Page 1

Skrócona instrukcja instalacji P/N 3006086, Rev. D Maj 2003

Czujnik CMF400 Micro Motion® Instrukcja instalacji

Wsparcie techniczne on-line w systemie EXPERT 2™ www.expert2.com Wsparcie techniczne mo¿na równie¿ uzyskaæ w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: •

W Polsce, telefon +48 (22) 54 85 200

•

W Europie, telefon +31 (0) 318 495 670

TM

Micro Motion


PRZED PRZYSTยฅPIENIEM DO INSTALACJI 1LQLHMV]DVNUyFRQDLQVWUXNFMDLQVWDODFML]DZLHUDSRGVWDZRZHSURFHGXU\ LQVWDODFMLF]XMQLNyZ0LFUR0RWLRQยŠ(/,7(0RGHO&0) 6]F]HJyรกRZHLQIRUPDFMH]DZLHUDLQVWUXNFMDREVรกXJLGRVWDUF]DQD ZUD]]F]XMQLNLHP Instalacje europejskie 8U]G]HQLD0LFUR0RWLRQVSHรกQLDMZรกDFLZHG\UHNW\Z\8QLL (XURSHMVNLHMMHOL]RVWDรก\]DLQVWDORZDQH]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL ]DZDUW\PLZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLLQVWDODFML'HNODUDFMD]JRGQRFL(& ]DZLHUDZ\ND]G\UHNW\ZRGQRV]F\FKVL GRGDQHJRXU]G]HQLD 'HNODUDFMD]JRGQRFLZUD]]HZV]\VWNLPLZรกDFLZ\PL'\UHNW\ZDPL (XURSHMVNLPLRUD]ZV]\VWNLH,QVWUXNFMHLVFKHPDW\LQVWDODF\MQH$7(; GRVW SQHVZLQWHUQHFLHSRGDGUHVHPZZZPLFURPRWLRQFRPDWH[ LZORNDOQ\PSU]HGVWDZLFLHOVWZLHILUP\0LFUR0RWLRQ WSTรŠP &]XMQLNVWDQRZLF] รผSU]HSรก\ZRPLHU]DW\SX&RULROLV'UXJF] รผ VWDQRZLSU]HWZRUQLN Opcje instalacji &]XMQLN&0)GRVW SQ\MHVWZQDVW SXMF\FKNRQILJXUDFMDFK ย‡

=H]LQWHJURZDQ\PSURFHVRUHPORNDOQ\PGRSRรกF]HQLDNDEOHP *\รกRZ\P]H]GDOQ\PSU]HWZRUQLNLHPOXE]H]GDOQ\PXU]G]HQLHP QDGU] GQ\P SDWU]LOXVWUDFMDOXELOXVWUDFMD 

ย‡

=HVNU]\QNSU]\รกF]HQLRZGRSRGรกF]HQLDNDEOHP*\รกRZ\P ]H]GDOQ\PSU]HWZRUQLNLHPOXE]GDOQ\PSURFHVRUHPORNDOQ\P SDWU] LOXVWUDFMDOXELOXVWUDFMD 

ยฉ2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeยฟone. Micro Motion jest zastrzeยฟonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i Emerson sยน zatrzeยฟonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki zastrzeยฟone sยน przez ich prawowitych wยณaยœcicieli.
Ilustracja 1. Czujnik CMF400 ze zintegrowanym wzmacniaczem i procesorem lokalnym Przy続孫cze procesowe

Obudowa procesora lokalnego

Wzmacniacz

Tabliczka u多ytkownika (na 多yczenie)

Tabliczka kalibracyjna

Tabliczka z atestami

Obudowa czujnika
Ilustracja 2. Czujnik CMF400 ze zdalnym wzmacniaczem i procesorem lokalnym Okablowanie fabryczne

