Page 1

Skrócona instrukcja instalacji P/N 20000897, Rev. A Sierpieñ 2003

Przetwornik Model 3500 (MVD) lub Model 3300 Instrukcja instalacji przetwornika do monta¿u panelowego Wsparcie techniczne on-line w systemie EXPERT 2™ www.expert2.com Wsparcie techniczne mo¿na równie¿ uzyskaæ w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: •

W Polsce, telefon +48 (22) 54 85 200

•

W Europie, telefon +31 (0) 318 495 670

TM

Micro Motion


Przed przystšpieniem do instalacji 1LQLHMV]DLQVWUXNFMD]DZLHUDSRGVWDZRZHSURFHGXU\LQVWDODFMLSU]HWZRUQLNyZ 0LFUR0RWLRQŠ0RGHOGRPRQWD*XSDQHORZHJR 6]F]HJyĂĄRZHLQIRUPDFMHRLQVWDODFMDFKLVNUREH]SLHF]Q\FKPR*QD]QDOH(Ăź ZRGG]LHOQ\FKLQVWUXNFMDFKLQVWDODFML0LFUR0RWLRQ]JRGQ\FK]QRUPDPL $7(;8/OXE&6$ 6]F]HJyĂĄRZHLQVWUXNFMHGRW\F]FHNRQILJXUDFMLREVĂĄXJLLQDSUDZ]DZDUWH VZLQVWUXNFMLREVĂĄXJLGRVWDUF]DQHMZUD]]SU]HWZRUQLNLHP OSTRZEÂŻENIE NieprawidÂłowa instalacja w obszarze zagroÂżonym wybuchem moÂże byĂŚ przyczynš wybuchu. Informacje dotyczšce aplikacji w obszarach zagroÂżonych wybuchem moÂżna znaleÂ&#x;ĂŚ w instrukcjach instalacji Micro Motion zgodnych z normami ATEX, UL lub CSA dostarczanych wraz z przetwornikiem lub na stronie internetowej Micro Motion.

OSTRZEÂŻENIE Wysokie napiĂŞcie moÂże byĂŚ przyczynš powaÂżnego zranienia lub Âœmierci. W³šczenie zasilania moÂże nastšpiĂŚ po zainstalowaniu i kompletnym okablowaniu przetwornika.

OSTRZE¯ENIE Nieprawid³owa instalacja mo¿e byÌ przyczynš b³edów pomiarowych lub uszkodzenia przep³ywomierza. Gwarancjš prawid³owego dzia³ania przetwornika jest jego poprawna instalacja.

Š2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeÂżone. Micro Motion jest zastrzeÂżonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i Emerson sš zatrzeÂżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki zastrzeÂżone sš przez ich prawowitych wÂłaÂœcicieli..
Instalacje europejskie 8U]G]HQLD0LFUR0RWLRQVSHáQLDMZáDFLZHG\UHNW\Z\8QLL (XURSHMVNLHMMHOL]RVWDá\]DLQVWDORZDQH]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL ]DZDUW\PLZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLLQVWDODFML'HNODUDFMD]JRGQRFL(& ]DZLHUDZ\ND]G\UHNW\ZRGQRV]F\FKVL GRGDQHJRXU]G]HQLD 'HNODUDFMD]JRGQRFLZUD]]HZV]\VWNLPLZáDFLZ\PLG\UHNW\ZDPL HXURSHMVNLPLRUD]ZV]\VWNLH,QVWUXNFMHLVFKHPDW\LQVWDODF\MQH$7(; GRVW SQHVZLQWHUQHFLHSRGDGUHVHPZZZPLFURPRWLRQFRPDWH[ LZORNDOQ\PSU]HGVWDZLFLHOVWZLHILUP\0LFUR0RWLRQ Zestaw instalacyjny =HVWDZLQVWDODF\MQ\REHMPXMHPDVNRZQLF UDPN GZLHREHMP\ PRQWD*RZH]HUXEDPLáF]QLNGRSRGáF]HQLD]DVLODQLDRUD]]DFLVN GRPRFRZDQLDNDEOD]DVLODQLD SDWU]LOXVWUDFMD 3U]HWZRUQLNLPRJE\üLQVWDORZDQHZNZDGDUWRZ\PZ\FL FLXRERNX FDOD PP ZSDQHOXRJUXERFLRGFDOD PP GRFDOD PP 0DVNRZQLFDJZDUDQWXMHNODV RFKURQ\,3PL G]\ SDQHOHPDREXGRZXU]G]HQLD 3R]DW\PZVNáDG]HVWDZXZFKRG] ‡

àF]QLN]HVSRORQ\SRUHGQL]]DFLVNDPLUXERZ\PL SDWU]LOXVWUDFMD OXE

‡

.DEOHL]áF]H,2 SDWU]LOXVWUDFMD

Ilustracja 1. Zestaw instalacyjny do monta¿u panelowego Maskownica

Ramka

£¹cznik do pod³¹czenia zasilania Zacisk do mocowania kabla

Gruboœæ panelu: • minimalna 5/64 cala (2 mm) • maksymalna 1/2 cala (13 mm)

2 x obejma monta¿owa ze œrub¹
KROK 1.

