Page 1

Karta katalogowa PS−00400, wersja D Październik 2006

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000 z technologią MVD™

TM

Micro Motion

Zaawasowana architektura z wieloma opcjami instalacji

Wydajne cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP)

Zaawansowana diagnostyka

Łatwość konfiguracji i przygotowania do eksploatacji

Wbudowana funkcja weryfikacji czujnika


Przetworniki Micro Motion z serii 1000 i 2000 z technologią MVD Nowa modularna konstrukcja układów elektronicznych czujnika Firma Micro Motion w nowych układach elektronicznych czujników połączyła nową technologię MVD z architekturą modularną. Oznacza to cyfrowe przetwarzanie wielu zmiennych, z możliwością dopasowania przetwornika do każdej aplikacji pomiarów przepływu. Technologia MVD znajduje zastosowanie zarówno w najprostszych, jak i w najbardziej skomplikowanych aplikacjach, sprawiając że pomiary przebiegają szybciej, prościej i efektywniej niż dotychczas. Przetworniki z serii 1000 i 2000 mogą współpracować z procesorami lokalnymi starej i nowej generacji.

Technologia MVD Dzięki technologii MVD przepływomierze Micro Motion działają w sposób bardziej inteligentny. Całkowicie cyfrowe przetwarzanie sygnału znacząco zmniejsza poziom szumów i skraca czas odpowiedzi w porównaniu do urządzeń analogowych. Przetworniki z serii 1000−2000 w połączeniu ze zmodyfikowanym procesorem lokalnym rozszerzają możliwości przepływomierzy Micro Motion ELITE o wiele nowych funkcji, a wśród nich o funkcję weryfikacji czujnika. Naciśnięcie przycisku pozwala uzyskać informację o prawidłowości działania czujnika, bez konieczności jego demontażu z rurociągu lub ponoszenia kosztów ponownych pomiarów referencyjnych. Tylko technologia MVD umożliwia: •

Pomiary wielu zmiennych procesowych

Wybrać montaż zintegrowany lub zdalny przy wykorzystaniu standardowego kabla ekranowanego 4−żyłowego wykonanego ze skrętki

Identyfikować i rozwiązywać problemy przy wykorzystaniu wbudowanych inteligentnych funkcji diagnostycznych

Dobrać przetwornik do potrzeb aplikacji

Uaktualniać funkcje przetwornika

2

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

Co jest celem stosowania technologii MVD? Celem stosowania technologii MVD jest zmniejszenie kosztów instalacji dzięki jednoczesnym pomiarom wielu zmiennych i wydłużeniu czasu pracy bez konieczności wymiany sprzętu.

Efekty stosowania technologii MVD w przetwornikach z serii 1000 i 2000 Tylko cztery przewody − znaczące zmniejszenie kosztów instalacji Opcjonalny wyświetlacz model 1700/2700 do obszarów zagrożonych

Innowacyjna obudowa do montażu na szynie DIN


Technologia MVD dostarcza wielu funkcji Skalowalna architektura Przetworniki z serii 1000 i 2000 są odpowiedzią na zapotrzebowanie na urządzenia o skalowalnej architekturze, w której użytkownik ma możliwość wyboru zakresu realizowanych przez przetwornik funkcji. Przetworniki z serii 1000 są przeznaczone do aplikacji wymagających pomiaru jednej zmiennej. W przypadku aplikacji bardziej złożonych należy wykorzystać przetworniki z serii 2000 mierzące jednocześnie kilka zmiennych, wyposażone w kilka rodzajów wyjść i komunikację cyfrową, które mogą być wykorzystane w aplikacjach do przepływu rozliczeniowego.

Dodatkowo przetworniki model 1700 i 2700 oferują: •

Zwarta, zintegrowana konstrukcja montowana na czujniku, z możliwością obrotu o 360˚

Lokalny interfejs operatora do pracy w strefie zagrożonej (klasa I, strefa 1) służący do:

Wszystkie przetworniki z serii 1000 i 2000 charakteryzują się następującymi cechami:

Wyświetlania zmiennych procesowych

Wyświetlania stanu urządzenia

Wyświetlania i potwierdzania alarmów

Uruchamiania, zatrzymywania i kasowania sumatorów

Zerowania przepływomierza (z przywróceniem nastaw fabrycznych)

Testów i symulacji sygnałów wyjściowych

Zmiany jednostek pomiarowych

Tanie, nieskomplikowane podłączenia do czujnika przy użyciu kabla 4−żyłowego

Zmiany przypisania zmiennych procesowych do wyjść

Proste uruchomienie bez konieczności znajomości programowania

Skalowania sygnałów wyjściowych

Opcja weryfikacji czujnika przy podłączeniu do zmodyfikowanego procesora lokalnego

Zmian nastaw komunikacji RS−485

Komunikacja cyfrowa

Łatwy dostęp do funkcji diagnostycznych: stan czujnika, stan przetwornika, zmienne procesowe, zdarzenia procesowe, itd.

Kompatybilność wsteczna z czujnikami podłączanymi przy użyciu skrzynki przyłączeniowej i kabla 9−żyłowego

Bezpieczeństwo: Jedyne mierniki SIS Coriolisa posiadające certyfikat TUV SIL2 i SIL3

Funkcje interfejsu mogą być dopasowywane indywidualnie i zabezpieczone hasłem −

Oprogramowanie w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim

Dodatkowo przetworniki model 1500 i 2500 oferują: •

Kompaktowy, niewielki przetwornik do montażu zdalnego na szynie DIN 35 mm

Wersje o małym poborze mocy niewymagające prowadzenia oddzielnego zasilania AC do czujnika

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

3


Zmienne wyjściowe przetworników z serii 1000 i 2000 Przetwornik jednej zmiennej z serii 1000

Przetworniki wielofunkcyjne z serii 2000

Do aplikacji wymagających tylko pomiaru natężenia przepływu masowego lub objętościowego

Do aplikacji wymagających jednoczesnego monitorowania wielu zmiennej

Przetworniki z serii 1000 przeznaczone są do aplikacji, w których potrzebny jest pomiar tylko jednej zmiennej procesowej. Przetworniki z serii 1000 posiadają wyjście prądowe i częstotliwościowo−impulsowe oraz wykorzystują protokoły komunikacji cyfrowej HART® lub Modbus®.

Przetworniki z serii 2000 zostały zaprojektowane do aplikacji wymagających jednoczesnego pomiaru wielu zmiennych. Przetworniki z serii 2000 oferują możliwość konfiguracji wejścia/ wyjścia obejmującą wyjście prądowe, częstotliwościowe, wejścia i wyjścia dyskretne oraz protokoły komunikacji cyfrowej HART, Modbus, Foundation™ fieldbus i Profibus PA.

Przetworniki z serii 1000 mogą generować na wyjściu jedną z następujących zmiennych:

Przetworniki z serii 2000 mogą generować na wyjściach jednocześnie następujące zmienne:

Natężenie przepływu masowego

Natężenie przepływu masowego

Natężenie przepływu objętościowego

Natężenie przepływu objętościowego

Natężenie przepływu objętościowego dla gazu w warunkach standardowych

Natężenie przepływu objętościowego dla gazu w warunkach standardowych

Gęstość

Temperatura

Prąd cewek pobudzających

4

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Opcje przetworników z serii 1000 i 2000 do wymagań każdej aplikacji Sterowanie dyskretne procesami wsadowymi

Weryfikacja miernika jest opatentowaną technologią umożliwiającą określenie prawidłowości kalibracji i jakości działania czujników typu Coriolis w warunkach procesowych. Gdy przetwornik z serii 1000−2000 współpracuje ze zmodyfikowanym procesorem lokalnym, opcja weryfikacji umożliwia natychmiastowe stwierdzenie, czy czujnik działa prawidłowo, czy został uszkodzony przez erozję, korozję lub inne czynniki wpływające na kalibrację czujnika. Funkcja weryfikacji porównuje aktualne własności mechaniczne i elektryczne czujnika Coriolisa z parametrami bazowymi uzyskanymi w warunkach fabrycznych przed dostawą. Czujnik nie musi być demontowany z rurociągu, do weryfikacji nie są też potrzebne żadne dodatkowe urządzenia. Dzięki temu uzyskuje się znaczne zmniejszenie prac i nakładów finansowych na walidację przepływomierza, oraz możliwe jest serwisowanie predyktywne zapobiegającej niespodziewanym awariom i przestojom instalacji procesowej.