Tabliczka z atestami

Zdalny wzmacniacz

Okablowanie iskrobezpieczne

Okablowanie przeciwwybuchowe

Przy続孫cze procesowe

Tabliczka kalibracyjna

Tabliczka u多ytkownika (na 多yczenie)

Tabliczka z atestami

Obudowa procesora lokalnego

Obudowa czujnika
Ilustracja 3. Czujnik CMF400 ze zintegrowanym wzmacniaczem i skrzynk¹ przy³¹czeniow¹ Przy³¹cze procesowe

Skrzynka przy³¹czeniowa

Wzmacniacz

Tabliczka u¿ytkownika (na ¿yczenie) Tabliczka kalibracyjna

Tabliczka z atestami

Obudowa czujnika
Ilustracja 4. Czujnik CMF400 ze zdalnym wzmacniaczem i skrzynk¹ przy³¹czeniow¹ Okablowanie fabryczne

Przy³¹cze procesowe

Okablowanie iskrobezpieczne

Okablowanie przeciwwybuchowe

Tabliczka z atestami

Tabliczka u¿ytkownika (na ¿yczenie) Tabliczka kalibracyjna

Skrzynka przy³¹czeniowa

Tabliczka z atestami

Zdalny wzmacniacz

Obudowa czujnika

KROK 1.

Wybór lokalizacji monta¿u

0LHMVFHLQVWDODFMLSU]HWZRUQLNDQDOH*\Z\EUDüVWRVXMFVL GR]DOHFH SRGDQ\FKZW\PUR]G]LDOH
Wskazรณwki ogรณlne 0LHMVFHLQVWDODFMLPXVLVSHรกQLDรผQDVW SXMFHZDUXQNL ย‡

0XVLLVWQLHรผPR*OLZRรผFDรกNRZLWHJRRGFL FLDSU]HSรก\ZXSU]H] F]XMQLN 3RGF]DVSURFHGXU\]HURZDQLDSU]HSรก\ZPXVLE\รผFDรกNRZLFLH ZVWU]\PDQ\DF]XMQLNZ\SHรกQLRQ\PHGLXPSURFHVRZ\P

ย‡

3RGF]DVSUDF\F]XMQLNPXVLE\รผ]DZV]HZ\SHรกQLRQ\PHGLXP SURFHVRZ\P

ย‡

&]XMQLNPXVLE\รผ]DLQVWDORZDQ\ZREV]DU]H]JRGQ\P ]R]QDF]HQLDPLSRGDQ\PLQDWDEOLF]FH]FHUW\ILNDWDPL 3DWU]LOXVWUDFMH

Instalacja w obszarze zagroยฟonym wybuchem 6SUDZG]LรผF]\REV]DULQVWDODFMLF]XMQLNDMHVW]JRGQ\]GRSXV]F]HQLDPL DWHVWyZZ\PLHQLRQ\FKQDWDEOLF]FH]DWHVWDPL3DWU]LOXVWUDFMH $E\VSHรกQLรผZ\PDJDQLDLQVWDODFMLLVNUREH]SLHF]Q\FKF]XMQLNPXVLE\รผ ]DLQVWDORZDQ\]JRGQLH]LQVWUXNFMDPLLQVWDODFMLLVNUREH]SLHF]Q\FK 0LFUR0RWLRQ]JRGQ\FK]QRUPDPL8/&6$OXE$7(;GRVWDUF]DQ\PL ZUD]]F]XMQLNLHPLGRVW SQ\FKQDVWURQDFKLQWHUQHWRZ\FK0LFUR0RWLRQ 3HรกQ\Z\ND]GRSXV]F]HGODF]XMQLNyZ0LFUR0RWLRQ]QDMGXMHVL ZV\VWHPLH([SHUWQDVWURQLHZZZH[SHUWFRP Wymagania ยœrodowiskowe &]XMQLNQDOH*\]DLQVWDORZDรผZPLHMVFXNWyUHE G]LHVSHรกQLDรผQDVW SXMFH Z\PDJDQLD ย‡

