Page 1

Skrócona instrukcja instalacji P/N 3600615, Rev. G Maj 2003

Czujniki Micro Motion® ELITE® Instrukcja instalacji Wsparcie techniczne on-line w systemie EXPERT 2™ www.expert2.com Wsparcie techniczne mo¿na równie¿ uzyskaæ w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: •

W Polsce, telefon +48 (22) 54 85 200

•

W Europie, telefon +31 (0) 318 495 670

TM

Micro Motion


PRZED PRZYSTยฅPIENIEM DO INSTALACJI 1LQLHMV]DVNUyFRQDLQVWUXNFMDLQVWDODFML]DZLHUDSRGVWDZRZHSURFHGXU\ LQVWDODFMLF]XMQLNyZ0LFUR0RWLRQยŠ(/,7(ยŠ6]F]HJyรกRZHLQIRUPDFMH ]DZLHUDLQVWUXNFMDREVรกXJLGRVWDUF]DQDZUD]]F]XMQLNLHP Instalacje europejskie 8U]G]HQLD0LFUR0RWLRQVSHรกQLDMZรกDFLZHG\UHNW\Z\8QLL (XURSHMVNLHMMHOL]RVWDรก\]DLQVWDORZDQH]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL ]DZDUW\PLZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLLQVWDODFML'HNODUDFMD]JRGQRFL(& ]DZLHUDZ\ND]G\UHNW\ZRGQRV]F\FKVL GRGDQHJRXU]G]HQLD 'HNODUDFMD]JRGQRFLZUD]]HZV]\VWNLPLZรกDFLZ\PL'\UHNW\ZDPL (XURSHMVNLPLRUD]ZV]\VWNLH,QVWUXNFMHLVFKHPDW\LQVWDODF\MQH$7(; GRVW SQHVZLQWHUQHFLHSRGDGUHVHPZZZPLFURPRWLRQFRPDWH[ LZORNDOQ\PSU]HGVWDZLFLHOVWZLHILUP\0LFUR0RWLRQ WSTรŠP &]XMQLNVWDQRZLF] รผSU]HSรก\ZRPLHU]DW\SX&RULROLV'UXJF] รผ VWDQRZLSU]HWZRUQLN

ยฉ2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeยฟone. Micro Motion jest zastrzeยฟonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i Emerson sยน zatrzeยฟonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki zastrzeยฟone sยน przez ich prawowitych wยณaยœcicieli.
Opcje instalacji &]XMQLN SR]D&0)$ MHVWGRVW SQ\]GZRPDUy*Q\PLSU]\รกF]DPL SU]HWZRUQLND ย‡

=]LQWHJURZDQ\PSURFHVRUHPORNDOQ\PNWyU\PR*QDSRGรกF]\รผ NDEOHP*\รกRZ\PGR]GDOQLH]DPRQWRZDQ\FKSU]HWZRUQLNyZ OXEGRLQQHJR]GDOQHJRXU]G]HQLDQDGU] GQHJR SDWU]LOXVWUDFMH 

ย‡

=HVNU]\QNSU]\รกF]HQLRZGRSRGรกF]HQLDNDEOHP*\รกRZ\P ]H]GDOQ\PLSU]HWZRUQLNDPLRUD]GR]GDOQHJRSURFHVRUDORNDOQHJR SDWU]LOXVWUDFMH 

ย‡

&]XMQLN&0)$GRVW SQ\MHVWW\ONR]H]GDOQVNU]\QN SU]\รกF]HQLRZ SDWU]LOXVWUDFMD 

Ilustracja 1. Czujnik CMF010 z zintegrowanym procesorem lokalnym Strzaยณka kierunku przepยณywu Tabliczka znamionowa

