Page 1

BOKK~POOT VAN

1976

----_

__,,_-

M!Di.DELlNC.!NBlAD"

NUliöll\. :

SEPT30 N~

lHPIT

sl.?>onLrice., v~'räla.g Le.lystaci, 2.WU:rdan,

________

12.._

nie:uwe. poal.bua.

"Het Varend Museumschip"


2 ADVERTENTIERUBRIEK. DE TARIEVEN ZIJN ALS VOLGT: 1. lCLeine advertentie (4 regels, 1 kolom) fl.5.00 - iedere regel extra fl.1,00 2. Een achtste pagina Fl.15,00 J. Een vierde pagina Fl.J0,00 • 4. Een halve pagina Fl.50,00 . 5. Een hele pagina Fl.90,00 . Advertentie's kunt u insturen naar Ecco van Oosterhout, Postbus 9577 te Utrecht. Plaatsing volgt na betaling. Postgirorekening voor de advertentierubriek 3145168 t.n.v. E.van Oosterhout, Postbus 9577, Utrecht, onder vermelding van advertentie.

Sohipperscuraua: 10 weekeinden I~sselmeer f. 250.-.

~.

B:Leenl oeffeJ.

Postbus 46, Huiden.

-----··"·-----------·---------.

H[Rl'IAN KONING SCH[fPSVERWARMING EN POMPEN LEVERING UIT VOORRAAD: Somy gasoliekachels en C.V. ketels Bouwpakketten e.v. Hydrophoorpompan Vuilwaterpompen Propaangascomfor1n an materiaal Kachelpijpen an aansluitstukken Reparatie olieregelaarS HAARLEl'll'IEROIJK 19 VINKENSTRAAT 20 Al'IS TEROAl'I 020 - 242916

De vereni"1;in1tsvlagcen zijn te bestellen bij ~et secret~riaat postbus

2004, Aasterdaa

Formaat 50 x 7? cm.

Fl. 20,00 Forma~t 100 x ISO cm Fl. 3?,00 •


redactioneel De bijeenkomst in Lelystad was niet druk bezocht maar wel gezellig. Trouwens als de opkom.t groter was geweeat, waren er relatief weer minder bestuursleden aanwezig geweest dan nu het geTal was. Het feest trok als gewoonlijk meer bezoekers dan de vergadering van Zondagochtend. Miaschien kan de vergadering voortaan beter voorafgaand aan het feest worden gehouden. Belangrijkste besluit was om ons wat betreft het woonaspect van de schepen achter het Landelijk woonschepen overleg te stellen en niet meer ala aparte belangengroep op te treden (zo zeg ik het hoop ik goed). Verder valt nog van Lelystad te melden de opmerkelijke angst van de havenmeester dat "ze zouden blijven liggen" en het gebrek aan piano's. Het bestuur heeft de redactie gevraagd om beter aan te geven waar een bepaald stuk vandaan komt d.m.v. duidelijke koppen. Wij zullen ons best doen. In d1 t nummer vindt U het eerste deel van een bijdrage van Fred Schimmel over het zwaarden maken. De redactie heeft veel waardering voor dit soort stukken en hoopt dat meer mensen zich de moeite willen troosten om hun ervaringen op papier te zetten.


4

VA.Il

lr#

Il STUUR Van de

Penni~en-Beheerder

Zoals in augustus j.l. tijdens de bijz. ledenvergadering te Lel7atad ia meegedeeld, heb ik het penningmeesterschap van Ben Beltman overgenomen. Het werken via de postbus van de Vereniging in Muiden geeft problemen vanwege de moeilijke bereikbaarheid. We hebben daarom een postbus in Amsterdam geopend, VOORTAAN ALLE POST NAAR POSTBUS 2004

AMSTERDAM.

