Page 1

l ux ur i ousma ga z i ne 速

Oc t ober / Nov ember20 1 2

F o l l o wi n gi nt h e f o o t s t e p so f P a v a r o t t i Wet a l kt oJ a c kR o w , A d r i e nC h o u x , S t e v e nG r o t e l l , Ma t eR i ma c , Ma r i j a nZ a j e c a n dH e i r l o o msL i n e n s

K a r k l o o f S p a , S o u t hA f r i c a

S o u t h a mp t o nB o a t S h o w P a n k o r L a u t Ma l a y s i a R o l l s R o y c eA r t D e c o a n dA v i a t o r C o l l e c t i o n

www. l ux ur i ous magaz i ne. com


We l c ome The Gr ea tL uci a no Pa v a r ot t i des cr i bedPa ngk orL a uta s Pa r a di s ea ndweconcur . Theoppor t uni t yf orust opr esentt hef i nestl uxur i ous pr oduct s ,pl aces ,and ser vi ces ar ound t he wor l di s uponusonceagai n. Fort hi sedi t i on,wehav echanged t hel ay outal i t t l e,hopef ul l yr egul arr eader samongy ou wi l l not i cet hi s . I nt hi spubl i cat i on,wer eal l ydot r av el t he gl obe.Cr oat i ai swel lr epr esent edwi t hMat eRi mac ,a f or mermot orr aci ngdr i v erandownerofhi sownsuper carbr and,andanex ci t i ngnewaddi t i ont ot heAr twor l d i nt hef or m ofdynami cScul pt orMar i j anZaj ecKoz e.

P a u l Go d b o l d a n dt h eY T L L a d yY a c h t

L u c i a n oP a v a r o t t i We al so t al kt o UKbased J ac kRow,Hong Kongbased a n d D a t o F r a n c i s Adr i enChoux,St ev enGr ot el li nNewYor kandmor e.Si mon Y e o ha t P a n g k o r Wi t t enber g has been i mmer si ng hi msel fi nt he mot or i ng L a u t wor l d wi t h vi si t st ot he Wi ndsor Cast l e Concour s of El egance,Sal onPr i v Êandaspeci alt r i pt ot hePar i sMot or Show. TheAsi anbasedt eam ( i ncl udi ngy our st r ul y)f ol l owed i nt hef oot st epsofLuci anoPav ar ot t iwhenwest ay edi nhi s f av our i t et r opi calvi l l a.Reena Pat elsampl es t he f i nest cui si neont opoft heRoy al Fest i v al Hal l i nLondon, Thor st en Beur hmannandt heSev enSt ar sandSt r i pest eam headed of ft ol ux ur i ousSout hAf r i c af orami ndbl owi ngl ux ur yex per i enc e. Thent her ear eaf ewmor eofour us ual s pec i al s ur pr i s est hatI ’ l l l ety oudi s c ov erasy oubr ows et hr ought hi sedi t i on. Iwoul dal sol i k et oment i onournew andast oundi ngmember swhohav ej oi nedt heLuxur i ous Magazi needi t or i al cont r i but i ont eam; NewYor kbasedDi aneRoncone,t hef or merEx ecut i v eEdi t or ofHampt onsMagazi ne,I anSt ev ens ,whoi shi ghl yexper i encedi nt hef i el dsofl uxur ypr oduct desi gn,showj umpi ng,andavi at i on,t heAust r al i anmusi cpr oducer ,i nt er nat i onal DJ ,andpr esent er , St ev enNor t h,Kseni aAnt si f er ov a,af or merModelandSi ngerwhoi st heLuxur i ousMagazi ne Moscowcor r espondent ,andf i nal l y ,wenowhav eJ onat hanHassonandSpencerDodi ngt on,who ar ebot hbasedi nShanghai wi t ht hei rl uxur yconci er gecompany . Lookoutf ort hei ri ndept har t i cl e onl uxur yl i f est yl et r endsi nShanghai .

PaulGodbol d-Founder

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


Con t e n t s Oc t o b e r / No v e mb e r 2 0 1 2 17

JackRow Fr om Not t i nghams hi r et oHar r odsofLondon. Wet al kt oJ ackRow,oneoft her i s i ngs t ar s ofBr i t i s hhi ghendj ewel l er y .

25

ThePavar ot t iSui t e Wef ol l owi nt hef oot s t epsoft hegr eat t enor ,Luci anoPav ar ot t i ,bys t ay i ngi nt he l ux ur i ouspr oper t ynamedi nhi shonour .

31

St evenGr ot el l Thi sr enownedNewYor k bas edj ewel l er andwat chmak erans wer sPaul Godbol d’ sques t i ons .

43

Ast onMar t i nDB9MY13 As t onMar t i nr ev eal sf ul l det ai l soft he l at es tmaj orenhancement st oi t si coni c Spor t sGTcar ,t hepot entDB9.

49

Adr i enChoux Adr i en,Owneroft heHongKongbas ed l ux ur ywat chbr and,t heChi nes eTi me Keeper ,t ak esal i t t l et i meoutt ot al kt o usaboutt hebr and’ spr ogr es s i on.

53

Nor di cSeasons-Spr i ng, Wr i st wat ch Bl ades mi t hJ ohanGus t af s s onand wat chmak erPat r i kSj ögr encr eat edan i ns pi r at i onf r om t hecol dnor t hof Scandi nav i a.

55

TheAl l New RangeRover . Thewor l d’ sf i r s tSUVwi t hal i ght wei ght al l al umi ni um body ,t henewRange Rov ert ak est hecapabi l i t i esoft he mar que’ sf l ags hi pt oanewl ev el ,wi t h ev engr eat erl ux ur yandr ef i nement .

59

Kar kl oofSpa-Sout hAf r i ca Thor s t enBuehr mannandhi s col l eaguesatSev enSt ar sandSt r i pes v i s i tt hi sr enownedl ux ur yv acat i on des t i nat i on.

71

TheCubebyEl ect r ol ux ReenaPat el s ampl est hecul i nar y del i ght sonof f erf r om doubl eMi chel i n s t ar r edchef ,SatBai ns .

25

53

59

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


Con t e n t s Oc t o b e r / No v e mb e r 2 0 1 2 77

Hei r l ooms Wet al kt oRut hDougl asofHei r l ooms ,f i ne l i nenmanuf act ur er st oHi sRoy al Hi ghnes s t hePr i nceofWal es .

83

TheBackes&St r aussBeauBr ummel l Thi sf i neanddandyt i mepi ecepay s homaget ot hemant hati nv ent eds t y l e, f as hi onands har pt ai l or i ngi nLondon.

85

TheUl t i mat eToyCar I anSt ev enst ak esal ookatt heBr i t i s h companybehi ndt hewor l d’ smos tl ux ur i oust oycar .

87

Sal onPr i veLondon20 12 Si monWi t t enber gi ndul geshi spas s i onf or t hegl obe’ sgr eat es ts uper car satt hi s annual l ux ur ymot or i ngs howcas e.

99

Sout hampt onBoatShow Lux ur i ousMagaz i nes pendss omet i me l ook i ngatt hev er ybes ty acht sand boat satt heannual s ai l i ngs howi n Sout hampt on,Hamps hi r e.

107

Shanghai SpencerDoddi ngt onpr ov i desadet ai l ed i ns i ght ,pas tandpr es entoft hehi s t or y , t r endsandpas s i onf orl ux ur yi nt hi s gr eatmet r opol i s .

117

Kar kl oofSpaRest aur ant Dur i ngt hei rs t ayatt heKar k l oofSpa,t he t eam atSev enSt ar sandSt r i pess ampl e t hef i necui s i neonof f er .

121

Ar tFocus-KoZe Paul Godbol dt al k st oCr oat i anAr t i s t Mar i j anZaj ec.

133

MAWI1 0t hAnni ver say J ewel l er ybr andMAWII s10y ear sol d. Wet ak eal ookbackatt hepas tdecade.

145

TheI sl eofEr i ska Wes t ar t edt hi sedi t i onwi t haf eat ur eona 300acr epr i v at ei s l and,andendwi t hone, j us tasl ux ur i ous ,6000mi l esaway .

87

106

144

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI cont r i but or s  Si monWi t t enber g-Gr eatBr i t ai n Bor ni nt heGr andDuchyof Lux embour g,andnowbasedi n London,Si monWi t t enber gi sar egul arcont r i but ort oLuxur i ousMagazi ne. Aspeci al i sti nt heaut omot i v esect or , Si monhaswor k edwi t hsomeoft he wor l d' smosti coni cmar quessuchas Lot usCar s ,Fer r ar i ,andT esl aMot or s . Hi spassi onsi ncl udel uxur ygoods , mot orspor t ,andt r av el .

 Thor st enBuehr mann-Ger many Thor st en,i sawor l dt r av el er ,exper ti n mul t i cul t ur almar k et i ng,andnow wor ki ngwi t hi nt hef i el dofl uxur y hospi t al i t yaf t erhi shonor abl e di schar geasanav alof f i cer . Thor st en i sconsi der edt obeat r uegent l eman andgour met . Luxur yest abl i shment s ar oundt hewor l dt r ustandr especthi s exper t i se. Hei sf l uenti nEngl i shand Ger man. Andwi t h20y ear sofcont i nuouseducat i onandst udi es ,t hi s di st i nct i v egent l emanst i l lf i ndst he t i met oenj oyhi sf av or i t ehobbi es , scubadi vi ngandphot ogr aphy

 Di aneRoncone-Uni t edSt at es Bas edi nNewY or k ,Di anes er v edasan edi t orf orNi c heMedi a,t hepar entc ompanyofl ux ur yni c hemagaz i nesac r os s t heUni t edSt at es . I nt hi sr ol e,s hewas e x ec ut i v eedi t orofHampt ons ,aswel l as anedi t orf orBr i dgehampt onPol o Ni c he ’ sGot ham,andLosAngel es Conf i dent i al magaz i nes . She ’ st r av el ed ac r os st hegl obeandi nt er v i ewed r o y al t y ,r oc ks t ar s ,andmov er sand s hak er s . Shehasanunquenc habl e t hi r s tf oradv ent ur eandane v er endi ng c ur i os i t yaboutt hewor l dandi t smany peopl es …and,ofc our s e,anappr ec i at i onf orl ux ur y !  SpencerDoddi ngt on-Chi na Spencerwasbor ni nt heUSand gr aduat edf r om t heUni v er si t yof T ex aswi t haFi nanceMBA. Hi sappet i t ef oradv ent ur ebr oughthi mt o Chi nai nt he90s ,wher ehest udi ed Ar chi t ect ur eatShanghai ' sT ongj i Uni v er si t y . Hehasr esi dedi n Shanghaisi nce1995,andhi sl ov eof t heci t y' sConcessi oner aar chi t ect ur aldesi gni nspi r edhi shi ghl ysuccessf ulr enov at i onspr act i ce. Spencer i sf l uenti nMandar i n,Shanghai nese andJ apanese. Whent aki ngt i meof f wor kheenj oy spai nt i ng,phot ogr aphy andt r av el .

 Si moneZef f i r o-I t al y Anawar dwi nni ngI t al i anphot ogr apherf r om asmal lci t ycl oset oMi l an. Ei ghty ear sago,heof f i ci al l yst ar t ed hi sar t i st i cj our neycombi ni nghi sown f eel i ngs ,sensat i onsandper sonal vi si onsofwhatani mageshoul dbe.

 ReenaPat el-Gr eatBr i t ai n Reenai saheal t h,beaut y ,f i nedi ni ng andl uxur yt r av elcont r i but ort o Luxur i ousMagazi ne. I n20 10,she wasawar dedt hePRCAPCG Fr eel anceroft heYearAwar d. Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousmagaz i neI Cont r i but or s  St evenNor t h-Aust r al i a St ev en -basedi nPer t h,Aust r al i a,i s t hepr oducerofourmusi cbac ki ng t r ac ks . Howev erhi sMusi cal , Deej ayi ngandPr oduct i ont al ent s ext endt oawi demuchwi deraudi ence. TheownerofFor gone Pr oduct i ons ,anAust r al i anbased companywhi chi si nv ol v edwi t har t i st management ,ev entmanagement andi nt hef ut ur e,pr oduct i onmanagement ,hesomehowmanagest o j uggl et hedemandsonhi st i me bet weenhi smul t i pl emusi c ,pr oduct i onandmar k et i ngr ol es .

 Jonat hanL. Hasson-Chi na ShanghaibasedJ onat han,( or i gi nal l y f r om I t al y) ,wasbor ni nBel gi um and gr ewupi nAf r i ca. HehasaBachel or ofAr t s( I nt er nat i onal Af f ai r s& Economi cs)f r om anAmer i can Uni v er si t yi nBr ussel sandi scoDi r ect orofLuxur yConci er geChi na. J onat hanspeaksf l uentEngl i sh, Fr ench,I t al i an,andconv er sat i onal Mandar i n.  Si obhanO’ Dea-Mal aysi a Bor ni nWat er f or d,I r el andandnow basedi nt hebust l i ngCi t yofKual a Lumpur ,Mal ay si a. Si obhan’ sext ensi v eknowl edgeofl uxur yt r av eland f i nedi ni ngput sheri nt hei dealposi t i ont oj udgewhatqual i f i esas Luxur i ousandwhatdoesnot . Si obhan’ sandT r ac y’ sexper tadvi ce hav ehel pedusputt oget hersomeof Luxur i ousMagazi ne’ sf i nestandmost i nt er est i ngl uxur yt r av elf eat ur esov er t hepasty ear .

 JohnShum -Mal aysi a J ohnShum canatt hev er yl eastbe descr i bedasanexper twheni t comest ophot ogr aphyandt hel at est t echnol ogi esusedi nmaki ngpi ct ur al ar tbot hst at i candmov ementbased. Soughtaf t erbybot hpr of essi onaland amat eurphot ogr apher s ,J ohnt r av el s t hr oughoutt heAsi aPaci f i cr egi on shar i nghi sy ear sofphot ogr aphi c exper i encevi at al ks ,mast er cl asses , r oadshowsandpr esent at i ons .

I anSt evens-Gr eatBr i t ai n I ani sak eent r av el l er ,s t y l eanddes i gn ent hus i as t ,gl obal s oc i al i s er ,s emi pr o phot ogr apher ,ant i qui t yhunt er ,l i ne j udgeatt heWor l dAer obat i c s Champi ons hi ps ,c ook ,env i r onment al i s t , wi l dl i f ewat c her ,s t ar gaz er ,av i at i onbuf f , hi s t or ye x pl or er ,f os s i l hunt erand aut hor i t yons ur pr i s i ngpl ac es .Hi s gr eat es tc l ai mst of amei nc l udedes i gni ngpos s i bl yt hewor l d’ sf i r s tbi oc onf er enc ebagf oraG8Summi t ,mendi nga c hoc ol at es c ul pt ur ei nt heCaf éRo y al andi nt r oduc i ngabatt or enowned nat ur al i s tDav i dAt t enbor ough

 Kseni aAnt si f er ova-Russi a Russi anbor nKseni ai sourr esi dent Moscowbasedl i f est yl ecor r espondant . Af or mermodelandmemberof anal l gi r lpopband,shedi vi desher t i mebet weenherpassi onf orf i ne di ni ng,t r av el ,beaut yandf ashi on.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


Information

Front Cover The image used for the front cover is the Rimac Concept_One Electric Supercar. Only 88 cars will be built at a price of $1 million each.

Our primary goal is to offer our readership the complete luxury experience in a simple easy-to-read format. About The magazine was created by Paul Godbold, an entrepreneurial Englishman with a Malaysian heritage. Originally, Luxurious Magazine was produced solely as a website gaining a huge number of visitors worldwide whilst building strong relationships along the way with many of the premier luxury brands. Due to frequent requests, we ventured into the sphere of electronic digital publishing which has proved incredibly successful according to feedback from our partners and global readership. A note from the Publisher As Luxurious Magazine continues its expansion into more countries around the world, my own spare time is rapidly vanishing. Wonderful offers for me to sample cuisine, visit luxurious destinations, and meet people are frequently having to be politely refused. However, with 35+ highly experienced global editorial contributors working with us, may I suggest that you contact one of the team via the website, look through the biographies of writers whose geographical location and area of expertise match your product or service, and get in touch using the online contact forms.

Social Media You can access our social media channels via the main web site.

General Information

No part of this publication may be reproduced in any form without the prior written consent of the publisher. Views and opinions expressed in this publication are strictly those of the writers, photographers and contributors, and are not necessarily those of the publisher. Every effort has been taken to ensure the correctness and accuracy in the material published in this electronic issue of Luxurious Magazine. The publisher and editorial staff accept no responsibility for any effect arising from errors. Whilst every effort has been made to trace and request permission to use copyright materials in this electronic magazine, this has been impossible in some case. All copyrights are retained by their creators and originators and there is no intended infringement on those rights. Materials used in the magazine are solely for informational purposes. If notified, we will be pleased to rectify any omissions.

SONY make.believe is an official partner of Luxurious Magazine

Advertising

Over the past 12 months the international audience of Luxurious Magazine has more than tripled. If you are interested in advertising in Luxurious Magazine to promote your product or services to our readership, email the advertising department (advertising@luxrs.com) for further information or view the advertising / media pack on the main website.

Getting in contact

(Head Office) Luxurious Magazine 5 St Johns Lane London EC1M 4BH Tel: +44 (0)207 193 8380 Tel: +44 (0)20 7549 2899 editorial@luxrs.com www.luxuriousmagazine.com


J ackRow

i n t e r v i e w


l ux ur i ousma ga z i neI j ackr owi nt er v i ew

" Asa Br i t i s h cr a f t s per s on a nd des i gner ,my f or emos ta i mi st opr oducei nnov a t i v e, bea ut i f ul a ndex t r a or di na r ypr oduct s ,whi cha r eoft he upper mos tqua l i t yi nbot hma t er i a l sa nddes i gn. It a k egr ea tpr i dei nt hek nowl edget ha tt he pi ecesIdes i gn a nd ma k ewi l lbev a l ued a s wor k sofa r t ,a smucha sf unct i ona l i t ems ,t obe pa s s eddownf r om gener a t i ont ogener a t i on. "

I n s p i r a t i o nf o rJ a a l ii s d r a wnf r o mt h eg e o me t r i c p a t t e r n so fI s l a mi ca r t , wh i c hi st r a n s l a t e di n t ot h e J a a l il a t t i c e d s c r e e n s c h a r a c t e r i s t i co fMo g h u l I n d i a na r c h i t e c t u r e

P a u l Go d b o l dT a l k st oJ a c kR o w, aS h i n i n gL i g h t o f t h eU KJ e we l l e r yI n d u s t r y PG:Jack, asyouknow, I ’ vel i vedi nt hesamepar toft he wor l dasyougr ew upi n,andi ti snotnor mal l yanar ea t hatyouwoul daut omat i cal l yl i nkt ohi ghval uepr oduct st hatsubsequent l yl eadt ooneoft hegl obe’ smost f amous depar t mentst or es.Bef or e becomi ng one of t hebr i ghtyoungst ar sf r om t hej ewel l er ywor l d,what was l i f e l i ke gr owi ng up f or ' Young Jack' i n Not t i nghamshi r eandwher edi dt hef asci nat i onf orj ewel l er ycomef r om? JR:Whenmostpeopl et hi nkofNot t i ngham,t heyi nevi t abl y conj ur eupi magesofRobi nHood,Sher woodFor estand Kevi nCost ner . Howev er ,t her ei smor et ot heMi dl andst own t hant heHol l ywoodper cept i onwoul dhav ey oubel i ev e. Ar t , desi gn,andcr af t smanshi par esi gni f i cantpar t sofi t sher i t age,t he mostf amous cont empor ar y expor tbei ng t he wor l dr enownedf ashi ondesi gner ,PaulSmi t h. Gr owi ngupi nNot t i ngham, I t hi nkt hat t hehi s t or yandc ul t ur eof t hec i t yhadapr of oundef f ec t onmyi nt er es t i nar t , des i gn, and i ns omeways owedt hes eedsofmyc r eat i v i t y .Fr om anear l y age,myf at her( whoi sac ar pent er )woul dt ak eme t o ar t

>> gal l er i esatNot t i ngham Cast l et oseet hel at estexhi bi t i ons and i nst al l at i ons . Andy War hol one mont h, Wedgwoodt henextandwor ksbyPr eRaphael i t emast er s t hef ol l owi ng.I twasper hapsi nevi t abl et hatmyev ent ual car eerwoul dl i ei nt hecr eat i v ear t s . Myi nt r oduct i oni nt ot hewor l dofj ewel l er yandmor ei mpor t ant l y ,gol dsmi t hi ng,camebyar at herunexpect edr out e; vi a t heJ apanesespor tofJ udo.Ihadnoi deat hatoneofmy t r ai ni ngpar t ner swasanawar dwi nni ngmast ergol dsmi t h whohadmadepi ecesofj ewel l er yf ort heRoy alFami l y . Har r yFor st er St r i nger ,t hemani nquest i on,knewt hatIhad ani nt er esti nar tanddesi gnandsuggest edt hatIcoul d appl yf orapar t t i mej obathi sgal l er yandst udi o.Inev er r eal l yl ook edbac kf r om t hef i r stmomentt hatIsawt hei nt r i cat e,handmadewor ksofar tt hatHar r yandhi st eam wer e cr eat i ngf r om si l v er ,gol d,di amondsandanar r ayofpr eci ous st ones .The ski l land cr eat i vi t yt hatgol dsmi t hi ng of f er ed,capt ur edmyi magi nat i onatt heageof16,andI knewt hatt hi swast hepat hImustt ak eandbeganapar t t i meappr ent i ceshi pal ongsi demyacademi cst udi es .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


j ackr owi nt er v i ewI l ux ur i ousma ga z i ne PG:Tel l us about t he move t o Bi r mi ngham,whatski l l syou' honed’ , andhow t hei nt r oduct i ont oHar r ods cameabout . JR:Af t ercompl et i onmyALev el sat18, Iwor k edf ul l t i measagol dsmi t hf ora y earand f i ni shed my appr ent i ceshi p. The deci si on t hen ar ose whet hert o ei t herst ayandwor kwi t hHar r y’ st eam, orcont i nue myeducat i on atan academi ci nst i t ut i on.Al t houghmymaki ng ski l l swer egood,Iwant edt oi mpr ov e myabi l i t yandwi derunder st andi ngof desi gnandal somast ernew pr act i ces such as comput er ai ded desi gn and l asert echnol ogy . Af t ervi si t i ngv ar i ousi nst i t ut i onsar ound t he UK,Iset t l ed upon t he wor l dr enownedSchoolofJ ewel l er y ,par tof t he Bi r mi ngham I nst i t ut e ofAr tand Desi gn.Theschooli st hel ar gestofi t s ki ndi nEur opeandhasbeenoni t ssi t e i n Bi r mi ngham’ s hi st or i c J ewel l er y Quar t ersi nce1889.Whatdr ew met o t hi scol l egewast hatf actt hatt her ewas anequal emphasi soncr af t smanshi pas wel lasdesi gn t heor y ,whi ch i ssadl y l ac ki ng i n many ot her uni v er si t i es . Mor eov er ,Bi r mi ngham has a st r ong her i t agei nar tanddesi gn,andIt hought i twoul dbeavi br antpl acet ost udy .

Icont act edt hebuy erandask edi fi twas possi bl et oshowhi m mypr ot ot ypepen, gethi sopi ni onont hedesi gnandask advi ceaboutt hewor l dofl uxur ywr i t i ng i nst r ument s ,as he i s one oft he t op exper t sar oundt hewor l di nt hi sf i el d. The r esul t s and comment sf r om t he meet i ngwer et of or m par toft heanal ysi sofmywor k,f ormydi sser t at i on. Thebuy eri nst ant l ysaw pot ent i ali nt he Ar chi t ectpr ot ot ypeandt houghtt hatmy st or ywasv er y‘ Har r ods ,wi ’ t hmebei ng asomewhateccent r i cBr i t i shdesi gner , maki ng i nnov at i v e,l uxur y pr oduct s .I was t hen ask ed i fIwoul d consi der dev el opi ngt hepr ot ot ypei nt oacol l ect i ont hatcoul dbedebut edex cl usi v el yat Har r ods .Isai dy es( ofcour se) ,andt he r esti s ,ast heysay ,hi st or y! PG:Thi nki ngback-you' r egoi ngt o meett hebuyeratHar r ods.Canyou r ecal l your emot i ons,bef or e and af t ert hemeet i ng? JR:Bef or et hemeet i ng,Iwascer t ai nl y ner v ous ,butal soex ci t edabout meet i ngoneoft het opbuy er s att hewor l d’ smostl uxur i ous depar t mentst or e.

Iwasaccept edont oaHi gherNat i onal Di pl oma cour se i n J ewel l er y and Si l v er smi t h and t hen cont i nued f ora t opup y earon a new degr ee l ev el cour se,Desi gnf orI ndust r y .Isuccessf ul l ygr aduat edwi t ha1stcl asshonour s degr eei n20 10andal sowonadesi gn awar d f r om t he Br i t i sh J ewel l er s Associ at i on f or Al lYear s and Al l Cour sesf ormyf ount ai npenpr ot ot ype, whi chwasdev el opedasamaj orpar tof mydegr ee. Ov er al l ,It hi nkt hatt hemostsi gni f i cant ski l l st hatIacqui r edandhonedwhi l st st udyi ngatt heBi r mi ngham Schoolof J ewel l er ywer eappr oachest odesi gn, bei ng openmi nded i nr egar dt ot he combi nat i onofol dandnew t echnol ogi esand st r ong ent r epr eneur i alspi r i t . These ar ev er y Br i t i sh qual i t i es t hat mak eBr i t i shdesi gnandcr af t smanshi p t hemostsoughtaf t eri nt hewor l d. Thei nt r oduct i ont oHar r odswasasa par tofmy maj orpr oj ectcour sewor k.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

Af t ert hemeet i ng,Iwasdel i ght edt hat Har r odsl ov edmywor kandal soex ci t ed aboutt hechal l engeofdev el opi ngt he concepti nt oacol l ect abl er angeofwr i t i ng i nst r ument s and accessor i es and t hej our ne yi nes t ab l i s hi ngmyl ux ur ybr and. PG: Themovet ogof ul l t i mewi t ht he JackRow br and musthavebeen a daunt i ng oneasyou wer eand st i l l ar ear el at i vel yyoungman.How has t hi sgone,what ' sbeent hemostsur pr i si ngaspect sofr unni ngyourown companyandi s/ hasi tbeenf un? JR:Af t ergr aduat i on,Ibegan empl oyment wi t h one of Eur ope’ sl eadi ng bespok e j ewel l er y compani es and wor k ed on t he dev el opmentoft he Ar chi t ectcol l ect i oni nt heev eni ngsand atweek ends .Iwasf or t unat et hatmy empl oy erencour aged me t o dev el op myowncr eat i v ewor kandal l owedme t het i meandr esour cest ogetmyi deas of ft hegr ound.Mypl anwasal way st o beacr eat i v eent r epr eneur ,soIwoul dn’ t sayt hatgoi ng f ul l t i me wi t ht he J ac k Row br andwasdaunt i ng,somuchas mor e ex ci t i ng.I twas t he nextl ogi cal st ep t hr ough t he sequence ofev ent s andt hemov easay oungper son,i fanyt hi ng,madet hedeci si oneasi er .Ihav e no r ealcommi t ment st o hol d me i n pl ace,andsopr obabl yt hebestt i mei n myl i f et oembar kon t hej our ney .


l ux ur i ousma ga z i neI j ackr owi nt er v i ew Si nce l aunchi ng mybr and of f i ci al l yi n Nov ember20 1 1,i thascer t ai nl ybeena v er y bus y and hect i ct i me,and I ’ m l ear ni ngnewt hi ngsev er yday ,whi chi s gr eat .I ’ m qui t ear est l essper sonand f i ndi thar dt osi tanddonot hi ngwhen t her ei ssomuchonecoul dbedoi ng. I tmaybeanov er usedcl i ché,butsi nce becomi ng sel f empl oy ed and doi ng whatIl ov e,I ’ v enotwor k edasi ngl eday . Whi l stt i r i ng,andatt i messt r essf ul ,i ti s def i ni t el yf unbei ngcr eat i v eandex ci t i ng havi ng y ourwor kappr eci at ed ar ound t hewor l d,andi nt opl uxur ypubl i cat i ons af t ersuchashor tt i mei nbusi ness . PG:The f i l i gr ee det ai l i ng on t he Ar chi t ect col l ect i on i s i ncr edi bl y i nt r i cat e. How doyougoaboutcr eat i ngt heweavepat t er n, andhowmuch t i me i si nvol ved i n pr oduci ng a si ngl ewr i t i ngi mpl ement ? JR:Thei nt r i cat ef i l i gr eewor kpr esenti n t he Ar chi t ectand al so t he new J aal i col l ect i onsbegi nsl i f eonmyl apt opasa vi r t ual3dmodel . Thi smeanst hatIcan i nspecti tf r om ev er yangl et oensur ei t i s per f ect ,and chec kt ol er ances and st r esses .The sof t war et hatIuse t o cr eat et hemodel si sal sousedbyar chi t ect s and i ndust r i aldesi gner s ,so i s v er ysui t edt ot hef or msIt endt ocr eat e. Fr om t her e,Isendt hedi gi t al model t oa speci al i str api d pr ot ot ypi ng company whi chbui l dt hepar t si nasophi st i cat ed phot osensi t i v er esi n,wi t hanext r emel y hi ghr esol ut i onUVl aser . Themodel sar egr ownt hr oughaser i es ofl ay er sf r om t hebot t om up,wi t ht he l aserbeam cur i ngonel ay eratat i me,t o f or m al ami nat e.Thesel ay er sorsl i ces ar e onl y 25mi cr ons ( 0. 025mm)t hi c k. Thi st echnol ogy i s usual l y used by aer ospace and For mul a One r aci ng t eamst opr ot ot ypeaccur at epar t s ,so as y ou can i magi ne,i ti s ext r emel y accur at e and t he t echnol ogy i t sel fi s v er yexpensi v e.

Oncet her esi nmodel i scur ed,i tt ak esa st epbac ki nt i meaf ewt housandy ear s , asar epl acementf ort hewaxmodel s f or med f ort he t r adi t i onalcr af tofl ost wax cast i ng.Thi s vi nt age t echnol ogy can be seen t hr oughoutanci entand moder n hi st or y .Manyoft he ar t ef act s unear t hed i n T ut ankhamen’ s bur i al chamberwer ecr af t edusi ngt hi st echni que,as wel las sacr i f i ci algobl et s cr eat ed i n Shang Dynast y Chi na, ar ound2000BC. Essent i al l y ,how t he pr ocesswor ksi s t hatawax( bee' swaxwasusedsi nce anci entt i mes)ori nmycaset her esi n model ,i sencasedi nal i qui d,heatsensi t i v epl ast er ,whi chi sl ef tt oset .Once har dened,t he pl ast er ,whi ch i s cont ai nedi nsi der oundst eel cans ,i sf i r edi n a ki l nf orsev er alhour s ,mel t i ng t he wax/ r esi ni nsi de,whi ch r uns outof gat es or f eeds , emer gi ng f r om t he bot t om oft hecan. Thi sl eav esaper f ectcavi t yi nsi det he pl ast er ,i nt hef or m oft hemodel whi chi t once encased.Then,mol t en pr eci ous met al ssuchasgol d,si l v erorpl at i num ar ei nt r oduced i nt ot he pl ast ercavi t y andl ef tt oset .I nanci entt i mesandst i l l t odayi nmanycases ,i ti ssi mpl ypour ed i nt ot hepl ast er .Howev er ,Iut i l i sev er y compl ex v acuum cast i ng t echnol ogy , wher eby t he mol t en met ali si nj ect ed i nt ot hecanunderv acuum condi t i ons . Thi sensur est hemol t enmet alf i l l st he cavi t ywi t hagr eat eraccur ac y .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

Oncet hemet al i sl ef tt ocool ,t hepl ast er i swashedawaybypr essur i sedwat er l eavi ng t he r aw met alcast i ng behi nd. Because t he pl ast erhas a gr ai nl i k e t ext ur eandt hemet alboi l si nsi det he can,t hef i ni shedcasti sv er yr oughand needsmanyhour sofr ef i ni ngi fi ti st o spar kl e. OnceIhav et her awcast i ng,Ibegi nt he l abor i ousj obofr ef i ni ngt hesur f aceof t hegol dorsi l v er ,usi ngacombi nat i on oft hesameext r emel ysmal lhandf i l es as used by Swi ss hor ol ogi st s ( wat chmak er s) .Then Icont i nue i na ser i es of i ncr easi ngl y f i ne gr aded car bor undum i mpr egnat ed paper , whi ch i s wr apped ar ound har d wood st i c ks .For di f f i cul tgeomet r y ,a f i ne abr asi v eWat erofAyrst one i s used, whi chcomesonl yf r om asi ngl emi neon t heWestCoastofScot l and.Af t ert hi s pr epar at i on has been compl et ed,t he nextst agei st opol i sht hef i l i gr eet oa br i l l i antshi ne.Thi si s achi ev ed wi t h t r adi t i onal wov en cot t on mops or wheel s ,ei t heronsmal l handmot or s ,as usedi ndent al andmedi cal pr act i ces ,or onl ar gerf i x edmot or s ,whi chal lspi ni n anant i cl oc kwi sedi r ect i on.A ser i esof speci al i sed pol i shesi sappl i ed t ot he mops ,wi t ht he f i nalf i ni shi ng bei ng achi ev ed wi t h medi calgr ade cot t on wooland j ewel l er ’ sr ouge,whi ch i sa combi nat i on of f er r i c ( i r on) oxi de powderandgr ease. Thi sbr i ngsoutt he beaut i f ull ust eroft hemet alandmak es i tspar kl e.


j ackr owi nt er v i ewI l ux ur i ousma ga z i ne

Al lt hesepr ocesses ,t oget herwi t ht he di amondmi l l i ngoft hei nnersol i dst er l i ng si l v er bar r eland t he i ndi vi dual set t i ngofpr eci ousst onesbyhand,not t oment i ont hehandmaki ngoft heoak pr esent at i onbox est hataccompanyal l wr i t i ng i nst r ument s ,r esul ti n a si xt o ei ght weekpr oduct i ont i met ocr eat ea si ngl ewr i t i ngi nst r ument ,f r om st ar tt o f i ni sh.

“ E a c hP i e c ei sI n d i v i d u a l l y Ma d et oOr d e r ” PG:Gi ve us an i nsi ghti nt o your t houghtpr ocess. Howdoyougett he i nspi r at i onf oracol l ect i on? I si ta mat t erofcr eat i ng a pat t er n, and t hen bui l di ng t he new model s ar oundi t ? JR:I t ’ snev erqui t et hesamet wi ce,but Iguesst hatIbegi nwi t hat hemeorconcept ,usual l ysomet hi ngI ’ v eseenand beeni nspi r edbyonmyt r av el s .It hen cr eat easer i esofmoodboar ds ,whi ch ar eessent i al l ycol l agesofi magesand ort ext ,r el at i ngt ot hepar t i cul arsubj ect . Fr om t hese,Ii dent i f ypat t er ns ,mot i f s andpossi bl yemot i onswhi chIf eelbest r epr esentt he subj ectand mor eov er , t hatIper sonal l yi dent i f ywi t handf i nd aest het i calsat i sf yi ng.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

It hen begi n sk et chi ng usi ng a penci l and i nk ( f ount ai n pens ar e a gr eat desi gnt ool )andbegi nt or ef i neandadd myowni nt er pr et at i onoft hef or msI ’ v e i dent i f i ed.Imaygo t hr ough 20 or30 i nt er pr et at i ons ofa pat t er n or f or m bef or e If eelI ’ v e hi tupon somet hi ng uni que.Iam a bi g adv ocat e ofnot pl agi ar i si ngexi st i ngt hi ngsandpassi ng i tof fasi ndi vi dual desi gn. Youshoul dbe i nspi r edandusey ourowncr eat i vi t yt o ev ol v ewhaty ouseebef or ey ou.Isupposei naway ,t hi si saf or m ofi mpr essi oni sm. Fi nal l y ,onceIhav east r ongcol l ect i on ofuni quef or msandpat t er ns ,Idev el op t hese i nt ot he i nt r i cat ef i l i gr ee wor k whi chf or m amaj orpar tofbot hwr i t i ng i nst r umentandaccessor i es ,aswel las t hei nt egr at i onofpr eci ousst onesi nt o t hedesi gns ,whi chmustbei nt el l i gent l y used t o enhance t he desi gn and not mer el ybeaddedasvul gar‘ bl i ng’ .


l ux ur i ousma ga z i neI j ackr owi nt er v i ew PG:You’ vebeengi vi ngsemi nar st o st udent s at Bi r mi ngham Ci t y Uni ver si t y on a r ange ofacademi c and vocat i onalcour ses.What ar e you want i ng t oi mpar tt ot he st udent s,and how r ewar di ng do you f i ndi t ?

PG:Headsmustcer t ai nl yt ur nwhen someonepul l saJackRow penout oft hei rpocketi naboar dmeet i ngor t osi gnani mpor t antdocument .Can yout el lourr eader swhyt heyshoul d have Jack Row excl usi ve wr i t i ng i nst r ument sandaccessor i esi nt hei r col l ect i on and whatt ypeofper son i nvest si nyourwor k?

JR:Bei ngavi si t i ngl ect ur eri sagr eat exper i ence,andv er yr ewar di nghel pi ng andencour agi ngst udent satt hesame st ageasmy sel f ,af ew y ear sago.The mosti mpor t antt hi ngt hatIhopeIi mpar t i sar t i st i ci nt egr i t y ,qual i t y ,at t ent i ont o det ai landi nnov at i on.Att heendoft he day ,west udyt oi mpr ov eour sel v esand our l i v es .Wi t h cour se f ees r ecent l y r i si ngi nt heUK,i ti smor ei mper at i v e t hanev ert hatoncegr aduat ed,st udent s can mak eal i vi ng f r om t hei rt r ade or cr af t .

JR:I nnov at i v e desi gn,Br i t i sh cr af t smanshi p,sol i d pr eci ous met al s and exqui si t egemsmak emywor kt heper f ect i nv est ment f or t hose who l ov e l uxur y ar tand desi gn.T ypi cal l y ,my col l ect or sar ei ndi vi dual swhost andout f r om t he cr owd and mak et hei rown choi ces ,basedupont hei rownopi ni ons andt ast es . Mywor ki snotf ort hosewho wantsomet hi ngbecausesomeoneel se hasi t ,butf ort heper sonwhodesi r esa r ar eandbeaut i f ul wor kofar tbecausei t i sl uxur i ousl yex cl usi v e. Theyal somak e t he per f ectgi f tf ora l ov ed one ort o honouramoment ousoccasi on.

T eachi ngal sohasagr eati mpactonmy ownwor kasi mpar t i ngknowl edgeasa desi gn concept ,t echni que orski l l ,i s of t enmuchhar dert hansi mpl ydoi ngi t .

PG:Jack,t hankyouf oryourt i me,i s t her e anyt hi ng el se t hatyou woul d l i ket osay?

Youhav et oanal y sehow andwhyy ou do somet hi ng i ni mmense det ai l ,and t henexpl ai ni tl ogi cal l y ,whi chl eadst oa bet t erunder st andi ng ofwhaty ou do, and t hus l ead t o gr eat er ef f i ci enc y . Theseanal y sesenabl ey out opusht he boundar i esofdesi gnandy ourcr af tt hat l i t t l ebi tf ur t her ,eacht i me.

JR:Iwoul dj ustl i k et osayi thasbeena pl easur eget t i ngt oknowy ou,Paul ,and t hanky ouf orchampi oni ngmywor kand showcasi ngi tt ot hosewhoappr eci at e ar t ,desi gn and t he besti nl uxur y desi gn,t hr oughLuxur i ousMagazi ne.

PG:Whatar eyourpl ansf ort henext t wel vemont hs? JR:Ihav eav er yi mpor t antshowatt he end ofSept ember ,att he pr est i gi ous Gol dsmi t hs ’ Fai ri nLondon,wher eIwi l l besel l i ngmywor kdi r ectt ot hepubl i c f ort hef i r stt i me.Ihopet oacqui r enew cl i ent s who wi l lcol l ectmy wor kf or y ear st ocomeandshowcasemypi eces t o peopl e who maynothav e seen i t bef or e.

