Page 1

Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model R O X Analizatory tlenu

http://www.processanalytic.com


ISTOTNE WSKAZÓWKI PRZECZYTAJ TO ZANIM ZACZNIESZ INSTALACJĘ! Emerson Process Management (Rosemount Analytical) projektuje, wytwarza i testuje swoje produkty tak, aby spełniały wszelkie krajowe i międzynarodowe standardy. Ponieważ urządzenia te są zaawansowanymi technologicznie produktami, należy je prawidłowo instalować, obsługiwać i konserwować, aby zapewnić im ciągła pracę w ich normalnych warunkach. Poniższe instrukcje powinny zostać przyswojone i dodane do Państwa programu bezpieczeństwa podczas instalowania, obsługi i konserwacji produktów Rosemount Analytical. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może być przyczyną jednej z następujących sytuacji: utraty życia, zranienia pracownika, uszkodzenia mienia, uszkodzenia przyrządu i utraty gwarancji. •

Przeczytaj całą instrukcję przed instalowaniem, rozpoczęciem pracy z przyrządem i serwisowaniem.

Jeśli czegoś nie rozumiesz w instrukcji, zadzwoń do przedstawicielstwa Emerson Process Management (Rosemount Analytical) w celu uzyskania wyjaśnień.

Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji.

Należy poinformować i przeszkolić cały personel na temat prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu.

Należy zainstalować sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w poniższej instrukcji i zgodnie z lokalnymi zasadami i standardami. Każde urządzenie należy podłączyć do właściwych źródeł ciśnienia i prądu.

Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy zatrudnić wykwalifikowany personel do instalowania, obsługi, aktualizowania, programowania i konserwacji.

Kiedy wymagane są części zamienne, należy sprawdzić, czy wykwalifikowany personel używa części zamiennych określonych przez Emerson Process Management (Rosemount Analytical). Części nieznanego pochodzenia oraz procedury mogą wpłynąć na pogorszenie warunków pracy przyrządu, spowodować zagrożenie w miejscu pracy lub utratę gwarancji. Zamienniki nieoryginalne mogą spowodować pożary, zwarcia elektryczne lub nieprawidłowe działanie.

Należy sprawdzić, czy wszystkie drzwiczki przyrządu są zamknięte i zabezpieczone pokrywami, za wyjątkiem konserwacji przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel, aby zapobiec zwarciom elektrycznym i zranieniu personelu.

Informacje zawarte w tym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia.. Swagelok® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Crawford Fitting Co.

Emerson Process Management Rosemount Analytical Inc. Process Analytic Division 1201 N. Main St. Orrville, OH 44667-0901 T (330) 682-9010 F (330) 684-4434 e-mail: gas.csc@EmersonProcess.com Internet:http:// www.processanalytic.com


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX SPIS TREŚCI

WSTĘP................................................................................................................................ W-1 Definicje............................................................................................................................... W-1 Zalecany sposób użytkowania ............................................................................................ W-2 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ................................................................................. W-2 Ogólne zalecenia dotyczące przechowywania butli wysokociśnieniowych ......................... W-4 Dokumentacja ..................................................................................................................... W-5 Zgodności............................................................................................................................ W-5 1-0 OPIS I SPECYFIKACJE .................................................................................................1-1 1-1 Przegląd ..........................................................................................................................1-1 1-2 Typowe aplikacje.............................................................................................................1-1 1-3 Zasada działania .............................................................................................................1-1 1-4 Specyfikacje ....................................................................................................................1-3 a. Ogólna .....................................................................................................................1-3 b. Środowiska ..............................................................................................................1-3 c. Fizyczna ...................................................................................................................1-3 2-0 Instalacja........................................................................................................................2-1 2-1 Rozpakowanie.................................................................................................................2-1 2-2 Montaż ............................................................................................................................2-1 2-3 Położenie ........................................................................................................................2-1 2-4 Gazy................................................................................................................................2-2 a. Połączenia ...............................................................................................................2-2 b. Specyfikacje gazu ....................................................................................................2-3 2-5 Połączenia elektryczne ...................................................................................................2-5 a. Połączenia zasilania ................................................................................................2-5 b. Połaczenia zewnętrzne ............................................................................................2-6 c. Połączenia wyjścia sygnałowego .............................................................................2-6 d. Alarmy stężenia .......................................................................................................2-6 e. Styk Poza zakresem (Off Range).............................................................................2-6 2-6 Wskazówki instalacyjne ..................................................................................................2-7 3-0 OBSŁUGA ......................................................................................................................3-1 3-1 Uruchamianie ..................................................................................................................3-1 3-2 Kalibracja ........................................................................................................................3-1 3-3 Obsługa...........................................................................................................................3-1 3-4 Ustawienia alarmu...........................................................................................................3-2 4-0 Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek ...................................................4-1 4-1 Konserwacja....................................................................................................................4-1 4-2 Wymiana czujnika tlenu ..................................................................................................4-1 a. Instalacja czujnika ....................................................................................................4-1 4-3 Wymiana bezpieczników sieciowych ..............................................................................4-4 a. 115/230 V AC...........................................................................................................4-4 b. 24 V DC ...................................................................................................................4-5 4-4 Płyty obwodów drukowanych ..........................................................................................4-6 4-5 Konfiguracja alarmu ........................................................................................................4-6 4-6 Wykrywanie i usuwanie usterek ......................................................................................4-7

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Spis treści

i


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

5-0 Części zamienne ...........................................................................................................5-1 5-1 CZUJNIKI ZAMIENNE ....................................................................................................5-1 5-2 Części zamienne – ROX GT i GP ...................................................................................5-1 5-3 Części zamienne – ROX GT ...........................................................................................5-1 5-4 Części zamienne – ROX GP...........................................................................................5-1 6-0 Zwrot materiału .............................................................................................................6-1 6-1 Zwrot materiału .............................................................................................................6-1 6-2 Obsługa klienta .............................................................................................................6-1 6-3 Szkolenie........................................................................................................................6-1

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Spis treści

ii


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

SPIS RYSUNKÓW Rys. 1-1. Zasada działania czujnika elektrochemicznego.....................................................1-2 Rys. 1-2. Widok z przodu ROX GT .......................................................................................1-2 Rys. 1-3. Widok z przodu ROX GP .......................................................................................1-2 Rys. 2-1. Widok z góry analizatora ROX (bez pokrywy) .......................................................2-1 Rys. 2-2. Połączenia z tyłu panela ........................................................................................2-2 Rys. 2-3. Schemat zalecanego dostarczania próbki – próbka przy nadciśnieniu .................2-4 Rys. 2-4. Schemat zalecanego dostarczania próbki – za małe ciśnienie lub przepływ.........2-4 Rys. 2-5. Elektryczne połączenia wejściowe z tyłu panelu....................................................2-5 Rys. 4-1. Instalacja czujnika..................................................................................................4-3 Rys. 4-2. Położenie bezpieczników ROX GT, GP 115/230 V AC .........................................4-4 Rys. 4-3. Położenie bezpieczników ROX GT 24V.................................................................4-5 Rys. 4-4. Położenie przełączników alarmu............................................................................4-6

SPIS TABEL Tabela 4-1. Konfiguracja ustawień alarmu ............................................................................4-6

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Spis treści

iii


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

WSTĘP Celem tej instrukcji jest dostarczenie informacji dotyczących elementów, funkcji, instalowania i konserwacji analizatora ROX.

DEFINICJE Poniżej podano definicje: ZAGROŻENIA, OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI I UWAGI, które można znaleźć w tej instrukcji ZAGROŻENIE Wskazuje obecność zagrożeń, które mogą spowodować poważne zranienie personelu, śmierć lub zniszczenie materialne własności, jeśli zostaną zignorowane.

OSTRZEŻENIE Wskazuje procedurę obsługi lub konserwacji, procedurę, warunek, stwierdzenie, itp. Niezastosowanie się do niego może spowodować poranienie, śmierć lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu personelu.

PRZESTROGA Wskazuje procedurę obsługi lub konserwacji, procedurę, warunek, stwierdzenie, itp. Niezastosowanie się do niego może spowodować zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń lub utratę sprawności. UWAGA Wskazuje na istotne procedury obsługi, warunek lub stwierdzenie.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wstęp

W-1


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX ZALECANY SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Celem tej instrukcji jest przedstawienie procedur instalowania, obsługi i konserwacji analizatorów tlenu ROX GT i ROX GP.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Niektóre rozdziały mogą opisywać elementy urządzenia nieużywane w twojej konfiguracji. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z obsługą analizatora zanim go uruchomi. NALEŻY PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ CAŁOŚCI. Jeśli przyrząd jest używany w sposób nie określony w tej instrukcji, systemy zabezpieczenia mogą ulec pogorszeniu.