7HPSHUDWXUDPHGLXPSURFHVRZHJRRGยฑGRยƒ&GODF]XMQLNyZ ]H]LQWHJURZDQ\PZ]PDFQLDF]HPLSURFHVRUHPORNDOQ\POXE VNU]\QNSU]\รกF]HQLRZ

ย‡

7HPSHUDWXUDPHGLXPSURFHVRZHJRRGยฑGRยƒ&GODF]XMQLNyZ ]H]GDOQ\PZ]PDFQLDF]HPLSURFHVRUHPORNDOQ\POXEVNU]\QN SU]\รกF]HQLRZ

ย‡

7HPSHUDWXUDRWRF]HQLDRGยฑGRยƒ&GODF]XMQLNyZ]SURFHVRUHP ORNDOQ\POXEVNU]\QNSU]\รกF]HQLRZ

:SU]\SDGNXDWHVWyZ$7(;WHPSHUDWXUDRWRF]HQLDPR*HRJUDQLF]Dรผ WHPSHUDWXU PHGLXPSURFHVRZHJR6]F]HJyรกRZHLQIRUPDFMHSDWU]VWURQD ZZZPLFURPRWLRQFRPDWH[
Maksymalne dยณugoยœci kabli 3U]\SURMHNWRZDQLXLQVWDODFMLQDOH*\Z\NRU]\VWDรผSRQL*V]H]DOHFHQLD 0DNV\PDOQHGรกXJRFLNDEOLPL G]\F]XMQLNLHPDSU]HWZRUQLNLHP]DOH* RGW\SXNDEOD3DWU]WDEHOD Tabela 1.

Maksymalne dยณugoยœci kabli

Typ kabla

ยŒrednica

Maksymalna dยณugoยœรฆ

9-ยฟyยณowy kabel Micro Motion do przetwornika MVD lub procesora lokalnego

Nie dotyczy

20 m

9-ยฟyยณowy kabel Micro Motion do wszystkich innych przetwornikรณw

Nie dotyczy

300 m

4-ยฟyยณowy kabel Micro Motion

Nie dotyczy

300 m

22 AWG (0,35 mm )

90 m

20 AWG (0,5 mm )

150 m

18 AWG (0,8 mm )

300 m

22 AWG (0,35 mm ) lub wiรชkszy

300 m

4-ยฟyยณowy kabel uยฟytkownika ย•

ย•

Zasilanie (VDC)

Kable sygnaยณowe (RS-485)

&]XMQLNGRVWDUF]DQ\MHVW]PHWURZ\PNDEOHPGRSRGรกF]HQLD]GDOQHJR Z]PDFQLDF]D:SU]\SDGNXGรกX*V]\FKNDEOLGRPGรกXJRFLQDOH*\ VNRQWDNWRZDรผVL ]SURGXFHQWHP KROK 2.

Orientacja czujnika

&]XMQLNE G]LHG]LDรกDรกSUDZLGรกRZRZND*GHMSR]\FMLMHOLW\ONRUXUNL SRPLDURZHE GZ\SHรกQLRQHSU]H]PHGLXPSURFHVRZH=DOHFDQHSR]\FMH PRQWD*XF]XMQLNyZ&0)SU]HGVWDZLRQRQDLOXVWUDFML Strzaยณka kierunku przepยณywu &]XMQLNQDREXGRZLHSRVLDGDVWU]DรกN SDWU]LOXVWUDFMH NWyUDZVND]XMHNLHUXQHNSU]HSรก\ZXPHGLXP-HOLMHVWPR*OLZH WR]DLQVWDORZDรผF]XMQLNWDNE\NLHUXQHNVWU]DรกNLE\รก]JRGQ\]NLHUXQNLHP SU]HSรก\ZXPHGLXP
Ilustracja 5. Zalecane orientacje montaÂżu Medium mierzone

Zalecane orientacje montaÂżu

%KGE\G

Rurki do doÂłu, instalacja pozioma

)C\[

Rurki do gĂłry, instalacja pozioma

<CYKGUKP[

Monta¿ flagowy, instalacja pionowa, samoopró¿nianie

Kierunek przepÂływu

KROK 3.

