Page 1

Skrócona instrukcja instalacji P/N 3101502, Rev. F Maj 2003

Czujnik CNG050 Micro Motion® Instrukcja instalacji Wsparcie techniczne on-line w systemie EXPERT 2™ www.expert2.com Wsparcie techniczne mo¿na równie¿ uzyskaæ w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: •

W Polsce, telefon +48 (22) 54 85 200

•

W Europie, telefon +31 (0) 318 495 670

TM

Micro Motion


PRZED PRZYSTยฅPIENIEM DO INSTALACJI 1LQLHMV]DVNUyFRQDLQVWUXNFMDLQVWDODFML]DZLHUDSRGVWDZRZHSURFHGXU\ LQVWDODFMLF]XMQLNyZ0LFUR0RWLRQยŠ&1*6]F]HJyรกRZHLQIRUPDFMH ]DZLHUDLQVWUXNFMDREVรกXJLGRVWDUF]DQDZUD]]F]XMQLNLHP Instalacje europejskie 8U]G]HQLD0LFUR0RWLRQVSHรกQLDMZรกDFLZHG\UHNW\Z\8QLL (XURSHMVNLHMMHOL]RVWDรก\]DLQVWDORZDQH]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL ]DZDUW\PLZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLLQVWDODFML'HNODUDFMD]JRGQRFL(& ]DZLHUDZ\ND]G\UHNW\ZRGQRV]F\FKVL GRGDQHJRXU]G]HQLD 'HNODUDFMD]JRGQRFLZUD]]HZV]\VWNLPLZรกDFLZ\PL'\UHNW\ZDPL (XURSHMVNLPLRUD]ZV]\VWNLH,QVWUXNFMHLVFKHPDW\LQVWDODF\MQH$7(; GRVW SQHVZLQWHUQHFLHSRGDGUHVHPZZZPLFURPRWLRQFRPDWH[ LZORNDOQ\PSU]HGVWDZLFLHOVWZLHILUP\0LFUR0RWLRQ WSTรŠP &]XMQLN&1*VWDQRZLF] รผSU]HSรก\ZRPLHU]DW\SX&RULROLV 'UXJF] รผVWDQRZLSU]HWZRUQLN Opcje instalacji &]XMQLNL&1*GRVW SQHVZUy*Q\FKNRQILJXUDFMDFK ย‡

=]LQWHJURZDQ\PSURFHVRUHPORNDOQ\PNWyU\PR*QDSRGรกF]\รผ SU]HZRGHP*\รกRZ\PGR]GDOQLH]DPRQWRZDQ\FKSU]HWZRUQLNyZ OXEGRLQQHJR]GDOQHJRXU]G]HQLDQDGU] GQHJR SDWU]LOXVWUDFMD 

ย‡

=SURFHVRUHPORNDOQ\PL]LQWHJURZDQ\PSU]HWZRUQLNLHP0RGHO OXE SDWU]LOXVWUDFMD 

ยฉ2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeยฟone. Micro Motion jest zastrzeยฟonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i Emerson sยน zatrzeยฟonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki zastrzeยฟone sยน przez ich prawowitych wยณaยœcicieli.
Ilustracja 1. Czujnik ze zintegrowanym procesorem lokalnym Procesor lokalny Tabliczka znamionowa

Tabliczka z atestami

Strza³ka kierunku przep³ywu

Przy³¹cze procesowe

Obudowa czujnika

Ilustracja 2. Czujnik z procesorem lokalnym i zintegrowanym przetwornikiem Model 1700 lub 2700 Przetwornik Model 1700 lub 2700

Tabliczka znamionowa

Procesor lokalny Tabliczka z atestami

Strza³ka kierunku przep³ywu

Przy³¹cze procesowe

Obudowa czujnika
KROK 1.

