Page 1

Patrik Hagman er teolog og forsker ved Åbo Akademi i Finland og underviser i etikk og religionsfilosofi. Han har spesialisert seg på politisk teologi og den tidlige kristne kirken. Hans doktoravhandling The Asceticism of Isaac of Nineveh ble utgitt på Oxford University Press. Om kristen motstand er hans første bok på norsk. ISBN: 978-82-531-4167-6

LUTHER FORLAG

OM KRISTEN MOTSTAND

Kristen tro får naturligvis følger for hvordan man lever, men når får den politiske konsekvenser? Mange advarer mot å blande kjernen i det kristne budskapet med et politisk engasjement. Men er det ikke slik at kristendommen er mest sann mot sitt innerste vesen når den blir noe mer enn kun omsorg for enkeltindividers frelse og vender seg ut mot hele Guds skaperverk? Finnes det en genuin kristen måte å gjøre motstand på, som skiller seg fra sekulære alternativ? I Om kristen motstand tar Patrik Hagman utgangspunkt i den tidlige kirkens motstand mot det romerske imperiet for å tegne et bilde av kristen motstand i vår tid. Gjennom konkrete eksempel viser han at kristent disippelskap har en sprengkraft som også er aktuell i møte med store, globale utfordringer som miljøvern og sosial rettferdighet.

Patrik Hagman

Å lese Om kristen motstand var som å stå i supportersvingen og se fotballaget mitt i en høydramatisk kamp: Jeg heiet, hadde gåsehud, jublet, lo, buet, ble sint, tok meg til pannen og snakket som en foss etter endt dyst. Patrik Hagmans skudd kommer uventet og fra alle hold, både innenfor og utenfor mål, men like fullt: En litterær goalgetter har kommet på banen. Stian B. Kilde Aarebrot Forfatter, teolog og daglig leder av Substans

OM KRISTEN MOTSTAND Patrik Hagman


Om kristen motstand.indd 2

12-04-12 07:55:36


patrik hagman

Om kristen motstand Til norsk ved Knut Grønvik

luther forlag

Om kristen motstand.indd 3

12-04-12 07:55:37


Norsk utgave © Luther Forlag AS, Oslo 2012 Copyright © 2011 Patrik Hagman & Artos Bokförlag/Fontana Media Originalens tittel: Om kristet motstånd Til norsk ved: Knut Grønvik Omslagsdesign: Ingvild Østgård, www.imadeit.no Sats: Brødr. Fossum AS Trykk og innbinding: InPrint, Latvia Bibelsitatene er hentet fra Bibel 2011, Det norske bibelselskaps forlag ISBN: 978-82-531-4667-6 www.lutherforlag.no

Om kristen motstand.indd 4

12-04-12 07:55:37


Forord

En av kollegene mine tar bussen til jobben. Som så mange andre sitter han ofte og leser underveis. Han bor i skjærgården i Åbo län, og et par steder kjører bussen over broer. Da avbryter min kollega lesningen et lite sekund og kikker ut over vannet. Dette gjør han hver eneste dag – og det er en bevisst vane. Han vil minne seg selv om at den skjønnheten som finnes utenfor vinduet, er viktigere enn det han leser. Sagt med kristne ord: Det Gud har skapt, er mer betydningsfullt enn det mennesker skaper. Hver dag gjentar han dette lille ritualet. Nå kan jo dette virke litt eksentrisk – ikke det at han nyter utsikten, men heller det at vanen bunner i en bevisst beslutning. Selv om eksentrisitet i og for seg ikke er så mye å legge vekt på, er denne boka et uttrykk for troen på at nettopp slike beslutninger er viktige. Bevisste valg som dette former oss og preger vårt syn på verden. I vår tid tenker man gjerne at hverdagsbeslutninger av dette slaget er uten betydning. Jeg vil argumentere for at den tanken er en av de viktigste grunnene til at vi har en verden som ser ut som den gjør, der uretten vokser og miljøkatastrofer truer. Å erkjenne betydningen av slike vaner er en politisk beslutning. Det handler om å ta avstand fra den virkelighetsbeskrivelsen samfunnet bygger på, og fremme et annet syn i stedet. I denne boka kaller jeg dette synet 