Locat i on: J ewel l er yQuar t er Bi r mi ngham Gr eatBr i t ai n

Af t ert hat ,Iai mt ocont i nuet oacqui r e mor el uxur yst oc ki st sar oundt hewor l d, who wantt o of f ert hei rcl i ent ssomet hi ngt r ul yuni que,i nv est abl eandbeaut i f ul .Iam al sowor ki ngonanewcol l ect i on,whi chIwon’ tsayt oomuchabout , f orwhi chIam v er yex ci t ed,andi nt end t ol aunchi tnexty ear .Wat cht hi sspace!

EMai l :j ac k@j ac kr ow. com www. j ac kr ow. com

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


j ackr owi nt er v i ewI l ux ur i ousma ga z i ne

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI t hepav ar ot t i s ui t e

ThePavar ot t i Sui t e byPaulandNat ashaGodbol d

TheConcer t I n1994,t hegr eat T enorLuci anoPav ar ot t i ,wentt oPangk or LautResor tt ocel ebr at ei t sgr andopeni ng.Thi sex cl usi v e andl uxur i ousr esor ti sl ocat edonasmal lpr i v at ei sl and, si t uat edaf ew ki l omet r esof ft heWestCoastofMal ay si a. Hi smi ssi onwast opr ovi deapr i v at econcer tt oasmal l i nvi t edaudi enceconsi st i ngofHeadsofSt at e,VI Psandt he Cr èmedel aCr èmeofMal ay si anHi ghSoci et y .Ext r eme humi di t y ,af eel i ngofunwel l ,andasmal l eraudi encet han t hel at eMaest r owasusedt o,wasnott hei dealscenar i o. Howev er ,he wasabl ys uppor t ed by64 member soft he Mani l aSy mphonyOr c hes t r aandhi sl ongs t andi ngc ol l abor at or ,f l ut i s t Andr eaGr i mi nel l i wi t hhi s14c ar ats ol i dgol df l ut e. Get t i ng t he Maest r ot ot he i sl and was no eas yt ask, Pav ar ot t ihadaf earoff l yi nganddeci dedt or ef uset heuse a pr i v at e hel i copt er .I nst ead,he wasdel i v er ed f r om t he mai nl and byt he owner ’ s64f ooty acht ,t he ' YTL Lady' ; someofy oumayr ecogni set hi snameasi twast hesame y achtt hatt r anspor t edLuxur i ousMagazi net ot hePr i v at e Est at eonPangk orLaut .

The pr oper t y pr ovi ded f or Pav ar ot t iwas a beaut i f ul det achedvi l l asethi ghupont hehi l l si dewi t hi ncr edi bl e vi ews . Duet ot heel ev at edl ocat i onoft hevi l l aPav ar ot t i was gi v enaspeci alel ect r i cgol fbuggywhi chheder i v edgr eat pl easur ei ndr i vi nghi msel f .Ot herguest sofnot et hatcame t o wat ch t he concer ti ncl uded t he Queen ofEngl and' s cousi n Lor d Pat r i c kLi t chf i el d and wor l dr enowned t r av el showhost ,Al anWi c k er . T oav oi ddi st ur bi ngt heper f or mance,t hewi l dl i f ewask eptat bay . Ther esi dentpeacoc kshadt obemov edaboutahal fa mi l eawayf r om t het heat r eont ot heot hersi deoft hei sl and. Keepi ngoneoft hewor l d' sf i nestv oi cesi nchec kandt he gr eat man happy does t ak e some speci alat t ent i on. Pav ar ot t ii sar at herdemandi ngeat erf ol l owi ngaspeci al di ett ok eephi swei ghtundercont r ol .Sot oensur eal lhi s needswer esat i sf i ed,anext r at eam off amouschef swer e summonedf r om v ar i ouscount r i est oat t endt ohi sr equest s –apast acheff r om Si ngapor e,af ew Eur opeanmast er s andofcour sewi t hPav ar ot t i ’ svi l l ahavi ngaf ul l yequi pped ki t chen,hi sownt eam oft r ai nedst af fwasbr oughti naswel l .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


t hepav ar ot t i s ui t eI l ux ur i ousma ga z i ne Al lt hespeci aldemandswer ecov er edi nadv ance,andt he suppor tt eamswer ei npl acet omak esur et hatwhenev er Pav ar ot t ineededsomet hi ngi twasnomor et han10mi nut esaway . Thesecur i t ywasv er yt i ghtwi t hav astnet wor kofguar ds wor ki ngal lov ert hei sl and. Af ewguar dswer esenti nt ot he j ungl e,andami l i t ar yf r i gat epat r ol l edt heper i met eroft he i sl and t ok eep uni nvi t ed guest s away .The pr ess wer e al l owedasmal lconf er encepr i ort ot heconcer t ,andonce t hi swascompl et edwer eescor t edof ft hei sl and. Themai n causesf orconcer nwer et heweat herwi t ht het heat r ebei ng seti nt heopenai randofcour se,t heT enor ’ sheal t h. Pav ar ot t i hadbeenexper i enci ngsomet hr oatpr obl emsand hadt ocancel apr i orconcer ti nKual aLumpurandhadonl y j ustagr eedt ogoaheadwi t hal at erconcer ti nMani l a.So, wi t houtasui t abl er epl acementbei ngar r anged,t her ewas av er yr ealt hr eatt hatt hewhol ev enuecoul dhav ebeeni n j eopar dy .Luc ki l y ,ev er yt hi ng wentwi t houta hi t ch.The weat herst ay eddr yal l t hewayt hr ought heev entandi tonl y r ai nedatni ghtaf t ert heconcer t . Pav ar ot t iand Pangk orLautar ei next r i cabl yl i nk ed;t he I sl and’ sowner ,Dat oFr anci sYeoh,wasahugef anandwas t heper sont hatconvi ncedPav ar ot t it oent er t ai nt hei deaof si ngi ng on t he i sl and.I n Sept ember 2002, Pav ar ot t i r et ur nedandopenedt heSpaVi l l ageonPangk orLaut ,and i n honourofhi s st ay ,t he l ar gestoft he pr oper t i es at Pangk orLautResor tand t he Vi l l a he st ay ed i n was r enamedt hePav ar ot t iSui t e.

ThePavar ot t iSui t e Reader sofLuxur i ousMagazi ne wi l lknow t hatwe hav e been t o Pangk orLautpr evi ousl yst ayi ng on one oft he pr i v at eest at esandal sot heSur i aSui t e,apr oper t yt hat host ed t he t hen Pr i me Mi ni st er ofMal ay si a,T un Dr . Mahat hi rbi nMohamaddur i ngt hePav ar ot t iConcer t .Our af f ect i onf ort hei sl andi snosecr et ;i t ' snotj ustt hebeaut y , pi ct ur esquel ocat i onandwi l dl i f ebutt hespeci alr el at i onshi pswehav ebui l tundert hemanagementandhospi t al i t y t eam. Bef or esomeofy oust ar tt hi nki ng,' wel l ,hemustbebi ased' , I ,l i k et hel at eLuci anoPav ar ot t i hav ebeenal l ov ert hewor l d st ayi ngatsomeoft hef i nestpl acesont hepl anet ,y ouknow my f eel i ngs ,butl etme st r engt hen t hese by quot i ng Pav ar ot t i-" Ial mostcr i edt oseehow beaut i f ulGodhas made t hi s par adi se. "The Pav ar ot t iSui t ei s an el egant whi t ewashedt wobedr oom det achedvi l l asethi ghont he hi l lamong t he r ai nf or est .You ent ert he pr oper t y vi aa pr i v at epat hwayt hatl eadsi nt oagr andcov er edent r ance por ch wi t h huge dar k st ai ned wooden door s .Fol i age sur r oundsy oucoupl edwi t hbr i ght l ycol our edev enr owsof dai nt yf l ower s . Oncet hr ought hedoor s ,y ouar ei nt hemai n l i vi ngar ea.Ther ei sal soal ar geai r yr oom wi t hadesk, l i vi ngar ea,anddi ni ngt abl ef or8aswel l asal ar gewooden bookcasedi vi der .Howev ert hef ur ni shi ngsseem i nconsequent i aloncey oust epf r om her eont ot hef i r stofy ourt wo 180degr eebal coni es . I t ’ sf r om her et haty oucant r ul yappr eci at et hehonest yi n t hewor dsut t er edbyPav ar ot t i ; “ Thevi ewsar ebeaut i f ul ” .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI t hepav ar ot t i s ui t e

Oneoft het wobedr oomsi nt hePav ar ot t i Sui t e,bot hmai nbedr oomsar es i mi l ari ns i z ewi t ht heonl ydi f f er enc ebei ngt hebat hr ooms( phot oc opy r i ghtof YTL)

" I a l mo s t c r i e dt os e eh o wb e a u t i f u l Go dh a dma d et h i sp a r a d i s e " -L u c i a n oP a v a r o t t i

Aswecont i nueexpl or i ngt hegr oundf l oor ,wef i ndasepar at ewel lequi ppedki t chen,ampl eenoughi nsi z ef ort he per sonalchef st ohav ecat er edf ort heMaest r o.Opposi t e t heki t chenwasal uxur i ousl yequi ppedcl oakr oom,anda f ur t herdoorl edt ot heci r cul arst ai r casel eadi ngupt ot he f i r stf l oor .Bef or ewet al kaboutt heaccommodat i onont he f i r stf l oorwe mustmak e ment i on oft he separ at el i vi ng r oom. Thi sr oom i sequi ppedwi t hal l t her equi si t eAVequi pment ,asel ect i onofDVDst owat chandCDst ol i st ent o. Thi sr oom hasdi r ectaccessoutt ot hef r ontoft hevi l l avi a doubl esl i di ngdoor sandahugeDayBedt ol oungeupon whi l stwat chi ngTV,l i st eni ng t o musi corr el axi ng wi t ha goodbook. Al t houghonadi et ,noonecandi sput et hatPav ar ot t iwas anampl ef r amedman,andduet ophy si cal ai l ment sst ay ed wi t hi nt heconf i nesoft hegr oundf l oordur i nghi sst ay ,wi t h t hesepar at el i vi ngr oom bei ngconv er t edi nt ohi sbedr oom. Thi s was somet hi ng t hatbecomes mor e obvi ous when t r av er si ngt hespi r alst ai r case,si mpl eandf unt ogoupand down,buty oucoul di magi net hatal ar gef r amedper son, par t i cul ar l ywi t hhi porkneepr obl emsmi ghtnotf i ndi tas enj oy abl easwedi d. Att hebot t om andt het opoft hest ai r casei swhatwecan bestdescr i beasami nimuseum t oPav ar ot t i ,phot ogr aphs ofhi m atPangk orLaut ,Ar t wor k,si gnedphot ogr aphsal l adj our nt hewal l whi chcanbest udi edf r om t hel uxur yoft he comf or t abl echai r sandchai sel ounges .

Ont hef i r stf l oori st hesl eepi ngaccommodat i on. T wi nbedr oomsofanequalsi z ewi t hwonder f ulensui t ebat hr ooms andspaci ousdr essi ngar eas . Thebedr oomsl eadoutt ot he f i r stf l oorbal conywher et he f ul lbeaut yand maj est yof Pangk orLautcanbevi ewedwi t hi ncr edi bl evi ewsov ert he sea l ooki ng t owar dst he nei ghbour i ng i sl and.The bat hr oomsar eanot herbi gpl uspoi nt ,bot hov er si z ed,butone, i npar t i cul arhousi ngv ast l yov er si z edbat hwi t hal ar ger ai n showerov er headpower f ulenought or ef r eshy oubef or e sampl i ng t he cul i nar ydel i ght sand act i vi t i esatPangk or Laut . Theot herbat hr oom i snol essi mpr essi v e,i nst eadof t her ai nshower ,y ougetasepar at eshowercubi cl eandof cour set hebenef i tofbei ngabl et of i l ly ourbat h' sl i ght l y' f ast er . Pangk orLautResor tpr ovi desenoughv ar i et yofaccommodat i ont osat i sf yal lt ypeofhol i day goer s .Thegar denand hi l l vi l l as ,al t houghconsi der edt obe' ent r yl ev el ' atPangk or Lautar el uxur i ousandampl ei nsi z e.I fy ouwantal i t t l e mor epr i v ac y ,t hent hei coni cSeaandSpaVi l l asst andi ng pr oudl yi nt heseacansat i sf yt hatneed,wi t ht hebonusof t hesoot hi ngsoundsoft heocean.Thepr i mepr oper t i es wi t hi nt he r esor tar et he Sui t es ,Sur i a,Pur nama and Pav ar ot t i ,eachbei ngdet achedandl ar gert hanal l t heot her pr oper t i esatt her esor t .I fal lt hi schoi cei sst i l lnotenough, y oual way shav et heopt i onoft aki ngoneoft hemagni f i cent Pr i v at eEst at esonPangk orLaut ! Unl es si ndi c at edphot ogr aphst ak enus i ngSonyA77andNEXVG20

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


S t e v e nGr o t e l l

POETI CTI ME Formor et hant wodecades ,St ev enGr ot el l hasdesi gnedf i nej ewel l er yandt i mepi ecesf ormanyoft hewor l d’ smostr enownedl uxur ybr andsandgl obal r et ai l er s . Longr ecogni z edasoneoft hewat chandj ewel l er yi ndust r y’ smosti nf l uent i al and pr ol i f i ct al ent s ,Gr ot el l al sowor kswi t hal oy al l i stofi nt er nat i onal cl i ent sonpr i v at e desi gncommi ssi ons . Hi sev ol ut i onasadesi gneri sr oot edi nt hest udyofar chi t ect ur e.Gr ot el lhol ds degr eesi nbot har chi t ect ur eandi ndust r i al desi gnf r om Pr at tI nst i t ut ei nNewYor k andat t endedt heAmer i canAcademyi nRome.Whi l ei nRome,t heconf l uence bet weendesi gnandi ndust r i alpr ocessesi nspi r edhi sf ocusonsmal l erobj ect s suchaswat chesandf i nej ewel l er y ,andhedi r ect edhi sat t ent i ont ot hemel di ng ofendur i nghandcr af t smanshi pwi t ht hemostsophi st i cat edpr oduct i ont echnol ogy . Hesubsequent l yst udi edj ewel l er ydesi gnatFashi onI nst i t ut eofT echnol ogy i nNewYor kandl aunchedhi scar eer . Or i gi nal l y ,a seni orar chi t ectatt he i nt er nat i onaldesi gn f i r m,NaomiLef fand Associ at es ,Gr ot el lwor k edont hedesi gnanddev el opmentofpr est i gi ousr et ai l st or esf orPol oRal phLaur en,SaksFi f t hAv enueandGi or gi oAr mani . I n1990,whi l ewor ki ngonanewr et ai li nnov at i onf orGi or gi oAr mani ,Gr ot el lwas char gedwi t ht hecr eat i onofat i mepi ececol l ect i onf orAr mani ’ sA| Xst or es . I twas t hi scol l abor at i ont hatr esul t edi nt hef oundi ngofGr ot el lDesi gn,I nc.ay earl at er . Byappl yi ngt hei nsi ghtGr ot el lhonedasanar chi t ectt oi nt er pr etandt r ansl at ea cl i ent ’ svi si oni nt ot hr eedi mensi onalf or m,Gr ot el lqui c kl yemer gedast hepr ef er r eddesi gneramongt hemostdi scer ni ngf i nej ewel l er yandt i mepi ecebr ands . I n2000,Gr ot el l begancr eat i nganddesi gni ngf orTi f f any&Co,spear headi ngt he r el aunchoft hei ri nt er nat i onalf i newat chcat egor y .Ov ert eny ear s ,t hei rcol l abor at i onyi el dedmor et han150new pr oduct s ,amongt hem sev er aloft hewor l d’ s mosti mpor t antgr andcompl i cat i onsandgem sett i mepi ecesev ert obepr oduced. Af t ery ear sofwor ki ngonbehal fofot herbr ands ,Gr ot el lhasf i nal l yl aunchedhi s owncol l ect i onoff i net i mepi ecesf orwomen,Poet i cTi me.Dedi cat edt osi ngul ar handcr af t edt i mepi eces ,Poet i cTi medesi gnswi l lbeav ai l abl eex cl usi v el yathi s newat el i eronManhat t an’ sMadi sonAv enue.

I n t e r v i e w

Based on t he bel i eft hatwi t hi n ev er y woman,t her ei sapl acef i l l edwi t hpassi on, cr eat i vi t yandsel f conf i denceeachoneof aki nddesi gnr est suponaf oundat i onof ext r aor di nar yr ar i t y ,hi gh i nt r i nsi cv al ue andar t i sanalcr af t smanshi p. Fr ankLl oy dWr i ghtf amousl yquot edt hat " Al l ar t i st s l ov e and honour Wi l l i am Mor r i s . " Mor r i s' s wor k bl ur r ed t he l i ne bet weenar tandcr af t . T ol i v ei na" Mor r i s" house woul d be t o be sur r ounded by handmadei t emsofbeaut yandf unct i onal i t y .Mor r i sr ej ect ed t he common,t he masspr oduced,t het ac ky( hewoul dhav e cal l edi tt heshoddy) .Her evi v edol dcr af t s andt r adi t i ons ,of t eni mmer si nghi msel fi n hi st or i calt ext sorseeki ng outcr af t smen f r om whom hecoul dl ear ndyi ngar t s ,be t hey weavi ng, st ai ned gl ass , dy ei ng, embr oi der y ,met al wor k,orpr i nt i ng. As t he chal l enges oft he i ndust r i alage spr eadt oev er yf i el dofhumanendeav our , apar adeofbol di nnov at or swhoshaped t hewor l d,ast heyhav eshapedmyown t hi nki ng,f ol l owedhi m:Fr ankLl oy dWr i ght , t he vi si onar y educat or s oft he Ger man Bauhaus ,t heAmer i cani ndust r i aldesi gner sRaymondLoewyandHenr yDr eyf uss , t het eam ofRayandChar l esEames . What t heyal lshar ed wasopt i mi sm,an opennesst oexper i ment at i on,al ov eofst or yt el l i ng,aneedt ocol l abor at e,andani nst i nct t ot hi nkwi t ht hei rhands—t obui l d,t opr ot ot ype,andt ocommuni cat ecompl exi deas wi t hmast er f ul si mpl i ci t y . Theydi dn’ tj ustdo desi gn; t hey l i v ed desi gn.They wer e cr eat i v ei nnov at or st hatbr i dgedt hechasm bet weent hi nki nganddoi ng.


s t ev engr ot el l i nt er v i ewI l ux ur i ousma ga z i ne  “ ORCHI DSI NBLUME”-PT 013 Whet herathomei nt hec i t y ,att hebeac hori nt heof f i c e,Il ov et heex ot i c , del i c at eandgr ac ef ulbeaut yofor c hi ds .Mywi f eandIl ov et ogi v eor c hi dsas gi f t sandor c hi dsasat hemehav ef oundt hei rwayi nt omywor konmanyoc c as i ons . Theyar ei ndeedas y mbol orl ov e,el eganc eandl ux ur y . Thi ss ec r etwat c hi npl at i num f eat ur esami ni at ur emar quet r yi nhandc ar v ed Sout h Sea mot herofpear l ofnat ur alc ol orwi t h emer al d and moons t one ac c ent s and hand c ar v ed pl at i num v i nes on a f i el d of578 mi c r o pav e di amondsands etwi t hi nabez el wi t hpi nks apphi r ebaguet t es . Thi swat c hasa pl at i num c as ebody ,r oundwhi t edi amondl ugsandmot herofpear l déc orpl at e. Handengr av edmot herofpear ldi alwi t hi nt ens ef anc ypi nkdi amondmar k er s andani nl ay edmot herofpear lc as ebac k .Thes i l ks at i ns t r apandpl at i num j ewel r yc l as par ef ul l yadj us t abl e.T wohandSwi s squar t zmov ement . Di amonds :7 40di amonds1 . 73c t s . Col or edSt ones :66s t ones1 . 46c t s . T ot al Car atWei ght :3. 19c t s . Pr ec i ousmet al :Pl at i num –53. 36gms . Whi t egol d–19. 26gms .

i nf i nepear l sandest at ej ewel r y .Bef or emeet i ngherIhad nev err eal l yt ak ennot i ceofj ewel r y ,pr eci ousmat er i al sor t houghtv er ymuchaboutt heconceptofper sonalador nment .Howev er ,af t erbei ngexposedt hr oughhert oi mpor t antsi gnedpi ecesf r om housesl i k eCar t i er ,VanCl eef& Ar pel sandLaCl ocheFr er esori ndi vi dualpi ecesbyj ewel er sl i k eFl at oorVer dur aIwashook ed. Att heendoft heday , i toccur r edt omet hatt hewor kwasnot hi ngl esst hanmi ni at ur ear chi t ect ur e. Whi l et hescal ei si ncr edi bl ydi f f er ent ,t he humanander gonomet r i cf act or sar er emar k abl ysi mi l aras i st hedeepr egar df orhi st or i calpr ecedent ,mat er i aland i ndust r i alpr ocess . PG:The move f r om ar chi t ect ur et oj ewel l er y desi gn, wast hi sbor neoutofapr eexi st i ngpassi onofwasi t par tofnat ur alpr ogr essi ongi vent hecl i ent sandi ndust r yyouwer ewor ki ngwi t h? SG:Ir ememberasachi l dgoi ngwi t hmyf at heronsev er al occasi onst ot hest udi oandwor kshopofl egendar yar chi t ectand desi gner Ger oge Nak ashi ma i n New Hope, Penns yl v ani aandwat chi ngNak ashi mask et chwi t habi g pi eceofwhi t echal konmagni f i centsl absofbl ac kwal nut , whi ch wer e ul t i mat el yt ur ned i nt o hi si coni cf ur ni t ur e desi gns .Ther ewassomet hi ngaut hor i t at i v eandpower f ul y etmemor abl yZenl i k eaboutt heconvi ct i onofhi sgest ur es .What ev eri twas ,i twasunf or get t abl eandul t i mat el y l ett ot hepur sui tofar chi t ect ur eandi ndust r i aldesi gnacademi cal l yandpr of essi onal l y . Asay oungar chi t ectwor ki ngi nManhat t anIf el li nt ot he wor l dofr et ai lar chi t ect ur eandwor k edondesi gnpr oj ect s f orsomeoft hemosti mpor t antf i gur esi nt hewor l doff ashi onr el at edr et ai l i ng. Howev er ,atonepoi nti toccur r edt ome t hatwhatIr eal l yl i k edaboutt hewor l dofr et ai lar chi t ect ur e wasn’ tsomucht hear chi t ect ur easi twast hepr oduct st hat wer ebei ngdi spl ay edandcel ebr at ed. Coi nci dent l y ,myf i r stexposur et of i nej ewel r ycameatj ust aboutatt hesamet i me.Iwasi nt r oducedt ot hewor l dof wat chesandf i nej ewel r ybyt hewomanwhohasbeenmy wi f ef ort hepast25y ear s .Mywi f eVar dagr ewupi nRome andl at erwor k edf orherf ami l y’ sbusi nesst hatspeci al i z ed

Ar med wi t ht hi snew passi on,Iappr oached one ofmy cl i ent si nt hef ashi onr el at edr et ai lwor l dandpr oposedt hat weneededt odesi gnandpr oduceacol l ect i onofwat ches underhi snamef ort heopeni ngoft henew r et ai lconcept andst or e. Heagr eedandt her esti shi st or y . PG: Whatwast hef i r stpi eceofj ewel l er y/ t i mepi ecet hat youcr eat edt hatyout r ul yf el twasyourown? SG:I twasn’ tunt i lj ustbef or et hebi r t hofourf i r stchi l di n 1990t hatIdeci dedt odesi gnandpr oducemyf i r stpi eceof j ewel r y . Aoneof aki nddesi gnasagi f tf oral lt hatshehad exper i enceddur i ngherpr egnanc yandal lt hatt hebi r t hof ourf i r stchi l dr epr esent edt obot hofus . Wi t houtanypr evi ousexper i encedesi gni ngorpr oduci ngapi eceofj ewel r yI cameupwi t hani deaf orar i ngbasedar oundasmal lbut ex cept i onal i nt ensef anc ybl uedi amond. ( Yes ,ourf i r stchi l d wasaboy)Thedi amondwasmount edsi deway swi t hi na squar eshankmeasur i ngonl y1 . 20mi l l i met er soneachsi de andt hensetwi t hmi cr opav edi amondsoneachoft het hr ee vi si bl esur f aces . Ev er yar t i sant owhom Ishowedt hedesi gncamebac k sayi ng“ i mpossi bl e”t hemet alwoul dber educedt oSwi ss cheeseandwoul dul t i mat el yhav enost r uct ur ali nt egr i t y . Howev er ,t hemor eIdov ei nt ot hedesi gnf uel edbyt he not i on“ i fy oucandr awi ty oucanbui l di t ”Icameupwi t ha sol ut i ont hatwoul dal l ow t hegem set t er st omai nt ai nt he desi gni nt entwi t houtcompr omi si ngt hest r uct ur ali nt egr i t y oft hepl at i num.


l ux ur i ousma ga z i neI s t ev engr ot el l i nt er v i ew >> Fastf or war d22y ear s ,t hi spi ecer emai nst heonl y pi eceofj ewel r yt hatmywi f ehaswor nev er ydaysi ncet he bi r t hofourson.Ther i nghasnev erbeent ak enof fand r emai nsoneofhermosti mpor t antandemot i onal l yi nf used possessi ons . Notonl ywasi tmyf i r stpi eceofj ewel er ybutal soi tr emai ns t he benchmar kand f oundat i on f orev er yt hi ng t hatIam desi gni ngandpr oduci ngt oday .Thust hebegi nni ngofan ext r aor di nar ydi al oguebet weenmeandmy sel fast ot he emot i onalpoweroft hecat egor y .Asabr i l l i antmer chant oncesai dt ome,“ i fi t snotgoi ngt obeemot i onal ,i t snot wor t hpr oduci ng” . What ’ si nt er est i ngher ei st heemer gi ngt r endatl easther e i n New Yor kr el at i v et o whati sbecomi ng known ast he “ push pr esent ” .Unl i k e an engagementdi amond,whi ch basedoncur r entst at i st i cshasabet t erchanceofbei ng t ak enof f ,sol dort r ansf or medasar esul tofdi v or ce,t he “ pushpr esent ”al way sr emai ns . PG:Di dyouf i ndi tf r ust r at i ng/ r est r i ct i vewor ki ngwi t h t hel ar gerl uxur yr et ai l er s? SG:Ov ert hecour seofmycar eer ,Ihav ehadt hepr i vi l ege andoppor t uni t yt owor kf orsomeoft hemosti mpor t ant l uxur ybr andsandl uxur yr et ai l er si nt hewat chandj ewel r y spher e.Mostof t en,t hesecl i ent swoul dcomet omenott o desi gn j ustanot hercol l ect i on based on a r at herwel l def i nedser i esofact uar i albasedpar amet er sbutmor et o hel pt hem def i ne whatshoul d come nexti n successi on r el at i v et ot heev ol ut i onoft hei rbr andort or ecapt ur emar k et shar e acr ossan ent i r e pr oductcat egor y .Ihav e al way s beenv er ygoodatdev el opi ngsol ut i onsf orcompl expr obl ems .I dent i f yi ngv oi dsi nt hemar k et pl aceanddev el opi ng di st i nctandr ecogni zabl edesi gnsol ut i onst hatspeakt oa br oadr angeofdemogr aphi cmar k et s .

>>col l ect i oni ti fIdi dn’ tputev er yt hi ngel seasi deandt ak e t hepl unge. Ial soknewwi t hgr eatcl ar i t yt hatt hecat egor yt hatIwant ed t o“ own”wast hel adi esgem setcoc kt ai l andev eni ngwat ch cat egor y .Ihadbeenwat chi ngt hatv oi di nt hemar k et pl ace f ory ear s . Iknewt hatIwant edt opr oduceonl yoneof aki nd andext r emel yl i mi t ededi t i onpi eces .Iwant edGr ot el lt obe ex cl usi v ebutnotex cl usi onar yandIwant edt odemy st i f yt he magni f i cent .The r estf al l ssomewher e bet ween memor y andi magi nat i on. PG:Onequest i ont hatIal waysl i ket oask, pur el youtof per sonali nt er estand my own exper i ences -do you r ecal lyouremot i ons on yourf i r stday ofwor k at Gr ot el l ? SG:Thi si sact ual l yagr eatquest i on. T went y oney ear sago whenIl ef tar chi t ect ur et opur sueapat hi nt het i mepi ece andj ewel r yspher eIv er yvi vi dl yr emembert hef i r stdayof myt r ansi t i on.Ir emembersi t t i ngi nt hebac kofaNYC t axi cab as i tt r av el ed down 5t hAv enue i n Manhat t an and st oppedatar edl i ghtatt hei nt er sect i onof57t hSt r eetand 5t hAv enue.Ir ememberl ooki ngoutt hewi ndow oft het axi att heAt l ascl oc kper chedov ert heent r yt oTi f f any&Co. on 5t hAv enue and t hi nki ng t o my sel f ,t hatsomedayIwas goi ng t or edesi gn t hei rent i r e wat ch cat egor y .Ial so r ememberdur i ngt hesamedr i v epassi ngt heA LaVi ei l l e Russi est or el ocat edi nt heSher r yNet her l andHot elon5t h Av enueandal sosayi ngt hatsomeday ,t hatspacewoul dbe t hef l agshi pl ocat i onf ormyownbr and. Whi l eIul t i mat el ydi d end up r edesi gni ng Ti f f any’ s ent i r e wat ch cat egor yI eager l yawai tt hedayt hatt heALaVi ei l l eRussi el ocat i on wi l lbemi ne.

Logi cal l yal loft hel ar gel uxur yr et ai l er sar el ooki ngf ort he nexti coni cpr oductsuchasAl hambr ai sf orVanCl eef& Ar pel sorasJ12i sf orChannel .Desi gni ngt owar dt hose goal si sachal l engi ngandi nvi gor at i ngex er ci se.Howev er , dur i ngt hey ear st hatIwasdesi gni ngf ort hel ar gel uxur y gr oupsandr et ai l er swhatwasmostof t enmi ssi ngwast he emot i onalcomponent .Unf or t unat el y ,mostofwhati s def i nedasl uxur yhasbecomecommodi t i z ed,gl obal i z ed anddef usedwi t hi nav astseaofhomogeni z edandov er assor t edof f er i ngs .I t ’ sal lv er ynoi s yandl ac kst heemot i onalcomponentt hatIam wor ki ng t o est abl i sh i n my cur r entbodyofwor kand i nt he r el at i onshi pst hatIam wor ki ngt obui l dwi t hmycl i ent s . PG: Whendi dt hei deaofGr ot el lf i r stf or m? SG:It hi nkt hatt hei deaf orPoet i cTi meandGr ot el lwas al way st her ei nt hebac k gr ound.Howev er ,i twasnotunt i l t hr eey ear sagowhenmynow 18y ear ol ddaught erconf r ont edmewi t h“ dad,y ouhav ebeendesi gni ngf orev er yoneandt hei rgr andmot herf ort hepast20y ear s .Hasi t nev eroccur r edt oy out odosomet hi ngf ory our sel f ”t hatI r eal l yt ookast epbac kanddeci dedt hatIwoul dpr obabl y al way sr egr etnotdesi gni ngandpr oduci ngmyownLux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


Iam cur r ent l yonl yaf ewbl oc ksnor t honMadi sonAv enuesoIguessIam get t i ngcl ose.St ar t i nganyt hi ngnew i sal way sexhi l ar at i nganddaunt i ng.I hav eal way sbeenconvi ncedt hati fy oul ov ewhaty oudoandappr oach eachdaywi t hpassi onandper si st encemi x edwi t hagooddoseofhumi l i t y y ouwi l lul t i mat el ysucceed.Iguessi tcoul dbesai dt hatt hef i r stdayat Gr ot el l wasr eal l y21y ear sagoatar edl i ghtal ong5t hAv enueandt hati t ’ s j ustt ak enar eal l yl ongt i met ogest at e. PG:I fyoucoul dpi ckf i vewor dst hatsummar i sedGr ot el lt odaywhat woul dt hesebeandwoul dt hesewor dsbet hesameonest hatyou st ar t edt hecompanywi t h? SG:Wi t heachdaycomeswi t hconst antst r eam ofl ear ni ngexper i ences . WhenIl ookbac kont her el at i v el yshor thi st or yofPoet i cTi meandt he Gr ot el l col l ect i onofpr oduct sIk eepcomi ngbac kt ot hesamef i v et hought s est abl i shedondayone. Cl ar i t y–Appr oacheachdesi gnwi t hcl ar i t y Emot i on–I nf useeachdesi gnwi t hemot i on Aut hent i ci t y–Pr oduceeachdesi gnwi t haut hent i ci t y Tr anspar ency–Demy st i f yt hemagni f i centi nt heey esoft hecl i ent Humi l i t y–Rel i sht her eact i onwi t hhumi l i t y PG:How doyougai nyouri nspi r at i on? SG:I nspi r at i oni sal lar oundus .Forme,i t si nescapabl eandv er yof t en ov er whel mi ng.I t ’ sr eal l yal laboutabsor bi ngt hewor l dar oundmel i k ea sponge. Mysk et chbooksar ef i l l edwi t ht hemostobscur eanddi v er sef r agment s .I t ’ sgot t ent ot hepoi ntwher eIcannotonl yk eept hemostcur r ent sk et chbookoutonmywor ksur f ace.Compl i cat i ngt hi ngsev enmor ei st he v astwor l dofi nspi r at i ont hatl i v esoutt her ei nt hedi gi t alet herandf i gur i ng outhowt omel dt hesk et chbookwi t ht hecomput er . Ir ecent l ysawawonder f ul document ar yf i l m,Ji r oDr eamsofSushi . I t ’ st he st or yof85y ear ol dJi r oOno,consi der edbymanyt obet hewor l d' sgr eat estsushichef .A wonder f ul l yt hought f ulandel egantmedi t at i ononwor k andt hear tofper f ect i on. J ustunder90mi nut esoft ot ali nspi r at i on. Ont heot herhand,Ij ustwai t edi nl i nef ort wohour st oseeYay oi Kusama’ s “ f i r ef l i esont hewat er ”i nst al l at i onatt heWhi t neyMuseum her ei nNewYor k. The i nst i l l at i on i s desi gned so t hatonl y one vi eweratat i mecanent ert hespacef oraper i od ofonemi nut e. Whi l et hei nst i l l at i onasawor kofar tpr ovi ded f oodf ort hought ,t her eali nspi r at i oncamef r om t heexpr essi onsont hef acesofeachvi eweras heorsheent er edandt henexi t edt hespaceone mi nut el at er . PG: Whatar eyourt hought sonmass pr oducedhi ghendl uxur ypr oduct s? SG:Ther ear esomet r ul ywel lconcei v edand t hought f ul l ydesi gnedmasspr oducedhi ghend l uxur ypr oduct si nt hemar k et pl ace. Iwoul dev en consi dersomet obei coni cwi t hi nt hel andscape ofcor por at el uxur y .Manysuch desi gnshav e t ur nedoutt obesuper bambassador sf ort hei r br ands .

>>Theconsumer swhoweart hesepr oduct s weart hem wi t hpr i deandwi t hagr eatdealof sat i sf act i on. Fr om abusi nessper spect i v e,i t ’ sa cat egor y t hat ’ s har d not t o appr eci at e. Howev er ,Iam notsur et hatt hese pr oduct s shoul df al lundert hecat egor yofl uxur y . Asanex ampl e,Il ov emyHer mespor t f ol i obag. Iappr eci at et hedesi gnt hemat er i al sandt he qual i t y .I thasj ustt he r i ghtpr opor t i onsand wei ghti nt he hand.Howev er ,i t ’ s ul t i mat el y somet hi ngt hatany oneel sei nt hewor l dcan al sohav eoraspi r et ohav e.I t ’ snev ergoi ngt o besomet hi ngt hati sj ustmi neandmi neal one. I twasn’ tmadej ustf orme. I ti sn’ tapoem whi sper edonl yi nt omyear . T r uel uxur yi sapur sui t t hatshoul dbeappr oachedwi t houtl i mi t at i onor i nhi bi t i on.Luxur yshoul d be a f or m ofsel f expr essi on.I nmymi nd,t henat ur alr eact i ont o t he sameness ofmass pr oduced hi gh end pr oduct sshoul dbet ol ookf ort hi ngst hatar i ndi vi dual l ycr eat ed.Thear enaofhandmade oneofaki ndpr oduct sal l owspeopl et omak ea st at ementnotj ustaboutl i f est yl eandaest het i c pr ef er ences butshoul d cr eat e an i nt i mat e di al oguebet weent heuserandt heobj ectt hat cannotbedupl i cat ed. Asel fassur ed,si ngul arst at emental l owi ngt he wear ert obecomet hei rownbr andr at hert han seeki ngt odef i net hemsel v esbyt hebr andt hat t heyar ewear i ng.Iknow t hatmycl i entl ov es andr espect st hei deat hatshe’ sbuyi ngsomet hi ngf r om anar t i sanwhoput sf or t ht hei ref f or t and cr eat i vi t y speci f i cal l yf ort hem and t hat t heyar eent er i ngi nt oaper sonalr el at i onshi p wi t hanar t i sanandt hat ’ sav er yhar dqual i t yt o f i ndi namasspr oducedhi ghendl uxur y pr oduct .


l ux ur i ousma ga z i neI s t ev engr ot el l i nt er v i ew PG: You' vedeci dednott obr andyourexqui si t epi eces, haveyoueverbeent empt edt or ever set hatdeci si on? SG:Whi l et henameoft hebusi nessi sPoet i cTi meIdonot seet hati ni t sel fbei ngt henameoft hebr and. Muchl i k et he mostmast er f ulpi ecesofEngl i shsi l v er ,onl yaser i esof t hr eedi scr et el ypl acedhal l mar kst ampsont hecasebac k, t hebuc kl eort hest r api dent i f yt hewor k.Onehal l mar ki sa hummi ngbi r d.Becauseofi t sabi l i t yt of l ybac kwar ds ,t he met aphorher ei st hatwhi l ewecanl ookbbac konourpast weneednotdwel lt her eandshoul dal way smov ef or war d sav or i ngeachmomentandappr eci at i ngt het hi ngst hatwe l ov e. Thesecondst ampi sani nt er sect i onofmyi ni t i al s“ SG” andt het hi r di sal ot usf l ower ,pr i mar i l ybecausei twasonce bel i ev edt hati tf l ower edandbor ef r ui tatt hesamet i met hus s ymbol i zi ngt heabi l i t yt ot r anscendt hel i mi t at i onsoft i me. I t ’ snotmyegoasadesi gnert hatneedst obeexpr essed t hr oughhepl acementofmynameonacasebac korona di albutul t i mat el yt he woman who wear st he wor kt hat shoul dr emai nt heher oandbecomeherownbr and. Ther ei sa wonder f ulbook“ WomenWho RunWi t ht he Wol v es”byCl ar i ssa Pi nk ol a Est ees .Among manyot her t hi ngs ,t hebookmai nt ai nst hatwi t hi nev er ywomant her ei s a pl ace f i l l ed wi t h ext r aor di nar y passi on,cr eat i vi t y and sel f conf i dence.Onceawomanf i ndst hatpl acewi t hi nher sel foronceamanr eal i z est hataboutt hewomani nhi sl i f e, t he need f orhomogeni z ed br andi ng,l ogos ordesi gn si gnat ur esi sdi l ut ed. As pr evi ousl y di scussed,i t s ul t i mat el yt he woman who wear st hepi ecest hatbecomest hebr andandnott hebr and t hatdef i nest hewoman.

