Page 1

§VSHTVS §W&HT

':t§t

..e'.

WII{iíu*§rsT

§l#&.'{

"+B'

*ñs§

{**l1i:

i¡il;*iL,*,1'i,* *li }rlr':f i r¡m i}:

§ffi#ry§§ §Br

e§-,t

il! e


C§.§.P. Vicenfe Risco

§DITORIAL

I

Eslimada; §milias,

T T L '

n ano máis recibides r:a; yosas sasas este xornal e¡colar qu€ xa vai pola súa 6! edición.

O Diario dar liores § t:nha peqrsna mssra das xa§s a§ividades

xe§xs

realizadas ó longo do curso, fruto do lrcSallo das vosas §llas o fillos e do equlo de do noso ce§ro.

A miña tcra§oa é equipo de Ncraali¿aciér Líryllstica do ralexio q;* §l: boa labor eslá faceildc en prol da losa lirgua e a tod*r cs demáis ss§rss e alurnnado pa§i§pa§es que fixeron posille sste trab,allc ta:: l*rxoso.

o /7 §* ¡::*lc eonmeN§xse *

§ía das Letras §r/ryaa e sste ano adícaselle a ñober§ Vidal Bola§r {§antiagl de §cxp*§ela 1§50-2002}, §sxa§rg; comprometid*c;.a nos* l}gx s s§tl figux §o tealra. Como sabsr§ss

Ademáis ccrmemórase o 150 anivexa:§ da publica§§l §*"eanbres Galleg*§ de

§¡xl§

de Castro, libro de semas qre vía a l*; un 17 de r:l*ic d* 1863 co que esssz§§a urla nova etapa de esplex§or para a liter§at§;alega. Aproveito a

or**i§¡ par* lc*{asss

clu§

*§*

ano e*l§mos cunha nova aula

X§r§¡ §;*

lorma pa** §:.r'r proxe§* de in»*veeián teer":alóxie» §olo que apostamos x§ o curso pasadc, do que asss di§ruta o alumnado de 5a e 6{ de primaria, cun ordenador por alurnno, pizana: dixiiais e coñexi§n á inter.§t n»s ¿ulas.

l

de bl§llo§ca e*tá traballando mcil* para N*tlcsr a e§x¡elencia Por ouira band§,

lingüística do

libros

equipo

*ll*nado reectivx»§c o prá§*xo

dg

e propc§endo actividades e os§asrso§.

l§rnbrovos a ix3crtancra que ten que a§iquen temp§

,s

net!§§

* l*etura s §te os sssspañede¡

nss súas tare-lx* *scolares. De** xeito ele* comprenderán o impr§entes que **R Sara vós.

Adieo u¡ha mer§*r espsria, á AN§§ do ealaxio pola süa boa disposición e pola organizaei§n dax actividades exlraescolar**

* xxe§or

A

§ir*§xa,

O§§ia

Cristobo Lora§a

^ ;:

*Gftffi-

¡¡ploq¡a - l¡larl

§

r-.

*o'x*

qus §* xeito

allruis§ rcali¿an e qus exr':pl*l*n a fornraeién dos vosos §llos e fillas.

-'§ *§* :;:

*§»¡3**

itllr & ¡&:

Irr


C.€.I.P. Vicente Fisco

§»¡» ,Sas let,-a:s ?arc g§? os noss Letras § -§§

§

r,

iI

,;;:§:if§§§S,,,

,, -"'-';':'r' ::iir' :3-§IloH -t ''r-'i'11:.::;¡r¡rt€xH.' --, ,':- ttl;;: :ll¡I. u..= rr.-¡ §: ñ.. rii ui r t T RA§ ri i ;15, . *É.; É=.!,

t

|I I I

. i":Tk SLETAflSLEIXRS

lff0\

¡"l

t§'i.-' §*

t¡§ § §* t

; ¡ ¡

IEgr!-t;

-,! I

- -l_f dE..*-.ÉE *s¡ r:¡---

¡..,

: t

ara

'§r id

§ ,

§alañc.