Wybรณr lokalizacji montaยฟu

0LHMVFHLQVWDODFMLSU]HWZRUQLNDQDOH*\Z\EUDรผVWRVXMFVL GR]DOHFH SRGDQ\FKSRQL*HM Wskazรณwki ogรณlne 0LHMVFHLQVWDODFMLPXVLVSHรกQLDรผQDVW SXMFHZDUXQNL ย‡

0XVLLVWQLHรผPR*OLZRรผFDรกNRZLWHJRRGFL FLDSU]HSรก\ZXSU]H] F]XMQLN 3RGF]DVSURFHGXU\]HURZDQLDSU]HSรก\ZPXVLE\รผFDรกNRZLFLH ZVWU]\PDQ\DF]XMQLNZ\SHรกQLRQ\PHGLXPSURFHVRZ\P

ย‡

3RGF]DVSUDF\F]XMQLNPXVLE\รผ]DZV]HZ\SHรกQLRQ\PHGLXP SURFHVRZ\P

ย‡

&]XMQLNPXVLE\รผ]DLQVWDORZDQ\ZREV]DU]H]JRGQ\P ]R]QDF]HQLDPLSRGDQ\PLQDWDEOLF]FH]FHUW\ILNDWDPL 3DWU]LOXVWUDFMHL

Instalacja w obszarze zagroยฟonym wybuchem 6SUDZG]LรผF]\NODV\ILNDFMDREV]DUX]DJUR*RQHJRZ\EXFKHPSRGDQDQD WDEOLF]FH]DWHVWDPLMHVWZรกDFLZDGODURGRZLVNDZNWyU\PLQVWDORZDQ\ MHVWF]XMQLN$E\VSHรกQLรผZ\PDJDQLDLQVWDODFMLLVNUREH]SLHF]Q\FK F]XMQLNPXVLE\รผ]DLQVWDORZDQ\]JRGQLH]LQVWUXNFMDPLLQVWDODFML LVNUREH]SLHF]Q\FK0LFUR0RWLRQ]JRGQ\FK]QRUPDPL8/&6$ OXE$7(;GRVWDUF]DQ\PLZUD]]F]XMQLNLHPLGRVW SQ\FKQDVWURQDFK LQWHUQHWRZ\FK0LFUR0RWLRQ 3HรกQ\Z\ND]GRSXV]F]HGODF]XMQLNyZ0LFUR0RWLRQ]QDMGXMHVL ZV\VWHPLH([SHUWQDVWURQLHZZZH[SHUWFRP Wymagania ยœrodowiskowe &]XMQLNQDOH*\]DLQVWDORZDรผZPLHMVFXNWyUHE G]LHVSHรกQLDรผ QDVW SXMFHZ\PDJDQLD ย‡

7HPSHUDWXUDPHGLXPSURFHVRZHJRRGยฑGRยƒ&

ย‡

7HPSHUDWXUDRWRF]HQLDRGยฑGRยƒ&

:SU]\SDGNXDWHVWyZ$7(;WHPSHUDWXUDRWRF]HQLDPR*HRJUDQLF]Dรผ WHPSHUDWXU PHGLXPSURFHVRZHJR6]F]HJyรกRZHLQIRUPDFMHSDWU]VWURQD ZZZPLFURPRWLRQFRPDWH[
Maksymalne dยณugoยœci kabli 0DNV\PDOQHGรกXJRFLNDEOLPL G]\F]XMQLNLHPDSU]HWZRUQLNLHPSRGDQR ZWDEHOL Tabela 1.

Maksymalne dยณugoยœci kabli

Typ kabla

ยŒrednica

Maksymalna dยณugoยœรฆ

4-ยฟyยณowy kabel Micro Motion

Nie dotyczy

300 m

4-ยฟyยณowy kabel uยฟytkownika ย•

ย•

Zasilanie (VDC)

Kable sygnaยณowe (RS-485)

KROK 2.