>> The pi ece i t sel fi s onl ya t al i sman ofgr eatsel f conf i dence and emot i onalr esponse.I n mymi nd,ev er y womani soneofaki ndandshoul dgi v eher sel ft heper mi ssi ont opr esenther sel fandoneofaki nd. PG:WhenIaskmosthi ghenddesi gner s‘ whati st he gr eat estpi ecet heyhavecr eat ed’ ,t heyusual l ysayi t ’ s t hel at est / cur r entmodel ,woul dt hi sbet hesamewi t h your sel f ? SG:Unf or t unat el y ,orper hapsf or t unat el y ,It endt obef ar t ooemot i onal l yi nv est edi neachdesi gnt osi ngl eanyone outasbei ngt hebestt hatIhav ecr eat ed.Myappr oacht o desi gnhasal way sbeenmor ef r om t heper spect i v eof“ t he wi newi l lber eadywhent hewi nei sr eady”r at hert hant hat oft hr owi ngt hespaghet t i agai nstt hewal l t oseewhatst i c ks . Al t houghIcanbequi t epr ol i f i ci nt hegener at i onofnew desi gns ,manywi l l si tf ormont hsi fnoty ear sunt i l If eel t hat t heyar er eadyf ordev el opmentandwor t hyt oseet hel i ght ofday . I nmanyway s ,eachnewdesi gni sabi tl i k eoneofmychi l dr en. Youconcei v et hem,y ounur t ur et hem y ouwat cht hem dev el opy oupoi ntt hem i nwhaty ouf eel i ft her i ghtdi r ect i on andt heny ouneedt ol ett hem goandf i ndt hei rownpl ace i nt he wor l d.You l ov et hem al lequal l y ,embr ace t hei r di f f er ences ,t hei rst r engt hs and t hei rshor t comi ngs and ul t i mat el yhopet hatt hehappi nesst hatt heygav et oy ou t heyt henar eabl et ogi v et osomeoneel se.Ul t i mat el y ,i fa womanwhowear soneofmydesi gnsf eel st hati ti st he si ngl egr eat estpi eceofj ewel r yt hatsheownst heni t ’ st hat pi ecet hent hatbecomesatl eastf orhert hegr eat estpi ece t hatIhav ecr eat ed.

Wh a t wec h o o s et ob u yi sa f o r mo f s e l f e x p r e s s i o na n d t h a t t h en a t u r a l r e a c t i o nt ot h e s a me n e s so f t h ep r o d u c t s a v a i l a b l et ou si st ol o o kf o r t h i n g st h a t a r ei n d i v i d u a l l y c r e a t e d .

 St ev enGr ot el l One ofaKi ndRi ngWat ch. Av ai l abl ei n18kwhi t e ory el l ow gol d.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


s t ev engr ot el l i nt er v i ewI l ux ur i ousma ga z i ne PG:Doyoual l ow muchext er nal i nput dur i ng t he cr eat i ve and desi gnpr ocess? SG:Muchofmywor ki sbasedona hi ghl ycol l abor at i v epr ocess . Havi ng wor k ed i nt he wat ch and j ewel r y i ndust r yf ort he pastt went yy ear s bot h domest i cal l y and t hought Eur ope.Ihav ehadt heoppor t uni t y t o wor k wi t h some oft he most t al ent edandmagi calhandsi nt he i ndust r y .Hands t hat ar e al most al way sy ear ni ngf orav oi ce.Hands t hatar ey ear ni ngt obepushedpast t hei rcur r entl i mi t sand handst hat r each new hei ght swhen ask ed t o hol dhandswi t hot herar t i sanswi t h whom t hey may be f ami l i ar but nev erconsi der edcol l abor at i ngwi t h. Thi nkabouti ti nt er msofRunDMC and Ar eosmi t h’ s 1986 r ap r oc k col l abor at i onof“ Wal kt hi sWay”and t he cul t ur ali mpactt hatt hi st ot al l y unexpect ed col l abor at i on has had on t he ent i r e musi ci ndust r y .I n many way s ,t hi si s a per f ectand per hapsmor et angi bl eex ampl eof whatIhav ebeenwor ki ngt oi nt egr at ei nt o mycr eat i v e and desi gn pr ocess . Al way sl ook f or t he unexpect ed, al way spushf ort hei mpossi bl eand al way sdoi ti nawayt hat ’ saut hent i c , aut hor i t at i v e and si ncer e. Ul t i mat el y ,i fy oudonotembr acet he oppor t uni t yt oi nj ectext er nali nput i nt ot he desi gn pr ocess 1+1 wi l l al way sequal2r at hert han3or5. PG:How do you ar r i ve att he wonder f ulnamesf oreachofyour uni quepi eces? SG:Thei nspi r at i onf oreachpi ece f al l ssomewher e“ bet weenmemor y and i magi nat i on” and i s usual l y r oot ed i n some obscur e met aphor orpar abl e. Iguessi t ’ snotsur pr i si ng t hatInamed t he busi ness Poet i c Ti me. Anat t ent i ongr abbi ngt i t l ewi l l puty ourwor ki n someone’ shand butwhet herornotheorsheact ual l y r eadsi twi l l ul t i mat el ydependont he qual i t yoft hewr i t i ngi t sel f .IguessI am athear tabi tofast or yt el l erand ev er yst or yneedsagoodt i t l er at her t han j ust a si x di gi ti nv ent or y number .

ss ecr etwat chi npl at i num wi t h  Thi r ot at i ngl i df eat ur esni neLi l ypads oat i ngonapav edi amondpond. Thel i l ypadsar ecompos edof130 uni quel ycutbaguet t edi amonds oat i ngonapav edi amond el dand s etwi t hi nabaguet t edi amond bez el .Thewat cheshav eaf ul l pav e di amondcas ebody ,baguet t e di amondl ugsandf ul l pav edi amond decorpl at e.Handengr av edmot her ofpear l di al wi t hdi amondmar ker s andani nl ai dmot herofpear l cas e backhi ghl i ght i ngt het hr eePoet i c Ti mehal l mar ks t amps .Thes i l ks at i n s t r ap,andpl at i num j ewel r ycl as p ar ef ul l yadj us t abl e.T wohandSwi s s quar t zmov ement .

“ LI L YPONDPRI NCESS” PT 002

ss ecr etwat chi npl at i num wi t h  Thi r ot at i ngl i di sdes i gnedasacel ebr at i onoft i mes pentwi t hf r i endsand f ami l yov eragr eatbot t l eofwi ne whi l el ooki ngoutov ert hev i ney ar d. Thehandcar v edpl at i num gr ape l eav esandv i nesar ehands etwi t h 392r oundwhi t edi amondsmount ed onapol i s hedony xbas eands et wi t hi nar oundwhi t edi amondbez el . Thewat chhaspl at i num cas ebody ; pl at i num l ugss etwi t hr oundwhi t e di amondsandani nl ay edmot herof pear l décorpl at e.Thehand engr av edmot herofpear l di al has f ourdi amondmar ker s ,andt hecas e backi si nl ay edwi t hbl ackChi nes e l acquerhi ghl i ght i ngt het hr eePoet i c Ti mehal l mar ks t amps .Thes i l ks at i n s t r apandpl at i num j ewel r ycl as par e f ul l yadj us t abl e.T wohandSwi s s quar t zmov ement .

“ OFTI MEANDVI NE” PT 003

ss ecr etwat chi npl at i num wi t h  Thi r ot at i ngl i df eat ur esacompos i t i on i l l us t r at i nghummi ngbi r dsand pet uni a ower scompos edof i ndi v i dual l yhandcutbuf ft op Bur mes er ubi es ,s apphi r es ,emer al dsandbl acks pi nel onapav e di amond el dands etwi t hi nabez el wi t hbuf ft opr ubybaguet t es .Thi s wat chasapl at i num cas ebody ,buf f t ops apphi r ebaguet t el ugsandaf ul l pav edi amonddécorpl at e.Hand engr av edmot herofpear l di al wi t h cabochonr ubymar ker sandan i nl ai dmot herofpear l cas eback hi ghl i ght i ngt het hr eePoet i cTi me hal l mar ks t amps .Thes i l ks at i n s t r ap,andpl at i num j ewel r ycl as p ar ef ul l yadj us t abl e.T wohandSwi s s quar t zmov ement .

“ SWEETPETUNI A ” PT 006

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI wat ches PG: Tal kust hr ought hemat er i al syoucommonl yusei n t he const r uct i on ofyour t i mepi eces,i ncl udi ng t he movement SG:Ihav eal way sl ov edmat er i al sandmat er i alsci ence.I hav ebeenknownt opest ermat er i alsci ent i st sandengi neer sal lov ert hewor l d.Howev er ,get t i ngt hem t omov e pastquest i onsr el at edt ophy si cal andper f or mancepr oper t i es t ot he mor e super f i ci al“ how i s goi ng t ol ook at 20. 00mm orwheni t spol i shedcanof t enbeaconv er sat i on ender . Thatsai d,ev er yonceandawhi l ey ouengagewi t ha mat er i alsci ent i storengi neerwhohasanunder l yi ngpassi onf ort hevi sualt ogoal ongf ort her i dei nor dert odet er mi nei fsomet hi ngt hatt heyhav ebeendev el opi ngf ort he aer ospaceorf ort hebi omedi cal i ndust r ycanbeappl i edt o t her eal m ofphy si calador nment . Al t hought her eseemst obeat r endt owar dt hedev el opmentofbr andspeci f i cal l oy sasamar k et i ngdevi ce,Isomehowal way sgr avi t at ebac kt opl at i num. T ome,pl at i num i sa cr i sp mat er i alal l owi ng f orwonder f ul l y del i neat ed and def i nedsur f acesandshapes .I t ’ sahar dmat er i al ,i tf i ght s bac k. Youhav et ot hr owal l otofy our sel fi nt owor ki ngwi t hi t i nor dert of i ndj ustt her i ghtt ouchj ustt her i ghtbal anceand st r uct ur e.I t scol orpi c ksuponev er yt hi ngt hatsur r oundsi t . I nmanyway s ,i t ’ sachamel eonl i k emat er i al . Notonl ydoes i tt ak eonandembodyt hespi r i toft hear t i sanbutal soi t s envi r onmentandi t swear er .I nmanyway s ,If i ndi tt heper f ectcanv asf orembodyi ngadesi gnconcept . I t ’ sal sooneof t hehar destmat er i al st ot ameandt oper f ect . Whoknewt hat t hepr i ceofpl at i num woul datl eastf ort het i mebei ngi sl ess t hant hepr i ceofgol d.

>>Asy ouwi l lseei nmywor k,Il ov et omi xmat er i al sand pr ocesses .I t ’ s al la gr eatbi g col l age on a v er y smal l canv as .Mi xi ngmar quet r ymot herofpear lwi t hmi cr opav e di amonds . Mi xi nghandengr avi ngwi t hchampl ev éenamel i ng.Mi xi ng aVenet i an gl assmi cr o mosai cwi t h buf ft op Medi t er r aneancor al .I t ’ sal laboutt heunexpect eduseof seemi ngl ydesper at ecol or s ,mat er i al s ,t ext ur esandpr ocesses . Per hapsbecauseIcomef r om out si deoft hei ndust r yIt endt obeabi ti r r ev er enti nmypr ocessesanduseof mat er i al t emper edwi t hahugedoseofhi st or i cal andi ndust r i alpr ecedent . Asf ort hemov ement s ,ov ert hey ear s ,Ihav ebeeni nv ol v ed i nanumberofwor l df i r sthor ol ogi calcompl i cat i ons .The “ Boy’ sT oy’ s”asIl i k et or ef ert ot hem.Howev er ,shor tof maki ngt hecommi t mentt omov ef ul lt i met oGenev aor wi t hi npr oxi mi t yt ot hewat chmaki ngcent er sofVal eeJ oux orLaChauxdeFondsIhav ecomet ot her eal i zat i ont hat myst aget hewor l dofhi ghj ewel r ywat chesandt hatt he har dcor ehor ol ogi calgymnast i csar ebestl ef tt ot het r ue exper t s . Al t houghpr obabl yabi tscandal oust oi ndust r ypur i st s ,Ir eal l ydobel i ev et hatt hemechani calmov ementor t hemechani calcompl i cat i oni snott hepr i mar yconsi der at i on i nt he desi gn and dev el opmentofa hi gh j ewel r y wat ch. Af t eral l ,messnot ,wi t haf r eshl ymani cur edhand. PG:Whatgi vesyou t hegr eat estpl easur ewi t hi nt he boundar i esofGr ot el l ? SG:Havi ngdesi gnedanonymousl yonbehal fofsomeof t hewor l d’ smosti mpor t antbr andsf ormanyy ear s ,oneof mygr eat estpl easur eswassi t t i ngi nar est aur ant ,anai r por t l oungeori nahot ell obbyandseei ngawomanwal kby wear i ngoneofmydesi gns . Wat chi ngherweart hat desi gnwi t hgr aceandconf i denceandknowi ng t hati twaschosenbyherorf orherov er hundr edsofot herof f er i ngsandsmi l i ng qui et l yt omy sel f . Howev er ,nowwi t h Gr ot el l ,i t ’ sal labouthavi ng t heoppor t uni t yt oi nt er act per sonal l ywi t heach andev er yoneofmy cl i ent sandsmi l e t oget herwi t h t hem. www. gr ot el l . com

 St evenGr ot el loneof aki ndgol d anddi amondr i ngwat ches Each oft hese uni que r i ng wat ches manuf act ur edi nGenev a,Swi t z er l andi s pr oducedi nei t her18Kwhi t egol dori na speci al l y dev el oped f or mul a of 18K y el l ow gol dandar econf i gur edwi t ht he smal l est and most accur at e Swi ss quar t z mov ement s .Di al s ofnat ur al l y col or edmot herofpear lort hi nl ysl i ced har dst onessuchast ur quoi se,onyxand cor r al ar ej uxt aposedwi t haquamar i nes , sapphi r es , ci t r i nes ,t our mal i nes and di amonds .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


T h eR o l l s R o y c eP h a n t o m Co u p éA v i a t o rCo l l e c t i o n b ySi mo nWi t t e n b e r g

ThePhant om CoupéAvi at orCol l ect i on wast hebr ai nchi l dofRol l sRoy ceMot or Car s ’i nhouse desi gn t eam who wi shed,f r om a br and and mar k et i ng per spect i v e, t o cr eat e an avi at i onbasedv ehi cl et or ecountt hef asci nat i ng and l i t t l e known st or y of Char l es St ewar tRol l s ,t he cof ounderofone t oday’ s most r ev er ed aut omot i v e mar ques . Rol l s ,anengi neerbyt r ade,hadapassi onf ormovi ngt hi ngsf or war dandf or speed; he r aced a bi c y cl e i n Cambr i dge,and l at erpar t i ci pat ed i n someoft heear l yTTt r ophycarr aces , bef or et ur ni nghi sat t ent i ont ohi sl ov eof f l yi ng,becausei nhi sownwor ds ,“ t her e wer enopol i cemeni nt heai r ” .Char l es was i nv ol v ed i nt he ear l y day s of bal l ooni ng,f oundi ng t he Roy alAer o Cl ub i n 190 1, and met avi at i on pi oneer s ,t heWr i ghtbr ot her s ,atanai r showdur i ngavi si tt ot heUSAi n1906. T woy ear sl at er ,i nOct ober1908,Rol l s madehi sf i r stf l i ghtwi t hWi l burWr i ghti n LeMans( Fr ance) ,and l at erpur chased hi sownWr i ghtFl y er .T eachi nghi msel f t of l y ,and onl yt he second per son t o hol di nBr i t ai nt ohol dapr i v at epi l ot ’ s l i cence,heusedt heai r cr af ti n1910t o becomet hef i r stpi l ott of l yacr osst he Engl i shChannelandbac knonst op,a f eatwhi chwasr ecogni sedwi t haper sonall et t erf r om Ki ngGeor geandt he st at usofanat i onalher o. Howev er ,l at ert haty ear ,hewast r agi cal l yki l l edatt hey oungageof32,when hi spl anebr ok eupi nmi dai rdur i nga publ i cdi spl ayi n Bour nemout h on t he sout hcoastofEngl and. T o payt r i but et o Char l esRoy ce,and i nspi r ed by t he r ecor dhol di ng Schnei derT r ophy wi nni ngSuper mar i ne S6B( power edbyaRol l sRoy ceRT ype engi ne) , Rol l sRoy ce cr eat ed t he Phant om CoupéAvi at orCol l ect i on,a l i mi t edr unof35car scent er edent i r el y ar ound t he t heme of avi at i on. Commandi ng a base netpr i ce t ag of €430, 000( $469, 000)pl usanaddi t i onal


l ux ur i ousma ga z i neI l ux ur i ousmot or i ng Avi at orCol l ect i oncar shav eal sobeendesi gnedt oi ncor por at et heRol l sRoy ceofcuphol der s .Mechani cali nt hei r f i xi ngs ,and spun f r om a sol i d pi ece ofal umi ni um,t he desi gner ’ sai m wast o del i v erf unct i onal i t y ,butwi t ht hat speci alcombi nat i onoft heat r eandj ewel l er y ,bot hofwhi ch ar eexpect edbyev er yRol l sRoy cecl i ent .Bet ween1931 and1933,t heSchnei derT r ophywashel di nt heSout hof Engl and,soar i ngov ert heSol entandt heWi t t er i ngsi nWest Sussex,al ocat i onnomor et han10mi l esf r om t hecur r ent homeofRol l sRoy ce.Col l ect i oncar scel ebr at et hevi ct or i ousS6B ai r cr af t ,apr edecessort ot hel egendar ySpi t f i r e, wi t hat r ansmi ssi ont unneli nanodi sedal umi ni um f i x edt o t hebodyoft hecar ,boast i ngpol i shedexposedt or xf i xi ngs ands wagel i nest hatmi r r ort heoi lcool i ngv ei nsont he f usel age. Thesehi ghl i ght sar ef ur t herr epeat edont hear mr est s .

>> €40, 000( $55, 000)pr emi um f ort heext er i orandi nt er i ordet ai l i ngoft heAvi at orCol l ect i on( st i l lex cl udi ngt he ot heropt i onsav ai l abl ef ort hePhant om Coupésuchasa l eat herbootandst ar l i ghtheadl i ner ) ,al lei ghtmodel sdest i nedf ort heUSAwer esol di nj ustt woday satt hemodel ’ s gl obaldebutatt hePebbl eBeachConcour sd' El egancei n August20 12.

Thel owerf asci ai sv eneer edi nmahogany ,pai nst aki ngl y shapedbycr af t speopl ej ustast heear l yr ecor dset t i ngpr opel l er s wer ef ashi oned.Pol i shed st ai nl ess st eelv eneer ‘ onl ay s ’wi t h bul l et shaped endshav e been desi gned t o mat chf l oormatf i xi ngs . Thei nst r ument at i ondi al soft hecar hi ntst r ongl yatacoc kpi tt heme.Anavi at i ongr adecl oc k wi t hbl oodor angeneedl et i psf r om t heSwi ssai r cr af ti nst r umentmak er ,RevueThommen,si mi l art ot hatf oundi na T or nadof i ght erj et ,hasbeeni nt egr at edwi t ht hecar ’ sel ect r oni cs ,whi chi sbeaut i f ul l ycompl ement edbymat tbl ac k di al sf ort hepowerr eser v e,speedomet er ,andf uelgauges .

Ther emai nderar enear l yal lspok enf orf ol l owi ngdi spl ay s i nMoscowandPar i s ,andpr oduct i onoft heout st andi ng34 uni t satRol l sRoy ce’ sf aci l i t yatGoodwood( Engl and)i sdue t o st ar ti n Nov ember ,wi t hf i r stdel i v er i es t o cust omer s schedul edt ot ak epl acei nt hesecondandt hi r dquar t er sof 20 13.Theat t ent i ont odet ai ldi spl ay edonbot ht hei nsi de andout si deoft hePhant om CoupéAvi at orCol l ect i on,i s not hi ngshor tofex cept i onal . Thebodyoft hecari sf i ni shed i nAvi at orGr ey ,auni quecol ourex cl usi v et ot hi sv ar i ant , whi ch f eat ur es a cont r ast i ng gl oss and mat tbonnet , Af r ame,and wheel s ,har ki ng bac kt ot he r ef l ect i v e and nonr ef l ect i v esur f aceswhi chcanbeseeni nt heey el i neof t hepi l oti nt heS6B. Fort he i nt er i or ,t he cabi ni sdr essed i n br own chest nut l eat her( al soav ai l abl ei nbl ac kornavy) ,onceagai nex cl usi v et ot heAvi at orCol l ect i onandr emi ni scentofvi nt age pl anes and ol d bomberj ac k et s .The l eat her l i ned gl ov e compar t mentspor t s an embossed Char l es Rol l s quot e f ol l owi nghi sf i r stf l i ghtwi t ht heWr i ghtBr ot her si n1908: “ Thepoweroff l i ghti sasaf r eshgi f tf r om t heCr eat or ,t he gr eat estt r easur ey etgi v ent oman” . Acent r econsol echr omepl aquedescr i besRol l ssi mpl yas “ Pi oneerAvi at or ” ,bel ow ar epr esent at i onofhi ss weepi ng si gnat ur e.Thef l oor mat sar el i nedwi t hsaddl el eat heri n cont r astt ol ambs woolwhi chi snor mal l yassoci at edwi t ha caroft hi st ype.

Wi t ht hankst oCol et t eHeal y , Pr oductManagerf orBespok e and t he Avi at orCol l ect i on,f ora per sonalt ouroft he Rol l sRoycePhant om CoupéAvi at orCol l ect i on.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI as t onmar t i nDB9

DB 91 3 MYb o a s t sn e ws t y l i n g , r e v i s e de n g i n e e r i n ga n de n h a n c e dl u x u r y As t onMar t i nr ev eal sf ul l det ai l soft hel at es tmaj orenhancement s t oi t si coni cSpor t sGTcar ,t hel ux ur i ousandpot entDB9. Appear i nghotont heheel soft heal l newVanqui shSuper GT ,t hei nt r oduct i onof13Model YearDB9gi v est heBr i t i sh l uxur yspor t scarmak ert heper f ectoppor t uni t yt of ur t her enr i cht heappealofi t smai nst ayi nt heGT sect or ,wi t h si gni f i cantdev el opment saf f ect i ngst yl i ngi nsi deandout , pl usk eychangesundert henewDB9’ scl assi cal l ybeaut i f ul ‘ ski n’ . Thest yl i ngchangesseeDB9adoptanev enmor el i t he, f l ui d and pur ef or m r emi ni scentoft he out goi ng Ast on Mar t i n Vi r age whi ch ceases pr oduct i on wi t hi mmedi at e ef f ect .T aki ngacl assi cAst onMar t i nGT si l houet t easi t s base,t henewDB9addsamor epr onouncedr earboot ‘ f l i p’ t of ur t herenhance t he aer odynami cper f or mance oft he car . Theext er i ordesi gnoft heDB9communi cat esapower f ul l y asser t i v ey etel egantchar act er .Thesur f acesdi spl ayt aut l i nesandsubt l emuscul arf or mst hatpoi ntt ot heunder l yi ng poweroft hi sr enownedSpor t sGT .

DB9si t sl ow andwi de,vi sual l y‘ pl ant i ng’t hecaront he r oad,communi cat i ng a cl ear l yat hl et i cst ance.The car ’ s i nher entwi dt hi saccent uat edbyt he‘ l i ghtcat cher ’f eat ur e whi ch r uns f r om t he l owerf r ontbumperand cont i nues al ongt hesi l loft hecarcr eat i ngachi sel l ed,det er mi ned l ook. Av ai l abl ef r om l aunch i n ei t herCoupe orVol ant e body st yl es ,DB913MYcl ear l yhasast r ongbr eadt hofappeal . Bi x enon headl ampspr ovi de t he carwi t h a cl earf ocus , whi l esubt l ef eat ur el i nesr unal ongandunder neat ht he headl amps ,vi sual l ywi deni ngt hecar . Al ar gel owerf r ontgr i l l ef eedsai ri nt ot hest andar dCar bon Cer ami cBr aki ngs y st em,whi l et hef r ontspl i t t eral soser v es t ovi sual l ywi dent hecar . Fort hoseDB9buy er si nsear chof anev enmor espor t yappear ancet her ei snow acar bon f i br ef r ontspl i t t erav ai l abl easpar toft heext er i orCar bon Pac k.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


as t onmar t i nDB9I l ux ur i ousma ga z i ne

Mo r ep o we r f r o mu p d a t e d6 . 0 l i t r eV 1 2e n g i n e , i n c r e a s e dt o5 1 7P S Lookal i t t l ecl oserandt het r uebeaut y oft heDB9’ sdet ai l sbecomesappar ent . Thef r ontgr i l l e,f ori nst ance–i nspi r ed byt hedesi gnofAst onMar t i n’ ssol dout One77 hyper car– f eat ur esf i v e hor i z ont alv aneswhi ch ar e chamf er ed t o cr eat eanaer of oi l pr of i l e. Meanwhi l et he bonnetv ent s ar e aut hent i c zi nc wi t h di st i nct i v ev anes . These,al ongwi t ht he newgr i l l eandpr onouncedsi dest r ak es , ar ecl assi cAst onMar t i ndesi gncues . DB913MYal sof eat ur esAst onMar t i n’ s i nt egr at edsi dest r ak eandLED si der epeat er s .Thel ongst r ak eaccent uat es t hel ean,l ongl i nesoft heDB9’ snose. Onceagai n,Ast onMar t i n’ scr af t smanshi pi scl ear l ydemonst r at edi nt heuse ofmet algr i l l esandcl eanl i nesoft he pol i shedmet alcast i ngs .Att her earof t hecar ,t heDB9’ swi det r ac kwi dt hand muscul arr earhaunchescl ear l ycommuni cat et he powerdel i v er ed att he r earwheel s . I nsi de, as out ,t he r evi sed DB9 becomesy etmor e el egantand mor e l uxur i ous .Unmi st ak abl yAst on Mar t i n, t he Spor t s GT’ s opul ent l y appoi nt ed i nt er i orboast saut hent i cmat er i al sand t hehi ghestl ev el sofat t ent i ont odet ai l . Fori nst ance,DB913MYcomeswi t ha st unni ngl eat herwel tf eat ur ef i r stseen on Vi r age.I nspi r ed by l uxur yl eat her goods ,t hewel t shav ebeendesi gned anddev el opedbyAst onMar t i n’ smast er cr af t smen.Requi r i ngmet i cul ousl ev el s ofcont r olt ohandst i t chandspeci al l ydev el opedmanuf act ur i ngf aci l i t i es ,t he wel t s ar e cr eat ed by sandwi chi ng a nar r ow st r i p ofl eat herbet ween t wo opposi ngl eat herseatpanel s ,andf i x ed usi ngpr eci sest i t chi ng.A f ur t herdemonst r at i on ofAst on Mar t i n’ sr enowned at t ent i on t o det ai land cr af t smanshi p can be seen i nt he j ewel l i k e gl ass s wi t chgearusedt hr oughoutt hei nt er i or oft he r evi sed DB9.Det ai l s such as t hese gl ass s wi t ches cl ear l y demonst r at et he l uxur y spor t s carmak er ’ s commi t mentt ot he use ofaut hent i c , hi ghv al uemat er i al s . Those DB9 buy er s seeki ng an ev en mor e spor t i ng ambi ence i nsi de mi ght

be t empt ed by an addi t i onali nt er i or opt i ononDB913MY –Ast onMar t i n’ s l i ght wei ghtseat s .These ar e av ai l abl e whent he2+0seat i ngopt i oni ssel ect ed anduseast at eof t hear tcar bonf i br e andKevl ar ®composi t est r uct ur e. When speci f i ed,t he seat ssav e 17k g percaraswel lasof f er i ng occupant s mor e suppor tatt he shoul der s .Thi s i mpr ov es comf or tand r educes st r ess on t he bac k dur i ng l ong st i nt s of f ocuseddynami cdr i vi ngi npar t i cul ar . Ast onMar t i nChi efEx ecut i v eOf f i cerDr Ul r i chBezsai d: “ Iam ver yex ci t edt obe unvei l i ng t henew DB9now.Myt eam her eatGay donhasbeenwor ki nghar d f or many mont hs t o i mpr ove and updat ek ey aspect s oft hi s super b Spor t sGT–t hemai nst ayofourspor t s carr ange–andIbel i evet her esul t st o beex cept i onal . “ Asi de f r om t he undeni abl y beaut i f ul ext er i orst yl i ng and now even mor e l uxur i ousi nt er i or , t her ear emanyi mpor t ant and i mpr essi ve engi neer i ng Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

- changes t hat demonst r at e Ast on Mar t i n’ sr enowned abi l i t yt o cr eat e compel l i ngcar si nt hemoder ner a. ”

E n g i n e e r i n gGr e a t Br i t i s hi n n o v a t i o n Thi sDB9seest hei nt r oduct i onoft he new gener at i onAM1 1V12engi ne.The new V12t ak essomeoft he‘ Gen4’ VH ar chi t ect ur e har dwar e t echnol ogy dev el opedf orAst onMar t i n’ sf or t hcomi ngal l newsuperGT ,t heVanqui sh,but hasbeent unedt osui tt hechar act erof DB9. Ther esul ti sanengi newi t hef f or t l esst or queofupt o620Nm andpeak powerof517 PS – bot h si gni f i cant l y i mpr ov edv er sust heout goi nguni t . Keyf eat ur esoft heAM1 1uni ti ncl udea r evi sedbl oc kandnew headi ncl udi ng dualv ar i abl ev al v et i mi ng,enl ar ged t hr ot t l e bodi es , upr at ed f uel pump, r evi sedi nt ak emani f ol dandmachi ned combust i onchamber s .


Meanwhi l e,DB913MY achi ev escompl i ancewi t ht hel at estEur opeanpedest r i anpr ot ect i onr egul at i onsanddoesso i nanew wayt hati swi t houtanycompr omi set ot heext er i ordesi gnoft hecar and doeswi t houtt he need f orot her wi sesur pl usdepl oy abl es y st ems T o accompl i sh t hi s , Ast on Mar t i n’ s desi gner sandengi neer shav ewor k ed t oget hert omak esi gni f i cantchangest o t he under body st r uct ur e oft he car i ncl udi ng a l ower ed engi ne, new bonnet ,f r ontbumperconst r uct i onand gr i l l esur r oundmoul di ng. Thei rr esul t i ng desi gni st hesubj ectofpat entpendi ng appl i cat i onsand enabl est he gr i l l et o mov er ear war dsoni mpact ,whi l stt he cent r al andout boar dchi nst i f f ener sgi v e r i gi di t yt ot hel owerst r uct ur eandsuppor tachi ev ementoft he l eg i mpact r egul at i ons .Cut out sont hef r ontwi ng cat wal kscont r i but et ot heachi ev ement oft heheadf or mr egul at i on. Thi s meansAst on Mar t i ni s abl et o av oi d conv ent i onalsol ut i ons such as t heuseofpl ast i cgr i l l esandst r ai ght f or war d nose cone bumper st hatst r et ch upi nf r ontoft hebonnet .I nst ead,i thas cr eat edacl ev ernewandbespok esol ut i on t hatpr eser v es t he unmi st ak abl e vi sualappealoft he VH ar chi t ect ur e l eadi ngedgebonnetandi t sext r uded al umi ni um gr i l l e.

Dr Bez sai d:“ The new AM1 1 V12 engi ne t oget herwi t h ouruni que and pat entpendi ng sol ut i onf orenhanced pedest r i anpr ot ect i on–t hesear ecl ear ex ampl es oft he engi neer i ng ex cel l ence t hatcont i nues t o mak e Ast on Mar t i nt hecr eat oroft hemostdesi r ed andadmi r edl uxur yspor t scar si nt he wor l d. ”

Ch a s s i s-I mp o r t a n t u p g r a d e sa l l r o u n d The DB9 13MY boast s a numberof i mpor t antenhancement sov ert heout goi ng car ’ s al r eady i mpr essi v ei nv ent or y .Thebr aki ngs y st em,f ori nst ance, now usesasst andar dCar bonCer ami c Mat r i x( CCM)di scsandcal l i per ssuppl i ed by ac knowl edged gl obalbr ak e exper t sBr embo. Whi l et hi sDB9of f er sar ef i ned,comf or t abl espor t sGTdr i vi ngexper i ence,t he new car bon br ak espr ovi de t he conf i dence and r eassur ance of r educed br ak ef adewhenpr essi ngt hecart oi t s spor t scapabi l i t y . CCM consi st sofacompoundofcar bon f i br ewhi chi si mpr egnat edwi t hsi l i con, i nj ect ed i nt o a moul d and bak ed at ul t r ahi ght emper at ur e.

Ther esul t i ngmat er i ali snotonl ymuch t ougher t han conv ent i onalcasti r on di scsbutal sodi ssi pat esheatmor er api dl yt opr ovi der educedf adi ng. Thebr ak er ot or s ,( 398mm di amet erat t he f r ont ,360mm att he r ear ) ,ar e mount ed ont ot he bespok e di scbel l s usi ng a ‘ f l oat i ng di sc’s y st em.Thi s al l owst hedi scst of l exr el at i v et ot hei r mount i ngs t her eby maki ng t hem l ess pr onet o‘ j udder . ’ Thedi scsar ecr ossdr i l l edt ohel pk eep t hebr ak epadscl eanwhi l eal sohel pi ng t o ensur et hatgases emi t t ed by t he pads dur i ng br aki ng do notbui l d up bet weent hepadanddi scsur f ace. The hol esal sohel pt ocoolt hesur f aceof t hepadsandt hedi scst hemsel v es .Ai r i nt ak esmount edbehi ndt hel owerf r ont gr i l l eal sof or cef eedai ri nt ot hebr ak e di scst oai dcool i ng. Savi ngar ound12. 5k gv er susaconv ent i onalcasti r ons y st em t heDB9’ sCCM br ak esnotonl yr educeov er al lv ehi cl e wei ghtbutal so mean t hata bet t er bal ancebet weenr i decomf or tandhandl i ngcanbest r uc k. Thel owerr ot at i onal massal sogi v esi mpr ov edaccel er at i on, br aki ngandst eer i ngf eel .


as t onmar t i nDB9I l ux ur i ousma ga z i ne Thel uxur yspor t scaral soboast sAst on Mar t i n’ s‘ Gen4’ VH ar chi t ect ur ev er si on of t he br and’ s Adapt i v e Dampi ng Sy st em ( ADS) .Thi s nextgener at i on ADS has been enhanced t oi ncl ude t hr eemodes:Nor mal ,Spor tandT r ac k. I n‘ Nor mal ’ mode,t hedampi ngi ssett o del i v ert he gr eat estr i de comf or t ,wi t h t he el ect r oni cal l y cont r ol l ed damper s aut omat i cal l yadj ust i ng t o pr ovi de t he opt i mum set t i ngs t o sui tdr i v eri nput , speedandt her oadsur f acequal i t y .I n ‘ Spor t ’mode,t hedampi ngi sset upt o bemor ef ocusedatdel i v er i ngshar per handl i ng and cont r oldur i ng dynami c dr i vi ng whi l ei nt he‘ T r ac k’mode t he dampi ngoper at eswi t hi nt her angeofi t s st i f f estset t i ngs . Thedi f f er entdampi ngmodesav ai l abl e hel pappr eci abl ybr oadenDB9’ schar act er ,adapt i ng i t s set up t o sui tt he dr i v er ’ sr equi r ement si n di f f er entcont ext s .I tcanbeacomf or t abl eandcompl i antGTcari nNor mal modeaswel l as bei ng a f i r m and di r ectspor t scari n Spor tset t i ngandof f er i nghi ghl ypr eci se f l atcor ner i ngi nT r ac kmode.

E q u i p me n t -L u x u r y c o me sa ss t a n d a r d

enhancet hel uxur yl ookandf eel oft hei r Ast onMar t i nspor t scarcansel ectf r om an ext ensi v er ange ofopt i onalequi pmentf eat ur es . DB913MYf eat ur est heopt i onal r ev er si ng camer a cur r ent l yav ai l abl e on t he Rapi def our doorspor t scarandf or t hcomi ng Vanqui sh super GT . The camer a–st andar di nt heUSmar k et– i si nt egr at edi nt ot her earbootl i dabov e t henumberpl at e,wi t ht hei magevi si bl e on t he LCD scr een f ol di ng outoft he cent r e st ac k.The r ev er si ng camer ai s act i v at edwhenr ev er segeari ssel ect ed andi sdeact i v at edoncet hecari sdr i vi ngf or war dsatmor et han5mph. Meanwhi l et her ear et woCar bonPac ks i nt r oducedonDB913MY–oneext er i or andonei nt er i or–t oof f erf ur t herper sonal i sat i on possi bi l i t i es .Al l of t he car bonf i br ehasa2x2t wi l l desi gnt hat i sf i ni shed wi t h a cl earl acquer .The ext er i orpac k compr i ses car bon f i br e f r ontspl i t t erand r eardi f f user ,car bon f i br e mi r r orar ms and caps and dar k t ai l pi peswi t hagr aphi t i cf i ni sh. Thei nt er i orpac k of f er s a car bon f i br e upper f aci a, car bon f i br e gear sel ect or paddl es and car bon f i br e doorpul l s . Buy er scanoptf orei t herAst onMar t i n wi ngsorDB9headr estembr oi der y .

Asbef i t sal uxur yGTi nt hi scl assDB9 13MY ofcour sef eat ur esconv eni ence i t ems such as aut omat i c headl i ght s , now oper at edbyanew mast ers wi t ch uni tcont r olpanell ocat edont hel ower i nst r umentpanelbeneat ht he dr i v er ’ s si deai r v ent . Aut omat i cwi ndscr eenwi per sar eal soa st andar df i tf eat ur e,wi t ht hei roper at i on t r i gger edbyar ai nsensorbui l ti nt ot he headerpod i nf r ontoft he r ear vi ew mi r r or . Ar chf i l l i ng 20i nch al l oy swheel si na v ar i et y ofdesi gns ,f ul l gr ai nl eat her i nt er i or ,l eat herspor t sst eer i ngwheel , el ect r i cal l yadj ust abl eSpor t sseat swi t h si deai r bags ,memor yseat sandext er i ormi r r or s ,sat el l i t e navi gat i on,aut omat i ct emper at ur e cont r ol ,t r i p com put erand Or gani cEl ect r ol umi nescent ( OEL)di spl ay s–t heDB913MY’ sl i stof st andar dequi pmenti ssui t abl ygener ous whi l e buy er s k een t o f ur t her Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

TheDB9embr oi der ydesi gnhasbeen r ef r eshedandal sohasanewst i t chpat t er n on 13MY car s . Fi nal l y ,a l eat her headl i ni ngi snowav ai l abl easanopt i on onDB9.Thel ar gecent r alpaneloft he headl i ni ng can be f i ni shed i nl eat her , whi l et hecantr ai lt r i m andheadert r i m r emai nAl cant ar acol our ed. Summar i si ng t he si gni f i cant l y enhanced appealoft he DB9 13MY, pr oductmanagerAndy Hasl am sai d: “ DB9 has,r i ght l y ,been posi t i oned at t hehubofourGTsegmentof f er i ngsf or someyear snow. “ The i nt r oduct i on oft hi s si gni f i cant l y enhanced 13MY car means Ast on Mar t i n buyer shave a ver ycl earand compel l i ngmodel l i neupf r om whi cht o choose. “ T aki ng t he bestel ement s of Vi r age, addi ng i mpor t ant new upgr ades and combi ni ng t hese wi t h t hei coni cDB9nomencl at ur ewehave cr eat ed acompel l i ng new Spor t sGT t hatsi t spr oudl yatt hever yhear toft he Ast onMar t i nspor t scarr ange. “ Wi t ht he ex cept i onalnew Vanqui sh superGT occupyi ng t he t op oft he r ange, t her ei snow acl earandl ogi cal st epf r om DB9. ”


A d r i e n Ch o u x

I nt er v i ew byPaulGodbol d

T h eC h i n e s eT i me k e e p e r Paul Godbol d:Adr i en, bef or e we t al k aboutThe Chi neseTi mekeeper ,l et ’ sf i ndoutal i t t l emor eabout you.When di d yourf asci nat i on wi t h wat chesand al l t hi ngshor ol ogi calbegi n?