Verder: de bankrekeningen van de Vereniging bij de ABN te Amsterdam en Breda zijn opgeheven. De enige mogelijkheid oa geld overte-maken is nu via postrekening

vangen, moeten we, noodgedwongen, de persoon als lid schrappen. Een aantal mensen heeft, ondanks de aangekondigde verhoging van de minimum kontributie tot f.15.-voor 1976 weer f,10.- overgemaakt; ze zullen nogmaals een acceptgirokaart ontvangen voor het resterende bedrag. lk hoop dat ik in de komende periode zal worden overstroomd met girobetalingen, want we hebben het hard nodig! .Fred Schimmel, Penningmeester.

postgirorekening nr.3159900, ten nam• van Penningmeester van "Het Varend Museumschip", postbus 2004, Amsterdam. kontributie Voor zovermij bekend, moeten van de 8d9 geregistreerde leden er nog zo'n 500 hun kontributie voor 1976 betalen. Hierbij moet men zich realiseren dat er aan die 500 mensen per 6 weken een Bokkepoot (kost ongeveer f.1.-per exemplaar plus een forse inspanning van de Bokkepoot-redaktie) wordt verstuurd, zonder dat hier enig bedrag tegenover staat. Door het plotseling aftreden van Eug~ne de Witte als penningmeester is het versturen van de acceptgirokaarten in 1976 vrij laat gebeurd; de respons was matig. Binnenkort wordt aan alle mensen die nog geen kontributie hebben overgemaakt een laatste acceptgirokaart gestuurd. Het klinkt naar, maar wanneer binnen een maand na het verzenden van deze aanmaning geen geld ia ontDe

0 ()

•

'


5 Overzicht van INKOMSTEN en UITGAVEN in het jaar 1975 van d8 Lande iijke vereniging tot behoud van ~t zeilend bedrijfsvaartuig "Het Varend Museumschip" Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uitgaven

Inkomsten

postzegels 687,48 fotokopieën 44,55 telefoon, telegrammen 104,75 ledenadministratie 39,00 financiële administratie 94,20 antwoordstukken 165,73 alg. organisatie sekretariaat 80,00 vergaderkosten 251 , 75 drukwerken 2. 504, 12 vlaggen 1.269,80 Bokkepoot (inkl. verzenden) 2.587,15 reiskosten 164,30 drukkosten posters 615,54 notariskosten i.v.m. statuten 350,00 ledenvergadering januari 2.198,96 Sail-700 12.075,93 rente 57,81 diversen 5, 72 kontributies posters (inkl. verzenden)

512,98 19.617,94 19,00 181 , 02 8.956,00 848,00

totaal

31.404,74

23.294,79

1.269,80

Batig saldo: I 31.404,74 - f 23.294,79 • f 8.109,95

=·=····-··

N.B. Het totaal batig saldo over 1975 is minder dan het hier vermelde bedrag. Er is namelijk begin 1976 voor een totaalbedrag van f t .402,49 betaald aan rekeningen over 1975.

Verslag kaskommissie met betrekking tot het jaar 1975 Ondergetekenden, leden der kaskommissie van de Landelijke vereniging tot behoud van het zeilend bedrijfsvaartuig "Het Varend Museumschip", verklaren hiermede de stukken betreffende de financiën der Vereniging over 1975 te hebben gekontroleerd en in orde te hebben bevonden. Het financiëel overzicht, zoals hierboven gepubliceerd, geeft een juist beeld van het financiële reilen en zeilen van de Vereniging in het jaar 1975. Zij stellen voor de penningmeester décharge te verlenen betreffende het boekjaar 1975. Lelystad-Haven, 15 augustus 1976 w.g. W. de Bruijn G. van Dijk


6

Hieronder en bij het artikel over de strontrace treft U tekeningen aan uit het boek: "oude Zeilschepen en hun modellen" van E.W. Petrejua, oudconserTator van het Maritiem Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam. Hoewel de tekst zeer interessant is, zijn het zooral de tekeningen van l'ieter Pouwels die dit boek tot iets bijzonders maken. Het zijn tekeningen van modellen van binnenschepen, "jachten" en visaersaohepen uit de 18• en 19e eeuw.

Voor wie dit boek een te grote uitgave is, nog het volgende: Vorige zomer heeft het Karitiem Museum "Prins Hendrik" een tentoonstelling gegeven gewijd aan de modellen van vader en zoon Hazenberg. Veel van deze modellen staan getekend in bovengenoemd boek, maar er is ook de catalogus van de Hazenberg-tentoonstelling "Schipperswerk", die Teel foto's plus beschrijving van dezelfde modellen bevat.

1. Oude Zeilschepen en hun modellen. (binnenschepen, jachten en viasersachepen) E.W. Petrejus, De Eoer Maritiem, Unieboek, Eussum. !SEN9022819027 2. Schipperewerk, de binnenvaart rond 1900 in scheeplSlllodellen L.M. Ak:veld, catalogus Maritiem Museum RPrina Hendrik", Rotterdam.


