-cp-∂-sX-¶n-epw, Ct∏m-gXv AXym-hiy LS-I-am-bnSTD.6 - 10 Øo¿∂n-cn-°p-Ib - m-Wv. ag-°m-ea - m-cw-`n-®t- Xm-sS, L´-dp-Ifpw Im\-Ifpw sh≈w \nd™pw MATHS, ENGLISH, s]m´n-s∏m-fn™ tdmUn¬ ag-sh≈w \nd-™pw, k©mc tbmKy-a-√mØ tdmUp-I-fmWv sIm®n tIm¿∏-td-j\ - n-epw, kao] ap\n-kn-∏m-en‰n ]©m-bØ - p-If - nepw F∂Xv Gh¿°pSCIENCE a-dn-bm-hp∂ kXy-am-Wv. Hmtcm ]pXnb hml\w tdmUn-en-d-ßp-tºmgpw ]gb hmlSPOKEN ENGLISH \hpw D]-tbm-Kn-°s - ∏-Sp∂p F∂ Imc-WØ - m¬ ChnsS Xnc°v IqSn hcn-Ib - mWv "tIm¨ NEXT BATCH JULY Ist {Sm≥kvt]m¿´v' F∂ \ne-bn¬ _kv, SmIvkn, Hmt´m F∂n-h-tb-°mƒ, kz¥w h≠n HmSn-°m-\mWv F√m-h¿°pw Xmev]-cyw. hml-\-ß-fpsS FÆw IqSp-∂-Xn-\-\p-k-cn®v for ladies, unemployed tdmUp-I-fpsS FÆhpw hÆhpw IqSp-∂n-√. D≈h Xs∂ ]cn-]m-en-°-s∏-Sp-∂p-an-√. students. CØ-h-WsØ temIvk-`-bn¬, kwÿm-\-Øp-\n∂pw G‰hpw A[nIw Fw.-]n.-am-cp-≈Xv INSIGHTS Fd-Wm-Ip-fØ - p-\n-∂p-am-Wv. Ah-sc√mw `c-WI - £n Fw.-]n. amcp-am-Wv. F√m-hcpw HØptN¿∂v {ian-®m¬ sat{Sm sdbn¬ \S-]-Sn-Iƒ thK-Øn-em-°m≥ Ign-bnt√? Ign-b-Ww. Ph: ˛ i¶-c-\m-cm-b-W≥ Xncphm-gn-tbmSv

9495973825

350/- only

Rs.

\nß-fpsS hkvXpthm hotSm, used ^¿Wn-®-dp-Iƒ, hml\-߃ F∂nh hn¬°p-hm\pw hmßp-hm\pw Xr∏q-WnØpd \yqkn-eqsS ]ckyw sNøpI

Mob :9895763536, 9895522599

Classifieds

July 05 to 11, 2009

MARUTHI HOMES

: 2774742

MERIDIAN HOMES

: 2383795, 2353713

NAVANEETH COLLECTIONS (Dance Items etc.)

: 9846153528

NAYANA BEAUTY PARLOURS : 9447694587 LITTLE STARS - DAY CARE

: 3107242, 9745655356

PAVMANA HOMES

: 9895278945, 9895108945

POORNASREE VIDYALAYAM : 9387833771, 9387733009 PUSHPA NURSERY

: 9387169260, 9961682908

R.C.M. HOSPITAL

: 2776319, 2776318

SAI DEEPAM CLASSES FOR TUITION

: 9446211058, 2779021

SHEEBA GARMENTS

: 2774522

SLIM BEAUTY

: 2783998, 9446070998

SEPTIC TANK CLEANING

: 2114246, 9656134068

SUPER HIT GANAMELA

: 9847241754

SREE MURUGA JEWELLERY : 2781034, 2775525 ST.GEORGE WOOD WORKS

: 9747943974

SOUNDARYA HERBAL BEAUTY PARLOUR

: 9947043597, 2780161

TOM & JERRY PLAY SCHOOL & DAY CARE

: 9947043597, 2780161

VIVEKANANDHA TRAVELS

: 2775557, 9447302756


cmyk

12

SUNDAY

July 05 to 11, 2009

5˛mw t]Pv XpS¿®

of

\nc-h[n bph {]Xn-`-Isf Iyma-d-bpsS ap∂n-se-Øn-®, ae- b mf Ne- ® n- { X- Ø n\pw Xmc- ß ƒ°pw {]i- k v X nbpsS ]S-hp-I-fn¬ {]Xn-jvTn°- s ∏- S m≥ Ign™ Cu A≥]- Ø n- \ m- e p- I m- c s‚ Xntcm- [ m\w ZpxJ- k v a r- X nIƒ DW¿Øp-∂p. ChnsS ]Icw shbv°m≥ Bcm-Wp≈Xv? AYhm B¿°p Ignbpw B hnShp \nIØm≥? Fgp-Xm-∏p-d-߃, IpSpw_]pcm- W w, ap‡n PmX-Iw, ap{Z, alm-bm-\w, kkvt\- l w, lnkv ssl\kv A_vZp-≈, Aa-