WYKWALIFIKOWANY PERSONEL Aby uniknąć wybuchu, utraty życia, zranienia osób i uszkodzenia sprzętu oraz innych urządzeń znajdujących się w pobliżu, wszystkie prace związane z instalowaniem, obsługą i serwisowaniem przyrządu powinny być wykonywane powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, przeszkolony i zapoznany z procedurami zawartymi w tej instrukcji. NALEŻY ZAPAMIĘTAĆ TE PROCEDURY. ZAGROŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Nie należy pracować z urządzeniem bez zamkniętych drzwiczek. Serwisowanie wymaga dostępu do części pod napięciem, co może spowodować śmierć lub poważne urazy, Serwisowanie należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Dla bezpieczeństwa pracy i prawidłowego działania przyrząd musi być podłączony do prawidłowo uziemionego trzyprzewodowego źródła napięcia. Połączenie wyjściowe służą do dołączenia do przyrządów, które nie mają elementów pod napięciem na zewnątrz. Kabel połączeniowy i przyrząd do którego dołączone jest wyjście z przyrządu muszą mieć izolację dla co najmniej 150 VAC, ponieważ w przypadku uszkodzenia wyjście może być dołączone do przekaźnika posiadającego napięcie 150VAC. Połączenie używane na zdalnym końcu obwodu wyjściowego musi być odpowiednie do 150VAC i nie może mieć dostępnych na zewnątrz części pod napięciem. Przyrząd dołączony do wyjścia musi albo być zgodny z dyrektywą IEC 1010-1 lub równoważną albo musi być odpowiedni do użycia jeśli na wejściu potencjalnie może pojawić się 150VAC i musi nie powodować zapłonu w tych warunkach.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wstęp

W-2


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

OSTRZEŻENIE MOŻLIWE ZAGROŻENIE WYBUCHEM Ten przyrząd nie jest przewidziany do analizowania próbek palnych. Wprowadzenie próbek palnych do przyrządu może wywołać wybuch, powodujący urazy, śmierć lub uszkodzenie urządzeń.

OSTRZEŻENIE INTEGRALNOŚĆ CZĘŚCI Majstrowanie i wymiana części przez osoby nieuprawnione może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo przyrządu. Należy stosować tylko elementy fabryczne do naprawy.

PRZESTROGA MATERIAŁ ŻRĄCY Majstrowanie przy czujniku tlenu może spowodować wyciek wewnętrznego elektrolitu. Elektrolit jest żrący i może spowodować poparzenie skóry. Unikać kontaktu z zawartością czujnika. Należy przeczytać i przyswoić sobie informacje zawarte w karcie bezpieczeństwa materiałowego na końcu instrukcji przed pracą przy czujniku.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wstęp

W-3


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

OGÓLNE ZALECENIA DO PRZENOSZENIA I PRZECHOWYWANIA BUTLI Z GAZEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM

Wybrane z „Podręcznika Gazów Skompresowanych” Stowarzyszenia Gazów Skompresowanych (Compressed Gas Association) wydanego w 1981 roku. Compressed Gas Association 1235 Jefferson Davis Highway Arlington, Virginia 222202 Użyte za zezwoleniem 1. Nigdy nie upuszczać butli ani nie pozwalać by uderzały o siebie. 2. Butle mogą być przechowywane na otwartej przestrzeni, ale w takich warunkach muszą być zabezpieczone przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi oraz, aby chronić przed rdzą nie powinny leżeć na mokrym podłożu. Butle powinny być schowane w cieniu, jeśli obszar jest narażony na występowanie wysokich temperatur. 3. Zatyczka chroniąca zawór powinna być pozostawiona na każdej butli aż do czasu, kiedy butla nie zostanie umocowana do ściany lub w stojaku gotowa do użycia. 4. Unikać upuszczania, toczenia lub przesuwania butli nawet na krótkie odległości. Powinny być przemieszczane na specjalnych wózkach. 5. Nie manipulować przy urządzeniach bezpieczeństwa w zaworach lub butlach. 6. Nie przechowywać pustych i pełnych butli zrazem. Niebezpieczne jest dołączanie pustej butli do systemu będącego pod ciśnieniem. 7. Żadne część butli nie może być narażona na temperaturę wyższą niż 52oC. Nie należy zbliżać płomienia do butli pod ciśnieniem. 8. Nie umieszczać butli tam, gdzie mogłyby się stać częścią obwodu elektrycznego. Przy spawaniu łukiem elektrycznym należy uważać, by nie nastąpił przeskok łuku w butli.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wstęp

W-4


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

DOKUMENTACJA Dostępne są następujące materiały instruktażowe o modelu ROX. Aby je uzyskać należy skontaktować się z przedstawicielem. 748375 Instrukcja obsługi (ten dokument)

ZGODNOŚCI Ten produkt spełnia wymagania Canadian Standard Association dla używania w bezpiecznych zastosowaniach wewnątrz budynków.

Rosemunt Analytical spełnił wszystkie wymagania European Legislation, które mają produkty sprzedawane w Europie.

Ten produkt spełnia wymagania poziomu standardowego NAMUR EMC. Rekomendacja (Maj 1993)

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich standardów sieci EMC w Australii i Nowej Zelandii.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wstęp

W-5


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Model ROX

Wstęp

W-6


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rozdział 1 OPIS I SPECYFIKACJE 1-1 Przegląd

1-3 Zasada działania

Ta instrukcja opisuje analizator śladowego tlenu ROX GT oraz analizator tlenu procentowego ROX GP z serii ROX przyrządów do analizy tlenu.

Do pomiaru tlenu analizator ROX GT/GP wykorzystuje czujnik elektrochemiczny. Patrz Rys. 1-1 na stronie 1-2. Czujnik jest samodzielnym jednorazowym modułem, który nie wymaga konserwacji. Czujnik wykorzystuje zasadę reakcji elektrochemicznej do generowania sygnału proporcjonalnego d stężenia tlenu w próbce.

ROX GT jest przyrządem przeznaczonym do ciągłego pomiaru stężenia śladowego tlenu w przepływającej mieszaninie gazowej. Stężenie jest wyrażane w ppm na objętość. ROX GP jest przyrządem przeznaczonym do ciągłego pomiaru stężenia procentowego tlenu w przepływającej mieszaninie gazowej. Przyrządy ROX GT/GP są przeznaczone do montażu panelowego lub ½ kaset 19’’ z podłączeniami gazowymi z tyłu. Wszystkie podłączenia elektroniczne są także wykonywane z tyłu, włączając w to zasilanie.

1-2 Typowe aplikacje Typowe aplikacje analizatora ROX GT to: • Monitoring śladowych zanieczyszczeń tlenu w czystym azocie lub w strumieniu argonu. •

Określanie śladowych zawartości tlenu w atmosferze gazów obojętnych w piecach do obróbki cieplnej. Monitoring zanieczyszczeń tlenu atmosfery obojętnej w komorze rękawicowej.

Typowe aplikacje analizatora ROX GP to: • Pomiar procentowych zanieczyszczeń w czystym gazie. •

Kontrola atmosfery obojętnej w aplikacjach do obróbki cieplnej.

Monitoring operacji wzbogacania ilub zubażania w tlen.

Czujnik składa się z katody i anody, które są połączone w odpowiednim elektrolicie. Czujnik posiada membranę przepuszczającą gaz, która zakrywa katodę, pozwalając na przejście gazu do czujnika a równocześnie zabezpieczając przed wyciekaniem elektrolitu. Ponieważ próbka przechodzi do czujnika, tlen rozpuszcza się w roztworze elektrolitu i migruje na powierzchnię katody. Tlen jest redukowany przy katodzie. Równocześnie przy anodzie występuje reakcja utleniania, generując cztery elektrony, Te elektrony płyną do katody i powodują redukcję tlenu. Na każdej z elektrod zachodzą następujące reakcje: katoda: 4e- + 2H2O + O2 → 4OHanoda: 4OH- + 2Pb → 2PbO + 2H2O +4eWynikająca stąd reakcja w całej komorze: 2Pb + O2 → 2PbO Ten przepływ elektronów stanowi prąd elektryczny, który jest wprost proporcjonalny do stężenia tlenu obecnego w próbce. Przy braku tlenu nie zachodzi żadna reakcja utleniania i redukcji i dlatego nie jest generowany żaden prąd. To sprawia, że czujnik posiada bezwzględne zero.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Opis i specyfikacje

1-1


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rys. 1-1. Zasada działania czujnika elektrochemicznego

Rys. 1-2. Widok z przodu ROX GT

Rys. 1-3. Widok z przodu ROX GP

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Opis i specyfikacje

1-2


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

1-4 Specyfikacje a. Ogólna Zakresy .............................. 0 – 5, 10, 25% tlenu Wyjście sygnału ................. 0-1VDC (10K min) i 4-20 mADC izolowane (600Ω max.) Alarmy................................ 2 przekaźniki kontaktowe, 1A @30VDC rezyst. ........................................... 1A @ 115VAC rezyst. Wyświetlacz ....................... 3 ½ cyfry ciekłokrystaliczny Minim. wykrywany poziom . 0.01% tlenu Powtarzalność ................... ±1% pełnej skali Zakłócenia ......................... ±1% Liniowość ........................... ±1% Czas odpowiedzi................ 90% pełnej skali w mniej niż 7 s (czujnik GP1) Dryf zera ............................ mniej niż 1% na tydzień przy stałej temperaturze Dryf zakresu....................... mniej niż 1% na tydzień przy stałej temperaturze Wymagania na zasilanie.... 115/230VAC ±10%, 50/60Hz. mniej niż 5W b. Środowiska Dryf temperatury zależnej.. ±2% pełnej skali dla temperatur pomiędzy 15 a 35oC ........................................... ±5% pełnej skali dla całego zakresu temperatur Temperatura otoczenia...... 5 do 45oC Temperatura próbki ........... 5 do 45oC Przepływ próbki ................. 0.1 do 1.0 L/min Wilgotność próbki .............. 0 do 95% wilgotności względnej nieskondensowanej c. Fizyczna Klasyfikacja obszaru .......... ogólnego przeznaczenia Połączenia gazowe............ 1/8 cala żeńskie NPT Konfiguracja montażu ........ ½ 19’’ lub montaż panelowy Wymiary wycięcia panelu .. 92 X 190 mm (3.625 X 7.5 cala) Wymiary obudowy ............. 129 X 213 X 127 mm (5.06 X 8.38 X 5.0 cali) HxWxD Masa .................................. 2.27kg (około 5 funtów)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Opis i specyfikacje

1-3


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Model ROX

Opis i specyfikacje

1-4


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rozdział 2 Instalacja 2-1 Rozpakowanie Należy ostrożnie sprawdzić opakowania i zawartość, czy nie występują uszkodzenia. Jeśli karton lub zawartość zostały uszkodzone, należy natychmiast powiadomić przewoźnika. Pozostawić karton i materiały do pakowania, dopóki wszystkie elementy używane z przyrządem pracują.