• c (. h • rref' s ~

ku.n

'S

l:

"11:.' Zojuist zijn we terug van een tocht met een 15-tons aakje dat van IJlst in Friesland naar Zwartsluis moest worden overgevaren. Het spul was getuigd maar had geen moter, zodat we aan den lijve hebben ondervonden hoe het vroeger toeging. Met westenwin d konden we het eerste stuk, door Friesland, mooi zeilen. Maar over de grens van Overijssel werd het moeilijker. De wind kromp en de vaarten liepen steeds krapper in de wind. Toen het op de zeilen niet meer ging, moesten we op handkracht gaan werken. Het jagen was nog wel te doen al viel het met z'n tweeän niet mee om vanaf de lage wal weg te komen. Je hebt een derde man nodig om de kop van de wal te houden tot dat je genoeg vaart maakt om op het zwaard vriJ van de wal te blijven. Maar het bomen had meer voeten in de aarde (bi~ het jagen had ik ook al tot m n knieen in de blubber gezeten). Vooral het op g8Jl8 komen zonder door de wind te draaien was erg lastig. De beate methode bleek om achter met korte loopjes te beginnen tot het schip vaart genoeg heeft

om te kunnen sturen en vervolgens d e vaarboom ateeda verder naar voren in zetten tot je de volle loop kunt maken. In ons geval kon je niet voor de maat beginnen want dan drukte je .-de kop om. Nog een geluk want door de gestaagde mast kan je nog aardig in de knoop komen. Bomend aan lij kun je sturen met het roer en het lijzwaard. Dreigt het schip door de wind te gaan dan trekt de stuurvrouw het zwaard op waardoor de kop weer afwaait. Zo zijn we de wieden doorgescharreld. In de luwte van de rietwallen tegen de harde wind vechtend om elke meter. En als je dan in de prut rond Giethoorn af en toe een hard zandlaagje t11Ssen het veen voelt' we.ar Je voor een paar honderd meter houvast aan hebt, dan weet je: dit zijn de kleine vreugdes van het schippersleven !


8

LELYSTAD '76 Het bleek tijdens de reunie in Lelyatad wel dat veel schippers en hun opvarenden er te lang over doen om een drenkeling te bereiken. In de gegeven situatie was de drenkeling goed zichtbaar; er stond geen zeegang en er woei een vaste wind zonder vlagen. Terwijl de niet-getuigde schepen + 1t km. in de wind opvoeren-werden de poppen op een rij evenwijdig aan de wal voor anker gelegd. Nadat de schepen gewend waren, kwamen zij achter elkaar aan met de wind achter om de drenkeling op te vissen. Voorop voer de "Memo" van schipper Beltman. Deze kw11111 bij het in de wind opdraaien te lang dwars te drijven, omdat hij zijn zwaard niet streek. Het schip kwam wel goed benedenwinds van de pop. Daarna volgde de "Nomadisch" Ook hier liet het in de wind

opdraaien te wensen over (hij had nog geen zwaarden). Maar er ging ogenblikkelijk een zwemmer gekleed te water met een boei aan een lijn, die hij netjes oTer het hoofd Tan de drenkeling legde. Het schip kwam mooi benedenwinds bij de twee aan. Zij kregen de prijs: het boek "Sneller Zeilen". Ook de "Stad Zaandam" deed het uitstekend. Ken ging met de zwemtrap te water. Wat was die drenkeling

rf'I =0"/>,,/ifiie"'·"""·'@/Ui>22L*"'1.122/?-JlW-'f9> ~- =~

er slecht aan toe. Gelukkig kende men daar aan boord de regels van de eerst• hulp. Als prijs hiervoor zij een Alllerikaanse naadloze zaadzak om de kl11i ver in op te bergen. Het bruine tja.lkje dreer bovenwinds over de drenkeling heen. Van de tjalk met de gele kont werd een lijn ge-

gooid; er ging één mah te vroeg te water, toen nog één. Lijn om de pop. De schat een stukje gesleept en toen aan boord. Waarom geen zwaard gebruikt, schipper Schimmel? Hierna gingen de andere schippers anker op, zeilden naar het zuiden het IJselmeer op en laveerden naar de Noordelijk• ingang. Ondertussen werden de nieuwe poppen te water gelaten. De "Twee Gezusters" uit Blokzijl was er het eerste bij. Ze Toeren er met de eerat• gijp overheen. Dan in de wind op, maar te ver weg, weer een gijp maar te dicht bij en dus te Ter er Tanaf aan de wind. Tenslotte de pop mooi opgenomen met de kop in de wind. Het zeilen zag er apectaoulair uit. En ik verwacht dat schipper Boogaart in een ernstig geval de fok had gestreken en bij de drenkeling geankerd had. Schipper Slagter van de "Reina" had op zee de motor


