Page 1

4593 Rev AB pol.fm Page 1 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

Przetwornik ciśnienia Rosemount 1151 Smart

Start

Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Obrót obudowy Krok 3: Podłączenie okablowania i włączenie zasilania Krok 4: Ustawienie przełączników Krok 5: Konfiguracja Krok 6: Kalibracja cyfrowa przetwornika Atesty urządzenia

Koniec

www.rosemount.com


4593 Rev AB pol.fm Page 2 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

© 2007 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki są własnością ich prawowitych właścicieli. Rosemount i logo Rosemount są znakami zastrzeżonymi przez Rosemount Inc.

Emerson Process Management Rosemount Division

Emerson Process Management Sp. z o.o.

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited

Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited

8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317 T (US) (800) 999-9307 T (poza USA) + (952) 906-8888 F (952) 949-7001

1 Pandan Crescent Singapore 128461 T (65) 6777 8211 F (65) 6777 0947/65 6777 0743

ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Poland T +48 22 45 89 200 F +48 22 45 89 231 info.pl@emersonprocess.com www.emersonprocess.pl

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Adres do wysyłki: Argelsrieder Feld 3 82234 Wessling Germany T 49 (8153) 9390 F 49 (8153) 939172

No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing 100013, China T (86) (10) 6428 2233 F (86) (10) 6422 8586

WAŻNA INFORMACJA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o przetwornikach Rosemount 1151. Nie zawiera ona instrukcji konfiguracji, diagnostyki, obsługi, konserwacji oraz instalacji przeciwwybuchowych, ognioszczelnych i iskrobezpiecznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika Rosemount 1151 (numer 00809-0100-4593). Niniejsza instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie www.rosemount.com.

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Instalacja tego przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi normami i metodami postępowania. Szczegółowe informacje o ograniczeniach wynikających z bezpiecznej instalacji zawiera instrukcja obsługi przetwornika 1151. • Przed podłączeniem komunikatora z protokołem HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy się upewnić, że przyrządy pracujące w pętli sygnałowej są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa i niepalności. • W przypadku instalacji przeciwwybuchowych i ognioszczelnych, nie wolno zdejmować pokryw przetwornika przy podłączonym zasilaniu elektrycznym. Wycieki mediów procesowych mogą spowodować uszkodzenie ciała lub śmierć. • Dla uniknięcia wycieków medium, do adapterów kołnierzowych należy stosować tylko właściwe pierścienie uszczelniające. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. • Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Na przewodach może indukować się wysokie napięcie grożące porażeniem elektrycznym.

2


4593 Rev AB pol.fm Page 3 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

KROK 1: MONTAż PRZETWORNIKA Aplikacje do pomiaru natężenia przepływu cieczy 1. Króćce umieścić z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub poniżej króćców.

Kierunek przepływu

Aplikacje do pomiaru natężenia przepływu gazu 1. Króćce umieścić od góry lub z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub powyżej króćców.

Kierunek przepływu

Aplikacje do pomiaru natężenia przepływu pary 1. Króćce umieścić z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub poniżej króćców. 3. Napełnić przewody impulsowe wodą.

Kierunek przepływu

3


4593 Rev AB pol.fm Page 4 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151 KROK 1 CIĄG DALSZY... Montaż na rurze

Montaż panelowy(1)

Montaż płaski

(1)

4

Śruby do montażu panelowego dostarczane są przez użytkownika.


4593 Rev AB pol.fm Page 5 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

KROK 2: OBRÓT OBUDOWY W celu ułatwienia dostępu w warunkach polowych lub lepszej widoczności opcjonalnego wyświetlacza LCD naleźy: 1. Odkręcić nakrętkę blokującą obrót obudowy. 2. Obrócić obudowę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o maksymalnie 90° od położenia początkowego. Nadmierne przekręcenie może spowodować uszkodzenie przetwornika. 3. Po ustawieniu wyświetlacza w żądanym położeniu dokręcić nakrętkę blokującą obrót obudowy. 4. Jeśli nie jest możliwe osiągnięcie żądanego położenia, należy obrócić obudowę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do żądanego położenia (maksymalnie o 90° od położenia początkowego). 5. Dokręcić nakrętkę blokującą położenie obudowy momentem siły 47,5 Nm (420-in/lb). Wodoszczelność obudowy zapewnia pokrycie gwintów smarem uszczelniającym (Loctite 222). UWAGA Jeśli nie jest możliwe uzyskanie żądanego położenia w zakresie dopuszczalnego obrotu o 90°, należy rozłożyć przetwornik. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi Rosemount 1151 (numer 00809-0100-4593).