WybĂłr miejsca montaÂżu

0LHMVFHLQVWDODFMLSU]HWZRUQLNDQDOH*\Z\EUDĂźVWRVXMFVL GR]DOHFH SRGDQ\FKSRQL*HM Wymagania Âœrodowiskowe 3U]HWZRUQLNQDOH*\]DLQVWDORZDĂźWDPJG]LHWHPSHUDWXUDRWRF]HQLD ]DZLHUDVL ZSU]HG]LDOHRGÂąGRƒ& Wymiary :\PLDU\0RGHOX]]ĂĄF]HPUXERZ\PSRGDQRQDLOXVWUDFML :\PLDU\0RGHOX]NDEOHP,2SRGDQRQDLOXVWUDFML QDVWURQLH 1DLOXVWUDFMDFKLSU]HGVWDZLRQR]ĂĄF]HUXERZH LNDEOH,2

Ilustracja 2. Wymiary przetwornika do montaÂżu panelowego z przy³šczem Âœrubowym cale (mm)

6 1/2 (165)

Panel

8 1/2 (216)

7 7/8 (200)

Ramka

Maskownica

4 1/2 (115) 6 11/16 (170)

6 (152)

6 (152)

Tabliczka z atestami 1/2 (12)OsÂłona iskrobezpieczna (tylko Model 3500)


Ilustracja 3. Wymiary przetwornika do montaยฟu panelowego z kablami I/O cale (mm)

6 1/2 (165)

Panel

8 3/4 (222) Ramka

Maskownica

5 5/16 (135)

6 (152)

6 11/16 (170) Tabliczka z atestami

6 (152)

Minimalny promieรฑ zgiรชcia 4 1/4" (108 mm)

1/2 (12)

Dยณugoยœรฆ kabla przepยณywomierza 0DNV\PDOQDGรกXJRรผNDEODรกF]FHJRF]XMQLN]SU]HWZRUQLNLHP 0RGHOWUDQVPLWWHU]DOH*\RGW\SXLQVWDODFMLLW\SXNDEOD ย‡

0RQWD*]GDOQ\SU]HWZRUQLNDLNDEHO*\รกRZ\SDWU]LOXVWUDFMD GรกXJRFLNDEOLSRGDQRZWDEHOL

ย‡

0RQWD*]GDOQ\SURFHVRUDORNDOQHJRLSU]HWZRUQLNDSDWU] LOXVWUDFMDGรกXJRFLNDEOLSRGDQRZWDEHOL

-HOLZUD]]SU]HWZRUQLNLHPLQVWDORZDQHMHVWXU]G]HQLHSHU\IHU\MQH 0RGHOWRPDNV\PDOQDGรกXJRรผNDEODรกF]FHJRZ\MFLH F] VWRWOLZRFLRZHSU]HWZRUQLND]ZHMFLHPF] VWRWOLZRFLRZ\P 0RGHOXZ\QRVLP
Ilustracja 4. Przetwornk zdalny po³¹czony kablem 4-¿y³owym Model 3500 Czujnik

Kabel 4-¿y³owy Procesor lokalny

Ilustracja 5. Zdalny procesor lokalny i zdalny przetwornik Model 3500 Czujnik Procesor lokalny

Kabel 4-¿y³owy Kabel 9-¿y³owy Skrzynka przy³¹czeniowa

Tabela 1.

Maksymalne d³ugoœci kabli

Typ kabla

Przekrój

Maksymalna d³ugoœæ

Kabel 9-¿y³owy Micro Motion

Nie dotyczy

20 m

Kable 4-¿y³owy Micro Motion

Nie dotyczy

300 m

Kabel 4-¿y³owy u¿ytkownika •

•

Zasilanie (VDC)

Kable sygna³owe (RS-485)

Kabel ³¹cz¹cy wyjœcie czêstotliwoœciowe przetwornika z wejœciem czêstotliwoœciowym w Model 3300

22 AWG (0,35 mm )

90 m

20 AWG (0,5 mm )

150 m

18 AWG (0,8 mm )

300 m

22 AWG (0,35 mm ) lub wiêkszy

300 m

Nie dotyczy

150 m

 'RW\F]\W\ONR0RGHOXSU]\SRGáF]HQLXGRZHMFLDF] VWRWOLZRFLRZHJR]GDOQHJR SU]HWZRUQLND0LFUR0RWLRQ,)7OXE5)7
KROK 2.

Instalacja Modelu 3300/3500 w panelu

:FHOXLQVWDODFMLSDQHORZHJRQDOH*\Z\NRQDรผSRQL*V]SURFHGXU SDWU] LOXVWUDFMD :VXQรผ0RGHOZZ\FL FLHZSDQHOX 1DVXQรผUDPN QDREXGRZ  :รกR*\รผZVSRUQLNLREHMPZV]\Q\QDREXGRZLH 'RNU FLรผUXE\PRPHQWHPVLรก\GR1PZFHOX]DSHZQLHQLD ZRGRV]F]HOQRFLPL G]\XV]F]HONDSDQHOHP Ilustracja 6. Kolejne kroki instalacji w panelu

Krok 2.1 Krok 2.2

Krok 2.3

KROK 3.