PG: Asyou’ vej ustment i oned;you’ dpr evi ousl ywor ked atoneoft hewor l dsmostf or emostl uxur ycompani es, Of f i ci nePaner ai .Hasyourt i meatt hi scompanyi nf l uencedwhatyoudo?

Adr i enChoux:Imustadmi tmypassi onf orwat chescame aboutqui t er ecent l y .I tal lst ar t edwhenIj oi nedt her emar kabl ePaner aibr andi nHongKong7y ear sago.Fr om t hat momentonwar dsIwascompl et el yhook ed!

AC:I thas!T ost ar twi t h,i tcr eat edaf asci nat i onf ort i mepi ecest hatpushedmet ol aunchmyownbr and.Buti tal so t aughtmeal oti nt er msofpr oductdev el opmentand mar k et i ng.Myt i meatPaner aii nAsi awasv er yf r ui t f ulasI encount er edmanysuccessesandgr eatpeopl ewhoar e nowmyf r i ends .

Ihad some pr evi ous exper i ence wi t hi mpor t antbr and names butt o my shame i twas whi l e pr act i ci ng my Mandar i n;bar gai ni ngpr i ceswi t hshopk eeper si nt hev ar i ousf ak emar k et sar oundShanghai12y ear sago!

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


adr i enchouxI l ux ur i ousma ga z i ne PG:Looki ngback,doyour ecal lt hemomentwhenyou deci ded ' I ' m goi ng t o cr eat emyown company' ?And whatwhatwer eyouremot i onswhenyouknewt hatt hi s wasact ual l ygoi ngt ohappen? AC:Absol ut el y!I twasonedayi nDecember2008whenI wascasual l ychat t i ngwi t hav er ydearwat chmak erf r i endof mi ne.Wedr eamedofbui l di ngawat ch.Awat chbr andf or me( t hemar k et er )andawat chwi t hmanycompl i cat i onsf or myf r i end( t hewat chmak er ) . Thespar kwasi gni t ed,andt he i deagr ewi nmesl owl yatf i r st ,unt i laconv er sat i onwi t hmy Dadi nSept ember2009t hatmademer eal i set hati tcoul d notbej usta' par t t i me' i dea. Thenextmor ni ngandf ort he f ol l owi ng6mont hsIwasupwor ki ngat6am cr eat i ngThe Chi neseTi mek eeper . PG:PG:St ar t i ngabusi nessi none’ sowncount r yi s compl i cat ed.How easyhasi tbeen t o do i ti n Hong Kong? AC:HongKongi sabusi nessf r i endl ypl ace.I tt ookme2 y ear st o cr eat e CTK on myown wi t hl i t t l e savi ngs .The samet hi ngwoul dbei mpossi bl ei nEur ope!Thebi ggest f eat ur eofst ar t i ngabusi nessi nHongKongi st heposi t i vi t y oft hepeopl e! Ther ei saconst ant' y esy oucan' at t i t udet hat hashel pedmet omov eupandf or war dev er y day . PG: TheChi neseTi mekeepercol l ect i onsar easdi st i nct i vef r om t hesi deast heyar ef r om t hef r ont .Tal kus t hr oughsomeoft hemaj orel ement st hatdi st i ngui sh yourwat chesf r om t hecompet i t i on.

t hatwasmyEur ek aMoment !SuSongbecamemymuse, myi nspi r at i onandwher eIf oundt hemai ndesi gnf eat ur es i nal lCTKwat ches . Goi ngbac kt ot hemai ndi f f er ences ,2poi nt scomet omi nd: 1 . Thesandwi chcasewi t h4l ay er sr ef l ect st heshapeofa Chi nese pagoda ( used t o di spl ayt he t i me i nt he cl oc k t ower ) 2.Thebuc kl ei nspi r edbyt hear mi l l ar yspher edomi nat i ng t hecl oc kt owerf ort heChi neseemper ort ounder st andt he posi t i oni ngoft hest ar s . TheChi neseTi mek eeperi suni quei nev er yaspectandi s t oday a t i mepi ece wi t h an unpr ecedent ed char act er ; appeal i ngt oal ar geaudi ence. PG:How hast her ecept i onofyourwat chcol l ect i ons beenr ecei vedi nHongKongandf ur t heraf i el d? AC:Fort hef i r stcol l ect i onandmostdef i ni t el yoursecond col l ect i on t he r ecept i on has been ov er whel mi ng The desi gn,t hechar act eroft hewat ches ,t hedet ai l sorev ent he j ade col l ect i on ar e al lel ement st hathav e been hi ghl y appr eci at ed.ButCTKi smor et hatj ustawat ch-i tr epr esent st hepassi onandknowhowofonenat i on. Thi swast hehar destpar tofourmessage!Wear epr oudl y cr af t edi nChi naandy es ,t odaywear e t heonl yl uxur ywat chbr andt hati s pr oudl yChi nese. . .

AC:Thr oughmyr esear chonChi neset i mek eepi ngIcame acr ossSuSong.Hewasamostbr i l l i antmi nd,ast r onomer andengi neeratt hecour toft he7t hemper oroft heSong Dynast y .Hebui l tt hewor l d’ smostr enownedwat er dr i v en cl oc kt oweri ncor por at i nganescapementmechani sm.600 y ear sbef or eanyt hi ngsi mi l arwoul d appeari nEur ope.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI adr i enchoux

Adr i enChoux TheChi neseT i mekeeper

PG:Whatki ndofmovement sar eyouusi ng,andhow dot heycompar ewi t ht hoset hatar eSwi ss? AC:Thehear tbeatofourt i mepi ecesi si ndeedChi nese andwher ewehadt obemostcar ef ulwhensel ect i ngour par t ner s .Weusesi mpl ecompl i cat i onmov ement s( dat e/ smal l second/aut omat i c)becauset hei raccur ac y ,r el i abi l i t y andf i ni shi ngi sonparwi t hst andar dET Amov ement s .We ar e,admi t t edl y ,noty etr eadyt ohav ehi ghcompl i cat i onsi n ourt i mepi eces .T odayweuseTi anj i nWat chCompany& HangzhouWat chCompanymov ement swhi chweper sonal i z e&t estcar ef ul l y . Theygi v eusgr eatsat i sf act i on. PG:Idol i ket hebr andl ogo( seebot t om r i ght ) . Wast hi s somet hi ng t hatyou had i n mi nd f r om t hebegi nni ng andhow easywast hef i nalchoi ce? AC:I twassomewher ei nmymi ndbutcamet ol i f ewi t ht he hel pofaf ewt al ent eddesi gnerf r i endsofmi ne. . . Thef i net uni ng t ook qui t e a whi l e as Iwant ed The Chi nese Ti mek eeper ' sl ogot obeoneoft hemostr emar k abl ei nt he mat chmaki ngwor l d!T odayIt hi nki thast hi spot ent i al . PG:Do you f i nd much ofa di f f er ence bet ween t he t ast esofEast er nandWest er nwat chcol l ect or s?

Hei spr ovi ngt hi si nhi sgr eatmovi e( $uper capi t al i st )andI hopeI ' m doi ngt hesamewi t hCTK.Wear eonl yatt he begi nni ngofourwor kt oget herandIhopei twi l ll eadt of ar gr eat ert hi ngs! PG:Adr i en. Ir eal l yl i ket hecol l ect i onandt het r adi t i ons youhavebui l tar oundt hem ar ound.I ’ m sur et hatour r eader swoul dl i ket oknow mor e.How cant heygeti n cont actwi t hyouandwher ecant hewat chesbepur chasedf r om? AC:Thanky ouPaul !Wehav eopenedourf i r stbout i quei n HK i nt hehear toft r adi t i onalWanchai( 82St oneNul l ah Lane) and we obvi ousl y hav e a websi t e : www. t hechi neset i mek eeper . com. Wear el ooki ngi nt oot her oppor t uni t i esi nMacau,Dal i an,Shanghai ,Amst er dam and Cal i f or ni a. . .I ' l lk eepy oupost ed!Ial way st ak eal otoft i me t oans wereachi ndi vi dual quest i onsf r om ourcust omer sso don' tbeshyanddr opmeal i neatadr i en. choux@ct k. hk PG:I st her eanyt hi ngt hatyouwoul dl i ket oadd? AC:J ustt ohi ghl i ght2pi ecesofourl at estcol l ect i ont hat y ourr eader smaybe k een t o di scov er .We hav eaJ ade Aut omat i ccol l ect i onwhi chi st odayt heonl ypi eceswi t h gr adeABur mesej adei nt hewat chi ndust r yandt heyar e t r ul ybeaut i f ul( wesol d4pi ecesi noneni ghti nAmst er dam wi t hAceJ ewel er s! ) .Wehav eal sol aunchedat r adi t i onal Chi nese ' t i mek eeper 'wi t ht he Chi nese doubl e hour s . . . Agai nav er yuni quet i mepi ecest hatcol l ect or sf al li nl ov e wi t hqui t eeasi l y!

AC:Ther ei scl eardi f f er encei nt ast ebutwheni tcomest o CTKI ' m pl easet osayt hatwehav eappeal edt obot hAsi an &Caucasi an. . . Ourcust omer sar eal l qui t eav ant gar deand wi l l i ngt ot r ynewt hi ngs . Theyf ol l owt hei rpassi onf ort i mek eepi ng and ar e now pr oud t o own a pi ece ofChi nese hi st or yont hei rwr i st . . . PG:Tal kust hr oughsomeoft hel i mi t ededi t i onsyou havepr oducedanddoyouhaveaper sonalf avour i t e amongt hese? AC: Al l ourpi ecesar el i mi t ededi t i on( y ear l y)butf ort hey ear oft he dr agon we cr eat ed an 18 pi ece Speci alEdi t i on Dr agonWat chi nYel l ow Gol d.St unni ng!I t ’ sal soonemor e par toft heChi nesecul t ur ewear ehappyt opr omot eand shar ewi t hourcust omer s . Peopl el ov ei t . . . PG:Ear l i ert hi syearyouannouncedt hatHongKong act orDer ekTi ng was t o be t he f i r stChi neseTi me KeeperBr andAmbassador ,I ' l lf or gi vet heover si ghti n notaski ngme!Tel lushow t hi scameabout . AC:Doy ouwannabeoursecondbr andambassador; )? Der ekwasi nt r oducedt omebyamut ualf r i endandwe cl i c k edi mmedi at el y .Weshar eacommonvi si on:qual i t y , ar t i st r yandt al entcanbef oundi nHK orChi naandbe appr eci at edbyt her estoft hewor l d!

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

TheChi neseTi mekeeperLi mi t ed 82St oneNul l ahLane Wanchai HongKong Phone:( +852)28932382


Nor di cSeasons-Spr i ng

f r om Gust af sson&Sj รถgr enWat ches

Thepar t ner s hi pbet weent hebl ades mi t hJ ohan Gus t af s s on and wat c hmak erPat r i k Sj รถgr en ai mst opr ov i det r ul yuni quewat c hes ,c r eat ed wi t h i ns pi r at i on f r om t he c ol d nor t h of Sc andi nav i aandt heanc i entSwedi s ht r adi t i on i nmet al l ur gy .


wat chesI l ux ur i ousma ga z i ne Spr i ngi st het hi r dmodeli nt heNor di cSeasonsser i esof wat chest hatar edesi gnedwi t hi nspi r at i onf r om t her i ch cont r ast soft henor di cseasons .Thedi alf ort heSpr i ngi s made i nt emper ed pat t er n wel ded st eel ,al so known as damascus st eel ,t hathas been hand f or ged i nJ ohan Gust af sson' suni que Expl osi on pat t er n.The y el l ow t emper edcol or i ngoft hest eelmeantt oi l l ust r at et her et ur nof t he sun,whi ch i sa v er yi mpor t antaspectofl i f ei n Scandi navi a. Si nceanci entt i mes ,peopl el i vi ngi nt henor t her nhemi spher ehav ehadaneedt ocel ebr at et hear r i v alofspr i ng wi t hcl eansi ngbonf i r esandcel ebr at i onatt heendofacol d and dar k wi nt er .Swedes do t hi s on Apr i l30,Val bor g ( Wal pur gi sNi ght ) .Nor mal l y ,Spr i ngi sal r eadywel lest abl i shedi nt hesout her nr eachesoft hecount r y ,whi l enor t her ner sst i l lhav et owai taf ew weeksl onger .Nev er t hel ess , t hi si st heev eni ngwhenSwedeswel comet heSpr i ng.

A damascusst eelbez eli nsetf r amest hedi al .Thet r ademar kov er si z ecr owni ndamascusst eelhasal ar gerdi amet ert hanpr evi ousGoS model sbutt hehei ghthasbeen r educedt oi ncr easeov er al lwear abi l i t yast hecasecor ei s 44. 5mm. Thehandsoft heNor di cSeasonsar ei nt heGoS s wor d shapet hatpr emi er edi nt heSt oc khol m model . Ani ndexr i ng wi t hmar k er swi t hsi mi l arshapesmat cht hehandsbeaut i f ul l y . Al l handsandi ndexr i ngsar emadei nsol i dgol dwi t ha nuancesel ect edt omat cht hecol orschemeofeachseason di al . Theydeci dedt of i tt heNor di cSeasonswi t hast r api n bl ac ksof tnubuc kast hemat t esur f aceoft hest r apsi sa bl endswel lwi t ht he damascusst eelf i ni sh.These GoS st r apsar e handmade i n Swi t z er l and and ar ef i t t ed wi t h scr ewedl ugs . www. gos wat ches . com

TheNor di cSer i esar et hef i r stGoS wat chest of eat ur ea casei ndamascusst eel . Theydesi gnedt hecasebasedon t hepr evi ousGoS casesandwi t haf ocust ohi ghl i ghtt he damascus st eelf eat ur es and t he di st i nct i v e GoS case shape.Oneuni quef eat ur eoft heGoS casei st hel ar ger di amet eroft hecasebac kandbez el s ,whi chweuset o hi ghl i ghtt hecur v edsur f aceoft hedamascusst eelcase cor e as t he st eelpat t er ni s mi r r or ed i nt he hi gh gl oss pol i shedf i ni sh.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI mot or i ng

L i g h t e r , S t r o n g e r , a n dmo r eR e f i n e d

Thewor l d’ sr s t SUVwi t hal i ght wei ght a l l a l umi ni umbody ,t henewRa nge Rov ert a k est heca pa bi l i t i esoft hema r que’ sa gs hi pt oanewl ev el ,wi t h ev engr ea t erl ux ur ya ndr enement ,enha ncedper f or ma ncea ndha ndl i ng ona l l t er r a i ns ,a nds i gnica nta dv a ncesi ns us t a i na bi l i t y . Theal l new RangeRov erhasacl eanandel egantshape whi chi sder i v edf r om af r eshnew i nt er pr et at i onofRange Rov erdesi gn cues . Whi l ei nst ant l yr ecogni sabl e as a Range Rov er ,t he new v ehi cl et ak es a si gni f i cantst ep f or war dwi t habol dev ol ut i onoft hemodel ’ si coni cdesi gn l anguage. Atj ustunder5m l ong,t henewRangeRov erhas av er ysi mi l arf oot pr i ntt ot heout goi ngmodel ,butwi t ha smoot herandmor est r eaml i nepr of i l e–t hemostaer odynami cRangeRov erev er . Thel uxur i ousi nt er i orhasamoder nandpur echar act er , i ncor por at i ngdi st i nct i v eRangeRov erdesi gncues ,butwi t h af r esh and v er y cont empor ar yt r eat ment . The cabi n r et ai nst hechar act er i st i cst r ong,ar chi t ect ur alf or ms ,and t hese ar e emphasi sed by ext r emel y cl ean and el egant sur f aces whi ch ar ef l awl essl y ex ecut ed usi ng t he f i nest l eat her sandv eneer s . Wi t hov er1 18mm mor el egr oom,t he r earcompar t mentof f er sv ast l ymor espaceandcomf or t , wi t ht he opt i on oft he desi r abl e new t woseatEx ecut i v e Cl assseat i ngpac k agef ort heul t i mat ei nr ear seatl uxur y . T o enabl e cust omer st o cr eat et hei r per f ectbespok e v ehi cl e,t he uni que l uxur yambi ence oft he new Range Rov ercanbeext ensi v el yt ai l or edwi t hani ndul gentchoi ce

ofcol our s ,f i ni shesandspeci aldet ai l s ,f r om t hei mmacul at el yt r i mmed col our t hemed i nt er i or s oft he ex cl usi v e Aut obi ogr aphyser i es ,t ot hest yl i shr angeofal l oywheel s upt o22i nchesi ndi amet er .

Mo s t r e f i n e d , mo s t c a p a b l eRa n g eRo v e re v e r

Theal l new RangeRov erhasbeenengi neer edf r om t he gr ound up t o be t he mostr ef i ned,mostcapabl e Range Rov erev er .Wi t ht headopt i onoft hel at estbodyandchassi st echnol ogi es ,t hev ehi cl e’ sal l t er r ai nper f or mancehas mov edont oanot herl ev el ,bot hi nt hebr eadt handaccessi bi l i t yofi t sof f r oadcapabi l i t y ,andi t sonr oadhandl i ngand r ef i nement . Amongstt he i ndust r y l eadi ng i nnov at i ons i s a gr oundbr eaki ngnext gener at i onv er si onofLandRov er ’ sT er r ai n Response® s y st em,whi ch anal y ses t he cur r entdr i vi ng condi t i ons and aut omat i cal l y sel ect st he mostsui t abl e v ehi cl eset t i ngs . Anal l newst at eof t hear tl i ght wei ghtsuspensi onar chi t ect ur edel i v er scl assl eadi ngwheelt r av el ,pr ovi di ngex cept i onalwheelar t i cul at i onandcomposur et odealwi t ht he t oughestcondi t i ons .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


mot or i ngI l ux ur i ousma ga z i ne wi t hasmoot handr esponsi v eei ght speedaut omat i ct r ansmi ssi on.T r ue t ot he Range Rov erDNA,t he new model f eat ur est heuni queCommandDr i vi ngPosi t i on,pl aci ngt he dr i v eri nanel ev at ed,upr i ghtseat i ngposi t i on–t ypi cal l y ov er90mm hi ghert hanot herpr emi um SUVs–t opr ovi dea supr emesenseofconf i denceandcont r ol .

L i g h t we i g h t c o n s t r u c t i o n e n h a n c e sp e r f o r ma n c e a n ds u s t a i n a b i l i t y The al l new Range Rov er f eat ur es a r ev ol ut i onar y al l al umi ni um monocoquebodyst r uct ur ewhi chi s39per centl i ght ert hant hest eelbodyi nt heout goi ngmodel . Cont i nui ngJ aguarLandRov er ’ sl eader shi pi naer ospacei nspi r ed, hi ghper f or mance l i ght wei ght st r uct ur es ,t he al l al umi ni um bodyenabl est henewv ehi cl et osi gni f i cant l y enhancebot hper f or manceandef f i ci enc y .Combi nedwi t h wei ghtsavi ngst hr oughoutt hechassi sanddr i v el i ne,t he l i ght wei ght st r uct ur e cont r i but es t o a model f or model wei ghtsavi ngofupt o350k gcompar edt ot heout goi ng v ehi cl e.The wei ght savi ng hel ps t he 510PS LRV8 Super char gedmodelt oaccel er at ef r om 0—60mphi nj ust 5. 1seconds ,ar educt i onof0. 8secondsov ert heout goi ng model .Att hesamet i me,f uelconsumpt i oni scutby9per cent .

Out st andi ngt r act i onanddynami cst abi l i t yi spr ovi dedby t hepr ov enRangeRov erf ul l t i mei nt el l i gent4WD s y st em, wi t hat wospeedt r ansf erbox,wor ki ngi npar al l elwi t ht he sophi st i cat ed el ect r oni c t r act i on cont r ol s y st ems . ThenewRangeRov er ’ sunmat chedbr eadt hofcapabi l i t yi s al so r ef l ect ed i ni t st r emendousl y st r ong st r uct ur e wi t h enhancedbodygeomet r yf oral l t er r ai ncondi t i ons ,wadi ng dept hwhi chhasi mpr ov edby200mm t o900mm,andi t s posi t i on as t he bestt owi ng v ehi cl ei ni t s cl ass wi t ha 3, 500k gt r ai l ercapabi l i t y .T oensur eex cept i onaldur abi l i t y andr el i abi l i t y ,t henewRangeRov erhasbeensubj ect edt o LandRov er ’ spuni shi ngon-andof f r oadt estanddev el opment r egi me, wi t h a f l eet of dev el opment v ehi cl es cov er i ngcount l esst housandsofmi l esov er18mont hsof ar duoust est si nov er20count r i eswi t hext r emesofcl i mat e andr oadsur f aces .

Re f i n e da n de f f o r t l e s sd r i v i n ge x p e r i e n c e

TheAl l Newmodelhasbeenengi neer edt omeett hehi ghestl uxur ycarst andar dsf orr ef i nement . Wi t hi t shi ghl yaccl ai medl i neupoft or quer i chengi nes ,t he newRangeRov erdel i v er ss wi f tandef f or t l essper f or mance. Cust omer s hav e a choi ce ofa pet r ol510PS LRV8 Super char gedandt wodi esel( 3. 0l i t r e258PSTDV6and 4. 4l i t r e339PSSDV8)engi nes ,al lofwhi char enowpai r ed

Thel i ght erst r uct ur ehasal somadei tpossi bl et oi nt r oduce t hesophi st i cat ed3. 0l i t r eTDV6engi nei nt ot hemodell i ne. Wi t hper f or mancej ustasst r ongast hepr evi ous4. 4l i t r e TDV8 Range Rov er ,t he smal l erengi ne t ak es t he t ot al wei ghtsavi ngupt o420k g,anddel i v er sadr amat i c22per centr educt i on i nf uelconsumpt i on and CO2 emi ssi ons , achi evi ng f i gur es of 37 . 7mpg ( 7 . 5 l i t / 100km) and 196g/ km. The new Range Rov er ’ senvi r onment alcr edent i al swi l l bef ur t herenhancedbyt hei nt r oduct i onofast at eof t hear thi ghef f i ci enc ydi eselhybr i dmodell at eri n20 13 ( t ar getCO2169g/ km) Theal l new RangeRov erhasbeenengi neer edwi t ht he l at estdev el opment si nv ehi cl et echnol ogi es ,f r om i nt er i or l uxur yf eat ur est oadv ancedchassi sanddr i v erassi st ance t echnol ogi es . Thei nt er i ori spac k edwi t haf ul lsui t eofpr emi um f eat ur es t opr ovi debot hf r ontandr earseatpassenger swi t ht he same peer l ess l uxur y exper i ence. Thei rwel l bei ng i s assur edbyt hel at esti nt er i ort echnol ogi esf orcomf or t ,conv eni enceandseaml essconnect i vi t y . Pr i ci ngi nt heUKst ar t sf r om £71, 295f ort heRangeRov er Vogue3. 0LTDV6r i si ngt o£98, 395f ort heRangeRov er Aut obi ogr aphy5. 0LSuper char ged.Or derbooksar enow of f i ci al l yopenwi t ht hef i r stmont hsofpr oduct i onexpect ed t of i l lupi mmedi at el y .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI k ar k l oofs pa

Kar kl oof Spa, Sout hAf r i ca byEdmundBuehr mann&Thor st enBuehr mannofSevenSt ar sandSt r i pes

Dr eami ngof Af r i cai swhatpr obabl ymostofourf el l owt r avel er sonboar dEmi r at esAi r l i nes777 300ER di dbef or ewe l anded i n Dur ban.We wer el ooki ng f or war dt o di scov er someofSout hAf r i ca’ sf i nesthot el sandr esor t s ,i ncl udi ng t he Kar kl oofSpa,an al li ncl usi v e wel l ness and wi l dl i f e r et r eatnearPi et er mar i t zbur gi nKwaZul uNat al . Wear r i v ed ear l yAugustaf t erar el axi ngei ght hourf l i ghtunderabl ue Sout hAf r i canskywi t hspr i ngl i k et emper at ur es .Cust oms wasa qui c kand f r i endl yf or mal i t yand wi t hi nl esst hen t went ymi nut esourkhakiuni f or meddr i v erwel comedusat t hegat ewi t habi g,br i ghtsmi l e.Wehoppedi nt oaLand Cr ui ser ,wher eourdr i v erof f er edusacoupl eofcol dt owel s , acooldr i nkandt henqui c kl yst or edourRi mowal uggage. He t ol d ust hatwe shoul d ar r i v e att he out ski r t soft he Kar kl oofSpar esor taf t eraboutanhour . Wewi t nessedhow oursur r oundi ngst ur nedsl owl yf r om t hebust l eofDur ban, t ot hecal merout ski r t soft heci t y ,t hencount r yr oadsand t hr oughwi l der ness ,unt i lwecamet ot heent r anceofpar adi se,def i nedbyast r eam andmar k edwi t hal ar gewooden ar chr eadi ng“ Wel comet oKar kl oofSpa” .

Lat eron we woul dr emembert hatr i di ng t hr ough t hat st r eam si gni f i edent er i ngt hi sAf r i candr eaml andandl eavi ngt hest r essf ulwor l dbehi nd.Kar kl oofSpa,namedaf t er t he sceni cv al l ey ,whi ch i sl ocat ed i nt he KwaZul uNat al Mi dl ands ,canbedescr i bedasal uxur i ouseco-or gani c spar et r eatwi t hi n3500hect ar esofpr i v at el and,wi t hal l t he si ght sandsoundsofanaut hent i cAf r i canwi l dl i f er eser v e. Her ei npr i v at esur r oundi ngsatt he‘ cent r all odge’ wewer e wel comed wi t h gr and smi l es and a coupl e ofdel i ci ous or gani cf r ui tdr i nks .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


k ar k l oofs paI l ux ur i ousma ga z i ne Thevi l l asar ebeaut i f ul ,wi t hhi ghv aul t edwoodenhutcei l i ngs ,whi l et he f ur ni t ur e,decor at i onsand f abr i csar t f ul l y i nt er pr ett hecol or soft hel and. Thebat hr oomsar eel egant and spaci ous and exper t l y desi gned wi t h heat ed t owel r ac ks ,aswel l asheat edf l oor s . Asamat t eroff actt heent i r e r esor ti sequi ppedwi t hacut t i ngedgef l oorheat i ngs y st em, addi ngespeci al l ydur i ngt hecol dseasoncozywar mt hf r om t hegr oundup.Thebat hameni t i esar eor gani candwer e dev el opedf orKar kl oof ,t osuppor tt hei runwav er i ngcommi t mentt ot heenvi r onmentwi t ht hei rf or mul at i onsmandat edt obe‘ f r eel yandr api dl ybi odegr adabl ewi t hnopar tof i tt hathadev erbeent est edonani mal s .Onet ’ hatwemay especi al l yr ecommendcont ai nsor gani cor angeandf r anki ncenseoi l ,whi chpr oposeshi ghl yef f ect i v er egener at i v andsoot hi ngpr oper t i es . Thecent r all odgespar kl edwi t hol dwor l dcol oni alchar m, or i gi nalar t wor k,nat ur alr oc kwal l s ,r andoml ypl aceddeep pl ushcouches ,st unni ngcr y st al& dar kmet alchandel i er s andpanor amawi ndows .Ar t i st sf r om t hel ocalcommuni t y hadbeencommi ssi onedt opr oducet hei rcr eat i onsf ort he l odge,most l yut i l i zi ngel ement sf oundont hepr oper t y .At chec ki ni twasexpl ai nedt oust hatal lt hatwasneededi n andaboutt hel odgewoul dbet ak encar eofwi t hj ustone si gnat ur e.I t ’ st r ue,t hepr i ceofaoneni ghtst ayi ncl udes unl i mi t ed spa t r eat ment s ,orspa pac k ages( The Spa i s openf orext endedhour s ,uponr equest )andhouseguest s maychoosef r om av ar i et yofact i vi t i es ,suchasgui ded gamedr i v es ,bushwal ks ,a105met erwat er f al landhi st or i calex cur si ons . Wewer egui dedi nt oouraccommodat i ons ,whi chwasone ofsi xt eenvi l l ast hathav ebeeni ndi vi dual l ydesi gnedf ort he mostdi scer ni ng guest s ,each exudi ng t he f eelofex ot i c el egance.Thevi l l asar econnect edt hr oughwoodenwal kway swi t ht hecent r al l odge,di ni ngandbarar easaswel l as wi t ht hespa. Thewal kway shav eal ei sur el yf eelandwi nd t hr oughnat ur algar denswhi l ecr ossi ngov ersmal lmeander i ngst r eams .El ect r i cv ehi cl espr ovi deaddi t i onalt r anspor t at i ont oandf r om t hecent r all odgef ort hosewhopr ef er .

The vi l l as hav el ar ge cov er ed t er r aces wi t h beaut i f ul mahoganyl oungef ur ni t ur e,ent i ci ngonet or el axher ewi t h af r eshor gani cf r ui tj ui ceoragl assoff i neSout hAf r i can wi ne and qui et l y absor bt he vi ews and sounds oft hi s uni quel ocat i on. Thephot ost hatonewi l l t ak er i ghther ear e what Af r i canv acat i ondr eamsar emadeof . I ti sevi dentt hat noexpenseshav ebeenspar edandt hehandsonowner Fr edWör neri st hesoulofKar kl oofSpa.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI k ar k l oofs pa

Mr . Wör nerhaswi t houtadoubtexqui si t et ast eandi ti shi s at t ent i ont odet ai lwhatmak est hi spl aceper f ect . Weespeci al l yl i k edt hef actt hatasaguest ,y oumayr equestaconsul t at i onwi t ht heChefdeCui si net odi scussy ourper sonal di et ar yneedsandhav ey ourmeal satwhat ev ert i mey ou desi r e.Ev er yni ghtatt ur nt own,acr y st alcar af ef i l l edwi t h ani r r esi st i bl esher r ywaspl acedont het abl easni ght cap. By t he way ,t he onl y bev er age noti ncl uded,i s Fr ench Champagne.Thef oodatbr eakf ast ,l unchordi nnerwas beaut i f ul l y pr esent ed on el egantwhi t e chi na ( St eel i t e ' Or gani cs' and' Monaco' )andpr epar edwi t hmost l yor gani c i ngr edi ent s ,gr own i n Kar kl oofSpa' s pest i ci def r ee v eget abl eandf r ui tgar dens . Kar kl oofSpa' sor gani cgar denswer e dev el oped byMs . Est herNk osi ,al ov el yl adywhot aughther sel fal labout f or malor gani cgar deni ng. Thev eget abl esandmostoft he f r ui t si nseasonar ehar v est edaboutanhourbef or et hey ar e pr epped and t hei rt ast ei s di vi ne.Br eakf astal one, ser v edont het er r aceoft hemai nl odgeov er l ooki ngoneof t hewat er i nghol es ,wasanunf or get t abl eexper i enceev er y mor ni ng.Fr om pr esent at i ont ot ast et ot hesmal l estdet ai l l i k et hewi l dor gani choneydr awnf r om nei ghbor ’ sbees ,t o t hel ocal l ygr ownAv ocados ,t oov ereas yf r eer angehappy chi c k en eggsand st i l lwar m housebak ed goods– t hi s nat ur al mor ni ngf eastwasset t i ngt het onef oraheal t hyday sur r oundedbynat ur e.

TheKar kl oofSpai ssi mpl ysubl i meandi ssai dt obet he l ar gestdest i nat i onsaf ar ispai nAf r i ca.I ti sanecof r i endl y andor gani cdest i nat i onspawi t hi nauni quewi l dl i f esanct uar yf eat ur i ng vi ewst hatwi l lt ak ey ourbr eat h away .For ex ampl e,t hegl assf r ontmani cur eandpedi cur el oungei sa st ar t l i ngdel i ghtf orvi ewi ngt hemostamazi ngwi l dl i f e,ev er changi ng and al way s ex ci t i ng. Gi r af f es , Zebr as , Wi l debeast s ,Buf f al os ,Bl ac k and Whi t e Rhi nos ,j ustt o ment i on a f ew,r oam f r eel yon t he pr oper t y .The r esor t , i ncl udi ngt hespabui l di ng,whi chi ssetasi def r om t hemai n bui l di ngandt hepr i v at evi l l asi spr ot ect edov er al lbysecur i t ysur v ei l l anceandi sunderal i mi t edf l yz onewi t hal t i t ude r est r i ct i onswhi chmak esi tt ypi cal l ysui t edf orcel ebr i t i es , di pl omat sandot herhi ghvi si bi l i t yguest s . Pr omot i ngor gani candnat ur alpr oduct si nal mostaspect , Kar kl oofSpa conv ey s a cl earmessage,t hati ti s not di st ur bi ngt hei ndi genousf or est s; r at heri ti sani nt egr al par t ofi t . Al lt hebui l di ngsar ecov er edwi t h‘ t hat ch&l i vi ngr oof ’ mat er i al ,i nvi t i ng al lki ndsofani mal s ,l i k e war t hogsand ny al ast ocomeandpl ay ,ent er t ai nmentf oral l whocamet o getaway .Al loft he t r eat ment st hatwe exper i enced at Kar kl oofSpawer epr epar edwi t hnat ur ali ngr edi ent s ,l i k e or gani cy ogur t ,cr eam,honey ,f r ui t s ,spi cesandv eget abl es . The nat ur alar omast hatar e dr i f t i ng f r om t he t r eat ment r oomsar edi vi ne.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


k ar k l oofs paI l ux ur i ousma ga z i ne Mr . Wör nersuppor t st hel ocalcommuni t i eswi t hacl assi cal Af r i canphi l osophyorwor l dvi ew“ i nt hespi r i tofUbunt u”by usi ng pr oduct st hatar e har v est ed f r om t he sur r oundi ng Mi dl ands ,i ncl udi nghi sownor gani cgar dens . Thepr oduct s t hatar eusedont hepr oper t yar eal lbi odegr adabl eand envi r onment al l yf r i endl yand t he ex cesswat er sf r om t he r esor t ,i ncl udi ngpool sandf l oat i ngsal tpool sar er ec y cl ed t hr oughanat ur alpr ocess .Ther oundf l oat i ngDeadSea sal ti ndoorpoolt r eat menti sadeepl yr el axi ngexper i ence. Whi l eonei sf l oat i ngcomf or t abl yandal mosti mmer sedi n t het emper at ewar m wat er swi t hessent i almi ner al sr epl eni shi ngt hebody ,t he‘ sky’ l i ght supsl owl ywi t hendl essl i t t l e spar kl i ngst ar sl i f t i ngt heal r eadywei ght l essdr i f ti nt oat i mel essdi mensi on. Anot hert r eat mentoneshoul dnotmi ssi st hesi xt ymi nut e ‘ Thai Mel onandHoneyFaci al ’ wi t hi ngr edi ent st hatar esai d t ohav ebeenusedf ort hi sf aci alr i t ualf orcent ur i es . Al lr aw and or gani ci ngr edi ent sar e used f ort hi st r eat mentl i k e cucumber s( cool i ng and hy dr at i ng pr oper t i es) ,y oghur t ( gent l eexf ol i at i on) ,mel on( det oxi f yi ngandhi ghi nvi t ami n C)and honey ( hi ghl y nour i shi ng and hy dr at i ng component s) .Ev er yst epoft hef aci alr i t ualaspr esent edbymy t her api stwassof l awl esst hatt hepr ocessi t sel fwasbeaut i f ul l ydi sgui sed. Addi t i onal l y ,wef eeli ti mper at i v et oexper i encet hef or t y f i v emi nut e‘ CoconutBodyPol i sh’ . Coconuti s knownt obeani mpor t anti ngr edi enti nt hewor l dofspas .

Her e atKar kl oofSpa f r esh coconuti s combi ned wi t h Av ocadooi l f r om t henei ghbor i ngAv ocadof ar m. Thi sgent l e exf ol i at i on l eav es ones ski n vi t aland vi sual l yr evi v ed. Kar kl oofSpaal soof f er ssev er al Thai i nspi r edni net y mi nut e massagesofwhi chsomei ncl udeThaiandChi neseher bs , essent i aloi l sandst r et chi ngt echni ques . TheThaiPoul t i ce Massagehasbeeni npr act i cesi ncet he14t hcent ur y . Thi s i sauni quemassaget her apyi nwhi chasel ect i onofThai andChi neseher bs ,war medi namusl i npoul t i ce,i swor k ed i nt ot he ski nt hr ough r ef l ex ol ogy st r ok es .The l ev elof ser vi cepr esent edatKar kl oofSpai sgenui neandt hespa per sonnelhi ghl yski l l ed.I ti sevi dentt hatt hepeopl ewho ar eempl oy edher ear epr oudoft hei rwor k,t hei ramazi ng spaandt hei rt eam.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI k ar k l oofs pa ani mal s .“ Theessencebehi ndt hi si st hatunbeknownstt o many , as Buf f al o car r y cer t ai n di seases such as Foot andmout h,Cor r i dorDi seaseandT uber cul osi s( TB) , al l ofwhi chaf f ectcat t l e–t heknoc konef f ectoft hi scanbe ext r emel yhazar dous . Kar kl oofSpa’ sBuf f al o’ sar edi seasef r eecer t i f i edandt hededi cat edgameandwi l der nessspeci al i st swor ki ngont hepr oper t yar eext r emel ypr oudoft hei r accompl i shment st odat e. ”Kenny ,oursaf ar igui dewasan exper i ence hi msel f .He r ode t hatsi x passengergame vi ewerl i k east al l i on,wi t hgr eatski l lwhi l ehef r eel yshar ed hi sweal t hofknowl edgeaboutal l t heseex ot i cani mal sand bi r dsandt hi sunbel i ev abl el andt heyar er oami ngon.Of cour se,t hegamevi ewerwasequi ppedwi t hr ef r eshment s andal lki ndsofgadget s .

Thef actt hatKar kl oofSpa’ smagni f i centpr oper t yi ssopr of usel yi nhabi t edbyAf r i ca’ sf i nest ,meanst her ei snoneed f oranear l ywak eupcal l … adv ent ur ewheny ouar er eady , t he game r anger s and ourf ourl egged f r i ends ar e on st andbyt osui ty ourschedul e. ”Yes ,wewer er eady!Ready t o expl or e ev er y si ngl e one oft hese 3500 hect ar es of i ncr edi bl y di v er se and i nf i ni t el and.We had hear dt hat Kar kl oofSpaof f er st hei rguest st hemostdi st i nct l yuni que saf ar iexper i encesand we r eadi l yagr eed af t ert he f i r st f i f t eenmi nut esont hegamevi ewerwi t h‘ Kenny’ .

TheKar kl oofSpar esor ti sat r ueepi t omeofl uxur yaccommodat i onsandwor l dcl assspai ngi nanenvi r onment al l y sensi t i v eAf r i canwel l ness&wi l dl i f er et r eat ,gi vi ngy out he f eel i ngt hati ti saf ant as y ,adr eam ofet her ealmagni t ude bor der i ng on t he unr eal .Ourdi ni ng exper i ence att hi s i ncr edi bl epl acewasanex cept i onaloneaswel l ,compl et e wi t ht het ot alsensor yper cept i onsofex ot i csi ght s ,sounds andf l av or sal l r ol l edi nt oone. Thel ev el ofser vi cepr esent ed atKar kl oofSpawasgenui neandt hespaper sonalpr ov ed t obehi ghl yski l l ed.I ti sevi dentt hatt hepeopl ewhoar e wor ki ngher ear epr oudoft hei rwor k,t hei ramazi ngspaand t hei rt eam. Congr at ul at i onst oawor l dcl asst eam!