MontaÂż czujnika

3U]\LQVWDODFMLF]XMQLNDQDOH*\PLQLPDOL]RZDßPRPHQW\VLåVNU FDMF\FK L]JLQDMF\FKSU]\åF]HSURFHVRZH1DLOXVWUDFMLSU]HGVWDZLRQRVSRVyE PRQWD*XF]XMQLNyZ-HOLMHVWPR*OLZHWRSU]HSXVW\NDEORZHPXV] ]QDMGRZDßVL RGGRåXFR]DSRELHJDJURPDG]HQLXVL ZLOJRFL ZVNU]\QFHSU]\åF]HQLRZHM UWAGA Wykorzystanie czujnika jako wspornika instalacji procesowej mo¿e byÌ przyczynš zniszczenia czujnika lub b³êdnych pomiarów. Czujnik nie mo¿e stanowiÌ podpory instalacji technologicznej.
Ilustracja 6. MontaÂż czujnika

OSTRZE¯ENIE Zagro¿enie wybuchem Czujnik CMF400 posiada korki spustowe, które sš podobne do przy³šczy do przedmuchiwania. Korki muszš byÌ szczelnie zamkniête. Nie demontowaÌ i nie niszczyÌ korków spustowych w czujnikach CMF400.

Korki spustowe w czujniku CMF400
KROK 4.

Pod³šczenie wzmacniacza

Okablowanie zdalnego wzmacniacza =GDOQ\Z]PDFQLDF]LQVWDOXMHVL ZRGOHJĂĄRFLGRPRGF]XMQLND 3DWU]LOXVWUDFMD Â&#x2021;

=DVLODQLH9$&

Â&#x2021;

1DLOXVWUDFMDFKLSU]HGVWDZLRQRVFKHPDWSRGĂĄF]HQLD]DVLODQLD

Ilustracja 7. Pod³šczenie zdalnego wzmacniacza

Dostarczany przez uÂżytkownika

Pod³šczyÌ przewody zgodnie z kolorami zacisków. OdcišÌ i zaizolowaÌ pozosta³e przewody. Fioletowy Czerwony (fabrycznie pod³šczony) Bršzowy (fabrycznie pod³šczony)

Zó³ty Pomaraùczowy

Niebieski Szary

BiaÂły ZielonyPod³šczyÌ przewód u¿ytkownika18 AWG (0.75 mm ), z zacisków 1 i 2 zdalnego wzmacniacza do zacisków 1 i 2 tutaj


Ilustracja 8. Pod³¹czenie zasilania w czujnikach z zintegrowanym wzmacniaczem

(Widok od góry)

Zasilanie 85-250 VAC
Ilustracja 9. Pod³¹czenie zasilania przy zdalnym wzmacniaczu Zdalny wzmacniacz z procesorem lokalnym Przed instalacj¹ okablowania odkrêciæ œrubê i zdj¹æ pokrywê. Przed uruchomieniem za³o¿yæ pokrywê. Kabel do czujnika

Zasilanie 85-250 VAC

Niewykorzystany 2 1

N/L2 L/L1 85-250 VAC Zdalny wzmacniacz ze skrzynk¹ przy³¹czeniow¹

Przed instalacj¹ okablowania odkrêciæ œrubê i zdj¹æ pokrywê. Przed uruchomieniem za³o¿yæ pokrywê. Zasilanie 85-250 VAC

Kabel do czujnika

Niewykorzystany 2

1

N/L2 L/L1 85-250 VAC
KROK 5.