Nakrętka blokująca obrót obudowy

5


4593 Rev AB pol.fm Page 6 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

KROK 3: PODŁĄCZENIE OKABLOWANIA I WŁĄCZENIE ZASILANIA W celu okablowania przetwornika należy wykonać następujące czynności: 1. Zdemontować pokrywę obudowy od strony oznaczonej TERMINALS na tabliczce znamionowej. 2. Przewód biegnący od dodatniego bieguna zasilacza podłączyć do zacisku „+“, a od ujemnego bieguna zasilacza do zacisku „–“. UWAGA Nie podłączać zasilania do zacisków testowych. Może to spowodować uszkodzenie diody w przyłączu testowym. Zaleca się stosowanie kabli ze skrętek. W środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych należy używać listwy zaciskowej przeciwprzepięciowej lub ekranowanego przewodu sygnałowego. Stosować przewody o przekroju 12 do 24 AWG o długości nieprzekraczającej 1500 metrów. 3. Niewykorzystane przepusty kablowe należy uszczelnić i zaślepić. 4. W razie potrzeby wykonać pętle okapowe. Pętle okapowe należy wykonać tak, aby znajdowały się poniżej przepustów kablowych obudowy przetwornika. Ilustracja 1 przedstawia schemat okablowania koniecznego do zasilenia przetwornika 1151 i umożliwienia komunikacji z ręcznym komunikatorem HART. Interfejs HART może być podłączony w dowolnym zakończeniu pętli sygnałowej. Dla uzyskania komunikacji cyfrowej, w pętli musi znajdować się obciążenie o wartości co najmniej 250 omów. Pętla sygnałowa może być uziemiona w dowolnym punkcie lub pozostać nieuziemiona. Ilustracja 1. Schemat okablowania polowego

Zasilanie

Amperomierz Opcjonalny wskaźnik

6

RL ≥ 250 ⍀


4593 Rev AB pol.fm Page 7 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

KROK 3 CIĄG DALSZY... Zasilanie Zasilacz prądu stałego powinien gwarantować tętnienia poniżej 2 procent. Całkowite obciążenie jest sumą rezystancji przewodów sygnałowych i rezystancji obciążenia sterownika, wskaźników i innych urządzeń. Należy pamiętać, że jeżeli stosowane są bariery iskrobezpieczne, to również musi zostać uwzględniona ich rezystancja. Ilustracja 2. Ograniczenie obciążenia Rmaks

RL

Zakres roboczy

Rmin Vmin

Kod (1)

S

(1)

VS

Vmaks

Vmin

Vmaks

Rmin

Rmaks

RL przy napięciu zasilania (VS)

12

45

0

1650

RL = 43,5 (VS – 12)

Dla uzyskania komunikacji cyfrowej, w pętli musi znajdować się obciążenie o wartości co najmniej 250 Ω.

KROK 4: USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW Przełącznik poziomu stanu alarmowego 1. Zdjąć pokrywę obudowy. 2. Odnaleźć przełącznik stanu alarmowego (patrz ilustracja 3). 3. Ustawić przełącznik w żądanym położeniu. Aby wybrać stan alarmowy wysoki, przełącznik należy ustawić w położeniu „HI.“ Aby wybrać stan alarmowy niski, przełącznik należy ustawić w położeniu „LO.“ 4. Założyć pokrywę obudowy. Przełącznik blokady zapisu Ustawienie przełącznika w położeniu „ON“ zabezpiecza przed dokonaniem zmian w danych konfiguracyjnych. 1. Zdjąć pokrywę obudowy. 2. Przełącznik blokady zapisu ustawić w położeniu „OFF.“ 3. Zweryfikować konfigurację przetwornika (patrz „Weryfikacja konfiguracji przetwornika“). 4. Przełącznik blokady zapisu ustawić w położeniu „ON.“ 5. Założyć pokrywę obudowy. Ilustracja 3. Lokalizacja przełączników Przełącznik poziomu stanu alarmowego