9 laten draaien. Hij was zo bescheiden om geen pop op te Vissen. Toch jammer, wij hadden het graag willen zien. De EH-30 voer zonder tuig te minderen voor de wind op de drenkeling af en pakte haar meteen op. Wel ruw en het is de Traag of je iemands arm niet uit de kom zou trekken. Werkelijk opvallend goed kwam schipper Hortensius in de wind op en was al meteen d~cht bij de pop. Toen nog even rustig door de wind, zodat het schip geheel stil kwam te liggen en de pop bij het voorschip uit het water kon worden getild. Zijn prijs is de jachtvaarboom. Daarna kwam de "Waakzaamheid" die geen tuig minderde of er aan dacht in de wind op te draaien. De schipper gooide nog wel een lijntje, maar de drenkeling werd verscheurd onder het zwaard.

Tot alot kwam de "Eersteling". Oploeven en fok neer; 44n zwemt erheen en met de boot erbij. De drenkeling mooi snel opgepakt. Bij zeegang had ik wel graag de bezaanschoot etijf doorgeaet gezien. Toen allee weer voor anker lag, gaf schipper Eissenloefrel ••n demonstratie aklltajezeilen, werkelijk gedurfd en met goede atuurmanskunat. Hiervoor werd ter herinnering een kinderschilderij aangeboden.

Allen hartelijk dank voor de inzet bij deze bijeenkomst! Matthes.


VOOR WIE ZELF ZWAARDEN GAAT MAKEN. Vorig jaar heb ik voor mijn schip een stel houten zwaarden gemaakt en aangezien ik weet dat meerdere mensen een dergelijk karwij willen aanpakken heb ik mijn methode en erTaringen op papier gezet. Ik heb niet de pretentie dat dit de enige en beste methode is; ieder moet zelf bepalen wat hij het beste Tindt. ETentuele kommentaren en verbeteringen graag toesturen aan de redalrtie, dan kunnen die 1n de volgende bokk:epoot gepubi1oeerd worden. Afmetingen: Voor mijn schip was het '6ëpalen van de lengte niet moeilijk, de plaatsen van de zwaardbout en het sohildpadblok waren duidelijk terug te vinden. De breedte heb ik genomen op de helft van de lengte. Voor de dikte koos ik 8 cm. op de kop bij een l•n&t• van 3.70 m. De vorm is naar eigen inzicht met diverse afbeeldingen in boeken als voorbeeld. lat de doorsnede betreft, daar kom ik later op terug. Materiaal: Ik heb geen houthandel kunnen Tinden waar ik eiken in voldoende lengte en dikte kon kopen voor minder dan f. 2500.-- voor 2 zwaarden, dus besloot ik om Amerikaans grenen (pitch pine) te nemen, medio 1975 voor f.öOO./m3. incl. zagen.

Persoonlijk vind ik de zwaarden uit spieën lfig.2) mooier, maar het zagen van de apiein is moeilijker. De delen heb ik met stalen pennen { doken)met een diameter van 16 mm. aan elkaar verbonden. Wanneer de gaten ook 16 mm. geboord worden gaan de doken er strak in en kimnen de delen zonder al te veel geweld tegen elkaar aan geslagen worden. Een heel belangrijk punt hierbij is de nauwkeurigheid waarmee de gaten haaks in het hout geboord worden en de onderlin&• af stand aan de twee zijden van de naad (fig.J)

tic.2 Wanneer de gaten in het bovenste deel verschillen in plaats en/of niet haaks geboord zijn, moeten de pennen eerst voor het gat en dan scheef in het gat gebogen worden. Dat geeft enorme toestanden bij het in elkaar zetten en onnodige spanningen in het hout.(fig.J)

.Qpbouw van het zwaard : Van oudsher werden 2 methoden toegepast: met evenwijdige naden (fig.1) en met toelopende aaden (fig. 2).

fig.J


11 Voor het boren heb ik daar0m een hulpstuk: gemaakt (fig.4} bestaande uit een blokje en een plaatje hard aluminium, waarin een paar gaten zijn geboord.