Xnc- ° - Y - I ƒ°v ]pXnb am\w ]I¿∂ {]]-©sØ {]W-bn® IYm-Im-c≥. ]£nI- t fmSpw hr£- ß - t fmSpw ]pg-I-tfmSpw ]q°-tfmSpw ag-tbmSpw a™n-t\mSpw AZay-amb Bth-i-am-bn-cp-∂p, Cu Iem-Im-c-\v.

dn-bm≥, A≤zm-\n-°p-∂h - s‚ AIw-s]m-cp-f-dn-bm≥, Ahsc tXSn Ae-bp∂ Hcp Ne-®n-{X-Im-ct\ ae-bm-fØ - nep≠m- b n- ´ p- ≈ p. Imhpw Ipfhpw At±- l - Ø ns‚ Zu¿∫-ey-am-bn-cp-∂p. ]S-hpI- f n- e n- c p∂v kz]v\w s\bvsX-Sp-°p-tºmƒ Xs‚ IYm-]m-{X-ß-sf√mw X\n°p Np‰pw IqSn \n¬°p∂- X mbn At±- l - s a∂pw kz]v\w I≠p. ]m¿izh¬°- c n- ° - s ∏- ´ - h - t ‚bpw Xa-kvI-cn-°-s∏-´-h-t‚bpw IqsS \n¬°pI am{X-a-√, Ah-cn¬ Nqgv∂p \n¬°p∂ IYm-]m-{X-ßsf krjvSn-s®SpØv Bkzm-ZI a\- n-e-htcm-[n-°m≥ temlnXZmkv \S-Ønb {ia-ßs - fm-s°bpw tNtXm-l-c-ß-fm-bn-cp-∂p. Ne- ® n{X `qan- I - b n¬ \n∂p-sIm-≠p-Xs∂ Xs‚ ZuXyw ]q¿Øo- I - c n- ° m≥ Cu Iem-Im-c\p Ign-™psh-¶n-epw, \nc-h[n Hm¿Ωs∏- S p- Ø - e p- I ƒ C\nbpw _m°n \n¬°p-∂p. AXp-]s£, At±-l-Øns‚ Ipdhmbn ImWpI hø-s√m. 1980-˛s‚ A¥y-]m-Z-ØnemWv ae-bmf Ne-®n{X cwKtØ-bv°p≈ temln-bpsS cwK-{]-th-iw. ae-bmfn a\ n¬, A\-iz-ca - m-°n-Xo¿Ø, Nne IYm-]m-{X-ßsf kw`mh\ sNbvXp-sIm≠v Np‰p-]mSp-I-fn¬ \n∂pw Is≠-Sp-Øh-bm-bn-cp-∂p, Ah-sbm-s°bpw. B IYm-]m-{X-߃ \nd™m-Snb Nn{X-ßf - m-bn-cp-∂p. X\n-bm-h¿Ø-\w, Inco-Sw, Imcp-Wyw, `qX-°-ÆmSn XpSßn-bh - . kaqlw {`m¥-\mbn \ne- \ n¿Øm≥ B{K- l n® Hcp kvIqf-≤ym-]-Is‚ a\pjy-\mbn Xocm-\m-{K-ln®v IjvS-s∏-Sp∂ ]›m-Øew hyXykvX {]tabw Ah-Xcn-∏n-®X - mWv \nbm-h¿Ø-\w. X\n- b m- h ¿Ø\w ae- b mf kn\n-ab - n¬ thdn´p \n¬°m\p≈ ImcWw Bcpw ]dbmØ IY-bm-bn-cp∂p AXv. ]mc-º-cyhpw {`m¥pw kaqlhpw Cg-tN¿Øv Ah-X-cn∏n-®-t∏mƒ AXv thdn-s´m-c\p- ` - h - a mWv t{]£- I \p \¬In-b-Xv. A—s\ c£n°m≥ s]s´∂v LmX- I \mbn amdp∂ aIs‚ IY-bmWv Inco-SØ - n-eqsS ]d-bm-\m{K-ln-®-Xv. tPmen-°p-th≠n A—s\ sIm√m≥ {ian°p∂ aI-s\-bmWv ImcpWy-Øns‚ {]ta-bw. a°fpsS A[m¿Ωn- I - X - b n¬