Przełącznik blokady zapisu HI

Przyciski regulacji zera

7


4593 Rev AB pol.fm Page 8 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji

Model 1151

00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

KROK 5: KONFIGURACJA Weryfikacja konfiguracji przetwornika UWAGA: Symbolem (✓) oznaczono parametry konfiguracji podstawowej. Sprawdzenie tych parametrów jest konieczne podczas procedury konfiguracji i przekazania przetwornika do eksploatacji. Tabela 1. Sekwencja naciskania klawiszy HART

8

Funkcja Adres sieciowy Alarm wyjścia analogowego Autotest (przetwornika) Charakterystyka sygnału wyjściowego Charakteryzacja Ciśnienie Data Dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego Górna wartość graniczna zakresu pomiarowego Informacja o czujniku Informacje o urządzeniu polowym Jednostki (zmienna procesowa) Kalibracja Kalibracja cyfrowa czujnika górnego Kalibracja cyfrowa dolnego czujnika Kalibracja cyfrowa przetwornika cyfrowo-analogowego (wyjście 4–20 mA) Kalibracja cyfrowa przetwornika cyfrowo-analogowego w innej skali (wyjście 4–20 mA) Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego Kalibracja cyfrowa zera Komunikat Liczba wymaganych nagłówków Opis Oznaczenie projektowe Pełna kalibracja cyfrowa Procent zakresu Punkty kalibracji cyfrowej czujnika Stan przetwornika Sterowanie trybem nadawania Tłumienie Test pętli Tryb nadawania Typ miernika Wartości graniczne zakresu pomiarowego Wprowadzanie danych z klawiatury Wyjście analogowe Zabezpieczenie przetwornika (przed zapisem zmian) Zmiana zakresu pomiarowego

Sekwencja naciskania klawiszy 1, 4, 3, 4, 1 1, 4, 3, 3 1, 2, 1, 1 1, 3, 5 1, 4, 1, 1, 2, 2 2 1, 3, 4, 1 4, 1 5, 2 1, 4, 4, 2 1, 4, 4, 1 1, 3, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 3 1, 2, 3, 3, 2 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 3, 1 1, 3, 4, 3 1, 4, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 1, 3, 1 1, 2, 3, 3 1, 1, 2 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 1, 2 1, 4, 3, 4, 3 1, 3, 6 1, 2, 2 1, 4, 3, 4, 4 1, 3, 4, 5 1, 3, 3 1, 2, 3, 1, 1 3 1, 3, 4, 4 1, 2, 3, 1


4593 Rev AB pol.fm Page 9 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

KROK 5 CIĄG DALSZY... Konfiguracja wyświetlacza LCD Ilustracja 4. Wyświetlacz LCD

Cyfrowy wskaźnik słupkowy Lewy przycisk konfiguracyjny

Pierścień dociskowy Prawy przycisk konfiguracyjny

UWAGA Czas bezczynności wyświetlacza LCD wynosi około 16 sekund. Jeśli przez taki czas nie jest naciśnięty przycisk, to wskaźnik powraca do wyświetlania wartości zmiennej procesowej. Ustawienie pozycji kropki dziesiętnej i wybór funkcji wskaźnika 1. Odkręcić pierścień mocujący pokazany na ilustracja 4 i zdjąć pokrywę wyświetlacza LCD. 2. Nacisnąć na moment jednocześnie prawy i lewy przycisk konfiguracyjny. 3. W celu przesunięcia kropki dziesiętnej w żądaną pozycję nacisnąć lewy przycisk konfiguracyjny. Kropka dziesiętna zmienia swe położenie cyklicznie. 4. W celu cyklicznej zmiany trybu pracy wyświetlacza naciskać prawy przycisk konfiguracyjny do momentu wyboru żądanego trybu (patrz Tabela 2). 5. Nacisnąć oba przyciski konfiguracyjne przez dwie sekundy. 6. Założyć pokrywę wyświetlacza LCD. Tabela 2. Tryby pracy wyświetlacza Opcje Funkcja konwersji sygnału wejściowego na wartość wyświetlaną L in Liniowa L in F Liniowa z filtrem pięciosekundowym Srt Pierwiastkowa SrtF Pierwiastkowa z filtrem pięciosekundowym Funkcja pierwiastkowa: odnosi się do wskazania cyfrowego. Wskaźnik słupkowy jest zawsze liniowy względem sygnału prądowego. Odpowiedź pierwiastkowa: wskazanie cyfrowe będzie proporcjonalne do pierwiastka z prądu wejściowego, gdzie 4 mA=0 i 20 mA=1,0 zgodnie z procedurą kalibracji. Przejście z funkcji liniowej na pierwiastkową odbywa się dla 25% pełnej skali natężenia przepływu. Odpowiedź filtrowana: przetwornik opiera swe działanie na „aktualnym sygnale wejściowym“ i „sygnale wejściowym uzyskanym w ostatnich pięciu sekundach“ w następujący sposób: Wartość wyświetlana = (0,75 x wskazania poprzedniego) + (0,25 x wskazania obecnego) Zależność ta jest stosowana wówczas, gdy różnica wartości poprzedniej i aktualnej jest mniejsza od 25% pełnego zakresu skali.

