Page 1

Izbiramo ob kaminu za vas

Sto­ja­lo za dr­va BAM­BOO je na­re­je­no iz ko­vin­ske­ga po­stav­ka in že­le­znih pa­lic, ki se raz­pi­ra­jo, ko va­nje sprav­lja­mo dr­va. Pri­po­ro­če­na vi­ši­na, do ka­te­re naj bi bi­lo 16-ki­lo­gram­sko sto­ja­lo na­lo­že­no, je ozna­če­na s preč­ko pri 110 cen­ti­me­trih. Vanj lah­ko na­lo­ži­mo do 50 ki­lo­gra­mov po­len, dol­gih 45 cen­ti­me­trov. Za ce­no 468 EUR ga lah­ko ku­pi­te v sa­lo­nu po­hišt­va Lu­ster, Tr­žaš­ka ce­sta 124, Ljub­lja­na. www.lu­ster.si

Car­ri­er je prak­tič­na ko­ša­ra iz re­ci­kli­ra­nih pnev­ma­tik, ki jo lah­ko upo­rab­lja­te za pre­na­ša­nje in shra­nje­va­nje po­len. Pro­da­ja tr­go­vi­na Flat v Uli­ci tal­cev 5 v Ljub­lja­ni. Ce­na izdel­ka: 33,50 EUR. www.flat.si CRASH je po­bar­va­na re­ci­kli­ra­na ko­vin­ska po­so­da, ki je ne­pri­ča­ko­va­no spre­me­ni­la iden­ti­te­to. V vi­ši­no me­ri 43 cm, pre­mer je 40 cm. Na vo­ljo je v be­li, čr­ni, ko­vin­ski ali r­ja­sti bar­vi. Ce­na izdel­ka je 312 EUR. Pro­da­ja sa­lon Lu­ster v Ljub­lja­ni. www.lu­ster.si

Vo­zi­ček na ko­le­sih pod­jet­ja Ra­di­us de­sign lah­ko ta­krat, ko je pra­zen, upo­ra­bi­te kot klub­sko mi­zi­co ali pa kot klop­co za se­de­nje. Po­sta­vi­te ga lah­ko ho­ri­zon­tal­no ali ver­ti­kal­no. Vo­zi­ček me­ri 110 x 41 x 41 cm. Za raz­li­či­co iz le­gi­ra­ne­ga je­kla bo­ste odšte­li 498 EUR, za črn ali be­li vo­zi­ček pa 298 EUR. www.ra­di­us-de­sign.de

Ste na­ve­li­ča­ni, da mo­ra­te vsak dan zno­va ho­di­ti v ku­ril­ni­co po dr­va za ka­min? Po­tem je čas za sto­ja­lo za dr­va. Ru­sti­kal­no sto­ja­lo s pet­del­nim se­tom pri­bo­ra za ka­min 4Y0130 pro­da­ja­jo v tr­go­vi­nah Vonj na­ra­ve. Ce­na izdel­ka je 145 EUR. www.vonj­na­ra­ve.si

Na ste­no pritr­je­ne okro­gle je­kle­ne po­li­ce TU­BO­LA da­je­jo pro­sto­ru no­vo di­men­zi­jo. Lah­ko so v be­li ali čr­ni bar­vi, pre­mer po­lic pa je 40, 50 in 60 cm. Ce­na po pov­pra­še­va­nju. Pro­da­ja po­hišt­ve­ni sa­lon Lu­ster. www.lu­ster.si

Takš­no stil­no sto­ja­lo in pri­bor za ka­min bo­ste naš­li v sa­lo­nu po­hišt­va Dom de­sign v Šte­fa­no­vi uli­ci 6 v Ljub­lja­ni. Ce­na: 1.041,60 EUR. www.dom­de­sign.si 36|NAŠ DOM|1 -2012


Izbiramo obešala za vas

Pre­pro­sto in hkra­ti prak­tič­no sten­sko mag­net­no dr­ža­lo za klju­če in pi­sma MAG­NET­TER me­ri 20 x 15 cm. Ce­na: 18,90 EUR. Na vo­ljo je v dveh bar­vah - be­li in r­ja­vi. Ku­pi­te ga lah­ko v tr­go­vi­ni Flat v Ljub­lja­ni. www.flat.si