22 AWG (0,35 mm )

90 m

20 AWG (0,5 mm )

150 m

18 AWG (0,8 mm )

300 m

22 AWG (0,35 mm ) lub wiรชkszy

300 m

Orientacja czujnika

&]XMQLNE G]LHG]LDรกDรกSUDZLGรกRZRZND*GHMSR]\FMLMHOLW\ONRUXUNL SRPLDURZHE GZ\SHรกQLRQHSU]H]PHGLXPSURFHVRZH=DOHFDQHSR]\FMH PRQWD*XF]XMQLNyZ&1*SU]HGVWDZLRQRQDLOXVWUDFML Strzaยณka kierunku przepยณywu &]XMQLNQDREXGRZLHSRVLDGDVWU]DรกN SDWU]LOXVWUDFMHL NWyUDZVND]XMHNLHUXQHNSU]HSรก\ZXPHGLXP-HOLMHVWPR*OLZH WR]DLQVWDORZDรผF]XMQLNWDNE\NLHUXQHNVWU]DรกNLE\รก]JRGQ\]NLHUXQNLHP SU]HSรก\ZXPHGLXP
Ilustracja 3. Zalecane orientacje montaยฟu

LUB

Rurki do gรณry Rurociยนg poziomy Pozycja flagowa Rurociยนg pionowy

KROK 3.

Montaยฟ czujnika

3U]\LQVWDODFMLF]XMQLNDQDOH*\PLQLPDOL]RZDรผPRPHQW\VLรกVNU FDMF\FK L]JLQDMF\FKSU]\รกF]HSURFHVRZH1DLOXVWUDFMLSU]HGVWDZLRQRVSRVyE PRQWD*XF]XMQLNyZ-HOLMHVWPR*OLZHWRSU]HSXVW\NDEORZHPXV] ]QDMGRZDรผVL RGGRรกXFR]DSRELHJDJURPDG]HQLXVL ZLOJRFL ZVNU]\QFHSU]\รกF]HQLRZHM
Ilustracja 4. Monta¿ czujnika

UWAGA Wykorzystanie czujnika jako wspornika instalacji procesowej mo¿e byæ przyczyn¹ zniszczenia czujnika lub b³êdnych pomiarów. Czujnik nie mo¿e stanowiæ podpory instalacji technologicznej.
KROK 4.

Po³šczenie czujnika z przetwornikiem OSTRZE¯ENIE Niezastosowanie siê do wymagaù instalacji iskrobezpiecznych w obszarze zagro¿onym wybuchem mo¿e byÌ przyczynš wybuchu. •

•

W przypadku instalacji wymagajšcych iskrobezpieczeĂąstwa czujnik musi byĂŚ zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji iskrobezpiecznych Micro Motion zgodnych z normami UL, CSA, lub ATEX dostarczanymi wraz z czujnikiem i dostĂŞpnych na stronach internetowych Micro Motion. W przypadku instalacji w obszarze zagroÂżonym wybuchem w Europie naleÂży stosowaĂŚ siĂŞ norm EN 60079-14, jeÂœli nie obowišzujš normy narodowe.

UWAGA Nieuszczelnienie skrzynki przy³šczeniowej czujnika i obudowy przetwornika mo¿e spowodowaÌ zwarcie prowadzšce do b³êdnych pomiarów lub uszkodzenia przep³ywomierza. • • • •

SprawdziĂŚ stan techniczny uszczelek i pierÂœcieni uszczelniajšcych. PokryĂŚ smarem wszystkie pierÂœcienie uszczelniajšce przed instalacjš. ZainstalowaĂŚ pĂŞtle okapowe na osÂłonach kablowych lub kablach. UszczelniĂŚ przepusty kablowe.

