Page 1

Uponor Smatrix Move/Move PLUS LV

U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

05 | 2017


UK

Satura rādītājs

CZ DE

1

Autortiesības un tiesību atruna........................... 3

2 Priekšvārds............................................................ 4

DK

2.1 2.2 2.3

EE 3

Drošības noteikumi........................................................... 4 Radiopārraides ierobežojumi........................................ 4 Pareiza šī izstrādājuma utilizācija (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)............................... 4

Uponor Smatrix Move/Move PLUS...................... 5 3.1 Sistēmas pārskats............................................................... 5 3.2 Sistēmas piemērs............................................................... 6 3.3 Uponor Smatrix Move/Move PLUS komponenti.... 7 3.4 Piederumi............................................................................12 3.5 Funkcijas..............................................................................13

ES FI 4

FR

Uponor Smatrix Move/Move PLUS uzstādīšana.......................................................... 15 4.1 4.2 4.3

HR

Uzstādīšanas procedūra................................................15 Sagatavošanās uzstādīšanai.........................................15 Uzstādīšanas piemēri......................................................16

5 Uponor Smatrix Move/Move PLUS vadības blokss uzstādīšana.............................................. 24

HU

5.1 5.2 5.3

IT

5.4 5.5 5.6

LT

5.7

vadības blokss novietojums.........................................24 vadības blokss piestiprināšana pie sienas...............24 Vadības bloka antenas uzstādīšana (tikai Move PLUS).............................................................25 Komponentu pievienošana vadības bloks.............26 vadības blokss pievienošana maiņstrāvas barošanas avotam...........................................................33 Termostata pievienošana vadības blokam (tikai Move PLUS).............................................................33 Sistēmas parametru iestatīšana..................................33

6 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostatu un sensoru uzstādīšana...................................... 34

LV NL

6.1 6.2 6.3 6.4

NO

6.5 6.6

PL

6.7 6.8 6.9 6.10

PT

6.11

7

Uzstādīšanas pabeigšana................................... 47 7.1 7.2

RO

Termostatu novietojums...............................................34 Termostatu marķēšana..................................................35 Bateriju ievietošana.........................................................35 Ārējā sensora pievienošana termostatam (papildaprīkojums)..........................................................36 Termostata piestiprināšana pie sienas.....................38 Nostiprināšana pie galda statīva (tikai T-163, T-166, T-167 un T-168)....................................................39 Digitālo termostatu pirmā ieslēgšanas reize..........39 Digitālā termostata pirmā iestatīšana......................41 Termostata reģistrēšana kontroles ierīcē................42 Bezvadu āra sensora reģistrēšana vadības blokā....................................................................44 Āra temperatūras vadu sensora reģistrēšana........46 Uponor Smatrix Move....................................................47 Uponor Smatrix Move PLUS.........................................47

8 Uponor Smatrix Move/Move PLUS vadības bloka lietošana...................................... 48 8.1 Darbības princips.............................................................48 8.2 vadības blokss izkārtojums..........................................48 8.3 Displeja izkārtojums.......................................................49 8.4 Ieslēgšana...........................................................................49 8.5 Darbības režīms................................................................50 8.6 Sistēmas parametru iestatījumi..................................58

9 Uponor Smatrix Wave analogo termostatu lietošana.............................................................. 71 9.1 9.2 9.3 9.4

Termostata izkārtojums.................................................71 Temperatūras regulēšana.............................................71 Nomainiet baterijas.........................................................72 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.............................72

10 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitālo ­termostatu lietošana.......................................... 73 10.1 Termostata izkārtojums.................................................73 10.2 Displeja izkārtojums.......................................................74 10.3 Vadības pogas...................................................................77 10.4 Ieslēgšana...........................................................................78 10.5 Temperatūras regulēšana.............................................79 10.6 Darbības režīms................................................................80 10.7 Kontroles režīms...............................................................80 10.8 Kontroles režīma maiņa.................................................81 10.9 Iestatījumi...........................................................................81 10.10 Nomainiet baterijas.........................................................87 10.11 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.............................87

11 Apkope................................................................. 88 11.1 11.2 11.3

Manuāla profilaktiskā apkope.....................................88 Automātiska profilaktiskā apkope ............................88 Koriģējošā apkope...........................................................88

12 Traucējummeklēšana......................................... 89 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6

Traucējummeklēšana pēc uzstādīšanas..................90 Digitālo termostatu T-166, T-167, T-168 un T-169 trauksmes/problēmas..................................91 Analogā termostata T-163 trauksmes/problēmas....................................................92 Vadības bloka trauksmes/problēmas.......................92 Sazinieties ar uzstādītāju...............................................93 Norādījumi uzstādītājam...............................................93

13 Tehniskie dati...................................................... 94 13.1 Tehniskie dati.....................................................................94 13.2 Tehniskās specifikācijas.................................................95 13.3 vadības blokss izkārtojums..........................................96 13.4 Vadības bloka vadojuma shēma.................................97 13.5 Uzziņas informācija par sensoriem............................97 13.6 Izmēri....................................................................................98

14 Uzstādīšanas atskaite......................................... 99

RU SE SK 2

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

1

Autortiesības un tiesību atruna

CZ DE

Uzņēmums Uponor ir sagatavojis šo uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatu un tās saturu tikai informatīviem nolūkiem. Uz šīs rokasgrāmatas saturu (tostarp zīmējumiem, logotipiem, ikonām, tekstu un attēliem) ir attiecināmas autortiesības, un to aizsargā starptautisko autortiesību likumu un līgumu noteikumi. Lietojot šo rokasgrāmatu, jūs piekrītat ievērot visus starptautiskos autortiesību likumus. Šīs rokasgrāmatas satura pārveidošana vai izmantošana jebkādā citā nolūkā tiek uzskatīta par Uponor autortiesību, preču zīmes un citu īpašumtiesību pārkāpumu. Šajā rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka ir pilnībā ievēroti visi drošības pasākumi un šajā rokasgrāmatā aprakstītā sistēma Uponor Smatrix Move/Move PLUS, tostarp arī visi šīs sistēmas komponenti:

ir licencēta un kompetenta projektētāja un uzstādītāja izvēlēta, projektēta un uzstādīta saskaņā ar (uzstādīšanas brīdī) spēkā esošajiem Uponor izdotajiem uzstādīšanas noteikumiem, kā arī ar piemērojamajiem būvniecības un sanitāri tehnisko darbu kodeksiem un citām prasībām un vadlīnijām; nav bijusi (uz laiku vai ilgstoši) pakļauta temperatūrai, spiedienam un/vai spriegumam, kas pārsniedz uz šiem izstrādājumiem norādītos vai jebkādās Uponor izsniegtajās instrukcijās noteiktos ierobežojumus; atrodas tās sākotnējā uzstādīšanas vietā, un tā nav remontēta un aizstāta, kā arī nav traucēta tās darbība bez iepriekšējas Uponor rakstiskas piekrišanas; ir pievienota dzeramā ūdens padevei vai atbilstošiem Uponor apstiprinātiem vai noteiktiem sanitāri tehniskiem, apkures un/vai dzesēšanas izstrādājumiem;

Lai gan uzņēmums Uponor ir centies nodrošināt šīs rokasgrāmatas precizitāti, Uponor negarantē šajā dokumentā ietvertās informācijas precizitāti. Uponor patur tiesības pārveidot šajā dokumentā aprakstītās specifikācijas un funkcijas vai pārtraukt aprakstītās sistēmas Uponor Smatrix Move/Move PLUS ražošanu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām. Šī rokasgrāmata tiek piedāvāta “tāda, kāda tā ir” bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām. Pirms šīs informācijas izmantošanas tā ir patstāvīgi jāpārbauda.

DK EE ES

Uponor vispilnākajā pieļaujamajā apjomā atsakās no visām skaidri izteiktām vai netieši norādītām garantijām, tostarp, bet ne tikai, netiešām garantijām par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un tiesību ievērošanu.

FI FR

Šī tiesību atruna attiecas uz, bet ne tikai, šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību un pareizību.

HR

Uponor nekādā veidā nevar būt atbildīgs par netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas rodas šo materiālu vai šīs rokasgrāmatas informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot dēļ, vai jebkādām prasībām, kas izskaidrojamas ar kļūdām, izlaistu tekstu vai citām neprecizitātēm šajā rokasgrāmatā, arī tad, ja Uponor ir bijis informēts par šādu bojājumu iespējamību.

HU IT LT

Šī tiesību atruna un jebkādi šīs rokasgrāmatas noteikumi neierobežo ar likumu noteiktās patērētāju tiesības.

LV NL

ir pievienota vai tiek lietota kopā tikai ar Uponor vai citu Uponor apstiprinātu vai noteiktu ražotāju izstrādājumiem, detaļām vai komponentiem;

NO

pirms uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā neuzrāda iejaukšanās, nepareizas apiešanās, nepietiekamas apkalpes, nepiemērotas glabāšanas, nolaidības vai nejaušas sabojāšanas pazīmes.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

3


UK

2 Priekšvārds

CZ DE

Šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatā ir aprakstīta sistēmas daļu uzstādīšana un ekspluatācija.

DK

2.1

Drošības noteikumi

EE

Šajā rokasgrāmatā lietotie brīdinājumi

ES

Šajā rokasgrāmatā ir lietoti tālāk minētie simboli, lai norādītu īpašus piesardzības pasākumus, kas jāievēro Uponor aprīkojuma uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā.

B rīdinājums ! Traumu gūšanas risks. Ja brīdinājumi netiks ievēroti, var tikt gūtas traumas vai bojāti komponenti.

FI FR

U zmanību ! Piesardzības brīdinājumu neievērošana var izraisīt iekārtas bojājumus.

HR

Drošības pasākumi

HU

Ievērojiet tālāk minētos drošības pasākumus, ierīkojot un ekspluatējot jebkuru Uponor aprīkojumu.

IT

Izlasiet un ievērojiet uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatā iekļauto informāciju.

Uzstādīšana jāveic kompetentai personai saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ir aizliegts veikt izmaiņas vai pārveidojumus, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā.

Pirms instalācijas darbu veikšanas ir jāizslēdz visi energoapgādes avoti.

Neizmantojiet ūdeni Uponor komponentu tīrīšanā.

Nepakļaujiet Uponor komponentus viegli uzliesmojošiem tvaikiem un gāzēm.

LT LV NL NO

Uponor nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas var rasties šo norādījumu neievērošanās dēļ!

PL

Radiopārraides ierobežojumi

Uponor sistēmā tiek izmantota radiopārraide. Izmantotā frekvence ir rezervēta līdzīgam lietojumam, tāpēc traucējumu iespējas, ko var radīt citas radioierīces, ir ļoti mazas. Tomēr retos gadījumos var būt neiespējami izveidot nevainojamus radiosakarus. Pārraides diapazons ir pietiekams vairumam lietošanas iespēju, bet katrā ēkā ir atšķirīgi šķēršļi, kas ietekmē radiosakarus un maksimālo pārraides attālumu. Lai novērstu nopietnus sakaru traucējumus, uzņēmums Uponor iesaka pārvietot antenu optimālākā pozīcijā, kā arī neuzstādīt Uponor radio avotus tuvu vienu otram (jābūt vismaz 40 cm atstatumam).

2.3

Pareiza šī izstrādājuma utilizācija (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) PIEZĪME. Piemērojams Eiropas Savienības dalībvalstīs un citās Eiropas valstīs, kurās ir spēkā dalītas atkritumu vākšanas sistēmas.

Šis uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā redzamais marķējums norāda, ka pēc darbmūža beigām to nedrīkst izmest kopā ar citiem saimniecības atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nepareizas atkritumu likvidēšanas dēļ, lūdzu, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar citu veidu atkritumiem un pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Mājsaimniecībām jāsazinās ar mazumtirdzniecības uzņēmumu, kur tās iegādājās šo izstrādājumu, vai vietējo valsts pārvaldes iestādi, lai saņemtu informāciju, kur un kā nodot šo priekšmetu pārstrādei apkārtējai videi labvēlīgā veidā. Uzņēmumiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Energoapgāde

B rīdinājums !

PT

2.2

Uponor sistēma izmanto 230 V maiņstrāvas, 50 Hz elektropadevi. Ārkārtas situācijā nekavējoties atvienojiet elektropadevi.

RO

Tehniskie ierobežojumi

U zmanību !

RU

Lai novērstu traucējumus, turiet instalācijas/ datu kabeļus atstatus no strāvas vadiem, kuru spriegums pārsniedz 50 V.

SE SK 4

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

3

Uponor Smatrix Move/Move PLUS

CZ DE

Uponor Smatrix Move/Move PLUS ir galvenā temperatūras kontroles sistēma apsildes un dzesēšanas instalācijām, kuras ietver zemgrīdas apsildes, radiatoru, grīdas dzesēšanas un citas sistēmas. Izmantojot dažādus komponentus, mājas vajadzībām var tikt apvienots ērtums, vienkārša lietošana un temperatūras regulēšana. Abās sistēmas tiek izmantota viena un tā pati vadības bloks kopā ar dažādām paketēm, kas ļauj to lietot daudzām dažādām vajadzībām. Piemērs: Move PLUS vadības blokss komplektā ir iekļauta ārējā antena un bezvadu termostats, kuri palielina šīs sistēmas daudzpusīgumu un saīsina reakcijas laiku, kā arī ļauj to savienot ar sistēmu Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS.

PIEZĪME. Pievienojot papildu antenu un bezvadu termostatu, sistēmu Move var jaunināt uz sistēmu Move PLUS.

3.1

Sistēmas pārskats DK

U ponor S matrix M ove Uponor Smatrix Move izmanto apsildes sistēmas vadībai. Tā sastāv no vadības blokss, ārējās temperatūras vadu sensora un padeves/atpakaļplūsmas temperatūras sensora. vadības bloks pārvalda padotā ūdens temperatūru, vadot jaucējvārsta aktuatoru. Izmantojot papildaprīkojumu, tā var vadīt arī cirkulācijas sūkni.

EE ES

U ponor S matrix M ove PLUS Uponor Smatrix Move PLUS izmanto apsildes un dzesēšanas sistēmas vadībai. Tā sastāv no vadības blokss un ārējās antenas, ārējās temperatūras sensora, padeves temperatūras sensora un bezvadu termostata. vadības bloks pārvalda padotā ūdens temperatūru, vadot jaucējvārsta aktuatoru. Izmantojot papildaprīkojumu, tā var vadīt arī cirkulācijas sūkni.

FI FR HR

Uponor Smatrix Move PLUS kontrolei tiek izmantoti dažādu veidu termostati. Termostati ir paredzēti maksimāla komforta nodrošināšanai, un tie sazinās ar vadības ierīci, izmantojot radiosakarus. Vienā un tajā pašā instalācijā var izmantot dažādu veidu Uponor Smatrix Wave termostatus. Kāds no šiem termostatiem var darboties tikai kā bezvadu savienojuma punkts ar ārējās temperatūras sensoru.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

5


UK

3.2 CZ

Sistēmas piemērs

U ponor S matrix M ove PLUS Attēlā tālāk ir redzama ierīce Uponor Smatrix Move PLUS ar vairākām uzstādīšanas iespējām un termostatu.

U ponor S matrix M ove Attēlā tālāk ir redzama ierīce Uponor Smatrix Move ar vairākām uzstādīšanas iespējām.

DE

B

C

D

DK

A

B

A

EE ES

E

FI

C E

D

F

F

FR

G

G

HR

Poz.

HU IT

Uponor Smatrix Move Controller H X-157 (vadības bloks X-157)

B

Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-1XX (āra sensors S-1XX)

C

Uponor Smatrix Move Sensor Supply/Return S-152 (atgriezes sensors S-152)

LV NL NO PL

Uponor Smatrix Move Sensor Supply/Return S-152 (padeves sensors S-152)

E

cirkulācijas sūknis.

F

Jaucējvārsts

G

Cauruļvadi uz apkures avotu/no tā

J

I

Apraksts

A

D

LT

H H Poz.

Apraksts

A

Uponor Smatrix Move PLUS Controller H/C X-158 Radio (vadības bloks X-158)

B

Uponor Smatrix Wave Thermostat D+RH Style T‑169 (digitālais termostats T-169)

C

Uponor SPI Smatrix Move PLUS Antenna A-155 Radio (antena)

D

Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-1XX (āra sensors S-1XX)

E

Uponor Smatrix Move Sensor Supply/Return S-152 (padeves sensors S-152)

F

cirkulācijas sūknis.

G

Jaucējvārsts

H

Trīs kanālu pārslēgšanas vārsts, papildaprīkojums apsildes/dzesēšanas sistēmām

I

Cauruļvadi uz apkures avotu/no tā

J

Cauruļvadi uz aukstuma avotu/no tā

PT RO RU SE SK 6

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

3.3

Uponor Smatrix Move/Move PLUS komponenti

D

CZ DE

U zmanību ! Tikai 230 V vārstu aktuatori ir saderīgi ar kontroles ierīci.

DK

Uponor Smatrix Move Controller H X-157

E

F

H

I

C J

Poz.

bloks

Vadības bloks vada trīs kanālu pārslēgšanas vārsta aktuatoru un cirkulācijas sūkni, kas savukārt ietekmē padotā ūdens plūsmu, lai mainītu gan padeves, gan iekštelpu temperatūru.

G

A

B

V adības

EE

Uponor Smatrix Move Controller H X-157 izmanto āra temperatūras sensoru, padeves temperatūras sensoru, papildaprīkojumā pieejamo atpakaļplūsmas temperatūras sensoru un sistēmas parametrus, lai regulētu sistēmu.

ES

Galvenie parametri •

Uz apsildes sistēmām padotā ūdens temperatūras vadība.

Apsildes līkne ārējās temperatūras kompensācijai.

3 kanālu vārsta vadība ar displejā redzamu statusu.

2 kanālu vārsta vadība, īpašs aktuators, ar displejā redzamu statusu.

Cirkulācijas sūkņa vadība ar displejā redzamu statusu.

Plānošana, izmantojot iepriekš ieprogrammētus un pielāgojamus grafikus.

Ārējās temperatūras sensors, vadu.

Karstuma avota (boileris un citi) iedarbināšana/ apstādināšana.

FI FR

Uponor apzīmējums

Apraksts

A

Uponor Smatrix Move Controller H X-157

Vadības bloks

B

Uponor Smatrix Move PLUS Controller H/C X-158

Vadības bloks

Uponor SPI Smatrix Move PLUS Antenna A-155 Radio

Antena

Uponor Smatrix Wave Thermostat D+RH Style T‑169

Digitālais termostats ar relatīvā mitruma sensoru un darbības sensoru

Uponor Smatrix Wave Thermostat Prog.+RH T-168 (digitālais termostats T-168)

Programmējams digitālais termostats ar relatīvā mitruma sensoru

F

Uponor Smatrix Wave PLUS Thermostat D+RH T-167 (digitālais termostats T-167)

Digitālais termostats

G

Uponor Smatrix Wave Thermostat Dig T‑166 (digitālais termostats T-166)

Digitālais termostats

Uponor Smatrix Wave Thermostat Public T‑163 (atklātais termostats T-163)

Sabiedrisko telpu termostats

I

Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-1XX

Ārējās temperatūras sensors

RO

J

Uponor Smatrix Move Sensor Supply/Return S-152

Padeves vai atpakaļplūsmas temperatūras sensors

RU

C

D

E

H

HR HU IT LT

Zemākā iekštelpu temperatūra ar temperatūras pazemināšanu naktī (EKO režīms).

LV

Papildaprīkojums: •

sienas stiprinājums (iekļautas skrūves).

NL NO PL PT

SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

7


UK CZ DE

Uponor Smatrix Move PLUS Controller H/C X-158

Vadības bloks komponenti

Uponor Smatrix Move PLUS Controller H/C X-158 Radio izmanto ārējās temperatūras sensoru, padeves temperatūras sensoru, papildaprīkojumā pieejamo atpakaļplūsmas temperatūras sensoru, no bezvadu termostatiem pārraidīto informāciju un sistēmas parametrus, lai regulētu sistēmu.

Attēlos tālāk ir redzama vadības bloks un tās komponenti.

B

Galvenie parametri

DK

EE ES FI

Apsildes un dzesēšanas līkne.

Ārējā antena, kas ir jāuzstāda vertikāli.

3 kanālu vārsta vadība ar displejā redzamu statusu.

2 kanālu vārsta vadība, īpašs aktuators ar displejā redzamu statusu.

Apsildes/dzesēšanas izejas kanālu pārslēgšanas vārstiem.

Cirkulācijas sūkņa vadība ar displejā redzamu statusu.

Plānošana, izmantojot iepriekš ieprogrammētus un pielāgojamus grafikus.

FR HR

HU

IT

LT

1 kanāla savienojums ar istabas termostatu (saņem informāciju no termostata). Āra temperatūras sensors, bezvadu (izmantojot termostatu) vai vadu (savienojums ar vadības bloku). Apkures un/vai dzesēšanas avota (boileris, dzesētājs un citas) iedarbināšana/apstādināšana

Zemākā iekštelpu temperatūra ar temperatūras pazemināšanu naktī (EKO režīms).

Sistēmas integrācija ar sistēmu Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS.

LV NL

Uz apsildes un/vai dzesēšanas sistēmu padotā ūdens temperatūras kontrole ar relatīvā mitruma kontroli.

D

C

A F

E Poz. A

Apraksts Uponor Smatrix Move Controller H X-157 Uponor Smatrix Move PLUS Controller H/C X-158

B

Uponor SPI Smatrix Move PLUS Antenna A-155 Radio (tikai Move PLUS)

C

Uponor Smatrix Wave Thermostat Prog.+RH T‑168 (tikai Move PLUS)

D

Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-1XX

E

Uponor Smatrix Move Sensor Supply/Return S-152

F

Piestiprināšanas piederumi

Papildaprīkojums: •

sienas stiprinājums (iekļautas skrūves).

NO PL PT RO RU SE SK 8

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK T ermostati ( tikai M ove PLUS) Termostati sazinās ar Move PLUS kontroles ierīci, izmantojot radiosakarus. Vienā un tajā pašā instalācijā var izmantot dažādu veidu Uponor Smatrix Wave termostatus. Kāds no šiem termostatiem var darboties tikai kā bezvadu savienojuma punkts ar ārējās temperatūras sensoru.

Uponor Smatrix Wave Thermostat D+RH Style T‑169

Enerģijas taupīšanas e-papīra displejs (atjauno ik pēc 10 minūtēm).

Uponor Smatrix Wave Thermostat D+RH T‑169

Uponor Smatrix Wave Thermostat Prog.+RH T‑168

Temperatūra tiek rādīta pēc Celsija vai Fārenheita skalas.

Darbības sensors paaugstinātam komfortam.

Parādītās istabas temperatūras kalibrēšana.

Displejā tiek rādīts apsildes/dzesēšanas pieprasījums, kā arī norāde uz zemu baterijas uzlādes līmeni.

Ieslēgšanas laikā tiek parādīts Uponor logotips un programmatūras versija.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Istabas temperatūras regulēšana, izmantojot pēc izvēles pieejamus ārējos temperatūras sensorus.

Tiek rādītas pēc izvēles pieejamo temperatūras sensoru vērtības, ja šie sensori ir pievienoti un ir aktivizēta attiecīgās istabas temperatūras regulēšana.

Displejā tiek parādīta relatīvā mitruma robežvērtība.

Apvērst displeja krāsu.

Var novietot līdz pat 30 metru attālumā no vadības bloks.

Uponor Smatrix Wave PLUS termostats D+RH T‑167

Uponor Smatrix Wave Thermostat Digital T‑166

Uponor Smatrix Wave Thermostat Public T‑163

U zmanību ! Nemēģiniet savienot Uponor Smatrix Base termostatus ar kontroles ierīci. Tie nav piemēroti viens otram un var tikt sabojāti.

PIEZĪME. Termostatu ietekmē apkārtējo virsmu temperatūra, kā arī apkārtējā gaisa temperatūra.

DE

Galvenie parametri

Sistēmā var izmantot tālāk norādītos Uponor Smatrix termostatus.

CZ

Termostats displejā attēlo apkārtējo iestatīto temperatūru vai relatīvo mitrumu. Regulējiet temperatūras iestatījumus ar pogām +/- priekšpusē.

DK EE ES FI FR HR HU IT LT LV

Termostata komponenti Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

NL NO

B

A Poz.

C

D

E PL

Apraksts

A

Uponor Smatrix Wave Thermostat D+RH Style T‑169

B

Sienas kronšteins

C

Līmlente

D

Baterija (CR2032 3V)

E

Piestiprināšanas piederumi

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

9


UK CZ DE

Uponor Smatrix Wave Thermostat Prog.+RH T‑168

Termostata komponenti

Termostats displejā attēlo apkārtējo iestatīto temperatūru vai relatīvo mitrumu, kā arī laiku. Regulējiet iestatījumus ar pogām +/- priekšpusē. Citi programmējamie iestatījumi ir plānošana un atsevišķa iestatījumu pazemināšana naktī (katrai telpai atsevišķi) u.c.

Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

Galvenie parametri

DK EE ES

Displejs ar fona apgaismojumu kļūst tumšāks, ja 10 sekundes netiek veiktas nekādas darbības.

Temperatūra tiek rādīta pēc Celsija vai Fārenheita skalas.

Parādītās istabas temperatūras kalibrēšana.

Displejā tiek rādīts apsildes/dzesēšanas pieprasījums, kā arī norāde uz zemu baterijas uzlādes līmeni.

FI •

FR

Ieslēgšanas laikā tiek parādīta programmatūras versija.

Iestatīšanas vednis laika un datuma iestatīšanai, uzstādot sistēmu pirmo reizi vai pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas.

12/24 h formāta pulkstenis plānošanai.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Istabas temperatūras regulēšana, izmantojot pēc izvēles pieejamus ārējos temperatūras sensorus.

Tiek rādītas pēc izvēles pieejamo temperatūras sensoru vērtības, ja šie sensori ir pievienoti un ir aktivizēta attiecīgās istabas temperatūras regulēšana.

Sistēma ir ieprogrammējama, lai pārslēgtos no komforta uz EKO režīmu un pretēji, un tai var pielāgot EKO režīma temperatūras pazemināšanas vērtību. Ja ir pieejams ārējais taimeris, to var izmantot pārslēgšanai no komforta režīma uz EKO režīmu un pretēji.

NO

Displejā norādītais relatīvā mitruma ierobežojums (nepieciešama integrācija ar sistēmu Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS).

PL

Plānošana, izmantojot iepriekš ieprogrammētus un pielāgojamus grafikus.

PT

Zemāka iekštelpas temperatūra katrai istabai atsevišķi ar iestatījumu pazemināšanu naktī.

Var novietot līdz pat 30 metru attālumā no vadības bloks.

HR HU IT LT LV NL

RO

C

A Poz.

B

D

E

F

Apraksts

A

Uponor Smatrix Wave Thermostat Prog.+RH T‑168

B

Sienas kronšteins

C

Statīvs

D

Baterijas (AAA 1,5 V)

E

Piestiprināšanas piederumi

F

Savienojuma spaile

RU SE SK 10

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Uponor Smatrix Wave PLUS termostats D+RH T‑167

Uponor Smatrix Wave Thermostat Dig T‑166

Termostats displejā attēlo apkārtējo iestatīto temperatūru vai relatīvo mitrumu. Regulējiet temperatūras iestatījumus ar pogām +/- priekšpusē. Galvenie parametri •

Displejs ar fona apgaismojumu kļūst tumšāks, ja 10 sekundes netiek veiktas nekādas darbības.

Temperatūra tiek rādīta pēc Celsija vai Fārenheita skalas.

Parādītās istabas temperatūras kalibrēšana.

Displejā tiek rādīts apsildes/dzesēšanas pieprasījums, kā arī norāde uz zemu baterijas uzlādes līmeni.

Ieslēgšanas laikā tiek parādīta programmatūras versija.

