Page 1

Uponor Smatrix Base/Base PRO LV U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N EKS PLUATĀC IJAS R OK A S GR ĀMATA

09 | 2016


UK

Satura rādītājs

CZ DE

1

Autortiesības un tiesību atruna........................... 4

2 Priekšvārds............................................................ 5

DK

2.1 2.2

EE

3

Drošības noteikumi........................................................... 5 Pareiza šī izstrādājuma utilizācija (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)..................................... 5

Uponor Smatrix Base/Base PRO........................... 6 3.1 Sistēmas pārskats............................................................... 6 3.2 Sistēmas piemērs............................................................... 6 3.3 Uponor Smatrix Base/Base PRO komponenti.......... 7 3.4 Piederumi............................................................................15 3.5 Funkcijas..............................................................................16

ES FI

4

Uponor Smatrix Base/Base PRO uzstādīšana... 18 4.1 4.2 4.3

FR 5

HR

Uponor Smatrix Base/Base PRO kontroles ierīces uzstādīšana............................. 22 5.1 5.2 5.3

HU

5.4 5.5 5.6

IT

5.7

LT

Uzstādīšanas procedūra................................................18 Sagatavošanās uzstādīšanai.........................................18 Uzstādīšanas piemērs.....................................................19

Kontroles ierīces novietojums.....................................22 Kontroles ierīces piestiprināšana pie sienas...........23 Paplašinājuma moduļa pievienošana (papildaprīkojums)..........................................................23 Zvaigznes slēguma moduļa pievienošana (papildaprīkojums)..........................................................24 Komponentu pievienošana kontroles ierīcei.........25 Kontroles ierīces pievienošana maiņstrāvas barošanas avotam...........................................................32 Aktuatoru pārbaude.......................................................32

6 Uponor Smatrix Base/Base PRO termostatu un sensoru uzstādīšana...................................... 33 6.1 Termostatu novietojums...............................................33 6.2 Termostatu marķēšana..................................................33 6.3 Termostatu pievienošana kontroles ierīcei.............33 6.4 Ārējā sensora pievienošana termostatam (papildaprīkojums)..........................................................35 6.5 Termostatu T-148, T-147, T-146, T-145 un T-143 piestiprināšana pie sienas.............................................36 6.6 Termostata T-144 piestiprināšana pie sienas.........37 6.7 Digitālo termostatu pirmā ieslēgšanas reize..........37 6.8 Digitālo termostatu pirmā iestatīšanas reize.........38 6.9 Termostatu reģistrācija kontroles ierīcē...................39 6.10 Sistēmas ierīču reģistrācija...........................................40

LV NL NO PL

7 Uponor Smatrix Base taimera uzstādīšana....... 42 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

PT RO

Taimera novietojums......................................................42 Taimera marķēšana.........................................................42 Taimera pievienošana kontroles ierīcei....................42 Taimera piestiprināšana pie sienas............................43 Taimera pirmā ieslēgšanas reize.................................44 Taimera reģistrācija kontroles ierīcē..........................45

8 Uponor Smatrix Base PRO interfeisa uzstādīšana.......................................................... 46

RU

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

SE 9

Interfeisa atrašanās vieta...............................................46 Interfeisa pievienošana kontroles ierīcei.................46 Interfeisa piestiprināšana pie sienas..............................47 Uzlādes kabelis.................................................................47 Ieslēgšanas vednis...........................................................48

10 Uponor Smatrix Base/Base PRO kontroles ierīces lietošana................................. 52 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

Darbības princips.............................................................52 Normāla darbība bez papildu plānošanas programmām....................................................................52 Plānošanas programmu lietošana.............................52 Darbības režīms................................................................52 Kontroles ierīces atiestatīšana.....................................53 Kanālu reģistrācijas atcelšana kontroles ierīcē......53 Kontroles ierīces programmatūras atjaunināšana (tikai sistēmā Base PRO)....................54

11 Uponor Smatrix Base/Base PRO analogo termostatu lietošana.......................................... 55 11.1 11.2 11.3 11.4

Termostata izkārtojums.................................................55 Temperatūras regulēšana.............................................56 Taimera funkcijas atspējošana....................................57 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.............................57

12 Uponor Smatrix Base/Base PRO digitālo termostatu lietošana.......................................... 58 12.1 Termostata izkārtojums.................................................58 12.2 Displeja izkārtojums.......................................................58 12.3 Vadības pogas...................................................................59 12.4 Ieslēgšana...........................................................................60 12.5 Temperatūras regulēšana.............................................60 12.6 Darbības režīms................................................................61 12.7 Kontroles režīms...............................................................61 12.8 Kontroles režīma maiņa.................................................61 12.9 Iestatījumi...........................................................................62 12.10 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.............................65

13 Uponor Smatrix Base taimera lietošana........... 66 13.1 Taimera izkārtojums........................................................66 13.2 Ekrāna izkārtojums..........................................................66 13.3 Vadības pogas...................................................................67 13.4 Ieslēgšana...........................................................................67 13.5 Darbības režīms................................................................68 13.6 Komforta/EKO režīma piespiedu aktivizēšana......68 13.7 Iestatījumi...........................................................................68 13.8 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.............................71

14 Uponor Smatrix Base PRO interfeisa lietošana.............................................................. 72 14.1 Skārienekrāns....................................................................72 14.2 Sākuma ekrāns..................................................................72 14.3 Navigācija izvēļņu sistēmā............................................73 14.4 Temperatūras regulēšana.............................................74 14.5 Telpas informācija............................................................75 14.6 Galvenā izvēlne................................................................77 14.7 Sistēmas iestatījumi........................................................77 14.8 Brīvdienas...........................................................................79 14.9 Apsilde/dzesēšana...........................................................79 14.10 Integrēšana........................................................................79 14.11 Tendences...........................................................................80 14.12 Sistēmas informācija.......................................................80 14.13 Preferences.........................................................................81 14.14 Trauksmes...........................................................................82 14.15 EKO profili (plānošana)...................................................82 14.16 MicroSD karte....................................................................83 14.17 Interfeisa rūpnīcas iestatījumu atjaunošana..........84

Uzstādīšanas pabeigšana................................... 51

SK 2

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK CZ DE 15 Apkope................................................................. 85 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5

Manuāla profilaktiskā apkope.....................................85 Automātiska profilaktiskā apkope.............................85 Koriģējošā apkope...........................................................85 Kontroles ierīces gaismas diodes...............................85 Atjaunošana no dublējumkopijas (tikai sistēmā Base PRO).................................................86

DK EE

16 Traucējummeklēšana......................................... 87 16.1 16.2

Traucējummeklēšana pēc uzstādīšanas..................88 Digitālo termostatu T-146, T-147 un T-148 trauksmes/problēmas....................................................89 Analogā termostata T-143 trauksmes/problēmas....................................................89 Sazinieties ar uzstādītāju...............................................89 Norādījumi uzstādītājam...............................................89

ES

17 Tehniskie dati...................................................... 90

FR

16.3 16.4 16.5

FI

17.1 Tehniskie dati.....................................................................90 17.2 Tehniskās specifikācijas.................................................91 17.3 Kontroles ierīces izkārtojums.......................................92 17.4 Elektriskās shēmas...........................................................92 17.5 Izmēri....................................................................................94

HR

18 Uzstādīšanas atskaite......................................... 96

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

3


UK

1

CZ

Autortiesības un tiesību atruna

DE DK EE ES FI FR

Uzņēmums Uponor ir sagatavojis šo uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatu un tās saturu tikai informatīviem nolūkiem. Uz šīs rokasgrāmatas saturu (tostarp zīmējumiem, logotipiem, ikonām, tekstu un attēliem) ir attiecināmas autortiesības, un to aizsargā starptautisko autortiesību likumu un līgumu noteikumi. Lietojot šo rokasgrāmatu, jūs piekrītat ievērot visus starptautiskos autortiesību likumus. Šīs rokasgrāmatas satura pārveidošana vai izmantošana jebkādā citā nolūkā tiek uzskatīta par Uponor autortiesību, preču zīmes un citu īpašumtiesību pārkāpumu.

Lai gan uzņēmums Uponor ir centies nodrošināt šīs rokasgrāmatas precizitāti, Uponor negarantē šajā dokumentā ietvertās informācijas precizitāti. Uponor patur tiesības pārveidot šajā dokumentā aprakstītās specifikācijas un funkcijas vai pārtraukt aprakstītās sistēmas Uponor Smatrix Base ražošanu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām. Šī rokasgrāmata tiek piedāvāta “tāda, kāda tā ir” bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām. Pirms šīs informācijas izmantošanas tā ir patstāvīgi jāpārbauda.

Tiek pieņemts, ka attiecībā uz šo rokasgrāmatu visi drošības pasākumi tiek ievēroti pilnībā un šajā rokasgrāmatā aprakstītā sistēma Uponor Smatrix Base, tai skaitā visus šādas sistēmas komponentus:

Uponor vispilnākajā pieļaujamajā apjomā atsakās no visām skaidri izteiktām vai netieši norādītām garantijām, tostarp, bet ne tikai, netiešām garantijām par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un tiesību ievērošanu.

HR HU IT

nav bijusi (uz laiku vai ilgstoši) pakļauta temperatūrai, spiedienam un/vai spriegumam, kas pārsniedz uz šiem izstrādājumiem norādītos vai jebkādās Uponor izsniegtajās instrukcijās noteiktos ierobežojumus;

atrodas tās sākotnējā uzstādīšanas vietā, un tā nav remontēta un aizstāta, kā arī nav traucēta tās darbība bez iepriekšējas Uponor rakstiskas piekrišanas;

LT LV NL •

ir pievienota dzeramā ūdens padevei vai atbilstošiem Uponor apstiprinātiem vai noteiktiem sanitāri tehniskiem, apkures un/vai dzesēšanas izstrādājumiem;

ir pievienota vai tiek lietota kopā tikai ar Uponor vai citu Uponor apstiprinātu vai noteiktu ražotāju izstrādājumiem, detaļām vai komponentiem;

pirms uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā neuzrāda iejaukšanās, nepareizas apiešanās, nepietiekamas apkalpes, nepiemērotas glabāšanas, nolaidības vai nejaušas sabojāšanas pazīmes.

NO PL PT RO

ir licencēts un kompetenta projektētāja un uzstādītāja izvēlēts, projektēts un uzstādīts saskaņā ar (uzstādīšanas brīdī) spēkā esošajiem Uponor izdotajiem uzstādīšanas noteikumiem, kā arī ar piemērojamajiem būvniecības un sanitāri tehnisko darbu kodeksiem un citām prasībām un vadlīnijām;

Šī tiesību atruna attiecas uz, bet ne tikai, šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību un pareizību. Uponor nekādā veidā nevar būt atbildīgs par netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas rodas šo materiālu vai šīs rokasgrāmatas informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot dēļ, vai jebkādām prasībām, kas izskaidrojamas ar kļūdām, izlaistu tekstu vai citām neprecizitātēm šajā rokasgrāmatā, arī tad, ja Uponor ir bijis informēts par šādu bojājumu iespējamību. Šī tiesību atruna un jebkādi šīs rokasgrāmatas noteikumi neierobežo ar likumu noteiktās patērētāju tiesības.

RU SE SK 4

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

2 Priekšvārds

CZ DE

Šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatā ir aprakstīta sistēmas daļu uzstādīšana un ekspluatācija.

2.1

Drošības noteikumi

Šajā rokasgrāmatā lietotie brīdinājumi Šajā rokasgrāmatā ir lietoti tālāk minētie simboli, lai norādītu īpašus piesardzības pasākumus, kas jāievēro Uponor aprīkojuma uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā.

B rīdinājums ! Traumu gūšanas risks. Ja brīdinājumi netiks ievēroti, var tikt gūtas traumas vai bojāti komponenti.

U zmanību ! Piesardzības brīdinājumu neievērošana var izraisīt iekārtas bojājumus. Drošības pasākumi Ievērojiet tālāk minētos drošības pasākumus, ierīkojot un ekspluatējot jebkuru Uponor aprīkojumu. •

Izlasiet un ievērojiet uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatā iekļauto informāciju.

Uzstādīšana jāveic kompetentai personai saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ir aizliegts veikt izmaiņas vai pārveidojumus, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā.

Pirms instalācijas darbu veikšanas ir jāizslēdz visi energoapgādes avoti.

Neizmantojiet ūdeni Uponor komponentu tīrīšanā.

Nepakļaujiet Uponor komponentus viegli uzliesmojošiem tvaikiem un gāzēm.

2.2

Pareiza šī izstrādājuma utilizācija (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

DK

PIEZĪME. Piemērojams Eiropas Savienības dalībvalstīs un citās Eiropas valstīs, kurās ir spēkā dalītas atkritumu vākšanas sistēmas.

EE ES

Šis uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā redzamais marķējums norāda, ka pēc darbmūža beigām to nedrīkst izmest kopā ar citiem saimniecības atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nepareizas atkritumu likvidēšanas dēļ, lūdzu, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar citu veidu atkritumiem un pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu.

FI FR HR

Mājsaimniecībām jāsazinās ar mazumtirdzniecības uzņēmumu, kur tās iegādājās šo izstrādājumu, vai vietējo valsts pārvaldes iestādi, lai saņemtu informāciju, kur un kā nodot šo priekšmetu pārstrādei apkārtējai videi labvēlīgā veidā.

HU IT

Uzņēmumiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

LT LV NL NO

Uponor nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas var rasties šo norādījumu neievērošanās dēļ!

PL

Energoapgāde

PT

B rīdinājums ! Uponor sistēmā tiek izmantota 50 Hz, 230 V maiņstrāva. Ārkārtas situācijā nekavējoties atvienojiet elektropadevi.

RO

Tehniskie ierobežojumi

RU

U zmanību ! Lai novērstu traucējumus, turiet instalācijas/ datu kabeļus atstatus no strāvas vadiem, kuru spriegums pārsniedz 50 V.

SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

5


UK

3

CZ

Uponor Smatrix Base/Base PRO

DE Uponor Smatrix Base/Base PRO ir zemgrīdas apsildes un dzesēšanas aprīkojuma vadības sistēma. Ar dažādu komponentu palīdzību iespējams apvienot komfortu, vienkāršu lietošanu un temperatūras regulēšanu katrā mājokļa telpā atsevišķi.

DK EE

3.1

Sistēmas pārskats

Sistēma Uponor Smatrix Base/Base PRO sastāv no kontroles ierīces, termostatiem, aktuatoriem un pēc izvēles pieejama taimera. Kontroles ierīce pārvalda aktuatoru darbību, ja termostati konstatē nepieciešamību apsildīt vai dzesēt.

ES FI

Sistēmas Uponor Smatrix Base/Base PRO kontrolei tiek izmantoti dažādu veidu termostati. Termostati ir paredzēti maksimāla komforta nodrošināšanai, un tie sazinās ar kontroles ierīci, izmantojot vadu sakaru protokolu. Vienā uzstādīšanas vietā ir iespējams izmantot dažādus Uponor Smatrix Base termostatu veidus.

FR HR HU

3.2 IT

Elements Apraksts

Sistēmas piemērs

Attēlā tālāk ir redzama ierīce Uponor Smatrix Base ar vairākām uzstādīšanas iespējām un termostatiem.

LT

B

A

D

C

LV

E

NL

A

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148 (digitālais termostats T-148)

B

Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146 (digitālais termostats T-146) ar grīdas sensoru

C

Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T‑145 (standarta termostats T-145)

D

Uponor Smatrix Base Thermostat Public T‑143 (sabiedrisko telpu termostats T-143)

E

Uponor Smatrix Base Controller X-145 (kontroles ierīce X-145)

F

Ārējā savienojumu kārba sūkņiem (trešās puses izstrādājums, attēlā tikai kā shematisks piemērs)

NO PL

F

PT

PIEZĪME. Grīdas sensoru var pievienot termostatiem T‑143, T‑146, T‑147 un T‑148. Grīdas temperatūru var ierobežot tikai tad, ja tiek izmantots termostats T-146, T-147 vai T-148. Piemēram, maksimālais ierobežojums var pasargāt jutīgu grīdas segumu no pārāk augstas temperatūras iedarbības, ja ir lielas apsildes prasības. Minimālais ierobežojums var uzturēt flīžu grīdu siltu pat gadījumā, ja telpā nav vispārēja pieprasījuma pēc siltuma padeves.

RO RU SE SK 6

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

3.3

Uponor Smatrix Base/Base PRO komponenti CZ DE

A

G

F

H

I

J

DK

B

EE

C

E Poz. A

B

C

D E

F

G H

I

J K

L M

N

Uponor apzīmējums

Apraksts

Uponor Smatrix Transformatora Transformer A-1XX modulis (transformators A-1XX) Uponor Smatrix Base PRO Kontrolleris Controller X-147 Uponor Smatrix Base Controller X-145 Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (paplašinājuma modulis M-140) Uponor Smatrix Base gala vāks Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (zvaigznes slēguma modulis M-141) Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147 (interfeiss I-147) Uponor Smatrix Base Timer I-143 (taimeris I-143) Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T‑148

Paplašinājuma modulis

D

K

L

M

N ES

K ontroles

ierīce

Kontroles ierīce darbina aktuatorus, kas savukārt regulē ūdens padeves plūsmu, lai mainītu iekšējo temperatūru, izmantojot reģistrēto termostatu pārraidīto informāciju un sistēmas parametrus.

FI FR

Kontroles ierīce spēj darbināt līdz pat sešiem kanāliem un astoņiem aktuatoriem; tā parasti atrodas hidrauliskās sistēmas cauruļvadu tuvumā.

HR

Turpmākajā attēlā ir redzama kontroles ierīce ar transformatora moduli un aktuatoriem.

HU

Gala vāks Zvaigznes slēguma modulis

IT

Interfeiss

LT

Taimeris

Programmējams digitālais termostats ar relatīvā mitruma sensoru Uponor Smatrix Base PRO Digitālais termostats Thermostat D+RH T-147 ar relatīvā mitruma (digitālais termostats sensoru T-147) Uponor Smatrix Base Digitālais termostats Thermostat Dig T‑166 Uponor Smatrix Standarta termostats Base Thermostat ar apdrukātu skalu Standard T‑145/T‑145 POD vai bez tās Uponor Smatrix Base Sabiedrisko telpu Thermostat Public T‑143 termostats Uponor Smatrix Base Iebūvējamais Thermostat Flush T-144 termostats (iebūvējamais termostats T-144) Uponor Smatrix KNX modulis Base PRO Gateway Module R-147 KNX (KNX modulis)

LV

24 V 24 V 24 V

NL

U zmanību !

NO

Ar kontroles ierīci ir saderīgi tikai 24 V Uponor aktuatori. Uponor Smatrix Base PRO Controller X-147

PL

Galvenie parametri •

Integrētas dinamiskās enerģijas pārvaldības funkcijas, piemēram, automātiskā balansēšana (pēc noklusējuma ieslēgta). Citām funkcijām, piemēram, komforta iestatījumam, telpas apiešanai un padeves temperatūras uzraudzībai, ir nepieciešams interfeiss.

PT RO

Aktuatoru elektroniska vadība.

RU

Var pievienot ne vairāk kā astoņus aktuatorus (24 V).

SE

Divvirzienu komunikācija ar līdz sešiem telpu termostatiem.

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

SK 7


UK •

Apsildes/dzesēšanas funkcija (papildu), kas tiek pārslēgta, izmantojot sauso kontaktu, sabiedrisko telpu termostatu (tikai apsildes/dzesēšanas sensoru) vai skārienpaneļa interfeisu.

Atsevišķi releji sūkņa un boilera vadībai.

Vārsta un sūkņa darbināšana.

Pamata relatīvā mitruma kontrole.

Komforta/EKO režīms, kas tiek pārslēgts, izmantojot sauso kontaktu, sabiedrisko telpu termostatu vai skārienpaneļa interfeisu.

Atsevišķi releji sūkņa un boilera vadībai.

Integrēts siltumsūkņa modulis (pieejams tikai sistēmās ar četrām kontroles ierīcēm vai mazāk un atsevišķās valstīs; lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējo Uponor biroju).

Zemākā iekštelpas temperatūra, ko nodrošina EKO režīms. Izmantojiet taimeri I-143, interfeisu I-147 vai sabiedrisko telpu termostatu T-143 (ar komforta/EKO režīma slēdzi), lai aktivizētu EKO režīmu visās telpās vienlaikus. Izmantojiet digitālo termostatu T-148, lai aktivizētu EKO režīmu vienā telpā.

CZ DE DK EE •

KNX savienojamība, izmantojot KNX moduli. Skatiet atsevišķu dokumentāciju.

Vārsta un sūkņa darbināšana.

Datu reģistrācija, dublējumkopiju izveide un atjaunināšana, izmantojot microSD karti.

Relatīvā mitruma kontrole (ir nepieciešams interfeiss).

FR

Kombinētās zemgrīdas apsildes/dzesēšanas un griestu dzesēšanas sistēmas kontrole (ir nepieciešams interfeiss).

HR

Zemākā iekštelpas temperatūra, ko nodrošina EKO režīms. Izmantojiet taimeri I-143, interfeisu I-147 vai sabiedrisko telpu termostatu T-143 (ar komforta/EKO režīma slēdzi), lai aktivizētu EKO režīmu visās telpās vienlaikus. Izmantojiet digitālo termostatu T-148, lai aktivizētu EKO režīmu vienā telpā.

ES FI

HU IT

Papildaprīkojums: •

Kontroles ierīci var papildināt ar atkārtotāja moduli, kas nodrošina sešus papildu kanālus un sešas aktuatora izejas.

Kontroles ierīci var papildināt ar zvaigznes slēguma moduli, kas sistēmai nodrošina astoņus papildu kopnes savienotājus. To var pievienot kontroles ierīcei vai paplašinājuma modulim, to galvenokārt izmanto zvaigznes topoloģijai.

Vienā sistēmā savienojiet līdz pat 16 kontroles ierīcēm (ir nepieciešams interfeiss).

NO

Modulārs izvietojums (noņemams transformators).

Var uzstādīt skapī vai pie sienas (DIN sliede vai komplektācijā iekļautās skrūves).

PL

Kontroles ierīci var uzstādīt jebkurā vieta un jebkādā virzienā.

PT

Uponor Smatrix Base Controller X-145

LT LV NL

RU SE SK 8

Kontroles ierīci var papildināt ar atkārtotāja moduli, kas nodrošina sešus papildu kanālus un sešas aktuatora izejas.

Kontroles ierīci var papildināt ar zvaigznes slēguma moduli, kas sistēmai nodrošina astoņus papildu kopnes savienotājus. To var pievienot kontroles ierīcei vai paplašinājuma modulim, to galvenokārt izmanto zvaigznes topoloģijai.

Modulārs izvietojums (noņemams transformators).

Var uzstādīt skapī vai pie sienas (DIN sliede vai komplektācijā iekļautās skrūves).

Kontroles ierīci var uzstādīt jebkurā vieta un jebkādā virzienā.

Kontroles ierīces komponenti Attēlos tālāk ir redzama kontroles ierīce un tās komponenti.

B

A D E

Galvenie parametri

RO

Papildaprīkojums:

C

Integrētas dinamiskās enerģijas pārvaldības funkcijas, piemēram, automātiskā balansēšana (pēc noklusējuma ieslēgta).

Aktuatoru elektroniska vadība.

A

Uponor Smatrix Base Controller X-145

Var pievienot ne vairāk kā astoņus aktuatorus (24 V).

B

Gala vāciņš

Divvirzienu komunikācija ar līdz sešiem telpu termostatiem.

Apsildes/dzesēšanas funkcija (pamata) tiek pārslēgta, izmantojot sauso kontaktu.

Elements

Apraksts

C

Transformators

D

DIN sliede

E

Piestiprināšanas piederumi

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK I nterfeiss ( tikai

sistēmā

B ase PRO)

Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147 ir skārienekrāna interfeiss, kas nodrošina saziņu ar kontroles ierīci X-147, izmantojot vadu komunikācijas protokolu.

Interfeisa komponenti Attēlos tālāk ir redzams interfeiss un tā komponenti.

DE

Interfeiss darbojas kā saite starp lietotāju un kontroles ierīci (ierīcēm), kas darbojas sistēmā; tas attēlo informāciju un ļauj veikt vienkāršotu visu sistēmas svarīgāko iestatījumu programmēšanu.

B

Sistēmu Uponor Smatrix Base PRO var lietot bez interfeisa, taču šādā gadījumā sistēmas funkcijas ir ierobežotas (piemēram, nevar izmantot daudzas no tālāk norādītajām galvenajām funkcijām). PIEZĪME. Sistēmas Uponor Smatrix Base PRO bez interfeisa nenodrošina visas funkcijas.

DK

C

A Elements

D

EE

Apraksts

A

Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147

B

Sienas kronšteins ar strāvas apgādi

Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147

C

Piestiprināšanas piederumi

Galvenie parametri

D

MicroSD karte

Skārienekrāna interfeiss.

Skatiet informāciju par līdz pat 16 kontroles ierīcēm, kas darbojas vienā sistēmā, un mainiet šo kontroles ierīču iestatījumus.

Regulējiet sistēmā reģistrēto termostatu temperatūras iestatījuma punktus.

Uzstādīšanas iestatīšanas vednis, kas tiek izmantots pirmajā uzstādīšanas reizē vai pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas.

Viegli lietojama izvēļņu sistēma, kas ir pieejama vairākās valodās.

Displejs ar fona apgaismojumu.

Temperatūras pazemināšanas programmas katram pievienotajam termostatam.

Maksimālās/minimālās temperatūras ierobežojumi.

Ieplānojiet īslaicīgu temperatūras iestatījuma punkta pazemināšanu atvaļinājuma laikā.

Automātiska vasaras un ziemas laika pārslēgšana.

Diagnostikas funkcija, kas nosaka, vai telpas termostats ir uzstādīts atbilstošajā telpā (telpu pārbaude). Šī funkcija ir pieejama tikai sistēmās ar četriem termostatiem vai mazāk.

Iespēja ar katru kontroles ierīci automātiski palaist plūsmu uz līdz pat divām telpām, apturot plūsmu uz pārējām telpām, lai uzturētu minimālu plūsmu (telpas apiešana).

Sistēmas diagnostika (trauksmes signāli utt.).

Vizualizējiet tendences, piemēram, salīdzinot iestatījuma punktu ar istabas temperatūru utt.

Papildu dzesēšanas iestatījumi.

Nomainiet valodu un/vai atjauniniet programmatūru, izmantojot microSD karti.

KNX savienojamība (ir nepieciešams ārējais modulis).

Piederumu (izeju utt.) kontrole.

CZ

ES FI FR

T ermostati

Termostati sazinās ar kontroles ierīci, izmantojot vadu sakaru protokolu, un tos var izmantot gan atsevišķi, gan arī savstarpēji kombinējot.

HR

Sistēmā var izmantot tālāk norādītos Uponor Smatrix termostatus. Termostats

Base PRO

Base

Standarta T-145

X

X

Digitālais T-146

X*

X*

D+RH T-147

X*

X*

Prog.+RH T-148

X*

X*

Sabiedrisko telpu T-143

X

X

Iebūvējams T-144

X

X

HU IT LT LV

* Ar samazinātu funkciju apjomu PIEZĪME. Termostatu ietekmē apkārtējo virsmu temperatūra, kā arī apkārtējā gaisa temperatūra.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

9


UK CZ

Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T‑145

Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T‑166

Termostata temperatūras iestatījumus var regulēt, izmantojot skalu. 21 °C pozīcija ir atzīmēta uz skalas.

Termostats displejā parāda apkārtējo vai iestatīto temperatūru. Regulējiet temperatūras iestatījumus ar pogām +/- priekšpusē.

Standarta termostats ir pieejams arī ar drukātu skalu (T‑145 POD).

DE

Galvenie parametri •

DK

EE ES

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Drukāta skala uz griežpogas (tikai sistēmā T‑145 POD).

Gaismas diode apakšējā labajā stūrī, kas iedegas uz aptuveni 60 sekundēm, lai norādītu, vai pastāv apsildes vai dzesēšanas pieprasījums.

FI •

FR

Noregulējiet temperatūras iestatījuma punktu, izmantojot lielo griežpogu.

Iespējojiet vai atspējojiet komforta/EKO režīma plānošanu telpai, izmantojot slēdzi ierīces aizmugurē.

Termostata komponenti

HR

Galvenie parametri •

Displejs ar fona apgaismojumu kļūst tumšāks, ja 10 sekundes netiek veiktas nekādas darbības.

Temperatūra tiek rādīta pēc Celsija vai Fārenheita skalas.

Parādītās istabas temperatūras kalibrēšana.

Apsildes/dzesēšanas pieprasījuma norāde displejā.

Ieslēgšanas laikā tiek parādīta programmatūras versija.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Istabas temperatūras regulēšana, izmantojot pēc izvēles pieejamus ārējos temperatūras sensorus.

Tiek rādītas pēc izvēles pieejamo temperatūras sensoru vērtības, ja šie sensori ir pievienoti un ir aktivizēta attiecīgās istabas temperatūras regulēšana.

Pārslēdziet komforta un EKO režīmu, izmantojot pēc izvēles pieejamo taimeri.

Noregulējiet EKO pazemināšanas vērtību.

Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

HU IT

A

LT

B

C

D

Termostata komponenti Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

Elements

LV NL NO

Apraksts

A

Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T‑145

B

Sienas kronšteins

C

Savienojuma spailes

D

Piestiprināšanas piederumi

A

B

Elements

PL PT

C

D

Apraksts

A

Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T‑166

B

Sienas kronšteins

C

Savienojuma spailes

D

Piestiprināšanas piederumi

RO RU SE SK 10

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Uponor Smatrix Base PRO Thermostat D+RH T‑147

Galvenie parametri

Termostats displejā attēlo apkārtējo iestatīto temperatūru vai relatīvo mitrumu. Regulējiet temperatūras iestatījumus ar pogām +/- priekšpusē.

Displejs ar fona apgaismojumu kļūst tumšāks, ja 10 sekundes netiek veiktas nekādas darbības.

Temperatūra tiek rādīta pēc Celsija vai Fārenheita skalas.

Displejs ar fona apgaismojumu kļūst tumšāks, ja 10 sekundes netiek veiktas nekādas darbības.

Parādītās istabas temperatūras kalibrēšana.

Apsildes/dzesēšanas pieprasījuma norāde displejā.

Temperatūra tiek rādīta pēc Celsija vai Fārenheita skalas.

Ieslēgšanas laikā tiek parādīta programmatūras versija.

Parādītās istabas temperatūras kalibrēšana.

Apsildes/dzesēšanas pieprasījuma norāde displejā.

Ieslēgšanas laikā tiek parādīta programmatūras versija.

Iestatīšanas vednis laika un datuma iestatīšanai, uzstādot sistēmu pirmo reizi vai pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas.

12/24 h formāta pulkstenis plānošanai.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Iekšējā atmiņa laika un datuma iestatījumu saglabāšanai īslaicīgu strāvas padeves pārtraukumu gadījumā.

Istabas temperatūras regulēšana, izmantojot pēc izvēles pieejamus ārējos temperatūras sensorus.

FR

Tiek rādītas pēc izvēles pieejamo temperatūras sensoru vērtības, ja šie sensori ir pievienoti un ir aktivizēta attiecīgās istabas temperatūras regulēšana.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Istabas temperatūras regulēšana, izmantojot pēc izvēles pieejamus ārējos temperatūras sensorus.

HR

Pārslēdziet komforta un EKO režīmu, izmantojot pēc izvēles pieejamo taimeri.

Noregulējiet EKO pazemināšanas vērtību.

Tiek rādītas pēc izvēles pieejamo temperatūras sensoru vērtības, ja šie sensori ir pievienoti un ir aktivizēta attiecīgās istabas temperatūras regulēšana.

Displejā tiek parādīta relatīvā mitruma robežvērtība.

Sistēmu var programmēt komforta un EKO režīma pārslēgšanai noteiktā telpā, izmantojot regulējamu EKO pazemināšanas vērtību.

Ja ir iestatīta programma, to nevar ignorēt citi termostati vai taimeri.

Displejā tiek parādīta relatīvā mitruma robežvērtība.

Plānošana, izmantojot iepriekš ieprogrammētus un pielāgojamus grafikus.

Zemāka iekštelpas temperatūra konkrētā telpā, izmantojot EKO režīmu.

Galvenie parametri •

Termostata komponenti Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

A

B

Elements

C

D

Apraksts

A

Uponor Smatrix Base PRO Thermostat D+RH T‑147

B

Sienas kronšteins

C

Savienojuma spailes

D

Piestiprināšanas piederumi

Uponor iesaka lietot tikai šo termostatu sistēmās bez taimera. Jo var rasties laika plānošanas un prioritāšu problēmas.

DE DK EE ES FI

HU IT LT LV NL NO

Termostata komponenti Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

PL PT

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T‑148 Termostats displejā attēlo apkārtējo iestatīto temperatūru vai relatīvo mitrumu, kā arī laiku. Regulējiet iestatījumus ar pogām +/- priekšpusē. Ir pieejami arī tādi programmējamie iestatījumi kā plānošana un atsevišķa EKO režīma aktivizēšana (katrai telpai), utt.