Om kristen motstand.indd 5

12-04-12 07:55:37


«kristen motstand», og innholdet i dette besynderlige ordparet vil klarne litt etter litt. Mange mennesker aner nå at en annen livsstil er nødvendig. Vi innser at vårt forbruk og vår måte å leve på skaper urettferdighet og er i ferd med å ødelegge jorden. Vi forstår at dersom vi ikke forandrer oss, blir livet tøft for våre barn og barnebarn. Samtidig opplever vi at den «rike verden» har det materielt sett bra, men blir stadig mer forvirret når det gjelder spørsmål om hvordan vi skal leve, hva som er godt, sant og viktig. Men hva skal vi gjøre? Vi merker jo at vi ikke klarer å legge livet radikalt om, gi bort det vi eier og begynne å leve mindre kravstort. Vi blir frustrerte og fortsetter som før. Jeg håper denne boka kan hjelpe leseren til å komme godt i gang – og til å se også mindre radikale beslutninger i en større sammenheng. Kristen eller ikke: Det er vanskelig å skrive om motstand. Spesielt når man vil gjøre det mest mulig praktisk. Det innbyr til å spørre: I hvilken grad makter jeg selv å leve opp til det jeg skriver om? Spørsmålet er på sin plass, og jeg håper det blir tydelig for leseren at jeg selv i høyeste grad kjemper med disse utfordringene. Det meste jeg beskriver, forsøker jeg å etterleve, selv om jeg stadig mislykkes. Men jeg har venner som noen ganger lykkes når jeg ikke gjør det selv. Denne boka tilegnes dem. Spesielt vil jeg nevne Malena Björkgren, Marcus Prest, Mikael Ahlskog og Carina Hagman. De har lest igjennom manuskriptet og kommet med verdifulle innspill. Men de har ikke bare hjulpet meg med å skrive boka, de hjelper meg framfor alt til å leve et kristent liv – ved å være mine 

Om kristen motstand.indd 6

12-04-12 07:55:37


venner. Jeg vil også takke Det svenske kulturfondet som har støttet arbeidet økonomisk. Jeg har forsøkt å være så konkret som mulig. Jeg gir mange praktiske eksempler, dels på handlinger og vaner som kjennetegner kristen motstand, dels på fristelser og problemer man møter når man forsøker å leve motstanden ut. Disse eksemplene er oftest hentet fra mitt eget liv og dermed farget av den sammenhengen jeg lever i (et universitetsmiljø). Men jeg håper leseren forstår poengene og finner tilsvarende eksempler fra sin egen hverdag. Av nærmest estetiske grunner har jeg valgt å ikke henvise til tenkere jeg er påvirket av, med unntak av de tidlige kristne tenkerne jeg bygger på. Jeg vil likevel nevne de viktigste, ikke bare for å gjøre det klart at jeg er avhengig av dem, men også for å tipse leseren om ytterligere litte­ ratur. Moderne teologer som har hatt sterk innflytelse på meg, er Stanley Hauerwas, John Howard Yoder (for eksempel hvordan han beskriver Jesu liv), William Cavanaugh og John Milbank. Jeg er også påvirket av en rekke sekulære tenkere som Michael Hardt, Antonio Negri, Slavoj Žižek og Naomi Klein. Det finnes selvsagt mange flere, men disse er nok de viktigste, og en belest leser oppdager lett hvilke jeg følger. Min interesse for den ­tidlige kirkens asketer ble vekket av Peter Halldorf, og jeg er også sterkt influert av hans forfatterskap. En annen inspirasjonskilde er oldkirkens store politiske teolog, Augustin.Om kristen motstand.indd 7