2-2 Montaż Analizator ROX GT przychodzi w pełni zmontowany z zainstalowanym czujnikiem. Należy zauważyć, że połączenia wlotu i wylotu gazu są uszczelnione, aby zapobiec wystawieniu czujnika na kontakt z powietrzem. Dłuższy kontakt czujnika z powietrzem może powodować przedłużenie czasu uruchamiania, pogorszenie parametrów lub uszkodzenie czujnika. Nie wyjmuj zatyczek uszczelniających dopóki wszystkie związane elementy nie zostaną zainstalowane, a przyrząd będzie gotowy do instalacji.

ROX GP wymaga, aby czujnik był zainstalowany po zainstalowaniu analizatora i wykonaniu podłączeń gazowych.

2-3 Położenie Zainstalować ROX GT/GP w miejscu czystym, bezpiecznym, nie narażonym na działanie warunków atmosferycznych, wolnym od drgań i nie wystawionym na ekstremalne temperatury. Aby uzyskać najlepsze efekty należy zainstalować analizator w pobliżu punktu poboru próbki, aby zminimalizować czas transportu próbki. Temperatura otoczenia podczas pracy wynosi od 5 do 45oC, a zmiany temperatury nie powinny być większe niż 10oC/godzinę. Dopuszczalny zakres punktu rosy jest mniejszy niż 95% wilgotności względnej, ale nie powinien przekraczać 45oC temperatury mokrej kolby.

Rys. 2-1. Widok z góry analizatora ROX (bez pokrywy)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-1


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

2-4 Gazy Podczas normalnej pracy, analizator nie potrzebuje dodatkowych gazów. Zaleca się stosowanie gazów kalibracyjnych – powietrze lub odpowiednie mieszaniny tlenu w azocie (poziom ppm dla ROX GT, poziom % dla ROX GP). Po uruchomieniu początkowym lub po przejściowym odłączeniu urządzenia, analizator wymaga przedłużonego czasu, aby dojść do zakresu pomiaru. Zwykle jest to spowodowane przez wprowadzenie powietrza otaczającego do próbki lub przewodów doprowadzających próbkę. Obecność wyższego niż normalnie poziomu tlenu przy czujniku spowoduje, że elektrolit nasyci się rozpuszczonym tlenem. Kiedy przyrząd jest umieszczony w miejscu pracy, czujnik musi zużyć cały nadmiar rozpuszczonego tlenu powyżej żądanego poziomu pomiarowego. Taki czas powrotu jest niezbędny tylko dla ROX GT. Wszystkie zewnętrzne rurki gazowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub miedzi i zaleca się ich wstępne oczyszczenie. UWAGA Nie należy stosować plastikowych rurek po pomiaru śladowego tlenu, ponieważ tlen może przenikać z otaczającego powietrza, powodując wyższe od oczekiwanych odczyty tlenu.

Połączenia przewodów gazowych ROX są ciśnieniowe. Nie należy używać taśmy do gwintu rurowego. Połączenia przewodów gazowych ROX GP są żeńskimi NPT i zaleca się stosowanie taśmy do gwintu rurowego. a. Połączenia Patrz Rys. 2-2 poniżej. Podłącz wlot próbki i przewody wyjściowe do odpowiednio oznaczonych końcówek z tyłu panelu. Wszystkie połączenia są ¼-calowymi końcówkami ciśnieniowymi z króćcem na ROX GT. ROX GP posiada 1/8-calowe złącze żeńskie NPT. Jeśli próbka jest dostępna przy nadciśnieniu, a przepływ między 50 a 1000 cm3/min to zalecamy konfigurację dostarczania próbki pokazaną na rys. 2-3, strona 2-4. Jeśli próbka jest dostępna przy ciśnieniu otoczenia lub przepływ jest niewystarczający, aby spełnić wymagania, zalecamy konfigurację dostarczania próbki pokazaną na rys. 2-4, strona 2-4. Włączenie szybkiej pętli obejścia, filtrowania cząstek i usuwania wilgoci nie zostały pokazane na tym rysunku i od klienta zależy, czy zostaną umieszczone.

Rys. 2-2. Połączenia z tyłu panela Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-2


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002 b. Specyfikacje gazu

Model ROX Analizator może nie być odpowiedni do pomiaru takich próbek.

Gazy kalibracyjne

Wielkość przepływu

Metoda kalibracji i gazy zależą od wymaganego zakresu pracy i prędkości powrotu czujnika do pracy po kalibracji. Ze względu na charakterystykę czujnika nie jest wymagany gaz zerowy. Przy braku tlenu czujnik wskazuje zero bezwzględne.

Wielkość przepływu próbki może być ustawiona między 50 a 1000 cm3/min bez wpływu na dokładność czujnika. Przepływ próbki powinien być ustawiony na stałą wartość w powyższym zakresie, co zapewni wymagany czas odpowiedzi i przechowywania próbki.

Gazem zakresowym może być albo powietrze albo certyfikowana mieszanina o znanym stężeniu ppm tlenu w azocie. Wszystkie gazy kalibracyjne są wprowadzane przez wlot próbki z tyłu modułu. Gaz próbkowany Gaz próbkowany powinien być niepalny (poniżej 100% dolnej granicy wybuchu) i obojętny. Jeśli gaz próbkowany zawiera CO2, CO, gazy kwaśne lub gazy chlorowe należy skonsultować się z producentem.

Ciśnienie/ Filtrowanie Ciśnienie próbki na wlocie powinno być w zakresie od 1013 do 2048hPa (0 do 15 psig). Analizator nie zawiera żadnego układu filtrowania próbki. Próbka powinna być filtrowana z cząsteczek większych niż 5 mikronów, aby ograniczyć ryzyko wewnętrznego zablokowania przepływu próbki.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-2


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rys. 2-3. Schemat zalecanego dostarczania próbki – próbka przy nadciśnieniu

Rys. 2-4. Schemat zalecanego dostarczania próbki – za małe ciśnienie lub przepływ

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-3


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

2-5 Połączenia elektryczne

Model ROX

Zamknąć drzwiczki przed podłączeniem zasilania.

Wszystkie połączenia elektryczne można znaleźć z tyłu analizatora (patrz rys. 2-2. strona 2-2).

Zasilanie 24 VDC

a. Połączenie zasilania

Analizator ROX GT 24 VDC (PN 658301-24) jest zaprojektowany do pracy przy zasilaniu 24 VDC.

Zasilanie 115/230 VAC ROX GT/GP jest zaprojektowany do pracy przy zasilaniu 115 lub 230 VAC 50/60Hz. Moduł zasilacza znajduje się w prawym tylnym panelu przyrządu. Moduł zasilacza wykorzystuje standardowe złącze IEC 320, które pozwala na uniwersalne podłączenie we wszystkich krajach przez wybór odpowiedniego sznura przyłączeniowego przy instalacji. Standardowy amerykański sznur przyłączeniowy znajduje się na wyposażeniu analizatora. Analizator przychodzi skonfigurowany fabrycznie do pracy przy zasilaniu 115 VAC. Jeśli wymagana jest praca przy napięciu 230 VAC, należy przy odłączonym zasilaniu otworzyć drzwiczki pokrywy na module zasilającym i wyjąć blok bezpieczników jak to opisano w rozdziale 4-3, strona 4-4. Należy odwrócić blok bezpieczników i założyć tak, aby napis „230V” był teraz widoczny przez drzwiczki pokrywy.

Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych należy sprawdzić, czy wartość zasilania na tabliczce znamionowej przyrządu jest prawidłowa. Połączenie elektryczne 24 VDC jest umieszczone po prawej stronie z tyłu panelu, patrz rys. 2-5 poniżej. Zaciski są oznaczone następująco: + -

+24 VDC -24 VDC uziemienie

OSTRZEŻENIE MOŻLIWE USZKODZENIE ELEKTRYCZNE Podłączenie napięcia AC do złącza napięcia wejściowego DC może spowodować poważne uszkodzenie analizatora. Należy sprawdzić prawidłowość napięcia zasilającego przed włączeniem zasilania do analizatora.

Rys. 2-5. Elektryczne połączenia wejściowe z tyłu panelu

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-4


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002 b. Połączenia zewnętrzne Analizator posiada dwa rodzaje połączeń wyjściowych: wyjście sygnałowe i wyjścia przekaźnikowe. Wyjścia przekaźnikowe są dla 115 VAC, ale przy następujących zastrzeżeniach: Istnieje tylko „podstawowa izolacja” ( w rozumieniu IEC 1010-1) występująca miedzy stykiem i resztą obwodu. Oznacza to, że w przypadku pojedynczego uszkodzenia możliwe jest, że 115 VAC dołączone do styków przekaźnika będzie dołączone również do połączeń wyjściowych. Każdy przyrząd dołączony do wyjścia analizatora może potencjalnie widzieć te 115 VAC. OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Połączenie wyjścia służy tylko do podłączania przyrządów, które nie umożliwiają dostępu do części znajdujących się pod napięciem. Kabel połączeniowy i przyrząd, do którego podłączone jest wyjście musi mieć izolację oznaczoną dla co najmniej 150 VAC, ponieważ w przypadku uszkodzenia wyjście może być dołączone do styków przekaźnika, które same mogą być podłączone do 150 VAC. Połączenie użyte na zdalnym końcu obwodu wyjściowego musi być odpowiednie dla 150 VAC i musi nie mieć dostępnych części pod napięciem. Wyposażenie dołączone do wyjścia musi być zgodne ze standardem IEC 1010-1 lub równoważnym lub musi być odpowiednie do zastosowania z wejściem, które może być potencjalnie dołączone do 150 VAC i nie powinno powodować zapłonu w tej sytuacji.