Wanneer alle gaten geboord zijn kan het zwaard in elkaar gezet worden. Ik heb de pennen en naden gelijmd met polyurethaanlijm van Ceta-Bever, maar dat is niet noodzakelijk. Begonnen moet worden met de

rrtriJ i 11 '

11

aan te klemmen en de lijntjes recht langs de zijden van het gat te leggen kan het nieuwe gat van de tweede serie recht tegenover dat van de eerste serie woBden geboord (fig.7).

~

fig.4 Wanneer deze mal op de in fig.5 aangegeven wijze op het deel wordt geklemd met i.p.v. het tekentje " een schrijfhaak staat het gat van 16.2 mm. loodrecht op de zijkant van het deel. ~u kan eenvoudig het gat geboord worden. De platte elektrische houtboren lenen zich hier niet voor want de geleider doet niets (fig.b).

d)\k

Ev~k ' '

fig. 5

fig. 6

Daarom heb ik een slangenboor en een gewone handomslag gebrUikt. Electrisch gaat te hard. Voor iedere naad had ik 6 doken, 4 van 20 en 2 van 25 cm. lengte. De toppen had ik een beetje taps gemaakt dan zoeken ze beter hun weg in het gat. Om de tweede serie gaten recht tegenover de eerste serie te krijgen zijn op de boormal 2 lijnen getrokken in fig. 4 aangegeven met -H-;--1. Door de delen die op elkaar moeten komen tegen elkaar

fig.7 bovenste buitenpost, omdat die aan de voorkant moet worden afgeschuind voor de onderste buitenpost. De vlakken en de doken worden met lijm ingesmeerd en de doken in de gaten van de rechtop staande buitenpost geslagen. De eerste spie heb ik er recht opgezet en met een stuk: ijzer van ~ 8 kg. erop geslagen. Daor regelmatig voor, achter en in het midden te slaan kon ik gemakkelijk de naad gesloten krijgen. Op dezelfde manier kunnen de 2e, 3•, en 4e spie erop worden gezet. Toen de lijm bijna droog was heb ik de uitstekende punt van de buitenpost afgezaagd en met de 4e spie in lijn geschaafd. Hierna kon de laatste buitenpost erop gezet worden. Hiervoor had ik hulp nodig van een vriend, want dit zware stuk: kon ik niet zo hoog tillen. Vervolgens kon de definitieve omtrek worden afgetekend en bezaagd. Het ideale gereedschap hiervoor is de kettingzaag, In de volgende arlevering wordt het profiel behandeld.


Het Varend Museumschip van het Jaar. Tijdens Sail 700 kwamen veel mensen vol verwachting zoeken naar het "varend museumschip". Sommigen stelden zich daarbij het schip van de heer Vermaning voor. De meeaten hadden toch wel een schip met maat en zeiltuig in gedachten. Het past in het kader om het zeilend bedrijfsvaartuig te behouden om onze schepen zo goed mogelijk aan iedere belangstellende presenteren. Dat moet niet alleen door de schepen voor ons zelf mooi te maken, maar ook juist door de mensen die geen schepen hebben te leren waarom een schip voor ons mooi ia. Dat houdt niet alleen de tuigage in, maar ook de rompvorm, de beschildering, de zw aarden, de motor en het gebruikvan de scheepsruimte. Als wij dat onder woorden kunnen brengen, hebben we geen classificatie nodig. Op de bijeenkomst in Lelystad ia een "varenà museumschip van het jaar" aangewezen. Opdat het duidelijk herkend moet kunnen worden krijgt het een speciale vlag: een zwarte bokkepoot op een wit veld. Het schip van schipper Piet Verkerk is voor 76/77 aangewezen op grond van onderstaande punten van beschouwing:

De eigenaar van het verkozen schip wordt automatisch uitgenodigd zitting te nemen in de commissie die het volgende museumschip zal aanwijzen. In dit geval dus de heer Verkerk.

~1.i::=:f1P,S ~.AOOftJ ··~n~, «. Ef't-,) A-1be:::..c{,,.),\ (_)1E°t "~ ").f-Rt:li-:,:)'e FRP•. A~·1" KEÁ.'

