Page 1

J30KKEPOOT VAN 1977

ME.DEDELlNCENBLAD - lNDIT NUMB" ~ Vonen op het w~1ter de 6 loeikop schipperskwlst evenement Zwa rtsluis

AU G H!.16~---iiiiiiiiiiiiiii---m!' •


!Jacivertenties

DE TARIEVEN ZIJi! AL3 VOLGT:

1. J(J_eine advortontie (4 regolo, 1 kolom) f1. 5. 00 - iedere rea-el extra tl. 1, 00 2, Een achtste pagina Jl'J..15 1 00 • 3. Eon viordo pagina Jl'J..30,00 4. Een bolvo pagina Jl'J..50,00 5. Een holo pagina Jl'J.,90,00 Adv0rt•nti1'1 in•turen naar Ecco van Oooternout, Poetoue 9577 to Utrecht. Flaetaing volgt na betaling. Postg1rorekon1ng vooo de advertentie rubriek 3145168 t.n.v. E. van Ooeterhou.t, Poetbue 9577, Utrecht, onder vermslding van advert-entie."'

Forma.at 50 x 75 om. Fl. 20,00

Formaat IOO :r. I50 ca Fl.

~s.oo

Te koop: Partij ronde palen in diverse maten, tans toelopend. ma~. 18 mtr. lang; 25 cm. rond. Geschikt voor mast, giek, bokpoot, boegspriet enz. Bij Ton Sta11inga Veerhuis 1 oo, Leiden. 071 - 124949

HERMAN

KONING

S CHEEPSVERWARMING EN POMPEN Levering uit voorraad: Somy gasoliekachels en C.V.-ketels Bouwpakketten e.v. Hydrophoorpompen Vuilwaterpompen Propaangascomforen en materiaal Kachelpijpen en aansluitstukken Re para tie van olieregelar1rs

HAARLEHllEHDIJK 19 VINKENSTRAAT 20 MISTEHJJAM

20 - 242916

Schipperskursus: 1 O weekelnden IJSSELcfr;ER

f. 250.--. F. Elsenloeffel Postbus 46, Muiden.


redactioneel De vereniging is in de zomerse tijd uiteengevallen tot individuele leden. Niemand van het bestuur is bereikbaar. Van de laatste bestuursvergadering zijn geen notulen verzonden en een agenda voor de volgende is ook niet bekend. Óok de redactie heeft het moeilijk een geheel te vormen, van copy, die via de secretaris moest binnenkomen is geen spoor. Des te opmerkelijker is het verschijnen in onze brievenbus van het nieuwe tijdschrift "Spiee;el der zeilvaart". Ja mensen, z6 had nu de "Bokkepoot" eruit moeten zien, vole;ens sorrunige bestuursleden. Jammer dat de nccnm van onze vereniging niet juist genoemd wordt. Het artike1 over de jufferblokken is het boeiendst. Dames denk eraan, een rugpand is meestal niet gelijk aan een voorpand. Heet dat maar eens na Yolanda. Lezers uit onze kring vragen zich w~l af, hoe Unieboek aan hun adres kwam en tegen welke betaling. Nou, het is gewoon afkomstig uit de computerlijst van ons ledenbestand uit 1976. Wij laten de "Spiegel" verder maar rusten. Stuurt U in het vervolg kaartjes en brieven aan onze Postbus 9577 te Utrecht? ,,--~~~~~~~~~~~~~~~~-·~-------~~~--~-----,

-~

1--- ··- -- . ---- -------- -- - . - - - . " --

···-~-----

1

1

..

i\ol!erdam.

Ooslerkade.

--------

---

i


Je komt du.s rrn1urvast te ligf~en

in een k1;il. Dus, zet de motor uit. Za11.(l in de koeJ_wa. terpomp is onge\venst. TcruG na.ar on.s ?;ev;_t]_. De h<'lF,enarir dr<taicle netje::i in de

wind op. Zette d<Jn vooruitv<Jrend de kop ter;en de ondiepte en n<lm een lijn over, Helemaal prachtig. Dan begon deze met de lijn op zijn achterschip vooruitvarend tegen de wind in te trekken. Ook goed, Maar omdat het slachtoffer de kabel aan zijn voorbolder zette, lVas er {;een beWe[;ing in te krijgen.

Hoe kom ik los? Aan de hand van een voorbeeld. Vaart men V<'tll\'Te{;e h:::rde 1vind

over de randmeren naar het Westen, dan loopt men bij de eerste keer een kans om naast de geul vast te 1.open. Dat gevaar bestaat al, als men bij de kop van de IJssel naar de Roggebotsluis vaart. De dijk is de (zwarte) rechterkant van de vaargeul en aan b.b, staan dus de rode tonnen. Hood staat immers rechts, waar het '1a ter nac1r zee stroomt? De schippers wisten het dus niet, Voeren met de harsenPaI·' en het tjalkscheepje gekoppeld; achterlijke wind en de fok op bij het b.b.-schip. De bodem aan <le ·!Iestl-c:lnt v.:ln de IJssel is d;ia.r hard en zanc:lerig"

Zelfs ging de hagenaar tijdens het treYJ."Cen over bal--cboord door de wind

om vervolgens zelf tegen de rand van de geul ook geboeid te raken. De or:lc-.ssing

iYas

natuurlijk om de

sleeplijn op de achterste bolder te zetten; het schip ach te ruit vlot te trekken, eventueel met achteruitslaande schroef en vooral met behulp van de vaarboom. Zo komt alles weer goed terecht. Ben je alleen, breng dan met de bijboot ~n

ari.1::er :::ichteruit.

Ga dus alti.jd dezeJ.fde '"eg terug.

V"olgens het prog·ra.m:rna zal de 1vedst:r-ijd zat:e:::·d::1gmo1~gerL om 10. 00 uur

Er liggen geulen en ruggen bijna

besproken worden. Op zich zal be-

evenwijdig aan beide vaanvo.ters..,

s.list '\Vorden of 1...rij zei1en van Has-

Die ruggen lopen geleidelijk ho-

sel:t naar Meppel of van Meppel naar

ger op tot ongeveer JC) cm. onder

Hasselt..., Januner, dat er een verkeers-

het wateroppervlak. brug i.n het circuit zit bij ZwartHet b.b.-schip liep dus het eerst sluis. vast. En omdat de har;enrt.:Lr geen D::::.arom stelJ_en '"i.j U voor er op aan zwaard neer had, kon dat n<Lar de

te dr•ingerJ. de st::trt te doen nlr~a ts

geul komen, Het was verstandig on meteen de fok te strijken, maar de motor stil zetten hoort er ook bij. Omda t het schip leeg is, ligt het

vinden voor de kolk bij de H;:,vendijk varend richting Hasselt, Bij Hasselt gekomen wenden voor de brug en terug naar Z»artsluis • Nu voorbij Zwartsluis ' 1'enden voor de pont bij Gene-

achter clieper. Lv,nt je cle motor

muide 11 en teru.g

"vo.oruit" dncaien, dan schuift het schip verder omhoog te1;en de droogte. Net het schro~fwater zuig, je zand onder het schip uit, dat achter de schroef' neersl~!;-i.t 9

n;:1ar·

de f'i11ish bij

de Havendijk. I~en suggestie van <ie heren Steenbergen, tan;rijn te Zwolle, de Vries, havenmees!er te Zwolle, de Jager, schipper te h-J_burg e"vt1él•