.(§ :!3

... rr

§

par* c,eiala do )ía §o Librt¡ se tivo e:r conta a data na qss r»srloros Miguel {c Cerva¡rtes e William Shakespear§ *, para o §ia das leiras talegas colleuse o 17 de :xait debi¡lc a que xsslo e;e dia, pero 100 anos anle§, Rosalia de §astro publicou o librr¡ Cantares Gallegos. Con *;le libro s gaie;; volveu ter unha lileratura de mr:ita irnpcrtancia. A;i, o 1" Día das l,clras Galegas {»o ano 1.§§3) **iei:x;e a §r:ralia de Castro; a 21 a Casl*lao... c esto ans a Roberto \ridal Se

r.r,";:"'.§H.-*-§,

tl- I ¡]n, ::.1I¡ñ¡

<:r:E¡l*g:,rs 2--ará

,:§

:ir,: frtt§tl n§§' at i

y¿.¡xtod¿irgre§f§*. Nq¡*§ § -§¿x§lr l¡.1: , ,rj:Iry*:-. .r:?'.,-J¡,á4.r' :' .4

As súas olras x§is

ií§p§§ante§ sor!: La*§am*eo, §e§or ie Nin3ures {l 970} Bailadela da rnone ditosa 0 '§6) de sonrbras §gasallo

(1e§;)

t t f

a

a

t a

Días sen gloria {'1992} Saxo Tenor (l 9§3) As aetas §scu.§s (l994) Torporroutss da lí¡a e o sol (1996)

Dc*ntes {199§) Ra:tros {1993) A burla do galo {2000)

VIDA T}§ ROB§R?§ VII}AL §OLAÑO §oberto Ignaeio \¡idal Bola§* naceu no .no l§§§ en §antiago de Compcstela. Nesta ei*ade estudou pri:xaria

e bar§arelalo. Desplis, §xo moitos traballl; * rnoi disti::*:s: §ci :epartidor de recamlil:s de er:l:*; la:x*n

traballou lunha axencia de viaxe;, :lun almacón de ealcniais c nxrha oficina de bancoc ala que con vinte e

,

¡;ele anE:s passs a traba§ar no teatro.

o grupo Antlr.ridc¡, qu(, foi a plimcira prafesional e;:»pa§ia de ieatro en galegc, e nese g:'upo realizou todo tipo de funcións: 3oi directcr, *xpr*»aric, Funduu

actor.."

Ac k:ngo da súa vi§a e»eribiu unla; iri.nta obras de lealo e algx»has desla* for<.¡n dedicadas aos nenos. §'ixo taxón guióx para a t*lcvisióx ga1*ga s sssañ§}a baseándosc ss rela§s ¡le escritores g*.egos eomo fole ou §laneo Amor. Ade:xais participou como actol en filrxc¡r s x*rie* e tarnén dobrou ao galego moitas película*. §o ano 2.0§2 t§or'§s en §a»li¡i§*.

§ §egu»rir: o r':oss profescr Aalén, realme:rte Cerantes ñoñ rssrreu o 23 dc abril de .t.61§, §xoo o 22, o día anterisl, e o 23 enlerrárono" §lakespeare moreu o 23 de abril, en parte vcrdade e e¡ parlc mentirai morrsr o 23 de abril seglltdo * talendsio x;li§*o, q::e correspo:rde co 3 dc »aio do cítkss;lltq ,¿rqgqriaqtu para ente::dcrnos I I dias is. Parece ex:ioso moilas veces o u:rl» eousa é outra!

i


CE.f.a *c¿¡te

AD

Písco

) Ví /7/r 5

0

ctrru rnr. cTT"hw

{

i r&¿.o)

,t tL ;,

G

rl:

(1"¿.¿o\

Ut*,* & r.xr @

e, A- asi§, @

Vrr,'§¿

alr*{*

rrns{,

arexjs

q\q ffi ,J,D, Y

§ Y\.1\St

{§*,;

-r"lx'{-¿

§-

tl


C.E

r' aa4Qo,

Í.2

Vtcenle Risco

't''

(*,Ad^a x*.1,;arra*

¿r LH4k**a _

:^.-"^*trffi E§TI rA]\li§


C€.LP. Vicente Risca

Íe--A- -^t¡^ (

[In

I-

^-

ffie§$n ijrJltltltrll$üütu,,,

§


C.E ?. **nl* §isco

PÑ,P§,

TAZ

e"*- &,tu ds, h,r:r§, ryW o rn¿tlnr,lco{*eo&c,na& §ni,rx. to¿,o"rcoa, fraln&¿, ? AZ w¡¡',to o §§&ios iJ,io".:"lo& ,/rn/ywta, corfl\ü ie, a, T,alabrz*, o uq*$xx.&*t secl?re * q"pym§ {úr,tu ¡o¿rrrt.