Przetworniki Micro Motion z serii 1000 i 2000 umożliwiają proste sterowanie dyskretne procesami wsadowymi. W przypadku przetworników z wyjściami analogowymi lub iskrobezpiecznymi wyjście częstotliwościowe może być skonfigurowane jako wyjście dyskretne. W przypadku przetworników z konfigurowalnymi wejściami i wyjściami kanał może być skonfigurowany jako wyjście dyskretne, wykorzystując nastawy dozy wprowadzane z systemu sterowania lub bezpośrednio z lokalnego wyświetlacza. Jeśli konieczne są dodatkowe wejścia lub wyjścia, należy rozważyć wykorzystanie przetwornika/sterownika z serii 3000.

Certyfikaty TÜV SIS

N

ow oś

ć!

Weryfikacja miernika

Przetworniki Micro Motion model 1700 i 2700 otrzymały certyfikaty zgodności z normą IEC 61508, co ułatwia uzyskanie zgodności instalacji z normami bezpieczeństwa. Certyfikaty IEC są dostępne dla głównych wyjść prądowych z kodami opcji A, B, C lub D (patrz strony 27−29). Pojedynczy czujnik może być wykorzystany w aplikacjach SIL 2, poziom SIL 3 może być osiągnięty przy zastosowaniu czujników redundancyjnych.

Zaawansowane pomiary gęstości Przetworniki z serii 2000 z opcją oprogramowania do pomiarów ropopochodnych mogą obliczać: •

Gęstość bazową

CTL (współczynnik ściśliwości temperaturowej dla cieczy)

Objętość brutto w temperaturze standardowej

Średnią ważoną temperaturę podczas przepływu

Średnią ważoną gęstość podczas przepływu (mierzony ciężar właściwy)

Jedno urządzenie może być wykorzystane do pomiaru skompensowanego natężenia przepływu i skompensowanej gęstości, eliminując tym samym konieczność posiadania gęstościomierza, zmniejszając nakłady prac konserwacyjnych i nakłady inwestycyjne. Nie jest konieczne wykonywanie kalibracji przy pomiarach gęstości różnych mediów. Oprogramowanie wykorzystuje tabele API MPMS rozdział 11.1 dla ropy naftowej, wyrobów ropopochodnych, smarów i innych mediów o znanym współczynniku rozszerzalności temperaturowej do wyznaczania gęstości bazowej na podstawie temperatury i gęstości w temperaturze procesowej.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

5


Opcje przetworników z serii 1000 i 2000 ciąg dalszy Przepływ rozliczeniowy Przetworniki z serii 2000 wyposażone są w mechaniczne zabezpieczenie wymagane w przepływach rozliczeniowych, takich jak, napełnianie butli, przesył sprężonego gazu ziemnego oraz tankowanie i opróżnianie cystern. Przepływomierze Micro Motion Coriolis gwarantują dokładności wymagane przez urzędy miar i wag dla szerokiej gamy mediów, bez konieczności instalacji odcinków prostoliniowych po stronie dolotowej i wylotowej i bez konieczności zewnętrznej kompensacji. Przepływ rozliczeniowy oparty na pomiarach natężenia przepływu masowego eliminuje wiele problemów związanych z technologią objętościową: czujniki Coriloisa nie mają części ruchomych i na dokładności ich działania nie wpływają sezonowe zmiany temperatury. Mogą one wyeliminować straty dzięki precyzyjnej ilości załadowanego produktu przy każdym załadunku.

Szybki czas odpowiedzi Przetworniki z serii 1000 i 2000 mają możliwość wyboru czasu odpowiedzi dla wyjścia analogowego i częstotliwościowego. Standardowy czas odpowiedzi gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) przy częstotliwości uaktualniania 20 Hz dla wybranej zmiennej procesowej. W trybie specjalnym czas odpowiedzi uaktualniany jest z częstotliwością 100 Hz przy znacząco zmniejszonym poziomie szumów. Przetworniki Micro Motion Coriolis z serii 1000 i 2000 są idealnym rozwiązaniem w aplikacjach wymagających szybkich i precyzyjnych pomiarów. Cyfrowe przetwarzanie sygnału zapewnia wyjątkową powtarzalność nawet w przypadku załadunków o czasie trwania 1 sekundy oraz eliminuje wahania zmiennej procesowej związane ze zmianami gęstości i temperatury.

6

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Przyłącza elektryczne Przyłącze wejściowe/wyjściowe Model 1700/2700

Dwie (model 1700) lub trzy (model 2700) pary zacisków do sygnałów wyjściowych Do zacisków śrubowych można podłączyć jeden lub dwa przewody jednożyłowe, przekrój 2,5 do 4 mm2; lub jedną lub dwie skrętki, przekrój 0,34 do 2,5 mm2

Model 1500/2500

Trzy pary zacisków do sygnałów wyjściowych Jedna para zacisków do komunikacji cyfrowej (Modbus/RS−485) Do łączników wtykowych można podłączyć przewody jednożyłowe lub skrętki, przekrój 0,20 do 3,5 mm2

Przyłącze zasilania Model 1700/2700

Jedna para zacisków śrubowych do zasilania AC lub DC Jeden wewnętrzny zacisk śrubowy uziemienia. Do zacisków śrubowych można podłączyć jeden lub dwa przewody jednożyłowe, przekrój 2,5 do 4 mm2; lub jedną lub dwie skrętki, przekrój 0,34 do 2,5 mm2

Model 1500/2500

Przetwornik ma dwie pary zacisków do podłączenia zasilania: − Do każdej z par można podłączyć zasilanie DC − Druga para jest wykorzystywana do zasilania drugiego przetwornika Do łączników wtykowych można podłączyć przewody jednożyłowe lub skrętki, przekrój 0,20 do 2,5 mm2

Przyłącze serwisowe Model 1700/2700

Dwa zaciski do czasowego podłączenia się do przyłącza serwisowego

Model 1500/2500

Jedna para zacisków służy do komunikacji Modbus/RS−485 lub jako port serwisowy. Po włączeniu zasilania użytkownik ma 10 sekund na podłączenie się do portu serwisowego. Po 10 sekundach port przełącza się automatycznie w tryb Modbus/RS−485.

Przyłącze procesora lokalnego (1) Przetwornik ma dwie pary zacisków do podłączenia kabla 4−żyłowego łączącego przetwornik z procesorem lokalnym: − jedna para służy do komunikacji RS−485 z procesorem lokalnym − druga para służy do zasilania procesora lokalnego. Do łączników wtykowych można podłączyć przewody jednożyłowe lub skrętki, przekrój 0,20 do 2,5 mm2 (1) W przypadku przetworników model 1700/2700 ze zintegrowanym procesorem lokalnym (kod montażu C), użytkownik nie ma dostępu do kabla 4−żyłowego łączącego przetwornik z procesorem lokalnym.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

7


Sygnały wejściowe/wyjściowe Wszystkie opcje wyjść Kody montażu R i B

Jedno wejście do podłączenia 4−żyłowego kabla od czujnika, iskrobezpieczne

Kody montażu C (zdalny przetwornik łączony kablem 9−żyłowym)

Jedno wejście do podłączenia 9−żyłowego kabla od czujnika, iskrobezpieczne

Kod wyjścia A: Wyjście nieiskrobezpieczne analogowe (HART i Modbus) modele 1500, 1700 i 2700 Jedno aktywne wyjście 4−20 mA

Nieiskrobezpieczne Izolowane do ±50 VDC od innych wyjść i masy Maksymalne obciążenie 600 Ω W modelach 1500 i 1700 sygnał może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego W przetwornikach model 2700 sygnał może reprezentować natężenie przepływu masowego, objętościowego, gęstość, temperaturę lub prąd cewek pobudzających Sygnał wyjściowy jest liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3,8 do 20,5 mA zgodnie z normą NAMUR NE43 (June 1994)

Jedno aktywne wyjście częstotliwościowo−impulsowe (1)

Nieiskrobezpieczne Może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego, co może być wykorzystane do wskazania natężenia przepływu masowego lub przepływu zsumowanego W modelach 1500 i 2500 wyjście częstotliwościowe reprezentuje tę samą zmienną procesową co wyjście mA W modelu 2700 wyjście częstotliwościowe jest niezależne do wyjścia mA Skalowane do 10000 Hz W modelu 1500 napięcie wyjściowe wynosi +15 VDC±3% z wewnętrznym rezystorem podciągającym o wartości 2,2 koma. W modelach 1700/2700 napięcie wyjściowe wynosi +24 VDC±3% z wewnętrznym rezystorem podciągającym o wartości 2,2 kΩ. Sygnał wyjściowy jest liniowy względem natężenia przepływu w zakresie do 12500 Hz Wybór polaryzacji: aktywny stan niski lub wysoki Wyjście dyskretne w modelu 2700: może reprezentować pięć zdarzeń dyskretnych, kierunek przepływu, zmiana kierunku przepływu, trwanie procesu kalibracji lub warunki alarmowe. Maksymalny pobór prądu 500 mA.

