Page 1

Karta katalogowa

00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003

Model 3420

Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: • Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION™ fieldbus • Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami Modbus® i innymi • Dostêp do urz¹dzeñ sieciowych i danych procesowych bezpoœrednio z internetu • Przeznaczony do monta¿u polowego

Spis treœci Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4 Atesty do pracy w obszarze zagro¿onych wybuchem (w trakcie wydawania). . . . . strona 5 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 7

www.rosemount.com


Karta katalogowa

00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003

Model 3420

Interfejs Rosemount Model 3420 umo¿liwia korzystanie z urz¹dzeñ Fieldbus w ka¿dej instalacji Interfejs Fieldbus Model 3420 zapewnia komunikacjê miêdzy urz¹dzeniami FOUNDATION fieldbus i systemami wykorzystuj¹cymi standardowe protoko³y komunikacyjne, lecz bez protoko³u fieldbus. Dziêki interfejsowi zmienne procesowe i stan urz¹dzeñ mog¹ byæ odczytywane przez systemy sterowania. Interfejs Ethernet umo¿liwia odczyt i zapis danych z urz¹dzeñ polowych przy wykorzystaniu standardowej przegl¹darki sieciowej. Obs³uga 4 segmentów H1 FOUNDATION™ fieldbus

Serwer sieciowy

Model 3420 mo¿e wspó³pracowaæ z maksymalnie czterema segmentami FOUNDATION fieldbus H1, umo¿liwiaj¹c pod³¹czenie 64 urz¹dzeñ polowych. Zasilanie modu³u 24 V dc jest wykorzystywane równie¿ do zasilania urz¹dzeñ pod³¹czonych do segmentów H1.

Konfiguracja urz¹dzeñ polowych, jak i samego Modelu 3420 odbywa siê przy wykorzystaniu stron internetowych, których serwerem jest interfejs. Do konfiguracji mo¿na wykorzystaæ dowolny komputer PC ze standardow¹ przegl¹dark¹ i kart¹ Ethernet, co eliminuje koniecznoœæ posiadania specjalistycznego oprogramowania. Strony sieciowe mo¿na przegl¹daæ przez sieæ lokaln¹ (patrz ilustracja 1). Dostêp do danych jest chroniony has³em.

Standardowe protoko³y Interfejs fieldbus umo¿liwia odczyt danych przez systemy zarz¹dzaj¹ce stosuj¹ce ró¿ne standardy protoko³ów, miêdzy innymi Modbus RTU przy wykorzystaniu portu szeregowego RS485, protoko³u transmisji zbiorów FTP przez z³¹cze Ethernet oraz protoko³u OPC.

ILUSTRACJA 1. Ekran Eksploratora Fieldbus

Wzmocniona obudowa

3420_AA_01.TIF

Urz¹dzenie przeznaczone jest do monta¿u w strefie 2 lub w obszarze niezagro¿onym wybuchem. Obudowa o klasie ochrony NEMA 4X/ IP65 pozwala na monta¿ interfejsu w pobli¿u instalacji procesowej, co zmniejsza nak³ady na okablowanie.

ILUSTRACJA 2. Schemat pod³¹czenia interfejsu Model 3420 Fieldbus MODBUS ETHERNET (Kabel lub œwiat³owód)

1

2

31

Adresy IP

1 2 3 4 2

16

1

Uwaga: Liczba urz¹dzeñ pod³¹czonych do ka¿dego segmantu zale¿y od poboru pr¹du poszczególnych pod³¹czonych urz¹dzeñ i typu kabli ³¹czeniowych. 2

2

16 3420_aa02.tif

1


Karta katalogowa

00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003

Model 3420

Interfejs Modbus Interfejs Model 3420 komunikuje siê z systemami sterowania wykorzystuj¹cymi protokó³ Modbus RTU. Zarówno zmiennoprzecinkowa zmiena procesowa, jak i stan pomiarów mog¹ byæ odczytane przy u¿yciu tego protoko³u przez ka¿dy system. Mapowanie ka¿dego pomiaru jest realizowane przez przypisanie zmiennych TAG lub Status ka¿dego pomiaru do wartoœci rejestru przy u¿yciu interfejsu wzorowanego na przegl¹darkach sieciowych (patrz ilustracja 3 i 4). Przypisanie zawartoœci rejestru jest w pe³ni konfigurowane przez u¿ytkownika. W komunikacji Modbus RS485 umo¿liwia przesy³anie danych z szybkoœci¹ od 9600 do 57600 bodów. Konfiguracja portu szeregowego odbywa siê równie¿ przy u¿yciu przegl¹darki.

Urz¹dzenia FOUNDATION™ fieldbus firmy Rosemount •

Model 848T - Oœmiowejœciowy przetwornik temperatury gwarantuj¹cy najni¿sze koszty instalacji w aplikacjach do monitorowania temperatury.

•

Model 3244MV - Dwuwejœciowy przetwornik temperatury z funkcj¹ Hot-Backup i alarmem uszkodzenia czujnika.

