Page 1

TALDE INDEPENDIENTEA

LA VOZ DEL PUEBLO GRUPO INDEPENDIENTE

Propuesta de trabajo para Etxebarri 2011-2015 2011-2015 legealdirako Etxebarrirako lan proposamena

Etxebarri, tu futuro, nuestro compromiso

a t o V

Mayo 2011 Maiatza

n a m E a o t Bo

Etxebarri, zure etorkizuna, gure konpromisoa


Auzotar estimatua:

Estimado/a vecino/a:

Loren Oliva naiz, La Voz del Pueblo Talde Independentearen alkatetzarako hautagaia. Gure taldeak aho batez zerrendaburu aukeratu ninduen, azken 20 urtetan egin izan dugun bezala herri proiektuaren alde lanean jarraitu ahal izateko ordezka ditzadan. Horrez gain, apirilaren hasieran ospatutako auzo-asanblada batek gure lan-taldea eta gure presentzia hauteskundeetan berretsi zuen.

Soy Loren Oliva, el candidato a alcalde en nombre del Grupo Independiente La Voz del Pueblo. Mi grupo ha decidido unánimemente que yo sea quien les represente para seguir trabajando en el proyecto de pueblo por el que venimos luchando desde hace ya más de 20 años. Además, una asamblea vecinal celebrada a principios de abril ha ratificado nuestro equipo de trabajo y nuestra presencia en las elecciones.

Aukeraketa horrek harrotasunez betetzen nau, urtez esparru desberdinetan herriarenganako konpromisoa erakutsi eta lan egin ondoren. Horregatik lehenik eta behin, gure taldeari eskertu nahi diot Etxebarriren alde lan egiten jarraitzeko emandako aukera, hain garrantzitsua eta erantzukizun handikoa den Alkatetza bezalako kargu horretatik.

Esta elección supone un gran orgullo para mí, después de tantos años de compromiso y trabajo por mi pueblo en distintos ámbitos. Quiero desde aquí agradecer a mi grupo la oportunidad de poder seguir trabajando por Etxebarri desde un puesto tan importante y de tanta responsabilidad como la Alcaldía.

…gure taldeari eskertu nahi diot Etxebarriren alde lan egiten jarrai­tzeko emandako aukera…”

2

…Quiero agradecer a mi grupo la oportunidad de poder seguir trabajando por Etxebarri…”

Pedro Lobato gure alkateari txanda hartzea, erronka handia da niretzat. Gure herriarengatik Pedrok egindako eta erakutsitako lana, zintzotasuna, ilusio eta konpromisoa goraipagarria da. Udaleko 1go Alkateorde modura berarekin buruz buru lan egindako lau urte hauetan, bere interes bakarra beti Etxebarri izan dela egiaztatu ahal izan dut, ohiko alderdi politikoekin ohituta gauden ez bezala.

Tomar el relevo de nuestro alcalde, Pedro Lobato, supone un grandísimo reto. El trabajo, la honestidad, la ilusión y el compromiso que Pedro ha demostrado por nuestro pueblo ha sido encomiable. En estos 4 años en el los que he trabajado con él mano a mano como 1º Tte. Alcalde del Ayuntamiento, he podido comprobar como su único interés ha sido siempre Etxebarri, a diferencia de lo que nos tienen acostumbrados los partidos políticos.

Ardura handia da niretzat, eta horretarako prestatua nago, ilusio handiarekin eta nire herriarengatik lanean jarraitzeko gogoz. Herriaz harro nago, maite dut, hemen jaio nintzen, ikasi nuen, lan egin eta aisiaz gozatzen dut, elkarteetan parte hartzen dut… “Etxebarri bizi dut”.

Se trata de una gran responsabilidad, para la cual creo que me encuentro capacitado, muy ilusionado y con ganas de seguir trabajando por mi pueblo. Un pueblo del que estoy muy orgulloso, aquí he crecido, he estudiado, trabajo, disfruto de mi tiempo libre, me “mojo” en distintas asociaciones... “vivo Etxebarri”.

…herriaz harro nago, maite dut…”

Proiektu asko eta asko eraman ditugu aurrera baina beste asko gelditzen dira egiteke eta garai delikatu hauetan beharrezkoa da burutsua izatea eta aurrera egiteko modurik egokiena bilatzea. Zorionez beste Udal gehienekin alderatuta egoera pribilegiatuan gaude, kontuak saneatuak eta diru-zaintzan 2 milioi euro baino gehiagorekin. Norabidea zuzen eta tinko mantendu behar dugu, gure balioei leial, orain artean egin izan dugun bezala.

…un pueblo del que estoy muy orgulloso, aquí he crecido…”

Se han llevado a cabo muchísimos proyectos pero quedan otros muchos por hacer y en estos tiempos tan delicados es preciso agudizar el ingenio y buscar la mejor forma de seguir avanzando. Afortunadamente estamos en una situación privilegiada respecto a la mayoría de los Ayuntamientos, con las arcas saneadas y un remanente de tesorería de más de 2 millones de euros. Debemos mantener el rumbo firme y seguro, de acuerdo a nuestros valores, igual que hemos hecho hasta ahora.


ETXEBARRI 2011-2015

…norabidea zuzen eta tinko mantendu behar dugu, gure balioei leial…”

…debemos mantener el rumbo firme y seguro, de acuerdo a nuestros valores…”

Lan-proposamen honetan garatuta aurkituko dituzun ideia eta proiektu asko ditugu, horietako batzuk azpimarratu nahiko nituzke: ibaiaren erabilpen ludikoari lotutako olgeta-zerbitzurako errotaren birmoldatzea, lehengo Metacal eremuan Udaletxe berria eraikitzeko proiektuari berriro heltzea, ondoren gaur egun Udaletxea dagoen lekuan herrian elkarbizitza eta kulturarako erreferente izango den Gizarte eta Kultur Zentroaren garatzea. Beharrezkoak dira ere zaharrentzako Eguneko Zentro bat, Gaztetxearen lekuz aldatzea anbulatorio zaharrera, eremu estalien kudeaketa, haurrentzako plisti-plasta igerileku berria…

Tenemos muchas ideas y proyectos que encontrarás desarrollados en esta propuesta de trabajo pero me gustaría destacar algunos: por ejemplo la reconversión del molino en un servicio de recreo vinculado al uso lúdico del río, retomar el proyecto de construcción del Nuevo Ayuntamiento en la zona de la antigua Metacal, el posterior desarrollo del Centro Sociocultural que sea referente de la vida social y cultural del municipio en la plaza del ayuntamiento actual. Son necesarios también un Centro de Día para personas mayores, el traslado de la Casa de Juventud al antiguo ambulatorio, la gestión de espacios cubiertos, la nueva piscina de chapoteo infantil…

Etxebarri herri bateratu bezala irudikatzeko lanean, oso garrantzitsuak izango dira datorren legealdiko hiru mugarri: herriko umeek elkarrekin ikasi ahal izango duten Lehen Hezkuntza Zentro berria martxan jartzea, Doneztebe eta San Antonio lotuko dituen igogailu berria amaitzea, eta batez ere, hainbeste espero izan dugun N634 errepidearen lurperatzea.

En nuestra idea de concebir Etxebarri como un todo, son vitales tres hitos históricos que tendrán lugar la próxima legislatura: la puesta en marcha del nuevo Centro de Primaria en el que todos/as los/as niños/as puedan estudiar juntos/as, la finalización del ascensor que conectará San Esteban con San Antonio y, sobre todo, el tan demandado proyecto de soterramiento de la N634.

Bestalde, ezin dugu beste aldera begiratu jasaten ari garen langabezia eta atzeraldi egoeren aurrean. Nahiz eta Udalaren eskumena ez izan, ahalegina egingo dugu Informatika Zentroaren eta Behargintzaren helburuak bideratzeko, lan eta trebakuntza beharrizanetan indarrak metatu eta herriko merkataritzari laguntzeko.

Tampoco podemos mirar para otro lado y despreocuparnos de la situación de recesión y desempleo en la que nos encontramos. A pesar de no ser una competencia municipal, reorientaremos los objetivos del Centro de Informática y de Behargintza para que se centren en cubrir necesidades de empleo y formación, así como de apoyar al comercio local.

…no podemos mirar para otro lado y despreocuparnos de la situación de recesión y desempleo en la que nos encontramos…”

…ezin dugu beste aldera begiratu jasaten ari garen langabezia eta atzeraldi egoeren aurrean…”

Proiektu guzti hauek ezin zango lirateke aurrera eroan laguntzen didan lantaldea gabe, ilusioz betetako pertsonak, trebatuak eta La Voz del Puebloren balioekin konprometituak: zintzotasuna, ardura eta lanerako ahalmena.

Ya ves que trabajo no nos va a faltar, lo cual no supone ningún problema pues cuento con un equipo capacitado, ilusionado y comprometido con los valores de La Voz del Pueblo: honestidad, responsabilidad y capacidad de trabajo.