(1) W przetwornikach model 2700 wyjście to może być także skonfigurowane jako wyjście dyskretne.

8

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Sygnały wejściowe/wyjściowe ciąg dalszy Kody wyjścia B i C: Konfigurowalne wyjście nieiskrobezpieczne w przetwornikach modele 2500 i 2700 Przetwornik ma w sumie 3 konfigurowane wejścia/wyjścia. Sposób ich konfiguracji został podany poniżej i na stronie 15. Jedno lub dwa aktywne wyjścia 4−20 mA

Nieiskrobezpieczne Izolowane do ±50 VDC od innych wyjść i masy Maksymalne obciążenie wyjścia mA1: 820 Ω; mA2: 420 Ω Sygnał może reprezentować natężenie przepływu masowego, objętościowego, gęstość, temperaturę lub prąd cewek pobudzających Sygnał wyjściowy jest liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3,8 do 20,5 mA zgodnie z normą NAMUR NE43 (czerwiec 1994)

Jedno lub dwa aktywne lub pasywne wyjście częstotliwościowo−impulsowe

Nieiskrobezpieczne Może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego, co może być wykorzystane do wskazania natężenia przepływu masowego lub przepływu zsumowanego Jeśli zostało skonfigurowane jako wyjście impuloswe podwójne, kanały są od siebie elektrycznie izolowane lecz nie są niezależne (patrz przepływ do celów rozliczeniowych) Skalowane do 10000 Hz Jeśli wyjście jest wewnętrznie zasilane (aktywne), napięcie wyjściowe wynosi +15 VDC ±3% z wewnętrznym rezystorem podciągającym o wartości 2,2 kΩ Jeśli wyjście jest zewnętrznie zasilane (pasywne), maksymalne napięcie wyjściowe wynosi 30 VDC, typowo 24 VDC i można pobrać do 500 mA prądu przy napięciu 30 VDC. Sygnał wyjściowy jest liniowy względem natężenia przepływu w zakresie do 12500 Hz

Jedno lub dwa aktywne lub pasywne wyjścia dyskretne

Nieiskrobezpieczne Może reprezentować pięć zdarzeń dyskretnych, kierunek przepływu, zmianę kierunku przepływu, trwanie procesu kalibracji lub warunki alarmowe. Jeśli wyjście jest wewnętrznie zasilane (aktywne), napięcie wyjściowe wynosi +15 VDC ±3% z wewnętrznym rezystorem podciągającym o wartości 2,2 kΩ Jeśli wyjście jest zewnętrznie zasilane (pasywne), maksymalne napięcie wyjściowe wynosi 30 VDC, typowo 24 VDC i można pobrać do 500 mA prądu przy napięciu 30 VDC.

Jedno wyjście dyskretne

Nieiskrobezpieczne Może być skonfigurowane do zasilania zewnętrznego lub wewnętrznego Zasilanie wewnętrzne: +15 VDC, maksymalny pobór prądu 7 mA Zasilanie zewnętrzne: +3−30 VDC maksymalnie Może być wykorzystane do uruchamiania/zatrzymywania liczników przepływu zsumowanego i rozliczeniowego, kasowania wszystkich liczników, kasowania przepływu masowego, kasowania licznika przepływu objętościowego, do włączania procedury zerowania czujnika lub inicjalizacji innych działań

Przepływ rozliczeniowy przy użyciu podwójnego wyjścia impulsowego

Przetwornik może być skonfigurowany do generowania dwóch sygnałów wyjściowych częstotliwościowych. Drugie wyjście może być przesunięte w fazie o 0, 90 lub 180 stopni względem pierwszego wyjścia lub podwójne wyjście impulsowe może pracować w trybie specjalnym.

Kody wyjścia E i G: Przetworniki model 2700 FOUNDATION fieldbus i PROFIBUS−PA Jedno wyjście H1 FOUNDATION fieldbus lub PROFIBUS−PA

Okablowanie wyjścia FOUNDATION fieldbus i PROFIBUS−PA jest iskrobezpieczne przy zapewnieniu iskrobezpiecznego zasilania Obwody fieldbus przetwornika są pasywne i pobierają zasilanie z segmentu fieldbus. Prąd pobierany z segmentu fieldbus jest równy 11,5 mA. Cyfrowe kodowanie sygnału typu Manchester jest zgodne z normą IEC 1158−2

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

9


Sygnały wejściowe/wyjściowe ciąg dalszy Kod wyjścia D: Iskrobezpieczne przetworniki modele 1700 i 2700 Jedno iskrobezpieczne pasywne wyjście 4−20 mA (dwa w modelu 2700)

Maksymalne napięcie wejściowe 30 VDC, maksymalnie 1 W Maksymalny prąd 300 mA Maksymalne obciążenie: patrz wykres poniżej W modelu 1700 sygnał może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego. W modelu 2700 sygnał może reprezentować natężenie przepływu masowego, objętościowego, gęstość, temperaturę lub prąd cewek pobudzających. Parametry wejściowe: Ui = 30 VDC, Ii = 300 mA, Pi = 1 W, Ci pomijalne, Li pomijalne Sygnał wyjściowy jest liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3,8 do 20,5 mA zgodnie z normą NAMUR NE43 (czerwiec 1994) Możliwość obciążania wyjścia prądowego Rmax = (Vzasilania − 12)/0,023* *Przy komunikacji HART konieczna jest rezystancja 250 Ω i napięcie 17,75V

Rezystancja zewnętrzna (Ω)

1000 900 800 700 600 500 400 300

Obszar roboczy

200 100 0 12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Napięcie zasilania (V)

Jedno iskrobezpieczne wyjście częstotliwościowo−impulsowe (model 1700) lub konfigurowalne wyjście częstotliwościowo/ impulsowo/dyskretne (model 2700)

Maksymalne napięcie wejściowe 30 VDC, maksymalnie 0,75 W Maksymalny prąd 100 mA Maksymalne obciążenie: patrz wykres poniżej Może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego, co może być wykorzystane do wskazania natężenia przepływu masowego lub przepływu zsumowanego W modelu 1700 wyjście częstotliwościowe reprezentuje tę samą zmienną procesową co wyjście mA W modelu 2700 wyjście częstotliwościowe jest niezależne do wyjścia mA Skalowane do 10000 Hz Parametry wejściowe: Ui = 30 VDC, Ii = 300 mA, Pi = 0,75 W, Ci pomijalne, Li pomijalne Sygnał wyjściowy jest liniowy względem natężenia przepływu w zakresie do 12500 Hz Możliwość obciążania wyjścia częstotliwościowego Rmax = (Vzasilania − 4)/0,003 *Rmin = (Vzasilania − 25)/0,006 *Absolutne minimum = 100 Ω dla Vzasilania < 25,6 V

Rezystancja zewnętrzna (Ω)

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000

Obszar roboczy

3000 2000 1000 0 5

7

9

11

13

15

17

19

21

Napięcie zasilania (V)

10

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

23

25

27

29


Komunikacja cyfrowa Wszystkie opcje wyjść

Przyłącze serwisowe może być wykorzystywane tylko do czasowego podłączenia Wykorzystanie sygnału RS−485 Modbus, szybkość transmisji 38,4 kilobodów, jeden bit stopu, bez bitu parzystości

HART/Modbus

Opcje kodów modeli/wyjść: − Wszystkie modele z kodem wyjścia A − Model 2500 z kodami wyjścia B i C Jedno wyjście RS−485 może być wykorzystane do bezpośredniego podłączenia systemu sterowania HART lub Modbus. Dopuszczalne szybkości transmisji to 1200 bodów i 38,4 kilobodów.