CZ

A

B

Elements

C

D

Apraksts

A

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T‑148

B

Sienas kronšteins

C

Savienojuma spailes

D

Piestiprināšanas piederumi

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

RO RU SE SK 11


UK CZ

Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T‑144

Uponor Smatrix Base Thermostat Public T‑143

Termostata temperatūras iestatījumus var regulēt, izmantojot skalu. 21 °C pozīcija ir atzīmēta uz skalas.

Termostats ir konstruēts izmantošanai sabiedriskās vietās, tāpēc skala ir paslēpta. Lai iestatītu temperatūru, ierīce ir jānoņem no sienas. Kad tā tiek noņemta, tiek aktivizēts trauksmes signāls (ja tas ir ieslēgts).

Galvenie parametri

DE

Zemapmetuma instalācija, kas ir īpaši paredzēta uzstādīšanai sienā ievietotā kārbā.

DK

Noregulējiet temperatūras iestatījuma punktu, izmantojot lielo griežpogu.

EE

Drukāta skala uz griežpogas.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Gaismas diode, kas iedegas uz aptuveni 60 sekundēm, lai norādītu, vai pastāv apsildes vai dzesēšanas pieprasījums.

Iespējojiet vai atspējojiet komforta/EKO režīma plānošanu telpai, izmantojot slēdzi, kas atrodas aiz griežpogas (kas ir jānoņem, lai varētu piekļūt slēdzim).

ES FI FR HR

HU

Uzstādīšanai slēdža sliedes rāmī var izmantot dažādus rāmjus.

Termostatu var reģistrēt kā sistēmas ierīci, iespējojot papildu funkcijas. Ja ierīce darbojas kā sistēmas ierīce, iekšējais telpas sensors ir atspējots. Galvenie parametri •

Noregulējiet temperatūras iestatījuma punktu, izmantojot potenciometru, kas atrodas termostata aizmugurē.

Iestatījuma punkta diapazons ir 5–35 °C (citi sistēmas iestatījumi var ierobežot maksimālo un minimālo iestatījumu).

Ja termostats tiek noņemts no sienas, kontroles ierīcē tiek parādīts trauksmes signāls (tas tiek aktivizēts reģistrācijas laikā).

Sausā kontakta ieeja, kas ļauj piespiedu kārtā aktivizēt EKO režīmu, ja ierīce ir reģistrēta kā sistēmas ierīce.

Termostatam var pievienot papildu ārējo temperatūras sensoru.

Papildu āra temperatūras sensoru var reģistrēt kā standarta termostatu vai kā sistēmas ierīci.

Slēdzis funkciju vai sensora darbības režīma pārslēgšanai.

Iespējojiet vai atspējojiet komforta/EKO režīma plānošanu telpai, izmantojot slēdzi ierīces aizmugurē.

Termostata komponenti Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

IT LT

A

LV

Apraksts

Termostata komponenti

A

Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T‑145

Attēlā tālāk ir redzams termostats un tā komponenti.

B

Piestiprināšanas piederumi

Elements

NL

B

NO

C PL

A

B

Elements

PT RO

D

Apraksts

A

Uponor Smatrix Base Thermostat Public T‑143

B

Sienas kronšteins

C

Savienojuma spailes

D

Piestiprināšanas piederumi

RU SE SK 12

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK T aimeris

P aplašinājuma

Uponor Smatrix Base taimeris I-143 (tikai Base)

Uponor Smatrix Base paplašinājuma modulis M-140

CZ

Paplašinājuma modulis esošai Uponor Smatrix Base kontroles ierīcei pievieno sešus kanālus un aktuatora izvades.

DE

Galvenie parametri

DK

Taimeris ļauj kontrolēt sistēmu ar plānošanu, komforta/EKO iestatījumiem, brīvdienu režīmu utt. Regulējiet iestatījumus ar pogām +/- priekšpusē. Taimeris attēlo tikai laiku, datumu un pašreizējo plānošanas programmu. Galvenie parametri • • •

Displejs ar fona apgaismojumu kļūst tumšāks, ja 10 sekundes netiek veiktas nekādas darbības.

Vienkārša pievienošana esošai kontroles ierīcei, neizmantojot papildu vadus.

Taimera simbols priekšpusē, lai to varētu atšķirt no termostatiem.

Reģistrējiet sistēmā līdz pat sešiem papildu termostatiem.

ES

Iestatījumu sadaļā temperatūra tiek rādīta pēc Celsija vai Fārenheita skalas.

Pievienojiet līdz pat sešiem papildu aktuatoriem (24 V).

Aktuatoru elektroniska vadība.

FI

Vārsta darbināšana.

Displejā tiek norādīts, vai ir aktivizēts komforta/ EKO režīms un apkures/dzesēšanas režīms.

Ieslēgšanas laikā tiek parādīta programmatūras versija.

Iestatīšanas vednis laika un datuma iestatīšanai, uzstādot sistēmu pirmo reizi vai pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas.

12/24 h formāta pulkstenis plānošanai.

Iekšējais superkondensators laika un datuma iestatījumu saglabāšanai īslaicīgu strāvas padeves pārtraukumu gadījumā.

EKO režīma vērtības pazemināšana analogajiem termostatiem. Digitālie termostati izmanto paši savas pazeminātās temperatūras. Lai iestatītu tā programmu kā Izslēgtu, ir vajadzīgs termostats T-148.

modulis

EE

FR

PIEZĪME. Katrai kontroles ierīcei ir atbalstīts tikai viens paplašinājuma moduļa paplašinājums.

HR

Paplašinājuma moduļa komponenti Attēlā tālāk ir redzams paplašinājuma modulis un tā komponenti.

HU IT

Plānošana, izmantojot iepriekš ieprogrammētus un pielāgojamus grafikus.

Atspējojiet/iespējojiet brīvdienu režīmu.

Iespējojiet sistēmas automātisko balansēšanu.

Taimera komponenti Attēlā tālāk ir redzams taimeris un tā komponenti.

B A

LT LV

C

NL Elements

Apraksts

A

Uponor Smatrix Base paplašinājuma modulis M-140

B

DIN sliede

C

Piestiprināšanas piederumi

NO PL PT

C A

B

Elements

D

RO RU

Apraksts

A

Uponor Smatrix Base taimeris I‑143

B

Sienas kronšteins

C

Savienojuma spailes

D

Piestiprināšanas piederumi

SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

13


UK Z vaigznes

KNX modulis

slēguma modulis

CZ

Uponor Smatrix Base zvaigznes slēguma modulis M-141

Uponor Smatrix Base PRO Gateway modulis R-147 KNX

DE

Zvaigznes slēguma modulis ļauj uzstādīt termostatus centralizētā zvaigznes topoloģijā, nevis standarta kopnes topoloģijā.

KNX modulis nodrošina sakarus starp sistēmu Uponor Smatrix Base PRO un standarta KNX kopni.

DK

Galvenie parametri •

EE •

ES

FI FR HR

Galvenie parametri •

Ļauj sistēmā izmantot Uponor vai KNX termostatus.

Piekļūstiet katras telpas iestatījuma punktiem.

Ir nepieciešama Uponor Smatrix Base kontroles ierīce.

Piekļūstiet telpu un stāvu temperatūras rādījumam.

Papildina sistēmu ar 8 papildu kopnes savienotājiem.

Piekļūstiet trauksmes signālu uzraudzības funkcijām.

Piekļūstiet siltuma līknei Uponor Smatrix Move PRO kontroles ierīcē (ja tā ir pievienota sistēmas Base PRO kopnei).

Ļauj izmantot standarta KNX sistēmu, lai pārslēgtu komforta/EKO režīmu un apkures/ dzesēšanas režīmu.

Uzstādiet termostatiem pievienotos vadus centralizētā zvaigžņtopoloģijā (nevis maģistrāles topoloģijā), kas nodrošina plašas vadu pievienošanas iespējas.

Ir atļauti tikai termostata ieejas signāli.

Var tieši pievienot kontroles ierīcei vai paplašinājuma modulim vai arī pievienot ar sakaru kabeli, izmantojot vienu savienotāju katrā ierīcē. PIEZĪME. Katrai kontroles ierīcei ir atbalstīts tikai viens zvaigznes slēguma moduļa paplašinājums.

HU IT

Zvaigznes slēguma moduļa komponenti:

LT

Turpmākajā attēlā ir redzams zvaigznes slēguma modulis un tā komponenti.

LV

KNX moduļa komponenti Zemāk esošajā attēlā ir redzams KNX modulis un tā komponenti.

A

Elements

B

A

NL

A

NO PL

Elements

PT

Apraksts Uponor Smatrix Base PRO Gateway Module R-147 KNX

C Apraksts

A

Uponor Smatrix Base zvaigznes slēguma modulis M-141

B

DIN sliede

C

Piestiprināšanas piederumi

RO RU SE SK 14

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK U ponor

aktuatori

Uponor aktuatori tiek uzstādīti uz cauruļvadu vārstiem, un tos vada vai nu ieslēgšanas/izslēgšanas signāli, vai arī impulsa platuma modulācijas (PWM) signāli.

3.4 Piederumi Uponor piedāvā plašu piederumu klāstu izmantošanai ar standarta piedāvājumu.

CZ

A

DE

Ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole Uzstādot sistēmu ar ieslēgšanas/izslēgšanas kontroli, ir nepieciešama sistēmas manuāla balansēšana. Tiklīdz pie termostata izmērītā temperatūra ir zemāka (apsildes režīms) vai augstāka (dzesēšanas režīms) par iestatīto temperatūru, tiek izveidots pieprasījums izmainīt temperatūru telpā, un tas tiek nosūtīts uz kontroles ierīci. Kontroles ierīce atkarībā no pašreizējā darbības režīma un citiem iestatījumiem atver aktuatorus. Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, šī informācija arī tiek nosūtīta, un aktuatori tiek aizvērti. Indikācijas lodziņā uz aktuatora ar baltu joslu tiek attēlots tā atvēruma apjoms. Ja lodziņš ir pilnībā balts, tas ir pilnībā atvērts; ja baltā josla nav redzama vispār, aktuators ir aizvērts.

B

PWM kontrole tiek izmantota, ja ir aktīva automātiskās balansēšanas funkcija. Uzstādot sistēmu ar PWM kontroli, sistēma tiek balansēta automātiski.

E

B

Aktuators ir atvēris vārstu — indikators ir balts

FR

PIEZĪME. Daži no šiem piederumiem var būt iekļauti sistēmā. Elements Komponents A Skrūves

B

Uponor Smatrix Wallframe T-X A-1XX (sienas rāmis T-X A-1XX)

C

Aktuators ir aizvēris vārstu — indikators ir tukšs

FI

F

B

A

ES

G

Plašāku informāciju skatiet sadaļā 3.5 Funkcijas > Automātiskā balansēšana.

A

EE

D

Aktuatora atvēršanas un aizvēršanas laiks ir 1 minūte. PWM kontrole

DK

C

D

E

F

G

Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-113 (ārējās temperatūras sensors S-113) Uponor Smatrix Sensor Floor/ Remote S-114

HR

Apraksts Montāžas materiāli termostatiem T‑143, T‑145, T‑146, T-147, T‑148 un taimerim I-143 Sienas rāmis lielākai sienas platības nosegšanai salīdzinājumā ar oriģinālo aizmugures plāksni. Tiek izmantots, uzstādot termostatus T‑143, T‑145, T‑146, T‑147, T‑148 un taimeri I-143 Āra temperatūras sensors izmantošanai ar termostatiem T‑143, T‑147 un T‑148

HU IT LT LV NL NO

Grīdas/attālais sensors izmantošanai ar termostatiem T‑143, T-146, T‑147 un T‑148

PL

(grīdas/attālais sensors S-114) Uponor apsildes/ Relejs ārēja sprieguma dzesēšanas relejs signāla pievienošanai no apsildes/dzesēšanas avota, piemēram, siltumsūkņa, pie kontroles ierīces ievades. DIN sliede DIN sliede izmantošanai ar Uponor Smatrix Base/ Base PRO kontroles ierīci Uponor Smatrix Kopnes kabelis kopnes kabelis izmantošanai ar A-145 termostatiem

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

15


UK

3.5 Funkcijas

Tas nodrošina vienmērīgāku grīdas temperatūru un ātrāku sistēmas reakcijas laiku ar mazāku enerģijas patēriņu, salīdzinot ar jebkuru standarta ieslēdzamu/izslēdzamu sistēmu.

Sistēma Uponor Smatrix Base/Base PRO tiek izmantota mājas vai ēkas zemgrīdas apsildes un/vai dzesēšanas sistēmas kontrolēšanai.

CZ DE

Kontroles ierīcē reģistrētie termostati tiek izmantoti, lai kontrolētu aktuatorus, kas uzstādīti uz cauruļvadu vārstiem.

DK

Tiklīdz pie termostata izmērītā temperatūra ir zemāka (apsildes režīms) vai augstāka (dzesēšanas režīms) par iestatīto temperatūru, tiek izveidots pieprasījums izmainīt temperatūru telpā, un tas tiek nosūtīts uz kontroles ierīci. Kontroles ierīce atkarībā no pašreizējā kontroles režīma un iestatījumiem darbina aktuatorus. Tādējādi tiek pārvaldīta plūsma uz grīdas kontūriem telpā, un tiek regulēta temperatūra telpā. Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, šī informācija tiek nosūtīta uz kontroles ierīci, un pieprasījums ir izpildīts.

EE ES FI

K omforta

FR

un

EKO

režīmi

Ja kontroles ierīcei ir pievienots taimeris, ir iespējams regulēt iestatītās temperatūras režīmus starp trim dažādām temperatūrām. Pieejamie režīmi: Komforta, EKO (ekonomiskais), un Brīvdienas. Skatiet tālāk parādīto komforta un EKO režīma piemēru.

HR HU

1. apsildes taimeris

EKO nakts 0 h 00

LT

rīts 6 h 00

pēcpusdiena 12 h 00

18 h 00

nakts 24 h 00

Diagrammā ir redzams, ka komforta režīmā sistēma nodrošina apsildīšanu no rīta un pēcpusdienā, bet naktī un dienas vidū, kad parasti mājās neviena nav, sistēma pārslēdzas EKO režīmā.

LV

A utobalansēšana

NL

Uponor Smatrix Base/Base PRO kontroles ierīce var darbināt aktuatora izejas, izmantojot ieslēgšanas/ izslēgšanas signālus vai automātisko balansēšanu (pēc noklusējuma ieslēgta), kam tiek izmantoti impulsa platuma modulācijas (PWM — pulse width modulation) signāli.

NO PL

Autobalansēšana ir funkcija, kad sistēma aprēķina faktisko nepieciešamo enerģijas daudzumu atsevišķām telpām un pielāgo katra kontūra izvades jaudu tā garumam. Tas nozīmē, ka īsa kontūra aktivitātes laiks varētu būt 20%, bet garš kontūrs varētu būt ieslēgts 60% no kopējā laika.

PT RO

Autobalansēšana turpina darboties dažādos gadalaikos un mainīgajā mājsaimniecības dzīves ciklā un izmantošanas ieradumos, tāpēc manuāla balansēšana nav nepieciešama.

RU

histerēzes temperatūra

Uponor nodrošina labāko sistēmas veiktspēju, izmantojot zemu histerēzes temperatūru. Tā tiek izmantota lielai kontroles precizitātei, pieņemot lēmumu par to, kad sākt un kad pabeigt apsildi un dzesēšanu atbilstoši sensoru informācijai un iestatījuma punktu vērtībām.

A psildes / dzesēšanas

novirze

Uponor izmanto novirzes temperatūru, lai pielāgotu iestatījuma punktus, pārslēdzoties starp apsildi un dzesēšanu. Tas ļauj uzlabot sistēmas veiktspēju un samazina nepieciešamību pēc manuālas iestatījumu regulēšanas, pārslēdzoties no apsildes uz dzesēšanu un pretēji. Novirze ir 2 °C, un tā tiek izmantota, lai paaugstinātu iestatījuma punktus, pārslēdzot sistēmu dzesēšanas režīmā. Pārslēdzoties atpakaļ uz apsildi, šī vērtība tiek izmantota iestatījuma punkta pazemināšanai. Novirzi var mainīt, izmantojot interfeisu I-147 (tikai sistēmā Base PRO).

R elatīvā

Komforts

IT

Z ema

mitruma funkcija

Lai dzesēšanas sistēmā neveidotos kondensāts, iesakām telpās mērīt relatīvo mitrumu (RH). Relatīvo mitrumu mēra viens vai vairāki termostati (ar RH sensoru). Uponor Smatrix Base Ja RH vērtība kādā no termostatiem (ja tādu ir vairāk nekā viens) sasniedz “sliktāko iespējamo līmeni” — 80%, visā sistēmā dzesēšana tiek izslēgta. Dzesēšana atkal tiek ieslēgta, ja relatīvais mitrums samazinās zemāk par 76%. Uponor Smatrix Base PRO Dzesēšana tiek atslēgta katrā telpā atsevišķi, ja tiek sasniegta relatīvā mitruma robežvērtība (tā ir iestatīta interfeisā; noklusējuma vērtība ir 75%). Ja ir uzstādīts sausinātājs (ir nepieciešama Uponor Smatrix Move PRO kontroles ierīce), tas tiek aktivizēts, kad tiek sasniegta sausinātāja iedarbināšanas robežvērtība. Dzesēšana atkal tiek iedarbināta un sausinātājs tiek deaktivizēts, kad relatīvā mitruma vērtība samazinās zemāk par histerēzi, kas iestatīta interfeisā (“Nestrādes zona”; noklusējuma vērtība 5%).

SE SK 16

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK S ūkņa

vadība

Sistēmas kontroles ierīce ir aprīkota ar sūkņa releju, kam var pievienot vienu sūkni. Ja telpā ir kāda veida pieprasījums, tiek iedarbināts sūknis. Sistēmā Base PRO, kam ir pievienots interfeiss, sūkņa vadības parametrs tiek automātiski iestatīts vispārējā režīmā. Izmantojiet interfeisu, lai nepieciešamības gadījumā mainītu iestatījumu. Ir pieejami šādi iestatījumi: Bieži lietots, Individuāli un H/C slēdzis. Vispārējais režīms (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu) Releja statuss tiek iestatīts visai sistēmai. Katrai sistēmai ir pievienots viens sūknis (tikai pie galvenās kontroles ierīces). Ja vienā no kontroles ierīču telpām ir pieprasījums, tiek iedarbināts galvenais sūknis. Individuālais režīms (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu) Releja statuss ir iestatīts atbilstoši kontroles ierīcēm. Tiek pievienots viens sūknis katrai kontroles ierīcei. Ja telpā ir pieprasījums, tiek iedarbināts tikai šai kontroles ierīcei pieslēgtais sūknis. H/C slēdzis (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu) Izmantojiet releju kā apsildes/dzesēšanas izvadi. Kontroles ierīcei nevar pievienot cirkulācijas sūkni, izmantojot savienotāju PUMP (Sūknis). Ja sistēmā ir pieejamas vairākas kontroles ierīces (tikai sistēmā Base PRO) un cirkulācijas sūkņa iestatījums interfeisā ir Bieži lietots. Citu kontroles ierīču savienotāju PUMP (Sūknis) var izmantot apsildes/dzesēšanas izejas signālam.

A ktuatoru

pārvaldība

Aktuatoru pārvaldība neļauj vienlaikus būt atvērtiem pārāk daudziem aktuatoriem, lai samazinātu vajadzīgo maksimālo jaudu. Maksimālo strāvu var samazināt, aizkavējot atsevišķu aktuatoru atvēršanos, jo atvēršanās brīdī tie patērē maksimālo strāvu. Vienlaikus var atvērt līdz par astoņiem aktuatoriem sešās telpās. Papildu aktuatori tiek pievienoti rindai un secīgi atvērti.

A psildes

atsacījums

Ja tiek pārtraukts savienojums ar termostatu, attiecīgo kontūru nevar regulēt, izmantojot istabas temperatūru. Tādā gadījumā kontroles ierīce aktivizē attiecīgā kontūra atsacījuma funkciju, un aktuatori tiek atvērti iestatītos intervālos.

S istēmas

pulkstenis

Lai nodrošinātu plānošanu un dažādus taimera iestatījumus, kontroles ierīce saņem pareizu laiku un datumu no kādas ievades ierīces (interfeisa, taimera, programmējamā termostata utt.). Pulksteni var iestatīt automātiskai vasaras un ziemas laika pārslēgšanai (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu).

M icro SD

karte ( tikai sistēmā

CZ DE DK

B ase PRO)

Sistēmā Uponor Smatrix Base PRO tiek izmantota microSD karte, lai veiktu klonēšanu (interfeisa iestatījumu), automātisko dublējumkopiju izveidi (iestatījumu un termostata reģistrācijas datu), manuālu dublējumkopijas atjaunošanu, datu reģistrāciju (telpu datu, kontroles ierīces datu, sistēmas datu un notikumiem) un programmatūras jaunināšanu.

S iltumsūkņa B ase PRO)

EE ES FI

integrēšana ( tikai sistēmā

FR

Kontroles ierīce spēj nodrošināt pieslēgumu vairākiem siltumsūkņiem un noregulēt padeves temperatūru sistēmai.

HR

Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķās valstīs; plašākas informācijas iegūšanai sazinieties ar vietējo Uponor biroju.

HU

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejam tikai sistēmās Base PRO ar četrām kontroles ierīcēm vai mazāk. Sīkāku informāciju skatiet siltumsūkņa dokumentācijā.

T elpu

pārbaude ( tikai sistēmā

interfeisu )

B ase PRO

IT LT

ar

LV

Telpu pārbaude ir diagnostikas funkcija, kas nosaka, vai telpas termostats ir uzstādīts atbilstošā telpā.

NL

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejam tikai sistēmās Base PRO ar četrām kontroles ierīcēm vai mazāk. Plašāku informāciju skatiet sadaļā 14.7 Iestatījumi > Telpu pārbaude.

T elpas mazais loks ( bypass ) ( tikai B ase PRO ar interfeisu )

NO PL

sistēmā

PT

Katrai kontroles ierīcei var atlasīt līdz divām telpām, kuras sistēmā darbojas kā mazais loks.

RO

Plašāku informāciju skatiet sadaļā 14.7 Iestatījumi > Telpas mazais loks.

RU

Funkcija tiek aktivizēta, līdz termostats atkal tiek pievienots.

SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

17


UK

4

CZ

Uponor Smatrix Base/Base PRO uzstādīšana

DE

4.1

Uzstādīšanas procedūra

4.2

Sagatavošanās uzstādīšanai

DK

U ponor S matrix B ase /B ase PRO

Pirms uzstādīšanas sākuma •

EE

Uponor iesaka rūpīgi ievērot tālāk norādīto darba gaitu, lai garantētu iespējami labākos uzstādīšanas rezultātus.

Salīdziniet iepakojuma saturu ar komplektācijā iekļauto priekšmetu sarakstu. Skatiet arī 3.3. sadaļu “ Uponor Smatrix Base/ Base PRO komponenti”, kur ir norādīti sistēmas komponenti.

Pārbaudiet, vai ir jāuzstāda ārējais temperatūras sensors ar saderīgu termostatu.

Izpētiet šīs rokasgrāmatas beigās vai kontroles ierīces vāciņa iekšpusē esošo elektrisko shēmu.

Posms Darbība

ES FI FR HR HU IT

Lappuse

1

Sagatavošanās uzstādīšanai

18

2

Uponor Smatrix Base/Base PRO kontroles ierīces uzstādīšana

22

3

Paplašinājuma moduļa pievienošana (papildaprīkojums)

23

4

Zvaigznes slēguma moduļa pievienošana (papildaprīkojums)

24

5

Uponor Smatrix Base/Base PRO termostatu un sensoru uzstādīšana

33

6

Papildu Uponor Smatrix Base taimera uzstādīšana (tikai sistēmā Base)

42

7

Uponor Smatrix Base PRO interfeisa uzstādīšana (tikai sistēmā Base PRO)

46

8

Uzstādīšanas pabeigšana

51

U ponor S matrix B ase PRO I nterface  I-147 Veiciet tālāk norādītās darbības, lai uzstādītu interfeisu Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147.

LT

Posms

LV

Darbība

Lappuse

1

Interfeisa atrašanās vieta

46

2

Pirmās startēšanas reizes vednis

48

NL Lai noteiktu piemērotāko vietu Uponor Smatrix Base komponentu uzstādīšanai, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

NO PL

Nodrošiniet, lai kontroles ierīci varētu uzstādīt netālu no sadalītājiem. Ievērojiet, ka uz katru sadalītāju pāri ir jābūt atsevišķai kontroles ierīcei.

PT

Nodrošiniet, lai kontroles ierīci varētu uzstādīt netālu no 230 V maiņstrāvas sienas kontaktligzdas vai elektrotīklam pievienotas sadales kārbas (ja tas ir nepieciešams saskaņā ar vietējiem noteikumiem).

Nodrošiniet uzstādīto Uponor Smatrix Base/ Base PRO komponentu aizsardzību pret tekošu vai pilošu ūdeni.

RO RU SE SK 18

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

4.3

Uzstādīšanas piemērs Base

CZ

Base PRO I-147

I-143

X-147

DE DK

#01

S

#01

S

EE M-141

T-146 T-147 T-148

T-143

T-146 T-147 T-148

T-145

ES

A B + -

8x

FI

T-145

FR T

T

#01

X-145 X-147

#03

Papildiespēja Option A+B A+B

3x

01

T

01a

A B

A B + -

S

02 01b

#06

Papildiespēja Option A+B+C A+B

T S

T

02a

03 02b

- A B

T

#08

M-140

#12

HR

Papildiespēja Option A+B A+B

3x

-

Base PLUS

03

T

HU

A B + -

T

04

05

04

05

T-143 IT

06

07

08

09

10

11

12 S

LT

#03 - #05

Papildiespēja Option B+C B+C

24 V

24 V

LV NL

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

NO PL Papildiespēja A Option A

Papildiespēja B Option B

Papildiespēja C Option C

PT RO Skatiet arī elektrisko shēmu rokasgrāmatas beigās.

RU

U zmanību ! Ar kontroles ierīci ir saderīgi tikai 24 V Uponor aktuatori.

SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

19


UK S istēma U ponor S matrix B ase /B ase PRO Piemērs: Uponor Smatrix Base/Base PRO kontroles ierīces (seši kanāli) savienojums ar papildu Uponor Smatrix Base paplašinājuma moduli (seši papildu kanāli), izmantojot sistēmas ierīces (S) un termostatus (T), kā tas ir redzams attēlā.

CZ DE DK

Uzstādīšana darbojas pēc standarta shēmas, kad termostati regulē katru telpu saskaņā ar to iestatītajām temperatūrām.

EE

Savienojumi Sistēmas pamatā ir kopnes sakaru protokols (kontroles ierīcē jāreģistrē unikālie termostatu ID), kurā izmantoti tiešās vai zvaigznes slēguma savienojumi. Tas ļauj izveidot secīgos vai paralēlos savienojumus, padarot elektroinstalācijas uzstādīšanu un termostatu un sistēmas ierīču pievienošanu daudz vienkāršāku nekā tad, ja katrai savienojuma spailei tiek pievienots viens termostats.

ES FI FR

Šī protokola piedāvātās plašās savienojumu iespējas var kombinēt visos iespējamos veidos, optimāli piemērojot konkrētai sistēmai.

HR

Termostati un aktuatori

HU

IT

Termostats Nr. 01 kontrolē aktuatorus kanālos Nr. 01a, 01b, 02a un 02b, izmantojot papildaprīkojumu. Termostats Nr. 03 kontrolē aktuatorus kanālos no Nr. 03 līdz 05, izmantojot papildaprīkojumu.

LT

Termostats Nr. 06 kontrolē aktuatorus kanālos Nr. 06 un 07.

LV

Termostats Nr 08 kontrolē aktuatorus kanālos no Nr. 08 līdz 11, izmantojot papildaprīkojumu.

NL

Sistēmas ierīces •

Interfeiss I-147 (tikai sistēmā Base PRO) kontrolē visu sistēmu, un katram termostatam var norādīt atsevišķus iestatījumus. Vienam vai vairākiem termostatiem var ieprogrammēt grafikus, norādot, kad jāpārslēdzas starp komforta un EKO režīmiem.

Taimeris (tikai sistēmā Base) kontrolē komforta un EKO režīma pārslēgšanu visiem pieejamajiem termostatiem, kas ir aktivizēti plānošanai (izņemot digitālo termostatu T-148).

Sabiedrisko telpu termostats T-143 ar dažādām funkcijām (B un C papildaprīkojums). PIEZĪME. Reģistrējot sabiedrisko telpu termostatu T-143 ar dažādām funkcijām kā sistēmas ierīci, termostats darbojas tikai kā attālā ierīce. Tas nekontrolē temperatūru telpā, kurā ir uzstādīts.

Papildiespēja A •

Ārējais temperatūras sensors.

Grīdas temperatūras sensors.

Papildiespēja B •

Āra temperatūras sensors.

Papildiespēja C •

Ārējais temperatūras sensors apsildes/ dzesēšanas slēdzim (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu).

Komforta/EKO režīma slēdzis.

Termostats Nr. 12 kontrolē aktuatorus kanālā Nr. 12.

NO PL PT RO RU SE SK 20

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Grafiki Apsildes un/vai dzesēšanas laikā programmējamie grafiki var pārslēgties starp komforta un EKO režīmiem. Skatiet piemēru tālāk. 1. grafiks Komforts

Pat ja sistēmā ir ieprogrammēti grafiki, dažas telpas tomēr var darboties bez plānošanas. Šīs telpas darbojas pastāvīgā komforta režīmā, un citu telpu programmēšana tās neietekmē.

CZ

Sabiedrisko telpu termostats T-143

DE

EKO nakts 0 h 00

rīts 6 h 00

pēcpusdiena 12 h 00

nakts

18 h 00

24 h 00

Atkarībā no sistēmas iestatījumiem citas telpas var vienlaikus pārslēgties starp komforta un EKO režīmiem atkarībā no šo telpu ieprogrammētajiem grafikiem.

Iestatiet tā aizmugurē esošo slēdzi tikai komforta režīma pozīcijā.

DK

Standarta termostats T-145 • Iestatiet tā aizmugurē esošo slēdzi tikai komforta režīma pozīcijā.

EE

Digitālie termostati T-146 un T-147

Lai to veiktu, ir nepieciešama viena vai vairākas no tālāk norādītajām ierīcēm.

• Iestatiet parametra EKO vērtības pazemināšana vērtību izvēlnē Nr. 03 uz 0.

ES

• Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147 (tikai sistēmā Base PRO) Interfeiss ļauj sistēmā izveidot atsevišķus ieprogrammētus telpu grafikus. Jebkuras citas ierīces ar saviem ieprogrammētajiem grafikiem tiek ignorētas, un to izvēlnes nav redzamas.

Digitālais termostats T-148

FI

Apsildes/dzesēšanas slēdzis tiek manuāli kontrolēts, sūtot ārēju signālu uz kontroles ierīci. To izmanto, lai pārslēgtu kontroles ierīces darbību starp apsildes un dzesēšanas režīmiem.

Uponor Smatrix Base Timer I-143 (tikai sistēmā Base) Taimeris nodrošina grafika programmas lietošanu visā sistēmā. Lai taimeris varētu kontrolēt digitālo termostatu T-148, termostata programmas iestatījumam ir jābūt pozīcijā "Izslēgts".

Iestatiet parametra EKO vērtības pazemināšana vērtību izvēlnē Nr. 03 uz 0 un izvēlnē Nr. 00 uz Izslēgt.

FR

apsildes/dzesēšanas slēdzis;

HR HU

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148 Termostats kontrolē telpu, kurā tas atrodas, un ir spēkā iepriekš norādītie ierobežojumi attiecībā uz interfeisu un taimeri.

IT LT

2. grafiks Komforts

LV

EKO nakts 0 h 00

rīts 6 h 00

pēcpusdiena 12 h 00

18 h 00

nakts 24 h 00

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

21


UK

5 Uponor Smatrix Base/Base PRO kontroles ierīces uzstādīšana

CZ DE

5.1

Kontroles ierīces novietojums

Skatiet norādījumus par sagatavošanos uzstādīšanai (skatiet 4.2. sadaļu “Sagatavošanās uzstādīšanai”) un novietojiet kontroles ierīci saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

DK EE ES FI

Novietojiet kontroles ierīci tieši virs cauruļvada. Pārbaudiet 230 VAC strāvas izvada pozīciju.

Pārbaudiet, vai kontroles ierīces vāciņu var viegli noņemt.

Pārbaudiet, vai savienotājiem un slēdžiem var viegli piekļūt.

FR

M odulārais

HR

Kontroles ierīce ir konstruēta, paturot prātā modulārā novietojuma iespēju. Tas nozīmē, ka visas svarīgākās daļas ir noņemamas un tās var novietot atsevišķi (atkarībā no novietošanas vietas varētu būt nepieciešami papildu vadi).

HU

Komponentu pievienošana/noņemšana Komponentus var uzspraust un noņemt, nenoņemot vāciņus (A, to ir ieteicams darīt uz līdzenas virsmas vai DIN sliedes), vai arī iebīdīt tiem paredzētajā vietā, kad vāciņi ir noņemti (B).

A

novietojums

B

IT B rīdinājums ! Transformatora modulis ir smags un var atdalīties, ja vadības bloks tiek turēts ar augšpusi uz leju bez vāka.

LT LV

U zmanību ! Paplašinājuma moduli pievieno, iespraužot to izvirzītajās savienojošās sliedēs.