Tabliczka z atestami

Opjonalne przyยณยนcze do pยณukania lub dysk zabezpieczajยนcy

Procesor lokalny

Czujnik od strony procesora lokalnego Przyยณยนcze procesowe

Otwory do montaยฟu alternatywnego

Obudowa czujnika

Czujnik od drugiej strony
Ilustracja 2. Czujnik CMF025, CMF050 lub CMF100 z zintegrowanym procesorem lokalnym Strza³ka kierunku przep³ywu Przy³¹cze procesowe Opcjonalne przy³¹cze do przedmuchu lub dyski zabezpieczaj¹ce Tabliczka z atestami

Tabliczka znamionowa

Obudowa czujnika

Procesor lokalny
Ilustracja 3. Czujnik CMF200 lub CMF300 z zintegrowanym procesorem lokalnym Przy³¹cze procesowe

Procesor lokalny

Tabliczka znamionowa

Opcjonalne przy³¹cze do przedmuchu lub dyski zabezpieczaj¹ce

Tabliczka z atestami

Obudowa czujnika

Ilustracja 4. Czujnik CMF400 z zintegrowanym procesorem lokalnym Przy³¹cze procesowe

Procesor lokalny

Tabliczka u¿ytkownika (na ¿yczenie)

Tabliczka znamionowa

Tabliczka z atestami

Obudowa czujnika
Ilustracja 5. Czujnik CMF010 ze skrzynk¹ przy³¹czeniow¹ Strza³ka kierunku przep³ywu

Tabliczka znamionowa

Tabliczka z atestami

Opcjonalne przy³¹cze do przedmuchu lub dyski zabezpieczaj¹ce

Skrzynka przy³¹czeniowa

Czujnik od strony skrzynki przy³¹czeniowej Przy³¹cze procesowe Otwory do monta¿u alternatywnego Obudowa czujnika

Czujnik od drugiej strony

Ilustracja 6. Czujnik CMF025, CMF050 lub CMF100 ze skrzynk¹ przy³¹czeniow¹ Strza³ka kierunku przep³ywu Przy³¹cze procesowe Opcjonalne przy³¹cze do przedmuchu lub dyski zabezpieczaj¹ce

Tabliczka z atestami

Tabliczka znamionowa

Skrzynka przy³¹czeniowa

Obudowa czujnika
Ilustracja 7. Czujnik CMF200 lub CMF300 ze skrzynk¹ przy³¹czeniow¹ Strza³ka kierunku przep³ywu

Przy³¹cze procesowe

Skrzynka przy³¹czeniowa Tabliczka z atestami Tabliczka znamionowa

Opcjonalne przy³¹cze do przedmuchu lub dyski zabezpieczaj¹ce

Obudowa czujnika

Ilustracja 8. Czujnik CMF400 ze skrzynk¹ przy³¹czeniow¹

Przy³¹cze procesowe

Tabliczka u¿ytkownika (na ¿yczenie)

Skrzynka przy³¹czeniowa

Tabliczka z atestami

Tabliczka znamionowa

Obudowa czujnika
Ilustracja 9. Czujnik CMF300A ze zdalnยน skrzynkยน przyยณยนczeniowยน Strzaยณka kierunku przepยณywu

Przyยณยนcze procesowe Opcjonalne przyยณยนcza do przedmuchu

Tabliczka kalibracyjna

Tabliczka z atestami

Zdalna skrzynka przyยณยนczeniowa

Obudowa czujnika

KROK 1.

Wybรณr lokalizacji montaยฟu

0LHMVFHLQVWDODFMLSU]HWZRUQLNDQDOH*\Z\EUDรผVWRVXMFVL GR]DOHFH SRGDQ\FKSRQL*HM Wskazรณwki ogรณlne 0LHMVFHLQVWDODFMLPXVLVSHรกQLDรผQDVW SXMFHZDUXQNL ย‡

0XVLLVWQLHรผPR*OLZRรผFDรกNRZLWHJRRGFL FLDSU]HSรก\ZXSU]H] F]XMQLN 3RGF]DVSURFHGXU\]HURZDQLDSU]HSรก\ZPXVLE\รผFDรกNRZLFLH ZVWU]\PDQ\DF]XMQLNZ\SHรกQLRQ\PHGLXPSURFHVRZ\P