• •

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu). Istabas temperatūras regulēšana, izmantojot pēc izvēles pieejamus ārējos temperatūras sensorus. Tiek rādītas pēc izvēles pieejamo temperatūras sensoru vērtības, ja šie sensori ir pievienoti un ir aktivizēta attiecīgās istabas temperatūras regulēšana.

Termostats displejā parāda apkārtējo vai iestatīto temperatūru. Regulējiet temperatūras iestatījumus ar pogām +/- priekšpusē.

CZ

Galvenie parametri

DE

Displejs ar fona apgaismojumu kļūst tumšāks, ja 10 sekundes netiek veiktas nekādas darbības.

Temperatūra tiek rādīta pēc Celsija vai Fārenheita skalas.

Parādītās istabas temperatūras kalibrēšana.

EE

Displejā tiek rādīts apsildes/dzesēšanas pieprasījums, kā arī norāde uz zemu baterijas uzlādes līmeni.

ES

Ieslēgšanas laikā tiek parādīta programmatūras versija.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Istabas temperatūras regulēšana, izmantojot pēc izvēles pieejamus ārējos temperatūras sensorus.

Tiek rādītas pēc izvēles pieejamo temperatūras sensoru vērtības, ja šie sensori ir pievienoti un ir aktivizēta attiecīgās istabas temperatūras regulēšana.

Displejā norādītais relatīvā mitruma ierobežojums (nepieciešama integrācija ar sistēmu Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS). Var novietot līdz pat 30 metru attālumā no vadības bloks.

Poz. A

B

F

Apraksts Uponor Smatrix Wave PLUS termostats D+RH T‑167

B

Sienas kronšteins

C

Statīvs

D

Baterijas (AAA 1,5 V)

E

Piestiprināšanas piederumi

F

Savienojuma spaile

A Poz.

D

HR HU IT

Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

B

LT LV

E

Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

A

FR

Termostata komponenti

C

E

FI

Var novietot līdz pat 30 metru attālumā no vadības bloks.

Termostata komponenti

C

DK

NL

D

F NO

Apraksts

A

Uponor Smatrix Wave Thermostat Dig T‑166

B

Sienas kronšteins

C

Statīvs

D

Baterijas (AAA 1,5 V)

E

Piestiprināšanas piederumi

F

Savienojuma spaile

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

11


UK Uponor Smatrix Wave Thermostat Public T‑163

3.4 Piederumi

CZ

Termostats ir konstruēts tā, lai to varētu izmantot sabiedriskās vietās, tāpēc skala ir paslēpta. Lai iestatītu temperatūru, ierīce ir jānoņem no sienas.

Uponor piedāvā plašu piederumu klāstu izmantošanai ar standarta piedāvājumu.

DE

Galvenie parametri •

Noregulējiet temperatūras iestatījuma punktu, izmantojot potenciometru, kas atrodas termostata aizmugurē.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

DK EE

FI FR

D

Termostatam var pievienot papildu ārējo temperatūras sensoru.

Slēdzis funkciju vai sensora darbības režīma pārslēgšanai.

Izmantojot aizmugurē esošo slēdzi DIP, var iespējot vai atspējot komforta/EKO režīma plānošanu noteiktai zonai.

HR

C

ES

Daži no šiem piederumiem var būt iekļauti arī sistēmā. Poz. A B

Termostata komponenti Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

A

LT

Poz.

LV NL

B

Uponor Smatrix Wave Thermostat Public T‑163

B

Sienas kronšteins

C

Baterijas (AAA 1,5 V)

D

Piestiprināšanas piederumi

E

Savienojuma spaile

Piestiprināšanas Galda statīvs iespējas Skrūves termostatiem T‑163, T‑166, T‑167 un T‑168 Sienas rāmis lielākai sienas platības nosegšanai salīdzinājumā ar oriģinālo aizmugures plāksni. Tiek izmantots termostatu T‑163, T‑166, T‑167 un T‑168 uzstādīšanai

D

Uponor Smatrix Move Sensor Supply/Return S-152

Padeves/atpakaļplūsmas sensors izmantošanai ar kontroles ierīci

E

Uponor Smatrix grīdas sensors/ attālais S-1XX (grīdas/attālais sensors S-1XX)

Grīdas/attālais sensors izmantošanai ar termostatiem T‑163, T‑166, T‑167, T-168 un T‑169

Apraksts

A

Apraksts

Uponor Smatrix Wallframe T-X A-1XX (sienas rāmis T-X A-1XX)

D E

Komponents

C

HU

C

E

PIEZĪME.

Var novietot līdz pat 30 metru attālumā no vadības bloks.

IT

B

A

NO PL PT RO RU SE SK 12

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

3.5 Funkcijas Uponor Smatrix Move/Move PLUS izmanto zemgrīdas apsildes un/vai dzesēšanas sistēmas vadībai mājoklī.

U ponor S matrix M ove Vadības bloks aprēķina padeves temperatūru, izmantojot āra temperatūru un apsildes līkni. Aprēķinātā padeves temperatūra tiek salīdzināta ar izmērīto padeves temperatūru. Ja izmērītā temperatūra atšķiras no aprēķinātās, Vadības bloks pielāgo plūsmu caur jaucējvārstu, lai palielinātu vai samazinātu padeves temperatūru.

A psildes

un dzesēšanas līkne

Uponor Smatrix Move/Move PLUS adības bloks apsildes un dzesēšanas līknes ir parādītas diagrammā. Diagrammā ir redzama aprēķinātā padeves temperatūra katrai līknei pie dažādas āra temperatūras. Vadības bloks izmanto izvēlēto līkni, lai vadītu jaucējvārstu, kas savukārt regulē padeves temperatūru uz sistēmu.

Vadības bloks aprēķina padeves temperatūru, izmantojot āra temperatūru un apsildes līkni. Aprēķinātā padeves temperatūra tiek salīdzināta ar izmērīto padeves temperatūru. Ja izmērītā temperatūra atšķiras no aprēķinātās, Vadības bloks pielāgo plūsmu caur jaucējvārstu, lai palielinātu vai samazinātu padeves temperatūru. Ja sistēmā ir iekļauts termostats, arī tas tiek izmantots, lai vēl vairāk pielāgotu plūsmu uz pārbaudāmo telpu un ātrāk sasniegtu iestatīto vērtību. Tiklīdz pie termostata izmērītā temperatūra ir zemāka (apsildes režīms) vai augstāka (dzesēšanas režīms) par iestatīto temperatūru, tiek izveidots pieprasījums mainīt temperatūru telpā, un tas tiek nosūtīts uz kontroles ierīci. Vadības bloks atkarībā no pašreizējā darbības režīma un citiem iestatījumiem atver aktuatoru. Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, aktuators tiek aizvērts.

DE

Padeves temperatūra 5 4,5 4 3,5

80

3

2,5

2

1,5

70

DK

1,2 1

60

0,8

50

U ponor S matrix M ove PLUS

CZ

EE

0,7 0,6

40 0,4 30

ES

0,2

20 10

36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6

4

2

FI

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

Āra temperatūra

Līknes izvēle ir atkarīga no dažādu faktoru kombinācijas, piemēram, no tā, cik laba ir mājas izolācija, kāda ir tās ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kāds ir apsildes/dzesēšanas sistēmas veids, un citiem faktoriem.

FR HR

Piemērs: Mājai ar sliktu izolāciju, ko apsilda radiatoru sistēma, ir nepieciešama augstāka līknes vērtība nekā līdzvērtīgai mājai ar zemgrīdas apsildi.

HU

Tāpat diagrammā redzamās līknes ierobežo sistēmā iestatītie maksimālie un minimālie parametri (atzīmēti diagrammā ar īpaši biezām līnijām).

K omforta

un

EKO

IT LT

režīmi

Izmantojot vadības bloks pievienotu taimeri, var regulēt iestatītās temperatūras režīmus un pārslēgt divas dažādas temperatūras. Pieejamie režīmi ir Komforta, EKO (ekonomiskais) un Brīvdienu (tikai vadības bloks). Skatiet tālāk parādīto komforta un EKO režīma piemēru.

LV NL

Komforts EKO nakts 0 h 00

rīts 6 h 00

pēcpusdiena 12 h 00

18 h 00

NO

nakts 24 h 00

PL

Diagrammā ir redzams, ka komforta režīmā sistēma nodrošina apsildi no rīta un pēcpusdienā, bet naktī un dienas vidū, kad parasti mājās neviena nav, sistēma pārslēdzas uz EKO režīmu.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

13


UK A psildes / dzesēšanas ( tikai M ove PLUS)

CZ

temperatūras nobīde

Uponor izmanto temperatūras nobīdi, lai pielāgotu iestatījumus, kad tiek veikta pārslēgšanās no apsildes uz dzesēšanu un pretēji. Tas ļauj uzlabot sistēmas veiktspēju un samazina nepieciešamību pēc manuālas iestatījumu regulēšanas, pārslēdzoties no apsildes uz dzesēšanu un pretēji.

DE DK

Noklusējuma vērtība ir 2 °C un to izmanto, lai palielinātu iestatījumu vērtības, kad tiek veikta pārslēgšanās uz dzesēšanu. Pārslēdzoties atpakaļ uz apsildi, iestatījuma vērtība tiek samazināta.

EE

R elatīvā

mitruma funkcija ( tikai

M ove PLUS

apvienojumā ar kādu citu sistēmu )

ES

Lai dzesēšanas sistēmā neveidotos kondensāts, iesakām pārbaudāmajā telpā mērīt relatīvo mitrumu (RH). Relatīvo mitrumu mēra, izmantojot termostatu ar iekšējo RH sensoru.

FI

R eāllaika

pulkstenis

Lai nodrošinātu precīzu plānošanu un dažādus taimera iestatījumus, vadības bloks ir aprīkota ar reāllaika pulksteni.

S istēmas integrācija ar sistēmām W ave / W ave PLUS systems ( tikai M ove PLUS) Šī sistēma var koplietot termostatu temperatūras datus un sistēmas režīmus, piemēram, komforta/EKO un apsildes dzesēšanas režīmus, izmantojot sistēmu Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS. Sistēmu apvienošana ir aktivizēta, kad termostats ir reģistrēts abās kontroles ierīcēs (Move PLUS un Wave, Wave PLUS, Space vai Space PLUS). Informāciju par termostata reģistrēšanu sistēmā Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS skatiet atsevišķā dokumentācijā.

Termostats nosūta pašreizējo RH vērtību uz kontroles ierīci (Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS), kas ir savienota ar sistēmu Move PLUS. Šī vērtība tiek salīdzināta ar iestatītajām RH robežvērtībām un attiecīgi tiek pielāgoti darbības parametri.

FR HR

Ja RH vērtība ir zemāka par robežvērtību, darbība tiek turpināta kā parasti.

HU

Ja vērtība ir lielāka par iestatīto robežvērtību, informācija tiek nosūtīta uz termostatu un tiek izgaismota ikona, kas norāda uz pārāk lielu RH. Tad termostats nosūta šo informāciju uz Move PLUS kontroles ierīci, izmantojot apvienoto sistēmu sakaru kanālu.

IT LT

Kad Move PLUS vadības bloks saņem informāciju par pārāk lielu RH, displejā izgaismojas ikona un ierīce sāk palielināt iestatīto vērtību par 0,1 °C stundā. vadības bloks turpina palielināt iestatīto vērtību, līdz pievienotajā kontroles ierīcē RH vērtība pazeminās zem iestatītās robežvērtības. RH norādošās ikonas izdziest un Move PLUS vadības bloks sāk samazināt iestatīto vērtību par 0,1 °C stundā, līdz iestatītā vērtība atkal ir atgriezusies normas robežās vai līdz brīdim, kad RH vērtība atkal ir lielāka par robežvērtību.

LV NL NO

Informāciju par RH robežvērtību iestatīšanu sistēmā Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS skatiet atsevišķā dokumentācijā.

PL PT RO RU SE SK 14

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

4

Uponor Smatrix Move/Move PLUS uzstādīšana

CZ DE

4.1

Uzstādīšanas procedūra

4.2

Pirms uzstādīšanas sākuma

U ponor S matrix M ove Uponor iesaka rūpīgi ievērot tālāk norādīto darba gaitu, lai garantētu iespējami labākos uzstādīšanas rezultātus. Posms

Darbība

Sagatavošanās uzstādīšanai

Lappuse

1

Sagatavošanās uzstādīšanai

15

2

Uponor Smatrix Move/Move PLUS vadības blokss uzstādīšana

24

Pārbaudiet, vai ir jāuzstāda ārējais temperatūras sensors ar saderīgu termostatu (tikai Move PLUS).

3

Uzstādīšanas pabeigšana

47

Izpētiet vadojuma shēmu šīs rokasgrāmatas beigās.

U ponor S matrix M ove PLUS Uponor iesaka rūpīgi ievērot tālāk norādīto darba gaitu, lai garantētu iespējami labākos uzstādīšanas rezultātus. Posms

Darbība Sagatavošanās uzstādīšanai

15

2

Uponor Smatrix Move/Move PLUS vadības blokss uzstādīšana

24

3

Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostatu un sensoru uzstādīšana

34

4

Uzstādīšanas pabeigšana

47

EE ES FI

Lai noteiktu piemērotāko vietu Uponor Smatrix Move/ Move PLUS komponentu uzstādīšanai, ievērojiet tālāk minētos norādījumus. •

Pārliecinieties, ka vadības bloku var uzstādīt netālu no jaucējvārsta aktuatora vai sūkņa.

Nodrošiniet, lai vadības bloku varētu uzstādīt netālu no 230 V maiņstrāvas sienas kontaktligzdas vai elektrotīklam pievienotas sadales kārbas (ja tas ir nepieciešams saskaņā ar vietējiem noteikumiem).

Lappuse

1

DK

Salīdziniet iepakojuma saturu ar komplektācijā iekļauto priekšmetu sarakstu. Skatiet arī 3.3. sadaļu “Uponor Smatrix Move/ Move PLUS komponenti”, kur ir norādīti sistēmas komponenti.

Pārliecinieties, ka uzstādītie komponenti ir pasargāti no tekoša vai piloša ūdens.

Mēs iesakām Uponor Smatrix Move PLUS antenu uzstādīt vertikālā stāvoklī.

FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

15


UK

4.3

Uzstādīšanas piemēri

Turpmākajās sadaļās ir aprakstīti pāris uzstādīšanas piemēri:

CZ DE DK

Pamata apsildes sistēma ar Uponor Smatrix Move/ Move PLUS

Apsildes un dzesēšanas sistēma ar Uponor Smatrix Move/Move PLUS

Apsildes sistēma kopā ar mājas karstā ūdens tvertni, apsildes paneļiem un Uponor Smatrix Move/Move PLUS

EE ES FI

Uponor Smatrix Move PLUS integrēts ar Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS sistēmu

Dabiska dzesēšana kopā ar siltumsūkni apvienotā apsildes/dzesēšanas sistēmā

B rīdinājums ! Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva.

FR

B rīdinājums ! Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā.

HR HU

U zmanību ! Nemēģiniet savienot Uponor Smatrix Base termostatus ar kontroles ierīci. Tie nav piemēroti viens otram un var tikt sabojāti.

IT

PIEZĪME.

LT

Šīs ir vienkāršotas shēmas. Īstās sistēmas ir jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

LV

PIEZĪME. Ar kontroles ierīci ir saderīgi tikai 230 V Uponor aktuatori.

NL

PIEZĪME. Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā (tikai Move PLUS), neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/ dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

NO PL PT

S istēmas

apraksts

Vadības bloks aprēķina padeves temperatūru, izmantojot āra temperatūru un apsildes līkni. Aprēķinātā padeves temperatūra tiek salīdzināta ar izmērīto padeves temperatūru. Ja izmērītā temperatūra atšķiras no aprēķinātās, Vadības bloks pielāgo plūsmu caur jaucējvārstu, lai palielinātu vai samazinātu padeves temperatūru.

Ārējās temperatūras sensors Āra temperatūra tiek iegūta no ārējās temperatūras sensora, kas ir savienots ar kontroles ierīci, izmantojot vadus vai bezvadu termostatu (tikai Move PLUS).

Papildaprīkojumā pieejamais atpakaļplūsmas sensors (tikai Move) Sistēmās bez bezvadu termostata var pievienot papildaprīkojumā pieejamo atpakaļplūsmas temperatūras sensoru. Atpakaļplūsmas sensors tiek lietots, lai paātrinātu sistēmas reakciju, izmantojot intensīvās darbības parametru. Intensīvās darbības parametrs tiek lietots, lai pielāgotu aprēķināto padeves temperatūru, ja atšķirība starp padeves un atpakaļplūsmas temperatūrām ir pārāk liela.

Bezvadu termostati (tikai Move PLUS) Bezvadu termostats (izvietots pārbaudāmajā telpā) paātrina sistēmas darbību, palielina tās daudzpusīgumu un ļauj to apvienot ar sistēmu Uponor Smatrix Wave/ Wave PLUS/Space/Space PLUS. Tiklīdz pie termostata izmērītā temperatūra ir zemāka (apsildes režīms) vai augstāka (dzesēšanas režīms) par iestatīto temperatūru, tiek izveidots pieprasījums mainīt temperatūru telpā, un tas tiek nosūtīts uz kontroles ierīci. Vadības bloks atkarībā no pašreizējā darbības režīma un citiem iestatījumiem atver aktuatoru. Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, šī informācija tiek nosūtīta, un aktuators tiek aizvērts. Lai iegūtu plašāku informāciju par termostata reģistrēšanu Move PLUS kontroles ierīcē, skatiet 6.9. sadaļu Termostatu reģistrēšana kontroles ierīcē.

PIEZĪME. Ja ārējās temperatūras sensors ir novietots tālu no pārbaudāmās telpas (tikai Move PLUS), var izmantot atsevišķu termostatu, lai reģistrētu ārējās temperatūras sensoru.

RO RU SE SK 16

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK P amata

Īpašu elektrisko savienojumu piemērs

apsildes sistēma

Move PLUS

Move PLUS

Move

Cirkulācijas sūknis ir pievienots spailei ar uzrakstu P1.

Jaucējvārsta aktuators ir pievienots spailei ar uzrakstu ACTUATOR.

CZ DE

Plašāku informāciju skatiet 5.4. sadaļā Komponentu pievienošana vadības bloksi.

DK

Skatiet arī elektrisko shēmu rokasgrāmatas beigās.

Īpašu sistēmas parametru iestatījumu piemērs •

EE

Iestatiet 0. parametru (instalācijas veids) uz Hot, ja tā ir apsildes sistēma (tikai Move).

ES

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi.

FI PIEZĪME.

FR

Šī ir vienkāršota shēma. Īstā sistēma ir jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

HR PIEZĪME. Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā (tikai Move PLUS), neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/ dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

HU IT

PIEZĪME.

LT

Ja ārējās temperatūras sensors ir novietots tālu no pārbaudāmās telpas (tikai Move PLUS), var izmantot atsevišķu termostatu, lai reģistrētu ārējās temperatūras sensoru.

LV

B rīdinājums !

NL

Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva.

NO

Šajā instalācijas piemērā ir attēlota pamata apsildes sistēma.

PL

vadības bloks vada cirkulācijas sūkni un jaucējvārstu, lai uzturētu padeves temperatūru.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

17


UK A psildes

un dzesēšanas sistēma

Move PLUS

CZ

Move PLUS

Šajā instalācijas piemērā ir attēlota apsildes un dzesēšanas sistēma. vadības bloks vada cirkulācijas sūkni un jaucējvārstu, lai uzturētu padeves temperatūru.

Move

DE

1. opcija

DK

230 V

3. opcija

EE

vadības bloks pārslēdzas no apsildes uz dzesēšanu un pretēji, izmantojot vai nu fizisko apsildes/dzesēšanas slēdzi (1. iespēja), kas ir savienots ar kontroles ierīci, vai arī digitālo termostatu (tikai Move PLUS). Šīs iespējas nevar apvienot sistēmā Move PLUS, jo 11. un 12. parametra iespēja HC ir atspējota, kad digitālais termostats ir reģistrēts kontroles ierīcē. Lai novirzītu padevi uz karstuma un aukstuma avotiem, var izmantot papildaprīkojumā pieejamo kanālu pārslēgšanas vārstu (2. iespēja).

ES FI 2. opcija

FR PIEZĪME.

Šī ir vienkāršota shēma. Īstā sistēma ir jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

HR HU

PIEZĪME. Ja ārējās temperatūras sensors ir novietots tālu no pārbaudāmās telpas (tikai Move PLUS), var izmantot atsevišķu termostatu, lai reģistrētu ārējās temperatūras sensoru.

IT LT

PIEZĪME.

LV

Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā (tikai Move PLUS), neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/ dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

NL

B rīdinājums ! Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva.

NO

Sistēmā Move vadības bloksi tiek pievienots papildaprīkojumā pieejams atpakaļplūsmas temperatūras sensors (3. iespēja), lai paātrinātu sistēmas reakciju. Tas tiek sasniegts, izmantojot intensīvās darbības parametru, lai pielāgotu aprēķināto padeves temperatūru, ja atšķirība starp padeves un atpakaļplūsmas temperatūrām ir pārāk liela.

Īpašu elektrisko savienojumu piemērs •

Cirkulācijas sūknis ir pievienots spailei ar uzrakstu P1.

Jaucējvārsta aktuators ir pievienots spailei ar uzrakstu ACTUATOR.

Papildaprīkojuma pārslēgšanas vārsta aktuators ir pievienots spailei ar uzrakstu P2/COLD.

Papildaprīkojuma apsildes/dzesēšanas slēdzis ir pievienots spailei ar uzrakstu ROOMSTAT (spaile In1 vai In2).

Papildaprīkojuma atpakaļplūsmas temperatūras sensors ir pievienots spailei ar uzrakstu WATER RETURN.

Plašāku informāciju skatiet 5.4. sadaļā Komponentu pievienošana vadības bloksi. Skatiet arī elektrisko shēmu rokasgrāmatas beigās.

PL PT RO RU SE SK 18

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Īpašu sistēmas parametru iestatījumu piemērs • •

Iestatiet 0. parametru (instalācijas veids) uz rEv, ja tā ir apsildes/dzesēšanas sistēma. Iestatiet 4. parametru (sistēmas veids) uz Act, ja ir uzstādīts papildaprīkojuma pārslēgšanas vārsts.

Iestatiet 4. parametru (sistēmas veids) uz SEP, ja papildaprīkojuma pārslēgšanas vārsts nav uzstādīts.

Iestatiet 5. parametru (termostata izvēle) uz no , lai lietotu intensīvas darbības funkciju. Intensīvas darbības funkciju var izmantot tikai sistēmās ar atpakaļplūsmas sensoru, kurās nav bezvadu termostata.

Iestatiet 7. parametram (intensīvas darbības funkcija) sistēmai piemērotu vērtību (5. parametram jābūt iestatītam uz “no” un jāizmanto sistēmas ar atpakaļplūsmas sensoru, kurām nav bezvadu termostata). Iestatiet 11./12. parametru (1./2. vada ieejas izvēle) uz HC, ja apsildes/dzesēšanas slēdzis (1. iespēja) ir pievienots vadības blokam.

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi. Lai iegūtu plašāku informāciju par termostata reģistrēšanu Move PLUS kontroles ierīcē, skatiet 6.9. sadaļu Termostatu reģistrēšana kontroles ierīcē.

A psildes

sistēma kopā ar mājas karstā ūdens

tvertni un apsildes paneļiem

Move PLUS

CZ

Move PLUS

DE

2. opcija

Move

DK EE

3. opcija

ES

1. opcija

FI FR PIEZĪME. Šī ir vienkāršota shēma. Īstā sistēma ir jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

HR HU

PIEZĪME. Ja ārējās temperatūras sensors ir novietots tālu no pārbaudāmās telpas (tikai Move PLUS), var izmantot atsevišķu termostatu, lai reģistrētu ārējās temperatūras sensoru.

IT

PIEZĪME.

LT

Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā (tikai Move PLUS), neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/ dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

LV NL

B rīdinājums !

NO

Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva.

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

19


UK Īpašu sistēmas parametru iestatījumu piemērs

CZ

Šajā instalācijas piemērā ir attēlota apsildes sistēma ar papildaprīkojumā pieejamo karstā ūdens tvertni (DHWT) un apsildes paneļiem. Šī sistēma piešķir lielāku prioritāti mājas karstajam ūdenim.

Iestatiet 0. parametru (instalācijas veids) uz Hot, ja tā ir apsildes sistēma.

DE

Cirkulācijas sūkni un jaucējvārstu, kuri padod ūdeni uz apsildes sistēmu, vada vadības bloks, lai uzturētu padeves temperatūru.

Iestatiet 4. parametru (sistēmas veids) uz 2P.1, ja ir uzstādīts cirkulācijas sūknis, kas padod ūdeni papildu apsildes panelim.

Papildaprīkojumā pieejamā mājas karstā ūdens tvertne (1. iespēja) ir uzstādīta netālu no karstuma avota kopā ar iegremdējamo termostatu, kas ir pievienots vadības bloks.

Iestatiet 5. parametru (termostata izvēle) uz no , lai lietotu intensīvas darbības funkciju. Intensīvas darbības funkciju var izmantot tikai sistēmās ar atpakaļplūsmas sensoru, kurās nav bezvadu termostata.

Iestatiet 7. parametram (intensīvas darbības funkcija) sistēmai piemērotu vērtību (5. parametram jābūt iestatītam uz “no” un jāizmanto sistēmas ar atpakaļplūsmas sensoru, kurām nav bezvadu termostata).

Iestatiet 11./12. parametru (1./2. vada ieejas izvēle) uz Aqu, ja iegremdējamais termostats/akvastats ir uzstādīts tvertnē un pievienots vadības blokam.

DK EE

Papildaprīkojumā pieejamais apsildes panelis (2. iespēja) ir uzstādīts pirms jaucējvārsta, lai nodrošinātu papildu apsildes sistēmu un izmantotu visas karstuma avota iespējas. Otrā cirkulācijas sūkņa, kas padod ūdeni uz apsildes paneli, darbību var kontrolēt, izmantojot papildaprīkojumā pieejamo bezvadu termostatu (tikai Move PLUS).

ES FI

Sistēmā Move vadības bloksi tiek pievienots papildaprīkojumā pieejams atpakaļplūsmas temperatūras sensors (3. iespēja), lai paātrinātu sistēmas reakciju. Tas tiek sasniegts, izmantojot intensīvās darbības parametru, lai pielāgotu aprēķināto padeves temperatūru, ja atšķirība starp padeves un atpakaļplūsmas temperatūrām ir pārāk liela.

FR HR HU

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi. Lai iegūtu plašāku informāciju par termostata reģistrēšanu Move PLUS kontroles ierīcē, skatiet 6.9. sadaļu Termostatu reģistrēšana kontroles ierīcē.

Īpašu elektrisko savienojumu piemērs •

Cirkulācijas sūknis, kas padod ūdeni uz apsildes sistēmu, ir pievienots spailei ar uzrakstu P1.

Cirkulācijas sūknis, kas padod ūdeni uz papildu apsildes paneli, ir pievienots spailei ar uzrakstu P2/ COLD.

Jaucējvārsta aktuators, kas padod ūdeni uz apsildes sistēmu, ir pievienots spailei ar uzrakstu ACTUATOR.

Iegremdējamais termostats/akvastats ir pievienots spailei ar uzrakstu ROOMSTAT (spaile In1 vai In2).

Papildaprīkojuma atpakaļplūsmas temperatūras sensors ir pievienots spailei ar uzrakstu WATER RETURN.

IT LT LV NL NO

Plašāku informāciju skatiet 5.4. sadaļā Komponentu pievienošana vadības bloksi.

PL

Skatiet arī elektrisko shēmu rokasgrāmatas beigās.

PT RO RU SE SK 20

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK U ponor S matrix M ove PLUS integrēts ar U ponor S matrix W ave /W ave PLUS sistēmu

Uponor Smatrix Move PLUS kontroles ierīci var savienot ar sistēmu Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS, lai uzlabotu pilnas klimata sistēmas iespējas. Vienlaicīgi savienošanas iespējas novērš nepieciešamību Move PLUS sistēmā izmantot atsevišķu termostatu un ārējās temperatūras sensoru.