NL

PIEZĪME. Pirms transformatora moduļa atdalīšanas ir jāatvieno vadi starp transformatoru un vadības bloka kartes.

NO PL PT RO RU SE SK 22

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

5.2

Kontroles ierīces piestiprināšana pie sienas

Kontroles ierīces piegādes komplektā ir iekļautas skrūves, sienas dībeļi un DIN sliede.

DIN

S krūves

un sienas dībeļi

Attēlā tālāk redzamas kontroles ierīces stiprinājuma urbumu pozīcijas un tas, kā ierīci nostiprināt pie sienas, izmantojot skrūves un sienas dībeļus.

CZ DE

sliede ( ieteicama )

110

Pievienojiet DIN sliedi pie sienas, izmantojot skrūves un sienas dībeļus. Pēc tam pievienojiet kontroles ierīci pie DIN sliedes.

mm

DK

Turpmākajā attēlā redzams, kā pievienot kontroles ierīci, izmantojot DIN sliedi.

80 mm

EE ES FI

5.3

A

B

Paplašinājuma moduļa pievienošana (papildaprīkojums)

P aplašinājuma

FR HR

moduļa pievienošana

Attēlā tālāk redzams, kā paplašinājuma modulis tiek pievienots kontroles ierīcei.

HU

A

B

IT LT

2

1

LV

1 U zmanību ! Pārliecinieties, vai kontroles ierīce nevar izslīdēt no DIN sliedes, ja tā tiek uzstādīta nevis horizontāli, bet kādā citā pozīcijā.

NL PIEZĪME. Katrai kontroles ierīcei ir atbalstīts tikai viens paplašinājuma moduļa paplašinājums.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

23


UK P aplašinājuma

Z vaigznes

moduļa noņemšana

Attēlā tālāk redzams, kā noņemt paplašinājuma moduli no kontroles ierīces.

CZ

1.2

DE

slēguma moduļa pievienošana

Turpmākajā attēlā parādīts, kā savienot zvaigznes slēguma moduli vietā tieši pie kontroles ierīces vai papildaprīkojumā pieejama paplašinājuma moduļa.

mm m

8m

DK EE

1

ES FI

K abeļa

FR

savienojums

Turpmākajā attēlā redzams, kā zvaigznes slēguma moduli pievienot kontroles ierīcei, izmantojot kabeļa savienojumu.

2

HR HU IT

1. Ievietojiet platu plakano skrūvgriezi spraugā starp atkārtotāja moduli un otru ierīci un grieziet skrūvgriezi, līdz viena puse atbrīvojas. Atkārtojiet šo darbību otrā pusē.

LT

Zvaigznes slēguma moduļa pievienošana (papildaprīkojums)

Zvaigznes slēguma moduli var pievienot kontroles ierīcei vai nu iespiežot to vietā vai savienojot ar kabeli.

NO PL

PIEZĪME. Katrai kontroles ierīcei tiek atbalstīts tikai viens papildu zvaigznes slēguma modulis.

- + BA

5.4

NL

AB + -

2. Noņemiet paplašinājuma moduli. Uzmanieties, lai nesalocītu savienojošās sliedes.

LV

PIEZĪME. Šajā savienojuma metodē sistēmā tiek izmantoti divi papildu savienojuma punkti.

PT PIEZĪME. Katrai Uponor Smatrix Base PRO kontroles ierīcei tiek atbalstīts tikai viens (termostata un/vai sistēmas kopnes) zvaigznes slēguma modulis katram kopnes tipam.

RO RU

Zvaigznes slēguma moduli var vienlaikus izmantot tikai vienam kopnes tipam. Tas nozīmē, ka termostatu nevar pievienot zvaigznes slēguma modulim, kas ir pievienots sistēmas kopnei, un otrādi.

SE SK 24

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Z vaigznes

slēguma moduļa noņemšana

Turpmākajā attēlā redzams, kā noņemt zvaigznes slēguma moduli no kontroles ierīces. 1.2

mm 8

5.5

Komponentu pievienošana kontroles ierīcei

A

mm

CZ

Skatiet elektrisko shēmu šī dokumenta beigās. Attēlā tālāk ir redzama kontroles ierīces iekšpuse.

B C

G E H

DE

I M

DK EE

1 J

G

D

F

L

G

N

ES FI FR

2

F K Elements

1. Ievietojiet platu plakano skrūvgriezi spraugā starp zvaigznes slēguma moduli un otru ierīci un grieziet skrūvgriezi, līdz viena puse atbrīvojas. Atkārtojiet šo darbību otrā pusē. 2. Zvaigznes slēguma moduļa noņemšana. Uzmanieties, lai nesalocītu savienojošās sliedes.

HR

Apraksts

A

Transformators, 230 V, maiņstrāva, 50 Hz barošanas modulis

B

Drošinātājs (T5 F3.15AL 250 V)

C

Papildu ieejas un izejas sūkņa un boilera vadībai un siltumsūkņa pievienošanai (tikai sistēmā Base PRO)

D

Kanāla reģistrēšanas pogas

E

LED indikatori kanāliem 01–06

F

Ātrie savienotāji aktuatoriem

G

Kopnes savienojuma spailes

H

Sistēmas kopnes savienojuma spailes (tikai sistēmā Base PRO)

I

Strāvas gaismas diode

J

Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (papildaprīkojums)

K

LED indikatori kanāliem 07–12

L

Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (papildaprīkojums)

M

Gala vāciņš

N

MicroSD karte (tikai sistēmā Base PRO)

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

25


UK A ktuatoru

pievienošana kontroles ierīcei

U zmanību !

Katrs termostats var kontrolēt vienu vai vairākus kanālus. Lai vienkāršotu uzstādīšanu un uzturēšanu, Uponor iesaka kanālu secībā savienot ar vadiem aktuatorus, kurus kontrolē viens un tas pats termostats.

CZ DE DK

Savienojiet aktuatorus ar kontroles ierīcēm, kā norādīts tālāk. Tālāk redzamais attēls palīdzēs labāk izprast norādījumus.

EE

1. Ievadiet kabeļus no aktuatoriem caur kabeļu ievades vietām kontroles ierīces rāmja lejasdaļā. Skatiet attēlu tālāk.

Pārliecinieties, ka kontroles ierīce ir pievienota citas kontroles ierīces sistēmas kopnes savienotājam (vienam no savienotājiem labajā pusē). Pretējā gadījumā kontroles ierīces nevarēs savstarpēji sazināties.

2

ES

3 3

FI FR

1

1

HR

A B - A B -

HU

1

IT LT

2. Ar plānu skrūvgriezi uzspiediet, bet negrieziet, uz baltās ātrā savienotāja pogas.

Lai pievienotu sakaru kabeli kontroles ierīcei:

3. Ievietojiet ātrajā savienotājā vadu.

1. Ievadiet kabeļus caur kabeļu ievades vietām kontroles ierīces rāmja augšdaļā.

4. Izņemiet skrūvgriezi.

LV

PIEZĪME. Identificējiet telpu, kuru apgādā katrs sadalītāja kontūrs, un nosakiet, ar kuru kanālu tas ir jāsavieno.

NL NO PL

P apildu kontroles ierīces pievienošana ( tikai sistēmā B ase  PRO ar interfeisu )

3. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

Vienā sistēmā var savienot līdz pat 16 papildu Base PRO kontroles ierīcēm.

4. Nokniebiet un nolokiet malā liekos vadus.

Kontroles ierīces tiek savstarpēji savienotas, izmantojot secīgo savienojumu vai zvaigžņtopoloģiju (var izmantot zvaigznes slēguma moduli). Zvaigznes slēguma moduli var vienlaikus izmantot tikai vienam kopnes tipam. Tas nozīmē, ka termostatu nevar pievienot zvaigznes slēguma modulim, kas ir pievienots sistēmas kopnei, un otrādi.

PT RO

2. Ievietojiet divus vadus (A, B) brīvā kontroles ierīces sistēmas savienotājā (vienā no savienotājiem labā pusē). - vads nav obligāti jāizmanto un tiek izmantots tikai dažos gadījumos.

T ermostatu

pievienošana kontroles ierīcei

Termostati ir pievienoti kontroles ierīcei ar vadu kopnes sakaru protokolu. Informāciju par termostatu uzstādīšanu skatiet 6. sadaļā “Uponor Smatrix Base/Base PRO termostati un sensori”.

Papildinformāciju par secīgo slēgumu skatiet 6.3. sadaļā.

RU SE SK 26

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK A psildes / dzesēšanas ievades pievienošana kontroles ierīcei ( papildaprīkojums ) Ja sistēmā ir iekļauti izstrādājumi, kas nodrošina dzesēšanu, kontroles ierīce var pārslēgties starp apsildi un dzesēšanu, izmantojot apsildes/ dzesēšanas ievadi.

Lai pievienotu apsildes/dzesēšanas ievadi kontroles ierīcei, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

CZ

Attēlā tālāk ir redzami apsildes/dzesēšanas sistēmas komponenti, kas pievienoti kontroles ierīcei.

DE

Apsildes/dzesēšanas ievade ir savienota ar sauso kontaktu, kas darbojas vai nu kā papildu kontroles sistēma, vai arī kā divu pozīciju relejs. • •

Kad relejs ir atvērts, sistēma darbojas apkures režīmā.

DK EE

GPI

Kad relejs ir aizvērts, sistēma darbojas dzesēšanas režīmā.

ES

Apsildes/dzesēšanas slēdzi var pievienot un kontrolēt vairākos dažādos veidos atkarībā no sistēmas. Izmantojiet tikai vienu no tālāk norādītajām iespējām.

FI IN

Sistēma Uponor Smatrix Base •

HR HU GPI

Izmantojiet ieeju: pievienojiet ieeju jebkurai kontroles ierīcei. Pārslēdziet režīmu, izmantojot slēdzi uz sienas vai siltumsūkni.

• Izmantojiet pakārtotās kontroles ierīces izeju un interfeisu, lai pārslēgtu režīmu. Pievienojiet apsildes/dzesēšanas releju pakārtotās kontroles ierīces izejai. Izmantojiet interfeisu, lai iestatītu apsildes vai dzesēšanas režīmu. •

FR

Izmantojiet ieeju: pievienojiet ieeju kontroles ierīcei. Pārslēdziet režīmu, izmantojot slēdzi uz sienas vai siltumsūkni.

Sistēma Uponor Smatrix Base PRO •

OUT

Izmantojiet padeves temperatūras sensoru. Pievienojiet padeves temperatūras sensoru sabiedrisko telpu termostatam. Izmantojiet interfeisu, lai pārslēgtos starp apsildi un dzesēšanu, izmantojot padeves temperatūru.

U zmanību ! Lai nesabojātu aprīkojumu, nepielietojiet spriegumu starp kontroles ierīces apsildes/ dzesēšanas ievadēm. Sīkāku informāciju skatiet apsildes/dzesēšanas releja dokumentācijā.

IT IN

LT

OUT

LV

B rīdinājums ! Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā.

NL NO

1. Rūpīgi izpētiet šīs rokasgrāmatas beigās vai kontroles ierīces vāciņā redzamo elektrisko shēmu, lai noteiktu savienotāju pozīcijas.

PL

2. Pārliecinieties, vai no kontroles ierīces un apsildes/dzesēšanas releja ir atvienota elektropiegāde.

PT

3. Izskrūvējiet skrūvi un atveriet papildu savienojumu nodalījuma pārsegu.

RO

4. Izvadiet kabeli cauri kabeļa izvadīšanas vietai uz apsildes/dzesēšanas ievadi un atpakaļ.

RU

5. Pievienojiet kabeli apsildes/dzesēšanas ieejai un kontroles ierīces savienotājam ar apzīmējumu GPI vai IN (Ieeja) (ja ir pievienots siltumsūknis; tikai modulim Base PRO).

SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

27


UK tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu

8. Iestatiet temperatūru un histerēzi apkures un dzesēšanas režīma pārslēgšanai.

CZ

6. Interfeisā atveriet izvēlni Heating/cooling (Apsilde/dzesēšana) un atlasiet Cooling available (Pieejama dzesēšana).

DE

7. Atveriet apakšizvēlni Operating mode (Darbības režīms), iestatījumu izvēlni Heating/cooling (Apsilde/dzesēšana) un atlasiet H/C Slave (H/C atkārtotājs).

Lai apsildes/dzesēšanas izeju pievienotu pakārtotajai kontroles ierīcei (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu), rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

Tagad apsildes/dzesēšanas slēdzis ir uzstādīts un aktivizēts.

Tālāk esošajā attēlā ir redzami apsildes/dzesēšanas sistēmas komponenti, kas ir pievienoti pakārtotajai kontroles ierīcei.

DK EE

Tagad apsildes/dzesēšanas slēdzis ir uzstādīts un aktivizēts.

Lai apsildes/dzesēšanas slēdža padeves temperatūras sensoru pievienotu sabiedrisko telpu termostatam (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu), rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

ES

Turpmākajā attēlā ir redzami apsildes/dzesēšanas sistēmas komponenti, kas pievienoti sabiedrisko telpu termostatam T-143.

FI FR

ON

PUMP

DIP

1 2 3 4

20

5

35

HR HU

U zmanību ! Ja sistēmā ir pieejama vairāk nekā viena kontroles ierīce, reģistrējiet termostatu galvenajā kontroles ierīcē kā sistēmas ierīci.

IT

PUMP

1. Pārliecinieties, vai termostatam ir atslēgta strāvas padeve.

LT

2. Pievienojiet padeves caurulei pievienoto sensoru termostata ievades spailei.

LV

3. Iestatiet slēdzi pozīcijā 1 = Off (Izslēgt), 2 = Off (Izslēgt), 3 = On (Ieslēgt), 4 = Off (Izslēgt). Papildinformāciju skatiet 6.4. sadaļā “Ārēja sensora pievienošana termostatam” > “Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143”.

NL

4. Reģistrējiet termostatu kontroles ierīcē kā Apsildes/dzesēšanas slēdzi no sensora ievades, sistēmas ierīces kanāls 4. Plašāku informāciju skatiet sadaļā 6.10 Sistēmas ierīču reģistrēšana.

NO PL

5. Interfeisā atveriet izvēlni Heating/cooling (Apsilde/dzesēšana) un atlasiet Cooling available (Pieejama dzesēšana).

PT

6. Atveriet apakšizvēlni Operating mode (Darbības režīms), iestatījumu izvēlni Heating/cooling (Apsilde/dzesēšana) un atlasiet H/C Master (H/C galvenais).

RO

7. Atveriet iestatījumu izvēlni, H/C Master (H/C galvenais) sadaļā Heating/cooling > Operating mode ((Apsilde/dzesēšana > (Darbības režīms) un atlasiet H/C sensor (H/C sensors).

RU SE

B rīdinājums ! Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā. PIEZĪME. Šim savienojumam ir nepieciešama sausā kontakta sensora ievade komponentā, kas nodrošina apsildīšanu/dzesēšanu. 1. Pārliecinieties, ka ir atvienota strāvas padeve pakārtotajai kontroles ierīcei un apsildes/ dzesēšanas relejam. 2. Pievienojiet kabeli komponentam, kas nodrošina apsildi/dzesēšanu, un pakārtotās kontroles ierīces savienotājam ar apzīmējumu PUMP (Sūknis). 4. Interfeisā atveriet izvēlni Integrēšana un atlasiet opciju Kontroles ierīces relejs. 5. Atlasiet opciju un atveriet parādīto iestatījumu izvēlni.

SK 28

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 6. Atlasiet pakārtoto kontroles ierīci, kam ir pievienots kabelis, un iestatiet izejas opciju H/C slēdzis.

Lai pievienotu cirkulācijas sūkni kontroles ierīcei, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

CZ

7. Interfeisā atveriet izvēlni Heating/cooling (Apsilde/dzesēšana) un atlasiet Cooling available (Pieejama dzesēšana).

DE

8. Atveriet apakšizvēlni Operating mode (Darbības režīms), iestatījumu izvēlni Heating/cooling (Apsilde/dzesēšana) un atlasiet H/C Master (H/C galvenais).

DK

PUMP

9. Atveriet H/C Master (H/C galvenais) iestatījumu izvēlni sadaļā Heating/cooling > Operating mode (Apsilde/dzesēšana > Darbības režīms) un atlasiet Force cooling (Piespiedu dzesēšana) vai Force heating (Piespiedu apsilde), lai atlasītu dzesēšanu vai apsildi.

EE

10. Pārliecinieties, vai relejs dzesēšanas režīmā aizveras un apsildes režīmā atveras.

FI

ES

Tagad apsildes/dzesēšanas izvade ir uzstādīta un aktivizēta.

FR PUMP

Sūkņa pārvaldības pievienošana (papildaprīkojums)

HR

Kontroles ierīce spēj darbināt cirkulācijas sūkni, kas apstājas, ja nav apsildes vai dzesēšanas pieprasījuma. PIEZĪME. Pirms sūkņa pievienošanas skatiet cirkulācijas sūkņa piegādātāja dokumentāciju, kā arī attiecīgās Uponor elektriskās shēmas. •

Kontroles ierīce nevar nodrošināt strāvas padevi sūknim.

Kontroles ierīcē cirkulācijas sūkņa kontrolei tiek izmantots sausā kontakta savienojums spaiļu blokā.

Sūkņa elektriskās ķēdes ir jāaizsargā ar jaudas slēdzi, kura maksimālais nominālais strāvas stiprums ir 8 A.

Cirkulācijas sūknis ir pievienots kontroles ierīcei. Attēlā tālāk redzams, kā cirkulācijas sūknis tiek pievienots kontroles ierīcei.

HU B rīdinājums !

IT

Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā.

LT

1. Rūpīgi izpētiet šīs rokasgrāmatas beigās vai kontroles ierīces vāciņā redzamo elektrisko shēmu, lai noteiktu savienotāju pozīcijas.

LV

2. Pārliecinieties, vai no kontroles ierīces un cirkulācijas sūkņa ir atvienota elektropiegāde.

NL

3. Izskrūvējiet skrūvi un atveriet papildu savienojumu nodalījuma pārsegu.

NO

4. Izvadiet kabeli cauri kabeļa izvadīšanas vietai uz sūkni un atpakaļ.

PL

5. Pievienojiet vadu “L” no sūkņa un uz to, izmantojot savienojumu, kas apzīmēts ar PUMP (SŪKNIS).

PT

PIEZĪME. Kontroles ierīcē nav jaudas, lai nodrošinātu padevi sūknim. Kontroles ierīcē esošais sūkņa savienotājs nodrošina tikai sauso kontaktu sūkņa barošanas savienojuma ieslēgšanai un izslēgšanai.

RO RU

6. Nostipriniet sūkņa kabeli korpusā ar kabeļa spaili.

SE

7. Aizveriet un fiksējiet papildu pieejamo savienojumu nodalījuma pārsegu.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

29


UK Kopīgi vai atsevišķi sūkņi (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu)

CZ

Visiem cauruļvadiem un kontroles ierīcēm paredzētu sūkni var pievienot vistuvāk esošajai kontroles ierīcei.

DE

Ja katram cauruļvadam tiek izmantoti atsevišķi sūkņi, katru sūkni var pievienot un vadīt ar atsevišķu kontroles ierīci, kā tas redzams attēlā tālāk.

DK

A EE ES

B

B oilera

pievienošana ( papildaprīkojums )

Kontroles ierīcē ir ietverts boilera relejs; to var izmantot, lai nosūtītu signālu un vai nu aizdedzinātu karstuma avotu, vai arī lai atvērtu 2 pieslēgvietu motorizēto zonas vārstu, kas atrodas plūsmā uz zemgrīdas apsildes sadalītāju. Ja relejs tiek izmantots zonas vārsta atvēršanai, tad zonas vārsta bezsprieguma papildu kontakti ir jāizmanto karstuma avota aizdedzināšanai. Tāpat boilera releju var arī izmantot, lai nosūtītu pieprasījuma signālu uz elektriski vadītu ūdens temperatūras kontroles ierīci. Tādā gadījumā ūdens temperatūras kontroles ierīces papildu kontakti ir jāizmanto karstuma avota aizdegšanai. Kontroles ierīcei var pievienot boileri. Attēlā tālāk redzams, kā boileris tiek pievienots kontroles ierīcei.

FI FR HR

BOILER

HU IT BOILER

LT A Kopīgs sūknis B Atsevišķi sūkņi

LV NL NO

B rīdinājums !

PL

Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā.

PT RO

PIEZĪME. Šim savienojumam ir nepieciešama sausā kontakta stāvokļa ievade boilerī.

RU SE SK 30

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Lai pievienotu boileri kontroles ierīcei, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

CZ

1. Rūpīgi izpētiet šīs rokasgrāmatas beigās vai kontroles ierīces vāciņā redzamo elektrisko shēmu, lai noteiktu savienotāju pozīcijas.

DE

2. Pārliecinieties, vai no kontroles ierīces un boilera ir atvienota elektropiegāde.

4. Izvadiet kabeli cauri kabeļa izvadīšanas vietai uz boileri un atpakaļ. 5. Pievienojiet boileri savienojumam, kas apzīmēts ar BOILER (BOILERS). PIEZĪME. Kontroles ierīcē nav jaudas, lai nodrošinātu padevi boileram. Kontroles ierīcē esošais boilera savienotājs nodrošina tikai sauso kontaktu boilera barošanas savienojuma ieslēgšanai un izslēgšanai. 6. Korpusā ar kabeļa spaili nostipriniet kabeli virzienā uz boileri un no tā. 7. Aizveriet un fiksējiet papildu pieejamo savienojumu nodalījuma pārsegu.

S iltumsūkņa integrācijas sistēmas pievienošana ( papildaprīkojums ; tikai sistēmā B ase PRO) Kontroles ierīce spēj nodrošināt pieslēgumu vairākiem siltumsūkņiem un noregulēt padeves temperatūru sistēmai. PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejam tikai sistēmās Base PRO ar četrām kontroles ierīcēm vai mazāk. Attēlā tālāk redzams, kā saderīgs siltumsūknis tiek pievienots kontroles ierīcei.

IN

DK

IN

3. Izskrūvējiet skrūvi un atveriet papildu savienojumu nodalījuma pārsegu.

OUT

EE B rīdinājums !

ES

Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā.

FI

PIEZĪME. Pirms savienojuma veidošanas skatiet siltumsūkņa piegādātāja dokumentāciju un attiecīgo Uponor elektrisko shēmu.

FR HR

Pilnu saderīgo siltumsūkņu sarakstu jautājiet vietējā Uponor birojā. Lai pievienotu saderīgu siltumsūkni kontroles ierīcei, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

HU

1. Izpētiet šīs rokasgrāmatas beigās vai kontroles ierīces vāciņa iekšpusē redzamo elektrisko shēmu, lai noteiktu savienotāju pozīcijas.

IT

2. Pārliecinieties, vai no kontroles ierīces un siltumsūkņa ir atvienota elektropiegāde.

LT

3. Izskrūvējiet skrūvi un atveriet papildu savienojumu nodalījuma pārsegu.

LV

4. Izvadiet kabeļus cauri kabeļa izvadīšanas vietai uz siltumsūkni un atpakaļ.

NL

5. Savienojiet signāla kabeli, kas saņem signālus no siltumsūkņa, pie savienojuma, kas marķēts ar IN (IEVADE)

NO

6. Savienojiet signāla kabeli, kas nosūta signālus uz siltumsūkni, pie savienojuma, kas marķēts ar OUT (IZVADE)

PL

7. Nostipriniet kabeļus uz siltumsūkni un no tā korpusā ar kabeļa spailēm.

PT

8. Aizveriet un fiksējiet papildu pieejamo savienojumu nodalījuma pārsegu.

RO

OUT

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

31


UK

5.6 CZ

Kontroles ierīces pievienošana maiņstrāvas barošanas avotam

Lai pabeigtu kontroles ierīces uzstādīšanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

DE

1. Pārbaudiet, vai šo daļu elektroinstalācija ir pilnībā pabeigta un pareiza:

DK

• aktuatori; • apsildes/dzesēšanas slēdzis; • cirkulācijas sūknis.

EE

2. Pārliecinieties, vai kontrollera 230 V maiņstrāvas nodalījums ir aizvērts un stiprinājuma skrūve ir pievilkta.

ES

3. Pieslēdziet strāvas vadu 230 V maiņstrāvas sienas kontaktrozetei vai, ja tā noteikts vietējos noteikumos, sadales kārbai.

FI

5.7

FR

Aktuatoru pārbaude

HU

1

1. Aktivizējiet piespiedu režīmu, darbības režīmā nospiežot pogu >. Informāciju par sistēmas pārslēgšanu darbības režīmā skatiet 10.4. sadaļā “Darbības režīms” > “Pārslēgšanās darbības režīmā”. 2. Izmantojiet pogu < vai >, lai atlasītu kanālu. Uz atlasīto kanālu norāda sarkana mirgojoša gaismas diode. 3. Nospiediet pogu OK, lai atlasītajam kanālam aktivizētu piespiedu režīmu. Kanāla gaismas diode deg sarkanā krāsā bez mirgošanas; tas nozīmē, ka kontroles ierīce atver atlasītā kanāla aktuatoru, un sistēma pārslēdzas atpakaļ darbības režīmā. Ja gaismas diode turpina mirgot, kanālu nav iespējams atlasīt piespiedu darbībai.

Pārbaudot sistēmu, var manuāli atvērt vai aizvērt kanālam pievienotu aktuatoru. Aktuatora pārbaude ilgst aptuveni 10 minūtes, un pēc pārbaudes pabeigšanas kontroles ierīce automātiski pārslēdzas darbības režīmā.

HR

Lai pārbaudītu aktuatorus, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

2

IT

Ja gaismas diode nesāk degt sarkanā krāsā bez mirgošanas, iespējams, ka aktuatoru pārvaldība aizkavē aktuatoru, ja vienlaikus tiek atvērti vairāk nekā astoņi kanāli. Citos gadījumos skatiet traucējummeklēšanas sadaļu.

4. Nogaidiet 10 minūtes vai arī vēlreiz pārslēdzieties piespiedu režīmā, atlasiet aktivizēto kanālu un nospiediet pogu OK, lai sistēma pabeigtu pārbaudi. Piespiedu darbību vienmēr var atcelt, ieslēdzot piespiedu režīmu, atlasot aktīvo kanālu un nospiežot pogu OK.

LT LV

3

NL

4 10 min 10 min

NO PL PT

PIEZĪME. Darbojoties piespiedu režīmā, par aktivizētu kanāla piespiedu režīmu norāda iedegta gaismas diode.

RO RU SE SK 32

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

6 Uponor Smatrix Base/Base PRO termostatu un sensoru uzstādīšana

CZ DE

Sistēmai var pievienot tālāk norādītos termostatus.

6.2

Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145

Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146

Vietās, kur tas ir nepieciešams, marķējiet termostatus ar kanāla numuriem, kurus tie kontrolē, piemēram, nr. 02, nr. 03. Sistēmā ar interfeisu un vairākām kontroles ierīcēm norādiet arī katras kontroles ierīces identifikatoru (ID), piemēram, 1.02, 1.03, 2.02, 2.03.

• Uponor Smatrix Base PRO Thermostat D+RH T-147 (tikai sistēmā Base PRO) •

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148

Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T‑144

Uponor Smatrix Base Thermostat Public T‑143

6.1

Termostatu novietojums

Skatiet norādījumus par sagatavošanos uzstādīšanai (skatiet 4.2. sadaļu “Sagatavošanās uzstādīšanai”) un novietojiet termostatus saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem. 1. Izvēlieties sienu iekštelpās un nostipriniet ierīces no 1,3 m līdz 1,5 m augstumā virs grīdas. 2. Raugiet, lai termostati neatrastos tiešos saules staros. 3. Pārliecinieties, vai saules siltums cauri sienai nevarēs sasildīt termostatu. 4. Pārliecinieties, vai termostats neatrodas siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie televizora, elektroniskā aprīkojuma, kamīna, punktveida apgaismojuma u.c. 5. Raugiet, lai termostata tuvumā nebūtu mitruma un ūdens šļakstu avota (IP20).

Termostatu marķēšana DK EE

Ja termostatu var pievienot ārējam sensoram, atbilstošā gadījumā pievienojiet informāciju par sensora veidu.

ES

Iespējamās termostatu un sensoru kombinācijas:

FI

Telpas temperatūra

Telpas un grīdas temperatūra

Telpas un āra temperatūra

Attālā sensora temperatūra

FR HR

6.3 Termostatu pievienošana kontroles ierīcei

HU

Sistēma ir balstīta uz kopnes sakaru protokola, izmantojot secīgo vai zvaigznes topoloģijas savienojumu. Tas padara vadojuma un termostatu un sistēmas ierīču pievienošanu daudz vieglāku salīdzinājumā ar viena termostata savienošanu ar katru savienojuma spaili.

IT LT

Šī protokola piedāvātās plašās savienojumu iespējas var kombinēt visos iespējamos veidos, optimāli piemērojot konkrētai sistēmai.

S ecīgais

LV

savienojums

NL

Šī piemēra ietvaros termostati ir savienoti virknes slēgumā, tāpēc no kontroles ierīces un atkārtotāja moduļa (ja tas ir pieejams) ir jāvelk tikai viens kabelis.

1.3–1.5 m

NO

Šī metode samazina sistēmā vajadzīgā kabeļa kopējo garumu.

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

33


UK T iešs

savienojums pie kontroles ierīces un

paplašinājuma moduļa

CZ

S akaru kabeļa pievienošana kontroles un / vai paplašinājuma modulim

ierīcei

Katrs termostats piemērā ir pievienots kontroles ierīcei un paplašinājuma modulim (ja ir pieejams) ar savu kabeli.

DE DK

2

3

EE

3

ES

S avienojums

ar pievienotu zvaigznes slēguma

1

1

moduli

Zvaigznes slēguma modelis tiek pievienots kontroles ierīcei un paplašinājuma modulim (ja ir pieejams), pievienojot papildu savienojuma spailes sistēmai. Katrs termostats piemērā ir tieši savienots ar kontroles ierīci, paplašinājuma moduli (ja ir pieejams) un zvaigznes slēguma moduli.

FI FR HR

A B + - A B + - A B + -

Lai pievienotu sakaru kabeli kontroles ierīcei: 1. Ievadiet kabeļus caur kabeļu ievades vietām kontroles ierīces rāmja augšdaļā. 2. Ievietojiet četrus vadus (A, B + un -) kontroles ierīces savienotājā.

HU

3. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

IT

K abeļa pievienošana zvaigznes slēguma modulim

LT

S avienojums ar zvaigznes kas pievienots ar kabeli

slēguma moduli ,

Zvaigznes slēguma modulis ir pievienots kontroles ierīcei un/vai paplašinājuma modulim (ja ir pieejams) ar kabeli, izmantojot divus no papildu savienojuma punktiem. Katrs termostats šajā piemērā ir tieši savienots ar zvaigznes slēguma moduli, izņemot vienu, kas savienots secīgi.

LV NL

1 1

2

NO

PT RO

A B + - A B + -

3

PL

Lai pievienotu sakaru kabeli zvaigznes slēguma modulim:

RU

1. Ievadiet kabeļus caur kabeļu ievades vietām zvaigznes slēguma moduļa rāmja augšdaļā.

SE

2. Ievietojiet četrus vadus (A, B + un -) elektriskās mikroshēmas savienotājā. 3. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

SK 34

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK S akaru kabeļa pievienošana termostatiem T-148, T-147, T-146, T-145 un T-143

6.4 Ārējā sensora pievienošana termostatam (papildaprīkojums)

1

Termostatiem (izņemot standarta termostatu T-145 un zemapmetuma termostatu T-144) ir iespējams pievienot papildus pieejamu ārējo sensoru, lai papildinātu funkciju klāstu.

DE

PIEZĪME. Lai iegūtu precīzu temperatūras mērījumu: piestipriniet āra temperatūras sensoru ēkas ziemeļu pusē, kur tas nav pakļauts tiešiem saules stariem. Nenovietojiet to durvju, logu vai gaisa izplūdes atveru tuvumā.

3

A B + -

2

CZ

DK EE ES

Pievienojiet sensoru spailei, kas atrodas termostata aizmugurē, kā redzams turpmākajā attēlā.

FI Lai pievienotu sakaru kabeli termostatiem T-148, T-147, T-146, T-145 un T-143, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

FR

1

HR

1. Ievietojiet četrus vadus noņemamajos savienotājos, kas marķēti (A, B, + un -) uz termostata.

2

2. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

3

HU

3. Ievietojiet savienotājus ievades skavās termostatā.

S akaru T-144

IT

kabeļa pievienošana termostatam

A B + -

1. Ievietojiet divus sensora kabeļa vadus (nepolarizētus) spailē.

LT

2. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

LV

3. Ievietojiet spaili ievades skavās termostatā.

NL

U ponor S matrix B ase T hermostat D ig T-146

2 1

Lai pievienotu sakaru kabeli termostatam T-144: 1. Ievietojiet četrus vadus savienotājos, kas marķēti (A, B, + un -) uz termostata. 2. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

Ārējā temperatūras sensora ievadi var izmantot arī grīdas, ārējās temperatūras vai attālajam temperatūras sensoram. Izmantojiet termostata programmatūru, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam.

NO PL

Papildinformāciju skatiet 12. sadaļā “Uponor Smatrix Base/Base PRO digitālo termostatu lietošana”.