Če v vas ži­vi­ta otroš­kost in hu­do­muš­nost, po­tem vam bo za­go­to­vo všeč su­per moč­no dr­ža­lo za klju­če KEY PET. Po­sta­vi­te ga lah­ko na ka­te­ro­ko­li ko­vin­sko povr­ši­no in dr­žal bo do 30 klju­čev ali dru­ge že­le­zne pred­me­te. Ce­na po­sa­me­zne­ga dr­ža­la je 13,50 EUR. Ku­pi­te ga lah­ko v tr­go­vi­ni Flat. www.flat.si Nadv­se priv­lač­ne in prak­tič­ne ste­kle­ne pa­nel­ne tab­le z obe­šal­ni­ki bo­do zaš­či­ti­le ste­ne in po­ži­vi­le vaš pro­stor. Pri Rujz de­sig­nu so na vo­ljo v raz­lič­nih bar­vah in vzor­cih tu­di kot ogle­da­la. Mon­ta­ža je eno­stav­na, Tab­la me­ri 148 x 25 x 5 cm (v, š, g). Po­sa­me­zna tab­la s komp­le­tom obe­šal­ni­kov sta­ne od 55,94 EUR. Na­kup je mo­žen po sple­tu na na­slo­vu www.o­be­sal­nik-po-mo­je.com. Ko­vin­ski obe­šal­nik ON2120 (6 x 4,1 x 4,3 cm) je na vo­ljo v raz­lič­nih obde­la­vah. Pritr­di se s spred­nje stra­ni. Ce­na: od 3,80 EUR. Pro­da­ja pod­jet­je Rujz de­sign, Le­ta­liš­ka ce­sta 32, Ljub­lja­na. www.rujz­de­sign.com

Set OBE­ŠAL­NIK PO MO­JE je komp­let treh obe­šal­ni­kov, ki jim lah­ko ze­lo pre­pro­sto po­ljub­no me­nju­je­mo sli­či­ce. Ve­li­ki obe­šal­nik me­ri 10 x 10 x 3,6 cm, ma­la obe­šal­ni­ka pa po 4 x 4 x 3 cm, oba sta do­bav­lji­va v pla­sti­ki ali ko­vi­ni, v raz­lič­nih obde­la­vah in bar­vah. Za set v da­ril­ni emba­la­ži bo­ste pla­ča­li od 10,68 EUR da­lje. Več raz­li­čic lah­ko naj­de­te na splet­nem na­slo­vu www.o­be­sal­nik-po-mo­je.com. www.rujz­de­sign.com

Sim­pa­ti­čen obe­šal­nik EDWARD v obli­ki dre­ve­sa je iz tr­pež­ne­ga la­mi­na­ta, na eni stra­ni po­ti­skan s cvet­lič­ni­mi mo­ti­vi, na dru­gi stra­ni pa eno­ba­ven. Če se na­ve­li­ča­te mo­ti­va, ga lah­ko eno­stav­no obr­ne­te. Na ste­no je pritr­jen z dve­ma vi­ja­ko­ma. V vi­ši­no me­ri 127 cm, v dol­ži­no pa 45. Zanj bo­ste pri Dom de­sig­nu v Ljub­lja­ni pla­ča­li 156 EUR. www.dom­de­sign.si TAC je obe­ša­lo, ki ga lah­ko na ste­no pritr­di­mo po­sa­me­zno ali v sku­pi­ni raz­lič­no ve­li­kih ele­men­tov. Je­kle­na obe­ša­la so v čr­ni bar­vi in me­ri­jo v pre­mer po 9, 16 in 22 cm. Ku­pi­te jih lah­ko v po­hit­ve­nem sa­lo­nu Lu­ster v Ljub­lja­ni. www.lu­ster.si 64|NAŠ DOM|1 -2012

/nasdom_jan12  

http://www.luster.si/media/nasdom_jan12.pdf

Advertisement