Krok 2.4

Montaยฟ procesora lokalnego

.URNWHQQDOH*\Z\NRQDรผW\ONRZSU]\SDGNX]GDOQHJRPRQWD*X SURFHVRUDORNDOQHJRLSU]HWZRUQLND SDWU]LOXVWUDFMD :SU]\SDGNX ]GDOQHMLQVWDODFML]Z\NRU]\VWDQLHPNDEOD*\รกRZHJRQDOH*\SU]HMรผ GRNURNX 1DLOXVWUDFMLSU]HGVWDZLRQR]GDOQ\SURFHVRUORNDOQ\LREHMP PRQWD*RZ3URFHVRUORNDOQ\QDOH*\]DLQVWDORZDรผZPLHMVFX]JRGQ\P ]Z\PDJDQLDPLRSLVDQ\PLZNURNX
Ilustracja 7. Elementy zdalnego procesora lokalnego Pokrywa procesora lokalnego GĂłrny pierÂœcieĂą z przepustem Procesor lokalny Obejma montaÂżowa

Dolny pierÂœcieĂą z przepustem Pokrywa dolna

KROK 4.

Pod³šczenie okablowania wejÂœciowego i wyjÂœciowego

-HOL0RGHOPD]ĂĄF]HUXERZH :ĂĄR*\ßåF]QLN]HVSRORQ\QDOLVWZ\]DFLVNRZH0RGHO QDW\OQHMFLDQLH SDWU]LOXVWUDFMD 'RNU FLĂźUXE\XZL ]LRQH PRFXMFHĂĄF]QLNGRW\OQHMFLDQ\ Ilustracja 8. £šcznik i listwy zaciskowe – ³šczniki typu Âœrubowego Listwa przy³šczeniowa okablowania iskrobezpiecznego czujnika (tylko Model 3500) Listwa przy³šczeniowa okablowania nieiskrobezpiecznego wejÂœciowego/wyjÂœciowego £šcznik zespolony poÂœredni £šcznik okablowania nieiskrobezpiecznego wejÂœciowego/wyjÂœciowego

Os³ona iskrobezpieczna (tylko Model 3500) £šcznik okablowania iskrobezpiecznego czujnika (tylko Model 3500)
 3RGåF]\ßSU]HZRG\ZHMFLRZHLZ\MFLRZHGRZåDFLZ\FK]DFLVNyZ ZåF]QLNX3RåF]HQLDZ\NRQDß]JRGQLH]RSLVHPQDNDUFLHZåR*RQHM ZZ\FL FLHZJyUQHMF] FLREXGRZ\ SRND]DQDQDLOXVWUDFML RUD] WDEHOL ‡

'RRNDEORZDQLD]DVWRVRZDĂźVNU WNLHNUDQRZDQHGR$:* GRPP 

‡

(NUDQ\X]LHPLĂźW\ONRZMHGQ\PSXQNFLH

Ilustracja 9. Karta z opisem zaciskĂłw wejÂœcia/wyjÂœcia – ³šczniki Âœrubowe

Tabela 2.

Zaciski wejÂœciowe i wyjÂœciowe – ³šcznik Âœrubowe

Numer zacisku

Opis

c 2+

a2–

c4+

a4–

WyjÂœcie 4–20 mA g³ównej zmiennej procesowej / HART WyjÂœcie 4–20 mA drugiej zmiennej procesowej

c6+

a6–

WejÂœcie czĂŞstotliwoÂœciowe

c8+

a8–

WejÂœcie dyskretne 1

c 10 +

a 10 –

WejÂœcie dyskretne 2

c 12 +

a 12 –

WyjÂœcie czĂŞstotliwoÂœciowe

c 14 +

a 14 –

WyjÂœcie dyskretne 1

c 16 +

a 16 –

WyjÂœcie dyskretne 2

c 18 +

a 18 –

WyjÂœcie dyskretne 3

c 32 (linia B)

a 32 (linia A)

WyjÂœcie RS-485

-HOL0RGHOSRVLDGDNDEOH,2 :åR*\ßåF]QLN]HVSRORQ\QDOLVWZ\]DFLVNRZH0RGHO QDW\OQHMFLDQLH SDWU]LOXVWUDFMD 'RNU FLßUXE\XZL ]LRQH PRFXMFHåF]QLNGRW\OQHMFLDQ\
Ilustracja 10.`ยฃยนcznik i listwy zaciskowe ย– kable I/O

Listwa przyยณยนczeniowa okablowanie nieiskrobezpiecznego wejยœciowego/wyjยœciowego

Listwa przyยณยนczeniowa okablowania iskrobezpiecznago czujnika

ยฃยนcznik zespolony poยœredni

Wtyk do podยณยนczenia wejยœcia/wyjยœcia

Wtyk do podยณยนczenia czujnika (tylko Model 3500)

Kable do podยณยนczenia wejยœcia/wyjยœcia

Kabel do podยณยนczenia czujnika (tylko Model 3500)

 8PRFRZDรผEORNSU]\รกF]HQLRZ\,2GRV]\Q\',1 %ORNSU]\รกF]HQLRZ\PR*QD]DPRFRZDรผQDUy*QHJRW\SXV]\QDFK 3DWU]LOXVWUDFMD :รกR*\รผZW\NZHMFLDZ\MFLDZEORNSU]\รกF]HQLRZ\,2'RNU FLรผ UXE\XZL ]LRQHPRFXMFH]รกF]HGREORNXSU]\รกF]HQLRZHJR,2 3RGรกF]\รผNDEOHZHMFLRZHLZ\MFLRZHGRZรกDFLZ\FK]DFLVNyZ ZEORNXSU]\รกF]HQLRZ\P,23RGรกF]HQLDZ\NRQDรผ]JRGQLH ]WDEOLF]NXPRFRZDQGREORNXSU]\รกF]HQLRZHJR SRND]DQD QDLOXVWUDFML LWDEHO ย‡