Po³šczenie czujnika z przetwornikiem OSTRZEÂŻENIE Niezastosowanie siĂŞ do wymagaĂą instalacji iskrobezpiecznych w obszarze zagroÂżonym wybuchem moÂże byĂŚ przyczynš wybuchu. Â&#x2022;

Â&#x2022;

W przypadku instalacji wymagajšcych iskrobezpieczeĂąstwa czujnik musi byĂŚ zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji iskrobezpiecznych Micro Motion zgodnych z normami UL, CSA, lub ATEX dostarczanymi wraz z czujnikiem i dostĂŞpnych na stronach internetowych Micro Motion. W przypadku instalacji w obszarze zagroÂżonym wybuchem w Europie naleÂży stosowaĂŚ siĂŞ norm EN 60079-14, jeÂ&#x153;li nie obowišzujš normy narodowe.

UWAGA Nieuszczelnienie skrzynki przy³šczeniowej czujnika i obudowy przetwornika moÂże spowodowaĂŚ zwarcie prowadzšce do b³êdnych pomiarĂłw lub uszkodzenia przepÂływomierza. Â&#x2022; Â&#x2022; Â&#x2022; Â&#x2022;

SprawdziĂŚ stan techniczny uszczelek i pierÂ&#x153;cieni uszczelniajšcych. PokryĂŚ smarem wszystkie pierÂ&#x153;cienie uszczelniajšce przed instalacjš. ZainstalowaĂŚ pĂŞtle okapowe na osÂłonach kablowych lub kablach. UszczelniĂŚ przepusty kablowe.

Opcje instalacji &]XMQLNPR*HE\ĂźGRVWDUF]RQ\ZUy*Q\FKNRQILJXUDFMDFK Â&#x2021;

=SURFHVRUHPORNDOQ\PGRSRĂĄF]HQLD]H]GDOQ\PSU]HWZRUQLNLHP OXEV\VWHPHPQDGU] GQ\PSU]\X*\FLXNDEOD*\ĂĄRZHJR SDWU]3URFHVRUORNDOQ\]SU]HWZRUQLNLHP]GDOQ\POXEV\VWHPHP QDGU] GQ\PLNDEOHP*\ĂĄRZ\PVWURQD 


ย‡

=HVNU]\QNSU]\รกF]HQLRZGRSRรกF]HQLD]H]GDOQ\P SU]HWZRUQLNLHPSU]\X*\FLXNDEOD*\รกRZHJRSDWU]3RGรกF]HQLH VNU]\QNLSU]\รกF]HQLRZHMNDEOHP*\รกRZ\PVWURQD

Poยณยนczenie procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzรชdnym przy wykorzystaniu kabla 4-ยฟyยณowego :FHOXSRGรกF]HQLDNDEODRGVWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJR :FHOXHNUDQRZDQLDNDEODรกF]FHJRSURFHVRUORNDOQ\]H]GDOQ\P SU]HWZRUQLNLHPQDOH*\Z\NRU]\VWDรผMHGQ]SRQL*V]\FKPHWRG ย‡

-HOLVWRVRZDQ\MHVWNDEHOQLHHNUDQRZDQ\ZPHWDORZHMRVรกRQLH UXURZHM]DSHZQLDMFHMHNUDQRZDQLHQDFDรก\PREZRG]LH WRQDOH*\SU]HMรผGRNURNXQDVWURQLH

ย‡

-HOLLQVWDORZDQ\MHVWGรกDZLNNDEORZ\X*\WNRZQLND]NDEOHP HNUDQRZDQ\POXE]EURMRQ\PWR]DNRF]\รผHNUDQ\ZGรกDZLNX NDEORZ\P=DNRF]\รผ]DUyZQRRSORWNDEOD]EURMRQHJR MDNLHNUDQ\NDEOLHNUDQRZDQ\FK

