Page 1

Uponor WehotekDecibel Industrirörsystem ,]FLOLDEVRUEƝWURNãƼXV


8SRQRU'HFLEHOฦNXNDQDOL]ฦ—FLMDVVLVWฦPD 5DGฦฏWDNOXVXPDP ,UVYDUฦฏJLSLHYฦUVWX]PDQฦฏEXQHWLNDLNYDOLWDWฦฏYDLXQUHQWDEODL ฦNDVNRQVWUXNFLMXL]EวŒYHLEHWDUฦฏNDQDOL]ฦ—FLMDVFDXUXฦบYDGX ULVLQฦ—MXPLHP7LHPMฦ—EวŒWLOJPวŒรฅฦฏJLHPIXQNFLRQฦ—OLHP XQDUDXJVWXWURNรฃฦผXVOฦ—SฦรฃDQDVVSฦMX .DQDOL]ฦ—FLMDVFDXUXฦบYDGLDUQHSLHFLHรฃDPDMฦ—PWURNรฃฦผX L]ROฦรฃDQDVฦฏSDรฃฦฏEฦ—PMฦ—SDUHG]MDXฦNDVSURMHNWฦรฃDQDVJDLWฦ— $UฦฏUHQRYฦMRWฦNXNDQDOL]ฦ—FLMDVFDXUXฦบYDGXSDUDPHWUXV LULHVSฦMDPVX]ODERWL]YฦORWLHV8SRQRU'HFLEHOULVLQฦ—MXPX 6RUWLPHQWฦ—LUQHSLHFLHรฃDPฦ—VFDXUXOHVXQYHLGJDEDOLNXUXV YDUYLHJOLXQฦUWLVDPRQWฦW5H]XOWฦ—Wฦ—LHJวŒVWDPPวŒVGLHQฦฏJX QHSLHFLHรฃDPDMDPNRPIRUWDOฦฏPHQLPDWELOVWRรฃXLHNรฃPฦ—MX NDQDOL]ฦ—FLMDVVLVWฦPX 'DXG]VOฦ—ฦผXVWUXNWวŒUD 3ROLSURSLOฦQD8SRQRU'HFLEHOFDXUXฦบYDGXNOXVXPXQRGURรฃLQD GDXG]VOฦ—ฦผXVWUXNWวŒUDDUVLHQLฦผDVNRQVWUXNFLMฦ—LHVWUฦ—Gฦ—WX XQPLQHUฦ—OLHPSDVWLSULQฦ—WXVWDUSVOฦ—QLNฦ—DUฦฏSDOLHOLQฦ—WV FDXUXฦบXVYDUV 7LSLVNLHSLHOLHWRMXPL โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข

GDXG]VWฦ—YXฦNDV YLHVQฦฏFDV VOLPQฦฏFDV ELURMXฦNDV

3ODรฃVL]VWUฦ—Gฦ—MXPXNOฦ—VWV 8SRQRU'HFLEHOVLVWฦPฦ—LULHNฦบDXWDVQHSLHFLHรฃDPRL]PฦUX FDXUXOHVXQYHLGJDEDOL ยกXQPP  .Oฦ—VWXSDSLOGLQDL]ROฦWVDSDNรฃฦMDLVOHฦผฦทLV8SRQRU'HFLEHO 6DYLHWRMDPVDU8SRQRU33JOXGLHQXNDQDOL]ฦ—FLMDVVLVWฦPX ฦNXLHNรฃGDUELHPXQฦ—UGDUELHP7ฦ—SDWNฦ—FLWDV8SRQRU SROLSURSLOฦQDNDQDOL]ฦ—FLMDVFDXUXOHV8SRQRU'HFLEHO QDYSDNฦบDXWDVNRUR]LMDVULVNDPLUWULHFLHQL]WXUฦฏJDV XQYLGHLGUDXG]ฦฏJDV 8SRQRU'HFLEHOFDXUXOฦPLUฦฏSDรฃD WURNรฃฦผXVDEVRUEฦMRรฃDVWUXNWวŒUD 6WLSUVWULHFLHQL]WXUฦฏJVฦ—UฦMDLVVOฦ—QLVQR33