In "Bouw", het architectuur-tijdschrift, bespreekt Marian van der Waals het ontwerp "Woonschepenwet" • Het is een geluk, dat haar positieve artikel over wonen op het water in dit blad is opgenomen. Wij hopen, dat hierdoor bij niet-schepenbewoners een gunstiger stemming zal ontwikkelen. In haar kritiek op de wet toont zij aan, dat schepen nergens meer mogen liggen, als hun ligplaats niet in het bestemmingsplan is opgenomen. Of' zij worden gedwongen naar een soort "regionale woonschepenhavens" te gaan. Belangrijk is om de gemeente, waar je met je bewoonde schip ligt te bewijzen, dat je er bent, door bijvoorbeeld havengeld te betalen. Hierdoor moet die gemeente dan een ligplaats in haar nieuwe bestel!ll!1insplan opnemen. Het artikel drukken wij hierbij in zijn geheel af'• Heeft U naar aanleiding hiervan vragen, stuur die dan naar de redactie. Wij zullen die dan zo goed mogelijk beantwoorden.

Rechtszekerheid bewoners bedreigd

Wetsontwerp woonschepen stuurt aan op deportatie door drs. Marian van der Waals ook de kwalitatieve woningnood een belangrijke rol bij het gaan of vooral het blijven wonen op een schip. Zo is uit een enquête in Noord-Holland gebleken dat 71 pct. van de woonschipbewoners hel wonen op een woonschip prefereert. terwijl maar 19 pct. een woning aan de wal wil. Volgens de laatste tcl!ing (1970) waren er in Nederland 9058 woonschepen, \\·aarva11 75 pct. in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De grootste concentratie en toename van woonschepen is te \'inden in Amsterdam, waar in 1970 al 1500 woonschepen lagen en in 1975 liefst 2150. Volgens de nu nog geldende oude wet heeft men voor het bewonen van een woonschip een vergunning nodig van de Commissaris der Koningin. Een vergunning die alken wordt verleend wanneer het woonschip \'Oldoct aan de eisen. die zijn neergelegd in het rlglcment op de woon\vagens en woomchepcn. Verder bcpaalt de wet dat gemeentcbestoren de plaatsen Het wonen in woonwagens en woonschepen mogen aanw11zen waar woonschepen zonder werd geregeld door de \Vet op (.k woonwagens beperking kunnen liggen. Daarnaast kan voor en woonschepen van ::6 juli 1918. Voor het bepaalde plekken een ligvcrgunning worden wonçn in woonwagens is enige tijd geleden afgegeven. Ook provinciale besturen en \\'atcrsehappcn een afzonderlijke ·wet tot stand gekomen. In tegenstdling tot het woonwagenbeleid dat stellen eisen aan het innemen van ligplaat5cn onder het ministerie van C.R.M. is gebleven, of hanteren een vergunningenstelsel. Een groot vait het woonschcpcnbelcid sin<J~ 1971 onder deel van de woonschepen (met name in Amhet ministerie van VolkshuisYestrng en Ruim- ~terdam) ligt :{.onder deze vereiste vcrgunnin· gen, m<iar wordt wel officieel getolereerd voor telijke Ordening. zover er havengeld e.d. van geind wordt. De wet van 1918 biedt gemeenten en andere la· Bijna 10.000 gerc overheden te weinig middelen om met plaatselijke verordeningen een woonschip het De achtergrond van de wet uit 1918 was onder verblijf in een gemeente te ontzeggen. (Ver· andere de bestrijding van bedelarij, landloperij schillende uitspraken van de rechter gaan uit en habituele dronkenschap. Beoogd wcrden van een situatie van overmacht. omdat er geen een grotere controle op de als asociaal bestem- uitzicht is op een geoorloofde ligplaats of verpelde bewoners en een verbetering van hun vangende woonruimte.) maatschappelijke situatie. Deze wet was echter wat betreft de woonschepen al snel verouderd, onder meer omdat het bewonersbestand steeds Speciale vorm meer een afapiegcling van de hdc Nederlandse bevolking vormde. Zoals gezegd, spelen zowel de kwantitatieve Na de Tweede Wereldoorlog is het aantal als de kwalitatieve woningnood een grote rol woonschepen vooral onder invloed van de wo- bij de keuze voor een schip. Vooral voor ningnood geweldig toegenomen. alleenstaanden, 2-per~oonshuishou<len~, jongeNaast speciaal voor bewoning gebouwde arken ren, bijz.ondcrc groepen, minder draagkrachtiwerden ook schepen bewoond die van binnen- gen, groepen die clka;ir grotendeels o~crlap· vaartschip tot woon>chip waren omgebouwd. pen, is het buitengewoon moeilijk geschikte en Dit is in de hand gewerkt door de ~anering betaalbare woonruimte te vinden. Het woningvan de binncn~cheep\'aart waardoor vooral aanbod beperkt zich immers \'oornamelijk tot veel kleinere schepen op de markt kwamen. (<lurd flat~ in de buitemdjkcn, flats en ccngc· Behalve de kwantita!ieve woningnood speelt

Op het ministerie i·an Volkshuis~·esting en Ruimtelijke ordening worden op het ogenblik de verschillende commentaren op het concept-ontwerp van wet wOiJnschepen verwerkt. Begin vorig jaar werd dit concept-wetsontwerp voor commentaar toegestuurd aan gemeenten, provincies en mzdere instanlies waaronder de RARO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De organisaties van woonschipbewoners hebben ongevraagd comnientaar geleverd. Ze zien o.m. deportatie en sloopgevaar en de bedreiging l'an de rechtszekerheid in de 'beleidsvoornemens'.

BOUW

no 9 30-4·1977

,:in~huizcn in de aangewezen overloopkernen, Jure \1oningcn in de vcrstcdelijkendc dorpen en '>!echte woningen of zeer dure woningen in de bümen5tad. Een aanbod dat voor genoemde groepen \'Ccl<i! ongeschikt is door prijs. karakter en inddrng van de woning en vaak door de afstand tot v..erk, voorzieningen en vrienden of familieleden. Een v.oonsehip is vnor vee! \'an deze mensen een gc>chikt alternatief. Men kan zelf de grootte en de indeling van de woonruimte bepalen en 101 nu toe in zekere mate ook de plaats. De kosten voor aankoop van een schip zijn aanmerkelijk lager dan de kosten \'OOr aankoop van een woning.