Rezn*tarm¡*r de cs§soaa, c¿ }:¿¡¡¿,t4.¿.

t'§,a§riL& al> &;*:x,

xn

sb,».

"{§r&¿,

rxi r:xvr,ql s u cn4z^ar? )§rtá/§ óá*"b;& ro§&"/&

wlraóa,, f§l,§*r4r"/t

a4:,-

ar&1w

c,§xr1,r.¿a;.es á, y"*;»,

y/r*

§r]1§§&§§,, ,o¿§+

¿slqúltu c&{rs

slraa,


C.€.I.P ficenfe R¡sco

?AZ,?AZ,?AZ

l

a

l

l

,, ;;1,,;t, r,, i

,:r.

l:.¿,,

*/§*

,.t:;,f

,:..),,.tí..

r,1.i1/na,al

a

¡:,'rr, t:, l;.,).::,'.

l,r,rrir ;

.1..,

l*tt-:,

l.r.t-at.'r,'i,'t,.'.

'r¡.¡r,',;,r,

'.

.§l

-

a,

i..

:*,§ttt at, tttt

, ti'.)/. I' -.*

..:.

)

)

,

,..i1;.,.

i.,,

:.¿¡l. l..l ',¡i,,.

:. +t:¡r''/,;,.;:.. t,:1:.,.

,.:'

1:

a,r

rrr,, a

l1


C.E.Í.P Vicente Risco

@v@ ó

ry

mr§il

).(


CEf.P. Wcante Risco

§ry&&&»

ry)§s

rskm§ §ssfrnms&:§w

13


C.

E.Í.P. lliaan** §lsco

YO§?Oñ§§U:OU DA UÚe E DO §§L de XOgFRT§ YT§AI §OLANO 0 §OL:

a, a,n&".

^>or¡,

nenn?

A LÚ4, T*t,1u*r,rlo¿re& o, o'rráe, r*o ¡tün. § §OL lou¡*nr,no:ro*, s 1il,o t>or> U»rn¡v? A t§A, Isy:§. §.rt§{" rxtl,rr, W ¿p lr,l.

0

SOL:

A

LUA,

* ?§r,§, ?.* a o cal,9 A LUA: T*"arvrr*.\t*"^, yuw lror;:/v n* cal&*. Ass án v §r., c/§s§r.

LUA: ?§/ts á;ár, o,1§.a¿¿,. 0 §OL, e rá/r§,' 1t;x s o, tr{¡:«,? A LUA, 1§yrr.r,r3rt"., § (**. O Sel ?, f§/1nú q;:o o e- e¿-? A

A L§A, Ts§{,§ryr¿lr¿ó* t1r/:&

§¿¿§/r nó4, §§r.


'tf,

\.r,\rñ -' ñ t.,i,

,kr

V

,§.,

.#'"

,ÍfL ¡:

.--=J .i-:*'Í_{ :i-:*'f-¡

"n

¡...?. "LS '! ",:lI,'':"t tí.-' '; ¡-' d .:

ulot §omas ss ne*os € §s sssss §e trss ans§ " €sfe § o noso t71§/?ec§ "Leudam¡x§*",protag: home»«xeade ssf* §ss s§ "§ío §*s Lelrr:s €aleg*s" fixámolo n§s eoa exu§« Ca nosa : p«pel e carl§x. § si/uete do seu *rss e * d* t'l§so amlg« §/an*«". Quer§zxol* n*tfo e fc -


C.€,LP Vicenle Risco

T§A}ITIL 3 A§§§.