ย‡

-HOLLQVWDORZDQ\MHVWGรกDZLNNDEORZ\0LFUR0RWLRQZREXGRZLH SURFHVRUDORNDOQHJR 

3U]\JRWRZDรผNDEHOL]DรกR*\รผNRV]XON WHUPRNXUF]OLZ ZVSRVyERSLVDQ\SRQL*HM.RV]XONDWHUPRNXUF]OLZDPR*H E\รผVWRVRZDQDZSU]\SDGNXNDEOLZNWyU\FKHNUDQVNรกDGDVL ]IROLDQLHMHVWZ\NRQDQ\]SOHFLRQNL3U]HMรผGRNURNX:SU]\SDGNXNDEOL]EURMRQ\FKJG]LHHNUDQVNรกDGDVL ]SOHFLRQNLSU]\JRWRZDรผNDEHOZVSRVyERSLVDQ\SRQL*HM OHF]QLHVWRVRZDรผNRV]XONLWHUPRNXUF]OLZHM 3U]HMรผGRNURNX

 =GMรผSRNU\Z REXGRZ\SURFHVRUDORNDOQHJR 1DVXQรผQDNU WN GรกDZLNDLZNรกDGN ]DFLVNRZQDNDEHO
4 1/2 cala (114 mm) 3/4 cala (19 mm)

Nakrรชtka dยณawika

Wkยณadka zaciskowa dยณawika 7/8 cala (22 mm)

7/8 cala (22 mm)

Korpus dยณawika

Koszulka termokurczliwa

 2GVWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJRNDEHOQDOH*\SU]\JRWRZDรผZVSRVyE QDVW SXMF\ ZSU]\SDGNXNDEOD]EURMRQHJRSRPLQรผNURNLGHILJ D =GMรผPPNRV]XONLNDEOD E =GMรผSU]H]URF]\VWWDP ZHZQ WU]NRV]XONLNDEODLXVXQรผ PDWHULDรกZ\SHรกQLDMF\PDWHULDรกPL G]\*\รกDPL F =GMรผIROL HNUDQXMF]SU]HZRGyZSR]RVWDZLDMFPPIROL OXERSORWXRGVรกRQL WHJRLUR]G]LHOLรผSU]HZRG\ G 2EZLQรผSU]HZRG\X]LHPLHQLDGZXNURWQLHZRNyรกRGVรกRQL WHM IROLL1DGPLDUSU]HZRGyZRGFLรผ Przewody uziemienia dwukrotnie okrรชciรฆ wokรณยณ odsยณoniรชtej folii

H 1DVXQรผHNUDQRZDQNRV]XON WHUPRNXUF]OLZQDSU]HZRG\ X]LHPLHQLD.RV]XONDPXVLFDรกNRZLFLH]DNU\รผSU]HZRG\ X]LHPLHQLD I

2JU]DรผNRV]XON ยƒ& ZFHOXMHMRENXUF]HQLD XQLNDMF RSDOHQLDSU]HZRGyZ 


Koszulka ekranowana musi caยณkowicie zakryรฆ przewody uziemienia

J 1DVXQรผZNรกDGN ]DFLVNRZGรกDZLNDWDNE\NRQLHFZNรกGNL GRW\NDรกGRNRV]XONLWHUPRNXUF]OLZHM K 2EZLQรผNRV]XON IROLHNUDQXMFOXERSORWHPQDGรกXJRFL RPPZL NV]HMQL*SLHUFLHXV]F]HOQLDMF\