Argi daukat garai hauetan kalitateak garrantzi handia duela, baina baita berotasunak ere. Aukera paregabea daukagu herri sentitzeko, denok norantz berean arraunean egiteko, auzotar berrien iristea errazagoa egiteko, elkar laguntzeko, elkarbizitza hobetzeko, parte hartzeko… Herri ideia aldarrikatzen dut, denok bilduko gaituen eta sentitzen dugun Etxebarri batu baten ideia, gure herrian garrantzitsuena, zalantza barik, zu baitzara.

Tengo claro que son tiempos de calidad pero también de calidez. Tenemos una gran oportunidad para sentirnos pueblo, para remar todos/as en el mismo sentido, para hacer más fácil la llegada de los/ as nuevos/as vecinos/as, para tender puentes entre los/as de arriba, los/as de abajo y los/as de las esquinas, para echar una mano, para mejorar la convivencia, para participar… Reivindico la idea de pueblo, la idea de un Etxebarri unido y del que todos/as nos sintamos parte porque lo más importante de nuestro pueblo, sin duda, eres tu.

…Argi daukat garai hauetan kalitateak garrantzi handia duela, baina baita berotasunak ere…”

…son tiempos de calidad pero también de calidez…”

Ez dakit lortuko nuen, baina sarrera honetan garrantzizkoenari buruz idatzi nahi nuen, pertsonak alegia. Asfaltoa, hormigoia, eta abarrekoak dira batez ere hurrengo orrialdetan aurkituko dituzunak, baina baita kultura, euskara, ongizatea eta aisia ere, hurrengo urtetarako gure lan proposamena da.

Si has llegado hasta aquí, gracias. No sé si lo he conseguido pero esta introducción pretendía hablar de lo más importante, las personas. El asfalto, el hormigón y demás, es sobre todo lo que te vas a encontrar en las páginas siguientes, pero también cultura, euskera, bienestar y ocio, se trata de nuestra propuesta de trabajo para los próximos años.

Irakurtzea eskatzen dizugu, eta gure lanari zure botoa merezi duela irizten badiozu, ez etxean geratu, maiatzaren 22an LaVoz del Pueblo bozkatu.

Te pedimos que las leas y si te parece que nuestro trabajo merece tu voto, no te quedes en casa, el domingo 22 vota La Voz del Pueblo.

Eskerrik asko. Loren Oliva

3


Nortzuk gara?

¿Quiénes somos?

Talde Independente hau 80. hamarkadaren bukaeran eta 90.aren hasieran San Antonio auzoa jasaten ari zen gizarte eta hirigintza utzikeriari erantzuna emateko sortu zen, egoera txarrean zeuden etxebizitza batzuetara delituzko jardueretan aritzen zen jendea etorri zenean.

Este grupo independiente surgió como respuesta al estado de abandono urbanístico y social en el que se encontraba el barrio San Antonio en la década de los 80 y al inicio de los 90, cuando algunas de las infraviviendas existentes se poblaron de personas dedicadas a actividades delictivas.

DIRECTIVA LVP 1991. urtean hauteskundetara aurkeztu LVPren ZUZENDARITZA zen Asanblada jendetsu baten erabakiaren En el año 1991 se presentó a las elecciones ondoren eta alkatetza lortu zuen 6 zinegotzirekin, 20 urtetan zehar tras la decisión de una multitudinaria Asamblea y consiguió la Alcaldía al obmantendu duen alkatetza. Ondorengo 3 legealditan 9 zinegotzi tener seis concejales. Alcaldía que ha mantenido durante veinte años. En las lortu zituen eta azkenekoan 10, Udalbatza osatzen duten 13 zinetres legislaturas siguientes obtuvimos nueve concejales y en la última 10 de gotzietatik. los trece concejales que conforman la Corporación Municipal.

LVP talde irekia da, edozein herritar sar daiteke eta parte hartu, betiere bere helburua gure herria hobetzea baldin bada.

L.V.P. es un grupo abierto al que cualquiera se puede incorporar y participar siempre que persiga trabajar por mejorar nuestro municipio.

Hausnarketa eta lanerako talde desberdinekin funtzionatzen dugu: Asanblada orokorra, eztabaida foroak, Lantaldeak eta Batzordeak.

Funcionamos con diferentes agrupaciones para trabajo y debate: Asamblea General, Foros de debate, Grupo de trabajo y Comisiones.

Talde sare horretatik sortzen diren ekimenak eta ideiak dira hain zuzen ere, gerora Udal Informazio Batzorde eta Osoko Bilkuretan eztabaidatu eta onartzen direnak. 20 urte hauetan egindako lanaren bitartez Etxebarri guztiz eraldatu dugu. Herria gainbeheran zegoen, marjinalkeriak, egoera txarreko etxebizitzek eta droga-trafikoak jota. Orain herri indartsua dugu, instalazio egokiak, eremu berde zabalak eta hainbat zerbitzu izan dira pizgarri. Gazteek alde egiten zuten herria izatetik, gure eta kanpoko gazteek bizi nahi eta ahal duten herria izatera igaro da.

4

La Voz del Pueblok 20 urtetan zehar Etxebarri “beste modu batean” gobernatu ahal dela erakutsi du, lan serioa, ilusio handia eta gure herriarekiko konpromisoarekin.

La Voz del Pueblok, hurrengo helburuak nahi ditu Etxebarrirentzat: • I ngurugiroarekin orekan bizi den herria izan dadin. •A  uzotar guztien beharrizanak betetzeko zerbitzu publiko zein pribatuez hornitua izan dadin.

Se diferencian por su número, por su periodicidad y por su grado de participación. De este entramado asociativo surgen las iniciativas que luego se presentan para su debate y aprobación en las Comisiones Informativas y Plenos Municipales. Con un intenso trabajo realizado durante estos veinte años hemos transformado un pueblo en decadencia, con marginalidad, infravivienda y tráfico de drogas del que los jóvenes se marchaban, a un pueblo pujante con buenas instalaciones, con amplias zonas verdes y múltiples servicios cuyo atractivo impulsa a jóvenes de otros municipios a establecer en él su residencia.

La Voz del Pueblo ha demostrado a lo largo de estos 20 años que se puede gobernar Etxebarri con un trabajo serio y grandes dosis de ilusión y compromiso con nuestro pueblo. Podemos proclamar con orgullo que “otra forma de gobernar es posible”. La Voz del Pueblo quiere que Etxebarri sea un pueblo… …en el que vivir en equilibrio con el medio ambiente, …con servicios públicos y privados que satisfagan las necesidades de todos/as los/as vecinos/as,

• J arduera soziokultural eta elkartegintzaren bitartez Etxebarritar nortasuna zaindu eta garatu dezan.

…que cuide la identidad y el sentido de pertenencia a través de la actividad sociocultural y el tejido asociativo…

• I ndustria eta merkataritza moderno eta aktiboak izaten jarrai dezan.

…que mantenga un componente industrial y comercial moderno y activo.


HERRIA EGITEN…

HACIENDO PUEBLO…

Porlana, adreiluak, hormigoia, egurra, burdina... herria eraikitzen laguntzen diguten elementuak dira. Lan proposamen honetan argazki, infografia eta krokis asko aurkituko dituzu, planteatzen ditugun proiektuen ideia har dezazuen, azken baten, Etxebarriren gure ideian sakontzeko balioko dutenak.

El cemento, los ladrillos, el hormigón, la madera y el hierro son algunos de los elementos que nos ayudan a construir nuestro pueblo. En esta propuesta de trabajo te vas a encontrar con muchas fotografías, infografías y croquis que ayudan a hacerse a la idea de los proyectos que planteamos y que, en definitiva, suponen un avance en nuestra idea de Etxebarri.

Zailagoa da ordea argazkiekin irudikatzea, gure herrirako lantzen ditugun eta La Voz del Puebloren ekintzetan ardatz diren beste helburu batzuk: elkartasuna, parte-hartzea, konpromisoa, integrazioa, errespetua, elkarbizitza, identitatea, batasuna, Etxebarritarron artean zubiak eraikitzea, handi zein txiki, berri zein betiko, goiko, beheko, erdiko zein alboko, gazte zein ez hain gazte... guztion artean, herri askoz ere bateratuago, biziago eta konprometituagoa egiteko.

Es más difícil encontrar imágenes que hablen de otros objetivos que llevamos trabajando muchos años y que acompañan a todas las acciones de La Voz del Pueblo. Hablamos de solidaridad, de participación, de compromiso, de integración, de respeto, de responsabilidad, de convivencia, de identidad, de unidad, de tender puentes entre las personas que vivimos Etxebarri, entre pequeños y grandes, entre nuevos y los de toda la vida, entre los de arriba y los de abajo, los del centro y las esquinas, entre jóvenes y menos jóvenes… para entre todos/as, hacer un pueblo mucho más unido, vivo y comprometido.

Etxebarri eraiki, zu ere parte zara!

¡Construye Etxebarri, tú también eres parte!