ñiAR]

r.r§

l:

§

Tnltñ¡r.?il;

obra de l*«lro "taudamuc§ , señsr de nirgures', ds escr¡for Ro*erto Vidsl, &rurna. Ufílizonos no s¡ia co*feccitín: pap€/, §€gallsts de core§, r*fa/adores, pla ma§á reeilwxos o ses soe$ra.


C.E.I.P. Vicente Rtsco

L

oSq.

a

l

T

t

a § ]*

U

R

A

{^j,vo

I 4,.

'¿Sa h.¿versaio ,{n « f""tores Gqlle so; §> { 4B {3-*?§\A) &try na X?*í. t;Á* co\) : i§a* l*n .straña, §

-fo, )'avos ,Jn.t"1 v¿n§€' rYlt)n dá o\" tvon' ?c i nnCn t tlo5 t'nt,tI, reSñ uullos

t.n

3

*on1aS §$,r§

e

n§inan

§rt J*&rf?y**

nt ío

o

!

kL*d-

i&*

Vun

Q*se l¿¿

{a$ ' r '

r

a*

\l

\

"-l

:l

v\e

f,l¡(--:) [ V xt, / \

/--l-

1

a


C.EIP

Yicente Pisco

?r*s filss§...tres lindas historias

A?t"?

ri tt[

O alumnado de 6o vimos tres filmes moi xeitosos; segundc c profcrcr, afuda imos vry un elarto. Un é mai antigo; la; ¿¡§igo sss é en branco e negro e ss ps§onaxss non lu1*, a§§a que a verdade é que se lles entende todo. O título é The Kid de Charles Chaplin. E antigo, pero moi diver:ido e :i:»páico. Foi ns que máis rimos. Os outros dous scn r(¡'ríkú e Azur c §s§rar. §ste; ¡cx de ani:nacié:: c rss§rtes. 3.§&xo oa El Chico {tke Kd) de Chaplin

?rata ssbre run bebé abandxado pola súa nai. Foi encontrado por un señor pobrc, pero moi sixpátiec, §l i¡ten§r desfacerse do bebé, pero nss s conseguiu. C;¡xo non o logrou lsv¡sso para a s*a casa e ecidouno esma se §se o seu verdadoir* fillo. C*xdo me*rou, Chaplin mais o §§§, gañaron diñeiro perc §reado unhas poucas trampas. A polioía irtentou sacarlle o nsss pero este non quería e Chaplin evitoa:» saltandl ao caaión e rexperarda §'l§su" Rsno. Eu nor: vou contx máis e, §s qusredes vsr máis, noa sexades lacazáns, entrade a* tieamcsi,;, Kirikou et l« sarciére {Kirikú

t I }ruxa lbitieoira,

de Miohol Ocel§)

.-p

'c r?l ooo

)'^

Trata d¡n n*x* rnoi pequen* ohamado Kirikou qus saceu ss§ poboado Oe §§ica. Dssde pssssno ;abía facer x*i§s cssss§ @mo: Falar x* desde qus n&§s§, csser xoi rápidc... No sex poboado sseassaba ssito a auga delido a lxla bruxa rnoi mala chamada K*rabá. Mlita xente intentou baterse contra ela; pero cada vez qus alguéx la, non volvía c *r do p*§cado pensaban que os comía. Kiril«ox qusrs qse o se:r pcbcado te§a auga; pxa iso tn que cravarlle xnha laxxN ao animal. ?ero islo non remata aquí, r Kirikou espérar:lle moitar sovas avsnturas... *§ faeer o que len facer!