Ther ewasn’ tamomentwher ewedi dn’ tcl i c kourcamer a but t onspr of usel yorf or gott hecl i c k,becausewewer eso ex ci t ed.I twashar dt obel i ev et hatt heKar kl oofSpar esor t i sl ocat edonl yt hi r t ymi nut esbycarf r om Pi et er mar i t zbur g bywat chi ngt heabundanceofwi l dl i f eher ei ni t sownwi l d habi t at i on.Wehadacl oseencount erwi t haRhi nof ami l y , aswel lasHi ppos ,Gi r af f es ,Zebr as ,Wi l debeest sand a l ar ge numberofAnt el opes ,War t hogs and al lsor t s of Monk ey s ,whi l emostt i mest headr enal i newaspumpi ng. Thi swasnotar i det hr oughapet t i ngz oo;t hi si st her eal t hi ng.Howev ert hesanct uar yi sf r eef r om l i on,al l owi ngus t ot ak et hemostf asci nat i ngcl oseupphot ogr aphy . Kar kl oofSpai sf amousf oranex cept i onal cont r ol l edbr eedi ngpr ogr am f ort hei rdi seasef r eeAf r i canBuf f al oher dsi n or dert oi ncr ease t he popul at i on oft hese di st i ngui shed

' OfGl obal Di s t i nc t i on' 20 12

7St ar s&6St r i pes Ov er al l-' Lodge&Ser vi ce'

www. k ar kl oof spa. com Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


TheKar kl oofRi v err i sesi nt her angeanddr opsdown t hr ough t hi c kl ywooded f or est scr eat i ng manysmal l wat er f al l s .Thebeaut i f ulanddr amat i cKar kl oofFal l s , 105 met r es hi gh pl unge ov ert he cl i f fatShaf t on Gr ange,knownbyt heear l yset t l er sas“ t hemostbeaut i f ulwat er f al li nt hel and� .


l ux ur i ousma ga z i neI j ewel l er y

InPu r s u i t o ft h e Pe r f e c t Pi e c e A wa r d wi n n i n gj e we l l e r yd e s i g n e r ,A n d r e w Ge o g h e g a n , h a sl a u n c h e df o u r s t u n n i n gn e w c o c k t a i l r i n g s , i n c l u d i n gat h i r da d d i t i o nt ot h e i n c r e d i b l e' C h o c o l a t eB o x ' c o l l e c t i o n . ď ľ Sat el l i t eMar qui s AG' smostpopul arr i ghthandr i ngwi t hanewcut . Thi sr i ng i sr espl endentwi t hamar qui sMor gani t e andf r amedwi t h di amonds . Thecutoft heMor gani t ei sechoedi nt hesat el l i t edi amond. Ani ncr edi bl edynami cpi ece. ď š Fi ssi onCl ust erSpi nel TheFi ssi onCl ust err i nghasbeenhugel ysuccessf ul f orAG andhasgr acedmanyf i nger si nt hef or m ofbr i l l i ant ,asscherandr adi antcut s .TheOv alwasnextont hel i stand Andr ew sour cedast unni ngl i l acSpi nelf ort heoccasi on. Fr amedwi t hdi amondsandseti n18ctwhi t egol d,t hebeaut i f ul r esul thasi nspi r edAndr ewt ocr eat et womor ev er si ons i npr i ncessandcushi oncut .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


j ewel l er yI l ux ur i ousma ga z i ne Andr ewGeoghegan

 Andr ew Geoghegan Met i c ul ous l ydes i gnedt oper f ec t i ont hi sbeaut i f ul j ewel l er yi s r egar dedamongs tt hebes ti nt heUK. Usi ngonl ypl at i num and18ctgol ds,exqui si t edi amonds andsumpt i ouspr eci ousst ones,t heAGbr andencapsul at es l uxur y ,el egance and sophi st i cat i on i nt i mel ess desi gns.Reachi ngf i nal i stf or' Desi gneroft heYear ' 2005 and 2007 al ongsi de t he Pl at i num I nnovat i on awar d hel pedt of i r ml ysecur eAndr ewGeogheganasat ourde f or cei nUKj ewel l er ydesi gnandmanuf act ur e.

C r e a t i n ga n di n n o v a t i n ge x q u i s i t e l yd e s i g n e d a n de x c e p t i o n a l l yc r a f t e dj e we l l e r yi np u r s u i t o f t h e‘ p e r f e c t ’ p i e c e .

 TheChocol at eBoxEnvy Thi spi ecer eal l ydoesshowhowuni queandper f ect l ymade t heAG col l ect i oni s . Thef i r stChocol at eBoxwi t hacl ashof col our shasbeenHi ghl yCommendedbyCl ai r eAdl eri nt he I JL20 12Edi tAwar ds . TheGemsi nt hepi ecear eal ldi f f er entshadesofGr eenT our mal i newi t hadel i ght f ul f r ami ngof di amonds . TheChocol at eBoxRosewi t hr ubel l i t esand pi nksapphi r ewasl aunchedi nAugustandAG bel i ev est hi s desi gnwi l lber ecogni sedasadesi gncl assi c.

 Ref l ectPer i dot Andr ewGeoghegan' sai m wast ocr eat ear i ngi nwhi cht he st onei ssetsl i ght l yl owert hanconv ent i onal r i ngsandi nt hi s wayonemust' l ooki nt o' t heset t i ng. Bycr eat i ngt hi s' space' or' hol l ow' i nwhi chl i ghti sr ef l ect edf r om di amondt ozi r con t her ei saf eel i ngofpeer i ngi nt oaboxoft r easur es!The name' Ref l ect ' i sper f ectf ort wor eason;asal r eadyal l uded t o,t hei nt er naldi amondsar er ef l ect edi nt hemai nst one and,t het er mr ef l ectcanbeat t r i but edt ot heoccasi onf or whi cht her i ngi sboughtf or-r ef l ect i ngonamemor y . Oneof t hei nt r i gui ngaspect soft hepi ecei st hewi zar dr yofst one set t i ng;cr eat i ng an i nt er nalsur f ace ofdi amond set t i ng abov et hemai nst onei snoeas yt askhowev ert heef f ecti s uni queandexqui si t e. www. andr ewgeoghegan. com

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


El ect r ol ux,Ihearyousay? Yes ,Iwassur pr i sedatt hesoundofanel ect r i calgoods companymostf amousf orv acuum cl eaner si nt heUKt obe host i ngsuchaf i nedi ni ngexper i ence. Thi ssuccessf ul const r uct i onpr evi ousl yappear edi nBr ussel sandMi l anandi s cur r ent l yi nSt oc khol m,soofcour se,Iwashugel yi nt r i gued t odi scov ermor e. AsIsampl edacr eamys weethor ser adi sh i cecr eam canapécompact l ywedgedi nbet weent womi ni cubeshapedwaf er s ,Iwashappyt obeeducat edont he f actt hatal mosthal fofEur ope’ sMi chel i nst ar r edr est aur ant sf eat ur e El ect r ol ux Pr of essi onalki t chen equi pment . Now t hat ’ sv er yi mpr essi v ei ndeed.Iwasal soamaz edat t hei nnov at i onbr oughtt ot hepr ov er bi alki t chent abl eby El ect r ol uxPr of essi onal ,especi al l yi t suseandadv ocac yof i nduct i on

heat i ng.I ’ m abi gf anofgascooki ngbutIwassoonconv er t edt ot hi sgent l e,ener gyef f i ci entpr ocess ,asIsatdown t oenj oyaf ant ast i cmenuputonf ort he16ofus( t het abl e seat s18peopl emax)bynoneot hert handoubl eMi chel i n st ar r edchefSatBai ns–www. r est aur ant sat bai ns . com. We al so gott o wat ch t he t eam cooki nt he open pl an ki t chenandspeakt oSatBai nshi msel f ,whowasf r i endl y , downt oear t handhi ghl yunassumi ng. ChefBai nsandhi st eam i ndul geduswi t hal avi shsi xcour se menu usi ng l ocal l y sour ced i ngr edi ent s ,each accompani edbycar ef ul l ysel ect edwi nes .


West ar t edwi t hLochDuar tsal monwi t hmi so,passi onf r ui t andoy st erf l av our s ,f ol l owedbysal tbak edcel er i acdone t hr eeway swi t hat r uf f l ej ui ce.Next ,myf av our i t e–sl ow cook edmel t i ny our mout hmut t onwi t hshal l ot sandt hena pl easantt wi stofBanbur ycak ewi t hBeauv al ebl ue–aspeci alcheese t hatwentdown wel lwi t ht he wel lmat ched Smi t hWoodhouse10y earol dt awnypor t .Adensechocol at edesser twi t hy oghur tandcof f eepl ay edt hes weetpenul t i mat ecour se,whi chwasf ol l owedbyaf r ui t ycer ealmi l k andpi c kl edber r i es .Iwasespeci al l yi mpr essedwi t ht he ex cept i onalpai r i ngchoi ceofanAr gent i ni anwhi t ewi net o enl i v ent hesal monst ar t er–BodegaT api zFamat i naVal l ey 20 1 1T or r ont es . I fy ouar enothost edbySatBai ns ,t heny ouwi l lbeequal l y

l uc kyt oexper i encet hecul i nar yski l l ofei t herCl audeBosi , Dani elCl i f f or d orwi nner sof‘ Ramsay’ sBestRest aur ant 20 10’and Mi chel i n st ar hol der s ,J onr ay and Pet er SanchezI gl esi as ,orScot l and’ s Mi chel i n st archef ,T om Ki t chi n.I tpr obabl y won’ tbe much ofa sur pr i se t hat El ect r ol uxsuppor t sal loft hese chef sdai l yi nt hei rown r est aur ant s . I twoul dbeasl i ghti nj ust i cenott oment i ont he i ncr edi bl epanor ami cvi ewy ougett oseeupont her oof t op t er r ace,whi ch spans r i ghtacr oss f r om t he Houses of Par l i amentt ot heShar dandbey ond. Beaut i f ul . Vi si t st oTheCubebyEl ect r ol uxar epr i cedat£175per per sonf orl unchand£215f ordi nnerMondayt oSunday . T o book a t abl e and f i nd out mor e vi si t www. el ect r ol ux. co. uk/ Cube/ London. ReenaPat el


Desi gnedt ocompl et eMaser at i ’ sopent op r ange, t he new Maser at i Gr anCabr i o MC bl ends hi gh per f or mance and spor t s char act er i st i cs der i v edf r om r aci ngexper i encewi t ht he st yl e, char m and pr act i cal i t y of Maser at i ’ sf ourseat erconv er t i bl e I nspi r edandencour agedbyt heconsi der abl esuccessoft heGr anT ur i smoMC St r adal e,whi chwaswar ml yr ecei v edby cust omer st hankst oamast er l yt r ansl at i onandadapt at i onofr aci ngchar act er i st i cs f oruse on t he r oad,t he new Gr anCabr i oMChasahi ghl yspor t yand aggr essi v el ook,whi l emai nt ai ni ngt he st r engt hsandchar act er i st i csofat r ue gr andt our er ,i dealf orl ongj our ney s . Thecar ,48mi l l i met r esl ongert hant he Gr anCabr i o and Gr anCabr i o Spor t ,i s char act er i sed bya f r ontend whi ch i s i nspi r ed di r ect l y by t he MC St r adal e, adopt i ngapr of i l edesi gnedt oopt i mi se t he aer odynami cl i f tand f l ow.These di f f erf r om t hose on ot herv er si onsof t he Gr anCabr i o due t ot he i ncr eased car l engt h and ot her aer odynami c el ement satt her earend. Ther eari schar act er i sedbyt hel ar ge spoi l er ,f orgr eat ernegat i v el i f tathi gh speeds .I nsi det hespoi l er ,bui l ti nt ot he l uggagecompar t ment ,i st het hi r dbr ak e l i ght . Thest andar dv er si oncomesi nt he samecol ourast hebodyand,wi t hi nt he v ar i ouscarcust omi sat i onpac k ages ,i t i sal soav ai l abl ewi t hacar bonf i ni sh.


l ux ur i ousma ga z i neI hei r l ooms

HE I R L OOMS Hei r l ooms ,Fi ne Li nen Manuf ac t ur er st o Hi s Roy al Hi ghnes st hePr i nc eofWal eshav ebeenmanuf ac t ur i ng s ome oft he wor l d' smos tpr es t i gi ousbed,t abl e and bat hr oom l i nenss i nc e1984.Thet i mel es sel eganc eof t hei rdes i gns ,unpar al l el ed qual i t y oft he f abr i c s and unc ompr omi s i ngat t ent i ont odet ai l ,hasal lc ombi nedt o es t abl i s ht hei rr eput at i on. Wet al kt oRut hDougl asabout whatpl anst hec ompanyhasov ert henex tf ewmont hs .

I nt er vi ew byPaulGodbol d Yourcompanyi sshowcasi ng20new addi t i onst oi t s l i nenr angeatt hi syear ’ sMonacoYachtShow. Whatcan you t el lusaboutt hem,and whatmakest heseaddi t i onsdi f f er entand/orspeci al ? RD:Wewi l lbeshowcasi ngmor enew i nnov at i v edesi gns t hanwehav eev erdonef oranexhi bi t i on. Ourcr eat i v et eam hasspentt hel ast9mont hsr esear chi ng t hecol ourcombi nat i onsandt r endsand,al ongwi t hf eedbac kf r om cl i ent sanddesi gner s; t heyhav ecr eat edanex ci t i ngsel ect i onofbedandt abl el i nendesi gnst hatsui tal l t ast es . Ourski l l edmachi ni st shav eal sobeeneagert odemonst r at et hei rski l l s and know how and hav et hemsel v es cr eat edsomeofourmostex ci t i ngdesi gns .Sot hewhol e companyhashadaf r eehandt obecr eat i v eandt heyhav e l ov edev er ymi nut eofi t . Ournew r ange hassomet hi ng f orev er y one,f r om ul t r a moder nt of emi ni nel acef eat ur es ,r uf f l edbor der sandst r i ki ngnewembr oi der ydesi gns ,t her ewi l l bepl ent yt ochoose f r om. Ther angeshav eal sobeencr eat edi nsuchawayt hat t hecol our scanbet ai l or edt ot hecl i ent s' ownr equi r ement s gi vi ng compl et ef l exi bi l i t yt o coor di nat e wi t ht he ov er al l decor . Wedon’ tmanuf act ur eanyt hi ngasst andar d

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


hei r l oomsI l ux ur i ousma ga z i ne PG: Youal sodescr i beyournew l i nensas‘ i nnovat i ve’ – i nwhatway( s)ar et heyi nnovat i ve? RD:Whatput sBr i t i shmanuf act ur i ngaheadofi t s compet i t or si snotonl yt hedesi gni nnov at i onbuti t sabi l i t y t opr oducegoodqual i t ypr oduct st hatar emadet ost and t het estoft i me.Qual i t yi sst i l loneoft hek eyr easonst hat peopl ebuyBr i t i shandof f eral ev el ofr eassur ancet hatcan’ t beof f er edel sewher e. We ar e const ant l yl ooki ng atnew manuf act ur i ng and embr oi der yt echni quesandpushi ngt heboundar i esofpossi bi l i t y .Ourembr oi der ymachi neswer ecust ommadef or us ,whi chgi v esust hef l exi bi l i t yt obev er ycr eat i v ei nour desi gns .We hav et ak en el ement sofsome ofourmost popul arf i ni shi ng st yl esand f abr i csand combi ned t hem t oget hert ocr eat est r i ki ngl ydi f f er entnewdesi gns . PG:DoHei r l oomshaveanyot herpl ansf orcel ebr at i ng i t s10t hyearatt heMonacoYachtShow? RD:Wear ecel ebr at i ngour10t hy earatMonacowi t ha l ar gerst andspace,awonder f ulnewst anddesi gn,awi der r angeofex ci t i ngnew l i nendesi gnsandani cel yst oc k ed f r i dgef orourvi si t or s . Thecol ourschemef ort hemai nbed di spl ayr ef l ect sourRoy al connect i onsandourmanuf act ur i ngbaseofBr i t i shcr af t smanshi p.Wel ookf or war dt ovi si t or scomi ngt oseef ort hemsel v eshow wehav ecombi ned t heset woel ement s-i t ' sbeenchal l engi ngbutf un! PG:Hei r l oomsi sknownf orpr oduci ngl uxur i ousl i nens –i ncl udi ng bei ng t heonl yUK l i nen manuf act ur ert o suppl y bot h HerMaj est yt he Queen and Hi s Royal Hi ghnesst hePr i nceofWal es. Whati syourcompany’ s secr et ? RD:Ther ei scer t ai nl ynotanyonesecr ett hatset susapar t , buta combi nat i on off act or s .Usi ng onl yt he v er y best f abr i csourl i nensar emanuf act ur edbyourhi ghl yski l l ed t eam i nEngl and,whi chensur est hatwehav ef ul lcont r ol ov erev er yaspectoft hecr eat i onpr ocess ,f r om concept st aget ot hef i nalf i ni shedpr oduct . Thededi cat i onandski l l ofourst af fi si ngoi ngt hatext r ami l ef orourcl i ent sand ensur i ngt hatourpr oduct sar emadet oper f ect i ondef i ni t el y set susapar tf r om ot her s .Wehav ea" cando"at t i t udet o ev er ycust omerneedandar ev er ypassi onat eaboutour pr oduct s . PG:Whatf ut ur epl ans,pr oduct sorachi evement scan weexpectt oseef r om Hei r l ooms? RD:We ar e cont i nui ng t o dev el op t he Hei r l oomsbr and nameandi ndoi ngsowi l lbeenhanci ngourpr of i l ewi t hi n ourcor emar k et sofSuper y acht sandr esi dent i alhi ghend i nt er i ordesi gn. Weal sohav epl anst oexpandourpr esencei nt onewmar k et ssuchasAsi aandRussi a,wher ecl i ent snotonl yv al ue t hequal i t yofourl i nensbutal soourRoy alendor sement , knowi ngt hatt hei rl i nenshav ebeenmanuf act ur edwi t hcar e andat t ent i ont odet ai lt r ul yf i tf oraQueen.

Ar e you not i ci ng any par t i cul art r ends ( i n pr oduct s and/ or mar ket s) i nt he l i nen i ndust r y ,r el at i ng t o super yacht s? RD:It hi nkst andar dsar econt i nual l yr i si ng,asar ecl i ent expect at i ons .Medi ocr ei sl essandl essaccept abl e,whi ch i swher eHei r l oomswi nshandsdownbecausewehav e al way si nsi st edonmaki ngpr oduct swhi char enot hi ngl ess t hanper f ect ,i nsi deandout ,whi l stof f er i ngbestv al uef or moneyandl ongl i f eexpect anc y . Bei ngt hemanuf act ur err eal l yhel psust ocont r ol t hequal i t y andt or eactt ot heev eri ncr easi ngdemandsoft hemar k et . I nt er msofdesi gnt hi sr eal l yi sdownt ot het ast esoft he ownersot her ei snoov er al l t r endassuchaswehav esuch adi v er secl i entbase. Thi si swhywecr eat edournew bed andt abl el i nenswi t hami xt ur eofst yl es .Aswel lasbei ng cr eat i v eweal sof ul l yunder st andt hepr essur esf orchar t er v essel st ohav est unni ngl i nenst hatar edur abl eandeas y t ocar ef orsot hi shasbeeni ncor por at edi nt oourcr eat i v e pr ocess . Whatar eyoul ooki ngf or war dt oatt heMonacoYacht Show? RD:It hi nk vi si t or s wi l lbe r eal l yi mpr essed wi t h what Hei r l oomshav et oof f erandwi l l t ak er eassur ancei nt hatwe ar ev er ymuchpar toft heSuper y achti ndust r y ,of f er i ngt he v er ybest ,i nbot hpr oductandser vi ce,t oourcl i ent s .I twi l l beav er yex ci t i ngshowf orus .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


Th e Be a u Br u mme l l


wat chesI l ux ur i ousma ga z i ne " Ourcol l ect i on i si nspi r ed by t he Regency per i od of London and especi al l yt he ar chi t ect ur e ofJohn Nash. TheEl egance,sophi st i cat i onand shamel essdi spl ayof afuence i s bestr epr esent ed by Beau Br ummel ,t he or i gi nalDandy .The l i mi t ed col l ect i on ofRegentBeau Br ummel cel ebr at est heel eganceoft heper i odwhi chst i l l r esonat esi nt hecur r entf ashi onf ormen. " -MrVar t kessKnadj i an.CEO ofBackes&St r auss

Ever yer ahasi t spar t i cul arexpr essi onofel egance,f r om t heRegencyer a Backes& St r aussr evealt hever yst yl i shBeauBr ummel laLi mi t edEdi t i on f r om t hei rRegentCol l ect i on. Bor ni nLondon,Engl andandt hesonoft hePol i t i ci anWi l l i am Br ummel l ,Beauwas t hepr oductofami ddl ecl assupbr i ngi ng. Hi sf at herwant edBeaut obecomeat r ue Engl i shGent l eman,somet hi ngt hatBeauunder st ood. I twaswhi l est udyi ngatEt on t hathef i r stmadehi smar konEngl i shFashi onbyaddi ngagol dbuc kl et ot hecr av at t hatdi st i ngui shedast udentofEt on. Acl osef r ei ndoft hef ut ur eKi ngGeor geI V,BeauBr ummel l wast hear bi t erofmen' s f ashi on,r ej ect i ngt hef l ounc yandor nat ecl ot hi ngwor natt het i mef oramor e r eser v edst yl e;per f ectf i t t i ng,shar pt ai l or i ngandi mmacul at eshi r t swi t hanel abor at eknot t edcr av at . Cr edi t edast heper sont hati nt r oducedt hemoder nsmen' ssui t andt i e,hehi msel f ,cl ai medt hati tt ookupt of i v ehour seachdayt odr essand r ecommendedt hatboot sbepol i shedonl ywi t hChampagne. BeauBr ummel lnotonl yhadanenor mousi mpactonwor l df ashi on,buthecan t r uel ymak eacl ai mt ot het wowor ds' Fi neandDandy' .Br ummel ldi edpenni l ess andi nsanef r om s yphi l i satLaBonSauv eurAs yl um ont heout ski r t sofCaeni n 1840. Ast at ueofBeauBr ummel l ( 7J une1778–30Mar ch1840)st andsonJ er myn St r eet ,t hecur r entLondonhomeofBac k es&St r auss . Ont hewat ch,347I deal Cutdi amondswei ghi ng5. 15car at sar ehandseti nt oanel egantt i t ani um case,asst r ongasst eely ethal f asl i ght . Thedi alofdi amonds ,oner owper f ect l ypl acedi nbl uesur r oundi ngdi amondRomannumer al sonal i nearbase.

Br u mme l l a n dh i s Re g e n t w o u l da p p r o v e . TheBeauBr ummel l –T echni cal I nf or mat i on Si ze:4047mm Ø Movement :Mecani calmov ementwi t hAut omat i cwi ndi ng. Rot orwi t hpl at i num segment . Di spl ay:Hour s ,mi nut esandcent r alseconds . Dat ebet ween4and5O’ Cl oc k. Case:Ti t ani um wi t h2r owsof140I deal CutRoundDi amondswei ghi ng4. 40ct s Cr own:OneI deal Cutdi amond“ TheJ eweli nt heCr own”wei ghi ng0. 09car at s Di al :206l deal Cutdi amondswei ghi ng0. 66ct s . Li mi t edEdi t i onof50pi eces

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI l ux ur i oust oy sandgadget s

TheUl t i mat eT oyCar Thi snew 2/ 3r ds c al et wo s eat erV8 Roads t eri st heul t i mat el ux ur yr i dei n t oys por t sc arf ort hedi s c er ni ngdr i v er . Meas ur i ng2. 7m x1 . 2m ( 9f tx4f t ) ,i t f eat ur es det ai l i ng t hat y ou woul d ex pec tonaf ul l s i z es por t sc ar .

AV e r yBr i t i s h Co t t a g eI n d u s t r y St uar tPenni ngt oni sanent r epr eneuri nt hecl assi cBr i t i sh moul dwi t haney eont r adi t i onandher i t agebutwi t hhi sf eet f i r ml yont hegr ound. Hel i v esandwor ksi nachocol at ebox cent ur ycot t ageout si det heuni v er si t yt ownofCambr i dge. Hewasi nt r oducedt ot headv ant agesofsel f empl oyment whenasachi l dhehel pedi nhi spar ent s ’ weddi ngcarhi r e busi nessi nLondon.

byI anM St evens

S t u a r t n o wp r e s i d e so v e r av e r yBr i t i s hc o t t a g ei n d u s t r y d e s i g n i n ga n dma k i n gl u x u r yt wos e a tc h i l d r e n ’ sT o y S p o r t sCa r s .

St uar thasar ealpassi onf ormot orcar sandaf or maleducat i on i n aut omot i v e engi neer i ng t o bac ki tup.He has al way sbeenpr oact i v eandconst r uct i v eandf or mer l yhad t wobusi nessesi nr ar espor t scar sandr esi dent i al dev el opmentand r enov at i on.Hi ghl i ght s amongstt he desi r abl e pr oper t i esSt uar thasr enov at edandext endedar eawi ndmi l lont heFensandhi sgr ade2t hat chedcot t age,whi ch al sonowser v esast heheadof f i ce. Hi scarbusi nessi mpor t edandr ef ur bi shedcar ssuchas Mer cedes 190SLs ,1936 Dai ml erT ype 15s ,Dodge 26 T our er s ,v ar i ouski tcar sandt hatHol l ywoodst arandi conof Br i t i shmot ormanuf act ur e,t heDeLor ean. Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i oust oy sandgadget sI l ux ur i ousma ga z i ne Hi sV8Roadst erf eat ur esat wot onel eat heri nt er i orhandmadebycr af t smenwhowor kont hel eat heri nt er i or sf or car s as di v er se as BMWs ,Range Rov er s ,Bent l ey s , Por scheandFer r ar i s . Thecarbodi esar emanuf act ur edi na boat y ar dt hathasawi der angeofexper i ence,i ncl udi ngt he r enov at i on and f i t t i ng ofDut ch bar gesand nar r owboat s . El ect r i cmot or sandsaf et ymechani smsar esuppl i edbya Br i t i sh,wor l dk ar tr aci ngchampi on. TheV8Roadst ergr ew outofadesi r et ocr eat easaf e,f un t oycarf orhi st woni eces . St uar t ’ sf i r stat t empti n2006was a DeLor ean i nspi r ed r epl i ca l ess t han 1m l ong. Unf or t unat el y ,bot hhi sni ecesout gr ew t het oycarbef or ei t wasf i ni shed. Thesecondat t emptwasa1930sFor dModel Awi t hahot r odbody . Thi shadapet r ol engi neandpr ov eda l i t t l ei nt i mi dat i ngf orchi l dr en.Hi st hi r dat t emptwasal i ght wei ghtel ect r i ccarwhi chwasmuchmor euser f r i endl yand eas yt ooper at ef orchi l dr en. Thi smodel ev ol v edi nt ot heV8 Roadst ercur r ent l yi n pr oduct i on i n bot h st andar d and bespok ev er si ons . TheRoadst erhast hi smont hr ecei v edi t sf i r stat t ent i oni n t hegl oball uxur ypr ess ,al ongsi det hel i k esofRol l sRoy ce, Bent l eyandMer cedes .St uar tenj oy shi scot t agei ndust r y busi nessmodel andsay shehasnopl anst ochal l engeany oft hegr eat s……y et . Pl ansar eal r eadyi nhandf ort henext modeli nt he r ange oft hi s smal l ,butper f ect l yf or med, mar que. Fur t heri nf or mat i oncanbeobt ai nedbycont act i ngBespok e I mpactatwww. bespok ei mpact . com

T h eRo a d s t e r h a sat o ps p e e do f 8 mp ha n dd o e s0 8mp h/0 1 2 . 8 k p hi n3 . 5s e c o n d s . I t i ss u p p l i e d wi t has a f e t yr e mo t e , s h u t d o wn c o n t r o l wi t har a n g eo f a p p r o x 1 5 0 m, f o r s a f ea d u l t s u p e r v i s i o n .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI s al onpr i v é

U n l o c k i n gT h eS e c r e t sOf Sal onPr i v éi sbi l l edast heUK’ smostel i t ecarshow,br i ngi ngt oget hersomeoft hewor l d’ sf i nestsuper car sandbest l ov ed cl assi cs i n a col l ect i on wor t hi n ex cess of£100 mi l l i on. Theex cl usi v et hr eedayev ent ,whi chcel ebr at edi t s sev ent hy earl astmont h,i sseti nt hepi ct ur esquesur r oundi ngsoft he200acr eSy onPar ki nWestLondon,whi chi s st i l lhomet ot heDuk eandDuchessofNor t humber l and, member sofaf ami l ywhohav eoccupi edt hehi st or i cSy on Housef ort hel astf ourcent ur i es . Att he hel m ofSal on Pr i v éi sAndr ew Bagl ey ,a f or mer di st r i but orofski ncar e cosmet i cs ,who has si gni f i cant l y r ai sedi t spr of i l esi nce2006,acqui r i ngi nt hepr ocess ,sponsor shi pf r om t hel i k esofPommer ychampagne,Audemar s Pi guet ,anddi amondj ewel l er ,Boodl es ,whoal lhel pmak e Sal onPr i v éoneoft heul t i mat eannualgar denpar t i eson t he aut omot i v e soci alcal endar ,successf ul l yr i v al l i ng t he pr est i geoft heUSA ’ sPebbl eBeachConcour sd’ El egance andI t al y’ sConcor sod' El eganzaVi l l ad' Est e.Runni ngpar al l el t ot hedi spl ayoft hesomeoft hewor l d’ smostexqui si t e mot or car sont hel awnsoft hePar ki st heChubbI nsur ance Concour sd’ El égance,madeupoft encl assesspanni ng f r om VeeT wi nmot or bi k esf r om t heear l y1900st hr ought o cl assi cBugat t i sandMer cedesGul l wi ngs . Thecont esti sj udgedont hef i naldayofSal onPr i v ébya panelof17 aut omot i v e connoi sseur s and per sonal i t i es

such ast he Br i t i sh Gr andPr i xr aci ng dr i v er ,Der ekBel l MBE,Fr ankSt ephenson,t heSt yl i ngDi r ect orf orMcLar en Aut omot i v e,andDrUl r i chBez,t heCEO ofAst onMar t i n Lagonda.A 1950 Fer r ar i166 MM Bar chet t a ent er ed by Dudl eyandSal l yMassonSt yr r onwascr ownedt hi sy ear ’ s ‘ BestofShow’wi nner ,t he 16t h ofj ust25 bodi ed by Car r ozz er i aT our i ng,andamodelwhi chboast saf ant ast i c r aci nghi st or y . Asawor kscar ,t hi sex ampl ecompet edatt he f amousT ar go Fl or i o and Mi l l e Mi gl i a ev ent s and mor e r ecent l y att he Monaco Hi st or i que,and t he Goodwood Fest i v alofSpeed.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


$ 1Mi l l i o nRi ma cCo n c e p t

Ri macwasst ar t edi n2007f r om t hegar ageoft hehome ofFounder ,Mat eRi mac ,pur el yasahobby . Fol l owi ngt he demi seoft heengi neofhi sol dBMW E30whi chheused i ndr i f t i ngandquar t ermi l ecompet i t i ons ,heconv er t edt he model att heageof18t or unonanel ect r i cmot orbeat i ng ot herv ehi cl espr opel l edbyar egul arcombust i onengi ne.

Onl y88ex ampl esoft hesensat i onalRi macConcept _Onewi l lbepr oducedandeachwi l lcost$1mi l l i on. Thet eam behi nd t heRi macConcept _Onei ncl udesdesi gner swhousedt owor kf ort hef abl edI t al i anst yl i nghousePi ni nf ar i naandt op Bul gar i anl eat her wor k er sf r om Vi l ner ,amongot her s . TheConcept _One’ sper f or mancei sshat t er i ngwi t h060mphi nj ust2. 8 seconds . I tal sohast heabi l i t yt or eachat opspeedof190mphandar angeof373mi l es .Thek er bwei ghti s1850k g.


l ux ur i ousma ga z i neI s al onpr i v é Amongstt hegl i t zandt hegl amour ,onecoul dn’ ti gnor et he f actt hatt hi sy ear ’ sSal onv er i t abl yhi ghl i ght edt hest r engt h and i mpor t ance and pr ev al ence oft he UK’ sl uxur y car manuf act ur er sont hewor l d’ sst age. Bent l eyshowedof ft he new Cont i nent alGTSpeedpower edbya6l i t r e,48v al v e, f our cam,t wi nt ur bochar ged W12 engi ne,whi l stAst on Mar t i nbr oughtanex ci t i ngl i neupf eat ur i ngt heex cl usi v e V12Zagat oaswel last he£1 . 2mi l l i onOne77hyper car . Thi swasf l ank edbyt hehandbui l t650bhpM600super car , anot herf i ne pi ece ofengi neer i ng emanat i ng f r om t he Lei cest er shi r ebasedmanuf act ur er ,Nobl e. Howev er ,oneoft heundi sput edst ar soft hesev ent hedi t i on ofSal onPr i v éwast hef ul l yel ect r i cConcept _Onehyper car f r om t he Cr oat i an manuf act ur er , Ri mac Aut omobi l i . Rev eal edatl asty ear ’ sFr ankf ur tMot orShow af t erbei ng shr ouded i n secr ec y ,t he Concept _One boast sa power out putof1088bhp,andmi ndbl owi ngper f or mancest at i st i cs:0t o60mphi n2. 8secondsandat opspeedof190 mph( 305km/ h) .

Thest or yofRi macAut omobi l ii sev enmor ef asci nat i ng, bear i ngi nmi nd,t hatCr oat i ahasnohi st or yofaut omot i v e manuf act ur i ng orpr omi nentv ehi cl e exper t i se,and,l i k e Appl e,wasst ar t edi n2007f r om t hegar ageoft hehomeof Founder ,Mat e Ri mac ,pur el yasa hobby .Fol l owi ng t he demi seoft heengi neofhi sol dBMW E30whi chheusedi n dr i f t i ng and quar t ermi l e compet i t i ons ,he conv er t ed t he modelatt heageof18t or unonanel ect r i cmot orbeat i ng ot herv ehi cl espr opel l edbyar egul arcombust i onengi ne t hankst oi t ssuperspeed. Thi sgener at edsi gni f i canti nt er estf r om t heCr oat i anpr essandpot ent i ali nv est or swho wi shedt ocr eat eabusi nesswi t hMat e,atat i mewheni tst i l l r emai nedagar agepr oj ect .Wi t ht hedev el opmentoft echnol ogysi t t i ngatt hehear toft hebusi ness ,f ort hebenef i tof bot hRi macandt hei rcust omer s ,al loft hecar ’ scomponent si ncl udi ng t he l i t hi umi on phosphat e bat t er y ,whi ch of f er sar angeof372mi l es( 600km)onasi ngl echar ge,ar e manuf act ur edi nhouse. Nopar t sar epur chasedf r om ext er nalsour ces .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


s al onpr i v éI l ux ur i ousma ga z i ne

Ri ma cCo n c e p t _On ee l e c t r i ch y p e r c a r

MATERI MAC

Ri macr ecogni sedt hepot ent i al oft hewi despr eadat t ent i on i n hi si nv ent i on,whi ch l ead t ot he f oundat i on ofRi mac Aut omobi l ii n 2009 ata r ent ed f aci l i t yi n Sv et a Nedel j a, l ocat ed j ust10 ki l omet r es f r om t he Cr oat i an Capi t al , Zagr eb,wi t honepr i mar yobj ect i v e:t obui l dt henextgener at i onsuper carwi t h1000bhp,al sof r om t hegr oundup, whi chhassof art ak ent hr eey ear swi t hanot her12mont hs orsot ogo. I nt er est i ngl y ,2009wasal sot hesamey eart hat T esl a Mot or s was st ar t i ng t o mak es wav es wi t ht hei r Roadst ert woseat erel ect r i cspor t scarmodel . TheT esl abr andev ok esmi x edf eel i ngsf orMat e.Ont he onehand,t hi si sacompanyhest r ongl yadmi r es ,butont he ot her ,i ti sabi tofasor epoi nt ,asi nv ent orNi k ol aT esl a, f r om whi chEl onMuskt ookhi scompanyname,wasbor nt o Ser bi anpar ent si nt hevi l l ageofSmi l j an( now i nCr oat i a) , andt her ef or e‘ T esl a’ woul dhav ebeenhi sf i r stchoi cer at her t hanusi nghi sownsur nameasabr and,hadRi macst ar t ed est abl i shed hi s busi ness mer el yaf ew y ear s ear l i er . Amongstot hersour ces ofi ncome i ncl udi ng f r i ends ,t o f i nancet hef oundat i onofhi snew v ent ur e,Mat esol dhi s ownpat ent sf oract i v emi r r ors y st ems( t hemi r r or smov eas t hecarcor ner st her ebyr emovi ngt hebl i ndspot )f ol l owi ng i nt er estbycarmanuf act ur er s . Hi sf ami l yal sowor k edi nt he f i el dofconst r uct i onbui l di ngshoppi ngmal l s ,andt her ef or e hel ped f und t hi s ambi t i ous v ehi cl e pr oj ect .Mat e Ri mac doesnotseehi scompet i t or sasot herel ect r i ccarmanuf act ur er sl i k eT esl awhoar ef ocusedonhi gherv ol umes ,but i nst ead,t hei rbenchmar ks ar et he l i k es ofot herni che super carmanuf act ur er ssuchasKoeni gseggandPagani , pi t chi ngt heConcept _Onepr oduct i onmodeli nasi mi l ar pr i cer ange. Howev er ,t heex actcostofeachoft he88uni t s , whi chwi l l bepr oducedf r om 20 13atar at eof10t o15uni t s pery ear( att hei ronemont hol df aci l i t yi nCr oat i aduet ot he or i gi nsoft he maj or i t yofper sonnelwor ki ng atRi mac) ,

wi l ldi f f erasev er yv ehi cl ecanbecust omi sedaccor di ngt o t hecl i ent ’ si ndi vi dual desi r es ,spanni ngf r om t her i mst ot he i nt er i or . Wi t hnor et ai lout l et sduet ot hesmal lquant i t i esi nv ol v ed, v ehi cl e sal es wi l li ni t i al l y be f ocused on t he Eur opean mar k et ,butear l yor der shav eal r eadybeent ak enf r om af ar af i el dasAbuDhabiwhent hecarwasev enst i l lont he dr awi ng boar d.The f i r st del i v er i es t o cust omer s ar e cur r ent l yschedul edf or20 14.Looki ngt ot hef ut ur e,Ri mac’ s pl ani st opr oducev ar i ant soft he‘ Concept _One’ l i k el yt obe aconv er t i bl e,aswel lasamodelwhi chwi l lcar r y‘ amor e accessi bl e’ pr i ce mi r r or i ng t hat of t he Lambor ghi ni Av ent ador ( whi ch r et ai l s f or ar ound £200, 000) . Nev er t hel ess ,despi t et hi scont agi ousopt i mi sm sur r oundi ngt hedev el opmentofhi sv ehi cl eandcompany ,whati s mostast oni shi ng i st hatMat e Ri macdoesn’ tshar et hi s samel ev elofconf i dencewhenl ooki ngt ot hef ut ur eoft he el ect r i ccarsect orwhi chwoul dsur pr i semanyonl ook er s . Fi r st l y ,hecl ai mst hatRi macAut omobi l ii smor eofahi gh per f or mancenextgener at i oncompanywher ehi spr i mar y obj ect i v ei snott opr oduceanel ect r i csuper car ,butabet t er super car .Secondl y ,hei snotaf anoft heEVi ndust r yand vi ewsi tasabubbl eaboutt obur st ,andt hi r dl y ,hedoesnot seeel ect r i cpr opul si onsuper sedi ngt hecombust i onengi ne wi t hi nt he next30 y ear sl i k e some est i mat i ons ,butwi l l i nst eadbei nt egr at edwi t hi nv ehi cl essuchasci t ycar s . Thi s i s an i nt er est i ng appr oach,butatt he end oft he day , Ri mac’ sf i r stat t empti snot hi ngshor tofst unni ng,sowhen t hef i r str oadgoi ngmodeldoesr ol lof ft hel i ne,t heat mospher ewi l lcer t ai nl ybecomemor echar ged. Sa l o n Pr i v ét o o kp l a c eb e t we e n0 5–0 7 Se p t e mb e r ,2 0 1 2 : www. s a l o n p r i v e l o n d o n . c o m.I n t e r v i e wo fMa t eRi ma c ,F o u n d e ro fRi ma c Au t o mo b i l i , b ySi mo nWi t t e n b e r g

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI j ewel l er y

TheMont bl anc

“ I n ni mentVôt r e” Jewel l er yCol l ect i on

Mont bl anchasunv ei l ed“ I nf i ni mentVôt r e” ,t henewwomen’ sf i nej ewel l er ycol l ect i onwhi chdr aws i nspi r at i onf r om t hemostpower f ulandpassi onat eofal lemot i ons–l ov e.J ustas ,t hr oughout hi st or y ,l ov er shav esi gnedt hei rdecl ar at i ons“ f or ev ery our s” ,Mont bl anchassi gnedt hi smost hear t f el tofcol l ect i ons ,“ I nf i ni mentVôt r e” . Fort hi scel ebr at i onofcommi t ment ,bei tt r uer omant i cl ov eort heev er l ast i ngbondsoff r i endshi p, t her ecoul dbeonl yonepossi bl emot i f–t hei nf i ni t ys ymbol ,whosegr acef ul l yi nt er t wi ni ngcur v es hav enei t herbegi nni ngnorend.TheMont bl ancI nf i ni mentVôt r ecol l ect i oni nt er pr et st hei nf i ni t y s ymbol i npr eci ouspi nkgol d,whosesof t ,war m hueechoest hedept hoft heemot i onsev ok ed. On eachpi ece,abr i l l i antdi amondi ssetwi t hi naMont bl ancst arembl em,adi scr eetsi gnat ur eand spar kl i ngr emi nderoft heuni quenessofeachspeci alr el at i onshi p. Si xexqui si t el ycr af t edpi ecescompr i set heMont bl ancI nf i ni ment Vôt r ecol l ect i on: ar i ng,ear r i ngs , anec kl ace,apendant ,abr acel etandabangl e.Ri chwi t hmeani ng,y etpur eandessent i ali n desi gn,eachi sacont empor ar yt ok enofl ov eorf r i endshi p,t obeof f er edwi t hf eel i ng,wor nev er y day ,andt r easur edf oral way s . Li k eanembr ace,t heMont bl ancI nf i ni mentVôt r er i ngent wi nesi t sel far oundt hef i nger ,whi l et he ear r i ngsev ok esi nuouscur v esagai nstt henec k. Ont henec kl aceandbr acel et ,t hei nf i ni t ys ymbol i sst r ungonadel i cat egol dchai n,whi chi sadj ust abl eandf i ni shedwi t hachar mi nt heshapeof t heMont bl ancst arembl em. Thependantandbangl ear ebol deri nst yl e,eachanuncompr omi si ngl ymoder nst at ementofcommi t ment .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


j ewel l er yI l ux ur i ousma ga z i ne

S u s i eOt e r o , Ma n a g i n gDi r e c t o r o f Mo n t b l a n cJ e we l l e r y Att he hear tofMont bl anc’ sj ewel l er yi sSusi e Ot er o,a Spani shnat i onal ,whohasbeenr esponsi bl ef ort hedesi gn andcr eat i onofal loft hemar que’ spi ecessol dacr osst he gl obesi nce20 1 1i ncl udi ngt hei coni cCol l ect i onPr i ncesse Gr acedeMonacol aunchedatt heendofl asty ear ,andnew addi t i onst ot he4810Col l ect i on. Hercar eerhi st or yi sf asci nat i ng,asSusi e’ si ni t i alambi t i on wasnev ert ov ent ur ei nt ot hespher eofj ewel l er y . Atuni v er si t y ,sher eadadoubl edegr eei nl awandeconomi csci ence wher eshebecamef ami l i arwi t ht hewor l dofbusi ness . She onl yembar k edonherj our neyi nj ewel l er ydesi gn,when t wocompl et el ydi f f er entdomai nscol l i dedbycoi nci dence, t hankst obei ngof f er edaposi t i oni nt heHaut eJ oal l er i e depar t mentdur i ngheri nt er nshi pasal awy eratCar t i er ,t he r enowned Fr ench j ewel l erand wat chmak er .Susi e Ot er o qui c kl y est abl i shed an ex empl ar yr eput at i on and was appoi nt ed Managi ng Di r ect or f or Car t i er J oai l l er i e I nt er nat i onal e,whi l stal sobecomi ngt hev er yf i r stf emal e Managi ngDi r ect oratt heMai son. TheHouseofBoucher on wasacqui r ed byt he f or merGucciGr oup i n 2000,and Gucci ’ s Domeni co De Sol e,and T om For d,Cr eat i v e

Di r ect or ,r ecogni sedSusi e’ st al ent s ,andr ecr ui t edhert o r est or et he i mage ofBoucher on House by br i ngi ng a gr eat erdegr eeofcr eat i vi t yt ot hebr and.Wi t haweal t hof exper i enceacqui r edt hr oughwor ki ngatsomeoft hef ashi oni ndust r y’ sbi ggestnames ,Susi edeci dedt oest abl i sh herownMai son,communi cat i nghersav oi rf ai r eandper sonalst yl e,t hr ought hecr af t i ngofcont empor ar yandt i me l essj ewel l er ycol l ect i ons .T oday ,Susi eOt er owor kswi t hi n t he dedi cat ed at el i eratt he 500m2 Mont bl ancBout i que, l ocat edi nt hehear tofPar i s( Fr ance)at7Ruedel aPai x. Shei smar r i edwi t ht wochi l dr en. www. mont bl anc. com

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI needf ors peed

T h eNe e dF o rSp e e d T h er e c e n tL o n d o n2 0 1 2Ol y mp i c sa n dP a r a l y mp i c ss a wn e wr e c o r d ss e tb yt h e f a s t e s ts p o r t s me na n dwo me ni nt h ewo r l d .I nt h es p i r i to ft h eGa me s ,L u x u r i o u s Ma g a z i n et a k e sal o o ka t s o meo f t h eq u i c k e s t l u x u r yc a r sl a u n c h e ds of a rt h i sy e a r . Over f i nchRangeRoverSpor tGTSX Maki ng an appear ance atSal on Pr i v é al ongsi de t he Ev oqueGTS,t heSpor tGTSXf r om Ov er f i nch,t hewor l d’ s l eadi ngaut hor i t yi nhi ghper f or manceder i v at i v esofRange Rov ermodel s ,i st hei rmostpower f ul RangeRov erSpor tt o dat e.