CZ DE

Koplietotā informācija

DK

Informācija par sistēmas stāvokli un pārbaudāmās telpas temperatūru tiek nodota Move PLUS vadības bloks, kas attiecīgi noregulē padeves temperatūru. 230 V

PIEZĪME. Šī ir vienkāršota shēma. Īstā sistēma ir jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

PIEZĪME. Ja ārējās temperatūras sensors ir novietots tālu no pārbaudāmās telpas (tikai Move PLUS), var izmantot atsevišķu termostatu, lai reģistrētu ārējās temperatūras sensoru.

PIEZĪME. Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā (tikai Move PLUS), neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/ dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

B rīdinājums ! Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva.

EE

Informācija var tikt nodota par dažādiem sistēmas stāvokļiem un dažādām temperatūrām: •

Komforta/EKO režīms*

Apsildes/dzesēšanas režīms

Brīvdienu režīms *

Pārbaudāmās istabas temperatūra un iestatījuma punkts

Āra temperatūra (ja uzstādīta termostatā)

Attālais sensors (ja uzstādīts termostatā)

Norāde, vai relatīvais mitrums pārsniedz iestatītās robežvērtības (nepieciešams digitālais termostats T-167 vai T-168)

HR

*)

Ja iestatījuma punkts tiek mainīts, izmantojot EKO iestatījuma pazemināšanas vērtību no integrētās sistēmas. Move PLUS kontroles ierīcē netiek parādīti nekādi rādījumi vai informācija par režīma izmaiņām.

HU

ES FI FR

IT

Plašāku informāciju skatiet 6.9. sadaļā Termostata reģistrēšana kontroles ierīcē.

LT

cirkulācijas sūknis. Šajā piemērā cirkulācijas sūkņa pieprasījuma signāls tiek nosūtīts no Wave/Wave PLUS uz Move PLUS, izmantojot pievienotu kabeli.

LV

Wave/Wave PLUS kontroles ierīcē esošā spaile PUMP ir savienota ar 1. vada ieeju (In1 vai In2) Move PLUS kontroles ierīcē.

NL

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet 5.4. sadaļu Komponentu pievienošana vadības bloks > Nepieciešamie savienojumi, lai nosūtītu cirkulācijas sūkņa pieprasījuma signālu uz kontroles ierīci.

NO PL

Plašāku informāciju skatiet Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS dokumentācijā.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

21


UK D abiska

dzesēšana kopā ar siltumsūkni

apvienotā apsildes / dzesēšanas sistēmā

CZ DE

Šajā instalācijas piemērā ir attēlota apvienota apsildes/ dzesēšanas sistēma, kurā siltumsūknis nodrošina apsildi un karsto ūdeni, un Uponor sūkņa bloks (EPG) veic dabisku sistēmas dzesēšanu. Lai panāktu vislabākos rezultātus, veiciet sistēmas Move jaunināšanu uz Move PLUS. Labākam rezultātam jauniniet Move sistēmu uz Move PLUS. Sūkņa bloks (EPG) sastāv no sālsūdens cirkulācijas sūkņa, 3 kanālu vārsta ar aktuatoru, temperatūras mērierīcēm, slēgvārstiem un siltumapmaiņas ierīces. EPG kontrolē pievienota Uponor Smatrix Move vadības bloks.

DK EPG

EE

Pievienotā Move vadības bloks kontrolē arī ārējo cirkulācijas sūkni, kas veic apsildes/dzesēšanas sistēmas dabisku dzesēšanu, un 3 kanālu vārstu, kas ļauj pārslēgties no apsildes uz dzesēšanu un pretēji.

ES

Siltumsūknim ir iekšējie cirkulācijas sūkņi apsildei, karstajam ūdenim un sālsūdenim.

FI

Kad ir nepieciešams uzsākt dzesēšanu, siltumsūknis (vai cita ierīce, piemēram, slēdzis) nosūta signālu uz EPG. Pievienotā Move vadības bloks pārslēdz 3 kanālu vārstus un iedarbina cirkulācijas sūkņus, lai uzsāktu dabisku dzesēšanu. Kad sistēma ir dzesēšanas režīmā, siltumsūknis var nodrošināt arī mājas karsto ūdeni.

FR HR PIEZĪME.

HU

Šī ir vienkāršota shēma. Īstā sistēma ir jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

IT

B rīdinājums ! Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 22

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Īpašu elektrisko savienojumu piemērs

Īpašu sistēmas parametru iestatījumu piemērs

EPG sālsūdens cirkulācijas sūknis ir pievienots spailei ar uzrakstu P1.

Iestatiet 0. parametru (instalācijas veids) uz rEv, ja tā ir apsildes/dzesēšanas sistēma.

CZ

EPG padeves temperatūras sensors ir pievienots spailei ar uzrakstu WATER IN.

DE

EPG 3 kanālu vārsta aktuators ir pievienots spailei ar uzrakstu ACTUATOR.

Iestatiet 2. parametru (maksimālā padeves temperatūra (apsilde)) uz 11 ˚C , lai dzesēšanai nerastos traucējumi ar primāro siltuma ražošanu.

Iestatiet 3. parametru (maksimālā padeves temperatūra (apsilde)) uz 5 ˚C, lai dzesēšanai nerastos traucējumi ar primāro siltuma ražošanu.

Iestatiet 4. parametru (sistēmas veids) uz Act, ja ir uzstādīts ārējais 3 kanālu vārsts un cirkulācijas sūknis.

EE

Iestatiet 5. parametru (termostata izvēle) uz no , lai lietotu intensīvas darbības funkciju. Intensīvas darbības funkciju var izmantot tikai sistēmās ar atpakaļplūsmas sensoru, kurās nav bezvadu termostata.

ES

Ārējais dzesēšanas cirkulācijas sūknis, kas padod ūdeni apsildes/dzesēšanas sistēmai un ir pievienots sadales kārbai, savukārt ir pievienots spailei ar uzrakstu P2/COLD. Ārējais 3 kanālu vārsta aktuators, kas pārslēdz sistēmu no apsildes uz dzesēšanu un pretēji un ir pievienots sadales kārbai, savukārt ir pievienots spailei ar uzrakstu P2/COLD. Siltumsūkņa apsildes/dzesēšanas signāla vads ir pievienots spailei ar uzrakstu ROOMSTAT (spaile In1 vai In2).

Plašāku informāciju skatiet 5.4. sadaļā Komponentu pievienošana vadības bloksi. Skatiet arī elektrisko shēmu rokasgrāmatas beigās. •

DK

FI

Iestatiet 7. parametram (intensīvas darbības funkcija) sistēmai piemērotu vērtību (5. parametram jābūt iestatītam uz “no” un jāizmanto sistēmas ar atpakaļplūsmas sensoru, kurām nav bezvadu termostata).

FR HR

Iestatiet 11./12. parametru (1./2. vada ieejas izvēle) uz HC, ja siltumsūkņa apsildes/dzesēšanas signāla vads ir pievienots vadības blokam.

HU

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

23


UK

5 Uponor Smatrix Move/Move PLUS vadības blokss uzstādīšana

CZ DE

5.1

EE

FR

vadības bloks tiek piegādāta komplektā, kurā ir iekļautas skrūves un sienas dībeļi.

Novietojiet vadības bloku netālu no aktuatora, ja tas ir iespējams. Pārbaudiet 230 V maiņstrāvas sienas kontaktligzdas, vai, ja vietējie noteikumi to nosaka, sadales kārbas pozīciju, kura ir pievienota elektroapgādes līnijai.

S krūves

Pārbaudiet, vai vadības bloka vāciņu var viegli noņemt.

Pārbaudiet, vai savienotājiem un slēdžiem var viegli piekļūt.

B rīdinājums !

HR

Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā.

HU

vadības blokss piestiprināšana pie sienas

Skatiet norādījumus par sagatavošanos uzstādīšanai (skatiet 4.2. sadaļu “Sagatavošanās uzstādīšanai”) un novietojiet kontroles ierīci saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

ES FI

5.2

un sienas dībeļi

Attēlā tālāk ir redzamas vadības blokss stiprinājuma urbumu pozīcijas un ierīces nostiprināšana pie sienas, izmantojot skrūves un sienas dībeļus.

A 145 mm

DK

vadības blokss novietojums

B rīdinājums ! Pirms jebkādu darbu veikšanas zem pārsega, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, pārliecinieties, vai vadības bloks un pievienotās vai pievienojamās ierīces ir atvienotas no elektroapgādes līnijas.

IT LT LV

Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, lielākā daļa no savienotājiem zem aizsargājošā pārsega ir pievienoti 230 V maiņstrāvai.

NL

B rīdinājums ! Nekādā gadījumā nesamainiet vietām sensoru un 230 V strāvas savienojumus. Šo savienojumu samainīšana vietām var izraisīt dzīvību apdraudošus elektriskās strāvas triecienus vai elektroierīces, pievienoto sensoru un citu ierīču bojājumus.

NO PL

PIEZĪME.

PT

Ar kontroles ierīci ir saderīgi tikai 230 V Uponor aktuatori.

RO RU SE SK 24

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

5.3

Vadības bloka antenas uzstādīšana (tikai Move PLUS)

Antenu var piestiprināt pie sienas kabeļa attālumā no vadības blokss, kā parādīts attēlā. Ja vadības bloks tiek uzstādīta metāla skapī, visa antena jānovieto vertikāli ārpus skapja.

A ntenas

nostiprināšana pie sienas

Attēlā tālāk ir redzama antena, kas piestiprināta pie sienas ar skrūvēm (A) vai divpusējām līmlentēm (B).

CZ DE DK

A

EE ES FI

PIEZĪME. Lai antena nodrošinātu labāko pārklājumu, tai jābūt uzstādītai vertikāli.

A ntenas

FR

kabeļa pievienošana

Attēlā tālāk ir parādīts, kā antena jāpievieno vadības bloks.

HR

B

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

25


UK

5.4 CZ

Komponentu pievienošana vadības bloks

P iekļuve

Pirms komponentu pievienošanas izpētiet elektrisko shēmu šīs rokasgrāmatas beigās vai drukātās shēmas plati kontroles ierīcē, lai noteiktu savienotāju pozīcijas. Attēlā tālāk ir parādīta vadības bloks ar noņemtu pārsegu.

DE

spaiļu blokiem

Lai piekļūtu vadības blokss spaiļu blokiem, noņemiet pārsegu, kas ir pieskrūvēts ar vienu skrūvi.

DK EE

A

FR HR Poz.

HU IT LT LV NL

I J K L M

PL PT

A

Displejs

B

Pogas

Attēlā tālāk ir parādīts vadības bloks pievienots jaucējvārsta aktuators.

C

Spaiļu bloks, zemējums

D

Spaiļu bloks, cirkulācijas sūknis, 1. jaukšanas kontūrs

E

Spaiļu bloks, barošana

F

Spaiļu bloks, dzesēšanas kontūra izeja vai dažādiem nolūkiem

G

Spaiļu bloks, apsildes kontūra izeja

B rīdinājums !

H

Spaiļu bloks, papildu temperatūras ierobežotājs

Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva, kas tiek padota uz aktuatoru.

I

Spaiļu bloks, vārsta aktuators

J

Spaiļu bloks, ārējās temperatūras sensors

K

Spaiļu bloks, atpakaļplūsmas temperatūras sensors

L

Spaiļu bloks, padeves temperatūras sensors

M

Spaiļu bloks, 1. un 2. vadu ieeja Papildu iegremdējams termostats vai ārējā apsildes/dzesēšanas signāla vads

RO

pievienošana vadības bloks

vadības bloks var darbināt jaucējvārstu, lai kontrolētu padeves temperatūru.

Apraksts

Tiek uzstādīts rūpnīcā ar kabeļa tiltslēgu, kas ir jānoņem pirms temperatūras ierobežotāja pievienošanas.

NO

A ktuatora

Close

FI

Open

B C D E F G H

Common

ES

B rīdinājums ! Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā. 1. Pārliecinieties, vai vadības bloks un aktuatoram ir atslēgta strāvas padeve. 2. Savienojiet aktuatora vadus CLOSE, COMMON un OPEN ar attiecīgi marķētajiem spaiļu bloka savienojumiem vadības blokss nodalījumā ACTUATOR. 3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

RU SE SK 26

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 1. cirkulācijas

sūkņa pievienošana vadības

blokam

vadības bloks spēj darbināt cirkulācijas sūkni, kas apstājas, ja nav apsildes vai dzesēšanas pieprasījuma.

PIEZĪME. Pirms sūkņa pievienošanas skatiet cirkulācijas sūkņa piegādātāja dokumentāciju, kā arī attiecīgās Uponor elektriskās shēmas.

B rīdinājums ! Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva, kas tiek padota uz 1. cirkulācijas sūkni. Attēlā tālāk ir redzams vadības bloks pievienots cirkulācijas sūknis. L

N

2. cirkulācijas sūkņa pievienošana blokam ( papildaprīkojums )

vadības

CZ

vadības bloks var darbināt otro cirkulācijas sūkni, kas apstājas, ja nav apsildes vai dzesēšanas pieprasījuma. Plašāku informāciju skatiet 8.5. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi.

DE

PIEZĪME. Pirms sūkņa pievienošanas skatiet cirkulācijas sūkņa piegādātāja dokumentāciju, kā arī attiecīgās Uponor elektriskās shēmas.

DK EE

PIEZĪME. Otro cirkulācijas sūkni var kontrolēt papildaprīkojumā pieejamais bezvadu termostats (tikai Move PLUS).

ES

PIEZĪME.

FI

Pievienojot otro cirkulācijas sūkni, spaiļu bloka savienotāji nebūs pieejami dzesinātāja vajadzībām.

FR

B rīdinājums ! Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva, kas tiek padota uz 2. cirkulācijas sūkni. 1. Pārliecinieties, vai no vadības blokss un cirkulācijas sūkņa ir atvienota elektropiegāde.

HR

Attēlā tālāk ir redzams vadības bloks pievienots cirkulācijas sūknis.

HU IT

2. Savienojiet cirkulācijas sūkņa vadus L, N un Earth ar attiecīgi marķētajiem spaiļu bloka savienojumiem vadības blokss nodalījumā P1.

LT

3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

LV

L N

NL

1. Pārliecinieties, vai no vadības blokss un cirkulācijas sūkņa ir atvienota elektropiegāde.

NO

2. Savienojiet cirkulācijas sūkņa vadus L, N un Earth ar attiecīgi marķētajiem spaiļu bloka savienojumiem vadības blokss nodalījumā P2/COLD.

PL

3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

27


UK A psildes

sistēmas vai boilera pievienošana

vadības blokam ( papildaprīkojums )

CZ

Attēlā tālāk ir parādīts apsildes sistēmas vai boilera savienojums ar kontroles ierīci.

Kontroles ierīcē ir iekļauts boilera relejs. To var izmantot, lai nosūtītu signālu vai nu uz karstuma avotu, vai lai atvērtu 2 kanālu motorizēto zonu vārstu, kas ir izvietots padeves kanālā uz zemgrīdas apsildes cauruļvadu. Ja relejs tiek izmantots zonas vārsta atvēršanai, tad karstuma avota aizdegšanai ir jāizmanto zonas vārsta bezsprieguma papildu kontakti.

DE DK

Tāpat boilera releju var arī izmantot, lai nosūtītu pieprasījuma signālu uz elektriski vadītu ūdens temperatūras kontroles ierīci. Tādā gadījumā ūdens temperatūras vadības blokss papildu kontakti ir jāizmanto karstuma avota aizdegšanai.

EE ES FI FR

Lai kontrolētu apsildes sistēmu vai boileri, vadības bloks izmanto sausā kontakta stāvokļa ievadi spaiļu blokā.

Izvadei tiek izmantots 230 V (5 A) signāls, lai ieslēgtu apsildi. Signālu no vadības blokss aktivizē termostats vai ārējais avots, kas ir pievienots vadības blokss ieejām In1 vai In2.

1. Pārliecinieties, vai vadības bloks un apsildes sistēmai ir atslēgta strāvas padeve. 2. Pievienojiet boileri savienojumam kontroles ierīcē, kurš ir apzīmēts ar uzrakstu HEAT. 3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

B rīdinājums !

HR

Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva, ar kuru tiek vadīta apsildes sistēma vai boileris.

HU

PIEZĪME.

IT

Pirms apsildes sistēmas vai boilera pievienošanas skatiet apsildes sistēmas vai boilera piegādātāja dokumentāciju, kā arī attiecīgās Uponor elektriskās shēmas.

LT

PIEZĪME.

LV

Šim savienojumam ir nepieciešama sausā kontakta stāvokļa ievade boilerī.

NL NO PL PT RO RU SE SK 28

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK D zesētāja izejas savienošana ierīci ( papildaprīkojums )

ar kontroles

Kontroles ierīcē ir iekļauts dzesēšanas relejs. To var izmantot, lai nosūtītu signālu dzesētājam, ka jāuzsāk dzesēšana. vadības bloks var pārslēgties no apsildes uz dzesēšanu, izmantojot apsildes/dzesēšanas ieeju. Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi. •

Lai kontrolētu dzesētāju, vadības bloks izmanto sausā kontakta stāvokļa ievadi spaiļu blokā.

Izvadei tiek izmantots 230 V (5 A) signāls, lai ieslēgtu dzesēšanu. Signālu no vadības blokss aktivizē termostats vai ārējais avots, kas ir pievienots vadības blokss ieejām In1 vai In2.

B rīdinājums ! Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva, ar kuru tiek vadīts dzesētājs.

Ā rējās

temperatūras sensora pievienošana

vadības bloks

CZ

Atkarībā no vadības blokss ārējās temperatūras sensoru var pievienot vadības bloks divos dažādos veidos. •

Ar vadiem (Move un Move PLUS)

DE

Āra sensors tiek pievienots vadības blokam ar vadiem. •

DK

Bez vadiem (tikai Move PLUS) Āra sensors ar vadiem tiek pievienots termostatam, kurš sazinās ar vadības bloku, izmantojot radiosakarus. Plašāku informāciju skatiet 6. sadaļā Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostatu un sensoru uzstādīšana.

EE ES

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi. Attēlā tālāk ir parādīts ārējās temperatūras sensora savienojums ar kontroles ierīci.

FI FR

PIEZĪME. Pirms dzesētāja pievienošanas skatiet dzesētāja piegādātāja dokumentāciju, kā arī attiecīgās Uponor elektriskās shēmas.

HR

PIEZĪME.

HU

Šim savienojumam ir nepieciešama sausā kontakta stāvokļa ievade dzesētājā. Attēlā tālāk ir parādīts dzesētāja savienojums ar kontroles ierīci.

IT 1. Pārliecinieties, vai vadības bloks ir atslēgta strāvas padeve.

LT

2. Pievienojiet ārējās temperatūras sensoru pie spaiļu bloka savienojuma kontroles ierīces nodalījumā OUTSIDE.

LV

3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

NL NO 1. Pārliecinieties, vai vadības bloks un dzesētājam ir atslēgta strāvas padeve.

PL

2. Pievienojiet dzesētāju savienojumam kontroles ierīcē, kurš ir apzīmēts ar uzrakstu P2/COLD.

PT

3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

29


UK P adeves CZ DE

temperatūras sensora pievienošana

A tpakaļplūsmas

temperatūras sensora

vadības bloks

pievienošana vadības bloks ( papildaprīkojums )

vadības bloks var pievienot padeves temperatūras sensoru.

vadības bloks var pievienot atpakaļplūsmas temperatūras sensoru.

Attēlā tālāk ir parādīts padeves temperatūras sensora savienojums ar kontroles ierīci.

Ja ir uzstādīts atpakaļplūsmas temperatūras sensors, var izmantot intensīvas darbības funkciju (tikai Move), lai paātrinātu ar padeves temperatūru saistīto reakcijas laiku.

DK

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi.

EE

Attēlā tālāk ir parādīts atpakaļplūsmas temperatūras sensora savienojums ar kontroles ierīci.

ES FI FR

1. Pārliecinieties, vai vadības bloks ir atslēgta strāvas padeve.

HR

2. Pievienojiet padeves temperatūras sensoru pie spaiļu bloka savienojuma vadības blokss nodalījumā WATER IN. 3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

HU

1. Pārliecinieties, vai vadības bloks ir atslēgta strāvas padeve. 2. Pievienojiet atpakaļplūsmas temperatūras sensoru pie spaiļu bloka savienojuma vadības blokss nodalījumā WATER RETURN.

IT

3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 30

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK A psildes / dzesēšanas slēdža pievienošana vadības bloks ( papildaprīkojums ) Apsildes/dzesēšanas slēdzi var pievienot vienai no abām vadu ieejas spailēm kontroles ierīcē.

Savienojums ar 2. ieeju Attēlā tālāk ir parādīts apsildes/dzesēšanas slēdža savienojums ar vadības blokss spaili In2 un 2. Apsildes/ dzesēšanas signāla vads tiek savienots tikai ar spaili In2.

CZ

Izmantojiet ārējo apsildes/dzesēšanas slēdzi, lai pārslēgtu sistēmu no apsildes režīma uz dzesēšanas režīmu un pretēji.

DE 2

PIEZĪME. Šo funkcija var izmantot tikai sistēmās bez kontroles ierīcē reģistrēta digitālā termostata.

In2

Attēlā tālāk ir parādīts apsildes/dzesēšanas slēdža savienojums ar vadības blokss spaili In1 un 2. Apsildes/ dzesēšanas signāla vads tiek savienots tikai ar spaili In1.

2

EE

In1

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi > 11 – 1. vadu ieejas izvēle/12 – 2. vadu ieejas izvēle.

Savienojums ar 1. ieeju

DK

4

ES Apsildes/dzesēšanas slēdža pievienošana

FI

1. Pārliecinieties, vai vadības bloks ir atslēgta strāvas padeve. 2. Pievienojiet apsildes/dzesēšanas slēdzi pie neizmantotā spaiļu bloka savienojuma vadības blokss nodalījumā ROOMSTAT.

FR

3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

HR

4 In2

HU

In1

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

31


UK C irkulācijas

sūkņa iedarbināšanas

signāla vada pievienošana vadības blokam

CZ

( papildaprīkojums )

DE

Cirkulācijas sūkņa iedarbināšanas signāla vadu var pievienot vienai no abām vadu ieeju spailēm kontroles ierīcē.

DK

Izmantojiet ārējo cirkulācijas sūkņa iedarbināšanas signālu, lai ieslēgtu un izslēgtu sistēmas cirkulācijas sūkni. Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi > 11 – 1. vadu ieejas izvēle/12 – 2. vadu ieejas izvēle.

EE

Savienojums ar 2. ieeju Attēlā tālāk ir parādīts ārējā cirkulācijas sūkņa iedarbināšanas signāla vadu savienojums ar vadības blokss spaili In2 un 2. Cirkulācijas sūkņa pieprasījuma signāla vads tiek savienots tikai ar spaili In2.

2 4 In2 In1

Savienojums ar 1. ieeju

ES

Attēlā tālāk ir parādīts ārējā cirkulācijas sūkņa iedarbināšanas signāla vadu savienojums ar vadības blokss spaili In1 un 2. Cirkulācijas sūkņa pieprasījuma signāla vads tiek savienots tikai ar spaili In1.

FI

Ārējā cirkulācijas sūkņa iedarbināšanas signāla vada pievienošana 1. Pārliecinieties, vai vadības bloks ir atslēgta strāvas padeve.

FR 2

HR

4 In2 In1

HU

2. Pievienojiet apsildes/dzesēšanas slēdzi pie neizmantotā spaiļu bloka savienojuma vadības blokss nodalījumā ROOMSTAT. 3. Nostipriniet vadus kontroles ierīcē ar kabeļa skavu.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 32

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

5.5

vadības blokss pievienošana maiņstrāvas barošanas avotam B rīdinājums ! Kad vadības bloks ir pievienota elektroapgādes līnijai, tajā ir 230 V (5 A) strāva.

B rīdinājums ! Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā. 1. Pārbaudiet, vai šo daļu elektroinstalācija ir pilnībā pabeigta un pareiza:

• •

Aktuators apsildes/dzesēšanas slēdzis;

2. Pievienojiet strāvu vadības bloks, kā parādīts nākamajā attēlā.

5.6

Termostata pievienošana vadības blokam (tikai Move PLUS)

CZ

Termostats tiek pievienots vadības bloks, izmantojot bezvadu radiosakarus. Reģistrācijas process tiek pabeigts, iestatot sistēmas parametrus.

DE

Informāciju par termostatu uzstādīšanu skatiet 6. sadaļā Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostati un sensori.

5.7

DK

Sistēmas parametru iestatīšana

Kad komponenti ir pievienoti un vadības bloks ir ieslēgta, ir jāiestata sistēmas parametri.

EE

Nospiediet un turiet pogu OK, līdz displejs sāk mirgot un atkarībā no pašreizējā darbības režīma tiek parādīts teksts Hot type, Cld type vai rEv type.

ES

Plašāku informāciju skatiet 8. sadaļā Uponor Smatrix Move/Move PLUS vadības blokss lietošana.

FI FR

POWER N

L

HR HU 230 V AC 50 Hz

IT

3. Pārliecinieties, vai kontrollera 230 V maiņstrāvas nodalījums ir aizvērts un stiprinājuma skrūve ir pievilkta.

LT

4. Pieslēdziet strāvas vadu 230 V maiņstrāvas sienas kontaktrozetei vai, ja tā noteikts vietējos noteikumos, sadales kārbai.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

33


UK

6 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS termostatu un sensoru uzstādīšana

CZ DE

Sistēmai Uponor Smatrix Move PLUS var pievienot tikai šādus termostatus:

DK EE ES

Uponor Smatrix Wave Thermostat D+RH Style T‑169

Uponor Smatrix Wave termostats Prog.+RH T-168

Uponor Smatrix Wave PLUS termostats D+RH T-167

Uponor Smatrix Wave termostats Dig T-166

Uponor Smatrix Wave Thermostat Public T‑163

U zmanību ! Nemēģiniet savienot Uponor Smatrix Base termostatus ar kontroles ierīci. Tie nav piemēroti viens otram un var tikt sabojāti.

FI

PIEZĪME.

FR

Ja ārējās temperatūras sensors ir novietots tālu no pārbaudāmās telpas, var izmantot atsevišķu termostatu, lai reģistrētu ārējās temperatūras sensoru.

HR

6.1

Termostatu novietojums

Skatiet norādījumus par sagatavošanos uzstādīšanai (skatiet 4.2. sadaļu “Sagatavošanās uzstādīšanai”) un novietojiet termostatus saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem. 1. Izvēlieties sienu iekštelpās un nostipriniet ierīces no 1,3 m līdz 1,5 m augstumā virs grīdas. 2. Raugiet, lai termostati neatrastos tiešos saules staros. 3. Pārliecinieties, vai saules siltums cauri sienai nevarēs sasildīt termostatu. 4. Pārliecinieties, vai termostats neatrodas siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie televizora, elektroniskā aprīkojuma, kamīna, punktveida apgaismojuma u.c. 5. Raugiet, lai termostata tuvumā nebūtu mitruma un ūdens šļakstu avota (IP20). 6. Nodrošiniet, ka termostats atrodas vismaz 40 cm attālumā no vadības blokss, lai nepieļautu traucējumus.

HU IT LT

1.3–1.5 m

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 34

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

6.2

Termostatu marķēšana

Ja nepieciešams, marķējiet termostatus ar pievienotās vadības blokss ID, piemēram, 1., 2., 3. un tā tālāk. Ja termostatu var pievienot ārējam sensoram, atbilstošā gadījumā pievienojiet informāciju par sensora veidu. Iespējamās termostatu un sensoru kombinācijas: •

Telpas temperatūra

Istabas un grīdas temperatūra (rādīta tiek tikai grīdas temperatūra)

Telpas un āra temperatūra

Attālā sensora temperatūra

6.3

T ermostati T-163, T-166, T-167

un

T-168

Termostatos tiek izmantotas divas sārma 1,5 V AAA tipa baterijas, kas nodrošina aptuveni 2 gadu lietošanas ilgumu, ja tās ir novietotas vadības bloka radio darbības zonā. Pārliecinieties, ka baterijas termostatos ir ievietotas pareizi.