6WLQJUVYLGฦMDLVVOฦ—QLVQR0'33 NDVHIHNWฦฏYLDEVRUEฦWURNรฃฦผXV *OXGVLHNรฃฦMฦ—VYLUVPDV33VOฦ—QLVNXUรฃEH]SDSLOGXV DSNRSHVLOJWHUPLฦผฦ—VDJODEฦ—JOXGฦ—VYLUVPDVL]FLOฦ—V IXQNFLRQฦ—Oฦ—VฦฏSDรฃฦฏEDV

8SRQRU'HFLEHOฦNXNDQDOL]ฦ—FLMDVVLVWฦPD


Klusuma komforts

3ƗUEDXGHVPHWRGH

6NDƼDUDGDYLEUƗFLMXNDVL]SODWƗVJDLVƗXQƝNDVNRUSXVD VWUXNWnjUƗV6NDƼDVVSƝNVWLHNL]WHLNWVGHFLEHORV 'HFLEHOXVNDODLUORJDULWPLVND6NDƼDVVSLHGLHQDP GXEXOWRMRWLHVVSƝNVGHFLEHOXVNDOƗSLHDXJSDUG% 1RVDFƯMXPLNDVDWWLHFDVX]NDQDOL]ƗFLMDVVLVWƝPDVWURNãƼX OƯPHQLLULHWYHUWL6RPLMDVEnjYQLHFƯEDVNRGHNVDGDƺƗ& 3DUHL]LSURMHNWƝWDXQX]VWƗGƯWD8SRQRU'HFLEHOVLVWƝPD DWELOVWWURNãƼXOƯPHƼDVWLQJUƗNDMƗPSUDVƯEƗP

8SRQRU'HFLEHOVLVWƝPDLUSƗUEDXGƯWDVDVNDƼƗ DUVWDQGDUWX(16WDQGDUWƗVSHFL¿FƝWLNDQDOL]ƗFLMDV VLVWƝPDVUDGƯWRWURNãƼXPƝUƯMXPLODERUDWRULMDVDSVWƗNƺRV I]SOnjGH OV

.RUSXVDVNDƼDV/6&$ G% $

   

   

'HFLEHOVLVWƝPDVPƝUƯMXPXUH]XOWƗWLVDVNDƼƗDU(1 )UDXQKRIHU LQVWLWnjWV 7HVWVYHLNWVODERUDWRULMDVDSVWƗNƺRVNDVYDUDWãƷLUWLHV QRIDNWLVNƗVVLWXƗFLMDV 7URNãƼXOƯPHQLV]HPG% $ WHVWD]LƼRMXPƗLUQRUƗGƯWVNƗG% $  7URNãƼXOƯPHQLV]HPG%G]ƯYRMDPƗYLGƝQDYVDG]LUGDPV

'DåƗGXVNDƼDVDYRWXWURNãƼDOƯPHƼDVDOƯG]LQƗMXPVYƝUWƯEDVDWVDXFHL

9LHQNƗUãDXQƗWUDPRQWƗåD 6DOƯG]LQRWDUƷHWDFDXUXOƝP8SRQRU'HFLEHOVLVWƝPD LUYLHJODXQYLHQNƗUãLVDPRQWƝMDPD7RYDUX]VWƗGƯWDSWXYHQL GLYUHL]ƗWUƗNNƗWUDGLFLRQƗORVƷHWDFDXUXƺYDGXV &DXUXƺXJULHãDQDLYDUL]PDQWRW]ƗƧLYDLFDXUXƺXJULH]QL 8]PDYXVDYLHQRãDQXYDUYHLNWSDWLHUREHåRWDVSLHNƺXYHV YLHWƗV0RQWƗåDQHLHWYHU³NDUVWRVGDUEXV´WƗSƝFLU XJXQVGURãD'DUEXSDƗWULQDDUƯX]VWƗGƯãDQDLVDJDWDYRWV 8SRQRU'HFLEHOL]ROƝWVDSDNãƝMDLVOHƼƷLV