ย‡

3RGF]DVSUDF\F]XMQLNPXVLE\รผ]DZV]HZ\SHรกQLRQ\PHGLXP SURFHVRZ\P

ย‡

&]XMQLNPXVLE\รผ]DLQVWDORZDQ\ZREV]DU]H]JRGQ\P ]R]QDF]HQLDPLSRGDQ\PLQDWDEOLF]FH]FHUW\ILNDWDPL 3DWU]LOXVWUDFMH
Instalacja w obszarze zagroยฟonym wybuchem &]XMQLNPR*HE\รผLQVWDORZDQ\ZREV]DU]H]JRGQ\P]R]QDF]HQLDPLQD WDEOLF]FH]DWHVWDPL$E\VSHรกQLรผZ\PDJDQLDLQVWDODFMLLVNUREH]SLHF]Q\FK ,6 F]XMQLNPXVLE\รผ]DLQVWDORZDQ\]JRGQLH]LQVWUXNFMDPLLQVWDODFML LVNUREH]SLHF]Q\FK0LFUR0RWLRQ]JRGQ\FK]QRUPDPL8/&6$6$$ OXE$7(;GRVWDUF]DQ\PLZUD]]F]XMQLNLHPLGRVW SQ\FKQDVWURQDFK LQWHUQHWRZ\FK0LFUR0RWLRQ 3HรกQ\Z\ND]GRSXV]F]HGODF]XMQLNyZ0LFUR0RWLRQ]QDMGXMHVL ZV\VWHPLH([SHUWQDVWURQLHZZZH[SHUWFRP Wymagania ยœrodowiskowe &]XMQLNQDOH*\]DLQVWDORZDรผZPLHMVFXNWyUHE G]LHVSHรกQLDรผQDVW SXMFH Z\PDJDQLD =DNUHVWHPSHUDWXUPHGLXPSURFHVRZHJR ย‡

ยฑGR ยƒ&GODF]XMQLNyZ]HVNU]\QNSU]\รกF]HQLRZ

ย‡

ยฑGR ยƒ&GODF]XMQLNyZ]SURFHVRUHPORNDOQ\P

ย‡

GR ยƒ&GODF]XMQLND&0)$

=DNUHVWHPSHUDWXURWRF]HQLD ย‡

ยฑGRยƒ&GODF]XMQLNyZ]SURFHVRUHPORNDOQ\P

ย‡

ยฑGR ยƒ&GODVNU]\QNLSU]\รกF]HQLRZHMF]XMQLND&0)$

:SU]\SDGNXDWHVWyZ$7(;WHPSHUDWXUDRWRF]HQLDPR*HRJUDQLF]Dรผ WHPSHUDWXU PHGLXPSURFHVRZHJR6]F]HJyรกRZHLQIRUPDFMHSDWU]VWURQD ZZZPLFURPRWLRQFRPDWH[
Maksymalne dÂługoÂœci kabli 0DNV\PDOQHGĂĄXJRFLNDEOLPL G]\F]XMQLNLHPDSU]HWZRUQLNLHPSRGDQR ZWDEHOL Tabela 1.

Maksymalne dÂługoÂœci kabli

Typ kabla

ÂŒrednica

Maksymalna dÂługoÂœĂŚ

9-ÂżyÂłowy kabel Micro Motion do przetwornika MVD lub procesora lokalnego

Nie dotyczy

20 m

9-ÂżyÂłowy kabel Micro Motion do wszystkich innych przetwornikĂłw

Nie dotyczy

300 m

4-ÂżyÂłowy kabel Micro Motion

Nie dotyczy

300 m

4-¿y³owy kabel u¿ytkownika •

•

Zasilanie (VDC)

Kable sygnaÂłowe (RS-485)

KROK 2.