•

Model 3051S - Skalowalne przetworniki ciœnienia i ciœnienia ró¿nicowego. Gwarantuj¹ 10 letni¹ stabilnoœæ i najwy¿sz¹ dok³adnoœæ w swojej klasie.

•

Model 5600 - Radarowy przetwornik poziomu cieczy

•

Model 8800C Vortex - Przep³ywomierz z adaptacyjnym, cyfrowym przetwarzaniem sygna³u gwarantuj¹cy stabilny i wiarygodny sygna³ wyjœciowy.

•

Model 8742C - Przetwornik magnetyczny z zaawansowan¹ diagnostyk¹ zak³óceñ.

ILUSTRACJA 3. Ekran mapy rejestru Modbus

3420_aa_02.tif

FOUNDATION fieldbus wykorzystuj¹ równie¿ urz¹dzenia wytwarzane przez inne firmy wchodz¹ce w sk³ad koncernu Emerson Process Management, miêdzy innymi cyfrowe sterowniki zaworów, si³owniki, pH-metry, przewodnoœciomierze, przetworniki zawartoœci tlenu i chromatografy gazowe. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce FOUNDATION fieldbus mo¿na znaleŸæ na stronie www.plantweb.com.

3420_aa_03.tif

ILUSTRACJA 4. Ekran komunikacji Modbus

3


Karta katalogowa

00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003

Model 3420 Dane techniczne Dane funkcjonalne

Dane konstrukcyjne

Opcje zasilania

Masa

24 V dc

4.85 kg

500 mA do zasilania interfejsu Model 3420.

Materia³y konstrukcyjne

Pod³¹czone urz¹dzenia polowe powoduj¹ dodatkowy pobór pr¹du. Model 3420 zasila urz¹dzenia pod³¹czone do segmentów H1.

Wymagania œrodowiskowe Temperatura otoczenia: -40 do 60°C z wewnêtrznym stabilizatorem napiêcia -40 do 70°C ze stabilizatorem napiêcia zamontowanym oddzielnie

Obudowa Aluminium niskomiedziowe, klasa ochrony NEMA 4X oraz IEC 529 IP65 Stopieñ zanieczyszczenia œrodowiska 2

Wilgotnoœæ: 0-95% wilgotnoœci wzglêdnej (w warunkach bez kondensacji)

Wykoñczenie Farba poliuretanowa

Zabezpieczenie przed przepiêciami

Uszczelka pokrywy Guma kauczukowa

Uk³ad zabezpieczaj¹cy przed przepiêciami w Modelu 3420 w liniach komunikacyjnych RS-485 i Ethernet spe³nia wymagania normy EN61000-4-5 kategoria B.

Zak³ócenia elektromagnetyczne

RS485

Poziom 3 zgodnie z norm¹ EN610004-3

W systemie 2-przewodowym z protoko³em sieciowym Modbus Szybkoœæ transmisji: 57600, 38400, 19200 lub 9600 bodów

Dane metrologiczne Szybkoœæ skanowania wejœæ w ka¿dym z segmentów H1 zale¿y od liczby skanowanych bloków wejœæ analogowych (AI lub MAI) zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹: Liczba bloków AI lub MAI skanowanych w ka¿dym segmencie Szybkoœæ skanowania 1 2 4 8 16 32 64 128

Dane techniczne komunikacji cyfrowej

0.3 s 0.4 s 0.5 s 0.7 s 1.0 s 2.7 s 3.1 s 7.0 s

Przyk³ad: W segmencie z 13 przetwornikami temperatury 848T wykorzystuj¹cym blok MAI wszystkie 104 wejœcia bêd¹ skanowane co 1 sekundê. Jeœli skanowane bêd¹ indywidualne bloki AI, to szybkoœæ skanowania bêdzie wynosiæ 6 sekund. Szybkoœæ dostêpu aplikacji zarz¹dzaj¹cej do danych w Modelu 3420 zale¿y od konfiguracji portów szeregowych oraz rodzaju stosowanego oprogramowania.

Protokó³: Modbus RTU Okablowanie: Skrêtka ekranowana, 18 AWG. Maksymalna d³ugoœæ 1524 m

Ethernet Port komunikacyjny 10baseT/ 100MBS Ethernet

Modbus • Obs³uguje protokó³ Modbus RTU z wartoœciami zmiennoprzecinkowymi 32 bitowymi. Nie s¹ obs³ugiwane zmienne skalowane typu integer. • Rejestry Modbus s¹ przypisywane wejœciom pomiarowym przy wykorzystaniu zmiennej TAG bloku wejœæ analogowych. • Numery rejestrów Modbus s¹ okreœlane przez u¿ytkownika. • Stan ka¿dej zmiennej dostêpny jest w 16 bitowym rejestrze. • Konfiguracja interfejsu Modbus odbywa siê przy wykorzystaniu stron sieciowych generowanych przez Model 3420 (patrz ilustracja 3 i 4 na stronie 3).