Opcje instalacji &]XMQLNPR*HE\ßGRVWDUF]RQ\ZUy*Q\FKNRQILJXUDFMDFK ‡

=H]LQWHJURZDQ\PSU]HWZRUQLNLHPSDWU]VWURQD

‡

=SURFHVRUHPORNDOQ\PGRSRĂĄF]HQLD]H]GDOQ\PSU]HWZRUQLNLHP OXEV\VWHPHPQDGU] GQ\PSU]\X*\FLXNDEOD*\ĂĄRZHJR SDWU]VWURQD 


Przetwornik zintegrowany :V]\VWNLHSRรกF]HQLDVJRWRZH3U]HMรผGRNURNXQDVWURQLH Poยณยนczenie procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzรชdnym przy wykorzystaniu kabla 4-ยฟyยณowego :FHOXSRGรกF]HQLDNDEODRGVWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJR :FHOXHNUDQRZDQLDNDEODรกF]FHJRSURFHVRUORNDOQ\]H]GDOQ\P SU]HWZRUQLNLHPQDOH*\Z\NRU]\VWDรผMHGQ]SRQL*V]\FKPHWRG ย‡

-HOLVWRVRZDQ\MHVWNDEHOQLHHNUDQRZDQ\ZPHWDORZHMRVรกRQLH UXURZHM]DSHZQLDMFHMHNUDQRZDQLHQDFDรก\PREZRG]LH WRQDOH*\SU]HMรผGRNURNXQDVWURQLH

ย‡

-HOLLQVWDORZDQ\MHVWGรกDZLNNDEORZ\X*\WNRZQLND]NDEOHP HNUDQRZDQ\POXE]EURMRQ\PWR]DNRF]\รผHNUDQ\ZGรกDZLNX NDEORZ\P=DNRF]\รผ]DUyZQRRSORWNDEOD]EURMRQHJR MDNLHNUDQ\NDEOLHNUDQRZDQ\FK

ย‡

-HOLLQVWDORZDQ\MHVWGรกDZLNNDEORZ\0LFUR0RWLRQZREXGRZLH SURFHVRUDORNDOQHJR 

3U]\JRWRZDรผNDEHOL]DรกR*\รผNRV]XON WHUPRNXUF]OLZ ZVSRVyERSLVDQ\SRQL*HM.RV]XONDWHUPRNXUF]OLZDPR*H E\รผVWRVRZDQDZSU]\SDGNXNDEOLZNWyU\FKHNUDQVNรกDGDVL ]IROLDQLHMHVWZ\NRQDQ\]SOHFLRQNL3U]HMรผGRNURNX:SU]\SDGNXNDEOL]EURMRQ\FKJG]LHHNUDQVNรกDGDVL ]SOHFLRQNLSU]\JRWRZDรผNDEHOZVSRVyERSLVDQ\SRQL*HM OHF]QLHVWRVRZDรผNRV]XONLWHUPRNXUF]OLZHM 3U]HMรผGRNURNX

 =GMรผSRNU\Z REXGRZ\SURFHVRUDORNDOQHJR 1DVXQรผQDNU WN GรกDZLNDLZNรกDGN ]DFLVNRZQDNDEHO
4 1/2 cala (114 mm) 3/4 cala (19 mm)

Nakrรชtka dยณawika

Wkยณadka zaciskowa dยณawika 7/8 cala (22 mm)

7/8 cala (22 mm)

Korpus dยณawika

Koszulka termokurczliwa

 2GVWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJRNDEHOQDOH*\SU]\JRWRZDรผZVSRVyE QDVW SXMF\ ZSU]\SDGNXNDEOD]EURMRQHJRSRPLQรผNURNLGHILJ D =GMรผPPNRV]XONLNDEOD E =GMรผSU]H]URF]\VWWDP ZHZQ WU]NRV]XONLNDEODLXVXQรผ PDWHULDรกZ\SHรกQLDMF\PDWHULDรกPL G]\*\รกDPL F =GMรผIROL HNUDQXMF]SU]HZRGyZSR]RVWDZLDMFPPIROL OXERSORWXRGVรกRQL WHJRLUR]G]LHOLรผSU]HZRG\ G 2EZLQรผSU]HZRG\X]LHPLHQLDGZXNURWQLHZRNyรกRGVรกRQL WHM IROLL1DGPLDUSU]HZRGyZRGFLรผ Przewody uziemienia dwukrotnie okrรชciรฆ wokรณยณ odsยณoniรชtej folii