HART/Bell 202

Opcje kodów modeli/wyjść: − Modele 1700, 2500 i 2700 z kodami wyjścia B, C i D Sygnał HART Bell 202 jest nałożony na sygnał analogowy prądowego wyjścia głównego i jest dostępny dla wszystkich systemów sterowania. − Częstotliwość 1,2 i 2,2 kHz − Amplituda do 1,0 mA − 1200 bodów − Wymagana rezystancja obciążenia 250 do 600 Ω

FOUNDATION fieldbus

Opcje kodów modeli/wyjść: − Model 2700 z kodem wyjścia E Przetworniki są zarejestrowane przez Fieldbus Foundation i spełniają wymagania protokołu H1 fieldbus FOUNDATION . FISCO

PROFIBUS−PA

Urządzenie spełnia wymagania normy TS−60079−27:2002 Ui = 30 VDC, Ii = 380 mA, Pi = 5,32 W, Ci = pomijalne, Li = pomijalne

Opcje kodów modeli/wyjść: − Model 2700 z kodem wyjścia G Przetworniki są zarejestrowane przez Profibus Organization i spełniają wymagania profilu Profibus−PA do urządzeń sterowania. Do konfiguracji konieczny jest program narzędziowy Siemens Simatic PDM. FISCO

Urządzenie spełnia wymagania normy TS−60079−27:2002 Ui = 30 VDC, Ii = 380 mA, Pi = 5,32 W, Ci = pomijalne, Li = pomijalne

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

11


Zasilanie Model 1700/2700 Samoprzełączające wejście AC/DC, automatyczne rozpoznawanie napięcia zasilania. Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC i IEC 1010−1 wraz z uzupełnieniem 2. Instalacja (przepięcie) kategoria II, 2−gi stopień zanieczyszczenia środowiska Zasilanie AC

85 do 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W typowo, 11 W maksymalnie 18 do 100 VDC, 6 W typowo, 11 W maksymalnie

Zasilanie DC

Minimalne napięcie 22 VDC przy kablu zasilającym o długości 300 m i przekroju 0,8 mm2 Przy włączeniu zasilania zasilacz przetwornika musi zapewnić przez krótki czas prąd 1,5 A przy minimalnym napięciu 18 V na zaciskach zasilania przetwornika

Bezpiecznik

IEC 127−1,25, zwłoczny

Model 1500/2500 Samoprzełączające wejście AC/DC, automatyczne rozpoznawanie napięcia zasilania. Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC i IEC 1010−1 wraz z uzupełnieniem 2. Instalacja (przepięcie) kategoria II, 2−gi stopień zanieczyszczenia środowiska Zasilanie DC

Minimalne napięcie 22 VDC przy kablu zasilającym o długości 300 m i przekroju 0,8 mm2 Przy włączeniu zasilania zasilacz przetwornika musi zapewnić przez krótki czas prąd 1,5 A przy minimalnym napięciu 18 V na zaciskach zasilania przetwornika Długość i przekrój kabla zasilania musi być tak dobrana, aby zapewnić minimalne napięcie 19,2 VDC na zaciskach przetwornika przy prądzie obciążenia 330 mA.

Bezpiecznik

IEC 1,6 A, zwłoczny

Ograniczenia środowiskowe Zakres temperatur otoczenia

Model 1700/2700 (1)(2)

Model 1500/2500 (3)

Praca

–40 do +60˚C

Składowanie

–40 do +60˚C

Praca

–40 do +55˚C

Składowanie

–40 do +85˚C

Dopuszczalna wilgotność

5 do 95% wilgotności względnej w warunkach bez kondensacji w temperaturze 60˚C

Dopuszczalne drgania

Zgodne z IEC 68.2.6, test wytrzymałości, 5 do 2000 Hz, 50 cykli obciążenia 1,0 g

(1) Poniżej −20˚C szybkość reakcji ekranu maleje oraz mogą wystąpić trudności w odczycie. Powyżej 55˚C może nastąpić niewielkie ściemnienie ekranu. (2) Atesty ATEX i UL wymagają ograniczenia temperatury otoczenia do 55˚C. (3) W temperaturach powyżej 55˚C i przy montażu wspólnym kilku przetworników należy je umieścić w odległości co najmniej 8,5 mm od siebie.

12

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Wpływ czynników środowiskowych Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych

Wszystkie urządzenia zgodne są z wymaganiami normy NAMUR NE21 (maj 1999)

Wpływ temperatury otoczenia

Na wyjścia analogowe: ±0,005% szerokości zakresu pomiarowego na ˚C

Spełniają wymagania dyrektywy elektromagnetycznej EMC 89/336/EEC zgodnie z EN 50081−2 (sierpień 1993) i EN 50082−2 (marzec 1995)

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych − model 1700/2700 UL, CSA i CSA C−US Dla uzyskania zgodności z normami UL i CSA temperatura otoczenia musi być niższa od 55˚C. Przetwornik

Klasa I, strefa 1, grupy C i D. Klasa II, strefa 1, grupy E, F i G przeciwwybuchowości (przy zainstalowaniu certyfikowanych uszczelnień przewodów). W innym przypadku, klasa I, strefa 2, grupy A, B, C i D.

Wyjścia

Zapewnia niepalne wyjścia dla czujnika do stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; lub iskrobezpieczne wyjścia dla czujnika do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy C i D lub klasa II, strefa 1, grupy E, F i G.

ATEX Dla uzyskania zgodności z normami ATEX temperatura otoczenia musi być niższa od 55˚C. Przetworniki HART/Modbus i z konfigurowanymi wejściami/ wyjściami (kody wyjść A, B i C)

Wszystkie modele CE 0575

II 2G II 2D IP66/IP67 T65˚C

Z wyświetlaczem Ognioszczelność przy prawidłowym zainstalowaniu Bez wyświetlacza atestowanych dławików kablowych:

EEx d [ib] IIB+H2 T5 EEx d [ib] IIC T5

Zwiększone bezpieczeństwo Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza przy prawidłowym zainstalowaniu atestowanych dławików kablowych:

EEx de [ib] IIB+H2 T5 EEx de [ib] IIC T5

II 2(1)G FOUNDATION fieldbus, Profibus−PA Wszystkie modele CE 0575 II 2D IP66/IP67 T65˚C i przetworniki z wyjściami iskrobezpiecznymi (kody wyjść D, Dla kodów wyjść E i G przetworniki spełniają wymagania dla urządzeń FISCO zgodnie E i G) z normą TS−60079−27:2002 Ognioszczelność przy Z wyświetlaczem prawidłowym zainstalowaniu Bez wyświetlacza atestowanych dławików kablowych:

EEx d [ia/ib] IIB+H2 T5 EEx d [ia/ib] IIC T5

Zwiększone bezpieczeństwo Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza przy prawidłowym zainstalowaniu atestowanych dławików kablowych:

EEx de [ia/ib] IIB+H2 T5 EEx de [ia/ib] IIC T5

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

13


Atesty do pracy w obszarach zagrożonych − model 1700/2700 ciąg dalszy IECEx Dla uzyskania zgodności z normami IECEx temperatura otoczenia musi być niższa od 55˚C. Przetworniki HART/Modbus i z konfigurowanymi wejściami/ wyjściami (kody wyjść A, B i C)

Ognioszczelność przy Z wyświetlaczem prawidłowym zainstalowaniu Bez wyświetlacza atestowanych dławików kablowych:

Ex d [ib] IIB+H2 T5 Ex d [ib] IIC T5

Ognioszczelność

EEx d [ib] IIB+H2 T5 EEx d [ib] IIC T5

NEPSI Przetworniki HART/Modbus i z konfigurowanymi wejściami/ wyjściami (kody wyjść A, B i C)

Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza

Zwiększone bezpieczeństwo Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza

EEx de [ib] IIB+H2 T5 EEx de [ib] IIC T5

FOUNDATION fieldbus, Profibus−PA Dla kodów wyjść E i G przetworniki spełniają wymagania dla urządzeń FISCO zgodnie i przetworniki z wyjściami z normą TS−60079−27:2002 iskrobezpiecznymi (kody wyjść D, E i G) Ognioszczelność

Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza

Zwiększone bezpieczeństwo Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza

EEx d [ia/ib] IIB+H2 T5 EEx d [ia/ib] IIC T5 EEx de [ia/ib] IIB+H2 T5 EEx de [ia/ib] IIC T5

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych − model 1500/2500 CSA i CSA C−US Przetwornik(1)

Klasa I, strefa 2, grupy A, B, C i D

Czujnik i okablowanie czujnika z przetwornikiem

Klasa I, strefa 1, grupy C i D lub klasa II, strefa 1, grupy E, F i G

ATEX (1) Dla uzyskania zgodności z normami ATEX temperatura otoczenia musi zawierać się w granicach od −40 do 55˚C. Wszystkie modele CE 0575

II (2)G [EEx ib] IIB/IIC

(1) Przetwornik model 1500/2500 stanowi oddzielne urządzenie i musi być zainstalowany w odpowiedniej obudowie.