Het woonschip biedt de mogelijkheid de eigen woonruimte in eigendom te hebben aan een categorie mensen die daar anders nooit aan toe zouden kunnen komen. In dit licht bezien zou een woonschip zeker als bijzondere huiwestingsvorm voor een- en twee-persoonshuishoudens als bedoeld in de nota Van Dam hierover, en als alternatief voor de \.\'Oningcn in de 'beschutte sfeer' erkend moeten worden. Ook vanuit het wonen zelf gezien heeft een woonschip veel mogelijkheden en voordelen. In de eerste plaats dat men zelf de eigen woonruîmte en manier van wonen kan bepalen. Het eigendomsbesef krijgt daardoor meer inhoud. Andere voordelen zijn, dat men aan het watcr woont, dus 'buiten' in de stad, dat men meestal geen last van buren heeft, daJ: een deel van de schepen kan varen en dat de overige in ieder geval vrij gemakkelijk kunnen worden verplaatst. Tegenover deze voordelen staan voor de woonschipbewoners ook Jasten, b.v. een zekere mate van rechteloosheid, het niet verzekerd zijn van een aansluiting op water, elektra en gas, snel last van vocht, 'lied werk aan onderhoud (helling, schilderen, buitenwerk), geen financiële tegemoetkoming als in de woningbouw (subsidies). De vrijheid, de gebruiksmogelijkheden en het gezicht van de eigen woning zowel naar binnen als naar buiten te kunnen bepalen, weegt echter voor de meeste boOtbewoners op tegen de lasten. Maatschappelijke voordelen van het woonschip zijn o.a.: de mogelijkheid om een aantal mensen zonder al te hoge kosten voor de gemeenschap van passende woonruimte te voorzien, verlevendi· ging van het stads- en dorpsbeeld (in Nederland hebb<"n de schepen altijd bij dat beeld gehoord) en de mogelijkheid tot experimente· ren met alterna1ieve woonvormen en bijzondere architectuur. Over het algemeen valt op dat deze mogelijkheden van overheidszijde niet erkend worden, laat staan benut. Zo zou b.v. de nionotonlc van de nieuwbouwwijken door· broken kunnen worden door de aanwezigheid van woonschepen en krijgt een werkelijk experimentele wonmghnuw juist op de schepen een kans {wanneer tenminste ook deze niet aan te enge. uniforme normen moeten gaan vol· doen).


s -----------------------------:Tol de nadelen van woonschepen worden gerekend vervuiling van het milieu. aantasting van stads-, dorps- en landschapsschoon en de geringe mogelijkheid tot controle van de overheid op de sch~n. De vervuiling van het milieu door woonschip. bewoner~ is te ver.vaarlozcn in vergelijking met de totale hoeveelheid vervuiling, bovendien zullen bootbewoners zich meer bc-wust zijn van het belang van schoon water (n.b. tot voor kort loolk.ic Je helft van de Amsterdamse woningen nog op d<' grachten). De aantasting van het stads-, dorps- en landschapsschQon is vriJ betrekkelijk. Het lijkt in ieder scval vreemd om die aantasting toe Ic sckrijven aan de indi\•iduelc verschijningsvorm van het W<)Onschip. zoals gesteld wordt in de algemene toelichting op de wet (4.2.). In de steden en dorpen. maar ook in het landschap vormen b.v. auto's wegen. nieuwe wijken, nieuwe ontwikkelingen in de landbouw een veel ernstiger aantascing. Schepen passen eerder in het beeld, zijn relatief klein, komen meestal niet in grote concentraties voor en zijn bovendien niet zo onherroepelijk. Bovendien dienen de belangen van volkshuisvesting te worden afgewogen tegen het 'schoonhouden' van stad en land.

Onderscheid Er rijn praktisch geen twee schepen gelijk, bijna iedere drijvende woning is vanuit bepaalde gegevens (casco of scheepstype, financiële mo· gelijkheden) voor een speciale situatie (plek, gezinssimatie) door de bewone;s uitgedacht en vaak zelf gemaakt. Door deze directe relatie tussen bewoners en woning, tussen si1uatic en schip en de grote verscheidenheid die daardoor ontstaat, onderscheiden de schepen zich van de meeste woningen. Al van oudsher is aan schepen een zeker anarchistisch clement niet vreemd geweest. Elk schip moest in alles voor zichzelf kunnen zorgen en een wereld in zichzelf bevatten waar het zich ook bevond. Er zijn daarvoor altijd bepaalde voorzieningen geweest zoals de wa· terboo1, drijvende winkels, aanlegplaatsen. Al hebben nu de meeste woonschepen een veel grotere binding met een bepaalde plek (vaste ligplaats) en zijn ze daardoor ook meer afhankelijk van de voorzieningen op het land, dat de bewoners zelf voor oplossingen zorgen is nog steeds een belangrijk element. De ongenormeerdheid van de schepen is in deze tijd, waarin alles door de sociale verzorgingsstaat geregeld wordt, opvallend. Dit is mogelijk geworden door een aantal factoren, onder andere door het feit dat schepen van oorsprong in de eerste plaats bestemd waren voor de vrachtvaart, doordat de eisen gesteld in het oude reglement op de woonwagens en woonschepen minimaal waren en door het gebrek aan woningen en ligplaatsen (het heeft geen zin om aan de eisen lot verkrijgen van een ligplaats te voldoen als die er toch niet zijn). Het is de vraag of aan schepen wc! stringente bewoningscisen gesteld kunnen worden, de onderlinge verschillen zijn zo groot dat ze moeilijk onder één norm te brengen zijn zonder afbreuk te doen aan het eigen karakter van hel schip. Al met al kunnen we op de schepen iets zien van wat er zou aebeurcn wanneer iedereen de vrijheid zou hebben zelf het uiterlijk en het innerlijk van z'n woning te bepalen. \\'ctsonlwerp In de algemene toelichting op de wet staat dat 'het woonschip als zodanig een aanvaardbare woonvorm is', maar dat 'een instrument ontwikkeld dient te worden waarmee het mogelijk is een duidelijk beleid te voeren t.a.v. de pbaloen waar deze woonschepen mogen liggen alsmede t.a.v. de scheepstechnische en woontechnische kwaliteit der woonschepen'. De'statu5 quo' wordt als uitgangspunt genomen; de uitbreiding van het aantal woonschepen moet aan banden gelegd kunnen worden (alg. toelichting 4 & 5). De plaats die woonschepen mogen innemen dient ingepast te worden in de gehele ruimtelijke ordening van een gebied.