CZ DE

Pēc akumulatoru ievietošanas termostats aptuveni 10 sekundes veic pašpārbaudi. Šajā laikā sistēmas ievade ir bloķēta, un termostata gaismas diode mirgo.

DK

Attēlā tālāk ir redzams, kā noņemt plastmasas transportēšanas siksnas no baterijām, startējot termostatu.

EE ES

Bateriju ievietošana

T ermostats T-169

FI

Termostatos tiek izmantota viena CR2032 3 V pogveida baterija, kas nodrošina aptuveni 2 gadu lietošanas ilgumu, ja tā ir novietota vadības bloka radio darbības zonā. Pārliecinieties, ka baterija termostatā ir ievietota pareizi.

FR

Pēc baterijas ievietošanas termostats aptuveni 10 sekundes veic pašpārbaudi. Šajā periodā sistēma tiks bloķēta ievadei.

HR

Attēlā tālāk ir redzams, kā noņemt plastmasas transportēšanas siksnas no baterijas, startējot termostatu.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

35


UK

6.4 Ārējā sensora pievienošana termostatam (papildaprīkojums)

CZ

Termostatiem var pievienot papildaprīkojumā pieejamu ārējo sensoru, lai iegūtu paplašinātu funkciju klāstu.

DE

T ermostati T-166, T-167

un

T-168

Pievienojiet sensoru spailei, kas atrodas termostata aizmugurē, kā redzams attēlā tālāk.

PIEZĪME. Lai iegūtu precīzu temperatūras mērījumu: piestipriniet āra temperatūras sensoru ēkas ziemeļu pusē, kur tas nav pakļauts tiešiem saules stariem. Nenovietojiet to durvju, logu vai gaisa izplūdes atveru tuvumā.

DK EE

T ermostats T-169 Pievienojiet sensoru spailei, kas atrodas termostata aizmugurē, kā redzams attēlā tālāk.

ES

1

2

3

T-169

FI

1. Ievietojiet divus sensora kabeļa vadus (nepolarizētus) noņemamajā savienotājā.

FR

2. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

HR

3. Ievietojiet savienotāju ievades skavās termostatā. 3

U ponor S matrix W ave T hermostat D+RH S tyle T‑169

HU IT

1

Ārējā temperatūras sensora ieeju var izmantot grīdas (tiek rādīta tikai temperatūra), āra temperatūras vai attālajam temperatūras sensoram. Izmantojiet termostata programmatūru, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam.

2

1. Noņemiet atdalošās plastmasas.

LT

2. Nospiediet pogas, kas atrodas uz savienojuma spailēm termostata aizmugurē.

LV

Sīkāku informāciju skatiet 10. sadaļā “Uponor Smatrix Wave digitālo termostatu darbināšana”.

3. Nospiežot pogas, ievietojiet divus sensora kabeļa vadus (nepolarizētus) savienojuma spailē.

NL NO PL PT RO RU SE SK 36

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK U ponor S matrix W ave T-168

termostats

P rog .+RH

Ārējā temperatūras sensora ieeju var izmantot grīdas (tiek rādīta tikai temperatūra), āra temperatūras vai attālajam temperatūras sensoram. Izmantojiet termostata programmatūru, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam.

U ponor S matrix W ave T hermostat P ublic T-163

CZ

Ārējā temperatūras sensora ieeju var izmantot āra temperatūras vai attālajam temperatūras sensoram. Izmantojiet termostata divpozīciju korpusa slēdzi, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam.

DE

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā 10 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitālo termostatu lietošana.

U ponor S matrix W ave PLUS D+RH T-167

termostats

Ārējā temperatūras sensora ieeju var izmantot grīdas (tiek rādīta tikai temperatūra), āra temperatūras vai attālajam temperatūras sensoram. Izmantojiet termostata programmatūru, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam.

DK

ON

DIP

EE ES

1 2 3 4

FI

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā 10 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitālo termostatu lietošana.

U ponor S matrix W ave

termostats

D ig T-166

Ārējā temperatūras sensora ieeju var izmantot grīdas (tiek rādīta tikai temperatūra), āra temperatūras vai attālajam temperatūras sensoram. Izmantojiet termostata programmatūru, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā 10 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitālo termostatu lietošana.

Slēdzis Funkcija

1

2

3

FR

4

Tiek izmantots kā telpas standarta termostats

Izslēgts Izslēgts Izslēgts Izslēgts

HR

Tiek izmantots kā telpas standarta termostats ar ārējās temperatūras sensoru

Izslēgts Ieslēgts Izslēgts Izslēgts

HU

Tiek izmantots kā attālais sensors

Izslēgts Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts

IT

U zmanību !

LT

Slēdži ir jāiestata pirms termostata reģistrēšanas.

LV

U zmanību ! Slēdži ir jāiestata vienā no pieejamajām funkcijām, pretējā gadījumā termostatu nevar reģistrēt.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

37


UK

6.5

Termostata piestiprināšana pie sienas

CZ

Termostati tiek piegādāti komplektos, kuros ir iekļautas skrūves, sienas dībeļi un sienas kronšteins. Tālāk ir parādīti dažādi termostata piestiprināšanas veidi pie sienas.

DE

S krūve

un sienas dībelis

Attēlā tālāk ir parādīts, kā piestiprināt termostatu pie sienas, izmantojot vienu skrūvi un sienas dībeli. T-169 38

3

T-169

mm

1

DK 2

EE T-168 T-167 T-166 T-163

ES

V1

.0

FI

T-168 T-167 T-166 T-163

FR S ienas

kronšteina izmantošana ( ieteicams )

Attēlā tālāk ir parādītas termostata stiprinājumu urbumu pozīcijas un piestiprināšana pie sienas, izmantojot sienas kronšteinu.

HR

2

1

5 3

T-169

HU

38

1

IT

mm

4

3

LT 2

LV V1

.0

NL T-168 T-167 T-166 T-163

NO PL

60

mm

1

2

PT RO

3

RU SE SK 38

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK L īmlentas

izmantošana

Attēlā tālāk ir parādīts, kā piestiprināt termostatu pie sienas, izmantojot līmlenti un sienas kronšteinu. T-169

22 x 24

2

3

6.7

Digitālo termostatu pirmā ieslēgšanas reize

DE

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā 12 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitālo termostatu lietošana.

P rogrammatūras

1

CZ

Pirmajā ieslēgšanas reizē pirms reģistrēšanas ir jāveic daži termostata pamatiestatījumi.

DK

versija

Ieslēgšanās laikā tiek attēlota pašreizējā programmatūras versija.

EE

T-169

ES

V1

.0

FI

V1.0

T-168 T-167 T-166 T-163

60 x 10

T-166 T-167

T-168

FR

4

HR 3 1

HU

5

IT

6.6

Nostiprināšana pie galda statīva (tikai T-163, T-166, T-167 un T-168)

LT

Attēlā tālāk ir parādīts, kā nostiprināt termostatu pie galda statīva.

LV NL

3

NO 4

1

PL

2

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

39


UK L aika

iestatīšana ( tikai

T-168)

Ieslēdzot termostatu pirmo reizi, pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas vai gadījumā, ja tajā pārāk ilgi nav bijušas ievietotas baterijas, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums. Šis iestatījums ir nepieciešams, lai šim termostatam būtu iespējams izmantot programmēšanas programmas.

CZ DE

Ar pogām - vai + izmainiet vērtību, nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības.

DK

3. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

4. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

EE ES 5. Iestatiet mēneša dienu.

FI FR 6. Iestatiet mēnesi.

HR PIEZĪME. Ja aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības, un programmatūra pārslēdzas kontroles režīmā.

HU IT

7. Iestatiet gadu.

1. Iestatiet stundas.

LT LV

2. Iestatiet minūtes.

8. Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos atpakaļ ekspluatācijas režīmā. Datumu un laiku var iestatīt arī iestatījumu izvēlnē.

NL NO PL PT RO RU SE SK 40

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

6.8

Digitālā termostata pirmā iestatīšana

A tlasiet

termostata kontroles režīmu

Ja termostatam ir pievienots ārējais sensors, ir jāatlasa kontroles režīms, lai būtu iespējams nodrošināt sensora papildu funkcijas.

I estatītā

temperatūra

Termostati tiek piegādāti ar noklusējuma iestatījumu 21 °C.

CZ

Attēlā tālāk ir parādīts, kā pielāgot termostata iestatīto temperatūru.

DE

T-169

DK

PIEZĪME. Ja ar atvērtu apakšizvēlni aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas uz iestatījumu izvēlni. Vēl pēc aptuveni 60 sekundēm tā pārslēdzas darbības režīmā.

EE ES

T-168 T-167 T-166

1. Turiet nospiestu pogu OK, līdz displeja augšējā stūra labajā pusē tiek attēlota iestatījumu ikona un izvēlnes skaitļi (aptuveni 3 sekundes).

FI

2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu skaitļus uz 04, un nospiediet Labi.

FR

3. Tiek attēlots pašreizējais kontroles režīms (RT, RFT, RS vai RO). 4. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu kontroles režīmu (skatiet sarakstu tālāk), un nospiediet pogu Labi.

T-169

T-166/ T-167/ T-168

Lai pielāgotu termostata iestatīto temperatūru pašreizējam kontroles režīmam, rīkojieties šādi: 1. Vienu reizi nospiediet pogu - vai + (T-169 =

Apraksts

RT

Telpas temperatūra

RFT

Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar ārējo grīdas sensoru

RS

Attālais sensors

RO

Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar attālo āra temperatūras sensoru

HR vai ).

HU

Ekrānā mirgojoši tiek attēlots pašreizējais iestatījuma punkts.

T-169

IT

21.0 T-166 T-167

LT LV

T-168

NL

5. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

NO 2. Atkārtoti nospiediet pogu - vai + (T-169 = vai ), lai pielāgotu iestatīto temperatūru. Temperatūras izmaiņu solis ir 0,5.

PL

Kad jaunais iestatījuma punkts ir iestatīts, ekrāns pēc dažām sekundēm atgriežas ekspluatācijas režīmā, kurā attēlota telpas temperatūra.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

41


UK

6.9 CZ

Termostata reģistrēšana kontroles ierīcē

T-163

2

1

5s

DE

8.1

0h

3

10 s

DK

8.2 C

8

EE

8

5

4

ES

5

FI

6

FR

9

5

5

10

7 C

24

8

HR

8

HU

T-169

11

8

8

8.2

09

8.3

NO

8.4

09

09

NO

24

IT LT

8.1 8.2

8.3

8.4

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Pirms termostats tiek reģistrēts, ir jāiestata sabiedrisko telpu termostata T-163 divpozīciju korpusa slēdži.

Nemēģiniet savienot Uponor Smatrix Base termostatus ar kontroles ierīci. Tie nav piemēroti viens otram un var tikt sabojāti.

8.1 8.5

NO

2

U zmanību !

5s NL

0h

U zmanību !

T-168 T-167 T-166

LV

C

C

CNF

5s

P

AUTO

PIEZĪME. 8

C

8

PL 09

Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā, neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

YES

PT

PIEZĪME. T-168 T-167 T-166

RO

Ja ārējās temperatūras sensors ir novietots tālu no pārbaudāmās telpas, var izmantot atsevišķu termostatu, lai reģistrētu ārējās temperatūras sensoru.

T-169 09

RU

YES

8.6

SE

5s

5s

21.0 8.6

SK 42

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

PIEZĪME. Atkārtojot reģistrācijas procesu, tiek pārrakstīti vecie reģistrācijas dati.

PIEZĪME. Ja aptuveni 4 minūtes netiek nospiesta neviena vadības blokss poga, programmatūra atgriežas ekspluatācijas režīmā.

TERMOSTATS T-163

8.1 Viegli nospiediet termostata reģistrēšanas pogu un turiet to nospiestu; atlaidiet, kad gaismas diode sāk mirgot zaļā krāsā (atrodas atverē virs reģistrēšanas pogas).

Termostata reģistrēšana kontroles ierīcē 1. Turiet nospiestu vadības blokss pogu OK aptuveni 10 sekundes, lai atvērtu sistēmas parametru izvēlni. 2. Displeja augšējā kreisajā stūrī tiek parādīta iestatījumu ikona un, atkarībā no pašreizējā darbības režīma, teksts Hot type, Cld type vai rEv type. 3. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 5 (th) — termostata veids. 4. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametra iestatījumus uz rf. 5. Nospiediet vadības blokss pogu OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu ekrānā. 6. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 8 (trF1) — 1. bezvadu termostata konfigurācija. 7. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametra iestatījumus uz INI. 8. Izvēlieties termostatu.

TERMOSTATI T-166, T-167, T-168 UN T-169

8.1 Turiet nospiestu termostata pogu Labi aptuveni 5 sekundes, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Iestatījumu ikona un izvēlnes numuri ir attēloti displeja augšējā labajā stūrī.

8.6 Turiet nospiestu termostata pogu Labi aptuveni 5 sekundes, lai izietu no iestatījumu izvēlnes, vai uzgaidiet 70 sekundes, lai programmatūra pati izietu no tās.

CZ DE DK

8.2 Kad reģistrēšana ir pabeigta, vadības bloka displejā tiek parādīta pārbaudāmās istabas pašreizējā temperatūra. Pašreizējās temperatūras datu pārsūtīšana no termostata uz kontroles ierīci var aizņemt noteiktu laiku. Pa to laiku tiek rādīta vērtība 00.0.

EE ES

9. Nospiediet vadības blokss pogu OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu ekrānā.

FI

10. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 24 (End) — iziešana no sistēmas parametru iestatījumu izvēlnes.

FR

11. Nospiediet pogu OK, lai izietu no sistēmas parametru izvēlnes.

HR

Lai atceltu jau reģistrētu termostatu un/vai sensoru reģistrēšanu, atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus gan kontroles ierīcē, gan termostatos.

HU

Plašāku informāciju par kontroles ierīci, skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi > 23 – Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

IT

Plašāku informāciju par analogajiem termostatiem skatiet 9.4. sadaļā Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

LT

Plašāku informāciju par digitālajiem termostatiem skatiet 10.11. sadaļā Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

LV

8.2 Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu skaitļus uz 09, un nospiediet Labi. Tiek parādīts teksts Int no.

NL

8.3 Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = nomainītu Int no uz Int CNF.

NO

8.4 Termostata displejā tiek rādīts savienojuma indikators (sāk mirgot termostatos T-166, T-167 un T-168), lai norādītu, ka ir sācies reģistrēšanas process.

8.5 Kad reģistrēšana ir pabeigta, vadības bloka displejā tiek parādīta pārbaudāmās istabas pašreizējā temperatūra un termostata displejā parādās teksts Int YES.

vai ), lai

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

43


UK

6.10 Bezvadu āra sensora reģistrēšana vadības blokā

CZ

T-168 T-167 T-166

2

1

DE

T-169

21.0

09 YES

0h

3

10 s

DK

8.8

5s

5s T-163

ON

8.8

DIP

1 2 3 4

EE

13

4

ES

5 8.1

5s

8.2

8.3

FI 13

13

6

FR

C

8

7

8

HR 15

15

8

HU

8.2

04

8.3

04

04

RT

RT

8.4

RO

04 RO

9

10

IT T-169

09

8.5

YES

LT

24

15

09 09

YES

CNF

11 P

AUTO

LV

5s

8.1

8.2

8.4

8.3

NL

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

PIEZĪME.

5s

Ja ārējās temperatūras sensors ir novietots tālu no pārbaudāmās telpas, var izmantot atsevišķu termostatu, lai reģistrētu ārējās temperatūras sensoru.

8.1

PT

0h

Pirms termostats tiek reģistrēts, ir jāiestata sabiedrisko telpu termostata T-163 divpozīciju korpusa slēdži.

8.5

PL

24

U zmanību !

T-168 T-167 T-166

NO

C

C

8.7

8.6 15

RO 15

09

RU

YES

SE SK 44

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK PIEZĪME.

Atkārtojot reģistrācijas procesu, tiek pārrakstīti vecie reģistrācijas dati.

8.5. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = nomainītu Int no uz Int CNF.

8.6. Termostata displejā tiek rādīts savienojuma indikators (sāk mirgot termostatos T-166, T-167 un T-168), lai norādītu, ka ir sācies reģistrēšanas process.

PIEZĪME. Ja aptuveni 4 minūtes netiek nospiesta neviena vadības blokss poga, programmatūra atgriežas ekspluatācijas režīmā.

Bezvadu ārējās temperatūras sensora reģistrēšana kontroles ierīcē 1. Turiet nospiestu vadības blokss pogu OK aptuveni 10 sekundes, lai atvērtu sistēmas parametru izvēlni. 2. Displeja augšējā kreisajā stūrī tiek parādīta iestatījumu ikona un, atkarībā no pašreizējā darbības režīma, teksts Hot type, Cld type vai rEv type. 3. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 13 (OUSE) — ārējās temperatūras sensora izvēle.

6. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 15 (ourF) — ārējās temperatūras bezvadu sensora konfigurācija. 7. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametra iestatījumus uz INI. 8. Izvēlieties termostatu.

TERMOSTATI T-166, T-167, T-168 UN T-169

8.1 Turiet nospiestu termostata pogu Labi aptuveni 5 sekundes, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Iestatījumu ikona un izvēlnes numuri ir attēloti displeja augšējā labajā stūrī.

8.2 Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu skaitļus uz 04, un nospiediet Labi. Tiek parādīts pašreizējais kontroles režīms (RT, RFT, RS vai RO).

8.3. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai nomainītu kontroles režīmu uz RO, un nospiediet Labi.

8.4 Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu skaitļus uz 09, un nospiediet Labi. Ja termostats jau ir reģistrēts kā pārbaudāmās telpas termostats, tiek parādīts teksts Int YES.

DE DK EE

8.8 Turiet nospiestu termostata pogu Labi aptuveni 5 sekundes, lai izietu no iestatījumu izvēlnes, vai uzgaidiet 70 sekundes, lai programmatūra pati izietu no tās.

TERMOSTATS T-163

8.1 Pārliecinieties, ka slēdzis DIP ir iestatīts pareizi.

8.2 Viegli nospiediet termostata reģistrēšanas pogu un turiet to nospiestu; atlaidiet, kad gaismas diode sāk mirgot zaļā krāsā (atrodas atverē virs reģistrēšanas pogas).

CZ

8.7 Kad reģistrēšana ir pabeigta, vadības bloka displejā tiek parādīta pārbaudāmās istabas pašreizējā temperatūra un termostata displejā parādās teksts Int YES.

4. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametra iestatījumus uz rf. 5. Nospiediet vadības blokss pogu OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu ekrānā.

vai ), lai

ES FI FR

8.3 Kad reģistrēšana ir pabeigta, vadības bloka displejā tiek parādīta pašreizējā āra temperatūra. Pašreizējās temperatūras datu pārsūtīšana no termostata uz kontroles ierīci var aizņemt noteiktu laiku. Pa to laiku tiek rādīta vērtība 00.0.

HR HU

9. Nospiediet vadības blokss pogu OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu ekrānā.

IT

10. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 24 (End) — iziešana no sistēmas parametru iestatījumu izvēlnes.

LT

11. Nospiediet pogu OK, lai izietu no sistēmas parametru izvēlnes.

LV

Lai atceltu jau reģistrētu termostatu un/vai sensoru reģistrēšanu, atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus gan kontroles ierīcē, gan termostatos.

NL

Plašāku informāciju par kontroles ierīci, skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi > 23 – Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

NO

Plašāku informāciju par analogajiem termostatiem skatiet 9.4. sadaļā Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

PL

Plašāku informāciju par digitālajiem termostatiem skatiet 10.11. sadaļā Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

45


UK

6.11 Āra temperatūras vadu sensora reģistrēšana

CZ

Vadu ārējās temperatūras sensora reģistrēšana kontroles ierīcē 1. Turiet nospiestu vadības blokss pogu OK aptuveni 10 sekundes, lai atvērtu sistēmas parametru izvēlni.

2

1 DE

2. Displeja augšējā kreisajā stūrī tiek parādīta iestatījumu ikona un, atkarībā no pašreizējā darbības režīma, teksts Hot type, Cld type vai rEv type.

0h

3

10 s

DK

3. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 13 (OUSE) — ārējās temperatūras sensora izvēle.

EE

4. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametra iestatījumus uz YES.

13

4

ES

5

5. Nospiediet vadības blokss pogu OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu ekrānā.

FI 13

6

FR

6. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 24 (End) — iziešana no sistēmas parametru iestatījumu izvēlnes.

13

7

7. Nospiediet pogu OK, lai izietu no sistēmas parametru izvēlnes.

HR 24

24

HU

P

AUTO

C

C

0h

IT

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

PIEZĪME. Ja aptuveni 4 minūtes netiek nospiesta neviena vadības blokss poga, programmatūra atgriežas ekspluatācijas režīmā.

LT

Lai atceltu jau reģistrētu termostatu un/vai sensoru reģistrēšanu, atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus gan kontroles ierīcē, gan termostatos. Plašāku informāciju par kontroles ierīci, skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi > 23 – Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana. Plašāku informāciju par analogajiem termostatiem skatiet 9.4. sadaļā Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana. Plašāku informāciju par digitālajiem termostatiem skatiet 10.11. sadaļā Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 46

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

7

Uzstādīšanas pabeigšana

CZ DE

7.1

Uponor Smatrix Move

7.2

Uponor Smatrix Move PLUS DK EE ES

Veiciet pilnīgu uzstādīšanas pārbaudi, izpildot norādītās darbības.

FI

1. Aizveriet vadības blokss pārsegu.

FR

2. Iestatiet vadības bloks definētos darbības iestatījumus. 3. Izdrukājiet un aizpildiet “Uzstādīšanas atskaiti”, kas atrodas rokasgrāmatas beigās. 4. Nododiet lietotājam rokasgrāmatu un visu informāciju par sistēmu.

HR

Veiciet pilnīgu uzstādīšanas pārbaudi, izpildot norādītās darbības. 1. Aizveriet vadības blokss pārsegu.

HU

2. Iestatiet vadības bloks un termostatam definētos darbības iestatījumus.

IT

3. Pārbaudiet, vai termostati darbojas pareizi.

Noregulējiet termostata iestatījuma vērtības līdz maksimumam, lai izveidotu siltuma pieprasījumu un pārliecinātos, vai aktuatori darbojas.

LT

4. Izdrukājiet un aizpildiet “Uzstādīšanas atskaiti”, kas atrodas rokasgrāmatas beigās.

LV

5. Nododiet lietotājam rokasgrāmatu un visu informāciju par sistēmu.

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

47


UK

8 Uponor Smatrix Move/Move PLUS vadības bloka lietošana

CZ DE

8.1 DK

Darbības princips

8.2

vadības blokss izkārtojums

Attēlā tālāk ir parādītas vadības blokss sastāvdaļas.

U ponor S matrix M ove Vadības bloks aprēķina padeves temperatūru, izmantojot āra temperatūru un apsildes līkni. Aprēķinātā padeves temperatūra tiek salīdzināta ar izmērīto padeves temperatūru. Ja izmērītā temperatūra atšķiras no aprēķinātās, Vadības bloks pielāgo plūsmu caur jaucējvārstu, lai palielinātu vai samazinātu padeves temperatūru.

EE ES

P

AUTO

0h

2

4

6

8

10

12

14

16

18

U ponor S matrix M ove PLUS

FI

HR

Vadības bloks aprēķina padeves temperatūru, izmantojot āra temperatūru un apsildes līkni. Aprēķinātā padeves temperatūra tiek salīdzināta ar izmērīto padeves temperatūru. Ja izmērītā temperatūra atšķiras no aprēķinātās, Vadības bloks pielāgo plūsmu caur jaucējvārstu, lai palielinātu vai samazinātu padeves temperatūru.

HU

Ja sistēmā ir iekļauts termostats, arī tas tiek izmantots, lai vēl vairāk pielāgotu plūsmu uz pārbaudāmo telpu un ātrāk sasniegtu iestatīto vērtību.

FR

Tiklīdz pie termostata izmērītā temperatūra ir zemāka (apsildes režīms) vai augstāka (dzesēšanas režīms) par iestatīto temperatūru, tiek izveidots pieprasījums mainīt temperatūru telpā, un tas tiek nosūtīts uz kontroles ierīci. Vadības bloks atkarībā no pašreizējā darbības režīma un citiem iestatījumiem atver aktuatoru. Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, aktuators tiek aizvērts.

IT LT

A

C

C

20

22

24

D

B C C B Poz.

Apraksts

A

Displejs

B

Navigācijas pogas Tiek izmantotas režīmu, parametru un plānošanas programmas izvēlei

C

Pogas - un + tiek izmantotas šādu darbību veikšanai: •    iestatījuma punkta temperatūras noregulēšanai; •    parametru modificēšanai iestatījumu izvēlnēs.

LV D

Poga OK tiek lietota šādu darbību veikšanai: •    lai pārslēgtos starp pašreizējiem statusa datiem un vadības bloks pieslēgto sensoru pieejamajām vērtībām; •    iestatījumu izvēlnes atvēršanai un aizvēršanai; •    iestatījuma apstiprināšanai.

NL NO PL PT RO RU SE SK 48

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

8.3

Displeja izkārtojums

Poz.

Attēlā tālāk ir redzami visi iespējamie simboli un rakstzīmes, kas var būt parādītas displejā.

Ikona

N

Temperatūra

M O 0h 1

2

3 4

5

6

7 8

1 2 3 4 5 6 7

A B C D E F G

Ikona

PM F C AM

PM AM

O

C F

Apraksts O

P

EKO režīms. Q Apsildes pieprasījums R

Cirkulācijas sūknis aktivizēts

IT

Komforta režīma plānošana EKO režīma plānošana

S

LV

Jaucējvārsts aizveras

I

Laika un dienas iestatījumi

J

Ieplānoto programmu izvēlne

M

LT

Jaucējvārsts atveras

Pēc ieslēgšanas kontrole ierīcē sāk darboties ekspluatācijas režīmā.

L

HR HU

8.4 Ieslēgšana

Apsildes/dzesēšanas režīms

FR

Pašreizējā/izvēlētā/aktivizētā nedēļas diena 1 = pirmdiena 7 = svētdiena

Darbības pārtraukšanas režīms

K

FI

Padeves temperatūras indikators

Iekšējās temperatūras indikators

Automātiskais režīms

Dzesēšanas pieprasījums

H

ES

Temperatūras mērvienība, kas tiek parādīta, kad rakstzīmju grupa N rāda temperatūru

Grīdas temperatūras indikators

Bloķēts sistēmas parametrs

Relatīvā mitruma funkcija ir aktivizēta. Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešams dzesēšanas pieprasījums un RH signāls no apvienotās sistēmas

EE

Ārējās temperatūras indikators

Komforta režīms.

Piespiedu darbība

DK

Indikators, kas norāda AM vai PM (priekšpusdiena vai pēcpusdiena), ja termostats ir iestatīts 12 stundu attēlojuma režīmā. 24 stundu režīms (simbols netiek rādīts)

S

Brīvdienu režīms

DE

Parametra nosaukums iestatījumu izvēlnē.

P N

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Q R Poz.

Digitālais pulkstenis

P

PM F C AM

N

CZ

Relatīvais mitrums

A BCDE FGH I J K L Auto

Apraksts

NL NO

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi.

PL

Sakaru indikators

PT

Iestatījumu izvēlne

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

49


UK

8.5

Darbības režīms

Padeves temperatūra

Nospiediet jebkuru pogu, lai ieslēgtu displeju un tiktu parādīts pašreizējais ekspluatācijas režīms. Ekspluatācijas režīmā var izvēlēties dažādus darbības režīmus, iestatīt pašreizējo laiku un dienu, kā arī izvēlēties plānošanas programmu.