Model ROX UWAGA Zaciski do połączeń zewnętrznych z tyłu analizatora zostały zaprojektowane do łatwego podłączania. Ponieważ są one spolaryzowane, więc nie można podłączyć ich odwrotnie. Wykonaj połączenia z zapasem serwisowym, a następnie podłącz je. Sprawdź dwa razy, czy używasz prawidłowych zacisków i nie stosujesz wyższego napięcia (np. 115V) do styków przekaźników, zanim sprawdzisz, że połączenia wyjścia są prawidłowe – podłączenie napięcia AC do wyjścia sygnałowego spowoduje uszkodzenia analizatora. c. Połączenia wyjścia sygnałowego Analizator jest dostarczany standardowo z dwoma wyjściami: 4-20mA DC izolowanym oraz 0-1 VDC. Aby ułatwić instalację połączenia wyjścia sygnałowego są wykonane przez wymienne złącze zacisków (Patrz Rys. 2-2 na stronie 2-2). OSTRZEŻENIE MOŻLIWE ZABROŻENIE WYBUCHEM Sprawdź wszystkie przewody połączeniowe przed dołączeniem do listwy zaciskowej. Podłączenie napięcia AC do wyjścia sygnałowego spowoduje uszkodzenia analizatora. d. Alarmy stężenia Analizator jest dostarczany standardowo z dwoma alarmami stężenia skonfigurowanymi jako górne i normalnie włączone. Aby ułatwić instalację połączenia alarmów są wykonywane przez wymienne złącze zacisków, które jest wspólne ze złączami wyjścia sygnałowego (Patrz Rys. 2-2 na stronie 22). Każdy zestaw połączeń alarmowych jest oznaczony, aby ułatwić identyfikację alarmu. Połączenia oznaczone jako NO (normalnie rozwarte), NC (normalnie zwarte) i C (wspólne) odpowiadają pozycjom przekaźnika z wyłączonym zasilaniem.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-5


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002 Obydwa alarmy są skonfigurowane fabrycznie w trybie odpornym na uszkodzenia (normalnie włączone, a zanik napięcia powoduje zmianę statusu przekaźnika) i górnym poziomem tlenu (status przekaźnika zmienia się powyżej ustawionego poziomu). Aby zmienić konfigurację alarmu należy zaglądnąć do rozdziału 4-5, strona 4-6.

Model ROX •

Czy zewnętrzne rurki, regulatory, pompy, końcówki itp. są czyste?

Czy zawartość tlenu w dostarczanym gazie jest zgodna z zakresem analizatora?

Czy próbka jest niepalna?

Czy wszystkie zewnętrzne połączenia gazowe są sprawdzone pod względem szczelności?

Czy do przewodów próbki użyto czystej stali nierdzewnej lub innego odpowiedniego materiału?

Czy wszystkie połączenia elektryczne są prawidłowe i dobrze zabezpieczone?

Czy czujnik został zainstalowany w analizatorze ROX GP?

Czy napis z prawidłowym napięciem zasilającym jest widoczny na module zasilającym?

e. Styk Poza zakresem (Off Range) Dodatkowo dostępny jest styk poza zakresem. Ten styk dostarcza użytkownikowi wyjście, które zmienia status, kiedy wyjście z analizatora znajduje się poza wymaganym zakresem. Ten styk jest fabrycznie skonfigurowany jako normalnie włączony na zakres 0-10ppm. W przypadku zaniku zasilania lub gdy przełącznik zakresu przechodzi w pozycję przeciwną styk jest rozwarty.

2-6 Wskazówki instalacyjne •

Czy położenie analizatora jest czyste, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, bezpieczne, wolne od drgań i ze stabilną temperatura otoczenia? Czy cylindry dostarczające gaz są wyposażone w czystą, metalową przesłonę, wolną od węglowodorów, z regulatorem dwustanowym z zaworem odcinającym?

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-6


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Model ROX

Instalacja

2-7


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rozdział 3 OBSŁUGA 3-1 Uruchamianie Po zakończeniu procedury instalacji opisanej w rozdziale 2, należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić przełącznik zakresu na pozycję 25% (do końca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). 2. Włączyć zasilanie przez przestawienie włącznika na module zasilacza na pozycję „-”.

3-2 Kalibracja W rozdziale 2-4b (strona 2-3) opisano metodę wyboru gazów do kalibracji zerowej i zakresu. Aby skalibrować analizator ROX GT/GP, wprowadź powietrze lub gaz zakresowy do wlotu próbki (SAMPLE INLET) i wykonaj następujące czynności: 1. Ustawić przełącznik zakresu na pozycję 25% (do końca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) lub na odpowiedni zakres dla użytego gazu zakresowego. Zaleca się używanie gazów zakresowych o najwyższym stężeniu, które najbardziej odpowiada wymaganemu zakresowi pracy. Zastosowanie powietrza do kalibracji daje najmniejszą szansę na błąd gazu zakresowego, ale równocześnie powoduje najdłuższy czas powrotu do pomiaru poziomu rzędu ppm. 2. Jeśli wykonałeś układ dostarczania próbki zgodny ze schematem w rozdziale 2-4a, strona 2-2, otwórz najpierw zawór izolacyjny czujnika, aby uniknąć narażenia czujnika na nadmierne ciśnienie próbki lub próżnię. Przepływ gazu zakresowego lub powietrza powinien wynosić między 0.1 a 1.0 L/min. Należy być ostrożnym, aby nie uszkodzić wylotu, ponieważ może to spowodować wzrost ciśnienia próbki, a w konsekwencji wzrost wartości odczytu próbki. UWAGA

Poziomy alarmowe nie są sygnalizowane podczas kalibracji. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności podczas kalibracji. 3. Poczekaj na ustabilizowanie się odczytu. Może to zająć kilka minut. 4. Znajdź potencjometr SPAN ADJUST na panelu czołowym i ustaw tak, aby wyświetlacz odpowiadał stężeniu gazu zakresowego. Obrót potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje wzrost odczytu na wyświetlaczu, a ruch przeciwny spowoduje zmniejszanie odczytu. 5. Jeśli użyłeś powietrza do ustawiania zakresu przyrządu, przełącz na gaz zerowy lub próbkę jak najszybciej, aby uniknąć przedłużonego pobytu czujnika w atmosferze dużego stężenia tlenu. Im dłużej czujnik znajduje się w powietrzu, tym dłużej trwa powrót czujnika do poziomu ppm. Podczas instalowania nowego czujnika lub uruchamiania przyrządu po raz pierwszy aż osiem godzin może trwać wyczyszczenie analizatora do dolnego zakresu pomiarowego. 6. Poczekaj na ustabilizowanie końcowego odczytu na gazie zerowym lub próbce. Moduł jest teraz gotowy do pracy. Moduł powinien być kalibrowany raz na tydzień, aż do uzyskania powtarzalności w wymaganych częstotliwościach kalibracji. Przy stabilnej instalacji wystarczy kalibrować raz w miesiącu. Procesy, w których występują duże zmiany warunków środowiskowych i składu próbki mogą wymagać znacznie częstszej kalibracji.

3-3 Obsługa Po kalibracji należy wykonać następujące czynności: Doprowadzić gaz próbkowany do wlotu próbki (SAMPLE INLET). Ustawić zewnętrzny regulator przepływu lub zawór dławiący tak, aby wypływ próbki na wylocie był między 0.1 i 1.0 L/min.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Obsługa

3-1


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002 UWAGA Wskazanie przepływu nie jest zwarte w przyrządzie - do tego celu konieczny jest zewnętrzny przepływomierz. Prawidłowe położenie przepływomierza pokazano w Rozdziale 2. Podczas wyłączania przyrządu należy zawsze zamykać jako ostatni zawór izolujący czujnik, aby unikać narażania czujnika na nadmierne ciśnienie lub próżnię.

3-4 Ustawienia alarmu Analizator ROZ GT/GP jest dostarczany standardowo z dwoma w pełni ustawionymi alarmami ze stykami przekaźników. Te poziomy alarmowe są zaprojektowane jako procent zakresu, a nie jako dyskretne wartości stężenia. Alarmy są skonfigurowane fabrycznie jako górne i odporne na uszkodzenia.

Model ROX Aby zobaczyć ustawione alarmy należy obrócić przełącznik zakresu na wymagany zakres pomiarowy i nacisnąć przycisk „SET LO ALARM”(ustawianie dolnego alarmu) lub „SET HI ALARM”(ustawianie górnego alarmu). Zostanie wyświetlony poziom alarmowy w bieżących jednostkach stężenia. Ponieważ alarmy są skonfigurowane jako procent zakresu, więc zmiana zakresu zmienia także wartość ustawionego alarmu. Na przykład, jeśli dolny alarm (LO) jest ustawiony na 5ppm na zakresie 10 ppm (50% zakresu), to na zakresie 100ppm odczyt pokaże 50ppm (50% zakresu). Aby ustawić poziom alarmu naciśnij odpowiedni przycisk ustawiania alarmu, następnie znajdź i ustaw skojarzony z nim potencjometr do ustawiania poziomu jak pokazano na Rys. 1-2 i 1-3. Obrót potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje wzrost odczytu na wyświetlaczu, a ruch przeciwny spowoduje zmniejszanie odczytu Aby widzieć cały czas wartość poziomu alarmu należy trzymać wciśnięty przycisk ustawiania alarmu w czasie procedury ustawiania. Dla alarmu dolnego należy ustawiać alarm „LO”, a dla górnego alarmu alarm „HI”.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Obsługa

3-2


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rozdział 4 Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek OSTRZEŻENIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL Ten sprzęt nie powinien być nastawiany lub naprawiany przez osoby nie będące właściwie wykwalifikowane. OSTRZEŻENIE INTEGRALNOŚĆ CZĘSCI Manipulowanie lub nieuprawniona wymiana elementów może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo i pracę tego produktu. Używaj tylko fabrycznych elementów do naprawy.