8SRQRU'HFLEHOƝNXNDQDOL]ƗFLMDVVLVWƝPD

,]FLOLDEVRUEƝVNDƼX 9LHQNƗUãDXQƗWUDX]VWƗGƯãDQD 6WLSUDXQVNDƼXDEVRUEƝMRãDGDXG]VOƗƼXVWUXNWnjUD ,OJQRWXUƯJDEH]NRUR]LMDV 3ODãDVVNDƼDVXQXJXQVGURãƯEDVWHKQLVNƗVLQVWUXNFLMDV 6NDƼDVL]ROƗFLMDVXQXJXQVGURãƯEDVDSYLHQRMXPV YLHQƗDL]VDUJVWUXNWnjUƗ • .YDOLWDWƯYV6RPLMƗUDåRWVL]VWUƗGƗMXPV

• • • • • •


7HKQLVNƗVSHFL¿NƗFLMD âƯQRGDƺDVQLHG]WHKQLVNRVGDWXVXQƷƯPLVNƗVƯSDãƯEDV WHKQLVNƗVXQ¿]LNƗOƗVƯSDãƯEDV SDU8SRQRU'HFLEHO NDQDOL]ƗFLMDVFDXUXƺYDGXVLVWƝPX6LVWƝPDVXQDWELOVWRãR

PDWHULƗOXL]YHLGRãDQDVUDåRãDQDVXQL]SODWƯãDQDVSURFHVL LUVHUWL¿FƝWLDWELOVWRãLNYDOLWƗWHVXQYLGHVYDGƯEDVVLVWƝPX VWDQGDUWLHP(1,62(1XQ(1,62

6WDQGDUWLXQDSOLHFLQƗMXPL 8SRQRU'HFLEHONDQDOL]ƗFLMDVFDXUXƺYDGDVLVWƝPDVFDXUXOHV XQYHLGJDEDOLLUVHUWL¿FƝWLDU6,7&SƗUEDXGƝPNDVDWELOVW VWDQGDUWD(1SUDVƯEƗP6LVWƝPDVEOƯYJXPLMXPDWHULƗOV XQL]PƝULL]SLOGD(LURSDVVWDQGDUWD(1SUDVƯEDV 7RUDåRWƗMVLUDWELOGƯJVSDUVWDQGDUWDSUDVƯEXL]SLOGL 6HUWL¿NƗFLMDVDSOLHFLQƗMXPLXQVWDQGDUWLNDPDWELOVW8SRQRU 'HFLEHONDQDOL]ƗFLMDVFDXUXƺYDGXVLVWƝPDNDVUDåRWD6RPLMƗ SDUƗGƯWL]HPƗN

8SRQRU'HFLEHONDQDOL]ƗFLMDVFDXUXƺYDGXVLVWƝPDVWURNãƼX OƯPHQLVLUSƝWƯWVXQPƝUƯWVVDVNDƼƗDU(16WDQGDUWV QRVDNDQRWHNnjGHƼXVLVWƝPXSOnjVPDVVNDƼDVPƝUƯãDQX ODERUDWRULMDVDSVWƗNƺRV WHVWDUHåƯPƗ 