22 AWG (0,35 mm )

90 m

20 AWG (0,5 mm )

150 m

18 AWG (0,8 mm )

300 m

22 AWG (0,35 mm ) lub wiĂŞkszy

300 m

Orientacja czujnika

&]XMQLNE G]LHG]LDåDåSUDZLGåRZRZND*GHMSR]\FMLMHOLW\ONRUXUNL SRPLDURZHE GZ\SHåQLRQHSU]H]PHGLXPSURFHVRZH=DOHFDQHSR]\FMH PRQWD*XF]XMQLNyZ(/,7(SU]HGVWDZLRQRQDLOXVWUDFMDFKL Ilustracja 10.Zalecane orientacje monta¿u przy pomiarze gazów CMF010 • Rurki poziomo • Instalacja pozioma CMF025, CMF050 lub CMF100 • Rurki pionowo do góry • Instalacja pozioma

CMF200, CMF300 lub CMF400 • Rurki pionowo do góry • Instalacja pozioma
Ilustracja 11.Zalecane orientacje monta¿u przy pomiarze cieczy CMF010 • Rurki poziomo • Instalacja pozioma CMF025, CMF050 lub CMF100 • Rurki pionowo do do³u • Instalacja pozioma

CMF200, CMF300 lub CMF400 • Rurki pionowo do do³u • Instalacja pozioma

Ilustracja 12.Zalecane orientacje monta¿u przy pomiarze zawiesin CMF010 • Rurki poziomo • Instalacja pozioma CMF025, CMF050 lub CMF100 • Rurki pionowo do góry • Instalacja pozioma

CMF200, CMF300 lub CMF400 • Pozycja flagowa • Instalacja pionowa

Kierunek przepÂływu

StrzaÂłka kierunku przepÂływu &]XMQLNQDREXGRZLHSRVLDGDVWU]DĂĄN SDWU]LOXVWUDFMH NWyUDZVND]XMHNLHUXQHNSU]HSĂĄ\ZXPHGLXP-HOLMHVWPR*OLZH WR]DLQVWDORZDĂźF]XMQLNWDNE\NLHUXQHNVWU]DĂĄNLE\ĂĄ]JRGQ\]NLHUXQNLHP SU]HSĂĄ\ZXPHGLXP
KROK 3.

Montaยฟ czujnika

3U]\LQVWDODFMLF]XMQLNDQDOH*\PLQLPDOL]RZDรผPRPHQW\VLรกVNU FDMF\FK L]JLQDMF\FKSU]\รกF]HSURFHVRZH1DLOXVWUDFMLSU]HGVWDZLRQR VSRVyEPRQWD*XF]XMQLND1DLOXVWUDFMLSU]HGVWDZLRQRRSFMRQDOQ\ PRQWD*F]XMQLND&0)ZLQVWDODFMDFKRQLHZLHONLFKUHGQLFDFK LSU]HZRGDFKUXURZ\FKJL WNLFK-HOLMHVWPR*OLZHWRSU]HSXVW\NDEORZH PXV]]QDMGRZDรผVL RGGRรกXFR]DSRELHJDJURPDG]HQLXVL ZLOJRFL ZVNU]\QFHSU]\รกF]HQLRZHM Ilustracja 13.Montaยฟ czujnika

UWAGA Wykorzystanie czujnika jako wspornika instalacji procesowej moยฟe byรฆ przyczynยน zniszczenia czujnika lub bยณรชdnych pomiarรณw. Czujnik nie moยฟe stanowiรฆ podpory instalacji technologicznej.
Ilustracja 14.Opcjonalny sposób monta¿u czujnika CMF010 w instalacji o ma³ej œrednicy i przewodach giêtkich Czujnik zainstalowaæ tak jak na ilustracji, jeœli instalacja technologiczna nie stanowi wsparcia dla czujnika. 2 œruby mocuj¹ce dostarczane przez u¿ytkownika

• •

Maks. œrednica 5/16" (M8) Min. d³ugoœæ 2 1/4" (58 mm)