4-1 Konserwacja Następujące elementy analizatora ROX GT/GP mogą wymagać wymiany: • czujnik tlenu • bezpiecznik sieciowy • płyty obwodów drukowanych

4-2 Wymiana czujnika tlenu OSTRZEŻENIE MATERIAŁ ŻRĄCY Czujnik zawiera elektrolit, który jest żrący i może spowodować poparzenie skóry. Nie potrząsać zawartością czujnika. Należy przeczytać i zrozumieć kartę bezpieczeństwa materiałowego produktu na końcu tej instrukcji, zanim dotknie się czujnik. Czujnik tlenu używany w analizatorach ROX GT/GP jest elementem zużywającym się i wymaga okresowej wymiany. Aby określić, czy konieczna jest wymiana czujnika, należy przeczytać część o wykrywaniu i usuwaniu usterek w tym rozdziale.

a. Instalacja czujnika Aby zainstalować nowy czujnik należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Niestosowanie się do poniższej procedury może spowodować przedłużony kontakt czujnika z tlenem, powodując znaczniejsze opóźnienia w powrocie do pracy monitorowania online. 1. Wyłącz zasilanie modułu i odłącz przepływ próbki do analizatora. 2. Znajdź pokrywę komory i zdejmij ją przy pomocy narzędzi dostarczonych z przyrządem. Obracając pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zdejmij ją. 3. Sprawdź czy w otworze komory pomiarowej nie ma śladów cieczy. Jeśli występuje ciecz, należy zastosować sprzęt zabezpieczający jak to opisano w karcie bezpieczeństwa materiału na końcu tej instrukcji. Należy szczególnie ostrożnie podchodzić do cieczy i traktować ją jak ciecz żrącą. 4. Wyjąć istniejący czujnik i pozbyć się go zgodnie z miejscowymi regulacjami prawnymi. Wykorzystaj istniejący na czujniku uchwyt, aby wyjąć go z komory. 5. Obejrzeć wnętrze komory, czy nie ma w niej pozostałości cieczy lub osadów na stykach. Jeśli występuje płyn, należy zastosować odpowiedni sprzęt ochronny i wykonać procedurę czyszczenia jak to opisano w karcie bezpieczeństwa materiału na końcu tej instrukcji. Osady na stykach można usunąć wycierając wilgotną szmatką lub używając gumki z ołówka. Nie należy używać materiałów ściernych, takich jak papier ścierny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie styków.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek

4-1


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002 6. Jeśli próbka jest obojętna (np. azot) mały przepływ próbki (50cm3/min) może być wprowadzony do analizatora , aby wypłukać wnętrze komory przed zainstalowaniem nowego czujnika. Ta procedura nie jest konieczna, ale jest zalecana, ponieważ skraca czas dojścia w dół nowego czujnika. PRZESTROGA MAKSYMALNY PRZEPŁYW Nie ustawiać przepływu przekraczającego 50cm3/min. Przekroczenie tego poziomu może wytworzyć atmosferę zbyt ubogą w tlen dla technika przeprowadzającego wymianę czujnika. Nie należy włączać przepływu próbki, jeśli próbka jest palna lub toksyczna. Nie należy stosować tej procedury, jeśli konfiguracja dostarczania próbki jest ustawiona dla zbyt małego ciśnienia lub przepływu. 7. Sprawdź opakowanie zawierające czujnik zamienny. Nie otwieraj torby. Sprawdź prawidłowość typu modelu oraz że nie ma śladów cieczy w torbie. Jeśli w torbie jest ciecz, to nie otwieraj, tylko skontaktuj się z przedstawicielem producenta, prosząc o wymianę. 8. Znajdź zworę z tyłu czujnika. Zworka została przewidziana, aby utrzymać styk między dwoma elektrodami czujnika, podczas gdy jest on umieszczony w torbie.

Model ROX 9. Ten styk pozwala czujnikowi pochłaniać rozpuszczony tlen wewnątrz czujnika. Tą zworkę należy usunąć przed zainstalowaniem czujnika w analizatorze. 10. Otwierając torbę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić głowicy czujnika. Szybko wyjmij czujnik z torby, wyjmij zworę i zainstaluj czujnik w komorze pomiarowej z elektrodami w górze i głowicą na dole. Sprawdź, czy uchwyt jest skierowany do przodu a napisy na tabliczce są z prawej strony z boku. (patrz Rys. 4-1, strona 4-3). 11. Zainstaluj z powrotem pokrywę komory pomiarowej obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż o-ring zostanie dociśnięty. Dokręć dodatkowo nie więcej niż ¼ obrotu. UWAGA Nie należy przesadnie dokręcać. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy. 12. Włącz zasilanie i sprawdź odczyt. 13. Skalibruj tak jak opisano w rozdziale 3-2, strona 3-1.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek

4-2


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rys. 4-1. Instalacja czujnika

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek

4-3


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

4-3 Wymiana bezpieczników sieciowych a. 115/230 V AC Analizator ROX GT/GP posiada główne bezpieczniki sieciowe umieszczone w module zasilacza. Wewnątrz przyrządu nie ma innych bezpieczników. Przed wymianą bezpieczników sieciowych wyłącz analizator i odłącz przewód zasilający od modułu zasilacza. Przy pomocy wąskiego śrubokręta ostrożnie otwórz drzwiczki modułu zasilacza. Na górze modułu znajduje się szczelina ułatwiająca dostęp i drzwiczki otwierają się w dół. (Patrz Rys. 4-2).

Kiedy drzwiczki są otwarte, można wyjąć czerwony wskaźnik zasilania / gniazdo bezpieczników wkładając śrubokręt w szczelinę na górze gniazda i ostrożnie wyjmując gniazdo na zewnątrz. Gniazdo zawiera dwa bezpieczniki 1A. Wymień, jeśli to konieczne. Załóż gniazdo bezpieczników tak, aby właściwe napięcie było widoczne przez małe okienko w drzwiczkach modułu zasilacza.

Rys. 4-2. Położenie bezpieczników ROX GT, GP 115/230 V AC

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek

4-4


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

b. 24 V DC Analizator ROX GT 24V DC posiada bezpiecznik zasilania umieszczony bezpośrednio nad listwą zacisków wejścia zasilania elektrycznego z tyłu panelu, Rys. 4-3 poniżej. Nie ma innych bezpieczników w analizatorze. Przed wymianą bezpiecznika sieciowego wyłącz analizator i odłącz przewód zasilający od analizatora.

Gniazdo bezpiecznika posiada standardową zakręcaną przykrywkę. Aby wymienić bezpiecznik, należy obracać przykrywkę gniazda bezpiecznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie zdjęta. Bezpiecznik wysunie się razem z przykrywką. Wymień bezpiecznik i załóż przykrywkę z powrotem na gniazdo.

Rys. 4-3. Położenie bezpieczników ROX GT 24V

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek

4-5


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

4-4 Płyty obwodów drukowanych Obydwie płyty obwodów drukowanych mogą być wymienione, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na rysunku 2-1 (strona 2-1) pokazano położenie płyt: zasilania i sygnałowej.

4-5 Konfiguracja alarmu Alarm jest ustawiony fabrycznie jako wysoki normalnie załączony. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji alarmu, można to wykonać zgodnie z następującą procedurą:

1. Sprawdzić, czy moduł zasilacza jest wyłączony, a przewód zasilający odłączony od analizatora. 2. Zdjąć górną pokrywę z analizatora. 3. Znaleźć płytę sygnałową zgodnie z opisem na rys. 2-1 (strona 2-1). 4. Znaleźć przełączniki ustawień alarmu na płycie sygnałowej. 5. Aby zmienić ustawienia alarmu zajrzyj na rys. 4-4 oraz do tabeli 4-1 na żądane ustawienia. We wszystkich przypadkach „LO ALARM” (dolny alarm) powinien być ustawiony na najniższą ustawianą wartość, a „HI ALARM” (górny alarm) powinien być ustawiony dla wyższej ustawianej wartości.