6LVWƝPD

6LVWƝPDVL]VWUƗGƗMXPXGLDSD]RQV

6HUWL¿NƗFLMD

Standarti

8SRQRU'HFLEHO

&DXUXOHVXQYHLGJDEDOL'1

6,7$&6&

(1(1

6NDƼXDEVRUEƝMRãDXQL]WXUƯJD GDXG]VOƗƼXFDXUXOH

6WLSUVXQWULHFLHQL]WXUƯJV ƗUƝMDLVVOƗQLVQR33

6WLQJUVXQVNDƼXDEVRUEƝMRãV YLGƝMDLVVOƗQLVQR0'33

*OXGDLHNãƝMƗYLUVPDQR33NDVQHSUDVD DSNRSL%DOWƗNUƗVDDWYLHJORLQVSHNFLMX

8SRQRU'HFLEHOƝNXNDQDOL]ƗFLMDVVLVWƝPD


0DUƷƝMXPV &DXUXƺXXQYHLGJDEDOXPDUƷƝMXPVLUYHLNWVODLWRYDUƝWX L]ODVƯWL]VWUƗGƗMXPDX]JODEƗãDQDVODLNƗSLHDWELOVWRãLHP X]JODEƗãDQDVDSVWƗNƺLHPNƗDUƯX]VWƗGƯãDQDV XQHNVSOXDWƗFLMDVODLNƗ6DVNDƼƗDUQRWHLNXPLHP

6 :'(&,%(/ 5DåRWƗMV

3DUHG]ƝWDLV L]PDQWRMXPV

330' 0DWHULƗOV 0RGL¿FƝWV

PDUƷƝMXPDPNƗPLQLPXPVMƗX]UƗGDUDåRWƗMVL]VWUƗGƗMXPD VWDQGDUWVYDLUDåRWƗMDDSOLHFLQƗMXPVNƗDUƯUDåRãDQDV GDWXPVPDWHULƗOVL]PƝUVNƗDUƯFLWDLQIRUPƗFLMD

110x3.8 ,]PƝUV

SROLSURSLOƝQV

SN8

6,7$&6&

B

$SORFHV VWLQJXPD

3LHOLHWRãDQDVVIƝUD 6HUWL¿NƗFLMD %WLNDLLHNãGDUELHP

NODVH

YDLƗUSXVƝNƗP VWLSULQRWSLHVLHQDV

M

* $WELOVWƯED L]PDQWRãDQDL

$WNƗUWRWDV SƗUVWUƗGHV]ƯPH

5DåRWQHVYLHWDV DS]ƯPƝMXPDNRGV5DåRãDQDVGDWXPV XQODLNV($1NRGV

]LHPDVDSVWƗNƺRV

6 :'(&,%(/ 5DåRWƗMV

330'

3DUHG]ƝWDLV

0DWHULƗOV

L]PDQWRMXPV

SROLSURSLOƝQV

5DåRãDQDVODLNV PƝQHVLVXQJDGV

8SRQRU'HFLEHOƝNXNDQDOL]ƗFLMDVVLVWƝPD

ƒ ,]PƝUV

6

B

6LHQLƼDV

3LHOLHWRãDQDVVIƝUD%WLNDL

ELH]XPDVƝULMD

LHNãGDUELHPYDLƗUSXV ƝNƗPVWLSULQRWSLHVLHQDV

$WNƗUWRWDVSƗUVWUƗGHV]ƯPH


Tehniskie parametri un lielumi Parametrs

8SRQRU'HFLEHONDQDOL]ฦ—FLMDVFDXUXฦบYDGXVLVWฦPD

,]HMPDWHULฦ—OV

9HLGJDEDOLXQFDXUXOHVPRGLยฟFฦWVSROLSURSLOฦQV 33NRSROLPฦUV

.Uฦ—VD

%DOWD

%OฦฏYXPV

&DXUXOHVXQYHLGJDEDOLNJGP

6WLHSHVL]WXUฦฏED

&DXUXOHVXQYHLGJDEDOL!03D

(ODVWฦฏEDVPRGXOLV

&DXUXOHVXQYHLGJDEDOL03D

7HUPLVNฦ—L]SOHรฃDQฦ—V

PPPยƒ&

'DUEDWHPSHUDWวŒUD $SORFHVVWLQJXPD

3LHOLHWRMXPDVIฦUD

3DWVWฦ—YฦฏJL

ฦฎVODLFฦฏJL

ยƒ&

ยƒ&

'LDPHWUV

&DXUXOH

9HLGJDEDOV

ยก

SN4

61

ยก

SN4

61

ยก

61

61

ยก

61

61

9LVLL]PฦUL% ฦ–UฦMDLV

,HNรฃฦMDLV

0DNVLPฦ—ODLV

6LHQLฦผDV

7HUPLVNฦ—V

Uzmavas

diametrs

diametrs

uzmavas

biezums

L]SOHรฃDQฦ—V

JDUXPV

de (mm)

di (mm)