PROIEKTU NAGUSIAK

GRANDES PROYECTOS

OGASUNA

HACIENDA

Guztiok dakigu dirurik gabe ezer gutxi egin daitekeela. Alderdi politiko baten aterkirik gabe gobernatzeak suposatzen duen zailtasunari aurre eginda, berezko baliabideak aztertuta eta adimenez kudeatuta, gastuan zuhurtzia handiaz jokatu dugu eta horrek krisi garai hauetara egoera ekonomiko sendo eta osasuntsuarekin heltzeko balio izan digu, urte zail hauek lasai gainditu eta oinordetzan hartu genituen zorrak ordaintzeko.

Todos sabemos que poco o nada es posible sin dinero. A pesar de la dificultad que entraña gobernar sin el paraguas de un partido, analizando y gestionando con inteligencia los recursos propios, hemos actuado con una enorme prudencia en el gasto lo que nos ha permitido llegar al inicio de la crisis económica con una economía sólida y saneada y superar estos años difíciles con mucha solvencia y pagar las deudas heredadas.

5

PSE-PNV (1991)

LVP (2011)

PRESUPUESTO AURREKONTUA

2,45 mill euro (407 mill pta)

11,5 mill euro (1920 mill pta)

DEUDA ZORRA

más de 300 mill 300 mill. pta baino gehiago

0 euro

13,69%

0%

0 pta

2,18 mill euro

CARGA FINANCIERA FINANTZA-KARGA REMANENTE POSITIVO DIRUZAINTZA SOBERAKINA

Goiko koadroaren arabera, “ez dagoenean ez da gastatzen” (familietan bezala) leloa ardatz duen gure politikak ahalbidetu egin digu oinordetzan hartutako zorra handiak kitatzea (lehengo agintariena, PSE-PNV), beharrezkoak diren obrak egitea, Udal-zerbitzuen eskaintza zabaldu eta hobetzea eta Udal-kutxa beteta izatea, 2.188.000 eurotako diruzaintza izatea hala berresten dute. Ardurazko irizpide horrekin jarraitzea da gure asmoa, dirua guztiona baita.

El cuadro anterior nos permite afirmar que nuestra política económica “si no hay no se gasta” (la misma de nuestras casas) nos ha permitido pagar las enormes deudas heredadas (de quienes ahora hablan de gasto superfluo), hacer muchas obras necesarias, ampliar y mejorar la oferta de servicios municipales y dejar las arcas municipales llenas, 2.188.000 € de liquidación del año 2010 así lo certifican. Seguiremos con ese criterio de responsabilidad pues el dinero es de todos/as.


BEGIRATOKI PROIEKTUA

PROYECTO MIRADOR

Santa Marina kaleko goiko aldean (Institutuaren goiko alboan) ingurua hobetuko duen proiektua garatuko dugu. Herriarentzako hurrengo abantailak ekarriko ditu:

Desarrollaremos un proyecto de mejora de la zona norte de la calle Santa Marina (justo por encima del Instituto) que mejorará el entorno y que supone las siguientes ventajas para el municipio:

- Babes Ofizialeko Etxebizitzak. Kopurua Lurzoruari Buruzko Legeak zehazten dituen portzentajeen arabera izango da.

- Viviendas de Protección Oficial (VPO). El número de vivienda protegida quedará determinada según los porcentajes que marca la Ley del Suelo.

- Udalak Tasatutako Salneurridun Etxebizitzak. - Salmenta libreko etxebizitzak. Eraikin guztiak behe-solairu gehi 3 alturatakoak izango dira. - Arkupedun eta saltokientzako lekua izango duen plaza handi bat, herriaren eremu horren gune nagusia bihurtuko dena, horrelako lekuen beharra du eta. - Oinezkoentzako lotura berri bat, proiektua garatuko den eremu horretatik begiratokira, institutuaren atzetik joango dena, gaur egun dagoen ibilbidea handituz.

- Viviendas de Precio Tasado Municipal (VPTM). - Vivienda libre. Todos los edificios de viviendas serán de baja más 3 alturas. - Una gran plaza con soportales y espacios comerciales que se convertirá en el centro neurálgico de una zona del pueblo que ahora mismo adolece de esos espacios. - Una nueva conexión peatonal de esta zona con el Mirador por la parte de atrás del Instituto, ampliando así la zona de paseo del Mirador.

- Santa Marina kaleko goiko aldean zeharkako aparkalekuak.

- Aparcamientos en batería en la zona alta de la calle Santa Marina.

Halaber, proiektu honek Udalerriaren eremu zaharrenetako baten berritze eta berrantolatzea ahalbidetuko du. Zehazki, Asturias, Extremadura, Santa Marina eta Navarra kaleetako familia batzuei eskainiko zaien BORONDATEZKO etxebizitzaz aldatzeko aukerari esker, kale horien kalekantoi eta plazatxoak hobetu ahal izango dira.

Asimismo, este proyecto va a posibilitar sanear y reordenar parte de la zona más antigua del municipio. En concreto, gracias a la posibilidad de realojo VOLUNTARIO y LIBRE que se ofrecerá a familias que viven en las calles Asturias, Extremadura, Santa Marina y Navarra se mejorarán los cantones y plazuelas de esas calles.

FOTO VIRTUAL

FOTO VIRTUAL

6

ERROTA

MOLINO

Ibaiaren erabilpen ludikoari lotutako olgeta-zerbitzurako birmoldatuko dugu errota. URA ur agentziarekin lanean jarraituko dugu proiektu horretan, asmoa presa txiki bat eta kaia eraikitzea da, ur-ekintza batzuk ahalbidetuko dutenak (kayak, txalupak, “pedaloak”...). Ibai bazterraren egokitzea planteatzen da, betiere bertako landaretza eta fauna errespetatuz.

Convertiremos el molino en un espacio lúdico y de entretenimiento con servicios vinculados al uso del río. Seguiremos trabajando con URA (Agencia Vasca del Agua) en esta posibilidad que pasa por construir un embarcadero y una pequeña represa que asegure una lámina de agua suficiente como para poder realizar actividades acuáticas (kayak, remo, pedalos, barcas…). En esta propuesta se contempla además la mejora de los márgenes del río, siempre respetando la flora y la fauna que vive en el cauce y la ribera. FOTO VIRTUAL


ETXEBARRI 2011-2015 UDALETXE BERRIA

NUEVO AYUNTAMIENTO

Auzotarrek, arduradun politikoek eta Udal-langileek parte hartu zuten prozesu luze baten ondoren, “Ave Fenix” izena zuen proiektu arkitektonikoak irabazi zuen Etxebarriko Udaleko ideia lehiaketa. Lau urte hauetan zehar eraikuntza proiektua garatu da, baita eskaini behar dituen zerbitzuena ere.

Tras un largo proceso en el que participaron vecinos/as, representantes políticos y trabajadores, el proyecto arquitectónico apodado “Ave Fenix” fue el ganador del concurso de ideas del nuevo Ayuntamiento de Etxebarri. A lo largo de estos 4 años se ha desarrollado el proyecto de construcción del edificio, así como de los servicios que debe albergar.

Udaletxe berrirako asmoa zera da...

Se piensa en un nuevo Ayuntamiento…

...gaur egungoa, Interneten bitarteko izapideak ahalbidetuko dituena.

…más moderno, que posibilite la realización de trámites por Internet,

...Herritarren Arreta Zerbitzua lehenetsiko duena, leihatilarik leihatila ibili beharrik gabe informazio guztia eskuratu ahal izango dena.

…priorizando el Servicio de Atención a la Ciudadanía, un servicio en el que se darán todas las respuestas sin necesidad de vagar de ventanilla en ventanilla.

...zerbitzu guztiak zentralizatuko dituena. ...biztanleria handitzearekin eta hirigintza garapenarekin bat etorriko dena. ...auzotarrari herrira Doneztebe Etorbidetik sartuaz batera, harrera egingo diona. ...Herriko Plaza izango denarekin eskenatoki finko batekin integratua izango dena. Jarduera garrantzitsuenak egingo diren plaza handi, sartzen erraz eta segurua. …Izapide elektronikoak egiteko aukera eman dezan, interneten bitartez edo herrian zehar jarriko diren bulego elektronikoak erabilita.

FOTO VIRTUAL

…con servicios centralizados, sin servicios municipales en otros locales. …acorde con el aumento poblacional y el desarrollo urbanístico. …que recibe al vecino/a y al visitante nada más entrar el pueblo por la Avenida San Esteban. …integrado en la futura Herriko Plaza a través de un escenario fijo. Una plaza mucho más grande, accesible y segura en la que se realizarán las actividades más importantes. …que facilite la tramitación electrónica, a través de Internet o utilizando las oficinas electrónicas que se instalarán en el municipio.

FOTO VIRTUAL

7 FOTO VIRTUAL

N-634 ERREPIDEAREN LURPERATZEA

SOTERRAMIENTO DE LA N-634

Talde independente honen eskariari jarraiki, N634 errepidearen lurperatze proiektua Baskonia Zubiko oinezkoentzako pasabidearekin hasiko da. Lurperatze lanei dagokienez, Foru Aldundiarekin kolaboratzen jarraituko dugu, gure herria ulertzeko eta bertatik mugitzeko modua aldatuko duen proiektu handi horren garapenean.