Ua

&

Azur e Asncr ¿ron dous nens§ ?clal«ex?* diferenler: §:¡r er§ !§ neno rubio, coc pal noi brrsnco ¿ os olloS czr¡i* coms s s¿o; As&«r sla de pelo negrc, pcl mor3no e ollos n.§rcs eolna o ccrbón. Azur ers s lillo dr¡x señar moi rico ¿ Asmar aro s fillo dunho n*ler rircbe, gra ?amar r§ o nodrizc de Azur. Un díc c nodrir« foloulles a Azur e s Asmor d* fcda dcs Jinns, e r§ §?nos int¿resúrlllse xoito, tcnlo qua quixeron cossrse con ela cando llssn mcioras. Azur mqn§tuo se!lilllaest*dar«unhacidcd¿elc]¡rons Asmor eo súo noi. Os da outro. (ando izur xa á tln sour,'d¿cida ir nc b¡sca das tres medroron san sqbgr E os dous vólven¡a ¿xontror a pcrten na btlsca d: lcdc dos §inns. Ccl do* dous cosorse coo fsdo dos Jinns?

fride

«


C.E

aP. l/icenÍe §ise*

§§o§

\/0U A/ ¡o A, § Ar YIrü § V§&

&W

Dr: § §{Y § cs§«rU,

t, bo A §40 §r§ a

Voü

§ssA&§§§§§& A &P* n \</-rJ

c,tlú

Goo' {


C€¡*,lMc*isco


C.E.l.e Vtcexla §isco

Üs *r's3 &

lr,e

,"

tf-ll lG5 At lián li¿ os go lo

ca§{0 velb; §',{,

€"

{ou:as

¡^)grr*,i

s

v iSi/*,r,nr s

*§sW

§& h§,@ {r.q/7;Wris«,

sso dus ,r)izarrw 0n p.seo or Q** do Srl Qv*, ia. |r,"nrs §, '?oru-o & lll,on* xft e et; ' xo,Íos )rndn o §ltro o$a o &r k; ?cr unhas ($^S Vr:i{ar O

ynr¡

t

treitas e fnJ"" lur Io; u nf"* e,

trw q, ,ttil*t*

Wv^tW-ffi; u,{r§ -&§,1,

x**Í, r¿r

Sr"Já,:' « ww{,io v'tafr * á;rt{i Jo,

le r

§,' rjf * E: \.. \ --\--\\

§

.

r,l.ur*

- do*,,

.?,i'$lrf-

--

i

i' J-..,/, ")Y/ / \¿z

: |-

-.: ---/) -_<..-

,,. *\ / ./ /''l,T\ \

/ i §e*§

ir'-,

/ / / /i \\\\ //l

I

ttf ttj

t§§§r.&§ -,r',13i w**

%

ñ\ \§)

L

§

L

*.r.r- qe

&


C.ELP Wcantc Risco

B

I

B L

I o T

E C A hog"ama de animacién o

lcúura aora-r§rt

lat¿

de 6" primoria,

tadfarox

gañadores

*

Daüros I{umanas'.

cüñto des*ñárc1l*

plásticu I

a

2"e.lw.b*3'

A§rirx úe 2" d* prin*¡io,

L*;;«

6" e prst«sro premío na x§t cafqs¡ñs xs soner.§§ ;»*¡r *0s Dereilos ds ConsxNidorn

e*ncu$o s§§xlic* uA*

Iag* * ,' fagurax s

Jro aef§idad** do din¡miz¡ción d¡ biblisfsca xrtlar. §üa; §*hs f*¡rn

§sis xr *eto §* §oxcnaxe los libro*.

FLGiro corcsrss xliizlxc x; prir*iro §}ns§,re e consistiu x» §*¡*ño dln xr*xa páxina* §s qxe rcflectir a§*ls dos dereitos h*maros. O xe& de cxlxgl §t promix xrli:ox*c dxxltr a sr,ival

f¡&t

qrrdo trime*tre §xose o segnxdo sonsrr§,§ § alumnrdo particip¡nte t§a 1xr dxrñr sobre os dercilrs do

. cquipo d¡ bib§*trc¡ Goücnnro§ xa

q§§

conrrxid*rl¡-

q!§rt:§ss asxdercr ac preltror¡do ti§r

axlilxlx » *tsnx*o n¡ procnra

de

us

sleto

r sút ixp§eación xx rexlielciór:

ix§mrciáx ¡a §§Iiotec¡ escrhr o r¡

r:rrte á eonmexcxción d* c§f¡ d* Li§rc' rs¡lirolre un acto de homer:¡xo ros lilx" §nrantc * ¡ drmnos c aluxla* §*: 1rrr§», mlr§ c quinic sürso de §aria explic*xx o rrgsssnto dos