'RRNDEORZDQLD]DVWRVRZDรผVNU WNLHNUDQRZDQHGR$:* GRPP 

ย‡

(NUDQ\X]LHPLรผW\ONRZMHGQ\PSXQNFLH

%ORNSU]\รกF]HQLRZ\,2SRVLDGD]DFLVNX]LHPLHQLDNWyU\VรกX*\ GRSRรกF]HQLDHNUDQyZNDEOLX*\WNRZQLND]HNUDQHPNDEOL,2 :W\NNDEODQLHรกF]\HNUDQyZNDEOL,2]PDVREXGRZ\
Ilustracja 11.Instalacja bloku przy³¹czeniowego kabli I/O na szynie DINl cale (mm)

Kabel pod³¹czenia sygna³ów wejœciowych i wyjœciowych Z³¹cze

3 3/64 (77)

Blok przy³¹czeniowy I/O

Naklejka znajduje siê tutaj

9 (229)

2 31/64 2 1/4 (63) (57) 2 19/64 2 37/64 (59) (66)

Szyna typu DIN TS 15 Szyna typu DIN TS 35 x 7,5

2 15/64 (57)

Szyna typu DIN TS 32 Szyna typu DIN TS 35 x 15

3 17/32 (90)

Ilustracja 12.Naklejka z oznaczeniami zacisków przy³¹czeniowych – kable I/O
Tabela 3.

Zaciski wejยœciowe i wyjยœciowe ย– kable I/O

Numer zacisku

Opis

1+

2ย–

Wyjยœcie 4ย–20 mA drugiej zmiennej procesowej

14 +

15 ย–

Wyjยœcie 4ย–20 mA gยณรณwnej zmiennej procesowej/ HART

3+

4ย–

Wejยœcie czรชstotliwoยœciowe

5+

6ย–

Wejยœcie dyskretne 1

7+

8ย–

Wejยœcie dyskretne 2

16 +

17 ย–

Wyjยœcie czรชstotliwoยœciowe

18 +

19 ย–

Wyjยœcie dyskretne 1

20 +

21 ย–

Wyjยœcie dyskretne 2

22 +

23 ย–

Wyjยœcie dyskretne 3

24 (linia B)

25 (linia A)

Wyjยœcie RS-485

KROK 5.

Poยณยนczenie Modelu 3500 z czujnikiem

-HOLLQVWDORZDQHMHVWXU]G]HQLHSHU\IHU\MQH0RGHOWRWHQNURN QDOH*\SRPLQรผ3U]HMรผGRNURNX :FHOXSRรกF]HQLDSU]HWZRUQLND0RGHO]F]XMQLNLHP0LFUR0RWLRQ QDOH*\Z\NRQDรผSRQL*V]SURFHGXU Opcje instalacji 3RGรกF]HQLHF]XMQLND]DOH*\RGW\SX]รกF]DZ0RGHOX UXERZ\OXE NDEOH,2 RUD]RGNRQILJXUDFMLLQVWDODFML ย‡

.DEOHP*\รกRZ\PGRSU]HWZRUQLND Z\PDJDQ\NDEHO*\รกRZ\ SDWU]LOXVWUDFMDL,QVWUXNFMDRNDEORZDQLDZSU]\SDGNX]GDOQHM LQVWDODFMLLNDEOD*\รกRZHJR

ย‡

'R]GDOQHJRSU]HWZRUQLNDL]GDOQHJRSURFHVRUDORNDOQHJR Z\PDJD ]DUyZQRNDEOD*\รกRZHJRMDNL*\รกRZHJRSDWU]LOXVWUDFMD L,QVWUXNFMDRNDEORZDQLDZSU]\SDGNX]GDOQHJRSURFHVRUDORNDOQHJR L]GDOQHJRSU]HWZRUQLND

Instrukcja okablowania w przypadku zdalnej instalacji i kabla 4-ยฟyยณowego 3U]\JRWRZDรผNDEHOZVSRVyERSLVDQ\ZVNUyFRQHMLQVWUXNFMLLQVWDODFML F]XMQLND 3RGรกF]\รผNDEHOGRSURFHVRUDORNDOQHJRZVSRVyERSLVDQ\ ZVNUyFRQHMLQVWUXNFMLLQVWDODFMLF]XMQLND
 :FHOXSRGรกF]HQLDSU]HWZRUQLNDNDEODGRSRGรกF]HQLD D =LGHQW\ILNRZDรผSU]HZRG\ZNDEOX*\รกRZ\P.DEHO*\รกRZ\ GRVWDUF]DQ\SU]H]0LFUR0RWLRQVNรกDGDVL ]HVNU WNLSU]HZRGyZ $:* PP F]HUZRQ\LF]DUQ\ NWyUDSRZLQQDE\รผ Z\NRU]\VWDQDGRSRGรกF]HQLD]DVLODQLD9'&LVNU WNL$:* PP ]LHORQ\LELDรก\ NWyUDSRZLQQDE\รผZ\NRU]\VWDQD GRNRPXQLNDFML56 E 3RGรกF]\รผSU]HZRG\]SURFHVRUDORNDOQHJRGRZรกDFLZ\FK ]DFLVNyZZSU]HWZRUQLNX3DWU]LOXVWUDFMDLWDEHOD1LHPRJ SR]RVWDรผZLGRF]QHRGL]RORZDQHSU]HZRG\1LHX]LHPLDรผ HNUDQyZRGVWURQ\SU]HWZRUQLND Ilustracja 13.Kabel ยณยนczยนcy czujnik z Modelem 3500 ย– zยณยนcza ยœrubowe Zaciski procesora lokalnego