A petición de nuestro grupo se iniciarán las obras con la pasarela peatonal del puente de la Basconia, una obra demandada históricamente. En cuanto al soterramiento, colaboraremos con la Diputación en el desarrollo de este gran proyecto que cambiará la forma de movernos y de entender nuestro pueblo.

Lurperatze horrek Kukullaga eta Doneztebeko aldeak modu egokiagoan lotzea ekarriko du. Lanak aurrera doazen heinean, Kukullagako biribilgunea, Doneztebe Etorbidea eta Bekosolo Parkearekin lotzen dituzten espaloi eta arrapalak egokituko dira.

Esta gran obra supondrá cambios sobre todo en la conexión con la Avda. San Esteban. A medida que vayan avanzando las obras se irán adecuando las aceras y rampas de comunicación de la rotonda tanto con el parque Bekosolo como con la propia avenida San Esteban.

FOTO VIRTUAL

FOTO VIRTUAL


EREMU ESTALIAK

ZONAS CUBIERTAS

Aisia jardueretarako herriak eremu estaliak izan ditzan azterketa bat egiten ari gara. Helburu horrekin, Kukullaga eta Amezola parkeetako haurrentzako jolas-parkeak estaliko lirateke eta Irakaskuntza Zentroen instalakuntzak erabiliko lirateke (eskola orduetatik kanpo).

Estamos desarrollando un estudio para la dotación al pueblo de espacios cubiertos para actividades de ocio y esparcimiento. Contemplamos cubrir dos zonas de juegos infantiles (zona Polideportivo y parque Amezola) y el libre uso de las instalaciones escolares en el espacio de tiempo en que no sean utilizadas por parte de los Centros.

Hurrengo instalakuntzak ordutegi jakin batzuetan erabiltzea aztertzen ari gara:

La propuesta que se está valorando contempla el uso de los siguientes espacios en horarios determinados:

- Kukullaga Lehen Hezkuntza Zentro berriaren jolastokiak (estali eta estali-gabeak).

- Patios (cubierto y descubierto) del nuevo Colegio de Primaria Kukullaga.

- Santa Marina kaleko Haur Hezkuntza Zentroaren jolastokia.

- Patio del Colegio de Infantil de la calle Santa Marina.

- Doneztebeko Haur Hezkuntza Zentroaren arkupea.

- Porche del Colegio de Infantil de la Avda. San Esteban.

- Institutuko pistak (estali eta estali-gabeak).

- Pistas (cubierta y descubiertas) del Instituto.

FOTO VIRTUAL

FOTO VIRTUAL

HAURRENTZAKO KANPOKO IGERILEKUA

8

Uda honetan bertan Kiroldegian haurrentzako kanpoko igerilekua izango dugu. Kiroldegiaren udako zerbitzua osotuko du instalakuntza berri horrek. Igerileku berria, igerilekuetarako lehengo sarbidearen aurrean kokatuko da, beraz, eguzkia hartzeko eremua ez da murriztuko. Bi gunetan bananduko da: Plisti-plasta gunea alde batetik eta 50 cm inguruko sakoneradun gunea bestetik.

MUGARRI GAZTE ETXEA Gazte Etxea, Doneztebe Etorbideko anbulatorio zaharrera lekuz aldatzea proposatzen dugu eta bertan 15-30 urte arteko gazteei zuzendutako zerbitzu guztiak bateratzea: gazteentzako informazio bulegoa, Interneterako sarbidea, elkarteentzako zerbitzuak, emanaldietarako aretoa, kontzertuak, taberna...

PISCINA INFANTIL EXTERIOR Este verano contaremos con una piscina exterior infantil. Este servicio completa los servicios del polideportivo en verano. Como se ubicará en la plaza de acceso a las antiguas piscinas, no perdemos espacio de la zona de sol. Cuenta con dos zonas, una de chapoteo para bebés y otra de unos 50 cm de profundidad para niños/as más mayores.

CASA DE JUVENTUD – GAZTE ETXEA MUGARRI FOTO VIRTUAL

Además, estamos estudiando la creación de una radio municipal cuya base sea la participación de las/os jóvenes de nuestro pueblo.

Gainera, udal-irrati baten sorrera aztertzen ari gara, zeina gure herriko gazteen partehartzean oinarrituko litzatekeen.

GIZARTE ETA KULTURA-ZENTROA Udaletxe berriaren lanek irauten duten bitartean, egungo Udaletxea kokatzen den lekuan eraikiko den Gizarte eta KulturaZentroa diseinatzeko prozesu parte-hartzailea hasiko dugu. Aurreko iradokizun batzuen arabera, zera eduki lezake aipatu Kultura-Zentroak: auditorium-antzokia, erabilera anitzetarako lekuak, erakusketa gelak, elkarteentzako lokalak... Gainera, pilotalekuaren birmoldaketa osoa suposatuko du, batez ere harmailen eremuan, eta estalitako plaza bat ere izango luke.

Proponemos trasladar la Casa de Juventud al antiguo ambulatorio de la Avda. San Esteban y aglutinar en ese espacio todos los servicios dirigidos a jóvenes entre 15 y 30 años: oficina de información juvenil, acceso a Internet, punto de encuentro, servicios para asociaciones, sala de actuaciones, conciertos, taberna…

CENTRO SOCIOCULTURAL FOTO VIRTUAL

Mientras duren las obras de construcción del Nuevo Ayuntamiento, comenzará un proceso participativo de diseño del Centro Sociocultural que se ubicará en la actual plaza del ayuntamiento. Según aportaciones recogidas en distintos procesos participativos contaría con un auditorio-teatro, espacios polivalentes, salas de exposiciones, locales para asociaciones... Además, supondrá una profunda remodelación del frontón, sobre todo en la zona de grada, y contaría con una plaza cubierta.


ETXEBARRI 2011-2015 ANDALUZIA KALEKO ARRAPALA MEKANIKOAK

RAMPAS MECÁNICAS CALLE ANDALUCÍA

Kalearen malda handia gainditzeko arrapala mekanikoak jarriko ditugu Andaluzia kalean. San Antonioko goiko aldera erau erosoan joan ahal izango da, guztiz modu irisgarrian mugikortasun urriko pertsonentzat.

Instalaremos rampas mecánicas en la calle Andalucía para superar la gran pendiente de esa calle. Se podrá acceder a la zona alta de San Antonio cómodamente y de manera totalmente accesible para personas con movilidad reducida.

FOTO VIRTUAL

EGUNEKO ZENTROA ETA ZAHARREN EGOITZA

CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA

Eguneko Zentroa eta Zaharren Egoitzaren eraikitzea sustatuko dugu, Bekosolo parkearen ondoko lursailetan, Udala, Etxebarriko Ikastola Kooperatiba eta Partaide Ikastolen Elkartearen artean lantzen ari garen hirigintza-operazio bati esker. Udalak parkearen bazterreko lursail zati bat utziko luke, Ikastolaz gain, arestian aipatu instalazioen proiektua garatu ahal izan dadin.

Impulsaremos la construcción de un Centro de Día y una Residencia para la 3ª Edad en los terrenos anexos al parque Bekosolo gracias a una operación urbanística en la que se encuentran trabajando el Ayuntamiento, la Cooperativa Etxebarriko Ikastola y Partaide (Federación de Ikastolas). El Ayuntamiento cedería terrenos de una zona residual del parque Bekosolo para que se pueda desarrollar el proyecto de Residencia y Centro de Día, junto con el de la Ikastola.

ERRETIRATUEN EGOITZAK

HOGARES DE JUBILADOS/AS

Azken urteetan, herriko bi erretiratuen egoitzetan parte hartzen duten pertsonen kopurua handitu egin da. Zalantza barik, egoitzetako zuzendaritzak eta Udalaren arteko elkarlanean oinarrituta egindako lan handiak zerikusia izan du arrakasta horretan. Izandako harremanetan egoitzak handitzeko aukera aipatu da zenbaitetan, hori dela eta hurrengo proposamenean ari gara lanean: - San Antonioko erretiratuen egoitza (Goikoa): Andaluzia kaleko Kultura-Etxera eroatea planteatzen da. Kafetegia gehituko litzaioke eta erretiratuen eskura utziko litzateke Kultura-Etxearen zati bat. Gainera, Kultura-Etxeko gainontzeko lekua modu erosoago batean partekatu ahal izango lukete euren jardueretarako. - Doneztebeko erretiratuen egoitza (Behekoa): Udaletxe berriaren ondoko eraikinaren behe solairura eroatea planteatzen da, oinezkoentzako kalea izango dena. Kafetegia eta egoitzarentzako lokalak izango lituzke.