14

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Przetworniki z serii 2000 z konfigurowanymi wejściami i wyjściami Przetworniki z serii 2000 z konfigurowanymi WE/WY Przetworniki z serii 2000 z konfigurowanymi wejściami i wyjściami zostały zaprojektowane dla zwiększenia możliwości aplikacyjnych przetwornika i zmniejszeniu różnorodności przetworników (na przykład koniecznych do składowana w magazynie). Poniższa tabela przedstawia możliwe opcje konfiguracji wyjść i wejść przetwornika.

Przypisanie kanałów w przetwornikach z serii 2000 z konfigurowanymi WE/WY (kody opcji wyjść B i C) •

Jeśli wybrano kod opcji B, przetwornik dostarczany jest z domyślnym przypisaniem kanałów.

Jeśli wybrano kod opcji C, przetwornik dostarczany jest przypisaniem kanałów zgodnym z zamówieniem użytkownika.

Zaciski Kanał

2700

2500

Opcje konfiguracji

Przypisanie domyślne

Zasilanie

A

1i2

21 i 22

Wyjście mA z HART/Bell 202 (tylko)

Natężenie przepływu masowego Wewnętrzne

B

3i4

23 i 24

− Wyjście mA (domyślnie) − Wyjście częstotliwościowe (1) − Wyjście dyskretne

Gęstość Przepływ masowy Kierunek przepływu

C

5i6

31 i 32

− Wyjście częstotliwościowe (domyślne)(1) − Wyjście dyskretne − Wejście dyskretne

Natężenie przepływu masowego Wewnętrzne lub zewnętrzne Zmiana kierunku przepływu Wewnętrzne lub zewnętrzne Brak Wewnętrzne lub zewnętrzne

Wewnętrzne Wewnętrzne lub zewnętrzne (2) Wewnętrzne lub zewnętrzne

(1) Jeśli oba kanały B i C są skonfigurowane jako wyjście częstotliwościowe (wyjście podwójne impulsowe), to oba sygnały wyjściowe generowane są na podstawie tego samego sygnału. Wyjścia są elektrycznie odizolowane, ale nie są niezależne. (2) Użytkownik musi podłączyć zasilacz, jeśli wybrano opcję zewnętrznego zasilania.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

15


Przetwornik model 2700 z FOUNDATION fieldbus Funkcjonalność oprogramowania fieldbus Oprogramowanie FOUNDATION fieldbus przetworników model 2700 umożliwia zdalne testowanie i konfigurację przetworników przy użyciu narzędzi konfiguracyjnych systemu sterowania DeltaV™ lub innego systemu sterowania wykorzystującego protokół FOUNDATION fieldbus. Sygnał z czujnika Coriolisa podawany jest przez przepływomierz do sterowni systemu i do urządzenia konfiguracyjnego FOUNDATION fieldbus.

Blok przetwornika Blok przetwornika przechowuje dane z czujnika Coriolisa. Obejmują one informacje o typie czujnika, jego konfiguracji, jednostkach, kalibracji, tłumieniu i diagnostyce. Dostępne są dwa nowe opcjonalne bloki przetwornika: •

Obliczenia pomiarów produktów ropopochodnych przy wykorzystaniu tabel API MPMS rozdział 11.1. Zapewniają pomiary gęstości bazowej, współczynnika rozszerzalności temperaturowej, objętości brutto w temperaturze standardowej oraz średniej ważonej temperatury i gęstości dla przepływu.

Rozszerzone pomiary gęstości dla wielu aplikacji, między innymi: −

%HFCS, ˚Brix, ˚Plato, ˚Balling; ˚Baumé dla SG60/60

Gęstość w temperaturze referencyjnej

Ciężar względny

Koncentracja na podstawie gęstości referencyjnej

Koncentracja na podstawie gęstości względnej

Blok zasobów Blok zawiera informacje konstrukcyjne o przetworniku obejmujące dostępną pamięć, identyfikator producenta, rodzaj czujnika i jego dane charakterystyczne.

Bloki wejść analogowych Blok wejścia analogowego (AI) przetwarza sygnały pomiarowe i udostępnia je innym blokom. Realizuje on również funkcje filtrowania, alarmów i zmiany

16

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

jednostek. Każdy z czterech bloków AI modelu 2700 może być przypisany do jednej z pięciu dostępnych zmiennych: natężenia przepływu masowego, objętościowego, gęstości, temperatury i prądu pobudzającego cewek.

Wyjście analogowe Blok wyjścia analogowych (AO) przypisuje wartość wyjściową do urządzenia polowego przy wykorzystaniu konkretnego kanału. Blok obsługuje sterowanie trybami pracy, obliczenia stanu sygnału i symulacje. Jeden blok AO w przetwornikach z serii 2000 przetwarza sygnał ciśnienia z przetwornika ciśnienia do kompensacji ciśnieniowej.

Blok całkująco−różniczujący PID Opcjonalny blok proporcjonalny całkująco− różniczkujący zawiera wszystkie funkcje logiczne realizujące sterowanie proporcjonalno/różniczkowo/ całkujące (PID). Blok obsługuje sterowanie trybami pracy, skalowanie sygnału i jego ograniczenie, przekazywanie sterowania, śledzenia przesterowania, detekcję alarmów i przekazywanie stanu sygnału.

Blok sumujący Blok sumujący przetwarza sygnały dla sumatorów przetwornika. Możliwy jest wybór zmiennej przepływu (masa lub objętość) oraz jej zerowanie.

Diagnostyka i obsługa Przetworniki model 2700 wykonują automatyczne procedury diagnostyczne. Wykorzystanie bloku przetwornika umożliwia wykonanie on−line testu przetwornika i czujnika. Procedury diagnostyczne mogą być inicjowane przez zdarzenia i dlatego nie wymagają bezpośredniego wywoływania. Nowa funkcja metryczek czasowych umożliwia użytkownikowi tworzenie zbiorów chwilowych do oceny jakości działania urządzenia.


Dane metrologiczne pomiarów natężenia przepływu dla cieczy Model czujnika Dokładność pomiarów natężenia przepływu masowego (1)(2)

ELITE® Seria F Seria H Seria T Seria R

±0,05% natężenia przepływu ±0,10% natężenia przepływu ±0,10% natężenia przepływu ±0,15% natężenia przepływu ±0,50% natężenia przepływu

Dokładność pomiarów natężenia przepływu objętościowego(1)(2)

ELITE® Seria F Seria H Seria T Seria R

±0,05% natężenia przepływu ±0,15% natężenia przepływu ±0,15% natężenia przepływu ±0,25% natężenia przepływu ±0,50% natężenia przepływu

Powtarzalność(2)

ELITE Seria F Seria H Seria T Seria R

±0,025% natężenia przepływu ±0,05% natężenia przepływu ±0,05% natężenia przepływu ±0,05% natężenia przepływu ±0,25% natężenia przepływu

(1) Podana dokładność pomiarów obejmuje błędy powtarzalności, liniowości i histerezy. (2) Szczegółowe informacje o dokładności pomiarów natężenia przepływu i powtarzalności zawierają karty katalogowe czujników.

Dane metrologiczne pomiarów gęstości (tylko dla cieczy) Model czujnika

g/cm3

kg/m3

Dokładność (1)

ELITE Seria F Seria H Seria T Seria R

±0,0002 ±0,002 ±0,002 ±0,002 Nie mierzy gęstości

±0,2 ±2,0 ±2,0 ±2,0 Nie mierzy gęstości

Powtarzalność(1)

ELITE Seria F Seria H Seria T Seria R

±0,0001 ±0,001 ±0,001 ±0,0005 Nie mierzy gęstości

±0,1 ±1,0 ±1,0 ±0,5 Nie mierzy gęstości

(1) Szczegółowe informacje o dokładności pomiarów natężenia przepływu i powtarzalności zawierają karty katalogowe czujników.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

17


Dane metrologiczne pomiarów natężenia przepływu dla gazu Model czujnika Dokładność

ELITE® Seria T Seria F Seria H Seria R

±0,35% natężenia przepływu − ±0,50% natężenia przepływu ±0,50% natężenia przepływu ±0,75% natężenia przepływu

Powtarzalność

ELITE Seria T Seria F Seria H Seria R

±0,20% natężenia przepływu − ±0,25% natężenia przepływu ±0,25% natężenia przepływu ±0,5% natężenia przepływu

Dane konstrukcyjne dla modelu 1700/2700 Obudowa

Odlew z aluminium pokrywany farbą poliuretanową, NEMA 4X (IP67)

Masa (1)

Zdalny przetwornik łączony kablem 4−żyłowym

Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza

3,6 kg 3,2 kg

Zdalny przetwornik łączony kablem 9−żyłowym

Z wyświetlaczem Bez wyświetlacza

6,3 kg 5,9 kg

Komory przyłączeniowe

Zaciski sygnałów wyjściowych są oddzielone mechanicznie od zacisków zasilania i zacisków serwisowych.