' v;r;..._•

goe

mooi

x

1. Scheepstype duidelijk te herkennen 9 • Soort en ee ty van de mechanische voortstuwing. Of het ontbreken daarvan. uigage.

x x e

x

x. '/.

lelijk


13 Inventarisatie ligelaatsproblemen In Bokkepoot no. JO stond een vragenlijst met betrekking tot ligplaatsproblemen. Tot nu toe zijn daarop nog geen 20 reakties binnengekomen, met (gelukkig) niet meer dan 5 ligplaatsproblemen. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat er in de Vereniging niet meer ligplaatsproblemen bestaan. Heb je, om welke reden dan ook, de vragenlijst in Bokkepoot JO nog niet ingevuld en opgestuurd, doe dit dan a.u.b. alsnog (zelfs al heb je geen ligplaatsprobleem) naar onderstaand adres. Hieronder volgt, om je het zoeken naar Bokkepoot JO te besparen nogmaals de vragenlijst. Tot slot: Zijn er leden in de Vereniging die door hun kennis, ervaring of aktiviteiten kunnen en willen helpen in de werkgroep "havens, ligplaatsen en vaarwegen" deze ligplaatsproblemen op te lossen, laten zij een kaartje schrijven naar onderstaand adres: Werkgroep H.L.V., Postbus 2J68, Amsterdam. Naam eigenaar/lid Adres Naam schip Tonnage/afmeting Type en bouwjaar Huidige ligplaats Havengeld Bewoond ja/nee Vaarklaar motor, getuigd: Bent u ligplaatsgebonden: Ondervonden ligplaatsproblemen:

Eventuele bijzonderheden:


14

''Een dag uit het leven van een sexpop'' Als U zaterdag in Lelystadhaven geweest was, had U getuige kunnen zijn van een hoogst ongewoon en spectaculair schouwspel. Vijftien fraaie museumschepen van alle soorten en grootten decoreerden de haven met hun aanwezigheid om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging tot behoud van het zeilend bedrijfsvaartuig tijdens de jaarlijkse reünie. De opzet van de vereniging is enthousiasme te stimuleren voor deze schepen, die met hun grote bruine zeilen zozeer in het Hollands landschap passen. Onder leiding van de evenementen-commissaris Henk Matthes van het Goudhaantje werd de boot van het wedstrijdcomité van schip tot schip rondgestuurd om de plannen door te geven. De kleine groene bijboot was meer dan zichtbaar met zijn lading van moeders, kinderen en honden én katten. Als U goed gekeken heeft, dan heeft U een tiental met water gevulde plastic neisjes tussen de schepen in het water kunnen zien drijven. Om ongeveer twee uur werden de getaande zeilen gehezen en zeilden de schepen in groepen van vijf langzaam en statig de haven uit. "Drenkel i '&" Ze maakten een korte tocht en kwamen één voor één terug om hun "drenkeling" op te vissen. De bedoeling was zoveel mogelijk schipperskunst te tonen bij deze manoeuvre en nadat de sexpop aan boord gebracht was - op welke wijze deed er in het geheel niet toe -, deze op de meest originele manier aan te kleden en zichtbaar op het schip te stellen. We hadden het genoegen mee te varen op de "Eersteling" uit Ketelhaven met kapitein Paul Zwiers. Ons schip was een van de grotere en ,,"·am later binnen. Twee man dook van het schip af om de pop in de kortst mogelijke tijd te bemachtigen, maar bemerkten dat ze erg zwaar en moeilijk te hanteren was. Met veel moeite kregen ze haar eindelijk aan boord en lieten er het water uit lopen door de plug eruit te trekken en er op te gaan staan. Vervolgens werd ze met veel moeite opgeblazen en daarna aangekleed met zwarte zijden kousen, rode jarretels met zwarte franjes, een rocd broekje en tenslotte een vuurrod~ pruik met krullen. Door de aktiviteiten van de redders was ze hier en daar lek geraakt en moest geplakt worden met materiaal uit een fietsenbandrepareerdoosje. Tenslotte was ze klaa- om in de mast gehezen te worden, waar ze er echter zo griezelig uitzag dat we besloten haar weer naar beneden te halen en aan dek neer te zetten. Aangezien wij vrij laat aankwamen en er niet veel publiek meer was om onze verwoede pogingen te aanschouwen konden we er wel zeker van zijn niet in de prijzen te zullen vallen. Wij besloten daarom van het prachtige zeilweer te profiteren, hebben zeil gezet en zijn naar Hoorn gevaren. Weliswaar misten we hierdoor het avondlijk amusement in Lelystad-Haven met een film en een zigeunerorkest, maar anderzijds beleefde onze ''pop'' een onvergetelijke zeiltocht. Een stevige wind bracht ons in drie uur naar Hoorn, we voeren de gehele afstand onder vol tuig en ontvingen vele bewonderende blikken van andere schepen, die in alle richtingen het IJsselmeer bevoeren. De aan dek zittende pop in haar wonderlijke kledij oogstte eveneens veel verbaasde blikken, toen we de haven van Hoorn binnenvoeren. Na een uit-