VDC+ (czerwony)

Kabel 4-ยฟyยณowy Maksymalna dยณugoยœรฆ kabla: patrz tabela 1

RS-485B (zielony)

Model 3500 Listwa do podยณยนczenia czujnika (patrz ilustracja 8 VDCย– VDC+ (czarny) (czerwony)

RS-485A (biaยณy)

Kabel od producenta lub uยฟytkownika

VDCย– (czarny)

Tabela 4.

RS-485A (biaยณy)

c c c c c c c c c c c c c c c c

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

a a a a a a a a a a a a a a a a

RS-485B (zielony)

Zaciski przetwornika do podยณยนczenia kabla 4-ยฟyยณowego Typ ยณยนcznika Funkcja

ยŒrubowy

Kabel I/O

Kolor przewodu

c4

4

Czerwony

VDC+

a4

10

Czarny

VDC-c6

7

Biaยณy

RS-485A

a6

3

Zielony

RS-485B

 .RORU\SU]HZRGyZGRW\F]W\ONRNDEOD*\รกRZHJRGRVWDUF]DQHJRSU]H]0LFUR0RWLRQ
F :SU]\SDGNXSU]HWZRUQLNyZ]NDEODPL,2 

8PRFRZDüQDV]\QLH',1GRVWDUF]RQ\EORNSU]\áF]HQLRZ\ GRSRGáF]HQLDF]XMQLND%ORNSU]\áF]HQLRZ\PR*QD ]DPRFRZDüQDUy*QHJRW\SXV]\QDFK3DWU]LOXVWUDFMD:áR*\üZW\NNDEOD,2F]XMQLNDZEORNSU]\áF]HQLRZ\ 'RNU FLüUXE\XZL ]LRQHPRFXMFH]áF]HGREORNX SU]\áF]HQLRZHJR3RGáF]\üSU]HZRG\GR]DFLVNyZUXERZ\FKZEORNX SU]\áF]HQLRZ\P]JRGQLH]NRGHPNRORUyZ 3DWU]LOXVWUDFMDLWDEHOD1LHPRJE\üZLGRF]QH RGL]RORZDQHNRFyZNL1LHX]LHPLDüHNUDQyZRGVWURQ\ SU]HWZRUQLND

Ilustracja 14.Instalacja bloku przy³¹czeniowego okablowania czujnika na szynie DIN cale (mm)

3 1/16 (77)

Kabel do pod³¹czenia czujnika (tylko Model 3500) Wtyki Blok przy³¹czeniowy okablowania czujnika

2 1/2 (63) 2 9/16 (66)

2 5/16 (58)

9 (229)

2 1/4 (57)

2 11/16 (68)

TS 15 TS 35 x 7,5TS 32 TS 35 x 15


Ilustracja 15.Kabel 4-¿y³owy do pod³šczenia Modelu 3500 – kable I/O Zaciski procesora lokalnego

VDC+ (czerwony)

Kabel 4-ÂżyÂłowy Maksymalna dÂługoÂœĂŚ kabla: patrz tabela 1

Model 3500 Listwa do pod³šczenia czujnika zainstalowana na szynie DIN

RS-485B (zielony)

RS-485B (zielony)

VDC+ (czerwony)

Kabel od producenta lub uÂżytkownika

VDC– (czarny)

RS-485A (biaÂły)

VDC– (czarny)

RS-485A (biaÂły)

Instrukcja okablowania w przypadku zdalnego procesora lokalnego i zdalnego przetwornika 3URFHGXUDVNåDGDVL ]GZyFKF] FL ‡

3RĂĄF]HQLH]GDOQHJRSURFHVRUDORNDOQHJR]SU]HWZRUQLNLHP

‡

3RĂĄF]HQLHF]XMQLND]H]GDOQ\PSURFHVRUHPORNDOQ\P

:FHOXSRåF]HQLD]GDOQHJRSURFHVRUDORNDOQHJR]SU]HWZRUQLNLHP QDOH*\ :FHOXHNUDQRZDQLDNDEODZ\NRU]\VWDßMHGQ]SRQL*V]\FKPHWRG ‡

-HOLVWRVRZDQ\MHVWNDEHOQLHHNUDQRZDQ\ZPHWDORZHMRVĂĄRQLH UXURZHM]DSHZQLDMFHMHNUDQRZDQLHQDFDĂĄ\PREZRG]LH WRQDOH*\SU]HMĂźGRNURNX

‡

-HOLLQVWDORZDQ\MHVWGĂĄDZLNNDEORZ\X*\WNRZQLND]NDEOHP HNUDQRZDQ\POXE]EURMRQ\PWR]DNRF]\ĂźHNUDQ\ZGĂĄDZLNX NDEORZ\P=DNRF]\Ăź]DUyZQRRSORWNDEOD]EURMRQHJR MDNLHNUDQ\NDEOLHNUDQRZDQ\FK3U]HMĂźGRNURNX
ย‡