L

=DLQVWDORZDรผNRUSXVGรกDZLNDNDEORZHJRZSU]HSXFLHREXGRZ\ SURFHVRUDORNDOQHJR

 3U]HรกR*\รผSU]HZRG\SU]H]NRUSXVGรกDZLNDL]รกR*\รผGรกDZLNGRNU FDMF QDNU WN GรกDZLND
 =LGHQW\ILNRZDĂźSU]HZRG\ZNDEOX*\ĂĄRZ\NDEHO0LFUR0RWLRQ ]MHGQHMVNU WNLSU]HZRGyZ$:* PP F]HUZRQ\LF]DUQ\ NWyUDSRZLQQDE\ĂźZ\NRU]\VWDQDGR]DVLODQLD9'&LMHGQHMVNU WNL SU]HZRGyZ$:* PP ]LHORQ\LELDĂĄ\ NWyUDSRZLQQDE\Ăź Z\NRU]\VWDQDGRNRPXQLNDFML563RGĂĄF]\ĂźSU]HZRG\ GRZĂĄDFLZ\FK]DFLVNyZUXERZ\FKZVSRVyERGSRZLDGDMF\ SRGĂĄF]HQLXRGVWURQ\SU]HWZRUQLND Zasilanie + (przewĂłd czerwony) RS-485B (przewĂłd zielony)

RS-485A (przewĂłd biaÂły)

Zasilanie (przewĂłd czarny)

WewnĂŞtrzna Â&#x153;ruba uziemienia obudowy procesora lokalnego Â&#x2022; Do uziemienia, gdy czujnik nie moÂże byĂŚ uziemiony przez instalacjĂŞ procesowš i lokalne normy wymagajš uziemienia wewnĂŞtrznego Â&#x2022; Nie pod³šczaĂŚ ekranĂłw kabli do tego zacisku

 =DĂĄR*\ĂźSRNU\Z REXGRZ\SURFHVRUDORNDOQHJR OSTRZEÂŻENIE ZgiĂŞcie procesora lokalnego moÂże spowodowaĂŚ zniszczenie czujnika. Nie wolno zginaĂŚ procesora lokalnego.
 (NUDQ\LSU]HZRG\X]LHPLHQLDQLHPRJE\รผX]LHPLRQHRGVWURQ\ SU]HWZRUQLND ย‡

,QVWUXNFMHRNDEORZDQLDSU]HWZRUQLNDSRGDQHVZVNUyFRQHM LQVWUXNFMLLQVWDODFMLSU]HWZRUQLND

ย‡

-HOLSRGรกF]HQLHQDVW SXMHGR09'6ROR]EDULHULVNUREH]SLHF]Q 09''LUHFW&RQQHFWยŒGRVWDUF]RQSU]H]0LFUR0RWLRQWREDULHUD ]DVLODSURFHVRUORNDOQ\3DWU]LQVWUXNFMDREVรกXJLEDULHU\

ย‡

-HOLSRGรกF]HQLHQDVW SXMHGR09'6ROREH]EDULHU\ LVNUREH]SLHF]QHM 3RGรกF]\รผSU]HZRG\]DVLODQLD9'&]SURFHVRUDORNDOQHJR SDWU] LOXVWUDFMD GRQLH]DOH*QHJR]DVLODF]D=DVLODF]WHQPR*HVรกX*\รผ W\ONRGR]DVLODQLDSURFHVRUDORNDOQHJR=DOHFDQ\P]DVLODF]HPMHVW ]DVLODF]]VHULL6'19'&SURGXNFML6ROD+HYL'XW\ 1LHX]LHPLDรผ*DGQHJR]]DFLVNyZ]DVLODF]D 3RGรกF]\รผSU]HZRG\56]SURFHVRUDORNDOQHJR SDWU]LOXVWUDFMD GR]DFLVNyZ56]GDOQHJRXU]G]HQLDQDGU] GQHJR3DWU] LQVWUXNFMDREVรกXJLXU]G]HQLD