• •

Skrzynka przy³¹czeniowa mo¿e byæ obracana (przed pod³¹czeniem kabli) w celu uzyskania dostêpu do otworów monta¿owych Procesor lokalny nie musi byæ obracany w celu uzyskania dostêpu do otworów monta¿owych

Jeœli jest konieczne, to nale¿y zainstalowaæ sztywne wsporniki (np., dopuszczalne s¹ stalowe podk³adki, lecz nie kauczukowe)

Powierzchnia monta¿owa Jeœli stosowane s¹ wsporniki instalacji procesowej, to musz¹ byæ umocowane do tej samej powierzchni co czujnik
KROK 4.

Po³šczenie czujnika z przetwornikiem OSTRZE¯ENIE Niezastosowanie siê do wymagaù instalacji iskrobezpiecznych w obszarze zagro¿onym wybuchem mo¿e byÌ przyczynš wybuchu. •

•

W przypadku instalacji wymagajšcych iskrobezpieczeĂąstwa czujnik musi byĂŚ zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji iskrobezpiecznych Micro Motion zgodnych z normami UL, CSA, lub ATEX dostarczanymi wraz z czujnikiem i dostĂŞpnych na stronach internetowych Micro Motion. W przypadku instalacji w obszarze zagroÂżonym wybuchem w Europie naleÂży stosowaĂŚ siĂŞ norm EN 60079-14, jeÂœli nie obowišzujš normy narodowe.

UWAGA Nieuszczelnienie skrzynki przy³šczeniowej czujnika i obudowy przetwornika mo¿e spowodowaÌ zwarcie prowadzšce do b³êdnych pomiarów lub uszkodzenia przep³ywomierza. • • • •

SprawdziĂŚ stan techniczny uszczelek i pierÂœcieni uszczelniajšcych. Przed instalacjš pokryĂŚ smarem wszystkie pierÂœcienie uszczelniajšce. ZainstalowaĂŚ pĂŞtle okapowe na osÂłonach kablowych lub kablach. UszczelniĂŚ przepusty kablowe.

Opcje instalacji &]XMQLNPR*QDLQVWDORZDßZQDVW SXMFHMNRQILJXUDFML ‡

3URFHVRUORNDOQ\NDEOHP*\ĂĄRZ\P]H]GDOQ\PSU]HWZRUQLNLHPOXE V\VWHPHPQDGU] GQ\PSDWU]3URFHVRUORNDOQ\]SU]HWZRUQLNLHP ]GDOQ\POXEV\VWHPHPQDGU] GQ\PNDEOHP*\ĂĄRZ\PVWURQD

‡

6NU]\QNDSU]\ĂĄF]HQLRZD]H]GDOQ\PSU]HWZRUQLNLHPNDEOHP 


*\รกRZ\PSDWU]3RGรกF]HQLHVNU]\QNLSU]\รกF]HQLRZHMNDEOHP *\รกRZ\PVWURQD Poยณยนczenie procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzรชdnym przy wykorzystaniu kabla 4-ยฟyยณowego :FHOXSRGรกF]HQLDNDEODRGVWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJR :FHOXHNUDQRZDQLDNDEODรกF]FHJRSURFHVRUORNDOQ\]H]GDOQ\P SU]HWZRUQLNLHPQDOH*\Z\NRU]\VWDรผMHGQ]SRQL*V]\FKPHWRG ย‡

-HOLVWRVRZDQ\MHVWNDEHOQLHHNUDQRZDQ\ZPHWDORZHMRVรกRQLH UXURZHM]DSHZQLDMFHMHNUDQRZDQLHQDFDรก\PREZRG]LH WRQDOH*\SU]HMรผGRNURNXQDVWURQLH

ย‡

-HOLLQVWDORZDQ\MHVWGรกDZLNNDEORZ\X*\WNRZQLND]NDEOHP HNUDQRZDQ\POXE]EURMRQ\PWR]DNRF]\รผHNUDQ\ZGรกDZLNX NDEORZ\P=DNRF]\รผ]DUyZQRRSORWNDEOD]EURMRQHJR MDNLHNUDQ\NDEOLHNUDQRZDQ\FK