H1 Fieldbus Mo¿liwa jest obs³uga czterech segmentów H1 FOUNDATION fieldbus. Do ka¿dego segmentu mo¿na pod³¹czyæ do 16 urz¹dzeñ typu fieldbus. LIczba urz¹dzeñ zale¿y od poboru pr¹du przez te urz¹dzenia, a tak¿e od typu zastosowanego kabla Wewnêtrzny zasilacz Modelu 3420 mo¿e byæ obci¹¿ony maksymalnie pr¹dem 288 mA przez ka¿dy segment H1. W aplikacjach do pomiaru temperatury z zastosowaniem oœmiowejœciowych przetworników 848T, mo¿liwe jest pod³¹czenie maksymalnie 13 przetworników 848T do ka¿dego segmentu przy wykorzystaniu wewnêtrznego zasilania. Ka¿dy segment zawiera opcjonalny stabilizator napiêcia i terminator. U¿ytkownik musi pod³¹czyæ drugi terminator na zakoñczeniu polowym kabla. Jeœli wykorzystywane s¹ zewnêtrzne stabilizatory napiêcia, to u¿ytkownik musi je zainstalowaæ, pod³¹czyæ do Modelu 3420 i umieœciæ oba terminatory.

4


Karta katalogowa

00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003

Model 3420

Atesty do pracy w obszarach zagro¿onych wybuchem (w trakcie wydawania) CE Oznaczenie CE Zgodnoœæ z Dyrektyw¹ EMC Unii Europejskiej

Atesty amerykañskie wydawane przez producenta Factory Mutual (FM) N5

Przeznaczony do pracy w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; atest niepalnoœci py³ów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G. Mo¿liwoœæ pracy w pomieszczeniach zewnêtrznych i w warunkach polowych (NEMA 4X). Kod temperatury T4.

Atesty kanadyjskie - Canadian Standards Association (CSA) N6

Przeznaczony do pracy w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; atest niepalnoœci py³ów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G. Mo¿liwoœæ pracy w pomieszczeniach zewnêtrznych i w warunkach polowych (obudowa CSA 4). Kod temperatury T4A.

N1

Atest CENELEC Typ n (ATEX)

5


Karta katalogowa

00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003

Model 3420 Rysunki wymiarowe Interfejs Fieldbus Model 3420 3.51 (89) 9.02 (229)

3.12 (79)

2.81 (71) Naklejka z atestami (opcja)

11.15 (283) 12.06 (306)

Tabliczka z ostrze¿eniami

Tabliczka znamionowa

Os³ona dolna (zdj¹æ do wykonania po³¹czeñ elektrycznych)

Œrednica 0.36 (9) (cztery otwory) 2.96 (75)

11.37 (289)

2.46 (62) 2.48 (62)

Przepust kablowy 3/4 cala NPT (3 otwory) 1.20 (31)

Zacisk uziemienia UWAGA Wymiary podano w calach (mm).

6

4.53 (115)

3402/3420da01, 3420ba01, 3420ca01.eps

17.70 (449)


Karta katalogowa

00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003

Model 3420

Specyfikacja zamówieniowa Model

Opis urz¹dzenia

3420

Interfejsu Fieldbus

Kod

Zasilanie

A

24 VDC

Kod

Wyjœcia

1 Kod A B C D Kod 0 1 2 3 4

RS485 + Ethernet Wejœcia Fieldbus Jeden segment H1 Fieldbus Dwa segmenty H1 Fieldbus Trzy segmenty H1 Fieldbus Cztery segmenty H1 Fieldbus Stabilizator napiêcia + terminator dla ka¿dego segmentu Bez stabilizatora i terminatora (musi byæ zainstalowany) Jeden stabilizator i terminator zamontowany w obudowie 3420 Dwa stabilizatory i terminatory zamontowane w obudowie 3420 Trzy stabilizatory i terminatory zamontowane w obudowie 3420 Cztery stabilizatory i terminatory zamontowane w obudowie 3420

Kod

Opcje komunikacji RS-485

N A

Brak komunikacji No RS-485 Modbus RTU

Kod

Opcje komunikacji Ethernet

0 Kod N1 N5 N6 J1 J2

Tylko serwer sieci Inne opcje Atesty do pracy w warunkach zagro¿onych wybuchem (w trakcie wydawania) CENELEC Typ n (ATEX) Atest niepalnoœci amerykañski wydawany przez producenta - Factory Mutual (FM) Atest niepalnoœci Canadian Standards Association (CSA) Adaptery Adapter kablowy CM 20 Adapter kablowy PG 13.5

Typowy numer zamówieniowy: 3420 A

1 A 1

N 0

7


Karta katalogowa

00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003

Rosemount, logo Rosemount i SMART FAMILY s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest znakiem towarowym Emerson Process Management. Modbus jest zastrze¿onym znakiem towarowym Modicon, Inc. FOUNDATION jest zastrze¿onym znakiem towarowym Fieldbus Foundation. Wszystkie inne znaki s¹ zastrze¿one przez ich prawowitych w³aœcicieli.

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska Tel 48 (22) 54 85 200 Fax 48 (22) 54 85 231 www.rosemount.com

© 2003 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Model 3420

Moduł interfejsu Fieldbus Rosemount 3420  

Moduł interfejsu Fieldbus Rosemount 3420 - karta katalogowa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you