UWAGA Na ekranie wyświetlane jest „----“ przez około 7,5 sekundy podczas zapisu informacji.

9


4593 Rev AB pol.fm Page 10 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151 KROK 5 CIĄG DALSZY... Ustawienie wartości wyświetlanej dla sygnału 4 mA

1. Odkręcić pierścień mocujący pokazany na ilustracja 4 i zdjąć pokrywę wyświetlacza LCD. 2. Nacisnąć lewy przycisk konfiguracyjny przez dwie sekundy. 3. W celu zmniejszenia wyświetlanej liczby nacisnąć lewy przycisk konfiguracyjny, w celu zwiększenia wyświetlanej liczby nacisnąć prawy przycisk konfiguracyjny. Ustawić liczbę z zakresu –999 do 1000. 4. W celu zapisu informacji należy nacisnąć jednocześnie oba przyciski konfiguracyjne przez dwie sekundy. 5. Założyć pokrywę wyświetlacza LCD. Ustawienie wartości wyświetlanej dla sygnału 20 mA 1. Odkręcić pierścień mocujący pokazany na ilustracja 4 i zdjąć pokrywę wyświetlacza LCD. 2. Nacisnąć prawy przycisk konfiguracyjny przez dwie sekundy. 3. W celu zmniejszenia wyświetlanej liczby nacisnąć lewy przycisk konfiguracyjny, w celu zwiększenia wyświetlanej liczby nacisnąć prawy przycisk konfiguracyjny. Ustawić liczbę z zakresu –999 do 9999. Suma wartości punktu 4 mA i szerokości zakresu pomiarowego nie może być większa od 9999. 4. W celu zapisu informacji należy nacisnąć jednocześnie oba przyciski konfiguracyjne przez dwie sekundy. Wyświetlacz został skonfigurowany. 5. Założyć pokrywę wyświetlacza LCD.

KROK 6: KALIBRACJA CYFROWA PRZETWORNIKA UWAGA Dostarczane przez producenta przetworniki są w pełni skonfigurowane fabrycznie zgodnie ze specyfikacją zamówieniową lub zgodnie z wartościami domyślnymi (szerokość zakresu pomiarowego = górna wartość graniczna).

Pełna kalibracja cyfrowa Pełna kalibracja cyfrowa jest dwupunktową kalibracją czujnika w obecności dwóch ciśnień granicznych, wyjście zmiennej procesowej przetwornika jest regulowane do uzyskania zgodności z wejściowym sygnałem ciśnienia. Wykorzystanie komunikatora HART Skrót klawiszowy HART 1, 2, 3, 3

10

Czynności 1. Wyrównać ciśnienie lub odpowietrzyć przetwornik i podłączyć komunikator HART. 2. W menu komunikatora HART wprowadzić skrót klawiaturowy. 3. Postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.