CZ DE

P

AUTO

DK

C

EE 0h

ES

2

4

D arbības

6

8

10

14

16

18

20

22

24

Plašāku informāciju skatiet 8.6. sadaļā Sistēmas parametru iestatījumi. Sistēmām tikai ar padeves temperatūras sensoru:

režīmi

Lai mainītu darbības režīmu, izmantojiet pogas < vai >. Lodziņā tiek parādīts, kurš režīms ir izvēlēts.

FI

Dažreiz ir nepieciešama nobīde, lai pielāgotu izvēlēto apsildes un dzesēšanas līkni un tā labāk atbilstu sistēmai. Nobīde tiek iestatīta komforta režīmā, taču tiek izmantota arī citos režīmos, kuros var aktivizēt komforta režīmu. Aprēķināto padeves temperatūru var ierobežot minimālo un maksimālo vērtību iestatījumi.

C

12

Padeves temperatūra sistēmā tiek aprēķināta, izmantojot sistēmas iestatījumus, sensorus un termostatus, ja tādi ir pieejami.

Tālāk ir norādīti ekspluatācijas režīmā pieejamie darbības režīmi un iestatījumi.

FR

Ikona

HR

Sistēmām tikai ar padeves temperatūras sensoru un ārējās temperatūras sensoru:

Darbības režīms Brīvdienu režīms

Komforta režīms. Automātiskais režīms (noklusējuma iestatījums) EKO režīms.

HU IT

Darbības pārtraukšanas režīms Laika un dienas iestatījumi

LT

Ieplānoto programmu izvēlne Apsildes/dzesēšanas režīms

LV

Lai darbotos šis režīms, ir nepieciešams iestatīt sistēmas parametru 0 (Uzstādīšanas veids) kā rEv, taču tas ir paslēpts, ja kontroles ierīcē ir reģistrēts bezvadu termostats vai ja sistēmas 11. un 12. parametrs ir iestatīti kā HC.

NL NO

Padeves temperatūra tiek aprēķināta, izmantojot fiksētu āra temperatūras iestatījumu (Sistēmas parametri > OUt) un apsildes un dzesēšanas līkni (Sistēmas parametri > Cur).

Padeves temperatūra tiek aprēķināta, izmantojot āra temperatūru un apsildes un dzesēšanas līkni (Sistēmas parametri > Cur).

Sistēmām ar padeves temperatūras sensoru, ārējās temperatūras sensoru un termostatu: •

Padeves temperatūra tiek aprēķināta, izmantojot āra temperatūru un apsildes un dzesēšanas līkni (Sistēmas parametri > Cur) kā pamatvērtību. Lai iegūtu padeves temperatūras galavērtību, atšķirība starp termostata iestatījumu un pašreizējo telpas temperatūru tiek pareizināta ar termostata kompensācijas vērtību un pievienota pamatvērtībai.

EKO režīma pazeminātā temperatūra Kad sistēma ir iestatīta EKO režīmā vai Brīvdienu režīmā, tiek izmantota pazemināta temperatūra. EKO režīma pazeminātā temperatūra tiek iestatīta EKO režīmā.

PL PT RO RU SE SK 50

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK B rīvdienu

režīms

Šajā režīmā var iestatīt no 1 stundas līdz 44 dienām ilgu periodu, kad brīvdienās esat prom no mājām. Kad tas ir aktivizēts, vadības bloks mēģina samazināt sistēmai nepieciešamās enerģijas apjomu, izmantojot citu iestatīto temperatūru un EKO režīmā iestatīto temperatūras nobīdi. Kad brīvdienu režīms ir aktivizēts, simboli un sāk mirgot un sākas iestatītās vērtības atpakaļskaitīšana. Vērtība tiek skaitīta atpakaļ, sākot ar dienām, tad atlikušajām stundām un beigās ar atlikušajām 59 minūtēm. Kad atpakaļskaitīšana beidzas, vadības bloks automātiski pārslēdzas atpakaļ iepriekš izvēlētajā darbības režīmā.

Brīvdienu režīma aktivizēšana 1. Atkārtoti spiediet pogu <, līdz displejā tiek iezīmēts ceļasomas simbols . Tiek parādīta EKO režīma iestatītā vērtība un teksts no. 2. Izmantojiet pogas - vai +, lai iestatītu prombūtnes stundu vai dienu skaitu.

režīms .

Šajā režīmā sistēma nepārtraukti darbosies komforta režīmā. Lai izietu no komforta režīma, izmantojiet pogas < vai >, lai mainītu darbības režīmu.

Prombūtnes laika maiņa brīvdienu režīmā 1. Izmantojiet pogas - vai +, lai mainītu prombūtnes stundu vai dienu skaitu. Iestatījumu diapazons: nē, 1–23 h (stundas), 1–44 d. (dienas)

2. Kad jaunais prombūtnes laiks ir iestatīts, vadības bloks sāk atpakaļskaitīšanu no vērtības izmainīšanas brīža.

CZ

Atverot komforta režīma izvēlni, aptuveni 7 sekundes tiek parādīta aprēķinātā padeves temperatūra un sāk mirgot padeves temperatūras nobīde. Šajā laika periodā var izmanīt nobīdi, ja tas ir nepieciešams.

C

0h

2

4

6

8

DE DK

P

AUTO

10

EE

C

12

14

16

18

20

22

ES

24

Kad izejat no sākotnējās rediģēšanas režīma, nogaidot aptuveni 7 sekundes vai nospiežot pogu OK, vadības bloks parāda pašreizējo padeves temperatūru un āra temperatūru. Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos no rediģēšanas režīma uz rādīšanas režīmu un pretēji.

FI FR

P

AUTO

Noklusējuma vērtība: nē Iestatījumu diapazons: nē, 1–23 h (stundas), 1–44 d. (dienas)

3. Kad jaunais prombūtnes laiks ir iestatīts, vadības bloks sāk atpakaļskaitīšanu no vērtības izmainīšanas brīža.

K omforta

HR C

0h

2

4

6

8

10

C

12

14

16

18

20

22

HU

24

Darbība bez telpas termostata

IT

Ja sistēma darbojas apsildes režīmā bez telpas termostata, cirkulācijas sūknis (P1) darbojas nepārtraukti. Ja ir nepieciešams, lai sistēma izslēgtu sūkni uz noteiktu skaitu minūšu, kad tiek aizvērts jaucējvārsts, to var iestatīt sadaļā Sistēmas parametri > Sūkņa aizkaves laiks. Vēlāk sūknis pēc katra iestatītā intervāla atkal tiek ieslēgts, lai uzturētu padeves plūsmu un temperatūru. Ja pašreizējā temperatūra nokrītas zemāk par iestatīto vērtību, cirkulācijas sūknis atkal tiek ieslēgts un darbojas nepārtraukti.

LT LV NL

Brīvdienu režīma deaktivizēšana 1. Turiet nospiestu pogu -, līdz stundu vai dienu vietā parādās teksts no.

NO

2. Nospiediet pogu >, lai izmainītu darbības režīmu.

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

51


UK Temperatūras nobīdes maiņa citos darbības režīmos

CZ

1. Izmantojiet pogas < vai >, lai pārvietotu iezīmi uz

DE

komforta režīma simbolu . Aptuveni 7 sekundes tiek parādīta aprēķinātā padeves temperatūra un sāk mirgot padeves temperatūras nobīde.

DK

2. Izmantojiet pogas - vai +, lai izmainītu temperatūras nobīdi.

EE

A utomātiskais

Atverot automātiskā režīma izvēlni, aptuveni 7 sekundes tiek parādīta aprēķinātā padeves temperatūra un pašreizējā āra temperatūra.

Noklusējuma vērtība: 0,0 ˚C Iestatījumu diapazons: -10,0 – 10 ˚C

Tiek parādīta pašreizējā padeves temperatūra, āra temperatūra un piespiedu darbības simbols.

FI

4. Izmantojiet pogas < vai >, lai atgrieztos iepriekš lietotajā darbības režīmā.

FR

Temperatūras nobīdes maiņa komforta režīma nepārtrauktas darbības laikā

HR

1. Izmantojiet pogas -, + vai OK, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Aptuveni 7 sekundes tiek parādīta aprēķinātā padeves temperatūra un sāk mirgot padeves temperatūras nobīde.

HU

2. Izmantojiet pogas - vai +, lai izmainītu temperatūras nobīdi.

IT

Noklusējuma vērtība: 0,0 ˚C Iestatījumu diapazons: -10,0 – 10 ˚C

3. Nospiediet pogu OK vai uzgaidiet aptuveni 7 sekundes, līdz jaunais iestatījums ir apstiprināts.

LT

P

AUTO

3. Nospiediet pogu OK vai uzgaidiet aptuveni 7 sekundes, līdz jaunais iestatījums ir apstiprināts.

ES

režīms

Šajā režīmā sistēma automātiski pārslēdzas no komforta režīma uz EKO režīmu un pretēji, izmantojot iepriekš iestatītas vai lietotāja definētas plānošanas programmas, kas ir pieejamas plānoto programmu izvēlnē.

C

0h

2

4

6

8

10

C

12

14

16

18

20

22

24

Pēc šīm 7 sekundēm aprēķinātās temperatūras vietā tiek parādīta pašreizējā padeves temperatūra. Var izmantot pogu Labi, lai jebkurā laikā pārslēgtos starp šīm abām vērtībām, kad ir aktivizēts automātiskais režīms.

P

AUTO

C

0h

2

4

6

8

10

C

12

14

16

18

20

22

24

Ekrāna apakšējā daļā nepārtraukti mirgos pašreizējais dienas laiks, norādot, kurš režīms pašlaik ir aktivizēts (komforta vai EKO). Lai to panāktu, nepieciešams iestatīt laiku un dienu un jāizvēlas plānošanas programma.

Tiek parādīta pašreizējā padeves temperatūra, āra temperatūra un piespiedu darbības simbols.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 52

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Laika un dienas iestatīšana 1. Atkārtoti spiediet pogu <, līdz displejā tiek iezīmēts pulksteņa simbols . Displeja labajā pusē tiek parādīts digitālais pulkstenis un skaitļi no 1 līdz 7.

Lai atlasītu plānošanas programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk. plānošanas programmas simbols . Kļūst pieejama kāda no pieejamajām plānošanas programmām.

2. Nospiediet pogu OK un sāk mirgot minūtes.

1 2 3 4 5 6 7

CZ

1. Atkārtoti nospiediet pogu <, līdz displejā tiek iezīmēts

DE

2. Izmantojiet pogas -, + vai OK, lai aktivizētu izvēles režīmu. Izvēlētās programmas numurs sāk mirgot.

DK

3. Izmantojiet pogas - vai +, lai izvēlētos kādu no plānošanas programmām. 3. Izmantojiet pogas - vai +, lai iestatītu minūtes.

4. Nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu, un sāk mirgot stundas.

Izmantojiet pogas < vai >, lai priekšskatītu plānošanas programmas dienas.

Pieejamās programmas: P1 – P9 (iepriekš iestatītas), U1 – U4 (lietotāja definētas).

1 2 3 4 5 6 7

5. Izmantojiet pogas - vai +, lai iestatītu stundas. 6. Nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu, un sāk mirgot nedēļas dienas.

1 2 3 4 5 6 7

EE ES

4. Nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu plānošanas programmas izvēli. Ja ir izvēlēta lietotāja definēta programma (U1 – U4), turpiniet ar 4.1 darbību.

FI

4.1 Ja izvēlētajai lietotāja definētajai programmai nav nepieciešamas izmaiņas, nospiediet pogu Labi 7 reizes, līdz digitālais pulkstenis izdziest. Pretējā gadījumā skatiet sadaļu 8.5. Darbības režīms > Programmu ieplānošana > Plašāka informācija par lietotāja definētām programmām un to, kā izveidot savu programmu.

7. Izmantojiet pogas - vai +, lai iestatītu nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

5. Izmantojiet pogas < vai >, lai atgrieztos automātiskajā režīmā, vai uzgaidiet aptuveni 7 sekundes, lai vadības bloks atgrieztos tajā automātiski.

8. Nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu, un nedēļas dienas pārstāj mirgot.

Plašāku informāciju skatiet 8.5. sadaļā Ekspluatācijas režīms > Plānošanas programmas.

FR HR HU IT LT

9. Izmantojiet pogas < vai >, lai atgrieztos automātiskajā režīmā, vai uzgaidiet aptuveni 7 sekundes, lai vadības bloks atgrieztos tajā automātiski.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

53


UK EKO

režīms .

Šajā režīmā sistēma nepārtraukti darbosies EKO režīmā. Lai izietu no EKO režīma, izmantojiet pogas < vai >, lai mainītu darbības režīmu.

CZ

Atverot EKO režīma izvēlni, aptuveni 7 sekundes tiek parādīta aprēķinātā padeves temperatūra, no kuras ir atņemta EKO režīma pazeminātā temperatūra, un sāk mirgot EKO režīma pazeminātā temperatūra. Šajā laika periodā var izmanīt pazemināto temperatūru, ja tas ir nepieciešams.

DE DK

C

ES

1. Izmantojiet pogas < vai >, lai pārvietotu iezīmi uz EKO režīma simbolu . Aptuveni 7 sekundes tiek parādīta aprēķinātā padeves temperatūra un sāk mirgot EKO režīma pazeminātā temperatūra.

2. Izmantojiet pogas - vai +, lai izmainītu EKO režīma pazemināto temperatūru.

P

AUTO

EE

EKO režīma pazeminātās temperatūras maiņa citos darbības režīmos

3. Nospiediet pogu OK vai uzgaidiet aptuveni 7 sekundes, līdz jaunais iestatījums ir apstiprināts.

C

0h

FI

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Kad izejat no sākotnējās rediģēšanas režīma, nogaidot aptuveni 7 sekundes vai nospiežot pogu OK, vadības bloks parāda pašreizējo padeves temperatūru un āra temperatūru. Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos no rediģēšanas režīma uz rādīšanas režīmu un pretēji.

FR

C

HU 0h

IT

2

4

6

8

10

C

12

14

16

18

20

22

24

Ja sistēma darbojas apsildes režīmā bez telpas termostata, cirkulācijas sūknis (P1) darbojas nepārtraukti. Ja ir nepieciešams, lai sistēma izslēgtu sūkni uz noteiktu skaitu minūšu, kad tiek aizvērts jaucējvārsts, to var iestatīt sadaļā Sistēmas parametri > Sūkņa aizkaves laiks. Vēlāk sūknis pēc katra iestatītā intervāla atkal tiek ieslēgts, lai uzturētu padeves plūsmu un temperatūru. Ja izmērītā temperatūra pazeminās zem iestatītās vērtības, cirkulācijas sūknis atkal tiek ieslēgts un darbojas nepārtraukti.

LV NL

4. Izmantojiet pogas < vai >, lai atgrieztos iepriekš lietotajā darbības režīmā.

EKO režīma pazeminātās temperatūras maiņa EKO režīma nepārtrauktas darbības laikā

2. Izmantojiet pogas - vai +, lai izmainītu EKO režīma pazemināto temperatūru.

Darbība bez telpas termostata

LT

Tiek parādīta pašreizējā padeves temperatūra un āra temperatūra.

1. Izmantojiet pogas -, + vai OK, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Aptuveni 7 sekundes tiek parādīta aprēķinātā padeves temperatūra un sāk mirgot EKO režīma pazeminātā temperatūra.

P

AUTO

HR

Noklusējuma vērtība (apsildes režīms): -10,0 ˚C Noklusējuma vērtība (dzesēšanas režīms): -3,0 ˚C Iestatījumu diapazons: -25,0 – 0 ˚C

Noklusējuma vērtība (apsildes režīms): -10,0 ˚C Noklusējuma vērtība (dzesēšanas režīms): -3,0 ˚C Iestatījumu diapazons: -25,0 – 0 ˚C

3. Nospiediet pogu OK vai uzgaidiet aptuveni 7 sekundes, līdz jaunais iestatījums ir apstiprināts.

Tiek parādīta pašreizējā padeves temperatūra un āra temperatūra.

NO PL PT RO RU SE SK 54

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK D arbības

pārtraukšanas režīms

P lānošanas

programmas

Šajā režīmā aptuveni 5 sekundes tiek parādīta programmatūras versija un pēc tam viss displejā redzamais, izņemot darbības pārtraukšanas režīma simbolu ,, tiek izslēgts.

Šajā izvēlnē var izvēlēties kādu no trīspadsmit dažādām plānošanas programmām, kas vada sistēmu automātiskajā režīmā. Šīs programmas pārslēdz sistēmu no komforta režīma uz EKO režīmu un pretēji.

Jaucējvārsts atgriežas noklusējuma pozīcijā, cirkulācijas sūknis un citas pievienotās sistēmas ierīces tiek izslēgtas.

Izvēlei ir pieejamas deviņas iepriekš iestatītas plānošanas programmas (no P1 līdz P9) un četras lietotāja definētas programmas (no U1 līdz U4).

Iziešana no darbības pārtraukšanas režīma

Programma P1:

CZ DE DK

1. Nospiediet jebkuru no vadības blokss pogām, lai ieslēgtu displeju.

EE

2. Izmantojiet pogas < vai >, lai izvēlētos darbības režīmu.

ES

PIEZĪME. Ja darbības pārtraukšanas režīms ir

FI

aktivizēts apsildes režīma laikā, pretsasalšanas programma var vadīt siltuma releju un cirkulācijas sūkni, lai uzturētu padeves temperatūru virs 10 °C.

A psildes / dzesēšanas

režīms

Šajā režīmā sistēmu var pārslēgt no apsildes režīma uz dzesēšanas režīmu un pretēji.

FR Programma P2:

HR HU

PIEZĪME. Lai darbotos šis režīms, ir nepieciešams iestatīt sistēmas parametru 0 (Uzstādīšanas veids) kā rEv.

IT

PIEZĪME.

LT

Šis režīms ir paslēpts, ja kontroles ierīcē ir reģistrēts bezvadu termostats vai ja sistēmas 11. un 12. parametrs ir iestatīti kā HC.

LV U zmanību !

Programma P3:

Pirms apsildes/dzesēšanas režīma maiņas kontroles ierīcē pārliecinieties, vai ir izslēgtas visas sistēmā esošās apsildes un/ vai dzesēšanas ierīces (siltumsūknis un citas), kuras nekontrolē vadības bloks, vai tām ir nomainīts darbības režīms. Pretējā gadījumā sistēma var nedarboties pareizi.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

55


UK Programma P4:

Programma P7:

Programma P5:

Programma P8:

Programma P6:

Programma P9:

CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 56

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Lietotāja definētas programmas Lai rediģētu kādu no pieejamajām lietotāja definētajām plānošanas programmām, izmantojot vienas dienas plānošanu: 1. Atkārtoti nospiediet pogu <, līdz displejā tiek iezīmēts plānošanas programmas simbols . Kļūst pieejama kāda no pieejamajām plānošanas programmām.

2. Izmantojiet pogas -, + vai OK, lai aktivizētu izvēles režīmu. Izvēlētās programmas numurs sāk mirgot. 3. Izmantojiet pogas - vai +, lai izvēlētos kādu no definētajām programmām ar nosaukumu no U1 līdz U4. 4. Nospiediet OK, lai apstiprinātu lietotāja definētās plānošanas programmas (U1 – U4) izvēli. Sāk mirgot digitālais pulkstenis un tiek iezīmēta 1. diena.

P

AUTO

0h

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7

10

12

14

16

18

20

22

6. Izmantojiet pogas - vai +, lai ieprogrammētu iezīmēto stundu. Katru reizi nospiežot pogu, izmaiņas tiek apstiprinātas un iezīme tiek pārvietota uz nākamo stundu.

+=

-=

Rādītājs displeja apakšējā daļā norāda, vai stunda ir ieprogrammēta komforta vai EKO režīmā.

CZ

komforta režīms

DE

EKO režīms

DK

7. Kad diena ir pilnībā ieprogrammēta, programmatūra apstiprina pašreizējās dienas programmu un pāriet uz nākamo dienu. Lai saglabātu iestatījumus un pārietu uz nākamo pieejamo dienu, jebkurā dienas programmēšanas laikā var izmantot pogu OK.

EE ES

Ja sākat strādāt ar neizveidotu programmu (komforta režīms 24 stundas 7 dienas) un nospiežat pogu OK, lai pārietu uz nākamo dienu, pašreizējais iestatījums tiks nokopēts nākamajai dienai.

FI

8. Atkārtojiet darbības, sākot ar 5., līdz visas pieejamās dienas ir ieprogrammētas.

24

5. Izmantojiet pogas < vai >, lai izvēlētos, no kura dienas brīža sākt plānošanu. Izlaistās stundas paliek neizmainītas. Šīs pogas var izmantot, lai atgrieztos pie kādas no izlaistajām stundām un no jauna to ieprogrammētu.

FR

9. Kad septītā diena ir saglabāta, izmantojiet pogas < vai >, lai atgrieztos automātiskajā režīmā, vai uzgaidiet aptuveni 7 sekundes, lai vadības bloks atgrieztos tajā automātiski.

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

57


UK

8.6

Sistēmas parametru iestatījumi

Izvēlne

Displejs

Apraksts

4

InSt

Sistēmas veids (hidrauliska sistēma)

5

th

Termostata izvēle (uzstādītais/ bezvadu/citi)

6

tHty

Vadu termostata konfigurācija (netiek izmantota sistēmā Move/Move PLUS)

7

BGAP

Intensīvās darbības funkcija, ja starpība starp padeves un atpakaļplūsmas temperatūrām ir pārāk liela

8

trF1

1. bezvadu termostata konfigurācija

9

trF2

2. bezvadu termostata konfigurācija

10

tr1o

Padeves temperatūras kompensācija, kad sistēmas darbības paātrināšanai tiek izmantots termostats. Izmantojiet piesardzīgi!

11

in1

1. vada ieejas izvēles funkcija

12

in2

2. vada ieejas izvēles funkcija

Sistēmas parametru iestatījumu izvēlnes atvēršana

13

OUSE

Āra temperatūras sensora izvēle (uzstādītais/bezvadu/ vadu/un citi)

1. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 10 sekundes.

14

OUt

2. Displeja augšējā kreisajā stūrī tiek parādīta iestatījumu ikona un, atkarībā no pašreizējā darbības režīma, teksts Hot type, Cld type vai rEv type.

Āra temperatūra (fiksēta vērtība, ja ārējās temperatūras sensors nav uzstādīts)

15

ourF

Ārējās temperatūras bezvadu sensora konfigurācija

16

˚C

Rādījuma mērvienība

3. Izmantojiet pogas - vai +, lai atrastu kādu no parametriem (sarakstu skatiet tālāk) un OK.

17

00:00

Laika rādīšanas režīms (AM/ PM/24H)

18

GriP

Vārsta un sūkņa darbināšana

19

PUMP

Sūkņa aizkave, iedarbināšanas aizkave pēc jaucējvārsta aizvēršanas

20

ctrl

Aktuatora piespiedu darbība

Šajā izvēlnē tiek veikti visi iestatījumi, kas ir saistīti ar vadības blokss darbību.

CZ

PIEZĪME.

DE

Dažiem sistēmas parametru iestatījumiem var piekļūt tikai pirmo 4 stundu laikā pēc ieslēgšanas. Tas ir nepieciešams, lai novērstu kļūdas pēc uzstādīšanas. Ja tiek parādīts bloķētu sistēmas parametru simbols , vadības bloks ir jāatvieno no elektropadeves un jāpievieno no jauna, lai šos parametrus varētu izmainīt. Pēc atvienošanas vai strāvas padeves pārtraukuma nekādi iestatījumi netiek zaudēti.

DK EE ES

Darbības režīmā pieejamie iestatījumi vienmēr ir pieejami izmaiņu veikšanai un netiek bloķēti.

FI

PIEZĪME.

FR

Ja aptuveni 4 minūtes netiek nospiesta neviena vadības blokss poga, programmatūra atgriežas ekspluatācijas režīmā.

HR HU IT LT LV

Lai aktivizētu dažus no šiem parametriem, ir nepieciešami citi parametri.

4. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametra iestatījumus.

NL NO PL PT RO RU

Izvēlne

Displejs

Apraksts

21

PrH

0

tips

Uzstādīšanas veids – apsilde un/vai dzesēšana

Grīdas/grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšanas programma

22

dry

1

Cur

Apsildes līkne

Grīdas/grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšanas programma

2

Hi

Maksimālā padeves temperatūra (apsildes režīms)

23

ALL

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

3

Lo

Minimālā padeves temperatūra (apsildes režīms)

24

End

Iziešana no sistēmas parametru iestatījumu izvēlnes

1

Cur

Dzesēšanas līkne

2

Hi

Maksimālā padeves temperatūra (dzesēšanas režīms)

3

Lo

Minimālā padeves temperatūra (dzesēšanas režīms)

5. Izmantojiet pogas < vai >, lai atrastu parametru 24 (End) — iziešana no sistēmas parametru iestatījumu izvēlnes. 6. Nospiediet pogu OK, lai izietu no sistēmas parametru iestatījumu izvēlnes.

SE SK 58

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 0 – U zstādīšanas

veids

1 – A psildes

līkne

CZ DE 1

0h

Izvēlieties, vai instalācija ir apsildes un/vai dzesēšanas sistēma.

PIEZĪME. Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā (tikai Move PLUS), neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/ dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

Iestatiet sistēmas reakcijas ātrumu.

DK

Apsildes līkne tiek izmantota, lai apsildes režīmā aprēķinātu padeves temperatūru uz apsildes sistēmu. Skatiet nākamo diagrammu.

EE

Padeves temperatūra 5 4,5 4 3,5

80

3

2,5

2

70

1. Izmantojiet pogas - vai +, lai pārslēgtos starp iestatījumiem Hot, CLd un rEv.

Hot (Noklusējuma iestatījums) tikai apsildes

CLd Tikai dzesēšanas sistēma rEv Apsildes un dzesēšanas sistēma

sistēma

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

ES

1,2 1

60

0,8

50

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1,5

0,7

FI

0,6 40 0,4 30

0,2

FR

20 10

36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6

4

2

HR

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

Āra temperatūra

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

HU

1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

Noklusējuma vērtība: 0,7 Iestatījumu diapazons: 0,1–5 ar palielinājuma soli 0,1

IT

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

59


UK 2 – M aksimālā

padeves temperatūra ( apsilde )

1 – D zesēšanas

līkne

CZ DE 1

2

DK

Iestatiet maksimālo padeves temperatūras ierobežojumu apsildes režīmā.

EE

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

ES

FI

Noklusējuma vērtība: 45.0 ˚C Iestatījumu diapazons: (Lo + 5) – 100 ˚C, palielinājuma solis 1 ˚C

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

FR

Dzesēšanas līkne tiek izmantota, lai dzesēšanas režīmā aprēķinātu padeves temperatūru uz dzesēšanas sistēmu. Skatiet nākamo diagrammu. Padeves temperatūra 80

Šo parametru nevar iestatīt mazāku par vērtību, kas ir iestatīta parametru izvēlnē

3 – M inimālā

3

2,5

2

70

padeves temperatūra ( apsilde )

1,5

1,2 1

60

0,8

50

0,7 0,6

40 0,4 0,2

20 10

3 – Minimālā padeves temperatūra (apsilde).

HU

5 4,5 4 3,5

30

PIEZĪME.

HR

Iestatiet sistēmas reakcijas ātrumu.

36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6

4

2

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

Āra temperatūra

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

IT

LT

Noklusējuma vērtība: 0,4 Iestatījumu diapazons: 0,1–5 ar palielinājuma soli 0,1

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

3

LV

Iestatiet minimālo padeves temperatūras ierobežojumu apsildes režīmā.

NL

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

NO

PL

Noklusējuma vērtība: 10.0 ˚C Iestatījumu diapazons: 1– (Hi - 1) ˚C, palielinājuma solis 1 ˚C

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

PT

PIEZĪME.

RO

2 – Maksimālā padeves temperatūra (apsilde).