PT

U ponor S matrix B ase PRO T hermostat D+RH T-147

RO

Ārējā temperatūras sensora ievadi var izmantot arī grīdas, ārējās temperatūras vai attālajam temperatūras sensoram. Izmantojiet termostata programmatūru, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam.

RU SE

Papildinformāciju skatiet 12. sadaļā “Uponor Smatrix Base/Base PRO digitālo termostatu lietošana”.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

35


UK U ponor S matrix B ase T hermostat P rog .+RH T-148

CZ

Ārējā temperatūras sensora ievadi var izmantot arī grīdas, ārējās temperatūras vai attālajam temperatūras sensoram. Izmantojiet termostata programmatūru, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam.

DE

U ponor S matrix B ase T hermostat P ublic T-143

EE

Ārējā temperatūras sensora ieeju var izmantot grīdas temperatūras sensora, āra temperatūras sensora vai komforta/EKO režīma slēdža pievienošanai. Izmantojiet termostata divpozīciju korpusa slēdzi, lai atlasītu kontroles režīmu, kas atbilst sensora un termostata lietojumam.

ES FI

Slēdži ir jāiestata vienā no pieejamajām funkcijām, pretējā gadījumā termostatu nevar reģistrēt.

6.5

Papildinformāciju skatiet 12. sadaļā “Uponor Smatrix Base/Base PRO digitālo termostatu lietošana”.

DK

U zmanību !

Termostatu T-148, T-147, T-146, T-145 un T-143 piestiprināšana pie sienas

Termostatu piegādes komplektā ir iekļautas skrūves, sienas dībeļi un sienas kronšteins, tā nodrošinot iespēju piestiprināt termostatu pie sienas dažādos veidos.

FR

ON

HR HU

DIP

S ienas

kronšteina izmantošana ( ieteicams )

Attēlā tālāk ir parādītas termostata stiprinājumu urbumu pozīcijas un piestiprināšana pie sienas, izmantojot sienas kronšteinu.

1 2 3 4

60

IT LT Funkcija* Tiek izmantots kā telpas standarta termostats Tiek izmantots kā telpas standarta termostats ar grīdas temperatūras sensoru Tiek izmantots kā telpas standarta termostats vai sistēmas ierīce kopā ar ārējās temperatūras sensoru Tiek izmantots kā sistēmas ierīce kopā ar padeves temperatūras sensoru apsildes/dzesēšanas režīma pārslēgšanas funkcijai ** Tiek izmantots kā sistēmas ierīce, kurā sensora ieeja tiek izmantota komforta/ EKO režīma pārslēgšanas funkcijai ** Tiek izmantots kā attālais sensors

LV NL NO PL PT RO

1

2

Slēdzis 1

2

3

Izslēgts

Izslēgts

Izslēgts Izslēgts

Ieslēgts Izslēgts

Izslēgts Izslēgts

mm

4

Izslēgts Ieslēgts Izslēgts Izslēgts

3

S krūve

un sienas dībelis

Attēlā tālāk ir parādīts, kā piestiprināt termostatu pie sienas, izmantojot vienu skrūvi un sienas dībeli. Izslēgts

Izslēgts Ieslēgts Izslēgts 2

Izslēgts

Izslēgts

Izslēgts Ieslēgts

1

5 3

Izslēgts Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts

* Ja termostats tiek reģistrēts kā sistēmas ierīce, tas vairs nedarbosies kā standarta telpas termostats.

RU

** Aizvērts = EKO

4

U zmanību ! Slēdži ir jāiestata pirms termostata reģistrēšanas.

SE SK 36

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

6.6

Termostata T-144 piestiprināšana pie sienas

Turpmākajā attēlā ir redzamas stiprinājuma urbumu pozīcijas sienas kronšteinam un termostata piestiprināšanas veids. 60

mm

1

L aika

iestatīšana ( tikai

T-168)

Pirmajā taimera startēšanas reizē vai pēc tam, kad veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums. Šis iestatījums ir nepieciešams, lai šim termostatam būtu iespējams izmantot programmēšanas programmas.

CZ DE

Ar pogām - vai + izmainiet vērtību, nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības.

DK EE

2

1

ES

3

FI

4 5

FR

Lai piestiprinātu termostatu T-144 sienai: 1. Ievietojiet sienas kronšteinu sienas kārbā un piestipriniet to ar skrūvēm. Pārliecinieties, ka pievienoti sakaru vadi. 2. Piestipriniet un noturiet vietā sienas rāmi. 3. Nostipriniet sienas rāmi ar divām skrūvēm un plastmasas ieliktni. 4. Piestipriniet caurspīdīgo LED gredzenu.

HR

PIEZĪME. Ja aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības, un programmatūra pārslēdzas kontroles režīmā.

HU IT

1. Iestatiet stundas.

5. Pievienojiet skalu.

6.7

LT

Digitālo termostatu pirmā ieslēgšanas reize

Pirmajā ieslēgšanas reizē pirms reģistrēšanas ir jāveic daži termostata pamatiestatījumi.

LV 2. Iestatiet minūtes.

Papildinformāciju skatiet 12. sadaļā “Uponor Smatrix Base/Base PRO digitālo termostatu lietošana”.

NL

P rogrammatūras

NO

versija

Ieslēgšanās laikā tiek attēlota pašreizējā programmatūras versija.

T-146 T-147

T-148

3. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

PL PT RO

4. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

37


UK 4. Ar pogām - vai + izmainiet kontroles režīmu (skatiet sarakstu tālāk) un nospiediet pogu OK.

5. Iestatiet mēneša dienu.

CZ

DE

6. Iestatiet mēnesi.

DK

RT = Istabas temperatūra RFT = Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar ārējo grīdas sensoru RS = Attālais sensors RO = Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar attālo āra temperatūras sensoru

5. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

EE

I estatītā ES

temperatūra

Termostatiem piegādes brīdī ir noklusējuma iestatījuma punkts — 21 °C.

7. Iestatiet gadu.

Attēlā tālāk ir parādīts, kā pielāgot termostata iestatīto temperatūru.

FI FR 8. Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos atpakaļ ekspluatācijas režīmā.

HR

Datumu un laiku var iestatīt arī iestatījumu izvēlnē.

6.8

HU

Digitālo termostatu pirmā iestatīšanas reize

A tlasiet

IT

termostata kontroles režīmu

Ja termostatam ir pievienots ārējais sensors, ir jāatlasa kontroles režīms, lai būtu iespējams nodrošināt sensora papildu funkcijas.

LT

PIEZĪME. Ja ar atvērtu apakšizvēlni aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas uz iestatījumu izvēlni. Vēl pēc aptuveni 60 sekundēm tā pārslēdzas darbības režīmā.

LV NL NO PL PT

Lai pielāgotu termostata iestatīto temperatūru pašreizējam kontroles režīmam, rīkojieties šādi: 1. Vienu reizi nospiediet pogu - vai +.

Ekrānā mirgojoši tiek attēlots pašreizējais iestatījuma punkts.

T-146 T-147

T-148

1. Turiet nospiestu pogu OK, līdz displeja augšējā stūra labajā pusē tiek attēlota iestatījumu ikona un izvēlnes skaitļi (aptuveni 3 sekundes).

2. Atkārtoti nospiediet pogu - vai +, lai pielāgotu iestatīto temperatūru. Temperatūras izmaiņu solis ir 0,5.

2. Ar pogām - vai + izmainiet skaitļus uz 04 un nospiediet pogu OK.

3. Tiek attēlots pašreizējais kontroles režīms (RT, RFT, RS vai RO).

Kad jaunais iestatījuma punkts ir iestatīts, ekrāns pēc dažām sekundēm atgriežas ekspluatācijas režīmā, kurā attēlota telpas temperatūra.

RO RU SE SK 38

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

6.9

Termostatu reģistrācija kontroles ierīcē

R eģistrēšana

5

pirmās startēšanas reizē

Ieslēdzot kontroles ierīci pirmo reizi, tas automātiski pārslēdzas darbības režīmā, kas ir ekspluatācijas standarta režīms. Turpiniet ar 1. darbību.

R eģistrēšana

T-145 DE

5s DK

darbības režīma laikā

Darbības režīms ir kontroles ierīces standarta režīms, ja sistēma darbojas saskaņā ar iestatītajiem parametriem. Turpiniet ar 1. darbību.

R eģistrēšana

CZ

T-146 T-147 T-148

5s EE T-143

piespiedu režīma laikā

ES

Pārslēdziet sistēmu darbības režīmā (skatiet 10.4. sadaļu “Darbības režīms” > “Pārslēgšanās darbības režīmā” un pēc tam pārejiet pie 1. darbības.

5s 5.2

5.1

FI

5.3

R eģistrēšana Turpmākajā attēlā ir redzams, kā reģistrēt dažādos telpas termostatus, kas saistīti ar kontroles ierīci.

1

FR

T-144

2

HR

5s

HU

7

IT

3s 3s 3

4

2 3

LT

Lai reģistrētu telpas termostatus kontroles ierīcē, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

LV

1. Turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK, līdz 1. kanāla (vai pirmā nereģistrētā kanāla) gaismas diode mirgo sarkanā krāsā.

NL

2. Izmantojot pogu < vai >, pārvietojiet rādītāju (gaismas diode mirgo sarkanā krāsā) uz vēlamo kanālu.

NO PL

3. Lai reģistrētu šo kanālu, nospiediet pogu OK (Labi). Izvēlētā kanāla gaismas diode sāk mirgot zaļā krāsā.

PT

4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, līdz ir izvēlēti visi kanāli, kas jāreģistrē termostatā (gaismas diodes mirgo zaļā krāsā).

RO

Piezīme. Visus termostata kanālus ieteicams reģistrēt vienlaikus.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

39


UK CZ

5. Izvēlieties termostatu.

6.10 Sistēmas ierīču reģistrācija

TERMOSTATS T-143

5.1 Papildaprīkojums: Lai reģistrācijas laikā aktivizētu temperatūras trauksmes signālu, pārslēdziet taimera atspējošanas slēdzi komforta režīma pozīcijā ( ).

Kontroles ierīci var pievienot gan telpas termostatiem, gan arī sistēmas ierīcēm.

DE

DK EE ES

FI FR

5.3 Papildaprīkojums: Ja reģistrācijas laikā ir aktivizēts noņemšanas trauksmes signāls, iestatiet taimera atspējošanas slēdzi vēlamā režīma pozīcijā.

TERMOSTATS T-144

5.1 Izmantojot instrumentu ar asu galu, viegli nospiediet termostata reģistrācijas pogu, turiet to un atlaidiet to, kad sāk mirgot gaismas diode virs griežpogas. Kontroles ierīcē zaļā krāsā pastāvīgi iedegas atlasītajam kanālam atbilstošā gaismas diode, un reģistrācija ir pabeigta.

HR HU IT

5.2 Viegli nospiediet termostata reģistrācijas pogu, turiet to nospiestu un atlaidiet to, kad gaismas diode (kas atrodas atverē virs reģistrācijas pogas) sāk mirgot zaļā krāsā. Kontroles ierīcē zaļā krāsā pastāvīgi iedegas atlasītajam kanālam atbilstošā gaismas diode, un reģistrācija ir pabeigta.

TERMOSTATS T-145

5.1 Viegli nospiediet termostata reģistrācijas pogu, turiet to nospiestu un atlaidiet to, kad sāk mirgot gaismas diode termostata priekšpusē. Kontroles ierīcē zaļā krāsā pastāvīgi iedegas atlasītajam kanālam atbilstošā gaismas diode, un reģistrācija ir pabeigta.

LT LV

TERMOSTATI T-146, T-147 UN T-148

NL

NO PL

Tālāk ir norādītas pieejamās sistēmas ierīces. •

Skārienekrāna interfeiss (tikai sistēmā Base PRO); uzstādīšanas procedūru skatiet 8. sadaļā “Uponor Smatrix Base PRO interfeiss”

• Taimeris; uzstādīšanas procedūru skatiet 7. sadaļā “Uponor Smatrix Base taimeris” •

Sabiedrisko telpu termostats ar dažādām funkcijām

Attēlā tālāk redzams, kā reģistrēt sistēmas ierīces kontroles ierīcē.

1

2

3s

3

4

5

5.1 Nospiediet termostata pogu - un + un turiet to nospiestu, līdz stundu vai dienu vietā tiek parādīts teksts CnF (konfigurēšana) un sakaru ikona. Izvēlētā kanāla gaismas diode kontrollerī pastāvīgi deg zaļā krāsā. Tagad reģistrēšana ir pabeigta.

PT

6. Atkārtojiet no 2. līdz 5. darbībai, līdz ir reģistrēti visi izmantotie telpas termostati.

6 T-143

RO

7. Lai pabeigtu reģistrēšanu un atgrieztos darbības režīmā, turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK (Labi), līdz zaļās gaismas diodes nodziest.

5s

Informāciju par reģistrētu termostatu reģistrācijas atcelšanu skatiet 10.6. sadaļā “Kanālu reģistrācijas atcelšana kontroles ierīcē”.

RU SE SK 40

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

7

4

8

3 = s abiedrisko telpu termostats ar āra temperatūras sensoru

4 = s abiedrisko telpu termostats ar apsildes/ dzesēšanas slēdzi, kas ir pievienots sensora ieejai (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu).

6 3s PIEZĪME. Pirms sistēmas ierīces reģistrēšanas ir jāveic vismaz viena termostata reģistrēšana. PIEZĪME. Reģistrējot sabiedrisko telpu termostatu T-1463 kā sistēmas ierīci ar dažādām funkcijām, termostats darbojas tikai kā attālā ierīce. Tas nekontrolē temperatūru telpā, kurā ir uzstādīts.

U zmanību !

CZ DE

5 = s abiedrisko telpu termostats ar komforta/ EKO režīma slēdzi, kas ir pievienots kontaktam

DK

5. Nospiediet pogu OK (Labi), lai izvēlētos sistēmas ierīces kanālu. Kanāla gaismas diode sāk mirgot zaļā krāsā.

EE

6. Atklātais termostats T-143 kā sistēmas ierīce

ES

6.1 Viegli nospiediet termostata reģistrācijas pogu, turiet to nospiestu un atlaidiet to, kad gaismas diode (kas atrodas atverē virs reģistrācijas pogas) sāk mirgot zaļā krāsā. Kontroles ierīcē zaļā krāsā pastāvīgi iedegas atlasītajam kanālam atbilstošā gaismas diode, un reģistrācija ir pabeigta.

FI FR

Pirms termostats tiek reģistrēts, ir jāiestata atklātā termostata T-143 divpozīciju korpusa slēdži.

7. Atkārtojiet no 4. līdz 6. darbībai, līdz ir reģistrētas visas sistēmas ierīces.

HR

U zmanību !

8. Lai pabeigtu reģistrēšanu un atgrieztos darbības režīmā, turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK (Labi), līdz zaļās gaismas diodes nodziest.

HU

Informāciju par reģistrētu sensoru un slēdžu reģistrācijas atcelšanu skatiet 10.6. sadaļā “Kanālu reģistrācijas atcelšana kontroles ierīcē”.

IT

Pārliecinieties, vai kontroles ierīce ir darbības režīmā. Informāciju par sistēmas pārslēgšanu darbības režīmā skatiet 10.4. sadaļā “Darbības režīms” > "Pārslēgšanās darbības režīmā". Lai reģistrētu sistēmas ierīces kontroles ierīcē, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

LT

1. Turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK, līdz viena no kanāla gaismas diodēm sāk mirgot.

LV

2. Izmantojot pogu < vai >, pārvietojiet rādītāju uz elektroapgādes gaismas diodi (gaismas diode mirgo sarkanā krāsā).

NL

3. Nospiediet pogu OK, lai izvēlētos sistēmas ierīces reģistrēšanu (energoapgādes gaismas diode). Energoapgādes gaismas diode sāk mirgot režīmā garš gaismas signāls, īsa pauze, garš gaismas signāls. 1. kanāls sāk mirgot sarkanā krāsā.

NO PL

4. Ar pogām < vai > pārvietojiet rādītāju uz vajadzīgo sistēmas kanālu; skatiet sarakstu tālāk.

PT

1 = skārienekrāna interfeiss (tikai sistēmā Base PRO) Papildinformāciju skatiet 8. sadaļā “Uponor Smatrix Base PRO interfeisa uzstādīšana”.

1 = taimeris Papildinformāciju skatiet 7. sadaļā “Uponor Smatrix Base taimera uzstādīšana”.

2 = netiek izmantots

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

41


UK

7 Uponor Smatrix Base taimera uzstādīšana

CZ DE

Sistēmai var pievienot tālāk norādīto taimeri. •

DK

Uponor Smatrix Base Timer I-143

S akaru kabeļa pievienošana kontroles un / vai paplašinājuma modulim

ierīcei

PIEZĪME. Katrai kontroles ierīcei var reģistrēt tikai vienu taimeri.

EE

PIEZĪME. Taimeri var reģistrēt tikai ar Smatrix Base kontroles ierīci.

ES FI

7.1

7.2 HR

7.3

IT

Taimera pievienošana kontroles ierīcei

Sistēma ir balstīta uz kopnes sakaru protokola, izmantojot secīgo vai zvaigznes topoloģijas savienojumu. Tas padara vadojuma un termostatu un sistēmas ierīču (piem., taimera) pievienošanu daudz vieglāku salīdzinājumā ar vienas ierīces savienošanu ar katru savienojuma spaili.

LT LV NL

Šī protokola piedāvātās plašās savienojumu iespējas var kombinēt visos iespējamos veidos, optimāli piemērojot konkrētai sistēmai.

NO

Vairāk informācijas par dažādām savienošanas metodēm skatiet sadaļā 6.3. Termostata pievienošana kontroles ierīcei.

PL

1

1

Taimera marķēšana

Piemērotās vietās marķējiet taimeri, norādot sistēmas kanāla numuru, kādā tas ir reģistrēts, 01. Uzstādīšanai vairākās sistēmās pievienojiet kontroles ierīces identifikatoru (ID), piemēram, 1.01 vai 2.01.

HU

3 3

Taimera novietojums

Skatiet norādījumus par sagatavošanos uzstādīšanai; skatiet sadaļu 4.2 Sagatavošanās uzstādīšanai.

FR

2

A B + - A B + - A B + -

Lai pievienotu sakaru kabeli kontroles ierīcei: 1. Ievadiet kabeļus caur kabeļu ievades vietām kontroles ierīces rāmja augšdaļā. 2. Ievietojiet četrus vadus (A, B + un -) kontroles ierīces savienotājā. 3. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

PT RO RU SE SK 42

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK S akaru

kabeļa pievienošana termostatam

7.4

Taimera piestiprināšana pie sienas

Taimeru piegādes komplektā ir iekļauti komplekti, kuros ir skrūves, sienas dībeļi un sienas kronšteins, tā nodrošinot iespēju piestiprināt taimeri pie sienas dažādos veidos.

1

CZ DE DK EE

3 2

A B + -

ES S ienas

Lai pievienotu sakaru kabeli taimerim:

kronšteina izmantošana ( ieteicams )

Attēlā tālāk redzamas taimera stiprinājuma urbumu pozīcijas un tas, kā ierīci nostiprināt pie sienas, izmantojot sienas kronšteinu.

1. Ievietojiet četrus vadus noņemamajos savienotājos, kas marķēti (A, B, + un -) uz taimera.

60

2. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

FI FR

mm

HR

1

2

3. Ievietojiet savienotājus ievades skavās taimerī.

K abeļa

HU

pievienošana zvaigznes slēguma

modulim

Lai pievienotu sakaru kabeli zvaigznes slēguma modulim: 1. Ievadiet kabeļus caur kabeļu ievades vietām zvaigznes slēguma moduļa rāmja augšdaļā. 2. Ievietojiet četrus vadus (A, B + un -) elektriskās mikroshēmas savienotājā.

IT

3

S krūve

LT un sienas dībelis

Attēlā tālāk ir redzams, kā piestiprināt to pie sienas, izmantojot vienu skrūvi un sienas dībeli.

3. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

2

LV

1

NL

5 3

NO PL 4

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

43


UK

7.5

Taimera pirmā ieslēgšanas reize

Pirmo reizi ieslēdzot taimeri, pirms reģistrēšanas ir jāveic taimera pamata iestatījumi.

CZ

3. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

Papildinformāciju skatiet 13. sadaļā “Uponor Smatrix Base taimera lietošana.

DE

P rogrammatūras

DK

versija

4. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

Ieslēgšanās laikā tiek attēlota pašreizējā programmatūras versija.

I-143

EE ES

5. Iestatiet mēneša dienu.

FI

L aika

iestatīšana

Pirmajā taimera startēšanas reizē vai pēc tam, kad veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums.

FR

Ar pogām - vai + izmainiet vērtību, nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības.

HR

6. Iestatiet mēnesi.

HU IT 7. Iestatiet gadu.

LT LV NL

PIEZĪME. Ja aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības, un programmatūra pārslēdzas kontroles režīmā.

NO PL

8. Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos atpakaļ ekspluatācijas režīmā. Datumu un laiku var iestatīt arī iestatījumu izvēlnē.

1. Iestatiet stundas.

PT RO 2. Iestatiet minūtes.

RU SE SK 44

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

7.6

Taimera reģistrācija kontroles ierīcē

Attēlā tālāk redzams, kā reģistrēt ar kontroles ierīci saistītu taimeri.

1

2

Lai reģistrētu taimeri kontroles ierīcē, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

CZ

1. Turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK, līdz viena no kanāla gaismas diodēm sāk mirgot.

DE

2. Izmantojot pogu < vai >, pārvietojiet rādītāju uz elektroapgādes gaismas diodi (gaismas diode mirgo sarkanā krāsā).

DK

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai aktivizētu sistēmas ierīces reģistrācijas režīmu (strāvas padeves gaismas diode). Energoapgādes gaismas diode sāk mirgot režīmā garš gaismas signāls, īsa pauze, garš gaismas signāls. 1. kanāls sāk mirgot sarkanā krāsā.

3s

3

EE ES

4. Nospiediet pogu OK, lai izvēlētos sistēmas ierīces 1. kanālu (taimera interfeiss). 1. kanāla gaismas diode sāk mirgot zaļā krāsā.

4

5

FI

5. Nospiediet taimera pogas - un + un turiet tās nospiestu, līdz tiek parādīts teksts CNF (konfigurēšana) un sakaru ikona. Kontroles ierīcē zaļā krāsā pastāvīgi iedegas atlasītajam kanālam atbilstoša gaismas diode, un reģistrācija ir pabeigta.

FR HR

6. Lai pabeigtu reģistrēšanu un atgrieztos darbības režīmā, turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK (Labi), līdz zaļās gaismas diodes nodziest.

HU

Informāciju par reģistrēta taimera reģistrācijas atcelšanu skatiet 10.6. sadaļā “Kanālu reģistrācijas atcelšana kontroles ierīcē”.

IT LT

5s LV

6

NL

3s

NO

PIEZĪME. Pirms taimera reģistrēšanas ir jāveic vismaz viena termostata reģistrēšana.

PL PT

U zmanību ! Pārliecinieties, vai kontroles ierīce ir darbības režīmā. Informāciju par sistēmas pārslēgšanu darbības režīmā skatiet 10.4. sadaļā “Darbības režīms” > "Pārslēgšanās darbības režīmā".

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

45


UK

8 Uponor Smatrix Base PRO interfeisa uzstādīšana

CZ DE

Sistēmai var pievienot tālāk norādītos interfeisus. •

DK

Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147

Interfeisā var reģistrēt un ar to var kontrolēt līdz pat 16 kontroles ierīcēm.

EE

8.1

Interfeisa atrašanās vieta

Skatiet norādījumus par sistēmas sagatavošanu uzstādīšanai (skatiet 4.2.sadaļu “Sagatavošanās uzstādīšanai”) un novietojiet interfeisu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

ES FI

1. Izvēlieties sienu iekštelpās un nostipriniet ierīces no 1,3 m līdz 1,5 m augstumā virs grīdas.

FR

2. Raugiet, lai interfeiss neatrastos tiešos saules staros.

HR

3. Pārliecinieties, vai saules siltums cauri sienai nevarēs sasildīt interfeisu. 4. Pārliecinieties, vai interfeiss neatrodas siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie televizora, elektroniskā aprīkojuma, kamīna, punktveida apgaismojuma u.c.

HU IT

5. Raugiet, lai interfeisa tuvumā nebūtu mitruma un ūdens šļakstu avota (IP20).

LT

8.2

Interfeisa pievienošana kontroles ierīcei

Interfeiss tiek pievienots kontroles ierīcēm (vai vienai no tām), izmantojot secīgo savienojumu vai zvaigžņtopoloģiju (var izmantot zvaigznes slēguma moduli). Zvaigznes slēguma moduli var vienlaikus izmantot tikai vienam kopnes tipam. Tas nozīmē, ka termostatu nevar pievienot zvaigznes slēguma modulim, kas ir pievienots sistēmas kopnei, un otrādi. PIEZĪME. Lai nodrošinātu interfeisa darbību, vadi ir jāpievieno komplektācijā iekļautajam sienas kronšteinam. Papildinformāciju par secīgo slēgumu skatiet 6.3. sadaļā.

U zmanību ! Pārliecinieties, ka interfeiss ir pievienots kontroles ierīces sistēmas kopnes savienotājam (vienam no savienotājiem labajā pusē). Pretējā gadījumā interfeiss nevarēs sazināties ar kontroles ierīci.

B rīdinājums !

LV 1.3–1.5 m

NL

Elektroinstalācijas un apkopes darbus zem pārsegiem, kas pasargā no 230 V maiņstrāvas, jāveic kvalificēta elektromontiera uzraudzībā.

NO PL PT RO RU SE SK 46

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK S akaru

kabeļa pievienošana kontroles ierīcei

S trāvas

padeves pievienošana interfeisa sienas

kronšteinam

CZ DE

2

3 3

DK

N L

Lai pievienotu strāvas padevi sienas kronšteinam, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

EE

1. Izvelciet kabeļus cauri sienas kontaktligzdai.

1

ES

2. Ievietojiet divus vadus (L un N) atbilstošajos sienas kronšteina savienotājos.

1

FI

3. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

A B - A B -

Lai pievienotu sakaru kabeli kontroles ierīcei: 1. Ievadiet kabeļus caur kabeļu ievades vietām kontroles ierīces rāmja augšdaļā.

8.3

Interfeisa piestiprināšana pie sienas

S ienas

kronšteina izmantošana ( ieteicams )

FR HR

Tālāk esošajā attēlā ir redzamas sienas kronšteina stiprinājuma atveru pozīcijas un interfeisa piestiprināšanas veids.

2. Ievietojiet divus vadus (A, B) brīvā kontroles ierīces sistēmas savienotājā (vienā no savienotājiem labā pusē). - vads nav obligāti jāizmanto un tiek izmantots tikai dažos gadījumos.

60

HU

mm

IT LT

3. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi. 4. Nokniebiet un nolokiet malā liekos vadus.

S akaru

LV

kabeļa pievienošana interfeisa sienas

NL

kronšteinam

8.4 A B -

Lai pievienotu sakaru kabeli interfeisa sienas kronšteinam, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

NO

Uzlādes kabelis

Interfeisa uzlāde vienmēr jāveic, kad tas ir nostiprināts pie sienas kronšteina, bet nepieciešamības gadījumā var izmantot USB minikabeli.

PL

Attēlā tālāk ir redzams, kur ir jāpievieno kabelis.

PT

1. Izvelciet kabeļus cauri sienas kontaktligzdai.

RO

2. Ievietojiet divus vadus (A, B) sienas kronšteina savienotājos. - vads nav obligāti jāizmanto un tiek izmantots tikai dažos gadījumos.

RU

3. Pievelciet skrūves, ar kurām savienotājā ir nostiprināti vadi.

SE

4. Nokniebiet un nolokiet malā liekos vadus.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

47


UK

8.5

Ieslēgšanas vednis

Navigācija interfeisā

Iedarbinot interfeisu pirmo reizi vai arī pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas skārienekrānā tiek parādīta startēšanas vadierīce.

CZ DE

PIEZĪME. Pirms interfeisa ieslēgšanas pārslēdziet kontroles ierīci sistēmas ierīces reģistrācijas režīmā.

DK

I nterfeisa

EE

Apraksts Doties uz sākuma izvēlni Atgriezties/atcelt izmaiņas (ja tās nav saglabātas)

Sarakstos ritināt uz augšu vai uz leju ieslēgšana

Energoapgādes slēdzis atrodas interfeisa aizmugures apakšējā kreisajā stūrī. Interfeiss ieslēdzas, ja tas ir pievienots energoapgādes avotam.

ES

Ikona

Ritināt uz sāniem vai atvērt citu apakšizvēlni (ja ir pieejama)

Atcelt iestatījumus un atgriezties iepriekšējā izvēlnē

FI

Pārvietoties uz iepriekšējo lauku

FR Samazināt vērtību

Startēšanas vadierīce darbojas tālāk norādītajā secībā.

HR

HU IT LT

Apraksts

Palielināt vērtību

1

Iestatīt valodu

2

Iestatīt reģionālos iestatījumus

3

Iestatīt datumu un laiku

4

Iestatīt sistēmu apsildei un/vai dzesēšanai

5

Reģistrēt interfeisu kontroles ierīcē

Pārvietoties uz nākamo lauku

Visiem šiem iestatījumiem var piekļūt interfeisa izvēlnes sistēmā.

Apstiprināt iestatījumus un atgriezties iepriekšējā izvēlnē vai turpināt ar nākamo startēšanas vedņa darbību Iestatījumi

LV

Tiek attēlots atsevišķās izvēlnēs, kur parametram ir pieejami vēl citi specifiski iestatījumi

NL

Papildinformāciju skatiet 14. sadaļā “Uponor Smatrix Base PRO interfeisa lietošana”.

NO PL PT RO RU SE SK 48

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK I estatīt

I estatīt

valodu

Komunikācija ar interfeisu var notikt dažādās valodās. Interfeisā jau ir ielādētas visbiežāk izmantotās valodas, taču, ievietojot komplektācijā iekļauto microSD karti, var ielādēt arī citas valodas.

datumu un laiku

Iestatiet sistēmas datumu un laiku.

Valoda

Français

Svenska

CZ

Datums un laiks Datums: 01/01/2014

DE

01/01/2014

Italiano

DK

Deutsch

EE English

Português

Suomi

Español

Ieviet. SD karti papildiespējām

1. Iestatiet pašreizējo datumu.

Datums un laiks Laiks: 00:00

1. Sarakstā atlasiet vēlamo valodu, nospiežot karoga simbolu. 2. Apstipriniet un turpiniet ar nākamo startēšanas vadierīces darbību.

I estatīt

ES

2. Apstipriniet un turpiniet ar nākamo startēšanas vadierīces darbību.

FI FR

00:00

reģionālos iestatījumus

HR

Iestatiet datuma un laika reģionālos iestatījumus.

Reģ. iest. Datuma formāts DD/MM/GGGG DD/MM/GGGG

GGGG/MM/DD

DD mmm GGGG

GGGG mmm DD

3. Iestatiet pašreizējo laiku.

HU

4. Apstipriniet un turpiniet ar nākamo startēšanas vadierīces darbību.

IT

I zvēlieties ,

vai sistēmā ir pieejama dzesēšana

Iestatiet to, vai sistēmā ir vai nav pieejama dzesēšana.

LT

Apsilde un dzesēšana 1. Atlasiet vēlamo datuma formātu.

Vai sistēmā ir pieejama dzesēšana? NO

2. Apstipriniet un turpiniet ar nākamo startēšanas vadierīces darbību.

NO

LV

NL

Reģ. iest. Laika formāts 24h

NO 24h

AM/PM

1. Izvēlieties, vai sistēmā ir pieejama dzesēšana.

PL

2. Apstipriniet un turpiniet ar nākamo startēšanas vadierīces darbību.

PT

3. Atlasiet vēlamo laika formātu. 4. Apstipriniet un turpiniet ar nākamo startēšanas vadierīces darbību.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

49


UK R eģistrēt

interfeisu kontroles ierīcē

CZ

Lai interfeiss varētu kontrolēt pievienoto sistēmu, interfeisam ir jābūt reģistrētam kontroles ierīcē.

DE

Interfeisā var reģistrēt un ar to var kontrolēt līdz pat 16 kontroles ierīcēm.

1

2

U zmanību ! Pārliecinieties, vai kontroles ierīce ir darbības režīmā. Sīkāku informāciju par pārslēgšanos atpakaļ darbības režīmā skatiet sadaļā 10.4 Darbības režīms > Pārslēgšanās atpakaļ darbības režīmā. Lai reģistrētu interfeisu kontroles ierīcē, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

DK

1. Turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK, līdz viena no kanāla gaismas diodēm sāk mirgot.

EE

2. Izmantojot pogu < vai >, pārvietojiet rādītāju uz elektroapgādes gaismas diodi (gaismas diode mirgo sarkanā krāsā).

3s

ES FI

3

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai aktivizētu sistēmas ierīces reģistrācijas režīmu (strāvas padeves gaismas diode). Energoapgādes gaismas diode sāk mirgot režīmā garš gaismas signāls, īsa pauze, garš gaismas signāls. 1. kanāls sāk mirgot sarkanā krāsā.