12-04-12 07:55:38


Om kristen motstand.indd 8

12-04-12 07:55:38


Innhold

1  innledning  11 Motstand i kristen tradisjon  12 Rebellen Jesus  15 De første kristnes motstand  19 Noe mer enn sekulær motstand  25 Et nytt menneske i en ny verden?  32 2  hva er askese?  36 Å legge verden bak seg  44 3  å bli fri – kampen mot lastene 54 Ambisjon 58 Effektivitet 63 Status 66 Individualisme 72 Likegyldighet 78 4  det kristne mennesket  83 Gjestfrihet  85 Tålmodighet  88 Ydmykhet 94 5  kirken – et annerledes fellesskap  108 Gudstjeneste  114 Martyrium  121 Måltid  126 Nåde  130 

Om kristen motstand.indd 9

12-04-12 07:55:38


Om kristen motstand.indd 10

12-04-12 07:55:38


1

Innledning

Kristendommen oppsto som en motstandsbevegelse. Og det gjorde den faktisk to ganger, først i Jesu virksomhet i Palestina der fattige og utsatte samlet seg rundt Jesus i håp om en endring i samfunnet. Dette gjentok seg senere over hele Romerriket, der den unge kirken ble en voksende gruppe mennesker som stilte seg utenfor imperiets orden og valgte en annen måte å leve på. Når denne siden ved den tidlige kristenheten ikke er allment kjent, skyldes det først og fremst to forhold: dels at den kristne motstandsbevegelsen på 300-tallet ble nøytralisert og føyd inn i statsapparatet, dels at vi moderne mennesker har en ganske bestemt oppfatning av hvordan en motstandsbevegelse skal opptre. Og ettersom den tidlige kristne kirken ikke opptrådte slik vi venter det, gjenkjenner vi heller ikke motstanden den ytte. I denne boka vil jeg vise hvordan den tidlige kristne bevegelsen utviklet en helt unik måte å gjøre motstand mot den rådende verdensorden på. Denne motstanden skiller seg både fra alle former for væpnet motstand og fra de formene for ikkevolds-motstand vi kjenner fra 1900-tallet. Deretter vil jeg forsøke å vise at denne formen for motstand kan fungere også i dag. Den består i radikal troskap mot den kristne tradisjonen og kan samtidig – på sin særegne måte – møte vår tids undertrykkelse, urett 11

Om kristen motstand.indd 11

12-04-12 07:55:38


Patrik Hagman er teolog og forsker ved Åbo Akademi i Finland og underviser i etikk og religionsfilosofi. Han har spesialisert seg på politisk teologi og den tidlige kristne kirken. Hans doktoravhandling The Asceticism of Isaac of Nineveh ble utgitt på Oxford University Press. Om kristen motstand er hans første bok på norsk. ISBN: 978-82-531-4167-6

LUTHER FORLAG

OM KRISTEN MOTSTAND

Kristen tro får naturligvis følger for hvordan man lever, men når får den politiske konsekvenser? Mange advarer mot å blande kjernen i det kristne budskapet med et politisk engasjement. Men er det ikke slik at kristendommen er mest sann mot sitt innerste vesen når den blir noe mer enn kun omsorg for enkeltindividers frelse og vender seg ut mot hele Guds skaperverk? Finnes det en genuin kristen måte å gjøre motstand på, som skiller seg fra sekulære alternativ? I Om kristen motstand tar Patrik Hagman utgangspunkt i den tidlige kirkens motstand mot det romerske imperiet for å tegne et bilde av kristen motstand i vår tid. Gjennom konkrete eksempler viser han at kristent disippelskap har en sprengkraft som også er aktuell i møte med store, globale utfordringer som miljøvern og sosial rettferdighet.

Patrik Hagman

Å lese Om kristen motstand var som å stå i supportersvingen og se fotballaget mitt i en høydramatisk kamp: Jeg heiet, hadde gåsehud, jublet, lo, buet, ble sint, tok meg til pannen og snakket som en foss etter endt dyst. Patrik Hagmans skudd kommer uventet og fra alle hold, både innenfor og utenfor mål, men like fullt: En litterær goalgetter har kommet på banen. Stian B. Kilde Aarebrot Forfatter, teolog og daglig leder av Substans

OM KRISTEN MOTSTAND Patrik Hagman

Om kristen motstand - Patrik Hagman  

Kristen tro får naturligvis følger for hvordan man lever, men når får den politiske konsekvenser? Mange advarer mot å blande kjernen i det k...