-HOLLQVWDORZDQ\MHVWGรกDZLNNDEORZ\0LFUR0RWLRQZREXGRZLH SURFHVRUDORNDOQHJR 

3U]\JRWRZDรผNDEHOL]DรกR*\รผNRV]XON WHUPRNXUF]OLZ ZVSRVyERSLVDQ\SRQL*HM.RV]XONDWHUPRNXUF]OLZDPR*H E\รผVWRVRZDQDZSU]\SDGNXNDEOLZNWyU\FKHNUDQVNรกDGDVL ]IROLDQLHMHVWZ\NRQDQ\]SOHFLRQNL3U]HMรผGRNURNX:SU]\SDGNXNDEOL]EURMRQ\FKJG]LHHNUDQVNรกDGDVL ]SOHFLRQNLSU]\JRWRZDรผNDEHOZVSRVyERSLVDQ\SRQL*HM OHF]QLHVWRVRZDรผNRV]XONLWHUPRNXUF]OLZHM 3U]HMรผGRNURNX

 =GMรผSRNU\Z REXGRZ\SURFHVRUDORNDOQHJR 1DVXQรผQDNU WN GรกDZLNDLZNรกDGN ]DFLVNRZQDNDEHO 4 1/2 cala (114 mm) 3/4 cala (19 mm)

Nakrรชtka dยณawika

Wkยณadka zaciskowa dยณawika 7/8 cala (22 mm)

7/8 cala (22 mm)

Korpus dยณawika

Koszulka termokurczliwa

 2GVWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJRNDEHOQDOH*\SU]\JRWRZDรผZVSRVyE QDVW SXMF\ ZSU]\SDGNXNDEOD]EURMRQHJRSRPLQรผNURNLGHILJ D =GMรผPPNRV]XONLNDEOD E =GMรผSU]H]URF]\VWWDP ZHZQ WU]NRV]XONLNDEODLXVXQรผ PDWHULDรกZ\SHรกQLDMF\PDWHULDรกPL G]\*\รกDPL F =GMรผIROL HNUDQXMF]SU]HZRGyZSR]RVWDZLDMFPPIROL OXERSORWXRGVรกRQL WHJRLUR]G]LHOLรผSU]HZRG\ G 2EZLQรผSU]HZRG\X]LHPLHQLDGZXNURWQLHZRNyรกRGVรกRQL WHM IROLL1DGPLDUSU]HZRGyZRGFLรผ
Przewody uziemienia dwukrotnie okrรชciรฆ wokรณยณ odsยณoniรชtej folii

H 1DVXQรผHNUDQRZDQNRV]XON WHUPRNXUF]OLZQDSU]HZRG\ X]LHPLHQLD.RV]XONDPXVLFDรกNRZLFLH]DNU\รผSU]HZRG\ X]LHPLHQLD I

2JU]DรผNRV]XON ยƒ& ZFHOXMHMRENXUF]HQLD XQLNDMF RSDOHQLDSU]HZRGyZ Koszulka ekranowana musi caยณkowicie zakryรฆ przewody uziemienia

J 1DVXQรผZNรกDGN ]DFLVNRZGรกDZLNDWDNE\NRQLHFZNรกDGNL GRW\NDรกGRNRV]XONLWHUPRNXUF]OLZHM K 2EZLQรผNRV]XON IROLHNUDQXMFOXERSORWHPQDGรกXJRFL RPPZL NV]HMQL*SLHUFLHXV]F]HOQLDMF\

L

=DLQVWDORZDรผNRUSXVGรกDZLNDNDEORZHJRZSU]HSXFLHREXGRZ\ SURFHVRUDORNDOQHJR
 3U]HรกR*\รผSU]HZRG\SU]H]NRUSXVGรกDZLNDL]รกR*\รผGรกDZLNGRNU FDMF QDNU WN GรกDZLND =LGHQW\ILNRZDรผSU]HZRG\.DEHO*\รกRZ\0LFUR0RWLRQVNรกDGDVL

]MHGQHMVNU WNLSU]HZRGyZ$:* PP F]HUZRQ\LF]DUQ\ NWyUDSRZLQQDE\รผZ\NRU]\VWDQDGR]DVLODQLD9'&LMHGQHMVNU WNL SU]HZRGyZ$:* PP ]LHORQ\LELDรก\ NWyUDSRZLQQDE\รผ Z\NRU]\VWDQDGRNRPXQLNDFML563RGรกF]\รผSU]HZRG\ GRZรกDFLZ\FK]DFLVNyZUXERZ\FKZVSRVyERGSRZLDGDMF\ SRGรกF]HQLXRGVWURQ\SU]HWZRUQLND Zasilanie + (przewรณd czerwony) RS-485B (przewรณd zielony)

RS-485A (przewรณd biaยณy)

Zasilanie (przewรณd czarny)

Wewnรชtrzna ยœruba uziemienia obudowy procesora lokalnego ย• Do uziemienia, gdy czujnik nie moยฟe byรฆ uziemiony przez instalacjรช procesowยน i lokalne normy wymagajยน uziemienia wewnรชtrznego ย• Nie podยณยนczaรฆ ekranรณw kabli do tego zacisku

 =DรกR*\รผSRNU\Z REXGRZ\SURFHVRUDORNDOQHJR
OSTRZEยฏENIE Zgiรชcie procesora lokalnego moยฟe spowodowaรฆ zniszczenie czujnika. Nie wolno zginaรฆ procesora lokalnego.