Šo parametru nevar iestatīt lielāku par vērtību, kas ir iestatīta parametru izvēlnē

RU SE SK 60

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 2 – M aksimālā ( dzesēšana )

padeves temperatūra

4 – S istēmas

veids

CZ DE 4

2

Iestatiet maksimālo padeves temperatūras ierobežojumu dzesēšanas režīmā.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

Noklusējuma vērtība: 30.0 ˚C Iestatījumu diapazons: (Lo + 5) – 100 ˚C, palielinājuma solis 1 ˚C

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

PIEZĪME. Šo parametru nevar iestatīt mazāku par vērtību, kas ir iestatīta parametru izvēlnē

Izvēlieties sistēmā izmantotās hidrauliskās instalācijas veidu.

DK

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

EE

1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

3 – Minimālā padeves temperatūra (dzesēšana).

3 – M inimālā

padeves temperatūra ( dzesēšana )

3

Iestatiet minimālo padeves temperatūras ierobežojumu dzesēšanas režīmā.

ES

Act (Noklusējuma iestatījums) instalācija ar spailei ACTUATOR pievienotu jaucējvārstu. Spaile COLD pārvalda 3 kanālu ieslēgšanas/ izslēgšanas vārstu, lai pārslēgtu sistēmu no apsildes uz dzesēšanu un pretēji. SEP Uzstādīšana ar atsevišķām apsildes un dzesēšanas sistēmām. Boileri var pievienot spailei HEAT un dzesētāju — spailei COLD. 2P.1 Uzstādīšana, kurā tiek izmantoti divi cirkulācijas sūkņu kontūri: viens zemgrīdas apsildei/dzesēšanai, izmantojot spaili P1, un otrs apsildes paneļiem, izmantojot spaili P2/ COLD. Dzesēšanas režīmā otrā sūkņa (apsildes paneļi) darbība tiek pārtraukta, lai neļautu aukstajam ūdenim nonākt apsildes panelī. 2P.2 Uzstādīšana, kurā tiek izmantoti divi cirkulācijas sūkņu kontūri: viens zemgrīdas apsildei/dzesēšanai, izmantojot spaili P1, un otrs apsildes ventilatora kontūram, izmantojot spaili P2/COLD.

FI FR HR HU IT LT

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

LV

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

NL

1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

NO

Noklusējuma vērtība: 15.0 ˚C Iestatījumu diapazons: 1– (Hi - 1) ˚C, palielinājuma solis 1 ˚C

PL

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

PT

PIEZĪME. Šo parametru nevar iestatīt lielāku par vērtību, kas ir iestatīta parametru izvēlnē

RO

2 – Maksimālā padeves temperatūra (dzesēšana).

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

61


UK 5 – T ermostata

7 – I ntensīvās

izvēle

darbības funkcija

CZ C

DE 5

DK

7

Šo parametru izmanto tikai Move PLUS vadības bloks. Izvēlieties to, ja termostats tiek izmantots sistēmā, un norādiet tā pievienošanas veidu.

EE

U zmanību ! Nemēģiniet savienot Uponor Smatrix Base termostatus ar kontroles ierīci. Tie nav piemēroti viens otram un var tikt sabojāti.

ES FI

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Izmantojiet pogas - vai +, lai pārslēgos starp iestatījumiem no, YES un rF.

FR

nē (Noklusējuma iestatījums) uzstādīšana bez

JĀ Uzstādīšana ar vadu termostatu (netiek

izmantota sistēmā Move/Move PLUS). rF Uzstādīšana ar bezvadu termostatu

termostata

HR HU IT

Šis parametrs ir pieejams tikai tad, ja ir uzstādīts atpakaļplūsmas temperatūras sensors un parametrs 5 (Termostata izvēle) ir iestatīts kā YES vai no. Iestatiet maksimālo starpību starp padeves un atpakaļplūsmas temperatūru, pie kuras jāaktivizē intensīvās darbības funkcija. Šī funkcija tiek aktivizēta, ja starpība starp padeves un atpakaļplūsmas temperatūru ir lielāka par iestatīto vērtību. Kad intensīvās darbības funkcijas ir aktivizēta, tā palielina (apsildes režīms) vai samazina (dzesēšanas režīms) aprēķināto padeves temperatūru par 20%. Intensīvās darbības funkcija tiek deaktivizēta, kad temperatūras starpība ir vienāda ar iestatītās intensīvās darbības vērtību vai mazāka par to Lai skatītu pašreizējo atpakaļplūsmas sensora vērtību, nospiediet pogu OK.

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

Piemērs:

6 – V adu

Pašreizēja atpakaļplūsmas temperatūra = 29 ˚C

termostata konfigurācija

Aprēķinātā padeves temperatūra = 40 ˚C

Intensīvās darbības vērtība = 10 ˚C

LT

Starpība: 40 – 29 ˚C = 11 ˚C Starpība ir lielāka par iestatīto intensīvās darbības vērtību (11 > 10), tādēļ funkcija tiek aktivizēta un aprēķinātā padeves temperatūra tiek palielināta līdz 48 ˚C.

LV 6

NL

Šis parametrs ir pieejams tikai tad, ja parametrs 5 (Termostata izvēle) ir iestatīts kā YES, un netiek izmantots sistēmā Move/Move PLUS.

NO

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

PL

Noklusējuma vērtība: 10.0 ˚C Iestatījumu diapazons: 10.0–20.0 ˚C, palielinājuma solis 0,1 ˚C

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

PT RO RU SE SK 62

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 8 – 1. bezvadu

termostata konfigurācija

9 – 2. bezvadu

termostata konfigurācija

CZ DE 8

9

Šis parametrs ir pieejams tikai tad, ja parametrs 5 (Termostata izvēle) ir iestatīts kā rF (tikai sistēmai Move/ Move PLUS).

Šis parametrs ir pieejams tikai tad, ja parametrs 5 (Termostata izvēle) ir iestatīts kā rF un parametrs 4 (Sistēmas veids) — kā 2P.1 vai 2P.2.

Reģistrējiet bezvadu termostatu kontroles ierīcē.

Reģistrējiet otro bezvadu termostatu kontroles ierīcē, lai izmantotu sistēmās ar diviem cirkulācijas sūkņiem (apsildes paneļi vai ventilatori).

PIEZĪME. Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā (tikai Move PLUS), neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/ dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

EE ES

PIEZĪME. Kad termostats tiek reģistrēts vadības blokā (tikai Move PLUS), neatkarīgi no iepriekšējā iestatījuma darbības režīms nomaina parametru 0 (veids) uz rEv. Pēc tam apsildi/ dzesēšanu kontrolē termostats vai savienotā sistēma.

Termostata reģistrēšana 1. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametru uz INI. Tagad vadības bloks ir iestatīta bezvadu reģistrācijas režīmā.

DK

FI FR

Termostata reģistrēšana

HR

1. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametru uz INI. Tagad vadības bloks ir iestatīta bezvadu reģistrācijas režīmā.

HU

IT 8

2. Reģistrējiet termostatu. 3. Kad tiek parādīta pašreizēja telpas temperatūra, nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu reģistrāciju.

LT

8

2. Reģistrējiet termostatu.

LV

3. Kad tiek parādīta pašreizēja telpas temperatūra, nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu reģistrāciju.

NL

8

NO

Plašāku informāciju skatiet 6.9. sadaļā Termostata reģistrēšana kontroles ierīcē. 8

PL

Plašāku informāciju skatiet 6.9. sadaļā Termostata reģistrēšana kontroles ierīcē.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

63


UK 10 – P adeves

temperatūras kompensācija

CZ

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

DE 10

DK

Šis parametrs ir pieejams tikai tad, ja parametrs 5 (Termostata izvēle) ir iestatīts kā rF un termostats ir reģistrēts kontroles ierīcē (tikai Move PLUS).

EE

Iestatiet padeves temperatūras kompensācijas vērtību, kad tiek izmantots bezvadu termostats. Starpība starp iestatīto un pašreizējo telpas temperatūru tiek pareizināta ar iestatītu vērtību, lai iegūtu nobīdi. Pēc tam nobīde tiek pieskaitīta, lai iegūtu jaunu aprēķināto padeves temperatūru un sistēma reaģētu ātrāk uz iekštelpu temperatūras izmaiņām.

ES FI

Piemērs:

FR

Aprēķinātā padeves temperatūra = 35 ˚C Termostata iestatījums = 21 ˚C

HR

Pašreizējā telpas temperatūra = 19 ˚C Iestatīta vērtība = 3 ˚C

HU

Jaunā aprēķinātā vērtība: 35 + 3*(21 - 19) ˚C = 41 ˚C

Noklusējuma vērtība: 0.1 ˚C Iestatījumu diapazons: 0.1–9.9 ˚C, palielinājuma solis 0,1 ˚C

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

U zmanību ! Iestatot pārāk lielu vērtību, sistēma var kļūt nestabila un radīt lielas iekštelpu temperatūras svārstības, palielinot karstuma/ aukstuma avota enerģijas patēriņu.

U zmanību ! Iestatot pārāk mazu vērtību, sistēma var lēni reaģēt uz iekštelpu temperatūras izmaiņām un pārāk ilgu laiku palikt auksta vai karsta. Pārāk liela padeves temperatūra var izraisīt koka grīdas bojājumus.

PIEZĪME. Kad telpas temperatūra ir par 1 °C lielāka nekā termostatam iestatītā temperatūra, sūknis tiek izslēgts.

Aprēķinātā padeves temperatūra tiek palielināta par 6 ˚C, lai iegūtu 41 ˚C.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 64

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 11 – 1. vadu

ieejas izvēle

PIEZĪME. Ja cirkulācijas sūkņa darbība ir pārtraukta, izmantojot iegremdējamu termostatu, vadības bloks uztur izeju HEAT aktīvu.

CZ DE

PIEZĪME. 11

Iestatiet, vai tiek izmantota papildus pieejamā 1. vadu ieeja (spaiļu bloks In1) un kāda funkcija tai ir piešķirta.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

Nē (Noklusējuma iestatījums) spailes bloks In1 netiek lietots. th1 — vadu termostats ir pievienots. Parametru 5 (Termostata izvēle) nepieciešams iestatīt kā YES. Aqu Pievienots iegremdējams termostats/ akvastats. Ja ir sasniegta termostatam iestatītā vērtība (kontakts nav saslēgts), 1. cirkulācijas sūkņa darbība tiek pārtraukta un aktuators tiek aizvērts, lai nepieļautu aukstā ūdens cirkulāciju. Parasti tiek izmantots, ja sistēmā ir uzstādīts malkas boileris. HC Apsildes/dzesēšanas slēdzis ir pievienots pie ln1 un 2 vai fāzes signāla vads pie ln1. Nav signāla (nenoslēgts kontūrs) = apsilde Fāzes signāls (noslēgts kontūrs) = dzesēšana Nepieciešami šādi parametru iestatījumi: 0. parametrs — uzstādīšanas veids = rEv 8. parametrs — 1. bezvadu termostata konfigurācija = no 9. parametrs — 2. bezvadu termostata konfigurācija = no C_b Sūkņa signāla (pieprasījuma) vads no savienojumu kārbas (piemēram, Wave/Wave PLUS vadības bloks) ir pievienots pie ln1 un 2 vai fāzes signāla vads pie ln1. Signāls kontrolē 1. cirkulācijas sūkņa darbību. Nav signāla (nenoslēgts kontūrs) = cirkulācijas sūknis ir izslēgts Fāzes signāls (noslēgts kontūrs) = cirkulācijas sūknis ir ieslēgts

Ja vadības bloks ir dzesēšanas režīmā un padeves tvertnē ir auksts ūdens, funkcija Aqu automātiski tiek deaktivizēta, lai izvairītos no problēmām.

DK EE

PIEZĪME. Kad šis parametrs ir iestatīts kā C_b, pieprasījums iedarbināt cirkulācijas sūkni, aktivizē izeju HEAT.

ES

PIEZĪME.

FI

Ja sistēma Move PLUS ir apvienota ar sistēmu Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS, elektriskās savienojumu kārbas sūkņa loģika var nodrošināt enerģijas ietaupīšanu, kura nepieciešama, lai ieslēgtu vai izslēgtu sūkni.

FR HR HU IT LT LV NL NO PL

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

65


UK 12 – 2. vadu

ieejas izvēle

PIEZĪME. Ja cirkulācijas sūkņa darbība ir pārtraukta, izmantojot iegremdējamu termostatu, vadības bloks uztur izeju HEAT aktīvu.

CZ DE

PIEZĪME. 12

DK

Iestatiet, vai tiek izmantota papildus pieejamā 2. vadu ieeja (spaiļu bloks In2) un kāda funkcija tai ir piešķirta.

EE

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

ES

FI FR

HR HU IT LT

LV NL NO

PL PT RO

Nē (Noklusējuma iestatījums) spailes bloks In2 netiek lietots. th2 — vadu termostats ir pievienots. Parametrs 5 (Termostata izvēle) jābūt iestatīts kā YES un parametrs 4 (Sistēmas veids) — kā 2P.1 vai 2P.2. Aqu Pievienots iegremdējams termostats/ akvastats. Japarametrs 4 (Sistēmas veids) ir iestatīts kā Act vai SEP un ir sasniegta termostatam iestatītā vērtība (kontakts nav saslēgts), 1. cirkulācijas sūkņa darbība tiek pārtraukta un aktuators tiek aizvērts, lai nepieļautu aukstā ūdens cirkulāciju. Ja parametrs 4 (Sistēmas veids) ir iestatīts kā 2P.1 vai 2P.2 un ir sasniegta termostatam iestatītā vērtība (kontakts nav saslēgts), 2. cirkulācijas sūkņa darbība tiek pārtraukta Parasti tiek izmantots, ja sistēmā ir uzstādīts malkas boileris. HC Apsildes/dzesēšanas slēdzis ir pievienots pie ln2 un 2 vai fāzes signāla vads pie ln2. Nav signāla (nenoslēgts kontūrs) = apsilde Fāzes signāls (noslēgts kontūrs) = dzesēšana Nepieciešami šādi parametru iestatījumi: 0. parametrs — uzstādīšanas veids = rEv 8. parametrs — 1. bezvadu termostata konfigurācija = no 9. parametrs — 2. bezvadu termostata konfigurācija = no C_b Sūkņa signāla (pieprasījuma) vads no savienojumu kārbas (piemēram, Wave/Wave PLUS vadības bloks) ir pievienots pie ln2 un 2 vai fāzes signāla vads pie ln2. Signāls kontrolē 1. cirkulācijas sūkņa darbību. Nav signāla (nenoslēgts kontūrs) = cirkulācijas sūknis ir izslēgts Fāzes signāls (noslēgts kontūrs) = cirkulācijas sūknis ir ieslēgts

Ja vadības bloks ir dzesēšanas režīmā un padeves tvertnē ir auksts ūdens, funkcija Aqu automātiski tiek deaktivizēta, lai izvairītos no problēmām.

PIEZĪME. Kad šis parametrs ir iestatīts kā C_b, pieprasījums iedarbināt cirkulācijas sūkni, aktivizē izeju HEAT.

PIEZĪME. Ja sistēma Move PLUS ir apvienota ar sistēmu Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS, elektriskās savienojumu kārbas sūkņa loģika var nodrošināt enerģijas ietaupīšanu, kura nepieciešama, lai ieslēgtu vai izslēgtu sūkni.

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

RU SE SK 66

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 13 – Ā rējās

temperatūras sensora izvēle

15 – Ā rējās

temperatūras bezvadu sensora

konfigurācija

CZ DE

13

Izvēlieties to, ja ārējās temperatūras termostats tiek izmantots sistēmā, un norādiet tā pievienošanas veidu.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Izmantojiet pogas - vai +, lai pārslēgos starp iestatījumiem no, YES un rF.

JĀ (Noklusējuma iestatījums) uzstādīšana ar āra

Nē Uzstādīšana bez āra sensora rF Uzstādīšana ar āra bezvadu sensoru

vadu sensoru

DK

15

Šis parametrs ir pieejams tikai tad, ja parametrs 13 (Ārējās temperatūras sensora izvēle) ir iestatīts kā rF (tikai Move PLUS).

EE

Reģistrējiet bezvadu termostatu kontroles ierīcē.

ES

Termostata reģistrēšana 1. Izmantojiet pogas - vai +, lai nomainītu parametru uz INI. Tagad vadības bloks ir iestatīta bezvadu reģistrācijas režīmā.

FI

FR

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

14 – F iksēta

HR

ārējā temperatūra 15

2. Reģistrējiet termostatu.

HU

3. Kad tiek parādīta pašreizēja telpas temperatūra, nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu reģistrāciju.

C

IT

14

Šis parametrs ir pieejams tikai tad, ja parametrs 13 (Ārējās temperatūras sensora izvēle) ir iestatīts kā no. Iestatiet fiksētu ārējo temperatūru, kas tiek izmantota, lai aprēķinātu padeves temperatūru, kad nav pieejams ārējās temperatūras sensors.

LT 15

LV

Plašāku informāciju skatiet 6.9. sadaļā Termostata reģistrēšana kontroles ierīcē.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

NL

1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

NO

Noklusējuma vērtība: 0,0 ˚C Iestatījumu diapazons: -49,0–50,0 ˚C, palielinājuma solis 0,1 ˚C

PL

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

67


UK 16 – R ādījuma

18 – V ārsta

mērvienība

un sūkņa darbināšana

CZ C

DE

18

16

DK

Izvēlieties kontroles ierīcē izmantoto temperatūras parādīšanas mērvienību.

EE

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Izmantojiet pogas - vai +, lai pārslēgtos no ˚C uz ˚F un pretēji.

ES

FI

˚C (Noklusējuma iestatījums) grādi pēc Celsija ˚F grādi pēc Fārenheita

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

FR

17 – L aika

rādīšanas režīms

HR

Izvēlieties, ja ir aktivizēta vārsta un sūkņa darbināšanas funkcija. Šī funkcija tiek aktivizēta dienas vidū (12:00), ja vārsts un sūknis nav darbināti 24 stundas ilgu periodu.

12:00 Sūknis tiek aktivizēts 1 minūti. 12:01 Aktuators tiek atvērts, darbība ilgst 2 minūtes. 12:03 Aktuators tiek aizvērts, darbība ilgst 2 minūtes. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Izmantojiet pogas - vai +, lai pārslēgtos no YES uz no un pretēji.

JĀ (Noklusējuma iestatījums) vārsta un sūkņa

nē Vārsta un sūkņa darbināšana ir neaktīva.

darbināšana ir aktivizēta.

1 2 3 4 5 6 7

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

HU 17

IT

Izvēlieties kontroles ierīcē izmantoto laika rādīšanas režīmu.

19 – S ūkņa

aizkave

PIEZĪME.

LT

Nemēģiniet šajā izvēlnē iestatīt dienu un laiku. Tas nav atļauts un iestatījumi netiks saglabāti.

LV NL NO PL

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Iestatiet laiku, cik ilgi cirkulācijas sūknis paliek izslēgts pēc jaucējvārsta aizvēršanas.

1. Izmantojiet pogas - vai +, lai pārslēgto no 24H uz 12H un pretēji.

Pēc katra iestatītā intervāla cirkulācijas sūknis atsāk darbību, lai uzturētu padeves plūsmu un temperatūru.

24H (Noklusējuma iestatījums) tiek izmantots 24

stundu režīms. 12H Tiek izmantots 12 stundu režīms, dienas laika norādīšanai izmantojot AM un PM ikonas.

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

PT

19

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

Noklusējuma vērtība: --- (nepārtraukta darbība) Iestatījumu diapazons: ---, 0 – 60 minūtes

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

RO RU SE SK 68

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 20 – P iespiedu

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

darbība

CZ

1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

0dry (Noklusējuma iestatījums) funkcija nav aktīva. 7dry Funkcija ir aktīva.

20

Iestatiet šo parametru, lai piespiestu darboties aktuatoru.

PIEZĪME. Nospiežot pogu, pirms saņemtā uzdevuma turpināšanas aktuators pārtrauc darbību uz 15 sekundēm .

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

1.–3. diena: aprēķinātā padeves temperatūra tiek iestatīta kā 25 ˚C.

4.–7. diena: aprēķinātā padeves temperatūra tiek iestatīta, izmantojot maksimālo apsildes robežvērtību (2. parametrs).

1. Izmantojiet pogas - vai +, lai atvērtu vai aizvērtu aktuatoru.

+ = OPEN, aktuators tiek atvērts. - = CLOS, aktuators tiek aizvērts.

2. Izmantojiet pogas < vai >, lai apstādinātu (redzams uzraksts STOP) aktuatoru. Aktuators paliek savā pašreizējā stāvoklī, līdz brīdim, kad vēlreiz tiek nospiestas pogas - vai + vai atcelts piespiedu darbības režīms.

kārtas iepriekšējas

DIN 1264-4

ES FI

Lai uzzinātu maksimāli pieļaujamo temperatūru, sazinieties ar mājas pamatu materiālu piegādātāju. Šis parametrs tiek iestatīts, izmantojot 2. parametru — maksimālā padeves temperatūra.

FR HR

Kad šī programma darbojas, atlikušās dienas tiek rādītas, kā attēlots nākamajā attēlā.

P

AUTO

HU

C

0h

uzsildes programma

EE

PIEZĪME.

3. Izmantojiet pogas < vai >, kad aktuators ir apstādināts, lai izietu no piespiedu darbības režīma un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

21 – G rīdas / izlīdzinošās

DK

3. Programma darbojas automātiski saskaņā ar šādu grafiku.

Aktuatora piespiedu darbības aktivizēšana

DE

2

4

6

8

10

C

12

14

16

18

20

22

IT 24

LT

Iepriekšējas uzsildes programmas pārtraukšana 1. Atrodiet šo parametru sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

LV

2. Divreiz nospiediet pogu OK, līdz parādās uzraksts 0day. 21

NL

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

Izvēlieties šo funkciju, lai aktivizētu grīdas/izlīdzinošās kārtas iepriekšējas uzsildes programmu. Iepriekšējas uzsildes programma tiek izmantota, lai saskaņā ar standartu DIN 1264-4 novērstu svaigi izveidotas zemgrīdas apsildes sistēmas bojājumus.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

69


UK 22 – G rīdas / grīdas

izlīdzinošās kārtas

žāvēšanas programma

CZ

Žāvēšanas programmas pārtraukšana 1. Atrodiet šo parametru sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē. 2. Divreiz nospiediet pogu OK, līdz parādās uzraksts 0 dry.

DE DK

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē.

22

Izvēlieties šo funkciju, lai aktivizētu grīdas/izlīdzinošās kārtas žāvēšanas programmu. Žāvēšanas programma tiek izmantota, lai aukstā mājā novērstu svaigi izveidotas zemgrīdas apsildes sistēmas bojājumus.

EE

23 – R ūpnīcas

iestatījumu atjaunošana

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

ES

23

1. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

FI

FR

Izvēlieties šo funkciju, lai atjaunotu noklusējuma vērtības visiem vadības blokss parametriem.

Noklusējuma vērtība: 13 dienas Iestatījumu diapazons: 7–60 dienas

2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos sistēmas parametru iestatījumu izvēlnē. 3. Programma darbojas automātiski saskaņā ar šādu grafiku.

HR HU IT

X = iestatīto dienu skaits.

1.–3. diena: aprēķinātā padeves temperatūra tiek iestatīta kā 25 ˚C.

4.– (X-3). diena: aprēķinātā padeves temperatūra tiek iestatīta, izmantojot maksimālo apsildes robežvērtību (2. parametrs).

LT

(X-3). – X. diena: aprēķinātā padeves temperatūra tiek iestatīta, izmantojot minimālo apsildes robežvērtību (3. parametrs).

PIEZĪME. Šī funkcija atjauno noklusējuma vērtības visiem vadības blokss parametriem. Tie ietver arī bezvadu termostatu un sensoru reģistrācijas datus, kā arī lietotāja pielāgotās plānošanas programmas.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana 1. Turiet nospiestu pogu Labi, līdz displejs izslēdzas (ilgst aptuveni 5 sekundes). 2. vadības bloks tiek restartēta un pirms režīma Auto aktivizēšana tiek parādīta programmatūras versija.

24 – I ziešana

no sistēmas parametru

iestatījumu izvēlnes

LV

PIEZĪME.

NL

Lai uzzinātu maksimāli pieļaujamo temperatūru, sazinieties ar mājas pamatu piegādātāju. Šis parametrs tiek iestatīts, izmantojot 2. parametru — maksimālā padeves temperatūra.

NO

Kad šī programma darbojas, atlikušās dienas tiek rādītas displejā, kā attēlots tālāk esošajā attēlā.

P

AUTO

PL

C

PT 0h

2

4

6

8

10

24

Nospiediet pogu OK, lai izietu no sistēmas parametru izvēlnes.

C

12

14

16

18

20

22

24

RO RU SE SK 70

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

9 Uponor Smatrix Wave analogo termostatu lietošana

CZ DE

Uponor Smatrix Move PLUS sistēmā var izmantot divu veidu termostatus — analogos un digitālos.

Analogie termostati •

Uponor Smatrix Wave Thermostat Public T‑163

Analogais termostats tiek kontrolēts, noregulējot tā aizmugurē esošo potenciometru.

9.1

Termostata izkārtojums

S abiedrisko

telpu termostats

9.2

Temperatūras regulēšana

Temperatūru maina, regulējot termostata iestatīto vērtību starp 5 un 35 ˚C.

Sabiedrisko telpu termostats T-163

2

ES

3 20

5

Normālas darbības laikā diskrēta gaismas diode termostata aizmugurē izgaismojas uz aptuveni 60 sekundēm, ja ir apsildes vai dzesēšanas pieprasījums.

G B C E

EE

Attēlā tālāk ir parādīts, kā pielāgot termostata iestatīto temperatūru.

T-163

Attēlā tālāk ir redzamas termostata daļas.

DK

FI

35

FR

1 HR

Lai izmainītu termostata iestatīto temperatūru, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Sasveriet termostatu kronšteinā.

HU

2. Noņemiet to no sienas. 3. Izmantojot potenciometru, iestatiet vēlamo temperatūru.

IT

4. Atkal nostipriniet termostatu pie sienas.

LT

F Poz.

LV

A D F

Apraksts

A

Iestatītās temperatūras potenciometrs

B

Reģistrēšanas poga

C

Taimera deaktivizācijas slēdzis (netiek izmantots sistēmā Uponor Smatrix Move PLUS)

D

Spaile ārējam sensoram (nepolarizēta)

E

Konfigurācijas slēdži

F

Baterijas

G

Apsildes/dzesēšanas pieprasījuma gaismas diode

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

71


UK

9.3

Nomainiet baterijas.

9.4

CZ

Nomainiet termostata baterijas, ja apsildes vai dzesēšanas pieprasījuma laikā gaismas diodes divas reizes nomirgo.

DE

Pēc akumulatoru ievietošanas termostats aptuveni 10 sekundes veic pašpārbaudi. Šajā laikā sistēmas ievade ir bloķēta, un termostata gaismas diode mirgo.

DK

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visiem parametriem tiek atiestatītas to noklusējuma vērtības.

PIEZĪME. Ja vien tas nav absolūti nepieciešams, neveiciet termostata rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu.

Attēlā tālāk ir redzams, kā nomainīt baterijas.

2

PIEZĪME. Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visi reģistrēšanas dati no termostata tiek noņemti.

EE

2 ES

3

3 1

FI

1. Sasveriet termostatu kronšteinā.

1

2. Noņemiet to no sienas.

FR

3. Nomainiet baterijas.

4

HR HU

T-163

T-165

Lai veiktu termostata rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

IT

1. Sasveriet termostatu kronšteinā. 2. Noņemiet to no sienas.

LT

3. Viegli nospiediet termostata reģistrēšanas pogu un turiet to nospiestu; atlaidiet, kad sāk mirgot pieprasījuma gaismas diodes.

LV

4. Neatkarīgi no sākotnējās slēdža pozīcijas divas reizes pārslēdziet taimera atspējošanas slēdzi.

NL

5. Tagad ir atjaunoti termostata rūpnīcas iestatījumi.

NO PL PT RO RU SE SK 72

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

10 Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS digitālo ­termostatu lietošana

CZ DE

Uponor Smatrix Move PLUS sistēmā var izmantot divu veidu termostatus — analogos un digitālos.

T ermostats T-166, T-167

un

T-168

Attēlā tālāk ir redzamas termostata daļas.