Rys. 4-4. Położenie przełączników alarmu Wartość wyzwalająca – odporność na uszkodzenia (status przekaźnika) górna – odporny na uszkodzenia (normalnie włączony) górna – nieodporny na uszkodzenia (normalnie wyłączony) dolna – odporny na uszkodzenia (normalnie włączony) dolna – nieodporny na uszkodzenia (normalnie wyłączony)

1 OFF

Numer przełącznika 2 3 ON ON

4 OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

Tabela 4-1. Konfiguracja ustawień alarmu

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek

4-6


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

4-6 Wykrywanie i usuwanie usterek Poniżej przedstawiono krótką listę typowych usterek i sposób ich usuwania. Analizator nie włącza się Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo zainstalowany, a napięcie jest prawidłowo wybrane. Wartość napięcia analizatora jest widoczna w okienku modułu zasilacza. Sprawdź, czy włącznik sieciowy jest w pozycji „-”. Jeśli przyrząd dalej nie uruchamia się wyłącz zasilanie, wyjmij przewód zasilający i otwórz drzwiczki na module zasilacza, jak to opisano w rozdziale 4.4. Sprawdź bezpieczniki i wymień jeśli są uszkodzone. Analizator nie oczyszcza się do poziomu ppm Głównym problemem pojawiającym przy instalacji analizatora śladowych ilości tlenu jest występowanie nieszczelności w przewodach doprowadzających próbkę. Jeśli odczyt tlenu nie spadnie do poziomu ppm lub odczyt jest wyższy od spodziewanego, to rurki doprowadzające próbkę przed przyrządem mogą mieć nieszczelność. Aby szybko to sprawdzić, należy zaobserwować odczyt tlenu przy dwóch różnych poziomach przepływu: 0.1 i 1.0 L/min. Jeśli odczyt spadnie znacząco przy wzroście przepływu od 0.1 do 1.0 L/min, to znak, że występują nieszczelności. Aby sprawdzić nieszczelności przed czujnikiem, należy odłączyć analizator i zatkać końcówki wlotową i wylotową na analizatorze, aby ograniczyć ilość tlenu wprowadzonego do czujnika. Zatkaj przewód wlotowy i wprowadź go pod ciśnienie 5-10psig, a następnie sprawdź wszystkie połączenia roztworem z mydłem, aby poszukać nieszczelności.

Model ROX OSTRZEŻENIE MOŻLIWE USZKODZENIE CZUJNIKA Nie należy sprawdzać przewodów doprowadzających próbkę dołączonych do czujnika/ analizatora. Wprowadzenie czujnika pod zbyt duże ciśnienie może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli odczyt wzrasta wraz ze wzrostem przepływu, przewód odpowietrzający może być przytkany, powodując wsteczne ciśnienia na czujnik. Sprawdź przewód odpowietrzający i usuń wszystkie zabrudzenia, które mogą powodować wsteczne ciśnienie. Jeśli odczyt wolno spada w czasie, czujnik mógł być narażony na wysoki poziom tlenu przez dłuższy okres czasu. Czujnik musi pochłonąć całość rozpuszczonego tlenu w elektrolicie czujnika, zanim zacznie mierzyć dokładnie poziom tlenu w ppm. W niektórych przypadkach nie jest możliwy powrót czujnika do pomiaru w zakresie ppm i czujnik musi zostać wymieniony. Odczyty analizatora są zaniżone Sprawdź, czy czujnik został prawidłowo skalibrowany. Włącz przepływ właściwego gazu zakresowego przez analizator i wykonaj procedurę kalibracji opisaną w rozdziale 3-2 (strona 3-1). Jeśli nie jest możliwe skalibrowanie zakresu, to oznacza że czujnik przestał prawidłowo działać i należy go wymienić. (patrz Rozdział 4-2, strona 4-1). Jeśli możliwa jest kalibracja, ale odczyt nadal pozostaje zbyt niski, przeprowadź sprawdzenie zakresu na 25% zakresu z powietrzem. Ustaw odczyt wg konieczności. Jeśli odczyt wymaga regulacji, to gaz zakresowy z butli może być nieprawidłowy lub uszkodzony. Jeśli czas pracy czujnika wydaje się zbyt krótki, to być może w próbce występują składniki, które zatruwają czujnik. Gazy kwaśne, CO2, SO2 lub H2S mogą skracać czas pracy czujnika i powinny być usuwane z próbki przed pomiarem.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek

4-7


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Analizator zawsze wskazuje zero Sprawdź, czy czujnik został zainstalowany prawidłowo, tzn. czy styki elektrod są na górze, a membrana przepuszczająca gaz skierowana jest w dół. Jeśli czujnik nie został zainstalowany prawidłowo, należy go ostrożnie wyjąć i sprawdzić, czy membrana nie została uszkodzona. Jeśli czujnik przecieka lub wykazuje ślady zniszczenia membrany, należy wymienić czujnik na nowy. Jeśli czujnik jest w porządku, to należy szybko zainstalować go w prawidłowej pozycji. Sprawdzić, czy styki komory pomiarowej mają prawidłowy kontakt z metalowymi powierzchniami czujnika. Jeśli nie ma prawidłowego kontaktu należy ostrożnie przygiąć przewód w dół, aby zestawić kontakt. Sprawdzić, czy styki są czyste i nie widać na nich śladów utlenienia. Wyczyść styki, jeśli to konieczne. Dobry czujnik powinien dawać wyjście od 150 do 500µA w powietrzu. Można to sprawdzić. Można to sprawdzić włączając DVM między elektrody czujnika wyjmując je z analizatora i mierząc prąd. Jeśli czujnik nie podaje właściwego prądu – należy wymienić czujnik.

Odczyty są błędne i zakłócone Zwykle wskazuje to, że efektywny czas pracy czujnika dobiega końca. Jeśli nie można wyskalować analizatora na gazie kalibracyjnym lub powietrzu, czujnik musi być wymieniony. Jeśli czujnik można skalibrować prawidłowo i odczyty są stabilne przy wyższych stężeniach tlenu, to przyczyną błędu może być nieszczelność przewodu doprowadzającego próbkę lub na przewodach odpowietrzających. Wykonaj procedurę opisaną powyżej dla przypadku, kiedy Analizator nie oczyszcza się do poziomu ppm. Jeśli nie stwierdzono problemów z przewodami doprowadzającymi próbkę otwórz komorę i sprawdź, czy czujnik nie ma śladów uszkodzenia lub nieszczelności. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale 4-2, strona 4-1, gdzie opisano prawidłową metodę otwierania komory i ostrzeżenia do obchodzenia się z nieszczelnym czujnikiem.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek

4-8


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rozdział 5 Części zamienne OSTRZEŻENIE INTEGRALNOŚĆ CZĘŚCI Majstrowanie przy przyrządzie i stosowanie nieautoryzowanych zamienników części może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo produktu. Do naprawy używaj tylko fabrycznych części.

5-1 CZUJNIKI ZAMIENNE

5-3 Części zamienne – ROX GT

658303 Czujnik tlenu GT1 658304 Czujnik tlenu GT3 658310 Czujnik tlenu GP1 658311 Czujnik tlenu GP3 658312 Czujnik tlenu GP4

904768 Komora pomiarowa 904769 Płyta wzmacniacza (658301)(658302)

5-2 Części zamienne – ROX GT

904764 Komora pomiarowa 904765 Płyta wzmacniacza (658307) 904766 Płyta wzmacniacza (658308) 904767 Płyta wzmacniacza (658309)

i GP 904699 Złącze wyjściowe z tyłu 873155 Kabel zasilający 904759 Płyta zasilacza 904760 Pokrywa komory pomiarowej 904761 O-ring, pokrywa komory 904762 Taśma kablowa 904763 Moduł wejścia zasilania 099393 Bezpiecznik 1A 250V 748375 Instrukcja obsługi

5-4 Części zamienne – ROX GP

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Części zamienne

5-1


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Model ROX

Części zamienne

5-2


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Rozdział 6 Zwrot materiału 6-1 Zwrot materiału Jeśli wymagana jest fabryczna naprawa sprzętu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 1. Należy zabezpieczyć autoryzacyjny numer zwrotny z Biura Sprzedaży Rosemount Analytical lub od przedstawiciela przed odesłaniem sprzętu. Sprzęt musi być zwrócony z pełną identyfikacją wg instrukcji Rosemounta, albo nie zostanie przyjęty. Rosemount CSC dostarczy adres przewoźnika sprzętu do naprawy. W żadnym wypadku Rosemount nie odpowiada za sprzęt zwrócony bez właściwej autoryzacji i identyfikacji 2. Ostrożnie zapakować uszkodzony element w sztywnym pudełku z wystarczającą ilością materiału chroniącego przed wstrząsem, aby zapewnić, że nie nastąpią dodatkowe uszkodzenia w transporcie. 3. W liście na opakowaniu należy opisać szczegółowo: • Objawy, na podstawie których stwierdzono, że przyrząd jest uszkodzony. • Środowisko, w którym przyrząd pracował (obudowa, warunki atmosferyczne, drgania, zapylenie, itp.). • Miejsce, z którego przyrząd został wyjęty. • Czy wymagana jest naprawa gwarancyjna, czy pogwarancyjna. • Szczegółowe instrukcje do transportu przy zwrocie przyrządu 4. Załączyć list na opakowaniu i dowód zakupu oraz wysłać uszkodzony sprzęt zgodnie z instrukcją Rosemounta, zapłaciwszy uprzednio, na adres podany przez Rosemount CSC.

Jeśli wymagana jest naprawa gwarancyjna, uszkodzony przyrząd zostanie starannie sprawdzony i przetestowany u producenta. Jeśli uszkodzenie zostało spowodowane warunkami wymienionymi w standardowej gwarancji Rosemounta, uszkodzony przyrząd będzie naprawiony lub wymieniony zgodnie z potrzebą, a działający przyrząd zostanie zwrócony do klienta zgodnie z instrukcjami transportowymi dostarczonymi w liście na opakowaniu. Przyrządy nie będące na gwarancji zostaną naprawione u producenta i zwrócone do klienta.