Ilustracja 10.Zaciski procesora lokalnego

Zasilanie +

RS-485B

RS-485A Zasilanie ย–
Pod³šczenie kabla 9-¿y³owego do skrzynki przy³šczeniowej :FHOXSRGåF]HQLD*\åRZHJRNDEODåF]FHJRF]XMQLN ]SU]HWZRUQLNLHPQDOH*\ 3U]\JRWRZDßNDEHO]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL]DZDUW\PLZLQVWUXNFML 0LFUR0RWLRQ3U]\JRWRZDQLHLLQVWDODFMDNDEOD*\åRZHJR 0LFUR0RWLRQ :åR*\ßRGL]RORZDQHNRFyZNLSU]HZRGyZZ]DFLVNLUXERZH 1LHPRJSR]RVWDßZLGRF]QHRGL]RORZDQHSU]HZRG\ 3U]HZRG\SRGåF]\ß]JRGQLH]NRGHPNRORUyZ3RGåF]HQLH SU]HZRGyZRGVWURQ\SU]HWZRUQLNDSDWU]VNUyFRQDLQVWUXNFMD LQVWDODFMLSU]HWZRUQLND 'RNU FLßUXE\PRFXMFHSU]HZRG\ 6SUDZG]LßVWDQWHFKQLF]Q\XV]F]HOHNDQDVW SQLHPRFQRGRNU FLß SRNU\Z VNU]\QNLSU]\åF]HQLRZHMLSRNU\Z\REXGRZ\SU]HWZRUQLND KROK 6.

Uziemienie czujnika

UWAGA NieprawidÂłowe uziemienie moÂże byĂŚ przyczynš b³êdnych pomiarĂłw. W celu zmniejszenia ryzyka powstania b³êdĂłw pomiarowych naleÂży: Â&#x2022; Â&#x2022;

Â&#x2022;

UziemiĂŚ przepÂływomierz do ziemi lub do lokalnej instalacji uziomowej. W przypadku instalacji wymagajšcych iskrobezpieczeĂąstwa czujnik musi byĂŚ zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji iskrobezpiecznych Micro Motion zgodnych z normami UL, CSA lub ATEX dostarczanymi wraz z czujnikiem i dostĂŞpnych na stronach internetowych Micro Motion. W przypadku instalacji w obszarze zagroÂżonym wybuchem w Europie naleÂży stosowaĂŚ siĂŞ norm EN 60079-14, jeÂ&#x153;li nie obowišzujš normy narodowe.
&]XMQLNPR*HE\üX]LHPLRQ\SU]H]UXURFLJ ZDUXQNLHPMHVW DE\SáDV]F]\]Q\SU]\áF]\SURFHVRZ\FKE\á\SU]HZRG]FH OXEZ\NRU]\VWXMFZHZQ WU]Q\OXE]HZQ WU]Q\]DFLVNX]LHPLHQLD ]QDMGXMF\VL QDREXGRZLHSURFHVRUDORNDOQHJROXEVNU]\QNL SU]\áF]HQLRZHM -HOLEUDNMHVWQRUPQDURGRZ\FK]DVWRVRZDüVL GRSRQL*V]\FK]DOHFH Â&#x2021;

=DVWRVRZDüSU]HZyGPLHG]LDQ\RSU]HNURMXPP $:* OXEZL NV]\P

Â&#x2021;

3U]HZRG\X]LHPLDMFHPXV]E\üMDNQDMNUyWV]HRLPSHGDQFML PQLHMV]HMRGâ&#x201E;¦

Â&#x2021;

3RGáF]\üSU]HZRG\X]LHPLDMFHEH]SRUHGQLRGRX]LRPX OXE]JRGQLH]QRUPDPL]DNáDGRZ\PL

,QVWUXNFMHX]LHPLHQLDSU]HWZRUQLND]DZDUWHVZLQVWUXNFMLLQVWDODFML SU]HWZRUQLND
OdwiedÂ&#x; nasze strony w Internecie: www.micromotion.com

Š 2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one. P/N 3006086, Rev. D

Visit us on the Internet at www.micromotion.com

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska T (22) 54 85 200 F (22) 54 85 231

Micro Motion Europe

Emerson Process Management Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal The Netherlands T +31 (0) 318 495 670 F +31 (0) 318 495 689

Micro Motion Inc. USA Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T (303) 530-8400 (800) 522-6277 F (303) 530-8459

TM

Micro Motion

Czujnik CMF400  

Czujnik CMF400 - instrukcja obsługi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you