;c

l*

vrrior progr¡msü de *xilx¡ci6; § leclxr¡ c¡ sRadio Tuir ¡ n ¡ todo o ¡luxlrdo pruxle * visi&r ¡ bibüoteca ece¡l¡r, A coxl§r¡e§* b*§arcn .O Rx3 c cntregáron*x jr:rim §¡ c*ncurso sobre o¡ ds,eitos do oorxums¡r.

bron para nealizar a grar*ción


A

@

@

y*

§_4*_ e-

qnt^"s"e

& i.r ds ñ*ers§. _ forr***

r*

u4¡>

áe e-rrr§rl",§" * ?vr* *"*&

¿,brrrr*rr *wtnrn-

"t§€".*rl

§.* d;e4

ds s*§,{e d}Al"}§\" §'§'» x¡cn*{x,:- *Ya, n

/r\a^d wMAruL §- f/§,lñt&

&L,

dt @, ÍrefYw «&

&rr*&e

sx,,§*

L blrw.ALlw .

á


C.E.I.P. Vicente Risco

NI

Ü^r*.*rr* o+ &*;h, .@,*6, tt N' '.n:'li:y'I-x ''r/3 U Ltx fwb «s*§§" § «sm*'r" l1l

r

t

12 312013.

/3, M" :§{§"6{& ,»X* u sry*,,i,4{ t't ii,il¿o I i; Pou, fq ,j,r,í¡t ts¡,!I)l^o^',

D t^r 4§fi1;0 l\I

D*e

1

r,_lt* !^ ¿vl>lQt.\. 1^trt ,'t' »'w

FrJ -"t

:.§ZslrstS:§**§§*" t ¡,

)t r*twtd*'lL

*l*, brÜrc *(r

¡r¡I*r'á " )).,. Rr{ár*^dn' ' ,ü* le*L rt\,§" k.:o, J /ia-(ll'u&O .

&. xl*l;trx' ry***

&4e YW'*

k.r&*r*" @*"§#{e»b s/i¡zu3: A* Wrí-, r,i¡i¡,,J'"ir.

§-*.ri¿e'&"5-§* &§ s s;l *S§1x§§& §§«&§ *,,¡¿*<nl,

W,** :

i

-rU#!i', -,'

.*§*»*§«- oy ¡l(o|l¡'tr

.

|

, ' -l^:. t'rl¿l t fW *rt ¡a't'<fOA)Y.

*

3ol t$ t¡ 11'

qw t

§&tJn:»&x

l

* r.*&

Y''

.L t l I Áo[ I rv\*r" ,ttp rio l' <L</'/O "t 1-1. rrxil,-i). , t

i,trr-tl §§r,*'"'e¿¡

§t',

a/v',

,{*X*,*¿{x*,

, r)

J*a §"€';*§i

l, ,

i

-7---1i

* y:_:yu|nY: É{eN ;


C.E.I.P. Wcaúe Pisco

O3§A}OIROS DE NORMALTAüÓN LrN§ü§TCA DO CONC,TLLO

W *Y ryt-{* & Viq*. §*

* W b,r§,

á§.

c§&,x,i§".

AfYn i§!:é,

sa/ 'u.a4, o&naáo«»o o*«r*"drr* f§rr},§v}iz& & §lr:¿;rnci¡za¿i,c,» lwryiru! ,;;.n «rra,0, ¡,e,a*,,¡wrv ,*,*t t§r,e/r,eóa/nt€.§, e §/§alw*c¡, ,rr«r*arrá, á*, twqv **w a¡* snrn e/7t

a» x4,yx' úe*:

rá&Yqrt & 1't¡x§- ¡rz*r- t1§f€J & dc, ¡p¡nl,alo * á8, ¡p,uf)nd*

2

&

Mor¡¿c

p,l»¿&{r yre }

ca;¿c" v¿r«:a§, ?

§{:&,9,* §,c{, §¿/}§{ür rx,n<-

§/r§trr Íáo d§r'1ro

s§{ra¡:r d¿, tsx¡^on

arxir, da «»r

r*d&

26


C.E.f.P. Vicenle Pisco

Os meus xogos favoritos Asier e Alex recomendan estes xogos de

Minecraft llara qxen lle guste a construcción, a minería. a aaza. os cubl: c ¿ defensa.