6-2 Obsługa klienta Aby uzyskać informację na temat zamówienia, części zamiennych, wsparcia aplikacji, naprawy na miejscu lub u producenta, umowy serwisowej lub konserwacyjnej należy kontaktować się z: Rosemount Analytical Inc. Process Analytical Division Customer Service Center 1-800-433-6076

6-3 Szkolenie Dostępny jest program szkolenia u producenta operatorów i serwisantów. Aby uzyskać informację o aktualnym terminarzu szkoleń skontaktuj się z działem technicznym w: Rosemount Analytical Inc. Customer Service Center 1-800-433-6076

Rosemount Analytical Inc. Process Analytical Division Customer Service Center 1-800-433-6076 Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Zwrot materiału

6-1


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Model ROX

Zwrot materiału

6-2


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

DODATEK A KARTY BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁOWEGO W tym rozdziale zawarto ważne informacje dotyczące charakterystyki czujnika tlenu używanego w analizatorach ROX GT/GP. Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje przed przystąpieniem do MODEL ROX GT ROX GT ROX GP ROX GP ROX GP

wymiany lub instalacji czujnika tlenu. Poniżej przedstawiono w tabeli zestawienie określonych typów czujników używanych z modelami analizatora i ich numery części.

Numer części model czujnika tlenu przyrząd 658301 GT1 658302 GT3 658307 GP1 658308 GP3 658309 GP4 Tabela A-1 Zestawienie czujników

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

numer części – czujnik tlenu 658303 658304 658310 658311 658312

DODATEK A

A-1


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Model ROX

DODATEK A

A-2


Czujniki tlenu GT1, GP1, GP4 PRODUKT: numer części:

Karta bezpieczeństwa materiałowego 748378-B Wrzesień 2000

czujnik tlenu, modele GT1, GP1, GP4 658303, 658310, 658312

24-GODZINNY TELEFON ALARMOWY: CHEMTREC (800) 424-9300 CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE Dystrybutor:

Rosemount Analytical Inc. 1201 N.Main St., Orrville, Ohio 44667-0901 330-682-9010 Nazwa chemiczna Ołów Nazwa handlowa ołów Rodzina chemiczna nieorganiczna zasada Wzór Pb Numer CAS 749-92-1

Wodorotlenek potasowy Potas kaustyczny nieorganiczna zasada KOH 1310-58-3

CZĘŚĆ II – NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI Ilość OSHA PEL ACGIH

3-20gms 0.05mg/m3 0.15mg/m3

CZĘŚĆ III – DANE FIZYCZNE Temperatura wrzenia Temperatura topnienia Ciśnienie pary Gęstość pary (powietrze=1) Ciężar właściwy (H2O=1) % zmiana objętości Wielkość parowania (H2O=1) Rozpuszczalność w wodzie Wygląd i zapach

1744oC 328oC nie dotyczy nie dotyczy 11.34 nie dotyczy nie dotyczy nierozpuszczalny stały, srebrnoszary, bez zapachu

1-5ml brak 2mg/m3 1320oC 360oC nie dotyczy nie dotyczy 2.04 nie dotyczy nie dotyczy całkowicie biały lub jasnożółty, bez zapachu

ROZDZIAŁ IV – DANE O ZAGROŻENIU WYBUCHEM I ZAPŁONEM Temperatura zapłonu Środki gaśnicze

nie dotyczy odpowiednie do otaczających warunków ogniowych. Nie jest zalecany żaden specyficzny środek Specjalne procedury gaśnicze aparat do oddychania z zatwierdzeniem NIOSH/OSHA i ubranie zabezpieczające przed kontaktem ze skórą i oczami Zagrożenia płomieniem i emituje toksyczne dymy w płomieniu wybuchem

ROZDZIAŁ V – DANE O REAKTYWNOŚCI Stabilność Warunki do unikania Niezgodność (materiały do unikania) Niebezpieczny rozkład Niebezpieczna polimeryzacja

stabilny unikać kontaktu z kwasami i nadtlenkiem wodoru >52% aluminium, materiały organiczne, kwaśne chlorki, kwaśne bezwodniki, magnez, miedź toksyczne dymy nie występuje


Karta bezpieczeństwa materiałowego 748378-B Wrzesień 2000

Czujniki tlenu GT1, GP1, GP4

CZĘŚĆ VI – DANE O ZAGROŻENIU ZDROWIA Wartość progowa Sposób wniknięcia Efekt przedawkowania

Procedury ratowania i udzielania pierwszej pomocy

Ołów Wodorotlenek potasowy nie dotyczy nie dotyczy wdychanie, skóra, połykanie wdychanie, skóra, połykanie Chroniczny kontakt z ołowiem Efekty udarowe: uszkodzenie może powodować choroby krwi i tkanek. Może spowodować organów tworzących krew, nerek podrażnienie lub chemiczne i wątroby, upośledzenia systemu poparzenie skóry i oczu. rozrodczego oraz zmniejszenie Bolesne przy połknięciu, płodności mężczyzn i kobiet oraz wdychaniu lub absorbowanym uszkodzenie płodu u kobiety w przez skórę. ciąży. Efekty chroniczne: Długotrwałe narażenie uszkadza tkankę. Chroniczny kontakt z ołowiem zawartym w tym produkcie jest wysoce nieprawdopodobny. Oczy i skóra – natychmiast przepłukać wodę przez co najmniej piętnaście minut. Zdjąć zabrudzone ubranie. Wezwać lekarza. POŁKNIĘCIE – NIE WYMUSZAĆ WYMIOTÓW. Jeśli osoba jest przytomna, podać dużą ilość mleka lub wody. Natychmiast wezwać lekarza i zanieść pacjenta na pogotowie.

CZĘŚĆ VII – PROCEDURA NA WYPADEK WYPŁUKANIA LUB PRZECIEKANIA UWAGA: Czujniki tlenu są szczelne i w normalnych warunkach zawartość czujników nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Poniższe informacje podano na wypadek, gdyby komora była nieszczelna. Wytrzeć obszar kilka razy, za każdym razem świeżym, mokrym Kroki, które należy podjąć, ręcznikiem papierowym. Zanieczyszczone ręczniki papierowe gdyby materiał został należy traktować jak odpady uwolniony lub wypłukany. Zarówno ołów jak i wodorotlenek potasowy są substancjami Sposób likwidacji odpadów trującymi. Stosować się do miejscowych przepisów

CZĘŚĆ VIII – INFORMACJA O SPECJALNYCH SPOSOBACH OCHRONY Ochrona układu oddechowego Przewietrzanie Ochrona rąk Ochrona oczu inny sprzęt ochronny

nie dotyczy nie dotyczy gumowe rękawiczki okulary ochronne fartuch, ochrona twarzy

CZĘŚĆ IX – SPECJALNE ZALECENIA Zalecenia do przechowywania i transportu Inne zalecenia

Przy wymianie komory należy sprawdzić przed otwarciem czy nie ma nieszczelności. Jeśli komora ma nieszczelności nie należy otwierać. Jeśli występują wycieki to przed wyjęciem komory założyć okulary ochronne i rękawiczki. brak

CZĘŚĆ X – TRANSPORT Należy przestrzegać miejscowych przepisów

UWAGA W chwili podawania tych informacji Rosemount Analytical wierzy, że informacje zawarte są prawidłowe, dokładne i aktualne, ale nie daje gwarancji ich stałej prawidłowości, dokładności i aktualności. Rosemount Analytical nie będzie odpowiedzialny w żaden sposób za wykorzystanie tych informacji i materiałów. Likwidacja niebezpiecznych materiałów może być przedmiotem miejscowych regulacji prawnych.

2z2

KBM – Czujniki tlenu GT1, GP1, GP4

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management


Karta bezpieczeństwa materiałowego 748380-B Wrzesień 2000

Czujnik tlenu GT3 PRODUKT: numer części:

czujnik tlenu, model GT3 658304

24-GODZINNY TELEFON ALARMOWY: CHEMTREC (800) 424-9300 CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE Dystrybutor:

Rosemount Analytical Inc. 1201 N.Main St., Orrville, Ohio 44667-0901 330-682-9010 Nazwa chemiczna kwas octowy octan potasowy (5%) (5%) Nazwa handlowa kwas octowy octan potasowy Rodzina chemiczna kwas nieorganiczny zasada nieorganiczna Wzór HC2H3O2 KC2H3O2 Numer CAS 64-19-7 127-08-2

ołów (czysty) ołów zasada nieorganiczna Pb 7439-92-1

CZĘŚĆ II – NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI Niebezpieczne mieszaniny z innymi gazami, cieczami i ciałami stałymi

brak

CZĘŚĆ III – DANE FIZYCZNE Temperatura wrzenia Temperatura topnienia Ciśnienie pary Gęstość pary (powietrze=1) Ciężar właściwy (H2O=1) % zmiana objętości Wielkość parowania (H2O=1) Rozpuszczalność w wodzie Wygląd i zapach

118oC 16.6oC nie dotyczy nie dotyczy 1.05 nie dotyczy nie dotyczy nieskończona przezroczysty, bez zapachu w dużym stężeniu zapach octu

nie dotyczy 292oC nie dotyczy nie dotyczy 1.57 nie dotyczy nie dotyczy 72% biały, bez zapachu

1744oC 328oC nie dotyczy nie dotyczy 11.34 nie dotyczy nie dotyczy nierozpuszczalny szary, bez zapachu

ROZDZIAŁ IV – DANE O ZAGROŻENIU WYBUCHEM I ZAPŁONEM Temperatura zapłonu Środki gaśnicze Specjalne procedury gaśnicze Zagrożenia płomieniem i wybuchem

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ROZDZIAŁ V – DANE O REAKTYWNOŚCI Stabilność Warunki do unikania Niezgodność (materiały do unikania) Niebezpieczny rozkład Niebezpieczna polimeryzacja

http://www.processanalytic.com

w czujniku, stabilny w normalnych warunkach używania unikać kontaktu między elektrodami czujnika oraz silnymi kwasami i utleniaczami nie dotyczy nie dotyczy nie występuje


Karta bezpieczeństwa materiałowego 748380-B Wrzesień 2000

Czujnik tlenu GT3

CZĘŚĆ VI – DANE O ZAGROŻENIU ZDROWIA Wartość progowa Sposób wniknięcia Efekt przedawkowania

Procedury ratowania i udzielania pierwszej pomocy

10ppm (TWA) nie dotyczy 0.15mg/cu.m 15ppm (STEL) skóra, oczy, połknięcie. zachłyśnięcie się wysoce nieprawdopodobne Oczy – Elektrolit jest żrący; kontakt z oczami może spowodować trwałą utratę wzroku. Skóra – Elektrolit jest żrący; kontakt ze skórą może spowodować poparzenie. Połknięcie – Elektrolit może być szkodliwy śmiertelny po połknięciu. Oczy – Przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut i udzielić natychmiastowej pomocy medycznej. Skóra – Płukać narażony obszar dużą ilością wody i zdjąć zabrudzone ubranie. Jeśli występuje poparzenie wezwać pomoc medyczną. Połknięcie – Podawać dużą ilość zimnej wody. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Wezwać pomoc medyczną.