H 1DVXQรผHNUDQRZDQNRV]XON WHUPRNXUF]OLZQDSU]HZRG\ X]LHPLHQLD.RV]XONDPXVLFDรกNRZLFLH]DNU\รผSU]HZRG\ X]LHPLHQLD I

2JU]DรผNRV]XON ยƒ& ZFHOXMHMRENXUF]HQLD XQLNDMF RSDOHQLDSU]HZRGyZ 


Koszulka ekranowana musi caยณkowicie zakryรฆ przewody uziemienia

J 1DVXQรผZNรกDGN ]DFLVNRZGรกDZLNDWDNE\NRQLHFZNรกGNL GRW\NDรกGRNRV]XONLWHUPRNXUF]OLZHM K 2EZLQรผNRV]XON IROLHNUDQXMFOXERSORWHPQDGรกXJRFL RPPZL NV]HMQL*SLHUFLHXV]F]HOQLDMF\

L

=DLQVWDORZDรผNRUSXVGรกDZLNDNDEORZHJRZSU]HSXFLHREXGRZ\ SURFHVRUDORNDOQHJR

 3U]HรกR*\รผSU]HZRG\SU]H]NRUSXVGรกDZLNDL]รกR*\รผGรกDZLNGRNU FDMF QDNU WN GรกDZLND
 =LGHQW\ILNRZDĂźSU]HZRG\ZNDEOX*\ĂĄRZ\NDEHO0LFUR0RWLRQ ]MHGQHMVNU WNLSU]HZRGyZ$:* PP F]HUZRQ\LF]DUQ\ NWyUDSRZLQQDE\ĂźZ\NRU]\VWDQDGR]DVLODQLD9'&LMHGQHMVNU WNL SU]HZRGyZ$:* PP ]LHORQ\LELDĂĄ\ NWyUDSRZLQQDE\Ăź Z\NRU]\VWDQDGRNRPXQLNDFML563RGĂĄF]\ĂźSU]HZRG\ GRZĂĄDFLZ\FK]DFLVNyZUXERZ\FKZVSRVyERGSRZLDGDMF\ SRGĂĄF]HQLXRGVWURQ\SU]HWZRUQLND Zasilanie + (przewĂłd czerwony) RS-485B (przewĂłd zielony)

RS-485A (przewĂłd biaÂły)

Zasilanie (przewĂłd czarny)

WewnĂŞtrzna Âœruba uziemienia obudowy procesora lokalnego • Do uziemienia, gdy czujnik nie moÂże byĂŚ uziemiony przez instalacjĂŞ procesowš i lokalne normy wymagajš uziemienia wewnĂŞtrznego • Nie pod³šczaĂŚ ekranĂłw kabli do tego zacisku

 =DĂĄR*\ĂźSRNU\Z REXGRZ\SURFHVRUDORNDOQHJR OSTRZEÂŻENIE ZgiĂŞcie procesora lokalnego moÂże spowodowaĂŚ zniszczenie czujnika. Nie wolno zginaĂŚ procesora lokalnego.
 (NUDQ\LSU]HZRG\X]LHPLHQLDQLHPRJE\รผX]LHPLRQHRGVWURQ\ SU]HWZRUQLND ย‡

,QVWUXNFMHRNDEORZDQLDSU]HWZRUQLNDSRGDQHVZVNUyFRQHM LQVWUXNFMLLQVWDODFMLSU]HWZRUQLND

ย‡

-HOLSRGรกF]HQLHQDVW SXMHGR09'6ROR]EDULHULVNUREH]SLHF]Q 09''LUHFW&RQQHFWยŒGRVWDUF]RQSU]H]0LFUR0RWLRQWREDULHUD ]DVLODSURFHVRUORNDOQ\3DWU]LQVWUXNFMDREVรกXJLEDULHU\