4

FR

4. Nospiediet pogu OK (Labi), lai atlasītu 1. kanālu. Kanāla gaismas diode sāk mirgot zaļā krāsā.

HR

5. INTERFEISA DARBA SĀKŠANAS CEĻVEŽA LIETOŠANA

HU

5

IT

Link Touch Screen to controller (Savienot skārienekrānu un vadības bloku)

5.1 Izpildiet 8.5. sadaļā “Ieslēgšanas ceļvedis” sniegtos norādījumus, līdz tiek parādīta poga Saistīt skārienekrānu ar kontroles ierīci.

5.2 Nospiediet pogu Saistīt skārienekrānu ar kontroles ierīci, lai uzsāktu reģistrāciju.

INTERFEISA IZVĒĻŅU SISTĒMAS LIETOŠANA

5.1 Atveriet izvēlni Savienot (galvenā izvēlne > Preferences).

5.2 Nospiediet pogu Saistīt skārienekrānu ar kontroles ierīci, lai uzsāktu reģistrāciju.

Savienot KNX moduli

LT LV

6

Saite OK (Labi)

NL

6. Interfeiss tiek reģistrēts kontroles ierīcē. Kontroles ierīcē zaļā krāsā pastāvīgi iedegas atlasītajam kanālam atbilstošā gaismas diode, un reģistrācija ir pabeigta.

NO

7. Lai pabeigtu reģistrēšanu un atgrieztos darbības režīmā, turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK (Labi), līdz zaļās gaismas diodes nodziest.

PL

7

PT RO

Informāciju par reģistrēta interfeisa reģistrācijas atcelšanu skatiet 10.6. sadaļā “Kanālu reģistrācijas atcelšana kontroles ierīcē”.

3s

RU PIEZĪME. Pirms interfeisa reģistrēšanas ir jāveic vismaz viena termostata reģistrēšana.

SE SK 50

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

9

Uzstādīšanas pabeigšana

CZ DE

Veiciet pilnīgu uzstādīšanas pārbaudi, izpildot norādītās darbības.

3

1. Pārbaudiet, vai termostati darbojas pareizi.

5

Noregulējiet termostata iestatījuma vērtības līdz maksimumam, lai izveidotu siltuma pieprasījumu un pārliecinātos, vai aktuatori darbojas.

2. Iestatiet termostatu un interfeisa (ja ir uzstādīts; tikai sistēmā Base PRO) definētos darbības iestatījumus. 3. Aizveriet kontroles ierīces pārsegus. 4. Piestipriniet termostatus, taimeri (ja ir uzstādīts, tikai sistēmā Base) un interfeisu (ja ir uzstādīts, tikai sistēmā Base PRO) pie sienas. 5. Izdrukājiet un aizpildiet “Uzstādīšanas atskaiti”, kas atrodas rokasgrāmatas beigās.

DK EE ES

1

FI

1 2 4

FR

6

HR

6. Nododiet lietotājam rokasgrāmatu un visu informāciju par sistēmu.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

51


UK

10 Uponor Smatrix Base/Base PRO kontroles ierīces lietošana

CZ DE DK

Sistēma Uponor Smatrix Base/Base PRO kontrolē zemgrīdas apsildes/dzesēšanas aprīkojumu atbilstoši klienta vajadzībām. Temperatūru noregulē ar termostatiem, kas atrodas katrā telpā.

EE

10.1 Darbības princips Tiklīdz pie termostata izmērītā temperatūra ir zemāka (apsildes režīms) vai augstāka (dzesēšanas režīms) par iestatīto temperatūru, tiek izveidots pieprasījums izmainīt temperatūru telpā, un tas tiek nosūtīts uz kontroles ierīci. Kontroles ierīce atkarībā no pašreizējā darbības režīma un citiem iestatījumiem atver aktuatorus. Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, šī informācija arī tiek nosūtīta, un aktuatori tiek aizvērti.

ES FI FR HR

10.2 Normāla darbība bez papildu plānošanas programmām

HU

Ja sistēma darbojas normālā režīmā: •

IT •

LT

Apkures režīmā aktuatori tiek atvērti, ja istabas temperatūra ir zemāka par termostatos iestatīto temperatūru. Dzesēšanas režīmā aktuatori tiek atvērti, ja istabas temperatūra ir augstāka par termostatos iestatīto temperatūru.

Informāciju par interfeisa lietošanu skatiet 14. sadaļā “Uponor Smatrix Base PRO interfeisa lietošana”.

LV

Informāciju par analogo termostatu lietošanu skatiet 11. sadaļā “Uponor Smatrix Base/Base PRO analogā termostata lietošana”.

NL

10.3 Plānošanas programmu lietošana Plānošanas programmas nodrošina iespēju pārslēgt atsevišķas telpas starp komforta un EKO režīmiem, izmantojot 7 dienu programmu. Tādējādi sistēmas darbība tiek optimizēta un tiek ietaupīta enerģija. Lai lietotu plānošanas programmas, ir nepieciešama vismaz viena no tālāk norādītajām ierīcēm. •

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148

Uponor Smatrix Base Timer I-143

Uponor Smatrix Base PRO Interface -147 (tikai sistēmā Base PRO)

Informāciju par termostata lietošanu skatiet 12. sadaļā “Uponor Smatrix Base/Base PRO digitālo termostatu lietošana”. Informāciju par taimera lietošanu skatiet 13. sadaļā “Uponor Smatrix Base taimera lietošana”. Informāciju par interfeisa lietošanu skatiet 14. sadaļā “Uponor Smatrix Base PRO interfeisa lietošana”.

10.4 Darbības režīms Normālās ekspluatācijas laikā kontroles ierīce ir darbības režīmā.

P ārslēgšanās

darbības režīmā

Ja kontroles ierīce atrodas reģistrācijas vai piespiedu režīmā, pārslēdzieties atpakaļ darbības režīmā, spiežot pogu OK, līdz visas gaismas diodes nodziest (aptuveni 5 sekundes).

Informāciju par digitālo termostatu lietošanu skatiet 12. sadaļā “Uponor Smatrix Base/Base PRO digitālā termostata lietošana”.

NO PL PT RO RU SE SK 52

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

10.5 Kontroles ierīces atiestatīšana

U zmanību !

Ja rodas problēmas, piemēram, nepareiza kanālu reģistrēšana, atiestatiet kontroles ierīci. Attēlā tālāk ir redzama atiestatīšanas pogas atrašanās vieta kontroles ierīcē.

Pārliecinieties, vai kontroles ierīce ir darbības režīmā. Informāciju par sistēmas pārslēgšanu darbības režīmā skatiet 10.4. sadaļā “Darbības režīms” > "Pārslēgšanās darbības režīmā".

Lai atiestatītu kontroles ierīci, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Pārliecinieties, vai kontroles ierīce ir darbības režīmā. Ja tā ir reģistrācijas vai piespiedu režīmā, turiet nospiestu pogu OK aptuveni 5 sekundes vai arī līdz brīdim, kad gaismas diodes nodziest. 2. Vienlaikus nospiediet pogas <, OK (Labi) un > (turiet tās aptuveni 10 sekundes), līdz sāk mirgot strāvas padeves gaismas diode un nodziest visu kanālu gaismas diodes. Visi parametri tiek dzēsti, un tiek aktivizēts darbības režīms.

CZ DE

Lai dzēstu kanāla reģistrāciju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

DK

1. Turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK, līdz 1. kanāla gaismas diode mirgo sarkanā/zaļā krāsā vai pirmā nereģistrētā kanāla gaismas diode mirgo sarkanā krāsā.

EE ES

2. Lai atceltu reģistrāciju, izmantojot pogu < vai >, pārvietojiet rādītāju (gaismas diode mirgo sarkanā krāsā) uz izvēlēto kanālu (mirgo zaļā krāsā, ja tas ir reģistrēts).

FI

3. Vienlaikus nospiediet taustiņu < un >, līdz izvēlētā kanāla gaismas diode sāk mirgot sarkanā krāsā (aptuveni 3 sekundes).

V isu

FR

kanālu reģistrācijas dzēšana

HR

Ja viens kanāls vai vairāki kanāli ir reģistrēti nepareizi, vienlaikus var dzēst visas reģistrācijas.

1

2

HU IT LT

3. Pēc kontroles ierīces atiestatīšanas ir nepieciešama uzstādīšana un reģistrēšana.

10 s

10.6 Kanālu reģistrācijas atcelšana kontroles ierīcē V iena

kanāla reģistrēšanas atcelšana

Ja kanāls ir reģistrēts nepareizi vai termostats jāreģistrē atkārtoti, kontroles ierīcē var atcelt esošo reģistrāciju.

1

2

LV

U zmanību !

NL

Pārliecinieties, vai kontroles ierīce ir darbības režīmā. Informāciju par sistēmas pārslēgšanu darbības režīmā skatiet 10.4. sadaļā “Darbības režīms” > "Pārslēgšanās darbības režīmā".

NO PL

Lai atceltu visu kanālu reģistrāciju, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK, līdz 1. kanāla gaismas diode mirgo sarkanā/zaļā krāsā vai pirmā nereģistrētā kanāla gaismas diode mirgo sarkanā krāsā.

PT RO

2. Vienlaikus nospiediet pogu < un >, līdz visu kanālu gaismas diodes, izņemot vienu, nodziest (aptuveni 10 sekundes). Viena atlikusī gaismas diode mirgo sarkanā krāsā.

3

RU SE

3s

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

53


UK S istēmas

ierīces reģistrēšanas atcelšana

Ja kanāls ir nepareizi reģistrēts sistēmas ierīcei, reģistrāciju var dzēst, kā tas redzams attēlā tālāk.

CZ

1

DE

2

DK EE ES

3

FI

4. Izmantojiet pogu < vai >, lai pārvietotu rādītāju (gaismas diode mirgo sarkanā krāsā) uz izvēlēto kanālu (mirgo zaļā krāsā, ja tas ir reģistrēts); skatiet sarakstu tālāk.

1 = s kārienekrāna interfeiss (tikai sistēmā Base PRO)

1 = taimeris (tikai Base)

2 = netiek izmantots

3 = s abiedrisko telpu termostats ar āra temperatūras sensoru

4 = s abiedrisko telpu termostats ar apsildes/ dzesēšanas slēdzi, kas ir pievienots sensora ieejai (tikai sistēmā Base PRO ar interfeisu).

5 = s abiedrisko telpu termostats ar komforta/ ECO slēdzi

5. Vienlaikus nospiediet pogas < un > uz aptuveni 5 sekundēm, līdz izvēlētā kanāla gaismas diode sāk mirgot sarkanā krāsā.

FR

10.7 Kontroles ierīces programmatūras atjaunināšana (tikai sistēmā Base PRO)

HR

4

5

HU

Skatiet norādes par programmatūru un atjaunināšanu Uponor tīmekļa vietnē.

IT LT

5s

LV U zmanību ! Pārliecinieties, vai kontroles ierīce ir darbības režīmā. Informāciju par sistēmas pārslēgšanu darbības režīmā skatiet 10.4. sadaļā “Darbības režīms” > "Pārslēgšanās darbības režīmā".

NL NO

Sistēmas ierīces reģistrēšanas atcelšana

PL

1. Turiet nospiestu kontroles ierīces pogu OK, līdz viena no kanāla gaismas diodēm sāk mirgot.

PT

2. Ar pogām < vai > pārvietojiet rādītāju (gaismas diode mirgo sarkanā krāsā) uz strāvas gaismas diodi.

RO

3. Nospiediet pogu OK, lai izvēlētos sistēmas ierīces reģistrēšanu. Energoapgādes gaismas diode sāk mirgot režīmā garš gaismas signāls, īsa pauze, garš gaismas signāls. 1. kanāls sāk mirgot sarkanā krāsā vai sarkanā/zaļā krāsā, ja šim kanālam ir reģistrēta ierīce.

RU SE SK 54

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

11 Uponor Smatrix Base/Base PRO analogo termostatu lietošana

CZ DE

Sistēmā Uponor Smatrix Base/Base PRO var izmantot divu veidu termostatus — analogos un digitālos.

I ebūvējamais

termostats

T-144

Attēlā tālāk ir redzamas termostata daļas.

DK

AB

Analogie termostati •

Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145

Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T-144

Uponor Smatrix Base Thermostat Public T‑143

EE ES

Analogo termostatu vadība notiek, vai nu pagriežot skalu (T-145), vai arī regulējot potenciometru tā aizmugurē (T-143).

FI

11.1 Termostata izkārtojums S tandarta

termostats

E

T-145

C

Normālas darbības laikā diskrēta gaismas diode uz termostata izgaismojas uz aptuveni 60 sekundēm, ja ir apsildes vai dzesēšanas pieprasījums.

FR

D

HR

Attēlā tālāk ir redzamas termostata daļas.

A

C

HU

D E

2

IT LT

1 A Elements

LV Apraksts

A

Telpās iestatītās temperatūras skalas kontrole

B

Apsildes/dzesēšanas pieprasījuma gaismas diode

Apraksts

C

Reģistrēšanas poga

A

Telpās iestatītās temperatūras skalas kontrole

D

Taimera slēdža atspējošana

B

Apsildes/dzesēšanas pieprasījuma gaismas diode

E

Spaile sakaru kabelim

C

Skalas vadotnes nodzēšana

D

Reģistrēšanas poga

E

Taimera slēdža atspējošana

F

Spaile sakaru kabelim

B Elements

F

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

55


UK S abiedrisko

telpu termostats

T-143

Normālas darbības laikā diskrēta gaismas diode termostata aizmugurē izgaismojas uz aptuveni 60 sekundēm, ja ir apsildes vai dzesēšanas pieprasījums.

CZ DE

Termostatā ir iekļauts slēdzis, kas , ja ir aktivizēts reģistrācijas laikā, nosūta trauksmes signālu, kad termostats tiek noņemts no sienas. Trauksmes signāls tiek nosūtīts pa pievienotajiem kabeļiem, un tas izraisa saistītā kanāla gaismas diodes mirgošanu kontroles ierīcē.

DK EE

11.2 Temperatūras regulēšana Temperatūru maina, regulējot termostata iestatīto vērtību starp 5 un 35 ˚C.

S tandarta

termostats

T-145

Izmantojiet skalu uz termostata, lai pielāgotu temperatūru. Attēlā tālāk ir parādīts, kā pielāgot termostata iestatīto temperatūru.

Attēlā tālāk ir redzamas termostata daļas.

G B C E ES FI FR

Lai noregulētu termostata iestatīto temperatūru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

HR

F

HU Elements

D A

Apraksts

IT

A

Iestatītās temperatūras potenciometrs

B

Reģistrēšanas poga

LT

C

Taimera slēdža atspējošana

D

Spaile ārējam sensoram (nepolarizēta)

E

Konfigurācijas slēdži

F

Spaile sakaru kabelim

G

Apsildes/dzesēšanas pieprasījuma gaismas diode

LV NL

Grieziet griežpogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai iestatītu augstāku temperatūru.

Grieziet griežpogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu zemāku temperatūru.

I ebūvējamais

termostats

T-144

Izmantojiet skalu uz termostata, lai pielāgotu temperatūru. Pagriežot skalu, iedegas gaismas diode. Tā izslēdzas, ja aptuveni 10 sekundes darbības netiek veiktas. Attēlā tālāk ir parādīts, kā pielāgot termostata iestatīto temperatūru.

NO PL Lai noregulētu termostata iestatīto temperatūru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

PT

Grieziet griežpogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai iestatītu augstāku temperatūru.

Grieziet griežpogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu zemāku temperatūru.

RO RU SE SK 56

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK S abiedrisko

telpu termostats

T-143

Attēlā tālāk ir parādīts, kā pielāgot termostata iestatīto temperatūru.

2

I ebūvējamais

termostats

T-144

Attēlā tālāk redzams, kā atspējot termostata taimera funkciju.

CZ

2

3

DE 20

5

35

1

DK

3 1

EE

Lai izmainītu termostata iestatīto temperatūru, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Sasveriet termostatu kronšteinā.

Lai pārslēgtu slēdzi pozīcijā Atspējot taimeri, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

2. Pārslēdziet komforta režīmā,

2. Noņemiet to no sienas. 3. Izmantojot potenciometru, iestatiet vēlamo temperatūru. 4. Atkal nostipriniet termostatu pie sienas.

11.3 Taimera funkcijas atspējošana

.

11.4 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

FR

Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visiem parametriem tiek atiestatītas to noklusējuma vērtības. PIEZĪME. Ja vien tas nav absolūti nepieciešams, neveiciet termostata rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu.

T ermostati T-143

PIEZĪME. Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visi reģistrēšanas dati no termostata tiek noņemti.

T-145

Attēlā tālāk redzams, kā atspējot termostata taimera funkciju.

2

FI

3. Atkal nostipriniet termostatu pie sienas.

Analogajam termostatam ir slēdži, kas ļauj lietotājam atspējot taimera funkciju (komforta režīms) attiecībā uz termostata kontrolētajiem kanāliem. Rūpnīcā slēdzis ir iestatīts pozīcijā Komforts/EKO. un

ES

1. Noņemiet skalu, izmantojot mazu skrūvgriezi.

3

HR HU IT LT

2 3

LV NL

1 Lai pārslēgtu slēdzi pozīcijā Atspējot taimeri, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1 4

NO

1. Sasveriet termostatu kronšteinā.

PL

2. Noņemiet to no sienas. 3. Pārslēdziet komforta režīmā,

.

T-143

4. Atkal nostipriniet termostatu pie sienas.

T-145

PT

Lai veiktu termostata rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

RO

1. Sasveriet termostatu kronšteinā. 2. Noņemiet to no sienas. 3. Viegli nospiediet termostata reģistrēšanas pogu un turiet to nospiestu; atlaidiet, kad sāk mirgot pieprasījuma gaismas diodes.

RU

4. Neatkarīgi no sākotnējās slēdža pozīcijas divas reizes pārslēdziet taimera atspējošanas slēdzi.

SE

5. Tagad ir atjaunoti termostata rūpnīcas iestatījumi.

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

SK 57


UK

12 Uponor Smatrix Base/Base PRO digitālo termostatu lietošana

CZ DE

Sistēmā Uponor Smatrix Base/Base PRO var izmantot divu veidu termostatus — analogos un digitālos.

DK

Digitālajiem termostatiem ir displejs, kurā ir redzama informācija lietotājam un kontroles pogas.

EE

Digitālie termostati •

ES

Attēlā tālāk ir redzami visi iespējamie simboli un rakstzīmes, kas var būt parādītas displejā.

T-146 T-147

GH

E

Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146

• Uponor Smatrix Base PRO Thermostat D+RH T-147

FI

12.2 Displeja izkārtojums

C B

F

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148

12.1 Termostata izkārtojums FR

D

Attēlā tālāk ir redzamas termostata daļas.

A

A T-148

HR

I L G AH F D E C

HU

J

IT

B LT

K

B

LV

Elements

NL NO

D

C

Apraksts

Poz.

A

Displejs

B

Pogas

C

Spaile ārējam sensoram (nepolarizēta)

D

Spaile sakaru kabelim

Ikona

A

Tikai termostatiem T-146 un T-147 Ziņojumu lauks, kurā tiek izmantotas trīs burtciparu rakstzīmes. T-146, T-147

PL T-148

PT RO

Apraksts

Temperatūras rādījums, kurā tiek izmantotas zīmes - vai +, divas digitālās rakstzīmes, decimālais atdalītājs un rakstzīme, kas attēlo 0 vai 5.

T-147

RU T-148

Relatīvā mitruma rādījums, kurā tiek izmantotas divas digitālas rakstzīmes. Uz to norāda rakstzīme “%”.

SE SK 58

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Poz. B

C D

Ikona

Apraksts

Poz.

Ikona

J

Tikai T-148

Temperatūras mērvienība, kas attēlota kopā ar rakstzīmju grupu A, rāda temperatūru. Sakaru indikators Iekšējās temperatūras indikators Attālā sensora temperatūras indikators (RS režīms).

Iekšējā temperatūra ar grīdas temperatūras ierobežotāja indikatoru. Teksts Err (Kļūda) un mirgojoša grīdas sensora ikona norāda uz bojātu sensoru

CZ

Atlasītā/aktivizētā nedēļas diena 1 = pirmdiena 7 = Svētdiena K

Teksts Err (Kļūda) un mirgojoša sensora ikona liecina par bojātu sensoru

Apraksts

Tikai T-148

DE

Izvēlētā laika vai ieplānotās stundas indikatori komforta režīmam no 0.00 līdz 24.00.

DK

Puse = 30 minūtes. Pilns = 1 stunda. L

EE

Brīvdienu režīms

ES

12.3 Vadības pogas Attēlā tālāk redzamas pogas, ar kurām var vadīt digitālā termostata darbību.

FI

Grīdas temperatūras indikators Teksts Err (Kļūda) un mirgojoša grīdas sensora ikona norāda uz bojātu sensoru

FR

Ārējās temperatūras indikators Teksts Err (Kļūda) un mirgojoša āra temperatūras sensora ikona norāda uz bojātu sensoru Tikai sensoriem T-147 un T-148

HR

A

B

Sasniegta relatīvā mitruma robežvērtība. E

C

Poz. A

Apsildes pieprasījums

B

H

Komforta režīms. EKO režīms. Mirgojoša ikona termostatā T-146 vai T-147 norāda, ka sistēmā ir aktivizēts brīvdienu režīms.

I

LT

Apraksts Pogas - un + tiek izmantotas šādu darbību veikšanai:

LV

•    iestatījuma punkta temperatūras noregulēšanai; •    parametru modificēšanai iestatījumu izvēlnēs.

Dzesēšanas pieprasījums G

IT

Iestatījumu izvēlne Iestatījumu izvēlnes numurs.

F

HU

C

NL

Poga OK tiek lietota šādu darbību veikšanai: •    lai pārslēgtos starp pašreizējiem statusa datiem un termostatam pievienoto sensoru pieejamajām vērtībām; •    iestatījumu izvēlnes atvēršanai un aizvēršanai; •    iestatījuma apstiprināšanai.

NO PL

Tikai T-148 Digitālais pulkstenis

PT

Tikai T-148 Parametra nosaukums iestatījumu izvēlnē.

RO

Tikai T-148 Indikators, kas norāda AM vai PM (priekšpusdiena vai pēcpusdiena), ja termostats ir iestatīts 12 stundu attēlojuma režīmā.

RU SE

Rādījuma nav, ja termostats ir iestatīts 24 stundu attēlojuma režīmā.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

59


UK

12.4 Ieslēgšana Startējot ierīci, aptuveni trīs sekundes displejā tiek attēlota programmatūras versija. Pēc tam termostats sāk darboties darbības režīmā.

CZ DE

Pirmajā termostata startēšanas reizē vai pēc tam, kad veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums (tikai T-148).

DK

P rogrammatūras

EE

4. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

5. Iestatiet mēneša dienu.

versija

Kad termostats startējas, tiek attēlota pašreizējā programmatūras versija. Piemēri:

ES

T-146 T-147

FI

6. Iestatiet mēnesi.

T-148

FR L aika

HR

un datuma iestatīšana ( tikai

T-148)

7. Iestatiet gadu.

Pirmajā taimera startēšanas reizē vai pēc tam, kad veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums.

HU

Ar pogām - vai + izmainiet vērtību, nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības.

IT

PIEZĪME. Ja aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas darbības režīmā.

LT LV

1. Iestatiet stundas.

8. Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos atpakaļ ekspluatācijas režīmā. Datumu un laiku var iestatīt arī iestatījumu izvēlnē. Papildinformāciju skatiet 12.9. sadaļā “Iestatījumi”.

12.5 Temperatūras regulēšana Temperatūra mainās, noregulējot iestatījuma punktu termostatā.

NL

Izmantojiet pogas uz termostata, lai pielāgotu temperatūru. Nospiežot pogu, displejs izgaismojas. Tas izslēdzas, ja aptuveni 10 sekundes darbības netiek veiktas.

NO 2. Iestatiet minūtes.

PL

Attēlā tālāk ir parādīts, kā pielāgot termostata iestatīto temperatūru.

PT RO

3. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

RU SE SK 60

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Lai pielāgotu termostata iestatīto temperatūru pašreizējam kontroles režīmam, rīkojieties šādi:

RFT,

1. Vienu reizi nospiediet pogu - vai +.

2. Relatīvais mitrums (tikai termostatiem T-147 un T-148)

Ekrānā mirgojoši tiek attēlots pašreizējais iestatījuma punkts.

T-146 T-147

T-148

Kad jaunais iestatījuma punkts ir iestatīts, ekrāns pēc dažām sekundēm atgriežas ekspluatācijas režīmā, kurā attēlota telpas temperatūra.

12.6 Darbības režīms Parastas darbības laikā termostats darbojas darbības režīmā.

RS,

attālā sensora režīms

DK

2. Relatīvais mitrums (tikai termostatiem T-147 un T-148)

EE

attālā ārējās temperatūras sensora

režīms

2. Relatīvais mitrums (tikai termostatiem T-147 un T-148)

Ja termostatam ir pievienots ārējais sensors, ir jāatlasa kontroles režīms, lai būtu iespējams nodrošināt sensora papildu funkcijas.

HU IT LT

1. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes.

RFT = Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar ārējo grīdas sensoru

RS = Attālais sensors

3. Ar pogām - vai + izmainiet skaitļus uz 04 un nospiediet pogu OK.

RO = Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar attālo āra temperatūras sensoru

4. Tiek attēlots pašreizējais kontroles režīms (RT, RFT, RS vai RO).

LV

2. Iestatījumu ikona un izvēlnes numuri ir attēloti displeja augšējā labajā stūrī.

NL NO

5. Ar pogām - vai + izmainiet kontroles režīmu (skatiet sarakstu tālāk) un nospiediet pogu OK.

telpas temperatūras režīms

2. Relatīvais mitrums (tikai termostatiem T-147 un T-148)

HR

PIEZĪME. Ja ar atvērtu apakšizvēlni aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas uz iestatījumu izvēlni. Vēl pēc aptuveni 60 sekundēm tā pārslēdzas darbības režīmā.

RT = Telpas temperatūra

1. Telpas temperatūra (noklusējums)

FR

12.8 Kontroles režīma maiņa

RT,

FI

3. Āra temperatūra

Termostatam ir četri dažādi kontroles režīmi, kas tiek iestatīti iestatījumu izvēlnē.

Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos starp dažādu veidu pieejamo informāciju.

ES

1. Telpas temperatūra (noklusējums)

12.7 Kontroles režīms

Displejā kontroles režīma laikā var attēlot dažādu veidu informāciju. Digitālais termostats T-148 arī rāda pulksteņa laiku un informāciju par ieplānoto programmu.

DE

1. Telpas temperatūra (noklusējums)

Darbības režīma laikā displejā tiek attēlota specifiska informācija par kontroles režīmu.

Kontroles režīmi:

CZ

3. Grīdas temperatūra

RO, 2. Atkārtoti nospiediet pogu - vai +, lai pielāgotu iestatīto temperatūru. Temperatūras izmaiņu solis ir 0,5.

telpas grīdas temperatūras režīms

1. Telpas temperatūra (noklusējums)

.

PL

RT = Istabas temperatūra RFT = Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar ārējo grīdas sensoru RS = Attālais sensors RO = Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar attālo āra temperatūras sensoru

PT RO

Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

61


UK CZ

12.9 Iestatījumi

Programma izslēgta (noklusējums)

Šajā izvēlnē tiek veikti visi iestatījumi attiecībā uz termostata darbību.

Telpa ir iestatīta komforta režīmā. Ja sistēmā ir pieejams taimeris, telpa neizmanto tā iestatītos grafikus, bet gan termostata EKO režīma pazemināto temperatūru.

PIEZĪME. Kamēr digitālajā termostatā T-148 ir aktivizēta) plānošana (programmas Nr. 00 iestatījums nav Izslēgt), neviena cita ierīce (taimeris) nedrīkst mainīt (ignorēt) komforta/EKO režīma iestatījumu šajā telpā.

DE DK EE

PIEZĪME. Ja ar atvērtu apakšizvēlni aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas uz iestatījumu izvēlni. Vēl pēc aptuveni 60 sekundēm tā pārslēdzas darbības režīmā.

ES FI FR

Programma P1:

Programma P2:

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes.

HR

2. Iestatījumu ikona un izvēlnes numuri ir attēloti displeja augšējā labajā stūrī.

HU

3. Ar pogām - vai + izmainiet skaitļus, lai atrastu apakšizvēlni (skatiet sarakstu tālāk), un nospiediet pogu OK.

IT

LT LV NL

00 = programma (tikai termostatam T-148) 02 = apsildes/dzesēšanas pārslēgšana* 03 = EKO režīma pazeminātā temperatūra 04 = kontroles režīms 05 = augstas grīdas temperatūras ierobežojums 06 = zemas grīdas temperatūras ierobežojums 07 = atļauta dzesēšana 08 = rādījuma mērvienība 10 = laiks un datums (tikai termostatam T-148) 11 = istabas temperatūras kalibrēšana

Programma P3:

* Šī izvēlne nav redzama, ja termostats ir reģistrēts kontroles ierīcē.

NO

4. Izmainiet parametrus apakšizvēlnēs.

PL

5. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

PT

00

programma ( tikai

Programma P4:

T-148)

Šajā izvēlnē var iestatīt vienu no septiņām dažādām plānošanas programmām komforta/EKO režīmam. No 1. līdz 6. programmai ir iepriekš ieprogrammētas, bet 7. programma ir lietotāja definēta programma. Ieplānoto programmu attēlojumā diena ir sadalīta 30 minūšu intervālos, kam ir iestatīts komforta (melns marķieris) vai EKO režīms (bez marķiera).

RO RU SE

Šī izvēlne nav redzama, ja sistēmai ir pievienots interfeiss. Iestatījumi tiek nodoti interfeisam (tikai sistēmā Base PRO).

SK 62

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Programma P5:

Programma P6:

7. Izmantojiet pogu- vai +, lai pārvietotu marķieri (displeja apakšpusē). Pārvietojot marķieri no viena intervāla uz citu, saglabājiet šim intervālam atlasīto režīmu.

CZ

8. Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz displejā tiek rādīts laiks 23:30.

DE

9. Nospiediet pogu +, lai pabeigtu pašreizējās dienas iestatīšanu — programmatūrā tiek atvērta iestatījumu izvēlne.

DK

10. Atkārtojiet procedūru, sākot ar 1. darbību, lai pielāgotu citas dienas iestatījumus.

EE

Lietotāja definētās programmas pielāgošana visai nedēļai

ES

PIEZĪME. Izmantojot šo metodi, tiek atjaunoti pašreizējās lietotāja definētās programmas rūpnīcas iestatījumi.

FI

Lai pielāgotu lietotāja definēto programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

FR

1. Nospiediet pogu OK (Labi) — parametrs sāk mirgot. 2. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu programmu U.

HR

3. Nospiediet pogu OK (Labi) un turiet to, līdz displejā tiek parādīta 1. diena un laiks 00:00. Plānošanas programmas atlase Lai atlasītu plānošanas programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot. 2. Ar pogām - vai + atlasiet programmu.

Atlasiet vienu no iespējām: P1–P6, U (lietotāja definētā programma) un Izslēgt

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu programmas atlasi un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

6. Nospiediet pogu OK (Labi), lai atzīmētajā intervālā pārslēgtu komforta ( ) un EKO režīmu ( ).

HU

7. Izmantojiet pogu- vai +, lai pārvietotu marķieri (displeja apakšpusē). Pārvietojot marķieri no viena intervāla uz citu, saglabājiet šim intervālam atlasīto režīmu.

IT

Tiek parādīts teksts Kopēt, Jā (vārds “Jā” mirgo).

10. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu opciju Jā vai Nē, un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

Lai pielāgotu lietotāja definēto programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

1. Nospiediet pogu OK (Labi) — parametrs sāk mirgot.

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu programmas atlasi.

Sāk mirgot pašreizējā diena.

4. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasīto dienu. 5. Nospiediet pogu OK (Labi) un turiet to, līdz displejā tiek parādīts laiks 00:00 (pēc aptuveni 2 sekundēm). 6. Nospiediet pogu OK (Labi), lai atzīmētajā intervālā pārslēgtu komforta ( ) un EKO režīmu ( ).

LV

9. Nospiediet pogu +, lai pabeigtu pašreizējās dienas programmēšanu.

Lietotāja definētās programmas pielāgošana vienai dienai

2. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu programmu U.

LT

8. Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz displejā tiek rādīts laiks 23:30.

NL NO

Atlasiet opciju Jā, lai kopētu pašreizējās dienas iestatījumus uz nākamo dienu. Atkārtojiet šo darbību ar katru dienu, kam ir jāizmanto tieši tādi paši iestatījumi.

PL

Atlasiet opciju Nē un nospiediet pogu OK (Labi), lai nākamajai dienai izveidotu jaunu plānošanas intervālu. Pēc tam atkārtojiet no 6. līdz 10. darbībai, līdz ir ieprogrammēta visa nedēļa.

PT RO

11. Kad ir pabeigta pēdējās dienas programmēšana, displejā tiek atkal parādīta iestatījumu izvēlne.

02 A psildes / dzesēšanas

RU

pārslēgšana

Šī izvēlne nav redzama, ja termostats ir reģistrēts kontroles ierīcē. Apsildes/dzesēšanas pārslēgšanas kontrolei tiek izmantots fizisks apsildes/dzesēšanas slēdzis (sistēmai Base vai Base PRO) vai interfeiss (tikai sistēmā Base PRO), ja tas ir pievienots.