Met dil oogpunt wordt in hoofdstuk III van het ontwerp van wet bepaald dat gemeenten waar woonschepen liggen binnen een jaar na inwerking treden van de wet een bestemming$plan va~tstc!lcn waarbij wordt aangegeven waar binnen het gebied van een gemeente woon~ehcpen mogen liggen'. Voor de bij een bc;lcmmingsplan aangewezen ligplaatsen kunnen B. en \V. een ligvergunning afgeven, mits hel ~chip voldoet aan nader te stellen voorschriften omlrcnt constructie, indeling en gebruik van een woonschip, te regelen in een algemene maatregel van bestuur (woonschepenbcsluit). Een ligvergunning kan door B. en \.\', o.m. worden ingetrokken (art. J 3) wanneer een woonschip langer dan zes maanden niet wordt gebruikt, wanneer het schip z'n plaats verlaten heeft, anders dan voor het treffen van voorzieningen en wanneer de ligplaab waarvoor een vergunning is verleend, krachtens de bepalingen van het geldende bestemmingsplan niet zodanig is aangewezen en m dezelfde gemeente voor het woonschip een andere ligplaats beschikbaar is. Om de uitbreiding van het woonschepenbest:ind aan banden te kunnen leggen zal in het vervolg voor het bouwen van een woonschip of het tot woonschip inrichten van een vaartuig, een verklaring nodig zijn van B. en W. dat voor bet schip een bij een bestemmingsplan toegestane ligplaats beschikbaar is. Wanneer men binnen een gemeente ligplaats heeft zonder ligvergunning kunnen B. en W. verwijdering, ontruiming, sluiting of sloping van het woonschip gelasten op kosten van de eigenaar. Hoofdstuk V, de overgangsbepalingen, vormt lnzovcrrc een belangrijk hooid~tuk, dat alle nu a;).nwczigc woonschepen er onder komen te va!Jcn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen die schepen die volgens Je hllidigc regels legaal zijn en die welke als illegaal worden aangemerkt. De volgens de bestaande regels legale schepen krijgen een !igvcrgunning voor de plaats waar ze liggen en zullen binnen drie jaar aan de eisen gesteld in het Woonschepenbcsluit moeten voldoen. De ligvcrgunning is slechis overdraagbaar na toestemming van B. en \V" de ligYcrgunning kan slechts worden ingetrokken wanneer \'OOr hel woonschip een ligplaats beschikbaar is op een bij een br:sccmmingsp!an aangewezen plaats. Ook de schepen die niet aan de huidige regelingen voldoen krijgen een !igvergunning voor hun ligplaats, maar deze vergunning vervalt na één jaar. Slechts indien het woonschip na dit jaar voldoet aan de eisen gesteld in het woonschepenbesluit kunnen B. en \V. de vergunning met een door hen te bep:ilcn termijn verlengen, de vergunning is niet overdraagbaar. Kritiek

Be:rtemming.îplan Het lijkt zeer onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk, dat gemeenten binnen een jaar na inwerking treden van de wet (een) geldig(e) bestcmmingsplan(nen) hebben Waarbij ligplaatsen voor woonschepen worden aangewez.en. Eerder zou dit mogelijk zijn bij een facet bestemmingsplan (een mogelijkheid die uitdruk· kclijk in de algemene loclichting vermeld wordt), maar dan zou de juist met de wet beoogde samenhang met het totale ruimtelijke bckid verloren gaan. Het bestemmingsplan wordt in deze wet als een oneigenlijk middel gebruikt, voor zover ::olie schepen. die buiten de bestemmingsplannen vallen waarbij ligplaatsen worden aangewezen, onmogelijk worden gemaakt. Normaal regdt een bestcmming~plan be~temn1ing en gebnlik van het gebied waarvoor hel opgesteld is. J11 sprna k moge/ ij kheden

In de \VRO is de inspraak van bewoners en belanghchhenden o.m. geregeld door de hezwaa r~ch ri ftenprocedure. Het ziel crnuar uit dat woonschipbcwoncrs moeilijk zullen weten waar ze aan toe zijn. Immers het is mogelijk en ook waarschijnlijk dat velen van hen een ligplaats aangcw<'zcn krijgen op cc11 andere pkk dan waJr ze nu liggen.

-··-·---~·· Iedere ligpJ;iats aangewezen in een bestemmingsplan kan een mogelijke toelr.omslige ligplaats zijn en dus een reden om bezwaar te maken zolailg de. eigen ligplaats nog ruet alszoJanig in een b(.•sicmming~pJ;rn is aangewezen. \V:ml in het kader van deze wet betekent niet bestemmen wcgbcslcmmcn. Voor grote gemeenten met veel schepen als Amsterdam is het wenselijk dat de gemeente eerst samen met de woonschipbewoners een algemeen aanwijzingsbeleid ·Voor ligplaatsen vaststelt alvorens tot het maken van de bestemmingsplannen over te gaan.

Woonschepenbe:rfoit Het in de wet genoemde woonschepenbesluît is een Algemene Maatregel van Bestuur waarbij voorschriften omtrent constructie, indeling en gebruik worden gegeven. De inhoud van het woonsehcpcnhcslu1l is op dit moment nog onbekend, als A. J\f. v. B. zal het niet aan publieke discus~ic in het parlement onderhevig zijn, tenzij het parlement dil bij de behandeling in de betreffende wet vastlegt. De uitwcrkmg van de wet en hel lot van vele schepen en hun bewoners zijn 101 op zeer grote hoogte afhankch1k van de invloed van het woonschepenbesluit. Informatie uit Den H;iag en de onlangs ingevoerde zeer strenge bouwverordening voor schepen van de gemeente Zaanstad maken het aannemelijk dat een groot deel van de woonschepen niet aan het bes{uit za! (kunnen) voldoen. Mede omdat er geen ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden voor B. en W. in de wet zijn opgenomen, z:il na een jaar (nu niet aan cic regelingen voldoende schepen) of na drie jaar (nu legale schepen) een sanering van het woonschepcnbcstand wctcelijk mogelijk wor· den. Dit is in tegenspraak met het in de algemene toelichting opgenomen uitgangspunt \'an het woonschip als eigen woonvorm. (Of is het slechts een erkenning voor een jaar~) Varende woonschepen De bepaling in art. 13 lid t sub d, waarbij bepaald wordt dar B. en \V. een ligvergunning kunnen intrekken wanneer het woonschip .z·n ligplaats verlaten heeft anders dan voor het treffen van voorzieningen aan het woonschip (of aan de ligplaats), is m strijd met het eigen karakter van schepen, met het aanvaarden \·an het woonschip als woonvorm. Voor een aantal woonschipbewoncrs zal .iuist de mogelijkheid tot varen een van de redenen zijn geweest om op een schip te ga.an wonen. Ook in ruimer verband gezien is bet eerder een toe te juichen ontwikkeling wanneer men zich in en met de eigen woning kan recreëren. Bij handhaving van het vaarverbod zouden woonschipbcwoners die een va.rende vakantie wi11en houden, gedwongen worden een lweede schip aan te schaffen. Het kunnen varen kan voordelen hebben in verband met de werksüuatic.