En los últimos años ha aumentado el número de personas que participan en los dos Hogares de Jubilados/as del pueblo. Sin duda el gran trabajo realizado por las propias directivas de los clubes y el trabajo coordinado con el Ayuntamiento son las claves de éxito. En ese trabajo de coordinación se ha tratado en varias ocasiones la posibilidad de ampliar los locales. Por ellos trasladamos una propuesta de desarrollo para cada uno de los Hogares de Jubilados/as: - Hogar de San Antonio (Goikoa): se plantea el traslado a la Casa de Cultura (calle Andalucía). Se anexaría una cafetería y se pondría a disposición del Club de Jubilados parte de la Casa de Cultura. Además, podrían compartir el resto de una manera más cómoda para el desarrollo de sus actividades. - Hogar de San Esteban (Behekoa): se plantea la posibilidad de trasladarse a los bajos del edificio que se construirá anexo al nuevo Ayuntamiento, en una calle peatonal. Sería en la fase 3 del desarrollo urbanístico de los terrenos de la antigua Metacal. Contaría con cafetería y locales para el Club de Jubilados/as.

9


BEGIRATOKI PROIEKTUA PROYECTO MIRADOR

ANDALUZIA KALEKO ARRAPALA MEKANIKOAK RAMPAS MECÁNICAS CALLE ANDALUCÍA

IGOGAILUA ASCENSOR

10

EGUNEKO ZENTROA ETA ZAHARREN EGOITZA CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA ERROTA MOLINO

EREMU ESTALIAK ZONAS CUBIERTAS

GIZARTE ETA KULTURA-ZENTROA CENTRO SOCIOCULTURAL


HAURRENTZAKO KANPOKO IGERILEKUA PISCINA INFANTIL EXTERIOR

N-634 ERREPIDEAREN LURPERATZEA SOTERRAMIENTO DE LA N-634

EUSKOTREN ZUBIA PASARELA EUSKOTREN

MUGARRI GAZTE ETXEA CASA DE JUVENTUD MUGARRI

UDALETXE BERRIA NUEVO AYUNTAMIENTO

11


SAIL BAKOITZERAKO PROPOSAMENAK

INFORMACIÓN POR ÁREAS

ETXEBIZITZA

VIVIENDA

o Begiratoki Proiektua Santa Marina kalean. Ikusi Proiektu Nagusien atala.

o Proyecto Mirador en la zona norte de la calle Santa Marina. Más información en Grandes Proyectos, pág. 6.

o San Antonioko maisuen etxearen lekuan, Babes Ofizialeko Etxebizitzak eta Etxebizitza Sozialak eraikiko ditugu.

12

o Sustituiremos la casa de los maestros de San Antonio por un nuevo edificio con viviendas de VPO y sociales.

o  Udalak Tasatutako Salneurridun Etxebizitzak eraikiko ditugu San Antonio etorbideko behinbehineko aparkalekuan. Lurpeko bi solairutako aparkalekua, saltokientzako lekua eta jarduera soziokulturaletarako lekua aurreikusten dira proiektuan.

o Construiremos Viviendas de Precio Tasado Municipal (VPTM) en la zona del aparcamiento provisional de la Avenida. Se construirán 2 plantas de garajes soterradas, locales comerciales y un espacio sociocultural.

o Santa Ana kaleko maisuen etxebizitzak, alokatzeko etxebizitzatara bideratuko ditugu.

o Destinaremos las viviendas de los maestros de la calle Santa Ana a viviendas de alquiler.

GARRAIOA eta MUGIKORTASUNA

TRANSPORTE y MOVILIDAD

Metroa Galdakaoko Ospitalera heltzearen...

A FAVOR…

Metroa eta Euskotren lotuko dituen Sarratuko (Basauri) geltoki intermodalaren...

…de que el metro llegue al Hospital de Galdakao.

Galdakaoko lotura-autobusa Basaurira joatearen...

…de la intermodal en Sarratu (Basauri) que conecte las líneas de metro y Euskotren.

...ALDE

…de que la lanzadera de Galdakao vaya a Basauri.

o Metro 3. Linea: lanak aurreratuak daude, eta LVPren proposamenez, San Antoniorainoko igogailua eraikiko da, Etorbidearen eremuan geldialdia egingo du ere, Osasun-Zentroaren parean. Bukaera 2013 urtearen erdialderako dago aurreikusia.

o Línea 3 del Metro. Ya están avanzadas las obras que, a propuesta de LVP, contará con un ascensor al barrio San Antonio y parada la zona de la Avenida, a la altura del Centro de Salud. Fecha prevista de finalización, mediados de 2013.

o Etxebarri-Busa. Hirugarren autobus bat gehituta, ikastetxeetarako sarrera/irteera ordutegietan maiztasuna handituko dugu.

o Etxebarri-Bus. Ampliaremos la frecuencia en los horarios de entrada/salida a los colegios con un nuevo tercer autobús.

o Doneztebe etorbidea eta Bekosolo parkerako sarrerak egokituko ditugu, N634 errepideko biribilgune berriak eskatzen dituen beharrizanetara. Espaloi zabalagoak eta parkearen sarrerarako arrapalak.

o Adecuaremos la Avda. San Esteban y los accesos al parque Bekosolo a las necesidades que plantee la nueva rotonda que comunicará los dos núcleos urbanos. Aceras más anchas y rampas de acceso a Bekosolo.

o Arrapala mekanikoak jarriko ditugu Andaluzia kalean. Ikusi Proiektu Nagusien atala. o Herri osoa lotuko duen bizikletentzako erreia egitea aztertuko dugu. o Euskotren Zubia ordezkatzeko lanak martxan daude. Oinezkoentzako eta bizikletentzako sarbidea hobetuko da Basaurirekin, bidegorria ere izango baitu. Bukaera 2013 urtearen erdialderako dago aurreikusia. o Marivi Iturbe kalean lurpeko aparkalekuak eraikiko ditugu.

o Instalaremos rampas mecánicas en la C/Andalucía. (Grandes Proyectos - pág. 9) o Estudiaremos la puesta en marcha de un carril bici que comunique todo el pueblo. o Ya están en marcha las obras de sustitución del Puente de Euskotren. Se mejorará el acceso peatonal y en bicicleta con Basauri, pues contará con un bidegorri que comunique Etxebarri con Basauri. Fecha prevista de finalización, mediados de 2013. o Creación de parcelas de garaje soterradas en la calle Marivi Iturbe.

Aparkalekuak Navarra kalean Aparcamientos en la calle Navarra

Euskotren zubia Pasarela Euskotren


ETXEBARRI 2011-2015 HIRIGINTZA, ONDAREA ETA EKIPAMENDUAK

URBANISMO, PATRIMONIO Y EQUIPAMIENTOS

o Aisia jardueretarako eremu estaliak egokituko ditugu. Ikusi Proiektu Nagusien atala.

o Abriremos espacios cubiertos de uso libre para aprovechamiento del tiempo libre en invierno. (Grandes Proyectos – Pág. 8).

o Uholdeen aurreikuspena eta kontrola. Presa inguruan, kiroldegian eta etorbidean honezkero egindako lanez gain, beste ekintza batzuk eroango ditugu aurrera euriteek eragindako ur-goraldiak kontrolatzeko:

o Previsión y control de inundaciones. A las obras ya realizadas en el entorno de la presa, el polideportivo y la zona de la avenida, les sumaremos otras acciones que ayudarán a controlar las crecidas producidas por los periodos de lluvia intensa.

- Ariz eta Etxebarri artean, Ibaizabal ibaia dragatu eta bideratu

- Dragado y encauzamiento del río Nervión entre Ariz y Etxebarri.

- Lezama Legizamon Poligonoan. Milloi inguruan eraikitzen ari den ekaitz-deposituaren lanak amaitu. milloi litrotako edukiera izango du ur-goraldiei eusteko. Gainera zentral hidroelektriko txiki bat izango du

- Finalización del tanque de tormentas que se está construyendo en el Polígono Lezama Leguizamon albergará millones de litros litros de agua en caso de crecidas. Además, contará con una pequeña central hidroeléctrica.

- Euskotren zubi zaharraren ordez berria eraiki

- Sustitución del antiguo puente de Euskotren por uno sin “ojos”.

o Doneztebe Eliza. Gotzaintzarekin eta Doneztebeko Parrokia-Komunitatearekin lan egingo dugu, elizaren kanpoko argiztatze proiektuan.

o Iglesia San Esteban. Trabajaremos en colaboración con el Obispado y la Comunidad Parroquial de San Esteban en el proyecto de iluminación exterior de la Iglesia.

o Errota. Ibaiaren erabilpen ludikoari lotutako olgeta-zerbitzurako birmoldatuko dugu errota. Ikusi Proiektu Nagusien atala.

o Molino. Rehabilitaremos el molino y pondremos en marcha un servicio vinculado a actividades de ocio en el río a través de un embarcadero. (Grandes Proyectos - pág. 6)

o Done Jakue Bidea. Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailarekin eta Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartearekin, Etxebarri, Bidearen Iparraldeko ibilbidean sar dezaten aukera landuko dugu. Beste lanak... o Santa Marina eta Galicia kaleak egokituko ditugu, espaloiak hobetu eta zabalduz, eta aparkalekuak eginez. o  San Antonio barneko kale-kantoiak egokituko ditugu (Extremadura eta Asturias kaleak). o Bekosolo parkea eta Doneztebe etorbidea arrapala baten bidez lotuko ditugu, eliza parean. o Forua plaza eta Arbolantxa kaleko eskailerak.birmoldatuko ditugu. o Isabel Larrakoetxea, Castilla, Galicia, Santa Marina kaleetako eta Doneztebe etorbideko murruak apainduko ditugu.

o Camino de Santiago. Trabajaremos con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y el Dpto. de Turismo del Gobierno Vasco en la posibilidad de integrar a Etxebarri dentro del Camino de Santiago del Norte. Otras obras… o Reurbanizaremos las calles Santa Marina y Galicia, mejorando y ampliando las aceras y proponiendo nuevas zonas de aparcamiento. o Reurbanizaremos los cantones interiores de las calles Extremadura y Asturias. o Conectaremos mediante rampa el parque Bekosolo con la Avenida San Esteban a la altura del paso de peatones de la Iglesia y ampliaremos el puente de Euskotren. o Reformaremos la Plaza Forua y las escaleras de la c/ Arbolantxa. o Decoraremos los muros de las calles Isabel Larrakoetxea, Castilla, Galicia, Santa Marina y Avda. San Esteban.