 :FHOXSRGรกF]HQLDNDEODGRSU]HWZRUQLND ย‡

:SU]\SDGNXSU]HWZRUQLNyZ]SU]\รกF]DPLUXERZ\PL SRGรกF]\รผF]WHU\SU]HZRG\RGSURFHVRUDORNDOQHJRGR ZรกDFLZ\FK]DFLVNyZZSU]HWZRUQLNX3DWU]LOXVWUDFMD LWDEHOD1LHPRJE\รผZLGRF]QHRGL]RORZDQHNRFyZNL 1LHX]LHPLDรผHNUDQXRSORWXDQLSU]HZRGyZPDVRZ\FK

ย‡

:SU]\SDGNXSU]HWZRUQLNyZ]NDEODPL,2 D 8PRFRZDรผQDV]\QLH',1GRVWDUF]RQ\EORNSU]\รกF]HQLRZ\ GRSRGรกF]HQLDF]XMQLND%ORNSU]\รกF]HQLRZ\PR*QD ]DPRFRZDรผQDUy*QHJRW\SXV]\QDFK3DWU]LOXVWUDFMD E :รกR*\รผZW\NNDEODF]XMQLNDZEORNSU]\รกF]HQLRZ\ 'RNU FLรผUXE\XZL ]LRQHPRFXMFH]รกF]HGREORNX SU]\รกF]HQLRZHJR,2 F 3RGรกF]\รผSU]HZRG\GR]DFLVNyZUXERZ\FKZEORNX SU]\รกF]HQLRZ\P]JRGQLH]NRGHPNRORUyZ 3DWU]LOXVWUDFMDLWDEHOD1LHPRJE\รผZLGRF]QH RGL]RORZDQHNRFyZNL1LHX]LHPLDรผHNUDQXRSORWXDQL SU]HZRGyZPDVRZ\FK

:FHOXSRGรกF]HQLDF]XMQLNDGR]GDOQHJRSURFHVRUDORNDOQHJRQDOH*\

UWAGA Kontakt elektryczny przewodรณw uziemiajยนcych ze skrzynkยน przyยณยนczeniowยน czujnika moยฟe byรฆ przyczynยน bยณรชdnych pomiarรณw. Przewody uziemienia nie mogยน dotykaรฆ skrzynki przyยณยนczeniowej czujnika.
 3U]\JRWRZDรผNDEHO]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL]DZDUW\PLZLQVWUXNFML 0LFUR0RWLRQ3U]\JRWRZDQLHLLQVWDODFMDNDEOD*\รกRZHJR 0LFUR0RWLRQ ย‡

2GVWURQ\F]XMQLNDSRVW SRZDรผ]JRGQLH]W\SHPNDEOD

ย‡

2GVWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJRSRVW SRZDรผ]JRGQLH ]LQVWUXNFMDPLGODNDEOD*\รกRZHJR09'

 3RGรกF]\รผNDEHO]JRGQLH]LQVWUXNFMDPL]DZDUW\PLZLQVWUXNFML0LFUR 0RWLRQ3U]\JRWRZDQLHLLQVWDODFMDNDEOD*\รกRZHJR0LFUR0RWLRQ LLQVWUXNFMDPLSRGรกF]HQLDNDEOD*\รกRZHJRZLQVWUXNFMLREVรกXJL F]XMQLND'RGDWNRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWSRGรกF]HQLDSU]HZRGyZRG VWURQ\SURFHVRUDORNDOQHJRSRGDQRSRQL*HM D =LGHQW\ILNRZDรผHOHPHQW\SRND]DQHQDLOXVWUDFML E =GMรผSRNU\Z NRFRZ F 3RGรกF]\รผSU]HZRG\GRZW\F]NLGRVWDUF]RQHMZUD]]SURFHVRUHP ORNDOQ\P G :รกR*\รผZW\F]N ZJQLD]GRZHZQWU]GROQHJRSLHUFLHQLD ]SU]HSXVWHP3DWU]LOXVWUDFMD Ilustracja 16.9-ยฟyยณowy kabel do procesora lokalnego 9-ยฟyยณowy kabel od czujnika

Procesor lokalny ยŒruba uziemienia Czarny Czarny (ekrany wszystkich skrรชtek) Brยนzowy Fioletowy Brยนzowy ยฏรณยณty Czerwony Zielony Biaยณy Wtyki i Niebieski gniazda Szary Pomaraรฑczowy Fioletowy ยฏรณยณty

ยŒruba mocujยนca

Czerwony Zielony Biaยณy

Niebieski Szary Pomaraรฑczowy

 8]LHPLรผNDEHO -HOLVWRVRZDQ\MHVWNDEHOQLHHNUDQRZDQ\ D 8]LHPLรผSU]HZRG\PDVRZH F]DUQH W\ONRRGVWURQ\SURFHVRUD ORNDOQHJRSRGรกF]DMFMHGRUXE\X]LHPLHQLDZHZQWU]GROQHJR SLHUFLHQLD]SU]HSXVWHP1LHSRGรกF]DรผGRUXE\PRFXMFHM SURFHVRUORNDOQ\1LHX]LHPLDรผNDEODRGVWURQ\VNU]\QNL SU]\รกF]HQLRZHMF]XMQLND 