1!5 bundig bier- en barbecuefestijn aan boord werd onze pop door de gehele bemanning naar de bekende kroeg ''de Volendammer" aan Hoorn's waterfront meegenomen, waar ze werkelijk de sensatie van de avond werd. Ze danste en danste tot haar kleine rose plastic teentjes doorgesleten waren. Ten slotte hebben we haar mee terug genomen aan boord en aan dek ter ruste gelegd. Onder de flonkerende sterrenhemel van een prachtige romantische zomernacht liep onze pop tenslotte geheel leeg en werd weer plat zoals ze uit het magazijn van de fabriek kwam. En zo eindigde de gelukkigste en enige dag in het leven van deze sexpopJ Wij hadden een fantastische onvergetelijke dag dankzij de activiteiten van "Het Varend Museumschip" en wij hopen van harte dat deze prachtige oude schepen de Hollandse wateren tot in lengte van jaren zullen kunnen blijven bevaren. Sylvia Zwiers.

\

1 \

\

\1

~

/~"---------~~--~--------­ (.- E"'â&#x20AC;˘~:i.ow> IAl,l!ICORt. f<o..J.. -)


De aterren der see. Vaak mi.en vi.j oDZe sohepen Tersierd - t sterren. Wat •ij betekenen weet ik niet, maar aoo:t. v:l.nd ik het wel. Wat het meest het oog streelt sijn de sterren met oneven punten, terwijl di.e met een even aantal wat mwaar aandoen. De zespuntige ster maak je " t twee gelijkzijdige driehoeken. De achtpuntig• met twee v:t.erkanten. De vijfpuntig• trek Je met ' ' 11.Jn. Dat 1• dus oefenen. Maar de •zevenster" is echt moeili.jk. En di.e geeft juist dat lichte aan die .,,are .,,aardbout. Let opl Neem di.t b1ad, leg het op een meta1en p1aat en sla een scherpe center door het midden. Neem ll1l een passer en kras de binnen- en de buitencirkel af. Kras dan op de binnencirkel de basis van de punten af en verbind de toppen. Plak een se11otape op het gat van Je papieren ster, dan kun je hem weer gebruiken.

-WARE

~r<ooT

Te -


Post o.rlrt s Ve.rv.1 Isi ~

~t."~1.·~al ~

Pos+-blA.!I

'2..00ll

A'ms+trJQ.n

u1\\1111 1111 Het bestuur nodigt all• belangstellenden uit oa de bestuursvergaderingen bij te wonen. Deze worden in principe gehouden op o.z. Voorburpal 149 !.'dam (helemaal boven). De data zijn: 29-9-76 27-10-76 1-12-76 22-12-76 26-1-77 (met redactie) 23-2-77

30-3-77 24-4-77 1:5-6-77 (met redactie)

Het evenement (zomerreunie) zal 12 en 13 aug. zijn in Zwarts! ui s •

5To".TifJG5-/!tC. cfPro"'..oK'AA(T -l(ll"JMSG!Vl~6 ~ N

OPPOSTA.il< VAN

«

$IS"<J'}OO

V Hiv~ 2J3 V 'h VT\5 . f'o ,fbw > 1- Oo' , A'.l.Ati Gt.I

Ct

C;&n;R.~-Ö~j~ TE9:i:-luve..., \.{lT~n-~

\

J

A?S TRt-.O (

1. w

1-,~o, .... ' cl"'-~

\lft#J

1"\"J'<J5<[

•~...,.~-e-tJ _'Lil-

De ledenvergadering is op 26 feb. gepland.

•usc..

.