13


HIRITARREN SEGURTASUNA

SEGURIDAD CIUDADANA

o Udaltzaingoa beharrezkoak diren baliabideekin hornituko dugu, herritarrenganako zerbitzu egokia mantentzeko.

o Dotaremos a la Policía Municipal de los recursos suficientes para mantener un servicio adecuado a la población.

o Udaltzaingoaren trebakuntzan urrats kualitatiboa emango dugu gizarte-izaeradun zerbitzuaren norabidean, nahiz eta argi dugun bere helburu nagusia herrian ordena mantentzen laguntzea dena, elkarbizitza hobetuz.

o Daremos un paso cualitativo en la formación de la Policía Municipal hacia una labor de carácter más social, siendo conscientes de que su principal labor es la de ayudar a mantener el orden en el Municipio de cara a una mejor convivencia.

o Etxebarri eta Basauriko Udaltzaingoetako eta Ertzaintzako arduradunen arteko koordinazioarekin jarraituko dugu.

o Continuaremos con la coordinación entre los/as responsables municipales de las policías de Etxebarri y Basauri y los/as responsables de la Ertzaintza.

o Lehen sorospenen, bihotz-biriketako berpiztearen eta desfibrilagailuen erabilerarako trebakuntza, talde gehiagotara zabalduko dugu. o Etxeko animaliak eta auzokideen arteko elkarbizitza hobetu egingo dugu, sakabanatze gune berriak eta ordutegi egokiak proposatuz

o Ampliaremos a más colectivos la formación sobre primeros auxilios, RCP y uso de desfibriladores. o Mejoraremos la convivencia entre mascotas y vecinos/as, proponiendo nuevas zonas y horarios de esparcimiento.

Desfibrilador del Polideportivo Kiroldegian dagoen Desfibrilagailua

14

INGURUGIRO ETA JASANGARRITASUNA

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Ingurugiro ohituratan eta garapen iraunkorraren arloko politiketan erreferente izaten jarraituko du gure Udalak.

Seguiremos siendo un municipio referente de buenas prácticas ambientales y estar entre los mejores en la aplicación de las políticas locales más avanzadas de desarrollo sostenible.

o Mugikortasuna: Eskualdeko Mugikortasun Iraunkorrerako Planean zehazten diren estrategiak eta ekintzak sustatuko ditugu, inguruko herriekin batera. o Zarata: Udaleko Zarata Mapa egingo dugu eta erantzuna emateko ekintzen plana garatu. o Garraio Partzuergoa inplikatuko dugu, trenbideek (trena eta metroa) sortzen duten zarata murrizteko pantaila akustiko naturalak jar ditzan. o Industria eta ingurugiroa: Udalerriko industriekin elkarlanean arituko gara ingurugiroaren kudeaketa eta egoera hobetzeko. o Hondakinak: gaikako hondakin-biltzea osatuko dugu zerbitzu berriak martxan jarriaz: hondakin organikoak konpost egiteko, pilak, tonerrak, aparailu elektronikoak, etab.

o Movilidad: desarrollaremos las estrategias y apoyaremos las acciones del Plan Comarcal de Movilidad Sostenible conjuntamente con el resto de municipios vecinos. o Ruidos: elaboraremos un mapa de ruidos municipal con su respectiva zonificación y plan de acción. o Implicaremos al consorcio de transportes en la instalación de pantallas acústicas naturales de cara a paliar las molestias de la red ferroviaria (tren y metro). o Industria y medio ambiente: colaboraremos con las industrias del municipio para mejorar la situación y gestión ambiental. o Residuos: completaremos la recogida selectiva con la puesta en marcha de nuevos servicios: bio-residuos (orgánicos) para compostaje, pilas, toners, aparatos electrónicos, etc.


ETXEBARRI 2011-2015 KULTURA

CULTURA

Kultura eta Kirolaren inguruan estrategia-plana dugu Sailean, 2012an amaitzen dena. Plan hori, elkarteen, kluben, auzotarren eta udal-teknikoen artean egin genuen eta arlo horietarako helburuak eta Kultura Sailetik garatu beharreko ekintzak zehazten dira. Hurrengo plana egiterako orduan elkartegintza eta auzotarren parte-hartzea sustatuko dugu berriz ere.

El Área de Cultura y Deportes cuenta con un Plan Estratégico que finalizará en el año 2012. El plan fue elaborado con la ayuda de asociaciones, clubes, vecinos/as y técnicos municipales y recoge los objetivos que deben cumplirse con las acciones que se llevan a cabo desde el área. Se contará de nuevo con el tejido asociativo y los/as vecinos/as para elaborar el siguiente plan.

o Txiki Otaegi enparantzan eraikiko den Zentro Soziokulturalaren proiektua egiteko prozesu parte-hartzailea egingo dugu. Ikusi Proiektu Nagusien atala.

o Llevaremos a cabo un proceso participativo para elaborar el proyecto de Centro Sociocultural (Grandes Proyectos. Pág. 8).

o Etxebarriko kultura-agenda sendotuko dugu: Erdi-Aroko Azoka, Inauteriak, Eguberriko Programa... o Udal Musika Bandaren sorrera sustatuko dugu. o “Kontaidazu” eta “Zuztarretik Ahora!” proiektuak bultzatzen jarraituko dugu, Etxebarriko eta eskualdeko historia, kultura eta euskara, nagusiengandik jasotzeko eta ondorengo belaunaldiei transmititzeko helburu nagusi duten proiektuak.

o Consolidaremos la agenda cultural del municipio: Feria Medieval, Carnavales, Programa Navideño… o Promocionaremos la puesta en marcha de una Banda Municipal de Música. o Impulsaremos los proyectos “Cuéntame” y “Zuztarretik Ahora!”, dirigidos a la transmisión por parte de nuestros/as mayores de la historia, cultura y euskera de Etxebarri y la comarca.

o Ikasketa-gelak hobetu eta euren ordutegia zabalduko dugu.

o Ampliaremos el horario y mejoraremos las condiciones de las salas de estudios.

KIROLA

DEPORTE

o Kultura eta Kirol Sailaren baliabideak handituko ditugu, klubekin egiten den lana eta kirol-instalakuntzen kudeaketa hobetzeko.

o Dotaremos de recursos al Área de Deporte para mejorar el trabajo que se realiza con los clubes y la gestión de las instalaciones deportivas.

o Kiroldegiaren zerbitzuak ugalduko ditugu:

o Ampliaremos los servicios del Polideportivo:

• Haurrentzako kanpoko plisti-plasta igerilekua martxan jarri. Ikusi Proiektu Nagusien atala. • Kanpoko kirol anitzetarako pista berrantolatu, beste 2 paddle pista (kanpokoak) gehituz.

• Poner en marcha la piscina de chapoteo infantil exterior. • Reorganizar la pista polideportiva exterior y dotarla de otras 2 pistas de paddel (exteriores).

• Beharrizan bereziak dituzten umeentzako ikastaroekin jarraitu.

• Continuar con los cursos para niños/as con necesidades especiales.

• Umeentzako aldagela berri handiago bat egin eta egungoa beharrizan bereziak dituzten umeentzako utzi.

• Habilitar un vestuario más grande para niños/as y dejar el actual para menores con necesidades especiales.

• Behin egoera ekonomiko orokorra egonkortzen denean, SPA-Bainuetxe proiektuari berrekin.

• SPA-Balneario urbano. Recuperar el proyecto cuando se estabilice la situación económica global.

o  ETXEBARRIKO SELEKZIOAren parte-hartzea bultzatzen jarraituko dugu. Pilota jaialdiak ekartzen jarraituko dugu, lehen mailako pilotariekin.

o Continuaremos potenciando la participación de la Selección de Fútbol de Etxebarri - ETXEBARRIKO SELEKZIOA. Apostaremos por los festivales de pelota con pelotaris de primer nivel.

15


o Remodelaremos el Campo de Fútbol:

o Futbol zelaia birmoldatuko dugu: • Harmailen zati bat kafetegi eta futbolari lotutako erabilera anitzetarako lokaletarako moldatu.