4593 Rev AB pol.fm Page 11 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

KROK 6 CIĄG DALSZY... Kalibracja cyfrowa zera Kalibracja cyfrowa zera jest regulacją jednopunktową wykorzystywaną do kompensacji wpływu pozycji montażu. Podczas kalibracji cyfrowej zera zawór wyrównawczy musi być otwarty, a rurki impulsowe wypełnione medium procesowym. Jeśli przesunięcie zera jest mniejsze od 3% rzeczywistego zera, należy wykonać procedurę „Wykorzystanie komunikatora HART“ podaną poniżej. Jeśli przesunięcie zera jest większe od 3% rzeczywistego zera, należy wykonać procedurę „Wykorzystanie przycisków regulacyjnych zera i zakresu przetwornika“. Wykorzystanie komunikatora HART Skrót klawiszowy HART 1, 2, 3, 3, 1

Czynności 1. Wyrównać ciśnienie lub odpowietrzyć przetwornik i podłączyć komunikator HART. 2. W menu komunikatora HART wprowadzić skrót klawiaturowy. 3. Postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Wykorzystanie przycisków regulacyjnych zera i zakresu przetwornika W celu zmiany zakresu pomiarowego przy użyciu przycisków regulacji zera należy wykonać poniższą procedurę (patrz ilustracja 3). 1. Do strony wysokociśnieniowej przetwornika przyłożyć ciśnienie równe dolnej wartości kalibracji. 2. Zdjąć pokrywę obwodów elektrycznych w celu uzyskania dostępu do przycisków regulacji zera i zakresu. W celu aktywacji regulacji należy przytrzymać jednocześnie oba przyciski regulacyjne zakresu i zera przez co najmniej 5 sekund. 3. W celu ustawienia punktu 4 mA nacisnąć przycisk zerowania przez pięć sekund. Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy ma wartość 4 mA. 4. Do strony wysokociśnieniowej przetwornika przyłożyć ciśnienie równe górnej wartości kalibracji. 5. W celu ustawienia punktu 20 mA nacisnąć przycisk regulacji zakresu przez pięć sekund. Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy ma wartość 20 mA.

Kalibracja cyfrowa wyjścia 4–20 mA Kalibracja cyfrowa wyjścia 4–20 mA dostosowuje wyjściowy sygnał prądowy przetwornika do lokalnych standardów. Do wykonania tej kalibracji potrzebny jest miliamperomierz. Wykorzystanie komunikatora HART Skrót klawiszowy HART 1, 2, 3, 2, 2

Czynności 1. Wyrównać ciśnienie lub odpowietrzyć przetwornik i podłączyć komunikator HART. 2. W menu komunikatora HART wprowadzić skrót klawiaturowy. 3. Postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

11


4593 Rev AB pol.fm Page 12 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji

Model 1151

00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

ATESTY URZĄDZENIA Lokalizacja zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota, USA Fisher-Rosemount GmbH & Co. — Wessling, Germany Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited — Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited — Beijing, China

Informacje o Dyrektywach europejskich Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi dla tego urządzenia jest dostępna na stronie www.rosemount.com. Kopię można również uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Dyrektywa ATEX (94/9/EC) Zgodność z Dyrektywą ATEX. Dyrektywa europejska dla sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/EC) 1151GP9, 0; 1151HP4, 5, 6, 7, 8 przetworniki ciśnienia — QS Certyfikat składania – EC No. PED-H-20 Pełna gwarancja jakości (Moduł H) Wszystkie inne przetworniki ciśnienia 1151 — zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice) Wyposażenie dodatkowe przetwornika: Oddzielacze – Kołnierz procesowy – Zblocze — zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (89/336/EEC) Wszystkie modele — EN 50081-1: 1992; EN 50082-2:1995; EN 61326-1:1997 – przemysłowa

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atesty amerykańskie Atesty wydawane przez producenta – Factory Mutual (FM) Tabliczka z certyfikatem przeciwwybuchowości FM stanowi wyposażenie standardowe. W przypadku wyboru innych atestów zostaną one opisane na tabliczce z certyfikatami.

I5

12

Przeciwwybuchowość: klasa I, strefa 1, grupy B, C, i D. Niepalność pyłów: klasa II, strefa 1, grupy E, F, i G; klasa III, strefa 1. Do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i w warunkach polowych. NEMA 4X. Fabrycznie uszczelniony. Iskrobezpieczeństwo: klasa I, II, i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F, i G przy zachowaniu parametrów dopuszczalnych (patrz tabela 8) i połączeniu zgodnym ze schematami instalacyjnymi 01151-0214 i 00268-0031. Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Parametry dopuszczalne przedstawiono na schemacie instalacyjnym 01151-0214.