E n h a n c e me n t st ot h ee x t e r i o r a n di n t e r i o r s t y l i n gi n c l u d es c u l p t u r e dc o l o u r c o d e d s i d ep a n e l s , v e n t swi t hg l o s sb l a c k mo u t h p i e c ea n dn e wt wo t o n eOv e rn c h l e t t e r i n ga c r o s st h eb o n n e t a n dt a i l g a t e .

Desi gned i n a uni que copperor ange t o accent uat ei t s spor t i ngpedi gr ee,t heGTSX,pr i cedat£147 , 500,boast sa modi f i ed575bhp5. 0l i t r esuper char gedV8engi ne. Thi sal l owst henewmodel t ospr i ntf r om 0t o60mphi nj ust f i v e seconds , 0. 9 seconds f ast er t han t he st andar d Super char gedV8RangeRov erSpor t ,andt oat opspeed of145mph.Thespeci f i cat i oni ncl udesbeaut i f ul l y cr af t ed 22”Ti t andesi gnedal l oywheel s ,andt hehi ghqual i t yf ul l nappal eat heri nt er i orseescont r astcopperor angest i t chi ngacr osst hecabi n’ spr edomi nantf eat ur esi ncl udi ngt he seat s( r edesi gned by Ov er f i nch) ,headl i ni ng,bootdoor , doorcar dsandpi l l ar s ,aswel l ast hecar petmat sanddashboar d.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


needf ors peedI l ux ur i ousma ga z i ne

L o t u sE x i g eSR o a d s t e r Unv ei l edatt he20 12Genev aMot orShowbac ki nMar ch, t hi si st hemostr api dLot usr oadst erev ermade. Wei ghi ngi natj ustunder1 100k g,t hesof t opv er si onof t hi sLot usExi gev ar i antf eat ur esasuper char ged345bhp 3. 5l i t r eV6engi necapabl eofpower i ngt hecart o62mph i n4secondsand100mphi sj ust8. 5seconds . TheExi ge SRoadst ercomeswi t hasi x speedmanualgear box,but wi l lal so be av ai l abl e wi t h Lot us'Ser i alPr eci si on Shi f t ( SPS) ,a paddl eoper at ed aut omat ed manualt r ansmi ssi on. T wosuspensi onconf i gur at i onsar eav ai l abl eondemand: ast andar dset t i ngf oranact i v edr i vi ngexper i encesui t ed t opubl i cr oads ,aswel l asanopt i onal set t i ngaspar toft he RacePac kf ormaxi mum per f or mance,anddev el opedf or t r ac kuse.Pr i cesandapr oduct i onschedul ear ey ett obe announced.

F e r r a r i F 1 2B e r l i n e t t a TheF12i st hemostr api dandpower f ulr oadgoi ngmodelev erpr oducedbyt hePr anci ngHor se,succeedi ngt heout goi ng620bhp 599GTB. Desi gnedbyt heFer r ar i St yl i ngCent r eandPi ni nf ar i na,t heF12Ber l i net t awi l l spr i ntf r om 0t o60mphi nonl y3. 1seconds , andhi tat opspeedofov er21 1mpht hankst oi t s730bhpV12engi newhi chi sbasedont hatoft heEnz o. Thet r ansmi ssi oni sa sev enspeedt wi ncl ut chDSG gear box,f i r stseeni nt heFFgr andt our er . Thenewmodel goesonsal enexty earat£239, 736,si t t i ng t hecarpr i cewi sebet weent he599GTB( £212, 096)andt he599GTO ( £299, 950) .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


So u t h a mp t o nBo a tSh o w


BySi mo nWi t t e n b e r g


AWASHWI T HL UXURY

L u x u r i o u sMa g a z i n ep r e s e n t sar o u n d u po ft h en e wmo d e ll a u n c h e sf r o m s o meo ft h ewo r l d ’ smo s tr e n o wn e dl u x u r ymo t o ry a c h tma n u f a c t u r e r sa tt h e 2 0 1 2S o u t h a mp t o nBo a t S h o wi nt h eUK . Fai rl i ne Boat s

I thasn’ tal lbeenpl ai nsai l i ng( ex cuset hepun)f orFai r l i ne Boat s . Thecompanyhassi gni f i cant l ydownsi z edi nr ecenty ear s duet ochal l engi ngcondi t i ons ,i twasacqui r edi n20 1 1by J on Moul t on’ s Bet t er Capi t aland t he Roy alBank of Scot l and( RBS) ,buti snow t r adi ngi nl i newi t hf or ecast s . Al i st ai r Schof i el d,who j oi ned l astFebr uar y as Chi ef Ex ecut i v ewi t habac k gr oundi nt heaut omot i v eandaer ospaceengi neer i ngsect or s ,i sf or t unat el ybenef i t i ngf r om st r ongi nv est orsuppor tf ort hedev el opmentandgr owt hof Fai r l i ne. Thel at estr oundofspendi ngwi l lseet hebusi nessexpand t hei rexi st i ngpr oductr angeofei ghtboat st obet ween14 and16ov ert henextt hr eet of oury ear s . I naddi t i on,Fai r l i ne wi l l i nv estsi gni f i cant l yi nt hei rNor t hampt onshi r epr oduct i on f aci l i t i es i n Cor by and Oundl e,di v er si f yi ng f r om t hei r cur r entei ghtdedi cat edmanuf act ur i ngl i nest ot hr eemi x ed model assembl y r uns ,t her eby al l owi ng f or gr eat er ef f i ci enc y ,aswel last henecessar yf l exi bi l i t yt or eactt ot he ev ol ut i onoft hemar k et .

The20 12Sout hampt onBoatShow saw Fai r l i nepr esent t wonew l uxur yy acht s ,t hef i r stbei ngt heT ar ga62GRAN TURI SMO. Thi spower f ul spor t scr ui seri st hel ar gestT ar ga i nt her angeandhasbeendesi gnedf ort hesunwor shi pper , butequal l yf ort hosewant i ngspaci ousandsoci abl eent er t ai nmentar eas . The62GThasanopencoc kpi twi t hpl ent i f ulseat i ng,at eakt abl easst andar d,i naddi t i ont oa l uxur i ousl yl ar gesunpad.


boat sI l ux ur i ousma ga z i ne Thr ough t he t hr ee panelaf tdoor si st he mai n sal oon,whi chi sanot herbeaut i f ul l yf ur ni shedar ea wi t hsof assur r oundi ngat abl et hatconv er t sf r om adi ni ngt ocof f eeconf i gur at i on,asl eekpopupTV, and a newst yl e hel m st at i on,compl et e wi t ha pl usht woper sonbenchseat . Adj acentt ot hi si sa f abul ousl owergal l eywi t h gl asspar t i t i on,al i ghtandai r yar eawhi chdel i v er s pl ent i f ulst or age,aswel lasspacef ort woaddi t i onalappl i ances .Owner sand guest sar e al so wel lcat er ed f ort hankst o a st unni ng f ul l wi dt h mast ercabi nf or war dwi t hanensui t e,pl ust wo f ur t her guest cabi ns , whi ch bot h conv er tt o doubl es . Ont heout si de,t heT ar ga62GT’ sgar agehouses aWi l l i ams325 j ett enderand a hy dr aul i csubmer si bl e pl at f or m,a f i r stf ort he T ar ga r ange. Opt i onalext r as i ncl ude super i or power dr op sal oon wi ndows ,a l et t er box passar el l e,hi ghl y speci f i edchi l l edwat erai rcondi t i oni ng,andapower edcoc kpi tsunshade. The ot herFai r l i ne mot ory achtmaki ng i t s UK debutwast heSquadr on60,av esselpr evi ousl y shown att he 20 12 CannesYachtShow i nt he Sout hofFr ance. TheSquadr on60i st heepi t ome of l uxur y , wi t h decadent spaces ,l uxur i ousl y appoi nt edi nt er i or sandex cept i onalcr ui si ngabi l i t i es . Fai r l i nehasev ol v edi t sSquadr onr angeov ert he y ear s ,andt hi sboathasbeendev el opedwi t han unpar al l el edat t ent i ont odet ai l ,wher eev er yi nch ofspacei sconsi der edf ort heowner ’ senj oyment . Thehugef l ybr i dgeof f er sanent er t ai nmentar ea wi t hgr i ddl e,f r i dge,si nk,andopt i onali cemak er , al ongwi t hf l oat i ngseat bac ksandasunbeddec k. Thi si s compl ement ed by a v astsi ngl el ev el sal oon,and a wel l equi pped t eakl ai d gal l ey , t her ebypr omot i ngat r ul y‘ homef r om home’ l uxur y set t i ng. Bel owdec kar et hr eespaci ouscabi ns ,i ncl udi ng af ul l beam mast erst at er oom andat wi nguest ar eawhi chcanbef i t t edwi t hsl i di ngber t hst o conv er tt oat hi r ddoubl ei fr equi r ed. Out si det her e i sahy dr aul i csubmer si bl epl at f or m wi t has wi m l adder ,aswel lasaneat l yconceal eds wi ngup t r ansom shower . I nt er msoft hef ut ur el i neup,Fai r l i ner ev eal edt wo new 48f tboat sf orl aunchnexty ear ,namedt he T ar ga48OPEN andT ar ga48GRAN TURI SMO. Thi swi l lbet hef i r stopenboatt hatFai r l i newi l l hav ei ni t sr ange,and 21 or der shav e al r eady beent ak en,meani ngt hatt heyar esol doutf or 20 13.Bot hv ar i ant swi l lbeav ai l abl ewi t hat woor t hr eecabi nl ay out ,i naddi t i ont opl ent i f ulst or age t hr oughout .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


P e a r l 7 5 Pear lMot orYacht s

I n a speci alcol l abor at i on wi t h awar dwi nni ng desi gner s Kel l yHoppenMBEandt her enownedy achti nnov at or ,Bi l l Di x on,t he23met r el ongPear l75f r om t hef ast estgr owi ng boatbui l deri nt heUK,Pear l Mot or Yacht s ,combi nessumpt uousspacewi t hl uxur i ousst yl i ngandout st andi ngl ev el sof comf or t . Laden wi t h a hostofuni que f eat ur es ,and pr i ced f r om £2, 844, 000,t hev esseli st hel ar gestoft hePear lf l eet . The 75 of f er si t s occupant sf ourex cept i onalst at er ooms ,an unusual l y spaci ous‘ l ounge st yl e’sal oon,as wel las a uni queopenpl angal l eyanddi ni ngar eawhi char ef l ooded wi t hl i ghtf r om t he conser v at or yst yl e gl assr oof .Kel l y’ s wel l knowndesi gnet hosofbal ance,andt hesophi st i cat ed use oft ext ur e and t r ademar kneut r alcol ourscheme,i s evi dentacr osst hecont empor ar yi nt er i or . Ext er nal l y ,agar ageandhy dr aul i cbat hi ngpl at f or m mean owner scancar r yaj etski andt enderwi t houthavi ngt ot ak e upv al uabl ef l ybr i dgespace.ThePear l75al soboast st he ZFser i es4000poddr i v epr opul si ons y st em i ncor por at i ng j oy st i c kcont r olt echnol ogy .Thi sal l owsj oy st i c kmanoeuvr abi l i t yandt heopt i onofoper at i ngt hey achtwi t houtcr ew i fr equi r ed.Power edbyt wi nMTU 1250HPsengi nes ,t he v esseli sexpect edt onavi gat ecomf or t abl yatacr ui si ng speedof25knot sandatamaxi mum paceof30knot s .

THEI NTERI OROFTHEPEARL75


boat sI l ux ur i ousma ga z i ne Pr i ncess

Super sedi ngt hehi ghl yaccl ai medV62l aunchedi n2008, t heV62Sf r om Pr i ncessbr i ngsanast oni shi ngl i stofspeci f i cat i oni mpr ov ement sandcosmet i cenhancement st owhat wasal r eadyanout st andi ngspor t sy acht .Theaf tcoc kpi t hasbeeni ncr easedi nl engt ht opr ovi deanev engr eat er space i n whi ch t o ent er t ai n orr el ax,boast i ng gener ous  seat i ngar oundabeaut i f ul l ydet ai l edt eakdi ni ngt abl e.

P r i n c e s sV 6 2 S Newhul l gl azi ngenhancesbot hext er i orst yl i ngandi nt er i or ambi encewi t hl ar gewi ndowsnow angl edt ocompl ement t hesl eekandspor t ypr of i l e.Thel owersal oonf eat ur esa di ni ngar eaf ormor ef or malent er t ai ni ngser vi cedbyt he gal l eyopposi t ewhi chi sequi ppedt ocat erf oranext ended st ayonboar d.Owner sandguest sar eequal l ywel lcat er ed f ori nt het hr eewel lappoi nt edcabi nswher et heensui t e owner ’ sar eamak esf ul luseoft hey acht ’ sgener ousf ul l  beam.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


Sunseeker Sunseek ercal l edont heser vi cesoft woofi t smosthi gh pr of i l ecust omer st oof f i ci al l yi naugur at et hei rnew l uxur y y acht s .Br i t i shFor mul a1Wor l dChampi onJ ensonBut t on, whohasa28met r e( 92f t )v essel ar r i vi ngi nApr i l 20 13,and t heBBCt el evi si onpundi tEddi eJ or dan,al oy al cl i entoft he boatbui l dersi nce 1985,wer e best owed t he honourof unv ei l i ngt hePor t of i no40andPr edat or80model s . The40f tPor t of i no40,Sunseek er ’ snew ent r yl ev elspor t s cr ui serpr i cedf r om £325, 000,i st her esul tofal ongst udyof a hi ghl y compet i t i v e mar k etsect or .The end pr oduct , desi gnedbyJ ohnBr ai t hwai t eandhi st eam,i sanabsol ut e

>>cl assl eadi ngal l r ounder . ThePor t of i no40,whi chhasa t opspeedofupt o34knot s ,r et ur nst ot hecompany’ sr oot s , andboast sat ypi cal Sunseek erhul l ; i thasa21degr eer i se i nt hebow andi sv er ymuchmor ebeamyont hest er n whi chgi v est heboati t sv ol ume. KenFr ei v okh,oneoft hewor l d’ sr enownedi nt er i ordesi gner sofsuper y chat sandy acht swhohaspr evi ousl ywor k ed f orSunseek er ,hasr et ur nedt ost yl et hest unni ngcabi nsof t hePor t of i no40,Pr edat or80,andhasbeenbr oughton boar df orf ur t herpr oj ect s .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


I npl an,t hePor t of i no40i sat wocabi n,f our +oneber t h,wi t h cent r alsal oon,gal l ey ,andt wi naccessheadandshower r oom.Bey ondt heexqui si t eownerst at er oom f or war d,t he r eal sur pr i sei st heheadr oom andhugehul l si dewi ndowsi n t he ami dshi pscabi n wi t hi t st wi n bedsand t hi r d chi l d' s ber t h. Theot herSunseek ermodelmaki ngi t swor l ddebutatt he Sout hampt on BoatShow,wast he Pr edat or80.Cost i ng f r om ÂŁ2, 625, 000,t hi sv essel ,whi chf eat ur escar bonf i br e component s ,pr esent s cust omer s wi t h a wi de r ange of opt i ons:wi t hAr nesondr i v es ,t heboati sa46knotf l y er ,or

>>wi t hmor emodestshaf t sandachoi ceofengi nes ,t he Pr edat or80i sani f t y30t o40knotdi st ancecr ui ser . Wi t hi n aper f or mancehul l ,t hei nt er i orl ay outwi l laccommodat ea guestpar t yofei ghti naf ourcabi nar r angement ,wi t hcr ew quar t er soraf i f t hguestsui t ei nt hest er n.Ther ei sal soa wi deopeni ng,si ngl el ev elsal oon,andaf tcoc kpi tf orser i ouscomf or tandpl easur e.Cur r ent l yunderconst r uct i onat Sunseek er ’ sshi py ar dsi nPool e,amongstot hercommi ssi ons ,i st hei rnew155f ty achtwei ghi ngi natj ustunder500 t onnes ,agr oundbr eaki ngv esselsett ober ev eal edatt he LondonBoatShowi nJ anuar y20 14.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


Wi t ht hankst oMrandMr sBundf or per mi ssi ont ouset hephot ogr aphs


l ux ur i ousma ga z i neI t r av el

BySpencerDodi ngt on

S h a n g h a i Upunt i laboutadecadeago,Shanghai wasno one’ schoi ce f orl uxur yt r av el . Sur e," seeChi na"t heysai d: vi si tBei j i ng t osampl esomecul t ur e,t henaf t er war ds cat chsomeshoppi ngandf i nedi ni ngi n HongKong. Shanghai ,i fi twasvi si t edat al l ,wast hedomai nofbusi nesspeopl e. Theci t yofbef or e,ofpr eWar ,ofpr er ev ol ut i on,hadbeenf or got t eni naf i tof gl obalamnesi a. Whatami st ak et ot ak e t hatat t i t ude t oday….Shanghaihas beenbor nagai n,bi gger ,bet t erandwi t h mor ebl i ngt hanev erbef or e. Themy st er yunf ol dst hr ought hef ol l owi ngcombi nat i on:Chi na’ snat i onalambi t i ont omak emoney ,coupl edwi t ht he f l exi bi l i t y and har d wor k ofsome 25 mi l l i onChi nese,whol i v ei nShanghai . Theci t yhost sav astnumberofdomest i candi nt er nat i onalf i r mswhopr oduce ar umour ed 40% ofChi na’ st ot alt ax t ak e.So t her e shoul d be no sur pr i se t hatt hepeopl ewhi chhav ecr eat edt hi s weal t hhav eneededsomepr et t ycool spot si nwhi cht oenj oyt hei rext r acash. Now, despi t e a cont i nui ng f i nanci al cr i si s ov er seas , and ev en wi t ht he pot ent i alcr i ppl i ngspect acl eofapanChi na manuf act ur i ng sl owdown, Shanghai cont i nuest obui l dt hef i nesti n

hot el s ,r est aur ant sandot herhi ghend dest i nat i ons .Al lf eat ur et he mi xt hat mak es Shanghai gr eat : Chi nese t ouchesonacosmopol i t annat ur et hat i st he bl ood and her i t age of t he Shanghai nese. Gett oKnow Anyvi si tt oShanghaidemandsawal k al ong i t sr i v er f r ont .Thi si st he f amed Bund, act ual l y t he or i gi nal Br i t i sh Concessi on,st ar t edaf t ert heendoft he f i r stAngl oChi nese Opi um War .The HuangpuRi v err ol l sandbends ,causi ngt henumer ousbar gesandcont ai ner v essel st ost eeragent l ecur v ear ound PudongPoi nt . Ther i v erhasl i t t l ecar ef ort hedr amaof i t spastoronewonder s ,t hel uxur yofi t s pr esent .Though some oft he or i gi nal Occi dent al sar r i vi ngi n1840sShanghai may hav e dr eamt of maki ng t hei r f or t unesher e,notone oft hem coul d hav ei magi nedj usthow amazi ngt hei r newci t ywoul dbesome170y ear sl at er . Fr om of f er i ng pr act i cal l y no i nt er nat i onalupmar k etgoodsi nt he 1990s , t odayShanghaii sadi ni ngandshoppi ngpar adi sef oral lwhovi si t .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


t r av el l ux ur i ousma ga z i ne I >> Andwi t ht heopeni ngandsuccessofnumer oust opendhot el st hi sf uni sonof f erf orany onet ot ast e. Begi ny ourShanghaihol i day i n one oft hese f ant ast i c hot el s .Per hapsi ti st heJ apanesei nspi r edmi ni mal i st y et l uxur i ous ,i nt er i ordesi gnoft hePar kHy at t .Thi shot eli s cel ebr at i ng i t sf our t hy earanni v er sar yt hi s mont h.The hi ghesthot eli n mai nl and Chi na,setat op Shanghai ’ s t hr ust i ngandt al l estbui l di ng,r emai nsauni quet empl et o moder ni t y .Thebest t r ai nedst af fmember si nt ownseam l essl ygui dey ouf r om spat opool t oent i ci ngdi ni ngopt i ons . Bac k on t he col oni al er a bund l i es a gi l ded ar t deco r emi x edpal ace: t hePeni nsul a. Thespr awl i ngpr oper t yt hat ev en i ncl udest he ol d Br i t i sh Consul at ei st he f i r stnew bui l di ngont hef amouswat er f r onti n63y ear s ,andi tbl eeds l uxur yf r om each ofi t si ndi vi dual l ydesi gned publ i cand pr i v at er ooms . Manyt er r acesatdi f f er entl ev el sgi v eonet he opt i onofbei ngapar toft hel andscape,orst andi ngabov e i tal l . Att heot herendoft heBundi sanot hermust see,t he Wal dor fAst or i a.Usi ngt hei rbr andi nAsi af ort hef i r stt i me, t hehot el coul dnothav echosenabet t erl ocat i on. The1910 bui l di ng was t he home t ot he ex cl usi v e – onl y weal t hy Br i t i sh T ai pans need t o appl yf ormember shi pt hen – ShanghaiCl ub. Thi shi st or i cpr oper t yal l owsr esi dent sand di ner st oenj oyt hebestoft hi sopul entpast ,whi l et henew t owerand r est aur antsect i on i st he def i ni t i on ofmoder n comf or t .Howev er ,t hesear ej ustt hr eeoft he5st arhot el j ewel sawai t i ngy oui nChi na’ snumberoneci t y .

TheBundhousest hr eeot hermust dodest i nat i onsony our t opnot cht ourt hr ought heci t y . Thef i r sti st heout r ageousl y successf ulMr .andMs .Bund,acr eat i onoft r adi t i onaland i nspi r at i onalFr enchf i nef ar eandwi ne.J ustupst ai r si sBar Rouge,t he barr umour ed t o hav e sol dt he mostchampagneont hepl aneti n2006.Bot har ehousedi nBund18, oneoft hef i r stol dbanki nghousesal ongt hewat er f r ontt o ber enov at ed. Ther edonwhi t ei nt er i ori sami xofsmoot hl y t ext ur edCar r er amar bl e,enhancedwi t hr edMur anogl ass f i xt ur es . Anewar r i v alatt heBundi st hebi st r oMer cado,by t hewor l dr enownedchefJ eanGeor geVonger i cht en. What coul dbemor ecomf or t abl e–i naSt ar shi pEnt er pr i seki nd ofway–t hanawar ml ycr eat edr ur al I t al i ani nt er i orwi t ht he vi ewsoft hel i t upPudongwat er f r ontdi r ect l yi nt hef or ef r ont ?Woul dn’ tt hebui l di ng’ sor i gi nalbank erowner shav e enj oy edt hatt r adi t i onalwoodbur ni ngpi zzaov enbac ki n 1920! Get t i ngDeeper Movi ngpastt heManhat t anf eeloft hewat er f r ont ,t het i me hascomet oexpl or et heci t y .Nextt ot heBund,t heci t y’ s mosti nt er est i ng nei ghbour hoodsar e al lwi t hi nt he pr eWW2 Fr ench Concessi on.St ar t ed soon af t ert he Br i t i sh wont hei rr i ghtt odobusi nessi nShanghai t heFr enchwer e muscl i ngi nt odosomebusi nessoft hei rown. Muchofwhat wasbui l tdur i ngt heal most100y ear st hatt heFr enchr ul ed t hi sdi st r i ctr emai nst oday .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI t r av el Thi sdi st r i ct ,i nt hesout hcent r al sect i on oft hemet r opol i s ,i ssev er al squar eki l omet r esoft r eel i nedst r eet soff i ner esi dent i alar chi t ect ur et hatwasor i gi nal l y home t o mostoft he i nf l uent i alpr eWW2f i gur esi nChi na.Wher east hese pol i t i ci ans , gangst er s and l i t er ar f i gur eshav el ongago l ef tus ,i nt hei r pl ace i s a new commer ci alChi nese cul t ur e. The f i r st of t hese new Fr ench Concessi on nei ghbour hoods i s Xi nt i andi , an upmar k et cr eat i on of i nt er nat i onalt al entand bi gf i nance, whi chwascompl et edi n200 1 .Comet o Xi nt i andif orav er ycomf or t abl et ak eon ol dShanghai :or i gi nalr esi dent i albui l di ngsr ef i t t edast opendshopsandmi dt ot opendr est aur ant s .I t ssuccesshas madei tanur bandev el opmentmodel f oral lofChi na,wher e shoppi ng and di ni ngusedt omeanhuge,ener gyi nef f i ci entmegamal l s .

Shanghai ’ s mosti nt er est i ng shoppi ng her e,especi al l yi fy ou pr ef erst r ayi ng f r om t hesaf et yofi nt er nat i onal l yav ai l abl e pr oduct s .Fur t hert ot he westi s Fer gusonLane,homet oFr anc k,oneof t hemost l ov edbi st r ost yl edr est aur ant s i nt heci t y . Thest r eet sar oundFer guson Lane ar e st i l ll ar gel y unt ouched and r esi dent i al , gi vi ng an aut hent i cal l y r omant i cf eelt oy ourpost pr andi alconst i t ut i onalst r ol l .I naci t yasl ar geas Shanghait her ei snowayofcour set o seeev er yt hi ng.

Thushi r i nganexper tt odel i v ery out he par t sy ouwantt oseei sar equi r ement f ort hosei nt heknow. Luxur yConci er geChi na ( www. l uxur y conci er gechi na. com) pr ovi desanyt hi ngy oucoul dneed dur i ngy ourst ayt omak ei tamemor abl eandmul t i f acet edone. Thei rl ocal knowl edgei sunpar al l el ed,l eavi ngy ou wi t ht heconf i dencet osayy ou’ v et r ul y beent oShanghai .

Anyvi si tt oShanghaidemandsawal k al ongi t sr i v er f r ont . Thi si st hef amed Bund,act ual l yt he or i gi nalBr i t i sh Concessi on,st ar t ed af t ert heend of t hef i r stAngl oChi neseOpi um War .

One of t he f i nest r est aur ant s i n Xi nt i andii sT8,whi ch pr i desi t sel fon of f er i ngt hef r eshestt ak esonani nt er nat i onalmel angeoff oodchoi ces .The panAsi ani nt er i ori scomf or t i ngaswel l ascont empor ar y .Fort hepur i st st her e i st he near by Ar t Sal on, a uni que r est aur antconceptwher et wobr ot her s –anar t i standachef–hav et eamedup t ot ur nt hei rmodestf or merhomei nt oa pl acef orar tdi spl ayandt hebestt r adi t i onalShanghai nesef oodi nt own. A bi tf ur t herupt her oadi selEf ant e, whi chst andsoutast hecl earwi nneri n t hef usi oncat egor y:del i ci ousl ymel di ng t hedel i caci esofFr ancewi t ht het apas t r adi t i onsandr egi onal l yspeci f i ci ngr edi ent sofSpai n. Yourexper i encewi l lbe boost ed by di ni ng i nt he beaut i f ul t er r ace oft he 1930s mansi on,and enj oyi ngt het opnot chser vi cest af f . I nt he west er n par t of t he Fr ench Concessi ont her ear et woot herar eas t hatshoul dnotbemi ssed.Thef i r sti s Ti anzi f ang,an ev er gr owi ng bohemi an vi l l ageofshopsandr est aur ant s .Unl i k e Xi nt i andiwi t hi t sl ar gerr est aur ant sand pi azzast yl e spaces ,Ti anzi f ang has spr ung up or gani cal l yami dstan unr enov at edr esi dent i alcommuni t y .Thus r ent alpr i cesar el ow enough t o al l ow t her eal l ycr eat i v et ot r yt hei rhandat ent r epr eneur shi p. Expect t o f i nd

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI wat ches T ak eonev er yr ar ePat ekPhi l i ppe T our bi l l onmov ement ,15mont hs ofhar dwor kf r om t hemas t er sof s k el et oni s edwat chmak i ngt oget al l t he336i ndi v i dual component s t r eat ed.And t he r es ul ti st he 43mm Pl at i num cas edBl ue Whi r l wi ndas i ngl euni que pi ecewi t hapr i cet agof $850, 000/ â‚Ź775, 000.

TheGr i e b&Be nz i nge r Sk e l e t oni z e dT our bi l l on Mi nut eRe pe a t e r

Bl ueWhi r l wi nd Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


wat chesI l ux ur i ousma ga z i ne

t h ewo r l d ’ sr s t wa t c hp o we r e d Bl ueWhi r l wi nd,

b yav i s i b l et o u r b i l l o nmo v e me n t b yP a t e kP h i l i p p e

Ar ar ePat ekPhi l i ppet our bi l l onmov ementf oundi t swayt o Gr i eb & Benzi ngert hanks t o a si ngl e har dcor e wat ch col l ect or . Mor et hanf i f t eenmont hsl at ert heCal i berRTO27 PSev ol v edi nt oi t sf i nalf or m.Unbeknownstt ot het eam at Gr i eb&Benzi ngert hi sv er ysamet our bi l l onmov ementhad causedasensat i onasi tsol df or1 . 4mi l l i oneur owi t hi na oneof aki ndPat ekPhi l i ppeT our bi l l onMi nut eRepeat eri n st ai nl essst eel att heOnl yWat chchar i t yauct i oni nMonaco 20 1 1 . Thi si ncr edi bl eauct i onr esul ti nspi r edGr i eb&Benzi ngert o cr eat eanew wr i st wat ch.Thecompl i cat edwor kr equi r ed t hear t i sans ’f ul lat t ent i onsi ncet hef i negui l l ochéont he pl at esandbr i dgesnecessi t at edmovi ngor i gi nal dr i l l i ngsby l esst hanonet went i et hofami l l i met er ,andt hemov ement needed t o be car ef ul l yr eassembl ed,adj ust ed,di sassembl ed,andr eassembl edi nor dert oguar ant eef ul lhar moni ousf unct i oni ng oft he gr eatnumberofl ev er s .Thi s mov ement wi t h 336 i ndi vi dual component s not onl y i ncl udes a t our bi l l on,butaddi t i onal l y a mi nut er epeat er mechani sm –maki ngi toneoft hemostcompl i cat edmov ement si nt hewor l d. Thi smov ementwascompl et el ymodi f i edi nt hest yl echar act er i st i cofGr i eb&Benzi nger : f ul l ysk el et oni z ed,gui l l oché and engr av ed byhand.Ev en gearwheel swer e embel l i shedwi t hgui l l ochéandt he12f i nel ygui l l ochébr i dgesand coc kscoat edwi t hr hodi um andr osegol d.Asi ft hatwer e notenough,anaddi t i onalmy st er i ouswheel , vi si bl eont hebac ksi de,r epl acest he or i gi nalgol ddr i v ewheelf or t het our bi l l on.

I nhandsk el et oni zi ngt hebasepl at e,t het eam atGr i eb& Benzi ngerj our ney edt ot heedgeofwhati spossi bl eand ar epr oudt ohav ecr eat edt hewor l d’ sf i r stvi si bl esk el et oni z edt our bi l l onbasedonaPat ekPhi l i ppemov ement . Af t er t he sk el et oni zat i on and gui l l oché,t he base pl at e was coat edwi t hbl uepl at i num,asi gnat ur eel ementofev er y si ngl euni queGr i eb&Benzi ngerpi ecet hatwasdev el oped byt het eam. The sk el et oni z ed St er l i ng si l v erdi ali n st r i ki ng r egul at or st yl ewasembel l i shedwi t har ar eBr eguetf r ost edf i ni sh cr eat edusi ngt hecl assi cmet hod,whi chi sonl ypr esent l y pr act i cedi nt hi smanneratGr i eb&Benzi nger . Thesenumer ousdet ai l sonceagai nshow t hatt hecompl i cat edmast er pi ecesofGr i eb&Benzi ngerar emor eobj et s d’ ar tt hanwat ches . Thear t i sanal cr af t scar r i edoutbyhand her ecannotbecopi edi nani ndust r i alwayandar et hus onl yt obeachi ev edbyt het al ent soft hemast er satwor kat Gr i eb & Benzi nger ,who wor k wi t ht hese l ongf or got t en t echni quesev er yday .Mont hs ,andsomet i mesev enmor e t hanay ear ,hav ebeenspentbyt het i meaoneof aki nd Gr i eb&Benzi ngerPl at i num pi ecehasbeencompl et ed. Wi t ht he Bl ue Whi r l wi nd sk el et oni z ed t our bi l l on mi nut e r epeat er ,Gr i eb& Benzi ngerhascr eat edanot hersuper b col l ect or ’ si t em t hatr ei nf or cest hei rspeci alposi t i onwi t hi n t hewat chi ndust r y .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI wat ches

Bent l eyBar nat o42Mi dni ghtCar bon ABl ackCl adSpor t sModel Bar nat o. Thenameoft hemostf amousamongt he" Bent l ey Boy s" ,t hemenengagedi napassi onat epur sui tofvi ct or i es andaccompl i shment st hati ncl udedwi nni ngt heLeMans 24Hour sRacenol esst hanf i v et i mesbet ween1924and 1930.Al sot henameofanex cept i onalchr onogr aphcombi ni ng super l at i v e st yl e wi t h peer l ess per f or mance. Br ei t l i ngf orBent l eynow i nt er pr et st hi sspor t ymodeli na 1, 000pi ecel i mi t ededi t i onent i r el ycl ot hedi nbl ac k–f r om t hecasemadeofast eelt hati st hecol orofni ghtt hankst o ahi ghl yr esi st antcar bonbasedt r eat ment ,t hr ought hedi al t ot hesuppl eandst ur dyr ubberst r ap. The " i nst r umentpanel "appear ance i sr ei nf or ced byt he chr omed st eel r i mmed count er s ,t he r ed accent sand a t achomet r i cscal eont hei nnerbez el . Thegener oussi z eof t hebez elhei ght st heef f ectoft heel egantr ai sedknur l ed mot i fi nspi r edbyt hef amousBent l eyr adi at orgr i l l es .The l ar gehour mar k er sandt heov er si z edhandsenhancedbya l umi nescentcoat i ngguar ant eeeas yr eadi ngoft het i mei n anyci r cumst ances ,ev eni nt heheatofact i on. Thi sar dent andsophi st i cat edspor t smodel i spower edbyasel f wi ndi ng chr onogr aph mov ement chr onomet er cer t i f i ed by t he COSC ( Swi ssOf f i ci alChr onomet erT est i ngI nst i t ut e)–t he ul t i mat et ok enofpr eci si onandr el i abi l i t y .Bent l eyBar nat o 42Mi dni ghtCar bon:t hest uf fofachampi on.