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

SE SK 63


UK 03 EKO

režīma pazeminātā temperatūra

Šajā izvēlnē tiek iestatīta pazeminātā temperatūra gadījumos, kad kanāls ir EKO režīmā. Iestatījums pielāgo pašreizējo iestatījuma punktu par iestatīto vērtību. Apsildes režīmā iestatījuma punkts tiek pazemināts, un dzesēšanas režīmā — paaugstināts.

CZ DE

Ja pazeminātā temperatūra ir iestatīta uz 0, programmai pārslēdzot sistēmu EKO režīmā, termostats netiek ietekmēts.

DK EE

Šī izvēlne nav redzama, ja sistēmai ir pievienots interfeiss. Šādā gadījumā iestatījums ir pieejams interfeisā (tikai sistēmā Base PRO).

ES

05 Grīdas maksimālās temperatūras ierobežojums Šajā izvēlnē var iestatīt maksimālās pieļaujamās grīdas temperatūras robežvērtību. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja iestatījumu izvēlnē Nr. 04 ir aktivizēts kontroles režīms RFT. Sistēmās ar interfeisu šajā izvēlnē tiek rādīta tikai iestatītā vērtība, un izmaiņas tiek veiktas interfeisā (tikai sistēmā Base PRO). Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot. 2. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot.

FI

PIEZĪME. Šo parametru nav iespējams iestatīt zemāk par iestatījumu izvēlnē 06 Grīdas minimālās temperatūras ierobežojums iestatīto vērtību.

2. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

FR

Noklusējuma vērtība: 4 ˚C Iestatījumu diapazons: 0–11 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņu un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

HR

04 K ontroles

režīms

Šajā izvēlnē tiek iestatīts termostata kontroles režīms.

HU

Ja termostatam ir pievienots ārējais sensors, ir jāatlasa kontroles režīms, lai būtu iespējams nodrošināt sensora papildu funkcijas.

IT

LV

Šajā izvēlnē var iestatīt minimālās pieļaujamās grīdas temperatūras robežvērtību.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

2. Ar pogām - vai + izmainiet kontroles režīmu (skatiet sarakstu tālāk).

1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot.

NO

RT = Istabas temperatūra RFT = Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar ārējo grīdas sensoru RS = Attālais sensors RO = Istabas temperatūra, kas ir mērīta ar attālo āra temperatūras sensoru

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

RO

minimālās temperatūras

ierobežojums

1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot.

PT

06 G rīdas

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

NL

PL

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja iestatījumu izvēlnē Nr. 04 ir aktivizēts kontroles režīms RFT. Sistēmās ar interfeisu šajā izvēlnē tiek rādīta tikai iestatītā vērtība, un izmaiņas tiek veiktas interfeisā (tikai sistēmā Base PRO).

Tiek attēlots pašreizējais kontroles režīms (RT, RFT, RS vai RO).

LT

Noklusējuma vērtība: 26 ˚C Iestatījumu diapazons: 20–35 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

2. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

Noklusējuma vērtība: 20 ˚C Iestatījumu diapazons: 10–30 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

PIEZĪME. Ja šis parametrs ir iestatīts zemāk par 16 ˚C, dzesēšanas ikona sāk mirgot, brīdinot par kondensācijas risku sistēmā. PIEZĪME. Šo parametru nav iespējams iestatīt augstāk par iestatījumu izvēlnē 05 Grīdas maksimālās temperatūras ierobežojums iestatīto vērtību. 3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

RU SE SK 64

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 07 D zesēšana

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

atļauta

Šajā izvēlnē iestatiet, vai telpā ir vai nav atļauta dzesēšana.

1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot.

Šī izvēlne nav redzama, ja sistēmai ir pievienots interfeiss. Šādā gadījumā iestatījumi ir pieejami interfeisā (tikai sistēmā Base PRO).

3. Iestatiet minūtes.

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot. 2. Ar pogām - vai + pārslēdzieties starp Yes (Jā) vai No (Nē).

Jā — tiek paradīta dzesēšanas pieprasījuma ikona Nē — tiek paslēpta dzesēšanas pieprasījuma ikona

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

08 R ādījuma

mērvienība

Šajā izvēlnē var iestatīt attēlojamās temperatūras mērvienību. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot. 2. Ar pogām - vai + pārslēdzieties starp Celsija vai Fārenheita vienībām.

DEg ˚C — grādi pēc Celsija skalas DEg ˚F — grādi pēc Fārenheita skalas

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

10 L aiks

un datums ( tikai

T-148)

Šajā izvēlnē var iestatīt laiku un datumu. Šis iestatījums ir nepieciešams, lai šim termostatam būtu iespējams izmantot programmēšanas programmas. Ja kontroles ierīcē ir reģistrēts interfeiss, taimeris vai cits digitālais termostats T-148 (ar mazāku kanāla numuru), šīs ierīces nodod termostatam laika un datuma iestatījumu. Šādā gadījumā ir pieejams tikai 12/24 h formāta iestatījums. Ar pogām - vai + mainiet vērtību. Nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības. PIEZĪME. Īslaicīga strāvas padeves pārtraukuma gadījumā laika un datuma iestatījumi tiek saglabāti iekšējā atmiņā.

CZ

2. Iestatiet stundas.

DE

4. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

DK

5. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

EE

6. Iestatiet mēneša dienu. 7. Iestatiet mēnesi.

ES

8. Iestatiet gadu. 9. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

11. I stabas

FI

temperatūras kalibrēšana

Šajā izvēlnē var kalibrēt termostata displejā parādīto istabas temperatūru.

FR

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

HR

1. Nospiediet pogu OK (Labi) — parametrs sāk mirgot.

HU

2. Izmantojiet pogu - vai +, lai mainītu parametru.

Noklusējuma vērtība: 0,0 ˚C Iestatījumu diapazons: -6,0–6,0 ˚C, palielinājuma solis 0,1 ˚C

IT

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

LT

12.10 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

LV

Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visiem parametriem tiek atiestatītas to noklusējuma vērtības.

NL

PIEZĪME. Ja vien tas nav absolūti nepieciešams, neveiciet termostata rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu.

NO PL

PIEZĪME. Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visi reģistrēšanas dati no termostata tiek noņemti.

PT

1. Turiet nospiestas pogas -, + un OK aptuveni 5 sekundes, līdz ekrāns nodziest.

RO

2. Tagad ir atjaunoti termostata rūpnīcas iestatījumi.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

65


UK

13 Uponor Smatrix Base taimera lietošana

CZ DE

Taimeris (tikai Base) nodrošina iespēju pārslēgt atsevišķas telpas starp komforta un EKO režīmiem, izmantojot 7 dienu programmu. Tam ir displejs, kurā ir redzama informācija lietotājam un kontroles pogas.

DK EE

C

Attēlā tālāk ir redzamas taimera daļas. D

A FR

Ikona

Apraksts Ziņojumu lauks, kurā tiek izmantotas trīs burtciparu rakstzīmes. Parametrs iestatījumu izvēlnē.

Uponor Smatrix Base Timer I-143

13.1 Taimera izkārtojums FI

A

B

Taimeri:

ES

Poz.

E

Temperatūras mērvienība, kas attēlota kopā ar rakstzīmju grupu A, rāda temperatūru. Sakaru indikators Brīvdienu režīms Iestatījumu izvēlne Iestatījumu izvēlnes numurs.

HR F

HU

Apkures režīms Dzesēšanas režīms

G

IT

H

B

LT

Elements

LV NL

C

Digitālais pulkstenis

A

Displejs

B

Pogas

C

Spaile sakaru kabelim

Parametra nosaukums iestatījumu izvēlnē. Indikators, kas norāda AM vai PM (priekšpusdiena vai pēcpusdiena), ja termostats ir iestatīts 12 stundu attēlojuma režīmā.

Attēlā tālāk ir redzami visi iespējamie simboli un rakstzīmes, kas var būt parādītas displejā.

I-143

PL

EKO režīms.

I

Apraksts

13.2 Ekrāna izkārtojums NO

Komforta režīms.

DH I L F

G

A E C

PT

J RO

Rādījuma nav, ja termostats ir iestatīts 24 stundu attēlojuma režīmā. J

Atlasītā/aktivizētā nedēļas diena 1 = pirmdiena 7 = Svētdiena

K

Izvēlētā laika vai ieplānotās stundas indikatori komforta režīmam no 0.00 līdz 24.00.

B

Puse = 30 minūtes.

RU

K

Pilns = 1 stunda. L

SE

Manuāla ignorēšana. Piemēram, piespiedu komforta vai EKO režīms.

SK 66

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

13.3 Vadības pogas Attēlā tālāk redzamas pogas, ar kurām var vadīt taimeri.

PIEZĪME. Ja aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas darbības režīmā.

CZ DE

1. Iestatiet stundas.

DK

A

B C

EE 2. Iestatiet minūtes.

ES FI

Poz. Apraksts A

Pogas - un + tiek izmantotas šādu darbību veikšanai:

B

•    komforta un EKO režīma ignorēšana*; •    parametru modificēšanai iestatījumu izvēlnēs.

C

Poga OK (Labi) tiek izmantota šādu darbību veikšanai: •    pulksteņa un programmas statusa pārslēgšana* •    iestatījumu izvēlnes atvēršanai un aizvēršanai;** •    iestatījuma apstiprināšanai. •    brīvdienu režīma atcelšanai.**

* Nav aktivizēts brīvdienu režīms

3. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

FR HR HU

4. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

IT

** Nospiediet un turiet darbības režīmā

13.4 Ieslēgšana Startējot ierīci, aptuveni 3 sekundes displejā tiek attēlota programmatūras versija. Pēc tam taimeris sāk darboties darbības režīmā.

LT 5. Iestatiet mēneša dienu.

LV

Pirmajā taimera startēšanas reizē vai pēc tam, kad veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums.

P rogrammatūras

NL

versija

Kad taimeris startējas, tiek parādīta pašreizējā programmatūras versija.

NO

6. Iestatiet mēnesi.

Piemērs:

PL

I-143

PT 7. Iestatiet gadu.

RO L aika

un datuma iestatīšana

Pirmajā taimera startēšanas reizē vai pēc tam, kad veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana, programmatūrā ir jāiestata laiks un datums. Ar pogām - vai + izmainiet vērtību, nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības.

RU 8. Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos atpakaļ ekspluatācijas režīmā.

SE

Datumu un laiku var iestatīt arī iestatījumu izvēlnē. Papildinformāciju skatiet 13.7. sadaļā “Iestatījumi”.

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

SK 67


UK

13.5 Darbības režīms Taimera displejā var tikt attēlota tālāk norādītā informācija:

CZ

DK

Vai ir aktivizēts komforta/EKO režīms

Brīvdienu režīms

Manuāla ignorēšana

3. Ar pogām - vai + izmainiet skaitļus, lai atrastu apakšizvēlni (skatiet sarakstu tālāk), un nospiediet pogu OK.

Nospiediet pogu OK, lai pārslēgtos starp dažādu veidu pieejamo informāciju un pašreizējā programmas iestatījuma attēlojumu.

EE ES

13.6 Komforta/EKO režīma piespiedu aktivizēšana

FI

Atkarībā no pašreizējā režīma komforta vai EKO režīms īslaicīgi var piespiest sistēmu pārslēgt režīmu. Piespiedu režīms tiek aktivizēts līdz brīdim, kad tas vai nu tiek pārslēgts manuāli, vai arī kad ieplānota programma pārslēdz režīmu.

FR

Lai aktivizētu piespiedu režīmu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

HR

1. Nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu taimera displeju.

HU

2. Spiediet pogas - vai +, līdz komforta vai EKO režīma ikona tiek parādīta kopā ar manuālās ignorēšanas ikonu.

IT

LT LV

1. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes. 2. Iestatījumu ikona un skaitļi 00 ir attēloti displeja augšējā labajā stūrī.

• Pulkstenis

DE

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

= manuāla ignorēšana;

00 = programma 01 = brīvdienu režīms 02 = automātiskās balansēšanas aktivizēšana 03 = EKO režīma pazeminātā temperatūra 08 = rādījuma mērvienība 10 = laiks un datums

4. Izmainiet parametrus apakšizvēlnēs. 5. Turiet nospiestu pogu OK aptuveni 3 sekundes, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

00 P rogramma Šajā izvēlnē var iestatīt vienu no septiņām dažādām plānošanas programmām komforta/EKO režīmam. No 1. līdz 6. programmai ir iepriekš ieprogrammētas, bet 7. programma ir lietotāja definēta programma. Ieplānoto programmu attēlojumā diena ir sadalīta 30 minūšu intervālos, kam ir iestatīts komforta (melns marķieris) vai EKO režīms (bez marķiera). Programma izslēgta (noklusējums)

= komforta režīms;

Kontrolētajām telpām vienmēr tiek iestatīts komforta režīms.

= EKO režīms.

Programma P1:

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņu. Tiek attēlota ignorētā programma un atlikušais laiks.

NL

4. Vēlreiz nospiediet OK vai nogaidiet dažas sekundes, lai atgrieztos darbības režīmā.

NO

13.7 Iestatījumi Šajā izvēlnē tiek veikti visi iestatījumi attiecībā uz taimera darbību.

PL

PIEZĪME. Ja ar atvērtu apakšizvēlni aptuveni 8 sekundes netiek nospiesta neviena poga, tiek saglabātas pašreizējās vērtības un programmatūra pārslēdzas uz iestatījumu izvēlni. Vēl pēc aptuveni 60 sekundēm tā pārslēdzas darbības režīmā.

PT RO

Programma P2:

RU SE SK 68

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Programma P3:

Plānošanas programmas atlase Lai atlasītu plānošanas programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

CZ

1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot.

DE

2. Ar pogām - vai + atlasiet programmu. Atlasiet vienu no iespējām: P1–P6, U (lietotāja definētā programma) un Izslēgt

DK

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu programmas atlasi un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

EE

Programma P4:

Lietotāja definētās programmas pielāgošana vienai dienai

ES

Lai pielāgotu lietotāja definēto programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

FI

1. Nospiediet pogu OK (Labi) — parametrs sāk mirgot.

FR

2. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu programmu U.

HR

3. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu programmas atlasi. Programma P5:

Sāk mirgot pašreizējā diena.

HU

4. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasīto dienu. 5. Nospiediet pogu OK (Labi) un turiet to, līdz displejā tiek parādīts laiks 00:00 (pēc aptuveni 2 sekundēm).

IT LT

6. Nospiediet pogu OK (Labi), lai atzīmētajā intervālā pārslēgtu komforta ( ) un EKO režīmu ( ). 7. Izmantojiet pogu- vai +, lai pārvietotu marķieri (displeja apakšpusē). Pārvietojot marķieri no viena intervāla uz citu, saglabājiet šim intervālam atlasīto režīmu.

Programma P6:

LV NL

8. Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz displejā tiek rādīts laiks 23:30.

NO

9. Nospiediet pogu +, lai pabeigtu pašreizējās dienas iestatīšanu — programmatūrā tiek atvērta iestatījumu izvēlne.

PL

10. Atkārtojiet procedūru, sākot ar 1. darbību, lai pielāgotu citas dienas iestatījumus.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

69


UK Lietotāja definētās programmas pielāgošana visai nedēļai

CZ

PIEZĪME. Izmantojot šo metodi, tiek atjaunoti pašreizējās lietotāja definētās programmas rūpnīcas iestatījumi.

DE

Lai pielāgotu lietotāja definēto programmu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

DK

1. Nospiediet pogu OK (Labi) — parametrs sāk mirgot. 2. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu programmu U.

EE

3. Nospiediet pogu OK (Labi) un turiet to, līdz displejā tiek parādīta 1. diena un laiks 00:00.

ES

6. Nospiediet pogu OK (Labi), lai atzīmētajā intervālā pārslēgtu komforta ( ) un EKO režīmu ( ).

FI

7. Izmantojiet pogu- vai +, lai pārvietotu marķieri (displeja apakšpusē). Pārvietojot marķieri no viena intervāla uz citu, saglabājiet šim intervālam atlasīto režīmu.

FR

8. Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz displejā tiek rādīts laiks 23:30.

HR

9. Nospiediet pogu +, lai pabeigtu pašreizējās dienas programmēšanu.

HU

Tiek parādīts teksts Kopēt, Jā (vārds “Jā” mirgo).

10. Izmantojiet pogu - vai +, lai atlasītu opciju Jā vai Nē, un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

IT

LT LV

NL

Atlasiet opciju Jā, lai kopētu pašreizējās dienas iestatījumus uz nākamo dienu. Atkārtojiet šo darbību ar katru dienu, kam ir jāizmanto tieši tādi paši iestatījumi. Atlasiet opciju Nē un nospiediet pogu OK (Labi), lai nākamajai dienai izveidotu jaunu plānošanas intervālu. Pēc tam atkārtojiet no 6. līdz 10. darbībai, līdz ir ieprogrammēta visa nedēļa.

11. Kad ir pabeigta pēdējās dienas programmēšana, displejā tiek atkal parādīta iestatījumu izvēlne.

NO PL

01 B rīvdienu

režīms

Šajā izvēlnē savlaicīgi var iestatīt prombūtnes vai brīvdienu laika periodu. Ja taimeris ir aktivizēts, tas mēģina samazināt sistēmai nepieciešamās enerģijas apjomu, iestatot sistēmai citu iestatīto temperatūru. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot. 2. Ar pogām - vai + iestatiet, pēc cik dienām.

Noklusējuma vērtība: 0 d (dienu) Iestatījumu diapazons: 1–44 d (dienas)

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu dienu skaitu. Temperatūras iestatījums sāk mirgot. 4. Ar pogām - vai + noregulējiet temperatūras iestatījuma temperatūru iepriekš iestatītajā laika periodā (brīvdiena).

Noklusējuma vērtība: 17 ˚C Iestatījumu diapazons: 5–35 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

5. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņu un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

02 A utomātiskās

balansēšanas aktivizēšana

Šajā izvēlnē sistēmai var aktivizēt automātisko balansēšanu. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot. 2. Ar pogām - vai + aktivizējiet/deaktivizējiet.

Ieslēgt = aktivizēts (pēc noklusējuma) Izslēgt = deaktivizēts

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

03 EKO

režīma pazeminātā temperatūra

Šajā izvēlnē tiek iestatīta EKO režīma pazeminātā temperatūra analogajiem termostatiem. Iestatījums izmaina pašreizējos termostatu iestatījuma punktus (pazemina apsildei un paaugstina dzesēšanai, izmantojot iestatīto vērtību), ja sistēma ir iestatīta EKO režīmā. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

PT

1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot. 2. Ar pogām - vai + mainiet parametru.

RO

Noklusējuma vērtība: 4 ˚C Iestatījumu diapazons: 0–11 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņu un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

RU SE SK 70

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK 08 R ādījuma

mērvienība

Šajā izvēlnē var iestatīt attēlojamās temperatūras mērvienību. Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot 2. Ar pogām - vai + pārslēdzieties starp Celsija vai Fārenheita vienībām.

DEg ˚C — grādi pēc Celsija skalas DEg ˚F — grādi pēc Fārenheita skalas

3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņu un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

10 L aiks

un datums

Šajā izvēlnē var iestatīt laiku un datumu. Šis iestatījums ir nepieciešams, lai šajā taimerī varētu izmantot plānošanas programmas.

13.8 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visiem parametriem tiek atiestatītas to noklusējuma vērtības.

CZ DE

PIEZĪME. Ja vien tas nav absolūti nepieciešams, neveiciet taimera rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu.

DK

PIEZĪME. Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visi reģistrēšanas dati no taimera tiek noņemti.

EE ES

1. Turiet nospiestas pogas -, + un OK aptuveni 5 sekundes, līdz ekrāns nodziest.

FI

2. Tagad ir atjaunoti taimera rūpnīcas iestatījumi.

Ar pogām - vai + mainiet vērtību. Nospiediet pogu OK, lai iestatītu vērtību un pārietu pie nākamās rediģējamās vērtības.

FR HR

PIEZĪME. Īslaicīga strāvas padeves pārtraukuma gadījumā laika un datuma iestatījumi tiek saglabāti iekšējā superkondensatorā.

HU

Lai mainītu šo iestatījumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Nospiediet OK; parametrs sāk mirgot.

IT

2. Iestatiet stundas. 3. Iestatiet minūtes.

LT

4. Iestatiet laika attēlošanas veidu 12 vai 24 stundu formātā.

LV

5. Iestatiet nedēļas dienu (1 = pirmdiena, 7 = svētdiena).

NL

6. Iestatiet mēneša dienu. 7. Iestatiet mēnesi. 8. Iestatiet gadu.

NO

9. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

71


UK

14 Uponor Smatrix Base PRO interfeisa lietošana

CZ DE DK

Interfeiss nodrošina centralizētu sistēmas Uponor Smatrix Base PRO pārvaldību, nodrošinot nepārtrauktu informācijas atjaunināšanu un piekļuvi sistēmas iestatījumiem.

EE

Interfeiss •

14.2 Sākuma ekrāns Sākuma ekrāns veido interfeisa izvēlnes sistēmas pamatu. Tajā tiek attēlota sistēmas galvenā informācija un pogas, lai piekļūtu dziļākiem sistēmas līmeņiem.

A

Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147

B C

Attēlā tālāk ir redzama interfeisa ārpuse.

ES

A

D

D

E

Ceturtdiena 31.03.2016. 12:34

C

FI FR HR

Sākums

HU

F G H

B

IT

Poz.

LT LV

Poz.

Apraksts

A

Ekrāns

B

Energoapgādes slēdzis

C

MicroSD kartes slots

D

Mini USB savienojums

14.1 Skārienekrāns NL

Interfeisa skārienekrāns ir galvenā komunikācijas ierīce ar sistēmu.

NO

Grafisko lietotāja interfeisu veido lielas ikonas un pogas, kas padara sistēmu lietotājam vēl vienkāršāk lietojamu.

PL PT RO

I

Prombūtne

J

K L M

Apraksts

A

Ārējā temperatūra (tai nepieciešams ārā esošs temperatūras sensors)

B

Iekšējā temperatūra

C

Pašreizējā kontroles ierīce (tikai sistēmā Base PRO ar vairāk nekā 4 kontroles ierīcēm); atlasiet kontroles ierīci, lai piekļūtu tās telpas kontroles iespējām

D

Datums un laiks

E

Uponor Smatrix Move PRO statuss (ja tas ir pievienots)

F

Galvenā izvēlne

G

Poga kreisajā pusē; atgriezties pēdējās telpas izvēlnē

H

Apsildes/dzesēšanas režīma indikators.

I

Sākuma poga; aktivizē komforta režīmu

J

Prombūtnes poga; aktivizē EKO režīmu

K

Ziņojumi

L

Poga labajā pusē; atgriezties pirmās telpas izvēlnē

M

Ekrāna bloķēšana (ja ir aktivizēta, ir nepieciešams PIN kods)

RU SE SK 72

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

14.3 Navigācija izvēļņu sistēmā Navigācija izvēlnes sistēmā notiek, izmantojot skārienekrānu, un sistēmu veido pamata izvēļņu veidu komplekts.

I konu

režģis

Pati augstākā izvēlne navigācijai izmanto ikonas. Nospiediet ikonu, lai atvērtu apakšizvēlni un izmainītu noteiktus iestatījumus.

CZ DE

Vispārējās navigācijas pogas Ikona

Apraksts

DK

Doties uz sākuma izvēlni

EE

Atgriezties/atcelt izmaiņas (ja tās nav saglabātas)

Sarakstos ritināt uz augšu vai uz leju Ritināt uz sāniem vai atvērt citu apakšizvēlni (ja ir pieejama)

I estatījumu

ES

saraksts

Lielākajai daļai apakšizvēļņu ir pieejamo iestatījumu saraksts. Nospiediet iestatījuma zilo pogu, lai aktivizētu, atlasītu vai iestatītu parametru.

Izvēlne

Ikona ir pelēkā krāsā, ja iespēja nav pieejama Atcelt iestatījumus un atgriezties iepriekšējā izvēlnē

Parametrs: Vērtība

Pārvietoties uz iepriekšējo lauku

Apakšizvēlne

Samazināt vērtību

.....

Palielināt vērtību

Pārvietoties uz nākamo lauku

Apstiprināt iestatījumus un atgriezties iepriekšējā izvēlnē vai turpināt ar nākamo startēšanas vedņa darbību

FR HR HU

A tlasīt

IT

parametru

Izmainiet iestatījumu, nospiežot kādu no parametra pogām. Zilā poga norāda uz atlasītu un/vai iepriekš saglabātu parametru. Baltās pogas norāda uz pieejamām izvēles iespējām.

LT LV

Saglabājiet parametru, izmantojot zaļo atzīmi, vai atceliet un atjaunojiet iepriekšējo iestatījumu, izmantojot sarkano X.

NL

Izvēlne Parametrs: Vērtība

Iestatījumi Tiek attēlots atsevišķās izvēlnēs, kur parametram ir pieejami vēl citi specifiski iestatījumi

FI

1. vērtība

NO

2. vērtība PL

3. vērtība

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

73


UK I estatīt

parametru

Ar bultiņu pogām < un > pārvietojiet atzīmi starp rakstzīmēm un ar pogām - vai + mainiet iepriekš iestatīto vērtību.

CZ

14.4 Temperatūras regulēšana Izmantojot interfeisu, var pārraudzīt un pielāgot telpas temperatūru katrā sistēmas telpā.

Saglabājiet parametru, izmantojot zaļo atzīmi, vai atceliet un atjaunojiet iepriekšējo iestatījumu, izmantojot sarkano X.

DE DK

Ceturtdiena 31.03.2015. 12:34

Izvēlne Parametrs: Vērtība

EE

Vērtība : Vērtība

ES

Sākums

Prombūtne

A

E

B

Telpa 1.01

FI A ktivizēšanas

saraksts

Aktivizējiet vai deaktivizējiet sarakstā redzamos iestatījumus, nospiežot zilo pogu blakus parametra nosaukumam. Uz aktivizēto parametru norāda zaļa atzīme, uz deaktivizētu — sarkans X.

FR HR

Izvēlne

HU Saraksts

IT

1. skaitlis 2. skaitlis

LT

3. skaitlis 4. skaitlis

Aktivizēšana

A

C

D

B

Lai noregulētu temperatūru telpā, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Sāciet sākuma ekrānā (ja ir savstarpēji savienotas vairāk nekā 4 kontroles ierīces). 2. Atlasiet kontrole ierīci (E), kas kontrolē telpu.

LV

3. Nospiediet bultiņu pa kreisi vai pa labi (A vai B), līdz tiek attēlota vajadzīgās telpas izvēlne.

NL

4. Ar pogām - vai + (C un D) noregulējiet telpas iestatīto temperatūru. Ja nav atļauts izmantot funkciju Termostata ignorēšana (pieejama sadaļā Telpas iestatījumi), tās vietā tiek rādīts pelēks laukums un interfeisā nevar mainīt iestatījuma punktu (tikai analogajiem termostatiem).

NO PL PT RO RU SE SK 74

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

14.5 Telpas informācija

Poz.

Šajā izvēlnē var noregulēt iestatījuma punktu katrai telpai, neatrodoties pie attiecīgā termostata. Apakšizvēlnēs ir pieejama papildu informācija un iestatījumi.

A B

C D E

F G H

Apraksts

L

Pašreizējās telpas izvēlnes indikators.

M

Iestatītās temperatūras paaugstināšana.

N

Apsildes/dzesēšanas režīma indikators.

O

Poga pārslēgšanai pa labi; pāriet pie nākamās telpas izvēlnes.

P

Pelēkais laukums norāda, vai telpā tiek izmantots analogais termostats un Thermostat override (Termostata ignorēšana) izvēlnē Room settings (Telpas iestatījumi) nav atļauta.

Telpa 1.01 T elpas

CZ DE DK EE

statuss

Šajā izvēlnē ir attēlota papildu informācija, kas nav pieejama telpas informācijas izvēlnē. Tā ir pieejama, nospiežot pogu H telpas informācijas izvēlnē.

ES

Izvēlnē attēlotā informācija:

FI

Pašreizējais telpas nosaukums

Kontroles ierīces kanāli, kas ir reģistrēti pašreizējai telpai

EKO režīma pazeminātā temperatūra

Grīdas sensors (ja ir uzstādīts)

Akumulatora statuss

Radiosakaru statuss

Telpas pieprasījums — aktīvs vai neaktīvs

Aktuatora statuss — atvērts vai nav atvērts

IT

Pašreizējais darbības režīms — apsilde vai dzesēšana

LT

Apraksts

Telpas dzesēšana — iespējota vai atspējota

A

Aktivizēts EKO režīms.

Informācija par apiešanu

B

Aktivizēta plānošana; skaitlis norāda, kura programma.

Relatīvā mitruma sensora vērtība

C

Uzstādītā temperatūra. Fona krāsa tiek mainīta atkarībā no tā, vai sistēma darbojas apsildes (oranža krāsa) vai dzesēšanas (zila krāsa) režīmā.

Relatīvā mitruma kontrole — aktivizēta vai neaktivizēta

Relatīvā mitruma iestatījuma punkts

I

J

K L

M

N

O

Telpa 1.01

P Poz.

D

Pašreizējā telpas temperatūra.

E

Pašreizējais telpas nosaukums (rediģējams telpas iestatījumos).

F

Sasniegta relatīvā mitruma robežvērtība.

G

Aktīvās trauksmes trauksmju izvēlnē.

H

Telpas papildu informācijas izvēlnes poga, telpas statuss, telpas iestatījumi, telpas nosaukums.

I J

Poga pārslēgšanai pa kreisi; atgriezties iepriekšējās telpas izvēlnē. Attālā termostata indikators

T elpas

FR HR HU

LV NL NO

iestatījumi

Šajā izvēlnē var izmainīt papildu iestatījumus secīgi visām telpām. Tā ir pieejama, nospiežot pogu H telpas informācijas izvēlnē.

PL

Dzesēšana

PT

Noklusējuma vērtība: Atļautais Iestatījumu diapazons: Atļauta, Nav atļauta

RO

Veiciet iestatījumu, vai telpā ir vai nav atļauta dzesēšana.

- Zilā krāsā, ja iestatījuma punkts tiek saņemts no griežpogas vai sabiedrisko telpu termostata - Pelēkā krāsā, ja griežpogas vai termostata iestatījums tiek aizstāts ar interfeisa iestatījumu - Paslēpts, ja pašreizējā telpā netiek lietota griežpoga vai sabiedrisko telpu termostats K

RU SE

Iestatītās temperatūras pazemināšana.

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

SK 75


UK EKO vērtības pazemināšana

Min. grīdas temp. robežvērtība

CZ

Noklusējuma vērtība: 4,0 ˚C Iestatījumu diapazons: 0,0–11,0 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

DE

Iestatiet pazemināto temperatūru, telpā pārslēdzoties EKO režīmā.

Noklusējuma vērtība: 20,0 ˚C Iestatījumu diapazons: 5,0 ˚C — maks. grīdas temp. robežvērtība, palielinājuma solis 0,5 ˚C

Iestatījums pielāgo pašreizējo iestatījuma punktu par iestatīto vērtību. Apsildes režīmā iestatījuma punkts tiek pazemināts, bet dzesēšanas režīmā — paaugstināts.

DK

Ja pazeminājuma vērtība ir iestatīta uz 0, programmai pārslēdzot sistēmu EKO režīmā, termostats netiek ietekmēts.

EE ES

EKO profili Iestatiet, izmainiet vai apskatiet pašreizējos EKO profila grafikus pašreizējai telpai.

FI

Papildinformāciju skatiet 14.15. sadaļā “EKO profili”.

FR

Maksimālais iestatījuma punkts Noklusējuma vērtība: 35,0 ˚C Iestatījumu diapazons: min. iestatījuma punkts — 35,0 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

HR

Iestatiet telpas termostatam maksimālo pieejamo iestatīto temperatūru.

HU IT

Šis iestatījums ir pieejams tikai gadījumā, ja ir uzstādīts grīdas sensors. Ja termostats ir iestatīts RFT kontroles režīmā, iestatiet minimālo grīdas temperatūras robežvērtību. Komforta iestatījums Noklusējuma vērtība: 0% (Izslēgt) Iestatījumu diapazons: Neaktīvs, 5–12%, palielinājuma solis 1%

Iestatiet pamata komforta līmeni telpā, ja nav apsildes pieprasījuma. Tādējādi saīsināsies telpas uzsildīšanas laiks; un tas ir noderīgi telpās, kurās ir arī citi apsildes avoti, piemēram, kamīns. Vērtība ir tas laiks procentos, kad aktuatori ir atvērti. Termostata ignorēšana Noklusējuma vērtība: Nē Iestatījumu diapazons: Jā, Nē

Iestatiet, vai interfeisam ir atļauts ignorēt un pārvaldīt analogo termostatu iestatījuma punktu. Telpa vidējam aprēķinam

Šis iestatījums ierobežo telpā novietoto termostatu.

Noklusējuma vērtība: Jā Iestatījumu diapazons: Jā, Nē

Minimālais iestatījuma punkts

Iestatiet, vai pašreizējā telpa tiks izmantota, lai aprēķinātu vidējās temperatūras visai sistēmai. Šī vērtība tiek izmantota tikai vērtības attēlošanai, un tā neietekmē sistēmas darbību.