Przepusty kablowe

1/2” − 14 NPT lub M20 x 1,5 z gwintem wewnętrznym do okablowania zasilania i wyjściowego 3/4” − NPT z gwintem wewnętrznym do kabla czujnika/procesora lokalnego

Montaż

Przetworniki mogą być zamontowane bezpośrednio na czujnikach Micro Motion z serii T, R, F i H Przetworniki mogą być podłączone zdalnie do każdego czujnika Micro Motion Przetwornik do montażu zdalnego wyposażony jest w obejmę montażową. Wraz z przetwornikiem użytkownik otrzymuje komplet śrub i nakrętek do montażu przetwornika na obejmie montażowej. Przetwornik może być obracany na czujniku lub obejmie montażowej w zakresie 360˚ z krokiem 90˚

(1) Masy przetworników i czujników montowanych bezpośrednio można znaleźć w kartach katalogowych czujników.

18

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Dane konstrukcyjne dla modelu 1700/2700 ciąg dalszy

Maksymalne długości kabli łączących czujnik z przetwornikiem

Typ kabla

Przekrój

Maksymalna długość

Micro Motion 9−żyłowy

Nie dotyczy

20 m

Micro Motion 4−żyłowy

Nie dotyczy

300 m

Kabel 4−żyłowy użytkownika − Zasilanie (VDC)

0,34 mm2 0,5 mm2 0,8 mm2 − Przewody sygnałowe RS−485 0,34 mm2 lub większy Interfejs/wyświetlacz

90 m 150 m 300 m 300 m

Dwuwierszowy wyświetlacz segmentowy ciekłokrystaliczny (LCD) z przełącznikami optycznymi i diodami sygnalizującymi stan przepływomierza. Odpowiedni do stosowania w obszarach zagrożonych. Dostępne wersje z podświetleniem i bez Dla ułatwienia montażu, wyświetlacz może być obracany na przetworniku w zakresie 360˚ z krokiem 90˚ W pierwszym wierszu wyświetlacza LCD wyświetlana jest wartość zmiennej procesowej, a w drugim jej jednostki Komunikaty wyświetlane w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Okno wyświetlacza wykonane z hartowanego szkład bezrefleksowego Wyświetlacz wyposażony jest w bezdotykowe przełączniki optyczne, których zadziałanie jest potwierdzane przez zaświecenie się czerwonej diody LED

Funkcje wyświetlacza

W trakcie pracy

Wskazanie zmiennych procesowych; włączenie, wyłączenie i skasowanie liczników; podgląd i potwierdzenie alarmów

Off−line

Zerowanie przepływomierza, weryfikacja czujnika, symulacja wyjść, zmiana jednostek, konfiguracja wyjść i wybór opcji komunikacji RS−485

Dioda stanu

Trójkolorowa dioda stanu wskazuje stan działania przepływomierza

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

19


Dane konstrukcyjne dla modelu 1700/2700 ciąg dalszy Wymiary − zdalny przetwornik z wyświetlaczem Wymiary w mm

174 62

99

3X 1/2”–14 NPT lub M20 X 1,5

69

119

25 47 93

57

71

114 45 110

71 Montaż naścienny

120

237 Do osi wspornika 50 mm (montaż na wsporniku)

Wymiary przetworników ze zintegrowanymi czujnikami podano w kartach katalogowych czujników.

20

57

214

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

Do przepustu kablowego


Dane konstrukcyjne dla modelu 1700/2700 ciąg dalszy Wymiary − zdalny przetwornik bez wyświetlacza Wymiary w mm

148 74 62

21

3X 1/2”–14 NPT lub M20 X 1,5

69

113

25 47 93

57 114

71 45 110

57

188

71 114

211 Do osi wspornika 50 mm (montaż na wsporniku)

Montaż naścienny

120

Do przepustu kablowego

Wymiary przetworników ze zintegrowanymi czujnikami podano w kartach katalogowych czujników.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

21


Dane konstrukcyjne dla modelu 1700/2700 ciąg dalszy Wymiary − zdalny zespół przetwornika/procesora lokalnego z wyświetlaczem Wymiary w mm

174 62

99 2X 1/2”–14 NPT lub M20 X 1,5

69 160 66 97 72 139 21 71

71

158

76

116

144 220 244

Do osi wspornika 50 mm (montaż na wsporniku)

Wymiary przetworników ze zintegrowanymi czujnikami podano w kartach katalogowych czujników.

22

3/4” - 14 NPT

78

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Dane konstrukcyjne dla modelu 1700/2700 ciąg dalszy Wymiary − zdalny zespół przetwornika/procesora lokalnego bez wyświetlacza Wymiary w mm

148 74 62

21 2X 1/2”–14 NPT lub M20 X 1,5 69 154 66

139

97

72 158

71

3/4” - 14 NPT 78 116

71

76

195

114

219 Do osi wspornika 50 mm (montaż na wsporniku)

144 Montaż naścienny

Wymiary przetworników ze zintegrowanymi czujnikami podano w kartach katalogowych czujników.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

23


Dane konstrukcyjne dla modelu 1700/2700 ciąg dalszy Wymiary − zdalny procesor lokalny Wymiary w mm

144

Do osi wspornika 50 mm 140 Montaż na wsporniku

116 Montaż naścienny

2X 1/2”–14 NPT lub M20 X 1,5

64

61 57 43

84 139 158 71

71

114

24

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

3/4” - 14 NPT


Dane konstrukcyjne dla modelu 1500/2500 Masa

0,24 kg

Montaż

Montaż na szynie 35 mm Szyna musi być uziemiona Może być podłączony zdalnie do dowolnego czujnika Micro Motion Wymaga instalacji standardowego kabla 4−żyłowego, skrętki ekranowanej, do 300 m długości, łączącego czujnik z przetwornikiem. (Jeśli procesor lokalny jest zamontowany zdalnie od czujnika, to maksymalna długość kabla sygnałowego 9−żyłowego między czujnikiem a zdalnym procesorem lokalnym wynosi 20 m.)

Maksymalne długości kabli łączących czujnik z przetwornikiem

Typ kabla

Przekrój

Maksymalna długość

Micro Motion 9−żyłowy

Nie dotyczy

20 m

Micro Motion 4−żyłowy

Nie dotyczy

300 m

Kabel 4−żyłowy użytkownika − Zasilanie (VDC)

0,34 mm2 0,5 mm2 0,8 mm2 − Przewody sygnałowe RS−485 0,34 mm2 lub większy

90 m 150 m 300 m 300 m

Dioda stanu

Trójkolorowa dioda stanu wskazuje stan działania przepływomierza. Trwanie procesu zerowania sygnalizowane jest przez pulsowanie diody na żółto.

Przycisk zerowania

Przycisk zerowania znajdujący się na płycie czołowej przetwornika służy do rozpoczęcia procedury zerowania.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

25


Dane konstrukcyjne dla modelu 1500/2500 ciąg dalszy Wymiary

Wymiary w mm

112

93

99

45

35 Do montażu na szynie 35 mm

26

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Specyfikacja zamówieniowa — Model 1700 Model

Opis urządzenia

1700

Przetwornik jednej zmiennej Micro Motion Coriolis MVD

Kod

Opcje montażu

R

Zdalny przetwornik do podłączenia kablem 4−żyłowym

I

Montaż zintegrowany przetwornika

B (1)

Montaż zdalny przetwornika przy użyciu kabla 4−żyłowego ze zdalnym procesorem lokalnym przy użyciu kabla 9− żyłowego (łącznie z kablem CFEPS o długości 3 m)

C

Montaż zdalny przetwornika przy użyciu kabla 9−żyłowego (wymaga czujnika ze skrzynką przyłączeniową; łącznie z kablem CFEPS o długości 3 m)

Kod

Zasilanie

1

18 do 30 VDC lub 85 do 265 VAC, automatyczne przełączanie

Kod

Wyświetlacz

1

Wyświetlacz dwuwierszowy zmiennych procesowych i kasowanie liczników

2

Wyświetlacz dwuwierszowy zmiennych procesowych z podświetleniem i kasowanie liczników