ย‡

-HOLLQVWDORZDQ\MHVWGรกDZLNNDEORZ\0LFUR0RWLRQZREXGRZLH SURFHVRUDORNDOQHJR 

3U]\JRWRZDรผNDEHOL]DรกR*\รผNRV]XON WHUPRNXUF]OLZ ZVSRVyERSLVDQ\SRQL*HM.RV]XONDWHUPRNXUF]OLZDPR*H E\รผVWRVRZDQDZSU]\SDGNXNDEOLZNWyU\FKHNUDQVNรกDGDVL ]IROLDQLHMHVWZ\NRQDQ\]SOHFLRQNL3U]HMรผGRNURNX:SU]\SDGNXNDEOL]EURMRQ\FKJG]LHHNUDQVNรกDGDVL ]SOHFLRQNLSU]\JRWRZDรผNDEHOZVSRVyERSLVDQ\SRQL*HMOHF] QLHVWRVRZDรผNRV]XONLWHUPRNXUF]OLZHM3U]HMรผGRNURNX

 =GMรผSRNU\Z REXGRZ\SURFHVRUDORNDOQHJR 1DVXQรผQDNU WN GรกDZLNDLZNรกDGN ]DFLVNRZQDNDEHO
4 1/2 cala (114 mm) 3/4 cala (19 mm)

Nakrรชtka dยณawika

Wkยณadka zaciskowa dยณawika 7/8 cala (22 mm) Koszulka termokurczliwa

7/8 cala (22 mm)

Korpus dยณawika

 2GVWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJRNDEHOQDOH*\SU]\JRWRZDรผZVSRVyE QDVW SXMF\ ZSU]\SDGNXNDEOD]EURMRQHJRSRPLQรผNURNLGHILJ D =GMรผPPNRV]XONLNDEOD E =GMรผSU]H]URF]\VWWDP ZHZQ WU]NRV]XONLNDEODLXVXQรผ PDWHULDรกZ\SHรกQLDMF\PDWHULDรกPL G]\*\รกDPL F =GMรผIROL HNUDQXMF]SU]HZRGyZSR]RVWDZLDMFPPIROL OXERSORWXRGVรกRQL WHJRLUR]G]LHOLรผSU]HZRG\ G 2EZLQรผSU]HZRG\X]LHPLHQLDGZXNURWQLHZRNyรกRGVรกRQL WHM IROLL1DGPLDUSU]HZRGyZRGFLรผ Przewody uziemienia dwukrotnie okrรชciรฆ wokรณยณ odsยณoniรชtej folii

H 1DVXQรผHNUDQRZDQNRV]XON WHUPRNXUF]OLZQDSU]HZRG\ X]LHPLHQLD.RV]XONDPXVLFDรกNRZLFLH]DNU\รผSU]HZRG\ X]LHPLHQLD I

2JU]DรผNRV]XON ยƒ& ZFHOXMHMRENXUF]HQLD
Koszulka ekranowana musi caยณkowicie zakryรฆ przewody uziemienia

J 1DVXQรผZNรกDGN ]DFLVNRZGรกDZLNDWDNE\NRQLHFZNรกGNL GRW\NDรกGRNRV]XONLWHUPRNXUF]OLZHM K 2EZLQรผNRV]XON IROLHNUDQXMFOXERSORWHPQDGรกXJRFL RPPZL NV]HMQL*SLHUFLHXV]F]HOQLDMF\