Of door het vergunningenstelsel het varende woonschip onmogelijk wordt gemaakt en tegelijkertijd kennelijk wordt uitgegaan van de cemakkehjke verplaatsbaarheid van woon"schePen is met elka;:ir in tegenspraak. (Het laatste is aan de orde voorzover woonschepen gedwongen kunnen worden naar een andere ligplaab te gaan of zelfs helemaal vcnvijderd kunnen worden). Er lijkt een fundamenteel rechtsverschil te be;taan tussen de consequenties van een bestem· mingsplan te lund en die van een bes1cmmingspLm te water. Dit blijt..I met name uit de overgangsbepalingen en uit artikel 13 lid 1 sub g. \Vanneer normaal een be;temmingsplan vastgesteld wordt voor een .gebied waarin zich. gebouwen bcvmdcn die niet pa~scn lfl hel (nieuwe) bestemmiog;plan, dan val!.::n lowe\ de tol dan toe legale als d,; tot Jan toe il!egalc gebouwen gehjkcliJk en onder dezelfde voorwaarden onder de ovcrgang;bcp:ilin~cn. Deze bcpa· Jingcn !egaliseren a.h.w. de ·~talus quo'. Behalve in het geval V;J.n onteigening (!.b.v. een openbaar nul) kan een gcbl'uw nog jaren blijven staan. ook wanneer het zgn. 'wcgbestemd' is.


t:lcc kl-lttnmJqipla.n Jicbtp1 i!OJ ,stttt it"cbt om.

Te dc:ntct1 Y;1JI VOQ,..I 11:1n de roep 1l 1i1 mc<r jtt\':ttkt~ ,wl'n!acboti1w «i (')c.'\ih1Ji1dt en tM di. v~11g altllr Wö'lll:n1c.n. voor aOccn"1nndcll

ecog:i:bouwbui:cnsd1r uit te .iellt t> of ~•lopen.. lf'.I 6t 6Vttpn,pbci.p;alin.sen Vlln de nieuwe w CXlllUl'bcpmwec b .n '""'f:jU1tn\mllft' oot lcU•,... Uik 111e,1~Hcmo1cn bekte~. in boel Li_im ndcr

('Il

t•·ct:~t)~i:.\bui.tlwui.Jau,

l tt: 1!<t i!p'k.1'11 i1 r,tt WOO~tdÜp

\'OOC- S( hcpta. dit. Volifn~ de fluid1.sc rqelin· 1ea O!eg'.l-..1tJjn. rm.;c cd!epw krijgen voor de l!a-pllu1u Ju: u:nu hd>ben voor i:co ji\811 ttn lig-.'C->-1 ~t1at1i11g. G.:du.-onlk d i• 1onnijn Cjn de b~PJ-llQgcti "' "

t tl\

pk>nivn.

w11a1vn.11 ~el!.l Ic lt11cn I~ ()itk •n nlÎf\U!l' VC'{'b;inû i:.e.tfen Î\ hul 111û00)dli$1 wn bcl;ing

\ '1t1111

voor' dr 11n1wikld1ng v1111 aicu.,.."I! ftduohl"('fl uYcr "'olbb.ul1Vl'i1J1,tjl c:n n.rim!eltjko 0 11!t1ll11g. 11.v, u1- vcrtl~!l 121(1 htl r.tcrvoor ,e-noemdr.

hel ""'QC>nKhepcnb~luil nU!r "~" 1~pllilln1.

\$1rleflll•!ln

W• nnccr Mi 1chi:p 1u ~"' i~:ar 111('} llllt'I d:e

Vlltl,

de: (u J1etin W\)ll(fl en 1'('('t«tll1-

('" d• fno,cc:ll11tMdtn Clll'I v«f

~.cl J te du<on ltm\lltl•J !Tltl m indtt t cld (of i.:,.c~d iç.r W(tk) binnen bel bcrdk" 1111,1 «:n l:i_j;,<(L •WOO.tctg IC '.f(r't rikcr1

bcip1tlingtft V'~~. 4Ml)11t11 ll. Cl Vit' . dk. vtr~:\llllllni;: 'IClk(\Scn voór cm door flcin IC bq!11le n rtdnijn. Dit auci- becltki:a1 du zo'n tc:'tup, ook wAMttr "hd a 11n de t>cpalfngc.1 vu bc.1 wo.>ntcMpimbfl!ul' tCJU 'totdocn. "" ~ê11 )n11r \&J1:11''-"'nccrd -ia1r kunnen worden (or 1oelwi11n·

11111..anJaor flcil <ll>k

11'1 pla!l.b ,"" de- ntf 111.cve- be11nderi111 van 4c wet waaria vooral ;<z.ochl wonf1 n11.1r midddcn om be' \'cncf!llJ!!itl WOOflt.e!tcpcn Uft b:u~n. te l1J3~ gen .i:ou l"Cn pt»Jlle\'C l)!tiuiJt:ring 11q,uld mnc. ICfl. 111\W'ikO. "''l'l~t\I\ ·~~' WOtdl hQC ~ f9e' 1Jificb ~~fl!Uitdftt Vnn w('On"Ch"l)t" bfUtkl ._un11eq \!la~n. j).v. om In ISc tilt'i;.W.

î::•·

bouwv.·Ul;c-11 dt moooionic cc doorbrc:~cl\. om iw·in~ g.«\lkor cre) \'tlrm<io yan bvls· 'ld.t1n3 1t· 1t>b.lll<f'Co. en om «-n &tOltrt varb.tle

• ndcft

in be; "'11ninJ;11i1.nbotl IC. • riJsca..

\tQCW

aen lun WOf'dca uu r een allil.ff.è lispliuu 11:

p:inJ,

.

Ocportatlt Voor nu lci;aJ t sdtep~ i• de •ilu~t lt IC1~ beier.

til

knïgc::i ten H11vcr1tinfllflt

pbau. wur u

dtlc. J~•r tuc1 J1Ctlbc"1ult cc

f'll)

aan

1qigt"n ~Il 11~

\ '()«

4c

llo:>e\~O g~durc:n1!c

dt.c:n v.u1 het wooru.cf'k·

\'Ol~ocn.

Or

4odn• worden lnteu o);lui"

~t'tgun.nlng, 'Nn.(IO\'tt c-r

kan

eco

lijple:wt tm-ebii.bûr lt op e<n bij bc\tcm. min,ip-11.rt un-,.-e...-e-.un phab., Da# .chepcn

bcbbcia d11i in )Nor r.tval sccbi op c:u U~­ plaa~ flctg«;n voor de altdtre .schepen niet bel, icnt la. In bdtk g.r-'llllen k et ctlU.cr hi: t g~vaiu

v11r1 tfcpan11de, w1,1R11 aan de buun-11~ · bondc4hc1d vu1 dt •btpCQ (0 hun bcwvn·c n \"\WJrblJJJ~111an..