A1 , 0 0 0 p i e c el i mi t e d e d i t i o ne n t i r e l yc l o t h e d i nb l a c k

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI k ar k l oofs par es t aur ant

Kar kl oof SpaRest aur ant byEdmund&Thor st enBuehr mannofSevenSt ar sandSt r i pes

I ti saf ant as y;adr eam ofet her ealmagni t udebor der i ngon t heunr eal .Themai npar t i ci panti sme,i nt hemi ddl eofa wor l dcl ass spa,si t uat ed i nt he hear tofSout h Af r i ca sur r oundedbygameofev er yconcei v abl especi eswhi l eI am st i l labl et oenj oyabot t l eofv er yspeci alSout hAf r i can Pi not age,wat chi ng t he sun mel ti nt ot he sav anna.The bi zar r esi ght sandsoundsoft heSout hAf r i canv el dar el ai d outi nf r ontofmeasi fper f or mi ngami l l enni umol ddance ondemand;al lt hewhi l eIcont empl at emynextspat r eat mentandt ast i ngmenul at eri nt heev eni ng. I nf act ,al l what Ihav edescr i bedi sr ealandact ual l yaccessi bl eatKar kl oof Spa,Pi et er mar i t zbur g,RSA t oany onewi t hal ustf orl i f e andr omancei nt hei rhear t . Fewot herpl acesont hepl anet of f ermor edi v er seexper i encescoupl edwi t ht heser vi ce andcui si neofawor l dcl asspl ay er . Theent i r emenuconcepti ssuppor t edbyanonpr emi ses or gani cgar dencapabl eofsuppl yi ngt heki t chenwi t ht he mi seenpl aceofl ocal l ygr ownseasonal v eget abl esdai l y . T o add t ot hi s ,ot heri t ems on t he menu i ncl ude dr y aged

l ocal l ycul l edbuf f al oaswel last r outf r om t heMi dl andsof KwaZul uNat alnear by .I tseemst hatKar kl oofSpai sr i di ng t hewav eofheal t hconsci ouspopul ar i t ybycommi t t i ngi t sel f t oof f er i ngal i f est yl eofi nspi r edcul i nar ywel l ness ,bodywor kandadv ent ur eal lcombi nedi nt oone.Somepeopl e wi l ll ookati tasachancef orat r ansf or mat i on,whi l eot her s wi l l seei tasar ei nf or cementofchangesal r eadymade. I ti s ev enpossi bl et oexpl or et hebenef i t sofar aw f ooddi et , whi chi spr ovi dedf ort hosewhoseewei ghtl oss ,i mpr ov ed ener gyanddi gest i on,st r engt heni ngoft hei mmunes y st em andr el i efofal l er gi esast hei rper sonalgoali nl i f e. The whol e di ni ng exper i ence i s concei v ed, pl anned, or chest r at ed and ex ecut ed by Sout h Af r i can Ex ecut i v e Chef sChr i st i neBur gessandBr et tHac kney . Bot hEx ecut i v e Chef scomef r om educat edpr of essi onalbac k gr oundsand hav ebr oughtt oget hert hei rcombi nedcul i nar yknowl edge, ki t chenski l l sandpr act i calexper i encei nal eader shi pr ol e t opr oducet heext r aor di nar yr esul t sofex cept i onalcui si ne i nt hemi dstoft heSout hAf r i cansubt r opi cs .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


k ar k l oofs par es t aur ant l ux ur i ousma ga z i ne I Ourdi ni ngexper i enceatt hi si ncr edi bl e‘ Wel l ness&Wi l dl i f e Ret r eat ’wasanex cept i onalone,compl et ewi t ht het ot al sensor yper cept i onsofex ot i csi ght s ,soundsandf l av or sal l r ol l edi nt oone.I ndi genousgameaboundsandi ti squi t e commont obehavi ngbr eakf astwhi l eahear dofBuf f al oor t he occasi onalRhi nocer os wanderby .Di nneri s al so r emar k abl ei nt haty oucanexper i encewor l dcl asscui si ne, f i newi nepai r i ngsandf ocused,unobt r usi v eser vi cewhi l e pl anni ng y ournextspa t r eat mentorgame vi ewi ng.The menupr esent edt ousbyEx ecut i v eChef sChr i st i neand Br et twas ext ensi v e,i nnov at i v e and nut r i t i ous .Por t i ons wer eampl e,wi t hpl at epr esent at i onapar t i cul ardel i ghtand ser vi cewasdel i v er edatapl easantpacewi t hknowl edgeabl eper sonnelheadedupbyheadwai t erSi phoMambo. Thet ast i ngmenubei ngqui t eext ensi v ewar r ant sment i oni ngsomenot abl eappet i z er si npar t i cul ar ,suchasSpi ced Sl owRoast edCr i spDuc kLeg,appl e&haz el nutsal ad,wi t h honey&soydr essi ngaswel lasBuf f al oCar pacci o,spi ced pi neappl echut ney ,par mesanshavi ngs ,caper s ,r oc k et& haz el nut s .Themeatont heduc kl egl i t er al l y‘ f el lof ft he bone’ andupont ast i ngi tt hef ul lf l av oroft heChi nesef i v espi cemi xt ur eper meat edmypal at e. Thebuf f al ocar pacci o i schi ef l yspeci ali nt hati ti sl ocalwi l dbuf f al ot hathashad i t smeatcur edov er ni ghti nabr i nemi xt ur eofsal t ,sugar , j uni perber r i es ,cl ov es ,pepper ,l emonandor angez estand t henhungupi nt hecool erf ort woweeks ,t huspr oduci ngi t uni quef l av orandt ext ur e.

t or educet her i skofser i ousi l l ness .Ut i l i zi ngf r eshl yhar v est ed and l ocal l y gr own or gani cv eget abl es f ort hei r cr eat i ons ,t hechef shav eaddedMoc kVeget abl eLi ngui ni , wi t hai r dr i edt omat oandol i v es ,r oc k etandpi nenutpest o, al lofi tbei ngr aw. I ft her ei saneedf oraddi t i onaldi et ar yr equi r ement ssuch asgl ut enf r eeorf oodal l er gyal er t s ,t hechef sar eonl yt oo eagert omeetwi t hy ouoneononet odi scusst hei ssues per sonal l y .Desser ti sanot herex cept i onaldi scov er yf orus whenwesampl edLi ndtCouv er t ur eChocol at eT ar t ,adevi l i shl ydensemoi standchewychocol at ecak et oppedwi t ha l ar gedol l opofpassi onf r ui tsor bet t o. Ther aw f ooddesser t opt i on wascal l ed Pav é,whi ch consi st ed oft hi nl ysl i ced sect i ons ofappl e ar r anged i n al t er nat i ng l ay er s wi t h choppedpecans ,asi fasor tof‘ r aw’Napol eont hathad beenmar i nat edi nami xt ur eofl emonj ui ce,mi ntandl ocal l y sour cedhoney . Bei ng i n Sout hAf r i ca f ort he f i r stt i me meantsampl i ng some of i t s f i nest wi nes f r om t he St el l enbosch, Fr anschhoekandPaar lr egi onsnearCapet own.Kar kl oof Spapr i desi t sel fonof f er i nganext ensi v el i stoff i neSout h Af r i canwi neswi t hsuggest i v epai r i ngsf oreachmenui t em. Pi er r eJ our danT r anqui l l e,Fr anschhoek,RSA,abl endof pi notnoi randchar donnaynat ur al l yt ookonasomewhat t opazcol orand showed good st r uct ur e whi l e exhi bi t i ng bal anceandf r eshnessasaneas yt odr i nksummerbev er age. Wesav or edabot t l eofHar t enber gCaber netSauvi gnon, 2006St el l enbosch,RSA,wi nnerofsev er al medal sofi nt er nat i onaldi st i nct i on,andf oundi tt osuggestf or est ber r i es andI t al i anpl umsi naf ul l bodi edst r uct ur e–per f ectaccompani mentf ort heSl ow Roast edCut l etofOr gani cLambas pr evi ousl y descr i bed.Nextwas a Bor deaux st yl e bl end cal l ed Veenwouden Cl assi c 2003,Paar l ,RSA i mpl i ed chocol at e cov er ed espr esso beans wi t h a hi ntofSt Ger mai nAl penel der f l ower si nasi l kysmoot hf i ni shwhi ch compl i ment edt heBuf f al ocar pacci o.

Fora mai n cour se we sampl ed a v er y speci alSl ow Roast edCut l etofOr gani cLamb,seasonedwi t ht oast ed cumi n,andaccompani edbycour get t e,vi net omat o,cur r ant &al mondcouscous ,br ai sedshal l ot s ,oni oncr eam &cr i sp oni onr i ngswi t hr osemar yj us . Ther ewasal soadel i ght f ul l y pr epar edFi l etofLi ght l ySmok edDr ak ensber gT r out ,wi t h ol i v e cr ushed pot at oes ,saut éed cour get t er i bbons ,and t omat o&oni onseedchut ney . Bot hent r éesshowedcr eat i vi t y ,exper t i sewi t hf oodcombi nat i onsandr esour cef ul ness i nut i l i zi ngl ocal i ngr edi ent swher ev erpossi bl e. Wel l bei ngi s al way sont hemi ndsofEx ecut i v eChef sChr i st i neandBr et t andt oget herwi t ht hei rki t chent eam t heyhav eal sodev el opedmenui t emsaspar tofa‘ r awv egandi et ,nev ’ erheat i ng t he v eget abl esabov e 47degr eesC,so t hatt he nat ur al enzymes ,mi cr oor gani smsandbact er i aar enotdest r oy ed. Thi swi l lwor kt oenhancet hei mmunes y st em,i mpr ov egut f l or at oai di npr operdi gest i onandneut r al i z ef r eer adi cal s

Fi nal l yoursampl i ngt ookust oav er yf i nedesser twi ne namedVi ndeConst ance,Kl ei nCost ant i aRSA,f r om t he ar eaar oundFal seBay ,CapeT ownshoweduswhyt hi s t er r i f i cst yl ewi newaspr i z edbyki ngs ,emper or sandl i t er ar y gr eat s .Usi ng Muscatde Fr ont i gnan gr apest o cr eat ea compl exwi neofpur eunadul t er at edpl easur er ev eal i ngan under cur r entofwhi t e st one f r ui t s ,ci t r us and apr i cot wr appedi nagent l emi ner al i t yt opr oduceal ongf i ni sh.A per f ectendi ngt oaper f ectcul i nar yexper i enceatKar kl oof Spa,i nt hemi dstofaneni gmat i c ,t r anscendentenvi r onmentofpeace,t r anqui l i t yandr enewal

5St ar s&5St r i pes Ov er al l-' Cui si ne&Ser vi ce'

www. k ar kl oof spa. com

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


ARTF OCUS

KoZ e


ar tf ocusI l ux ur i ousma ga z i ne

Mar i j anZaj ec‘ KoZe’ " Ic o n s i d e rt h a tt h ec u r r e n ts t a t eo f wo r l ds c u l p t u r ei so n eb i gp l a y g r o u n d a n dI t h i n kt h a ts o mei mp o r t a n tv a l u e s h a v eb e e nl o s t . I wa n t t oc h a n g et h a t . " Mar i j anZaj ec ,mor ecommonl yknownt ot hear twor l das KoZei saCr oat i anbasedscul pt or alar t i standt hesubj ect mat t eroft hi sedi t i ons' ar tf ocus' .Mar i j an' spassi onf orar t anddev el opedbef or eheev enr eachedhi st eenagey ear s , whi l ewor ki ngwi t hi nt hebr i c ki ndust r yhedi scov er edf asci nat i onf orcl ayandi t spot ent i alar t i st i cuse.Howev er ,t he t wi st sand t ur nsofl i f e pr ev ent ed hi mf r om r eal i si ng hi s ambi t i onofbecomi ngapr of essi onal ar t i stunt i l af ewy ear s ago.Af t era l i f et hr eat eni ng i l l ness ,he deci ded t hathe woul dpur suehi sl ov eofar tf ul lt i met hathassubsequent l y l edt obei ngexhi bi t edi nVi ennaear l i ert hi sy ear .Fol l owi ng t hi sexhi bi t i on,he hasr ecei v ed i nvi t at i onst o exhi bi thi s wor ki nLondon,NewYor kandMi ami .

EachofKoZe' sscul pt ur esi suni queoneof aki ndwor ks; hi sdal i ancewi t hdeat hhascausedhi mt or et hi nkhi spr i or i t i eswhi chi nt ur nhasl edt ohi sdeci si ont ogi v eapr opor t i on oft hei ncomef r om f ut ur esal esofhi swor kst ochar i t abl e or gani sat i ons . PG:Tel lus aboutyour backgr ound and how you becameascul pt or MZ:Iwasi nt er est ed i n ar tev ersi nce ear l ychi l dhood. I mademyf i r stscul pt ur ewhenIwast eny ear sol d.Mypar ent st ol dmet obebr i ngi tt ot heschoolofar twher et hey t ol dmet hatIdi dn’ tmak ei tmy sel fwhi chdi sappoi nt edme v er ymuch. Theyt ol dmet hatmypar ent smadei torsomeoneel seol dert hanme.Iwenthomecr yi ngandsai dt o my sel fIwi l lnev ermak eanot herscul pt ur eagai n.Dest i ny deci dedaf t er33y ear swhenIsuf f er edant r aumat i cexper i encei nwhi chIbar el yst ay edal i v eIdeci dedt or et ur nt omy f i r stl ov e,maki ngscul pt ur es . Oneofmydr eamsi st osel l my scul pt ur essoIcanf eedt hepeopl eofSomal i aatl eastf ora dayev eni fIhav et omak eat housandscul pt ur esperday .

Rebor n

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


ar tf ocusI l ux ur i ousma ga z i ne Luxur yi sant hi ngofbeaut y , cr eat i vi t yof an i ndi vi dual , of t he cr eat or who enr i chest he spi r i t ,on t he cont r ar yof ot heropi ni ons.Fut her mor e,f ormet he essenceofl uxur yi sspr i t ual i st i cwhi ch ar e accessi bl ef orever yone and not onl yr eser ved f orcer t ai ni ndi vi dual s. Manypeopl ewoul dl i k et oenj oyl uxur y , butt heyt hi nki ti si mpossi bl e. I ti sanpr obl em oft hement al st at eofan i ni vi dualwhobel i evesi ti si mpossi bl e. Ther ei snosucht hi ngasi mpossi bl ei f t hehumandesi r esi t ,t hehumanmi nd canachi eveever yt hi ng.It hi nkt her ei s enough pot ent i ali nt he wor l dt hatal l peopl ecoul denj oyl uxur yandspi r i t ual enr i chment . Mar i j anZaj ec, ‘ KoZe’

PG:How doyoudeci deuponyoursubj ectmat t er s? MZ:Mor eof t ent hannot ,t het hemesIusef ormyscul pt ur es ar el i f e,l ov eanddeat h.Thet hi ngt hatmot i v at esmet he mosti st het or mentofmanki ndwhi chIf eelatev er yst epI t ak e. Thr oughoutt hewor l dwi demedi a,t her ei smost l ybad and negat i v e newswi t h some ex cept i onsofcour se l i k e Luxur i ousMagazi ne!I t ' sl i k e' I gnor et hegoodnewsast hi s doesn' tsel l ' .Someonei sgoi ngt osay ," whydomyscul pt ur esbeart hespi r i tofl uxur y?" Iwantt hegl ow ofmyscul pt ur est opoi ntoutev er yt hi ng di sast r oust hati shappeni ngt hr oughoutt hewor l d( Danger f r om nucl eardi sast er-It hi nkt hatnucl earener gyi st oool d and danger ousand If eelt hatt her e ar e ot herf or msof ener gyt hatar emuchl esshar mf ul f ort heenvi r onmentand mor epower f ul . Ont heot hersi de,Iam const ant l yoccupi ed byt het houghtofcr eat i onofl i f e,r el i gi onandt heendl ess quest i onof" whyar eweher e?"and" wher ear ewegoi ng?" PG:How woul dyoudescr i beyourst yl e? MZ:Myst yl ei st her esul tofmyev er l ast i ngwi sht ot r ansf er myemot i onsdi r ect l yi nt ot hemat er i al sIuse.Iwantmy scul pt ur et ot r ansf ert he same emot i onsIf el tdur i ng i t s cr eat i on t ot he ot herper son.The sur gesofmostofmy scul pt ur esar er eser v oi r sofemot i onalener gy . Thati swhyI consi dert hatwhenanot herper soni sobser vi ngmyscul pt ur e,he/ shecannotst ayi ndi f f er ent .

>> Ial so mustsayt hatIdon' ti dol i se anypar t i cul ar scul pt or ,notbecauset her ewer enogr eatscul pt or sov er t hepastandpr esent ,i ti sbecauseIf eel t hatIdon' tneedt o copyot her s .Iappr oacheachofmyscul pt ur esasani ndependentuni t . Imustsayt hatIam mybi ggestandhar shest cr i t i cbutal somybi ggestf an!Ial somustaddt hatIwantt o t ut oront hesubj ectof" abst r actscul pt ur e"andal sogai na doct or at ei nt hesubj ectof" How mast er pi ecesar emade. " Forme,ar ti swhent heski l landt hei deaar eont hesame l ev el .Mycol l ege-t heAr tHouseCol l egeofVi sualAr ti n Lj ubj ana i sa bi g suppor t erofmywor k,and t heyhav e al l owedmet odev el opmyt al entonmyownt er ms .Iwoul d r ecommendt hi scol l egeev er y onewhowant st oeducat e t hemsel v esi nar t . PG:Whatmat er i al sdoyouwor kwi t handdoyouhave apr ef er r edmat er i al ? MZ:Consi der i ngt hatmyt hemesar eev er l ast i ngIut i l i se ev er l ast i ng mat er i al sl i k e st ai nl ess st eel ,gr ani t e,br ass , al umi ni um andbr onz e.Mymostpr ef er edmat er i alt ousei s br onz e. PG:Dur i ng yourt i measapr of essi onalscul pt oryou havecr eat edmanypi ecesofar t , i st her eonepi ecet hat youpr i zeaboveal lot her s? MZ:Myper sonal f av our i t escul pt ur ei s" Rebor n"becausei t s ymbol i z esmycar eer .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


PG:You exhi bi t ed t hi s yearat" The Spi r i tofAr t "i n Vi enna,how wast hi sexper i encef oryou? MZ:Ther ecept i onf ormyscul pt ur esov er whel medme,not j ustf r om t heey esofot herar t i st sbutal sot hr ought heey es oft hespect at or s . Theygr eat l yappr eci at edt hequal i t y ,t he ski l landev er yt hi ngel set hatwenti nt ot hemaki ngoft he scul pt ur es .It ol dmy sel f" Mar i j any ouar eont her i ghtt r ac k. Thi si si t . " PG: Tel lusaboutt heAr tscenei nCr oat i a MZ:Themoder ndayar tscenear oundt hewor l d,f orme,i s ahugepl ay gr oundwi t hex cept i onsofcour se.Cr oat i ai sa smal lnat i on,andwear ek eent of ol l ow gl obalt r ends ,t hus t hear tscenei nCr oat i abecameabi gcopyhouse.Li k ei n t her estoft hewor l dt hemeani ngofabor i gi nalar ti sl ost her ei nCr oat i aaswel l . Themaki ngofabor i gi nalar ti smy pr i mar yf ocus . PG:Thank you f oryourt i me Mar i j an,Ial ways enj oy f i ndi ngnewandexci t i ngar t i st i ct al ent . Bef or ewe' wr ap up'I st her eanyt hi ngt hatyouwoul dl i ket oadd? MZK:MyDearPault her ei sasayi ngi nCr oat i awhi chIl i k e al ott hatgoes" Mansl umber s ,Goddeci des"i not herwor ds ev er yt hi ngi samat t erofdest i ny .I fsomet hi ng,i smeantt o bet henIwi l lf ul f i l lmydr eams ,i fnotatl eastIam doi ng somet hi ngwhi chi nspi r esmeandmak esmehappy .Now I am maki ngpr epar at i onst ocov ermyt went ynewscul pt ur es i nbr onz e;Iwi l ll ety ouknow whenev er yt hi ngi sf i ni shed.I am al soconsi der i nganauct i onofmywor ki nsomeoft he mor epr est i gi ousauct i onhouseswher et hepr oceedsf r om t hesal eswoul dl eant owar dschar i t ybyt hemostpar t . I fy ouwoul dl i k et of i ndoutmor eaboutmywor k,emai lme atmar i j anzaj ec k oz e@gmai l . com ort ype Mar i j an Zaj ec Koz ei nYout ube. com t owat chvi deosofmyscul pt ur es .


ERMANNO SCERVI NO’ S BOHOCHI CWOMAN ABOLDYETHARMONI OUSPLAYOF COLOURS AND MATERI ALS FROM DI ST ANTLANDS Er manno Scer vi no combi nes l uxur y t ai l or i ngwi t habohemi anedge,t aki ng i nspi r at i onf r om al lov ert hewor l d. Col our sandmat er i al scomet oget heri n unusualway s ,cr eat i ng a har moni ous encount erbet weenMedi t er r aneanand At l ant i ci nspi r at i ons . Amel dofmacr améembr oi der i es ,f l or al desi gnsandar abesques;l aceweav es f i ni sh of fdr esses ,t ops and j ac k et s del i v er i ngsensualt r anspar enci es . St r ong,war m shades–duc kbi l l ,vi ol et , y el l ow,cor alandf uchsi a–i nj ectcol our i nt hesi l kt opswhi char el acedatt he nec k,i nt he mohai rs weat er s bac k ed wi t hmesh,andi nt heshor t s ,l ongl owwai st ed ski r t s ,and t he mi ni dr esses madeofsi l k,l eat herandsuede. Whi t eandbl ac kmapoutgeomet r i cal mot i f si nt he t r anspar ent net s ,t he pat chwor ks ,and t he pepl ums att he wai st l i nes of t he sl eev el ess mi ni dr esses .

Er mannoScer vi no


l ux ur i ousma ga z i neI wat ches

Emi nent l yl i t er ar yandut t er l yr omant i c. . .Theseday s ,t he poc k etwat ch i nvi t es t he moder n man t o embr ace i t s l egend: i t sr ef i nedshape,t hesenseofacont i nui ngmy st er y onwhi chal ley escomet or estasi tappear soutoft hesi l k l i ni ngofaj ac k etorf r om t hedept hsofawai st coat . . . Thepoc k etwat chi sawat chmaki ngmyt ht hathasendur ed t hr ough t he cent ur i es .J aquetDr ozi snow br i ngi ng t hi s poet i ci conbac kt ocent erst age. Fi r stofal l ,i nor dert ogai n gr eat err ecogni t i on:t hatofaManuf act ur e,whi ch,i n1785 concei v edapoc k etwat chwhi chwoul dspant heagesand woul dbet hei nspi r i ngmusef ort hef l agshi pmodel–t he Gr ande Seconde.And al so t o pay homage t o Pi er r e J aquet Dr oz,geni usand dr i vi ng f or ce behi nd a cr eat i v e spi r i tt hatwi l lt r anscendt hecent ur i esandgi v el i f et oa poc k etwat chf r om whi chThePoc k etWat chI v or yEnamel nat ur al l yadopt st hecodes . Thi sbeaut i f ult i mepi eceex empl i f i esar et ur nt oor i gi nsandhasbeendesi gnedt ol i nkt he pastwi t ht hef ut ur e.

Embr aci ngt i mebyweavi ngl i nksbet weent hei ncr edi bl e t r easur esemer gi ngi neachper i odi nhi st or yandbet ween t her i chnessoft r adi t i onandt heel eganceoft hemoder n age:t hi si st he nat ur e oft he new Poc k etWat ch I v or y EnamelbyJ aquetDr oz–anambi t i onor chest r at edbyout st andi ng exper t i se and t he f i nestcr af t smanshi p,wi t hi t s i v or ydi al i nGr andFeuenamel ,i t sy el l owgol dcasewhose casebac ki scov er edbyt hebr andsecr etsi gnat ur e:t he cl ov er l eaf ,i t sdel i cat el yappl i ed count er sand i t suni que Gui l l ochédecor at i on. Handengr av edwi t ht heor i gi nal J aquetDr ozsi gnat ur eand t hei ndi vi dualnumber , The J aquetDr oz Poc k etWat ch I v or y Enamel ,wi t hi t s manual mov ementand40hourpowerr eser v e,pay st r i but e t oaphi l osophyt hathasr emai nedunchangedsi ncet he AgeofEnl i ght enment .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


Fr eder i queConst ant Sl i ml i neTour bi l l onManuf act ur e

Fol l owi ngonf r om t hes uc c es s f ul l aunc hoft heLadi es ’ Sl i ml i neCol l ec t i on,Fr eder i queCons t antpr es ent st hel i mi t ededi t i ongent l emen’ sSl i ml i neT our bi l l onManuf ac t ur e. Wi t hanappear anc et hati satonc ec l as s i c alandt i mel es s ,whi l eatt hes amet i mef r es handmoder n,t hi snewmodel per f ec t l yi l l us t r at esal l t hati sgood,al l t hati sex c i t i ng,andal l t hati suni queaboutFr eder i queCons t antt i mepi ec e


wat chesI l ux ur i ousma ga z i ne I ndi vi dual l ynumber ed,onl y188ofeachSl i ml i neT our bi l l on Manuf act ur emodelwi l lbeav ai l abl et ot hepubl i c.Eachwi l l bepr esent edi nabeaut i f ulwoodengi f tbox,andf eat ur esa t echnol ogi cal l yadv anced manuf act ur e mov ementt hati s uni que t o Fr eder i que Const ant ,t he si l i ci um escapement wheelandl ev er . Thesi l i ci um mov ementhasaddedgr eat erdur abi l i t y ,unr i v al l ed accur ac y oft i mek eepi ng,and r educed ser vi ce r equi r ement st omodel st hatwer eal r eadyamongt hemost t echnol ogi cal l yadv ancedi nt hewor l d.Wi t haf ast28, 800 beat s perhour ,each wat ch i nt he Sl i ml i ne T our bi l l on Manuf act ur er angewi l lnotonl yk eept i mebet t ert hanev er t houghtpossi bl ei namechani calwat ch,i twi l lal sopr ovi de a48hourpowerr eser v e. Cl eanl i nesgi v et hesl i m st ai nl essst eel caseanev enmor e sophi st i cat ed,50’ sst yl eappear ance. Thet hi c knessoft he wat ch’ sbodyi ncr edi bl ymeasur esl esst hanasi ngl ecent i met r e,andt hebeaut i f ul ,under st at edr aw mat er i al sl enda qui etel egance,ev enanunspok ensel f assur ancet ot hi s t i mepi ece,muchl i k et hemenwhoweart hem. T womodel si nt heSl i ml i neT our bi l l onManuf act ur er ange ar eof f er ed; onewi t hapol i shedal l st ai nl essst eel caseand t heot herwi t hashi ni ngst ai nl essst eelmai nbodyaccent uat edwi t hast unni ng18k ar atsol i dr osegol dbez el .The bac koft hecasei scov er edwi t hseet hr oughsapphi r ecr y st al ,al l owi ngowner st heoppor t uni t yt oseef i r st handt he f i nel ydecor at edcal i br ewi t hi t ’ sr osegol dpl at edr ot or . The r i chsi l v er ,cur v eddi alf eat ur esbeaut i f ul ,r osegol dpl at ed i ndi ces ,al l handappl i edi nhousebyFr eder i queConst ant ’ s ski l l edcr af t smenandwomen. Thedi alal soboast sadayni ghti ndi cat or ,andf i nal l y ,t her e’ saf i nevi ewoft het our bi l l oncageatt he6o’ cl oc kposi t i on

Bot hmodel sf eat ur ea60secondt our bi l l on,i nwhi cht he secondshandi sact ual l yani nt egr alpar toft her ot at i ng t our bi l l on cage.One compl et er ot at i on oft he di alt ak es pl aceeachmi nut e,put t i ngbot hel egantbeaut yandi ncr edi bl et echnol ogyondi spl ayatt hesamet i meandi nt hesame pl ace.Anel egantwat chneedsast r apbef i t t i ngt het i mepi ece i tsur r ounds .The Sl i ml i ne T our bi l l on Manuf act ur e model seachcomewi t hanal l i gat orl eat herst r apwi t ha f ol di ngbuc kl e,al l owi ngt hewat cht osi teasi l yandcomf or t abl yony ourwr i st . Fr eder i queConst anthasal way sbel i ev edt hatt r ul yex cept i onalhandmade wat chesoft he qual i t yon of f eri nt he Sl i ml i neT our bi l l onManuf act ur er angedon’ thav et ocome atanout r ageouspr i ce

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI mawi 10t hanni v er s ar y

C e l e b r a t e s1 0 t hA n n i v e r s a r y

Thi sy ear l uxur yj ewel l er y br and MAWI i s cel ebr at i ngt hei r10t hAnni v er sar y .Foundedi n 2002byhusbandandwi f eTi m AwanandMawi Kei v om i nLondon,t hebr andcont i nuest obea maj orpl ay eront hei nt er nat i onal f ashi onscene, gat her i ngacul tf ol l owi ng,cel ebr i t ycl i ent el eand numer ouscol l abor at i ons .I ncel ebr at i onoft hi s mi l est one,MAWIwi l lr ef l ectont hedecadei n whi cht hebr andev ol v edf r om ak eeni nt er esti n col l ect i ngandcust omi si ngvi nt aget r i nk et s ,t o one oft he wor l d’ sl eadi ng cost ume j ewel l er y desi gnhouseswi t hanar chi v eofov er20l uxur y col l ect i ons . Bor ni n Mani pur ,Nor t heastI ndi a,Mawi ’ sl i f e hasspannedmanycont i nent sandcul t ur es . As t hedaught erofadi pl omat ,shespentt hemaj or i t yofherchi l dhoodt r av el l i ngt hewor l d,ani nf l uencecl ear l ymani f est edi nherecl ect i cdesi gns . Hai l i ngf r om acr eat i v ef ami l y ,Mawiwasdest i nedt oex celi nt hear t sandanear l yexposur e t osewi ng,kni t t i ng,andcr ochetwasak eyi nf l uenceonherappr eci at i onofcr af t smanshi p–a qual i t yt hatr emai nsatt hecor eoft heMAWI br and.

Ti m andMawi ’ scont i nual l ygr owi ngr eper t oi r eof ov erat housandt r i nk et smadef orampl emat er i alf ori nspi r at i on,exper i ment at i on and cust omi sat i on and l aunchi ng t he MAWIbr and i n 2002wasanat ur alpr ogr essi on. Fol l owi ng i t si ni t i alsuccess ,MAWImade i t s debutatLondonFashi onWeeki n2003wi t ha col l ect i onofj ewel l er yandhandbags . Thel uxur i ous ,cont empor ar ydesi gnscaughtt heat t ent i onoft heBr i t i shFashi onCounci l whoawar ded t hebr andt heNew Gener at i onAwar df ort hr ee consecut i v eseasons;herdesi gnswer ei mme di at el ysnappedupbypr est i gi ousst or essuch asSel f r i dges ,Bar ney s ,Li ber t yandBr owns . As ar esul tofi t sseasonalt r ansf or mat i onandabi l i t yt ocapt ur easi gnat ur eaest het i cr equest sf or t hebr andpour edi n,notonl yf r om st oc ki st sbut al sof r om st yl i st sandedi t or swor l dwi de. I nt he f ol l owi ng y ear s ,t he demand f orMAWI gr ewt hr oughoutt hei nt er nat i onal f ashi onci r cui t andt hebr andhassi ncebeenar egul arexhi bi t oratLondon,Mi l anandPar i sf ashi onweeks .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

 CLOCKWI SE PUNKRAJ AR/N03A T ear dr opc r y s t al andt ube nec k l ac e DYNASTYR/RI NG 03C T ear dr opc r y s t al r i ng PUNKRAJ AR/N09A Femmef at al ec ol l arwi t h c r y s t al sands pi k es


mawi 10t hanni v er s ar yI l ux ur i ousma ga z i ne Mawi ’ s pi oneer i ng spi r i t and dar i ng i nnov at i onsar econt i nual l ypushi ngt he boundar i esandhervi si onar yey ehas cr eat edanew l anguageandmeansof expr essi on wi t hi nt he l uxur yj ewel l er y mar k et .Ov ert hey ear st hebr andhas col l abor at ed wi t h some oft he most i coni c br ands ,t op f ashi on houses as wel lassomeoft hebi ggestpl ay er son t hehi ghst r eet . I n aut umn 20 1 1 MAWIpar t ner ed wi t h Di sneyt ocr eat eaone-of fcol l ect i on, af f ect i onat el yt i t l ed‘ Mi nni e Mawi .The ’ much sought af t er col l ect i on was st oc k ed by conceptst or es ,hi ghend and speci al t y bout i ques ,and depar t mentst or eswor l dwi de. Apr i l 20 1 1mar k edat ur ni ngpoi ntf ort he br andwi t ht heopeni ngofi t sf i r stf l agshi p bout i que i n London.Si t uat ed i n Shor edi t ch al ongsi de cr eat i v e power houses The Rochel l e School ,Fr i ez e Ar t ,Shor edi t ch House and a hostof new cr eat i v et al entaswel lasest ab l i shed names ,t he st or er ef l ect st he br and’ sl oy al t yt oi t s East London cr eat i v er oot sandt hesi gnat ur ej uxt aposi t i onoft r adi t i onal andcont empor ar y aest het i cs . TheMAWIheadquar t er si shousedi na 300 y earol d st abl ei n Dal st on f i r ml y set t l edi nt henei ghbour hoodwhi chhas nur t ur edandshapedt hebr andov ert he past 10 y ear s . Sur r ounded by t he cr eat i v e hot spot s ofDal st on,Hoxt on, andShor edi t ch,t hest udi oi sf i l l edwi t h ant i ques ,ar tand vi nt age obj ect st hat cont i nuet obeasour ceofi nspi r at i onf or t hebr and.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI mawi 10t hanni v er s ar y SI R/BCL T04 Honey c ombbr ac el et

MA WI l a u n c h e sMe n ' s J e we l l e r yL i n e Thi saut umnseest hel aunchofSi rby Mawif r om l uxur yj ewel l er ybr andMawi . The br and’ s mai nl i ne col l ect i ons f or womenhavi ngal r eadygar ner edacul t f ol l owi ngwor l dwi de. Anext ensi onoft he br and’ s cont empor ar y si gnat ur e,t hi s r ange combi nes t r adi t i onalel ement s wi t hamoder nt wi st .T aki ngi t si nspi r at i onf r om conv ent i onalmen’ sj ewel l er y , i tr evi v est het i mehonour edsi gnetr i ng, I Dbr acel etandaccessor i essuchast i e andl apelpi nsi nt omoder ncul tcl assi cs .

SI R/RI NG 04 Pant herheadr i ng

SI R/CF0 1 Ony xs i gnetc uf f l i nk swi t hs pi k es

Thecol l ect i oni si nspi r edbyt oughpunk under t ones and ut i l i ses t he si gnat ur e Mawispi k es and st ud det ai l i ng wi t h heavyl i nk edchai nst ogi v ei tar oc k’ n’ r ol ledge.The combi nat i on ofl uxur y mat er i al s-onyxandhemat i t e-r esul ti n an edgy ,mascul i ne aest het i ct hati s sl eekandwear abl e. Keypi ecesoft hi scol l ect i oni ncl udea heavymet al r ei nv ent i onoft heI Dbr acel et ,andamoder nt ak eont heher i t age si gnetr i ng f eat ur i ng spi k es and gem det ai l i ng. Spi k edt i epi ns ,col l arpi nsand onyxcuf f l i nksaddamoder nt oucht o cl assi cmen’ st ai l or i ng. Si rbyMawiwi l lbeav ai l abl eex cl usi v el y atLaneCr awf or df r om Sept ember20 12.

SI R/N0 1 Nec k l ac ewi t hs pi k esandc r y s t al s

www. mawi . co. uk

SI R/BCL T0 1 I . D. br ac el etwi t ht r i pl es pi k es

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


f as hi onI l ux ur i ousma ga z i ne

POL L I NI BYNI CHOL ASKI RKWOOD SPRI NG/ SUMMER2013

Ni chol asKi r kwoodchoset heAi gl esRoom att heHot el deCr i l l ont opr esentt henewspr i ngsummercol l ect i on Pol l i nibyNi chol asKi r kwood. Pol l i nik eepsi t sher i t ageaest het i cwi t hmoder nt ouchesas t heBr i t i shdesi gnerdr awsi nspi r at i onf r om Af r i canpr i nt ed t ext i l es ,bask etweavi ng and Ni ger i an t r i balmasks .Thi s seasoncont i nuest opl aywi t hscal eandpr opor t i on,wi t h f ur t herf ocusonsubt l econt r ast sofcol or . Si gnat ur es oft he br and ar e pr ev al enti n wov en r af f i a f aci ngs ,equest r i an i nf l uenced br ogues and boot s ,and wooden sol es whi l stsi mul t aneousl y ,Ki r kwood expands t hesecl assi cconcept st hr ought hei nt r oduct i onofcl ogs , pl at f or ms ,mi r r orpl exiandmet aldet ai l i ng. Al i ght erl eat herconst r uct i onwi t hhandst i t cheddet ai l sand f i ni shedr aw edgesgi v et hecol l ect i on’ smascul i nest yl esa sof t eredge.Met al l i cl eat her sr emi ni scentofar chi t ect ur al mi r r or sandas ymmet r i cf l owi ngl i nesgi v eof faf eel ofl i qui d met al .Col orcont r ast sar ei ncor por at edi nt ot asseldet ai l s , zi gzags ,andmat tt ext ur esst andi ngoutagai nstt wot oned l acquer edpai ntf i ni shes ,whi l echunkyheel sandf i shnet l asercutl eat hercr eat e a 90’ s el ement .Each st or yi s accompani edbyar angeofsi gnat ur ebags ,i nsof tmet al l i c l eat her s ,f l uor ocol orbl oc ki ng,andwov encanv ases . Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


ar tdecoI l ux ur i ousma ga z i ne

R o l l s R o y c ei n s p i r e db yA r t D e c o A r t D e c owa sa r g u a b l yt h emo s t g l a mo r o u sa n de x c i t i n gd e s i g n mo v e me n t o f t h e2 0 t hc e n t u r y .

Ar tDecoandRol l sRoyce Thef amousRol l sRoy cemascot‘ Spi r i t ofEcst as y’ i soneex ampl et hatmi ghtbe descr i bed asa pr equelt ot he mov ement .

Andt hebeaut i f ulPhant om I ,I IandI I I model soft he1920s/ 1930s ,wear i ngf i ne bespok ecoachwor k,cer t ai nl yembody someoft hehi ghpoi nt si nRol l sRoy ce desi gnoft hel astcent ur y .

Loosel y spanni ng t he per i od 1920 t o 1940,t he name Ar tDeco was not appl i edunt i l t he1960s ,whent hemov ement was al i gned wi t h t he Par i s Exhi bi t i on of 1925 or Exposi t i on I nt er nat i onal e des Ar t s Décor at i f s et I ndust r i el sModer nes . I t ’ sat est amentt o i t sendur i ngappealt hatmanypeopl e wi t hl i t t l ei nt er esti nei t herar tordesi gn cani dent i f yanAr tDecoi nspi r edobj ect orbui l di ngt oday ,ev ent hought heymay notbecl earwhatmak esi tso.