LT

Noklusējuma vērtība: 5,0 ˚C Iestatījumu diapazons: 5,0 ˚C — maks. iestatījuma punkts, palielinājuma solis 0,5 ˚C

LV

Iestatiet telpas termostatam minimālo pieejamo iestatīto temperatūru. Šis iestatījums ierobežo telpā novietoto termostatu.

NL

Maks. grīdas temp. robežvērtība

NO

Noklusējuma vērtība: 26,0 ˚C Iestatījumu diapazons: min. grīdas temp. robežvērtība — 35,0 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

T elpas

nosaukums

Iestatiet telpas nosaukumu. Šis nosaukums tiks izmantots telpas identificēšanai interfeisā.

Šis iestatījums ir pieejams tikai gadījumā, ja ir uzstādīts grīdas sensors.

PL

Ja telpā ir pieejams grīdas sensors un termostats ir iestatīts RFT kontroles režīmā, iestatiet maksimālo grīdas temperatūras robežvērtību.

PT RO RU SE SK 76

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

14.6 Galvenā izvēlne

14.7 Sistēmas iestatījumi

Galvenā izvēlne ir pati augstākā izvēlne, un tajā navigācijai tiek izmantotas ikonas. Nospiediet ikonu, lai atvērtu apakšizvēlni un izmainītu noteiktus iestatījumus.

Šajā izvēlnē var mainīt sistēmas specifiskos iestatījumus.

Izvēlnes koks

Iestatiet vispārējo EKO vērtības pazeminājuma vērtību, kas tiks izmantota telpas temperatūras iestatījuma izmaiņām visiem termostatiem, darbojoties EKO režīmā. Tā pazemina iestatījuma punktu apsildes režīmā un paaugstina iestatījuma punktu dzesēšanas režīmā.

Galvenā izvēlne Sistēmas iestatījumi Visp. EKO vērtības pazemināšana Sistēmas EKO profili Vārsta/sūkņa darbināšana Padeves diagnostika Automātiskā balansēšana Telpu pārbaude Telpas mazais loks RH kontrole SD karte Griestu dzesēšanas iestatījumi Brīvdienas Apsilde/dzesēšana Dzesēšanas novirze* Darbības režīms* Integrēšana Kontroles ierīces relejs Universāla ieeja Siltumsūkņa integrācija Padeves ūdens kontrole KNX vārteja Tendences Trauksmes Valoda Displejs Reģionālie iestatījumi Savienot Datums un laiks Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana Sistēmas informācija * Tas ir redzams tikai tad, ja apsildes/dzesēšanas izvēlnē ir pieejama

vērtības pazemināšana

Noklusējuma vērtība: 4,0 ˚C Iestatījumu diapazons: 0,0–11,0 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

DE DK EE

PIEZĪME. Izmainot šo vērtību, jebkuras iepriekš iestatītās individuālās iestatījuma pazemināšanas vērtības tiek atiestatītas un jaunā vērtība tiek pārraidīta uz termostatiem.

ES FI

Sistēmas EKO profili

FR

Iestatiet, izmainiet vai skatiet visas sistēmas pašreizējā EKO profila grafikus.

HR

Plašāku informāciju skatiet sadaļā 14.15 EKO profili. PIEZĪME. Iestatot EKO profilu sistēmas līmenī, tiek pārrakstīti visi esošie EKO profili, kas ir iestatīti/izveidoti visām sistēmā iekļautajām telpām.

V ārsta / sūkņa

HU IT

darbināšana

LT

Noklusējuma vērtība: Vārsts un sūknis Iestatījumu diapazons: Neaktīvs, Tikai vārsts, Vārsts un sūknis

Reizi nedēļā iestatiet vārstu un/vai sūkņu darbināšanas režīmu nelielas aktivitātes periodos, lai tie neiestrēgtu.

LV

Ja tas ir aktivizēts, var iestatīt dienu un laiku.

NL

P adeves

Preferences

dzesēšana

V isp . EKO

CZ

diagnostika

Noklusējuma vērtība: Neaktīvs Iestatījumu diapazons: Aktīvs, Neaktīvs

NO

Aktivizējiet funkciju, kas pārbauda, vai padeves temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. Rezultāts tiek parādīts pēc aptuveni 24 stundām. Nepieciešamības gadījumā tiek parādīta arī informācija par sistēmas optimizēšanas iespējām.

A utomātiskā

PL PT

balansēšana

Noklusējuma vērtība: Aktīvs Iestatījumu diapazons: Aktīvs, Neaktīvs

RO

Aktivizējiet automātiskās balansēšanas funkciju.

RU

Plašāku informāciju skatiet sadaļā 3.5 Funkcijas > Automātiskā balansēšana.

SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

77


UK T elpu

RH ( relatīvā

pārbaude

CZ

Šī izvēlne ir pieejam tikai sistēmās Base PRO ar mazāk nekā 5 kontroles ierīcēm.

DE

Šī ir diagnostikas funkcija, kas nosaka, vai telpas termostats ir uzstādīts atbilstošajā telpā. Telpas pārbaudi var jebkurā brīdī apturēt, izvēloties opciju Neaktīvs sadaļā Telpas pārbaude: Aktīvs.

DK

1. Iestatiet sākuma laiku (vēlams nakts laikā). Noklusējuma iestatījums: 22:00

EE

2. Iestatiet beigu laiku (vēlams nakts laikā). Noklusējuma iestatījums: 07:00

3. Iestatiet, par kādu vērtību ir jāpaaugstina pašreizējo iestatījuma punktu vērtība pārbaudes nolūkos.

ES FI

FR

Noklusējuma vērtība: 1,0 ˚C Iestatījumu diapazons: 0,0–5,5 ˚C, palielinājuma solis 0,1 ˚C

4. Iestatiet, par kādu vērtību ir jāpazemina pašreizējā iestatījuma punktu vērtība pārbaudes nolūkos.

HR

HU

Noklusējuma vērtība: 0,5 ˚C Iestatījumu diapazons: 0,0–5,5 ˚C, palielinājuma solis 0,1 ˚C

5. Atveriet telpu sarakstu un atlasiet, kuras telpas ir jāpārbauda.

IT

Funkcija pārbauda vienu termostatu 24 stundu laikā.

Noklusējuma vērtība: 75% Iestatījumu diapazons: 0–100%, palielinājuma solis 1%

Nestrādes zona (histerēze):

Noklusējuma vērtība: 5% Iestatījumu diapazons: 0–50%, palielinājuma solis 1%

Telpas RH iestatījuma punkts

Noklusējuma vērtība: 75% Iestatījumu diapazons: 0–100%, palielinājuma solis 1%

Iestatiet vispārējo relatīvā mitruma iestatījuma punktu un mitruma nestrādes zonu (histerēzi). Iestatījuma punkts izraisa dzesēšanas izslēgšanu konkrētajā zonā, kad tiek sasniegta robežvērtība, un, izmantojot histerēzi, tiek noteikts, kad sistēmā drīkst atsākt dzesēšanu. Kontroles ierīču sarakstā ir attēlotas telpas ar relatīvā mitruma (RH) sensoru katrai kontroles ierīcei, ja to ir vairāk nekā viena. Varat aktivizēt RH kontroli ( , lai aktivizētu, , lai deaktivizētu) un iestatīt atsevišķu telpu RH iestatījumus. Šie iestatījumi ir pieejami tikai tādā gadījumā, ja ir atļauta dzesēšana un sistēmā ir uzstādīts RH sensors.

SD karte Izmantojiet microSD karti, lai klonētu interfeisa iestatījumus vai atjauninātu interfeisa programmatūru. Papildinformāciju skatiet 14.16. sadaļā “MicroSD karte”.

6. Atgriezieties telpas pārbaudes izvēlnē un atlasiet opciju Aktīvs sadaļā Telpas pārbaude: Neaktīvs.

LT

Kad telpu pārbaude ir beigusi darbu, rezultāts tiek attēlots sadaļā Room check results (Telpu pārbaudes rezultāti).

LV NL

= OK

NO

= nav apmierinoši

mitruma ) kontrole

Vispārējais RH iestatījuma punkts

U zmanību ! Atjaunināšanas laikā neizņemiet microSD karti.

G riestu

dzesēšanas iestatījumi

Iestatiet, vai reģistrēts kanāls nodrošina griestu dzesēšanu (ja tā ir pieejama) vai zemgrīdas apsildi/ dzesēšanu katrai kontroles ierīcei, ja to ir vairāk nekā viena. Šie iestatījumi ir piemērojami tikai gadījumā, ja sistēmā ir uzstādīta 4 cauruļu apsilde/dzesēšana.

= nav pārbaudīts

PL

T elpas

mazais loks ( bypass )

PT

Katrai kontroles ierīcei atlasiet līdz divām telpām, kas sistēmā tiks izmantotas kā mazais loks.

RO

Mazais loks nodrošina, ka aktuatori šajās telpās tiek atvērti arī tad, ja nav apsildes pieprasījuma, lai nodrošinātu sistēmā minimālo plūsmu.

RU

Izmantojiet telpas ar lielu apsildes pieprasījumu (aukstākās telpas), lai telpās ar nelielu apsildes pieprasījumu temperatūra nebūtu pārāk augsta.

SE SK 78

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

14.8 Brīvdienas Ja brīvdienās izbraucat no mājokļa, sistēmu savlaicīgi ir iespējams ieprogrammēt, prombūtnes laikā noregulējot iestatījuma punktu, lai samazinātu sistēmai nepieciešamās enerģijas apjomu. Iestatiet Enable Holiday mode (Iespējot brīvdienu režīmu) iestatījumā Yes (Jā), lai uz noteiktu laika periodu iestatītu brīvdienu režīmu. Sākuma ekrānā visā iestatītajā laika periodā tiek attēlota brīvdienu ikona. Atceliet brīvdienu režīmu, vēlreiz atverot izvēlni Brīvdienas un nospiežot pogu Jā, kad tiek parādīts jautājums Vai atcelt brīvdienu režīmu? Šī izvēlne nav pieejama, kad sistēma darbojas dzesēšanas režīmā.

S ākuma

datums

Noklusējuma vērtība: Pašreizējais laiks un datums

Iestatiet brīvdienu sākuma datumu un laiku.

B eigu

datums

D arbības

režīms

Noklusējuma vērtība: H/C atkārtotājs Iestatījumu diapazons: H/C galvenais, H/C paplašinājuma modulis (H/C ievade)

CZ

Iestatiet, kā sistēma pieņem lēmumu par pārslēgšanās veidu starp apsildi un dzesēšanu.

DE

H/C galvenais ļauj lietotājam (piespiedu sākšana) vai sistēmai (ārējā sensora ievade) izlemt, kad pārslēgties starp apsildi un dzesēšanu. H/C paplašinājuma modulis pārslēdzas starp apsildi un dzesēšanu ar ārēju ievades signālu (iesl./izsl.), kas savienots ar kontroles ierīci vai termostatu. Iestatījumu ikona ( ) tiek attēlota, izvēloties H/C galvenais.

DK EE ES

H/C galvenais Noklusējuma vērtība: Piespiedu apsilde Iestatījumu diapazons: Piespiedu dzesēšana, Piespiedu apsilde, H/C sensors

FI

Izvēlieties, vai vēlaties piespiest sistēmu darboties dzesēšanas vai apsildes režīmā, vai arī pārslēgties starp dzesēšanu un apsildi, izmantojot ārējo sensoru, kas mēra padeves temperatūru.

FR HR

Noklusējuma vērtība: 24 stundas pēc iestatītā sākuma datuma

H/C sensors

Iestatiet brīvdienu beigu datumu un laiku.

Pārslēgšanas robežvērtība, noklusējums: 18,0 ˚C Pārslēgšanas robežvērtība, iestatījumu diapazons: 5,0–30,0 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

HU

Histerēze, noklusējums: 4,0 ˚C Histerēze, iestatījumu diapazons: 1,0–10,0 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

IT

I estatījuma

punkts brīvdienām

Noklusējuma vērtība: 17,0 ˚C Iestatījumu diapazons: 5,0–35,0 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

Iestatiet iekštelpu iestatīto temperatūru, kas jāievēro brīvdienu laikā.

I espējot

brīvdienu režīmu

Noklusējuma vērtība: Nē Iestatījumu diapazons: Jā, Nē

Atlasiet Yes (Jā) un apstipriniet, lai iestatītajā periodā iespējotu brīvdienu režīmu.

14.9 Apsilde/dzesēšana

Iestatiet robežvērtību un histerēzi, kādā padeves temperatūrā sistēma izlemj, kad pārslēgties starp apsildi un dzesēšanu.

LT

14.10 Integrēšana

LV

Šajā izvēlnē tiek pārvaldīti iestatījumi, integrējot sistēmu ar citām ierīcēm.

K ontroles

NL

ierīces relejs

Šajā izvēlnē tiek veikti iestatījumi pārslēgšanai starp apsildi un dzesēšanu.

Noklusējuma vērtība: Kopējais sūknis (Base PRO), Atsevišķs sūknis (Base) Iestatījumu diapazons: Kopējais sūknis, Atsevišķs sūknis

NO

Vispirms izvēlieties, vai sistēmā ir pieejama dzesēšana. Ja atbilde ir Yes (Jā), tiek attēlota iestatījumu izvēlne. Iestatījumu izvēlnē ( ) var iestatīt Cooling offset (Dzesēšanas novirze) un Operating mode (Darbības režīms).

Iestatiet kontroles ierīces releja režīmu. Šī izvēlne tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja interfeisā ir reģistrētas vairākas kontroles ierīces.

PL

Atsevišķs sūknis

PT

D zesēšanas

Releja statuss ir iestatīts atbilstoši kontroles ierīcēm. Tiek pievienots viens sūknis katrai kontroles ierīcei. Ja vienā kontroles ierīču telpā ir pieprasījums, tiek iedarbināts tikai šai kontroles ierīcei pieslēgtais sūknis.

novirze

Noklusējuma vērtība: 2,0 ˚C Iestatījumu diapazons: 0,0–5,0 ˚C, palielinājuma solis 0,5 ˚C

Iestatiet novirzes temperatūru, kad jāsāk dzesēšana. Šī vērtība tiek pievienota pašreizējam temperatūras iestatījumam (iestatījuma punkts + dzesēšanas novirze), ja tiek aktivizēta dzesēšana.

RO RU SE

Dzesēšana sākas, ja temperatūra telpā sasniedz iestatījuma punktu + dzesēšanas novirzi.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

79


UK CZ DE

Kopējais sūknis

Impulsa ievade

Releja statuss tiek iestatīts visai sistēmai. Katrai sistēmai ir pievienots viens sūknis (tikai pie galvenās kontroles ierīces). Ja vienā no kontroles ierīču telpām ir pieprasījums, tiek iedarbināts galvenais sūknis.

Noklusējuma vērtība: Neaktīvs Iestatījumu diapazons: Neaktīvs, Aktīvs

Ja iestatījums ir Kopējais, kļūst pieejami kontroles ierīces specifiski iestatījumi.

DK

Katrai reģistrētajai kontroles ierīcei, izņemot galveno kontroles ierīci, sūkņa izejas relejam var iestatīt opciju H/C slēdzis vai Neaktīvs (pēc noklusējuma). Padara pieejamu releja pārslēgšanu starp apsildi un dzesēšanu vai to uz kādu laiku deaktivizējot.

EE ES

U niversāla

ieeja

Noklusējuma vērtība: Apsildes/dzesēšanas slēdzis Iestatījumu diapazons: Apsildes/dzesēšanas slēdzis, EKO/komforta slēdzis, vispārējā sistēmas trauksme

FI

Šī izvēlne ir pieejama tikai sistēmā Base PRO.

FR

Iestatiet, kāda veida signālu saņem universālā ieeja.

S iltumsūkņa

HR

Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķās valstīs; plašākas informācijas iegūšanai sazinieties ar vietējo Uponor biroju.

LT

Kad šī funkcija ir aktivizēta, tā nodrošina siltumsūkni ar temperatūras sensora datiem no Uponor sistēmas termostatiem, lai pielāgotu padeves temperatūru. Tiek attēloti arī ierīces integrēšanai specifiski iestatījumi.

LV NL

Aktivizējiet sensora vērtības, kas jānosūta siltumsūknim padeves temperatūras aprēķiniem; atlasiet sarakstā.

P adeves

Aktivizējiet, ja sistēmai Base PRO ir pievienota padeves ūdens kontroles ierīce. Papildinformāciju skatiet atsevišķajā dokumentācijā.

KNX vārteja

Noklusējuma vērtība: Neaktīvs Iestatījumu diapazons: Aktīvs, Neaktīvs

14.11 Tendences Šajā izvēlnē tiek rādītas temperatūras un izmantošanas tendences par pēdējām 7 dienām un vienlaikus par līdz 12 telpām. Atlasiet vienu no attēlojuma iespējām. •

Līknes, kas attēlo vidējo sistēmas temperatūru, vidējo sistēmas uzstādīto temperatūru un āra temperatūru (ja ir uzstādīts āra temperatūras sensors).

Līknes, kas attēlo iekštelpas temperatūru un telpas uzstādīto temperatūru, kā arī āra temperatūru (ja ir uzstādīts āra temperatūras sensors).

Joslas, kas attēlo katras telpas izmantošanas koeficientu. Koeficients ir procentuāla laika vērtība, kad aktuators ir bijis atvērts.

Dinamiskā siltuma līkne Noklusējuma vērtība: Neaktīvs Iestatījumu diapazons: Aktīvs, Neaktīvs

NO

Aktivizē sistēmas siltuma līknes dinamisko regulēšanu.

PL PT

Atbilde

14.12 Sistēmas informācija

Noklusējuma vērtība: Lēni Iestatījumu diapazons: Lēni, Vidēji, Ātri

Šajā izvēlnē ir redzama informācija par pašreizējo programmatūras versiju, pievienoto kontroles ierīču skaitu un cita specifiska interfeisa informācija.

Iestatiet sistēmas reakcijas ātrumu.

RO

ūdens kontrole

Noklusējuma vērtība: Neaktīvs Iestatījumu diapazons: Aktīvs, Neaktīvs

Papildinformāciju skatiet atsevišķajā dokumentācijā.

Šī izvēlne ir paslēpta un ir pieejam tikai sistēmās Base PRO ar mazāk nekā 5 kontroles ierīcēm. Lai piekļūtu šai izvēlnei, turiet nospiestu izvēlnes nosaukumu “Integrācija” ekrāna augšdaļā, līdz šī apakšizvēlne tiek attēlota.

IT

Sensora vērtības

Aktivizējiet, ja sistēmai Base PRO ir pievienota KNX vārteja.

integrācija

Noklusējuma vērtība: Neaktīvs Iestatījumu diapazons: Aktīvs, Neaktīvs

HU

Aktivizējiet impulsa ievadi kontroles ierīcē.

Lēnai sistēmai vajadzīgs ilgāks laiks, lai sasniegtu iestatījuma punktu; ātra sistēma ir ātrāka, bet tā var pārsniegt iestatījuma punktu; vidēja sistēma ir kaut kur pa vidu.

RU SE SK 80

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

14.13 Preferences

Ekrāna bloķēšana

Šajā izvēlnē tiek veikti interfeisam specifiski iestatījumi.

Noklusējuma vērtība: Neaktīvs Iestatījumu diapazons: Aktīvs, Neaktīvs

CZ

Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešama microSD karte. Pēc tam to var izņemt, neietekmējot funkcijas darbību vai PIN kodu.

DE

V aloda Atlasiet valodu. Pašreizējā valoda pirms iestatījuma atvēršanas tiek attēlota ikonas veidā. Izmantojot microSD karti, ir iespējams pievienot citas sarakstā redzamās valodas.

D isplejs Fona apgaismojums Noklusējuma vērtība: 80% Iestatījumu diapazons: 10–100%, palielinājuma solis 1%

Iestatiet fona apgaismojuma intensitāti Sākuma ekrāna uzstādījums Noklusējuma vērtība: Mājas Iestatījumu diapazons: Mājas, Trauksmes, Tendences

Atlasiet sākuma ekrānu, kurā ir jāatgriežas, ja aptuveni 3 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības. Ekrānsaudzētājs Noklusējuma vērtība: Neaktīvs Iestatījumu diapazons: Aktīvs, Neaktīvs

Aktivizējiet ekrānsaudzētāju. Ja aptuveni 3 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības, tiek parādīts sākuma ekrāns un spilgtums tiek samazināts līdz aptuveni 10%. Pieskaroties ekrānam, tas atkal kļūst spilgtāks. Izslēgt fona apgaismojumu naktī? Noklusējuma vērtība: Nē Iestatījumu diapazons: Nē, Jā

Ja ir aktivizēta šī funkcija un no 22:00 līdz 07:00 aptuveni 3 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības, tiek parādīts sākuma ekrāns un pēc tam ekrāns tiek izslēgts. Pieskaroties ekrānam, tas atkal tiek ieslēgts.

Aktivizējiet ekrāna bloķēšanu un iestatiet PIN kodu iestatījumu izvēlnē. Ja 3 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības, tiek parādīts sākuma ekrāns un ekrāns tiek bloķēts. Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet atslēgas ikonu sākuma ekrānā un ievadiet iestatīto PIN kodu. Ja 3 reizes tiek ievadīts nepareizs PIN kods, ekrānā tiek parādīti norādījumi par PIN koda atgūšanu.

DK EE ES

PIN kodu var mainīt, vēlreiz atverot iestatījumu izvēlni un ievadot jaunu kodu. PIN kods tiek saglabāts teksta failā (TS_Lock.txt), kas atrodas microSD kartē. To var viegli atgūt un skatīt, izmantojot datoru. Rediģējot vai dzēšot teksta failu, netiek mainīts vai deaktivizēts interfeisā iestatītais PIN kods.

FI

Ekrāna tīrītājs

HR

Ekrāna tīrītājs uz aptuveni 30 sekundēm deaktivizē skārienekrānu, lai lietotājs varētu to notīrīt, nenospiežot ekrāna pogas.

HU

R eģionālie

IT

FR

iestatījumi

Iestatiet laika un datuma formātu un temperatūras mērvienību, kas tiks lietoti interfeisā.

LT

S avienot Reģistrējiet un/vai atceliet reģistrēšanu vienai vai vairākām kontroles ierīcēm interfeisā.

LV

Saistīt skārienekrānu ar kontroles ierīci Papildinformāciju skatiet 8.5. sadaļā “Ieslēgšanas vednis” > “Interfeisa reģistrācija kontroles ierīcē”.

NL

Atsaistīt skārienekrānu no interfeisa

NO

Sarakstā atlasiet kontroles ierīci, kuras reģistrāciju vēlaties atcelt, un apstipriniet savu izvēli, nospiežot zaļo atzīmi.

D atums

PL

un laiks

PT

Iestatiet sistēmas laiku un datumu.

R ūpnīcas

iestatījumu atjaunošana

RO

Atiestatiet interfeisa noklusējuma vērtības.

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

81


UK

14.14 Trauksmes

Poz.

Šajā izvēlnē ir redzams sistēmas pašreizējo trauksmju saraksts.

CZ

Sarakstā ir ietverta informācija par trauksmes tipu (Type (Tips)), atrašanās vietu (Rooms(Telpas)) un laiku, kad tā radusies (Time (Laiks)).

DE

Šajā izvēlnē ir redzamas tikai pēdējās desmit trauksmes. Trauksmes, kas ir vecākas par šīm desmit, automātiski tiek dzēstas, tomēr visas trauksmes ar laika zīmogu tiek reģistrētas kontroles ierīces microSD kartē.

DK EE

Trauksmes var apstiprināt un dzēst (ja to iemesls ir novērsts) atsevišķi pa vienai vai arī visas reizē.

ES

= apstipriniet un dzēsiet trauksmi.

FI

14.15 EKO profili (plānošana) Iestatiet, mainiet vai skatiet pašreizējā EKO profila grafikus pašreizējai telpai vai sistēmai.

FR

PIEZĪME. Iestatot EKO profilu sistēmas līmenī, tiek pārrakstīti visi esošie EKO profili, kas ir iestatīti/izveidoti visām sistēmā iekļautajām telpām.

HR HU

A B

IT

C

D

E

F

LT 0

LV

6

12

24 h

18

Pašreizējais grafiks

NL

Apraksts

A

Nedēļas dienas; nospiediet kādu no dienām, lai attēlotu vai modificētu šīs dienas grafiku.

B

Nedēļas diena, kas vēl nav programmēta (tikai Modificēt).

C

Nedēļas diena, kas atlasīta apskatei vai programmēšanai.

D

Ieprogrammēta nedēļas diena.

E

Ieprogrammēts komforta režīms.

F

Ieprogrammēts EKO režīms.

G

Atcelt iestatījumus un atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

H

Ritināt ieprogrammētos grafikus pa kreisi.

I

Ieprogrammētā grafika nosaukums.

J

Modificējiet ieprogrammēto grafiku (tiek rādīts tikai grafikam Pielāgots)

K

Ritināt ieprogrammētos grafikus pa labi.

L

Apstiprināt izmaiņas un atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

M

Programmēšanas marķiera pozīcija; 30 minūšu intervāls (tikai funkcijai Modificēt)

N

Programmēt EKO režīmu atzīmētajam30 minūšu intervālam (tikai funkcijai Modificēt)

O

Pārvietot iezīmi pa kreisi (tikai Modificēt).

P

Atiestatīt pielāgoto grafiku uz noklusējuma vērtībām (tikai Modificēt).

Q

Dienas laiks programmēšanas iezīmei (tikai Modificēt).

R

Kopēt grafiku no citas programmas (tikai Modificēt).

S

Pārvietot iezīmi pa labi (tikai Modificēt).

F

Programmēt komforta režīmu iezīmētajam 30 min intervālam (tikai Modificēt).

I eprogrammēta

grafika aktivizēšana

Lai atlasītu EKO profilu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

Modificēt

1. Atveriet izvēlni EKO profils.

G H

NO

I

J

K L

Pr

PT

0

Otrd.

Tr

6

Ce

Pk.

12

Atiestatīt

RO

Se

Sv

24 h

18

Kopēt

N O P

Q

1.2 Visai sistēmai

Sākuma ekrāns > galvenā izvēlne > Sistēmas iestatījumi > EKO profils. 2. Izmantojiet pogas < un > (H un K), lai atlasītu profilu. Profila nosaukums tiek parādīts pozīcijā I. 3. Apstipriniet un saglabājiet, izmantojot zaļo atzīmi (L).

13:00 -> 13:30

RU

1.1 Vienai telpai

Sākuma ekrāns > Telpas informācija > Telpas iestatījumi > EKO profils.

M PL

R S T

Šis attēls ir piemērs, kas attēlo lielāko daļu šajā izvēlnē pieejamo grafisko attēlu.

SE SK 82

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK P ielāgotā

profila modificēšana

P ielāgota

profila izveidošana ar kopiju

Lai modificētu pielāgotu EKO profilu kādai telpai, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Lai izveidotu pielāgotu EKO profilu, izmatojot esošu citai telpai izveidotu profilu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

1. Atveriet izvēlni EKO profils.

1. Atveriet izvēlni EKO profils.

1.1 Vienai telpai

DE

1.1 Vienai telpai

Sākuma ekrāns > Telpas informācija > Telpas iestatījumi > EKO profils.

Sākuma ekrāns > Telpas informācija > Telpas iestatījumi > EKO profils.

1.2 Visai sistēmai

CZ

DK

1.2 Visai sistēmai

Sākuma ekrāns > galvenā izvēlne > Sistēmas iestatījumi > EKO profils.

Sākuma ekrāns > galvenā izvēlne > Sistēmas iestatījumi > EKO profils.

EE

2. Izmantojiet pogas< un > (H un K), lai atlasītu profilu Pielāgots. Profila nosaukums tiek parādīts pozīcijā I.

2. Spiediet pogas H un K, līdz tiek atlasīts Custom (Pielāgotais) profils. Profila nosaukums tiek attēlots pozīcijā I.

ES

3. Nospiediet Modify (Modificēt) [J].

3. Nospiediet Modify (Modificēt) [J].

4. Atlasiet nedēļas dienu (nospiediet uz tās) (C).

4. Nospiediet Copy (Kopēt) [R].

5. Izmantojiet pogas < un > (O un S), lai pārvietotu marķieri (M) uz noteiktam laikam atbilstošu pozīciju.

5. Atlasiet telpu, no kuras kopēt pielāgoto profilu.

6. Nospiediet pogu N vai T, lai atlasītajam 30 minūšu intervālam iestatītu EKO (N) vai komforta (T) režīmu. Marķieris tiek automātiski pārvietots uz nākamo 30 minūšu intervālu.

PADOMS. Atkārtoti nospiediet pogu, lai ātri iestatītu ilgu laika periodu.

7. Atkārtojiet 5. un 6. darbību, līdz ir iestatīta atlasītā nedēļas diena.

6. Apstipriniet un saglabājiet, izmantojot zaļo atzīmi (L).

P ielāgotā

profila atiestatīšana

Lai atjaunotu iestatījumus un no jauna sāktu pielāgotā EKO profila iestatīšanu, rīkojieties, kā ir norādīts tālāk.

FR

14.16 MicroSD karte

HR

Interfeisā microSD kartei ir vairāki uzdevumi. To var izmantot, lai atjauninātu interfeisa programmatūru, klonētu interfeisa iestatījumus vai pievienotu displeja valodas.

P rogrammatūras

HU

atjaunināšana

IT

U zmanību !

8. Atkārtojiet no 4. līdz 7. darbībai, līdz ir iestatīta visa nedēļa. 9. Apstipriniet un saglabājiet, izmantojot zaļo atzīmi (L).

FI

Atjaunināšanas laikā neizņemiet microSD karti.

LT

Lai atjauninātu programmatūru interfeisā, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

LV

1. Lejupielādējiet programmatūras pakotni no Uponor tīmekļa vietnes.

NL

1. Atveriet izvēlni EKO profils.

2. Izņemiet microSD karti no interfeisa un ievietojiet to datorā; nepieciešamības gadījumā izmantojiet komplektācijā iekļauto microSD–SD adapteri.

3. Kopējiet lejupielādēto failu microSD kartē.

NO

1.1 Vienai telpai

Sākuma ekrāns > Telpas informācija > Telpas iestatījumi > EKO profils.

1.2 Visai sistēmai

Sākuma ekrāns > galvenā izvēlne > Sistēmas iestatījumi > EKO profils. 2. Izmantojiet pogas< un > (H un K), lai atlasītu profilu Pielāgots. Profila nosaukums tiek parādīts pozīcijā I. 3. Nospiediet Modify (Modificēt) [J]. 4. Nospiediet Reset (Atiestatīt) [P]. 5. Sāciet modificēt pielāgoto profilu.

PIEZĪME. Izmantojiet funkciju Droša aparatūras noņemšana un datu nesēja izstumšana, lai nesabojātu SD karti, to atvienojot no datora.

PL

4. Ievietojiet microSD karti interfeisā. 5. Atveriet izvēlni SD card (SD karte), Main menu > System settings > SD card (Galvenā izvēlne > Sistēmas iestatījumi > SD karte).

PT

6. Nospiediet Update with SD-card (Atjaunināt, izmantojot SD karti).

RO

7. Apstipriniet, ka sistēmas iestatījumus procesa gaitā drīkst izmainīt.

RU

8. Nogaidiet, līdz skaitītājs interfeisā ir sasniedzis 100%, interfeiss ir restartējies un atkal tiek attēlots sākuma ekrāns.

SE

9. Tagad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

83


UK K lonētu

D ispleja

iestatījumu ierakstīšana

U zmanību !

CZ

Klonēto iestatījumu ierakstīšanas laikā neizņemiet microSD karti.

valodu pievienošana

Lai pievienotu jaunu displeja valodu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

DE

Lai ierakstītu klonētus iestatījumus microSD kartē, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Pievienojiet interfeisam microSD karti , kur ir saglabātas valodas pakotnes (iekļautas interfeisa komplektācijā).

DK

1. Atveriet izvēlni SD card (SD karte), Main menu > System settings > SD card (Galvenā izvēlne > Sistēmas iestatījumi > SD karte).

2. Atveriet izvēlni Language (Valoda), Main menu > Preferences > Language (Galvenā izvēlne > Preferences > Valoda).

EE

2. Nospiediet Write cloned settings (Ierakstīt klonētos iestatījumus).

3. Ar pogām < vai > ritiniet pieejamās valodu pakotnes.

ES

3. Apstipriniet, ka visi microSD kartē esošie klonētie iestatījumi tiks zaudēti un nomainīti ar jaunajiem datiem no interfeisa.

4. Atlasiet citu valodu un nospiediet apstiprināšanas pogu.

FI

4. Nogaidiet, līdz interfeisā ir redzams ekrāns, kas informē par klonēto iestatījumu saglabāšanu. 5. Interfeisā esošo iestatījumu klons tagad ir saglabāts microSD kartē.

FR

K lonētu

HR

iestatījumu nolasīšana

U zmanību ! Klonēto iestatījumu nolasīšanas laikā neizņemiet microSD karti.

HU

Lai nolasītu klonētus iestatījumus interfeisā, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

IT

1. Izmantojiet microSD karti, kas izmantota identiskā sistēmā.

LT

2. Nomainiet interfeisa esošo microSD karti ar jaunu.

LV

3. Atveriet izvēlni SD card (SD karte), Main menu > System settings > SD card (Galvenā izvēlne > Sistēmas iestatījumi > SD karte).