'Z.I !. 1


18 STRONTRACE 1976 Door de mensen die vorig over de vrachtbrief en de vrachtJaar hebben meegedaan met prijs, over de route en over het de strontrace is sindsdien Jagen en bomen, maar dat wordt vrijwel voortdurend gepraat door Reid (organisator) allemaal over dat evenement en ziJn in een reglement gezet. Voor naallerlei voorbereidingen voor dere inlichtingen kun je hem dus de komende race l= reis) gebeter bellen (05142-1444), maar maakt. Op 1ö oktober a.s. is het beste is dat je je opgeeft, het weer zover. Dan zullen in dan krijg je zo gauw mogelijk èe namiddag, "één uur voor het het reglement thuis gestuurd. bromk:loksluiden", de schepen vertrekken uit Workum om een Tegelijk met de etrontrace partij gedroogde koemest teen start ook weer de beurtvaart op paar ton per schip) naar een Amsterdam. Deze gaat Workumhaven in de buurt van de Kaag Amsterdam heen en terug met 44n te brengen en daarna zo snel ligdag in Amsterdam. De schepen mogelijk naar WorkWll terug te zullen verplicht zijn (betalende) komen. Bij deze reis komt het passagiere toe te laten. Daarom aan op sohippersohap. Enkele staat er óók in het betreffende dagen en nachten ben je zeilreglement dat " de schippers sohipper, niet alleen op ruim verplicht zijn voor de passagiers water, maar ook in sluizen, bier, brandewijn en kaarsen aan bruggen, smalle vaarten enz. boord te hebben". llc: weet niet WiJ hebben het een geweldige of een en ander ook aan de passabelevenis gevonden, al twee giers moet worden verstrekt! maal, en ik wil danook iederOok voor deze beurtvaart inlicheen aanmoedigen mee te doen. tingen bij Reid in Workum. Deelname is mogelijk met Tenslotte ter overweging voor alle typen zeilende vrachtmensen met 11gplaatsproblemen: schepen, al dan niet met motor, als je meedoet met de strontrac• met duidelijk herkenbare luikof de beurtvaart mag je een paar hoofden, gedekt met luiken en weken in Workum liggen zonder kleden. D1 t jaar zal als proef dat je havengeld betaald (spehet aantal opvarenden en het ciale vrijstelling)! Dus: aantal uren dat je de motor Reid bellen! mag gebruiken afhankelijk zijn van de grootte van het schip. Alewijn Boogaard Gemiddeld zal het neerkomen op ·~~..,.___skûtsje Twee Gezusters ongeveer 3 opvarenden per schip Blokzijl. en 3 à 4 vrije stoomuren, Er is nog van alles te melden ·, -_ . over de prijs voor het best on! 11 · _- _ derhouden schip, over het laden // ,: ~. ·. ( en stinken) van de vracht, / / / (' . · -. /

l/

\~ '

/;:;>%. i l

//j' ~i /~,,,,·.· i i.

/>;(1:>~' .· i. ' ~··•",,,.. ,,".:.-, ', ;

.

l ·1- · .. i

' 'l

'

11

! ~'

:

-

~

' '.

11

1'

//.'.·r~::~-r~~i; . i.~"'.·IUJ!~:~~~".-~"__c-~r 11 (


WOONSCHEPEN OVERLEG Nadat in de vergadering te Lelystad was aangedrongen op een hernieuwde poging het kontakt met het Landelijk Woonschepen Overleg te herstellen, heeft het bestuur een brief aan het LWO geschreven. Hierin wordt gezegd dat onze vereniging zich van verder overleg met offioiele instanties over het ontwerp woonschepenwet zal onthouden en zich zal concentreren op de problemen rond het varen met en het behouden van traditionele zeilschepen. Het LWO wordt uitgenodigd een afvaardiging te sturen naar een bestuursvergadering op 29 sept. of om tot een andere afspraak te komen.

OPROEP Aan bezittere van, en geinteresseerden in de SLEEPBOOT en OPDUWER. Door op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten, b.v. restauratie, motorrevisie etc., het evt. organiseren van gez!'1111elijke tochten en/of bijeenkomsten kan een situatie ontstaan. waarbij steun aan elkaar een stimulans is. Geinteresseerden gelieve contact op te nemen met: A.N.P. Westerwoudt, a/b Magdalena, t/o Fortlaan 28 Utrecht. tel:030-430830.

Profile for LVBHB - het Historisch Bedrijfsvaartuig

Bokkepoot nr 12  

Verenigingsblad van de LVBZB (voorloper van LVBHB)

Bokkepoot nr 12  

Verenigingsblad van de LVBZB (voorloper van LVBHB)

Profile for lvbhb
Advertisement