• Dedicar parte de la grada para servicio de cafetería y locales polivalentes vinculados al fútbol.

• Harmailak handitu arkupea eginez eta Zelaitik aldagelerainoko sarbide zuzena egin.

• Ampliación de la grada generando un soportal y Acceso directo a vestuarios desde el campo.

• Gaur egun taberna dagoen lekuan bi aldagela berri egin.

• Habilitar dos nuevos vestuarios en la zona que deje el bar.

• Anbulantzien sarbidea erraztu zelairaino.

• Facilitar el acceso de ambulancias hasta el campo.

o Arku-tirorako lekua sortuko dugu.

o Crearemos de un espacio de Tiro con Arco.

o Skate pista lekuz aldatu eta martxan jarriko dugu.

o Reubicaremos y pondremos en marcha la pista de skate.

HEZKUNTZA

EDUCACIÓN

Kalitatezko hezkuntza publikoaren alde egiten dugu lan, Udaletik hezkuntza ez-formalaren alorretik proiektu eta jardueren bitartez indartzen duguna eta 0 urtetatik 18 urtetara herrian bertan garatu ahal izango dena.

Apostamos por una educación pública de calidad, que se pueda cursar completamente desde los 0 hasta los 18 años en Etxebarri, reforzándola como hasta ahora a través de proyectos y actividades de educación no formal.

o  Eskola-maparen sendotzeari begira jarraituko dugu lanean: • Haurtzaindegia: haurreskola berriaren martxan jartzea. Haurreskola Partzuergoaren eskura jarriko ditugu, herriaren eskariari aurre egiteko beharrezkoak diren baliabide guztiak.

Haureskola - Guardería

• Haur Hezkuntza: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari galdegingo diogu, San Antonion bi lerro eta Barandiaranen hiru lerro martxan jartzea. • Lehen Hezkuntza: Kukullaga Zentro berria, uda honetarako prest egongo da, 2011-2012 ikasturtea bertan hasteko.

16

• Institutua: Eusko Jaurlaritzarekin aztertzen ari gara, 18 urterainoko hezkuntza eskaintzarik egokiena emateko aukera (batxilergoa ala moduluak).

o Continuaremos trabajando por la Consolidación del mapa escolar: • Guardería: puesta en marcha de la nueva Haurreskola. Pondremos a disposición del Consorcio de Haurreskolas los locales necesarios para hacer frente a la demanda en el Municipio. • Educación Infantil: exigiremos al Dpto. de Educación del Gobierno Vasco la puesta en marcha de dos líneas de Infantil en San Antonio y tres líneas en Barandiaran.

Nuevo Colegio Primaria Lehen Hezkuntzako ikastetxe berria

• Educación Primaria: nuevo Centro Kukullaga, a punto este verano para comenzar en él el curso 2011-2012. • Instituto: estamos estudiando con el Dpto. de Educación la oferta más adecuada hasta los 18 años (módulos o bachiller).

o Hezkuntza Zentroen sarrera-irteera orduetan EtxebarriBusaren ordutegia sendotuko dugu mugikortasuna hobetu aldera eta zentroetara heltzeko ibilbide seguruak egingo ditugu.

oR  eforzaremos los horarios del EtxebarriBus en las horas de entrada/ salida de los centros educativos para mejorar la movilidad entre ellos y pondremos en marcha itinerarios seguros para llegar a los colegios.

o Eskola-laguntza eta ume etorkinentzako euskara errefortzu proiektuekin jarraituko dugu.

o Continuaremos con el Programa de Apoyo Escolar y el Refuerzo de Euskera para niñ@s inmigrantes.

o San Antonio auzoan haurreskola zabaltzea aztertuko dugu BBKrekin, gaur egun haurtzaindegia daukaten lokaletan.

o Estudiaremos con la BBK la posibilidad de ofrecer el servicio de Haurreskola en San Antonio, en los actuales locales de guardería que ahora ocupan.

EUSKERA Orain artean bezala euskara ikasteko erraztasunak ematen jarraituko dugu, tasa murriztu eta diru-laguntzen bitartez, eta ahalik eta ikastaro aukera zabalena eskainiaz. Horrekin batera, ahalegin handia egingo dugu herrian euskararen presentzia eta erabilpena areagotzeko, euskaraz gehiago bizi ahal izateko, horretarako hainbat proiektu eta jarduera sustatuko ditugularik. o Euskara Biziberritzeko Plana (EBPN) garatzen jarraituko dugu, zeinaren helburu nagusia gure herrian euskararen normalizazioa den, euskaraz bizi ahal izatea. o Etxebarrin euskara erabili eta gozatzeko aukera emango digun Zentro erreferente bat sortuko dugu. o Euskarazko komunikabide eta argitalpenekin hitzarmen estrategikoak garatuko ditugu, herritarrentzako harpidetza sarietan beherapenak ahalbidetuko dituztenak. o Euskaltegia handitu eta gaurkotuko dugu. Euskara ikasteko tasa murriztu eta diru-laguntza handiekin jarraituko dugu, eskualdeko baldintza onenak.


ETXEBARRI 2011-2015 EUSKERA Seguiremos dando facilidades para el aprendizaje del euskera, mediante tasas reducidas y subvenciones, así como ofreciendo el mayor abanico de cursos posible. Además, haremos un gran esfuerzo para aumentar la presencia y el uso del euskera, para que se pueda vivir en mayor medida en euskera, para ello promocionaremos numerosos proyectos y actividades. o Continuaremos con el desarrollo del plan de normalización del euskera (EBPN), cuyo principal objetivo es ampliar la posibilidad de “vivir en euskera” en nuestro Municipio. o Crearemos de un Centro de referencia en Etxebarri para el uso y disfrute del euskera. o Desarrollaremos acuerdos estratégicos con medios de comunicación y publicaciones en euskera, incluyendo sustanciosos descuentos en suscripciones para los Etxebarritarras. o Ampliaremos y modernizaremos el Euskaltegi. Continuaremos con las favorables tasas y subvenciones municipales para el aprendizaje del euskara, las más ventajosas de la Comarca.

HAURRERIA ETA GAZTERIA

INFANCIA Y JUVENTUD

o MUGARRI Gazte Etxearentzako leku berria, Doneztebe Etorbideko anbulatorio zaharrean. Ikusi Proiektu Nagusien atala.

o Trasladaremos la Casa de Juventud MUGARRI Gazte Etxea al antiguo ambulatorio de la Avda. San Esteban. (Grandes Proyectos – pág. 8)

o Zintuduri plazan entsegu lokalak egiteko proiektua garatuko dugu. o Gazteria Sailaren aurrekontu parte-hartzaileak, elkarteen eta gazteen iritzia hartuko dira kontuan. o Hilean behin (larunbata) gazteentzako gaueko aisia jarduerak antolatuko dira: antzerkia, musika, lehiaketak. o Hezkuntza ez-formalaren alorreko proiektuak mantendu eta hobetuko ditugu: Ludotekak (6-10 urte), Tarrasta (11-14 urte) eta Mugarri (15-30 urte). o Udalekuen ordutegia zabalduko dugu, familia-bizitza eta lana kontziliatzen laguntzeko.

o Pondremos en marcha más locales de ensayo en la plaza Zintuduri. o Continuaremos con la participación de asociaciones y jóvenes en los presupuestos del Servicio de Juventud. o Un sábado al mes se realizarán actividades de ocio juvenil nocturno: teatro, música, concursos… o Mantendremos y mejoraremos los proyectos de educación no-formal de 6 a 30 años: Ludotecas (6 a 10 años), Tarrasta (11 a 14 años) y Mugarri (15 a 30 años). o Ampliar el horario de las colonias de verano para colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral.

17


Presentación Plan Convivencia de Etxebarri en el Euskalduna

BIZIKIDETZA ETA PARTE-HARTZE PLANA Bizikidetza eta parte-hartze plana garatzen jarraituko dugu, auzotar, elkarte eta udal-arduradunen artean egina eta Euskalduna Jauregian aurkeztu genuena. Bere helburu nagusiak dira: Etxebarrikoa izatearen sentimendua sustatu, belaunaldien arteko transmisioan lagundu, bizikidetza sustatzeko elkarguneak sortu eta Udala eta auzotarren arteko harremana hobetu.

18

PLAN DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN Continuaremos desarrollando el Plan de Convivencia, elaborado entre vecin@s, asociaciones y responsables municipales, que presentamos en el Palacio Euskalduna. Sus principales objetivos son: fomentar el sentido de pertenencia a Etxebarri, favorecer la transmisión intergeneracional, creación de espacios de encuentro para fomentar la convivencia y la mejora de la comunicación entre Ayuntamiento y vecin@s.

MERKATARITZA, LANA ETA EKONOMIAREN SUSTAPENA

PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO Y DEL EMPLEO

Behargintzak, lana eta ekonomiaren sustapenerako gure lanabes nagusia izaten jarraituko du, baliabideak gure herritarrentzako kalitatezko lanpostuak sortzera bideratuko ditugu, baita enpresa ekimen berriak sortzen lagundu eta sustatzera ere.