'"°

Scho:pnJ iclJ.ibtd~ @t;' Wl'Hll.n.tcn bctt· k~n dat bij nlc-1 volOOcil aan ® C"~ten v11n •ei woOnscîi.(pcnbet..hdt l)obewuon~11~0-erkh· dng kil1 vo!~cft c" 1bt VOO.T bet. vuwij<fcreo

vn.n wqqci$Clu:pcn een oncdirn1ngi:proct<l:ut c '<ri>tdl 4C~Jd , . Ook' uit DJ1.. 13 lid 1 abb g bllJkc du inon 1Chc· pen dit oiet v[p, bnf, 111. tltCt:ft ton&.r IN!er

bn. verpb..aucn nu.t die platu..se11 waar vo~ T.ijn a::n8JtW<•

retl be$1tCUniop:pb.n li&pllitKn

"" Tot. 'lot Jijfc:I hc:c wei uc tc~n de tÎJ!cndann. reditt:o la

•t·

s••o

dal 8. en W. kunnen 11luiûn1 of .tlopins v110 e-cn wooris(bîp t oftdtr figvcrju nnlllJ. De: kOf· kil hk1"1n lcame:i nut• ben( ook noa 'o'OOl tt

tu:ut1, lOl <>nlruimina,

cckcnJ113 va.n do cfat:t11U,,

tr~clcs:ro

à. !.'ttll

~X1t.'AAr mo~11IU ~. S~n ontcl~a!n.;,;itdoecdure t;tle boven) lXltl m eer in rw~er.t1.\lr.ttarrt1n1t tijn

met do

rcchotc~i:.rllel4 ,

In hcc kon ki..tt a11~J ' wb.r&n d"t k i o.ni.. 11.•c.sp V"1n wet ll.'111.b het u llU li(! 7,NNel psatÜ\Cbc medlijk.hcdin opfc,·1;n als ttlct afl;t:· ucmd 1• op hand.bavlag ~"" het ..twi.tLac be-· Mttnd Cl\ ;)P de ct&cnbdil T.an ltèl ·~hip. WllMdaor in (cl1c ee:n si1u;rJ11iMsbcllitl onder• .:c\1" d wor\11, Htl ciy:nlijb on1w.;rp v•n wet lromi wat bc1reofl !!\tent~ nîci o\•ç.r«n M« 60

tllecmf!ac t{'H'lkbll111 ctl'lp ll~ ""•I 110.hlc"'u it Ol'Cr het vet5el\lfn'8l 'Wt!01ucl11p'. ~' rcc.btQ:tl:c:Mid "\'OCU' de hutdlie 11.·000Khi?hcwottc:n fs t eCT &t;Jinj 1 bc-1 J CVP J! \·•11

u n ~QQI' <leJ>Ml•lle na111 bel:' andere Jllt kkt!~ ÎA de wa.d o;n ll~at jprti.aln IO'Oi>rutbqxi:ib.ll<-

...,". if

dutcf,J~k MnWt'kfe r:D :Ulft hCI IJ~Q~

sie'fn.u- i1 niet dcn.kbeeld11--

McC(' IB fl\'tr«m~Uig m-t1 de ~I~~ 1t•r~tea gcmub hi~ 'o''OOnu::fipbc"'i'lflcn «i dt i;e.tntttlll'A.inincn;fam io1,1 hel tij11 oen lli'C1tl!bik ûll te '~" YI•• o.k bn(üodc. .:tuuî,C', dcu IC lcpli• u:,..n. lll 1.! v~K>e1c1cn. Men ~ou " j11vlo.e.d ;)p dt ~:twikllclirit ~lMcn ktiîiecll, ~r.ntm:k mlJ1Qndc:n ktutoen v~r~<lmcn en cc:n lr«:t op dt k1Vllllta1 dO<rt va bt:Lcrinaen ic: wbs:ldiCRn.

t04;li(bting.en ti,v, oot niet

He l WÓUlt-1Cfl;p ~1111 la11&'1ie~

1cdctt WOl!kn llh- C't!O 11.1,

woonv!Jfm .:t1 al$ a:n Vltn d~ rnQgcllj};c •nr~fû.n op de ' 'IJIJ;ca dSc. op d ll op:n· bllL105l.dd WO(dlln a lltl hc.1 V'ollb.bult..voe.lln.P

!lij Koninkl\jk b tslui1 van 24; november 1972, inzake het brs1cmmingspla11 •Recrea1iegebicd Schalk"ijk' der gemeente }faarlon1 (zie Bouwrecht 1973, blz. 97). bcslis1c de Kroon, dat in d e: voorschriftênr behorendè bij een bcstemmingsp•an~ een regeling betref.. fendc hei meren van '"'<:H>n - en andere bot<:t1 11i4t in de vornl van het· vtrciStc van c_c n aa-n1cgvcr-gun ning lh uis lioo rt. In di1. U~tui t ~preek~ de K roon 1net zov«l v.1oorden u ir, dat het meren van boten niet i:s. te bcschou\vtn als het uitvoeren van een \''crk, g":cn bou\"'\\'.c rk z.ijndc, of v;-tn ten ,,·c rk201a.mhcid . ~{ijns inziens heeft <ic ' K roön hier (le tekst van de ,"·et aan J'iaar zijd e. nóg daargc.-[afcn d e vraag or het noodzakelijk !.s te ach ten , dat ' 'Oöt deze aclivitejc ahijd een aanlegvergunning dien{ te \\'Qr Jcn ~t:\'raagd . 1 fn tw!;ei1 is het njet ui1gesl(')tc:n te achten, dal een zrkcrc regle1ncntering t~n aanzien ' 'i:u1 het rn i:rcn vau b('lll!J1 f'U dergelij ke gt::,,·cnst is" ~\rt. 168 der Gen1ecnrt \\'èl biCd1 n :1ar hel 1rilj \IOOrko1111 <;.:;11 grondslag \'OOr voorzieningen op dit punL

7. Me.,.en van boten.

] ltl in •'Hnll . 7 g t·110<:·111dc be.Sluit Inzake Iin;i.rlc.111i.s111cdc \'an 8. G een formaliteiten bij bcJang 0 111 audrr<" rcdcnr n. J)e Kt'O-On o\'cn,·oos 11<J.1nelijk gebruiksdaarin, Ça1 h<:1 v091-st~hrjjven va n fo rmalileiccn rnec betrek· voorschrlft . king 10 1 c::cn :11\:1\vrugr ,~a_u i:cn a:lnfegvcrgunnî·n~ nlet in de b es1cu1n 1iuJ;$'-' OQr$c;.hl'iftc n ka-n ,\·01·dcn gC'l'c-gclcl . Kennelijk gaat de Kroon t:r,·-an uit, dat de matcric·,·nn de aanlcgvcrgunuin'g in de artl. 4·.} en volgende der \\.' CL u11puttc.nd is g cl'cgc ld . Bij lezing van d cze ·al'ukele n Uljjl;t intussen, c.Ja t d1: \ \'Cl 1.\\'i,ig1 rHct l) l.'trc kk i n~ to t t.'t': fl aant;, J essentiële p unten, d ie g clf'ijCfl :li;n in ii l! sft•t·r vnn d e \'Ε1·g unni11g.ii;prnc<"dn rc. Zo zcg1 d e \\'t"I niet - on1 een ' 'C'>Ol'ht'!rltl. tc gc:vt•n"-\\·tlkc l ll·:;,clu.·id.1·n <lc- ~~tnvrug<'t" \'nn r t""n nnn1c"gvç~u nu iug z~tl l1l"hhrn 1~': l,)\'.C rl t~~t·u, rn hei g.a.u 1uij ns iuz.i<"ns tocl1 " '<'I erg: vi:r ~ t~ n hr l is Qok \\•r inig 7.inv,ol - o>h het geven \: ,tn rl'>îclcn h ic ron1l1\'IH in de; vonrschrifi<.·n, hchorcnde hij cc-11 p l.tn , :1:u 1 tie 1o:eu 1r.f·nh· n te • llllZl'~.t;"<'ll

bcleltl,

1"