Jewels

Tripunithura cw, [\w, Ia-e-Z-fw, B[mcw, Iuc-h¿, sh¶-ew, hm’eyw, sNt¶m¬, Xqh¬ sIm´m-cw, k√m-]w, I∑-Zw, tPm°¿, ho≠pw Nne ho´pIm-cy-߃, \nthZyw XpSßnb Nn{X- ß ƒ°mWv temln Xnc-°Y cNn-®n-´p-≈Xv. kwhn-[m\w sNbvX-XmIs´ `qX- ° - Æ m- S n, ImcpWyw, Hm¿Ω-s®-∏v, I∑-Zw, tPm°¿, Ac-b-∂-ß-fpsS hoSv, kq{X-[m-c≥, IkvXq-cnam≥, N{Iw, N°- c - a p- Ø v , \nthZyw (A-hk - m\ Nn{Xw) F∂n-h-bp-am-Wv.

hn{`m¥n ]q≠ Zp¿∫e lrZb-\mb A—s‚ IY-bmWv `qX-°-Æm-Sn-bn-eqsS shfns∏- S p- Ø p- ∂ - X v . X\n- b mh¿Ø- \ - Ø n\v kwÿm\ Ahm¿Uv e`n- ® p. `qX- ° ÆmSn AXns‚ kmaqly {]Xn-_-≤X sIm≠p Xs∂ tZiob Ahm¿Un-\¿l-ambn. \hm-KX kwhn-[m-b-I\p≈ ]mcn-tXm-jn-Ihpw Cu Nn{X-Øn-eq-sS-bmWv temlnXZmkv kºm- Z n- ® - X v. taml≥em-en\v tZiob XeØn¬ G‰hpw \√ \S-\p≈ Ahm¿Uv e`n® Nn{X-am-bncp- ∂ p- h s√m `c- X w. ip≤ kwKo-X-tØm-Sp≈ temlnX-Zm-kns‚ \nXy kvamc-IamWv `c-Xw. Inco-S-Øns‚ kv { In]v ‰ pw tZiob XeØn¬ Xs∂ AwKo-Imcw e`n-®-Xm-Wv. kmlnXy kuμcyw XpSn®p \n¬°p∂ Xnc-°-YIƒ F√mw Xs∂ Pohn-X-K‘n-If - m-bn-cp-∂p-sh-∂X - mWv temln-bpsS kv{In]v‰ns‚ {]tXy-I-X. "kn‘p im¥-am-sbm-gpIp∂p' F∂ temln-bpsS BZy \mS- I - Ø n\v anI® \mSI cN- \ - b v°p≈ kwÿm\ ]pc- k vImcw (1985) e`n-®p-sh-∂Xv BIkvan-I-am-bn-cp-∂p. Hcp kn\n-asb Fßns\ at\m-l-c-am-°m-sa-∂-Xn-ep]cn AXv F{X I≠v PohnX K‘n- b m- ° m- s a- ∂ - X m- b ncp∂p temln-bpsS Nn¥. kaq-lØ - ns‚ XmsgØ´n-ep≈- h - c psS hnlz- e - X - I fpw hn{`m-¥n-Ifpw H∏n-sb-SpØv kaq- l - Ø n¬ FØn- t °≠Xv Hcp Iem-Im-cs‚ ISa- b m- s W∂ t_m[- a mWv At±-lsØ \bn-®p-sIm-≠ncp-∂-Xv. Cu bm{Xm- a-t≤ybmWv temln-X-Zmkv F∂ AXpey {]Xn` \sΩ hn´p]n- c n- b p- ∂ - X v . tUmIv S ¿amcpsS D]-tZiw t]mepw XnckvI-cn-®p-sIm≠v Ne-®n-{XØns‚ ]Wn-∏-pc-bn¬ IqSpsI- ´ nb At±- l - Ø ns‚ at\m-hym-]m-c-ßsf hmbns®-Sp-°m≥ B¿°pw Ign™n-√m-sb-∂Xv Hcp hkvXpX-bm-sW-¶n¬ t]mepw ac-WØns‚ Icm-f-l-kvX-߃ C{X-thKw At±-lsØ hcn™p-ap-dp-°p-sa∂v At±lw t]mepw {]Xo- £ - ® n- c p- ∂ n√s√m! H´-\h - [n t]¿°v Ahk- c - ß ƒ Hcp- ° n- s °m≠v

RNI No: KERBIL/2006/17913. Printed, Published and Owned by V.Vishnu Kumar and Printed at Ayodhya Printers Ltd., Perandoor Road Elamakkara, Kochi - 682 026. Published at XII/389, 1st floor, S.N.Jn, Kochi Refinery Road, Tripunithura-682 301. Kochi. Editor: V. Vishnu Kumar Ph: (M) 9447465205, 0484-2785007. E-mail-wecan@resourceunlimited.net.in Web site : www.tripunithuranews.in

Issue 150  

Vol 3 No. 46 Issue 150 Date: 05-07-2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you