-HOLVWRVRZDQ\MHVWNDEHOHNUDQRZDQ\OXE]EURMRQ\ D 8]LHPLßSU]HZRG\PDVRZH F]DUQH W\ONRRGVWURQ\SURFHVRUD ORNDOQHJRSRGåF]DMFMHGRUXE\X]LHPLHQLDZHZQWU]GROQHJR SLHUFLHQLD]SU]HSXVWHP1LHSRGåF]DßGRUXE\PRFXMFHM SURFHVRUORNDOQ\1LHX]LHPLDßNDEODRGVWURQ\VNU]\QNL SU]\åF]HQLRZHMF]XMQLND E 8]LHPLßRSORWQDREXNRFDFKNRF]FMHZHZQWU]GåDZLNyZ NDEORZ\FK 6SUDZG]LßVWDQWHFKQLF]Q\ZV]\VWNLFKXV]F]HOHNSRNU\ßVPDUHP ZV]\VWNLHSLHUFLHQLHXV]F]HOQLDMFH]DåR*\ßSRNU\Z\VNU]\QNL SU]\åF]HQLRZHMLSURFHVRUDORNDOQHJRLGRNU FLßZV]\VWNLHUXE\ UWAGA Uszkodzenie kabli ³šczšcych przetwornik z czujnikiem mo¿e byÌ przyczynš b³êdów pomiarowych lub uszkodzenia przepywomierza. W celu zmniejszenia prawdopodobieùstwa b³êdnych pomiarów lub uszkodzenia przep³ywomierza, podczas zamykania pokryw czujnika i procesora lokalnego nale¿y zwróciÌ szczególnš uwagê, aby nie uszkodiÌ kabli.

KROK 6.

Pod³šczenie zasilania UWAGA Nieprawid³owa instalacja kabla mo¿e byÌ przyczynš b³êdów pomiarowych lub uszkodzenia urzšdzenia. •

• •

W celu unikniĂŞcia uszkodzenia urzšdzenia lub powstania b³êdĂłw pomiarowych nie naleÂży prowadziĂŚ kabli zasilajšcych w tej samej osÂłonie kablowej lub rynience co okablowanie wejÂœciowe/wyjÂœciowe. Przed instalacjš urzšdzenia naleÂży od³šczyĂŚ zasilanie. SprawdziĂŚ, czy napiĂŞcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Patrz ilustracja 17.
0RGHOSRGรกF]\รผGR]DVLODQLD]JRGQLH]SRQL*V]\PL ]DOHFHQLDPL =DVWRVRZDรผNDEOHGR$:* GRPP GRรกF]QLND ]DVLODQLD SDWU]LOXVWUDFMD  8]LHPLรผRNDEORZDQLH]DVLODQLD ย‡

3RGรกF]\รผSU]HZyGX]LHPLHQLDGRUXE\X]LHPLHQLD]DVLODQLD

ย‡

'UXJLNRQLHFSU]HZRGXX]LHPLHQLDSRGรกF]\รผEH]SRUHGQLR GRLQVWDODFMLX]LRPRZHMOXEPDV\

ย‡

:V]\VWNLHSU]HZRG\X]LHPLDMFHPXV]E\รผMDNQDMNUyWV]H

ย‡

3U]HZyGX]LHPLDMF\PXVLPLHรผLPSHGDQFM PQLHMV]RGโ„ฆ

 3RGรกF]\รผSU]HZRG\]DVLODQLDGR]DFLVNyZ]DVLODQLD 3DWU]LOXVWUDFMD 1DรกR*\รผ]DFLVNPRFXMF\QDNDEOHLSU]\NU FLรผUXE PRFXMF 3DWU]LOXVWUDFMD 1DNDEOX]DVLODQLDPR*QDXPLHFLรผZ\รกF]QLN:\รกF]QLNWHQ ]DLQVWDORZDQ\ZSREOL*X0RGHOXMHVWNRQLHF]Q\ GODX]\VNDQLD]JRGQRFL]G\UHNW\ZQLVNRQDSL FLRZ((& Ilustracja 17.Zaciski do podยณยนczenia zasilania

Zacisk uziemienia zasilania Zaciski do podยณยนczenia zasilania

Oznaczenie zasilania DC

Oznaczenie zasilania AC
Š2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one. P/N 20000897, Rev. A

OdwiedÂ&#x; nasze strony w internecie: www.micromotion.com

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska T (22) 54 85 200 F (22) 54 85 231

Micro Motion Europe

Emerson Process Management Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal The Netherlands T +31 (0) 318 495 670 F +31 (0) 318 495 689

Micro Motion Inc. USA Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T (303) 530-8400 (800) 522-6277 F (303) 530-8459

TM

Micro Motion

Przetworniki Micro Motion® 3700 (MVD) lub 3350  

Przetworniki Micro Motion® 3700 (MVD) lub 3350 - instrukcja obsługi

Przetworniki Micro Motion® 3700 (MVD) lub 3350  

Przetworniki Micro Motion® 3700 (MVD) lub 3350 - instrukcja obsługi

Advertisement