§!F§ lfiifl

& l$ nr'^, n ,ry

Surgeon Simulato120l3 Se

cle

gusta a menciña. a ciruxía. os lranspla§e§, alr.

Simulador de *axiones 2§13 Pa:* quen lle guste cc¡§xeir no ordenador.

rc

Ass¡srix¡l ereed mxx§* Un dc espix, de disyeriér:" de k:ita. Pode ser mci di:exirlo

?¡hemon Pa:a qurr,r lle guste descubrir eriaturas estrañss

Resolvede cstss dous laberintos que vos propór ?altma

Paloma

§o


C.

€.f.P. l/le*rte § isco

P¿:§rn Pr§ §t

6c:,

§, dr&,§§. ne ly'a,

f /, !\l LAI\L

I

§VTAi.l

&

§r&§r.

r r L I K ir

a

\,/

-)

T

O tJ§

/^

^lEirAT0A &r§, ü .N A X § '_ HA R C A T VC :

L§ T,]

rinoceionle hiene

pelie«::*

«n§*po §ixs§l»


CEI?-WcnM


C.€.§.f. licente *isco

eo§o§§A

{ amalelo U«

2 ver§e

elar* 3 gris á verd*'esssro § azul § marró; ? ros¿

§loy §o os pxtos par¡ d¿buxor o fermoso drcgon que lros ofrcx ábrshorn de §o. l*a *squ*cs ss s§rs§os e derpos rdorécs, tt a

¡ t

./.rt r;' .., , \ tr

:6

,1,

,o /.

t a

a I a a

I I

I a

, , lr

ñt* 'N'I\'! .

'l la

a ¡ a' d.¡ D

.'

:'

a

30


EDITO§lrtl..rrr.rr........rtrrr..r..t.r.t......'....o.................t.tt.tt.tt'.tr....11...trttt.....t.tr!..

2 J

FtsGAl{D§ Xñ Yt§A §§ ROBERTO VIDAL 3('LA*O ..........."*,

I

HELODÍ** IXTAX?IS llA TRÍO ilADAL

O Hl RJIOOR Dñ FA:f ..or¡'¡.t...i.rt..'..'¡.........r'.........r.r..r*r"r.or.t.'r.i..*ttr."tJt§,

UH EIII?*OIDO COX

tt§tT§

SOFOGO ..",,.,........,.i.,..r,!.t,¡.!.r.,...,

LETRA§ GrtL§§AS, O X§CáÍ{TO 3A

IIO§I LIXGUA

co[ECEX§§ §§ §§§RE§f]§ 3A t{}§A Clrl."lr]lll

*t

:l*

...-....:....JÍ.

EHREDO§ § rA§ATEilPO§ .1.......'¡.*.......¡*.....'..1.'........*r'..'.r.,...".."4I

,6fÉrj\ t

rlr

rEc €, *

Hl

l§i

*i{, I i; El ¡& **-a

,ñl

qo €D * &

ilil

Hfi

ifl'u f;{til ¡fl ti!


?''lx§:i .

,i

?:'::

\' ,1

?-

'3&,:, r.

:i.r:: ,,.

""t:1.ía:r,,.. "'iiA6t:,l{. . 'aá;'i*. . ir' ' -:.1-.-"' "

.&

i,,

:r't&',. i¡§-

.. .. .,.. * ?

l


C.

E.f.P. Vtcente

Rยก'sco

colorea da mesms ssr a prsgunta sobre Roberto s s

ยงr,

rssposla.

3


C.E

f.P. Vicente Pisco

)1vr ry

€, ry?-g lry€

*rW fuw

P'--

?rt tu dp-t* ffiffililrrr

-f"&¿,

W 1ry' * wrinr'TñrvoPWF@ TÁn" Wt*a'n' ¿r{r\'fl,&'l&, W -4-

K\^h"@ {9írlf\N \

W

,§,

o4ti'/rL'

&r*

t nqa*ta'*1

Revista 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you