4593 Rev AB pol.fm Page 13 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Model 1151

Atesty kanadyjskie – Canadian Standards Association (CSA) E6 Przeciwwybuchowość: klasa I, strefa 1, grupy C i D; klasa II, strefa 1, grupy E, F, i G; klasa III, strefa 1. Możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C, i D. Przeznaczony do stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; obudowa CSA typ 4X. Fabrycznie uszczelniony. I6

Iskrobezpieczeństwo: klasa I, strefa 1, grupy A, B, C, i D przy połączeniu zgodnym ze schematami instalacyjnymi 01151-2575. Parametry dopuszczalne przedstawiono na schemacie instalacyjnym 01151-2575. Kod temperatury T2D.

Atesty europejskie E8

Ognioszczelność ATEX Numer certyfikatu CESI03ATEX037 Oznaczenie ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6 (–40 ≤ Ta ≤ 40 °C) EEx d IIC T4 (–40 ≤ Ta ≤ 80 °C) 1180 V = 60 Vdc maksymalnie

Atest iskobezpieczeństwa ATEX I1 Numer certyfikatu BAS99ATEX1294X Oznaczenie ATEX II 1 GD EEx ia IIC T5 (–60 ≤ Ta ≤ 40 °C) EEx ia IIC T4 (–60 ≤ Ta ≤ 80 °C) Zapłon pyłów: T90 °C (Ta = –20 do 40 °C) IP66 1180 Parametry dopuszczalne Ui = 30V Ii = 125 mA Pi = 1,0 W (T4) lub 0,67 W (T5) Ci = 0,034 µF Li = 20 µH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Przetwornik nie przechodzi testu wytrzymałości izolacji dla 500V wymaganego przez normę EN 50020:1994. Przy instalacji przetwornika należy uwzględnić ten fakt. Atest niepalności typu n i niepalności pyłów ATEX N1 Numer certyfikatu: BAS99ATEX3293X Oznaczenie ATEX: II 3 GD EEx nL IIC T5 (–40 ≤ Ta ≤ 40 °C) EEX nL IIC T4 (–40 ≤ Ta ≤ 80 °C) Zapłon pyłów: T90 °C (Ta = –20 do 40 °C) Ui = 45 Vdc maksymalnie IP66 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Przetwornik nie przechodzi testu wytrzymałości izolacji dla 500V wymaganego przez normę EN 50021:1999. Przy instalacji przetwornika należy uwzględnić ten fakt. 13


4593 Rev AB pol.fm Page 14 Monday, May 21, 2007 11:45 PM

Skrócona instrukcja instalacji

Model 1151

00825-0114-4593, wersja AB Marzec 2007

Atesty australijskie Atesty australijskie – Association of Australia (SAA) E7 Ognioszczelność Certyfikat numer Ex 494X Ex d IIB + H2 T6 DIP T6 IP65

I7

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): W przypadku przetworników wyposażonych w przepusty kablowe typu NPT, PG lub G, należy zainstalować właściwe adaptery ognioszczelne ułatwiające instalację atestowanych, ognioszczelnych dławików kablowych lub osłon kablowych. Iskrobezpieczeństwo Numer certyfikatu: Ex 122X Ex ia IIC T5 (Totoczenia = 40 °C) Ex ia IIC T4 (Totoczenia = 80 °C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Podczas instalacji przetwornika należy uwzględnić następujące parametry dopuszczalne. Tabela 3. Parametry dopuszczalne Ui = 30V Ii = 125 mA Pi = 1,0 W (T4) lub 0,67W (T5) Ci = 14,8 nF Li = 20 µH

N7 Typ N Numer certyfikatu: Ex 887X Ex n IIC T6 (Totoczenia = 40 °C) Ex n IIC T5 (Totoczenia = 80 °C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie może być podłączone do zasilacza, którego napięcie nie przekracza dopuszczalnej wartości. Przy włączonym zasilaniu pokrywy obudowy muszą być prawidłowo zainstalowane. Atesty łączone Jeśli wyspecyfikowano opcjonalne atesty, to tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane. C6 Połączenie atestów I6 i E6, atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa CSA. Fabrycznie uszczelniony. K5 Połączenie atestów przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności.

14

Przetwornik ciśnienia Rosemount 1151 Smart  

Przetwornik ciśnienia Rosemount 1151 Smart - instrukcja obsługi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you