3

Bez wyświetlacza

Kod

Opcje wyjść

A

Jedno wyjście prądowe; jedno wyjście częstotliwościowe; RS−485

D

Wyjścia iskrobezpieczne: jedno wyjście prądowe; jedno wyjście częstotliwościowe

Kod

Przepusty kablowe

B

1/2 cala NPT − bez dławików kablowych

C

1/2 cala NPT z dławikami mosiężnymi niklowanymi

D

1/2 cala NPT z dławikami kablowymi ze stali nierdzewnej

E

M20 − bez dławików kablowych

F

M20 z dławikami mosiężnymi niklowanymi

G

M20 z dławikami kablowymi ze stali nierdzewnej

Kod

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

M

Standard Micro Motion (bez atestów)

U

UL

C

CSA (tylko Kanada)

A

CSA C−US (USA i Kanada)

Z

ATEX − urządzenie kategorii 2 (strefa 1 − komora zacisków o zwiększonym bezpieczeństwie)

F

ATEX − urządzenie kategorii 2 (strefa 1 − komora zacisków ognioszczelna)

K (2) P I

(2)

NEPSI − zwiększony poziom bezpieczeństwa NEPSI − ognioszczelność IECEx (strefa 1 − komora zacisków ognioszczelnych)

Dalszy ciąg na następnej stronie (1) Kod montażu B niedostępny z przepustami kablowymi C lub D. (2) Konieczny wybór wersji językowej kod M.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

27


Specyfikacja zamówieniowa — Model 1700 ciąg dalszy Kod

Język

A

Instrukcja obsługi w języku duńskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

D

Instrukcja obsługi w języku holenderskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

E

Instrukcja obsługi w języku angielskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

F

Instrukcja obsługi w języku francuskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

G

Instrukcja obsługi w języku niemieckim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

H

Instrukcja obsługi w języku fińskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

I

Instrukcja obsługi w języku włoskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

N

Instrukcja obsługi w języku norweskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

O

Instrukcja obsługi w języku polskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

P

Instrukcja obsługi w języku portugalskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

S

Instrukcja obsługi w języku hiszpańskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

W

Instrukcja obsługi w języku szwedzkim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

C

Instrukcja obsługi w języku czeskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

B

Dokumentacja wymagań CE w języku węgierskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

K

Dokumentacja wymagań CE w języku słowackim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

T

Dokumentacja wymagań CE w języku estońskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

U

Dokumentacja wymagań CE w języku greckim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

L

Dokumentacja wymagań CE w języku łotewskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

V

Dokumentacja wymagań CE w języku litewskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Y

Dokumentacja wymagań CE w języku słoweńskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Kod

Opcje programowe 1

Z

Zmienna procesowa przepływ (standard)

Kod

Opcje programowe 2

C (1)

Weryfikacja czujnika, metoda badania integralności systemu

S (2)

Certyfikat bezpieczeństwa wyjścia 4−20 mA zgodny z normą IEC 61508

Z

Opcja do wykorzystania w przyszłości

Kod

Opcje fabryczne

Z

Urządzenie standardowy

X

Urządzenie ETO

Typowy numer zamówieniowy:

1700 I 1 1 A D M E Z Z C Z

(1) Opcja wymaga podłączenia przetwornika do czujnika ze zmodyfikowanym procesorem lokalnym. (2) Opcja dostępna tylko z kodami wyjść A i D.

28

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Specyfikacja zamówieniowa — Model 2700 Model

Opis urządzenia

2700

Przetwornik wielu zmiennych natężenia przepływu i gęstości Micro Motion Coriolis MVD

Kod

Opcje montażu

R

Zdalny przetwornik do podłączenia kablem 4−żyłowym

I

Montaż zintegrowany przetwornika

B (1)

Montaż zdalny przetwornika przy użyciu kabla 4−żyłowego ze zdalnym procesorem lokalnym przy użyciu kabla 9− żyłowego (łącznie z kablem CFEPS o długości 3 m)

C

Montaż zdalny przetwornika przy użyciu kabla 9−żyłowego (wymaga czujnika ze skrzynką przyłączeniową; łącznie z kablem CFEPS o długości 3 m)

Kod

Zasilanie

1

18 do 30 VDC lub 85 do 265 VAC, automatyczne przełączanie

Kod

Wyświetlacz

1

Wyświetlacz dwuwierszowy zmiennych procesowych i kasowanie liczników

2

Wyświetlacz dwuwierszowy zmiennych procesowych z podświetleniem i kasowanie liczników

3

Bez wyświetlacza

Kod

Opcje wyjść

A

Jedno wyjście prądowe; jedno wyjście częstotliwościowe/dyskretne; RS−485

B

Jedno wyjście prądowe; dwa konfigurowalne kanały WE/WY − konfiguracja domyślna, 2 mA, 1 wyjście częstotliwościowe

C

Jedno wyjście prądowe; dwa konfigurowalne kanały WE/WY − konfiguracja użytkownika

D

Wyjścia iskrobezpieczne: jedno wyjście prądowe; jedno wyjście częstotliwościowe/dyskretne

E

FONDATION fieldbus H1 ze standardowymi blokami funkcyjnymi (4 x AI, 1 x AO, 1 x sumator)

G

Profibus−PA

Kod

Przepusty kablowe

B

1/2 cala NPT − bez dławików kablowych

C

(2)

1/2 cala NPT z dławikami mosiężnymi niklowanymi

D

1/2 cala NPT z dławikami kablowymi ze stali nierdzewnej

E

M20 − bez dławików kablowych

F

M20 z dławikami mosiężnymi niklowanymi

G

M20 z dławikami kablowymi ze stali nierdzewnej

Kod

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

M

Standard Micro Motion (bez atestów)

U

UL

C

CSA (tylko Kanada)

A

CSA C−US (USA i Kanada)

Z

ATEX − urządzenie kategorii 2 (strefa 1 − komora zacisków o zwiększonym bezpieczeństwie)

F

ATEX − urządzenie kategorii 2 (strefa 1 − komora zacisków ognioszczelna)

K (3) P I

(3)

NEPSI − zwiększony poziom bezpieczeństwa NEPSI − ognioszczelność IECEx (strefa 1 − komora zacisków ognioszczelnych)

Dalszy ciąg na następnej stronie (1) Kod montażu niedostępny z przepustami kablowymi C lub D. (2) Kod wyjścia nie jest kompatybilny z czujnikami ze zmodyfikowanym procesorem lokalnym. (3) Konieczny wybór wersji językowej kod M.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

29


Specyfikacja zamówieniowa — Model 2700 ciąg dalszy Kod

Język

A

Instrukcja obsługi w języku duńskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

D

Instrukcja obsługi w języku holenderskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

E

Instrukcja obsługi w języku angielskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

F

Instrukcja obsługi w języku francuskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

G

Instrukcja obsługi w języku niemieckim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

H

Instrukcja obsługi w języku fińskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

I

Instrukcja obsługi w języku włoskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

N

Instrukcja obsługi w języku norweskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

O

Instrukcja obsługi w języku polskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

P

Instrukcja obsługi w języku portugalskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

S

Instrukcja obsługi w języku hiszpańskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

W

Instrukcja obsługi w języku szwedzkim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

C

Instrukcja obsługi w języku czeskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

B

Dokumentacja wymagań CE w języku węgierskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

K

Dokumentacja wymagań CE w języku słowackim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

T

Dokumentacja wymagań CE w języku estońskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

U

Dokumentacja wymagań CE w języku greckim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

L

Dokumentacja wymagań CE w języku łotewskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

V

Dokumentacja wymagań CE w języku litewskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Y

Dokumentacja wymagań CE w języku słoweńskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Kod

Opcje programowe 1

Z

Pomiary natężenia przepływu i gęstości (standard)

G (1)

Precyzyjne pomiary gęstości

A(1)

Pomiary produktów ropopochodnych

X

Opcja programowa 1 ETO

Kod

Opcje programowe 2

Z

Brak opcji programowych 2

C (2)

Weryfikacja czujnika, metoda badania integralności systemu

W (3)

Przepływ rozliczeniowy urzędu miar i wag

A

(4)

Oprogramowanie sterujące: standardowe bloki funkcyjne fieldbus plus 1 blok PID

S (5)

Certyfikat bezpieczeństwa wyjścia 4−20 mA zgodny z normą IEC 61508

X

Opcja programowa 2 ETO

Kod

Opcje fabryczne

Z

Urządzenie standardowy

R

Urządzenie ETO

Typowy numer zamówieniowy:

2700 I 1 1 A D M E Z C Z

(1) Opcja niedostępna z kodem wyjścia G. (2) Opcja wymaga podłączenia przetwornika do czujnika ze zmodyfikowanym procesorem lokalnym. (3) Opcja dostępna tylko z kodami wyjścia A, B i C. (4) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia E. (5) Opcja dostępna tylko z kodami wyjść A, B, C lub D.