A

Digitālajiem termostatiem ir displejs, kurā ir redzama informācija lietotājam un kontroles pogas.

DK

D

EE

Digitālie termostati •

Uponor Smatrix Wave Thermostat D+RH Style T‑169

Uponor Smatrix Wave termostats Prog.+RH T-168

Uponor Smatrix Wave PLUS Thermostat D+RH T-167 (tikai sistēmā Wave PLUS)

Uponor Smatrix Wave termostats Dig T-166

ES FI

10.1 Termostata izkārtojums

FR

T ermostats T-169

B

Attēlā tālāk ir redzamas termostata daļas. T-169

Poz.

A

C D HR

Apraksts

A

Displejs

B

Pogas

C

Spaile ārējam sensoram (nepolarizēta)

D

Baterijas

HU IT LT

B Poz.

D

LV

C

NL

Apraksts

A

Displejs

B

Pogas

C

Spaile ārējam sensoram (nepolarizēta)

D

Akumulators

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

73


UK

10.2 Displeja izkārtojums CZ

Iestatījuma punkta maiņa

A

T ermostats T-169 Attēlos ir redzami dažādi displeja ekrāni un simboli, kas var tikt rādīti.

DE

A

21.0

EE ES FI

Poz. A

FR HR

B

HU

Ikona

B

E Poz. A

C

B

Apraksts Temperatūras rādījums, kurā tiek izmantotas zīmes - vai +, divas digitālās rakstzīmes, decimālais atdalītājs un rakstzīme, kas attēlo 0 vai 5. Trauksmes simbols

Apraksts Iestatījuma punkta maiņa Temperatūras iestatījuma punkts, kurā tiek izmantotas zīmes - vai +, divas digitālās rakstzīmes, decimālais atdalītājs un rakstzīme, kas attēlo 0 vai 5.

Temp. mērv.

D

Apsildes pieprasījums Dzesēšanas pieprasījums

Temp. mērv. E

LT

Ikona

C

C

IT

C D

21.5

Darbības režīms (noklusējuma iestatījums)

DK

B

Komforta režīms. EKO režīms.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 74

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Trauksmes

A

Kontroles režīms

B C

D

E

A

B

CZ

C D

21.0 Poz. A B

Ikona

Poz. A

Iekštelpas temperatūras sensora kļūda

Pašreizējais kontroles režīms

ES

Iekšējā temperatūra ar grīdas temperatūras ierobežotāja indikatoru.

FI

Pašreizējais kontroles režīms

FR

Attālā sensora temperatūras indikators

Āra temperatūras sensora kļūda

E

EE

Apraksts

Pašreizējais kontroles režīms

Attālā temperatūras sensora kļūda

D

Ikona

Iekšējās temperatūras indikators

Grīdas temperatūras sensora kļūda

C

DK

E

Apraksts Trauksmes režīms

DE

HR

Pašreizējais kontroles režīms Zema baterijas uzlādes līmeņa indikators.

Ārējās temperatūras indikators B

Sasniegta relatīvā mitruma robežvērtība. Savienojuma kļūdas indikators

Temperatūras mērvienība, kas attēlota kopā ar rakstzīmju grupu A, rāda temperatūru.

HU

C

IT Temp. mērv.

LT D

Apsildes pieprasījums

LV Dzesēšanas pieprasījums E

NL

Komforta režīms. EKO režīms.

NO

Brīvdienu režīms

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

75


UK R elatīvais

mitrums

A

CZ

Poz.

B

DK Poz.

EE

Ikona

A B

ES

T-168

Relatīvā mitruma līmenis Relatīvā mitruma rādījums, kurā tiek izmantotas divas digitālas rakstzīmes. Uz to norāda rakstzīme “%”. un

T-166 T-167

H I

T-169 T-168

B

D C B

G HU

C

E

IT

D

A T-168

J H

E

A I G E

K

C NO

L

Zema baterijas uzlādes līmeņa indikators. Temperatūras mērvienība, kas attēlota kopā ar rakstzīmju grupu A, rāda temperatūru. Sakaru indikators Iekšējās temperatūras indikators Attālā sensora temperatūras indikators (RS režīms).

F D B

LV NL

Relatīvā mitruma rādījums, kurā tiek izmantotas divas digitālas rakstzīmes. Uz to norāda rakstzīme “%”.

F

HR

LT

Temperatūras rādījums, kurā tiek izmantotas zīmes - vai +, divas digitālās rakstzīmes, decimālais atdalītājs un rakstzīme, kas attēlo 0 vai 5.

T-167

Attēlā tālāk ir redzami visi iespējamie simboli un rakstzīmes, kas var būt parādītas displejā.

FR

Tikai T-166 un T-167

T-166, T-167

Apraksts

T ermostats T-166, T-167

FI

Apraksts

Ziņojumu lauks, kurā tiek izmantotas trīs burtciparu rakstzīmes.

45.0

DE

Ikona

A

Teksts Err (Kļūda) un mirgojoša sensora ikona liecina par bojātu sensoru Iekšējā temperatūra ar grīdas temperatūras ierobežotāja indikatoru. Teksts Err (Kļūda) un mirgojoša grīdas sensora ikona norāda uz bojātu sensoru Grīdas temperatūras indikators

PL

Teksts Err (Kļūda) un mirgojoša grīdas sensora ikona norāda uz bojātu sensoru

PT

Ārējās temperatūras indikators Teksts Err (Kļūda) un mirgojoša āra temperatūras sensora ikona norāda uz bojātu sensoru

RO

Tikai T-167 un T-168

RU

Sasniegta relatīvā mitruma robežvērtība.

SE SK 76

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Poz. F

Ikona

Apraksts

10.3 Vadības pogas

Iestatījumu izvēlne

Attēlā tālāk redzamas pogas, ar kurām var vadīt digitālā termostata darbību.

Iestatījumu izvēlnes numurs. G

H I J

CZ

T-169

DE

Apsildes pieprasījums Dzesēšanas pieprasījums

A

Komforta režīms.

C

DK EE

B

EKO režīms.

ES Tikai T-168 Digitālais pulkstenis Tikai T-168 Parametra nosaukums iestatījumu izvēlnē.

FI T-166 T-167 T-168

FR

Tikai T-168 Indikators, kas norāda AM vai PM (priekšpusdiena vai pēcpusdiena), ja termostats ir iestatīts 12 stundu attēlojuma režīmā.

HR HU

Rādījuma nav, ja termostats ir iestatīts 24 stundu attēlojuma režīmā. K

Tikai T-168 Atlasītā/aktivizētā nedēļas diena 1 = pirmdiena 7 = Svētdiena

L

A

B

IT

C

LT

Tikai T-168 Izvēlētā laika vai ieplānotās stundas indikatori komforta režīmam no 0.00 līdz 24.00.

Poz.

Puse = 30 minūtes.

A

Pilns = 1 stunda.

B

LV

Apraksts Pogas - un + tiek izmantotas šādu darbību veikšanai:

NL

•    iestatījuma punkta temperatūras noregulēšanai; •    parametru modificēšanai iestatījumu izvēlnēs. C

NO

Poga OK tiek lietota šādu darbību veikšanai: •    lai pārslēgtos starp pašreizējiem statusa datiem un termostatam pievienoto sensoru pieejamajām vērtībām; •    iestatījumu izvēlnes atvēršanai un aizvēršanai; •    iestatījuma apstiprināšanai.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

77


UK

10.4 Ieslēgšana

L aika

CZ

Startējot ierīci, aptuveni trīs sekundes displejā tiek attēlota programmatūras versija. Pēc tam termostats sāk darboties darbības režīmā.

DE

Pirmajā termostata startēšanas reizē vai pēc tam, kad veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums (tikai T-168).

DK

P rogrammatūras

versija

Kad termostats startējas, tiek attēlota pašreizējā programmatūras versija.

EE

Piemēri:

T-169

ES

un datuma iestatīšana ( tikai

T-168)

Ieslēdzot termostatu pirmo reizi, pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas vai gadījumā, ja tajā pārāk ilgi nav bijušas ievietotas baterijas, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums. Ar pogām - vai + izmainiet vērtību, nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības.

PIEZĪME. Ja aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas darbības režīmā. 1. Iestatiet stundas.

FI V1.0

FR

T-166 T-167

2. Iestatiet minūtes.

T-168

HR HU 3. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

IT LT 4. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 78

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 5. Iestatiet mēneša dienu.

10.5 Temperatūras regulēšana Temperatūra mainās, noregulējot iestatījuma punktu termostatā.

6. Iestatiet mēnesi.

CZ

Izmantojiet pogas uz termostata, lai pielāgotu temperatūru. Displejs tiek ieslēgts, nospiežot kādu no pogām. Tas izslēdzas, ja aptuveni 10 sekundes darbības netiek veiktas.

DE DK

Attēlā tālāk ir parādīts, kā pielāgot termostata iestatīto temperatūru. T-169

EE

7. Iestatiet gadu.

ES FI T-168 T-167 T-166

8. Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos atpakaļ ekspluatācijas režīmā.

FR

Datumu un laiku var iestatīt arī iestatījumu izvēlnē.

HR

Plašāku informāciju skatiet sadaļā 10.9 Iestatījumi.

HU Lai pielāgotu termostata iestatīto temperatūru pašreizējam kontroles režīmam, rīkojieties šādi: 1. Vienu reizi nospiediet pogu - vai + (T-169 =

IT

vai ).

Ekrānā mirgojoši tiek attēlots pašreizējais iestatījuma punkts.

LT

T-169

21.0 T-166 T-167

LV NL NO

T-168

PL PT 2. Atkārtoti nospiediet pogu - vai + (T-169 = ), lai pielāgotu iestatīto temperatūru. Temperatūras izmaiņu solis ir 0,5.

vai

RO

Kad jaunais iestatījuma punkts ir iestatīts, ekrāns pēc dažām sekundēm atgriežas ekspluatācijas režīmā, kurā attēlota telpas temperatūra.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

79


UK

10.6 Darbības režīms

RT,

Parastas darbības laikā termostats darbojas darbības režīmā.

CZ

Darbības režīma laikā displejā tiek attēlota specifiska informācija par kontroles režīmu.

DE

10.7 Kontroles režīms

DK EE ES

HU

Kontroles režīmi:

1. Telpas temperatūra (noklusējums)

T-166/ T-167/ T-168

Apraksts

RT

Telpas temperatūra

RFT

Istabas temperatūra ar ārējo grīdas sensoru (ierobežojumi neietekmē Move PLUS vadības bloka darbību, kad tas nav integrēts ar Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS vadības bloku)

RS

Attālais sensors

RO

Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar attālo āra temperatūras sensoru

Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos starp dažādu veidu pieejamo informāciju.

LT

RFT,

telpas grīdas temperatūras režīms

2. Trauksmes saraksts (tiek parādīts tikai tad, ja trauksme radusies T-169 termostatā)

Displejā kontroles režīma laikā var attēlot dažādu veidu informāciju. Digitālais termostats T-168 arī rāda pulksteņa laiku un informāciju par ieplānoto programmu.

IT

3. Istabas temperatūras, pašreizējā EKO/komforta režīma un pašreizējās apsildes/dzesēšanas pieprasījums (tikai T-169) 4. Relatīvais mitrums (tikai T-167, T-168 un T-169)

FR HR

2. Trauksmes saraksts (tiek parādīts tikai tad, ja trauksme radusies T-169 termostatā)

Termostatam ir četri dažādi kontroles režīmi, kas tiek iestatīti iestatījumu izvēlnē.

T-169

FI

telpas temperatūras režīms

1. Telpas temperatūra (noklusējums)

3. Grīdas temperatūras, pašreizējā EKO/komforta režīma un pašreizējās apsildes/dzesēšanas pieprasījums (tikai T-169) 4. Relatīvais mitrums (tikai T-167, T-168 un T-169) 5. Grīdas temperatūra (tikai T-166, T-167 un T-168)

RS,

attālā sensora režīms

1. Telpas temperatūra (noklusējums) 2. Trauksmes saraksts (tiek parādīts tikai tad, ja trauksme radusies T-169 termostatā) 3. Attālā sensora, pašreizējā EKO/komforta režīma un pašreizējās apsildes/dzesēšanas pieprasījums (tikai T-169) 4. Relatīvais mitrums (tikai T-167, T-168 un T-169)

RO,

attālā ārējās temperatūras sensora

režīms

1. Telpas temperatūra (noklusējums)

LV

2. Trauksmes saraksts (tiek parādīts tikai tad, ja trauksme radusies T-169 termostatā)

NL

3. Āra temperatūras, pašreizējā EKO/komforta režīma un pašreizējās apsildes/dzesēšanas pieprasījums (tikai T-169) 4. Relatīvais mitrums (tikai T-167, T-168 un T-169)

NO

5. Āra temperatūra (tikai T-166, T-167 un T-168)

PL PT RO RU SE SK 80

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

10.8 Kontroles režīma maiņa

10.9 Iestatījumi

Ja termostatam ir pievienots ārējais sensors, ir jāatlasa kontroles režīms, lai būtu iespējams nodrošināt sensora papildu funkcijas.

Šajā izvēlnē tiek veikti visi iestatījumi attiecībā uz termostata darbību.

PIEZĪME.

PIEZĪME. Ja ar atvērtu apakšizvēlni aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas uz iestatījumu izvēlni. Vēl pēc aptuveni 60 sekundēm tā pārslēdzas darbības režīmā. 1. Turiet nospiestu pogu OK, līdz displeja augšējā stūra labajā pusē tiek attēlota iestatījumu ikona un izvēlnes skaitļi (aptuveni 3 sekundes). 2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu skaitļus uz 04, un nospiediet Labi. 3. Tiek attēlots pašreizējais kontroles režīms (RT, RFT, RS vai RO). 4. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu kontroles režīmu (skatiet sarakstu tālāk), un nospiediet pogu Labi.

T-169

T-166/ T-167/ T-168

CZ

Apraksts

RT

Telpas temperatūra

RFT

Istabas temperatūra ar ārējo grīdas sensoru (ierobežojumi neietekmē Move PLUS vadības bloka darbību, kad tas nav integrēts ar Wave/Wave PLUS/ Space/Space PLUS vadības bloku)

RS

Attālais sensors

RO

Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar attālo āra temperatūras sensoru

5. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

DE

Ja ar atvērtu apakšizvēlni aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas uz iestatījumu izvēlni. Vēl pēc 60 sekundēm tā pārslēdzas darbības režīmā.

DK EE

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes.

ES

2. Iestatījumu ikona un izvēlnes numuri ir attēloti displeja augšējā labajā stūrī.

FI

3. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu skaitļus, lai atrastu apakšizvēlni (skatiet sarakstu tālāk).

FR

00 = programma (tikai T-168) 02 = apsildes/dzesēšanas pārslēgšana 03 = EKO režīma pazeminātā temperatūra 04 = kontroles režīms 05 = augstas grīdas temperatūras ierobežojums 06 = zemas grīdas temperatūras ierobežojums 07 = dzesēšana ir atļauta 08 = rādījuma mērvienība 09 = klimata kontroles integrācija 10 = laiks un datums (tikai T-168) 11 = istabas temperatūras kalibrēšana 12 = ekrāna apvēršana (tikai T-169)

HR HU IT LT

4. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu. T-166, T-167 un T-168: parametrs sāk mirgot. T-169: izvēlnes numurs ir pasvītrots.

LV

5. Izmainiet parametrus apakšizvēlnēs.

NL

6. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

81


UK 00

programma ( tikai

T-168)

Programma P4:

Šajā izvēlnē var iestatīt vienu no septiņām dažādām plānošanas programmām komforta/EKO režīmam. No 1. līdz 6. programmai ir iepriekš ieprogrammētas, bet 7. programma ir lietotāja definēta programma. Ieplānoto programmu attēlojumā diena ir sadalīta 30 minūšu intervālos, kam ir iestatīts komforta (melns marķieris) vai EKO režīms (bez marķiera).

CZ DE DK

Programma izslēgta (noklusējums) Programma P1:

EE Programma P5:

ES FI FR Programma P2:

HR HU

Programma P6:

IT LT LV

Programma P3:

NL Plānošanas programmas atlase

NO

Lai atlasītu plānošanas programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk. 1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

PL

2. Ar pogām - vai + atlasiet programmu.

PT

Atlasiet vienu no iespējām: P1–P6, U (lietotāja definētā programma) un Izslēgt

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu programmas atlasi un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

RO RU SE SK 82

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Lietotāja definētās programmas pielāgošana vienai dienai

Lietotāja definētās programmas pielāgošana visai nedēļai

Lai pielāgotu lietotāja definēto programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

PIEZĪME. Izmantojot šo metodi, tiek atjaunoti pašreizējās lietotāja definētās programmas rūpnīcas iestatījumi.

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

Lai pielāgotu lietotāja definēto programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

2. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu programmu U.

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu programmas atlasi.

Sāk mirgot pašreizējā diena.

4. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasīto dienu. 5. Nospiediet pogu OK (Labi) un turiet to, līdz displejā tiek parādīts laiks 00:00 (pēc aptuveni 2 sekundēm). 6. Nospiediet pogu OK (Labi), lai atzīmētajā intervālā pārslēgtu komforta ( ) un EKO režīmu ( ). 7. Izmantojiet pogu- vai +, lai pārvietotu marķieri (displeja apakšpusē). Pārvietojot marķieri no viena intervāla uz citu, saglabājiet šim intervālam atlasīto režīmu. 8. Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz displejā tiek rādīts laiks 23:30. 9. Nospiediet pogu +, lai pabeigtu pašreizējās dienas iestatīšanu — programmatūrā tiek atvērta iestatījumu izvēlne. 10. Atkārtojiet procedūru, sākot ar 1. darbību, lai pielāgotu citas dienas iestatījumus.

CZ DE DK

2. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu programmu U. 3. Nospiediet pogu OK (Labi) un turiet to, līdz displejā tiek parādīta 1. diena un laiks 00:00.

EE

6. Nospiediet pogu OK (Labi), lai atzīmētajā intervālā pārslēgtu komforta ( ) un EKO režīmu ( ).

ES

7. Izmantojiet pogu- vai +, lai pārvietotu marķieri (displeja apakšpusē). Pārvietojot marķieri no viena intervāla uz citu, saglabājiet šim intervālam atlasīto režīmu.

FI FR

8. Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz displejā tiek rādīts laiks 23:30. 9. Nospiediet pogu +, lai pabeigtu pašreizējās dienas programmēšanu.

HR

Tiek parādīts teksts Kopēt, Jā (vārds “Jā” mirgo).

HU

10. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu opciju Jā vai Nē, un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

IT

Atlasiet opciju Jā, lai kopētu pašreizējās dienas iestatījumus uz nākamo dienu. Atkārtojiet šo darbību ar katru dienu, kam ir jāizmanto tieši tādi paši iestatījumi.

LT

Atlasiet opciju Nē un nospiediet pogu OK (Labi), lai nākamajai dienai izveidotu jaunu plānošanas intervālu. Pēc tam atkārtojiet no 6. līdz 10. darbībai, līdz ir ieprogrammēta visa nedēļa.

LV

11. Kad ir pabeigta pēdējās dienas programmēšana, displejā tiek atkal parādīta iestatījumu izvēlne.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

83


UK 02 A psildes / dzesēšanas

pārslēgšana

Šajā izvēlnē tiek manuāli iestatīts, vai sistēma ir sildīšanas, dzesēšanas vai pakļautā režīmā. Pakļautā režīmā ārējais signāls nosaka, kad ir jāpārslēdzas uz dzesēšanu.

CZ DE

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

DK

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu. 2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai mainītu iestatījumu; skatiet sarakstu tālāk.

EE

T-169

ES FI

T-166/ T-167/ T-168

Apraksts

H

Apsilde (apsildes pieprasījuma ikona mirgo T-166 un T-168)

C

Dzesēšana (dzesēšanas pieprasījuma ikona mirgo T-166 un T-168)

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

HR

03 EKO

Ja pazeminātā temperatūra ir iestatīta uz 0, programmai pārslēdzot sistēmu EKO režīmā, termostats netiek ietekmēts. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

LT

Ja termostatam ir pievienots ārējais sensors, ir jāatlasa kontroles režīms, lai būtu iespējams nodrošināt sensora papildu funkcijas. Tiek parādīts pašreizējais kontroles režīms (RT, RFT, RS vai RO). Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

T-169

T-166/ T-167/ T-168

Apraksts

RT

Telpas temperatūra

RFT

Istabas temperatūra ar ārējo grīdas sensoru (ierobežojumi neietekmē Move PLUS vadības bloka darbību, kad tas nav integrēts ar Wave/Wave PLUS/ Space/Space PLUS vadības bloku)

RS

Attālais sensors

RO

Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar attālo āra temperatūras sensoru

režīma pazeminātā temperatūra

Šajā izvēlnē tiek iestatīta pazeminātā temperatūra gadījumos, kad kanāls ir EKO režīmā. Iestatījums pielāgo pašreizējo iestatījuma punktu par iestatīto vērtību. Apsildes režīmā iestatījuma punkts tiek pazemināts, un dzesēšanas režīmā — paaugstināts.

IT

režīms

Šajā izvēlnē tiek iestatīts termostata kontroles režīms.

2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai izmainītu kontroles režīmu (skatiet sarakstu tālāk).

FR

HU

04 K ontroles

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

LV

2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = mainītu parametru.

NL

vai ), lai

Noklusējuma vērtība: 4 ˚C Iestatījumu diapazons: 0–11 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

NO PL PT RO RU SE SK 84

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 05 G rīdas

maksimālās temperatūras

06 G rīdas

minimālās temperatūras

ierobežojums

ierobežojums

Šajā izvēlnē var iestatīt maksimālās pieļaujamās grīdas temperatūras robežvērtību. Ierobežojumi neietekmē Move PLUS vadības blokss darbību, kad tā nav savienota ar Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS kontroles ierīci.

Šajā izvēlnē var iestatīt minimālās pieļaujamās grīdas temperatūras robežvērtību. Ierobežojumi neietekmē Move PLUS vadības blokss darbību, kad tā nav savienota ar Wave/Wave PLUS/Space/Space PLUS kontroles ierīci.

Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja iestatījumu izvēlnē 04 ir aktivizēts kontroles režīms RFT.

Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja iestatījumu izvēlnē 04 ir aktivizēts kontroles režīms RFT.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = mainītu parametru.

2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = mainītu parametru.

vai ), lai

Noklusējuma vērtība: 26 ˚C Iestatījumu diapazons: 20–35 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

CZ DE DK EE

vai ), lai

ES

Noklusējuma vērtība: 20 ˚C Iestatījumu diapazons: 10–30 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

FI

PIEZĪME.

PIEZĪME.

Šo parametru nav iespējams iestatīt zemāk par iestatījumu izvēlnē 06 Grīdas

Ja šis parametrs ir iestatīts zemāk par 16 ˚C, dzesēšanas ikona sāk mirgot, brīdinot par kondensācijas risku sistēmā.

FR

PIEZĪME.

HR

minimālās temperatūras ierobežojums iestatīto vērtību. 3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

Šo parametru nav iespējams iestatīt augstāk par iestatījumu izvēlnē 05 Grīdas

HU

maksimālās temperatūras ierobežojums iestatīto vērtību. 3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

07 D zesēšana

IT

atļauta

LT

Šajā izvēlnē iestatiet, vai sistēmā ir vai nav atļauta dzesēšana. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

LV

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

NL

2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai pārslēgtos starp Yes (Jā) un No (Nē).

T-169

T-166/ T-167/ T-168

NO Apraksts

Parāda dzesēšanas pieprasījuma ikonu

Paslēpj dzesēšanas pieprasījuma ikonu

PL PT

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

85


UK 08 R ādījuma

10 L aiks

mērvienība

Šajā izvēlnē var iestatīt attēlojamās temperatūras mērvienību.

CZ

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

DE DK EE

Ar pogām - vai + mainiet vērtību. Nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības.

2. Izmantojiet pogas- vai + (T-169 = vai ), lai pārslēgtos starp Celsija un Fārenheita vienībām.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

ES

09 K limata

Apraksts

2. Iestatiet stundas.

DEg ˚C

Grādi pēc Celsija

3. Iestatiet minūtes.

DEg ˚F

Grādi pēc Fārenheita

4. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

vadības blokss integrācija

Šajā izvēlnē termostatu var reģistrēt sistēmas Move PLUS kontroles ierīcē.

HR

Noklusējuma vērtība: Nē Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

HU

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu. 2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = vai ), lai pārslēgtos starp no (nē), YEs (jā) un CnF (konfigurēšana).

IT LT

T-169

LV NL

T-166/ T-167/ T-168

PL

6. Iestatiet mēneša dienu. 7. Iestatiet mēnesi. 8. Iestatiet gadu. 9. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

11. I stabas

temperatūras kalibrēšana

Šajā izvēlnē var kalibrēt termostata displejā parādīto istabas temperatūru. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu. 2. Izmantojiet pogas - vai + (T-169 = mainītu parametru.

Nav integrēts

Integrēts (vispirms nepieciešams reģistrēt ar Move vadības bloku) Reģistrējiet ar Move PLUS/ Space/Space PLUS vadības bloku, apstipriniet Move PLUS/ Space/Space PLUS vadības blokā

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

PT

5. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

Apraksts

CnF

NO

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

T-166/ T-167/ T-168

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

FR

T-168)

1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu.

T-169

FI

un datums ( tikai

Šajā izvēlnē var iestatīt laiku un datumu. Šis iestatījums ir nepieciešams, lai šim termostatam būtu iespējams izmantot programmēšanas programmas.

vai ), lai

Noklusējuma vērtība: 0,0 ˚C Iestatījumu diapazons: -6,0–6,0 ˚C, palielinājuma solis 0,1 ˚C

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

12 E krāna

apvēršana ( tikai

T-169)

Šajā izvēlnē var mainīt displeja krāsu uz pretējo. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet Labi, lai atvērtu parametru rediģēšanas režīmu. 2. Izmantojiet pogas iestatījumu.

vai

, lai mainītu ekrāna

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

RO RU SE SK 86

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

10.10 Nomainiet baterijas.

10.11 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

T ermostats T-166, T-167

Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visiem parametriem tiek atiestatītas to noklusējuma vērtības.

un

T-168

Nomainiet termostata baterijas, ja displejā tiek attēlota ikona, norādot par zemu bateriju uzlādes līmeni . Attēlā tālāk ir redzams, kā nomainīt baterijas.

2

CZ

PIEZĪME.

DE

Ja vien tas nav absolūti nepieciešams, neveiciet termostata rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu.

DK

PIEZĪME. Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visi reģistrēšanas dati no termostata tiek noņemti.

3

T ermostats T-166, T-167

un

EE

T-168

ES

1 1. Sasveriet termostatu kronšteinā.

FI

2. Noņemiet to no sienas. 3. Nomainiet baterijas.

FR

T ermostats T-169 Nomainiet termostata bateriju, kad displejā tiek attēlota ikona , kas norāda uz zemu baterijas uzlādes līmeni (trauksmes saraksts). Attēlā tālāk ir redzams, kā nomainīt bateriju.

1

5s

HR

Lai atiestatītu termostatu uz rūpnīcas iestatījumiem: 1. Turiet nospiestas pogas -, + un OK aptuveni 5 sekundes, līdz ekrāns nodziest.

HU

2. Tagad ir atjaunoti termostata rūpnīcas iestatījumi.

IT

T ermostats T-169

LT

2

LV

3

NL

5s Lai nomainītu bateriju: 1. Noņemiet termostatu no sienas.

NO

Lai atiestatītu termostatu uz rūpnīcas iestatījumiem:

2. Izmantojiet smailu priekšmetu, lai izņemtu bateriju.

1. Turiet nospiestas pogas , un OK aptuveni 5 sekundes, līdz ekrāns nodziest.

3. Nomainiet bateriju.

2. Tagad ir atjaunoti termostata rūpnīcas iestatījumi.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

87


UK

11 Apkope

CZ DE

Uponor Smatrix Move/Move PLUS ierīču apkope ietver šādas darbības:

DK EE

Manuāla profilaktiskā apkope

Automātiska profilaktiskā apkope

Koriģējošā apkope

11.1 Manuāla profilaktiskā apkope

ES

Uponor Smatrix Move/Move PLUS nav nepieciešami citi profilaktiskie apkopes darbi, kā tikai tīrīšana.