NL

4. Nospiediet Read cloned settings (Nolasīt klonētos iestatījumus).

NO

5. Apstipriniet, ka visi esošie klonētie iestatījumi tiks zaudēti un nomainīti ar jaunajiem datiem no microSD kartes.

PL

6. Nogaidiet, līdz interfeiss restartējas un atkal tiek attēlots sākuma ekrāns. 7. Nomaniet microSD karti ar iepriekšējo karti.

PT

8. Iestatījumu klonēšana ir pabeigta.

Pašreizējā valodas pakotne tiek saglabāta interfeisā, pārrakstot esošo pakotni, un tiek iestatīta atlasītā valoda. MicroSD karti var izņemt, un tas neietekmē valodas iestatījumu.

14.17 Interfeisa rūpnīcas iestatījumu atjaunošana PIEZĪME. Ja vien tas nav absolūti nepieciešams, neveiciet interfeisa rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu. PIEZĪME. Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visi reģistrēšanas dati no interfeisa tiek noņemti. Lai atiestatītu interfeisa rūpnīcas iestatījumus, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Atveriet izvēlni Preferences (Preferences), Main menu > Preferences (Galvenā izvēlne > Preferences). 2. Nospiediet Factory reset (Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana). 3. Turiet nospiestu apstiprināšanas pogu, lai sāktu rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu. Visi esošie iestatījumi tiks zaudēti un atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām. 4. Nogaidiet, līdz interfeiss restartējas un atkal tiek attēlots palaišanas vednis. 5. Tagad rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas process ir pabeigts.

RO RU SE SK 84

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

15 Apkope

CZ DE

Sistēmas Uponor Smatrix Base/Base PRO apkope sastāv no tālāk norādītā. •

Manuāla profilaktiskā apkope

Automātiska profilaktiskā apkope

Koriģējošā apkope

Kontroles ierīces gaismas diodes

15.1 Manuāla profilaktiskā apkope Uponor Smatrix Base nav nepieciešami citi profilaktiskie apkopes darbi, kā vien tīrīšana. 1. Ar sausu, mīkstu drānu noslaukiet daļas.

B rīdinājums ! Uponor Smatrix Base daļu tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus.

15.2 Automātiska profilaktiskā apkope Sistēma Uponor Smatrix Base/Base PRO ir aprīkota ar automātisku darbināšanas funkciju. Šajā funkcijā ir ietverta pārbaudes darbība, kas neļauj sūknim un aktuatoriem iestrēgt laikā, kad tie netiek darbināti. Šī darbība tiek nejaušā secībā veikta ik pēc 6 dienām ±24 stundas. •

Sūkņa darbināšana notiek tikai tad, ja sūknis nav ticis aktivizēts kopš pēdējās darbināšanas reizes. Darbināšanas laikā sūknis tiek aktivizēts uz 3 minūtēm. Aktuatora darbināšana notiek tikai tad, ja aktuatori nav tikuši aktivizēti kopš pēdējās darbināšanas reizes. Veicot darbību, aktuatori periodiski tiek atvērti un pilnībā aizvērti.

Ja sistēmā ir iekļauts Uponor Smatrix Base PRO interfeiss, darbināšanas funkciju var izmantot jebkurā laikā.

15.3 Koriģējošā apkope A tteices

DK

režīms

Ja ir radušies termostata darbība traucējumi vai tas nav noteikts, kontroles ierīce aktivizē atteices režīmu, lai uzturētu temperatūru telpā (tikai apkures režīmā), līdz problēma tiek novērsta.

EE

K ontroles

ES

ierīces atiestatīšana

Ja kontroles ierīce nedarbojas kā nākas, piemēram, uzkāršanās dēļ, to var atiestatīt, lai atrisinātu problēmu.

FI

1. Atvienojiet un pievienojiet kontroles ierīces maiņstrāvas barošanas avotu.

FR

15.4 Kontroles ierīces gaismas diodes Ja sistēmai nav pievienots Uponor Smatrix Base PRO interfeiss, ir ieteicams ik pa laikam pārbaudīt, vai kontroles ierīces strāvas padeves gaismas diode nenorāda uz trauksmi. Vispārējas trauksmes gadījumā strāvas gaismas diode nepārtraukti mirgo. Noņemot pārsegu, nosakiet, kuri termostati izraisa trauksmes. Ja kanāla gaismas diode norāda uz kļūdu, pārbaudiet reģistrētā termostata darbību.

HR HU IT

Kontroles ierīces strāvas gaismas diode normālas darbības laikā ir izgaismota.

LT

Ja šobrīd nenotiek aktuatora aktivitātes un tās netiek gaidītas, visas kanālu gaismas diodes ir izslēgtas. Gaismas diodes ieslēdzas, ja tiek aktivizēti attiecīgie aktuatori, vai sāk mirgot, ja tie gaida aktivizēšanu.

LV

Vienlaikus atvēršanās procesā var būt līdz pat astoņiem aktuatoriem sešās telpās. Ja ir uzstādīts atkārtotāja modulis, septītā un visu tālāko aktuatoru LED indikatori mirgo laikā, kad tie gaida, līdz iepriekšējie aktuatori tiktu pilnībā atvērti.

NL NO

Attēlā tālāk ir redzamas kontroles ierīces gaismas diožu pozīcijas.

B

PL

A

PT RO RU Elements

Apraksts

A

Strāvas gaismas diode

B

Kanāla gaismas diodes

SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

85


UK Tabulā tālāk ir aprakstīts kontroles ierīces gaismas diožu statuss.

CZ

Gaismas diode

DE

Statuss

Energoapgāde Kontroles ierīces strāvas gaismas diode vienmēr ir iedegta un mirgo, ja rodas kāda no tālāk norādītajām problēmām. • Tiek zaudēti sakari ar termostatu uz laiku, kas ir ilgāks nekā 1 stunda

DK

• Tiek zaudēti sakari ar taimeri (tikai sistēmā Base) vai interfeisu (tikai sistēmā Base PRO) uz laiku, kas ir ilgāks nekā 15 minūtes

EE Kanāls darbības režīma laikā

ES FI

• Deg sarkanā krāsā — aktuatori ir aktivizēti • Mirgo sarkanā krāsā — termostata komunikācijas kļūda • Mirgo sarkanā krāsā — noņemšanas trauksme (sabiedrisko telpu termostats T-143)

FR

• Nedeg — nav apsildes vai dzesēšanas pieprasījuma

HR

Kanāls reģistrēšanas režīma laikā

HU

• Mirgo sarkanā krāsā — termostats ir reģistrēts, taču ir radušās komunikācijas kļūdas • Deg zaļā krāsā — termostats ir reģistrēts, un nav komunikācijas kļūdu

15.5 Atjaunošana no dublējumkopijas (tikai sistēmā Base PRO) Ja tiek nomainīta esošā Uponor Smatrix Base PRO kontroles ierīce, jaunās kontroles ierīces iestatīšanai var izmantot uzstādīšanas datus (tostarp termostatu reģistrācijas datus) no nomainītās kontroles ierīces.

U zmanību ! Pārliecinieties, vai pirms microSD kartes izņemšanas kontroles ierīce ir izslēgta. PIEZĪME. Nomainot kontroles ierīci, jaunajā kontroles ierīcē ir jāizmanto microSD karte no iepriekšējās kontroles ierīces. Pretējā gadījumā visi reģistrēšanas darbi būs jāveic vēlreiz. PIEZĪME. Kad tiek nomainīta kontroles ierīce, sistēmai nevar pievienot papildu ierīces, ja vien netiek no jauna veikta visas sistēmas uzstādīšana. Vēlreiz nomainiet microSD karti pret jaunu karti vai formatējiet esošo karti un atkārtoti veiciet uzstādīšanas procedūru, izmantojot papildu ierīces.

1 3 4

• Mirgo sarkanā krāsā — selektors norāda uz kanālu

IT

• Mirgo zaļā krāsā — ir atlasīts reģistrējamais kanāls

LT

• Nedeg — selektors nenorāda uz kanālu, un kanāls nav reģistrēts Kanāls piespiedu režīma laikā

LV NL

• Deg sarkanā krāsā — aktuatori ir aktivizēti • Mirgo sarkanā krāsā — selektors norāda uz kanālu • Nedeg — selektors nenorāda uz kanālu, un kanāls nav aktivizēts

NO Sagatavošanās

PL

1. Izņemiet microSD karti no kontroles ierīces, kas nedarbojas.

PT

Atjaunošana no dublējumkopijas jaunajā kontroles ierīcē 2. Izslēdziet jauno kontroles ierīci.

RO

3. Izņemiet pašreizējo microSD karti no jaunās kontroles ierīces.

RU

4. Ievietojiet microSD karti, kurā ir visi uzstādīšanas dati, no bojātās kontroles ierīces jaunajā ierīcē. 5. Ieslēdziet jauno kontroles ierīci.

SE

Tagad jaunā kontroles ierīce ir iestatīta, izmantojot uzstādīšanas datus no bojātās kontroles ierīces.

SK 86

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

16 Traucējummeklēšana

CZ DE

Tālāk esošajā tabulā ir norādītas problēmas un trauksmes signāli, kas var rasties sistēmā Uponor Smatrix Base/Base PRO, kā arī ir aprakstīti risinājumi. Tomēr bieži sastopams problēmas iemesls var būt nepareizi uzstādīti kontūri vai sajaukti termostati.

DK

Ja sistēmā Uponor Smatrix Base PRO ir sajaukti termostati, izmantojiet telpas pārbaudes funkciju (papildinformāciju skatiet14.7. sadaļā “Sistēmas iestatījumi”. Problēma Mainīga grīdas temperatūra.

Izpausmes Apsildes režīmā grīdas temperatūra ir neparasti mainīga — te augsta, te zema.

Iespējamais cēlonis Padeves ūdens temperatūra ir pārāk augsta.

Temperatūra telpā neatbilst iestatījuma punktam termostatā, un aktuatori pēc fiksēta intervāla ieslēdzas/izslēdzas.

Ir zuduši sakari ar termostatu, tāpēc ir aktivizēta atteices funkcija.

EE

Risinājumi Pārbaudiet boileri vai šuntu. Ja sistēmai ir pievienots interfeiss (tikai sistēmā Base PRO), veiciet padeves diagnostisko pārbaudi. Pārbaudiet telpas termostata savienojumu un pārliecinieties, ka vadi nav bojāti un ir pareizi pievienoti.

ES FI

Pārbaudiet, vai interfeisā (ja tas ir uzstādīts) nav radusies trauksme, kas norāda uz zaudētu savienojumu ar termostatu (tikai sistēmā Base PRO).

Temperatūra telpā neatbilst iestatījuma punktam termostatā.

Termostats atrodas tiešos saules staros vai citu karstuma avotu tuvumā. Termostats ir novietots nepareizā telpā.

Telpā ir pārāk auksti (vai pārāk silti dzesēšanas režīmā).

Nospiediet pogas – vai +, lai apskatītu termostatā iestatīto temperatūru.

Ja savienojums ir pārtraukts, pievienojiet. Pārbaudiet, vai termostata novietojuma vieta atbilst norādījumiem uzstādīšanas instrukcijās, un nepieciešamības gadījumā mainiet vietu. Pārbaudiet termostatu novietojumu un nepieciešamības gadījumā pārvietojiet citā telpā.

HR HU IT

Ja telpā ir pieejams interfeiss, var izmantot telpas pārbaudes funkciju. Plašāku informāciju skatiet sadaļā 14.7 Iestatījumi > Telpu pārbaude. Termostata iestatījums ir pārāk zems. Izmainiet iestatīto temperatūru.

Termostatā parādītā temperatūra mainās pēc termostata pārvietošanas. Skatiet uzstādīšanas atskaiti un kontroles ierīces/kanāla numuru termostata marķēšanas uzlīmē. Aktuatora lodziņā nevar redzēt baltu indikatoru.

Iespējams, ka termostatu ietekmē ārējs karstuma avots. Atsevišķo telpu termostati nav reģistrēti pareizi.

Telpas informācijas izvēlnē parādītā iestatītā temperatūra ir zemāka nekā termostatā iestatītā temperatūrā. Telpas informācijas izvēlnē ir attēlots EKO.

Nepareizs minimālais/maksimālais ierobežojums.

Telpā ir pārāk silti Attiecīgais kontūrs ir silts pat gadījumā, (vai pārāk auksti ja siltuma pieprasījuma nav bijis ilgāku dzesēšanas režīmā) laiku.

FR

Aktuators neatveras.

EKO režīms.

Aktuators neaizveras.

LT LV

Izmantojiet grīdas temperatūras maksimālā un minimālā ierobežojuma iestatījumus, lai aizsargātu sistēmu pret nesaprātīgiem temperatūras iestatījumiem (tikai tad, ja uzstādīts grīdas temperatūras sensors). Mainiet termostata atrašanās vietu.

NL NO

Novietojiet termostatu atbilstošajā telpā vai izmainiet termostata reģistrāciju kontroles ierīcē. Nomainiet aktuatoru.

PL

Sazinieties ar uzstādītāju. Interfeisā (ja tas ir uzstādīts; tikai sistēmā Base PRO) mainiet minimālo/maksimālo ierobežojumu. Interfeisā (ja tas ir uzstādīts; tikai sistēmā Base PRO) mainiet EKO profilu vai piešķiriet telpai citu profilu.

PT RO

Samaziniet termostata EKO vērtības pazeminājuma vērtību. Sazinieties ar uzstādītāju.

RU

Pārbaudiet, vai aktuators ir pareizi uzstādīts.

SE

Nomainiet aktuatoru.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

87


UK Problēma Grīda ir auksta.

CZ

Visas telpas ir aukstas (vai siltas dzesēšanas režīmā).

DE DK

Izpausmes Telpas temperatūra ir kārtībā, bet grīda ir auksta.

Iespējamais cēlonis Nav apsildes pieprasījuma no zemgrīdas apsildes sistēmas.

Brīvdienu režīms

Telpu apsilda cits apsildes avots. Interfeisā (ja tas ir uzstādīts; tikai sistēmā Base PRO) vai taimerī (tikai sistēmā Base) tiek rādīta ikona. EKO režīms.

EKO režīms telpām taimerī vai digitālajā termostatā T-148.

Risinājumi

Atceliet brīvdienu režīmu. Nomainiet EKO profilu vai piešķiriet telpai/sistēmai citu profilu. Samaziniet termostatu EKO vērtības pazeminājuma vērtību.

EE ES FI

Vienā un tajā pašā laikā un nedēļas dienā no sūkņa atskan traucējošs troksnis. Nav sakaru.

FR

Pārbaudiet informāciju par dzesinātāju (boileri) un termostatu darbības režīmu.

Sistēma darbojas dzesēšanas (apsildes) režīmā.

Sakaru kļūda.

Reģistrācija zaudēta.

Nesaderīgas programmatūras versijas.

HR

IT

Sazinieties ar uzstādītāju. Pārbaudiet interfeisa un kontroles ierīces (ja tā ir uzstādīta; tikai sistēmā Base PRO) reģistrācijas statusu.

Vēlreiz reģistrējiet interfeisu (ja tas ir uzstādīts; tikai sistēmā Base PRO). Zudusi reģistrācija ar kontroles ierīci. Sazinieties ar uzstādītāju.

HU Sakaru traucējums starp kontroles ierīcēm.

Interfeisā (ja tas ir uzstādīts; tikai sistēmā Base PRO) vai taimerī (tikai sistēmā Base) samaziniet vispārējās EKO pazemināšanas vērtību. Nepieciešams atbilstošs signāls no ārējas ierīces. Mainiet sūkņa darbināšanas laiku (ir nepieciešama sistēma Base PRO ar interfeisu I-147)

Sakaru kļūda.

Pārbaudiet interfeisa un kontroles ierīces reģistrācijas statusu. Pārbaudiet kontroles ierīces konfigurāciju.

LT Sastindzis rādījums Nospiežot pogu, nav reakcijas. interfeisa displejā.

LV

Vispārējs bojājums.

Pārbaudiet vadojumu. Restartējiet interfeisu (izslēdziet interfeisu, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un atkal to ieslēdziet).

16.1 Traucējummeklēšana pēc uzstādīšanas

NL NO

Problēma

Izpausmes

Iespējamais cēlonis

Risinājumi

Sistēma nesāk darboties.

Strāvas apgādes indikators kontroles ierīcē nav ieslēgts.

Kontroles ierīcei netiek piegādāta maiņstrāva.

1. Pārbaudiet, vai kontroles ierīcei ir nodrošināta maiņstrāvas padeve. 2. Pārbaudiet vadus 230 V nodalījumā.

PL

3. Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzdā ir 230 V maiņstrāva.

PT Termostats ir bojāts.

RO

Sienas kontaktligzdā ir 230 V maiņstrāva.

Nostrādājis kontroles ierīces drošinātājs vai bojāts strāvas kabelis.

1. Nomainiet drošinātāju un/vai strāvas vadu un kontaktdakšu.

Kanāla LED indikators kontroles ierīcē turpina mirgot.

Nav pievienots kabelis vai bojāts vads. Pārbaudiet vadojumu.

RU SE SK 88

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK

16.2 Digitālo termostatu T-146, T-147 un T-148 trauksmes/problēmas Trauksme tiek nosūtīta gadījumā, ja kopš brīža, kad kontroles ierīce ir saņēmusi pēdējo komunikāciju no termostata, ir pagājusi vairāk nekā 1 stunda.

CZ

Tālāk esošajā tabulā ir norādītas problēmas, kas var rasties digitālajos termostatos T-146, , T-147 un T-148. Izpausmes Displejs ir izslēgts.

Iespējamais cēlonis Nav pievienots kabelis vai bojāts vads.

Nospiežot pogas –/+, termostata Nav pievienots kabelis vai ir bojāts vads. ekrānā netiek attēlota komunikācijas Termostats ir bojāts. ikona .

DE

Risinājumi Pārbaudiet vadojumu.

DK

Pārbaudiet vadojumu. Piespiediet termostatu veikt pārraidi, izmainot iestatīto temperatūru.

EE ES

Tiek rādīta relatīvā mitruma ikona (tikai termostatiem T-147 un T-148) Mirgo grīdas temperatūras sensora ikona .

Ir sasniegta relatīvā mitruma robežvērtība.

Nomainiet termostatu. Pazeminiet mitruma līmeni, palielinot ventilāciju vai paaugstinot iestatīto temperatūru.

Bojāts temperatūras sensors.

Pārbaudiet savienojumu ar ārējo sensoru.

FI

Mirgo āra temperatūras sensora ikona .

Bojāts temperatūras sensors.

Atvienojiet ārējās temperatūras sensoru un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem. Pārbaudiet savienojumu ar ārējās temperatūras sensoru.

FR

Mirgo iekštelpas temperatūras sensora ikona .

Bojāts temperatūras sensors.

Atvienojiet ārējās temperatūras sensoru un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem. Sazinieties ar uzstādītāju vai nomainiet termostatu.

HR

Atvienojiet attālo temperatūras sensoru (ja tas ir pievienots) un pārbaudiet to ar ommetru. Vērtībai jābūt aptuveni 10 kiloomiem.

HU

16.3 Analogā termostata T-143 trauksmes/problēmas IT

Trauksme tiek nosūtīta gadījumā, ja kopš brīža, kad kontroles ierīce ir saņēmusi pēdējo komunikāciju no termostata, ir pagājusi vairāk nekā 1 stunda. Turpmākajā tabulā ir redzamas problēmas, kas var rasties termostatā T-143. Izpausmes Mirgo kanāla gaismas diode uz kontroles ierīces.

Iespējamais cēlonis Ir aktivizēta noņemšanas trauksme, un sabiedrisko telpu termostats T-143 ir noņemts no sienas.

LT Risinājumi Pārbaudiet termostata iestatījumus un atkal nostipriniet to pie sienas.

16.4 Sazinieties ar uzstādītāju.

16.5 Norādījumi uzstādītājam

Lai noskaidrotu uzstādītāja kontaktinformāciju, skatiet uzstādīšanas atskaiti šī dokumenta beigās. Pirms sazināšanās ar uzstādītāju sagatavojiet tālāk norādīto informāciju:

Lai noteiktu, vai problēmu ir izraisījusi padeves sistēma vai kontroles sistēma, atskrūvējiet vaļīgāk aktuatorus no cauruļvadiem attiecīgajā telpā, nogaidiet dažas minūtes un pārbaudiet, vai zemgrīdas apsildes kontūra plūsmas caurule sasilst.

Uzstādīšanas atskaite

Zemgrīdas apsildes sistēmas rasējumi (ja ir pieejami)

Visu trauksmju saraksts, tostarp trauksmju rašanās laiks un datums

LV NL NO PL

Ja caurule nesasilst, problēma ir meklējama apsildes sistēmā. Ja kontūrs sasilst, iemesls varētu būt meklējams telpas kontroles sistēmā.

PT

Uz bojājumu padeves sistēmā var norādīt tas, ka cauruļvados nav silta ūdens. Pārbaudiet boileri un cirkulācijas sūkni.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

89


UK

17 Tehniskie dati

CZ DE

17.1 Tehniskie dati DK

Vispārīgi IP

IP20 (IP: izstrādājuma aktīvo daļu nepieejamības pakāpe un ūdens kvalitāte) 85 % pie 20 °C

Maksimālais telpas relatīvais mitrums (RH)

EE

Termostats un taimeris CE marķējums ERP (tikai termostats) Zema sprieguma testi Elektromagnētiskās savietojamības prasību (EMS) testi Energoapgāde Spriegums Darba temperatūra Uzglabāšanas temperatūra Savienojuma spailes (tikai termostatiem)

ES FI FR

IV EN 60730-1* un EN 60730-2-9*** EN 60730-1 No vadības ierīces No 4,5 V līdz 5,5 V No 0 °C līdz + 45 °C No - 10 °C līdz + 70 °C No 0,5 mm² līdz 2,5 mm²

Interfeiss (tikai sistēmā Base PRO)

HR

CE marķējums Zema sprieguma testi Elektromagnētiskās savietojamības prasību (EMS) testi Energoapgāde

HU

Darba temperatūra Uzglabāšanas temperatūra

IT

EN 60730-1 un EN 60730-2-1 EN 60730-1 230 V maiņstr. +10/–15%, 50 Hz sienas kārbā vai mini USB savienojums No 0 °C līdz + 45 °C No - 20 °C līdz + 70 °C

Kontroles ierīces/interfeisa SD karte (tikai sistēmā Base PRO)

LT

Tips Ietilpība Ātrums

LV

micro SDHC, UHS vai standarta No 4 GB līdz 32 GB, FAT 32 formatēšana No 4. līdz 10. klasei (vai augstākai)

NL NO PL PT RO RU SE SK 90

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK Kontroles ierīce CE marķējums ERP Zema sprieguma testi Elektromagnētiskās savietojamības prasību (EMS) testi Energoapgāde Iekšējais drošinātājs Iekšējais drošinātājs, siltumsūkņa izeja Darba temperatūra Uzglabāšanas temperatūra Maksimālais patēriņš (Base) Maksimālais patēriņš (Base PRO) Sūkņa un boilera releju izejas Universāla ieeja Siltumsūkņa ieeja (tikai sistēmā Base PRO) Siltumsūkņa izeja (tikai sistēmā Base PRO) Vārstu izejas Energoapgādes savienojums Energoapgādes, sūkņa, universālās ieejas un boilera savienojuma spailes Kopnes komunikācijas savienojuma spailes Vārstu izeju savienojuma spailes

CZ

Base: IV Base PRO: VIII EN 60730-1* un EN 60730-2-1** EN 60730-1 230 V maiņstr. +10/–15%, 50 Hz vai 60 Hz F3.15AL 250 V, 5 x 20 3,15 A, ātrdarbīgs TR5-T 8,5 mm Wickmann 100 mA kavēta darbība No 0 °C līdz + 45 °C No - 20 °C līdz + 70 °C 40 W 45 W 230 V maiņstr. +10/–15%, maksimāli 250 V maiņstr. 8 As Tikai sauss kontakts 12–24 V līdzstr./5–20 mA 5–24 V līdzstr./0,5–10 mA, strāvas zudums ≤ 100 mW 24 V maiņstr., vidēji 0,2 A, maks. 0,4 A Kabelis 1 m ar Eiropas standarta kontaktdakšu (izņemot Lielbritāniju) Cietas līdz 4,0 mm² vai elastīgas līdz 2,5 mm² ar metāla uzgaļiem No 0,5 mm² līdz 2,5 mm² No 0,2 mm² līdz 1,5 mm²

DE DK EE ES FI FR HR

*)

EN 60730-1 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas Lietojams visā Eiropā automātiskās vadības elektroierīces Atbilstības deklarācija — 1. daļa: Vispārējās prasības Ar šo mēs uzņemamies atbildību un paziņojam, ka izstrādājumi, **) EN 60730-2-1 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas uz ko attiecas šī rokasgrāmata, atbilst visām 1999. gada marta automātiskās vadības elektroierīces Direktīvas RTTI 1999/5/EK pamatprasībām. — 2‑1. daļa: Īpašas prasības mājsaimniecības elektroierīču vadības elektroierīcēm ***) EN 60730-2-9 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces — 2‑9. daļa: Īpašas prasības uz temperatūru reaģējošajiem regulatoriem

HU IT

17.2 Tehniskās specifikācijas Kabeļi Kabelis no vadības ierīces līdz aktuatoram Ārējā sensora kabelis līdz termostatam Grīdas sensora kabelis līdz termostatam Ārējās temperatūras sensora kabelis līdz termostatam Kabelis no releja slēdža uz vadības ierīces universālo ieeju Kabelis, ar ko ir savienots siltumsūknis un kontroles ierīces siltumsūkņa ieejai/izeja (tikai sistēmā Base PRO)

LT

Standarta kabeļa garums

Maksimālais kabeļa garums

0,75 m

20 m

Vadības ierīce: No 0,2 mm² līdz 1,5 mm²

5 m

5 m

0,6 mm²

5 m

5 m

0,75 mm²

-

5 m

Vīts divu dzīslu

2 m

20 m

Vadības ierīce: C  ieti līdz 4,0 mm² vai elastīgi līdz 2,5 mm² ar metāla uzgaļiem

-

30 m

Vada kalibrs

LV NL NO PL

Relejs: no 1,0 mm² līdz 4,0 mm² Vīts divu dzīslu

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

91


UK

17.3 Kontroles ierīces izkārtojums CZ

A

B

C

G E

H

I

J

G

L

G

M

DE DK EE

D ES

Elements

FI FR HR HU IT LT

F

N

F K

Apraksts

A

Transformators, 230 V, maiņstrāva, 50 Hz barošanas modulis

B

Drošinātājs (T5 F3,15 A L 250 V)

C

Papildu pieejamās ievades un izvades (sūkņa un boilera pārvaldībai un savienojumam ar siltumsūkni)

D

Kanāla reģistrēšanas pogas

E

LED indikatori kanāliem 01–06

F

Ātrie savienotāji aktuatoriem

G

Kopnes savienojuma spailes

H

Sistēmas kopnes savienojuma spailes (tikai sistēmā Base PRO)

I

Strāvas gaismas diode

J

Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (papildaprīkojums)

K

LED indikatori kanāliem 07–12

L

Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (papildaprīkojums)

M

Gala vāciņš

N

MicroSD karte (tikai sistēmā Base PRO)

17.4 Elektriskās shēmas

LV

U ponor S matrix B ase PRO

kontroles ierīce

NL GPI 1

NO

GPI

AB + - AB + - AB + - AB - AB -

PL GPI 2

PT RO

GPI 3

RU SE SK 92

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK U ponor S matrix B ase

kontroles ierīce

CZ DE AB + - AB + - AB + DK EE ES FI FR P aplašinājuma

modulis

AB + - AB + - AB + -

HR HU IT LT LV

Z vaigznes

slēguma modulis

NL A B + A B + -

A B + A B + -

A B + A B + -

A B + A B + -

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

93


UK

17.5 Izmēri K ontroles ierīce ( ar un gala   vāciņu )

DE X-145 X-147

DK

transformatoru

55 mm

336 mm 84 mm

245 mm

72,5 mm

110 mm

80 mm

EE

110 mm

CZ

ES K ontroles

FI

ierīce ( ar atkārtotāja moduli ,

transformatoru un gala vāciņu )

FR

X-145 X-147

476 mm 84 mm

55 mm

245 mm

72,5 mm

140 mm

110 mm

110 mm

80 mm

HU

110 mm

HR

IT Kontroles ierīce (ar atkārtotāja moduli, transformatoru, galveno moduli un gala vāciņu)

LT

X-145 X-147

LV

616 mm 84 mm

245 mm

72,5 mm

55 mm 140 mm

110 mm

140 mm

110 mm

110 mm

80 mm

110 mm

NL NO I nterfeiss

PL

I-147

150 mm

43 mm

60 mm

20 mm

PT

108,5 mm

RO RU SE SK 94

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK T ermostati CZ

80 mm 60 mm

26,5 mm

DE 80 mm

T-146 T-147 T-148

DK EE

80 mm 60 mm

26,5 mm

ES FI

80 mm

T-145

FR T-144

81,5 mm

HR

60 mm

40 mm

56 mm

HU

81,5 mm

IT LT

T-143

80 mm 60 mm

LV

26,5 mm

80 mm

NL NO T aimeris 80 mm 60 mm

PT

26,5 mm

RO

80 mm

I-143

PL

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

95


UK

18 Uzstādīšanas atskaite

CZ DE DK EE ES

Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles ierīce ierīce ierīce ierīce ierīce ierīce ierīce ierīce nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8

FI FR

Sistēmas ierīce

Kanāli

Telpas

Interfeiss

HR

Taimeris Ārējais sensors

HU

Apsildes/dzesēšanas slēdža sensors

IT

EKO/komforta slēdzis

LT Sūknis

LV

Zvaigznes slēguma modulis

NL NO Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles Kontroles ierīce ierīce ierīce ierīce ierīce ierīce ierīce ierīce nr. 9 nr. 10 nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr. 14 nr. 15 nr. 16

PL PT Sistēmas ierīce

Kanāli

Telpas

Interfeiss

RO

Sūknis

RU

Zvaigznes slēguma modulis

SE

SK 96

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK CZ

24 V

24 V

T-148

T-147

T-146

T-145

T-144

T-143

DE

24 V

DK Kontroles ierīces numurs

Kanāli

Telpas

EE ES

#1

FI FR HR

Atkārtotāja modulis Nr. 1

HU IT

Grīdas sensors

LT

Ārējais sensors

LV

Attālais sensors Apsildes/dzesēšanas slēdža sensors

NL

EKO/komforta slēdzis

NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

97


UK CZ

24 V

24 V

DE T-148

T-147

T-146

T-145

T-144

T-143

24 V

DK Kontroles ierīces numurs

EE

Kanāli

Telpas

ES

#2

FI FR HR

Atkārtotāja modulis Nr. 2

HU IT

Grīdas sensors

LT

Ārējais sensors

LV

Attālais sensors Apsildes/dzesēšanas slēdža sensors

NL

EKO/komforta slēdzis

NO PL PT RO RU SE SK 98

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK CZ

24 V

24 V

T-148

T-147

T-146

T-145

T-144

T-143

DE

24 V

DK Kontroles ierīces numurs

Kanāli

Telpas

EE ES

#3 FI FR HR

Atkārtotāja modulis Nr. 3

HU IT

Grīdas sensors

LT

Ārējais sensors Attālais sensors Apsildes/dzesēšanas slēdža sensors

LV

EKO/komforta slēdzis

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

99


UK CZ

24 V

24 V

DE T-148

T-147

T-146

T-145

T-144

T-143

24 V

DK Kontroles ierīces numurs

EE

Kanāli

Telpas

ES

#4 FI FR HR

Atkārtotāja modulis Nr. 4

HU IT

Grīdas sensors

LT

Ārējais sensors Attālais sensors

LV

Apsildes/dzesēšanas slēdža sensors

NL

EKO/komforta slēdzis

NO PL PT RO RU SE SK 100

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA


UK I z m a nt o j i e t š o l a p u k ā ve i d n i n o 5 . l ī d z 1 6 . B a s e   P R O ko nt ro l e s i e r ī ce i

CZ 24 V

DE

24 V

T-148

Kontroles ierīces numurs

T-147

T-146

T-145

T-144

T-143

Kanāli

24 V

DK Telpas

EE ES FI

# __

FR HR

Atkārtotāja modulis Nr. __

HU IT

Grīdas sensors

LT

Ārējais sensors Attālais sensors

LV

Apsildes/dzesēšanas slēdža sensors

NL

EKO/komforta slēdzis

NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · U Z S TĀ D Ī Š A N A S U N E K S P L U ATĀ C I J A S R O K A S G R Ā M ATA

101


Production: Uponor AB, MRY, Virsbo; Sweden 1068124 09_2016_LV

SIA Uponor Latvia www.uponor.lv Uponor patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma veikt ietverto komponentu specifikāciju izmaiņas saskaņā ar uzņēmuma nepārtrauktās attīstības un uzlabošanas politiku.

Uponor iom smatrix base lv  

https://www.uponor.lv/-/media/country-specific/latvia/download-centre/brosuras-un-katalogi/ufh/controls/smatrix-manuals/uponor_iom_smatrix_b...

Uponor iom smatrix base lv  

https://www.uponor.lv/-/media/country-specific/latvia/download-centre/brosuras-un-katalogi/ufh/controls/smatrix-manuals/uponor_iom_smatrix_b...