30

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Specyfikacja zamówieniowa — Model 1500 Model

Opis urządzenia

1500

Przetwornik jednej zmiennej Micro Motion Coriolis MVD

Kod

Opcje montażu

D

Montaż zdalny przetwornika na szynie DIN 35 mm przy użyciu kabla 4−żyłowego

B

Montaż zdalny przetwornika na szynie DIN 35 mm przy użyciu kabla 4−żyłowego ze zdalnym procesorem lokalnym przy użyciu kabla 9−żyłowego (łącznie z kablem CFEPS o długości 3 m)

Kod

Zasilanie

3

19,2 do 28,8 VDC

Kod

Przepusty kablowe

A

Brak (do stosowania z opcją montażu kod D)

B (1) E

(1)

1/2 cala NPT − bez dławików kablowych Zdalny procesor lokalny M20 − bez dławików kablowych

F(1)

Zdalny procesor lokalny z dławikami mosiężnymi niklowanymi

G(1)

Zdalny procesor lokalny z dławikami kablowymi ze stali nierdzewnej

Kod

Opcje wyjść

A

Jedno wyjście prądowe; jedno wyjście częstotliwościowe; RS−485

Kod

Zaciski

B

Zaciski śrubowe

Kod

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

M

Standard Micro Motion (bez atestów)

C

CSA (tylko Kanada)

A

CSA C−US (USA i Kanada)

B

ATEX − obszar bezpieczny z wyjściami iskrobezpiecznymi czujnika

P (2)

NEPSI − obszar bezpieczny

Dalszy ciąg na następnej stronie (1) Opcja dostępna tylko z opcją montażu kod B. (2) Opcja musi być zamówiona z opcją języka kod M.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

31


Specyfikacja zamówieniowa — Model 1500 ciąg dalszy Kod

Język

A

Instrukcja obsługi w języku duńskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

D

Instrukcja obsługi w języku holenderskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

E

Instrukcja obsługi w języku angielskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

F

Instrukcja obsługi w języku francuskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

G

Instrukcja obsługi w języku niemieckim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

H

Instrukcja obsługi w języku fińskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

I

Instrukcja obsługi w języku włoskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

N

Instrukcja obsługi w języku norweskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

O

Instrukcja obsługi w języku polskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

P

Instrukcja obsługi w języku portugalskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

S

Instrukcja obsługi w języku hiszpańskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

W

Instrukcja obsługi w języku szwedzkim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

C

Instrukcja obsługi w języku czeskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

B

Dokumentacja wymagań CE w języku węgierskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

K

Dokumentacja wymagań CE w języku słowackim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

T

Dokumentacja wymagań CE w języku estońskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

U

Dokumentacja wymagań CE w języku greckim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

L

Dokumentacja wymagań CE w języku łotewskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

V

Dokumentacja wymagań CE w języku litewskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Y

Dokumentacja wymagań CE w języku słoweńskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Kod

Opcje programowe 1

Z

Pomiary natężenia przepływu i gęstości (standard)

X

Opcja programowa 1 ETO

Kod

Opcje programowe 2

Z

Brak opcji programowych 2

C

(1)

X

Weryfikacja czujnika, metoda badania integralności systemu Opcja programowa 2 ETO

Kod

Opcje fabryczne

Z

Urządzenie standardowy

R

Urządzenie ETO

Typowy numer zamówieniowy:

1500 D 3 A A B M E Z C Z

(1) Opcja wymaga podłączenia przetwornika do czujnika ze zmodyfikowanym procesorem lokalnym.

32

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Specyfikacja zamówieniowa — Model 2500 Model

Opis urządzenia

1500

Przetwornik wielu zmiennych natężenia przepływu i gęstości Micro Motion Coriolis MVD

Kod

Opcje montażu

D

Montaż zdalny przetwornika na szynie DIN 35 mm przy użyciu kabla 4−żyłowego

B

Montaż zdalny przetwornika na szynie DIN 35 mm przy użyciu kabla 4−żyłowego ze zdalnym procesorem lokalnym przy użyciu kabla 9−żyłowego (łącznie z kablem CFEPS o długości 3 m)

Kod

Zasilanie

3

19,2 do 28,8 VDC

Kod

Przepusty kablowe

A

Brak (do stosowania z opcją montażu kod D)

B (1) E

(1)

1/2 cala NPT − bez dławików kablowych Zdalny procesor lokalny M20 − bez dławików kablowych

F(1)

Zdalny procesor lokalny z dławikami mosiężnymi niklowanymi

G(1)

Zdalny procesor lokalny z dławikami kablowymi ze stali nierdzewnej

Kod

Opcje wyjść

B

Jedno wyjście prądowe; dwa konfigurowane kanały WE/WY; RS−485 − konfiguracja domyślna 2 mA, 1 FO

C

Jedno wyjście prądowe; dwa konfigurowane kanały WE/WY; RS−485 − konfiguracja użytkownika

Kod

Zaciski

B

Zaciski śrubowe

Kod

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

M

Standard Micro Motion (bez atestów)

C

CSA (tylko Kanada)

A

CSA C−US (USA i Kanada)

B

ATEX − obszar bezpieczny z wyjściami iskrobezpiecznymi czujnika

P (2)

NEPSI − obszar bezpieczny

Dalszy ciąg na następnej stronie (1) Opcja dostępna tylko z opcją montażu kod B. (2) Opcja musi być zamówiona z opcją języka kod M.

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000

33


Specyfikacja zamówieniowa — Model 2500 ciąg dalszy Kod

Język

A

Instrukcja obsługi w języku duńskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

D

Instrukcja obsługi w języku holenderskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

E

Instrukcja obsługi w języku angielskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

F

Instrukcja obsługi w języku francuskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

G

Instrukcja obsługi w języku niemieckim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

H

Instrukcja obsługi w języku fińskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

I

Instrukcja obsługi w języku włoskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

N

Instrukcja obsługi w języku norweskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

O

Instrukcja obsługi w języku polskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

P

Instrukcja obsługi w języku portugalskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

S

Instrukcja obsługi w języku hiszpańskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

W

Instrukcja obsługi w języku szwedzkim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

C

Instrukcja obsługi w języku czeskim; instrukcja konfiguracji w języku angielskim

B

Dokumentacja wymagań CE w języku węgierskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

K

Dokumentacja wymagań CE w języku słowackim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

T

Dokumentacja wymagań CE w języku estońskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

U

Dokumentacja wymagań CE w języku greckim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

L

Dokumentacja wymagań CE w języku łotewskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

V

Dokumentacja wymagań CE w języku litewskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Y

Dokumentacja wymagań CE w języku słoweńskim; instrukcja instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Kod

Opcje programowe 1

Z

Pomiary natężenia przepływu i gęstości (standard)

A

Pomiary produktów ropopochodnych

Kod

Opcje programowe 2

Z

Brak opcji programowych 2

C

(1)

W

Weryfikacja czujnika, metoda badania integralności systemu Przepływ rozliczeniowy urzędu miar i wag (wymagana zewnętrzna plomba)

Kod

Opcje fabryczne

Z

Urządzenie standardowy

R

Urządzenie ETO

Typowy numer zamówieniowy:

2500 D 3 3 B B M E Z C Z

(1) Opcja wymaga podłączenia przetwornika do czujnika ze zmodyfikowanym procesorem lokalnym.

34

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000


Przetworniki Micro Motion速 z serii 1000 i 2000

35


© 2006 Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. PS−00400, wersja D

Zastrzega się prawo do zmian parametrów technicznych wszystkich urządzeń bez uprzedzenia. Micro Motion jest zastrzeżonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i logo Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki są własnością ich prawowitych właścicieli.

Najnowsze dane techniczne produktów Micro Motion można znaleźć w Internecie: www.micromotion.com

Emerson Process Management sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa T 0 − 22 45 89 200 F 0 − 22 45 89 231 www.emersonprocess.pl

TM

Micro Motion

Przetworniki Micro Motion serii 1000 i 2000  

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000 z technologią MVD™ - karta katalogowa

Przetworniki Micro Motion serii 1000 i 2000  

Przetworniki Micro Motion® z serii 1000 i 2000 z technologią MVD™ - karta katalogowa

Advertisement