L

=DLQVWDORZDรผNRUSXVGรกDZLNDNDEORZHJRZSU]HSXFLHREXGRZ\ SURFHVRUDORNDOQHJR

 3U]HรกR*\รผSU]HZRG\SU]H]NRUSXVGรกDZLNDL]รกR*\รผGรกDZLNGRNU FDMF QDNU WN GรกDZLND
 =LGHQW\ILNRZDĂźSU]HZRG\ZNDEOX*\ĂĄRZ\P0LFUR0RWLRQ ]MHGQHMVNU WNLSU]HZRGyZ$:* PP F]HUZRQ\LF]DUQ\ NWyUDSRZLQQDE\ĂźZ\NRU]\VWDQDGR]DVLODQLD9'&LMHGQHMVNU WNL SU]HZRGyZ$:* PP ]LHORQ\LELDĂĄ\ NWyUDSRZLQQDE\Ăź Z\NRU]\VWDQDGRNRPXQLNDFML563RGĂĄF]\ĂźSU]HZRG\ GRZĂĄDFLZ\FK]DFLVNyZUXERZ\FKZVSRVyERGSRZLDGDMF\ SRGĂĄF]HQLXRGVWURQ\SU]HWZRUQLND Zasilanie + (przewĂłd czerwony) RS-485B (przewĂłd zielony)

RS-485A (przewĂłd biaÂły)

Zasilanie (przewĂłd czarny)

WewnĂŞtrzna Âœruba uziemienia obudowy procesora lokalnego • Do uziemienia, gdy czujnik nie moÂże byĂŚ uziemiony przez instalacjĂŞ procesowš i lokalne normy wymagajš uziemienia wewnĂŞtrznego • Nie pod³šczaĂŚ ekranĂłw kabli do tego zacisku

 =DĂĄR*\ĂźSRNU\Z REXGRZ\SURFHVRUDORNDOQHJR OSTRZEÂŻENIE ZgiĂŞcie procesora lokalnego moÂże spowodowaĂŚ zniszczenie czujnika. Nie wolno zginaĂŚ procesora lokalnego.
 (NUDQ\LSU]HZRG\X]LHPLHQLDQLHPRJE\รผX]LHPLRQHRGVWURQ\ SU]HWZRUQLND ย‡

,QVWUXNFMHRNDEORZDQLDSU]HWZRUQLNDSRGDQHVZVNUyFRQHM LQVWUXNFMLLQVWDODFMLSU]HWZRUQLND 45* 

ย‡

-HOLSRGรกF]HQLHQDVW SXMHGR09'6ROR]EDULHULVNUREH]SLHF]Q 09''LUHFW&RQQHFWยŒGRVWDUF]RQSU]H]0LFUR0RWLRQWREDULHUD ]DVLODSURFHVRUORNDOQ\3DWU]LQVWUXNFMDREVรกXJLEDULHU\

ย‡

-HOLSRGรกF]HQLHQDVW SXMHGR09'6ROREH]EDULHU\ LVNUREH]SLHF]QHM 3RGรกF]\รผSU]HZRG\]DVLODQLD9'&]SURFHVRUDORNDOQHJR SDWU] LOXVWUDFMD GRQLH]DOH*QHJR]DVLODF]D=DVLODF]WHQPR*HVรกX*\รผ W\ONRGR]DVLODQLDSURFHVRUDORNDOQHJR=DOHFDQ\P]DVLOF]HPMHVW ]DVLODF]]VHULL6'19'&SURGXNFML6ROD+HYL'XW\ 1LHX]LHPLDรผ*DGQHJR]]DFLVNyZ]DVLODF]D

3RGรกF]\รผSU]HZRG\56]SURFHVRUDORNDOQHJR SDWU]LOXVWUDFMD GR]DFLVNyZ56]GDOQHJRXU]G]HQLDQDGU] GQHJR3DWU]LQVWUXNFMD REVรกXJLXU]G]HQLD Ilustracja 15.Zaciski procesora lokalnego