7.i1• \ '11• n " ·:t t

l•"tr••li ,1,. \ r ;i,u: ••l

\\'<1 fdf'll i:•'f"l)ol ( ; f'11f•'N(l'•ll"rN l lfl . l •.'lo7

l.'•))T

1111.•b u h: v.111 ~ru ('!H'.t\,111 «•'•' .1.u1h' l!\' 0:1):.11t111i11l: L..t11


a~,~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~

brieven Dordrecht,

evenement

18-07-1977 Te Zwartsluis.

Redactie "Bokkepoot" Postbus 9577 Utrecht

De foto op het gezellige affiche toont ons het be/',in van de Arembergergracht. De schepen liggen aan de binnenzijde van de Oude Mijnheer, Schutsluis en zijn ingevroren. Er Sinds Sail Amsterdam is ondergewaait een Oostemvind. ICijk maar tekende lid van Uw vereniging. Met naar het ijs voor het Vollenhoofse respect en belangstelling volg ik visserschip en de Hoogeveense praam, Uw bemoeiingen bij het behouden Aan de rechterzijde was een houtvan het Zeilend bedrijfsvaartuig. zac;erij en daarnaast een houtwerf Uw periodiek "Bokkepoot" wordt met een sleehelling. D<,ar kwamen uiteraard ook gelezen. En ik moet ook wel eens Elburgers repareren, zeggen het is prettig lezen. Dit Waar meren wij vrijdag af? In de prettige lezen wil ik wat betreft Woa, de kom voor dezelfde schuthet mei 1977 no. 15 een kantsluis, Hast strijken, Die met vaste tekening plaatsen. U spreekt op blzntasten kunnen vrij liggen aan de 28 over varen op de rivier, en Havendijk. De Staphorster sluis is merkt op dat opvarend verkeer voor- buiten gebruik, rang heeft, en daarbij als het de Vroeger stond er een mast op het "verkeerde wal" houd een blauw bord eind van de Havendijk, w~araan de vertoond. Dit is juist, maar moet stormbal werd gehesen, Die lieten aangevuld worden met "rekening ze pas zakken, als de wind al heel. houdend met de belangen van het erg gel.uwd was. En dan mocht je pas afvarend verkeer". Genoemde aanuitvaren. Soms lagen de schepen er vul.ling is voor de beroepsschipper wel een week; wel vijf' schepen naast duidelijk. De opvaart kan veel ge- el.kaar, De l.everanciers kwamen allen makkelijker stoppen als de afvaart. aan boord venten, Zij spraken de Dus kort en bondig "de opvaart dames aan r:iet "schipvrouw", geeft de weg aan door het al dan Ook was er een voetveer van de Havenniet tonen van het blauwe boord, dijk naar de overkant. Dat zouden wij en houd daarbij rekening met de voor de gelegenheid in ere kunnen belangen van de afvaart en stopt herstellen. zonodig indien dit in het belang Eeh bekende figuur was jarenlang de van de afvaart is. Zover wat beparlevinker Piet Zwiers. Hij was getreft dit onderwerp. Nog een korte handicapt aan de benen. !let een roeiopmerking wat betreft de uitdrukvlet kwam hij langszij, dus hij had king "verkeerde wal". Het is een zeker zeer sterke armen en bovenl.ijf', heel oude uitdrukking in de scheep- Naar bekende schippers f'loot hij met vaart. Maar in het moderne verkeer een fluitje, dc:i.n hieldeJ1 zij op hem wordt BB en SB wal gezegd en bij :can. radar varen linker of rechter oever De slui5'h'c..~cb.tcr o:_.') ."~.e 011: 1 c siuis n. ___ L!~van de rivier gezegd. Dit om miste vroeger in zijn vrije tijd mà.ttenverstanden te voorkomen bij de kloppers. Misschien zijn er not; van communicatie per mariof'oon. te koop. Bij het examen voor het verkrijgen Vrijdag overdat; is er p;oecterenbeurs. 1s van een Radardiploma is de uitHiddélgs vergadert het bestuur en drukking "verkeerde wal" niet toe- 1 s avonds de hele vereniging• Daarna gestaan. pret. En Zaterdag de wedstrijden in Hopende U een dienst bewezen te vijf' klassen. Imn nog feest. En Zonhebben verblijf' ik met vriendelijke da!', thuisvnart. Tot ziens. groeten, M. Verkaik Er is ~~n voorstel:om over te gaan kapt. M.T.S. nnar een betnald secretarinat;uit te Dordrecht 20" voeren door J)rs._-\ .B.J<larsn1a v.d.\{erveM.J. Verkaik straat 29 Vb, te T1en II~~ng. Iepenlaan 90 H.J .i{. )btthes. JJ19 V.G. Dordrecht

078-62544.


