Page 1

Karta katalogowa ZPB121 .ZLHFLHĔ 200

 PomiarSU]HSá\ZXZrurach ze spływem grawitacyjnym

=ZĊĪND3DOPHUD%RZOXVD

=DVWRVRZDQLH

Zwê¿ka, wykonana jest z PCV w postaci odcinka rury z odpowiednio wyprofilowanym dnem, umo¿liwia dokonywanie pomiarów przep³ywu w kana³ach o przekroju ko³owym ze sp³ywem grawitacyjnym bez koniecznoœci wykonywania kosztownej komory pomiarowej i monta¿u innych koryt, np. Venturiego. Ze wzglêdu na konstrukcjê, zwê¿ka posiada w³aœciwoœci samoczyszcz¹ce i mo¿e byæ stosowana dla mediów nios¹cych zanieczyszczenia sta³e. Dla w³aœciwej pracy zwê¿ki wymagany jest minimalny spadek ruroci¹gu przed i za zwê¿k¹, natomiast sama zwê¿ka musi byæ zainstalowana w poziomie, bez ¿adnych spadów. Sam jej monta¿ polega b¹dŸ na wstawieniu w odpowiednim miejscu w trakcie budowy ruroci¹gu b¹dŸ na wyciêciu fragmentu istniej¹cego ruroci¹gu i wstawieniu jej w to miejsce. Dostêpny typoszereg oraz ich wykonanie zgodnie ze œrednic¹ standartowych rur kanalizacyjnych pozwala na bardzo sprawny monta¿. Dodatkowo mo¿na zamówiæ wspornik do zamontowania odpowiedniego typu czujnika przep³ywomierza rejestruj¹cego iloœæ przep³ywaj¹cego medium. Zalety: optymalna dok³adnoœæ pomiaru natê¿enia przep³ywu znormalizowane wymiary zwê¿ki ³atwoœæ zabudowy w kanale o przekroju ko³owym lub na ruroci¹gu ³atwoœæ monta¿u zwê¿ki

W

O

F

L


Tabela dostêpnych zwê¿ek:

Zwê¿ka

max. przep³yw [m3/h]

DN [mm]

L [mm]

H [mm]

ZPB 200 ZPB 250 ZPB 300 ZPB 400 ZPB 600 ZPB 800

70 100 150 450 980 1700

200 250 300 400 600 800

1190 1190 1250 1500 1700 2400

260 310 360 500 700 900

Sposób pomiaru przedstawia poni¿szy rysunek:

Informacje techniczne dotycz¹ce systemu pomiarowego MSP/MCU900 zawarte s¹ w karcie katalogowej IP203PL, która jest dostêpna na stronie internetowej.

Mobrey Measurement

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berks UK SL1 4UE Tel: +44 (0)1753 756600 Fax: +44 (0)1753 823589 e-mail: mobrey.sales@ EmersonProcess.com www.mobrey.com

Mobrey Sp. z o.o.

ul Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, Poland Tel: +48 (22) 871 78 69 Fax: +48 (22) 871 78 65 e-mail: mobrey@mobrey.com.pl www.mobrey.com.pl

Mobrey GmbH  'Hutschland  tel: 0211/99 808-0 Mobrey Ltd &Kina tel: 021 6232 7972 Mobrey Inc USA tel: 281 398 7890 Mobrey AB Sverige tel: 08-725 01 00 Mobrey SA  France tel: 01 30 17 40 80 Mobrey SA-NV  Belgium tel: 02/465 3879

Zwężka Palmera-Bowlusa  

Zwężka Palmera-Bowlusa - karta katalogowa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you