FI

1. Ar sausu, mīkstu drānu noslaukiet daļas.

STOP!

FR

Nelietojiet nekādus mazgāšanas līdzekļus, lai tīrītu Uponor Smatrix Move/Move PLUS komponentus.

HR

11.2 Automātiska profilaktiskā apkope vadības bloks ir aprīkota ar automātisku vārsta un sūkņa darbināšanas funkciju. Šī funkcija ir paredzēta, lai neļautu sūknim un aktuatoriem ieķīlēties pa to laiku, kamēr tie netiek darbināti. Vārsta un sūkņa darbināšanas funkcija ir aktivizēta rūpnīcā un to var deaktivizēt, izmantojot sistēmas parametrus.

HU IT

Plašāku informāciju skatiet 8. sadaļā Uponor Smatrix Move/Move PLUS vadības blokss lietošana.

LT

Šī funkcija tiek aktivizēta dienas vidū (12:00), ja vārsts un sūknis nav darbināti 24 stundas ilgu periodu.

LV

12:00 Sūknis tiek aktivizēts 1 minūti. 12:01 Aktuators tiek atvērts, darbība ilgst 2 minūtes.

NL

12:03 Aktuators tiek aizvērts, darbība ilgst 2 minūtes.

11.3 Koriģējošā apkope

NO

A tteices

režīms

Ja termostats nedarbojas vai netiek konstatēts, vadības bloks aktivizē atteices režīmu, kas cenšas uzturēt vajadzīgo temperatūru attiecīgajā zonā (apsildi vai dzesēšanu), līdz problēma tiek novērsta.

PL PT RO RU SE SK 88

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

12 Traucējummeklēšana

CZ DE

Tabulā tālāk ir parādītas problēmas un trauksmes, kas varētu rasties ar Uponor Smatrix Move/Move PLUS, kā arī aprakstīti to risinājumi. Tomēr bieži sastopams problēmas iemesls var būt nepareizi uzstādīti kontūri vai sajaukti termostati.

DK

Trauksmes displejā tiek norādītas ar mirgojošiem rādījumiem un kļūdu paziņojumiem. Problēma Mainīga grīdas temperatūra.

Izpausmes Apsildes režīmā grīdas temperatūra ir neparasti mainīga — te augsta, te zema.

Iespējamais cēlonis Padeves ūdens temperatūra ir pārāk augsta.

Risinājumi Pārbaudiet apsildes līkni un režīma iestatījumu.

EE

Pārbaudiet boileri vai šuntu.

ES

Samaziniet padotā ūdens maksimālās temperatūras iestatījumu.

Temperatūra pārbaudāmajā telpā neatbilst vērtībai, kas ir iestatīta termostatam.

Ir zuduši sakari ar termostatu, tāpēc ir aktivizēta atteices funkcija.

Ar maziem soļiem samaziniet temperatūras kompensācijas parametru (sistēmas 10. parametrs), līdz sistēmas svārstības ir pārtrauktas. Uzgaidiet 24 stundas pēc katra izmaiņu soļa. Pārbaudiet apsildes līkni un režīma iestatījumu.

FI

Pārbaudiet savienojumu ar telpas termostatu.

HR

FR

Pārbaudiet baterijas telpas termostatā.

Temperatūra telpā neatbilst vērtībai, kas ir iestatīta termostatam.

Istabas Nospiediet pogas – vai +, lai apskatītu temperatūra ir termostatā iestatīto temperatūru. pārāk zema (vai pārāk augsta dzesēšanas režīmā)

Istabas temperatūra pārāk augsta (vai pārāk zema dzesēšanas režīmā)

Ja savienojums ir pārtraukts, pievienojiet. Termostats atrodas tiešos saules Pārbaudiet, vai termostata novietojuma staros vai citu karstuma avotu vieta atbilst norādījumiem uzstādīšanas tuvumā. instrukcijās, un nepieciešamības gadījumā mainiet vietu. Termostata iestatījums ir pārāk zems. Izmainiet iestatīto temperatūru.

Termostatā parādītā temperatūra samazinās pēc termostata pārvietošanas. Vadības blokā parādītais aprēķinātais iestatījuma punkts ir vienāds ar iestatīto maksimālo vai minimālo robežvērtību Temperatūra telpā sasniedz iestatīto vērtību lēnām.

Iespējams, ka termostatu ietekmē ārējs karstuma avots. Nepareizs minimālais/maksimālais ierobežojums.

vadības blokss displejā redzama EKO režīma ikona.

EKO režīms.

vadības blokss displejā redzama brīvdienu režīma ikona.

Brīvdienu režīms

Attiecīgais kontūrs ir silts pat gadījumā, ja siltuma pieprasījuma nav bijis ilgāku laiku.

Aktuators neaizveras.

Temperatūra telpā sasniedz iestatīto vērtību lēnām.

Ir iestatīts pārāk mazs padeves temperatūras kompensācijas parametrs.

Ir iestatīts pārāk mazs padeves temperatūras kompensācijas parametrs.

HU IT LT

Izmantojiet maksimālo un minimālo iestatījumu, lai pasargātu sistēmu no pārmērīgu temperatūras iestatījumu sekām. Mainiet termostata atrašanās vietu.

LV

Izmainiet minimālo/maksimālo robežvērtību (sistēmas 2. un 3. parametrs). Ar maziem soļiem palieliniet temperatūras kompensācijas parametru (sistēmas 10. parametrs), līdz sistēmas darbība ir pietiekami ātra. Uzgaidiet 24 stundas pēc katra izmaiņu soļa. Nomainiet EKO profilu vai piešķiriet citu profilu.

NL NO PL PT

Atceliet brīvdienu režīmu. Sazinieties ar uzstādītāju. Pārbaudiet, vai aktuators ir pareizi uzstādīts.

RO

Nomainiet aktuatoru. Ar maziem soļiem palieliniet temperatūras kompensācijas parametru (sistēmas 10. parametrs), līdz sistēmas darbība ir pietiekami ātra. Uzgaidiet 24 stundas pēc katra izmaiņu soļa.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

89


UK Problēma Grīda ir auksta.

CZ

Iespējamais cēlonis

Izpausmes Telpas temperatūra ir kārtībā, bet grīda ir auksta.

Telpu apsilda cits karstuma avots. Aktivizēta sūkņa darbināšanas funkcija.

Vienā un tajā pašā laikā un nedēļas dienā no sūkņa atskan traucējošs troksnis.

DE DK

Risinājumi

Nav apsildes pieprasījuma no zemgrīdas apsildes sistēmas.

12.1 Traucējummeklēšana pēc uzstādīšanas

EE ES

Problēma

Izpausmes

Iespējamais cēlonis

Risinājumi

Sistēma nesāk darboties.

Displejs neieslēdzas.

vadības bloks netiek piegādāta maiņstrāva.

1.    Pārbaudiet, vai vadības bloks ir nodrošināta maiņstrāvas padeve. 2.    Pārbaudiet vadus 230 V nodalījumā. 3.    Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzdā ir 230 V maiņstrāva.

FI Sienas kontaktligzdā ir 230 V maiņstrāva.

FR

Ekspluatācijas režīmā displejs rāda kļūdu.

HR

P

AUTO

Bojāts strāvas kabelis

Nomainiet strāvas vadu un kontaktdakšu.

Nav noteikts ārējās temperatūras sensors.

1.   Pārbaudiet, vai sensora kabeļa savienojums ir pareizs. 2. Pārbaudiet, vai sensora kabelis nav bojāts.

C

3. Nomainiet sensora kabeli.

HU

0h

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

4. Nomainiet sensoru, ja nepieciešams. 5. P ārbaudiet, vai bezvadu termostats (tikai Move PLUS) ir reģistrēts pareizi.

IT Slikta radiosakaru uztveršana.

LT

Radiosakaru trauksme. Ja ilgāk nekā 1 stundu netiek uztverts neviens radiosignāls, displejs un mazais bezvadu savienojuma radiosakaru antenas logotips sāk mirgot.

LV

Antena ir uzstādīta metāla skapī vai pārāk tuvu citiem objektiem, kas aizšķērso signālus.

Nomainiet antenas atrašanās vietu. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar uzstādītāju.

Celtnes konstrukcija nelabvēlīgi ietekmē radio pārraidi. Termostata baterijas ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.

Termostatus nevar piereģistrēt.

NL

Displejā joprojām ir redzams uzraksts INI thrF pēc vadības bloka iestatīšanas INI thrF režīmā un termostata iestatīšanas rF init režīmā

Antena nav uzstādīta vai ir izvietota nepareizi.

Pārbaudiet vadus un antenas savienojumu.

NO PL PT RO RU SE SK 90

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

12.2 Digitālo termostatu T-166, T-167, T-168 un T-169 trauksmes/problēmas Trauksme tiek nosūtīta gadījumā, ja kopš brīža, kad vadības bloks ir saņēmusi pēdējo radiosignālu no termostata, ir pagājusi vairāk nekā 1 stunda.

CZ

Tabulā tālāk ir redzamas problēmas, kas var rasties digitālajos termostatos T-166, T-167 un T-168. Izpausmes

Iespējamais cēlonis

Risinājumi

Tiek rādīta baterijas ikona . Displejs ir izslēgts.

Termostata baterijas uzlādes līmenis ir zems.

Nomainiet baterijas.

Baterijas ir izlādējušās vai arī ir ievietotas neatbilstošas baterijas. Baterijas ir ievietotas otrādi (nepareiza polaritāte). Raidītājs darbojas ar samazinātu signāla intensitāti.

Nomainiet baterijas.

Tiek rādīta radiosakaru ikona, bet signāli tiek uztverti tikai tad, ja termostats ir nelielā attālumā no antenas.

Nospiežot pogas –/+, termostata ekrānā netiek parādīta radiosakaru ikona .

Jaunas uzstādītas konstrukcijas ēkā (piemēram, seifs ar metāla durvīm) aizšķērso radiosignālus. Termostata raidītājs ir bojāts.

DE DK

Ievietojiet baterijas pareizi.

EE

Piespiediet termostatu veikt pārraidi, izmainot iestatīto temperatūru.

ES

Nomainiet termostatu. Mēģiniet uzstādīt termostatu un/vai antenu citā vietā vai, ja iespējams, pārvietojiet objektu, kas aizšķērso signālus.

FI

Piespiediet termostatu veikt pārraidi, izmainot iestatīto temperatūru.

Tiek rādīta relatīvā mitruma ikona (tikai T-167 un T-168). Mirgo grīdas temperatūras sensora ikona .

Ir sasniegta relatīvā mitruma robežvērtība.

Nomainiet termostatu. Samaziniet mitruma līmeni.

Bojāts temperatūras sensors.

Pārbaudiet savienojumu ar ārējo sensoru.

Mirgo āra temperatūras sensora ikona .

Bojāts temperatūras sensors.

Atvienojiet ārējās temperatūras sensoru un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem. Pārbaudiet savienojumu ar ārējās temperatūras sensoru.

Mirgo iekštelpas temperatūras sensora ikona

Bojāts temperatūras sensors.

Atvienojiet āra temperatūras sensoru un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem. Sazinieties ar uzstādītāju vai nomainiet termostatu.

FR HR HU IT

Atvienojiet attālo temperatūras sensoru (ja tas ir pievienots) un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

91


UK Tālāk esošajā tabulā ir norādītas problēmas, kas var rasties digitālajā termostatā T-169.

CZ

Izpausmes

Iespējamais cēlonis

Risinājumi

Tiek attēlota trauksmes ikona

Radusies kļūda

Plašāku informāciju meklējiet trauksmes sarakstā

Termostata baterijas uzlādes līmenis ir zems.

Nomainiet bateriju

Baterija ir izlādējusies, vai arī ir ievietota neatbilstoša baterija. Baterija ir ievietota otrādi (nepareiza polaritāte) Raidītājs darbojas ar samazinātu signāla intensitāti.

Nomainiet bateriju

Trauksmes sarakstā tiek attēlota baterijas ikona Displejs ir izslēgts.

DE DK

Trauksmes sarakstā tiek attēlota radio pārraides ikona

EE

No jauna uzstādītas konstrukcijas ēkā (piemēram, seifs ar metāla durvīm) aizšķērso radiosignālus. Termostatā ir salūzis raidītājs.

ES FI FR HR HU IT

Ievietojiet bateriju pareizi Piespiediet termostatu veikt pārraidi, izmainot iestatīto temperatūru. Nomainiet termostatu. Mēģiniet uzstādīt termostatu un/vai antenu citā vietā vai, ja iespējams, pārvietojiet objektu, kas aizšķērso signālus. Piespiediet termostatu veikt pārraidi, izmainot iestatīto temperatūru.

Trauksmes sarakstā tiek attēlota relatīvā mitruma ikona Trauksmes sarakstā tiek attēlota grīdas temperatūras sensora ikona

Ir sasniegta relatīvā mitruma robežvērtība. Bojāts temperatūras sensors.

Nomainiet termostatu. Pazeminiet mitruma līmeni, palielinot ventilāciju vai paaugstinot iestatīto temperatūru. Pārbaudiet savienojumu ar ārējo sensoru.

Trauksmes sarakstā tiek attēlota āra temperatūras sensora ikona

Bojāts temperatūras sensors.

Atvienojiet ārējās temperatūras sensoru un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem. Pārbaudiet savienojumu ar ārējās temperatūras sensoru.

Trauksmes sarakstā tiek attēlota iekštelpas temperatūras sensora ikona Trauksmes sarakstā tiek attēlota attālā temperatūras sensora ikona

Bojāts temperatūras sensors.

Atvienojiet āra temperatūras sensoru un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem. Sazinieties ar uzstādītāju vai nomainiet termostatu.

Bojāts temperatūras sensors.

Sazinieties ar uzstādītāju vai nomainiet attālo sensoru. Atvienojiet attālo temperatūras sensoru (ja tas ir pievienots) un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem.

LT

12.3 Analogā termostata T-163 trauksmes/problēmas

LV

Trauksme tiek nosūtīta gadījumā, ja kopš brīža, kad vadības bloks ir saņēmusi pēdējo radiosignālu no termostata, ir pagājusi vairāk nekā 1 stunda.

NL

Nākamajā tabulā ir redzamas problēmas, kas var rasties atklātajā termostatā T-163.

NO PL

Izpausmes

Iespējamais cēlonis

Risinājumi

Divreiz iemirgojas gaismas diode.

Termostata baterijas uzlādes līmenis ir zems.

Nomainiet baterijas.

12.4 Vadības bloka trauksmes/problēmas Trauksme tiek nosūtīta gadījumā, ja kopš brīža, kad vadības bloks ir saņēmusi pēdējo radiosignālu no termostata, ir pagājusi vairāk nekā 1 stunda.

PT

Nākamajā tabulā ir redzamas problēmas, kas var rasties kontroles ierīcē.

RO

Izpausmes

Iespējamais cēlonis

Risinājumi

vadības blokss displejā netiek rādīta radiosakaru ikona

Antena neatrodas pareizā pozīcijā vai arī ir atvienojies vads.

Uzstādiet antenu pareizā pozīcijā ar pareizi pievienotu vadu.

RU SE SK 92

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

12.5 Sazinieties ar uzstādītāju. Lai noskaidrotu uzstādītāja kontaktinformāciju, skatiet uzstādīšanas atskaiti šī dokumenta beigās. Pirms sazināšanās ar uzstādītāju sagatavojiet tālāk norādīto informāciju: •

Uzstādīšanas atskaite

Zemgrīdas apsildes sistēmas rasējumi (ja ir pieejami)

Visu trauksmju saraksts, tostarp trauksmju rašanās laiks un datums

CZ DE DK EE

12.6 Norādījumi uzstādītājam ES

Lai noteiktu, vai problēmu ir izraisījusi padeves sistēma vai kontroles sistēma, atskrūvējiet vaļīgāk aktuatoru no cauruļvadiem attiecīgajā telpā. Nogaidiet dažas minūtes un pārbaudiet, vai zemgrīdas apsildes kontūra plūsmas caurule sasilst.

FI

Ja caurule nesasilst, problēma ir meklējama apsildes sistēmā. Ja kontūrs sasilst, iemesls varētu būt meklējams telpas kontroles sistēmā.

FR

Uz bojājumu padeves sistēmā var norādīt tas, ka cauruļvados nav silta ūdens. Pārbaudiet boileri un cirkulācijas sūkni.

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

93


UK

13 Tehniskie dati

CZ DE

13.1 Tehniskie dati DK

Vispārīgi IP Maksimālais telpas relatīvais mitrums (RH)

EE

IP30 (IP: izstrādājuma aktīvo daļu nepieejamības pakāpe un ūdens kvalitāte) 85 % pie 20 °C

Termostati (tikai Move PLUS) CE marķējums ERP Zema sprieguma testi Elektromagnētiskās savietojamības prasību (EMS) testi Elektromagnētiskās savietojamības un radiofrekvenču spektra jautājumu (ERM) testi Strāvas padeve (T-163, T-166, T-167 un T-168) Strāvas padeve (T-169) Spriegums (T-163, T-166, T-167 un T-168) Spriegums (T-169) Darba temperatūra Uzglabāšanas temperatūra Radiofrekvence Raidītāja darba cikls Savienojuma spailes (T-163, T-166, T-167 un T-168) Savienojuma spailes (T-169)

ES FI FR HR HU IT

IV EN 60730-1* un EN 60730-2-9*** EN 60730-1 un EN 301-489-3 EN 300 220-3 Divas 1,5 V AAA sārma baterijas 1 x CR2032 3 V No 2,2 V līdz 3,6 V No 2,4 V līdz 3,6 V No 0 °C līdz + 45 °C No - 10 °C līdz + 65 °C 868,3 MHz <1 % No 0,5 mm² līdz 2,5 mm² 0,25 mm² līdz 0,75 mm² cietas vai 0,34 mm² līdz 0,5 mm² elastīgas ar metāla uzgaļiem

Antena (tikai Move PLUS) Energoapgāde Maksimālais strāvas patēriņš Radiofrekvence Raidītāja darba cikls Uztvērēja klase

LT LV

5 V līdzstr. ± 10 % no vadības ierīces 1 W 868,3 MHz 1% 2

NL NO PL PT RO RU SE SK 94

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Vadības bloks CE marķējums ERP Zema sprieguma testi Elektromagnētiskās savietojamības prasību (EMS) testi Elektromagnētiskās savietojamības un radiofrekvenču spektra jautājumu (ERM) testi Energoapgāde Darba temperatūra Uzglabāšanas temperatūra Maksimālais patēriņš 1. sūkņa izeja Apkures izeja Dzesēšanas/2. sūkņa izeja Trīspunktu vadība Vārsta izeja Savienojuma spailes *)

EN 60730-1 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces — 1. daļa: Vispārējās prasības

**) EN 60730-2-1 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces — 2‑1. daļa: Īpašas prasības mājsaimniecības elektroierīču vadības elektroierīcēm

CZ

VII (ar termostatu)/III EN 60730-1* un EN 60730-2-1** EN 60730-1 un EN 301-489-3* EN 300 220-3*

DE

230 V maiņstrāva +10/-15 %, 50 Hz No 0 °C līdz + 50 °C No - 20 °C līdz + 70 °C 75 W 230 V maiņstrāva +10/-15 %, maksimāli 250 V maiņstrāva, 5 A (L, N, PE) 230 V maiņstrāva +10/-15 %, maksimāli 250 V maiņstrāva, 5 A (L, N, PE) 230 V maiņstrāva +10/-15 %, maksimāli 250 V maiņstrāva, 5 A (L, N, PE) 2 TRIACS => maks. 75 W 230 V maiņstrāva ±10 %, Cietas līdz 4,0 mm² vai elastīgas līdz 2,5 mm² ar metāla uzgaļiem

DK EE ES FI FR

Lietojams visā Eiropā Atbilstības deklarācija Ar šo mēs apliecinam balstoties uz mūsu pašu atbildību, ka produkti, ko izskata šīs instrukcijas - atbilst visām būtiskajām prasībām, kas saistītas ar norādīto drošības instrukciju.

HR HU

***) EN 60730-2-9 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces — 2‑9. daļa: Īpašas prasības uz temperatūru reaģējošajiem regulatoriem

(tikai Move)

IT

13.2 Tehniskās specifikācijas Kabeļi Kabelis no vadības ierīces līdz antenai Kabelis no vadības ierīces līdz aktuatoram Ārējā sensora kabelis līdz termostatam Grīdas sensora kabelis līdz termostatam Kabelis no releja slēdža uz vadības blokss apsildes/dzesēšanas ieeju Kabelis no apsildes/dzesēšanas ārējās vadības blokss uz releja spoli

Standarta kabeļa garums 0.30 m

Maksimālais kabeļa garums 10 m

LT

Vada kalibrs Vadības ierīce: kontaktspraudnis Antena: kontaktspraudnis

0,75 m

20 m

Vadības ierīce: No 0,2 mm² līdz 1,5 mm²

5 m

5 m

0,6 mm²

4 m

4 m

0,75 mm²

2 m

20 m

Vadības ierīce: No 0,2 mm² līdz 1,5 mm²

10 m

Var tikt pagarināts līdz 100 m, taču uzstādītājam tas ir jāpārbauda

LV NL NO

Relejs: no 1,0 mm² līdz 4,0 mm² Apsildes/dzesēšanas ārējā vadības bloks: atkarīgs no ražotāja

PL

Relejs: No 1,5 mm² līdz 4,0 mm²

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

95


UK

13.3 vadības blokss izkārtojums CZ

A

DE DK

B C D E F G H

EE ES FI

I J K L M

Poz.

FR HR HU

Apraksts

A

Displejs

B

Pogas

C

Spaiļu bloks, zemējums

D

Spaiļu bloks, cirkulācijas sūknis, 1. jaukšanas kontūrs

E

Spaiļu bloks, barošana

F

Spaiļu bloks, dzesēšanas kontūra izeja vai dažādiem nolūkiem

IT

G

Spaiļu bloks, apsildes kontūra izeja

H

Spaiļu bloks, papildu temperatūras ierobežotājs

LT

I

Spaiļu bloks, vārsta aktuators

J

Spaiļu bloks, ārējās temperatūras sensors

K

Spaiļu bloks, atpakaļplūsmas temperatūras sensors

L

Spaiļu bloks, padeves temperatūras sensors

M

Spaiļu bloks, 1. un 2. vadu ieeja

Tiek uzstādīts rūpnīcā ar kabeļa tiltslēgu, kas ir jānoņem pirms temperatūras ierobežotāja pievienošanas.

LV NL

Papildu iegremdējams termostats vai ārējā apsildes/dzesēšanas signāla vads

NO PL PT RO RU SE SK 96

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

13.4 Vadības bloka vadojuma shēma CZ

PUMP P1 ACTUATOR 230 V

POWER 230 V AC 50 Hz

N

L

Open

DK

OUTSIDE *

EE

L 230 V 50 Hz

230 V 50 Hz

2

N

4

L

In2

N

In1

SENSORS

N

230 V 50 Hz

HEAT

COLD **

L

Common

DE Close

230 V 50 Hz

SENSORS

WATER RETURN *****

ES

WATER IN

FI In1/In2 ***

In1

In1/In2 ***

In1/In2 **

FR

In2

PUMP P2 **

HR

CONTACT Ther ****

HU *)

Āra temperatūras sensors var tik savienots vai nu ar vadības bloku, vai termostatu.

**)

Savienojiet DZESĒŠANAS vai SŪKŅA P2 (sekundāro apsildes/dzesēšanas kontūru) ar savienojuma spaili.

***)

Izvēlieties vienu no ieejām (apsildes/dzesēšanas slēdža, sūkņa vadības signāla vai iegremdējamā termostata) un attiecīgi iestatiet 11. parametru kā 1. vada ieejas izvēli un 12. parametru kā 2. vada ieejas izvēli. Apsildes/dzesēšanas iespēju var izmantot tikai sistēmās bez reģistrētiem bezvadu termostatiem.

IT

****) Papildaprīkojumā pieejamā temperatūras ierobežotāja savienojums, kas jau rūpnīcā ir aprīkots ar kabeļa tiltslēgu. Ja temperatūras ierobežotājs tiks izmantots kopā ar kontūru SŪKNIS P1, noņemiet tiltslēgu.

LT

*****) Papildaprīkojumā pieejamais atgriezes sensors. Var tikt izmantots tikai sistēmās bez reģistrēta bezvadu termostata.

13.5 Uzziņas informācija par sensoriem S ensoru

LV

etalonvērtības

NL

Pārbaudiet ar ommetru. Sensoram jābūt atvienotam. Temperatūra (oC)

Pretestība (omi)

Temperatūra (oC)

Pretestība (omi)

-20

~ 94 kΩ

40

~ 5.3 kΩ

-10

~ 54 kΩ

50

~ 3.6 kΩ

0

~ 32 kΩ

60

~ 2.5 kΩ

10

~ 20 kΩ

70

~ 1.8 kΩ

20

~ 12.5 kΩ

80

~ 1.3 kΩ

30

~ 8 kΩ

S ensoru

NO PL PT

dati

RO

Sensors Āra temperatūra

CTN 10 kΩ pie 25 °C (II klase, IP55)

Padotā ūdens temperatūra

CTN 10 kΩ pie 25 °C (I klase, IP68, nav nepieciešams stiprinājums)

Ūdens atpakaļplūsmas temperatūra

CTN 10 kΩ pie 25 °C (I klase, IP68, nav nepieciešama barošana)

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

97


UK

13.6 Izmēri CZ

V adības

T ermostati

bloks

T-169

80 mm

T-166 T-167 T-168

80 mm

T-163

80 mm

38 mm

9 mm

53 mm 51 mm

DE

86 mm

30 mm

80 mm

43 mm

ES

8 mm

FI

60 mm

26,5 mm

80 mm

145 mm

EE

160 mm

60 mm

DK

vadības blokss antena

FR

23 mm

6 mm

HR

60 mm

26,5 mm

IT

80 mm

208 mm

HU

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 98

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

14 Uzstādīšanas atskaite

CZ DE DK EE

Vadības bloka kanāls

Termostats

ES

Citi savienojumi Antena (tikai Move PLUS)

Ārējā temperatūras sensora vadu savienojums ar kontroles ierīci

Ārējā temperatūras sensora vadu savienojums ar termostatu (tikai Move PLUS)

Apsilde/dzesēšana

Apsildes sistēma vai boileris

Dzesinātājs

Padeves sensors

Atpakaļplūsmas sensors (papildaprīkojums, tikai Move)

Pievienots ārējais sensors

1. cirkulācijas sūknis

Ārējais sensors Grīdas sensors Attālais sensors

2. cirkulācijas sūknis (papildaprīkojums)

T-169

T-168

FI FR HR

T-167

T-166

T-165

T-163

Aktuators 24 V

Aktuators

Telpas nosaukums

HU IT LT

Savienošana ar sistēmu Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS (tikai Move PLUS) Savienošana ar sistēmu Uponor Smatrix Space/Space PLUS (tikai Move PLUS)

LV NL NO PL

Aqu 1. vadu ieeja

PT

HC C_b

RO Aqu

2. vadu ieeja

HC

RU

C_b Nē

SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E / M O V E P L U S · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

99


Production: Uponor AB, MRY, Virsbo; Sweden 1068127 05_2017_LV

SIA Uponor Latvia www.uponor.lv Uponor patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma veikt ietverto komponentu specifikāciju izmaiņas saskaņā ar uzņēmuma nepārtrauktās attīstības un uzlabošanas politiku.

Uponor iom smatrix move plus lv  
Uponor iom smatrix move plus lv  

https://www.uponor.lv/-/media/country-specific/latvia/download-centre/brosuras-un-katalogi/ufh/controls/smatrix-manuals/uponor_iom_smatrix_m...