"Over hoe je een gloeikop weer aan de praat krijgt." Han had het me al een jaar geleden beloofd en toen ineens belde ie me op m'n werk op met de mededeling: "Volgende week maandag kom ik met Nico kijken wat er aan die motor gebeuren moet en een afspraak maken, wanneer we aan de gang gaan •••• ". Pats! Daarmee werd ik gedwongen m'n als stiefkind behandelde machinekamer als de neten uit te mesten, op te ruimen, enz. en dat was maar goed ook want zonder duwtje in de rug was ik er nooit aan begonnen. En de heren doktoren kwamen in hun witte machinistenoveralls, zagen en stelden hun diagnose. "Wat een prachtding, Jim, en wat goed onderhouden •••••••• 1 die loopt zo weer!" Moet je nagaan, vijf jaar geleden kochten we onze klipper Zuiderzee en die één-cilinder industrie die erin stond heb ik in al die tijd alleen maar zo nu en dan getornd. Nou, zaterdags zouden ze komen, ik moest zorgen voor een .compressor, strombusolie, spuitkan, oude lappen, petroleum en een teil gasolie. Ik had nog een oude compressor van een vrachtwagen (remlucht) en die heb ik met een V-snaartje gekoppeld aan een klein Hondamotortje, het geheel gemonteerd op een oude badding op een manier zoals bij mijn weten alleen boeren en schippers dat doen. Voor het mooie was ie iets te licht want voor starten op lucht is 15 atmosfeer wel aan te bevelen en dit geval kwam niet hoger dan een kilo of tien, elf. Ze gingen zeer gedegen te werk, brandstoffilter, brandstofpomp en injecteur smeeroliepunten werden eraf gehaald, schoongemaakt en op werking gecontroleerd, de knalpot ging open en daar werd een emmer roet uit gehaald, luchtaanzuigkleppen eraf en naar de krukas kijken, smeerolie-automaat bekijken en proberen of op ieder punt een druppel olie kwam, één van de controle-glaasjes was gebroken maar gelukkig lagen er in het kastje bij de reserveonderdelen nog nieuwe. Afijn om een uur of drie kon het proefstarten beginnen: De eerste start mislukte uiteraard, dus opnieuw lucht draaien en de lamp (petroleumbrander) schoonmaken want die brandde niet regelmatig. Na opnieuw gloeien en de compressor opvoeren tot 12 kilo (koelen met natte lappen want dat ding werd loeiheet!) opnieuw proberen: tornen, luchtfles open, hand aan de luchtaanzet, een stoot lucht op de zuiger, sluiten, ja, hij komt rond, een klap en een heleboel klappen, lopen . .•..•....•. ! Grote roetwolken werden uit een zes à zeven jaren stilstaande uitlaatpijp van ~ 20 gebraakt, een oude man die achter ons op de kade zat te vissen was meteen zwart, hoewel we hem gewaarschuwd hadden en de hond ging op de loop en kwam pas 's-avonds weer boven water. Nou lopen, prima, zo'n 200 klappen per minuut maar nog steeds geen koelwater dus stoppen en de koelwaterpomp open halen, één van de twee kleppen zat vast, schoongemaakt en opnieuw starten, ja nu wel koelwater, uiteraard ook hier eerst een roestbruine straal maar al gauw werd die blank. Volgende probleem, de koppeling, werkt alles goed, hé, hij draait verkeerd om, wat voor schroef zit erop, een rechtse, stom dat we daar niet aan gedacht hebben, stoppen, tornen, streepje aan de andere kant van het bovenste dode punt en starten, nu goede richting, wat een techniek. Alleen het vullen van de aanzetluchtfles met verbrande lucht uit de cilinder wilde nog niet. Daarvoor heb ik de luchtaanzetklep eraf gehaald en nagekeken, die was helemaal aangekoold door die verbrande lucht die er jaren lang waarschijnlijk door was gekomen.


Dus weer schoonmaken in de gasol.ie en de kl.ep weer me-t schuurpasta in de zit±ing schuren. Deze klep kan voor het starten met de handel. geheel. geopend worden maar bij het vullen van de l.uchtfl essen moet je hem met een s te lschroef een spelin·g van een mil.limeter óf t-wee geven zodat ie opent als de druk in de cilinder hoger is als in de fles (en dus vult) en sluit al..s de druk in de fles ho.g er is . Op die manier moet je bij een goed lopende motor in een minuut of vijf je flessen kunnen vullen. Al met al was dit een geweldige e·rvaring en all e wilde verhalen die de rondê doen over die oude gloeikopmotoren werden weer opgehaald. Natuurl ijk hebben we het ook nog gehad over de bedrijfs zekerheid van deze motoren àls we er echt mee gaan varen en hun' functie als hulpmotor b ij het zeilen . De voordel.en van electrisch startende dieselmotoren met een hoog toerenta l zijn dan wel erg belangrijk maar aàn de andere kant moet Je je realiseren dat als je zo ' n oud zeilschïp k oopt waar nog zo'n gloeikop instaat en je wil gaan varen dan moet je bij inbou w van een moderene motor ook rekening houden met e.en klein ere schroei' e n evt. nieuwe schroefas of er zo'n enorme reductiebak tussenbouwen dat het n i et leuk meer i s. Ze zeiden vroeger wel eens bij iedere klap (van de motor) drie meter ·v ooruit en dat is vaak ook zo, er zit meestal zo'n geweld i ge schroef aan met een grote spoed zodat a le je zo ' n schip ziet, je het wel begrijp.t .

Jim Roth klipper Zuiderzee.


OP ZOEK NAAR EEN BETERE EN BETAALBARE SCHEEPSWERF ? U VINDT: Scheepswerf N.A. BERNHARD Junior B.V. Oostzanerdijk 19 Amsterdam-Noord

Is uw boot aan een goede opknapbeurt toe? Kom dan gerust eens informeren naar de tarieven voor de werkzaamheden die u voor ogen hebt (of bel:020-311212). Om u alvast een indicatie te geven is elders in deze advertentie een tarieflijst opgenomen. Kijk en vergelijk op uw gemak. Onze werf is gelegen aan het eind van zijkanaal I in Amsterdam-Noord. Er zijn 3 wagenhellingen. Zo'n helling is geschikt voor schepen tot 100 ton eigen gewicht of 400 ton laadvermogen.

EĂŠn loods is door een muur afgescheiden van de rest van het bedrijf; schilderswerkzaamheden kunnen daar derhalve stofvrij uitgevoerd worden. Acht ervaren vakmensen kunnen iedere gewenste reparatie en/of onderhoudsbeurt aan uw boot professioneel bewerkstelligen. Naast ijzerwerkreparaties, motorinbouw en scheepstimmerwerk kunnen wij ook nieuwbouw voor u verzorgen.

1111 ! 1111111111111111 ! 111111111111111111111111111 ! 1111111111111111111 Profiteer van het letterlijk droog staan van uw boot, om boven de waterlijn te schilderen (behalve op zon- en feestdagen). 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ! 1111111 1111111 Nevenstaande tarieven gelden voor 3 hellingdagen, schoonspuiten en 2 x teren met de teerspui t.

Lengte vaartuig. 12 meter 15 meter 17 meter 20 meter 23 meter 25 meter 30 meter

Prids excl.BTW. BTW 18% f 86,75 1 96, 48 1105,48 / 653,1117,54 , 735,1132,30 , 795,1143, 10 f 972,1174,96

1 4 2,1 536,1 586,-

Zo, u weet nu wie W1J zijn en wat wij voor u kunnen doen. Tegen schappelijke tarieven. Komt Y eens langs. Dan weten wij wie Ăť bent en wat wij voor u kunnen gaan doen. Tegen dezelfde schappeliJ"ke tarieven. We zijn tenslotte lid van dezelfde vereniging. Tot ziens!

n

B E R N H A R D beter voor je boot"

Profile for LVBHB - het Historisch Bedrijfsvaartuig

Bokkepoot nr 16  

Verenigingsblad van de LVBZB (voorloper van LVBHB)

Bokkepoot nr 16  

Verenigingsblad van de LVBZB (voorloper van LVBHB)

Profile for lvbhb
Advertisement