Behargintza seguirá siendo nuestra importante herramienta local para la promoción económica y de empleo, orientando los recursos a la inserción laboral de nuestr@s vecin@s en empleos de Calidad, así como al fomento y ayudas para la creación de nuevos proyectos empresariales.

o Martxan dauden saltokiak sendotuko ditugu, baita merkataritza ekimen berriak sortzen lagundu ere. o Auto-enplegu eta enpresa berri ekimenen garatzea erraztuko dugu, lan aukera bezala. o Lanerako eta Etengabeko Trebakuntza eskaintzak sendotuko ditugu, lan-merkatuaren benetako beharrizanei egokituz. o CIMEren estrategia berbideratuko dugu, orain arteko zerbitzua emateaz gain, Behargintzaren zerbitzuekin gehienezko sinergia lortzeko. o Obra-brigada sendotuko dugu, gure herrian lanik gabe daudenekin osotuz.

o Fortaleceremos al comercio existente y la creación de nuevas iniciativas comerciales como uno de los elementos vertebradores del municipio. o Facilitaremos el desarrollo de las iniciativas de Autoempleo y creación de empresas como alternativas laborales. o Reforzaremos la oferta de Formación Ocupacional y Contínua, adaptándola a las necesidades reales del mercado laboral. o Reorientaremos la estrategia del CIME, para además de continuar con su servicio actual, obtener la máxima sinergia con los servicios de Behargintza. o Reforzaremos la brigada de obras, completándola con desempleados /as del Municipio.


ETXEBARRI 2011-2015 GENERO BERDINTASUNA

IGUALDAD DE GÉNERO

o Emakumeen artean elkartegintza sustatuko dugu.

o Incentivaremos el asociacionismo de mujeres. o Fomentaremos cursos de debate y sensibilización para hombres en colaboración con las mujeres.

o  Emakumeen laguntzaz, gizonezkoentzako eztabaida eta sentsibilizazio ikastaroak sustatuko ditugu.

o Continuaremos con las actividades vinculadas a la mujer: semana de la mujer, día del ama de casa, sensibilización en contra del maltrato…

o Emakumearei lotutako jarduerekin jarraituko dugu: emakumearen astea, etxeko-andrearen eguna, genero indarkeria ekidiko sentsibilizazioa.

GIZARTE-ONGIZATEA

BIENESTAR SOCIAL

o Udaleko Gizarte-Zerbitzuen azterketa egingo dugu, Gizarte Zerbitzuen lege berria eta Lanbideren martxan jartzea kontuan izanda, gure udalerriaren beharrizanetara moldatzeko.

o Realizaremos un estudio de los Servicios Sociales Municipales teniendo en cuenta la nueva Ley de Servicios Sociales y la puesta en marcha de Lanbide para adecuarnos a las necesidades reales de nuestro municipio.

o Laguntzen banaketa eta kontrola hobetzeko, hiru hilez behingo berrikuspenak egingo ditugu. o Adineko eta mendeko pertsonen zaintzaileentzako trebakuntza eta laguntza psikologiko zerbitzua eskainiko dugu. o Emakumeen Eskubideen arloko Informazio eta Aholku Zerbitzuarekin jarraituko dugu. o Gizarte Ekintza, Eskola-Laguntza eta Etxean Bertako Laguntza programekin jarraituko dugu. o  Osasun-Zentroan zerbitzuak ugaltzeko aukera Osakidetzarekin lantzen jarraituko dugu: pediatra gehiago, espezialista gehiago...

o Revisaremos trimestralmente las ayudas que se conceden para una mejor repartición y control de las mismas. o Facilitaremos la prestación de un Servicio de Apoyo Psicológico y formación a cuidadores de personas mayores y/o dependientes. o Continuaremos con el Servicio de Información y Asesoramiento Legal en materia de Derechos de la Mujer. o Continuaremos con los programas de Intervención Socioeducativa, Apoyo Escolar y Ayuda a Domicilio. o Seguiremos trabajando con Osakidetza la posibilidad de ampliación de servicios del Centro de Salud: más pediatras y más especialistas.

LANKIDETZA ETA GARAPENA

COOPERACIÓN Y DESARROLLO

o Udalaren aurrekontuko %0,7a Elkartasun Fondora bideratzen jarraituko dugu, herrialde txiroenentzako Garapenerako Lankidetza proiektuak sustatzeko.

o Continuaremos destinando el 0,7% del presupuesto al Fondo de Solidaridad que irá destinado a proyectos de Cooperación al Desarrollo con los países más desfavorecidos.

o  Herrian Lankidetza sustatuko dugu, Etxebarriko auzotarrak parte hartzen duten Gobernuz Kanpoko Erakundeekin (GKE - ONG) hitzarmenak sinatuz.

o Fomento de la cooperación en el municipio a través de la firma de convenios de cooperación con ONGs en las que participan vecinos de Etxebarri.

o Adingabeko atzerritarrak aldi batean jasotzeagatik familientzako diru-laguntzak.

o Subvenciones a familias por acogimiento temporal de menores extranjeros.

o Saharako herriarekiko senidetze ekimenekin jarraituko dugu: Elikagaien karabana, auzolandegiak, Sahararen Eguna...

o Continuar con las acciones de hermanamiento con el Sahara: caravana de alimentos, campo de trabajo, Día del Sahara…

ADINEKOAK

3ª EDAD

o Eguneko Zentroa eta Zaharren Egoitza Bekosolo Parkean. Ikusi Proiektu Nagusien atala.

o Acondicionaremos un Centro de Día y una Residencia para la 3ª Edad en el solar anexo al parque Bekosolo. (Grandes Proyectos - pág. 9)

o  Erretiratuen Egoitzen lekuz aldatzea eta hobekuntza. Ikusi Proiektu Nagusien atala.

o Traslado y mejora de Hogares de Jubilados/ as. (Grandes Proyectos - Pág. 9).

o Euren beharrizanei buruzko hitzaldiak antolatuko ditugu: osasuna, elikadura...

o Organizaremos charlas sobre temas relacionados con sus necesidades: salud, alimentación…

o Bilera eta ikastaroetarako erabilera anitzeko aretoa sortuko dugu. o Adinekoentzako Igeriketa Planarekin jarraituko dugu, 50 urtetik gorakoentzat dohainik direnak.

Mila esker Etxebarri herri hobeagoa izateko helburuan ekarpenekin lagundu diguzuen guztioi.

o Crearemos un aula polivalente para reuniones y cursos (euskera…) o Continuaremos con el Plan de Natación de 3º Edad que gratuitamente siguen los mayores de 50 años.

Gracias a todas las personas que nos han ayudado con sus aportaciones a hacer de Etxebarri un pueblo mejor.

19


TALDE INDEPENDIENTEA

LA VOZ DEL PUEBLO GRUPO INDEPENDIENTE

Aquí puedes ver las fotos del equipo que representa a La Voz del Pueblo. Todos/as ellos/as se han sumado a este grupo independiente después de mucho trabajar por mejorar su pueblo en distintos colectivos sociales, culturales, deportivos, educativos, etc, y han considerado que en este grupo tienen el mejor vehículo para seguir trabajando por Etxebarri. Saben que aquí no importan las ideologías de cada cual. ••••••••••• Guztiak, gure herria hobetzeko, gizarte, kultura, kirol, hezkuntza etabarreko talde desberdinetan lan ugari egin ezkero, talde independiente honetara gehitu dira, bertan Etxebarriren alde lanean jarraitzeko tresnarik onenak balia ditzaketela aintzat hartuta. Jakin dakite bakoitzaren ideologiek ez dutela ardura hemen.

Miguel Herrero

Iñaki Otaegi

Maite Katxorro

Laura Casado

Victor Molano

Ina Bermúdez

Jose M. Pereiro

Mar Caminero

Sonia Diez

Oscar Fernández

Zuriñe de la Horra

Juan Carlos Álvarez

Juanlu Collado

Izarra Rodríguez

Loren Oliva

Edurne Herrero

Si estás de acuerdo con nuestro trabajo, no te quedes en casa. Te pedimos tu confianza y tu voto para este grupo independiente que durante 20 años ha sabido demostrar que para gobernar Etxebarri son necesarias las ideas y la ilusión para desarrollarlas, sobran los partidismos. Vótanos y no te defraudaremos. ••••••••••• Gure lanarekin ados bazaude, ez etxean gelditu. Zure konfiantza eta talde independiente honentzako boza eskatzen dizugu. Hogei urtetan zehar Etxebarri gobernatzeko ideak eta horiek aurrera eroateko ilusioa behar dela erakutsi dugu, ideologiak sobera dira. Guri boza eman eta ez dizugu hutsik egingo.

info@lvpetxebarri.org · www.lvpetxebarri.org · 665 708 727 · Andaluzia Kalea 35

Propuesta de trabajo 2011-2015 lan proposamena  

Propuesta de trabajo para Etxebarri 2011-2015 2011-2015 legealdirako Etxebarrirako lan proposamena

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you