ฦ—UฦMDLV diametrs do (mm)

emin (mm)

SDJDULQฦ—รฃDQฦ—V telpa

/1 (mm)

/2 (mm)

  

 

 

 

 

 

,]SOHรฃDQฦ—VWHOSDNDVSDOLHNMDX]VWฦ—GDVDVNDฦผฦ—DUPRQWฦรฃDQDVG]LฦบXPDDW]ฦฏPฦP

% WLNDLLHNรฃGDUELHPYDLฦ—USXVฦNฦ—PVWLSULQRWSLHVLHQDV

8SRQRU'HFLEHOฦNXNDQDOL]ฦ—FLMDVVLVWฦPD


,]VWUƗGƗMXPXNDWDORJV Caurules ar uzmavu

/ƯNXPLƒ

/ƯNXPLƒ

/ƯNXPLƒ

/ƯNXPLƒ

/ƯNXPVƒQRDSDƺRWV

dೊ[/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

[

[

[

[

[

[

[

[

dೊĮ

/

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

dೊĮ

/

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

dೊĮ

/

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

dೊĮ

/

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

ƒ

ƒ

44ƒ

dೊĮ

/

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

ƒ

ƒ

8SRQRU'HFLEHOƝNXNDQDOL]ƗFLMDVVLVWƝPD


7UHMJDEDOLƒ

7UHMJDEDOLƒ

7UHMJDEDOVƒQRDSDĆşRWV

.UXVWJDEDOVƒ

dೊĎ

/

/

/

/

Uponor Nr.

*DESDNĆ—X]SDOHWHV

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

dೊĎ

/

/

/

/

Uponor Nr.

*DESDNĆ—X]SDOHWHV

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

dೊĎ

/

/

/

/

Uponor Nr.

*DESDNĆ—X]SDOHWHV

ƒ

de1/de2ÄŽ

/

/

/

/

Uponor Nr.

*DESDNĆ—X]SDOHWHV

ƒ

DUX]PDYĆ—PQRDSDĆşRWV

Dubultuzmavas

Remontuzmavas

dೊ

H

Uponor Nr.

*DESDNĆ—X]SDOHWHV

dೊ

H

Uponor Nr.

*DESDNĆ—X]SDOHWHV

8SRQRU'HFLEHOĆ?NXNDQDOL]Ć—FLMDVVLVWĆ?PD


3ƗUHMDV

5HYƯ]LMDVDUX]PDYƗP

de1/de2

H

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

Gೋ

/

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

dೊ

.RPSHQVƗFLMDVƯVFDXUXOH

,]ROƝWVDSDNãƝMDLVOHƼƷLV

dೊ

/

/

/

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHVdೊ

/

/

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHVGೊĮ

Uponor Nr.

*DESDNƗX]SDOHWHV

±ƒ

$UPDWnjUD¡ JDUXPVPP /JDUXPV /JDUXPV ' 

GQ  

8SRQRU'HFLEHOƝNXNDQDOL]ƗFLMDVVLVWƝPD

GQ


8SRQRU/DWYLD6,$ *DQƯEXGDPELVD5ƯJD /9/DWYLMD T F WZZZXSRQRUOY EVDOHVODWYLD#XSRQRUFRP 8SRQRU'HFLEHOƝNXNDQDOL]ƗFLMDVVLVWƝPD

www.uponor.lv

Decibel brochure lv2016  

https://www.uponor.lv/-/media/country-specific/latvia/download-centre/brosuras-un-katalogi/inf/decibel-brochure-lv2016.pdf?v=83644092-cb8b-4...

Decibel brochure lv2016  

https://www.uponor.lv/-/media/country-specific/latvia/download-centre/brosuras-un-katalogi/inf/decibel-brochure-lv2016.pdf?v=83644092-cb8b-4...