CZĘŚĆ VII – PROCEDURA NA WYPADEK WYPŁUKANIA LUB PRZECIEKANIA UWAGA: Czujniki tlenu są szczelne i w normalnych warunkach zawartość czujników nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Poniższe informacje podano na wypadek, gdyby komora była nieszczelna. Kroki, które należy podjąć, gdyby Wytrzeć obszar kilka razy mokrym ręcznikiem papierowym. Za każdym razem używać świeżego ręcznika. materiał został uwolniony lub wypłukany. stosować się do miejscowych regulacji prawnych Sposób likwidacji odpadów

CZĘŚĆ VIII – INFORMACJA O SPECJALNYCH SPOSOBACH OCHRONY Ochrona układu oddechowego Przewietrzanie Ochrona rąk Ochrona oczu Inny sprzęt ochronny

nie dotyczy nie dotyczy gumowe rękawiczki okulary ochronne odzież robocza

CZĘŚĆ IX – SPECJALNE ZALECENIA Zalecenia do przechowywania i transportu Inne zalecenia

Przy wymianie komory należy sprawdzić przed otwarciem czy nie ma nieszczelności. Jeśli komora ma nieszczelności nie należy otwierać. Jeśli występują wycieki to przed wyjęciem komory założyć okulary ochronne i rękawiczki. brak

CZĘŚĆ X – TRANSPORT Należy przestrzegać miejscowych przepisów

UWAGA W chwili podawania tych informacji Rosemount Analytical wierzy, że informacje zawarte są prawidłowe, dokładne i aktualne, ale nie daje gwarancji ich stałej prawidłowości, dokładności i aktualności. Rosemount Analytical nie będzie odpowiedzialny w żaden sposób za wykorzystanie tych informacji i materiałów. Likwidacja niebezpiecznych materiałów może być przedmiotem miejscowych regulacji prawnych.

2z2

KBM – Czujnik tlenu GT3

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management


Karta bezpieczeństwa materiałowego 748381-B Wrzesień 2000 PRODUKT: czujnik tlenu, model GP3 numer części: 658311

Czujnik tlenu GP3

24-GODZINNY TELEFON ALARMOWY: CHEMTREC (800) 424-9300 CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE Dystrybutor:

Rosemount Analytical Inc. 1201 N.Main St., Orrville, Ohio 44667-0901 330-682-9010 Nazwa chemiczna fosforan potasu wodorowęglan dwuzasadowy potasowy (1.78%) (5.11%) Nazwa handlowa fosforan potasu wodorowęglan dwuzasadowy potasowy Rodzina chemiczna zasada zasada nieorganiczna nieorganiczna Wzór K2HPO4*3H2O KHCO3 Numer CAS 16788-57-1 198-14-6

ołów (czysty) ołów zasada nieorganiczna Pb 7439-92-1

CZĘŚĆ II – NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI Niebezpieczne mieszaniny z innymi gazami, cieczami i ciałami stałymi

brak

CZĘŚĆ III – DANE FIZYCZNE Temperatura wrzenia Temperatura topnienia Ciśnienie pary Gęstość pary (powietrze=1) Ciężar właściwy (H2O=1) % zmiana objętości Wielkość parowania (H2O=1) Rozpuszczalność w wodzie Wygląd i zapach

118oC 16.6oC nie dotyczy nie dotyczy 1.05 nie dotyczy nie dotyczy nieskończona przezroczysty, bez zapachu w dużym stężeniu zapach octu

nie dotyczy 292oC nie dotyczy nie dotyczy 1.57 nie dotyczy nie dotyczy 72% biały, bez zapachu

1744oC 328oC nie dotyczy nie dotyczy 11.34 nie dotyczy nie dotyczy nierozpuszczalny szary, bez zapachu

ROZDZIAŁ IV – DANE O ZAGROŻENIU WYBUCHEM I ZAPŁONEM Temperatura zapłonu Środki gaśnicze Specjalne procedury gaśnicze Zagrożenia płomieniem i wybuchem

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ROZDZIAŁ V – DANE O REAKTYWNOŚCI Stabilność Warunki do unikania Niezgodność (materiały do unikania) Niebezpieczny rozkład Niebezpieczna polimeryzacja 1

w czujniku, stabilny w normalnych warunkach używania unikać kontaktu między elektrodami czujnika oraz silnymi kwasami i utleniaczami nie dotyczy nie dotyczy nie występuje

Elektrolit w modelu GP3 jest niepalny. Nie ma zagrożenia zapłonu lub wybuchu związanego z tym czujnikiem.

http://www.processanalytic.com


Karta bezpieczeństwa materiałowego 748381-B Wrzesień 2000

Czujnik tlenu GP3

CZĘŚĆ VI – DANE O ZAGROŻENIU ZDROWIA Wartość progowa Sposób wniknięcia Efekt przedawkowania

Procedury ratowania i udzielania pierwszej pomocy

nie dotyczy skóra, oczy, połknięcie. zachłyśnięcie się wysoce nieprawdopodobne Oczy – Elektrolit jest żrący; kontakt z oczami może spowodować trwałą utratę wzroku. Skóra – Elektrolit jest żrący; kontakt ze skórą może spowodować poparzenie. Połknięcie – Elektrolit może być szkodliwy śmiertelny po połknięciu. Oczy – Przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut i udzielić natychmiastowej pomocy medycznej. Skóra – Płukać narażony obszar dużą ilością wody i zdjąć zabrudzone ubranie. Jeśli występuje poparzenie wezwać pomoc medyczną. Połknięcie – Podawać dużą ilość zimnej wody. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Wezwać pomoc medyczną.

CZĘŚĆ VII – PROCEDURA NA WYPADEK WYPŁUKANIA LUB PRZECIEKANIA UWAGA: Czujniki tlenu są szczelne i w normalnych warunkach zawartość czujników nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Poniższe informacje podano na wypadek, gdyby komora była nieszczelna. Kroki, które należy podjąć, gdyby Wytrzeć obszar kilka razy mokrym ręcznikiem papierowym. Za każdym razem używać świeżego ręcznika. materiał został uwolniony lub wypłukany. stosować się do miejscowych regulacji prawnych Sposób likwidacji odpadów

CZĘŚĆ VIII – INFORMACJA O SPECJALNYCH SPOSOBACH OCHRONY Ochrona układu oddechowego Przewietrzanie Ochrona rąk Ochrona oczu Inny sprzęt ochronny

nie dotyczy nie dotyczy gumowe rękawiczki okulary ochronne odzież robocza

CZĘŚĆ IX – SPECJALNE ZALECENIA Zalecenia do przechowywania i transportu Inne zalecenia

Przy wymianie komory należy sprawdzić przed otwarciem czy nie ma nieszczelności. Jeśli komora ma nieszczelności nie należy otwierać. Jeśli występują wycieki to przed wyjęciem komory założyć okulary ochronne i rękawiczki. brak

CZĘŚĆ X – TRANSPORT Należy przestrzegać miejscowych przepisów

UWAGA W chwili podawania tych informacji Rosemount Analytical wierzy, że informacje zawarte są prawidłowe, dokładne i aktualne, ale nie daje gwarancji ich stałej prawidłowości, dokładności i aktualności. Rosemount Analytical nie będzie odpowiedzialny w żaden sposób za wykorzystanie tych informacji i materiałów. Likwidacja niebezpiecznych materiałów może być przedmiotem miejscowych regulacji prawnych.

2z2

KBM – Czujnik tlenu GP3

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management


Instrukcja obsługi 748375-D Maj 2002

Model ROX

Emerson Process Management Rosemount Analytical Inc. Process Analytic Division 1201 N. Main St. Orville, OH 44667-0901 T (330) 682-9010 F (330) 684-4434 E gas.csc@emersonprocess.com

ASIA – PACIFIC Fisher-Rosemount Singapore Private Ltd. 1 Pandan Crescent Singapore 128461 Republic of Singapore T 65-777-8211 F 65-777-0947884209

Fisher-Rosemount GmbH & Co. Industriestrasse 1 63594 Hasselroth Germany T 49-6055-884 0 F 49-6055-884209

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA Fisher-Rosemount Ltd. Health Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England T 44-1234-863121 F 44-1234-845354

http://www.processanalytic.com

©Rosemount Analytical Inc. 2001

LATIN AMERICA Fisher-Rosemount Av. das Americas 3333 sala 1004 Rio de Janeiro, RJ Brazil 22631-003 T 55-21-2431-1882

Analizator tlenu ROX  

Analizator tlenu ROX - instrukcja obsługi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you