Bor ni n191 1,t hegr acef ul l i t t l eGoddess has now ador ned t he pr ow of Rol l sRoy cemot orcar sf ormor et hana cent ur y .The i nf l uence oft hi sgenui ne i concanbeseeni nf amousAr tDeco desi gnssev er aldecadesl at er .Mar cel Bour ai ne’ s( 1928)Papi l l i on,awi ngedf i gur i ne i n t r ansl ucent gr een gl ass cr eat edi nt hepower edgl asspât edecr i st alt echni que,hi nt satt he or i gi nal Rol l sRoy ce desi gn.The Spi r i t ’ si nf l uencecanal sobeseeni nt hegl ass war e ofReneLal i que,cr eat orof29carmascot soft heper i od,suchast heSpi r i t t he Wi nd i n 1928.Al so,hi s beaut i f ul st at uet t e Suzanne au Bai n( 1930) ,a nuder ev el l i ngi nf l ut t er i ngdr aper i es ,a posenotdi ssi mi l art ot hatadopt edby t hemusesai dt ohav ei nspi r edt heSpi r i t ofEcst as y’ s desi gnerChar l es Syk es t went yy ear s ear l i er .The Spi r i t of Ecst as y’ sf l owi ngl i nespr eempt edt he Ar tDecomov ement .

Ar tDecoi nspi r edt hosewi t ht hecour ageandconvi ct i onnott omer el yf ol l ow. I ti nt r oducedasenseoff l ow anddynami sm.I nt hemov ement ’ smostopul ent cr eat i ons ,Ar tDecocompl ement edt he r eput at i on Rol l sRoy ce had al r eady est abl i shedatt hepi nnacl eoft hebur geoni ngaut omot i v esect or ,embr aci ng t hef i nestdesi gnsandr ev el l i ngi nt he mostgl amor ousofobj ect s .

The mov ementwas cer t ai nl y sensat i onal .Ref r eshi ng,di f f er entandbeaut i f uli ni t s own r i ght ,i t sr oot s wer e embedded i n ear l yt went i et h cent ur y av ant gar de pai nt i ng st yl es , t hen mov ed i nt o a gl obaldesi gn aest het i c embr acedbydi sci pl i nessuchasar chi t ect ur e,aut omot i v edesi gn,mar k et i ng, cer ami cs and f ur ni t ur e maki ng.Ar t Deco embr aced t he cul t ur alent husi asm oft hemoment ,empl oyi ngf ut ur i st i ccr y st al l i sedmot i f sr ef er enci ngGr eek cl assi ci sm and r ecent l y di scov er ed Egypt i anr el i csmi x edwi t ht hedynami c oft heageoft hemachi neandst r eaml i nedaut omot i v el i ber at i on. Ar tDecocoul dbel i k enedt ol i ghtoutof dar kness , compl ement i ng an epoch char act er i sedbyt her api ddev el opment oft echnol ogyandi nnov at i v euseofnew mat er i al s .Geomet r i cshapes ,r ecur r i ng mot i f s and st yl i sed i mages f eat ur ed heavi l y acr oss Ar t Deco desi gn. Si mpl i ci t yi nf or m,s weepi ngl i nesand st r eaml i ni ng gav et he mov ementan appealt hatshoc k ed conv ent i on,but del i ght edhi ghsoci et yt ot hesoundt r ac k ofCol ePor t er ’ sAnyt hi ngGoes . Butwhi l et he1920sand30sar ehel dt o embr acet heAr tDecoer a,t her ewasno def i ni t i v e st ar t i ng poi nt ,norend.Ar t Decoi nf l uenceswer et obef oundwel l bef or et hi sper i odandt odayAr tDeco col our scont empor ar ydesi gn.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

Hi ghAr tDeco ( as i twas somet i mes descr i bed)al so embr aced t he sheer l uxur yofnat ur almat er i al s ,t heuseof t he ex ot i c and exper i ment al and cel ebr at edt hemar choft echnol ogy . The cl ean l i nesofal umi ni um – a mat er i al usedt osuchsuccessi nbr i ngi ngt ol i f e t heor i gi nalRol l sRoy ceSi l v erGhostcoolst ai nl essst eeland t he l uxur i ous f eel ofl acquer ; al l wer et of eat ur epr omi nent l yi nAr tDecodesi gn.


l ux ur i ousma ga z i neI ar tdeco BespokeRol l sRoycel uxur yf ort he 21stcent ur y ThoughRol l sRoy cecar shol dat i mel ess qual i t y ,t he vi sualhi st or y oft he mar que i l l ust r at est hatsomet hi ng can al way sbet r acedoft heer ai nwhi cht he car s wer e desi gned. I n cr eat i ng a Rol l sRoy ce f or t he 21st Cent ur y , desi gner sr ose t ot he chal l enge of expr essi ng t he mar que’ sher i t age and l anguageofoneoft hemostcel ebr at ed aest het i csi naut omot i v ehi st or ywi t hout st r ayi ngi nt opast i che.

Rol l sRoy ce v eneer s ar e chosen f or t hei rr i chness ,i r i descence and compl exi t y ofgr ai n,of t en enhanced by i nl ay sador nedwi t hsi l v erormot herof pear l andcr ossbandi ng,sor emi ni scent off i necabi netmaki ngi nt heAr tDeco er a.I n cel ebr at i on oft he Ar tDeco per i odandt her el ev anceoft hePar i s Exhi bi t i on t o t he mov ement , Rol l sRoy ceMot orCar shascr eat eda ser i es of hi ghl y bespok e Ar t Deco i nspi r ed Phant om and Ghostmodel s whi ch wi l ldebutatt he Par i s Mot or Show20 12.

Thi sbal ancewasachi ev edbyel egant l y i ncor por at i ng Rol l sRoy ce desi gn and engi neer i ngt enet s ,t hathav est oodf or near l yacent ur y ,i nt oacont empor ar y mot orcart hatqui c kl y est abl i shed a pi nnacl eposi t i oni nt hemoder naut omot i v e er a.Feat ur es r ef er enci ng t he mar que’ s her i t age such as t he Pant heon gr i l l e ador ned wi t h Spi r i tof Ecst as y ,wheel spr opor t i onal l yhal ft he hei ghtoft hecarandi nt er i orf ur ni shed wi t hcl assi cdet ai l i ngi ncl udi ngey ebal l v ent soper at edbyor ganst opcont r ol s , f ound t hei r home i n a t hor oughl y moder nmast er pi ece. The spi r i tofmov ement ssuch asAr t Deco can be seen i n ev er y moder n Rol l sRoy ce.Theev ol ut i onar yupdat es t ot hepi nnacl ePhant om Ser i esI If ami l y ar eanel egantex ampl e.I ti sacarbui l t i nt he cont extoft he wor l d we l i v ei n t odayt hatr et ai nst het r ueessenceof whathasgonebef or e.Det ai l edi nt er i or t ouches i n Phant om i ncl ude quar t er mi r r or sbehi nd t he cpi l l art hatr ef l ect ambi entl i ght .Fi ni shedi ngr eenf r ost ed gl ass ,t hese ar er emi ni scentoft he pât edecr i st alpi eces so pr ev al enti n Ar tDecogl ass war ecl assi cs . T oday ,echoesof Ar tDecocanbef ound i n Ghostt oo.I t s ov er ar chi ng desi gn t heme - t he power of si mpl i ci t y– r ev eal scl eans weepi ngl i nesandpr opor t i onsev oki ngt heunder st at edgr andeuroft heper i od.Theempl oymentof onl yt he f i nestmat er i al s and hand cr af t smanshi p pay s homage t ot he desi gn and manuf act ur i ng ex cel l ence t hatt ypi f i ed t he bestoft heAr tDeco er a.Cashmer e and l uxur i ous l eat her i nt er i or sgi v eanai rofsumpt uousi ndul gence.Thef or m andsect i onofhandcr af t ed,l acquer edandhi ghl ypol i shed wood v eneer sf orex ampl e ev ok et he st r uct ur eoff i nef ur ni t ur e. Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om

The Phant om Sal oon, Phant om Dr ophead Coupé and Ghostmodel s f eat ur e a sui t e of desi gn det ai l i ng i nspi r ed by t he per i od.The Phant om Sal oon f orex ampl ei ncl udes a bl ac k and ar ct i c whi t ei nt er i or f eat ur i ng a st ai nl ess st eeli nl ay i nt he t el ephone dr awer ,doorcappi ngsandi nr earpi cni c t abl ebac ks . Thesef eat ur eageomet r i cpat t er nf i r st usedbyRol l sRoy cei near l y20t hcent ur ymot orshowst anddesi gns .


l ux ur i ousma ga z i neI wat ches

V a c h e r o nCo n s t a n t i nP a t r i mo n yT r a d i t i o n n e l l e T h i se l e g a n tt i me p i e c ee n j o y san e w4 1mm c a s e S e l f Wi n d i n g h o u s i n ga nu l t r a t h i nCa l i b r e1 1 2 0a n dc o mp l i e swi t h t h en e wHa l l ma r ko f Ge n e v a

Thenew Pat r i monyT r adi t i onnel l eSel f Wi ndi ngwat chcl ear l ybel ongsanaut hent i chor ol ogi calt r adi t i on.Wi t hi t spur el i nesand beaut i f ul l ybal ancedpr opor t i ons ,i tbol dl yr ev eal si t scl assi cal l yt i mel esschar act ert hr oughdet ai l ssuchast hesl enderbez el ,t he knur l edmot i font hescr ewdowncasebac kf i t t edwi t hasapphi r ecr y st alpane,18car atpi nkgol dappl i edhour mar k er s ,and el egantdauphi nehands . Thi snewt i mepi ecemat chest henewHal l mar kofGenev ar equi r ement st hatar enol ongerconf i nedex cl usi v el yt ot hemov ement ,butal sot ak et heent i r ef i ni shedwat chi nt oaccount . Thi si samaj orev ol ut i onf oral abel t hatcel ebr at edi t s 125t hanni v er sar yl asty earandhaschosent or espondmor ef ul l yt hanev ert ot het r ueexpect at i onsofanev enmor ei nf or med cl i ent el e. Thegol dcasef r amesanopal i nesi l v er t oneddi alonwhi cht i meunder t ak esi t sper pet ual l yr enewedj our ney . The space i spunct uat ed by18car atpi nk gol dappl i edhour mar k er s ,punct uat edbya bl ac kmi nut eci r cl e,whi l et hepr i nci pl eofsi mpl i ci t yal sogov er nst heci r cul ardanceoft he hands ,r ef l ect i ngt heel eganceoft r adi t i onal wat chmaki ngt hr oughar ef i nedi nt er pr et at i on andat i mel ess ,emi nent l yhor ol ogi calspi r i t . At t hehear t of i t sc as et i c k st heul t r at hi ns el f wi ndi ng Cal i br e1 120 whi c h hasear ned an ex c el l entr eput at i on. Dev el opedandc r af t edi n har monywi t h Genev a’ smos tr i gor ousFi ne Wat c hmak i ng t r adi t i ons ,i t beat s at a f r equenc yof2. 75Hz( 19, 800v i br at i ons / hour ) and i s endowed wi t h an appr ox i mat el y 40hourpowerr es er v e.Bot hi t sf i ni s hi ngand i t sc ons t r uc t i ont es t i f yt oaweal t hoff i newor k mans hi p. Notonl yar et hes moot hs ur f ac esof t he mov ementador ned wi t h a met i c ul ous l y ex ec ut ed“ Côt esdeGenèv e ”mot i f ,butal l t hei r s har pangl esar ec hamf er edandt henhandpol i s hed. Suc hi sal s ot hec as ewi t ht hes c r e heads . I n or der t o accommodat e t hi s shi ni ng ex ampl eofmechani calgeni usi nt hest yl ei t deser v es , Vacher on Const ant i n has desi gnedt hebr oad18car atpi nkgol dcase of i t s new Pat r i mony T r adi t i onnel l e Sel f Wi ndi ngmodel i naccor dancewi t ht wor ar el y associ at ed cr i t er i a.Whi l et he el egantsl ender nessofi t spr of i l e pr oudl ypr ocl ai msi t s l i neagewi t hi nt hecl assi ct r adi t i on,i t s41mm di amet erl endsi tanundeni abl ycont empor ar y di mensi on.The sapphi r e cr y st alcase bac k enabl es one t o admi r et he ul t r at hi n Cal i ber1 120.Set t i ng t he f i ni shi ng t ouch, Vacher on Const ant i n has f i t t ed i t s new Pat r i monyT r adi t i onnel l eSel fWi ndi ngwat ch wi t hacl assi cst r api nchest nutbr ownal l i gat or Mi ssi ssi ppi ensi s , compl et e wi t h an 18car atpi nkgol dpi nbuc kl e.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


wat chesI l ux ur i ousma ga z i ne

Mo o nP h a s e-Ch a r mo f t h e Co mp l i c a t i o n At ouchofgl amour ,ahi ntofAr tDeco,adoseof coolcomposur e:t hi st i mepi ecehasi tal l ! SAI NT HONORE hasadded a new desi gn t oi t s Or sayLadyl i ne: t he“ PhasedeLune” . Thi si sabeaut i f ulwomen’ swat ch wi t h a ser i oussi de and t hat “ ext r a somet hi ng”t hatcannotf ai lt o char m and i mpr ess! Chi candcont empor ar y ,i t suni quer adi ancecomes f r om t hei r i descentshi mmeroft hemot her of pear l i n t hecent r eoft hedi alandt hel i v el yspar kl eofi t s t wel v eAr abi cnumer al s ,whi chi l l umi nat et hesuper b moonphasei nt hemi ddl eoft het ophal foft hedi al . Themoonphasei sshownonadel i cat el y wr ought di scwi t hast r i ki ngchi ar oscur oef f ect . I ni mmacul at e whi t e ordeep br own,t he cont r ast bet weent hecol our sandt hemat er i al soft hedi al s uni f yt he di f f er entf eat ur es and cr eat e an ov er al l i mpr essi onofhar mony ,el eganceandseduct i on. Thewat chdesi gnhasbeensubt l yal t er edandcombi ned wi t h a new met albr acel et ,whi ch hasdel i cat el yar cedl i nkst hatechot hecur v esoft hewat ch casewhi l eof f er i ngunr i v al l edcomf or tont hewr i st . Wi t hi t sMoonPhasecompl i cat i on,Or sayLadyi s t appi ngi nt ot hecur r entt r endt oof f ermor ecompl i cat edt i mepi ecesf orwomen. Techni calDet ai l s: St ai nl essst eelcase,33 x34 mm,cr ownwi t h SAI NTHONOREl ogo Whi t emot herofpear ldi al ,wi t hst ai nl essst eel Ar abi cNumer al sappl y Met alst r apondepl oyi ngbuc kl e Quar t zmov ement“ MoonPhase” Wat err esi st antt o30m SWI SSMADE

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


I n d u l g ey o u r s e l fi n t h el u x u r yo fy o u r o wn p r i v a t ei s l a n d S c o t t i s hr e t r e a t As r egul ar r eader s of Luxur i ous Magazi newi l lknow,i n ouropi ni on, pr i vat ei sl ands ar e one oft he f i r st t ypes of t r avel dest i nat i on t hat ever yone shoul d have on t hei r l uxur yt r avelwi shl i st ,andEr i skai s noexcept i on. Cr ossov ert ot heI sl andbyi t sv er yown br i dge i nt ot hi s smal l oasi s wher e Hi ghl and cat t l e gr az e, badger s vi si t near by and gr ey seal ss wi m i nt he sur r oundi ng wat er s . Di st ant I sl ands f or m a st unni ng bac kdr op t o Er i sk a' s Gol fCour se and guest s can enj oy a spotofsai l i ng,shoot i ngandmanyot her act i vi t i esdur i ngt hei rst ay . Aboutt heI sl and TheI sl eofEr i sk aNest l esont heeast er n si de ofone oft he wor l d' s most cel ebr at edr i f tv al l ey s ,andbor noft he cat acl y smi c upheav al s ofmor et han 600mi l l i ony ear sago,t hef or mat i onof t hei sl andi sl ar gel yofschi standsl at e wi t ht hel owergr oundt ot hewestasa r ai sedbeachf r om t hei sl and. Thepar t l y submer gedCr annog,orf or t i f i eddwel l i ng,dat i ngf r om t heBr onz eAgear ound 200B. Candsi t uat edsome200met r es i nt hechannelt ot heeastoft hebr i dge, mar ks t he ear l i est r ecor ded human hi st or yoft hei sl and. TheHot el TheEr i sk aHot el ,SpaandGol fof f er s l uxur i ous5St araccommodat i onwi t ha vi ew t o mat ch.An i ncr edi bl er et r eat wher ey ou can enj oy a t r adi t i onal Scot t i shbr eakf ast ,whi l et aki ngi n300 acr esofl ushl andscapesal lf r om t he comf or tofy ourownbed. Car ef ul l ybl endi ngt heol dwi t ht henew t hei rdesi gnerr oomsandl uxur ysui t es of f ert hef i nestbedl i nen,r i chf abr i cs , andwar m,cont empor ar ydĂŠcor . St af ft o ant i ci pat ey ourev er yneedwi t hawi de r ange ofi nr oom f aci l i t i es and guest ser vi ces .Guest s can al so r el ax and enj oyaqui etr epr i ev ewi t ht hei rf av our i t et i ppl e nextt ot he f i r epl ace i nt he Hot elLounge.


l ux ur i ousma ga z i neI t r av el

( 17m Heat edi ndoors wi mmi ngpool wi t hJacuz z i )

Fi veSt arRooms Aswi t hmosthi st or i calpr opet i est hebedr oomsal lv ar yi n shapesandsi z esbutal lhav et hesamel uxur yy ouwoul d expectf r om awor l dcl ass5st arhot el .I nt hemai nhouse t her e ar et wo cat egor i esofbedr ooms ,del ux e -sl i ght l y l ar gerandt endi ngt owar dst hef r ontoft hehouseandst andar dwhi char eal i t t l esmal l erandl ocat edt owar dst heEast oft hehot el . Bey ondt hemai nhousei nt hesur r oundi nggar densl i et hel uxur yspasui t esandt wobedr oom cot t age sui t es .Of f er i ngmor epr i v ac yandsecl usi onbutnotatt he expense ofser vi ce orst yl e ast heyof f er24 hourr oom ser vi ceandal lot herf aci l i t i es . Ther oomsout si det hemai n houseal sohav eagr eat erdegr eeofspaceseti npr i v at e gar denswi t ht hei rownhott ubs . ( Doubl eDel ux eRoom)

Er i skaHot elSpa AtEr i sk aHot elSpat heyai mt omak eeachexper i encea per sonalj our neyf r om t hemomenty oust ept hr ought he ent r anceunt i lt het i mey oul eav e,f eel i ngt r ansf or med,as y oust epbac ki nt ot heout si dewor l d. Bycombi ni ngsomeof t hemostef f ect i v enat ur ali ngr edi ent swi t ht hel at estsci ent i f i cadv ances ,t heyof f erex cept i onalpr oduct sandt r eat ment sbyESPA,desi gnedt omeett hedemandsoft oday' s l i f est yl e. Thehot el ’ sSpai sl ocat edont hef i r stf l ooroft he st abl ebui l di ng. Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


t r av el l ux ur i ousma ga z i ne I Di ni ng Themul t i awar dwi nni nghot el i swel l knownf ori t si ndust r y l eadi ng cui si ne cr eat ed byhead chefSi mon McKenzi e. Si nce1997t heRest aur antatEr i sk ahashel dt heawar dof 3AA Roset t esandamar ki nt heGoodFoodGui de.I n Mar ch t hi sy eart heywer e del i ght ed t o be awar ded t he " Hot elRest aur antofTheYear �att heScot t i shRest aur ant Awar dsandi n20 10wewont he" T ast eofScot l andAwar d" att heScot t i shThi st l eAwar ds . Thehot eldi ni ngr oom i st heamal gamat i onoff ourar eas , f i r st l yt hemor ni ngr oom wi t hvi ewsov ert hel awnst ot he sout h,secondl yt he busi ness r oom whi ch cat ches t he mor ni ngsunt hent hebut l er ’ spant r ywhi chj oi nst het wo ear l i err oomst oget herandf i nal l yt heconser v at or ywhi ch wasaddedi n2002wi t hvi ewsundert heboughsoft heOak pl ant edt hey eart hehousewasbui l t . TheHeadChef Si mon McKenzi ei s known f orhi s br i l l i ance i n cr eat i ng i nspi r i ngmenusandt hef i nestcui si neusi ngl ocalandseasonalpr oduce. Wi t hacar eert hathasseenhi m wor ki ngat ot herhi ghl yr egar dedest abl i shment ssuchasTheVi ney ar d wi t hJ ohnCampbel landPet erEat on. Andal sot i mespentwor ki ngi nt heki t chenwi t hMar coand Gor don[ Ramsey] ;i ti shar dl ysur pr i si ngt hatSi mon' sr eput at i onofex cel l encepr ecedeshi m.

I n hi sf i r sty earatThe I sl e ofEr i sk a,head chefSi mon McKenzi e has al r eady r ecei v ed t hi s pr est i gi ous awar d mai nt ai nt her est aur ant shi ghst at uswi t ht het hr eer oset t es awar ded. Hesay s: " Myt eam andIar edel i ght edt ohav er ecei v edt hi s pr est i gi ousawar df r om t heAA i nmyf i r sty earatI sl eof Er i sk a,cont i nui ngt hehot el sl engt hysuccesswi t ht heAA gui de. Wor ki ngatEr i sk ahasopenedmyey est ot hef abul ousl ocalpr oduceandt hededi cat i onandcommi t mentof oursuppl i er swhol i t er al l ygot hatext r ami l et oensur et he v er ybestofi ngr edi ent sar r i v et hr ought hedoorher e,wi t houtwhi chawar dsl i k et hi swoul dnotbepossi bl e. " TheAA Roset t eschemer ecogni sesex cel l encewi t hi nt he r est aur anti ndust r y ,t or ecei v et hi sr ecogni t i oni sahuge achi ev ement .I ti sest i mat edbyt heAAt hatacr osst heUK, onl y10% ofr est aur ant sar eofast andar dwhi chi swor t hyof 1r oset t e and abov e.T o achi ev e a spect acul art hr ee r oset t es ,achefneedst odemonst r at et heappl i cat i onof adv ancedt echni queswhi l str et ai ni ngmaxi mum f l av ourand assumi nganappr opr i at equal i t yofsour cei ngr edi ent s . OwnerofTheI sl eofEr i sk a,BeppoBuchanansai d:" I ti s wonder f ult ohav et heRest aur antatEr i sk ar ecogni sedi n t het op10% oft heUK andSi monandhi st eam' st i r el ess pur sui tt of i ndt hebestl ocal pr oduceandsuppl i er shasnow beenr ewar ded. "

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI wat ches Wi t h a Lumi nor1950 case and t he cl assi cPaner aibr acel eti ncer ami cs, t hePaner ai Tut t oner oLumi nor19503 DaysGMTAut omat i cCer ami ca–44 mm ( PAM00438) t i mepi ece,whi ch f or ms par t of t he Cont empor ar y Col l ect i on,i smadeent i r el yofmat t bl ackcer ami c. Thi si sawat chwi t hext r aor di nar yaest het i ci mpact ,whi ch i sf ai t hf ult ot he Paner aii dent i t y ,andconst r uct edusi ng t hemostadv ancedt echnol ogi esi nt he f i el dofmat er i al s . Mat tbl ac ki sevi denti n ev er ydet ai loft heT ut t oner oi ncl udi ng t he44mm case,t hel ev erdevi cepr ot ect i ngt hewi ndi ngcr ownwhi chmak es ev er yLumi norunmi st ak abl e,aswel las t hedi alwhi chi sofsandwi chconst r uct i on.

S t e a l t hWa t c h

T h eP a n e r a i T u t t o n e r o

Li k et he numer al sand hourmar k er s , t hehands( hour ,mi nut e,smal lseconds andsecondt i mez one)ar ecov er edwi t h ecr u Super Lumi Nov a®, t her ef or e ensur i ngex cel l entvi si bi l i t yandl egi bi l i t y ev eni nt hedar k. Thebr acel ett ooi smadeent i r el yofmat t bl ac kcer ami c ,t he l i nksbei ng f or med andf i ni shedbyt hesamepr ocessesas t he case and t hen at t ached t o a PVDcoat edbr ushedst eelbuc kl e.The desi gni st her esul tofl engt hyr esear ch ai med atachi evi ng per f ecti nt egr at i on wi t ht hecer ami ccase.Eachi ndi vi dual l i nk i s as ymmet r i caland has cur v ed sur f aces whi ch enhance t he sof tf eel andef f ect i v eper f or manceoft hebr acel et . Themov ementoft heT ut t oner oi st he P . 900 1/ Bcal i br e,compl et el ydev el oped andmadei nt heOf f i ci nePaner ai manuf act ur e.I ti san aut omat i cmechani cal mov ementwi t h a power r eser v e of t hr ee day s ,dat e,second t i me z one, z er or esetseconds hand and power r eser v ei ndi cat i on on t he mov ement , vi si bl et hr ought hesapphi r ecr y st alon t he bac k.The mov ementhas under goneabl ac k eni ngpr ocesst ogi v et he wat chacompl et el ybl ac kappear ance, asi ndi cat edbyt heengr av edi nscr i pt i on “ TUTTONERO”ont her earoft het i me pi ece.

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


wat chesI l ux ur i ousma ga z i ne

SPE CI F I CAT I ONHI GHL I GHT S: Movement :Aut omat i cmechani cal , Paner aiP . 9001/ Bcal i br e,execut ed ent i r el ybyPaner ai ,13¾ l i gnes,7. 9 mm t hi ck,29j ewel s,Gl ucydur ® bal ance,28, 800al t er nat i ons/ hour . I ncabl oc® ant i shockdevi ce.Power r eser ve3days,t wobar r el s.229component s Funct i ons:Hour s,mi nut es,smal l seconds,dat e,secondt i mezone, powerr eser vei ndi cat oront heback, secondsr eset Case:Di amet er44mm,bl ackcer ami c Bezel :Bl ackcer ami c Back:Seet hr oughsapphi r e cr yst al Di al :Bl ackwi t hl umi nous Ar abi cnumer al sandhour mar ker s.Dat eat3o’ cl ock, secondsat9o’ cl ock Cr yst al :Sapphi r e, f or medofcor undum, 2. 3mm t hi ck. Ant i r ef l ect i vecoat i ng Wat er r esi st ance: 10bar( ~100met r es) St r ap:PANERAIper sonal i sed cer ami cbr acel et .St eelbuckl e wi t haspeci alhar dbl ackcoat i ng Suppl i edwi t hast eelscr ewdr i ver Ref er ence:PAM00438 Pr i ce:£10, 500


Thes l ender ,gr aphi c,ul t r af emi ni nes i l houet t es oft heSpr i ng2013col l ect i onar ecal l i ng woment oor der ! Yi el dnot hi ngi nt er msoff emi ni ni t y ;bebol d,be pl ay f ul –t r ans cendt hegar mentt omak ei ti nt o anacces s or yoft hebody ! Whet hers hor torl ong,geomet r ys t andsout wi t hopens k i r t s ,f l ui di t yi sconv ey edt hr ough s of t ,s uppl emat er i al s ,andt hebodyi s r ev eal edi ncut st hatemphas i s et hes houl der s , t hecar r i ageoft heheadandendl es s l yl ong l egs . Thecol l ect i ons pot l i ght sanobv i ousi nt ent i on t owor kt hegar mentonabodyt hati snow model l edands cul pt ed,cons t ant l yex pr es s i ng v ol umeandmov ement .Dr es s esgl i de,s ens ual andconquer i ng;f l ouncesmak eas t ar t l i ng appear ance;col our scr eat eadaz z l i ngl ook wi t hr ef l ect i ngs i l v er ,s k ybl ueanddeep bl ack ‌ Dr es s esar edot t edwi t hpr i nt sandembr oi der i est hats t r uct ur et hei rf or m anddel i neat et he cent r al ax i sofbal ance.Wi t hcut out s ,t r ans par enci esandami xofl engt hs ,f emi ni ne dar i ngequal sel eganceandnomi s t ak e!

F e mi n i n i t yt a k e s ab o l ds t a n c e !


Ba s i l S o d a S p r i n g2 0 1 3 Co l l e c t i o n


Ba s i l S o d a S p r i n g2 0 1 3 Co l l e c t i o n


Ba s i l S o d a S p r i n g2 0 1 3 Co l l e c t i o n


Ba s i l S o d a S p r i n g2 0 1 3 Co l l e c t i o n


Ba s i l S o d a S p r i n g2 0 1 3 Co l l e c t i o n


Ba s i l S o d a S p r i n g2 0 1 3 Co l l e c t i o n


Ba s i l S o d a S p r i n g2 0 1 3 Co l l e c t i o n


l ux ur i ousma ga z i neI wat ches

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


wat chesI l ux ur i ousma ga z i ne

Ne v e rh a sat i me p i e c ed i s p l a y e d s u c hf e e d b a c ka n da t t a c h me n t t oi t so wn e r . I naf i r stf orawr i st wat ch,Ur wer k' sUR210hi ghl i ght s andmoni t or st hesymbi ot i cr el at i onshi pbet weenman andhi smechani calwat ch. Whi l et heUR210i schar act er i z edbyi t sor i gi nalUr wer k t i me di spl ay ,ofequalnot e – and wi t hr eason − i st he UR210’ sper sonal i z edcommuni cat i onwi t hi t sowner . I ft he UR210di spl ay sacol dchr onomet r i cpr eci si oni ncount i ng t hehour s ,i tpl ay st hecar dofemot i onwheni techoedt he t empoofy ourl i f e:For d,

“ T h eU R 2 1 0e mb o d i e st h es y mb i o t i cr e l a t i o n s h i p b e t we e nma na n dh i swa t c h . T h i sq u a s i b i o l o g i cma c h i n ec o u l dr e v e a l mo r ea b o u ty o ut h a na n yo t h e r o b j e c t i ny o u r p o s s e s s i o n , ” e x p l a i n sMa r t i nF r e i .

Thedi aloft heUr wer kUR210f eat ur esat r adi t i onalpower r eser v ei ndi cat i onatoneo’ cl oc k.I nanearmi r r ori mageat 1 1o’ cl oc kwef i ndasi mi l ari ndi cat i on. No,i ti sn’ tadupl i cat e f ai l saf e, but somet hi ng much mor ei mpor t ant whi ch deser v esourf ul lat t ent i on,becausei ti sact ual l yawor l df i r stcompl i cat i ont hati ndi cat eswi ndi ngef f i ci enc yov ert he l astt wohour s . Wheny ouar ecomf or t abl ynest l edi ny ourar mchai r ,t he i ndi cat orwi l l bet endi ngt owar dst her edz onet ot el l y out hat y ourUr wer kUR210i snotbei ngwoundenoughbyi t saut omat i cr ot orandi sr unni ngonst or edener gy . Howev er ,i fy ou ar e movi ng ar ound ener get i cal l y ,t he i ndi cat orwi l lpoi nt t owar dst hegr eenz one,asi gnt haty ouar er epl eni shi ng y ourwat chwi t hnew ener gy .Thi sent i r el ynew i ndi cat i on doesnotmeasur emai nspr i ngt or que,butcal cul at est he di f f er encebet weent heconsumedandgener at edener gyof t hemai nspr i ng. Ar medwi t hknowl edgeofbot hwi ndi ngef f i ci enc yandav ai l abl epowerr eser v e,y ouar enow abl et oi nt er v ene.I fy our Ur wer kUR210i ndi cat esani nsuf f i ci entsuppl yofener gy , y oucanposi t i ont hewi ndi ngef f i ci enc ysel ect or( att hebac k oft hewat ch)t o“ FULL ” . Ther ot orwi l l t henconv er tt hesl i ght estmov ementi nt ost or edener gy .I nt hi sconf i gur at i on,a t ur bi neconnect edt ot her ot orpr ovi dessmoot h,uni mpeded power .Buti fy ouar emor eact i v e,t hent hatmaypr ovi de mor e powert han r equi r ed and unnecessar i l y weart he mechani sm. Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i neI wat ches

I na r s tf o rawr i s t wa t c h , Ur we r k ' s UR2 1 0h i g h l i g h t sa n dmo n i t o r s t h es y mb i o t i cr e l a t i o n s h i p b e t we e nma na n dh i s me c h a n i c a l wa t c h .

MARTI NFREI Chi efdesi gner

Anai rt ur bi necompr essormount edonr ubybear i ngsspi ns andcr eat esi nt er nalr esi st ance–enoughf r i ct i ont osl ow downordampent heaut omat i cwi ndi ngr ot or .I n“ STOP” mode,t heaut omat i cwi ndi ngs y st em i sdi sabl edcompl et el y andt heUr wer kUR210r unsof fr eser v epowerandmay r equi r emanualwi ndi ng.

Ba c kt ot h ed i a ls i d e ,t h eUr we r kUR2 1 0 ’ ss a t e l l i t e c o mp l i c a t i o nwi t hr e t r o g r a d emi n u t ei sb o t hh i g h l y o r i g i n a l a n dt o t a l l ye x p l o s i v e . The pr i nci palf eat ur ei s a hi ght ech,ov er si z ed,t hr eedi mensi onalr et r ogr ade mi nut e hand.I t sf unct i on i st o encl oset hehoursat el l i t eandi ndi cat et het i measi tt r ansv er ses t he 0t o60mi nut e scal e.Thi s onehourj our ney t hr ought i me,t r aci nganar cof120° ,i ssmoot handf l ui d. But t het r uenat ur eoft hepi ecei sr ev eal edatt heendoft he 59t hmi nut e. Thenashar pdi st i nct“ cl i c k”si gnal st her et ur n oft hemi nut ehandt oi t sst ar t i ngpoi nt . I nl esst han0. 1ofa secondt hehandf l i esbac kt odoc kwi t ht henexthoursat el l i t e. Thi sl i ght ni ngf astr et r ogr ades y st em i sbasedont hr ee k eyel ement s: •A cent r alaxi sseti nr ubybear i ngspr ovi desex cel l ent st abi l i t yf ort hesat el l i t e/ r et r ogr adecompl i cat i on. Ac yl i ndr i calmar i nechr onomet ert ypespr i ngr unsv er t i cal l yar ound t heaxi sandgener at est heopt i malt ensi onr equi r edf ort he r et r ogr ademi nut esf l ybac k.

FELI XBAUMGARTNER Mast erwat chmak er •A mi nut ehand,whi chal sof or msaf r amef ort hehour sat el l i t es ,di spl ay st het i mei nanext r aor di nar yway .Mi l l ed f r om al umi num t oex act i ngt ol er ancesofappr oxi mat el y3 mi cr ons ,t he whol e st r uct ur e has a t ot alwei ghtofj ust 0. 302gandi scount erbal ancedbyabr asswei ght .Thi s t hr eedi mensi onalcageof f er sr i gi di t yasi tt r ansf er sener gy f r om t hec yl i ndr i calf l ybac kspr i ngi nt het opcent eroft he car r ouselt ot hedoubl est argearunder neat h. •A doubl e coaxi alst ar shaped cam r egul at est he r et r ogr ade mechani sm t hr ough i t s gear i ng and i t sr ot at i on def i nest het r aj ect or yoft hemi nut ehand. Whent hemi nut e hand r eaches60,t he doubl e st art r i psa ( one oft hr ee) hoc k ey st i c kshapedspr i ngundert hemechani sm,whi ch l i ber at est hemi nut et of l ybac kt ot henexthoursat el l i t eat 0mi nut es .

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


wat chesI l ux ur i ousma ga z i ne

“ I nt e r mso ft h ed e g r e eo fe v o l u t i o no ft h es a t e l l i t e c a r o u s e l ,If e e lwi t ht h eUR2 1 0t h a tweh a v e r e a c h e dt h ep i n n a c l eo fwh a twec a nd owi t ht h i s c o mp l i c a t i o n . ”e x p l a i n sF e l i xBa u mg a r t n e r . “ Af t e rt h e p r e s e n t a t i o no fo u rü b e rc o mp l i c a t e dUR1 0 0 1Z e i t De v i c e , wewa n t e dt oe x p e r i me n t a g a i no na ni mp o s i n gs c a l e . T h emi n u t eh a n di nt h eh e a r t o f t h eUR2 1 0 i sn o tj u s tb i g , i ti sma s s i v e ! An dy e ti tp r e s e n t e du s wi t hac o n s i d e r a b l ec h a l l e n g eb e c a u s ei tr e q u i r e s n e , d e l i c a t ewo r k ma n s h i p . I t e n v e l o p st h eh o u rs a t e l l i t e sa n dd e ma n d sma c h i n i n gt oe x t r e me l yn e t o l e r a n c e s . ” Ma r t i nF r e ia d d s :“ Mo r et h a na n yo t h e rURWE RK p i e c e ,t h eUR2 1 0c a t c h e st h ea t t e n t i o n . T h ee y ei s i n e v i t a b l yd r a wnt ot h ewi n d i n ge fc i e n c yi n d i c a t o r … i t ’ sa l mo s tama g n e t i ca t t r a c t i o n . T h eUR2 1 0 i sn o tr e a l l yawa t c hb u tr a t h e ral i v i n gme c h a n i s m g r a f t e do n t oy o u rwr i s t .Weh a v en i c k n a me dt h e UR2 1 0t h eMa l t e s eF a l c o nb e c a u s ewes e ei t a st h e s t u f f t h a t d r e a msa r ema d eo f . F e l i xBa u mg a r t n e rc o n c l u d e s :“ T h eUR2 1 0r e p r e s e n t sas e r i o u sa c c o mp l i s h me n tf o rURWE RK.T h i s t i me p i e c eo p e n san e wc h a p t e ri nt h ee v o l u t i o no f o u rc o mp l i c a t i o n s . I td o e s n ’ tj u s tme a s u r eau n i v e r s a lv a l u ei nac o mp l e t e l yo r i g i n a lwa y ,b u ts t a r t sa r e a l d i a l o g u eb e t we e nt h ewa t c ha n di t swe a r e r . T h e UR2 1 0i n d i c a t e sy o u rp e r s o n a l a c t i v i t y ; t h i si sy o u r s a n dn o b o d ye l s e ’ s . ”

T e c h n i c a l S p e c ic a t i o n s Ur wer kUR210Case •Mat er i al : Ti t ani um andst eel •Di mensi ons:Wi dt h 43. 8mm,l engt h 53. 6mm,t hi c kness 17 . 8mm •Gl asses:Sapphi r ecr y st al •Wat err esi st ance:30m/ 100’ / 3ATM •Sur f acef i ni shes:Sat i nf i ni sh

Ur wer kUR210Movement •Cal i ber :UR7 . 10 •J ewel s:51 •Escapement :Swi ssl ev er •Bal ance:Monomet al l i c •Fr equenc y:28, 800v/ h,4Hz •Bal ancespr i ng:Fl at •Powersour ce:Si ngl emai nspr i ngbar r el •Powerr eser v e:39hour s •Wi ndi ngs y st em:Sel f wi ndi ngcoupl edt ot ur bi nes •Mat er i al s:Pl at ei nARCAPP40;3Dmi nut ehandi nal umi num wi t hbr asscount er wei ght ;cent r alc yl i ndr i calspi r ali n spr i ngst eel ;hoursat el l i t esi nal umi ni um;cent r alcar r ousel andscr ewsi nTi t ani um Gr ade5. •Sur f acef i ni shes:Ci r cul argr ai ni ng,sandbl ast ed,ci r cul ar and st r ai ght sat i nf i ni shed pl at e; sat i nf i ni shed and di amondpol i shed sat el l i t es;bev el ed and pol i shed scr ew heads . •I ndi cat i ons:Pat ent edr ev ol vi ngsat el l i t ecompl i cat i onwi t h wander i nghourandt hr eedi mensi onalr et r ogr ademi nut e hand;powerr eser v ei ndi cat or ;wi ndi ngef f i ci enc yi ndi cat or ( pat entpendi ng) .Super Lumi Nov at r eat mentonmar k er s , di al s ,i ndex es ,hands ,andsat el l i t es

Lux ur i ousMa ga z i neI l ux ur i ous ma ga z i ne . c om


l ux ur i ousma ga z i ne 速

5StJ ohnsLane,London,EC1M 4BH www. l uxur i ousmagazi ne. com

Luxurious Magazine - Luxury Defined - 10/11/12  

This edition of Luxurious Magazine features interviews with luxury jewellery designers Jack Row and Steven Grotell. Mate Rimac, the owner of...

Luxurious Magazine - Luxury Defined - 10/11/12  

This edition of Luxurious Magazine features interviews with luxury jewellery designers Jack Row and Steven Grotell. Mate Rimac, the owner of...

Advertisement