Zasilanie +

RS-485B

RS-485A Zasilanie ย–


Pod³šczenie kabla 9-¿y³owego do skrzynki przy³šczeniowej :FHOXSRGåF]HQLD*\åRZHJRNDEODåF]FHJRF]XMQLN ]SU]HWZRUQLNLHPQDOH*\ 3U]\JRWRZDßNDEHO]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL]DZDUW\PLZLQVWUXNFML 0LFUR0RWLRQ3U]\JRWRZDQLHLLQVWDODFMDNDEOD*\åRZHJR 0LFUR0RWLRQ :åR*\ßRGL]RORZDQHNRFyZNLSU]HZRGyZZ]DFLVNLUXERZH 1LHPRJSR]RVWDßZLGRF]QHRGL]RORZDQHSU]HZRG\ 3U]HZRG\SRGåF]\ß]JRGQLH]NRGHPNRORUyZ3RGåF]HQLH SU]HZRGyZRGVWURQ\SU]HWZRUQLNDSDWU]VNUyFRQDLQVWUXNFMD LQVWDODFMLSU]HWZRUQLND 'RNU FLßUXE\PRFXMFHSU]HZRG\ 6SUDZG]LßVWDQWHFKQLF]Q\XV]F]HOHNDQDVW SQLHPRFQRGRNU FLß SRNU\Z VNU]\QNLSU]\åF]HQLRZHMLSRNU\Z\REXGRZ\SU]HWZRUQLND KROK 5.

Uziemienie czujnika

UWAGA Nieprawid³owe uziemienie mo¿e byÌ przyczynš b³êdnych pomiarów. W celu zmniejszenia ryzyka powstania b³êdów pomiarowych nale¿y: • •

•

UziemiĂŚ przepÂływomierz do ziemi lub do lokalnej instalacji uziomowej. W przypadku instalacji wymagajšcych iskrobezpieczeĂąstwa czujnik musi byĂŚ zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji iskrobezpiecznych Micro Motion zgodnych z normami UL, CSA lub ATEX dostarczanymi wraz z czujnikiem i dostĂŞpnych na stronach internetowych Micro Motion. W przypadku instalacji w obszarze zagroÂżonym wybuchem w Europie naleÂży stosowaĂŚ siĂŞ norm EN 60079-14, jeÂœli nie obowišzujš normy narodowe.
&]XMQLNPR*HE\üX]LHPLRQ\SU]H]UXURFLJ ZDUXQNLHPMHVW DE\SáDV]F]\]Q\SU]\áF]\SURFHVRZ\FKE\á\SU]HZRG]FH OXEZ\NRU]\VWXMFZHZQ WU]Q\OXE]HZQ WU]Q\]DFLVNX]LHPLHQLD ]QDMGXMF\VL QDREXGRZLHSURFHVRUDORNDOQHJROXEVNU]\QNL SU]\áF]HQLRZHM -HOLEUDNMHVWQRUPQDURGRZ\FK]DVWRVRZDüVL GRSRQL*V]\FK]DOHFH ‡

=DVWRVRZDüSU]HZyGPLHG]LDQ\RSU]HNURMXPP $:* OXEZL NV]\P

‡

3U]HZRG\X]LHPLDMFHPXV]E\üMDNQDMNUyWV]HRLPSHGDQFML PQLHMV]HMRGΩ

‡

3RGáF]\üSU]HZRG\X]LHPLDMFHEH]SRUHGQLRGRX]LRPX OXE]JRGQLH]QRUPDPL]DNáDGRZ\PL

,QVWUXNFMHX]LHPLHQLDSU]HWZRUQLND]DZDUWHVZLQVWUXNFMLLQVWDODFML SU]HWZRUQLND
OdwiedÂ&#x; nasze strony w Internecie: www.micromotion.com

Š 2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one. P/N 3600615, Rev. G 

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska T (22) 54 85 200 F (22) 54 85 231

Micro Motion Europe

Emerson Process Management Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal The Netherlands T +31 (0) 318 495 670 F +31 (0) 318 495 689

Micro Motion Inc. USA Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T (303) 530-8400 (800) 522-6277 F (303) 530-8459

TM

Micro Motion

Czujniki Micro Motion® ELITE®  

Czujniki Micro Motion® ELITE® - instrukcja obsługi