ย‡

-HOLSRGรกF]HQLHQDVW SXMHGR09'6ROREH]EDULHU\ LVNUREH]SLHF]QHM 3RGรกF]\รผSU]HZRG\]DVLODQLD9'&]SURFHVRUDORNDOQHJR SDWU] LOXVWUDFMD GRQLH]DOH*QHJR]DVLODF]D=DVLODF]WHQPR*HVรกX*\รผ W\ONRGR]DVLODQLDSURFHVRUDORNDOQHJR=DOHFDQ\P]DVLODF]HPMHVW ]DVLODF]]VHULL6'19'&SURGXNFML6ROD+HYL'XW\ 1LHX]LHPLDรผ*DGQHJR]]DFLVNyZ]DVLODF]D 3RGรกF]\รผSU]HZRG\56]SURFHVRUDORNDOQHJR SDWU] LOXVWUDFMD GR]DFLVNyZ56]GDOQHJRXU]G]HQLD QDGU] GQHJR3DWU]LQVWUXNFMDREVรกXJLXU]G]HQLD

Ilustracja 5. Zaciski procesora lokalnego

Zasilanie +

RS-485B

RS-485A Zasilanie ย–
KROK 5.

Uziemienie czujnika

UWAGA Nieprawid³owe uziemienie mo¿e byÌ przyczynš b³êdnych pomiarów. W celu zmniejszenia ryzyka powstania b³êdów pomiarowych nale¿y: • •

•

UziemiĂŚ przepÂływomierz do ziemi lub do lokalnej instalacji uziomowej. W przypadku instalacji wymagajšcych iskrobezpieczeĂąstwa czujnik musi byĂŚ zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji iskrobezpiecznych Micro Motion zgodnych z normami UL, CSA lub ATEX dostarczanymi wraz z czujnikiem i dostĂŞpnych na stronach internetowych Micro Motion. W przypadku instalacji w obszarze zagroÂżonym wybuchem w Europie naleÂży stosowaĂŚ siĂŞ norm EN 60079-14, jeÂœli nie obowišzujš normy narodowe.

&]XMQLNPR*HE\ßX]LHPLRQ\SU]H]UXURFLJ ZDUXQNLHPMHVW DE\SåDV]F]\]Q\SU]\åF]\SURFHVRZ\FKE\å\SU]HZRG]FH OXEZ\NRU]\VWXMFZHZQ WU]Q\OXE]HZQ WU]Q\]DFLVNX]LHPLHQLD ]QDMGXMF\VL QDREXGRZLHSURFHVRUDORNDOQHJR -HOLEUDNMHVWQRUPQDURGRZ\FK]DVWRVRZDßVL GRSRQL*V]\FK]DOHFH ‡

=DVWRVRZDĂźSU]HZyGPLHG]LDQ\RSU]HNURMXPP $:* OXEZL NV]\P

‡

3U]HZRG\X]LHPLDMFHPXV]E\ĂźMDNQDMNUyWV]HRLPSHGDQFML PQLHMV]HMRGâ„Ś

‡

3RGĂĄF]\ĂźSU]HZRG\X]LHPLDMFHEH]SRUHGQLRGRX]LRPX OXE]JRGQLH]QRUPDPL]DNĂĄDGRZ\PL

,QVWUXNFMHX]LHPLHQLDSU]HWZRUQLND]DZDUWHVZLQVWUXNFMLLQVWDODFML SU]HWZRUQLND
OdwiedÂ&#x; nasze strony w Internecie: www.micromotion.com

Š 2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one. P/N 3101502, Rev. F

 

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska T (22) 54 85 200 F (22) 54 85 231

Micro Motion Europe

Emerson Process Management Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal The Netherlands T +31 (0) 318 495 670 F +31 (0) 318 495 689

Micro Motion Inc. USA Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T (303) 530-8400 (800) 522-6277 F (303) 530-8459

TM

Micro Motion

Czujnik CNG050 Micro Motion®  

Czujnik CNG050 Micro Motion® - instrukcja obsługi

Czujnik CNG050 Micro Motion®  

Czujnik CNG050 Micro Motion® - instrukcja obsługi

Advertisement